ICS 93.080.

20

SR EN 12273 STANDARD ROMÂN
Iulie 2009

Straturi bituminoase turnate la rece Cerin e
Slurry surfacing. Requirements Matériaux Bitumineux coulés à froid. Spécifications

APROBARE

Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 septembrie 2008 Standardul european EN 12273:2008 are statutul unui standard român

CORESPONDEN

Acest standard EN 12273:2008

este

identic

cu

standardul

european

This standard is identical with the European Standard EN 12273:2008 La présente norme est identique à la norme européenne EN 12273:2008

ASOCIA IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)
Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureúti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Direc ia De Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70 Direc ia Publica ii - Serv. Vânz ri/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88 Serviciul Redac ie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74
¤ ASRO Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial a prezentului standard în orice publica ii úi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis dac nu exist acordul scris al ASRO

Ref.: SR EN 12273:2008

Edi ia 1

SR EN 12273:2008

Preambul na ional
Acest standard reprezint versiunea român a standardului european EN 12273:2008. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaúi statut ca úi versiunile oficiale úi a fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard reprezint versiunea român EN 12273:2008. a textului în limba francez a standardului european

Standardul EN 12273:2008 a fost aprobat ca standard român la data de 30 septembrie 2008 publicarea unei note de confirmare a adopt rii care este înlocuit de prezenta traducere realizat în iulie 2009. Acest standard specific cerin ele de performan precum úi procedurile de control referitoare la punerea în oper a materialelor bituminoase turnate la rece, produse destinate tratamentelor de suprafa a ale drumurilor úi alte zone de circula ie (de exemplu trotuare, piste de biciclete). Materialele bituminoase turnate la rece care fac obiectul acestui standard sunt similare celor tratate în Normativul privind execu ia straturilor bituminoase foarte sub iri la rece AND 523 – 1995. Acest standard este armonizat cu Directiva 89/106/CEE Produse pentru construc ii. Coresponden a dintre standardele europene úi interna ionale la care se face referire úi standardele române este dat în anexa na ional NA. Cuvintele “standard european“ din textul acestui standard trebuie citite “standard român”.

2

SR EN 12273:2008

STANDARD EUROPEAN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
ICS 93.080.20

EN 12273

Aprilie 2008

Versiunea român

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerin e
Slurry surfacing Requirements Matériaux bitumineux coulés à froid - Spécifications Dünne Asphaltdeckschichten Kaltbauweise - Anforderungen in

Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 23 februarie 2008. Membrii CEN sunt obliga i s respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaz condi iile în care standardului european i se atribuie statutul de standard na ional, f r nicio modificare. Listele actualizate úi referin ele bibliografice referitoare la aceste standarde na ionale pot fi ob inute pe baz de cerere c tre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Prezentul standard european exist în trei versiuni oficiale (englez , francez , german ). O versiune în oricare alt limb , realizat prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa na ional úi notificat Secretariatului Central, are acelaúi statut ca úi versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele na ionale de standardizare din rile urm toare: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elve ia, Estonia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh , România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia úi Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung European Committee for Standardization Centrul de Management: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© 2008 CEN – Toate drepturile de exploatare sub orice form membrilor na ionali ai CEN.

úi în orice mod sunt rezervate în toat lumea

Ref.: EN 12273:2008 RO

3

.............................................................................................................................................8 Lian i ................................3 Domeniu de aplicare.......................11 Aderen ............30 4 .................................................................................................9 Caracterizarea emisiei de zgomot.................................9 Material bituminos turnat la rece ........................................................................................................2..............................................................................13 A.................................3 Înregistr ri....................................9 Curbe granulometrice ....................11 6 Evaluarea conformit ii ....................................................................2........................3 5..........SR EN 12273:2008 Cuprins pagina Preambul .............................................................22 C.......................................................................................................................1..........................................................................................................................................................................................................................1..........................................................................................................................................................................................9 Agregate ...................................2 5...........................................11 Aderen a la suport ................1 Generalit i .......................................................................................................................................................24 ZA...............................................................3............................3.....8 Cerin e .................................................................................4 Disponibilitatea informa iilor .......................................................5 1 2 3 4 5 5.........................11 Durabilitate .23 Anexa ZA (informativ ) Articole / paragrafe din standardul european care trateaz dispozi iile directivei CE “ Produse de construc ie” ...............................1 5...................9 Defecte determinate prin evaluare vizual .......................................................................8 Generalit i .....................................................................7 Simboluri..3 5.........................................2 Procedur de atestare a conformit ii materialelor bituminoase turnate la rece......................................................................6 Referin e normative ............................................3 5..................................6 Termeni úi defini ii......................2............................................................................24 ZA.......12 A..........................................26 ZA............................................................................................................17 Anexa C (normativ ) Tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale (TAIT) ...................................................................................13 Anexa B (normativ ) Frecven e minime de încercare pentru controlul produc iei (FPC) .......................................2 5.........................................................................................1 5.............................................3 Marcaj CE úi etichetare................................................................1 5..............27 Bibliografie .......................................................................................................................................................................................2 5..12 A...........................1 Domeniu de aplicare úi caracteristici aplicabile....................4 5..........11 Anexa A (normativ ) Controlul produc iei (FPC) ...................................................................11 Generalit i ...............................................................................................................................................................................................8 Elemente componente...........................................................................3 Cerin e specifice produsului .....................1 Generalit i .............................................................22 C......................................................2 Cerin e generale ......1 5.................................................22 C........................................................................2 Cerin e ...............3........................................22 C.9 Aderen a .......................................................................................1...........................................................................................2 5...................................................1...

Slovenia. Olanda. cel târziu în octombrie 2008 úi toate standardele na ionale în contradic ie cu acesta trebuie retrase cel târziu în ianuarie 2010. Spania. organismele na ionale de standardizare ale urm toarelor ri trebuie s aplice acest standard european: Austria. Islanda. Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC. Malta. Norvegia. Fran a. Letonia. Estonia. Italia. România. Portugalia. Republica Ceh . Lituania. Se atrage aten ia c anumite elemente ale prezentului document pot face obiectul drepturilor de proprietate intelectual sau drepturi similare. Pentru rela ia cu Directiva (ele) CE. Elve ia. Belgia. Prezentul document a fost elaborat în cadrul unui mandat dat CEN de c tre Comisia European úi Asocia ia European a Liberului Schimb úi vine în sprijinul cerin elor esen iale a (ale) Directivei (lor) CE. Luxemburg. Slovacia. Germania. fie prin publicarea unui text identic. Grecia. 5 . Finlanda. Suedia úi Ungaria. care face parte integrant din prezentul document. Polonia.SR EN 12273:2008 Preambul Prezentul document (EN 12273:2008) a fost elaborat de c tre comitetul tehnic CEN / TC 227 “Materiale pentru drumuri ” al c rui secretariat este de inut de DIN. Acest standard european trebuie s primeasc statutul de standard na ional. Marea Britanie. Irlanda. Bulgaria. fie prin ratificare. Danemarca. CEN úi/sau CENELEC nu va fi (vor fi) f cut (e) responsabil (e) pentru faptul c nu a identificat úi avertizat despre existen a unor astfel de drepturi de proprietate. Cipru. a se vedea anexa ZA informativ .

Pentru referin ele datate se aplic edi ia citat . Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 6: Taux d’épandage. Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 8: Évaluation visuelle des défauts. Bitumes et liants bitumineux — Échantillonnage des liants bitumineux. EN 12274-2. piste de bicicliúti). produse destinate tratamentului de suprafa al drumurilor úi altor zone de circula ie (de exemplu: trotuare. EN 13043. Prezentul standard european nu se aplic suprafe elor de materiale bituminoase turnate la rece mai mici de 500 m2 care nu sunt continue (de exemplu: repara ii minore). pentru materialele turnate la rece în tuneluri. EN 12274-6. astfel de reglement ri nu au fost identificate úi nici nu exist metode de clasificare a reac iei la foc. Organiza ia Interna ional a Avia iei Civile ICAO (terenuri pentru avia ie). EN 13808. Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées. Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 5: Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée. EN 58. din punct de vedere al reac iei la foc. EN ISO 9001:2000. EN 1097-5.Statele membre pot selec iona cerin ele tehnice din acest standard european pentru utilizarea în tuneluri. Prezentul standard european nu se aplic materialelor turnate la rece proiectate de client. Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Qualification des fines — Partie 9: Essai au bleu de méthylène. Prezentul standard european nu se aplic . EN 933-8. géométriques des granulats — granulats — EN 933-9. Prezentul document nu se aplic îmbr c min ilor care sunt tratate în reglement ri interna ionale de exemplu. EN 933-1. Bitumes et liants bitumineux — Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de liants bitumineux. Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2000).SR EN 12273:2008 1 Domeniu de aplicare Prezentul standard european precizeaz cerin ele de performan precum úi procedurile de control referitoare la punerea în oper a materialelor bituminoase turnate la rece. Pentru referin ele nedatate se aplic ultima edi ie a documentului de referin (inclusiv eventualele amendamente). EN 13036-1:2001. În prezent. Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d’essai — Partie 2: Détermination de la teneur en liant résiduel. Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 1: Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d’un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche. 2 Referin e normative Urm toarele documente de referin sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului standard. NOT . Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des Partie 1: Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage. 6 . EN 12274-8. Essais pour déterminer les caractéristiques Partie 8: Évaluation des fines — Équivalent de sable. aérodromes et d’autres zones de circulation.

se aplic termenii úi defini iile urm toare. realizate cu agregate cu dimensiuni mari sunt denumite deseori « anrobate turnate la rece » iar dac sunt realizate cu agregate mici având de exemplu. sunt denumite uneori « pelicule bituminoase ». tronsonul de prob permite demonstrarea faptului c materialul bituminos turnat la rece are caracteristici conforme cu cele declarate. Caractérisation de la texture d'un revêtement de chaussée à partir de relevés de profil — Partie 1: Détermination de la profondeur moyenne de la texture (ISO 13473-1:1997). de granulometrie sau coeficient de form .În toate situa iile se recomand ca pentru propriet ile perceptibile.Conformitatea cu cerin ele de performan straturile care nu sunt în contact direct cu traficul. « inspec ie vizual » NOTA 1 . emulsie bituminoas úi aditivi. Informa iile detaliate sunt înregistrate pentru a identifica în mod clar produsul. dimensiunea maxim de 4 mm.6 tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale (TAIT) sinonim cu încercarea de tip ini ial (ITT). performan ele acestuia úi utilizarea preconizat (a se vedea anexa C) NOT . în special pentru o inspec ie a stocurilor unde se pot constata rapid manual probleme de cur enie. Principii similare se aplic agregatelor. 3.SR EN 12273:2008 EN ISO 13473-1.Un tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale este utilizat de c tre produc tor pentru a ob ine un anumit nivel de încredere în produsul s u. cu un sistem de control al produc iei (FPC) úi dup un an este supus încerc rilor de performan .3 controlul produc iei (FPC) sistem de control intern al produc iei efectuat permanent de c tre produc tor. Acesta îi permite celui care controleaz s útie dac liantul este conform aútept rilor úi este modalitatea cea mai rapid de a detecta o livrare defectuoas . miros.2 liant liantul care intr în compozi ia unui material bituminos turnat la rece este o emulsie de bitum care poate fi modificat cu un polimer sau al i aditivi 3. la care toate elementele.1 material bituminos turnat la rece îmbr c minte alc tuit dintr-un amestec de agregate. 7 . tactil. ( a se vedea úi EN 1425). NOTA 2 . controalele s se efectueze numai în limitele bunelor practici úi cu respectarea reglement rilor referitoare la igien úi securitate. Un tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale const într-un sector definit de drum unde a fost realizat un strat din material bituminos turnat la rece. (de exemplu: macrotextura) nu este obligatorie pentru 3. consisten úi omogenitate).De exemplu.etc. NOTA 2 . preparat úi aplicat in situ (prin avansarea utilajului). Se refer la un concept mai amplu denumit de regul . ap .5 control al propriet ilor perceptibile evaluare efectuat cu ajutorul sim urilor: v z. auz. controlul unei livr ri de emulsie poate implica vederea (culoare. 3 Termeni úi defini ii Pentru utilizarea prezentului document.Materialele bituminoase turnate la rece.4 proiectarea formul (re et ) úi metod pentru a r spunde cerin elor de performan specificate 3. cerin ele úi dispozi iile adoptate de c tre produc tor sunt documentate în mod sistematic sub form de reguli de ac iune úi proceduri scrise 3. conform prezentului standard european. în capacitatea sa de a-l proiecta úi de a-l pune în oper . 3. Îmbr c mintea poate cuprinde unu sau mai multe straturi NOTA 1 . Cele dou tipuri sunt incluse în prezentul standard european. sim ul mirosului (miros) úi tactil (estimarea viscozit ii prin fr mântare úi a puterii de lipire dup rupere).

8 produc tor entitate responsabil legal de punerea pe pia a produsului 3.Autostr zi. un defect de acoperire a rostului longitudinal. exprimat în procent din suprafa a sec iunii. FPC TAIT PSV PND Controlul produc iei. exprimat în procent din suprafa a sec iunii.9 familie de produse grup declarat de utiliz ri preconizate pentru care sunt reprezentative caracteristicile de performan ale materialului turnat la rece EXEMPLU . pe timpul unei durate de via economic rezonabil 3. 4 Simboluri Pentru utilizarea prezentului document. exudare prin poansonare sau urm lustruit în benzile de circula ie pe sec iunea de 100 m considerat . Performan nedeterminat . este propor ia suprafe ei care prezint pelad . sub influen a ac iunilor previzibile. în metri (m).Defectele de mai sus sunt stabilite prin proceduri de încercare definite în EN 12274-8. este lungimea total a fisurilor longitudinale.SR EN 12273:2008 3. P2 P3 P4(n) L NOT . un f gaú sau o alunecare a îmbr c mintei în sec iunea de 100 m considerat . sau declarate prin nivelul solicit rii.1 Generalit i Trebuie utilizate numai elemente componente care au o aptitudine stabilit . uzur . în metri p tra i (m2). Tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale.1 Elemente componente 5. este propor ia din suprafa care prezint v luriri sau creste în sec iunea de 100 m considerat . pe sec iunea de 100 m. drumuri cu trafic redus. 5 Cerin e 5. ciupituri. trotuare.1. Proba acestei aptitudini trebuie s rezulte din aplicarea unuia sau mai multor documente dintre cele care urmeaz : 8 . exprimat în procentaj din suprafa a sec iunii. exprimat în procent din suprafa a sec iunii. Coeficient de úlefuire accelerat . este propor ia suprafe ei dreptunghiului sau a dreptunghiurilor care con in mici defecte repetitive în sec iunea de 100 m considerat . este propor ia suprafe ei care prezint exudare. se aplic urm toarele simboluri S P1 este suprafa a unei sec iuni de 100 m lungime de material bituminos turnat la rece.7 durabilitate capacitatea unui produs de a-úi p stra performan ele cerute.

4.2. NOTA 2 . sau seria de baz + seria 2: sit de 2 (sau 2. Aceste probe se pot baza pe lucr ri de cercetare combinate cu rezultate din practic .2. de înt rire sau de priz . pot fi utiliza i al i lian i de exemplu lian i rezisten i la hidrocarburi sau lian i cu pigmen i specifici aplica iilor respective. cea mai mare parte a defectelor apare în cursul primelor dou sprezece luni dup punerea în oper a unui material bituminos turnat la rece. de rezisten la abraziune úi de aderen la suport precum úi referitor la durabilitatea acestora ( a se vedea tabelul ZA.2 Materiale bituminoase turnate la rece 5. de rezisten la fluaj / deforma ie.4 Curbe granulometrice Dimensiunea nominal maxim a agregatului (în mm) este declarat conform:  seria de baz + seria 1: sit de 2. Aptitudinea acestora trebuie probat . 5.1 Defecte determinate prin evaluare vizual Evaluarea vizual a defectelor conform EN 12274-8 trebuie utilizat pentru caracteristicile esen iale de adezivitate a liantului la agregat. Coeziunea liantului bituminos trebuie s corespund claselor specificate în EN 13808.2 Lian i Liantul trebuie s fie o emulsie de bitum. 6. 8. Aceútia vor trebui s r spund cerin elor de performan din standardul EN 13808. 4.1. 5. Încercarea din EN 13036-1:2001 trebuie s fie încercare de referin . 11. Agrement tehnic european. 5. NOTA 1 .În general. Evaluarea vizual trebuie efectuat între unsprezece luni úi treisprezece luni ( a se vedea tabelul 1). 5.3 Agregate Nivelul úi clasele propriet ilor agregatelor trebuie alese dintre propriet ile úi categoriile corespunz toare indicate în EN 13043 ( a se vedea tabelul 1). Pentru controlul produc iei (FPC) pot fi utilizate alte metode înlocuitoare dac corela ie cu încerc rile utilizate pentru încerc rile de tip ini iale (ITT). specifica ii pentru materialele a c ror utilizare anterioar a ar tat c sunt corespunz toare pentru materiale bituminoase turnate la rece.SR EN 12273:2008 a) b) c) Standard european. 9 .1.Evaluarea vizual dup dou sprezece luni d o idee despre durabilitatea materialului bituminos turnat la rece úi se utilizeaz în TAIT.3 (6).h. Pentru utiliz ri speciale. trebuie declarate de c tre produc tor dup Curba granulometric de studiu úi domeniul de toleran cum se indic în C.1. 8.3.2 (11).2 Aderen a a putut fi stabilit o Aderen a trebuie evaluat prin macrotextur conform EN 13036-1 úi trebuie declarat pe categoriile indicate în tabelul 1. 5.5 (12). 5. 10.6 (5).1) úi trebuie s includ m surarea macrotexturii suprafe ei îmbr c mintei. 12.8). care poate fi modificat cu polimeri conform EN 13808 (a se vedea tabelul 1).

2 d 0.2 d 0.2 poansonare úi urme lustruite în EN 12274-8 benzile de circula ie P2 – Pelad .SR EN 12273:2008 Pot fi utilizate úi alte metode de încercare (de exemplu: m surarea texturii cu profilometrul laser – a se vedea EN ISO 13473-1) cu condi ia ca acestea s fie corelate cu încercarea cu pata utilizat ca încercare de referin . ciupituri. Selec ia categoriilor pentru toate cerin ele tehnice. uzur .2 (1) 1 EN 12274-8 EN 12274-8 EN 12274-8 % % m PND PND PND mm mm PND t 0. defect de acoperire a rostului longitudinal. NOT .2 t 0.4 t 0.exudare.Pentru fiecare cerin tehnic special se declar o categorie. trebuie f cut pentru a evita combina iile incompatibile. 10 .5 d1 (2) 5 d 0.5 d 0.0 Valoare maxim declarat Se declar un nivel dintre cele indicate în EN 13808 Se declar un nivel dintre cele indicate în EN 13043 Se declar un nivel dintre cele indicate în EN 13043 Agregat – rezisten a la uzur micro-Deval Agregat – rezisten abraziune datorat crampoane la uzur prin pneurilor cu EN 13043 Se declar un nivel dintre cele indicate în EN 13043 Tipul materialului bituminos turnat la rece Declara ie care cuprinde dimensiunea maxim a agregatelor (D definit în EN 13043) úi tipul liantului (pentru fiecare strat) Alte caracteristici ale elementelor componente Lian i – Alte caracteristici ale lian ilor pot fi alese dintre cele indicate în EN 13808 Agregate .6 t 0. ornieraj sau alunecare a îmbr c mintei P3 – V lurire.8 t 1. exudare prin d8 d2 d 0.Sunt în curs de elaborare metode de m surare dinamic a aderen ei. creste úi cocoaúe P4(n) – grupe de mici defecte sau mici defecte repetitive con inute în mai pu in de (n) dreptunghiuri L – fisuri longitudinale – ( evidente) Caracteristici de suprafa Macrotextur Emisie de zgomot Macrotextur Elemente componente Coeziunea bituminoas Agregat – accelerat liantului coeficient – de emulsie úlefuire prin EN 13808 EN 13043 EN 13043 EN 13036-1 EN 13036-1 EN 12274-8 % PND % PND d8 d8 d 20 (20) 20 d2 d2 d5 (6) 10 d 0.5 d 0. de exemplu: o macrotextur mare de categoria 4 cu un defect important de exudare de categoria 1.Alte caracteristici ale agregatelor pot fi alese dintre cele indicate în EN 13043 NOT . Tabel 1 — Categorii de performan Propriet i cerute de mandatul M/124 Cerin tehnic Referin Unitate 0 1 2 Categorie 3 4 5 Evaluare vizual a defectelor P1 .

poate fi utilizat EN ISO 11819-1. 5. 5.1. sistemul de Control al produc iei (FPC) conform anexei A. ale climatului. 6 Evaluarea conformit ii Evaluarea conformit ii trebuie demonstrat prin:  tronsoane de prob pentru încerc ri de tip ini iale (TAIT) conform anexei C. 5.3 Aderen a la suport Aderen a la suport trebuie evaluat conform 5.SR EN 12273:2008 5. NOT .3.3 Macrotextur Macrotextura trebuie declarat conform paragrafului 5.2.3 Caracterizarea emisiei de zgomot Dac emisia de zgomot trebuie caracterizat prin macrotextur . ale suportului.2. 5. Durabilitatea unui material bituminos turnat la rece este demonstrat pe tronsonul de prob pentru încerc ri de tip ini iale (TAIT). etc.1 Generalit i Un material bituminos turnat la rece realizat conform prezentului document este considerat durabil pe perioada unei durate de via economic rezonabil .2 Aderen 5. aceasta trebuie m surat conform EN 13036-1 (a se vedea tabelul 1).2 Coeficient de úlefuire accelerat (PSV) Coeficientul de úlefuire accelerat trebuie declarat conform EN 13043.2.2.3. asociat cu o m surare a macrotexturii conform EN 13036-1.3.2.2.1 Generalit i Durabilitatea aderen ei trebuie demonstrat prin m surarea coeficientului de úlefuire accelerat (PSV) conform EN 13043. împiedic duratei de via .3 Durabilitate 5.3.2.3.Efectul varia iilor nivelului traficului.Pot fi utilizate diferite categorii în func ie de diferitele utiliz ri preconizate. 11 . NOT . Dac permite configura ia terenului. NOT . previziunea exact a 5.3.Metodele de încercare pentru aderen sunt în curs de elaborare.

Punerea în aplicare a acestuia poate fi realizat prin utilizarea rezultatelor controalelor úi încerc rilor efectuate pe echipamentele de m surare. sunt conforme cu caracteristicile de performan declarate. a c ror rezultate trebuie s serveasc la controlul materiilor prime.1 Generalit i Produc torul trebuie s stabileasc . În consecin . controale úi încerc ri periodice úi / sau evalu ri. Sistemul de control al produc iei trebuie s cuprind proceduri. dac a fot stabilit o corela ie cu încerc rile utilizate pentru încerc rile de tip ini iale (TAIT). tehnologii. Produc torul care subcontracteaz întreaga sa activitate nu poate. dac este cazul. sau o parte a produc iei sau a încerc rilor. 12 . Aceast documentare a sistemului de control al produc iei trebuie s asigure o în elegere comun a evalu rii conformit ii úi s permit ob inerea caracteristicilor cerute ale elementelor componente úi ale func ion rii eficace a sistemului de control al produc iei care trebuie verificat. Dac produc torul procur elemente componente sau subcontracteaz proiectarea materialului bituminos turnat la rece. produc torul trebuie s p streze controlul global al materialului bituminos turnat la rece úi s se asigure c primeúte toate informa iile necesare pentru a satisface cerin ele prezentului standard european. Toate elementele. în niciun caz.SR EN 12273:2008 Anexa A (normativ ) Controlul produc iei (FPC) A. Pentru sistemul de control al produc iei pot fi utilizate alte metode înlocuitoare ale celor la care se refer prezentul document. cerin ele úi dispozi iile adoptate de c tre produc tor trebuie documentate în mod sistematic sub form de reguli de ac iune úi proceduri scrise. Un produc tor care are un sistem de control al produc iei conform EN ISO 9001 úi adaptat cerin elor prezentului standard. elementele componente. a echipamentelor. De asemenea. trebuie inut cont de sistemul de control al produc iei (FPC) al furnizorului sau subcontractorului. trebuie considerat c satisface cerin ele prezentei anexe. a tehnologiei de fabricare úi al produsului. s documenteze úi s in la zi un sistem de control al produc iei (FPC) care permite garantarea faptului c materialele bituminoase turnate la rece puse pe pia . s transfere responsabilit ile sale asupra unui subcontractor. materiale úi echipamente de fabricare precum úi pe produsele finite. sistemul de control al produc iei cumuleaz tehnicile opera ionale úi toate m surile care permit asigurarea men inerii conformit ii cu cerin ele tehnice ale materialului bituminos turnat la rece.

3.3.2. A.6 8. informa ii úi verificare) Produc ie úi prestare de servicii Controlul dispozitivelor m surare de supraveghere úi A.5 7.2.3.7 A.8 A.3.3.1 — Articole din EN ISO 9001:2000 care se aplic în cadrul FPC Num rul articolului / paragrafului din prezentul document pentru cerin e sau informa ii suplimentare A. s garanteze c materialele bituminoase turnate la rece puse pe pia caracteristicilor de performan declarate.3 6 7.2 Sistem de control al produc iei (FPC) FPC trebuie:  s garanteze respectarea cerin elor prezentului document.4 7.1 e) 5.3. s respecte articolele / paragrafele din EN ISO 9001 enumerate în tabelul A.2 Supravegherea proceselor úi a produsului Controlul produsului neconform Ac iune corectiv Sistemul de control al produc iei poate face parte dintr-un sistem de management al calit ii. resursele umane.5 A.2 Cerin e generale Sistemul de control al produc iei trebuie s r spund cel pu in cerin elor men ionate în EN ISO 9001.3.1 Înregistr ri Înregistr rile trebuie depozitate úi p strate astfel încât s fie recuperabile timp de minim 5 ani de la data produc iei.3.3.1 (cu excep ia 7.3. A.1 5.5.1a) 7.1a) 5.1.2 Documenta ie cerut úi controlul documentelor Managementul pentru asigurarea disponibilit ii A.2 (cu excep ia 4. A. când acesta este aplicabil: Tabelul A. corespund 13 .3.SR EN 12273:2008 A.3 7.4 8.1 Articol din EN ISO 9001 Subiect 4. specificate în tabelul A1. infrastructurile úi mediul de lucru Planificarea realiz rii produsului Revenirea informa iilor din partea clien ilor Proiectare úi dezvoltare Achizi ii (procese.6 A.5.2 resurselor Responsabilitate úi autoritate Reprezentant al conducerii pentru asigurarea men inerii sistemului de calitate Managementul resurselor pentru sistemul de control al produc iei cuprinzând dispozi iile.4 A.3 8.5. de exemplu conform EN ISO 9001.9 A.3c) 7.3 Cerin e specifice produsului Cerin ele definite în prezentul articol prezint detalii specifice ale produsului.2.

conformitatea materialelor achizi ionate. echipamentele necesare lucr rilor úi tehnologia de lucru pentru a respecta re eta úi a r spunde cerin elor contractului. pentru fiecare úantier sau grup de úantiere. referin a la o procedur standardizat poate fi suficient .3 Responsabilitate úi autoritate Responsabilitatea úi autoritatea trebuie definite pentru personalul care este autorizat s :  modifice local re eta pentru a o adapta la condi iile drumului úi celor de mediu. sistemul de gestionare úi luare în considerare a oric rei modific ri dispuse de c tre un organism autorizat. O aceeaúi persoan poate efectua o astfel de supraveghere pe mai multe úantiere.se recomand s fie înregistrate urm toarele ac iuni care pot fi necesare pentru a satisface cerin ele de performan indicate în prezentul document:      cur enia suportului. 14 . EN 12274-5. înregistrarea st rii tehnice a suprafe ei drumului înainte de fabricarea materialului bituminos turnat la rece úi a oric rei varia ii locale referitoare la propunerea de re et . cu cerin ele din specifica ii. EN 12274-7. referitoare la programul lucr rilor.5 Controlul procesului Produc torul trebuie s stabileasc o declara ie referitoare la metoda de punere în oper a materialelor bituminoase turnate la rece. Înaintea începerii lucr rilor pe úantier. orice instruc iune special pentru personalul úantierului. Performan ele materialului bituminos turnat la rece depind în mare m sur de aplicare. Dac este utilizat . A. Conducerea produc torului trebuie s aib cunoútin e practice úi s aib acces la întreaga documenta ie relevant . lucr ri preg titoare în func ie de condi ii meteorologice. NOTA 1 . determine c materialul bituminos turnat la rece corespunde cerin elor prezentului document.3. func ionarea echipamentelor de aplicare. identificarea materialelor.3.SR EN 12273:2008 A.4 Proces de proiectare Procedura de proiectare utilizat trebuie documentat . produc torul trebuie s se asigure c urm toarele elemente sunt documentate úi distribuite personalului implicat în úantier:   re eta pentru úantier a materialului bituminos turnat la rece. orice instruc iuni suplimentare. utilizarea de personal competent pentru producerea materialului bituminos turnat la rece. inclusiv contractul úi normele europene relevante. care poate afecta lucr rile activit i care vizeaz p strarea produsului pân ce lucrarea va fi predat achizitorului. inclusiv cerin e referitoare la aplicare. A. Pentru procedura de proiectare pot fi utilizate încerc rile aferente metodelor din EN 12274-4.3. procedur úi interval de timp pentru a semnala achizitorului orice problem (probleme care pot necesita o abatere fa de specifica ia ini ial ).

reclama iile publicului. m surile de reglementare a circula iei. uzura sau sc derea performan ei nu antreneaz tulbur ri ale procesului de produc ie.2.Pot fi utilizate verific ri rapide ale func ion rii echipamentului.Informa ii utile referitoare la etalonarea úi exactitatea echipamentului de încercare sunt date în EN 12697-38.Se recomand ca aceste înregistr ri s    modific rile fa con in urm toarele informa ii: de propunerea ini ial de re et . degrad ri importante ale vehiculelor. informa iile meteorologice. de exemplu. pe o perioad de timp cu pu in înainte de începerea opera iilor úi pân la deschiderea úantierului pentru trafic normal f r restric ii. A. orice alte informa ii considerate ca relevante pentru performan a produsului. Întregul echipament utilizat în procesul de fabricare trebuie inspectat periodic úi între inut pentru a avea siguran a c utilizarea. notele referitoare la propriet ile perceptibile. supraveghere úi m surare continu s func ioneze în limitele de toleran declarate în procedurile documentate de c tre produc tor.3.7 Supravegherea úi m surarea produsului Produc torul trebuie s stabileasc proceduri pentru a se asigura c performan ele produsului sunt conforme cu acest standard european. etc. NOTA 2 . Caracteristicile úi mijloacele de verificare sunt indicate în tabelul A.3. NOTA 1 .6 Controlul echipamentelor úi al dispozitivelor de supraveghere úi m surare Modurile de operare trebuie documentate pentru a garanta c echipamentul de încercare.SR EN 12273:2008 Trebuie p strate înregistr rile opera iilor de pe úantier care pot afecta performan a materialului bituminos turnat la rece. 15 . problemele neprev zute (condi ii meteorologice. verificarea unei balan e cu ajutorul unei mase etalon. inclusiv cele cerute de condi iile úantierului.). NOTA 2 . A.

Evenimentele de acest tip trebuie înregistrate pe m sur ce apar úi aceste înregistr ri trebuie p strate pe o durat definit în procedurile scrise ale produc torului (cel pu in 5 ani).3.2 Tabelul B.3.3 úi meteorologie Tabelul B.3 (a se vedea tabelul ZA.2 úi B.3 Tabelul B.2 — Evaluarea caracteristicilor de performan Caracteristici Adezivitatea liantului la agregat Rezisten a la fluaj / deforma ie ( inclusiv influen a temperaturii) Capacitatea de înt rire sau de priz Coeziunea liantului Aderen a Rezisten a la abraziune Aderen a la suport Reac ie la foc Caracterizarea zgomotului Durabilitatea agregate Durabilitatea deforma ie adezivit ii rezisten ei liantului la fluaj la / Procedura úi frecven a inspec iei Tabelele B.2.2 úi B. NOTÃ .2 úi B.3 Tabelele B. 16 . NOTA 2. acceptarea în scris a produsului dup acordul achizitorului de a accepta produsul neconform.2 Tabelul B.3a) Tabelele B.8 Produse neconforme Produc torul trebuie s aibe proceduri scrise care precizeaz cum se trateaz produsele neconforme.A se vedea ZA. A. Neconformitatea materialului bituminos turnat la rece trebuie s implice una sau mai multe din urm toarele ac iuni:  repararea úi / sau ac iunea de remediere pentru a face produsul conform standardului cerut.3 Tabelul B.6 Materii prime (a se vedea NOTA) Durabilitatea coeziunii Durabilitatea aderen ei Durabilitatea rezisten ei la abraziune a agregatelor Durabilitatea aderen ei la suport Substan e periculoase a În leg tur cu TAIT úi nu cu controlul produc iei FPC.2 Tabelul B.1a) Tabelele B. respingerea úi eliminarea produsului.2 úi B.6 (a se vedea paragraful 1a) (a se vedea 5.SR EN 12273:2008 Tabelul A.2 Tabelul B.1.3 Tabelul B. A.9 Ac iuni corective úi de remediere Produc torul trebuie s aib proceduri documentate care indic ac iunea care urm reúte eliminarea cauzei neconformit ii pentru a evita reapari ia acesteia.

SR EN 12273:2008 Anexa B (normativ ) Frecven e minime de încercare pentru controlul produc iei (FPC) Tabelul B. Poate fi ad ugat un grafic Solide m surate Determinarea debitului maúinii în func ie de Verificarea exactit ii prin volum viteza conveierului (dispozitiv de con inuturilor conform alimentare) sau a elicei planului calit ii Control efectuat la diferite viteze în gama de utilizare.1 — Cerin e de etalonare a echipamentului Elemente componente ale maúinii Echipament m surare Inspec ie / Încercare Subiect Frecven minim de Control vizual Verificarea bunei func ion ri a maúinii Odat pe zi de produc ie Debitmetre pentru Compararea cantit ii furnizate de pomp Verificarea exactit ii lichide cu cantitatea consumat pe unitatea de con inuturilor conform timp. Controlul se face pe diferite debite planului calit ii care corespund gamei de utiliz ri. Se efectueaz încerc ri pentru con inuturile extreme úi pentru con inuturi medii. Încerc rile se efectueaz la debitele cel mai mare úi cel mai redus úi la un debit aproximativ mediu Se traseaz un grafic exactit ii Solide m surate Compararea masei indicat de Verificarea con inuturilor conform prin mas instrumentul de control cu masa real planului calit ii Control bazat pe con inuturi în leg tur cu gama utiliz rilor Încerc rile se efectueaz la debitele cel mai mare úi cel mai redus úi la un debit aproximativ mediu Se traseaz un grafic Niveluri în rezervoare úi în recipientele de depozitare Control vizual Verificarea bunei func ion ri La recep ie a Anual Când aparatele par c nu func ioneaz corect La recep ie a Anual Când aparatele par c nu func ioneaz corect La recep ie a Anual Când aparatele par c nu func ioneaz corect Continuu a Sau ca urmare a unei repara ii capitale. termenul « recep ie » înglobeaz schimbarea tipurilor de elemente componente (ale maúinii). 17 .

Control pe stocuri Analiz granulometric Verificarea c materialul nu s-a schimbat Conform descrierii din Fiecare zi de produc ie de la data livr rii în stoc planul calit ii Încerc rile se efectueaz numai când o EN 933-1 cere produc torul materialului bituminos turnat la rece La fiecare 1000 t pe tipa În caz de dubiu dup un control al propriet ilor perceptibile În caz de dubiu dup un control al propriet ilor perceptibile În caz de dubiu dup un control al propriet ilor perceptibile Umiditatea agregatelor Pentru a se asigura constan a con inutului EN 1097-5 de ap a materialului turnat la rece úi a ob ine con inutul de liant urm rit EN 933-8 sau EN 933-9 Echivalent de nisip sau încercarea cu albastru de metilen a Pentru a r spunde cerin elor acestui tabel pot fi utilizate rezultatele încerc rilor úi inspec iilor efectuate de furnizorul agregatului. granulometrie planul calit ii perceptibile Aplatizare úi impurit i. Încerc rile se efectueaz numai când o cere produc torul materialului bituminos turnat la rece Aprobarea sursei înainte de prima utilizarea Odat pe an úi pe carier În caz de dubiu dup un control al propriet ilor perceptibile Inspec ia bonului Verificarea c agregatele primite sunt Conform descrierii din Fiecare livrare de livrare conform comenzii úi provin din utilajul planul calit ii programat Control vizual al Realizarea unei compara ii cu aspectul Conform descrierii din Fiecare livrare propriet ilor normal referitor la surs . PSV…) Subiect Referin e normative Frecven minim Controlul propriet ilor în raport cu EN 13043 propunerea de re et . în cadrul controlului s u de calitate ( când acestea sunt incluse în controlul produc iei produc torului).2 — Frecven e ale inspec iei úi încerc rii pentru agregate Inspec ie / Încercare Încerc ri ale propriet ilor intrinseci úi geometrice ale agregatelor (rezisten . 18 .SR EN 12273:2008 Tabelul B.

din Fiecare livrare sau fiecare zi de produc ie În caz de dubiu dup un control al propriet ilor perceptibile a Pentru a r spunde cerin elor acestui tabel pot fi utilizate rezultatele încerc rilor úi inspec iilor efectuate de furnizorul liantului.4 — Controlul apei Control / Încercare Subiect Referin e normative Frecven minim Propriet i intrinseci Confirmarea c apa este apt Conform descrierii utiliz rii (aceast verificare nu planul calit ii este necesar pentru apa potabil furnizat de serviciul public de ap ) Compararea cu caracteristicile Conform descrierii normale planul calit ii din Aprobarea sursei înainte de prima utilizare Propriet i perceptibile din Fiecare zi de produc ie. în cadrul controlului s u de calitate ( când acestea sunt incluse în controlul produc iei produc torului). Tabelul B. Toate eúantioanele trebuie depozitate astfel încât deteriorarea s fie minim .SR EN 12273:2008 Tabelul B. 19 .3 — Frecven e ale inspec iei úi încerc rii pentru emulsiile bituminoase Inspec ie / Încercare Subiect Referin e normative Frecven minim Încerc ri ale propriet ilor intrinseci ale emulsiei bituminoase Confirmarea caracteristicilor EN 13808 produsului úi conformitatea cu specifica ia corespunz toare Încerc rile se efectueaz numai când o cere produc torul materialului bituminos turnat la rece Verificarea c liantul este Conform descrierii conform comenzii úi provine de planul calit ii la furnizorul úi fabrica programate Aprobarea sursei înainte de prima utilizarea O încercare pe an úi pe surs În caz de dubiu dup un control al propriet ilor perceptibile din La fiecare livrare Inspec ia bonului de livrare Controlul propriet ilor Compararea cu caracteristicile Conform descrierii perceptibile (control al normale planul calit ii eúantionului prelevat în recipient) ale livr rii Prelevarea unui eúantion de Pentru a avea posibilitatea de a EN 58 referin face încerc ri mai târziu în caz de probleme.

în cadrul controlului s u de calitate (când acestea sunt incluse în controlul produc iei produc torului). var.SR EN 12273:2008 Tabelul B. suficient pentru produc ie agregate. planul calit ii etc. Tabelul B. planul calit ii Dac se schimb elementele componente Controlul cantit ilor Verificarea c sunt materiale Conform descrierii din Pentru fiecare úantier elementelor componente corespunz toare în cantitate planul calit ii (emulsie bituminoas .…) Condi ii meteorologice Verificarea dac sunt favorabile Conform descrierii din Pentru fiecare aplicare condi iile meteorologice planul calit ii Preparare (aderen a pe Verificare c suportul Conform descrierii din Pentru fiecare aplicare suport) corespunde criteriilor descrise planul calit ii Durabilitatea aderen ei pe în planul calit ii suport Aplicarea materialului Verificare c au fost efectuate Conform descrierii din Pentru fiecare aplicare bituminos turnat la rece toate reglajele descrise în planul calit ii planul calit ii. 20 . fibre úi produse chimice) Control / Încercare Propriet i intrinseci Subiect Verificarea aditivilor Referin e normative Frecven minim conformit ii Conform descrierii planul calit ii din Aprobarea sursei înainte de prima utilizarea În caz de dubiu dup un control al propriet ilor perceptibile din La fiecare livrare Controlul bonului de livrare Verificarea c livrarea este Conform descrierii conform comenzii planul calit ii cu aspectul Conform descrierii planul calit ii Controlul propriet ilor Compararea perceptibile ale livr rii normal din La fiecare livrare a Pentru a r spunde cerin elor acestui tabel pot fi utilizate rezultatele încerc rilor úi inspec iilor efectuate de furnizorul aditivilor.6 — Controale în cursul aplic rii materialului bituminos turnat la rece Control / Încercare Subiect Referin e normative Frecven minim Controale ale suprafe elor Verificare c suprafe ele de Conform descrierii din Pentru fiecare úantier de depozitare depozitare corespund criteriilor planul calit ii descrise în planul calit ii Verificarea rezervoarelor cur eniei Evitarea oric rei polu ri Conform descrierii din Fiecare zi de produc ie înaintea produc iei.5 — Controlul aditivilor (incluzând ciment. Determinarea con inutului Pentru asigurarea c materialul EN 12274-2 de liant rezidual turnat la rece corespunde cerin elor Determinarea gradului de Pentru asigurarea c materialul EN 12274-6 aúternere turnat la rece corespunde cerin elor Propriet i perceptibile de la 1 t pân la 1 000 t Fiecare úantier Verificarea c materialul Conform descrierii din În continuu pe timpul aplic rii corespunde aspectului normal.

2.SR EN 12273:2008 Tabelul B.7 — Frecven e ale inspec iei úi încerc rii m surate dup punerea în oper Inspec ie / Încercare Subiect Referin e normative Frecven recomandat Evaluare 5.1 vizual conform Pentru asigurarea c EN 12274-8 materialul bituminos turnat la rece este conform specifica iei Pentru asigurarea c EN 13036-1 materialul bituminos turnat la rece este conform specifica iei Conform descrierii din planul calit ii Macrotextura conform 5.2 Dac este cazul 21 .2.

punctele de început úi de sfârúit). cu aplicarea sistemului de control al produc iei (FPC) úi a fost supus încerc rilor de performan dup un an. performan a acestuia úi aplica ia preconizat . NOT . fie reprezentativ pentru un tip de pe materialul bituminos turnat la rece. Produc torul realizeaz un tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale (TAIT) pentru a acoperi fiecare familie de produse pe care doreúte s le pun pe pia .1 Generalit i TAIT const dintr-o sec iune definit unde a fost pus în oper un material bituminos turnat la rece. descrierea tipului de material bituminos turnat la rece (a se vedea tabelul 1). dup un an de la punerea în oper . un TAIT pentru a demonstra c produsul s u r spunde cerin elor din acest C. O familie de produse se bazeaz pe performan úi de aceea permite o varia ie a elementelor componente conform controlului produc iei produc torului.Produc torul utilizeaz standard european. Lungimea minim a unei sec iuni trebuie s fie de 200 m iar l imea trebuie s fie cea a întregului drum pentru drumurile cu dou benzi sau cea a unei benzi pentru drumurile cu dou benzi pe sens sau autostr zi. pe Produc torul trebuie s proiecteze re eta úi s pun în oper materialul bituminos turnat la rece.3 Înregistr ri Datele înregistrate pentru TAIT trebuie s cuprind urm toarele informa ii: a) produc tor (nume. aplica ia preconizat . TAIT trebuie realizat pe o sec iune de lucrare care trebuie s material bituminos turnat la rece. C. b) c) d) e) f) data efectu rii TAIT.SR EN 12273:2008 Anexa C (normativ ) Tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale (TAIT) C. Sunt înregistrate informa ii detaliate pentru a identifica clar produsul. pentru care TAIT este o sec iune reprezentativ . acoper aplicarea pe un drum cu trafic redus dar nu úi invers deoarece acesta demonstreaz aptitudinea produc torului. num r de telefon.2 Cerin e TAIT trebuie s cuprind un ansamblu complet de rezultate ale încerc rilor. care s demonstreze caracteristicile de performan ale uneia sau mai multor sec iuni definite de material bituminos turnat la rece. etc. dup cum se indic în tabelul 1 din prezentul document. TAIT este sinonim cu « Încercare de tip ini ial » (ETI) care demonstreaz conformitatea caracteristicilor materialului bituminos turnat la rece cu cerin ele specifica iei tehnice. El trebuie s înregistreze toate datele cerute de sistemul de control al produc iei úi toate celelalte date suplimentare cerute de C. realizate conform cerin elor prezentului document.). procedura sau metoda de stabilire a re etei. amplasamentul TAIT (num rul drumului.3. în conformitate cu sistemul s u de control al produc iei (anexa A). 22 . TAIT se termin prin efectuarea de încerc ri de performan úantier. adres . Un TAIT pentru anrobat turnat la rece pentru o autostrad .

trebuie înregistrate evaluarea vizual conform EN 12272-8 úi macrotextura conform EN 13036-1 sau conform EN ISO 13473-1. curba granulometric dorit . 23 . (dac « produc tor » )). adres . numele reprezentantului produc torului responsabil de TAIT.TAIT poate cuprinde informa ii suplimentare. toleran e. rezultatele încerc rilor relevante pe materialele utilizate. TAIT nu va mai fi valabil. de exemplu: gradul de aúternere (EN 12274-6). j) k) C. încercarea de abraziune prin agitare (EN 12274-7).SR EN 12273:2008 g) entitatea care a stabilit re eta (nume. este diferit de h) NOT . etc. num r de telefon. În cazul pierderii datelor. rezultate ale încerc rilor de aderen la suport. con inutul de liant rezidual (EN 12274-2). i) dup un an.4 Disponibilitatea informa iilor Informa iile despre TAIT trebuie depozitate úi p strate în siguran . aderen a (la suport).

1.dat CEN de c tre Comisia European úi Asocia ia European a Liberului Schimb. Pentru a satisface dispozi iile Directivei europene “ Produse pentru construc ii “ úi aceste cerin e trebuie satisf cute. Prezenta anex are acelaúi domeniu de aplicare ca articolul 1 din prezentul document. cu condi ia ca acestea s fie aplicabile. NOTA 2 .int/comm/enterprise/ construction/internal/dangsub/dangmain. pot exista úi alte cerin e aplicabile produselor din domeniul acestui standard (de exemplu asimilarea legisla iilor europene sau a dispozi iilor legislative. Articolele din prezentul standard european prezentate în aceast anex satisfac cerin ele mandatului dat în cadrul directivei europene Produse pentru construc ii (89/106/CEE). AVERTISMENT — Pot fi aplicabile materialelor bituminoase turnate la rece relevante pentru domeniul de aplicare al prezentului standard european úi alte cerin e úi alte directive CE care nu afecteaz aptitudinea de func ionare pentru utiliz rile preconizate. trebuie s se fac referire la informa ii care înso esc maracjul CE.eu.SR EN 12273:2008 Anexa ZA (informativ ) Articole / paragrafe din standardul european care trateaz dispozi iile directivei CE “ Produse de construc ie” ZA.Pe situl internet EUROPA Construc ii (accesibil cu http://europa. NOTA 1 .În afar de articolele specifice din prezentul standard.1 Domeniu de aplicare úi caracteristici aplicabile Prezentul standard european a fost elaborat în cadrul mandatului M / 124 – Produse pentru construc ia drumurilor . Prezenta anex stabileúte condi iile pentru marcajul CE al materialelor bituminoase turnate la rece ale c ror utiliz ri preconizate sunt indicate în tabelul ZA. dup cum este definit în tabelul ZA.htm) se g seúte o baz de date informative a dispozi iilor europene úi na ionale referitoare la substan e periculoase. 24 .1 úi men ioneaz articolele / paragrafele aplicabile relevante. reglement ri úi dispozi ii administrative na ionale). referitoare la substan e periculoase. Conformitatea cu aceste articole confer materialului bituminos turnat la rece tratat în aceast anex . prezum ia de a fi corespunz tor utiliz rilor preconizate indicate mai jos.

Tabel 1 (P2.Tabel 1 (P2.1 .3.1 .2.Tabel 1 (P2.Standardul se refer la durabilitate dup un an dar un produc tor poate dori s demonstreze o durabilitate mai bun inând sub observa ie TAIT o perioad mai lung .Tabel 1 (P2.1 . P4) 5.2. P4) Categorie Categorie NOTE 1.1 .2 .3 .2.Tabel 1 NOTE 1.2.1 . PSV) (macrotextur ) Durabilitatea rezisten ei la abraziune (durabilitatea agregatelor) (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Durabilitatea aderen ei la suport (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Substan e periculoase NOTA 3 Categorie NOTA 3 Categorie 5. P3. 3 5.2. 3 Categorie NOTE 1 Categorie NOTA 1 5.3 – Tabel 1 NOTA 3 Categorie Categorie NOTA 3 Categorie Categorie Categorie NOTA 3 Categorie A se vedea paragraful 1 Categorie 5.1 .Tabel 1 5.SR EN 12273:2008 Tabelul ZA.Tabel 1 5.2.1 reprezint clasele tehnice convenite.1 – Tabel 1 (P2.2.2.Tabel 1 5. 3 Categorie NOTE 1.2. P3.1 .1 .2.2 . P4) F r subiect 5. L) 5.1 . NOTA 2 NOTA 3 Categoriile din tabelul ZA.2.3.2. Toate m sur rile sunt efectuate pe TAIT.2.Tabel 1 (P2.Tabel 1 (P2. P4.Tabel 1 5. P4) 5.2.Tabel 1 (P1.Tabel 1 5. P4) 5.3 . P4) Niveluri úi/sau clase Caracteristici esen iale Note Adezivitatea liantului la agregat (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Rezisten a la fluaj / deforma ie (inclusiv influen a temperaturii) (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Capacitate de înt rire sau de priz (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Coeziunea liantului Aderen (macrotextur ) Rezisten la abraziune (Rezisten a la abraziune a agregatelor) (Rezisten a la abraziunea datorat pneurilor cu crampoane) Aderen a la suport (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Reac ie la foc Caracterizarea zgomotului (macrotextur ) Durabilitatea adezivit ii liantului la agregat (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Durabilitatea rezisten ei la fluaj / deforma ie (evaluare vizual a defectelor plecând de la TAIT) Durabilitatea coeziunii (durabilitatea liantului) Durabilitatea aderen ei (coeficient de úlefuire accelerat .1 .Tabel 1 5.1 — Articole / paragrafe aplicabile Produs: Aplica ie preconizat Tipul materialului bituminos turnat la rece Îmbr c min i ale drumurilor úi alte zone de circula ie Articole / paragrafe ale cerin elor din prezentul standard european úi din alte standarde europene 5.Tabel 1 (P1.2. 25 .3. P4) A se vedea NOTA 2 din ZA 1 Categorie NOTA 1 .1 . P4) 5. 3 Categorie NOTE 1.2.

3). pentru aplica iile preconizate úi nivelurile sau clasele aplicabile: Tabelul ZA.1 Toate caracteristicile declarate din tabelul ZA. ZA. úi dup emiterea de c tre organismul notificat a certificatului men ionat mai sus.2 — Sistem de atestare a conformit ii Produs Material bituminos turnat la rece Aplica ie preconizat Niveluri sau clase Sistem de atestare a conformit ii Îmbr c minte (tratament al suprafe ei) a drumurilor Niciun (a) 2+ Atestarea conformit ii materialelor bituminoase turnate la rece.1. Tabelul ZA.1 Anexa A ZA.3 — Atribuirea de sarcini pentru evaluarea conformit ii materialelor bituminoase turnate la rece Articole aplicabile pentru evaluarea conformit ii Anexa A Sarcini Con inutul sarcinilor Sarcini ale produc torului Controlul produc iei (FPC) Încercare de tip ini ial (tronson de prob pentru încerc ri de tip ini iale (TAIT)) Încerc ri pe eúantioane prelevate în fabric Inspec ia ini ial a fabricii úi a controlului produc iei. referitoare la caracteristicile esen iale indicate în tabelul ZA. trebuie s se bazeze pe proceduri de evaluare a conformit ii indicate în tabelul ZA.2. este descris în tabelul ZA.1 Toate caracteristicile declarate din tabelul ZA. pe baza urm toarelor: Parametri referitori la toate caracteristicile declarate din tabelul ZA. conform deciziei [89/601/CE] a Comisiei din [24 octombrie 1998] dat în anexa III a mandatului « Produse pentru construc ia drumurilor ». Totuúi men iunea NPD nu poate fi utilizat dac acea caracteristic este supus unui nivel prag.2 Procedur de atestare a conformit ii materialelor bituminoase turnate la rece ZA. produc torii care pun produsele lor pe pia a acestor state membre nu trebuie s determine úi nici s declare performan ele produselor lor cu referire la caracteristica respectiv úi men iunea “ performan nedeterminat ” (NPD) poate figura în informa iile care înso esc marcajul CE (a se vedea ZA.1. pentru caracteristicile esen iale indicate în tabelul ZA.2.2 Certificat úi declara ie de conformitate CE Când se realizeaz conformitatea cu condi iile acestei anexe.1 Parametri referitori la toate caracteristicile declarate din tabelul ZA. efectuat de c tre un organism notificat Supravegherea permanent . În acest caz. evaluarea úi aprobarea controlului produc iei Certificarea controlului produc iei de c tre un organism notificat.SR EN 12273:2008 Cerin a referitoare la o caracteristic special nu se aplic în statele membre unde nu exist cerin e reglementare referitoare la o asemenea caracteristic pentru utilizarea preconizat a produsului. care provin din aplicarea articolelor / paragrafelor din prezentul standard european sau din alte standarde europene indicate.2.1 Anexa C EN 12273 Anexa A Parametri referitori la toate caracteristicile declarate din tabelul ZA.3.1 Sistem de atestare a conformit ii Sistemul de atestare a conformit ii materialelor bituminoase turnate la rece. produc torul sau reprezentantul acestuia stabilit în SEE 26 .

Simbolul marcajului CE trebuie s r spund cerin elor directivei 93/68/CE úi trebuie s fie vizibil pe documentele comerciale de înso ire. Figura ZA. dispozi iile c rora li se conformeaz european). semneze declara ia în contul produc torului sau a Declara ia trebuie înso it de un certificat de control al produc iei (FPC). Aceast declara ie trebuie s indice:    numele úi adresa produc torului.1 úi care trebuie indicate úi anume: categoria ce trebuie declarat tabelul ZA. referirea la prezentul standard european.1 prezint un exemplu de informa ii care trebuie s figureze pe produs. men iunea « Performan pentru fiecare caracteristic esen ial care figureaz în nedeterminat » pentru anumite caracteristici. etichet .1.). aplica ie. informa ii referitoare la caracteristicile esen iale relevante care figureaz în tabelul ZA. condi iile úi durata de validitate a certificatului. Urm toarele informa ii trebuie s înso easc simbolul marcajului CE:    num rul de identificare al organismului de certificare. ZA. dac este cazul. descrierea produsului. etc. numele úi func ia persoanei abilitate s semneze certificatul. descrierea produsului (tip. urm toarele puncte:   numele úi adresa organismului notificat. úi o copie a informa iilor care înso esc marcajul CE. identificare. ambalaj úi / sau documentele comerciale.SR EN 12273:2008 (Spa iul Economic European) trebuie s produc úi s p streze o declara ie de conformitate. ultimele dou cifre ale anului de aplicare a marcajului. dac este cazul. numele sau marca de identificare úi adresa înregistrat a produc torului. care trebuie s indice. anexa ZA din prezentul standard condi iile speciale de utilizare a produsului (de exemplu.3 Marcaj CE úi etichetare Produc torul este responsabil pentru aplicarea marcajului CE. num rul certificatului de înso ire referitor la controlul produc iei. în plus fa de informa iile de mai sus. num rul certificatului de control al produc iei. care d produc torului dreptul de a aplica marcajul CE. numele úi func ia persoanei abilitate s reprezentantului s u autorizat. etc. dispozi iile referitoare la utilizarea în anumite condi ii. emis de organismul notificat.). produsul (de exemplu.1. 27 . Certificatul úi declara ia de conformitate men ionate mai sus trebuie prezentate în limba oficial acceptat de statul membru în care urmeaz s fie utilizat produsul. num rul certificatului de control al produc iei.

s corespund caracteristicilor de suprafa deoarece va fi acoperit. Pentru trotuare. Rezisten a la abraziune se determin cu ajutorul uneia din cele dou încerc ri care depind de aplica ia preconizat (de exemplu: rile care utilizeaz pneuri cu crampoane) Figura ZA. Poate fi precizat o aplica ie special . Europe 05 01234-CPD-00234 EN 12273 Aplica ia preconizat a materialului bituminos turnat la rece: Între inerea drumurilor Tipul materialului bituminos turnat la rece 0/6. 28 . TAIT se utilizeaz pentru a evalua durabilitatea straturilor produsului din dou straturi. În cazul a dou straturi. când este necesar úi în forma corespunz toare. de exemplu: între inerea drumurilor. cerin ele sunt mai pu in severe decât exemplul ar tat úi mai multe caracteristici de performan vor avea men iunea NPD.SR EN 12273:2008 Marcaj CE de conformitate constituit din simbolul CE dat în directiva 93/68/CEE 01234 Société Exemple de matériaux bitumineux coulés à froid SA. material bituminos turnat la rece pe baz de liant modificat cu un polimer Adezivitatea liantului la agregat: Evaluare vizual P2 Categoria 2 Evaluare vizual P4 Rezisten a la fluaj / deforma ie: Evaluare vizual P1 Evaluare vizual P4 Înt rire sau priz : Evaluare vizual P2 Evaluare vizual P3 Evaluare vizual P4 Evaluare vizual L Coeziune EN 13808 Aderen : Macrotextur Rezisten la abraziune : Coeficient de abraziune a agregatelor (AAV) Abraziune datorat pneurilor cu crampoane Aderen la suport: Evaluare vizual P2 Evaluare vizual P4 Caracterizarea zgomotului: Durabilitatea adezivit ii liantului pe agregat: Evaluare vizual P2 Evaluare vizual P4 Durabilitatea rezisten ei la fluaj / deforma ie: Evaluare vizual P1 Evaluare vizual P3 Evaluare vizual P4 Durabilitatea coeziunii EN 13808: Durabilitatea aderen ei: Macrotextur CPA EN 13043 Durabilitatea rezisten ei la abraziune: Evaluare vizual P2 Evaluare vizual P4 Durabilitatea aderen ei la suport: Evaluare vizual P2 Evaluare vizual P4 Categoria 1 Categoria 3 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 1 Categoria 2 Clasa 4 Categoria 3 Declarat NPD Categoria 2 Categoria 1 NPD Categoria 2 Categoria 1 Categoria 3 Categoria 3 Categoria 1 Clas declarat Categoria 3 CPA 55 Categoria 2 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 1 Identificarea organismului de certificare (dac este cazul) Numele sau marca de identificare úi adresa înregistrat a produc torului Ultimele dou cifre ale anului de aplicare a marcajului Num rul certificatului (dac este cazul) Num rul standardului european Clasa(ele) de utilizare pentru care este prev zut materialul bituminos turnat la rece. când nu este prev zut pentru a fi supus circula iei. se recomand ca produsul s fie înso it de asemenea. nu este obligatoriu ca primul strat. trotuare. de exemplu: drumuri cu trafic redus. etc.1 — Exemplu de informa ii ale marcajului CE În plus fa de informa iile specifice referitoare la substan ele periculoase indicate mai sus.

nu este necesar men ionarea legisla iei europene. NOT . 29 .În absen a derog rilor na ionale.SR EN 12273:2008 de documenta ia care cuprinde orice alt legisla ie referitoare la substan ele periculoase cu care se consider c produsul este conform. precum úi orice alte informa ii cerute de legisla ia respectiv .

EN 1429. EN 1425. Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 5: Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons EN 933-6. EN 1097-8. EN 12274-1. Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume — Méthode de distillation azéotropique. Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 6: Évaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats. coulés à froid — Méthode d’essai — [13] froid — Méthode d’essai — [14] EN 12274-7. EN 13075-1. EN 12846. Essais sur les propriétés mécaniques et physiques des granulats — Partie 8: Détermination du coefficient de polissage accéléré. EN 1097-9. calibrage et étalonnage. EN 1428. Bitumes et liants bitumineux — Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et détermination de la stabilité au stockage par tamisage. EN 12274-5. Bitumes et liants bitumineux — Détermination du temps d'écoulement des émulsions de bitume à l'aide d'un viscosimètre à écoulement. Bitumes et liants bitumineux — Détermination du comportement à la rupture — Partie 1: Détermination de l'indice de rupture des émulsions cationiques de bitume. [15] [16] [17] [18] [19] 30 . Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 2: Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation. Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d’essai — Partie 3: Consistance. Matériaux bitumineux coulés à Partie 4: Détermination de la cohésion du mélange. méthode des fines minérales. Matériaux bitumineux Partie 5: Détermination de l’usure. Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la tendance à la décantation des émulsions de bitume. EN 1097-1. Bitumes et liants bitumineux — Récupération du liant d'une émulsion de bitume par évaporation. — Méthodes d’essai — [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] EN 12274-3. EN 1097-2. EN 12274-4. EN 12697-38. Matériaux bitumineux coulés à froid Partie 1: Échantillonnage en vue de l’extraction du liant. Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélanges hydrocarbonés à chaud — Partie 38: Appareillage commun. EN 12847. Essais pour déterminer les propriétés mécaniques et physiques des granulats — Partie 9: Méthode pour la détermination de la résistance à l’usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons — Essai scandinave. EN 13074. Bitumes et liants bitumineux — Caractérisation des propriétés sensorielles. Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 1: Détermination de la résistance à l’usure (micro-Deval).SR EN 12273:2008 Bibliografie [1] . Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 7: Essai d'abrasion par agitation. [2] EN 933-5.

EN 14769. Bitumes et liants bitumineux — Détermination du comportement à la rupture — Partie 2: Détermination de la durée de miscibilité des fines dans les émulsions cationiques de bitume. Acoustique — Mesurage de l'influence des revêtements de chaussées sur le bruit émis par la circulation — Partie 1: Méthode statistique au passage. Bitumes et liants bitumineux — Stabilisation du liant d'une émulsion bitumineuse ou d'un bitume fluxé ou fluidifié. EN ISO 11819-1. EN 13588. Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la cohésion des liants bitumineux par la méthode du mouton-pendule.(ISO 11819-1:1997). EN 14895. [21] [22] [23] [24] [25] 31 . EN 13589. Bitumes et liants bitumineux — Vieillissement long terme accéléré réalisé dans un récipient de vieillissement sous pression (PAV). Bitumes et liants bitumineux — Détermination des caractéristiques de traction des bitumes modifiés par la méthode de force-ductilité.SR EN 12273:2008 [20] EN 13075-2.

Încercare cu albastru de metilen SR EN 1097-5:2008 Încerc ri pentru determinarea caracteristicilor mecanice úi fizice ale agregatelor. utilizate la construc ia úoselelor. Metod de încercare. Metod de încercare. Partea 5: Determinarea con inutului de ap prin uscare în etuv ventilat SR EN 12274-2:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metode de încercare. Eúantionarea lian ilor bituminoúi EN 933-1:1997 SR EN 933-1:1997/A1:2005 IDT SR EN 933-1:2002 SR EN 933-1:2002/A1:2006 Încerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Cadrul specifica iilor pentru emulsiile cationice de bitum EN 933-8:1999 IDT EN 933-9:1998 IDT EN 1097-5 IDT EN 12274-2 IDT EN 12274-6 IDT EN 12274-8 IDT EN 13036-1:2001 IDT EN 13043:2002 IDT EN 13808:2005 IDT 32 . Partea 8: Evaluarea p r ilor fine. Partea 1: Determinarea granulozit ii.SR EN 12273:2008 Anexa na ional NA (informativ ) Coresponden a standardelor europene úi interna ionale cu standardele române Coresponden a dintre standardele europene úi interna ionale la care se face referire úi standardele române este urm toarea: EN 58:2004 IDT SR EN 58:2005 Bitumuri úi lian i bituminoúi. Determinarea echivalentului de nisip SR EN 933-9:2001 Încerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea p r ilor fine. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea con inutului de bitum rezidual SR EN 12274-6:2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Partea 1: M surarea adâncimii macrotexturii suprafe ei îmbr c mintei prin tehnica volumetric a petei SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase úi pentru finisarea suprafe elor. Partea 6: Grad de aúternere SR EN 12274-8:2006 Mixturi asfaltice turnate la rece. a aeroporturilor úi a altor zone cu trafic SR EN 13808:2005 Bitum úi lian i bituminoúi. Analiza granulometric prin cernere SR EN 933-8:2001 Încerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluare vizual a defectelor SR EN 13036-1:2002 Caracteristici ale suprafe elor drumurilor úi pistelor aeroportuare.

Cerin e SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii îmbr c mintei unei structuri rutiere plecând de la releveele de profil. N1) Standardrul EN ISO 9001:2000 a fost anulat úi înlocuit cu EN ISO 9001:2008. Partea 1: Determinarea adâncimii medii a texturii EN ISO 13473-1 IDT Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz standardele europene úi interna ionale la care se face referire (respectiv standardele române identice cu acestea). Standardele europene úi interna ionale citate ca referin úi care nu au fost adoptate ca standarde române pot fi consultate sau comandate la Asocia ia de Standardizare din România. Simbolul gradului de echivalen (IDT – identic). conform SR 10000-8.SR EN 12273:2008 EN ISO 9001:2000N1) IDT SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calit ii. 33 . care corespunde identic cu SR EN ISO 9001:2008.

A. ùtefan Cios de la SEARCH CORPORATION. – Ministerul Internelor úi Reformei Administrative – Direc ia Poli iei Rutiere SRAC .Oradea CESTRIN 3M România SRL A.P. . Informa iile referitoare la standardele române sunt publicate în Catalogul Standardelor Române úi în Buletinul Standardiz rii.P.P. Utilizatorii standardului sunt r spunz tori de aplicarea corect a acestuia. Un standard român nu con ine neap rat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.D.R. ing. Este important ca utilizatorii standardelor române s se asigure c sunt în posesia ultimei edi ii úi a tuturor modific rilor.I.Standardul european EN 12273:2008 a fost acceptat ca standard român de c tre comitetul tehnic CT 187 – Drumuri. – Asocia ia Profesional de Drumuri úi Poduri HELVESPID SEARCH CORPORATION GIROD Semnalizare Rutiera VESTA INVESTMENT CARPATCEMENT HOLDING INCERTRANS – Institutul de Cercet ri în Transporturi KATEL GROUP POLL CHIMIC BOMACO IPTANA – Institutul de Proiect ri Transporturi Auto Navale úi Aeriene CONSITRANS DRUMURI ùI PODURI PH VOESTALPINE MARCATIN 2B BLOCK STUDIO ACO Industrie Mic Prahova Consultant Versiunea român a prezentului standard a fost elaborat de c tre dl.CERTSERV Laborator VEMAT .R. – D. Membrii comitetului tehnic CT 187 "Drumuri": Preúedinte Secretar Expert ASRO Membri CNADNR – Compania Na ional Drumuri Na ionale din România CNADNR – Compania Na ional Drumuri Na ionale din România de Autostr zi úi de Autostr zi úi dl Florin Dasc lu dna Nicoleta Davidescu dna Daniela Zaharia dl Vasile Stoica dl Cristian C lin dna Olga Achimescu Dl Gyorgy Onodi Banyai dna Vasilica Beica dl Bogdan Zaharia dl Mihai Boicu dl Miluc Carp dl ùtefan Cios dl Radu Diaconovici dna Cristina Enache dl Radu Gavrilescu dl Costel Gheorghe dl Sorin Lungu dna Mariana Mustea dna Nadia Popescu dl Constantin Stelea dl Sergiu Verescu dna Iolanda Nemeú dl Petre Nepot dl Claudiu Pantele dl Viorel Bogdan dl Dan Gorneanu dl Gabriel Tomescu dl Viorel Pau ASRO – Asocia ia de Standardizare din România Ministerul Dezvolt rii Regionale úi Locuin ei M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful