ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

1. Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το
πρόσωπο και τον αριθμό:
Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Αόριστος

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

βλάπτομαι
πολιτεύῃ/ει
ψεύδεται
πείθομαι
παιδεύεται
λύονται
διώκῃ/ει
γυμνάζεσθε
κρυπτόμεθα
στρατεύομαι
ταράττονται
γράφεται
παρασκευάζῃ/ει
ἀλλάττεται
πράττονται
παύεσθε
πλήττονται
ὁρίζῃ/ει
δεχόμεθα
εὔχομαι

2. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις
προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:
Οριστική

Υποτακτ
ική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

φυλάττεται
διώκεσθε
ἐταράξατο
θύσονται
ἤλλάξαντο
ἐλέγχεσθε
ἐβλαψάμεθα

ὤρύξω
γράφονται
λέγεται
ηὕρίσκοντο
τέθυνται
Επράξαντο
εκωλύσαντο

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful