KERTAS CADANGAN KAJIAN

TAJUK: PERSEPSI GURU BUKAN OPSYEN KEMAHIRAN HIDUP MENGAJAR SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP DI DAERAH JOHOR BAHRU

DISEDIAKAN OLEH : HERIYAN BIN JUMADI

BAB I PENDAHULUAN 1. Namun. Ini akan memastikan apa yang diajar akan berkualiti dan membentuk pelajar yang benar-benar berpengetahuan dalam subjek tersebut. Bagi menuju sebuah negara maju. Proses pembangunan negara yang melibatkan semua bidang menyebabkan sesebuah organisasi turut melakukan perubahan dari segi struktur dan matlamatnya demi mengekalkan kewujudannya sesuai dengan perkembangan semasa.1 Pengenalan Hasrat kerajaan Malaysia untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 memerlukan pembangunan modal insan dari segi keupayaan dan intelek. Sehubungan dengan itu. tugas dan tanggungjawab guru juga mengalami perubahan dan guru perlu menanganinya agar matlamat untuk mendidik anak bangsa tercapai. bermoral dan beretika tinggi. melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) merupakan salah satu daripada lima Teras utama ke arah mencapai wawasan 2020 bagi melahirkan modal insan berminda kelas pertama. masih terdapat lagi masalah kekurangan guru dalam sesuatu bidang dan menyebabkan guru yang tidak berpengalaman dan bukan opsyen mengajar sesuatu subjek terutama Kemahiran Hidup .Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Bagi memastikan pengajaran guru berkualiti adalah penting guru yang mengajar adalah guru yang berpengalaman dan mahir dalam sesuatu bidang yang diajar. progresif. negara perlu membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia yang menumpukan pembangunan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran yang bersifat menyeluruh.

1. Pada masa ini. bidang bahasa. Ini penting kerana mereka merupakan pemangkin utama bagi perkembangan pelajar.2 Latar Belakang Masalah Institusi pendidikan adalah sebuah institusi yang mendidik pelajar-pelajar agar memperolehi sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermakna kepada mereka. Menurut T. Subahan dan rakan-rakan (2004 ) dalam kajiannya ” Tinjauan Ke Atas Strategi Dan Keperluan Guru Bukan Opsyen Fizik Mengajar Fizik” menyatakan lebih daripada 80% responden didapati tidak cukup persediaan dan perlu mempelajari sendiri konsep fizik dan meluangkan masa untuk mempelajari pengendalian alat. Menurut Dr Rahim (1995) dalam kajian Lim Ai Hui (2004). dilihat terdapat guru bukan opsyen dipaksa mengajar matapelajaran lain yang mereka sendiri mungkin kurang mahir dan berpengetahuan. Guru-guru yang mendokong tugas utama ini perlu meningkatkan diri dari aspek kemahiran. Teras utama dalam menjalankan tugas ini ialah guru. bidang teknikal dan bidang sains sosial. ” Keupayaan Guru yang Mengajar Sukatan Pelajaran Teras Tingkatan Satu” menyebut guru yang pakar dalam matapelajaran yang diajar biasanya dapat menguasai pengetahuan dan mampu menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan. Ini mendorong pengkaji melihat sendiri persepsi guru bukan opsyen ini terhadap mata pelajaran yang diajar dan melihat sejauh mana keupayaan sebenar mereka . pengetahuan dan potensi diri. guru pula terdiri pelbagai bidang seperti bidang sains. Guru juga perlu mahir dan berpengetahuan dalam bidang masing-masing agar mereka dapat menyampaikan ilmu dan kemahiran yang tepat dan terkini. ini menunjukkan guru yang bukan opsyen tidak bersedia dan memerlukan lebih masa untuk persediaan. Justeru guru-guru terpaksa mempelajari subjek itu sendiri dan terus mengajar pelajar.

Di sinilah masalah yang ingin dikaji iaitu apakah persepsi guru-guru KHB di daerah Johor Bahru ini yang bukan opsyen mengajar subjek kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru? 1. 3 persoalan kajian telah dibentuk seperti berikut: 14.3 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru tiada kenyakinan diri untuk mengajar subjek Kemahiran Hidup? .2 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru tiada minat terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup? 14.1 Adakah guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam subjek Kemahiran Hidup? 14. Kesemua guru Kemahiran Hidup ini memainkan peranan utama dalam membentuk pendidikan pelajar.4 Persoalan Kajian Bagi mengenalpasti persepsi guru-guru KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru yang bukan opsyen mengajar subjek Kemahiran Hidup.1.3 Pernyataan Masalah Mata pelajaran KHB merangkumi beberapa bidang dan komponen dimana setiap satunya memiliki makmal masing-masing dengan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang bercorak amali dan praktikal.

1 Untuk mengenalpasti pengetahuan dan kemahiran guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup 15.2 15. Objektif bagi kajian ini ialah : 15. berkesan dan cekap agar menjadi guru opsyen yang berkualiti.Dengan cara ini Negara dapat melahirkan pelajar yang lebih berkualiti dan tinggi tahap pengetahuannya.1.6 Kepentingan kajian Guru opsyen yang mengajar setiap matapelajaran adalah perting bagi memastikan hanya guru-guru yang benar-benar berkualiti sesuai dengan pengetahuan dan tahap kemahiran yang diperlukan bagi megajar sesuatu subjek. Kajian ini akan memberi manfaat banyak pihak terutamanya pengetua sekolah selaku Pegawai Pengawal dalam memastikan hanya guru yang opsyen sebenar mengajar subjek mereka. Kajian ini juga akan memberi manfaat kepada Jabatan Pelajaran Negeri bagi memastikan keperluan guru mengikut opsyen disetiap sekolah mampu disediakan dan jangka bagi keperluan akan datang Kementerian Pelajaran pula perlu memikirkan hasil kajian ini untuk membantu guru-guru KHB mencukupi dan tidak dipinggirkan serta mendapat latihan dengan lebih teratur. .. berkemahiran dan berpengetahuan.3 Untuk mengenalpasti minat guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup Untuk mengenalpasti kenyakinan diri guru-guru bukan opsyen KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap subjek Kemahiran Hidup 1.5 Objektif Kajian Kajian yang dijalankan adalah untuk mengenalpasti persepsi guru-guru KHB di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup.

Dalam kajian ini melihat kecenderungan kepada matapelajaran Kemahiran Hidup Kenyakinan diri : Kamus Dewan ( 2002 ) mentafsir sebagai kepercayaan yang sungguhsungguh. Persepsi : Kamus Dewan (1989 ) mentafsir sebagai apa yang difikirkan tentang sesuatu perkara. Dalam Kajian ini merujuk kepercayaan diri terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup Pengetahuan : Kamus Dewan (2002) segala yang diketahui atau yang dipelajari tentang sesuatu ilmu.7 Definisi Istilah Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini membawa pengertian tersendiri. Dalam kajian ini merujuk kepad ailmu pengetahuan Kemahiran Hidup . Definisi yang dibuat adalah merujuk dalam konteks kajian ini sahaja bagi memudahkan pembaca memahami istilah tersebut agar tidak keliru dengan istilah umum. Dalam kajian ini ia ditakrif sebagai pandangan terhadap subjek Kemahiran Hidup Minat : Kamus Dewan ( 2002 ) mentafsir sebagai kecenderungan atau keinginan kepada sesuatu atau menggemari sesuatu. kesungguhan terhadap sesuatu. keadaan mengetahui. apa-apa yang diketahui.1.

Sistem pendidikan Aneka Jurusan ini ditukar kepada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) pada sesi persekolahan tahun 1988/89.2 Latar belakang Kemahiran Hidup Bersepadu Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) telah ditubuhkan untuk melatih guru dibidang pertanian.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan tentang pendapat dan dapatan kajian berkenaan latar belakang mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah adalah berlandaskan Perakuan Laporan Jawatan kuasa Kabinet Mengkaji perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979) dan merupakan kesinambungan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR).BAB II SOROTAN KAJIAN 2. Daripada sinilah berlaku perkembangan dalam bidang teknik dan vokasional. 2. Pusat Perkembangan Kurikulum (1996). Pertukangan Tangan Dan Membuat Bakul. Kemahiran Perkebunan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada tahun 1992. Organisasi kandungan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dan persepsi guru bukan opsyen. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). menyatakan bahawa mata pelajaran Kemahiran Hidup diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 1989 untuk menggantikan Sistem Aneka Jurusan yang dikenali sebagai Program . Menurut Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV). Kursus perguruan di MPSI pada ketika itu mempunyai empat bahagian iaitu: Bahagian Akademik.

Pada tahun 2002.Peralihan (KHPP) dan diikuti dengan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) pada tahun 1992 bagi menggantikan program peralihan. beberapa perubahan dari segi kandungan memperlihatkan struktur Kemahiran Hidup Bersepadu 1992 telah disusun semula. dengan hasrat untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskinikan kandungannya ( Pusat Perkembangan Kurikulum ) 2. TERAS Reka Bentuk dan Teknologi PILIHAN Kemahiran Teknikal Ekonomi Rumah Tangga Pertanian Perdagangan dan Keusahawanan 2. digugur atau ditambah. Ekonomi Rumah Tangga.4 Persepsi guru bukan opsyen Menurut Siti Zohara Binti Yasin (2006) dalam kajiannya ” Cabaran Guru Sandaran Terlatih (GST) Di Sekolah” mendapati Antara cabaran yang dihadapi oleh GST ialah perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan . Bahagian Pilihan membenarkan murid memilih satu daripada empat bidang pembelajaran iaitu Kemahiran Teknikal. Pertanian dan Perdagangan dan Keusahawanan.3 Organisasi Kandungan Kemhiran Hidup Bersepadu Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan: Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid.

Dapatan kajian ini mendapati GST tidak bersedia apabila ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen dan.penerimaan komuniti sekolah. Tetapi dalam menguruskan aktiviti sekolah. Semua GST didapati tidak mempunyai pengetahuan dan tidak berminat apabila ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen. . mengajar kelas peperiksaan. didapati GST mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik dan menunjukkan pretasi yang membanggakan.

2 Reka bentuk kajian Kajian ini merupakan kajian untuk menerokai persepsi guru bukan opsyen KHB yang mengajar subjek Kemahiran Hidup. 3. 3.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. populasi. mempunyai minat dan yakin apabila mengajar subjek ini. cara mengumpul data.3 Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di 6 buah Sekolah Menengah di zon skudai. kaedah penganalisaan data dan instrumen pengukuran yang digunakan. Pengkaji melihat adakah mereka berpengetahuan dalam subjek ini. Apakah pula cabaran dan tekanan yang mereka hadapi dalam mengajar subjek Kemahiran Hidup ini yang merupakan bukan opsyen bagi mereka walaupun mereka ini adalah guru yang terlatih. berkebolehan mengajar.1 Pengenalan Bab ini menjelaskan tentang beberapa aspek dalam metodologi yang berkait rapat dengan rekabentuk kajian. daerah Johor Bahru .

Temu bual dalam kajian ini menggunakan kaedah temu bual secara berstruktur. Perbincangan akan dilakukan selepas kajian rintis bersama sampel rintis.4 Populasi dan Sampel Kajian Populasi dari 6 buah sekolah akan diambil. 3.6 Kajian Rintis Kajian rintis akan dijalankan keatas sebahagian dari populasi iaitu 6 orang responden dari sekolah zon Skudai akan diambil sampel daripada 18 orang responden dari 6 buah sekolah menengah zon Skudai Johor kerana mempunyai ciri populasi yang dikaji. Kajian rintis akan dilakukan ke atas 6 orang guru yang meliputi populasi ini. seramai 7 orang responden guru bukan opsyen kemahiran hidup yang mengajar subjek Kemahiran Hidup akan diambil sebagai sampel. 3. Kaedah temu bual sesuai dijalankan dalam kajian kes kerana ia melibatkan pengumpulan dan penganalisaan data secara kualitatif yang paling mudah (Creswell 1994).5 Instrumen Kajian Kajian kualitatif ini menggunakan instrumen temu bual bagi mendapatkan data.3. Melalui kajian rintis pengkaji akan menentukan item-item yang perlu diubahsuai atau dikekalkan dan jangka masa pentadbiran. Seramai 18 orang responden guru bukan opsyen di zon skudai telah dikenalpasti. Kaedah temu bual juga melibatkan interaksi secara bersemuka antara pengkaji dengan guru bukan opsyen Kemahiran Hidup yang mengajar subjek Kemahiran Hidup. Selain itu kaedah pemerhatian juga akan dilakukan bagi merakam dan mencatat sendiri perlakuan guru ini dengan kenyataan yang dilakukan. pengkaji dan penyelia projek tentang masalah yang ada mengenai ujian samada dari segi item-item . Daripada jumlah itu.

3. pengkaji akan memohon kebenaran dari Pengarah Pelajaran Negeri dan Pengetua sekolah terbabit. keperluan kaedah pemerhatian dan jangka masa mengambil ujian bagi mendapatkan kesahan yang tinggi. Setelah tema dikenal pasti. . Selain itu pemerhatian akan dilakukan dan catatan buku rekod akan dibuat bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dalam membuat kesimpulan.7 Prosedur Kajian Bagi mendapatkan maklumat dan data daripada responden. Satu sesi temubual dengan soalan berstruktur akan dijalankan di sekolah masing-masing yang terpilih.soalan temubual.8 Penganalisaan Data Data temu bual kemudian dianalisis dengan mencari tema atau pola yang kerap ditemui dalam temu bual. Semua tema ini dibina menggunakan perisian NUD*IST (Non-Numerical Unstructured Data and Indexing Searching Theorizing) yang telah diadaptasi secara manual bagi memberi gambaran yang lebih seragam dan mudah difahami. proses mengkod dibuat. 3.

8.1 Proses Pemprosesan Data .TRANSKIPSI DATA PENYUSUNA N DATA PELAZIMAN DATA KODING DAN KATEGORI DATA TEMA DAN PATEN TAHAP KETEPUAN DATA DEMONSTRASI KEBOLEHPERCAYAAN DAN LAPORAN Carta 3.

utm. Bhd. Thousand Oaks: Sage Publications ________ (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka & Kementerian Pendidikan Malaysia. Skudai. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (kursus Perguruan Lepas Ijazah). Persepsi pelajar terhadap keberkesanan pengajaran matapelajaran Kemahiran Hidup sekolah menengah.pdf Mok Soon Sang (2002). Kumpulan Budiman sdn. Najib Abdul Ghafar. Shah Alam. Dr. Subang Jaya. Reka bentuk tinjauan soal selidik pendidikan. Mohd. Azizi Yahaya (2004). “Qualitative inquiry and research design: Choosing among five Tradition”. edisi kedua. “Kamus Dewan”. Pendidikan di Malaysia 1 falsafah pendidikan.fp. Jurnal Pendidikan. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Ee Ah Meng (1999). guru dan sekolah. Kamalularifin bin Subari (2006) ”Tahap Keterampilan Emosi Guru-Guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia Di Dua Buah Maktab Negeri Johor” http://eprints.pdf Lim Ai Hui (2004)” Keupayaan Mengajar Guru KH dalam Bahagian Teras Bagi Matapelajaran Tingkatan Satu” {available online: http://www. J. (2003).BIBLIOGRAFI Creswell.utm. .my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/LIMAIHUIAP000214D200 4TTP.my/2251/1/KamalulSukriAdnanAli2006Tahap. (1998). Bhd. W. Fajar Bakti sdn. UTM.

(2005).Mohd Majid Konting.ipbl. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.edu.my/inter/penyelidikan/2001/2001_13_ruzihan. Fakulti Pendidikan: UTM Prof.ipbl. Subahan Mohd Meerah (2001) ” Tinjauan Ke atas Startegi dan Keperluan Guru Bukan Opsyen Fizik Mengajar Fizik” {Available Online: http://www. “Penyelidikan Pendidikan”. . Dr.Malaysia. T. Dewan bahasa Dan Pustaka : Kuala Lumpur Mohamed Najib Abdul Ghafar (1998).edu.pdf ] IPBL.my/inter/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/SitiZ06.pdf Siti Zohara Binti Yassin (2006) {available online :http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times