You are on page 1of 2

‫مزايا و معايب روشهاي مختلف طراحي يك ريزپردازنده‬ ‫‪.

1‬‬
‫)مبتني بر انباشتگر( ‪a- AC-Base‬‬
‫)‪b- GPRS (General Purpose Register System‬‬
‫‪c- load-store GPRS‬‬
‫را بطور كامل شرح دهيد‪.‬‬

‫دستورات زير در مداري تعريف شده اند‪:‬‬ ‫‪.2‬‬


‫‪xy : R3 R1 + R2‬‬
‫‪xy' : R3 R1 – 1‬‬
‫‪x'y : R3 R2 – 1‬‬
‫بلوك دياگرام اين مدار را با استفاده از ‪ 3‬رجيستر ‪4‬بيتي‬
‫ومدارات و گيتهاي مورد نياز طراحي نماييد‪ .‬مقادير خطوط‬
‫كنترلي را مشخص نماييد‪.‬‬

‫در كامپيوتري كه داراي ‪ 12‬رجيستر ‪ 16‬بيتي مي باشد مي‬ ‫‪.3‬‬


‫خواهيم مسير مشتركي طراحي كنيم تا بتوان در هر كلك ساعت‬
‫فقط يك عمل انتقال از هر رجيستري به هر رجيستري داشت‪.‬‬
‫تعداد و نوع مالتي پلكسرها و ديكدرهاي مورد نياز و تعداد سيم هاي‬
‫مورد نياز را مشخص نماييد‪.‬‬

‫در كامپيوتر مبنا مقدار رجيستر ‪ PC‬برابر ‪ 045H‬مي باشد‬ ‫‪.4‬‬


‫ومقدار رجيستر ‪ AC‬برابر با ‪ A23D‬مي باشد‪ .‬محتوي خانه ‪045h‬‬
‫حافظه برابر با ‪ D075H‬مي باشد‪ .‬محتوي خانه ‪ 075H‬برابر ‪4060H‬‬
‫و محتوي خانه ‪ 060H‬برابر با ‪ 0037H‬مي باشد‪.‬مقادير رجيستر هاي‬
‫‪ AR,AC,PC,DR,IR‬را در تمام سيكلهاي اجراي اين دستور و محتوي‬
‫اين چهار خانه حافظه را در انتهاي اين دستور مشخص نماييد‪.‬‬

‫در كامپيوتر مبنا مي خواهيم دستور ‪ ADD‬را حذف و به جاي‬ ‫‪.5‬‬


‫آن دستور ‪ ADM‬را اضافه نماييم‪ .‬عملكرد دستور ‪ ADM‬به صورت‬
‫زير مي باشد‪:‬‬
‫‪M[EA] M[EA] + AC‬‬
‫‪ EA‬آدرس موثر عملوند مي باشد كه در زمان ‪ T4‬در رجيستر ‪AR‬‬
‫قرار دارد‪.‬ليست عبارات انتقال بين رجيسترها و ريز عملها براي‬
‫اين دستور از زمان ‪ T3‬را تا تكميل اجراي اين دستور را بنويسيد‪.‬‬

‫زيربرنامه اي بنويسيد كه دو عدد را از هم تفريق كند‪ .‬در‬ ‫‪.6‬‬


‫برنامه اصلي مقدارهاي مفروق و مفروق منه )‪ (A,B‬بعد از دستور‬
‫‪ BSA‬قرار مي گيرد و نتيجه تفريق )‪ (A-B‬نيز بعد از آنها قرار داده‬
‫مي شود‪.‬‬

‫لهاي ‪ 40‬بيتي است‪ .‬فيلد‬ ‫يك كامپيوتر‪ ،‬داراي دستورالعم ‌‬ ‫‪.7‬‬


‫يباشد‪ .‬تمامي دستورات‬ ‫آدرس در هر دستورالعمل ‪ 16‬بيت م ‌‬
‫داراي دو متغير حافظه اي مي باشند و روش دسترسي به حافظه‬
‫فقط به صورت مستقيم مي باشد‪ .‬هر دستور اين كامپيوتر در يك‬
‫خانه حافظه قرار مي گيرد و داده هاي اين كامپيوتر نيز ‪ 32‬بيتي‬
‫مي باشند‪.‬‬
‫الف( ساختار دستورات را رسم نماييد‪.‬‬
‫ب( اين كامپيوتر حداكثر چند دستورالعمل دارد‪.‬‬
‫ج( در اين كامپيوتر اندازه رجيسترهاي ‪ AR,PC,DR,IR‬را مشخص‬
‫نماييد‪.‬‬