You are on page 1of 75

Ἅγηνο Κνζκᾶο Αἰησιόο – Γηδαραί

ΓΗΓΑΥΖ Α´
Ἡ ἐλαλζξώπεζηο ηνῦ Θενῦ
Λόγνπ
὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηὸο θαὶ Θεφο, ἀδειθνί
κνπ, ὁ γιπθχηαηνο α὎ζέληεο θαὶ Γεζπφηεο, ὁ
πνηεηὴο ηῶλ Ἀγγέισλ θαὶ πάζεο λνεηῆο θαὶ αἰζζεηῆο
θηίζεσο, παξαθηλνχκελνο ὁ Κχξηνο ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ
ηνπ ἀγαζφηεηα ὁπνὺ ἔρεη εἰο ηὸ γέλνο καο, ζηκὰ εἰο
ἄπεηξα ραξίζκαηα ὁπνὺ κᾶο ἐράξηζε θαὶ κᾶο ραξίδεη
θαζ᾿ ἑθάζηελ ἟κέξαλ θαὶ ὥξαλ θαὶ ζηηγκήλ,
ἐθαηαδέρζε θαὶ ἔγηλε θαὶ ηέιεηνο ἄλζξσπνο ἐθ
Πλεχκαηνο Ἁγίνπ θαὶ ἀπὸ ηὰ θαζαξψηαηα αἵκαηα ηῆο
Γεζπνίλεο ἟κῶλ Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ
Μαξίαο, δηὰ λὰ κᾶο θάκε λὰ ἔβγσκελ ἀπὸ ηὰο ρεῖξαο
὇ Ἅγηνο Κνζκᾶο δηδάζθσλ
ηνῦ δηαβφινπ, θαὶ λὰ κᾶο θάκε πἱνὺο θαὶ
θιεξνλφκνπο ηῆο βαζηιείαο ηνπ, λὰ ραίξσκελ
πάληνηε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ καδὶ κὲ ηνὺο Ἀγγέινπο θαὶ λὰ κὴ θαηψκεζα εἰο ηὴλ
θφιαζηλ κὲ ηνὺο ἀζεβεῖο θαὶ ηνὺο δηαβφινπο.

Σὸ ἔξγνλ ηῶλ Ἀπνζηόισλ


Καζὼο ἕλαο ἄξρνληαο ἔρεη ἀκπέιηα θαὶ ρσξάθηα θαὶ βάλεη ἐξγάηαο, νὕησ θαὶ ὁ
Κχξηνο ὡζὰλ ἕλα ἀκπέιη ἔρεη ὅινλ ηὸλ θφζκνλ· θαὶ ἐπῆξε δψδεθα Ἀπνζηφινπο, θαὶ
ηνὺο ἔδσθελ ηὴλ ράξηλ ηνπ θαὶ ηὴλ ε὎ινγία ηνπ, θαὶ ηνὺο ἔζηεηιελ εἰο ὅινλ ηὸλ
θφζκνλ λὰ δηδάμνπλ ηνὺο ἀλζξψπνπο πῶο λὰ δήζνπλ θαὶ ἐδῶ θαιά, εἰξεληθά,
἞γαπεκέλα, θαὶ κεηὰ ηαῦηα λὰ πεγαίλνπλ εἰο ηὸλ παξδεηζνλ, λὰ ραίξσληαη πάληνηε·
λὰ κεηαλννῦλ, λὰ πηζηεχνπλ θαὶ λὰ βαπηίδσληαη εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ
Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, θαὶ λὰ ἔρνπλ ηὴλ ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεὸλ θαὶ εἰο ηὸλ
ἀδειθφλ ησλ. Καὶ εἰο ὅπνηαλ ρῶξαλ πεγαίλνπλ νἱ Ἀπφζηνινη θαὶ ηνὺο δέρνληαη νἱ
ἄλζξσπνη, ηνὺο παξήγγεηιελ ὁ Κχξηνο λὰ ε὎ινγνῦλ ηὴλ ρῶξαλ ἐθείλελ· εἰο ὅπνηαλ
ρῶξαλ πάιηλ πεγαίλνπλ νἱ Ἀπφζηνινη θαὶ δὲλ ηνὺο δέρνληαη, ηνὺο παξήγγεηιελ ὁ
Κχξηνο λὰ ηηλάδνπλ θαὶ ηὰ ηζαξνχρηα ησλ θαὶ λὰ θεχγνπλ.Ἔηζη νἱ Ἅγηνη Ἀπφζηνινη
ιακβάλνληαο ηὴλ ράξηλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, ὡο θξφληκνη θαὶ πηζηνὶ δνῦινη ηνῦ
Υξηζηνῦ καο, ἔηξεμαλ ὡζὰλ ἀζηξαπὴ εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Μὲ ἐθείλελ ηὴλ ράξηλ
ἰάηξεπνλ ηπθινὺο θαὶ θσθνὺο θαὶ ιεπξνὺο θαὶ δαηκνληζκέλνπο, θαὶ ηὸ κεγαιχηεξνλ
κὲ ηὸ ὄλνκα ηνῦ Υξηζηνῦ καο ἐπξφζηαδνλ ηνὺο λεθξνὺο θαὶ ἀλεζηαίλνλην. Καὶ εἰο
ὅπνηαλ ρῶξαλ ἐπήγαηλνλ νἱ ἅγηνη Ἀπφζηνινη θαὶ ηνὺο ἐδέρνλην νἱ ἄλζξσπνη, ηνὺο
ἔθακλνλ ρξηζηηαλνχο, ἐρεηξνηφλνπλ ἀξρηεξεῖο θαὶ ἱεξεῖο, ζπλέζηελαλ ἖θθιεζίαο, θαὶ
ε὎ινγνῦζαλ ηὴλ ρῶξαλ ἐθείλελ, θαὶ ἐγίλεην ἕλαο ἐπίγεηνο παξάδεηζνο, ραξὰ θαὶ
ε὎θξνζχλε, θαηνηθία ηῶλ Ἀγγέισλ, θαηνηθία ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Δἰο ὅπνηαλ ρῶξαλ
πάιηλ ἐπήγαηλνλ θαὶ δὲλ ηνὺο ἐδέρνλην νἱ ἄλζξσπνη, ηνὺο παξήγγεηιε λὰ ηηλάδνπλ ηὰ
὏πνδήκαηά ησλ, θαὶ ἔκελελ εἰο ἐθείλελ ηὴλ ρῶξαλ θαηάξα θαὶ ὄρη ε὎ινγία, θαηνηθία
ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ὄρη ηνῦ Υξηζηνῦ καο.

Ἡ ἰδηθή ηνπ θαηαγσγὴ θαὶ ἀπνζηνιή


Πξέπνλ θαὶ εὔινγνλ εἶλε ἕλαο δηδάζθαινο, ὅηαλ ζέιε λὰ δηδάμε, λὰ ἐμεηάδε πξῶηνλ
ηί ἀθξναηὰο ἔρεη, ὁκνίσο θαὶ νἱ ἀθξναηαὶ λὰ ἐμεηάδνπλ ηί δηδάζθαινο εἶλε. Καὶ ἐγὼ
ἀδειθνί κνπ, πνὺ ἞μηψζελ θαὶ ἐζηάζεθα εἰο α὎ηὸλ ηὸλ ἅγηνλ ηφπνλ ηὸλ ἀπνζηνιηθὸλ
δηὰ ηὴλ ε὎ζπιαρλίαλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο, ἐμέηαζα πξῶηνλ δηὰ ιφγνπ ζαο θαὶ ἔκαζα
πὼο κὲ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ θαὶ Θενῦ δὲλ εἶζζε Ἕιιελεο, δὲλ
εἶζζε ἀζεβεῖο, αἱξεηηθνί, ἄζενη, ἀιι᾿ εἶζζε ε὎ζεβεῖο ὀξζφδνμνη ρξηζηηαλνί, πηζηεχεηε
θαὶ εἶζζε βαπηηζκέλνη εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ
Πλεχκαηνο, θαὶ εἶζζε ηέθλα θαὶ ζπγαηέξεο ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Καὶ ὄρη κφλνλ δὲλ εἶκαη
ἄμηνο λὰ ζᾶο δηδάμσ, ἀιιὰ κήηε ηὰ πνδάξηα ζαο λὰ θηιήζσ. Γηφηη ὁ θαζέλαο ἀπὸ
ιφγνπ ζζο εἶλε ηηκηψηεξνο ἀπ᾿ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Πξέπεη δὲ λὰ ἞μεχξεηε θαὶ ἟
ε὎γέληά ζαο δηὰ ιφγνπ κνπ, ηὸ ἞μεχξσ, πὼο ἄιινη ζᾶο ιέγνπλ ἄιια, ὅκσο ἀλίζσο θαὶ
ζέιεηε λὰ κάζεηε ηὴλ πάζαλ ἀιήζεηαλ ἐγὼ ζᾶο ηὴλ ιέγσ.

Ἡ παηξίδα κνπ ἟ ςεχηηθε, ἟ γήτλνο θαὶ καηαία, εἶλε ἀπὸ ηνῦ ἁγίνπ Ἄξηεο θαὶ ἀπὸ ηὴλ
ἐπαξρίαλ Ἀπφθνπξν. ὇ παηήξ κνπ, ἟ κήηεξ κνπ, ηὸ γέλνο κνπ, ε὎ζεβεῖο ὀξζφδνμνη
ρξηζηηαλνί. Δἶκαη ινηπὸλ θαὶ ἐγψ, ἀδειθνί κνπ ἄλζξσπνο ἁκαξησιφο, ρεηξφηεξνο ἀπὸ
ὅινπο· εἶκαη ὅκσο δνῦινο ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ, ηνῦ ἐζηαπξσκέλνπ θαὶ
Θενῦ. Ὄρη πῶο εἶκαη ἄμηνο λὰ εἶκαη δνῦινο ηνῦ Υξηζηνῦ, ἀιι᾿ ὁ Υξηζηφο κνπ κὲ
θαηαδέρεηαη δηὰ ηὴλ ε὎ζπιαρλίαλ ηνπ. Σὸλ Υξηζηφλ καο ινηπφλ, ἀδειθνί κνπ,
πηζηεχσ, δνμάδσ θαὶ πξνζθπλῶ. Σὸλ Υξηζηφλ καο παξαθαιῶ λὰ κὲ θαζαξίζε ἀπὸ
θάζε ἁκαξηίαλ ςπρηθὴλ θαὶ ζσκαηηθήλ. Σὸλ Υξηζηφλ καο παξαθαιῶ λὰ κὲ
δπλακψζε λὰ ληθήζσ ηνὺο ηξεῖο ἐρζξνχο: Σὸλ θφζκνλ, ηὴλ ζάξθα θαὶ ηὸλ δηάβνινλ.
Σὸλ Υξηζηφλ καο παξαθαιῶ λὰ κὲ ἀμηψζε λὰ ρχζσ θαὶ ἐγὼ ηὸ αἷκα κνπ δηὰ ηὴλ
ἀγάπελ ηνπ, θαζὼο ηὸ ἔρπζε θαὶ ἖θεῖλνο δηὰ ηὴλ ἀγάπελ κνπ. Ἀλίζσο, ἀδειθνί κνπ,
θαὶ ἦην δπλαηὸλ λὰ ἀλεβῶ εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ, λὰ θσλάμσ κίαλ θσλὴλ κεγάιελ, λὰ
θεξχμσ εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ (17), πὼο κφλνο ὁ Υξηζηφο καο εἶλε Τἱὸο θαὶ Λφγνο ηνῦ
Θενῦ, θαὶ Θεὸο ἀιεζηλφο, θαὶ δσὴ ηῶλ πάλησλ, ἤζεια λὰ ηὸ θάκσ ηνῦην ηὸ κηθξφλ,
θαὶ πεξηπαηῶ ἀπὸ ηφπνλ εἰο ηφπνλ, θαὶ δηδάζθσ ηνὺο ἀδειθνχο κνπ ηὸ θαηὰ δχλακηλ,
ὄρη ὡο δηδάζθαινο, ἀιι᾿ ὡο ἀδειθφο· δηδάζθαινο κφλνλ ὁ Υξηζηφο καο εἶλε.

Κιῆζηο δηὰ ηὸ θήξπγκα


Πφζελ παξεθηλήζελ, ἀδειθνί κνπ, ζέισ λὰ ζᾶο θαλεξψζσ ηὴλ αἰηίαλ. Ἀλαρσξῶλ
ἀπὸ ηὴλ παηξίδα κνπ πξὸ πελήληα ἐηῶλ, ἐπεξηπάηεζα ηφπνπο πνιινχο, θάζηξα,
ρψξαο, θαὶ ρσξηά, θαὶ κάιηζηα εἰο Κσλζηαληηλνχπνιηλ, θαὶ πεξηζζφηεξνλ ἐθάζεζα εἰο
ηὸ Ἅγηνλ Ὄξνο, δεθαεπηὰ ρξφλνπο, θαὶ ἔθιαηνλ δηὰ ηὰο ἁκαξηίαο κνπ. ΢ηκὰ εἰο ηὰ
ἄπεηξα ραξίζκαηα ὅπνπ κνπ ἐράξηζελ ὁ Κχξηνο κνπ, κὲ ἞μίσζε θαὶ ἔκαζα ὀιίγα
γξάκκαηα ἗ιιεληθά, ἔγηλα θαὶ θαιφγεξνο.
Μειεηψληαο ηὸ ἅγηνλ θαὶ ἱεξὸλ Δ὎αγγέιηλ εὗξνλ κέζα πνιιὰ θαὶ δηάθνξα λνήκαηα,
ηὰ ὁπνῖα εἶλε ὅια καξγαξηηάξηα, δηακάληηα, ζεζαπξφο, πινῦηνο, ραξά, ε὎θξνζχλε,
δσὴ αἰψληνο. ΢ηκὰ εἰο ηὰ ἄιια εὗξνλ θαὶ ηνῦηνλ ηὸλ ιφγνλ ὁπνὺ ιέγεη ὁ Υξηζηφο
καο, πὼο δὲλ πξέπεη θαλέλαο ρξηζηηαλφο, ἄλδξαο ἟ γπλαίθα, λὰ θξνληίδε δηὰ ηὸλ
ἑαπηφλ ηνπ κφλνλ πῶο λὰ ζσζῆ, ἀιιὰ λὰ θξνληίδε θαὶ δηὰ ηνὺο ἀδειθνχο ηνπ λὰ κὴ
θνιαζζνῦλ. Ἀθνχσληαο θαὶ ἐγψ, ἀδειθνί κνπ ηνῦηνλ ηὸλ γιπθχηαηνλ ιφγνλ ὁπνὺ
ιέγεη ὁ Υξηζηφο καο, λὰ θξνληίδσκελ θαὶ δηὰ ηνὺο ἀδειθνχο καο, κ᾿ ἔηξσγελ ἐθεῖλνο
ὁ ιφγνο κέζα εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηφζνπο ρξφλνπο, ὡζὰλ ηὸ ζθνπιήθη ὁπνὺ ηξψγεη ηὸ
μχινλ, ηί λὰ θάκσ θαὶ ἐγὼ ζηνραδφκελνο εἰο ηὴλ ἀκάζεηάλ κνπ. ἖ζπκβνπιεχζεθα
ηνὺο πλεπκαηηθνχο κνπ παηέξαο, ἀξρηεξεῖο, παηξηάξραο, ηνὺο ἐθαλέξσζα ηὸλ
ινγηζκφλ κνπ, ἀλίζσο θαὶ εἶλε ζεάξεζηνλ ηέηνηνλ ἔξγνλ λὰ ηὸ κεηαρεηξηζζῶ, θαὶ ὅινη
κὲ παξεθίλεζαλ λὰ ηὸ θάκσ, θαὶ κνῦ εἶπνλ πὼο ηέηνηνλ ἔξγνλ θαιὸλ θαὶ ἅγηνλ εἶλε.
Μάιηζηα παξαθηλνχκελνο ἀπὸ ηὸλ Παλαγηψηαηνλ θχξηνλ ΢σθξφληνλ, Παηξηάξρελ -
λὰ ἔρσκελ ηὴλ ε὎ρή ηνπ - θαὶ ιακβάλσληαο ηὰο ἁγίαο ηνπ ε὎ράο, ἄθεζα ηὴλ ἰδηθήλ
κνπ πξνθνπήλ, ηὸ ἰδηθφλ κνπ θαιφλ, θαὶ ἐβγήθα λὰ πεξηπαηῶ ἀπὸ ηφπνλ εἰο ηφπνλ θαὶ
δηδάζθσ ηνὺο ἀδειθνχο κνπ.

Κῆξπμ ἀθηιάξγπξνο
Κάκλνληαο ἀξρὴλ λὰ δηδάζθσ κνπ ἦιζελ ἕλαο ινγηζκὸο ἐδῶ ὁπνὺ πεξηπαηῶ· λὰ
δεηῶ ἄζπξα δηφηη ἤκελ θηιάξγπξνο θαὶ ἀγαπνῦζα ηὰ γξφζηα, λαί, κὰ θαὶ ηὰ θισξία
πεξηζζφηεξνλ, ὄρη ὡζὰλ ηὴλ ε὎γέληάλ ζαο πνὺ ηὰ πεξηθξνλεῖηε, ἠ δὲλ ηὰ
θαηαθξνλεῖηε; Μειεηψληαο πάιηλ ηὸ ἅγηνλ θαὶ ἱεξὸλ Δ὎αγγέιηνλ, εὗξνλ θαὶ ἄιινλ
ιφγνλ ὁπνὺ ιέγεη ὁ Υξηζηφο καο· πὼο ράξηζκά ζνπ ἔδσζα θαὶ ἐγὼ ηὴλ ράξηλ κνπ,
ράξηζκα λὰ ηὴλ δψζεο θαὶ ἐζὺ εἰο ηνὺο ἀδειθνχο ζνπ, ράξηζκα λὰ δηδάζθεο, ράξηζκα
λὰ ζπκβνπιεχεο, ράξηζκα λὰ ἐμνκνινγῆο, θαὶ ἀλίζσο θαὶ δεηήζεο λὰ πάξεο ηίπνηε
πιεξσκὴλ δηὰ ηὴλ δηδαρήλ, ἠ πνιιὰ ἠ ὀιίγα, ἠ ἕλα ἄζπξν, ἐγὼ ζὲ ζαλαηψλσ θαὶ ζὲ
βάλσ εἰο ηὴλ θφιαζηλ.

Ἀθνχνληαο θαὶ ἐγψ, ἀδειθνί κνπ, α὎ηὸλ ηὸλ γιπθχηαηνλ ιφγνλ ὁπνὺ ιέγεη ὁ Υξηζηφο
καο, ράξηζκα λὰ δνπιεχσκελ θαὶ ηνὺο ἀδειθνχο καο, εἰο ηὴλ ἀξρήλ κνπ ἐθάλε βαξὺο
ὁ ιφγνο, ὕζηεξνλ ὅκσο κνπ ἐθάλε γιπθχηεξνο ὥζπεξ κέιη θαὶ θεξίνλ, θαὶ ἐδφμαζα
θαὶ δνμάδσ ρηιηάδεο θνξὲο ηὸλ Υξηζηφλ κνπ ὁπνὺ κ᾿ ἐθχιαμε ἀπὸ ηνῦην ηὸ πάζνο
ηῆο θηιαξγπξίαο, θαὶ κὲ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ηνῦ
ἐζηαπξσκέλνπ θαὶ Θενῦ δὲλ ἔρσ κήηε ζαθθνχια, κήηε ζπίηη, κῆηεο θαζέια, κήηε
ἄιιν ξάζν ἀπὸ α὎ηὸ ὁπνὺ θνξῶ, ἀιιὰ ἀθφκε παξαθαιῶ ηὸλ Κχξηφλ κνπ κέρξη
ηέινπο ηῆο δσῆο κνπ λὰ κὲ ἀμηψζε λὰ κὴλ ἀπνθηήζσ ζαθθνχια, δηφηη ὡζὰλ θάκσ
ἀξρὴλ λὰ παίξλσ ἄζπξα, ε὎ζὺο ἔραζα ηνὺο ἀδειθνχο κνπ, θαὶ δὲλ ἞κπνξῶ θαὶ ηὰ
δπφ, ἠ ηὸλ Θεὸλ ἠ ηὸλ δηάβνινλ.

Ἡ Ἁγία Σξηάο

Σὸ γιπθὺ ηῆο ὆ξζνδνμίαο θήξπγκα


Πξέπνλ θαὶ εὔινγνλ εἶλε, ρξηζηηαλνί κνπ, θαζὼο καλζάλνκελ ἀπὸ ηὸ ἅγηνλ
Δ὎αγγέιηνλ θαὶ ἀπὸ ηὰο ζείαο Γξαθάο, λ᾿ ἀξρίδσκελ ηὴλ δηδαζθαιίαλ καο ἀπὸ ηὸλ
Θεφλ, θαὶ ὅηαλ ηειεηψζσκελ, λὰ ε὎ραξηζηήζσκελ ηὸλ Θεφλ· ὄρη πὼο εἶκαη ἄμηνο λ᾿
ἀλαθέξσ ηὸ ὄλνκα ηνῦ Θενῦ κνπ, ἀιιὰ ὁ Θεὸο θαηαδέρεηαη δηὰ ηὴλ ε὎ζπιαγρλίαλ
ηνπ.

Ἀθήλνκελ ινηπφλ, ἀδειθνί κνπ, ηὰο θιπαξίαο ηῶλ ἀζεβῶλ, ηῶλ αἱξεηηθῶλ, ηῶλ
ἀζέσλ, θαὶ ιέγνκελ κφλνλ ὅζα ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἅγηνλ ἐθψηηζε ηνὺο ἁγίνπο Πξνθήηαο,
Ἀπνζηφινπο θαὶ Παηέξαο ηῆο ἖θθιεζίαο καο θαὶ κᾶο ἔγξαςαλ, θαὶ πάιηλ ὄρη ὅια λὰ
ηὰ εἰπνῦκελ, δηφηη δὲλ εἶλε δπλαηφλ· ζέινκελ ρξφλνπο θαὶ θαηξνχο· ἀιιὰ κεξηθὰ ὁπνὺ
θαίλνληαη ἀλαγθαηφηεξα· θαὶ ὅζηηο εἶλε θηινκαζήο, ἂο δεηήζε λὰ κάζε θαὶ ηὰ
ἐπίινηπα. ὇ παλάγαζνο ινηπφλ, ἀδειθνί κνπ, θαὶ πνιπέιενο Θεὸο εἶλε ἕλαο, θαὶ
ὅπνηνο ιέγεη ὅηη εἶλε πνιινὶ ζενί, εἶλε δηάβνινο. Δἶλε δὲ θαὶ Σξηάο, Παηήξ, Τἱὸο θαὶ
Ἅγηνλ Πλεῦκα· κία θχζηο, κία δφμα, κία βαζηιεία, ἕλαο Θεφο. Δἶλε δὲ ἀθαηάιεπηνο,
Κχξηνο ἀλεξκήλεπηνο, παληνδχλακνο, ὅινο θῶο, ὅινο ραξά, ὅινο ε὎ζπιαγρλία, ὅινο
ἀγάπε. Γὲλ ἔρνκελ θαλέλα παξάδεηγκα λὰ παξνκνηάζσκελ ηὴλ Ἁγία Σξηάδα, ἐπεηδὴ
θαὶ δὲλ ε὏ξίζθεηαη ἄιιν εἰο ηὸλ θφζκνλ. Μὰ δηὰ λὰ ιάβε παξακηθξὴλ βνήζεηαλ ὁ
λνῦο καο, θέξλνπλ κεξηθὰ παξαδείγκαηα νἱ ζενιφγνη ηῆο ἖θθιεζίαο. ΢ηκὰ εἰο ηὰ
ἄιια κᾶο θέξλνπλ θαὶ ηὸλ ἥιηνλ. ὇ ἥιηνο ἞μεχξνκελ ὅινη πὼο εἶλε ἕλαο, ἕλαο εἶλε
θαὶ ὁ Θεφο· θαὶ θαζὼο ὁ ἥιηνο θσηίδεη ηνῦηνλ ηὸλ θφζκνλ ηὸλ αἰζζεηφλ, νὕησ θαὶ ἟
Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεφο, θσηίδεη ηὸλ λνεηφλ. Δἴπνκελ, ἀδειθνί κνπ, πῶο ὁ ἥιηνο εἶλε
ἕλαο, κὰ εἶλε θαὶ ηξία καδί· ἔρεη ἀθηίλαο, ὁπνὺ ἔξρνληαη εἰο ηὰ ὄκκαηά καο ὡζὰλ
γξακκαί, ὡζὰλ θισζηαί· ἔρεη θαὶ θῶο, ὅπνπ ἐμαπιψλεηαη εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Μὲ
ηὸλ ἥιηνλ ὁκνηάδνκελ ηὸλ ἄλαξρνλ Παηέξα, κὲ ηὰο ἀθηίλαο ηὸλ ζπλάλαξρνλ Τἱφλ,
θαὶ κὲ ηὸ θῶο ηὸ ὁκννχζηνλ Πλεῦκα. Δἶλε θαὶ ἄιινο ηξφπνο λὰ θαηαιάβεηε ηὴλ
Παλαγίαλ Σξηάδα. Πῶο; Νὰ ἐμνκνινγεζῆηε θαζαξά, λὰ κεηαιάβεηε ηὰ Ἄρξαληα
Μπζηήξηα κὲ θφβνλ θαὶ κὲ ε὎ιάβεηαλ, θαὶ ηφηε ζὰ ζᾶο θσηίζε ἟ ράξηο ηνῦ Παλαγίνπ
Πλεχκαηνο λὰ θαηαιάβεηε θαιχηεξα.

Α὎ηὴλ ηὴλ Παλαγίαλ Σξηάδα ἟κεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο θαὶ ὀξζφδνμνη ρξηζηηαλνὶ δνμάδνκελ
θαὶ πξνζθπλνῦκελ· α὎ηὸο εἶλε ὁ ἀιεζηλὸο Θεφο, θαὶ ἔμσ ἀπὸ ηὴλ Ἁγίαλ Σξηάδα ὅζνη
ιέγνληαη ζενὶ εἶλε δαίκνλεο. Καὶ ὄρη κφλνλ ἟κεῖο πηζηεχνκελ, δνμάδνκελ,
πξνζθπλνῦκελ ηὴλ Ἁγίαλ Σξηάδα, ἀιιὰ ὡζὰλ ηὰ ἄζηξα ηνῦ ν὎ξαλνῦ, θαὶ ὡζὰλ ηὴλ
ἄκκνλ ηῆο ζαιάζζεο, Πξνθῆηαη, Ἀπφζηνινη, Μάξηπξεο, Ἀζθεηαὶ ἔρπζαλ ηὸ αἷκα ησλ
δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο θαὶ ἞γφξαζαλ ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ραίξνληαη
πάληνηε (19). ὇κνίσο ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο ἞ξλήζεζαλ ηὸλ θφζκνλ, ἐπῆγαλ εἰο ηὰο
ἐξήκνπο θαὶ ἀζθήηεπνλ εἰο ὅιελ ησλ ηὴλ δσήλ, θαὶ ἐπῆγαλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ.
἖πίζεο ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο ἔδεζαλ κέζα εἰο ηὸλ θφζκνλ κὲ ζσθξνζχλελ θαὶ
παξζελίαλ, κὲ λεζηείαο, πξνζεπράο, ἐιεεκνζχλαο, κὲ ἔξγα θαιά, θαὶ ἐπέξαζαλ θαὶ
ἐδῶ θαιὰ θαὶ ἐπῆγαλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξσληαη πάληνηε.

Ἡ παληαρνῦ παξνπζία ηνῦ Θενῦ


Γὲλ ε὏ξίζθεηαη ηφπνο ὁπνὺ λὰ ιείπε ὁ Θεφο. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνί,
ὅηαλ ζέισκελ λὰ θάκσκελ θακκίαλ ἁκαξηίαλ, λὰ ζηνραδψκεζα ὅηη ὁ Θεὸο εἶλε κέζα
εἰο ηὴλ θαξδίαλ καο, εἶλε παληαρνῦ παξὼλ θαὶ κᾶο βιέπεη· λὰ ἐληξεπψκεζα ηνὺο
Ἀγγέινπο, ηνὺο Ἁγίνπο, θαὶ κάιηζηα ηὸλ ἄγγεινλ, ηὸλ θχιαθα ηῆο ςπρῆο καο, ὁπνὺ
κᾶο βιέπεη. Ἀπὸ ἕλα κηθξὸλ παηδίνλ ἐληξεπφκεζα, ὅηαλ ζὰ θάκσκελ ηὴλ ἁκαξηίαλ,
θαὶ πῶο λὰ κὴλ ἐληξεπψκεζα ἀπὸ ηφζνπο Ἁγίνπο θαὶ Ἀγγέινπο;
Ἀγαπᾶηε ηὸλ Θεόλ
὇ παλάγαζνο θαὶ πνιπέιενο Θεφο, ἀδειθνί κνπ, ἔρεη πνιιὰ θαὶ δηάθνξα ὀλφκαηα·
ιέγεηαη θαὶ θῶο, θαὶ δσή, θαὶ ἀλάζηαζηο. Ὅκσο ηὸ θχξηνλ ὄλνκα ηνῦ Θενῦ καο εἶλε
θαὶ ιέγεηαη ἀγάπε. Πξέπεη ἟κεῖο, ἀλίζσο θαὶ ζέισκελ λὰ πεξάζσκελ θαὶ ἐδῶ θαιά,
λὰ πεγαίλσκελ θαὶ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, θαὶ λὰ ιέγσκελ ηὸλ Θεφλ καο ἀγάπελ θαὶ
παηέξα, πξέπεη λὰ ἔρσκελ δπὸ ἀγάπαο· ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεφλ καο, θαὶ εἰο ηνὺο
ἀδειθνχο καο. Φπζηθφλ καο εἶλε λὰ ἔρσκελ α὎ηὰο ηὰο δπὸ ἀγάπαο· παξὰ θχζηλ εἶλε
λὰ κὴ ηὰο ἔρσκελ. Καὶ θαζὼο ἕλα ρειηδφλη ρξεηάδεηαη δπὸ πηεξνχγαο δηὰ λὰ πεηᾶ εἰο
ηὸλ ἀέξα, νὕησ θαὶ ἟κεῖο ρξεηαδφκεζα α὎ηὰο ηὰο δπὸ ἀγάπαο, δηφηη ρσξὶο α὎ηῶλ εἶλε
ἀδχλαηνλ λὰ ζσζῶκελ. Καὶ πξῶηνλ ἔρνκελ ρξένο λὰ ἀγαπῶκελ ηὸλ Θεφλ καο, δηφηη
καο ἐράξηζε ηφζελ γῆλ κεγάιελ ἐδῶ λὰ θαηνηθῶκελ πξφζθαηξα, ηφζεο ρηιηάδεο θπηά,
βξχζεο, πνηακνχο, ζάιαζζαο, ἀέξα, ἟κέξαλ, λχθηα, ν὎ξαλφλ, ἥιηνλ θ.ιπ. Ὅια α὎ηὰ
δηὰ πνῖνλ ηὰ ἔθακελ, εἰκὴ δη᾿ ἟κᾶο; Σί κᾶο ἐρξεψζηεη; Σίπνηε. Ὅια ράξηζκα· κᾶο
ἔθακελ ἀλζξψπνπο, δὲλ κᾶο ἔθακε δῶα· κᾶο ἔθακελ ε὎ζεβεῖο ὀξζνδφμνπο
ρξηζηηαλνχο, θαὶ ὄρη ἀζεβεῖο αἱξεηηθνχο· ἂλ θαὶ ἁκαξηάλσκελ ρηιηάδεο θνξὲο ηὴλ
ὥξαλ, κᾶο ε὎ζπιαγρλίδεηαη ὡζὰλ παηέξαο θαὶ δὲλ κᾶο ζαλαηψλεη λὰ κᾶο βάιε εἰο
ηὴλ θφιαζηλ, ἀιιὰ πεξηκέλεη ηὴλ κεηάλνηάλ καο κὲ ηὰο ἀγθάιαο ἀλνηθηάο, πφηε λὰ
κεηαλνήζσκελ, λὰ παχζσκελ ἀπὸ ηὰ θαθά, θαὶ λὰ θάκσκελ ηὰ θαιά, λὰ
ἐμνκνινγεζῶκελ, λὰ δηνξζσζῶκελ, λὰ κᾶο ἐλαγθαιηζζῆ, λὰ κᾶο βάιε εἰο ηὸλ
παξάδεηζνλ λὰ ραηξψκεζα πάληνηε.

Σψξα ινηπὸλ ηνηνῦηνλ γιπθχηαηνλ Θεὸλ θαὶ Γεζπφηελ δὲλ πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ ηὸλ
ἀγαπῶκελ, θαὶ ἂλ ηχρε ἀλάγθε, λὰ ρχζσκελ θαὶ ηὸ αἷκα καο ρηιηάδεο θνξὲο δηὰ ηὴλ
ἀγάπελ ηνπ, θαζὼο ηὸ ἔρπζε θαὶ ἖θεῖλνο δηὰ ηὴλ ἀγάπελ καο; Ἕλαο ἄλζξσπνο ζὲ
θξάδεη εἰο ηὸλ νἶθνλ ηνπ θαὶ ζέιεη λὰ ζὲ θηιεχζε ἕλα πνηήξη θξαζί, θαὶ πάληνηε εἰο
ὅιελ ζνπ ηὴλ δσὴλ ζὲ λὰ ηὸλ ἐληξέπεζαη θαὶ ηὸλ ηηκᾶο· θαὶ ηὸλ Θεὸλ δὲλ πξέπεη λὰ
ηηκᾶο θαὶ λὰ ἐληξέπεζαη, ὁπνὺ ζνῦ ἐράξηζε ηφζα θαιὰ θαὶ ἐζηαπξψζεθε δηὰ ηὴλ
ἀγάπελ ζνπ; Πνῖνο παηέξαο ἐζηαπξψζεθε δηὰ ηὰ παηδηά ηνπ θακκίαλ θνξάλ; Καὶ ὁ
γιπθχηαηφο καο Ἰεζνῦο Υξηζηὸο ἔρπζε ηὸ αἷκά ηνπ θαὶ κᾶο ἐμεγφξαζελ ἀπὸ ηὰο
ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ. Σψξα δὲλ πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ ἀγαπῶκελ ηὸλ Υξηζηφλ καο;
Ἡκεῖο ὄρη κφλνλ δὲλ ηὸλ ἀγαπῶκελ, ἀιιὰ ηὸλ ὏βξίδνκελ θαζ᾿ ἟κέξαλ κὲ ηὰο
ἁκαξηίαο ὁπνὺ θάκλνκελ. Ἀκὴ πνίνλ ζέιεηε λὰ ἀγαπῶκελ, ἀδειθνί κνπ; Νὰ
ἀγαπῶκελ ηὸλ δηάβνινλ, ὁπνὺ κᾶο ἔβγαιελ ἀπὸ ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ κᾶο ἔθεξελ εἰο
ηὸλ θαηεξακέλνλ ηνῦηνλ θφζκνλ θαὶ παζαίλνκελ ηφζα θαθά; Καὶ ἔρεη πξναίξεζηλ ὁ
δηάβνινο, ἂλ ἞δχλαην α὎ηὴλ ηὴλ ὥξαλ λὰ κᾶο ζαλαηψζε ὅινπο θαὶ λὰ κᾶο βάιε εἰο
ηὴλ θφιαζηλ, ηὸ ἔθακλε. Σψξα ζᾶο ἐξσηῶ, ἀδειθνί κνπ, λὰ κνῦ εἰπῆηε πνίνλ πξέπεη,
λὰ κηζνῦκελ ηὸλ δηάβνινλ, ηὸλ ἐρζξφλ καο, ἠ λ᾿ ἀγαπῶκελ ηὸλ Θεφλ καο, ηὸλ
πνηεηήλ καο, ηὸλ πιάζηελ καο; - Ναί, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. - Πνιὺ θαιὰ ηὸ ιέγεηε, λὰ ἔρσ
ηὴλ ε὎ρὴλ ζαο, θαὶ ἐγὼ ηὸ ιέγσ, κὰ θαὶ ὁ Θεὸο ρξεηάδεηαη ζηξῶκα δηὰ λὰ θαζίζε·
πνίνλ δὲ εἶλε; Ἡ ἀγάπε. Ἂο ἔρσκελ ινηπὸλ θαὶ ἟κεῖο ηὴλ ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεὸλ θαὶ εἰο
ηνὺο ἀδειθνχο καο, θαὶ ηφηε ἔξρεηαη ὁ Θεφο καο θαὶ κᾶο ραξνπνηεῖ, θαὶ κᾶο θπηεχεη
εἰο ηὴλ θαξδίαλ καο ηὴλ δσὴλ ηὴλ αἰψληνλ, θαὶ πεξλνῦκελ θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ
πεγαίλνκελ θαὶ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ε὎θξαηλψκεζα πάληνηε.

Ἀγαπᾶηε ηὸλ πιεζίνλ


Ἡκεῖο ὄρη κφλνλ δὲλ ἔρνκελ ηὴλ ἀγάπελ, ἀιιὰ ἔρνκελ ηὸ κίζνο θαὶ ηὴλ ἔρζξαλ εἰο
ηὴλ θαξδίαλ καο θαὶ κηζνῦκελ ηνὺο ἀδειθνχο καο· ἔξρεηαη ὁ πνλεξὸο δηάβνινο θαὶ
κᾶο πηθξαίλεη θαὶ βάλεη ηὸλ ζάλαηνλ εἰο ηὴλ ςπρήλ καο θαὶ πεξλνῦκελ θαὶ ἐδῶ θαθά,
θαὶ πεγαίλνκελ εἰο ηὴλ θφιαζηλ θαὶ θαηφκεζα πάληνηε.

Φπζηθφλ καο εἶλε λ᾿ ἀγαπῶκελ ηνὺο ἀδειθνχο καο· δηφηη εἴκεζα κηᾶο θχζεσο, ἔρνκελ
ἕλα βάπηηζκα, κίαλ πίζηηλ, ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα κεηαιακβάλνκελ, ἕλα παξάδεηζνλ
ἐιπίδνκελ λ᾿ ἀπνιαχζσκελ. Καιφηπρνο ἐθεῖλνο ὁ ἄλζξσπνο ὁπνὺ ἀμηψζεθε θαὶ
ἔιαβελ εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ α὎ηὰο ηὰο δπὸ ἀγάπαο, εἰο ηὸλ Θεφλ, θαὶ εἰο ηνὺο
ἀδειθνχο ηνπ. Γηφηη ὅπνηνο ἔρεη ηὸλ Θεὸλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ, ἔρεη πάληα ηὰ ἀγαζά,
θαὶ ἁκαξηίαλ δὲλ ὏πνθέξεη λὰ θάκε· θαὶ ὅζηηο δὲλ ἔρεη ηὸλ Θεὸλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ,
ἔρεη ηὸλ δηάβνινλ, θαὶ θάκλεη πάληα ηὰ θαθὰ θαὶ ὅιαο ηὰο ἁκαξηίαο. Υίιηαο ρηιηάδαο
θαιὰ λὰ θάκλσκελ, ἀδειθνί κνπ, λεζηείαο, πξνζεπράο, ἐιεεκνζχλαο, θαὶ ηὸ αἷκα καο
λὰ ρχζσκελ δηὰ ηὸλ Υξηζηφλ καο, θαὶ δὲλ ἔρσκελ α὎ηὰο ηὰο δπὸ ἀγάπαο, ἀιιὰ
ἔρσκελ ηὸ κίζνο θαὶ ηὴλ ἔρζξαλ εἰο ηνὺο ἀδειθνχο καο, ὅια ἐθεῖλα ηὰ θαιὰ ὁπνὺ
ἐθάκακελ εἶλε ηνῦ δηαβφινπ θαὶ εἰο ηὴλ θφιαζηλ πεγαίλνκελ. Μὰ θαιὰ, ιέγεηε, ἐθεῖ
κὲ ἐθείλελ ηὴλ ὀιίγελ ἔρζξαλ ὁπνὺ ἔρνκελ εἰο ηνὺο ἀδειθνχο καο, ἔρνληαο ηφζα
θαιὰ θακσκέλα, εἰο ηὴλ θφιαζηλ πεγαίλνκελ; Ναί, ἀδειθνί κνπ, δηφηη ἐθείλε ἟ ἔρζξα
εἶλε θαξκάθη ηνῦ δηαβφινπ· θαὶ θαζὼο βάλνκελ κέζα εἰο ἑθαηὸλ ὀθάδαο ἀιεχξη
ὀιίγνλ πξνδχκη, θαὶ ἔρεη ηφζελ δχλακηλ θαὶ ἀλαθνπθίδεη ὅζνλ δπκάξη θαὶ ἂλ εἶλε, ἔηζη
εἶλε θαὶ ἟ ἔρζξα· ὅια ἐθεῖλα ηὰ θαιὰ ὁπνὺ ἐθάκακελ, ηὰ γπξίδεη θαὶ ηὰ θάκλεη
θαξκάθη ηνῦ δηαβφινπ (20).

἖δῶ, ρξηζηηαλνί κνπ, πῶο πεγαίλεηε; Ἔρεηε ηὴλ ἀγάπελ ἀλάκεζφλ ζαο; Ἀλίζσο θαὶ
ζέιεηε λὰ ζσζῆηε, θαλέλα ἄιιν πξάγκα λὰ κὴ δεηήζεηε ἐδῶ εἰο ηὸλ θφζκνλ ἀπὸ ηὴλ
ἀγάπελ. Δἶλε ἐδῶ θαλέλαο ἀπὸ ηὴλ ε὎γέληάλ ζαο ὁπνὺ λὰ ἔρε α὎ηὴλ ηὴλ ἀγάπελ εἰο
ηνὺο ἀδειθνχο ηνπ; Ἂο ζεθσζῆ ἐπάλσ λὰ κνῦ ηὸ εἰπῆ, λὰ ηὸλ ε὎ρεζῶ θαὶ ἐγψ, λὰ
βάλσ θαὶ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ηὸλ ζπγρσξήζσζη, λὰ ιάβε κίαλ ζπγρψξεζηλ, ὁπνὺ λὰ
ἔδηλελ ρηιηάδεο θισξία δὲλ ηὴλ εὕξηζθελ. -἖γψ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ, ἀγαπῶ ηὸλ Θεὸλ θαὶ
ηνὺο ἀδειθνχο κνπ. -Καιά, παηδί κνπ, ἔρε ηὴλ ε὎ρήλ. Πῶο ζὲ ιέγνπλ ηὸ ὄλνκά ζνπ; -
Κσζηα. -Σί ηέρλε θάκλεηο; -Πξφβαηα θπιάγσ. -Σὸ ηπξὶ ὅηαλ ηὸ πσιῆο ηὸ δπγηάδεηο; -
Σὸ δπγηάδσ.

-἖ζχ, παηδί κνπ, ἔκαζεο λὰ δπγηάδεο ηὸ ηπξί, θαὶ ἐγὼ λὰ δπγηάδσ ηὴλ ἀγάπελ. Σὸ δχγη
ἐληξέπεηαη ηὸλ α὎ζέληελ ηνπ; -Ὄρη. -Σψξα λὰ δπγηάζσ θαὶ ἐγὼ ηὴλ ἀγάπελ ζνπ, θαὶ
ἂλ εἶλε ζσζηὴ θαὶ δὲλ εἶλε μχγθηθε, ηφηε λὰ ζὲ ε὎ρεζῶ θαὶ ἐγψ, λὰ βάισ θαὶ ὅινπο
ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ζὲ ζπγρσξήζσζη. Πῶο λὰ ζὲ θαηαιάβσ, παηδί κνπ, πῶο ἀγαπᾶο
ηνὺο ἀδειθνχο ζνπ; ἖γὼ ηψξα ἐδῶ ὁπνὺ πεξηπαηῶ θαὶ δηδάζθσ εἰο ηὸλ θφζκνλ,
ιέγσ πὼο ηὸλ θὺξ - Κσζηα ηὸλ ἀγαπῶ ὡζὰ ηὰ κάηηα κνπ· κὰ ἐζὺ δὲλ ηὸ πηζηεχεηο·
ζέιεηο λὰ κὲ δνθηκάζεο πξῶηνλ, θαὶ ηφηε λὰ κὲ πηζηεχζεο. ἖γὼ ἔρσ ςσκὶ λὰ θάγσ,
ἐζὺ δὲλ ἔρεηο· ἀλίζσο θαὶ ζνῦ δψζσ θνκκάηη θαὶ ζέ, ὁπνὺ δὲλ ἔρεηο, ηφηε θαλεξψλσ
πὼο ζὲ ἀγαπῶ. Ἀκὴ ἐγὼ λὰ θάγσ ὅιν ηὸ ςσκὶ θαὶ ἐζὺ λὰ πεηλᾶο, ηί θαλεξψλσ; Πὼο
἟ ἀγάπε ὁπνὺ ἔρσ εἰο ζὲ εἶλε ςεχηηθε. Ἔρσ δπὸ πνηήξηα θξαζὶ λὰ πίσ, ἐζὺ δὲλ ἔρεηο·
ἀλίζσο θαὶ δψζσ θαὶ ζὲ ἀπ᾿ α὎ηὸ θαὶ πίεο, ηφηε θαλεξψλσ πὼο ζὲ ἀγαπῶ. Ἀκὴ
ἀλίζσο θαὶ δὲλ ζνῦ δψζσ, εἶλε θάιπηθε ἟ ἀγάπε. Δἶζαη ιππεκέλνο· ἀπέζαλελ ἟
κήηεξ ζνπ, ὁ παηήξ ζνπ· ἀλίζσο θαὶ ἔιζσ λὰ ζὲ παξεγνξήζσ, ηφηε εἶλε ἀιεζηλὴ ἟
ἀγάπε κνπ. Ἀκὴ ἀλίζσο ζὺ θιαίεο θαὶ ζξελῆο θαὶ ἐγὼ ηξψγσ, πίλσ θαὶ ρνξεχσ,
ςεχηηθε εἶλε ἟ ἀγάπε κνπ. Σὸ ἀγαπᾶο ἐθεῖλν ηὸ θησρὸ παηδί; -Σὸ ἀγαπῶ. -Ἂλ ηὸ
἞γάπαο, ηνῦ ἔπαηξλεο ἕλα ὏πνθάκηζν ὁπνὺ εἶλε γπκλφ, λὰ παξαθαιῆ θαὶ ἐθεῖλν δηὰ
ηὴλ ςπρήλ ζνπ. Γὲλ εἶλε ἔηζη, ρξηζηηαλνί κνπ; Μὲ ςεχηηθελ ἀγάπελ δὲλ πεγαίλνκελ
εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Σψξα ζὰλ ζέιεο λὰ θάκεο ηὴλ ἀγάπελ κάιακα, πάξε θαὶ ἔλδπζε
ηὰ θησρὰ παηδηά, θαὶ ηφηε λὰ βάισ λὰ ζὲ ζπγρσξήζσζη. Σὸ θάκλεηο ηνῦην; Σὸ
θάκλσ. Υξηζηηαλνί κνπ, ὁ Κσζηαο ἐθαηάιαβε, πὼο ἟ ἀγάπε πνὺ εἶρελ ἕσο ηψξα ἦην
ςεχηηθε, θαὶ ζέιεη λὰ ηὴλ θάκε κάιακα, λὰ ἐλδχζε ηὰ πησρὰ παηδηά. ἖πεηδὴ θαὶ ηὸλ
ἐπαηδεχζακελ, ζᾶο παξαθαιῶ λὰ εἰπῆηε δηὰ ηὸλ θὺξ Κσζηα ηξεῖο θνξάο: ὇ Θεὸο
ζπγρσξῆζνη θαὶ ἐιεῆζνη α὎ηφλ.

Ἡ ζεία Γεκηνπξγία
Σὰ Γέθα Σάγκαηα ηῶλ Ἀγγέισλ
὇ παλάγαζνο ινηπὸλ θαὶ πνιπέιενο Θεὸο εἶλε θαὶ ιέγεηε ἀγάπε· εἶλε θαὶ ιέγεηε
Σξηάο. Παξαθηλνχκελνο ὁ Κχξηνο ἀπὸ ηὴλ ε὎ζπιαρλίαλ ηνπ ἔθακε πξῶηνλ δέθα
ηάγκαηα Ἀγγέινπο. Οἱ Ἄγγεινη εἶλε πλεχκαηα πχξηλα, ἄυια, θαζὼο εἶλε ἟ ςπρή καο.
Σὸ θάζε ηάγκα εἶλε ὡο ηὰ ἄζηξα ηνῦ ν὎ξαλνῦ. Πνίνο ἐπαξαθίλεζε ηὸλ Θεὸλ θαὶ
ηνὺο ἔθακελ; Ἡ ε὎ζπιαρλία ηνπ. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο, ἀδεθνί κνπ, ἀλίζσο θαὶ ζέισκελ
λὰ ιέγσκελ ηὸλ Θεφλ καο παηέξα, λὰ εἴκεζα εὔζπιαρλνη, λὰ θάκλσκελ ηνὺο
ἀδειθνχο καο λὰ ε὎θξαίλσληαη, θαὶ ηφηε λὰ ιέγσκελ ηὸλ Θεὸλ παηέξα: «Πάηεξ
἟κῶλ ὁ ἐλ ηνῖο ν὎ξαλνῖο...». Δἰ δὲ θαὶ εἴκεζα ἄζπιαρλνη, ζθεξνθάξδηνη θαὶ θάκλσκελ
ηνὺο ἀδειθνχο καο θαὶ θαξκαθεχνληαη θαὶ βάλνκελ ηὸλ ζάλαηνλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ ησλ,
δὲλ πξέπεη λὰ ιέγσκελ ηὸλ Θεφλ καο παηέξα, ἀιιὰ ηὸλ δηάβνινλ, δηφηη ὁ δηάβνινο
ζέιεη λὰ θάκλσκελ ηνὺο ἀδειθνχο καο λὰ θαξκαθεχσληαη, θαὶ ὄρη ὁ Θεφο.

Καὶ ἔηζη, ἀδειθνί κνπ, ηὸ πξῶηνλ ηάγκα ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο ὁπνὺ πξνείπνκελ,
ἔπεζελ εἰο ὏πεξεθάλεηαλ θαὶ ἐδήηεζε λὰ δνμαζζῆ ἴζα κὲ ηὸλ Θεφλ. Ἀπὸ ἐθεῖ ὁπνὺ
ἦην ἄγγεινο θσηεηλὸο θαὶ ιακπξφηαηνο, ἔγηλε δηάβνινο ζθνηεηλφηαηνο, θαὶ πνιέκηνο
ηῶλ ἀλζξψπσλ· θαὶ ἔρεη λὰ θαίεηαη πάληνηε εἰο ηὴλ θφιαζηλ. Καὶ ὅηαλ ἀθνχσκελ
δηάβνινλ, α὎ηὸο εἶλε ὁπνὺ ἦην πξῶηνο ἄγγεινο· α὎ηὸο εἶλε ὁπνὺ παξαθηλεῖ ηνὺο
ἀλζξψπνπο λὰ ὏πεξεθαλεχσληαη, λὰ θνλεχνπλ, λὰ θιέπηνπλ· α὎ηὸο εἶλε ὁπνὺ
ἐκβαίλεη κέζα εἰο ἀπνζακέλνλ ἄλζξσπνλ θαὶ θαίλεηαη ὡο δσληαλὸο θαὶ ηὸλ ιέγνκελ
βξπθφιαθα· α὎ηὸο εἶλε ὁπνὺ ἐκβαίλεη θαὶ κέζα εἰο δσληαλὸλ ἄλζξσπνλ θαὶ παίξλεη
ηὴλ εἰθφλα ηνῦ Υξηζηνῦ, ηῆο Παλαγίαο ἠ ηηλὸο Ἁγίνπ, ηξέρσλ ἄλσ θαὶ θάησ ὡζὰλ
δαηκνληζκέλνο θαὶ ιέγεη ὅηη θάκλεη ζαχκαηα· α὎ηὸο εἶλε ὁ δηάβνινο ὁπνὺ ἐκβαίλεη εἰο
ηὸλ ἄλζξσπνλ θαὶ ζειεληάδεηαη θαὶ δαηκνλίδεηαη. Καὶ ἂο εἶλε δεδνμαζκέλνο ὁ Θεὸο
ὁπνὺ κᾶο ἐράξηζε ηξία ἄξκαηα κὲ ηὰ ὁπνῖα λὰ ηὸλ πνιεκῶκελ. Ἀλίζσο θαὶ εἶλε ἐδῶ
ηίλαο ἀπὸ ζᾶο θαὶ δαηκνλίδεηαη, θαὶ ζέιε λὰ κάζε ηὰ ἰαηξηθά, εὔθνινλ εἶλε·
ἐμνκνιφγεζηο, λεζηεία θαὶ πξνζεπρή. Ὅζνλ ἐμνκνινγεῖηαη ὁ ἄλζξσπνο, λεζηεχεη θαὶ
πξνζεχρεηαη, ηφζνλ θαηαθαίεηαη θαὶ θεχγεη ὁ δηάβνινο.

Ὡζὰλ ἐμέπεζε ηὸ πξῶηνλ ηάγκα ἀπὸ ηὴλ ἀγγειηθὴλ δφμαλ θαὶ ἔγηλαλ δαίκνλεο, ηὰ
ἄιια ἐλλέα ηάγκαηα ἐηαπεηλψζεζαλ θαὶ ἔπεζνλ θαὶ πξνζεθχλεζαλ ηὴλ Παλαγίαλ
Σξηάδα θαὶ ἐζηάζεζαλ εἰο ηὸλ ηφπνλ ηῶλ λὰ ραίξσληαη πάληνηε. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο,
ἀδειθνί κνπ, λὰ ζηνραδψκεζα ηί θαθὸλ πξάγκα εἶλε ἟ ὏πεξεθάλεηα· ἐθξήκληζε ηὸλ
δηάβνινλ ἀπὸ ηὴλ ἀγγειηθὴλ δφμαλ θαὶ ἔρεη λὰ θαίεηαη εἰο ηὴλ θφιαζηλ πάληνηε· θαὶ
πῶο ἟ ηαπείλσζηο ἐβάζηαμελ ηνὺο Ἀγγέινπο εἰο ηὸλ ν὎ξαλὸλ λὰ ραίξσληαη πάληνηε
εἰο ἐθείλελ ηὴλ δφμαλ ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο. Πξέπεη ἀθφκε λὰ ζηνραζζῶκελ πῶο ὁ
παλάγαζνο Θεὸο κηζεῖ ηὸλ ὏πεξήθαλνλ θαὶ ἀγαπᾶ ηὸλ ηαπεηλφλ. Καὶ ὄρη κφλνλ ὁ
Θεφο, ἀιιὰ θαὶ ἟κεῖο, ὅηαλ ἰδνῦκελ ηηλὰ ηαπεηλφλ, ηὸλ βιέπνκελ ὡο ἄγγεινλ, κᾶο
θαίλεηαη λ᾿ ἀλνίμσκελ ηὴλ θαξδίαλ καο λὰ ηὸλ βάισκελ κέζα· θαὶ ὅηαλ ἰδνῦκελ ηηλὰ
὏πεξήθαλνλ, ηὸλ βιέπνκελ ὡο ηὸλ δηάβνινλ, γπξίδνκελ ηὸ πξφζσπφλ καο εἰο ἄιιν
κέξνο λὰ κὴ ηὸλ βιέπσκελ. Ἂο θχγσκελ ινηπφλ, ἀδειθνί κνπ, ηὴλ ὏πεξεθάλεηαλ,
δηφηη εἶλε ἟ πξψηε ζπγαηέξα ηνῦ δηαβφινπ, εἶλε δξφκνο πνὺ κᾶο πεγαίλεη εἰο ηὴλ
θφιαζηλ, θαὶ λὰ ἔρσκελ ηὴλ ηαπείλσζηλ, δηφηη εἶλε ἀγγειηθή, εἶλε δξφκνο ὁπνὺ καο
πεγαίλεη εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. ἖δῶ πῶο πεγαίλεηε; Σὴλ ηαπείλσζηλ ἀγαπᾶηε ἟ ηὴλ
὏πεξεθάλεηαλ; Ὅζηηο ἀγαπᾶ ηὴλ ηαπείλσζηλ, ἂο ζεθσζῆ ἐπάλσ λὰ κνῦ ηὸ εἰπῆ, λὰ
ηὸλ ε὎ρεζῶ. -἖γψ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ, ἀγαπῶ ηὴλ ηαπείλσζηλ. -Ἔθβαιε ηὰ θνξέκεηά
ζνπ, ἐλδχζνπ πεληρξὰ θνξέκαηα, θαὶ γχξηδε εἰο ηὴλ ἀγνξάλ. Γὲλ ηὸ θάκλεηο;
἖ληξέπεζαη; Κἀκὲ ἄιιν. Κφςε ηὸ κηζφ ζνπ κνπζηάθη θαὶ ἔβγα εἰο ηὸ παδάξη. Μήηε
θαὶ α὎ηὸ ηὸ θάκλεηο; Γὲλ ηὸ ιέγσ δη᾿ ἐζὲ κφλνλ, ἀιιὰ δηὰ λὰ ἀθνχζνπλ θαὶ νἱ ἄιινη·
λὰ κὴ ιέγεηε ὅηη εἶζζε ηαπεηλνί. Μὲ βιέπεηε θαὶ ἐκὲ κὲ α὎ηὰ ηὰ γέλεηα; Δἶλε γεκάηα
὏πεξεθάλεηαλ, θαὶ ὁ Θεὸο λὰ ηὴλ μεξξηδψζε ἀπὸ ηὴλ θαξδίαλ καο (21). ὇
ρξηαζηηαλὸο ρξεηάδεηαη δπὸ πηέξπγαο δηὰ λὰ πεηάμε λὰ ὏πάγε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ,
ηὴλ ηαπείλσζηλ θαὶ ηὴλ ἀγάπελ.

Ἡ Γεκηνπξγία ηνῦ Κόζκνπ


Ὡζὰλ ἐμέπεζελ ηὸ πξῶηνλ ηάγκα θαὶ ἔγηλαλαλ δαίκνλεο, ηφηε ἐπξφζηαμελ ὁ
παλάγαζνο Θεὸο θαὶ ἔγηλελ ὁ θφζκνο νὗηνο. Καὶ ἀπὸ ηὸλ θαηξὸλ ὁπνὺ ἔθακε ηὸλ
θφζκνλ εἶλε 7288 ρξφλνη. Δἶλε δὲ ὁ θφζκνο νὗηνο ὡο α὎γφ, θαὶ θαζὼο εἶλε ὁ θξφθνο
εἰο ηὴλ κέζελ ηνπ α὎γνῦ, ἔηζη εἶλε ἟ γῆ πνηεκέλε ἀπὸ ηὸλ Θεὸλ λὰ ζηέθε ρσξὶο λὰ
ἐγγίδε εἰο θαλὲλ ἄιιν κέξνο. Καὶ θαζὼο εἶλε ηὸ ἀζπξάδη ὁιφγπξα εἰο ηὸλ θξφθνλ,
ἔηζη εἶλε θαὶ ὁ ἀέξαο εἰο ηὴλ γῆλ. Καὶ θαζὼο εἶλε ὁ θινηὸο ὁιφγπξα, ἔηζη εἶλε θαὶ ὁ
ν὎ξαλὸο ὁιφγπξα ἀπὸ ηὴλ γῆλ. ὇ ἥιηνο, ἟ ζειήλε θαὶ ηὰ ἄζηξα εἶλε θνιιεκέλα εἰο
ηὸλ ν὎ξαλφλ. Ἡ γῆ εἶλε ζηξνγγπιή, θαὶ ὅπνπ πεγαίλεη ὁ ἥιηνο, ἐθεῖ γίλεηαη ἟κέξα, ἟
λχθηα δὲ εἶλε ὁ ἴζθηνο ηῆο γῆο. Σψξα ἐδῶ ἔρνκελ βξάδπ, εἰο ἄιιν κέξνο εἶλε α὎γή·
θαὶ θαζὼο εἶλε ἄλζξσπνη ἐδῶ εἰο ηὴλ γῆλ, ἔηζη εἶλε θαὶ ὏πνθάησ ηῆο γῆο. Γηὰ ηνῦην
ἐλνκνζέηεζαλ νἱ Ἅγηνη Παηέξεο λὰ βάθσκελ ηὰ α὎γὰ θφθθηλα ηὴλ Λακπξάλ. Γηφηη ηὸ
α὎γὸ ζεκαίλεη ηὸλ θφζκνλ, ηὸ δὲ θφθθηλνλ ηὸ αἷκα ηνῦ Υξηζηνῦ καο, ὁπνὺ ἔρπζελ
εἰο ηὸλ ΢ηαπξὸλ θαὶ ἁγίαζελ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ ραηξψκεζα θαὶ λὰ
ε὎θξαηλψκεζα ρηιηάδεο θνξέο, πὼο ἔρπζελ ὁ Υξηζηὸο ηὸ αἷκά ηνπ θαὶ κᾶο
ἐμεγφξαζελ ἀπὸ ηὰο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ· κὰ πάιηλ λὰ θιαίσκελ θαὶ λὰ ζξελῶκελ,
πὼο αἱ ἁκαξηίαη καο ἐζηαχξσζαλ ηὸλ Τἱὸλ ηνῦ Θενῦ, ηὸλ Υξηζηφλ καο.

἖πξφζηαμελ ὁ Θεὸο θαὶ ἔγηλαλ ἑπηὰ ἟κέξαη· θαὶ πξψηελ ἔθακε ηὴλ Κπξηαθὴλ θαὶ ηὴλ
ἐθξάηεζε δηὰ ιφγνπ ηνπ· θαὶ ηὰο ἄιιαο ἓμ ηὰο ἐράξηζελ εἰο ἟κᾶο λὰ ἐξγαδψκεζα δηὰ
ηὰ ςεχηηθα ηαῦηα γήτλα, θαὶ ηὴλ Κπξηαθὴλ λὰ ζρνιάδσκελ θαὶ λὰ πεγαίλσκελ εἰο ηὰο
ἐθθιεζίαο καο λὰ δνμάδσκελ ηὸλ Θεφλ καο, λὰ ἱζηάκεζα κὲ ε὎ιάβεηαλ, λ᾿ ἀθνχσκελ
ηὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ θαὶ ηὰ ινηπὰ βηβιία ηῆο ἖θθιεζίαο καο. Σί καο παξαγγέιεη ὁ
Υξηζηφο καο λὰ θάκλσκελ; Νὰ ζηνραδψκεζα ηὰο ἁκαξηίαο καο, ηὸλ ζάλαηνλ, ηὴλ
θφιαζηλ, ηὸλ παξάδεηζνλ, ηὴλ ςπρήλ καο ὁπνὺ εἶλε ηηκησηέξα ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ,
λὰ ηξψγσκελ θαὶ λὰ πίλσκελ ηὸ ἀξθεηφλ καο, ὁκνίσο θαὶ ηὰ ξνῦρα καο ηὰ ἀξθεηά,
ηὸλ δὲ ἐπίινηπνλ θαηξὸλ λὰ ηὸλ ἐμνδεχσκελ δηὰ ηὴλ ςπρήλ καο, λὰ ηὴλ θάκλσκελ
λχκθελ ηνῦ Υξηζηνῦ καο, θαὶ ηφηε πξέπεη λὰ ιεγψκεζα ἄλζξσπνη θαὶ ἐπίγεηνη
ἄγγεινη. Δἰ δὲ θαὶ δεηνῦκελ πῶο λὰ ηξψγσκελ, πῶο λὰ πίλσκελ, πῶο λὰ
ἁκαξηάλσκελ, πῶο λὰ ζηνιίδσκελ ηνῦην ηὸ βξψκηθν ζῶκα, ὁπνὺ αὔξηνλ ζὰ ηὸ θάλε
ηὰ ζθνπιήθηα, θαὶ ὄρη δηὰ ηὴλ ςπρὴλ ὁπνὺ εἶλε ἀζάλαηνο, ηφηε δὲλ πξέπεη λὰ
ιεγψκεζα ἄλζξσπνη, ἀιιὰ δῶα. Λνηπὸλ θάκεηε ηὸ ζῶκα δνῦινλ ηῆο ςπρῆο, θαὶ ηφηε
λὰ ιέγεζζε ἄλζξσπνη.

Σὴλ πξψηελ ἟κέξαλ ἐπξφζηαμελ ὁ Θεὸο θαὶ ἔγηλε θῶο. Σὴλ δεπηέξαλ ἟κέξαλ ὁ
ν὎ξαλφο, ἟ γῆ, ηὰ λεξά, ὁ ἀέξαο θ.ιπ. Σὴλ ηξίηελ ἔγηλαλ ηὰ ρφξηα θαὶ ηὰ θπηά. Σὴλ
ηεηάξηελ ὁ ἥιηνο, ἟ ζειήλε θαὶ ηὰ ἄζηξα. Σὴλ πέκπηελ ἟ ζάιαζζα, ηὰ ὀςάξηα θαὶ ηὰ
πεηεηλά. Σὴλ παξαζθεπὴλ ἐπξφζηαμε ηὴλ γῆλ θαὶ ἔβγαιελ ὅια ηὰ δῶα.

Ἡ Γεκηνπξγία ηνῦ Ἀλζξώπνπ


὇ ἄλδξαο θαὶ ἟ γπλαίθα εἰο ηὸλ θφζκνλ δὲλ ἦζαλ. ἖πῆξελ ὁ Θεὸο ἀπὸ ηὴλ γῆλ ρῶκα
θαὶ ἔπιαζελ ἕλα ἄλδξα ὡζὰλ ἟κᾶο, θαὶ ἐλεθχζεζε θαὶ ηνῦ ἐράξηζε ςπρὴλ ἀζάλαηνλ.
Καὶ θαζὼο ἟κεῖο νἱ ἄλζξσπνη βάλνκελ ἀιεχξη θαὶ λεξὸ θαὶ ηὰ δπκψλνκελ θαὶ
θάκλνκελ ἕλα ςσκί, νὕησ θαὶ ὁ Θεφο. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ ζηνραζζῶκελ ηί εἶλε ηὸ
ζῶκα θαὶ ηί εἶλε ἟ ςπρή. Σὸ ζῶκα εἶλε ρῶκα θαὶ αὔξηνλ ζὰ ηὸ θάγνπλ ηὰ ζθνπιήθηα,
θαὶ ἀλάγθε εἶλε ἟ ςπρὴ λὰ ραίξεηαη πάληνηε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, ἀλίζσο θαὶ θάκε
θαιά. Σνῦην ηὸ ζῶκα ὁπνὺ βιέπεηε, ἀδειθνί κνπ, εἶλε ηὸ θφξεκα ηῆο ςπρῆο. Ἡ
ςπρὴ εἶλε ἄλζξσπνο· ἟ ςπρὴ εἶλε ὁπνὺ βιέπεη, ἀθνχεη, ὁκηιεῖ, πεξηπαηεῖ, καλζάλεη
ἐπηζηήκαο, δίδεη δσὴλ εἰο ηὸ ζῶκα θαὶ δὲλ ηὸ ἀθήλεη λὰ βξσκήζε. Καὶ ἅκα ἔβγε ἟
ςπρή, ηφηε βξσκά, ζθνπιεθηάδεη ηὸ ζῶκα. Σὸ θνξκὶ ἔρεη ηὰ ὄκκαηα, κὰ δὲλ βιέπεη·
ἔρεη ηὰ ὦηα, κὰ δὲλ ἀθνχεη· ὁκνίσο θαὶ αἱ ινηπαὶ αἰζζήζεηο ηνῦ ζψκαηνο. Ὅια
ἐλεξγνῦληαη δηὰ ηῆο ςπρῆο.

-Σὸλ θιαίεηε ηὸλ ἀπνζακέλνλ; -Σὸλ θιαίνκελ. -Ὡο θαίλεηαη, ζᾶο πνλεῖ δη᾿ α὎ηφλ. Καὶ
πφζαο ἟κέξαο ηὸλ θπιάγεηε; -Γπὸ - ηξεῖο ὥξαο. -Σφζελ ἀγάπελ ἔρεηε εἰο ηὸλ
ηαιαίπσξνλ; Ἀπὸ ηὴλ ζήκεξνλ λὰ κὴ ηὸλ ζάπηεηε, ἀιιὰ λὰ ηὸλ θπιάηηεηε
εἰθνζηηέζζαξεο ὧξεο· θαὶ λὰ καδεχεζζε ὅινη, κηθξνὶ θαὶ κεγάινη, θαὶ λὰ ζηνράδεζζε
θαιά, δηφηη θαιχηεξνο δηδάζθαινο δὲλ εἶλε ἄιινο ἀπὸ ηὸλ ζάλαηνλ. Καὶ κὴ ηνὺο
θιαίεηε ηνὺο ἀπνζακέλνπο, δηφηη βιάπηεηε θαὶ ηὸλ ἑαπηφλ ζαο θαὶ ἐθείλνπο. Καὶ αἱ
γπλαῖθεο ὅζεο ἔρεηε ιεξσκέλεο κπφιηεο λὰ ηὰο ξίςεηε.

Ὅηαλ ἔθακελ ὁ Θεὸο ηὸλ ἄλδξα, ἔιαβελ ὁ παλάγαζνο κίαλ πιεπξὰλ ἀπ᾿ α὎ηὸλ θαὶ
ἔθακε ηὴλ γπλαίθα, θαὶ ηνῦ ηὴλ ἔδσθε δηὰ ζχληξνθνλ. Ἴζηα ηὴλ ἔθακελ ὁ Θεὸο ηὴλ
γπλαίθα κὲ ηὸλ ἄλδξα, ὄρη θαησηέξα. ἖δῶ πῶο ηὰο ἔρεηε ηὰο γπλαίθαο; -Γηὰ
θαησηέξαο. -Ἀλίζσο, ἀδειθνί κνπ, θαὶ ζέιεηε λὰ εἶζζε θαιχηεξνη νἱ ἄλδξεο ἀπὸ ηὰο
γπλαίθαο, πξέπεη λὰ θάκλεηε θαὶ ἔξγα θαιχηεξα ἀπὸ α὎ηάο· εἰ δὲ θαὶ αἱ γπλαῖθεο
θάκλνπλ θαιχηεξα θαὶ πεγαίλνπλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ἟κεῖο εἰο ηὴλ θφιαζηλ, ηί
κᾶο ὠθειεῖ; Δἴκεζα ἄλδξεο θαὶ θάκλνκελ ρεηξφηεξα. ἖γὼ βιέπσ ἐδῶ πνὺ πεξηπαηῶ
θαὶ δηδάζθσ· εἶπα ἕλα ιφγνλ δηὰ ηὰο γπλαίθαο θαὶ ζθέπηνληαη λὰ ξίςνπλ ηὰ πεξηηηὰ
ζθνπιαξίθηα, δαθηπιίδηα, θαὶ κὲ ἤθνπζαλ ε὎ζὺο (22). Βιέπσ ὁπνὺ ηξέρνπλ λὰ
ἐμνκνινγεζνῦλε. Δἶπα θαὶ ἕλα ιφγνλ δηὰ ηνὺο ἄλδξαο· θπζηθὸλ εἶλε ηνῦ ἀλδξὸο ὅηαλ
πεγαίλε πελήληα ρξνλῶλ λὰ βγάλε γέλεηα· θαὶ ἐγὼ βιέπσ ἐδῶ θαὶ εἶλε ἑμήληα θαὶ
ὀγδνήληα ρξνλῶλ γέξνληεο, θαὶ ἀθφκε μπξίδνληαη. Γὲλ ηὸ ἐληξέπεζζε λὰ μπξίδεζζε;
Γὲλ ἤμεπξελ ὁ Θεὸο ὁπνὺ ἔδσθε ηὰ γέλεηα; Καὶ θαζὼο εἶλε ἄπξεπνλ κία γπλαίθα
γεξφληηζζα λὰ ζηνιίδεηαη θαὶ λὰ βάλε θηηαζίδηα, ὁκνίσο θαὶ ἕλαο γέξσλ, ὅηαλ
μπξίδεηαη. Σὸ ζηηάξη, ὅηαλ παίξλε θαὶ ἀζπξίδε, ηί ζέιεη; Θεξηζκφλ. ὇κνίσο θαὶ ὁ
ἄλζξσπνο, ὅηαλ παίξλε θαὶ ἀζπξίδε, ηί θαλεξψλεη; Σὸλ ζάλαηνλ. Δἶλε θαλέλαο ἐδῶ
θαὶ ζέιεη λὰ ἀθήζε ηὰ γέλεηα ηνπ; Ἂο ζεθσζῆ λὰ κνῦ ηὸ εἰπῆ, λὰ γίλσκελ ἀδειθνί,
λὰ ηὸλ ε὎ρεζῶ θαὶ ἐγψ, θαὶ λὰ βάισ θαὶ ὅινπο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ηὸλ
ζπγρσξήζσζη. -἖γὼ εἶκαη, δηδάζθαιε. -Καιά, ἔρε ηὴλ ε὎ρήλ κνπ. Παξαθαιεῖηε ηὸλ
Θεὸλ δη᾿ ἐκέλα ηὸλ ἁκαξησιφλ, λὰ παξαθαιῶ θαὶ ἐγὼ δηὰ ιφγνπ ζαο, ὅζνλ θαηξὸλ
θαὶ ἂλ δήζσ. Σὸ θάκλεηε; -Σὸ θάκλνκελ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. -΢ᾶο παξαθαιῶ, ρξηζηηαλνί
κνπ, λὰ εἰπῆηε, δη᾿ ὅζνπο ἀθήζνπλ ηὰ γέλεηα, ηξεῖο θνξέο: ὇ Θεὸο ζπγρσξῆζαη θαὶ
ἐιεῆζαη α὎ηνχο. Εεηήζαηε θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο ζπγρψξεζηλ, θαὶ ἄκπνηε θαὶ ζᾶο
θσηίζε ὁ Θεφο, θαζὼο ἀθήθαηε ηὰ γέλεηα, λὰ ἀθήζεηε θαὶ ηὰο ἁκαξηίαο. Καὶ ἐζεῖο νἱ
λένη λὰ ηνὺο ηηκᾶηε· θαὶ ἂλ ηχρε ἕλαο ἄλζξσπνο θαὶ εἶλε ηξηάληα ρξφλσλ ὁπνὺ ἄθεζε
ηὰ γέλεηά ηνπ, ἔηπρε θαὶ ἕλαο 50 ἠ 60 ἠ 100 θαὶ μπξίδεηαη, λὰ βάιεο ἐθεῖλνλ ὁπνὺ
ἄθεζε ηὰ γέλεηα παξαπάλσ λὰ θαζήζε ἀπὸ ἐθεῖλνλ ὁπνὺ μπξίδεηαη, ηφζνλ εἰο ηὴλ
ἐθθιεζίαλ, ὅζνλ θαὶ εἰο ηὸ ηξαπέδη. Γὲλ ζᾶο ιέγσ πάιηλ ὅηη ηὰ γέλεηα ζᾶο πάλε εἰο
ηὸλ παξάδενηζνλ, ἀιιὰ ηὰ θαιὰ ἔξγα. Καὶ ηὰ θνξέκεηά ζνπ λὰ εἶλε ηαπεηλά, θαὶ ηὸ
θαγί ζνπ θαὶ ηὸ πηνηφ ζνπ, θαὶ ὅιε ζαο ἟ ζπκπεξηθνξὰ λὰ εἶλε ρξηζηηαληθή, δηὰ λὰ
δίδεηε θαιὸλ παξάδεηγκα θαὶ εἰο ηνὺο ἄιινπο.

὇ ἄλδξαο, ἀδειθνί κνπ, ἐγέλλεζε ηὴλ γπλαίθα ἀπὸ ηὴλ πιεπξάλ ηνπ ρσξὶο γπλαίθα,
θαὶ πάιηλ ἔγηλε γεξφο. ἖δαλείζζε ἐθείλε ηὴλ πιεπξὰλ ἀπὸ ηὸλ ἄλδξα θαὶ ηὴλ
ἐρξεσζηνῦζε. ἖γελλήζεζαλ ὡζὰλ ηὰ ἄζηξα ηνῦ ν὎ξαλνῦ γπλαῖθεο εἰο ηὸλ θφζκνλ,
ἀιιὰ δὲλ ἐθάλε θακία ἀμία λὰ γελλήζε ἄλδξα, λὰ πιεξψζε ηὴλ πιεπξὰλ ὁπνὺ
ἐρξεσζηνῦζε, παξὰ ἟ Γέζπνηλα Θενηφθνο, ὁπνὺ ἞μηψζε δηὰ ηὴλ θαζαξφηεηά ηεο θαὶ
ἐγέλλεζε ηὸλ γιπθχηαηνλ Υξηζηὸλ ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, ρσξὶο ἄλδξα, παξζέλνο, θαὶ
πάιηλ ἔκεηλε παξζέλνο, θαὶ ἐπιήξσζελ ἐθείλελ ηὴλ πιεπξάλ. Ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ,
ηί ραξκφζπλα κπζηήξηα ἔρεη ἟ ἁγία καο ἖θθιεζία; Μὰ ηὰ ἔρεη θξπκκέλα θαὶ ζέινπλ
μεζθέπαζκα. Γηὰ ηνῦην λὰ κάζεηε ὅινη ζαο γξάκκαηα, δηὰ λὰ θαηαιακβάλεηε πῶο
πεξηπαηεῖηε. Πξέπεη θαὶ ζχ, ὦ ἄλδξα, λὰ κὴ κεηαρεηξίδεζαη ηὴλ γπλαῖθα ζνπ ὡζὰλ
ζθιάβα, δηφηη πιάζκα ηνῦ Θενῦ εἶλε θαὶ ἐθείλε θαζὼο θαὶ ζχ. Σφζνλ ἐζηαπξψζεθελ
ὁ Θεὸο δη᾿ ἐζέ, ὅζνλ θαὶ δη᾿ ἐθείλελ. Παηέξα ιέγεηο ἐζὺ ηὸλ Θεφλ, παηέξα ηὸλ ιέγεη
θαὶ ἐθείλε. Ἔρεηε κίαλ πίζηηλ, ἕλα βάπηηζκα· Γὲλ ηὴλ ἔρεη ὁ Θεὸο θαησηέξαλ. Γηὰ
ηνῦην δὲλ ηὴλ ἔθακελ ἀπὸ ηὸ θεθάιη, δηὰ λὰ κὴ θαηαθξνλῆ ηὸλ ἄλδξα. ὇κνίσο πάιηλ
δὲλ ηὴλ ἔθακελ ἀπὸ ηὰ πνδάξηα, δηὰ λὰ κὴ θαηαθξνλῆ ὁ ἄλδξαο ηὴ γπλαίθα.
Ὠλφκαζελ ὁ Θεὸο ηὸλ ἄλδξα Ἀδάκ, ηὴλ δὲ γπλαίθα Δὔαλ. Ἔθακε θαὶ ἕλαλ
παξάδεηζνλ εἰο ηὸ κέξνο ηῆο ἀλαηνιῆο ὅινλ ραξὰ θαὶ ε὎θξνζχλε· κήηε πείλα, κήηε
δίςα, κήηε ἀξξψζηηα, κήηε θαλὲλ ιππεξφλ. Σνὺο ἐζηφιηζε κὲ ηὰ ἑπηὰ ραξίζκαηα ηνῦ
Παλαγίνπ Πλεχκαηνο. Σνὺο ἔβαιε κέζα εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξσληαη ὡο ἄγγεινη.
Λέγεη ὁ Θεὸο ηνῦ Ἀδὰκ θαὶ ηῆο Δὔαο: ἖γὼ λὰ ὁπνὺ ζᾶο ἔθακα ἀλζξψπνπο
ιακπξνηέξνπο ἀπὸ ηὸλ ἥιηνλ. ΢ᾶο ἔβαια κέζα εἰο ηὸλ παξέδεηζνλ, λὰ ραίξεζζε ἀπὸ
ὅια ηὰ ἀγαζὰ ηνῦ παξαδείζνπ. Μὰ δηὰ λὰ γλσξίδεηε πὼο ἔρεηε Θεὸλ πνηεηὴλ θαὶ
πιάζηελ ζαο, ζᾶο δίδσ κίαλ παξαγγειίαλ· κφλνλ ἀπὸ κίαλ ζπθὴλ λὰ κὴ θάγεηε ζχθα·
κὰ λὰ ἞μεχξεηε θαὶ α὎ηφ, πὼο ἀλίζσο θαὶ παξαβῆηε ηὴλ πξνζηαγήλ κνπ θαὶ θάγεηε,
ζὰ ἀπνζάλεηε. Καὶ ἔηζη ηνὺο ἄθεζελ ὁ Θεὸο κέζα εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ἐραίξνλην
ὡο ἄγγεινη. Γηὰ ηνῦην ηνὺο ἐζηφιηζελ ὁ παλάγαζνο Θεὸο κὲ ηὴλ ἐληξνπήλ, θαὶ ἟
ἐληξνπὴ λὰ ηνὺο θπιάγε ἀπὸ θάζε ἁκαξηίαλ, κὰ πεξηζζφηεξνλ ηὴλ γπλαίθα. Γηὰ
ηνῦην, ρξηζηηαλνί κνπ, ὅζνλ θαὶ ζπγαηέξεο ηνῦ Υξηζηνῦ κνπ, ὅζνλ ἞κπνξεῖηε, λὰ
εἶζζε ζθεπαζκέλεο κὲ ηὴλ ἐληξνπήλ, θαὶ θαίλεζζε ὡζὰλ κάιακα.

Ἡ Ἀπνιύηξσζηο ηνῦ Ἀλζξώπνπ


Ἀπέζαλνλ ὁ Ἀδὰκ θαὶ ἟ Δὔα, ἐπήγαλ εἰο ηὴλ θφιαζηλ θαὶ ἐθαίνλην πέληε θαὶ ἥκηζπ
ρηιηάδεο ρξφλνπο δηὰ κίαλ ἁκαξηίαλ· ἀκὴ ἟κεῖο ὁπνὺ θάκλνκελ πνιιάο, θαὶ κάιηζηα
ἐγψ, ηί ἔρνκελ λὰ πάζσκελ; ὇ Θεὸο εἶλε εὔζπιαρλνο, ἀιιὰ θαὶ δίθαηνο. Ἔρεη ξάβδνλ
ζηδεξάλ· θαὶ θαζὼο ἐπαίδεπε ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ ηὴλ Δὔαλ, ἔηζη παηδεχεη θαὶ ἟κᾶο, ἂλ δὲλ
θάκλσκελ θαιά. Παξέβεζαλ ὁ Ἀδὰκ θαὶ ἟ Δὔα ηὴλ πξνζηαγὴλ ηνῦ Θενῦ, θαὶ
ἐμσξίζζεζαλ ἀπὸ ηὸλ παξάδεηζνλ. Σψξα ηί θάκλνκελ, ρξηζηηαλνί κνπ, ἟κεῖο;
Εεηήζαηε λὰ κάζεηε, ὅηη εἰο ηνὺο πέληε θαὶ ἥκηζπ ρηιηάδεο ρξφλνπο ὅινη ὅζνη
ἀπέζλεζθνλ ἐπήγαηλνλ εἰο ηὴλ θφιαζηλ. Δ὎ζπιαρλίζζε ὁ Κχξηνο ηὸ γέλνο ηῶλ
ἀλζξψπσλ θαὶ ἦιζε θαὶ ἔγηλελ ἄλζξσπνο ηέιεηνο ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, ἀπὸ ηὰ
θαζαξψηαηα αἵκαηα ηῆο Γεζπνίλεο ἟κῶλ Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο, θαὶ
κᾶο ἔβγαιελ ἀπὸ ηὰο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ. Εεηήζαηε λὰ κάζεηε, ὅηη Κπξηαθὴλ
἟κέξαλ ἔγηλελ ὁ Δ὎αγγειηζκὸο ηῆο Θενηφθνπ· Κπξηαθὴλ ἟κέξαλ ἐγελλήζε ὁ
Υξηζηὸο θαὶ κᾶο ἔδεημε ηὴλ Ἁγίαλ Πίζηηλ, ηὸ ἅγηνλ Βάπηηζκα, ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα·
὏βξίζζε, ἐδάξζε, ἐζηαπξψζε θαηὰ ηὸ ἀλζξψπηλνλ· ἀλέζηε ηὴλ ηξίηελ ἟κέξαλ, ἐπῆγε
εἰο ηὴλ θφιαζηλ, ἔβγαιε ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ ηὴλ Δὔαλ θαὶ ηὸ γέλνο ηνπ· ἔγηλε ραξὰ εἰο ηὸλ
ν὎ξαλφλ, εἰο ηὸλ ἅδελ θαὶ εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ· θαξκάθη θαὶ ζπαζὶ δίζηνκνλ εἰο ηνὺο
἗βξαίνπο θαὶ εἰο ηὸλ δηάβνινλ· ἀλειήθζε εἰο ηνὺο ν὎ξαλνὺο θαὶ ἐθάζεζε ἐθ δεμηῶλ
ηνπ Παηξφο, λὰ ζπκβαζηιεχε αἰσλίσο, λὰ πξνζθπλῆηαη θαὶ ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο.
Εεηήζαηε λὰ κάζεηε, πῶο ζήκεξνλ, αὔξηνλ πεξηκέλνκελ ηὸ ηέινο ηνῦ θφζκνπ. Δἶζζε
θξφληκνη θαὶ γλσζηηθνί· θαηαιάβαηε θαὶ κφλνη ζᾶο ηὸ θαιὸλ θαὶ θάκλεηέ ην.

Μέζα πξὸο ΢σηεξίαλ ηνῦ Γέλνπο


Πλεπκαηηθνὶ Ππξῆλεο
Σψξα ηί ζᾶο θαίλεηαη εὔινγνλ λὰ θάκσκελ; Ἔρσ δπὸ ινγηζκνχο. ὇ ἕλαο ινγηζκὸο
κνῦ ιέγεη: Φζάλνπλ α὎ηὰ ὁπνὺ εἶπεο εἰο ηνὺο ρξηζηηαλνχο, θαὶ ζήθσ πξσΐ πήγαηλε
θαὶ εἰο ἄιιν κέξνο λὰ δηδάμεο. ὇ ἄιινο κνῦ ιέγεη: Μὴ πεγαίλεηο· θάζηζε λὰ ηνὺο
εἰπῆο θαὶ ηὰ ἐπίινηπα θαὶ αὔξηνλ θεχγεηο. ΢εῖο ηί ιέγεηε λὰ θχγσ ἠ λὰ θαζήζσ; -Νὰ
θαζήζεο, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. -Καιά, παηδηά κνπ, λὰ θαζήζσ· ἀκὴ εἶλε θαιὰ λὰ δνπιεχε
ἕλαο ἄλζξσπνο ἕλα ἀκπέιη, ἠ λὰ βφζθε πξφβαηα, θαὶ λὰ κὴ θάγε ἐθ ηνῦ θαξπνῦ
ησλ; Σψξα θαὶ ἐγὼ ἐδῶ ὁπνὺ ἦιζα θαὶ θνπηάδσ εἶλε θαιὸλ λὰ κὴ κνῦ δψζεηε ὀιίγελ
παξεγνξίαλ, πιεξσκήλ; Καὶ ηί πιεξσκὴλ ζέισ ἐγψ; Υξήκαηα; Καὶ ηί λὰ ηὰ θάκσ;
἖γψ, κὲ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Θενῦ, κήηε ζαθθνχια ἔρσ, κήηε ζπίηη, κήηε ἄιιν ξάζν· θαὶ ηὸ
ζθακλὶ ὁπνὺ ἔρσ ἰδηθφλ ζαο εἶλε, ηὸ ὁπνῖνλ εἰθνλίδεη ηὸλ ηάθνλ κνπ. ἖ηνῦηνο ὁ
ηάθνο ἔρεη ἐμνπζίαλ λὰ δηδάμε βαζηιεῖο, παηξηάξραο, ἀξρηεξεῖο, ἱεξεῖο, ἄλδξαο θαὶ
γπλαίθαο, λένπο θαὶ γέξνληαο θαὶ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Ἀλίζσο θαὶ ἐπεξηπαηνῦζα δηὰ
ἄζπξα, ζὰ ἤκνπλ ηξειὸο θαὶ ἀλφεηνο· ἀκὴ ηί εἶλε ἟ πιεξσκή κνπ; Νὰ θαζήζεηε ἀπὸ
πέληε, δέθα, λὰ ζπλνκηιῆηε α὎ηὰ ηὰ ζεῖα λνήκαηα, λὰ ηὰ βάιεηε κέζα εἰο ηὴλ θαξδίαλ
ζαο, δηὰ λὰ ζᾶο πξνμελήζνπλ ηὴλ αἰψληνλ δσὴλ (24). Γὲλ εἶλε, ἀδειθνί κνπ, ιφγνη
ἰδηθνί κνπ ὅζα ζᾶο εἶπνλ, ἀιιὰ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, ἀπὸ ηὴλ Ἁγίαλ Γξαθήλ. Α὎ηὰ
ὁπνὺ ζᾶο εἶπα ηὸ ἴδηνλ εἶλε ὡζὰλ λὰ θαηέβε ὁ ἴδηνο ὁ Θεὸο λὰ ζᾶο ηὰ εἰπῆ. Σψξα
ἀλίζσο θαὶ ηὰ θάκλεηε θαὶ ηὰ βάιιεηε εἰο ηὸλ λνῦλ ζαο, δὲλ κὲ θαίλεηαη θαὶ ἐκὲ
ηίπνηε ὁ θφπνο. Δἰ δὲ θαὶ δὲλ ηὰ θάκλεηε, θεχγσ ιππεκέλνο, κὲ ηὰ δάθξπα ζηὰ κάηηα.

Υξηζηηαληθὰ ΢ρνιεῖα
Ἔρεηε ζρνιεῖνλ ἐδῶ εἰο ηὴλ ρῶξαλ ζαο λὰ δηαβάδνπλ ηὰ παηδηά; -Γὲλ ἔρνκελ, ἅγηε
ηνῦ Θενῦ. -Νὰ καδεπζῆηε ὅινη λὰ θάκεηε ἕλα ζρνιεῖνλ θαιφλ, λὰ βάιεηε θαὶ
ἐπηηξφπνπο λὰ ηὸ θπβεξλνῦλ, λὰ βάλνπλ δηδάζθαινλ λὰ καλζάλνπλ ὅια ηὰ παηδηὰ
γξάκκαηα, πινχζηα θαὶ πησρά. Γηφηη ἀπὸ ηὸ ζρνιεῖνλ καλζάλνκελ ηί εἶλε Θεφο, ηί εἶλε
Ἁγία Σξηάο, ηί εἶλε Ἄγγεινη, δαίκνλεο, παξάδεηζνο, θφιαζηο, ἀξεηή, θαθία· ηί εἶλε
ςπρή, ζῶκα θ.ιπ. Γηφηη ρσξὶο ηὸ ζρνιεῖνλ πεξηπαηνῦκελ εἰο ηὸ ζθφηνο· ἀπὸ ηὸ
ζρνιεῖνλ ἀλνίγεη ηὸ κνλαζηήξηνλ (25). Ἂλ δὲλ ἦην ηὸ ζρνιεῖνλ, πνῦ ἤζεια κάζεη ἐγὼ
λὰ ζᾶο δηδάζθσ;

Πεξίιεςηο ὅιεο ηεο δηδαρῆο


἖γὼ ἐδηάβαζα θαὶ πεξὶ ἱεξέσλ, θαὶ πεξὶ ἀζεβῶλ, αἱξεηηθῶλ θαὶ ἀζέσλ· ηὰ βάζε ηῆο
ζνθίαο ἞ξεχλεζα· ὅιαη αἱ πίζηεηο εἶλε ςεχηηθεο· ηνῦην ἐθαηάιαβα ἀιεζηλφλ, ὅηη κφλε
἟ πίζηηο ηῶλ ὀξζνδφμσλ ρξηζηηαλῶλ εἶλε θαιὴ θαὶ ἁγία, ηὸ λὰ πηζηεχσκελ θαὶ λὰ
βαπηηδψκεζα εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξφο, ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο. Σνῦην
ζᾶο ιέγσ ηψξα εἰο ηὸ ηέινο· λὰ ε὎θξαίλεζζε ὁπνὺ εἶζζε ὀξζφδνμνη ρξηζηηαλνί, θαὶ λὰ
θιαίεηε δηὰ ηνὺο ἀζεβεῖο θαὶ αἱξεηηθνὺο ὁπνὺ πεξηπαηνῦλ εἰο ηὸ ζθφηνο (26). Ἡκεῖο,
ρξηζηηαλνί κνπ, ηί εἴκεζα, δίθαηνη ἠ ἁκαξησινί; ἀλίζσο θαὶ εἴκεζα δίθαηνη, θαιφηπρνη
θαὶ ηξηζκαθάξηνη· εἰ δὲ θαὶ εἴκεζα ἁκαξησινί, ηψξα εἶλε θαηξὸο λὰ κεηαλνήζσκελ, λὰ
παχζσκελ ἀπὸ ηὰ θαθά, θαὶ λὰ θάκλσκελ ηὰ θαιά· δηφηη ἕσο αὔξηνλ δὲλ ἞μεχξνκελ
ηί ζὰ πάζσκελ. Πξνζέρεηε ινηπφλ, ἀδειθνί κνπ, λὰ κὴ ὏πεξεθαλεῦζζε, λὰ κὴ
θνλεχεηε, λὰ κὴ κνηρεχεηε, λὰ κὴ θάκλεηε ὅξθνπο, λὰ κὴ ιέγεηε ςεχκαηα, λὰ κὴ
ζπθνθαληῆηε, λὰ κὴ πξνδίδεηε, λὰ κὴ ζηνιίδεηε ηὸ ζῶκα, δηφηη ζὰ ηὸ θάγνπλ νἱ
ζθψιεθεο, ἀιιὰ λὰ ζηνιίδεηε ηὴλ ςπρήλ, ὁπνὺ εἶλε ηηκησηέξα ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ.
Νὰ πξνζεχρεζζε, λὰ λεζηεχεηε, λὰ δίδεηε ἐιεεκνζχλελ, λὰ ἔρεηε ηὸλ ζάλαηνλ
ἔκπξνζζέλ ζαο, πφηε λὰ θχγεηε ἀπὸ ηνῦηνλ ηὸλ ςεχηηθνλ θφζκνλ, λὰ ὏πάγεηε εἰο
ἐθεῖλνλ ηὸλ αἰψληνλ. Ἀθνχζαηε, ἀδειθνί κνπ: Καζὼο ἕλαο ἄξρνληαο ἔρεη δέθα
δνχινπο θαὶ ζθάιιεη ἕλαο ἐμ α὎ηῶλ ηὸλ δηψθεη θαὶ βάλεη ἄιινλ, νὕησ θαὶ ὁ Κχξηνο,
ὡζὰλ ἐμέπεζε ηὸ πξῶηνλ ηάγκα ηῶλ ἀγγέισλ, ἐπξφζηαμελ ὁ Θεὸο θαὶ ἔγηλελ νὗηνο ὁ
θφζκνο, θαὶ ἔθακελ ἟κᾶο ηνὺο ἀλζξψπνπο, λὰ κᾶο βάιε εἰο ηὸλ ηφπνλ ηῶλ ἀγγέισλ.
Ἡκεῖο, ρξηζηηαλνί κνπ, δὲλ ἔρνκελ ἐδῶ παηξίδα. Γηὰ ηνῦην θαὶ ὁ Θεὸο κᾶο ἔθακε κὲ
ηὸ θεθάιη ὀξζνχο, θαὶ κᾶο ἔβαιε ηὸλ λνῦλ εἰο ηὸ ἐπάλσ κέξνο, δηὰ λὰ ζηνραδψκεζα
πάληνηε ηὴλ ν὎ξάληνλ βαζηιείαλ, ηὴλ ἀιεζηλὴλ παηξίδα καο. Ὅζελ, ἀδειθνί κνπ, λὰ
ζᾶο δηδάζθσ θαὶ ζπκβνπιεχσ, πιὴλ ηνικῶ πάιηλ θαὶ παξαθαιῶ ηὸλ γιπθχηαηνλ
Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ λὰ ζηείιε ν὎ξαλφζελ ηὴλ ράξηλ Σνπ θαὶ ηὴλ ε὎ινγίαλ Σνπ εἰο α὎ηὴλ
ηὴλ ρῶξαλ, θαὶ ὅινπο ηνὺο ρξηζηηαλνχο, ἄλδξαο θαὶ γπλαίθαο, λένπο θαὶ γέξνληαο, θαὶ
ηὰ ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ ζαο. Καὶ πξῶηνλ, ἀδειθνί κνπ, ἄκπνηε λὰ ζᾶο ε὎ζπιαγρληζζῆ
θαὶ λὰ ζπγρσξήζε ηὰο ἁκαξηίαο ζαο θαὶ λὰ ζᾶο ἀμηψζε λὰ δηέιζεηε θαὶ ἐδῶ θαιὴλ
θαὶ εἰξεληθὴλ α὎ηὴλ ηὴλ καηαίαλ δσήλ, θαὶ κεηὰ ζάλαηνλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, εἰο ηὴλ
παηξίδα καο ηὴλ ἀιεζηλήλ, λὰ ραηξψκεζα πάληνηε, λὰ δνμάδσκελ θαὶ πξνζθπλῶκελ
ηὴλ Ἁγίαλ Σξηάδα εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰψλσλ. Ἀκήλ.

Παξαθαιῶ ζαο, ἀδειθνί κνπ, λὰ εἰπῆηε θαὶ δη᾿ ἐκὲ ηὸλ ἁκαξησιὸλ ηξεῖο θνξάο:
΢πγρσξήζαηέ κε θαὶ ὁ Θεὸο ζπγρσξήζνη ζαο. ΢πγρσξεζῆηε θαὶ κεηαμχ ζαο.

ΓΗΓΑΥΖ Β´
Ἡ παξαβνιὴ ηνῦ ζπνξέσο
«Ἰδνὺ ἐμῆιζελ ὁ ζπείξσλ ηνῦ ζπεῖξαη ηὸλ ζπφξνλ α὎ηνῦ. Καὶ ἐλ ηῷ ζπείξεηλ α὎ηὸλ
ὁ κὲλ ἔπεζε παξὰ ηὴλ ὁδφλ, θαὶ θαηεπαηήζε, θαὶ ηὰ πεηεηλὰ ηνῦ ν὎ξαλνῦ θαηέθαγνλ
α὎ηφ· θαὶ ἕηεξνλ ἔπεζελ εἰο ηὴλ πέηξαλ, θαὶ θπέλ, ἀλαηείιαληνο ηνῦ ἟ιίνπ δηὰ ηὸ κὴ
ἔρεηλ ἰθκάδα ἐμεξάλζε· θαὶ ἕηεξνλ ἔπεζελ ἀλακέζνλ ηῶλ ἀθαλζῶλ θαὶ ἔπλημαλ α὎ηφ·
θαὶ ἄιιν ἔπεζελ εἰο ηὴλ ἀγαζὴλ γῆλ θαὶ θπὲλ ἐπνίεζελ ὃ κὲλ ηξηάθνληα, ὃ δὲ
ἑμήθνληα, ὃ δὲ ἑθαηφλ. Σαῦηα ιέγσλ ἐθψλεη· ὁ ἔρσλ ὦηα ἀθνχεηλ, ἀθνπέησ». Γξάθεη
ὁ ἅγηνο ἀπφζηνινο θαὶ ε὎αγγειηζηὴο Μαηζαῖνο εἰο ηὸ ἅγηνλ θαὶ ἱεξὸλ Δ὎αγγέιηνλ:
Ἦην ἕλαο γεσξγὸο θαὶ ἐβγῆθελ ἀπὸ ηὸ ζπίηη ηνπ, ἐπῆξε ζπφξνλ θαὶ ἐπήγαηλε λὰ
ζπείξε εἰο ηνὺο ἀγξνχο ηνπ. Καὶ ἐθεῖ ὁπνὺ ἔζπεξλελ, ἄιινο ζπφξνο ἔπεζελ εἰο ηὴλ
ὁδφλ, ἄιινο εἰο ηὴλ πέηξαλ, ἄιινο εἰο ηὰο ἀθάλζαο θαὶ ἄιινο εἰο ηὴλ θαιὴλ γῆλ.
἖θεῖλνο ὁ ζπφξνο ὁπνὺ ἔπεζελ εἰο ηὴλ ὁδὸλ δὲλ ἐθχηξσζε, δηφηη ἟ γῆ ἦην ζθιεξὰ
θαὶ θαηαπαηεκέλε θαὶ ἦιζνλ ηὰ πεηεηλὰ θαὶ ηὸλ ἔθαγνλ θαὶ ἔκεηλελ ἟ ὁδὸο ἄθαξπνο.
Ἄιινο ζπφξνο ἔπεζελ εἰο ηὴλ πέηξαλ, εἶρελ ὀιίγνλ ρῶκα, ἐθχηξσζελ, ἀιι᾿ ε὎ζὺο
ὁπνὺ ἐβγῆθελ ὁ ἥιηνο, ὡο κὴ ἔρσλ ξίδαλ ἐμεξάλζε θαὶ ἔκεηλελ ἄθαξπνο θαὶ α὎ηὸο ὁ
ζπφξνο. Ἄιινο ἔπεζελ ἀλάκεζα εἰο ηὰ ἀγθάζηα, ἐθχηξσζε θαὶ α὎ηφο, ἀιι᾿ ἐβγῆθαλ
θαὶ ηὰ ἀγθάζηα θαὶ ηὸλ ἔπλημαλ θαὶ α὎ηφλ. ἖θεῖλνο ὁπνὺ ἔπεζελ εἰο ηὴλ θαιὴλ γῆλ
ἐθαξπνθφξεζε. Π.ρ. ἔζπεηξελ ἕλα θηιὸλ θαὶ ἔθακε ἑθαηφλ. Ἄιινο ἔπεζελ εἰο
θαησηέξαλ γῆλ θαὶ ἔθακελ ἑμήθνληα, ἄιινο εἰο ἔηη θαησηέξαλ θαὶ ἔθεξε ηξηάθνληα.

Ἡ ἑξκελεία ηῆο παξαβνιῆο


Μνῦ θαίλεηαη ὅηη ἐθαηαιάβαηε α὎ηὴλ ηὴλ παξαβνιήλ. Ἀιιὰ δηὰ λὰ ἐλλνήζεηε
θαιχηεξα, ιέγνκελ θαὶ ηὰ ἀθφινπζα θαὶ πξνζέρεηε λὰ ἀθνχζεηε ηνὺο ιφγνπο ηνῦ
ἱεξνῦ Δ὎αγγειίνπ. ὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηὸο θαὶ Θεὸο ἔρεη πνιιὰ θαὶ δηάθνξα
ὀλφκαηα. Λέγεηαη Θεφο, Τἱὸο Θενῦ, Τἱὸο ἀλζξψπνπ, ζνθία, δσή, ἀλάζηαζηο θαὶ
γεσξγφο. ὇ Κχξηνο ινηπὸλ ἐβγῆθελ ἀπὸ ηὸλ νἶθφλ Σνπ, δειαδὴ ἀπὸ ηνὺο παηξηθνὺο
θφιπνπο, δηὰ ηῆο ἐλζάξθνπ νἰθνλνκίαο· θαηεδέρζε ὁ Τἱὸο θαὶ Λφγνο ηνῦ Θενῦ θαὶ
ἐζαξθψζε εἰο ηὴλ θνηιίαλ ηῆο Γεζπνίλεο ἟κῶλ Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο,
ηέιεηνο Θεὸο θαὶ ηέιεηνο ἄλζξσπνο· ὅινο κέζα εἰο ηὴλ θνηιίαλ ηῆο Θενηφθνπ θαὶ
ὅινο παληαρνῦ παξψλ. Καὶ θαζὼο ἕλαο ἄλζξσπνο ἞κπνξεῖ λὰ εἶλε ὁ λνῦο ηνπ ὅινο
εἰο ηὴλ πφιηλ θαὶ ὅινο εἰο ηὸλ νἶθνλ ηνπ, θαὶ πάιηλ ὅινο ὁ λνῦο ηνπ λὰ εἶλε κέζα εἰο
ηὸ θεθάιη ηνπ, ὁ ἄλζξσπνο ὁπνὺ εἶλε πιάζκα ηνῦ Θενῦ ἔρεη α὎ηὸ ηὸ ράξηζκα, θαὶ ὁ
Θεὸο δὲλ δχλαηαη λὰ εἶλε ὅινο εἰο ηνὺο ν὎ξαλνχο, θαὶ ὅινο εἰο θάζε κέξνο; Οὕησο
ἐβγῆθελ, ἀδειθνί κνπ, ὁ Κχξηνο ἀπὸ ηὸλ νἶθφλ ηνπ θαὶ ἐπῆξε ζπφξνλ λὰ ζπείξε ηὰ
ρσξάθηα ηνπ, ηὰο θαξδίαο ηῶλ ἀλζξψπσλ. Πνίνο εἶλε ὁ ζπφξνο; Σὸ ἅγηνλ
἖επαγγέιηνλ, ηὸ λὰ πηζηεχσκελ θαὶ λὰ βαπηηδψκεζα εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξφο, ηνῦ
Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, θαὶ λὰ ἔρσκελ ηὴλ ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεὸλ θαὶ εἰο ηνὺο
ἀδειθνχο καο. Πνία εἶλε ἟ ὁδφο; Δἶλε ὁ ὏πεξήθαλνο ἄλζξσπνο, ὁπνὺ εἶλε ζθιεξὰ
θαὶ θαηαπαηεκέλε ἟ θαξδία ηνπ ἀπὸ ηὰο βησηηθὰο κεξίκλαο· ἀθνχεη ηὸλ ιφγνλ, ἀιιὰ
δὲλ ἐκβαίλεη εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ, θαὶ ἔξρνληαη νἱ δαίκνλεο θαὶ παίξλνπλ ηὸλ ιφγνλ
ηνῦ Θενῦ, θαὶ κέλεη ἄθαξπνο ἤγνπλ ρσξὶο ςπρηθὴλ ὠθέιεηαλ. Πέηξα εἶλε ἟ θαξδία
ἐθείλνπ ὁπνὺ ἀθνχεη ηὸλ ιφγνλ ηνῦ Θενῦ θαὶ ηὸλ δέρεηαη κεηὰ ραξᾶο, κὰ ἔρεη ὀιίγελ
ε὎ιάβεηαλ εἰο ηὸλ Υξηζηφλ, θαὶ ἅκα ηνῦ ἔιζε ὁ πεηξαζκφο, ηὸλ ἀξλεῖηαη θαὶ πεγαίλεη
κὲ ηὸλ δηάβνινλ. Ἄθαλζαη εἶλε ἐθεῖλνο ὁπνὺ ἀθνχεη ηὸλ ιφγνλ ηνῦ Θενῦ, θαὶ
ὕζηεξνλ ἔξρνληαη ηὰ πνλεξὰ πάζε θαὶ ηὸλ πλίγνπλ, θαὶ κέλεη θαὶ α὎ηὸο ἄθαξπνο. Ἡ
θαιὴ γῆ εἶλε ὁ ηέιεηνο ἄλζξσπνο, ὅζηηο ἔθεξελ ἑθαηφλ, ὁ κεζαῖνο ἑμήθνληα θαὶ ὁ
θαηψηεξνο ηξηάθνληα.

Μὰ ηὸ θεθξπκκέλνλ λφεκα ηῆο παξαβνιῆο δὲλ ηὸ ἐλλνήζαηε, θαὶ πξέπεη εἰο ἕθαζηνλ
κέξνο λὰ εἴπσκελ ἀπὸ ἕλα παξάδεηγκα.

Παξαδείγκαηα πξὸο θαηαλόεζηλ ηῆο παξαβνιῆο

Μαλαζζήο, ὁ βαζηιεὺο ηῶλ Ἑβξαίσλ


Σὸλ παιαηὸλ θαηξὸλ ἦην ἕλαο βαζηιεὺο ηῶλ ἗βξαίσλ ιεγφκελνο Μαλαζζήο, ὁ ὁπνῖνο
ηνὺο ἐβαζάληδε κὲ πνιιὰ παηδεπηήξηα. Σὸλ ἐζπκβνχιεπαλ νἱ πξνθῆηαη θαὶ
δηδάζθαινη λὰ θπβεξλᾶ ηὸλ ιαὸλ κὲ πξαφηεηα, ἀιι᾿ α὎ηὸο δὲλ ἤθνπε ηὸλ ιφγνλ ηνῦ
Θενῦ, δὲλ κεηελφεζε. Βιέπσλ ὁ Θεὸο ηὴλ θαθήλ ηνπ γλψκελ ηί θάκλεη; ΢εθψλεη ἕλα
βαζηιέα ἀπὸ ηὴλ ἀλαηνιὴλ θαὶ ηὸλ πνιεκεῖ θαὶ ηὸλ παίξλεη ζθιάβνλ, θαὶ ηὸλ
θιεηδψλεη κέζα εἰο ἕλα θαδάλη δηὰ λὰ ηὸλ θάςε. Σί θάκλεη ἐθεῖ ὁ Μαλαζζήο, κέζα εἰο
ηὸ ράιθσκα; ἖λεζπκήζε ηὰο ἁκαξηίαο ηνπ, ἔθιαπζε, παξεθάιεζε ηὸλ Θεὸλ λὰ ηὸλ
ἐιεπζεξψζε θαὶ πιένλ δὲλ ἁκαξηάλεη. Βιέπσλ ὁ Θεὸο ηὴλ θαιήλ ηνπ γλψκελ ἤθνπζε
ηὴλ κεηάλνηάλ ηνπ, ἐδέρζε ηὰ δάθξπά ηνπ θαὶ ἔζηεηιελ ἕλα ἄγγεινλ θαὶ ηὸλ
ἐιεπζεξψλεη ἀπὸ ἐθεῖλνλ ηὸλ θίλδπλνλ.Ὕζηεξνλ ἐπψιεζε ηὰ πξάγκαηά ηνπ θαὶ ηὰ
ἔδσζελ ἐιεεκνζχλελ θαὶ ὏πῆγε θαὶ ἀζθήηεπελ εἰο ὅιελ ηνπ ηὴλ δσὴλ κὲ λεζηείαο,
ἀγξππλίαο, πξνζεπράο, θαὶ ἐπῆγελ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξεηαη πάληνηε. Ἀλίζσο,
ἀδειθνί κνπ, θαὶ εἶλε θαλεὶο ἀπὸ ζᾶο θαὶ εἶλε ζθιεξνθάξδηνο ὡζὰλ ηὸλ Μαλαζζῆ
θαὶ ἐλζπκεζῆ ηὰο ἁκαξηίαο ηνπ θαὶ κεηαλνήζε θαὶ θιαχζε, ἂο εἶλε βέβαηνο ὅηη
δέρεηαη ηὴλ κεηάλνηάλ ηνπ θαζὼο ηνῦ Μαλαζζῆ.

Πέηξνο ὁ Ἀπόζηνινο
Νὰ εἴπσκελ δὲ θαὶ δηὰ ηὴλ πέηξαλ· ἔρνκελ πνιιά, ἀιιὰ κφλνλ ἕλα παξάδεηγκα ζὰ
εἴπσκελ, ηνῦ ἀπνζηφινπ Πέηξνπ. Σὴ Μεγάιε Πέκπηε ηὸ ἑζπέξαο ἞μεχξνληαο ὁ
Κχξηνο ὡο θαξδηνγλψζηεο Θεὸο ὅια ηὰ κέιινληα, θαὶ κάιηζηα ηὴλ θαξδίαλ ηῶλ
἗βξαίσλ θαὶ ηνῦ Ἰνχδα, ἐθάζεζε θαὶ ἐδίδαμε ηνὺο Ἁγίνπο Ἀπνζηφινπο πνιιὰ θαὶ
δηάθνξα λνήκαηα. Μεηαμὺ ηῶλ ἄιισλ ηνὺο εἶπε θαὶ ηνῦηνλ ηὸλ ιφγνλ: Νὰ ἞μεχξεηε
ὅηη ἕλαο ἀπὸ ζᾶο ζὰ κὲ πσιήζε εἰο ηνὺο ἗βξαίνπο δηὰ ηξηάληα θισξία, θαὶ ζὰ κὲ
πεξηγειάζνπλ νἱ ἗βξαῖνη, ζὰ κὲ ὏βξίζνπλ, ζὰ κὲ δείξνπλ θαὶ ζὰ κὲ ζηαπξψζνπλ.
Ὅκσο κὴ ιππεῖζζε, δηφηη ἐγὼ ζέισ λὰ ζηαπξσζῶ, δηὰ λὰ ζηαπξψζσ ηὴλ ἁκαξηίαλ
θαὶ ηὸλ δηάβνινλ, θαὶ λὰ δψζσ δσὴλ εἰο ηνὺο ἀλζξψπνπο, θαὶ ηὴλ ηξίηελ ἟κέξαλ λ᾿
ἀλαζηεζῶ θαὶ λὰ ραξνπνηήζσ ὏κᾶο θαὶ ηὸλ ν὎ξαλὸλ θαὶ ηὴλ γῆλ, θαὶ λὰ θαξκαθψζσ
ηὸλ ἅδελ θαὶ ηνὺο ἗βξαίνπο θαὶ κάιηζηα ηὸλ δηάβνινλ. Μάζεηε δὲ θαὶ ηνῦην,
καζεηαί κνπ, ὅηη ηφηε ζὰ κὲ ἀθήζεηε ὅινη θαὶ ζὰ θχγεηε. Ἀπεθξίζε ὁ Πέηξνο θαὶ
ιέγεη: Κχξηε, ὅινη θαὶ ἂλ ζὲ ἀξλεζνῦλ, ἐγὼ δὲλ ζὲ ἀξλνῦκαη πνηέ. Σνῦ ιέγεη ὁ
Κχξηνο: Καιά, Πέηξε· ὁ θαηξὸο ζέιεη ηὸ δείμεη. Λέγεη ὁ Πέηξνο: Ὄρη, Κχξηε, κὴ
γέλνηην λὰ ζὲ ἀξλεζῶ πνηέ. Λέγεη ηνῦ ὁ Κχξηνο: ἖ζὺ ὁπνὺ ιέγεηο ὅηη κὲ ἀγαπᾶο, ζὰ
κὲ ἀξλεζῆο ἀπφςε· πξὶλ ιαιήζε ὁ πεηεηλὸο δίο, ζὰ κὲ ἀξλεζῆο ηξίο. Γηφηη θαιχηεξα
ἤμεπξελ ὁ Κχξηνο ηὴλ θαξδίαλ ηνῦ Πέηξνπ παξὰ ὁ ἴδηνο. Πάιηλ ιέγεη ὁ Πέηξνο: Ὄρη,
Κχξηε· ὅινη ἂλ ζὲ ἀξλεζνῦλ, ἐγὼ δὲλ ζὲ ἀξλνῦκαη. Σνῦ ιέγεη ὁ Κχξηνο: Σὸ ζηηάξη
ὅηαλ ηὸ ππξψζε ὁ ἥιηνο, ηφηε θαίλεηαη πῶο εἶλε ξηδσκέλνλ, ἂλ δὲλ μεξαλζῆ. ὇κνίσο
θαὶ θάζε ρξηζηηαλφο· ὅηαλ ηνῦ ἔιζε πεηξαζκὸο θαὶ δὲλ ἀξλεζῆ ηὸλ Υξηζηφλ, ηφηε εἶλε
ἀιεζὴο ρξηζηηαλφο.

Ἦιζελ ἟ ὥξα, παξεδφζε ὁ Κχξηνο ζειεκαηηθῶο εἰο ηνὺο Ἰνπδαίνπο· ε὎ζὺο ἔθπγνλ νἱ
ἀπφζηνινη, θαζὼο εἶπελ ὁ Κχξηνο· ἐπῆξαλ νἱ ἗βξαῖνη ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ηὸλ ἐπήγαλ εἰο
ηὰ παιάηηα ηνῦ Ἄλλα θαὶ Κατάθα θαὶ ἤξρηζαλ λὰ ηὸλ ἐμεηάδνπλ πφζελ εἶλε. ἖πῆγελ ὁ
Πέηξνο θαὶ ἵζηαην καθξφζελ δηὰ λὰ ἴδε ηὰ πάζε ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Ἔξρεηαη ἕλαο
἗βξαῖνο θαὶ ιέγεη ηνῦ Πέηξνπ: Καὶ ζὺ καδὶ κὲ ηὸλ Υξηζηὸλ εἶζαη; Ἀπεθξίζε ὁ
Πέηξνο: Ὄρη, δὲλ ηὸλ γλσξίδσ ηί ἄλζξσπνο εἶλε. Ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ, ηί ἔθακελ ὁ
Πέηξνο; Ἠξλήζε ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ὏πῆγελ κὲ ηὸλ δηάβνινλ. Πξσηχηεξα ἔζηεθε λὰ ἰδῆ
ηί θάκλνπλ ηνῦ Υξηζηνῦ· ὕζηεξνλ ἐθνίηαδε ηὴλ πφξηαλ λὰ θχγε. Ἔξρεηαη θαὶ ἄιινο
θαὶ ιέγεη ηνῦ Πέηξνπ: Καὶ ζὺ καδὶ κὲ ηὸλ Υξηζηὸλ εἶζαη; Λέγεηλ πάιηλ ὁ Πέηξνο: Γὲλ
἞μεχξσ ηί κνπ ιέγεηο. Ὅηαλ ἐδχγσζε θνληὰ εἰο ηὴλ πφξηαλ λὰ θχγε, ηὸλ πηάλεη θαὶ
ἄιινο ἗βξαῖνο θαὶ ηνῦ ιέγεη: Καὶ ζὺ καζεηήο ηνπ εἶζαη; Λέγεη ὁ Πέηξνο: Νὰ ἔρσ ηὸ
ἀλάζεκα ἂλ ηὸλ ἞μεχξσ α὎ηὸλ ηὸλ ἄλζξσπνλ. Ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ, ὅηη ἐθεῖλνο,
ὅζηηο ἔιεγελ ὅηη ρχλεη ηὸ αἷκα ηνπ δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ηνῦ Υξηζηνῦ, ηψξα ηὸλ ἀξλεῖηαη;
Καὶ θαζὼο ἞ξλήζε ηὸ ηξίηνλ, ὢ ηνῦ ζαχκαηνο! ἐιάιεζελ ὁ πεηεηλφο, θαζὼο εἶπελ ὁ
Κχξηνο. Ἀθνχζαο ὁ Πέηξνο ηὸλ πεηεηλὸλ ἐλεζπκήζε ηὸλ ιφγνλ ηνῦ Κπξίνπ, θαὶ
ἐμειζῶλ ἔμσ ἔθιαπζε κὲ καῦξα δάθξπα, θαὶ εἰο ὅιελ ηνπ ηὴλ δσήλ, ὅηαλ ἤθνπε ηὸλ
πεηεηλφλ, ἔθιαηελ ἐλζπκνχκελνο ηὴλ ἄξλεζηλ.

἖ζηαπξψζε ὁ Κχξηνο, ἀλέζηε ηὴλ ηξίηελ ἟κέξαλ, ἐθαλεξψζε εἰο ηὰο κπξνθξνπο θαὶ
ηὰο ιέγεη: ὘πάγεηε θαὶ εἴπαηε εἰο ηνὺο Ἀπνζηφινπο θαὶ εἰο ηὸλ Πέηξνλ ὅηη ἀλέζηελ,
θαὶ ηνὺο πεξηκέλσ εἰο ηὴλ Γαιηιαίαλ. Γηαηὶ ἐμερψξηζε ηὸλ Πέηξνλ; δηὰ λὰ κάζε ὅηη
ἐδέρζε ηὴλ κεηάλνηάλ ηνπ ὁ Κχξηνο θαὶ ηὸλ ἐζπγρψξεζελ. ἖πῆγαλ νἱ Ἀπφζηνινη εἰο
ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ἔιαβνλ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο. ἖πῆγε θαὶ ὁ Πέηξνο,
ἀκὴ ἔζηεθε ζθπζξσπφο. Σνῦ ιέγεη ὁ Κχξηνο; Πέηξε, κὲ ἀγαπᾶο; Καὶ ηὸλ ἞ξψηεζε
ηξεῖο θνξάο, εἰο δηφξζσζηλ ηῶλ ηξηῶλ ἀξλήζεσλ, θαὶ ηὸλ ἐπαλέθεξελ εἰο ηὴλ πξψηελ
ηνπ ἀμίαλ.

Ἔπεηηα δηῆιζε δχζηλ θαὶ ἀλαηνιὴλ θαὶ ἔθακε ρηιηάδαο ρξηζηηαλνχο. Σὸλ ζπλέιαβελ
ἕλαο βαζηιεὺο ηῆο Ρψκεο θαὶ ηνῦ ἔιεγε λ᾿ ἀξλεζῆ ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ λὰ πξνζθπλήζε
ηὰ εἴδσια. ὇ δὲ Πέηξνο ηνῦ ιέγεη: Γὲλ ηὸλ ἀξλνῦκαη. Ὅζελ ηὸλ ἐζηαχξσζε κὲ ηὸ
θεθάιη θάησ θαὶ παξέδσθε ηὴλ ἁγίαλ ηνπ ςπρὴλ εἰο ρείξαο ηνῦ Υξηζηνῦ καο θαὶ
ἐπῆγελ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ.
὇ζία Μαξία ἡ Αἰγππηία
Νὰ εἴπσκελ θαὶ δηὰ ηὰ ἀγθάζηα. Ἡ ὁζία Μαξία ἀπὸ δψδεθα ρξνλῶλ θνξίηζη ἔπεζελ
εἰο ηὰο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ· ἟κέξαλ θαὶ λχθηα ε὏ξίζθεην εἰο ηὴλ ἁκαξηίαλ. Σὴλ
ἐθψηηζελ ὁ ἐιεήκσλ Θεὸο θαὶ θεχγεη ἀπὸ ηὸλ θφζκνλ θαὶ πεγαίλεη εἰο ηὴλ ἔξεκνλ.
἖θεῖ ἀζθήηεπνλ ζαξάληα ρξφλνπο, θαὶ ἐθαζαξίζζε θαὶ ἔγηλε ζὰλ ἄγγεινο. Θέισλ ὁ
Κχξηνο λὰ ηὴλ ἀλαπαχζε ἔζηεηιελ ἕλα ἅγηνλ ἀζθεηὴλ Εσζηκᾶλ λὰ ηὴλ ἐμνκνινγήζε
θαὶ λὰ ηὴλ κεηαιάβε ηὰ Ἄρξαληα κπζηήξηα. Καὶ ὕζηεξνλ παξέιαβε ηὴλ ἁγίαλ ηεο
ςπρὴλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξεηαη κὲ ηνὺο ἀγγέινπο. Ἀλίζσο θαὶ εἶλε θαλέλαο
ἀπὸ ζᾶο ὡζὰλ ηὴλ ὁζίαλ Μαξίαλ, α὎ηὴλ ηὴλ ὥξαλ λὰ θιαχζε θαὶ κεηαλνήζε, ηψξα
ὁπνὺ ἔρεη θαηξφλ, θαὶ ἂο εἶλε βέβαηνο ὅηη ζὰ ζσζῆ θαζὼο θαὶ ἟ ὁζία Μαξία.

Ἁγία Παξαζθεπή
Νὰ εἰπνῦκελ θαὶ δηὰ ηὴλ θαιὴλ γῆλ. Ἡ ἁγία Παξαζθεπὴ ἦην δψδεθα ρξνλῶλ θφξε
ἀπὸ γέλνο ε὎γεληθφλ. Μείλαζα ὀξθαλὴ ἐκνίξαζελ ὅιελ ηεο ηὴλ πεξηνπζίαλ εἰο ηνὺο
πησρνχο, θαὶ κὲ α὎ηὰ ἞γφξαζελ ηὸλ παξάδεηζνλ. Καὶ κεηερεηξίδεην ὡο θηηαζίδηα ηὰ
δάθξπα, ἐλζπκνπκέλε ηὰο ἁκαξηίαο ηεο. Ὡο ζθνπιαξίθηα εἶρε ηὰ ὦηα ηεο ἀλνηθηὰ δηὰ
λ᾿ ἀθνχε ηὰο Ἁγίαο Γξαθάο. Ὡο θνξδφλη εἶρε ηὰο πνιιὰο λεζηείαο, ὁπνὺ ἔθακλνλ ηὸλ
ιαηκφλ ηεο θαὶ ἔιακπελ ὡο ἥιηνο. Ὡο δαθηπιίδηα ηνὺο θφκβνπο ηῶλ δαθηχισλ ηεο
ἀπὸ ηὰο πνιιὰο κεηαλνίαο ὁπνὺ ἔθακλελ. Ὡο ρξπζνῦλ δσλάξηνλ ηὴλ παξζελίαλ ὁπνὺ
ἐθχιαμελ εἰο ὅιελ ηεο ηὴλ δσήλ. Ὡο θφξεκα ηὴλ ἐληξνπὴλ ὁπνὺ εἶρε εἰο ηὸλ ἑαπηφλ
ηεο θαὶ ὁ θφβνο ηνῦ Θενῦ ὁπνὺ ηὴλ ἐζθέπαδελ. Ἔηζη ἐζηνιίδεην ἟ Ἁγία. Ἀλίζσο θαὶ
εἶλε θαλέλα θνξίηζη θαὶ ζέιε λὰ ζηνιίδεηαη, ἂο ζηνραζζῆ ηί ἔθακλελ ἟ Ἁγία, λὰ
θάκλε θαὶ ἐθείλε, ἂλ ζέιε λὰ ζσζῆ.Ἔηζη, ἀδειθνί κνπ, ἟ ἁγία Παξαζθεπὴ ἔκαζε
γξάκκαηα θαὶ ἔγηλε ζνθψηαηε. Καὶ δηὰ ηὴλ θαζαξφηεηά ηεο ηὴλ ἞μίσζελ ὁ Θεὸο θαὶ
ἔθακλε θαὶ ζαχκαηα. Ἰαηξεπε ηπθινχο, θσθνχο· ἀλέζηελε λεθξνχο. Γπὸ ἗βξαῖνη,
ηέθλα ηνῦ δηαβφινπ, βιέπνληεο ηὴλ Ἁγίαλ λὰ θάκλε ζαχκαηα, ηὴλ ἐθζφλεζαλ θαὶ ηὴλ
δηέβαινλ εἰο ηὸλ βαζηιέα Ἀλησλίλνλ ὡο ρξηζηηαλήλ. Σὴλ θξάδεη ινηπὸλ ὁ βαζηιεὺο
θαὶ ηῆο ιέγεη λ᾿ ἀξλεζῆ ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ λὰ πξνζθπλήζε ηνὺο ζενχο, λὰ ηὴλ θάκλε
βαζίιηζζαλ. Λέγεη ηνπ ἟ Ἁγία: ἖γὼ δὲλ εἶκαη ἀλφεηε ὡζὰλ ἐζέλα, λὰ ἀξλεζῶ ηὸλ
Υξηζηφλ κνπ θαὶ λὰ ὏πάγσ εἰο ηὸλ δηάβνινλ· λ᾿ ἀθήζσ ηὴλ δσὴλ θαὶ λὰ ὏πάγσ εἰο
ηὸλ ζάλαηνλ. Ἄκπνηε λὰ ἄθελεο θαὶ ζὺ ηὸ ζθφηνο θαὶ λὰ ἤξρεζν εἰο ηὸ θῶο. Ἀθνχεηε,
ἀδειθνί κνπ, ἕλα θνξίηζη λὰ ὁκηιῆ κὲ ηνηαχηελ παξξεζίαλ ἐκπξὸο εἰο ἕλα βαζηιέα;
Ὅζηηο ἔρεη ηὸλ Υξηζηὸλ κέζα εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ, δὲλ θνβεῖηαη ὅινλ ηὸλ θφζκνλ.
Ἀλίζσο ζέισκελ θαὶ ἟κεῖο λὰ κὴ θνβνχκεζα κήηε ἀλζξψπνπο κήηε δαίκνλαο, λὰ
ἔρσκελ ηὸλ Θεὸλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ καο. Λέγεη ὁ βαζηιεὺο ηῆο Ἁγίαο: ΢νῦ δίδσ ηξεῖο
἟κέξεο δηνξίαλ· ἂλ δὲλ κνῦ ὏παθνχζεο, ζὰ ζὲ ζαλαηψζσ. Λέγεη ηνπ ἟ ἁγία:
Βαζηιεῦ, ἐθεῖλν ὁπνὺ ζέιεηο λὰ θάκεο εἰο ηξεῖο ἟κέξαο, θᾶκε ηὸ ηψξα, δηφηη ἐγὼ δὲλ
ἀξλνῦκαη ηὸλ Υξηζηφλ κνπ. Σφηε πξνζηάδεη ὁ βαζηιεὺο θαὶ ἄλαςαλ κίαλ κεγάιελ
ππξθατὰλ θαὶ βάλνπλ ἕλα θαδάλη γεκάην πίζζαλ θαὶ ζεηάθη θαὶ βξάδεη θαιά.
Βιέπνπζα ἟ Ἁγία ηὸ θαδάλη ἐραίξεην, ὅηη ἔκειιε λ᾿ ἀλαρσξήζε ἀπὸ ηνῦηνλ ηὸλ
ςεχηηθνλ θφζκνλ θαὶ λὰ ὏πάγε εἰο ἐθεῖλνλ ηὸλ ἀιεζηλὸλ θαὶ αἰψληνλ. Πξνζηάδεη ὁ
βαζηιεὺο λὰ βάινπλ ηὴλ ἁγίαλ εἰο ηὸ θαδάλη δηὰ λὰ θαῆ. Ἡ Ἁγία ἔθακε ηὸλ ζηαπξφλ
ηεο θαὶ ἐκβαίλεη κέζα. Πεξηκέλεη δπὸ - ηξεῖο ὥξαο ὁ βαζηιεὺο θαὶ βιέπσλ ὁπνὺ δὲλ
θαίεηαη ἟ Ἁγία ηεο ιέγεη: Παξαζθεπὴ δηαηὶ δὲλ θαίεζαη; Λέγεη ηνπ ἟ Ἁγία: Γηφηη ὁ
Υξηζηὸο ἐδξφζηζε ηὸ λεξὸ θαὶ δὲλ θαίνκαη. Λέγεη ηεο ὁ βαζηιεχο: Ραληηζφλ κε θαὶ
ἐκὲ δηὰ λὰ ἴδσ, θαίεη; ἖πῆξελ ἟ Ἁγία κὲ ηὰο δπφ ηεο ρείξαο θαὶ ηνῦ ξίπηεη εἰο ηὸ
πξφζσπνλ θαὶ ε὎ζχο, ὢ ηνῦ ζαχκαηνο! ἐηπθιψζε θαὶ ἐγδάξζε ηὸ πξφζσπφλ ηνπ.
Φσλάδεη ὁ βαζηιεχο: Μέγαο ὁ Θεὸο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ θαὶ εἰο α὎ηὸλ πηζηεχσ θαὶ ἐγψ·
θαὶ ἔβγα λὰ κὲ βαπηίζεο. ἖βγῆθελ ἟ Ἁγία θαὶ ηὸλ ἐβάπηηζε κὲ ὅινλ ηνπ ηὸ βαζίιεηνλ.
Ἔπεηηα ηὴλ ἀπεθεθάιηζελ ἄιινο βαζηιεὺο θαὶ ὏πῆγελ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξεηαη
πάληνηε. Α὎ηὴ ἟ Ἁγία ἔθακε ηὰ ἑθαηὸλ θαηὰ ηὸλ ιφγνλ ηνῦ Κπξίνπ.

Ἕλα δεῦγνο Ἁγίσλ (Ἀλδξόληθνο - Ἀζαλαζία)


Νὰ εἴπσκελ θαὶ δη᾿ ἐθεῖλνλ ὁπνὺ ἔθεξε ηὰ ἑμήθνληα. Δἰο 9 ηνῦ ὆θησβξίνπ ἑνξηάδεη
἟ ἖θθιεζία καο ηὸλ ἅγηνλ Ἀλδξφληθνλ κὲ ηὴλ ζχδπγφλ ηνπ Ἀζαλαζίαλ. Σνὺο εἶρε
ραξίζεη ὁ ἅγηνο Θεὸο δπὸ παηδία ἀξζεληθά, θαὶ κίαλ ἟κέξαλ ἀπέζαλνλ θαὶ ηὰ δπφ.
Κιαίνπζα ἟ Ἀζαλαζία δηὰ ηὰ ηέθλα ηεο, ἔξρεηαη ἄγεινο Κπξίνπ θαὶ ηῆο ιέγεη: Σὰ
ηέθλα ζνπ ραίξνληαη εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ζὰ ηὰ ἀπνιαχζεο εἰο ηὴλ Γεπηέξα
Παξνπζίαλ, θαὶ κὴ ιππεῖζαη. Καὶ ἔηζη ηὴλ ἐπαξεγφξεζε. Λέγεη ἟ Ἀζαλαζία ηνῦ
Ἀλδξνλίθνπ: Ἀθέληε, ρηιηάδεο ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο ἐθχιαμαλ παξζελίαλ εἰο ὅιελ ησλ
ηὴλ δσήλ. Ἡκεῖο ὏παλδξεπζήθακελ θαὶ ἀπειαχζακελ ηὰ ζσκαηηθά. Γὲλ γηλφκεζα
θαιφγεξνη λὰ θάκσκελ θαὶ ηὰ ςπρηθά, λὰ ὏πάγσκελ θαὶ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ;
Ἀπεθξίζε θαὶ ὁ ε὎ινγεκέλνο Ἀλδξφληθνο θαὶ ηῆο ιέγεη: Ἂο γίλε, ἀδειθή κνπ, ηὸ
ζέιεκα ηνῦ Θενῦ. Καὶ ἀπ᾿ ἐθείλελ ηὴλ ὥξαλ ἔδσλ ὡο ἀδειθνί(33). ἖κνίξαζαλ ηὴλ
πεξηνπζίαλ ησλ, ἐπῆγαλ θαὶ νἱ δπὸ εἰο κνλαζηήξηνλ θαὶ ἔγηλαλ θαιφγεξνη θαὶ ἔδεζαλ
κὲ λεζηείαο θαὶ ζθιεξαγσγίαο θαὶ ἐπῆγαλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Α὎ηνὶ ἔθακνλ ηὰ
ἑμήθνληα, δηφηη ἔθακνλ πξῶηνλ ηὰ ζσκαηηθὰ θαὶ δεχηεξνλ ηὰ ςπρηθά. Α὎ηνὶ βέβαηα
εἶλε θαηψηεξνη ἀπὸ ηὴλ Ἁγίαλ Παξαζθεπήλ. Ἀλίζσο θαὶ ζέιε θαλέλαο ἀπὸ ζᾶο λὰ
θάκε ηὰ ἑμήθνληα, ἂο ἀγσλίδεηαη ὡζὰλ ηὸλ ἅγηνλ Ἀλδξφληθνλ θαὶ ηὴλ ἁγίαλ
Ἀζαλαζίαλ θαὶ ζψδεηαη.

὇ πνιύηεθλνο Ἰσάλλεο
Πάιηλ ἂλ δὲλ ἞κπνξῆηε λὰ θάκεηε ηὰ ἑμήθνληα, κηκεζῆηε ἐθεῖλνλ ὁπνὺ ἔθακε ηὰ
ηξηάθνληα. Δἰο ηὴλ ἀλαηνιὴλ ἦην ἕλαο ἄλζξσπνο ἱεξεχο, ηὸ ὄλνκα Ἰσάλλεο,
὏παλδξεπκέλνο. Δἶρελ εἴθνζη παηδία. Μίαλ ἟κέξαλ ὏πῆγελ ἕλαο Γεζπφηεο εἰο ηὸ ζπίηη
ηνῦ παπᾶ, βιέπεη ηὰ παηδία θαὶ ἐξσηᾶ ηίλνο εἶλε. Ἰδηθά κνπ, ιέγεη ὁ παπάο. Σφηε ιέγεη
ὁ Γεζπφηεο: Πφζνπο ρξφλνπο εἶζαη ὏παλδξεπκέλνο; Γεθανθηψ, ιέγεη ὁ παπάο. Σφηε
ιέγεη ὁ Γεζπφηεο: Γηὰ δεθανθηὼ ρξφλνπο ἔρεηο 20 παηδία; ἖ζὺ πξέπεη λὰ
θαζαηξεζῆο. Λέγεη ηνπ ὁ παπάο: Νὰ ἐμνκνινγεζῶ, Γεζπφηε κνπ, θαὶ ἂλ ηὸ εὕξεο
εὔινγνλ, ἂο γίλε ὁ ὁξηζκὸο ηνῦ Θενῦ. Ἤξρηζελ ὁ παπὰο θαὶ ιέγεη: ἖γψ, Γεζπφηε
κνπ, ἔκαζα γξάκκαηα ἗ιιεληθά, ἔγηλα δεθανθηῶ ρξνλῶλ ἀλαγλψζηεο, εἰθνζηπέληε
δηάθνλνο θαὶ ηξηάθνληα ἱεξεὺο ρσξὶο λὰ δψζσ θἂλ ἕλα ἄζπξν. Καηὰ ηνὺο ζείνπο
λφκνπο ὏παλδξεχηεθα. Πξῶηνλ ἐμσκνινγεζήθακε κὲ ηὴλ παπαδηά κνπ, ἐπήγακελ εἰο
ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαὶ ἐζηεθαλσζήθακελ, ἔπεηηα ἐθνηλσλήζακε ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα
θαὶ κεηὰ ηξεῖο ἟κέξαο ἐζκίμακελ. Καὶ ὡζὰλ ἐγθαζηξψζε, ἐρσξίζακελ ἕσο ὁπνὺ
ἐγέλλεζελ. ἖ζαξάληηζε, θαὶ ηφηε πάιηλ ἐζκίμακελ, θαὶ πάιηλ ἐρσξήζακελ, θαὶ κὲ
ηέηνηνλ ηξφπνλ ἐθάκακε εἴθνζη ηέθλα, παληεξψηαηε. Λέγεη ὁ Γεζπφηεο:
΢πγρσξεκέλνο θαὶ ε὎ινγεκέλνο λὰ εἶζαη· λὰ θάκεο πελήληα θαὶ ἑθαηὸλ ηέθλα. Ἔηζη
ὁ ε὎ινγεκέλνο Ἰσάλλεο ἔκαζε ηὰ ηέθλα ηνπ γξάκκαηα, ηὰ ἐπαίδεπζε κὲ λνπζεζίαο
θαιάο, θαὶ ἐπέξαζελ ἐδῶ θαιὰ θαὶ ἐπῆγελ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Α὎ηὸο ἔθακε ηὰ
ηξηάθνληα. Θέιεηο θαὶ ζχ, ἀδειθέ κνπ, λὰ θάκεο ηὰ ηξηάθνληα; Μηκήζνπ ηὸλ παπὰ
Ἰσάλλελ ηψξα ὁπνὺ ἔρεηο θαηξὸλ (34). Α὎ηὴ εἶλε ἟ ἐμήγεζηο ηῆο παξαβνιῆο. ὇δὸο
εἶλε νἱ ἗βξαῖνη, νἱ ὁπνῖνη εἶλε δηὰ ηὴλ θφιαζηλ. Πέηξα εἶλε νἱ ἀζεβεῖο. Καὶ θαιὴ γῆ
εἶλε νἱ ε὎ζεβεῖο θαὶ ὀξζφδνμνη ρξηζηηαλνί, νἱ ὁπνῖνη ζψδνληαη. Ἀιιὰ πῶο ζψδνληαη; ὇
θαζέλαο θαζὼο ἔπξαμελ· ἂλ δειαδὴ ἔθακε θαιά, πεγαίλεη εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ· ἂλ
θαθά, πεγαίλεη εἰο ηὴλ θφιαζηλ.

ΓΗΓΑΥΖ Γ´
Ἐξεπλᾶηε ηὰο Γξαθάο
἖ξεπλᾶηε ηὰο Γξαθᾶο ὅηη ἐλ α὎ηαῖο ε὏ξίζθεηε δσὴλ αἰψληνλ. ὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο
Υξηζηφο, ἀδειθνί κνπ, ὁ γιπθχηαηνο Γεζπφηεο θαὶ πνηεηῆο ηῶλ Ἀγγέισλ θαὶ πάζεο
λνεηῆο θαὶ αἰζζεηῆο θηίζεσο, παξαθηλνχκελνο ἀπὸ ηὴλ ε὎ζπιαρλίαλ θαὶ πνιιήλ ηνπ
ἀγαζφηεηα θαὶ ἀγάπελ ὁπνὺ ἔρεη εἰο ηὸ γέλνο καο, κᾶο ἐράξηζε θαὶ κᾶο ραξίδεη θαζ᾿
ἑθάζηελ ἟κέξαλ ηὴλ α὎γὴλ θαὶ ηὸλ δνμάδνκελ. Καὶ ἐδηαβάζακελ ηὸ ἅγηνλ
Δ὎ρέιαηνλ, θαὶ ἐρξίζζεκελ εἰο βνήζεηάλ καο, θαὶ ἄκπνηε ὁ Κχξηνο λὰ κᾶο
ε὎ζπιαρληζζῆ δηὰ πξεζβεηῶλ ηῆο Γεζπνίλεο ἟κῶλ Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ
Μαξίαο θαὶ πάλησλ ηῶλ Ἁγίσλ, λὰ ζπγρσξήζε ηὰο ἁκαξηίαο καο θαὶ λὰ κᾶο ἀμηψζε
ηῆο βαζηιείαο ηῶλ ν὎ξαλῶλ, λὰ ε὎θξαηλψκεζα θαὶ λὰ δνμάδσκελ ηὴλ Ἁγίαλ Σξηάδα.
Σὸλ παιαηὸλ θαηξφλ, ρξηζηηαλνί κνπ, νἱ ἄλζξσπνη ἦζαλ θαζαξνὶ θαὶ ὠκίινπλ κὲ ηὸλ
Θεὸλ (35)· ὕζηεξνλ ὅκσο ἐμέπεζνλ εἰο ἁκαξηίαλ θαὶ δὲλ ἦζαλ ἄμηνη λὰ ὁκηινῦλ κὲ
ηὸλ Θεφλ. ἖θψηηζε πξῶηνλ ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα ηνὺο ἁγίνπο Πξνθήηαο θαὶ κᾶο
ἔγξαςαλ ηὴλ Ἁγίαλ Γξαθήλ· ἐθψηηζε δεχηεξνλ ηνὺο ἁγίνπο Ἀπνζηφινπο· ἐθψηηζε θαὶ
ηξίηνλ ηνὺο ἁγίνπο Παηέξαο θαὶ κᾶο ἐμήγεζαλ ηὰ βηβιία ηῆο ἖θθιεζίαο καο, δηὰ λὰ
἞μεχξσκελ πνῦ πεξηπαηνῦκελ.

Παξαδείγκαηα ἀξεηῆο ἐθ ηῶλ Γξαθῶλ


1. ΜΧΤ΢Ζ΢
Καηὰ ηὸλ θαηξὸλ ἐθεῖλνλ ἦηνλ ἕλαο ἄλζξσπνο θαὶ ἐιέγεην Μσυζῆο. Α὎ηὸο ἀπὸ
κηθξὸλ παηδίνλ ὁπνὺ ἦηνλ, ἔιαβε δπὸ ραξίζκαηα εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ· ἀγάπελ εἰο ηὸλ
Θεὸλ θαὶ εἰο ηνὺο ἀδειθνχο ηνπ. Ὥζηε πξέπεη θαὶ ἟κεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνὶ λὰ
ἔρσκελ α὎ηὰο ηὰο δπὸ ἀγάπαο, θαὶ αὕηε εἶλε ἟ ἐληνιὴ ηνῦ Κπξίνπ: «Αὕηε ἐζηὶλ ἟
ἐληνιὴ ἟ ἐκή, ἵλα ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο θαζὼο ἞γάπεζα ὏κᾶο». Ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ,
ηί ιέγεη ὁ Υξηζηφο; Ὅηη θαζὼο ἐγὼ ὏βξίζζεθα, ἐδάξζεθα, ἐπείλαζα, ἐδείςαζα, θαὶ
ἐζηαπξψζεθα, θαὶ ἔρπζα ηὸ αἷκά κνπ δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ζαο, δηὰ λὰ ζᾶο ἐιεπζεξψζσ
ἀπὸ ηὰο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ, ἔηζη πξέπεη θαὶ ἐζεῖο λ᾿ ἀγαπᾶηε ηὸλ Θεὸλ θαὶ ηνὺο
ἀδειθνὺο ζαο, θαί, ἂλ ηχρε θαὶ ἀλάγθε, λὰ ρχλεηε θαὶ ηὸ αἷκα ζαο δηὰ ηὴλ ἀγάπελ
ηνῦ Θενῦ θαὶ ηνῦ ἀδειθνῦ ζαο. Ἡ ηειεία ἀγάπε εἶλε λὰ πσιήζεο ὅια ζνπ ηὰ
πξάγκαηα θαὶ λὰ ηὰ δψζεο ἐιεεκνζχλελ, θαὶ ζὺ λὰ πσιεζῆο ζθιάβνο, θαὶ ὅζα
παίξλεηο λὰ ηὰ δίδεο ἐιεεκνζχλελ. Δἰο ηὴλ ἀλαηνιὴλ ἦηνλ ἕλαο Γεζπφηεο, ηνῦ
ἐπῆξαλ ἀπὸ ηὴλ ἐπαξρίαλ ηνπ ἑθαηὸλ ζθιάβνπο, ἐπψιεζελ ὅια ηνπ ηὰ πξάγκαηα θαὶ
ηνὺο ἐμεζθιάβσζελ. Ἕλα παηδὶ κηᾶο ρήξαο ἀπέκεηλε ζθιαβσκέλν. Σί θάκλεη ὁ
Γεζπφηεο; Ξπξίδεηαη θαὶ πεγαίλεη θαὶ παξαθαιεῖ ηὸλ ἀθέληε, ὁπνὺ εἶρε ηὸ παηδί, λὰ
ηὸ ἐιεπζεξψζε, θαὶ λὰ θξαηήζε ἐθεῖλνλ ζθιάβνλ, ὅπεξ θαὶ ἐγέλεην. Καὶ ἐπεξλνῦζε
κεγάιελ ζθιεξαγσγίαλ, ἕσο ὁπνὺ δηὰ ηὴλ ὏πνκνλήλ ηνπ ηὸλ ἞μίσζελ ὁ Θεὸο θαὶ
ἔθακλε ζαχκαηα. Ὕζηεξα ηὸλ ἞ιεπζέξσζελ ὁ ἀθέληεο ηνπ θαὶ πάιηλ ἔγηλελ
ἀξρηεξεχο. Α὎ηὴλ ηὴλ ἀγάπελ ζέιεη ὁ Θεὸο λὰ ἔρσκελ θαὶ ἟κεῖο. Δ὏ξίζθεηαη θαλέλαο
λὰ ἔρε α὎ηὴλ ηὴλ ἀγάπελ; Ὄρη! Μὴ πσιεῖζαη ζχ, πψιεζνλ κφλνλ ηὰ πξάγκαηά ζνπ
θαὶ δφο ηα ἐιεεκνζχλελ. Γὲλ δχλαζαη λὰ ηὸ θάκεο; Γφζε ηὸ ἥκηζπ, ηὸ ηξίηνλ, ἠ ηὸ
ηέηαξηνλ. Γὲλ δχλαζαη θαὶ ηνῦην; Μὴ παίξλεο ηὸ ςσκὶ ηνῦ ἀδειθνῦ ζνπ, κὴ ηὸλ
θαηαηξέρεο, κὴ ηὸλ ζπθνθαληῆο. Πῶο ζέινκελ λὰ ζσζῶκελ, ἀδειθνί κνπ; Σὸ ἕλα
καο θαίλεηαη βαξχ, ηὸ ἄιιν πηθξφλ. ὇ Θεὸο εἶλε εὔζπιαγρλνο, λαί! ἀιι᾿ εἶλε θαὶ
δίθαηνο· ἔρεη θαὶ ξάβδνλ ζηδεξᾶλ. Λνηπὸλ ἂλ ζέισκελ λὰ ζσζῶκελ, πξέπεη λὰ
ἔρσκελ ηὴλ ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεὸλ θαὶ εἰο ηνὺο ἀδειθνχο καο.

἖λήζηεπζελ ὁ Μσυζῆο ζαξάληα ἟κεξφλπθηα θαὶ ἔγηλελ ὡζὰλ ἄγγεινο. Ἔηζη θαὶ
἟κεῖο λὰ λεζηεχσκελ ηὴλ Σεηάξηελ, δηφηη ἐπσιήζε ὁ Υξηζηφο καο, θαὶ ηὴλ
Παξαζθεπήλ, δηφηη ἐζηαπξψζε. Καὶ θαζὼο ὁ Μσυζῆο ἔκαζε γξάκκαηα, ἔηζη πξέπεη
θαὶ ἟κεῖο λὰ καλζάλσκελ, δηὰ λὰ ἞μεχξσκελ ηὸλ Νφκνλ ηνῦ Θενῦ· θαὶ ἂλ δὲλ
ἐκάζεηε νἱ γνλεῖο, πξέπεη λὰ κάζνπλ ηὰ ηέθλα ζαο. Γὲλ βιέπεηε ὅηη ἀγξίσζε ηὸ Γέλνο
καο ἀπὸ ηὴλ ἀκάζεηαλ θαὶ ἐγίλακελ ὡζὰλ ζεξία; Γηὰ ηνῦην ζᾶο ζπκβνπιεχσ λὰ
θάκεηε ζρνιεῖνλ, δηὰ λὰ ἐλλνῆηε ηὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ θαὶ ηὰ ινηπὰ βηβιία.

Βιέπσλ ὁ παλάγαζνο Θεὸο ηὴλ θαιήλ ηνπ γλψκελ ηὸλ ἞μίσζε θαὶ ἔγηλε βαζηιεὺο εἰο
ηνὺο ἗βξαίνπο θαὶ ἐβαζίιεπζε ηεζζαξάθνληα ρξφλνπο· ηὸλ ἞μίσζε θαὶ ἔγηλε
πξνθήηεο. Καὶ ηί ζέιεη λὰ εἰπῆ πξνθήηεο; Νὰ ἞μεχξε ηὰ πεξαζκέλα θαὶ ηὰ κέιινληα.
Ἔηζη θαὶ ἟κεῖο ἀδειθνί κνπ, ὅηαλ θάκσκελ θαιὰ ἔξγα, κᾶο ἀμηψλεη θαὶ ἟κᾶο, θαὶ ὅ,ηη
ηνῦ δεηήζσκελ κὲ πίζηηλ κᾶο ηὸ δίδεη. Δἰ δὲ θαὶ θάκλνκελ θαθὰ θαὶ δὲλ ἔρνκελ
ἀγάπελ θαὶ ἔρνκελ ηὸ κίζνο, ηφηε δὲλ ἔρνκελ κέξνο κὲ ηὸλ Θεφλ, ἀιιὰ κὲ ηὸλ
δηάβνινλ εἰο ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαηψκεζα πάληνηε.

2. ΝΧΔ
Σὸλ παιαηὸλ θαηξφλ, ἀδειθνί κνπ, ὁ κηζφθαινο δηάβνινο ἔβγαιελ ὅιαο ηνπ ηὰο
θαθίαο θαὶ παξεθίλεη ηνὺο ἀλζξψπνπο λὰ ὏πεξεθαλεχσληαη, λὰ θνλεχσληαη, λὰ
πνξλεχνπλ, λὰ κνηρεχνπλ, λὰ θάκλνπλ πξάγκαηα ηὰ ὁπνῖα δὲλ ἔθακλνλ κήηε ηὰ
ἄινγα δῶα, θαὶ ηὸ ρεηξφηεξνλ, ἐπξνζθπλνῦζαλ δηὰ Θεὸλ ηὸλ ἥιηνλ, ἄιινο ηὴλ
ζειήλελ, ἄιινο ηὴλ ζάιαζζαλ. Θέισλ ὁ Θεὸο λὰ θάκε θαηαθιπζκὸλ λὰ ραιάζε ηὸλ
θφζκνλ, ἐπξφζηαμε ηὸλ Νῶε λὰ θάκε ἕλα θαξάβη ἐπάλσ εἰο ηὴλ γῆο, δηὰ λὰ ηὸλ
ἐξσηνῦλ νἱ ἄλζξσπνη, δηαηὶ ηὸ θάκλεηο; Νὰ ηνὺο ιέγε ὅηη ὁ Θεὸο ζὰ ραιάζε ηὸλ
θφζκνλ, θαὶ α὎ηνὶ ζὰ ηὸλ πεξηγεινῦλ, ἀιιὰ λὰ κὴλ ηὸλ κέιε. Ἤξρηζελ ὁ Νῶε ηὸ
θαξάβη. Σὸλ ἐξσηνῦζαλ νἱ ἄλζξσπνη: Γηαηὶ θάκλεηο ηὸ θαξάβη; ὇ Νῶε ηνὺο ἔιεγε:
Γηφηη ὁ Θεὸο ζὰ ραιάζε ηὸλ θφζκνλ. ἖θεῖλνη ηνῦ ἔιεγνλ ὅηη εἶλε ηξειιφο. Σί ἔπαζελ
ὁ Θεὸο λὰ ραιάζε ηὸλ θφζκνλ; ὇ Νῶε ἐηήξαγε ηὴλ δνπιεηά ηνπ, θαὶ εἰο 100 ρξφλνπο
ἐηειείσζε ηὸ θαξάβη (36). Σὸλ θαηξὸλ ἐθεῖλνλ ὀθηὼ ἄλζξσπνη ε὏ξέζεζαλ θαινί· ὇
Νῶε, ἟ γπλαίθα ηνπ, ηὰ ηξία ηνπ ηέθλα θαὶ αἱ ηξεῖο ηνπ λπθάδεο. Θέισλ ὁ Θεὸο λὰ
θπιάμε α὎ηνὺο ηνὺο ὀθηψ, ἐπξφζηαμε ηὸλ Νῶε λὰ πηζζψζε ηὸ θαξάβη, δηὰ λὰ κὴ
ἔκβε κέζα βξνρή, θαὶ λὰ ἐκβάζε κέζα ὅια ηὰ δῶα, ἀξζεληθὰ θαὶ ζειπθά, θαζαξὰ
θαὶ ἀθάζαξηα. Καὶ ἀθνῦ ἐκβῆθε θαὶ α὎ηὸο κέζα κὲ ηὴλ γπλαῖθά ηνπ, ηὰ παηδηά ηνπ,
θαὶ νἱ λπθάδεο ηνπ, ἔθιεηζε ηὸ θαξάβη. Οἱ ἄλζξσπνη ἔμσ ἔηξσγνλ, ἔπηλνλ, ἔθακλνλ
πξαγκαηείαο θαὶ ἄιια δηαβνιηθὰ ἔξγα. Σφηε ἤλνημελ ὁ Θεὸο ηνὺο θαηαξξάθηαο ηνῦ
ν὎ξαλνῦ θαὶ ἔπηπηελ ἟ βξνρὴ ὡο πνηακὸο εἰο ηὴλ γῆλ. ἖θψλαδνλ νἱ ἄλζξσπνη: Νῶε,
ἄλνημφλ καο λὰ ἔκβσκελ εἰο ηὸ θαξάαβη. ὇ Νῶε ηνὺο ἔιεγε: Πνῦ εἶζζε ἐδῶ θαὶ
ἑθαηὸ ρξφλνπο ὁπνὺ ζᾶο ἔιεγνλ ὅηη ὁ Θεὸο ζὰ ραιάζε ηὸλ θφζκνλ; Σψξα ηί λὰ ζᾶο
θάκσ; ἖λ ηῷ ᾅδῃ ν὎θ ἔζηη κεηάλνηαλ! Καὶ ηφηε ἐπιεκκχξηζελ ἟ γῆ, θαὶ ηὸ λεξὸ
ἐζθέπαζελ ὅια ηὰ ὄξε, θαὶ ἐπλίγεζαλ ὅινη νἱ ἄλζξσπνη, ἐθηὸο ηνῦ Νῶε θαὶ ηῆο
νἰθνγελείαο ηνπ. Καὶ πάιηλ ἀπὸ α὎ηνὺο ἐγέκηζελ ὅινο ὁ ηφπνο, θαζὼο ιέγεη ὁ
Υξηζηὸο εἰο ηὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ. «Ὥζπεξ αἱ ἟κέξαη ηνῦ Νῶε, νὕησο ἔζηαη θαὶ ἟
παξνπζία ηνῦ πἱνῦ ηνῦ ἀλζξψπνπ», ἤγνπλ: Καζὼο εἰο ηὸλ θαηξὸλ ηνῦ Νῶε νἱ
ἄλζξσπνη δὲλ ἐπίζηεπνλ, ἀιιὰ ηὸλ πεξηγέισλ, ἕσο ὅηνπ ἦιζελ ἔμαθλα ἟ ὀξγὴ ηνῦ
Θενῦ, ὁ θαηαθιπζκφο, θαὶ ἔπλημελ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ, ὁκνίσο θαὶ ηψξα, ρξηζηηαλνί
κνπ, εἰο ηὴλ Γεπηέξαλ Παξνπζίαλ ηνῦ Κπξίνπ, δὲλ ζὰ πηζηεχσζηλ νἱ ἄλζξσπνη θαζὼο
θαὶ ηφηε. Σὰ ιφγηα ὅπνπ ζᾶο ιέγσ δὲλ εἶλε ἰδηθά κνπ, ἀιιὰ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο· θαὶ
ὅζηηο ζέιεη ἂο πηζηεχζε. ἖γὼ ηὸ ρξένο κνπ ηὸ ἔθακα. Ἔπαζα κίαλ ἀπάηελ, ἀδειθνί
κνπ· ὅηαλ ἤκνπλ λένο ἔιεγα: Ἂο θάκσ ἁκαξηίαο, θαὶ ὅηαλ γεξάζσ θάκλσ θαιὰ θαὶ
ζψδνκαη. Σψξα ἐγήξαζα θαὶ αἱ ἁκαξηίαη ἔθακνλ ξίδαο θαὶ δὲλ ἞κπνξῶ λὰ θάκσ
θαλέλα θαιφλ. Λνηπὸλ πξνζέμεηε θαὶ ζεῖο λὰ κὴ πάζεηε ηὰ ὅκνηα, ἀιιὰ ηψξα, ὁπνὺ
ἔρεηε θαηξφλ, θάκλεηε θαιὰ δηὰ λὰ ζσζῆηε.

Ἡ δνπιεία ηνῦ Γέλνπο


Σξηαθφζηνπο ρξφλνπο κεηὰ ηὴλ Ἀλάζηαζηλ ηνῦ Υξηζηνῦ κᾶο ἔζηεηιελ ὁ Θεὸο ηὸλ
ἅγηνλ Κσλζηαληῖλνλ θαὶ ἐζηεξέσζε βαζίιεηνλ ρξηζηηαληθφλ· θαὶ ηὸ εἶραλ ρξηζηηαλνὶ
ηὸ βαζίιεηνλ 1150 ρξφλνπο. Ὕζηεξνλ ηὸ ἐζήθσζελ ὁ Θεὸο ἀπὸ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο θαὶ
ἔθεξε ηὸλ Σνῦξθνλ θαὶ ηνῦ ηὸ ἔδσζε δηὰ ἰδηθφλ καο θαιφλ, θαὶ ηὸ ἔρεη ὁ Σνῦξθνο
320 ρξφλνπο. Καὶ δηαηὶ ἔθεξελ ὁ Θεὸο ηὸλ Σνῦξθνλ θαὶ δὲλ ἔθεξελ ἄιιν γέλνο; Γηὰ
ἰδηθφλ καο ζπκθέξνλ· δηφηη ηὰ ἄιια ἔζλε ζὰ κᾶο ἔβιαπηνλ εἰο ηὴλ πίζηηλ, ὁ δὲ
Σνῦξθνο ἄζπξα ἅκα ηνῦ δψζεο θάκλεηο ὅ,ηη ζέιεηο.

὇ Υξπζνῦο Καλὼλ
Θέισλ ὁ Κχξηνο λὰ κᾶο θπιάμε ἀπὸ ηὴλ θαηάθξηζηλ κᾶο ἐράξηζελ ἕλα ιφγνλ, ηὸλ
ὁπνῖνλ ἂλ θπιάμσκελ ζὰ ζσζῶκελ. Πνίνο εἶλε ὁ ιφγνο νὗηνο; «Ὃ ζὺ κηζεῖο, ἑηέξῳ
κὴ πνηήζεο», δειαδή: ἖θεῖλν, ηὸ ὁπνῖνλ δὲλ ζέιεηο λὰ ζνῦ θάκε ἄιινο, κὴ ηὸ
θάκλεηο θαὶ ζὺ εἰο ἄιινλ. Καζὼο δὲλ ζέιεηο λὰ ζὲ θιέςνπλ νἱ ἄιινη, ἔηζη θαὶ ζὺ λὰ
κὴ θιέπηεο, λὰ κὴ θνλεχεο ηνὺο ἄιινπο.

Σὸ ΢εκεῖνλ ηνῦ ΢ηαπξνῦ


Σψξα ζᾶο ζπκβνπιεχσ λὰ θάκεηε ἀπὸ ἕλα θνκβνιφγη κηθξνὶ θαὶ κεγάινη θαὶ λὰ ηὸ
θξαηῆηε κὲ ηὸ ἀξηζηεξὸ ρέξη, θαὶ κὲ ηὸ δεμηὸ λὰ θάκλεηε ηὸλ ζηαπξφλ ζαο θαὶ λὰ
ιέγεηε: Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ, Τἱὲ θαὶ Λφγε ηνῦ Θενῦ ηνῦ δῶληνο, δηὰ ηῆο Θενηφθνπ
θαὶ πάλησλ ηῶλ Ἁγίσλ ἐιέεζφλ κε ηὸλ ἁκαξησιὸλ θαὶ ἀλάμηνλ δνῦινλ ζνπ (37).὇
παλάγαζνο Θεὸο κᾶο ἐράξηζε ηὸλ ηίκηνλ ΢ηαπξὸλ κὲ ηὸλ ὁπνῖνλ λὰ ε὎ινγῶκελ, θαὶ
ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα. Μὲ ηὸλ ζηαπξὸλ λὰ ἀλνίγσκελ ηὸλ παξάδεηζνλ, κὲ ηὸλ
ζηαπξὸλ λὰ δηψθσκελ ηνὺο δαίκνλαο· ἀιιὰ πξέπεη λὰ ἔρσκελ ηὸ ρέξη καο θαζαξὸλ
ἀπὸ καξηίαο, θαὶ ηφηε θαηαθαίεηαη ὁ δηάβνινο θαὶ θεχγεη. Ὅζελ, ἀδειθνί κνπ, ἠ
ηξψγεηε ἠ πίλεηε ἠ δνπιεχεηε, λὰ κὴ ζᾶο ιείπε α὎ηὸο ὁ ιφγνο θαὶ ὁ ζηαπξφο· θαὶ
θαιὸλ θαὶ ἅγηνλ εἶλε λὰ πξνζεχρεζζε πάληνηε ηὴλ α὎γήλ, ηὸ βξάδπ θαὶ ηὰ
κεζάλπθηα.

Ἀθνχζαηε, ἀδειθνί κνπ, πῶο πξέπεη λὰ γίλεηαη ὁ ζηαπξὸο θαὶ ηί ζεκαίλεη. Πξῶηνλ·
ὅπσο ἟ Ἁγία Σξηὰο δνμάδεηαη εἰο ηὸλ ν὎ξαλὸλ ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο, νὕησ θαὶ ζὺ λὰ
ζκίγεο ηὰ ηξία ζνπ δάθηπια ηῆο δεμηᾶο ρεηξφο· θαὶ κὴ δπλάκελνο λὰ ἀλαβῆο εἰο ηὸλ
ν὎ξαλὸλ λὰ πξνζθπλήζεο, βάλεηο ηὴλ ρείξαλ ζνπ εἰο ηὴλ θεθαιήλ ζνπ (δηφηη ἟
θεθαιὴ ζεκαίλεη ηὸλ ν὎ξαλφλ) θαὶ ιέγεηο: Καζὼο νἱ Ἄγγεινη δνμάδνπζη ηὴλ Ἁγία
Σξηάδα εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ, ἔηζη θαὶ ἐγὼ ὡο δνῦινο δνμάδσ θαὶ πξνζθπλῶ ηὴλ Ἁγίαλ
Σξηάδα· θαὶ θαζὼο ηὰ δάθηπια εἶλε ηξία, εἶλε μερσξηζηά, εἶλε θαὶ καδί, ἔηζη θαὶ ἟
Ἁγία Σξηὰο εἶλε ηξία πξφζσπα, ἀιι᾿ εἷο Θεφο. Καηεβάδσλ ηὸ ρέξη ζνπ εἰο ηὴλ θνηιίαλ
ζνπ λὰ ιέγεο: ΢ὲ πξνζθπλῶ θαὶ ΢ὲ ιαηξεχσ, Κχξηέ κνπ, ὅηη θαηεδέρζεο θαὶ
ἐζαξθψζεο εἰο ηὴλ θνηιίαλ ηῆο Θενηφθνπ δηὰ ηὰο ἁκαξηίαο καο. Σὸ βάδεηο ινηπὸλ εἰο
ηὸλ δεμηφλ ζνπ ὦκνλ θαὶ ιέγεηο: ΢ὲ παξαθαιῶ, Θεέ κνπ, λὰ κὲ ζπγρσξήζεο θαὶ λὰ
κὲ βάιεο εἰο ηὰ δεμηά ζνπ κὲ ηνὺο δηθαίνπο. Βάλνληάο ην πάιηλ εἰο ηὸλ ἀξηζηεξὸλ
ὦκνλ ιέγεηο: ΢ὲ παξαθαιῶ, Κχξηέ κνπ, κὴ κὲ βάιεο εἰο ηὰ ἀξηζηεξὰ κὲ ηνὺο
ἁκαξησινχο. Ἔπεηηα θχπηνληαο θάησ εἰο ηὴλ γῆλ: ΢ὲ δνμάδσ, Θεέ κνπ, ΢ὲ πξνζθπλῶ
θαὶ ΢ὲ ιαηξεχσ, ὅηη θαζὼο ἐβάιζεθεο εἰο ηὸλ ηάθνλ, ἔηζη ζὰ βαιζῶ θαὶ ἐγψ. Καὶ
ὅηαλ ζεθψλεζαη ὀξζφο, θαλεξψλεη ηὴλ ἀλάζηαζηλ θαὶ ιέγεηο: ΢ὲ δνμάδσ θαὶ ΢ὲ
πξνζθπλῶ, Κχξηέ κνπ, ὅηη ἀλέζηεο ἐθ λεθξῶλ δηὰ λὰ κᾶο ραξίζεο δσὴλ αἰψληνλ.
Α὎ηὸ ζεκαίλεη ὁ ΢ηαπξφο!

Ἡ δύλακηο ηνῦ ΢ηαπξνῦ


Νὰ εἴπσκελ θαὶ ἕλα παξάδεηγκα, λὰ ἰδῆηε ηὴλ δχλακηλ ηνῦ ΢ηαπξνῦ.

Δἰο ηὴλ Αἴγππηνλ ἦηνλ ἕλαο βαζηιεὺο ἀζεβῆο· εἶρε θαὶ ἕλα ἗βξαῖν βεδίξελ, ὅζηηο
ἔπεηηα ἔγηλε Σνῦξθνο. Δἰο ηὴλ Ἀιεμάλδξεηαλ ἦηνλ ἕλαο Παηξηάξρεο, ηὸ ὄλνκα
Ἰσαθείκ, ἅγηνο ἄλζξσπνο θαὶ ζνθφο. Ἀθνχσλ ὁ βαζηιεὺο ὅηη ἦην ἅγηνο ἄλζξσπνο ὁ
Παηξηάξρεο, ηὸλ ἞γάπα πνιχ. Λέγεη ὁ ἗βξαῖνο ηνῦ βαζηιέσο: Κάηη πνιιὴλ ἀγάπελ
ἔρεηο εἰο ηὸλ Παηξηάξρελ. Σνῦ ιέγεη ὁ βαζηιεχο: ὇ Παηξηάξρεο εἶλε θαιὸο ἄλζξσπνο.
Σνῦ ιέγεη ὁ ἗βξαῖνο: Κξάμε, βαζηιεῦ, ηὸλ Παηξηάξρελ λὰ ἔιζε λὰ δηαιερζῶκελ
καδί, θαὶ λὰ ἰδῆο ὅπνπ ζὰ κείλε ἀλαπνιφγεηνο. Ἔθξαμελ ὁ βαζηιεὺο ηνῦ Παηξηάξρε
λὰ ἔιζε. Λέγεη ηνπ ὁ ἗βξαῖνο: ἖γὼ ζέισ, Παηξηάξρε, λὰ δηαιερζῶκελ κεξηθὰ πεξὶ
πίζηεσο. -Μὲ ηὸλ ὁξηζκφλ ζνπ. Ἕηνηκνο εἶκαη δηὰ ηὴλ πίζηηλ κνπ λὰ ρχζσ θαὶ ηὸ αἷκα
κνπ. Καὶ θάκλσλ ἀξρὴλ ὁ Παηξηάξρεο λὰ θηινληθῆ κὲ ηὸλ ἗βξαῖνλ, κὲ ἕλαλ ηξφπνλ
ἐπεηδέμηνλ πάληνηε ηὸλ ἑλίθα ηὸλ ἗βξαῖνλ. Λέγεη ηνπ ὁ ἗βξαῖνο ηνῦ Παηξηάξρε:

Γηαηὶ λὰ θηινλεηθῶκελ; Ἀθνχσ ὁπνὺ ιέγεη ὁ Υξηζηὸο εἰο ηὸ Δ὎αγγέιηνλ ὅηη, ὅζηηο
ἔρεη πίζηηλ ὡο θφθθνλ ζηλάπεσο, κεηαθέξεη ἕλα βνπλὸ ἀπὸ ἕλα κέξνο εἰο ἄιιν (38). -
Μάιηζηα, ηνῦ ιέγεη ὁ Παηξηάξρεο. Λέγεη ηνπ ὁ ἗βξαῖνο: Λνηπφλ, ἂλ εἶζαη ἄμηνο,
πξφζηαμε θαὶ ζὺ λὰ γίλε, θαὶ ηφηε λὰ πηζηεχζσ. Σφηε ἐδήηεζελ ὁ Παηξηάξρεο ηξεῖο
἟κέξαο δηνξίαλ, θαὶ ιέγεη ηνῦ βαζηιέσο: Ἕηνηκνο εἶκαη δηὰ ηὸ πξφζηαγκα ὁπνὺ
εἴπνκελ. Ἦην ἐθεῖ ἕλα βνπλὸ ηξεῖο ὥξαο καθξάλ. Λέγεη ὁ ἗βξαῖνο ηνῦ Παηξηάξρε λὰ
ζεθψζε ἐθεῖλν ηὸ βνπλφ. Σφηε πηάλεη ὁ Παηξηάξρεο θαὶ ζπκηάδεη ἐθεῖλν ηὸ βνπλφ, θαὶ
θάκλεη ηὸλ ζηαπξφλ ηνπ ηξεῖο θνξὰο ιέγσλ θαὶ ηὸ ὄλνκα ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ
Υξηζηνῦ. Δἶηα ιέγεη: ΢ὲ πξνζηάδσ, ἐζέ, βνπλφ, λὰ ζεθσζῆο λὰ ἔιζεο εἰο ηὴλ
Αἴγππηνλ. Καὶ ὢ ηνῦ ζαχκαηνο! Δ὎ζὺο ἀζεθψζε ηὸ βνπλὸ θαὶ ἔγηλελ εἰο ηξία, εἰο
ηχπνλ ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο, θαὶ ἐθίλεζε θαὶ ἤξρεην. Φσλάδεη ὁ βαζηιεχο: Παηξηάξρε,
βνήζεζέ καο, δηφηη ἐραζήθακελ. Καὶ θάκλσλ δέεζηλ πάιηλ ὁ Παηξηάξρεο, ἐζηάζε ηὸ
βνπλὸ εἰο ἓμ κίιηα καθξὰλ ἀπὸ ηὴλ πφιηλ. Ἀιι᾿ ὁ ἗βξαῖνο δὲλ ἐπίζηεπζε θαὶ ιέγεη
ηνῦ βαζηιέσο: ὇ Υξηζηφο, ιέγεη θαὶ ἄιιν· ὅηη ὅπνηνο ἔρεη πίζηηλ, ἂλ πίε ζαλάζηκνλ
θαξκάθη, δὲλ ἀπνζλήζεη. Λνηπφλ, εἰπὲ ηνῦ Παηξηάξρε λὰ ηνῦ θάκσ ἕλα θαξκάθη λὰ
ηὸ πίε, θαὶ ἂλ δὲλ ἀπνζάλε, λὰ πηζηεχζσκελ θαὶ ἟κεῖο. Νὰ ἞μεχξεο θαὶ ηνῦην,
βαζηιεῦ, ὅηη νἱ ρξηζηηαλνὶ ἔρνπλ ηὸλ ζηαπξφλ· θάκλνληέο ηνλ ηὰ δηαιχνπλ ὅια· θαὶ ηὸ
πηθξὸ ηὸ θάκλνπλ γιπθφ. Κάκλεη ινηπὸλ ὁ ἗βξαῖνο ηὸ θαξκάθη ἵλα ἅκα ηὸ ἐγγίμε εἰο
ηὸ ζηφκα ηνπ ὁ Παηξηάξρεο ἀπνζάλε. Σὸ πεγαίλεη εἰο ηὸλ βαζηιέα θαὶ ηνῦ ιέγεη:
Πξφζηαμε ηὸλ Παηξηάξρελ λὰ ηὸ πίε θαὶ λὰ κὴ θάκε ηὸλ ζηαπξφλ ηνπ. Κξάδεη ὁ
βαζηιεὺο ηὸλ Παηξηάξρελ θαὶ ηὸλ πξνζηάδεη λὰ πίε ηὸ θαξκάθη ὡο ἤζειελ ὁ
἗βξαῖνο. Καιά, ιέγεη ὁ Παηξηάξρεο· κνῦ ἔδσζεο, βαζηιεῦ, ηνῦην ηὸ πνηήξη, κὰ δὲλ
κνῦ εἶπεο πφζελ λὰ ηὸ πίσ, θαὶ θάκλσλ ηὸ δεμηφλ ηνπ ρέξη ὡο λὰ ε὎ινγῆ εἰο ηχπνλ,
ἐξσηᾶ πφζελ λὰ ηὸ πίε, ἐδῶζελ ἠ ἐθεῖζελ, θαὶ ηὸ ζηαπξψλεη. Ἀκὴ ἐθεῖλνο δὲλ ηὸ
ἐθαηάιαβε. Λέγεη ηνπ ὁ ἗βξαῖνο: Πίε ην ὅζελ ζέιεηο. Καὶ πίλνληάο ην ὁ Παηξηάξρεο
ἔκεηλελ ὏γηήο. Λέγεη ηφηε ηνῦ βαζηιέσο: ἖γὼ ἔπηα ὅιν ηὸ θαξκάθη, ὁ δὲ ἗βξαῖνο λὰ
μεπιχλε ηὸ πνηήξη κὲ ὀιίγν λεξὸ θαὶ λὰ ηὸ πίε. Καὶ ἂλ δὲλ πάζε ηίπνηε, λὰ
πηζηεχζσκελ θαὶ ἟κεῖο εἰο ηὴλ πίζηηλ ηνπ. Γὲλ ἤζειελ ὁ ἗βξαῖνο λὰ ηὸ πίε, ηὸλ
ἐβίαζελ ὅκσο ὁ βαζηιεὺο θαὶ ηὸ ἔπηε, θαὶ ὢ ηνῦ ζαζχκαηνο! ἔζθαζελ ε὎ζὺο θαὶ
ἀπέζαλελ. ἖θαηαιάβαηε, ἀδειθνί κνπ; Ὅζηηο ἔρεη πίζηηλ εἰο ηὸλ Υξηζηφλ καο θαὶ εἶλε
θαζαξὸο δὲλ παζαίλεη θαλὲλ θαθφλ.

Μὲ θαζαξὰο ρείξαο ηὸ ΢εκεῖνλ ηνῦ ΢ηαπξνῦ


Θέιεηε λ᾿ ἀθνχζεηε θαὶ ἄιιν δηὰ ηὸλ ζηαπξφλ, πῶο δὲλ ἐλεξγεῖ, ὅηαλ εἶλε κνιπζκέλν
ηὰ ρέξη ἀπὸ ἁκαξηίαο; Ἦηνλ ἕλαο ἄλζξσπνο ὀλνκαδφκελνο Ἰνπιηαλὸο ἀλαγλψζηεο,
ὅζηηο ἐζπνχδαζε γξάκκαηα κὲ ηὸλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ, ὁ ὁπνῖνο ἞ζέιεζε λὰ γίλε
βαζηιεχο. Πεγαίλεη ινηπὸλ θαὶ ε὏ξίζθεη ἕλα κάγνλ ἗βξαῖνλ θαὶ ηνῦ ιέγεη: Δἶζαη
θαιὸο λὰ κὲ θάκεο βαζηιέα θαὶ λὰ ζὲ θάκσ βεδίξε; Σνῦ ιέγεη ὁ κάγνο: Ἀξλήζνπ ηὸλ
Υξηζηφλ, θαὶ ἐγὼ ζὲ θάκσ. Λέγεη ηνπ ὁ Ἰνπιηαλφο: Σὸλ ἀξλνῦκαη. Σφηε θάκλεη ἕλα
γξάκκα ὁ κάγνο θαὶ ηνῦ ιέγεη: Πάξε ηνῦην ηὸ ραξηὶ θαὶ πήγαηλε εἰο ἕλα κλῆκα
ἑιιεληθὸ θαὶ ξίςε ην ὏ςειὰ θαὶ ζὰ ἔιζνπλ δαίκνλεο· θαὶ ὅ,ηη ζνῦ θάκλνπλ κὴ
θνβεζῆο θαὶ λὰ κὴ θάκεο ηὸλ ζηαπξφλ ζνπ, δηφηη ζὰ θχγνπλ. ἖πῆγελ ὁ Ἰνπιηαλὸο εἰο
ηὸ κλῆκα θαὶ ξίρλνληαο ηὸ ραξηὶ ἦιζαλ νἱ δαίκνλεο. Α὎ηὸο θνβεζεῖο θαὶ θάκλνληαο
ηὸλ ζηαπξφλ ηνπ ἔθπγνλ νἱ δαίκνλεο. Πεγαίλεη ε὎ζὺο εἰο ηὸλ κάγνλ θαὶ ηνῦ ιέγεη ηὰ
γελφκελα. Σφηε ηνῦ ιέγεη ὁ κάγνο: Πήγαηλε λὰ ζθάμεο ἕλα παηδὶ θαὶ λὰ κνῦ θέξεο
ηὴλ θαξδηά ηνπ. ἖πῆγε θαὶ ἔζθαμε ηὸ παηδὶ θαὶ ηνῦ ἔθεξε ηὴλ θαξδία. Σφηε θξάδεη
πάιηλ ηνὺο δαίκνλαο ὁ κάγνο. Α὎ηὸο πάιηλ ἀπὸ ηὸλ θφβνλ ηνπ ἔθακε ηὸλ ζηαπξφλ·
ἀιι᾿ νἱ δαίκνλεο δὲλ ἐθνβήζεζαλ, δηφηη ἦην κνιπζκέλνο ἀπὸ ηὸλ θφλνλ. Ἔηζη ἔθακε
ηὸ ζέιεκά ηνπ θαὶ ἐβαζίιεπζε δπὸ ρξφλνπο θαὶ ἐπῆγελ εἰο ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίεηαη
πάληνηε. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ εἴκεζα θαζαξνὶ ἀπὸ ἁκαξηίαο, θαὶ ηφηε θεχγεη ὁ
δηάβνινο.

Σὸ Γέλνο ἔρεη ἀλάγθελ Ἀμίσλ Ἱεξέσλ


Ἤζεια, ρξηζηηαλνί κνπ, λὰ εἶκαη πάληνηε καδὶ ζαο, λὰ ζᾶο ιέγσ πφηε ηὸ ἕλα, πφηε ηὸ
ἄιιν· κὰ ηί λὰ ζᾶο θάκσ, ὁπνὺ εἶλε ρηιηάδεο ρῶξεο, ὁπνὺ δὲλ ἤθνπζαλ ιφγνλ Θενῦ
πνηὲ θαὶ κὲ πεξηκέλνπλ. Γηὰ ηνῦην ζᾶο παξαθαιῶ, ἅγηνη ἱεξεῖο, θαὶ ζᾶο παξαγγέιισ
λὰ θξνληίζεηε δηὰ ηνὺο θνζκηθνὺο πῶο λὰ ζσζῶζη θαὶ ἐθεῖλνη θαὶ ζεῖο. ὇κνίσο
πάιηλ νἱ θνζκηθνὶ λὰ ηηκᾶηε ηνὺο ἱεξεῖο ζαο· θαὶ ἂλ ηχρε ἕλαο ἱεξεὺο θαὶ ἕλαο
βαζηιεχο, ηὸλ ἱεξέα λὰ πξνηηκήζεο· θαὶ ἂλ ηχρε ἕλαο ἱεξεὺο θαὶ ἕλαο ἄγγεινο, ηὸλ
ἱεξέα λὰ πξνηηκήζεο, δηφηη ὁ ἱεξεὺο εἶλε ἀλψηεξνο ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο. ὇ δὲ ἱεξεὺο
ὁπνὺ ζέιεη ηὸ θαιφλ ηνπ, λὰ δηαβάζε ηὸλ Νφκνλ, λὰ θαηαιάβε ηὸ ρξένο ηνπ. Γηὰ
ηνὺο ἁγίνπο ἱεξεῖο δὲλ ἔρσ λὰ ζᾶο πῶ ηίπνηε. ἖γὼ ἔρσ ρξένο ὅηαλ ἀπαληήζσ ἱεξέα
λὰ ζθχςσ λὰ ηνῦ θηιήζσ ηὰ ρέξηα θαὶ λὰ ηὸλ παξαθαιέζσ λὰ παξαθαιῆ ηὸλ Θεὸλ
δηὰ ηὰο ἁκαξηίαο κνπ. Γηφηη ὅινο ὁ θφζκνο λὰ παξαθαιέζε ηὸλ Θεὸλ δὲλ δχλαληαη
λὰ ηειεηψζνπλ ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα, θαὶ ἕλαο ἱεξεχο, ἔζησ θαὶ ἁκαξησιφο, δχλαηαη
κὲ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο λὰ ηὰ ηειεηψζε.

Λέγσ κφλνλ ὅηη ὅζηηο ζέιεη λὰ γίλε ἱεξεχο, πξέπεη λὰ εἶλε θαζαξὸο ὡο ἄγγεινο· λὰ
἞μεχξε γξάκκαηα λὰ ἐμεγῆ ηὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ. Καὶ ὅηαλ γίλε 30 ρξνλῶλ θαὶ ηὸλ
παξαθαιέζνπλ νἱ θνζκηθνὶ θαὶ ὁ Γεζπφηεο, ηφηε λὰ γίλεηαη ἱεξεχο, ρσξὶο λὰ δψζε
ρξήκαηα. Καὶ λὰ θαηνηθῆ πιεζίνλ εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ, ὅπνηαλ ὥξαλ ηὸλ δεηήζνπλ νἱ
θνζκηθνὶ λὰ ηὸλ ε὏ξίζθνπλ. Νὰ ζηνράδεηαη πνῖνο εἶλε καισκέλνο κὲ ηὴ γπλαῖθα ηνπ,
πνῖνο ἀδειθὸο κὲ ηὸλ ἀδειθφλ ηνπ, πνῖνο γείηνλαο κὲ ηὸλ γείηνλά ηνπ, λὰ ηνὺο θέξε
εἰο ἀγάπελ, θαὶ λὰ ζπζηάδεηαη δηὰ ηὸ πνίκληφλ ηνπ. Καὶ ὅηαλ ιεηηνπξγῆ θαὶ ηειεηψλε
ηὸ Δ὎αγγέιηνλ, λὰ ηὸ ἐμεγῆ εἰο ηνὺο ρξηζηηαλνχο, ηί παξαγγέιιεη ὁ Υξηζηὸο λὰ
θάκλνπλ. Καὶ λὰ ζηνράδεηαη ὅηη νἱ θνῦληεο, ὁπνὺ εἶλε εἰο ηὸ ἐπηηξαρήιη, ζεκαίλνπλ
ηὰο ςπρὰο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ· θαὶ ἂλ ραζῆ κία ςπρή, ἔρεη λὰ δψζε ιφγνλ ἐλ ἟κέξᾳ
θξίζεσο. Καὶ λὰ ζηνράδεηαη ὅηη ηὸ θαηιφλη ὁπνὺ θνξεῖ θαὶ δὲλ ἔρεη καλίθηα,
θαλεξψλεη πὼο ὁ ἱεξεὺο δὲλ πξέπεη λὰ ἔρε ρέξηα λὰ ἀλαθαηψλεηαη εἰο ηὰ θνζκηθὰ
πξάγκαηα, ἀιιὰ λὰ ἔρε πάληνηε ηὸλ λνῦλ ηνπ εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ. Καὶ ὅηαλ καδεχε ηὸ
θαηιφληνλ θαὶ γίλεηαη ὡζὰλ δπὸ πηέξπγεο, θαλεξψλεη πὼο ἂλ θάκλε θαιὰ ἔξγα,
ὡζὰλ ἄγγεινο ζὰ πεηάμε λὰ ὏πάγε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Ἂλ δὲ εἶλε ἀλάμηνο,
ἀγξάκκαηνο, κνιπζκέλνο κὲ ἁκαξηίαο, θαὶ δίδε γξφζηα, θαὶ βάλε κεζίηαο λὰ γίλε
ἱεξεχο, ηφηε κὲ α὎ηὰ ἀγνξάδεη ηὴλ θφιαζηλ· θαὶ ὅηαλ ιέγε ηὸ Δ὎αγγέιηνλ, θαὶ ιέγε
ηφζα ςεχκαηα, ἀιινίκνλνλ εἰο ἐθεῖλνλ ηὸλ ἱεξέα (39).

Φνβεξὰ Πξνθεηεία
Σὸλ παιαηὸλ θαηξὸλ νἱ ἄλζξσπνη, ὅηαλ ἤζεινλ λὰ παηδεχζνπλ θαλέλα ἄλζξσπνλ,
ἔθαλνλ ὅξθνλ θαὶ ἔιεγνλ, λὰ δψζε ὁ Θεὸο λὰ ηὸλ βάιε κὲ ηνὺο ἱεξεῖο ηνῦ 18νπ
αἰῶλνο. Γηὰ ηνῦην, ἀδειθνί κνπ, εἶλε δχζθνινλ ηὴλ ζήκεξνλ λὰ ζσζνῦλ παηξηάξραη,
ἀξρηεξεῖο, ἱεξεῖο, θ.ιπ. Γηὰ ηνῦην ζᾶο ζπκβνπιεχσ, ἅγηνη ἱεξεῖο, ηψξα πνὺ ἔρεηε
θαηξφλ, κεηαλνήζαηε, ἵλα ζσζῆηε.
Κνηλσληθὰ Καζήθνληα
Οἱ πξνεζηνὶ ὁπνὺ εἶζζε εἰο ρσξία, ἂλ ζέιεηε λὰ ζσζῆηε, πξέπεη λὰ ἀγαπᾶηε ὅινπο
ηνὺο ρξηζηηαλνὺο θαζὼο θαὶ ηὰ παηδηά ζαο, θαὶ λὰ ξίρλεηε ηὰ ρξέε θαηὰ δχλακηλ
ἑθάζηνπ, θαὶ λὰ κὴ θάκλεηε θηινπξνζσπείαλ. ὇κνίσο θαὶ ζεῖο νἱ θαηψηεξνη λὰ
ηηκᾶηε ηνὺο κεγαιπηέξνπο ζαο. Οἱ ἄλδξεο λ᾿ ἀγαπᾶηε ηὰο γπλαίθαο ζαο· θαὶ ἂλ ἟
γπλαίθα ζνπ εἶλε θαθὴ θαὶ ηὴλ ὏πνκέλεο θαὶ ηὴλ ζπκβνπιεχεο, ἔρεηο κηζζὸλ ἀπὸ ηὸλ
Θεφλ. ὇κνίσο θαὶ αἱ γπλαῖθεο λὰ ἀγαπᾶηε θαὶ λὰ ὏πνηάζζεζζε εἰο ηνὺο ἄλδξαο, δηφηη
κὲ ηὴλ ὏πνκνλὴλ θαὶ ὏παθνὴλ εἰο ηὸ θαιὸλ ἔρεηε κηζζὸλ εἰο ηὴλ ςπρήλ ζαο. Καὶ ἂλ
ἔρε θαὶ θαλέλα ζθάικα, λὰ ηὸ παξαβιέπεηε, δηφηη ὁ ἄλδξαο ἔρεηο πεξηζζνηέξαο
θξνληίδαο ἀπὸ ηὴλ γπλαίθα. Λνηπὸλ πξέπεη ἀκθφηεξνη λ᾿ ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο. ὇κνίσο
θαὶ ηὰ ηέθλα λὰ ηηκᾶηε θαὶ λὰ ζέβεζζε ηνὺο γνλεῖο ζαο, δηφηη ὅζηηο δὲλ ηηκᾶ θαὶ δὲλ
὏παθνχεη ηνὺο γνλεῖο ηνπ εἰο ηὸ θαιφλ, θνιάδεηαη.

὘πεξάλσ ὅισλ ἟ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ ΑΒΡΑΑΜ


Πάιηλ, ἔηπρελ νἱ γνλεῖο ζνπ θαὶ ἞ξλήζεζαλ ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ζὲ παξαθηλνῦλ θαὶ ζὲ λὰ
ηὸλ ἀξλεζῆο; Σφηε λὰ κὴλ ἀθνχζεο, θαὶ ἔρεηο κηζζὸλ ἀπὸ ηὸλ Θεφλ, θαζὼο ἔθακελ ὁ
Ἀβξαάκ, ὁπνὺ ηὸλ ἔζηεηιελ ὁ παηήξ ηνπ Θαξά, ὁ εἰδσινιάηξεο, λὰ θέξε ἕλα
πξφβαηνλ λὰ ζπζηάζε εἰο ηὰ εἴδσια, θαὶ εἰο ηὸλ δξφκνλ ὁπνὺ ἐπήγαηλελ ὁ Ἀβξαὰκ
ἐζθέθζε κὲ ηὸλ λνῦλ ηνπ, ὅηη ηνῦηνο ὁ θφζκνο, ὁπνὺ ζηέθεη πάληνηε θαηλνχξγηνο,
ηάρα δὲλ ἔρεη ἀθέληε; Καὶ δηαηὶ ὁ παηέξαο κνπ λὰ πξνζθπλᾶ ηὰ εἴδσια, θσθὰ θαὶ
ἀλαίζζεηα, θαὶ λὰ κὴ πξνζθπλᾶ ηὸλ ἀιεζῆ Θεὸλ ὁπνὺ ἐπνίεζε ηὸλ ν὎ξαλφλ, ηὴλ
γῆλ θ.ιπ.; Καὶ ε὎ζὺο ἤθνπζε θσλὴλ ν὎ξαλφζελ: Καιὴ εἶλε ἟ γλψκε ζνπ θαὶ πήγαηλε
εἰο ηὴλ γῆλ ηῆο ἐπαγγειίαο θαὶ θάζεζε ἐθεῖ ἕσο λὰ ζνῦ εἴπσ ηί λὰ θάκεο· δηφηη ἂλ
὏πάγεο ὀπίζσ εἰο ηὸλ παηέξα ζνπ λὰ ηνῦ εἴπεο α὎ηὰ πνὺ ἐζηνράζζεο, ζὰ ζὲ
ζαλαηψζε· ἀιιὰ θεχγα (40). Ἔηζη ἐπῆγελ ὁ Ἀβξαὰκ θαὶ ηὸλ ἔθακελ ὁ Θεὸο
὏πέξπινπηνλ ὡο βαζηιέα. Καὶ ε὎ιφγεζελ ὁ Θεὸο ηὸ ζπέξκα ηνπ θαὶ ἔγηλαλ ὡζὰλ ηὰ
ἄζηξα ηνῦ ν὎ξαλνῦ. Δἶρε θαὶ 318 δνχινπο, ηνὺο ὁπνίνπο εἶρελ ὡο ἀδειθνχο ηνπ.
Βιέπεηε, ἀδειθνί κνπ, ὅζηηο ἔρεη ηὸλ λνῦλ ηνπ εἰο ηὸλ Θεφλ, πῶο ὁ Θεὸο ηὸλ ἀμηψλεη
θαὶ πεξλᾶ θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ πεγαίλεη εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Καὶ ὅηαλ ηὰ ηέθλα ζαο
ζέινπλ λὰ γίλνπλ θαιφγεξνη, κὴ ηὰ ἐκπνδίδεηε, ἀιιὰ λὰ ραίξεηε δηφηη ἀθνινπζνῦλ
ηὸλ θαιὸλ δξφκνλ. Ὅηαλ ὅκσο ηὰ βιέπεο εἰο ηὸλ θαθὸλ δξφκνλ, λὰ ηὰ ἐκπνδίδεο.

Δ὎ιάβεηα εἰο ηὴλ Παλαγίαλ Θενηόθνλ


Νὰ ἔρεηε ε὎ιάβεηαλ εἰο ὅινπο ηνὺο Ἁγίνπο ηεο ἖θθιεζίαο, θαὶ πεξηζζφηεξνλ εἰο ηὴλ
Γέζπνηλαλ Μαξίαλ, δηφηη ὅινη νἱ Ἅγηνη εἶλε δνῦινη ηνῦ Υξηζηνῦ, ἟ δὲ Θενηφθνο εἶλε
Βαζίιηζζα ηνῦ ν὎ξαλνῦ θαὶ ηῆο γῆο, ἥηηο παξαθαιεῖ ηὸλ εὔζπιαρλνλ Υξηζηὸλ δηὰ
ηὰο ἁκαξηίαο καο. Γηὰ ηνῦην πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ ηηκῶκελ ηὴλ Γέζπνηλάλ καο κὲ
λεζηείαο θαὶ ἐιεεκνζχλαο.

Ἕλαο ἄλζξσπνο ὀλνκαδφκελνο Ἰσάλλεο ἐληθήζε θαὶ ἔγηλε θιέπηεο, ἔγηλε θαὶ
θαπεηάληνο εἰο 100 θιέπηαο· ἀιιὰ εἶρε πνιιὴλ ε὎ιάβεηαλ εἰο ηήλ Θενηφθνλ θαὶ θάζε
πξσΐ θαὶ ἑζπέξαο ἔιεγε ηνὺο Υαηξεηηζκνὺο ηῆο Παλαγίαο. Θέισλ ὁ παλάγαζνο Θεὸο
λὰ ηὸλ ζψζῃ δηὰ ηὴλ ε὎ιάβεηαλ ὁπνὺ εἶρελ εἰο ηὴλ Θενηφθνλ, ἔζηεηιελ ἕλα ἅγηνλ
ἀζθεηήλ, ηὸλ ὁπνῖνλ ἅκα εἶδνλ νἱ θιέπηαη ηὸλ ἔπηαζαλ. Σνὺο ιέγεη ὁ ἀζθεηήο: ΢ᾶο
παξαθαιῶ, λὰ κὲ ὏πάγεηε εἰο ηὸλ θαπεηάληνλ ζαο, δηφηη ἔρσ λὰ ζᾶο εἰπῶ ιφγνλ δηὰ
ηὸ θαιφλ ζαο. Σὸλ ὏πῆγαλ εἰο ηὸλ θαπεηάληνλ θαὶ ηνῦ ιέγεη: Κξάμε κνπ ὅια ηὰ
παιιεθάξηα λὰ ἔιζνπλ λὰ ζᾶο εἰπῶ ἕλα ιφγνλ. Σνὺο θξάδεη ὁ θαπεηάληνο θαὶ ἦιζαλ.
Λέγεη ὁ ἀζθεηήο: Γὲλ ἔρεηο ἄιινλ; Ἔρσ, ιέγεη, ἕλα κάγεηξνλ. Λέγεη ηνπ ὁ ἀζθεηήο:
Κξάμε ηνλ λὰ ἔιζε. Καὶ ἅκα ἦιζε, δὲλ ἞δχλαην λὰ ἰδῆ ηὸλ ἀζθεηὴλ ὁ κάγεηξνο, ἀιι᾿
ἐγχξηδε ηὸ πξφζσπφλ ηνπ εἰο ἄιιν κέξνο. Σφηε ιέγεη ὁ ἀζθεηὴο εἰο ηὸλ κάγεηξνλ: Δἰο
ηὸ ὄλνκα ηνῦ Κπξίνπ ἟κῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ζὲ πξνζηάδσ λὰ κὲ εἰπῆο πνῖνο εἶζαη θαὶ
ηὶο ζὲ ἔζηεηιε θαὶ ηί θάκλεηο ἐδῶ πνὺ θάζεζαη; Ἀπεθξίζε ὁ κάγεηξνο θαὶ ιέγεη: ἖γὼ
εἶκαη ςεχζηεο θαὶ πάληνηε ηὸ ςεῦδνο ιαιῶ· ἀιιὰ ηψξα, ἐπεηδὴ κὲ ἔδεζεο κὲ ηὸ
ὄλνκα ηνῦ Υξηζηνῦ, δὲλ ἞κπνξῶ παξὰ λὰ εἰπῶ ηὴλ ἀιήζεηαλ. ἖γὼ ινηπὸλ εἶκαη
δηάβνινο, θαὶ κὲ ἔζηεηιελ ὁ κεγαιχηεξφο κνπ λὰ δνπιεχσ ηνῦηνλ ηὸλ θαπεηάληνλ θαὶ
λὰ ηὸλ θπιάγσ λὰ ηὸλ ε὏ξὼ θακκίαλ ἟κέξαλ ὁπνὺ λὰ κὴ δηαβάδε ηνὺο
Υαηξεηηζκνὺο ηῆο Παλαγίαο, λὰ ηὸλ βάισ εἰο ηὴλ θφιαζηλ. Καὶ ἔρσ ηψξα 14 ρξφλνπο
ὁπνὺ ηὸλ θπιάγσ, θαὶ δὲλ εὗξνλ θακκίαλ ἟κέξαλ ὁπνὺ λὰ κὴ δηαβάδε ηὸ «Ἄγγεινο
πξσηνζηάηεο». Σφηε ιέγεη ὁ ἀζθεηήο: ΢ὲ πξνζηάδσ εἰο ηὸ ὄλνκα ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο
λὰ γίλεο ἄθαληνο θαὶ πιένλ λὰ κὴ πεηξάμεο ηνὺο ρξηζηηαλνχο. Καὶ ε὎ζὺο ἔγηλελ
ἄθαληνο ὁ δηάβνινο ὡζὰλ θαπλφο. Σφηε ἐδίδαμελ ὁ ἀζθεηὴο ηνὺο θιέπηαο θαὶ ἄιινη
ἔγηλαλ θαιφγεξνη θαὶ ἄιινη ὏παλδξεχζεθαλ θαὶ ἔθακαλ θαιὰ ἔξγα θαὶ ἐζψζεζαλ.
Γηὰ ηνῦην ζᾶο ζπκβνπιεχσ ὅινπο, ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο, λὰ κάζεηε ηὸ «Ἄγγεινο
πξσηνζηάηεο», λὰ ηὸ ιέγεηε εἰο ηὴλ πξνζεπρήλ ζαο. Καὶ ἂλ ζέιεηε, πάξεηε ηὸ
«Ἁκαξησιῶλ ζσηεξία», ὁπνὺ ἔρεη 70 ζαχκαηα ηῆο Θενηφθνπ, ἀπὸ ηὰ ὁπνῖα ζᾶο εἶπα
ἕλα δηὰ λὰ θαηαιάβεηε.

Πόζνο Παξζελίαο
Ἦην κία θφξε ὀλνκαδνκέλε Μαξία. ὇ παηήξ ηεο ἦην ρξηζηηαλὸο θαὶ ἐδήηεη λὰ ηὴλ
὏παλδξεχζε· ἐθείλε δὲλ ἤζειε, ζέινπζα λὰ θπιάμε παξζελίαλ. Σὴλ ἔβαιελ εἰο ἕλα
κνλαζηήξηνλ γπλαηθεῖνλ θαὶ ηὴλ παξέδσθε ηῆο ἟γνπκέλεο λὰ ηὴλ ἔρε ὡο παηδί ηεο.
Καὶ ἀθνῦ ἀπέζαλελ ὁ παηήξ ηεο, ἔγηλελ ἄιινο ἀθέληεο εἰο ηὴλ ρῶξαλ ἐθείλελ, ὅζηηο
ἐβγῆθε κίαλ ἟κέξαλ θαὶ ὏πῆγελ εἰο ηὸ κνλαζηήξηνλ ὁπνὺ ἦην ἟ Μαξία. Καὶ ε὎ζὺο
ὁπνὺ ηὴλ εἶδελ ὁ ἀθέληεο, ἐηξψζε ἟ θαξδηά ηνπ ἔξσηα ζαηαληθφλ· θαὶ γπξίδνληαο
ζπίηη ηνπ ἔζηεηιε γξάκκαηα εἰο ηὴλ ἟γνπκέλελ θαὶ ηῆο ἔιεγε: Ἀκέζσ λὰ κνῦ ζηείιεο
ηὴλ Μαξίαλ, δηφηη ηὴλ εἶδνλ θαὶ κὲ εἶδε, κὲ ἞γάπεζε θαὶ ηὴλ ἞γάπεζα. Γηαβάδεη ηὸ
γξάκκα ἟ ἟γνπκέλε, θξάδεη ηὴλ Μαξίαλ θαὶ ηῆο ιέγεη: Παηδί κνπ, ηί θαιὸλ εἶδεο εἰο
παζὰλ θαὶ ηὸλ ἐθνίηαμεο κὲ ἀγάπελ; Κνίηαμε ηί κνῦ γξάθεη ἐδῶ! Λέγεη ἟ Μαξία:
἖γὼ δὲλ ἞μεχξσ ηίπνηε· ηὸλ ἐθνίηαμα κὲ ἄιινλ ζθνπὸλ θαὶ εἶπα: Ἄξα, Θεέ κνπ,
ηαχηελ ηὴλ δφμαλ ὁπνὺ ἔρεη ἐδῶ ηνῦηνο ὁ παζάο, ζὰ ηὴλ ἔρε θαὶ εἰο ἄιινλ θφζκνλ;
Καὶ α὎ηὸο κ᾿ ἐθνίηαμε κὲ δηαβνιηθὸλ ζθνπφλ. ἖γὼ ἂλ ἤζεια ὏παλδξείαλ, κὲ
὏πάλδξεπε θαὶ ὁ παηέξαο κνπ θαὶ ἔπαηξλα ρξηζηηαλφλ. Σφηε γξάθεη ἟ ἟γνπκέλε εἰο
ηὸλ παζάλ: Καιχηεξα ζνῦ ζηέιλσ ηὸ θεθάιη κνπ, παξὰ ηὴλ Μαξίαλ. ΢ηέιιεη πάιηλ ὁ
παζὰο θαὶ ιέγεη ηῆο ἟γνπκέλεο: Ἢ λὰ κνῦ ζηείιεο ηὴλ Μαξίαλ, ἠ἟ ἔξρνκαη θαὶ ηὴλ
παίξλσ κφλνο κνπ θαὶ θαίσ ηὸ κνλαζηήξη. Σὸ ἤθνπζελ ἟ Μαξία θαὶ ιέγεη ηῆο
἟γνπκέλεο: Ὅηαλ ἔιζνπλ νἱ ἀπεζηαικέλνη, ζηεῖιε ηνπο εἰο ηὸ θειιί κνπ θαὶ ἐγὼ ηνὺο
ἀπνθξίλνκαη. Ἦιζνλ νἱ ἀπεζηαικέλνη εἰο ηὸ θειιίνλ ηῆο Μαξίαο, θαὶ ηνὺο ἞ξψηεζε
ηί ζέινπλ. Σῆο εἶπνλ ἐθεῖλνη: Μᾶο ἔζηεηιελ ὁ παζᾶο λὰ ζὲ πάξσκελ, δηφηη εἶδε ηὰ
κάηηα ζνπ θαὶ ηὰ ὠξέρζεθε. Σνὺο εἶπε λὰ πεξηκείλνπλ λὰ ὏πάγε εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ.
Σφηε παίξλεη ἕλα καραίξη θαὶ ἕλα πηάην, θαὶ πεγαίλεη εἰο ηὸλ Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ ἐκπξὸο
θαὶ ιέγεη: Κχξηέ κνπ, κνῦ ἔδσθεο ηὰ κάηηα ηὰ αἰζζεηὰ δηὰ λὰ πεγαίλσ εἰο ηὸλ θαιὸλ
δξφκνλ, θαὶ ἐγὼ λὰ πεγαίλσ κὲ ηὸ ζέιεκά κνπ εἰο ηὸλ θαθὸλ δὲλ εἶλε πξέπνλ. Καὶ
ἐπεηδὴ α὎ηὰ ηὰ αἰζζεηὰ ζὰ κνῦ βγάινπλ ηὰ λνεηά, ἰδνὺ ὁπνὺ ηὰ βγάλσ δηὰ ηὴλ
ἀγάπελ ζνπ, δηὰ λὰ θχγσ ἀπὸ ηὸλ βφξβνξνλ ηῆο ἁκαξηίαο. Καὶ ε὎ζὺο βάδεη ηὸ
καραίξη κέζα εἰο ηὸ κάηη ηεο θαὶ ηὸ βγάλεη εἰο ηὸ πηάην. ἖πῆγελ ἐκπξὸο θαὶ εἰο ηὴλ
Παλαγίαλ θαὶ βγάδεη θαὶ ηὸ ἄιιν ηεο κάηη θαὶ ηὰ βάλεη καδί. Σφηε ηὰ ζηέιιεη ηνῦ
παζᾶ· θαὶ ἀθνῦ ηὰ εἶδελ ὁ παζάο, ἐγχξηζελ ε὎ζὺο ὁ ζαηαληθὸο ἔξσο εἰο θαηάλπμηλ·
θαὶ ζεθψλεηαη ε὎ζὺο θαὶ πεγαίλεη εἰο ηὸ κνλαζηήξηνλ, θαὶ παξαθαιεῖ ηὰο θαινγξαίαο
λὰ ὏πάγνπλ λὰ θάκνπλ δέεζηλ εἰο ηὸλ Θεφλ, λὰ ἰαηξεπζῆ ἟ Μαξία. Πεγαίλνπλ
πάξαπηα ὅιαη καδὶ κὲ ηὸλ παζᾶλ θαὶ πίπηνπζαη θαηὰ γῆο παξεθάινπλ ηὸλ Κχξηνλ θαὶ
ηὴλ Θενηφθνλ λὰ δψζε ηὸ θῶο ηῆο Μαξίαο. ἖θάλε ἟ Θενηφθνο ηφηε ὡο ἀζηξαπὴ εἰο
ηὴλ Μαξίαλ θαὶ ηῆο ιέγεη: Υαῖξε, Μαξία! ἖πεηδὴ ἐπξνηίκεζεο λὰ βγάιεο ηὰ κάηηα
ζνπ δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηὴλ ἰδηθήλ κνπ, ἰδνὺ πάιηλ ἔρε ηὰ κάηηα ζνπ θαὶ
πιένλ πεηξαζκὸο λὰ κὴ ζνῦ ζπκβῆ. Βιέπνληαο δὲ ηὸ ζαῦκα νἱ παξφληεο ἐράξεζαλ
πνιὺ θαὶ ἐδφμαζαλ ηὸλ Θεὸλ θαὶ ηὴλ Παλαγίαλ. Ἔπεηηα ὁ παζᾶο ἀθηέξσζε πνιὺ
ρξπζίνλ εἰο ηὸ κνλαζηήξη θαὶ ἐπῆξε ζπγρψξεζηλ ἀπὸ ηὰο θαινγξαίαο θαὶ ἀλερψξεζε
θαὶ ἔθακε θαιὰ θαὶ ἐζψζε.

Ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ, ηί ἔθακελ ἟ Μαξία κὲ ηὴλ δχλακηλ ηῆο Παλαγίαο; Γηὰ ηνῦην
πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ ηηκῶκελ ηὴλ Παλαγίαλ Θενηφθνλ κὲ ἔξγα θαιά.

὇ Ἅγηνο Σξέκεη ηὸ ΢θάλδαινλ


὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηφο, ἀδειθνί κνπ, ἀλάκεζα εἰο ηὰ θαιά, ηὰ ὁπνῖα καο
δηδάζθεη εἰο ηὸ ἱεξὸλ Δ὎αγγέιηνλ, κᾶο ιέγεη θαὶ ηνῦηνλ ηὸλ ιφγνλ· ὅηη ἀιινίκνλνλ εἰο
ἐθεῖλνλ ηὸλ ἄλζξσπνλ ὁπνὺ ζθαλδαιίδεη ηὸλ ἀδειθφλ ηνπ θαὶ δὲλ δεηήζε
ζπγρψξεζηλ πξνηνῦ λὰ δχζε ὁ ἥιηνο δηφηη θνιάδεηαη. Σψξα εἶλε δπλαηὸλ θαὶ ἐγὼ
ὁπνὺ ἦιζα ἐδῶ λὰ κὴ ἐζθαλδάιηζα ηηλὰ ἀπὸ ιφγνπ ζαο; Λνηπὸλ κὲ ἄιινλ ηξφπνλ
δὲλ δπλάκεζα παξὰ κὲ ηὸλ ἑμῆο (41). ΢ᾶο παξαθαιῶ λὰ εἰπῆηε ἟ ε὎γέλεηά ζαο ηξεῖο
θνξάο: ΢πγρψξεζφλ καο θαὶ Θεὸο ζπγρσξῆζνη ζε. Σψξα, ἂλ ζέιεηε λὰ ραξῆ ὁ
Υξηζηφο, λὰ ραξῆ ἟ Παλαγία καο Θενηφθνο θαὶ πάληεο νἱ Ἅγηνη, λὰ πηθξαλζῆ ὁ
δηάβνινο, ὁ ἐρζξφο καο, ηψξα ὁπνὺ εἶζζε ἐδῶ καδεπκέλνη, λὰ εἰπῆηε κεηαμχ ζαο
ηξεῖο θνξάο: ΢πγρσξεῖηε καο, ἀδειθνί, θαὶ ὁ Θεὸο ζπγρσξῆζνη ζαο.

ΓΗΓΑΥΖ Γ´
Πεξίιεςηο ηῆο δηδαρῆο
὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηὸο θαὶ Θεφο, ἀδειθνί κνπ, ὁ γιπθχηαηνο Γεζπφηεο, ὁ
πνηεηὴο ηῶλ Ἀγγέισλ, παξαθηλνχκελνο ἀπὸ ηὴλ ε὎ζπιαρλία ηνπ θαὶ πνιιὴλ ἀγάπελ
ὁπνὺ ἔρεη εἰο ηὸ γέλνο καο, ζηκὰ εἰο ηὰ ἄπεηξα ραξίζκαηα ὁπνὺ κᾶο ἐράξηζε θαὶ κᾶο
ραξίδεη θαζ᾿ ἑθάζηελ ἟κέξαλ, ἰδνὺ ὁπνὺ κᾶο ἞μίσζε θαὶ ἀπφςε θαὶ ηὸλ ἐδνμάζακελ
θαὶ ἐηηκήζακελ θαὶ ηὴλ Γέζπνηλάλ καο Θενηφθνλ, θαὶ ἄκπνηε ὁ Κχξηνο δηὰ
πξεζβεηῶλ ηεο λὰ ζπγρσξήζε η᾿ ἁκαξηήκαηά καο, θαὶ λὰ κᾶο ἀμηψζε ηῆο βαζηιείαο
ηνπ, λὰ πξνζθπλῶκελ θαὶ λὰ δνμάδσκελ ηὴλ Παλαγίαλ Σξηάδα θαὶ λὰ ραηξψκεζα θαὶ
ε὎θξαηλψκεζα πάληνηε. Μὲ ἞μίσζελ ὁ Κχξηνο, ἀδειθνί κνπ, θαὶ ἐκέλα ηὸλ
ἁκαξησιὸλ θαὶ ἦιζα ἐδῶ εἰο ηὴλ ε὎ινγεκέλελ ζαο ρῶξαλ θαὶ εἴπακελ κεξηθὰ
λνήκαηα ηῆο ἁγίαο καο ἖θθιεζίαο. Παξαθηλνχκελνο ὁ Κχξηφο καο ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ
ηνπ ε὎ζπιαρλίαλ ἔθακε πξῶηνλ δέθα ηάγκαηα Ἀγγέινπο. Σὸ πξῶηνλ ηάγκα ἐμέπεζελ
ἀπὸ ηὴλ ὏πεξεθάλεηάλ ηνπ θαὶ ἔγηλαλ δαίκνλεο. Σφηε ἐπξφζηαμελ ὁ παλάγαζνο Θεὸο
θαὶ ἔγηλε ηνῦηνο ὁ θφζκνο θαὶ ἔθακελ ἕλα ἄλδξα θαὶ κίαλ γπλαίθα ὡζὰλ ἟κᾶο· ηὸ
ζῶκα ἀπὸ ιάζπελ, θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἀγγειηθήλ, ἀζάλαηνλ. Ὠλφκαζε ηὸλ ἄλδξα Ἀδὰκ
θαὶ ηὴ γπλαίθα Δὔαλ. Ἔθακε θαὶ ἕλα παξάδεηζνλ θαηὰ ηὸ κέξνο ηῆο ἀλαηνιῆο, ὅινλ
ραξὰ θαὶ ε὎θξνζχλε. Ἔβαιε ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ ηὴλ Δὔαλ κέζα εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ
ἐραίξνλην ὡο Ἄγγεινη. Σνὺο παξήγγεηιε λὰ κὴ θάγνπλ ἀπὸ κίαλ ζπθῆλ θαξπφλ· ἀιι᾿
ἐθεῖλνη θαηεθξφλεζαλ ηὴλ πξνζηαγὴλ ηνῦ Θενῦ θαὶ ἔθαγνλ· θαὶ δὲλ κεηελφεζαλ.
Σνὺο ἐδίσμελ ὁ Θεὸο ἀπὸ ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ἔδεζαλ εἰο ηνῦηνλ ηὸλ θφζκνλ 930
ρξφλνπο κὲ καῦξα θαὶ πηθξὰ δάθξπα. Καὶ ἀθνῦ ἀπέζαλνλ, ἐπῆγαλ εἰο ηὴλ θφιαζηλ
θαὶ ἐθαίνλην 5.500 ρξφλνπο. Δ὎ζπιαρλίζζε ὁ παλάγαζνο Θεὸο ηὸ γέλνο καο θαὶ
θαηειζῶλ ἐζαξθψζε ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ εἰο ηὴλ θνηιίαλ ηῆο Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο
θαὶ ἔγηλε ηέιεηνο ἄλζξσπνο ρσξὶο ἁκαξηίαλ, θαὶ κᾶο ἐιχηξσζελ ἀπὸ ηὰο ρείξαο ηνῦ
δηαβφινπ. Μᾶο ἔδεημε ηὴλ ἁγίαλ Πίζηηλ, ηὸ ἅγηνλ Βάπηηζκα, ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα,
δηὰ λὰ ἞μεχξσκελ πνῦ πεξηπαηνῦκελ.

Σὴ Μεγάιε Πέκπηε ηὸ βξάδπ ἐπῆξελ ὁ Κχξηνο ἄξηνλ θαὶ νἶλνλ θαὶ ηὰ ε὎ιφγεζε· θαὶ
ἔθακε ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα, ηὸ παλάγηνλ ζῶκα Σνπ θαὶ αἷκα Σνπ, θαὶ ἐκεηάιαβε
ηνὺο δψδεθα Ἀπνζηφινπο.

Ἕσο ἐδῶ ἀλαθέξακελ ηὴλ ἱζηνξίαλ εἰο δπὸ ιφγνπο θαὶ ηὴλ ἀθήζακελ. Σψξα δὲ
ἐιπίδνληεο εἰο ηὴλ ε὎ζπιαρλίαλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο, θαζὼο ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἅγηνλ κᾶο
θσηίζε, λὰ θάκσκελ ἀξρὴλ λὰ εἴπσκελ θαὶ ηὰ ἐπίινηπα κὲ ζπληνκίαλ.

Πξνεηνηκαζία δηὰ ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα


1. Ζ ΑΛΖΘΗΝΖ ΢ΤΓΥΧΡΖ΢Η΢ (΢ΑΠΡΗΚΗΟ΢-
ΝΗΚΖΦΟΡΟ΢)
Καὶ πξῶηνλ, πξέπεη ἀδειθνί κνπ, λὰ πξνζέρεηε εἰο ὅια ηὰ λνήκαηα ηνῦ ἁγίνπ
Δ὎αγγειίνπ, δηφηη εἶλε ὅια δηακάληηα, ζεζαπξφο, ραξά, ε὎θξνζχλε, δσὴ αἰψληνο, θαὶ
πεξηζζφηεξνλ ἐδῶ εἰο ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα. Καὶ πξῶηνλ λὰ ζηνραζζῶκελ ηί ἔθακελ
ὁ Υξηζηφο καο. Γὲλ ἐθχιαμε κίζνο θαὶ ἔρζξα λὰ κὴ κεηαιάβε ηὸλ Ἰνχδαλ ηὸλ ἐρζξφλ
ηνπ, ἀιι᾿ ὅπσο ἐκεηάιαβε θαὶ ηνὺο ἕλδεθα καζεηάο, ηνὺο θίινπο ηνπ ηνὺο θαινχο,
ἔηζη θαὶ ηὸλ Ἰνχδαλ, ηὸλ ἐρζξφλ ηνπ.

Ἦην ἕλαο ἄλζξσπνο ὀλνκαδφκελνο ΢απξίθηνο, ὁ ὁπνῖνο ἐλήζηεπε πάληνηε,


πξνζεχρεην, ὏πάλδξεπε πησρὰο γπλαίθαο, ἔθηηδελ ἐθθιεζίαο, πνηέ ηνπ δὲλ ἔβιαςελ,
ἀιι᾿ ἀγαπνῦζε ηὸ δίθαηνλ. Ἦην θαὶ ἕλαο ἄιινο ὀλνκαδφκελνο Νηθεθφξνο, ὁ ὁπνῖνο
πνηέ ηνπ θαιὸλ δὲλ ἔθακε, κάιηζηα ἔθιεπηελ, ἀδηθνῦζε ηὸλ θφζκνλ, ἐπφξλεπελ, ὅια
ηὰ θαθὰ ηὰ εἶρε θάκεη. Ἤζειε δὲ λὰ θνλεχζε θαὶ ηὸλ ἀδειθφλ ηνπ ΢απξίθηνλ. Μίαλ
἟κέξαλ ζηέιιεη ὁ βαζηιεὺο θαὶ παίξλεη ηὸλ ΢απξίθηνλ θαὶ ηνῦ ιέγεη: Νὰ ἀξλεζῆο ηὸλ
Υξηζηὸλ θαὶ λὰ πξνζθπλήζεο ηὰ εἴδσια. Λέγεη ηνπ ὁ ΢απξίθηνο: ἖γὼ ηὸλ Υξηζηφλ
κνπ δὲλ ηὸλ ἀξλνῦκαη πνηέ. Σὸλ ἐβαζάληζελ ὁ βαζηιεὺο δπλαηὰ θαὶ ὡζὰλ εἶδε πὼο
δὲλ εἶλε ηξφπνο λὰ ληθήζε ηὴλ γλψκελ ηνπ, ἀπεθάζηζε λὰ ηὸλ ζαλαηψζε. Παίξλνληάο
ηνλ ινηπὸλ ὁ δήκηνο λὰ ηὸλ ὏πάγε εἰο ηὸλ ηφπνλ ηῆο θαηαδίθεο, ηὸ ἔκαζελ ὁ
Νηθεθφξνο θαὶ πεγαίλεη εἰο ηὸλ δξφκνλ θαὶ ιέγεη ηνῦ ΢απξηθίνπ: ἖γψ, ἀδειθέ, ζνῦ
ἔπηαηζα· θαὶ ἔκαζα ὅηη ζὰ ζὲ ζαλαηψζνπλ. Γηὰ ηνῦην ζὲ παξαθαιῶ, ἀδειθέ, λὰ κὲ
ζπγρσξήζεο· ζνῦ ἔζθαια. Πάιηλ θχπηεη ὁ Νηθεθφξνο θαὶ ηὸλ παξαθαιεῖ, ηνῦ θηιεῖ
ηὰ πφδηα. Ἀδειθέ, ιέγεη, ζπγρψξεζφλ κε δηὰ ηὸλ Θεφλ. Ἀιι᾿ ὁ ἀδειθφο ηνπ δὲλ ηὸλ
ζπγρσξεῖ. Ἔθζαζαλ θαὶ εἰο ηὸλ ηφπνλ ηῆο θαηαδίθεο. Σὸλ παξεθάιεη ὁ Νηθεθφξνο
κεηὰ δαθξχσλ, θαὶ δὲλ ηὸλ ἐζπγρψξεζε. Σνῦ ιέγεη πάιηλ ὁ Νηθεθφξνο: Ἰδνχ,
ἀδειθέ, ηψξα ζὰ ζὲ θφςνπλ· δηαηὶ δὲλ κὲ ζπγρσξεῖο; ἖ζὺ ζὰ θνιαζζῆο· ἐγὼ ζὲ
ζπγρσξῶ κὲ ὅιελ κνπ ηὴλ θαξδίαλ. Λέγεη ηνπ ὁ ΢απξίθηνο: ἖γὼ δὲλ ζὲ ζπγρσξῶ
πνηέ! Καὶ θαζὼο ἐζήθσζελ ὁ δήκηνο ηὸ ζπαζὶ λὰ ηνῦ θφςε ηὸ θεθάιη, βιέπσλ ὁ
παλάγαζνο Θεὸο ηὴλ θαθήλ ηνπ γλψκελ, ζεθψλεη ηὴλ ράξηλ ηνπ, θαὶ ἐξσηᾶ ὁ
΢απξίθηνο ηὸλ ζηξαηηψηελ: Γηαηὶ ζέιεο λὰ κὲ θνλεχζεο; Λέγεη ηνπ ὁ ζηξαηηψηεο: Καὶ
δὲλ ηὸ ἞μεχξεηο ηψξα ηφζνλ θαηξφλ; Γηφηη δὲλ πξνζθπλᾶο ηὰ εἴδσια. Λέγεη ηνπ ὁ
΢απξίθηνο: Γηὰ ηνῦην κὲ βαζαλίδεηο; ἖γὼ ἀξλνῦκαη ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ πξνζθπλῶ ηὰ
εἴδσια! Καὶ ε὎ζὺο ιέγνληαο ηὸλ ιφγνλ δὲλ ηὸλ ἐθφλεπζελ, ἀιι᾿ ἞ξλήζε ηὸλ Υξηζηὸλ
θαὶ ὏πῆγε κὲ ηὸλ δηάβνινλ. Βιέπσλ ὁ Νηθεθφξνο ηνὺο Ἀγγέινπο ὁπνὺ ἔζηεθαλ κὲ
ἕλα ζηέθαλνλ ρξπζνῦλ, ιέγεη εἰο ηὸλ δήκηνλ: ἖γὼ εἶκαη ρξηζηηαλὸο θαὶ πηζηεχσ εἰο
ηὸλ Υξηζηφλ κνπ. Λέγεη ηνῦ ΢απξηθίνπ: ΢πγρψξεζφλ κε, ἀδειθέ, θαὶ ὁ Θεὸο
ζπγρσξῆζνη ζε. Καὶ ἀκέζσο ἔθνςελ ὁ ζηξαηηψηεο ηὸ θεθάιη ηνῦ Νηθεθφξνπ θαὶ
παξέιαβνλ νἱ Ἄγγεινη ηὴλ ςπρὴλ α὎ηνῦ θαὶ ηὴλ ὏πῆγαλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ.

Γηὰ ηνῦην θαὶ ἟κεῖο ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνὶ πξέπεη λὰ ἀγαπῶκελ ηνὺο ἐρζξνχο καο θαὶ
λὰ ηνὺο ζπγρσξῶκελ· λὰ ηνὺο ηξέθσκελ, λὰ ηνὺο πνηίδσκελ, λὰ παξαθαινῦκελ ηὸλ
Θεὸλ δηὰ ηὴλ ςπρήλ ησλ, θαὶ ηφηε λὰ ιέγσκελ εἰο ηὸλ Θεφλ: Θεέ κνπ, ζὲ παξαθαιῶ
λὰ κὲ ζπγρσξήζεο θαζὼο θαὶ ἐγὼ ζπγρσξῶ ηνὺο ἐρζξνχο κνπ. Δἰ δὲ θαὶ δὲλ
ζπγρσξήζσκελ ηνὺο ἐρζξνχο καο, θαὶ ηὸ αἷκά καο λὰ ρχζσκελ δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ηνῦ
Υξηζηνῦ, εἰο ηὴλ θφιαζηλ πεγαίλνκελ (42).

Κάκλεηε ἐδῶ ἀθνξηζκνχο; Νὰ πξνζέρεηε, ρξηζηηαλνί κνπ, πνηέ ζαο λὰ κὴ θάκλεηε,


δηφηη ὁ ἀθνξηζκὸο εἶλε μερσξηζκὸο ἀπὸ ηὸλ Θεφλ, ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο, ἀπὸ ηὸλ
παξάδεηζνλ, θαὶ παξαδνκὸο εἰο ηὸλ δηάβνινλ, εἰο ηὴλ θφιαζηλ. Γη᾿ ἐθεῖλνλ ηὸλ
ἀδειθὸλ ἐζηαπξψζε ὁ Υξηζηὸο λὰ βγάιε ἀπὸ ηὴλ θφιαζηλ, θαὶ ζὺ δηὰ κηθξὸλ
πξάγκα ηὸλ ἀθνξίδεηο θαὶ ηὸλ βάλεηο εἰο ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίεηαη πάληνηε; Σφζνλ
ζθιεξνθάξδηνο εἶζαη; Μὰ θαιὰ ζηνράζνπ· ἀπὸ ηὸλ θαηξὸλ πνὺ ἐγελλήζεο πφζεο
ἁκαξηίεο ἔρεηο πξάμεη κὲ ηὸ κάηη ἠ κὲ ηὸ α὎ηὶ ἠ κὲ ηὸ ζηφκα ἠ κὲ ηὸλ λνῦλ;
Ἀλακάξηεηνο λνκίδεηο εἶζαη; Σὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ κᾶο ιέγεη ὅηη κφλνλ ὁ Υξηζηὸο εἶλε
ἀλακάξηεηνο, ἟κεῖο δὲ νἱ ἄλζξσπνη εἴκεζα ὅινη ἁκαξησινί. Ὥζηε λὰ κὴ θάκλεηε
ἀθνξηζκνχο.

Γηὰ ηνῦην, ρξηζηηαλνί κνπ, ἂλ ζέιεηε λὰ ζᾶο ζπγρσξήζε ὁ Θεὸο ὅια ζαο ηὰ
ἁκαξηήκαηα θαὶ λὰ ζᾶο γξάςε δηὰ ηὸλ παξάδεηζνλ, εἰπέηε θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο δηὰ ηνὺο
ἐρζξνχο ζαο ηξεῖο θνξάο: ὇ Θεὸο ζπγρσξῆζνη θαὶ ἐιεῆζνη α὎ηνχο. Α὎ηή, ἀδειθνί
κνπ, ἟ ζπγρψξεζηο ἔρεη δπὸ ἰδηψκαηα, ἕλα λὰ θσηίδε θαὶ ἕλα λὰ θαηαθαίε. ἖γὼ ζᾶο
εἶπα λὰ ζπγρσξῆηε ηνὺο ἐρζξνχο ζαο δηὰ ἰδηθφλ ζαο θαιφλ. ἖ζὺ πάιηλ ὁπνὺ ἀδίθεζεο
ηνὺο ἀδειθνχο ζνπ θαὶ ἤθνπζεο ὁπνὺ εἶπνλ λὰ ζὲ ζπγρσξήζνπλ, κὴ ραίξεζαη, ἀιιὰ
κάιηζηα λὰ θιαῖο, δηφηη α὎ηὴ ἟ ζπγρψξεζίο ζνπ ἔγηλε θσηηὰ εἰο ηὸ θεθάιη ζνπ,
ἀλίζσο θαὶ δὲλ ἐπηζηξέςεο ηὸ ἄδηθνλ ὀπίζσ. Νὰ θιαχζεο θαὶ λὰ παξαθαιέζεο λὰ ζὲ
ζπγρσξήζε ὁ Θεὸο δηὰ ηὰο ἰδηθάο ζνπ ἁκαξηίαο. Ὅινη νἱ πλεπκαηηθνί, παηξηάξραη,
ἀξρηεξεῖο, ὅινο ὁ θφζκνο λὰ ζὲ ζπγρσξήζε, ἀζπγρψξεηνο εἶζαη. Ἀκὴ πνῖνο ἔρεη ηὴλ
ἐμνπζίαλ λὰ ζὲ ζπγρσξήζε; ἖θεῖλνο ὁπνὺ ηὸλ ἀδίθεζεο. Καὶ ἂλ ἐμεηάζσκελ θαιά,
πξέπεη λὰ δψζεο εἰο ηὸ ἕλα ηέζζαξα, θαζὼο ιέγεη ηὸ ἱεξὸλ Δ὎αγγέιηνλ, θαὶ ηφηε λὰ
ιάβεο ζπγρψξεζηλ. Ἔηπρε θαὶ δὲλ ἔρεηο λὰ πιεξψζεο; Πήγαηλε θαὶ πψιεζνλ ηὰ
πξάγκαηά ζνπ, θαὶ ὅζα πάξεηο δφζε ηα· θαὶ θαιχηεξα λὰ εἶζαη ζθιάβνο ἐδῶ εἰο ηὸ
ζῶκα πέληε, δέθα ρξφλνπο, θαὶ λὰ πεγαίλεο εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, παξὰ λὰ εἶζαη
ἐιεχζεξνο ἐδῶ θαὶ αὔξηνλ λὰ πεγαίλεο εἰο ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίεζαη πάληνηε.

Ὅζελ, ἀδειθνί κνπ, ὅζνη ἀδηθήζαηε Υξηζηηαλνὺο ἠ ἗βξαίνπο ἠ Σνχξθνπο, λὰ


δψζεηε ηὸ ἄδηθνλ ὀπίζσ, δηφηη εἶλε θαηεξακέλνλ θαὶ δὲλ βιέπεηε θακκίαλ πξνθνπήλ.
἖θεῖλα ηὰ ἄδηθα ηὰ ηξψγεηε δηὰ λὰ δῆηε· θαὶ ἐθεῖλα ζᾶο ζαλαηψλνπλ, θαὶ ὁ Θεὸο ζᾶο
βάλεη εἰο ηὴλ θφιαζηλ. Ὅπνηνο ζέιεη λὰ δψζε ηὸ ἄδηθνλ ὀπίζσ, ἂο ζεθσζῆ λὰ κνῦ ηὸ
εἰπῆ, λὰ βάισ ὅινπο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ηὸλ ζπγρσξήζσζηλ. Ἕλα πξφβαηνλ
θιεκκέλνλ λὰ βάιεο εἰο 100 ἰδηθά ζνπ, ηὰ καγαξίδεη ὅια· δηφηη εἶλε ἀθσξηζκέλνλ θαὶ
θαηεξακέλνλ. ΢ᾶο παξαθαιῶ, ρξηζηηαλνί κνπ, λὰ εἰπῆηε θαὶ δη᾿ ἐθείλνπο, ὁπνὺ
ἤζεινλ δψζεη ηὰ ἄδηθα ὀπίζσ, ηξεῖο θνξάο: ὇ Θεὸο ζπγρσξήζνη θαὶ ἐιεήζνη α὎ηνχο.

2. Ζ ΚΑΘΑΡΑ ΔΞΟΜΟΛΟΓΖ΢Η΢
Σὸ πξῶηνλ καο λφεκα εἶλε α὎ηφ: Ὅζνη ἞δηθήζεκελ λὰ ζπγρσξῶκελ ηνὺο ἐρζξνχο
καο δηὰ ηὸ ἰδηθφλ καο θαιφλ, θαὶ ὅζνη ἀδηθήζακελ λὰ δίδσκελ ηὰ ἄδηθα ὀπίζσ. Σὸ
δεχηεξνλ εἶλε ηνῦην: Ἀλίζσο θαὶ ἟κεῖο ζέισκελ λὰ ὠθειεζῶκελ ἀπὸ ηὰ Ἄρξαληα
Μπζηήξηα ὡζὰλ ηνὺο ἕλδεθα Ἀπνζηφινπο ηνὺο θαινχο, θαὶ λὰ κὴ βιαθζῶκελ ὡζὰλ
ηὸλ Ἰνχδαλ ηὸλ θαθφλ, λὰ ἐμνκνινγνχκεζα θαζαξὰ θαὶ λὰ θνηλσλῶκελ κὲ θφβνλ θαὶ
ηξφκνλ θαὶ ε὎ιάβεηαλ, θαὶ ηφηε λὰ θσηηζζῶκελ. Δἰ δὲ θαὶ πεγαίλνκελ
ἀλεμνκνιφγεηνη, κεκνιπζκέλνη κὲ ἁκαξηίαο, θαὶ ηνικῶκελ λὰ κεηαιακβάλσκελ ηὰ
Ἄρξαληα Μπζηήξηα, βάλνκελ θσηηὰ θαὶ θαηφκεζα.

Πνῖνο ἞μεχξεη, ἀδειθνί κνπ, λὰ κνῦ εἰπῆ, ὁ ἥιηνο θσηεηλὸο εἶλε ἠ ζθνηεηλφο; Μνῦ
θαίλεηαη ὅινη ζαο ηὸ γλσξίδεηε, ὅηη εἶλε θσηεηλὸο θαὶ ηὰ πάληα θσηίδεη. Δἶλε ὅκσο
κεξηθὰ δῶα ὁπνὺ ηὰ ιέγνπλ λπρηεξίδεο, θαὶ ἄιια θνπθνπβάγηεο, θαὶ ὅηαλ βγῆ ὁ
ἥιηνο ζακβψλνληαη θαὶ ζθνηίδνληαη θαὶ δὲλ βιέπνπλ. Ἔηζη εἶλε θαὶ εἰο ηὰ Ἄρξαληα
Μπζηήξηα· ηὸλ θαιὸλ ηὸλ θσηίδνπλ θαὶ ηὸλ θάκλνπλ ὡζὰλ ἄγγεινλ· ὁκνίσο θαὶ ηὸλ
ἁκαξησιὸλ πάιηλ ηὸλ ζθνηίδνπλ θαὶ ηὸλ θάκλνπλ ὡζὰλ δηάβνινλ. Καζὼο θαὶ ἟
θσηηὰ ὅια ηὰ πξάγκαηα δὲλ ηὰ θαίεη, κάιηζηα ηὸ ρξπζάθη ηὸ ιακπξχλεη θαὶ ηὸ
θαζαξίδεη, θαὶ ηὰ ἄιια πξάγκαηα ηὰ θαίεη. Λνηπὸλ ἂο γίλσκελ θαὶ ἟κεῖο κάιακα λὰ
θαζαξηζζῶκελ, θαὶ ὄρη μχια λὰ θαηψκεζα.

἖δῶ ὁπνὺ ἦιζα, ρξηζηηαλνί κνπ, ἔιαβα κίαλ ραξὰλ κεγάιελ θαὶ κίαλ ιχπελ κεγάιελ.
Καὶ ραξὰλ κεγάιελ ἔιαβα βιέπσλ ηὴλ θαιήλ ζαο γλψκελ θαὶ ηὴλ θαιήλ ζαο
κεηάλνηαλ· ιχπελ ἔιαβα πάιηλ ζηνραδφκελνο ηὴλ ἀλαμηφηεηά κνπ, πὼο δὲλ ἔρσ
θαηξὸλ λὰ ζᾶο ἐμνκνινγήζσ ὅινπο ἕλα πξὸο ἕλα, λὰ κνῦ εἰπῆ θαζέλαο ηὰ
ἁκαξηήκαηά ηνπ, λὰ ηνῦ εἴπσ θαὶ ἐγὼ ἐθεῖλν ὁπνὺ κὲ θσηίζε ὁ Θεφο (42). Θέισ
ἀιιὰ δὲλ ἞κπνξῶ, ηέθλα κνπ. Καζὼο ἕλαο παηέξαο εἶλε ἄξξσζηνο, πεγαίλεη ηὸ παηδί
ηνπ λὰ ηὸ παξεγνξήζε, ἐθεῖλνο κὴ δπλάκελνο ηὸ δηψρλεη· κὰ πῶο ηὸ δηψρλεη; Μὲ ηὴλ
θαξδηὰ θαεκέλε! Θέιεη λὰ ηὸ παξεγνξήζε, κὰ δὲλ ἞κπνξεῖ. Μὰ πάιηλ δηὰ λὰ κὴ
὏ζηεξεζῆηε ηειείσο, ζᾶο ιέγσ ηνῦην: Ἂλ ζέιεηε λὰ ἰαηξεχζεηε ηὴλ ςπρήλ ζαο,
ηέζζαξα πξάγκαηα ζᾶο ρξεηάδνληαη. Κάκλνκελ κίαλ ζπκθσλίαλ; Ἀπὸ ηὸλ θαηξὸλ
ὁπνὺ ἐγελλήζεηε ἕσο ηψξα, ὅζα ἁκαξηήκαηα ἐπξάμαηε, λὰ ηὰ πάξσ ἐγὼ εἰο ηὸλ
ιαηκφλ κνπ· θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο λὰ θξαηήζεηε ηέζζαξεο ηξίρεο. Καὶ ηί ζὰ θάκσ; Ἔρσ
κία θαηαβφζξα θαὶ ηὰ ξίρλσ κέζα. Πνία εἶλε ἟ θαηαβφζξα; Δἶλε ἟ ε὎ζπιαρλία ηνῦ
Υξηζηνῦ καο.

Πξψηε ηξίρα εἶλε ὅηαλ ζέιεηε λὰ ἐμνκνινγῆζζε, ηὸ πξῶηνλ ζεκέιηνλ εἶλε α὎ηὸ ὁπνὺ
εἴπνκελ, λὰ ζπγρσξῆηε ηνὺο ἐρζξνχο ζαο. Σὸ θάκλεηε; -Σὸ θάκλνκελ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ.
-἖πήξαηε ηὴλ πξψηελ ηξίραλ.

Γεπηέξα ηξίρα εἶλε λὰ ε὏ξίζθεηε πλεπκαηηθὸλ θαιφλ, γξακκαηηζκέλνλ, ἐλάξεηνλ, λὰ


ἐμνκνινγῆζζε θαὶ λὰ ιέγεηε ὅια ζαο ηὰ ἁκαξηήκαηα. Νὰ ἔρεο 100 ἁκαξηίαο λὰ
εἰπῆο ηὰο 99 εἰο ηὸλ πλεπκαηηθφλ, θαὶ κίαλ λὰ κὴ θαλεξψζεο, ὅιεο ζνπ ἀζπγρψξεηεο
κέλνπλ. Καὶ ὅηαλ θάκλεο ηὴλ ἁκαξηίαλ, ηφηε πξέπεη λὰ ἐληξέπεζαη, θαὶ ὅηαλ
ἐμνκνινγῆζαη, πξέπεη λὰ κὴ ἔρεο θακκίαλ ἐληξνπήλ.

Μηὰ γπλαίθα ἐπῆγε λὰ ἐμνκνινγεζῆ εἰο ἕλα ἀζθεηήλ. ὇ ἀζθεηὴο εἶρελ ἕλαλ
὏πνηαθηηθὸλ ἐλάξεηνλ. Λέγεη ὁ ἀζθεηὴο ηνῦ ὏πνπηαθηηθνῦ ηνπ: Πήγαηλε, λὰ
ἐμνκνινγεζῆ ἟ γπλαίθα. ὇ ὏πνηαθηηθὸο ἐκάθξπλελ ἕσο ὁπνὺ ἔβιεπε, κὰ δὲλ
ἤθνπελ. ἖μσκνινγήζε ἟ γπλαίθα θαὶ ἔθπγε. Ὕζηεξα ἔξρεηαη ὁ ὏πνηαθηηθὸο θαὶ
ιέγεη: Γέξνληα, εἶδα ἕλα παξάδνμν ζαῦκα. ἖θεῖ ὁπνὺ ἐμσκνινγεῖην ἟ γπλαίθα,
ἔβιεπα ὁπνὺ ἔβγαηλαλ θίδηα κηθξά· βιέπσ θαὶ ἐθξεκᾶην ἕλα κεγάιν· ἔθαλε λὰ βγῆ,
θαὶ πάιηλ ἐηξαβήρζε ὀπίζσ. Λέγεη ὁ Γέξνληαο: Πήγαηλε λὰ ηὴλ θξάμεο λὰ ἔιζε
ὀπίζσ γιήγνξα. Πεγαίλνληαο ὁ ὏πνηαθηηθὸο ηὴλ εὖξελ ἀπνζακέλελ. Γπξίδεη ὀπίζσ
θαὶ ηὸ ιέγεη ηνῦ γέξνληφο ηνπ. Α὎ηὸο κὴ δπλάκελνο λὰ ἐλλνήζε ηὸ ζαῦκα,
παξεθάιεζελ ηὸλ Θεὸλ λὰ ηνῦ θαλεξψζε ἂλ ἟ γπλαίθα ἐζψζε ἠ ἐθνιάζζε. Καὶ
θαίλεηαη ἔκπξνζζέλ ηνπ κία ἀξθνχδα καχξε θαὶ ηνῦ ιέγεη: ἖γὼ εἶκαη ἐθείλε ἟
γπλαίθα ὁπνὺ ἐμσκνινγήζεθα, θαὶ δὲλ ζνῦ ἐθαλέξσζα ἕλα ζαλάζηκνλ ἁκάξηεκα
ὁπνὺ εἶρα πξάμεη, θαὶ δηὰ ηνῦην ὅια κνπ ηὰ ἁκαξηήκαηα ἔκεηλαλ ἀζπγρψξεηα, θαὶ κὲ
ἐπξφζηαμελ ὁ Κχξηνο λὰ ὏πάγσ εἰο ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίσκαη πάληνηε. Καὶ ἀκέζσο
ἐμῆιζε κία βξφκα ὡζὰλ θαπλὸο θαὶ ἐράζε ἀπὸ ἔκπξνζζέλ ηνπ.

Γηὰ ηνῦην, ρξηζηηαλνί κνπ, ὅηαλ ἐμνκνινγῆζζε, λὰ ιέγεηε ὅια ζαο ηὰ ἁκαξηήκαηα
θαζαξά· θαὶ πξῶηνλ λὰ εἰπῆο ηνῦ πλεπκαηηθνῦ ζνπ: Πλεπκαηηθέ κνπ, ζὰ θνιαζζῶ,
δηφηη δὲλ ἀγαπῶ ηὸλ Θεὸλ θαὶ ηνὺο ἀδειθνχο κνπ κὲ ὅιελ κνπ ηὴλ θαξδίαλ ὡζὰλ
ἑαπηφλ κνπ (44). Καὶ λὰ εἰπῆο ἐθεῖλα ὁπνὺ ζὲ ηχπηεη ἟ ζπλείδεζίο ζνπ· ἠ ἐθφλεπζαο
ἠ ἐπφξλεπζαο ἠ ὅξθνλ ἔθακεο ςεχκαηα ἠ ηνὺο γνλεῖο ζνπ δὲλ ἐηίκεζαο θαὶ ηὰ
ηνχηνηο ὅκνηα. Ἰδνὺ ἐπῆξεο ηὴλ δεπηέξαλ ηξίρα.

Ἡ ηξίηε ηξίρα εἶλε, ὡζὰλ ἐμνκνινγεζῆο ζὰ ζὲ ἐξσηήζε ὁ πλεπκαηηθφο: Γηαηί, παηδί


κνπ, λὰ θάκεο α὎ηὰ ηὰ ἁκαξηήκαηα; ΢ὺ λὰ πξνζέρεο λὰ κὴ θαηεγνξήζεο ἄιινλ,
ἀιιὰ ηὸλ ἑαπηφλ ζνπ θαὶ λὰ εἰπῆο: Α὎ηὰ ηὰ ἔθακα ἀπὸ ηὴλ θαθήλ κνπ πξναίξεζηλ.
Βαξὺ εἶλε λὰ θαηεγνξήζεο ηὸλ ἑαπηφλ ζνπ; -Ὄρη. -Λνηπὸλ ἐπῆξεο ηὴλ ηξίηελ ηξίρα.

Ἔρνκελ θαὶ ηέηαξηελ. Ὅηαλ ζνπ δψζε ἄδεηαλ ὁ πλεπκαηηθὸο θαὶ ἀλαρσξήζεο, λὰ
ἀπνθαζίζεο κὲ ζηεξεὰλ γλψκελ θαὶ ἀπφθαζηλ, θαιχηεξα λὰ ρχζεο ηὸ αἷκα ζνπ, παξὰ
λὰ ἁκαξηήζεο. Σὸ θάκλεηο α὎ηφ; -Μάιηζηα. -἖πῆξεο θαὶ ηὴλ ηέηαξηελ ηξίρα.

Α὎ηὰ ηὰ ηέζζαξα εἶλε ηὰ ἰαηξηθά ζνπ, θαζὼο εἴπνκελ. Σὸ πξῶηνλ εἶλε λὰ


ζπγρσξήζεο ηνὺο ἐρζξνχο ζνπ· ηὸ δεχηεξνλ λὰ ἐμνκνινγῆζαη θαζαξά· ηὸ ηξίηνλ εἶλε
λὰ θαηεγνξῆηε ηὸλ ἑαπηφλ ζαο· ηὸ ηέηαξηνλ λὰ ἀπνθαζίδεηε λὰ κὴ ἁκαξηήζεηε
πιένλ. Καὶ ἂλ ἞κπνξεῖηε λὰ ἐμνκνινγῆζζε θαζ᾿ ἑθάζηελ· εἰ θαὶ δὲλ ἞κπνξεῖηε θαζ᾿
἟κέξαλ, ἂο εἶλε κίαλ θνξὰ ηὴλ ἑβδνκάδα θαὶ κία θνξὰ ηὸλ κήλα ἠ ὀιηγψηεξνλ
ηέζζαξαο θνξὰο ηὸλ ρξφλνλ. Καὶ ζπλεζίδεηε ηὰ ηέθλα ζαο ἀπὸ κηθξὰ εἰο ηὸλ θαιὸλ
δξφκνλ, λὰ ἐμνκνινγνῦληαη. ἖θεῖλα ὁπνὺ ζᾶο δίδνπλ νἱ πλεπκαηηθνί,
ζαξαληαιείηνπξγα, κεηαλνίαο, λεζηείαο θαὶ ἄιια, δὲλ εἶλε ἰαηξηθά, ἀιιὰ δηὰ λὰ κὴ
ηχρε θαὶ πέζεηε ἄιιελ θνξὰλ εἰο ηὴλ ἁκαξηίαλ. Καὶ ὅζηηο ηὰ βάιε κέζα εἰο ηὴλ
θαξδίαλ ηνπ α὎ηὰ ηὰ ηέζζαξα, λὰ ἀπνζάλε ἐθείλελ ηὴλ ὥξαλ, ζψλεηαη· εἰ δὲ ρσξὶο
α὎ηά, ρηιηάδεο θαιὰ λὰ θάκε, εἰο ηὴλ θφιαζηλ πεγαίλεη.

Ἡ Μλεζηθαθία
Γπὸ ἄλζξσπνη, ρξηζηηαλνί κνπ, ἦιζνλ κίαλ θνξὰλ θαὶ ἐμσκνινγήζεθαλ εἰο ἐκέ,
Πέηξνο θαὶ Παῦινο, θαὶ λὰ ἰδῆηε πῶο ηνὺο ἐδηψξζσζα, θαιὰ ἠ θαθά. ἖γὼ ζᾶο
θαλεξψλσ ηὴλ θαξδίαλ κνπ. Μνῦ ιέγεη ὁ Πέηξνο: ἖γψ, πλεπκαηηθέ κνπ, ἀπὸ ηὸλ
θαηξὸλ ὁπνὺ ἐγελλήζεθα ἕσο ηψξα, ἐλήζηεπα, ἐπξνζεπρφκελ πάληνηε, ἔθακλα
ἐιεεκνζχλαο, εἰο ηνὺο πησρνχο, ἔθηηζα κνλαζηήξηα, ἐθθιεζίαο θαὶ ἄιια θαιὰ
ἔθακα. Σὸλ ἐρζξφλ κνπ δὲλ ηὸλ ζπγρσξῶ. ἖γὼ ηὸλ ἀπνθάζηζα δηὰ ηὴλ θφιαζηλ.
Ἔξρεηαη ὁ Παῦινο θαὶ κνῦ ιέγεη: ἖γὼ ἀπὸ ηὸλ θαηξὸλ ὁπνὺ ἐγελλήζεθα πνηὲ
θαλέλα θαιὸλ δὲλ ἔθακα, ἀιιὰ κάιηζηα ἔρσ θάκεη ηφζα θνληθά, ἐπφξλεπζα, ἔθιεςα,
ἔθαςα ἐθθιεζίαο, κνλαζηήξηα· ὅια ηὰ θαθὰ ηὰ ἔθακα, κὰ ηὸλ ἐρζξφλ κνπ ηὸλ
ζπγρσξῶ. Νὰ ἰδῆηε ηί ἔθακα ἐγὼ εἰο α὎ηφλ. Δ὎ζὺο ηὸλ ἀγθάιηαζα θαὶ ηὸλ ἐθίιεζα·
ηνῦ ἔδσζα ηὴλ ἄδεηαλ λὰ κεηαιάβε. Καιὰ ηνὺο ἐδηψξζσζα ἠ θαθά; Φπζηθὰ ζέιεηε
λὰ κὲ θαηεγνξήζεηε θαὶ λὰ κνῦ εἰπῆηε: ὇ Πέηξνο ὁπνὺ ἔθακε ηφζα θαιά, θαὶ δηφηη
δὲλ ἐζπγρψξεζε ηὸλ ἐρζξφλ ηνπ, δηὰ ηφζνλ ὀιίγνλ πξάγκα ηὸλ ἀπεθάζηζεο δηὰ ηὴλ
θφιαζηλ; Καὶ ηὸλ Παῦινλ ὁπνὺ ἔθακε ηφζα θαθά, θαὶ δηφηη ἐζπγρψξεη ηνὺο ἐρζξνχο
ηνπ, ηὸλ ἐζπγρψξεζεο θαὶ ηνῦ ἔδσθεο ηὴλ ἄδεηαλ λὰ κεηαιάβε; Ναί, ἀδειθνί κνπ,
ἔηζη ἔθακα. Θέιεηε λὰ θαηαιάβεηε κὲ ηί ὁκνηάδεη ὁ Πέηξνο; Καζὼο κέζα ζε 100
ὀθάδαο ἀιεχξη βάλεηο ὀιίγνλ πξνδχκη θαὶ ἔρεη ηφζελ δχλακηλ ηὸ πξνδχκη ἐθεῖλν, λὰ
γπξίζε θαὶ ηὰο 100 ὀθάδαο ηὸ δπκάξη θαὶ λὰ ηὸ θνπθίδε ὅιν, ἔηζη εἶλε θαὶ ὅια ηὰ
θαιὰ ἐθεῖλα ὁπνὺ ἔθακελ ὁ Πέηξνο· κὲ ἐθείλελ ηὴλ ὀιίγελ ἔρζξαλ, ὁπνὺ δὲλ
ἐζπγρψξεζε ηὸλ ἐρζξφ ηνπ, ηὰ ἐγχξηζε θαὶ ηὰ ἔθακε θαξκάθη ηνῦ δηαβφινπ, θαὶ ἔηζη
ηὸλ ἀπεθάζηζα δηὰ ηὴλ θφιαζηλ. ὇ Παῦινο πάιηλ κὲ ηί ὁκνηάδεη; Δἶλε ἕλαο ζσξὸο
ιηαλφμπια θαὶ βάλεηο ἕλα κηθξὸ θεξὶ ἀλακκέλνλ θαὶ θαίεη ὅινλ ηὸλ ζσξὸλ ἐθείλε ἟
ὀιίγε θιφγα. Ἔηζη εἶλε ὅια ηὰ ἁκαξηήκαηα ηνῦ Παχινπ, ὡζὰλ ηὸλ ζσξὸλ ηὰ
ιηαλφμπια· θαὶ ἟ ζπγρψξεζηο ὁπνὺ ἔθακε ηνῦ ἐρζξνῦ ηνπ εἶλε ὡζὰλ ηὸ θεξί, ὁπνὺ
ἔθαςε ὅια ηὰ ιηαλφμπια, ἤγνπλ ηὰο ἁκαξηίαο, θαὶ ηὸλ ἀπεθάζηζα δηὰ ηὸλ
παξάδεηζνλ.
Ἡ Νεζηεία ηῶλ ὆ξζνδόμσλ
Παξεδφζε ὁ Κχξηνο, ἀδειθνί κνπ, εἰο ηὰο ρείξαο ηῶλ παξαλφκσλ ἗βξαίσλ· ὏βξίζζε,
ἐδάξζε, ἐζηαπξψζε θαηὰ ηὸ ἀλζξψπηλνλ· Σὴλ Μεγάιελ Σεηάξηελ ἐπσιήζε ὁ Κχξηνο
θαὶ ηὴλ Μεγάιελ Παξαζθεπὴλ ἐζηαπξψζε. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνὶ
λὰ λεζηεχσκελ πάληνηε, κὰ πεξηζζφηεξνλ ηὴλ Σεηάξηελ, δηφηη ἐπσιήζε ὁ Κχξηνο θαὶ
ηὴλ Παξαζθεπήλ, δηφηη ἐζηαπξψζε. ὇κνίσο ἔρνκελ ρξένο λὰ λεζηεχσκελ θαὶ ηὰο
Σεζζαξαθνζηάο, θαζὼο ἐθψηηζελ ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα ηνὺο ἁγίνπο Παηέξαο ηῆο
἖θθιεζίαο θαὶ ἐλνκνζέηεζαλ λὰ λεζηεχσκελ, δηὰ λὰ λεθξψλσκελ ηὰ πάζε θαὶ λὰ
ηαπεηλψλσκελ ηὸ ζῶκα, θαὶ κάιηζηα κὲ ηὰ ὀιίγα δῶκελ κὲ ε὎θνιίαλ.἖γὼ ἞κπνξῶ
λὰ δήζσ κὲ 100 δξάκηα ἄξηνπ· ἐθεῖλα ηὰ ε὎ινγεῖ ὁ Θεφο, δηφηη εἶλε ἀλαγθαῖα· θαὶ ὄρη
λὰ ηξψγσκελ 110· ἐθεῖλα ηὰ 10 ηὰ θαηαξᾶηαη, δηφηη εἶλε ραξάκη· εἶλε ἐθείλνπ ὁπνὺ
πεηλᾶ (45). Φπιάγεηε α὎ηὰο ηὰο ηέζζαξαο Σεζζαξαθνζηάο, ρξηζηηαλνί κνπ; ἖δῶ πῶο
πεγαίλεηε; Ἂλ εἶζζε ρξηζηηαλνί, πξέπεη λὰ ηὰο θπιάγεηε· κάιηζηα ηὴλ Μεγάιελ
Σεζζαξαθνζηήλ. Κξαηεῖηε ηὸ ηξηήκεξνλ ἐδῶ; Σὴλ Καζαξὰλ Γεπηέξαλ εἶλε θαιὸλ θαὶ
ἅγηνλ ὅπνηνο ηὴλ θπιάγεη. ὇ Ἀβξαὰκ εἶρε ηὸ ζπίηη ηνπ ἀλνηθηὸλ πάληνηε, θαὶ ὅπνπ
πησρφο, ἐθεῖ ἐθφλεπε· θαὶ ρσξὶο μέλνλ ἄλζξσπνλ ὁ Ἀβξαὰκ πνηέ ηνπ δὲλ ἐθάζεην λὰ
θάγε ςσκί. ὇ δηάβνινο ηὸλ ἐθζφλεζε θαὶ ἐπῆγελ εἰο ηὸλ δξφκνλ θαὶ ἐκπφδηδε ηνὺο
δηαβάηαο λὰ κὴ πεξλνῦλ ἀπὸ ηνῦ Ἀβξαὰκ ηὴλ θαιχβαλ. ἖βγῆθελ εἰο ηὸλ δξφκνλ ὁ
Ἀβξαὰκ θαὶ ἐπεξίκελε ηξεῖο ἟κέξαο λεζηηθφο. Βιέπσλ ὁ παλάγαζνο Θεὸο ηὴλ θαιήλ
ηνπ γλψκελ, θαίλνληαη ηξεῖο ἄλζξσπνη θαὶ ηνὺο ἐπῆξε εἰο ηὴλ θαιχβαλ ηνπ θαὶ ηνὺο
ἐθίιεπζελ· ὕζηεξνλ ἔγηλαλ ἄθαληνη ἀπ᾿ ἔκπξνζζέλ ηνπ. Σφηε θαηάιαβε πὼο ἦην ἟
Ἁγία Σξηὰο θαὶ ἐδφμαζε ηὸλ Θεὸλ εἰο ηχπνλ ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο (46). Ὅπνηνο λεζηεχεη
ηὸ ηξηήκεξνλ ἔρεη κηζζὸλ εἰο ηὴλ ςπρήλ ηνπ, θαὶ πάιηλ δὲλ ιέγσ ἐθεῖλν ὁπνὺ δὲλ
δχλαηαη. Καὶ κίαλ ἟κέξαλ λὰ λεζηεχζε ὠθειεῖηαη.

Ἡ Ἔλδνμνο Ἀλάζηαζηο ηνῦ Κπξίνπ θαὶ ἡ Ἀλάζηαζηο


ηῶλ Νεθξῶλ
Θέισλ ὁ Κχξηνο λὰ δείμε ηὸ κέγα θαθὸλ ὁπνὺ ἀπεηφικεζαλ λὰ θάκνπλ ηὰ ηέθλα ηνῦ
δηαβφινπ, νἱ ἗βξαῖνη, ἐζθφηηζε ηὸλ ἥιηνλ ἀπὸ ηὰο ἓμ ὥξαο ἕσο ηὰο ἐλλέα (47) εἰο
ὅινλ ηὸλ θφζκνλ· αἱ πέηξαη ἐζρίδνλην, ὅιε ἟ γῆ ἔηξεκελ. ἖ηέζε ὁ Κχξηνο εἰο ηὸλ
ηάθνλ, θαὶ ε὎ζὺο ἀλεζηήζεζαλ ρηιηάδεο λεθξνί, ὁπνὺ ἦζαλ ρηιηάδεο ρξφλνπο
ἀπνζακέλνη, θαὶ ἐθήξπμαλ πὼο κφλνλ ὁ Υξηζηὸο εἶλε Τἱὸο θαὶ Λφγνο ηνῦ Θενῦ, θαὶ
Θεὸο ἀιεζηλφο, θαὶ δσὴ ηῶλ λεθξῶλ. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνὶ ἀπὸ
ζήκεξνλ θαὶ ὕζηεξα λὰ κὴ θιαίσκελ ηνὺο ἀπνζακέλνπο ὡζὰλ ηνὺο ἀζεβεῖο θαὶ
ἀπίζηνπο, ὁπνὺ δὲλ ἐιπίδνπλ ἀλάζηαζηλ. Οὗηνο ὁ θφζκνο, ἀδειθνί κνπ, εἶλε ὡζὰλ
κία θπιαθή. Πφηε πξέπεη λὰ ραίξεηαη ὁ ἄλζξσπνο; Ὅηαλ ἐκβαίλε εἰο ηὴλ θπιαθὴλ ἠ
ὅηαλ ἐιεπζεξψλεηαη ἀπὸ ηὴλ θπιαθήλ; Μνὶ θαίλεηαη, ὅηαλ ἐκβαίλε εἰο ηὴλ θπιαθήλ,
ηφηε πξέπεη λὰ θιαίε θαὶ λὰ ιππῆηαη, θαὶ ὅηαλ ἐμέξρεηαη ἀπὸ ηὴλ θπιαθήλ, ηφηε
πξέπεη λὰ ραίξεηαη. Ἔηζη, ἀδειθνί κνπ, λὰ κὴ ιππῆζζε δηὰ ηνὺο ἀπνζακέλνπο, ἀιιὰ
ἂλ ἀγαπᾶηε ηνὺο ἀπνζακέλνπο, θάκλεηε ὅ,ηη ἞κπνξεῖηε δηὰ ηὴλ ςπρήλ ησλ·
ζπιιείηνπξγα, κλεκφζπλα, λεζηείαο, πξνζεπράο, ἐιεεκνζχλαο (48). Καὶ ὅζεο
γπλαῖθεο θνξεῖηε ιεξσκέλα δηὰ ηνὺο ἀπνζακέλνπο ζαο, λὰ ηὰ βγάιεηε· δηφηη βιάπηεηε
θαὶ ηὸλ ἑαπηφλ ζαο θαὶ ηνὺο ἀπνζακέλνπο. Φπζηθὸλ εἶλε ὁ ἄλζξσπνο λὰ γελλεζῆ θαὶ
λ᾿ ἀπνζάλε. Ὅηαλ γελλψκεζα, ηφηε πξέπεη λὰ θιαίσκελ θαὶ ὅηαλ ἀπνζλήζθσκελ, λὰ
ραηξψκεζα· θαὶ κάιηζηα λὰ κὴ θιαίεηε δηὰ ηὰ κηθξὰλ παηδηά, ὁπνὺ εἶλε ὡζὰλ Ἄγγεινη
κέζα εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Σὸ παηδί ζνπ ηνῦ Θενῦ ἦην· θαὶ ὅηαλ ζνῦ ηὸ ἐράξηζε ὁ
Θεφο, ζὲ ἐηίκεζε· θαὶ ηψξα πάιηλ ὁπνὺ ζνῦ ηὸ ἐπῆξε, ζνῦ ἐηίκεζε ηὸ παηδί ζνπ λὰ
ραίξεζαη πάληνηε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, θαὶ ζὺ θάζεζαη λὰ θιαῖο εἶλε ἄπξεπνλ. Ἕλαο
βαζηιεὺο ζνῦ γπξεχεη ηὸ παηδί ζνπ λὰ ηὸ θάκε βεδίξε (49) θαὶ ραίξεζαη λὰ ηνῦ ηὸ
δψζεο· πνιὺ κᾶιινλ δὲλ πξέπεη λὰ ραίξεζαη ὁπνὺ ζὲ ἞μίσζελ ὁ παλάγαζνο Θεὸο θαὶ
ἐπῆξε θαξπὸλ ἀπὸ ηὴλ βξσκηζκέλελ θνηιίαλ ζνπ, θαὶ ζνῦ ἔβαιε ηὸ παηδί ζνπ κέζα
εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, θαὶ ζνῦ ηὸ θπιάγεη λὰ ζνῦ ηὸ παξαδψζε εἰο ηὴλ Γεπηέξαλ
Παξνπζίαλ λὰ ιάκπε πεξηζζφηεξνλ ἀπὸ ηὸλ ἥιηνλ, δηὰ λὰ ιάβεο ηὸλ κηζζφλ ζνπ λὰ
ραίξεζαη πάληνηε καδί ηνπ; Δἶλε κεξηθνὶ ὁπνὺ ἔρνπλ ηὸλ δηάβνινλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ
ησλ θαὶ ιέγνπλ πὼο δὲλ εἶλε ἀλάζηαζηο θαὶ δὲλ εἴδαηε θακκίαλ θνξὰλ λὰ ἀλαζηεζῆ
θαλέλαο ἄλζξσπνο. Ὅινη νἱ ἄλζξσπνη ὁπνὺ εἶλε ἐδῶ, πξνηνῦ λὰ γελλεζνῦλ, δὲλ
ἦζαλ ἀπνζακέλνη; Καζὼο ἞δπλήζε ὁ Κχξηφο καο θαὶ κᾶο ἀλέζηεζελ ἀπὸ ηὴλ θνηιίαλ
ηῆο κεηξφο καο, ἔηζη δχλαηαη λὰ κᾶο ἀλαζηήζε θαὶ ἀπὸ ηὴλ θνηιίαλ ηῆο γῆο. Ἡ θνηιία
ηῆο κεηξφο καο θαὶ ὁ ηάθνο ηί δηαθέξεη; Γὲλ βιέπνκελ θαλεξὰ ηὴλ ἀλάζηαζηλ; Ὅηαλ
θνηκψκεζα δὲλ εἴκεζα ἀπνζακέλνη; ὇ ὕπλνο ηί εἶλε; Μηθξὸο ζάλαηνο, θαὶ ὁ ζάλαηνο
κεγάινο ὕπλνο. Καὶ θαζὼο ηὸ ζηηάξη ὁπνὺ πίπηεη εἰο ηὴλ γῆλ, ἀλίζσο θαὶ δὲλ βξέρε
λὰ ζαπεζῆ λὰ γίλε ὡζὰλ ρπιφο, δὲλ θπηξψλεη, ἔηζη θαὶ ἟κεῖο ὁπνὺ ἀπνζλήζθνκελ
θαὶ ζαπηφκεζα εἰο ηὴλ γῆλ. Ἀλίζσο θαὶ δὲλ ἐζάπηεην πξῶηνλ εἰο ηὸλ ηάθνλ ὁ Υξηζηφο
καο, δὲλ κᾶο ἐπφηηδε ηὴλ δσὴλ ηὴλ αἰψληνλ θαὶ ηὴλ ἀλάζηαζηλ. Γὲλ βιέπεηε θαλεξὰ
ηὰ ρφξηα πῶο ηὰ ἀλαζηαίλεη ὁ Θεὸο ἀπὸ ηὴλ γῆλ θαη᾿ ἔηνο; (50). Γλῶζηλ δὲλ ἔρνκελ,
ρξηζηηαλνί κνπ, λὰ ζηνραζζῶκελ ηὰ πάληα.Ὅια κᾶο ηὰ ἐράξηζελ ὁ Θεφο. Ὅζελ δηὰ ηὸ
παξφλ, ἀδειθνί κνπ, ζᾶο παξαθαιῶ λὰ εἰπῆηε θαὶ δη᾿ ὅινπο ηνὺο ἀπνζακέλνπο ηξεῖο
θνξάο: ὇ Θεὸο ζπγρσξῆζνη θαὶ ἐιεῆζνη α὎ηνχο.

Σὸ Μεγαιεῖνλ ηῆο Κπξηαθῆο Ἡκέξαο


἖πῆγελ ὁ Κχξηνο εἰο ηὴλ θφιαζηλ θαὶ ἔβγαιε ηὸλ Ἀδάκ, ηὴλ Δὔαλ θαὶ ηὸ γέλνο ηνπ.
Ἀλέζηε ηὴλ ηξίηελ ἟κέξαλ. ἖θάλε δψδεθα θνξὰο εἰο ηνὺο Ἀπνζηφινπο ηνπ. Ἔγηλε
ραξὰλ εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ, ραξὰ εἰο ηὴλ γῆλ θαὶ εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ· θαξκάθη θαὶ ζπαζὶ
δίζηνκνλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηῶλ ἗βξαίσλ θαὶ κάιηζηα ηνῦ δηαβφινπ. Γηὰ ηνῦην θαὶ νἱ
἗βξαῖνη δὲλ θαηαθαίνληαη ἄιιελ ἟κέξαλ ηφζνλ, ὡζὰλ ηὴλ Κπξηαθήλ, ὁπνὺ ἀθνχνπλ
ηὸλ παπά καο λὰ ιέγε: «὇ ἀλαζηὰο ἐθ λεθξῶλ Υξηζηὸο ὁ ἀιεζηλὸο Θεὸο ἟κῶλ».
Γηφηη ἐθεῖλν ὁπνὺ ἐζπνχδαδνλ νἱ ἗βξαῖνη λὰ θάκνπλ δηὰ λὰ ἐμαιείςνπλ ηὸ ὄλνκα
ηνῦ Υξηζηνῦ καο, ἐγχξηζελ ἐλαληίνλ ηῆο θεθαιῆο ησλ. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο, ἀδειθνί
κνπ, λὰ ραηξψκεζα πάληνηε, κὰ πεξηζζφηεξνλ ηὴλ Κπξηαθήλ, ὁπνὺ εἶλε ἟ Ἀλάζηαζηο
ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Γηφηη Κπξηαθὴλ ἟κέξαλ ἔγηλελ ὁ Δ὎αγγειηζκὸο ηῆο Γεζπνίλεο
἟κῶλ Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο. Κπξηαθὴλ ἟κέξαλ κέιιεη ὁ Κχξηνο λὰ
ἀλαζηήζε ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Πξέπεη θαὶ ἟κεῖο λὰ ἐξγαδψκεζα ηὰο ἓμ ἟κέξαο δηὰ
ηαῦηα ηὰ κάηαηα, γήτλα θαὶ ςεχηηθα πξάγκαηα, θαὶ ηὴλ Κπξηαθὴλ λὰ πεγαίλσκελ εἰο
ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαὶ λὰ ζηνραδψκεζα ηὰο ἁκαξηίαο καο, ηὸλ ζάλαηνλ, ηὴλ θφιαζηλ, ηὸλ
παξάδεηζνλ, ηὴλ ςπρήλ καο ὁπνὺ εἶλε ηηκησηέξα ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ, θαὶ ὄρη λὰ
πνιπηξψγσκελ, λὰ πνιππίλσκελ θαὶ λὰ θάκλσκελ ἁκαξηίαο· νὔηε λὰ ἐξγαδψκεζα θαὶ
λὰ πξαγκαηεπψκεζα ηὴλ Κπξηαθήλ. ἖θεῖλν ηὸ θέξδνο ὁπνὺ γίλεηαη ηὴλ Κπξηαθὴλ
εἶλε ἀθσξηζκέλν θαὶ θαηεξακέλν, θαὶ βάλεηε θσηηὰ θαὶ θαηάξα εἰο ηὸ ζπίηη ζαο θαὶ
ὄρη ε὎ινγίαλ· θαὶ ἠ ζὲ ζαλαηψλεη ὁ Θεὸο παξάθαηξα, ἠ ηὴλ γπλαῖθα ζνπ, ἠ ηὸ παηδί
ζνπ, ἠ ηὸ δῶνλ ζνπ ςνθᾶ, ἠ ἄιινλ θαθφλ ζνπ θάκλεη. Ὅζελ, ἀδειθνί κνπ, δηὰ λὰ κὴ
πάζεηε θαλέλελα θαθφλ, κήηε ςπρηθὸλ κήηε ζσκαηηθφλ, ἐγὼ ζᾶο ζπκβνπιεχσ λὰ
θπιάγεηε ηὴλ Κπξηαθήλ, ὡζὰλ ὁπνὺ εἶλε ἀθηεξσκέλε εἰο ηὸλ Θεφλ. ἖δῶ πῶο
πεγαίλεηε, ρξηζηηαλνί κνπ; Σὴλ θπιάγεηε ηὴλ Κπξηαθήλ; Ἂλ εἶζζε ρξηζηηαλνί, λὰ ηὴλ
θπιάγεηε. Ἔρεηε ἐδῶ πξφβαηα; Σὸ γάια ηῆο Κπξηαθῆο ηί ηὸ θάκλεηε; Ἄθνπζε, παηδί
κνπ· λὰ ηὸ ζκίγεο ὅιν θαὶ λὰ ηὸ θάκλεο ἑπηὰ κεξίδηα· θαὶ ηὰ ἓμ κεξίδηα θξάηεζέ ηα
δηὰ ηὸλ ἑαπηφλ ζνπ, θαὶ ηὸ ἄιιν κεξίδηνλ ηῆο Κπξηαθῆο, ἂλ ζέιεο, δῶζε ην
ἐιεεκνζχλελ εἰο ηνὺο πησρνὺο ἠ εἰο ηὴλ ἖θθιεζίαλ, δηὰ λὰ ε὎ινγήζε ὁ Θεὸο ηὰ
πξάγκαηά ζνπ. Καὶ ἂλ ηχρε ἀλάγθε θαὶ ζέιεο λὰ πσιήζεο πξάγκαηα θαγψζηκα ηὴλ
Κπξηαθήλ, ἐθεῖλν ηὸ θέξδνο κὴ ηὸ ζκίγεηο εἰο ηὴλ ζαθθνχια ζνπ, δηφηη ηὴλ καγαξίδεη·
ἀιιὰ δῶζε ηα ἐιεεκνζχλελ, δηὰ λὰ ζᾶο θπιάγε ὁ Θεὸο (51).

὇ Ἅγηνο Κνζκᾶο Πξνθεηεύεη


Δἰο ηὰο ηεζζαξάθνληα ἟κέξαο ε὎ιφγεζελ ὁ Κχξηνο ηνὺο ἁγίνπο Ἀπνζηφινπο,
ἀλειήθζε εἰο ηνὺο ν὎ξαλνὺο θαὶ ἐθάζεζελ ἐθ δεμηῶλ ηνῦ πξναλάξρνπ Παηξφο, λὰ
ζπκβαζηιεχζε αἰσλίσο θαὶ λὰ πξνζθπλῆηαη ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο. Ἕλα πξάγκα ζὰ ζᾶο
θαλεξψζσ, ρξηζηηαλνί κνπ· ηὸ ἞μεχξσ πὼο ζὰ ζᾶο θαχζσ ηὴλ θαξδία· εἶλε θνβεξὸλ
θαὶ ιππεξφλ· ηξέκεη ἟ θαξδηά κνπ λὰ ηὸ εἰπῶ, ἀιιὰ ηί λὰ θάκσ, ὁπνὺ κνῦ ιέγεη ὁ
Υξηζηφο καο πὼο ἀλίζσο θαὶ δὲλ ηὸ θαλεξψζσ, κὲ ζαλαηψλεη θαὶ κὲ βάλεη εἰο ηὴλ
θφιαζηλ; Μᾶο θαλεξψλεη ἟ ζεία Γξαθή, ηὸ ἅγηνλ θαὶ ἱεξὸλ Δ὎αγγέιηνλ, πὼο εἰο
ὄγδννλ αἰῶλα ζὰ γίλῃ ηὸ ηέινο ηνῦ θφζκνπ θαὶ κέιιεη λὰ ραιάζε ηνῦηνο ὁ θφζκνο.

὇ Πξνθήηεο Ἠιίαο θαὶ ὁ Ἀληίρξηζηνο


Καὶ ζὰ ζηείιε ὁ Θεὸο ηὸλ πξνθήηελ Ἠιίαλ λὰ δηδάμε ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ θπιάγνπλ
ηὴλ πίζηηλ ησλ. ὇ ἀληίρξηζηνο, ἀδειθνί κνπ, εἶλε ἄλζξσπνο ὁπνὺ ἔρεη θαθὴλ γλψκελ,
θαθὴλ πξναίξεζηλ, θαὶ θαηνηθεῖ ὁ δηάβνινο εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ, θαὶ ιέγεη πὼο εἶλε
Θεφο· θαὶ ὁ ἀληίρξηζηνο ζὰ ζαλαηψζε ηὸλ πξνθήηελ Ἠιίαλ. ἖γψ, ἀδειθνί κνπ,
ἐμεηάδνληαο ἔκαζα θαὶ ἐθαηάιαβα, πὼο ὁ πξνθήηεο Ἠιίαο θαὶ ὁ ἀληίρξηζηνο ἦιζε·
θαὶ ἐζαλάησζε ηὸλ πξνθήηελ Ἠιίαλ. ὇ πξνθήηεο Ἠιίαο, ρξηζηηαλνί κνπ, εἶλε
δσληαλὸο ηφζνπο ρξφλνπο θαὶ ἞μεχξεη ὁ Θεὸο πνὺ ηὸλ ἔρεη θπιαγκέλνλ ἕσο ηὴλ
ζήκεξνλ. Ἀλίζσο θαὶ ζέιεηε λὰ κάζεηε πνὺ ε὏ξίζθεηαη, ἐδῶ θνληὰ εἶλε θαὶ α὎ηφο· ηὰ
ιφγηα ὁπνὺ ζᾶο ιέγσ ἐθείλνπ εἶλε. ὇ πξνθήηεο Ἠιίαο, ὅηαλ ἔιζε λὰ δηδάμε, δὲλ ζὰ
θαλεξσζῆ εἰο ηὸλ θφζκνλ, θαζὼο ιέγεη ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα, ἵλα κὴ ἐιζὼλ παηάμε ηὴλ
γῆλ ἄξδελ, ἤηνη, ιέγεη ηὸ Ἅγηνλ Πλεῦκα, δηὰ λὰ κὴ θνβίζε θαὶ ηαξάμε ηὸλ θφζκνλ
θαὶ ηὴλ γῆλ, δὲλ ζέισ ηὸλ θαλεξψζεη εἰο ζᾶο ηνὺο ρξηζηηαλνχο. Ἀκὴ ηί ἔρεη, παηδηά
κνπ, λὰ θαλεξσζῆ; ὇ δῆινο ηνπ θαὶ ἟ δηδαζθαιία ηνπ. Α὎ηὰ ηὰ δπφ κὲ ἞μίσζελ ὁ
παλάγαζνο Θεὸο δηὰ ηὴλ ε὎ζπιαρλίαλ ηνπ θαὶ κνῦ ἐράξηζε, θαὶ κὴ θαξηεξῆηε ἄιινλ
Ἠιίαλ λὰ ζᾶο δηδάμε.

Ἀκὴ ηί θαξηεξνῦκελ; Λππεξὸλ εἶλε λὰ ζᾶο ηὸ εἴπσ! ΢ήκεξνλ, αὔξηνλ θαξηεξνῦκελ


δίςαο, πείλαο κεγάιαο, ὁπνὺ λὰ δίλσκελ ρηιηάδαο θισξία θαὶ λὰ κὴ ε὏ξίζθσκελ
ὀιίγνλ ςσκὶ ἠ λεξφ. ΢ήκεξνλ, αὔξηνλ πεξηκέλνκελ ζαλαηηθὰο ἀζζελείαο κεγάιαο,
ὁπνὺ λὰ κὴ πξνθζάλσκελ νἱ δσληαλνὶ λὰ ζάπησκελ ηνὺο ἀπνζακέλνπο. ΢εηζκὸο
παγθφζκηνο ζὰ γίλε, ὅινο ὁ θφζκνο ζὰ γίλε ἕλαο θάκπνο. Θὰ πέζνπλ ὅια ηὰ βνπλά,
ὅια ηὰ ζπίηηα. Ἡ Θάιαζζα ζὰ ζεθσζῆ ὏ςειὰ δέθα πέληε πήρεηο ἀπὸ ηὰ ὏ςειφηεξα
βνπλά. Σὰ ἄζηξα ζὰ πέζνπλ ἀπὸ ηὸλ ν὎ξαλφλ· ὁ ἥιηνο θαὶ ἟ ζειήλε ζὰ ζθνηηζζνῦλ·
ὁ ν὎ξαλὸο ὁπνὺ θαίλεηαη, ἟ γῆ θαὶ ηὰ πάληα, θαὶ ὅινο ὁ θφζκνο ζὰ ραιάζε. Πφηε ζὰ
γίλνπλ α὎ηά; ὇ Υξηζηὸο κᾶο ιέγεη: ἖πιεζίαζε ηψξα θνληά, ἔγγημε ηὸ καραίξη εἰο ηὸ
θφθθαινλ. Ἔμαθλα ζὰ γίλνπλ· ἞κπνξνῦλ λὰ γίλνπλ θαὶ ἀπφςε. Σάρα λὰ κὴ εἶλε θαὶ
ηψξα ἟ ἀξρή; Γὲλ βιέπεηε πῶο ἐράζεζαλ ηὰ γελλήκαηά ζαο θαὶ ηὰ ζπαξηά ζαο;
἖ζηέξεςαλ αἱ βξχζεο, ηὰ πνηάκηα· ζήκεξνλ κᾶο ὏ζηεξεῖ ηὸ ἕλα, αὔξηνλ ηὸ ἄιιν, θαὶ
ἀπὸ ὀιίγνλ κᾶο ηὰ δίδεη ὁ Θεφο, θαὶ ἟κεῖο ὡο ἀλαίζζεηνη δὲλ ζηνραδφκεζα.

Φπρὴ θαὶ Υξηζηόο


Σνῦην ζᾶο ιέγσ θαὶ ζᾶο παξαγγέισ· θἂλ ὁ ν὎ξαλὸο λὰ θαηεβῆ θάησ, θἂλ ἟ γῆ λὰ
ἀλεβῆ ἐπάλσ, θἂλ ὅινο ὁ θφζκνο λὰ ραιάζε, ζήκεξνλ, αὔξηνλ, λὰ κὴ ζᾶο κέιιε ηί
ἔρεη λὰ θάκε ὁ Θεφο. Σὸ θνξκί ζαο ἂο ηὸ θαχζνπλ, ἂο ηὸ ηεγαλίζνπλ· ηὰ πξάγκαηά
ζαο ἂο ζᾶο ηὰ πάξνπλ· κὴ ζᾶο κέιιεη· δψζαηέ ηα· δὲλ εἶλε ἰδηθά ζαο. Φπρὴ θαὶ
Υξηζηὸο ζᾶο ρξεηάδνληαη. Α὎ηὰ ηὰ δπὸ ὅινο ὁ θφζκνο λὰ πέζε, δὲλ ἞κπνξεῖ λὰ ζᾶο
ηὰ πάξε, ἐθηὸο θαὶ ηὰ δψζεηε κὲ ηὸ ζέιεκά ζαο. Α὎ηὰ ηὰ δπὸ λὰ ηὰ θπιάγεηε, λὰ κὴ
ηὰ ράζεηε. Σψξα, ἀδειθνί κνπ, ηί ζεκεῖνλ θαξηεξνῦκελ; Γὲλ θαξηεξνῦκελ ἄιιν
παξὰ πφηε λὰ ιάκςε ὁ παλάγηνο ΢ηαπξὸο εἰο ηὸλ ν὎ξαλὸλ πεξηζζφηεξνλ ἀπὸ ηὸλ
ἥιηνλ, θαὶ λὰ ιάκςε ὁ γιπθχηαηφο καο Ἰεζνῦο Υξηζηὸο θαὶ Θεὸο ἑπηὰ θνξὰο
πεξηζζφηεξνλ ἀπὸ ηὸλ ἥιηνλ, κὲ ρίιηεο ρηιηάδεο θαὶ κχξηεο κπξηάδεο Ἀγγέινπο, κὲ
δφμαλ ζετθήλ.

Ἡ Μέιινπζα Κξίζηο
Καὶ ἔρεη λ᾿ ἀλαζηήζε ὁ Κχξηνο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Καὶ νἱ θαινὶ ζὰ εἶλε ὡο Ἄγγεινη,
θαὶ νἱ θαθνὶ ὡζὰλ δαίκνλεο, πξῶηνλ ηὰ ηέθλα ηνῦ δηαβφινπ νἱ ἗βξαῖνη, νἱ ὁπνῖνη ὄρη
κφλνλ δὲλ ἐπίζηεπζαλ εἰο ηὸλ Υξηζηφλ καο, ἀιιὰ θαὶ ηὸλ ἐζηαχξσζαλ. Σφηε ζὰ ἴδνπλ
ἐθείλελ ηὴλ δφμαλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο λὰ πηζηεχζνπλ θαὶ λὰ ηὸλ πξνζθπλήζνπλ, ἀκὴ
ἐθείλε ἟ πίζηηο δὲλ ηνὺο ὠθειεῖ ηφηε. Σψξα ρξεηάδεηαη ἟ πίζηηο. Γηὰ ηνῦην, ἀδειθνί
κνπ, θαιφηπρνη θαὶ ηξηζκαθάξηνη νἱ ρξηζηηαλνὶ ὁπνὺ πηζηεχνπλ ηψξα, θαὶ ἀιινίκνλνλ
εἰο ηνὺο ἀπίζηνπο. Καιχηεξα ἂλ κὴ εἶρνλ γελλεζῆ εἰο ηὸλ θφζκνλ (53). Σφηε ζὰ
μερσξίζε ὁ Κχξηνο ηνὺο δηθαίνπο ἀπὸ ηνὺο ἀκαξησινχο, θαζὼο μερσξίδεη ὁ πνηκὴλ
ηὰ πξφβαηα ἀπὸ ηὰ ἐξίθηα, θαὶ ζὰ βάιε ηνὺο δηθαίνπο εἰο ηὰ δεμηά ηνπ, θαὶ ηνὺο
ἁκαξησινὺο εἰο ηὰ ἀξηζηεξά ηνπ. Καὶ ζὰ εἴπε εἰο ηνὺο δηθαίνπο: «Γεῦηε νἱ
ε὎ινγεκέλνη ηνῦ Παηξφο κνπ λὰ θιεξνλνκήζεηε ηὸλ παξάδεηζνλ, λὰ ραίξεζζε καδὶ
κὲ ηνὺο Ἀγγέινπο κνπ πάληνηε, δηφηη ἐθπιάμαηε ηὴλ πίζηηλ κνπ θαὶ ηὰ πξάγκαηά
κνπ». Δἰο δὲ ηνὺο ἁκαξησινὺο ζὰ εἴπε ὁ Κχξηνο: «Πεγαίλεηε ζεῖο θαηεξακέλνη εἰο
ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίεζζε καδὶ κὲ ηὸλ δηάβνινλ, ηὸλ παηέξα ζαο, πάληνηε, δηφηη δὲλ
ἐθπιάμαηε ηὴλ πίζηηλ κνπ θαὶ ηὰ πξνζηάγκαηά κνπ». Καὶ ζὰ ἀλνίμε ὁ Κχξηνο ἕλα
πχξηλνλ πνηακφλ, ὡο ζάιαζζα, λὰ ξίςε ὅινπο ηνὺο ἀζεβεῖο, ἀπίζηνπο, αἱξεηηθνχο,
ἀζένπο θαὶ ἁκαξησινὺο κέζα, λὰ θαίσληαη πάληνηε· θαὶ ζὰ βάιε ηνὺο ε὎ζεβεῖο θαὶ
ὀξζνδφμνπο ρξηζηηαλνὺο θαὶ δηθαίνπο κέζα εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξσληαη πάληνηε.

὇ Ἀκεηαλόεηνο Ἁκαξησιόο
Ὅζελ πξέπεη θαὶ ἟κεῖο, ἀδειθνί κνπ, λὰ ζηνραζζῶκελ ηί εἴκεζα, δίθαηνη ἠ
ἁκαξησινί; Καὶ ἀλίζσο θαὶ εἴκεζα δίθαηνη, θαιφηπρνη θαὶ ηξηζκαθάξηνη. Ἀλίζσο δὲ
θαὶ εἴκεζα ἁκαξησινί, πξέπεη ηψξα ὁπνὺ ἔρνκελ θαηξὸλ λὰ κεηαλνήζσκελ ἀπὸ ηὰ
θαθὰ θαὶ λὰ πξάμσκελ ηὰ θαιά. Ἡ θφιαζηο κᾶο θαξηεξεῖ· πφηε ζὰ κεηαλνήζσκελ;
Ὄρη αὔξηνλ, κεζαχξηνλ θαὶ ηνῦ ρξφλνπ, ἀιι᾿ α὎ηὴλ ηὴλ ὥξαλ. Γηφηη δὲλ ἞μεχξνκελ
ἕσο αὔξηνλ ηί ἔρνκελ λὰ πάζσκελ. ὇ Υξηζηὸο κᾶο ιέγεη λὰ εἴκεζα πάληνηε ἕηνηκνη.
Πφζνλ θαθὸλ πξάγκα εἶλε, ρξηζηηαλνί κνπ, λὰ πέζε ὁ ἄλζξσπνο εἰο ἁκαξηίαλ θαὶ λὰ
κὴ κεηαλνήζε! ΢ηνραζζῆηε!

Σηκσξία ηῶλ Ἑβξαίσλ


Σὸλ παιαηὸλ θαηξὸλ νἱ ἗βξαῖνη ἐζαλάησζαλ ὅινπο ηνὺο πξνθῆηαο, ὅινπο ηνὺο
δηθαίνπο δηδαζθάινπο· ρηιηάδεο θνξὲο ἄθεζαλ ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ἐπξνζθχλεζαλ ηὸλ
δηάβνινλ, θαὶ ηφζνλ, ὁπνὺ ἔθακαλ ἕλα κνζράξη θαὶ ηὸ ἐπξνζθπλνῦζαλ δηὰ Θεφλ,
θαζὼο ηὸ ἔρνπλ ἕσο ηὴλ ζήκεξνλ (54). Καὶ ηψξα ηὸ α὎ηὸ εἶλε λὰ ζπλαλαζηξέθεζαη
θαὶ λὰ πξαγκαηεχεζαη, λὰ ηξψγεο θαὶ λὰ πίλεο κὲ ηὸλ δηάβνινλ.἖ηφικεζαλ θαὶ
ἐζηαχξσζαλ θαὶ ηὸλ Υξηζηφλ καο. ὇ Παλάγαζνο εἰο ὅια α὎ηὰ ηνὺο ἐθχιαγε, ηνὺο
ἐζθέπαδελ. ἖θαξηέξεζελ ὁ Κχξηνο ὕζηεξα ἀπὸ ηὴλ ζηαχξσζίλ ηνπ ηξηάληα ρξφληα λὰ
κεηαλνήζνπλ, ἀιιὰ δὲλ κεηελφεζαλ. Σφηε ηνὺο θαηεξάζζε, ηνὺο ἀθψξηζε, ηνὺο
ὠξγίζζε θαὶ ἀθῆθε ηὸλ δηάβνινλ κέζα εἰο ηὴλ θαξδίαλ ησλ, θαζὼο ηὸλ ἔρνπλ ἕσο
ζήκεξνλ. ἖ζθνηίζζεζαλ, ἔθπγνλ ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ θαὶ ἐπῆγαλ εἰο ηὴλ
Ἱεξνπζαιήκ. ΢εθψλεη ὁ Θεὸο ηὸλ βαζηιέα ἀπὸ ηὴλ παιαηὰλ Ρψκελ θαὶ πνιηνξθεῖ
ηνὺο ἗βξαίνπο κέζα εἰο ηὴλ Ἱεξνπζαιήκ, θαὶ νἱ παηέξεο θαὶ αἱ κεηέξεο ἔζθαδνλ ηὰ
ηέθλα ησλ θαὶ ηὰ ἔηξσγνλ (55)· ὇ δηάβνινο ζέιεη λὰ ηξψγνπλ νἱ γνλεῖο ηὰ ηέθλα ησλ,
θαὶ ὄρη ὁ Θεφο.

Ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ, ὁ ἄλζξσπνο ηί θαθὸλ παζαίλεη ὅηαλ ἁκαξηάλε θαὶ ηὸλ
ἐγθαηαιείςε ὁ Θεφο; Φνβεξὸλ ηὸ ἐκπεζεῖλ εἰο ρείξαο Θενῦ δῶληνο. Μεγάιελ
ε὎ζπιαρλίαλ ἔρεη ὁ Θεφο, ἀιιὰ ἔρεη θαὶ κεγάιελ ὀξγήλ· θαὶ θαζὼο ἐπαίδεπζε ηνὺο
἗βξαίνπο, παηδεχεη θαὶ ἟κᾶο, ἀλίζσο θαὶ δὲλ θάκλσκελ θαιά.

Βάλεη ὁ Θεὸο ηὸλ βαζηιέα κέζα εἰο ηὴλ Ἱεξνπζαιὴκ θαὶ ζαλαηψλεη ρίιηεο ἑθαηὸλ
εἴθνζη ρηιηάδεο ἗βξαίνπο, θαὶ ηφζνλ, ὁπνὺ ἔγηλε ηὸ αἷκα ὡζὰλ ζάιαζζα. Σξηάληα
θισξία ἐπψιεζαλ νἱ ἗βξαῖνη ηὸλ Υξηζηφλ καο, ηξηάληα εἰο ηὸ θισξὶ ἐπψιεζελ ὁ
Υξηζηφο καο ρίιηεο ρηιηάδεο ἗βξαίνπο. ἖ζὺ ἔκαζεο θαὶ πσιεῖο ηὸλ Υξηζηφλ, θαὶ
ἐθεῖλνο δὲλ ἞κπνξεῖ λὰ ζὲ πσιήζε;

Ἡ θαθία ηῶλ Ἑβξαίσλ


Καὶ ηψξα κὴ δπλάκελνη νἱ ἗βξαῖνη λὰ ηὸλ κεηαζηαπξψζνπλ ηὸλ Υξηζηφλ, θάζε
Μεγάιελ Παξαζθεπὴλ ηὸλ θάλνπλ ἀπὸ θεξὶ θαὶ ηὸλ ζηαπξψλνπλ, θαὶ ὕζηεξα ηὸλ
θαίνπλ· ἠ παίξλνπλ ἕλα ἀξλὶ θαὶ ηὸ θηππνῦλ κὲ ηὰ καραίξηα θαὶ ηὸ ζηαπξψλνπλ ἀληὶ
ηνῦ Υξηζηνῦ. Ἀθνχεηε θαθίαλ ηῶλ ἗βξαίσλ θαὶ ηνῦ δηαβφινπ; Καζὼο γελλεζῆ ηὸ
἗βξαηφπαηδνλ, ἀληὶ λὰ ηὸ καζαίλνπλ λὰ πξνζθπλῇ ηὸλ Θεφλ, νἱ ἗βξαῖνη,
παξαθηλνχκελνη ἀπὸ ηὸλ παηέξα ησλ δηάβνινλ, ε὎ζὺο ὁπνὺ γελλεζῆ, ηὸ καζαίλνπλ
λὰ βιαζθεκᾷ θαὶ λὰ ἀλαζεκαηίδῃ ηὸλ Υξηζηφλ καο θαὶ ηὴλ Παλαγίαλ καο· θαὶ
ἐμνδεχνπλ πελήληα, ἑθαηὸλ πνπγγηὰ λὰ εὕξνπλ θαλέλα ρξηζηηαλφπνπιν λὰ ηὸ
ζθάμνπλ, λὰ πάξνπλ ηὸ αἷκα ηνπ, θαὶ κὲ ἐθεῖλν λὰ θνηλσλνῦλ. ὇ δηάβνινο ζέιεη λὰ
πίλσκελ ηὸ αἷκα ηῶλ παηδηῶλ, θαὶ ὄρη ὁ Θεφο. ὇ Υξηζηὸο κᾶο παξαγγέιεη λὰ
ε὎ρψκεζα ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. ὇ ἗βξαῖνο, ὅζνλ θαὶ ἂλ εἶλε θίινο ζνπ, πήγαηλε,
θαιεκέξηζέ ηνλ, θαὶ βάιε ηὸ α὎ηί ζνπ λὰ ἀθνχζεο ηί ζνῦ ιέγεη. ἖ζὺ ηὸλ εὔρεζαη θαὶ
ηὸλ ραηξεηᾶο θαὶ ἐθεῖλνο ζὲ θαηαξᾶηαη θαὶ ζνῦ ιέγεη, θαθὴ ἟κέξα ζνπ, δηφηη ἟ θαιὴ
἟κέξα εἶλε ηνῦ Υξηζηνῦ, θαὶ δὲλ ζέιεη νὔηε λὰ ηὴλ ἀθνχζε νὔηε λὰ ηὴλ εἴπε ὁ
἗βξαῖνο. Κνίηαμε εἰο ηὸ πξφζσπνλ ἕλα ἗βξαῖνλ ὅηαλ γειᾶ· ηὰ δφληηα ηνπ ἀζπξίδνπλ,
ηὸ πξφζσπφλ ηνπ εἶλε ὡζὰλ παλὶ ἀθσξηζκέλν, δηφηη ἔρεη ηὴλ θαηάξαλ ἀπὸ ηὸλ Θεφλ,
θαὶ δὲλ γειᾶ ἟ θαξδία ηνπ. Ἔρεη ηὸλ δηάβνινλ κέζα ηνπ ὁπνὺ δὲλ ηὸλ ἀθήλεη.
Κνίηαμε θαὶ ἕλα ρξηζηηαλὸλ εἰο ηὸ πξφζσπνλ, ἂο εἶλε θαὶ ἀκαξησιφο· ιάκπεη ηὸ
πξφζσπφλ ηνπ, ρχλεη ἟ ράξηο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο. ΢θάδεη ὁ ἗βξαῖνο ἕλα πξφβαηνλ,
θαὶ ηὸ κηζὸ ηὸ ἐκπξνζζηλὸλ ηὸ θξαηεῖ δηὰ ιφγνπ ηνπ, θαὶ ηὸ πηζηλὸλ ηὸ κνπληδψλεη
θαὶ ηὸ πσιεῖ εἰο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο δηὰ λὰ ηνὺο καγαξίζε. Καὶ ἂλ ζνῦ δψζε ὁ ἗βξαῖνο
θξαζὶ ἠ ξαθί, εἶλε ἀδχλαηνλ λὰ κὴ ηὸ καγαξίζε πξῶηνλ· θαὶ ἂλ δὲλ πξνθζάζε λὰ
θαηνπξήζε κέζα, ζὰ πηχζε. Ὅηαλ ἀπνζάλε θαλέλαο ἗βξαῖνο, ηὸλ βάδνπλ κέζα εἰο
ἕλα ζθαθίδη κεγάιν θαὶ ηὸλ πιέλνπλ κὲ ξαθί, θαὶ ηνῦ βγάλνπλ ὅιελ ηνπ ηὴλ βξῶκα,
θαὶ ἐθεῖλν ηὸ ξαθὶ ηὸ θηηάλνπλ κὲ κπξηζηηθά, θαὶ ηφηε ηὸ πσινῦλ εἰο ηνὺο
ρξηζηηαλνὺο ε὎ζελφηεξνλ, δηὰ λὰ ηνὺο καγαξίζνπλ. Πσινῦλ ςάξηα εἰο ηὴλ πφιηλ νἱ
἗βξαῖνη; Ἀλνίγνπλ ηὸ ζηφκα ηνῦ ὀςαξίνπ θαὶ θαηνπξνῦλ κέζα, θαὶ ηφηε ηὸ πσινῦλ
εἰο ηνὺο ρξηζηηαλνχο.

὇ ἗βξαῖνο κνῦ ιέγεη πὼο ὁ Υξηζηφο κνπ εἶλε κπάζηαξδνο (56), θαὶ ἟ Παλαγία κνπ
πφξλε. Σὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ ιέγεη πὼο ηὸ ἔγξαςελ ὁ δηάβνινο. Σψξα ἔρσ κάηηα λὰ
βιέπσ ηὸλ ἗βξαῖνλ; Ἕλαο ἄλζξσπνο λὰ κὲ ὏βξίζε, λὰ θνλεχζε ηὸλ παηέξα κνπ, ηὴλ
κεηέξα κνπ, ηὸλ ἀδειθφλ κνπ, θαὶ ὕζηεξα ηὸ κάηη λὰ κνῦ βγάιε, ἔρσ ρξένο ὡζὰλ
ρξηζηηαλὸο λὰ ηὸλ ζπγρσξήζσ. Σὸ δὲ λὰ ὏βξίζε ηὸλ Υξηζηφλ κνπ θαὶ ηὴλ Παλαγίαλ
κνπ, δὲλ ζέισ λὰ ηὸλ βιέπσ. Καὶ ἟ ε὎γέληά ζαο πῶο ζᾶο βαζηᾶ ἟ θαξδία λὰ θάλεηε
πξαγκαηείαο κὲ ηνὺο ἗βξαίνπο; ἖θεῖλνο ὁπνὺ ζπλαλαζηξέθεηαη κὲ ηνὺο ἗βξαίνπο,
ἀγνξάδεη θαὶ πσιεῖ, ηί θαλεξψλεη; Φαλεξψλεη θαὶ ιέγεη, πὼο θαιὰ ἔθακαλ νἱ ἗βξαῖνη
θαὶ ἐζαλάησζαλ ηνὺο πξνθήηαο θαὶ ὅινπο ηνὺο δηδαζθάινπο θαὶ ὅινπο ηνὺο θαινχο.
Καιὰ ἔθακαλ θαὶ θάκλνπλ λὰ ὏βξίδνπλ ηὸλ Υξηζηφλ καο θαὶ ηὴλ Παλαγίαλ καο.
Καιὰ θάκλνπλ θαὶ κᾶο καγαξίδνπλ θαὶ πίλνπλ ηὸ αἷκα καο. Σαῦηα δηαηὶ ζᾶο ηὰ εἶπα,
ρξηζηηαλνί κνπ; Ὄρη δηὰ λὰ θνλεχεηε ηνὺο ἗βξαίνπο θαὶ λὰ ηνὺο θαηαηξέρεηε, ἀιιὰ
δηὰ λὰ ηνὺο θιαίεηε, πῶο ἄθεζαλ ηὸλ Θεὸλ θαὶ ἐπῆγαλ κὲ ηὸλ δηάβνινλ. ΢ᾶο ηὰ εἶπα
λὰ κεηαλνήζσκελ ἟κεῖο ηψξα ὁπνὺ ἔρνκελ θαηξφλ, δηὰ λὰ κὴ ηχρε θαὶ κᾶο ὀξγηζζῆ ὁ
Θεὸο θαὶ κᾶο ἀθήζε ἀπὸ ηὸ ρέξη ηνπ θαὶ ηὸ πάζσκελ θαὶ ἟κεῖο ζὰλ ηνὺο ἗βξαίνπο
θαὶ ρεηξφηεξα.

Ἡ Ἐξγαζία κνπ εἶλε Ἐξγαζία ηνῦ Γέλνπο


Υξηζηηαλνί κνπ, θζάλνπλ α὎ηά· δὲλ ἞κπνξῶ λὰ ζᾶο εἴπσ πεξηζζφηεξα. ΢ᾶο εἶπα θαὶ
ἐγὼ ἐθεῖλν ὁπνὺ κὲ ἐθψηηζελ ὁ Θεφο· δεηήζαηε θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο λὰ κάζεηε ηὰ ἄιια
(57). Δἶζζε θξφληκνη θαὶ γλσζηηθνί· θαηαιάβαηε ηὸ θαιφλ ζαο θαὶ θάκεηέ ην. Σψξα ηί
θάκλνκελ, ρξηζηηαλνί κνπ; ἖γὼ ζᾶο ζπκβνπιεχσ, ἀκὴ δὲλ κὲ ζπκβνπιεχεηε θαὶ ἟
ε὎γελία ζαο; Ἡ ἐξγαζία ἟ ἰδηθή κνπ, εἶλε θαὶ ἰδηθὴ ζαο, εἶλε ηῆο πίζηεψο καο, ηνῦ
Γέλνπο καο. Ἔρσ θαὶ δπὸ ινγηζκνχο. ὇ ἕλαο ινγηζκὸο κνῦ ιέγεη λὰ ζᾶο ε὎ρεζῶ θαὶ
λὰ κὲ ε὎ρεζῆηε, θαὶ λὰ ζεθσζῶ λὰ πεγαίλσ εἰο ἄιιν κέξνο, λὰ ἀθνχζνπλ θαὶ ἄιινη
ἀδειθνί καο ὁπνὺ κὲ θαξηεξνῦλ. ὇ ἄιινο ινγηζκὸο κνῦ ιέγεη: Ὄρη, κὴ πεγαίλεο,
κφλνλ θάζεζε λὰ θάκεο θαζὼο ἔθακεο θαὶ εἰο ηὰ ἄιια ρσξία, λὰ ηειεηψζεο θαὶ ηὰ
ἐπίινηπα. Γηφηη α὎ηὰ ὁπνὺ εἴπνκελ εἰο ηξεῖο ιφγνπο κὲ ζπληνκίαλ, ὁκνηάδνπλ ὡζὰλ
ἕλαο ἄλζξσπνο λὰ θηίζε κία ἐθθιεζίαλ ρσξὶο ζθεπήλ. Σὰ ἄιια ὁπνὺ ἔρνκελ λὰ
εἴπσκελ ὁκνηάδνπλ ὡζὰλ ζθεπήλ. Πνία εἶλε ἟ ζθεπή; ἖γὼ βιέπσ ηὸ Γέλνο καο ὁπνὺ
ἔπεζελ εἰο πνιιὰ θαθά· ἔρνπλ θαηάξεο, ἀθνξηζκνχο, ἀλαζεκαηηζκνχο, ὅξθνπο,
βιαζθεκίαο θαὶ ἄιια ηνηαῦηα. Νὰ θαζαξηζζνῦλ νἱ ρξηζηηαλνὶ λὰ ἁγηαζζνῦλ ηὰ ρσξία
ησλ θαὶ λὰ θαζαξηζζνῦλ ςπρηθῶο θαὶ ζσκαηηθῶο. Σὸ δεχηεξνλ παξαθηλῶ ηνὺο
ρξηζηηαλνὺο λὰ θηηάζνπλ ζηαπξνὺο θαὶ θνκπνζρνίληα, θαὶ παξαθαιῶ ηὸλ Υξηζηφλ
καο θαὶ ηὰ ε὎ινγεῖ, δηὰ λὰ ηὰ ἔρνπλ νἱ ρξηζηηαλνὶ θπιαθηήξηα. Σξίηνλ εἶλε ὁπνὺ
θάκλσ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο ὅινπο θαὶ ζπγρσξνῦλ δσληαλνὺο θαὶ ἀπνζακέλνπο. Ἀιιὰ
ηψξα κνῦ δίλεηε ηὴλ ε὎ρήλ ζαο λὰ πεγαίλσ, θαὶ ηὰ ἄιια ηὰ ηειεηψλεηε ἟ ε὎γέληά
ζαο; -Ὄρη, ἅγηε δηδάζθαιε, ζὲ παξαθαινῦκελ λὰ θαζήζεο λὰ κᾶο ηειεηψζεο, δηφηη
δὲλ ἞μεχξνκελ λὰ ηὰ θάκσκελ. -Καιά, ρξηζηηαλνί κνπ, δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ηνῦ Υξηζηνῦ
καο θαὶ ηὴλ ἰδηθήλ ζαο ζὰ θαζήζσ.

Σὸ Ἅγηνλ Δ὎ρέιαηνλ
Δἶλε πνιινὶ παπάδεο ἐδῶ; Κάκλεηε ηὸλ θφπνλ, ἅγηνη ἱεξεῖο, λὰ ζεθσζῆηε ἐπάλσ λὰ
ἰδῶ, εἶζζε πνιινί; Ἅγηνη ἱεξεῖο, κνῦ θάκλεηε κίαλ ράξηλ, λὰ δηαβάζσκελ ἕλα ἅγηνλ
Δ὎ρέιαηνλ, λὰ ρξηζζνῦλ νἱ ρξηζηηαλνὶ νἱ ἀδειθνί καο; -὇ξηζκφο ζνπ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ.
Ἔρσ θισξία πνιιὰ λὰ ζᾶο πιεξψζσ, κὰ δὲλ ζᾶο ηὰ δίδσ. Θέισ ράξηζκα, δηφηη κὲ
πιεξσκὴλ δὲλ ἐλεξγεῖ ἟ ράξηο ηνῦ Θενῦ, ηνῦ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο· δηφηη ἔηζη ιέγεη
ὁ Υξηζηφο καο: Υάξηζκα ζᾶο ἔδσζα ἐγὼ ηὴλ ράξηλ κνπ, ράξηζκα λὰ ηὴλ δίδεηε θαὶ
ζεῖο εἰο ηνὺο ἀδειθνχο ζαο. Σὸ θάκλεηε ἅγηνη ἱεξεῖο; -Μάιηζηα, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. -
Παξαθαιῶ θαὶ ἐγὼ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο θαὶ ζᾶο ζπγρσξνῦλ δη᾿ α὎ηὸ ηὸ ράξηζκα.
Θέιεηε λὰ βάισ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ζᾶο ζπγρσξήζνπλ, ἠ δὲλ ἔρεηε ἁκαξηίαο; Καὶ
ζᾶο θηιεχσ αὔξηνλ ἀπὸ ἕλα βηβιίνλ, ὄρη δηὰ πιεξσκήλ, ἀιιὰ δηὰ κίαλ ε὎ρήλ. -
὇ξηζκφο ζνπ. ΢ᾶο παξαθαιῶ, ρξηζηηαλνί κνπ, λὰ εἰπῆηε δηὰ ηνὺο ἁγίνπο ἱεξεῖο, ὁπνὺ
ζὰ ζᾶο δηαβάζνπλ ηὸ ἅγηνλ Δ὎ρέιαηνλ, ηξεῖο θνξάο: ὇ Θεὸο ζπγρσξῆζνη θαὶ ἐιεῆζνη
α὎ηνχο. Ἂλ ζέιεηε θαὶ ἟ ἁγησζχλε ζαο δεηήζαηε ζπγρψξεζηλ. Ἅγηε ἐθεκέξηε, κνῦ
ρξεηάδνληαη ἀπφςε λὰ ἑηνηκάζεο εἴθνζη θιεηδάληα θαὶ δπὸ ὀθάδεο ιάδη. Υξηαιίδηα
ἔρεη ηὸ παηδὶ ηὸ ἰδηθφ κνπ θαὶ ζνῦ δίδεη (58). Καὶ ἂλ ζέιεο, πεξηπάηεζε, παπά κνπ, εἰο
ηὰ ζπίηηα λὰ καδεχζεο θακκηὰ δηεθαξηὰ ὀθάδεο ιάδη, θαὶ βάλεηο δηὰ ηὸ Δ὎ρέιαηνλ κία
ὀθά, θαὶ ηὸ ἄιιν ηὸ δίλεηο ηῆο παπαδηᾶο θαὶ ηὸ ηξψγεη. Γὲλ εἶλε θαιὰ ἔηζη; Σὸ
θάκλεηο; -Σὸ θάκλσ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. -Ἂλ δὲλ ηὸ θάκεο, αὔξηνλ ζὲ θεξχηησ ςεχζηε
θαὶ ζὲ ἐληξνπηάδσ. ΢εθσζῆηε ἐπάλσ δέθα ἐληφπηνη· ἀθνχζαηε. Οἱ πέληε λὰ θάκεηε
ἀπφςε δεθαπέληε ζαθθηά· θαὶ ζεῖο αἱ γπλαῖθεο λὰ θέξεηε ςσκὶ θαὶ ηὸ ζηηάξη ἀπφςε·
θαὶ ζεῖο νἱ πέληε λὰ ζηαζῆηε ἐπίηξνπνη, θαὶ λὰ θφςεηε ηὰ ςσκηὰ θαὶ λὰ ηὰ βάιεηε
κέζα ζηὰ ζαθθηά, θαὶ ηὸ ζηηάξη. Σὸ θάκλεηε; -Σὸ θάκλνκελ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. ἖ζεῖο νἱ
ἄιινη πέληε λὰ θέξεηε πέληε θαδάληα λεξὸ ἀπφςε λὰ μεκεξσζνῦλ ἕηνηκα δηὰ λὰ
παξαθαιέζσκελ ηὸλ Υξηζηὸλ αὔξηνλ λὰ ηὰ ε὎ινγήζε θαὶ λὰ πάξνπλ νἱ ρξηζηηαλνὶ δη᾿
ἁγηαζκφλ. Σὸ θάκλεηε; -Σὸ θάκλνκελ, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. -Καιά, παηδηά κνπ. Καζήζαηε
λὰ ηειεηψζσκελ θαὶ ηὰ ἐπίινηπα. Πξνρέηε ινηπφλ, παηδηά κνπ, λὰ κὴ
὏πεξεθαλεχεζζε.

(Σὰ ἐπίινηπα εἶλε εἰο ηὸ ηέινο ηῆο Α´ δηδαρῆο).


ΓΗΓΑΥΖ Δ´
Ἡ Υξηζηηαληθὴ Μόξθσζηο ηῆο Νέαο Γελεᾶο
἖λ ἀξρῇ ἐπνίεζελ ὁ Θεὸο ηὸλ ν὎ξαλὸλ θαὶ ηὴλ γῆλ θαὶ πάληα ηὰ ἐλ α὎ηνῖο θ.ιπ.,
ιέγεη ὁ πξνθήηεο Μσυζῆο πεθσηηζκέλνο ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ εἰο ηὴλ Ἁγίαλ Γξαθήλ.

Σὸλ παιαηὸλ θαηξφλ, ρξηζηηαλνί κνπ, ἐγίλνλην θαινὶ ἄλζξσπνη. Μεηαμὺ εἰο ηνὺο
πνιινὺο ἔρνκελ θαὶ ἕλα ὀλνκαδφκελνλ Μσυζῆλ. ὇ Μσυζῆο, ἀδειθνί κνπ, ἀπὸ
κηθξὸλ παηδίνλ ἔιαβε δπὸ πξάγκαηα εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ· ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεὸλ θαὶ εἰο
ηνὺο ἀδειθνχο ηνπ. Α὎ηὰο ηὰο δπὸ ἀγάπαο λὰ ἔρεηε, ραξάλ, δφμαλ, ἀγαιιίαζηλ,
πινῦηνλ, ζεζαπξφλ· λὰ ραηξψκεζα κὲ α὎ηὰο ηὰο δπὸ ἀγάπαο πάληνηε. ΢αξάληα
ρξφλνπο ἐζπνχδαζελ ὁ πξνθήηεο Μσυζῆο λὰ κάζε ηὰ γξάκκαηα, δηὰ λὰ θαηαιάβε
πνῦ πεξηπαηεῖ. Νὰ ζπνπδάδεηε θαὶ ἐζεῖο, ἀδειθνί κνπ, λὰ καλζάλεηε γξάκκαηα ὅζνλ
἞κπνξεῖηε. Καὶ ἂλ δὲλ ἐκάζεηε νἱ παηέξεο, λὰ ζπνπδάδεηε ηὰ παηδηά ζαο, λὰ
καλζάλνπλ ηὰ ἑιιεληθά, δηφηη θαὶ ἟ ἖θθιεζία καο εἶλε εἰο ηὴλ ἑιιεληθήλ. Καὶ ἂλ δὲλ
ζπνπδάζεο ηὰ ἑιιεληθά, ἀδειθέ κνπ, δὲλ ἞κπνξεῖο λὰ θαηαιάβεο ἐθεῖλα ὁπνὺ
ὁκνινγεῖ ἟ ἖θθιεζία καο. Καιχηεξνλ, ἀδειθέ κνπ, λὰ ἔρεο ἑιιεληθὸλ ζρνιεῖνλ εἰο
ηὴλ ρῶξαλ ζνπ, παξὰ λὰ ἔρεο βξχζεο θαὶ πνηάκηα· θαὶ ὡζὰλ κάζεο ηὸ παηδί ζνπ
γξάκκαηα, ηφηε ιέγεηε ἄλζξσπνο. Σὸ ζρνιεῖνλ ἀλνίγεη ηὰο ἐθθιεζίαο· ηὸ ζρνιεῖνλ
ἀλνίγεη ηὰ κνλαζηήξηα (59).

΢αξάληα ρξφλνπο παξεθάιεη ὁ Μσυζῆο ηὸλ Θεὸλ δηὰ λὰ μεζθιαβψζε ηνὺο ἀδειθνχο
ηνπ ηνὺο ἗βξαίνπο ἀπὸ ηὴλ Αἴγππηνλ. Πξέπεη θαὶ ζχ, ἀδειθέ κνπ, λὰ παξαθαιῆο ηὸλ
Θεὸλ ὅζνλ ἞κπνξεῖο δηὰ ηὸ θαιὸλ ηνῦ ἀδειθνῦ ζνπ· ὄρη, ἀδειθέ κνπ, λὰ ηὸλ
θιέπηεο θαὶ λὰ ηὸλ θνλεχεο θαὶ λὰ ἀγαπᾶο ηὸ θαθφλ ηνπ. ΢αξάληα ἟κέξαο θαὶ
ζαξάληα λχθηαο ἐλήζηεπζελ ὁ πξνθήηεο Μσυζῆο, ὡζὰλ ὁπνὺ ἐθαζαξίζζε ςπρηθῶο
θαὶ ζσκαηηθῶο ἀπὸ πάζαλ ἁκαξηίαλ. Ἀθνχζαηε, ἀδειθνί κνπ, ηί θαιὰ πνὺ ἔθακελ ὁ
πξνθήηεο Μσυζῆο, λὰ ἰδῆηε θαὶ ὁ παλάγαζνο Θεὸο ηί κεγάιν θαιὸλ ὁπνὺ ηνῦ
ἐράξηζε. Σὸλ ἐρεηξνηφλεζε βαζηιέα θαὶ ἐβαζίιεπζε ζαξάληα ρξφλνπο· ηὸλ ἔθακε θαὶ
πξνθήηελ εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ, λὰ ἞μεχξε ὅια ηὰ κέιινληα θαὶ ηὰ παξειζφληα· ηὸλ
ἔθακελ ὡζὰλ ηὸλ ἑαπηφλ ηνπ ὁ Θεφο. Ἔδεζελ ὁ πξνθήηεο Μσυζῆο ἑθαηὸλ εἴθνζη
ὀθηὼ ρξφλνπο θαὶ ἐπέξαζε θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ ἐπῆγε θαὶ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ
ραίξεηαη πάληνηε. Ἔηζη πξέπεη, ἀδειθνί κνπ, λὰ παηδεπψκεζα θαὶ ἟κεῖο, λὰ
πηζηεχσκελ ὅζνλ εἶλε δπλαηφλ, λὰ θαζαξηδψκεζα ἀπὸ πάζαλ ἁκαξηίαλ ςπρηθὴλ θαὶ
ζσκαηηθήλ, θαὶ λὰ γηλψκεζα ὡζὰλ Ἄγγεινη. Καὶ ἂλ δὲλ παηδεπψκεζα, ἀδειθνί κνπ,
παξὰ ηξψγσκελ θαὶ πίλσκελ, θαὶ ραηξψκεζα, θαὶ ρνξεχσκελ, δὲλ πξέπεη λὰ ιεγψκεζα
ἄλζξσπνη, ἀιιὰ δῶα ἄινγα.

Οἱ Πξσηόπιαζηνη θαὶ ἡ Πηῶζηο ησλ


὇ παλάγαζνο Θεφο, ἀδειθνί κνπ, ἐθψηηζε ηὸλ πξνθήηελ Μσυζῆλ θαὶ κᾶο ἔγξαςε
πνιιὰ θαὶ δηάθνξα λνήκαηα. ἖θεῖλα ὁπνὺ εἴπνκελ ἐςέο, εἶλε ἀπὸ ηὸλ πξνθήηελ
Μσυζῆλ. Δἴπνκελ ἐςέο, ἀδειθνί κνπ, πὼο ὁ παλάγαζνο Θεὸο εἶλε ἕλαο,
ἀθαηάιεπηνο, ἀλεξκήλεπηνο, παληνδχλακνο· πὼο εἶλε ἟ Ἁγία Σξηάο, Παηήξ, Τἱὸο θαὶ
Ἅγηνλ Πλεῦκα· πὼο ἔθακε δέθα ηάγκαηα Ἀγγέινπο πξῶηνλ· πὼο ηὸ ἕλα ηάγκα ἔγηλαλ
δαίκνλεο δηὰ ηὴλ ὏πεξεθάλεηάλ ησλ, θαὶ ηφηε ἔθακελ ὁ Θεὸο ἟κᾶο ηνὺο ἀλζξψπνπο
δηὰ λὰ κᾶο βάιε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, εἰο ηὸ πξῶηνλ ηάγκα ηῶλ Ἀγγέισλ.

Καὶ ἔπιαζελ ὁ Θεὸο ἕλα ἄλδξα θαὶ κίαλ γπλαίθα. Καζὼο δπκψλνκελ ἟κεῖο ηὸ ἀιεχξη
κὲ ηὸ λεξὸλ θαὶ θάκλνκελ ἕλα ςσκί, ἔηζη θαὶ ὁ Θεὸο ἐπῆξε ρῶκα θαὶ ηὸ ἐδχκσζε θαὶ
ἔθακελ ἕλα ἄλδξα, θαὶ ἐλεθχζεζε θαὶ ηνῦ ἔδσζε ςπρὴλ ἀγγειηθὴλ ἀζάλαηνλ.
Γπλαίθα εἰο ηὸλ θφζκνλ δὲλ ἦην, θαὶ ἔβγαιελ ὁ Θεὸο ἀπὸ ηὸλ ἄλδξα κίαλ πιεπξὰλ
θαὶ ηὴλ ἐρξεσζηνῦζε. Γπλαῖθεο εἰο ηὸλ θφζκνλ ἦζαλ ρίιηεο ρηιηάδεο, ἀιιὰ θακκία
δὲλ ε὏ξέζε λὰ πιεξψζε ηὴλ πιεπξὰλ ηνῦ Ἀδάκ, παξὰ ἟ Γέζπνηλα Θενηφθνο, ὁπνὺ
἞μηψζε θαὶ ἐγέλλεζε ηὸλ Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ θαὶ Θεφλ, δηὰ ηὴλ θαζαξφηεηά ηεο.
Παξζέλνο ἦην θαὶ παξζέλνο ἔκεηλε, θαὶ ἔγηλε Βαζίιηζζα εἰο ηὸλ ν὎ξαλὸλ θαὶ εἰο ηνὺο
Ἀγγέινπο θαὶ πάζεο λνεηῆο θαὶ αἰζζεηῆο θηίζεσο.

Ἔθακε δὲ ὁ παλάγαζνο Θεὸο ἕλα παξάδεηζνλ θαηὰ ηὸ κέξνο ηῆο Ἀλαηνιῆο ὅινλ ραξὰ
θαὶ ε὎θξνζχλελ. Ἔβαιε δὲ ὁ Θεὸο ηὸλ ἄλδξα θαὶ ηὴλ γπλαίθα κέζα εἰο ηὸλ
παξάδεηζνλ, θαὶ ηνὺο ἐράξηζε θαὶ ὅια ηὰ ἀγαζὰ ηνῦ παξαδείζνπ, θαὶ ηνὺο
παξήγγεηιελ ὁ παλάγαζνο Κχξηνο, δηὰ λὰ γλσξίδνπλ Θεφλ, δηὰ λὰ γλσξίδνπλ
Πνηεηήλ, κίαλ κηθξὰλ παξαγγειίαλ, ιέγσλ εἰο α὎ηνχο, ὅηη ἀπὸ κίαλ ζπθῆλ λὰ κὴ
θάγεηε ζχθα, θαὶ ἂλ δὲλ θπιάμεηε ηὴλ ἐληνιήλ κνπ θαὶ θάγεηε ζχθα, ἐγὼ ζὰ ζᾶο
ζαλαηψζσ. ὇ ἄλδξαο θαὶ ἟ γπλαίθα θαηεθξφλεζαλ ηὴλ πξνζηαγὴλ ηνῦ Θενῦ θαὶ
ἔθαγνλ. Νὰ ἀπέρεηε ινηπφλ, ἀδειθνί κνπ· λὰ κὴ θάκλεηε ὡζὰλ ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ ηὴλ
Δὔαλ, λὰ θαηαθξνλῆηε ηὸλ ιφγνλ ηνῦ Θενῦ (60), δηφηη, ἀδειθνί κνπ, ὁ παλάγαζνο
Θεὸο εἶλε εὔζπιαρλνο ἀιιὰ εἶλαη θαὶ δίθαηνο. Ἔρεη θαὶ ξάβδνλ ζηδεξὰλ εἰο ηὰο ρεῖξαο
ηνπ. ἖μφρσο ζεῖο αἱ γπλαῖθεο λὰ πξνζέρεηε λὰ κὴ ηὸ πάζεηε ὡζὰλ ηὴλ Δὔα.

὇ ἄλδξαο θαὶ ἟ γπλαίθα θαηεθξφλεζαλ ηὴλ πξνζηαγὴλ ηνῦ Θενῦ θαὶ ἔθαγνλ· ηνὺο
ἐμψξηζελ ὁ Θεὸο ἀπὸ ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ἦιζνλ εἰο ηὸλ θαηεξακέλνλ ηνῦηνλ ηφπνλ.
Λέγνπζη δὲ πὼο ἔθακαλ ηξηαληαηξία παηδηὰ ἀξζεληθά, θαὶ εἴθνζη ἑπηὰ ζπγαηέξαο, θαὶ
ἔδεζαλ ἐλλεαθνζίνπο ηξηάθνληα ρξφλνπο θαὶ ὏πῆγνλ εἰο ηὴλ θφιαζηλ θαὶ ἐθαίνλην
θαὶ ἐθινγίδνλην πέληε θαὶ ἥκηζπ ρηιηάδεο ρξφληα.

Γάκνο θαὶ Παηδνπνηΐα


Ἕσο ἐδῶ ηὸ ἐθέξακελ ἐςέο. Ὅινη νἱ ἄλζξσπνη ἀπὸ ἕλα ἄλδξα θαὶ κίαλ γπλαίθα
ἐγελλήζεκελ, θαὶ ὅινη εἴκεζα ἀδειθνί. ὇ δηάβνινο, ἀδειθνί κνπ, ὁ κηζφθαινο (61)
ἐρζξφο καο, βιέπνληαο ηὸλ θφζκνλ πῶο πιεζαίλεη, ἐθζφλεζε θαὶ ἐβνπιήζε εἰο ηὴλ
θαξδίαλ ηνπ λὰ ἐμνινζξεχζε ηὸλ θφζκνλ θαὶ ἔβαιε κίζνο εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηῶλ
ἀλζξψπσλ λὰ κηζνῦλ ἀιιήινπο θαὶ λὰ κὴ ὏παλδξεχσληαη θαὶ γελλῶζη ηέθλα θαὶ
α὎μάλε ὁ θφζκνο. Καὶ ἔξηςε ηνὺο ἀλζξψπνπο εἰο ἀξζελνθνηηίαο, θηελνβαζίαο θαὶ
ἄιια αἰζρξά, ὁπνὺ δὲλ ηὰ ἔθακλνλ νὔηε ηὰ ἄινγα δῶα. Βιέπσλ ὁ παλάγαζνο Θεὸο
πὼο ὁ κηζφθαινο δηάβνινο ἔβαιε ζθνπὸλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ λὰ ηειεηψζε ηὸλ
θφζκνλ, παξήγγεηιελ ὅηη ὅπνηνο δὲλ θάκλεη παηδηὰ λὰ εἶλε θαηεξακέλνο. Καὶ ἀπὸ
ηφηε ὏παλδξεχνλην θαὶ ἔπαηξλνλ γπλαίθαο. Ἄθνπζε θαὶ ζχ, ἀδειθέ κνπ, ὁπνὺ δὲλ
θάκλεηο παηδηά· ινηπὸλ ἔρεηο θαηάξα; Λνηπὸλ θαθὰ θάκλεηο λὰ ιππᾶζαη. ὇ παλάγαζνο
Θεὸο δηὰ λὰ θφςε ἐθεῖλν ηὸ θαθὸλ ηὸ ἔθακε. ΢χ, ἀδειθέ κνπ, ὁπνὺ ιππᾶζαη πὼο δὲλ
θάκλεηο παηδηά, γνγγχδεηο πὼο ἔρεηο θαηάξα; Γὲλ ἔρεηο θαηάξα.
Ἡ Ἀμία ηῆο Παξζελίαο
Υηιηάδεο, κπξηάδεο ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο εἰο ηὸλ θφζκνλ, ὁπνὺ ἐθχιαμαλ ηὴλ
παξζελίαλ θαὶ δὲλ ἔθακνλ παηδηά. Καὶ ἂλ ἔρεο ζὺ ηὴλ θαηάξαλ, ηὴλ ἔρνπλ θαὶ
ἐθεῖλνη· ηὴλ ἔρσ θαὶ ἐγὼ ὁπνὺ εἶκαη θαιφγεξνο. Καὶ ηί ζὲ βιάπηεη λὰ γελλήζεο ὅινπο
ηνχηνπο ηνὺο ἀλζξψπνπο ηέθλα πλεπκαηηθά; Πάξε, ἀδειθέ κνπ, δπὸ πησρὰ εἰο ηὸ
ζπίηη ζνπ λὰ ηὰ θάκεο ηέθλα ζνπ πλεπκαηηθά, λὰ ἔρεο κηζζὸλ ἀπὸ ηὸλ Θεὸλ θαὶ
ηηκὴλ ἀπὸ ηνὺο ἀλζξψπνπο· λὰ γελλήζεο ηὴλ ηαπείλσζηλ, λεζηείαλ, πξνζεπρήλ,
ἐιεεκνζχλελ, ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεὸλ θαὶ εἰο ηνὺο ἀδειθνὺο ζνπ, θαὶ ηφηε ζψδεζαη.
἖ζὺ πάιηλ, ἀδειθέ κνπ, ὁπνὺ θάκλεηο ηὰ παηδηά, λὰ θιαίεο θαὶ λὰ ιππᾶζαη, δηφηη
ὅζαο ἁκαξηίαο θάκλνπλ ηὰ παηδηά ζνπ ἀλαθέξνληαη θαὶ εἰο ηὴλ ςπρήλ ζνπ. Μέλεηο
ἀλχπαλδξνο; Ἕλα ρξένο ρξσζηᾶο. ὘παλδξεχζεο; Ἔρεηο ρξένο λὰ ζψζεο θαὶ ηὴλ
γπλαίθα ζνπ, δπὸ παηδηά, ηξία, πέληε ἠ δέθα ἔθακεο. Ὅζα παηδηὰ θαὶ ἂλ θάκεο, ηφζα
ρξέε ρξεσζηεῖο. Γὲλ ἀθνχεηο ὁπνὺ ιέγνπλ ηὰ παηδηά ζνπ: Ἀλάζεκα ηὸλ παηέξα ὁπνὺ
ηὰ ἔζπεξλε; ἖γὼ ἀγξνηθῶ πνιινὺο ὁπνὺ ηὸ ιέγνπλ. Γηὰ ηνῦην, ἀδειθέ κνπ, ἐζὺ
ὁπνὺ θάκλεηο ηὰ παηδηά, λὰ ηὰ παηδεχεο θαὶ λὰ ηὰ καλζάλεο γξάκκαηα θαὶ ἐμφρσο
ἑιιεληθά, δηφηη ἟ ἖θθιεζία καο εἶλε εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴλ γιψζζαλ. Γὲλ ζᾶο ιέγσ
πεξηζζζφηεξα, δηφηη εἶζζε θξφληκνη θαὶ γλσζηηθνί.

Ἡ Οἰθνγέλεηα ηῆο Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ


Σὸλ παιαηὸλ θαηξὸλ ἦην ἕλαο ἄλζξσπνο ὀλνκαδφκελνο Ἰσαθείκ, εἶρε δὲ θαὶ κίαλ
γπλαίθα ὀλνκαδνκέλελ Ἄλλαλ. Καιὸο θαὶ ὁ ἄλδξαο θαιὴ θαὶ ἟ γπλαίθα, θαὶ ἀπὸ
γέλνο βαζηιηθὸλ θαὶ νἱ δπφ, ἀιιὰ ἟ γπλαίθα ἦην θαιπηέξα. Πνιιὲο γπλαῖθεο
ε὏ξίζθνληαη εἰο ηὸλ θφζκνλ ὁπνὺ εἶλε θαιχηεξεο ἀπὸ ηνὺο ἄλδξαο. Σί ζὲ ὠθειεῖ λὰ
θαπρᾶζαη πὼο εἶζαη ἄλδξαο, θαὶ εἶζαη ρεηξφηεξνο ἀπὸ ηὴλ γπλαίθα θαὶ πεγαίλεηο εἰο
ηὴλ θφιαζηλ θαὶ θαίεζαη πάληνηε, θαὶ ἟ γπλαίθα ζνπ πεγαίλε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ
ραίξεηαη πάληνηε; Ἦζαλ δέ, ἀδειθνί κνπ, ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα ἄλζξσπνη ε὎ιαβεῖο,
ζψθξνλεο, ἐλάξεηνη, ηαπεηλνί. Δἶραλ ηὸλ νἶθνλ ησλ μελνδνρεῖνλ, ἀιιὰ παηδηὰ δὲλ
ἔθακλνλ. Γλσξίδνληεο πὼο ὁ παλάγαζνο Θεὸο δίδεη ὅια ηὰ ἀγαζά, ηὸλ παξεθάινπλ
λὰ ηνὺο δψζε ἕλα ηέθλνλ, ἀξζεληθὸλ ἠ ζειπθφλ, θαὶ λὰ ηὸ ἀθηεξψζνπλ εἰο ηὸλ Ναφλ.
Βιέπσλ ὁ παλάγαζνο ηὴλ θαιήλ ησλ γλψκελ θαὶ ηῶλ δπφ, ε὎ζὺο ἐγγαζηξψζε ἟
γπλαίθα ηνῦ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἐγέλλεζε ηὴλ Γέζπνηλαλ Θενηφθνλ, ηὴλ Βαζίιηζζαλ ηνῦ
ν὎ξαλνῦ θαὶ ηῆο γῆο, θαὶ ηὴλ ὠλφκαζε Μαξίαλ, θαὶ ζέιεη εἰπῆ Κπξία -Βαζίιηζζα.
Ἀθνχεηε ἀδειθνί κνπ, πῶο ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα εἶρνλ ηὴλ ἐιπίδα ησλ εἰο ηὸλ Θεὸλ
θαὶ ηνὺο ἔδσθελ ηὴλ ράξηλ ὁπνὺ ηνῦ ἐδήηεζαλ. Οἱ κάξηπξεο ἞γφξαζαλ ηὸλ
παξάδεηζνλ κὲ ηὸ αἷκα ησλ, νἱ ἀζθεηαὶ κὲ ηὴλ ἀζθεηηθήλ ησλ δσήλ, θαὶ ἟κεῖο,
ἀδειθνί, ὁπνὺ θάκλνκελ ηὰ παηδηά, κὲ ηί ζὰ ἀγνξάζσκελ ηὸλ παξάδεηζνλ; Μὲ ηὴλ
θηινμελίαλ· λὰ θηιεχσκελ ηνὺο πησρνχο, ηνὺο ηπθινὺο θαὶ ρσινὺο ἀδειθνχο καο,
ὡζὰλ ηὸλ Ἰσαθείκ, θαὶ ὄρη ηνὺο πινπζίνπο, δηφηη ἔρνπλ ἐθεῖλνη ἐδῶ, θαὶ κᾶο
ἐμαγνξάδνπλ εἰο ηαχηελ ηὴλ δσὴλ ηὴλ καηαίαλ· κὰ νἱ πησρνὶ δὲλ ἔρνπλ λὰ κᾶο
ἐμαγνξάζνπλ ἐδῶ, θαὶ κᾶο ηὸ δίδεη ὁ παλάγαζνο Θεὸο εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ
ἑθαηνληαπιαζίσο. ΢εῖο, ἀδειθνί κνπ, ὁπνὺ δὲλ θάκλεηε παηδηά, λὰ ἔρεηε ηὴλ ἐιπίδα
ζαο εἰο ηὸλ Θεφλ, ὡζὰλ ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα, ὄρη λὰ θάκλεηε γνεηείαο θαὶ καγηθὰ
θαὶ ἄιια δηαβνιηθά, λὰ βιέπεηε ηὴλ ηχρελ ζαο, ηὴλ κνίξαλ ζαο κὲ καγείαο. ἖γὼ
λνκίδσ πὼο βγαίλνπλ κεξηθὰ ηέθλα ηνῦ δηαβφινπ θαὶ πεξηπαηνῦλ εἰο ηὸλ θφζκνλ θαὶ
ιέγνπλ: Γῶζε κνπ ἕλα γξφζη, θαὶ ἐγὼ λὰ ζνῦ δψζσ θπιαθηὸλ λὰ θάκεο παηδίνλ
ἀξζεληθφλ. ἖λ ηνχηνηο λὰ κὴ ηνὺο πηζηεχεηε, δηφηη πξάηηνπλ ἔξγα δηαβνιηθὰ θαὶ
βιάπηνπλ ηνὺο ἀλζξψπνπο.

Ἡ Θενηόθνο εἰο ηὸλ Ναόλ


Ὅηαλ ἐπῆγελ ἟ Γέζπνηλα Θενηφθνο ηξηῶλ ρξφλσλ, ἐζπκήζεθε ηὸ ρξένο ηνπ ὁ
Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα, ὁπνὺ ηὴλ εἶρνλ ἀθηεξσκέλελ εἰο ηὸλ Ναφλ, θαὶ ἐπῆξαλ ηὴλ
Κπξίαλ Θενηφθνλ θαὶ ηὴλ ὏πῆγαλ εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ, ὁπνὺ ἦην ὁ πξνθήηεο Εαραξίαο
ὁ ἀξρηεξεχο, ὁ παηέξαο ηνῦ ηηκίνπ Πξνδξφκνπ, θαὶ ε὎ζὺο ἐγλψξηζελ ὁ ἀξρηεξεὺο πὼο
ἐθείλε κέιιεη λὰ γελλήζε ηὸλ Τἱὸλ θαὶ Λφγνλ ηνῦ Θενῦ, ηὸλ Ἰεζνῦλ Υξηζηφλ, ἐθ
Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, ρσξὶο ἄλδξα· παξζέλνο λὰ γελλήζε, θαὶ πάιηλ κεηὰ ηὴλ γέλλεζηλ
παξζέλνο λ᾿ ἀπνκείλε. Καὶ ηὴλ ἐπῆξε θαὶ ηὴλ ἐθίιεζελ ὁ Εαραξίαο, θαὶ ηὴλ ἔβαιε
κέζα εἰο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα, δηφηη ἐγλψξηζε πὼο κέιιεη λὰ γίλε ἟ Γέζπνηλα ζξφλνο ηνῦ
Κπξίνπ καο. Καὶ ἔθακε δψδεθα ρξφλνπο ἟ Θενηφθνο κέζα εἰο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα θαὶ
θαλεὶο ἐθεῖ δὲλ ἐπήγαηλε παξὰ ὁ ἀξρηεξεὺο κίαλ θνξὰλ ηὸλ ρξφλνλ θαὶ ηὴλ ἔβιεπε.
Καὶ ἐηξέθεην κὲ ν὎ξάληνλ ἄξηνλ θαὶ ἐγέλεην πιένλ θαιπηέξα ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο.

὇ Ναὸο Κέληξνλ Ἁγηαζκνῦ


Λνηπφλ, ἀδειθνί κνπ, ηὸ ἅγηνλ Βῆκα θαλεξψλεη ηὸλ ζξφλνλ ηνῦ Θενῦ, ηὸ θαζνιηθὸλ
θαλεξψλεη ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ὁ λάξζεθαο θαλεξψλεη ηὴλ ζχξαλ ηνῦ παξαδείζνπ.
Νὰ ραίξεζζε θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζζε θαὶ ἟ ἁγησζχλε ζαο, ἅγηνη ἱεξεῖο, ὁπνὺ ζᾶο
ἐράξηζελ ὁ Θεὸο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα, ὁπνὺ εἶλε ὁ ζξφλνο ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ
Υξηζηνῦ. Νὰ ἀπέρεηε, ἀδειθνί κνπ, νἱ θνζκηθνὶ λὰ κὴ ἐκβαίλεηε κέζα εἰο ηὸ ἅγηνλ
Βῆκα. Γὲλ πξέπεη λὰ ἐκβαίλε θαλεὶο ἄιινο ἀπὸ ηὸλ παπὰ ὁπνὺ ιεηηνπξγεῖ θαὶ ὁ
δηάθνλνο. Νὰ ραίξεζζε, ἀδειθνί κνπ, θαὶ ζεῖο νἱ θνζκηθνί, ὁπνὺ ζᾶο ἐράξηζελ ὁ Θεὸο
ηὸ θαζνιηθφλ, ὁπνὺ θαλεξψλεη ηὸλ παξάδεηζνλ. Νὰ ραίξεζζε θαὶ ζεῖο αἱ γπλαῖθεο,
ἀδειθαί κνπ, ὁπνὺ ζᾶο ἐράξηζελ ὁ Θεὸο ηὸλ λάξζεθα, ὁπνὺ θαλεξψλεη ηὴλ ζχξαλ
ηνῦ παξαδείζνπ.

Καὶ ἐκβαίλεηε, ἀδειθνί κνπ, ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο, κέζα εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ κὲ θφβνλ
θαὶ ηξφκνλ θαὶ λὰ κὴ θάκλεηε θνπβέληεο· θαὶ λὰ κὴ ἐκβαίλεηε κέζα εἰο ηὴλ
ἐθθιεζίαλ, δηὰ λὰ βιέπεηε νἱ ἄλδξεο ηὰο γπλαίθαο θαὶ αἱ γπλαῖθεο ηνὺο ἄλδξαο, ἀιιὰ
λὰ θάκλεηε ηὸλ ζηαπξφλ ζαο κὲ θφβνλ θαὶ ηξφκνλ, λὰ ἀθνχεηε ηὴλ ζείαλ
Λεηηνπξγίαλ, λὰ θσηίδεζζε θαὶ λὰ θαζαξίδεζζε ἀπὸ ηὰο ἁκαξηίαο ζαο.

Ἡ Ἱεξνθαηεγνξία
Νὰ πξνζέρεηε, ἀδειθνί κνπ, νἱ θνζκηθνὶ λὰ κὴ θαηεγνξῆηε ηνὺο παπάδεο ζαο, λὰ κὴ
ηνὺο ὏βξίδεηε θαὶ λὰ κὴ ηνὺο παξακειῆηε, δηφηη βάλεηε θσηηὰ θαὶ θαίεζζε· δηφηη νἱ
παπάδεο εἶλε ἀλψηεξνη θαὶ ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο θαὶ ἀπὸ ηνὺο βαζηιεῖο (62). ἖γψ,
ἀδειθνί κνπ, ἟ γλψκε κνπ ἔηζη κὲ ιέγεη λὰ θάκσ. ἖ὰλ ἀπαληῶ ἕλα παπὰ θαὶ ἕλα
βαζηιέα, κὲ θαίλεηαη εὔινγνλ ηὸλ παπὰ λὰ βάισ λὰ θαζήζε ὏ςειφηεξα ἀπὸ ηὸλ
βαζηιέα· θαὶ ἐὰλ ἀπαληήζσ ἕλα παπὰ θαὶ ἕλα ἄγγεινλ, πξῶηα ζὰ ραηηεξήζσ ηὸλ
παπὰ θαὶ ἔπεηηα ηὸλ ἄγγεινλ. Γηφηη, ἀδειθνί κνπ, εἶλε ἀλψηεξνο θαὶ ἀπὸ ηὴλ Ἁγίαλ
Σξάπεδαλ, ἀλψηεξνο θαὶ ἀπὸ ηὸ ἅγηνλ Πνηήξηνλ· δηφηη ηὸ ἅγηνλ Πνηήξηνλ εἶλε
ἄςπρνλ, κὰ ὁ ἱεξεὺο κεηαιακβάλεη ηὰ ἄρξαληα Μπζηήξηα θαζ᾿ ἑθάζηελ ἟κέξαλ, ηὸ
ηίκηνλ ζῶκα θαὶ αἷκα ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ θαὶ Θενῦ. ἖γψ, ἀδειθνί κνπ,
δὲλ ἔρσ θακκίαλ θαηεγνξίαλ λὰ θάκσ ηῶλ παπάδσλ, δηφηη εἶλε παπάδεο θαὶ ἔρνπλ
ηὸλ Υξηζηὸλ ὁπνὺ ηνὺο παηδεχεη θαὶ ὅ,ηη ζθάικα θάκνπλ νἱ παπάδεο, ἔρεη ὁ ὁ
Υξηζηφο καο ξάβδνλ ζηδεξᾶλ δη᾿ α὎ηνχο.

Σὰ Πξνζόληα ηῶλ Ἱεξέσλ


Ἔρσ λὰ ὁκηιήζσ ηψξα δη᾿ ἐθείλνπο, ὁπνὺ ἔρνπλ λὰ γίλνπ παπάδεο. ἖ζχ, ἀδειθέ κνπ,
ὁπνὺ ἔρεηο λὰ γίλεο παπάο, δεθανθηὼ ρξνλῶλ πξέπεη λὰ γίλεο ἀλαγλψζηεο, εἴθνζη
὏πνδηάθνλνο, εἰθνζηπέληε ἱεξνδηάθνλνο θαὶ ηξηάληα ἱεξεχο. Καὶ λὰ καλζάλεο
ἑιιεληθὰ γξάκκαηα, λὰ ἞μεχξεο λὰ ἐμεγῆο ηὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ· λὰ ηὸ θιείεο θαὶ
ἔπεηηα λὰ ηὸ ἐμεγῆο εἰο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο (63), θαὶ ηφηε λὰ γίλεζαη, ἀδειθέ κνπ,
παπάο· εἰ δὲ θαὶ γίλεζαη παπὰο δη᾿ ἀλάπαπζηλ ἠ γίλεζαη δηὰ δφμαλ ἠ γίλεζαη
παξαλφκσο, ζνῦ θφβεη ὁ Θεὸο ηὴλ δσὴλ παξάθαηξα θαὶ πεγαίλεη ἟ ςπρή ζνπ εἰο ηὴλ
θφιαζηλ λὰ θαίεηαη πάληνηε. Καὶ λὰ ζὲ παξαθαιέζνπλ, ἀδειθέ κνπ, νἱ θνζκηθνὶ λὰ
γίλεο παπάο, ρσξὶο ἄζπξα, ηφηε εἶζαη καθάξηνο θαὶ ηξηζκαθάξηνο, ηφηε εἶζαη
ἀλψηεξνο ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο.

Παξζελία θαὶ Γάκνο Σηκῶληαη ἐλ ηῷ Πξνζώπῳ ηῆο


Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ
Δἰο ηνὺο δψδεθα ρξφλνπο ἐθψηηζελ ὁ Θεὸο ηὸλ παηέξα θαὶ ηὴλ κεηέξα ηῆο Θενηφθνπ
θαὶ ηὴλ ἀξξαβψληαζαλ δηὰ πνιιὰο νἰθνλνκίαο. Ἔζηεηιε θαηφπηλ ὁ παλάγαζνο Θεὸο
ηὸλ ἄγγεινλ θαὶ ιέγεη ηῆο Θενηφθνπ: Μαξία, ἐζὺ πξέπεη λὰ ραίξεζαη πεξηζζφηεξνλ
ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ· ἐζὺ κέιιεη λὰ γελλήζεο ηὸλ Τἱὸλ θαὶ Λφγνλ ηνῦ Θενῦ, ηὸλ
Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, ρσξίαο ἄλδξα, παξζέλνο, θαὶ πάιηλ παξζέλνο
λὰ κείλεο, δηὰ λὰ ζψζῃ ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ ηὴλ Δὔαλ θαὶ ὅινλ ηὸ ἀλζξψπηλνλ γέλνο.
Ἀπνθξίλεηαη ἟ Κπξία Θενηφθνο θαὶ ιέγεη: Κχξηέ κνπ, ἀπνξῶ θαὶ ζὲ δνμάδσ, ζὲ
πξνζθπλῶ, ζὲ ιαηξεχσ, ὁπνὺ θαηεδέρζεο λὰ γελλεζῆο ἀπὸ ἐκέλα ηὴλ δνχιελ ζνπ.
἗ηνίκε εἶκαη ινηπὸλ θαὶ ἂο γίλε ηὸ ζέιεκά ζνπ. Καὶ ε὎ζὺο ἔκεηλελ ἔγθπνο ἟
Θενηφθνο θαὶ ἐγέλλεζε ηὸλ Κχξηνλ Ἰεζνῦλ Υξηζηφλ καο, ηὸλ Τἱὸλ θαὶ Λφγνλ ηνῦ
Θενῦ, ρσξὶο ἄλδξα, παξζέλνο, θαὶ πάιηλ παξζέλνο ἔκεηλελ. ἖γελλήζε ὁ Κχξηνο καο
ἀπὸ γπλαίθα, δηὰ λὰ ε὎ινγήζε ηὴλ γπλαίθα· δηφηη ἟ γπλαίθα ἔιαβελ ηὴλ θαηάξαλ
πξψηε θαὶ κᾶο ἐδίσμελ ἀπὸ ηὸλ παξάδεηζνλ, ἟ γπλαίθα πάιηλ ἔπξεπε λὰ ιάβε ηὴλ
ε὎ινγίαλ λὰ κᾶο βάιε πάιηλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. ἖γελλήζε ὁ Κχξηνο καο ἀπὸ
παξζέλνλ, δηὰ λὰ πξνηηκήζε ηὴλ παξζελίαλ. ἖ζχ, ἀδειθέ κνπ, ὁπνὺ ζέιεηο λὰ
θπιάμεο παξζελίαλ, λὰ κηζήζεο ηὸλ θφζκνλ· ηφηε εἶζαη θαιὸο λὰ γίλεο ηξηζκαθάξηνο
θαὶ ηφηε θπιάγεηο παξζελίαλ, ηφηε γίλεζαη ὡζὰλ ἄγγεινο. ἖γελλήζε ὁ Κχξηνο ἀπὸ
ἀξξαβσληαζκέλελ, δηὰ λὰ ε὎ινγήζε ηὸλ γάκνλ.

὇ Δ὎ινγεκέλνο Γάκνο - ὇ Καηεξακέλνο Γάκνο


Νὰ ραηξψκεζα, ἀδειθνί κνπ, θαὶ λὰ ε὎θξαηλψκεζα ὁπνὺ κᾶο ἔδσθελ ὁ Κχξηφο καο
ε὎ινγεκέλνλ γάκνλ. Καὶ παξήγγεηιελ ὁ Κχξηνο λὰ παίξλε ὁ ἄλδξαο κίαλ γπλαίθα·
ὁκνίσο θαὶ ἟ γπλαίθα ἕλα ἄλδξα. Καὶ ἀθνῦ ἀξξαβσληαζζνῦλ, λὰ ἐμνκνινγεζνῦλ ηὸ
ἀλδξφγπλνλ κὲ πίζηηλ θαζαξάλ, κὲ θφβνλ θαὶ ηξφκνλ θαὶ κὲ ε὎ιάβεηαλ, θαὶ λὰ
κεηαιακβάλνπλ ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα κὲ θφβνλ θαὶ ηξφκνλ θαὶ ε὎ιάβεηαλ. Καὶ
ἀθνῦ κεηαιάβνπλ, λὰ ζηεθαλψλσληαη κέζα εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαὶ ὕζηεξα ἀπὸ ηξεῖο
἟κέξαο λὰ ζκίγνπλε. Καὶ ἂλ ζέιεηε, ἀδειθνί κνπ, λὰ θάκλεηε ραξάο, λὰ παίξλεηε
ςαιηάδεο λὰ ςάιινπλ ὅιελ ηὴλ ἟κέξαλ, λὰ δνμάδνπλ ηὸλ Κχξηφλ καο. Σφηε, ἀδειθνί
κνπ, ιέγεηαη ε὎ινγεκέλνο ὁ γάκνο· ηφηε, ἀδειθνί κνπ, ρηιηάδεο, κπξηάδεο
ἀκπνδέκαηα θαὶ καγηθὰ λὰ ζᾶο θάκνπλ, δὲλ ζᾶο θνιιᾶ ηίπνηε· ηφηε, ἀδειθνί κνπ,
ἐθεῖλν ηὸ ἀλδξφγπλνλ θάκλεη παηδηὰ ε὎ινγεκέλα, ηὸ ε὎ινγεῖ ὁ Θεὸο θαὶ ηὸ ἀθήλεη
ἐδῶ εἰο ηαχηελ ηὴλ καηαίαλ δσὴλ θαὶ πεξλᾶ θαιὰ θαὶ εἰξεληθὰ θαὶ πεγαίλεη θαὶ εἰο
ηὸλ παξάδεηζνλ. Δἰ δὲ θαὶ παίξλεηε νἱ ἄλδξεο δπὸ ἠ ηξεῖο γπλαίθαο, ὁκνίσο θαὶ αἱ
γπλαῖθεο ἀπὸ δπὸ ἠ ηξεῖο ἄλδξαο, δὲλ εἶλε ε὎ινγεκέλνο ὁ γάκνο, ἀιιὰ ιέγεηαη
ἐθεῖλνο ὁ γάκνο πνξλεία θαὶ κνηρεία. Ἕλαλ ἄλδξα ἔθακελ ὁ παλάγαζνο Θεὸο θαὶ κίαλ
γπλαίθα λὰ παίξλσληαη λὰ θάκλσζη παηδηά. ἖παλδξεχζεο, ἀδειθέ κνπ, ἔθακεο παηδηά;
Γὲλ ἔθακεο, ἀπέζαλελ ἟ γπλαίθα ζνπ; Μὴ παίξλεο ἄιιελ γπλαίθα· ἀκὴ γίλνπ
θαιφγεξνο λὰ δνπιεχεο δηὰ ηὴλ ςπρήλ ζνπ, λὰ ὏πάγεο εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, παξὰ λὰ
παίξλεο πνιιὰο γπλαίθαο θαὶ λὰ θεξδίζεο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ, θαὶ λὰ πεγαίλεο εἰο ηὴλ
θφιαζηλ. Ὡζὰλ πεγαίλεο εἰο ηὴλ θφιαζηλ, ηί ὄθεινο θάκλεηο; ἄιιν ὄθεινο δὲλ
θάκλεηο, ἀδειθέ κνπ, παξὰ πνὺ θαίεζαη πάληνηε εἰο ηὴλ θφιαζηλ.

Οἱ Ἅγηνη Ἀλδξόληθνο θαὶ Ἀζαλαζία


Καὶ δὲλ παξαηεξεῖο εἰο ηὸ κελνιφγηνλ ηὰο ἐλλέα ὆θησβξίνπ λὰ ἰδῆο ηὸλ βίνλ ηνῦ
ἁγίνπ Ἀλδξνλίθνπ θαὶ ηῆο ἁγίαο Ἀζαλαζίαο, λὰ ἰδῆο ηί ἀγψλα ἔθακνλ; Καιφηπρνη!

Ἦζαλ ἀλδξφγπλνλ θαὶ εἶρνλ δπὸ παηδία. Καὶ ὁ παλάγαζνο Θεὸο ἐζέιεζε λὰ ηνὺο
δνθηκάζε θαὶ ἐπῆξε θαὶ ηὰ δπὸ ηὰ παηδία κίαλ ἟κέξαλ. Σί ἔθακελ, ἀδειθνί κνπ,
ἐθεῖλν ηὸ ε὎ινγεκέλνλ ἀλδξφγπλνλ; Δ὎ζὺο ἐκνίξαζαλ ηὰ πξάγκαηά ησλ θαὶ ἔγηλαλ
θαὶ νἱ δπὸ θαιφγεξνη εἰο κνλαζηήξηα θαὶ ἐπέξαζαλ θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ εἰξεληθὰ θαὶ
὏πῆγαλ θαὶ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξσληαη πάληνηε κὲ ηὰ θαιφηπρα παηδηά ησλ.

Ἀιιὰ ἂλ θάκλεηε ηνὺο γάκνπο ζαο κὲ ηξαγνχδηα θαὶ βαξῆηε ηχκπαλα θαὶ βηνιηὰ θαὶ
θάκλεηε ἐθεῖλα ὁπνὺ ἀγαπᾶ ὁ δηάβνινο, ηὸ θαηαξᾶηαη ἐθεῖλν ηὸ ἀλδξφγπλνλ ὁ
παλάγαζνο Θεὸο θαὶ δὲλ πξνθφπηεη. Ἢ ὁ ἄλδξαο ἀπνζλήζθεη ἠ ἟ γπλαίθα παξάθαηξα,
θαὶ ηὰ παηδηὰ θάκλνπλ, θαὶ ἐθεῖλα ὅια θνξίηζηα, ζηξαβά, θνπηζά, ισιά,
ἀλαπνδηαζκέλα. Γὲλ ζᾶο ιέγσ πεξηζζφηεξα.

Μέγα Πξάγκα ὁ Ἄλζξσπνο


Μᾶο ἔθακελ ὁ παλάγαζνο Θεφο, ἀδειθνί κνπ, ἀλζξψπνπο θαὶ δὲλ κᾶο ἔθακε δῶα·
κᾶο ἔθακε ηηκησηέξνπο ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ· κᾶο ἔδσθελ ὁ παλάγαζνο Θεφο,
ἀδειθνί κνπ, ηὰ κάηηα, λὰ βιέπσκελ ηὸλ ν὎ξαλφλ, ηὴλ ζειήλελ θαὶ ηὰ ἄζηξα θαὶ λὰ
ιέγσκελ: Ὦ Θεέ κνπ, ἐὰλ ὁ ἥιηνο, ὁπνὺ εἶλε πιάζκα ζνπ, εἶλε ηφζνλ ιακπξφο, ἀκὴ
ηὸ ἅγηφλ ζνπ ὄλνκα, ὁπνὺ εἶζαη πνηεηὴο ηνῦ ν὎ξαλνῦ θαὶ ηῆο γῆο, πνηεηὴο θαὶ
πιάζηεο, πφζνλ εἶζαη ιακπξφηεξνο (64); Ὦ Θεέ κνπ, ἀμίσζφλ κε λὰ ζὲ ἀπνιαχζσ.
Μᾶο ἔδσζελ, ἀδειθνί κνπ, ηὸλ λνῦλ εἰο ηὴλ θεθαιήλ καο, θαὶ εἶλε ὁ λνῦο καο ὡζὰλ
κέζα εἰο ἕλα πηάην, λὰ βάλσκελ ὅια ηὰ λνήκαηα ηνῦ Δ὎αγγειίνπ θαὶ ὄρη λὰ βάλσκελ
κχζνπο θαὶ θιπαξίζκαηα ηῆο ηέρλεο ηνῦ δηαβφινπ. Μᾶο ἔδσζε ηὸ ζηφκα, λὰ
δνμάδσκελ ηὸλ Κχξηφλ καο, λὰ ιέγσκελ ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ, Τἱὲ θαὶ Λφγε ηνῦ
Θενῦ ηνῦ δῶληνο, δηὰ ηῆο Θενηφθνπ θαὶ πάλησλ ηῶλ Ἁγίσλ ἐιέεζφλ καο θαὶ
ζπγρψξεζφλ καο ηνὺο ἁκαξησινὺο θαὶ ἀλαμίνπο δνχινπο ζνπ», θαὶ λὰ
ἐμνκνινγνχκεζα κὲ πίζηηλ θαζαξάλ, θαὶ λὰ κεηαιακβάλσκελ ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα
κὲ πίζηηλ θαζαξὰλ θαὶ θφβνλ θαὶ ηξφκνλ. Ἔηζη καο ζέιεη, ἀδειθνί κνπ, ὁ Θεὸο θαὶ
ὄρη λὰ βιαζθεκνῦκελ, ὄρη λὰ πξνδίδσκελ ὁ ἕλαο ηὸλ ἄιινλ, ὄρη λὰ θάκλσκελ
ὅξθνπο θαὶ λὰ ιέγσκελ ςεχκαηα, ὄρη λὰ θιέπηε ὁ ἕλαο ηὸλ ἄιινλ, λὰ παίξλε ηὸ
πξάγκα ηνῦ ἄιινπ, ὄρη λὰ ὀκλχσκελ ηὸ ὄλνκα ηνῦ Θενῦ δηὰ ηὸ παξακηθξφλ.

὇ Ὅξθνο
Θέιεηο, ἀδειθέ κνπ, λὰ εἰπῆο, κὰ ηὸλ Θεφλ; Γὲλ ιέγεηο, κὰ ηὴλ ἀιήζεηαλ; ἖θεῖ ὁπνὺ
ζὰ θάκεο ὅξθνλ ηνῦ ἀδειθνῦ ζνπ, πέο ηνπ ἐπ᾿ ἀιεζείαο, θαὶ ἂλ δὲλ ζνῦ πηζηεχζε,
ηξάβα ηὸ δξφκν ζνπ. Νὰ ἀπέρσκελ, ἀδειθέ κνπ, λὰ ὁξθηδψκεζα εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ
Θενῦ, ἠ λὰ θάκλσκελ ὅξθνπο θαὶ λὰ ὀλνκάδσκελ ηνὺο Ἁγίνπο καο· ἠ ὁπνὺ ὀκλχνπλ
θάπνηνη ἄγλσζηνη ηὸ ὄλνκα ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο. Ἀιινίκνλνλ εἰο ἐθείλνπο· θσηηὰ
πχξηλε ηνὺο θαίεη θαὶ ηνὺο θινγίδεη.

Μὲ ηὸλ Θεόλ, ὄρη κὲ ηὸλ δηάβνινλ


Ἠμεχξεηο, ἀδειθέ κνπ, πῶο ζὲ ζέιεη ὁ Θεφο; Καζὼο δὲλ ζέιεο ἐζὺ λὰ ἔρε ἟ γπλαίθα
ζνπ θακκίαλ ζπλαλαζηξνθὴλ κὲ ἄιινλ, ἔηζη ζὲ ζέιεη θαὶ ὁ Θεὸο λὰ κὴ ἔρεο θακκίαλ
κεξίδα κὲ ηὸλ δηάβνινλ. Δ὎ραξηζηεῖζαη ἟ γπλαίθα ζνπ λὰ πνξλεχε κὲ ἄιινλ; Ὄρη.
Νὰ ηὴλ θηιήζε ἄιινο ηὴλ γπλαῖθα ζνπ; Μήηε θαὶ α὎ηὸ δὲλ ζέιεηο. Ἔηζη ζέιεη θαὶ
ζέλα ὁ Θεφο, ἀδειθέ κνπ, λὰ κὴ ἔρεο θακκίαλ ζπλαλαζηξνθὴλ κὲ ηὸλ δηάβνινλ.

Καὶ κὲ ηί ζηφκα, ἀλφεηε θαὶ πνλεξὲ ἄλζξσπε, ἀπνηνικᾶο θαὶ ὏βξίδεηο ηὸ ὄλνκα ηνῦ
Θενῦ θαὶ ηὸ παξαδίδεηο; ὇κνίσο θαὶ ηνὺο Ἁγίνπο; Γὲλ θνβᾶζαη, ηξηζάζιηε, κήπσο
ἀλνίμε ἟ γῆ θαὶ ζὲ θαηαπίε; ὇ δηάβνινο δὲλ ἀπνηνικᾶ λὰ ὏βξίδε ηὸ ὄλνκα ηνῦ
Θενῦ, δηφηη θνβεῖηαη κήπσο πέζε ἀζηξαπὴ θαὶ ηὸλ θαηαθαχζε· θαὶ ζχ, ἄγλσζηε
ἄλζξσπε, ἀλνίγεηο α὎ηὸ ηὸ θαηεξακκέλνλ ζνπ ζηφκα θαὶ παξαδίδεηο ηὸ ὄλνκα ηνῦ
Θενῦ. Ἀιινίκνλνλ εἰο ἐθείλνπο ὁπνὺ ὏βξίδνπλ ηὸ ὄλνκα ηνῦ Θενῦ, δηφηη ζὰ ηνὺο
θαίε ὁ πχξηλνο πνηακὸο πάληνηε.

Μᾶο ἔδσθε ηὰ ρέξηα λὰ θάκλσκελ ηὸλ ζηαπξφλ καο κὲ πίζηηλ θαζαξάλ, κὲ θφβνλ,
ηξφκνλ θαὶ ε὎ιάβεηαλ, θαὶ ὄρη λὰ πηάλσκελ ηὸ ηνπθέθη θαὶ λὰ ζθνηψλσκελ ηὸλ
ἀδειθφλ καο θαὶ λὰ ηὸλ θιέπησκελ θαὶ λὰ ηὸλ θαηαηξέρσκελ θαὶ λὰ ηὸλ
ζαλαηψλσκελ θαὶ λὰ ηὸλ ὀλεηδίδσκελ. Μᾶο ἔδσθε ηὰ πφδηα λὰ πεξηπαηῶκελ εἰο ηὸλ
δξφκνλ ηὸλ θαιφλ, θαὶ ὄρη λὰ πεξηπαηῶκελ θαὶ λὰ θάκλσκελ θαθὸλ εἰο ηνὺο
ἀδειθνχο καο.

἖βαπηίζζε ὁ Κχξηνο Ἰεζνῦο Υξηζηὸο θαὶ Θεὸο ἟κῶλ εἰο ηὸλ Ἰνξδάλελ πνηακὸλ ἀπὸ
ηὸλ ηίκηνλ Ἰσάλλελ ηὸλ Πξφδξνκνλ, δηὰ λὰ δείμε θαὶ εἰο ἟κᾶο ηὸ ἅγηνλ Βάπηηζκα.
Καὶ λὰ βαπηίδεηε ἟ ἁγησζχλε ζαο, ἅγηνη ἱεξεῖο, ηὰ παηδηὰ ηῆο ἐλνξίαο ζαο κὲ ηὴλ
γλψκελ θαὶ ζθνπὸλ ηῆο ἁγίαο ἟κῶλ ἀλαηνιηθῆο θαὶ ἀπνζηνιηθῆο ἖θθιεζίαο. Νὰ ηὰ
βνπηᾶηε κέζα εἰο ηὴλ θνιπκβήζξαλ· λὰ ἔρεηε κέζα πνιὺ λεξὸ θαὶ λὰ θάκλεηε ηξεῖο
ἀλαδχζεηο θαὶ ηξεῖο θαηαδχζεηο ιέγνληαο ηὰ ὀλφκαηα ηῆο Ἁγίαο Σξηάδνο.

ΣΔΛΟ΢ ΣΖ΢ Δ´ ΓΗΓΑΥΖ΢

ΓΗΓΑΥΖ ΢Σ´
Ἁγία Σξηάο, ἖ιέεζνλ θαὶ ΢ῶζνλ Ἡκᾶο. Ἀκήλ.

὘πεξαγία Θενηφθε, Βνήζεζνλ θαὶ ΢ῶζνλ Ἡκᾶο. Ἀκήλ.

὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηφο, ἀδειθνί κνπ, θαὶ Θεφο, ὁ γιπθχηαηφο καο α὎ζέληεο
θαὶ Γεζπφηεο, ὁ πνηεηὴο ηῶλ Ἀγγέισλ θαὶ πάζεο λνεηῆο θαὶ αἰζζεηῆο θηίζεσο,
παξαθηλνχκελνο ἀπὸ ηὴλ ἄκεηξνλ ε὎ζπιαρλίαλ ηνπ θαὶ ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ ηνπ ἀγάπελ
ὁπνὺ εἶρελ εἰο ηὸ γέλνο καο, ζηκὰ εἰο ηὰ ἄπεηξα θαὶ πνιιὰ ραξίζκαηα, ὁπνὺ κᾶο
ἐράξηζελ ὁ Θεφο, ἐθαηαδέρζε θαὶ ἔγηλε ηέιεηνο ἄλζξσπνο ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, ἀπὸ
ηὰ θαζαξψηαηα αἵκαηα ηῆο Γεζπνίλεο ἟κῶλ Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο, δηὰ
λὰ κᾶο ἐιεπζεξψζε ἀπὸ ηὰο ρείξαο ηνῦ πνλεξνῦ δηαβφινπ θαὶ λὰ κᾶο θάκε πἱνὺο θαὶ
θιεξνλφκνπο ηῆο βαζηιείαο ηνπ, λὰ ραηξψκεζα θαὶ λὰ ε὎θξαηλψκεζα κὲ ηνὺο ἁγίνπο
Ἀγγέινπο πάληνηε, δηὰ λὰ κὴ θαηψκεζα κὲ ηνὺο ηξηζάζιηνπο δαίκνλαο πάληνηε.

Οἱ Ἀπόζηνινη Κεξύηηνπλ θαὶ ἡ Γῆ Γίλεηαη Ἐπίγεηνο


Παξάδεηζνο
Καζὼο ἕλαο ἄξρνληαο ὁπνὺ ἔρεη ἀκπέιηα θαὶ ρσξάθηα θαὶ βάδεη ἐξγάηαο, ἔηζη θαὶ ὁ
Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο ἔρεη ἟κᾶο ἀκπέιη. ἖πῆξε δψδεθα Ἀπνζηφινπο θαὶ ηνὺο
ε὎ιφγεζε θαὶ ηνὺο ἔζηεηιε εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Καὶ εἰ κὲλ ζειήζνπλ νἱ ἄλζξσπνη λὰ
πεξάζνπλ θαὶ ἐδῶ εἰο ηνῦηνλ ηὸλ κάηαηνλ θφζκνλ θαιὰ θαὶ εἰξεληθά, ζέιεη ηνὺο
ε὎ζπιαρληζζῆ ὁ παλάγαζνο Θεὸο λὰ ηνὺο βάιε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Σνῦην ηνὺο
ἐπαξήγγεηιε, λὰ πηζηεχσκελ θαὶ λὰ βαπηηδψκεζα εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ
Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θαὶ λὰ θπιάγσκελ ηὰ πξνζηάγκαηα ηνῦ Θενῦ καο. Δἰο
ὁπνίαλ ρῶξαλ ἐπήγαηλαλ νἱ ἅγηνη Ἀπφζηνινη θαὶ δὲλ ηνὺο δέρνληαη νἱ ἄλζξσπνη, εἶπελ
ὁ Κχξηνο λὰ ηηλάδνπλ ηὰ ηζαξνχρηα θαὶ λὰ θεχγνπλ (66). Λακβάλνληαο ηὴλ ράξηλ ηνῦ
Παλαγίνπ Πλεχκαηνο ἔηξεμαλ ὡο ἀζηξαπὴ θαὶ κὲ ἐθείλελ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Παλαγίνπ
Πλεχκαηνο ἰάηξεπαλ ρσινχο, θνπηζνχο, ηπθινὺο θαὶ δαηκνληζκέλνπο θαὶ κὲ ηὴλ
πξνζηαγὴλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο ἀλέζηεζαλ λεθξνχο.

Πξέπνλ θαὶ εὔινγνλ εἶλε, ἀδέιθηα κνπ, λὰ εἶρα θαὶ ἐγὼ ὁ ἀλάμηνο θαὶ ἁκαξησιὸο
δνῦινο ηνπ ηὴλ θαξδίαλ θαζαξάλ, ὡζὰλ ηνὺο ἁγλνὺο Ἀπνζηφινπο, θαὶ λὰ ἔρσ θαὶ
ἐθείλελ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Παλαγίνπ θαὶ ηειεηαξρηθνῦ Πλεχκαηνο, ἐγὼ πνὺ ἀμηψζεθα θαὶ
ἦιζα εἰο ηὴλ ρῶξαλ ζαο. ἖πεηδὴ θαὶ εἶκαη ἁκαξησιὸο θαὶ δὲλ ἔρσ ηὴλ ράξηλ ηνῦ
Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, παξαθαιῶ ὅκσο ηὸλ Κχξηνλ ἟κῶλ Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ λὰ ζηείιε
ν὎ξαλφζελ ηὴλ ράξηλ ηνπ θαὶ λὰ ε὎ινγήζε ηὴλ ρῶξαλ ζαο θαὶ ηὰ πξάγκαηά ζαο θαὶ
ηὸ ἔξγνλ ηῶλ ρεηξῶλ ζαο. Καὶ ηὸ πξῶηνλ λὰ κᾶο ε὎ζπιαρληζζῆ, λὰ ζπγρσξήζε ηὰ
ἁκαξηήκαηά καο· θαὶ λὰ ζᾶο ἀμηψζε, παηδηά κνπ, λὰ πεξάζεηε θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ
εἰξεληθά, θαὶ λὰ ζᾶο βάιε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ δνμάδεηε ηὴλ Ἁγίαλ Σξηάδα.

Καὶ εἰο ὁπνίαλ ρῶξαλ ἐπήγαηλαλ νἱ Ἀπφζηνινη, ρεηξνηνλνῦζαλ ἀξρηεξεῖο, ἱεξεῖο,


ε὎ινγνῦζαλ ηὴλ ρῶξαλ ἐθείλελ θαὶ γίλνπληαλ ἕλαο ἐπίγεηνο παξάδεηζνο, ραξὰ θαὶ
ε὎θξνζχλε, θαηνηθία ηῶλ ἀγγέισλ, θαηνηθία ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Καὶ εἰο ὁπνίαλ ρῶξαλ
δὲλ ηνὺο ἐδέρνληαλ, ἔκελε θαηάξα θαὶ ὄρη ε὎ινγία, θαηνηθία ηνῦ δηαβφινπ θαὶ ὄρη
ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Πξέπνλ θαὶ εὔινγνλ εἶλε, ἀδειθνί κνπ ρξηζηηαλνί, λὰ ἀξρίζσ ηὴλ
δηδαζθαιίαλ κνπ θαὶ ὅηαλ ηειεηψζσκελ, λὰ ε὎ραξηζηήζσκελ ηὸλ Θεφλ.

Ἡ Σειεία Ἀγάπε
Πνιιὰ ὀλφκαηα ἔρεη ὁ Θεφο, ἀδειθνί κνπ. Σὸ θχξηνλ ὄλνκα ηνῦ Θενῦ καο εἶλε ἟
ἀγάπε. Ἁγία Σξηὰο εἶλε, Παηήξ, Τἱὸο θαὶ Ἅγηνλ Πλεῦκα, κία θχζηο, κία δφμα, κία
βαζηιεία, ἕλαο Θεφο. Πξέπεη πξῶηνλ λὰ ἀγαπῶκελ ηὸλ Θεφλ, ἀδειθνί κνπ, δηαηὶ κᾶο
ἔδσζε ηφζνλ κεγάιελ γῆλ θαὶ θαηνηθνῦκελ ηφζεο ρηιηάδεο ἄλζξσπνη, ρνξηάξηα,
βξχζεο, πνηακνχο, ζάιαζζαλ, ὀςάξηα, ἀέξα, λχθηα θαὶ ἟κέξαλ, ν὎ξαλφλ, ἄζηξα,
ἥιηνλ, θεγγάξηνλ. Μᾶο ἔθακελ ἀλζξψπνπο θαὶ ὄρη δῶα· κᾶο ἔθακελ ε὎ζεβεῖο
ρξηζηηαλνὺο θαὶ ὄρη αἰξεηηθνχο. Σψξα ζᾶο ἐξσηῶ, ἀδέιθηα κνπ, λὰ κὲ εἰπῆηε, πνίνλ
ζέιεηε, ηὸλ Θεὸλ ἠ ηὸλ δηάβνινλ; Σὸλ Θεὸλ ζέινκελ. Ναί, πνιὺ θαιὰ ηὸ ιέγεηε,
παηδηά κνπ, θξνληκψηαηα, λὰ ἔρσ ηὴλ ε὎ρήλ ζαο, κφλνλ λὰ ἰδνῦκελ α὎ηὴλ ηὴλ
ἀγάπελ. Α὎ηὴ ἟ ἀγάπε ἄξα λὰ εἶλε πηζηή, λὰ εἶλε ηειεησκέλε ἠ ηῆο ιείπεη ηίπνηε
πνπζελά (67); Πξέπεη λὰ ηὸ θαηαιάβσκελ ἀπὸ ιφγνπ καο· ἐζχ, ἀδειθέ κνπ
ρξηζηηαλέ, ἔρεηο ἕλα παηδί· ἐγὼ ζὲ ηηκῶ θαὶ ιέγσ θαιὸλ εἶλε ηὸ παηδί ζνπ, ἀιιὰ ηὸ
δέξλσ, ηὸ θαηαθξνλῶ, παίξλσ ηὸ ςσκίνλ ηνπ θαὶ ηὸ ηξψγσ. Σί ιέγεηο, ἔηζη εἶλε ἟
ἀγάπε; Ἡ ἀγάπε, κὲ θαίλεηαη λὰ ιέγεο, ὄρη δὲλ εἶλε ἔηζη. Καὶ ἟κεῖο θαζὼο
ἀγαπνῦκελ ηὸλ Θεφλ καο λὰ ἀγαπνῦκελ θαὶ ηὸλ ἀδειθφλ καο, δηαηὶ εἶλε θπζηθὸλ λὰ
ἀγαπνῦκελ ηὸλ ἀδειθφλ καο, παξὰ θχζηλ εἶλε λὰ κὴλ ηὸλ ἀγαπῶκελ. Πξέπεη λὰ
ἀγαπῶκελ ηὸλ ἀδειθφλ καο, ὅηη ἔρνκελ κίαλ Πίζηηλ, ἕλα Βάπηηζκα, ηὰ Παλάρξαληα
Μπζηήξηα κεηαιακβάλνκελ, ἕλα παξάδεηζνλ ἐιπίδνκελ λὰ ἀπνιαχζσκελ, κίαλ
θεθαιὴλ ἔρνκελ, ηὸλ Υξηζηφλ καο.

Ἀδέιθηα κνπ, ἟ ἀγάπε ἔρεη δπὸ ἰδηψκαηα, δπὸ ραξίζκαηα· ηὸ ἕλα δπλακψλεη ηὸλ
ἄλζξσπνλ εἰο ηὰ θαιά, θαὶ ηὸ ἄιιν ἀδπλαηίδεη εἰο ηὰ θαθά. ἖γὼ ἔρσ ἕλα ςσκίνλ λὰ
ηὸ θάγσ θαὶ λὰ πίσ, κὰ ἐζὺ θαιὰ δὲλ ἔρεηο. Ἡ ἀγάπε κὲ ιέγεη: Μὴ ηὸ ηξψγεο
κνλαρφο ζνπ, ἀιιὰ δῶζε θαὶ ηὸλ ἀδειθφλ ζνπ. Ἔρσ θνξέκαηα, κὰ ἐζὺ δὲλ ἔρεηο. Ἡ
ἀγάπε κὲ ιέγεη: Γῶζε ηνπ ἕλα ηὸλ ἀδειθφλ ζνπ. Ἀλνίγσ ηὸ ζηφκα κνπ λὰ ζὲ
θαηεγνξήζσ, λὰ ζὲ εἰπῶ ςεχκαηα, ἟ ἀγάπε ὅκσο λεθξψλεη ηὸ ζηφκα κνπ, ηὸ
βνπιψλεη. Ἁπιψλσ ηὸ ρέξη κνπ λὰ ἁξπάμσ ηὰ πξάγκαηά ζνπ, ἟ ἀγάπε δὲλ κὲ ἀθήλεη.
Δἴδαηε, ἀδειθνί κνπ, ηί ραξίζκαηα ἔρεη ἟ ἀγάπε;

὇ Πξννξηζκὸο ηῶλ ΢ρνιείσλ


Σὴλ ἀγάπελ, ἐπεηδὴ δὲλ ηὴλ ἞μεχξεηε, πξέπεη, παηδηά κνπ, λὰ ζηεξεψλεηε ζρνιεῖα·
δηαηὶ πάληα εἰο ηὰ ζρνιεῖα γπκλάδνληαη νἱ ἄλζξσπνη θαὶ ἞μεχξνπλ θαὶ καλζάλνπλ ηὸ
ηί ἐζηη ὁ Θεφο, ηὸ ηί εἶλε νἱ ἅγηνη ἄγγεινη, ηί εἶλε νἱ θαηαξακέλνη δαίκνλεο θαὶ ηὸ ηί
εἶλε ἟ ἀξεηὴ ηῶλ δηθαίσλ. Σὸ ζρνιεῖνλ θσηίδεη ηνὺο ἀλζξψπνπο. Ἀλνίγνπλ ηὰ ὀκάηηα
ηῶλ ε὎ζεβῶλ θαὶ ὀξζνδφμσλ ρξηζηηαλῶλ λὰ καλζάλνπλ ηὰ κπζηήξηα.

Σὰ ΢εκεῖα ηῶλ Καηξῶλ


Γηαβάδνληαο, ἀδειθνί κνπ, ηὴλ ζείαλ θαὶ Ἱεξὰλ Γξαθὴλ ε὏ξίζθσ ὅηη ὁ πξνθήηεο
Ἠιίαο εἶλε δσληαλὸο θαὶ ηὸλ ἔρεη ὁ Θεὸο ρηιηάδεο ρξφλνπο θαὶ κέιιεη λὰ ηὸλ ζηείιε
θαὶ ηφηε ζέιεη λὰ ραιάζε ὁ θφζκνο. Καὶ πάιηλ ἐξεπλψληαο ηὴλ ἱεξὰλ Γξαθὴλ ηὸ
ε὏ξίζθσ ὅηη ὁ πξνθήηεο Ἠιίαο ἦιζελ, ἦιζελ θαὶ ὁ ἀληίρξηζηνο, ηὸλ ὁπνῖνλ ἔρνκελ
θαὶ εἰο ηὸ θεθάιη καο, θαὶ δὲλ πξέπεη λὰ ζᾶο ηὸ εἰπῶ, ὅηη ηὸλ ἞μεχξεηε (68). Καὶ ηψξα
δὲλ θαξηεξνῦκελ νὔηε πξνθήηελ Ἠιίαλ νὔηε ἀληίρξηζηνλ.

Λππεξὸλ εἶλε λὰ ζᾶο ηὸ εἰπῶ, ἀδέιθηα κνπ, κὰ ἟ Ἱεξὰ θαὶ Ἁγία Γξαθὴ κὲ πξνζηάδεη
λὰ ζᾶο ηὸ εἰπῶ: ΢ήκεξνλ αὔξηνλ θαξηεξνῦκελ πεῖλεο, δίςεο, παλνῦθιεο, ινηκνχο,
ζαλαηηθὰ κεγάια, λὰ κὴ πξνθζάλνπλ ηνὺο ἀπνζακέλνπο. ΢ήκεξνλ αὔξηνλ
θαξηεξνῦκελ λὰ γίλε κέγαο ζεηζκφο, λὰ πέζνπλ ὅια ηὰ βνπλά, ὁ ἥιηνο θαὶ ηὸ θεγγάξη
λὰ ζθνηίδσληαη, ηὰ ἄζηξα λὰ πέζνπλ θαὶ ὁ ν὎ξαλὸο λὰ ηπιηρζῆ ὡζὰλ ἕλα ραξηίνλ θαὶ
ὅινη νἱ ἄλζξσπνη λὰ ἀπνζάλνπλ.

Γεπηέξα Παξνπζία θαὶ Κξίζηο


Καὶ ἔπεηηα κέιιεη λὰ ιάκςε ὁ παλάγηνο ΢ηαπξὸο πεξηζζφηεξνλ ἀπὸ ηὸλ ἥιηνλ,
κέιιεη λὰ ιάκςε ὁ γιπθχηαηφο καο Ἰεζνῦο Υξηζηὸο ἑπηὰ θνξὲο πεξηζζφηεξνλ ἀπὸ
ηὴλ ἥιηνλ θαὶ λὰ ἀλαζηήζε ὅινλ ηὸλ θφζκνλ κὲ ηὴλ ςπρὴλ θαὶ κὲ ηὸ ζῶκα (θαὶ ὁ
θαιὸο ζὰ εἶλε ὡζὰλ ηὸλ ἄγγεινλ θαὶ ὁ θαθὸο ζὰ εἶλε ὡζὰλ ηὸλ ηξηζθαηάξαηνλ ηὸλ
δηάβνινλ) θαὶ λὰ εἰπῆ εἰο ηνὺο δηθαίνπο: Γεῦηε νἱ ε὎ινγεκέλνη ηνῦ Παηξφο κνπ λὰ
θιεξνλνκήζεηε ηὴλ βαζηιείαλ ηνῦ Παηξφο κνπ, δηφηη ἐθπιάμαηε ηὰ πξνζηάγκαηά
κνπ θαὶ ηὴλ πίζηηλ κνπ. Ἔπεηηα ζὰ εἰπῆ ὁ Κχξηνο εἰο ηνὺο ἀκαησινχο: Πεγαίλεηε
ἐζεῖο νἱ θαηεξακέλνη εἰο ηὴλ θφιαζηλ, λὰ εἶζζε καδὶ κὲ ηὸλ παηέξα ζαο ηὸλ δηάβνινλ,
δηαηὶ δὲλ ἐθπιάμαηε ηὰ πξνζηάγκαηά κνπ θαὶ ηὴλ πίζηηλ κνπ. Καὶ ηφηε ζέιεη ἀλνίμεη ὁ
Κχξηνο ἕλα πχξηλν πνηακὸλ ὡζὰλ ζάιαζζαλ λὰ θινγίδε ηνὺο ἁκαξησινὺο θαὶ ηνὺο
ἀζεβεῖο, θαὶ λὰ βάιε ηνὺο δηθαίνπο εἰο ηὰ δεμηά, ηνὺο ἁκαξησινὺο εἰο ηὰ ἀξηζηεξά.

Ἡκεῖο, ἀδειθνί κνπ, ηί εἴκαζηε, δίθαηνη ἠ ἁκαξησινί; Δἰ κὲλ θαὶ εἴκαζηε δίθαηνη,
θαιφηπρνη θαὶ ηξηζκαθάξηνη· εἰ δὲ θαὶ εἴκαζηε ἁκαξησινί, πξέπεη ηψξα, ὁπνὺ ἔρνκελ
θαηξφλ, λὰ κεηαλνήζσκελ, λὰ δηνξζσζνῦκελ.

Ἡ Ννεξὰ Πξνζεπρή
΢ᾶο παξαγγέισ ινηπὸλ ηνῦην λὰ θάκεηε· λὰ πάξεηε ὅινη ἀπὸ ἕλα θνκπνιφγηνλ θαὶ
α὎ηὸ θνκπνιφγηνλ λὰ ἔρε ἑθαηὸλ ηξία ζππξία θαὶ εἰο θάζε ζππξίνλ λὰ ιέγεηε: «Κχξηε
Ἰεζνῦ Υξηζηέ, Τἱὲ θαὶ Λφγε ηνῦ Θενῦ ηνῦ δῶληνο, δηὰ ηῆο Θενηφθνπ θαὶ πάλησλ
ηῶλ Ἁγίσλ ἐιέεζφλ κε ηὸλ ἀκαηξσιὸλ θαὶ ἀλάμηνλ δνῦινλ ζνπ». Λνηπὸλ ἐγὼ κέιισ
λὰ ζᾶο ἀθήζσ ηὴλ ὏γείαλ ςπρηθὰ θαὶ ζσκαηηθά. Μέζα εἰο ηὸλ Κχξηνλ ἟κῶλ Ἰεζνῦλ
Υξηζηφλ, ἀδέιθηα κνπ, ζεσξεῖηαη Ἁγία Σξηὰο (69) θαὶ πάληεο νἱ Ἅγηνη κὲ ηὸλ ηίκηνλ
΢ηαπξφλ, κὲ ηὸλ Κχξηνλ ἟κῶλ Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ ἐζηαπξψζεθαλ ςπρηθὰ θαὶ
ζσκαηηθά. Ἀδειθνί κνπ, ἟κεῖο πξέπεη λὰ ε὎ινγνῦκελ ηὴλ γῆλ, ηὸλ ν὎ξαλφλ, ηὴλ
ζάιαζζαλ θαὶ λὰ πεγαίλεηε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξεζζε θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζζε
πάληνηε.

Ἡ Θεξκὴ Πίζηηο Μεηαθηλεῖ Ὄξε, ΢πληξίβεη ηὸλ


Ἑσζθόξνλ, Νηθᾶ ηνὺο Ἀπίζηνπο
Ἦηνλ ἕλαο βαζηιεὺο εἰο ηὴλ Αἴγππηνλ θαὶ εἰο ηὴλ Ἀιεμάλδξεηαλ ἦηνλ Παηξηάξρεο, ηὸ
ὄλνκά ηνπ Ἰσαθείκ, ἁγηψηαηνο ἄλζξσπνο, θαιφο, ε὎ιαβήο, ζνθφο. ὇ βαζηιεὺο
ἐθεῖλνλ ηὸλ ἞γάπεζε πεξηζζῶο θαὶ θνληὰ εἰο ηὴλ ἀγάπελ ὁπνὺ ηὸλ εἶρελ ὁ βαζηιεὺο
ἐβγῆθελ ἕλαο ἗βξαῖνο θαὶ ἔγηλελ Σνῦξθνο θαὶ θνληὰ ὁπνὺ ἐηνχξθεςε ἔγηλε θαὶ
βεδίξεο. Λέγεη ὁ ἗βξαῖνο πξὸο ηὸλ βαζηιέα: Βαζηιέα κνπ πνιπρξνλεκέλε, ηί ηὸλ
ἀγαπᾶο ηφζνλ ηὸλ Παηξηάξρελ α὎ηφλ; Καὶ ὁ βαζηιεχο ἀπνθξίλεηαη πξὸο ηὸλ
ηξηζθαηάξαηνλ ηὸλ ἗βξαῖνλ θαὶ ηὸλ ιέγεη: ἖πεηδὴ ὁ Παηξηάξρεο εἶλε θαιὸο
ἄλζξσπνο, ε὎ιαβήο, ζνθφο, θαὶ δηὰ ηνῦην ηὸλ ἀγαπῶ. Λέγεη πάιηλ ὁ ἗βξαῖνο πξὸο
ηὸλ βαζηιέα: Βαζηιέα κνπ, ἐπεηδὴ ιέγεηο ὅηη ηὸλ ἀγαπᾶο ηὸλ Παηξηάξρελ, θξάμε ηνλ
λὰ ἔιζε εἰο ηὸ παιάηηφλ ζνπ θαὶ λὰ ἔιζσ θαὶ ἐγὼ λὰ ζπλνκηιήζσκελ καδὶ κὲ α὎ηφλ,
θαὶ λὰ ἰδῆο πῶο ζὰ ηὸλ θάκσ λὰ κείλε ἀλαπνιφγεηνο. Ἔπεηηα θξάδεη ὁ βαζηιεὺο ηὸλ
Ἰσαθείκ. Καὶ ἦιζελ ὁ Ἰσαθεὶκ εἰο ηὸ παιάηηνλ θαὶ ἤξρηζελ ὁ ἗βξαῖνο λὰ θνινληθῆ κὲ
ηὸλ Παηξηάξρελ. Λέγεη ὁ ἗βξαῖνο: Παηξηάξρε, δὲλ ιέγεη ὁ Υξηζηὸο εἰο ηὸ Δ὎αγγέιηνλ
ὅηη ὅπνηνο ἀπὸ ζᾶο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο ἔρεη πίζηηλ, λὰ ζεθψλε ηὰ βνπλὰ ἀπὸ ηὸλ ηφπνλ
ηνπο; Λνηπὸλ ἐπξφζηαμελ ὁ βαζηιεὺο ηὸλ Παηξηάξρελ λὰ ζεθψζε ἕλα βνπλὸλ ἀπὸ
ηὸλ ηφπνλ ηνπ θαὶ ηφηε λὰ πηζηεχζνπλ εἰο α὎ηφλ. Καὶ ινηπὸλ ηί θάλεη ὁ ε὎ινγεκέλνο
Παηξηάξρεο; Πξνζηάδεη θαὶ ζπλάδεη ηνὺο ε὎ινγεκέλνπο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο θαὶ θάλεη
δέεζηλ εἰο ηὸλ Ἅγηνλ Θεὸλ ηξεῖο ἟κέξαο θαὶ ηξεῖο λχθηαο· θαὶ ἔπεηηα ηειεηψλνληαο ὁ
Παηξηάξρεο θαὶ νἱ ρξηζηηαλνὶ ηὴλ δέεζίλ ηνπο θαὶ ἄξρηζελ ὁ Παηξηάξρεο λὰ ζπκηάδε
ηὸ βνπλὸλ ἐθεῖλν, ηὸ ὁπνῖνλ ἦην κεγάιν ἕσο ἓμ ὥξαο ηνῦ κάθξνπο. Καὶ ηνῦ ιέγεη
ηνῦ βνπλνῦ ὅηη ἐγὼ ὁ ἀλάμηνο δνῦινο ηνῦ Υξηζηνῦ κνπ ζὲ πξνζηάδσ, βνπλφλ, λὰ
ζεθσζῆο ἀπὸ α὎ηνῦ θαὶ λὰ ἔιζεο εἰο ηὴλ Αἴγππηνλ. Καὶ ὢ ηνῦ ζαχκαηνο! ἐθφπεθε ηὸ
βνπλὸλ ἐθεῖλν θαὶ ἔγηλελ εἰο ηξία εἰο ηηκὴλ ηῆο ἁγίαο Σξηάδνο θαὶ ἐθίλεζε θαὶ ἦιζε
θαηεπάλσ εἰο ηὴλ Αἴγππηνλ. Ἔπεηηα θσλάδεη ὁ βαζηιεὺο ηὸλ Παηξηάξρελ θαὶ ηνῦ
ιέγεη: Γηὰ ηὸ ὄλνκα ηνῦ Θενῦ, Παηξηάξρε, πξφζηαμε ηὸ βνπλὸλ λὰ ζηαζῆ λὰ κὴ κᾶο
πιαθψζε. Καὶ ε὎ζὺο ὁ Παηξηάξρεο ἔηξεμε κεηὰ ζεξκῶλ δαθξχσλ θαὶ ἐπξφζηαμε ηὸ
βνπλὸλ θαὶ ἐζηάζε ἐπάλσ εἰο ηὴλ Αἴγππηνλ. Καὶ ηὸ βνπλὸλ ἐθεῖλν ηὸ ὀλνκάδνπλ ἕσο
ζήκεξνλ Νηνπξληᾶο. Καὶ εἰο α὎ηὸ ηὸ ζαῦκα ἐπίζηεπζαλ ιαὸο πνιχο, ρηιηάδεο ἕμ.
Λέγεη δὲ πάιηλ ὁ ηξηζθαηάξαηνο ἗βξαῖνο ηνῦ βαζηιέσο: Βαζηιέα κνπ, ἤμεπξε ὅηη νἱ
ρξηζηηαλνὶ ιέγνπλ εἰο ηὴλ γιψζζαλ ηνπο ζηάζνπ, βνπλφλ... θαὶ ἐπίζηεπζαλ πάιηλ ἕμ
ρηιηάδεο (70). Λέγεη θαὶ ἄιινλ ιφγνλ ὁ ἗βξαῖνο ηὸλ βαζηιέα: Βαζηιέα κνπ, ἤμεπξε
θαὶ ἐηνῦην· ὅηη νἱ ρξηζηηαλνὶ ιέγνπλ πὼο ιέγεη ηὸ Δ὎αγγέιηφλ ηνπο πὼο ὅπνηνο ἔρεη
πίζηηλ λὰ πίε ἕλα πνηήξη θαξκάθη θαὶ δὲλ ἀπνζαίλεη (71). Καὶ ἔπεηηα ὁ βαζηιεὺο
πξφζηαμε ηὸλ ἗βξαῖνλ θαὶ θάκλεη ἕλα πνηήξη θαξκάθη, ὁπνὺ δὲλ ε὏ξίζθνληαλ
ρεηξφηεξνλ εἰο ηὸλ θφζκνλ. Καὶ πάιηλ ιέγεη ὁ ἗βξαῖνο ἄιινλ ιφγνλ ηνῦ βαζηιέα:
Βαζηιέα κνπ, ἤμεπξε θαὶ ἐηνῦην, ὅηη νἱ ρξηζηηαλνὶ ἔρνπλ ηὸλ ζηαπξὸλ θαὶ
ζηαπξψλνπλ ηὸ πηθξὸλ θαὶ γίλεηαη γιπθφλ. Πξέπεη ινηπὸλ λὰ πξνζηάμεηε ηὸλ
Παηξηάξρελ, ὅηαλ ζὰ ηνῦ δψζεο ηὸ θαξκάθη λὰ ηὸ πίε, λὰ κὴ θάκε ηὸλ ζηαπξφλ ηνπ
νὔηε ἀπάλσ ηνπ νὔηε ἀπάλσ εἰο ηὸ πνηήξηνλ. Καὶ ἔπεηηα ἐπῆξελ ὁ βαζηιεὺο ηὸ
πνηήξηνλ εἰο ηὸ ρέξη ηνπ θαὶ ηὸ ἔδσζε ηνῦ Παηξηάξρε θαὶ ηνῦ ηνῦ ιέγεη: Νὰ ἐηνῦην
ηὸ πνηήξηνλ· λὰ ηὸ πίεο θαὶ λὰ κὴ θάκεο ηὸλ ζηαπξφλ ζνπ νὔηε ἐπάλσ ζνπ νὔηε εἰο
ηὸ πνηήξηνλ. Καὶ ὁ ε὎ινγεκέλνο Παηξηάξρεο ζέιεζε λὰ ηνὺο γειάζε θαὶ λὰ ηνὺο
πνκπεχζε εἰο ηὸλ θφζκνλ δηὰ λὰ ηνὺο θάκε καζθαξάδεο. Σφηε ιέγεη ηνῦ βαζηιέα:
Βαζηιέα κνπ, θαιά κε πξνζηάμαηε λὰ ηὸ πίσ ἐηνῦην ηὸ πνηήξηνλ, κὰ δὲλ κὲ εἶπεο
πφζελ λὰ ηὸ πίσ ηὸ πνηήξηνλ. Καὶ θάκλεη κὲ ηὸ ρέξη ηνπ ἀπὸ ηὸ πιεπξὸλ θαὶ ἀπὸ
θάησ θαὶ ἀπὸ ἐπάλσ θαὶ ε὎ζὺο ἔπηε ηὸ πνηήξηνλ. Καὶ ὁ παλάγαζνο Θεὸο ε὎ζὺο
ἄλνημέ ηνπ κίαλ ηξχπαλ εἰο ηὴλ δεμηὰλ πιεπξὰλ θαὶ ἐρχζε ηνῦ πνηεξίνπ ηὸ θαξκάθη
θαὶ ἔκεηλελ ἄβιαβνο. Καὶ ἔπεηηα κέζα εἰο ἐθεῖλν ηὸ πνηήξηνλ ἔκεηλε παξακηθξὸλ θαὶ
ηὸ ἐμέπιπλε θαὶ ιέγεη ηὸλ βαζηιέα: Βαζηιέα κνπ πνιπρξνλεκέλε, ἐγὼ ἔπηα ηὸλ
θαξπφλ, πξφζηαμε ηὸλ ἗βξαῖνλ λὰ πίε θαὶ α὎ηὸο θαὶ ἐὰλ δὲλ ἀπνζάλε, λὰ
πηζηεχζσκελ εἰο α὎ηφλ. Καὶ ὁ ηξηζθαηάξαηνο ἗βξαῖνο δὲλ ἤζειε λὰ ηὸ πίε. Καὶ ηὸλ
ἐπίεζελ ὁ βαζηιεὺο κεγάισο θαὶ ηὸ ἔπηελ ηὸ πνηήξηνλ ὁ ἗βξαῖνο θαὶ ἔζθαζελ ὁ
ηξηζθαηάξαηνο θαὶ ἐπῆγελ εἰο ηὴλ αἰψληνλ θφιαζηλ θαὶ θαίεηαη καδὶ κὲ ηὸλ
ηξηζθαηάξαηνλ δηάβνινλ. Καηαιακβάλεηε ινηπφλ, παηδηά κνπ, ηί δχκακηλ ἔρεη ὁ
παλάγηνο ΢ηαπξφο. Ὅκσο κὲ ηνῦ Κπξίνπ ἟κῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ηὸ ὄλνκα λὰ
πεγαίλεηε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ.

Ἡ Δἰιηθξηλὴο Ἐμνκνιόγεζηο
Πάληνηε, παηδηά κνπ, ἐδῶ ὁπνὺ ἦιζα, ἔρσ ραξὰλ θαὶ ιχπελ. Ἔξρνληαη νἱ ρξηζηηαλνὶ
θαηὰ κφλαο λὰ κνῦ εἰπνῦλ ηὸ παξάπνλφλ ηνπο, θαὶ δὲλ δχλαηαη ἕλαο δνῦινο λὰ
δνπιεχζε δπὸ α὎ζεληάδεο, θαὶ δὲλ δχλακαη λὰ ηνὺο ἐμνκνινγήζσ ἀπὸ ἕλα θαὶ ηνὺο
δηψρλσ, θαὶ ἟ θαξδία κνπ θφπηεηαη ὡζὰλ ἕλαο ὁπνὺ ἔρεη ἕλα παηδίνλ, ηὸ ὁπνῖνλ εἶλε
ἄξξσζηνλ, θαὶ δὲλ ηὸ δέρεηαη. Ἀιιὰ πξέπεη λὰ ζᾶο ἐμνκνινγήζσ παξξεζία. Καὶ ἂλ
νὕησο, παηδηά κνπ, ζέιεηε πάξεη ηέζζεξηο ηξίρεο ἀπὸ ηὰ γέλεηα κνπ, θαὶ ἐγὼ παίξλσ
ηὸ βάξνο ἀπὸ ηὰ ἁκαξηήκαηά ζαο. Ἀπὸ ηὸλ θαηξὸλ ὁπνὺ ἐγελλεζήθαηε ὅια ἐπάλσ
κνπ εἶλε. Καὶ ζεῖο λὰ ἐμεγήζεηε ηὰ ηέζζεξα λνήκαηα θαὶ λὰ ηὰ κάζεηε (Ἰδὲ Γηδαρὴλ
Γ´, ζει. 163 θ.ἑ.). Καὶ ἂλ ζέιεηε, παηδηά κνπ, λὰ ζᾶο εἰπῶ, λὰ ε὏ξῆηε ἕλα
πλεπκαηηθὸλ πξαθηηθὸλ θαὶ ἀξεηῆο ἄλζξσπνλ, λὰ ἐμνκνινγεζῆηε, λὰ εἰπῆηε ηὰ
ἁκαξηήκαηά ζαο. Νὰ κὴ ἀθήζεηε θαλέλα· θαὶ ἂλ ἀθήζεηε, ὅινλ ηὸλ κηζζὸλ ηὸλ
ράλεηε. Καὶ λὰ ζπγρσξᾶηε ηὸλ ἐρζξφλ ζαο θαὶ λὰ κὴ θξνληίδεηε κνλαρὰ δηὰ ιφγνπ
ζαο, ἀιιὰ λὰ ἑξκελεχεηε θαὶ ηὰ ἀδέιθηα ζαο θαὶ ηὰ παηδηά ζαο. Καὶ λὰ ἔρεηε ηὴλ
ε὎ρήλ κνπ θαὶ ηὴλ ε὎ρὴλ ηῆο Παλαγίαο θαὶ ηὴλ ε὎ρὴλ ηνῦ Κπξίνπ ἟κῶλ Ἰεζνῦ
Υξηζηνῦ, ηνῦ ἐζηαπξσκέλνπ θαὶ ἀιεζηλνῦ Θενῦ ἟κῶλ, ᾧ ἟ δφμα θαὶ ηὸ θξάηνο εἰο
ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰψλσλ. Ἀκήλ.

ΓΗΓΑΥΖ Ε´
Ἡ Ἑνξηὴ ηῆο Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ
὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηὸο θαὶ Θεφο καο, ἀδειθνί κνπ, ὁ γιπθχηαηφο καο
α὎ζέληεο θαὶ Γεζπφηεο, ὁ πνηεηὴο ηῶλ Ἀγγέισλ θαὶ πάζεο λνεηῆο θαὶ αἰζζεηῆο
θηίζεσο, παξαθηλνχκελνο ἀπὸ ηὴλ ε὎ζπιαρλία ηνπ, ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ ηνπ θαζαξφηεηα,
ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ ηνπ ἀγάπελ, ὁπνὺ ἔρεη εἰο ηὸ γέλνο καο, ζηκὰ εἰο ηὰ πνιιὰ θαὶ
ἄπεηξα ραξίζκαηα, ὁπνὺ κᾶο ἐράξηζε θαὶ κᾶο ραξίδεη θαζ᾿ ἑθάζηελ ἟κέξαλ θαὶ ὥξαλ
θαὶ ζηηγκήλ, ἰδνὺ ὁπνὺ κᾶο ἞μησζε θαὶ ζήκεξνλ ηὴλ α὎γὴλ (73) θαὶ ηὸλ ἐδνμάζακε
θαὶ ἐηηκήζακε ηὴλ Γέζπνηλά καο ηὴλ Θενηφθνλ. Καὶ ἄκπνηεο ὁ Κχξηνο λὰ
ε὎ζπιαρληζζῆ, λὰ ζπγρσξήζε θαὶ ηὰ ἁκαξηήκαηά καο θαὶ λὰ κᾶο ἀμηψζε θαὶ λὰ
πεξάζσκελ θαὶ ἐδῶ θαιά, θαὶ λὰ πεγαίλσκελ θαὶ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ δνμάδσκελ
ηὴλ Παλαγίαλ Σξηάδα.

Πεξίιεςηο Πξνεγνπκέλεο Γηδαρῆο


Μὲ ἀμίσζελ ὁ Κχξηνο, ἀδειθνί κνπ, θαὶ κέλα ηὸλ ἁκαξησιὸλ θαὶ ἦξζα ἐρζὲο ἐδῶ εἰο
ηὴλ ε὎ινγεκέλελ ρῶξαλ ζαο θαὶ ζᾶο ἀπφιαπζα θαὶ εἴπακελ θαὶ κεξηθὰ λνήκαηα εἰο
ηὴλ ἁγίαλ ζαο ἐθθιεζίαλ, θαζὼο ἐθψηηζε ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἅγηνλ ηνὺο Πξνθήηαο, ηνὺο
ἁγίνπο Ἀπνζηφινπο, ηνὺο ἁγίνπο Παηέξαο ηῆο ἖θθιεζίαο καο θαὶ κᾶο ἔγξαςαλ. ΢ηκὰ
εἰο ηὰ πνιιὰ εἴπακελ θαὶ δηὰ ηὸλ Θεφλ καο, πνὺ εἶλε ἕλαο, ἟ ἀγάπε, ἟ δὲ Σξηάο,
Παηήξ, Τἱὸο θαὶ Ἅγηνλ Πλεῦκα. Παξαθηλνχκελνο ὁ Κχξηνο ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ ηνπ
ε὎ζπιαρλίαλ ἔθακε πξῶηα δέθα ηάγκαηα Ἀγγέισλ. Σὸ πξῶηνλ ηάγκα ἐμέπεζελ ἀπὸ
ηὴλ ὏πεξεθάλεηάλ ηνπ θαὶ ἔγηλαλ δαίκνλεο. Σφηε ἐπξφζηαμελ ὁ παλάγαζνο Θεὸο θαὶ
ἔγηλελ ὁ θφζκνο ἐηνῦηνο. Καὶ ἔθακελ ἕλα ἄλδξα θαὶ κίαλ γπλαίθα ὡζὰλ ἐκᾶο, ηὸ
ζῶκα ἀπὸ ηὴλ ιάζπελ θαὶ ηὴλ ςπρὴλ ἀγγειηθήλ, ἀζάλαηελ. Ὠλφκαζε ηὸλ ἄλδξα
Ἀδὰκ θαὶ ηὴλ γπλαίθα Δὔαλ θαὶ ἔθακελ θαὶ ἕλα παξάδεηζνλ ὁ Θεὸο θαηὰ ηὸ κέξνο
ηῆο ἀλαηνιῆο, ὅιν ραξὰ θαὶ ε὎θξνζχλε. Ἔιαβε ηὸλ Ἀδὰκ θαὶ ηὴλ Δὔαλ κέζα εἰο ηὸλ
παξάδεηζνλ θαὶ ἐραίξνληαλ ὡζὰλ νἱ ἄγγεινη. Σνὺο ἐπαξάγγεηιε λὰ κὴ θάγνπλ ἀπὸ
κίαλ ζπθηὰλ ζχθα. ὇ Ἀδὰκ θαὶ ἟ Δὔα ἐθαηαθξφλεζαλ ηὸ πξφζηαγκα ηνῦ Θενῦ καο
θαὶ ἔθαγαλ. Γὲλ εἶπαλ ὅ,ηη ἔθακαλ. Σνὺο ἐδίσμελ ὁ Θεὸο ἀπὸ ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ
ἔδεζαλ εἰο ἐηνῦηνλ ηὸλ θφζκνλ ἐλλεαθνζίνπο ηξηάθνληα ρξφλνπο κὲ καῦξα θαὶ πηθξὰ
δάθξπα. Ἀπέζαλελ ὁ Ἀδὰκ θαὶ ἟ Δὔα, ἐπήγαλ εἰο ηὴλ θφιαζηλ θαὶ ἐθαίγνληαλ θαὶ
ἐθινγίδνληαλ πέληε ἥκηζπ ρηιηάδεο ρξφληα δηὰ κίαλ ἁκαξηίαλ κφλνλ, θαζὼο
ἀλαθέξακελ ηὴλ ἱζηνξίαλ ἐςὲο ηὸ βξάδπ θαὶ ηὴλ ἀθήθακελ.

Ἡ πξὸ Υξηζηνῦ Δἰδσινιαηξεία, ἡ Γηαθζνξὰ ηῶλ


Ἠζῶλ θαὶ ηὸ Μίζνο ηνῦ ΢αηαλᾶ θαηὰ ηῆο
Οἰθνγελείαο
Σψξα πάιηλ ἐιπίδνληαο εἰο ηὴλ ε὎ζπιαρλίαλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο, θαζὼο ηὸ Πλεῦκα ηὸ
Ἅγηνλ κᾶο θσηίζε, ζὰ θάκσκελ ἀξρὴλ λὰ εἰπνῦκελ θαὶ ηὰ ἐπίινηπα κὲ ζπληνκίαλ, θαὶ
πάιηλ ὄρη ὅια λὰ ηὰ εἰπνῦκελ, δηαηὶ δὲλ εἶλε δπλαηφλ, ζέινκελ ρξφλνπο θαὶ θαηξνχο,
ἀιιὰ κεξηθά, ὅπνπ θαίλνληαη ἀλαγθαηφηεξα.

Ἕσο ηνὺο πέληε ἥκηζπ ρηιηάδεο ρξφλνπο νἱ ἄλζξσπνη ὅπνπ ἀπέζαλαλ ἐπήγαηλαλ εἰο
ηὴλ θφιαζηλ, ἐπεηδὴ θαὶ ὁ παξάδεηζνο ἦηνλ θιεηζκέλνο. Δ὎ζπιαρλίζζε ὁ παλάγαζνο
Θεὸο ηὸ γέλνο ηῶλ ἀλζξψπσλ θαὶ ε὏ξίζθνληαο ἄμηνλ ὏πνθείκελνλ ηὴλ Γέζπνηλάλ
καο ηὴλ Θενηφθνλ, ἐθαηαδέρζε ὁ Τἱὸο θαὶ Λφγνο ηνῦ Θενῦ θαὶ Θεὸο ἀιεζηλὸο θαὶ
δσὴ ηῶλ ἁπάλησλ, ὁ γιπθχηαηφο καο Ἰεζνῦο Υξηζηὸο θαὶ Θεφο, θαὶ ἔγηλε ηέιεηνο
ἄλζξσπνο ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ ἀπὸ ηὰ θαζαξψηαηα αἵκαηα ηῆο Γεζπνίλεο ἟κῶλ
Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο, δηὰ λὰ κᾶο βγάιε ἀπὸ ηὰο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ.
Ἕσο ηνὺο πέληε ἥκηζπ ρηιηάδεο ρξφλνπο πάιηλ ὁ δηάβνινο ἔβγαιε ὅιεο ηνπ ηὶο θαθίεο
θαὶ ἔβαιε ζθνπὸλ λὰ ραιάζε ηὸλ θφζκνλ θαὶ ἐπαξαθηλνῦζε ηνὺο ἀλζξψπνπο λὰ
πξνζθπλνῦλ δηὰ Θεὸλ ἄιινο ηὸλ ἥιηνλ θαὶ ἄιινο ηὸ θεγγάξη, ἄιινο ηὴλ γῆλ θαὶ
ἄιινο ηὴλ ζάιαζζαλ θαὶ ἄιινο ηὰ πεηεηλὰ θαὶ ηὰ ρεξζαῖα. Ἔβαιελ ὁ δηάβνινο κέζα
εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηῶλ ἀλζξψπσλ λὰ κηζνῦλε ηὰο γπλαίθαο θαὶ αἱ γπλαῖθεο ηνὺο ἄλδξαο,
δηὰ λὰ κὴλ ὏παλδξεχσληαη θαὶ θάκνπλ παηδηὰ θαὶ α὎μήζε ὁ θφζκνο. Καὶ ἔηζη δὲλ
ἐθξφληηδαλ νἱ ἄλζξσπνη λὰ ἔρνπλ παηδηὰ θαί, ηὸ κεγαιχηεξνλ, ἔξξηρλελ ὁ δηάβνινο
ηνὺο ἀλζξψπνπο εἰο ἀξζελνθνηηίεο, θηελνθνηηίεο θαὶ ἄιια αἰζρξά, ὁπνῖα δὲλ ηὰ
ἔθακε κήηε ζθχινο κήηε γάτδαξνο (74).

Θέινληαο ὁ παλάγαζνο Θεὸο λὰ θφςε ηὸ θαθὸλ ἐπαξάγγεηιε πὼο ὅπνηνο δὲλ θάλεη
παηδηά, εἶλε θαηεξακέλνο· θαὶ ἔηζη, ἀθνχνληεο νἱ ἄλζξσπνη ηὴλ θαηάξαλ ηνῦ Θενῦ,
ἐθνβνῦλην θαὶ ἔπαηξλε ἕλαο ἄλδξαο κίαλ γπλαίθα θαὶ ἟ γπλαίθα ἕλα ἄλδξα.

Ἀλίζσο θαὶ εἶλε θαλέλαο ἐδῶ ἀπὸ ηὴλ ε὎γέληά ζαο, ὁπνὺ δὲλ θάκλεη παηδηά, ἂο κὴλ
ιππᾶηαη· δὲλ ηὸ εἶπε δηὰ ἐζέλα ὁ Θεφο, δηαηὶ δὲλ θάκλεηο παηδηά, λὰ ἔρεο θαηάξα,
δηαηὶ θαὶ ἐγὼ δὲλ θάκλσ παηδηά, κὰ ὡζὰλ ἐγὼ ἔρσ θαηάξα, ἔρεηο θαὶ ζχ. Α὎ηὸ ηὸ
εἶπελ ὁ Θεὸο λὰ δηαθφςε ηὸλ θαθὸλ ζθνπὸλ ηνῦ δηαβφινπ θαὶ κὴλ ιππᾶζαη, δὲλ ἔρεηο
θακκίαλ θαηάξαλ.

Πάιηλ ὡζὰλ ζέιεο λὰ θάκεο παηδηά, εὔθνινλ εἶλε· ἔπαξε ἕλα πησρὸ παηδὶ θαὶ θάκε ην
πλεπκαηηθφ ζνπ παηδὶ λὰ ραίξεζαη θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζαη θαὶ ζχ, λὰ ραίξεηαη θαὶ ἐθεῖλν.
Γηὰ ἐθεῖλν ηὸ παηδί, ὅπνπ ζνῦ γελλᾶ ἟ γπλαίθα ζνπ, δὲλ ζνῦ ρξεσζηεῖ ὁ Θεὸο ράξηλ,
δηφηη ηὸ θάκλεηο ἀπὸ ζαξθηθὸλ πάζνο· κὰ δηὰ ἐθεῖλν ηὸ πησρὸ παηδὶ ἔρεηο ρίιηεο
θνξὲο κηζζὸλ ἀπὸ ηὸλ Θεὸλ εἰο ηὴλ ςπρήλ ζνπ θαὶ ηηκὴλ ἀπὸ ηνὺο ἀλζξψπνπο, δηαηὶ
ηὸ θάκλεηο κὲ ηὸ ζέιεκά ζνπ πλεπκαηηθὸλ παηδί.

Καὶ λὰ πξνζέρεο ἐζὺ ὁ ἄλδξαο λὰ κὴλ κεηαρεηξίδεζαη ηὴλ γπλαῖθα ζνπ κὲ ἄγξηνλ
κάηη, πὼο δὲλ ζνῦ θάκλεη παηδηά. Γὲλ ἔρεη θαλέλα θηαίμηκν ἟ γπλαίθα ζνπ εἰο α὎ηφ,
εἶλε ηὸ ζέιεκα ηνῦ Θενῦ. Καὶ κὴλ ηὸ θάκλεηε θαζὼο ηὸ ἔθακελ ἕλα ηξειὸο θαὶ
ἀλφεηνο· δηαηὶ δὲλ ἔθακελ ἟ γπλαίθα ηνπ παηδηά, ηὴλ ἐρψξεζε θαὶ ἐπῆξελ ἄιιελ· θαὶ
ἄιινο πάιηλ, ἐπεηδὴ δὲλ ηνῦ ἔθακελ ἟ γπλαίθα ηνπ ἀξζεληθὰ παηδηά, παξὰ κφλνλ
ζειπθά, ηὴλ ἐρψξεζελ. ὇ δηάβνινο ζέιεη λὰ ρσξίδνπλε ηὰ ἀλδξφγπλα θαὶ ὄρη ὁ Θεφο.
Ὡο ιέγεη ὁ λφκνο πὼο θαλέλα πξάγκα δὲλ ηνὺο ρσξίδεη, ἐθηὸο ἂλ πέζνπλ εἰο
πνξλείαλ· θαὶ ὅπνηνο ἀθήζε ηὴλ γπλαῖθα ηνπ θαὶ πάξε ἄιιελ, ἐθεῖλνο ζὰ θξηζῆ ὡο
κνηρφο.

Ἡ Οἰθνγέλεηα ηῆο Παξζέλνπ


Δἰο ηὸλ θαηξὸλ ἐθεῖλν ἦην ἕλαο ἄλδξαο θαὶ ἐιέγεην Ἰσαθείκ, εἶρε θαὶ κίαλ γπλαίθα
θαὶ ἐιέγεην Ἄλλα. Καιὸο θαὶ ὁ ἄλδξαο, θαιὴ θαὶ ἟ γπλαίθα, ἀπὸ βαζηιηθὸλ γέλνο θαὶ
νἱ δπφ, κὰ πιένλ θαιπηέξα ἟ γπλαίθα. Δ὏ξίζθνληαη πνιιὲο γπλαῖθεο ὁπνὺ εἶλε
θαιχηεξεο θαὶ ἀπὸ ηνὺο ἄλδξεο. Ἀλίζσο θαὶ ζέιεηε νἱ ἄλδξεο λὰ εἴζαζηε θαιχηεξνη
ἀπὸ ηὶο γπλαῖθεο, πξέπεη λὰ θάκλεηε θαὶ ἔξγα θαιχηεξα ἀπὸ ἐθεῖλεο· εἰ δὲ θαὶ αἱ
γπλαῖθεο θάκλνπλ θαιχηεξα θαὶ πεγαίλνπζη εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ἟κεῖο νἱ ἄλδξεο
θάλνκελ θαθὰ ἔξγα θαὶ πεγαίλνκελ εἰο ηὴλ θφιαζηλ, ηί καο ὠθειεῖ ὁπνὺ εἴκαζηε
ἄλδξεο; Καιχηεξα λὰ κὴλ εἴρακε γελλεζῆ εἰο ηὸλ θφζκνλ.
὇ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα ἄλνημαλ ηὸ ζπίηη ηνπο θαὶ ηὸ εἶραλ μελνδνρεῖνλ· θαὶ ὅπνπ
πησρφο, θνπηζφο, ηπθιφο, εἰο ηὸ ζπίηη ηνῦ Ἰσαθεὶκ θαὶ ηῆο Ἄλλαο ἐπήγαηλαλ θαὶ
ἀλαπαχνληαλ. Ἔηζη πξέπεη θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο λὰ εἴζαζηε θηιφμελνη, δηαηὶ κὲ ηὴλ
θηινμελίαλ, ὁπνὺ θάκλεηε εἰο ηνὺο πησρνχο, κεη᾿ ἐθείλελ ἀγνξάδεηε ηὸλ παξάδεηζνλ.

Γὲλ ἔθακελ παηδηὰ ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα. Ὡο θξφληκνη θαὶ γλσζηηθνὶ ὁπνὺ ἦηαλ,
ἐθαηάιαβαλ πὼο ἕλαο εἶλε ὁ Θεφο, ὁπνὺ δίδεη παηδηὰ θαὶ παίξλεη.἖παξαθάιεζαλ ηὸλ
παλάγαζνλ Θεὸλ λὰ ηνὺο ραξίζε ἕλα παηδίνλ ἀξζεληθὸλ ἠ ζειπθὸλ θαὶ λὰ ηὸ
ἀθηεξψζνπλε εἰο ηὸλ Θεφλ. Βιέπνληαο ὁ παλάγαζνο Θεὸο ηὴλ θαιήλ ηνπο γλψκελ
ηνὺο ε὎ιφγεζε θαὶ ἐγέλλεζαλ ηὴλ Γέζπνηλαλ ηὴλ Θενηφθνλ θαὶ ηὴλ ἔβγαιαλ Μαξίαλ.

Καζὼο ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα ἐδεηνῦζαλ παηδίνλ ἀπὸ ηὸλ Θεὸλ θαὶ ὄρη ἀπὸ
ἄλζξσπνλ, ἔηζη θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο ὅ,ηη ζέιεηε λὰ δεηήζεηε, ἀπὸ ηὸλ Θεὸλ λὰ δεηᾶηε
θαὶ ὄρη ἀπὸ ἄλζξσπνλ. ὇ δηάβνινο ἔβγαιε πνιιὰ ηέθλα θαὶ ζπγαηέξαο, θαὶ ἔξρεηαη
ἕλαο θαὶ ζὲ ιέγεη: Γφο κνπ ἐκέλα ἕλα γξφζη ἠ δπὸ θαὶ ἐγὼ λὰ ζνῦ δψζσ βφηαλα λὰ
θάκεο ἀξζεληθά, λὰ ζὲ δψζσ θπιαθηὰ λὰ καληεχζεο, λὰ γνεηεχζεο, λὰ ἰδῆο ηὴλ
ηχρελ ζνπ, ηὴλ κνῖξα ζνπ, ηὸ ξηδηθφ ζνπ θαὶ ἄιια ηνηαῦηα. ἖θεῖλα ὁπνὺ
ἐλνκνζέηεζαλ νἱ ἅγηνη Παηέξεο θαὶ ὅζα εἶλε ηῆο ἖θθιεζίαο καο, εἶλε θαιὰ θαὶ ἅγηα,
θαὶ ςπρηθὰ θαὶ ζσκαηηθά. Καὶ ἂλ ζέιεο λὰ ἰδῆο ηὴλ ηχρελ ζνπ ἠ ηὴλ κνῖξαλ ζνπ,
ζήθσ θνκκάηη α὎γὴ θαὶ πήγαηλε εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαὶ θνίηαμε ηνὺο ηάθνπο (75) ηῶλ
ἀπνζακέλσλ ηί εἶλε. ΢ηνράζνπ θαὶ εἰπέ: Γὲλ ἦηαλ θαὶ ἐθεῖλνη νἱ ἄλζξσπνη ὡζὰλ θαὶ
ἐκέλα θαὶ ἀπέζαλαλ; Ἔηζη κέιισ λὰ πεζάλσ θαὶ ἐγὼ αὔξην θαὶ λὰ κὴλ ἀπνηνικήζσ
λὰ θάκσ α὎ηὰ ηὰ δηαβνιηθὰ θακψκαηα, δηφηη ράλνκαη θαὶ ἀθαλίδνκαη, θαὶ ιέγεη ὁ
λφκνο πὼο ὅπνηνο θάκλεη α὎ηὰ ἠ παξαθηλεῖ ἄιινπο, εἴθνζη ρξφλνπο λὰ κὴλ κεηαιάβε.

Γνλεῖο! Γίδεηε Υξηζηηαληθὰ ὆λόκαηα εἰο ηὰ Παηδηά


ζαο
Καζὼο ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα δὲλ ἐπξνηίκεζαλ ηὸ ἀξζεληθὸλ ἀπὸ ηὸ ζειπθφλ, ἔηζη
θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο λὰ κὴλ πξνηηκᾶηε ηὰ ἀξζεληθὰ παηδηά ζαο ἀπὸ ηὰ ζειπθά, δηαηὶ
ὅια ηὰ πιάζκαηα ηνῦ Θενῦ εἶλε. Καζὼο ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα ἔβγαιαλ ηὴλ
Θενηφθνλ ηὸ ὄλνκα κὲ λφεκα Μαξία, ὁκνίσο θαὶ ἟ ε὎γελία ζαο, ὅηαλ βαπηίδεηε ηὰ
παηδηά ζαο, λὰ ηὰ ἐβγάλεηε εἰο ηὸ ὄλνκα ηῶλ Ἁγίσλ (76), ὁπνὺ ἔρνπκε λφεκα. Μαξία
ζέιεη λὰ εἰπῆ Κπξία, ὡζὰλ ὁπνὺ ἔκειιελ ἟ Θενηφθνο λὰ γίλε βαζίιηζζα ηνῦ
ν὎ξαλνῦ θαὶ ηῆο γῆο θαὶ πάζζεο λνεηῆο θαὶ αἰζζεηῆο θηίζεσο, λὰ παξαθαιῆ δηὰ ηὰο
ἁκαξηίαο καο. Νηθφιανο ηὸ ὄλνκα ιέγεηαη ἐθεῖλνο ὁπνὺ ἐλίθεζε ηνὺο ιανχο, ηνὺο
δαίκνλαο, ηὰ πάζε. Γεψξγηνο ιέγεηαη γεσξγεκέλνλ θπηφλ, ζηνιηζκέλνλ κὲ θαξπνχο,
κὲ ἀξεηὰο ρξηζηηαληθάο. Παξαζθεπὴ ιέγεηαη ἐθείλε πνὺ ἑηνηκάζζε δηὰ ηὸλ Υξηζηφλ.

Υξηζηηαληθὴ Ἀλαηξνθὴ ηῶλ Παηδηῶλ


Νὰ θάκεο κίαλ εἰθφλα ηνῦ Υξηζηνῦ, ηῆο Παλαγίαο, ηνῦ Πξνδξφκνπ, λὰ ἔρεο θαὶ ηὸλ
ἅγηνλ ηνῦ παηδηνῦ ζνπ. Καὶ ὅηαλ ηὸ παηδίνλ ζεθψλεηαη ἀπὸ ηὸλ ὕπλνλ θαὶ ζνῦ
γπξεχε ςσκί, λὰ ηὸ βάιεο ἐκπξὸο εἰο ηὴλ εἰθφλα ηνῦ Υξηζηνῦ θαὶ λὰ ηνῦ εἰπῆο: ἖γψ,
παηδί κνπ, δὲλ ἔρσ ςσκί· ὁ Υξηζηὸο ἔρεη. ΢ήθσ λὰ θάκεο ηὸλ ζηαπξφλ ζνπ, λὰ
παξαθαιέζσκελ ηὸλ ἅγηφλ ζνπ λὰ παξαθαιέζε ηὸλ Υξηζηὸλ λὰ ζνῦ ηὸ δψζε. Καὶ
ἔηζη ηὸ παηδίνλ παξαθηλεῖηαη δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ηνῦ ςσκηνῦ θαί, ε὎ζὺο ὁπνὺ μππλᾶ, ηὸλ
ἅγηφλ ηνπ βιέπεη. Βιέπνληαο ηφηε ὁ δηάβνινο ηὸ παηδίνλ πὼο ἔρεη ηὴλ ἐιπίδα ηνπ εἰο
ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ εἰο ηὸλ ἅγηφλ ηνπ θαηαθαίεηαη θαὶ θεχγεη. Καὶ ἔηζη λὰ ζπλεζίδεηε ηὰ
παηδηά ζαο, λὰ ηὰ παηδεχεηε ἀπὸ κηθξά, δηὰ λὰ ζπλεζίδνπλ εἰο ηὸλ θαιὸλ δξφκνλ.

Καὶ ἂλ ζέιεο λὰ δήζε ηὸ παηδίνλ, ἐγὼ λὰ ζὲ εἴπσ πῶο λὰ θάκεο· λὰ θάκεο ηνῦ
παηδηνῦ ζνπ ἕλα θφξεκα θαὶ ἄιιν ἕλα ἐθείλνπ ηνῦ πησρνῦ παηδηνῦ· θαὶ δηὰ ηὸ ραηίξη
ἐθείλνπ ηνῦ πησρνῦ παηδηνῦ ραξίδεη ὁ Θεὸο ηὴλ δσὴλ ηνῦ παηδηνῦ ζνπ. Καὶ λὰ
ἀγαπᾶο ηὰ πησρὰ ηὰ παηδηὰ θαιχηεξα ἀπὸ ηὰ ἐδηθά ζνπ· εἰ δὲ θαὶ λὰ δεηᾶο πῶο λὰ
δίλεο ηνῦ παηδηνῦ ζνπ λὰ ηξψγε θαὶ λὰ πίλε θαιά, λὰ ἔρε εὔκνξθα θνξέκαηα, θαὶ δη᾿
ἐθεῖλν ηὸ πησρὸ λὰ κὴ ζὲ κέιε, αὔξην βιέπεηο ηὸ παηδί ζνπ ἀπνζακέλν θαὶ θαίγεηαη
἟ θαξδηά ζνπ. Καὶ ἐλῶ ηὸ πησρφ, ηὸ μππφιεην, ηὸ γπκλφ, ηὸ πεηλαζκέλν, ηὸ
θαηαθξνλεκέλν ηὸ βιέπεηο ζξεκκέλν θαὶ εἶλε ὡζὰλ γνπξνπλφπνπιν, θαὶ ηὸ ἐδηθφ ζνπ
γίλεηαη ὡζὰλ ρηηθηαζκέλν.

Αἱ Οἰθνγελεηαθαὶ Ἑνξηαί
Καὶ ἐθείλελ ηὴλ ἟κέξαλ, ὁπνὺ εἶλε ὁ ἅγηνο ηνῦ παηδηνῦ ζνπ, ἂλ ζέιεο λὰ θάκεο
θνχξκπαλν (77) λὰ ἑνξηάζεο ηὸλ ἅγηνλ, πῶο πξέπεη λὰ θάκεο, ἐγὼ ζὲ ιέγσ. Γίλεηαη
ηὸ θνχξκπαλν ζετθφλ, γίλεηαη θαὶ δηαβνιηθφλ.

Θετθὸλ θνχξκπαλνλ εἶλε· ηψξα ζέιεηο λὰ δψζεο ηξία γξφζηα λὰ πάξεο ἕλα πξφβαην·
δφζε ηὸ ἕλα γξφζη ηνῦ παπᾶ ζνπ λὰ ζνῦ δηαβάζε ηφζεο Λεηηνπξγίεο, ηὸ ἄιιν γξφζη
πάξε θεξί, ιηβάλη θαὶ ιάδη θαὶ ζχξ᾿ ηα εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ λὰ ηὰ θάςνπλ ἐκπξὸο εἰο
ηὸλ ἅγηνλ θαὶ ηὸ ἄιιν γξφζη κνίξαζέ ην κὲ ηὸ ρέξη ζνπ θξπθὰ ἐιεεκνζχλελ, λὰ κὴ
ζὲ μεχξε θαλέλαο. Α὎ηὸ εἶλε ηὸ ζετθὸ θνχξκπαλν. Καὶ λὰ δηαβάζεο ηὸ ζπλαμάξη ηνῦ
ἁγίνπ (78) λὰ ἀθνχε ηὸ παηδί ζνπ. Καὶ λὰ ηνῦ εἰπῆο: Ἀθνχεηο, παηδί κνπ, ηί ἔθακλελ ὁ
ἅγηφο ζνπ; Ἔηζη λὰ θάκεο θαὶ ζχ. Ἀθνχνληαο ηὸ παηδίνλ ηέηνηα ζαχκαηα δειεχεη θαὶ
ιέγεη; Ἄρ, πφηε λὰ γίλσ θαὶ ἐγὼ ὡζὰλ ηὸλ ἅγηφλ κνπ!

Γηαβνιηθὸλ θνχξκπαλν εἶλε λὰ πάξεο ἕλα πξφβαην, λὰ ηὸ καγεηξέςεο θαὶ λὰ θξάμεο


ηνὺο θίινπο ζνπ, ηνὺο ζπγγελεῖο ζνπ, λὰ ηξψγεηε, λὰ πίλεηε, λὰ κεζᾶηε, λὰ μεξλᾶηε
ὡζὰλ ηνὺο ζθχινπο. Α὎ηὸ εἶλε ηὸ δηαβνιηθὸλ θνχξκπαλν.

Οἱ Γνλεῖο Γέλδξνλ, ηὰ Παηδηὰ Καξπνί


Ἕλα δέλδξν ὡζὰλ ηὸ θφςεο, ε὎ζὺο μεξαίλνληαη ηὰ θιαξηά· ἀκὴ ὡζὰλ πνηίδεο ηὴλ
ξίδαλ, ζηέθνληαη δξνζεξὰ ηὰ θισλάξηα. ὇κνίσο εἴζηελε θαὶ νἱ γνλεῖο, ὡζὰλ ηὸ
δέλδξνλ. Καὶ ὅηαλ πνηίδεηαη ὁ παηέξαο θαὶ ἟ κεηέξα, πνὺ εἴζηελε ἟ ξίδα ηῶλ
παηδηῶλ, κὲ λεζηεῖεο, πξνζεπρέο, ἐιεεκνζχλεο, κὲ θαιὰ ἔξγα, θπιάγεη ὁ Θεὸο ηὰ
παηδηά ζαο· ὡζὰλ μεξαίλεζηε νἱ γνλεῖο κὲ ηὶο ἁκαξηίεο, ζαλαηψλεη ὁ Θεὸο ηὰ παηδηά
ζαο θαὶ ζᾶο βάλεη εἰο ηὴλ θφιαζηλ καδί ηνπο. Δἶλε κηὰ κειηὰ θαὶ θάλεη μηλὰ κῆια.
἖κεῖο ηψξα ηί πξέπεη, λὰ θαηεγνξνῦκελ ηὴ κειηὰ ἠ ηὰ κῆια; Σὴ κειηά. Λνηπὸλ
θάκλεηε θαιὰ ἐζεῖο νἱ γνλεῖο, ὁπνὺ εἴζηελε ἟ κειηά, λὰ γίλσληαη θαὶ ηὰ κῆια γιπθά.

Ἀπὸ ηὸλ θαηξὸλ ἐθεῖλνλ, ὁπνὺ ἔθακελ ὁ Θεὸο ηὸλ θφζκνλ, εἴραλε πεξάζεη ηξεῖο
ἥκηζπ ρηιηάδεο ρξφλνη, ὁπνὺ δὲλ εἶρε πεζάλεη παηδίνλ πξσηχηεξα ἀπὸ ηὸλ παηέξα. Δἰο
ηὸλ θαηξὸλ ἐθεῖλνλ ἦηνλ ἕλαο ἄλζξσπνο, ηὸ ὄλνκά ηνπ Θαξαο (79). Ἔβαιε ηὸλ
δηάβνινλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηνπ θαὶ ἔβγαιελ εἴδσια λὰ πξνζθπλνῦλ δηὰ Θεὸλ νἱ
ἄλζξσπνη. Καὶ ἀπὸ ηφηε ἄξρηζαλ θαὶ ἀπνζαίλνπλ ηὰ παηδηὰ πξσηχηεξα ἀπὸ ηνὺο
γνλεῖο, θαζὼο θαὶ ηψξα ἀπὸ ηὶο ἁκαξηίεο ηῶλ γνλέσλ ζαλαηψλεη ὁ Θεὸο ηὰ παηδηά
ζαο.

Ἡ Θενηόθνο εἰο ηὸλ Ναὸλ


Ὅηαλ ἔγηλελ ἟ Γέζπνηλαλ ἟ Θενηφθνο ηξηῶλ ρξνλῶλ, ἐλζπκήζεθαλ νἱ γνλεῖο ηὸ ρξένο
ὁπνὺ εἴραλε εἰο ηὸλ Θεφλ. Καὶ ηί ρξένο εἴραλε; Σὴλ εἴραλε ηακέλε ηὴλ Θενηφθνλ εἰο
ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαὶ ηὴλ ἐπῆγαλ θαὶ ηὴλ ἀθηέξσζαλ.

Καὶ θαζὼο ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα ἐλζπκήζεθαλ ηὸ ρξένο ηνπο θαὶ ηὸ ἔθακαλ, ἔηζη
πξέπεη θαὶ ἟κεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνὶ λὰ ἐλζπκνχκεζα πάληνηε ηὸ ρξένο καο, ὁπνὺ
ἔρνκελ εἰο ηὸλ Θεφλ, λὰ ηὸ θάκλσκελ, θαὶ ηφηε λὰ δεηνῦκελ ηὸλ παξάδεηζνλ
πιεξσκήλ. Καὶ ηί ρξένο ἔρνκελ; Σὸλ παξάδεηζνλ ηὸλ ζέινκελ, θαὶ ηὸ ρξένο καο δὲλ
ηὸ μεχξνκελ. ΢ᾶο ιέγσ ἐγὼ παξακηθξφλ, δεηήζεηε θαὶ ἟ ε὎γέληά ζαο λὰ κάζεηε ηὸ
πεξηζζφηεξνλ.

Υξηζηηαλνί! Μὴ ιεζκνλεῖηε πνηὲ ηὰ ρξέε ζαο


Μᾶο ἐράξηζελ ὁ παλάγαζνο Θεὸο ηὰ ὀκκάηηά καο λὰ ηεξάδσκελ εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ, λὰ
βιέπσκελ ηὰ ἄζηξα, ηὸλ ἥιηνλ, ηὸ θεγγάξη, ηὰ πάληα, λὰ δνμάδσκελ ηὸλ Θεὸλ θαὶ λὰ
ιέγσκελ: Θεέ κνπ, ἐὰλ α὎ηὸο ὁ ἥιηνο εἶλε ηφζνλ ιακπξφο, ὁπνὺ εἶλε θηίζκα, ἀκὴ
ἐζχ, ὁπνὺ ἔθακεο ηὸλ ἥιηνλ, πφζνλ εἶζαη ιακπξφηεξνο!

Ἄρ, Θεέ κνπ, ἀμίσζέ κε λὰ ζὲ ἀπνιαχζσ. Α὎ηὸ εἶλε ηὸ ρξένο καο, ἀδειθνί κνπ. Καὶ
δὲλ κᾶο ἔδσθελ ὁ Θεὸο ηὰ ὀκκάηηά καο λὰ βιέπσκελ νἱ γπλαῖθεο ἄλδξαο θαὶ νἱ
ἄλδξεο γπλαίθαο ἠ θαὶ λὰ βιέπσκελ ηνῦ ἀδειθνῦ καο ηὸ πξάγκα λὰ ηὸ θιέπησκελ
θαὶ λὰ θνλεχσκελ ηνὺο ἀδειθνχο καο, ἠ λὰ παίδσκελ ηὰ ραξηηά, ηὰ παηγλίδηα ηνῦ
δηαβφινπ, θαὶ λὰ δνῦκε κὲ αἵκαηα θαὶ ἀδηθίεο ηῶλ ἀδειθῶλ καο.

Μᾶο ἐράξηζελ ὁ Θεὸο ηὰ πνδάξηα καο. Ἔρνκελ ρξένο λὰ πεγαίλσκελ εἰο ηὴλ
ἐθθιεζίαλ, λὰ ζηεθψκεζα κὲ ε὎ιάβεηαλ θαὶ λὰ πεξηπαηῶκελ εἰο ηὸλ θαιὸλ δξφκνλ.
Καὶ δὲλ κᾶο ἔδσθελ ὁ Θεὸο ηὰ πνδάξηα καο λὰ πεξηπαηῶκελ εἰο ηὰ βνπλὰ ὡζὰλ ηνὺο
ζθχινπο, ὡζὰλ ηὰ ζεξία, λὰ πέξλσκελ ηὸ ζεγγνχλη ηνπο, λὰ ηνὺο ςέλσκελ θαὶ λὰ
παίξλσκελ ηὰ πξάγκαηά ηνπο.

Μᾶο ἐράξηζελ ὁ Θεὸο πινῦηνλ. Ἔρνκελ ρξένο λὰ ηξψγσκελ θαὶ λὰ πίλσκελ ηὸ


ἀξθεηφλ καο, ηὰ ξνπραιάθηα καο ηὰ ἀξθεηά, θαὶ ηὰ ἐπίινηπα λὰ ηὰ ἐμνδηάδσκελ εἰο
ηνὺο πησρνὺο δηὰ ηὴλ ςπρήλ καο. Καὶ δὲλ κᾶο ἔδσθελ ὁ Θεὸο ηὸλ πινῦηνλ δηὰ λὰ
πνιπηξψγσκελ θαὶ λὰ θάκσκελ πνιχηηκα θνξέκαηα θαὶ παιάηηα ὏ςειά, λὰ ρνξεχνπλ
ηὰ πνληίθηα αὔξηνλ, θαὶ νἱ πησρνὶ λὰ ἀπνζάλνπλ ἀπὸ ηὴλ πεῖλαλ. Α὎ηὸ εἶλε ηὸ ρξένο
καο, ἀδειθνί κνπ· ἔηζη ηὸ ἞μεχξεηε. Ἀπὸ ηὴλ ζήκεξνλ θαὶ ὕζηεξα ἔηζη λὰ θάκλεηε,
ἂλ ζέιεηε λὰ ζσζῆηε.
Θέιεηο λὰ θαηαιάβεο, ἀδειθέ κνπ, ηὸ ρξένο ὁπνὺ ἔρεηο εἰο ηὸλ Θεφλ; ἖ζχ, ἀδειθέ
κνπ, ἔρεηο κίαλ γπλαίθα. Δἶζαη ε὎ραξηζηεκέλνο λὰ ηὴλ θηιήζε ἄιινο ζὲ ἕλα κήλα;
Ὄρη. ΢ὲ ἕλα ρξφλν; Ὄρη. ΢ὲ δέθα ρξφλνπο; Ὄρη. ΢ὲ πελήληα ρξφλνπο; Ὄρη. ΢ὲ ἑθαηὸ
ρξφλνπο; Ὄρη. Νὰ πνξλεχζε ἄιινο κὲ ηὴλ γπλαῖθα ζνπ δὲλ ηὸ ε὎ραξηζηεῖζαη, λὰ
ἐγγίδε ηὸ δάθηπιφ ηνπ ἄιινο ἐπάλνπ ηεο κήηε α὎ηὸ δὲλ ζέιεηο. Σφζελ κεξίδα ζὲ
ζέιεη ὁ Θεὸο λὰ κὴ ἔρεο θαὶ ζὺ κὲ ηὸλ δηάβνινλ, ὅζελ κεξίδα δὲλ ζέιεηο θαὶ ἐζὺ λὰ
ἔρε ἄιινο κὲ ηὴλ γπλαῖθα ζνπ. Γὲλ κᾶο ἔθακελ ὁ Θεὸο δηὰ ηὸλ δηάβνινλ θαὶ δηὰ ηὴλ
θφιαζηλ, ἀιιὰ δηὰ ηνῦ ιφγνπ ηνπ θαὶ δηὰ ηὸλ παξάδεηζνλ. Α὎ηὸ εἶλε ηὸ ρξένο καο
ρξηζηηαλνί κνπ.

Σὰ Δἰζόδηα ηῆο Θενηόθνπ


Δἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ, ὁπνὺ ἐπῆγαλ ὁ Ἰσαθεὶκ θαὶ ἟ Ἄλλα ηὴλ Θενηφθνλ, ἦην ἀξρηεξεὺο
ηὸλ θαηξὸλ ἐθεῖλνλ ὁ πξνθήηεο Εαραξίαο, ὁ παηὴξ ηνῦ ηηκίνπ Πξνδξφκνπ. Καὶ
θαζὼο ηὴλ εἶδε, ηὸλ ἐθψηηζε ηὸ Πλεῦκα ηὸ Ἅγηνλ θαὶ ἐθαηάιαβε πὼο α὎ηὴ εἶλε ὁπνὺ
κέιιεη λὰ γελλήζε ηὴλ δσὴλ ηὴλ αἰψληνλ, ηὸλ Υξηζηφλ. Καὶ ε὎ζὺο ηὴλ ἀγθάιηαζε θαὶ
ηὴλ ἐθίιεη, ηὴλ ἐπῆξε θαὶ ηὴλ ἔβαιε κέζα εἰο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα.

Σὰ Μέξε ηνῦ Νανῦ θαὶ ἡ ΢εκαζία ησλ


Γηαηὶ ηὸ ἅγηνλ Βῆκα ζεκαίλεη θαὶ ηὸλ ἅγηνλ Σάθνλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Πεγαίλεηε
θακκίαλ θνξὰλ εἰο ηὸλ ἅγηνλ Σάθνλ λὰ πξνζθπλήζεηε; Δἰο ἄιια θνζκηθὰ θαὶ
δηαβνιηθὰ πεγαίλεηε, θαὶ ἐθεῖ, ὁπνὺ ἐβάιζεθελ ὁ Υξηζηφο καο δηὰ ηὰο ἁκαξηίαο καο,
δὲλ πεγαίλεηε; Σφζελ ἀγάπελ ἔρεηε ηνῦ Υξηζηνῦ;

Μέζα εἰο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα κίαλ θνξὰλ ηὸλ ρξφλνλ ἐπήγαηλε ὁ ἀξρηεξεὺο θαὶ ηὴλ
ἔβιεπελ ηὴλ Θενηφθνλ.

Νὰ ραίξεζζε θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζζε, ἅγηνη ἱεξεῖο· ζηκὰ εἰο ηὰ πνιιὰ ὁπνὺ ζᾶο ἐράξηζελ
ὁ παλάγαζνο Θεφο, ζᾶο ἐράξηζε θαὶ ηὸ ἅγηνλ Βῆκα, ὁπνὺ ζεκαίλεη ηὸλ ζξφλνλ ηνῦ
Θενῦ. Καὶ λὰ θπιάγεζζε ἐζεῖο νἱ θνζκηθνὶ λὰ κὴλ κπαίλεηε εἰο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα, δηαηὶ
βάλεηε θσηηὰ θαὶ θαίγεζζε. Νὰ ραίξεζηε θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζζε ὁκνίσο θαὶ νἱ ἄλδξεο·
ζηκὰ εἰο ηὰ πνιιὰ θαιά, ὁπνὺ ζᾶο ἐράξηζελ ὁ παλάγαζνο Θεφο, ζᾶο ἐράξηζελ θαὶ ηὸ
θαζνιηθφλ, ὁπνὺ ζεκαίλεη ηὸλ παξάδεηζνλ. ὇κνίσο πάιηλ λὰ ραίξεζηε θαὶ λὰ
ε὎θξαίλεζηε ρηιηάδεο θνξὲο θαὶ νἱ γπλαῖθεο· εἰο ηὰ πνιιὰ θαιά, ὁπνὺ ζᾶο ἐράξηζελ ὁ
παλάγαζνο Θεφο, ζᾶο ἐράξηζελ θαὶ ηὸλ λάξζεθα ὁπνὺ ζεκαίλεη ηὴλ πφξηαλ ηνῦ
παξαδείζνπ.

Πξέπεη θαὶ ἐκεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνί, ὅηαλ πεγαίλσκελ εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ, λὰ
ζηεθψκαζηε κὲ ε὎ιάβεηαλ, κὲ θφβνλ θαὶ ηξφκνλ, δηὰ λὰ ιάβσκελ ζπγρψξεζηλ ηῶλ
ἁκαξηηῶλ καο.

Καὶ θαζὼο ὅηαλ κπαίλσκελ κέζα εἰο ηὸλ ηάθνλ θαὶ ιεζκνλνῦκελ ὅια ηὰ θνζκηθά,
ὁκνίσο θαὶ ὅηαλ κπαίλσκελ κέζα εἰο ηὸ ζηαζίδη πξέπεη λὰ ιεζκνλνῦκελ ὅια ηὰ
θαθά. Σὸ ζηαζίδη ηί εἶλε; Ἕλαο ηάθνο ὀξζὸο θαὶ κᾶο ηὸλ ἐράξηζελ ὁ Θεὸο δηὰ
δηδάζθαινλ, λὰ κπαίλσκελ κέζα θαὶ λὰ ζηνραδψκαζηε ηὰο ἁκαξηίαο καο, ηὸλ
ζάλαηνλ, ηὴλ θφιαζηλ, ηὸλ παξάδεηζνλ.
Ἂλ ηὸ θάκλεηε ἔηζη, πνιὺ θαιὰ ηὸ θάκλεηε· εἰ δὲ θαὶ πεγαίλεηε θαὶ ζηνιίδεζηε θαὶ
πεξηεξγάδεζηε ἕλαο ηὸλ ἄιινλ θαὶ θάλεηε θνπβέληεο θαὶ ιαθξηληηὰ κέζα εἰο ηὴλ
ἐθθιεζίαλ, βάλεηε θσηηὰ θαὶ θαίεζηε.

Ἡ Δ὎ζύλε ηῶλ Ἱεξέσλ δηὰ ηὴλ Σάμηλ ἐλ ηνῖο Νανῖο


἖δῶ, ρξηζηηαλνί κνπ, πῶο πεγαίλεηε; Κάκεηε ιαθξηληηὰ κέζα εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ; -
Κάλνπκε, ἅγηε ηνῦ Θενῦ. -Ἀκὴ ἟ ἁγησζχλε ζαο, ἅγηνη ἱεξεῖο, ηί ηνὺο ιέγεηε; -Σνὺο
ιέγνπκε λὰ κὴ θνπβεληηάδνπλε, κὰ α὎ηνὶ δὲλ κᾶο ἀθνῦλ. -Καὶ ηί εἶλε ἟ ἀθνξκὴ θαὶ
δὲλ ζᾶο ἀθνῦλ; Μὲ θαίλεηαη πὼο λὰ εἴζηελε ἟ αἰηία ἟ ἁγησζχλε ζαο θαὶ δὲλ ζᾶο
ἀθνῦλ. Ἂο ζεθσζῆ ἐπάλσ ἕλαο παπὰο ἀπὸ ηὴλ ἁγησζχλε ζαο λὰ ηὸλ ἐξσηήζσ ἕλα
ἐξψηεκα. Ἔρεηο παηδηὰ παπά κνπ; -Ἔρσ. Ὅηαλ βάλεο ηὴλ ηξάπεδαλ λὰ θάγνπλ ςσκὶ
ηὰ παηδηά ζνπ, πνὺ πξέπεη λὰ ηὴλ βάιεο, εἰο ηὴλ κέζελ ἀπὸ ηὰ παηδηά ζνπ, δηὰ λὰ
ζψλνπλ ὅια, ἠ εἰο ηὴλ ἄθξελ, ηὰ κηζὰ λὰ ηξψγνπλ θαὶ ηὰ ἄιια κηζὰ λὰ κὴ ηξψγνπλ; -
Δἰο ηὴλ κέζελ δηὰ λὰ ζψλνπλ ὅια. Μὰ ἂλ ηχρε θαὶ ηὴλ βάιεο εἰο ηὴλ ἄθξελ, ηὰ κηζὰ
λὰ ηξψγνπλ θαὶ ηὰ ἄιια κηζὰ λὰ κὴλ ηξψγνπλ, δὲλ πξέπεη λὰ ζὲ θαηεγνξήζνπλ ηὰ
παηδηά ζνπ; -Πξέπεη. -Νὰ ἰδνῦκε ηψξα, δέζπνηά κνπ, πνίνο εἶλε παηέξαο, ηξάπεδα
πνηὰ εἶλε, ηὸ θαγὶ πνίνλ εἶλε θαὶ πνῖα εἶλε ηὰ παηδηά.

Παηέξαο πλεπκαηηθὸο θαὶ ἐπίηξνπνο εἶζαη ζχ, ἟ ἁγησζχλε ζνπ, ὁπνὺ ζὲ ἔθακελ ὁ
Θεφο, κεηέξα εἶλε ἟ ἖θθιεζία, ηξάπεδα ηὸ ἀλαιφγη, θαγὶ εἶλε ηὰ βηβιία ηῆο
἖θθιεζίαο θαὶ ηὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ, παηδηὰ πλεπκαηηθὰ εἶλε νἱ ρξηζηηαλνί. Σψξα δὲλ
κὲ θαίλεηαη πὼο ὁκνίσο πξέπεη λὰ θάλεο θαὶ ἟ ἁγησζχλε ζνπ (δὲλ ηὸ ιέγσ κφλνλ δηὰ
ιφγνπ ζνπ, ἀιιὰ λὰ ἀθνχνπλ θαὶ νἱ ἄιινη), λὰ βάιεο ηὸ ἀλαιφγη εἰο ηὸ κέζνλ ηῆο
ἐθθιεζίαο, λὰ δηαβάδεο παζηξηθὰ θαὶ κεγαινθψλσο δηὰ λὰ ἀθνχνπλ ὅινη νἱ
ρξηζηηαλνί; (80). Καὶ ὡζὰλ ἀθνχνπλ, δὲλ θνπβεληηάδνπλ· ἀκὴ ὅηαλ δηαβάδεο ἐκπξὸο
εἰο ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ηὰ ιέγεο κέζα ζνπ, ὁπνὺ ὁ Υξηζηὸο ηὰ ἞μεχξεη θαὶ ηὰ ἀθνχεηο
κνλαρφο ζνπ, ἔηζη θαὶ νἱ ρξηζηηαλνί, ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο, ὡζὰλ δὲλ ἀθνχνπλ θαὶ δὲλ
ἔρνπλ θαγί, ἀξρηλνῦλε ηὰ ιαθξηληηὰ κέζα εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ θαὶ ιέγεη ἟ κία γπλαίθα
ηὴλ ἄιιελ πνία ἔρεη θαιχηεξνλ θφξεκα θαὶ ζηνιίδηα, ὕζηεξα παίξλνπλ θαὶ θεχγνπλ
θαὶ δὲλ ἔρνπλ ὄξεμηλ λὰ καηαέξζνπλ. Καὶ γίλεζαη αἰηία θαὶ θνιάδνληαη θαὶ ἐθεῖλεο θαὶ
θνιάδεζαη θαὶ ἟ ἁγησζχλε ζνπ.

Μὰ ηί πξέπεη λὰ θάκεο, παπά κνπ, δηὰ λὰ κὴλ θνιαζζῆο; ἖ηξαγνχδεζεο θακκίαλ


θνξάλ, δέζπνηά κνπ; ἖γὼ εἶδα κίαλ θνξὰλ ἕλα πφξλνλ, ὁπνὺ ἐδηάβαηλε ἀπὸ θάησ
ἀπὸ ἕλα ζπίηη ὏ςειφ, θαὶ εἰο ἕλα παξάζπξνλ κίαλ θφξε. Σὴλ εἶδε ὁ πφξλνο, κὰ δὲλ
ηὴλ ἔβιεπε ηφζνλ θαιά. Ἀλέβεθε εἰο ὏ςειφηεξνλ ηφπνλ θαὶ ηὴλ ἔβιεπε θαιχηεξα.
Ἀξρίληζε θαὶ ἐηξαγνχδα θαὶ ἔιεγε: Ἂρ καῦξα κάηηα, καῦξα θξχδηα (λὰ εἰπῶ θαὶ ἄιιν
ἕλα) ζηνῦ παπᾶ ηὰ παξαζχξηα. Σί ἤηαλε ὁ ζθνπφο ηνπ; Νὰ δηψμε ηὸλ Υξηζηὸλ ἀπὸ
ηὴλ θαξδηὰ ηῆο θφξεο θαὶ λὰ ηῆο θέξε ηὸλ δηάβνινλ· λὰ δηψμε ηὴλ παξζελίαλ θαὶ λὰ
θέξε ηὴλ πνξλείαλ.

Σψξα δὲλ πξέπεη ἟ ἁγησζχλε ζνπ λὰ θάκεο ὁκνίσο; Νὰ ἀλεβῆο ὏ςειὰ θαὶ λὰ ιέγεο
κὲ θαηάλπμηλ θαὶ κεγαινθψλσο: «἖ιέεζφλ κε, ὁ Θεφο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεφο ζνπ θαὶ
θαηὰ ηὸ πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλφκεκά κνπ». Καὶ ἂλ ἞κπνξήο,
λὰ θιαίεο, δηὰ λὰ δηψμεο ηὸλ δηάβνινλ ἀπὸ ηὴλ θαξδίαλ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ θαὶ λὰ
θέξεο ηὸλ Υξηζηφλ· λὰ δηψμεο ηὴλ πνξλείαλ θαὶ λὰ θέξεο ηὴλ παξζελίαλ· λὰ δηψμεο
ηὴλ ὏πεξεθάλεηαλ θαὶ λὰ θέξεο ηὴλ ηαπείλσζηλ. Ἂλ ζέιεηε, ἱεξεῖο, λὰ ζσζῆηε θαὶ λὰ
ζσζνῦλ θαὶ νἱ ρξηζηηαλνί, α὎ηὸ θάκεηε.

὇ Δ὎αγγειηζκὸο ηῆο Θενηόθνπ


Μέζα εἰο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα ἟ Γέζπνηλα ἟ Θενηφθνο ἦην δψδεθα ρξφλνπο. Ἄγγεινο
Κπξίνπ ηὴλ ἔηξεθε κὲ ν὎ξαλίαλ ηξνθήλ, κὲ ηνὺο Ἀγγέινπο ἐζπλνκηινῦζε θαὶ ἔγηλε
θαὶ θαιιησηέξα θαὶ ἀπὸ ηνὺο Ἀγγέινπο. Δἰο ηνὺο δψδεθα ρξφλνπο (81) ἐθψηηζελ ὁ
παλάγαζνο Θεὸο ηὸλ παηέξα θαὶ ηὴλ κεηέξα ηεο θαὶ ηὴλ ἀξξαβψληαζαλ δηὰ πνιιὲο
νἰθνλνκίεο. Καὶ ἔξρεηαη ἄγγεινο Κπξίνπ θαὶ ηῆο ιέγεη: Μαξία, ἐζὺ πξέπεη λὰ
ραίξεζαη ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ πεξηζζφηεξνλ θαὶ ἀπὸ ἟κᾶο ηνὺο Ἀγγέινπο, δηφηη ἐζὺ
κέιιεη λὰ γελλήζεο ηὸλ Τἱὸλ θαὶ Λφγνλ ηνῦ Θενῦ θαὶ Θεὸλ ἀιεζηλφλ, ηὸλ Υξηζηφλ,
ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, ρσξὶο ἄλδξα, παξζέλνο, θαὶ πάιηλ λὰ κείλεηο παξζέλνο, δηὰ λὰ
ἐιεπζεξψζε ὁ Υξηζηὸο ηὸλ ἄλζξσπνλ ἀπὸ ηὰο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ, θαζὼο νἱ
Πξνθῆηαη πξνεθήξπμαλ. Σφηε ἐζεθψζεθε ἟ Γέζπνηλα Θενηφθνο, ἐδφμαζε ηὸλ Θεὸλ
θαὶ εἶπε: ΢ὲ δνμάδσ, Κχξηέ κνπ, πξνζθπλῶ θαὶ ζὲ ιαηξεχσ, πῶο ἐθαηαδέρζεο λὰ
γίλεο ἄλζξσπνο ἀπὸ κέλα ηὴλ δνχιελ ζνπ. Ἕηνηκε εἶκαη ινηπὸλ ἟ δνχιε ζνπ θαὶ ἂο
γίλε ηὸ ζέιεκά ζνπ ηὸ ἅγηνλ. Δ὎ζὺο ζπλέιαβε ηὸλ γιθχηαηφλ καο Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ
θαὶ Θεφλ.

὇ Δ὎ινγεκέλνο Γάκνο - ὇ Καηεξακέλνο Γάκνο


἖γελλήζε ὁ Κχξηνο, ἀδειθνί κνπ, ἀπὸ γπλαίθα, δηὰ λὰ ε὎ινγήζε ηὴλ γπλαίθα, ἐπεηδὴ
θαὶ ἟ γπλαίθα ἔιαβε πξῶηνλ ηὴλ θαηάξαλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, ἟ γπλαίθα ἐθξήκληζε
ηὸλ θφζκνλ θαὶ ηὸλ ἐπήγε εἰο ηὴλ θφιαζηλ, πάιηλ ἟ γπλαίθα ἐγέλλεζε ηὸλ Υξηζηὸλ
θαὶ ἔιαβε ηὴλ ε὎ινγίαλ.

἖γελλήζεθελ ὁ Κχξηνο ἀπὸ ἀξξαβσληαζκέλελ, δηὰ λὰ ε὎ινγήζε ηὸλ γάκνλ, ἐπεηδὴ


θαὶ ἟ ἀξξαβψλα εἶλε ἀξρὴ ηνῦ γάκνπ, δηὰ λὰ δείμε θαὶ ἐζέλα παξάδεηγκα, πὼο ηὸ
δαθηπιίδη ὁπνὺ πξῶηνλ δίδεη ὁ ἄλδξαο εἰο ηὴλ γπλαίθα πξέπεη λὰ εἶλε καιακαηέλην
θαὶ λὰ ηὸ βάιε εἰο ηὸ δάθηπιφ ηεο ἟ γπλαίθα θαζαξὴ ὡζὰλ ἐηνῦην ηὸ κάιακα. Δ,
ηφηεο λὰ ηὸ δερηῆο θαὶ λὰ ηὸ βάιεο εἰο ηὸ δάθηπιφ ζνπ, θαὶ λὰ πξνηηκήζεο λὰ ράζεο
ηὴλ δσήλ ζνπ θαὶ ηὸ θεθάιη ζνπ παξὰ λὰ θαηαπαηήζεο ηὴλ ηηκὴλ ηνῦ ἀλδξφο ζνπ.
὇κνίσο ζηέιλεηο θαὶ ἐζὺ ἟ γπλαίθα εἰο ηὸλ ἄλδξα ἕλα δαθηπιίδη ἀζεκέλην, λὰ ηὸλ
δηδάμεο θαὶ α὎ηφλ. Σνῦ θαλεξψλεηο κὲ ηὸ δαθηπιίδη θαὶ ιέγεηο πὼο ἀλίζσο θαὶ ἐζὺ ὁ
ἄλδξαο θαὶ εἶζαη ζηέξενο ὡζὰλ ηὸ ἀζήκη, ε, ηφηεο λὰ ηὸ δερηῆο θαὶ λὰ ηὸ βάιεο εἰο ηὸ
δάθηπιφ ζνπ, θαὶ λὰ βάλεο ηὴλ δσήλ ζνπ θαὶ ηὸ θεθάιη ζνπ δηὰ ηὴλ γπλαῖθά ζνπ.
Α὎ηὸ θαλεξψλεη ἟ ἀξξαβψλα ηνῦ γάκνπ. Νὰ ραίξεζηε θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζηε ρηιηάδεο
θνξὲο νἱ παληξεκέλεο ηίκηα δηὰ ηὰ πνιιὰ θαιὰ ὁπνὺ ζᾶο ἐράξηζελ ὁ παλάγαζνο
Θεφο· ζᾶο ἐράξηζε θαὶ ε὎ινγεκέλνλ γάκνλ. Νὰ θιαίεηε δηὰ ηνὺο ἀζεβεῖο θαὶ
ἀπίζηνπο· ἀλάκεζα εἰο ηὰ πνιιὰ θαθὰ ὁπνὺ ἔρνπλ, ἔρνπλ θαὶ θαηαθξνλεκέλνλ
γάκνλ.

Πῶο γίλεηαη ὁκνίσο ὁ γάκνο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ε὎ινγεκέλνο θαὶ πῶο γίλεηαη
θαηαθξνλεκέλνο, ἤγνπλ θαηεξακέλνο, δὲλ εἶλε ἐδηθφλ κνπ ἔξγνλ λὰ ἞μεχξσ θαὶ λὰ
ηὸ δηδάζθσ· ἐγὼ πξέπεη λὰ ἞μεχξσ ηὴλ θαινγεξηθήλ κνπ λὰ ζσζῶ. Δἶλε ἄπξεπνλ ὁ
θαιφγεξνο λὰ δηδάζθε πεξὶ γάκσλ. Μὰ πάιηλ ἀπὸ ηὸ ἄπξεπνλ ἐβγαίλνκελ θέξδνο.
἖θεῖλν ὁπνὺ ἤζεια λὰ ζνῦ εἰπῶ ἐγψ, παηδί κνπ, ἔπξεπελ ὁ παηέξαο ζνπ θαὶ ἟ κεηέξα
ζνπ λὰ ζνῦ ηὰ εἰπῆ. Μὰ ἐπεηδὴ θαὶ ἐθεῖλνη δὲλ ἞μεχξνπλ λὰ ζνῦ ηὰ εἰπνῦλ, ζνῦ ιέγσ
ἐγὼ παξακηθξφλ, δήηεζε θαὶ ἀπὸ ιφγνπ ζνπ λὰ κάζεο ηὰ πνιιά.

Ἄθνπζε, παηδί κνπ· ὅηαλ ζέιεο λὰ ὏παλδξεπζῆο, λὰ δεηήζεο πξῶηνλ, γπλαίθα λὰ κὴλ
εἶλε ἀπὸ ηὴλ ζπγγέλεηά ζνπ, ὁπνὺ ηὸ ἐκπνδίδεη ὁ λφκνο ηῆο ἖θθιεζίαο· δεχηεξνλ, λὰ
ἔρε ηὸλ θφβνλ ηνῦ Θενῦ εἰο ηὴλ ςπρήλ ηεο· θαὶ ηξίηνλ, λὰ εἶλε ζηνιηζκέλε κὲ ηὴλ
ἐληξνπήλ. ἖πῆξεο γπλαίθα πησρή, ἐπῆξεο ζθιάβα· ἐπῆξεο γπλαίθα πινχζηα, ἔγηλεο
ἐζὺ ζθιάβνο, ἐπῆξεο ξαβδὶ ηῆο θξεθαιῆο ζνπ. Πξψηνλ λὰ ἐμνκνινγῆζζε θαὶ λὰ
ζηεθαλψλεζηε εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ.

Καὶ πῶο πξέπεη λὰ ζηεθαλψλεζηε; Νὰ πάξε ὁ παπὰο ηὸ λνπλφ, ηὸ γακβξὸ θαὶ ηὴ


λχθε, ἕλα δπὸ ἀλζξψπνπο, λὰ πάξε κία ιεηηνπξγία, λὰ βάιε ηὰ ζηέθαλα, δπὸ
δαθηπιίδηα θαὶ δπὸ ιακπάδεο. Νὰ πεγαίλνπλ εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ. Νὰ βάλε ηὸλ ἄλδξα
εἰο ηὰ δεμηὰ θαὶ ηὴλ γπλαίθα εἰο ηὰ ἀξηζηεξὰ θαὶ λὰ πεγαίλε κέζα εἰο ηὸ ἅγηνλ Βῆκα ὁ
παπὰο λὰ ἀλάςε ηὰο δπὸ ιακπάδαο θαὶ λὰ θξεκάζε ηὰ ζηεθάληα ἐκπξὸο εἰο ηὴλ ἁγίαλ
Σξάπεδαλ θαὶ λὰ βάλε ηὰ δπὸ δαθηπιίδηα ἐπάλσ, ηὸ ἕλα λὰ ηεξάδε κέζα θαὶ ηὸ ἄιιν
ἔμσ, δηαηὶ θαλεξψλεη πὼο ὅηαλ γπξίδε ὁ ἀξξαβσληαζηηθὸο θαὶ ηεξάδε ηὴλ
ἀξξαβσληαζηηθήλ, λὰ γπξίδε ηὸ πξφζσπφλ ηεο ἀπὸ ηὸ ἄιιν κέξνο· ὁκνίσο θαὶ ἟
ἀξξαβσληαζηηθὴ ηὸλ γακβξφλ. Καὶ ὡζὰλ ηειεηψζε ηὴλ Λεηηνπξγίαλ, λὰ πάξε ηὸ
γακβξὸ θαὶ ηὴ λχκθε λὰ ηνὺο βάιε ἀληάκα. Καὶ λὰ πάξε ηὸ ζπκηαηὸ θαὶ ηὶο δπὸ
ιακπάδεο ἀλακκέλεο, λὰ ζπκηάζε ηὸ γακβξὸ ζηαπξνεηδῶο ηξεῖο θνξέο.

Σὸ ζπκηαηὸ ζεκαίλεη ηὴλ Γέζπνηλα, ηὴλ Θενηφθνλ· ηὰ θάξβνπλα εἶλε κέζα ζηὸ
ζπκηαηὸ θαὶ δὲλ θαίεηαη· ἔηζη θαὶ ἟ Γέζπνηλα ἟ Θενηφθνο ἐδέρζεθε ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ
δὲλ ἐθάεθε, ἀιιὰ κάιηζηα ἐθσηίζζεθε. Σὸ ζπκίακα ζεκαίλεη ηὸ Παλάγηνλ Πλεῦκα,
ηὸ θνχπσκα ηνῦ ζπκηαηνῦ ζεκαίλεη ηὴλ ζθέπελ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, νἱ ηξεῖο
ἁιπζίδεο ζεκαίλνπλ ηὴλ δηδαζθαιίαλ ηῶλ ἁγίσλ Ἀπνζηφισλ. Καὶ ἔηζη ζπκηάδεη ὁ
ἱεξεὺο ηὸλ γακβξφλ, ηὸλ δηδάζθεη ιέγνληάο ηνπ: ἖γὼ ἐηνῦην πξνζθπλῶ· θαὶ ἂλ ζέιεο
θαὶ ἐζὺ θαὶ εἶζαη ρξηζηηαλὸο ὀξζφδνμνο, ἐηνῦην πξνζθχλα. Καὶ ἔηζη ζθχθηεη θαὶ
πξνζθπλεῖ θαὶ ὁ παπὰο θαὶ ὁ γακβξφο. Α὎ηὸ ζεκαίλεη ηὸ ζπκηαηφ.

Καὶ ἐξσηᾶ ὁ παπὰο ηὸλ γακβξφλ: Θέιεηο ηὴλ Μαξίαλ δηὰ γπλαῖθά ζνπ; Ἀλίζσο θαὶ
εἰπῆ: Σὴλ ζέισ, ηνῦ δίδεη ηὴλ ιακπάδα. ὇κνίσο ξσηᾶ θαὶ ηὴλ λχκθελ: Θέιεηο ἐζχ,
Μαξία, ηὸλ Ἰσάλλελ δηὰ ἄλδξα; Ἀλίζσο θαὶ ηὸλ ζέιε, δὲλ ὁκηιεῖ, κφλνλ ζθχπηεη ηὴλ
θεθαιήλ ηεο· εἰ δὲ θαὶ δὲλ ηὸλ ζέιεη θαὶ εἶλε ρσξὶο ηὸ ζέιεκά ηεο, θσλάδεη: Γὲλ ηὸλ
ζέισ. Καὶ ὡζὰλ εἰπῆ πὼο δὲλ ηὸλ ζέιεη, ὁ παπὰο λὰ κὴ βάιε ρέξη λὰ ηνὺο
ζηεθαλψζε, δηφηη θνιάδνληαη. Ἂλ εἶλε κὲ ηὸ ζέιεκα θαὶ ηῶλ δπφ, ε, ηφηεο λὰ ηνὺο
ζηεθαλψλεη. Καὶ ἔπεηηα ἀπὸ ηὸ ζηεθάλσκα λὰ ηνὺο κεηαιακβάλε ηὰ Ἄρξαληα
Μπζηήξηα. Καὶ ἀλίζσο ἔρνπλ θαλέλα ἐκπφδην, ἂο ηνὺο θνηλσλήζε ηὸ θνηλὸλ
πνηήξηνλ. Ὕζηεξα ηνὺο παίξλνπλ ςάιινληαο, θαὶ πεγαίλνληαο εἰο ηὸ ζπίηη θάλεη
δέεζηλ ὁ παπάο, ε὎ινγεῖ ηὴλ ηξάπεδαλ θαὶ θεχγεη.

Καὶ ὡζὰλ πεξάζνπλ ηξεῖο ἟κέξεο, ε, ηφηεο λὰ ζκίγεηε ηὸ ἄλδξνγπλνλ· θαὶ λὰ


θπιάγεηε ηὶο Κπξηαθέο, ἑνξηὲο κὲ ε὎γέλεηαλ, ὡζὰλ ρξηζηηαλνί. Γὲλ ἔδσζελ ὁ Θεὸο
ηὴλ γπλαίθα δηὰ πνξλείαλ, ἀιιὰ δηὰ παηδηά. Καὶ λὰ κὴλ θνηκᾶζηε εἰο ἕλα ζηξῶκα ηὴλ
Κπξηαθήλ, δηφηη κᾶο γθξεκλίδεη ὁ δηάβνινο, θαὶ κάιηζηα ηὶο ἑνξηέο. Καὶ ἐζὺ ὁ ἄλδξαο
λὰ θεχγεο ηὴλ μέλελ γπλαίθα θαζὼο θεχγεηο ηὸ θίδη. Καὶ ὄρη κφλνλ ηὴλ μέλελ
γπλαίθα, ἀιι᾿ εἶλε θαηξὸο λὰ θεχγεο θαὶ ηὴλ ἐδηθήλ ζνπ. Ἔηπρελ ἟ γπλαῖθα ζνπ θαὶ
ἔρε ζπλήζεηαλ ἠ ἐγγαζηξψζε, πξέπεη λὰ θπιάγεζαη, ἠ ἐγέλλεζε θαὶ δὲλ ἐζαξάληηζε,
δὲλ ἐθαζαξίζηεθε. Καὶ ἐὰλ ζέιεο λὰ ζκίμεο κὲ ηὴ γπλαῖθά ζνπ, πάξε παξάδεηγκα·
ξψηεζε ηὸλ γεσξγὸλ λὰ ἰδῆο πφζεο θνξὲο ζπέξλεη ηὸ ρσξάθη ηὸ ρξφλν. Μίαλ θνξὰλ
θαὶ ηὸ ἀθήλεη ὡο ὁπνὺ γίλεηαη, θαὶ ηφηε ηὸ ζεξίδεη· θαὶ ὕζηεξα πάιηλ, ὡζὰλ ζέιε, ηὸ
καηαζπέξλεη. ὇κνίσο θαὶ ἐζχ, ἀδειθέ κνπ. Ἔζκημεο κὲ ηὴλ γπλαῖθά ζνπ,
ἐγγαζηξψζεθε; Ἀλαρψξεζε ἕσο ὁπνὺ γελλήζε, λὰ ζαξαληίζε θαὶ θαζαξηζζῆ, θαὶ
ηφηε ζπέξλεηο θαὶ ἄιιν. Καὶ θάκε ζαξάληα, πελήληα παηδηά. Ἤζεια λὰ ζνῦ εἰπῶ ἕλα
ιφγνλ, κὰ εἶλε αἰζρξὸο θνκκάηη θαὶ ζέιεηε κὲ θαηεγνξήζεηε. Γὲλ βιέπεηε ηὰ δῶα
πνὺ ζκίγνπλ ἕσο πνὺ ἐγγαζηξσζῆ ηὸ ζειπθὸλ θαὶ ὡζὰλ γελλήζε, ε, ηφηεο
καηαζκίγνπλ; Καὶ ἟κεῖο νἱ ἄλζξσπνη δὲλ ηὰ ληξεπφκαζηε λὰ εἴκαζηε ρεηξφηεξνη θαὶ
ἀπὸ ηὰ δῶα; Μὰ πάιηλ δὲλ ἞κπνξεῖο λὰ θάκλεο α὎ηφ, ζνῦ πέθηεη βαξχ; Κἀκὲ ἄιιν·
ηαπεηλψζνπ θαὶ εἰπὲ πὼο εἶζαη ἀλάμηνο, ἁκαξησιὸο θαὶ ρεηξφηεξνο ἀπὸ ηὰ δῶα·
θαηεγφξεζε ηνῦ ιφγνπ ζνπ, θαὶ ἔηζη ἞κπνξεῖ λὰ ζὲ ζπιαρληζζῆ ὁ Θεὸο λὰ ζὲ ζψζῃ.
Ἀκὴ λὰ θάκεο ηὴλ ἁκαξηίαλ, λὰ θαπρᾶζαη, λὰ ιέγεο πὼο εἶζαη ἅγηνο, γίλεηαη ηνῦην
λὰ εἶλε; Ὡζὰλ παηδηά κνπ πλεπκαηηθὰ ζᾶο ζπκβνπιεχσ· ζᾶο ηὸ εἶπα πὼο εἰο ζὲ ιφγνπ
κνπ εἶλε ἄπξεπνλ λὰ ηὰ ιέγσ α὎ηά, κὰ ηί λὰ θάκσ πάιηλ; Βιέπνληαο ηὸ γέλνο καο εἰο
πνίαλ θαηάζηαζηλ ε὏ξίζθεηαη, ἐζηελεχηεθα θαὶ ζᾶο εἶπα α὎ηά, δηὰ λὰ ὠθειεζῆηε
ηίπνηεο.

Καὶ λὰ εἶλε ὁ ἄλδξαο ὡο βαζηιεὺο θαὶ ἟ γπλαίθα ὡζὰλ βεδίξεο, ἤηνη ὁ ἄλδξαο ὡζὰλ
θεθαιὴ θαὶ ἟ γπλαίθα ὡζὰλ ζῶκα, ηφηε ε὎ινγεῖ ὁ Θεὸο ηὸλ ἄλδξα θαὶ ηὴλ γπλαίθα
θαὶ ηὰ παηδηὰ ζαο θαὶ δὲλ ζᾶο θνιιᾶ θαλέλα θαθὸλ πξάγκα, κήηε ἀκπνδέκαηα, κήηε
γεηεχκαηα, κήηε θαλέλα. Ἔηζη πεξλᾶηε θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ πεγαίλεηε θαὶ εἰο ηὸλ
παξάδεηζνλ λὰ ραίξεζηε πάληνηε. Καὶ πιένλ ἐμνπζίαλ δὲλ ἔρεηε λὰ ρσξίδεζηε θαὶ
κφλνλ ὁ ζάλαηνο θαὶ ἟ πνξλεία ζᾶο ρσξίδεη. Καὶ ἂλ ηχρε θαὶ μεπέζε ἟ γπλαίθα κὲ
ἄιινλ ἄλδξα ἠ ὁ ἄλδξαο κὲ ἄιιελ γπλαίθα, ἔρνπλ ρξένο λὰ πεγαίλνπλ εἰο ηὸλ
ἀξρηεξέα λὰ ηνὺο ρσξίδε. Μὰ πάιηλ ἐθεῖλνο ὁπνὺ ἀδηθεζῆ ἀπὸ ηὴλ γπλαῖθα ηνπ, θαὶ
δὲλ ηὴλ ρσξίζε, ἔρεη κηζζὸλ εἰο ηὴλ ςπρήλ ηνπ. Ἀκὴ εἶλε ηξφπνο ἟ γπλαῖθα ζνπ λὰ
πνξλεχζε κὲ ἄιινλ θαὶ λὰ ηὴλ ζπγρσξήζεο; Δἶλε. Καὶ ηί ηξφπνο εἶλε; ἖ζχ, παηδί κνπ,
πεγαίλεηο ηὴλ μελεηηηά, εἰο ηὸ ρσξάθηνλ, ἟ γπλαῖθα ζνπ ἐμέπεζε κὲ ἄιιν πξφζσπνλ.
Ἦιζεο εἰο ηὸ ζπίηη ζνπ. Σί πξέπεη λὰ θάκε ἟ γπλαίθα ζνπ; Πξέπεη λὰ πάξε ἕλα
ηζεθνχξη θαὶ ἕλα μχιν θαὶ λὰ ζνῦ βάιε κίαλ κεηάλνηαλ θαὶ λὰ ζνῦ θηιήζε ηὸ ρέξη
θαὶ λὰ εἰπῆ: Πάξε ἐηνῦην ηὸ ηζεθνχξη θαὶ ηὸ μχιν θαὶ λὰ κὲ θάκεο ράξηλ· βάιε κε
ἐπάλσ λὰ κὲ θάκεο ιηαλὰ θνκκάηηα, ξίμε κε λὰ κὲ θᾶλε νἱ ζθχινη, δηαηὶ δὲλ εἶκαη
ἄμηα λὰ βιέπσ ηὸ πξφζσπφλ ζνπ, ἐπεηδὴ θαὶ ἐθαηαπάηεζα ηὴλ ηηκήλ ζνπ θαὶ ἀπὸ
ἐθεῖ ὁπνὺ ἤκνπλ ζπγαηέξα ηνῦ Υξηζηνῦ, ἔγηλα ζπγαηέξα ηνῦ δηαβφινπ. Σί ιέγεηο,
παηδί κνπ, ζὲ βαζηᾶ ἟ θαξδηά ζνπ λὰ ηὴλ ζθνηψζεο ἠ λὰ ηὴλ ζπγρσξέζεο; Μὲ
θαίλεηαη πὼο ζὰ πῆο: ἂο εἶζαη ζπγρσξεκέλε, κὰ ἄιιελ θνξὰλ λὰ κὴ ηὸ καηαθάκεο.
Ἀκὴ πφηε ηὴλ ρσξίδεηο; Ὅηαλ ἔιζεο ἀπὸ ηὴλ μεληηεηὰ θαὶ ηὸ κάζεο ἀπὸ ηὸλ γείηνλά
ζνπ, ηφηε βηάδεζαη ἐμ ἀλάγθεο λὰ ηὴλ ρσξίζεο. Ἔηζη θαὶ ὁ Κχξηνο αὔξηνλ εἰο ηὴλ
Γεπηέξαλ Παξνπζίαλ, ἀλίζσο θαὶ κᾶο εὕξε ἀλεμνκνιφγεηνπο, ἀκεηαλνήηνπο,
ἀδηνξζψηνπο, βηάδεηαη λὰ κᾶο βάιε εἰο ηὴλ θφιαζηλ· εἰ δὲ ὅηαλ κᾶο εὕξε
κεηαλνεκέλνπο, κᾶο ζπιαρλίδεηαη θαὶ κᾶο βάλεη εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραηξψκαζηε
πάληνηε.
Γίλεηαη πάιηλ θαηεξακέλνο ὁ γάκνο λὰ πάξεο γπλαίθα ἀπὸ ηὴλ ζπγγέλεηάλ ζνπ, ὁπνὺ
ηὸ ἐκπνδίδεη ὁ λφκνο, θαὶ λὰ βάλεο ηχκπαλα θαὶ βηνιηά, ρνξνὺο θαὶ ηξαγνχδηα,
ληνπθέθηα, ζηνιίδηα, θαὶ ἄιια δηαβνιηθὰ θακψκαηα. Σφηε γίλεηαη θαηεξακέλνο ὁ
γάκνο, γελλῶληαη ηὰ παηδηά ζαο ηπθιά, βνπβά, θνπθά, θνπηζά, θαθνξξίδηθα,
ζειεληάδνληαη θαὶ ηὰ βιέπεηε ἐζεῖο νἱ γνλεῖο θαὶ θαίεηαη ἟ θαξδηά ζαο θαὶ ζᾶο
ζαλαηψλεη ὁ Θεὸο παξάθαηξα θαὶ ζᾶο βάλεη εἰο ηὴλ θφιαζηλ. Καὶ λὰ κὴλ ηὸλ θάκλεηε
ηὸλ γάκνλ ηὴλ Κπξηαθήλ, κφλνλ ὅπνηα ἟κέξα ζέιεηε ηῆο ἑβδνκάδνο. Ὄρη πὼο ηὸ
ἐκπνδίδεη ὁ λφκνο, ἀιιὰ δηὰ ηὰο ἀηαμίαο ὁπνὺ γίλνληαη θαὶ κάιηζηα ιείπεηε θαὶ ἀπὸ
ηὴλ Λεηηνπξγίαλ· θαὶ ἟ Λεηηνπξγία πξέπεη λὰ γίλεηαη μερσξηζηὴ δηὰ ηὸλ γακβξὸλ θαὶ
δηὰ ηὴλ λχθελ.

὇ Μνλαρηθὸο Βίνο
἖γελλήζε ὁ Κχξηνο, ἀδειθνί κνπ, ἐθείλελ ηὴλ ἟κέξαλ, δηὰ λὰ πξνηηκήζε ηὴλ
παξζελίαλ. Καζὼο ἐκεῖο νἱ ἄλζξσπνη πξνηηκνῦκελ ηὸ κάιακα ἀπὸ ηὸ ἀζήκη, ἔηζη θαὶ
ὁ Κχξηνο ἀγαπᾶ ηὸλ γάκνλ, λαί, κὰ πεξηζζφηεξνλ ηὴλ παξζελίαλ, δηὰ λὰ ζνῦ δείμε
παξάδεηγκα θαὶ ἐζέλα πὼο ἀλίζσο θαὶ ἞κπνξῆο λὰ θπιάμεο παξζελίαλ θαὶ ζέιεο λὰ
γίλεο θαιφγεξνο ἠ ἟ γπλαίθα θαινγξαία, εἶζαη θαιφηπρνο θαὶ ηξηζκαθάξηνο, εἶζαη
ἐιεχζεξνο ἀπὸ ἐηνῦηα ηὰ θνζκηθά, εἶζαη ὡζὰλ ἄγγεινο.

Ἀκὴ ὡζὰλ ζέιεο λὰ θπιάμεο ηὴλ παξζελίαλ, πξέπεη πξῶηνλ ζεκέιηνλ λὰ βάιεο ηὴλ
ἀθηεκνζχλελ θαὶ λὰ κὴλ ἔρεο ζαθθνχιαλ, λὰ κὴλ ἔρεο θαζέια θαὶ λὰ ηεγαλίδεο ηὸ
ζῶκα ζνπ θαζὼο ηεγαλίδεηο ηὸ ςάξη κὲ λεζηεῖεο, πξνζεπρέο, ἀγξππλίεο, κὲ
θαθνπάζεηεο, δηὰ λὰ λεθξψλεο, λὰ ηαπεηλψλεο ηὴλ ζάξθα, ὁπνὺ εἶλε ἕλαο ιχθνο, ἕλα
γνπξνχλη, ἕλα ζεξίνλ, ἕλα ιενληάξη.

Καὶ λὰ θεχγεο ηὸλ θφζκνλ, κὰ πεξηζζφηεξνλ ηὴλ γπλαίθα· θαὶ ὄρη πάιηλ λὰ κηζῆο ηὴλ
γπλαίθα, δηαηὶ εἶλε πιάζκα Θενῦ, ἀιιὰ ηὰ πάζε ὁπνὺ ἀθνινπζνῦλ νἱ ἄλζξσπνη. Καὶ
ἂλ ηχρε θαὶ πεξάζεο ἀπὸ ἕλα ζνθάθη θαὶ εἰο ηὸ ἕλα κέξνο εἶλε ἟ γπλαίθα θαὶ εἰο ηὸ
ἄιιν εἶλε ὁ δηάβνινο, λὰ κὴλ ἀπεξάζεο ἐθεῖζελ ὁπνὺ εἶλε ἟ γπλαίθα, κφλνλ ἀπὸ ἐθεῖ
ὁπνὺ εἶλε ὁ δηάβνινο, δηαηὶ θάλεηο ηὸλ ζηαπξφ ζνπ θαὶ θεχγεη, κὰ ἟ γπλαίθα δὲλ
θεχγεη. Καὶ θαζὼο εἶλε δχζθνινλ ηὸ ἀξλὶ λὰ ζπλαλαζηξέθεηαη κὲ ηὸλ ιχθνλ θαὶ λὰ
κὴλ θαγσζῆ ἠ ηὰ ιηαλφμπια κὲ ηὰ θάξβνπλα λὰ κὴλ θαγνῦλ, ἔηζη εἶλε δχζθνινλ ὁ
θαιφγεξνο λὰ ζπλαλαζηξέθεηαη κὲ γπλαῖθεο θαὶ ἟ θαινγξηὰ κὲ ἄλδξεο θαὶ λὰ κὴλ
κνιπλζνῦλ θαὶ λὰ ζθαλδαιηζζνῦλ. Μὲ ἄιινλ ηξφπνλ δὲλ ἞κπνξεῖ ὁ θαιφγεξνο λὰ
ζσζῆ παξὰ καθξπὰ λὰ θεχγε ηὸλ θφζκνλ. Δἶλε θαλέλαο θαιφγεξνο ἐδῶ; Φχγε,
θαιφγεξέ κνπ, πήγαηλε εἰο ηὴλ ἔξεκνλ, ἐὰλ ζέιεο λὰ ζσζῆο (82).

Μὰ ζέιεηε εἰπῆ; Καὶ ἐζὺ θαιφγεξνο εἶζαη δηαηὶ ζπλαλαζηξέθεζαη εἰο ηὸλ θφζκνλ;
Καὶ ἐγψ, ἀδειθνί κνπ, θαθὰ θάκλσ· κὰ ἐπεηδὴ ηὸ γέλνο καο ἔπεζελ εἰο ἀκάζεηαλ,
εἶπα: Ἂο ράζε ὁ Υξηζηὸο ἐκέλα, ἕλα πξφβαηνλ, θαὶ ἂο θεξδίζε ηὰ ἄιια. Ἴζσο ἟
ε὎ζπιαρλία ηνῦ Θενῦ θαὶ ἟ ε὎ρή ζαο ζψζε θαὶ ἐκέλα.

Βάπηηζκα - Μεηάλνηα
Θέινληαο ὁ Κχξηνο λὰ κᾶο δείμε ηὸλ ηξφπνλ, πῶο λὰ βγάλσκελ ἐθείλελ ηὴλ θαηάξαλ,
ὁπνὺ ἔιαβελ ὁ παηέξαο καο ὁ Ἀδὰκ κέζα εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ θαὶ ἟ κεηέξα καο,
ἐβαπηίζζε ὁ Κχξηνο κέζα εἰο ηὸλ Ἰνξδάλελ πνηακὸλ ἀπὸ ηὸλ ηίκηνλ Πξφδξνκνλ.

Πξέπεη θαὶ ἐκεῖο νἱ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνί, ἀδειθνί κνπ, λὰ ραηξψκαζηε θαὶ λὰ


ε὎θξαηλψκαζηε ρηιηάδεο θνξὲο εἰο ηὰ πνιιὰ θαιὰ ὁπνὺ καο ἐράξηζελ ὁ Κχξηνο θαὶ
κάιηζηα εἰο ηὸ ἅγηνλ Βάπηηζκα. Πξέπεη θαὶ ἐκεῖο λὰ θπιάγσκελ ηὸ Βάπηηζκα
θαζαξὸλ θαὶ ἀκφιπληνλ ὅζνλ εἶλε δπλαηφλ.

Δἰ δὲ θαὶ ηχρεη θαὶ ζθάισκελ ὡο ἄλζξσπνη, ἂο εἶλε δεδνμαζκέλνο ὁ παλάγαζνο Θεφο,


ὁπνὺ κᾶο ἐράξηζε θαὶ δεχηεξνλ Βάπηηζκα, ηὴλ ἁγίαλ ἖μνκνιφγεζηλ· δηαηὶ
ἀβάπηηζηνο θαὶ ἀλεμνκνιφγεηνο ἄλζξσπνο εἶλε ἀδχλαηνλ λὰ ζσζῆ.

Καιχηεξα, ἀδειθέ κνπ λὰ ζαλαηψζεο ἑθαηὸλ ἄλζξσπνπο βαπηηζκέλνπο, παξὰ λὰ


ἀθήζεο ἕλα παηδίνλ ἀβάπηηζηνλ λὰ ἀπνζάλε. Καὶ ἂλ ηχρε ἀλάγθε θαὶ ζέιε ἀπνζάλε
ηὸ παηδίνλ θαὶ δὲλ ἐπξφθζαζελ ὁ παπὰο λὰ ηὸ βαπηίζε, ἂο ηὸ βαπηίζε ὅπνηνο ηχρε, ὁ
παηέξαο, ἟ κεηέξα, ἀδειθφο, γείηνλαο θαὶ κάιηζηα ἟ κακή. Βάιε ἀξθεηὸ λεξὸ θαὶ
ιάδη, ζηαχξσζέ ην θαὶ βάπηηζέ ην. Δἰπέ: Βαπηίδεηαη ὁ δνῦινο ηνῦ Θενῦ... εἰο ηὸ
ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο. Ἀκήλ. Καὶ ἂλ δήζε, ηὸ
ηειεηψλεη ὁ παπάο. Μὰ ἔηπρε θαὶ δὲλ ἔρεηο λεξφ; Πάξε ηξεῖο θνῦρηεο ρῶκα θαὶ ρχζε
ην ζηὸ θεθάιη ηνπ θαὶ εἰπὲ θαζὼο θαὶ πξῶηα. Ἔηπρε πάιηλ θαὶ δὲλ ἔρεηο θαὶ ρῶκα;
Βάπηηζε ηὸ εἰο ηὸλ ἀέξα θαὶ εἰπὲ ὁκνίσο. Καὶ κὴλ ηὸ θάκλεηε θαζὼο ἕλαο ηξειιὸο
θαὶ ἀλφεηνο ἄλζξσπνο· ἔιεγε πὼο γίλεηαη θνπκπάξνο θαὶ ἄθεζε ηὸ παηδίνλ
ἀβάπηηζηνλ θαὶ ἀπέζαλε, δηὰ λὰ κὴ ρσξηζζῆ ἀπὸ ηὴλ γπλαῖθά ηνπ. Δἰο ηὴλ ἀλάγθελ
δὲλ γίλνληαη θνπκπάξνη θαὶ ὁ ἄλδξαο ὡζὰλ ζέιε καηαζκίγεη κὲ ηὴλ γπλαῖθα ηνπ, δὲλ
ἔρνπλ θαλὲλ ἐκπφδηνλ.

὇κνίσο πάιηλ, ἂλ ηχρε ἀλάγθε θαὶ ζέιε λὰ ἀπνζάλε θαὶ ἕλαο ἄλζξσπνο θαὶ δὲλ
ἐπξφθζαζελ ὁ παπὰο λὰ ηὸλ ἐμνκνινγήζε, ἂο ἐμνκνινγεζῆ εἰο ὅπνηνλ ηχρε θαὶ λὰ
ἀπνζάλε ἐμσκνινγεκέλνο· εἶλε ἐιπίδα πὼο ἞κπνξεῖ λὰ ζσζῆ· εἰ δὲ λὰ κεηαιάβε
ἀλεμνκνιφγεηνο, δὲλ ὠθειεῖ ηίπνηεο.

Ἅγηνη ἱεξεῖο, πξέπεη λὰ ἔρεηε θνιπκβήζξαο κεγάιαο εἰο ηὰο ἐθθιεζίαο, ἕσο ὁπνὺ λὰ
ρψλεηαη ὅινλ ηὸ παηδίνλ κέζα, λὰ θνιπκβᾶ ὁπνὺ λὰ κὴλ κείλε ἴζα κὲ ηνῦ ςχιινπ ηὸ
κάηη ἄβξερν, δηαηὶ θαὶ ἐθεῖ πξνρσξεῖ ὁ δηάβνινο θαὶ δηὰ ηνῦην ηὰ παηδηά ζαο
ζειεληάδνληαη, δαηκνλίδνληαη, ἔρνπλ θφβνλ, γίλνληαη θαθνξξίδηθα, δηαηὶ δὲλ εἶλε
θαιὰ βαπηηζκέλα.

Ὅπνηνο ζέιεη λὰ θάκε δηὰ ηὴλ ςπρήλ ηνπ ἀπὸ ηὴλ ε὎γέληάλ ζαο θακκίαλ
θνιπκβήζξαλ, ἂο ζεθσζῆ ἀπάλσ λὰ ηνῦ εἰπῶ πῶο πξέπεη λὰ ηὴλ θάκε θαὶ λὰ βάισ
ὅινπο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ηὸλ ζπγρσξήζνπλ, λὰ ιάβε κίαλ ζπγρψξεζηλ, ὁπνὺ λὰ
ἔδηλε ρίιηα πνπγγηὰ δὲλ ηὴλ εὕξηζθε. Ἄθνπ ἐζχ, παηδί κνπ, ἐζὺ πνὺ ζέιεο λὰ ηὴλ
θάκεο ηὴλ θνιπκβήζξαλ· λὰ πῆο ηνῦ καζηφξνπ λὰ ηὴλ θάκε δπὸ ἀπηζακὲο βαζεηὰ
ἀπὸ κέζα θαὶ κίαλ ἀπηζακὴλ θάησ πιαηεηὰ θαὶ ἀπάλσ δπὸ ἀπηζακὲο βαζεηὰ πιαηεηά.
Νὰ ἔρε δπὸ δάθηπια πάην ἀπνπθάηνπ δηὰ λὰ ζηέθε. Νὰ ηῆο θάκεο δπὸ ρεξνχιηα δηὰ
λὰ πηάλεηαη θαὶ ἕλα θαπάθη ἀπὸ πάλσ δηὰ λὰ ζθεπάδεηαη. Καὶ λὰ εἶλε ὅια
ραιθσκαηέληα, λὰ ηὴλ γαλψζεο. Καὶ πὲο ηνῦ καζηφξνπ λὰ γξάςε ηὸ ὄλνκά ζνπ
ἐπάλσ δηὰ λὰ κλεκνλεχεζαη.
἖ζεῖο, παηδηά κνπ, παξαθαιεῖηε λὰ βαπηίδεηε παηδηά· θαὶ δὲλ εἶλε θαιχηεξα λὰ θάκεηε
θνιπκβήζξαλ, λὰ βαπηίδεηε ρηιηάδεο παηδηά, δηὰ λὰ ἔρεηε πεξηζζφηεξνλ κηζζὸλ εἰο
ηὴλ ςπρήλ ζαο; Καὶ λὰ ἐμεηάδεηε ὅπνηα ἐθθιεζία δὲλ ἔρεη λὰ θάκεηε. Καὶ εἰο ηὴλ
Πφιηλ λὰ θζάζεο λὰ ζηείιεο θαὶ παληαρνῦ ηὸλ ἴδηνλ κηζζὸλ ἔρεηο. ΢ᾶο παξαθαιῶ λὰ
εἰπῆηε θαὶ δηὰ ηὸλ θὺξ Ἰσάλλελ, ὁπνὺ ζέιεη λὰ θηηάζε κηὰ θνιπκβήζξαλ, λὰ εἰπῆηε
ηξεῖο θνξέο: ὇ Θεὸο ζπγρσξῆζνη θαὶ ἐιεῆζνη α὎ηφλ.

Ἡ Εσὴ ηνῦ Υξηζηνῦ Παξάδεηγκα


Ὡζὰλ ἐβαπηίζζε ὁ Κχξηνο, ἀδειθνί κνπ, εἰο ηὸλ Ἰνξδάλελ πνηακὸλ ἀπὸ ηὸλ ηίκηνλ
Πξφδξνκνλ, ἀξρίληζε λὰ δηδάζθε ηὸλ θφζκνλ λὰ κεηαλννῦλ, λὰ βαπηίδσληαη εἰο ηὸ
ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο. Θέινληαο ὁ Κχξηνο λὰ
μεξξηδψζε θάζε ἀπηζηία θαὶ θάζε θαθίαλ ἀπὸ ηὴλ θαξδίαλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, δὲλ
ἐκεηαρεηξίζζε λὰ δίλεη ἄζπξα θαὶ θισξία θαὶ θαζὼο νἱ αἱξεηηθνὶ θαὶ κάιηζηα ὁ
ἀληίρξηζηνο· ἀιι᾿ ἀξρίληζε λὰ θάκλε ζαχκαηα θαζὼο ηὸλ ἔπξεπε ὡζὰλ Θεφο, λὰ
ἰαηξεχε ηπθινὺο θαὶ θσθνὺο θαὶ ιεπξνὺο θαὶ δαηκνληζκέλνπο θαί, ηὸ κεγαιχηεξνλ,
λὰ πξνζηάδε ηνὺο λεθξνὺο λὰ ἀλαζηαίλσληαη. Ἀλάζηεζε θαὶ ηὸλ Λάδαξνλ, ὁπνὺ εἶρε
ηέζζαξεο ἟κέξαο εἰο ηὸλ ηάθνλ· ἔδεζε θαὶ ηξηάληα ρξφληα ὕζηεξα ἀπὸ ηὴλ ἀλάζηαζηλ
θαὶ ἔγηλε θαὶ ἀξρηεξεχο. Καὶ βιέπνληαο νἱ ἄλζξσπνη θαλεξὰ ηὸλ Υξηζηφλ καο λὰ
θάκλε ζαχκαηα ἐθαηάιαβαλ πὼο εἶλε Θεφο, δηαηὶ κφλνο ὁ Θεὸο ἔρεη ηὴλ ἐμνπζία λὰ
πξνζηάδε ηνὺο λεθξνὺο θαὶ ἀλαζηαίλσληαη.

Ἔπηπηαλ ἐθεῖ ἄλζξσπνη ρηιηάδεο θαὶ ἐπίζηεπαλ θαὶ ἐβαπηίδνληαλ. Καὶ ἐπίζηεςαλ θαὶ
κεξηθνὶ ἗βξαῖνη, κὰ νἱ κεγαιχηεξνη, νἱ γξακκαηεῖο θαὶ νἱ θαξηζαῖνη, ὄρη κφλνλ δὲλ
ἐπίζηεπζαλ, ἀιιὰ ἔβαιαλ ηὸλ δηάβνινλ εἰο ηὴλ θαξδηάλ ηνπο, θαζὼο ηὸλ ἔρνπλ ἕσο
ηὴλ ζήκεξνλ, θαὶ ἔβαιαλ ζθνπὸλ λὰ ζηαπξψζνπλ ηὸλ Υξηζηφλ καο.

Σὴλ Μεγάιε Πέκπηε ηὸ βξάδπ, ἞μεχξνληαο ὁ Κχξηνο ὡο θαξδηνγλψζηεο Θεὸο πάληα


ηὰ κέιινληα θαὶ κάιηζηα ηὴλ θαθίαλ ηῶλ ἱεξέσλ θαὶ ηνῦ Ἰνχδα, ἐπῆξε θαὶ ἔπιπλε ηὰ
πφδηα ηῶλ ἁγίσλ Ἀπνζηφισλ, δηὰ λὰ ζνῦ δείμε παξάδεηγκα θαὶ ἐζέλα, θαὶ βαζηιεὺο
λὰ εἶζαη, πάληνηε λὰ ηαπεηλψλεζαη θαὶ λὰ ηηκᾶο ἐθεῖλνλ ηὸλ πησρὸλ θαὶ λὰ ηὸλ ἔρεο
θαιχηεξα ἀπὸ ιφγνπ ζνπ θαὶ λὰ κὴλ ηὸλ θαηαθξνλᾶο δηφηη αὔξηνλ βιέπεηο ἐθεῖλνλ
ηὸλ πησρφλ, ηὸλ γπκλφλ, ηὸλ πεηλαζκέλνλ, ηὸλ θαηαθξνλεκέλνλ κέζα εἰο ηὸλ
παξάδεηζνλ λὰ ραίξεηαη, θαὶ ἐζὺ πεγαίλεηο εἰο ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίεζαη.

἖θάζεζελ ὁ Κχξηνο θαὶ ἐδίδαμελ ηνὺο ἁγίνπο Ἀπνζηφινπο πνιιὰ θαὶ δηάθνξα
λνήκαηα. ΢ηκὰ εἰο ηὰ πνιιὰ θαὶ δηάθνξα ηνὺο δηδάζθεη θαὶ ἐηνῦηα θαὶ ιέγεη: Νὰ
἞μεχξεηε, καζεηαί κνπ, πὼο ἕλαο ἀπὸ ζᾶο, ὁ Ἰνχδαο, ζέιεη λὰ κὲ πνπιήζε εἰο ηνὺο
἗βξαίνπο δηὰ ηξία θισξία θαὶ λὰ κὲ πεξηγειάζνπλ νἱ ἗βξαῖνη, λὰ κὲ ὏βξίζνπλ, λὰ κὲ
δείξνπλ, λὰ κὲ ζηαπξψζνπλ· ὅκσο κὴ ιππεῖζζε, καζεηαί κνπ, δηαηὶ ἐγὼ ζέισ
ζηαπξσζῶ κὲ ηὸ ζέιεκά κνπ, δηὰ λὰ ζηαπξψζσ ηὴλ ἁκαξηίαλ θαὶ ηὸλ δηάβνινλ, θαὶ
ηὴλ ηξίηελ ἟κέξαλ ζέισ λὰ ἀλαζηεζῶ, λὰ δψζσ δσὴλ ηῶλ ἀλζξψπσλ. Καὶ ἟
ἀλάζηαζίο κνπ ζέιεη πξνμελήζεη ραξὰ εἰο ὅινλ ηὸλ ν὎ξαλφλ, ραξὰ εἰο ὅινλ ηὸλ
θφζκνλ, θαξκάθη θαὶ ζπαζὶ δίζηνκνλ εἰο ηὴλ θαξδίαλ ηῶλ ἗βξαίσλ θαὶ κάιηζηα ηνῦ
δηαβφινπ.
Θέινληαο ὁ Κχξηνο λὰ κᾶο δψζε δσὴλ ηὴλ αἰψληνλ, ηὴλ ν὎ξάληνλ ηξνθήλ, ἐπῆξε
ςσκὶ θαὶ θξαζὶ θαὶ ηὸ ε὎ιφγεζε θαὶ ἔθακε ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα, ηὸ παλάγηνλ ΢ῶκα
θαὶ Αἷκά ηνπ, θαὶ ἐκεηάιαβε ηνὺο δψδεθα Ἀπνζηφινπο. Οἱ ἕλδεθα Ἀπφζηνινη ε὎ζὺο
ὁπνὺ ἐκεηάιαβαλ ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα κὲ θαιὴλ γλψκελ, κὲ θαιὴλ πξναίξεζηλ,
ἐθσηίζζεθαλ, ἐιακπξχλζεθαλ, ἔγηλαλ ὡο ζνθνὶ δηδάζθαινη ηνῦ θφζκνπ θαὶ κὲ
ἐθείλελ ηὴλ ραξὰλ ἐιαινχζαλε ὅιεο ηὶο γιῶζζεο ηνῦ θφζκνπ, θαὶ ἐπέξαζαλ ἐδῶ
θαιὰ θαὶ ἐπῆγαλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ ραίξσληαη πάληνηε.

὇ Ἰνύδαο. Λατθαὶ παξαδόζεηο πεξὶ α὎ηνῦ


὇ Ἰνχδαο ὁ θαθὸο ὁπνὺ ἐκεηάιαβε ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα κὲ θαθὴλ γλψκελ, κὲ
θαθὴλ πξναίξεζηλ, ἐζθνηίζζε, ἐκπῆθελ ὁ δηάβνινο κέζα εἰο ηὴλ θαξδηάλ ηνπ θαὶ
ἐπξήζζεθε ηφζνλ, ὁπνὺ εἰο ἕλα ζνθάθη, ὁπνὺ ἐρσξνῦζαλ λὰ πεξάζνπλ δπὸ ἁκάμηα
κὲ ε὎θνιία, θαὶ ἐθεῖλνο δὲλ ἐρσξνῦζε. Καὶ ἀπέζαλε κὲ θαθὸλ ζάλαηνλ θαὶ ἐπῆγελ εἰο
ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίγεηαη καδὶ κὲ ηὸλ δηάβνινλ πάληνηε.

Ἦηαλ κία ρψξα πνὺ ἐιέγεην Ἰζθαξία, θνληὰ εἰο ηὰ Ἱεξνζφιπκα. ἖θεῖ ἦηαλ ἕλαο
἗βξαῖνο ηὴ γπλαῖθα ηνπ. Βιέπεη ἟ γπλαίθα ηνπ εἰο ηὸλ ὕπλνλ ηεο πὼο ζέιεη λὰ
γελλήζε ἕλα δηάβνιν λὰ θάςε ὅινλ ηὸλ θφζκν. Σὸ ἐθαλέξσζε εἰο ηὸλ ἄλδξα ηεο ηί
θαὶ ηί εἶδε. Σέινο πάλησλ ἐγέλλεζε ηὸλ Ἰνχδα. Σὸλ ἐθχιαμαλ δπὸ κῆλεο θαὶ ὕζηεξα
ηὸλ ἔβαιαλ κέζα εἰο κίαλ θαζέια θαὶ ηὸλ ἔξξημαλ εἰο ηὴλ ζάιαζζαλ θαὶ εἶπαλ, ἂλ
ζέιε ὁ Θεφο, λὰ γιπηψζε· ἀιιέσο, ἂο ραζῆ. ἖θεῖ εἰο ηὸλ ιηκέλα ἦηαλ θάπνηνη
πεξαζηηθνὶ θαὶ βιέπνληαο ηὴλ θαζέια εἰο ηὸλ πέιαγνο ἔθακαλ ηξφπν θαὶ ηὴλ
ἔβγαιαλ. Σὴλ ἀλνίγνπλ θαὶ εὕξαλ ηὸ παηδίνλ κέζα θαὶ ηὸ ἔβγαιαλ θαὶ ηὸ ἐπήγαλ εἰο
ηὴλ ρῶξαλ ηνπο, ηὴλ Ἰζθαξίαλ, θαὶ δὲλ ηὸ εἶπαλ θαλελὸο πὼο ηὸ εὕξαλ εἰο ηὴλ
ζάιαζζαλ, κφλνλ εἶπαλ πὼο εἶλε ὀξθαλὸ παηδί. Δἶπαλ νἱ γνλεῖο ηνπ: Γὲλ ηὸ παίξλνπκε
λὰ ηὸ θάκσκε παηδί καο; Καὶ ἔηζη ηὸ ἐπῆξαλ θαὶ ηὸ ἔζξεςαλ. Δἰο ηὸλ ρξφλνλ
ἐγέλλεζε θαὶ ἄιινλ ἕλα παηδὶ ἟ κάλα ηνπ. Ὅηαλ ἐγέλεθαλ δψδεθα ρξνλῶλ ηὰ παηδία,
ἐθάθηζαλ ἀλάκεζφλ ηνπο θαὶ ὁ Ἰνχδαο ἔδεηξε ηὸ ἀιεζηλὸλ παηδίνλ. Λέγνπλ νἱ γνλεῖο
ηνῦ Ἰνχδα: Γηαηὶ ηὸ ἔδεηξεο ηὸ παηδί καο; ἖ζέλα ζὲ ἔρνπκε ςπρνπαίδη. ἖κεῖο, παηδί
κνπ, ἴζα ζὰ ζᾶο ἀθήζσκελ θιεξνλφκνπο λὰ κνηξάζεηε εἰο ηὴλ κέζελ. Ἀθνχνληαο ὁ
Ἰνχδαο πὼο ἴζα ζὰ λὰ πάξε κεξηηθὸ κὲ ηὸ ἄιιν παηδί, ηί ηὸλ παξαθίλεζε ὁ δηάβνινο
λὰ θάκε ἀπὸ ηὴλ θηιαξγπξίαλ ηνπ; Μίαλ ἟κέξα ἐζήθσζε ἕλα ιηζάξη θαὶ ἐζθφησζε
ηὸλ ἀδειθφ ηνπ. Σί λὰ θάκε ὁ παηέξαο; Νὰ ηὸλ ζθνηψζε; Σὸλ ἐιππήζε. ὇ Ἰνχδαο,
ὡζὰλ ἐζθφησζε ηὸ παηδί, ἐθνβήζε θαὶ ἔθπγε, θαὶ πεγαίλνληαο εἰο ηὰ Ἱεξνζφιπκα
ἐκπῆθελ εἰο ἕλα βαζηιέα δνῦινο. Καὶ ηνῦ ἔδσζε ηὴλ ἐμνπζίαλ, ηὴλ ζαθθνχιαλ ὁ
βαζηιεὺο δηὰ λὰ ἐμνδηάδε, ἤηνη λὰ δίλε θαὶ λὰ παίξλε. Γηαηὶ ἐκπῆθε εἰο ηὸλ βαζηιέα;
Ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ ηνπ θηιαξγπξίαλ πνὺ εἶρε, ἐζηνράζζε πὼο θάηη ἔρεη λὰ θαδαληίζε.
Θέιεη λὰ δψζεη δέθα παξάδεο λὰ πάξε ςάξηα, θαὶ α὎ηὸο ἀπὸ ηὴλ θηιαξγπξίαλ ηνπ
ἔδηλε ηνὺο πέληε. Οἱ γνλεῖο ηνπ, ὡζὰλ δὲλ εἶραλ ἄιιν παηδίνλ, ηί λὰ θάκλνπλ, ἐπήγαλ
εἰο Ἱεξνζφιπκα λὰ πξνζθπλήζνπλ ηὴλ ΢ηψλ, ὁπνὺ ἔθηηζε ὁ ΢νινκψλ. Καὶ ὡζὰλ
ἐπῆγαλ ἐθεῖ, ηνὺο ἄξεζελ ὁ ηφπνο θαὶ ἀγφξαζαλ ἕλα πεξηβφιη θαὶ κεη᾿ ἐθεῖλν
δνχζαλε. ὇ Ἰνχδαο ἐπήγαηλε θαὶ ἔπαηξλε ιάραλα ἀπὸ ηὸ πεξηβφιη. ἖δηάβεθε θαηξὸο
θαὶ κίαλ ἟κέξαλ ἀπὸ ηὶο πνιιὲο ιέγεη ὁ πεξηβνιάξεο: Γηαηί κνῦ θξαηεῖο ηὸ δίθαηφλ
κνπ; Σὰ ιάραλα ὁπνὺ ἔρεηο παξκέλα, θάλνπλ δέθα γξφζηα, θαὶ ἐζὺ κνῦ δίλεηο ηὰ
πέληε· ζέισ λὰ ηὸ εἰπῶ ηνῦ βαζηιέσο πὼο κὲ ἀδηθεῖο. Ἀθνχνληαο ὁ Ἰνχδαο πὼο ζέιεη
λὰ ηφλε καξηπξήζε εἰο ηὸλ βαζηιέα, ἔβγαιε ἕλα καραίξη θαὶ ηὸλ ἔζθαμε. Φσλάδεη ἟
γπλαίθα: Πῶο λὰ θάκσ, ιέγεη, βαζηιεῦ; ὇ δνῦινο ζνπ ἐζθφησζε ηὸλ ἄλδξα κνπ. Σῆο
ιέγεη ὁ βαζηιεχο: Σί λὰ θάκσ; Λέγεη ηνπ ἟ γπλαίθα: Μὲ ηί ἔρσ λὰ θπβεξλεζῶ, πνίνο
ζὰ κὲ ζξέςῃ, ὁπνὺ εἶκαη κέινο ἀδχλαηνλ; Σῆο ιέγεη ὁ βαζηιεχο: Πάξε ηὸλ Ἰνχδα δηὰ
ἄλδξα ζνπ λὰ ζὲ ζξέςε. Σί λὰ θάλε ἟ ζηελεκέλε, ηὸλ ἐπῆξε γηὰ ἄλδξα. Μίαλ ἟κέξαλ
ἐζπλνκηινῦζαλ ἐθεῖ πνὖζε εἶλε ὁ ἕλαο θαὶ ὁ ἄιινο. Καὶ ἐξσηψληαο θαὶ ἐμεηάδνληαο
ἐγλσξίζζεθαλ πὼο εἶλε κάλα θαὶ πἱφο. Σφηε ιέγνπλ: Ἀιινίκνλνλ εἰο ἐκᾶο. Σὸλ θαηξὸλ
ἐθεῖλνλ ἐπεξηπάηαγε ὁ Υξηζηφο καο θαὶ ἐδίδαζθε. Ἀθνχνληαο ὁ Ἰνχδαο θαὶ ἟ κεηέξα,
἟ γπλαίθα ηνπ, πὼο θάκλεη ζαχκαηα θαὶ δὲλ παίξλεη ἄζπξα, εἶπελ ὁ Ἰνχδαο: Σψξα
εἶλε θαηξὸο λὰ πάγσ λὰ θαδαληίζσ. ἖πήγαλε εἰο ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ἐμσκνινγεζήθαλε.
Καὶ ηνὺο ἐζπγρψξεζε. Σνὺο εἶπε λὰ ὏πάγνπλ ὀπίζσ. ὇ Ἰνχδαο ἀπφκεηλε θαὶ ἔγηλελ
Ἀπφζηνινο. ὇ Υξηζηφο καο ε὎ζὺο ηὸλ ἐθαηάιαβε πὼο εἶλε θηιάξγπξνο θαὶ ηνῦ ἔδσζε
ηὴλ ζαθθνχιαλ λὰ ἐμνδηάδε. Α὎ηὸο ἀπὸ ηὴλ θηιαξγπξίαλ ηνπ ἐπνχιεζε θαὶ ηὸλ
Υξηζηφλ καο δηὰ ηξηάληα ἀξγχξηα εἰο ηνὺο ἗βξαίνπο θαὶ ἐπῆγελ εἰο ηὴλ θφιαζηλ θαὶ
θαίγεηαη καδὶ κὲ ηὸλ δηάβνινλ πάληνηε. Ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ, ηί θαθὸλ πξάγκα εἶλε
἟ θηιαξγπξία; Ἔηζη ηὸ ἔθακε θαὶ ἕλαο παπὰο εἰο κίαλ ρῶξαλ· ἐπνχιαγε ηὸλ Υξηζηὸλ
ἀπὸ ηὴλ θηιαξγπξίαλ ηνπ, δηὰ λὰ παίξλε ἄζπξα. Καὶ ηνῦ ἔθνςελ ὁ Θεὸο ηὴλ δσήλ
ηνπ κὲ θαθὸλ ζάλαηνλ, ὡζὰλ ηὸλ Ἰνχδα, θαὶ ἐπῆγελ εἰο ηὴλ θφιαζηλ λὰ θαίγεηαη κὲ
ηὸλ δηάβνινλ. ἖θαηαιάβαηε, ἀδειθνί κνπ, ηὸ λφεκα, ὅπνηνο ἔρεη ηὸ πάζνο ηῆο
θηιαξγπξίαο ηί παζαίλεη; Παζαίλεη θαζὼο ἔπαζε θαὶ ὁ Ἰνχδαο.

Ἐζράηε Ὥξα. Σὸ Σέινο Ἐγγύο. Ἀδειθνί, κεηαλνεῖηε!


Φζάλνπλ α὎ηὰ ὁπνὺ ζᾶο εἶπα, ρξηζηηαλνί κνπ. Ἔρσ θαὶ δπὸ ινγηζκνὺο θαζὼο θαὶ
ἐςέο. ὇ ἕλαο ινγηζκὸο κὲ ιέγεη θαζὼο θαὶ ἐςὲο λὰ ζᾶο ε὎ρεζῶ θαὶ λὰ ε὎ρεζῆηε, λὰ
πεγαίλσ εἰο ἄιιν κέξνο, λὰ ἀθνχζνπλ θαὶ ἄιινη ρξηζηηαλνί, ὁπνὺ δὲλ ἄθνπζαλ πνηὲ
ιφγνλ ηνῦ Θενῦ. ὇ ἄιινο ινγηζκὸο κὲ ιέγεη: Μίαλ θνξὰλ ὁπνὺ ἦιζεο ἕσο ἐδῶ, κὴ
πεγαίλεο· θάζεζε θαὶ ηὸ βξάδπ λὰ ηνὺο εἰπῆο θαὶ ηὰ ἐπίινηπα· ηφηε εὔρεζαη ηνὺο
ρξηζηηαλνχο, ζὲ εὔρνληαη θαὶ ἐθεῖλνη θαὶ ηφηε πεγαίλεηο. Σψξα ηί ζᾶο θαίλεηαη
εὔινγνλ, ἀδειθνί κνπ, λὰ θάκσ, λὰ πεγαίλσ ἠ λὰ θαζήζσ; -Νὰ θαζήζεο ἅγηε ηνῦ
Θενῦ. -Καιά, παηδηά κνπ, ἂο εἶλε· δηὰ ηὴλ ἀγάπελ ηνῦ Υξηζηνῦ καο θαὶ δηὰ ηὴλ
ἀγάπελ ζαο θάζνκαη, κφλνλ λὰ ζπκκαδσρζῆηε εἰο ηὶο ὀρηὼ ὧξεο, λὰ δηαβάζσκελ ηὸλ
἗ζπεξηλφλ καο, λὰ εἰπνῦκε θαὶ κίαλ Παξάθιεζηλ, λὰ βάισκελ ηὴλ Γέζπνηλά καο ηὴλ
Θενηφθνλ κεζίηξηα, λὰ κεζηηεχζε εἰο ηὸλ Υξηζηφλ, ἐπεηδὴ θαὶ Τἱφο ηεο εἶλε
ὠξγηζκέλνο θαηὰ πάλνπ καο ἀπὸ ηὶο πνιιέο καο ἁκαξηίεο θαὶ ζέιεη λὰ κᾶο
θαηαπνληίζε. Σί θαξηεξνῦκε, ἀδειθνί κνπ; ζήκεξνλ αὔξηνλ ηὸ ηέινο ηνῦ θφζκνπ·
δηὰ ηνῦην θξνληίδεηε λὰ δηνξζσζῆηε.

Ἀλαθεθαιαίσζηο ηῆο Γηδαρῆο


Σνῦην ζᾶο ιέγσ πάιηλ ηψξα εἰο ηὸ ηέινο· λὰ ραίξεζηε θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζηε, πὼο
ἀμησζήθαηε θαὶ εἶζζε ε὎ζεβεῖο ὀξζφδνμνη ρξηζηηαλνί. ὇κνίσο πάιηλ λὰ θιαίγεηε θαὶ
λὰ ζξελῆηε δηὰ ηνὺο ἀζεβεῖο θαὶ ἀπίζηνπο θαὶ αἱξεηηθνὺο ὁπνὺ πεξηπαηνῦλ εἰο ηὸ
ζθφηνο, εἰο ηὰο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ. Πξνζέρεηε, ἀδειθνί κνπ, λὰ κὴλ
὏πεξεθαλεχεζηε, λὰ κὴλ θνλεχεηε, λὰ κὴλ θιέθηεηε, λὰ κὴλ θάκλεηε ὅξθνπο, λὰ κὴλ
ιέγεηε ςέκαηα, λὰ κὴλ θαηαηξέρεηε ὁ ἕλαο ηὸλ ἄιινλ, λὰ κὴλ ζπθνθαληῆηε, λὰ κὴλ
ζηνιίδεηε ἐηνῦην ηὸ ζῶκα ηὸ βξψκηθν, ὁπνὺ αὔξηνλ ζὰ ηὸ θᾶλε ηὰ ζθνπιήθηα, ἀιιὰ
λὰ ζηνιίδεηε ηὴλ ςπρήλ ζαο, ὁπνὺ εἶλε ηηκησηέξα ἀπὸ ὅινλ ηὸλ θφζκνλ. Νεζηεχεηε
ηὸ θαηὰ δχλακηλ, πξνζεχρεζζε ηὸ θαηὰ δχλακηλ θαὶ λὰ ἔρεηε ηὸλ ζάλαηνλ πάληνηε
ἐκπξὸο εἰο ηὰ κάηηα ζαο. Καὶ ἕηεξνο θαιχηεξνο δηδάζθαινο δὲλ εἶλε ἄιινο ἀπὸ ηὸλ
ζάλαηνλ.

Γὲλ εἶκαη ἄμηνο, ἀδειθνί κνπ, λὰ ζᾶο δηδάζθσ θαὶ λὰ ζᾶο ζπκβνπιεχσ· πιὴλ
ἀπνηνικῶ θαὶ παξαθαιῶ ηὸλ γιπθχηαηφλ κνπ Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ θαὶ Θεὸλ λὰ ζηείιε
ν὎ξαλφζελ ηὴλ ράξηλ θαὶ ηὴλ ε὎ινγίαλ ηνπ, λὰ ε὎ινγήζε θαὶ α὎ηὴλ ηὴλ ρῶξαλ θαὶ
ὅια ηὰ ρσξία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ, λὰ ε὎ινγήζε ηὰ ζπίηηα ζαο θαὶ ηὰ πξάγκαηά ζαο θαὶ
ηὰ ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ ζαο. Καὶ πξῶηνλ, ἀδειθνί κνπ, ἄκπνηε λὰ ε὎ζπιαρληζζῆ ὁ
Κχξηνο, λὰ ζπγρσξήζε ηὰ ἁκαξηήκαηά ζαο θαὶ λὰ ζᾶο ἀμηψζε λὰ πεξάζεηε θαὶ ἐδῶ
θαιά, εἰξεληθά, ἞γαπεκέλα θαὶ εἰο α὎ηὴλ ηὴλ καηαίαλ δσήλ, θαὶ κεηὰ ηαῦηα λὰ
πεγαίλεηε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, εἰο ηὴλ παηξίδα καο ηὴλ ἀιεζηλήλ, λὰ ραίξεζζε θαὶ λὰ
ε὎θξαίλεζζε, λὰ δνμάδεηε, λὰ πξνζθπλῆηε Παηέξα, Τἱφλ θαὶ Ἅγηνλ Πλεῦκα, Σξηάδα
ὁκννχζηνλ θαὶ ἀρψξηζηνλ.

Ἀλίζσο θαὶ εἶλε θαλέλαο ἀπὸ ιφγνπ ζαο λὰ ἀθήζε ηὰ γέλεηά ηνπ, ἂο ζεθσζῆ ἀπάλσ
λὰ κνῦ ηὸ εἰπῆ, λὰ ηὸλ θηιεχζσ ἕλα ρηέλη θαὶ λὰ βάλσ θαὶ ὅινπο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ
ηὸλ ζπγρσξήζνπλ, λὰ γίλσκελ θαὶ ἀδειθνί.

Ὅπνηα γπλαίθα ζέιεη λὰ θάκε θεξεηδέ, δηὰ λὰ ζθεπάδεηαη ὅηαλ πεγαίλε εἰο ηὴλ
ἐθθιεζίαλ (84), ἂο κνῦ ηὸ εἴπῃ, λὰ βάισ ὅινπο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ηὴλ
ζπγρσξέζνπλε θαὶ λὰ παξαθαιῶ ηὸλ Θεὸλ εἰο ὅζνλ θαηξὸλ θαὶ ἂλ δήζε δηὰ ηὴλ
ςπρήλ ηεο θαὶ δηὰ ηὰ παηδηά ηεο.

Ὅπνηνο ρξηζηηαλφο, ἄλδξαο ἠ γπλαίθα, ὏πφζρεηαη κέζα εἰο ηὸ ζπίηη ηνπ λὰ κὴλ
θνπβεληηάδῃ ἀξβαλίηηθα, ἂο ζεθσζῆ ἀπάλσ λὰ κνῦ ηὸ εἰπῆ θαὶ ἐγὼ λὰ πάξσ ὅια ηνπ
ηὰ ἁκαξηήκαηα εἰο ηὸλ ιαηκφλ, ἀπὸ ηὸλ θαηξὸλ ὁπνὺ ἐγελλήζε ἕσο ηψξα, θαὶ λὰ
βάισ ὅινπο ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ηὸλ ζπγρσξήζνπλ θαὶ λὰ ιάβε κίαλ ζπγρψξεζηλ,
ὅπνπ ἂλ ἔδηλε ρηιηάδεο πνπγγηά, δὲλ ηὴλ ἐκαηάβξηζθε.

΢ᾶο παξαθαιῶ, ρξηζηηαλνί κνπ, λὰ εἰπῆηε θαὶ δηὰ ἐκέλα ηὸλ ἁκαξησιὸλ ηξεῖο θνξέο:
὇ Θεὸο ζπγρσξήζνη θαὶ ἐιεήζνη α὎ηφλ. ΢πγρσξεῖηε κε θαὶ ἐκέλα ηὸλ ἁκαξησιὸλ θαὶ
ὁ Θεὸο ζπγρσξήζνη.

ΓΗΓΑΥΖ Ζ´
Οἱ Ἄλζξσπνη ΢θιάβνη ηνῦ δηαβόινπ
὇ Υξηζηὸο Ἐιεπζεξσηήο
὇ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηφο, ὁ γιπθχηαηνο α὎ζέληεο (85) θαὶ Γεζπφηεο, ὁ
πνηεηὴο ηῶλ Ἀγγέισλ θαὶ πάζεο λνεηῆο θαὶ αἰζζεηῆο θηίζεσο, βιέπνληαο ηὸ γέλνο
ηῶλ ἀλζξψπσλ, ὁπνὺ δὲλ ηὸλ ἐγλψξηδαλ λὰ ηὸλ πηζηεχζνπλ, ὁπνὺ α὎ηὸο εἶλε θαὶ εἰο
ηὸλ ν὎ξαλὸλ θαὶ εἰο ηὴλ γῆλ θαὶ εἰο ὅια ηὰ πνηήκαηα α὎ζέληεο θαὶ θπβεξλήηεο, θαὶ
ρσξὶο ηὸ ζέιεκα ηνῦ Υξηζηνῦ καο ν὎δὲλ ἕλα δχλαηαη λὰ ζηεξεσζῆ, θαὶ βιέπνληαο
ηνὺο ἀλζξψπνπο, ὁπνὺ ηνὺο ἐπιαλνῦζε ὁ κηζφθαινο δηάβνινο θαὶ ηνὺο εἶρελ ὅινπο
εἰο ηὸ ἰδηθφλ ηνπ ζέιεκα θαὶ ηνὺο ἔθακελ ὅινπο εἰδηθνχο ηνπ θαὶ θακειίηεο ηνπ, θαὶ
἞ζέιεζελ ὁ παλάγαζνο Θεὸο λὰ ἐληξνπηάζε ηὸλ δηάβνινλ θαὶ λὰ μεζθιαβψζε ηὸλ
ἄλζξσπνλ ἀπὸ ηὸλ δηάβνινλ, λὰ ἔρε κεγάιελ ράξηλ ὁ ἄλζξσπνο ἀπὸ ηὴλ
ε὎ζπιαρλίαλ ηνπ, ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ ηνπ ἀγάπελ ὁπνὺ ἔρεη εἰο ηὸ γέλνο καο, ζηκὰ εἰο ηὰ
πνιιὰ θαὶ ἄπεηξα ραξίζκαηα ὁπνὺ κᾶο ἐράξηζελ, ἐθαηαδέρζε θαὶ ἔγηλελ ηέιεηνο
ἄλζξσπνο, ἐθ Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, ἀπὸ ηὰ θαζαξψηαηα αἵκαηα ηῆο Γεζπνίλεο ἟κῶλ
Θενηφθνπ θαὶ Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο. Γηὰ ηνῦην ἐζαξθψζε θαὶ ἔγηλελ ηέιεηνο
ἄλζξσπνο, λὰ ηὸλ ἰδνῦκελ θαὶ λὰ ηὸλ κάζσκελ, ὅηη ἀπ᾿ α὎ηὸλ ἄιινο δὲλ εἶλε, θαὶ λὰ
πηζηεχζσκελ, δηὰ λὰ κᾶο ἐιεπζεξψζε ἀπὸ ηὰο κηαξᾶο ρείξαο ηνῦ δηαβφινπ θαὶ λὰ
κᾶο θάκε πἱνὺο θαὶ θιεξνλφκνπο ηῆο βαζηιείαο ηνπ, λὰ ραηξψκαζηε θαὶ λὰ
ε὎θξαηλψκαζηε καδὶ κὲ ηνὺο ἁγίνπο Ἀγγέινπο εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ πάληνηε θαὶ λὰ κὴ
θαηγψκαζηε εἰο ηὴλ θαηεξακέλελ θφιαζηλ καδὶ κὲ ηνὺο θαηεξακέλνπο δαίκνλαο.

Σὸ Κήξπγκα ηῶλ Ἀπνζηόισλ


Καὶ λὰ ἞μεχξεηε, παηδηά κνπ· ἐηνχηελ ηὴλ γῆλ, ὁπνὺ θαηνηθνῦκελ, ηὴλ ἔρεη ὁ Κχξηνο
἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηφο. Καζὼο ἔρεη ἕλαο βαζηιεὺο θαὶ καδψλεη ὅια ηὰ βαζηιηθὰ ρξέε
θαὶ παίξλεη ἀπὸ ρσξάθηα, ἀπὸ ἀκπέιηα θαὶ ἀπὸ ηνὺο ἀλζξψπνπο, θαὶ ζηέιλεη
ἀλζξψπνπο ἰδηθνχο ηνπ θαὶ ηὰ καδψλνπλ θάζε ρξφλνλ, θαὶ ὅηαλ ηὰ πεγαίλνπλ ἐθεῖλνη
ἔκπξνζζελ εἰο ηὸλ βαζηιέα ραίξεηαη ὁ βαζηιεὺο θαὶ ηνὺο δίδεη κεγάια ραξίζκαηα θαὶ
ηνὺο ἔρεη θίινπο ἞γαπεκέλνπο, ἔηζη ἔρεη θαὶ ὁ Υξηζηφο καο ηὴλ γῆλ ὡζὰλ ἀκπέιη,
ὅινλ ηὸλ θφζκνλ.

Καὶ ἔβαιελ ἐξγάηαο ηνὺο δψδεθα Ἀπνζηφινπο, ηνὺο ε὎ιφγεζε θαὶ ηνὺο ἔδσθε ηὴλ
ράξηλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο θαὶ ε὎ζὺο ἔκαζνλ γξάκκαηα θαὶ ὅιεο ηὶο γιῶζζεο, ὅηη
πξῶηνλ νἱ Ἀπφζηνινη ἦηαλ ἀγξάκκαηνη θαὶ κίαλ γιψζζαλ κφλνλ ἤμεπξαλ· θαὶ ἀθνῦ
ηνὺο ε὎ιφγεζε θαὶ ηνὺο ἐθχζεζελ εἰο ηὸ ζηφκα ηνπο θαὶ ἔιαβνλ ράξηλ, ὅια ηὰ
γξάκκαηα θαὶ ηὶο γιῶζζεο ηὶο ἔκαζνλ. Καὶ ηνὺο ἔζηεηιελ ὁ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο
Υξηζηφο, ὁ ἀιεζηλὸο Θεφο, εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ θαὶ ηνὺο εἶπελ: ΢χξηε εἰο ὅινλ ηὸλ
ηφπνλ θαὶ εἰο ὅιελ ηὴλ γῆλ, θάζηξα θαὶ ρσξία θαὶ εἰπέηε ηνπο, ἂλ ἴζσο ζέινπλ λὰ
δήζνπλ θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ εἰξεληθὰ θαὶ λὰ ηνὺο βάισ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, λὰ
πηζηεχνπλ θαὶ λὰ βαπηίδσληαη εἰο ηὸ ὄλνκα ηνῦ Παηξὸο θαὶ ηνῦ Τἱνῦ θαὶ ηνῦ Ἁγίνπ
Πλεχκαηνο θαὶ λὰ θπιάγνπλ ηὰ πξνζηάγκαηα ηνῦ ἁγίνπ Δ὎αγγειίνπ. Καὶ εἰο ὁπνίαλ
ρῶξαλ ἐπήγαηλαλ νἱ Ἀπφζηνινη, θαὶ δὲλ ηνὺο δέρνληαη νἱ ἄλζξσπνη, εἶπελ ὁ Κχξηνο:
Νὰ ηηλάδεηε θαὶ ηὰ παπνχηζηα ζαο ἀπὸ ηὸλ θνληνξηὸλ θαὶ λὰ δψζεηε θαηάξαλ θαὶ λὰ
θχγεηε.

Καὶ ὡζὰλ ἔιαβνλ νἱ Ἀπφζηνινη ηὴλ ράξηλ θαὶ ηὴλ ε὎ινγίαλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο,
ε὎ζὺο ἔηξεμαλ ὡζὰλ ἀζηξαπὴ εἰο ὅινλ ηὸλ θφζκνλ θαὶ κεη᾿ ἐθείλελ ηὴλ ράξηλ
ἰάηξεπνλ ηπθινχο, ιεπξνχο, ἀξξψζηνπο θαὶ ηνὺο δαηκνληδνκέλνπο· θαί, ηὸ
κεγαιχηεξνλ, κὲ ηὸ ὄλνκα ηνῦ Υξηζηνῦ καο ἐπξφζηαδαλ ηνὺο λεθξνὺο θαὶ
ἀλαζηαίλνληαλ. Καὶ εἰο ὅπνηαλ ρῶξαλ ἐπήγαηλνλ νἱ Ἀπφζηνινη θαὶ ηνὺο ἐδέρνληαλ νἱ
ἄλζξσπνη, ἀξρηεξεῖο, ἱεξεῖο, δηαθφλνπο, ἀλαγλψζηαο ἔθακλαλ θαὶ ἐθθιεζίαο· θαὶ
ε὎ινγνῦληαλ ἟ ρψξα ἐθείλε θαὶ ἐγίλνληαλ ἕλαο ἐπίγεηνο παξάδεηζνο (86), κία κεγάιε
ραξὰ θαὶ ε὎θξνζχλε, θαηνηθία ηῶλ Ἀγγέισλ, θαηνηθία ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Καὶ εἰο
ὅπνηαλ ρῶξαλ ἐπήγαηλνλ νἱ Ἀπφζηνινη θαὶ δὲλ ηνὺο ἐδέρνληαλ νἱ ἄλζξσπνη, δὲλ
ε὎ινγνῦληαλ ἟ ρψξα ἐθείλε· ἔκελε θαηάξα θαὶ ὄρη ε὎ινγία, θαηνηθία ηνῦ δηαβφινπ
θαὶ ὄρη ηνῦ Υξηζηνῦ καο.

὇ Πόζνο ηνῦ Ἁγίνπ Κνζκᾶ


Πξέπνλ θαὶ εὔινγνλ ἦηνλ, ἀδειθνί κνπ, λὰ εἶρα θαὶ ἐγὼ ηὴλ θαξδίαλ θαζαξὴλ ὡζὰλ
ηνὺο ἁγίνπο Ἀπνζηφινπο, δηὰ λὰ θσλάμσ κίαλ κεγάιελ θσλήλ, λὰ ἀθνπζζῆ ἕσο
ἀπάλσ εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ. Ἰδνὺ ὁπνὺ ἀμηψζεθα θαὶ ἦιζα εἰο ηὴλ ε὎ινγεκέλελ ζαο
ρῶξαλ θαὶ ζᾶο ἀπφιαπζα. Μὰ ἐπεηδὴ θαὶ εἶκαη ἁκαξησιὸο θαὶ δὲλ ἔρσ ράξηλ ηνῦ
Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, ὅκσο ἀπνηνικῶ θαὶ παξαθαιῶ ηὸλ Κχξηφλ καο Ἰεζνῦλ Υξηζηὸλ
λὰ ζηείιε ν὎ξαλφζελ ηὴλ ράξηλ ηνπ θαὶ ηὴλ ε὎ινγίαλ ηνπ, λὰ ε὎ινγήζε ηὴλ ρῶξαλ
ζαο θαὶ ὅια ηῶλ ρξηζηηαλῶλ, λὰ ε὎ινγήζε ηνὺο ἄλδξαο θαὶ γπλαίθαο θαὶ ηὰ παηδηά
ζαο, ηὰ πξάγκαηά ζαο θαὶ ηὰ ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ ζαο. Καὶ πξῶηνλ, ἀδειθνί κνπ, λὰ
ε὎ζπιαρληζζῆ ὁ Κχξηνο ἟κῶλ Ἰεζνῦο Υξηζηφο, λὰ ζπγρσξέζε ηὰ ἁκαξηήκαηά ζαο
θαὶ λὰ ζᾶο ἀμηψζε παηδηά κνπ, ὁ Θεὸο λὰ πεξάζεηε θαὶ ἐδῶ θαιὰ θαὶ εἰξεληθά, θαὶ
λὰ ζᾶο βάιε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ λὰ δνμάδεηε ηὴλ ἁγίαλ Σξηάδα. Πξέπνλ θαὶ εὔινγνλ
εἶλε, ἀδειθνί κνπ, λὰ ἀξρίζσ ηὴλ δηδαζθαιίαλ κνπ ἀπὸ ηὸλ Θεφλ· θαὶ παξαθαιῶ ηὴλ
α὎ζεληίαλ ζαο λὰ ἀθνχζεηε κὲ θάζε πξνζπκίαλ ηὸλ ιφγνλ κνπ, θαζὼο ηὸλ ἄθνπζα
θαὶ ἐγὼ ἀπὸ ηὸ ἱεξὸλ Δ὎αγγέιηνλ θαὶ ἀπὸ ηνὺο Ἁγίνπο Ἀπνζηφινπο, θαὶ ὅηαλ
ηειεηψζσκελ, λὰ ε὎ραξηζηήζσκελ ηὸλ Θεφλ.

Ἀγαπᾶηε ηὸλ Θεὸλ θαὶ ηὸλ Πιεζίνλ


Πνιιὰ ὀλφκαηα ἔρεη ὁ Θεὸο ἀδειθνί κνπ. Σὸ θχξηνλ θαὶ ἅγηνλ ὄλνκα ηνῦ Θενῦ καο
εἶλε ἟ ἀγάπε· θαὶ ιέγεηαη Σξηάο, Παηήξ, Τἱὸο θαὶ Ἅγηνλ Πλεῦκα, κία θχζηο, κία δφμα,
κία βαζηιεία, ἕλαο Θεφο. Ὅκσο πξέπεη, ἀδειθνί κνπ, λὰ ἀγαπῶκελ ηὸλ Θεφλ, δηαηὶ
κᾶο ἔδσζε ηφζελ κεγάιελ γῆλ, λὰ θαηνηθνῦκελ ἐδῶ ηφζεο ρηιηάδεο ἄλζξσπνη,
ρνξηάξηα, βξχζεο, πνηακνχο, ζάιαζζαλ, ςάξηα, ἀέξα, ἟κέξαλ, λχθηα, θσηηάλ,
ν὎ξαλφλ, ἄζηξα, ἥιηνλ, θεγγάξη. Καὶ ἟κᾶο κᾶο ἔθακε ἀλζξψπνπο θαὶ ὄρη δῶα· κᾶο
ἔθακελ ε὎ζεβεῖο ρξηζηηαλνὺο θαὶ ὄρη αἱξεηηθνὺο (87).

Σψξα ζᾶο ἐξσηῶ, παηδηά κνπ, λὰ κνῦ εἰπῆηε ηὴλ πάζαλ ἀιήζεηαλ· πνίνλ ἀγαπᾶηε,
ηὸλ Θεὸλ ἠ ηὸλ δηάβνινλ; ἖ζεῖο ηψξα κὲ ηὸλ λνῦλ ζαο ηὸλ Θεὸλ ἀγαπᾶηε· πνιιὰ
θαιὰ ηὸ γλσξίδεηε θαὶ ηὸ ζέιεηε, παηδηά κνπ, θξνληκψηαηα θαὶ γλσζηηθὰ εἶζζε, θαὶ
λὰ ἔρσ ηὴλ ε὎ρήλ ζαο. Μφλνλ λὰ ἰδνῦκελ α὎ηὴλ ηὴλ ἀγάπελ εἰο ηὸλ Θεὸλ εἶλε
ζσζηή, εἶλε ηειεησκέλε ἠ ηῆο ιείπεηαη θαὶ ἄιιν ηίπνηαο; Πφζελ λὰ θαηαιάβσκελ;
Ἀπὸ ιφγνπ καο. ἖ζὺ ἔρεηο ἕλα παηδί, ἀδειθέ. ἖γὼ ἐζέλα ζὲ ἀγαπῶ, ζὲ ἐθηηκῶ, ζὲ
ιέγσ θαιὸλ δηὰ ιφγνπ ζνπ, θαὶ ηὸ παηδί ζνπ ηὸ δέξλσ, ηὸ θαηαθξνλῶ, ιέγσ θαθὸλ
δηὰ ιφγνπ ηνπ θαὶ παίξλσ ηὸ ςσκί ηνπ θαὶ ηὸ ηξψγσ θαὶ ηὸ ξνῦρν ηνπ ηὸ παίξλσ θαὶ
ηὸ θνξῶ. Α὎ηὴ ἟ ἀγάπε κνη θαίλεηαη λὰ ιέγεηαη ὄρη ἔηζη. Νὰ ἀγαπῶκελ ηὸλ παηέξα,
πξέπεη λὰ ἀγαπῶκελ θαὶ ηὸ παηδί. Γηφηη ὅπνηνο ἀγαπᾶ ηὸλ Θεφλ, ἀγαπᾶ θαὶ ηὸλ
ἀδειθφλ ηνπ, ηὸλ ρξηζηηαλφλ· δηαηὶ ἕλα παηέξα ἔρνκελ, ηὸλ Θεφλ, κίαλ Πίζηηλ, ἕλα
Βάπηηζκα, ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα κεηαιακβάλνκελ, κίαλ θεθαιὴλ ἔρνκελ, ηὸλ
Υξηζηφλ καο, κίαλ Πίζηηλ, ἕλα λφκνλ, ἕλα πξνζθχλεκα θαὶ εἴκαζηε ἀδειθνὶ ὅινη.
Ἀθφκε λὰ ἞μεχξεηε, ἀδειθνί κνπ, ἟ ἀγάπε ἔρεη δπὸ ἰδηψκαηα, δπὸ ραξίζκαηα· ηὸ ἕλα
λὰ δπλακψλε ηὸλ ἄλζξσπνλ εἰο ηὰ θαιά, θαὶ ηὸ ἄιιν λὰ ηὸλ ἀδπλαηίδε εἰο ηὰ θαθά.
Νὰ ἞μεχξεηε, ηέθλα κνπ, πὼο ἐγὼ ἔρσ ἕλα ςσκὶ λὰ ηὸ θάγσ θαὶ λὰ πίλσ θαιά· ἐζεῖο
δὲλ ἔρεηε. Ἡ ἀγάπε κνη ιέγεη: Μὴ ηὸ ηξψγεο κνλαρφο, δῶζε θαὶ ηνὺο ἀδειθνχο ζνπ
θαὶ θάγε θαὶ ζὺ ηὸ ἄιιν. Ἔρσ θνξέκαηα. Ἡ ἀγάπε κνη ιέγεη: Γῶζε ηὸ ἕλα ηὸλ
ἀδειθφλ ζνπ θαὶ ἐζὺ θφξεη ηὸ ἄιιν. Ἀλνίγσ ηὸ ζηφκα κνπ λὰ ζὲ θαηεγνξήζσ, λὰ ζὲ
εἰπῶ ςεχκαηα, λὰ ζὲ γειάζσ, θαὶ ε὎ζὺο ζπκνῦκαη ηὴλ ἀγάπελ θαὶ κνῦ λεθξψλεη ηὸ
ζηφκα θαὶ δὲλ κὲ ἀθήλεη λὰ ζνῦ εἰπῶ ςεχκαηα. Ἁπιψλσ ηὰ ρέξηα κνπ λὰ πάξσ ηὸ
πξάγκά ζνπ, ηὰ ἄζπξα ζνπ, ηὸλ βίνλ ζνπ ὅινλ. Ἡ ἀγάπε δὲλ κὲ ἀθήλεη λὰ ζνῦ ηὸ
πάξσ. Ἰδέηε, ἀδειθνί κνπ, ηί ραξίζκαηα ἔρεη ἟ ἀγάπε (88).

Μέγα Καθὸλ ἡ Ἔρζξα


Γηαηί, παηδηά κνπ, λὰ κὴ ἞μεχξεηε γξάκκαηα, λὰ κάζεηε πνῖνλ εἶλε ηὸ θαιὸλ θαὶ πνῖνλ
εἶλε ηὸ θαθφλ, ηί ραξίζκαηα ἔρεη ἟ ἀγάπε θαὶ ηί θαθὸλ εἶλε ἟ ἀκάρε θαὶ ἟ ἔρζξα; Νὰ
἞μεχξεηε, παηδηά κνπ, εἰο ὅπνηαλ πνιηηείαλ ἠ ηφπνλ ἠ ρῶξαλ ἠ ζπίηη εἶλε ἟ ἀγάπε,
ἐθεῖ εἶλε ἟ ράξηο ηνῦ Υξηζηνῦ καο, εἶλε ε὎ινγία, ὏γεία, ραξὰ θαὶ ε὎θξνζχλε θαὶ ὅια
ηὰ ἀγαζὰ ηῆο γῆο. Καὶ δνῦλ νἱ ἄλζξσπνη, δνῦλ ηὰ παηδηά ησλ, ηὰ δῶα ησλ, γίλνληαη νἱ
θαξπνὶ ηῶλ ζηηαξηῶλ, ηῶλ ἀκπειηῶλ θαὶ θάζε ζπαξηῶλ ὁπνὺ ηξέθνληαη νἱ ἄλζξσπνη,
θαὶ ηνὺο θπιάγεη ὁ Υξηζηφο καο ἀπὸ θάζε θίλδπλνλ, θαὶ ζσκαηηθὰ θαὶ ςπρηθά, θαὶ
ὅηαλ ἀπνζάλε θαλείο, πεγαίλεη ἟ ςπρή ηνπ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Καὶ εἰο ὅπνηνλ ηφπνλ
ἠ ρῶξαλ ἠ ζπίηη ἔρνπλ ἀκάρελ θαὶ ἔρζξαλ, δὲλ πξνθφβνπλ νἱ ἄλζξσπνη, δὲλ δνῦλ
νὔηε παηδηὰ ἀπνθηνῦλ νὔηε ηὰ δῶα ηνπο κήηε νἱ θαξπνὶ ἀπὸ ηὰ ζπέξκαηά ηνπο
γίλνληαη θαὶ εἰο βαηξχηαηα ρξέε ἐκβαίλνπζη θαὶ θακκίαλ ράξηλ δὲλ ἔρνπλ θαὶ ὅινη νἱ
ἄλζξσπνη ηνὺο γεινῦλ θαὶ ὅια ηὰ πεξίρσξα θαὶ ηνὺο ζηέιιεη ὁ Θεὸο ἠ ἄλεκνλ
θαπηὸλ ἠ ραιάδηα ἠ λεξὸ ἀρακλὸλ θαὶ δεκηψλεη ηὸλ ηφπνλ ἐθεῖλνλ. Ἰδέηε, ἀδειθνί
κνπ, ηί θαθὸλ πξάγκα εἶλε ἟ ἔρζξα, πφζα παηδηὰ γελλᾶ. Μφλνλ ζᾶο παξαθαιῶ λὰ κὴλ
ἔρεηε ηειείσο ἔρζξαλ, ὅηη ὁ δηάβνινο ηὴλ ἔρεη ἀδειθήλ· θαὶ ὅπνηνο ηὶο ἀγαπήζε,
ζέιεη πεξάζεη θαὶ ἐδῶ θαθὰ θαὶ θαηαθξνλεκέλα, θαὶ ἟ ςπρή ηνπ ζέιεη θνιαζζῆ.

Ἡ Ἀμία ηνῦ ΢ρνιείνπ


Γηαηί, ἅγηνη ἱεξεῖο θαὶ ηίκηνη πξνεζηῶηεο, δὲλ ἑξκελεχεηε ηὰ ε὎ινγεκέλα καο ἀδέιθηα
λὰ ζηεξεψλσζη θαὶ λὰ βάλσζηλ εἰο θάζε ρσξίνλ ζρνιεῖνλ, λὰ καλζάλνπλ ηὰ παηδηὰ
γξάκκαηα, λὰ γλσξίδνπλ ηὸ θαιὸλ θαὶ ηὸ θαθφλ; Ὅηη θαὶ ἐγὼ ἀπὸ ηὸ ζρνιεῖνλ ἔκαζα
ηὰ εἰθνζηηέζζαξα γξάκκαηα, κὲ ηὴλ βνήζεηαλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο.

Ἔκαζα θαὶ πέληε ἓμ ἑιιεληθὰ θαὶ ἔκαζα πνιιῶλ ινγηῶλ γξάκκαηα, ἑβξατθά,
ηνπξθηθά, θξάγθηθα θαὶ ἀπὸ ὅια ηὰ ἔζλε, κὲ ηὴλ ράξηλ ηνῦ Υξηζηνῦ καο θαὶ πνιιὰ
ηὰ ἐδηάβαζα. Καὶ ὅια ηὰ ἐζληθὰ θάιπηθα ηὰ εὕξα· ὅια ε὏ξέκαηα θαὶ ζπέξκαηα ηνῦ
δηαβφινπ, θαὶ θαηὰ ἀιήζεηαλ, ἀδειθνί κνπ, ηφζνλ ηὰ ἐκειέηεζα ηὰ γξάκκαηα.
Καζὼο ὁ ρξπζηθὸο ιαγαξηάδεη ηὸ ἀζήκη θαὶ δὲλ ηὸ ἀθήλεη ηειείσο ἀδνχξαλ, θαὶ ηφηε
εἶλε ιακπξὸλ θαὶ θαζαξὸλ θαὶ ηὸ ἀγνξάδεη κὲ θάζε πξνζπκίαλ ὁ ἄλζξσπνο, ἔηζη θαὶ
ἐγὼ εὕξα θαζαξά, ἅγηα θαὶ ἀιεζηλά, ιακπξὰ θαὶ ὏πεξιακπξφηεξα ἀπὸ ηὸλ ἥιηνλ ηὰ
ιφγηα θαὶ ηὰ πξνζηάγκαηα ηνῦ Υξηζηνῦ. Καὶ ὅπνηνο πηζηεχεη ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ηὸλ
ιέγεη Θεὸλ θαὶ θάκλεη ηὰ πξάγκαηά ηνπ, ὁπνὺ ιέγεη Σὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ, ἐθεῖλνο
εἶλε θαιφηπρνο θαὶ ηξηζκαθάξηζηνο θαὶ θακκίαλ θνξὰλ δὲλ ζέιεη ἐληξνπηαζζῆ.
Καὶ δηὰ ηνῦην πξέπεη λὰ ζηεξεψλεηε ζρνιεῖα ἑιιεληθά, λὰ θσηίδσληαη νἱ ἄλζξσπνη·
δηφηη δηαβάδνληαο ηὰ ἑιιεληθὰ ηὰ εὕξα ὁπνὺ ιακπξχλνπλ θαὶ θσηίδνπλ ηὸλ λνῦλ ηνῦ
καζεηνῦ ἀλζξψπνπ. Καζὼο θσηίδεη ὁ ἥιηνο ηὴλ γῆλ, ὅηαλ εἶλε μαζηεξηά, θαὶ βιέπνπλ
ηὰ κάηηα καθξπά, ἔηζη βιέπεη θαὶ ὁ λνῦο ηὰ κέιινληα· ἀπεηθάδνπλ ὅια ηὰ θαιὰ θαὶ
ηὰ θαθά, θπιάγνληαη ἀπὸ θάζε ινγῆο θαθὸλ θαὶ ἁκαξηίαλ· δηαηὶ ηὸ ζρνιεῖνλ ἀλνίγεη
ηὴλ ἐθθιεζίαλ (89), καλζάλνκελ ηί εἶλε Θεφο, ηί εἶλε ἟ Ἁγία Σξηάο, ηί εἶλε ὁ ἄγγεινο,
ηί εἶλε ἟ ἀξεηή, ηί εἶλαη νἱ δαίκνλεο, ηί εἶλε ἟ θφιαζηο. Σὰ πάληα ἀπὸ ηὸ ζρνιεῖνλ ηὰ
καλζάλνκελ.

Οἱ Γπὸ Ἀληίρξηζηνη (Πάπαο-Μσάκεζ)


Σὸ ζρνιεῖνλ θσηίδεη ηνὺο ἀλζξψπνπο θαὶ ἀλνίγνπλ θαὶ καλζάλνπλ ηὰ κπζηήξηα ηῆο
πίζηεσο θαὶ δηαβάδνπλ ηὰ ἀδέιθηα ηὴλ ζείαλ θαὶ Ἱεξὰλ Γξαθήλ, ηὸ Δ὎αγγέιηνλ, θαὶ
ε὏ξίζθνκελ πὼο ὁ πξνθήηεο Ἠιίαο εἶλε δσληαλὸο θαὶ ηὸλ ἔρεη ὁ Θεὸο ρηιηάδεο
ρξφλνπο· θαὶ ιέγεη ὁ Θεὸο λὰ ζηείιε ηὸλ πξνθήηελ Ἠιίαλ, λὰ δηδάμε ὅινλ ηὸλ
θφζκνλ, θαὶ ὕζηεξα λὰ ἔιζε ὁ ἀληίρξηζηνο· θαὶ ζέιεη ζαλαηψζεη ηὸλ πξνθήηελ
Ἠιίαλ, θαὶ ηφηε ζέιεη λὰ ραιάζε ὅινο ὁ θφζκνο. Καὶ ἐμεηάδνληαο, ἀδειθνί κνπ, θαὶ
ἐξεπλψληαο ηὰο Γξαθὰο θαὶ ηὸ ἅγηνλ Δ὎αγγέιηνλ ε὏ξίζθνκελ πὼο ὁ πξνθήηεο Ἠιίαο
ἦιζελ, θαὶ ὁ ἀληίρξηζηνο ἦιζελ θαὶ ἐζαλάησζε ηὸλ πξνθήηελ Ἠιίαλ, θαὶ ηψξα δὲλ
θαξηεξνῦκελ κήηε πξνθήηελ Ἠιίαλ κήηε ἀληίρξηζηνλ. ὇ ἀληίρξηζηνο εἶλε· ὁ ἕλαο εἶλε
ὁ Πάπαο (90) θαὶ ὁ ἕηεξνο εἶλε α὎ηὸο ὁπνὺ εἶλε εἰο ηὸ θεθάιη καο, ρσξὶο λὰ εἰπῶ ηὸ
ὄλνκά ηνπ· ηὸ θαηαιακβάλεηε, κὰ ιππεξὸλ εἶλε λὰ ζᾶο ηὸ εἰπῶ, δηφηη α὎ηνὶ νἱ
ἀληίρξηζηνη εἶλε εἰο ηὴλ ἀπψιεηαλ, θαζὼο ηὸ ἔρνπλ. Ἡκεῖο ἐγθξάηεηα, α὎ηνὶ ἀπψιεηα·
἟κεῖο λεζηεία, α὎ηνὶ πνιπθαγία· ἟κεῖο παξζελία, α὎ηνὶ πνξλεία· ἟κεῖο δηθαηνζχλε,
α὎ηνὶ ἀδηθσζχλε.

Σὰ ΢εκεῖα ηῶλ Καηξῶλ


Ὅκσο ἟ Γξαθή καο ιέγεη λὰ ηὸ εἰπῶ: ΢ήκεξνλ αὔξηνλ θαηεξνῦκελ πεῖλεο, δίςεο,
παλνῦθιεο ινηκηθέο· ζαλαηηθὰ κεγάια, λὰ κὴ πξνθζάζνπλ νἱ δσληαλνὶ λὰ ζάςνπλ
ηνὺο λεθξνχο. ΢ήκεξνλ αὔξηνλ θαξηεξνῦκελ ζεηζκνχο, πνιέκνπο θαὶ ἀθαηαζηαζίεο.
Καὶ ζέινπλ πέζεη ὅια ηὰ βνπλὰ θάησ θαὶ ὅινο ὁ θφζκνο λὰ ἀπνζάλνπλ.

Γεπηέξα Παξνπζία θαὶ Κξίζηο


Καὶ ηφηε ζέιεη ιάκςεη ὁ παλάγηνο ΢ηαπξὸο εἰο ηὸλ ν὎ξαλὸλ ηξεῖο θνξὲο
πεξηζζφηεξνλ ἀπὸ ηὸλ ἥιηνλ· θαὶ ζέιεη ιάκςεη ὁ παλάγαζνο Θεφο, ὁ γιπθχηαηνο
Ἰεζνῦο Υξηζηφο, ρίιηα κεξάδηα ιακπξφηεξνο ἀπὸ ηὸλ ἥιηνλ, θαὶ λὰ ἀλαζηήζε ὅινλ
ηὸλ θφζκνλ, ηὶο ςπρὲο θαὶ ηὰ ζψκαηα, θαὶ λὰ εἴκαζηε ὅινη εἰο κίαλ ἟ιηθίαλ,
ηξηαληαηξηῶλ ρξφλσλ ἟ιηθίαλ. Καὶ ζέιεη εἶλε ὅια ηὰ πξφζσπα ἀπὸ ηνὺο δηθαίνπο
ιακπξὰ θαὶ εὔκνξθα ὡζὰλ ηὸλ ἥιηνλ θαὶ ηνὺο Ἀγγέινπο, θαὶ νἱ ἁκαξησινὶ ζέινπλ
εἶλε καῦξα ηὰ πξφζσπα ὡζὰλ ἀξάπηθα θαὶ ἀθφκα ἀζρεκφηεξα. Καὶ ηνὺο δηθαίνπο
ζέιεη ηνὺο θσλάμεη κὲ κίαλ κεγάιελ γιπθείαλ θαὶ πνιιὰ ἞γαπεκέλελ θσλήλ, ὡζὰλ
παηέξαο ὁπνὺ λὰ ἔρε ἕλα πἱὸλ κφλνλ πνιιὰ ἞γαπεκέλνλ· θαὶ ηνὺο ἁκαξησινὺο ὡζὰλ
θξηηὴο θνβεξφο κὲ θάθεηα ζέιεη ηνὺο δηψμεη ἀπὸ ηὸ πξφζσπφλ ηνπ. Καὶ ζέιεη ἀλνίμεη
ὁ Κχξηνο ἕλαλ πχξηλνλ πνηακὸλ ὡζὰλ ζάιαζζαλ, λὰ θινγίζε ηνὺο ἀζεβεῖο θαὶ
ἁκαξησινὺο θαὶ λὰ θαίγσληαη κέζα πάληνηε. Καὶ ηφηε ζέιεη εἰπῆ ηνὺο ε὎ζεβεῖο
ρξηζηηαλνχο, ηνὺο δηθαίνπο: ἖ιᾶηε, παηδηά κνπ, λὰ ζεβῆηε εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ, λὰ
ραίξεζζε θαὶ λὰ ε὎θξαίλεζζε ἀληάκα κὲ ηνὺο Ἀγγέινπο, ὅηη πνιιὰ θαθὰ ἐβαζηάμαηε
δηὰ ηὴλ ἰδηθήλ κνπ ἀγάπελ.

Καὶ ηψξα ἟κεῖο ηί λὰ εἴκαζηε ηάρα, ἁκαξησινὶ ἠ δίθαηνη; Δἰ κὲλ θαὶ εἴκαζηε δίθαηνη,
θαιφηπρνη θαὶ ηξηζκαθάξηνη· θαὶ ἀλίζσο εἴκαζηε ἁκαξησινί, πξέπεη ηψξα, ὅπνπ
ἔρνκελ θαηξφλ, λὰ κεηαλνήζσκελ, λὰ δηνξζσζῶκελ.

Ἡ Γύλακηο ηῆο Ννεξᾶο Πξνζεπρῆο


Σψξα ζᾶο ιέγσ λὰ θάκεηε ηνῦην· λὰ πάξεηε ὅινη ἀπὸ ἕλα θνκπνιφγηνλ, θαὶ ηὸ
θνκπνιφγηφλ ζαο λὰ ἔρε ηξηαληαηξία ζππξηά, θαὶ λὰ πξνζεχρεζζε θαὶ λὰ ιέγεηε ηὸ
«Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ, Τἱὲ θαὶ Λφγε ηνῦ Θενῦ ηνῦ δῶληνο, δηὰ ηῆο Θενηφθνπ θαὶ
πάλησλ ζνπ ηῶλ Ἁγίσλ ἐιέεζφλ κε ηὸλ ἁκαξησιὸλ θαὶ ἀλάμηνλ δνῦινλ ζνπ». Μέζα
εἰο ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ», ἀδειθνί κνπ, ηί ζεσξεῖ; Θεσξεῖ ἟ Ἁγία Σξηάο, ὁ Θεφο
καο, ἟ ἔλζαξθνο νἰθνλνκία ηνῦ Υξηζηνῦ καο. Καὶ πάληεο νἱ Ἅγηνὶ κὲ ηὸλ ΢ηαπξὸλ θαὶ
κὲ ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ» ἐπῆγαλ εἰο ηὸλ παξάδεηζνλ. Καὶ ὅπνηνο ιέγεη α὎ηὸλ ηὸλ
ιφγνλ θαὶ θάκλεη θαὶ ηὸλ ΢ηαπξφλ ηνπ, θἂλ ἄλδξαο, θἂλ γπλαίθα ε὎ινγεῖ ηὸλ
ν὎ξαλφλ, ηὴλ γῆλ, ηὴλ ζάιαζζαλ. Μὲ ηὸλ ΢ηαπξὸλ θαὶ κὲ ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ»
ἰαηξεχνληαη θάζε ἀξξσζηεῖεο. Μὲ ηὸλ ΢ηαπξὸλ θαὶ κὲ ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ» νἱ
Ἀπφζηνινη ἀλαζηνῦζαλ λεθξνὺο θαὶ ἰάηξεπαλ πάζαλ ἀζζέλεηαλ. Μὲ ηὸλ ΢ηαπξὸλ θαὶ
κὲ ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ» ἀπνζηνκψλεη ὁ ἄλζξσπνο θάζε αἱξεηηθφλ. Μὲ ηὸλ
΢ηαπξὸλ θαὶ κὲ ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ» ἁγηάδεη ὁ ἄλζξσπνο θαὶ πεγαίλεη εἰο ηὸλ
παξάδεηζνλ, λὰ ραίξεηαη θαὶ λὰ ε὎θξαίλεηαη ὡζὰλ νἱ Ἄγγεινη.

Καὶ ἀθνχζαηε ηί θάκλεη ὁ ηίκηνο ΢ηαπξφο.

Δἰο ηὴλ Αἴγππηνλ ἦηνλ ἕλαο βαζηιεὺο θ.ιπ...(91).

Σὸ ΢εκεῖνλ ηνῦ ΢ηαπξνῦ θαὶ ἡ ΢εκαζία Σνπ


Βιέπεηε, ἀδειθνί κνπ, ὁ ηίκηνο θαὶ ἅγηνο ΢ηαπξὸο πφζνλ βνεζᾶ ηὸλ ἄλζξσπνλ. Καὶ
ὅπνηνο ηὸλ θάκλεη ηὸλ ΢ηαπξφλ, πνηὲ δὲλ ἔρεη δεκίαλ, ἀιιὰ ηὸλ θπιάγεη ἀπὸ θάζε
ινγῆο θαξκαθεξὸλ πξάγκα θαὶ ἀπὸ θάζε δαηκνληθὴλ πείξαμηλ. Καὶ ὁ ἄλζξσπνο ηὸλ
ἔρεη ζεκαδεκέλνλ ἀπάλσ ηνπ. Νὰ ἀληακψζε ηὰ ηξία δάθηπια ηῆο δεμηᾶο ρεηξφο ηνπ
θαὶ λὰ ηὰ βάιε πξῶηνλ εἰο ηὸ κέησπνλ, εἶηα εἰο ηὸλ ὀκθαιφλ, ἔπεηηα εἰο ηὸ δεμηὸλ
βπδίνλ, ὕζηεξα εἰο ηὸ δεξβὶ βπδίνλ, ὕζηεξα θαὶ λὰ ζθχπηῃ ἕσο ρακειὰ θαὶ πάιηλ λὰ
ζεθψλεηαη.

Καὶ ὁ ΢ηαπξφο, ἀδειθνί κνπ, πῶο εἶλε, κάζεηε: Ὅηαλ βάλσκελ ηὸ ρέξη καο εἰο ηὸ
θεθάιη, θαλεξψλεη ὁ Θεφο, ὁπνὺ ἦηνλ εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ· θαὶ ὅηαλ ηὸ βάισκελ εἰο ηὸλ
ὀκθαιφλ, θαλεξψλεη πὼο ἐθαηέβε εἰο ηὴλ γῆλ θαὶ ἐζαξθψζε· θαὶ ὅηαλ ηὸ βάλσκελ
εἰο ηὸ δεμηφλ, κέξνο ἄλσζελ ηνῦ βπδίνπ, θαλεξψλεη πὼο εἶλε δίθαηνο θαὶ ἀζάλαηνο θαὶ
πὼο ζέιεη βάιεη ηνὺο δηθαίνπο εἰο ηὰ δεμηά ηνπ κέξε· θαὶ ὅηαλ ηὸ βάισκελ εἰο ηὸ
δεξβηὸλ κέξνο, θαλεξψλεη πὼο ζέιεη θξίλεη ὅια ηὰ ἔζλε θαὶ ζέινπλ ζηέθνληαη εἰο ηὸ
δεξβηφλ ηνπ κέξνο θαὶ λὰ ηνὺο βάιε εἰο ηὴλ θφιαζηλ.
Παληνῦ ὁ ΢ηαπξὸο
὇ ηίκηνο ΢ηαπξφο, ἀδειθνί κνπ, εἶλε αὔιαμ ὅιεο ηῆο γῆο. ὇ ηίκηνο ΢ηαπξὸο ἁγηάδεη
ὅια ηὰ πέξαηα, ὅια ηὰ ζεῖα θαὶ ἅγηα ηῶλ ἐθθιεζηῶλ. ὇ ΢ηαπξὸο ἁγηάδεη ηὴλ ζείαλ
Λεηηνπξγίαλ θαὶ θάζε Ἀθνινπζίαλ. ὇ ΢ηαπξὸο ἁγηάδεη ηνὺο Ἁγίνπο. ὇ ΢ηαπξὸο
ἁγηάδεη θαὶ ζηεξεψλεη ηὴλ Βάπηηζηλ. ὇ ΢ηαπξὸο ε὎ινγεῖ ηὰ ἀλδξφγπλα. ὇ ΢ηαπξὸο
θπλεγᾶ ηνὺο δαίκνλαο θαὶ θεχγνπζηλ ὡζὰλ ἀπὸ ηὴλ ἀζηξαπήλ. ὇ ΢ηαπξὸο εἶλε
ὅπινλ θσηεηλὸλ θαὶ ὅπνηνο ηὸλ θάκλεη, ηὸλ θσηίδεη θαὶ ηὸλ ἁγηάδεη ἐθεῖλνλ ηὸλ
ἄλζξσπνλ, θαὶ εἶλε ὡζὰλ δίζηνκνλ ζπαζίνλ, θαὶ δὲλ δπγψλνπλ ζηκὰ νἱ δαίκνλεο λὰ
παξαθηλνῦλ ηνὺο ἀλζξψπνπο δηὰ λὰ θάκσζηλ ἁκαξηήκαηα. Καὶ ὅπνπ θηλήζε λὰ
πεγαίλε ὁ ἄλζξσπνο πξῶηνλ λὰ θάκε ηὸλ ζηαπξὸλ θαὶ λὰ ιέγε ηὸ «Κχξηε Ἰεζνῦ
Υξηζηέ». Ἢ εἰο ηὸ παδάξη θηλᾶο ἠ εἰο ηὸ ρσξάθη ἠ εἰο ηὸ ἀκπέιη ἠ ὅηαλ θάγεο ςσκὶ ἠ
ὅηαλ πίλεο θξαζὶ ἠ λεξὸλ ἠ ὀπσξηθὸλ ἠ ὅηαλ θνηκεζῆο, λὰ πξνζθπλήζῃο ηὸλ Θεφλ,
λὰ ζηαπξψλῃο θαὶ ηὸ ζῶκα ζνπ, θαὶ ὕζηεξα λὰ πιαγηάζῃο. Νὰ θνηκεζῇο, θαὶ ζέιεηο
ζεθσζῇ ηὸ πξσΐ γεξὸο θαὶ ραξνχκελνο. Ὅζελ, ἀδειθνί κνπ, ἐθαηαιάβαηε θαὶ ηὸ
἞μεχξεηε ὅινη ζαο.

Σέζζαξα Ἀλαγθαῖα: Ἐμνκνιόγεζηο, Ἀγάπε,


Ἐθθιεζηαζκόο, Ἐιεεκνζύλε
἖δῶ, παηδία κνπ, ὁπνὺ ἦιζα εἰο ηὴλ ε὎ινγεκέλελ ζαο ρῶξαλ, ἔρσ ραξάλ, ἔρσ θαὶ
ιχπελ. Ἔξρνληαη νἱ ρξηζηηαλνὶ θαηὰ κφλαο ὁ θαζέλαο λὰ εἰπῆ ηὸ παξάπνλφλ ηνπ, θαὶ
δὲλ δχλαηαη ἕλαο δνῦινο λὰ δνπιεχε δπὸ ἀθεληάδεο, θαὶ ηνὺο δηψρλσ θαὶ ἟ θαξδηά
κνπ πνλάεη θφπηεηαη· ὡζὰλ ἕλαο ἄλζξσπνο ὁπνὺ ἔρεη ἕλα παηδὶ κφλνλ θαὶ ἔρεη
γλῶζηλ θαὶ θξνληκάδαλ θαὶ εἶλε ἄξξσζηνλ θαὶ δὲλ ηὸ δέρεηαη ἟ ζηξῶζηο, ἀιι᾿ ὅκσο
θξνχγεηαη δηὰ λὰ μεςπρήζε, θαὶ δὲλ δχλαηαη λὰ ὁκηιήζε, ἔηζη θαὶ ἐγψ, ἀδειθνί κνπ,
δὲλ δχλακαη λὰ ζᾶο ἐμνκνινγήζσ ὅινπο ἀπὸ ἕλαλ ἕλαλ. Ὅκσο λὰ ζᾶο ἐμνκνινγήζσ
παξξεζία· λὰ πάξεηε ηέζζαξεο ηξίραο ἀπὸ ηὸ θεθάιη κνπ, θαὶ ἐγὼ λὰ πάξσ ηὰ
ἁκαξηήκαηά ζαο· θαὶ ἐζεῖο λὰ ἐμεγήζεηε ηὰ ηέζζαξα λνήκαηα ὁπνὺ ζᾶο ιέγσ θαὶ λὰ
ηὰ κάζεηε. Καὶ λὰ ζᾶο ηὰ εἰπῶ· πξῶηνλ, λὰ εὕξεηε πλεπκαηηθὸλ πξαθηηθὸλ θαὶ
θαιφλ, λὰ ἐμνκνινγεζῆηε, λὰ πιπζῆ ἟ βξῶκα θαὶ ηὰ ἁκαξηήκαηα ἀπὸ ηὸ ζῶκα ζαο·
δεχηεξνλ, λὰ ἔρεηε ἀγάπελ θαὶ λὰ κὴ πξνδίλεζζε εἰο θξίζεηο ηῶλ Ἀγαξελῶλ θαὶ
δεκηψλεζζε· ηξίηνλ, λὰ πξνζθπλᾶηε ηὸλ Θεὸλ θαὶ λὰ κὴ ρσξηζζῆηε ἀπὸ ηὴλ
ἐθθιεζίαλ, λὰ βάλεηε ηνὺο ἱεξεῖο λὰ ιεηηνπξγνῦλ εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ θάζε ἟κέξαλ, δηὰ
λὰ ε὎ινγῆηαη ἟ ρψξα ζαο θαὶ λὰ ζπγρσξνῦληαη ηὰ ἁκαξηήκαηά ζαο θαὶ λὰ δψζε ὁ
Υξηζηὸο θάζε ὏γείαλ θαὶ θαιὴλ πξνθνπήλ.

Πῶο Πξέπεη λὰ Δἶλε νἱ Ἱεξεῖο


Καὶ νἱ ἱεξεῖο πξέπεη λὰ πεηζκψζνπζη, λὰ κὴ δέρσληαη θαηάθξηζηλ, λὰ κὴ βάλνπζηλ
ζθάλδαια, λὰ κὴ γίλσληαη κάξηπξεο εἰο θάζε πξάγκα, γθνηδακπάζεδεο, λὰ κὴ
γίλσληαη θαπεηαλαξαῖνη, λὰ κὴ γίλσληαη ραζάπεδεο, λὰ κὴ γίλσληαη
παξαγκαηεπηᾶδεο, λὰ κὴ γίλσληαη θνκηξηθαξαῖνη. Γηφηη α὎ηνὶ παξαθαινῦλ δηὰ ηὰο
ςπράο ζαο, ζᾶο βαπηίδνπλ, ζᾶο θνηλσλνῦλ, ζᾶο ζπκηάδνπλ, ζᾶο ε὎αγγειίδνπλ, ζᾶο
ἀληηδσξίδνπλ, ζᾶο ἀξξαβσλίδνπλ, ζᾶο ζηεθαλψλνπλ, ζᾶο ἁγηάδνπλ κὲ Ἁγηαζκνχο, κὲ
Δ὎ρέιαηα, κὲ Παξαθιήζεηο, κὲ ε὎ράο, ζᾶο ὏ςψλνπλ. Ἀζζελεῖηε; ΢ᾶο δηαβάδνπλ.
Α὎ηνὶ ἔρνπζη ηὰ βάξε. Υαξάηδη λὰ κὴ ηνὺο ξίμεηε θαὶ βαξὺ ρξένο. Καὶ α὎ηνὶ λὰ εἶλε
ηαπεηλνί, θξφληκνη, λὰ κὴλ ἀθνξίδνπλ, λὰ κὴλ ὀξγίδσληαη, λὰ κὴ θαηαξίδσληαη, λὰ
κὴλ ἔρνπλ ἔρζξαλ, λὰ κὴ κεζνῦζη, λὰ εἶλε ιακπξνὶ ὡζὰλ ἀθηίλεο ηνῦ ἟ιίνπ.

Γηάθνξαη ζπκβνπιαί
Καὶ λὰ ἔρεηε ἀγάπελ ὁ ἕλαο ηὸλ ἄιινλ, πινχζηνη θαὶ πησρνί. Καὶ εἰο μέλελ θξίζηλ λὰ
κὴ θξηζῆηε θαὶ πξνδνζῆηε εἰο θξίζεηο Σνχξθσλ· ὅηη δψδεθα ρξφλνπο λὰ κέλε
ἀθνηλψλεηνο ὁ πξνδφηεο (92). Καὶ ἂλ ζνῦ πηαίζε ὁ ἀδειθφο ζνπ ἠ ἄιινο ρξηζηηαλφο,
πήγαηλέ ηνλ εἰο ηὸλ δεζπφηελ θαὶ κὴ ηὸλ πεγαίλεο εἰο θξίζηλ ηῶλ Σνχξθσλ, ὅηη
κεγάιελ ἁκαξηίαλ ἔρεηο θαὶ ζέιεηο θνιαζζῆ αἰψληα· θαὶ λὰ κὴλ ηὸλ ἀδέρνπληαη εἰο
ηὴλ ἐθθιεζίαλ νἱ ἀδειθνί, ὅηη ἐπῆγε ἐμσηεξηθὰ θαὶ δὲλ ἐπῆγε λνκηθά. Ἀθφκα ηὶο
Κπξηαθὲο λὰ κὴ δνπιέςεηε ὁιφηεια. Μήηε λὰ πσιήζεηε κήηε λὰ ἀγνξάζεηε νὔηε
ρσξάθη νὔηε ἀκπέιη λὰ θνηηάδεηε κήηε λὰ θσθαιίδεηε ηὰ ἀρνχξηζά ζαο· κνλάρα λὰ
δηαβάδεηε βηβιία, λὰ καζαίλεηε ηὸ θαιὸλ θαὶ ηὸ ηέινο ηῆο δσῆο καο, ὅηη ὅινη ζέινκελ
ἀπνζάλνη θαζὼο ηὸ βιέπνκελ θαζ᾿ ἑθάζηελ. Καὶ ὅζνλ βίνλ ἔρνκελ, ἀδέιθηα θαὶ
ἀδειθέο κνπ, ἐδῶ εἰο ηὴλ γῆλ ζέιεη ἀπνκείλεη· κνλάρα ὅζε ἐιεεκνζχλε ἐδψζαηε,
α὎ηὸ ζέιεηε ἔρεη βνήζεηαλ εἰο ηὴλ ςπρήλ ζαο· θαὶ ὅ,ηη ἐδψζαηε ηῶλ πησρῶλ δη᾿
ἀγάπελ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ζέιεηε λὰ ιάβεηε ηὸ ἕλα ἑθαηὸλ παξὰ ηνῦ Υξηζηνῦ. Ἡ
ἐιεεκνζχλε, ἟ ἀγάπε θαὶ ἟ λεζηεία ἁγηάδεη ηὸλ ἄλζξσπνλ, ηὸλ πινπηίδεη θαὶ
ζσκαηηθὰ θαὶ ςπρηθά, θαὶ ἔρεη ἀγαζὸλ ηέινο· ηὸ ζῶκα θαὶ ἟ ςπρὴ γίλεηαη ἁγία. Καὶ
ἀθήζαηε ηὴλ ὏πεξεθάλεηαλ θαὶ θάκεηε ηαπεηλνζχλελ. Μὴ βάλεηε εἰο ηὴλ θεθαιήλ
ζαο ἀζήκηα θαὶ καιάκαηα θαὶ θφθθηλα θαὶ θίηξηλα καλδήιηα, ἀκὴ ἄζπξα καλδήιηα
θαὶ λέεο θαὶ γεξφληηζζεο, θαὶ ἀξρφληηζεο θαὶ πησρέο.

Ἡ Ἐιεεκνζύλε.
Ἡ θηινμελία ηνῦ παηξηάξρνπ Ἀβξαάκ.
Καὶ ηὸ ηέηαξηνλ λφεκα εἶλε λὰ δίδεηε ἐιεεκνζχλελ εἰο ηνὺο πησρνὺο θαὶ λὰ
παξεγνξᾶηε ηνὺο μέλνπο θαὶ λὰ ηνὺο δίλεηε ςσκὶ λὰ ηξψγνπζηλ θαὶ λὰ γεπκαηίδνπλ
θαὶ ἀπὸ θαλέλα θνκκάηη ςσκὶ θαὶ λὰ πεγαίλνπζηλ εἰο ηὴλ ὥξαλ θαιήλ ηνπο.

Γηφηη ἀθνχνκελ, ἀδειθνί κνπ, ὁπνὺ ιέγεη ἟ Παιαηὰ Γηαζήθε, ὅηη ὁ παξηξηάξρεο
Ἀβξαὰκ δὲλ εἶρελ πἱὸλ δηὰ λὰ θιεξνλνκήζε ηὸλ βίνλ ηνπ, θαὶ εἶρε παξάπνλνλ πνιχ.
Καὶ ηί θάκλεη ὁ ε὎ινγεκέλνο; Βάλεη θαὶ θηίδεη ἕλα ζπίηη θαὶ ἀλνίγεη ηξεῖο ζχξαο θαὶ
ἔβαιε ςσκὰλ θαὶ ἐδχκσλελ, θαὶ ὅζνη ἄλζξσπνη ἐδηάβαηλνλ, ὅινπο ηνὺο ἐθίιεπελ.
Καὶ εἶρε ζπλήζεηαλ, θάζε ἟κέξαλ, ἂλ ἴζσο δὲλ ἐπήγαηλε μέλνο λὰ θάγε ςσκί, κήηε ὁ
Ἀβξαὰκ δὲλ ἔηξσγελ. Καὶ ὅζνλ ἔδηδε ηὴλ ἐιεεκνζχλελ πεξηζζφηεξνλ ἀβγάηηδελ ὁ
βίνο ηνπ. ὇ δηάβνινο, ὁπνὺ θζνλεῖ πάληνηε, ηί θάκλεη ὁ ηξηζθαηάξαηνο; Πεγαίλεη θαὶ
ζρεκαηίδεηαη ὡζὰλ δήηνπιαο εἰο ηὶο ζηξάηεο ὁπνὺ ἐπήγαηλαλ νἱ ἄλζξσπνη εἰο ηὸ ζπίηη
ηνῦ Ἀβξαάκ· θαὶ ὅπνηνο ἐπήγαηλε, ηνῦ ἔιεγελ ὁ δηάβνινο: Πνῦ πεγαίλεηο, ἀδειθέ;
἖θεῖλνο ἔιεγε ηὴλ ἀιήζεηαλ, θαὶ ηὸλ ἐκπφδηδελ ὁ δηάβνινο. Ἔιεγελ: ἖γὼ εἶκαη ἕλαο
πησρφο, θαὶ ἄθνπζα πὼο ἐδῶ εἰο ηὴλ ρῶξαλ ηνῦ Μακβξὴλ εἶλε ἕλαο κεγάινο
ἄλζξσπνο, Ἀβξαὰκ ηὸ ὄλνκά ηνπ, θαὶ κὲ εἶπαλ δίδεη ἐιεεκνζχλε θαὶ εἶλε θηιφμελνο
πνιχ· θαὶ ἦιζα θαὶ ἐγὼ ὁ δχζηελνο λὰ κὲ θπβεξλήζε ηίπνηαο, θαὶ ἟ ηχρε κνπ, ηὸ
θαθὸλ ξηδηθφλ κνπ, δὲλ ἐπξφθζαζε λὰ κνῦ δψζε θαὶ ἐκέλα. ἖πῆγα ζήκεξα εἰο ηὸ
ζπίηη ηνῦ Ἀβξαὰκ θαὶ ἐδήηεζα θνκκάηη ςσκί, θαὶ ἀπὸ ηὴλ πνιιὴλ ἐιεεκνζχλελ
ὁπνὺ ἔδηδελ ὁ θαεκέλνο, ἐπηψρπλελ πνιχ, θαὶ κήηε ςσκὶ ηὸλ ἔιαρελ κήηε ζηάκλα κὲ
λεξφλ· θαὶ ἦηνλ ὁ ἄλζξσπνο ζπκσκέλνο ἀπὸ ηὴλ πνιιὴλ πησρείαλ ὁπνὺ ηὸλ ἦιζελ,
θαὶ ἐζεθψζε ἐπάλσ θαὶ κὲ ἐμχιηζελ ηφζνλ, ὁπνὺ ἐκαδψρζεθε ὅινο ὁ καραιάο, νἱ
ἄλζξσπνη, θαὶ κὲ ἐγιχησζαλ· θαὶ εἶκαη ἄξξσζηνο ἀπὸ ηὸλ δαξκφλ, θαὶ κὴ πᾶηε
θαλέλαο. Καὶ ἀθνχνληαο νἱ ἄλζξσπνη δὲλ ἐπῆγαλ θαλέλαο ηξεῖο ἟κέξαο. Καὶ ὁ Ἀβξὰκ
δὲλ ἔθαγε ηξεῖο ἟κέξαο κήηε ςσκὶ κήηε λεξὸλ ἔπηελ α὎ηὸο θαὶ ἟ ΢άξξα, δηαηὶ
ἐιππνῦληαλ πὼο ἔγηλελ α὎ηφ, θαὶ δὲλ ἐπήγαηλελ θαλέλαο ἄλζξσπνο λὰ θάγε ςσκί·
θαὶ πξνζθπλνῦζαλ θαὶ παξαθαινῦζαλ κὲ ὅιελ ηὴλ θαξδίαλ ηνπο θαὶ ἔιεγνλ:
Πηζηεχνκελ εἰο ἕλα Θεὸλ Παηέξα, ὁπνὺ ἔθακεο ηὸλ ν὎ξαλφλ, ηὴλ γῆλ, ηὴλ
ζάιαζζαλ, ηὸλ ἥιηνλ, ηὰ ἄζηξα θαὶ θπβεξλᾶο ὅια ηὰ ζηνηρεῖα, ηὰ ὅζα βιέπνπλ ηὰ
ὀκκάηηά καο, θαὶ ηὰ ὅζα δὲλ βιέπνκελ, θαὶ ὁξίδεηο θαὶ ηὶο ςπρὲο ἀπὸ ηνὺο
ἀλζξψπνπο, λὰ ἔιζνπλ εἰο ηὸ ὀζπίηηφλ καο, λὰ ηνὺο θηιεχζσκελ θαὶ λὰ ηνὺο δίδσκελ
θαὶ ἐιεεκνζχλελ, δηὰ λὰ ηὸ εὕξσκελ εἰο ηὸλ ν὎ξαλφλ, ὅηη εἴκαζηε ἄηεθλνη, θαὶ ζὰ
καιψζνπζηλ νἱ ζπγγελεῖο καο θαὶ νἱ γείηνλέο καο. Α὎ηὰ ἔιεγελ ὁ ε὎ινγεκέλνο
Ἀβξαὰκ θαὶ ἟ ΢αξξα. Καὶ ὢ ηνῦ ζαχκαηνο! ὇ Θεὸο ὁπνὺ ἀγαπᾶ ηὸλ ἀγαπῶληα
α὎ηὸλ θαὶ δὲλ ηὸλ ἀθήλεη ιππεκέλνλ, ηί θάκλεη; Καζὼο ἐθάζνληαλ ὁ Ἀβξαὰκ
ἔκπξνζζελ εἰο ηὴλ ζχξαλ θαὶ ἟ ΢αξξα εἰο ηὴλ ἄιιελ ζχξαλ θαὶ ἐθνίηαδνλ ἴζσο
πεξάζε ηηλὰο λὰ ηὸλ θξάμνπλ λὰ θάγε ςσκὶ δηὰ λὰ θάγσζηλ θαὶ α὎ηνί, θαὶ βιέπνπζη
ηξεῖο λένπο πνιὺ ὡξαίνπο, ὁπνὺ ἔξρνληαλ πξὸο α὎ηνχο, θαὶ εἰζέβεζαλ κέζα εἰο ηὸλ
νἶθνλ ἀπὸ ηὰο ηξεῖο ζχξαο, θαὶ κέζα ἕλαο ἐθαίλνληαλ, θαὶ ἀπὸ ηὴλ πνιιήλ ηνπο
ραξὰλ εἶπνλ ἀλακεηαμχ ηνπο: Ἀθφκα κᾶο ἀγαπᾶ ὁ Θεφο, θαὶ ἂο ζθάμσκελ ηὸ
θαιιηψηεξνλ θαὶ παρχηεξνλ κνζράξη. Καὶ ε὎ζὺο ηὸ ἔζθαμαλ θαὶ ηὸ ἔβαιαλ κέζα εἰο
ηὸλ θνῦξλνλ λὰ ςεζῆ θαὶ ἟ κάλα ηνῦ κφζρνπ ἐξρφηαλ ὁιφγπξα ηὸλ θνῦξλνλ θαὶ
ἐθψλαδε, θαὶ κεη᾿ ὀιίγνλ ἔπαπζελ ἟ κφζρα, θαὶ βιέπνπλ ἐβχδαηλελ ὁ κφζρνο.
Κνηηάδνπζη κέζα εἰο ηὸλ θνῦξλνλ ηὸ ἀγγεῖνλ, θαὶ ἦην γεκάηνλ θαγεηφλ· θαὶ
ἐζαχκαζαλ (93). Καὶ ἐπῆγελ ὁ Ἀβξαὰκ λὰ ὁκηιήζε κὲ ηνὺο λένπο, θαὶ ὀκηιψληαο ηῷ
εἶπνλ νἱ λένη: Ἀπὸ ηψξα θαὶ θάζε ὅινλ ραξὰλ ζέιεηο ἔρεη, Ἀβξαάκ, θαὶ ζέιεηο
γελλήζεη πἱφλ, ηὸλ Ἰζαάθ. Καὶ ἐπῆγε λὰ ἑηνηκάζε ηξάπεδαλ, δηὰ λὰ ηνὺο θηιεχζε, θαὶ
γπξίδνληαο δὲλ ηνὺο εὖξελ· θαὶ ἐζηνράζζεθελ, ὅηη ὁ Θεὸο ἐθάλε, θαὶ ἀζπάδνληαλ
θαὶ θαηαθηινῦζε ηὸλ ηφπνλ, ὁπνὺ ἐθάζνληαλ νἱ λένη, θαὶ ἦηνλ ἟ Σξηάο, ὁ Θεφο.
Βιέπεηε θαὶ ἀθνχεηε, ἀδειθνί κνπ, ηὸ ζαῦκα θαὶ ηὸ ἀθνχεηε ἕσο ηὴλ ζήκεξνλ.
὇κνίσο λὰ θάκεηε θαὶ ἐζεῖο, ἀδειθνί κνπ, ἂλ ζέιεηε λὰ ἔιζε ὁ Θεὸο εἰο ηὰ ζπίηηα
ζαο θαὶ λὰ ἀβγαηίδε ὁ βίνο ζαο.

Μὴ Υσξίδεζζε ἀπὸ ηὸλ Υξηζηὸλ θαὶ ηὴλ Ἐθθιεζίαλ


Ἀπὸ ηὸλ Υξηζηὸλ κὴ ρσξίδεζζε θαὶ ἀπὸ ηὴλ ἖θθιεζίαλ. Ἀθνῦηε ηὸλ ἱεξέα ὁπνὺ
ζεκαίλεη; Δ὎ζὺο λὰ ζεθψλεζζε, λὰ λίπηεζζε, θαὶ λὰ πεγαίλεηε εἰο ηὴ ἐθθιεζίαλ, λὰ
ἀθνχεηε ηὴλ Ἀθνινπζίαλ κὲ πξνζνρήλ. ὇κνίσο θαὶ ηὴλ ζείαλ Λεηηνπξγίαλ. Καὶ λὰ
ἑξκελεχεηε ηὰ παηδηά ζαο, ὅζνλ θαὶ δχλαζζε, λὰ κὴ ἁκαξηήζνπζηλ, λὰ πεγαίλνπζηλ
εἰο ηὴλ ἐθθιεζίαλ, λὰ ε὎ινγνῦληαη, δηὰ λὰ δήζνπλ θαὶ λὰ πξνθφςνπλ.

Καὶ ὅπνηνο ἀδειθφο, ἀδειθνί κνπ, ἀθνχζε ηὸ ζήκαληξνλ θαὶ ὀθλεχεη λὰ πεγαίλε εἰο
ηὴλ ἐθθιεζίαλ, ζέιεη πληγῆ ἀπὸ ηὶο ἁκαξηίεο, θαζὼο ἐπλίγεζαλ θαὶ εἰο ηὸλ
θαηαθιπζκφλ. Ἀθφκε, κάζεηε, ἀδειθνί κνπ, ὁ Νῶε, ἀθνῦ ἔθακελ ηὴλ θηβσηὸλ θαὶ
ἐκαδψρζεθαλ ὅια ηὰ δῶα κέζα, ηὸ ηαρὺ ἄλνηγελ ηὴλ θηβσηὸλ θαὶ πήγαηλαλ θαὶ
ἔβνζθαλ, θαὶ ηὸ ἑζπέξαο βαξνῦζε ηὸ ζήκαληξνλ θαὶ ὅια ἐκαδψλνληαλ εἰο ηὴλ
θηβσηφλ· θαὶ ἀπὸ ηφηε ἐβγῆθελ ὁ ζήκαληξνο θαὶ ζεκαίλνπζηλ νἱ ἱεξεῖο. ὇ ζήκαληξνο
ζεκαίλεη ζεκαίαλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, ὁ ἱεξεὺο θήξπθαο ηῆο θηβσηνῦ, θηβσηὸο εἶλε ἟
ἁγία ἖θθιεζία καο· θαὶ ὅζνη ἀδειθνὶ ζέβνπλ κέζα εἰο ηὴλ ἖θθιεζίαλ, ζέινπλ
ζπγρσξεζνῦλ ηὰ ἁκαξηήκαηά ηνπο.

Ἡ ἁγία ἖θθιεζία εἶλε ὡζὰλ ἟ κάλα. Ὅηαλ ζθάιιε ὁ πἱφο ηεο, ηὸλ καιψλεη, θαὶ πάιηλ
ηὸλ ζπκπαζᾶ. Ἡ ἁγία καο ἖θθιεζία εἶλε κία πεγή, θαὶ πνηίδεη ὅινπο ηνὺο
δηςαζκέλνπο· θαὶ πξέπεη θάζε ἟κέξαλ λὰ ιεηηνπξγνῦλ νἱ ἱεξεῖο, δηὰ λὰ ε὎ινγῆ ὁ
Υξηζηὸο ηνὺο ἀλζξψπνπο, θαὶ λὰ θπιάγε ηὴλ ρῶξαλ ἀπὸ πάζαλ λφζνλ θαὶ πάζαλ
καιαθίαλ, δηὰ λὰ ε὎ινγήζε ὁ Θεὸο ηὴλ ρῶξαλ ζαο, ηὰ ρσξάθηα ζαο, ηὰ ἀκπέιηα ζαο,
ηὸλ ηφπνλ ζαο θαὶ ὅια ηὰ ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ ζαο.

΢πγθηλεηηθὴ Ἀπνζηξνθὴ ηνῦ ιόγνπ ηνῦ Ἁγίνπ πξὸο


Ὅινπο
Καὶ λὰ παξαθαιῆηε ὅινη, κηθξνὶ θαὶ κεγάινη, λὰ δνῦλ πνιὺλ θαηξὸλ νἱ πξνεζηνὶ ηῆο
ρψξαο ζαο, λὰ ηνὺο θσηίζε ὁ Θεὸο λὰ ζᾶο θνηηάδνπλ θαιά, ὅηη ὁ πξνεζηὼο εἶλε
ὡζὰλ παηέξαο· θαὶ λὰ ηηκᾶηε ηνὺο ἱεξεῖο ζαο θαὶ ηνὺο ηξαλεηέξνπο ζαο. Αἱ γπλαῖθεο
λὰ ηηκᾶηε ηνὺο ἄλδξεο ζαο, νἱ ἄλδξεο λὰ ἔρεηε ἀγάπελ κὲ ηὶο γπλαῖθεο ζαο θαὶ ηὶο
κάλεο ζαο, θαὶ αἱ λχκθεο λὰ ηηκᾶηε ηνὺο πελζεξνχο ζαο θαὶ πελζεξέο ζαο, θαὶ νἱ
γακβξνὶ ηὰ πεζεξηθά ζαο, θαὶ κὲ α὎ηὴλ ηὴλ ε὎ιάβεηαλ ζέιεηε πξνθφςεη ζσκαηηθὰ θαὶ
ςπρηθὰ θαὶ ζέιεηε θάγεη ὅια ηὰ ἀγαζὰ ηῆο γῆο ὅζνλ δήζεηε εἰο ηὴλ γῆλ ηὴλ
πξφζθαηξελ θαὶ ὀιίγελ δσήλ, θαὶ εἰο ηὴλ αἰψληνλ δσὴλ ζέιεηε θεξδίζεη ὅια ηὰ ἀγαζὰ
ηνῦ παξαδείζνπ. Καὶ λὰ κὴλ παξαδίλεζζε, λὰ κὴλ θαηαξγηέζζε, λὰ κὴλ
ἀλαζεκαηίδεζζε, θαὶ λὰ ἔρσ ηὴλ ε὎ρήλ ζαο, ἀδειθνί κνπ, ζπγρσξεῖηε κε θαὶ ὁ Θεὸο
λὰ ζπγρσξέζε θαὶ ἐζᾶο θαὶ λὰ κᾶο ἀμηψζε λὰ ἀπνιαχζσκελ ὅινη ὁκνῦ ηὸλ
παξάδεηζνλ, λὰ ραξνῦκελ ὅινη καδὶ κὲ ηνὺο ἁγίνπο Ἀγγέινπο θαὶ πάληαο ηνὺο Ἁγίνπο.
Ἀκήλ.