You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Coraz bliżej budowy ronda


na Rybnickiej-Piaskowej
Racibórz

Fot. UM Racibórz
Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 19 sierpnia 2020 | Nr 9 (314)

REGION SPRAWY KONTROWERSYJNE

Czerwone powiaty
Granice między strefami pozbawione logiki.

Fot. Ministerstwo Zdrowia


Wizualizacja ronda na skrzyżowaniu ul. Rybnickiej
i Piaskowej. W tym miejscu drogi przecinać będą się
z budowaną wschodnią obwodnicą Raciborza.

Trwają prace przy bu- nym składzie, aby wspólnie


dowie wschodniej obwodni- z inwestorem wypracować
cy Raciborza. Jesienią front kompleksowy projekt orga-
robót przesunie się m. in. nizacji ruchu - informuje za-
w rejon skrzyżowania ulic stępca prezydenta Raciborza
Rybnickiej i Piaskowej, tam Michał Fita.
budowana Regionalna Dro- W ramach inwestycji wy-
ga Racibórz - Pszczyna bę- konana zostanie nowa droga
dzie przecinać się z drogą klasy głównej ruchu przyspie-
wojewódzką 935 i powstanie szonego o łącznej długości 7,8
rondo. W najbliższym czasie km. Na odcinku od Rudnika
zostaną przygotowane pro- do węzła z ul. Gliwicką (DW
pozycje rozwiązań komu- 919) droga będzie jednojez-
nikacyjnych, które pozwo- dniowa, a na odcinku od ul.
lą ograniczyć do minimum Gliwickiej do Rybnickiej bę-
uciążliwości dla kierowców dą dwie jezdnie po dwa pa-
w rejonie objazdu. sy ruchu w każdą stronę.
- Wyprzedzająco próbu- Ponadto wykonawca budu-
Podział stref obowiązujący od 14 sierpnia. Powiat raciborski dołączył do grona ”żółtych powiatów”. jemy uniknąć spiętrzenia ru- je nowy most nad rzeką Od-
chu w trakcie prowadzonego rą o długości ok. 400 m oraz
KATARZYNA CICHOŃ Lista powiatów w żółtej kreślał absurdy wprowadze- Luft z czerwonej objazdu drogi nr 935. Dlate- wiadukt nad linią kolejową
i czerwonej strefie jest na bie- nia stref. – Wesele w Rybniku strefy na sprzedaż go wspólnie z radnymi Rady relacji Chałupki – Kędzierzyn
8 sierpnia, w ramach walki żąco analizowana i dynamicz- można zorganizować tylko do Wprowadzenie stref wy- Miasta Racibórz, pracowni- - Koźle. Wykonawcą budowy
z koronawirusem, Polska zo- nie się zmienia. 13 sierpnia do 50 osób, a wesele w pobliskich wołało mieszane uczucia kami urzędu miasta oraz po- Regionalnej Drogi Racibórz
stała podzielona na trzy stre- żółtej strefy dołączył powiat Gliwicach rybniczanie zorgani- wśród mieszkańców. Niektó- licją dokonaliśmy oględzin – Pszczyna jest firma Strabag
fy: zieloną, żółtą i czerwoną. raciborski. W tej grupie są zują już na 150 osób. I zapew- rzy są oburzeni, inni reagują w rejonie ulicy Rybnickiej Infrastruktura Południe.Bu-
Powiaty w strefie żółtej i czer- też Żory. W strefie czerwonej niam, że to zrobią. Tymczasem z humorem. Jeden z miesz- i Piaskowej pod kątem pla- dowa raciborskiego odcinka
wonej to miejsca, w których znalazł się m.in. powiat wo- w Rybniku zaczną upadać lo- kańców Pszowa opubliko- nowanego objazdu. Zidentyfi- Regionalnej Drogi Racibórz
odnotowuje się największe dzisławski, rybnicki, Jastrzę- kale gastronomiczne, które do wał w sieci ofertę sprzeda- kowaliśmy miejsca w których - Pszczyna pochłonie prawie
wzrosty zakażeń i gdzie wpro- bie-Zdrój i Rybnik. tej pory oferowały organizację ży „krauzy z luftem ze Śląska mogłyby nastąpić w przy- 300 mln zł ( 296 106 050
wadzono dodatkowe obostrze- wesel czy innych rodzinnych prosto z czerwonej strefy”. – szłości problemy komuni- zł), z czego 146 mln pochodzi
nia. Absurd uroczystości – pisał P. Kucze- Wkurzo cię teściowa? A może kacyjne. Zdecydowałem, że z dofinansowania Unii Eu-
W strefie żółtej nie ma Prezydent Rybnika nie krył ra. Dalej przedstawiał swoje chcesz se załatwić dwa tydnie zawnioskuję o posiedzenie ropejskiej. Droga ma zostać
obowiązku noszenia mase- swojego zaskoczenia decyzją obawy o przyszłość lokalnych kwarantanny i se dychnyć? Komisji Bezpieczeństwa Ru- oddana do użytku w lutym
czek w przestrzeni publicznej, władz. Na Facebooku podzielił restauracji oraz o trudną sy- Jeśli tak, to napisz – czytamy chu Drogowego w poszerzo- 2022 r.
należy jednak zachować dy- się swoją opinią. – Bez ostrze- tuację restauratorów, którzy w żartobliwym ogłoszeniu pa- Fot. redakcja
stans 1,5 m. W czerwonej stre- żenia i niekonsekwentnie Mi- z dnia na dzień, bez przepi- na Seweryna.
fie wprowadzono bezwzględ- nisterstwo Zdrowia z dnia na sów przejściowych, znaleźli
ny obowiązek zakrywania ust dzień czyni Rybnik czerwo- się w nowej sytuacji, tak samo Czy to pomoże?
i nosa w przestrzeni publicz- ną strefą. Czujemy się napięt- właściciele siłowni czy klubów W ostatnich tygodniach
nej. Wesela i imprezy rodzin- nowani i nieszanowani! W tej fitness. – Z komunikacji pu- odnotowuje się rekordy do-
ne w strefie żółtej mogą odby- sprawie napisałem list do Mi- blicznej skorzysta tylko 50% bowych zakażeń w kraju, mi-
wać się do 100 osób, w strefie nistra Zdrowia Łukasza Szu- pasażerów, co w sytuacji, gdy mo że latem siła koronawi-
czerwonej do 50 osób. Wyda- mowskiego, wiem, że również autobus przekroczy granice rusa miała słabnąć. Zdaje się
rzenia sportowe w żółtej stre- pozostałe czerwone strefy czują administracyjne miasta? Wte- jednak, że nowa formuła wal-
fie mogą odbywać się z 25% się podobnie. Moim zdaniem dy już można się dosiadać? – ki z pandemią nie spotkała
widowni, w strefie czerwonej nowy rygor nie spowoduje pytał w liście Piotr Kuczera. się z aprobatą Polaków. A czy
bez publiczności. W strefie spadku zakażeń, a rybniczanie Apel włodarza miasta zdał się przełoży się na spadek liczby We wrześniu powinna ruszyć dwukierunkowa jazda
czerwonej nałożono limit do zaczną robić wesela nawet w... póki co na nic, bo 13 sierpnia zakażeń? Czas pokaże. przez połówkę ronda budowanego na styku ulic Bo-
50% liczby miejsc siedzących Sosnowcu – napisał z przeką- zaktualizowano listę powiatów sackiej i Armii Krajowej, co powinno nieco rozładować
w komunikacji zbiorowej, sem prezydent miasta. z dodatkowymi obostrzeniami, korki. Nadal zamknięty będzie odcinek ul. Bosackiej.
w strefie żółtej zasady trans- W liście do ministra zdro- a Rybnik pozostał w czerwonej Więcej w bloku „na poziomie”
portu pozostają bez zmian. wia prezydent Rybnika pod- strefie. w środku numeru
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) << GazetaInformator.pl
REGION SPRAWY KONTROWERSYJNE

Raciborzanie nie zasłużyli na to, co ich spotkało...


Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik zarzuca Markowi Labusowi działanie z pobudek osobistych.
Ten odpowiada, że narracja dyrektora to próba znalezienia kozła ofiarnego.
KATARZYNA CICHOŃ przyznania się do współudzia-
łu, mimo intensywnych poszu-
Marek Labus, lekarz i me- kiwań, nie znalazłem do dziś).
nadżer ochrony zdrowia w prze- I być może stąd ta desperacka
szłości związany z raciborskim próba odwrócenia uwagi pu-
szpitalem, od miesięcy angażuje blicznej i przekierowania nieza-
się w sprawy lecznicy i negatyw- dowolenia na moją osobę, która
nie ocenia formę przekształcenia z tym przekształceniem ma tyle
szpitala w jednoimienny. Dyrek- wspólnego, że kwestionuje jego
tor szpitala Ryszard Rudnik po- podstawy prawne, wątpi w pro-
stanowił w liście otwartym usto- fesjonalizm wykonawców oraz
sunkować się do działań Marka ubolewa nad opłakanymi skut-
Labusa. Ocenił, że lekarz działa kami dla większości mieszkań-
z pobudek osobistych i szkodzi ców” – pisze Marek Labus.
szpitalowi.
Zdaniem dyrektora Ryszar- Plotki i manipulacje
da Rudnika Marek Labus od Zdaniem Labusa manipula-
wielu lat prowadzi kampanię ne- cje i plotki nie zmienią faktu, że
gatywną przeciwko szpitalowi raciborzanie pozostali bez do-
w Raciborzu, a dokładnie prze- stępu do szpitala. „Szpital został
ciwko dyrektorowi szpitala. Jak odebrany mieszkańcom i tego
napisał dyrektor R. Rudnik, M. nie da się ukryć, za to przyjdzie
Labus zgłasza liczne zastrzeże- kiedyś się rozliczyć, obojętnie ile
nia, które nie znajdują potwier- jeszcze plotek na mój temat ze-
dzenia. Jego zdaniem działa tak chce dyrektor rozsiewać. Żadne
z pobudek osobistych. „W 2007 Po lewej stronie dyrektor szpitala Ryszard Rudnik (fot. Katarzyna Przypadło), po prawej stronie lekarz Marek Labus manipulacje nie zmienią fak-
r. został przeze mnie pozbawio- (fot. Nowiny Raciborskie). tu, że raciborzanom zabrano
ny stanowiska pełnomocnika 16 marca 2020 szpital, przede
ds. kontraktów. Od tego czasu pracowników szpitala w niepo- Socjotechnika zastosowana przez którego dopłacili w zeszłym ro- osoby, która przecież od 13 lat nie wszystkim dlatego, że dokonano
podejmuje pracę w jednostkach trzebną korespondencję, utrud- dyrektora jest prymitywna i zwy- ku ok. 7 mln złotych (a mimo to przyczyniła się do żadnych zmian przekształcenia w tak radykal-
ochrony zdrowia, jednak bez niając uzgodnienia i procesy czajnie infantylna. Publikowane rok zakończył się i tak milionem w szpitalu” – pisze Marek Labus. nym zakresie, jakiego nie wyma-
większych sukcesów. Okresy za- negocjacji z Wojewodą, Narodo- treści mogą wskazywać na atak straty lecznicy). I znowu sięga się Marek Labus odniósł się pro- gał ani minister zdrowia ani wo-
trudnienia są krótkie, a rozstania wym Funduszem Zdrowia i Mi- paniki, więc nie ma sensu wcho- po wyświechtane sposoby prze- wadzonej przez siebie korespon- jewoda. Trudno będzie osobom,
raczej długie i uciążliwe dla pod- nisterstwem Zdrowia. Dyrektor dzić w polemikę” – napisał w od- konywania opinii publicznej, że dencji z różnymi instytucjami, które muszą teraz szukać pomo-
miotów tworzących te jednostki. podkreśla, że są właściwe insty- powiedzi M. Labus. to moje działania przeciwko dy- a także do prawnych aspektów cy medycznej poza Raciborzem,
Gdyby ktoś nie wierzył, to proszę tucje do oceny, jeśli występują Lekarz przekazał, że spraw rekcji szkodzą szpitalowi. Jednak przekształcenia szpitala. „Rząd zrozumieć działania kierownic-
zasięgnąć opinii w Szpitalu Miej- podejrzenia w sprawie nieprawi- szpitala nigdy nie postrzegał istotą sprawy mojego zaangażo- RP, przyjmując przepisy tzw. twa lecznicy. Żadne listy otwarte
skim w Rudzie Śląskiej, Szpitalu dłowości w szpitalu i nie trzeba przez pryzmat rozstania z pla- wania i wielu wystąpień nie jest covidowe, zatroszczył się rów- nie usprawiedliwią też gehenny
Powiatu Bytowskiego (zachod- wówczas się niczego domyślać, cówką. Podkreślił, że jego sta- osoba dyrektora szpitala, tylko nież o zabezpieczenie leczenia dializowanych pacjentów, któ-
nio-pomorskie), Szpitalu Powia- a wystarczy złożyć zawiadomie- nowiska pracy nie zlikwidował problem braku dostępności do szpitalnego osób zarażonych na rym stację dializ w szpitalu za-
towym w Prudniku (informacje nie. Zdaniem dyrektora chodzi dyrektor, bo nie miał takich opieki szpitalnej w Raciborzu. SARS. Nie ma jednak nigdzie mknięto z dnia na dzień.
publicznie dostępne w Interne- jednak o tworzenie spiskowych uprawnień, a zrobiła to rada po- Pacjenci powiatu raciborskiego precyzyjnych zapisów, według Przyszłość szpitala jest bar-
cie). Specjalista i ekspert, jak się teorii, a nie wyjaśnienie sprawy. wiatu, zmieniając statut szpitala. pozostają od 16 marca 2020 bez jakich standardów i w jaki spo- dzo niepewna, ale trzeba ją pro-
sam określa, zdaniem przedsta- Dyrektor Rudnik przypo- „Osoba dyrektora nigdy nie zaj- możliwości hospitalizacji w lokal- sób przekształcać funkcjonują- fesjonalnie zaplanować. Potrze-
wicieli organów odpowiedzial- mniał, że merytoryczne odpowie- mowała mnie aż tak bardzo, że- nym szpitalu, z mocno okrojoną cy szpital w jednoimienny, ba, ba też odwagi do walki o dobre
nych za te placówki medyczne dzi odnoszące się do wszelkich bym mógł traktować osobiście ambulatoryjną specjalistką” – pi- nie ma nawet definicji szpita- rozwiązania dla lecznicy i miesz-
nie sprawdził się w zarządzaniu zastrzeżeń zgłaszanych przez jakiekolwiek z nim relacje. Wi- sze lekarz. la jednoimiennego (więc skąd kańców. Te rozwiązania powin-
szpitalami. Praca w tych jednost- Marka Labusa udostępnionych dać jednak, że moja droga zawo- dyrektor wiedział, jak placów- ny być wypracowane w dialogu
kach, delikatnie mówiąc, to nie do wiadomości publicznej w pi- dowa chyba interesuje pana dy- Szuka się kozła ofiarnego kę przekształcić?). Prawdą jest, z załogą i mieszkańcami. Tajem-
popis umiejętności menedżer- smach i petycjach zostały zawar- rektora bardzo mocno. Jednak M. Labus podkreśla, że nie że koresponduję w sprawie na- nicze, nieprotokołowane nego-
skich. Eksperci to przeważnie te w korespondencji kierowanej niech sobie zda wreszcie sprawę interesuje go osobiście, kto za- szego szpitala i utrudnionego cjacje z wojewodą do niczego
osoby, które wykazały się umie- do właściwych instytucji, ale jego z tego, że ocena członka zarządu rządza szpitalem, tylko efek- dostępu do leczenia z wieloma pozytywnego nie doprowadziły
jętnościami w danej dziedzinie zdaniem M. Labus nie publikuje spółki (te trzy szpitale wymienio- ty jego pracy. „W przywołanym instytucjami. Wszystkie one (Mi- i nie doprowadzą. Dlatego pona-
i posiadają udokumentowane tych odpowiedzi, gdyż nie są one ne w piśmie to były spółki, a nie roku 2006 ówczesny dyrektor nisterstwo Zdrowia, Wojewoda, wiam apel o utworzenie zespo-
sukcesy zawodowe” – czytamy zgodne z lansowaną przez niego SPZOZ) odbywa się nie poprzez szpitala nie zarabiał miesięcznie NFZ) jednoznacznie stwierdzi- łu ponad podziałami (politycz-
w liście otwartym. wizją. sianie plotek w prasie lokalnej, prawie dwu pensji prezydenta ły, że nie wydawały żadnych nymi i osobistymi) złożonego
Zdaniem Ryszarda Rudnika Na koniec dyrektor poinfor- tylko w drodze udzielenia abso- miasta, nie otrzymywał miesięcz- poleceń co do sposobu i skali z fachowców oraz przedstawi-
okresu pracy w szpitalu w Raci- mował, że kierownictwo szpita- lutorium, które zawsze otrzymy- nych premii ani rocznych nagród przekształcenia naszego szpita- cieli środowisk, którym zależy
borzu, gdzie M. Labus był w za- la w związku z formułowanymi wałem. Zaś w SPZOZ, którymi w wysokości trzykrotnego wy- la. Przede wszystkim nie inge- na odtworzeniu funkcji szpitala
rządzie, nie można zaliczyć do przez Marka Labusa licznymi też zarządzałem lub współza- nagrodzenia, powiat nie ścigał rowały w zakres zmian dotych- wielospecjalistycznego w Raci-
sukcesu. Dyrektor wskazał na zarzutami co do legalności prze- rządzałem, nigdy nie musiano go w sądzie o zwrot niesłusznie czasowej działalności, na co tak borzu, w poszanowaniu obec-
dane liczbowe z 2006 roku: przy- kształcenia raciborskiej lecznicy pokrywać ujemnego wyniku ze pobranego wynagrodzenia, nie usilnie powoływał się dyrektor, nych pacjentów, potrzeb miesz-
chody 40,07 milionów złotych, w szpital jednoimienny zwróci- środków publicznych, a pracow- sprzedawano długów szpital- chcąc usprawiedliwić zamknięcie kańców oraz finansów szpitala”
wskaźnik zadłużenia 36%, zobo- ło się do Prokuratury Rejonowej nicy byli godziwie wynagradzani. nych a mieszkańcy nie musieli dotychczasowej działalności szpi- – proponuje lekarz.
wiązania wymagalne 2,5 milio- w Raciborzu, ale instytucja ta od- Nigdy nie ścigano mnie sądow- dołożyć do szpitala prawie 7 mi- tala, poradni specjalistycznych, Na koniec M. Labus suge-
na złotych. Na koniec 2019 roku mówiła wszczęcia śledztwa, nie nie za niesłusznie pobrane wy- lionów. Szpital w takim dobrym przeniesienie pogotowia. Część ruje, aby zorganizować debatę,
przychody szpitala, jak wskazał dopatrując się naruszenia prawa. nagrodzenie. Czy pan dyrektor stanie, zupełnie oddłużony, prze- tych pism ma oczywiście dyrek- która umożliwi wypracowanie
w liście dyrektor, wynosiły 90,70 może też to samo o sobie powie- jął wtedy (2007 r.) aktualny dy- cja szpitala i starostwo, więc za- konstruktywnych wniosków.
miliona złotych, wskaźnik zadłu- M. Labus: Nie interesuje dzieć?” – pyta M. Labus. rektor, doprowadzając do tego, czyna się robić na tyle gorąco, że „Może dobrym krokiem w tym
żenia 20%, zobowiązania wyma- mnie kto zarządza szpita- Zdaniem Marka Labusa za- że w 2020 roku raciborzanie nie nawet starosta i radni odcięli się kierunku mogłaby być debata,
galne 0,5 miliona złotych. „Dane lem, tylko efekty jego pracy chowanie dyrektora wskazuje mają już tego szpitala. Za to po- ostatnio od dyrektora, stwier- zorganizowana w najbliższym
księgowe wskazują na to, kiedy Marek Labus odpowiedział na to, że sprawa jego zwolnie- wiat od lat na wniosek dyrekto- dzając paradoksalnie, że zarów- czasie przez lokalne media
szpital był w lepszej kondycji fi- na list dyrektora Ryszarda Rud- nia utkwiła mu w pamięci tak ra umarzał wielomilionowe po- no oni, jak i zarząd powiatu nie z udziałem zainteresowanych
nansowej” – skwitował R. Rud- nika. „Opublikowane pismo dy- bardzo, że próbuje skutkami te- życzki, to mieszkańcy dopłacili wykonali żadnej czynności zwią- stron, tak, by można było pole-
nik. rektora szpitala (jeśli przyjąć, że go czynu usprawiedliwiać swoje ok. 7 mln do szpitala w zeszłym zanej ze zmianą struktury szpita- mizować i wysuwać konstruk-
jest jego autorstwa) zawiera tak niepowodzenia w zarządzaniu roku. Zaś dyrektor zarabiający la. Wygląda na to, że żadna z in- tywne wnioski, bez manipu-
Dyrektor szpitala: wiele błędów merytorycznych, szpitalem. „Tak było, kiedy sta- miesięcznie prawie dwie pensje stytucji, na którą powoływał się lacji i siania plotek. Szpital to
Działania Marka Labusa manipulacji i pomówień doty- rał się przykryć skandal z po- prezydenckie tak przekształcił dyrektor w marcu 2020 roku, wielkie zobowiązanie nie tylko
szkodzą szpitalowi czących mojej osoby, że mogło wodu utraconego kontraktu na szpital, że jest on niedostępny nie potwierdziła swojego udzia- dla lokalnej społeczności. Raci-
Zdaniem dyrektora działania by stanowić solidną podstawę do usługi TK, tak jest również i te- dla tych mieszkańców. W takiej łu w takim przekształceniu szpi- borzanie nie zasłużyli na to, co
Marka Labusa są destrukcyjne procesu o zniesławienie. Kiedy raz, kiedy raciborzanie nie mogą sytuacji rozpaczliwie szuka się tala, jakiego dokonał włodarz ich spotkało” – kończy Marek
i szkodzą szpitalowi, angażując rozum śpi, to budzą się demony. się leczyć w swoim szpitalu, do kozła ofiarnego w postaci mojej lecznicy (innych chętnych do Labus.

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) Wspieramy Dobre Tematy 3
RACIBÓRZ – KULTURA CZERNICA KRAINA GÓRNEJ ODRY

PRZYWRÓCIĆ Masa atrakcji w Czernicy


STARY RACIBÓRZ
Inicjatywa dni otwartych w Krainie Górnej Odry ma na celu udostępnienie

Fot. ratibor24.wordpress.com
najciekawszych atrakcji w regionie.

Fot. Marek Kłosek


Ul. Mickiewicza w Raciborzu.

Trwają prace nad stwo- jaka się spotkała w tej sprawie,


rzeniem wspólnego syste- 10 miejsc. Teraz trzeba znaleźć katarzyna cichoń kawszych atrakcji w regionie. Kultury Zameczek w Czerni- Miejskim w Żorach zaplano-
mu oznaczania obiektów hi- wykonawcę tablic. Takie tabli- W ramach akcji odbywają się cy. Dla najmłodszych przygo- wano na 2 sierpnia, spływ ka-
storycznych i turystycznych ce, jakie są zabudowane na ulicy Związek Subregionu Za- bezpłatne animacje dla dzie- towano plenerowe gry plan- jakowy Meandrami Odry na
w Raciborzu. Długiej, według mojej zaczerpnię- chodniego z siedzibą w Ryb- ci, warsztaty tematyczne, wy- szowe, zajęcia rękodzielnicze, 21 sierpnia, Zabytkowa Sta-
O przygotowanie listy nie- tej informacji nie kosztują aż tak niku przy wsparciu Urzędu pożyczenia sprzętów, opro- warsztaty krawieckie, seans cja Kolei Wąskototowej wraz
istniejących zabytków i tablic in- dużo i można w budżecie miasta Marszałkowskiego Woje- wadzania z przewodnikami, filmowy czy spacer bezdroża- ze Stacyjkowem w Rudach 24
formacyjnych radny Marcin Fica znaleźć pieniądze na ustawienie wództwa Śląskiego organizu- koncerty czy chociażby kino mi Czernicy. sierpnia, Zabytkowa Kopalnia
apelował już w 2019 roku. Wów- przynajmniej połowy tych tablic, je w Krainie Górnej Odry cykl samochodowe. Przed nami kolejne atrak- Ignacy w Rybniku 26 sierpnia,
czas prezydent Dariusz Polowy wraz z dokumentacją i przygoto- dni otwartych. Inicjatywa ma W miniony weekend dni cje na terenie Krainy Górnej a na koniec Zamek Piastowski
wyraził aprobatę dla tego pomy- waniem aplikacji QR, a w budże- na celu udostępnienie najcie- otwarte odbyły się w Ośrodku Odry. Dni otwarte w Muzeum w Raciborzu 31 sierpnia.
słu i wskazał wstępne lokalizacje, cie 2021 roku znaleźć pieniądze
w których widziałby takie tablice: na dalsze tablice – uważa radny. RACIBÓRZ – KRAINA GÓRNEJ ODRY
widok z mostu na Odrze w kie- Okazuje się, że Wydział
runku Ostroga, pierzeja Rynku
z dawnym ratuszem, ul. Szewska
z istniejącą niegdyś synagogą,
Edukacji, Kultury i Sportu wraz
z Wydziałem Informacji i Pro-
mocji jest już w trakcie opraco-
Ruiny zamku w Tworkowie odwiedziło
widok dawnego Placu Długosza,
widok dawnej ul. Mickiewicza.
Jako inspirację do dalszej analizy
wywania wspólnego systemu
oznaczania obiektów historycz-
nych oraz turystycznych, do-
11 tysięcy osób
prezydent wskazał wówczas tra- tyczy to kodów QR, jak i tablic
sę historyczną w Opolu - to seria okolicznościowych. – W związ- Zwiększenie odwiedzalności regionu przez wykorzystanie potencjału
pięciu szklanych tafli z nadruko- ku ze standaryzacją oznaczeń
wanymi grafikami przedstawia- promowanych przez Subregion kulturowego... - cel projektu osiągniety.
jącymi perspektywę danej ulicy Zachodni pojawiła się możli-
sprzed wojny. wość finansowania inwestycji, Zamek w Tworkowie nie szą erozją. Efekt tych prac można i zabezpieczenie części ruin, któ- ne w ramach Programu Opera-
W sierpniu radny M. Fica nad którą obecnie pracujemy – przetrwał do naszych czasów już podziwiać. re mają chronić zarówno przed cyjnego Interreg V–A Republika
ponownie przypomniał o przy- czytamy w odpowiedzi na inter- w całości. W okresie dwudzie- Wieżę widokową wraz z ru- dalszym niszczeniem, jak i w celu Czeska – Polska finansowanego
gotowaniu i ustawieniu tablic pelację radnego. stolecia międzywojennego został inami po rewitalizacji otwarto 10 bezpiecznego udostępnienia ich z Europejskiego Funduszu Roz-
historycznych w centrum mia- strawiony przez pożar, a następ- lipca. W kilka tygodni odwiedzi- zwiedzającym. Z ponad 21-me- woju Regionalnego. Pochłonęły
sta. – Wybraliśmy już z komisją, c nie zniszczony w 1945 r. podczas ło ją blisko 11 tys. osób. Remont trowej wieży widokowej rozpo- one 841 343,05 euro, z czego 715
działań wojennych, których śla- prowadzono od 2018 r. W istnie- ściera się piękna panorama na 141,59 euro pokryły środki unijne.
RACIBÓRZ – INWESTYCJE dy dalej noszą zamkowe mury. jącą wieżę zamku wbudowano okolicę. Wieczorami natomiast Wieża widokowa wraz z ru-
Dzieło odbudowy neorenesan- platformę widokową, a w budyn- obiekt zdobi iluminacja świetlna. inami zamku dostępna jest każ-
NADODRZAŃSKIE sowego zabytku podjęła dopiero
gmina Krzyżanowice, która suk-
ku starej wozowni zaplanowano
powstanie centrum obsługi tu-
Prace miały miejsce w ra-
mach projektu „Silherovice i Krzy-
dego dnia w godz. od 10:00 do
19:00.
BULWARY Z NOWEJ cesywnie prowadziła prace za-
bezpieczającego ruin przed dal-
rystów i sali konferencyjnej. Pra-
ce obejmowały też wzmocnienie
żanowice miejsce odpoczynku
i aktywności” i były dofinansowa- kp
PERSPEKTYWY

Fot. Ireneusz Burek


Fot. UM Racibórz

Wizualizacja lewobrzeżnych bulwarów Odry z 2016 roku.

Ruszyła inwestycja na wierzchnia przejazdu wałowe-


lewym brzegu Odry. Z koń- go zostanie wymieniona. Teren
cem lipca miasto przekaza- zostanie oświetlony, pojawią się
ło plac budowy wykonawcy. ławki, kosze na śmieci i stojaki
Nadodrzańskie tereny w no- na rowery.
wym wydaniu będzie można po- Na etapie składania wnio-
dziwiać jesienią przyszłego roku. sku do RPO wartość inwestycji
Do września 2021 r. na wysoko- została oszacowana na 3 mln
ści przystani, na lewym brzegu 700 tys zł. Otrzymane dofinan-
Odry, powstanie nowy ciąg pie- sowanie to 3 mln 114 tys zł. Po
szo-rowerowy i ścieżka rowe- przetargu, do którego stanęła
rowa po koronie wałów. Wokół rekordowa liczba 17 oferentów,
starego dębu zbudowane zosta- wartość zadania spadła do nie-
ną schody terenowe z ławka- całych dwóch milionów złotych.
mi pełniącymi funkcję widowni Najkorzystniejszą ofertę złożyła
dla przystani na prawym brzegu firma Borbud, która zaoferowa-
Odry. Istniejące schody z terenu ła 1 949 764 zł.
Placu Mostowego zostaną wy-
mienione na nowe. Także na- c
4 Publicystyka 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) << GazetaInformator.pl
REGION EDUKACJA

Uczniowie wracają do szkół


Wraca nauka stacjonarna. Jedynie w strefach żółtych i czerwonych mogą pojawić się dodatkowe obostrzenia.

Fot. freepik.com
katarzyna przypadło rwę mogłaby wychodzić tylko Są to między innymi niean- muszą je nosić poza salami.
część klas. Najlepiej gdyby te gażowanie w dyżury podczas We Włoszech początek ro-
Mimo rosnącej liczby za- przerwy odbywały się na świe- przerw międzylekcyjnych, ku szkolnego zaplanowano na
każonych koronawirusem żym powietrzu, zalecamy czę- a w przypadku pracowników 14 września. Pracownicy szkół
w Polsce, we wrześniu dzieci ste wietrzenia sal – powiedzia- administracji w miarę moż- będą musieli nosić maski, nie-
wracają do szkoły. – Przytła- ła Izabela Kucharska, zastępca liwości praca zdalna. - Wy- długo zapadnie decyzja, czy
czająca większość powiatów Głównego Inspektora Sani- tyczne powinny być bardziej ten obowiązek będzie dotyczył
w Polsce jest w standardowej tarnego. Nie będzie za to obo- szczegółowe i wydane w for- też uczniów powyżej szóstego
sytuacji epidemicznej, która wiązku zasłaniania ust i nosa. mie rozporządzenia. Jednak roku życa. Klasy będą mniej
pozwala, by dyrektorzy przy- takie działania osłonowe wo- liczne, potrzeba więc nowych
gotowywali się do powrotu do Kiedy nauczanie zdalne? bec osób po 60. roku życia sal lekcyjnych. Według sto-
stacjonarnej nauki. Jedynie Co ze zdalnym naucza- rodziłyby skutki finansowe. warzyszenia dyrektorów szkół
w strefach żółtych i czerwo- niem? – Taki model może Dlatego MEN tego unika - po- wciąż brakuje 20 tys. sal dla
nych mogą być jakieś dodat- pojawić się, gdy jakaś grupa wiedział Sławomir Broniarz, 400 tys. uczniów.
kowe obostrzenia. Wytyczne uczniów znajdzie się w kwa- prezes Związku Nauczyciel- Francuskie szkoły ma-
oparte są na rozwiązaniach rantannie – tłumaczył Dariusz stwa Polskiego. ją zacząć działać 1 września
przyjętych w innych krajach. Piontkowski. – Podobna jest z wyjątkiem obszarów uzna-
Braliśmy też pod uwagę roz- sytuacja z uczniami przewle- Jak wygląda nauka nych za „strefy aktywnej cyr-
wój epidemii. U nas, dzięki kle chorymi, którzy będą mieli w innych krajach? kulacji wirusa”. Uczniowie nie
zdecydowanym działaniom opinię lekarza, że jest wyraźne Jak wynika z badań, za- muszą zachowywać dystan-
rządu, liczba zachorowań jest wskazanie medyczne o ograni- mknięcie szkół miało nega- su ani w budynkach, ani na
mniejsza niż w Wielkiej Bryta- czeniu kontaktu z rówieśnika- tywny wpływ na jakość na- świeżym powietrzu. Jednak
nii, we Włoszech – powiedział mi. Taki uczeń, jeśli ma takie W szkołach nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa. uczania oraz samopoczucie młodzież powyżej 11. roku ży-
podczas konferencji prasowej zalecenie, nie powinien też Jedynie 2% rodziców wierzy, że MEN odpowiednio przy- uczniów, a rodzice musieli cia i nauczyciele będą musie-
12 sierpnia Minister Eduka- chodzić do sklepu, wyjeżdżać gotuje placówki do powrotu uczniów, a co czwarty rodzic sobie radzić z łączeniem pra- li nosić maski, jeśli nie da się
cji Narodowej Dariusz Piont- na wakacje i leżeć na plaży. zdecydowanie temu zaprzecza. cy zdalnej i domową eduka- zapewnić min. 1 m odstępu.
kowski. Ta opinia będzie miała kon- cją. – Na całym kontynencie W Hiszpanii, gdzie pierw-
sekwencje i rodzic powinien od tego, w jakim stopniu byli eksperyment, w którym za- rządy próbują zadbać o to, by sze szkoły otworzą się 7 wrze-
10 zasad dla ucznia się nad tym zastanowić – do- oni narażeni na zakażenie. ryzykujemy nasze dzieci, aby uczniowie i nauczyciele mogli śnia, rekomendowane jest
Minister przedstawił 10 dał minister. Dyrektor będzie zobaczyć, co się stanie – oce- bezpiecznie powrócić do szkół zachowanie dystansu i wy-
zasad dla ucznia: 1. Masz go- mógł np. podzielić część klas Rodzice boją się o dzieci nia dr Maureen Miller, epi- – w całej Europie początek korzystanie na potrzeby lek-
rączkę, kaszel lub inne objawy na grupy, jeśli będzie potrze- Z wyników badań opubli- demiolog chorób zakaźnych nowego roku szkolnego miał cji także innych pomiesz-
choroby, zostań w domu. 2. ba kształcenia mieszanego lub kowanych przez portal onet.pl i adiunkt w Columbia’s Mail- być oznaką powrotu do nor- czeń w szkołach. Regionalny
Często myj ręce. 3. Nie doty- zdalnego. Jedni mogliby się wynika, że 17% rodziców waha man School of Public Health malności, ale też ważnym ele- rząd Katalonii zatrudnił do-
kaj oczu, ust i nosa. 4. Zrezy- uczyć w szkole, inni zdalnie. się, czy ich dziecko powinno w Nowym Jorku. mentem powrotu gospodar- datkowych 5 tys. nauczycie-
gnuj z podawania ręki na po- Nie będzie to jednak trwało pójść do szkoły we wrześniu, Jak z kolei wynika z infor- ki do normalnego działania, li, aby stworzyć stałe „bańki”
witanie. 5. Uważnie słuchaj zbyt długo, jedynie w okresie a 26% jest przekonanych, że macji opulbikowanych przez z rodzicami, którzy nie muszą uczniów, co ma ograniczyć
poleceń nauczyciela. 6. Uży- zagrożenia – około tygodnia nauczanie powinno być kon- „Rzeczpospolitą”, dyrekto- już siedzieć z dziećmi w domu, ogólną liczbę kontaktów w ra-
waj tylko własnych przybo- lub dwóch. tynuowane zdalnie. Aż 40% rzy niektórych szkół nie chcą zamiast wykonywać swoje za- mach szkoły i pozwolić dzie-
rów szkolnych. 7. Spożywaj Jeżeli pracownik szkoły martwi się, że stacjonarne na- brać na siebie odpowiedzial- wody. Ale planowane otwar- ciom chodzić bez masek i nie
swoje jedzenie i picie. 8. Uni- zaobserwuje u ucznia objawy, uczanie może stać się źródłem ności za ewentualne zakaże- cie szkół nie mogło nadejść zachowywać dystansu. Region
kaj kontaktu z większą grupą które mogą sugerować cho- zakażeń, a 11% uważa, że za- nie koronawirusem u nauczy- w gorszym momencie. Wiele Madrytu zamierza zatrudnić
uczniów, np. podczas przerw. robę zakaźną, w tym kaszel, chowanie reżimu sanitarne- cieli w wieku powyżej 60 lat. krajów od Hiszpanii po Pol- dodatkowych 600 nauczycie-
9. Jeżeli czujesz się źle lub temperaturę wskazującą na go w szkołach jest możliwe. Nauczycielki z jednego z war- skę odnotowuje wzrost przy- li i zaproponował cztery różne
obserwujesz u siebie objawy stan podgorączkowy lub go- Jedynie 2% wierzy, że MEN szawskich przedszkoli po po- padków koronawirusa. Skok plany zależnie od skali pande-
chorobowe, natychmiast po- rączkę, powinien odizolować odpowiednio przygotuje pla- wrocie do stacjonarnej pracy ten zmusił niektóre szkoły do mii.
informuj o tym nauczyciela. ucznia w odrębnym pomiesz- cówki do powrotu uczniów, musiały oświadczyć, że zga- ponownego zamknięcia, np. Rok szkolny w Danii roz-
10. Przestrzegaj zasad bezpie- czeniu lub wyznaczonym a co czwarty rodzic zdecydo- dzają się na taką formę wy- niemieckim landzie Meklem- począł się 10 sierpnia, ale
czeństwa na lekcjach. miejscu, zapewniając mini- wanie temu zaprzecza. konywania swoich obowiąz- burgia-Pomorze Przednie, wielu uczniów do szkół wró-
W strefie czerwonej nie mum 2 m odległości od innych Decyzja powrotu uczniów ków. W innych placówkach gdzie rok szkolny zaczął się ciło już na wiosnę – szyb-
będzie można organizować osób. Następnie niezwłocznie do szkół wzbudza niepokój nie osoby powyżej 60. roku życia w zeszłym tygodniu, ale z po- ko wprowadzone restrykcje
wycieczek szkolnych i im- powiadomić rodziców o ko- tylko rodziców, ale także eks- musiał podpisać dokument, wodu przypadków zakażeń i spadek zakażeń pozwoli-
prez masowych w szkołach. nieczności pilnego odebrania pertów. – Szkoła to obszar, w którym wskazywały, że są trzeba było zamknąć cztery ły na ich ponowne otwarcie.
– Szczególnie w strefie żół- ucznia ze szkoły.​​​​​ W sytuacji, w którym gromadzi się wiele świadome zagrożenia zara- placówki – pisze Jacopo Bari- Dzieci uczą się w mniejszych
tej i czerwonej należy pamię- gdy jeden z uczniów zacho- osób, gdzie są krzyki i wrzaski żeniem koronawirusem i nie gazzi z portalu Politico. grupach, siedzą oddalone od
tać o tym, żeby jedna klasa ruje na COVID-19, kwaran- oraz bliski kontakt. Jeśli oso- będą wnosić skarg i pretensji W Niemczech rok szkolny siebie o 2 m i myją ręce min.
przypadała na jedną salę, by tannie będą musieli poddać ba ma osłabioną odporność, w razie choroby. każdy z landów zaczyna w in- raz na 1,5 godziny. Rząd wy-
dzieci się nie przemieszczały. się pozostali uczniowie z tej przebywa na małej przestrze- Wystyczne przygotowane nym terminie. Niektóre wpro- dał centralne wytyczne, ale
Rekomendujemy, aby w mia- klasy. Wówczas prowadzenie ni, która nie jest dobrze wen- we współpracy sanepidu z Mi- wadziły nakaz noszenia ma- pozwolił władzom lokalnym
rę możliwości tak zorganizo- dla nich zajęć w formie zdal- tylowana i nikt nie nosi mase- nisterstwem Zdrowia określa- seczek w szkołach, ale tylko na elastyczność w ich wdraża-
wać przerwy, by uczniowie nej będzie jedyną możliwością czek, wtedy naprawdę można ją jedynie, że szkoły powinny w Północnej Nadrenii obowią- niu. Uczniowie i nauczyciele
mieli możliwość zachowa- kontynuowania nauki. Nauka zarazić całą klasę, jeśli przy- zapewnić osobom powyżej 60. zuje on w salach lekcyjnych nie muszą nosić masek. Da-
nia dystansu społecznego. stacjonarna dla innych klas padek mamy w szkole. Powrót roku życia rozwiązania mini- podczas lekcji. Uczniowie nia nie odnotowała wzrostu
Na przykład na jedną prze- w danej szkole będzie zależała dzieci do szkół to ogromny malizujące ryzyko zakażenia. w Brandenburgii i w Berlinie infekcji po otwarciu szkół.

REGION – EDUKACJA

Matura 2020 w powiecie raciborskim i wodzisławskim


Zdawalność w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski i wodzisławski wyższa od średniej wojewódzkiej
i krajowej.
Fot. freepik.com

Znane są już wyniki ma- niż jednego obowiązkowego najlepiej poszła absolwentom turzystów z powiatu, a z eg-
tur. W całej Polsce egzamin egzaminu, może poprawiać II Liceum Ogólnokształcącego, zaminem nie poradziło sobie
dojrzałości zdało 74% tego- wyniki dopiero za rok. Cen- gdzie zdało ją 97,4% uczniów. zaledwie 5% zdających. Prym
rocznych absolwentów szkół tralna Komisja Egzamina- Na drugim miejscu jest I LO pod względem wyników te-
ponadgimnazjalnych. W wo- cyjna ogłosi wyniki tegorocz- - 79,53%, na trzecim Techni- gorocznej matury wiedzie
jewództwie śląskim natomiast nych matur poprawkowych 30 kum nr 4 z Centrum Kształce- I Liceum Ogólnokształcące
maturę z sukcesem napisało września. nia Zawodowego i Ustawiczne- w Wodzisławiu Śl., które od-
73,7% przystępujących. Wśród Jak wynika z ogólnej ana- go - 75,76%. notowało zdawalność na po-
absolwentów liceów matu- lizy, w powiecie raciborskim Tegoroczny egzamin doj- ziomie 93,18%. Na drugim
rę zdało 81,1%, a jeśli chodzi 75,9% uczniów przystępują- rzałości w sesji czerwcowej miejscu uplasowało się wo-
o technika, zdawalność wy- cych do matury zdało egzamin zdało 79,5% abiturientów szkół dzisławskie II Liceum Ogól-
niosła 62,2%. w pierwszym terminie. W 2019 ponadpodstawowych powiatu nokształcące - 89,13%. Wśród
Maturzysta, który nie zdał r. było to 78,66%, a w 2018 r. wodzisławskiego. To o 6% wię- szkół zawodowych najlepiej
jednego obowiązkowego egza- 82,36%. Należy jednak pa- cej niż średnia dla wojewódz- wypadło Liceum Plastyczne
minu, ma prawo do poprawki miętać, że matura tegorocz- twa i kraju. Do sesji popraw- w Wodzisławiu Śl. - 88,89%.
8 września. Natomiast matu- na odbywała się w szczegól- kowej będzie mogło przystąpić
rzysta, który nie zdał więcej nych warunkach. Matura prawie 16% tegorocznych ma- kp
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 9/2020 GazetaInformator.pl 19 sierpnia 2020 nr 9 (314)
REGION PRACA

Praktyka czyni mistrza


Jak wzmacniać kompetencje przed wejściem na rynek pracy.
ireneusz burek uczniowskiej decyduje przy- sku pracy, młodzi pracowni- trudnienie na wymarzonym gę na to, aby była ona kolej- kości i będzie stanowić pro-
padek, czasem zwyczajne cy mają możliwość poznania stanowisku. O wiele łatwiej nym etapem rozwojowym, ces rozwojowy. Na początku
Praktyki i staże zawodowe szczęście gdy szkolny opie- relacji i mechanizmów, któ- później o adaptację i awans, kierującym do obranego celu rozwoju zawodowego kwe-
odgrywają ważną rolę w przy- kun praktyk „wyśle do dobre- re w przyszłości pomagają w szczególności na stanowi- zawodowego. stie gratyfikacji finansowej
szłym życiu zawodowym. go pracodawcy”. w zdobyciu dobrego zatrud- skach menedżerskich. Warto zainteroswać się powinny być kwestiami wtór-
Dlaczego? Gdyż pozwalają Niewielu uczniów ma nienia. Można powiedzieć, że programem praktyki oraz nymi. W pierwszym okresie
równolegle z edukacją teore- świadomość tego, że praktyki każdy rodzaj praktyki jest możliwościami jej realizacji więcej bierzemy niż dajemy,
tyczną nabywać doświadcze- warto rozpocząć jak najszyb- Szukaj dobrej praktyki bardzo cennym doświadcze- u pracodawcy. Warto mieć trzeba mieć tego świadomość
nie praktyczne oraz konfron- ciej, głównie po to, aby zdo- Przecietny uczeń zado- niem. Powinniśmy jednak pewność, że jest ona zorga- i traktować praktyki jako czas
tować własne wyobrażenie być doświadczenie zawodowe woli się wpisem zaliczenia wybierać taką, która pozwoli nizowana w sposób przemy- na rozwój umiejętności, moż-
o przyszłej pracy w zawodzie. oraz dowiedzieć się, jak ope- w dzienniczku praktyk. Świa- nam na jak największe wyko- ślany, a praktykant będzie liwość pracy z ludźmi, którzy
Istotą dobrego wejścia na ry- racyjnie wygląda praca w za- domy młody człowiek, któ- rzystanie wiedzy i możliwo- posiadał opiekuna, pomoc być może staną się naszym
nek pracy jest wybór pracy, wodzie, który wybrali idąc do ry wytycza sobie cel rozwoju ści działania. W praktykach merytoryczną oraz precyzyj- mentorem lub wzorcem. Jeśli
która daje satysfakcję i roz- szkoły. To czas na rozwijanie wie, że będzie mógł pochwalić ważne jest, aby w miarę zdo- ny plan praktyk. Wybiera- tak podejdziemy do zagadnie-
wój osobisty. Niestety wielu kompetencji zawodowych się doświadczeniem zawodo- bywania doświadczenia móc jąc miejsce praktyki lub sta- nia, to warto odbyć praktykę
uczniów nie ma okazji zwery- i tzw. kompetencji miękkich, wym podczas przyszłych re- zwiększać zakres odpowie- żu warto zwrócić uwagę na nawet za darmo. Praktyka to
fikować swoich umiejętnosci, takich jak chociażby umiejęt- krutacji jeśli praktyka idzie dzialności i decyzyjności, na- zakres obowiązków, kulturę szkolenie. A za dobre szkole-
wiedzy i zainteresowań gdyż ność pracy w zespole czy ko- w parze z nauką. Osobie, któ- bywać kompetencje i uczest- organizacyjną firmy i bran- nie zwykle płaci się konkret-
nie zabieagają o doświadcze- munikacji w biznesie. Będąc ra miała możliwość zdobycia niczyć w projektach o coraz żę w której firma działa. Ale ne sumy.
nia praktyczne. Bardzo czę- blisko załogi firmy, obserwu- takiego doświadczenia znacz- to szerszej skali. Wybierając najważniejsze jest, aby prak- Warto szukać praktyk,
sto też o wyborze praktyki jąc rzeczywistość na stanowi- nie łatwiej jest znaleźć za- praktykę warto zwrócić uwa- tyka lub staż była dobrej ja- które rozwijają.

W okolicy domu różnego rodzaju pracę lokal- przez wszystkich pracodaw- mocniejszy sygnał dla praco- druga strona medalu. Szu- Oczywiście, o zatrudnie-
Poszukując pierwszych nie, nawet w kilku branżach. ców w każdej specjalizacji. dawcy, że warto inwestować kając pracy po ukończonej niu decydują; wiedza, kom-
doświadczeń zawodowych, Praca blisko domu, szkoły, Wiedzę można nadrobić, czas w młodego, mniej do- edukacji w szkole ale bez do- petencje społeczne, umiejęt-
nie trzeba szukać daleko. w znanym terenie pozwa- wysyłając pracownika na świadczonego praktykanta świadczenia, często przygo- ność pracy w danej kulturze
Świeżo upieczony absolwent la na zdobycie stopniowe szkolenie. Natomiast chęć lub absolwenta. Pracodaw- da z pracodawcą szybko się organizacyjnej, umiejęt-
bardzo często wymarzy so- gruntownego doświadcze- do pracy, umiejętność szyb- cy patrzący perspektywicz- kończy. A głównym tego po- ność szybkiego uczenia się
bie pacę w wielkiim mieście, nia. Warto też pamietać, że kiego uczenia się i zaanga- nie nieraz szkolą młodych wodem jest brak znajomości i wdrożenia do nowych ról,
nieraz w korporacji. To jak dla rekrutera i przyszłego żowanie to cechy, które na uczniów, często tylko po to, własnych umiejętności, wie- efektywność pracy i zaanga-
skok w głęboką wodę. Nie- pracodawcy jest to wska- wejściu świadczą o wysokim aby móc wyszkolić nowych dzy oraz zainteresowań. To żowanie. Jednakże niemal
stety jeśli adept nie ma do- zówka, że potencjalny pra- prawdopodobieństwie suk- pracowników i dotrzeć do powoduje, że w CV pojawia- zawsze w rezultacie odby-
świadczenia praktycznego, cownik posiada takie cechy cesu. talentów wkraczających na ją się wpisy krótkich okre- tych dobrych praktyk zdoby-
taki krok może okazać się jak: nastawienie na rozwój, Niezwykle cenna jest go- rynek pracy, którym po okre- sów zatrudnienia a to bardzo te doświadczenie decyduje
falstartem. Warto szlifować pracowitość oraz motywa- towość do pracy. Im wcze- sie praktyki lub stażu zapro- mocno utrudnia kolejne apli- o dalszym rozwoju i uzyska-
doświaadczenie podejmując cję. Te cechy są poszukiwane śniej ją wykażemy, tym ponują zatrudnienie. Jest też kowanie. niu dobrej pracy.
II PLUSY dlaBIZNESU 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

ib.pl

Wszystkie atuty w ręku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION RYNEK PRACY

Rośnie bezrobocie na Śląsku


Wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do danych ubiegłorocznych i do poprzedniego miesiąca.
dominika krebs

Fot. Freepik
cych (o 3,1 p. proc do 8,2%)
oraz absolwentów (o 1,2 p.
Główny Urząd Statystycz- proc. do 4,7%) Znaczną gru-
ny opracował komunikat pę bezrobotnych tworzyły
z najnowszymi danymi dot. osoby rejestrujące się po raz
przeciętnych zarobków oraz kolejny (79,2%).
innych procesów zachodzą-
cych na rynku pracy na Śląsku Zarobki w czasach
w czerwcu 2020. epidemii
Jak ukazuje raport prze- Pozytywnym aspektem
ciętne zatrudnienie w sekto- jest fakt, iż w większości
rze przedsiębiorstw w czerw- sekcji w sektorze przedsię-
cu bieżącego roku było o 6,4% biorstw odnotowano wzrost
niższe w porównaniu z czerw- przeciętnego wynagrodzenia
cem ubiegłego roku. Spadek brutto. W czerwcu obecnego
przeciętnej liczby zatrudnio- roku wynosiło ono 5245,82
nych odnotowano w większo- zł, co w porównaniu z dany-
ści sekcji. Największy spadek mi ubiegłorocznymi oznacza
dotyczył: administrowania wzrost o 2,3%. Największy
i działalności wspierającej wzrost, o 9,3%, odnotowano
(o 18,8%) oraz zakwaterowa- w dostawie wody; gospodarce
nia i gastronomii (o 15,2%). ściekami i odpadami, rekul-
Przy porównaniu czerwca tywacji. Duży wzrost zaobser-
z majem bieżącego roku oka- wowano również w górnic-
zuje się, że zatrudnienie wzro- twie i wydobywaniu (o 8,9%)
sło o 0,6%. Wzrost szczególnie oraz w informacji i komuni-
zaobserwowano w górnictwie kacji (o 8%).
i wydobywaniu (o 10,6%) Wynagrodzenie w czerw-
oraz, mimo spadku w porów- Bezrobocie nad połowa bezrobotnych lazło się na drugim miejscu szą o 14,5% w porównaniu cu wzrosło o 6,5% w porów-
naniu do ubiegłego roku, w za- Pod koniec czerwca bie- (54,8%) to kobiety. pod względem stopy bez- do zeszłego roku. Natomiast naniu z poprzednim mie-
kwaterowaniu i gastronomii żącego roku liczba bezro- Jak wskazuje komuni- robocia. Niższą zanotowa- w porównaniu z poprzednim siącem. Największy wzrost
(o 5,7%). botnych zarejestrowanych kat GUS, w czerwcu wzrosła no tylko w województwie miesiącem zmniejszyła się odnotowano w górnictwie
W pierwszym półroczu w urzędach pracy zwiększyła również stopa bezrobocia wielkopolskim. Wyłącznie o 2,2%. Wśród bezrobotnych i wydobywaniu (o 12,6%)
bieżącego roku przeciętna się o 14,4 tysiąca osób w po- rejestrowanego. W porów- w powiecie będzińskim nie wzrósł odsetek zwolnionych oraz w budownictwie (o 11%).
liczba zatrudnionych w sekto- równaniu z danymi ubiegło- naniu do czerwca zeszłego zanotowano wzrostu stopy z przyczyn zakładu pracy W pierwszym półroczu
rze przedsiębiorstw wynosiła rocznymi (o 19.9%) i o 3,1 roku o 0,7 p. proc. i w po- bezrobocia w skali roku. (o 3,3 p. proc do 7,3%) oraz (styczeń-czerwiec) bieżącego
776,6 tys osób, co w porówna- tysiąca (o 3,6%) w porów- równaniu do maja obecne- Liczba nowo zareje- bezrobotnych ze wsi (o 0,7 roku przeciętne miesięczne
niu do analogicznego okresu naniu do poprzedniego mie- go roku o 0,1 p. proc. wy- strowanych bezrobotnych p. proc do 21,2%). Zmniej- wynagrodzenie brutto było
ubiegłego roku oznacza spa- siąca bieżącego roku. Liczba nosząc ostatecznie 4,6%. w czerwcu wyniosła 11,0 tys. szył się natomiast odsetek wyższe o 6,9% od ubiegłego
dek o 2,3%. ta wynosiła 86,8 tys.. Po- Województwo śląskie zna- osób, co jest wartością wyż- osób dotychczas niepracują- roku i wyniosło 5272,76 zł.

REGION – RYNEK PRACY

Pracownicy z Ukrainy na rynku pracy


Kryzys spowodowany COVID-19 mimo redukcji zatrudnienia, zwłaszcza pracowników tymczasowych, nie spowodował zmniejsze-
nia popytu na rekrutacje Ukraińców.
Fot. unsplash.com

Mimo wzrostu stopy bezro- Jednakże przyjazd do Polski


bocia w porównaniu z danymi ma również swoje wady. W na-
ubiegłorocznymi okazuje się, szym kraju obowiązuje bowiem
że nie spada popyt na pracow- dwutygodniowa kwarantanna po
ników z Ukrainy Mogłoby się przyjeździe. Dla wielu emigran-
wydawać że pandemia dotknie tów zarobkowych może być to ba-
zarówno pracowników z Pol- riera nie do przekroczenia, gdyż
ski, ale też imigrantów zarobko- nie będą mieć środków na utrzy-
wych. Co ciekawe pandemia nie manie w tym okresie, a pierwsza
tylko w pewien sposób oszczę- wypłata zasili ich budżet dopiero
dziła osoby z Ukrainy, ale także po miesiącu pracy.
ułatwiła im pewne aspekty po- Wyjątkiem jest praca w go-
bytu. spodarstwie rolnym. Umożliwia
ona jednoczesne pracowanie
Pobyt łatwiejszy i przebywanie na kwarantannie,
w okresie pandemii o ile nie opuszcza się przez dwa
Ze względu na nowo wpro- tygodnie gospodarstwa na któ-
wadzone przepisy- pakiety an- rym świadczy się pracę. Z tego
tykryzysowe automatycznemu względu praca sezonowa w go-
przedłużeniu do 30 dni po od- spodarstwie rolnym jest chętnie
wołaniu stanu epidemii pod- wybierana przez cudzoziemców
legają zezwolenia na pracę czy przyjeżdżających do Polski w ce-
karty pobytu. Jak twierdzi In- lach zarobkowych
glot, prezes Personnel Sevice, Warto zaznaczyć, że mimo
umożliwia to dalszą pracę pra- kryzysu oczekiwania Ukraińców
cowników z Ukrainy z pomi- co do zarobków nie spadły. Po-
nięciem konieczności żmudnej dobnie jak i polscy pracownicy
operacji ubiegania się o pozwo- rańczowy i czerwony). W regio- ny wystarczająco zniechęca ich doszło także na nim może zy- sce swojego zamieszkania. nie są zainteresowani najniższą
lenie wg standardowych proce- nie gdzie obowiązuje czerwony, do powrotu. Można więc dojść skać polski rynek pracy. Wie- Ponieważ najistotniejsze dla możliwą płacą. Jak wskazuje Pul-
dur. czyli najwyższy, obowiązują do wniosku, że patrząc z punk- le Ukraińców, którzy nie będą Ukraińców są cele zarobkowe sHR żeby przyciągnąć pracownika
takie same restrykcje jak na tu widzenia polskiego rynku chcieli być wcieleni do wojska są oni skłonni do przemieszcza- z Ukrainy warto zaproponować
Utrudniony powrót początku kwarantanny. Tym pracy kwarantanna u naszych przyjadą pracować w Polsce. nia się za pracą, jeżeli dostaną mu dodatkowe korzyści w postaci
do kraju samym w takich miejscach wschodnich sąsiadów to dobra odpowiednią ofertę i bezpłat- zakwaterowania, darmowego In-
Powodem dla którego zamknięte są nie tylko centra informacja. Zmotywowani by zarabiać ne lub tanie zakwaterowanie. ternetu, transportu do pracy czy
Ukraińcy wciąż pracują w Pol- handlowe, sklepy czy szkoły Redukcja etatów w znacz- Choć jest to dodatkowe obcią- wyżywienia. Jest to o tyle zachęca-
sce może być też to w jaki spo- ale także zawieszone połącze- Konflikt rosyjsko-ukraiń- nym stopniu dotknęła pol- żenie finansowe dla pracodaw- jące, że dzięki temu więcej pienię-
sób epidemia przebiega w ich nia transportowe. Jak poda- ski korzystny dla polskie- skich pracowników, zwłaszcza cy, to ma też swoje plusy. Taki dzy zostaje w kieszeni pracownika
kraju. Obowiązuje tam bowiem je portal PulsHR, konieczność go pracodawcy pracowników tymczasowych. pracownik jest nie tylko lojalny, zza granicy. Ostatecznie bowiem
nowy system kwarantanny odbycia przez pracowników Dodatkowo konflikt zbroj- W przeciwieństwie do naszych ale także gotowy do podjęcia przyświeca im cel zarobkowy.
obejmujący cztery poziomy za- z Ukrainy po powrocie do kra- ny na Krymie jest coraz bar- sąsiadów z Ukrainy, Polacy nie się dodatkowych zleceń i pracy
grożenia (zielony, żółty, poma- ju dwutygodniowej kwarantan- dziej realny. Gdyby do niego są gotowi wyjechać poza miej- w nadgodzinach. dk
IV PLUSY dlaBIZNESU
na poziomie << GazetaInformator.pl
19 sierpnia 2020, nr 9 (314)

REGION | SPRAWY KONTROWERSYJNE

Koszty, który
P. Klima wzywa do przywrócenia szpitala
KATARZYNA CICHOŃ kolejnego wielkiego ronda na la w Raciborzu, podkreślając, nie mówił radnym miejskim
wyjeździe w kierunku Kato- że to konstytucyjny przywilej prawdy, ponieważ prawie trzy
Radny Piotr Klima, prze- wic, Rybnika, Wodzisławia, mieszkańców. Zdaniem ko- tygodnie przed sesją miejską
wodniczący Społecznego Ko- Jastrzębia. Te rozwiązania mitetu termin 1 październi- zarząd powiatu podjął rozpacz-
mitetu Walki o Ochronę Życia drogowe są z pewnością ko- ka 2020 roku jest optymalny liwą uchwałę kierowaną do wo-
i Zdrowia Mieszkańców Ziemi nieczne i pilne, ale nakładają i możliwy do wykonania. jewody, by ten doprowadził do
Raciborskiej, wezwał władze się na brak szpitala w Raci- powrotu pełnej działalności
województwa śląskiego, Sta- borzu. Nie możemy pozwolić, Komitet do starosty: szpitala, a pacjentów z covidem
rostę Powiatu Raciborskiego aby wciąż zwiększać czas do- dość kłamstw! umieścił w innych placówkach.
i Prezydenta Miasta Racibórz jazdu do szpitali w tych mia- Piotr Klima skierował tak- Ta uchwała zarządu powiatu
do pilnego zwrócenia miesz- stach. Kiedyś karetki pogo- że pismo do Zarządu Powia- w powiązaniu z informacjami,
kańcom miasta i powiatu Szpi- towia, które dowoziły ludzi tu Raciborskiego. - W trakcie jakich w trakcie sesji udzielił
tala Rejonowego w Raciborzu. z wypadków, z zawałami, uda- ostatniej sesji Rady Miasta, radnym starosta pokazuje całą
Radny podkreśla trudności rami, wylewami itd. potrze- w dniu 29 lipca, doszło do ko- obłudę i zakłamanie włodarza
mieszkańców związane z do- bowały kilku minut dojazdu lejnego, niepotrzebnego ataku powiatu. Z uchwały zarządu
jazdem do szpitali w ościen- do naszego szpitala, a z obrę- starosty na osobę przewodni- podjętej w dniu 8 lipca wyni-
nych miastach. – Wskazujemy bu gmin w powiecie kilkana- czącego Społecznego Komite- ka, że szpital jest w opłakanym
na wiele niedogodności, które ście. Dziś dojazd do najbliż- tu Walki o Ochronę Zdrowia stanie, że powiat raczej nie wi-
w przypadku jazdy do szpita- szych szpitali zajmuje ponad i Życia Mieszkańców Ziemi dzi możliwości zorganizowa-
li w innych powiatach, w tym godzinę. Przed kilkoma dnia- Raciborskiej. Te ataki osób od- nia pracy szpitala w systemie
karetek pogotowia, niezwykle mi mężczyznę z zawałem po- powiedzialnych za obecny stan hybrydowym, że został zdewa-
je utrudniają. Do nich nale- gotowie zabrało do Rybnika. szpitala na organizacje i oby- stowany potencjał zespołów za-
ży zaliczyć ogromne korki na W trakcie transportu okazało wateli podejmujących próby biegowych i operacyjnych. Dla-
ulicach miasta przy wyjeździe się, że szpital w Rybniku nie wyjaśniania całej sprawy i ra- czego o tym nie poinformował
w stronę Rybnika, Katowic, przyjmie pacjenta i skiero- towania lecznicy to prymityw- starosta radnych miejskich?
Gliwic, Wodzisławia, Jastrzę- wano karetkę do Jastrzębia. ne próby odwrócenia uwagi Chyba wiedział, jaką uchwa-
bia. Ludzie cierpią, ponoszą Takich i podobnych wypad- od nieudolności miejscowych łę podjął zarząd powiatu trzy
ofiary w imię czego? Błędnych ków można mnożyć, łącznie władz – napisał Piotr Klima. - tygodnie wcześniej! - czytamy
decyzji władz, których nie po- z porodami w karetkach. Lu- Oprócz tego w trakcie tej sesji w piśmie. Komitet wezwał za-
trafimy zrozumieć – napisał P. dzie umierają, bo nie można zaproszony starosta udzielał rząd powiatu do udzielenia in-
Klima. ich dowieźć na czas. Jest to radnym miejskim informacji formacji, na jakim etapie jest
granda, aby takie rzeczy dzia- o stanie szpitala oraz o roz- realizacja uchwały z 8 lipca
Dojazd do szpitali ły się we współczesnym świe- mowach prowadzonych z wo- i jakie czynności w tym kierun-
zajmuje godzinę cie! - napisał radny. Komitet jewodą. Informacja była prze- ku poczynił wicestarosta Ma-
Przewodniczący komite- wezwał odpowiedzialne wła- kazana w tonie uspakajającym, rek Kurpis odpowiedzialny za Trzeba innej wrażliwości aby dostrzegać problem drugiego człow
tu nawiązał do planowanej dze województwa śląskiego, podkreślającym starania władz jej wykonanie. - Komitet ape- wolnych terminów; zauważyć bezradość człowieka, który zasłabł
budowy ronda na ul. Rybnic- Starostę Raciborskiego i Pre- powiatowych o dobre rozwią- luje do starosty: dość kłamstw, z trudem przedziera się przez zakorkowane miasta; wczuć się w sy
kiej-Piaskowej, która dodat- zydenta Miasta Racibórz do zania dla szpitala (utworzenie trzeba wreszcie profesjonalnie kadziesiąt kilometrów, pozostawiony został na korytarzu gdzie pr
kowo utrudni komunikację. podjęcia natychmiastowej de- tzw. hybrydy), którego funk- zająć się ratowaniem naszego Trzeba beznamiętnego zobojętnienia aby zamknąć się na dialog
- W dniu dzisiejszym media cyzji i podania ostatecznego cjonowanie nie jest zagrożone. szpitala – czytamy na końcu przedkładać nad krzywdę innych.
poinformowały o budowie terminu przywrócenia szpita- Okazuje się jednak, że starosta pisma.

RACIBÓRZ – REKREACJA R E K L A M A

Rejs Kanałem Gliwickim


z Remigiuszem Rączką!
Czas na Polskę, czas Śląsk, czas na Gliwice! Miasto, które tak często
mijamy … kryje w sobie niejedną tajemnicę! W trakcie naszej
wycieczki poznamy losy Gliwic od czasów średniowiecza, przez erę
wielkiego przemysłu, II wojnę światową, aż po współczesność.
Wycieczkę zakończymy rejsem kulinarnym, na którym śląskie
przysmaki przygotuje dla nas sam Remigiusz Rączka!

nak nie tylko oczy, ale i podnie-


bienie. Ambasador marki „Ślą-
skie Smaki”na pewno miło nas
zaskoczy...
Szczegóły na stronie: www.
orinoko.pl
Zapisy i informacje udziela-
ne są w Raciborskim Centrum
Turystyki na ul. Opawskiej 38
(galeria Dukat, vis a vis E’Lec-
lerc) od poniedziałku do piątku
w godz 9.00 – 17.00, a w soboty
od 9.00-13.00. Telefon: 32 740
92 00

Każdy krok w trakcie wy- ka, a po intensywnym zwiedza-


cieczki (z przewodnikiem gliwic- niu będzie czas na sprawdzenie
kim) przybliży nas do poznania oferty gastronomicznej tętniącej
ORINOKO Art & Travel
niesamowitej historii Gliwic. Ra- życiem starówki.
diostacja przypomni nam ważny A na zakończenie dnia coś ul. Opawska 38
wątek w historii II wojny świato- extra: Rejs Kulinarny Kana- 47-400 Racibórz
wej, starówka ze swoją architek- łem Gliwickim ze znanym ku-
turą przeniesie nas do średnio- charzem Remigiuszem Rączką. +48 32 740 92 00
wiecza, Willa Caro to dumny W czasie 3 godzinnej żeglugi +48 515 739 642
świadek historii górnośląskiego statkiem Foxtrot zobaczymy port
przemysłu i jego twórców. Dzię- Gliwice, Hutę Łabędy, rezerwat www.orinoko.pl
ki wspinaczce na wieżę katedry kormoranów i śluzy Łabędy oraz
zobaczymy miasto z lotu pta- Dzierżno. Karmić będziemy jed- Artykuł sponsorowany
GazetaInformator.pl >> 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) PLUSY dlaBIZNESU V

ych nie widać


M. Kieca o pokrzywdzonych przedsiębiorcach

Fot. Ireneusz Burek


Powiat wodzisławski od 8 ki z koronawirusem. Sytuacja Marklowicach i Rydułtowach. - złami ofiarnymi prowadzenia
sierpnia znajduje się w czer- ta zdecydowanie nie sprzyja napisał Mieczysław Kieca. wyliczeń oraz ponosić konse-
wonej strefie, która obejmu- osobom prowadzącym działal- kwencje niespójnych działań.
je powiaty i miasta z dużymi ność usługową branż ujętych Pokonaliśmy już Liczba mieszkańców miasta
przyrostami zachorowań na w rozporządzeniu, w których epidemię? Wodzisławia Śląskiego wynosi
koronawirusa. Zdaniem prezy- dokonano zakazów i ograni- Prezydent Kieca zwrócił 47 992, natomiast liczba osób,
denta Mieczysława Kiecy decy- czeń. W związku z tym, iż owe także uwagę na niespójne dzia- u których stwierdzono wynik
zje o strefach mógł podjąć tylko przepisy niestety już obowią- łanie władz i sprzeczne komu- dodatni ogółem od początku
ktoś, kto nie rozumie specyfiki zują, apeluję o zorganizowanie nikaty. Jego zdaniem ogólna pandemii to 506, co stanowi 1%
Śląska. Włodarz szeroko argu- i przygotowanie dodatkowe- liczba zakażeń w Polsce nigdy ludności - wyliczył prezydent.
mentuje swoje stanowisko. - go wsparcia finansowego dla nie spadła do takiego pozio- - Sprawdzałem dokładnie,
Podejmowane przez Państwa pokrzywdzonych firm, gdyż mu, aby odwołać zagrożenie jak rozwija się sytuacja w ostat-
nagłe decyzje niosą za sobą wie- w żadnym wypadku nie może- i znieść podstawowe ogranicze- nich dniach. Rozmawiałem
le negatywnych konsekwencji, my przewidzieć jak długo ta sy- nia, a tym bardziej informować z przedstawicielami sanepidu
i co najważniejsze, nie są one tuacja jeszcze potrwa – czytamy o opanowaniu sytuacji. - Tym- oraz samorządowcami z okoli-
jednakowe dla wszystkich, jak w liście. czasem przedstawiciele rzą- cy. Takie decyzje mógł podjąć
miało to miejsce w pierwszym Prezydent Kieca przeana- du oraz najważniejsze osoby tylko ktoś, kto nie zna i nie ro-
etapie epidemii. Dodatkowe lizował liczbę chorych w po- w państwie wiele razy publicz- zumie specyfiki Śląska. Tu mia-
obostrzenia dotyczą wytypo- wiecie wodzisławskim i opisał nie mówiły, że epidemię już po- sto graniczy z miastem ściśle, tu
wanych branż i przedsiębior- swoje wątpliwości co do słusz- konaliśmy i w tej sytuacji moż- funkcjonujemy ramię w ramię
ców, którym ogranicza się ności oraz sprawiedliwości na więcej – napisał prezydent. z mieszkańcami okolicznych
działalność w poszczególnych sposobu wyznaczania stref. miejscowości. Spotykamy się
powiatach. Z wielu środowisk Włodarz podkreślił, że ilość Absurdalnie ograniczeni w zakładach pracy, sklepach,
napływają do mnie informacje, wykrytych zakażeń jest ściśle Prezydent podkreślił, że obiektach użyteczności… Jed-
że w związku z wprowadzony- związana z ilością przeprowa- bardzo duża grupa wodzisła- ni muszą nosić maseczki wszę-
mi między innymi na terenie dzanych testów. - Na bieżąco wian pracuje zawodowo w po- dzie, nie mogą prowadzić biz-
powiatu wodzisławskiego ob- dokonuję szczegółowej anali- bliskich zakładach w Republice nesu, bawić się na placu zabaw,
ostrzeniami, mieszkańcy ko- zy sytuacji, która ma miejsce Czeskiej, a te wymagają prze- inni… żyją bez większych prze-
rzystają z usług świadczonych w naszym mieście. Przykłado- prowadzania we własnym za- szkód. To jedno. Drugie? Dla-
w ościennych miejscowościach, wo, w okresie od 13.07.2020 kresie cyklicznych testów, czego wrzuca się nas wszystkich
które nie należą do strefy czer- do 13.08.2020 średnia stwier- niektóre nawet jeden raz na do jednego worka? W samym
wonej – napisał w liście do mi- dzonych pozytywnych wyni- tydzień. Wszystkie pozytyw- mieście nie mamy specjalnego
nistra zdrowia Łukasza Szu- ków na jeden dzień wynosi 3 ne wyniki testów spływają do wzrostu zachorowań, nie bory-
mowskiego prezydent Kieca. osoby. Tutaj trzeba zaznaczyć, miejskich i powiatowych sta- kamy się z licznymi przypad-
wieka. Aby... zobaczyć kolejki w przychodniach, w których nie ma Włodarz miasta uważa, że w tych danych mieszkań- tystyk. - Sytuacja ta powin- kami zakażeń. Nie chcemy być
ł na ulicy, wyobrazić sobie co dzieje sie w karetce, która na sygnale że pokrzywdzonym firmom ców miasta również są zacho- na najlepiej zobrazować poja- absurdalnie ograniczeni! Mam
ytuację staruszka, który przywieziony do szpitala oddalonego o kil- należy się dodatkowe wspar- rowania górników pracujących wiające się wątpliwości co do także nadzieję, że przedsiębior-
rzyszło mu czekać pięć godzin na transport do domu. cie finansowe. - Ograniczenie w pobliskich kopalniach węgla słuszności i sprawiedliwości cy, którzy znów ponoszą straty,
g z potrzebującymi. Arogancji i braku skrupułów aby własne cele działalności przedsiębiorców kamiennego, gdzie były robione typowania stref. Niestety Wo- uzyskają pomoc i rekompensa-
w kolorowych strefach nie jest masowe wyniki testów, między dzisław Śląski, tak jak również tę – napisał na Facebooku pre-
/I/ kluczowym elementem wal- innymi w Jastrzębiu Zdroju. inne miasta, mogą stać się ko- zydent Mieczysław Kieca.

REGION – RYNEK PRACY

Przedsiębiorco - weź udział w badaniu!


Ankieta Uniwersytetu Ekonomicznego umożliwi identyfikacje problemów zrównoważonego rozwoju z jakimi mierzą się przedstawiciele
firm naszego regionu.
Fot. Freepik

Pracownicy rybnickiej Filii


Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach wraz z partne-
rami z uczelni z Włoch, Sło-
wenii, Republiki Północnej
Macedonii, Litwy i Chorwa-
cji prowadzą prace nad mię-
dzynarodowym projektem
„Economics of Sustainabil-
ty” (Gospodarka wyważone- społeczeństw, spadek udzia- z dynamicznym charakterem
go rozwoju) finansowanym ze łu pracujących w populacji oczekiwań względem pracow-
środków programu Unii Eu- i zagrożone systemy emery- ników. Niezbędna jest otwar-
ropejskiej Erasmus+ (Part- talne, należy uwzględnić po- tość biznesu na współpracę
nerstwa Strategiczne). trzebę wykonywania pracy z placówkami edukacyjnymi,
Wyważone, odpowiedzial- zarobkowej również po prze- rozwój form kształcenia du-
ne decyzje i zachowania doty- kroczeniu wieku emerytalne- alnego oraz kształcenia przez
czą wszystkich uczestników go przez większą liczbę osób. całe życie w procesie aktywi-
życia społeczno- gospodarcze- Wynika stąd potrzeba zapew- zacji zatrudnienia na lokal-
go i mogą obejmować spek- nienia sprzyjających warun- nym rynku pracy.
trum zagadnień począwszy od ków pracy osobom z różnych Funkcjonowanie i rozwój
sfery produkcji i konsumpcji, grup wiekowych, ze szczegól- firm lokalnych zgodnie z zasa-
poprzez relacje w zakresie za- nym uwzględnieniem potrzeb dami odpowiedzialności wy-
trudnienia, finansów, ochrony osób starszych. Z kolei postęp maga również odpowiednich
środowiska, aż po zagadnienia technologiczny pogłębia brak relacji i wsparcia ze strony
związane z dziedzictwem kul- dzony do programów naucza- ważonego rozwoju gospoda- w nim również ujęte pyta- dostosowania umiejętności sektora finansowego, jawno-
turowym czy komunikacją nia we wszystkich uczelniach rek i społeczeństw. nia dotyczące kształtowania posiadanych przez pracow- ści i trwałości zasad współ-
międzykulturową. Projekt jest partnerskich. W kolejnych Realizatorzy projektu ze systemu edukacji i kształce- ników do oczekiwanych przez pracy, równości praw i obo-
wieloetapowy. etapach, w oparciu o wyniki strony polskiej podjęli prace nia kadr, wspierania rozwo- przedsiębiorców. wiązków oraz współdzielenia
Do przeprowadzenia badań i sprecyzowane zagad- dotyczące identyfikacji pro- ju umiejętności i zdobywania Odpowiedzialny rozwój ryzyka biznesowego firm.
pierwszego etapu badań au- nienia zostanie przygotowa- blemów zrównoważonego nowych kwalifikacji. Z ko- w zakresie zatrudnienia ozna-
torzy zapraszają przedstawi- ny podręcznik, który posłuży rozwoju z jakimi mierzą się lei analiza zasad współpracy cza zatem przede wszystkim
cieli jednostek gospodarczych w realizacji nauczania przed- przedstawiciele firm naszego z sektorem finansowym ma na organizację pracy w sposób
działających w regionie. Ana- miotu (dostępny online rów- regionu. W tym celu zosta- celu wskazanie deficytów i za- sprzyjający rozwojowi za- Wypełnij ankietę
liza wyników pozwoli na dia- nież dla odbiorców zewnętrz- ła opracowana ankieta. Kwe- grożeń, jak również możliwo- sobów ludzkich, tak aby za- na temat rynku pracy:
gnozę istotnych dylematów nych) oraz seria warsztatów stionariusz obejmuje aspekty ści płynących z rozwijania re- równo obecnie, jak i w przy-
odpowiedzialnego rozwoju, co dla studentów i uczniów szkół dotyczące zatrudnienia i wa- lacji i wykorzystania zasobów szłości utrzymać motywację,
posłuży jako fundament opra- w regionie, w celu przygo- runków pracy gwarantują- finansowych w sposób sprzy- zdolność do zatrudnienia,
cowania wspólnego sylabusa towania projektów z zasto- cych posiadanie kadry mo- jający wyważonemu rozwojo- zaangażowanie, a także za-
nowego przedmiotu Econo- sowaniem grywalizacji dla gącej sprostać oczekiwaniom wi firm. pewnić możliwości aktuali-
mics of Sustainability, który stymulowania zachowań ko- dynamicznie rozwijających Mając na uwadze zmiany zacji wiedzy i umiejętności https://tiny.pl/7533x
następnie zostanie wprowa- rzystnych z perspektywy wy- się branż gospodarki. Zostały demograficzne, starzenie się specjalistycznych w związku
VI PLUSY dlaBIZNESU 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ REKREACJA

Bezpieczniej w Parku Jordanowskim


Radny Stanisław Borowik nagłośnił temat przemocy i wandalizmu grupy dzieci w Parku Jordanowskim.

Fot. Katarzyna Przypadło


katarzynacichoń jechał rowerem lider tej gru- ne i oddane do użytku. M. Fita
py i chciał wjechać rowerem przypomniał także, że do obsłu-
Odnowiony Park Jorda- z częścią grupy na teren ogród- gi ogródka zostały przydzielone
nowski został oficjalnie otwar- ka. Pani, z którą rozmawia- osoby, które są odpowiedzial-
ty w czerwcu tego roku, a już łem natychmiast wskazała, że ne m.in. za nadzór i kontro-
po dwóch miesiącach słyszymy to on katował tę dziewczynkę. lę nad urządzeniami, czystość
o aktach wandalizmu i przemo- Zablokowałem wjazd tej gru- w toaletach, prace porządko-
cy na terenie ogródka. Sprawę py i zacząłem rozmowę, aby we, koszenie, nawadnianie
poruszył radny Stanisław Bo- powstrzymać ich do wjecha- czy dezynfekcję. W godzinach
rowik, do którego dotarły in- nia na teren ogródka. Zada- popołudniowych pojawiają
formacje od zaniepokojonych łem pytanie, dlaczego wczoraj się dodatkowe patrole Straży
rodziców. S. Borowik opisuje kopałeś dziewczynkę, a teraz Miejskiej, które mają za zada-
sytuacje, do których dochodzi chcesz wjechać rowerem pod nie zwiększyć bezpieczeństwo
na terenie parku, jego zdaniem zakaz. Odpowiedź była, że on przebywających tam osób, a ak-
przywódcą grupy jest 11 lub wprowadzi ten rower, a jeżeli ty wandalizmu są zgłaszane od-
12-letni chłopak, który stwo- pan chce zadzwonić na policję powiednim służbom.
rzył coś na wzór - jak określa to to informuję pana, że mój wu- – W tym miejscu należy
radny - młodocianego gangu. jek jest policjantem i nic z tego również przypomnieć, że nad
Grupa łamie wszelkie regula- nie wyniknie. Jego gwara do bezpieczeństwem dzieci prze-
miny i zakazy, strasząc dzieci, osób starszych dawała dużo bywających na terenie ogródka
które przychodzą bez rodzi- do życzenia, a jego cwaniac- oraz za wszelkie szkody przez
ców. - Otrzymałem informację, two i lekceważenie stanowiło nie wyrządzone odpowiadają
że owa grupa rozpędzając się podstawę, aby z tym młodzień- rodzice. Dlatego podjęto rów-
z górki rowerami i wjeżdżając cem zajął się psycholog - uwa- nież działania informujące
na dróżkę komunikacyjną po- ża radny. Mając na uwadze o bezpieczeństwie i odpowie-
trąciła dziewczynkę, która z za- potencjalne zagrożenie, S. Bo- dzialności za nasze wspólne do-
krwawioną twarzą z płaczem rowik zadzwonił do Komen- bro, jakim jest Ogródek Jorda-
uciekła do domu. Mimo inter- danta Straży Miejskiej. Zwrócił nowski. Wierzę, że te działania
wencji przebywających tam ro- się też do prezydenta, proponu- pomogą w zwiększeniu kontroli
dziców nie skutkują ani prośby, jąc montaż kamer, obserwację oraz bezpieczeństwa nad prze-
ani groźby. 23 lipca 2020 roku dróg czy zatrudnienie osoby, bywającymi tam osobami. Ca-
w okolicy huśtawek doszło do która będzie czuwała nad prze- ły czas jednak na bieżąco będę
pobicia i kopania dziewczynki, strzeganiem regulaminu parku. monitorować sytuację i w ra-
uczynił to lider tej grupy – mó- Od 4 czerwca nadzór na zie konieczności odpowiednio
wi Stanisław Borowik. parkiem sprawuje OSiR. Wi- reagować. Dziękuję za zainte-
Radny osobiście wybrał ceprezydent Michał Fita prze- resowanie się tematem i mam
się do parku, aby rozeznać sy- kazał, że zamówiono dwie do- nadzieję, że również dzięki te- 4 czerwca raciborski Park Jordanowski zapełnił się dziećmi. Jego rewitalizacja była inwestycją
tuację. - Gdy zacząłem rozmo- datkowe kamery po tym, gdy mu dzieci przebywające na te- wyczekiwaną od wielu lat. Podczas wielkiego otwarcia na najmłodszych raciborzan czekały lody,
wę z panią, która była świad- zgłoszono brak wystarczającej renie ogródka będą bezpieczne balony i nowa infrastruktura. Park zajmuje powierzchnię 6380 m². Koszt realizacji inwestycji to
kiem pobicia i kopania dzień ilości tego sprzętu. Wkrótce – odpowiedział na interpelację 2 999 452,79 zł, z czego ponad 70% pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wcześniej dziewczynki, nad- mają one zostać zamontowa- wiceprezydent Michał Fita. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

RYBNIK – REKREACJA ŻORY – REKREACJA

Niedobczyce z nowym Ekologiczne kąpielisko


placem zabaw coraz bliżej
Na terenie parku im. Henryka Czempiela W Żorach-Roju powstanie nowoczesny, całoroczny ośrodek rekreacyj-
powstał nowoczesny plac zabaw. no-wypoczynkowy, którego sercem będzie ekologiczne kąpielisko.
Fot. W. Troszka (UM Rybnik)

Fot. UM Żory

Basen w Roju jest nieczynny od kilku lat. W jego miejscu ma powstać ekologiczne kąpielisko.

Główną funkcją zrewita- pejskiego Funduszu Rozwoju dwa oddzielne postępowania


lizowanego obiektu będzie Regionalnego oraz 484 822,90 przetargowe – na projekt oraz
kąpielisko, a dodatkowo od- zł z budżetu państwa. usługi budowlane. Ogłoszono
nowione zostaną także kor- już przetarg na zaprojektowa-
ty do tenisa ziemnego, boisko Eko czyli jak? nie, uzyskanie niezbędnych
do siatkówki plażowej wraz Ekologiczny charakter bę- decyzji administracyjnych oraz
ze stalową trybuną zewnętrz- dzie polegał na rezygnacji ze pełnienie nadzoru autorskie-
ną, znajdująca się na terenie szkodliwych środków che- go dla przebudowy kąpieliska
Wykonane w parku prace z amfiteatrem oraz budowa kowego parku im. Henryka ośrodka zieleń oraz wchodzące micznych. Woda w żorskim w Żorach-Roju. Spodziewa-
objęły budowę placu zabaw zaplecza, obejmującego po- Czempiela w kontekście proce- w jego skład budynki technicz- kąpielisku będzie filtrowana my się, że w tej formule prze-
dla dzieci wraz z urządzenia- mieszczenia dla artystów oraz su rewitalizacji dzielnicy Nie- ne. Obecnie trwają procedury metodami biologicznymi, nie- targi zostaną rozstrzygnięte,
mi zabawowymi, ogrodzeniem toalety publiczne. Przy musz- dobczyce w Rybniku”, który przetargowe. szkodliwymi dla zdrowia i śro- a cała inwestycja zrealizowana
i bezpośrednią zielenią towa- li koncertowej znajdować się obejmie zarówno plac zabaw, Na projekt pod nazwą dowiska. w terminie – mówi Anna Uj-
rzyszącą. Parkowa inwestycja będzie scena z niezależnym jak i przebudowę muszli kon- „Ośrodek rekreacyjny w Żo- ma, Pełnomocnik Prezydenta
kosztowała 198 276,00 zł. zadaszeniem. certowej. Wartość projektu to rach-Roju: przestrzeń wypo- Finał za dwa lata Miasta. Inwestycja ma być go-
W przyszłości, w ramach Miasto Rybnik ubiega się 3 291 784,57 zł, wartość dofi- czynku, rekreacji i integracji - Urząd Marszałkowski towa z początkiem sezonu let-
rewitalizacji parku, planowa- też o unijne dofinansowanie do nansowania to 3 002 232,37 zł. mieszkańców” Miasto pozy- Województwa Śląskiego wy- niego w 2022 roku.
na jest też przebudowa ist- realizacji projektu pn. „Zwięk- skało dofinansowanie w wyso- raził zgodę na podzielenie
niejącej muszli koncertowej szenie funkcjonalności zabyt- c kości 4 120 994,65 zł z Euro- przedmiotu zamówienia na c
GazetaInformator.pl >> 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A

ABONAMENT

Masz problem
z zasięgiem?
Czas na przerzutkę na Plusa!

LAKIERNICTWO T. W. SERWIS GABINET


MONTAŻ
POJAZDOWE ELEKTROMECHANIKA BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY MECHANIKA
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
ul. Wodna 13, Racibórz
Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872 (3 piętro) MOSKITIERY
602 611 613 Racibórz, ul. Ocicka 163 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
KOLEJNE

50
KARTY

%
TANIEJ

12 GB
NA KAŻDEJ
KARCIE

ROZMOWY,
SMS-Y, MMS-Y
BEZ
LIMITU
PLUS.PL
Dotyczy wybranych wariantów ofert.
Rabaty dostępne przy zachowaniu
warunków Regulaminów Promocji
i programu smartDOM. Szczegóły
w Regulaminach „PLUS. III” i
„smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet,
Telefon” na plus.pl Maksymalna liczba
umów z rabatem 50% wynosi 3 umowy.

Przyjdź i sprawdź!
Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 352020-08-12
PLUS_07495_ABO_81,5x265_Wodzisław Śląski.indd 1
zł 14:28:53 ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION FOTOWOLTAIKA

Jak wybrać wykonawcę? 10 zasad dobrego wyboru


Przedstawiamy 10 zasad dobrego wyboru, które umożliwią nawiązanie współpracy z rzetelną firmą wykonawczą
i ułatwią wybór systemu o dobrych parametrach.

Fot. Freepik
Co sprawdzić, aby dobrze wy- 2. Czy firma instalator- rzystać. Jeżeli firma z bardzo Czy dysponujemy odpowied-
brać? ska posiada ubezpiecze- krótkim stażem oferuje nam nią ilością niezacienionego
nie OC? dłuższą gwarancję niż konku- miejsca do zlokalizowania
1. Jak długo wykonawca Problemy zawsze mogą rencja, powinniśmy podejść modułów?
działa na rynku i jakie ma się zdarzyć, więc lepiej, aby- do tego z dużą ostrożnością.
doświadczenie? śmy mieli pewność, że nasze 9. Czy oferowany sprzęt
Konieczne jest dobre roz- ewentualne szkody mogą 6. Jakie są warunki ser- jest wysokiej jakości?
poznanie rynku lokalnego, zostać pokryte z ubezpiecze- wisowania instalacji? Czy moduły posiadają od-
sprawdzenie, kto ma na kon- nia. Jak szybka jest reakcja na powiednio wysokie parametry
cie sporo instalacji, przejrze- błędy pracy i uszkodzenia in- techniczne oraz spełniają wy-
nie referencji, ale również 3. Czy firma zapew- stalacji? Jak wygląda ich sys- magania norm jakości? Czy
kontakt z klientami takiej fir- nia sprawny kontakt tem opieki serwisowej? producent modułów jest no-
my, najlepiej takimi, którzy i oferuje przejrzyste towany w rankingu Tier 1 lub
użytkują instalację od dłuż- informacje techniczne, 7. Jakim zespołem dyspo- innych niezależnych zestawie-
szego czasu. Wtedy uzyskamy wiarygodne kalkulacje nuje wykonawca? niach? Czy moduły są podda-
najwięcej informacji co do te- kosztów, itd. Czy firma posiada własną wane niezależnym testom? Czy
go, jak sprawdza się instalacja Przygotowana dla nas ekipę montażową oraz czy producent modułów lub falow-
podczas dłuższej eksploatacji kalkulacja powinna zawie- instalatorzy mają odpowied- nika prowadzi serwis i dystry-
- czy spełnia oczekiwania i czy rać nie tylko informacje na nie uprawnienia? Sporo firm bucję w Europie?
pojawiały się jakieś problemy temat kosztów oraz parame- korzysta z podwykonawców,
w trakcie użytkowania. Jeże- trów technicznych, ale rów- Jeżeli problemy z wykonawcą zaczynają się już na etapie jednak pamiętajmy, że chodzi 10. W jaki sposób będzie
li firma działa bardzo krót- nież szacowane dane doty- początkowym, ryzykujemy, że tak samo problematyczny nie tylko o sprawny montaż, prowadzony nadzór nad
ko (np. poniżej roku), należy czące ilości produkowanej będzie montaż i późniejsza opieka serwisowa. ale i późniejszą opiekę serwi- parametrami pracy insta-
szczególnie dokładnie spraw- energii, okresu zwrotu z in- sową w przypadku ewentual- lacji?
dzić jej ofertę i jakość pracy. westycji itp. Dopytajmy rów- 4. Z kim współpracuje 5. Jakie są warunki gwa- nych poprawek, napraw czy Czy będziesz miał dostęp
Nie chodzi o to, aby piętno- nież o sposób rozplanowania wykonawca? rancji oferowanego nam wymiany sprzętu. do parametrów pracy instala-
wać niedawno powstałe fir- modułów czy poprowadze- Czy wykonawca jest au- systemu? cji za pomocą telefonu komór-
my, jednak w ich przypad- nia tras kablowych. Jeżeli toryzowanym partnerem Sprawdźmy zakres opieki 8. Czy dobór instalacji kowego lub serwisu www? Czy
ku powinniśmy być bardziej problemy z wykonawcą za- producentów lub dużych do- gwarancyjnej oraz jej długość. został właściwie przepro- monitoring pracy instalacji bę-
ostrożni – krótka historia to czynają się już na etapie po- stawców? Nie jest to waru- Nie zawsze długa gwarancja to wadzony? dzie również prowadzony przez
niższa wiarygodność i nieco czątkowym, ryzykujemy, że nek konieczny, jednak może realna korzyść – zweryfikujmy Czy proponowana instala- firmę wykonawczą?
większe ryzyko (czasami re- tak samo problematyczny on stanowić dodatkowy ar- warunki takiej gwarancji, gdyż cja odpowiada naszemu rocz-
kompensowane korzystniej- będzie montaż i późniejsza gument za wyborem danej nie zawsze będziemy mieli rze- nemu zużyciu i nie jest niepo- Patryk Swoboda
szą ceną). opieka serwisowa. firmy. czywistą możliwość z niej sko- trzebnie przewymiarowana? (Planergia.pl)

REGION – JAKOŚĆ POWIETRZA RADLIN – EKOLOGIA

Trują w środku lata Blok energetyczny w Koksowni


Na skrzynkę mailową akcji Karny Kopciuch nawet w środku lata Radlin z dofinansowaniem
napływają zgłoszenia budynków, które zatruwają powietrze.
Wyprodukowana energia elektryczna i ciepło będą przeznaczone na
Fot. materiały prasowe

„Nie możemy nawet otwo-


rzyć okna, bo dym jest cały czas potrzeby własne koksowni oraz odbiorców zewnętrznych: miesz-
wyczuwalny w powietrzu”, „Ko- kańców Radlina oraz KWK ROW Ruchu Marcel.
min kuchenny non stop kopci –

Fot. Mirosław Cichy


smród okropny”, „Upał, ponad Ponad 34 mln zł przeznaczy
30 stopni, a tu smród że wyjść Wojewódzki Fundusz Ochro-
nie można. I żeby to pierwszy ny Środowiska i Gospodarki
raz…”, „Mamy sąsiadkę, która Wodnej w Katowicach na dofi-
nas truje nawet w temperaturze nansowanie w formie pożyczki
ponad 20°C”, „Masakra. Wodę budowy bloku energetyczne-
grzeją, a na wiosce cuchnie. I nie go opalanego gazem koksow-
widzi taki nic poza końcem wła- niczym w Koksowni Radlin.
snego nosa. I nie czepiam się lu- Umowę podpisali Tomasz Bed-
dzi ubogich, bo widzę, jakie fury cze doliczyć ponowne zgłoszenia dów! To pokazuje, jak wciąż sła- narek, prezes WFOŚiGW w Ka- Zaplanowana inwestycja wała mocą elektryczną ok. 28
stoją na podwórku” – takie ko- tych kopciuchów, które już wcze- ba jest w polskim społeczeństwie towicach oraz członkowie za- obejmuje budowę bloku ener- MWe oraz mocą cieplną ok. 37
mentarze i wiadomości regu- śniej zostały wezwane do więk- świadomość ekologiczna. W tego rządu JSW Koks S.A. – Iwona getycznego, który będzie wy- MWt. Wyprodukowana ener-
larnie pojawiają się na stronie szej dbałości o środowisko, a któ- typu przypadkach nie możemy Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyń- twarzał energię elektryczną gia elektryczna i ciepło będą
internetowej akcji Karny Kop- re nie wykazują żadnej poprawy już mówić o biedzie materialnej, ski. oraz ciepło użytkowe w proce- przeznaczone na potrzeby wła-
ciuch. Mieszkańcy wielu pol- – łącznie ponad 100 zgłoszeń. ale o biedzie mentalnej – mówi - To proekologiczna inwe- sie kogeneracji, czyli w najbar- sne koksowni oraz odbiorców
skich miejscowości są rozgory- Jak powstają te „letnie kop- Emil Nagalewski z projektu Wyj- stycja, dzięki której niezago- dziej efektywny sposób, w jed- zewnętrznych: mieszkańców
czeni postawą swoich sąsiadów, ciuchy”? – Przede wszystkim ście Smoga. spodarowany gaz koksowni- nym procesie technologicznym. Radlina oraz KWK ROW Ruch
którzy zatruwają powietrze na- przez rozpalanie kotła, by pod- Przypominamy, jeśli czujecie czy zostanie wykorzystany do Podstawowym paliwem będzie Marcel.
wet w środku lata. grzać wodę na potrzeby gospo- się zatruwani przez swoich sąsia- produkcji energii elektrycznej, gaz koksowniczy pochodzą- Całkowity koszt inwestycji,
Od początku maja organi- darstwa domowego. Jak widać, dów możecie wysłać anonimowe ciepła i ogrzewania wody, zasi- cy z procesu technologicznego której zakończenie zaplanowa-
zatorzy akcji przyjęli 71 zgło- niektórym właścicielom budyn- zgłoszenie poprzez formularz na lającej mieszkańców Radlina. baterii koksowniczej Koksow- no na ostatni kwartał 2021 ro-
szeń nowych kopciuchów – nie ków żal wydać kilkaset złotych, stronie www.karnykopciuch.pl. A dzięki zaawansowanym tech- ni Radlin. Elektrociepłownia ku, wyniesie 289 mln złotych,
tylko ze Śląska, ale także m.in. by zamontować u siebie elek- Organizatorem akcji Karny Kop- nologicznie rozwiązaniom pro- zostanie wyposażona w dwa z czego ponad 34 mln złotych
z Dolnego Śląska, Wielkopol- tryczne podgrzewacze wody. Co ciuch jest grupa medialna tuPol- ekologicznym mieszkańcy Ra- kotły parowe, turbinę parową to środki WFOŚiGW w Kato-
ski, Małopolski, Mazowsza czy gorsza, mamy wiele sygnałów, ska. dlina zyskają czystsze powietrze upustowo-kondensacyjną oraz wicach.
z woj. świętokrzyskiego oraz po- że w lecie z powodu braku opału – mówi Tomasz Bednarek, pre- instalację redukcji emisji tlen-
morskiego. Do tego należy jesz- wraca proceder spalania odpa- C zes WFOŚiGW w Katowicach. ków azotu i będzie dyspono- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
RACIBÓRZ EKOLOGIA

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”


w trasie po województwie śląskim
Podczas spotkania można skonsultować zakres prac na swojej nieruchomości czy złożyć wniosek o dofinansowanie
w programie „Czyste Powietrze”.
KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. Katarzyna Przypadło


- dostarczenie dokumentów po-
twierdzających dochód uzyska-
W trasie po województwie ny w 2019 r.,
śląskim jest Mobilne Biuro Pro- - dostarczenie numeru rachun-
gramu „Czyste Powietrze”. Jest ku bankowego,
to pilotażowy, wakacyjny pro- - znajomość powierzchni użyt-
gram, który powstał z inicjaty- kowej budynku oraz rok odda-
wy Ministra Klimatu Michała nia budynku do użytkowania.
Kurtyki. Akcja ta realizowana „Czyste Powietrze” to kom-
jest przez dwa Wojewódzkie pleksowy program, którego
Fundusze Ochrony Środowiska celem jest zmniejszenie lub
i Gospodarki Wodnej – w Kato- uniknięcie emisji pyłów i in-
wicach i Krakowie. Pilotażowy nych zanieczyszczeń wprowa-
projekt potrwa do końca sierp- dzanych do atmosfery przez
nia tego roku. W ciągu dwóch domy jednorodzinne. W jego
wakacyjnych miesięcy Mobil- ramach można uzyskać dofi-
ne Biura będą odwiedzać ślą- nansowanie do zadań realizo-
skie i małopolskie gminy, tak poprawy jakości powietrza nie Dostajemy sygnały, że jest bar- i przed Urzędem Gminy w Nę- muszą spełnić poniższe wy- wanych w budynkach jedno-
by dotrzeć do jak największej tylko w wielkich aglomeracjach, dzo wiele osób, zainteresowa- dzy. 28 sierpnia zawitają do magania: rodzinnych, m.in. do wymiany
liczby mieszkańców. Eksperci ale również w małych miejsco- nych wymianą starych kotłów Rydułtów (rynek, godz. 09:00- - obecność wszystkich współ- nieefektywnego źródła ciepła
z WFOŚiGW w Katowicach od- wościach – zaznaczył minister i termomodernizacją swojego 11:00), Krzyżanowic (pl. przy właścicieli nieruchomości obję- na paliwo stałe na źródło eko-
powiadają na pytania dotyczące klimatu Michał Kurtyka. domu, które chętnie skorzy- GZOKSiT, ul. Zamkowa 48, tej dofinansowaniem, logiczne, modernizacji instala-
termomodernizacji czy wymia- Pierwszą gminą w woje- stałyby z dofinansowania na godz. 12:00-14:00) i Godowa - obecność współmałżonka cji centralnego ogrzewania oraz
ny tzw. kopciuchów oraz co naj- wództwie śląskim, gdzie dotar- ten cel, ale przyjazd do siedzi- (parking przy Urzędzie Gmi- wnioskodawcy (jeśli wniosko- instalacji ciepłej wody użytko-
ważniejsze – pomogą wypełnić ło Mobilne Biuro WFOŚiGW by Funduszu w Katowicach lub ny, 15:00-17:00). Spotkania dawca pozostaje w związku mał- wej, ocieplenia domu czy wy-
wnioski o dotacje. w Katowicach, była Pszczyna. naszych biur w Bielsku-Białej odbywają się z zachowaniem żeńskim oraz pozostaje w usta- miany okien i drzwi.
- Spotkania na żywo z oso- Do końca sierpnia eksperci chcą i Częstochowie to dla nich czę- wszystkich zaleceń Głównego wowej wspólnocie majątkowej), Więcej informacji o progra-
bami, które doradzą w kwestii dojechać do jak największej licz- sto zbyt duże obciążenie – mó- Inspektora Sanitarnego, tak by - dostarczenie numeru księ- mie można znaleźć na stronie
możliwych rozwiązań termo- by osób i pomóc im w wypełnia- wi Tomasz Bednarek, prezes były bezpieczne dla mieszkań- gi wieczystej nieruchomości internetowej WFOŚiGW w Ka-
modernizacyjnych czy też poka- niu wniosków o dotacje na wy- WFOŚiGW w Katowicach. ców. Zainteresowani uzyska- w formacie AA0A/00000000/0 towicach, pod nr 32 60 32 252
żą, jak wypełnić wniosek w pro- mianę tzw. kopciuchów oraz 14 sierpnia eksperci udzie- niem dofinansowania chcący (gdzie A to litera, a 0 to cyfra), lub pisząc na czystepowietrze@
gramie, to kolejny krok w celu termomodernizację domu. – lali rad na rynku w Raciborzu złożyć wniosek na miejscu - dostarczenie numeru działki, wfosigw.katowice.pl.

RACIBÓRZ – EKOLOGIA REGION – EDUKACJA

Szkodliwy eternit znika Rudy, Olza i Bluszczów z dofinan-


z krajobrazu Raciborza sowaniem na Zielone Pracownie
Dotychczas miasto podpisało 36 umów z mieszkańcami Raciborza Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Łączna suma dofinansowania
na udzielenie grantów na demontaż wyrobów i materiałów budow- na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.
lanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użytko-

Fot. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej


58 Zielonych Pracowni po-
wych oraz odtworzenie pokrycia dachowego. wstanie w placówkach oświa-
towych województwa śląskiego
Fot. Urząd Miasta Racibórz

Projekt oczyszczania Raci- dzięki dotacji Wojewódzkiego


borza z odpadów zawierających Funduszu Ochrony Środowiska
azbest jest już w fazie realizacji. i Gospodarki Wodnej w Katowi-
– W efekcie przeprowadzonego cach. To efekt rozstrzygniętego
w ubiegłym roku naboru wnio- konkursu „Zielona Pracownia’
sków do projektu określiliśmy 2020”. Na konkurs wpłynęły 104
potrzeby i zakres zadań inwesty- wnioski. Łączna suma dofinan-
cyjnych dotyczących wymiany sowania na budowę wszystkich
azbestowych pokryć dachowych. pracowni wynosi ponad 1,7 mln kursie mogły wziąć udział pla- ki Wodnej w Katowicach prze-
Nabór kierowany był do miesz- Zakres prac finansowanych nalnego Programu Operacyjnego zł. - Pomysł, wykorzystanie prze- cówki oświatowe z terenu wo- znaczył ponad 10,2 mln zł na
kańców Raciborza, zarówno w ramach grantu obejmuje: prace Województwa Śląskiego 2014- strzeni, funkcjonalność, estety- jewództwa śląskiego, w tym te, utworzenie 308 zielonych pra-
osób fizycznych, jak i przedsię- związane z demontażem elemen- 2020. Wartość projektu to 1 501 ka, kreatywność, innowacyjność nagrodzone we wcześniejszym cowni w województwie śląskim.
biorców – informuje magistrat. tów azbestowych, odtworzenie po- 202,44 zł, w tym dofinansowanie rozwiązań, różnorodność pomo- konkursie „Zielona Pracownia_ Dotację przyznano m.in.
Dotychczas miasto podpi- krycia dachu, transport i utylizację UE: 1 426 142,32 zł. Projekt po- cy dydaktycznych, wyposażenia Projekt’2020”. Nadesłano 104 gminie Kuźnia Raciborska w wy-
sało 36 umów z mieszkańcami odpadów oraz uprzątnięcie terenu trwa do 30.09.2021 r. Do zakoń- i sprzętu – to główne elementy, zgłoszenia, spośród których wy- sokości 30 000 zł na Zieloną Pra-
Raciborza na udzielenie gran- po robotach rozbiórkowych. czenia przewiduje się usunięcie które ocenialiśmy przy wyborze łoniono 58 najlepszych. Na stwo- cownię w SP im. Jana III Sobie-
tów na demontaż wyrobów Dofinansowanie udzielane elementów zawierających azbest Zielonych Pracowni – wyjaśnia rzenie ciekawego i ekologicznego skiego w Rudach – „Leśna kraina
i materiałów budowlanych za- jest w ramach projektu pn.: „Po- w 102 obiektach łącznej masie Tomasz Bednarek, prezes WFO- miejsca nauki w placówce oświa- wokół nas” oraz gminie Gorzyce:
wierających azbest z budynków prawa stanu środowiska natural- 153,30 Mg i powierzchni 13936,6 ŚiGW w Katowicach. towej, można było uzyskać do 30 SP w Bluszczowie – „Zielony
mieszkalnych i użytkowych oraz nego w mieście Racibórz poprzez m², co stanowi ok. 22% ogólnej Celem konkursu jest utwo- tys. zł dotacji. bluszcz”, dotacja w wysokości 29
odtworzenie pokrycia dachowe- oczyszczenie miasta z odpadów ilości odpadów azbestowych zin- rzenie szkolnej pracowni na Podsumowując 6 edycji 954,87 zł oraz w ZSP w Olzie –
go. Docelowo podpisane zosta- zawierających azbest” współfi- wentaryzowanych na terenie Ra- potrzeby nauk przyrodniczych, konkursów – „Zielona Pracow- „W dolinie Odry i Olzy”, dotacja
ną 102 umowy grantowe. Łączna nansowanego w 95% ze środków ciborza. biologicznych, ekologicznych, nia_Projekt” oraz „Zielona Pra- w wysokości 29 983,10 zł.
wartość dotychczas udzielonych Europejskiego Funduszu Rozwo- geograficznych, geologicznych cownia” – Wojewódzki Fundusz
grantów wynosi ok. 480 tys. zł. ju Regionalnego w ramach Regio- KP i chemiczno-fizycznych. W kon- Ochrony Środowiska i Gospodar- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 19 sierpnia 2020, nr 9 (314)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Zaszczep się przeciw grypie


Główny Inspektor Sanitarny zachęca do szczepienia się przeciw grypie,
zwłaszcza w czasie pandemii.
katarzyna cichoń precyzyjna diagnostyka. O ile autorytety naukowe metodą GIS przekonuje, jak ważne
w przypadku koronawirusa je- profilaktyki i w istotny sposób jest, aby z tej formy profilaktyki
Jak zapowiadają medyczne steśmy na etapie poszukiwań zmniejszają ryzyko hospitali- korzystali Ci, którzy mają częsty
środowiska naukowe, jesienią skutecznych metod profilaktyki, zacji i zgonu z powodu grypy. kontakt z innymi, a więc lekarze,
prawdopodobnie zmierzymy się o tyle w przypadku grypy istnieje Z danych naukowych wynika, pielęgniarki, nauczyciele czy po-
z drugą falą epidemii COVID-19. już dostępna i, jak zaznacza GIS, że osoby, które się zaszczepią, licjanci. – Od każdego z państwa,
O tej porze roku odnotowuje skuteczna szczepionka. mogą być bardziej odporne na od każdej pojedynczej osoby, któ-
się także zwiększoną liczbę za- Główny Inspektor Sanitar- zakażenie SARS-CoV-2 jesienią ra wzmocni swoją odporność po-
chorowań na grypę. Nałożenie ny i Konsultant Krajowy w dzie- i zimą, kiedy może nas czekać przez szczepienia, w jakiejś mierze
się zakażeń obu wirusów bę- dzinie Zdrowia Publicznego za- druga fala epidemii. Natomiast zależy zdrowie nas wszystkich. Je-
dzie stanowiło spore wyzwanie chęcił do szczepienia się przeciw zakażenie wirusem grypy może śli państwo będziecie bezpieczni,
dla ochrony zdrowia. Objawy grypie, zwłaszcza w czasie pan- zwiększać ryzyko infekcji koro- bezpieczne będzie również wasze
chorobowe mogą być łudząco demii. - Szczepienia na grypę są nawirusem – informuje Główny otoczenie – mówi Główny Inspek-
podobne, ważna będzie więc uznaną i rekomendowaną przez Inspektor Sanitarny. tor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Fot. Freepik

Zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego w obecnej sytuacji epidemiologicznej szczepionka


przeciwko grypie jest prawdziwym darem.

REGION – ZDROWIE

Jak przetrwać upał?


Jedną z kluczowych zasad w czasie upałów jest picie
dużej ilości wody.
Wysokie temperatury, tak skórę kremem z filtrem UV, na organizmu lub udaru cieplnego.
lubiane przez nas w czasie wa- głowę załóż czapkę lub kapelusz, Odradza się też spożywania alko-
kacji, mogą stanowić zagrożenie a oczy chroń okularami przeciw- holu, który odwadnia organizm.
dla zdrowia, a nawet życia. Pa- słonecznymi z filtrem. Warto W czasie upałów, pod żadnym
miętajmy wtedy o piciu wody - postawić na lekką, jasną odzież, pozorem, nie zostawiajmy w sa-
nalepie niegazowanej. W gorące która wspomoże właściwą ter- mochodzie dzieci ani zwierząt,
dni świetnie sprawdzą się lekkie moregulację. Lepiej unikać wy- temperatura w nagrzanym aucie
posiłki przyjmowane regularnie, siłku fizycznego, który może może sięgnąć nawet 60°C!
aby dodatkowo nie obciążyć or- doprowadzić do odwodnienia,
ganizmu. Koniecznie zabezpiecz utraty minerałów, przegrzania c
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
19 sierpnia 2020, nr 9 (314)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza w niedzielę gentynie, Chile, Izraelu, Chinach, Francji, Niemczech, Czechach, Przypominamy, że ciągle pojawiają się nowe nagra-
23 sierpnia o godzinie 19:00 na recital pt. „Piosenka Węgrzech. Współpracuje lub współpracował z wieloma różny- nia w ramach projektu Kultura: on/off!
jest dobra na wszystko” w ramach Ogrodu Kultury. mi formacjami muzycznymi, m.in. z Wojciechem Brzezińskim,
Omniris Casuso, Katarzyną Groniec, Pauliną Kujawską, Marią
Meyer, Justyną Motylską, Edi Sanchezem, Renatą Przemyk,
Magdą Steczkowską, Basią Stępniak – Wilk, Grzegorzem Tur-
nauem, Jadwigą Wrońską, Teatrem Powszechnym w Radomiu.

Joga pod gołym niebem

Blok teatralny zamknęliśmy monodramem „Szczur bezbarw-


ny” ze świetną rolą Marcina Franaszka – do zobaczenia na
W repertuarze piosenek lat 20. i 30. wystąpią Karolina Hanik naszym kanale na Youtube (szukajcie nas pod: rckredaktor).
(wokal) oraz Jarosław Hanik (piano). Koncert jest bezpłatny i od- Kolejną częścią jest Teatr tańca. W pierwszym odcinku, który
będzie się w ogrodzie DK Strzecha (ul. Londzina 38). również możecie zobaczyć na Youtube, wystąpiły instruktorki
Karolina Hanik – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Kato- Skazy – Manuela Krzykała oraz Magdalena Mosek.
wicach na kierunku edukacja Artystyczna w zakresie sztuki mu- Już nie możemy doczekać się kolejnych materiałów!
zycznej. Pedagog, aktorka telewizyjna, wokalistka specjalizująca Ostatni tydzień sierpnia upłynie w RCK pod znakiem jogi! Pamiętajcie, że formuła warsztatów jest otwarta - zarówno
się w szeroko pojętym nurcie piosenki artystycznej, piosenki te- 24, 26 i 28 sierpnia od 9:00 do 10:00 zapraszamy miłośnicy danej ze sztuk posiądą wiedzę, techniki oraz meto-
atralno-aktorskiej i jazzowej. Laureatka czołowych miejsc wie- wszystkie dzieci w wieku od 10 lat na poranną jogę, która dy, które przydadzą im się w doskonaleniu swojego warszta-
lu ogólnopolskich Festiwali Piosenki Artystycznej. Współpracu- oprócz podstawowej praktyki będzie zawierać elementy te- tu, jak i osoby nie związane z daną dziedziną nauczą się wy-
je m.in. z krakowskim kabaretem Loch Camelot, Marią Meyer, atru. Zajęcia są bezpłatne!!! korzystywać różne techniki i ćwiczenia w życiu codziennym.
Katarzyną Groniec, Łukaszem Majewskim, Piotrem Dąbrówką. 25 i 27 sierpnia w godz. 9:00 – 10:30 odbędą się zaję- Różne sztuki łączymy w jeden projekt-nadając całości rys te-
Jarosław Hanik - pianista jazzowy, aranżer, akompaniator, pe- cia jogi dla dorosłych. Koszt to tylko 10 zł za jeden dzień! atralny. Podsumowaniem projektu będzie materiał video „the
dagog, kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szy- Nie możecie sobie tego odmówić – relaks i spokój pośród zie- best of” prezentujący poszczególne fragmenty bloków tema-
manowskiego w Katowicach. Członek międzynarodowego stowa- leni ogrodu RCK DK Strzecha (ul. Londzina 38). Wszystko to tycznych z ujęciem scen zakulisowych.
rzyszenia nauczycieli śpiewu International Voice Teacher Of Mix. pod przewodnictwem Grażyny Tabor. Śledźcie nasze media społecznościowe a na pewno nie umknie
Pianista jazzowy. Akompaniator wielu znakomitych wokalistów, Na zajęcia przynieście ze sobą matę lub koc oraz oczywiście Wam żaden odcinek!
w tym także laureatów Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Arty- dobry humor! Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
stycznej. Jako pianista koncertował w Brazylii, Urugwaju, Ar- Obowiązują wcześniejsze zapisy pod 32 415 72 39 Kultury w ramach programu Kultura w sieci.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 4 WRZEŚNIA

COOLTURALNY POCZĄTEK WEEKENDU - SLAJDOWISKO “WIETNAM W KADRZE”

Podróż po Wietnamie po- DK STRZECHA, ul. Londzina


winna trwać wiele tygodni. piątek 4.09.2020
Aby dotknąć historii połącze- godz. 19:00
nia południowej i północnej
części kraju, wielowiekowej Zobacz zapowiedzi
walki o niepodległość i im-
ponującej ery komunizmu,
trzeba założyć wygodne bu-
ty, wyjść na ulice i słuchać
ludzi... Slajdowisko „Wiet-
nam w kadrze”, poruszającą
tematykę życia w Wietnamie
przedstawi Ireneusz Burek,
w ramach „Coolturalnego po-
czątku weekendu z Racibor-
skim Centrum Kultury”.
Reklama 19 sierpnia 2020, nr 9 (314) << GazetaInformator.pl
REGION RĘKODZIEŁO R E K L A M A

Po swoje marzenia
– od pasji po biznes
Swoją pasję tworzenia klimatycznych wnętrz połączyła ze sposo-
bem zarabiania na życie. Sprawdź ofertę sklepu Klimatycznie.pl.

Zakochana w niepowta- być inspiracją na prezent oraz cebooku Klimatycznie.pl oraz


rzalnych wystrojach wnętrz, ozdoby, które zdaniem właści- do odwiedzenia sklepu stacjo-
zauroczona niebanalnymi do- cielki sklepu KLIMATYCZNIE. narnego w Chałupkach przy
datkami do domu spełniła PL są nieodzownym elemen- ul. Długiej 55.
swoje marzenie o posiadaniu tem wykończenia. Możemy
własnego biznesu. Prowadzi również zaczerpnąć porad do- KLIMATYCZNIE.PL
sprzedaż on-line – transmisje tyczących wystroju i urządza- Aneta Zagata
na żywo poprzez Facebooka nia wnętrz lub zaopatrzyć się
oraz stacjonarny uroczy skle- w odrestaurowane meble, któ- ul. Długa 55
pik „z duszą”. Wśród asorty- re oddają charakter firmy. 47-460 Chałupki
mentu znajdziemy interesu- Serdecznie zapraszamy do
jące dekoracje, które mogą zapoznania się z ofertą na Fa- Artykuł sponsorowany

RACIBÓRZ – USŁUGI

Nowa rzeczywistość z korzyścią dla klientów


Załoga salonu Canal+ zgodnie stwierdza, że przeobrażenia, jakie zaszły, okazały się być korzystne nie tylko dla konsultantów,
ale co cenniejsze, dla klientów Canal+.
Szanowni Czytelnicy! samego, którego mogę odwiedzić, go salonu, jak i klienci, dostoso-
Obserwujemy ogromne kiedy sytuacja z Covid się zmieni. wawszy się do nowych realiów
zmiany w naszej codzienności. Każdy z nas jest odbiorcą usług. osiągają zadowolenie. Taki rodzaj
Każdy z nas, mniej czy bardziej Każdy chciałby mieć możliwość znajomości, zaufania. I to w ob-
został zmuszony do zmiany obsługi w komfortowych warun- liczu niepewności dziejącej się,
przyzwyczajeń. Każda dziedzina kach. Nie ma większego kom- niestety, od kilku miesięcy. Lock-
życia, każde najmniejsze ogni- fortu, ponad ten domowy. To down nauczył nas innego patrze-
wo gospodarki przeszło pewne- największa korzyść, jaką przy- nia na klienta. Są potrzeby, ter-
go rodzaju metamorfozę. niosła pandemia, zgodnie twier- miny, zdarzenia losowe, mówią
Dzisiaj odwiedzamy Salon dzą konsultanci. I dodają, że co- pracownicy salonu. Trzeba nam
Canal+ Auchan Racibórz, do- dziennie dzwoniąc do klientów, normalności, dlatego zawsze
dajmy, że jest to wiodący w ran- bo przecież są to i osoby starsze, odbieramy telefony. Swoją
kingach w Polsce punkt obsługi i zapracowane, i bardzo wyma- życzliwością i profesjonalizmem
klienta w zakresie usług telewizji gające, dowiadują się, że naresz- zdziałamy sporo. Dodają na ko-
satelitarnej. To zobowiązuje. cie wiadomo, z kim rozmawiamy, niec - nie podawajcie naszych
kto nas obsługuje. Poznają nas po imion, nasi klienci i tak je znają,
Stawiamy pytanie, czy głosie. Żartują, życzą wszystkiego po przeczytaniu telefony będą
Covid zmienił procedury dobrego i zdrowia. I dziękują nie- się urywać, to też wynik zmiany
obsługi? jednokrotnie za fachową pomoc. związanej z koroną...
Okazuje się, że załoga salo- Konkluzja nasuwa się
nu zgodnie stwierdza, że prze- sama, zarówno pracownicy te- Artykuł sponsorowany
obrażenia, jakie zaszły, okazały
się być korzystne nie tylko dla zem bardzo elastycznie. Dowia- I teraz najważniejsza
konsultantów, ale co cenniejsze, duję się, że mogę wybrać pakiet sprawa, bo przecież rozmawia-
dla klientów Canal+. ciekawych kanałów operato- my o zmianach. Obsługujemy
Z ciekawością rozpoczyna- ra Canal+, przedłużyć umowę, z zachowaniem wszystkich
my wywiad.. Zacząć należy, że zmienić ją wskutek zaistniałych środków bezpieczeństwa,
rozmawiamy z profesjonalną nowych potrzeb mojej rodziny, jakie nakłada na nas reżim sa-
obsługą. Padają cyfry, procenty, mogę zakupić internet mobilny nitarny, informuje konsultant.
pokazują ofertę, ulotki dla klien- w trzech wariantach oraz do- Dodatkowo od marca tego roku
tów. Z tego wszystkiego wyni- datkowo przenieść mój numer każdy abonent, ten wieloletni, jak
ka, że można tu przyjść z każdą telefonu, by radykalnie obni- i nowy nie musi odwiedzać nas
sprawą, każdym zapytaniem, żyć opłaty. Najniższy pakiet na osobiście, wystarczy, że spotka
wątpliwością. Pomagają wy- tv zakupię w cenie 19,99zł, do się ze swoim doradcą telefo-
brać, doradzają, mają znaczną tego telefon za 9,99zł i internet nicznie. I to jest umiejętność do-
wiedzę techniczną, a to cenne. domowy za 19,99zł. Brzmi do- stosowania się do nowej rzeczy-
Zarówno nowe umowy telewi- brze. Do wyboru oferta dla ki- wistości. Wystarczy zadzwonić do
zyjne, jak i te trwające obsługują biców sportu oraz koneserów salonu Canal+ Auchan Racibórz,
zgodnie z procedurami ale zara- filmów. by usłyszeć swojego doradcę, tego

You might also like