CURSUL 8 Conţinut: • • • Present perfect( formare şi utilizare); Diferenţe între formele de trecut şi Present Perfect; Traducerea şi interpretarea unui

text.

APLICATIE Traduceţi propoziţiile: 1. They have been maried for 40 years. 2. They were maried for 40 years. 3. He has worked here for ten years(since 1984). 4. He worked here for ten years and then he left for “ATLASSIB”. 5. She has lived in China for five years(since 1999). 6. She lived in China for five years and then she left for Paris. 7. Have you ever been to America? 8. Did Marco Polo ever go to America? 9. Did your grandmother always live in Galaţi? 10. I went to England when I was at school. 11. Look! I have bought a hat! What do you think of it? 12. I bought a hat in “Modern” yesterday. It costs 10 USD. 13. Tom has last his job.He’s unemployed. 14. He last his job last week.He is looking for a job! Ei sunt căsătoriţi de 40 ani.(şi vor fi) Au fost căsătoriţi 40 ani .(au divorţat, au murit etc.) 3. El lucrează aici de 10 ani.(din 1984) 4. El a lucrat aici 10 ani şi a plecat şi a plecat la “ATLASSIB”. 5. Ea locuieşte în China de cinci ani.(din 1999) 6. Ea a locuit în China cinci ani şi apoi a plecat la Paris. 7. Ai fost vreodată în America?(eşti aici, eşti viu) 8. Marco Polo a fost vreodată în America?(el e mort) 9. Bunica ta a locuit întotdeauna în Galaţi?(e moartă) 10. Am fost în America când eram la şcoală. 11. Priveşte! Mi-am luat o pălărie! Ce crezi? 12. Mi-am luat o pălărie de la “Modern” ieri.Costă 10 USD. 13. Tom şi-a pierdut serviciul.E şomer! 14. El şi-a pierdut slujba săptămâna trecută.Îşi caută de lucru. DECI Când acţiunea a început şi s-a terminat în trecut, într-un moment bine precizat, când se vorbeşte despre un obicei trecut, inexistent în prezent, se foloseşte trecutul 1. 2.

simplu.Când nu se precizează momentul sau acţiunea continuă, efectele se văd acum, se foloseşte. PRESENT PERFECT formează astfel : - afirmativ : I….they + TO HAVE(prezent)+ verb
• Se

+ ED (verb regulat)

forma a III a(verb neregulat) - negativ : I….they + TO HAVE(prezent)+ NOT + verb(+ed/forma a III a) - interogativ : TO HAVE(prez) + I….they + verb(+ed/forma a III a)? Forma a III a vezi lista de verbe neregulate Ex: to do – did – done = a face (verb neregulat, este pe listă) forma a III a to play – played = a (se) juca (verb regulat, nu este pe listă) Exemple : Has he done his work yet? (El şi-a făcut treaba?) Yes, he has (he’s) done his work. (Da, a făcut-o !) No, he hasn’t done his work yet. (Nu, n-a făcut-o încă!) Have you washed your car?(Ţi-ai spălat maşina?) Yes, I have (I’ve) washed my car.(Da, am spălat-o!) No, I haven’t washed my car yet.(Nu, n-am spălat-o încă!) • Se traduce în limba română prin perfect compus (a trăit, a lucrat, am fost) sau prin prezent, în funcţie de utilizare. • Utilizarea lui Present Perfect: 1. Pentru a exprima acţiuni care au început în trecut dar se continuă şi-n prezent.Se folosesc adverbe ca : ever(vreodată), never(niciodată), often(adesea), always(întotdeauna), seldom=rarely, before(înainte), till now=so far(până acum). Ex: I have often visited your town.(Ti-am vizitat des oraşul.) He has never been to London.(El n-a fost niciodată la Londra.) You haven’t played bridge so far. Obs.Pentru întrebări se mai foloseşte “how long” iar în răspunsuri se folosesc: SINCE + momentul când a început acţiunea(anul, ziua etc) FOR + perioada de când a început acţiunea (câţi ani, câte zile, luni…) Ex: How long have you lived in Galaţi?(De când locuieşti în Galaţi?) I’ve lived here since 1982/for 20 years.(Locuiesc din 1982/de 20 ani.) 2. Pentru a exprima acţiuni care au început şi s-au sfârşit în trecut dar la un moment neprecizat(fără referire la timp sau doar cu o referire superficială la o perioadă recentă.).Se folosesc adverbe ca: just(tocmai), recently(recent), aldready(deja),yet(încă)=folosit in întrebări şi negaţii. Ex: They have just arrived.(Ei tocmai au sosit.) You have already finished your work.(Deja ţi-ai terminat treaba.) I have not washed my hair yet.(Încănu m-am spălat pe cap.)

3. Pentru a exprima acţiunicare au avut loc în trecut la un moment neprecizat dar ale căror efecte se vad acum. Ex. I’ve lost my key and I can’t enter the house. (Mi-am pierdut cheia şi nu pot intra în casă.) He has washed the car, it’s clean now! (Şi-a spălat maşina, e curată acum!) Se pot folosi şi adverbele HARDLY Şi SCARCELY. Acestea sunt cuvinte cu sens negativ , de aceea se folosesc cu verbul la afirmativ şi se combină cu cuvinte afirmative ca any, ever, anybody, anything etc. Dacă se pun primele în propoziţie, pentru accentuarea efectului, atunci OBLIGATORIU auxiliarul (HAVE) se inversează cu subiectul. Ex. Hardly has she gone out when the phone rang. (Doar ce-a ieşit când a sunat telefonul.) Never before have I seen such a monster! (N-am mai văzut niciodată un aşa monstru!) APLICATIE Puneţi verbele din paranteze la timpul potrivit şi traduceţi propoziţiile: 1. I (buy) a new computer and I (sell) my old one. 2. First (offer) it to a friend but he (refuse) it. 3. So, I (put) an ad in the paper and yesterday this man (come) along and (buy) it from me for USD 200. 4. I (put) the money on my card straight away. Acelaşi lucru pentru propoziţiile: 1. (Have you read) Robinson Crusoe? 2. I (started) reading it a few days ago and I (have almost finished) it now. 3. I (have often thought) that it would be exciting ti live on a desert island. 4. I (have never been) on a boat by myself but last year I (spent) three days by myself in the mountains. PARTICULARITATI ALE LIMBII ENGLEZE I) 1. 2. 3. 4. 5. Traduceţi : She works in London. They stopped at Grinley on their way to London. We stopped for one night at Şiviţa, last week. Oh! I have some friends who have lived there for years. The plane landed at Paris on the way to Indonesia.

Obs. at= la, în in=în DAR pentru numele unor locuri, at se foloseşte dacă oprirea este foarte scurtă în locul respectiv sau nu prezintă importanţă, locul este considerat un punct în spaţiu.At se foloseşte şi pentru locuri importante dar prin care se trece doar. Şi atunci când este vorba despre un loc de muncă sau o instituţie există tendinţade a folosi at : at work, at school, at the office, at church. Atenţie! … avem in the country, in hospital Traduceţi : He has reacted as a soldier. He has reacted like a soldier. He works as a taxi-driver when he was in London. As a student she got into the show at a reduced price. She speaks like her mother, in a very soft voice. Do like me, buy a lottery ticket! 7. Do as I do, buy a lottery ticket! 8. Do as in school! Obs. as = ca, în calitate de like = ca, la fel ca şi, asemeni Intr-o engleză “îngrijită”, se foloseşte as înaintea unei prepoziţii sau propoziţie. Ex. 7 (as=cum) as + propoziţie 8 (as=ca ) as + prepoziţie Obs. Pentru traducerea şi interpretarea unui text conţinând noţiunile predate până acum, vezi paginile xerografiate(fişe). II) 1. 2. 3. 4. 5. 6.