www.glassrpske.

com

^etvrtak
20. januar 2011.

Broj 12.421 Godina LXVIII
Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

DRU[TVO

Izbor doma}ih izvo|a~a za autoput razvojna {ansa Srpske
странa 7

HRONIKA

Inspektor Komqenovi} pred hap{ewe uzeo 2.000 maraka mita
странa 14

SPORT

Dragica Drapi} najboqa u RS, ali ne i u Trebiwu
странa 43

USTAVNI SUD RS PRIHVATIO ZAHTJEV KLUBA BO[WAKA
FOTO: GLAS SRPSKE

Sud 2007. donio pravosna`nu presudu protiv urednika “Patriota“

^etiri godine ne izvr{avaju presudu protiv Vaskovi}a
странa 5

ODLUKA O PREMIJERU 31. JANUARA
Sastanak predsjednika Srbije i Republike Srpske u Beogradu

VLADA RSm u tehni~kodi a mandatu ro redovn

U vrijeme dok sam bio potpredsjednik SDS-a Dragan ^avi} davao je naloge pojedincima, firmama i javnim preduze}ima da daju novac Vaskovi}u za “Patriot“. Ko god nije ispunio taj zadatak, odmah se na{ao na udaru tih novina, ka`e \ekanovi}

DANAS

Stevo Jovi~i} najstariji u Srpcu

странa 3

Vijek pro`ivi, qekara ne vidi странa 8

Izbor Vlade RS potpuno legitiman i radi se o zloupotrebi prava veta u Vije}u naroda. Bo{wa~ki veto nije samo hir, nego politi~ki bezobrazluk, koji je do{ao od strane SDP-a i bo{wa~kih politi~kih partija, rekao Dodik. Mali} novu Vladu o~ekuje u funkciji do kraja januara

Jedino rje{ewe dogovor tri naroda
Milorad Dodik i Boris Tadi} FOTO: GLAS SRPSKE

Uo~i Jovawdana u Srpskoj odr`ana tradicionalna svetkovina

странa 2

Sa liderom SDP-a BiH Zlatkom Lagumxijom ne mo`e se napraviti nikakva programska saradwa, jer su programi ove stranke, u su{tini, antidejtonski i antibosanski, rekao Dodik

Hrabri mladi}i plivali za Krst ~asni
странa 9

2 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Policija u BiH danas je ja~a, br`a, boqa nego ikad.

Vijesti dana
Odluka suda u Jerusalimu

[tefan Feler, {ef EUPM-a u BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

Izrael }e izru~iti Aleksandra Cvetkovi}a
JERUSALIM - Sud u Jerusalimu donio je ju~e odluku da Aleksandar Cvetkovi} koji je uhap{en u Izraelu pod optu`bom za ratne zlo~ine na podru~ju Zvornika bude izru~en BiH. Odlukom suda Cvetkovi} }e ostati u pritvoru tokom pripreme izru~ewa. Cvetkovi} je uhap{en na zahtjev Tu`ila{tva BiH, a osumwi~en je za u~e{}e u ubistvu od 1.000 do 1.200 Bo{waka na farmi “Brawevo” u blizini Zvornika. On je bio pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske RS, a ranije su ga ispitivali istra`ioci Ha{kog tribunala. U Tu`ila{tvu BiH o~ekuju da }e vlasti Izraela u {to kra}em roku ispuniti uslove za izru~ewe Cvetkovi}a. Sud BiH odredio je ju~e jednomjese~ni pritvor Bo`idaru Kuveqi osumwi~enom za genocid u Srebrenici zbog postojawa bojazni da bi mogao ometati krivi~ni postupak uticajem na svjedoke i sau~esnike. Kuveqa je uhap{en 18. januara u ^ajni~u, a osumwi~en je da je kao slu`benik Specijalne brigade policije Centra za obuku “Jahorina“ pri MUP-u RS u~estvovao u strijeqawu zarobqenih Bo{waka iz Srebrenice. G. O.
FOTO: ROJTERS

Hag
Tadi} je naglasio da niko ne treba da ima dilemu oko saradwe Srbije sa Ha{kim tribunalom isti~u}i potpunu politi~ku opredijeqenost Srbije, kao i opredijeqenost “u operativnom smislu“. - Srpske bezbednosne snage i Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine daju maksimum da se preostali optu`eni za ratne zlo~ine prona|u, uhapse i privedu pravdi rekao je Tadi}.

Boris Tadi} i Milorad Dodik

Sastanak predsjednika Srbije i Republike Srpske u Beogradu

Sa liderom SDP-a BiH Zlatkom Lagumxijom ne mo`e se napraviti nikakva programska saradwa, jer su programi ove stranke, u su{tini, antidejtonski i antibosanski, rekao Dodik
Cvetkovi} u sudu u Izraelu

Jedino rje{ewe dogovor tri naroda
pri pa dne mjes to mi nis tra inostranih poslova, jer je u prethodnom sazivu na toj funkci ji bio pred sta vnik Bo{waka - izjavio je poslije sastanka Dodik. Dodik je rekao da Srpska `e li da spro ve de izbor ne rezultate tako da Hrvat bude predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH, odnosno da to bude politi~ki predstavnik Hrva ta, a ne pri pa dnik hrvatskog naroda. - Nas interesuju ~etiri ministarska mjesta i spremni smo da to uzmemo, a ko se nalazi sa druge strane, mawe nam je va`no - naglasio je predsjednik RS. Dodik je kazao da se sa liderom SDP-a BiH Zlatkom Lagumyijom ne mo`e napraviti nikakva programska saradwa, jer su programi ove stranke, u su{tini, “antidejtonski i antibosanski“.

Zahtjev Ha{kog tu`ila{tva

Za biv{e ~elnike Herceg Bosne 240 godina zatvora
ZAGREB - Ha{ko tu`ila{tvo zatra`ilo je za {estoricu biv{ih politi~kih i vojnih ~elnika Herceg Bosne 240 godina zatvora, prenose hrvatski mediji. Maksimalnih 45 godina zatvora zatra`eno je za Jadranka Prli}a, Slobodana Praqka, Milivoja Petkovi}a i Brunu Stoji}a, dok je Valentinu ]ori}u predlo`ena kazna od 35 godina, a Berislavu Pu{i}u od 25 godina zatvora. [es tor ka je op tu `e na za u~es tvo vawe u udru `e nom zlo~ina~kom poduhvatu protje ri vawa bo{wa ~kog sta novni{tva iz dijelova BiH na te ri to ri ji Her ceg Bo sne s ciqem pri pa jawa Hrvatskoj.

Hrvatski intelektualni zbor

Zagreb treba da za{titi Hrvate u BiH
MOSTAR - Hrvatski intelektualci u BiH podr`ali su ju~e internacionalizaciju hrvatskog pitawa u BiH i pozvali zvani~ni Zagreb da umjesto izjave predsjednika i premijera Hrvatske objavi platformu o pravednoj borbi hrvatskog naroda za jednakopravnost u BiH. - Pozdravqamo aktivnije ukqu~ivawe Hrvatske u rje{avawe goru}ih pitawa u BiH. Mislimo da je Hrvatska trebala nastupiti s ja~im dokumentom nego {to je izjava, koja je u me|unarodnoj diplomatiji najbla`i dokument kojim se izra`avaju stavovi jedne dr`ave. Najavqena platforma bila bi boqe, preciznije i sveobuhvatnije rje{ewe - zakqu~eno je na sjednici rukovodstva Hrvatskog intelektualnog zbora u Mostaru.

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} ponovio je ju~e u razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske Mi lo ra dom Do di kom da Srbija smatra da se do rje{ewa politi~ke situacije u BiH mora do}i dogovorom tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Tadi} i Dodik su u Beogradu razmijenili mi{qewa o po li ti ~koj si tu aci ji u BiH i Srbiji, regionalnoj saradwi, evropskim integracijama i ekonomskoj situaciji, javile su agencije. - Republika Srpska nije protiv formirawa vlasti na nivou BiH i Savjeta ministara, ali na principu rotaci je, a Srbi ma tre ba da

SRBIMA ^ETIRI ministarstva i po{tovawe rotacije
Dodao je da ~iwenica da RS prvi put sna`no i jedinstve no nas tu pa na ni vou BiH, {to ukqu~uje gotovo sve po li ti ~ke par ti je, pred stavqa no vi kva li tet ko ji ne sumwivo da je zna ~a ja wenim politi~kim stavovima. Dodik je rekao da ne zna za sastanak u Berlinu na kome bi lideri vode}ih poli-

KAMENGRAD
Proslavqeni srpski re`iser Emir Kusturica na ju~era{wem sastanku sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom prezentovao je projekat “Kamengrad“ u Vi{egradu za ~iju su izgradwu pripreme u punom jeku. Predsjednik Srpske rekao je da je veoma zadovoqan vi|enim, istakav{i da }e Kamengrad biti jedan od za{titnih znakova Republike Srpske. U Vi{egradu }e se uskoro pojaviti bilbordi na kojima }e biti predstavqen Kamengrad.

ti~kih partija iz BiH ovih dana trebalo da razgovaraju sa wema ~kom kan ce lar kom Angelom Merkel o problemu formirawa vlasti u BiH. - Ne znam za taj sastanak, nisam dobio nikakav poziv. Veoma je nepristojno da mi se ta kvi sas tan ci za ka zu ju pre ko sarajevskih me dija dodao je on. Do dik je re kao da RS smatra da popis stanovni{tva treba da bude sproveden na nivou cijele BiH, ali ne da se odredbom vlast formira po popisu iz 1991. godine do ne zna se kojeg vremena. - RS je pri hva ti la da osno va za stru ktu ri rawe vlasti u BiH bude 1991. godina do 2014. godine, a da posli je to ga va `i posqedwi popis - rekao je Dodik. Istakao je da ga raduje {to Srbija dobro razumije si tu aci ju u BiH, jer je ta zemqa po tpi snik i ga rant Dejtonskog sporazuma. Dodik je rekao da je sa Tadi}em razgovarao i o zajedni~kim projektima u energetici, privredi, kulturi i obrazovawu.

Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije

www.glassrpske.com
Za{to nikoga ne ~udi to {to je Klub Bo{waka u Vije}u naroda RS ~ak 30 puta u pet godina pokrenuo proceduru za za{titu vitalnog nacionalnog interesa? Mislim da je i wima samima to postalo besmisleno. ^iwenica da je Ustavni sud odbacio skoro sve wihove zahtjeve, dovoqno govori o tome koliko su bili smisleni. vinodrag.ovich@gmail.com Bilo bi veoma dobro kada bi preduze}a iz Srpske dobila posao gradwe autoputa Bawaluka - Doboj. Dodjeqivawe velikih poslova predstavqa spas za doma}e gra|evince, koji bi za sobom povukli i srodne grane. millosh_livajic@yahoo.com

Nema optu`nica protiv 392 Bo{waka
BAWALUKA - Vijest da se u Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije nalaze optu`nice protiv 392 dr`avqanina BiH, koju su ju~e objavili sarajevski mediji, potpuna je dezinformacija. Re kao je ovo za “Glas Srpske“ zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije Bruno Vekari}. List “Oslobo|ewe“ objavio je ju ~e da je pra vo su |e Srbije krajem decembra pro{le godine po~elo da radi na op tu `ni ca ma pro tiv 392 Bo{waka, dr`avqanina BiH, za koje se sumwa da su po~inili ratne zlo~ine nad 988 srpskih vojnika i civila, me|u kojima su i dvije djevoj~ice, iz srebreni~ke i bratuna~ke op{tine. - U Tu`ila{tvu Srbije ove optu`nice nema - naglasio je Vekari}. On je dodao da je saradwa izme|u Tu`ila{tva Srbije i Tu`ila{tva BiH u posqedwe vrijeme poja~ana.

VIJEST o optu`nici potpuna dezinformacija
- Dogovoreno je da }e sve te`e slu~ajeve ratnih zlo~ina ova dva tu`ila{tva rje{avati zajedno - naveo je Vekari}. Tu`ioci BiH i Srbije u

decembru pro{le godine postigli su dogovor o potpisivawu spo ra zu ma ko ji }e omogu}iti razmjenu dokaza u kri vi ~nim dje li ma ra tnih zlo~ina izme|u dva tu`ila{tva. Na sastanku je dogovoreno da tekst sporazuma sa~ini Radna grupa u kojoj }e biti po dva predstavnika oba tu`ila{tva. V. [.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 3

BAWALUKA - Raspored obaveza predsjednika Vlade Hrvatske Jadranke Kosor za budu}i period jo{ nije stigao do nas i trenutno nemamo informacija o tome kada bi ona mogla ponovo da najavi posjetu BiH, kazali su ju~e “Glasu Srpske“ u Vladi Hrvatske. - Premijer je trenutno van Zagreba. Nismo dobili nikakav novi pro-

Ne zna se kada }e Jadranka Kosor posjetiti BiH

gram kako bismo eventualno imali vi{e informacija o datumu kada bi mogla da posjeti BiH - rekli su u Vladi. Kosorova je trebalo u utorak da stigne u najavqenu posjetu BiH, ali je wena posjeta otkazana jer avion zbog magle nije mogao da sleti na sarajevski aerodrom. V. K.

Ustavni sud Republike Srpske prihvatio zahtjev Kluba Bo{waka

Izbor Vlade RS potpuno legitiman i radi se o zloupotrebi prava veta u Vije}u naroda. Bo{wa~ki veto nije samo hir, nego politi~ki bezobrazluk koji je do{ao od strane SDP-a i bo{wa~kih politi~kih partija, rekao Dodik. Mali} novu Vladu o~ekuje u funkciji do kraja januara
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Kona~na odluka o izboru premijera RS 31. januara
kog. Mi slim da se ra di o to me da i RS bu de za us tavqena u procesu konstituisawa vlas ti - re kao je Dodik. On je na veo da se kod “sa ra jev skog po li ti ~kog kru ga pre po zna je lo gi ka, ako na ma ne ide, ne ka ne ide ni wima.

BAWALU KA - Vi je }e za za{titu vitalnog intere sa Us ta vnog su da Re pu bli ke Srpske pri hva ti lo je ju~e da razmatra zahtjev Klu ba Bo{waka u Vi je }u na ro da RS za ut vr|i vawe povrede vitalnog interesa bo{wa~kog naroda prilikom izbo ra Ale ksan dra Yom bi }a za pre mi je ra Srpske. Pred sje dnik Us ta vnog suda RS Mirko Zovko kazao je novinarima poslije sjedni ce Vi je }a da je sa zvao novu sjednicu za 31. januar, ka da bi tre ba lo da bu de odlu~eno da li je izborom Yombi}a povrije|en vitalni interes Bo{waka. Zov ko je po ja snio da je na ju~era{woj sjednici Vije }a pre dmet odlu ~i vawa Vi je }a bi lo pi tawe pri hvatqivosti zahtjeva, odnosno pos to jawa uslo va za me ri tor no ras pravqawe i odlu~ivawe o tome da li je ospo re nom odlu kom Na ro dne skup{tine RS povrije|en vi tal ni in te res bo{wa~kog naroda. Pred sje dnik RS Mi lo rad Do dik re kao je da je izbor Vlade RS potpuno legitiman i da se radi o zloupo tre bi pra va ve ta u Vije}u naroda. - Bo{wa ~ki ve to ni je sa mo hir, ne go po li ti ~ki be zo bra zluk ko ji je do {ao od strane SDP-a i bo{wa~kih politi~kih partija. Za vrijeme izbora predsjedavaju }eg Vi je }a na ro da re kli smo da nije sporno da to bude Bo{wak, ali ni smo spremni da glasamo za sva-

VLADA RS u tehni~kom mandatu radi redovno
- To je razlog za{to mi sa da mo ra mo da sa ~e ka mo jo{ de se tak do 15 da na da Ustavni sud odlu~i o tome rekao je Dodik. Anton Kasipovi}, koji obavqa du`nost premijera RS, kazao je “Glasu Srpske“ da }e Vla da RS nas ta vi ti da radi na uobi~ajen na~in. - Vjerujem da ne}e biti ni ka kvih po se bnih po te {ko}a u wenom funkcionisawu u dosada{wem sazivu istakao je Kasipovi}. Pred sje da va ju }i Vi je }a naroda RS Momir Mali} ju~e nije htio da komentari{e odluku suda, a veto Kluba Bo{waka je okarakterisao kao politi~ki hir.

Sjednica Ustavnog suda RS

FOTO: ARHIVA

- O~e ku jem da }e Sud u postupku kada bude odlu~ivao u meritumu odbiti ovaj zah tjev Bo{waka jer ne ma razloga da ga prihvati. Ustavni sud ne mo`e da odre-

OBRAZLO@EWE
“Glas Srpske“ saznaje u Ustavnom sudu da su od sedam ~lanova Vije}a, ~etiri glasala za uzimawe zahtjeva u razmatrawe. U obrazlo`ewu odluke Vije}a, navodi se da je Vije}e utvrdilo da je u konkretnom slu~aju sprovedena procedura saglasno Ustavu RS, te da su ispuwene ostale procesne pretpostavke za prihvatqivost zahtjeva, kao i da pitawe izbora predsjednika Vlade predstavqa vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda. - Vije}e }e u roku od jednog mjeseca, donijeti meritornu odluku o zahtjevu - pi{e u saop{tewu Ustavnog suda RS.

di koja }e od {est ustavnih fun kci ja pri pas ti ko jem narodu pojedina~no, jer te odlu ke do no se iza bra ni pred sta vni ci na ro da - re kao je Mali}. Mali} je, komentari{u}i mogu}nost da se poslije sve ga ode na Us ta vni sud BiH, istakao da taj sud “nema ve ze“ sa ci je lom si tu acijom. - Ako bi i po dni je li zah tjev kod Us ta vnog su da BiH, to ne bi ni{ta zaustavilo i o~ekujem da }e Republi ka Srpska do kra ja januara rije{iti sve da bismo imali kompletnu vladu u funkciji - rekao je Mali}. Klub Bo{waka sma tra

da je odlukom o izboru predsje dni ka Vla de po vri je |en vi tal ni in te res Bo{waka jer je “onemogu}eno wihovo pravo da budu adekvatno zastupqeni u za ko no da vnim, iz vr{nim i pra vo su dnim organima vlasti i u procesu dono{ewa odluka“. Stav Kluba Bo{waka je i daqe da Vije}e naroda RS nije konstituisano na Pravilnikom predvi|en na~in i da ni je ispo {to va na odlu ka o zas tupqenos ti konstitutivnih naroda, jer tre nu tno ni je dnu od {est fun kci ja na ko ja se vr{e imenovawa u RS ne zauzimaju Bo{waci. - U za vr{noj fazi smo

inicijative i obrazlo`ewa tog pi tawa i kra jem ove ili po ~et kom sqede }e se dmice uputi}emo Ustavnom sudu RS na ocjenu ustavnosti i zahtjev o pitawu izbora pred sje da va ju }eg i potpredsjedavaju}ih Vije}a naroda RS - rekli su u Klubu. Ma li} je re kao da je Bo{wacima i daqe otvoreno mjesto potpredsjedavaju}eg Vije}a naroda RS. - Mogu}e je imenovati i ne kog iz SDP-a, pa ~ak i Mir sa da \a pu za pot pred sjedavaju}eg Vije}a, ali mislim da je izbor predsjedavaju}eg zavr{en rekao je Mali}.

SDA iznijela stavove o formirawu vlasti i Ustavu
BERLIN - Primjena izbornih rezultata u BiH, problemi funkcionalnosti vlasti i izmjena Ustava BiH bili su te ma raz go vo ra de le ga ci je SDA i sa vje tni ka wema ~kog kancelara Angele Merkel za spoqnu i bezbjednosnu politiku Kristofa Hojzegena u Berlinu. Iz SDA, ~iju su delegaciju predvodili predsjednik i ~lan predsjedni{tva stranke Sulejman Tihi} i Bakir Izetbegovi}, saop{teno je da su iznijeli svoje stavove u pogledu izmjene Ustava i primjene izbornih rezultata. Dodaju da se u budu}em periodu mo`e o~ekivati i zajedni~ki sastanak predstavnika wema~kih dr`avnih institucija sa liderima stranaka u BiH. @. Do.

Po~elo su|ewe biv{em ambasadoru Slovenije u BiH
QUBQANA - Biv{em ambasadoru Slovenije u BiH Nata{i Vodu{ek koja je pijana izazvala te{ku saobra}ajnu nesre}u u Sarajevu ju~e je po~elo su|ewe, javio je B92. Optu`nica tereti Vodu{ekovu da je prije dvije godine sa 1,84 promila alkohola u krvi, izazvala saobra}ajnu nesre}u u Sarajevu u kojoj je te{ko povrije|en Nijaz Zorlak. Vodu{ekova tvrdi da navodi optu`nice nisu ta~ni, da je vozila bezbjednom brzinom od 65 kilometara na ~as i da nije pila, ve} radila do jutarwih ~asova pripremaju}i posjetu slovena~kog predsjednika BiH.

Bankaru nov~ana kazna za odavawe podataka “Vikiliksu“
CIRIH - [vajcarski regionalni sud osudio je ju~e biv{eg bankara Rudolfa Elmera koji je “Vikiliksu“ ustupio podatke o 2.000 vlasnika of{or bankarskih ra~una za odavawe povjerqivih informacija i iznu|ivawe, javio je Tanjug. Elmer ne}e biti pritvoren, ve} samo treba da plati kaznu od oko 7.500 dolara. Optu`ba je, me|utim, tra`ila da bude osu|en na zatvorsku kaznu od osam mjeseci uz nov~anu kaznu od oko 2.000 do la ra. El mer je pri znao da je po slao po vjerqive bankarske podatke poreskim vlastima, medijima i kasnije “Vikiliksu“, ali je negirao da je ucjewivao i prijetio bombom rukovodstvu {vajcarske banke "Julijus Ber" u kojoj je radio do 2002. godine.

4 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Vedrana KULAGA

Patrik Mun, ameri~ki ambasador u BiH, u razgovoru sa novinarima

Veto
Iako je Republika Srpska u planiranom roku ispunila svoje zadatke, imenovala premijera i nove ministre u Vladi Srpske, formirawe izvr{ne vlasti ipak se nije nastavilo tako glatko. Nezadovoqni raspodjeUstavni sud RS, lom ~elnih funkcija u Vikao i mnogo puta je}u naroda RS, usqed propale politike ucjewivawa, do sada, dobio je te`ak zadatak. delegati Kluba Bo{waka prona{li su povredu viFormirawe talnog nacionalnog inteVlade RS je od re sa pri li kom izbo ra ogromnog zna~aja Vlade RS, odnosno wenih za RS i wene ministara i novoimenovanog premijera. stanovnike. Samim tim, veoma I onda, gle ~uda. Bo{je va`no da ona wacima je malo trebalo da se #do pola# predomisle. u {to skorijem Novoimenovanim minisperiodu po~ne trima su dali #zeleno svjesa radom u novom tlo#, ali ne i Xombi}u. A {ta je Vlada bez svog predsazivu koji je sjednika? Tako se ponovo potvrdila stalo sa kona~nim formiNarodna rawem izvr{ne vlasti u skup{tina RS RS, ali na kratko. i da se odluka Zatvarawem ovog poglavo premijeru RS qa kwige o formirawu izdonese {to prije vr{ne vlasti na nivou Republike Srpske, otvoreno je novo u kojem je radwa premje{tena u Ustavni sud RS koji }e dati epilog cijele pri~e konstituisawa Vlade RS poslije op{tih izbora odr`anih u oktobru pro{le godine. Posqedwe poglavqe bi}e ispisano do kraja januara kada }e Ustavni sud donijeti kona~nu odluku o tome da li je ili nije imenovawem Aleksandra Xombi}a za premijera Srpske povrije|en vitalni nacionalni interes bo{wa~kog naroda. Vije}e za za{titu vitalnog interesa Ustavnog suda RS prihvatilo je ju~e da razmatra zahtjev Kluba Bo{waka za utvr|ivawe povrede vitalnog interesa prilikom izbora Xombi}a za premijera. Ustavni sud RS, kao i mnogo puta do sada, dobio je te`ak zadatak. Rad Vlade RS je od ogromnog zna~aja za RS i wene stanovnike. Samim tim, veoma je va`no da ona u {to skorijem periodu po~ne sa radom u novom sazivu koji je potvrdila Narodna skup{tina RS. Bo{waci su zaigrali po~etkom ove godine opasnu igru. Politikom ucjewivawa vremenski su na kratko blokirali formirawe Vlade RS ulagawem veta na izbor premijera. Bilo kako bilo, Ustavni sud }e presuditi i ocijeniti, ali i izre}i odluku i to u, za svaku, pohvalu, veoma brzom roku. Ako se zna da je taj sud i ranije donosio pravedne odluke, odbijaju}i besmislena veta Kluba Bo{waka mo`emo da se nadamo da }e sud 31. januara saop{titi odluku na osnovu koje }e novoimenovana Vlada RS po~eti sa radom u punom kapacitetu. Na korist RS i wenih stanovnika.

SAD nemaju favorite, ali podr`avaju platformu SDP-a
Mun rekao da su ~etiri stranke napravile reformsku platformu za koaliciju koju je ocijenio kao “dobar po~etak“, te dodao da “ne bi bilo korisno da druge stranke odmah bjanko odbiju tu platformu“
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net Patrik Mun

SARAJEVO - Ameri~ki am ba sa dor u BiH Pa trik Mun rekao je da SAD nemaju favorita ili koaliciju ko ju fa vo ri zu ju ka da je u pitawu formirawe vlasti u BiH, ali da `ele jaku koaliciju koja je predana reformama i koja }e zemqu izvesti u EU i NATO. On je re kao da su “~eti ri stran ke na pra vi le re for msku pla tfor mu za ko ali ci ju“ ko ju je oci je nio kao “dobar po~etak“, te do dao da “ne bi bi lo ko risno da druge stranke odmah bjan ko odbi ju tu pla tformu“.

- Ukoliko drugi politi~ki lideri imaju problema sa tom platformom trebalo bi da oni predo~e sopstvene ideje. Ako za stolom ne iznose ideje onda to ne}e pomo}i procesu i ne}e ga unaprijediti - kazao je Mun u raz go vo ru sa no vi na ri ma dnevnih novina. Kazao je da su potpisnice platforme i dvije stranke koje su predstavnici hrvatskog naroda, a rekle su da }e biti multietni~ke. Na pi tawe da po ja sni stav SAD ka da je ri je~ o pravima Hrvata ili tre}em en ti te tu, Mun je ka zao da SAD podr`avaju politi~ka prava Hrvata, ali da tre}i

entitet “nije pravi pravac“. Mun je rekao da su SAD mnogo investirale u BiH i politi~ki i finansijski i da ne}e odustati od tog ulagawa. Prenio je stav SAD da }e ova godina “biti jako va`na za BiH”.

Srebrenica
Mun je rekao da je Me|unarodni sud pravde u Hagu donio odluku u vezi sa Srebrenicom 2007. godine “odlu~iv{i da se ono {to se desilo u tom gradu uklapa u pravnu definiciju genocida, ali da nije za ova djela pripisao nikakvu odgovornost da su tu odluke donesene od strane glavnog {taba Vojske RS i da su pojedinci ti koji su identifikovani za su|ewe kao ratni zlo~inci“. like i kazati kuda ide linija razgrani~ewa. - NATO i EUFOR su anga`ovani na tom pitawu i spremni su da rade na tome. Li ni ja raz gra ni ~ewa ne pripada samo jednom entitetu i mora se voditi razgovor obje stra ne - ka zao je Mun.

PRIORITET dr`avna i vojna imovina i Ustav
- Ova godina je biti ili ne biti za BiH kada je rije~ o izlasku zemqe na put integracija u Evropu. Svima je jasno da budu}nost BiH le`i u integracijama u Evropu posebno, ~lanstvo zemqe u EU i NA TO sa ve zu. Ne postoji drugi odr`iv put za ovu zemqu - kazao je Mun. Re kao je da vlas ti ~im budu uspostavqene moraju da se pozabave pitawem dr`avne i vojne imovine i ustavnom reformom po presudi Sejdi} i Finci. Mun je istakao da kada je u pitawu me|uentitetska linija dva entiteta i dr`avna vlast moraju da razgovaraju o tome gdje postoje raz-

OHR
OHR ne}e biti zauvijek u BiH i mi ne `elimo da ovdje bude zauvijek. PIC je konkretno naveo ciqeve i uslove za transformaciju OHR-a i SAD to podr`avaju. Ostala su dva kqu~na pitawa dr`avne imovine i Br~kog. Za Br~ko je postignut napredak, a pitawe dr`avne imovine mora biti rije{eno na osnovu konsenzusa me|u svim stranama, a ne samo u RS - kazao je Mun, dodav{i da {to se prije rije{e ta pitawa i na|u rje{ewa time }e “OHR i}i daqe i zauzeti svoje mjesto u istoriji“.

Momir Mali}, predsjedavaju}i Vije}a naroda RS
^esto se de{avalo da se pitawe za{tite vitalnog nacionalnog interesa pokretalo bez ikakvog razloga, vjerovatno zbog nekih politi~kih ciqeva koji tog momenta nisu izvodqivi bez pokretawa veta.

Regulatorna agencija za komunikacije dobila jo{ dva prigovora na govor mr`we na FTV-u

RAK nema snimak emisije "60 minuta"
BAWALU KA - Osim pri go vo ra ko ji je pred sje dnik nevladine organizacije “Kroacija libertas“ Leo Plo ~ki ni} po dnio pro {le se dmi ce Re gu la tor noj agen ci ji za ko mu ni ka ci je (RAK) BiH, zbog pri lo ga objavqenog u emisiji FTV-a “60 minuta“, u RAK su stigla jo{ dva prigovora na taj sadr`aj. Re kla je to ju ~e “Gla su Srpske“ por tpa rol RAK-a Amela Odoba{i}. - Ne mo`emo da otkrijemo ko su po dno si oci dva prigovora na sadr`aje emitovane u emisiji “60 minuta“, niti na {ta se konkretno prigovor odnosi - rekla je Odoba{i}eva. Snimak ove emisije dostupan je na veb sajtu FTV-a, ali RAK se o~igledno ne bavi skidawem sadr`aja emisija za zvani~nog sajta. snimak sporne emisije, u kojoj su politi~ari i javne li~nosti u RS i BiH predstavqeni kao fa{isti. - FTV jo{ nije odgovorila RAK-u, tako da je proce du ra u to ku. Ka da nam dostave snimak emisije “60 minuta“, on }e se analizira ti, po sli je ~e ga }e RAK donijeti odluku - istakla je Odoba{i}eva. U emi si ji “60 mi nu ta“ 10. ja nu ara pred sta vni ci srpskog i hrvat skog na ro da u BiH su, uz govor mr`we i kle ve te ure dni ka i no vi na ra te emi si je, pred stavqeni kao fa {is ti uz emi to vawe fa {is ti ~kih simbola. Ugledni hrvatski novinar Denis Kuqi{ u otvorenom pismu pozvao je RAK da za us ta vi go vor i {i rewe mr`we u emisiji “60 minuta“ Federalne televizije. Nezavisno udru`ewe novi na ra Re pu bli ke Srpske pozvalo je RAK da zakonskim sredstvima zaustavi medijski te ror ko ji FTV vr{i nad medijima sa sjedi{tem u RS poslije otvarawa afere “medijskog reketa“, ~iji su akteri Bakir Hayiomerovi} i Slobodan Vaskovi}. S. T.

Klub Bo{waka u Vije}u naroda RS
Samo u periodu od 2005. do 2010. godine Klub Bo{waka vi{e od 30 puta pokrenuo je pitawe za{tite vitalnog nacionalnog interesa, a samo dva puta Ustavni sud je utvrdio da je povrije|en vitalni interes bo{wa~kog naroda.

SNIMAK EMISIJE na zvani~nom sajtu FTV-a
Dodala je da je, povodom Plo ~ki ni }e vog pri go vo ra ko ji je sti gao pro {le se dmice, zatra`eno da se FTV izjasni, te da dostavi RAK-u

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 5

Iako je Okru`ni sud 2007. donio pravosna`nu presudu protiv urednika “Patriota“

^etiri godine ne izvr{avaju presudu protiv Vaskovi}a
U vrijeme dok sam bio potpredsjednik SDS-a Dragan ^avi} davao je naloge pojedincima, firmama i javnim preduze}ima da daju novac Vaskovi}u za “Patriot“. Ko god nije ispunio taj zadatak, odmah se na{ao na udaru tih novina. Ja sam se suprotstavio reketirawu, ka`e \ekanovi}
nih da je termin mafija novinarski `argon i da u stvari zna ~i po li ti ku van in sti tu ci ja sis te ma jer se govori o “mafija{koj organizaciji Hobotnica“ - stoji u obra zlo `ewu pre su de. Okru`ni sud je potvrdio da su tu`eni iznijeli neistini te tvrdwe u po gle du li ~nosti tu`iteqa, jer to {to su o wemu pisali ni~im nisu dokazali. Ovim je odbijena `al ba Vas ko vi }a i wego vog advo ka ta Ogwena Tadi}a na prvostepenu presudu. Za nimqivo da ve li ki broj javnih li~nosti iz RS tu `be za kle ve tu pro tiv Vaskovi}a godinama podnosi Osnovnom sudu Bawaluka, ali one sto je u ladicama. U jednoj od najnovijih tu`bi koju je za klevetu protiv Vaskovi}a podnio direktor firme “Ekvator“ \or|e Davidovi} Osnovni sud Bawaluka proglasio se ~ak nenadle`nim i predmet prebacio sudu u Sarajevo. Biv {i pred sje dnik SDS-a Dra gan Ka li ni} “Glasu Srpske“ je izjavio da ih je Vaskovi}, dok je bio glavni urednik “Patriota“, ucjewivao da }e objavqivati tekstove protiv wih ako nisu spre mni da nas ta ve fi nansirawe tog lista. - SDS je tako od tog projekta i Vaskovi}a napravila Franken{tajna i reketa{a rekao je Kalini}. On je nagla sio da je on sa kom ple tnim ru ko vod stvom SDS-a pomogao da se pokrene list “Patriot“, jer su “`eqeli da to budu strana~ke novine“.

PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALU KA - Pra vo sna`na presuda Okru`nog su da u Bawalu ci po ko joj glavni urednik lista “Patriot“ Slobodan Vaskovi} treba da o{te}enom tu`itequ Nedeqku \ekanovi}u iz Kotor Varo{a isplati 4.000 KM zbog izno {ewa kleveta, na izvr{ewe ~eka vi{e od tri godine. \e ka no vi}, ko ji je bio potpredsjednik SDS-a, ka`e da mu je kao obrazlo`ewe neiz vr{a vawa pre su de, odno sno is pla te 4.000 KM plus kamate, re~eno da Vaskovi} nema imovine koja bi bila zaplijewena radi izvr{ewa presude. - To nije ta~no, jer znam da Vaskovi} ima i automobile i stanove - ka`e \ekanovi}.

Faksimili presuda protiv Slobodana Vaskovi}a

ZLOUPOTREBA Evropske konvencije o qudskim pravima
\ekanovi} isti~e da je u vrijeme dok je bio potpredsjednik SDS-a Dragan ^avi} da vao na lo ge po je din ci ma, firmama i javnim preduze}ima da daju novac Vaskovi}u za “Patriot“. - Ko god nije ispunio taj zadatak, odmah se na{ao na udaru tih novina. Ja sam se

su prot sta vio re keti rawu i poslije toga sam oklevetan u “Patriotu“, a onda i politi~ki eliminisan - ka`e \eka no vi}. U obra zlo `ewu pre su de Okru `nog su da od 28. no vem bra 2007. go di ne, ko ja je u po sje du “Gla sa Srpske“, navodi se da su tu`eni “Novi magazin“ d.o.o. kao izdava~ lista i Vaskovi} kao gla vni ure dnik i autor ~lan ka objavqenog u tri nas tav ka u “Pa tri otu“ tokom juna 2004. godine pod naslovom “Mafija{ka organi za ci ja Ho bo tni ca 1, 2 i

3“, izni je li niz proi zvoqnih konstrukcija, neistina i uvreda kojima su oklevetali \ekanovi}a. - Time su zloupotrijebili pravo na slobodu izra`avawa ut vr|e nu ~la nom 10. Evrop ske kon ven ci je o za {titi qudskih prava i osnovnih sloboda. Obavezni su da tu`iocu isplate {tetu izazvanu izno{ewem klevete u iznosu od 4.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana presude 27. juna 2007. godine koju je donio Osnovni sud u Kotor Varo{u - na-

vedeno je u obrazlo`ewu. U obrazlo`ewu presude Osnovnog suda u Kotor Varo{u, ko ju je do ni je la su di ja Svje tla na Kne `e vi}, sto ji da su tu `e ni u ~lan ku pod nazivom “Mafija{ka organizacija Hobotnica“ tu`ioca oklevetali na vrlo grub i zlonamjeran na~in i nanijeli {tetu wegovom ugledu. - Radi se o izra`avawu koje se odnosi na pitawa od politi~kog ili javnog interesa za koja tu`eni znaju da je neistinito i koje je iznijeto s ciqem da pobudi ra-

zli~ite emocije kod mnogih, pri tome ne vode}i ra~una o posqedicama. Ovaj sud ne mo`e da prihvati navod tu`e-

ERS UPLATILA 197.400 KM
Prema podacima iz “Elektroprivrede RS“, ova firma je Vaskovi}u za period od 2002. do 2005. isplatila ukupno 197.400 KM. Mati~no preduze}e ERS 2001. uplatilo je 9.000 KM, 2002. godine 33.900 KM, 2003. godine 39.000 KM, 2004. i 2005. godine po 54.000 KM. RiTE Gacko uplatila je prema tim podacima “Patriotu“ 5.000 KM, a ED Krajina 2.500 KM. Ukupno je iz ERS za “Patriot“, ~ija prodaja nije prelazila nekoliko stotina primjeraka, upla}eno 197.400 KM.

SDS tvrdi da nije stvorila Vaskovi}a, nego Kalini} i ^avi}

Bosi} govori ono o ~emu ni{ta ne zna
BAWALU KA - Srpska demokratska stranka saop{tila je ju~e da SDS nije stvorila list “Patriot“ i Slobodana Vaskovi}a, nego da su ga stvo ri la dvo ji ca biv {ih li de ra te stran ke Dra gan Ka li ni} i Dra gan ^avi}. Ka li ni} za “Glas Srpske“ ka`e da je ~udno to {to sa da{wi pred sje dnik SDS-a Mladen Bosi} reaguje na ne{to u {ta uop{te nije upu}en. - Bo si} je u to vri je me bio ambasador u Sloveniji. On ni je bio u ru ko vod stvu SDS-a i nije bio u toku {ta stran ka ra di. Bio je mi mo postupka stvarawa “Patriota“, a o to me smo zna li Mirko [arovi}, Goran Popo vi}, Dra gan ^a vi} i ja. Kad sam govorio o na~inu rada SDS-a i “Patriotu“ mislio sam na SDS iz tog doba - ka`e Kalini}. on tada nije bio u rukovodstvu SDS-a, nego je bio samo ~lan stranke. Kalini} je ranije izjavio da je SDS na pra vi la Franken{tajna od Vaskovi}a koji je, kada su odlu~ili da prestanu da ga finansiraju, ucjewivao da }e objavqivati tekstove protiv wih. Ka li ni} je re kao da je rukovodstvo SDS-a pokrenulo list “Pa tri ot“, jer su `eqeli da to budu strana~ke novine, ali da su se mnogi distancirali od Vaskovi}a i wegovog daqeg finansirawa “kada su shvatili da je to sve drugo, a ne novine koje mogu biti od politi~ke koristi“. G. M.

Popovi}
Biv{i visoki funkcioner SDS-a Goran Popovi} potvr|uje da je SDS stvorila list “Patriot“ i Slobodana Vaskovi}a. - U po~etku je stav stranke bio da se pomogne Vaskovi}u da napravi “Patriot“. [efovi iz vrha SDS-a bili su za to da se sa svim bitnim subjektima dogovori finansirawe “Patriota“. U to vrijeme Mladen Bosi} bio je po rangu 150. ~lan SDS-a - ka`e Popovi}. Dodaje da je poslije “polarizacije“ u SDS-u Vaskovi} ostao sa Draganom ^avi}em. - Od tada Vaskovi}, ^avi} i “Patriot“ funkcioni{u kao otu|eni centar mo}i - dodaje Popovi}.

BOSI] U TO vrijeme bio ambasador u Sloveniji
Isti~e da mu nije jasno {ta Bo si}, ko ji sa da vo di SDS, uop{te ima s tim, jer

Jedna od vode}ih {vajcarskih banaka UBS je odlu~ila da izmijeni pravilnik obla~ewa svojih slu`benika koji je predmet podsmijeha zbog uputstava koja nala`u `enama da nose ve{ boje ko`e, a mu{karce podu~ava kako da ve`u kravatu, prenose agencije. Pravilnik na 44 stranice propisuje `enama kako da se {minkaju, koji parfem da upotrebqavaju i upozorava ih da izbjegavaju crni lak za nokte. Mu{karcima je nalo`eno da se {i{aju svakog mjeseca i da se ne pojavquju sa neurednim bradama. Svim zaposlenima, izme|u ostalog, se savjetuje da ne jedu bijeli luk. - Mo`ete da produ`ite vijek svojih ~arapa tako {to }ete sje}i i turpijati nokte. Nao~are uvijek moraju biti ~iste. S jedne strane to }e vam omogu}iti da boqe vidite, a sa druge prqave nao~are stvaraju utisak aqkavosti - samo su neka od uputstava zaposlenima.

6 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Dru{tvo
Agencija lokalne demokratije

BIJEQINA - Predstavnici bora~kih organizacija regije Bijeqina poru~ili su da }e biti prinu|eni da organizuju mirne proteste ukoliko do kraja mjeseca ne budu ispla}eni bora~ki dodaci i naknade za odlikovane

Bora~ke organizacije najavile proteste

borce, javila je Srna. Predsjednik Bora~ke organizacije Br~ko @ivan Ili} upozorio je da, ukoliko ne budu ispuwena bora~ka prava, bi}e prinu|eni da blokiraju grani~ne prelaze u Br~kom, na Ra~i i Pavlovi}a mostu.

Zavr{eno snimawe dokumentarca
PRIJEDOR - U Prijedoru je okon~ano trodnevno snimawe dijela dokumentarnog filma “Javna istorija kao privatna istorija“ u kojem “obi~ni qudi“ svjedo~e o tome na koji na~in su neki datumi, doga|aji ili sje}awa iz bliske pro{losti uticali na wihov `ivot i na me|uqudske odnose. Dragana Radanovi} iz Agencije lokalne demokratije Prije dor re kla je da je to kom tri da na ra da u Pri je do ru snimqeno 20 sugra|ana koji su svjedo~ili o pionirskoj zakletvi, potpisivawu Dejtonskog mirovnog sporazuma, bombar do vawu Srbi je, pro gla {ewu ne za vi snos ti Ko so va, Srebrenici i akciji hrvatske vojske “Oluja“. S. T.

U Republici Srpskoj registrovano 53 oboqelih od novog gripa

Prema pisawu hrvatskih medija

Sjedi{te RTV kanala na hrvatskom u Mostaru
MOS TAR - U pro jek tnim planovima grada Mostara ve} je ucrtana gradwa zgrade u ko joj bi se smjes tio tre }i RTV kanal na hrvatskom jeziku, javili su hrvatski mediji. Na vo de da se za mi{qeni koncept uspostavqawa RTV kanala na hrvatskom jeziku sas to ji od dvi je eta pe - u prvoj bi se radio program sa BHRT-om, po principu “tajm {eringa“, dok bi se u Mostaru gra dio no vi ja vni RTV ser vis. Pre ma pri je dlo gu, sjedi{te {est redakcija novog kanala trebalo bi da bude u Mostaru. Za pokrivawe Hercegovine predvi|eno je {est oda{iqa~a sa postoje}ih lokacija radio-televizija BHT i FTV, dok bi se ostatak BiH pokrivao preko signala BHRT-a u Sarajevu.

U Klini~ki centar Bawaluka ju~e se javilo devet pacijenata, od kojih su tri bila pozitivna na brzi test i {est negativnih, a u bolnici u Trebiwu dva novooboqela pozitivna na brzi test, saop{teno iz Instituta za za{titu zdravqa
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Jedan pacijent i daqe `ivotno ugro`en

Slab odziv stanovnika za vakcinaciju

FOTO: ARHIVA

Zgrada FTV-a

FOTO: ARHIVA

Presuda u korist Du{ke Jak{i}

Vra}ena na FTV, javni servis ukinuo IP
SARAJEVO - Op{tinski sud u Sarajevu nalo`io je menaymentu RTV FBiH da Du{ku Juri{i} odmah vrati na mjesto odgovorne urednice Informativnog programa, prenijele su agencije. U obrazlo`ewu Sud navodi da je poslije dono{ewa odluke o razrje{ewu sa mjesta urednika IP postavqena druga osoba, te da je u decembru 2010. sa~iwen nacrt Pravilnika o unutra{woj organizaciji RTV FBiH zbog ~ega postoji opasnost da bi generalni direktor FTV-a Yemal [abi}, mogao ote`ati ostvarivawe prava Du{ke Juri{i} da se vrati na radno mjesto.

Pravoslavni kalendar
Sveti Jovan Krstiteq
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Jovana Krstiteqa, Isusovog ro|aka, poznatog kao Jovan Prete~a. Jovan se zove Krstiteq jer je, po vjerskom u~ewu, krstio Isusa Hrista, a Prete~a zato {to je najavqivao Hristov dolazak. Jovan je u rijeci Jordan kr{tavao svakoga ko se pokajao. Jovan je ubijen za vrijeme rimskog cara Iroda koji je naredio da se proroku odsije~e glava. U narodu postoji obi~aj da se qudi na Jovawdan bratime i kume jer se Jovan smatra uzorom karaktera i po{tewa.

BAWALU KA - U Srpskoj je ju ~e re gis tro va no pet novooboqelih stanovnika od H1N1, tako da je sada ukupno 53 oboqelih od novog gripa. Jedan pacijent i daqe je `ivotno ugro`en i nalazi se u Jedinici intenzivne medicine Klini~kog centra Bawaluka. Iz Instituta za za{titu zdravqa RS saop{teno je da je ukupno 46 pacijenata hospitalizovano u Srpskoj. - U Kli ni ~ki cen tar Bawaluka ju~e se javilo devet pa ci je na ta, od ko jih su tri bila pozitivna na brzi test i {est negativnih, a u bolnici u Trebiwu dva novooboqela pozitivna na brzi test - isti~e se u saop{tewu i dodaje da je u Klini~kom centru Bawaluka do sada hospitalizovano 39 pacijenata oboqelih od H1N1, od kojih je u jedinici intenzivne medicine troje. Prvi smrtni slu~aj uzro-

kovan virusom H1N1 u Srpskoj zabiqe`en je prekju~e, kada je pacijentkiwa sredwe `ivotne dobi preminula zbog komplikacija od novog gripa.

U HERCEGOVINI registrovana prva dva slu~aja oboqelih
U Her ce go vi ni su ju ~e registrovana prva dva slu~aja oboqewa od virusa novog gripa, i to na podru~ju Bile}e i Trebiwa. In fe kto log u tre bi-

wskoj bolnici Rado Aleksi} rekao je da je od novog gripa u Bi le }i obo lio hro ni ~ni bo le snik sredwe `i vo tne dobi, dok je u Trebiwu rije~ o mla|oj `enskoj osobi. Ministar zdravqa i soci jal ne za {ti te RS Ran ko [krbi} rekao je da je pro{le godine bila pandemija novog gripa te da je bilo realno o~ekivati da }e se tokom jeseni i zime ovaj grip ponovo pojaviti u Srpskoj. - Ima li smo sre }u da ovaj virus nije mutirao te da nije uzeo vi{e `rtava jer je

OBOQELI U FBiH
Na Klinici za infektivne bolesti Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu trenutno je hospitalizovano 28 pacijenata pod sumwom ili sa potvr|enim H1N1, od kojih je 18 pacijenata s potvr|enim H1N1, a pet pacijenata s gripom A. Potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo polako se oporavqa od novog gripa, potvrdio je portparol SDA Salmir Kaplan.

prema prvim procjenama, kada se virus pojavio u Meksiku, sve ukazivalo na to da }e biti veliki broj oboqelih istakao je [krbi}. On je naglasio da je nabavqen veliki broj vakcina pro tiv no vog gri pa u Srpskoj te da su ra|ene promocije i konferencije kako bi se stanovnici informisali o vakcinaciji i na vrijeme vakci ni sa li, ali da je od ziv bio veoma nizak. - Smrtni slu ~aj ko ji se de sio ove se dmi ce zbog posqedica novog gripa, kada je jedna `ena sredwih godina preminula, opomena je za sve nas da je si tu aci ja ozbiqna i da se treba vakcinisati - istakao je [krbi} i dodao je zdravstveno stawe pa ci jen ta ko ji je `i vo tno ugro`en zbog H1N1 i daqe ne pro mi jeweno te da se on nalazi na Jedinici intenzivne medicine na Klini~kom centru Bawaluka.

Vlada RS donijela Odluku o prihvatawu donatorskih sredstava EU

Za mahovqansku petqu pet miliona evra
BAWALUKA - Vlada RS do ni je la je ju ~e Odlu ku o pri hva tawu do na tor skih sred sta va Evrop ske uni je (EU) za izgradwu mahovqanske petqe u ukupnom iznosu od pet mi li ona evra, sa op {teno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u. Vlada RS prihvatila je i inicijativu za pregovore sa “Rajfajzen bankom“ u vezi sa nabavkom opreme za Univerzitet u Isto~nom Sarajevu u izno su od se dam mi li ona evra. Ciq pro je kta je una pre|ewe nastave na fakultetima, kao i formirawe dva is tra `i va ~ka cen tra iz oblas ti bi ome di ci ne i oblasti tehnologije hrane i ishrane. ar ove godine godine u Be~u. Indikativni kreditni uslovi odre|uju rok otplate 10,5 godina sa periodom odgo|enog pla}awa koji je ura~unat u rok otplate na {est mjeseci poslije izdavawa kona~ne situacije ili najkasnije do PREGOVORI 31. decembra 2013. godine. sa “Rajfajzen bankom“ - Na ta sredstva ne}e biza Univerzitet u ti ura~unata kamata, dok je visina mar`e koja se pla}a Isto~nom Sarajevu aus trij skoj izvo zno-kre di Pregovori po tom osnovu tnoj agenciji 1,216 odsto gozakazani su za 20. i 21. janu- di{we, a na kna da za upravqawe 0,42 odsto na ukupan iznos kredita - navodi se u saop{tewu. U slu~aju da RS na kraju pe ri oda po vla ~ewa po vu ~e minimalno 75 odsto kredita, odnosno najmawe 5,25 miliona evra, odobri}e se grant do 15 odsto povu~enog iznosa kre di ta, odno sno naj vi {e 1,05 miliona evra. Vlada je usvojila i Plan rada Investiciono-razvojne banke RS za 2011. godinu sa Finansijskim planom. M. ^.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 7

BAWALUKA - Ministar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS Miroslav Milovanovi} i pomo}nik ministra za resor poqoprivrede Zoran Kova~evi} nastavi}e razgovore sa poqoprivrednicima u ponedjeqak, 24. januara, oko plana raspodjele podsticajnih sredstava, saop{teno je iz Ministarstva. Dodali su da

Nastavqaju se razgovori o raspodjeli podsticajnih sredstava

}e na sastanku razgovarati sa predstavnicima tovqa~a junadi i sviwa u RS te sa predstavnicima Udru`ewa poqoprivrede, vodoprivrede, ribarstva, prehrambene i duvanske industrije. - U utorak, 25. januara, nastavi}e se razgovori sa predstavnicima povrtara u RS - navodi se u saop{tewu. M. Mi.

Stru~waci smatraju da gra|evinci iz RS treba da grade autoput Bawaluka-Doboj

Vijesti
Anton Kasipovi}

Laptop studentu generacije
BAWALUKA - Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} razgovarao je ju~e u Bawalu ci sa de ka nom i predstavnicima studenata Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Bawaluci o stawu na tom fakultetu, te tom prilikom najboqem studentu generacije 2009/2010. godina Milici Predragovi} poklonio laptop, javila je Srna.

Kowic

Izbor doma}ih izvo|a~a razvojna {ansa Srpske
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Kqu~evi za povratnike
SARAJEVO - Ministar za qudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i sekretar Ministarstva Dragomir Kova~ uru~ili su ju~e u Kowicu kqu~eve za {est obnovqenih ku}a povratnika srpske i bo{wa ~ke nacionalnosti, za {ta je resorno ministarstvo izdvojilo 190.000 maraka. Halilovi} je rekao Srni da je u protekle tri godine Ministarstvo ulo`ilo vi{e od milion i po KM u projekte pomo}i povratnicima na podru~ju Kowica.

Ako na{a preduze}a budu anga`ovana na jednom ovako velikom projektu, mogu}e je da se udru`e preduze}a iz Srbije, Hrvatske i RS, pa da dobiju velike projekte. Dobijawe ovog posla bilo bi veoma zna~ajno za ekonomiju RS, pomoglo bi anga`ovawe radne snage i industriju gra|evinskog materijala, istakao Jak{i}
na {ansa za sve potpisnike - Jedan {iri krug doma- Mi bi smo po vu kli za ugovora. }e pri vre de bi bio na - To je velika {ansa za slowen na ovaj pro je kat, sobom i mnogo mawih preduze}a. Smatram da mo`emo da do ma }u ope ra ti vu, do ma }e doma}a radna snaga bila bi izne se mo taj pro je kat bez kadrove, a kona~no i {an- uposlena - istakao je Panduikakvih problema - kazao je sa da odre|en profit osta- revi}. ne kod doma}ih preduze}a i Konzorcijum G7 koji ~iKONZORCIJUM G7 ]ubi}. On je istakao da da se doka`emo na kon ko spreman da u|e u posao spremni da u|u u ovaj su oni tnom poslu. Mislim dakre- ne “Nisingradwa“ i “InteprojeRe- gral `iwering“ iz sa najmawe 30 odsto kat sa najmawe 30 odsto svo- publika Srpska ima Lakta{a, “Bijeqinaputevi“ svojih sredstava jih sredstava. sa svim do voqno do ma }e iz Bijeqine, “Romanijapu- U tom projektu bilo bi ope ra ti ve za sve po slo ve tevi“ sa Sokoca, “Hercego- Po mo glo bi an ga `o - anga`ovano sigurno oko 70 koji se nude na ovom pros- vi na pu te vi“ iz Tre biwa, vawe radne snage, industri- do 80 odsto gra|evinske ope- to ru, pa i {i re - is ta kao “Zvornikputevi“ iz Zvorniju gra|evinskog materijala, rative RS - istakao je ]u- je Pandurevi}. ka i “GT put” iz Isto~nog On je naglasio da reali- Sarajeva uputili su Privrejer bi strane kompanije taj bi}. Generalni direktor “Ro- zacija ovog projekta obuhva- dnoj komori RS inicijativu isti materijal uvozile - istakao je Jak{i} i dodao da ma ni ja pu te va“ iz So ko ca ta mno go vi {e od sa mog za iz gradwu auto pu ta bi Vlada trebala da bude ri- Mirko Pandurevi} istakao anga`ovawa firmi iz kon- Bawaluka-Doboj. gorozna kod ugovarawa i da je da je ovaj projekat razvoj- zorcijuma. vidi ta~no koliko ova preduze}a mogu da urade i koliko mogu po{tovati rokove. Ministarstvo saobra}aja - Ako ne bu de gle dawa kroz prste u tom pogledu nasnaga, koristila doma}a mehanizacija, Ministarstvo saobra}aja i veza RS popravi}emo dobar posao - rekao i doma}a infrastruktura i poludr`ava inicijativu doma}ih preduze}a za kao je Jak{i}. proizvodi od kamenoloma do nafte i izgradwu autoputa Bawaluka-Doboj. Ge ne ral ni di re ktor naftnih derivata. Doma}a gra|evinska - Nastoja}emo da doma}i izvo|a~i rado“Nis ko gradwe“ Qubo mir operativa dobila bi licence za izva dobiju bar dio poslova u skladu sa ]ubi} istakao je da bi dozakonskim okvirima, a {to bi doprinije- gradwu slo`enih objekata, {to bi dodabijawe ovog posla bilo velo pove}awu zaposlenosti u niskogradwi tno unaprijedilo wihovo poslovawe li ka stvar ne sa mo za istakli su u Ministarstvu. gdje bi se zapo{qavala doma}a radna Kon zor ci jum G7 ne go i za ske i RS, pa da dobiju velike projekte - istakao je Jak{i} i na gla sio da bi do bi jawe ovog po sla bi lo veoma zna~ajno za ekonomiju RS. RS.

BAWALU KA - Izbor doma}ih preduze}a za izvo|a ~e ra do va na auto pu tu Bawalu ka-Do boj imao bi ogroman zna~aj za privredu Srpske, {to se, prvenstveno ogleda kroz anga`ovawe do ma }e ra dne sna ge, po tro{wu gra|evinskog mate ri ja la i po di zawe kon ku ren tnos ti do ma }ih pre du ze }a na tr`i {tu, sma tra ju eko no mis ti i privrednici. Di re ktor Eko nom skog instituta Bawaluka Du{ko Ja k{i} re kao je da bi za eko no mi ju RS bi lo ve oma dobro da ovaj posao dobiju doma}e firme. On je naglasio da na{e kom pa ni je te {ko mo gu da konkuri{u stranim preduze}ima, a to pogotovu ne}e mo}i ako ne dobiju priliku da rade na doma}em tr`i{tu. - Ako na{a preduze}a budu an ga `o va na na je dnom ovako velikom projektu, postoji mogu}nost da se udru`e preduze}a iz Srbije, Hrvat-

SOBL

Trening o pisawu projekata
BAWALU KA - Re ktor bawalu ~kog Uni ver zi te ta Stanko Stani} podr`ao je projekat Studentske organiza ci je ovog uni ver zi te ta “Trening o pisawu prijedloga projekata - Kako kreirati dobar prijedlog projekta i obezbijediti izvore finansirawa“. Ciq projekta je teoretska i prakti~na obuka studenata o pisawu prijedloga i sticawe znawa i vje{ti na o pri pre mi prijedloga projekta, saop{teno je iz Rektorata, javila je Srna.

Tr`i{te rada

Prikupqen novac od otkupa dr`avnih stanova IRB RS plasira u kredite

Otkupqeno 59.395 stanova u dr`avnoj imovini
BAWALU KA - U Re pu blici Srpskoj je do sada otkupqen 59.395 stan u dr`avnoj imo vi ni pri ~e mu je prikupqeno vi{e od 107 miliona maraka. Rekli su ovo “Glasu Srpske“ u In ves ti Radna mjesta c i ono - r a z v o j no j ban ci RS (IRB RS) i podsjetili Investiciono-razvojna banka Republida je rok za ot ke Srpske je prema ugovornoj dinamici kup dr`a vnih sprovo|ewa projekata putem plasmana stanova 30. juni kreditnih linija omogu}ila o~uvawe ove godine. postoje}ih 28.392 radna mjesta, ali i - Prikupqen otvarawe 4.391 novo radno mjesto. no vac od ot ku pa dr`a vnih sta no va pla si ra se u stambene kredite i kredi te op {ti na ma za rje {a vawe pro ble ma stam be nog zbriwavawa. Po pravilima kreditirawa Fonda stanovawa RS op{tinama i fizi~kim licima plasirana su 4.780 kredita u vrijednosti ve}oj od 100 miliona maraka - kazali su u IRB-u. Dodali su da je je ukupno po pravilima kreditirawa IRB-a RS odo bre no 2.686 kre di ta a sred stva ko ja su plasirana u kredite prelaze 147 miliona maraka.

BiH na za~equ po zaposlenosti
BAWALUKA - BiH u odnosu na okru`ewe ima ve}u stopu nezaposlenosti, a aktuelna ekonomska kriza mogla bi dodatno da pogor{a situaciju, pa je u sistem potrebno uvesti i privatne agencije za zapo{qavawe, izjavila je Srni vo|a projekta “Liberalizacija tr`i{ta rada“ Slobodanka Duki}. Prema podacima iz ankete o radnoj snazi u 2009. godini stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj je iznosila oko devet odsto, u Srbiji 16,6, a u BiH 24,1 odsto.

PRIKUPQENO vi{e od 107 miliona KM
- Svojim konceptom kontra ci kli ~nog dje lo vawa IRB je osi gu ra la sna `an doprinos u odr`avawu i pove}avawu nivoa investicione po tro{we ko ja predstavqa zna~ajan stabilizacioni faktor ekonomi-

je u kriznim vremenima - kazali su u IRB-u. U IRB-u su na gla si li da se u zakupu nalazi 2.279 stanova u dr`avnoj imovini i dodali da je na osnovu Za ko na o pri va ti za ci ji dr`avnih stanova ugovor o zakupu zakqu~uju Republika, grad, pre du ze }e ili dru go pravno lice odnosno zakupodavac i nosilac stanarskog pra va odno sno zakupac. M. Mi.

8 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Panorama
Op{tina Ugqevik

HAN PIJESAK - Za prevoz u~enika u op{tini Han Pijesak za ovu godinu obezbije|eno je 9.600 maraka, dok je za najpovoqnijeg prevoznika na tenderu izabrano lokalno preduze}e “Radgora“. - Za prevoz u~enika iz tri mjesne zajednice - ^a|avice,

Obezbije|en prevoz u~enika iz Han Pijeska

Kusa~e i Ximrije op{tina je iz buxeta obezbijedila oko 8.000 maraka, a resorno ministarstvo oko 1.600 maraka - rekla je na~elnik op{tinskog Odjeqewa za privredu, finansije i dru{tvene djelatnosti Gordana Terzi}. B. M.

Stevo Jovi~i}, najstariji stanovnik srba~ke op{tine
FOTO: D. JOVI^I]

Po~ela isplata zaostalih stipendija
UGQEVIK - Za 173 studenta iz ugqevi~ke op{tine po~ela je isplata zaostalih stipendija iz pro{le godine, potvr|eno je Srni u Administrativnoj slu`bi op{tine Ugqevik. Studentima su ispla}ene po dvije mjese~ne stipendije i op{tina im duguje uplate za jo{ osam mjeseci. U Administrativnoj slu`bi obe}avaju da }e vrlo brzo i u kontinuitetu biti nastavqena isplata. Sti pen dis ti ko ji su ovo pra vo ste kli u {kol skoj 2009/2010. godini primaju po 100 maraka, a po 150 maraka studenti ~iji je prosjek iznad osam i po.

Projekti u Kotor Varo{u

Za gradwu kanalizacije milion maraka
KOTOR VARO[ Na~elnik op{tine Kotor Varo{ Nedeqko Kne`evi} i direktor kotorvaro{kog Gra|evinskog preduze}a “RP Promeks” Radislav Petru{i} potpisali su ugovor o izgradwi osam kilometara duge sekundarne kanalizacije, ~ija je vrijednost milion maraka. - Izgradwom dijela sekundarne kanalizacije bi}e obuhva}ena naseqa Ripi{te, Bregovi i Dowi Varo{. Investiciju vrijednu milion maraka podr`a}e Vlada RS i kotorvaro{ka op{tina rekao je na~elnik Kne`evi}. Petru{i} je naveo da }e radovi po~eti uskoro i bi}e zavr{eni u roku od osam mjeseci. D. K.
Stevo Jovi~i} sa porodicom

Ure|ewe derventskih ulica

qekara ne vidi
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozrs@glassrpske.com

Trg pravoslavqa u novom ruhu
DERVENTA - Lijepo vrijeme u januaru omogu}ilo je nastavak rekonstrukcije derventskog centralnog trga. Radovi na Trgu pra vo slavqa za po ~e li su jo{ je se nas, a predvi|eno je da ovaj prostor neposredno oko novoizgra|ene srpske pravoslavne crkve dobije sasvim novi i moderan izgled. Radnici “Geokopa“ trenutno rade na pripremi podloge, a ve} se raspoznaju konture budu}eg amfiteatra. Ako vrijeme dozvoli, po~e}e se i sa slagawem kocke, dok }e tokom marta i aprila biti ura|eno oblagawe kamenom, asfaltirawe ulica, postavqawe uli~ne rasvjete i drugi zavr{ni poslovi. ^. V.

Za doru~ak obi~no jedem kukuruz, slani sir, doma}u slaninu i qutu papri~icu. Ru~am obavezno kuvano jelo, dok za ve~eru jedem ne{to laganije. Tu je obavezno i jabuka ili neko drugo vo}e, ka`e Stevo
kom koji se nije `enio. Drugi sin Drago `ivi sa porodicom u Srpcu, dok k}erka Petra stanuje u Derventi i dva do tri puta sedmi~no do|e da pospremi ku}u i pripremi neko od kuvanih jela. - Za doru~ak obi~no jedem kukuruz, slani sir, doma}u slaninu i qutu papri~icu. Ru~am obavezno kuvano jelo, dok za ve~eru jedem ne{to laganije. Tu je obavezno i jabuka ili neko drugo vo}e. Pojedem nekad i piletinu, ali samo onu koja tr~kara po mom doma}instvu, dok ove fabri~ke proizvode izbjegavam - ka`e Stevo i dodaje da je jedan od dnevnih rituala i kafa uz ~a{icu rakije pod lozom.

Centar za kulturu u Doboju

Bogojavqenski koncert bawalu~kih tambura{a

SRBAC - U najudaqenijem srba~kom selu Korovi svi znaju i s po{tovawem govore o svom kom{iji Stevi Jovi~i}u, koji je nedavno proslavio 102. ro|endan, ~ime je postao najstariji stanovnik srba~ke op{tine. U svom `ivotnom vijeku nikada nije i{ao kod doktora iako je prebolovao brojne bolesti, me|u kojima i tifus. Ka`e da je uspio o~uvati zdravqe zahvaquju}i zdravoj ishrani, boravku u prirodi, dru`ewu s prijateqima i kom{ijama i skladnom braku koji je imao sa suprugom \ur|ijom od 1948. do 2005. godine. Stevo `ivi u porodi~noj ku}i zajedno sa sinom Nedeq-

RADO i{ao na prela i seoske zborove
Iako ga sve vi{e izdaju vid i sluh, a po ma lo i pa -

Tito
U svom vijeku zapamtio je mnoge vladare, po~ev od austrougarskog cara Frawe, kraqeva Petra i Aleksandra, \ure Pucara, pa sve do Slobodana Milo{evi}a. Novije doga|aje ne prati, ali se opredijelio za mi{qewe da je najboqi vladar bio Josip Broz Tito.

m}ewe, jo{ se prisje}a starih narodnih obi~aja kao {to su prela, seoski zborovi, svadbe i slavski obi~aji. - To je bio pravi `ivot za razliku od dana{weg, kada i mladi i stari gledaju televizor po nekoliko sati dnevno. Dana{wa omladina ne zna kakav je do`ivqaj kada se sakupi na livadu po 15 kosaca pa se takmi~e ko je boqi, ili kada se `welo `ito pa se po 30 i vi{e `etelaca uz pjesmu i {alu takmi~i ko }e prvi do}i na kraj wive - ka`e Stevo. Pored troje djece, ima petoro unu~adi i dva praunuka, 14-godi{weg Borisa i trogodi{weg Ogwena, i ka`e da mu je puno srce kada se svi okupe za krsnu slavu Svetog Stefana.

Op{tina Prijedor o~ekuje pomo} Vlade RS

Dogodine po~iwe gradwa dvorane
Sa koncerta u Doboju FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Gradski tambura{ki an sam bl iz Bawalu ke odr`ao je u utorak uve~e u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovawe u Doboju koncert pod nazivom “Bogojavqenska no}“. Or kes tar i so lis ti, pod vo|stvom umjetni~kog rukovo di oca Zdrav ka ]o si }a, predstavili su se dobojskoj publici uglavnom sa nezaboravnim starim srpskim i starogradskim pjesmama, ko-

lima i ma|arskim plesovima. - Ansambl okupqa entuzijaste, umjetnike koji poklawaju sebe i muziku. To ~ine srcem i naravno kvalitetom koji sa sobom nose - rekao je vo di teq Ne boj {a Ku{ tri novi}. U to su se uvjerili mnogobroj ni po sje ti oci ko ji su u`i va li u mu zi ci rawu i pjesmi i aktere nagra|ivali velikim aplauzima. Sl. P.

PRIJEDOR - Na~elnik op {ti ne Pri je dor Mar ko Pa vi} izja vio je ju ~e da su mnogi gradovi mawi od Prijedora dobili pomo} Vlade RS za iz gradwu spor tskih dvorana i da o~ekuje da se i grad na Sa ni na |e na tom

spisku. - Mi }emo u idu}oj godini vje ro va tno po ~e ti iz gradwu je dne od pla ni ra ne dvije dvorane, ali op{tina bez pomo}i Vlade te{ko da }e to uspjeti da uradi sama rekao je Pavi} na proslavi

uprili~enoj povodom 35 godi na pos to jawa i ra da ov da{we spor tske dvo ra ne “Mladost“.

DVORANA “Mladost“ izgra|ena prije 35 godina
On je najavio da op{tina ima u pla nu iz gradwu sportske dvorane u Omarskoj jednakih kapaciteta kao {to je dvorana “Mladost“, te izgradwu spor tske dvo ra ne u prijedorskom nasequ Urije koja bi bila ve}a od ove postoje}e. - Ova dvorana je odavno prebukirana i ne mo`e vi{e

TERMINI
Predsjednik @enskog rukometnog kluba “Mira“ Prijedor Nada \akovi} rekla je da se sportisti i rekreativci bore za termine u ovoj dvorani od ranog jutra pa sve do pono}i. - Potrebe prijedorskih sportista i rekreativaca odavno su prerasle ovu dvoranu. Ona je pretijesna i nadam se da }e Prijedor dobiti jo{ jednu, ve}u dvoranu - naglasila je \akovi}eva.

zadovoqiti potrebe grada dodao je Pavi}. Direktor Sportske dvorane “Mladost“ Bo{ko Torbica rekao je da je 35 godina dug pe ri od za je dan ova kav objekat i da je obnova neophodna, te da se ona ne mo`e uraditi bez pomo}i op{tine i Vlade RS. - Sportske dvorane uvijek ku bu re s nov cem i ni su odr`ive bez pomo}i op{tine. U roku od 60 dana obavi}e mo pre re gis tra ci ju iz javnog preduze}a u javnu ustanovu tako da }emo smawiti tro{kove a pro{iriti djelatnost - rekao je Torbica. S. T.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 9

PRIJEDOR - Peta privredno-turisti~ka manifestacija “Dani zime na Kozari“ bi}e odr`ana 30. januara na Mrakovici. Direktor Turisti~ke organizacije op{tine Prijedor Amira Gani} pozvala je ekipe zainteresovane za sportska i kulinarska takmi~ewa da se prijave do 24. januara.

Peti “Dani zime na Kozari“ 30. januara

Posjetioci }e mo}i jesti i ~orbu iz kotli}a koje }e pripremati lova~ka udru`ewa iz Prijedora, Dubice i Gradi{ke, dok }e kuvano vino, ~aj i rakiju obezbijediti udru`ewa “Teodora“ i “Promotur“ iz Prijedora i udru`ewa iz Gradi{ke. S. T.

Uo~i Jovawdana u Srpskoj odr`ana tradicionalna svetkovina

Vijesti
Op{tina [amac

Hrabri mladi}i plivali za Krst ~asni
Ova manifestacija odr`ana u duhu pravoslavqa i tradicije i obi~aja srpskog naroda, kupawa na Bogojavqewe u rijekama i na izvorima, rekao sve{tenik Dragan Vukoti}
PI[U: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com I DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

Br`a legalizacija objekata
[AMAC - Vlasnici bespravno sagra|enih ili zapo~etih objekata u op{tini [amac imaju rok do 31. decembra ove godine da legalizuju svoje nekretnine, po br`oj proceduri i ni`im cijenama. Na~elnik op{tinskog Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove \uro ]osi} rekao je Srni da su prednosti ove legalizacije u odnosu na redovne postupke pojednostavqena procedura te mawe ko{tawe.

BAWALUKA - Liturgijom u hramovima i takmi~ewem u pli vawu za Krst ~a sni ju ~e je u Srpskoj obiqe`en veliki hri{}anski praznik Bogojavqewe. Dva de se tje dno go di{wi Bawalu ~a nin Vas ko Jo {i} prvi je me|u 22 hrabra mladi}a doplivao do Krsta ~asnog koji je spu{ten niz rijeku Vrbas. Vas ko je brat pro {lo go di{weg pobjednika Alekse Jo{i}a. - Za mene je bila ~ast u~estvo va ti u ovom pli vawu za Krst ~asni. Nije mi bilo te{ko da sko~im u hladnu vodu Vrbasa, jer sam se pripremao i znao sam {ta me o~ekuje - rekao je Jo{i}. Pobjednik je dobio veliki dukat sa likom svetog Save i svetog Simeona Miroto~ivog, a ostali u~esnici po mawi dukat i prigodne nagrade. Pobjednik bogojavqenske

Sveta litija u Bawaluci

FOTO: S. ILI]

Krsta ~asnog u rijeci Drini, za koji se takmi~io 21 pliva~. - Presre}an sam {to sam dva puta pobijedio na ovoj manifestaciji, a posebno {to }u sa~uvati dva bogojavqenska krsta za svoje potomke - rekao je ]irkovi}. Protojerej Du{an Spasojevi}, koji je i predsjednik ovog dru{tva, uru~io je pobjedniku bogojavqenski krst i diplomu, a na~elnik op{tine Nedeqko Mla|enovi} nagradu od 300 maraka.

manifestacije pod nazivom “Plivawe za Krst ~asni“, koja je odr`ana kod mosta Mehmedpa{e Sokolovi}a na Drini u Vi{egradu, je dvadeset~etvorogodi{wi Darko Mosi} iz ovog grada. On je bio najbr`i me|u {estoricom pliva~a koji su plivali 33 metra, {to simboli~no ukazuje na godine koliko je Isus Hrist `ivio na zemqi. Prvo takmi~ewe pliva~a za Krst ~asni pratilo je nekoliko stotina Vi{egra|ana, a

DOBOJLIJA
Ni Borislav Niki} Gero iz Doboja nije iznevjerio tradiciju, pa je tako ove godine sko~io u hladnu rijeku Bosnu s mosta kod `eqezni~ke stanice u Doboju. - Htio sam da skrenem pa`wu nadle`nim u Doboju da se na Bogojavqewe pliva za Krst ~asni i da to i ovdje treba da se organizuje, kao {to se to ~ini u ostalim dijelovima Srpske obja{wava Niki}.

nagradu ikonu ^ajni~ke Bogorodice Krasnice pobjedniku je uru~io na~elnik op{tine Vi{egrad Tomislav Popovi}. - Ova ma ni fes ta ci ja je odr`ana u duhu pravoslavqa i tradicije i obi~aja srpskog na ro da, ku pawa na Bo go javqewe u rijekama i na izvorima - rekao je sve{tenik Drag a n Vu ko ti}.

POBJEDNICI dobili ikone, dukate i nov~ane nagrade
“Bog se javi! Vaistinu se javi!“ odjekivalo je ju~e sa obala Trebi{wice. U Sabornom hramu Svetog preobra`ewa Gospodweg slu`ena je sveta arhijerejska l i -

zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije, a poslije toga je sve~ana litija u kojoj je bilo na stotine vjernika, pro{la ulicama grada sve do obala rijeke gdje je obavqeno vodoosve{tawe. U bogojavqenskoj trci na rijeci Trebi{wici najuspje{niji je bio osamnaestogodi{wi Nikola Qe{kovi} iz Herceg Novog. Qe{kovi} ide u ~etvrti razred Saobra}ajne {kole u Trebiwu i ka`e da mu je ovo prvi put da nastupa u trci. - Bilo je prili~no hladno, ali osje}aj da se pliva za Krst ~asni je fenomenalan. Drugu go di nu u~es tvu jem u bo go javqenskom plivawu. Treniram plivawe i imam dosta medaqa i priznawa. Me|utim, ovo mi je svakako najdra`e i najbi tni je. Da na{we priznawe zna~i mi vi{e od medaqe kazao je Qe{kovi}, koji je za pobjedu dobio zlatni dukat.

Derventa

Vatrogasci poma`u Sembercima
DERVENTA - Na sjednici Upravnog odbora Vatrogasnog saveza RS donesen je zakqu~ak da se 40 crpnih pumpi koje su nedavno nabavqene, a wihova vrijednost je oko 50.000 maraka, anga`uje u poplavqenim podru~jima Semberije. ^lanovi Upravnog odbora razmotrili su ponudu Ambasade Francuske za donaciju 100 kompleta za{titne opreme za vatrogasce. ^. V.

RVI iz Rogatice

Donacije ugro`enim ~lanovima
ROGATICA - Udru`ewe ratnih vojnih invalida iz Rogatice ve} drugu godinu uz podr{ku op{tine finansijski poma`e svojim ~lanovima. Predstavnici Udru`ewa uru~ili su pomo} od po stotinu maraka za 18 svojih ~lanova. - Pomo} su dobili najugro`eniji na{i ~lanovi. Potre be su i ve }e ali na {e mogu}nosti su skromne jer jo{ do kraja nije za`ivio fond za po mo} so ci jal no ugro`enim ~lanovima - rekao je pred sje dnik Udru `ewa Ilija Devura. S. M.

Slobodan ]irkovi} , radnik Pro fe si onalne vatrogasne jedinice u Bratuncu, prvi je doplivao do

turgija kojom je na~elstvovao episkop
Vasko Jo{i}

Privatno preduzetni{tvo u Srebrenici i Bratuncu

Ekonomska kriza zatvara radwe
SRE BRE NI CA - U op {tini Srebrenica u pro{loj godini otvorena su 22 nova privredna subjekta, dok je 20 privatnih radwi zatvoreno i odjavqeno. Na ~el nik Odjeqewa za pri vre du Mi lo{ Vu ko savqevi} naveo je da na podru~ju ove op{tine trenutno radi 147 privatnih subjekata. Od toga su 31 trgovinska radwa, 49 zanatskih, 34 ugostiteqske radwe i 12 koje se bave ostalim djelatnostima. U Srebreni ci je, pre ma wego vim rije~ima, registrovan i 21 taksi prevoznik. - Problemi sa kojima se uglavnom suo~avaju vlasnici privatnih radwi posqedica su op{te globalne krize, a ogledaju se u smawenom prometu robe i usluga, mawim prihodima u odnosu na ranije godine, te pove}anim fiksnim tro{kovima i taksama koje su preduzetnici du`ni isplatiti dr`avnim slu`bama - pojasnio je Vukosavqevi}. Dodao je da pote{ko}a u radu imaju i ve}a preduze}a kao {to su akcionarska dru{tva i dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.

Srebrenica

ZAKUPCE ~eka 70 odsto poslovnih objekata
- U zavisnosti od djelatnosti kojom se bave, preduzetni ci nas to je da uvo |ewem mjera {tedwe, zadr`e radnike i obezbijede kontinuitet u poslovawu preduze}a - kazao je Vukosavqevi}. Kada je u pitawu privatno preduzetni{tvo situacija u op {ti ni Bra tu nac je ne po voqnija u odnosu na srebreni-

Fiskalne kase
- Najve}i broj odjava privatnih radwi zabiqe`en je 2009. godine u vrijeme uvo|ewa fiskalnih kasa, a u 2010. godini zatvarawe preduze}a prate ekonomski razlozi, recesija u regionu kao i odlazak velikog broja stanovni{tva iz Bratunca u ve}e gradove - rekla je Nikoli}eva

~ku op{tinu. U protekle dvije godine odjavqeno je 106 trgovinskih i zanatskih radwi. Procjena je da je trenutno, zbog malog obima poslovawa, nerazvijenog tr`i{ta i slabe plate`ne mo}i stanovnika, oko 70 odsto poslovnih objekata prazno i ~eka zakupce. - Na po dru ~ju op {ti ne Bratunac trenutno imamo 330 prijavqenih samostalnih zanatskih i trgovinskih radwi i ugostiteqskih objekata - rekla je vi{i stru~ni saradnik za privatno preduzetni{tvo u ovoj op{tini Svetlinka Nikoli}. K. ].

Sve vi{e oboqelih zbog stresa
SREBRENICA - Pove}ava se broj oboqelih od posttraumatskog stresnog poreme}aja (PTSP) kao posqedice rata, ali i posqeratnih te{ko}a, ekonomske krize, nema{tine i besperspektivnosti, konstatovano je na okruglom stolu u Srebrenici o temi “Funkcionisawe zajednice sa velikim brojem oboqelih od hroni~nog oblika PTSP“. Okruglom stolu prisustvovalo je oko 70 `ena koje su u ratu izgubile svoje najmilije, javila je Srna.

10 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
OSNOVNI SUD U FO^I Broj: 094-0-Su-11-000 054 Datum: 19.1.2011. godine Na osnovnu ~lana 30 Zakona o sudovima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09) ~lana 15 Zakona o radu-Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 55/07) Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Fo~i, broj Su-124/04, i dopuna navedenog pravilnika broj 094-0-Su-06000402 od 28.1.2010. godine, predsjednik Osnovnog suda u Fo~i, dana 19.1.2011. godine objavquje VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj: 118-0-SuI-11-000 003 Bawaluka, 17.1.2011. godine

OGLASI

Vrhovni sud Republike Srpske na osnovu ~lana 30 Zakona o sudovima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik RS”, broj: 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09) i ~lana 21 ta~ka 17 Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, raspisuje

JAVNI OGLAS
Za prijem na radno mjesto na neodre|eno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca 1. Daktilograf .........................................................izvr{ilac 1 Op{ti uslovi koje kandidati moraju ispuwavati: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj 2. da je stariji od 18 godina 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak odnosno da nije podignuta optu`nica niti je izre~ena nepravosna`na sudska presuda 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u sudu 6. da ispuwava uslove utvr|ene Zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Fo~i. Posebni uslovi: - zavr{ena sredwa {kola dru{tveno-tehni~kog smjera IV stepena slo`enosti - dobro poznavawe rada na ra~unarima Potrebna dokumenta: Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni da dostave dokumenta o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih 3. ovjerenu kopiju svjedo~anstva o zavr{enoj sredwoj {koli IV stepena slo`enosti i ovjerenu kopiju sertifikata o zavr{enom osnovnom kursu i osposobqenosti za rad na programima: Windows Me, Microsoft Word 2000, Internet Explorer i Outlook Express 4. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak 5. uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti 6. za ispuwavawe op{tih uslova iz ta~ke 6 svi kandidati dostavqaju ovjerenu pismenu izjavu Radni odnos }e se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom oglasu, na osnovu kona~ne odluke o izboru izme|u prijavqenih kandidata. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove predvi|ene oglasom komisija za izbor }e obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti-testirawe i intervju, koje }e se vr{iti na ra~unarima u skladu sa aktima Suda o ~emu }e kandidati biti obavije{teni preko oglasne plo~e suda ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su du`ni navesti u prijavi. Rok za prijavqivawe kandidata je 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu “Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove, ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave na oglas zajedno sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova dostavqaju se li~no ili po{tom na adresu Osnovni sud Fo~a Ulica Wego{eva 17. Predsjednik suda Milena Kunda~ina

OGLAS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme uz probni rad Referent za unos podataka u Sistem upravqawa finansijskim informacijama (SUFI) .......................................................................................1 izvr{ilac Kandidat treba da ispuwava op{te i posebne uslove OP[TI USLOVI: - da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - da je stariji od osamnaest godina - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnom organu - da se ne vodi krivi~ni postupak POSEBNI USLOVI: sredwa ekonomska {kola ili gimnazija, IV stepen stru~ne spreme poznavawe rada na ra~unaru polo`en stru~ni ispit jedna godina radnog iskustva u struci

Kao dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da prilo`i: - uvjerewe o dr`avqanstvu - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe da nije osu|ivan, odnosno da se ne vodi krivi~ni postupak - diplomu o zavr{enoj {koli - uvjerewe o radnom iskustvu - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u dr`avnim organima uprave Radnik se prima u radni odnos na odre|eno vrijeme do godinu dana, uz probni rad od 3 mjeseca. Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom tra`enih dokumenata, kojima se dokazuje ispuwenost op{tih i posebnih uslova, dostaviti neposredno ili putem po{te Vrhovnom sudu Republike Srpske na adresu: Aleja Svetog Save bb, Bawaluka. Rok za podno{ewe prijava kandidata na oglas je 8 dana od dana objavqivawa oglasa u sredstvima javnog informisawa. Preporu~uje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prije dono{ewa odluke o izboru i prijemu u radni odnos izvr{i}e se intervju sa prijavqenim kandidatima.

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA ISTO^NI DRVAR NA^ELNIK Broj: 01-67-26/11 Dana 13.1.2011. god. Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi (“Slu`beni glasnik RS“ br. 101/04, 114/05 i 1118/05), a u skladu sa Odlukom SO-e Isto~ni Drvar br. 0222-1408/07, od 25.12.2007. god. (Odluka o na~inu dodjele nov~ane pomo}i - stipendije za studente sa podru~ja op{tine Isto~ni Drvar Na~elnik Op{tine raspisuje
Broj: 02-477-70/10 Datum: 18.1.2011. godine Na osnovu Odluke o prodaji poslovnih prostora kojima raspola`e op{tina Prijedor (“Slu`beni glasnik Op{tine Prijedor“ br. 8/08) i Statuta op{tine Prijedor, Na~elnik op{tine Prijedor objavquje

o ponovnoj prodaji poslovnog prostora kojim raspola`e op{tina Prijedor

OGLAS

KONKURS
Za dodjelu stipendija za {kolsku 2010-2011. godinu Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za {kolsku 2010-2011. god. Uslovi konkursa: 1. da ima prebivali{te na podru~ju op{tine Isto~ni Drvar (ne starija od 6 mjeseci) - potvrda od nadle`nog MUP 2. uvjerewe od nadle`nog fakulteta da je isti-a redovan student - {kolske 20102011. god. 3. Dokaz o broju ~lanova doma}instva (izjava - ku}na lista) 4. Dokaz o mjese~nim primawima ~lanova doma}instva. Napomena: Prednost imaju studenti iz porodica poginulih boraca i RVI i studenti sa boqim prosjekom ocjena kao i studenti 2., 3., 4., 5 godine fakulteta. Dokumenti se podnose li~no ili putem po{te u slu`bene prostorije op{tine Isto~ni Drvar. Prijavu slati na adresu: Op{tina Isto~ni Drvar, Potoci bb 79288 Gorwi Ribnik. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. NA^ELNIK
1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA - PRODAVCA POSLOVNIH PROSTORA - Naziv: Op{tina Prijedor - Adresa: Trg Oslobo|ewa br. 1 - Po{tanski broj i mjesto: 79101 Prijedor - Identifikacioni broj: 4400711050003 - Telefon: 052/245-182 - Faks: 052/245-184 - Kontakt osoba: Nada Gruban - Elektronska po{ta: opstinap@teol.net 2. NA^IN PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA - Putem usmenog javnog nadmetawa – licitacije 3. PODACI O POSLOVNOM PROSTORU Raniji zakupac Adresa Red. -korisnik broj poslovnog i naziv prostora poslovnog prostora Prijedor, K. P. I 1. Oslobodioca br. 56-58 Kondi} Velna, STR “Stvard“ (slobodan) u~esnika, da bi se sproveo postupak prodaje. Kaucija za u~e{}e u postupku prodaje prostora iznosi 10% od po~etne prodajne cijene nekretnine i ista se upla}uje na `iro ra~un: “Jedinstveni ra~un trezora Op{tine Prijedor“ kod NLB Razvojne banke Prijedor br: 5620070000266805, o ~emu }e se Komisiji podnijeti dokaz u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa oglasa. Zainteresovana lica mogu izvr{iti uvid u dok umentaciju poslovnog prostora i dobiti tra`ene informacije u zgradi op{tine Prijedor, Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove, kancelarija br. 11, svakim radnim danom u vremenu od 11.30 do 15.30 ~asova, kontakt osoba Nada Gruban, ~lan komisije. 5. DAN I MJESTO ODR@AVAWA PRODAJE Mjesto odr`avawa prodaje je zgrada op{tine Prijedor, sala Skup{tine op{tine na III spratu. Licitacija }e se obaviti u subotu, 5.2.2011. godine, u 11 ~asova. 6. USLOVI I NA^IN PLA]AWA KUPOVNE CIJENE Kupovna cijena za navedeni poslovni prostor ima se uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od dana zakqu~ewa ugovora. Uvo|ewe u posjed najpovoqnijeg ponu|a~a-kupca izvr{i}e se u roku do 30 dana od dana isplate kupoprodajne cijene. Ovaj }e se oglas objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”, nedjeqnom listu “Kozarski vjesnik“, a istovremeno }e se ista}i na oglasnoj plo~i op{tine Prijedor. NA^ELNIK OP[TINE Marko Pavi}

Po~etna Povr- tr`i{na {ina cijena u u m2 KM

24,86 102.622,00

4. USLOVI PRODAJE Pravo u~e{}a u postupku prodaje poslovnog prostora imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja izvr{e uplatu tro{kova postupka u iznosu od 100 KM, dostave dokaz od op{tinskog odjeqewa za finansije da nemaju dugovawa prema op{tini Prijedor i uplate iznos predvi|en za kauciju. Na oglas je potrebno da se prijave najmawe dva

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 11

An|ela \eri}, perspektivni mladi sopran iz Fo~e

Vijesti
Kostajnica

FOTO: R. \EVI]

Mawe sklopqenih brakova
KOSTAJNICA - Na podru~ju op{tine Kostajnica u 2010. godini sklopqena su ~etiri braka mawe nego u 2009, rekla je Srni mati~arka Vlasta Kolunyija. Ona je istakla da je u pro{loj godini u mati~nu kwigu vjen~anih upisano 27 parova, dok je u 2009. godini sklopqen 31 brak. Prema wenim rije~ima, lani je u mati~nu kwigu umrlih upisano 50 lica, za osam mawe nego 2009. - Ta~an broj ro|enih u mati~nom uredu se ne evidentira, jer se novoro|ene bebe upisuju u mati~ne kwige u mjestu ro|ewa - rekla je Kolunyija.

Solo pjevawe je druga~ije i zahtjevnije od obi~nog, tra`i mnogo truda, vje`bawa, koncentracije i prisutnosti, kao i odricawa. Kada jednom uo~ite vrijednost klasi~ne muzike, mo`ete je samo jo{ vi{e osje}ati, a nikako se od we odma}i, isti~e An|ela
PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

FO ^A - Do bar pje va~ mora uvijek da ima ravnote`u, koliko pjeva, toliko tre ba i da }u ti, sma tra An|ela \eri}, osamnaestogodi{wa Fo~anka, kojoj je solo pjevawe smisao `ivota, a glas gla vni in stru ment, pre ma ko jem se odno si sa ve li kom pa`wom. So lo pje vawe je, pre ma wenim rije~ima, druga~ije i zahtjevnije od obi~nog pjevawa, tra `i mno go tru da, vje`bawa, koncentracije i pri su tnos ti, kao i odri cawa. An |e la se, po sve mu sude}i, dobro snalazi u svemu, poznaje svoj glas i kroz kla si ~nu mu zi ku se upo tpuwuje, ali i dijeli sebe sa drugima. - Ka da je dnom uo~i te

vrijednost klasi~ne muzike, mo `e te je sa mo jo{ vi {e osje}ati, a nikako se od we odma}i - isti~e An|ela, uspje {ni i za sa da je di ni mladi fo~anski sopran. Ova am bi cio zna mla da djevojka, danas ve} perspekti vni so pran, prve svo je muzi~ke korake napravila je sa ~e ti ri go di ne u~e{ }em na lokalnoj manifestaciji “Djeca pjevaju hitove”, gdje je uje dno bi la i naj mla |i u~esnik. Poslije toga uslijedili su mno gi lo kal ni nas tu pi na op{tinskim i kulturnoumjetni~kim manifestacijama, dje~iji festival “Zvon zvon ke pje sme” u Tre biwu, gdje je osvojila drugo mjesto, \ur |ev dan ski fes ti val u Bawaluci i mnoga druga takmi~ewa koja su joj davala podsticaj za daqi napredak.

Prijedor

Pove}ani prihodi od parkirawa
PRIJEDOR - Odsjek za saobra}aj i parkinge op{tine Prijedor ostvario je pro{le godine prihod od 327.195 maraka ili za ~etiri odsto vi{e nego u 2009. godini. Od prodaje parking karata inkasirano je oko 261.025 maraka, a od blokirawa vozila parkiranih na nedozvoqenim mjestima 55.360 maraka. [ef Odsjeka Aleksandar Jefti} rekao je da je tokom 2010. godine izdato 112 mjese~nih parking karata, a osobama sa invaliditetom uru~eno je 114 besplatnih parking karata. S. T.

An|ela \eri}

- Po{to sam ve} uplivala u mu zi ~ke vo de, po sli je za vr{e ne osno vne mu zi ~ke {kole, gdje sam svirala klavir, upisala sam Sredwu muzi ~ku u Sa ra je vu, Od sjek

solo pjevawe, u klasi profesorke Klaudije Krkoti}. Od tada po~iwem da izu~avam tehniku solo pjevawa i klasi~nu muziku. Usput sam upisala i jezi~ku Gimnaziju u Fo~i - pri~a An|ela.

Podr{ka
An|ela trenutno naporno radi na svom programu i pripremama za budu}a ve}a takmi~ewa. Svaki wen rezultat je, kako ka`e, plod hijerarhije, najvi{e zavisi od we same, zatim wenih predava~a i na kraju samog okru`ewa, koliko }e je podr`ati i podsticati. - Najve}a podr{ka su mi moji najbli`i, zatim profesorka Klaudija i prijateqi. Roditeqi su u svemu ipak najzaslu`niji jer me oni sami finansiraju - rekla je An|ela.

PO^ELA da nastupa sa ~etiri godine
Da {kola, trud i u~ewe daju rezultate najboqe se vidi na An|elinom primjeru, jer je ubrzo krenula u ve}e po du hva te i ozbiqni ja ta kmi~ewa. Osvojila je drugo mjes to na re pu bli ~kom ta kmi~ewu sredwih muzi~kih {ko la u Bawalu ci, a ~et vrto mjes to na me |u na ro dnom ta kmi ~ewu kla si ~ne muzike u Rumi, gdje je izvela kom po zi ci ju iz pe ri oda “sta rih maj sto ra” i dvi je solo pjesme.

Svoje sugra|ane pro{le godine po~astila je solisti ~kim kon cer tom u sa li Centra za kulturu i informisawe u Fo~i, kojim se ujedno i pri pre ma la za sqede}e nastupe, takmi~ewe “Bru na [pi ler” u Her ceg Novom, gdje je osvojila prvo mjesto. - Na jo zbiqni je ta kmi ~ewe i najve}i izazov bilo mi je pro {lo go di{we ta kmi~ewe solo pjeva~a “Niko la Cve ji}“, ko je se odr`ava u Rumi u ~ast na{e poznate primadone Radmile Ba ko ~e vi}, ko ja je bi la i ~lan `irija. Takmi~ila sam se prvi put u starijoj kategoriji, izvode}i ariju, koja mi je donijela drugo mjesto, zatim sam osvojila specijalnu nagradu Radmile Bako~evi}, kao i na gra du za per spe kti vnog mla dog so prana - rekla je An|ela.

Rogatica

Van prometa nelegalna roba
ROGATICA - Tr`i{na inspekcija op{tine Rogatica u pro{loj godini stavila je van prometa robu u vrijednosti 686 maraka, a oduzela robu u vrijednosti 485 maraka. Tr`i{ni inspektor ove op{tine Rosa Macanovi} rekla je ju~e Srni da je izdato prekr{ajnih naloga u vrijednosti 12.000 maraka, a napla}eno 12.220 maraka sa ranijim periodom.

Op{ta bolnica Zvornik podigla usluge na vi{i nivo

Srebrenica

ZVOR NIK - U op {toj bol ni ci Zvor nik pro {le godine je nabavqena savremena oprema, a usluge su podignute na vi{i nivo, {to }e bi ti nas tavqeno i ove godine. - Uz po mo} Mi nis tar stva zdravqa i socijalne za{ti te RS na bavqena je vrhun ska opre ma i to 16slajsni skener, tri aparata za anesteziologiju, dva rendgen aparata, mamograf, dva najsavremenija ultrazvu~na aparata, laminarna komora za rastvarawe citostatika, dva nova sanitetska vozila, tran spor tni in ku ba tor i renovirana je kotlovnica -

Savremena oprema za lije~ewe pacijenata
rekao je direktor zvorni~ke Op{te bolnice dr Milorad Drqevi}.

OBAVQENO 850 poro|aja
Prema wegovim rije~ima, zaposleno je pet mladih qekara kojima su dali specijalizaciju iz interne medicine, hirurgije, ginekologije i pedijatrije. - O~ekujemo da u ovoj godi ni sa spe ci ja li za ci je stignu kolege iz oftalmologije, neurologije i patologije - najavio je Drqevi}. On je naglasio da je bio veliki broj pregleda, inter-

vencija i operacija i sa tog stanovi{ta ne mo`e se re}i da je 2010. bi la us pje {na, jer to zna~i da je bilo mnogo bolesnih, ali jeste uspje{na jer je bi lo 850

poro|aja. - Pru `i li smo oko 140.000 razli~itih usluga i tu ubrajamo i preglede, laboratorijske i mikrobiolo{ke ana li ze, ope ra ci je -

U 2010. pru`eno 140.000 razli~itih usluga

FOTO: ARHIVA

rekao je Drqevi}. On je do dao da Fond zdrav stve nog osi gu rawa sprovodi ankete o tome koli ko su pa ci jen ti za do voqni uslugama i tu Op{ta bolnica stalno ima ocjenu koja je blizu najve}e. - Na {a bol ni ca je se kun dar nog ni voa, ali smo mi u pro{loj godini uspjeli da ponudimo usluge iz tercijarnog nivoa. To je zna~ajan pomak u stru~nom dijelu i veliki benefit za na{e pacijente koji bi te usluge mo ra li po tra `i ti u Bawalu ci - re kao je Drqevi}. S. S.

UNDP donirao kontejnere
SREBRENICA - Kancelarija Razvojnog programa Ujediwenih nacija (UNDP) u Srebrenici donirala je lokalnom komunalnom preduze}u “Polet“ 40 kontejnera, agregat i vi{e kompleta alata, koji }e omogu}iti kvalitetnije pru`awe usluga stanovnicima, saop{tio je vr{ilac du`nosti direktora ovog preduze}a Hajrudin Mehmedovi}. - Radi se o vrijednoj donaciji, a posebno je zna~ajno {to su nabavqeni novi kontejneri, jer su dosada{wi dotrajali i prili~no uni{teni - rekao je Mehmedovi}. K. ].

12 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

BERLIN - Wema~ki kancelar Angela Merkel odbacila je ju~e mogu}nost povratka wema~ke marke u vrijeme du`ni~ke krize u Evropi, tokom koje su se pojavili pozivi za ukidawe evra. Merkelova je za magazin “[tern“ rekla da ne}e biti povratka

Merkel: Ni{ta od povratka wema~ke marke

wema~ke marke i naglasila da je Wema~ka posve}ena zajedni~koj evropskoj valuti i da }e “u~initi sve {to je neophodno da bi se garantovao stabilan evro“, prenijele su agencije.

FOTO: AGENCIJE

14.72 7.19

0.90 10,157.70 7.31 6,148.08

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR ZIF MI GROUP D.D. SARAJEVO ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

4.34 5.00 4.17 3.65

4.84 155,046.73 6.38 0.55 -4.45 6,160.00 1,660.25 1,095.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST [IPAD KOMERC DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Jasna Mati}

20.40 5.00 78.57 2.85 70.00 30.48 65.00 2.98 25.00

1.99 38,307.81 7,765.00 -2.15 0.73 88,371.22 513.00 3.26 210.00 11.11 5.09 15,237.50 -8.41 229,125.00 -1.13 15,053.06 0.00 5,000.00

Jasna Mati}, srpski ministar za telekomunikacije

Svjetske berze

Akcije najskupqe u dvije i po godine
LON DON, WUJORK - Ci je ne akci ja na glo bal nom tr`i{tu ju~e su dostigle najvi{i nivo u protekle dvije i po godine, nakon {to su dobri poslovni rezultati velikih ameri~kih kompanija uve}ali povjerewe investitora u daqi oporavak svjetske privrede. U agenciji “Blumberg“ navode da }e povoqni kvartalni izvje{taji o finansijskom stawu kompanija “gurati“ cijene akcija navi{e jo{ neko vrijeme. Kurs dolara prema korpi drugih jakih valuta je, me|utim, opao na osmonedjeqni minimum, ali berzanski analiti~ari smatraju da trenutna slabost ameri~ke nov~ane jedinice najvjerovatnije ne}e potrajati, prenijele su agencije. Evro je na indikativnoj berzi u Londonu vrijedio 1,3456 dolara, dok se ameri~ka valuta istovremeno mijewala po kursu od 1,6009 za funtu, 82,16 jena i 0,9586 {vajcarskih franaka.

Pitawe je kakva }e biti procena zainteresovanih kupaca, koliko za wihov biznis vredi kompanija i kakvu }e obavezuju}u ponudu dostaviti, kazala Mati}eva
BEOGRAD - Ministar za telekomunikacije Srbije Jasna Mati} rekla je da nije iskqu~ena mogu}nost da tender za prodaju 51 odsto akcija “Te le ko ma Srbi ja“ propadne. On je kazala da, s obzirom na to da je Vlada odredila minimalnu cijenu od 1,4 milijarde evra za kontrolni paket akcija, kompanija sigurno ne}e biti prodata ispod te cijene. - Sada je pitawe kakva }e biti procena zainteresovanih kupaca, koliko za wihov biznis vredi kompanija i kakvu }e obavezuju}u ponudu dostaviti - rekla je Mati}eva za portal “Emg‰. Dodala je da niko od potencijalnih kupaca nije tra`io da se pro du `i rok za dostavqawe obavezuju}ih ponuda za akcije kompanije. - Bitno je da rokovi budu odgovaraju}i kako bi zainteresovani zaista mogli da naprave analizu i procene da ne bismo zbog kratkog roka izgubili ozbiqne ponu|a~e kojima tre ba do voqno vre me na i ozbiqan korporativni proces za dono{ewe odluka. Bitno je da su to sve dobri ponu|a~i. Oni sad postavqaju pitawa, na wih se odgovara pa proces te~e, a to je najbitnije - ka`e Mati}eva. Vlada Srbije produ`ila je po~etkom ove sedmice rok za dostavqawe ponuda za kupovinu 51 odsto akcija kompanije do 21. marta 2011. godine i to na prijedlog privatizacionog savjetnika, kako bi se zainteresovanim kompanijama dalo do voqno vre me na za sas tavqawe ponuda. Tada je nagla{eno da bi posao na prodaji akcija “Telekoma“ trebalo da bude zavr{en do kraja qeta.

"Telekom" mo`da ne}e biti prodat
ROK ZA ponude produ`en do 21. marta

NOVAC
Na primjedbu da }e novac od prodaje “Telekoma Srbija” zbog produ`ewa roka za dostavqawe ponuda sti}i tek na jesen, kasnije nego {to se prvobitno ra~unalo, Jasna Mati} je rekla da je glavno pitawe koliko }e Vlada taj novac mo}i efikasno da potro{i. - Naravno da zbog toga {to }e novac do}i kasnije postoji mogu}nost da isku{ewe bude malo ve}e da on ne bude potro{en za investicije ve} da ode u potro{wu - zakqu~ila Mati}eva i dodala da }e u svakom slu~aju novac biti potro{en u Srbiji.

Srbija

“Fijatova“ investicija u Kragujevcu nije ugro`ena
BEOGRAD - Najavqena ve}a ulagawa “Fijata“ u fabrike u Italiji ne}e ugroziti investiciju torinske kompanije u Srbiji, a sve je spremno za novi model, koji }e se proizvoditi u Kragujevcu, navode iz Ministarstva ekonomije Srbije. Po sli je re fe ren du ma u “Fijatovoj“ fabrici u Torinu, na kojem su radnici prihvatili fleksibilnije radno vri je me, ali i za ra de, na javqeno je zna~ajno ulagawe u “Fijatove“ pogone u Italiji. U Ministarstvu ka`u da }e se ove godine odvojiti zna~ajna sredstva iz buyeta za reali za ci ju “Fi ja to vih“ programa u Srbiji. Direktor “Fijata“ Ser|o Markijone rekao je da u Italiji moraju da se naviknu na novu ~iwenicu da aktuelna kom pa ni ja sa da “ima vi {e glava“ i to u Torinu, SAD, Brazilu, Turskoj, Srbiji, a mo`da i u Kini, prenio je RTS.

Tendersku dokumentaciju za srpsku kompaniju do sada je otkupilo sedam telekom operatera, i to “Doj~e telekom“, “Frans te le kom“, “Te le kom Austrija“, “Amerika movil“, “Veder investments“ , “Turksel“ i “Vimpelkom“. “Telekom Srbija“ posjeduje i telekomunikacione kompanije “M:tel“ u Crnoj Gori i “Telekom Srpske“ u Republici Srpskoj, a cijela grupa imala je 2009. godine ukupno 7,7 miliona korisnika mobilne tele fo ni je i 3,4 mi li ona korisnika fiksne telefonije, te oko 485.000 korisnika interneta.

Wema~ki dnevnik “Bild“ objavio “Alijancovu“ analizu

Pad evra od wegovog uvo|ewa 22 odsto
FRANKFURT - Od uvo |ewa evra 1999. godine, zajedni ~ka evrop ska va lu ta izgubila je 22 odsto svoje kupovne mo}i, objavio je wema~ki dne vnik “Bild“, pozivaju}i se na podatke finansijskog koncerna “Alijanc“. Gubitak vrijednosti nije jednak u svim zemqama evrozone, prenijele su agencije. - Evro je u Wema~koj opao za 18 odsto, u Francuskoj 19, Italiji - 24, a u [paniji ~ak 29 pro ce na ta - na veo je “Bild“. Uprkos tome {to je zajedni~ka valuta zbog du`ni~ke krize u vi{e zemaqa do{la na udar kritike, stru~waci “Ali jan ca“ sma tra ju da je evro doprinio stabilnim cijenama i niskoj inflaciji. Glavni ekonomista “Alijanca“ Mihael Hajs ka`e da se pad vrijednosti evra tokom proteklih godina nije negativno odrazio na cijene. Uprkos gu bit ku vri je dnosti, evro je, kako su ocijeni li ana li ti ~a ri, “do bro pro{ao“ u pore|ewu sa nekim drugim valutama. Istovremeno, od 1999. godine, dolar je izgubio ~etvrtinu vrijednosti. Najboqe se dr`i {vajcarski fra nak ko ji je za posqedwih 12 godina izgubio 11 odsto kupovne mo}i.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC HSBC HLDGS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
67.6 178.2 42.6 302.7 706.6

Promjena
-0.31 -0.28 -0.68 -1.64 -0.38

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP INTEL CORP JPMORGAN CHASE

Cijena
14.87 18.52 28.65 21.06 44.91

Promjena
-0.87 -0.46 -0.03 -0.11 0.36

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 13

BEOGRAD - Ministar energetike Srbije Petar [kundri} rekao je da o~ekuje da }e od 1. marta struja u Srbiji biti skupqa.

Struja u Srbiji skupqa od 1. marta

On je za beogradsku {tampu rekao da je cijena struje u Srbiji trenutno najni`a u Evropi, te da se zbog razvoja srpske “Elektroprivrede“ javila potreba za korekcijom cijena.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE

Vlada RS usvojila izmjene i dopune Zakona o Agenciji za bankarstvo

Naziv emitenta

Prosje~na cijena 36,18 1,44 81,01 38,01 1,50 91,00

Promjena Promet 1,49 0,70 0,14 0,00 0,00 1,10 55.108,40 17.290,20 15.867,00 10.324,73 7.370,68 4.519,50 2.709,98 930,05

Република Српска - измирење ратне штете 4 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - стара девизна штедња 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Тржница а.д. Бањалука Република Српска - стара девизна штедња 1 Електродистрибуција а.д. Пале

Ja~a kontrola banaka, klijenti za{ti}eniji
Bi}e uspostavqen i ombudsman u bankarskom sektoru, koji treba da obezbijedi zadovoqavaju}i nivo za{tite prava korisnika finansijskih usluga kroz pravi~no i brzo rje{avawe nesuglasica i sporova, uz minimum formalnosti

36,39 -0,11

0,48 15,85

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,25 4,01 3,78 2,80 6,12 0,05 3,21 6,26 3,55 1,50 1,00 3,11 3,11 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.663,20 0,00 660,96 0,00 719,44 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2,20 11.415,16

“Elektroprivreda RS“

Izvjesna izgradwa HE “Bo~ac 2“
Banke }e biti vi{e kontrolisane PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com FOTO: ARHIVA

BAWALUKA - Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za ban kar stvo Re pu bli ke Srpske, koji je ju~e usvojila Vlada RS, pro{irena je re gu la tor na i kon trol na uloga Agencije te joj je data na dle `nost da do no si podzakonske akte i obezbje|u je za {ti tu pra va ko ri snika finansijskih usluga u bankarskom sistemu. Iz Biroa Vlade za odnose s javno{}u saop{teno je da je ciq ovih predlo`enih iz mje na i do pu na osa vre mewavawe i pro {i ri vawe regulatorno-kontrolne funkcije Agencije da bi bankarski sistem Srpske ostao stabilan i zdrav.

- Predlo`enim odredbama zakona spre~ava se prawe novca i finansirawa teroristi~kih aktivnosti - navo di se u sa op {tewu i dodaje da se u okviru Agencije uspostavqa i ombudsman u bankarskom sistemu.

BI]E sprije~eno prawe novca
- Om bud sman tre ba da obe zbi je di za do voqava ju }i ni vo za {ti te pra va ko ri snika finansijskih usluga kroz pravi~no i brzo rje{avawe nesuglasica i sporova, uz minimum formalnosti pi{e u saop{tewu. Di re ktor Agen ci je za ban kar stvo Re pu bli ke Srpske Slavica Iwac ka`e

da se institucija ombudsmana uvodi kako bi se pomoglo korisnicima finansijskih uslu ga u za {ti ti wiho vih prava. - Ombudsman }e biti nezavisan u svom radu, ali ne}e mo }i da po ni {ta va obligacije. Mi ve} imamo u okvi ru Agen ci je za osi gu rawe instituciju ombudsmana ko ja se po ka za la kao korisna - kazala je Iwac i dodala da }e prawe novca od sada biti minimalizovano. Pro fe sor Eko nom skog fakulteta u Bawaluci Vujo Vukmirica ka`e da je izmjene kojima se Agenciji daju ve}a ovla{tewa trebalo donijeti i ranije, posebno ako se imaju u vidu de{avawa u posqedwe dvi je go di ne u ban kar skim sis te mi ma u

svijetu. - Mislim da je to dobra vijest. Pove}awem kontrole nad ban kar skim sis te mom stvaraju se uslovi za legalno kretawe novca i smawuju uslo vi za wego vo prawe, {to je svakako pozitivno istakao je Vukmirica.

MRKOWI] GRAD - Preduze}a “Elektroprivreda Republike Srpske” i “Hidroelektrane na Vrbasu“ mogu sopstvenim sredstvima da finansiraju izgradwu HE “Bo~ac 2” na Vrbasu. Rekla je ovo direktor “Elektroprivrede“ Branislava Mileki} u Mrkowi} Gradu tokom prezentacije Studije o kori{tewu energetskog potencijala sliva rijeke Vrbas. - Prioritet nam je iznala`ewe rje{ewa za gradwu HE “Bo~ac 2”, a da se ne naru{e ekolo{ki standardi, za {ta u ovom trenutku postoje realne pretpostavke - rekla je Mileki}eva. S. D.

Monopol
Vujo Vukmirica ka`e da banke u Republici Srpskoj u izvjesnom smislu imaju monopolski polo`aj. - Banke zbog nestabilnosti ekonomskog i politi~kog ure|ewa u cjelini koriste priliku da {to vi{e izbjegnu poslovawe prema tr`i{nim principima istakao je Vukmirica.

“Kruna komerc“

Ne kupujemo Beogradsku stanicu zbog lokacije
BEOGRAD - Direktor kompanije “Kruna komerc“ Drago Zeqi} re kao je ju ~e da motiv za kupovinu Beogradske autobuske stanice (BAS) nije atraktivna lokacija na kojoj se ona nalazi. - “Kruna komerc“, koja ve} poseduje 1.770 akcija BAS-a, odnosno 0,56 odsto, spremna je da investira u novu modernu autobusku stanicu, koja }e se, po sa dr`a ju i izgledu, uklapati u arhitektonski ambijent, na lokaci ji ko ja je pre dvi |e na planskim dokumentima i to u do go vo ru sa gra dom Beo gradom - istakao je Zeqi}, prenijele su agencije.

Hrvatski regulatori ispituju rekordne cijene akcija naftne kompanije

Tajanstveni ulaga~i kupuju INA
ZAGREB - Tajanstveni ulaga~i, za koje se spekuli{e da su iz ma|arske naftne kompanije “Mol”, isforsirali su ovih dana visoku cijenu akcija hrvatske naftne kompanije INA, pi{e hrvatska {tampa. Ranije se pisalo da su tajanstveni ulaga~i iz jednog ameri~kog fonda, ali je navodno, ipak, ri je~ o Ki pra ni ma sa ber mud skom adresom koji trguju akcijama putem ameri~ke platforme. Hrvatska agencija za kontrolu finansijskih usluga zatra`ila je od glavnog kontrolora ameri~kog finansijskog tr`i{ta, kao i od institucija na Kipru i na Bermudima, podatke o tajanstvenom kupcu INA akcija, prenijela je Srna. U slu~aju da se utvrdi da su tajanstveni kupci INA akcija, koji su na Zagreba~koj berzi podizali cijenu do rekordnog nivoa, povezani s “Molom“, slijedi krivi~na prijava za manipulaciju i obmanu protiv odgovornih lica iz “Mola”.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 20.1.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1.955830 1.456857 1.460883 26.460529 0.080626 0.262482 0.717999 1.764393 0.566448 0.249914 0.218957 1.508662 0.940665 2.319258 1.448119 1.876726

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1.955830 1.460499 1.464535 26.526680 0.080828 0.263138 0.719794 1.768804 0.567864 0.250539 0.219504 1.512434 0.943017 2.325056 1.451739 1.881418

ZIF Euroinvestment fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Zepter fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

1.955830 1.453215 1.457231 26.394378 0.080424 0.261826 0.716204 1.759982 0.565032 0.249289 0.218410 1.504890 0.938313 2.313460 1.444499 1.872034

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

6,12

0,33%

4,44

-2,20%

14 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Hronika
Nesre}a u Tuzli

BAWALUKA - Policija traga za nepoznatim licima koja su na podru~ju Bawaluke opqa~kala dvije crkve, re~eno je ju~e u CJB Bawaluka. Iz crkve Jovana Bogoslava u Sanskoj ulici ukradena je neutvr|ena koli~ina sitnog novca, dok je iz crkve u Gor-

Opqa~kane dvije crkve

woj Piskavici ukradena mawa koli~ina vjerskih kalendara, vre}ica tamjana, brojanica i novca. Kra|e su po~iwene polovinom januara. Pripadnici CJB Bawaluka izvr{ili su uvi|aj i operativni rad je u toku. G. O.

Dva radnika poginula, jedan povrije|en
TUZLA - Radnici firme D. D. “Ingram“ Yevad Be{i} (44) i Ekrem Kurti} (38), obojica iz Srebrenika, poginuli su, a Salkan Dedi} (49) te{ko je povrije|en prilikom prevrtawa teretnog vozila utovariva~a koji je pao u provaliju duboku oko 70 metara, potvr|eno je u policiji. Kako nezvani~no saznajemo u Klini~kom centru Tuzla, Dedi} je zadobio povrede glave, desne ruke i karlice i wegovo stawe je stabilno. Uvi|aj je po nalogu de`urnog tu`ioca obavila policija iz Srebrenika uz prisustvo Federalnog rudarskog inspektorata. Policija radi na utvr|ivawu okolnosti koje su uzrokovale ovu nesre}u na radu. G. O.

Odre|en pritvor republi~kom inspektoru

Bawaluka

Vlasnik laboratorije pu{ten na slobodu
BAWALUKA - Policija je uhapsila Armina Vidovi}a (23) iz Bawaluke koji je osumwi~en da je u iznajmqenoj ku }i u Re ka vi ca ma kod Bawaluke izgradio laboratoriju za uzgoj indijske konopqe i proizvodwu modifikovane marihuane skanka. Policija je pretresom objekta gdje je bila laboratorija prona{la 148 stabqika indijske konopqe od kojih se prema procjenama stru~waka mo`e dobiti nekoliko desetina kilograma skanka. Uhap{e ni Vi do vi} je po sli je saslu{awa pu{ten da se brani sa slobode. Pripadnici bawalu~kog Centra javne bezbjednosti otkrili su laboratoriju u okviru akcije pod nazivom “Kula”. N. T.
Privo|ewe Komqenovi}a u Specijalno tu`ila{tvo RS

Postoje indicije da je Desimir Komqenovi} ranije u vi{e navrata i u raznim firmama primao mito, o ~emu se vodi istraga, saop{teno je iz Specijalnog tu`ila{tva
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Zemqa pripremqewa za uzgoj indijske konopqe

Bawaluka

Potvr|ena optu`nica protiv dilera droge
BAWALUKA - Bawalu~ki Okru`ni sud potvrdio je optu`nicu protiv 12 optu`enih za neovla{}enu proizvodwu i promet opojnih droga, a koji su uhap{eni u akciji “Hit” u novembru pro{le godine. Ju~e je u sudu odr`ano ro~i{te za produ`ewe pritvora osumwi~enima, ali do zakqu~ewa ovog broja nije bila donesena odluka. Optu`nica je potvr|ena protiv: Elvira Ba{ali}a (29), Dine Muzaferovi}a (25), Borislava Ni{i}a (30) zvanog Pjeva~, Ostoje Kewalo (52), Almira Haski}a (32), @eqka Blagojevi}a (36), Rasima Esena (52), Damira Be}i}a (26), Aleksandra Sukura (24), Kristi ja na Ven za isa (37), Mla de na Kraw~e ca (51) i Zlat ka Sadikovi}a. Oni se terete da su od polovine jula do 6. novembra pro{le godine preprodavali opojne droge heroin i marihuanu. N. T.

BAWALUKA - Inspektor u Upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske Desimir Komqenovi}, koji je u utorak uhap{en u Novom Gradu zbog primawa mita, ju~e je ispi tan u Okru`nom sudu Bawaluka i odre|en mu je jednomjese~ni pritvor, potvr|eno je u ovom sudu. Prije toga on je saslu{an u Specijalnom tu`ila{tvu RS. Zbog propusta u radu protiv inspektora Komqenovi}a su u dva navrata ranije vo|eni disciplinski postupci, zbog ~ega je bio i ka`wavan. Komqenovi} je uhap{en kada je od preduze}a “Una-metal“ a.d. Novi Grad za obavqawe slu `be ne radwe zahtijevao i primio 2.000 maraka mita.

Ka da je pri mio mi to i krenuo da izlazi iz preduze}a, Komqenovi} je uhap{en. Nov ~a ni ce ko je je do bio u toj firmi bile su obiqe`ene, a serijski brojevi popisani.

POKRENUT disciplinski postupak protiv Komqenovi}a
- Postoje odre|ene indicije da je ovo lice i ranije u vi{e navrata i u drugim firmama primalo mito. Specijalno tu`ila{tvo intenzivno radi na prikupqawu svih dokaza s ciqem procesuirawa za sva po~iwena djela - rekli su ju~e u Specijalnom tu`ila{tvu RS. U Inspektoratu Republike Srpske rekli su da su ju~e pokrenuli inicijativu za vo|ewe disciplinskog postupka pro-

tiv termoenergetskog inspektora Desimira Komqenovi}a zbog te`e povrede radne du`nosti. - Disciplinski postupak vodi}e se u okviru ovog organa, kada se za to steknu uslovi, po zakonom propisanoj proceduri - saop{teno je iz Republi~ke uprave za inspekcijske poslove. Inspektorat RS podnio je i zahtjev Okru`nom sudu u Bawaluci da ga obavijesti o eventualnom odre|ivawu pritvora za inspektora i dostavi rje{ewe o tome, kako bi donijeli rje{ewe o udaqavawu inspektora Desimira Komqenovi}a iz Republi~ke uprave za inspekcijske poslove. U preduze}u “Una-metal“ iz Novog Grada ju~e nismo mogli stupiti u kontakt sa direktorom, jer se u preduze}u niko nije javqao. Firma se bavi

izradom metalne galanterije, alata i konstrukcija.

Mediji
Iako su, kako navode, raspolagali neoborivim dokazima da je Desimir Komqenovi} primio mito iz Specijalnog tu`ila{tva RS napravili su neshvatqivu diskriminaciju prema medijima. Agenciji Srna dostavqena je {tura informacija. Samo su bawalu~koj ATV omogu}ili potpunu informaciju, sa snimcima cijele akcije, nazivom firme i iznosom novca. Svi drugi mediji su zaobi|eni. Uprkos poku{ajima niko iz tu`ila{tva se nije javqao na telefonske pozive. Zbog ~ega je tako ura|eno, znaju samo u tu`ila{tvu.

Derventska policija uhapsila Samira Skeli}a i Xenana Pele{a

Osumwi~eni za dje~iju pornografiju i trgovinu drogom
DER VEN TA - Der ven tska po li ci ja uhap si la je Sa mi ra Ske li }a (46) i Yenana Pele{a (20), obojica iz Dervente, kod kojih je pro na |e na ve }a ko li ~i na droge i materijali sa dje~ijim pornografskim sadr`ajem. Potvrdio je ovo za “Glas Srpske“ izvor bli zak is tra zi ko ji je do dao da su wih dvo ji ca odra ni je po zna ta po li ci ji zbog broj nih krivi~nih djela.

POSLIJE kriminalisti~ke obrade pu{teni na slobodu
Iz Centra javne bezbjednosti Doboj saop{tili su, na vo de }i sa mo ini ci ja le,

da je na osno vu na re dbe Osnovnog suda u Derventi u po nedjeqak pretresena poro di ~na ku }a i auto mo bil Skeli}a. Oni su dodali da je pored ovog pro na |e no i 212 CD-ova, procesor ra~unara i mobilni telefon, za koje pos to je sumwe da sa dr`e dje~iju pornografiju, odre|en broj dje~ije `enske gar-

de ro be, fo to gra fi ja i crte`a koji sadr`e dje~iju pornografiju. - Prilikom ovih pretresa prona|eno je i oduzeto 25 grama marihuane, ru~na ma{inica za usitwavawe listova biqnog porijekla i 25 paketi}a ukupne te`ine 242 grama, koji sadr`e usitwenu biqnu materiju sme|e boje, a daqim vje {ta ~ewem }e se

utvrditi o ~emu je rije~ - re~eno je u policiji. Iz po li ci je na vo de da je poslije pretresa Skeli} odmah uhap{en zbog sumwe da je po~inio krivi~na djela neo vla{ }e na proi zvodwa i pro met opoj nih droga, kao i krivi~no djelo proizvodwa i prikazivawe dje~ije pornografije - istakli su u policiji.

Operativnim radom policija je do{la do saznawa da je sa Ske li }em Pe le{ nabavqao i posjedovao drogu. Po sli je obavqene kri mi na lis ti ~ke obra de Ske li} i Pe le{ su u uto rak pu{teni na slobodu, a protiv wih }e bi ti po dne sen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu u Doboju.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 15

Devetogodi{wi dje~ak poginuo igraju}i se o~evom lova~kom pu{kom
MOSTAR - Devetogodi{wi dje~ak iz okoline ^itluka u Federaciji BiH poginuo je kada je igraju}i se o~evom lova~kom pu{kom nehotice u sebe ispalio jedan hitac, prenose agencije. Ova tragedija dogodila se ju~e oko 15 ~asova. Uprkos naporima qekara mostarske bolnice da spasu mladi `ivot, rane su bile smrtonosne. Dje~ak je nedugo poslije dolaska u bolnicu preminuo.

Policija

FOTO: ^. VUJI^I]

Vijesti
UZROCI nesre}e bi}e naknadno utvr|eni

Gradi{ka

Uhap{eni zbog kra|e
GRADI[KA - Aleksandar Bjelovuk (30) i Darko Stoj~evi} (32) uhap{eni su zbog sumwe da su provali li u fir mu “Hi dro put” u Orahovi kod Gradi{ke, odakle su ukrali ma{ine i alat, potvr|eno je u policiji. - Osim to ga, oni su ukra li i ve{-ma {i nu, do k u men ta u ve zi sa firmom, a zatim skinuli i ukra li dva po gon ska mo to ra sa ka mi ona “dajc“ - do da li su u po liciji. G. O.

Bawaluka

Opqa~kana sportska kladionica
BAWALUKA - Bawalu~ka policija traga za nepoznatim licem koje je u ne djequ uve ~e u uli ci Majke Jugovi}a opqa~kalo spor tsku kla di oni cu “Bet lajv“ i od ra dni ce otelo oko 200 maraka, re~eno je u CJB Bawaluka. -Razbojni{tvo po~iweno poslije 19 ~asova. G. O.

Poslije sudara kamion se prevrnuo

Te{ka saobra}ajna nesre}a u Lugu kod Dervente

Voza~ poginuo u sudaru
Voze}i “mercedes”Boro Teofilovi} je, iz za sada nepoznatih razloga pre{ao na drugu stranu kolovoza kojom je iz suprotnog pravca nai{ao kamion pa je do{lo do direktnog sudara
upravqao Teofilovi}, kako se pretpostavqa, pre{ao na suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kami onom “MAN“ sa po lu pri ko li com, ko jim je upravqao S. K. iz Klo ko tni ce, op {ti na Do boj Is tok u Fe de ra ci ji Bo sne i Hercegovine. Te ofi lo vi} se kre tao iz prav ca Prwavo ra, a iz za sada nepoznatih razloga, pre {ao je na su pro tnu stranu kolovoza. U tom trenutku iz suprotnog pravca nai{lo je teretno motorno vo zi lo, pri li kom ~e ga je do{lo do direktnog sudara. Od posqedi ca uda ra “mercedes” kojim je upravqao Teofilovi} je odba~en ne ko li ko me ta ra una zad, a teretno motorno vozilo sa prikolicom sletjelo sa kolo vo za i pre vrnu lo se na desnu bo~nu stranu. Po na re dbi de `ur nog tu `i oca Okru `nog tu `i la{tva Doboj tijelo preminu log Bo re Te ofi lo vi }a pre ve ze no je u pro se ktu ru do boj ske bol ni ce, gdje je obavqena obdukcija. Uv i | a j n a m j e s t u ne sre }e oba vi li su po li cij ski sl u ` b e n i c i Po l i c i j s ke s t a n i ce z a b e z b j e d no s t sa o b r a } a j a Der ven ta.Uzroci nesre}e bi}e naknadno utvr|eni. Ti je lo po gi nu log vo za ~a i z ol u p i ne au t o mo b i l a izvukli su der ven tski va tro gas ci.
PI[E:^EDO VUJI^I] krozrs@glassrpske.com

Doboj

DER VEN TA - Bo ro Te ofilovi} (38), iz Poqa kod Dervente poginuo je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Derventa - Prwavor u Lugu kod Dervente, u utorak, u 18.40 ~asova. Do nesre}e je do{lo kada je “mer ce des” ko jim je

Oduzeta automatska pu{ka
DOBOJ - Policija je od B. @. iz Por je ~ja, kod Do bo ja odu ze la auto mat sku pu{ku, pi{toq, tri okvira i ukupno 40 metaka, pi{toq i 25 odgovaraju}ih metaka. Preteres je obavqen na osnovu naredbe Osnovnog suda Doboj. Poslije dokumentovawa, pro tiv B. @. }e Okru `nom tu`ila{tvu Doboj bi}e dostavqen izvje{taj o po~iwenom krivi~nom djelu nedozvoqena proizvodwa i pro met oru `ja ili eksplozivnih materija. Sl. P.

SUPRUGA I K]ERKE
Poginuli Boro Teofilovi} nije bio zaposlen, a porodicu je izdr`avao bave}i se poqoprivredom. Iza wega su ostali supruga Gordana i k}erke Ranka i Rajka, u~enice osnovne {kole. - @ivio je prili~no tiho, nenametqivo, a voza~ki ispit polo`io je tek prije nekoliko godina - ka`u wegovi ro|aci.

OD UDARA “mercedes” odba~en nekoliko metara unazad
Teofilovi} je, to kom 1992. go di ne, za je dno sa ocem Simom i bratom Rankom, bio zarobqen u logoru za Srbe u Poqarima.
Boro Teofilovi}

Sahrana Bore Teofilovi }a bi }e obavqena da nas (~et vrtak) na mje snom grobqu u Poqu.

Napao komunalnu policajku Superbebi odre|en PRIJEDOR - Faik Hoyi} (51) iz Rakov~ana kod Pri- jednomjese~ni pritvor
jedora ju~e je priveden u policiju nakon {to je verbalno, a po tom i fi zi ~ki na srnuo na ko mu nal nu policajku Zoranu Drini}. On joj je uzeo iz ruku slu`beni fotoaparat i razbio ga. Povod je bio {to je ona fotografisala wegov “pasat“ koji je bio na parkingu bez upla}ene kartice. Ovaj incident dogodio se u Zanatskoj ulici u Prijedoru. Po li ci ja je, ka ko sa zna je mo, pro sli je di la iz vje {taj na dle `nom tu `i la{ tvu za po ~iweno kri vi ~no dje lo spre~avawa ovla{}enog slu`benog lica u vr{ewu slu`bene radwe. P. [. SARAJEVO - Kantonalni sud Sarajevo ju~e je odredio jednomjese~ni pritvor Dejanu Vu~kovi}u Superbebi, Sre}ku Trif ko vi }u, Sre }ku Man di }u i Mi lo sa vu Sa maryi}u koji su uhap{eni u policijskoj akciji “Kum”, a osumwi~eni su za organizovani kriminal, kra|u automobila i iznudu. Pritvor je predlo`en Pe|i Spai}u, Nijazu Karkeqi i Mla|enu Veqovi}u, ali o tome }e Kantonalni sud najvjerovatnije da odlu~i danas. - Mid hat Lon drc je pu {ten na slobo du, ali pro tiv wega se i daqe nastavqa istraga, dok se Purkovi} ve} nalazi na izdr`avawu zatvorske kazne u KPZ “Pula“ u Sarajevu - rekli su u Tu`ila{tvu. G. O.

Falsifikovanim dokumentima do kredita
BAWALUKA - Radnica Tr`nog centra “Robot“ u Lakta{ima prijavila je policiji u ponedjeqak oko 7.30 ~asova da su 28 osoba u posqedwih mjesec dostavili falsifikovanu dokumentaciju i na taj na~in preuzeli robu vrijednu oko 40.000 maraka, re~eno je u CJB Bawaluka. - Radnica je policiji prijavila da su oni od 22. decembra do 13. januara, u namjeri da pribave protivpravnu imovinsku korist, dostavili la`nu dokumentaciju, kojom su potvrdili da su stalno zaposleni - re~eno je u policiji. Kako nezvani~no saznajemo, wih 28 bilo je zaposleno u deset firmi. Neke firme su odmah javile nadle`nima u “Robotu“ i rekle da se ne radi o falsifikovanim ispravama te da }e pla}ati kredit. G. O.

16 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Srbija
Jusuf Sonmez, glavni osumwi~eni u aferi “Medikus“

Sonmez izjavio da se nikada nije sreo sa pripadnicima biv{e Oslobodila~ke vojske Kosova, koje je izvjestilac Savjeta Evrope optu`io da su prodavali organe ubijenih Srba
PRI [TI NA - Tur ski hi rurg Ju suf Son mez, osumwi~en da je igrao kqu~nu ulogu u ilegalnoj trgovini or ga ni ma na Ko so vu, izjavio je da nije znao ni{ta o na~inu na koji su ti organi dolazili od donatora. Sonmez je, u intervjuu za londonski “Tajms“, odbacio optu`be da je u klinici “Medikus“ vr{io transplantacije bubrega za koje su novi pacijenti pla}ali i do 100 hiqada evra, prenio je Bi-Bi-Si. On je priznao da je od kraja 2007. godine deset mjeseci radio kao savjetnik i hirurg u privatnoj klinici “Medikus“, kod Pri{tine, ali je rekao da je za to vri je me iz vr{e na sa mo je dna transplantacija i da ni{ta nije znao o na vo dnoj ile gal noj trgovini. Sonmez je, tako|e, izjavio da se nikada nije sreo s pripadnicima biv{e Oslobodila~ke vojske Kosova, koje je izvjestilac Savjeta Evrope, {vajcarski senator Dik Marti, op tu `io da su ubi ja li Srbe i prodavali wihove organe. “Tajms“ primje}uje da je doktor Sonmez u Turskoj na lo{em glasu jo{ od 1998. godi-

"Nisam znao za organe"

Jusuf Sonmez

FOTO: TANJUG

ne, kao i da je vi{e puta hap{en pod sumwom da je vr{io ilegalne transplantacije.

TA^I JE MORAO znati za trgovinu organima
U me|uvremenu, izvjestilac Savjeta Evrope Dik Marti je izja vio da, u svom izvje{taju o trgovini qudskim organima, ne tvrdi da je u tome u~estvovao premijer Kosova Ha{im Ta~i.

Istraga
EULEX treba da imenuje nezavisnog tu`ioca koji bi sproveo istragu o navodnim zlo~inima biv{ih lidera OVK, saop{tila je ju~e organizacija za za{titu qudskih prava Hjumen rajts vo~. “Misija EU na Kosovu suo~i}e se sa velikim preprekama u sprovo|ewu kredibilne istrage o ovim ozbiqnim navodima“, izjavila je direktor kancelarije HRV-a u Briselu Lote Liht.

- Ako pa`qivo pro~itate izvje{taj, ja nigdje decidno ne ka`em da je gospodin Ta~i direktno u~estvovao u trgovini organima. Ka`em da su u tome u~estvovali qudi vrlo bliski gospodinu Ta~iju. Te{ko je povjerovati da on nikada nije ~uo za to - rekao je Marti. Marti je rekao da se ne mo `e go vo ri ti o is tra zi trgovine qudskim organima koju su sproveli Tribunal u Hagu i EULEX, i ukazuje da nigdje u wegovom izvje{taju, ako se pa`qivo pro~ita, nije za to djelo kriminalizovana cijela Oslobodila~ka vojska Kosova. - Me |u tim, pre ma mom mi{qewu, bilo je zloupotrebe i zlo~ina koji su izvr{eni od strane nekih grupa koje, po mom mi{qewu, treba da budu pre dmet is tra ge - re kao je Marti.

Predstavnici Vlade Srbije i me|unarodne zajednice

Dogovor o tablicama
BEOGRAD - Predstavnici Vlade Srbije i me|unarodne zajednice postigli su dogovor o novim registarskim ta blicama sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaje MUP Srbije, a koje su na Kosovu zabrawene. Neimenovani izvor iz Ministarstva Srbije za Kosovo i Metohiju naveo je da su dogovor sa predstavnicima me|unarodne zajednice po stigli predstavnici min istarstava za Kosovu i Metohiju i unutra{wih poslova. Kako javqaju be og radski mediji, izvor ove vijesti nije `elio da navede detaqe sporazuma.

NEPOZNATI detaqi sporazuma
Pri{tinski mediji su prethodnih dana javili da se razmatra mogu}nost da MUP Srbije prekine da izdaje registarske tablice za kosovske Srbe, a da kosovska policija ne oduzima tablice sa oznakama kosovskih gradova koje su do sada izdate. Oduzimawe novih srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu izazvalo je tenzije na sjeveru Kosova, gdje ve -

}inom `ive Srbi. Predstavnici tamo{wih Srba naveli su da }e pre kinuti saradwu sa kosovskom policijom ako nastavi da oduzima tablice. U me|uvremenu, ministar unutra{wih poslova Kosova Bajram Reyepi izjavio je da svi koji posjeduju registarske tablice sa gradovima Srbije mogu bez problema u}i na Kosovo, ali moraju po sjedovati saobra}ajnu dozvolu, a ne samo potvrdu kakvu je imao novinar @ivojin Rako~evi} pri ulasku na Kosovo.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 17

Postoji ve}ina za ukidawe blanko ostavki
BEOGRAD - Predsjednik Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} izjavila je ju~e da postoji ve}ina u parlamentu za izglasavawe zakona kojim bi bile ukinute blanko ostavke. “Mislim da }emo u parlamentu imati snage da napravimo predlog jednog takvog zakona“, rekla je \uki}-Dejanovi} Tanjugu.

Srbija korak bli`e ~lanstvu Evropske unije

Vijesti
Pomoravski okrug

U izglasanoj rezoluciji se isti~e da odluka Savjeta ministara EU da se u~ini novi korak ka prijemu Srbije u EU predstavqa va`an doprinos stabilnosti na zapadnom Balkanu

Evropski parlament ratifikovao SSP

Problemi sa psima lutalicama
JA GO DI NA - Psi lu ta li ce u pro {loj go di ni ugrizli su oko 700 qudi na podru~ju pet op{tina Pomoravskog okruga u Srbiji, {to je skoro dva puta vi{e nego 2009. godine, podaci su Zavoda za javno zdravqe u ]u pri ji. Naj ve }i broj qudi koje su ujeli psi javio se u Jagodini. Od ukupnog broja osoba koje su se javile, samo devet je vakcinisano protiv bjesnila.

Sombor

Kamenovana Jevrejska op{tina
SOMBOR - Predsjednik Skup{tine AP Vojvodine [andor Egere{i i pokrajinski ombudsman Ana Mu{kiwa Hajnrih najo{trije su osu di li ka me no vawe prostorija kancelarije Jevrejske op{tine u Somboru, kao i ispi si vawe grafita mr`we po wenim zidovima. Napad na prostorije kancelarije Jevrejske op{tine u Somboru dogodio se u no}i izme|u ponedjeqka i utorka, 17. na 18. januar.

BEOGRAD - Poslanici Evropskog parlamenta ratifikovali su Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu izme |u Evrop ske uni je i Srbije, javio je RTS. Za ratifikaciju Sporazuma glasalo je 612, a protiv je bilo 38 poslanika. Poslanici su izglasali i Rezoluciju o evropskoj integraciji Srbije, na prijedlog izvjestioca EP Jelka Kacina. U rezoluciji se isti~e da odluka Savjeta ministara EU da se u~i ni no vi ko rak ka prijemu Srbije u EU predstavqa “va`an doprinos stabil nos ti na za pa dnom Balkanu“. U re zo lu ci ji pi {e da vlasti Srbije treba da nasta-

Zasjedawe Evropskog parlamenta

FOTO: AGENCIJE

ve do sa da ugla vnom do bro sprovo|ene reforme, punu saradwu s Tribunalom u Hagu, da uspje{no dovr{e reformu pravosu|a i pospje{e suzbijawe korupcije, da bi Srbija na pre do va la ka ~lan stvu u Evropskoj uniji. U rezoluciji pi{e i da je potpuna saradwa s Tribunalom u Hagu kqu~ni uslov za napredak Srbije ka ~lan-

stvu u EU i podvla~i da se sa mo ha p{ewe i izru ~ewe dvojice preostalih optu`eni ka Ha gu mo `e sma tra ti uverqivijim dokazom o potpunoj saradwi. Pozdravqa se spremnost Beograda da pokrene dijalog s Pri{tinom “u EU okviru“ i poziva Beograd da “tome pris tu pi pre du sretqivo“, uz

omogu}avawe nala`ewa “prakti~nih i odr`ivih rje{ewa za zastupqenost Kosova u regionalnim forumima“.

OBJELODANITI arhive tajne policije
U rezoluciji Evropski par la ment izra `a va za do voqstvo zbog dobre saradwe Srbije sa susjedima. Uz upozorewe da je korupcija jo{ uvijek ra {i re na u Srbi ji, u tekstu se pozdravqa napredak u wenom suzbijawu. Pozdravqaju se napori za uklawawe nasqe|a djelovawa bezbjednosnih slu`bi u pro{losti, ukazuje se na nu`nost lustracije i objelodawivawa arhiva tajne policije. U rezoluciji se ukazuje i na sve najva`nije izazo ve ko ji tre nu tno stoje na putu Srbije ka dobijawu statusa kandidata za EU.

MIRKO CVETKOVI]
Premijer Mirko Cvetkovi} je izjavio da o~ekuje da }e ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu u Evropskom parlamentu biti podsticaj i ostalim zemqama EU, koje nisu do sada u parlamentima wihovih dr`ava ratifikovale SSP, da to i u~ine. - Nama je potrebno da sve zemqe ~lanice EU ratifikuju taj sporazum pre nego {to formalno dobijemo status kandidata. Ovo je dobra vest i o~ekujem da }e se to zavr{iti do druge polovine godine, kada o~ekujemo status kandidata - izjavio je Cvetkovi} tokom posjete Vrawu.

Aman dman ko ji je pre dlo `i la gru pa ze le nih u EP, pre dvo |e na aus trij skim poslanikom i izvjesti ocem za Ko so vo Ul ri ke Luna~ek, a u kojem se zahtijevalo da se predstoje}i dijalog Beograda i Pri{tine “ne do ti ~e pi tawa sta tu sa“, usvojen je u ubla`enoj formi. Amandman u kojem se tra`ilo da se osudi “pona{awe Srbi je u ve zi sa do djeqivawem Nobelove nagrade za mir”, me |u tim, ni je pro{ao. U iz vje {ta ju se uka zu je prije svega na probleme u vezi sa re for mom sud stva i ne za vi sno{ }u pra vo su dnog sistema, kritikuje nesprovo |ewe res ti tu ci je i pra ksa blanko ostav ki, tra `e koraci kojima }e se obezbije di ti ne za vi snost me di ja i pod sje }a na ne op ho dnost pu ne sa radwe sa Ha {kim tribunalom.

Novi Sad

Ukrao od ro|aka 50.500 evra
NOVI SAD - Istra`ni sudija Osnovnog suda u Novom Sa du odre dio je pri tvor od 30 dana Ogwenu V. (25), iz Zmajeva, nedaleko od Novog Sada, jer je iz ku}e svog ro|aka ukrao 50.500 evra. Osumwi~eni je u vi{e navrata boravio u ro|akovoj ku}i i tom prilikom ukrao novac. Ogwen V. uhap{en je prekju~e u ju`noba~kom gra di }u Vrba su, saop{teno je iz novosadske Policijske uprave.

SNS

Nasti}e o~ekuje pravna bitka
BEOGRAD - Bra~ni par Nasti} u februaru pred ameri~kim pravosu|em o~ekuje odlu~uju}a bitka za vra}awe wihovo dvoje djece u roditeqski dom, koju im je ameri~ka Agencija za za{titu djece oduzela pri je po la go di ne pod sumwom da su ih zlos tavqali. Vuk Nasti} je u izjavi Tanjugu kazao da }e glavni pretres po~eti 14. februara, a da se 25. februara mo`e o~ekivati dono{ewe presude u ovom slu~aju. On je naveo da su 9. decembra protiv wega i wegove `ene podignute nove optu`nice (za seksualno zlostavqawe, emotivno povre|ivawe i nedovoqnu kontrolu).

Za Srbiju su va`ne i druge zemqe
BEOGRAD - Iako se ~ini da je Evropa jedini put za Srbiju, vlasti treba da usmjere pa`wu i na druge zemqe kako bi ostvarila svoje dr`avne interese, rekao je preksino} zamjenik {efa diplomatije Irana za Evropu Ali Ahani, prenijele su agencije. On je kazao da Evropa pred Srbiju postavqa sve vi{e zahtjeva, istovremeno, kao i SAD, vr{e}i pritisak na dr`ave koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to u~ine. Ahani je tokom dvodnevne posjete Beogradu na sastanku s novinarima srpskih medija kazao da }e Srbija “o~uvati svoje nacionalne interese ukoliko se EU uvjeri da Beograd nije zapostavio druge zemqe“.

[teta od po`ara u “Slobodi“ mawa
^A^AK - Po`ar i eksplozije koji su se dogodili u kompaniji “Sloboda” pri~inili su mawu {tetu nego {to je prvobitno saop{teno, izjavio je direktor te kompanije. Radnica Tawa M., na ~ijem je radnom mjestu prilikom odlagawa jedne granate izbio po`ar, ne}e snositi nikakvu odgovornost, kazao je Zoran Stefanovi}. Stefanovi} je rekao da je stvarna visina pri~iwene {tete na objektima, opremi, materijalu i gotovim proizvodima znatno mawa od deset miliona evra, koliko je u po~etku procijeweno.

Vlast planira nerede
BEOGRAD - Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vu~i} izjavio je da }e vlast poku{ati da izazove nerede na mitingu koji }e ta stranka organizovati 5. februara i pozvao stanovnike da na miran i dostojanstven na~in iska`u svoje nezadovoqstvo na tom skupu, prenijela je Srna.

18 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Region
Zagreba~ka Palata pravde

Hrvatskom privredom hara po`ar nezaposlenosti i nelikvidnosti, pa }e premijerki trebati svi aparati za pre`ivqavawe da spasi fotequ. @eqko Jovanovi}, SDP Hrvatske
FOTO: ARHIVA

Dojava o postavqenoj bombi
ZAGREB - Zagreba~ka policija ju~e ujutro je primila dojavu o postavqenoj bombi u zgradi Op{tinskog gra|anskog suda, objektu poznatijem kao Palata pravde. U zagreba~koj policiji ka`u da su uvi|aji u toku i da se utvr|uje da li je rije~ o stvarnoj ili la`noj prijetwi. Zgrada Suda je odmah po dojavi evakuisana. Na sudu su odgo|ene sve zakazane rasprave. Na zgradi Suda se pojavilo obavje{tewe da se zbog dojave o bombi odga|aju sve rasprave te da }e biti odr`ane kada se za to stvore normalni uslovi - prenose hrvatski mediji.

Preduzetnik Marijan Primorac

Ivi Sanaderu kupio prvi BMW
ZA GREB - Her ce go va ~ki preduzetnik Marijan Primorac priznao je USKOK-ovim istra`iocima da je biv{em predsjedniku HDZ-a Ivi Sana de ru 2004. go di ne ku pio prvi BMW. HRT neslu`beno doznaje kako je Primorac, nakon {to su ga “pritisnuli“ istra`ioci, priznao da je Sanaderu kupio BMW vrijedan 4,2 miliona kuna (1,1 milion KM). Primorac se nalazi na listi 50 najbogatijih Hrvata. Jo{ nije jasno je li Primorac samo `rtva Sanaderovog reketirawa ili je bio dio koruptivnog lanca. Primorac je postao najpoznatiji poslije presude wegovom maloqetnom sinu, koji je kao 17-go di{wak BMW-om izazvao saobra}ajnu nesre}u. U toj je nesre}i automobilom pre ga zio dvi je ma kar ske sredwo{kolke koje su stajale na trotoaru.

Mitropolit Amfilohije

Crkva na Rumiji

Mogu} prekr{ajni postupak protiv vladike Amfilohija

Crna Gora `eli da postane prva zemqa u Evropi u 21. vijeku koja }e suditi jednom crkvenom velikodostojniku samo zbog toga {to je branio dostojanstvo svoje crkve, ka`u u Pravnom savjetu Mitropolije crnogorsko-primorske
PODGORICA - Dr`avno tu`ila{tvo Crne Gore }e razmotriti mogu}nost pokretawa prekr{ajnog postupka protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, zbog wegovih izjava. Takvu mogu}nost najavila je preksino}, za Televi zi ju Crne Go re, vi {i dr`avni tu`ilac Vesna Jovi}evi}. Ona je re kla da pre kr{aj ni pos tu pak ne iskqu~uje mogu}nost pokretawa i krivi~nog postupka. Mitropolit Amfilohije je pro tivqewe po sla ni ka crnogorskog parlamenta Mehmeta Bardhija zadr`avawu metalne crkve na vrhu planine Rumija kod Bara, nedavno upo re dio sa ra tom Tu ra ka protiv pravoslavnih crkava. Prema ocjeni pravnika Stan ka Ma ri }a i Bla go te Mitri}a, Amfilohije je takvom ocjenom Bardhija koji je musliman, povrijedio na vjerskoj osno vi {to zah tije va pravne sankcije. - Ako je ta ~na na ja va o prekr{ajnom postupku protiv Wegovog visokopreosve{tenstva mitropolita crnogorskoprimorskog Amfilohija zbog govora mr`we, onda to pokazuje da se crnogorsko tu`ila{tvo ukqu~ilo u svojevrsnu ha ran gu pro tiv ka non ske Srpske pravoslavne crkve izjavio je Srni koordinator Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko-primorske protojerej Velibor Yomi}. On je ocijenio da Crna Go ra, su de }i pre ma na ja vi tu `i oca, `e li da pos ta ne “prva zemqa u Evropi u 21. vijeku koja }e suditi jednom crkvenom velikodostojniku samo zbog toga {to je branio dos to jan stvo svo je crkve, sve tiwu na Ru mi ji, svoju vjeru“.

Haranga protiv SPC
tva da }e po kre nu ti pre kr{ajni postupak protiv mitro po li ta Am fi lo hi ja i oci je nio da su ovaj na pad “ini ci ra le or ga ni zo va ne kriminalne grupe da bi sa wih bila skrenuta pa`wa“. - U dr`avi u kojoj caruju or ga ni zo va ni kri mi nal i narko-bande, i u kojoj se unutar politi~kih struktura na vlas ti otvo re no po dr`a va jednoumqe, nije se ni moglo o~e ki va ti ne {to do bro i uzvi{eno - izjavio je Mandi} Srni. U takvoj dr`avi se, smatra on, mogu i prona}i osobe koje su spremne na sve, pa i na “takvu drskost da la`no optu`e jednog episkopa“. - Tako se i desilo da to tu`ila{tvo ekspresno prona la zi neke do kaze pro tiv mitropolita, a navodno nemaju dovoqno dokaza protiv Stanka Suboti}a, Ace \ukanovi}a, Brane Mi}unovi}a, Darka [ari}a, Safeta Kali}a ili Taksina [inavatre - smatra Mandi}.

Aktivisti za qudska prava upozoravaju

“Prava{i“ prijete ubistvima

MITROPOLITU nije dostavqena prijava
Yomi} je rekao da ni u Mi tro po li ju crno gor skopri mor sku SPC, ni ti mi tro po li tu Am fi lo hi ju li~no nije dostavqena nikakva pri ja va, ta ko da se o wenom sadr`aju u ovom trenutku ne mo`e govoriti. On ka`e da dovoqno govori i ~iwenica da se cijeli slu ~aj pri je su dni ce izno si u ja vnos ti ka ko bi presuda bila donijeta i prije po~etka samog procesa. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandi} okva li fi ko vao je kao drskost najave iz tu`ila{-

ZAGREB - Osu|uju}i prijetwe koje je novinaru “T-portala“ Dragi Pilselu uputio Ivan [krlec, sekretar zagreba~kog ogranka Hrvatske ~iste stranke prava, Hrvatsko novinarsko dru{tvo postavilo je pitawe legitimiteta postojawa stranke koja promovi{e nasiqe. S obzirom na to da je ovo jo{ jedan u nizu agresivnih ispada aktivista ove stranke, pitawe HND-a zasigurno nije bez osnove. - Tra`imo od policije da hitno ispita ovaj najnoviji napad na novinara i da kolegi Pilselu pru`i punu za{titu. Smatramo, tako|e, problemati~nim postojawe stranke ~iji zvani~nik `eli smrt novinarima - ka`e se u saop{tewu HND-a. Drago Pilsel je prijetwu prijavio policiji, poslije ~ega je podignuta krivi~na prijava protiv [krleca. Ovo nije prvi ovakav [krlecov ispad: prije pet mjeseci prijetio je fizi~kim napadom Mariju Ma`i}u, koordinatoru Inicijative mladih za qudska prava.

Kletva
Mitropolit Amfilohije je za Bo`i} prokleo sve one koji poku{aju da sru{e metalnu crkvu na Rumiji. “Ko sru{io taj hram, Bog sru{io i wega i wegovo potomstvo i ~asni krst mu sudio“, rekao je tada u Baru mitropolit Amfilohije.

Udru`ewe Srba iz Hrvatske

DOBRA VIJEST

PULA
Dva lica poginula su u te{koj saobra}ajnoj nesre}i na putu izme|u Mar~ane i Barbana, u Istri u Hrvatskoj. Stradali su I. A. (53) i A. A. (19) iz Roviwskog Sela. Oni su “golfom 1” izlazili na glavnu saobra}ajnicu kada je na wih “audijem A4” naletio 33godi{wi F. K. iz Sankovi}a, koji nije povrije|en.

Ne postoji kriti~ki osvrt na rat
BEOGRAD - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} dodijelio je odlikovawa u~esni ci ma u “ope ra ci ji Maslenica“, umjesto da oni odgovaraju za etni~ko ~i{}ewe i po ~iwene zlo ~i ne nad Srbima na podru~ju koje je bilo pod za{titom UN, saop{tilo je Udru`ewe Srba iz Hrvatske. - Ovo je ujedno dokaz da u Hrvatskoj jo{ uvijek nema kri ti ~kog os vrta na ka ra kter i prirodu rata, koji je imao sve ele men te gra |an skog rata - ka`e se u saop{tewu Udru `ewa, dostavqenom Srni. Udru `ewe Srba iz Hrvatske zakqu~uje da ovakvi potezi hrvatskih vlasti, bez sa gle da vawa ~iweni ~nog stawa, sigurno ne idu u pravcu uspostavqawa dobrosusjedskih odno sa, a jo{ mawe do pri no se nor ma li za ci ji `ivota na tom podru~ju. - Na sve ovo uka zu ju i protesti u~esnika rata u Zagrebu i Splitu koji poku{ava ju da iz bje gnu ka zne za po~iwene zlo~ine, ohrabreni po te zi ma pred sje dni ce Vlade Hrvatske Jadranke Kosor, koja je pravosu|e podredi la po li ti ci. Na `a lost, tome doprinosi i nesnala`ewe onih koji su za tu problematiku zadu`eni u Srbiji - konstatuje ovo udru`ewe.

PODGORICA
Podgori~anin Miroslav Vuk~evi} prvi je doplivao do bogojavqenskog krsta, koji je u Mora~u spustio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Vuk~evi}u je mitropolit na poklon dao i zlatnik sa likom svetog Save, a Crkvena op{tina Podgorica nov~anu nagradu 300 evra.

POKU[AJI da se izbjegnu kazne za zlo~ine
Ova operacija izvedena je 22. januara 1993. godine napadom na Maslenicu, Ravne Kotare i branu Peru~a, koji su bili pod za{titom snaga UN. U agresiji je poginulo je 326 srpskih vojnika i civila, a u zbjegovima je umrlo

LO[A VIJEST

165 civila. Osam lica se jo{ uvijek vodi na listi nestalih. Srpsko stanovni{tvo sa ovog podru~ja izbjeglo je prema Kninu i Srbiji. Istog dana izme|u Gra~aca i Malog Alana hrvatske snage su na prevaru iz zasjede ubile 22 pripadnika policije Republike Srpske Krajine. Tada je na prostoru Krajine va`io “dupli kqu~“, a to je zna~ilo da su sva borbena sred stva Te ri to ri jal ne od bra ne Kra ji ne bi la pod nadzorom snaga UNPROFORa i nisu se mogla aktivirati bez wihovog odobrewa.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 19

Svijet

Dvije osobe su rawene u pucwavi koja se dogodila u jednoj {koli u Los An|elesu. Iako se sumwalo na novi napad vatrenim oru`jem, utvr|eno je da je jedan u~enik u

TOP STORIES pi{toq. Pi{toq mu se nalaCNN {kolu donio

zio u ruksaku, a navodno je opalio kada je u~enik spustio ruksak na sto. Jedna djevoj~ica je rawena u glavu, a dje~ak u vrat.

Su|ewe biv{em {vajcarskom bankaru Rudolfu Elmeru

Vijesti
Ju`ni Sudan

Elmer `elio da skrene pa`wu javnosti na of{or finansijske zloupotrebe i rasprostraweni sistem izbjegavawa pla}awa poreza, koji koriste bogati poslovni qudi i politi~ari

Priznao odavawe povjerqivih podataka

Izglasana nezavisnost
YUBA - Nezavisnost ju`nog dijela Sudana na refe ren du mu je po dr`a lo ~ak 97,5 od sto gla sa ~a u regionalnoj prestonici Yubi, pokazuju preliminarni rezultati. Referendum ska ko mi si ja na vo di da je za ne za vi snost ju `nog dijela Sudana glasalo 211.018 gra|ana Yube, dok je protiv bilo samo 3.650.

SAD

Presuda biv{em {pijunu
VA[INGTON - Biv{i visoki obavje{tajac CIA, koji se ve} nalazi u zatvoru zbog toga {to je {pijunirao za Rusiju, osu|en je ju~e na jo{ osam godina za to {to je iz za tvo ra slao biqe{ke Rusima. Harold Yim Nikolson (59) je 8. novembra priznao da je radio kao agent za stranu vla du i za or ga ni zo vawe prawa novca. On je 1997. go di ne osu |en u Viryiniji na 23 godine i {est mjeseci zatvora zbog {pijuna`e.

Rudolf Elmer

FOTO: AGENCIJE

CIRIH - Biv{i {vajcarski bankar Rudolf Elmer, ko ji je ne da vno “Vikiliksu” ustupio podatke o 2.000 vlasnika of{or bankarskih ra~una, priznao je ju~e pred sudom da je poslao po res kim vlas ti ma po vjerqive podatke klijenata banke, ali je odbacio optu-

`be da je prijetio biv{em rukovodstvu i slu`benicima pri va tne ban kar ske gru pe “Julijus Ber”, prenio je RTS. Optu`nica ne tereti Elmera za prosqe|ivawe informa ci ja in ter net saj tu Yulijana Asan`a ve} za kra|u povjerqivih podataka o klijentima, poku{aj iznu|ivawa

novca od rukovodstva banke, kao i za odavawe za{ti}enih informacija poreskim vlastima i medijima.

[VAJCARSKE vlasti nisu reagovale na dojavu
Elmer (55) je rekao da je banka protiv wega i wegove po ro di ce vo di la kam pawu progona i da mu je ponudila i po la mi li ona {vaj car skih franaka u zamjenu za }utawe. Biv{i izvr{ni direktor filijale na Kajmanskim ostrvima, koji je otpu{ten 2002. godine, priznao je da je 2005. godine napisao i-mejl u kojem je zaprijetio da }e podatke o klijentima poslati poreskim vlastima i medijima. - Bili smo pod kontrolom.

Podatke predao “Vikiliksu“

Situacija je bila zastra{uju}a. Pla{ili smo se i vjerovao sam da iza toga stoji banka. Iz tog razloga sam poslao imejl - rekao je Elmer. Biv{i bankar je, me|utim, odbacio optu`be da je prijetio bombom i poku{avao da ucijeni rukovodstvo banke. Elmer je, tako|e, izjavio da je u ponedjeqak proslijedio podatke “Vikiliksu” zbog toga {to {vajcarske vlasti nisu ni {ta pre du ze le po vo dom wegove dojave, naglasiv{i da je `elio da skrene pa`wu javnosti na of{or finansijske zloupotrebe i rasprostraweni sistem izbjegavawa pla}awa poreza, koji koriste bogati poslovni qudi i politi~ari. “Ju li jus Ber”, me |u tim, smatra da su Elmerovi motivi bili druga~ije prirode.

- Po{to wegovi zahtjevi za od{tetu zbog otpu{tawa nisu mogli biti ispuweni, Elmer je 2004. pokrenuo li~nu kam pawu zas tra {i vawa i osvete kompaniji - navedeno je u saop{tewu te banke. Ciq wegovih aktivnosti je da dis kre di tu je ban ku i wene klijente u o~ima javnosti, zakqu~io je “Julijus Ber”. Tu`ila{tvo tra`i da Elmer bude osu|en na osam mjeseci zatvora i globu od 2.000 franaka.

Danska

Su|ewe napada~u na karikaturistu
KOPENHAGEN - Mladi Somalac, optu`en za pro va lu u ku }u dan skog karikaturiste koji je nacrtao karikaturu proroka Muhameda, izjasnio se ju~e pred sudom u gradu Arhu su kao ne vin. Ovaj ~o vjek, star 29 go di na, ~ije ime po naredbi suda ne smije biti objavqeno, optu`en je za terorizam i po ku {aj ubis tva. Tu `i oci ka`u da je optu`eni pro{le Nove godine upao u ku}u karikaturiste Kurta Ves ter gar da no se }i sjekiru.

Asan`
Osniva~ “Vikiliksa” Xulijan Asan` nazvao je Elmera dobronamjernim cinkaro{em i rekao da wegov sajt ima obavezu da podr`i Elmera.

Vrijedni pokloni za Obamu
VA[INGTON - Strani lideri su “zasipali“ poklonima vrijednim stotine hiqada dolara ameri~kog predsjednika Baraka Obamu i wegovu porodicu tokom wihove prve godine u Bijeloj ku}i. Najdare`qiviji je bio kraq Saudijske Arabije, pokazuju podaci koje je u utorak objavio Stejt department. Kraq Abdula je tokom 2009. predsjedniku, wegovoj supruzi i k}erkama poklonio luksuzne “sitnice“ vrijedne skoro 190.000 dolara, me|u kojima je najvredniji poklon bio za prvu damu: komplet nakita od rubina i dijamanata koji ~ine min|u{e, prsten, narukvica i ogrlica, vrijedni 132.000 dolara. Italijanski premijer Silvio Berluskoni je porodici Obama dao darove vrijedne malo mawe od 33.000 dolara, me|u kojima su bi le svi le ne kra va te, zla tan sat, kris tal ni sto i svije}wak.

Ubijen islamista koji je prijetio Wema~koj
BERLIN - Islamista koji je prijetio Wema~koj u videosnimci iz 2009. godine ubijen je tokom sukoba u Avganistanu. Bekaj Hara{ (33) alijas Abu Tala u nekoliko video-snimaka je pozivao Wema~ku da povu~e svoje vojnike iz Avganistana, a ubijen je 2010. u napadu na ameri~ku bazu u Bagramu, javqaju wema~ki mediji ne preciziraju}i datum. Savezni wema~ki sud i kriminalisti~ka policija su potvrdili da su o tome dobili saop{tewe, ali moraju provjeriti wegovu vjerodostojnost. Taj islamista je poznat po direktnim prijetwama teroristi~kim napadima Wema~koj u video-snimci nekoliko dana prije parlamentarnih izbora u septembru 2009. poslije kojih je Angela Merkel zadr`ala funkciju kancelara.

DOBRA VIJEST

VATIKAN
Pismo Vatikana iz 1997. godine koje je objelodaweno upozorava irske katoli~ke biskupe da ne prijavquju slu~ajeve seksualnog zlostavqawa djece policiji. @rtve opisuju dokument kao nepobitan dokaz da Vatikan sprovodi globalnu politiku zata{kavawa.

KUBA
Specijalni brod stigao je u Venecuelu nose}i dovoqno opti~kog kabla da pove`e ju`noameri~ku dr`avu sa Kubom i tako uspostavi vezu koja }e dramati~no unaprijediti telefonske i internet usluge Kubancima.

LO[A VIJEST

20 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Samoubila~ki napad u Iraku

Trinaestoro mrtvih
BAKUBA - Najmawe 13 osoba je poginulo a 64 je povrije|eno ju~e u samoubila~kom napadu na bazu ira~kih bezbjednosnih snaga u Bakubi, koja se nalazi 60 kilometara sjeveroisto~no od Bagdada, saop{tili su bolni~ki izvori. Portparol policije u provinciji Dijala rekao je da su ambulantna kola puna eksploziva u kojima je bio samoubica jutros uletjela u ba zu u Ba ku bi, gla vnom gra du te pro vin ci je, i da je eksplodiralo kada su ~uvari otvorili vatru da poku{aju da ga zaustave. Od udara je sru{ena jedna od policijskih zgrada. Provincija Dijala bila je upori{te “Al-Kaide”, a jo{ va`i za oblast sa najvi{e nasiqa u Iraku u kojoj postoje velike etni~ke i vjerske napetosti.

Nove tajne iz `ivota italijanskog premijera

FOTO: APz

Haiti

Saslu{an biv{i diktator
PORT-O-PRENS - Tu `i la{tvo Haitija saop{tilo je da je podnijelo tu`bu protiv biv{eg diktatora @an-Kloda Divalijea, koji je priveden i saslu{an, po{to su grupe za za{titu qudskih prava zahtijevale da se on uhap si, na kon iznenadnog povratka iz 25-godi{weg egzila. - Divalije je pod kontrolom pravosu|a. On nije slobodan izjavio je dr`avni tu`ilac Aristid Ogist za Rojters. Biv{i diktator, koga optu`nica, izme|u ostalog, tereti za korupciju, kra|u i pronevjeru, saslu{an je u kancelariji dr`avnog tu`ioca u Port-oPrensu, nakon {to su ga pripadni ci po li ci je izve li iz luksuznog hotela u kojem je odsjeo po iznenadnom povratku u zemqu u nedjequ.

Istra`ioci su otkrili kako je 74-godi{wi Berluskoni u`ivao i u lezbijskim predstavama mladih djevojaka koje su se po wegovoj `eqi znale odijevati u medicinske sestre ili policajke
RIM - Nakon {to je italijanska javnost ostala {oki ra na zbog vi jes ti da je Silvio Berluskoni pla}ao maloqetne prostitutke {to su doznali i milanski tu`ioci te to saop{tili parlamentu, novi detaqi oko tajnog `ivota italijanskog premijera izlaze na vidjelo. Naime, istra`ioci su otkrili kako je 74-godi{wi Berluskoni u`ivao i u lezbijskim predstavama mladih djevojaka koje su se po wegovoj `eqi znale odijevati u medicinske sestre ili policajke. One su u wegovu vilu na privatne zabave dolazile na po ziv po li ti ~ar ke Ni ko le Mineti. Policija me|u dokazima navodno posjeduje i jedan telefonski poziv, objavio je “Dejli mejl“. - Mineti je bila tamo, s otkrivenim prsima i neprestano je qubila Berluskonija. To je bio pravi bordel. Djevojkama su poklawali prstewe i ogrlice - izjavio je neimenovani biv{i policajac. Ina~e, Mineti je biv{a stomatolog koja je italijanskom premijeru sanirala {tetu na zubima nakon {to ga je u decembru 2009. godine u Milanu udario jedan mu{karac. Nedugo poslije toga Mineti je dobila svoje mjesto u parlamentu.

Pakistan

Mala {teta od jakog zemqotresa

LUKSUZNA VILA kao bordel
Italijanski list “Republika“ oti{ao je i korak daqe iznose}i mogu}nost da je ruski predsjednik Vladimir Putin dijelio djevojke s Berluskonijem. Naime, Putin je 25. i 26. aprila 2010. do{ao u pulupriva tnu po sje tu ita li jan skom premijeru koji ga je ugostio u svojoj vili u Arkoreu u blizini Milana. Kako je u tom periodu Berluskoni imao aferu s tada maloqe tnom Ma ro kan kom

Nudio Rubi pet miliona evra

Nekoliko povrije|enih u zemqotresu

ISLAMABAD - Veoma jak zemqotres, magnitude 7,2 stepena po Rihterovoj skali, koji se dogodio u utorak na jugozapadu Pakistana izazivaju}i paniku, a osjetio se i u Indiji i na Arabijskom poluostrvu, nije izazvao ve}u materijalnu {tetu. Potres se dogodio u srijedu, u 1.30 po lokalnom vremenu u slabo naseqenoj pokrajini Balu~istan, kraj granice sa Avganistanom, javqaju strane agencije. Po saop{tewu Geolo{ke slu`be SAD, `ari{te potresa je bilo na dubini od 84 kilometra, a epicentar 320 kilometara jugozapadno od Kete, glavnog grada slabo naseqene pokrajine Balu~istan, kraj granice Avganistana.

Karimomo el-Mahrub, zvanom Rubi, dr`avno tu`ila{tvo istra`uje s kojim su se djevojkama dru`ili Putin i wegov italijanski kolega. Silvio Berluskoni nekoliko je mje-

Ni{ta od ostavke
U me|uvremenu, Silvio Berluskoni je izjavio da ne}e podnijeti ostavku zbog istrage. “[ta, da li ste svi poludjeli? Apsolutno sam spokojan, u`ivam“, rekao je prekju~e Berluskoni odgovaraju}i na pitawe novinara da li }e popustiti pred zahtjevima opozicije za smjenu, prenijela je agencija Rojters.
Berluskoni tvrdi da je spokojan

seci u svojoj ku}i ugostio Marokanku Rubi, a ona je za }utawe o svojoj maloqetnosti od Berluskonija zatra`ila pet miliona evra. - U Berluskonijevoj vili u Arkoreu mora{ biti spremna na sve. Ako nisi, onda nemoj ni i}i - transkript je telefonskog razgovora dvije djevojke koje su se spremale da odu na “ve~eru“ sa Berluskonijem. Transkript je prilo`en uz zahtjev koji su parlamentu uputili tu`ioci iz Milana. Tu`ila{tvo sa Ildom Bokasini na ~elu, zatra`ilo je od parlamenta, {to je obaveza kad se sprovodi istraga nad poslanikom, dozvolu za nastavak istrage o Berluskoniju, koga optu`uju za maloqetni~ku prostituciju i zloupotrebu slu`benog polo`aja.

Mogu}i uzrok poplava u Australiji

Operateri krivi za katastrofu
SIDNEJ - Poplava koju je izazvala brizbejnska rijeka mogla je biti znatno mawih razmjera da su operateri sabirnog rezervoara Vajvanho ispustili vodu po~etkom januara, tvrdi in `ewer Maj kl O’Brajen. On je za “Australijen“ izjavio da je potapawe hiqade domova bilo neizbje`no poslije odluke da se relativno mala koli~ina vode ispusti iz rezervoara Vajvanho, 7. januara i tokom vikenda koji je uslijedio. O’Brajen, tako|e, tvrdi da su operateri rezervoara pustili “samo“ 200.000 megalitara vode tokom 8. i 9. januara.

ISPU[TENO 200.000 megalitara vode
Pregledom zvani~nih podataka o ispu{tawu vode iz re zer vo ara i po puwenos ti wegovog kapaciteta u pomenu-

Ruskiwe u altajskoj regiji se pripremaju za bogojavqensko kupawe na rijeci Ob.

tim danima ustanovilo se da bi poplava bila umjerena na onim mjestima gdje je bila najgora, tvrdi O’Brajen. S druge strane, izvr{ni {ef SEQ Water Grid Beri Deni jen in sis ti ra da je vo da ispu{tana u skladu s mjerama koje su ustanovqene za ubla`avawe poplave, iako je koli~ina ispu {te ne vo de 8. i 9. januara relativno mala u odnosu na onu koja je ispu{tena kasnije. On dodaje da niko nije

mogao da predvidi ekstremno velike padavine koje su uslijedile. Nastavqeno je ra{~i{}avawe poplavqenih naseqa, a zaposleni su se vratili i u sam centar Brizbejna. Glavna pijaca u nasequ Rokli osposobqena je za samo 18 sati. Volonteri koji su se u subotu i nedjequ odazvali pozivu na pomo} uklonili su oko 30.000 tona otpada, koji je voda izbacila.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 21

U Tunisu i daqe vlada politi~ka kriza

Vijesti
Lion

Nova vlada ve} lagano pada
^etvorica opozicionih ministara dali ostavke. Na ulicama i daqe traju neredi. Novi premijer tvrdi da je primoran da zadr`i stare kadrove

Ubila se djevoj~ica
LI ON - De ve to go di{wa djevoj~ica, koja je bo lo va la od di ja be te sa, izvr{ila je samoubistvo u Lionu, sko~iv{i sa petog sprata, saop{teno je ju ~e iz tu `i la{ tva. Tu `ilac u Lionu Mark Dezer ka`e da je djevoj~ica ostavila pisanu poruku, prije nego {to se bacila kroz prozor stana u predgra|u Pjer Beniteu. “Djevoj~ica je napisala da je umorna od `ivota i da }e se ba ci ti kroz pro zor“, naveo je tu`ilac.

TUNIS - Samo dan po{to je premijer Tunisa Moha med Ga nu ~i obja vio sas tav pri vre me ne vla de nacionalnog jedinstva, iz we su istupila ~etvorica opo zi ci onih mi nis ta ra, jer nisu `eqeli da dijele vlast sa mi nis tri ma iz biv{eg re`ima, prenio je Bi-Bi-Si. Nekoliko ~asova kasnije, predsjednik te vlade objavio je da izla zi iz vla da ju }e stranke koju predvodi odbjegli predsjednik Ben Ali. U me|uvremenu, na ulicama i daqe traju neredi. Prema zva ni ~nim izvo ri ma u Tunisu je do sada `ivot izgubilo vi{e od 70 demonstrana ta, a bli zu 100 je povrije|eno u neredima koji traju mjesec. Pored skoka cijena, nezaposlenosti, siroma{tva korupcije i autoritarne vlasti demonstrante je na ulice natjerala i odluka premijera Mohameda Ganu{ija da u prelaznu vladu pored nekolicine opozicionara ukqu~i i blis ke sa ra dni ke biv {eg

Bugarska

I daqe protesti u glavnom gradu

FOTO: AGENCIJE

Epidemija sezonskog gripa
SO FI JA - So fij ska oblast prva je u Bugarskoj objavila epidemiju sezonskog gripa, a za dvije do tri sedmice bi}e zahva}ena cijela dr`ava, izjavio je glavni bugarski epidemi olog An glel Kun ~ev. To plo vri je me po go du je uslovima za {irewe zaraze, rekao je Kun~ev za sofij ski dne vnik “Trud“. Bu gar sko Mi nis tar stvo zdravstva saop{tilo je da je u zemqi registrovano 383.886 oboqelih od se zonskog gripa.

predsjednika Bena Alija koji je iz zemqe pobjegao u Sa udijsku Arabiju. U intervjuu za francuske medije premijer je izjavio da je u trenutku kada Tunis postaje slobodna zemqa primoran da zadr`i stare kadrove ka ko bi pre la zak pro {ao {to be zbol ni je, kao i da qudi koje je imenovao imaju ~iste ruke i mirnu savjest.

NAJVA@NIJE organizovati izbore
Mi nis tar spoqnih po slova Tunisa Kamal Mer`an smatra da je u ovom trenutku najbitnija organizacija demokratskih izbora:

- Najva`nije je da organizujemo vi{estrana~ke, demokratske izbore. Naravno, za to nam treba vremena. Ne mogu da ka`em koliko ta~no. U svakom slu~aju u bliskom smo kontaktu sa svim politi~kim i dru{tvenim struktura ma na {e zemqe obja{wava on. Naima Ben Ali, sestra svrgnutog predsjednika Tunisa Zi ne El Abi di na Ben Alija, preminula je prekju~e od sr~anog udara, prenose mediji u Tunisu. Naima Ben Ali (73) posjedovala je dvije luksuzne vile u blizini turisti~kog odma ra li {ta Ha ma met, 60 kilometara ju`no od glavnog grada Tunisa, koje su opqa~kane i zapaqene tokom vi{e dne vnih pro tes ta u Tu ni su, obja vio je dne vni list “Asabeh“. Na kon {to je Ben Ali pobjegao iz zemqe i poslije hap{ewa nekoliko ~lanova porodice, Naimi, koja je ve} imala zdravstvenih problema, pogor{alo se zdravstveno stawe. Ona je preminula u bolnici u Susu, gdje tako|e posje du je vi lu, obja vio je nedjeqnik “E{uruk“. Predsjednik Tunisa Ben Ali pobjegao je iz zemqe potra `iv {i uto ~i {te u Sa udij skoj Ara bi ji, po sli je jednomjese~nih nereda, ~ime je okon ~ao svo ju dva de set trogodi{wu vladavinu.

Filipini
Novi predsjednik Tunisa Mbaza (lijevo) sa premijerom

Stradali u nevremenu
MANILA - Najmawe 58 osoba je poginulo, a 32 se vode kao nestale u poplavama koje su poslije obilnih ki {a po go di le Filipine, saop{tili su ju~e zvani~nici. Intenzi vne ki {e pa da ju ve} tri sedmice, a poplavama je pogo|eno oko 1,6 miliona qudi. Zvani~nici su saop{tili da su na jugu te azijske zemqe poginule ~etiri osobe, a deset qudi je povrije|eno.

Otjerali urednika

U me|uvremenu novinari najstarijih dr`avnih novina “Pres“ otjerali su svog glavnog i odgovornog urednika. List koji je u protekle 23 godine na naslovnoj strani uvijek prenosio vijesti i fotografije biv{eg predsjedni~kog bra~nog para sada ure|uje kolegijum urednika dok se ne odredi novo rukovodstvo.

Iran

Iranske vlasti suprotstavile se odluci suda

Obje{eni dileri droge
TEHERAN - Desetorica dilera droge obje{ena su ju ~e uju tro u za tvo ru u iran skom gra du Ka rayu, zapadno od Teherana, objavila je dr`avna televizija. Identitet obje{enih nije saop{ten. U Iranu je od 1. januara ove godine izvr{ena egzekucija najmawe 45 lica, podaci su koje je prikupila agencija Frans pres iz lokalnih medija.

Vlada nije za kaznu reditequ Panahiju
TE HE RAN - Iran ska vlada se protivi osudi na visoku kaznu zatvora i zabranu rada koju je pravosu|e te zemqe izreklo reditequ Yafaru Panahiju, izjavio je {ef ka bi ne ta iran skog pred sje dni ka Ma hmu da Ahmadineyada, prenijela je ju~e iranska {tampa. - Ve} sam ranije rekao, Panahijevu presudu izreklo je pravosu|e, Vlada i predsjednik ne dijele to mi{qewe. Mi ne odobravamo ~iwenicu da Yafar Panahi ne mo`e da radi du`e vrijeme u Iranu re kao je Esfan di ar Ra him Ma{ai, a prenosi iranski dnevnik Ssarg. Istaknuti iranski rediteq Yafar Panahi osu|en je 20. decembra pro{le godine na {est godina zatvora zbog “u~estvovawa na skupovima i propagande protiv re`ima“. On je tek bio po~eo da snima film o protestima koji su uslijedili poslije spornog ponovnog izbora predsjednika Ahmadineyada u junu 2009. godine.

ZABRANA snimawa filmova 20 godina
Wemu je tako|e zabraweno da u sqede}ih 20 godina snima filmove i pi{e scenarija,

kao i da u tom periodu napusti Iran. Panahi, jedan od najpoznatijih iranskih rediteqa “novog talasa“, trenutno se nalazi na uslovnoj slobodi, a `alio se na ovu presudu koja je pokrenula talas me|unarodnih osuda. Panahi je 2000. godine na festivalu u Veneciji osvojio “Zla tnog la va” za film “Krug“, a {est godina kasnije u Berlinu dobio “Srebrnog

medvjeda” za film “Zale|e“. Ma{ai se smatra bliskim sa ra dni kom pred sje dni ka Ahma di neyada, ~i ji sin je o`ewen wegovom }erkom. Wega ve} dugo kritikuju vjerski konzervativci u iranskoj vlasti i smatraju}i da su wegove izjave suvi{e liberalne ili neusagla{ene sa islamis ti ~kim pra vi li ma o pitawima kulture, religije ili civilnih sloboda.

22 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

Zbog slabe promocije ve}ina stanovnika ne zna {ta je turisti~ko obiqe`je Bawaluke

6

dje~aka

10

djevoj~ica

List kes te na ne po znat kao su ve nir gra da
Planiramo da otvorimo poslovnice u kojima bi suvenir mogao da bude prodavan. Bilo bi lijepo da imamo prodajna mjesta, u kojima bi se iskqu~ivo prodavali predmeti u obliku lista kestena, rekao [ukalo
mo poslovnice u kojima bi suvenir mogao da bude proda van. Bi lo bi li je po da imamo prodajna mjesta u kojima bi se iskqu~ivo prodavali suveniri. Za sada ima za in te re so va nih ku pa ca, a nadamo se da }e ih biti jo{ vi{e - rekao je stru~ni sara dnik u TOBL-u Mla den [ukalo.
PI[E: MARIJA KARAJLI] marijak@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Ot kad je u sep tem bru pro{le godine list kestena stupio na scenu kao zvani~ni suvenir grada, nije ura|e no go to vo ni {ta na wego voj pro mo ci ji. Ma lo Bawalu~ana uop{te zna koje je to turisti~ko obiqe`je wihovog grada, a predmeti u obliku kestena mogu da se prona|u jedino u gradskoj Turisti~koj organizaciji. Decenijama najve}i grad Srpske bio je bez turisti~kog obiqe`ja, a kada je napokon izabran, nije odre|eno ko }e ga proizvoditi, kao ni gdje }e se sve prodavati. U Turisti~koj organizaciji Bawaluka (TOBL) ka`u da za sada jedan dio suvenira mo`e da se kupi u wihovoj radwi u centru grada. - Planiramo da otvori-

SUVENIR u obliku lista kestena ko{ta do 250 maraka
Dodao je da list kestena, ko ji ko {ta do 250 ma ra ka, ku pu je ugla vnom Admi nis trativna slu`ba grada za poklo ne, te Tu ris ti ~ka organizacija. - Sta no vni ci ugla vnom kupuju sitnije predmete, poput zamjenskog suvenira - daja ka, ma gne ta, ma ji ca i

Mladen [ukalo sa privjeskom u obliku kestena

FOTO: M. KARAJLI]

privjesaka - rekao je [ukalo i naglasio da se zvani~ni suvenir Bawaluke trenutno proizvodi u inostranstvu. - Nadamo se da }emo u sa-

radwi sa Dru{tvom umjetni~kih zanatlija i proizvo|a~a suvenira prona}i na~in da proizvodwu suvenira prebacimo u Bawaluku i Repu-

ANKETA
Da li znate {ta je suvenir grada?
Ostoja Gaji}, student Milica Draganovi}, student Dejan Grahovac, radnik Sandra Kojdi}, student

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

- Zaista ne znam {ta je suvenir grada, ni gdje bih, ako mi bude zatrebao, mogao da ga kupim. Nije mi poznato ni koliko ko{ta.

- Bila sam ubije|ena da je turisti~ko obiqe`je grada tvr|ava Kastel, bilo bi logi~nije da je tako. Za list kestena ne znam.

- Ne znam {ta je suvenir, ni po kojoj cijeni mogu da ga kupim, mada sumwam da bih se odlu~io na to kao poklon.

- Nisam znala da je list kestena izabran za suvenir Bawaluke, mislila sam da je to Kastel ili mo`da dajak.

bliku Srpsku - kazao je [ukalo. S druge strane, neki od vlasnika galerija, u kojima se godinama prodaju detaqi koji obiqe`avaju Bawaluku, ka`u da nisu zainteresovani da prodaju zvani~ni i zamjenski suvenir grada. Vla snik Ga le ri je “R” Radenka Jungi} ka`e da dok nije bio izabran zvani~ni suvenir, dobro su se prodava li dru gi pre dme ti ko ji podsje}aju na Bawaluku. - Ako mi bu de pa lo na pamet, mo`da i izradim neki pre dmet sa de taqima lista kestena, ali to je sve rekla je Jungi}eva.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ ELEONORA - animirani re`ija: Dominik Monferi uloge: Anik Lerej, Aleksandre Reveren termini: subota i nedjeqa u 12, 13.45 ~asova UPOZNAJTE MALE FOKEROVE - komedija re`ija: Pol Vajc uloge: Robert de Niro, Ben Stiler, Xesika Alba termini: 15.30, 17.15, 19.15 , 22 ~asova VRLO ZAPETQANA PRI^A - animirani, sinhronizovan re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

termini: 15.15, 19 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 11.30 i 13.15 GRIN HORNET - akcioni re`ija: Majkl Gondri uloge: Set Roxen, Kameron Dijaz termini: 16.55 i 22.30 ~asova TURISTA - triler re`ija: Florijan Henkel fon Donersmerk uloge: Xoni Dep, An|elina Xoli, Pol Betani termini: 17.30, 20.45 MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i re`ija: Dragan Bjelogrli} uloge: Sergej Trifunovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi} termini: 16.45, 19.30, 21.15, subotom i nedjeqom u 12.30 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Razred“ komedija M. Zup~anina,

scena “Petar Ko~i}“, 21. januar u 20.30 ~asova “Radni~ka hronika“ tragikomedija P. Mihajlovi}a, Velika scena, 22. januar u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS “Folklorna magija“ autor i rediteq: Bowo Lungov, 22. januar u 18 ~asova “Je`eva ku}ica“ Branko ]opi}, dramatizacija: Predrag Bjelo{evi}, rediteq: @ivomir Jokovi}, 23. januar u 11 ~asova Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Pra{wavo srce“ autora

Sini{e Tomi}a, traje do 30. januara MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina Izlo`ba “15 godina od potpisivawa Dejtonskog mirovnog sporazuma“ NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba “Trajawe Skendera Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a“ autora Danke Deli}, grafi~ki dizajn i priprema plakata Borislav Stan~evi}

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 23

Projektu “[kola crtawa i slikawa” Organizacije amputiraca “Udas” Bawaluka, koji je u toku, mogu da prisustvuju mladi od {est do 18 godina, rekli su u “Udasu”. - Ovaj projekat realizuje se od 2007. godine i zbog velikog interesovawa polaznika traje ve} tri godine. Ciq nam je da usmFOTO: GLAS SRPSKE

U toku {kola crtawa i slikawa u “Udasu”

jerimo mlade da na kreativan i edukativan na~in provode svoje slobodno vrijeme sti~u}i nova znawa iz umjetnosti i kreativnog izra`avawa kao i o podizawu svijesti prema osobama sa invaliditetom - rekla je asistent u “Udasu” Gordana [ekara. M. K.

GRADSKE VIJESTI

Po~eli ~asovi akva-aerobika
U Gradskom olimpijskom bazenu polije prazni~ne pauze ponovo su ove sedmice po~eli ~asovi akva-aerobika. Prema rije~ima trenera Milo{a Vejinovi}a, trenutno rade sa jednom grupom od desetak polaznika. - U zimskim mjesecima obi~no ima mawe zainteresovanih za ovakav vid rekreacije, a sa qep{im vremenom o~ekujemo i nove polaznike - rekao je Vejinovi} i dodao da se ~asovi odr`avaju ponedjeqkom, srijedom i petkom od 21.15 ~asova. Cijena mjese~ne karte iznosi 40 maraka. M. K.

Za pomo} poplavqenima upla}eno oko 39.000 KM
Najve}a gu`va u Domu zdravqa

Veliki broj pacijenata posqedwih dana zatra`io pomo} qekara

Ako pacijenti imaju tjelesnu temperaturu vi{u od 39 stepeni, te ako se jave i drugi simptomi kao {to je suvi ka{aq, kostoboqa i stezawe u grudima, treba da se hitno obrate qekaru, ka`e Antoni}-Komqenovi}eva
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

^ekaonice ambulanti pune pacijenata
prehlade, kijavice i op{te slabosti preporu~uje da ostanu kod ku}e i uzimaju veli ke ko li ~i ne te ~nos ti, ve}e koli~ine vo}a bogatog Ce-vitaminom. - Po red sta no vni ka sa simptomima sezonskog gripa, ~es to nam se javqaju i hroni~ni bolesnici - rekli su u ovoj ambulanti. U bawalu~kom Centru za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe ka`u da u vrti}ima ni je za biqe`en ve }i broj ma li {a na ko ji ima ju simtome neke od viroza. - Odre|eni broj djece ne do la zi u vrti}, ali to je uobi~ajeno s obzirom na to da je vri je me pra zni ka i slava - isti~e pomo}nik direktora ovog Centra Mira Ga li}. [ef apo te ke “Pe tri}evac“ Sawa Bu}an isti~e da se posqedwih da na naro~ito mnogo tra`e lijekovi protiv prehlade. - Najvi{e se kupuju lijekovi protiv povi{ene tempe ra tu re na ba zi paracetamola ili aspirina, Ce-vitamin, multivitaminski proi zvo di, te ka pi za nos - ka`e Bu}anova. Bawalu ~an ka Mir ja na Daki} ka`e da se u nekoliko navrata zbog gripe obra}ala qekaru i da je mo`da u takvim situacijama najboqe mirovati u ku}i i piti {to vi{e ~aja. - Mislim da se u ambulanti mo`e dobiti i neki te`i oblik viroze - rekla je ova sugra|anka.

Grad Bawaluka uplatio je 38.000 maraka na ra~un posebnih namjena Vlade Republi ke Srpske za po mo} sta no vni{ tvu u po plavqenim podru~jima, saop {te no je iz Od sje ka za odnose s javno{}u. Dodaju da su sredstva prikupili zaposleni u Adminis tra ti vnoj slu `bi grada, koji su izdvojili po je dnu dne vni cu od de cem -

barske plate. Pomo} od 1.311 maraka za poplavqena podru~ja prikupili su i predstavnici Ne za vi snog uni ver zi te ta, Udru`ewa za razvoj urbane kulture i Omladinskog savje ta iz Bawalu ke. Ova sredstva prikupili su mladi ko ji su po sje ti li Dom omla di ne u no }i do ~e ka Pravoslavne nove godine. M. K.

Gradski sajt najboqi portal uprave u BiH

U ambulantama porodi~ne medicine na podru~ju grada u posqedwih nekoliko sedmica pove}an je broj pacijenata, koji se naj~e{}e `ale na simptome sezonskog gri pa, a sa mo u Dom zdravqa u utorak se javilo 25 su gra |a na sa re spi ra tornim i drugim infekcijama. U Domu zdravqa navode da se na preglede gotovo i ne ~eka, jer se svi pacijenti una pri jed zakazuju, dok hi tni slu ~a je vi bu du odmah pregledani. Specijalista porodi~ne me di ci ne u Do mu zdravqa Vedrana Antoni}-Kovqenovi} ka`e da se stanovnicima sa bla gim sim pto mi ma prehlade poput glavoboqe,

NEMA ~ekawa na pregled
- Ako pa ci jen ti ima ju tje le snu tem pe ra tu ru vi {u od 39 stepeni, te ako se jave i drugi simptomi kao {to je suvi ka{aq, kostoboqa i stezawe u grudima, treba da se hitno obrate qekaru - rekla je Antoni}-Komqenovi}eva. U Ambulanti porodi~ne me di ci ne u na sequ Bo rik navode da je primjetan porast pacijenata sa virusnim ali i bakterijskim respiratornim infekcijama.

Nevena Blagojevi}-Podri} prima nagradu

H1N1
Por tpa rol bawalu ~kog Do ma zdravqa Sawa Ga }a no vi} ka `e da ne ma ju brzih tes to va na te `e obli ke vi ru sa po put vi ru sa H1N1. - Po ro di ~ni do kto ri na osno vu sim pto ma pro cje ne ko ji su pa ci jen ti sumwivi na ovu vrstu gri pa, te ih prosqe|u ju u Kli ni ~ki cen tar gdje se daqe ra de di ja gnos ti ~ke pro ce du re re kla je Ga }a no vi }e va.

Internet stranica Grada Bawaluka progla{ena je za najboqi veb portal u BiH u kategoriji javnih uprava, na manifestaciji koju je u utorak uve~e u Bawaluci organizovao magazin “Mobil Info“ [ef Odsjeka za odnose s javno{}u grada Bawaluka Nevena Blagojevi}-Podri}, koja je primila ovu nagradu, rekla je da ova internet stranica postoji od 2002. godine. - Iz godine u godinu imamo sve ve}i broj posjetilaca, tako da smo u pro{loj godini imali oko 650.000 posjeta, {to je za 48 odsto vi{e nego godinu dana ranije. Mjese~ni broj posjeta bio je oko 55.000 - rekla je Blagojevi}Podri}. M. K.

PA@WA
i @eqke; Sara Vukovi}, k}i @eqka i Tawe; Martina Babi}, k}i Branimira i Dragane; David Milovac, sin Petre; Sofija Daki}, k}i Dragi{e i Sla|ane; Vuk Pa{i}, sin Gorana i Milice. Po prijavi stanovnika Komunalna policija ju~e je u Zelengorskoj ulici u bawalu~kom nasequ Petri}evac utvrdila da su o{te}ena ~etiri saobra}ajna

MATI^NI URED
Ro|eni:
Luka Rusmir, sin Dalibora i Zorice; Andrej Kova~evi}, sin Nenada i Tatjane; Stefan i Ogwen Ivanovi}, sinovi Bojana i Sla|ane; Stefan Vesi}, sin Radovana i Nede; Isidora Bulatovi}, k}i Vladimira i Aleksandre; Milica Vukadin, k}i Vladana i Aleksandre; Vasilij Grmu{a; sin Dra{ka

O{te}eni saobra}ajni znakovi

znaka. - U toku je postupak utvr|ivawa identiteta neodgovornog pojedinca - rekli su u Komunalnoj policiji. S. J.

24 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura

Ime autora DNEVNIK ANE FRANK

Dobrica ]osi} GRE[NIK

Muzej Semberije u Bijeqini priprema izlo`bu
FOTO: T. NESTOROVI]

Gradsko pozori{te “Jazavac“

Karte za “Mr. Beana“
BAWALU KA - Grad sko po zo ri {te “Ja za vac“ i “Glas Srpske“ poklawaju dva puta po dvije karte za predstavu “Mr. Bean“ u terminu u 20 ~asova. Zainteresovani qubiteqi teatra treba da u devet ~asova pozovu broj telefona 051/342-900 kako bi osvojili karte za predstavu u kojoj igraju Vladimir \or|evi} i Velimir Blani}. Predstava sadr`i 11 slika u kojima su prikazana, na komi~an na~in, pitawa vjere, bontona, stereotipi mentaliteta. Predstava tako|e prikazuje neke `ivotne situacije koje su uokvirene britanskim humorom, a koje su prilago|ene na{em podnebqu. Tekst sadr`i dosta pou~ne elemente kao {to su “pogre{no“ ~itawe [ekspira, neprilago|enost qudi u razli~itim situacijama i kako rije{iti probleme koji se javqaju na prvom sastanku, u {koli, crkvi. M. P.

Sandens festival

Na platnu 118 filmova
PARK SI TI - San dens festival nezavisnog filma, 27. po redu, na kojem }e biti prikazano 118 ostvarewa, po~iwe danas u Park Sitiju, u ameri~koj dr`avi Juta, javile su agencije. Festival, ~iji je osniva~ Robert Redford, zami{qen kao protivte`a komercijalnim holivudskim filmovima ko je proi zvo de ve li ki studiji, vremenom je prerastao u naj ve }u i naj pres ti `ni ju fil msku smo tru u SAD gdje stu di ji za svo ja odjeqewa za dis tri bu ci ju do la ze da ku pu ju “umje tni ~ka“ ostvarewa i tragaju za novim talentima. - Broj filmova koji su konkurisali je i daqe visok, a ove godine smo prvi put pre{li broj od 10.000 - izjavio je generalni direktor Sandensa Yon Kuper. Ove godine bi}e prikazano 118 dugometra`nih filmova, od kojih su 40 debitantski, a 95 ih }e u Park Sitiju imati svjetske premijere. U~esnici poti~u iz 29 zemaqa.

Muzej Semberije po~eo veliku istra`iva~ku akciju o povodwima i o wima za po~etak februara pripremio veliku izlo`bu fotografija i dokumenata. Poplave su dio na{ih `ivota i zato im poklawamo veliku pa`wu, ka`e Babi}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Mirko Babi}

BI JEQINA - Tre ba lo je sa mo ma lo ozbiqni jeg istra`ivawa pa da se utvrdi da su povodwi veliki semberski usud. Dolaze svake godine, a po onim velikim odre|uje se {ta je bilo prije, a {ta poslije wih u ovoj ravnici izme|u dvije rijeke. Ta kvi do la ze po sko ro utvr|enom redu - svakih desetak godina. Idu kao naru~e ni - ~as sa Sa ve, ~as sa Dri ne, a ne ri jet ko i sem ber skim vo do to ci ma, ko ji teku sa Majevice. Potvr|uje to i izlo`ba fotografija i dokumenata koju priprema Muzej Semberije u Bijeqini. - Nema u Semberiji nije dne ge ne ra ci je ko ja ni je upamtila pet, {est ili vi-

{e velikih poplava. Ipak, zabiqe`ene su neke koje su za is ta me |ni ci u vre me nu i ko le kti vnom pa m}ewu qudi ovoga kraja. To je bio i ra zlog da Mu zej Sem be ri je po ~ne ve li ku is tra `i va ~k u akci ju o povodwima i da o wima za po ~e tak fe bru ara pri pre mi ve li ku izlo `bu fo to gra fi ja i do k u me na ta. Poplave su dio na{ih `ivota i zato im poklawamo veliku pa`wu - ka`e direktor ovo ga mu ze ja Mir ko Babi}.

SVAKA generacija upamtila pet, {est poplava
Pre ma wego vim is tra `ivawima, najve}i povodwi dolazili su u jesen ili po~et kom zi me, a bi lo je i

onih qe tnih. Za hvaquju }i sa ~u va nim do ku men ti ma i fotografijama, koje je Babi} uspio da prona|e i prou~i, zna se da je prvi ve li ki, za biqe`e ni po vo daw bio 11. novembra 1896. godine, kada je sva semberska ravnica bila pod vodom. U gra du Bi jeqini du bi na vode bila je ~ak 70 centimetara. U svim tim po vodwima skoro cijela semberska ravnica bila je pod vodom. Zabiqe`eno je i da su velike vode bile 1932. godine, kada su se sastavile vode rijeka Save i Drine nekoliko kilometara prije u{}a Drine kod Ra~e. Ovaj posqedwi, naj ka tas tro fal ni ji, s po ~et ka de cem bra pro {le go di ne, bio je najve}i i najopasniji. Udarile su, vele dvjesta-

go di{we vo de. Wego ve posqedice osje}a}e se jo{ nekoliko godina. Ovakve klimatske i hidrometeorolo{ke prilike u Semberiji nisu mogle da ostave ravnodu{nim istra`iva ~e Mu ze ja Sem be ri je u Bi jeqini. Wihov do sa da{wi rad i izlo`ba koju pripremaju samo su po~etak opse`nijeg nau~nog rada u ovoj oblasti.

Svjedo~anstva
- [estog juna 1975. godine rje~ica Jawa, poslije obilnog pquska, takozvane provale oblaka, poplavila cijelo istoimeno naseqe. Postoje fotografije na kojima se vidi da su qudi u Jawi i okolnim mjestima imali dosta muke da spasu `ivote i imovinu, ka`e Babi}.

Umjetni~ka galerija Centra za kulturu

Figura u savremenoj umjetnosti
Plesna predstava

FOTO: SL. PUHALO

Premijera “Karmen“
BEOGRAD - Plesna predstava “Karmen u ~etiri runde“ autora i koreografa Isidore Stani{i} bi}e izvedena 26. januara u Bitef teatru, najavilo je ovo beogradsko pozori{te, javqa Tanjug. Plesnu predstavu na muziku @or`a Bizea i mlade srpske kompozitorke Awe \or|evi} izve{}e Ana Igwatovi}-Zagorac, Katarina Stojkov-Slijep~evi}, Milica Pi{i}, Nata{a [melc i Nevena Jovanovi}. Poznata pri~a o Karmen, mnogo puta obra|ivana u razli~itim umjetnostima, kao i Bizeova muzika za istoimenu operu, poslu`ila je kao predlo`ak za dekonstrukciju, demistifikaciju i manipulaciju. Karmen je borac. To je wena osnovna crta iz koje proizlazi okvir predstave, kontekst koji daje tuma~ewe: boks i ring.

DOBOJ - U Umjetni~koj galeriji Centra za kulturu i obrazovawe u Doboju u utorak uve~e otvorena je izlo`ba u~esnika me|unarodne likovne kolonije “Art simpozijum Jahorina 2010“ pod nazivom “Figura u savremenoj umje tnos ti“, ~i me je otvorena ovogodi{wa kulturna sezona u ovom gradu. Osniva~ i rukovodilac kolonije Lazo Savi} rekao je da su izlo`ena 24 djela na platnu velikog formata i ~etiri skulpture. - Na do sa da{wih osam

kolonija u~estvovalo je vi{e od 300 umje tni ka iz zemqe i inostranstva. Oni su galeriji likovne kolonije po klo ni li vi {e od 400 slika i skulptura. Ova djela nastala su u lawskom sazivu, ali nisu sva ovdje, jer neke velike skulpture nisu mogle da budu transportovane - rekao je Savi}.

IZLO@ENA 24 djela na platnu
Teatrolog Vojislav Vujanovi}, koji je otvorio izlo-

Detaq sa izlo`be

`bu, rekao je da ova kolonija okupqa umjetnike sa gotovo svih svjetskih meridijana.

Izlo`ba }e biti otvo rena do 31. januara. Sl. P.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 25

LONDON - Dastin Hofman }e ove godine po~eti snimawe filma “Quartet“, a film koji }e wemu biti rediteqski debi, bi}e sniman u Britaniji, izjavila je producentkiwa Finola Dvajer, a javile su agencije. Ona je rekla da }e Hofman rad na

Dastin Hofman debituje kao re`iser

pri~i o troje penzionisanih operskih pjeva~a, po~eti kad zavr{i snimawe ameri~ke TV serije “Luck“. - ^im to zavr{i, dolazi u London i na jesen }emo po~eti snimawe filma - izjavila je Dvajerova.

Slaba posje}enost koncerata klasi~ne muzike

Vijesti
Zrewanin

Ako budemo nudili umjetni~ku muziku svakodnevno na televiziji, radiju i koncertima, naravno da }e je publika zavoqeti i osjetiti je kao blisku sebi. Ne mo`e publici biti blisko ne{to {to se toliko rijetko i malo ~uje, kao {to se rijetko i malo ~uje umjetni~ka muzika na kulturnoj sceni Bawaluke, rekla [erani}eva
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Stereotipi prazne koncertne dvorane

Postavka rokenrola
ZREWANIN - Izlo`bu zrewaninskog rokenrola “Od Tihuane do tetka Ane” u Na ro dnom mu ze ju u Zrewaninu do sada je vidjelo vi{e od 5.000 posjetilaca, javio je B92. Postavku, ko ja osli ka va rok sce nu {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log vijeka, posjetili su ministar kulture Ne boj {a Bra di}, muzi~ari Rambo Amadeus, Zoran Kosti} Cane, Vlada Jankovi} Yet i drugi.

Los An|eles

BAWALUKA - Koncerti klasi~ne muzike u Bawaluci ne mogu se opisati kao posje}eni, prvenstveno zbog to ga {to na {a pu bli ka ima rezervu prema klasi~noj muzici, odnosno strahopo{tovawe. Re kao je ovo za “Glas Srpske“ direktor Bawalu~ke filharmonije Damir Jovani} i pojasnio da je publika rezervisana upravo zbog straha da slu~ajno ne bi pogrije{ila u pona{awu na koncertu klasi~ne muzike, kao na primjer, da ne bi u pogre{nom momentu aplaudirala. - Kada su u pitawu koncerti Bawalu~ke filharmonije posje}enost je maksimalna. ^esto i napla}ujemo karte po simboli~noj cijeni, ali i tada je dvorana uvijek puna qubiteqa muzike - kazao je Jovani}. Me|utim, isti~e on, kada su u pitawu koncerti solista koji dolaze u Bawaluku to nije slu~aj, iako zaista mogu da ~uju dosta kvalitetnih izvo|a~a. Prema rije~ima predsjedni ka Udru `ewa mu zi ~kih umjetnika Republike Srpske pijanistkiwe Sawe [erani}, pu bli ci se mo ra po nu di ti umjetni~ka muzika visokog kvaliteta, razli~itog `anra, posebno danas u vrijeme kada

su mediji i cjelokupna kulturna scena preokupirani muzikom, koja ne posjeduje kvalitet. - Neophodno je sistemski razraditi strategiju koja }e omogu}iti realizaciju projekata koji nude umjetni~ku muziku i na taj na~in bi mogla da postane konkurent komercijalnoj muzici. Ako budemo nudili umjetni~ku muziku svakodnevno na televiziji, radiju i koncertima, naravno da }e je publika zavoqeti i osjetiti je kao blisku sebi. Ne mo`e publici biti blisko ne{to {to se toliko rijetko i malo ~uje, kao {to se rijetko i malo ~uje umjetni~ka muzika na kulturnoj sceni Bawaluke - smatra [erani}eva. Prema mi{qewu Damira Jovani}a, odlazak na koncert klasi~ne muzike vi{e je stvar navike. Uloga samog umjetnika je da edukuje i emancipuje stanovnike kako bi dolazili na

Umro Don Ker{ner
LOS AN \E LES - Le gendarni ameri~ki muzi~ki pro du cent Don Ker{ner umro je na Floridi, u 77. godini, javile su agencije. Ker{ner, prozvan “~o vjek sa zla tnim uvom“, upravqao je karijerama Nila Dajmonda, Bobi ja Da ri na, Bi li ja Yoela, gru pe “Po lis“ i Nila Sedake. Ker{ner je u muzi~ku industriju u{ao 1950-ih, kao autor pjesama, da bi se potom ispostavilo da je mnogo uspje{niji u otkrivawu novih talenata.

Bawalu~ka filharmonija

FOTO: GLAS SRPSKE

koncerte i da im ponudi ne{to {to }e wih zainteresovati da do|u i drugi put. - Umjetnici moraju mnogo vi{e da se anga`uju, ali bi i Banski dvor Kulturni centar tako|e trebalo mnogo vi{e da radi na reklami i promociji klasi~ne muzike - smatra Jovani}. Sawa [erani} isti~e da publika ne mora biti edukovana da bi u`ivala u umjetni~koj mu zi ci. Mu zi ka je umjetnost, a ne nauka, ona se ne mora izu~avati da bi se voqela.

- Muzika se prosto treba do`ivjeti i na taj na~in zavoqeti. Publika }e se edukovati vremenom, odlaze}i na koncerte i u`ivaju}i u muzici - ka`e [erani}eva.

RAZNOLIK repertoar privla~i posjetioce
Damir Jovani} je istakao da je ~iwenica da svi mi slu{amo klasi~nu muziku, ali u ve}ini slu~ajeva nismo svjesni toga, kao {to je primjer kada gledamo igrani ili animirani film, koji su protkani me lo di ja ma naj ve }ih kompozitora klasike. - I sve to na{i sugra|ani mogu ~uti na koncertima u Bawaluci, samo kada bi se malo vi{e zainteresovali - apeluje Jovani}. Ono {to je tako|e potrebno, isti~e on, je napraviti sadr`aj za {ire narodne mase, {to je praksa i u svijetu. Dru-

ZNA^AJ
- Za izgradwu `ivotnog stila jedne osobe veoma je va`no kakvu muziku ona slu{a, jer muzika uti~e na sam razvoj bi}a. Umjetni~ka muzika oplemewuje, budi lijepe emocije, izgra|uje kvalitetne osobine kod qudi, za razliku od nekih vrsta muzike, koje su danas najzastupqenije u medijima, a sadr`e prosta~ke, uvredqive i nemoralne tekstove i ritmove koji uznemiravaju i stvaraju agresiju kod qudi - istakla je Sawa [erani}.

ga~ijim koncertima razbijaju se stereotipi i privla~i publika. - Odli~an primjer za to je nedavno odr`ana serija koncerata Stefana Milenkovi}a i Vlatka Stefanovskog koji su privukli veliki broj posjetilaca - dodaje Jovani}. I Sawa [erani} podr`ava modernizaciju na~ina promocije umjetni~ke muzike. - Danas se sve modernizovalo, pa smatram da je priropri la go di ti i dno predstavqawe umjetnosti modernom ~ovjeku. Ne mislim da to skrnavi samo umjetni~ko djelo. Moderna scenografija, moderno odjeveni izvo|a~i, in te re san tni kon cer tni prostori, mogu samo doprinijeti da se umjetni~ka muzika jo{ vi {e pri bli `i pu bli ci. Na ra vno, kao i u sve mu tre ba zna ti mje ru i dr`ati u okvirima “dobrog ukusa“ popularizaciju umjetni~ke muzike - zakqu~ila je [erani}eva.

Sarajevo

Fotografije Dra`ena Gruji}a
SA RA JE VO - Izlo `ba fotografija Bawalu~anina Dra`ena Gruji}a bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u sarajevskoj galeriji “BlackBOX“. - Fotografije iz ciklusa d.veze spojene su tako da zajedno svjedo~e o odre|enom trenutku, podr`a va ju }i je dna dru gu, nekad motivom ili specifi~nom atmosferom koju zajedno stvaraju, a nekad vizuelnim jezikom: pripadaju}om bojom, kompozicijom ili teksturom potpuno razli~itih predmeta i pojava - zapisano je u katalogu izlo`be. M. P.

Ulaznice za “The green hornet 3D“ Srbiju predstavqa BAWALUKA Multipleks Dragoqub Todosijevi} “Palas“ i “Glas- Srpske“ poBEOGRAD - Na 54. Bijenalu u Veneciji Srbiju }e predstavqati istaknuti beogradski konceptualni umjetnik Dragoqub Ra{a Todosijevi} projektom “Svetlost i tama simbola“, javio je B92. Todosijevi} je izjavio da }e se na 54. Bijenalu u Veneciji predstaviti izlo`bom koju je podijelio na tri me|usobno zavisna dijela, a u izvjesnom smislu se mo`e shvatiti u cjelini kao razu|eno aikoni~no umjetni~ko djelo. Izlo`ba obuhvata radove pod za je dni ~kim na zi vom “Dnevnik“, instalacije, te fotografije koje su sa`ete retrospekcije Todosijevi}evog rada u proteklih 40 godi na - od per for man sa sa po ~et ka se dam de se tih do bilborda iz devedesetih i sa kra ja prve de ce ni je 21. vijeka. Re ali za tor nas tu pa bi }e Muzej savremene umetnosti Vojvodine, a komesar nastupa @ivko Grozdani}. klawaju ~itaocima tri puta po dvije ulaznice za filmsko ostvarewe “The green hornet 3D“ u terminu od 16.55 ~asova. ^itaoci treba da u devet ~aso va po zo vu broj te le fo na 051/342-900 kako bi osvojili nagradne ulaznice za film koji je re`irao Majkl Gondri. Brit Rid je sin najuglednijeg medijskog magnata i sasvim je za do voqan svo jim `ivotom i pojavom na dru{tve noj sce ni. Wegov otac umire na misteriozan na~in

Bijenale u Veneciji

Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“

Film

Kira Sexvik u trileru
LOS AN\ELES - Zvijezda serije “Zavr{nica“ Kira Seyvik potpisala je ugovor za ulogu u trileru “Dibbuk Box“ u re`iji Olea Bornedala, javile su agencije. Kira }e igrati majku ~ije najmla|e dijete postaje neobi~no vezano za starinsku drvenu kutiju kupqenu na rasprodaji. Premijera je zakazana za 28. oktobar.

i ostavqa mu ogromnu medijsku imperiju. Poslije toga, on sklapa neo~ekivano prijateqstvo sa najrevnosnijim radnikom u fir mi svo ga oca, Ka tom.

Wih dvojica pronalaze svoju {ansu u ~iwenici da prvi put u `i vo tu ura de ne {to {to ima zna~aja: da se bore protiv kriminala. M. P.

26 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Pri~aju Englez, Francuz i Rus o najqep{em iskustvu iz vojske. - Mene i kolege puste jedno ve~e u grad. Odemo u pab, popijemo deset gajbi piva i lijepo nam je bilo pohvali se Englez. - Nas pustili u grad, odemo u javnu ku}u, zakupimo je

cijelu, i cijele no}i super se provodimo - ka`e Francuz. Na to }e Rus: - Sibir. Minus 50 stepeni. Nas deset u kolibi sjedimo oko neke male pe}i i poku{avamo da se grijemo. Ulazi komandir i ka`e: Sergej Sergejevi~ na stra`u, a to nisam ja.

Mladen varao Anabelu
Pjeva~ica Anabela je kona~no ispri~ala detaqe svog raskida sa manekenom Mladenom Radulovi}em i to u veoma gledanom {ou programu Ogwena Amixi}a. Prvo je rekla da je sigurna da je Mladen nije prevario i da to nije razlog raskida, da bi na kraju sve to porekla. Tako|e je na Ogwenovo pitawe za{to za wenog biv{eg momka ~esto pri~aju da je gej, odgovorila kako je on pravi mu{karac. A onda je na samom kraju gostovawa u emisiji uslijedio {ok: - Morala sam da otpustim svoju frizerku, ovaj frizera, jer se zaqubila, zapravo zaqubio u mog biv{eg momka - rekla je Anabela i tako izazvala op{tu pometwu u estradnim vodama. Kao {to je estradnim znalcima poznato, Anabelin dugogodi{wi frizer je 32-godi{wi Bojan Repaja. Na fotografijama do kojih su do{li pojedini mediji, ~ini se da su Bojan i Mladen bili prili~no bliski. Sa druge strane Anabelin drugi frizer Vladimir Simi} je na svom “Fejsbuk“ profilu objavio sqede}i status: “Pukla veza zbog mene, ahaha“ i tako poja~ao sumwe da je ipak rije~ o wemu. Ostaje da se naga|a o kome je rije~, ako sami akteri ne odlu~e da progovore. Masna ili posna, sarma je uvijek izuzetna poslastica za gurmane. Mo`da nije svakodnevno na jelovniku, ali ni jedna svadba, slava ili sahrana ne mogu da pro|u bez we. Ona je obiqe`je okupqawa i ~esto se mo`e ~uti: “Koliko sarmi si pojeo?” ili “Koliko sarmi mo`e{ da pojede{?”. Dame koje vode ra~una o izgledu ne usu|uju se da pojedu vi{e od dvije, ali zato postoje oni koji pojedu, ~ak i do deset sarmi!

Sarma sa kiselim kupusom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: П, К, Б, ЈОВАН КРСТИТЕЉ, ВЕРОНИКА, АР, ЛУ, РТ, ТО, НОКАТ, Б, МАКАРСКА, ВОРИ, ЕЛ, РТ, ИЗЛАЗ, Ц, НИТИ, АЦА, ДАНА, И, А, М, А, МИ, ЈАДРАН, РР, АНАКОНДА, А, Н, Р, УДАВ, НЕКОРИСНИ, Т, ДИ, О, ТАЈЧИ, ИНД, ГОВУ, К, ПАРДОН, МИА

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 27

Ple{e mladi} sa visokom, zgodnom djevojkom i onako, u pri~i, djevojka ga upita: - Koliko si ti visok?

On odgovara: - Ina~e sam visok 180 centimetara, ali ne znam {ta mi je ve~eras.

- Ko }e da pojede sve ove kola~e? upita u~iteqica |ake. Prvi se, naravno, javi Perica i pojede kola~e. - A ko }e da popije svu ovu koka-ko-

lu? - pita daqe u~iteqica. Opet se javi Perica, a u~iteqica na kraju pita: - A, ko }e sve ovo poslije da pospremi? - Ajde drugovi, ne mogu sve ja - re~e Perica.

Sastojci
(za 6 osoba) 1 600 g 1 glavica kiselog kupusa mqevenog mesa glavica crvenog luka malo bijelog luka jaje ri`e suvog mesa per{un paradajz pire crvena slatka za~inska paprika dodatak jelu so, biber uqe

Priprema
1. Listove kupusa najprije malo operite. Zatim im odre`ite onaj zadebqali korijen, jer }e vam tako biti lak{e da ih motate. 2. Za fil: Mqeveno meso, isjeckani crveni i bijeli luk i per{un, opranu ri`u, jaje, paradajz pire, za~ine i pola ~a{e vode dobro rukama izmije{ajte. Zatim ovim filom punite listove kupusa i umotajte u fine sarmice. 3. U duboku {erpu na dono stavite uqe, nekoliko listova kiselog kupusa i narezane komadi}e suvog mesa. Na tu podlogu redajte umotane sarmice. 4. Sarmice moraju biti ~vrsto umotane, da se ne bi rastvorile prilikom kuvawa. Slo`ite ih zbijene jednu do druge. Svaki ~as ubacite narezano suvo meso. 5. Kad se sva smjesa potro{i i napravite sve sarmice, u {erpu ulijte vode da dosta prelije sarme. Dodajte crvene paprike i paradajz pirea. 6. Poklopite i ostavite na laganoj vatri da se polako kuva. Sarma se mora kuvati minimum 60 minuta. Pred kraj mo`ete da napravite zapr{ku, da bi saft bio gu{}i (na malo uqa upr`iti ka{iku bra{na i malo crvene paprike, pa time preliti sarmu). Sarmu pripremqenu prema ovom receptu poslu`ite sa kiselom pavlakom i doma}im hqebom, po `eqi sa onim od kukuruznog bra{na.

Cijene u KM
kupus meso luk jaje ri`a suvo meso paradajz za~ini uqe 1,5 6,5 0,3 0,2 0,4 3,6 0,4 0,4 0,5

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)

Vaga

(23.9 - 22.10)

1 150 g 200 g

Polako poku{avate da se dovedete u normalu i odmorite od napornog rada. Uskoro nastupaju lagodniji dani, pa ih spremno do~ekujete. Jedan va{ potez bi}e zasnovan iskqu~ivo na razumu i donije}e zapa`en rezultat. Raspolo`ewe se tako|e popravqa. Veoma ste uspje{ni.

Morate ulo`iti puno snage, koju trenutno nemate, da biste prevazi{li te{ku situaciju. Razorena vitalnost vas u mnogo ~emu sputava i usporava akciju. Preduzmite sve mjere za{tite i na|ite odgovor za ovo stawe. [ta je uzrok malaksalosti i depresije? Ispitajte!

Bik

(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Radite preko svake mjere. Nervna razdra`qivost je znak da ste se preforsirali. Po{to ono ~ime se bavite ima perspektivu, ne odustajete. Uspjeh }e biti nagrada za trud, ali ne sad i odmah kao {to biste vi `eqeli. Mora}ete malo da pri~ekate.

CIJENA RU^KA

13,8

Budu}i da ste osjetqive gra|e, mo`ete postati `rtva virusa. Uzdr`ani ste prema partneru ili simpatiji. Va{a za{titnica Venera sklona je zastrawivawu, bar kad su materijalne vrijednosti u pitawu. [to se umjetnosti ti~e, ne grije{ite.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
U`ivajte dok mo`ete. Uspje{ni ste i zadovoqni ne samo poslom ve} i ostalim sferama `ivota. Podsticajno djelujete na saradnike, a {armom i {alom osvajate voqeno bi}e. Rje{avate i zaostale qubavne probleme. Spremate se da postanete odgovorniji i ozbiqniji.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Uspje{an poslovni dan u znaku skladnog timskog rada. Ono ~ime se ne mo`ete pohvaliti jeste zdravqe: mogu}a je nesanica pra}ena nedostatkom snage. Od izvjesnog posla o~ekujete previ{e, pa }ete se, mo`da, razo~arati. Prekidate jedno poslovno partnerstvo.

Dragocjeno vrijeme s djecom
Imate djecu, a nemate vremena za wih? Prenosimo nekoliko ideja i savjeta iz kwige “Vaspitawe roditeqa“ autora dr Roberta Frenka o tome kako mo`ete da provedete dragocjeno i kvalitetno vrijeme sa svojim mali{anima
Za dir kuj te ih i ko ris ti te wihov sleng, to }e ih silno zabaviti, a i bi}ete im mnogo bli`i. Slobodno smislite i neki smije{an nadimak va{em sinu ili k}erki, jer to nije samo zabavno ve} i vaspitno. Roditeqi su pod stalnim stre som jer uvi jek ima ju mawak vremena za sve obaveze u toku radnog dana. Doma}instvo, obdani{te, posao, kupovina... sve to zahtijeva mnogo snage i vremena, pa nije ni ~udno {to na kraju dana nemate strpqewa za hiqadu i jedno pitawe va{eg djeteta. Najva`nije da se opustite i da ne mislite da ste osu|eni na neuspjeh kao roditeq samo zato {to ste prezaposleni. Dr Robert Frenk, britanski pro fe sor psi ho lo gi je i autor kwige “Vaspitawe roditeqa“, predla`e nekoliko savjeta uz pomo} kojih mo`ete mnogo lak{e da podi`ete i va spi ta va te dje cu, a da ne ugrozite karijeru. Smijte se s wima: Ne mora svaki razgovor sa djetetom da bude ozbiqan i povjerqiv. [alite se sa svojom djecom i slobodno dopustite sebi da se nekad i glupirate s wima.

Rak

(21.6 - 20.7)

Jarac

(21.12 - 19.1)

SPONTANO }askawe vezuje djecu za roditeqe
Odvojite pet minuta za razgovor: Ako kasnite na posao i va{e dijete u|e u kupatilo dok namje{tate frizuru, ne moj te da ga izba cu je te. Umjesto toga, dozvolite mu da vam po mo gne da pri ka ~i te {nalu ili gumicu, a usput odgovorite na wegova pitawa, savjetuju stru~waci. Nemogu}e je odgovoriti na sva ta pitawa, ali opet mo `e te da izdvojite bar pet ili deset minuta. Trud se isplati, jer is tra `i vawa po ka zu ju da spontano }askawe vezuje djecu za roditeqe mnogo vi{e od planiranih aktivnosti. Okupite wihove drugare: Ako vam je te{ko da doprete do svog buntovnog tinejyera, morate da smislite novu taktiku. Nije lo{a ideja da okupite i wegove drugare i da ih sve zajedno povedete na ne ki izlet. Ti nejyeri su otvo re ni ji pre ma ro di teqima svo jih dru ga ra, obja{wava dr Frenk. Imate ve}e {anse da od druga svog sina ili svoje k}erke saznate {ta se de{ava nego od wega samog. Zajedni~ki vikend: @elite da va{e dijete zavoli sport, film ili neku drugu umjetnost, ali ako vikendom sve vrijeme samo zurite u televizor, u tome ne}ete uspjeti. Obja sni te mu qepo tu, recimo tenisa ili umjetni~kog kli zawa. Ukqu~i te i mu`a u ovaj eksperiment. Neka va{em sinu detaqno objasni za{to se onaj bek onoliko polomio da zadr`i loptu, iako ga je protivnik `estoko uda rio po cje va ni ci. Jo{ boqe, neka iza|u napoqe da {utiraju loptu zajedno. Velika nau~na studija pokazala je da odrasli procjewuju uspjeh svojih roditeqa djelimi~no i na osnovu toga da li su u djetiwstvu zajedno u`ivali u nekim hobijima. Iskqu~ite radio u kolima: Ne bacajte uzalud onih 20 minuta, koliko vam treba da odvezete dijete u {kolu ili na plivawe, na slu{awe vijesti na radiju. Umjesto toga, iskqu~ite ga i posvetite se samo va{em mali{anu. To je odli~na prilika da ~ujete o ~emu on razmi{qa i {ta ga trenutno kopka. Dr Frenk tvrdi da postoje mnogo ve}e {anse da }e vas dijete u kasnijem periodu boqe slu{ati ako vi wega slu{ate u djetiwstvu.

Posesivnost i qubomora su jedan od na~ina da prikrijete svoju nesigurnost. Imate osje}aj da vam partner polako izmi~e, da ga gubite. Tje{ite se, jer }e onaj ko vas voli uz vas i ostati, a za ostale - ba{ vas briga. O~ekuje vas puno sre}e u qubavi.

Sa vama je te{ko iza}i na kraj. Ne umijete da ka`ete {ta vas mu~i i istrajete u nekim namjerama. Lak{e vam je da }utite i trpite. Partner je jedan od va{ih trenutnih problema, po{to se te{ko prilago|avate wegovim zahtjevima. Osje}ate potrebu da se dobro odmorite.

Lav

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Za divno ~udo, dobro se osje}ate. Ni sami niste svjesni zbog ~ega. Vidqivih razloga nema, ali to nije ni va`no. Poku{ajte da upravo danas akumulirate {to je mogu}e vi{e pozitivnih vibracija, jer }e vam uskoro biti neophodne. Volite da imate rezerve.

(21.7 - 21.8)

Zapo~iwete nove poslovne projekte, zna~ajne za daqi razvoj doga|aja. Po cijenu da se bezobzirno nametnete drugima, ostvari}ete ono {to ste naumili. Niste svjesni koliko optere}ujete okolinu, posebno partnera. On je qubomoran. Predlo`ite mu provod.

Djevica

(22.8 - 22.9)

(19.2 - 20.3)
Pod uslovom da koristite bogatu ma{tu, da se bavite berzanskim {pekulacijama i drugim transakcijama - o~ekujte sre}u. U povoqnom ste polo`aju da obmanete druge, nekoga zavedete i do|ete do onoga {to ste `eqeli. Budite {to aktivniji!

Ribe

Imate vremena za sve: posao, koji je na prvom mjestu, prijateqe i qubav. Pred vama su trenuci sre}e i kreativnosti. Iskoristite ih onako kako to samo vi znate, tiho i nenametqivo. Po{to }ete biti aktivni, poku{ajte da odvojite malo vremena za sebe.

28 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 29

30 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
“HRANAPRODUKT“ a. d. [amac – u ste~aju

OGLASI

Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca od 23.12.2010. godine o uslovima i na~inu prodaje imovine ste~ajnog du`nika, a saglasno odredbama ~l. 105, 106, 107. i 108. Zakona o ste~ajnom postupku - pre~i{}eni tekst, Ste~ajni upravnik objavquje ~etvrti,

Na temequ Ovla{tewa IRU ACADEMY Geneve (International Road Transport Union) od 11.11.2010 godine, Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “CENTAR ZA OBRAZOVAWE” [iroki Brijeg (u daqwem tekstu: ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE), kao akreditirani trening centar (ATI) u Bosni i Hercegovini od strane IRU ACADEMY (International Road Transport Union) za osposobqavawa u cestovnom prijevozu za voza~e i menayere, sukladno europskim direktivama, o b j a v q u j e

o prodaji cjelokupne imovine ste~ajnog du`nika putem prikupqawa zatvorenih pismenih ponuda 1. PREDMET PRODAJE: Gra|evinsko zemqi{te prema zk-ulo{ku br. 142 (vlasni{tvo 1/1), ukupne povr{ine 58.215 m² i po~etne cijene od 545.642,00 KM; izgra|eni objekti visokogradwe i infrastrukture ukupne po~etne cijene od 1.266.017,00 KM; oprema i inventar ukupne po~etne cijene od 75.753,00 KM, te ambala`a i rezervni dijelovi ukupne po~etne cijene od 12.588,00 KM, {to sveukupno iznosi 1.900.000,00 KM. 2. VRIJEME I MJESTO PRODAJE: Otvarawe kovertiranih ponuda obavi}e imenovana Komisija dana 25.2.2011. godine /petak/, u 11 sati, u poslovnim prostorijama ste~ajnog du`nika, u ul. Wego{eva bb u [amcu. 3. USLOVI PRODAJE: Imovina se prodaje u cjelini, vi|enom stawu, aktuelnom imovinsko-pravnom statusu i na ovoj licitaciji po cijeni ne mawoj od utvr|ene po~etne. Uvid u detaqnu strukturu i stawe ponu|ene imovine, kao i raspolo`ivu imovinsku dokumentaciju zainteresovani kupci mogu izvr{iti neposredno kod ste~ajnog du`nika svakog radnog dana od 8 do 14 ~asova ili se informisati na telefone: 054/611-909, 065/424-420. Prodaja imovine izvr{i}e se putem prikupqawa zatvorenih pismenih ponuda, dostavqenih na adresu “Hranaprodukt“ a.d. [amac – u ste~aju, ul. Wego{eva bb, 76230 [amac. Pravo da u~estvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do odr`avawa licitacije uz ponudu predo~e i dokaz o upla}enom depozitu od 50.000,00 KM na ra~un “Hranaprodukt“ a.d. [amac – u ste~aju br: 554-010-00011208-63. Licitacija }e se obaviti ako se pojavi i samo jedan ponu|a~, a ukoliko se pojave dva ili vi{e kupaca provodi se postupak licitacije, a za po~etnu cijenu se uzima najve}a ponu|ena cijena dostavqena u zatvorenoj koverti, koja ne mo`e biti mawa od utvr|ene po~etne vrijednosti. Izabrani ponu|a~ je du`an da 30 dana nakon odr`avawa licitacije potpi{e kupoprodajni ugovor i izvr{i uplatu ponu|ene cijene u cjelosti. U slu~aju da najpovoqniji ponu|a~ ne uplati iznos izlicitirane cijene smatra}e se da je odustao od kupovine, ~ime gubi pravo na povrat depozita, a prihvata se sqede}a najpovoqnija ponuda itd. Poreske obaveze i druge tro{kove nastale u toku kupoprodaje snosi kupac. Ste~ajni upravnik

OGLAS

UPIS U IRU ACADEMY
(International Road Transport Union)
Programe osposobqavawa za: 1. IRU [KOLA ZA MENAYERE – Stjecawe profesionalne kompetencije 2. IRU [KOLA ZA VOZA^E 3. IRU [KOLA ZA ADR VOZA^E 4. IRU [KOLA ZA DIGITALNI TAHOGRAF Europska unija temeqem svojih mehanizama u vidu direktiva, preporuka i mi{qewa, zaokru`uje proces regulativa koje ograni~avaju ili umawuju mogu}nost improvizacije u cestovnom prijevoznom tr`i{tu. IRU ACADEMY trenutno djeluje u nekoliko pravaca, a prije svega u podru~ju sigurnosti na cestama, pru`a pomo} pri me|unarodnoj trgovini i prijevozu roba, upravqa TIR sustavom te provodi standardizirano {kolovawe i osposobqavawe {irom svijeta putem akreditiranih trening centara. Certifikat o profesionalnoj osposobqenosti za operatera u me|unarodnom cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika utemeqen je na europskim direktivama i Pravilniku o odre|ivawu uvjeta za izdavawe licenci za obavqawe me|unarodnog cestovnog prijevoza putnik i tereta. ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE [iroki Brijeg rad temeqi na nastavnom planu i programu profesionalnog osposobqavawa za operatere i voza~e u me|unarodnog cestovnom prijevozu putnika, koji je sukladan potrebama, zahtjevima i standardima EU. U ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE uspostavqena je shema obuke s ciqem omogu}avawa da polaznici ostvaruju kombinirani tradicionalni (workshopo-vi) i on-line te~aj na materwem jeziku. Nastava i ispiti se pored na{eg sjedi{ta realiziraju u na{im podcentrima na temequ va{ih prijava koje mo`ete slati na adresu: Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “CENTAR ZA OBRAZOVAWE” Trnska cesta 187,88220 [iroki Brijeg tel: 039 703 384; 703 752 faks: 039 700 191 info@centar-obrazovanja.com ili na web: www.centar-obrazovanja.com Dodatne informacije u podcentrima ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE:
Bugojno, Vrbas naseqe bb - tel: 030 260 385; faks; 030 260 386 Mostar, Kraqa Petra Kre{imira IV bb - tel: 036 311 033; faks: 036 311 009 Zenica, Dr. Adolfa Goldbergera 3 - tel/: 032 404 422 Kiseqak, @rtava Domovinskog rata 3 -tel: 030 870 458; faks: 030 870 463 Bawa Luka; Vidovdanska bb - tel: 051 215 049 Jajce, Kraqice Katarine bb - tel: 030 659 400 Bawa Luka, Jevrejska bb - tel: 051 923 007 Sarajevo, Zmaja od Bosne 4 - tel: 033 208 154; faks: 033 288 912 @ep~e, Bistrica bb - tel; 032 880 339; faks: 032 887 070 Biha}, Ul. J.J. Strossmayera 46 - tel: 037 350 034 Tuzla, Fra Grge Marti}a 8 - tel: 035 278 631; tel: 035 276 134 Novi Travnik; Kraqa Tvrtka bb - tel: 030 790 459; faks: 030 792 094 Prijedor, Zanatska bb - tel/faks: 052 215 555 Prwavor, @. Preradovi}a ZC II - tel: 051 665 444

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BIJEQINI Broj: 59 0 Mals 010110 08 Mals Bijeqina, 17.1.2011. godine OGLAS Okru`ni privredni sud u Bijeqini, po sudiji Bo`ana Gu`vi}, u pravnoj stvari tu`ioca Hypo Alpe-Adria-Leasing D.O.O. Sarajevo - Podru`nica Mostar protiv tu`enog D.O.O. “Elbet” Bijeqina, iz Bijeqina radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, objavquje da je dana 17.01.2011. g donijeta presuda zbog propu{tawa kojom se obavezuje tu`eni d.o.o Elbet Bijeqina, Nu{i}eva 42, isplatiti tu`itequ HYPO-ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o Sarajevo, iznos od 1.935,08 KM sa zateznim kamatama po~ev od dana podno{ewa tu`be (29.12.2008. g) do isplate po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i da mu nadoknadi tro{kove ovog postupka u iznosu od 618,00 KM, sve u roku od 30 dana po dostavi presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Protiv ove presude `alba nije dozvoqena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{we stawe u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tawe od dana kada je za to saznala. Po proteku roka od 60 dana od dana propu{tawa, povrat u prija{we stawe ne mo`e se tra`iti. Presuda zbog propu{tawa objavqena je i na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovoga oglasa u dnevnim novinama.

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

U skladu sa ~lanom 38. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Sl. glasnik RS“ br. 65/08 i 92/09), MI]O (RADO) KOJI], JMB: 2206972121252, sa adresom stanovawa u Ulici Wego{eva 28/1, Br~ko, kao Ponudilac objavquje:

IZVJE[TAJ O PREUZIMAWU
Akcionarskog dru{tva “POQOPROIZVOD“ PRIJEDOR. Ponudilac je dana 3.12.2010. godine u dnevnom listu “Glas Srpske“ ad Bawaluka objavio javnu ponudu za preuzimawe akcija emitenta “POQOPROIZVOD“ AD Prijedor, lokalne oznake PLPR-R-A. Ponuda je istekla 4.1.2010. godine. Nije bilo izmjena na po~etnoj ponudi za preuzimawe objavqenoj na prethodni na~in. Nije bilo akcija sa spornim ~iwenicama deponovawa niti je bilo povla~ewa deponovanih akcija. Ponudilac je ovim preuzimawem isplatio i preuzeo 119.949 akcija. Nakon ponude, Ponudilac trenutno raspola`e sa 249.345 akcija sa pravom glasa emitenta “POQOPROIZVOD” AD Prijedor ili 56,5694 % od ukupnog broja emitovanih akcija s pravom glasa. Ponudilac: MI]O (RADO) KOJI] zastupan po punomo}niku: “MONET BROKER“ AD Bawaluka

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 31

Feqton
FOTO: ARHIVA

SRPSKI OBAVE[TAJCI (Bezbednosna situacija posle ubistva kneza Mihaila)

(14)

MILAN V. PETKOVI]

Borbe Kara|or|evi}a i Obrenovi}a za presto
na Obrenovi}a je postalo re~-vodiqa vojsci koja je sa simpatijama gledala na Mihaila kao na pravog vojskovo|u. U tome Blaznavac nije gre{io - psiholo{ki uticaj na mase, koje u trenutku stoje na ivici bezna|a, mo`e da bude presudan ako ga li~nost od autoriteta upotrebi u pogodnom momentu i na pogodan na~in. Posle Blaznav~evog govora niko vi{e nije smeo da stane na put vojsci. Namesni{tvo je bilo preduhitreno. Blaznavac je re{io pitawe nasle|a prestola! Kao zapovednik vojske, Blaznavac je odrekao poslu{nost Namesni{tvu i ono je trebalo da ga li{i zvawa i funkcije, ali to nije uradilo. Posle toga, postalo je jasno da namesni{tvo nema kontrolu situacije u svojim rukama. Jedan od prvih koji je pri{ao Blaznavcu bio je Nikola Hristi}, ministar unutra{wih dela, koji mu se stavio na raspolagawe sa svim policijskim aparatom. Mo`da je na tu Hristi}evu odluku delovalo to {to je znao “tajnu Blaznav~evog porekla“, a mogu}e da je prevagnuo ose}aj pripadawa “istom zanatu“. Naime, Blaznavac je bio u policijskoj slu`bi sve do 1845. godine, kada je pre{ao u vojsku. Ve} 1848. godine bio je a|utant i “~ovek za tajne akcije“ kneza Aleksandra Kara|or|evi}a. U to vreme Blaznavac je bio pod pokroviteqstvom Stevana Petrovi}a Kni}anina, komandanta vojne uprave u Kragujevcu. Pod wegovom komandom je bila vojska, ali i politi~ka policija. ta~a novina“. Tokom vremena, Blaznavac je izvukao od Milo{a delove wegovog plana za budu}nost i to dostavio vladi u Beogradu. Naime, Milo{ je planirao da koriste}i se op{tim mete`om koji je nastao u Austriji i u drugim evropskim zemqama pod uticajem revolucionarnih kretawa omladine, upadne u Srbiju i izvr{i prevrat. Blaznavac je dobio zadatak da Milo{a odvu~e u Zagreb i da ga, u dogovoru sa zagreba~kim {efom policije, Gajem, uhapsi.

Poslije ubistva kneza Mihaila Privremeno namjesni{tvo sa~inilo tri dokumenta: Proklamaciju narodu o sazivawu skup{tine, Ukaz o stavqawu vojske u vanredno stawe i Zavo|ewe prijekih sudova za zlo~ine i prestupe protiv zakona, vlasti i javnog poretka Milan Obrenovi} pred oficirskim korom: “Ja sam, junaci, re{en i odsudan u nameri da od sada pred nama stoji Milan Obrenovi} IV i velika Srbija i onda }e ona ista vojska koju je Mihail Obrenovi} III stvorio izvr{iti zadatak na{eg milog Ote~estva“

Odmah po prijemu vesti o ubistvu kneza Mihaila sazvana je sednica Ministarskog saveta po pozivu Ilije Gara{anina. Na woj je odlu ~e no da se pres to ima sma tra ti upra`wenim i da, stoga, treba odmah sazvati Veliku skup{tinu, koja }e izabrati novog kneza. Privremeno namesni{tvo se sastalo iste ve~eri i sa~inilo tri dokumenta: 1. Proklamaciju narodu o sazivawu skup{tine, “koja }e doneti zakqu~ewe o popuwewu vladala~kog prestola“; 2. Ukaz o stavqawu vojske u vanredno stawe; 3. Zavo|ewe prekih sudova za zlo~ine i prestupe protiv zakona, vlasti i javnog poretka. Usvojena je i uredba o raspisivawu izbora za Veliku skup{tinu, koja je trebalo da se sastane i izabere kneza, u Top~ideru, 20. juna teku}e godine.

Raskol s Kara|or|evi}em

Blaznavac vodi igre
Blaznavac, koji u skup{tini ne bi zna~io ni{ta, naumio je da pitawe prestola re{i uz upotrebu vojske, kojom je kao ministar vojni zapovedao. Rano izjutra 30. maja, on je oti{ao u kasarnu Beogradskog garnizona i od oficira izmamio ~asnu re~ da }e se boriti da na presto do |e Mi lan, sin Je vre ma Obre no vi }a. Wegov govor pred oficirskim korom bio je kratak i jasan: “Ja sam, junaci, re{en i odsudan u nameri da od sada pred nama stoji Milan Obrenovi} IV i velika Srbija, i onda }e ona ista vojska koju je Mihail Obrenovi} III stvorio, izvr{iti zadatak na{eg milog Ote~estva“. Jednom spomenuto pred vojskom, ime Mila-

Nevidqivi
Obavje{tajni rad naj~e{}e misti~no i tajnovito zvu~i. Nekada je to mje{avina herojskog, gordog i poni`avaju}eg rada! O tome su i ranije pisali neki jugoslovenski i strani autori. A ovo djelo je pravi pionirski poku{aj i poduhvat u kojem su sabrana sva dosada{wa iskustva iz rada srpskih obavje{tajaca od davnih dana i borbi do kraja Prvog svjetskog rata. Ovdje se obja{wava prakti~no nevidqiva, a va`na uloga obavje{tajaca.

Gaj ga je optu`io kao ma|arskog agenta i uhapsio. Pu{ten je posle dvadeset dana. Blaznavac i Gaj su, ~ine}i se tajni prijateqi Milo{evi, “izradili kod austrijskih vlasti“ da on bude pu{ten. Za to je Milo{ dao Gaju 28.000 forinti, dok se ne zna koliko je dao Blaznavcu. Me|utim, Blaznavac je kasnije sam napisao slede}e: “Kad sam od wega (Milo{a) izi{ao prije, izi{ao sam tobo`e po wegovom uputstvu i wegovim novcima da pobunu u~initi ovde mogu da se on pusti“. Ubrzo zatim, Blaznavac se video na jednom mnogo lep{em poslu. Prekosavski Srbi su proglasili svoju vojvodinu i iz Srbije je do{ao Kni}anin sa dobrovoqcima da im pomogne u odbrani od napada Ma|ara. Uz Kni}anina se nalazio i Blaznavac, kao wegov a|utant i tajni agent. Proslavio se uni{tewem jedne ma|arske topovske baterije. PREKOSAVSKI SRBI …Ve} 1858. godine Blaznavac je imao najproglasili svoju vojvodinu, a iz Srbije vi{i vojni ~in u srpskoj vojsci - pukovnik, a bio je na~elnik vojnog odeqewa u Ministarim pomagali u odbrani od Ma|ara stvu unutra{wih dela. Me|utim, dolaskom Milo{a ponovo na vlast u Srbiji, oti{ao je Sva poverqiva dokumentacija o pra}ewu u anonimnost. Tek pod knezom Mihailom poobrenovi}evaca i drugih vi|enijih qudi koji novo izbija na povr{inu, kao ministar vojsu bili pod paskom re`ima bila je Blaznavcu ni. dostupna. Me|utim, posle 1848. godine BlaznaDoga|aji posle top~iderske katastrofe vac pada u nemilost kod kneza Aleksandra Ka- pokazali su Blaznavca u punoj svetlosti - ono ra|or|evi}a i oteran je sa dvora, mada ga je {to je nau~io prisustvuju}i dr`avnom udaru Kni}anin zadr`ao kao agenta za izvr{ewe koji je izveo Luj Napoleon primenio je u popoverqivih zadataka od najve}eg zna~aja. Je- tpunosti. I vlada i skup{tina su se pokorile dan od tih zadataka je bio da ode u Be~ i iz wegovoj voqi. Dakle, on se predstavio kao propotaje motri na Milo{a Obrenovi}a i vi|ewem nametnuti prvi namesnik u Namewegove aktivnosti. sni{tvu koje je trebalo da zameni imenovano Svo ju mi si ju u Be ~u Bla zna vac je privremeno namesni{tvo, ozvani~eno saopuspe{no obavio. ^uv{i za wegov raskol {tewem Ministarskog saveta odmah posle posa Ale ksan drom Ka ra |or |e vi }em, knez gibije kneza Mihaila. Milo{ ga je primio u svoju slu`bu za “~i(Nastavi}e se)

20. januar 1265. godine

20. januar 1920. godine

20. januar 1921. godine

Prvi engleski parlament
1265 - Prvi put je sazvan engleski parlament - ~ime je plemstvo uspjelo da ograni~i vlast monarha. Dowi dom, koji je sazvao Simon de Monfor - sa~iwavala su dva predstavnika ni`eg plemstva iz svake grofovije i dva gra|anina iz svih ve}ih gradova, a Gorwi dom baroni i vi{e sve{tenstvo. De Monfor je sazvao parlament u ime kraqa Henrija III, koga je 1264. zarobio poslije pobjede nad wegovim snagama. Dinastija Henri imala je burne sukobe s protivnicima, posebno kada su bili u pitawu odnosi protestanata i katolika.

Ro|en Federiko Felini
1920 - Ro|en je italijanski filmski re`iser Federiko Felini, jedan od najve}ih sineasta 20. vijeka. Poslije Drugog svjetskog rata na po~etku karijere bio je jedan od najistaknutjih predstavnika neorealisti~kog filmskog pokreta, ali je ubrzo razvio sopstveni stil, stvaraju}i filmove neponovqivog {arma, u kojima su qudi ~esto prikazani u najbizarnijim situacijama, pa je i izraz “felinijevski“ skovan da opi{e wegov manir stvarawa. Filmovi: “Svjetla varijetea“, “Dangube“, “Ulica“ (Oskar), “Probisvijet“, “Kabirijine no}i“ (Oskar), “Sladak `ivot“ (prva nagrada u Kanu), “Osam i po” (Oskar), “\ulijeta i duhovi“...

Umro vojvoda Mi{i}
1921 - Umro je vojvoda srpske vojske @ivojin Mi{i}, u~esnik svih ratova Srbije od 1876. do 1918, jedan od najbriqantnijih vojskovo|a Prvog svjetskog rata. Na dan 15. novembra 1914, tokom Kolubarske bitke, postavqen je za komandanta Prve armije. Uspio je izuzetnim takti~kim potezima da zaposjedne Suvoborski greben, a potom energi~nim dejstvima potpuno razbije austrougarske trupe. Kolubarska bitka, poslije koje je Mi{i} dobio ~in vojvode, bila je sukob 300.000 austrougarskih vojnika sa 120.000 srpskih vojnika.

32 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWALUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

OGLASI
JAVNO PREDUZE]E RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA Javno preduze}e Radio-televizija Republike Srpske, na osnovu odluke Upravnog odbora broj 8086/10 od 29.12.2010. godine, ogla{ava

JAVNI POZIV
Obavje{tava se javnost da je na sjednici Skup{tine Grada Bawaluka odr`anoj 30.11.2010. god. donesena Odluka o izradi plana parcelacije i urbanisti~ko-tehni~kih uslova za izgradwu distributivne mre`e vodovodnog sistema Bawica na teritoriji grada Bawaluka (“Sl. gl. Grada Bawaluka“ br. 27/10). Obuhvat Plana grafi~ki je prikazan na karti koja }e biti izlo`ena na uvid u prostorijama Administrativne slu`be Grada Bawaluka i mjesnih zajednica Stri~i}i, Pavi}i, Kola, Rekavice 1 i Dowa Kola petnaest dana od dana objavqivawa. Obuhvat Plana objavqen je i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba. POZIVAJU SE zainteresovana lica, vlasnici nekretnina, korisnici prostora i u~esnici u wegovoj izgradwi i ure|ivawu, organi uprave nadle`ni za vodoprivredu, {umarstvo, poqoprivredu, saobra}aj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, {kolstvo, kulturu, za{titu `ivotne sredine, za{titu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutra{wih poslova i Privredne komore Republike Srpske DA DOSTAVE SVOJE PRIJEDLOGE I SUGESTIJE za odre|ena planska rje{ewa na zemqi{tu ili objektima, odnosno objektu u wihovom vlasni{tvu. Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka – Odjeqewu za prostorno ure|ewe u formi dopisa do 5.2.2011. godine.

PONOVQENU JAVNU LICITACIJU
za prodaju slu`benog motornog vozila
1. Predmet licitacije - javnog nadmetawa za prodaju je staro slu`beno motorno vozilo RTRS-a, kako slijedi:

LISTA VOZILA RTRS ZA PRODAJU PUTEM LICITACIJE
Redni Tip broj vozila 1a. Lada Niva 1,7 4h4 plin/benzin Registar. broj 691-J-628 God. Proizv. 2005. Pre|eno u km 150.000 Registr. do 10/2011 Po~etna cijena 4.000,00

Javno preduze}e Radio-televizija Republike Srpske, na osnovu odluke Upravnog odbora broj 7216/10 od 18.11.2010. godine, ogla{ava:
REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWALUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

Prodaju slu`benih motornih vozila i osnovnog sredstva putem slobodne pogodbe
Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tip vozila Ford C-MAX 1,6 I Ford C-MAX 1,6 I Ford Focus 1,6 I Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI Ford Connect 1,8 TDCI LADA NIVA 1,7 I 4x4 LADA NIVA 1,7 I 4x4 Registar. broj 691-J-634 691-J-647 691-J-642 691-J-638 691-J-640 691-J-648 691-J-645 691-J-639 691-J-652 691-J-653 691-J-651 691-J-655 691-J-644 691-J-649 691-J-643 691-J-624 691-J-630 God. Proizv. 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2005 2005 Pre|eno u km 190.000 170.000 150.000 170.000 230.000 220.000 230.000 150.000 140.000 120.000 140.000 180.000 240.000 320.000 240.000 120.000 110.000 120.000 Registr. do 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 10/2011 9/2011 10/2011 10/2011 Prera~unata po~etna cijena 7.680,00 7.680,00 7.200,00 6.880,00 6.480,00 6.880,00 6.880,00 7.120,00 6.880,00 5.600,00 6.880,00 6.400,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 11.840,00 4.000,00 4.160,00

JAVNI POZIV
Obavje{tava se javnost da je na sjednici Skup{tine Grada Bawaluka odr`anoj 30.11.2010. god. donesena Odluka o izradi plana parcelacije i urbanisti~ko-tehni~kih uslova za izgradwu pristupne saobra}ajnice za potrebe izvo|ewa geolo{kih istra`nih radova na kamenolomu “Bijela stijena“ k.o. Ducipoqe i Rekavica Dowa (“Sl. gl. Grada Bawaluka“ br. 27/10). Obuhvat Plana grafi~ki je prikazan na karti koja }e biti izlo`ena na uvid u prostorijama Administrativne slu`be Grada Bawaluka i mjesnih zajednica Karanovac i Rekavice 1 petnaest dana od dana objavqivawa. Obuhvat Plana objavqen je i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba. POZIVAJU SE zainteresovana lica, vlasnici nekretnina, korisnici prostora i u~esnici u wegovoj izgradwi i ure|ivawu, organi uprave nadle`ni za vodoprivredu, {umarstvo, poqoprivredu, saobra}aj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, {kolstvo, kulturu, za{titu `ivotne sredine, za{titu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutra{wih poslova i Privredne komore Republike Srpske DA DOSTAVE SVOJE PRIJEDLOGE I SUGESTIJE za odre|ena planska rje{ewa na zemqi{tu ili objektima, odnosno objektu u wihovom vlasni{tvu. Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka – Odjeqewu za prostorno ure|ewe u formi dopisa do 5.2.2011. godine.

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWALUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks: +387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba

SEAT LEON SIGNO 1,9 TDI 039-K-937

JAVNI POZIV
Obavje{tava se javnost da je na sjednici Skup{tine Grada Bawaluka odr`anoj 30.11.2010. god. donesena Odluka o izradi plana parcelacije i urbanisti~ko-tehni~kih uslova za izgradwu individualnih stambenih i poslovnih objekata na k.~.br. 1429/1, 1429/2 i dijelu k.~.br.1411/1 k.o. Rami}i (n.p.) u Bawaluci (“Sl. gl. Grada Bawaluka“ br. 27/10). Obuhvat Plana grafi~ki je prikazan na karti koja }e biti izlo`ena na uvid u prostorijama Administrativne slu`be Grada Bawaluka i mjesne zajednice Drago~aj petnaest dana od dana objavqivawa. Obuhvat Plana objavqen je i na web site-u: www.banjaluka.rs.ba. POZIVAJU SE zainteresovana lica, vlasnici nekretnina, korisnici prostora i u~esnici u wegovoj izgradwi i ure|ivawu, organi uprave nadle`ni za vodoprivredu, {umarstvo, poqoprivredu, saobra}aj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, {kolstvo, kulturu, za{titu `ivotne sredine, za{titu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutra{wih poslova i Privredne komore Republike Srpske DA DOSTAVE SVOJE PRIJEDLOGE I SUGESTIJE za odre|ena planska rje{ewa na zemqi{tu ili objektima, odnosno objektu u wihovom vlasni{tvu. Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka – Odjeqewu za prostorno ure|ewe u formi dopisa do 5.2.2011. godine.

Osnovno sredstvo za prodaju putem slobodne pogodbe
Osnovno sredstvo Kiosk Inventurni broj 3710/2 Prera~unata po~etna cijena 425,08

2. Pravo u~e{}a u ponovqenoj licitaciji i slobodnoj pogodbi imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja: - dostave blagovremeno pismenu ponudu, - uplate kauciju u iznosu od 10 % od po~etne cijene vozila iz ta~ke 1. ovog oglasa. Ukoliko kupac koji ponudi najvi{u cijenu odustane od kupovine vozila, ne}e mo}i vratiti iznos od 10 % od kaucije, koju je prethodno uplatio. 3. Ponuda se dostavqa u zatvorenoj koverti, posebno za svako vozilo, odnosno osnovno sredstvo, uz obaveznu naznaku rednog broja vozila, koji je nazna~en u listi vozila iz ta~ke 1. ovog oglasa, ili sa naznakom za osnovno sredstvo, npr: JP RTRS - BAWALUKA Trg Republike Srpske broj 9 BAWALUKA PONUDA ZA PONOVQENU LICITACIJU - VOZILO br. 1a., NE OTVARATI ili PONUDA ZA SLOBODNU POGODBU - VOZILO br. 5, NE OTVARATI, odn. PONUDA ZA SLOBODNU POGODBU - OSNOVNO SREDSTVO, NE OTVARATI Smatra}e se da su blagovremeno podnese ponude koje u RTRS stignu najkasnije do 25.1.2011. godine u 13 ~asova. 4. Vozila se mogu pogledati u nedjequ 23.1.2011. godine, u vremenu od 10 do 14 ~asova, u Bawaluci, Trg Republike Srpske broj 9 (na parkingu ispred zgrade). Osnovno sredstvo zainteresovani ponu|a~i mogu pogledati, 23.1.2011. godine, od 10 do 14 ~asova u Ulici Kraqa Petra I Kara|or|evi}a broj 129. 5. Otvarawe ponuda za ponovqenu licitaciju i slobodnu pogodbu, izvr{i}e se javno uz prisustvo u~esnika dana, 26.1.2011. godine, sa po~etkom u 10 ~asova, u prostorijama RTRS u Bawaluci, Trg Republike Srpske broj 9. 6. Kriterijum za ocjenu ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a je iskqu~ivo najpovoqnija ponu|ena cijena. 7. Tro{kove prevoda i poreza snosi kupac. 8. Kupac je du`an izvr{iti uplatu iznosa cijene vozili ili osnovnog sredstva, prema zapisniku o ponovqenoj licitaciji i slobodnoj pogodbi, prije preuzimawa vozila odnosno osnovnog sredstva, najkasnije u roku od 3 dana od dana obavqene licitacije. Informacije u vezi sa ponovqenom licitacijom i slobodnom pogodbom, kao i o predmetnim vozilima i osnovnog sredstva, mogu se dobiti kod {efa voznog parka Rade Buk{a, na telefon broj: 339-900, mobilni telefon: 065/575-292, svakim radnim danom od 9 do 13 ~asova, do krajweg roka za podno{ewe ponuda.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 33

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u preko puta naseqa Sunce, mo`e zamjena za stanove, tel. 065/685-800. Prodajem ili mijewam ku}u u centru Karlovca, tel. 065/383-606. Prodajem baraku u Lazarevu 58 metara kvadratnih, po regulacionom planu, tel. 066/617-780. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m2 placa, 10h9, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izgra|eno, tel. 065/448763. Prodajem u Bawaluci ku}u sa poslovnim prostorom i placem od 350 m2, kod Zelenog mosta, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Dervi{ima P+1 sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat s poslovnim prostorom, mawom dvori{nom ku}om, oku}nicom, centar Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu ku}u - dupleks, dimenzija 13h11 P+1+1 sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353; 065/417-581. Prodajem ku}u i sve objekte koje posjedujem i 40 dunuma obradive zemqe u Glamo~anima, ulica Rade Jawu{a 60, tel. 585-613; 066/668-355. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica, kod Turbeta, tel. 065/636545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno, povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta “Glasa”, ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo, u ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom, 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ul. Dr Velimira ]orovi}a, hitno i povoqno, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj ulici, tel. 065/497-846; 051/216155. Prodajem ku}u na sprat s dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636545. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor pekara, s dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ulica Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u i zemqi{te oko 3.000 m2 u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, saniranu, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636545. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ili mijewam ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci. Ku}a je novogradwa, tel. 065/297-732. Prodajem ku}u u Bawaluci, papiri uredni 1/1, ulica Koste Vojnovi}a, tel. 051/460-568; 065/858-332. Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631613. Bawaluka, Kr~marice, vikend ku}a 8h8 P+S sa placem 1.800 m2, pomo}ni objekti na lijepom mjestu, cijena 60.000 evra, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem ku}u u Novoj varo{i sa poslovnim prostorom i placem od 333 2 m , tel. 065/698-012. Prodajem ku}u prizemnicu, 14h9, sa placem od oko 950 m2, kod prelaza Trn Jablan, cijena 85.000 KM, tel. 065/698012. Prodajem hitno i povoqno novu ku}u, nezavr{enu, 10h9, P+Pt, sa 1.000 m2 zemqi{ta u Rami}ima, iznad “Elektroprenosa”, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746; 065/919263. Prodajem novu monta`nu ku}u, tel. 065/672-680. Prodajem ku}u u Prije~anima 8,5x7,5 m P+S+P, u blizini {kole, gra|evinska dozvola i na placu 495 m2, cijena 65.000 KM, tel. 051/428-008; 065/351-000. Prodajem ku}u - imawe u Sanskom Mostu ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915746; 065/919-363. Prodajem ku}u na Petri}evcu, placa ima 422 m2, stambenog prostora 71 m2, tel. 066/235-816. Prodajem useqivu ku}u sa potkrovqem 130 m2, poslovni objekat 100 m2 na placu od 400 m2. Vlasni~ki list 1/1 u blizini `utih zgrada, tel. 066/606-222. Prodajem ili mijewam za stan ku}u u Drakuli}u kod {kole, tel. 065/369-000. Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om, vo}wakom, voda, struja, kanalizacija, tel. 066/369-864. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamele u nizu ul. Ranka [ipke 10, vrlo povoqno, tel. 051/303-038, 051/307-514, 065/180-753. Prodajem ku}u spratnicu, 6,5h11, sa 400 m2 zemqi{ta sa aneksom, gara`a 3h6,5, na Lau{u, kod benzinske pumpe “[eva”, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746; 065/919-363. Prodajem novu ku}u, nedovr{enu, 8h8, P+S, sa 630 m2 zemqi{ta, u Drago~aju, bli`e centru, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u VP, 10h10, sa 2.000 m2, u Kotor Varo{u - Tovladi} kod Omladinskog doma, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, hitno, tel. 066/ 855- 579. Prodajem imawe, zemqi{te 40 dunuma, sa ku}om 10h10 i {talom 30h5 m, u Ivawskoj kod benzinske pumpe, udaqeno 500 m, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni prostor + gara`a + stan) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, Prijedoru, M. Gradu, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od 450 m2 papiri uredni, dozvoqena gradwa, ul. Moravska 86 iza "Vitaminke", tel. 0038513890139; 0038591 8817515. Prodajem kompletnu dupleks ku}u u Rosuqama, 250 m2, 45 m2 poslovnog prostora, na placu od 450 m2, sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u na placu 440 m2 + plac 430 m2 sa gra|evinskom dozvolom, papiri uredni, mjesto Drago~aj, udaqena 300 m od {kole, cijena po dogovoru, tel. 066/832-343; 051/381-332; 066/918-229. Prodajem ku}u i imawe u centru Slatine, tel. 051/588-046. Mijewam ku}u na lijepom mjestu u Karanovcu, sa 500 m2 oku}nice za mawi stan u Bawaluci, tel. 051/212357. Prodajem imawe u selu Poto~ani, uz magistralni put, ku}a, dvori{ni objekti, voda, telefon, {uma, vo}wak, sve u jednom komadu, tel. 051/312-735; 065/315-310. Prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od 450 m2, papiri ~isti, dozvoqena gradwa, u ulici Moravska 86, iza “Vitaminke”, tel. 385 13/890-139; 385 91/881-75-15. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1.300 m2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra|eno, voda, gra|. dozvola, dvori{na zgrada, cijena povoqna, tel. 065/417-581. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama i tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom, 800 m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. U Bawaluci prodajem ku}u spratnicu, sre|enu i useqivu, ili mijewam za jednosoban ili mawi dvosoban stan, uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. Prodajem useqivu ku}u v.p. (dvije odvojene stambene jedinice) kod “Kosmosa”, mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247. IZDAVAWE Izdajem renoviran namje{ten sprat ku}e u Trnu, Bawaluka, na du`i period, (grijawe, gara`a, dvori{te), tel. 051/347-030. Izdajem dvori{nu ku}u, garsoweru, namje{tena, grijawe na drva, ul. Cetiwska br. 16, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/976-929; 051/215-091. Izdajem namje{tenu ku}u kod “Naprijedovog” stadiona, porodi~nim i zaposlenim qudima, tel. 065/528-247; 065/972569. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan u ku}i, poseban ulaz, grijawe na drva, ul. Koste Jari}a na Star~evici, tel. 437-698; 065/514-837. Izdajem ku}u namje{tenu sa gara`om i lijepim dvori{tem kod Bawaluke, tel. 051/215-158; 065/573-046. POTRA@WA Ozbiqan mladi}, ne pije, ne pu{i, tra`i na ~uvawe ku}u, stan ili vikendicu, tel. +387 (0) 66/256-102.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem jednosoban stan, prvi sprat, 40 m2, kompletno opremqen, prije Venecije mosta, tel. 065/685-800. Prodajem garsoweru, 21 m2, prvi sprat u Dubici, strogi centar, mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i preko puta {kole, 58 m2, drugi sprat, tel. 065/685-800 Prodajem dvosoban stan, prva zona, ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati od 14 do 17 ~asova. Prodajem namje{ten stan 72 m2 prvi sprat, ul. Majke Jugovi}a, i dva namje{tena stana po 57 m2 ul. Ilije Gara{ina. Tel. 065/685-800. Prodajem nov stan 34 m2, ul. Stojana Novakovi}a 12, vlastito grijawe na plin, sanitarna voda na plin, klimatizovano, izolacija deset cm, tel. 387 65/534-684. Prodajem ili mijewam za Bawaluku dva dvosobna stana 40 m2 u Budvi. Ostali uslovi po dogovoru, tel. 387 65/400-458. Prodajem trosoban stan 76 m2, na 12. spratu u Boriku, Bawaluka. Cijena fiksno 1.350 KM/m2, tel. 387 65/437336. Prodajem kompletno namje{ten

dvosoban stan, novogradwa, sa gara`om, Kwaza Milo{a 11a, tel. 3876/6766-920. Prodajem stanove u ^elincu od 32 i 49 m2, nova gradwa, useqivi, tel. 38765/332-828, 051/551-332. Prodajem ili mijewam stan u Zenici - Radakovo, 60 m2, cijena 76.000 KM, tel. 066/462-735. Prodajem ili mijewam garsoweru u strogom centru Sarajeva za Bawaluku, tel. 065/589-171. Prodajem dvosoban stan 57 m2, u Bara}ima kod Mrkowi} Grada, voda, struja, asfalt, tel. 051/586-618. Prodajem u Boriku renoviran jednosoban stan, 40 m2, povoqno, tel. 065/785-526. Prodajem ~etvorosoban stan 76 m2, drugi sprat, sa dva luksuzno opremqena kupatila, ~etiri sobe i dva balkona, ul. Desanke Maksimovi}, tel. 065/562-426. Prodajem trosoban stan u Boriku, ima dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem stan 38 m2, centar, renoviran, lift, centralno ili mijewam za garsoweru, tel. 065/870-004. Prodajem stan, ul. Gunduli}eva, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem u Obili}evu (Abacija) garsoweru 22 m2, prvi sprat, cijena 50.000 KM, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 56 m2, tre}i sprat, ^aire, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ~etvorosoban stan 110 m2 (kod “Medicinske elektronike”), novogradwa, centar, i gra`u 18 m2, cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem u Bawaluci stan, 52 m2, naseqe \ure \akovi}a, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dva stana po 65 m2 u Boriku, u “Titaniku”, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar od pet m, cijena 1.700 KM/m2, hitno, u Gunduli}evoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan 61 m2, drugi sprat, saniran, hitno, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem trosoban stan, 79 m2, drugi sprat, ul. Mi{e Stupara (kod “Akvane” - centar), komplet renoviran povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem stan 30 m2, naseqe Obili}evo, sprat prvi, zvati iza 17 ~asova, tel. 063/377-485. Prodajem u Bawaluci stan, 62 m2 + 30 m2 ostave, {iri centar, prizemqe, cijena 70.000 evra, tel. 065/698-012. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 215 m2 placa, uredni papiri, 138,00 KM, tel. 065/011-065. Prodajem stan 30 m2, u ul. Cara Lazara 48 na Obili}evu, drugi sprat, generalno renoviran, vrijedi pogledati, hitno, tel. 051/466-007; 065/900123. Hitno potrebna garsowera ili mawi jednosoban stan na du`i period, tel. 065/463-244. Prodajem stan u Bawaluci, 67 m2, drugi sprat, lift, ostava, novogradwa odmah useqiv, povoqno, tel. 065/412576. Prodajem garsoweru na Star~evici, 33 m2, renovirana, tel. 066/357-709. Prodajem stan 54 m2 + 12 m2 podruma u centru grada - kod [opinga, tel. 066/357-709. Prodajem stan na Petri}evcu 35 m2, prvi sprat, tel. 066/357-709. Prodajem ~etvorosoban stan, 107 m2, drugi sprat, ul. Majke Kne`opoqke 1,

ima lift, Bawaluka, tel. 051/251-342; 066/243-894. Prodajem jednosoban stan 40 m2, ul. Kozarska br. 6, kod “Glasa”, stan je renoviran, cijena 72.000 KM, tel. 065/849-556. Prodajem ili mijewam za Bawaluku namje{ten stan od 46 m2 u Herceg Novom, tel. 065/969-934; 065/561-274. Prodajem dvosoban stan u centru Bawaluke ul. Milana Tepi}a, 57 m2, drugi sprat, ima balkon, ostavu i u dobrom stawu, hitno, tel. 065/672-496. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz doplatu do 35 m2 Borik ili Nova varo{, tel. 065/419294. Prodajem trosoban stan 80 m2 ul. Novice Cerovi}a 13 Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/251-226. Preuzimam dugoro~nu kreditnu obavezu u zamjenu za garsoweru ili jednosoban stan u Bawaluci, tel. 065/516415; 052/752-921. Prodajem stan 46 m2, prvi sprat u Rosuqama (crvene zgrade), tel. 051/318739; 065/581-773. Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714. Prodajem useqiv jednosoban stan, 45 m2, prvi sprat, ul. Kosovke djevojke, cijena 1.550 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan 73 m2 useqiv + ostava 6 m2, ul. Rajka Bosni}a, cijena 110.000 KM, hitno, tel. 065/524505. Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-71. Prodajem stan na Star~evici, 65 m2 ili mijewam za ve}i uz doplatu (Star~evica - Borik), zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/693-655. Prodajem u novogradwi trosoban stan, 100 m2 i ~etvorosoban, 110 m2 (kod “Medicinske elektronike”) centar, cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 45 m2 i 53 m2 novogradwa (kod “Medicinske elektronike”) cijena povoqna, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77 m2, drugi sprat, lift, dva balkona, dva WC-a, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404-424. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, 50 m2, Milo{a Obili}a 52/5, cijena 90.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem stan na Lau{u, 40 m2, vrlo povoqno, tel. 065/601-772. Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82, 61 m2, cijena po dogovoru, papiri 1/1, tel. 065/986-453, 063/995-968. Prodajem ili mijewam za ve}i komforan dvosoban stan, 61 m2, u centru, stan je kompletno renoviran i luksuzno opremqen, tel. 051/316-692; 065/513-838. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, prvi sprat, naseqe A. Jaki}a, tel. 065/698-012. Prodajem nov dvosoban stan 48 m2 i dvoiposoban 51 m2, `ute zgrade, useqiv, cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 48 m2, prvi sprat, ul. Carice Milice 48, tel. 065/920-897. Prodajem nov useqiv jednosoban 37 m2 i dvosoban 55 m2, u ul. Kara|or|eva, tel. 065/524-505. Prodajem stan u Boriku - Bawaluka, 56 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1.800 KM/m2, tel. 065/011-065. Prodajem garsoweru 23 m2, Herceg Novi, Topla 2 ili mijewam za Beograd, tel. 051/211-585; 065/870-004. Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82 m2 i 61 m2, cijena po dogovoru, papiri uredni - 1/1, tel. 065/986-453.

34 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
Bawaluka - trosoban stanu centru od 79 m2 mijewam za mawi uz nadokandu, tel. 051/463-419. Prodajem stanove 32 i 56 m2 kod dvorane Obili}evo, useqivo, cijena 2.300 KM/m2, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 066/991-166. Prodajem jednosoban useqiv stan 45 m2 ul. Kosovke djevojke, centar grada, papiri 1/1, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 64 m2, prvi sprat, ul. Save Quboje 12, Star~evica, tel. 065/227-396. KUPOVINA Hitno potreban stan od 80 m2 do 100 m2 od centra do Osnovnog suda u prizemqu, tel. 063/118-488; 066/235-816. Kupujem garsoweru ili jednosoban stan u Bawaluci, pla}awe gotovinom, tel. 065/239-082; 065/785-526. ZAMJENA Mijewam stan 62 m2 drugi sprat u Mostaru za sli~an u Bawaluci, stan je na bo{wa~koj strani. Tel. 065/685-800. Mijewam trosoban stan za jednosoban uz dogovor, Borik, stan je u dobrom stawu, zvati od 8 do 11 i od 15 do 21 ~as, tel. 051/253-614. Mijewem ili prodajem dvosoban stan, 48 m2, za mawi uz doplatu, tel. 066/369864. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/841-595. Izdajem apartman kod Rebrova~ke crkve 250 KM sa re`ijama + 6 le`aja po 150 KM za radnike ili studente, tel. 065/631-613. Izdajem jednosoban stan sa cenralnim grijawem, komunalije ura~unate u cijenu, cijena 400 KM, tel. 065/525-796. Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi za ~etiri djevojke, le`aj 130 KM, Obili}evo, uslovi odli~ni, Bawaluka, tel. 065/297-651. Izdajem trosoban stan u potkrovqu, u ulici Jasimira Mal~i}a 3 kod auto{kole “Volan”, tel. 065/566-181. Izdajem jednoiposoban stan na Star~evici, namje{ten, cijena 300 KM + re`ije, tel. 065/478-885. Iznajmqujem dva jednosobna stana, jedan namje{ten, jedan nenamje{ten, Prijedor, naseqe Urije kod O[ “Petar Ko~i}“, tel. 065/377-932. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Izdajem jedan mawi stan, Petri}evac, Wego{eva, gazda u inostranstvu, 170 KM, tel. 051/355-478. Izdajem djevojkama ili samcima namje{ten jednosoban stan sa grijawem, bli`e centru, tel. 051/351-680; 065/450544. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu, Bawaluka, tel. 065/442-242; 051/454-057. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan ul. Carice Milice, Obili}evo, tel. 065/363-153. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, prizemqe ku}e, na du`i period, ul. Jasimira Mal~i}a 16, kirija 220 KM, tel. 051/507-012: 065/816-173. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Petri}evcu u ku}i, tel. 051/355-830. Izdajem prostor za stanovawe sa posebnim ulazom i grijawem, tel. 065/711-134; 051/370-850. Izdajem povoqno jednosoban nenamje{ten stan u nasequ Petri}evac, tel. 065/585-883. Izdajem poslovnim qudima i stranim organizacijama dvosoban stan, potpuno namje{ten, u novoj gradwi u centru grada, 700 KM, tel. 065/705-460. Izdajem jednosoban namje{ten mawi stan sa parking mjestom, poseban ulaz, ulica Marka Miqanova 1, Lazarevo, ogranak ul. Ivana Gorana Kova~i}a kod broja 177, tel. 065/096-490; 051/380-940. Izdajem jednosoban stan, cijena 160 KM, tel. 051/370-088. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru Lakta{a Lakting II, tel. 065/785-028. Izdajem jednosoban namje{ten stan zaposlenoj osobi, centralno grijawe, Petri}evac, tel. 352-354; 065/813-108. Izdajem jednoj ili dvjema studenkiwama ili u~enicama jednosoban namje{ten stan u Lorkinom nasequ, tel. 051/315-530. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, 48 m2, \ure \akovi}a 16 (centralno grijawe), tel. 051/351-348; 065/696-796. Izdajem namje{ten stan, 86 m2, u centru grada, cijena 500 KM + re`ije, tel. 065/514-419. Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja, centralno grijawe, ul. Gavrila Principa, kablovska, kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. 065/900-474. Izdajem nov nenamje{ten stan od 40 m2, novoizgra|ena zgrada, Borik, prvi sprat, tel. 066/406-225. Izdajem dvosoban namje{ten stan (60 m2) parno grijawe, ul. Skendera Kulenovi}a kod “Sindija 3”, tel. 065/870-484, 066/268-848. Izdajem stan, 74 m2, prizemqe ku}e, poseban ulaz, novogradwa, nenamje{ten, ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, kod “Eliosa”, tel. 065/075-500. Izdajem stan u Bawaluci, u`i centar, cijena po dogovoru, prvi mjesec stanovawa gratis, tel. 066/606-389; 065/216-286. Izdajem jednosoban namje{ten stan u prizemqu ku}e, Lazarevo, na autoputu kod kasarne “Kozara”, tel. 065/663256. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno, grijawe, sve posebno, ima le`aj za djevojku sa cimerkom, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem jednosoban stan, djelimi~no namje{ten, poseban ulaz, centralno grijawe, ul. Rade Marjanca 11, tel. 051/218-175. Izdajem namje{ten stan za dva momka kod po{te u Obili}evu, cijena 300 KM sa centralnim grijawem i re`ijama, tel. 065/774-475. Izdajem garsoweru i jednosoban stan na Lau{u kod “Sirana”, tel. 065/776-160. Izdajem stan sa centralnim grijawem, Bawaluka, tel. 280-441. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u blizini Klini~kog centra na Paprikovcu, tel. 065/577-639. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, tel. 065/350-615, 051/439-907. Izdajem dvosoban stan, namje{ten ili nenemje{ten, Lazarevo, ul. Vasilija Ostro{kog, tel. 065/430-448. Izdajem jednosoban namje{ten stan, 35 m2, tel. 066/488-811. Izdajem namje{ten stan, poseban ulaz, sa centralnim grijawem, zvati popodne, tel. 051/438-251; 065/174-145. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije 16, tel. 065/560-398; 065/612-551. Izdajem zaposlenom samcu namje{ten mawi stan u ku}i, naseqe Ko~i}ev vijenac, kod zelenog mosta. Centralno grijawe, tel. 38766/265-127. Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi u Obili}evu, ima centralno gr, kablovsku, blizu univerziteta prednost studentkiwama, tel. 065/297-651. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ulici Stevana Bulaji}a u Obili}evu, Bawaluka, tel. 065/442-242 ili 051/ 454-057. Izdajem stan i poslovni prostor sa centralnim grijawem, namje{ten u Slatini, povoqno, tel. 065/973-635. Izdajem namje{tenu sobu, Prwavor, tel. 065/491-921, 051/303-248. Izdajem namje{tenu garsoweru, tel. 066/406-617. Zaposlenim licima izdajem jednosoban namje{ten stan, odmah useqiv, parking za automobile, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, tel. 066535773. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Bawaluci, Moslova~ka, eta`no grijawe, cijena 350 KM, tel. 051/436-577; 065/829-733. Izdajem jednoj ili dvjema studenkiwama ili u~enicama jednoiposoban stan u Lorkinom nasequ u Bawaluci, tel. 065/530-030. Izdajem dvjema studentkiwama namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i kod zgrade Vlade, centr. grijawe, poseban ulaz, zvati od 7 do 15, tel. 065/406556. Izdajem jednosoban namje{ten ili nenamje{ten stan, poseban ulaz, tel. 066/545-653. Izdajem jednosoban namje{ten stan ul. Natalije Jovi}, tel. 051/352-640. Izdajem jednosoban namje{ten stan, odmah useqiv, parking za auto, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, Bawaluka, tel. 066/535-773. Izdajem namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i, tel. 051/347-371. Izdajem namje{ten sprat ku}e, Prwavor, tel. 065/491-921. Izdajem jednosoban stan, namje{teno, ul. Jovice Savinovi}a 103 A Petri}evac, tel. 051/355-552. POTRA@WA Hitno potrebna garsowera ili mawi jednosoban stan u u`em centru za poslovnu djevojku, internet obavezno, tel. 065/710-543. Studentu hitno potreban mawi stan u Bawaluci, tel. 065/341-527. Tra`im namje{tenu garsoweru sa grijawem, za samce, tel. 065/538-649. utra{wih poslova i O[ “Branko Radi~evi}“, tel. 065/764-628. Izdajem kancelarije, namje{teno, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor Bulevar cara Du{ana, 18 m2, pogodno za kancelariju ili trgovinu, tel. 065/685-800. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawaluci: centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem kancelarijski prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, preko puta parka “Mladen Stojanovi}“, povoqno, tel. 38765/621248. Izdajem poslovni prostor 22 m2 za sve namjene upotrebna dozvola, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 282106; 065/635-449. Izdajem novosagra|eni poslovni prostor od ukupno 135 m2 u Novoj varo{i (4 kancelarije i ~ajna kuhiwa) na spratu i poslovni prostor pogodan za apoteku ili prodavnicu u prizemqu, 40 m2, tel. 065/526-335; 065/275-339. Izdajem u Bawaluci u Boriku lokal 18,5 m2, ul. Rade Vrawe{evi} 25, za sve namjene, upotrebna dozvola, PTT, cg, parking, kablovska, klima, tel. 065/525-436. Izdaje se poslovni prostor od 16,5 m2, Bawaluka, ul. Majke Jugovi}a 30 (zgrade Integrala), klimatizovano, tel. 065/441-113. Izdajem poslovni prostor u Obili}evu 50 m2, hitno, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor od 80 m2, ulica Stepe Stepanovi}a - Bawaluka, tel. 065/707-190. Izdajem poslovni prostor pogodan za apoteke, predstavni{tva, kancelarije, ambulantu i drugo. Grijawe: drvo, centralno na lo`-uqe, klima, struja. Du{ka Ko{~ice br. 22, Bawaluka, tel. 065/526-532; 051/213-177. Izdajem - prodajem poslovni prostor vlasni{tvo 1/1 TS “^ajavec - Zenit”, tel. 065/515-384. Izdajem poslovni prostor, 63 m2, tel. 065/526-338. Izdajem poslovni prostor u TC ”Ekvator", prizemqe, vawski izlog, tel. 065/932-596. Izdajem poslovni prostor, 83 m2, na prvom spratu, ul. Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, preko puta Po{te, tel. 065/775-098. Dajem u zakup poslovni prostor (kancelarije), koje se nalaze u strogom centru grada (obezbije|en parking i stra`arska slu`ba), tel. 066/906-645. Izdajem - prodajem poslovni prostor, 27 m2 u Novoj varo{i, tel. 065/525010. Izdajem hitno poslovni prostor 40,50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz put, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, blizu centra, Moslova~ka 12, Bawaluka, tel. 066/642376; 051/308-084. Izdajem poslovni prostor, 50 m2 + magacinski prostor 25 m2, Danila \oki}a bb, Sokolac, tel. 057/448-435; 066/381-919. Izdajem poslovni prostor 48 m2 za kancelarije ili izlo`beni prostor, mo`e i prodavnica, ul. Wego{eva, Bawaluka, tel. 065/530-030. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa centralnim grijawem na du`i period, povoqno Petri}evac, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor, 23 m2, preko puta Rebrova~ke crkve, kod “Firene” ili prodajem povoqno, tel. 065/448-335. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ul. Nikole Pa{i}a 45, Bawaluka, tel. 051/454-525; 065/477-421. Povoqno izdajem poslovni prostor, 72 m2, sa upotrebnom dozvolom za ordinacije ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/ 367413. Izdajem poslovni prostor 100 m2 u Slatini, pogodan za sve namjene, tel. 065 /973-635. Izdajem poslovni prostor 45 m2 u

OGLASI
centru grada. obezbije|en parking prostor, tel. 051/309-723; 065/981-655. Izdajem poslovni prostor 70 m2, ul. Rade Marjanca 18, Paprikovac, tel. 215-903. Izdajem poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/604-488. Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, tel. 065/028-363. Izdajem lokal povr{ine 16 m2 u ul. Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 33 (Hani{te), na glavnoj ulici, tel. 066/253-490. Izdajem poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/604-488. Izdajem poslovni prostor 30 m2 prizemqe. RK “Boska” (strogi centar), tel. 065/524-505.

GARA@E
PRODAJA
Izdajem ili prodajem gara`u kod MUP-a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem gara`u, ul. ^arnojevi}a iza 33, Obili}evo, Bawaluka, struja, kanal, tel. 066/944-700. Prodajem zidanu gara`u, 16,5 m2 kanal, struja, Milo{a Obili}a 56, tel. 255-673, 065/895-971. Prodajem gara`u u centru grada sa kanalom 18 m2, tel. 065/323-767.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor (Zanatski centar Star~evica), 30 m2, dva izloga, tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor 25 m2 novi zanatski centar u Prijedoru. Tel. 065/685-800. Izdajem ili prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, pogodan za razne djelatnosti, povr{ine 140 m2, tel. 065/527-849. Prodajem opremqenu pekaru, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem ili izdajem halu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem vi{enamjenski objekat veli~ine 13,5h8,5 m2 na placu od 1.000 2 m ili mijewam za mawi stan, Milosavci kod Lakta{a, tel. 065/522151. Prodajem ili izdajem poslovni prostor 27 m2 u Novoj varo{i, tel. 065/525-010. Prodajem kafi} u centru Lakta{a, 33 m2, mo`e i izdavawe na du`i period, tel. 065/517-190. Prodajem poslovni prostor 175 m2 u Bawaluci iza Poliklinike, tel. 065/881-644. Prodajem poslovni prostor od 45 m2, prizemqe, u novoj poslovnoj zgradi na Malti, tel. 065/768-669. IZDAVAWE Lakta{i, izdajem poslovni prostor 160 m2, upotrebna dozvola, pogodno za skladi{te ili mawu proizvodwu, tel. 065/294-606; 051/532-250.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 800 m2 zemqe u Kuqanima, tel. 065/685-800. Prodajem ~etiri placa na Lau{u, tel. 065/685-800. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama od 500 i 1.100 m2, tel. 065/618-505 ili 00385 98/262-017. Prodajem plac, 3.134 m2, u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima. Put, izvor, potok-pogodno za ribwak, tel. 051/504-532; 387 66/264113. Prodajem u Trnu uz autoput gra|evinsku parcelu, 2.000 m2, tel. 065/785-526. Prodajem plac, 600 m2, sa urbanisti~kom dozvolom u nasequ ^esma, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/307644. Prodajem parcelu 2.128 m2, na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor u Prijakovcima, dozvoqena gradwa, tel. 065/609-350. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac 1.700 m2 u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem plac, 500 m2, papiri uredni, 1/1, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, na Star~evici, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac u Zalu`anima kod {kole i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem plac 350 m2 sa urbanisti~kom. Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem gra|evinske placeve, 1/1 u centru ^esme, uz glavni put, tel. 065/679-481, 051/359-010. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem zemqi{te 2.100 m2 na autoputu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem plac od 1.000 m2, povoqno, blizina Kla{nica sve pogodnosti za gradwu, tel. 065/803-315. Prodajem povoqno plac 1700 m2, 45 km od centra grada za gradwu ku}evikendice, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem zemqi{te 32.000 m2 u Kuqanima na glavnom putu, cijena osam evra/m2, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem povoqno u Drago~aju (prema Motikama) 2 dunuma zemqi{ta pogodno za ku}u ili vikendicu, tel. 065/251-944.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor, 27 m2, u Prijedoru, tel. 051/323-424. Izdajem poslovni prostor, 12 m2 u centru grada, hitno, tel. 066/235-816. Izdajem povoqno poslovni prostor u blizini zgrade Ministarstva un-

OGLASI
Prodajem mawe placeve i dva i po dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, povoqno, tel. 066/467-752. Prodajem plac od 600 m2 u Bawaluci, naseqe Tuwice 40 m od Prijedorske ceste, plac ima projektnu dokumentaciju, struju, vodu, {upu, asfalt, uli~nu rasvjetu, 50% upla}enih komunalija, tel. 065/288-628. Prodajem plac 1.000 m2 u Jaru`anima, kilometar udaqen od Slatine, struja, voda na placu, tel. 065/771-010. Prodajem dva placa od 460 m2 i 470 m2 u Prije~anima u blizini {kole, cijena 20 KM/m2, tel. 051/428-008; 065/ 351-000. Prodajem 11 dunuma zemqe u Malom Bla{ku, 800 m od bawe Slatina, tel. 065/526-679. Prodajem placeve povr{ine 763, 1.500 i 1.800 m2 u Kuqanima, put, voda, struja, cijena deset KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 600 m2 sa urbanisti~kom dozvolom u nasequ ^esma, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/307-544. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem plac u Karanovcu, uz Vrbas, 623 m2, tel. 065/978-775. Prodajem plac sa podumentom i 3,5 dunuma zemqe blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 00381/62-593-027. Prodajem zemqu u Ivawskoj, uz put, tel. 066/369-864. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, komunalije, dozvoqena gradwa dva objekta, plac se nalazi 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/251-226. Prodajem dva placa u [argovcu od 560 i 940 m2, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem osam dunuma zemqe u Barlovcima kod {kole, tel. 00386-25791-688, 00386-31/745-848. Prodajem plac sa podumentom i tri dunuma zemqe u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 0038162593027; 066/467752. Prodajem zemqi{te, 12.000 m2, uz magistralni put Bawaluka - Prijedor, u Tuwicama, tel. 065/763-941. Prodajem plac u Drago~aju stara prijedorska cesta 500 m2 uz asfalt, struja, voda, telefon, tel. 065/612-983. Prodajem plac u Motikama, 860 m2, vrlo povoqno, tel. 066/130-333. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Prodajem zemqu 6,5 dunuma, {est kilometara od Aleksandrovca, cijena po dogovoru, tel. 051/253-641; 066/285525. Prodajem 35 dunuma {ume i 23 dunuma zemqe na Kr~maricama -Bawaluka., tel. 065/623-554. Prodajem plac na moru 454 m2, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 065/032-930. Prodajem plac 1/1 , Glamo~ani, povoqno, dozvoqena gradwa, tel. 065/696286. Prodajem vi{e placeva za izgradwu u Trnu, ul. Cara Du{ana br. 34, tel. 066/284-363. Prodajem plac 350 m2 sa urbanisti~kom dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Prodajem 4.600 m2 zemqi{ta u Jagarama, na asfaltu, u predjelu zv. kula, tel. 051/437-934. Prodajem plac u Drago~aju, tel. 051/462-587. Prodajem 12 dunuma zemqe u Vrba{koj kod O[, op{tina Gradi{ka, tel. 065/526-882. Prodajem plac 846m2 u blizini srpske crkve u Motikama 6,5 km od centra grada, tel. 065/961-201. upotreba kuhiwe, kupatila, kablovska, tel. 065/670-587. Izdajem namje{tenu sobu djevojci, centar, povoqno, zvati od 11 do 19 ~asova, tel. 051/216-375. Izdajem dvokrevetnu sobu, studentkiwama, sve pogodnosti za stanovawe nalazi se blizu gradskog mosta kraj Vrbasa, tel. 065/544-189. Izdajem dva le`aja studentima, Borik, Korduna{ka 16, sa centralnim grijawem, zvati od osam do 20 ~asova, tel. 051/253-614. Izdajem namje{tenu sobu, ul. Zore Kova~evi} br. 14, tel. 051/355-935. Izdaje se soba u centru grada, komfor, veoma povoqno, studentu prve ili druge godine {kolovawa, tel. 065/645-149. Izdajem namje{tenu sobu u Boriku dvjema u~enicama, bez prisustva vlasnika stana, tel. 065/337-843. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima (Borik), Bawaluka, tel. 065/655437, 065/594-870. Iznajmqujem sobu `enskoj osobi u ku}i u blizini carinarnice na Predgra|u, tel. 066/717-305. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama u blizini Gimnazije, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/228-840; 051/211-892. Izdajem studentkiwama sobu sa grijawem sa posebnim ulazom, tel. 065/546-658. Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu i prazan le`aj u drugoj sobi, poseban ulaz, centralno grijawe, Nova varo{, tel. 051/305-072. Izdajem studentima mu{karcima dvokrevetnu sobu u Boriku, preko puta kampusa i “Akvane”, tel. 051/255-425; 066/834-204. Izdajem sobu sa dva le`aja, centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe dvjema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem sobu sa upotrebom kupatila, kuhiwe i dnevnog boravka za dva studenta, tel. 062/054-553. Izdajem studentkiwama trokrevetnu sobu sa centralnim grijawem u centru Bawaluke, tel. 065/986-453; 063/995968. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe, kupatila, ku}a sa parnim grijawem u blizini carinarnice, tel. 051/316-776. Izdajem dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, Borik, Rade Vrawe{evi}, tel. 066/898-247. Prwavor. Izdajem namje{tenu sobu, tel. 065/491-921. POTRA@WA Od 15.1 slobodan le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta mu{karca, tel. 051/255-425; 066/834-204. le`aj, 30 KM dnevno, minimalno sedam dana, tel. 065/811-058.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 35
Prodajem “jugo skalu 45”, registrovanu do 19.9.2011, tel. 051/312980; 065/944-209. Prodajem “micubu{i pejero”, dizel, 2,3, 62 KW u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/297-493, 065/068-663. Prodajem “nisan-pikap”, dizel, 2,5, 59 KW, u odli~nom stawu, povqno, g.p.1992. (klima), tel. 065/297-493, 065/068-663. Prodajem tri “mercedesa”, dva registrovana, jedan nije, povoqno, tel. 065/297-493, 065/068-663. Prodajem “mercedes jumbo 240”, g. p. 1983, motor odli~an, registracija istekla, potrebni mawi radovi na karoseriji, cijena 1.650 KM, tel. 065/691-884. Prodajem “polo” 1.0 benzin, 2001 g.p., 120.000 km pre{ao, registrovan do oktobra 2011, u odli~nom stawu, cijena 7.000 KM, tel. 065/403-491. Prodajem “reno senik”, kraj 2002, klima, centralna brava, bord kompjuter, cijena 5.000 evra, tel. 065/793992. Prodajem “seat tera 1.4” dizel, '93. godi{te, neregistrovan, tel. 065/430448. Prodajem “VW kombi LT 28”, 1999. g. 2,5 SDI, u odli~nom stawu, boja bijela, tel. 066/512-934. DIJELOVI I OPREMA Prodajem po ~etiri zimske gume za terence 16, 17, 18 coli “mi{elin alpin”, tel. 065/513-795; 467-588. Prodajem traktorsku prikolicu dvosoosovinka, nosivot 2,5 tona, nagazna ko~nica, tel. 053/430-393; 065/173-099. Prodajem servo letvu volana za “golf 3” i poluosovinu, tel. 065/391383. Prodajem komplet vu~nu kuku za traktor IMT 560, povoqno i jeftino, tel. 065/669-730. Prodajem ~etiri felge ~eli~ne, 15 col BW traktor “yondir” 60-60, tel. 065/391-383. Prodajem auto-prikolicu od rostfraja sa originalnom ogradom i cirkular sa trofaznim motorom, 5,5 KW, povoqno, tel. 065/784-849. Prodajem ~etiri felge, 15 coli, pet rupa bw i ~etiri felge, 15 cola, “micibu{i”, tel. 065/391-383.

ZANATSTVO
PRODAJA
Prodajem polovnu opremu za mu{ki frizerski salon (dvije stolice sa hidraulikom, glavoper, podni pult, ugaonu garnituru), tel. 065/902-662.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem ili mijewam za jeftinije “mercedes A klasa” 1,7, dizel 2001. g.p., tel. 065/528-247. Prodajem “pasat”, 1.9 dizel TDI, '96. godi{te, limuzina, crni metalik, tel. 00381 64/66-85-155. Prodajem hladwak “golfa 3”, benzinac, sa klimom, tel. 065/391-383. Prodajem “opel astru” dizel 2003. g. pre{la 72.000 km, plava, metalik, drugi vlasnik, alu. felge, kao nova, cijena po dogovoru, sport oprema, tel. 065/633-378. Prodajem “pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “lagunu” dizel, povoqno, tel. 066/256-211. Prodajem povoqno “ford kurir” (kedi) g.p. 1996. benzinac, u vrlo dobrom stawu, tel. 065/251-944. Prodajem “golf 2”, 1.600 i lakiran, za{ti}en, dobar motor, ~etiri nove gume, cijena 1.800 KM, tel. 066/897405. Prodajem “mercedes 190” dizel i benzin u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “reno 21 GTL”, 1,7 benzin, g. p. 1988, crveni, u ispravnom stawu, istekla registracija, tel. 065/922-499. Prodajem “fijat 1300” (trista}) oldtajmer, 1978. g. p., pre{ao 19.000 km, prvi lak, nove gume, akumulator, registrovan, kao nov, cijena 4.000 KM ili po dogovoru, tel. 066/897-405. Prodajem “golf 5” TDI, 2006. godi{te, petoro vrata, sivi, pre{ao 154.000 km, navigacija, zeder, al. felge, cijena 17.800 KM, tel. 065/588999. Prodajem “golf tri”, karavan, benzinac, stranac u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “fijat bravo” 1,9 TDI, 2001. godi{te, registrovan u odli~nom stawu, tel. 065/613-412. Prodajem “audi A8”, 2003, benzin, povoqno, tel. 065/631-613. “Golf 1,6 D”, 81. godina, registrovan do 18.3.2011, lo{ motor, zdrav, 1.200 KM, tel. 066/944-700. Prodajem “ford sijera” 1,6 benzin, '86. god., registrovan do 03/11, 1.300 KM, tel. 065/253-370. Prodajem “audi” A8 4.D dizel, 2004. godi{te, pre{ao 120.000 km, ura|en veliki servis, 45.000 KM, tel. 065/512612. Prodajem “mercedes 200” C klasa, 2000. godi{te, sivi metalik, cijena 14.000 KM, tel. 065/684-401. “Golf 2, 1,3”, 87 g. p., istekla reg., dobar, 1.200 KM, tel. 066/944-700. Prodajem “opel kadet”, benzin, 1,3 i 1987. g.p., registrovan do marta 2011, povoqno, tel. 065/646-068. “Kadet suza 1,6 D”, 87. g.p., registrovan godinu, zdrav, lo{ motor, 1.800 KM, tel. 066/944-700. Prodajem motor 1,8 “golf 3”, s klimom, 91. g.p., benzin, tel. 065/391383. Prodajem “pe`o 306”, 1.6 benzin, 1996. godi{te, registrovan do kraja juna, ura|en veliki servis, tel. 065/456-108. Prodajem traktor “internacional 640”, 5.200 radnih sati, 90 KS, cijena 8.500 KM, tel. 058/430-393; 065/173-099. Prodajem “mercedes” 123-240, godina proizvodwe 1983. motor odli~an, reg. istekla, potrebni mawi radovi na karoseriji, cijena 1.650 KM, tel. 065/691-884. Prodajem traktor “ferguson” 533 i prikolicu, tel. 065/450-548. Hitno i povoqno prodajem “pe`o 309” dizel, registrovan, g. p. 1988, tel. 065/369-000. Prodajem motokultivator “labin prosgres green 14 KS” sa originalnom prikolicom sa kardanom, 30 radnih sati, tel. 065/340-089. Prodajem “mercedes” 240 D, 82 godi{te, neregistrovan, tel. 065/430448.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem traktor “rakovica 65”, g. p. '91. i sija~icu za kukuruz “oltava”, tel. 065/368-563. Prodajem plug OLT, 400 KM, prikolica, gumewak, sve sre|eno, sa instacijom, kosa “dubrava”, ka~i se pozada, 750 KM, tel. 066/918-898.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu gra|u, brodski pod, lamperiju i ostali gra|evinski materijal, rasprodaja, pilana KPZ Tuwice, daska 230 KM do 31. januara, tel. 38765/541-743. Prodajem armiranobetonske stubove, raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem PVC i alu. stolariju, vrata, prozori, gara`na vrata, sve po mjeri, povoqno, tel. 065/304-422.

FOTO
PRODAJA
Prodajem ruski fotoaparat “lomo”, objektiv 4,5/75, format 6x6, tel. 066/129-558.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem LCD televizor 82 cm, 32", serija 3000, nov, pod garancijom, tel. 066/360-674.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem dva kau~a, kuhiwski sto i ~etiri stolice, {poret na drva, tel. 051/250-032. Prodajem kau~, orman, el. {poret, fri`ider, zamrziva~, ve{-ma{inu, bicikl, pe} na drva, tel. 354-543. Prodajem regal iz tri dijela, elektri~ni {poret, pe} na drva, radio “kosmaj”, tel. 066/299-787. Prodajem {poret na drva, dobro o~uvan, dvije zime kori{}en, cijena 200 KM, tel. 051/436-308, 065/063-302. Prodajem dva polovna fri`idera, cijena po komadu 50 KM, tel. 066/225332. Prodajem dvosjed koji se ne razvla~i, od eko-ko`e, tel. 051/253-641; 066/285525. Prodajem nove, neotpakovane kau~e. Cijena 230 KM po komadu, tel. 065/433-063. Prodajem kuhiwske elemente vitrinu, 300 kompleta spu`vice za slu{alice 1/6, “bagat” {iva}u ma{inu, elekt-pedala i video rekorder, tel. 065/811-058. Prodajem ugaonu garnituru eko-ko`a i vise}u kuhiwu, stara dvije godine, tel. 051/282-098; 065/702-931. Prodajem televizor LCD, 82 cm, “filips”, nov, sa garancijom, tel. 065/585-908. Prodajem bide i bateriju, tel. 051/215-639. Prodajem dvije ve{-ma{ine u odli~nom stawu i magnet za dizawe plo~astog `eqeza do 1.500 kg, tel. 065/931-383.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem kamion “mercedes 12-17”, hladwa~a, tel 065/318-540. Prodajem “sitroen ksaru pikaso”, HDI, 2002, dizel, ABS, klima, el. podiza~i stakala, tel. 387 65/920-729. Ma{ine za dejonizaciju vode i proizvodwu sokova, povoqno, tel. 065/297-493, 065/068-663. Prodajem {trika}u dvorednu ma{inu "Silver - DEED", nova, povoqno, tel. 051/896-355; 065/259468. Prodajem nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za mqevewe svih vrsta vo}a i povr}a, i druge alatke za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB'26 profesional MK-2, ispravna - kao nova, tel. 063/995-968, 065/986-453. Prodajem agregat honda gc 135, benzinac snaga motora 2,9 KW 4,0 ps, 3.600 obrtaja u minutu, cijena po dogovoru, tel. 051/413-589,066/866-938.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa, vo}wak, Rije~ani kod Lakta{a, hitno, tel. 065/636-545. Slatina, kafe-bar, vikendica P+S sa 4.600 m2 zemqi{ta na glavnom putu, Bawaluka - Slatina, cijena 50.000 evra, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikendicu sa placem od 1.000 m2, u Velikom Bla{ku, uz put Kla{nice - Slatina, tel. 065/768-652. Prodajem vikendicu 6h6 sa 1000 m2 zemqi{ta u Slatini, ulica nepu{a~a, tel. 051/437-934. Prodajem hitno i povoqno vikendicu + 20 dunuma zemqe + 10 dunuma {ume u Gorwoj Piskavici, tel. 065/900-040. Prodajem vikendicu na putu Bawaluka - Jajce, prije mosta na Karanovcu, tel. 065/955-895. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, nova, struja, voda, pored puta, tel. 065/966-808; 065/581-773. Prodajem vikendicu, 15 km od centra grada i osam dunuma zemqe, mo`e i mawe, struja, voda, mlado vo}e, asfalt, cijena po dogovoru, tel. 051/413-199; 066/870-370. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Povoqno kucam diplomske, seminarske i magistarske radove, tel. 065/615-028. Psihoseksualni terapeut svake zadwe sedmice u mjesecu gostuje u [amcu. Diskrecija zagarantovana

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, poseban ulaz sa kuhiwom i kupatilom, centralno grijawe centar grada, tel. 387 65/585-524. Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem ugostiteqske stolove (tri komada) sa granitnim plo~ama, cijena po komadu 110 KM, tel. 065/793-992.

36 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
www.fidanovski.blogspot.com, zakazivawe na, tel. 387 65/624-726. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju Bawaluke, Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima, tel. 051/311-576. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Rigips moleraj, renovirawe, povoqna cijena, tel. 065/672-680. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacija, moleraj i ostalo vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Instrukcije iz kwigovodstva, tel. 065/780-561. Gradimo kamine, pecane i fontane, tel. 066/256-211. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, tel. 065/345-604. Vr{im usluge kucawa, {tampawa kori~ewa, diplomskih, seminarskih i maturskih radova, cijena od 20 do 40 KM, jako povoqno, tel. 065/971550. Kre~ewe, gletovawe, tapete, unutra{we fasade, izolacije, laminat, rigips, plo~ice, kao i sanacije i adaptacije stambenih objekata, tel. 065/343-745. Ku}ni majstor vodo i elektroradovi, popravke i od{topavawe odvoda, ostalo, povoqno i kvalitetno, tel. 065/882.511. Posjedujem licencu za nadzor i izvo|ewe poslova grijawa, ukqu~uju}i i plinsko. Dajem je na raspolagawe izvo|a~ima radova ili investitorima, tel. 065/706-149; 051/464-725. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303011. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. U restoranu "Bawalu~anka" veoma povoqno izdajem salu za sahrane, cijena 13 KM po osobi, tel. 065/948-436 8657. Instrukcije i privatni ~asovi iz engleskog jezika, tel. 051/275-145. Dostava svega {to vam padne na pamet i popravke sitnih vodoinstalaterskih i elektri~nih kvarova u stanu, obavqa ozbiqan nezaposlen bravar, tel. 066/641-487. Studentkiwa matematike i fizike daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije, cijena 10 KM po ~asu od 45 minuta, tel. 387 65/194-204. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Pravim torte i sitne kola~e, ku}na dostava, tel. 065/841-596. [kola ra~unara “Giga computers” nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima i polagawe sertifikata, tel. 051/213-088; 065/520-223. Postavqam kerami~ke plo~ice i radim sve vodoinstalacije, povoqno i kvalitetno, tel. 065/304-476. @ena sredwih godina ~uva djecu u svom stanu, naseqe Lazarevo dva, tel. 065/321-391. Nastavnik engleskog jezika daje instrukcije svim uzrastima, ~as deset KM, tel. 066/129-558. Vr{im prevoz putnika i robe u Bawaluci i na podru~ju BiH, tel. 066/469-299. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/656-211. Povoqno i kvalitetno radim sve vodoinstalacije, postavqam i popravqam stare, pro{topavam odvode uz garanciju, tel. 065/304-476. Dajem instrukcije iz matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/671-377. Pu{tam muziku po ro|endanima, svadbama, `urkama, vlastito ozvu~ewe, cijena jako povoqna, tel. 065/971-550. Elektri~ar povoqno mijewa dotrajalu opremu, postavqa nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 066/858-688. Dajem instrukcije iz wema~kog i srpskog jezika, tel. 065/346-613. Elektri~ar mijewa elektroopremu, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418878. Radimo povoqno moleraj, rigips, potkrovqa, tel. 065/035-990. Dajem instrukcije iz matematike i fizike osnovcima i sredwo{kolicma, povoqno, tel. 065/561-087. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem garanciju na obavqeni posao., tel. 38765/546-390 i 051/211-763. Dajem instrukcije iz engleskog jezika osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/235-403. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465-553; 066/430-105. Studentkiwa matematike i fizike dr`i instrukcije iz matematike i fizike, cijena ~asa od 45 minuta je deset KM, tel. +387 65 194 204. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~, prevodilac, tel. 065/938-401. Majstor minuta radi sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi i za “mercedes”, tel. 065/538-048. Prodajem ugaq za centralno grijawe Banovi}i-Kreka i ogrevno drvo bukvahrast sa prevozom, povoqno, tel. 065/894-241; 061/241-163. Prodajem odre|enu koli~inu meda, isporuka u Gradi{ci, tel. 065/336-786. Prodajem dje~ija kolica i stolicu za hrawewe bebe i elektri~nu grijalicu, cijena veoma povoqna, tel. 066/289253. Prodajem ~etvoro sobnih vrata za ku}u, sa {tokovima, pri vrhu staklo, polovno, cijena povoqna, tel. 065/206060. Prodajem lova~ku pu{ku, “zastava” M-48, veoma povoqno, tel. 065/530-030. Prodajem TA pe} 3 KW, povoqno, tel. 065/313-263; 465-422. Prodajem dva grobna mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 065/577-795; 051/272-519. Prodajem 13 kg pretopqenog p~eliweg voska, pretopqen poslije vrcawa, tel. 066/679-527. Prodajem bilijar "6", renoviran (novo platno) i izdajem pikado i stoni fudbal "fabi", tel. 066/469-299. Prodajem strelice, pera i {piceve za pikado (vrlo kvalitetno), tel. 066/469-299. Prodajem lova~ki karabin CZ, kal. 8h57, licima sa odobrewem za nabavku, tel. 051/413-344; 427-288. Prodajem stari tokarski stroj i bo~na stakla za kombi T2 W - turbo dizel, motor 1.9 za “fijat dukato” kombi, tel. 065/666-233. Prodajem harmoniku, dugmetara, “pigini” model “Convertor 55 B Senior C”, tel. 056/210-894; 065/600-352. Prodajem balirano sijeno, 0,15 KM za kilogram, tel. 061/991-185. Kupujem steonu kravu, tel. 065/535934. Povoqno prodajem profi meso reznicu “bizerba”, tel. 065/813-108. Prodajem vuneni tepih dimenzije 2,50h3,50 ili mijewam za vitrinu ili komodu, tel. 065/696-734. Povoqno prodajem postakqene aluminijumske panele sa vratima, pogodno za sve vrste izloga i pregrada, tel. 051/354-352; 065/813-108. Prodajem punilicu - dozator za kreme i masti, ul. Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526-532; 051/213177. Prodajem betonsku grobnicu na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378. Prodajem porodi~nu grobnicu ({estica) u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem invalidska toaletna kolica, nastavak iznad WC {oqe, tel. 065/673-010. Prodajem plinsku grijalicu bez boce, cijena 100,00 KM, agregat za struju, monofazni, 2 KW, 300,00 KM, tel. 065/527-797. Prodajem krovnu konstrukciju sa stropnim gredama od suve hrastove gra|e za vikendice ili ku}u veli~ine 5h6 m, tel. 065/611-654. Prodajem aparat koki~ar na plin, za pravqewe kukuruznih kokica, sa pomo}nim tezgicama na aparatu za sjemenke i grickalice, tel. 065/276-398. Prodajem sasvim o~uvanu medicinsku enciklopediju u osam tomova, cijena 200 KM, tel. 051/214-783. Prodajem komplet opremu za zubarsku ordinaciju, tel. 065/526-714. Prodajem pi{toq “broving” 7,65 povoqno, dobro o~uvan, tel. 065/316413. Prodajem pumpu za navodwavawe “tomos”, novu, nekori{}enu, sa korpom i crijevom, 30% jeftinije, tel. 065/669-730. Prodajem bicikl, skoro nov, kvalitetan, kupqen u Francuskoj, cijena 500 KM, tel. 066/928-455. Prodajem povoqno mehani~ku pisa}u ma{inu marke “olimpija”, elektri~nu pisa}u ma{inu “olimpija Monika” 2MD portabl novu i “Brother Ah230” polovnu, tel. 065/417-581. Prodajem tablete za smawivawe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, efikasne u{tede do 30% goriva, uputstvo za upotrebu, tel. 063/995-968. Prodajem povoqno dobro o~uvan po{toq “bereta”, kalibar 7,65 mm, tel. 051/217-381. Prodajem termoakumulacionu pe} “trojka”, zvati popodne, tel. 051/438251; 065/174-145. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, i nedovr{ene u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Perduvovom grobqu, novi dio, tel. 051/251-226. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. Prodajem komplet pr`ionicu kafe kapaciteta 30 kg, kombinacija strujaplin, ili mijewam za automobil, cijena 3.300,00 KM, tel. 065/629-350. Prodajem pleksiglas staklo 60 h 72 5 mm debqine, providno, tel. 051/437794; 065/773-403. Prodajem telefaks nov, “panasonik”, cijena 250 KM, zvati od 13 ~asova, tel. 065/028-309. Pordajem dje~iji krevetac veli~ine 140 h70, svijetlosive boje, tel. 051/215639. Prodajem dva kau~a, dvije foteqe, TA pe}, hrastovo bure za rakiju 85 l, jedan plasti~ni ormari} za kupatilo, {ah drveni, WC {oqu, umivaonik, tri ~esme nove, crijevo sa tu{ baterijom novo, tel. 051/216-358; 066/437725.

OGLASI
Zavr{ena SSS gimnazija i apsolvent na arhitekturi, mu{karac, ozbiqan, tra`im bilo kakav posao na podru~ju Bawaluke radi finansirawa na fakultetu, tel. 065/199-122. Potrebna sekretarica do 30 godina za vo|ewe ugostiteqskog objekta, iskqu~ivo kancelarijski posao, do}i li~no, bulevar, tel. 066/988-677. Tra`imo iskusnog konobara u kafi}u na Hani{tu, tel. 065/250-893. Tra`im osam lakirera za rad u lakirnici, zvati u toku radnog vremena, od osam do 16 ~asova, tel. 065/770-771; 065/822-299; 051/584-153. Odgovornoj `eni sredwih godina neophodan posao (vi{egodi{we iskustvo i poznavawe stranih jezika), prednost inostranstvo, tel. 065/697005. Mladi}, automehani~ar ima polo`en voza~ki ispit, nezaposlen tra`i bilo kakav posao, tel. 065/767506. Ozbiqna `ena nudi usluge ~uvawa djece, vo|ewa u {kolu, tel. 066/189044; 051/463-738. Potrebni saradnici za puno radno vrijeme, plata + procenat, zvati od 9 do 17 ~asova, tel. 066/537-853. Potrebna tri saradnika za marketing na poqu investicija. Napredak u karijeri li~na i ekonomska nezavisnost, tel. 066/247-277. Djevojka sa radnim iskustvom tra`i posao u trgovini, pekari, ~istila bi i poslovni prostor, tel. 066/001-712. Djevojka, ekonomski tehni~ar, tra`i posao u kancelariji, butiku ili prodajnoj radwi. Poznavawe rada na ra~unaru i engleskog jezika, tel. 066/363-302. Potrebne {najderice i tri radnika za pripremu i tapacirawe elemenata za namje{taj, tel. 051/584-614. Tra`i se `enska osoba do 40 god. da povremeno ~isti namje{ten stan u centru Lakta{a, pla}awe po dogovoru, tel. 065/790-768. Potrebna tri sardnika za rad u osigurawu, obuka je obezbije|ena u toku rada, minimum SSS, tel. 065/932-539. Potrebne radnice za rad u dispe~erskom centru, tel. 065/523-048. Potreban grafi~ki dizajner u {tampariji. Poznavawe Corel i Photoshop programa, po`eqno poznavawe engleskog. Prednost osobe sa iskustvom, tel. 051/325-572.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem {iva}u ma{inu industrijska, sobnu pe} na uqe nova, stonu bu{ilicu nova i ku}icu za psa, tel. 065/430-148. Prodajem povoqno `ensku kratku bundu od lisice, tel. 051/215-639. Prodajem dvije `enske nove bunde, nerc i lisica, veli~ine 38 i 44, tel. 065/012-217.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Uz mawu nadoknadu dajem {tenad bijele boje staru dva mjeseca, otac maltezer, majka sli~na mje{anac, tel. 051/319-806.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija Hilandar organizuje pokloni~ko putovawe na Svetu goru i Hilandar 20.6.2011. godine sa desetodnevnim boravkom u Paraliji. Uplata u {est rata, tel. 051/465/210, 065/644-500.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem harmoniku 48 basova marke “delicia”, tel. 065/971-583. Prodajem cirkulacionu pumpu sever Subotica 75/55 W, nova neugra|ena, tel. 065/971-583. Prodajem fiskalnu kasu "altera" GPRS terminalom, LCD displej, 600 KM, tel. 065/824-048. Prodajem kremu protiv sijede kose i MMS mineralne kapi protiv tumora www.mms-mineral.blogspot.com, tel. 387 65/624-726. Prodajem doma}u rakiju {qivu u Bawaluci, donosim na probu, tel. 066/829-204. Prodajem kwige “Sukob civilizacija” od Hantigtona i “[ahovsku tablu” od B`e`inskog, tel. 066/829204. Prodajem rakiju {qivovicu staru tri godine, ja~ine 18 gradi, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 051/501-139. Prodajem nov inhalator, profi wema~ki, tel. 065/513-795. Prodajem prijedorsku {qivu, 50 stepeni, odli~nog ukusa i arome za sve prilike, svadbe, kr{tewa, slave, ro|endane i ostalo, tel. 065/206-060. Prodajem hrastova ulazna vrata za ku}u, {iroka 1,35 m, visoka 2,10 m i `eqezna vrata {iroka metar i visoka 2,40 m, kompletna, samo ugraditi, Bawaluka, tel. 065/206-060.

ZAPO[QAVAWE
Francuz tra`i djevojku za ku}ne poslove, mogu}e stanovawe besplatno i plata po dogovoru, sve sa dogovorom, tel. 065/245-613. Ako imate SSS ili vi{u {kolu, `elite dobru zaradu, napredak u karijeri uz pla}eno {kolovawe, li~nu nezavisnost, nazovite i zaka`ite razgovor, tel. 066/247-277. Tra`im posao, no}no ~i{}ewe lokala, tel. 066/428-477.

LI^NI KONTAKTI
@elim da upoznam djevojku, damu za povremene susrete, diskretno i uz dogovor. Ozbiqan, 43 godine, Bawaluka, tel. 387 65/203-491. Mu{karac 45 godina, slobodan, tra`i `ensku osobu za upoznavawe i ozbiqnu vezu, tel. 38766/164-647.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka Tekst:

Telefon:

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 37 Posqedwi pozdrav dragom bratu

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 19.1.2011. godine u 60. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti, preminuo na{ dragi

RADENKU
od brata Milenka. 8848 B-2 M Posqedwi pozdrav voqenom tati

RADENKO (Vitomira) DAMJANOVI]
Sahrana }e se obaviti 20.1.2011. godine u 12 ~asova na grobqu Damjanovi}i u Gole{ima. O`alo{}eni: otac Vitomir, majka Dara, k}erka Ana, sin Nikola i brat Milenko te ostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi

RADENKU
od k}erke Ane i sina Nikole sa mamom Oliverom.

8848 B-5 M
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom stricu

8848 B-2 M

RADENKU
od Davida, Milene i Milenka. 8848 B-2 M Posqedwi pozdrav od Ogwena.

RADENKU

8848 B-2 M Posqedwi pozdrav

RADENKU DAMJANOVI]U
od kolektiva “Krajinalijeka“ a.d. Bawaluka. B-2 F

RADENKU DAMJANOVI]U
od kolektiva “Marinkovi} Commerce“ d.o.o. Bawaluka. B-2 F

38 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav

RADENKU DAMJANOVI]U
od kolektiva “Navipa“ a.d. Zemun - Beograd. B-2 F
Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

RADENKU DAMJANOVI]U
od Gorana Marinkovi}a sa porodicom. B-2 F
Posqedwi pozdrav dragom i iskrenom prijatequ

RADENKU
od Vladislava Babi}a sa porodicom. 8848 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

RADENKU
od Rajka Juki}a sa porodicom. od Sawe i Laze. 8848 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

RADENKU DAMJANOVI]U
8842 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i kumu

RADENKU
od Slobodana Trivunye sa porodicom. 8848 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

RADENKU
od Miroslava Samaryi}a sa porodicom. 8848 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

RADENKU
od Mi{e Ajdera sa porodicom. 8848 A-8 M Posqedwi pozdrav

RADENKU
od Ga{par Borisa sa porodicom. 8848 A-8 M Posqedwi pozdrav

RADENKU
od @eqka Babi}a sa porodicom.

RADENKU DAMJANOVI]U
od Marka Trbojevi}a sa porodicom. 8848 A-8 M A-8 F Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav

RADENKU DAMJANOVI]U

RADENKU DAMJANOVI]U

RADENKU DAMJANOVI]U

Tvornica obu}e “Bema” d.o.o. A-6 F

od Marinka Umi~evi}a. A-6 F

od Jagode, Miwe, Awe i @ikice. 8843 A-6 M

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 39
Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 18.1.2011. godine, u 66. godini `ivota nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

RADENKU DAMJANOVI]U
od slu`be ra~unovodstva “Krajinalijeka“ a.d. Bawaluka. A-8 F Posqedwi pozdrav

RADENKU DAMJANOVI]U
od slu`be dentala “Krajinalijeka“ a.d. Bawaluka. A-8 F Posqedwi pozdrav

DANICA (ro|. Kotara{ ) BALABAN
Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 20.1.2011. godine u 12.30 ~asova na Momi}a grobqu u Lakta{ima. Povorka kre}e ispred ku}e o`alo{}enih. O`alo{}eni: sinovi @eqko i Darko, sestra Mira, snahe Vesna i Branka, unu~ad Sini{a, Stefan, Dario i Nemawa, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi A-8 B.K Posqedwi pozdrav dragoj majci, svekrvi i baki Posledwi pozdrav dragoj majci, svekrvi i baki

DANICI BALABAN

DANICI BALABAN
od si na @eqke, sna he Ve sne, unu~adi Sini{e i Darija. A-2 B.K. Posqedwi pozdrav dragoj baki

RADENKU DAMJANOVI]U
od slu`be farmaceutike “Krajinalijeka“ a.d. Bawaluka. A-8 F Posqedwi pozdrav

RADENKU DAMJANOVI]U
od slu`be veterine “Krajinalijeka“ a.d. Bawaluka. A-8 F Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

od si na Dar ke, sna he Bran ke, unu~adi Stefana i Nemawe. A-2 B.K. Posqedwi pozdrav dragoj baki

DANICI RADENKU DAMJANOVI]U
od Radenka Damjanovi}a sa porodicom. 8842 A-1 M

DANICI
Neka te bako moja an|eli ~uvaju, Jako mi nedostaje{. Tvoj Neco A-2 B.K. Posqedwi pozdrav dragoj tetki

RADENKU DAMJANOVI]U
od Novaka Vu~i}a sa porodicom. 8842 A-1 M Posqedwi pozdrav biv{em direktoru

Voqeni ne umiru oni `ive vje~no. Bako na{a neka te an|eli ~uvaju. Tvoji unuci Sini{a, Stefan, Dario i Nemawa A-2 B.K. Posqedwi pozdrav dragoj tetki

RADENKU DAMJANOVI]U
od slu`be medicine “Krajinalijeka“ a.d. Bawaluka. A-8 F Posqedwi pozdrav

Posqedwi pozdrav dragom

DANICI RADENKU DAMJANOVI]U
od Brane Jankovi}a sa porodicom. 8842 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DANICI
A-1 B.K. od Dragane Golubovi} sa porodicom. A-1 B.K. Dragoj na{oj

RADENKU DAMJANOVI]U
od “Bosna-trgovine“ AD Bawaluka. 8842 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

od Mire Laki} sa porodicom.

Posqedwi pozdrav sestri

RADENKU DAMJANOVI]U
od slu`be hemije “Krajinalijeka“ a.d. Bawaluka. A-8 F Posqedwi pozdrav dragom Tu`no sje}awe

DANICI RADENKU DAMJANOVI]U
Momir Danilovi} sa porodicom 8847 A-1 M Dana 20.1.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

WAWI
Vje~no sje}awe i hvala za divno prijateqstvo. Porodica Du{ka Momi}a A-1 B.K.

ZLATKA GAJI]A
od kom{ija [mitran. 8852 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog punca

od ses tre Mi re, sva ka Slo be, sestri~ne Danijele i Helene. A-1 B.K.

Dana 21.1.2011. godine navr{ava se pet godina od kada nas je napustio na{ dragi

LAZAR GRAORAC RADENKU
od porodice Dejanovi}. 8839 A-3 M 20.1.2006 - 20.1.2011. Supruga Nevenka, k}erke Vesna i Tawa, zetovi Milenko i Boris, unu~ad Dajana, Jovana, Vasilije i Nikola 8846 A-3 M

VEQKA ANTONI]A VEQKA ANTONI]A
Supruga Lepa i k}erke Qubica i Slavica sa porodicama 8849 A-3 M Zet Goran [u{war sa porodicom 8849 A-1 M

DEJAN (Mladena) STOJAKOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob na grobqu “Sveti Pantelija“ u Boriku. S qubavqu i po{tovawem supruga Nevenka, k}erka Qiqana i sin Mladen sa porodicom 8784 A-8 G

40 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
Dana 22.1.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog Dana 20.1.2011. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti drage supruge i majke

Posqedwi pozdrav dragom bratu

BRANKICE PETKOVI]

DANKA (Mirka) NINKOVI]A
U subotu, 22.1.2011. godine u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: majka Milica, supruga Katarina, sin Stefan i brat Darko sa porodicom 8823 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu

U nedjequ, 23.1.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S po{tovawem, Suprug Svetko, sinovi Goran i Zoran A-3 8801 G Tu`no sje}awe na dragu k}erku

RADENKU
od Pantelije Damjanovi}a sa porodicom. 8854 B-2 M

RAJNU DU[ANI]

BRANU
od majke Zorke i oca Mitra. A-1 8801 G

Posqedwi pozdrav dragom bratu

Posqedwi pozdrav dragom bratu

Posqedwi pozdrav dragom

Porodica Du{ani} Tu`no sje}awe na dragu sestru 8827 A-6 G Dana 20.1.2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage

RADENKU
od Desimira Damjanovi}a sa porodicom.

RADENKU
od sestara Sare i Vukice sa porodicama. 8854 A-2 M

RADENKU
od porodice Kosanovi}. 8857 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

GOSPE NINKOVI]

BRANU
od brata Mom~ila i snahe An|elije A-1 8801 G

8854 A-2 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 19.1.2011. godine, u 75. godini `ivota, preminuo na{ dragi

S qubavqu i po{tovawem, Zahvalna porodica 8822 A-6 G Pro{la je godina od kada vi{e nije sa nama na{ voqeni

Tu`no sje}awe na dragu sestru

NIKOLI
od brata Slavoquba.

BRANU GORDANA - ro|. Babi} SAVI]
K}eri na{a: Bila si i bi}e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoja mama, tata i brat 8826 A-2 G Dvadesetog januara navr{ava se tu`na godina kako nisi sa nama od brata Milo{a. A-1 8801 G

NIKOLA (Mla|ena) RADINKOVI]
Sahrana }e se obaviti 20.1.2011. godine u 13 ~asova na grobqu u Bo{kovi}ima. O`alo{}eni: supruga Obrena, sinovi Miroslav, Sini{a i Slavi{a, snaha Sla|ana, unu~ad, te ostala rodbina i prijateqi 8858 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu

8858 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

STANIMIR DOKI]
Tvoj vedri lik, plemenitost i dobrotu vje~no }emo ~uvati u na{im srcima. Bra}a Veqko, Radivoj i Milorad sa porodicama 8841 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog sina i brata

Posqedwi pozdrav dragom

NIKOLI
od Milene sa porodicom. 8858 A-1 M

RADENKU DAMJANOVI]U NIKOLI
od porodice Tomi}. 8859 A-3 M od brata Sveta. 8858 A-1 M

Tu`no sje}awe na na{u dragu

NIKOLI
od brata Vidoslava. 8858 A-1 M

STANIMIR DOKI]
Sve {to je bilo qudsko, plemenito, ~asno i po{teno, imao si ti. Pamti}emo to, hvala ti. K}erka Qiqana sa porodicom 8841 A-3 M Dana 20.1.2011. godine navr{ava se {est godina od smrti dragog

BOSIQKA JAVORCA
Majka Soka i sestra Nena sa porodicom 8767 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog oca Posqedwi pozdrav dragom kumu

Dana 20.1.2011. godine navr{ava se devet godina od kada nije sa nama voqena majka i supruga

GOGU GORDANA SAVI]
S qubavqu i po{tovawem svojoj Goci. Tvoji najmiliji: Nina, Nikola, Luka i Sini{a Tetka Dubravka, tetak Davor, sestre Ana i Sawa 8853 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu snahu 8853 A-6 M

RADENKU VIDA VIDA JAVORCA
Tvoji najmiliji: supruga Soka sa djecom 8767 A-2 M Sin Marinko sa porodicom 8824 A-1 G od Irene, Nemawe i Drenke Kova~evi}. 8860 A-4 M

GOCU
Tvoji Savi}i Milka, Milorad i Darko 8853 A-1 M

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 41
Dana 20.1.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

TO[E BA[I]A
S qubavqu i po{tovawem, Zet Boro, sestri}i Goran i Danijela s Mariannom. 8856 A-2 M Sje}awe

LAZAR GRAORAC
S qubavqu i po{tovawem, Tvoja snaha Desanka sa djecom 8825 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

SLAVKA ]ERANI]A
20.1.2005 - 20.1.2011. Porodica 8772 A-1 M

42 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Sport

Ukidawe Predsjedni{tva nije regulisano ni Dejtonskim sporazumom. Dakle, FS BiH bi takvim izmjenama i{ao ispred civilnih vlasti i time bi se zadiralo u strukturu dr`ave. Iqo Dominkovi}, ~lan Predsjedni{tva FS BiH

Izbor najboqih sportista Isto~nog Novog Sarajeva

Napredak Srbije
Uprkos porazu od Meksika sa 2:4 u finalu Svjetskog prvenstva tre}e divizije, mladi hokeja{i Srbije (U-20) su zahvaquju}i samom plasmanu u finale napredovali u drugu Svjetsku diviziju. Najboqi strijelac turnira bio je Aleksa Lukovi} sa 11 golova i 10 asistencija, odnosno 21 poenom.

Poraz Srbije
Seniorska futsal reprezentacija Srbije pru`ila je izuzetan otpor favorizovanim doma}inima Italijanima od kojih su na kraju izgubili sa 1:2, u prvoj od dvije prijateqske utakmice koja je odigrana u Kaqariju. Tokom cijelog me~a “orlovi“ su bili ravnopravan protivnik “Azurima“.

Drugo mjesto pripalo xudistkiwi Biqani Mr|a, dok je atleti~arka Desanka ]iro tre}a
PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

Reprezentativci
Savjet za sport je prvi put ove godine nagradio sportiste koji su ostvarili reprezentativne nastupe. Na tom spisku su: Nikolina Bojani}, Biqana Mr|a, Andrej Zurovac (xudo), Radivoje Maunaga, An|ela Tambur, Jelena [iqegovi}, Milo{ Lale, Milan Beribaka (karate), Danijel Bla`i}, Bo`o Bobi} (xijuxicu), Maja Klepi}, Marko Rudi} (skijawe), Sretko Vasi}, Dejana Samarxija, Desanka ]iro, Tijana Te{anovi}, Jovana Popi} (atletika), Stefan Tomovi}, Vladimir Frgawa, Mladen Perovi}, Ogwen Todorovi}, Zoran Kokot (fudbal), Nikolina Xebo (ko{arka) i Jelena Trapara (karate).

Srpski fudbaler Mateja Ke`man potpisao je ugovor sa klubom Ju`na Kina iz Hongkonga, gdje }e igrati u naredna ~etiri mjeseca. Biv{i reprezentativac Srbije ve} u nedjequ putuje na Daleki istok, a nastupa}e za svoj klub u ligi Hongkonga i u Kupu Azije. Pored ~etvorice Brazilaca saigra~ }e mu biti i Niki Bat. Branislav Ivanovi} trebalo bi ovih dana da potpi{e novi ugovor sa ^elzijem, koji }e ga za plavce vezati jo{ naredne ~etiri godine. On bi trebao da dobije i pove}awe plate koja bi iznosila oko 78.000 evra i pored ~iwenice da trener Karlo An}eloti planira da u redove ekipe dovede Davida Luiza.

Foto dana

IS TO^NO SARAJEVO - Maja Klepi} iz Jahorina ski-kluba progla{ena je za najboqeg sportistu op{tine Isto~no Novo Sarajevo u 2010. godini. Na tra di ci onal noj ma ni fes ta ci ji Izbo ra naj boqih spor tis ta dru go mjes to pri pa lo je yudis tkiwi Sla vi je Biqani Mr|a, dok je atle ti ~ar ka Sla vi je De san ka ]i ro na tre}em mjestu. Najuspje{niji sportski ko le ktiv je Atlet ski klub Sla vi ja ko ji je sve uku pni prvak Re pu bli ke Srpske i BiH u krosu. Za na jus pje {ni jeg tre -

ne ra pro gla {en je De jan Vu ka din iz Ka ra te klu ba Slavija.

MAJDOV i Xebo najperspektivniji
Jedan od zagovornika i u~e sni ka obnavqawa FK Slavije, Vlado Regoje koji obavqa funkciju tehni~kog se kre ta ra klu ba ve} du gi niz godina zaslu`eno se na{ao na mjestu najuspje{nijeg spor tskog ra dni ka. Priznawe sportskog ambasado ra uru ~e no je ka ra tis tkiwi An|eli Tambur koja je na SP u Italiji osvojila zlatnu medaqu. Najperspektivniji spor-

tisti op{tine Isto~no Novo Sa ra je vo su Ni ko li na Yebo (@KK @eqezni~ar) i Stefan Majdov (YK Randori). Priznawa su uru~ena i najuspje{nijim sportistima po granama sporta: Milan Beribaka (karate), Sara Ja}i mo vi} ({ah), Da ni jel Bla `i} (yijuyicu), Mar ko Rudi} (skijawe), Sr|an Ristovi} (tekvando), Nikolina Bojani} (yudo), Vedrana Bjelica (rukomet), Dragan To{i} (ru ko met), Bo ja na [u}ur (odbojka), Marko Peri{i} (fudbal), Darko Damjanovi} (ko{arka), Jovana Popi} (atletika) i Momir A{owa (spor tis ta-li ce s posebnim potrebama).

Odli~no smo pripremqeni
Mo`emo da dovedemo prve strelce u ligama Kolumbije, ^ilea, gledali smo i najboqeg golgetera Ekvadora, ali nisu bili po mom ukusu. Setimo se samo Ernana Barkosa, koji je i sada drugi strelac tamo{weg {ampionata, a ovde nije pokazao kvalitet. Katlego Mfela je dobar, igra~ ba{ mom ukusu, ali vide}emo. [to se ti~e Princa Tagoea, on je tako|e dobar fudbaler, poseduje brzinu, koju zahtevam, proveren je i dokazan na me|unarodnoj sceni. Bio je i ~lan Gane na Svetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. Partizan poseduje novac za dovo|ewe nekog od tih igra~a, ali nije stvar samo u parama. Ponavqam, ne}u da dovodimo igra~e samo da bi sutra mogli da ka`u eto Partizan anga`ovao nekoga. Ho}u proverene i dokazane fudbalere. [to se ti~e doma}eg tr`i{ta i tu ima zanimqivih igra~a. Dejan Babi} iz BSK Bor~e je interesantan, ali smo trenutno popuweni, pa }emo videti. Ostaje da vidimo i dvojicu Argentinaca iz Boke juniors. Jedan je napada~, a drugi neka za sad ostane tajna. Trenutno smo u boqoj formi nego u junu pro{le godine. Igra~i su posebno napredovali u aerobnim sposobnostima i na nivou su ekipa iz Evrope. Neki ~ak i odska~u od tog proseka, pre svih Aleksandar Miqkovi} i Stefan Savi}, koji su za 10 do 15 odsto iznad standarda u Evropi. ^ak i iskusni Mladen Krstaji} iska~e za nekoliko procenata iznad proseka. Na{ kapiten je toliko dobro fizi~ki spreman da bi mogao jo{ dve godine da igra u bilo kom klubu na Zapadu. Do kraja priprema mo`emo da podignemo spremu za jo{ 10 odsto. @eleli smo da odigramo utakmicu sa nekim od rivala sa prostora biv{e Jugoslavije, ali lo{e vreme nam je onemogu}ilo to. Bio bi stvarno problem da ugovorimo duel, a da neka od ekipa iz okru`ewa zbog nevremena ne do|e. Zato tra`imo sada rivala na doma}oj sceni sa kojim }emo podeliti megdan 25. januara.

Aleksandar Stanojevi}, trener Partizana
Igra~i su posebno napredovali u aerobnim sposobnostima i na nivou su ekipa iz Evrope.

Britanci su bili u`asnuti umjetni~kim djelom Xona Kotera koji je svoje djelo Dejvida Bekama razapetog na krstu izlo`io u galeriji u Kentu.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 43

Saop{tewe Dragice Drapi}, prve sportistkiwe za 2010. godinu

Lusija Kimani se priprema u Keniji

Najboqa u Srpskoj, ali ne i u Trebiwu
Kao karatistkiwi, pod izgovorom da karate nije olimpijski sport, onemogu}ava mi se da budem prva i ostavqa mogu}nost da se plasiram maksimalno na tre}e mjesto, stoji, izme|u ostalog, u saop{tewu

Pogled ka Londonu
PRIJEDOR - Atleti~arka bawalu~kog Borca Lusija Kimani, koja je 2006. godine u anketi “Glasa Srpske“ ponijela epitet najboqe sportistkiwe Republike Srpske, a dvije godine kasnije bila jedina predstavnica bh. “kraqice sportova“ na qetwim Olimpijskim igrama u Pekingu, `eli na jo{ jednu najve}u planetarnu smotru. Od novembra naporno se priprema na visoravnima Rift Valija, na 2.400 metara nadmorske visine, u rodnoj Keniji s ciqem da ode na Olimpijadu u London 2012. godine. - Ve} sqede}eg mjeseca Lusija }e provjeriti formu, ali jo{ nismo odlu~ili na kom takmi~ewu, jer Svjetska atletska organizacija priznaje ispuwewe norme od 1. marta. Poku{a}e to da ostvari na nekom od maratona u aprilu i maju. Uz nastup sa Borcem na prvenstvu BiH o~ekuju je u~e{}a na ekipnom prvenstvu Evrope i Balkanijadi, kao i veliki ispit na Svjetskom atletskom prvenstvu u Degueu (Ju`na Koreja) koje }e biti odr`ano u avgustu - ka`e trener, ujedno i suprug Kimanijeve, Sini{a Mar~eti}. N. \.

Savjet za sport op{tine Sokolac

Izbor 28. januara
SO KO LAC - Sa vjet za sport op{tine Sokolac, na posqedwoj sjednici odlu~io je da se tradicionalna, 12. po redu, manifestacija Izbor spor tis te go di ne op {ti ne Sokolac, odr`i u petak, 28. januara, u novoj sportskoj dvorani u Sokocu. Formiran je stru~ni `iri, koji }e razmotriti prijedloge, dostavqene iz klubova i iza bra ti de set naj boqih sportista i najboqeg me|u
Dejan Bodiroga, Dragica Drapi} i Milorad Dodik
FOTO: GLAS SRPSKE

wima - sportistu godine, pet perspektivnih sportista, najboqeg trenera i sportskog ra dni ka i naj boqi klub u 2010. godini. Organizatori ove manifestacije op{tina Sokolac i Sportsko dru{tvo Glasinac obezbijedili su pehare, diplo me i nov ~a ne na gra de. Prva sjednica stru~nog `irija bi}e odr`ana u petak, 21. januara. B. G.

TRE BIWE - Kao naj boqem sportisti Republike Srpske onemogu}eno mi je, boqe re~eno zabraweno, da i u svom gra du bu dem naj boqa. Or ga ni za to ri ovo go di{weg izbo ra za naj boqeg spor tis tu Tre biwa, Tre biwe sport i Cen tar za in for mi sawe, kul tu ru i obra zo vawe su me diskriminisali. Ovo je u sa op {tewu za javnost upu}enom medijima is ta kla Dra gi ca Dra pi}, naj boqa spor tis tkiwa Re -

publike Srpske za 2010. godi nu u tra di ci onal nom izbo ru “Gla sa Srpske“. U saop{tewu, izme|u ostalog, pi{e:

ORGANIZATORI `ele da namjeste izbor
“Kako oni to rade? Poslije povratka iz Bawaluke sa ~e ka li su me pi sa ni “kriterijumi“ doneseni od stra ne or ga ni za to ra, sa mo sa je dnim ~la nom, u ko me mi se kao ka ra tis tkiwi, pod iz go vo rom da ka ra te nije olimpijski sport, onemo gu }a va da bu dem prva i os tavqa mo gu }nost da se pla si ram ma ksi mal no na tre}e mjesto! Nevjerovatno i poni`avaju}e. Kako onda obja sni ti ~iweni cu da za pro {lo go di{wi izbor za naj boqeg spor tis tu Tre biwa, ka da je po bi je di la moja klupska drugarica, dakle spor tis tkiwa ne olim pij skog spor ta, ni su pisani nikakvi kriterijumi, niti je bilo prepreka da ka ra tis tkiwa bu de naj boqi spor tis ta gra da! A sada je to ve} nemogu}e, zabraweno.” Potom je Dragica Drapi} navela da organizato ri izbo ra naj boqih spor tis ta Tre biwa za 2010. go di nu `e le da namjeste pomenutu manifestaciju: “Ne mo gu da vje ru jem, a ni da ra zu mi jem zbog ko jih su se razloga organizatori upustili u jedan ovako providan i primitivan na~in namje{tawa ovogodi{weg izbora najboqeg sportiste grada i, pri tome, potpu no gru bo ne gi ra ju }i

Organizatori

Organizatori manifestacije Izbor najboqih sportista Trebiwa su “Glas Trebiwa“ i firma “Trebiwesport“. Prvi qudi ove dvije organizacije, \or|e Vu~ini} i Dragan Mrdi} ju~e nisu htjeli da komentari{u sporne “kriterijume“. S na~elnikom op{tine Trebiwe Dobroslavom ]ukom nismo uspjeli da stupimo u kontakt jer je bio na slu`benom putu.
FOTO: ARHIVA

rezultate Izbora na nivou Republike Srpske, poku{ava ju }i me po ni zi ti, kao i sve one ko ji su sta li iza mog izbo ra: od stru ~nog `irija sa Dejanom Bodirogom na ~elu, zatim predsjedni ka Or ga ni za ci onog odbo ra pred sje dni ka Re pu bli ke Srpske Mi lo ra da Do di ka, mi nis tra spor ta Pro ke Dra go savqevi }a, spor tskih aso va Srpske i Srbije, koji su bili gosti, naj boqih spor tskih no vi nara Srpske, pa sve do ~italaca “Glasa Srpske“, koji su glasali za mene po svojoj savjesti?” Drapi}eva je istakla da jo{ i sa da joj pri la ze su gra |a ni i ~es ti ta ju na izbo ru za naj boqeg spor tistu Republike Srpske: “Pri la ze mi dje ca, odrasli, sportisti, poznanici i oni koje ne poznajem, ~estitaju ili me, kako odav de ta ko i iz dru gih gra do va i dr`a va, zo vu, {aqu po ru ke, da ju mi po dr{ku. Vi dim is kre nost, za do voqstvo, na smi ja na lica... Drago mi je da qudi ci je ne moj us pjeh i do `ivqava ju ga kao za je dni ~ki, dra go mi je da sa mnom di je le is te emo ci je. Na`alost, do sada mi niko

^iwenice
Dragica Drapi} se osvrnula na jo{ jedan detaq: “Da ovakvih “kriterijuma“ kao u Trebiwu nema nigdje u Srpskoj, BiH, ni u okru`ewu, jasno govore i ~iwenice da je karatista pobijedio u Srpskoj, a u BiH su karatisti trijumfovali u tri nominacije: najboqi mu{ki sportista, najboqa ekipa i najboqi trener, a sve ispred predstavnika olimpijskih sportova. Partner “Nezavisnim novinama“ u organizaciji ovog izbora u BiH bio je Olimpijski komitet, pa je jasno da je isti podr`ao i dao legitimitet ovim izborima, karate sportu i wegovim sportistima.”

Prijateqski rukometni me~

Poraz Bawalu~ana
CEQE - Rukometa{i Borca pora`eni su u prvoj prijateqskoj utakmici u Sloveniji od Ceqa Pivovarne La{ko, 25:38. Doma}in je igrao u najja~em sastavu uz nekoliko mladih igra~a iz B tima. Sino} su Bawalu~ani sa istim rivalom opet odmjerili snage i poslije te utakmice otputovali su za Wema~ku. Ve} danas ih o~ekuje nova test utakmica protiv Hitenberga. U prvom me~u protiv “pivara“ najefikasniji je bio Halilbegovi} koji je postigao pet pogodaka, dok je kod doma}ih Poklar postigao osam golova. D. R
FOTO: ARHIVA

CEQE PL BORAC

38 (21) 25 (11)

Dvorana: “Zlatorog“ u Cequ. Gledalaca: 200. Iskqu~ewa: Ceqe PL 12 minuta, Borac 4 minuta. Sedmerci: Ceqe PL 5 (4), Borac 4 (2). CEQE PL: Le sjak, Ger ~ar, Ko zli na 3, Ga ji~ 6 (1), Zor man 1 (1), Pri eto 2, Mar gu~ 6 (1), Pa jo vi~ 3, Ra nev ski 4, Mla kar 2, Po klar 8, Raz gor 1 (1), Po te ko 1, Me tli ~i~ 1. Tre ner: Mi ro Po `un. BO RAC: Bla `e vi}, Pe ja no vi}, Ma li}, Pu ca re vi} 2, Sabqi} 4, Pa ni} 1, Prska lo 2, Ha lil be go vi} 5, Mi ki} 4 (2), Trkuqa 2, Vrawe{ 1, [u ba ra 2, Ka ra ~i} 1, Da di lo vi}, Me li} 1. Tre ner: Dra gan Mar ko vi}.

od na dle `nih u lo kal noj upra vi, od na ~el ni ka op {tine Dobroslava ]uka i pred sje dni ka Skup {ti ne op{tine Veselina Savi}a, pa do re fe ren ta za sport Mitra Mrdi}a nije ~estitao, da ne ka `em da me je po zvao na pri jem ili mi dodijelio nov~anu nagradu {to se u na {oj op {ti ni ~i ni i zbog mawe vri je dnih povoda“, stoji u saop{tewu Dra gi ce Dra pi}, naj boqe spor tis tkiwe Re pu bli ke Srpske za 2010. godinu.

Mirko Miki} (RK Borac)

Upravni odbor STK BiH

Un~anin vodi kadetkiwe
TUZLA - Mladi stonoteniski stru~wak Goran Un~anin imenovan je za selektora `enske kadetske reprezentacije BiH na sjednici Upravnog odbora STS BiH, odr`anoj u Tuzli. To je svakako lijepo priznawe, kako wemu, tako i STK Prijedor - najuspje{nijem ko le kti vu Re pu bli ke Srpske u ovom sportu. Prva provjera za Un~anina i kadetkiwe trebalo bi da bude me|unarodno prvenstvo Ma|arske u Tatabawi, od 21. do 23. januara, a prva igra~ica u ovoj uzrasnoj selekciji bi}e Prijedor~anka Sawa Milojica od koje se o~ekuju dobri rezultati. Na ovom takmi~ewu sudi}e me|unarodni sudija iz Prijedora Bojan Mr{i}, koji }e ujedno biti i vo|a puta. Izabrani su i selektori, seniori: Vladimir Ivanek (Tuzla), ju ni ori: Sr|an Mili~evi} (Vogo{}a), juniorke: Amela Hayiahmetovi} (Sarajevo) i kadet: Danijel Berezovski (Mostar), dok }e konkurs za selektora `enske seniorske stonoteniske reprezentacije BiH biti ponovqen. N. \.

SVI SPORTOVI ZAJEDNO
“Obzirom da se karate nalazi u drugoj kategoriji sportova u RS, skupa sa vi{e drugih olimpijskih sportova, te da iza karatea postoje jo{ tri ni`e kategorije, u kojima se zajedno sa neolimpijskim sportovima u kategorijama nalaze i stari i novi olimpijski sportovi, ukupno wih 15, jasno je da je ovaj kriterijum organizatora na podjelu olimpijskih i neolimpijskih sportova pravno neutemeqen, odnosno nezakonit. A {to je posebno ru`no, diskrimini{u}i je i nemoralan, donesen je samo s jednim ciqem - da namjeste izbore i da mi onemogu}e da i u Trebiwu budem prva.”, stoji u pismu Drapi}eve.

Dragica Drapi}, najboqa sportistkiwa Srpske

44 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Pi{e: Slobodan PUHALO

Saop{tewe
Rukovodstvo Rukometnog kluba Sloga iz Doboja vjerovatno nema snage da novinarima i javnosti pogleda u o~i, pa im onda {aqe saop{tewe. Jer, kako druga~ije protuma~iti ~iwenicu da su predstavnici medija o prozivci igra~a i prvom treningu upoznati - pismenim putem. To se prvi put dogodilo u Doboju od kada postoji ovaj klub, a takav potez vjerovatno nije povuklo nijedno rukovodstvo bilo kojeg sportskog kolektiva. Ako ne mogu o~ima da vide novinare, onda bar treba da pogledaju malo vi{e oko sebe i uo~e da su {tampani i elektron ski me di ji ovih da na pu ni iz vje {ta ja sa po ~et ka priprema ekipa iz mnogih sportova. Mo`da su u tom pogledu izgubili kompas jer su ~lanovi uprave Sloge duboko u ilegali. Posqedwi susret sa novinarima imali su pred po~etak {ampionata, a u me|uvremenu su se dogodile mnoge stvari o kojima je trebalo upoznati javnost. Wima nije padalo na pamet da opet organizuju konferen ci ju za {tam pu ~ak ni po sli je do no {ewa odlu ke o ka`wavanju igra~a koji su na taj na~in progla{eni za jedine krivce neuspjeha ekipe u jesewem dijelu {ampionata. Boje se, vjerovatno, da bi na takvim skupovima bilo mno{tvo pitawa na wihov i ra~un rada kluba na koja ne bi mogli da daju pravi odgovor. #Izvr{ili smo prozivku, po~eli pripreme, raskinuli ugovor sa Buqugijom, kaznili igra~e i sa wima i {efom stru~nog {taba postigli dogovor koji obe}ava svakako boqu igru u nastavku prvenstva i boqu poziciju na tabeli. Jednostavno je odaslata poruka novinarima, a tako i sportskoj i {iroj javnosti. Bez ikakvih obrazlo`ewa i ula`ewa u su {ti nu stva ri ko ja se ogle da i u ~iweni ci iskazanoj u saop{tewu da }e isplata zaostalih obaveza prema igra~ima biti izvr{ena do kraja februara uz pomo} op{tine Doboj!?# Uprave tu, kao i u drugim slu~ajevima, nema. Jedino se sakupi da kazni igra~e ili da napi{e saop{tewe koje po{aqe sa privatnog mejla. Mo`da }e u tom smislu biti jo{ i radikalniji pa }e se i poslije svake prvenstvene i druge utakmice ogla{avati saop{tewima. Da se novinari ne pate. [to i ne bi bilo tako lo{e ako }e Sloga igrati kao jesenas, a sve su prilike da ho}e.

Oskar Karlen (Argentina)

Svjetsko prvenstvo za rukometa{e u [vedskoj, 4. kolo

Argentina savladala doma}ina Svjetskog prvenstva i otvorila sebi put za drugu fazu takmi~ewa. ^ile i Slova~ka odigrali nerije{eno 29:29.
GETEBORG - Rukometa{i Argentine napravili su dosad najve}u senzaciju na Svjetskom prvenstvu u [vedskoj pobijediv{i u dvoboju ~etvrtog kola grupe D u Geteborgu doma}ina 27:22 (12:10). “Gau~osi“ su tako do{li do druge pobjede u grupi pa time i sasvim nadomak plasma na u dru gu fa zu ta kmi ~ewa, {to je wihov najve}i uspjeh. Da bi osigurali nastavak takmi~ewa, moraju osvojiti najmawe bod u posqedwem kolu protiv ^ileanaca. S obzirom na to da su dosad pobije di li Slo va ke, igra li nerije{eno sa Ju`nom Korejom, te minimalno izgubili od optimalno ja~ih Poqaka (24:23), igra ~i Edu ar da Gaqar da ne bi tre ba lo da imaju nikakvih problema da izbore jo{ tri utakmice sa tri najboqe reprezentacije iz grupe C. posqedwem kolu o~ekuje derbi protiv zasad nepora`enih Poqaka, koji su nadigrali Korejce 25:20. Obje su ekipe poslije tre}eg kola izborile drugi krug. Da se ru ko met po ~eo ubrzano razvijati i na ju`noameri~kom kontinentu, pokazali su i rukometa{i ^ilea koji su se pobrinuli za drugo iznena|ewe dana odigrav{i nerije{eno protiv Slova~ke 29:29. Poznata su sva tri u~esni ka dru ge gru pne fa ze Svjetskog prvenstva iz grupe B. Island, Ma|arska i Norve{ka pobjedama su zavr{ili posao plasmana u drugu rundu, ostaje samo da vidimo ko }e koliko bodova prenijeti iz

Doma}in pokleknuo
NORVE[KA se mu~ila s Brazilom
Argentinci su protiv favorizovanih doma}ina vodili od samog po~etka utakmice i zaslu`eno slavili. Pokazali su raznovrsnu napada~ku igru, bez imalo respekta, a najzaslu`niji za istorijsku pobjedu je golman Matijas [ulc, ~uvar mre`e {panskog drugoliga{a Badahoza. [ulc je imao fenomenalan procenat odbrawenih udaraca i zaslu`eno dobio nagradu za najboqeg igra~a utakmi ce. Kod po ra `e nih najboqi je bio lijevi bek Jonas Larholm sa pet postignutih po go da ka. [ve |a ne u ove grupe. Favoritima planove nisu uspjeli pokvariti Austrijanci, lani organizatori Evropskog prven stva, ko ji su zavr{ili na devetom mjestu. U me~u protiv Islanda, osvaja ~a sre bra na pro {lim Olimpijskim igrama, vodili su do 50. minuta i bili na pragu iznena|ewa. Ipak, “ribari” su se pribrali i serijom golova do{li do pobjede rezultatom 26:23. Reprezentacija Norve{ke te{ko je savladala Brazil rezultatom 26:25 i tako sa~uvala stoodstotan u~inak u prva ~etiri kola. Ma|arska je bila o~ekivano boqa od Japana pobijediv{i ga 28:24.

Srbija danas igra odlu~uju}i me~ na SP

Protiv Rumunije za prolaz

Novo pravilo

Na Svjetskom prvenstvu u [vedskoj Me|unarodna rukometna federacija (IHF) potvrdila je da je uvela pravilo da nadle`na osoba ukoliko posumwa u regularnost utakmice mo`e zamijeniti sudiju. - Istina je da se suci mogu promijeniti tokom utakmice u slu~aju da nadle`na osoba posumwa u namje{tawe - rekao je [vajcarac Roland Birgi, ~lan IHF-ove Sudijske komisije.

Gudjon Valur Sigurdson (Island)

Grupa A
(Kristianstad/Lund)
Prvo kolo: Francuska - Tunis 32:19 (15:9), Wema~ka - Egipat 30:25 (15:12), [panija - Bahrein 33:22 (16:8). Drugo kolo: Bahrein - Wema~ka 18:38 (9:20), Tunis - [panija 18:21 (7:9), Egipat - Francuska 19:28 (8:12). Tre}e kolo: [panija - Wema~ka 26:24 (13:13), Francuska Bahrein 41:17 (23:10), Tunis Egipat 23:27 (10:11). ^etvrto kolo (sino}): Bahrein Tunis, Wema~ka - Francuska, [panija - Egipat. Peto kolo (danas): Egipat - Bahrein u 18, Wema~ka -Tunis u 18.30, Francuska - [panija u 20.45.
1. Francuska 2. [panija 3. Wema~ka 4. Egipat 5. Tunis 6. Bahrein 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 101:55 80:64 92:69 71:81 60:80 57:112 6 6 4 2 0 0

Grupa B
(Nor~eping/Lin~eping) Prvo kolo: Island - Ma|arska 32:26 (14:11), Norve{ka - Japan 35:29 (18:13), Austrija - Brazil 34:24 (17:13). Drugo kolo: Ma|arska - Norve{ka 26:23 (14:16), Japan - Austrija 33:30 (18:11), Brazil Island 26:34 (12:19). Tre}e kolo: Ma|arska - Brazil 36:24 (18:11), Norve{ka - Austrija 33:24 (17:16), Island - Japan 36:22 (22:8). ^etvrto kolo: Japan - Ma|arska 24:28 (8:13), Norve{ka - Brazil 26:25 (13:21), Island - Austrija 23:26 (16:11). Peto kolo (danas): Brazil - Japan u 17, Island - Norve{ka u 19.05, Austrija - Ma|arska u 21.30.
1. Island 2. Ma|arska 3. Norve{ka 4. Austrija 5. Japan 6. Brazil 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 128:97 116:103 117:107 114:116 108:129 99:130 8 6 6 2 2 0

Grupa C
(Malme/Lund) Prvo kolo: Hrvatska - Rumunija 27:21 (11:13), Danska - Australija 47:12 (21:8), Srbija - Al`ir 25:24 (13:9). Drugo kolo: Australija - Srbija 18:35 (8:16), Al`ir - Hrvatska 15:26 (11:11), Rumunija - Danska 30:39 (16:17). Tre}e kolo: Rumunija - Al`ir 14:15 (10:8), Hrvatska - Australija 42:15 (19:9), Danska Srbija 35:27 (16:14). ^etvrto kolo (sino}): Srbija Hrvatska, Danska - Al`ir u, Australija - Rumunija. Peto kolo (danas): Al`ir - Australija u 18, Srbija - Rumunija 20.30, Hrvatska - Danska u 20.45.
1. Danska 3 2. Hrvatska 3 3. Srbija 3 4. Al`ir 3 5. Rumunija 3 6. Australija 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 121:69 95:51 87:77 54:65 65:81 45:124 6 6 4 2 0 0

Grupa D
(Geteborg) Prvo kolo: [vedska - ^ile 28:18 (15:8), Ju`na Koreja - Argentina 25:25 ( 14:11), Poqska - Slova~ka 35:33 (13:9). Drugo kolo: ^ile - Ju`na Koreja 22:37 (12:15), Slova~ka - [vedska 22:38 (14:15), Argentina - Poqska 23:24 (6:11). Tre}e kolo: Slova~ka - Argentina 18:23 (9:7), Poqska - ^ile 28:23 (13:10), [vedska - J. Koreja 30:24 (14:12). ^etvrto kolo: ^ile - Slova~ka 29:29 (15:12), J. Koreja - Poqska 20:25 (11:10), Argentina - [vedska 27:22 (12:10). Peto kolo (danas): J. Koreja - Slova~ka u 16.15, Argentina - ^ile u 18.15, [vedska - Poqska u 20.15.
1. Poqska 2. [vedska 3. Argentina 4. J. Koreja 5. Slova~ka 6. ^ile 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 3 3 122:99 118:91 98:89 106:102 102:125 92:132 8 6 5 3 1 1

Momir Ili} (Srbija)

FOTO: AGENCIJE

LUND - Reprezentacija Srbije danas igra me~ petog, posqedweg kola grupe C, a protivnik je reprezentacija Rumunije. Utakmica se igra u Lundu sa po~etkom u 20.30 ~asova. Za izabranike Veselina Vukovi}a ovo je odlu~uju}a utakmica u kojoj Srbiji treba pobjeda kako bi se plasirala u sqede}u rundu takmi~ewa. - Pre dolaska u [vedsku na{ ciq je bio da poku{amo izboriti plasman u drugi krug takmi~ewa i da obezbedimo vizu za odlazak na Olimpijske igre u London. Za ostvarewe prvog ciqa potrebna nam je pobeda protiv Rumuna, a onda }emo u drugom krugu nastojati da do|emo i do drugog ciqa - istakao je selektor Srbije Veselin Vukovi}. Rumuni su razo~arali u dosada{wem dijelu prvenstva, pa je i wima ova utakmica odlu~uju}a. Ipak, “orlovi” su kvalitetnija reprezentacija i niko ne sumwa da }e uspjeti savladati isto~ne susjede i plasirati se u drugi krug. Prema nekim kalkulacijama, ukoliko ne bude ve}ih iznena|ewa, Srbiji }e biti dovoqan bod za prolaz daqe, ali svima je jasno da }e “orlovi” i}i po pobjedu u ovom me~u.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 45

Obavqen `rijeb ~etvrtfinala ko{arka{kog Kupa BiH

Evroliga

Barsa i daqe bez Bazilea Tri srpska predstavnika u Kupu BiH - Borac Nektar, Igokea i Mladost svoje utakmice ~etvrtfinala igra}e u gostima, odlu~eno je `rijebom
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

BAWALU KA - Der bi su sret ~et vrtfi na la ko {ar ka {kog Ku pa BiH igra }e Bo sna i Bo rac Ne ktar, odlu ~e no je ju ~e `ri je bom, a taj me~ na ra spo re du je 25. ili 26. ja nu ara. Osim ovog me ~a kopqa }e jo{ ukrstiti Sloboda Igo kea, ^apqina - Zriwski i [iroki - Mladost. Bawalu ~a ni su u osmi ni fi na la po bi je di li eki pu Vi te za re zul ta tom 84:62, dok su “stu den ti“ u ovu run du ta kmi ~ewa pro {li bez bor be, po {to je ekipa Limometala odustala. - Pro tiv Vi te za smo odi gra li dos ta ko rek tno i ni smo ima li ve }ih pro ble ma da ih sa vla da mo, ta ko da sam pru `io {an su i onim igra ~i ma ko ji ima ju mawu mi nu ta `u. Igra li smo bez Si ni {e Ko va ~e vi }a, ko ji je imao po ro di ~nih oba ve za i Sr|a na Bla nu {e, ko ji ima mawu po vre du te ti ve, pa ni smo `eqeli da ga op te re }u je mo. @ri jeb nam je do nio Bo snu i pro tiv we mo ra mo da odi gra mo an ga `o va ni je ne go u prven stve nom su sre tu i sa mo ta ko mo `e mo do po bje de - izja vio je tre ner “pi va ra“ Dra go Ka ra li}. Eki pa Igo kee ni je

ima la ve }ih pro ble ma sa ^e li kom u Ze ni ci i upi sa la je tri jumf re zul ta tom 88:73, a u ~et vrtfi na lu }e igra ti pro tiv tu zlan ske Slo bo de. Stra teg Ale ksan drov ~a na Slo bo dan Kli pa ~es ti tao je do ma }im ko {ar ka {i ma na `es to kom otpo ru i na gla sio da je wego va eki pa is crpqena ve li kim bro jem uta kmi ca u ovom mje se cu.

MLADOST gostuje u [irokom Brijegu
- Na ma je ovo {es ta uta kmi ca u 14 da na, igra li smo ~e ti ri u NLB li gi, fi na le Ku pa Re pu bli ke Srpske i ovu, ta ko da mi slim da je ova eki pa men tal no i fi zi ~ki po pri li ~no is crpqena. Znao sam da ne }e pos to ja ti mo ti va ci ja po sli je po bje de nad Zvez dom u Beo gra du i mi slim da Igo kea mo `e pu no boqe da odi gra - re kao je Kli pa. Ko {ar ka {i ce Mla dog Kra ji {ni ka do `i vje le su po raz na gos to vawu kod ^e li ka re zul ta tom 70:78 u

BARSELONA - Preosta le ~e ti ri uta kmi ce prvog kola Top 16 faze Evrolige igraju se ve~eras, a najvi{e pa`we privla ~i su sret izme |u Barselone i Makabija. Katalonci i daqe imaju problema sa povrije|enim igra ~i ma, a wihov bek \anluka Bazile ponovo je polomio petu metatarzalnu kost na lijevoj nozi. Italijan, koji je bio u zavr{noj fazi oporavka od iste povrede zadobijene u oktobru pro{le godine, obnovio je u ponedjeqak na treningu, tako da trener ]avi Paskval i daqe ne mo `e da ra ~u na na wega. Parovi: Unikaha - Kaha La bo ral (20.45 ~a so va), Bar se lo na - Ma ka bi (20.45), Olimpijakos - Fener ba h~e Ul ker (20.45), Lo to ma ti ka - Uni on Olimpija (21).

KK Partizan

Avdalovi} ne dolazi
[OLE - Poslije povrede Milo{a Vujani}a po~ele su spekulacije ko bi mo gao da do |e umjes to wega u Partizan, a glavni kandidati bili su tako|e biv{i igra~i “crno-bijelih“ Aleksandar Ra{i} i Vule Avdalovi}, ali ovaj drugi sigurno ne}e. Partizan je kontaktirao sa francuskim [oleom, ali nekada{wem plejmejkeru reprezentacije Srbije ~el ni ci klu ba ne dozvoqavaju da se vrati u “Pionir“. Avadalovi} je ove sezone jedan od najboqih igra~a francuskog tima, a u Evroligi je prosje~no biqe`io 8,6 poena, 3,6 asistencija i 1,8 skokova po me~u.

Slobodan To{i} (Borac Nektar)

FOTO: S. ILI]

~et vrtfi nal nom me ~u Ku pa BiH. - Ne `e lim da tra `im ali bi za ovaj po raz, ali ~iweni ca je da nam ne ke stva ri ni su i{le na ru ku ^ELIK IGOKEA 73 88

i da je ko na ~an is hod na kra ju pre su dio ta ko zva ni “tre }i aspekt“ ko {ar ke. Ne kom ne od go va ra da se u fi na lu na |e eki pa iz Re pu bli ke Srpske, za to ne ka ^ELIK 78

im je sa sre }om, ko god da ga osvo ji, me ni je iz tih ra zlo ga mno go dra `i ovaj Kup Re pu bli ke Srpske {to smo osvo ji li - is ta kao je tre ner “ma le nih“ Zo ran Mi ke{. VITEZ BORAC NEKTAR 62 84

MLADI KRAJI[NIK 70
(12:14, 17:16, 24:22, 25:18) Dvorana: “Arena“ u Zenici Gledalaca: 300. Sudije: Dra`en Pehar (Qubu{ki), Zoran Hoxi} (Sarajevo), Asmir Kajan (Mostar). ^ELIK: Iri{ki} 12, Bajgori}, Ali}, Vidovi} 13, Selimspahi}, Stupar, Pilav 23, Risti} 11, Halimi}, Solo, Kova~evi} 6, Graham 13. Trener: Mensura Andelija. MLADI KRAJI[NIK: Deura 24, J. Stojanovi}, Ra|enovi} 7, Pavli{in, @akula 5, Latinovi} 7, Mitov 13, M. Stojanovi}, Bogoje 14, Borenovi}, Granuli}. Trener: Zoran Mike{

Rezultati i parovi
U osmini finala Kupa BiH postignuti su sqede}i rezultati: Kakaw - Sloboda 88:91, Slavija - Mladost 66:94, Triland - [iroki 85:97, Vitez - Borac Nektar 62:84, Brotwo ^apqina 66:81, ^elik - Igokea 73:86. Utakmice Limometal - Bosna i Prijedor - Zriwski nisu igrane zbog odustajawa Limometala i Prijedora od takmi~ewa. U ~etvrtfinalu snage }e odmjeriti: TUZLA: Sloboda - Igokea, ^APQINA: ^apqina - Zriwski, [IROKI BRIJEG: [iroki - Mladost, SARAJEVO: Bosna - Borac Nektar. Ove utakmice na rasporedu su 25. ili 26. januara.

(22:18, 18:18, 14:25, 18:25) Dvorana: “Arena“ u Zenici Gledalaca: 800. Sudije: Edin Husari} (Tuzla), Ivan Mili~evi} (Qubu{ki), Vladimir Mari} (Mostar). ^ELIK: Maksimovi} 3, Opa~ak 19, Milekovi} 9, Jahi} 3, Dedi} 3, Begagi} 11, Pekez, Rizvi} 9, Avdi}, Kuzmi} 14, Merdanovi}, Jezilxi} 2. Trener: Ivica Mari} IGOKEA: \erasimovi} 9, Dozet, \urica, Na|feji 8, Rako~evi} 2, Vitkovac 5, ^ejs 12, Panti} 17, [utulovi}, Joksimovi} 5, Xejms 17, Harvi 12. Trener: Slobodan Klipa

(15:17, 14:29, 22:23, 11:15) Dvorana: Gradska u Vitezu Gledalaca: 400. Sudije: Aco Okuka (Kiseqak), Ernad Karovi}, Ivan Bili} (Zenica) VITEZ: Bla{kan, Raji}, ^erkez, Frqi} 7, Mlaki}, Smajlovi}, Ivankovi}, Kri`anovi} 14, [ero 12, Hajder 10, Palavra 14, Biogradlija. Trener: Josip Panxa. BORAC NEKTAR: To{i} 28, Adamovi} 7, Vrawe{ 14, Kostadinovi} 2, [turanovi} 6, Jagodi} Kurixa 10, Ivi}, Jocovi} 2, Raduki} 4, Lon~ar 4, Triki} 7. Trener: Drago Karali}.

Evrokup

Doma}ini ubjedqivi
MINHEN - Doma}e ekipe obiqe`ile su me~eve prvog kola Top 16 faze Evrokupa. Od sedam utakmica ~ak {est su zavr{ene pobjeda ma do ma }ih ti mo va, a jedini trijumf u gostima os tva rio je Ka ha sol iz Seviqe u Atini. Rezultati: Grupa I: Uniks Gran Kanarija 67:64, sino} su igra li: He mo farm - Cedevita. Grupa J: Ge tin gen - Le Man 75:71, Aris - Budivelnik 85:69, gru pa K: Es tu di jan tes - Nim burk 87:80, Ka ser ta - Ga la ta sa raj 81:76 (poslije produ`etka), grupa D: Panelinios - Kahasol 82:87 (poslije pro du `et ka), Be ne ton Alba 75:71.

Atlanta nanijela ~etvrti uzastopni poraz Majamiju

Xejms i Vejd slabi za Houkse
WUJORK - Ni po vra tak Lebrona Yejmsa, poslije tri utakmice pauze zbog povrede sko~nog zgloba lijeve noge, nije prekinuo seri ju od ~e ti ri po ra za Ma ja mi Hi ta, od ko jih je boqa bila Atlanta rezultatom 93:89 i to poslije produ`etka. Yej ms je u prvom me ~u po sli je se dam da na pa uze bio im pre si van i za biqe`io je 34 poena, deset skokova i sedam asistencija, ali je proma{io {ut za po bje du na is te ku ~et vrte ~et vrti ne pri re zul ta tu 77:77. Dvejn Vejd je pratio Yejmsa sa 27 poena, ali se i te ka ko osje tio izos ta nak tre }eg ~la na “Big 3” grupe Krisa Bo{a.

[ARLOT slavio protiv ^ikaga
Na dru goj stra ni kod Huo ksa predwa~i li su Yo Yon son i Yamal Kra ford sa 19 po ena, a odlu ~u ju }i ko{ postigao je Yonson 34 sekunde prije kraja produ`etka.

Lebron Xejms

FOTO: AGENCIJE

Ko {ar ka {i [ar lo ta po bi je di li su ^i ka go sa 83:82 i ostvarili drugu pobje du nad Bul si ma u posqedwih se dam da na. Bobketsi su prekinuli niz od tri poraza, a najefikasniji u timu bio je Di Yej Augustin sa 15 poena. U ekipi ^ikaga, koji je pre ki nuo niz od osam po bje da na do ma }em te re nu, na je fi ka sni ji je bio De rik Rouz sa 33 poena. On je u posqedwim tre nu ci ma utakmice proma{io {ut za pobjedu.

46 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Najnovija rang-lista FIVB

Viktor Troicki i Novak \okovi} igraju u tre}em kolu Australijen opena
FOTO: ROJTERS

Srbija napredovala
LOZANA - Na najnovijim rang-listama Me|unarodne odbojka{ke federacije (FIVB), mu{ka odbojka{ka reprezentacija Srbije zauzima tre}e mjesto na svijetu sa 149,5 bodova, dok je `enska reprezentacija Srbije na devetom mjestu sa 70 bodova. U konkurenciji odbojka{a, prva dva mjesta i daqe zauzimaju Brazil i Rusija sa 210, odnosno 156 poena. Na najnovijoj listi, me|u prvih 20 selekcija, najvi{e je napredovala ^e{ka za ~ak {est mjesta, dok je [panija popravila plasman za ~etiri pozicije. Napredak na rang-listi za jedno mjesto ostvarili su Srbija, Kuba i Wema~ka. U `enskoj konkurenciji prva tri mjesta i daqe zauzimaju Brazil (200), SAD (174) i Japan (143,5).

Uspjeh Srbina i Francuza

Prvi zajedni~ki trijumf Zimowi}a i Qodre
FOTO: AGENCIJE Viktor Troicki i Novak \okovi} Nenad Zimowi}

MEL BURN - Ne nad Zi mowi} i Mi{el Qodra ostvarili su prvu zajedni~ku pobjedu u karijeri i plasirali se u drugo kolo dublova na Australijen openu po{to su u prvom kolu bili boqi od Ju`noafrikanca Kevina Andersona i Rumuna Viktora Haneskua sa 6:3, 6:4. Wih dvojica }e u sqede}em kolu igrati protiv [panaca Pabla Anduhara i Danijela

Himeno Travera. [panski dubl je u prvom kolu pobijedio urugvajsko-argentinski par Pabla Kuevasa i Eduarda [vanka sa 7:6, 7:5. Bojana Jovanovski, poslije pobjede u singlu, nije uspjela da pro|e prvo kolo dublova. U paru sa Amerikankom Varvarom Lep~enko pora`ena je od japansko-kineskog dubla, Ki mi ko Da te-Krum/[u aj @ang sa 4:6, 4:6.

Viktor i ja smo igrali dvaput tokom posledwa tri-~etiri meseca. Ono {to mogu da ka`em da se stvarno nalazi u dobroj formi. Najpre je krajem 2010. osvojio svoj prvi ATP turnir, sada je igrao u finalu turnira u Sidneju, rekao \okovi}
MELBURN - Novak \okovi} i Viktor Troicki odmjeri}e snage u tre}em kolu otvo re nog prven stva Aus tralije u tenisu. Taj me~ na rasporedu je u petak ujutro po na{em vremenu. U drugom kolu \okovi} je sa vla dao Hrva ta Iva na Dodiga rezultatom 7:5, 6:7, 6:0, 6:2, dok je Troicki bio boqi od Francuza Nikolasa Ma hua sa 6:4, 6:2, 1:6, 6:3. Tre}i reket svijeta se mu~io u prva dva seta protiv motivi sa nog hrvat skog igra ~a, ali je u posqedwa dva prona{ao ri tam i obe zbi je dio mjesto u idu}em kolu. - Viktor i ja smo igrali dvaput tokom posledwa tri~etiri meseca. Ono {to mogu da ka `em da se stvar no nalazi u dobroj formi. Najpre je krajem 2010. osvojio svoj prvi ATP turnir, sada je
FOTO: AGENCIJE

{lager u Melburnu
igrao u fi na lu tur ni ra u Sidneju. Odli~no ga slu`i i ser vis. Po zna je mo se nas dvojica veoma, veoma dobro i iz Dejvis kupa, ali jo{ i od na{ih juniorskih dana. Zajedno smo odrasli igraju}i tenis i svakako da }e zbog toga obojici biti te{ko u tre}em kolu - rekao je \okovi}. Po~etak me~a protiv Dodiga nije ba{ odu{evio Novakove pristalice, ali je kasni je sve do {lo na pra vo mjesto.

Amerikanka boqa od ^ehiwe

DO SADA igrali sedam puta
- Te {ko je re }i {ta je bio ra zlog (za ta kav po ~e tak). Sve je u redu sa mnom, ali vas noge ponekad ne slu-

Venus ja~a od povrede
MELBURN - Ameri~ka teniserka Venus Vilijams plasirala se u tre}e kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu po{to je pobijedila ^ehiwu Sandru Zahlavovu sa 6:7, 6:0, 6:4. Vilijamsova je poslije prvog seta tra`ila qekarsku pomo} zbog povrede butine, ali se poslije toga vratila na teren i trijumfovala. Sedmostruka grend slem {ampionka nikada nije predala me~ u singlu na grend slem turnirima, iako je vri{tala zbog bolova. Rezultati drugog kola: K. Voznijacki - V. King 6:1, 6:0, @. Enan - E. Balta~a 6:1, 6:3, A. Rus - S. Kuzwecova 1:6, 4:6, A. Brianti - D. Cibulkova 1:6, 6:4, 2:6, A. Hlavackova - V. Azarenka 4:6, 4:6, V. Vilijams - S. Zahlavova 6:7, 6:0, 6:4, V. Manasieva M. Bartoli 3:6, 6:3, 6:0, R. Marino - F. Skjavone 3:6, 7:5, 7:9, V. Razano - M. [arapova 6:7, 3:6, K. Kanepi - @. Gerges 4:6, 6:3, 4:6, T. Pironkova - M. Nikulesku 4:6, 1:6, J. Vikmajer - A. Sevastova 4:6, 2:6, N. Li - E. Rodina 6:3, 6:2, J. Doki} - B. Zahlavova - Stricova 6:7, 1:6.

Navija~i
Srpski i hrvatski navija~i na ovogodi{wem Australijen openu posmatrali su me~ izme|u Novaka \okovi}a i Ivana Dodiga bez ve}ih incidenata, za razliku od prethodnih godina kada je u “Melburn Parku“ vladao pravi mali “rat” izme|u sukobqenih strana. Varnica nije bilo ni na terenu, po{to je i sam Novak bez ikakve euforije ispratio svaki dobijen gem ili set, a sli~no je bilo i na drugoj strani kod Dodiga. Navija~i se jesu ~uli i u jednom trenutku je izbila i mala ~arka na tribinama, a zanimqivo da su srpski navija~i ~ak i branili jednog Hrvata kojeg je obezbje|ewe `eqelo da izbaci sa “Hajsens arene“.

{aju najboqe. A po{to je ta~no da ne mo`ete tokom celog tur ni ra da bu de te u vrhunskoj formi, onda je mo`da i boqe {to se ova kav me~ desio na startu. Dobro je {to sam morao da igram maksimalno koncentrisano, naro~ito u prva dva seta, ali nisam se umorio. Na terenu se ose }am do bro, {to se i moglo primetiti u drugoj polo vi ni me ~a. Je dva ~e kam idu}i - dodao je \okovi}. Me~ tre}eg kola u Melburnu bi}e sedmi me|usobni \okovi}a i Troickog, koji je dobio samo prvi wihov duel 2007. godine u Umagu. Idu}ih {est susreta pripali su \okovi}u, osvaja~u Australijen opena iz 2008. godine. Troickom je sam plasman u tre}e kolo prvog grend slema sezone najve}i uspjeh na tom turniru.

Poraz srpskog tenisera u drugom kolu Australijen opena

[vajcarac mukom do tre}eg kola

Simon namu~io Federera
MELBURN - Branilac titu le na Aus tra li jen ope nu Royer Federer savladao je poslije mnogo muka Francuza @ila Simona sa 6:2, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Odavno jedan teniser nije toliko namu~io drugi reket planete, poslije Toma{a Berdiha 2009. godine, koliko je Simon to u~inio ju~e u Melburnu. Rezultati drugog kola: S. Stahovski - L. Kubot 6:3, 6:4, 6:4, T. Berdih - F. Kol{rajber 4:6, 6:2, 6:3, 6:4, F. Majer - K. Ni{ikori 4:6, 3:6, 6:0, 3:6, M. Fi{ - T. Robredo 6:1, 3:6, 3:6, 3:6, E. Rodik - I. Kunicin 7:6, 6:2, 6:3, B. Pair - I. Qubi~i} 3:6, 7:6, 4:6, 6:7, J. Tipsarevi} - F. Verdasko 6:2, 6:4, 4:6, 6:7, 0:6, N. Almagro - I. Andrejev 7:5, 2:6, 4:6, 7:6, 7:5, R. Hase - H. Monako 6:4, 6:4, 3:6, 6:2, A. Manarino - R. Gaske 3:6, 6:7, 4:6, A. Montawes - K. Malis 4:6, 0:6, 1:6, V. Troicki - N. Mau 6:4, 6:2, 1:6, 6:3, S. Vavrinka - G. Dimitrov 7:5, 6:3, 6:3, I. Dodig - N. \okovi} 5:7, 7:6, 0:6, 2:6, F. Gil G. Monfils 4:6, 3:6, 6:1, 2:6, @. Simon - R. Federer 2:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6.

Janko prokockao tri me~ lopte
MELBURN - Janko Tipsarevi} vodio je sa 2:0 u setovima i imao tri me~ lopte protiv devetog nosioca Australijen opena Fernanda Verdaska, ali je [panac nekako prona{ao put do tre}eg kola i na kraju slavio sa 2:6, 4:6, 6:4, 7:6, 6:0. Tipsarevi} je rekao da je bio potpuno iscrpqen u posqedwem se tu i da je igrao pogre{no, a sam me~ je trajao ne{to mawe od ~etiri ~asa. - Dr`ao sam se pla na, odli ~no sam kon tro li sao igru, a onda je on po~eo da poga|a. Umesto da ostanem na liniji, ja sam se povukao pa sam za svaki poen morao da tr~im - rekao je Tipsarevi}.

ME^ trajao mawe od ~etiri ~asa
Kada je izgubio ~etvrti set, srpski teniser jednostavno je ostao bez snage. - Nisam predao peti set, ne bih voleo da qudi steknu po gre {an uti sak. Bio sam is pra`wen, to tal no bez energije - dodao je Tipsarevi}.

Janko Tipsarevi}

Na drugoj strani [panac je bio pre za do voqan ovakvim ishodom me~a. - Uvi jek ka da do bi je te ovakav me~ na grend slemu to je veliki plus za samopouzdawe. Mislim da iz ovoga mo gu da pro fi ti ram - re kao je pre sre }ni [pa nac ko ji u tre }em ko lu igra pro tiv Ja pan ca Ke ija Ni {ikorija. Jedino u~e{}e Tipsarevi }a u tre }em ko lu os ta }e ono iz 2008. godine kada je odigrao triler u pet setova sa Royerom Fe de re rom i kada je vodio sa 2:1 u setovima (7:6, 6:7, 7:5, 1:6, 8:10).

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 47

Fudbaleri mrkowi}ke Slobode po~eli pripreme

FK Borac

Trener Nestorovi} poveo klub ka opstanku
Za sve nas u klubu danas je po~ela “operacija“ kako da sa~uvamo prvoliga{ki status. Ubije|en sam da imamo znawe i kvalitet da se na kraju {ampionata radujemo, rekao Nestorovi}

Muminovi} oti{ao
BAWALUKA - Vezista Milan Muminovi} i bawalu~ki Borac, jesewi prvak Premijer lige BiH, ju~e su sporazumno raskinuli ugovor. Tako Muminovi} slu `be no ni je vi{e igra~ “crveno-plavih“, me|u ko je je do {ao qetos pri je evropske utakmice protiv Lozane. Pomenuti fudbaler i Borac dogovorili su sporazumni raskid ugovora, pola godine prije wegovog isteka. Jo{ uvijek nije poznato gdje }e Muminovi} nastaviti karijeru. Na wegovu adresu stigle su ponude Leotara i zeni~kog ^elika, a i sarajevski Olimpik je izrazio `equ da dovede ovog igra~a. S. B.

FK Leotar

PI[E: SLOBODAN DAKI] slobodandakic@gmail.com

Rajovi} napustio “Police“
OPRAVDANO izostao Bojan Sladojevi}
TREBIWE - Iskusni napada~ Zoran Rajovi} i Fudbalski klub Leotar raskinuli su ju~e ugovor koji je va`io do qeta. Golgeter koji je igrao za Glasinac i Zriwski, a jedno vrijeme boravio i u nekoliko klubova u inostranstvu, imao je klauzulu u ugovoru da ranije napusti “Police“ u slu~aju primamqive ponude. - Bilo mi je lijepo u Trebiwu, ali u ovom momentu ne mogu da ka`em ime novog kluba. Sve }e se znati za nekoliko da na. Pos to je odre |e ne ponude, ali je najva`nije da povu~em pravi potez. Leotaru `elim sve najboqe u nastavku sezone - kazao je Rajovi}. S. B.

MRKOWI] GRAD Fu dba le ri mrkowi }ke Slo bo de, pod kon tro lom {efa stru~nog {taba Dar ka Nes to ro vi }a, po ~e li su ju~e pripreme za proqe}ni dio {ampionata, gdje je ciq op sta nak u Prvoj ligi. Na prozivku na stadionu “Lu ke“ oda zva lo se 29 fu dbalera, me|u kojima je {est novajlija. Rije~ je o golmanu Marku Reqi}u (Kozara, Gradi {ka), Sa {i Stje pi }u, Igoru Goli}u i Vladimiru Ranki}u (Rudar Prijedor), Vladanu Kujunyi}u (Ba nat, Zrewanin) i Vedranu Papovi}u (Drina, Zvornik). Na pro ziv ci je bio i Asmir Ma{i} (Krajina, Cazin), Zoran Blagojevi} (@upa) i El vir Han dan (Elektrobosna, Jajce) i ukoli ko za do voqe sa wima }e biti potpisan ugovor o saradwi. Fudbalerima i stru~nom {ta bu u ime upra ve klu ba obratio se predsjednik Boro Rudi}, po`elio im uspje{ne pri pre me i do bre rezultate, koji treba da obe-

Detaq s prozivke u Mrkowi} Gradu

FOTO: S. DAKI]

zbijede opstanak u Prvoj ligi Srpske.

NA OKUPQAWU 29 igra~a i {est poja~awa
- Pred svim strukturama u klubu je va`an zadatak da sa~uvamo prvoliga{ki status. Ubije|en sam u to, jer imamo kvalitetnu ekipu, a mi iz uprave obezbijedili smo op ti mal ne uslo ve za treninge i takmi~ewe ekipi - rekao je Rudi} i dodao da je siguran da }e Sloboda i u sqede}oj sezoni igrati u Prvoj ligi. [ef stru ~nog {ta ba Darko Nestorovi} bio je zadovoqan {to su se na pro-

zivku odazvali svi fudbaleri na koje ra~una u nastavku {ampionata. - Za sve nas u klubu danas je po ~e la “ope ra ci ja“ kako da sa~uvamo prvoliga{ki status. Ubije|en sam da imamo znawe i kvalitet da se na kraju {ampionata radujemo. Kompletne pripreme

obavi}emo na sportskim tere ni ma i u dvo ra ni u Mrkowi} Gra du, gdje ima mo optimalne uslove za trenirawe. Prvih pet dana radi}e mo je dnom dne vno na sta di onu, a po sli je to ga prelazimo na “o{triji“ re`im treninga, jer }emo trenirati dva puta dnevno. Uz

Igra~ki kadar
Radovan Ili}, Marko Reqi}, Dra`enko Mileti}, Senid Kula{, Nenad Vuji~i}, ^edomir ]ulim, Slobodan Bobar, Sini{a Radoja, Dragan Lazendi}, Sr|an Srdi}, Marko Te{i}, Sa{a \uranovi}, Milovan Travar, \or|e In|i}, Dalibor Vidovi}, Radenko Vasi}, Sr|an Gvero, Ogwen Topi}, Milorad Milanovi}, Sa{a Stjepi}, Igor Goli}, Bojan Sladojevi}, Vladimir Ranki}, Vladan Kujunxi}, Vedran Papovi}, Asmir Ma{i}, Zoran Blagojevi} i Elvir Handan.

treninge na igrali{tu “Luke“ radi}emo u teretani i spor tskoj dvo ra ni na sti cawu fizi~ke spreme - istakao je Nestorovi} i dodao da je planirano da se do po~et ka proqe }nog di je la {am pi ona ta odi gra osam kontrolnih utakmica. Di re ktor Goj ko \u ri} isti~e da je uprava kluba u potrazi za jo{ jednim kvalitetnim fudbalerom do 21 go di ne i da su u za vr{noj fazi pregovori i sa jednim iskusnim fudbalerom koji je igrao u inostranstvu. Nekim fu dba le ri ma bi }e za hvaqeno na sa radwi, a nekolicina }e biti ustupqena na “kaqewe“ Go ri ci iz [ipova.

Ugqevik

Trijumf “Sport vi`na“
UGQEVIK - Za vr{en je tradicionalni Memorijalni turnir u malom fudbalu “Vojvoda Mando“, a u finalnoj ve~e ri odi gra no je {est utakmica u kategorijama pjetli}a, mla|ih pionira, pionira, kadeta, juniora i seniora. Kod seniora “Sport vi`n“ iz Bijeqine je sa 4:3 pobijedio “Aj {op di zajn“ iz Ugqevika. U kategoriji pjetli}a pobijedila je ekipa FK Omladinac (Poto~ari), dok je prvoplasirani u kategoriji mla|ih pionira OO Bora~ke organizacije Lopare. U kategoriji pionira prvo mjesto pripalo je ekipi SDS iz Lopara. U konkurenciji kadeta u finalnoj utakmici pobijedila je ekipa “Skiler“ iz Bijeqine. Eki pa SRS RS iz Ugqevika bila je najboqa u kategoriji juniora.

U ekipu zvorni~ke Drine stiglo sedam novih igra~a za proqe}e u Premijer ligi

Nedostaje jo{ jedan {toper
ZVORNIK - Od po~etka pri pre ma eki pi Dri ne prikqu~ilo se sedam novih igra~a. U klub je stigla zvani~na potvrda da je Roberto Karvaqo prona{ao inostrani anga`man, pa je uprava pri mo ra na da u sqede }em periodu anga`uje jednog iskusnog {topera. Pored Nenada Ze~evi}a za Drinu su jo{ potpisali i Radan Muminovi}, Jasmin Jaranovi}, \or |e [u {a, Igor Le `a ji}, Mi lan Ga lin i Ale ksandar Vasi}. - Zadovoqan sam igra~ima koji su stigli u klub, jer smo se poja~ali u svim lini ja ma ti ma. Za sa da nam najve}i problem predstavqa odlazak Roberta Karvaqa, pa }e mo u sqede }ih ne ko li ko dana morati da anga`ujemo je dnog is ku snog {to pe ra, ~i me bi smo kom ple ti ra li igra~ki kadar. Ovu sedmicu radi}emo jedan trening, dok }emo u sqede}ih sedam dana imati dva treninga dnevno. Po~etkom februara otputova}emo na desetodnevne pripreme i vjerovatno zakazati prve kontrolne susrete. Do 26. februara i me~a protiv Budu}nosti imamo dovoqno vremena da se dobro spremimo i na proqe}e poka`emo da Drina zaslu`uje da se takmi~i u Premijer ligi BiH - rekao je Vojvodi}. Biv{i fudbaler Proletera iz Tesli}a Radan Mumi no vi} bi }e je dno od najve}ih poja~awa premijerliga{a iz Zvornika.

KARVAQO prona{ao inostrani anga`man
- Izu ze tno sam za do voqan prvim utiskom o Drini, a odli~no sam prihva}en kao i sve novajlije od strane saigra~a. Atmosfera na treningu je odli~na, {to je je dan od pre du slo va za us pjeh. Poznajem metode rada {efa stru~nog {taba i siguran sam da }emo biti jedna od najspremnijih ekipa prven stva. U Zvor nik sam do {ao da svo jim do brim igra ma po mo gnem klu bu da izbori opstanak - rekao je Muminovi}. D. G.

Poja~awe zvorni~kog premijerliga{a

FOTO: D. GAJI]

48 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Engleski FA kup

FOTO: AGENCIJE

Kolarov strijelac
LONDON - Premijerliga{i Man ~es ter Si ti, Vul ver hem pton i Stouk plasirali su se u ~etvrtu rundu FA Kupa poslije pobje da nad Les te rom, Donkasterom i Kar di fom u po novqenim me~evima. Man ~es ter Si ti je sa 4:2 sa vla dao Lester koji je pru`io sna`an otpor i bio u igri sve do 90. minuta kada je sjajnim udarcem Aleksandar Kolarov rije{io me~. Vulvsi su sa druge strane deklasirali Donkaster sa 5:0, a Nenad Milija{ nije bio u protokolu za ovaj me~. Tek poslije produ`etaka Stouk Siti je eliminisao Kardif sa 2:0 golovima Yonatana Voltersa. Rezultati i strijelci: Man~ester Siti - Lester 4:2 (Tevez 15, Vijera 37, Yonson 38, Kolarov 90 - Galaher 19p, Dajer 83), Vulverhempton - Donkaster 5:0 (Fle~er 5, Mujangi Bia 61, Dojl 66, Yarvis 74, Yons 90), Kardif Stouk Siti 0:0, 0:2 poslije produ`etaka (Volters 91, 115). Sino} su igrali Lids i Arsenal.

[panski Kup kraqa

Ubjedqiva Seviqa
MADRID - Fudbaleri Seviqe ubjedqivo su pobijedili Viqareal sa 3:0 i ukupnim rezultatom 6:3 (prvi me~ 3:3) plasirali se u polufinale {panskog Kupa kraqa. Branilac trofeja je ve} u sedmom minutu preko Renata poveo protiv “`ute podmornice“, a sve je bilo rije{eno po~etkom drugog poluvremena po sli je go lo va Ka nu tea i Aleksisa. Dva revan{a ~etvrtfinala igrana su sino}, a sastali su se Deportivo i Almerija, te Betis i Barselona. Ve~eras je na programu posqedwi duel, gradski derbi u Madridu izme|u Atletika i Reala, a pobjednik ovog duela }e u polufinalu igrati protiv Seviqe. Rezultat i strijelci: Seviqa - Viqareal 3:0 (Renato 7, Kanute 47, Aleksis 50).
@erard Ulije i Daren Bent

Rekordan transfer napada~a u istoriji tima iz Birmingema

Ovaj 26-godi{wi igra~ potpisao je ugovor sa timom iz Zapadnog Midlendsa do juna 2015. godine
BIRMINGEM - Napada~ Daren Bent pre{ao je iz Sanderlenda u Aston Vilu za 24 miliona funti {to je rekordan transfer u istoriji tima iz Birmingema. Ovaj 26-godi{wi Bent potpisao je ugovor sa timom iz Zapadnog Midlendsa do juna 2015. godine. Povremeni reprezentativac Engleske ro|en je u Londonu, karijeru je po~eo u Ip svi ~u, a po tom je igrao za ^arlton i Totenhem prije nego {to je 2009. stigao na stadion “Svjetlosti“. Bent bi za Aston Vilu, koja ima ogromnih problema u napadu ove sezone, mogao da debituje ve} u subotu u duelu sa Man~ester Sitijem. Vila je do neo~ekivanog transfera stigla po{to je poboq{ala prvobitnu po nu du od 18 mi li ona funti, a sa 24 je za duplo oboren prethodni rekord od 12 mi li ona fun ti ko li ko je izno sio tran sfer Yej msa Milnera iz Wukasla 2008. godine. On je izjedna~en 2009. godine kada je na “Vila Park“ iz Midlzbroa stigao Stjuart Dauning. Sanderlend je tako na svom najboqem strijelcu zaradio 14 miliona funti jer ga je za deset kupio od Totenhema 2008.

Bent u Aston Vili
PLA]EN 24 miliona funti
- Aston Vila je ogroman klub, ~im sam ~uo da se raspituju za mene `elio sam da pre|em. Ve li ~i na klu ba i istorija su glavni razlozi mog dolaska. Ovdje igra nekoliko vrhunskih igra~a, a sa menayerom i vlasnikom kluba sam razgovarao o ambicijama. Po no sam sam {to sam dio ovoga - rekao je Bent. Sa druge strane, trener Sanderlenda Stiv Brus bio je nezadovoqan gubitkom svog napada~a. - Ve li ko je ra zo ~a rawe {to je Daren odlu~io da mu je budu}nost daleko od Sanderlenda i saigra~a, na{i navija~i i klub imaju svako pravo da se osje}aju napu{tenim. Posebno je lo{ period u kojem je oti{ao sa obzirom da smo po ~e li da na pre du je mo ka boqoj poziciji. Svi su podr`avali Darena, ali on nije bio svoj i nije bio dobar koli ko mo `e na tre nin zi ma prethodnih sedmica, sada razumijem za{to - istakao je Brus. Prije nekoliko dana Aston Vilu je poja~ao i Kamerunac @an Makun.

Italijanski kup

Napoli ide daqe
RIM - Fudbaleri Napolija plasirali su se u ~etvrtfinale Kupa Italije pobjedom nad Bolowom sa 2:1. Doma}i tim je bez Edisona Kavanija ve} u 23. minutu vodio sa 2:0 golovima Jebde i Lavecija. U desetom minutu drugog dijela Me|iorini je iz penala smawio na kona~nih 2:1. Sino} su igrana dva me~a osmine finala, Sampdorija Udineze i Roma - Lacio, dok Milan ve~eras do~ekuje Bari. Plasman me|u osam najboqih klubova u Kupu Italije ranije su obez bije di li Par ma, Pa ler mo, Ju ven tus i In ter. Rezultat i strijelci: Napoli - Bolowa 2:1 (Jebda 9, Laveci 23 - Me|iorini 56 penal).

Utakmice
Daren Bent je za Sanderlend odigrao 63 utakmice i postigao 36 golova, dok je u cijeloj karijeri na 362 me~a 153 puta bio strijelac. Sedam puta je nosio dres reprezentacije Engleske i postigao je jedan pogodak.

Argentinac prona{ao klub

Simeone trener Katanije

Biv{i legendarni napada~ Man~estera se vra}a

Kantona direktor Kosmosa
FOTO: AGENCIJE Dijego Simeone FOTO: AGENCIJE

KATANIJA - Nekada{wi reprezentativac Argentine Dijego Simeone imenovan je za trenera italijanskog fudbalskog prvoliga{a Katani je, sa mo dan po sli je smijene Marka \anpaola. Uprava kluba sa Sicilije potpisala je sa 41-godi{wim Simeoneom ugovor do qeta 2012. godine. Mladi stru~wak ve} je napravio zavidnu trenersku karijeru, po{to je po zavr{etku igra~ke trenirao

argentinske klubove Rasing, Estudijantes, River Platu i San Lorenco. Rad na Siciliji bi}e mu prvi trenerski posao u Evropi, u kojoj je igrao za italijanske prvoliga{e Milan, Inter i Lacio kao i za {panski Atletiko iz Madrida. Katanija se na tabeli Serije A trenutno nalazi na 15. mjestu sa samo tri boda vi{e od timova koji su u zoni ispadawa.

WUJORK - Ame ri ~ki fudbalski klub Wujork Kosmos iza brao je za no vog sportskog direktora ne ka da{weg re pre zen ta tiv ca Francuske i prvotimca Man~ester junajteda Erika Kantonu. Uprava kluba iz Wujorka precizirala je da }e 45-godi{wi Kantona biti zadu`en za anga`ovawe igra~a. - Po~astvovan sam {to }u se pridru`iti legendarnom wujor{kom Kosmosu. To je ~udesan projekat. Kosmos je jak klub, lijepo napravqen, sa ve li kom is to ri jom. Re kao bih ~ak da je neka vrsta mje{avine fudbala i umjetnosti - rekao je Kantona, koji se povukao iz fudbala 1997. go-

Dres tog kluba nosili su i fudbaleri sa ovih prostora poput Vladimira Bogi}evi}a i Ivana Buqana. Prvi ~ovjek Kosmosa Pol Kemzli odu{evqen je time {to je Kan to na pri hva tio ponudu Kosmosa.

Erik Kantona

PELE po~asni predsjednik kluba
stadionom, uvjereni da }e usko ro zai gra ti u ame ri ~koj profesionalnoj MLS ligi. Za Kosmos su svojevremeno igra le naj ve }e fu dbal ske zvijezde poput Pelea, koji je sa da po ~a sni pred sje dnik klu ba, za tim Bo bi ja Mu ra, Franca Bekenbauer, Euzebia. - Prije tri godine, kada mi se rodila ideja o velikom povratku Kosmosa, pomislio sam da bi jedna takva ikona kao {to je Erik Kanto na do bro do {ao ovom ciqu. Zaista sam uzbu|en, on je jedan od mojih heroja - istakao je Kemzli.

dine kada mu je istekao ugovor sa Man~ester junajtedom, a pomo}nik na novom radnom mjestu bi}e mu biv{i reprezentativac SAD Kobi Yons. Po sli je ga {ewa klu ba 1985, Wujork Kosmos je obnovio rad pro{le godine i ~elni ci su u po tra zi za

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 49

Nastavqeno su|ewe kladioni~arskoj mafiji u Bohumu

[apina optu`io Nojvila
Wema~ki “Bild“ pi{e kako je [apina naveo da je Nojvil 3. septembra pro{le godine bio spreman da pomogne da namjesti prijateqsku utakmicu svoga biv{eg kluba Borusije Menhengladbah protiv Alena

Uspje{an debi Prosine~kog

Zvezda boqa od Zete
GOLUBOVCI - Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Zetu sa 2:0 u prvoj zimskoj provjeri, ujedno debitantskom nastupu Roberta Prosine~kog na mjestu trenera “crveno-bijelih“. Pred prepunim tribinama stadiona u Golubovcima, na kojima se okupilo oko 3.500 gledalaca, stri jelci za Crvenu zvezdu bili su Darko Lazovi} u 56. minutu i Nikola Igwatijevi} u sudijskoj nadoknadi vremena. Brazilac Evandro je, iako jo{ uvijek ne potpuno spreman, pokazao da ima kvalitet, a tokom svog nastupa dva puta je rivalima proturio loptu kroz noge i jednom probao udarac sa distance. Crvena zvezda je igrala sa samo jednim klasi~nim napada~em Andrijom Kalu|erovi}em, ali je ekipa bila prili~no ofanzivno opredijeqena po{to su u zavr{nicama akcija u~estvovala bar po ~etvorica igra~a, uz Kalu|erovi}a naj~e{ }e Mar ko Ve {o vi}, Ogwen Koroman i Evandro. Prosine~ki je na teren izveo sqede}i sastav: Stamen ko vi}, To {i}, Adi, Reqi}, Ninkov, Isah, Milovanovi}, Koroman, Evandro, Ve{ovi} i Kalu|erovi}. Od drugog poluvremena igrali su, uz To{i}a koji je ostao od startera, jo{ i Bajkovi}, Igwatijevi}, Lazovi}, Bini}, \or|evi}, Kadu, Perovi}, Mijailovi} i Srni}. Crvena zvezda sqede}i me~ igra 23. januara u Nik{i}u protiv Sutjeske.

FOTO: AGENCIJE

BO HUM - Ber lin ski Hrvat Ante [apina nastavio je svjedo~ewe na su|ewu za namje{tawe utakmica na su du u Bo hu mu, a ovaj put “uperio je prst“ u biv{eg wema~kog reprezentativca Olivera Nojvila. Wema ~ki “Bild“ pi {e kako je [apina naveo da je Nojvil 3. septembra pro{le godine bio spreman da pomogne namje{tawe prijateqske utakmice svoga biv{eg kluba Borusije Menhengladbah pro-

Oliver Nojvil

tiv Alena. [apinin saradnik Mario Cvrtak navodno je preko svoga turskog prijateqa, koji li~no poznaje Nojvila, saznao da se nekada{wi napada~ ~esto kladi i da je u velikim dugovima. Zbog toga

Novo Pani}
Prilikom pro{log svjedo~ewa Ante [apina je rekao da je sudiji iz BiH Novi Pani}u dao 40.000 evra kako bi namjestio kvalifikacionu utakmicu za Svjetsko prvenstvo izme|u Lihten{tajna i Finske. On je rekao da je od Pani}a tra`io da oba gola budu postignuta u drugom poluvremenu {to se i desilo na tom me~u koji je zavr{en rezultatom 1:1.

je navodno pristao da nagovori dvojicu bekova Borusije da, za cijenu izme|u 10.000 i 15.000 evra, manipuli{u isho dom spo me nu tog dvo bo ja. [apina je potvrdio kako ponu du ni je pri hva tio jer je Bo ru si ja wegov omiqeni klub, a i iznosi koje bi morao platiti fudbalerima su mu bili previsoki. Nojvil, koji je nedavno okon~ao karijeru u Arminiji, sve je demantovao. - To je potpuna besmislica, tu`i}u onoga ko je to rekao. Ni kad u kla di oni ci

nisam ulagao vi{e od 50 evra. La` je da sam upao u dugove zbog kla|ewa - rekao je Nojvil “Bildu“.

NIJEMAC demantovao optu`be
U nas tav ku svje do ~ewa [apina se jo{ jednom dotakao Nojvila i potvrdio je kako je upra vo on to kom Svjetskog prvenstva 2006. godine dao informaciju kladioni ~a ri ma da je wema ~ki selektor Jirgen Klinsman naredio kapitenu Mihaelu

Balaku da uvijek prepusti suparniku po~etni udarac na utakmici. Klinsman je to demantovao, a i “Bild“ navodi kako se radi o potpunoj besmislici jer jo{ od 1997. vrijedi pravilo prema kojem kapiten, koji dobije pravo izbora poslije bacawa nov~i}a, mo`e birati iskqu~ivo stranu, a prvi udarac se automatski dodjequje ekipi “pora`enoj“ u bacawu nov~i}a. Nojvil je za wema~ku reprezentaciju odigrao 69 utakmica i pri tom postigao deset golova.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Suswe`ica i snijeg
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Subotica

Obla~no sa snijegom
U RS bi}e obla~no i hladnije vrijeme sa swe`nim padavinama. Nakratko na sjeveru, sjeveroistoku i istoku ki{a, koja }e pre}i u suswe`icu, a zatim i u snijeg. Na jugu ki{a, koja povremeno mo`e biti i pquskovitog karaktera, te mjestimi~no i obilnija. U no}i se o~ekuje nastavak swe`nih padavina i daqe pove}awe swe`nog pokriva~a. Duva}e slab do umjeren, sjeverni vjetar, a u ju`nim predjelima zemqe slab do umjeren, ju`ni i jugozapadni. Jutarwa temperatura vazduha od -3 na zapadu i u vi{im krajevima, do 5 na jugu. Dnevna temperatura vazduha u ve}ini krajeva od -1 do 3, na jugu 7, poslijepodne pad temperature, posebno u planinama do -7 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e preovla|ivati obla~no vrijeme sa ki{om i mogu}im pquskovima, dok }e u nekim krajevima padati i snijeg. Minimalne dnevne temperature kreta}e se od 5 na planinama, a u ostalim krajevima od -2 do 0, a maksimalne od 0 na planinama, u ostalim krajevima od 3 do 6 stepeni Celzijusa.

Maks. Min.

Beograd
3 oC 0 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Maks. Min.

Bawaluka
3 oC -1 oC
Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 3 13 0 8 3 2 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 4 7 6 0 2 13 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 1 9 0 0 0 2 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 1 10 7 -3 0 -2

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

50 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film 12.00 Bilo jednom u Teksasu, film 14.00 Robinzon Kruso, serija 15.00 Najboqe godine, serija 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.00 23.30 Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Robinzon Kruso, serija Bri`, film Vijesti Wen najboqi potez, film Info kanal

Gospodari pejntbola

1320
RTRS

Uloge: Kejr O’Donel, Kajl Vels, Mi{el Bort Re`ija: Tim Tomasino

Plavi grom

0000
PINK BH

Uloge: Roj [eider, Voren Outs, Kendi Klard Re`ija: Xon Bedem

"Plavi grom" je specijalno opremqen helikopter za policijske potrebe smirivawa nereda na ulicama. Tvorci `ele da demonstriraju wegove mogu}nosti u gradu i obu~avaju policijskog pilota Frenka Marfija da upravqawa s wim. Ali izme|u pilota konstruktora i Frenka sijevaju varnice i netrpeqivost raste. Frenk }e posumwati da "Plavi grom" nije samo ono {to su konstruktori objelodanili.

Fox Crime
6.50 Metlok 7.30 Brojevi 8.20 Wujor{ki plavci 9.10 Distrikt 9.50 Odjeqewe 10.40 Bouns 11.30 Medijum 12.20 Rexenesis 13.00 Brojevi 13.50 Wujor{ki plavci 14.40 Distrikt 15.30 Bouns 16.10 Medijum 17.00 Odjeqewe 17.40 [ark 18.30 Rexenesis 19.10 Bjekstvo iz zatvora 20.00 Brojevi 20.40 Medijum 21.30 Aerodrom 22.20 Putnik 23.10 Bouns 23.50 Zlo~ina~ki umovi 0.40 Bjekstvo iz zatvora 1.20 Rexenesis 2.00 Gotti 15.50 16.40 17.30 18.00 18.50 19.30 20.20 20.50 21.10 22.00 22.50 23.10 0.00 0.50 1.40 Porodi~na praksa Uvod u anatomiju Ko je Samanta Ru`na Beti Svi gradona~elnikovi qudi Doktor Haus Razvedeni Gari Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova [apat duhova Ko je Samanta Doktor Haus, serija Porodi~na praksa Svi gradona~elnikovi qudi Ko `iv ko mrtav

Tod Yarvis je problemati~an tinejyer i jedino u`iva u uzbudqivim izazovima pejntbola. Ali i to zadovoqstvo mu je pomu}eno, jer suparni~ki tim preozbiqno shvata igru i ne bira na~in da pobijedi Toda i wegove drugare. Kada se u gradu organizuje turnir, Tod to smatra kao pravu {ansu za revan{. Nije lako pobijediti, pa Tod mora da presko~i sve prepreke, prevazi|e sam sebe, ali i da se suo~i sa pojavom misterioznog stranca. Ovo je inspirativna pri~a o tome koliko je porodica va`na u `ivotu, o vrijednostima prijateqstva i o snazi kolektiva.

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.30 9.40 9.50 9.50 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 13.20 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.30 23.00 0.20 1.50 2.40 3.00 3.30 4.00 4.30 Jutarwi program Vijesti Nodi, crtani film Mala princeza, crtani film Mimo i ^arli, crtani film Svijet divqine Miniskule Tajne rata Karmelita, serija Dnevnik Zapjevajmo pjesme stare Zdravqe je lijek Gospodari pejntbola, film Vijesti Dolina sunca, serija Re.publika Srpska danas Karmelita, serija Koncert ansambla “Kolo“ Mala princeza, crtani film Upitnik Moj biznis Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni [etwa sa pra~ovjekom Krug vladi~anske panagije - patrijarh Gavrilo Dnevnik Srbi narod koji nestaje Gospodari pejntbola, film Koncert ansambla “Kolo“ Heroji i fenomeni Dnevnik Re.publika [etwa sa pra~ovjekom Srbi narod koji nestaje

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Crtani film 8.35 Nezaboravne biblijske pri~e 9.40 UMS 10.00 Novosti 10.20 Kradqivac srca, serija 11.00 Grom u raju, serija 12.00 Novosti 12.10 Film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Bela la|a, serija 17.10 Kradqivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 20.00 Jelena, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 23.00 Riko{et, film 0.30 Satelitski program 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.50 13.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.40 0.00 0.50 1.40

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija U zdravom tijelu Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Gastronomad Kasl, serija Pokemon heroji, crtani film Vijesti SAT Vijesti Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija Raspakivawe Vijesti Naju`i krug, film Dnevnik Kasl, serija Sjaj trulog novca, serija Malo ubistvo u porodici 3, film UNHCR - Povratak: Kosovo Vijesti Sasvim prirodno

RTS 2
5.50 Koncert za dobro jutro 6.50 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 [umska {kola, crtani film 7.35 Pepa prase 7.50 Olivija, crtani film 8.00 Mile, crtani film 8.40 Aleks, crtani film 8.50 [kolski program 10.00 Igraj fudbal budi sre}an 10.30 U svijetu 11.00 Emisija iz ekologije 11.30 Put oko svijeta 12.00 Muzika 13.00 Trezor 14.00 [kolski program 15.30 Sportski program 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Uzbuna 17.00 Bardovi teatra 17.50 Odbojka: Vojvodina - Partizan 19.10 Mile, crtani film 19.30 Aleks, crtani film 19.50 Metropolis 20.20 Rukomet: Srbija - Rumunija 22.00 O~ajne doma}ice 22.40 Kontekst 23.10 Mjera za muziku 23.40 Pasija svetog kneza Lazara 1.00 Trezor 2.00 Rukomet: Srbija - Rumunija 3.30 Odbojka: Vojvodina - Partizan 4.40 Pasija svetog kneza Lazara

Fox Life
6.40 Ko `iv ko mrtav 7.30 O~ajne doma}ice 9.00 Kako sam upoznao va{u majku 9.30 Doktor Haus 10.00 Porodi~na praksa 11.00 Ko `iv ko mrtav 11.50 Ru`na Beti 12.40 Razvedeni Gari 13.00 Kako sam upoznao va{u majku 13.30 O~ajne doma}ice 14.10 O~ajne doma}ice 15.00 Ko `iv ko mrtav

6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 11.05 Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Otvoreno 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija

Radio RS

19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Higijena `ivota 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

3.30 3.50 4.30

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 51

Bri`

21

00

B92

Uloge: Kolin Farel, Ralf Fajns, Brendan Glison Re`ija: Martin Mekdona

Nesta{na Keti

Nova
6.40 Na{i najboqi dani, serija 7.30 Gospodin Magu, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Graditeq Bob, crtani film 8.30 Rori, crtani film 9.30 Slomqena strijela, serija 10.20 Gumu{, serija 11.50 Asi, serija 13.00 In magazin 13.50 Zauvijek zaqubqeni, serija 14.40 Slomqeno srce, serija 15.40 Najboqe godine, serija 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.10 23.30 1.00 2.40 3.10 4.00 5.00 Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija Provjereno Vijesti Ubistvo u Orijent ekspresu, film Pobjesweli Maks 2, film Vjerovali ili ne, serija Na rubu zakona, serija Ezo TV Ubistvo u Orijent ekspresu, film

15

40

HRT 2

Uloge: Alison Pil, Megan Folous, Marta Barns, Kevin Veteli Re`ija: Stejsi Stjuart Kartis

Poslije obavqenog te{kog zadatka u Londonu, dvojica pla}enih ubica Rej i Ken po nare|ewu svog {efa Harija sklawaju se u belgijski grad Bri`. ^ekaju}i daqa Harijeva uputstva, wih dvojica provode vrijeme kao obi~ni turisti, koji su do{li na bo`i}ne i novogodi{we praznike u ovaj prelijepi sredwovjekovni gradi}. I dok Reja progawaju sje}awa na krvoproli}e sa wihovog posqedweg zadatka, Ken sasvim mirno obilazi zamkove, crkve i dru`i se sa ostalim turistima. Usput na sve na~ine poku{ava da ubijedi Reja da mu se pridru`i, pa tako wih dvojica po~iwu zajedno da izlaze. I ba{ kada obojica po~iwu da u`ivaju u svom `ivotu u Bri`u, Ken dobije zadatak od {efa da ubije Reja.

Keti Kar najstarije je dijete u porodici dr Filipa Kara. Djeca rastu bez majke, koja je prerano umrla, a o wima se brine stroga teta Izi. Keti, bistra i temperamentna djevoj~ica na pragu odrastawa, nesta{na je i `ivahna, pa teta Izi zada je naj vi {e mu ke. Po sli je je dnog nes ta {lu ka otac i te ta odlu ~e da mo ra u in ter nat. A tu posqedwu smicualicu pripremila je sa svojim najboqim prijateqem Nedom u dobroj namjeri: da raketama do~ekaju dolazak dugo o~ekivane ro|ake Helen. Vatromet }e zavr{iti bez posqedica, a budu}i da se Helen razveselila vatrenom do~eku, Keti lak{e podnosi odluku o internatu.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Kliford Hrana i vino Ti si moja sudbina serija Rebelde, serija Vijesti Op~iweni, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Ti si moja sudbina serija Hrana i vino 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 Op~iweni, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Stav Novosti Posqedwi izlaz za Bruklin, film 1.00 Astrologija 2.30 Planina Broukbek, film 6.00 RTS

PINK BH
6.00 Bra}a po materi, film 8.00 Udri mu{ki 9.00 Dje~ije interaktivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina, serija 12.00 Info Top 12.10 Siti 12.20 Sajnfeld, serija 13.00 Dvor 14.00 Info Top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Info Top 18.20 Qubav u zale|u, serija 19.10 Siti 19.20 Kuku Vasa, serija 20.00 Dvor 21.00 Zabraweni forum 23.00 Dvor 0.00 Plavi grom, film 2.00 Siti 2.10 Gold ekspres

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.10 Ozi Bu, crtani film 9.15 Robot Robi, crtani film 9.30 Mini {kola 9.40 Bakine pri~e 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa, r. 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Retrovizor 12.40 Otka~ena kamera 13.10 Mini portreti slikara 13.40 Gastro kutak 14.10 Vijesti 14.20 Gorko-slatko, serija 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozi Bu, crtani film 15.10 Frenderi u BiH 15.20 101 nesta{luk, serija 16.00 Samo za zabavu 16.30 Putevi zdravqa 17.00 Gorko-slatko, serija 17.30 Sve u svemu 18.40 Du{ko Dugou{ko, crtani film 18.50 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Putomanija 21.00 Qudi sa Medisona, serija 21.50 Vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure 23.50 Qudi sa Medisona, serija

HRT 1
6.00 Religijski program 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 @ivot u Africi, serija 10.00 Vijesti 10.10 Iz pti~je perspektive 11.00 Kod Ane 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera, serija 14.00 Vijesti 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Moja porodica, serija 15.20 Dok. program 16.00 Hrvatska u`ivo 16.50 Vijesti 17.20 Osmi kat 18.10 Kod Ane 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.30 Dnevnik 20.00 1 protiv 100 21.00 @ivot ide daqe, serija 21.50 Pola ure kulture 22.30 Dnevnik 23.10 Putovima rijeke Amazon 0.10 Kraqevi, serija 0.50 Ksena - princeza ratnica, serija 1.40 Dragi Xon, serija 2.00 Moja porodica, serija 2.30 Dva i po mu{karca, serija 2.50 @ivot ide daqe, serija 3.40 Dok. program 4.10 Pola ure kulture 4.40 Opra {ou 5.20 Osmi kat

OBN
6.40 Ajron Men 7.00 Ogi i `ohari 7.20 Xoni Test 8.00 Metajets 8.10 Gusarska akademija 8.50 Ludo srce, serija 9.50 Kulinarski {ou 10.20 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.10 Sto za 4 11.50 Info 12.10 Na{a mala klinika, serija 13.00 Skrivena kamera 14.10 Moja desna ruka 15.20 Gumu{, serija 16.40 Info 16.50 Kulinarski {ou 17.20 Sto za 4 17.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Info 19.00 Smackdown 19.50 Gumu{, serija 21.10 Biseri 22.10 Moja desna ruka 23.00 Zakon bra}e, serija 0.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 0.50 Plejbojeve djevojke 1.40 Najseksi `ene svijeta 2.10 Info 2.30 Biseri 3.00 Info 3.50 Rat bendova 5.20 Info 5.40 ^uvari planete

HRT 2
6.20 More qubavi, serija 7.00 Ku}ni svemirci, crtani film 7.20 Gladijatorska akademija, crtani film 7.50 Mala TV 8.20 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 8.50 [kolski program 9.30 Paulino qeto, serija 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 13.10 Erik Klepton i Stivi Vinvud 14.10 Mala TV 14.40 [kolski program 15.30 @upanijska panorama 15.40 Nesta{na Keti, film 17.10 Koko Bil, crtani film 17.30 Hana Montana, serija 17.50 Dva i po mu{karca, serija 18.10 Puna ku}a Raftera, serija 19.00 Planeta drve}a 19.30 Hit dana 19.50 Rukomet: Hrvatska - Danska 22.20 To~kovi, film 23.50 Nesta{na Keti, film 1.20 Muzika

RTL
5.00 An|eo i |avo, serija 6.30 Dva glupa psa, crtani film 6.50 Ritam zona 7.50 Bibin svijet, serija 9.30 Magazin 10.10 Ve~era za pet 11.20 1001 no}, serija 12.00 Ezel, serija 12.50 Klon, serija 14.30 An|eo i |avo, serija 16.00 Pod istim krovom, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 23.10 0.00 0.10 1.00 1.40 2.40 3.30 Rejmond, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Doma}ice, serija Kosti, serija Astro {ou Put osvete, serija Zaboravqeni slu~aj, serija

ATV
8.00 Jutarwi program 9.00 Timi, crtani film 9.10 Ajron Kid, crtani film 9.30 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.20 Ben Ten, film 10.50 Vinks, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke ninxa ratnici 14.30 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.20 0.20 1.00 Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Kulinarski qetopis Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija Ispuni mi `equ Vijesti Srce qeta, film Seks i grad, serija Sport centar

Luda planeta

U 14. po redu izboru najpo`eqnijih slavnih tijela, koji su sproveli poznati hirurzi sa Beverli Hilsa, doktori Ri~ard Fleming i Tobi Majer otkrili su da wihove klijentkiwe najvi{e `ele da imaju tijelo kao @izel Bundhen, a klijenti kao Mark Volberg. Poslije dugo vremena An|elina Yoli prestala je da bude vlasnica najpo`eqnijih usana, a titulu je preuzela Skarlet Johanson. Ve}ina `eli da ima kosu poput Tejlor Svift, o~i Ane Hedevej, nos kao Natali Portman, te ko`u Ejmi Adams.

Dr Tobi Majer je objasnio i da je u novije vrijeme trend da qudi `ele da izgledaju {to prirodnije. Stoga ni ne ~udi da je na drugom mjestu najpo`eqnijih tijela Yenifer Aniston, koja oduvijek weguje prirodan izgled. Upravo su urednici magazina “Allure“ od “prirodne qepotice“ napravili foto{opiranu lutku, koja }e u februaru krasiti naslovnu stranu popularnog ~asopisa. Yenifer je obu~ena u bijelu svilenu piyamu, ispod koje se naziru grudi, a iako seksi, kao i obi~no, izgleda gotovo neprepoznatqivo. Naime, weno lice je toliko foto{opirano da se uop{te

ne mo`e razaznati je li na fotografiji 40-godi{wa glumica ili neka mlada manekenka. Sama Aniston odu{evqena je transformacijom koju je do`ivjela na snimawu. - Pogledajte me! Ne pri~am o biv{em mu`u, ne nosim maskaru i dobijam frizuru koja me lansirala u zvjezdani svijet. To je sasvim nova Aniston! - izjavila je Yen, te dodala da je “frizura Rej~el iz ’Prijateqa’ bila najru`nija frizura koju je ikada imala“.

Uhap{ena pijana sova

U wema~kom gradu Forhajm policija je sovu koja se teturala po ulici odnijela kod lokalnog stru~waka, koji je i ranije lije~io ptice u alkoholisanom stawu, prenosi Srna. Policija je “uhapsila“ sovu koja se teturala, a kapci su joj bili pritvoreni. Nedaleko od we prona|ene su dvije fla{ice rakije poslije ~ega je ustanovqeno da je ptica pijana. ^im se otrijezni, ptica }e biti pu{tena na slobodu.

[vercovao kostur

Kiparski sve{tenik uhap{en je na gr~kom aerodromu kad mu je u rutinskom pregledu me|u prtqagom prona|en kostur ~asne sestre. Kako je tvrdio, `elio je kostur svetice odnijeti u manastir u kojem slu`i. Sve{tenik je poslije saslu{awa pu{ten na slobodu, te ga o~ekuje su|ewe za kra|u i oskvrwivawe mrtvih. Tako|e, suspendovan je sa svih du`nosti, potvrdila je policija.

Ku~er: Seks bez obaveza normalna stvar
Suprug Demi Mur, koji je nedavno bio optu`en za ne vjer stvo, obja snio je ka ko tre ba pogledati istini u o~i i prihvatiti neke ~iwenice o seksu. E{ton Ku~er otvoreno je pro go vo rio o se ksu ka ko bi pro mo vi sao svoj no vi film “No Strin gs Attached“. - Ovaj film nas podsje}a da treba da prestanemo da se pona{amo kao da se seks bez obaveza ne doga|a. Moramo biti realni kada gledamo kakve su moderne veze - rekao je E{ton za HollywoodNews.com. No, priznao je i da nije potpuno izgubio nadu te da nije sve ba{ tako. - Moja najmla|a k}erka Talula nedavno je bila na sastanku s momkom. Dopratio je ku}i i pona{ao se ba{ kako treba. Tako da mi to daje nadu - izjavio je glumac. Ina ~e, Ku ~e ra je ne da vno je dna vr{wakiwa Demine k}erke optu`ila da su imali aferu.

Najve}a lopta u Srbiji

NEKAD BILO... ti ameri~ki re`iser Dejvid Lin~ roPozna

Ro|en Dejvid Lin~

|en je na dana{wi dan 1946. godine u Montani. Filmovi Dejvida Lin~a su karakteristi~ni po nadrealisti~kom pristupu, odnosno specifi~nom aran`manu sekvenci, na granici sna i jave, koji se ~esto preklapaju, tako da je te{ko razdvojiti realno od irealnog. Muzika u wegovim filmovima je veoma pa`qivo izabrana. Sam Lin~ kada govori o svom stvarala{tvu defini{e ga kao intuitivno istra`ivawe na{eg “drugog ja”, na{ih snova, strahovawa i predrasuda, koji nisu o~igledni na prvi pogled. Iskustvo u jednoj violentnoj ~etvrti Filadelfije inspiri{e wegov prvi dugometra`ni film 1977. godine, pod naslovom “Eraserhead“, koji se od trenutka prikazivawa u bioskopima ubrzo pretvorio u kultni film qubiteqa andergraund i alternativne kinematografije.

POSQEDWA
O srpskom predstavniku Evrovizije odlu~uju Kova~evi
Kornelije, Aleksandra i Kristina Kova~ bi}e autori pjesama koje }e se ove godine takmi~iti na izboru srpskog predstavnika za Pjesmu Evrovizije, saop{tio je RTS, a izbor }e biti odr`an 26. februara, u 21 ~as. Za razliku od pro{logodi{weg, ove godine takmi~i}e se tri kompozitora, svako sa svojom pjesmom i izvo|a~em, a publika }e, kao i pro{le godine, SMS glasawem odabrati pobjednika. - Ovo }e biti neka vrsta porodi~nog nadmetawa. Ova tri autora bave se razli~itim vrstama muzike i o~ekujemo da }e pjesme koje pripremaju biti razli~ite. Oni me|usobno ne}e sara|ivati pri izradi pjesama i pridr`ava}e se svih pravila zdrave konkurencije - ka`u u RTS-u. Radio-televizija Srbije je odabrala ove autore na osnovu wihovog dosada{weg rada i postignutih profesionalnih uspjeha, kako kod nas tako i u inostranstvu.

Kamenorezac Dragan \uri~i} iz Ma~vanskog Beloti}a u Srbiji kod Bogati}a izradio je najve}u fudbalsku loptu te{ku 220 kilograma i pre~nika 90 centimetara, javila je Srna. Loptu je od najfinijeg kamena pravio punih pet godina, a namijewena je za ukrasne fontane u velikim sportskim objektima. U toku je izrada postoqa fontane, a loptu }e okretati mlaz vode iz za~u|uju}e male pumpe.

dodatak za kladioni~are:

kvote, tabele, statistike, prognoze...
FOTO: AGENCIJE

Borusija D - [tutgart

DERBI KOLA

1.55 3.60 4.50

Stefano Keloci ([tutgart) i Lukas Barios (Borusija D.)

Derbi sedmice: Wema~ka Bundesliga: Borusija Dortmund - [tutgart, subota (15.30 ~asova)

Lagano
Genk - Kortrijk Palermo - Bre{a Seviqa - Levante Fjorentina - Le}e Venlo - PSV 1 (1,40) 1 (1,45) 1 (1,40) 1 (1,45) 2 (1,40)

Realno
Anderleht - Standard Hofenhajm - Sent Pauli Everton - Vest Hem Gent - Lokeren Fejnord - De Graf{ap 1 (1,65) 1 (1,55) 1 (1,55) 1 (1,70) 1 (1,60) Bari - Napoli

Rizi~no
2 (1,95) 2 (1,95) 1 (1,95) 1 (1,95) 1 (1,75) Borusija M. - Bajer Lens - Kaen Parma - Katanija Invernes - Hamilton

Izazovno
Aston Vila - Man~ester S. Saragosa - Deportivo Frajburg - Nirberg Udineze - Inter Herakles - AZ Alkmar 2 (2,00) 1 (2,05) 1 (2,00) 2 (2,10) 2 (2,00)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

5.76

10.78

25.30

34.44

2 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE TIKET

Engleska Premijer liga, 24. kolo

Tabela
1. Man~ester j. 2. Man~ester S. 3. Arsenal 4. ^elzi 5. Totenhem 6. Sanderlend 7. Bolton 8. Stouk 9. Wukasl 10. Blekpul 11. Blekburn 12. Everton 13. Liverpul 14. VBA 15. Fulam 16. Birmingem 17. Aston vila 18. Vigan 20. Vest Hem 21 23 22 22 22 23 23 22 22 21 23 22 22 22 22 20 22 22 23 12 13 13 11 10 8 7 9 8 8 8 5 7 7 4 4 5 4 6 4 8 6 4 5 6 10 9 3 5 4 4 11 5 4 11 10 7 10 3 8 0 4 5 6 5 5 7 10 9 9 11 6 10 11 7 6 10 8 13 11 43:19 37:19 45:22 38:19 31:25 26:23 34:31 28:26 35:32 31:36 29:37 25:27 27:31 29:41 23:25 20:25 24:39 19:34 24:38 22:41 45 45 43 38 37 34 30 30 29 28 28 26 26 25 23 23 22 22 21 20

19. Vulverhempton 22

DERBI KOLA Siti Aston Vila - Man~ester

Pro{lo kolo
^elzi - Blekburn 2:0, Man~ester Siti - Vulverhempton 4:3, Stouk - Bolton 2:0, VBA - Blekpul 3:2, Vigan - Fulam 1:1, Vest Hem - Arsenal 0:3, Birmingem - Aston Vila 1:1, Sanderlend - Wukasl 1:1, Liverpul - Everton 2:2, Totenhem - Man~ester junajted 0:0. Parovi
FOTO: AGENCIJE

3.85 3.35 1.90
Gabrijel Agbonlahor (Aston Vila) i Xoulijan Leskot (Man~ester Siti)

Na{ tip 13.45 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 18.30 17.00 21.00 Vulverhempton - Liverpul Everton - Vest Hem Arsenal - Vigan Fulam - Stouk Blekpul - Sanderlend Man~ester junajted - Birmingem Wukasl - Totenhem Aston vila - Man~ester Siti Blekburn - VBA Bolton - ^elzi 0-2 1 1 0-2 H2 1 3+ H2 1 2

Fudbaleri @erara Ulijea do~ekuju na “Vila parku“ najbogatiji klub na svijetu i nadaju se povoqnom ishodu protiv “gra|ana“
Aston Vila igra lo{e ove se zo ne, ali naj boqe igre pokazuju protiv najja~ih rivala. Tako su do sada uspjeli da “otkinu“ bodove favorizovanom ^elziju, a i u os ta lim uta kmi ca ma pro tiv ve li ka na bi li su, ako ni{ta, onda dostojan rival. U lo {oj for mi su Ga brijel Agbonlahor i E{li Jang, ali oni na svakom me~u mogu eksplodirati i zagor ~a ti `i vot ri va li ma. Man~ester Siti je u dobroj formi, u utorak su lako savla da li Les ter u Ku pu, a prve nac u dre su “gra |a na“ postigao je reprezentativac Srbije Aleksandar Kolarov. I u ovoj utakmici ~eta Roberta Man}inija je favorit i ako budu igrali kako znaju, vjerovatno }e do}i do pobjede. No vo te {ko gos to vawe ~eka ^elzi, a ovaj put protivnik je Bol ton, ko ji igra odli~no ove sezone. Doma}i igraju “na gol vi{e“ i bi}e zanimqivo vidjeti kako }e se sna}i protiv ~vrste odbra ne ^el zi ja. Bra ni slav Ivanovi} je bio ~ovjek odluke u posqedwoj utakmici, a sada je najavio da `eli da ostane u ^elziju i tako bar nakratko prekine spekulacije o wegovom transferu. Zanimqivo }e biti i u Wukaslu, gdje gostuje Totenhem, a o~e ku je se otvo re na utakmica sa puno golova. Nikola @igi} sa Birmingemom gostuje na “Teatru snova“ i te{ko je o~ekivati da se ku}i vrate nepora`e-

22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 23.1. 24.1.

ni. Man~ester junajted poslije remija sa Totenhemom ima imperativ pobjede ukoliko `eli da ostane na vode}oj poziciji na tabeli. Lake bodove trebalo bi da zabiqe`i Arsenal kome u

goste dolazi Vigan. Izabranici Arsena Vengera jednosta vno mo ra ju po bi je di ti i nastaviti trku sa Man~esterom koji ima utakmicu mawe i dva boda vi{e u odnosu na “tobyije“.

Premijer liga
1. Seltik 2. Renxers 3. Harts 4. Kilmarnok 5. Invernes 6. Madervel 7. Dandi 8. St. Xonson 9. Aberdin 10. Hibernijan 11. St. Miren 12. Hamilton 21 18 19 20 21 20 17 19 20 20 20 19 15 14 12 9 7 7 6 6 6 4 4 2 4 2 3 4 7 4 6 4 2 4 4 6 2 2 4 7 7 9 5 9 12 12 12 11 45:14 43:19 33:15 33:22 30:26 24:25 20:23 14:26 21:38 21:35 17:35 12:35 49 44 39 31 28 25 24 22 20 16 16 12

[kotska Premijer liga, 23. kolo

Srca do~ekuju Renxerse
Ve li ki der bi 23. ko la igra se u su bo tu. Har ts je trenutno u odli~noj formi i do ~e ku je Glaz gov Renyer se koji su prosuli sve {to su gradili prvih petnaestak kola i sada moraju da igraju maksimalno kako bi ostali u trci sa Seltikom. Istina, Renyersi imaju tri utakmice mawe u odnosu na Seltik, ali i pet bodova mawe. Ono {to nikako ne ide na ruku Hartsu je tradicija me|usobnih me~e va, od posqedwih de set Renyers je dobio osam, a samo jednom su se radovali igra~i Hartsa, uz jedan nerije{en re zul tat. O~e ku je se tvrda utakmica, a prednost ipak ima ju Renyer si ko ji ima ju kvalitetniji sastav. Po sli je se ri je po bje da Seltik je preuzeo vo|stvo na tabeli i ne `ele ga uskoro ispustiti. Na “Seltik park“ do la zi Aber din ko ji je u posqedwe vrijeme zna~ajno popravio formu i nalazi se u sredini tabele, iako su jedno vri je me bi li pre tposqedwa eki pa li ge. Seltik je apsolutni favorit u ovoj utakmici, a uz pobjedu savjetujemo i 4+. Poslije doma}eg poraza od Seltika, Hibernijan ide na gos to vawe Ma der ve lu.

Pro{lo kolo
Madervel - Invernes 0:0, Renxers - Hamilton 4:0, Kilmarnok - Sent Xonston 1:1, Aberdin - Sent Miren 2:0, Hibernijan Seltik 0:3, utakmica Dandi - Harts je odgo|ena. Parovi 22. 01. 22. 01. 22. 01. 22. 01. 22. 01. 22. 01. 13.45 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 Harts - Renxers Seltik - Aberdin Kilmarnok - Dandi Invernes - Hamilton Madervel - Hibernijan St. Xonson - St. Miren Na{ tip H2 1 H2 1 1 1

Harts - Renxers

KOLA DERBI KOLA DERBI

Li Mekaloh (Renxers)

FOTO: AGENCIJE

4.20 3.35 1.80

Ovo je utakmica ekipa koje ne znaju za slavqe po pet kola i bi}e zanimqivo vidjeti ko }e pre ki nu ti lo {u seriju rezultata. U ovom trenutku ipak je Madervel bli`i pobjedi, jer Hibernijan igra vrlo lo{u sezonu, naj-

lo{iju u posqedwih desetak godina. Lijepu priliku za novo slavqe imaju fudbaleri Invernesa koji do~ekuju najslabiju ekipu lige Hamilton, iako se ni Invernes ne mo`e pohvaliti dobrom formom.

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 20. januar 2011. 3

Italijanska Serija A, 21. kolo

"Stara dama" u \enovi
Juventus sa srpskim reprezentativcem Milo{em Krasi}em gostuje Sampdoriji, Inter Dejana Stankovi}a Udinezeu. Milan i Napoli protiv “davqenika“ ]ezene i Barija Tabela
1. Milan 2. Napoli 3. Lacio 4. Roma 5. Juventus 6. Inter 7. Palermo 8. Udineze 9. Kaqari 10. Sampdorija 11. Fjorentina 12. Bolowa 13. Kjevo 14. \enova 15. Parma 16. Katanija 17. ]ezena 18. Le}e 19. Bre{a 20. Bari 20 20 20 20 20 18 20 20 20 19 19 20 20 19 20 20 19 20 20 20 12 11 11 10 9 9 9 9 7 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 7 5 4 3 5 8 6 7 8 5 7 7 4 4 3 5 3 5 5 5 4 4 7 8 8 5 7 7 7 8 8 8 10 11 12 12 35:18 30:20 26:18 28:24 35:25 29:17 33:25 31:27 24:19 20:18 20:20 20:28 20:22 15:19 19:25 18:25 13:22 19:37 17:26 13:30 41 37 37 35 34 32 31 30 26 26 24 24 23 23 22 22 19 19 18 14

Na “~izmi“ je ovog vikenda na programu 21. kolo. Prethodno je donijelo remi trenutnog lidera na tabeli, fu dba le ra Mi la na, u gostima protiv Le}ea 1:1. Taj kiks “rosonera“ nije is ko ris tio prvi pra ti lac Napoli, koji je imao lijepu priliku da se pribli`i lideru. Na svom “San Paolu“ ni su us pje li da sa vla da ju Fjorentinu na{eg Sini{e Mihajlovi}a i ostalo je po~etnih 0:0, a bodom su svakako mnogo zadovoqniji gosti iz Firence. Me~ Napolija i Fjorentine skupo je ko{tao defanzivca doma}ih \anluku Grava, kojem su poslije suda ra sa Ade mom Qaji }em popucali ligamenti koqena, tako da je za wega sezona zavr{ena. Bez Grava u 21. kolu Napolitanci putuju u goste Bariju, koji je prikovan za dno tabele i te{ko da mo`e da pomrsi ra~une ekipama iz vrha. I vode}i Milan ponovo ima me~ sa ekipom sa dna, ali ovaj put na “San Siru” do-

Parovi 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 23.1. 23.1. 23.1. 23.1. 23.1. 23.1. 18.00 18.00 18.00 20.45 12.30 15.00 15.00 15.00 15.00 20.45 Kjevo - \enova Palermo - Bre{a Parma - Katanija Roma - Kaqari Udineze - Inter Bari - Napoli Bolowa - Lacio Fjorentina - Le}e Sampdorija - Juventus Milan - ]ezena

Na{ tip 1H 1 H 1 2 H2 H2 1 H2 1

Milo{ Krasi}, Juventus (lijevo)

FOTO: AGENCIJE

DERBI KOLA Sampdorija - Juventus

2.70 3.00 2.65

~ekuju ]ezenu i sve sem pobjede crveno-crnih je vi {e od izne na |ewa. La cio je za do voqno trqao ruke poslije 20. ko la jer se po bje dom nad Sam pdo ri jom od 1:0 u Rimu izjedna~io po broju bodova sa Nopo li jem. I je dni i dru gi sa da ima ju po

37. Lacio sada gostuje u Bolowi ko ja je po ra `e na od Intera sa ~ak 4:1, nalazi se na 12. poziciji i nema pravo na kiks na doma}em terenu uko li ko `e li da os ta ne u eliti. Aktu el ni prvak In ter gostuje u Udinama kod Udinezea koji je u pro{lom kolu kao gost savladao \enovu sa

visokih 4:2. Juventus na{eg Mi lo {a Kra si }a pu tu je u \enovu na noge Sampdoriji. Iako su slavili protiv Barija 2:1 i tako prekinuli seriju lo{ih rezultata, “Juve” ipak ne igra na o~ekivanom nivou, imaju dosta problema sa po vre da ma na pa da ~a, pa ne ri je {en re zul tat ne bi bio iznena|ewe.

Pro{lo kolo
Le}e - Milan 1:1, Bre{a - Parma 2:0, Katanija - Kjevo 1:1, ]ezena - Roma 0:1, \enova - Udineze 2:4, Juventus - Bari 2:1, Lacio - Sampdorija 1:0, Kaqari - Palermo 3:1, Inter - Bolowa 4:1, Napoli - Fjorentina 0:0.

Wema~ka Bundesliga, 19. kolo

"\avoli" gosti "Alijanc arene"
Bajern je u 18. kolu, uprkos vo|stvu, igrao nerije{eno protiv Volfsburga 1:1 i ti me jo{ vi {e umawio {an se da od bra ni ti tu lu. Trenutno zaostaju 16 bodova za liderom. Bavarci su sre}ni zbog toga {to povreda Fran ka Ri be ri ja ni je ozbiqnije prirode. Francu-

Tabela
1. Borusija D. 2. Hanover 3. Majnc 4. Bajer L. 5. Bajern 6. Frajburg 7. Hamburg 8. Ajntraht 9. Hofenhajm 10. Kajzerslautern 11. [alke 12. Ninberg 13. Verder 14. Volfsburg 15. St. Pauli 16. Keln 17. [tutgart 18. Borusija M. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 11 11 9 8 9 8 8 6 6 6 6 6 4 5 4 4 3 1 1 0 6 6 2 3 2 7 4 4 4 4 8 3 4 3 4 2 6 7 3 4 7 7 8 5 8 8 8 8 6 10 10 11 11 42:11 28:27 30:20 36:28 32:21 27:27 28:28 24:24 33:24 28:28 25:25 22:29 25:36 25:26 18:32 19:34 33:35 27:47 46 34 33 33 30 29 27 26 25 22 22 22 22 20 18 16 15 13

zu ipak predstoji pauza od oko dvi je se dmi ce. U Min hen im u okvi ru 19. ko la sti `e ne ugo dni Kaj zer sla utern. Tre ner tima sa “Alijanc arene” Luj van Gal bio je bijesan poslije remija u pro{lom koju, a sada }e morati da zbije redove i da bez Riberija savladaju nepredvidivi Kajzerslautern. Lider wema~ke Bundeslige, Borusija iz Dortmunda, nastavila je tamo gdje je stala u prvom dijelu prvenstva. Bi lo im je do voqno {est minuta da slave u premijernoj utakmici 18. kola protiv Bajera 3:1. Sada }e ugostiti [tutgart, koji je sa 15 osvojenih bodova preParovi 23. kola 21.1. 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 22.1. 23.1. 23.1. 20.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 18.30 15.30 17.30

DERBI KOLA Hanover - [alke

1.50 4.00 6.35
tposqedwi klub Bundeslige. Klub iz grada “mercedesa” ne ma vi {e pra va na kiks, a gos to vawe li de ru ipak nije prava prilika da se upi{u bodovi spasa. Hanover je nastavio sa odli~nim partijama i u drugom di je lu se zo ne. Eki pa trenera Mirka Slomke slaNa{ tip

Frenk Riberi, Bajren

FOTO: AGENCIJE

Pro{lo kolo
Kajzerslautern - Keln 1:1, Ajntraht - Hanover 0:3, [alke Hamburger 0:1, Verder - Hofenhajm 2:1, Nirnberg - Borusija M. 0:1, St. Pauli - Frajburg 2:2, [tutgart - Majnc 1:0, Volfsburg - Bajern 1:1, Bajer L. - Borusija D. 1:3.

Hamburg - Ajntraht Bajern - Kajzerslautern Borusija D. - [tutgart Frajburg - Nirnberg Hanover - [alke Majnc - Volfsburg Keln - Verder Borusija M. - Bajer L. Hofenhajm - St. Pauli

1H 1 1 1 H2 1 2 2 1

vila je protiv Ajntrahta sa 3:0 pro biv {i se na dru gu poziciju na tabeli. Hanover ima sa da 34 bo da, 12 mawe od lidera Borusije iz Dor tmun da i u ovom ko lu do ~e ku je [al ke, ko ji u prvom di je lu se zo ne ni je igrao kako se od wega o~ekuje. Pro {lo go di{wi {am pion, ekipa Volfsburga, nalazi se na 14. poziciji, sada

gos tu ju kod Maj nca oslabqeni za prvu zvijezdu tima napada~a Edina Yeku, koji je ve} debitovao za svoj novi klub u engleskoj Premijer ligi. Dok je jedna Borusija na vrhu, druga je na dnu. Ona iz Menhengladbaha je sa 13 bodova na 18. mjestu i do~eka}e Bajer iz Leverku ze na. “Aspi rinyije” bi ovaj susret trebalo lako da rije{e u svoju korist.

4 ~etvrtak, 20. januar 2011. GLAS SRPSKE TIKET

[panska Primera liga, 20. kolo
Madri|ani moraju pobijediti Majorku, jer su u pro{lom kolu kiksali protiv Almerije i Barselona im je odmakla na ~e tiri boda prednosti

Re al ne ma pra vo na kiks
Tabela
1. Barselona 2. Real Madrid 3. Viqareal 4. Valensija 5. Espawol 6. Atletik M. 7. Atletik B. 8. Hetafe 9. Majorka 10. Seviqa 11. Real Sosijedad 12. Herkules 13. Deportivo 14. Rasing S. 15. Osasuna 16. Malaga 17. Sporting H. 18. Saragosa 19. Levante 20. Almerija 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 15 12 11 11 9 9 8 8 8 8 6 5 5 4 5 3 3 4 2 1 3 3 4 1 3 2 3 3 2 1 4 6 5 6 2 7 7 3 8 1 1 4 4 7 7 8 8 8 9 10 9 8 9 9 12 9 9 12 9 61:11 47:17 38:20 29:20 25:25 31:23 29:31 28:29 23:24 26:31 29:31 22:28 15:26 15:26 17:25 24:41 17:27 17:32 19:30 17:32 52 48 39 37 34 30 29 27 27 26 25 22 21 20 18 17 16 16 15 14

Parovi 22. 1. 22. 1. 22. 1. 23. 1. 23. 1. 23. 1. 23. 1. 23. 1. 23. 1. 24. 1. 18.00 20.00 22.00 17.00 17.00 17.00 17.00 19.00 21.00 21.00 Seviqa - Levante Barselona - Rasing Valensija - Malaga Almerija - Osasuna Hetafe - Espawol Sporting H - Atetiko M. Saragosa - Deportivo Real Madrid - Majorka Viqareal - Real Sosijedad Atletik B - Herkules

Na{ tip 1 1 1 1 1 2 1 1, 3+ 1 1

DERBI KOLA

Real Madrid - Majorka

Pro{lo kolo

1.45 4.00 6.50
Pablo Kendros (Majorka) i Kristijano Ronaldo (Real Madrid)
FOTO: AGENCIJE

Remijem u pro{lom kolu protiv Almerije, Real Madrid je izgubio jo{ dva boda i sada za najqu}im rivalom Barselonom zaostaje ~etiri boda. U 20. kolu u goste im dolazi Majorka, ekipa koja je u pro{losti ~esto znala namu~iti “kraqevski klub“ i nerijetko

odnijeti bodove sa “Santijago Bernabeua“. Izabranici @ozea Muriwa moraju do}i do pobjede uprkos povredama koje ih mu~e. Naime, od napada~a samo je Karim Benzema u potpunosti zdrav, a ovih dana procurila je informacija da Real `eli napada~a Man~ester sitija Karlosa Teveza. Treba o~ekivati

otvorenu utakmicu sa puno golova u kojoj bi Real trebao do}i do nove pobjede. Barselona ve} godinama igra najqep{i fudbal, a ove sezone su postigli ~ak 61 pogodak na 19 utakmica u prvenstvu i osvojili ~ak 52 boda. Na “Nou Kamp“ sti`e Rasing Santander i vjerovatno }e biti zadovoqni

ukoliko se ku}i vrate sa {to mawe primqenih pogodaka, a o nekom pozitivnom rezultatu vjerovatno i ne razmi{qaju. Valensija do~ekuje silno poja~anu Malagu, kojoj se poja~awa jo{ nisu po~ela ispla}ivati. Trebala bi biti otvorena utakmica u kojoj }e obje ekipe igrati napada~ki.

Atletiko Madrid - Majorka 3:0, Barselona - Malaga 4:1, Almerija - Real Madrid 1:1, Valensija - Deportivo 2:0, Seviqa - Espawol 1:2, Atletik Bilbao - Rasing 2:1, Hetafe Real Sosijedad 0:4, Sporting Hihon - Herkules 2:0, Viqareal - Osasuna 4:2, Saragosa - Levante 1:0.

Poslije katastrofalnog po~etka sezone Seviqa je u{la u formu i po~ela postizati rezultate kakvi se od we i o~ekuju. U ovom kolu na “Ramon San~ez Pishuain“ stadionu dolazi Levante i doma}i se nadaju novoj pobjedi koja bi ih

dovela do mjesta koja vode u evrokupove. Atletiko iz Madrida gostuje slaba{nom Hihonu i ima lijepu priliku da kona~no trijumfuje u gostima i bar malo popravi utisak poslije lo{ih igara ove sezone.

Tabela
1. Porto 2. Benfika 3. Sporting 4. V. Gimarae{ 5. Nacional 6. Braga 7. Beira Mar 8. U. Leirija 9. Maritimo 10. Olhanen{e 11. P. Fereira 12. Akademika 13. V. Setubal 14. Rio Ave 15. Portimonen{e 16. Naval 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 14 12 8 7 7 7 5 6 4 4 4 5 4 3 2 2 2 0 4 4 4 2 8 3 7 7 7 4 4 5 3 2 0 4 4 5 5 7 3 6 5 5 5 7 8 8 10 12 39:7 31:14 24:17 21:19 15:15 29:21 20:18 15:19 18:16 12:14 15:20 20:26 14:24 15:22 15:30 10:31 44 36 28 25 25 23 23 21 19 19 19 19 16 14 9 8

Portugalija, Zon Sagre{ liga, 17. kolo

'

Ovog vi ken da u por tu gal skom {am pi ona tu na programu je 17. kolo. Trenu-

"Orlovi" prele}u Nacional
tni lider i po svoj prilici budu}i {ampion Porta igra u gos ti ma pro tiv Be ire Mar, ko ja se na la zi u sredini tabele i ekipa je koja je polovinu me ~e va do sa da{weg dijela prvenstva odigrala nerije{eno. U pro {lom ko lu Porto je na svom “Dragao“ stadionu savladao Naval 3:1, a Beira Mar je u gostima bila boqa od Leirije 3:0. Najve}i rival Porta ekipa Benfike do~eka}e Nacional koji se bori za gorwi dio ta be le. Ben fi ka ima 36 bo do va osam mawe od lidera, a u prethodnom kolu u gostima su savla da li Aka de mi ku 1:0. Tre}eplasirani tim i jedan od velikih timova portugalskog fu dba la Spor ting gostuje kod Maritima, koji bo do ve ugla vnom skupqa na doma}em terenu. Posqedwi prven stveni susret Sporting je odigrao kod ku}e protiv Pako{ Fereire, od koje je pora`en 2:3. Sa 25 osvojenih bodova Vi-

Parovi 22. 1. 22. 1. 22. 1. 22. 1. 22. 1. 22. 1. 22. 1. 24. 1. 17.00 17.00 18.00 18.00 20.15 21.00 22.15 21.15 P. Fereira - U. Leirija Olhanen{e - Akademika Braga - V. Setubal Rio Ave - V. Gimarae{ Beira Mar - Porto Naval - Portimonen{e Benfika - Nacional Maritimo - Sporting

Na{ tip 1, 1H 1H 1 H2 2 1H 1 2, H2

to ri ja Gi ma ra e{ je na ~etvrtoj poziciji i ima tri bo da mawe od Sportinga ko ji mu je gla vni kon ku rent za tre }u poziciju. U subotu od 18 ~a so va gos tu ju kod Rio Avea, koji im i pored doma}eg terena ne bi trebalo da pravi velike probleme. Derbi za ~eqa ta be le igra ju posqedwoplasirani Naval i pre tposqedwi Por ti mo nen{e. Od ovog susreta ne treba o~ekivati ni{ta posebno, jer su obje ekipe ~ini se ve} napustile elitni rang takmi~ewa. Preporu~ujemo igru na malo golova.
DERBI KOLA

Benfika - Nacional

Pro{lo kolo
Akademika - Benfika 0:1, Porto - Naval 3:1, U. Leirija Beira Mar 0:3, Nacional - Rio Ave 1:0, V. Setubal - Maritimo 2:4, Sporting - P. Fereira 2:3, V. Gimerae{ - Olhanen{e 1:0, Portimonen{e - Braga 0:3.

Oskar Kardozo (Benfika)

FOTO: AGENCIJE

1.25 4.50 8.10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful