Puterea cuvintelor Cuvântul este puterea prin care noi creem sau distrugem.

Cuvântul este darul care vine direct de la Dumnezeu. La început a fost cuvântul i cuvântul era la Dumnezeu i Dumnezeu era cuvântul. Dac Dumnezeu a creat lumea dup chipul i asem narea Lui, înseamn c omul a c p tat puterea de a creea ca i Dumnezeu. Noi avem puterea de a crea i aceast putere este a a de mare, încât tot ceea ce credem se poate transforma pentru noi în realitate. Noi ne cream pe noi în ine i devenim ceea ce credem c suntem. Cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima i de a comunica, de a gândi i de a crea evenimentele din via a noastr . Cuvântul e cea mai puternic unealt pe care o are omul. Cuvântul reprezint manifestarea fiin ei noastre spirituale, scânteia divin din interiorul nostru. Cuvântul nostru poate crea cel mai frumos vis i realitate, dar poate i s distrug tot ce exist în jurul nostru. De aceea, folosirea gre it a cuvântului creeaz iadul pe p mânt. Orice putere creatoare folosit r u, nepotrivit, poate deveni putere distructiv . Cuvântul nostru este magie pur , iar folosirea lui gre it poate deveni magie neagr . Cuvâtul vorbit sau scris este atât de puternic încât un simplu cuvânt poate schimba o via sau poate distruge vie ile a milioane de oameni. Un cuvânt negativ poate fi un blestem, iar adesea oamenii folosesc cuvântul la fel ca magicienii, blestemându-se

Bârfa a devenit o forma curent de comunicare în societatea uman . invidia sau ura. gelozia. dac el va asculta aceste cuvinte i va fi de accord cu ele se va putea îmboln vi. . Dintre toate armele de distrugere pe care le-a inventat omul. Bârfa e un act de magie neagr i este foarte rea. dar noi îl folosim i împotriva noastr . De exemplu. ne distruge fizic i spiritual. deoarece este otrav pur . Cel mai adesea folosim cuvântul pentru a ne împr tia emo iile noastre otr vite. Bârfa. de multe ori f r s ne d m seama de acest lucru. dac ne întâlnim cu un prieten i îi spunem: ³ai o paloare pe fa care se întâlne te numai la oamenii bolnavi´. Aceast practic a devenit cea mai rea dintre toate formele de magie i a fost numit bârf .am gândit.incon tient unii pe al ii. pentru a ne exprima furia. Bârfa i gândurile urâte pe care le genereaz reprezint un frecvent traumatism aplicat omului la care ne. Noi îi blestem m adeseori pe al ii prin p rerile care le exprim m. desi pare atat de inofensiva. cea mai teribil i mai puternic este cuvântul nepotrivit care poate s distrug f r s lase urme. socotind c aceasta este o modalitate normal de comunicare. Cu to ii am înv at cum s bârfim acceptând bârfa altora. Oamenii care au un nivel ridicat de spiritualitate sunt foarte rezisten i la blesteme si la undele mentale ale altora. ne altereaz i scurteaz via a. Cuvântul e cel mai pre ios i mai puternic dar pe care îl are umanitatea. Noi ne atac m în permanen prin cuvinte i ne omorâm unul pe altul în mod sistematic. Aceasta e puterea cuvântului. fiindc în permanen ne ruineaz sufletul i trupul.

. Întreaga lume poate s bârfeasc în leg tur cu noi. Dac cineva ne trimite în mod inten ionat o emo ie otr vit . În cuvinte se afl puterea i energia create de gândire. îmi cade p rul. nu voi reusi«etc. ea nu ne va afecta. gândurilor i cuvintelor noastre. adic de frecven a lor joas sau înalt . De aceea. Gândul e o energie pur . îmb trânesc. sunt prost. dup care ele se întorc la noi tot atât de sigur ca atunci când le-am emis. este bine ca la capul patului în care dormim s nu inem c r i care relateaz despre nefericiri. În ziua în care omul va în elege c are puterea de a. La fel se întâmpl i în cazul cuvintelor scrise. crime etc. noi materializ m aceste cuvinte în realitatea noastr sau mai bine zis împotriva noastr . Când omul nu accept emo ia otr vit aceasta se întoarce asupra celui care a trimis-o i-l afecteaz direct. nu dam crezare. important este s în elegem ce este cuvântul i ce putere are el. pân ce îmbr i eaz întregul univers. ne pot face r u sau bine. Astfel. S ne ferim mintea de gândurile rele despre ceilal i i s ne asum m întreaga responsabilitate asupra sentimentelor. De aceea. violen e.i schimba via a prin cuvintele create de gândire. dar noi nu o lu m la modul personal.De cele mai multe ori noi cream o otrav emo ional proprie prin folosirea unor cuvinte ca: sunt gras. care nu moare niciodat . vom deveni imuni la bârfe. Gândurile i cuvintele sunt ni te transmisii energetice care în func ie de înc rc tura lor. atinge maturitatea. îns dac noi nu punem la suflet. Gândul i cuvântul pun în mi care vibra iile ce se propag în cercuri din ce în ce mai mari. nu voi fi niciodat perfect.

invidie i de r zbunare. st ri deprimante. Dac urâm pe cineva din adâncul inimii i trimetem spre el gânduri negative putem contribui la distrugerea lui ceea ce este un mare p cat înaintea Domnului. Ei trimit gânduri pozitive spre cel bolnav i prin acestea se produce vindecarea. e benefic ca omul s utilizeze numai cuvinte de înalt vibra ie. Fiecare cuvânt atrage o energie asupra celui care îl exprim i energia e în raport cu vibra ia cuvântului. Noi putem influen a în mod subtil pe cei afla i în preajma noastr . avem co maruri. comportamente bizare i violente. Cuvintele sunt c r ile noastre de vizit în plan subtil. prin energia pozitiv sau negativ pe care o emitem. Cuvintele pot vindeca Iubirea e cuvântul care se apropie foarte mult de cuvântul Dumnezeu ca influen vibratorie i se cunoasc mii de vindec ri. cu atât cel care le utilizeaz e un spirit evoluat. afectând într-o m sur foarte mare organismul uman. Orice boal cunoscut cedeaz locul puterii sau puterii iubirii pe care o emitem.Aceste bombardamente informa ionale con inute în c r i sunt preluate în starea de veghe sau de somn. o fiin de înalt vibra ie . obosi i. Gândurile i sentimentele negative sunt asemenea unor arme puternice care pot cauza pagube considerabile. care au fost realizate prin folosirea lui. În vindecarea de la distan grupurile de t m duitori se roag pentru cei afla i departe de ei. S evit m permanenta emiterea de gânduri de vibra ie joas ca: gânduri de ur . Orice cuvânt are o frecven vibratorie. Dup o vreme ne sim im r u. Cu cât cuvintele sunt mai alese i mai înalt vibra ionale. De aceea.

S binecuvânt m pe marii ini ia i i c lug ri care emit în permenen vibra ii mentale foarte pozitive prin care salveaz omenirea de la autodistrugere. în mod colectiv.energetic . Ea nu prime te mesajul a a cum îl concepem noi. Omul devine astfel o victim sigur a energiilor de vibra ie joas pe care le emite. Toate cuvintele pe care le rostim sau gândim creeaz realitatea noastr . constituind o grupare informa ional. Majoritatea oamenilor nu fac decât s critice i s blesteme pe cei care îi guverneaz . O vibra ie joas înseamn o func ionare la nivel coborît a celui care o are. c ci ele poart în univers informa ia furnizat de noi în ine. de boal . ci . de team . asemenea unui organism viu care traduce în fapt informa ia persoanei c reia i-a fost adresat fraza. Gândurile sunt ca ni te fiin e vii. Vibra ia joas se recunoa te dup starea pe care i-o d : de tensiune. Orice fraz e format din cuvinte. de nefericire. Iat deci ce for distructiv se poate realiza atunci când oamenii gândesc negativ. Cuvintele de vibratie joasa Cu cât vibra ia cuvintelor e mai joas cu atât fiin a care se manifest astfel dovede te c e un spirit involuat. se materializeaz . un om de vibra ie joas . la o anumit persoan . Ele reprezint cea mai vie i subtil for a omului. de nemul umire. Sub influen a acestor gânduri negative i r u f c toare guvernan ii sunt împin i s ia decizii gre ite pentru ar i gre elile lor cad asupra întregului popor.spiritual .

vecinii. Este un obicei foarte r u. ei î i blesteam p rin ii. Cuvintele sunt energii cu modula ii aproape infinite. Dac cuvântul e rostit într-o doar sau f r for a gândului. Când e ti lovit cu vorba doare mai mult decât dac e ti lovit cu mâna sau cu piciorul. agit entit i i provoac efecte .sub forma unei energii pe care o decodific în felul s u propriu. copii. prietenii. de a apela la vrajitorie sau magie neagra«. de multe ori f r s ne d m seama de acest lucru. ne atac m. el nu ajunge s se împlineasc . trebuie ca mai întâi s alegem cuvintele i apoi s le d m putere. amplificat i asupra noastr . Efectul gândurilor i cuvintelor noastre bune sau rele revin la noi cu siguran a cu care le-am emis in mod amplificat. care produc efecte devastatoare în timp asupra corpului subtil al fiin elor umane. Un cuvânt este o rachet ce parcurge spa iul i care în trecerea ei declanseaz for e. dar tot poate produce rau daca este negativ. fiindc vorbele creeaz condi ii ca nenorocirile s apar . A te teme de cuvintele negative auzite la altii despre tine înseamn a le spori energiile i astfel influen a lor negativ asupra ta va cre te. Gândul poate fi for a dinamizatoare din spatele cuvântului rostit i astfel îi d m putere. Cuvântul rostit are o mare putere întrucât îi d m energie din corpul nostru ca s -l facem s lucreze. cu efect de bumerang. De aceea. Mul i oameni au obiceiul de a rosti blesteme pentru orice fleac. Astfel. ne facem rau i ne omorâm unul pe altul în mod sistematic. Orice cuvânt negativ adresat unui om reprezint un atac energetic asupra lui.

Nu repro a i nimic nici destinului. Nu uita i c orice repro al tau reprezint un program de distrugere a aceluia spre care il adresa i. nu face i nici un repro nim nui. inclusiv propriilor vostri copii. Când ne gândim la cineva se creeaz un canal energetic între noi i omul la care ne gândim. precum i intensitatea cu care au fost rostite. Energia cuvintelor r ut cioase ± cu înc rc tur negativ ± aruncate asupra unei persoane. ve i continua în subcon tient s rosti i acest blestem oric rei persoane care va întors spatele. nici m car cu gândul. Efectul va fi mai mare dac persoana respectiv este într-o stare de vulnerabilitate energetic . dac a i rostit în urma cuiva un blestem. în timp. totul se va împlini. orice cuvânt sau gând bun sau r u poart în el informa ii ce duc la energiile pe care le formeaz . asupra corpurilor subtile i ale aurei acelui om i lucreaz a a cum au fost adresate. Astfel: acolo unde se duce aten ia se duce i energia. De aceea s-a spus: înainte de apusul soarelui împac -te cu fratele t u. nici oamenilor. Acest lucru înseamn c trebuie rapid s repar m r ul f cut celorlal i. nici trecutului. La om i sufletul se deschide prin spate. De fapt.ireparabile. . Important e ca energia i informa iile trimise s fie pozitive. trebuie s avem în vedere urm toarele: Nu emite i niciodat preten ii fa de nimeni i nimic. Tot ce vei rosti în urma omului. Posibile solutii Pentru ca începând din acest moment s nu mai facem r u nici unei fiin e din univers. De aceea. au efecte devastatoare.

r utate i furie nu vei rezolva niciodat nimic. Ura face mai multe ravagii semenilor no tri decât pe câmpul de lupt . Nu se r spunde la ur i la r utate cu r utate. Oamenii se ucid între ei mai degrab cu vorba decât cu . acestea se întorc la noi însutit. deoarece se hr nesc în permanen cu fructele putrede ale gândirii negative. Când binecuvânt m d m i primim în acela i timp. sup rare sau iritare. Prin ur . Numai iubirea recompenseaz . Oferind pace i iubire. Când omul se gânde te la cineva nu prea frumos. Nu r spunde i r ului cu r u sau ocarei cu ocar .De aceea. iubire i armonie. prin subcon tient vom transmite dezaprobare. la to i cei care pleac de la noi sau cu care ne intalnim s le transmitem numai lumin . ci dimpotriv binecuvânta i. De aceea mii de oameni se autodistrug în mod incon tient. Vorbirea de r u a unui om otr ve te mintea celui care vorbe te. ci cu ganduri de iubire si lumina. chiar daca ne vine greu s-o facem. dup care produce perturb ri în câmpul lui energetic i intr în suferin . Dac nu facem acest lucru. are loc conectarea de energii negative comune i chiar f r a-i dori r ul po i s il produci. Când cineva gânde te c se poate întâmpla ceva r u lui insusi sau altcuiva. el atrage toate nenorocirile asupra destinatarului i cu cât acestea sunt reprezentate în mod real. Una din legile universului e aceea de a nu face r u unei persoane nici m car cu gândul. cu atât mai mare e r ul pe care îl provoac .

noi spunem i facem lucruri pe care nu am fi dorit s le spunem i sa le facem. adica sa gandim pozitiv si sa spunem numai cuvinte pozitive. care are tensiunea ridicat . vinovate sau nu. orice gând negativ sunt nocive. explodeaz în torente de cuvinte. vorbe sau fapte fata de cineva e important . noi suntem dispu i s ne desc c m otrava asupra oric rei alte personae. Oricând ave i gânduri ³negre´ despre o persoan . îndoiala. F -o pentru tine. De asemenea. A a se explic bolile copiilor care sunt extrem de sensibili la certurile p rin ilor sau ale subalternilor si ale colegilor care au un sef/coleg coleric. Atunci când ne pierdem controlul. De regul . noi eliber m otrava noastr emo ional asupra persoanei despre care credem c este responsabil de nedreptatea comis asupra noastr . într-o agresivitate necontrolat care îi va afecta pe cei apropia i sau mai indepartati care vor prelua incon tient energiile negative pe care acestale eman . inclusiv pentru cel/cei care le-au provocat. Când te sim i vinovat în gânduri. numai s sc p m de . devenind aduc toare de probleme pentru toti ce stau mediul respectiv. S nu te preocupe reac ia celuilalt. aduce iv aminte s comuta i butonul i s v ruga i pentru s n tatea ei si sa-i trimiteti ganduri de lumina si iubire. De fapt.i ceri iertare in fapt sau macar in gand respectivului. în lament ri. toate obiectele din jur se impregneaz cu energiile negative emise. în vorbire. Antidotul urii este iubirea i iertarea.fapta. De aceea e atât de important s devenim impecabili în gândire. Un om nervos. toxice i autodistructive. Frica.

De aceea se spune: devii ceea ce gânde ti. Calomniind o persoan în fa a altora sau uneltind împotriva ei o ataci la nivel energetic subtil. Oamenii mai puternici fizic si psihologic abuzeaz de cei slabi. Omului i se întâmpl tot ce gânde te. . S mân a tuturor faptelor tale se g se te în gândurile i vorbele tale. Dac accept în gând i în mental boala i b trâne ea. aruncand-o asupra acestora. prin simplul fapt c îl accept m i ne hr nim cu el i apoi în afar spre victima spre care a fost direc ionat. De multe ori o trimitem asupra copiilor care sunt prea lipsi i de ap rare i astfel se nasc rela ii abuzive verbale si faptice. Convingerile omului influen eaz i creeaz realitatea. de acestea va avea parte mult mai repede decat ar fi firesc. pe plan mental. Dac tu consideri ceva ca fiind r u acesta devine r u în mod automat. De aceea nu e bine s spunem lucruri agresive sau vorbe care r nesc pe al ii. c ci simt nevoia s scape de aceast otrav emo ional negativ . de fapt îl ataci la nivel energetic subtil i ceea ce sunt ganduri si vorbe repede ajung fapt . Toate bolile fizice sunt expresia unor gânduri eronate i dispar odat cu corec ia de rigoare.ea. Dac gânde ti i spui ³nu pot s -l suf r pe cutare´. Gândul r u îl înf ptuim: întâi în noi. Tot ce gândim se materializeaz în existen a noastr . Dup cum crezi a a va fi.

slab. . S nu emi i niciodat opinii de genul: sunt gras. s ..S crezi pe deplin în tot ce vrei s realizezi.i clarifici idealul. afirmi i întreprinzi. trebuie s cau i permanent s te cuno ti pe tine insati/însu i. rudelor. numai ceea ce sim i i crezi din tot sufletul c este adev rat. pe care o poate comunica apoi i celor din jur. Este cea mai mare realizare a vie ii unui om. prin cuvînt. c ci trimi i c tre tine sau catre al ii energii i informa ii negative ce au ca rezultat ca ei vor gândi la fel despre ei îns i ori despre altii i ceea ce vor gândi nu va întârzia s se materializeze. s renun i la ideile inutile i d un toare. s rac etc. numai prin ceea ce este. e ti prost. a dori r ul oamenilor apropia i. fiindc toate acestea creeaz sau amplifica în el cusurul ce i se repro eaz . Sinceritatea este cheia. S alegi s faci numai ceea ce este în deplin acord cu idealul t u. e ti nemernic. S cau i s exprimi mereu. S fii tu însu i în tot ce gînde ti. nu e ti bun de nimic etc. Cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa p rin ilor. chiar f r cuvinte. Iar ca s ajungi la asta. Aceasta atrage foarte repede spre tine rezultatul dorit. urât îmbr cat. S sim i c deja ai primit sau vei primi curând. cu alte cuvinte s devii mereu mai în elept. Sub nici un motiv s nu spui cuiva: e ti lene .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful