c

c 

c 

c c c cccc c c c cc c c c !c c c " ccc!c c cc c cc c cc c cc c cc.

cc cc cc c cc cc.

cc c c #c$ % c&' ( c) *c c c c c 0 ccc cc.

c 0 c cc cc c.

c 0 c cc cc c.

c 0 c cc cc c.

c 0 c.

cc cc.

c.

c 0 c cc cc c.

c 0 c cc cc c.

c 0 c.

cc cc.

c.

c .

+ ) c c . cc( c c- c.c c c % c/ c )cc)0 c c ŒŒ cc c .

c c ccccccc0 c cc Πcc c cc c cccccccc cc Πccc cc c ccccccc0 c.

cc Œ cc c c! c ccccccc0 c cc Œ" cc c# c c c cccccccccc Œ$ cc%c ! c.

 c' cc( &cc c c c c c&c c _____________________ c c c c)#&c cc c c c c c . he can.c c % c/ c)cc )0 c c +( c c Πcc% &c #c ccCan Mike swim? Yes. c cccccccc cc c cc1 c- c. No. he can't.

 cc23 c ) c1 c c c % c c Πc0 c&&c c&.

& .

c c* &c &c . I can't. I can./ No.&c +( cCan you play the guitar? Yes.

&c&c &c c c &c&c&c&c &c &cc c c &c &c &c&c.

&c c " c&c+c.cc&c&-.

they can. ccc)c. c c +( cCan Ana and Tim sing karaoke? Yes. / No.cc1 c c- c. 1-_______________________________________________ 2.______________________________________________ 3.c c % c4 c c c c .______________________________________________ 4. they can't. &c c $ c  &c*#&c c&c&c &c &cc c c c c.c.______________________________________________ c c c c c c c .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful