cnas'il ~ »1dal~,a; F(lf C!ld81C!:1 '~~ 'tJ JMC!' ~!

far»f7ft lRJH flflJ[ (f?icfor fj:fzJr)*

<t)ij81<!l Fi'jijl6(lij ~ tft ~BT ~ ~ Rtf '~' ftl F(,)dl6(lij t!t arit ;qf ¥H~ tit <t)ij81<!1 ~ (i1}f ~, faT»fr ~I '8a- nrtfQ6( lj D ?)T"i')C(' H [3 q) fa ;fI}[fT ~ ~ II' Ct1nr .?:?) ~,fRtt 30 'g ~ ~ 'iWf' ~' C'iT"e ;qf m:rt :sra- ~ B-ffi ('B"W) fuB ~ ~ ~ ~ ftl '~,'~ Hglf, UQ}f ~ tV ~ B ~ (wif) mr ~ "it §o,-,ffi: 'o:tJT ~I ~tit RQa,-funfrtit ti61 ~ '~ fe3N til '~fi::r3?lr lJT<it l1B trit :3' ~ rffiJo &tr '~' ~ 1 l.fil '»8' ,LfTit tft ?lifuo ~ ~ Rtf '31 E fr '~' "iJ""n .401::5-

'Otf fuB- ~ [')dl~ ~I -

'" Fi'iij1dl,ij '€! -~ 'futr '~ ~' '»8 t}H ,tit fu'@r Ra:3t

(~) 3' 'fFRr fur ~ m mit ~I wr ffilra: '~ ~ * '~ '0f (hfH) fHw -a WH' ~ ffifIcr, t=IOB ,~ atfi'iT "S(fT RaT I fuR 'im <t)d81<!1 ~ BRccl(fT3}lT 'f; ~'~ lffi ~ ~ TI" fW6t' 'Hfo»fr

Rrr»v ~: - -

~dl qflH fW:dt WI!

1JC!!# Hiff::r woo ifdTt!tft// ('rPHfw# H: '-I, zInr' roo)

~ ;::fW -»fT3l-lT (}-fi')) tJ' Jj5 ~ tit ft Ucl" fuu '~ Ft'ldlO{lijl Rglf' ~ (FfTFc')) '~ ~'?dt' ~ ~ DI ~ 'fuR ~ tft faiIq ~ (f'aiIq ~) 'tffitri" ~ '~ D I fuR 'ffift fu(J '~ ~' ~' futrfwfu»rr ~' UtT m RCA-d is ill ~ »r1fT Wft :SOT

u. =

tTl fuo7y' fuo fuR ~ ~ F(')ijl6(lal RgU eT JtSt mIT fr~. ~

.€cr fuq' '~ 'fuR §l~H'dla ~ "8T(J"Cf ~uT ~ ~I, »fM 0RJl-ff3' 3-' fa?;T ~' titrW arm ~ }ST' ~ ~ »flU<! frfH '~ '~ H'c;O{lijl (~) fuR mft ?Xff ~' ~-, ~ ~ kr ~ ~ 'f; tit ~ ffiH Rgtrcl mn odf m:

lmcxrfi!q ()T'OtT Hi?; WI/ f3?i ;;ff 3?) HfJ Hi) (;CfJ WII

,(a@5t ~ cnfRr tf(,,' ifr'fT :J~O)

[~~~.~ ~~oo~1

tre aN1-ffu Etr~ ~ H'F(Ja1i') W ora- HIF(J8'C') ?l dld81ij »reo ~-?> ~ fri'R lTd1.f ~ ~ (~::ftwwn) tit C(d~'FenfT ~ I ~~ ~ a:oo m:r ffn+ #) -Rwm famfT0 it; ~ ~ iE' trit

-u ~ . -

dUTl l..fd" dla ale1 ~ ~ ~ ~ ~ ii ra-aa- '&ft. ~ if<¥

a 'fuR -§ ~ F@lI it FtST ~ W -Jf~l:: -

ft:Jf tffiJW-it ~ fumrr .~ fef FXalC(la it ~ ?i n1aa'~~ RH' tlwal ~ fIlE <'KfT F€T ~ Rwa1 '~ tmta ffift .~ ~ l-f(')}fq'i it ~ ~. ft::r?;t is" Fi'ldiC(id tIT ('iT 3i ·crt mtt ~ (iT fu5T ?i

- - u ~ - ~v ~

F&liC(la ~ FtSl C(a~lg~ it ~ tit ~I Fi'ldIC(lij ~H ~ ~w

~ Fllf fuR 'fufumr -it ~~, ~ ?? ~ ~ l?fTfurw Wtr ~I 1m ~ i1)aslel ~ ~ i) ~ Rfu»rr ~ ~ ~ ~ ?i ?# »Rffl E f@ I ~ (fJ3" ~ ?# ~ (WJti) it ~ Hfum:r -5it I ~ ~ ~ ~ ~ rei ~ HtRr HUT?i chr »8 wmHtitr ·ifffi (~) ~ qJaal~l it ww Wwf »fiaT ~I wm fun .~ it -am ~, ~ it -am ~, ;:refu qJ~ it -mft (~) ~ €t ~ ~I ~ J-iTWw Rtf d"ftkr '~ gj- (mfur iW oftkr -Jrew it) ~ ~. ~ mIT ~:

crfo ar ~ if ufo ftvTll ~ (f ~ J.f'eH ~II

(Hrg Fm-J H:lI, .zlr;r 90;;{)

"Qe ~ (~) ~ -am fuu ~ fu lIf;:r 3CX: ftI7) tt it& i1)aal2!l ~ cfB ore iJ?i ~ wa- ~ wa- ~ fuft ~ F~~~I(')i -e-' tit cfB ~ 00 fHgi ~ fa iii a a lel it wt:rr ~ ffw tIT furnfTi'i n-Jf FIT I fRZ .?# 1]tm ffifur it aT, ~, mfta" it tit ~ ~ -cr aret I ~~' 'QR?iT' ~ I')ffitf ~ tit Htl- ffi»r fumr I '?lef' tT »Rrn

v • , • ..-:+ , ~ .p_,. A A'" .......--:+-.. n n v '"

fiI1:(T '11::1 'C«f IN(_);:' ,q(,)d'C(·'d M3' ~ HO 10 orrs: R8tf Q'l:ft' 'R7i,

W ?; ~ Rdlo ~ "JEri N ~ - R3r fartrrr·

--!J ::;:: •

e (JJ{(')T .~ J?f?i fffR orftJ odt 3fit fimtw s FfTfe//

- (~H: :; 11f?f¥, zkjr t::29)

0Ff?iT Hfir Rfir rit€' tp'JA/t1/ ~ lfl' ~I/

(JF.J H: 1I, zkjr 90;;)

~ ~ 3' t=PJRC ~ fu 'QFl?iT' ~ F(')a'C(ldl ~ it ~ F:1cBT ~, fRR ~ t=fk QTOf aR, €alaR, ~ QR, am OR nB FfLld"B B1i »fTfu QAT' ;!' )~ ~ ~I »rft:rJt ~ tit ~, il3'a', WI, l.@T, fRo, }fef }:~ri? wa-:it ~I m:ff ~ 'm fffir.'J?w ~' ~ l10Bl ~ »RJB'r ~ f'ti?',1P;" ;it ~ ~I 'HQ ~ - fH2 ~' 3"

~--~ ~---- ---------------'-

[~~ I ® I~ ~00'31 rem ~ ~ fa' t:fI'? - »f13'HT 'R'foa'Rr ~ -mrn+ ~ "»fl..feT H(') mr 1Wt ~l ~ }fc') -5 ~ ~ »rrftn ~ W tit fR? ~ ~l

dlda'~1'" 7; >?1da,g~ ~ ~ clerf'e3i dld8ialm tit ~ ~""'uo, R €rnt?Pi H',@Qrhl ~ tWWo R3r ~ ~ dld8ic:1 ~ ~ ~ ~ ~ m:J ~ H'i11 l1;;e~'('); i> dld81(!1 »tdEl'ge ff){ "~ ~ ff em ?itif ~ nB tf37) ~ -eft R3"

- = v '-'

w tRtt ~ ~ 001 (!jd81~1 f.rtrw 'fB-~' (~) "!ft8 ru:J?)

~ <1l'dal~l ~ Rfut:r (~) ~ Rtr B'fu a r<itJ'dii ~ ~ ~l ntfT 3f reH mmr 33" -crt ~ oJ tmr-:

vfa W MWj, ~ iffffflil

RCJfFr furf?V ;?n 3? (? weT/I

(;;rwr Jj! qlfkr FiW, zJ?ir g:Jt:)

tRf i1a'C(id i ?l ~ ?>tiT ciEr, fflcr ~ ~ -jl >?fOaT RB ~ "J f1I(Y "ao& m nfR ~ fW;f ~ -cr ore "Ji)i fuR ~ it ~ oW; fi::tB;TI dld8'~1 ?> »td81@a ~ .~ ~ futr ~ irffi FIT ~ m-"~ M~-~It ren ~ ~ ~fuu ~ fa" i!!da'~l ~ »'tl$llRfEf et w ~-l$El F!Jfe' & tit qJd8'~1 ~ 33- lflS" cfurrtr ~ B-1 ~ ~ 3f ~ (wm) fW -crt ammmftoret ~ 1JO H~ ~ m ~ -j ~3f $~ tit ~ nB lffe>w --5 0JWf8 ~ ~ ~-- 1I~ ~ lI{Qf ~"I ~ ~~~~ffi;:~~~ ~oT ~~nfeG 3a tT .~ tit ~ ~ -j, l-Irfenrr 3' ~ ~ om ;:R' HTit erFfT ~ ~ ~ HiOJife3'm ~ er Fr3?i cftor ~ ~, ~ ~ nmaT ~ aT ~ '§ Frq a., »fcreT t!t 1jc;) ~ elj H'~<! ~ »rea Ho & eft dl d 8' tl er 33- faTnfrn t.fTi8' ~ ;:rr R"a't'f tftl tRf r~ e ~ , (') HW>fr -(W) t:S i1E "5d ~ ~ 3' ~ ~ ~ ~ fe-a ftBiT

- U"· ~

3' ~ ~ "Jrjl reFt ~ ~ ~ ffiRT ~ f<'ld'cNfl ~ otit ~

F!C&I »PiT niH 3a d11j8'<kl ?5 ora- 3f ~ ~ u+ >IS dld8'el is ~

_., :: -::: -:;: -y

m "ofr u+ l..RJ did 8 1~1 3' lS'i1 "~ tr# ~ 3CX »rFft' mff tr-ffll did 8'<tl

- u _

."" .::. f. ..... ~ ~ ~ Q..... ..... ~-.:.:.: --::+ A --.:+..-.--:+

:r lS' o:c;;e~'ii 3"' aTGH1:f ~ HICI~' U I tH1 3"' 145 UI dl1j8'e 'CIHUI

v - - ..... ,_

~ c(o "R"aG tT R"H#ar l.RrifHo t!t ~- FRC<T LfTl.B' "5" p;aet

-jl ~ ~ ~ orafRl:fT ~" fim lit ~ ~I ~ ~:

-sift ~. altJ1dR7 it & ?JOYfcr 8fl::1/ -

fro IJT<ff HCJT yolf cit /?it{ l1ffrf ~ Vfcr /1

(~ H: '1 Pldf.~ zJ?ir C~lj)

l~yqrH I ® I~ ~OQ~I

tR" tmff a;n ft:rJt fuBra' ~ CfflO, ft:rH futr fE"i:r ~' B

- u -

fa Rmft Em ~ ~ t B a fO<jI&'d tit oW> w arit' ft, tft Cffi oJ

~r 1..f1N ~ ~ d10T '»fecr fa3! ?; Htf ~ a edB ~ m ~ E

........ :::: ......

fdr»rr0 tff tit am ~ -JI reFt ~~OB tft R3 3' ~ a5 til res' F.RJ ~ tJO fa fiEr -5 Htf ~ a ~ )f' ~ ~ aWi "FTJ-P$T fuur ut ua- f5:r fa3+ ~ ~ BdB m mfu3 ~ ~ fuR c3a' ~ tit Uc)' ~ mr :sT ('T ~ -tk EffiH it nB (iT tit ~ am fEf3' ~ tit u:

l./fu fBfft RT3 ~/f c#J aIf1a ~ s l.fTOfl

(a@::ft rxUto m zlnr ~B~)

~ ffi 1Wl:f oJ U?i fa reu R l.\'taf fa3+' 3' ~ ~ R3"' ?To ~, fuu fuR ~ (~) f?B ~ ~ l-fWIfT ~ ~ (J..(Td") fuJ mit ~I ~ ~ ~ tT ~ ~ ft »8 ~ (33~) ~

, .... ~ n u .."....,..,q. ~~. 'I1~Cl 0 aG<'! ,,<,'(')1 Cll:101 tJ.

- nrfar»rrQ >iaor afc»rr wo faPJrrc It/fc ~/I

()'J{fF{T H: e. zJnr tRIO)

rea '~ ~. ~ f~e'i! l('i CN trfr JO, ~ fro ft fa q:roHf3 tft ''Jd' fEq uronr or HO m H3f tft ~ tT tit fW!:T CN odt ft tfd" ~T 7) <JRl"Hfo ?i ~ q"d('),~i ~ ~ tit ~ ~ ftl (1iJi ~ ~, ~, MU, ~, ~, ~, ~, 1Jn, tPtf, aaH, mm, trra" ~, ~,~', fuftr,fRfo, ~~ H-3, FJTG »fTfu ~' ~ ~ ~ nfa1l' ~ aju' ~ tit }m ~ U?ll »fft:ruT 'tJ'TrB fuB' d I a a I a -e- 33' 'far»frn' t!t a+ 9'Wf farr»ro UTlf3' -a tNT 8£1 tf~a tft m fuR tT fa ~ nr" ~ fuur ft I fn? ng ~rfT fOTW ft fu: f1J8cT i?T ~ BQ'H ;B (QTH 'at »ffi) n8 JW5 wfurt1r -e~ 3' ~ ~ wPt -JI ~ ffifuJ ~ ~ »Iffi J@ ~ tit ui l@" »feaR ~ r:raTa- wa- wei rret 'R& fu.?' att' RTU7i mff ~ I ';#' ~-'1 fuu ~ ft fu t.rat ~, ~' ~ ?t ~ (IDW) ~, ~, gfn ~ )-J7) Hta' (~) ~ ~ tft ft fuFr' ~ fa SI(JdMlnfi nW 3' fuo+ tit ~. FIT J1cRf ft '~ fu:! mrtr 3 Ha'i- Hit ~ wu--m ~ it fui mif ~ reu rewa-r ~ ~, gfu" ~ fr ftm fj rnm 'nfT3)-fT ~ 1?1~, ~ fu;5t fuB ~ uTI »rRC5 ktr fu<J' ~ tft ~ FJf ~~ qr Fret' ft fuR ~ fu ~it y;teo fa:crr fCT»fT {t;

q;o qr .1J(!f' fiR Jiftr tfInr/f Fi(!JH HifoB' yO?! »1'1fft?ir11 (fw.P?7J ;{' u, UiY LOB)

I am1Sya'H I ® I~ ~00:31

qrrJ iRJr fa"l»rrn iJTO foe /1:mrrn1/ iJlO itzm l.R!lf 87J1?T1i//

-- - - - - - - (0&- -H.'- l.I: U?;r ~t8)

fuJ -Jt >AA"8TO 0RJHf3" ~ 'fOtr um', 'l-fU(i5 l.lIO' 'FJt1 1:ffl"

......... ,. ., - ,

'Bon-r yor', '~ ffifI?)' f1T 'tRH ~' '>?iQTH ~ ~ I l.fa" ~, }1T"1'Bt ~ 'e'H}-f ~ ~ RaTa- e ftHraT i -m }ffi fW;rr Nt fa Rwar (~) ~ t=ft?-~ ~ ~ ~ riSEn ~I B3' im "r mmt t#t UTC'B ~ »rHf ~ ()l(ry fER ffi:ft tit 75tiT BS fre ~ ~ ~ ~ RwaT iW uc a fuc;5 org RT ~ ~I ~ m fuwoT ~ ~ lBro ~ tfij1:fT tit »rful1fT Hitr"ill ~ Wi M }BT fuR 'fuwor t#t ~ unl CiJd sle'l ~ ftHror ~ tj'fu»r. ~ ;:fW (H0) l.RWft ~ »8 W? m Bfurw -Jfu»r ;:fk (Wi) fm:r URf, ~ l-fU(i5 ~ ~ ~ ~I ~ m fuwar 3' ern ~ W (iT &r wm mr '3 ~ ~ ~ l.fa" fee;) ~ ww am (~) B-a- i'iI:lT "J I fuR oW~, waoT it H3" ~ fucRH ~ "JI Hig CiJdsle'l ~ -a:

naT07 & ~ t!Offl ~ "lRffi:r fTclT"il// Bzxtt iffZ t!1W eo crcff ~ irr}" t!f?t y:t[fJ//

~ -;: - =('uror ~ Cl8Jo~, zl?jr 99:Ja)

~uifCB ~ ~ tW' fE0 Hi') CiJ d8'~l ~ Wit l.Jl1.B ~ ffi:rro ~ »!dT7l wam ~ ~ (J1}f3) ~ ~ reo fFJ ~ (Rwill) ~ (iT3T tit 3"3" ~ ~ I RaTa- ~ ~ ~ wuT fuu HWw' ~ Rwar ~ tit ~ ~I ~ ~ tS o:fu"e ~ FrG tit »fQ8" "il fa ~ ~ tS ~ I 'fuR w f3qit 3 tit emf ~ ~ ~ lFcB 7)T 3i- »fTll u1 ~ e H-J, ~ 3' 0<11.& ~ un ,nB (iT tit ~ ~ €?iT M H3f' futr ~"JI ~ ~

.... ._ v .

m l.rfuw reFtHC'hh')l H3 ~ ~ tl?) ft:n1 i f3woT a €?iT .~ ~

RT a Ffu t!t Bt1 cft3T I 3t ~ tit ~ ?) = reu am ~ fa f3cRt ik ~ 3' ~ m t!RH ~ ~ mrtT "J »r3 33 ~- ~

-. ...... ,_, u

lfl81 ~ ~ tit H7), wita· ~. ~~ ~ ordf ~ iRe'

8rnraT mw~ I 'feR 3Bt& (')'T(o) fc:fcmir Ww H0, qJd S 1('!1 ~ ~ CW'i ~ ~ }-fi'), ~ hfCVR' ~ ~ ~ ~ -JI ~ (')TC7i ~ ~ ~ ~-~ ~ t!t i'i3 u1?ltif~, ~ ~ ~ ffifuJ- it m mft WR IT ~ (ftrwar) ore? J.fTtIit fm:Jr ~ ~ ~ "il '_, ~ fa: cki t2trZt nrc? ifur _~ I. -

[~l{cm'1 ~ ~ ~oo~

~ dlO1ff3' it ~ fuBTo 3" ~ l.flOCX tfO bft -Jt ~

- -

aa- ~ ftx f;:rij"5 ft:ftr r~ t~ '('1 f3"ac1 ?> tit t'ffif ~ ~ (J(') fu

~ ~ ?; araJ-fB ,it tra?l fuft - ~: fem »fUTa" -'3" H<z;- oJ "Ji'1" ~

:: - .::::

fa' ~ ~ tit t!RH ~ ~ 3l' ~ r~tN1Qldl 'fmpl at

aE' -J I C!S" rmt tffi:rni 'FP1a:R"H('1"' mr ~ ~ rnw qrw ~;:r W:r ~FIT, ftn:r ~ ~ ?) ~ (ftHtar) ~ -Jt ~ ~ ffiq <N?) Bl iffiffi ciBt r-ITl ~ ~ ~ fuB fa1nm ~ fRur 3M~I:::s1 ?l it '~' WtJ ~ ~ ~ FIT, ft:m ~ W ';1) tHH ~ 3i ~ Rlff.IZ otif Fit cf8r mr tRH

- u . -

~ ?:; ~ H'l:&f ~ t.raO ~ RTI tRf grffi 0Ta13'l:fR fRwffi,

Ww ,~ ~ 'fN ~ fq AA fmfo 'cff oB »f3' Jfu" ~ ~ ~ ~ FftIF.IZ -J fuTnfr, ~ ~ ~ ~ ~ ~ tft ~ YH3C.1 'fayo eft ~B 3' Jfu tT woill· ~' t1iW '~ ~ 3ftt ~ fm:r W;r t8 '~ .~ 'Rtro ~ ~ uo,

~ - I1»rfH"€t <Ja- ~ crer qjd81el WR 00, ~ futr()TJ-f>?ffi-r3" 7> nffu fHor ~ D" I fud' ft:n::f H Fodl d i ?) m-r »ffi.8 7> ~~~ fHc5r ?t l;f11.f tit ~ <fur ft fui+?i -7iTH-r;fft-s ~tit ~ - ETZ

- , ..... u .. -

~ >?ffi..B ~ a-d7) ffi{ l..It'ij 8 ~ 'el fHor (iBTFt - n.foT) fern aTCI?i

..

~ m?"

(fayi'1" aT eB" 3" :RB tT H'OO, ~ tffi?T, tiN ~8)

~ ~ ffiur ill C{TW ~ ~ ~ fE-J ~ ~ D7i fu Ff. ~ 'ffiw ~ it fwm; ~ H}f ~ 'rncs fj Rift fRq crcro mft ere 81<11 fuij-' UfZ Uiz t1tr ~ 'tNO Re (]?)I lffl rea ~ t ~ aB-a ~ ~ ktr itJdcl'el tft ~ it ~ mff tmft, f;:m ~ reu fl:fu '~ ~ fu ('1TH ~ 'eJ HCEft (W) Hi m-r »fftjo (')lE ~ t£Tit fi.for "J ~ ~ w cfur W FJCW ~ r lioJ3t ~ fu)T 7> ~ tit fHc,) Ra'tIT fT R dJd aiel ktr »ffHJI ~' r:raor #T I q) ~ a 'el= a+ HaT ~~~~~I

Ftft ~ fuufr fu" RfuaRr tIT ?l ~- ETZ ~ f;:m m; "5 ~ tS i »B fuf t={t; fu\:r ~ tIT ~ tP lRl' a tiNT ~ ii

<J - "

~ ~ -& 3i' nffi.8 lIfTfuw tit mif m? l.fOT37i m t!lnfT

'.... -.... -_

fuc8T »f<'>HT'a' ~ -'6 "t5 tft ~ cIT ~ HftT m I ~ dkl8'2';1

~fHi m-r i;: ~ ~ nm-r3- ~ faT»rr D" fur niB ffior 91 ¥r ~ UB reu ~ Hfu»rr faT»i -J fu" ~ ~ ~ ~ ~ ~

I~~I ~ 1~:;(oo~1 tit ~. m~ rrftl-s fHor rJtr ft, .~ 5 ·31 ()T}f mn-s &5r. tawr tt

. ....... "-' . = .r.

tw fu: ffi:rrat mar cffi", qr;r, l.f3TH, ~ »rfu ~ it ?Ff3T mot

mft ~ fHol;W® I

ft:n3' (1)I}f. nffr.s. #> ~ rea fua' >->ff1-B, d I a 8 I <'!:l ~ ~, W Rwo »fto EBt (rn~r;I~3) ~.~.~~.~. ~ tJf tfu: ~ U?i, ~ fu fuq (~) 3-= ~ -J~ ~ fuq ~tr tit qJa81e:l >ffi Hii ore 001 ~ 8't1aM' ffifN ~ HTfu»lr 3' ~ fJ »B fuR ~ l:fe-~ ~ fr ~ L@ffio ?l ~ 00, €RiT wa dla8iel ~ f'Z'§' fufu;w -rr:-

~~ - -

ffflJ ':[Rife: idtJ »lfJp crrfJ// f3g CfT00 cry Wi J-fTfJ//

(87W! f.11:IH?ft H.' u, zlnr :lEe) fBfbr»rr »lfiB iter J "f{# WCf m:TTe//

~ - - (~- Jf.~ 9 .~.~ ;)or eS;J)

L[Q ()T}f ~ ~ it fuR ~ it fuR HRra- nRo, ~ lj11.8 ?KlT ~! fER (1)I}f nffi.B tT ~ ~ fuR i';a ~ ~, ~ Y,fe-a"

~ u

it ~ ~ I (')T}f nfft--s er ijFf tJ1:m" ~ 3 tit HTfE»rr A-J. ~ ~

Nmr· f3»fraT §; ~ ~ Cflft ~ »fN ~fuR tit ~ ~ jeT ~ I ~ ~ ~ B-, HO ~ ~ war fuR t fa fRfu oTRfc Wit nRo '~' mrfu»fr forw ~I ~ 3' ~- fuv ~ fa H?) ?l fuR ()T}f nfflj3" (n8a })fT3}fT tit ~) tl ~ ~ tit ~ q<37ft ~ I Wi" ~ ~ ?R9 ~ .~ :rT RT }1qtT ~ LfO· ~ ti0T ;:rr J=!8tT 1 ·fuR qJ d Ii I dl ~ ffi-fTF ~ fuR ()T}ftl em .ffi3T are1 D ~ 3i ~ "8Tit' ~ (';TH er famfrn (Ftm) tit D I fi:ru:ft qJ d 8' e:l @ tl ~ farwa- ~ p;il ~ oret m, ~ it ~ mva- ~ nffi fH6t otit' ~I UTWfa qJd81c:l ~ 7)T}f 1'RfSmf1 tT ~ 0TTfurl "ill DI ~. ~ ~ r;w.5t (~) ~ m, ?<J+ ~ fn~ ~ tl am ~ it ~ >W ?itft' ~l

f;:m ~ ~ ild81(l!:1 tft ~ t!t Rm YlfT are1 ~ ~ fc:J mIT hf1Cf Rm!1 fa Fo d '0: I d R fa }ffTlf tit m-f »rDJ3" "Rg'tf D, liFRlT ~ ~ l.fTit ~ fWB -J FfatT D ~ .~ ~ :f ~ ~ »8~?l ~3"~"iJa ~ ~ dt ~D:

ufo H0 »!J:rr tJTCiNt ftRr ufo eft -Jfi:rll

(Rifq WB ~ ~ a; zjnr 9B;J:l) •