You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
Biuro Parafialne czynne:
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314
od poniedziałku do piątku
Tel.: (586) 977 - 7267 * Fax.: (586) 977- 2074
Sala Parafialna (586) 977– 7379
10:00am - 12:00pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org 1:00pm - 5:00pm
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org w soboty
e-mail: parish@ParafiaSterlingHTS.org 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Wiesław Berdowicz—wikariusz,
ks. Mariusz Lis - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

Zaplątani w sieci bezsilności i bezsensu pochylają


III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
się ku rozpaczy i samopotępieniu. Są jak ryby
23 STYCZNIA 2011 uwikłane w sieci – zagubieni w sieci podatków,
sieci komórkowej telefonii, sieci zakupów, sieci
Życie w sieci uzależnień nałogowych, toksycznych emocji, zra-
Piotr i Andrzej zarzucali swoje sieci dzień nień z dzieciństwa, długów, wreszcie sieci grze-
w dzień i w niejedną noc, ale niewiele z tego mieli chów. Kto ich pociągnie ku górze?
korzyści. Kiedy Jezus pojawił się na brzegu jezio- Jezus powołał dwóch braci, a nie samego
ra, nadał ich życiu nowe perspektywy, nowy sens, Piotra, bo jesteśmy sobie potrzebni i zdarza się,
i to ich porwało. Tylko Bóg potrafi nadać człowie- że, pomagając innym, pomagamy sobie. Ale żeby
kowi nowe znaczenie egzystencji. Tylko Bóg czyni innych nie wikłać, trzeba samemu być uwolnio-
życie porywającym i fascynującym, godnym po- nym przez Jezusa. Dlatego Jezus najpierw uwol-
rzucenia natychmiast tego wszystkiego, co do- nił od sieci Piotra i Andrzeja, a później kazał im
tychczas się czyniło. iść i łowić innych do nowego życia w Duchu.
To dzięki Jezusowi, Jego obecności przy na- To prawda, że poczucie wartości życia bierze się
szych sieciach, życie może być spełnione nawet również z faktu bycia pomocnym dla innych.
w najbardziej przyziemnej postaci, ale Jemu cho- Warto żyć ze świadomością, że się komuś pomo-
dzi o coś więcej. Chce uczynić coś wspanialszego gło wydobyć z dna. Oto stolarz z Nazaretu, który
dla człowieka. Chodzi o wyłowienie wieczności w kilku słowach pomógł nieszczególnym ryba-
spod powierzchni doczesności albo o wyłowienie kom wydobyć się ze swego poplątanego losu
ludzi zatopionych w morzu grzechów i ukazanie i uczynił ich przywódcami ludu, ale nade wszyst-
im Nowego Świata. W tym krótkim epizodzie ry- ko dał im rękojmię na życie wieczne. Nie powie-
backim, widzimy jak wspaniały jest Bóg w Jezu- dział: chodźcie za Mną, byście pomogli mi zostać
sie Chrystusie! Odkrył przed tymi braćmi nowy wielkim przywódcą religijnym, lecz powiedział:
wymiar życia, pomógł im zobaczyć coś nieskoń- chodźcie za mną, a Ja was uczynię przywódcami,
czenie piękniejszego niż wodorosty, płetwy ryb, którzy są schronieniem dla przerażonych.
sznury sieci i słony pot. Pomógł Piotrowi i An- Kościół to cierpliwa wytrwałość, w której
drzejowi wznieść swoje aspiracje wyżej. Z dna jedni wyciągają drugich wyżej od siebie. Jezus
morskiego do niezgłębionego nieba. nauczył Piotra i Andrzeja przywództwa, które
Wokół nas są nie jest manipulowaniem innymi, tylko służe-
tysiące ludzi, niem innym ku ich wyniesieniu ku górze. Wyżej
którzy nie radzą od siebie. Oto sens przywództwa w chrześcijań-
sobie z życiem, stwie. Wielu ludzi po osiągnięciu szczytów karie-
nie widzą żad- ry wciąga za sobą drabinę. Chrystus pokazuje
nych perspek- nam zupełnie coś innego. Nie tylko innych wycią-
tyw, a tym bar- gaj z dna, ale stawiaj ich na najwyższym piętrze
dziej nie mają nieba.
nadziei w Bogu. o. Augustyn Pelanowski OSPPE
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

Służba Liturgiczna
SOBOTA - 22 STYCZNIA - LEKTORZY -
9:00 W intencji Marka oraz ludzi dobrego serca Sobota/ Niedziela - 29/30 stycznia
4:00 - Olga Ośko, Celina Pultanis
4:00 + Irena Janklewicz w 5 r. śmierci - córka i wnuczki
5:30 - chętnych prosimy o zgłoszenie
5:30 God’s blessings and health for Dr. David Klida,
8:00 - Elżbieta Wolska, Edward Wajszczuk
Gene, Michael and Patrick - Gardocki Family
9:30 - Katarzyna Popiel, Alicja Karlic
III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 23 STYCZNIA Bożena Dulemba
11:15 - Kl. 4
8:00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Mileny z ok. 3 ur. 1:00 - Rodzina Radia Maryja
9:30 + Anna i Franciszek Marciniak - rodzina 7:00 - Iwona Jędrzejczak, Iwona Choma
11:15 O Boże błog. dla Marty i Michael w 1 rocz. ślubu
- KOLEKTORZY -
1:00 O szybki powrót do zdrowia i opiekę Matki
Najświętszej dla Haliny Bieńkowskiej - bratowa Sobota/ Niedziela— 29/30 stycznia
4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
1:00 + Sebastian Kulesza i dusze w czyśćcu
5:30 - (chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii)
1:00 + Józef Cepiński w 2 r. śmierci - córka z rodziną
8:00 - Janusz Wolski, Izydor Szklarski
7:00 + Adam Krok - rodzina 9:30 - Andrzej Szmyd, Jacek Szwakopf,
PONIEDZIAŁEK 24 STYCZNIA Marek Wach, Zdzisław Wolan
11:15 - Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokołowski,
9:00 + Marian Lalewicz w 30 dzień po śmierci Krzysztof Zadrozny, Jerzy Marczewski
- brat Zbigniew z rodziną 1:00 - Stanisław Królczyk, Wacław Muszyński,
7:00 +Wiesława Adamus - od przyjaciół Mariusz Przydział, Janusz Wolkowicz
WTOREK 25 STYCZNIA 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak

9:00 O zdrowie dla Jakuba Hamelak - ciocia


7:00 + Zygfryd Pietrzak - R.A. Kraczuk
ŚRODA 26 STYCZNIA
W całym Kościele trwa Ty-
9:00 + Marek Banach dzień Powszechnej Modlitwy o
7:00 O Boże bł. dla Marii i Jana Krok i córki z rodziną Jedność Chrześcijan. Pan Jezus
CZWARTEK 27 STYCZNIA domaga się wzajemnej miłości:
„To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie mi-
9:00 + Margaret Piascik - L.A. Lopatowski
łowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość
7:00 + Fryderyk Żywalewski - syn z synową
stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie
PIĄTEK 28 STYCZNIA na każdy dzień.
9:00 + Anna Wanczyk - A.M. Howard Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jed-
7:00 + Julian Bieciuk, + Marian Banasik - syn z rodziną ność Chrześcijan zakończy się w najbliższy wtorek,
25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie
SOBOTA 29 STYCZNIA ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego
9:00 Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus.
zdrowie dla Wiktorii Płachta z ok. 10 rocz. ur. - babcia A często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego
4:00 + Franciszek Stryczula - Aniela świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Ko-
5:30 + Za zmarłych z rodziny Ostrowskich, Wołocko, ścioła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modli-
Lauren Sweet - Teodora Ostrowska twy i cierpienia.
IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 30 STYCZNIA
W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła pro-
śmy o łaskę, aby Pan również nas chociaż trochę ze-
8:00 + Krystyna i Tadeusz Karlic - syn z rodziną chciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na
9:30 + Ryszard Basior w 3 rocz. śm. - żona z dziećmi co dzień. Jak św. Paweł powinniśmy stać się narzę-
11:15 +Zofia Dobkowska w 2 rocz. śm. - córka z rodziną dziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór,
1:00 W intencji Ojczyzny kroczyć wiernie po drogach wiary.
1:00 W intencji Rodziny Radia Maryja I jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i
1:00 O błog. Boże dla Tomasza i Marii z ok. urodzin własną wspólnotę wiary. W środę, 26 stycznia, bę-
1:00 + Ferdynand Kopeć dziemy obchodzić Dzień Islamu. Prośmy tego dnia o
1:00 + Irena Perkowska w 1 rocz. śmierci - córka światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na
7:00 O zdrowie dla dzieci: Wiktorii i Maksymiliana siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć
z okazji urodzin - rodzice o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: WYWIADÓWKI W SZKOLE
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup odbędą się w klasach lekcyjnych:
i Doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dzienni- 23 I po Mszach Św. o 9:30 i 11:15
karzy i prasy katolickiej; Klasy - VI, VII, VIII, IX, X, XI
26 I – św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Paw- Prosimy wszystkich rodziców o przybycie.
ła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli
śmierć męczeńską za wiarę; GRUPA DLA CHŁOPCÓW
27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowi- Zapraszamy chłopców w wieku od 11-14 lat
ciel zakonu marianów i biskup wileński; na spotkania grupy ConQuest w każdy pią-
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), Doktor tek od 5:30-7:00 w sali Jana Pawła
Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów II. Kontakt: Małgorzata Purzycka (248)-619-9433
i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego
dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią CAFE PROWINCJA ZAPRASZA
ważną inspirację dla nauczania Kościoła. Wszystkich grających w brydża zapraszamy w każdy
wtorek o godz. 5:30 wieczorem.
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE Niedzielne popołudnie z filmem polskim - godz. 5:00
W naszej parafii trwa okres Kolędy dusz- 23 stycznia: Dekalog III - reż. K.Kieslowski
pasterskiej. Niech to będzie okazja 30 stycznia:"U Pana Boga za piecem" - reż. J.
do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, Bromski - komedia obyczajowa
zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkret-
nej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej II KOLEKTA
wspólnoty. Kapłan przynosi w nasz dom Boże błogo- W dniu dzisiejszym zostanie zebrana
sławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru! II kolekta na potrzeby Kościoła w Ameryce Łaciń-
Formularz na kolędę wyłożony jest na stoliku w ko- skiej. W przyszłą niedzielę II kolekta będzie przezna-
ściele - wypełniony prosimy zwrócić do zakrystii. czona na spłatę długu zaciągniętego na dom sióstr.

OPŁATEK RODZINY RADIA MARYJA KOPERTY PARAFIALNE


Zapraszamy na opłatek Rodziny Radia Maryja Do końca stycznia w holu kościoła wyłożone
30 stycznia po Mszy św. o godz. 1:00 p.m. Bile- są pakiety kopert na roczne składki. Prosimy
ty można nabyć po każdej Mszy św. w holu kościoła. o ich odbiór. Przy kopertkach znajduje się
Podczas spotkania grupa teatralna „Homo Sum” lista parafian według alfabetu.
z parafii św. Floriana zaprezentuje „Florianowe Jaseł- ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE
ka” autorstwa ks. Mirosława Frankowskiego. Parafianie, którzy potrzebują zaświadczenie w celach
SPOTKANIE RODZICÓW podatkowych za ofiary złożone w ubiegłym roku
KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA na kościół i cele charytatywne, proszeni
6 lutego zapraszamy młodzież na Mszę św. są o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie
o godz. 7 wieczorem. Po Mszy św. w Sali Jana do biura parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia
Pawła II odbędzie się spotkanie dla rodziców będą do odebrania w zakrystii.
kandydatów do bierzmowania. Obecność przynajm-
Zaświadczenie
niej jednego rodzica obowiązkowa.
za ofiary złożone w roku 2010
TEATRZYK PARAFIALNY ZAPRASZA Imię i nazwisko____________________________
6 lutego o godz. 12:30 zapraszamy wszyst-
kie dzieci na przedstawienie p.t. „Czerwony Adres________________________________
Kapturek” do Sali Jana Pawła II .
____________________________________
ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI Nr koperty ____________
Komitet Rodzicielski zaprasza wszystkie dzieci
na Zabawę Karnawałową 13 lutego na godzinę 2:00
PM w sali Jana Pawła II. Ofiary niedzielne:
PODZIĘKOWANIE 15-16 stycznia
Rodzina Szmyd serdecznie dziękuje wszyst- Ofiary z kopert - $ 4,878.00
kim ludziom dobrej woli, którzy modlitwą Ofiary bez kopert - $ 467.00
i ofiarą wspierają chorego Marka. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla: sobota - 4:00 po południu
s. Małgorzata Tomalka MChR 5:30 po południu (w j. angielskim)
s. Małgorzata Próchniak MChR niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr: (586) 979- 0255 1:00, 7:00 (z udziałem młodzieży)
Codzienne Msze święte
Program Radiowy Księży Chrystusowców od poniedziałku do piątku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem;
Sobota godz. 8:00am - 8:30am od 22 maja do 17 września: od poniedziałku do czwartku
Ze stacji WNZK 690 AM oraz w soboty - rano o godz. 9:00; w piątki o godz. 7:00
prowadzony przez ks. Wiesława Berdowicza, SChr wieczorem
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w środy i piątki od 6:00- 7:00 wieczorem
Rada Duszpasterska
Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636
Liturgia Godzin
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990
o godz. 8:45 rano
pozostali członkowie:
Sakramenty:
Wanda Fleszar -Zych, Jolanta Gmurowska,
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Elżbieta Gramek, Krzysztof Grzesiak,
Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Iwona Jędrzejczak, Sławomir Kmieć,
1:00 po południu
Walter Maziarz, Zbigniew Rakowiecki,
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych -
Wojciech Urban
każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00
po południu w kaplicy św. Maksymiliana
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących
Lektorzy - s. Małgorzata Próchniak MChR
Kolektorzy - Albert Ciesielski - ( 586) 247 - 4217 młodzież w klasie ósmej i dziewiątej
Ministranci - ks. Sławomir Murawka SChr Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Chór Parafialny- datą ślubu
Krzysztof Grzesiak - (586) 263 - 3754 Chorych - pierwszy piątek miesiąca, w sprawach nagłych
Grupa Modlitewna o każdej porze
Opiekun duchowy - ks. Wiesław Berdowicz SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretańskie w PARAFII
Małgorzata Purzycka - (248) 619 - 9433 Przedszkole Parafialne
Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Agnieszka Ubysz - (586) 883 - 4113
Róże Różańcowe - ks. Mariusz Lis SChr
Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452
Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177
Radio Maryja- Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Koło Seniorów „ Złota Róża” Sobota - 12 :00PM
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr
Rycerze Kolumba Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Władysław Melen - (586) 751 - 2449
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4 - 5 lat)
Koordynator do spraw Katechezy Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawła II)
s. Małgorzata Tomalka MChR Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6 - 7 lat)
Komitet Rodzicielski w Parafii
Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawła II)
Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898
Challange Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat)
Małgosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawła II)
Parafialny Teatrzyk Dziecięcy
Zespół Taneczny „Dunajec” (13 - 18 lat)
Elżbieta Zylinski - (586) 781 - 2861
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Grupa I środa - 8:30PM, sobota - 9:00 - 11:00AM
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Grupa II Wtorek - 8:00 -10:00PM (sala Jana Pawła II)
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469
Język Polski dla Amerykanów Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337
Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Opiekun duchowy - ks. Mariusz Lis SChr
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209
Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517
Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 977-7267

CONTACT PERSON
Sister Malgorzata Tomalka

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Wednesday 3:30 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


January 23rd, 2011

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS