You are on page 1of 203

K.

AOrOSETOnOYAOY

IAOY H AAH8EIA

.0U1'OIS' iiOI)(~ 1t~Vl"I1, :(IXAcn.$v dvoci )(ocl ,suaarjplX1"O" iG1"opt'!' T.zAneE!; onv ell pev UG1"EPOvv~yov6n. TO" Xp6vov liXc.>cnv £1tInpClaBoiiv1"1X TU y"C:;aO:I oroov np"'vp~Tc.>V .... 6E 1'00" 1tp6:~e<HV XIXI 1"OOV l3[<HV I\AI)(Ii:lnG IGl"Op!'" ore\: I-lEV q>Bovtn. )(",1 61X1I-levllXl" Ta.: .s± X:'PI~o"tvn )(otI )(OAIX)(eUelUQOC ),Ul!IXl VI11"IXI )(OCi 61OCCl1'PEq>!) TnV .z1.r\BsllXv ••

OAOVTAPXOV - OEl'IKAHl:

AGH~AI 1948

npoAoro~

AlIVaJ,lEL aVEAElIf}EQoll XU! aVTt()"UVTUY!l(ltLXOV VOJ,lOll, FTCt T(lE\IIuvtO<; t'~V aVU()QOJ,lIXl]V 1COLVl1V lILa 1T(lU~lY 1CQ9 to\! VOJ,lOU lEho{tEiouv, tli~ JIEQITCUOtOll I)Y1Aul)l] 1m' agL{tJ,l. 6/45 ::Svvt'uxttxliC; 1CQa~Ew::;, flhxaOl'}"v xa! XUtECHXcX()"flYlv e Q II u n v d::; tOO~LO aEOJ,lU 1mo 1CUQUVOJ,lOU fUhxo\! ()lxaot'Y1Q(ou Erei TOunp crvYXQOtYl{tEvtOt; xul a toQlO{}EV roc.

KUtE()Lxacr{tljV EQllJ.lYlY. areouoLci~wv de; to 'E~wtEQLXOV xud( tOY X,Qovov l-n::; 13LE~aywYli::; I-n::; MXYlt; xo l tli::; EXEHhv abuvatoll uu{toQJ.ltltOu 1CQooEhuaHu::; J,lOU EYO)1tLOV EatW XUl to\! outwal xutaQt'W{tEVWt; b lXaat"QLOll, 00::; EX tlie; E~UXOAoll{touaT]::; tOU EJ,lltOAEJ.lOU fie; '(1)V KEVt'QLX~1I EUQwre'f]v xcnctOtaaEWe;.

'E~ CEHcibot; ullfx,wQT]act bl,) to 'Ef;wlEQDtOV GALYov J'[Qo t'Tic; urefAE1I{tEQwaEwt; XUlex ::Sfl'ItEJ,lBQLOV 1944, ()la. va aJ'[ocpuyw t'nv KOJ,lI-lOUVLanXl]V 8UEHctv, 'tl]Y (mOlUV alta J.luxQov XQOVOlJ jlQOEBAEltoV xul ~tL(;; Qay8aLwc; EjI~QX,EtO bLLl rravtu [,l1) MtfAOtucpAotiVtU. M€YH (iAAwe; rs axataA'UtOt; Elt; 'tl]Y [,lVllJ,l'f]V QAWV UXOWYI 11 aywvll:08Tje; xataotUIJlt;, sic; 1]V etfAEl TOtE 0 El'hLXOCPQWV )(0- a lAO::; IAE to EQalt'l')J,lUt'lxOV 1CEQi TOV av i\ J'[QOOEyy(~OU(Ja llJ,lEQct .fit; 'EAsu{teQla::; frti fito I.E 11 X l] ~ E Q 11 {t Q U t'OlUUt'f]. Kat ta EmA{tovta YEYOVOtU bEY Ile blE1jJElIauv J,lE TOV r~lJ.lutT]QOy AEXEJ,l~QIOV 1944 '(i'je; XO!1J.lOUVlOttXTiC; OtaOfwc;, xu{t' nv 1-l1lQLu13f::; WVLxOCPQovwv cEAAllvWV rrat'QIWtcOV, I-lETUf;-u tcOY OJ'[OlWV bUo (JUVq- 1)EAcpo( uou unouQyoL -ot afLJ.lV'l')atOL ::StQctt'f]YOC; r. Mmixoc; xul K. IIl']Qo'Uvux'l')::;- sliQov TQUYLXOV {}ciV(ttOv. KUILl Tl]Y sic; to 'E~WtEQLXOV 3LuJ.lovllV uou Eic; OMf!-LLUV XlV'f]OLV nEQuv tlit; uvatTlQcOt; EnLatl']J.lOYLX-nc; l.utQLxli~ tOLaUtTJC; tlic; dbLXOt'l')tO~ [,lOU u1t'l')ax 01. ~{t'f]v.

If Auc til ELaO()CQ toti • A!-LEQLxavLxOVatQutoii xata Mu'(ov 1945 ei~ Vilshofen, J.lIXQUV reoALY t-nc; BauaQ'uc;, sic; 1]Y E~llaxol!v

~ .. .

-5-

to EnciYYEA~Lu to'u lutQou bLa va :rtoQI~WJl.at ta :rtQOC; to ~iiv, €(JJtEuoa xaL EtE{}TJV de; tilv Ihci{}EalV tOOv 'A!l£QL1WVLXWV 'Arn'wv xUL £~{jl'l"](Ja ExtOlE t~V UI-tEaOV Jl.EtmpoQciv !lOU de; 'EAAaOa, 3tQay~n. OJtEQ !lHa JtoAAac; OXAtlonc; xal avucpoQac; EnEtuXOv !lO~LC;

Xata 4>EI3QouaQLOv 1946. .

'EJtELl)lJ XUtu taula EOL1((Xcr{iljV EQtlJ.l.llV, aV(XJtoAoYl)toc; XUL aVE\) t.tuQtlJQWV xui EltEL5n 5Ev uoi EJtL tQEltEtUL, XatU tnV ~UVtClXt'L)!llV l'tQa~LV to OlXUtWJ.l.U tTk avuxoltiic;, Ol't£Q OVX finov ustUYEVEClIEQWC; 5l' dOlXOU VOJ-lOU EnEtQc:XJt'TJ Etc; ltcivtuC; tOue; Am~ 3tOUC; EQtlJ.l.l1V xnretOlxaoMVtae; ()OO'LAOYOU; nAnV tWV u:rcOUQYWV, xal EmlOn oUOEY anD EVOlXOV Jl.EO'OV !-tOU EltEtQcinll :rc(lQa tae; Jl.E:!:Ql tOUOE nUQa tOLe; aQJ,Lo6(oLC; EVEQYElnc; J,LOU, ulo{}dVOJ,LOL EJ,WUiOV tlltOXQEWJ,LEVQV va anEu{}uv{}m XU! va an:OAOYl1{}m xat' EV{}Elav Ola tOU :rcClQOVtOC; Ol1J,LOOlEU!-tUtOC; J.lOU JtQOC; to a.VWtEQOY (lAWV tmv OlxOOtl1QIWV, tny XOLV1JV YVWI-l'TJV tOV 'EAAl1VLXOU Aaov, I1E{}' ou IlEXQL tQuyOC; ouvEmov to JtL xQav ltOt{jQlOV tiic; J.loxQac; OOUAElUC;.

Ot EVtEtaAI1EVm "tl]v ttlQllO'LV "tOu Kutuotunxou XdQtou tT;C; XWQUC; xOL "tlJv ECPOQI10YTIV toli ~lxatOu OLOl1TOUV, roc; mw:rca XOt uOlacpoQEl EV ltoAAoiC; XU! 0 UYLl]C; tUltOC;. ~LOtl OVOtuxOOe; ETc; t"nv x,wQav l1ae; J.la~u IlE roou aAAo EJ'110IAOV1Wl1 xol 0 UJtEQOX,OC; EXELvoc NoJ.loC; to"u ~oAWVOC; :

«Ka I yaQ nA llYSVWC; EtEQO\! xol I3wO'{}Evloc; i] I3Aul3€vwe;, f.~T;Y t<i"? I)vvOIlEVql XUI BOUAOlAEV4I YQc:XCPEO{}UL "tov &I)L)(OUVm XU, blw)(ELv' oQ-8me; E{}i~ovto; lOU VOJ.l.O{}ElOV tOUe; ltoAhac; WOltEQ EVOC; J.lEQOVe; oVVUw{}ciVEo{}m )(ul ouvuAYElV &n{jAOLe;. Tou"t41 OE 1'0 V0I141 OU!lCPWVOUVtU AOYov UVtOU OW!lVYJ!lOVEUOVOLY. 'EQWtlj{}ELc;. yo.Q roc; EOl)(EV, ilnc; OLXELtllL xdnlotu tmv JtOAEOlV «E X E (V 'TJ » Elm,v <d: V U t & v & 0 L X 0 u J.l Ev OJ v 0 U x 1i r r 0 V 0 t J.I. n &lltxOUJ.lEVOL JtQoBciHoVHlL x u l )(oAci~oVOl tOU~ &5Lxoiivtac;)}(').

'0 aUto~ vOJ.!oMtlj~ sltsBoAEv, ro~ avacpsQEL 0 InoUtuQXo~,

(1) "Edv n<; ij1'TEAE 1tA1]'1e1 il EX~Lao1'TE1 il 01tUJ<; ~hl1t01:E ~1]I.uro&Ei, E1tE"t"QE1tEtO ei£ oiovB~,w"t"e EX "t"oov ETn1'Tuf.l0uv"t"OlV IVa. f.tTlVUOn rov &~hl(~-

--6--

()n:co~ 01 ltOA 1 ta L AUIl~ciyouv EYE(nOV -&SOLV an:~vuv't'L nov S-&VlXooV ()ELVooV. «BOUAEtaL I\E &~ EoucEv Il'll('\' altu{}oo; Il'llB' aVULo-&~tCO; EXELv 1tQo; to '>!.OlVOV sv alJ<paAYj {}EIlEVOY ta OlxElU XUt to Ill] lJuvuAyelv 1l'l']1\£ ouvooslv tU ltatQLI\L xUAAcom~oIlEvoV, aAA' ait· to{}EV toi; ta ~EAttCO xUL I\LxmOtEQU ltQCtttOUCHV ltQOO{}EIlEVOV OUYXLvl)UVEUELV xaL BO'll{}ElV llaAAOV TI ltEQLIlEVELV UXLVl\uvCO; ta tooV XQUt'OUVtcov».

MiJ -&EJLEVO; EY UIJ<pUAU ta OlKELU, aAAa O'UVUAYtlOW; tn ltUtQ(()L xuta tnv tQUYLXny t'll~ oUWPoQciv, EXCO fjouxov tilv OUvet()TjOLV 1101) on EltEt'fAEOU to xulHixov uou. Kata ltOIOV tgo:reov al)vtlAYTjOU xul el~ :reoaou; 1l0X{}OlJ; vJtEBAtl-&TjV ()ELxvuo'Uv aL csWIE; tOU BlBAloU UVtOU, to (moioY alIeU-&U'VEtat It go; () A au; t 0 v; x U A ii ~ :re ( 0 t E co ~ a v fl Y V w a r u;, QOOL OUVE~TjaUV IlU~t 1l0U ta; tQUYL)(a~ ~IlEQUr;; tYj~ ;EVTj~ xutOxiir;;.

(J(l.V~(I. xui va ~OV '){(l.m1)loosn Ihxuonxwe;. ~IOtL oQ·j}we; (, 'VoILo{joetlle; {joEASI va. ii;olxetoovll 'toue; :rtOi.(me; va. OU'V(l.IO-&6.V((I'Vtal roc; E'V OUVOAOV xoL 'Va. OUILltc1axOUV :1tQo'e; UAl.tlA.Our;.

MVT)ILO\'EUEt'(lL M X(l.L 1..0'10<; (l.ULQU ('COu ~DA(,()'Voe;) axsnxwc;. aOn S1JA.o.1)~ EQ(,()];l)-&Eic; nOLo, ltDA.Ie; (xQo:too;) SIOIX£I'(o.l ciQlonl, «e,){EL'II1J» Ultitvt'TjOEV cetc;; t~'V (,ltOL(l.V ot ILlj USIXOUf.lEV01 €~ toou ILE ~ouc; ul>lxouILEVOUe; E'Vo.vnouvt'aL )(o.L nIL(,()QOuv ~oue; U1)lxOUV'CUC;;».

"11>s Inou~c1QXou IIo.QUAA'l)AOI BLOL.

-7-

T~v 20 'ArrpLA(ou 1941 OUV0.)f.loAoy~811 ale 'tT}V "HTtEl" pov ~ 6va1~9)X~.

T ~V' 27 'A rrpOdou ta YEP[-laVLKa OTpa'tEU[-la'ta KatE"' A6:f.l~avov r6:<; 'A8~va<; Kat t!:OUVEXLt;ov ta<; rrpo<; nEAOrr6v" VTjOOV t!:'rnXE1p~OEl<; aU1:WV Ka'£a 1:Clv ~ AyyA0.)V.

T~v 2911V 'ArrplA[OU tKA~811V cht0.)<; oovccvrncco TOV aE[f.lVTjotoV OTpanwov rEQPYlOV TOOA,aKOYAOU Et<; 1:T}V Fep[.1aVlKT}V npEO~E[aVt orrou [.1 E1: , 0: A A 0.) V f.lEAClv Tfi<; ErrEl't'(x orr" autov 0X11f.lano8E[oTj<; Ku[3Epv~OE0.)<; ouvEt;~tEL ta toO Katapno[.loO 1:aU1:11I;.

'0 OTpaTlW0C; [-l00 hP01:ELVE 6rr0.)<; 6VaAa~0.) TO

'YrroUPYEIOV Tfj<; Ilpovolcc, A6Yttl tfjc; El6lK6tT)t6c; uou, TOO KUPOUC; pou, Kat 1:Clv TL(.11111KClv TI1:A0.)V, fna 1:Clv ()1W[0.)V (.1E dXE TtEpl!3aAEl ana [-laKpoO ~ rEp(.1aVlKT} 'ETtlO1:~(.1TJ. nap' OATjV IT}V t!:rrEiyouoav avaYKT)V TClv TpaYLKwv t!:KE[V0.)V o'rry(.1Clv, 6(.10AOYCl on soloTaoa f(OAU va 6:vaA6:~0.) TO [3apo<; TOOTO, TO 6'1tOlOV tTtEf3aAAE rrAT}V TtOAAWV O:AA0.)V Kat T~V aVTlf.lETQ1tlOlV 'TEpaotl0.)v rrpo[3ATj (.101:0.)V , a'ltOT6K0.)V 1:00 noA£f.lOU Kat till; un050UAQOE0.)C;.

"AAA0.)<; 1:E EtC; TOV KUKAOV TClv q>lA050~lWV (.10U ouoE. 'ltOTE ET XOV nEplA Tjq>8fj 1:a nOAl tLKa aE;lQ[.laTa, ,eX 6'lIOlCX 5UOK6A0.)<; OU[.l[3l[3at;oVTaL npo<; 1:~V oUYKEVTp0.)'OlV Kat 'Tilv ~pE!llav 'tfi<; E1tLOTD!lOVlKfj<; EPEUVDC; Kat 5paOE0.)C;.

,tHa TO OtO 6:TIEPPllpa rraVTOTE t!:'lIaVELAD!l[.lEva<; npotaOEt<; Kat TClv 6:EL!lV~OT0.)V I. METaE,B: (1927) Kat n. ToaA' 5apT) (1933) on0.)<; 6:va[.llx8w E[<; 'tT}V f(OAltLK~V, Of(0.)1; ad" xpouoce E'It(Oll<; Ka[ 'tflv n[.lDTLK~V 'lIp6TaOLV TOO TEAEU'ta(ou Kata TO a6t6 £1OC; w<; urrOlPl1q>[ou ll.T][.loPXOU ' A811\la[0.)v.

'J'H1P Of.lw<; KaTa Tac; CLVLOTOP~1:0U<; EKElva<; 'tPO:YlKCLI; o'tLY[.lIi<; Em 'to:KtlK~ CLvaYKl'] v6: o0.)8ft 6:no 'tT}V Ka'taaTpo-

-9-

cpTjv 0, 'tL 11"[0 oO.va"[ov vO: nEp10w6n Kat vo avaKoucpI08n 6 <EAATjVIK6<; Aaoe; o:no "[0 [3apo<; T~, £nEPxo'f1EVTje; o:cpo· pfrroO. oouAE[a<; Kal. oO.O'''[uxlae;.

tuo: "COUTO tOEX6T]v tv "[EAcl "[tlv rrpo tnotv TOO o tpcrTT]YoO TO'oAaKoYAoO., 6:v Kat ETxov TIA~Plj O'uva(O'6T]O'lv"[wv nOAAanAWV Eu8O.vwv, ac; aveAaf1f3avov Kat "[WV 6O.O'lWV, Etc; "[oc:; 6no[ac; 60 Une.[3oAAOV EfloO.TOV OlO, tfjc; aTIoooxfjc; [.lOu TOU"[T]C;. To E6voC; of1WC; ETXEV avaYKT]V "[wv UTIT]PEOLWV TWV "'[EKVWV "[00.. "Enperre va Eupe600v aV8PWTIOl, ol 6noLoL vc 8O.O'Laoouv O'O.vELOlltO: rov EOU"t6v TWV unEp OUt~O 'KO"[O:

Tilv OELvO'tEpav nsplobov Tfj<; [.laKpo[wvOC; tcroplcc TOo'.

Ttlv 30 'A nplAloO. wpKlO'611 li npw"[Tj KO"[OXLKtl KO.~epvT]O'IC; uno "[OV orpo rnvov TOOAOKoYAOO., Kat aVEA0[.l[30VE "[0 ~opu Kat Enlflox8ov XOPLV '(fie; Flcrtplboc EPYOV t'1e;.

'Eepovoov nVEe; on 6a ~PKEl E1tl'tpontl £t; OVWtEPWV unaAAitAwv "[OU Kpc rouc npo<; OVtlllE'twnLOlV tfje; OT][llOO.pYT]SElO'Tj<; .61'e KataO'.aO'Ewe;. TOloUTOV n LOUAOXLO.OV unEOTT]plX6'1 unb rivcov Ka.O: "[i1v olet;ax6EiO'av KO.a "[WV KoTOXLK(;)V Kuj3Epv~O'ewv OlKT]V, 0"[1 O'1AaO", DEv EnpEnE va O'X'1[lonO'8n Ku[3epVT}O'lC;, OAAO: va acpE6ft ~ ilLOlKT]O'le; Etc; aVW"[EpoO.<; oT}[l0O'[oO.C; unar..Ar,AouC; UTIO rev a[lEO'OV EAeyXOv xct "[i1v o.loKO.j3epvllolv r EP[lOVOU fj 'l1:oAOO Gauleiter f1 npO.EK.OpOC;. 'AAAa ~ YVWf111 aUtll alvei. Cl:v [lit rt clAAO, TOUAOXLO"[OV acpEA~e;, Dl6nnotoc; unoAAT]AoC; SO: EIXE TTtV "[bA[lTjV Kat to KUP0C; va DLEt;oyu £K TOO O'O.O'.oollv TPQ:XEic; Kat 6t;Eie; aywvae; npoc:; lOUe; aYEpwxoU<; KaT aKtTjtac;, va OVTl[lEtwnll:u O'SEVOpwc; Kat o:noq>aO'IOtlKWC; .a K09Tl!.1EPLVWC; o:vacpu611Evo nEp[TIAOKa ST}Tit[.laTa Kat VO: av- 9[O'taTol TEAEO'cp6pwe; etc; tal;: 1tleOtlKaC; ltOLKlAac; anOl' TijO'e.u; TWV KOr..AlOV ~[.l&V Ka1 d<; [.lEl1:ova j308[l6v;

.. AAAOl Eq>p6voO.v OTl BEV Enpe1t£ va ylvu KO.j3epvTjO'lC;

-10 -

OLO yO: t.lI::(Vn OKEpOtO Jifj9EV ~ EU8uVTJ TOO bUOlnO[loO tfj<,; X@POC; d<,; ,[~Ue; KaTa~nl'[ae;.

"Enl to,UtOU napa'[TJPOO[lEV '[0: EC,fj<,;:

'0 a ~ ~ rporroc ~lOlKT'jOEW<'; X@PO:<; Tl VOC; lmo Ko roXT)v OEv onOAAaOOEl TOV KOTE.XOVTa '[G.)v Eu9uvG.)v Olcnpoqlfjc; TOO ttAllSUO'flOO \«((('[0 to OlESVG.)e; loxuovto. "Ev -rtpo-. KEl[lE.VCP ol 'hal..o - Fspuovoi EUp[OKOV""(O Etc; 6:5uvafl[OV nAi)pouc; Kat.KovoVlKOiJ, ~TtlOlTla[lOO tfje; x@pcx<,; OL' E{OCXYW' yC:Jv ~K '[00 'EC,WtEPlKOP, KCXSG:le; TO '(OLOV CXlJTG.)V OU[l$EpaV npaqlCXVG.)e; ~nEI3O:AEv OlO /.:6youC; Tac,EU)e;, aOCj>CXAE[OC; Kcxt nponcxyavOae;, ehE EVEKa EA}..e[tjIE(.)<;' 5LCX9Eo:i[l(.)v rporplpcov E[C; '[oe; [olcxe; CXtrt.G.)v x@poe;, EtTE Ol' EA}..ELtjILV flE1CXq>OPLKG.)V flEOWV.

KoS' ~flac; ~ KCX1aOTCXOl<;' Sa TjTO arrElpwc; XE[pWV uno TT)V 5lCXKU~EPVllOl v rKOOU}"O:'('(EP, KaS' (hL aUOEnOTE, '[0 0{ovOT'jn01E ~VOla<pEpov 10LJ"tOU Ked ov OEX8C:J[lEV unEp TO 0 'EAATJVlKOO }..ooo, Sa €Cj>SOVE no'[E. t6 TG.)V 'EAAijV(')V KU~e:pvTjTClv ,[OL0010V.

HAAAW<;, TE rrotou er50UI;; Eu9uvTjv, wI;; eC,ElA{X9TjOOV TO:

YEyov610, Sa i)ouvaT6 11<'; O1i[lEPOV yO: 1:,;1l1T]On Ehe tXlTO 1~V 'Ita.Alav ELTE ono 'ttlV r EP[lOV[cxv j

MT]T(wl;; TUXOV T6TEeYElp6[lEVCXl oywycxl KalcX .G.)v CtK'[cx'[6pwv MoUOOOAtVL Kat X[,[AEP Sa o:veo'[OlVOV '[.QUI;; ~:K T11<;' l1:E[Vl1<; VEKpOUC; wc; yp6Xl)El Elc; opepav 1:0U e:[<; TOV «'E8v. KfJpuKa» 1'fjc; 5·9-48 Kat 6 ~OUAEU'[T)C; K. Ba[lj3hoo<;, (') ;

(') Oi5l"O~ Et~ 1:0 CivU) Cip8pov rcu ~KaxuTto!.jJ[cu~, yp6:QlEL de; 'tlIV 61'1V 1tCXp6:yPc.upov to. t.~~~:

«'AK6ll11 npoKEq..LE.VOU nspl '(ii~ l;U)iic; '(OU 'EA.ATjVLKOO ACXOO, a OTtOrOC; E.KlV!iUVEUE va c(1to86:vn E.K 'IlE[Vll~, o:v'(i O:~EamC; va a'llEUan (f]'AYYAla) Etc; j30~8EI6:v '(au, EE,~V,(ATjaEv ~Aa ta 5IKOACXj3lKa E1tlXElpiJllata 'IlEpl tii~ 51E8voOC; Eu96vTj<: toO KataKtr)'roO Ella tilv auvtl'jpTjalV '(00 'IlAll8uallou t~C; KaraKtTj8dollC:; )(Glpac:;, ta O'llOLa 9a E.1IEtpE.nov EtC; to u C; V E K P 0 u c:; ~E A. A Tj. v a c. Kat 'tilv urcoaltl~OtleVllV v s n v YEVEO:V '~ac; vii· K6:~n o:ycuyi}v ··€v·cxvttov d3v KaK~C:; u o l p e q 5lK t cx t 6 p cu v "".

-lJ-

· 'H KplooAoyla oflWI;; aU1T] EXEl Ka9apWI;; qlLAOAOYlK~V oT][laolav, Ka8600v TO OXfj[l<l 'toO rponou Tfjl;; OlOlK~OEWI;; 'tfjl;; X@pal;; LmD KaTOX~V OEV £Ival ltOOWI;; Tfjl;; OPflool6TT]TOI;; TOO KaTEX0[lEVOU, 6:AAo ipso jure TOO KaTeXOV10l;;, OOTII;; tv ltpOKEl[lEVCP KaTO: [lOVaOLK~V tt;alpEOlV 6:ltO OAa TO: [IF.XPL 't6TE KaT,aAT]q>8eY'ra KpatT] EKPLVE OK6ltLflOV, WI;; KaTWtepW, VO: oXT]~an09ft 'EAAT]YlK~ Kuj3EpVTjOLe; Kai Elfi Tfje; OUYKEKPL' [lEvT]<;' ta6TT]e; EUflEVOOC; OLO: t~V Xcopccv nPOTaOEWI;; EOEl va 6:Ttav't~owflEV. 'H 6:Ttp09uflla TtpOe; oXT]flanoflov 'EAAT]YL' Kfje; Ku[3EpV~OEWe; 80: WO~YEl tors Eu8twe; 10[1;; 'hOALKOV npOtEKTOpatOV. npol;; 6:Ttoq>uy~v O£ TOO KLVOUVOU TOUTOU, Ttpayflo O'TIEP 90: tmt80AlfE Kat 80 OlT]UK6AUVE TO: flOTOL6- oot;o OVELpa TOO MOUOOOA[Vl TtpOe; aVOYEVVT]OLV Tfje; TtOAaLaC; PWfla'CKfjl;; Aoroxpcctoplccc , ol f E P fl 0 v ol 6: v T LOpWVTEe; OUV(OTWV E'TIlfl6vwe; TOY oxn[lat~ o fl a v K U f3 E P Y ~ 0 EWe; [lexpl OT]flElou [lO:ALOTO va .'TIPQ-, [300v de; OEOO[l€.vT]v OTLYfl~V OIOtaYfloq' TOO LTpaTT]yoO TOOAcl:K0YAOU Etl;; \jJUXOYOYIKOV eKj3laoflov OLa tfje; 6:nELAfje; on 0::\1 OE.V eOEXETO, OEV ea aTtEAEU9EpoOno ol fltXPL t6TE 6:K6[lT] KpaTOU[lEvOL 300.000 vEAAT]VEI;; o(XflO:AwtOL. Kat it toea OUIT] TOO va flrlV a<pE8QOl' EAEu9Epa to av90C; TOO "E9vouC; Kat Ta 'TIaLOlO: TOO 'EAAT]VLKOO AaoO flE Tel(; A6yxae; tQY ortolcov Eypa\jJE TO VE@TEPOV 'EAAT]VlKOV "Erroc Etc; to: 'AA[3avLKO: j30UVO: eTteOpaOEV cllto<paOLOttKwe; E[C; T~V \jJUX~V' TOO TEtlflT]flEvOU Kat YEvvolou EKE[vou LtP01L@10U, Etl;; TO VO: OExen TEAIKQe;, X6:PLV 'Exetvov Kai tOO 'EAAT]VI.KOO AaoO, va aPTI 'tOV Ltoup6v TOO MapTuplou rou,

'. D.eov vo: OT][lElW8ft £vwoea ott de; tTtv Fiouyxooxcutcv ol alX~O:AwTOI OE.V a<l>teT]OOV Ttoo(7)e; EAE68EPOl KalTol eOX11- fla't'lo9T] j3paOUTEpov Kat EKE1 Ku[3epvT]olC; 6Tto 'tOV L'tpa'ttjycW Nev'Ll rc. 'EKpaToOVTo OE. Ka9' OAT]V T~V oL6pKElav toO" TtOAEIJOU dC; Fsppovlcv [lEv 12.000 6t;LWlJa'tLKOl Kal 380:0.00 OTtA troa, EIC; '!taAlav oE 2.000 6:t;LUlflanKol KOL 20.000 OTlA trcn , allovTEC; naAaLooEpj3Ol, Ka8600v or Kpoc-

Tal EIJElVaV EAE68EpOI. .

- 12-

Elver OEOO[l€VOV Kai crva[lq>lof3~tr]1:ov ~DTJ Bu onou El~ 'ta~ KaTaATJ<P9E[oac; orro .Cilv fePllavGlv x~pae; t~C; Eup~· ltTJe; OEV orr~p~E Kuf3€pvTJol~, Olt~pt;E Gauleiter. Kat etc; TO BEA. YlOV Kat Ete; t1)V 'OAAavo[av Kat EtC; tT)V Iloxcovlev, onou DEv on~p~av Kuf3EpvijaeLe;, oTIfjp~av Gauleiter, o_'(TLVEe; ~OKOUV l~V _t~ouo[av TWV ,pO[lOKpaTLKWe; Kal Kala Tponov anO[lU<:;TJ1LKOV OLa Tae; un' al!1::Cilv KcnaouvaoTEUo' !-1EvaC; x~pae;. Kat Eivcn YVCUOTa la OELv6:, to: onoia UTIE' dtll 6 noi\cuvlKoe; i\a6c;, Kal Mv ElvOl ayvwoToL nAEov ol otepfJow; TWV Aawv TOO BEll. y[OU Kat tfj~ 'Oi\Aavolae;, nap' BAov rev ni\oOTov TWV xcupwv alJTWV, Ka9' OAllv ,"v ou):pKElaV TfjC; rep[lavLKfic; Katoxfic;. ' Ai\i\o: oEv dvat ayvcuoTol nAtov O~[lEPOV oUTe aI aOKTJgeloat rpouoxpcrrl« Kat f3la EK" [lEPOUC; toO r apu crvof Gauleiter etc; TOUC; ni\TJ9uo[louC; T&V KpaTwv aUTwv.

OuodC; ai\i\w<; TE tt; n[lWV ElXE Ton: T~V hTuncuOlv OITL Ii oUflflETOXt1 TOU e[e; KU~Epvllolv npoc tt;UTtTJPETllOlv T~C; naTplooc; TaU 9a O:ltETEi\El o:olKTjfla, Ka9600v ouoetc; vo[l0C; o:nTJy6peuE rooto, o:i\i\' oUTe Kat ol LUfl!laXOl !lac; H AYYAoL ours it crvaxcupijoaoa T6'tE- OUl Kpt1TllV 'EAAllVlKft Kuf3EpvTJOL~ ETxov nOTE tKo~oeL o:nayopeUTlKtlV OXE't'lKt1V nva oLalaytlV t) OlO: toO paOLOq>~voU ETxov npocvcocorvooeL n TO OXelLK6v.

'Ai\i\a Sa ~tO, apaye, OU!lq>EP~TEPOV e[c; rev 'Ei\i\TjVLKOV Aaov vc flTJ 0XTJl1ano8ft • EA.AllVlK~ Kuf3EPVTJOlC;. 6i\AO: vc ouvaVTO: OU10C; etc; '[a 'Ynoopystc Kat d<; to: oL6:q>opa OTJfl6ola ypaq>Ela 'ItaAOU<; f3a8floq>6pou<; ltpo'(olaflEVOUC; T&V 'Yncupvetcov • ovt I 'Ei\i\ijv(i.)V OU[l'TtOVOUVlU)V flET' autoO ; Kat 8a ~voleq>Epovto rreptooorepov ol -t;EvOL OlaKU(3epv&vTEe; T6u lTtV X~pav 6:[lEOWC;, o:nD TOUe; 0l1cxl[l0vac; rcov YVCUOtDUC;' uEAi\TJvac; naTpl~la~ OlTlVec; ETxov tnt [laKpaC; OEKaE'tTJP[OCXC;_ 6:vaAw9El tv In tt;unTJpeTijoEL - TGlV KpccnKWV oUI1q>ep6V't(i.)v ehe etc; lOV LTpat6v, E'(~E stc 6:y~tepa nVEUflcxTlKa t5pu[lata ehe EtC; 'tOV LlTJ[l6oLOv '(3lov ;

'Ai\i\o: KaL 6 HAYYAoe; ouyypaq>Euc; Richard Coppel,

-13 -

oone; napTjKoAo68T]OE tT)V olKT]v tG.'.lv KUj3Epvi)OEWV. Katoxfic.:, Ele.: to j3lj3Alov TOU «Simiomata» (A Greek Notebook 1944- 45) OEA, 203, otxEtat toOtO Kat yp6:tpEL 0XEilKG.'.lC; ta ~#je; : .«'ApfI6~El apaye 01 o:vopee; ol Kal.'ExoVtEe; Of][1EPOV to £OG:lALOV toO KatTjyOpOUfIEVOU va ~aAoOvTal Quisling; uOXl.-l1t6n OUOE.!t;: tK TG.'.lV elC; to h6G:lAIOV ron Katl1YopOU[1EVOU dVE K6:n 0lloLOV rrpoc Eva Quisling ~ Laval. Me. tT)V KatOxi)v 6:VtEllELG:lTtWCXV OUTOI EV £9VlKOV ~fJtTj!lcx, to OTIOlOV ETIlTIlTItov t<at 6:K6f.1T] ttp' ~flwV TWV "AYYAGlV 6:napcxoKEuWV OVTWV, 8a TjOUVCXTO va fIae; T(.(p6:~n. l1l6TL outEal OEKa EVtOAai rc O MWUoEWe; TtapELXOv QLJOEfl1av aXETlKr)v 60Tjylov qUTE ~ Kali)X1101e; Tfje; EKKAT]olo<;. TIe; E~ l'}[1G.'.lv npo toO lTOAEflOU E1XE OKEtp8fj Kat 6:lTotpav8fj nEp! TOO 6p800 11 [1T) OlO: tTjv nopexr)v j3oT]8Elae; EIC; TT)V noxrnKt1V ololKT]atV XG:lpac; nvoe; OLO: tilV atUxfj neptmccorv tfje; KatcxAi)ljJewc; taUtTj<; LHtO roo EX9poO; Ttvoc l'} OUVElOT]O'le.: 80: TjouvaTo vc Oc:ilan I-llav aaq>fi 6:TtO:VTTjaLV, on tota6tTj napoxT) j3oT]SEla<; Sa ilto npobccto i To 6:oIKT]flo 0!lwe; TiTO onwc; Oi)lTOtE t6aev nOAl> anp6[3AElTTOV·, Kat am) tOV tAAT]VLI<OV nOtVLKoV Kc:il01Ko aK6[1T], WO'tE l'} Ku[3tpVTjO'l<; nAa· atiJpa lmExpEw8Tj VO: VOfIoElEtiJOn tv onouofj Kat va Xapcx· KTl')ploTI we; tYKATjl-la EK tWV uatE.pwv Tt'jV 6:nDooxTjv ortoupY1KOO a~lc:ill-laloc.: uno EXElPLKr)V KatOxiJv. U AAAWC; (O:VEU oTjAaoT) 'tfj<; EK iWV UotEPWV v0I-l08w[ae; taut11t;: fIE 6:vaopo· !llKt1V laxuv) oe.v Sa illO ouvaTOV va 6:lTaYYEASfi 'to flaKpoV Kanlyopl')tiJPlOVl>. Kat nEpalTEpw:

«"Evae; unoupyoe; urro KcnOXT)v OEV ilto KaT' 6:v6:YKI1V rreptocorepov npo56Tll<; 6:rro olovbfpro te O:AA,DV OT]1-l60LOV UlTaAATJADV, 0 onotoc napallEvEl de; tr)v SEO'lV ,[DU €KtEAWV to KEKavDvLOflEVDV TDU KaElfjKDv, Kat otL flla ypafll-lt1 aUIl" lIEpl<JlDpac; Il it 6:nDoOKll-la~OIlEVT] oliTe O:ltO tOV lIDI VlKOV KG:lOlKCX DUTE 6:no iT)V ouvelbncrv oEv vlvarci EYKArtfICX'tlKT) ala Tfie.: j3lae; .Kai ala VDI-lDSETlKOO fl£tpou €K TG.'.lV UO'tEPGlV Kat IlEla TTjV lTpa~lV»!! ~XETlK&C; IlE 'tftV rtpootovuulov ~KDutO'AlYK» 6 aAA01:E 6:PXTlY0t;: 'tfje; ~Ulll-laXlKfje; alTOOTO-

-14-

AJjC; etc; ,0: <EAAT]VlKO: 130uvo: ~ AYYAoc, ~uvL<xy~atapXT]c, Kptc, 10uVLxaouZ; ypa<pEl E[C, TO KUKA0<p0PllO'av I3lf3Alov LOU «To ~llAOV tfjc, "EpL50c,» Kat E[C; ,0 KE<P0AaLOV 'toO O'XT]~a-

-LlO'~OO KUf3Epvt')O'EWV KaToxfic;. on «OU5EtC; "EAA1']V Ka,aAaf3QV aVWtEpOV 6#w~a l>1tfip~E «KoutO'AlYK». <0 opoc, OUtoe, ap~6Z;EL uovov E[C, eKElvouC; O[ OTIO tOL auvw~waav ~E rov tXSpOV TIpO tfjc, Katoxfjc,»), TIpay~a to 6WOLOV wc, yvwcrov, 5e.v auvtl311 E[C, t~V 'EAA65a, hSa o~a5lK~ Kat KaSoALK~ U1tfjP~E ~ OVT[ataalc, KaTO: T(;)V em5p0I-lEWV KaTaKt11- t(;)V ('(5E Kat t<p11~ep[5a «'EAEu8Ep[a» 22-6-48).

'AAAO: TO ETr[~axov TOO to Z;fjT11~a. av Sa EltPETIE. 01']' A,a5~ ~ 5EV SO: ETIPETIE, (Xv SO: G:)(PO .. El tj DEV Sa Q<PEA,EL 'tiJv Xwpav a O'X1']l-latLa~oc, <EHrtVLKfjC, Kuj3EpVi)aE(J)C;, l;t')T11l-la nspl TO 6TIOIOV e'(lE ~K 'TtA6vl1C, E'CtE eK 'TtE[a~aToe, EYt€ el:< KaKof3ouAlac, aKouov-raL ouvxpoucuevcn yvGlflCXL Kat afJflEpov aK6l-lrt, TIapo: ta 5LappEUaCXVta TpaYLKO: YEyov6ta, 10: (moTa (hE5eL~av "1151'] ltepL tp6vwc, on av 5Ev U'TtllPXOV a[ KuI3Epvt')aw; KatOxfjc, KCXt (Xv 5h UTIfOtilPLl;ov l~V V6~L~OV la~Lv .Kal tac, • ASilvac, TO. lJ'Tto 10ut(J)V aUYKpoTllBEVtCX 16y~cxta ao<paAelac; (Ka{ToL wc, TIP(J)SUTIouPY0C; e.Txov an.!SEtaV yvw~11V) Kat 'to ~uv'tay~a XUlpa<pUAaKfjc, ~E 'ttl\!. ~pUl-(KrlV Kat ~V1'][.lELWDl1 a~uvav tOU KCXla lilv E~cxt')flEPQV aKA,T]pO:v Kcxt 'TtEla~atwo11 aVTlotcxO'[v tOU E[C;; TO uc, alpa-rGlvac;:

MCXKPUYLavVl1 KCXto: nlv l1EKE[.lf3PlCXV~v KO~~OUVLa'tLK~V ataO'lV toO 1944, Sa dXE "11511 EKtOte oaq>aA(;)C; KCXt f3Ef3atUlc, tYKCXtcxotCX8fj a BeAOUXl6nl1C; we;; Tlro ,ilc, 'EAA050C;: tv ~ta<fl alflo'tUlv. €pEm[(J)V Kat <PAOYWY' E[e;; TO l;il'11I-1CX TOOl'O Mye:.:> Tfle, cb<pEAlI-l6tT]TOe;; ~ ~iJ TOO aX1']l-Ia'tla~oO 'EAAT)VlKfjC, Kuf3EpvfjOECVC, KaTO: Tilv Kaloxilv. ,[flV anaV't1']O'lV 1 xe.l 5iJ Kal'a rponov KCXTaltEATt:::J01'] e:owaev EK'tOl€ cxu'toe:; ·QU10C, 6 txspoc, TfjC, <EAA650c" 6 ExSLatoc, l'flc, nal'pl50c, ~cx<; 1 06- VCX~CX[ 'tLc, E[TIEIV. rora Ll'TtOupyoe;; T&V t~(J)TeplK&v toO Mou· OOA,[Vl, a ltOAUC; Kat aVEKoltlYllTOC, Ciano, dc, QV KUp{(J)<; 6q>ElAEtCXl Kat ~ KCXT<l: lfjC, 'EAA650C; €KaTpa-rela.

Ked 'TtpaYI-lCX'tL dc, Ta 51']1-l0O'LEU6EVTCX !-lE.Ta 6avcxiov

- 15-

O:lt0flVl1flOVEU!lcxnx tOU (mo rorcov ~!-IEpOAOy(OU ypa<l>EL aXEllKWe; !-IE nlv O:YYEASElacxv E«; CXUlOV 10 ltPWl"OV T~V 27·4·41 O:lt6<1>cxOL v l"fjc; r Epflcxvlcxe; 5leX TOV aXTJ!-ICXllO'flov 'EAAT]YLKfj<; KU~EpV~aE<.lC; t.v ° ASfJvext<; tmo lOV O'lpaTl1Yov T O'oAaKoYAOU: «'H!-IEl<; (OTJACXO~ ol 'hcxAo!) E'(flESCX OALyGlTEPOV npoSUflOl (mo TOUe; Fapuovouc OLeX TOV aXl1!-1alLO'!10v 'EAAT]Vt" Kfie; KU~EpvfJaEUlC;_ Ked OLaKp[vUl E[~ 5Aa CXUleX T~V Et;~YTJOLV ltOAAWV npooorrrcov ltp6:t;eUlv lWV rEp!1avwv tv 'EAAa5L». Kcxt rrepcn TEpUl : «A6T~ .~ loroptc TOO T O'OACr:KOYAOU 5EV flOO O:PEO'EL KcxS6AOU. '0 Anfuso (0 olop1O'8EiC; EKTCXKlOC; (mEatCXA!-IEVOC; tfje; 'ItCXAlKfjC; KU~EPV~O'E<.lC; EtC; tOV aTpatCr:PXT]v List OleX laC; 5LCXltpaY!-IaTEuaw:; ltept aXTJ!-IaTlOflOO 'EAAT]VLKilt; KU~EPVT1O'EUlt;) EfooTtotei 5n {(ltp6KH Tal va avcxyvUlp[' ocouev ulov KU~EPVT]O'LV T] (mola seX O'XTJflaTl0'8ft flE 5ACX TeX OlKalWflCXTO: TT]t;- "Av Kat unopXEL ElC; Tilv 'EAA6:0CX t5cxCPLK~ KcxtOXiI Lmo TWV alpCX1EU!-ICr:TUlV TOO ~ At;ovoC;. ETvext CJ>aVEpOV 5Tl 6 0 r p o r T] yo t; TO'o A a K 0 Y A 0 U It pOT (. 8Elal VO OlaowO'u T~V <!,UAETLKTjv Kat tSVLK~V E V 6 T TJ taT fj e; 'E X. A eX 00<;. Ka! Ehol OAA(o)t; TE cpaVEpov KalO: rrooov 80: 5uvaflESa tOUACr:XlO'tOV vo l;l1TijO'UlflEV O:ltO tout; JEPflCXvouC; vo: !lOt; O:CJ>~oouv lllV ltOALllKrlV olaKu[3tpVTJO'LV .Clv toaCJ>Clv 10UACr:XlO'IOV. leX Olt01CX OlEKOLKOO!-lEV. 'Eev 0XL. CJ>O~00!lCXl OtL tEALKWt; (!lE rev O'XT]flatLo!lOV 'EAATJVlKfjt; Ku[3epv~OE(o)e;) teX OLKOlWflCXTa, TO: 6ltoia floe; EltL<l>UACr:oO'oVTaL, Sa dVOl flElpLWl"ata» ('(5E ~flEpOA6yLOV Ciano Top, B' 27 Kai 28 'Arrptxtoo 1941 Of-A. 23) ..

AUTT] liTO T] YVWllT] EKTOTE .fje; E1tla~floU 'ltaAlaC;.lIEpi tOO WCJ>EA(flOU t] fl~ tile; 'EAAT]VlKfje; KU[3EPVTjOE<.lC; TooxoKOYAOU Kat ot et;aKoAouSOOVTEe; 'WX6v VO: EXQUV' O:K6flT] 0T1I-lEPOV ltCXpO: taOta Cr:v-r18ETov nEp! tfjc; WCJ>EAlfl61"T]10e; tfjc; KU[3EpVijO'E<.le; EKElvT]C; yvw!lT]v. o:nA060tata OUflCJ>(o)voOv flE .T)v YVWflT]v twV rore exSpClv Tfje; 'EXA6:50e;.

cH EK lWV o:noflvl111ovEu!lat(o)v tout<.lV tOO TOLavou 5lcxCJ>alvoflEvl1avT[SEOlt; cm6t1IE(O)v ent tOO EAATjVLKOQ Sl1TfJfla.:roc;. enEt;El"EIVETO Kat Ent nAElotUlV aAA<.lV SEflO:t@v Tfje;

- 16-

YEVlKfj~ aE,Ov.lKfj~ nOAlnKfi~ KOt E<!J80VE nOAAaKle; IlEXPl~ EX8p611110~t Tfie; ortolccc nAEloTo oElYIlCxTO E'(XOblEV KaL ~llEle; EVla08a KalO: TOV XP6vov Tfie; KaToxfj~.

np6~ Ell IlEIl.;ovo cmOOElt,l V lfi~ Ex8pOlll10e; Ta6T'l~ napaTl8ETaL EVla08a cmoonoOlla 0llAWOECUV TOO Schirach, rEPIlOVOO l1110UPYOO Kat 6:PXllYOO Tfie; VEOAOloC; KOTO: T~V Evwmov TOO 6LKCWl'lplou lfj~ NupE[l!3EpYlle; olK'lv TOU: «''Olav ea EVLKOUOO[lEV ,oue; PWOOOue;, [lEOa oE Eva Ilflva 8a E'(XOllEV OW\UOEl l~V 'haAlav» ('(OE «'EAA'lvlKov Alue» 15 "Iouxloo 1947).

"Ev npoKElflEV({' avan'loo: o<!J' €au,oO TO epWl'l[la: nOlOV apaYE 10 EVOLa<!JEpov .fie; rEPllavioe; OLO: TOV 0X'1[la' 1l0TlO[lOV 'EAA'lVLKfjC; KUJ3EpV~OECUe; ;

T OU10 CX1tAO(lOTOla EVEKELTO, we; Kal np0'lYOUIlEVCUC; EAEX8Tj, E{~ T~V o:vll6pam v lTiC; r spucv [O~ K010: TWV llEYOAEnllJ36Acuv Kot ETIEK10TlKG'JV 0XE6lcuv 100 lllKTCXTOp'Oe; Tfje; '!TaAla~ npoc avaYEVV110lV xo l 6Tj[llOupylav Tfj~ naAat nOIE xoouoxpo-roptoc Tfje; PWllTje;. Kai tOOTO npooEnEj3Ej3a[cuOE KalO: l~V OlKTjV .G'Jv 000lA6ycuv unoupywv 6 K. PEVtl"]e; K(n~ l~V Evwmov 100 OLKaol11P[ou rrcpouoto ctv TOU, KcnaStoae; on «6:v OEv EylVElO ~ KuJ3EpVTJOle; TOOAO:KOYAOU ea ELXOllEV 'lTOALKov npolEKlOPO:TOV EV 'EAAaOL». E[~ 10V OUlOV A6yov 6<!JE[AETaL KOt ~ 6:PXLK~ 6:vTlopame; Tfj~ I'apllavlKfi~ KI!)J3Epv~oECUe; 'OlO: ltlV KaTO: l~V npwl'lv nsplobov Tfje KalOxfje; 6:v6:E,WlV lWV EKKAllmaollKwv npoY[l6:lcuv Tfje; xwpo~ OLO: lfj~ 6:VTlKOTOOl6:0ECU~ TOO apXLETHOK6rrou Xpuo6:v80u Kat lfl~' Ev8povloEcue; W~ o:pXTJYoO Tflc; 'EAA'lVlKfie; 'EKKA'lolac; TOO 1l0flOOKTJVOO, Ka8600v ~ rEPflaVlKtl KUj3EPVTjOLC; EiXE j3aolflouc; nATjp0<!J0plo.e; T6TE on ~ Ka8oAli<~ EKKAll0[0 eo: unEJ3o~8EL EV 'EAAo:oL TOUe; oxonouc Tfic; nOAl' LLKfje; Et,OUO[Oe; Ola n6:ol"]C; <!JUOECUe; OLcnopOKllKWV EVEpo YElWV,' ('(6£ 0XETlKWe; K'ol E<i>'lIlEPi5o «'E8vLK6~ KfjpuE,» 3 i I 7, 48) «'H 6:ycuv[a Kat ,0 1l0PTuPLov EvOe; A~OO»).

"AAACU~ ts ~ IlEXPL 'T6lE: 0XEllKWe; aVEnllPEOOTOC; Kot QAw!3TjTOe; O;K6[lTJ arro K6:8E 6:V,(8£lOV rrponay6:v5av 'EA-

- 17-

2

AT]VlK~ KOlV~ rVw[ll1 [lET' aVEKc:ppa01;OU [KaVOltOLl'laEcuc;; Ka! [lEyp:Al1<; avaKouc:piO'ECUC;; E5EX8T] to aYYEA[la tOO aXT][lanO[loO "C~C;; Ku13Epv~O'ECUC;; Kal ltCXVTolotp6rrwc; E~E5~AUJOE Tac;; 5la8EOELC;; TT]C;; TaUTac;;. nOAAol TWV ltOAlTLKWV avOpwv Tilc;; xwpac;; KAT]8EVTEC;; t6tE 5la50XlKWC;; Etc;; to rtoxrrucov ypaC:PEtov lmo TOO npUJ8UltOupyoO OTPCXlllYOO TaOAO:KOYAOU, EltE50Ki[laO'av aXEOOV ltO:VtEC;; TOV O'X'l[lCXTlo[lOV -cfi<;; Ku13EpV~O'EUJe;; Kat aUVO\jJlV OlOvE! tfie;; KOlV~e; YVW[lT]e; T61"E altOU:AEt ~KatUJ8L E1tLypa[l[.lanKiJ EKc:ppaO'l<; we;; rrpo c tt'JV WC:PEAl[.l6- tl'}Ta Tfic;; aXT]flatLaSElaT]e; t6tE Ku13Epv~O'Ecue;;, 5LatuTIUJSEloa (mo TOO K. naltaVOpEOU ltpOe; tOY atpatT]Yov K. MoutOUOT]V 'YTIOUpyOV ro re tfje;; ouvxorvcovto c. KaHl T~V TIPWtT]V EU8ue;; [lETa t~V aVCxAl'lljJlV 100 'Y110UPYElou orro TOUTOU, aUVO:VTT]olv rcov : «EIvCXl 8ElOV ~WpOV 5La -cOV 'EAAT]VlKOV Acxov Kal [lEYCxAT] aUYKata!3aal<; TOO KaTOK1"l'l'(OO TO (lTl EOEx8T] Va ylvn 'EAAT]VlKT) Ku!3tpVT]Ole;».

Oux ~nov O[l(,)C;; rtcrp" (lAa wOTa EVO[lOeET~ST] EK '(wV uOtEP(,)V 1) U11' apl8!l. 6 :LuvTaK-ClK~ npa:~le; OLa vc 5LKaO'8w!lEv Kal KaTaolKaO'Sw[lEv, xcrlrrn 0 VO[.llKOC; K6o[loe; TfjC;; xwpa<;; EV Tn oovtprrrrucj] '(OU ltAEloljJllC:Plg a11E50K[[.lCXO'E tac;; aVEAw8epouC;, aVTlOuvtaY[1aTlKae;; Ka[ KaS' auto [1EOaL(,)VLKae;; 5LCXta~ELe; Tiie; U11' aplS[1. 6/45 :LuV'(aKtlK~e; npCxt;EUJC;;, we;; cmo O'XE'£lKa T6tE ap8pa TOO EYKpltoU VO[1LKOO rrepro- 5lKOO 8E[1lC; 5E[KVUTaL (t6[10C;; N:LT O'EA. 1, 21, 141).

'AAAO: Kal 0 O'UVtaKTT]e;; tfje; ouvrcocrucftc ltpa~E(,)e; EmXElp~O'ae; vcc OLKaLOAoy~an Eau'(ov 5T][1oO'[g 5lCc '(0: V0[10eEtlKCx TOU EyKA~[1a'(a, 'Y110Upy0<;; tfje;; ~lKaloO'uvTJC;; t6TE N. KOAul35:e; I {50u rl e5ijA(,)O'Ev O'XETLKWC; fiEtO: TttV EK500lV 'fic; KaTa5lKCXOTLKflc; a110$aO'E(')<;; (rOE TtEPlOOlKOV ~11[.loKpanKa XPOVlKCx, 2 'Iouxlou 1945).

«'H 6[Kll aUIT] oEv ElXEV aVCxAoyoV arfi6ac:palpav. KOeE 5[KT} EXEL Kat tiJv Cxl[l6O'c:palpCxV '(T]<:. 'H 5[KT] '(wV 00O'lA6- Y(,)V 'Y110UPYWV ETXEV Cxt1l6O'$cxlpav oU[ll1a8Elac;; UTtEP au· iWY. -"1-11;0 roOro O:Katav6T]Tov; "EO'I(,)! 'H. aA~8ELa O[lCLIe;;

- 18-

atJT~ alvct. /:"EV 90 ~TO avaYKl1 va aXEL TLC; [lEyaAl1V TIOAlTLK~V fHolO'9'laLv, 5la va avnA 11q>9fi OTL [lETa TO YEyov6m tYlC; KO!l[lOUVlO'TlKYlC; O'T60'E(")<; (/:,.EKE[lf3PlOC; 1944) i) 51Kl'} autl'} EKlV5uVEUEV. 'YTIfjPXE q>6f3oc; va [l~ y[Vl1 notE ~ va [l~ 'IEAElG)Q'l1 rrora. METa Ta YEyov6Ta tYle; O'tOO'E(")e; aYLvE TOOTO to nop65oE,ov : ~ KOlV~ yvw!ll1 EE, OVTlna8E[ac; npoc TOUe;; 0'"[OaL00'1aC; eO'tpaq>Tl LlTtEP 1WV 5oaLA6y(,,)v onoupvov. KaTa tac; K09Tl[lEPL vac; 6KpoaO'ElC; TWV nOALTwv rrpoO'~pxOVTO t1flrporrcd Kat [l00 ti,;tlTOUV T~V orr6AuO'Lv TWV 50aLA6y(,,)v. At trrnporra! aUTal oEv ~O'av O'KTlv09Et"'!lEval aAA' aU96p[l'lroi». Kal nEpaLTEpw.:

«To ~U[lf3ouALOv 'Enucpcrratcc Kat 6 "Apsrcc n6yoC; dxov 51' onoq>oO'EwV T(,,)V VO!loAoyijO'El OTL al Kuj3EpVtlO'W; KaTOxfje; 5Ev ~O'av YEp[lavlKal KUf3EPV~O'ElC; 6AAa KUf3EpVtlO'Ele;; de facto, ol')Aa5~ Kuf3Epv~O'E.lI:; • E AAT]vlKoL

'0 n 0 A 1 t 1 K 0 e;; K 6 0' !l 0 e;, 6 6 rt 0 T 0 C; tt a p ~.

AaO'E rr p o toO olKaO'Tl"lplou, oEv orrEo(,,)O'Ev e I c TOUC; KaTl'}yopoU[lEv.OUe; rrp69EO'lV EE,u rt TJ p E i: tl 0' E W C; TOO EX 9 P 0 O. To 'YrroupYELOV Tfie; /:"1- KalOO'UVl1C; 5la bTj!lOO'[(,,)V npOOKA~O'€C:.)V 'IOU EKaAEl TOUe; rro7dTae; nov dxov O'TOlXE1a tvavT[ov TWV OOO'lA6ywv vo 'to: lmof3aAAouv 5la flllVUO€(,,)v. OUOEte; o[l(,,)e; lmef3aAE [l~VUOlV. nOAAOi €n[oTEuoV on 01 OOO'(AOYOl orrouoyol 86 ~9(,,)oOV'to» .

Kai 5La va onooElx9fj OLa ulc;v oK6[ll'} copcv till t~v olKl1v Kat KcxTcxolKllV [lcxc; ETtEr:ijTOUV 01 KO[l[lOUVLOlal Kat TO E1flKpaToGv T6'tE ova tOV K6o[lov blE9vEe; KO[l[lOUV10'TlKGV KA:llla, 8U[lcxTa TOO o notou E'(llE8a Kcxl Ttf.1E1<;, 6 OVEKOltly.,,TOe; KOAuf36:C; hOYEtaL :

«'H nIEO'L<; EE, aAAou toO 'EE,(")'tEPlKOO ~tO flEyOAT]. 'EVEq>cxvli,;eTo it 'EAAO:C; t>C;; it f.16VTJ xc::,pa nov 5Ev 8EAEL vO:

OLKOOl1 roue ltOALTLKOVe;; oOaLA6youe;;. '0 Fsvucoc /:,.LEU8uv· Tr)e; TOO ··Ynoupye(ou· TWV 'EE,C.J'tEPLKWv 'tfje; I?wO'O'lcxC;; Ei,;~T€L rrAT]poq>op[ae;; ono "IOV "EAAl'}va EltLT~Tpa[lEvov Tfic; 'E~Ao· Ooe; Ev M60'X~ tnt 'tfie; ltopdac;; Tfic; 5~KllC;·: .»

-19 -

TaO'Ta O,tyOV'TO Kal sypa<JIOV'TO 01'][.100'1<;1 UITO 'TOO 'T6'TE 'YnoupyoO, aV0[.10AoYOOVTOC; 6'TL uno 'T~V n I E a l v 'T 00 'Et;(J.)'TEPlKOO Kat 'ToO .6lE8voOC; KOI-.l!.lOUVLU1:LK 0 G K A [[.1 c.r 0 <; KaTEolKO:o9T][.1EV, ol6n aAA(J.)e; 'T 0: t. 8 v l" K a [.1 a e; 0 1 K a l a 8 0: t. K L V 5 6 v E U 0 v (!!) we; <JltpETal My(J.)v TOtE,

'H nIEOl<; Xoirrov TOO 'Et;(J.)tEPLKOO ~'TO [.1 Ey 0: AT] , 6[.10- AOYEl 6 'T6TE 'Ynoupvoc t~<; .6lKoLO06vT]e; Kal OUVTaKT1']<; Tile; KaTanf...T]K'TlK~e; UUV1aKTLKfje; npO:t;E(J.)e;,

To 'Et;(J.)'TEPlKOV 0[.1(J.)e; ati'to EKPlVE Kat EV~PYEl aAA(J.)e; npOKEl[.1EVOU nepl napEi-lq>Ep(;)V KU~Epv~aE(J.)V, at ()T[OTal EaXT][.1aT[o8Tjaav rtpoc 5laU(J.)alV 'T(;)V [5[(J.)v OL1100 UTtT]K6(J.)v, napa8ET0[.1EV rrpoc Ttl 0'1 orto [TjOl v roorou 10:<; OT]f...WOEle; 'ToO "AYYAOU un:oupyoO "HV'T EV tft BOUAD rQlv KOlVOTtlT(J.)V E[e; anaV'lT]OlV hrEp(J.)TijOEWe; ~ oXETlK6)e; rrpoc To:e; v~aouc; 'Tile; MaYXTle; Jersey Kat Guersey onou ol Fapucvcl t.YKa· 8[5puuav «nOAL'TLKT)V 5LOIKT]0l v» tt:" AyyA(J.)V ltcnpl(J.)'TClv OlO: T~V 5laKu~tpVT]~LV TWV un' au_'TCi>v KaTEX0[.1EV(J.)V vncov. 'AAAO: E(e; n'lv • AYYAlav on(J.)e; Kat £56), 6 aULae; KO[.1flOUvroucc EVEKCxf...EOE Kat Ka'Tlly6pT]OCV we; «rrpobo rc c» LOUe; anOTEAEoaV1ae; T~V EKET TOTtlKIlV KU~EPVT]Ol v Kexi covspvcoElEvTae; [.1ETO: TOO tX8poO, OlO: to KOAOV Kat OlO: TO cou<pepov 'T{,)V uno oouAElav aYYALKwV EltapXlWV, [.1EyaAoue; tKElvoue; ,. AYYAOUe; ncrtptro tccc.

'!50u T[ eXITtlvTTjaEv 6 &t;loe; EKnpoa(J.)IToe;, TOO • AYYAl' KOO "E8voue; unoupyoe; btl TWV 'EawTEplKWV :

«At nOAl1'I::TOl t6)v vnocov KaA6)e; EOKEq>8T]oav Kat EVEKaTeoTTJoav «OOAlTlKT)V .6LO(KT]OlV» we; etou<ov fll1xavlcuov, avaYKaTov Kat anapa[TTjTOV OlO: To:e; avEU npoqvouIlEVOU ltEpLU~aOEle;. '0 auvij8rlC; aUVTaY[.1anKoe; OlOlKllTLKOC; [.1T]XaVl0[.10c;, cane; 5EV npo[371.EltEl KEvTPlKIlV tKTEAEaTLK~Y t.t;oualav, OEv'TJOUVa'TO yO: AEl tOuPyijon anOTEAEO[.1atlKCi>c; tnl TWV npoJ3AT]flaT(J.)V 'TO: anoTa tOT][.1l0upyft9T]aav uno tfjc; rePl-lavLKi]c; KaToXi]C;»·

Kal nEpal'Ttpev:

- 20-

. .

«'Evw ol rEpflCXVol EtXOV 6:vcxAa[3EL TOV UltCX'(OV EAEYXOV E[~ XEipcxC; '(00 ~ lPCXllCUTlKOO l!.LolK11TOO TCU" I ~TtETPE!pav vo: AEl TOupyit0n 0 KEVTPlKOC; ~K1EAE01lK6c; flTJXCXVLOfl0C; OU10<;, flE OflEOO" lmoTCXy~v [3E.f3a(CUe;; E(<; T~V l!.lEu8u"OlV Kcxt 10" €AEYXOV 1:W" repflcxvwv. To 6: tt 0 r E A E 0 fl cx 1i 1 0, B '( l E [C; T 0: e;; v it a 0 u C; 0 Cfl E 8 11 ~ 6: P 11 0 0 l 6 T 11 c fl Ey6:AOU IlEpOUe;; cxlhoOlOLK~OECU<;, KaltOl rjto 6:v6:YK11 vO: oUllllopCflwVTcxl aUlaL IlE naoav 6cHlyicxv 0100- IlEVTJv alJ1o:i~ tmo 100 ~X8poO. cone;; OAAWe; ij 0 u va 1: 0 v a d x E v a v cx A 6: ~ E lan' E U 8 E ( cx e; 1 tl v ~ ~ U tt TjpETTjOlV lWV 6:vayl<wv lOU, xwpic; v o EvolaCfl E p s t a L rt 0 0 W <; 0 l a: 1: a o U fl Cfl E P 0 V T CX tOO n A Tj- 8uoflOO TWV v n c o v .

• H 1I 0 All I K i] 0 l 0 [ K TJ o L C; T W V v it a CU v E v it pyEL Kala TWV KCX1:anlE01LKWV IlE1PWV T&V 1 E P !l a. v W v, 0J e;; n P 0 a 1: cx t E Uti. K 0 v <p P 6: Y 11 a fl E 1 aC, U TO U T W V Kat TOO rt A TJ 8 U a 11 0 o. l!. E. v f. 5 (0 TOl;E v rr OlallaptUpElaL Kex"taT&V 6:n:O:l1:T]OECUV, 1 ex e; 6 rt 0 [ a ~ £ 8 E W pEL is rt E p f3 0 A L K ex e; ~ a v 1 leElOU C; rt poe; T 6 l!. L E 8 v t c; l!. I I< cx l 0 V K cx i n 0 A A 6:. K L e; f. n h U X E v e '( 0 n fl E lOU 11 E v a C; ~ a n 0 au P 011 1:.v c c TOe; anCXlTitOElC; TCXUTCXC; x o ] (hav o x o u q aUT CX Lila CX v OU!-1 Cfl co VOL tt p 0 C; T a c; 0 l CX T a E, E 1<; TOO l!. l E 8 v 0 0 c; l!. L I< ex ( 0 u.

'Ynfjp~E Kcx8fjKOV CXl)TfjC; va OlCXTTJPU TaC; TURlKaC; Kat npOOTJKOUOCXC; 0XEOEl<;; IlEla TOO EX8poO, OAA' £Ie; TOU<; lEPIlCXVOUC; OUOElllcx 6: flCfl Lf3 0 Ala 6:nEIlELvEV. on £8EWPOOvtO OUTOl ncxpo: TG)V VTJOlWTWV QC; ~X8po[ TWY}).

Kcxl nEpCXL TEPW :

«Flpensr VO: E'(ncu OTl i) nOALTE[CX Kat ~ 01:aou;; noO ijKOAou9it9TJ uno TfjC; «nOAlTLKfje; l!.LOLK!'jOEWC;})' T&V vnccov 6nTJyopeu811 uno Tfje; E1tl9UfllexC; VO: y(vn o,n OU"CXTOV I<CXAA[TEpOV OLO: 10V nATJ8uo(.-lov xo l uno 1l6V11C; lcx6tTJ~· 80: i'jTO ot nox o va ac,L6lowIlEV onwc; Ilit ylvouv O(1)O:Alla1O. 'E6:v nc; EXEl tamv vo: o'tCXXUOA.oyi)~n toLcxltspa TWO: ~cx'paoEl-

-21-

Yl1atcx' Kal"Va £'LlTD' 'Et<; t~v a'ltl1OlV laUtl1V ~ EKElVl1V lWV rEp[laVWv W<!>EIAEV ~ «nOAmK~ 6l0[K110lC;:» va avtl1CXx9n ~ 09Evapci>upov, t6tE npETtEl. va aq>(OW[lEV tOGlOV va avcx"AOYl09fj 'CCce; ouoXEpelae; Kat 'Ct)v repcortcv ol1[laoicxv 11 v ,EvE1XEv ~ olaTllPl1ole; lfje; EK'CEAEoLlKfje; t· > ~ 0 U 0 I cx C; EtC; X E 1 P 0 C; 'C fj C; « n 0 ALL l K fj e; 6 l 0 l K ij-

OE(,)C;» Kat ~ anoq>uy~ 'Cfje; EK [lEPOUC; twv rEp[lCXVWV EVOOKijOE(')C; a1t' Eu8E[Oe; 'CoG OLOlKilt l K 0 0 E A E Y X 0 U », Kat rrapci tEPW :

«AI BpE'ClavlKal v fi o o r tfj<; MaYXl1e; EXOUV

n o v r c A6yov v o e Lv c t 61tEpt'J<J:laVOL Kat TJ[lE1C;

OlKOlOU[lE9a v c o n e p n e c v e o co u e e c OL' c ot 6: C;. To on UOtEpOV ano [liav rraptobov flEYOAl1e; 'mAOl' neJplac; So unfjpXE tOat<; EtC; WPlO!lEVOUe; KUKAoUe; l1o[l<l>wv Kal E1tlKp[OEWV, oav EIval EKTtAT]KtlK6v, 6:AA' EA1t1s(,) tv tl{) OU[l<pEPOVtl lWV Nijowv on ouctv 1tAEOV eo AEX9fi tv tn BOUAn OL' Ev96.ppuvOlV TOlautl1<; rivoc tOOEW<;. 'Amo ttcr ii npobcctc Mv 6:nooElx9fi otv 80: oUYXWpTJ9fi, nac; ot Evavtlov toO 611:010u 80 6Tt6p~D Tj 6:1t60El~le;, 9a aX8n dc; olKl1v tv Tn xci>pQ: tcxUtD», (LOE E<I>l1l1Eploo Times, 18·8·45).

Al an6l1JEl<; autai E~aYYEA9ElOal ano 1:0 G Bij[latoc; 'tfjc; BOUAfje; twv KOlVOtijtWV EK [lEpOUC; 'Ynoopvoo tfj<; BpEttaVLKfjc; KUI3EPVijoEW<; Kaeoplsouv olauyw<; Kai Kala tp6nov !l11 E1tlOEX6[lEVOV TtCXpEP!l TjvElcxv nvo tfie; • AYYAlKfl<;

·6:VtLATtllJEeJ<; Ent lOG Sl1'tij[lCXLOC; tfl<; ouvEpycxola<; l1ETa TOG EX8poG : 'A c: lOG r o i 6: rt 65 E l/; l e; r fl e; rt po 5 00 [ CX'<; OLa va EtooX900v e I c 5lKT]V o l o n c t r t o t x o t 9EWpEl'raL EnL~aAAO!lEvl1 ~ o u v a p y c c I o !lEta r 0 0 t X 8 P 0 G, {} to V n p 6 K E l 't cx L v a E ~ U IT 11 p e r 11' SoOv to YEVlKa Kat npoY[lOUKO: OUl1<!>epov· T a r 0 (} • A Y Y A l K 0 (} A. a 0 O. Ourco OKE11:Tov-ral Kat xplvouv 01 EXOVTEC; UYLa aV1:[ATjllJlV, OtEPEO:V TtOAltlKTlV nop6:500LV, 6:ATj9fj 'E8vLK~V llTtEpl1q>aVElaV Kat PECXAlOtlKOV . nVEO[la, av5pE<;.

-22 -

'H un' apia!!, 6/45 IuvTaKTIK~ npa~IC;,

'H !uvTaKnK~ un' apl9. 6/45 np6:t;u;; tyE.VETO Eni Kuj3Epvl'JoEwe; nAaOTllpa - KOAAu[36:, Ele; avnKaTaoTaolv "I~C; urr" aplS. 1 ~UV"IaKnKfje; np6:t;Ewe; oUV"Iax9Elor]e; uno "Ifje; npw"Ille; llE"IanEAEuSEPW"tLKfjc; Ku[3Epvl'JoEwe; Tfje; «'ESvlKfje; 'EVWOEWC;» Fkrrrcvfipsou - ~[3WAOU, Tn OUllllETOXn xo;l 6 KOllllOUVlO"I(;)V 'Yrroupyrov.

He; 8a l')6UvaTo va q>avlao8n on Sa ~10 nOTE 6uvoTOV va unapC:ll. v611oC; ltAEOV lEpa'twollC; Ka,a ,(;)V «6omA6ywv» £v yE.vEL, ano rev tYKpL8E.V"Ia Kat unoypaq>e.VTa uno rwv K0!J.[l0UVlOTWV; Ka1 EV tOlJ1:0LC; <'> KOAAu[3ae;, xou[l0UVlOnKWtEpoV "IWV KOll[loUVWTWV EVEPYWV, E$cuplOKEL '0 anoTp6naLOV VOllLKOV KaTaOKEuaOlla 'tfje; orr' apLS. 6 ~. n. llE T~V 6LKcxLOAoy(av. flv O:VEU tpuSit!J.awe; vouuccc aUTOe; wv, npo[3oAAEl Ele; "I~V dorlYrrnKTJV ,ou EKSEOlV, on unfjpXE DllAao~ <t>OBO~ va a9ww900v ol DOO[AOYOl llE L~V un' apl9. I ~UVtOKTLK~V np6:C,LV. tv& 9a EnpEnE onwo- 6i}nOLE vc Ka"IaOlKao800v. O(hE Alyo OU"IE noAll. xccropYEt "IOV 06AOV Kai T~V npOOOTlKTlV np68EOlv flV Ka,o LaC; l3aOlKae; apxae; LOO LllKa[ou arql"IEL ~ un' apL8. 1 ~UV'taKLlKTl np6:E,Le; Kat Ka8LEpWVEL TO ,umKOV "IOO aOlKTJ!J.aTOe; ,~c: npw8unoupylac;. Ll II A a 0 1) 6 u v c [1 E L ,00 n p coiO<f>av'oOc; LOU'(OU v o u o u o I KCXTCXA0[36v,(EC; TO Il p co a o n o o p vt x o v af,lc.:illo Eni KaToxflc; e Lv c i onwooi}nOtE EVOXOL Kat ,(L!J.WP1'J"CE.OL, TO OLKaOTi}pLOv oil Dev XPEL6:SEYCXL E[[11) vc , ETtL[lElpTJOn '(0 nooov Ka1 '(0 E100c; T~C; nOlv~c;!!

Kat ou uovov TOOTO aAA' ETtLOnEU6EL T1)V DIKllv Dla va q>avft Eux6:pW"COe; Ele; TOUe; KO[l[10UVLOt6:C;, OltlVEC; KOTa TOV KaTapno[lov Tfje; ~uv8i}KT]e; Tfje; 86:pKlsac; flv OUTOL Ka(1OL T}i'tr]9EV1EC; ETIE[3cxAov oux Tinov llEOtfl TWV E,EVWV Etc; TO v6· llL[loV Kp6:Toc;, [lETa '(0 anOtp6naLa xol <PPlKLaO'(lKO rcov tYKATt[lata tflc; LlEKE!J.j3pLavflC; oiaoEwc;, Tjl;lwoav ol «noTpLw'taL}) aUTo(, Ola '(00 lou ap8pou 'tfjc; ouv8i}KllC;, vc

- 23-

OlCilX600v w~ T(lXlOTa ol 100.000 rrEpl110U Ofj6EV 6001t..oyol, TOU~ 611010u<; Ola OUKOq)(lVTlKWV 1l11VllOEC0V Ilt KaKO~OUt..OU~ OKOltOU~ Kat OUOtl1!.J.aTlKW~, Ka6' arraoav l~V 'Emxocctelev E5T]fllouPYT]oav, Oto: yO: ltapaOTijoouV n'!v 'Et..t..6:oa -Til V xcilpav 'Hpcocov Kat MapnJpCilV- we; xcilpav OOOlt..oyC0V Ere; lilv L'l.lE6vfj KOl vl)v r vcilflT]V, Ol' [510ue; EKIlETat..t..EUTl KO ue; Kat KOfl [laTLKOUe; cxorroo e;, we; rrepirpcvcoc EK tfje; EE,Et..lE,EUle; 'tWV YEyov6T~V Kat EmO~flC0V Eyyp6:q>CilV 'toO K.K.E., EK TWV U01EPC0V EDElX8T]. Ked 0 Kot..t..u~6:e; llE'taq>EpEl E11ELy6vHue; aEp0110plKWe; TOUe; Ere; tl)v' Aop cpnv tfje; 'Epu8palae; IlEtacpEp8evtae; IlEplflvll tWV "AYYACilV 'Yrroupyo oc, OWOC0- 6EVtae; we; EK 8aUflatOe; €K Tf\e; K<na twV cpuAaKG'>v ' A~EpC0Cj) Em8toECo)e; 'tWV KO[l[lOUVlO1"WV TTJV 18 L'l.EKE[l~plou 1944 (nAilv DUO, tWV O:EL[lV1)OtC0v r. M1T6:Kou KaL K. nllPOUVO:KT]) Kat 'tT]V - 20 <l>Ej3pouaplou 1945 aPXEtal ~ ltOAUKpotOe; OlKT] TWV 100 ~[lEPWV.

fj,eov \1-0: OT][lElC06fj 01"l Ere; TTJV raAt..lav flne; 1)Aw8Epcil9T] nOAu €VC0pltEPOV Tfje; 'En6:50e; !l O[KT] TOO nE'((X[V, YEVO[ltVT] rtpco rn €E, o t..C0V , ~PXLOE [lE10: OMKAT]POV tE,6:[.lT]VOV ~TOl [J.6t..le; lilv 20 AUYOUOTOU 1945 .. Ol Lmoupyoi 5t EKEL otv Etoitx8T]oav, 1TA~V EAaxloTCo)v, de; OlKT]V Kat OUtol1TaAlV noAU j3PODUtEPOV Kat Q-tO[.llKWe; Kot ouxl OIlOOlKWe; we; Evta08a.

'H ~UvtaKlLK~ npaE,Le; autT] EYEvEtO KalO: nap6:[3amv j3aOtKwV xo l 9E[lEAlCo)owv OlOt6:E,ECilV TOO L'l. l K 0 [0 u, TOO ~ U V t a Y [.l a TOe; Kai tfie; no l V l K fi e; L'l. l K 0 V 011 [a C;.

OU'[C0 Ot' aUTfje; :

1) K09lEpoOtOl to avaOpofllKOV tfje; toxuoe; toO vouou Kat 8W1Tlt;ET<Xl [lEtaYEVEOTEpC0e; we; 6:5 lKT][.l 0 , rrp6:E,Le; fjllC; otv 11TO rroowe; Ked OUtE E9EC0pE1:tO a51Kl1fla Kato: t~V tEAE' olv tT]e;. 060Ele; rrcp ' ~[.liv v6[.l0e; npotj3AElTEV Oll anoyo· pEuEtal VO: unl1PEtitoll He; uno KatOxl)v l~V natpl5a TOU we; npCil9unoupy6e; ~ 'Yrroopycc.

2) Ka9lEpoOv-rOl E15lKO: olKaotitPla, lIOP' ott it OUOtaOle;' aU1WV pT)TWe; arrayopEUETOl U110 TOO ~uVT6:Y[latOC;

- 24-

Uxroe;: tilc;: EV Ko:LPc;:, nOAEflou OUOtOOEWe;: !tp(XTOOLKe[WV) .

. 3) KOTOPYE1TaL ~ apx~ Tile; EKOlKC:WEWC; LlnO twv ouOlKWV OlKOOTWV O'LTlVEC;; npOKElflEVOU nEpl 'Ynoupywv alvot KOTO: TOUC; [OXUOVTO<; v6f-LOUC; ~ BOUA~ KOt rrapl orpornco'nKWV 'Yrroopvov EhE ~ BOUA~ EhE TO !tpatODlKE10V. Ourco napEonlf-LEv rrco tOO npWlO<flavoOc; 8E0f-LaTO<; yO: EKOlKOOElft to OTpanWTLKOV aolKlllla Tilc; ouvElllKOAOyijOEWC;: uno [OlCUtwV, nO;\lTlKWV EIlKaOTwv, tOTPWV Kat olKlly6pwv Kat OUXl uno TWV 6:p[l05lwv !TpaTlCUTlKwv.

4) 8wnl<:;£T0l Kala tt)v rrpobuccrrlcv ~ [lUOTlKtl avaKPLOLC;:, [IT! OUYXWpOU[lEVTlC;: ouoE taUTllC; OlO: TOUC;: 'Ynoupyoue;, OllLV€.e; naponE[l TIOVTOl Ell' an' Eu8€.[0e; KA~O€'WC; o[laolKWe; KaL avw OUOE[ll5:C; npollyou[lEVllC; nponvcocplOECuC;: de; TO tOWAlOV TOO xcrtrryopoupavou.

5) 'A nayopEU€."IOl ~ npooropt vl\ tTIt tyYU~O€'L anoi\umC;.

6) 060E1e; nsptoptouoc ucplotataL we; rrpoc rev Xp6vov Tile; rrpo<jlui\aK[OECUC;, we; oplt;EL TO !uV'taY(la, !::VEKEV OU nOA (Tal "EAAllVEC; a8cucu8EVTEe; E[lElVaV tv npO<jlUAaKloEl tnt 2 ETllavanoAoYTJToL xed avw EVT6:A(laTOe; npoq>ui\aK(o€.cuc;.

7) KaTa Tt)V ol6:pK€.lav tfje; olKllC; TWV 'Ynoupywv hpo· nonol~811 E.ni Ta XElpc.:l n€.vTOKle; Ii un' 6:p. 6· !uvTaKTlKtl npa:~lC; .. tHa Tc;)V rpononorqcecov TOUTCUV nEplwp[o811oav ol [l6ptup€.e; orro 25 oue; EOLKaLOOTO va t~ET6:on KaTa T~V 6 !. Fl. EKaoTo<; KOTTjYOpOlJ[lEVOC; (aOOl. Ka( ol (l6ptuPEC; KOTllyoplac;) elc 5 uovov, nEplwplo8Tjoav ol oUV~YOPOL Etc; 2 K01 ~ wpo Tfje;: ayopsuoECUe;: oCn:wv Etc; 2 uovov wpae;.

8) KaTa 'tWV 6:TIOCP6:0E~v TWV E!6LKwv ~lKaaT1']p[wv, KaL TWV tpij(lT]V oK6[11']. ·ouoEv flvOlKOV [lEOOV XQPEl Kat OUTW KOElLSpo [hal ~ npw'tOOlKOC; an6<jlaole;: va eIval Kai TEAEO (OlKO C;.

. 9) '0 EtOLKOc;:· "Emtponoc olKalOOtaL vO: i;;1']tijon T~V avaElEwPllolV Tfjc; 61KllC;, ouXi oflwC; Kot 6 KotTJyopo6[lEVOC;. 10) napEXOVtoL etc; TOVe; 'Enrrponouc, TOUe;: 6:voKPl"Ic:e;:

Kai Ta OLKooTijpla, [1EyoA1']C; tKt6:0EcuC; oLKarw(la'ta aou[l~[' ~ooTa e[~ EAE68Epa nOAl tE6[lo'(o Kal KaTanap6:~aalv twv

- 25-

Ka8LEpCJfl€VCJV (nr6 1:fje;: Floi VlKfje;: fllKovo~(ae;: OlalO~ECJV, XCJpic:; va XCJpfj Kav ovalpWLC:; 1:fjc:; onoq>aOECJ<; OU) 1:ac:; napaj3ooElC:; TaU1:ac:;.

OOlCJ ale "'£i)v olKllV ,WV 'Ynoupywv flETO: 1:l'jv AfiE,l v 1:fiC:; 1009TJIlEpou oLaolKaola<;, 1:ac:; anoAoy[ac:; TWV KanlYopouIl€vCJv Kal Ta<; ayopEUOW:; TOO "Erurponou Kat lWV ouvlJy6pCJV, TO 6LKaOTllPlOV Ene,:p€tpE 1:l'jv O:VO:YVCJOl v EE,CJoIKCJC:; O:AlEU.9EiOT]<; Kaw9EOECJ<; em' O:AAT]V Un09WLV. Ele:; j3opoc; TWV KalllYOpOullEVCJV I fli;9' ~v TOOTO aflEo<..>e:; 6lEKOtjJE Kat o:nwup9TJ de;; OlOOKEl!JLv npol;; EK600lV' Tfie:; onoq>aoECJ<; TOU, XCJplc; yO: o~on 1:0V Xp6vov Ele; TOUe; KCHTlYOPOUflEVOU<; va o:vatpEtjJouV TTlV KaT' atrrwv napa rccvrc vouov aAlw8Elaav l!J€UooA6yov Kal KaKol3ouAOV KaTa9EOlv KaL ~Tle;; llaAlOTa OUOTUXWC; avaq>spnal EV Tn anoq>aO€l we;: o1:oLXElov tfj<; EVOxfjc; KaL KaTaolKllC;. ea aVEIlEvt ne:; o:no aVCJTtpoU<; 6LKaoLLKouc; Ev npoKElflEVCP av IlTJ TL 0:1..1..0. tOUAaXloTov aUlooEl3aofl6v, Eq>' ooov 0 KOAMI3Eloc;; vOlloe; roue EnhpEnE nooav napaj3aOlV Kat rropextporrnv. ll€ov va 0TJIlEl<..>9fj 51:1 6 Ka9: ou KUp[CJe; l'j Ka1:a9wle;: a01:TJ Ka1:TJyopouIlEVOe; ooolAoyoe; [6L~tTJe;;. ~8CJ~9TJ ole; TtavTJyuplKWe;. Kata TTlV Ev~mov Kal lWV 2 ElolKWV Kala OlaOOXTlV OlKa01:l1P[CJv. OlO: Ti)V at.rtl'jv KaTTJyop(av, OIKTJv 1:0U.

'0 K. eEOq>av6nouAoe;; e.yKPltO<; vO!-J.lK6e;, np~TJv EloayYEAEUC; Eq>ETWV, np6EOpo<; 100 OLKTJYOPlKOO OUAAOyOU' A- 9TJvwv KaL 130UAEUtTJe;;, ExapaK1TJploE TT)V un' ap. 6/45 ~. n. we; «[ E p o f ETa 01: L K 6 v K aiM s o a L W v L K 0 V KaT a' OK a U a o fl a ». Flepouolcoc ExapaK1:TJpLOE rcumv llEl"aE,u aAAwv Kat 0 naAalllaxoe; KaL (lEyac; aywvlOti]<;, !3ouAEU- 1:l'jc; , A8TJvwv K. KouAoulll36:KTJ<;.

'H KUj3EpVTlOle;; TaaAoopT) Ola oT6flaLO<; TOO Flposfipou

TTJI;; onEOXE9T) npoEKAoYlKWC; on 90 Kati}pysl oAae; TaC; . unoypaq>s(oae;; ~. n. IlE1:aE,u WV Kat 1:l'jv OUVTaKrLKT)V 'tau' TT)V npcrE,lv. T6 aUTO dXEV unooXE8fj OLa 'tT)v un' apl8. 6 ~. n. S[6lK~TEPOV, Kat 6 K. ZEpJ3ae;:. Etc;: tnV npoEA800aav "EK TWV EKAOYWV BouAl'jv 120 j3o!,JAEU'tai EE, l)A<..>V 0XE06v

- 26.-=-

twv K0!l!lCm:.0V !lEOOOVtOe:; 'toO 1946 UTIEypcnjJav rrpor crot v TIEp! Katapy~oeGle:; lT1e:;. Ka ro mv TOLl1:0U 0 10tE un:oupyoe:; tfje:; LllKaloO'uvl1e:; K. XaL~l1TIavoe:; KatE6EO'E tjJ~<j:lwfla tPOTIOnOll'l0eUle:; tfj<; UTI' apl6. 6/45 z, n. 'TO OTIOlOV napEnE!l<j:leT] flE OUV1Pl1tTlK~V nAElotJ!l1Ql[av E[e:; T~V apf,l0olav KOl vopou-

. AWllKT,V ETIllpOTI~v'np6e:; ETIltjJllQllOlV.' A 1UXWe:; onouO'lCr:C:OVtoc:; tdO npO€OpOU tfje:; KU[3Epvl)oeUle:; K. TacxAoapT] E[C:; 10 'E~UltEPIKOV Ola L~V unoOl~plI;lV tWV 'E6Vl1<wv OlKCX[UlV, ouvarratc , We:; EAEX611 tore, rrapaOK1"]VlaKWV tivcov Cr:'torrc.>v evepyelwv, E!lCXtCXIGl6T] EKTOle rriioa rrepaL'tEpc.> rrpOGl61101e:; TI poe:; Elt[AUOl V ro O EKKPEf,lOOe:; e[OEll ~111~!lal0e:; rourou,

'Yrro TOC:; OVuJTEpc.> ouv8~Kac:; EOT]fllOUpy~811 to _ ooO'lAOYlKOV. EK TOO !l~ QVlOe:;. ~~TT]fla EV 'EAAaOL Kat OEKCr:oec:; XlAlOOUlV 'EAAllVc.>V ltalplUllC0V fle ptov tjJwooA6yov Kat KaKo~ouAOV flt']VUOlV toO LUXOV'IOe:; KOfl!lOUVLO'lOO eO'up811- oav Kat etoAaLTrc.>pt']9T]oav de: HXe:; cpui\aKoc:; OUYElte[\X TOO we:; ayc.> KaWOKEuCr:0flaTO<;;. EU1UXWC; TO 2Uf,l[30UALOY Xcrplrcov OE6VtUlC:; eltefl~ay ErrTjvop8c.>O'E !lEPtKWC; Tl vae:; lWV itEltAavT]flEYUlV cmOQlaOEc.>Y KCXt cmEAEu8Epc.>OEV EYKCXlpc.>C; rrOAAOUC; SK tWV OO(KUle:; KaTaolKao6EV1UlV .

• Apxst vc 01"]!leLc.>6fi on m'lf,lepov oK6!lT] Ete:; 'T~V B. 'Ei\Aaoa rrepl Tae:; 8.000 neptrtou naTplc.>TwV, OlE~CXycxy6v,[E<;; KCXTa T~V Katoxr,v aVTlKo!lllOUVlOTlKOV 6:yWYCX, we:; !-LEA'l OLCX<j:lOpc.>V 'E8vlKWV 6pyaVGlOEc.>v KcxtltOAE!lOOnec:; ot'][lepoy WC:; MAY rrapa TOY 'E6YlKOV flac; OTPOLOV wc:; , Axprrcn 'twv 'EAAIlVlKWV ouvopcov, OLWKOVTaL OLKaO'llKwc:;, KatomV unvooeov 'tG)v K0[-1!l0UVlOTWV Tac:; OTIo[cxe:; o9poc.><;; UltEf3aAOV OUlOL, [5[Ul<;; KCXTa roorcov, WC:; E'TtlKIVOUVc.>V KCXt 6XA!,]pwv TUlV EX9pwv. Kat napelT]pl)6'l KaT' haVCr:AT]4JlV LO a~LOept']Vl']lOV' q>CXlv6f,lEVOV va OVo'~T]ll1eWOl flEla t~V flO' X!,]v' ltoMoi E~ mhwv U1tO tflc:; Ko'laolc.>KtlKfic:; apXfiC; TrpOC; OUAAT]tjJlV, itOAAO! oe EK TWV ava~T]TOU!lEVc.>V vO: EXc.>OL 'Itpoo<j:latc.>C; <j:loveu6fj fl lpauf,lO,no6fj e[e:; LOV Kala tWV KOl1- flOUVL01WV OlEE,cxy6f,levov lepov 'Aywva.

Ko t ' autov lOV rponcv OUOtUXWC; to flc.>POY Kat ouvs-

- 27-

XW<;: avoTp:aivov ~8VlKOV Kat aOHKOV Kp6:to<;: ovtaf.u::[~El. 1"0 u<;: orrsp alno 0 f.1E aUTorro:pVllOL v 8UOlaSO(J.EvoU<;: rraTpLW- 1"0<;:, ella VO: f.1Tjv ~K 1"Ux6v A~ljJ€(i)C;: 6n:Ep TOLlTWV (J.hpou 'nvo.<;: ETIl~OAA0f.1EvOU OTOlX€tWOW<; uno TOO 6.l K a [0 U KOL Hic;: 'H 8 l K fj <;:, rrapEE,llYT)8n (mo 1"OV evt6mov Kat OlE8vfj KO[lf.10UVWf.16v !! 'Evw avtl8€tw<;: OEV cJlEiO€lat t0010 uup(WV OOWV OKaVOOAUlOWV €UVOlWV urrEp TG)V orj>aYEUlV TOO 'EAAllVLKOD AooO Kat 1"WV 'E8vorrpOOOTWV xouuoovrcrov. Ell' 6:AA·Tlr...oolao6xUlv alto TO 0 1945 XOPTlYTl8EWWV aU10I<;:

Cql VTlOTElWV, arrooUflcpoP~O€WV, t>taKorrwv EKTorr[oEWV KTA_

• AAAO: KexL ol E,EVOl olKaonKoL "AyyAOl EflTIElPOyvwflOVEe:; urro tOV K. Donovan, rrpooxx 118Evt€<; urro Tfj<;: 'EAATlVlKfj<; KU~€PVr'lO€UlC;: OlO: n'lv flEAETTlV 100 rporcou tfi<;: o:rrovollfi<; tfj<; fl.lKOlOOUVTl<; tv 'E?o..Aaol, Eu8u<; w<; EAO~OV YVWOlV tfi<; urr' ap_ 6 L_ n. Keli tWV O'UVETtE[Q Ta(nll<; arraYYEA8ElOClv 6:olKUlv KOtaOlKaOTlKWV a'TtocJlaoEwv KO[ T€paTUlOCDY nOLv&v, KOtE'TtAaYlloav Kat Ol' €K8EOEW<; rcov 6'TtO~ATl8€lOTl<;: Etc;:

TTjV KU~EPVllOlV Kal TO 'YTIouPYEiov .6.lKaloo6vT]<; EtOllYr'!- 8T)ocxv EKTOtE tr,v Em taKTlKr,v avaYKTlv tfj<; ava8EUlpr'!oEW<; tCDV KOla lWV OOOlAOYUlV i» yEVEl EKo08ELOG)V 6:no<!>aoEUlv.

To ~OlOOTOV EflcJl0[VETOl Kol EK TOO KatUl8L napatl8E(lEVOU arroorraOflatOc;: EK lijc; EtO'TlYlltLKfi<; EK8EO€WC; tfj<; UTtO~ATl8Eloll<; rrpoc t~V flE VOfl08ETlKr,V EE,ouO'lov 'Tt€Pl~E~A ll[lEVTlV KOlVo~oUAEunKr,v 'ETIltpO'ltT]V ano 12/8/1947, rropc TOO we;: EtOT]YTlTOO opl0'8EVtOC; OlCXKEKPl[lEVOU VOflOflcx800e:; Kcx1 ~OUAEUtOO e A8Tlvwv K. F. MTtcx.KorroUAou Errl VO[loScTft[lOTOC; Ola tr)V Kcx'rclPYllol v fl O:AAWC; rporcorrolnorv Tfje; we; O:Vc.l ~UVlOKTlKfj<; npaE,Ew<; :

«Toovcvrtov ~ np6 HVO<; XP6vou EA8oUoa dC; 'EAAaocx 'AYYAlKT] fl.lKaoTlKr, 'AnOO1"OA~ 6neOElE,E OL' EK8EOE0;><; TTle;, (5 n W e; a l K CX tao L K a 0' t l K 0: 1 K cx Tat CD v 000 l A 6- y (;) v 6: rt 0 cp a a E l <; a v cx 8 E W P T] 8 (J (} VOL' 'E rr l t p on fi c;fl L U [l ~ 0 U A lou (Boar or Commiter). ToOto E~E~o:[wcre.v EVWTtlOV tfjc; BOUAfjC; Kato: Tr)V ouve.op(aOlv tfie; 11 .6.EKE[l~p(OU 1946 6 npwllv unoupyoe; Tfie; fl.lKCXlocr6vT]C;

- 28-

.-

K. Xai~l']TraVOc,; I Kat ~ ~E~a[Co.)olc,; rou aVEyp6cpl'} Elc,; ,a TIpaK'IlKa.

'AocpaAwe,; de,; roue Bperrcvooc 5LKaOtlKO uc,; OEV 5ltCPUyEV 6 xapaKn'lp tfje,; LIT[' ap. 6/45 OUVtaKtLKfje; al>Tfje; llpat;ECo.)e;.11 6n:ola KatapyET i~V €VVOLaV toO 5lKalou. arpEl tt'Jv l5tav tfie; [OOtlllOe,;, ETt:l~aAAEl tt'Jv Kata5lKl'}v av8pQrrccv nspt tG.)v (mo[Co.)v 8ECo.)pET ~aU10 LlltOXPEUI[lEVOV to OtKaot~plOV vo O[lOAoyr,On. on OUtE 06AOV OUtE KaK~V TIp6· SEaLV EIxov oun: npooo,al lmfjpE,av Kai to XElptotov rrspiCppOVEt OtOlXElQOl') apXTJv toO OIKalou. KaEl' ~V oEv Em tpEllEtaL 8t.ommc,; voucov (if. aVaOpOl-llKTJV !oX6v».

Kat TIEpaLtEpCo.) 6 K. MnaK6TIoUAOC; npoaElttEL: «Toovcvrtov ol TIOALtLKOi ooolAoyoL ol [lTJ, 61l00EOELY· flEVUlC; EK OOAOU flEta TeiO EX8poO ouvEpyaaElEvtEC; onCo.)C; ciJCPEA~OOUV autOV Kat I3AaljJouv ,t'Jv natp[oa, Kat OEv lJTt:OPxouv tOlOOtOl'EV 'EAAOOL. we,; OtXEtat Kat 1i un' ap_ 49/45 cm6!:pamc; ,00 dOlKOO OlKaa'llplou toO oLKaoavtOe; toUe; OLdtEAtoavtae,; vnoupyoue; Kata tOV Xpovov ,fje; KatOxfje;. TIpOaE!:pEp8l'}aav yO: EE,unl'}pETr,aouv tTJV rcre EAAllVLKTJV KataataOLV En' oyaSe{) t of AaoO we; OUTOL ETI[aTEUov, ouXl f3E~a[Ule; EAaUv611EVOL ano ,0 EUTEAE<; EAatr,pLOv toO rrpoorropiouof VAlKOO KEp50ue; EV l1taCfl TOLaUtl'}c,; a8AlotlltoC;. we; aUVE~TJ flE nvae; EK twv KaTllYOPTJ8tVTCo.)V Elll O[KOVO[llKft auvEp'yaa[<;x [lElO: TOU EXElpoO.

nEV TIaplataTal avoYKTJ AETItEmAEntou VO[llKfjC; icplosroc OUTE. aTI€lpou €UaUVElOTJa[ae,; 010: va Kplvn 'Ile; Kat yO: 6floAoyi]an, OTt ol TIOALtlKoi ooalAoyot OlKaloOvtat [OOtl',. tOe; €vexVtL tfie; OlKalOa6vTJe; Kat tfie; OUtfjc; tOUAoXlatov OlKOVOflIKfje; [lE.TaXElp(aECo.)e; o'loC; tuyxavouv O[ xorvol ty· KATJflat[at, ol TOOOKlc,; l1aAlata a(ivllCltEu8EVtEe; OOAOq:,OVOL toO ~AATJVlKoO 11.000 Kai npoosn rrpoooroa tfje; ~AATjVlKfje; TIextp[OOC; .• APKEI Kat 1i EAaX[OTTj KaAt) n[OTte; OlO: TTJV TIexpexOOXtlV tfie; (mAfiC; autile; aATjElE[ae; Ola vO: 6t.lOAoYllElfj on 1i VOfloElEtlKtl OLOKpLOLe;, ~ 8tTouaa de; xpelocovo; uotpcv KOLVOUe; EYKATjflOtkxe;, KOIVOUe,; 50Aocp6vouC; XlALaoCo.)v 'EA/"iJ-

- 29-

,

vcov, ano 1:0U~ nOAL 1:LKOU~ OOOLA6you~ ou fl6vov av1:lKEL tal npo<; 1:l1V apX~V1:fj<; lco mroc ~VWTIlOV 1:0D vouou aAAa rrpooKPOUEl'Kat np6~ 1:~V KOLV~V yvwfl1')v ~ ortotc Eup(oKE1:aL ~v onop[Q OLa 1:~V 1:0LaU1:1')V OLaKplOLV. Tnv Eu9vv1')v 1:fj~ 1:0LaVT1')<; ola[.1opq>woECU<; ,00 5AOU l;1')Tijfla1'O~ q>EPEl oo [.16vov t'l Ku[3EpvTlOL~ aAAa Kai n6:V'tE~ 01 [30UAEUtai 01 OUflflE'EXOV'tE~ E[~ T~V O:OK1')OlV Tile; VOfl09ETLKile; ~~ouo[a<; aq>lvovTEe; aK6fl1') ~V loxur Tf)V ovnOUVTaY{-1aUKTtV Kat O:VTLETIlOT1'\[.10VlKrlV 6/45 ~. n. Ka1 oev TOAfl&{-1EV vo E.K01')AWOCUflEV Eu9ECUe; Kat anpOKCXAurrTcue; Tae; 11E1I019TJOEL<; flcxe; cxuto:!; oL6n EUPLOK6- (lE9a uno Tt)V Aav9avouocxv EmlPELCXV 100 EncxpaTOU ~KE.[YOU KOflflOUVlOTlKOO nVE.6(laTO~ TO onotov KaTwp9wOE Ola T&V q>wvaOKlWV TOU va 51')f.llOupyijan. ou uovov EV 'EAAaol aAAa Kai Ka9' arraoav TTtV EUPW111')V Ka1 VO: unEp130An TO aolK1')flo Tfje; OOOLAOY[O<; OlO va npo[3aAn fllcxv ETL OlKatOAOY(OV Tfj<; E·YKA1')flCXTlKfj<; 5pooewe; rou. tJ.ev TOAfl&flEV. ol6n [3AEnO(lEV 41<; avu11Ep[3A1')TOV Efl116oLOV T~V ETIl T1')OE[CUC; aq>E9Eioav va Ifpnu q>TJfl1')V Kcx9' flv loxupol q>iAOl flo<; usr" ancxpEoKE(CX<; 90: E[3Aenov OfjHEV, ,Ttv Eq>cxPflOY~v T&V KElflEVWV VOflWV Kcxt Tile; rrapl [06T1')'0<; apxfle; hi ,&V un09toecov 1:&V OOOlAOyCUY. "Av TOO,O aA1')geUEl O€V nsprrrorst .TLfl ~v EI~ ,t)v VOfl09ETLKTtV ~~ouo(cxv EAW8tpou Kpcnoue;. tJ.EV alvoi 5flWe; rouro oA1')gee; bl6n t'l 'AyyALKt) OlKaOtLKf) arrOoTOAtl w<; O:VCU EAEX91') £ l; TJ T 1') a E T T) V a v 0.8 E W P 1")OLV T&V onoq>aoEcuv r o v oOOLA6ycuv.

'H flEiC; Bflcu~ E5& ou fl6voy 5ev EOKEq>91')flEY o.rrwe; OK£- 1t,OnCXL ol EXOV1'E~ lo toplcrv il OLKOOTlKa~ napa560ELC:; Aaol Kal vOfl08hcH aAAa ~m nOAa[we; Kal [.1lKP0<l'povw~ EYepyoOV1:E<; E01')flloupyijoaflEv Ot' au8alpETwv VOfl09E't1')floTWV, vsvouevcov UnO 'tT)V Em'lPElav rropovcvtcov C,EvWV npoe; t"v OlKCXlOOUV1')V, anelp[cxv lIp0501:Glv Kal OOOlA6ycuv. ~uyxtOVtEe; EV Tn OKEt\lEl [la<; 1'0 u~ lIpaYfla'tlKOUe;EKE[VOUC; rrpo- 56Ta~ 'toue; £K np09toEW<; npoo<l'Ep9tv'TCX<; de; 'tf)V 6:11oKAElOlLK"V UlIl1peo[cxv TOO tx9poO onwe; @<I'EAijoouV aU1:ov aVIi a!lOL[3fjc;, EACXX(O'touC; aAAWOtE., npoe; EKElvoue; ol arrolol EC,

-.30-

l8vlKfjc; O'K01tl[l6t'11:OC; 1tPOO'EflEIOlaO'av 1tpO<;: corov Kat O'UVElpyoo8'1O'av [lEt' autOu tv tIi OlOIKT]O'El tfj<;: XQpa<;: opovo OVtE<;: 6n tE,U1tfJpe.ouv autijv, E8w1t[O'a[lEV auO'tfJPOtepOUC; vououc Kat btl [lE oVa5pO[llKtlV 10'xuv 1tapa to:C; 8E[lEAlQOEl<;: Otat6:E,EL<~ tClv ap8pwv 3 Kat 7 toO LUVL6:Y!-latoC; TIEpt «(0'6tfJtOc; hw1tloV toO vouou» Kat «rrepl [In ovaopo!-lIK6tfJTO<;: TOO rroi VLKOO VO[-lOU}) Kal !5pUO'd!-lEV E[OIKO: OLKaO'ti)pLa KaTa 1t'ap6:f3aO'LV TOO ap8pou 91 'CoO to[ou LUVTOYflato<;.

"En l Ttl<; 6:pxfj<;: taUtfJ<;: EXO[-lEV tTjv apxalOtEpav OLKaoruotv 1tapOOoO'LV. ETvaL V,.Al1VlKf\C; TIpOEAEUO'EWC;. 'Alto TfjC; Elt0Xfjc; ro O L6AWVO<; 594 It. X. Ka8lEpcil8T) lSn «6 yap vouoc ltECPUKE ltPOAEYElV, B: !-ltl OEL rrpcrrarv». 'ETl1Pij8Tj aTIapEYKAijtUl<; Kata tTjv <EAAl1VIKt'jV 6:pxaloTT)ta. KAaO'OLKOV TICXp6:5ELYfla TOUtOU EYVaL Kat T] O[K11 Kata AEUlKp6:tOU<;: olEE,ax8ElO'a 264 E-rT) [lEta TOV LOAUlva (ltEpl T0 330). '0 AEUlKp6:tT)<; 1tAOUO'IO<; vsoc 6:811vaLo<;, f3l0ltXVTj<; aYYElOltAaO'TIKfj<;:, EltEOElE,E Kata lTjV En0XtlV lfj<; EV XatPUlVE[<;_X [lclX'1<; ytTTorr6:8Elav, Kai Q<; EK roo rou Ef3AO\jJE Tilv 1t6AlV, q>uy6v Kat' 6:PXO:<; Et<; Mtyapa Ka[ Eha de; P600v 6~68EV E1tavfjA8E flEta oKTaETlav. 'Ev T0 [lE'tOE,U EYEVE'tO tjJiJq>Lo[la 01' OU E8EWPOOVlO 1tpoo6tat 01 UltO 1tap0l-l0(a<; O'uv8ijKae; EYKaTaAE(1tOVtE<; tilv rraTploa Kal O:ltOOl1[lOOvtE<;. '0 pi)tWP AUKOGpyO<; KaTfJy6Pl1O'E TOV EltaVaK6:fltjJavTa AEUlKpaTTjv E[C; tOY 6.flflov Qe; 1tPOOOTllv. EtoijX811 EIC; O[Kllv. 'A1toOEIx9EVTOe; o[lWC; Otl OUTOe; ETXEV (hOOfJ[li)OEl rrpo Tfj<; !OXUO<; TOO tjJl']cplO'flato<;, Qe; 6:vaq>EpEl 6 A[oxuvl1e;. O:1tl1AA6:yl']. OLon TO OlKaOti]plov EOEX8T) lStL «0 !-lEV yap vouoc ltEq>UKE 1tPOAtYElV. B: II tl DEI 1tp6:'t'TEIV»' EKEl8EV t'l apXtl ltEplfjA8ev Ete; TOUe; Pcoucdouc Kat Ete; TQUe; BuC:avt[vou<; O{ 61tOlOl OlETU1tUlO'av rov 'ltEP[q>TJllOV hrlO'Tll!-lOVLKOV 6pov «nulla poena sine leqem» (o65E!-l[a ltoLvil Ci:VEU vouou]. 'Alto autoue; TTjV TIapEAa~Ev T) EltLO'ti)flll TOO 1tOLVlKOO OLKa[ou Kat Ta OLO:cpopa O'uvT6:YllaTa TClv TIE1tOAITLO'flEVWV AaClv. EV oTe; Ka1 TO !01K6v flcx<;:, OltEP tv ap8PC¥ 7 PTltCle; 6pl~EI 6n ({ 'It 0 L V tl

o s. v E rt L ~ a A A ETa L 0: v E U v 6 f.l 0 U 6 P [ c:; 0 v toe; TI p on v o u p e v co c aUll1v».

«"OElEV ~f.lEle; Exof.lEV f.lElC:;ova rrovrcc aAAou l>Tt0XPEUlOW vc E¢!apf.l60'Ulf.lEV tTtv cdcovtcrv aUll'lv apx~v iOO tHKa(ou Kal veX Trlpl'jO'Ulf.lEV «'ITty Tat)v TWV V6f.1UlV» ~'Ile; KaHl ro aEla· vaTOV £AAllVLKOV nVE0f.la Tfie; apx m6iTjTae; «Ena¢!UAanEl KaL plaO'wC:;El '[TtV LlTJf.loKpailav KalTTtv Tfj<; nOAEUle; EuoaL' uovtov». T 6 EK tfje; illPl'jO'EUle; 'Ifje; taE;EUle; tWV KElf.ltVUlV VOf.lUlV O¢!EAOe; 'Ifje; nOAlTElae; Kat ifje; KOlVUlvlac:; OUOEf.l[a O'KOTtlf.lOTTJe; Elll~o~fje; aUO't!lpOTEpae; rrorvrtc OleX llEtaYEvE· OtEPUlV tfie; npaE;EUle; V6f.lUlV ouvatOl veX loo¢!ap[O'n·

·EK ncvrov 'IWV aVUlTtpUl tvoEIKvu'Ial ~ 6AOO'XEPTtC; KOto:pYTJO'le; tfje; un' ap. 6/45 ~. n. Kal i) E¢!Opf.lOYt1 lWV KElf.lEVUlV KOia rev XP6vov lfje; lEAEO'EUle; toO aOl Kl'jf.laiOe; V6f.lUlV, E'ITapKWe; 'ITpo~AEnovlUlv 'ITEp! lWV uno iWV oOO'lAo' YUlV olonpoxElEVtUlv aOlKllf.lO:"[Ulv».

'Ouotcoc 6 'ApXllY0C; 'I00 K6f.lf.laiqe; iWV • EElvlKO¢!POVUlV K. e. ToupKo~aoIATJe; de; E'ITOVElAT]llf.ltvae; lOU ayopEU- 0'El<; tv ifj BOUAfj, olqlCXPiUPl'jElll OleX iTtV U'IT' ap. 6~. n., we; KaL OleX tTtV Kai' EnavaAllljJlv 'ITapoXTtv aflvTJo,,[Elo~ E~e; roue 'EOf.loO'AauOUe; O'¢!ayEte; I KOEl' OV XP6vov «tElvlKol avOpEC; npoO'EVEYKOViEe; KOAooO'lalav orrnpeotcrv Etc; lTtV Fleetp15o, we; Kat ol ~pUlEe; o t pc rnvol Kat f)J1f.Lloupyol 100 'AA~OVlKOO Enoue; O! orto lot EypaljJav "[o:e; tvooE;Ul'Epae; O'EAlooC; ific; VEUlltpoe; 'EAAT]vlKfje; Io roplccc al'jnovwl de; ieXe; <pUAoKeXe; flE vo~oElEO'[av rrorvucnv KOf.lf.lOUVlO'llKf1e; tll' nVEuOEUle;». Aty€.l OE. on «~ oElA[o tWV npOKOtOXUlV Ku[3Ep· vfJO'EUl~ KaL ~~EllKTt avovopla OUTG)V ETlt LOO KEcpaAolou ou'(OO eTVaL anOpaOEK'me;. Kat iOOiO 5lO: vo f.lTtv dval OUO'O:pEO''Wl Etc; lOUe; KOUKOUEOlC:;oVlOe; ~EVOU<;».

KaTaee(J£I~ nOAITIK~V 6v5p~v EV Tij 51KI].

Ka'tUllEpUl napaElhOf.lEV anoO''IToO'f.lotO ~K lW'! KOiO· ElEO'EUlV 'tWV nO'Al'tlKWV avo,pwv o"ltlVEC; EVE<Pov[oElllO'OV we;

- 32-

flOPWPE<; KaHl 't~v o[K11v, ooov aq>op~ E[C; 'tT)Y ayaYK 11Y oX11fla'tlofloO .KU~Epy~aECt)C; KCX'toxfic; Kat TTtY xptoiv autwY trapl ific; opaOEUlC; TWV KUj3EPV~OECt)V TOl)'[UlV.

e. I: 0 q> 0 U A '1 C; :

«OUTE m9avTtY e[Koo[av ETYat OUVOTOV va KaflTI LLC;, on ol KO't11yopouflEvol ETxov OOA[OY np69EOlY npoc; ft;un11- pt't11Olv'fl OlEUK6AUVOlV TOO EX9poO otov aV£Ao[3ov rev aX11flaTlo[lov KUI3EPV~OECUC;, OUTE yVUlp(l;Ul npaE,E.U; '{CUV OUWKOAuvouaoc; rov ~X9p6v. "OAOl '{ouc; ~;tvOL KOAOi notplWTaL».

r, KO:«I>O:v'rO:P'lC;:

'0 CcE[llV110TOC; f. Koq>av'(apllC; tE,ETaa9Eic; EIC; TTtV npouvcxpicrv KalE9EoE on «oiv cpaVToz:oflat on unaPXEl KaVELe; £K 1.WV CcvaAo~6VTcuv tOY 0XTJllOnoflov KU[3EPV~' OEUle; fnt KaTOxfje; t] TWV oUflflETaax6VTU>v elc tauTae;. 6 6TtOlOC; va TO EnpaE,E Ola ya EE,UTt11PET~an TOV €X9pOV il va npo1)wan Ta E9vLKa oUflq>tpoVta. 'Eov Etc; TOV xcvov« TOO'(OV LmapXn lUXOV Et;a[pEOle; Kat EKl vti91") 'He; ana xcxSapav' (5l0ttAElav, fJ 6:flq>l[3oAoe; aih11 €E,aipEOle; 96: fJ06- vccro va. maTonOlTJ9ft ano '(0 EPYOV Tile; avaKp[m;Ule;. Ot OAAOl KaHl Tijv aVT[A11tIJ[v uoo Q011yij911oav ana 060 OK£tIJ~LC; ElTE on Tj06vavTo va npooq>tpouv TOe; unl1pwia~ TUlY E[(; rov Aa6v, exv DXl 10CU<; flEy6:Aoe; £aTUl Kat [llKpac;, EhE on. T] V[K11 '(00 "At;ovo<; ~tO [3E[3ala xo i So £TTPETtE va nopaaKEuao9ft to EOOcpOC; OLa v6: EfltpaVlo900v KaHl TTtv p6- 8fllOlV TWV 'E8vlKWV l';;T]tTJflaTCUV cuvnyopoc TWV OlKO:(CUV TOG "Eevouc».

To KOLa n600v fJ TEAEUTa[o: alhT] un68EoLC:; 9a ETTpEnE Kata 1,,\1 €nOX"V €KE[V11V (ovOlE,U; 1941) v' anOKAEto9ft Et; 6A,oKAijpou il oo €flq>aivE'(oL €oK TWV anOflV11[lovEU[latwv TOG T6tE Fsv. 'Em tEAapxou TOO • AllEplKavlKoO OtPOlOG KOt unoupyo 0 a~flEpov twv 'EE,Ul"CEPlKWV TfjC; , A[lEpLKfje; o t pc't11YoO Marshal, (ouva tOT]llOOlEU81100V KaL nap' T]fllV de;

-33 -

!

lO «'EflTIPO~)) Kala 'IouALov 1946) Kat 6 orrotoc O'Klaypa' q>wv T~V fls:ra EV boe; TIaYK6ofllOV T6n::. (JTpaTtCo:lTlK11V KOHlO,OOLV ypO¢El: «'H YEVEO: alhT) lWV 'A!lEPLKOVWV 5u· vo'ral co(6!l T] vo: Ev8ufl~TaL 10:~ fltAaVae; tiflEpae; roO 1942, aTE ol 'IOTICo:lVEe; EKup[Euoav OA61(AllPOV Tilv MOAalO[OV, KaTEAa~ov l~V Boupuo;v Ka t ~T[EI/..lloav TOC; '{vo[ae;. EVw at rEpflavLKal crpcrncd ETIAllo(ai:;;ov de; rev BOAyav KOL 10 ~OuEZ:;. Kala lae; @pac; EKElvac; 1'1 r epp cvlo; Kat·~ 'IaTICo:lv(a TI p 0 a Ii y Y l ;:: 0 V 1 0 a 0 v t t e; 1 r) V TI A Ii P Tj f] Y E fl o· v [ a v l 0 0 K 6 a fl 0 U, @ a T tOE v 0: v 1: l A a fl f3 0 v 6· flEBa O:TIO TIoO'T]v AE1n~v KACo:lOTnV tE;Tjp1liBTj ti ETIl13[Co:lO'LC; TWV OU[lflCxXCo:lV».

A. JVl 0: E, l t.L 0 <; :

«KaT" o:pXaC; Ev6flLt;ov chL Mv liTtptTIE va oXTJ[la.no8fi Ku[3epvl1OLC; KaToxfic;, otav O[-1Co:le; £lOa v on 01 lEpflavol ETIE' treocrv we; opvEa de; tr)v 'Enaoo:, Ene[oBllv on EO;V otv EOXT)fla'[ il:;E1O Kuj3EPVTjOLC;, Sa aq>LE[lEBo: Etc; 00 xl loxupac; XELpac;, Olon £npOKElTO va o:vaTEBn ~ OLO[KT]OLC; de; UTIaA' A1']A[O'KOUC;, Ko:e' ooov 01 6V0.)"[EPOt unO:AATjAOL 9EV 86: Eat· XOVTO va avaAaj30uv l~V 6.lO[Kl'lOLV Kat E ITIa .01E EtC; TOV K. P6AA1']V on KaAov eo: ~TO vc oEx8il LOY crXTj!lanOfloV KUI3EPVr,OECo:lC; .

"OAOl at CmOT€AoGvTEe; 16:C; KU~EPV~O'£l(; KalEf3O:AoV tE;otp€1lKOe; npooTIa8Elac; vO: tE;ulTtJpElfJoouv TOV Ao ovxcd va ~or,e~oouv ,[OU C; GUf·moAi1:ae;TC0V» Kat TIEpaL rcpco : «£TIavOAa[lf36:vw (In O/..OL ETI1 Ko:tOX~C; EKuJ3l:pvl1oav LOY rorrov 6:TIO A6you<; TIaTplCo:lTlKOUC;».

«Flco reoco on. T'O opyava TOO E. A, M. ElVaL EKElva, 'to: 6noLa npooETI0:8Tjoav VO: 5Tjflloupyiladuv EVTunc0oEl<; d<; '[0 'E';unspLK6v, on a1 Kuf3Epv~aslC; KaToXT]C; ~oav «Quisl ing» I Kal TIEpaLTEpw: «5ev elVal 6uvaTov vo: EUPEHfi "EAAT)V Kat

- 34-

O~ 110AL 1lKO<; Tl c'tpc tucruccc aIJ1~£ yO: ~~p_1'19noE T¢Y ~xap6v, ElvaL O£ KaTarrATlKTl.KOV. ,0 ?Tl ¢rr[Q0[8~TC:XI" E.lc; . .T~UC; KaTl;lyOpOU!lEVOU<; KaTTlYop(a eox<nTJ<;; 11POQOoJo:e;», K~L rrapcnTEpCJ : «~Ev YVCJpii:;CJ 0:,:, Tj o6~:O:ljJ~.C; ,ftc; .¢V,~KCJX~C; E~Ao;ljJe, olo-n btl TOU "T!apOV10C; EX0!lEY.,O y€YOV,O~C;i ,PlL :~Q"~eTJaav,. 5l' aUTfj<; 300.000 O::VOpEe;, OLTlVE<; 80 ouvEAa!l~O:vovlO <;l.~X·. flO:ACJ10l, KaT a TO OElJTEPOV unoyp~tp£V 11PCJ10KOAAOV 6 olpa'De; €8ECJp~8TJ we; a tX!lO:ACJTOC;, mSo:vwc; 5E vc auvE~ll t o Oro 5l0n Tj KU~EPVTJOl<; '5EV aVEyvc::,pLOE '~V ouv6.TJKOAOYTJOlV. "Oro v KalEA~tp811 Tj xc::,pa flac;. Ult'fjpxE fJ.Eya fJ.EjDOC;· ,fic; KOlVfjC; YVc::,f111C; ,0 o110l0Vfj8EAE va. urro:pxn ~AATjvLKil KU~EPVTjaLC; Kala l~V Kal0X~V Kat' O::AAO ,-0 o rrotov 'OEV fj8EAE. "OAOL ol vouoi EYlva·Y rrpoc tt;unTJphTjOlV TOO 1\aou Kat ouXi 16)V KataK'll'WV».

._

T <:;. w vee 0 -r 6 ~-'l"J <; :

«EIxov l~V tVll)1tCJOlV on a!'KuI3EPV~OEL(; Kai:ox'flc EYEVOV10 Ola lfic; rEpt-laVlK~C; tm~oM<;' Kat·· on OE.V.·E1t'pErrE va OUf .. qlE16:oXOUV Elc; currxc 'ITOAL rucol , h lW"V OO'tEPWV OflWt;' Ol£11[oTCJoa on aOlaL YEv6fHivaL U;UTtTJpETTjoav t1)v Xropo v Kal OXl tOV KataKHIT~v.

Et<; tac; 'Iovtouc NiJoouc; TO OlKCX01~pla, f1ETCXE,u O::AACJV, UrrEOll10cr.V tP0fJ,EpaV !1ElCJOLV EK llEPOU<; 100 KaTcxi<TTjtoO, OUVEA~1jJ8Tj 6 ElOaYYEAEu<; €tpE1WV Kouvnvoc, OO'll<; fJ.E1E" tpEp811 CX(XfJ.6:ACJTOC; EtC; 'haAiav Kat" 6 avnociYYEAEuc;Ka.aTtOoll<; EE,C0p(0'8q Etc; "H TtElpOV, t VW oEv' OUVE~Tj 'OOTO d<; l~V AOlTIT1V 'E;\A0:.5a, orrou l"mfiPXE KU~tPVTjO'l<;.

'H 'ITaALKll oloiKTJOlC; ElC; ,a<; "Iovlouc l'IiJoouc; u11ijp" C,EV a[oxpO:. "EOlOOV 134 op6:~La /\.6:5l Ol'- EKadTov fJ.l1Vla[WC; Kat 4 0 uyyu\:C; KcxAafJ,TIOKOAWpOV. 'H OlO:AUUL<; ]WV lCXYfJ,O:lCJV aOljJaAEla<; E¢EPE TOV ~EKt!l~PLOV lOU 1944» ..

'Errtonc npoO't8EOEV cuvxptvcov lOV rporrov 'fic; 5la~lc::,O'ECJ<; lWV El<; tac; "Iovlouc N~aouc; ·E/\'A~VG)V uno lilv O::fJ.EOOV 'hCXALKl'lv tJ.lO[KTjOLV xo i lWV dC; liiv 'HIIElPC0TLKl'lv 'EAA6:5a 'EAA~.VCJV urro TI)v 'EAATJVlKr,V. KU~EPYT]ULV, 5n

- 3.5-

UltO TO:~ ltCLVTOElOEl<; avulto$6poue; KOTomtaEle; Tfic; 'I'mAlKilc; .t.lOLKtlO'ECU<; de; TaC; 'Iovtouc NfJaou<;, 6 K60'1lOC; EltEl:fJ1Et VO OlOq>Euyn EKEi8EVltpOe; tflV «'EAEU9EPTJ 'EAAaow> xo t we;; tOLCXUTTJV 6 xoouoc EXaPCXKtfJPll:E tflV AOlltflV 'EAAoOa de; ~v EltE~EtE[VEtO Ii 6:PllooL6TTJe; Tfie; 'EAATJVlKf\<; KUj3EPvtl°ECU<; .

K. P tv '[ T) <; :

KaTo 'tl1V YVWllTJv uou EnPEltE va oXIl!lauoSft Kuj3epVlloU; Katoxfie; flla vo E~UltT]pEti)on 'toil ACXov, TOV rrpccr«'tEUan OltO 'to oELvorra8tlllcxtcx Kat !lEtplOOn 'toe; aU!lq>opac;. Olnoxrnxol oav oVEAaf3ov arro Ey(,)'CaTlKouc; A6youC;.

'H Ku[3tPVTjO'l<; TaoAOKoYAOU ~TO UltTJP€O'LaKi}. CJ;ltE$EUX811 oe OlO TCX(rtTJC; .0 'ltaAlKov ltPOTEKl:0PO:lOV Kat 6 'itoMC; «Gauleiter». OU5£i<; tK T&V Ultoupy&v tl;.UTIllPEtTJO'E 'tou<; rep!lavoue;;.·O v6[loC; 'ITEp!. Tll,l(')p(ae; t&v avax(,)pouvT(,)V OlO: .0 t~cuTEPlKOV tytvno OUX va KaAu!pouv ol KUf3EPV{,)VtE<; TaC; O:Al'J9ETe;; rrpo9taEl<;; TCUV».

npOC; o:rr60ELC)V 5E tOUtOU O:veq>Epe. TO YEYOVOC; OU OTCXV 6 ,(fnoc; ETtp6KElTO -VCI avaxcupi}an Ola ."v MeaTJv 'Avccroxnv, 'auvi}\/"£T]O'E TOV T6TE U'ITouPYov K. B. Kcpo rrcYOV, 6 orro loc 'toO drrEv o:noxmpEt&V aLnov «01'0 KeXAO Kat ~ navaYla [-LcxZ:l O'OU». Kal htE~TJY{,)V 11\V yvw!lT]v 'lOU aut"v EhEV OTt ~ KUf3EpVTJOl<; oumaO'tLKW<; Ej30fJSEl TOUe; q>EuyoVtac; OlO: tl\Y Mtal'Jv e AVOTOAl\v Kat rroAA6:Kl<; f>LTjU' K6AUVE T"V avax~pT]o[v rcov, ltapETXE oe _Etc; laC; eh<OYEvdac; .rcov Ta !lEOa tfic; l:cufic:;, aUVt6:~ElC; Kat j30TjefJllOTa..

'AV,[~VlO<; 'ASllVoytVT)<;:

• EKAfJ9l')v Kat EYW v" o:vaAaf3(') llTrOUPYETov, O:AAO: tOElAlaoa. BEV E1Xev TO 9appoe;; Kat tOV rralpLCUTlO[-lOV l{,)V KatllYOPOUI,lEVCUV. At Kuj3EpviloElC; Katexfie; 6pS&C; EaXT]!loTL09T]oav. aKOAOUStl0CXO'.CXl tl\v ltapooeO'Lv .00 Fevouc, to 6ltoiev xaple; de;; tl\Y ltOALLlKflV teO nCXTplapxou Fevvcbtou Kcxt xaplC; Etc; ta Ola tOutnc; arroonoo8EV'tcx rrcxpo: TOO

- 36-

K01:O:K11110 iJ M0.)aflEe EtOlKO: rrpovour«, t)lE~lcuOE rotrro ~nl 1600uc.; atwvoc.; uno tOV TOUPKlKOV Suyov we:; Hhov aXE50v Kpa'We.;, ola111pfjoav epl'JoKElav, n,wooav Kat 'E8VLafl6v"

KaT' avaAoyov rporrov at KUj3EpvfjOElc.; KaTOXfje.; nOAlTEU8EToc;u EVaVTL TOO KaTaKt11toO, Ej3o~8TJoav Kat E~UTtTJPE- 1110av OOOV TO Quvarov 111V xc.Jpav Kai tOY 'EAATJVlKOV Aaov.

T ov Aoy08ETOTtOU:\Ov_ E9Ec.JpOUV we.; YEPflav6qllAov, TrMV 0fl0.)t; OTav OvEYV0.)Oa (opxoe.; 1943) !iva q>UAAOOLOV TtEplAa[l~avov [lEta~u O:AA0.)V Kat [llav EVtOvoV olaflaptu· play lOU we; np0.)8uTroupyoO Ella 1:llV oflTJpiav Kat YEVOfle.vac; EKTEt..EOElC;, flEls~aAa YVc.JflTJV Kat 9E0.)PW alnov rtrrlplW1TJV.

r. nOC'l'[OCV5pEOU:

'0 K. nanavope.ou, Kallol unf\p~Ev 6 KUPLc.JTEP0C; [lop' we.; KatTJyoplac; Kat Kan~8wEv on aUtl1 aUl1'] n unap~lC; KU~EpvfjOE0.)V Ent KaTOXfjC; npouno9EiEl ouvepvcotov Kat Ka.T' oKoAou81av OlEUK6AUVOLV toO EX9pOO, tv t ourou; Ep0.)· t1']8£[C; uno 100 OlKaOT1']plou sav EXn vo avaq>sPTI OUYKEKpLflF.Vae.; npal:;f.LC; ltl010TrOlOUOac; to aYCU"tEpcu· YEyov6c.;, E5fjA0.)OEV Otl «&13.'11 yVLVplsEl OUyKEKpl[J.Evac; npa~ElC; tQlv Ka11']yopoUflEV0.)V nEplEXOUOOC; trp69WlV E~UnTJPEtfjOELVc.; toO tX9poO».

'EnloTJC; ,EtC; O:AAac; xwpac; t&fjAUlOEV OTL «t:mf)pxov Ouisling, OlnVf.e; ~aav npcoctopsc tbO EX9pOO, EtC; lllV 'EAAaoa 0flUlC; oev unfjpC;av,' ol6n n 'EI-Aae; EKaflEV Ka90AlKT}V OVt[· crcorv Kata rwv E(O~OAE.0.)V. Kat OEV unfjpC;E.V OUOE.flLa npoOUVEVVOl'}OLC; flEta roorcov».

n. K OC V E A A 6 'I'[ 0 U A 0 C; :

'0 K. KavEAMnouAoc;, Kal10l ~TO ouoll:i1oTJC; fl6:pTUC; Katl'}yoplac; Kate.9EoEV OTl :

«Etc; EAax[o1ac; TrEPl'lttc.JOELC; UI11flOOLEUOVtO ta ovoflata tWV 6:vaX0.)pouv"t0.)V Ete; A tyuntov I Kat rourc flE TIEWEl on UTtfjpXf. np09EOL<; KaAT} EK flEpOUe;' 'tG)v KU!3f.PVf!OE0.)V OLa va Aa[l~6;vouv rov fl1086v rcov a! otxoysvaioa TCJV avaxcupOUV1:0.)v».

-37 -

I .~~! .,~ _.: •

. :AvaAn~l~ Tij~ K4&EPVrlO€61~ un' EIlOil,

, "On~O,5~TI.O.TE 6:TIEq>6:Oloa V,a, lJ,ETOOX0.) Tfi S KU~EPV~' OEQ<; t OOA6:1;<()YAOU l'iaL va, O~~A6:I30.) i:rri TCJ v QlJ,uW fJ,OU to.. [.la;ptup~!<6v; .j3'apo<; Eu8uvCJv Ka\ TIpO[3A nuo tcov. fl~ nlv ouvalo8'1Olv on «OUVELoeqJEpov EVo; orrOeo;VElV unEp TOO Aco O» ,

., '.Ava"cx~c::.v TO unoup'YE10V Tfie; 'E8vLKfie; npOVO[O;<; Ko;i :co .0:rmuPYEIov nal5~[.ac;, avan:8E[0'1C; uoi !3po;OUTEPOV KO;l Tf'lC; OVlLTIPOE,op[ac; tfi<; Ku[3~pv~aE0.)C;, ETIE568Tlv flE. OAac; !lOU taC; ouv6:!lEl<; E[<; T~V E~UrrllPE-r'10lV 1:WV aUl-lqJ£POVTlvV TOO 1\0:00.

, ME ~[.lEpo!lTJvlav 2 'llEKElJ,j3piou 1942 5'1lJ,O'JLEUETOL Er<;

n)v 'Eq)~[lEp(~a Tfi<;K~!3'EPV~OE0.)C; TO ana 1 llEKEflj3plou IIICxYYEA[.la TOO np0.)9l;noupyoO ~lpaTTJYOO TOOACrKOYAOU np6e; TOV '<EAATJVLK?V' 'Aaov 1 I:i~t «OnOX0.)PEl Tfje; opxfi~, aqJoO EnL 18fl TlVOV napEflElvEV de; T~V oxornov 'Tile; KpaTlKilc; E~ouo[a~, c\'riou EtCxX8'1 8~)\'~OEl Kat EV'(oAfl 1:00 ~TpaToO fJ,'ac;,- 'lva ETI:aypUTr~ft OLa TO: OUflqJEPOVT~ TOO "Eevooc, o'nEp EOPE". O:KU[3EPV~\OV €v fJ.EO<fl 1:fiC; qJoj3EPCXC; 8UEAATl<; Tile; KaTaOTpQ(pfj~ .. 'Et:ETEAEoa - AEYEt - E[C; TO OKEpatOV ~o;t EUouyE15~T0.)e; TO K~8fjKOV [lOU, 'AnoX0.)PCJv Ifje; Cxpxfje; ,q:~vanoKop(l:;;0.) 11)" h<CxvOn?[TjOlv Kat umpl1qJc'xVELav on EU-

peellV ,ETIL KEq>aAfje; 100 l\aoO !lo;e; Ete; !-t[av (nro Tae; opalJ,aT,l~0.)-ltpae; OTt woe; Tfie; i:;;(.)fi<; TC~U, Kat ~VOA0.)Oa o:naoae; 'TaC; Ouv6:[.lELe; uou, E[l nVE6[lEVOe; o rro l1)V EYKap-itp'1o(v tOU, TO [.lEyaAElov TOU Kat TOV naTpl0.)TlOI-lOV TOU», Kat ElllAEyel: «unEpaVW'OAW\! EuploKETaL ~ Flc rplc» .

• j ... ,T1)~ J AEKEp[3p(OU ,EnioT]e; 6 ~TpatT]yo~ TOOAOKOYAOU o:nEoTELAEV EmoloX~v npoc T1)V KU~EP~Y}OLV Ete; .~v orrotov AtYE~ on A6yOl uYE(ae; rev T)VoYKaoav va o:nO[lCXKpuv9ft , ;i1e; IS:'u~Ep~~aEWe; 6plonKCJ~, Kat Sn 6pisEL E[lE we; v6[l:.

,~OV 'ol~50X6v ~OU, , "

, 'OuT~9:~6' 2 f..~,K€[.l[3p(O~ '19'42 : blall']pCJv xcri .a 060 , 6~'~~py~ta '-E6vlKi1C; Flpovotc«; K~t rial5E(ac; aVEAa,~ov, YO·

-,38 -

flt(lCUC;:Ka"to 5taooxi!v l~V npcu8ultoupy[ay "tDC;: xcbpa<;, "t~Y 6no[ay EV "tn oualQ: EC:~aKT]aa npoYfl.atLKw<;· ana 15 NOEll" ~plou nsptnou, acp' ti1:ou 6 Llp01T]y6c;: TaoACxKoYAou tTxEv ijoT] t'.moxcupfjOEl oOOloalLKw<; tfje;: aaK~OECU<; "tWY Ka8T]Kov- 1{LlY lOU. To YEa flEAI") "tfj<; KU~EPV~O£CUe;: QPKla8T]oav au811fl£p6Y EvcilTUOY TO 0 apXLETClaK6nou 6.afloaKT]VOO •

.6.[6yvEA~a npb~ TOY 'EAAIlV[I{OV Aa6v. .

.. Auc Tn avaAfj4J£l Tlily VECUY (lOU Ka81'1KOVTU>Y EE;E5cuKa rrp6c;: "tOY 'EAAl'lVlKOV Aa6v "t6 Ka"tcu8l 6.lCxYYEAflO uoo allo 2 AEKEf.l~p[OU 1942, OT][lOOlEU8EV £1<; "tOY rtf.U:pfjolOV TUlIOV.

«·Ene.)flL~6[lEVO<; uno Tac;: OTJ~EPlVO:<; OUy8fjKae;: TO ~apu ooprtov lil<; f[yw(ac;: lfje;: XQpac;:, ala8ayof.lal EV TIPGHOL<; Tfly unoxpEU>OlY vc EKq>p6:acu lfly AunT]Y !-lOU CUI TflY aTIoXG:ipT]O"LV EK Tfjc;: KU~EpvfjaEcu<; ro O LTpaTT]yoO TaoAaKoyAOU, TOG Eu8toe;: Kat vsvvcdou L"(pa1Lcinou, lSon<; -co. nav ETIpctt;e: Ka-co: iflY aUYEloTJoiv TOU fno Ya OLaowan ir'jY Flotp[6a EK Tfj<; TIAfjpOUe;: KOWotPOq>fj<;.

"Excu oa$fl auyaia8110LY Tlilv lllIOXPEwa£cuv Kat TWV £u8uvwy "tOO VEOU [lOU Cxc,lQ[laTO<;, Kat yVCLlp(~U>Y EK Tfj<; KtT)8EiaT]<; rtalpo c Kal EV laL<; AElIto[lEpElm<; tae;: CevaYKa<; Ka1 -rat; o lEKt'>l Kfj ow;: TOO 'EAAT]VLKOG Acxo Q, a[a8ayo!la l tTjv UTIOXPECUO'lV Ya CcnEu8uv8lilTIpec;: crOlev TijV onY[lijv "tautT]v Ola Ya rov Kataon;oCLl KOLVCLlVOY llily OKE¢EGW uou, TWV a{o81")[-lCc-rwY [lOU Kat -rWV KalEU8uvOEQV [-lOU.

l1EY aVE!l[x811v 1I0lE Et<; Tl1V TIOAlTlKfJV, Ka(-rol ETIaVEl'AT](l[lEvw<; (lot hpOTa8T] route. ouoE Eaxoy nOTE tl)V $lAO- 50t;t.av· va ftYTl8w TOO 'EAATJVlKOO AaoG. TOlC;: ncxal TUyXaVEl vvcoorov, ISn Errl O:AAOU (ElIlOTll[lOVlKOO) rrEO[OU EltE~fjtT]aa rraV'(OtE Ya opaoe.) Kat KOAaKEUO[-lal Va maTEUW OTl, ell" OOOV ErrhpEltOY crl aa8EvELC;: (lou Buva!lELe;:, BEv 6:rrhux~v '!tpoC; tOOTO. KaAOul-LEYOC; lS[lwt;; yGv, xwpi<;: rroaClc; va to ETIl5Lcl>~W, v'cX npOO$EpW -rae; UltT]pEO'lac;: [lou Elc;: Tt)V

- 39-

6ELVW~ XEL[lal;;o[lEVT]V nCXTpl6a, 'ltPCXTtCU' rotrto €f;.a[o8~[la·· roc 'ltA~POU<; 'ltpO<; CCtnTjv ·tJT[OXPEcJOECU~,. €q>' Boov [lOALOta EUPLOK6[lESa &naV1€~ npo tfle:; KaTanAT]KnKfl~ 01:00ECUe:;. Tjv rnpoev 'ltAEIOTOL EK ,WV aAAon: EVTOAoo6xcuv ,00 'EAATJVLKOO 1\aoO~ OOTOl 6xupcu8EVTEe:; E(e:; ,a q>poupla Tfic:; [I)ia~ CCUtwv OKOnL[lOTT]TOe:;, aOloq>opOL npo . Tfie:; XELfla~O[lEVTl~ Flo-rplboq, ouoE[liav ft80 .. ncuv va npooq>EpOUV unTlPEOlav Etc; LT)V • EAAo5a, EYKaLaAElljJaV1:E~ aunlv El~ 't~V O(VllV TWV KU!;laTCUV Kat t ov oTp613LAOV Lfle; KaTalylooc;. tHcn unTJpE· olae; rtpoc T~V 'EAAo5a Sa 'ltPOOEq>EPOV Kai npOOTaTaL Kat q>6AaKEe; TTJe; fl8EAOV Tax8d, Mv we; q>uoll<oi ~YETaL aVE· Aafl~avov TT)V 'ltEPLq>POOPTJOlV TG)V oU[lq>Ep6vTCJV 100 1\aoO, we; E'ltpa~aV 'ltOVTOTE €v Tn [OTOp[<;_): [lac; at nvaouc uxol Kal E8vlKOi ~YEto:L, 'ltapa[lEivavTE<; EV [lEOCP TWV OUflq>opwv lfie; q>LAT6:TT]~ Flccrplooc, O:Koi[lTJTOL napaoToTal ,00 rroipvlou ,CJV Kat EV Tale; nAEov ~ocpEpal~ ~[lEpalC; lOO 506AOU

~(ou IT]C;. .

, Ava"afll3avc.:;v IT)V npoEoplav Tfie:; KU~EPV~OECUC; EtC; onYflcu;: t600y xaAETtae:; 5La lTjv Xopcv, 6cp' tvoc; Kat flO· VOY KaLExollaL aloSft[laloc;: Na KaLaj3aAw rroaae; Tae; 5u· vOllEtC; [lo U Kat 'ltpal;cu nav TO avSpc.:lTIlvcu<; 5UVaTOV, tva E~aocpaA[Ocu lTjV I3EAT[cuOlV twV Bpcuv lfje:; 5laj3lQO€CUe; toO 'EAATlVLKOO 1\aoO Kat tT)V yaAfjvlov anaox6"TJo[v TaU Etc:; Ta E{PT]VlKcl lOU E'pya, npoe:; 'ltEPlOUAAoy~V' Kat aVOLKo56- ttllOl v tWV EPEl1t(cuV tfje; XQpae;.

'Qe; 'Ynoupvo c t* 'E6vLKfje; Flpovolo c ftycuv[o8l'jV '€v Tn Kuj3SPVfjOEt tOY Ka"ov o:ywva -rfie; o:vaolOpyaVQOEWC; Kat it flO:XT) Tfj~ 'YYE[ae;, tTjv orcotov €KEpo{oa!;lEV 6AOKATipcunKw~ Kata TO OlaPPEOaav ElOe;, [laC; OlOEL t6 Bappoc; va o:no5u6w[lEV Ete; VEOU~ o:ywva~ LmEp "tfje; KaTa t6 ouvaTov uno tae; OT)[lEpLva~ ouv8ftKac; 'ltAftpOU~ ElnWEp[ac; wO 'EA·. AT]VLKOO 1\aoO ('(5E KEq>a"alOv Flpovorc). i

I1EV unfipE,Ev 6 'EAAT]VlKoe; 1\ao<; lmainoe:; tfjC;. KCXKOOaL[..lov[ac; TOU Ka,l to [lEAAOV TaU Mv 'ltPE'ltEL va KpLen EK 'TWV 6:50KfJtCUV aU[lq>opwv 'rOU. Elval n6:VTOtE &l;LOC; tGJv

-40 -

tlEYO:ACUV ,1tEltPU>flEvU>\I rou Ked ~ 'EAATjVlK~ cpUA.~ oEv 96: rrauon vel OlEKOLKfj cu,lrrotE 't1']v nprornv SEaLV ~v Ttil nOAlnOflct> 'tWV a[wvcuv,

'Qe; ~Krrp60u>nOl 'tfje; 'EAAT\VlKfje; Flcrtplfioq, 8el rrpooTta8ijocuflEV vel 60T\Y~OCUflEV 06Tl1V EV flEOcp twv Aowv, 01- l'lvEc;8a 6pyovu>8wOl v l1CTOTtOAE!llKWe;. we; ~A nll:;E'tal, h dpijvn. ev OlKOLOOUVn Kat EAw8Epl<,X. Ola v6: Ka'taAa~n Kai OtHi) TrlV 8EaLV noo 'tfjc; (Xv~KEL EK 'tfje; lo toplco; T11e;, 'toO.

'TtOAlTlOflOO tile; Kat 'tWV 6:yWVU>V tile;,

"P«; rrouoouv a! Eu8uvoAoy[m Kat ol rrpOTtT\AaKlOfloL !:J.ev dVCr:l ~ on Yflr, KO't6:AATjAOe;, npo toO 6:0TtatpoV'toc; 1tTwfla'toC; 'tfjc; OU01:UXOOC; Flccrploo c, npoc 6val:;ijtl'JOlV EU- 8uvwv. ea hwtfj' ~ c'.)po a6Twv. Ka l 01 II rl 6KvijoaVTEC; vel avoA6:f3ouV aun):c; Ele; ulcv tOOOV KploL110V Kall nr,v TOO f3lou 100 "Eevouc, f3Ef3alu>e; DEv Sel OElAl6:0U>OlV Kat va EflcpavlO8waL flE 10 flEtCUTtOV ulJ!l1Ael npo 'toO KpL tl'Jp(ou IfjC; KOLvfje; rVQflT)e;.

Nov 6 6:ycbv unEp 'tfjc; KOlVfje; oU>TTjploC; to'tl. Nov 6 6:ycbvunEp 'tfjc;; OLaOQOEcu<; tWV OOCUV tK Tile; avEU trponyou!-lEvOU KataOlpOcpfje; 6:nEflELvoV. Nov llTtEP rrovtcov 6 aywv.

"EXEL O'KOllTj K6:rrolOv l1EyaAl'Jv 6:rrOotOA~V vel EmuAEOn ~ 'EAAl'JVLKT) Flo.tplc KOL OlO: Tr,V rrpaYllO:'tcuOl v tfje; flEy6:ATje; a6tfjc; elrrOOToAfjC;. tE,OlTOO'flal lrlV j30ij8ELOV ()ACUV twv 'EAA1'jVU>V Kal rtorouuot EKKATjOLV rrp6c;; TOV unEpTaTOV rralpLU>tL0110V 'tU>V. Movov ~ 'EAAele; o:e; ~l-lcpU>AE60n Ele; 1'0:<; Kopo[ac; OAU>V f.lac:;. KCX i ~vU>llEVOl dC; Tel alo8ijflaTa !-lOU Koi 0110VOOOVTEe; ac; cppovtloU>flEV Ol' aUlijv, Kal O:C; onol-laKpUVCU!lEV. uno lelC; Ol1flEpLVele; OElVO:<; 'JIEPlO't6:0EU;. Tilv OLX6vOlCXV TT)V Spu[latl,ouoav TelC; 'JIpoonaSE!ac;; flaC;,

Konoi rroAAO l Kat, EVtOVOl 'JIpOOTtaSELOl OEOV yO:: Kata(jATj8wOLV . To np6j3ATj1-l0 TTie; DLatpoq>fjc; TOO 'EAAT)VLKOO AaoO xpnl:;EL flEyaAcuv Kat a6Kvcuv cppovTlocuv. 'iva Au9fj {KaVOltOlT\tLKWe;. 'H aocp6:AEla tfie; XwpoC;, Ele; tele; n6AEtc; Kal EtC; Tilv unal8pov. EXEl 6:v6:YKTjV 6:flEooU tVlOX6oECUC; xcl CcrrOtEAEOflOTl1<fj<; avaolopyaywOECUC; OlO: vO: cpepouv

- 41-

O:<fIe6vG.)~ r o oc KapTIOUe:; tWV o:l AEYEClvEe:; tClv YEwpyClv Kal TWV Epya'rWV Tfje:; 'EA~aOOC;, TWV O:YWVL~OflE.VWV TOV T[flIOV aywvcx, Tfje; TIcxpaywyfje; Kat Tfje:; 5rU.lloupy[CXe:;. ea Aa~w[-IEv Lmtp TWV Epyal"WV Tfje; 'EAAa50e; an:aVTa Ta f.lETpa ~EAtLWOEWe; Tfje; SE-OEWe; TWV Kal ~511 EITl KEq>aAfje; ro O 'Yrroup YE(OU 'Epyaoiae; hOITOSET~Sl1 6E,Loe; EKITp60wTIoe; TWV Ta· E,EwV TWV (I).

'H EK TOO TIOAEf10U ouucop« EE,WYKWOE tae; q>6Aayyae; tWV TIEVE01EPWV TIOAllC0V xrxl EV Tfi olKaiq: q>povllfn tOU to Kp6:Toe; TIpETIEL va avaKouq>[ol1 ,flv uot pcv tWV, o rpeeov [51q: OAllV IOU t~V c rcpvnv TIp6e:; ta S'u[-Iara 100 nOAEflou, la cXvaOExSEV1O TO [-IEYWTOV ~apoe; TC0V 8UOLWV UITEp Tfje; q>lATaTT]e; Flcctplboc.

"Eyco UTI' 5ljJl v cetpov Cq.lEOWV [-IEcPWV Cla T~V 0:1roKO' S6:PLOlV Tile; Xwpae; .f:K Tfie; OTtE(pae; TWV AUflEWVWV Tfje; ouu·cpop6::e:; llae;, TWV TUXOOlWKTC0V a[oxpoKEp5C0V, TIOl> aq,uTIv[, 08110CXV EK TOU, OK61"OuC; we; OKWA1']KEC;, 5La va 6TIOflU~~oouv TI6::oav IKfl6:oa EK toO otouc roc ,fie; 'EAA6ooc;, OTIEP aloov EKt6:ellv xct EV0l-lLOav VEKp6v.

E'(l-lESa EAEUSEPOI va 5LOll<f]OWi-lEV TO EOWTEPlKCx [lac;, Kala tljv [olav ~l-lwv 8tA 1101 v Kat So avaoLopyavwoW!-lEV Tl']V KpanK~v llT]xaV~V, XPT)OLllOTlOlOOVlEe:; Ta 'tlllLWUpa Kal q>IAOTlOVEOtEpa OTEAEXll 'l1e:;, LmEp WV 5tv SEAEl o:noAE[ljJEL ti owpyi] [owc;. npETIEl i] TIEpwuAAoY"Tl TWY EPEl1T[CilY (lcxC; va ElVCXL TIA~Pl'jc; Kcxt YEa aq>UTIVLOlC; TfjC; q>UAfjC; vc 6vatE[Al]'

'EE,anoOflcxl oACilv rwv 'EAAf]vwv tl1V covepvcotcv CLa ,l']v lEpaV 6TIOOlOAi]V, ~tlC; l-loO EACXXEV. 'H 'EAAaC; TIPETIEL Y' avop8Ci1Sfi Kat TI6::oa 8uola tTvOL Em~E~A1']flEVll f)lO: ,l']v o:v60,00[v rnc.

-. Lha tTjv o:vaYEVVl"JOlV Ofl<ue:; Tfje; q>LATOtl"Je:; notp[5oC;, €v Kol uovov EXOUOlV UTIEPTOtOV KCXt E1TlTCXKtll<c)V K09i1KOV OOOL q>MYOVTal tE, OAl"J800C; Kot 6:yvou natpL<UTlOflOU. T 6 Kcx9fj·

.. (') '0 ~paMrEpov ~1tl KU~EpvftoEUJe; I. PO:AAl1 oOAOIJIOv118Ele; I vrr.o '[l.'lv KOll~OUV~O"tl.'lv ·d:E(~V110'[Oe; Kar.,Gl3cxe;, l)1tOupyoe; '[ije; 'Epyao[cxe; Kexl ibd KuI3Epv~aEUJ<; paAATj.

-42 -

KOV aI),:o Elva! ~ T[A~Pllr;: Kot altOAUlor;:11:Eleapxla. Flst- 80px lo ltpor;: 10 KEAEUO[lOTCX EKElVU>V, 0 YnVEC; $EpOuvaij[lEPOV OAor;: Tar;: Eu86voc;, npoc t~V KU~EPV1]OlV KOt Ta opyavo OUT11c;.

6.UOTUXWC; U11:fjp~ov SEp[l60l[lol tIVEe; ol 011:010l ~~ aya- 80C OUVEl56toc; €V6[llOOV on to l;l1tT][lOta lfje; 'EAAaooc; 56- VCXVTOL vc Au8wOL,EaV EKOO'lOC; rtoAlt11C; aVEAaf.l~OVE l~V rrpto- 1Oj30UA{OV 'tfie; O'U>l1]p[OC; tfje; Flcrrplboc. K 0 iTO U e; 6 A lyou C; Ol),(OUC; 0 U V s r 0 l P t 0 S T] 0' 0 V E 68 u C; a [l EO CJ C; o I O:V8PU>11:0l TOO O'K6tOUC;, o l aouvEiarpOL K o; 1 0 l t o p a E, ( 0 t , 0 l K 0 [l [lOU V t o t ai, 0 L(X vat E, 0-

oq>aAlO'ouv t:v o v o u c r t TOO rr cr r p r co r r c p o O,

111 v 11: P 0 a cp l A fj 5 l' 0 o r 0 U C; e.{ K 6 val fj e; a v 0 PXloc;, lfje; AE1]Aoolac; KOL 't'fjc; aprroY11c;. '0 v6SoC; 0610C; ltOTPlU>llO[lOC; ac; K011:001] Kot ac; STIOVEASTJ EKCXOlOC; E(C; Ta dpTJVlKCx TOl' EpyO, '(vo tv lIJUXLKft rlPEf.l(\x oOT]yijOU>[lEV tT]v nOlpiaa E{e; 'IT]v j3E~olav OU>lrlplav 111C;· Aun'l dVal ~ aTIoO'toAij. flu<;; !l00 EAOXEV. "HoT] at ' Apxai KaloXfjc;, a'invEe; !-lEla 11:aoT]<:; 11:poooxfjc; OU!-l11:EPLcpEPOVlaL 11:POC; TOV rtuiov Koi tpyOZ;6[lEVOV 'EAAT]VLKOV Aa6v, !-lot Tt0PEXOUV 5la~E~alc00El(; TIEP! tfjc; o[lEplo'loU tvLOxuaEWC; '{U>V, 11:p0C; TtpoYf.la'tU>OL v TfjC; cmool0AfjC; [lOU.

Ms. 'lilv !30ti8ELOVTOO 8EOO OVOAO!-lj3cXVU> rov t([lLOV aywvo, tmKoAou[lEVOC; lilv j3oi]SElOV ncXV'(U>v TWV rtcrrptcolWV, 11:avlU>v TWV rrovoovtcov lilv a'tuxi]oaaov nOTplao [l0~.

'Ev 'A8Tjvall:; tIi 2 lIs1(SIl[3plou 1942

KAeHrHTH~ K. AOrOeETOnOYAOL np6E5po<;tij<; KU~EPVTjOS(,)<;

To 6..l0YY£"!-l0 uoo rotrro EUP€,V tKoV~V Olti]XTJOlV 1{OpO: 't4) Aa4), we; KOTEoEIX8T] EK lWV O:ltElP01{ATJ8wv emOKEtJlEUlV altlVEe; [lot EytVOVtO ElIt 'lft avaAiJtJlEl tfie; tE,ouo[ae; Kat TOO ltAij80ue; 'tWV O'uyxapll1TJplu>v 'tllAEypaCPTJ!-la.1U>v Kai Emo'tO"WV et; OA1']C; 'tfj.:,; 'EAA6:aOe;. 'Ecp' i;) Ka1 altTJu8uva ala TOO .UT[QU l~V 12 6.EKE[lf3plou 1945 'to aKoAou8ov EuxaptOti]pLov

.

- 43-

tllO: T~V EvlaXUOLV ~V l-loi TW:pEaXEV OUTO!; OlO: TOO TpOrrOO .OUTOU, E{e; TO l3apu EPYOV OR€P 6:vEAaj3oV.

EuxapIOT~pIOV npo~ TOY 'EAAnVIKOV Aa6v_

«ME 13a8€To.v OUYKLvllaLV am:u8uvol-laL RP'OC; rov 'EAATj' VlKOV tvxov cui vc r.ov EUXOp[O'-r~aG) EV T0 auvoACfl TOU OlO: Tae; €[AlKplVEle; KO:[ tyKapoloue; EK01']AG)(JW; TaU ERl Tn aVOA~tpEl -rWV Ko:81']KOVH.JV l-l0U we; npOEOpOU -r~e; 'EAAllVl Kflc; Ku!3Epv~on,)e.;,

ME ouvexlv qo cv np6:Yl-lon 13a8u-roTo at EI;, OAG)V lWV Ll-lll!lal(')v Tfje.; XQPo.c.; C:w1']pat EmoOKll-loataL lWV A6ywv 10Ue.; 6no[oue.; el;,E8Eoa dC; 10 olaYY€Al-la [-lao. ToOTO 6:'KPl- 13wc; ETVOl to a,EpEwt€POV at~~)lYfla !lOU, Kat uo O O[O£l I5Aov 1:0 8appoe; yO: avoA6:13G) rov rtjuov 6:ywva (mEp rou 'EAA1']VlKOO l\.aoO. "OAOl aElC;, EItLal~floV€C;, epyataL, ayp61ol, tmaAA1']Aol, E~TTOPOl, j3l0!l~xavol, KAllPlKO[, KOA' hrtxval, OAOC; 6 'EAA1']VlKO<; Koa!lOC; Tfjc.; Epyaalae;, rr ou ~ASOLE ou86p!lIlTCX v o [-l£ EVLOXU01']TE dc.; 10 EPYOV flou, l-l00 Exop[aoT£ wpalav cuvxtvnotv xo l floO EOWaaT€ Sappoe. Kal a[a86:vo(.1al dt..lKPlVfj um:p1']qJavuov on €uPOV 1'6a1']v 6:rr~X1']Ol v dc.; 10:C; Kapo[ac.; OAWV, ot cmAoL EKElVaL aAAO: ayval npo8e.ow; [lOU TaC; oRolac; aae.; OlEK~PUI;,O. ME TnV ofl6SUfloV yvc.J[.l1']v OAWV TWV 'EAt..~VG)V 8' 6:ywvw8w Ol' OAG)V tWV OU:v6:!lEWV !lou OTrwc.; o01']yl'jaG) ro oKa<poc.; T* nOTp[OOe; Etc.; Aq..lEVa aOqJaAf'j Kat YOAl'jvLOV . .0.lO: vO: Em· .uxw E[C; 10V ,[[HOV autov 6:ywva, EXG) 6:vaYKllv Tfjc.; auvopollfje; OAG)V TWV ,'EAAijVG)V Kcd TWV 'EAAllvloG)v. "AC; EXOUV OAOl Kala VOUV on OEV ayG)v[~OflCXl Ol' a1OI:1lKO: 6q>EAll Kot OEV !lE KE,VTp[l;;El TrOAl ilK11 ~ KO[.lf-l0tLKi) qnAooo, ~lo., 'H Flcrtplc flae.; KAUOG)VLl;;ETaL €v l-lEO'Cfl [-lEyCtAllc.; rpucufllac;. Movov ~ El-lmawouvTj aac.; So: [l00 Elval 6 KaAA(TE' poe 13orj86C;. Kat 'npEnEl VO:EXy]TE E[l mc rocuvnv. .0.l6n de; Ti)V KOpO[OV u o o Ka1 e I c r o c Kapo[ac.; TWV O-U v E pya T ci v [lou E T e.; Kat [l 6 v ° V IT 6,8 a c.; ~ 0.-

- 44-

c i x a o e r, efe; Kat u o v o v naA[10e; O:KOUE'TCXL, TO

"AYLOV '''OVO[..l~ 'Tile; q>LATO:TT)e; narpl8oc; [..lae;. X 6: P l V ex U T fj e; 0 [ a 8 1']1{ 0 T ,E 9 u a [a s Tv a l fJ. l K P 6:. X 6: P l V aut fj C; 0 C; a l y i] o o U v T a TI 6: 9 11. X 6: P l V aut fj e; 0 C; fJ. E T P L a a 800 vaL 6: TO [l l K a i £ TI l8 l GlE,ElC;. XaPlV Tfje; 'EAAaOOe; oe; eV0J9W[lEV OAOL, D l a .v a 6; v E 6 P co [..l € V 6: (J q> a A EaT Epa' TO v 0 p 6- !lOY n o o npETIEl v o aKoAou9i]oCO!1EV. Kat ae; ouvEXloco[..lEV 0 )(a8£te; to EPYOY TOU !l£ ceuvorrrro; Kexl. [..lE nEl8apxlo:v. TOlE uovov to 'Et..AT)VLKOV "E8voC; So EE;€ASn O:AGlf3T)TOV arro t~V Kataly[5o: ete; lilv orrolov rr£pIETrAaKTj.

"EI-AT]V£<; Kat 'EAAT)vi5Ee;, aae; O!llAEl !-IE OAT)V T~V cmAOtT)TO: . lfje; ljiuxfic; TOU Evac; "EAAT)V TIOI'j EXEL KAtlOEL at~v Ko:pola tOU titv 'EAI-6:oa, OTr0JC; E[..lTIV€Ua!-lEva flaC; £[10- TjaEv 6 "E9vlKOC; uc«; nOLT)t;lC;. 'EAaT€ OAOl !-IaSu o-ro TrAwp6 [lou Kat ~ 'EHac; eo O:vay£vvl']85.

Z~tCO ~ OO:Tpic;».

"H811 yeVYCHm TO EPWtT1t-.ta Kat n anopia n)v orrolccv Kat .0 LJ,LKo:ati]plOv Ec,€'tJpaOE Etc; 10 aKe'lHlKOV Tile; UTI' exp. 49/1945 O:TIo<jl6:aECJe; TOU.

nCl(;- eOExel')\i EYW -[11V Flposbptov 1'fjc; KU~Epv~aEcoe;.

Ka8' ~v onY!1ilv 6 LTpaTlly6C; TaoACxKoYAOU arrEXWp€L au'(fie;, E<jl' oaav 6 TIpaY[lB:TLKOC; Aoyoe; TTie; cnwflaKpuvaEWe; tOU ~TO, KaTa 'nlv Kp[OlV '{DO OIKO:OHIPiou, TO O(KOVO~1LK6v xo l to ETIlalTlaTlKOV X6:0C; .fie; Xwpac; ; Lllcni EOEX911V vc aUVEXLOW uIcv Ka-raataalY, tilV crrolcv 0 LTpaTT)y6c; EKPIVE on oEV T)[lTrOpoGaE Y' 6Vtl[lETWTdon nJcEov ;

Elc OlKaOti]plov o[lWe;, DEv avijKEL va EK<j>paL;n o:rrACJe; CxTIOp(a<;, Kat [lO:AIOl:a Epi]f1T]V uou, O:AAa v" avwplOKn eEtll{(X vsvovcr« rrpo c anlPlc,lV tile; Kp[aewc; TOU Kat va flT) a:n:oo[8n de; l~E. lq>' /jaov OUOEV aUYKEKpLfiEvOV atoLxe.IOV Kau_1XEv, on 6vtAa!3ov TOTe t~V KU/3EPVT)OlV Olon dxov, OfjeEV. TT]V YVWflllV OTl «6 aywv cTXE. AiJE;EL Cla rnv 'Ennea Kat c.hl 6 TIOAE[lOC: £1XE Kpleel floT] u1tap TOO "Afovoc, flEe'

ciu EOEl TOO AC;HnoO vo oUVEpy6l;T]Tal 1'IA[WC; ~ 'En6:C;». 'H yvwflT] aUTT] o!lWe; TOO LlIKCWTTJpiou 51" £flE Elva!

. EvTEAC>C; auSa[pETOe;, 5l6n e£v Aa[l~6:vEI orr' 04JI V TOU 0 H avV-.af3ov t"v npod;p[av lile; Ku[3EpVi]OeCUC; [lETa Tilv o rrocpaOlow<"v iiOTj Ka[.1T[llV TOO nOAEflOu Ulli:p TWV OUi-,q.10XWV. Ka8000v Ka:t:a 1f1V rrEp[OOOV KOS' ~V aVfAa[30V Tl'lv Flocaopiav dXE rrpOfJYTjSEl Kala Eva flfjva nEplnou'~ oo[3apa Tina TWV Fepucrvo ·'ITaAwv dC; l~V [loXT]v TOU 'EA-'AACxflE"lV (22-28 'OKtCU~p(ou 1942) KaL ~ flEYOATj ~uflflaXlK" alt6- j3aou; e[C; T~V B . .6.. Kat B. raAAIK1)v"ACPPIKr,V (8 -II - 1942).

'En(oTjC; El XE. npoTjYllSEt .~ npcinT] ano'tUXia 'lWV r EPfloVWV KaTa TOU ~TaAIVYKpaO (~ETt1Eflf3pLOC; 1942), anOTU x[a tr,v 6rroiav 6 toC> Fspuovoc crpcrnco nxoc O:K6AOu80e; cpov KAEl.l dXE rors xapaKTllP[OEL we; xploiuov Kat anD-

CPCCOlOTlKtlv. '

'AAAa nwe; va Aa~n un' OljJLV tOLaOta OTOlXEIa TO OL' KaOTtlPLOV, a¢ou OEV to(OtCCOEV va OEx8ft Kat OLa tOY "Icoo:vvllV PO:AAllv O:K0[.111 , 6 anoIoe; oVEAa[3E T~V npw8urroupy[av nOAu j3pcc56TEpOV £floO (7/4/1943) tr,v aUTT}V 'onIAllqnv rrepi toO rrpooboxcouevou 5il8Ev VIKTjcpOpOU Sta tOY "Af.ov« tEpflanofloO TOC nOAEflou, we; AOYOV tile; nap' autoO aVOAtlljJEWe; Tile; apxfi<:, tvw tT XEV ii5Tj OUVTEAw8El tnt rrAEOV TWV avcu. xc rc "lovouopiov 1943, ~ [.H:yiOTTJ rEPflaVLKr, otpaTIWtlK~ KCCTccotpo1'ij El.llTpoo8EV rou ~taAlvYKpao ;

Ill' oAa aUta '~ tt;ijYl1atC; no u napEXEl TO olKaoTi]plOv rtepi 'TWV OKElj!EWV 1I0U flE wO~yT}oav V' o:vaAaj3cu tr,v FlproBunoopvlccv flEta tTjv anoxwpTJOlV toO otpa'TTJYoO T OOAaKOYAOU ETVaL TEAE(We; aVEpElOTOe; Kat au8alpETOe; Kat oEV EXEl Kaflfl(av 0XE-OlV llt 'TTjv npccYllatLK61"llTa .

.6.Ev dval aA1l8tc; on 6 OtpaTTjyoe; TooAaKoYAou anEXWP110E 'Tile; aPXfic; oLon t9EWPTJOE eil8Ev tTjv o[KovoflLK"V Ka1"OOTam v. Kata 'TTjv otlYflTJV 'TDc; orroxwpi]oEwc; TOU, nsPLOOOTEPOV OUOXEpfj ano OOOV ~TO npOT]yoU[.lEVWe; Kat floAlota aVEn(oEKtOV otoooi]nOtE j3EA1"lGlOECUC;.

To yEyov6e; elvor, on 6 O'TpotI1YoC; TaoAoKoYAou ono

- 46-

TOV n,aVElOV aywva TOV 6T{QlOV oLEC;ijyaYE aKA,l1pwc; npor; noaav KaTEUSUVan', tv [-IEacp SOA,W[lEvllc; Kai xaxurr6rrTou aT!.lOOcpalpac;, ~T[(:; napEp[-lijvEUEV Kat TOe; aYVOTEp<XI:; TWV npoSEaEWV KaL alto t~v ao~06aav ~apElav aa8tvElav tou litt(; Kat TOV ECPEpE J3pa5UTEpov etc; rov TaCPDV, 6LE~PWSll Kat tKa[-lcp811 EV TEAH IjJUXLKWe;, OLO anwupSll cmo tOV Flpco- 8UTIOUPYlKOV r OA, y085:v, oual1')OOe; EtC; TOUe; OUVEpYClTae; "(OU Kat o~ TOUe; c tpcrrrjyouc !-lET' t5lOlTEpac; tTIlfJ.ov~e;, va OUVEX(OOUV a6KVWe; TOe; rrpoc T~V no:axouaav natp[oa unllpea[w:; TWV, OlO: va [-IT) 8p'lvijaw[-IEv, UTtO to O:TtELA,06[le.· vov Kat ~V OIjJEL, TIO:Al V, T6TE "l TaA,lKOV npOTEK10p6:lOV ElC; rrsptnrrocrv [-It) aXY][lcxnol:100 Ku[3EpvijaEWC;, [lEyaAuTEpac; oU[lcpopac;,

T~v Ku[3tPV'lOL v o:vEA,a[3ov t6TE EV Tn TtElTOLSijOEl OTL 80: tlTfjpXElO PlSlKTJ tnt Ta [3EATiw [lETa[3oArl etc; It)V O[KO' VO[llKr)V xccroo ttxcn v TfjC; Xcopc c. t5ic;x [lETa to:e; [3E[3<XlWOW:; "(WV aCPLXStVTWV OlO: tT)V O[KOVO[llK~V avappWOLV aUt~c; T6TE E[5lKWV E[.11tELPOYVW[lOVWV <datpwv», TIpOC; ETt[aKE{~LV Kai 8EpaTIElav (TOO aaSEVOOc;». KaTa T~V (olav alnwv EK<ppaatv. At TIPOf3A.E\jJEL<; uo o auwl bEV oU:;¢Ev0811oav. KaS' oaov !lETa TT)V aVaAlltjJlV l~c; TIpod;p(ae; 1fie; Ku[3EP' VijOEWC; Kat I:1E""((X T~V o[ltowc; [lETO: TaOw llTIOypa<pl')v lfje; O[KOVO!l~K~C; OU[l[3aoEwc;, rtsp l ~C; rrepot TEPW YEvijanal AOyoe;, [lETCXC;U TWV O[KOVOplKWV OUfl[30U\WV acp' EVOe; Kai E[lOO Kat 100 llltOUpyoO lWV O(KOVO[lLKWV acp' ETf.pOU, ~ j3EA"([wmc; ElTfiA,8E pay6alwc;, o:rroTtAW[la ot TOlJTllC; [lELaC;U O:At.:wv ~to Kat ~ a'lI-lElw8Eloa oo[3apa KO:[l\jJLe; Tfj<; Alpac; np6C; 10: K6:tW cp8aaaoa rr epl Ta !leaa b.eKEI:1[3p[OU de; TaC; 112.000 opax.

'H [3EA. T[WOLe; EV yeVEl ~to 10la611"] ano O(KOVO[lLKfjC; Kat EltlOL nanKfje; TrAEUp6:e;, walE ·ElTfjA8e PEyaAl1 TOtE avaKOUCPLOlI;: TOO AaoO, we; TI6:vTEe; 80: Ev8u[loOVTaL Kai OlijPKEOE autTJ KaS' oAov TOV XpOVOV Tile; npW8UT\"OUPYLKfjC; [lOU 811TElae;.

-.47 -

'H ~paa(~ uou Kai 01 6y6)v€~ pou Onep TOO 'EAAIlVIKOO Aaou,

'.Qe; YVCUOtov Ka'toMapnov 1942 aVEKoLvw611oav de; L~V 'EAAllVlKTtv KUl3tpYl']UlV at AEyoflEval «ou~q>CUV(CXl tile:; PW~TJC;»! ou~q>CUy[al o.l onotaL ouY~<p6l']oav ~E.'to:E,u rEppavCJv· Kat 'I~af..wv Ka"t6mv ErraVElAT]ll~tvcuv ~EXPl "t6TE f)LapapwplCJv Tile; Kul3EpvfjoECUc; nepl TOO unEp[3oALKOO rrococ 1"0 6ll010V ef..a!l~aVOV OOWl we; EE,ooa Kcnoxf]e;.

Kal El;l']Tfj61l napa 1"ilc; KUf3EpvfjoEwe; 6 fllaxcuplO~Oe; TCJV aVaf..f!\jJEcuv lfie; KatOxf'ie; Ete; 560 AjO!lOUC;, E[e:; tOV KaVOYlK6v, OUTCUe; E[llElv, "tCJv OlE6vwe; avayvcupl~Ol-ltvcuv t~6- ocuv KaToxiie; a<l>' tYee; Kai 6q>' htpou Etc; "tOV EE, avanotpsnrco UAlKfle; av6YKTJe; avaMI\jJEWC; OL' Enmpoo6E."touC; oan6vac; rof) 01"pa1"00, llTt ouvallEvae; af..A06EV vo XOPTJYT)·· 6CJOLV. Tov EUf..OYOV Kat ou~q>tpoV"tCX rourov OlaXCUpLOl!OV ETXEV e[Ol']Y'l6Et ~ol'} anD TOV .npCnov Kalp6v, 6 ro ra npoocoplv6e; "Yrroupvcc t{;)v OIKovolllKCJV Ka( ~6VL!l0e; tile; 'E6vlKfjc; Otxovoutcc K. n. Xatl;T]~lx6f..l']C;.

Kalo 10C; oupq>cuvlac; all"tOC; 1"0 rrocov TWV t~6ocuv KCXtOxfjc:;, nov 6a Ef36puVE ou~q>wvcue; rrpoc 10 oLe6vCJe; loxuoVTa to 'EAf..l']VLKOV Kp6TOC;, wp[o6TJ Ele; 1500 EKcn0!-l~uptcx OpaXl-lwv lll1Vlcxlcue;, 5L' a~q>oTEpac:; Tae; KCXTExouoae; l1U!l6pELe;. Flspcrv 0llCo.)C; "tOO rrooou 1"OUTDU aO"tcxl 60 EA6:[J.f3avov, KaLeX 1"<Ie; aLl1"de; OU! . .lCpCo.)vlac;, ano T~V 'Ef..f..6::0aOlo Tae; tnl nf..EOV av6YKac:; 1"CJv oTpaTEu[J.6:tCo.)V tCUV «npoxcta!3of..6e;», tv efoel avaYKaOtlKOO oavElou, to 6ll0tOV 60 EllEoTpeq>ov (dc:; TTJV 'EAf..aoa:) tv KCXLP0, dtE de; dooe; EiLe rotc [J.Etprrrote;.

'H pu6[J.Lme; CXlrrTt TWV O[KOV0[J.LKCJV tmOXPEwoECo.)V 'fie; Kal"Exoptvlle; 'Ef..f..6ooe; ~PXLOE va eKTE/.,fll"CXL 6:[J.€OWe; qAA.O:, al ~T]ToU[J.EvaL E.KO:OTOtE «TIpoKa1"cxf3oAai» Ef3CXLVOV Kato pu6[J.ov Elll'tCXxuv6[J.EVOV ano !-ll']voe; Ete; [J.ilvcx, MyCfl tile:; npotocorp; EKlt'tWOECo.)e; tile:; 6:yopaol"LKile:; 6~[a\ 'tile:; opaX-

- 48-

f.lfje;. Kat TWV au~aVOflEVCUV avaYKWV TWV KaTaKTllT6.)v.

'1500 cl ATJ<I>8Elom npOKa1:a!)oAat napa TWV FspucVWV Kat TWV 'haAWV xcupLO'Ta ano TOO MapT[QU .. f1EXPL,!oO AUYOUO'TOU 1942. etc; TaC; orro[ac; npenEI va rrpoO'ldlpOv Ked al .5anO:vaL «KaTaAUf.laTCUV», ~'rol EVOLKlcuv KaJ:,'E1tlOKWWV Tmv KaTo:.Aaf-l!3aV0f.lEVCUV otKllflC(TCUV, Tac; 61l0lgS 01 'haAoYEppavol dxov: xapaKTllP(qa _WI; t5LaLTE.paV U!tOXPECUat v ~apuvouO'av KaT' aUTOUe;, TftV KatEXOflEVllY xci>pav' nEpcv TWV Etc; aL1T1'lv Em!3A118EvTcuv AOLTIWV f:~65cuv KaLOxfie;.

npOKaW!)OAa! Etc; EKaTOfl[.lupla 5paXll~v :

M~v' Etc; rEPl-laVOUc; Elo 'I T~AOUI; ~uvor...ov
Moptloe; 5420 1300 6720
·'AnplAI.Oe; 7400 ·1750 9150.
Mo'coC; l"1800 1750 13550
'[06VLOC; 15180 4750 19930
"iOUAlOC; 15290 2750 . 18040
AUYOUOTOC; 17850 4750· 22600-
,. '', 'H E~ at-rla·c; TWV 6:vaA~ljJEcuv tv ytv.Et ~)l(O .TWV Fepflavo - 'haAwv EnEpxoflEVll aAf.!atcil0ll<;,auSl1olC; To!;l_K\JKAO' <flOp 0 OVTOe; xapwvofl[O'flaToe; I napaI<OAou90uflEvll <{lUOLKa Kat ano aVOAOYOV a:u~l1oLV TWV faa tae; €AATJVlKae; avoyKae; . tKOLOoflEvCUV nooo mrrov I EnpoKoAEOEV Eno:vELAT]flflEvae; 6Lafloptuplae; Tfje; Ku!3Epv~aEcuc; Taot,.oKoyAOU, ~ anoia Kat rtpo TOO AUYOUOTOU ITpoO'eno611O'E vo ETIlTUXn rrepioprouov twV npoKaTaj3oAwv Ked ulov p08flLaLV :rwv (mc. TWV apxGlv KaTox1l:e; EVEPyoUflE.VCUV ayopwv Kat E.mT6:~Ecuv TOL€tUTllV, WO'TE v' anOflEVn nEpL8wpt6v Tl [nO: Tae; aVOYKac;

.~ TOO 'ltA118uO'llOO. .

: '16[we; np0O'Eno811O'E vc TIEtO'n Tae; apxc:'xe;. KCXTOXijC; va fl'~ npo!3cx[vOUV Etc; {rrl"rot;Ele;, WC; e.bLKCXlO OVTO, O:"Aa va ST]TWVTCXL TO" aVCXYKCXLOOv-rCX E'l6T] ano T~V KuJ3EPVll<!l V Etc; ~V Sa Enaq>[Eto ~ flEplfl.va 6ta T~V aUyKEVTpCUO'lV TWV lPO\fJ[llCUV Kat O:A.ACUV UAlK0V 6to: tae; 6:vaYK~~ ,wv C,EVWV,

: -

- 49-

4

ol6n oot(,,) l8E(,,)pell:0 3n, napE~no5lc:.:Of-lEV(")V twV 6nEp· [30AG)V K"Crl tG)V Ka'taxp~OE(")V OLa 'tfic; olm:!Juyfic; ~Ey6:AOU IlEpOUC; Etc; l'~V fla6p!,]v o),opav Tn ouvepvoolc TWV ~m· T115E((,,)V, KaKWV 'EXATjVQV, Sa Ka9(01a10 OUVCXl~ Kat ~ lxcvonotno«; 't&lv avaYKWV ,00 nATj9u0f.l00 EK napaAATjA.Ou .

• AAA' at npoon6:8E'LaL aUTO! OEV heA.Eoq,6pl1oav. Kat ElJLUX&l<;OlCX ,~v KU[3EPV110lV EKE(vllv!.

Ll.l61l, av ETtE,uYXavo.v. 8' o:nETEAouv EVO VEOV KEq,6:· AOlOV KOlTjYOp[CX<; KOlO: iwv Kul3epvr,oE(")V lfie; KCX10XfjC; Kat lOQC; T6 oo[3o:pc:nepov 1:IA.(,)v.~ Av9pCVTtOL CevlOEOl, TtpOKatEL· ATlf.lf.lEVOl KaL Ef.ln08EL<; 8a cllt[3AEnov etc; £V lOIOOlOV coO1'TJra OUYKEVtpWOECUC; 'tWV tPO~(!lCUV Kat E¢oOlaOf.lOO TOO OTpa,oO KatOX~C; anD lllV ·EA.A.llVlK~V Kul3EpvllolV TO ~o' l3epwHopoV EYKATj~a npoboolccc Kot TO TU1tLKWTEPOV napo· fiEly(la «OlEUKOAUVOECUC; toO tx9poD». 'Evw Sa ~tO tv 'tft rrpcxYf.latlK6TTJtL, Mv ~"[oouva16v yO: tcpapflooSft, 6 (l6vo!;. 'tp6rroc; tE,un1')pEtTjoecuc; 'toG oELvono:800VToC; rrAllSuo[.lO G.

M irrtcuc; aAACUC; IE Mv El XE rrp01'JYTjSEL OXEtlKr'! 50Kl(l~ O[KtpW<; anotUxoOoa; Tov AUYOUOTOV '{oO 1942 3'tav xe- 9lEpw9Tj TO AEy6flevov napdKp6:'t1')j.la TWV AaXCXVlKC0V, ~ Ku- 13tPVTJOlC: 6:vEXof3e va XOPllyn 15 rovvouc KllrroupLKwv rtpo'C6V1CUv ~(lep,,'1{cuc; etc 'tov yepflcxvlKOV o-rpo tov. IJ.EV ~5u· vTjeTj 6fl(,)C; vo: aV'tcxnoKpl8f1 Elc; lrlV o:vCXAll$9ELoo:v uno· XptCUUlV hi ~aKp6v. To cxr.ho ouvt1311 Kat IlE "[~V n:p0!l~geLO:v cravoD KATt • .6.l' 0 ot Fepuovol tncxvEAa130v tr'!v orr' eUBe{cxc; ayop6:v.

, AVTISEt(,)C; ~ aE,(cuol~ T~C: 'EAAl1vlKfjc; Ku13epvfjoE(')C; lSTtcuC; at xwpal TOO H AE,ovoc; E[o6:youv E(lrropeu!1alCX EI<; 'EAA6:5a. OlO: twV orrolcov yO: KaA.(!nt(")vTcxL Ta ntpav TG'>V vouluov ~~6S(,,)v KC(tOX~~ 6:VCXYKCXLOOV'{ct eI~ tex otpaT£u· flct"CO "CCUV 1(000: Kcxl v6Wfl0C; ~lO Kat !lela rrE1(Ole~OE(")C; ~56vato va 6nOOtTjpLx9ft.

Kat np6:Yflcttl ~ aE,lcvoLC; autll lYEVEtO OEKt~ tv BE· poXtVttl Kal PW(ln. nwC; tcp1')pfl6a9l'Joav to: OXen K&~ oU(lq,w· lITJ9tvta ~a Yow!ltV Kax(,)lSpw.

- 50-

Mfa 10Lau'tT] p6e!1LOlC; cmetEAel ovaflqllo~fl'tTrtov orpeq>~v 1~C; Ka'taOlodE(')C;. "Hro I'j o"('poq>~ au'tT] Kat 01toq>aSl·· O'tll<~ ; 'Houvato va £xn we; onoTEt..eoflcx l~V OVaOto7\1'rv . 100 nAT]8(.)plO'floQ; ToOTo ~E,T]pTaTO ano T~V EKTaalV i:fK' ~q>cxPf.l0yfjc; Tfje; OUfl$(.)y[cxe;. 'Eo:v OT]AaO~ a! xwpal To'O' "AE,ovoe; ea ~o'cxv ele; SEOlV va O'tEAAOUV ele; t~V 'EAAood' 't6O'a nporovrc , [3e~cx[(.)c; ~E, ~Kelv(.)v 'to: 6lt01CX ea ~06va't0' v' onoppoq>~an ~ ~AAT]VlK~ oyop6:, oaa eo: ~xpel6:l;;ovt6 010: yO: KCXAUTITOUV To:e; OCX1t(xvae; ttov, TaC; ltEpCXV twV KaTa-

~cxAA0!lev(.)v KaVOVlKWC; eE,6oc.:iv KatOxfjc;. '

npoe; olCXPp6efllOL v 'toO oi.ou otxovouucou l;;T)ll')I.1cxtOc; flelE~T) etc; BEPOA1VOV Kala ~em{fl[3plov 1942 o(KOVOfllK~ OltOO'tOA~ 6:VWTl~P(')v 6ltCXAA~A.(,)V toO 'YltOUpYE[OU 'E9vlKfie; . Otxovoutcc Kat TpanEtT)C; ~fjc; 'EA/..6:50C; uno TOV t6t'6 'Yrroopvov Kotl;;cxfl6:Vl1V. . .'

MEtO: TO -ltEpae; twv {v Bepot . .lvcp auvofllALWV ~ 'EAA,.,· VlK~ ono01:oA ~ flEtel3T) etc; Pc0[lT)V ~ltOU Kcxt OUVEltAT]pc09T]~ aav a[ cuvsvvoqcarc, to' OnOtEAEOflCX tWV_ cnotov Sa Ell·. Be to un' olJll v tfle; 'EAA T)VlKfjC; Kuj3epv~ae(,)c;, Iva eYKpl8fj

KCXt on ' autfjC;. .

'H ouoto twy ouvsvvonoecov roorcov ouvlo'toa o ete; Ta

oK6Aou8a: '

'0 "AE,(')v ollv EOEX8T] vo: napCXLTT]9ft TOO ltAeO\lEKt~· llaToc; tcov ltpOKata~OAWV, napeoEx9T] OflWe; Ott EltpElte va eupe9ft rporroc OlIWe; TO ltEpCXV twv KavoVlKCOV EE,60wv KCX' TOxfje; OltCXlTOUllevov 010: to: EV 'EAA6:01 otpCX-teU[laTO Tob rrooov EE,eupIOKE.TCXl OAAax68ey KaL 0Xl ete; j36:poe; Tfie; 'E~· A,.,VlKfjC; obcovoulo c. np6.e; tOOTO olIEj3AE4!av E.tc; t~v Uq>l' ': otaflEVT]V Olaq>opav llE'taE,u 'tfje; ettlO~[lou Tl[lfje; TOO fl6:P' KOU Kat Tfie; 'AlpEnae; EV • EAA~OL KaL tfie; Tlflfje;TWV 'Ete; T'~V EAeu9Epav ayop6:v, OOOV Kat ,fl<; cXVtLO,o(XOU OlCXq>OPIKfl<; OLatl!lf)O'e.oo.<; TWV e,[oG)v el<; ,ac; xwpa<; toO "AE,ovo<; oq>'. tv6<; Kat, tfle; ,'EAA6:'50C; aq>' hE-pou. 't;oKEq>9T]O'av va EE,eupwOLv EK tfle; oLmJl0p6:e; to:Ull1<; 1t()POUC; EAaltc:)oew~ tG)v OVCXA~\jlEWV uno tClv EOW ' Apxwv Ka't0xfic;, EV~ ouy'

-51-

tp6VCal~' e&lTtE,(UYXcIVELO QU] 100 t.porcou T0610U Ol£OK6· AUVOLC;- '(liIv ~p.no ):K{;)V ouvaAAay{;)v t1eOq> 100 eAAl1Voy€.pIlctVlKOO KAfjPL yK faa lfjc; npLIl060t~CrECal~tfj<; ~E,oywyfjc;. ritv KaS6Xou '(aul11Y ~YEpY{:Lav 9a oll?E,fjyov 560 T(p6~ TO['>lO auatCX9tvlEC; 6pyavLO!lol, hi li!-l.lKpanKfjc; q>UOECilC; haLpiaL Degrlges' (Deutsch - Griechlsche .Gesellschaft) Kat Sagic (So' cieto Anon. Greco-Itolicno di Comercio).

At haLp[OL CXUTOL ea -, OLEV~PYouv ~E,lOG.)OLV tG)y 1LflG)y t{;)v tKalEpCalgev ayopG)v, ~m~apuvouO'al T~V ev • EAA60l EloayCalyitv tha lletoj3A11100 nOOOC)'100 pU9flLsoflEVOU ovaA6yGl<; '({;)v !:.v 'EAA6oL olaKuflavoEG.)v twv llflWV tWV etoayOIl~vwvE.lo{;)v !:.v 1ft n.EU9tpQ oyopg.

ritv OU1G.) elorrpexHoflEvTJV I:.E,LOGlTLK~V "[WV EKatepw9EV tGjv ayopa{CalV ,,[L~WV ClLexi.pOpaV 90 EXPT]OlflOf(o[ouv Kata 'leX '/7 tJC; 1tp![l ~E,ay(i)yfjc; tG)v V,Al1VLKG)V npotov rcov, la ot ll1t6AOma "/7 Sa rr€.pLr,PXOVLO €.tc; n[oT(i)OLV toO napa 1ft rpa1tt~n tfjc; 'EAAcIOOC; TT1POUIlEVOU dOLJ<oD AoyapLQOllOO T{;)V ~Tti nAEov tG)v ~E,ocwv KQ10xfjc; 6:vaAa!l~aVOflEvG.)V rroowv ..

At Kuj3€.PVr,OElC; TOG" AE,ovoc; 6:TtElp6:Oloav !:.f(lollC; va OLOp(oouv elOLKOCC; rrATJpeE,ouolou<; CLa t 0: O(KOVOlllKO: '11l'r,!lata /:.V'EAAcIO!. '0 cno;n0!l0C; 0010<; dXev Cxvafl'i'Loj311tr,'(CalC; t1'lv EVVOLOV! Otl 6:vo:yvG.)pl~€TaL 1) avaYKll BnG.)C; Kalaj3ATJ9ft 1tEPWOQtEpa npooox" Kat q>pOV11C; OU:x to: ~T]T~!laICX la.Ota,.,Ta onotc ol noAL nKOL nAT]pE~o6oLOL bEV tXELplSOV1:0 !-I.E n)v npEnouoav yvwmv Kat au9~:v-tlav. Ol HAwlalol taTE poCv TO tb[U)<; € Tnj30A fj<; £vavn twV oTpanG.)ttKwV, laC; XPl1!..latLKO:t;; 6:l;LQaEl<; twv orrotcov £veq>avlsov EKaOtQtE 6<; 6;~e1tLPE..KtOUC; oUST]t~OEWC;" Etl; tP01tO\! (.)01€' 6:nEKAE(EtO ola5~1tou oLarrpaYfla I wale; Kat o(oaO~TtOlE flElpLaO!..l¢C;; !>l10:C;; 6:E,LwaEwc;; anal; npoj3A:TJSelol')C;;. • Enouevoc Kai [.16vl1 ~ 6:nOotoA~El8n~wv clKOVO[.1LI<GlV nATJpet;oua[(,)v rr€.plj3E~A TJ' !lEVc.:lV, 1:0<;. 6. VEKOLV~9,,; ,.IE nA~pT] t~O.UO'I006TT]aLv napETXE t~V tAnloa bn KaA:\[np6v lL ~56vaTO VO: tm tWX9n tq>' eE,fi<; tnt toO O[KOVOf,lLKOO Kal 100 t.TrLOLtLOnKOO 1tpoj3A~!..la· roc T~C;; xcilpac;;.

- 52-

Ol E(OlKOi OtKOVO!llKOl 1tAl'jpi~br.JaIOl ~AeOV E(C; tOC; • A· e~vac; TO lEAEuTal'ov 5EKa~flEpOV TOO 'OKT(,)f}plou 1942 Kat ~CJav Ella !lEV 1"~yrEp!laYlav 6 Neubacher, CIa 5E l'~V 'Ircc)day 6 D' jl. gostino. 'A!lq>6lEPOL E~EpOY TOY l{tAOY 100 TrPEO~EUTOO.

Tnv t5puow lf1C; Oegriges (h~YYELA.EV 6 npCltoc; Etc; L~V KUj3EPVTjOLV 5LO: 560 ElLcxKolvwoEwv 'IOU, Tat; 6no{ac; napcx9h(,) hw09a U, 6AOKA~pOU.

'Apl8. 1913

'Ev 'A8l'] vall;. Tn 29 'OKTU)f3p!OU 1942

'0 E10L1(0<; 'EVTetaA~EvO<; TOG P.O:ix fila TTtv'EAAo:l)a Aall' [3avEl tTtv ll~1')y va YVQOTOlloll']on el~ 11')v 'EU.IlVlKT)V Kul3~pvTjOtV TO: aK6Aou8:x :

Tnv OlEVEPYELaV tTic:; o:viaAAayill; El-\llOpEUIlOtU)V ~Eta~U rEpI-\Ov(a<; xnl 'E)"A.6:ooc:; SHEl ava?\of3El ~ rep!-laVOEAATjVlKT) 'E;. 1CXlp[O O'UIlti.Jlllj)lO"HKOU ~llllOp[OU (Degriges).

'H 'E,aLpia ~ope6El EV BEpOA[Vctl','A8~valC; Ka1 9EaaaA.OV(Kn. 'Ev 'A8l']vale; EXEl ta E.~i\c; Ka6l']KOVta :

1} KaSoplO~O ~ 1<-;)v 'l"lIlWV tWV EK rEPllav[ac; ElaayollEvc.>v de; TTtV 'EA"-al)a EllllOpEUllat(.,)v.

2) ·O).,oKA IlPU) tlKT) e{onpaE,u:; toC En1 llHov tile; tllliic; 1<t1')crEU)e; npaYllat01tOlOU!-lEVOU tlj.ll']llatOe;;

a) npoe; uatcoorv 1WV tlllWV tClv Etc; repllClv[av EE, 'EA).,oboe; eE,aYOIlEVU)V E!l'ItOpeU!-lo't(.,)v.

13) npoe; !-IEPlKT)V KOAUtl.JlV TWV ~E;68c.>v KaToxi'ic;·

3) .6.1oxhEuOle; El-\nOp-EUI-\OTU)V. Eql' 6aov nap(01a-ral aVO:YKTJ.

At EPYClaial Tfie; 'Ermplc«; 6a l)u::E,6:ywvtal 6no aUllqlt:lvou uno toG ElolKoO 'EV-CE1aAIlEVOU TOO POix I)la 11')v 'EU.6:5o: Kat T~~ < EAA flVl Kile; KU~EpvTiOE(")C;.

npoe; aV1l!-lEtQ1ll0lV TWV Ult0XPEt:laeU)v 1~, 'ETatplac; '" 'EA· AflVlKTJ Ku(3tpVT)dH; bEOV va napoaxn T1POC; 1ae; 1EAu)VELCXKac;' ~p)Cae; MllylcxC;, 61tU)c; aCtal napaOloouy" Ta ~K repll·av[ac; ~1l"t!ope6· lla1a npoc; TOUe; uEAATjVae; elaaywYEic; !l6vov EIj)' 600v Ol:/tOl, OUV 1n tTjPTiOEL tClv ouvTi6U)v t£A(.,)VElCXKClv f>la1unt:laE(.,)V, npOOKO(,1[' OOUV Kal TClOTOllO[IlOlV T~C; '.E1Cllp[ac; 6tl- t6 E[;,l'lt6pEUlla OUVCXtQ:l va 5lCltE6n EAEU6EpU)C; .

.6.el)ollEvou 61( f) 'EtCXlp[a I)tv bIEE,6:YEC Epyaolac;. Ol' {CIOV 6rpe)",oe;, aX)""· ilic; I-lEaeyyuoGxoc;,' b~ov Va: ')(OPI1Y118fj de; ClUtJiV d:tEl .. ELa.

- 53-

- '0 Etou{()1:; ;EVTEtcxf" .. u~VOI:; l1CXPCXKCX).d, tllV 'O.AYjVLK~V Ku~ep .. :JT]OLV OTtQC; Ttpo[:lIi 1:0 tCXXl.,"t&pov (!tc; tTjy r.lVCXYKCX[CXV VOIlOSEtLKl)v ., P(iSlllOl v, ·tVCX ~ 'E rmplc ouvYjSIi v" r.i:vexM:f:ln O:IlEOQC; to: KCXSij ..

KOYta 1:T]C; Keii opattE'tCXl 1:~1:; ~UKlJ(lp[CXC; KAn.

'AplS. 2125

'Ev 'ASrlVCXLI:; 1Ii 16 NDEIl[:lP[OU 1942

'0 'oLa 1:a orlllooLovollLKa KCXt OlKOVO!-llKa l;;T] 1: rlWJ: I ex ElolKOC; 'EV1~1CXA!-lEVOC; 1:00 P6:iX ola 111V 'EAAaocx )'CX[.lf:lavEL 1:TJv 1q .. Ll'lV va YVW010TtOLrlOn Etc; 1T)V 'EAXT]VLK1']v Kuf:lepVT]OLV 10: r.lK6AOUScx :

'H Degriges Sa gxn 1:0 OLKa[Q!-la toG Kcx80PLO[.lOO Kat 1:~1:; EtOTtpat:EQC; 1:00 um,p1:l!-lij!J.atOc; ~Ttl tWV ~,c rEp!lCXV[CXI:; alorrvoueVQV ~!-lnOpEull6:tQV, oUllipWYQC; n'poc; tac; UTtO 1PlIlEAOOC; fEf...Illa· vo -'haAo -'EAAT)VlKfil:; ~T(l"cpOltiiC; l1CXPExollEvac; KCXTeUSUVOELC; ..

, , To EtonpCXn61lEVOV UTlEP1:I!-LT]IlCX Sa oLa1[SE1a~ ola roue aKo-

Aou80uc; OK0110UC;: .

, 0:) 11pOI:; KaAUlj!LV [.IEpOUC; tWV ElC; rev YEP!-laVlKOV o tpc rov aVCXYKCXlOUV1:QV ~C:60c.JV Katoxiic;.

f:l) 11PO'C; !-lE[QOLV 1:WV 'l:l!lG)v 1WV eie; repllO:v[o:v ~C:CXYc.JYWv, 'Ji 'EA).T]VlKl) Ku[:lepVT]OlC; Sa 1:T]Pfi'Wl Evijllepo~ 1TiC; olaSEOEQC; 1WV XPTwo:nKwv 'Ttoowv.

Etc; to D.lOlKT]1lKOV ~UIlf:lOUAIOV tTie; Deqriqes 8a IlEtEXn r.i:v'l:lltp6oQ~0c; tfic; 'EAAT]VlKfie; KU[:lEPVijOEQC;.

To Ka1:a 11']V .5T]V NOEflf:lP(OU', 11. Llltapxov u116A011l0V 1:00 TtaACXlOO KATiPlYK Sa !-L~ta:ipEpSn Etc; EiolKOV AoyaplaO!-l6v, 1:00 ono[ou o,OICXKaVOVlOflOC; Sa A6:f:ln xwpav flEta 1:0 TIEPCXC; toJ no .. AEIlOU. To ur(6)..olTtOV toOtO OUVCXtCXl, Kcx1:6TIlv OUIl!JlQV{O:C; llEtO tfie; repllCXVlKTtC; Kuf:lepvijoeQC; va olCX1:E8fi f)l' &yopac; yepllcxvLKWV

., , .~!-lnOpEull6:tQV. 1:WV 6no(Qv ~ no:p6:ooolC; So ylvn llEta to dpac; toO TtOXEllOU.

; ~ull<!lQVE~tcil on at npo' tfic; 5T]C; NO!;Ilj3plou 'E, 11: &var..T]<!lBE;:·

OCXl &!-lOLf:la~CXL Ult0XPEWOElC; Sa olEvEpywVtaL EloEn OlO: toO TIa ..

,',:J ACXLoO AoyaplolloO KAfiPlYK, rrl OE !lEta tT)V 5T]v NOEIl[:lplou t.~ .

.... .' ,oTl!Uo'UPYOUIlEVCXl, Ola toO veou AoyaplcxolloO KAijPIYK.,

"~';,q:' 'H &t:lo; 'l:l!-lOAOY(QV tWV KCXtO IlTiva eloaY0!lEvQV h repllai0, ~ v[ac; et~ 1:Tjv 'EUaoa, WI:; Kat 1:QV U, 'EH6:ooe; ~t:ayO!lEVQV elc; .' ,," [EP!lavio:v EIlTIOPEU!-l<xtQV, 8a Ka_to:(36:A.AEtO:I EIC; ha vEo'lopu8T]"

,:.;; r- -:::. :06!lEYOV AoyaplCXOI-lOV TIapa tn Tpa1tE~n tTic; 'EAAaOOI:;.

'H tLIlOAOYlCXKij 6#cx twV 3i; tQV KGIO, Ilfiva EK repl-lav[ac; "'it.;:!,!, .£t:c.tY:Of.lEvQV Etc; t1']v 'EAAaoa t!l1topeui,t6:tCo.w ea Kato:(36:AAT]taL -:,';< :.;: 6;6' toO rEp!lCXVLKOO ~YTIOUPYEtou .otKOVOlllKQV Etc; to tSAOC; b6:"tQu I-lTlVCC; etc; tOY VSO"Lopu8T]o6llEVOV AoyaplaO[.lOV tfie; Tpcms-

-' ,

- 54-

~1l, t~e; 'EAaBoe; napa t~ .IU[.lljJll4>lO'tlKC!) rpaq>El4> \Verre<hnungs-

ka~~ ,

'H n"llPc.:l[.lT) TWV EI-I1l0peUI-lCJ:1c.:lY, OTLva eup(OKOVTal etohl Ete; n_"ll\llKae; leAc.:lVelaKae; aTCo8~Kae; ~ ~XOUOl BeO!-leu8El un6 'tile; 'EAAllvLKil<:; Kul3epv~oec.:><:;, ete; xeipae; tiZlv Etoayc.:ly£cu\l Ka8~" Kat liZlv EY repl-la\l(Q napayyeASEvTcuv, Kal h lWV npOl£pc.:lV 1tAI'}Pc.:lStVtc.:lV, !-IT) aq>lxSEV1WV tl[.lc.:le; Elot'tl EIe; IT)V 'EAA6:5a E[.l1l0- peU!-lOlc.:>V, 8a hepyT]Sfj woaLlTC,)C; fllO 100 VEO"l5pu8tV10C; AoyaPlCJ;OIlOO K\ijPlYK.

n6:v,cx TIl ~1")'t~I-lCXW t' aq>opc7lV"ra YEVLKWe; tTJ\I eioaYc.:lynv ~1l1tOPEU[.l6:tc.Jv Tto;pal-lEVOUV ele; l1iv aPllof1l6tTj1a tile; 'EAAI")VlKij<:; Kuj3Epv~OECUe;. To UTt6 Tije; 'Elatp[ae; Degriges EKBo8Tjo611eVa 'Ino rorrorq tucc Ko;SOPlOI-IOO TlI-l~1-I0;10C; (Aufschleusungs<:erlifikale) 8EAOuv 1tpootE8El EIC; la<:; f'lBI") uq>lOtaI-lEvac; BlatUnWoELe; Eloaycuyik

'H avc.l'tEpcu avc:cpepo!-lEVl'l tPL!1EAiJ~ ~1tltpOTtn 80 Aa!-ll3avn 65Tjylae; nspl lWY Epyaolwv tl")C;, uno_ 1W\I fna to 51")!100l0VOlJ,IKO Kat otKOVO[.llKa ~l")t~l-lato: EIBlKwv EVtelaAI-lEvCUv t~~ repI-Lav[ae; Ko;l 'haA[o;c; Kae~c; Kat uno t~c; 'E""T]VlK~C; Kuj3epvijoe6l<:;.

'0 EtBlKOC; 'EVteto;"I-LEVOC; opa'ttEtCXl tile; eUKaLp[o;c; KATt.

Elnov ~Ol1 Btl al Kuj3Epv~a£lC; ,00 "At;ovoe;; ~Vt!-lElVOV EtC;; t6 Ka9wtGlC;; ,GJv npOKataj3oA,GJv, to orrotov ~lthPETtEV dC;; to h 'EAA65l atpa,Eu!-lata rcov v· O:vLlIlEt(.)rrll;ouv avEt(.)c;; 'lac;; avaYKaC;; rcov. L'l.lE5~A(.)aav !-lEv TY)V ltp69EOlV Kat 'fiV Em9u!-l[av va aU!-lj3aAoLiv Ele;; taC;; 5ano:vae;; Ta6Ta<; Kat tt; 15((.)v, o:vaKouq>l<:ouool T~V tAA1']VlKflv oIKov0!-l(OV, o:'AA' <>XL Kot vc !-lElo[3aAouv' j30"aLK'GJe;; 'fiV !-lt9050v, Tflv 61(0[ov Elxov Eq>aPIl6aEL E(.)e;; .6tE KOt ~ 61(01a ltCXPEtXEV de; 'tae;; apxae;; KCX'tOX~C; tTtv £UX~P£lCXV tfjc; O:.~~aou t~EuptO£(.)C; -rGJv avcxYKoLOUV't(.)V Ele;; ou'taC;; ~Ko:aTOt£ XPTJ!-lcxnKGJV ltoa&v (').

'Eav rrpoo~A~tjJ(.)!-lEV ~v cuvroutc Ete; Tflv vO~L~6t1']to: 'tfjc; ~£96oou 'tcxut1']c;,9a au~rrEpa"(.)!-lEV Btl:

(1) 'Ev TOUtOle; at 65lly[al 'TOO Ribeolrop 1tp6C; t6v Neubacher

- Kala lOV 6l0PlO[.l6v lOU we;, elOlKOO OIKOVOlllKOO 1tAT)PE~OUO(ou fjaav, QC; [.lE 6LE[3e[3a(cuoEv 6 uAeUTalOt;, va KcxTa[36:AAn llpoo1ta- 8elac; 1tpot; 1tAftP_ll ~llanay1't,v lij<; 'EUa50t; d1t6 1tcxoav tm[36:PUVOlV, 1tspav liZlv Kupl~t; tl;65wv Ka'toxilc;·

-55 -

<' Kata 'niU<;Kav6vae;: TOO fHE8voGe;: OlKOlou, 0 KatEXCUV O~~qlOOtO:L vai(oltponn' ltapatWV KotolKWV tile;: KotEXO[-ltv'l1<;, XQpqe;: ,cp6poue;:, to npoto v tWV OltO[G)V yO: OLa8bn 1tPOC;: auvtl'!fJ-110l V t&v mpalEUflolG)V I<cnoxfl<;. 'Err! to G KC£' vovoc a'uloO j3aol?;;Etol ~ eltlj3oA~ H;60G)v Kalox~~. K~ t E'(ut ~ E'Corrpi::tE,L<; lG;)V cp6pwv y(VEtaL a1t' eu8Elae;: U1tQ {o'O Kq~t"X,OV10<: E'(lE &vtt TOU10U KaToj3CxA.A.ETaL uno tfjc;: XQ" p,;<;.:£o CxvlloT~)lXOV XPT]flall KOV rtocov OU); Tile;: T porrEsl1<;, 5lTWC;: Ka8cup[cr811 Ola l~V 'EAA6:5a, ElVOl ~Ej3a{(J<; 10 ,(OlDV.

" Flepcrv 5[1(J<; TOUlOU ~ ETtl~OA~ Etc;: lOV TIAT]8uo[-lov 1~'C; KO'rE:X0!1EVl1C;: xwpac;: avaYKOOtlKoG 5aVE\OU, ci1tG)C;' ~aov 0,[ npoK'aTaj3oAai, npooxpouar Etc; TO fllE8ve<; OiKOlOV. '0 KO:' lEX(,):V .OLKOl';l0TaL vc npoj3alvn,dc; eTtlT6:E,w; aVO'A6YG)C;: 1WV 1t6pC0V lll<; XQpae;:, 6cpe[AEL o[-LC.Je; va nAl1pwv'[1 rotc [-lETPl1- toTe; ~ vo rro:pExn aXEllKaC; cnroDEiE,ELC;, lae;: o1toiae; va £E,o' CPAD TO TaXLlTEPOV. 'AAA' ot Fepuovot oEv E1~pT]oav TOV xccv6va "10010;01 0Xl -uovov KOTa TOV tEAEUtCXlO~, CxAA' ouni KOla -rov rrpcorov lt0YK6olllOV 1t6AEllOV Etc;: TaC; KaTOAl1- cp.8Eloa<; .xwpCXC;.

',. Ol aoxoA118EVTEe; [-lE Tae;: E1tavop8woEl~ flETa T6y noA:i>flOV EKElvov Ev8u[-loOV10l TO TIAfj80c; tG;)v O:lT05EIE,E(')V bn· TOE,E(u,C; (Bons} to:c; o1tolcx.e;: n:OptO(JKOV Etc; to 'EAAl1vlKov \'(TIoupye.-Tov ~EE,WtEPlKWV rrpoe; E'( OlTPCXE,LV OTIC>' tae; YEPflCXVlKcXC; Eltcxvap8wo£le;: .ol EV Pou[-lav[c;x °EAAl1YEC; Un:~K001, lWV onotcov 10; npo'COV1CX EltEtCXaaOv 01. Fspucvot KCX,O; ,~v KCXTax~v, xwplc;: va ElVal Eie; 8EaLV VO; EE,ocpMaauv TO; Bons. CDuoll'ca TO: EV My'P Bons E'(tE ouOt-irOtE Ei;(J~A~9T]ocxv, EhE at KClTaxo[ tWV tKCXVOlIOl~911oav EV tEAEl EK TG)V ElTCXVOp9WOECUV KCXt' oa~flCX:vtav rrooomcv . To OUOIT]flo 5flW<;; 1:0010 dXE to [lELOvEKTl1fla on ~~E~6:PUVtV .. OXl l~V OM1ma 1::~O KaTExoflEVOU lTA118u9'flOO, a.AA.O:· uovov otOllcx Kcxt rrpocpavw<;; QlhE nCxVTCX c;: TOUe; EXOVTCXC;, aAA' 6pLOflEvOUe; eE,. cx(rrwv.

'AVt'CXUlOO E~l1p[-l6a8T] Kata rov TEt..E.UTalOV 1t6AqlOv ~. !1e6050.c; 1:WV flOPK(JV, KallWV AlPEttwV Kcx1:0xil<;;. OlO: tfje;

- 56-

ono(a<;;, acrxEH.o)<;; (Xv aUr!) oEv unT)yope6811 ~K A6y(,)v 5Ll<aLO' OUV!)<;; al\.AO: 1l0:AAOV WC; nopExouaa flEyaAuTEpav aVEOlV Etc; rov Ka,EXOVTa Kat 6:naA.A6:oouoa ro Orov 6:no TTpOOTpl' ~O:<; rrpo c TOU<;; ltO),.(Tae; Tfj<; KaTEXOflEVl']e; x6pae;, ~1!lPp(· nTETOl rrcvrcoc TO ~apoe; TCJV ~m TaE,E(,)V dC; 6A.6KATJpOV 10V TtATJ8uOfl6v. .

nap' ~fllV apXlKCJe;, EKuKl\o<l>6pT]aav we; O:VlaAAaKll·· KOV flEOOV Kal ,0 flOPKOV Kal ~ ALpEna KaTOXf1C;. 'EnEloT) o[1w<; ol KaTaKTT)Tai ~KUKAO<!>6pouv EUPE(,)C; Kat a<!>El5w<; TO KaTOXlKa TaDTa voutoucrrcr ~K napaA.A~AOU npcc; TO KU' KAO<!>OpoDv V..AT)VlKCV XopTov6flLO!la, OEV ~TO OUvatcv va Lm6:pE.n n.EYX0C;, Ent TOO noaoD ,00 auvoAlKCJ<;; KUKA01>o' pOOVTO<; xapTOvofl[0!lcnoe;, uno Tfie; Tpant~T]C; Tile; 'EAAOOoe; Kat ,00 'EAAllVlKoQ LlT]flOO[OU, 5u:) ~E.l69T] UTtO Tfie; Ku!3EpVijo£we; VO 6nooup9G)OL 1eX KCl,OXlKeX voulcucct c Ked vc cmayopEu8ft ~ Ttt:pallEpWKUKA.o<!>op[a TO LlT(,)V , I:IltEp !-lELa tpy6oElC; ou~rl1~a£lC; Kat 5lc.mpaYflatEuOEle; ~ltETEUXen TEAlKWC;.

EtxoflEV, OUTW, KaT a TT1V KaTox~v, Eva auo'tT]!la EmT<iE,EWV. YEVl KW!lEVOV I:IflUl C; Kat EK'tELV611EVOV Ete; l3apoe; 6AOKA~POU TOO· ltAllBUOflOO Kat 5lEVEPYOUflEVOV. CLa flEOOU TWV OLa ,fie; Tpant~T]C; '{fie; 'EMaooc; Aa~j3avoflEvwV XPT)' !-l<:nwv, ani 'tG)v vO!llOfla,wv KaToxfic;.

Lleoo!lEVOU olhw on at avaAijljJEle; TG)V 6PXG)v KaTOxfic; 6nE'tEA.OUV KaKOV aVan6<!>EUKTOV, TWV Kan:x6vTwV T~V x6pav fl~ ouvaflEvwv vex tE.EUpOUV OAAWC; Ta avaYKai:a rrpcc aUVT~p:T)O'lV 100 OtpaTOO Kat tCJv UTtTJPEOlCJV autG)v !lEoa, E5El yO: tE,wpEeft rpcnoc OTtWC; 'ta Tttpav 'tCJv uno 1:11<; OUVe~KT]C; Tfic; XaYlle; avaAafl!3av6flEVa noaa npoofl~'IPWVtaL EtC; ntcrcoorv toO £AAT]VLKOO 0l1~.lOO{OU KaAU1tT6- uevc £'(t£ Etc; E1oo<; EhE de; XPfi!-la.

"OBEV ~ iloTJ 1:0 npWTOV Kala Ma'iov 'toO 1941. 'nporeeEtoa uno LOO t6TE npoccoprvo O 'YnoupyoO 'tCJv OtKOYO!ll' KCJV K. nA, Xat~T]IJ.lxaAl'] Kat flE'ta tauTo. ono ,[OUTOU Kat TOO 'YnoupyoO tCJv,OtKOVOFLKCJv i!:moLwx8e!c; "fnaxcupl'

-'57 -

O~O<; TWV Aoyaplao~WV TWV VO~[~UlV t~6oU)v Ka1"OX~<; &:<1>' EVD<; Kai TWV tnt nAtov 6:vaA~ljJEWY 6:q>' ttepou, anETeAEI ~ETPOV npcobeunxov, O[KaLOV Kat 6:no naOlle; 6:n6ljJEWc.; (;)q>EAl~OY OU): t~V • Ei\Aooa.

"ETElVOV OE at npoona8Elal E[<; TO VO EE,EUPE8ft rporroc va EmOlpE<!>UlVTaL Ta Aa~~av6f-lEya noaa TO TaXUTEpoV E{e; ,,[~V TpollE~av Tfje.; 'EAA6:00e.;, 5nEp 8ex ~TO D,n EXPEt6:1:ElO Kat B,n 6:KPl~We.; tnej3aAAE TO oLe8vEe.; 5[KOlOV.

'Ioou alO:tl alnov on o:l ou~<!>WY[al al onOlaL unfjpE;av 6:noleAEo~a tWV EV BepoAlvcp OUVO~lAIWV Ko:t QveKo~vciI- 8110O:V ete.; T~V 'EAAl1VLK~V Ku[3epvT']Ol v C>La "CWV 6:VWTEPW no:paTleE~EvWV OLaKOlVWOEWV 6:llETti\OUV oo[3apov ~ETaf3o· At)V tfle.; KaTaOtaOEwe.;, ~ Ola va alucn 6:KPl~EO"CEPO<;, urro- 0XEOlV TOla6TT]C; flEtaf3oA~C;, OUV05EUO~EVT]V 6:no ~lav npcrK1"LKtlV p6e~lOlV, tyyuw~tv'1v, EOV E<!>'1Pfl6sETO, "C~v npayflaTOnol'lOlV tfje; unooxEOEUle;.

To<; 6:n6$EL<; Toutae; Kat T~V olavOLyO[-lEVT']V npoo n uKtlV [3EATlWOEc.:><; Tile.; O[KOVO~lKfj<; KaTO:Olaoec.:><; Tfle.; xcilpa<; OUVEs~TrlOO: OLO: ~aKpwv ~Eta TG.)V 060 E.tOLKwV EVTETai\I1E' vcov TWV Kuf3epv~oEc.:>V TOU "AE,ovo<; nplv fl anooEx8w ltlV 'np6taOlV Bnc.:><; 6:vaA6~c.:> TtlV npoe.oplo:v Tfje.; Kul3e.pV~OEc.:>c.;.

Elvei Euv6T]TOV BTL ol otxovojnxol ~VTEtaA~Evol, Ka8ci1c.; O:Ai\CUOTe. Kat ot 5~0 noi\lTlKoi nAT]pEE,ouoLOl ~oO £acuKav no)"Aac.; unooXEO'w; rtepl t« Xe.(o:c.; AEl Toupy(ac.; TOO 6:VullEpc.:> O'UOTi]flaTO<; doaywywv Ko:l ~t aLE[3e.j3a(wO'av BTL de.; ~Ka· O'lOV l;;ijtT]fla TO onOlOV 8a tnapouolCxl;;ETOde.; '(0 [-l€A)"oval 6:n6tJlEL<; Tfie; KuI3Epvi}oEwe; Sa ~E,T]T6:Z;;OVTO flETO: nCxolle.; EUflEvElae.; Kal npoooxfie; ..

AUTol ETval ol A6YDL, OITlVEe; ~e. tve96:ppuvov va 6:va)"613w to j3apu epyov Tfje.; npoeop(ae.; Tfje; Kuf3EpvijO'e~e.;, Tltl<; O:A)"WC; ts aEv ~tO O:AAl1'ClC;, e[fltl aUTtl autTj i) npol1youllEV'1 Ku[3tpvllole.; O'u~'ItAT]pw9EtOO: Ol6: 3 VEWV 'Ynoupywv otnvee.; Kal c:,pK[o8T]oo:v uno tou 'APXlE1tlO'K6nou LlaflaO'Kl1voO.

_ "Ev oEtY!-la EUflEVOOC; flE'taXElp(O'EWc.;, 6:A),,6: O'uYXp6· vcuc.; K_o:l 6:n66ElE,l'~ Tfie.; EE,ouO'(ac.; flt .tlV ono(o:v ~"[O neptf3e.·

. .

. - 58-

r

"~AT)~EVO<O, ~oO EOWl<EV 6 Neubacher t~V .lotav ~l<ElvT)v ~~E' pay 'tfje; un' E[lOU avaA~\jJE(,)e; tf!e;: apxf')e;: etc t~V O:K6AouBov un68eOlv (2·12 42).

T ov ~Elt'tE~l3plOV 1942 EYL VEV 1') yv(')o'tT) o:va tlval;Le; tOO Eni 'tfie; 0500 Flc rno lcov xrrplou, 8nou ~oav 'ta vpoq>ELa 'tfie; 6pyaVQOE(,)e; E~nO. Elc rov au.ov ~ ete;: O:AAov opoct>ov 100 KUp[OU, to crtotov ~'to El; oAoKA~pou Eir\'tE' 'tOy~tvov uno 'tQV rEp[laVQV, Tj'to ~YKa'tEo'tT]~tVT) fIla yap,[..LaVl1<~ O:EP0ir0PL1<1) [lov6:e; I 'to oAlKOV 'tfie;: onolae;: KO'tEOtp6:q>T) EK 'tfje; EKpft~ECVe;:, Kol 'tile;: EnoKoAou9l'\o6:one;: nopKa'We:;. 'OA[yae:; T)[..Ltpae; !lna 100ta 0 otpaw:,,)'tlKoe;: OlOl:' KT)t1)<; Nortoo '. AA6:ooe;: otpa'tT)Yoc; Tfje; 6:eponoplac; Speidel it~[(,)oe 5l' Eyyp6:ct>ou tOU VO 1<atOflAT)900V uno 'tfie;: 'EAAT)VlKfje; Kul3epv~oEcve;: 8 t 0 EKato[l!lUplO opOX!lQV, ~TOL 4.000 't6TE xpuoat A[pol rraplnou we;: 6:not:T]!llcvoll; Ola to KOTOO'tpaq>tv OtPO'tlCV'tlKOV UAlK6v. 'EnELO~ oev E068., Ce[..LEOCVe;: o:n6:v'tT)OLe;:

EtC; 't~V Ce~[(')OLV aUt~v, 0 OTpatT]yoe;: EnavfjA8E [..LE aUOTT)pOV Eyypaq>ov, Cla toO oreotou liSEn Ka\ npo9EO'!l[av Ka10130-

Afje;. tG)v XPl'J[l6:TC.uv. '

~uvEnE[t;x tfl<; mEoEcv<; t001T)e; 'to rpaq>Eiov npcvSunoup· yoO CLEj3[j3aoe TO EYYP0ct>OV npoc; 10 'Ynoupvstov '(G)v 0[· 1<OVO[llKQV, OLO TO nepaLlEpcv. 'AAA' 6 'Ynoupy6c; oev E~E.1EAeoE tt1v EvtOATjv Ka1 EorreuoE va oUVEVVOT)8ft uar' ElloO, Iva XElPL08G) 0 '(aLOe; to t:fttl'\!la, E~et6:t:c.:)V TOOtO Kat Ceno tfje; VO!llKfje:; tOU nAEupoe;:, 1<0't0 n600v oT)AaoTj TJu8uveTO t6 'EAA T)VlKOV Kp6:toc; OlO 10 elC; j36:poC; 'tile; YEPIlOVlKfjC; CeEponoPlKfje;: llov6:50r;; CenoteXEOllata 1fje; rrp6:l;e(,)<; TG)V 'EAATtvcvv

"nOAlt{;)V ol onOlOl E~ETEAe.oav TtlV o:va1lva~lv 1<a1 TOe;: irPOOYEVO!lEvae; de; autflv t:l'J[.lla<;.

np6:Yllon Ka10 Tt1V np6Hl'\v EKe[VT]V covcvrqow TttV ·9no(av ETxov !:1E toV Neubacher uno 11)V vEav[oL6tl'jt6: uou, tOV rrapEK6:AEoa va pu6[..Llon TO EKKpeflS<; aUTO l;il:nuJ.a napOLtOu!i'£VoC; t,fie; Ce~ol;;l'}flLQOECVC; Ola TOe;: npaY[.lO:tlKOe;: f\ lI1t09EtIKOC; l;TJfllae;: Tfje;: YEPflO:VlKfje;: CeEponopIKf!c; [..Lov6:Bo<;:.

-59-

OY.:rO.c; U)I\:XEhl npoeu!1(.)~ 1:~V ncxpO:KAI10lV Kat TOlOlHQTp6· 1J(.).1;; EATjt;EV UTTEp ~!-l&V 1'\ uno8EoLI;; EKE(VT].

, AvcxAa~c0v T~V Kuj3tpV'lOlV uno Tae;: nEplypcxq>E[OCXe;: ouy8i)KOe;: ~TO <!>UOlKOV on oEv E1tpEnE yO: npooooKG) O:flE' OQY j3EAT(UJOLV T~<; KOTOOTOOECJ<;, OL6n 1'\ hloxuoll;; Tfie;: ~A' AT]YLKfi<; Olxovop krc Kat ~ Q\lOKouqHOlC; lOU KpCl10UC; arro 10 TEp6:01lQV O!.KOVOfllKOV ~apo~. TO 6rrOlOV ~rrEj3oAEv E[I;; 'nlv 'EA.AOOO il KOTOXt\, It;T)p1:cho ano TaC; unooXE8E{oal;; doaycuyaC; El-lTIOPEUl-l01:CUY EK lWV Xc.:lpWV TOO H At;oYoC;, aUTOl O£ OEV Tj56vavro yO: l'lpcxYl-loTonOlT]800v ana '(fi<; !-l~e;: 1'\l-ls:pac; E[C; 1l']V OA/..T)v. 'H npc.:lT(oTT] Aomov apETJ1 tJ1V 6TIolav 6:ni)lEl 1'\ mplotaOLI;; ~TO 1'\ un0l-l0Vt't Kat il lj!UXlKl'j ol¢;8EOlC; on(.)e; oo8n d~ lODe; KalExovTac; tJ1Y xt:lpav nlOTQOL<; Xp6vou OlO: va npaYl-laTonoll'joouV ,0'1;; unooXEOEle; Tc.:lV .." AAA' 1') 56Val-ll<; TG)y npaYl-laTwv, oT]Aao~ il 0 [KOVO· IJlKJ1 .6:8Al01T]C; Ka1.fl EK laU1:T]C; KOlVl'j ouccJ>opia ~TO unEp· TEpa .TOlOLlT(')V AOYW!-lWV Kat {KCXVl'j OTT(')~ eC;OUOET€pWCn 1I0:0av TOto~tT]V ol6:8EOL V, OTT(')<; om:5Elx8T) EV8ue; o [.IEO(.)e;.

npEl'lEl IO(')C; vc rovtoro OAAT)Y I-1(OV q>opaVEVTaC80 EKElVO TO orrotov npOKUTIT£l tE, 8o(.)v Et;E8EOO l-lEXPl 100010 :

"On 1') j3aO'lKt1 I5Ea TOOOV Ef-IOO 000\1 Kat 100 TOTE 'YnoupyoO TG)V OlKOV.Of.ltKG:lv ~10 OTl El'lPETtEVa bn5lc.:lx8ft OLO: nCXYIO<; Tp61l0U il O'Ta8EponO[T)0lC; Tfie; OlK0VOtJLKfjC; KO· tq;OTO O€.(,) I;; , ~ lo:Y TOOTO anEj3alVE lEAEl(')C; 656vcnov, rocA.O:XlOTOV 1'\ Ol)!llOUPY{CX opCUV ol orrotci 86 En€.tpETrOV l~V 6c:ov TO. OUVCXtOV f.lEyoAEL1EpCXV ETtlj3p6:0UYO'lV toO pu81100. f.lE 10V QUOlOV O'UYE1.€.AE1TO, uno T~V n[EOlY tWY npaYl16:· '((')Y. 1) OlKOY0f.lLKT} .xo i V0f.lLO!lctTlKJ) tt;6:p6p(')O'lr; Tijl;; Xwpac;.

ETYaL o:voYKalov vo rovtco T0010. olML EYW Quoe· nora alttj3AElj!CX ana8G:1C; KO 1 l1olPOACXTPlK0.)1;; Et<; tTjv O'T] • . !l,ElOU[-lEvI1V YOl-lLO[-lCXTLKt1V EE;EAlC;lV. OA.AO roevcvrtov KaTE-

lI.(Xtl~cxy6f.lT)v UTtO OEOUI;; EvWTtlOV TOO tnEPX0f.lEVOU X6:0UC;

· TOQ. VOlllO'[-lOllKOO ltA1')8cuptu1100. "10(.)1;;, Mv 1'\ Mt;tc;· toO

· moMl-lou. ijTQ tv 5tpH, 1'\. Ka'taj3ctp68pCU(1LC; TOO £aVlKOO voul-

· .af.la:to.C;. ~a jJ,~ ETXE I.<ctTaorrpE1t:tlK6:<; OUYEJlElac;. • AAAa

-,.60 -

napo T~V OLCKPlVO~EV1']V KaTO' n\v €rrox~v EKE(Vllv K6:~tp~V TOO "AE,ovoc; Kat lo!\X ~ETO n\v ou!if.LaXlKftvvLKrjv 't(:,O > AAaf.LELV, TO TEpf.La TOO i1oHllOU E~d(YETO aK6!1T] .uoxpcv. 'Ecv En0!1EVG:lC; EqJ8cV0!1EV O'uVT61lC1YC;- Ere; 1011:iOTOV ~081l0V nA118G:lPlO'Il00, WO'LE TO vouicuc Vo' KaTaO'1:ft O:XPllO'TOV fila TO<; ouvaA.A.ayae;, f.vw OUOEfl!a' ouvar6Tl1<; VOlllO"(lCXnKt;e; IlETCXppu8f.L[O'EG:l<; 11tOl E{oaYG:lY* VECXC; VO[J.lO'llanKijc; (lova· oot:; urtijPXEY, 6 K[v5uvoC; Tfit:; TEAEicx<; rrapCXA.UOEG:le; Tf)<: 0(· KOVO!-llKije; SG:lije; Kcxt tfie; aouvo(l(ae; rrao1']e; O'uvaAA.ayfie; ~TO Tlpo~a.v~<; .

HEv O:A.Ao O'tOlXElOV, to 6n:OlOV OEV aVE~EpoV £G:le; rcopc , oL6,l OEV ~LO eEllK6v tl OEOO(lEVOV, aAA' anACle; l!'UXOAO· Yl\<oQ. 'xapaKtijpOe; KaL O'UVEtEAEl WO'tE VO: 0l1f.HOUPyijTOt EIc; ~!16:<: ~ EA 11:[e; a TL (lnc TOV 0Xl1llan0[l0Y tfie; VECXe; Kuf3EpV~O'EWe; eo 1tE.plwpll;;oVTO 0 [ ott ~aEl<: XPl)!-lcn,:JV 11:ap6: tClv • ApXG)v KOTOxfie;, ~oav al OlCXPKE1C; LlTtOO'XEOEL<; tClv 110- AlTl1<Clv itA1']PEE,oUO(wv Kal TClv dOlKCJV O(KOV0!1lKWY.EVTE-rcxAf-LEvWV TO<; 0110[0C; EltaVEAt;l~OV Ko:t Ele; 10 BEPOAIVOV rrp6c; iOil 'Yncupvov TC>V OIKOVO!1lKWV Kat 01 EKEI ap!16fnol, on 0l1Aa5r) eo E"rl'E[3aHov10 oo[3cxpai pIKoVOll[Ol. Etc; lOt:; 50:n6.vo:e; TOO OtPCXTOO.

"0/...0 o:tnd En:pOKaA.OUV Ko:1 stc E~E K01 dC; lOV 'Yrroupvov TClv OIKOV0f.LlKG)V l~V EAltl50: ott QEV ,eo E'(XOflEV v'6:vn!1E tWn(Ot,)~Ev aflEOWe; XPl1f.LonKOe; 6:E,LG:>OEte; de; TOLOUtT]V KA(floKa, we; de; 10 rropEA86v. 'HrroTfj811fl.EVO[lwe;.Ko1 ~p. Xto,E tate. flla rraA1'] flnoE,0 tfie; Ku~e.pv~aEQe; [lOU K0:1 tClv apxwv KOTOxf'ie;, l~V 6n:olav 80 T££oPlYP0lj.Jcu OlO va OU!1TtA1']pWen ~. dKWV Tfie; OA1']e: nOAl1Eloe; 1l0U en! TOO 01- KOV0l-llKOO Sl1T~lla'toc;;, 1009' onEp Elval TOO'OUT'tl ~a:AAOV aVO:YKolOV BO'ov ~ycil c,Je; Kat 6 ap!10olWLEP0C;; 'Yrroupyo<; Tl(JV O(KOVO!1lKWV ~olKao'811l-'EV cm6VTEe; Kat Tl!tOtE tE, 50@v ·e6 ElTtW Twpa 5EV tE,£TE9'1 Elc;; to 5tKoOt~PlOV: .Atv evvoC> f3E[3al we; ~E TOOTO IStl, Mv ,e~ET(9Evto" S--C{ O .. e(I..l~6:· 'VOVtO, urt' otpw, A6y'tl 111<; 60\O:OeIOTou npoKdrca}dllj.JEcuC;; 100 '.ll.IKCXOll1plou Kat Tij\; rrpOE~Al1[l!-LEVl'JC;; KO&' ~fi'(i,v',~Tl'O-

=- 6-1 -

q>OO'eQ~ tOU, Ol..t..' 6:nt..&~ 5n ElVCx:l ttK6[-lT) taOta ayv(...)O'"ta el~ to Kat..~c; nloraocxorvov.

tQe; Ka"tot..Ol1tOV T~~ 1TPOl1yoU[lhT)~ Ku~epv~oE("')~ onet..El1tOVTO 1TpOC; ~K'tV,EOLV 560 XPTl[-lauKal ahiJO'elC;, ~ [lla tG.'>v rep[lav&v 'Ka1 i) at..t..T) t&v 'ltot..&v.

'IOOl> at a!tiJOElC; :

• A9fjvOl 1ft 15 NOE!1~p(OU 1942 '0 nt..T)pEE,ouoloC; '(00 PO'LX OlO tTjv 'Enooa.

I:TJ !lElc..>l-l<X

To 'Ynoopvetov t&v Otxovouucov ~o'tall(ltT)O'E iTjv Ka,[o~OATJV noo&v OtO tTJv O'UVEXlcrtV tfj~ ~K,[Ef,EOEc.:Je; OElpaC; epy(...)v. TO lmolo oEv MVC(VtOl v' 0<pe900v i)lll tEt..fj, avEU KlVMvou Katao'[po<p~C; 't&v ~511 ~KtEt..eOeEVt(...)V tfll1- [lot(...)v OUt&v.

To OUVOAOV 't&v AoyapLaoll&v, oLuvee; 5EOV VO 1TAT)p(...)900v OLO tOc; ~OT) 6:pE,a[lEVae; tpyaotac; 6:vEpXEtaL elC; 10 OloEKato!1flupLa.

6e:ov vo All<P9ft ~1TEl y6Vt("')~ rrpovorc 5Tt(...)~ tlLatEeOoV O[lEO(...)e; ,2 5LO'EKato[.l~,llJPlc( 510 tOe; 1TAEOV KaTEltELY<?UOO~ Kal !lTJ ~1tl5EXO!lEvae; ovo~ot..TJV ltt..llP(...)[lCxe;, ~tOl 1500 EKO' to[.lflOPlO npoe; "tTjv 'E1tLtp01tTJV npO[lT)9El&iv fao. 'to crpctEUllata 'AeT)v&v. 300 EKotofl!lupla Trp6C; Tilv 'Em rpormv . KaAa[l&V Kat 200 EKCXTofl[lupLa 6:AAoXOO.

('Y7toypa:iIl~)

'A9fjvot Tfi 16 - 11 • 1942 l:l'Jl-lElc..>!l<X

'0 EtOlKOC; 'EVtEtaA[lEVoc; T~C; BOOlt..LKfjC; 'hoAlKfjC; Ku~ePViJO'EulC; OlO TO: otxovouuee Kat 0l1flOOlOVOfllKO: ~T)tiJflata Tfje; 'EAl..aooc; <pEPEl de; YV{;)OLV tf1~ 'EAAT)VlKfjC; KUl3epvf1- O'ec.:Je; 8tL i) 'ItaAlKtl 6LOlKT)0le; ~tpaToO Katoxfjc;, ~E,avTAtl· oaO'a t6 noeov TG.'>V 1750 !Ko:tO[lfluP(c.:JV opaXllG)v, B1tEP'

- 62 -

KCXtE.~Aijal'] Ka-r:a TOV TPEXOVTCX flfjvcx, EXEL av6:YKT]V ~TE-. P(iJ\' KcxTo:l3oAwv.

"Oasv 6 E!OlKO~ 'EViETCXAflEVO~ TICXpaKaAEl T~V 'EAATJ' VlK~V Kul3tp\'T}OlV va oci>on E[~ T~V TpCxTIESCXV Tft~ 'EAACxooe; OlaTo.y~v, OTIC0e; TIAl']pC:Wn de; T~V w~ OV(iJ 6.l0(Kl']01 v TIEPO:llEPC0 TIpOKaTo:f3oA~v 1.000. 000 . .000 opaXflwv Ete; us-rPl']Ta, ~1l~ ea ax9fi ete; XPEC0alv Tfie; 'haAlKfj<; KUI3EpVi)· OEC0e; £l~ TOV TIapa Tn aUTfi TpaTIEsn avolx8tvTa O'tOKOV Aoyo:plaO!l0V elc opcxXflCx~.

rY rt 0 ypaqn'l)

At arTl'jaw~ CXUWl e1xov ~oT] olcx[3lj3a09EI UTITJpEOlO:KWe; EKtoTE Ete; TO 'YTIOUpYElOV TG)V O(KOVO[J.lKWV ala Ta TIEPal"ttpw, a)...A" 6 'Yrroupyoc K. Ko-rsafloVl1e; rtplv ~ 11:po[3i1 Et~ o[o:vorprotE EVtpYElCXV floO aT£l1u9uVE TO aK6Aou90V EY' YPo:<JI°v.

'Apla. 'Eurr. npcu't. 7 npoe; TOV KUplOY Ilpoebpov 'tlie; Kuj3EpvijOEC0e;

KUPIE np6EOpE,

Etc; an:CxvTT)olV U!lETtpC0Y aTIo 16 Kai 18 TpeX<?VTOe; Kat l)T[' apl9. 121 x«t 122 TIPC01. 6:11:0p. xo l Ka-r6mv'Tfje; aTIO 14 NOElll3plou E. ii. U11:0 OtOlXE1a 111-10/2N ETIlo'toAfje; 'toO rEPllavoO T1AllPEt:OUO[OU TOO P6:·CX, ~e; av'tlypa<pov tmouv6:T11C0, YV(,)p[sC0 U[llV on TO sl'jnlrtCX TG)V oa11:O:vwv KO:TOXi1c: oeo\' OTIC0e; aTIacrxoAl'jan U[10e; ool3apw~ Kcxt ETlEly6vTC0e; ala fllav PlSlK~V Kat 6platlK~V pu9fllOl v Enl tn [36:crEl t(;)V 11:6· pC0V Kal auvalon'l'tC0v tfie; xwpae;, ol6n 11:000: ovaf3oA~ Kat T1av ~1l[flEtpOv crUVETICxYElal t~v Ka1aOTpo<p~V tfie; xwpac; Kal oo~apOtaTae; EU9uvac; Ola t~V KUl3epVl']OL.V. M6vov OACLle; E~alpEtLKWC; xo l tva !l~ OT)!llouPYTj8WOl" OUOXEpELaL ano T(0V ripo rcov ~IlEpG)V tTjc: UTIO vsov auv8EOlV vtac; Ku· [3EpVl'jOECLle;, Tn EYYP0<l'9 U[lWV EVTOAD, EivCXl Ouya-rov t6 'Y11:ouPYEiov O[KOVOlllKWV v' avaAoj3n 't~v Eu96vTjv EVi:O' AfI<; 11:POC; l~V Tpc'xTTESCXV ~LaC; T1poKaw[3oAfj<;. fl~ ·U11:Ep[3CX1·

'A8fjval tft 20 NOEIl[3P(oU 1942

- 63-

v060''l~ Ta 2500 E1<aT0t-L! .. iopux opaXflwv fJl' a[lif>6T£pa Ta Kp6:1Tj, UTTO TOV pTjT6v Bpov KOt vorroiouuavov nap' u!1wv l<ala)"A~)"cu<; Oll npo 0[a0'5~TToTE vEac; a["ulO'EcuC; ea pU8t-Ll" oeft TO OAOV ~fjnwa lWV oanavwv TOUTWV 6PLO'TLKW~,

'0 'YT{ouPYoC; tGlV OiKOVO!,J.l1<GlV L, rKOTV .... MANHL

'H at-LEO'oe;; aUTl") a'(TI1Ol<; XPll~6:TCUV. flOAov6n OEV £VElXE j3tj3alO: OUbEV TO «rrpoo mov, fl E. bravEcpepEv e [e;; l~V TtpO:y[l o:nKOn]T0: , o:no T~V orrolov [lE. E LX ov onoflaKpUVEL TtpO~ 01:lY[l~v o:l O[KOVO!1lKo:i ouvavvo qcatc Kat pu8[llon<; Ko:t o:t £K TOUTWV yevvTj9ElOo:t E)"Ttlbe<;, TO:C; 6Ttolo:~ OVEif>E' pov OVC.HEpCU. OYTe',\. ~cp811v O£ I:\n unfjpXEv aVO:YKll VECUV llpoono9Elwv Enl TOO cpHYOVTO<; olxovopuco O ~TjT~flO:TOe;;,

'EK6:)"eoa KOT61llv rouroo TOV 'Yrroupvov 1QV OtKoVO" [llKWV, Ivo OKEcp8wf1EV TIEpl TOO npOK1EOU, ll.U:'1ll0T&oaflEV T6lE ano KOlVOO KO:I n6:ALv Oll 6 uovoc Tp6TTOe;; rrpoc [3£),,rlcoorv liic; KaTaol6:0€CUC; 11,0 TtpoYflan n EVTOOlC; If)C; AElTOUPY[CXC; TOO OTt' opxii~ uno TOO 'Ynoup'YE[OU 'E9vlKiic; OIKOVO!l(ac; £YKalCXOTa9e.V10e;; 'EAAl'jvoyepflavlKoO Clearing Kat 6:TtEcpo:oloa[.lev v« npoj3W[.lEV avw avaj3o)"fjc: Ete;; 1:~V AfjtIJlV .Glv 6:vaYKCX[CUV VO[l09EllKWV [.lETPCUV Kat T~V OU[lnA~pcuatv lWV 0XEtlKWV cmo V .. AllVLKfi~ TIAEUpae: Ellawn:& .. O'EcuV, ~uYXp6vcuC; O[lCU~C: uslvnuev OU[lCPCUVOl OtL EnpEnE

vo: TEan etc; lO:C; apxa Ko:toxfic; Kat OUYKEKP1!lEVCU~ etc;

lOUe; 060 olxovo f..I1KOU EVTEta),,!lEvouC; !l[a Oll1:CUC;'e [TtElY

npogeo!l[a 010: T~V llpaKnK~V an6b001V TWV 6:n0if>dOLo9EVrcov !lEtpCUV.

np6:Y!lcxn, OlO: l~V Kuj3tPVTjOl v, $AeYOflEV1')V Ono TT,V btl9ufl[av vc llapouoL6:0n elc lOV )"aov ~vcx IKCXVOllOl1'}nKOV 6:nOTe.AEO[lCX lfic; nOAlTlKflc; t1')<; Enl toO otKOVO!llKOO xot TOO £mOllLOtlKOO npoj3Ar,!lOLO<;, eTXE KE<!loAOl&Ol1 01')!l0- olav Mv 1a olxovopuco [lETpa90: anEoL50v EYKa[pwc; ~ !lETa n6:pooov TOO'ou XPOVOU, l.)OtE tv Tc{) IlEtaE,6. ETrlO€lvOU·f.l~V1')~ 't~c; KatCXOt6:O'Ewc;, VO: 6YKQ9n Kat' 6:noKOPlJ$Ct:l9ft

- 64-

6 ltAT}9wPlO'[.lot; Kat ~ Aa'(Kll ouO'q>opla. Kal trepl :'l3paXE(ac; ltp09EO'[.l!O<; [.lEV uno l~V 6:KPll3~ EVVOLav Tile;: AE~EWe;: OEY l')56va'to vay[vn A6yot;, l')56vaTo O[lwe;: Ii Ku[3tPVT}OlC; vO: o1']Acilon etc; roue ~KnpoO'cilnou<; ,00 .. A~ovoc; O'tL alvoa anoq>OO'lO'[.lEv1'] va Ka80plO'n ,ac; npoKc~(t0j30A6:e; "Cae; (~)1to[ae;:

· 90: ~xop1iyel Etc; ,ac; apxo:r;: Ko'toxflc; etc; Ifva cilpw[ltvQv ~K t~v' :itpc)ts.pwv. rrooov KO l 5n n spcv "roO"TIoO'oO rourou Stv 96 Hnoev ouoEv TIAEOV, aUT1) TOUACqlOtOv, hO[f1T} v~ 6:~0- O'up9n 'al-ts.O'wr;: Tflr;: 6:pxfle;:, crv r o Oro oEv ~y(veTo o~K't6",.

'Ev 10 f1etal;u 6:nEq>aO'[O'Q[lEV ve OEX9(;)[.lEV TaC; .v~~e;:

· XPT}f1atlKo:e;: 6::E)@OElC; Ko9' 0 [.l~'tpov UTIE5E(KVU,EV 6 'Y1tOUPy6'c; t(;)V ·OIKOVO[.llK(;)V ele; to 6:vwTepw Eyypaq>6v TOU, ~ycD ot 6:nT}u8uva TIpoe;: 'toue; 560 ltAT}pe~ouO'[o!Je; t~V KatWtEpW 1:'aUt6oT}f1oVaTIOVT~O'lV, de;: 't~v oirolcv oEv ~~Et(9EVtO [.ltv

· 6:KcS'[.llj al '6:VWts.pw 'O:ltOq>6:0ELC; !lcX~, OlETlJltWVEtO, oblW<; 1i ltCXp6:KAT}OLC; OltWC; OU10l auvEvvoTJ900v ~E9' ~[.l(;)v 1tpOC; OPlOtLKOV' Kcx90PlO[.lOV TWV O[KOVO[.lLK(;)V Ult0XPE@O'EWV tfjc; Kuj3Epv1')aEw e;. '

'Apla, 219

, , , A9fjvC(l Tn 20 NOEf1~plou 1942

, -Tlpoc TOV nAT}pE~OUO'LOV TOO P6:'iXOLO: T1)V ''EAA.6:0a.

'0 ~ltl tClv OIKOV0t-HK&V 'Ynoopvoc 1100 CClteOteLAEv 6:vT(ypacpov TOO 6:no 14 TPEXOVtOC; llTJYOe; ~yyp6:q>ou TOO

~ . _. .

K. Nestler uno O'TOlXE1a III-l00/2. '

Ko ro mv TOUT'OU O'UvEO'TT}O'a OlO: TO:lJTap!9f1o'u tyyp6:CPQU f10u It'POC; rev K. 'Yrroupvov T&V O[KOVOf1LKClv OltWC; Kql<_l~E9&O'L 1500· EKal0f111upLa 0PO:Xf1wv.,

- . "EVEK('X' Of1W<; Tile; KaToOtOO'EWC;, etc; "ttv nEplfj~9E '1.6 .6TH.l60LOV' T O:f1ElOV O'UVElte(\X T&V Ol~O'T6:O'ECUV T0v OOlt~~ v,Clv', T(;)V ,'ApXCJv Ko"Coxflc;. EKcpp6:sCU npor;: Yf1~C; "C~V ltOP<;lKAr}'O'l'V, on CUt; ,0 s~tT}[.lO 10UTO KOVOVL0'8ft 6PlOtLKClr;: npo n6:OTJC; O[1oto<; ltEpCXLdpcu o:{t1')O'E@<; ao:c;, Ka960'ov. ii, ~'<xp6-

- 65-

II

'EKtOC; tfjc; btlotoAfjc; ,06tl1<; KOt 5l' EnCXVElATJll!lEvu>V 1tPOCPOPlKG)V 8Loj3TJllatC!)v ~~Eii>p600f.!EV ElC; tOU<; 1tAllPE~ouotouc Tl'}V E1U9u!-I{av f.!ac; 01tC!)C; to O(KOVO!-lIKOV l:f]TI1I-1CX OUl;T)TT)9n 1tp6<; tE;eupEOLV OPLOtLKfjC; t..U0I;C!)<;, OUVETtE[C;X oE t&V OUVEXG)V 6XAlloEC:w !-lOU TOUlUlV nspt TO TEAOC; NOEjlj3plou 6 _ ·Ila)..o<; Et8LKO<; evte.taA!-lEYOC; D' Agostino ouvl1vtl;9T) np6c; TOOt,O (.!E tOY 'Yrroupvov TG)V O[KOV0l-1lK(;)V, EKTtPOOu>UG)v, &c; H'Il'lAUloev, KOt TOY r epuovov ouva5EAIJl6v 'IOU,

Kcx'I'Cl Tl'}V OUV(xYT1']ClLV Taut1']v b 'hcxAoe; OUEOtCXA!-IEvOC; EV& Ka,' opX~v amotx9T) I-1E cilploflEvac; eTtlqluAat;El<; tTiY j3aolK~Y 6:~(U)olv floC;, O'!l'CilC; !-lEt6: rt vac; !-1fivoC; ncxuon ~ 1tapoXT} npoKataj3oA{;)v ~plOpLOeOOV TOlOUTOtp6TtCilC:; at 8anaVal Tfje; <EAAllvlKfje; Kuj3EpVf)oEU)e; Cla to O'tpa'tEU!laTa KatOxi'je; EtC; ta 1tpaYf-lalLKa «EE,05a KaTOXi'je;», OVEU «npoKatcxj3oAG)v», Ttpotj3aAe. tl'}v a~(CilClL v OTtU)C; t6" EE,08a TaOTa, t6: orroj c eTxov Ka90plo9i'j Ola twV aU!lqlUlVlWV 'tt)C; PQ!-lIlC; e.[e; 1.500 £KaTO!l!l6pra flTJV1CX(CilC;, 51' O!lqlOtEpac; Tae; Kan:xouoac;, Ll.uvaflElC;, avcnrpoocxPf161;UlvTOl f-lllvlcx[CilC; ava· t..6yCilC; tftc; 8IaooXII<ile; nTGOE.CUe; Tfie; opaxl-lfle; ano ti'je; DU!lq>u>v{ac; Tfie; PG!lI1C:;.

nAl'}v tOuTOU, ETtElOTi unfjpxov xc i &AACXl oa1taval, lat; o1tolac; at apxcxt KaToxfic;, !-IE l~V ~:p!lT}ve.iav t~V ono(av UfHOOV e[c:; tl1Y $UOLV autG)v Kai dC; tOUe; 0XE1:IKOUe; Kav6· vac; 100 8lE6voOe; OlKa(ou, EXaPCXKtf]PlZ::Ov we; j3apuvoooae; VOIl[!lCa)<; 'to V,'/\l1VLKOV orUl6mov 1tEpaV TG'>V KuplUl<; tE,65cuv KaToXfjC;, ~TOL 5an6:vcxl XpfjOEu)C; Kat OUVTl1Pf)OEU)e; Kala' AUllatCilv, oanO:Val 600T(Ol!ac; E~ ~c; ~<f>EAE1tO T6TE Kai ea htCil~EAEho tEAlKG.'lC; TO 'EAAl1VLKOV OTJfl6OLOV KA n., 6 D; Agostino CJuve5eOE Kat E~~P1TJO'E TT)V O'tJ!l4f!6)V(a.v rcEpl otaKI'

vouoa 1:11V Kuf3tpvllOLV Eu96vTJ Ola 'tT)V Ka'ta01:pO$T)V tfjc; XcllpCXC; e.Ivcu !lEY[OtT) .

.6.pan0l.1Cll t~C; EUKOlplcxC; ~A n.

'0 np6ECpO<; t~<; Ku~epvTtO'£CLI<; K. AOrOeETOnOYAO~

- 66-

Tt~<; ·tG.)v rrpoxo ta[30Awv (mO t~v avaYVQPl0'LV Uq>" ~f1&V- 't~C; UTt0XPEQOE(J.)C; . yO: Kata[36:A(J.)!lEV En 1 TtAEOV ta<;;· w'<; E'(pl'jtal

5an6:vo:c;-, ' . ,

Al6:E,lwoEiC; roo D'Aqostine- Kata '"[Ttv' w~'etpll'to:lCru' vcvrnolv rou flE rov 'Yrroopyov tQv OIKOVO[llKWV'"1tEPLAO:W [3clVOV,aL 6:VO:AUTlKWC; EIC; t~" Kclt(J.)9L ncxpo.'n8Eflf.VT]V '0XEtLKl)V "clVo:q>Opav npoc Ef1E ,00' t6tE 'Yrtoopvo O 'K:Ko-

'''r"~CX[l(lvT], ..

'ApIa. 'Eun: Flpco r , 22.

; . _,.

• A8t'jval ;~fj 1 AEK~fl~P.tOl1 19,12 ';

npo<;' rov Koprov ' n p6EOPOV tf\e; Ku~Epvi1oEc.:,c;· 'Evt(x08b: .

KUPLE np6EOpE,

i\cxfl[36vC0Tl)V Tl~ l)v "va <JlEp"G:i d~ yvwOl v "u[iwv to:

, Kdta l~V X8EOLV~V !lOU ouvolllA[O:v !iEta "toO K, O'A" goslino, E10lKOO 'EviEtO:A~EVOU l~e; 'lto:Alac; i» 'EXA65L Cla ta ohcovouucn, uol OLE'rlJ1!(J.)OEV ocho<;; "w<;;E.E,~~ 'tac; 6:E,LwoElC; T&V KUI3EPV~OE(J.)V rou " AE,ovoc; w<;; rrpor; tae; 5a·

nclvCXI; KU1:0XfjC;, ,. '.

1. T 6 ttocov tQv 1500 haTol.q.1UP[(J.)v OpcxXll&v to ~cx· pUVOV TO 'EAAllvLKOV Ll.Tj1l6olov oUllq>wv(J.)C; 'n:p6~ ,tcXt:;EV PQflll 6:no~6:oElC; rou McxpT[ou UL, OEOV, A6yctl tfjC;' UnOtL' II ~OEc.)<;; tfje; 5pO:XflfjC;, '11 yO: auE,l'jefj oio:8Ep(;)C; EIC;: '"0 rrorrov ,&v8.000 tKCXt. 5paXll&V llTjvlcx[WC;' bt' af1q>6TEpa to: [.tEPl1 (' haAlav, r Epflav lo:v) 6floO l1 to rt o o ov tGiv 1.500 EI<CCCOll' uuplcov opaXf1&v va rroAAanAaOlclSTjtCXl llllv-la[(J.)C; E11:l Eva OUVtEAEOt~V, 6 6rroloc; 80: rrpoKlmtll £K t o O EK6:0t01E ttucrp[8f1ou, llE [36:0l v urroAoYLollO 0 rev 1l11O:pL8flOV TOO Maprlou 1942.

2. At 50:rruVO:l ai Kata[3O:AA611EVaL orr' Eu8E[CXC; uno toO ~AAT]VlKc;Q Ll.rjlloo[ou bla TfjC; «ETtt'{poufj~ ripo"ll118ElGiv tGlv 'ApXGlv Ko:,oxfj'c;» (E. n.A .. K,.) 5,' EVO[KLo: " £11: IOK£O 6: <; , 'tt"P·oll Tj6€[a<; I blO$OPO: O:/...Ao: ~py<x K/... TI, vc Ka8op.L.o8&a.t f-lQ.-

-'67 -

VlCX(e..>C; de; "Co TIOOOV "Ceilv 4.000 €'KCXTollfluP[e..>v opaXf,lClv. 3. At OCX1t(XvCXl KaTcxoKEufjc:;: KCXt tmO'KEUfj<;; -rClv 60Clv, we; Kat .; oaTIav'l KCX-raOKWfje; toO mO'lpoop6f,loU ' AYPl" "lou -'Afl<l>lXoxla<; vo: (3cxpuVTI TO 'Enl1vIKOV fl.1l1l60'lov.

4. MtXPLe; lhou Olcxpu9(lI09fj TO <:t')'tll(lCX tClv flElCXq>O" pGlv lGlV tflTIOpeU[latt.:Jv EK -rGlv Xc.lpGlv 100 HAt;,ovo<;;, iJ 'EA" )..TlVLK~ Ku~tpVl1Ole; vo: XOPll'YD hd TIAtov 'tGlv we; ove..> TIO" O'Glv Kat lmo "CUTIOV oo:v£[OU, r a 0 6 TI 0 [ 0 U Ii 6: TI 6 a l3 a- 0' l C; eo: EO a i V· 6: P X ( an 6: TI 0 "C 0 0 TI P 0 a s X 00 e; • A 1t P L A ~ 0 U, §v rroocv flllV1CX[(..)e;, lO onotov all): TOUe; llf'jvcxc; N,OEll~PtOV Kat fl.eKEllj3PIOV l>llOAOY[<:Etat napi "CO: 9-100lO'EKCXlO[l[lUPLCX Kala flflvcx. n€pCXV 'toG fl.eKEll[3P[oU 6 K. D' Agostino tA nlL;Et Kcxt <l'povet Oll otv eo: EXTI 6:vay· Kl1V 510 ~O: 'ltcxAlKO: OtpCXleUllCXlCX OAAe..>V npoKcxwj30AClv 01'[0 runov 5cxvElou. tJ.tv fl5uv!')9Tj 0[1(..)<;; VO: OQOn "C~v CXlJ'tllV 5lCXj3Ej3CX[~O'lV KO:l tile: 10 yep(lo:vIKo Olpo:teU[lCXla.

. Etc; tpQLT]OLV uoo It 90: y[vTI 5LO: "[0: E~OOO: 1(;)V 015f]'

p08p6!lc.lV TO: OTIoto: 6:vEPXOv-rO:I KalO lOUe; Ol1flEPIVOUC:;: lmoAoYlO[.lOUe;. Ete; [3~OO 'EAAllVIKOO fl.f](loolou, unEp la 1500 tKcx10!l. [.Il1VLO:[c.l<;;, Evm we; yvcoo rov at O'I511P65po· f,l0l • A911vClv • 9EooaAov[Kl1<;; tpyaL;ov10:L KCXla 80 % TIEp[· 1(OU 510: AOYO:P1cxOlloV lWV 01 PO:ll(")HKC>V O:PXWV, OEv E/...o:· ~OV 6:n6:VLf]O'lV.

l:U(lq>wv(.)c:,; npoe; 10:<;; we; OV(.) Ola1UTtc.l8eLOo:e; al;LcJOEI<; ~ et<;; j36:poC;; TaU EA).,1']VIKoD 01']flooiou l1POKllTttOUOCX OUVO' AIK~ 5ano:vl1 llllvwlC0C;; e' 6:VE.PXT']1CXl d<;; t6 OUVOAIKOV TIO' cov -rGlv 15.500 EKal0llllUP((.)v opaXflCJv ~tol :

'EK lOO K£q>CXAO:[OU 1 : 5paXlloi 8.000 €.KCX10[l. llllvIO[&le;
» » » 2: » 4.000 » »
» ) » 3: » 1.500 » »
Lho: 1OUC; ~.E.K. KA.n. : » 2,000 » » .' ~uvEllGl<;; 5to ~Ev 10U<;; 4 UTTOA.O[TtOu<;; llfivo:<;; ~EXPl reAOU<;; lOO obcovouuccf E10U<;; 1942-43 5pO:Xll. 4 X 15.500 = 62.000 €.KO:lO fl. 5p 0: X~ cd,

-6tl-

'Errl lfj j300EL 'tGlV we; O:VUl npo rcosccv Kat 'tGlv flEXPl OfJflEPOV npaYf.l01:0nOlTjS£loGlv oanOVGlV, ,0 OUV'OAOV t~V lE,65cuv Xpt'\OEUle; 1942~43 e' 6:VEASn Ete; 1:0 rtooov 1:~V 459.000 ~KO'tOf.l' 5poXf.lwv. "Evcvn 'tfjc; 'toLa6"[1']C; 50n6:vlle; 'to 06VOAOV twV npoo6oUlV, 'raKtlKGlV Kat ~1<'t6:K"[UlV 'toO uno XpfjOlV houe; 6:vepXETol EtC; 0poXflaC; 117.000 ~,Kotofl. Tl'tOl Sa npoKUtpn EAAELf.la £K opax. 342.000 ~Ka"[o!J.. "[0 onolov oEov yO: KOAUq>Elfj OlO: OovEiou. 'AAAO: KOt av 6:K6flll ~ Kuj3EpvllOLC; 6:nECj)ool~EV, EIC; filov Ka'(001:00LV tOLauTT]e; PEU01:6tllTOC; WC; rl OTj!J.Epl v~, vo npo~TI Ele; ti)v £1<OOOlV hoe; ~OUl1:EPLKOO 6:vaYKooTlKOO oavE(ou, TOOtO 1Jno TO:C; KOAAld:pac; TelV npo~AEtpEUlV OEV ea ~TO 5uvaTOV v' o:noot:>on nAEOV twV 150.000 tKOlOf.l. 5poXfi&V. npOO"tLOEfltvou Kol TOO rtooo O TOllTOU EIC; TOC; npo0650uC; Tfie; XpfJOEc.><;; 1942- 43, Kot nOAlv Sa E!lEVE XPEc.>OllKOV lm6Aomov Tl'tOl EAAEl!lO 192.000 €:KOT0!l. 5poX' To XELp6TEPOV tI!l(.)C; 5A(.)V ElvaL on, £q>' OOOV xol Etc; "[0 f.lEAAOV al oono:val OEV dval 5uvaTOV v6: KOAuntUlv'(al £K "[G)v npo060c.>v TOO npollnoAoYlo!J.OO, So nopaoTTI 6:vO:YKll ano Tfic; tnofltvl1e; 'tile; £K560EUlC; roo avaYKaonKoO oovdou, yO: KOAun'tUlv'tol 'to:

EA.AE(IlOlO OL' EK060ECUC; vEou XOPlOVO!l(Ofl0'tOe;, OUVE1f~C; e' o:pXlOn VEOe; nAllS(.)PLO'[l6C;. 'Yno lOLou'tac; auv9fJKac; 5ty ouvOTal vc A.EXSfj on ETvat ouvaTi) olaofJ1f01E 5T]flOOLOVO!llK~ 1fOhrtKfJ. fJ 5E KaT6:ppEUOl(; 'tfje; 0A.1')<; olxovoukn; flac; e6: ETvaL 6:van6q>EUK10e; ola5fJnotE Kal av J(a'ta~A1l9fi npoo- 1f(xElEla np6e; 6:no<puy~v autfiC;.

KUPlE np6E5pE,

'HYUlvloeT]v enl 18f.lT1VOV v6: nalooa 'tac; • ApXac; Kalaxfic; we; Kal lac; KU[3EpVfJOELC; laO H AE,OVOC;,OTL ~ 'EAACxC; EnEj3apuv811 IlE 5anovae; 5uooyaA6youe; npoe; 'toue; n6pouc; Kal 'tae; O[KOVO[lLKae; 'tT]C; 5uvo't6nrcac;, Kat till '(0010 potpa{c.>C; Sa ~YE !J.(av t')!le.pOV, 6:<p' tvoe; !lEV etc lTiV OA.OOXEpf\ Ka'(ao'tpoq>~v '[fic; xt:>pac:;, 6:q>' htpou 5E Ete; lIiv 1tA.fJpT] 6:vLKav6l1']'(a '(fie; 'EAA0:50e; ya Ka'taj30A.tl dC; 'taC; KU~EP-

- 69-

v~pw; TOU "Ai;ovoc; Hrc; at-cou[livac; .oanCxvac; : TC0V. L~' [l1':pOV ~. 'I;:A.~CxC;, EOv EXn O:K6[lY] [l~PLKO::C; €AaxiOTac; meo:.· V6Tnl~C; v' O:TIO$LWtl l~V lIA~pT.l 5Y][l?OlOVO[llK~V XPEC0l:<0- TI[~Y ,. 1:1)V K~:rCxppEUalV lfje:; otxovouloc Ka i 100. V0[lLOflo:TlKqU'Ilq:C; OU(J:r~fWTOC;, Tl:pEnEl vO: :rra6on' Tl:AEOV vo ouv5pCx[l1] d<;. 'uJ: E:E;ooa K01:0xfie;. nao&. OE Cxv6p8wOlC; 56vO:1:al vc Y[VII uovov ~TrO lOY. opov v' CxnaAAo:yfj a011"1 rro:oY]<; OallCxvllG, Tl:epav: lWV 1:al<UKWV Oto:: 1~V AElloupylav' TO Q KpO:lOUe;. Ll,lI:X. 'WUTO c0e; llOV.Y]V 6uvO:11",\v MaLY yO: OU[l~l~O:On rooupcpepona Ct[ltp01epCUV TWV f1 EPWV. llP0E1:ELVOV anD KmpoO xol rrporetvo .Kal O~[lE.pOV, t~V no:pox~v EK p spour; f)[lWV £v6<; ~paxunpoeto[lou oa:vEfou, rrooou Ill) ouvallEVOU yO: 6m:p~n ,O:~ 20.000 EKa10f1IlUpla 6paXl-l0:C;, To orrotov vc XPY]Ol[lO' nOlll,efj uno. n';::'v 'ApXCvv Ko: lOxfjc:; [lEXPL oLOpyavwoewc; lelY [lElatpopwv TWV E:IlTIopeu[lcnevv J 5l' QV .5Eov yO: K0AUT£TWV-, la~. e(C; 10. [lEAAOV 0:1 .Ev 'EAA.6:Ell 6:v6:YKal TWV dl;" 5pax. [las· To .[)p o:xunp68w[loV TOU10 66.VElOV, 1'lyyuY][lEvov5lO: ,WV [lElOC;U 'EAAa50e; Kat .G)v XcupG)v, TOO "AE,ovoe; KAf'!· P!yK, ·v6.Emo-rpEtplltal Ea1C0 Kat lOre; lly]vLO.lae; 56oE.u; EK 'tfie; EtqayC0y~C; 1:G)\i Ef1~U[lCxTCJV.

. ,'Eqv 1) aTIotjJle; aut'lq 5Ev y[v1] 01l05E.KtTj, ai. OE .'ApXa:1 KcnoX* EnL[.lE.vw(JlV Ete; 16:C; npotp0plKWC; 5lO:1"UTIC08,Eioa:C; 6:C;lG)(JW;. JC0V, T61"E El[lal tntoXPSW[l6VOe; v' ovayvwplow Oll ai f1EXPl O~flEPOV npoorr6:8ELal uou rrpoc [ .. dav OUVEV" v6110LV OEV ~Kapnotp6pY]oa:v c0~ ED€l, ouvE.nWc; uno: roicu,0:C; ouv8TjKac; o£v ElVo:L ouva1",ov vo OUVEX[OC0 'to EPYOV uou,

MHO: tq..lfic;

r. rKOTZAMANH~

~XE66v ,auwXP6vwc; tiE. tTjv AfjtjJlV Ifjt:;.6:vwtEpw tm.o'tOAfjc; dOOT[OlOUf1l"]V TIapa ro O K. rKOlt;a[l(Xvy] on ol 6uo n.Ay]pEE,oUGlOl €ne86[louv v« ouvaV<lleWflEV to 1"ax(nEpov OlG vc out;l"Jl~OC0f1EV 1"0 h[fiaxov 8Efla:.

'EKCt:r...E.Oa O:[lEOCUC; 1"OV 'Yrroupvov .<flv O(KOVOf1lKWV '0£0::. v' aV1"·oAA6:E,C0f1E"I/ 1:0:C; OKEJj.rELC; -!lUC; Ka.i Ka80plaw[lEV

-70 -

,

ano KOlVOO ttl'll Ot6:CHV [..lac;; Kata TflV t1tlK6l[..lEVT}V OU~~tT}OlV.

O~hoc;; [..loi OytlttU~EV Btl ~<iJ' Boo'll 5~v Sa OUVT}S&[..lEV v' 6:naAt..ayw[.lEV 6t..ooXEpWc;; tWV ~~65c.;lV Katox~c;; -(.Snc.;l<;; Ono5ElKV6el etc; l~V EltlO"tOt..ijv 'TOU- ~'TO [.lOlpatov Kat ovan6~EuKTOV vc un:OXc.;lp~Oc.;l[.1EY etc;; 11'1'11 6~lc.;lOIV rrepl 6vonpooap[.loyfje; TOO 5la tfje; OU[.1~c.;lY[(Xe; 'tfje; PWfl11C; Ki:xSc.;lPl·

o9tY1:0C; noooG 5la «et;05a KCX'toxflc;». '

At oU[..l~c.;lV[OL tfjc;; PW[..l11<; 'toO Mapt(ou 1942 Ka6wpl' oav 'to 0410<; 'tl1lv xa'ta[3t..T}'tEc.;lV ~t;65c.;lv KaToXfj<; EIC;; 1.500 Exato[.1[..lupla OlO O:fl<iJoTepac;; taC; KOTExouoac;; 5UVO:[..lEIC;;~ npay[.1o Bnep KOt orr' aUT{;)v t{;)v not..l'tLK{;)Y aPXT}Ywv ~xa· pOK'tT}ploST} rots ~C;; • EAt..TlVlKr, KU[3EPV11TlKt) ~1tl TuX10.

'Ev 6t..lyolC;; t) npay[.laTlKr, aVtll.lETc.;l1tlo'tEa Ka'to:olo' OU; ~to 1010Ut11, (001E TO '110 E1tlTUXc.;l[.1EV EKEtvO nOll aVE' ~EPEV 6 'Ynoupy6C;; 'tWV OlKOVO[.llKG)V Etc; tTtV E1tLOTOt..tlV roo, litOl tr,v anaXt..ayt)v tfjc; 'EXt..a50C; ano «n6:oT}e;; 50' novTle;; ntpav TWV TaKtlKWV oonav{;)v Ola lTtV t..El'toupylav 'tOU Kpotoue;;», EUp{OKE10 EK10C; nOoTl., ouvaT61T}to., Kat O:VTEKEll0 dC; TO OlESV{;)C;; (OXUOVTO. ToOTO 6:VEYVWPlOE Kot 6 'Yrroupyoc; Kot 5la 10(}tO KaTEAij~o[.1ev EIC; to OU[..l· lttpao[.1a Btl EKElVO Erri 100 6ttolou SO: ErrpErrE va E1tl~El· vouev aVEVOO'tc.;lC;. 1fl90vOVtEC;_ [.1EXPl napCXltijoEc.;le;;. ~tO' 6 KoSOPl0f10t; tv6C; XPOVlKOO oplou, rrspnv 100 onotou ~ 15lKtl [.lae;; tOut..aXloTov Ku~tPVT}OlC;; otv SO: ,5tXEtO va XOPllYU 1tAEOV npoKola[3oAac;. 'AlfloO 5E 5EY f)5uvaf1ESO \I' anat..AaY~I-1Ev twV E~65c.;lv Katoxflc;, we; £ltl[3at..t..0l-1hc.;l\l 5UVO:f1EI TG.'lV' 610'tat;Ec.)v 'tfie; OUV9~Knc; tfjt; XaYTJ<; urr6 't,00 KO-rEXOV' TOe; btl Tfie; KotEX0I-1EVT}C; xwpoC;, 5EY urrfjpXE 'tp6rroe;; v' ano· ,UYc.;lf1EY 'tTtV o:vonpOoapl-l0yt)v 100 0PXlKWC; KOSOPl09tv· 'toe; noooG twv 1500 EKO't0l-lf1uplc.;lv l-lTJVIO(c.;lC;. OEOOf.1EVOU Btl Kato: MaptlOv [.1EV 1942 t'l ll[.1Tt tfj<; AlpoC; TitO 5poXllot 34.000 neptnou, Blov 5t £A6:[.1~aVov X(.)pov 10: ~~lOtopo6· !-lEva YEyov6to, ElXEV autl1 tyylOE( 10:C; 200.000. 'Av6:)"o·

yo~ &e ~tO Kat f) aU~T}OI~ 'toO tl!..lapI9fJ.ou. .

Titv c:uhitv tadpav aUVEKpOtfje'U i'l ~ltlt,;T}lT)e~\ai;x. a6a-

I •• '

~-.. ?-~ -~~ .

-71-

I<etjll<; !lETa!;U ~f.I.&V Kat twv nAT]pE~oua(cuv to 0 "Aeovo~ !lE:ta tG)v ouo O[KOV0!llKWV 6:rrEOtaA.tU§.V(,,)V.

Ka'Hx ,(flv O'Ub'KE4lt v EKE[Vl1V ~vaYK6:O'eT]f.lEV rrp6:Y[Jcxn \'{J:OEX8G)[.lEV ,(~V tq.lapl6[.llKflV 6:vo:rrpooo:p~oy~~ tG)v t~6- f)(i)V'Kcl:tOXn.;;, we; Kai ·V' 6vayYwplo(,,)[.lEv we; 16laLTEpav urrOXP£(,,)OLV ta<; 6t.m6:vac; KataA.U[.l6:':C:.ly Kai '[aD eCILKoO OlKtUOU, rrpoY[.lat6 errolov O:AA.W<; ta, eq>T]p[J6l;;E,[0 fl6T] Ev. Tn rrp6:E,El, 'EllE'(UXO[.lEY Ofl(,,)<; 1flY 6:VCXYVWPLOlV '[fj<; OUOl(")~ OEOt6:111<; 6:E,lcbO'EQC; flCX<;, OT[CU<; 6: T[ 0 1 11 C; 'A rr p 1 A [ a u 1 9 4.J a l ~t rt I n A. E 0 V 1 G) v t E. 6 6 co V K a 't 0 X fj c; 5 ex -, . noval 'tG)v'E,evcuv o r p c reo ucr co v KaA.6n_'[cuv~ TaLK a T" 6: P X ~ v E K r 0 0 rr p a '( 6 v t 0 e; t fj c rt (i)', Af)OEQC; .Glv E[aaxaf)OO!-lEVWV u rr o tG)v 560 t tal p L G) v E!-l n 0 p E U fl 6: 't co v, A. 11 cP a E [ 0 f) e; 0' U Y X P 6· VUl~ rr p o v o t c c o rr co c x o t '[0: [.lEXPL tfje; 31r'l<; Map't [ 0 U 5 0 8 11 0' 6 !-l E van 0 a 0: «n p 0 K a ~ a j3.0 A. W Y» E E. 0 cP A. 11 e 00 v t K T W Y ex U '[ W V K E q>a A. ex [ co vEl e; [.ll1vla[ac; 660Ele;.

"Hro oe. TOO'[o YEyov6C;, '[0 orcotov E!-lEA.A.E yO: lxn 6:nOqlaO'lOtlKaC; covenetc c. 6ta '[flY ,[UXf)V tfjc; KUj3EPVf)· O'EWe; uou.

cH. ETtltEux6ElOa O'uflCPUlv[a olETun~e11 ~tc; to O:K6A.ou- 60VltpaKtLK6y.

Fl p ce x v r x o v

't~C; UUUKE\jJ£Wt; il1:lt; ~YEVE'tO 't~v vUK't'a 'tYj c; 1 'lTpOC; T~V 2 A~KEl-l~p{OU .1942 ~v 'Ae~valC; l-lE1:aE,u 1:0U "EA.A.T)vo,C; npw9u'ltoupyoG Kat 'Yrroupvof 'tWV OlKOV0l-llKWV d:~' EVOC; KCXt twv nA.T)pEE,ouulwv Kat El5lKWV

'Ev1:E'taAllEVWV toG" AE;ovot; a<j)' E'tEpOU.

, ex) To noocv oTlep, ,au[.lcpQVCUe; npoc; to o:p8pov 1. '[fje; 'itapayp6:q>ou 10: toO n-p(;)'toK6A.AOU tfje; 14 Maptlou 1942, 1')' "EAATJvlKll Ku~tPVTJo"lC; 5t_ov, va attn [.ll'\vlolcuc; El~ t~y olo9EOlV tG)v 6.uv6:tLE(O)v KotoXfi~,. w~ Kata~OA~V ,EVg:V1l tG:lv El~ l3-&p0C; '[11~t~6ocuv Ka:roxiic; ,noo.Qv ,TO 6_noTav tilv

"':'n-

T)(..lEpof.lT')vlav ixElvT')v dXEV oplO8fj Eie; 1 • .500 h.ato(..l(..lup~q. opaX., npooap(..l6I;;e'taL vOv -ano tfje; 11tapEAe6vtoc; NO€fl' ~plolJ- npoe; tl'lv (..lElcu9Eloav aYOpaOtlK~V a~(av Tfje;: opaxflfle;, tnt tft ~6:0El KlV'l1111c; KAI(..la1<OC; Etc; ~v 6 (..lsooe;: oElKtl1e; tGlv tlf.lGlv Tfie; 14 Mapilou 1942 napa13oAAE1al npoC; 100 Kat 6 EK0010U (..l.T')v6e;:, ana TOO NOE!l!3p(OU t.E. ea npoKul.jln ano tOV f.lEOOV oPOV 1GlV Tlf.lGlv aYnvEC; EnpaYf.laTonolfJ811' ocv etc; to:C; , AefJvae; TO: Loj3j3a'ta TOO aUTOO (..IT')v6c;. TO:, ErOll O:TlVa XPT')Ol f.leUCUoL fao: 'tOV Ka90pLUf.l6v, ,lilv npoeipnf.lEVWV (..lEOWV opcuv 'tlilv u!lGlv E Ivm 'to: 6:K6AouAa : ap'toe;, ~u(..laplK6:, oonpla, EAawv, xpEac;, tx9uEe;, 6ltGlpal, 1:;l1pol Kopno(, olaq,h;, ltateXTol, y6:Aa, AaxovlKa, 0 Ivoc.

"Orcrv O(..lWC; to tv A6y~ nccov (llltOAOYLI;;6(..lEVOV we; O:VW K010: flfjva) ultEp!3alvEl r u x e v t c 85l0Ex c r o p u o p i c opax(..l., 'to avwta"tov (SPlOV lGJV 8 0 l 0 E Ka t 0 fl !-l U P t co v 6 p a X fllil v 9 0: It a p 0 f.l E v n a(..lEta~ArpOV OLO: 'tT)v KOtaj3oAT}v Kato: TOV n E p t 0 U rr p 6 K E l tal !-l fj v a.

'EK TOO noooO Tfic; Kataj3oAfjC;, TO Tl(..lLOU 80: Ka,aj3aA· A'ltOl E{e; TO '!TOAlKOV ~lil!-la KOtoxf\e; Kat .0 hEPOV ~!-llOU de;: ,a rep(..laVlKoV ~lil(..la Kotoxfjc;·

~) TO: Ete; opaX!lO:C; 6:vaYKalOOV'ta mioo: OlO: 1T)V av· 1'Lf.lETwmOLv TGlV t1:;66cuv KOTOxfjC;, .0' unEpj3alvoV'ro 11')\1 npOElpT')!-lEvT')V Kata~oAT}v 80: t~EUp{oKcuvTal Ka1" aPXT)V fna TOO oucnfJ!latoe; "[fie;: tnt nAto\! Olaq,Opae; tLflGJv tnt tG:lv etoayoYEvwV E!lnOpEU[,1o'tCUV av,lo'toIXcuC; uno "[iie; Oegriges Kat Sogic, EXaOtT') OE En! "[lilv EK "[fie; xwpae; 'H]e; npoEpxo· flEVc..)Y E(..lnOpEU!-l6:"[cuv.

TO' 6:vaYKalOOVta de; "[0 060 LW(..laTCX KotoXf\c; ltoo6:, Ev 6:va(..lovfj tfle; 6:q>l1:;ECUC; tG:lv t(..llt0PEU!-latWV Kcxl tfje; npcxy(..latOltOltl0ECile;: tG>v 6:VtlotO(XCilV nA.EOVCXO(..lO:tCilV EK tile; OlCX· !flopae; Tl!-lGlv ~ A6y~ 6:Kataotao{ac; de; 10:_C; 6:q,Il:;Eu;, 6:vCilo (..laA(ae; f.lE'ta$opG>v Kat "[0: ,[OlcxOta, 90: ~T}1'G)VtaL O:'IJ'Q tf)v 'EAAT')VLKT!V Kuj3tPVTjOl\! uno 'tGlv e[OlKG!lV h 'A9fJvaLC; "Ev-

-73 -

'tE1"(;l)qJ.EV0V, 'haAOO Kat re.p~avoO, Kat ea. 'tiOevTal Et~.

T~V 9r6:~w[v 1@V fna lfj~ TpanEl;:TJ<; TfjC; 'E~:\6:50~. '

To. noaa ,aOTa 80 aywVTat Etc; XPEwcnv uno IT'jC; T pO'Tttl;:r]!:; tfie; • En6:00c; TC0V KU~EPV~OEWV "I1CXAlac; Ked rEp[lav[a~, etc; EK6:0lrlv Ola r o napaATJ<JleEV un6"100 OVTl' o"tolxou £Q[laTOC; Kc:(toxfjC;IlEP0C;, £Ie; <<lolahEpovAoya' pl~a~ov» Etc; 5paXflae; oT6K(')<;, cane; e' OVOlX8ft,

OtAoyapLaofloi OOTOl 80, ttAfJPQVWVTaL ono TOU • ArrprAiou 1943 ~K H'llv KE<JlaAalwv 'tfjc; ~tti TtAtov 5la<Jlopa~ U· [lwv TWV 6 c; OVW'tEPW eloayo'[lEVWV E[l TtOpeU[lOTWV, Etc; WIVla[a<; MOcH; 6:V1l0'tOlxoooae; rtpoc 'to 10% TOO EV A6Y<i1 AoyaplOo[.lOO l~V 31 MapLiou 1943.

Etc; t c nAfJPw81"j06[lEva 1(000: KalO: to: opepa a.' xcl ~' 5tv OU[lrrEplAa[l~6:vovTal ar nAfJp(,)[..Iai a'LtLVEC; S6 ylvccvrcn 6:rr' Eu8e[ac; uno twv 'EAAfJVLKWV KpaTLKC0V 'Y1tfJ' PWlWV Ola TOUe; EV Let> OUVfJ[l[..lEVC£> 'KataA.6ycp OPl<O[.ltvouc; oxorrouc.

'H 'haAlK~ Kai rEpflavlKl'j KU{3EPVl1aLC; Elval OU!lCj:lW' VOL va rtaptoploroot T1'!V _ [lEploa ,G)v TtAfJP(,)[lWV TOutWV ~Tle; Ttapa[-lEVEl Ete; ~6poe; lfie; 'EAAllVlKfie; KU~EPV~OE(')C; etc; 4 oIOEKaTO[l[luplO 5paXtJ,(,)v [lfJVlO(we;, ~[.llOU fHa la U;o6a anva 6:QlOpOOV To'ltaAlKov LW!lO KalOxfjc;, Kat ll[llllU Ola HI a<JlopwvTa to Fepuovucov LWlla Katoxfjc;.

Ta noaa T&lv ~c;66wv rourcov TO unEp~alvoVTa 8L' ~Kao't6v LW[la K010xfie;, ,0060 oloEKaTO[.l[luplO: 0PO:X[.lG)v fll1vlO:{wC;, So aywvTaL uno Tfie; Tpo:nt<fJ<; Tfje; 'EAA6Bo<; EI~ XpeWOLV TWV Ku~€pv~O€c..)y 'til~'ltaAla<; Kat r€Pllavk:u; £1<; tOY aVl[oTolxOV «(8IO:l1EPOV Aoyapla0tl0v» rrepl ou tv T0 &pepcp ~',

'H ~EAAl"JVIK~ KUj3epVfJOlC; eo tc;oKOAouel'Jon vel: EXD de; j36pqc; 't11C;, ~K"t6c,; 'tG)v 1tAllPW[lG.'lv ttspl QV tv rotc &p. 6pOLe; 0:' Kat 13' 'to:<; 50:mlvo:<; 't6.)v 65LKG)V KQ'tO:OKWOV Kat 'toO ol5l']poop6llou > AypLV[OU.

'H "EAAl1VI"'~ Kuj3tpvlloL<; ed: Sean d<; T.t'Jv 6l6:9Eolv 'tQv ~V61tAWV.· ·haAIKG.'lv Ko:t f EPIlO:YIKG.}V. ~U\(6:IlEW\l, ~yaVTL

-74 -

TIAllPWfl~\ Et\ 1:1flO:s ET[L1:6E,£w<;·, 1a otKOOOfl~OI1.lO: VALKO: to:

O;vaYKO:LoCrvTCx Ell' EmoKw6::c; E<jl' ooov ta VALKO 10:[ TO: (mopxouOlV ~V 'EAA6::5L. 'Ev Trfipmlc00£l 6:v6YKllC; cd. 'ltaAlK(;d Kqi repflavLKai £VOTIAOl L1.uvcq..lElC; 86: 5uvavTO:l vc EVEpy~OWaLV aTI' Eu8£l0:C; TOC: ETIL'roE,ELC;.

At,qufl4'"wvlO:l auto:L TIO:PO:flE.VOUOlV t,Y {oxu'( l-lE:XPL tfiC; 31 MO:Pl[OU 1943. Tov M6:puov TOU 1943 80: TIo:pO:108Q:OLV' ~ 80: o:v0:8£wP118wOlVKOLVn OUfl4'"wV[<;t OLO: OUf.l<!lwv1l8Tjcousvqv TIEpallE.pW XpOVlK~V TIEplOOOV.

'Ev 'Ae~VO:LC; Tn 2 l'lEKEfl~P[OU 1942

'Ynoypo:cpo:i

ME T~V 6:vwTEPCJ OUfl¢wy[av a;Tjo<jlaA[o811 5l' ~flE fl[O §:TIl1UXlo: QlaOLKaoHKi'jc: TIpw1loTWC; f.I.op<jl~C;. "Av 10010 e' 0:1tE1EA_EL 9:<jlHTJplav Kat OUOLo:aHKfic: HVOe:; ~TIL'tUx[ac;, TIpO:Y' [-laTlKOO 511AO:O~ TIEPLOPlOflOO TOO o:<jlop~tOU O[KOVOfllKOO ~6:pOU<; rrou tnE~CX"EV Ete:; ~fl.aC; 0 "Af,CiJV ,TO [-lE:A!..OV ea TO O:TIEOdKVUE.V. OUTE 5flCO<; E.yW OUtE 6 'YTIouPY0<; TWV OtKOvopixov ~YEv61:-lEea vm:pj3oAlKO: a{ol6ooE,ol ooov 6:<jlop~ TO:

TIpaY[-,-O:TlKO: 6:rroTEAEollaTa 1fje; oU[l<l>covlac;, rc 01tolo:; C)T{WC: E.1tOVELr-llflflEYG:l<; flon TIO:PETTlPTJOO:, §:t;llPTWVTO 6:no T~V ol6:8EOlV. -Ko:t T~V lKav6TT]TO:- TWY KUJ3Epv~O"I;.CiJV TOO •. AE,ovo<; vo KaAu4JOUv Ta<; TIE.po:v lWV «E.~65G:lv KaToxfi<;») 5an6.vac; TG:lV 5l' E[OO:YG:lyfj<; Efl1tOPEU!-lO::tG:lV Etc; t~V 'EAA6:80:. 'Ev noon 5flG:l<; 1tEPLTIl6JOEl ~ PT]8ElOO: aUl-l<!>Qv(a am:;tEAEL jl(O:v DEOflEUOl v TWV 8uo KatOXlKwV lluv0:: pscov , ~TlC; 6:4'"' EVO<; !lEV floD £OLDE to OlKo:lwfla vo: ErtlflE[YQ Etc;; n'!y ~KTEAeo[V Tnc;, O:<jl' EtEPOU DE [l00 napE.lXE T~V ~6:oLflov E.6XEPELO:V va EYKo:taI-.El4JW T~V opxi]v, Ete:; rraphrtoxnv Kata TflV onolc;v at 6-r:roOXEow; twv ~EVQV TI"T]pE~oua(wv a1tEOELKVUOVtO EhE OltaTIlAat EhE, EOtW, ay€q>apfl0O'ToL. AUTi\V 6.KPl~&\; T~V on6<1>aolv [..lou va lta.uow EnG)fll~6flEVOC;;TCr:C;; EUeUYaC; tfie; KU~EpvfloEQC;; My, !lEta TTtV. 31 nv MapTlou 1943, E~T]K9Aou8ouv at apxo:iKO:10xf]e; vCr: ~T]TOOV mp(;:uc TEPW rrpOKatal3oA6c;, DEY £m:xuoo: .vO: ~1tavaAa[..l~6;vQ Kcd

-75 -

np6c; "[oue; ,,[EcrOCXpCXe; TIAlJPE~OUcr[OUe; TOO "A~ovo~, OaO:Kl<i; !J,00 l515ELO EUKCXlp(CX.

6uaLUXG)<;; at 6:Q)QPflat Tlapan6vCJv Kal6:nalaL050~(a<;; alO: '[a !J,EAAOV ~pXlaav TIOpouou:tl;611EvaL aXE06v cmo '[fl<;;" tno!J,EvTl<;; .nc; oUVc'nIJEW<;; lfj<; ElplJflEvl1<;; crull4'wv(ae;.

Al Ka"[a flnvo 6EKEll~PLOV 1942 a("[TtOEle; 6:vo7dltl!EWe; XPlJ!l6:'[wv EK !J,EpOUe; .G:lv ' ApXG:lv Ka.oxfie; ElIUKvt::lST)Oav Kat 61IEpt~TJOav TIa:oav TIpoTjyoUllEVTlV ahT)OLVCXl.l1G)V. Kat 511UlC; EltE5ElKVUOV Kat 011 ol O(KOVO!:lLKOi crU!1i30UAOL '[i'j<; r Ep!:laVLKfj<; EV • EAA6:0L av"tlnpooCJTIElac;, l;Ulllp6v EVOla~t~ pOV alO: 't~V aTlo<llUyTjv TlAT)aWpLOflOO Kat Et;wn:ALOflOO '[00 vO!1la!:lcx1:oc; t 6 otrotoc aa £OrH-lLOuPYEL Ked (nO: roue m[ouC; IOU<; KCX'[EXOV1O<; [lEy6:Aa<;; 6uaXEpE(a<;;. Eq>' ooov '[0 rrooov '[G)v 8.000 EKa,,[O[lflUpIUlv "[0 OTIoTov taLKcxLoOVLO KO'ta llE.Ylo.ov Mv 13,0: llu~av€Y, 800v O~TIO,,[E KCXt crv ~itl· 1TtEV t'i 6:E;lcx 'tfjc; 5paX!-lil<;; Ka'tO: laue; 8pou<; "[fjc; OU!1q>Wv(ac;. npo<; rofrro Etcrl1y1'!9fJoOV TIOAA6:xle; de: .0 'Y1t0upyEtov TG)V OIKoVOfllK&v TTJV AfjI.jJlV olacp6pcuv !lE.Tpwv. Ka' :raAATtAUlv TIp6~ 6:vaxa[nOlV TOO TIA1l9lolplO[..loO il Ttpoe: [lElWOlV Tfie; EK TOO hOLOO!-ltvou XCXPTOV0!lLO!lOTOe; OlJ!J.LOUPYOU!le.vTJ<; etc T~V 6:yopav ve.oe; 6:yopcxcrLLKfje; QUva!lEUle;. TOlaOTCX !lEtpa Tjoav 6 Kcx90pLa!loe; Kat .t'i KaTcx!30A:Tj G>PLO!1EVWV 0!1EOQV 4'6pcuv Kanl a6VT0l10 XPOVLKO: 5L,oatil' 11'0,,[0, 6 TtEPlOpl0!10e; TG)V TPOTtEl;l'tLKG)y mc rocscov, fl. 6:TtCX~ y6pEUOtC; "[fj<;; 6:vaA~ljJEcue; KCXT09tOECUY. t'i UTt0XPECJTL.KTj ltAI')P"'llTJ OL" tmTayG)v KAlt. To KUPLiliTEPOV B!lCJ<;TG)V [l~TPG.)V OUTOO "[00 £tooue; TjTO 6 EAEYXOC; '[OY 6TlOlOV ~OKOUY btl TG)V !,llo9&1v ,,[&Y 61lcxAAilACUV Kat T&V t'i!1£pQ!llo91e.)V h yevEL Kat" cruOtl')!:lCXtlKrl O:VTlaPCXOl<; £1<; KOSI! KU~EpvTJTlKov !JE'tpOV cxu~flaE(j)C; autG)v. Oute.) 1'1 Ku~tpYt:l0lC;. hG) t'i cxuE;l1" au; tG)v altOACXUG)V tG)v lllo8(j)Twv ~V yeYEL O:1te~aLV£V ovan6cpEuK,,[OC; OUVETlE(<<;X tfie; BLa50XLKfjC; EK1t,,[~OE(j)e; tfje; o~lae; "[fie; BpCXXllfic;, TtyaYKCxSElO vO: BlE~6:yn ~K6:aTo,,[E "[POXEl e; o:yG)vcxli; 1tp6C; lOUe; O[KOV0!1LKOUC; apll05[o.ue; Tfie; KaToxf'tc;, 6QcXKlt;; lKpLYE ovaYKo(ov tTJV o:uE,llPLV "[Glv Il106G)v eXTE t(.):y

-76 -

5TH.lOcr[UlV 6lta)"A~AUlV eLTE. ,WV )..om&v fl109UlT&lV,' 5u): va ~ltn6xrl ,~v crUYKaTo8w{v 'UlV.

<H rrpoavaq>€p6EIOa lt~IKVUlOLe; ,c;)v allitoEUlV avaAiltj.JEUlV xp1']~alUlY uno lWV ~lpanUlllKW\I t.cPxwy Ka1oxi'je; KOHl lOY [.1f1vo: LlEKEflf3pLOV ,00 1942, ~00 E5UlKEV aq>op[.1T)v vc arrw96vUl olcx[.1cxpwplav, 6:pxoe; t'oO 1943, 'tfj<; KUf3EPVitOEUl<; faa l~V ltapO:l1']pOU[lEV1']V 6:vl [8EO'LV [lE'tCX~U tfie; aouooo(ae; Kat lfj<; OltO,O:A1')e; TWV ~TpaTLUlnK&lv apx&lv KaTOxt;e; Kat TClv Emf3O:AAOflEVUlV, E~ 6:vn9hou E{e; TOe; 6:v6:y· Kae; tfje; X0:>pae;, mpLOplO[l&lY. .

Elc L(l EyypCXq>ov aut6, ,0 OltOIOV auvETay1') tv OUVEPyao{c;x ~EtQ "tOO 'YltDUPYOO tWV O{KOVO~lKWV, EAaf30v li[Y EUKcxlp[avvo: OT)A0:>OUl OlO pf cv O:K6f..l1'] q>opo:v OtL ~~T)V 6:ltO<JIaoLO'~Evci<; v" 6:ltooup9w tfje; KUf3EpvitoEG:>e;, Mv [lETO: ,i[v 3111v Mop',iou 1943 ~9EAOV Z)JiitOEl 6:rrp fJ[loe; al 6:PXat Kat:.Oxt;e; XPit[.1CXTO:: ltE.pLo06npcx ,WV OOUlV c!xov K080Pl08E,1 Cla lOO TIpaKTLKO[] lfjt; 2a~ LlEKE[.1f3plou. "EKTOTE. urrEOT1']!lEV f3Ef3a(CLle; Kat O:AAae; mEOEle; Kat EOUVEX[081'] n TICXpOXn ltPOKcXTCXf30AWV Kat Kala lOUe; snopsvouc rpetc flTlvae; -TOUe; TEAEUTCX[Oue; IfjC; TIpUl8Ulloupy[cxe; [.1ou- 6:)"Aa 100TO Ll1tfjP~E O'UVETrEC; rrpcc Tr,V arr' aPxfie; XCXPOX9ElOCXV ltCXP' ~[.1Wv TtOAlTlKitv, vc ltapaoXUlf.lEV 51'])..0:5i[ E{e; .QUe; O[KOVO~LKOUe; aTtEOTCXAflEVOUe; TOO "Af ovoc TIp09~OIl[CXV [.1EXPL TE!..oue; loB O[KOV0l-1lKOO ETOUe; 1942 -1943 OllUle; 8tOUlOlV E{e; AEl roopylov "tOV 6pYO:VlOfloV -r&v E[oayUlY(;)V Kat. cm050:>on 0010<; TO: erraYYEA9tVTO: CmOtEAEopaTa.

'150u lO EYYpa<pOV:

'Ev 'A8itvct:le; Tn 2~'lavoucxp!ou'1943 Flpoc rooc Kuolouc nA1']pEt;OUO!Oue; Kat E[OlKOUe; 'EVTETCX.AIlEVOUe; ota tex O[KOVOlllKO: Ko:t oYJIlOOlovo~lKex 'tfie; 'EAAO:- 50e;, tClv LlUVO:[.1EUlV TOO "Af;ovoc; - 'E v taO e a

'Ef;°xWTCXlOl,

A[ Kuf3E.pvitOELe; TOO" AE,ovoc;, hl9u[.10UOCXL va f30T]8itOGJOl T~V 'Et..Aa5a, OTIUlc; 6:VtLIlElc.:)1t[on li[V rrapoDoo:v xpl-

-77 -

OlV. EOEX9T]OcxV OTrCUC; 6 ~Ef..f..l)v 'Yrroupvoc 1WV O[KOVOllLl<WV EKeeOn alnOrrpOOc0TrCUe; tv BEPOAiv<il KCXt PCJf.ln TOe; 6:rr6ljJEle; T~C; 'Ef..f..l)VlKf'Jc: KU~EpV~OECUe;.·

A] tv BEP0f..lv<il KOI PWf.lll YEv6l-1EVCXl' Kcxla ~ETr'ttl-1- ~PlOV - 'OKTciJ~PlOV L ·E. ocsl"]T110El(; O:ltEKPUOlOf..f..ciJ911oav elc 10e; orro i:wv KU~Epv~a'ECUV 100 "AE,ovoc; YEVOflEVO:C; T~V aT}V 'OK'tcu~plou 1942 'EV PWflTI rrpol0'oElC; llP'OC; 10V 'Ynoup-

yov TWV Olxovouncov. .

To lov &papo~' ~CJv tv MYCP-llPOT6:0Ecuv ETrEj3af..EV de; n'lv 'En!lVlK~V Kuj3EPVT]alV v' O:VO:A6::j3n 1JlV UTr0XPEc00lV va flT} auE,~on lJlV VOf,ll0f.lo:tlKT)v KUKf..oij>opiav TIEpo.V EKE!-

VllC:. 1) anoIa ~Tb 10e; ~IlEPCXC; EKE[VCXC;. ' '

To &p9pov 5 WPlSEV 011 «oUll<!>ciJvcue; lCfJ· &pS'P0 '1 TOO EflmOTEUTlKOO rrpCUToK6AAOU Tile; 14l"]e; Map1[ou 1942 ~ 'EAAl1VlKl) 'KU~EpVT]Ole; Sa ehn 1111vl0:1cue; dc; 1~V oL6:ewlv T(JV KU~EPV~OECUV rEPf.lcxv[ae; Kal 'hcxALac; OUVOAll<OV' n ocev

1.500 EKat0f-ll-1Up[cuV». .

To &p9pov 6 WPlSEV: «To o:vcxYKo:Tcx rrpo c O:VTlllE1ciJmorv TWV OCXTrCXVWV KCX10xfie; rrapcv 1WV we; &vcu 1.5'00 EKCX· TOllIlUp[CUV. 5Ev 06vavTcxl va lJT[Ep[3WOl TO crUVOAIKOV riocov 'tWV 6.500 EKcx1011fwP(CUV fll1vw[cuC; 5l' c:Xll<!>61EPCX 10" owf.lCXTCX KCXTOxfic;. To Or« eo (~TWVTQl TllllllcxllKG5e; crro lilv "EAAl"jVlKnV KUj3EPV'T}OlV ncxpa T(7)v 560 nAllPEE,00o[cuv &lO KOlV~e; . llE1aE,6 lCUV oUf1<l>cuv[ae; KCXl ea XPEWVCUVTCXl rrapo: "!fie; 'EKOOTlKfjC; T PO:TrESll<; dc; [36: po e; TWV &UO K Uf3EPV~aECUV, 'hcx7dcxC; Ked r EPllC(v [w;, OUf14>wvwe; Tol~ OpOle; "toO lfll'jf.laTOe; B' TOO apepou 1 TOO rrpCUToK6Hou Tfje; PciJf111<;».

To &p9pov 7 6plsEL: «Ecv TO we: avcu TrOOa TGlv ap- 6pcuv 5 Kat 6 DEV htaPKEOCUOlV de; "to: tTCX~lKO: Kcxt ysppoVlKa OTPCXTEU!lCXTCX, 6UVCXv-rO:l TO:UTCX vc np0!-llleEu9wOl KCXt O:AAae; olcx9w(llouC; 5pO:X!lae; .0lO: oUllTrAl1PCUfJ.a:TlKfj<; EtOCXycuyfic; llEXPl "!oo TroooO Tc7Jv 9 5l0EKCXTOfllluplcuv 5po:X(,!c7Jv

(6 DlO: Tl)V Fspucvlcv Kcxt 3 OlO: l~V 'lTCXA[CXV)>>~ '.

. '0 'Ynouovoc TWV OtKoV0fJ-lK&V 5l' 6rrollv~~al6<; lOU

alto 12YlC; ·OKtc..)~p(OU 1942 O:1t~VTT}O~ 5Tl Mv 0'[ we;' &VG.'l

- 78-

tiPOl ~cpo:pf.!oa9wol v, 90 Elval 056VO:lOV y6: oTa9E8o'n~lT]9n ~ \lO~lof.!o:nK~ KUKAoqlOp[a £tc;' EV otovo~'rroH, £n[rr.E6ov ~ai OUVETrWe; i} EKOOaLe; xapTovol,do~aTOe; K.oi 0 nAT]9(,)plO~0<; 9' auE,ov(')O! OUVEX 6c;, npoc; flEy[ol T]v SJ'}f.!LqV Tii'c; X6pO:e;. Lll' aUTO K01EAT]YEV Ere; 10 OUflTrEpaOf-lO on 010: 1=WV npo- 100EWV .l~C; 81")<; 'OK'"rw~plou DEV ElvOl OUV010_V va npO:YflaT.on~>lT]8fi i} OKE4Jlr:;; TWV LluVO:f-lE(')V TO 0 "Al:;o'voe; vc ~0T],9~O(')Ol T~V 'EAA600' KOL 8a EnpEm: v" av08E(,)p~eWOlV cd ITPOTOOEle; Tfie; B.llS 'OK1u)~p[OU Kat at oanovOl, vc npooap- 1l00eWOlV Elr:;; XaflT]A<:ll:Epa rrocc , aVTaTrOKplV6flE yO: _Elr:;; TllV OT]flOcnOVO[J.lKtlV 5uvcqlLK61:11Ta Kat TOU·r:; rropouc T'fie; xGJpa<;.

At a~cpLO[3TjT~OEl<; Kai i} o:oUfl~U)V[o EKE[VT] f)yayE. ,0<; LluVOflElr:; TOO "AE,ovoc; Ete; TJ'jV o:n6cJlaOlV v ' o:noon::(A(,)OlV EtC; Tllv. 'EAt..6:5a 600 EtOlKOUC; SV~EmAfH~VOU~, tvaE~116Tr~U Trpoono:8~0(')ol vo: npooeyylccoci 1ae; &n6tjJElC; l&V ouo flEp&V Kat va Ao[3(,)OlV OAa TO EVOElKVu6!lEva flE1PO ITPOC; ~O~eElOV TfjC; • EAA6:00r:; .

• H xwpa fla<; nOAAa SA nlSEl Kal 6:vaflEvEl 6:no TllV rrcpouolov TWV 560 nA T)PEE,oUO[(,)v, 010 T0010 ,of. ti Ku~€p' VT]Olr:;, Trap' oAa<; 'to<; aVTI ppijOElC; 'to<; o nolcc EIXEv ETri c:,PlO~EV(')V npoT6:OE(,)V, cl OROLaL EITE[3o:pUVOV, Tar:; unoXPEWOEl<; Tfi<; 'EAAa50!; w<; f] np6ToOlr:; on:we; TO om8Epov 11'OOOV twv 1,500 ~Kato[llluplU)v, we; wploElI'j TOOlO EV P~!-.ln, U4>(OTOtO:l auE,oflElWOElr:; oUf-l<!>wvwr:; rrpoc Tl1V tlflapl8f-lIKflv 6:E,tav tfie; opaXflfic;, SOE.X811 Tllv ouu-pcovkxv Tfic; 20e; LlEKEfl' ('piau IT. E. Ivo oo9ft 6 6:vO:YKaLOe; Xp6vo<; npoc ay6:muE,l v Tfie; npoono:9Elac; T{;)V K. K, EtOlK{;)V nAllPEE,ouo[wv.

"HOT) EK TWV !,lEXPL ToOoe 6:TIOTEAEOfl():,wv ExollEV VO orU.l,ElWo(,)f-lEV TO: ~E,fi<;: "On 6pElwr:; K09lEPWeTj TrOAltlKll U(VOUOO EtC; TOV rreptoprou ov Tfie; KUKA~$Op[ae; Kot Tf'i<; 6:yopo:O'tlKf'i<; ouva!lEWC; TWV nOAl1Wv. OtJTUl ano OUf-l4>wyOU ~~E669Tj,oo:v TO NO[l. Ll.LO:lOYf-la un:' 6:plEi. 1946 'TIEp! 'j'tEpLOplO[lOO 'tWV rnorcocscov t WV TIOPEX 0tl€VUlV UTrO TWV TpO:TrESWV, TO UTr' apla. 1984 mpt nA1']pUlf-Lfir:; 'twv OlKOlOUXCilv £K Tf1<; OUYKEVTpWOE(,)e; (lJllT)pWV KAn.) (xv,! Etc;' opax'

-7f!J -

flcXC; de; 'taflElCXKO: YPCXflfl611CX lfie; Tpcxdi;T1e; lije; 'EAA6:ooe; .6lO: OlCXTaYWV !loe; O:TtTJyopEu9Tjoav TO: tmo TWV TpcxltE~wv Kat aAAu)V 6pyCXVlO[.lWV napEx6flEVO oavelcx Kat npOKCX"tO~oAal £Ie; TOUe; 61taAA~AOUe; TCLIV. TEAel uno EYKPlOLV vouoc nEpl 1tAT)pU)!lfiC; npOflTj9Wtwv KCXt lPYOAOf:\U)V iv !If-PEl OlO:

PEUO'tOO Kot tv [.lEPEl f>L' £vT6KCLlV YPoll!lat[U)v. 'H KU~EPVllO'l<:; epp6VTLO'E v' cxuC:r,on roue rropouc HIe; OlO: OLoq:.6pU)v th:CX'JC;~OEu)V ,WV ~O'l Vq:.lO'CX!lEVCLlV q>6pU)v Kcxt tile; lml3oAfie; VEU)V. we; 6TEAEU'tOlOe; hi TWV 6:vwvullCLIv IlE10XlKWV £tolpl&V. 'Entcnc ~ KU~Epvl1O'le; mplwpLO'E t~V 1tAT]pCLIl.l~V T&V np0!lT]9WTWV Kat lpyoi\.ol3CL1v Kat avllnU~E. Tn OUYI~CXtCXeE.O'El KCXt O'UVEPYCXO{~ TClv 0PXWV KCXtOxfjc;, TTtY ecpoxovlcv T&V lKtOKtU)V KEpoGJv, anvcx ErrpCXY[.lCXTOno[l')O'cxv 01. XOP'lYT)Tcxl KCXt lpyoA6130l TG.)V OPXG.)V KcxTOxile;. 'H 01')!llouPYl'!8elocx 0'l'Ev6T1')C; Xp~f.lcx"toe; ouvEtEAEOEV de; litv nTClolV TWV nf.l(;)v Kat TrOlO: w; j3ei\. T[U)OLe; ETtfjA8EV EK ,Ov Tr6pU)v tile; xwpcxe; rrplv O:K6f.lTJ q:.960U)Ol. '[0: Ef.lltOpeu[.lcxTO: ta npoj3AElt6f.lEvo: uno twv OU!lq>CUVl(;)V.

Etc; O:VTlgeO'lv B[JCLle; npoe; TO:. wC; avcu f.lEtpo: EuplO'KOV' TOl'tO EC;OOO: KOTOxfie;. 'EvG'> TOV NOEf.lj3PlOV. X6pu:; Ete; lTtV aOK1')9EIO'OV TrOAL'tlKitV lWV OtKOVO[.llOV, ot uno tfje; Tporrs~l')C; lfle; 'EA7I.6:ooe; YEv6f.lEVOl TrPOKOl0j30ACXt mplcupl08T]O'av Ele; 9 uovov OLOEKCXTO[J!lUPlO Ol' 6[Jq>6tEpCX Ta - orpccrsof.l0tcx, Bi\.cue; 6:vn8ELU)e; KOt 6:ltp0050K~lCUe; cxt KOlO: .6EKE!lI3pLoV YEv6[JEVCXl Eq:.9cxO'cxv 29.250 EKQTOIl!l6plcx- ijtOl 17.750 OlO: 'ta YEp[.lcxvLKa OTPCX'teU!lO'lO: Kot 11.500 Ola Ta Ilo:AlK6:. Elver 6:i\.T)9tc.; Bn lK toO nocoo TOUtOU 4 5loEKCXtO!l1l6plcx l569l')oCXV evcxvtL twv KcxnvG)v I to OtO Bllcu<; otv O:VCXlPEI 'to )lEYOVO<; BTL EVtOc.; j3paXUlO:lOU 5LOO'l~!lCXlO<:;, lv'toC; €voe; ll1')v6<;, htal'! EtC; TitV olo8EOLV Tfle; ayopaC; to tEp60ll0V noO'OV twV 29.250 EKat0f.lf.lup(U)v. 'Ecv of. e{c; lO: nooc taOlcx 'ItPOOTE9wQ'L KCXt to KCXt' eu9e:lov XOP'lY'l8Evto UlrO TOO 'EAAT)vlKOO 611f.l00[OU 5l' EC:OOCX t&V 6:PX&vKOtOX~l;, t96vof.lEV, WC; 6 O'UVll!lf.ltvO<; 1t[vo~, de; t6 1tOOO\l tG)\I 50.000 tKCltO~!lUp(~v eVloC; 560 P-l')v&'V.

- 80-

'EK toO yeyov6tOC; tourou Kataq>cx(vEtal Btl O:tUXtllC; ElC; to KEq>aACXlOV tClv O{KOV0[llciJV ~K (ltpouc; U[lGlv TO: 0:1t0" TEAEO(lata OEV urrr;p~av EUXaPlO'[a, wc; ~ltl[3aAAEl ~ OtKO' VO(lLK~ Ka'[O:Oto:OlC; '[r;<; xwpo:e:; Ko:t o:l oarr6:vaL 6Xl (l6vov OEV ElvaL !1LKp6tEPO:l, O:)"Aa !-IEyaA6TEpal 'tpO 1tPOl'}Y1l9tv" roc (lTJVO<; ('OKtw[3PLOe:; 1942) Kata 22.140 EKato!-l(lUplCX. ~T)" (lElWtEOV 5n to rspcrruov rrocov tClv 50.000 sxcroupcplcov E.KaA6cpell ~f, 6AOKA~POU OLa rrpooehou KUKAocpop[ae:;. ToOto o:rroTEAEI TEAElav O:V1'[eEOIV 1tpOC; TllV 6)..l1v rrOAltlK"V ~[lwv t o O TtEPlOPlO[lOO tClv u e r p n r o v Kat lClv 1tlOt@OeU)V.

'Oe:; ~K TCly A6yU)v rourcov Kal 5l61:L O:K6(lTJ ~ Kuj3tpvT)" ore oEv OUVatCXl va tOOOKEA(On 'tae:; 'faKtLK6:e:; 1:T)C; oarr6:vac;, 1:0 KUKAOq>OPOOv Xo:ptOv6[llO[la arro 179 OlOEKa'tO[l[lupla KaLa 'to '[EAOe:; ~ErrtE[li3p[OU, €rroXr1v Kae' ~V eYEvoV'to at oU~l1t~oW'; Ev BEPOA1Wfl Kai PW[lD. aVi'jA9E O~[lEpOY de:; oPO:X[lO:C; 336 OlOEKO:,[O[l[l'Jpla, fj'tOL l1U~~eT) Ev'[OC; 1:Pl(l~" YOU Kato: 157 fllOEKat0[l[lupla. Ol c:p6[3ol ouvErrClc; 1:00 'YrroupyoO tciJv OIKOYOfllKClv, Btl 0:56vO:1:oV yO: 01:a[lat~On ~ EKOOOL<; XO:P"[OYo[l[o[la1:oe:; Kal 6 TtAT)9CilplO'[l6C;. ecp' 50'0Y o:l oo:nO:VCXl tWY O:PXwv KaLOxr;<; OEY rrpooo:p[l6l;;ovtal Ete; TOC; OtKOVO[llKO<; 5UVO:T61:T)"(0:<; tfie; x@pac;, €rraAlleE60uv EK tClv rrpay[lO:TWV Kat emj36:H.ouv tllv AfiljJlV usrpov, tva !-Ill errEA8n ~ TtA~Pll<; O[KOV0[lIKr, ef,6:pepWOl<;.

t.llO: wOw fJ 'EAA'C)VlKl1 KU[3EPVl1O'l<; ETVCXl U1t0XpEW" (lEVT) yO: EcpEAKUOn "(l1V rrpOOOXl1V u[lClv Eltl tfie:; ooj3ap6tT)" tOC; Tile; Ko:tO:O'tO:O'ECile; KO:l "[fie; o:v6:YKl]C; VO: oTa9EpOTtOll')" eClOlV 6PLOTlKWC; TO: E(,050: EtC; Errl1tE5o; (l ~ lJ1tEpj3alvov ra TO oU[lq>wvTJ9tv TtoO'OV TWV 12 5LoEKaTO(l[lUp[wv [IT)VLa[Cile; OL' a[lq>6TEpa To OTpo:n:U(lata Ko:tOXf]C; (lEXPl 31 Mo:p"(lou 1943, [l£ t~V O .. 1tloo: on 0:1 t.lUVO:(lEl<; "[00 or AE,ovoc; ea npoj3Q)O'l v EtC; 1tEpO:l TtpCil !l€.iWOLV Ola 1tP00'11K6vtwv [lhpUlV.

'H KUj3EPVT)O'L<; EArrll;;El on ol K6_PlOL. nATJPEE,06olol 86:

EK,,(L[l~O'UlO'l oE6vt(')C; t6:C; OUO'KOA[CXe; o:{ a1totO:l 0l1[llQUP' yoOvtO:l Ete; aUT"v. arro ulcrv t60'0v 5UOaPEO'tOV, 6Xl !E,

+-e 81-

6

unam61:TfI:6e; tTle; O[KOVOlilK~V KalaOTa:OlV, nA~PTl a~E~a:l6· 'ulToe; Kal 86 8E.A~OG)CJl vo tllV ~oqe~o(,)alv, ou:x vo:ouvTl8G.'l OU1W Kat £y0."> vo EXG) T~V nEpa\1EpG) E6e6vTlV lfie; OlaKU'

. ~EPV~OEC0C; tfie; xGlpae;.

'Enwq>EAOO[lO:l 1fie; EUKwplae; KA rr.

'0 np6EOpOC; 1~C; KU~Ep\lljaE0.1C; K. AOrOeETOnOYAO~

'EK TG)V 6Alywv we; avw Kat Lm6 rorrov £vOdt;EWC; na· pO:1!;.eblTwv eyyp6q>wv, cmOOElKvunal oo:q>we; 6 OlEE,o:y6· liEVOe; TpaxuC; KO:TO: TWV E,EVWV 6:yG.'lV xo l 0:[ aOKvoL rrpoon6:ElEto:l t6c; onolo:c; K0:1E.j3CXAAE OUVEXWC; f) KU~EPVTlOlC; rr p o c OUYKpcn:qOlv Kat ~EA.T[WOlV Tfie; OOI1[lEpm ETILOElVOU[lEVt'jC; o[KOVOl.llKfic; KaTaO'TClO'EWC; KO:( nEplO'w'JlV TOO C,Tl ~10 6:v· 8pwn lvwC; 5uvO:TDv vo nEpLOw8fi ..

• AnolEAEO[la 1WV o rputcov 6:yGlVWV [lac; TOLlTWV ~TO 1) KO:T[WC; EA TIlooq:.6poC; auplov Tfie; orco lac; rrp6opo [l0C; 001WC; E.lm.Lv ~TO, rropo tl1V auE,YjO'Lv TWV XPT][lO:TlKG.'lV 6:vaA~ljJEwv uno 1G.'lV E,tvwv, ~ OUYKp6:1T]Ole; 16LE Kal f] !3EAt[QOle; 1fie; otKoVO[llKfie; Ka.\ lfie; ouvaqwoe; ETIlOl'fLOin<fie; Ko:nxo16:oEwC;, wv aTn:~ CxIT60ELE,lC;, 1'1 EV In EAEU8Epq 6:yoP~J K08' OAOV 10 0160'1T][10. Tfie; KU~EPV~OEc0C; [lOU, 6lo:.T~PT]0lC; Tfie; xpuofje; A[PO:C; [lET6: OLCTt) sE,ovTATJnK~v K010Xllv, Ete; Xa[.LT]Aa Sn[' lIEea, alIa 130-}50.000 6px'

lHa VO: EKTl[.Lf]8fi OEOVTWC; 10 ElIl1EUY[lCX T0010, rtop ' OAOC; lac; 6:vnE,oOll1TaC; TOO 6lIOKAEIO[.LOO Kat T~V K010XLKT\V EE,aVTAT]nK~v 6:rrO[lUl;T]OLV, 6:PKEl VO: Ev8U[.L118fj lie; OTl f] XPUOll Alpa 000 Elf] uet o 1l'\V 6:n:EAEU8E.pC0atV Kat tl'\V rtccv'(olav Kato: to OloOt1']fla t0010 6:E,l6AOYOV O[KOVO[llKl\v Kal EmaLnOl11<~v oU[..lf1aXlK~v EvloXUOlV, fna tfjc; EMEA-O(\vpa KATL Kat t6:C; oep6ac; EloaYC0yac; toO E/..EUetpou Ef,.lTIoplou Eq>8aoE Ked UlIE.PE~ll ro WC; O:VGJ Enlmoa.

'H Kala01:O:0tC; 86 ouvEKpan:l1:0 1:0UAOXWtOV 161£, lav oi K01aK11']lal Eq>~p[..lO(OV Kat E1~pOUV TOC; fluac;u ~.[lWv Kat o:6twv YEvollEvac; OUfltJlwv[ac; Kat bEY [l £ t.E,T]VO:YKO:(OV Kala

- 82-

tOY ol:OV'ta Xp6vov tfie; O:VaVEQOEW<; TOUtWV (apxo:e; 'ArrpiA[OU 1943) npoe; rrcpcdrnotv, '(va OUTU) cmocpuy(')o,l TaC; ETIluovouc Kat OUVEXEle; 6XA~OEle; !lOU rtpoc t~PllO'lV Kat TIlOTT]V l:q:>aplloYT]v TOU"[WV, Err' aya80 'tfie; Xcooo c.

'En IOITlOTlKOY Z~T~~a.

'H EITlOltlOTlKT] Kanl:OTaOle; rrpo TOO ~EnTEll~p lou 1939 ~TOl OA[YOV rrpo lfjC; Ev6:p~Ewe; "[00 nOAE!lou ~TO Ka/l..1'1. ouoEv oE o:noAUTCue; sT50e; EAELTIEV E!< TfjC; ayop6:e;, ai bE ttucd mhwv ~oo:v O1a8Epai Kat Uq:>[OTCXVTO [-lll<pae; OlaKU[leXVOW:; KalO: "[OV vouov Tfje; npoacpop6:e; Kat l;llT~oEwe;. 'Ana TOO tEAoue; 'OKl(i)~p(OU TOO 1940 orrore ~ 'Ei\.i\ae;. ~VEnAeXKll E[y"IT6i\E[lOV [lETO: Tf1e; 'lwAio:e;, TlPXlOS yO: napaTllpfjTaL f,lIKp6 TLC; aU~llO'le; TWV TL[lWV TWV El( toO tE,WTEPlKOO E[OO:Y0f,le.vwv dowv, we; EK tfie; au~i]aEWe; TWY vauAwv. cccrq:>aAloTpwv nOAE[lOU KA rt. 6:i\AO: Ked T6TE ouBEY £1BoC; Ef._ElTI:EV EK Tfie; ayop6:e;,

ME IT]V n6:po50v "[00 Xpovou ~pXlaE yO: napaTllPfj1O:l EAAEl\jJle; Kpeo:TOC; ~ne; OEV EyEv€TO ata911nl ol6n OlEV!::!lE"[O Ete; 10 KOlVOV &rco:~ ~ oiC; 1fie; Ej3oo[lCx50e; vcorrov fll<CX1E\jiUYf,lEVOV 1010010V. 116:v1wc; [lEXple; • Arrpli\lou 1941 cm6 int6- t.jJE(')e; rpotplucov TO KOlVOV OUOEVOe; EOTEPliElll. METa', TT]V KO:"CeXK111O'LV tfje; xQPo:e; [lac; uno twV o1paH:u[lc('(Wv 100 "Af.ovoc arraVTa TO EUpEEle.V1a Tp6cpl[lCX Ete; "[aC; anoEli]Kae; 1fje; EAEuEle.pae; l;wvYje; DElpalwe; (at"[OC;, KPlEl~, opu1,;a, l;6:Kxap!e;, oanpla K,,[A,) Kat anva 6:rcE1l:AOUV tT]V [l6VllV ecpE' OPLKl'jV tpoq:>Tjv 1fje; X6pae;, Kan:axl:811oav we; AEta noM!lOU, Ka66aov ExapaKtllP[o8T] on Ii npOf,li]8ELa OlO TO ouvOAOV tOU"[WV EIXE ylvs. uno toC Kpc rouc. Km6mv 0[1CV5 OUVT6vwv Kat EpycvBwv EVEPYElQV lfje; Ku~spvftoeu)C; TaoAeXKOYAOU hETEUX8T] TSAlKGle; ~ an6ooate; aUTWV, _6:PX 6:e; Matou 1941, 016: t6:e; o:v6:YKae; TfjC; Xcilpae; Kat 001(£1<'; Errs,,[foUXeT] 510: ,,(WV rpcelucov TOL),{WV ~ p:pTo56-rllo'U:; Kat tpo-

- 83-

<l>0ooo[a 'roO rrX'l9uo!l00 KCnCc 'rOU~ rrpC:HOU~ !lfivae; ,fie; Ka,OX~~·

TautoXP6vc.:>e; ,Cx utpa'"[EU!lata KCX1:0xfi~ ~p~aVlO ayop6:~OVta to: lrrOXLKO: EHil'] Tfje; £YXc.:>p[OU rrapayc.:>yi'ic:, ~e; XaX aVLK6:, OOrrpla, YEW!lT)Xa Kt/...., EIe; rpcrcov WatE '"[aOta oO'lflEpaL E~EX11l0V eK tile; ayopoc;. KaTo tOe; 6:pxoC; "louX[ou 1941 l:ytVEto npoon6:9Ela EK !lEpOUe; '"[OU 'Yrroupveloo 'Emornouon orrc.:>c; OLanflT)9G)0'l tlVO TG)V Eyxwpiwv EtOG)V Ko:t [5(q: T6: XaxaVlKCx Kat al 6nG)pal, h aUVEVVO~aEl OE flE,"[O tGjv'ha/...LKG)V 6:pXG)V Ka8wpio9'laav Olatlfl~aElC; EtC; rouq ronouc napaywyfie;, nA~V Ele; OUOEV npaKTlKOV onOTO,W!lO:

KatEA'lc,av al Ola1lflijaw;, OL6TL '"[0: aTpO:,"[EUflo'"[o: npocs<l>EPOV. Etc; TOUe; rorrouc rrapo:ywyfie; flE[t;ovoC; Tfje; OLatl!lijOEc.:>C; ilf.16:e;, EtC; tp6rrov watE rroao: ~ nopaywy~ 1tEPLijp· XEtO EtC; aUIO Kai OUOEV aXEOOV lvOlti[.lEVE OlO '"[ae; 6:v6.y!(ac; Tflc; 6:yopoC;,

Tcurojpovc»; tE,SAlTCOV Kat to flE't"a¢OPlKa usoo , ol6n ol 0l0'lp60pOflol MY0 ~Aa~G)v oEv EAEltOupYllaav KaT' 6:PX6:C;, TO o£ lvan0!lElvaVTO: Ete; Tt)V xwpav, flETO: Tt1V l:mOtpaTEUalV toO 1940, aUtOK[vT)to: Kat .I3Evt;lvOrr/...Ola, Em:to:x9'loav KaTO: !lEYO: flEPOC; uno TG)V YEP1:lavlKG)V 6:pxwv,

Flpotovroc ro O xp6vou, to €lOT) Ec,EAtrrOV to EV !lEta TO OAAO, al bE u1:lat TOUtWV av~pxovto EIe; rporrov watE ~ EmomonKt) KaloO'to:a[(; toO xorvou arro TJflEpac; Ete; -riflEpay EX£lpotEPWEV.

. TO: a'(na 08EV tfie; OVW rrponvouusvoo EV 1ft xwp<;c

E1tlOl TtaTtKi'je; KataO'taOEWe; O'JVaVTOl vo: auvotjna8G)olv Etc; t6: KatWSL :

1. 'H EAAWf!U;; O:lt09qlcnwv EK 1:lEpOUe; toO KOlVOO, ~e; h Ti'jC; O:KOAOu81lSE[aT)e; t)rro TWV npo lfie; KaTaxfic; KUj3EPV~OECo)V rro/...LTLKfie;. Tile; cmayopEuaEWC; tfje; cmo91lK£uaEWe; 010u5~ltoTE £tooue; twv ~lWlIKWV avaYKClv urro toO KOlVOO Kat lfic; flTJ aV1"t1:lEtWn(OECo)e; K0:9' OAOKA.llP[O:V TOO EVOEX0[.LE· YOU tfic; KaTOXfjc:;·

2. 'H OeO!lEUO'LC; Ka:t o:rro:y6p£uulC; uno twv O:PX&v Ka-

-84-

Toxfi<; [lSTWl>Opa~ tPOq>[f.!QV urro tOOKOI VO O! Kala lO~1; TIp0.HOU<; f1~va<; T~<;KaTox*.

3. "E/I,),EI4Jl<; e:[oaYQyL)V~K roe U:'CUte:PLKOO.

4. 'H 6:vEn6:pKE:la lWV ~YXUlp[QV E!5&v TO; 6nota, aAAW<; ra , osv ~oav &q>60vo: EV tft xwpc,x.

5. 'H Errll<:X~l<; Kat ~ 7lpO[lij8ELa rourcov npoe; fnatpo· cp~v t&V OtpatEU[lCxTWV Katoxfie;.

6. 'H EAAEL4Jl<; enapKwv (JEt<:XCPOPlK&V .[lEUQV.

7. 'H [lE(U>OlC; tfl<; n:apayu>y~c; QC; £K Tfie; tAAE(ljl£G.)~ Amauf10 rcov, ~wc.vv, yEc.vPYlKWV EpyaAE[c.vv Kat &pTOU fila T~V ErtaPK~ oLatpoqH1V ron EpyaSOf1EVOU 'ITA1'j6uof100.

n6:vtE<; OUTOl ol Xoyor OUVEtEAe:aav Etc; 1:0 va Em ta9n Etc; fJ.EYlutOV ~a6[lov ~ urro lWV KataKtl')t&v ol')f110uPYou, [lEvll KaKOOaL[lovia, ~C; 6 ~a8[loc;: Kat ~ EVtaOLe; o!u911twC; 86: €!,.lIo100no Kat Mv 86: ETxov 'toe; tpaYlK6:e; OUVE1tE[ac; TOO XEII1WVO'c;: 194$-4'2., Mv e:lXE KaTopSc.v8e:l EVc.vp(tEpoV 1'] E{oayc.vy~ clroo Kat rpcoluov ~K 'toO E~urrEplKOO.

Ll.LO: v6: EtoaxSoOv Of1CU<; Tp6qll[la. EK toO E~c.v'tEPtKOO 6:1tntOOVlO 560 nv6:: 1) 'H EYYlJl'101C; t&v re:p[.lov&v 6tl oh 66 1tapY][lTt60LsOV TOV e:'(OTtAOUV lj TOV €1<Tt:AOUV 1:&\1 TIAO{(,)V t&V KO[llS6vtc.Jv '1'0: EV A6yCfJ Tp6'1l1[la Kat Btl OEV 86: EXPy]Olf.L0TtO[OUV 01' EaUtOu<; rofrrc , 2) "A5tla tG)v cuull6:Xc.vV Oll~ tn\! q>Optc.JOLV Kat [lEta<jlOpav t&V, OL TOq,Opt[CoJV Ete; 'EAA6:0a.

Kat OOOV [lEV 6:cpopQ: EtC; ro 'ITpt0tov ot Fapucvot e:Txov flo" ano rov ')06Vl0V "(00 1941 OQOEl Eyy61'jOLV ypCX1ttG)C; de; T~V KU~EpvT]Ulvl tjv Kat hi]pT)uav 6:py6te:pov. To5'Eu· 'tEpOV B[lc.JC;: OEV KO'fC,)p6Q6l'] yO: ETtLtEUXSft tYKalpc.JC; alto tou~ npooxarpsvcuc Elc; TOUe; aU(l[lCXXLKOUC; K6KAOUC; etc:; TO t~(')tEPlK6v,o'[TLvec; BAcvC; ETtl1tOAa[c.v<; Kai 6:~aoavlatcvc; e:txov uno~aAe:l T~V toeav tfje; €.€,avdYKaOECoJC; OLO: tfjc:; ltelvl1t; toO '.EAA1'jVlKOO AaoO npoc; t€,tyepoLv Kata. 16.)V KataKTT}16.)v (').

(1) "15E .,'E8vLKOV K~PUK(P (~ &ywv(a Kat 'to ~ap'l'UplOV !vo<; )"aoO) 30 'lcuvlou 1948.

- 85-

METO !10Kp0<;; ,[EAm; 5torrpO:Yf.lcm~6Gw;. ErtETpcmll ana '[00 Mcrp1(ou '[00 1942 (; TIAoOC; de; T~V 'EAA6:5a orrooopttcov KO( olhw~pXWE ~ja8[l1150v ~ ,[O:KTLK~ £K1:0T£, 510 5£krlou 6:pT066TT]GLe; TOO nAT]8uo[loO twv [lEYOAWV aOTlK0.:lV KtVTpWV.

Ko rornv Tile; <'nroKTI18.s[0T]<; TI£[po:e; KO""[O: ""[OV Xp6vov Tfje; npw8ulTpupy[ac; TooA6:KoYAOU, d XOV nELoBEl OLl Boov nEpWOO""[EPO:· libpa EAcxt-t13avovTo np6e; [ldWOL v ""[WV Tl[lWV Kat Ka-ranOAE:[lfJOl v Tfje; 1;l00UPT]C; ayopae;, Ent ,OOOOTOV fJUE;O:VDV at Tl[lOL KOt TeX Tp6qnfla: aTIeKpUm:OVTO. 'En£l5~ 5E TO Kpcnoe; 5EV ~TO 5uvcn6v vo XOPllY1'1an Ete; tOV TIAI18uO~lOV TO: OTOLXElw5Tj [lEoo: ouvTllP1'1oEwe;, EOKEq>8rl!lEV we; Ku~Ep.vllaLe; VO: 6:Cj}ilOW[lEV ,A E[l.n6plov O .. e.U8EPOV, 6:KoAou800vTEe; xo.l T~V 060Tomv TOG exPXllydou ""[fje; "Acruvoutc«; FloAEWV KOL KO:TllPy~ocr[lEV""[O 6:no T~V npOnoAEfll1<~v rraptoBov tax Day 060111[1CX TWV 5WTl[l1l0£WY, Ka:TeX TOV npwTov llllvo: ,fie; 6:VCXi\1'1lj.!EWC; Tfje; KU~EpV1'10EWe; UTI' E[lOO.

To 6:n01:Ei\W110 Tfje; nOALTlKfje; 1:0UTlle; Tfje; KUf3EpYiJOEWe; ETIfjA8e. po:y50:lwe;. At nuct £TIEOOV, ~ O£ ayopo EnATJpw811 TpOij)L[lC0V, WC; nth; Tl C; 80 Ev8u[l ilTaL KOTO: T~V EnDX~v EKEiVl1Y (l'I£KEp~plOe; 1942).

Elc ""[flv ~EA T[WOLV TOUTllv flue; 5l1lPKEOE K0:8' OAOV TOV XP6voy '[fje; npw8unoupylcxe; [..lou OUVe.1EAEOEV En[OT]e; KOT<l [lEYCX l1EpOe;, ~ E1tEA800oa:, [lETa 1:~V ohcovouucnv 06[l~CXOl v l1ETO: ,WV exPXwv Tfje; KaToX11e; rrspt ~<; 6:vw""[{:pw EytVETO EKTEV~e; A.6yoe;, 7nGJOLe; 111<;; Tlflfje; Tfje; A[pac; TjTL<; Eo""[o:8EPOnOl1'1811 Et<;; t o EnlnEOOV lWV 130-150 XLAl05wv 5paXflwv (I) Kcx8600v TO nOGOV anEp KaVOVLKW<;; we; EK lfje; 6:VWTEPW avaCj}EpOflEVTje; oUfl~6:oEwe; 80 5lEll8ETO Cll' £t;o50 Ko:1:0x~e; of-v 90: U1-rEPE~OlVEV onwo01'1nOtE TO: 8.000 EK010[lflUPICX flTJVla[Co)e; Ol' aflCj}OTEpOUC;, ortolcx5~nOTE Kat O:V ~""[O ~ nTWOlC; ""[fjc, 5p.OXflfj<;;·

'Erttonc 0TJflaVllKW<;; OUVE1EA.EO€ Kat ~ ~EycxAuttpa

(1) I1p~A. NOUA1"] ll.a.pCX[3aA1"], .'H xpucrf) Alpa altO 'A ltPlA[OU 1941 lJ.EXPl cr~lJ.£pov». AuyoucrtOC; 1946.

- 86-

EtOa:y0)y~ fpnOpWl-lo:-(0)V fK 100 E.C;GJTEPlKOO tna n'DV &60 'E-raLPlWV Degriges xcl Sacig. MaXPl -rwv apxwv lOG 1943 dxov ~5llctoax8EL OLa TOO 'EAATlVOYEpl-laVlKOO KA~PLYK, ll£ta:c,0 6XAwv, rrp6<; OLm:P0<jli)v to O 'EAATlVLKOO },aoO 65.000 16vvOl Oi:lO<;, 50.000 -r6WOl oarrpw Kal 40.000 -rov·· VOL ~c(J<xap!(;.M£10 -r~v iiVa:pE,lV -r1'1e; AElTDupyiac; twV we; avw 560 'ETmplwv do~x8ll0av o uv 10 xp6vcpKat aAAal rroo61Tlu<; TP0<p(P0)V Ko:t YEVLKOO fp rroplou, EtC; rportov W(nE To 'EAATlVO' rEp[1O:VLKOV KAfjPLYK Ete; TO "';Aoe; Tile; KaTOxfi<: KatE01Tl rra8l1TlKOV unEp -rfje; • EAA6:00 C; Ka[ etc; TOlO 0- lOY Ul[!Oc;, WOlE 1') O<pElA ~ i)[1WV rrpo C; -r~v r epuc viov 6LO 10C;' YEVOfJ.Evac; EKEi:8EV E10'aywyae; fJ.EXPl -rfie; CxT[EAw8Epc0O'EwC; E<p8aOE r o 1.500.000 XP. Alpac; rraplnou, WC; Kat uno ap[..lOO(0)V TpanESL llKWV aVWTEpwV unaAA~AWV KaTEtE8Tl Kat Evwmov TOO OLKaotl'jpiou.

'En[olle; wpyavw8f]oav KavovLKwlEpm o:! ou:x.vo[.lal TOO 'Ep. ~1aupoO xcci outw ouva-ra[ n<;EhrelY, on .~ EmOL'{l- 01LK~ Ka10;OTamc; BV T0 OUV6ACiJ 1:TlC;, Ka.Ta T~V npw8u· noupYLKi)V [..lOU 8l'jTelo:V, SJ3EA nw8rJ a Yj[.lav llKWC;.

r €VIKC ~I'}T~paTa,

nA~V TWV OLKOVO[..ltKWV Ka[ En:LOL-rlOTlKWY sTltl'jW1TWV we; avw, unfjpxov Kat TIAElOta OAAa l.E, Ioou <pHYOVTa, YCVtKfjC; cjlUOEWC;, tOl.o:Ota, 01l va anEonwv Cx[..lEPL01:0V 1i)V npoooxi)v Kat l~V pEpl[..lVaV 1fie; KUJ3EPV~OEWC;.

Twv Sl'j1:l1[..lO;tWV TOUTWV, A6ycp 1* tOlalTEpae; trov EeVlK~C; Oy]l1ao[o:c;, EnEAa[.lj3av6[.1Y]v woauTeve; [.lE OAllV t~v 8Ep[.l1']V lfic; 4Juxfjc; [.10U, Ka8600v i) noxrrstc [..lOU we; rtpro- 8unoupyoO urrfjpE,E OU[.1<P0)YOC; rrpoc l~V OUyo:l.o8l1OlV TWV Eu8uvCiJv laC; 6no[0:e; aVEA6:tt[3o:VOv 6:nooEX8c!c; TO [36:poe; 1fjC; Kuf3Epv~aEwe: 1fje; Xc0pac;, f\TLe; Eoq>6:oa~Ev uno TO nSAl1a 1:00 1<0;1aKT1']100. To j3apoe; 08 .OU1:0 amOEx81lv EXWV nA~p1'] auvalo8l'jOlv on aVEPxol1a't TOV rOAy08av, we:

EnlTO:KTLKOV Ka6fjKov npoC; .ov 'EAAY]vLKov Aa:6v. 'H covet-

- 87-

0911ol<; O:KPlj3lilC;: laD Ka:9~KOVtOC;: TOl)'{OU uol T£apEOXE T~V !)6va!llV vo: A6:j3w O. a 9 Epa v K a: tea p p a: A E a v St· OlV EVaV1"L .lilv KaTaKTT]Twv, EV OXi:OElT£POC; T£O:V auollil5EC;: Kat OT]!laVTlKOV l;;~TT]!la Slyov KCna O(OVO~T£OlE 'tp6T£OV T~V Xc0pav !lac;. nEplOpll;;o[.lal EV1a OSa EtC; nlv tt;lOT6pT]Ol v 'tWV KuplunEpwv EK twv sl'jTT]!l6.1UlV 10lILUlV gVEKa TWV 6T£0(QV ~pX6!lT]v de; OUyKpoUOlV T£pOe; Tac;: 6:pXac;:

Katoxfle; Kat EK TWV ono[wv Kataq>a[VEtaL Ka8apwc; Kat 6:va!l$lO~T]T~TUle; TJ OtOOLe; !lOU.

ZqTlwa faOYEVe{a~ 'EAMV6)V • AVOTOA. MaKE50vja~ KOI epaKIl~.

Elc ooj3apav OUyKpoUOlV TIPO, TOUe; KcnaKtT]Tae; 6:cpop[..IT)v iiO{,)KEV Ii 0T£6q>aOle; t~e; f30UA. yaplK~C; KUf3EPV~OEWC;, Ola tfje; onoiac; ~vaYK6:~OVtO ol EA.A11VlKOt T£AT]8uof.lot t~c; 'Av. MaKEoov[ac; KOt 8p6:K'le; va 6:T£OKt~OOUV t~v j30UA' yaplldjv Ultr)1~06TT]la EV10e; 6 [..IT]VWV, do' a/,),we; Un:EXPE' oevro OUTOl va EYKatOA.EttjJouv laC; eot(ae; TUlV CHI:); T~V KaTEXO[..lEVT]V uno twV rEp[..lOVO ·'haAwv Kat EtC; T~V OlKO,lO' ooalo:v tile; 'EA9I.T]VlKfjC; KU[3EPVi]OE(")C; UT£OyO[..li:VTjV Aomr,v 'EAA6:oo:. To si]tT]!la ~tO EKTOK1(")<; aof3apov Ol6tl TIonal EKaTOVtooE<; XlAlOOc.vV 'EAA.i]vwv Sa KaTEKAul;;ov t~V Al' !lc0TTouoav AOlTI~V 'EAA6:5a aOTEYOl Kat T£ElvaAEOl. Ni:ov 'TtPOO<PUYlKOV l;;r,TT]fla 8a 6:VEKUTItEV aUTofloT(")C; 'Ttpoc;~nDI.U· OlY, EKTOe; twV AomG)v f3apUTotUlV 6:rro WVlK~C; KOt KOlV(")VlKfj<; 6:TI6tjJE(")<; aUYETIElG)V.

napa8ttQ EvTa08o: !lEPlKa<; EK TWV 0XEtlKeDY OLO!lap' lUPlWV I TOe; 01(0[0.<; olEf3If3aoa de; tnv YEp!lavLK~v lWj3tp' VT]OLV Ola roo Evta08a npEoj3WtOO T'1<;. MEta n)v OEU1Epav, WI; K6:t(..)8l, Ola[lop'Wp(av [lou EnEOKE<!>e'1V TOUe; npEOf3EU' TaC; rEPfJ.0vlaC; Kat '(taA(OC; Kat h6vloa Kot n:pOcpOplKWC; ete; TOUTOU<;, Btl oev etA(\) napa[..lELv€.l 060' Ent 01'lY[.lr,v TIA.EOV E!<; tr,Y KUj3EPV110lV, Mv OE-V Au8fi to ~i]ll1!,lO: tOOTO. Ka'to'ltlY Kat ti1<; ~vt6vou T06T11<; 8laflap'cup[a<; fJ.0u, 6:VEXWPlloay 0 npEO~EUtn<; Altenburg ~eTa TOO OtpOtllYoO Spei-

- 88-

del 5u:)" Fepuc vlc v, 6 5E np£a~€uT~~ Ghigi flELO: TOO o tpccTT]YOO Gellmo 5(' 'Ircxtcv, TrPO~ 5l€u8€tTjOlV UTrO tC!v Ku~EPVitoEWV tCVV lOU cpHyoVlO<: t;'1t~flo:tO~ 1OutOU.

, Ev • A8~vO:lC: Tfi 28n 'lo:vouaplou 1943 npo <:

t~V A, E. r ov nAY)pE~OUO ov ro O Pa'(X flla 1:~V 'EH6:50: npEa~EUt~v L'l.po: "AATEVflTrouPYK'

KuptE npEa~£Uta,

ll.lO: 1~1:; orr' apt8. E/507/1/11 (.mo 20:1:; :EEn:tEfl~piou 1942 pTjflo:tLKfll:; 5lO:KOlVWOECVC;; toO r pO:«>Elou [lou ~~E1€e'1 Ele;; l~V 'Y[lEtEpO:V 'E~ox6tT]to: TO t;iJtTjflO: 100 lllo:t6:Yflo:tOe;; lYle; BOUAyo:ptK~~ KU~EpvitaECVI:;, 6la 100 orroloo ~ppu8fl[SETa l'j unTjKo6T1J<; twv EV 'Avo:tOAlKD MO:KE60vlq Ko:t Llu, llKfi 8paKl1 'Ef..AllVlKWV nATJ8uollwV, To L'l.l6:tO:YllO: TOOIO cplt;EI, we;; vvcoorcv, <>1l fl£XPl tfle;; 3111<; Mo:pt[ou 1943 ol K6:TOlKOI tWV TtEplcpEpEIWV TOUICVV 6«>E(f..OUV vc ~KAE~OUV CplOtlKC!e;; rnv [lEAAouao:v unT]Ko6TT]ta tCVV, Kat 0001 [lEv 5T]AWOOUV <>tl ~meufloov v' 6:noKTi)ooUV TtlV~OUA yO:plK~V UTtTJl<o6 IT] TQ , we;; KO:( <>OOl no:pO:AEl4JOUV 0[o:v6itno1:E 1010:U' tllV 6i)ACVOl V, 8a A.0YL0800v npaYflo:n EcpE~fje;; Booxycpo: nOAl1 CXl, <>OOL <>[lCVe;; bllA.WOOUV <>'(l ~Ttl8U!lOOv vc bIOTllPi)oouv t~v 'EAA.llVlK~V IBO:YEvaov, 80 unoXPEcv800v va ~YKOtOA.E[4JOUV 10 E5mpoe;; I Ete;; 0 €Ivol aitllEpov ~YK01a0111flEVOL.

L'l.lO: til<; 5lO:KOLVWOECVe;; EKE(Vlle;; Et;ET£8'laov 6LO: [lOKPC>V ol MyOl 5l' 00e;; it ·EA.A.T]VlK~ Kuf3EpvllOLe;; 8ECVPEl, <>tl to 6:VCVTEPCV usrpov Tfje;; Boux yoplKfje;; KU~EpvitaEcve;; Eup(oKetot E[e;; OKPOV 6:V1:(8EOlV TIpOI:; TOOe;; Kov6voe;: toO L'l.LE8voOe;;· 6lKO[OU ,'(Que;: 6:vO!l«>lof3111T)tCVe;; E«>OPflOOtEOUC;: de;; to uqa· ol6:flEvov O~!lEPOV t» ,[OlC;: flvllflovEu8ElaolC;:. eAA.T]vlKcx"lC;:

TIEplq>epE(olC;; Ko:8EOtG>c;:. At 6:n6ljJEle;; Tfjl:; 'EAAllVll<fje;; KU~EP' vi)oecve;; ETVCXl, ~v auv64JEl, KOT' 6:pXtlv. [-lEV' <>n l'j unopE,l<; [30UA yoplK.fle;; bUVa[-leCVe;; KOt [3ou/.. YO:plKWV apx(;)y ev '"[-Ole;; TIEPl<!>EpE(Ole;; ,"[OO,"[Ol<; oClTe KaV we;: o'"[paTlCVTLKTJ KotOXTJ 56·

- 89-

venal vcr xapaKtllPw9n, OE00tlEVOU o-n, t) 'EAAa<; OEV Eupt911 EIc; El-ln6Ae:tl0V Kat6:otaol v rrpoc tT]V Bouxvcptcv Kai O:v 0tlUl<;, napa taOta. t1 u<!llorallEVll KCXtaotaGl<,; fleEAE np6:yllaTt 8e:UlP1l8EL WC; OtpCXTlUltLKT] KCXlOX~, ouoallwc; OLKalOAO' YETtaL to avUl [lhpov lfje; BouAyaplKfjc; KU~EPV~OEUlC;, Aa[l[3cxv6[le:vov KCXla IT]V OL6:pKElav Kataor6:OEUlC:; OAUlC:; rrpoocoprvou XCXPCXKtfjpOC;, rrpoc tT]V onolav £lVCXl 6:ou[l[3l[3aota [lEtpCX, we; ~ 6:8p6cx TtOAL toyp0<j:lllOlC; -rwv TtAlleUOllwv, rtpoun09bovl:CX TT]V uncxp~LV napa 10 KatExoVTl Kp6:TEL OLKCXlUl[l6:TUlV OPlOtlKfj<,; Kuplapx[ac;.

Kcxt6: tT]v Enlooo'lV l:fje; tv opxn !l vnuoveuouev r]C; OlCXKOIVWO£Ul<; EUllPe:ol~811tE, EE,0xwtate:, vo [3E[3alwollTe: on 80 Ole:[3ll36:l;;ElE tCXUtT]V EtC; tT]V KuI3EPV110'lV TOO P6:-CX tlEta Tfj<; UllETEpac; ouvnvopto c. ~h' 0 Kat t) 'EAAllVlKT] KUj3EPVl1- Ole; ooe; EKq>p6:l;;e:t ana~ ETt l~Y e:UYYUltl0aUYTjV r nc. 'EnElOl1 OflUle; KCXla to Cllappe:Ooav EKt01E lKavwc; tlaKPOV XPOVlKOV OlOOtl1fla, OE.y nEplfj)"8e:v t111LY ouoe:llla n)..Tjpo<j:lop[a rrept ole:u8El~0e:UlC; lOG OTj[lloupY1l8tnoc; ~l1t~flO 1OC;, aoptoxouxn O~flEpOV E[C; tl']v 6:v6:YKl1V v' o:nw8uv8w Ka i noi\l v rrpo C; 'Yfloe; EY O\jJe:l lfjC; TIpooe:YYll;;OUOll<; i\~~e:(J)C; tfic; ono toG Lltal0Yflatoc; t£9E[01l<; npo8Wlliae; Kat. twv ooj3apwv KlVOU' V(J)V Kat rre:pmAOKwv, ctrrvsc 8a npOKulIJOUV EK lfje; EcpapflOyfje; autOO Kat ETtL T&Y onOL(J)V bE.V TIape:AE[\jJOflE.V Kot Ola lfjc; 0PXlKfjC; OlaKOlYWOe:Ule; vc EmOT~OUlfle:v tl']Y n:pOOOX~V oa<;.

At nspmxoxc.l aUTO! oEV £Ival [-L6voy t) \jJUXLKT] Kat ouvalo811tl0tLKf) 6:vaoT01(J)Ol<;, ftTlC; ea nAij~n avEU A6you lOUe; nUKYOUC; tAi\TjVlKOUe; rri\l'j9uo[-LOuC; TWV eAATJVlKWV EKe:[' V(J)V TtEP.L<j:le:PElWV OlO: Tfie; t.'J1tOXpe:(J)tlKfje; e:{e; aLn:ou<; Emj3oAli<; flLO<; ~tvllC; 6rrTJK06tllTO<; npo nQoT]<; TUX6v 6PlOTLKO· nOlijoE(J)c,; TfjC; ~£ V'l<; KCXtOxfje;, OAAa TtPO novroc to ooj3a' pWTcncx Ttpoj3A~flata, atlVa 86: npOKulIJOUv Ola 10 'EAi\Tj' VLKOV Kp6:10C; tv neplltTWOEl Kcx9' ~V [lEy6ACXL fla~CXl tG)v n:A1l9UO[ll7lv SKE[V(J)V, OpYOU[-LEVCXL, we; dVC(L [-LOAAOV [3£. I3cxlov, va OEXBoOv tflv 130uAyaplKT]v orrrpcoornrcc, 6noXPE(J)' BoGv VO: SYKOTaAE[lIJouv TO: [30UAYCXPOKPCX10U[le:VCX £86:<1111

- 90-

Kot vo Kato:;pvyouv etc; l~V uno 'EAA'lVIK~V OIOt.K'lOlV·XW· pay. TO: TIpO~Af]lla1(x 10:010 o1EyaoEcuc;, 6la-rpo,?fje; Kal 6plOTLKfie; EYKalaoT6:aEw~ rorourov [.wt;ClY, Elvm UTIO roc; ncxpouaac OUV8f]KCXC;, 6:66voTOV v' 6:vtl[J.E1WTI [an ~. 'EAAllVLKJl K.u~EpVl1Ole; H:AEa(j)6pw<; .. 'A<!J' hEpou 0t-lw<; TOIOOrov t-lETcxvaOTEUllKOV PEOflQ 8a orll.J.loupyijon npotpQVWC;; e.t; toou oo~apo: npoj3AT]t-lcncx Ola tae; rEpf_lO:VLKexe; 'ApXexC; K.cnoxfjc; tv MO:KEoovly: I TIp6C; Tflv ortolo v 8 ex KalEu8uv8[j Ken' 6:v6:yKllV to EnOTI£lAOUf_lEVOV f_l£LaVa01EU1LKOV PEO[..lO.

'O<pdAW .snlol1C; vc npooSEoW on, K010: 10:<; TIEPlEP' XO[.lEVOC; ~[.l.LV TIAl1P0tpoP[O:C;, 6 t\JUXlKOC; avcx~paa[.loc; xc l ~ 6:ywv[a utp' ~C; KalEXOVTaL ol i:voLa¢EpO[.lECVOl 'EAAl1VIKO! nAY]Suo[.lol, £naU~aVOV1aL Kat EVtELVOVtO:l OUVElte:[C;X 6l066· OEWV ETIL[l6vwC; KUKAo;popouawv, Ko.S' ac; Kat. Etc; EKdvouC; aK6f_l1110UC; "E;UTjvac;, ol orro iot 80: nporumcoov '!1)v [3ouAyaplK~v t8aYEvuav BEv TIPOKELtal ya ETmpaTIn ~ Etc; lac; ayw TI!oPL¢EpElac; rrcpcuovn, aAA' (hI ea !lETacpEp8Clat v O[..laBlKWc;; Etc;; TO EOW1EPlKOV Tfje; BouAyaplac;; Kat f_l6vov EKELVOl 8a napa[..lELVOUV ete; TOe; nOlp[Oo:e; tWV, O'iTlVEC; 80:

Dl1AQOOUV £KTOC; TfjC; ~ouAyapLKfj<; t8aYEvElac; Ko:ii3ouA.YO:PlK~V KO:lO:YWyijV ~ ouvclonorv. tl.EV EIflaL i3Ej3cdwc; Etc; SEal v va KpLvCJ rrsp i Tfje; ~o:ol[-L6Tl1TOC; tWV olo:o6oEWV TOU' TWV I YEYOVOC; 0flCUC; tlVaL (hl O:UTO:l QVTC.:J<; KUKAocpOPO Ov, OUVTEA.OUOaL TOlOu101p6nw<; Etc; TJlV YEV[KEUatV TOO pE6[-L0:TOe; Tfje; dc;; TO 'EAAl1VlKOV £00:1'0C; KO:To:cpuyfjC;.

"OSE;:V ETILTp{;tjJ0:1€ uot , K.6 pre npW~EUTa! yO: napO:KO' AEOW 'YpB:<; OTlWC;; SEAf]OY]lE vc ETIE[lf}T]TE rrpoc aTIOo6j3Y]OLV TWV aVCJ1EPW KlVOUVWV, EV oocp dVOl elcan Kalp6e;, BlO:~li3at;oVTE.C; €K VEOU T~V TIPOKEl!lEVl1V no:p6KAl1OL v TfjC; 'EXAT]VLKfj<; KuI3Epvf]OE.CJe; npoc; l~V KU~EPV110lV TOO Pc;((x !lEH):

Tfje; EU!lEVOOC; U[-LCJv OUVTJYop[o:C;! 'ivo: o:(lT'T] EUO:PWtl1SUKo:i aOK~On 1~V Emppo~v 111<; ETIL Tfie; BOUAyO:plKfjC; KuI3EPVijOECJC;;, TIpOC; KO:T6:PY'T]OlV TOO aVW[-l6AOU EKE(VOU VO!l08E1ij· [-LO:T6C; 1TjC;, rrptv TOOTO tmcpEpn laC; £llCCllElAOU[lEVO:C;; rooov ool3ccpae; OUYEllE[o:e;.

-91. -

'EKCPp6{G)v 'VfllV, 'E~OXWTaTE, EK TWV npOTEpG)V TaC; 8Ep!lae; EuxapwT1ac; [lOU Ola TaC; aXETlKaC; npoona8E(ac; coc, ac; oEv EXG) 6:flcpL~oAlav OTt 86: KaTa~6:A1']TE, 5p6:lTo· flat T~e; EUKalpiae; onC0e; o.vavEwow 'Yutv, KoplE Flpeo~EUT6:, T~V EK<!>pamv lfie; EE,6xou unoA~\jJEWe; uou,

'0 np6l!bpoc; Tfic; 'EAAl1vlKfic; Kuj)E;pv~alOw<; K. i\Or08ETOnOYi\OI

"Ev • Ae~vatc; Tn 16·2·1943

'Apl9. 1lPWT. E/90/l/1 'E[.l'THOT. npoc;

T~V A.. E. TOV nAllPEE,oualov 100 Pc(Cx 5u:l l~V 'EAA6:5a npEO~EUT~V t:.pa "AATEV!.fnoupYK.

KuptE npEa~€ul6:,

t:.La ,fie; o:no 28 'Icvouccplou 1943 5laKolvWOEc0e; [.lou, Eaxov l~V TLll ~v va EK8tow dC; T~V 'Y w:rtpov ' EE,ox 6 T1']T 0:

T~V TpaYlK~v KOl6:0TCXOlV, E[e; ~v Exoum TIEPLEA8El·oI 'EA' AllvlKol TIATj8uaflol. Tfie; 'AvolOALKfjC; MaKE50v(ac; K0:1 t:.UllKfjC; 8POKT]C;, A6yC;U Tfje; O:TCElAOU[.lEv1']C; E<!>apfloyfic; 100 BOUA' yaplKoD v6floU TIEpl E1tlAoyfje; Tfje; ~OUA yo: plKfje; i8aYEvE(oC;, TOO 6pi~OVTOC; cilC; TEAEUTO: lav np08Eolllo:v 0l1AwaEwc; TtlV 31 TJv Mo:pt{oue.E.

TauToxp6vwC; OLa lfic; o.VWTEpW OLaKolVWOEWe; [.lou, ei;.e· 8ETOV TIpOe; UflaC; on ~ BouAyo:plKtl Ku[3epVTjOLC; TIpoaTIO:' 80000: va 6i\oKAllpc00n T~V EE,6vTC0atV TWV 'Ei\AllvLK6.)v TIA1']' Eluoflwv TlPXlOE va AO:fl~6:vn KO:.T6: TaC; TIi\l1POq>oplo:c; floU Ko:t oAAa f.lETpa €Vavt[ov o:Ul6.)V, we; Tfje; [lETO:yC0yfje; O:no:v· 10e; TO 0 OppEVOe; TIAT)8UOflOO dc; to €O(,)tEPLKOV tfie; xtilpo:e;, Ko:tek,1Yov O£ BtL TOL0:6T1'] EK[3O:OLe; tfie; tUX1']e; TWV Elpl']flE' VWv 'EAAllVlK0.)V TIAT]8uO'[lwv Sa N)uO'xtpaLVE TtlV TIapct:[J.O· v~v Tfje;Ku[3EpV~O'EWC; !lOU de; TtlV BeO'LV TTJ<;.

, ATUx{;)e;. KUPLE npEO'[3EUt6:, al 1tAT)poq>oplaL [lOU EKEl' val Kat at q>6!30L [.10U nspt tfj<;: tUXTle; T&V w<;: av(,) 'EAATJVl' KGl'o' 1tAT]6uO'l.I.0.)v, KOTa T~V 1tapEAEUOlV tGlv 6Aly(,)'o' T06T(,)'o'

- 92-

~!lEPWV, 0Xl uovov £n:E!3El3aLw811oav OA.ACc Kat e~E.16:811oav,

'H BouAyaplK~ Kul3tpVllOLe; lTpOxwpoOoa oacpwc; Ete; to n:p6ypa!lbla to orrorov Kat Kata tOV n:apEA86Vla rr6AEblov en:EXE[PTJOE '.ICc tcpaPbloon, tfl<; !3La[ac; oTJAov6tL O:AAOLWOEWe; tije; ~8VOAOYlKfle; ouotOOEWe; tfle; 'AvaToAlKijC; MaKEoov[ac; Ka 1 LlUtLKfjC; epOKTJC;, rtpopcdvet pay5alcuc; Ete; n'lv tE,6vtwOlV TWV EvOl\(OUVTCUV tCcC; we; O:VCU n:EPLOXac; 'EAAllVLKWV lTATJ8uoblG.'lV.

Oorco , oncuc; xo i Kala TO 1916, O:noYE.L 6b1~poue; dc; "[0 eOCUtEpLKOV "[flc; BOUA yap[ac;, oTpatOAoYEI j3laiwc; rroVlac; tOue; o:ppEvae; ono 18-60 f,,[WV Kat TOUe; cmootEAAEl dC; ,0 fOCUtEPlKOV tije; xwpae; rtpoc KatavaYKaon K~V epyaolav, LUYK€KPlflE.vCUC; uol 1tEPLfjA8EV ~ rrxnpoooplc OIL EtC; T~V rrepupepato v Llpoflae;, t'l rrpWtTJ OfJ.Cxe; TWV ourco I3La[cuc; otpaTOA.0Yl'J8avTWv npocconcov tE, 600 ot6fJ.wv 6vExwPllOE t~V 20~v '!avouapiou Ete; BouAyapiav. 6VOAOYOI O€ onoo rox,ct EtOlflOsOVTal Kat Cxno O:AAac; rrEpLOXCxC; Tfje; BOUA' vcpoxpcrroup svnc 'AvOTOAlKfjC; MaKEoovlae; Kat LlUtlKfje; epOKT]e;, blEAAouoaL '.10: caaoEX8wOl v ~ blla T~V O:AAllV,

'EK napaAA~Aou a! BCUA.yaplKal 'ApXa1 1tpOW80GOL '~V coo rnp OllK~V ~E,6VtWOl V ,WV EAA.llVlKWV nAT)8uoflWV OLa Tile; O!KOvobllKfje; ~E,08A.lWOECUe; xcd ro O unoomobloG, OLO: ,fie; o:rrcxyopEUOEWC; rrooT']e; Epyao lae;, Ola tile; E!onpoE,Ewc; f3aput6:tWV copcov Koi rrpOOTlfJ.WV Kat OlO: Tije; XOPT']yi]OEwe; EAaxlolWV roootpcov.

T a o:rrOTEAtobla,a ,wv o:rrav8pwrrwv TOU,WV blEawv lOT val f10ll yvwoto: de; t~V 'Y blE lEpav 'EE,oX6'TJ to: , we; Eno.VElAllfl!lEvw<; EK1E8EVta alJ'rn, watE SECUPW rreprrrov VO: TO: erravaA6:!3w,

T a KUflata tG.'lv rrpoacpuywv, all va KataKA.USOUOl v, KOS' ~blEpav Kat 6YKWOEolEpa T~V 'EAA.l'JVlK~V MaKEOO' vtcev, Elval 6:rrT~ o:rr60ElE,u;: tOU,CUV, O[ KlvouvOL otnvsc £lTarrElAoGvto:l £K tfle; TOwutll<; 0:8p6ae; Etapofje; rrpootpuywv tE,ETE811ooV ~f))'J AElT10blEpWe; Ola tije; we; O:VW 6no 28 'Iavouapiou OtaKOlvWOEWe; uou.

- 93-

~~[..lEPOV EPXO[lCXI, l~V O(,,)OEKChTJv wpav, vo l:TJ1T)O(") ~TT(.)e; otcqlaTllan Ii rropc TIOV 6v8pWTTLVOV Kat SelOY olKalOV KaToo-rpoq,Tj -roO aU[..l'1ayoO~ Kai 6:Kpar.Q)VOOe; 'Er..ATJvtxof) TIATJ8uo[..loO l~e; 'Ava-roAlK~<; MaKEoovlac:; xo l L1unKfje:; 8p6:KT]e; Kat va ~TILOUp(,,) lTjV TtpOOOx~v Tile; 'Y[..lETEpae; 'E~ox6tT)TOe; ~TII TWY ~apUaT][..lavT(")V bmKOAou8(,,)v (('[lve:: 80' E I XEV ~ ~~aKoAoueTJOLe; ta61TJ<;.

L1l6u o[aO~TIOTE [.1Eoa Ko:t crv [.1E1EA8n ~ BOIJA yapLK~ KU~EPVTJOle:; OUOETIOtE 8a t Tl.'L'{UXn lTjV O:At..O[(")OL v Tfie; WvoAOyLKfje; OUOTO:OE(,,)e; 1~C; 'AVO:l0AIKfje; MO:KEOOV[o:e; Kat 8.06:KT\e;, we:; alJ-cTJ T~V Em8u[..lEI, OEClO[lEVOU on iJ cuvrpi TtTLKTj TIAElotjJT]q>!a tClv 'EAATJVlKClv TIATJSUO[lwv de; toe:; TIEPIOXaC; O:Lnae; xexl 1'0 O:K[..la'lov aUTwv tAATJVlKOV q,p6vllflCX otv So TO ~Ttl1'PEtjJ(,,)Ol v. 'H KO:1'aOlaOLe; O[..l(,,)e; ~TLe; 86: OT][..lloupYTJ8fl tK TWV [..lElP(,,)V 10UT(,,)V 86: dVCXL TOl0:61TJ, WOTE ~1av S6: t1TEA8n ~ an Y[l ~ vc DlO:KO:VOVtoSwOLV E[PTJVlKGJ C; ta srrr~[lO:Ta wOw, vc flTj LJTt6:pXn TIAEOV rrpocoopov Eao:q,Oe; TIpOe; OU<~1l10lV Ko:t dPF1VIKTlV OlEU8ETT)aLV.

El8E. K6plE npEa~wT6:, f) 5lO:[lo:plupla uou O:UlT] vo e.upn TTjv OEOUOO:V 0:TI11Xll0lV f.;[c; TOVe; ap[..lo510ue; K6KAOUe; Etc; oue; 8a e.UO:PEOll)8fiTE v6: tTjv 5La~l~o:oTJTE [lE T~V YV(,,)OTTjV q>lAoq,poa6vTJv Kat EUflEVElCXV [lEe' ~e; umoTT]plE,an, w<; yvwplsw Kat t6:C; TIPoT]youl.uivo:e; ~TIi TOO 8Efla-coe; 106- lOU ~VEpYElac; [lOU.

86: ~8EAOV 0!l(,,)e; v o TIlOTE6oT]lE, K6pLE npEa13EUtO:, OTl 1600v l:yw oaov x c l T6:

AOlTIO !lEAT] tile; KU~EpV~OEWe; atv 80 x ce t cca T fi a U v 0: T 0 V v 0 a U v E X ( a co [l E V TOT 6 o 0 v 5 u- 0XEpEe; O~flEPOV EPYOV flO:C;, €<ll' OOOV TIEL- 08 W [..l E VOL l 0: TI 0: V TaT 6: fl t X P L TOO 0 E 5 l 0: ~ ~!l a T 0: l-l a c; ~ TI co e; TI E P LOW 0(,,) l-l E V ~ K r fj e; KaT a· o t p o o ft«; Kat ~~OVTQaEWC; !::VO: 6A6KAT]pOV T[lfi!la Tfje; 'EAAT]VlKfjC; Fl o rp Lb o c O:TIt~ll0O:V u c r c r c Kat O:tEAEOq>6pT]'t0:.

86: EUPE8wflEV de; t n v 0:5~PlTOV tK TGSV

- 94-

ltPO:Y!l6:TWV 6:V6:YKTjV, !lVTj!lOVEe; TWV t o r o p iKWV UTIOXPEc00EWV TOO Kp6:TOUe; TO o n o t o v O:UT~V T~V OTLY[1TJV 6;VTLTIPOOWltEUO[1EV, v rr K 0: T 0: 8 e 0 W [1 E V T r, v E v T 0 A ~ V T fj c; 0 l 0: K U ~ E P V iJOEWe; Tfje; xc0po:e; x o l v c !lETO:OTW[1EV s l c -ca EKCXTO!l[16pLO: ~KElVO: TWV 'EAA.TJVWV, O'(TlVEe; OLWTITjAOi x n l OO:KPUPPOOOVTEe; O'-CPE¢QOL 'T n v 0 K E ljI l V T W V TI p o c T a e;: 0 cJl 0: Y 1 0: ~ 0 !l E v 0: C; ~ 0- P s I 0 U e; E TI 0: P X [ 0: e;: T fj e; C E f.. A Yj V l K fj ~ n 0: T P 1 0 0 e; xwpie; v « 6;TIEA.n:[~WVTO:I, oL6Tl yvwp[SOUOlV OTL TO 'EAAYjVLKOV "E8voe; KO:'Ta TTJV U'ltEPOIOXLAlETfj lOTOpLKTJV TOU Op6:oLv EltU:;l'}OE Kat 6: v E 0 T Tj 8 Yj TI 0: v TOT E, 'It 0: P a TI 0: o 0: C; T a C; 0: v r 1- E,60ue; TIEPLOTOOEIC; a'(TlvE<;, we;: 0T]f.!EPOV, '(0 ETxov Ka-co:(3oAEL.

L1~E.O:08E, K6pLE npe.af3wTo, KA 11.

'0 np6E5poe; TTle; 'D.f....!')VlKI'je; KU~Epvi)oEc.)e; K AoroeETOnOYAO~

To tKO:VOTIOlYj1"lKOV xo l E8vlKWC; EUXO:PlOTOV 0:110T£AEoflO: TWV €VEPYELWV [lOU TOU-CQV €[1cJlo:[vETaL EK TOO, we; KOTQ8l 01ToonO:O!lO:TOe; ~K TWV 11PO:KtlKWV TOO 'YTIOUpYlKOO LU[1f30UAlou Tfje; 12 MapT(ou 1943.

I:uvEopio:OlC:; I~'

'Ev 'A81'jvO:le;: OTJ!lEPOV 12 TOO [lYjv6e;: Mapl[ou 1943 f)[lEPO:V nOpaOKEU1)V Kat wpav 5.30 [1.[1. ouvfjA8E TO 'YnoupYlKOV Lut-tf306AlOV uno T~V rrpoebplcv TOU npoeopou rfie; KU(3EpV~OEWe; Ka8YjYT]-roO K. K. J\OY08ETOTtOUA.OU KO:\ EV tn 0:{8ouon TWV OUV€OplaOEWV TOO 'YnoUPYLKOO LU[lf3ouf.,_lou de; 0 rro:pEo-rT]Oav ono:vTE<; ol K. K. 'Yrroupyol. '0 K. r p0!l- 1:100H:Ue; OVO:YLYVWOKe.l -ra 'ltpaKTLKO:: Tfje; If" LUVEOPLOOEW<;. '0 K. np6e.opoc:; epc..:nfr crv Ltc; -rWV K. K. 'Y'rtoupywv EXEL o:vrlppTjolv nvo: ETIl TWV rrpaKnKwv, [lE8' 0 [lft UTIO:PXOUOT]<; O:vnpp1'joEQe;. xupo Ovroi tauTa.

- 95-

Flpoabpoc . Flplv E[oei\8w dt; TO Se[-lCX Tfit; ~[-lepYlO'[CXe; blcxT6:E;ewe; EXW vc o6:c;: oVo:yye[AW, K6plOL, TO ~~* tC;m· peTtKWe; EUX6:PlCHOV €8VlKOV vsyovoc. X8tc; [-lE £1tWKEq>811' ao:v ol €VTo:08cx 1tAllpe~06oLOt TOO PO'CX Ko:t Tfie; 'ItCXA!CXt;, ol 61tOlOL uol o:veKO[VWOO:V OTt, KO:T6mv tfie; orr' O:pL8[l .. E/90/1/1 EM. n. ono 16/2/43 TEt,EUTO:(CXC; OlCXt,lCXpWptcxe; uoo Tfie; £Ttlo08e[olle; cxtrroTc; 0XEllKWe; [.IE TOV vouov Tfje; BOUAYO:ptKfje; KU~EpviJoeWe; rtepl TOO lJTt0XPECUTlKOO lfje; at..Ao:yfje; tfjt; [8cxyeve(cxe; tG)v • Et..t..ijvwv lfje; Boux YCXPOKpO:IOU[-lev'le; A. McxKeoov[cxc; KO:I D.. 8paKlle;, to s~Tl'lflO: 100TO OlEU8ETEltCXl 6plOTlKWe; aUfl<i>c0VUle; flE TO:C; o:n6ljJEle; Tfie; 'EAt..6:00C;, Ifje; BOUt..YO:PlKfjC; Ku~epvijoEUlt; €E;o:vO:YKcxo8el0llC; Kat6mv mEO'EWV tWV KU~EPV~OEUlV rof "AE,ovoc;, vo aVCX01'ElAn TO av- 8EAAllvLKOV tOOTO flETpOV. 8€t..w vo morsoco OTt EV Tn ouvKEKplflEVn TO:lnD nepL nTwoa ~flelC; 0JC; KU~EPV'lOlC; €1tp6:E;cx[lEV to Ka8fiKOV f.lCXe;. Mv OE OEV urrfjpxEV ~ KU~£PVllOlC;, T) 'Et..AO:C; 80: ~10 KcxTO:OtKaoflEvll vo OEX8n oOlcxflcxpwpi)"t'UlC; T~V evocufl6:1WOlv TteVTCXKOO[WV nsptnoo XlAlaocuv YVllO[wV 'EAAT]VWV etc; l~V Bout.. yeplcv, ~ vrr 6:vTl).lE1Uln Ian VEOV npocouvucov ~ijlllt-J.CX. To 'Yrroupvucov ::EU!l~OUALOV tKq>pa~EL 1TtV Xo:p6:v lOU KCXt TTtV O:KPCXV LKaV01t0(1l0[V TOU OLO: TO QC; O:VW £C;CXLPE'tlKOV KaL euxapLOTOV t8Vll<OV TOOTO vevovoc.

To 'Yrr oopvucov LUIJ,f3ouAlOV

'0 np6E5poC; TO: MEAn

::EXEHKG)e; 6 l-l6:pTue; KcxTllyop(cxe; K. TpLcxvTaq>uAA61tou, Aoe;, K0:8'1YllT~C; TaU naVErrLOTl1ll[OU, Ka TE8eO'EV I;:[e; TTtV 5[· Kl1V OlL 6 i\oy08eT6nout..oc; Ola tfje; em tUXO DC; 10:61'11<; EVEpyelo:c; tOU n:O:PEOXE on:OUOCX!CXv £8VlKTtV UTIllPWlO:V elc lTtV xwpcxv.

'EtEPO: OUYKPOUOl<; ~I-lWY flETO: T0.)V KataKTT)l&v 0XET!' ~eTalrrp6c; to i;r,tllflO: 100 OLWY!-I00 tWV ev 'EA'A6:0L '!OPO:ll-

- 96-

A.lTWV 'EAA~VWV n:OAlTWV. Ked ~VTo:Oea 6:vTl nool'j<; aAAl'jC; ~t;lOTOpl'jOEWC; 11apaSETw En(ol'j[.la it va KE.![.lEVa, TO 611010: !laptupoOv illV UTto[.lov~V xo 1 TO Sap poe; , [.lETO: TWV cnro!wv 6:Vtl!lETc;)TtlOa Kat TO 6t;u ~~TTJ[.la TOOTO TO o notov OUVEDeETO npoc 8qll::AlWOEle; 6:pxae; T~C: E8vlKooOOlaAlOtlKfjc; Koo[.l08EWp!0:e;, [.lE TO lKo:vonOlTJtlKOV OnDTEA.EO[.la onw<,; T6 [.lETpOV tOUTO !-l~ ETtEKTa8ft Etc; tllV N6tlDV 'EA.AaOa, TaUAaXlOtOv uq>' o'iav 6t;Etav [JOP<l>tlV Ttapouolo08TJ TOOtO EiC; T~V 8EooaAov(KllV.

'Aple~. npw't_ E/130/1/10 'Eurr.

, ASfjva I Tft lBn M apt lou 1943

n p 0 C;

tTjv A. E. rev nAl']pEt;ouoIOV toO P6:'CX Ola tr)v 'EAAaoa np€.O~EUtTjv L'!.pa "Axrevutroopy«

KuplE np€'o~EUTO,

'Ev OUVEXElC;X rrpoc ta ETtaVElATJ!-l!-lEva npo<popIKO: OlO:-

~~.!-laTa Tel OTtOla EOXOV I-lEXPl O~[lEPOV tTjv tl!l~V vc olaTUTtWOW npoc ttlV 'Y flE'lEpaV 'Et;oXOTl']Ta, EV 0XEO£l np6e; tTJV ooj3apav SEOlV tWV 'EAA~VWV 'lopal1ALLWV eEaOaAOV[KllC:, Erc: flv OUTOL nEplfJA80v MyC£> twv ~t;alpEtlKWC: msOLlKWV Evavtiov autwv flEtpWV napa tWV 0PXwv Katoxfie;, EPXOflaL fliav ElOEtl <popav Cla Tfje; rrcrpouorp; va napaKO:' AEow TTjV 'Yue rspov 'Et;ox6Tllta, onw<; EnEfl[3n Kal aVO:KATJSWOl ta Et;OAOSPEUtlKO flETpO: anva EA~<p8TJOav ~vavT[ov tWV EtpllflEvwv 'EAAl'jVWV nOAl TWV 6:VEPXOfleVWV we; yvcoorov Ete; iKaVae; oEK6:oac: XIAlaowv.

"Avcnpopn] Tfie;; rEV. L'!.lOlKl'jOEWC; MaKEooviCXI; EVIOxu6· flEval anD 0YWVlWOElC: EKKAi)oEle; TC0V EvcnCX<l>ep0!-lEvwv, ~K' 8EtOUOlV Oil EKtOe; TC0V YVWO'TWV il0l'j !-IEtPWV Tfje; OUyKEvTpc.::,OEWC; o:navTwv tWV Mwoa-lKoO 8PllO'KEu!lO:Toe;; 'EAAi)vcov nOALTWV 9EOOCXAOVtKTJ<; etc; ano(lEflcxKPU0!lEVOV OUVOlKlO!-lOV Tfje; n6AEWe;, OTtOU oTI[3a~Etal avO: !-Ita OtKOYEvElO:

Ete; liv Kat uovov OW!-IOT10V, ,fjc; 6:nayopEUOEWe; EtC; aUTOUC;

- 97-

7

1:fje:; EE,aoKftoEc.ve:; oloobmrore E1tayYEA[la1:0e:;, 1:fie:; olaypaCPfie:; alHWV cmo oiavofJ1to1:E 6pyavc.vCHv (Llla'tay~ N. V. 2014, 25.2.43) 1:fie:;eYKa1:aOlaoEc.vc; [lEOEYYUOUXc.vv de:; 'to:

Kalao'ftfla1a Kat hnXElpftOEle:; atnwv (LlLatayi) N. V. Pol. 5/2839/7.3.43) 'tfje:; a1tayopEuoEc.ve:; ayopa1tc.vAT)OlwV El'[l,wv rrepiouotcocov 010L XE[c.vV aUlwv (LlLalayi) N. V. Pol. 5/2959 10.3.43), EAftq>6l'J TIpoocp6,c.ve:; ~ 6n6q>aole:; lfie:; llETaq>opCie:; au'twv Ete; O:yvc.v01:0V OlEU6uvOLV, cmapxi) oE EYEvETO onc> TOO EV 8EooaAoviKn OUVOlKlO[lOiJ «Bapwvoc:; Xlpc», or EVOlKOl 'toO orrclou OVEPX6llEVOl Ete:; 3.500 tjIuxae; OlELC:xx9T)Oav va WOlV ETOl[lOl npoe:; avaxcilpT)OLV llE. uovov EcpaoLov roocpi)v E~ ~[lEPWv.

Kala vEc.vTEpae; OE. TIAT)poq>opiac; ~ Eq>ap[loyi) ,fie; anoq>aoEc.vc:; 'tau'tT)C; fjp~aTo ana 'tfic; napEA60uoT)e:; l1EU,Epae:;. 6n6'tE l'j npciltll clTIOOtOAi'j twV oi)'(w ~ta[we:; clTIoorrc.vllEvwv cmD 'to TI(ltplOV autwv Eoaq>oc; 'EAAftVc.vV nOAl twV, oVEXciIPT)OEV (mo npay[lanKwe:; Opa[lanKae:; ouv6ftKae:; 1fpoc:; o:yvworov OlEU6uVOLV.

'Qc:; Kat. 1fpOq>OPlKWe:; 1tp6 ~[lEPWV E~EeT)Ka de:; Ti)V 'Y[lEtEpav 'E~ox61T)la EiVCXl CPUOlKf) ~ aywvla uq>' ~e:; OUVEXE' Tal 6 'EAAT)VlKOe:; Aaoc; TIPO 'twv bOKl[laOlwV atJ'rwv tie:; uq>iotaVTaL OEK65EC; XlAL60wv vO[lo,aywv Kat q>LAT)OUXWV cuurro rprcorzov 'IOU, UTIT)pEtT)o6vtc.vv mo,we:; [lEXPl tfje:; aft[lEPOV 1:f)V 'EAAT}VlKf)V naTp[oa Kat xuoaVTWV LmEp autfjc; 'to aT[la ,WV KaTa Ti)V TIp60q>aTOV 1l0AElllKi'jV rrsptooov.

'A ltO DAa to: o'tpcil[lata tfje:; 'EAAT)VlKfiC; Korvcovlcrc xc,aq>66vouOl OUVEXWe:; EKKI\ftOEle:; npoc; 'f)V KU~EPVT}OlV OlO: 1:1']v ETlEll~aoiv IT)C; npDe:; blaoc.vOlv twv E[e:; E~6V'tWOlV xcTaoLKal;;o[lEvwv, 0[0: TWV AT)<p6EV'twv llETPWV, 'IopaT)Allwv 'EAAftvulV llOAllWV.

AUTOl OUTOl at 1l0ALnKOi 6PXT)yoi, 5lO: tfje:; EV aVTLyp6cptp 6TIO~aA.A.0[lEvT)<; avaq>opCie:; rorv l;T)TOOV anD ti)v Ku!3EPVl"jOlV, EV 6v6[l.an lWV {EpWV llapao6oEWV TOO 'EAAllVLKoD AaoO Kat 100 lPlOXlAlE100C; 'EAAT}VlKOO nOAllLOfloO, VO: ETllAT]q>6ft avEU avaj3oA.fje:; Kat [lETO: lfie:; flEyaAulEpac;

- 98-

oUvat~C; opaatT]pL6tT]TO~ Tfie;: npoaTao[o:c; tfj~ scufjC;:, t~e;: n\l~c;: Kat TWV UAlKWV OUfl<!>Ep6vTCUV rwv flcuaa'CKoO 8pT]O"KEUflatoc;: 'EAA~VCUV l(OALTWV Tfjc;: 8Eaoo:AOV[KT]C;:.

'H Kuj3EPVT]aLC;: aUVEXOflEVT] Kat aut~ am) TaO:UTa ato8l'jflaTa Kat EPELOOflEVT] El(l T&V aaq>wv tv l(pOKElflEV~ ~JlaT6:c,ECUV TOO Ll..lE8voOe; .6.LKa[ou, Ka8' ae; at ouvtcvucrnxot olaT6:c,Ele; Kat ~ vouoescte "(fie; on o KaTOX~V xwpo:C; cnatT]paOV1C:l EV (ax,YC ECP' oaov OEV npooj36:AAETaL tl 6:0cp6:· ),Eta TOO LTpataO KaToxfje;, KaTa OE lOUe; 'EAAT]VlKOUe; vo~OUC; Kat TO LUVlaYfla OAOI ol "EAAT]VE~ eTVal 'lOOL Ko:i npEm.l VO: luYX6VCUaL Til.:; alnilC;: flETO:XElp[aEcue;:' 8ECUPEl EaUT~V 6naxpECUfJ.EvT]V va olaflo:pTupT)8fj scuT]p&C;, anar, En, -TIpOe; l~V 'Yuarepccv 'Ec,ox6u]la Kat VaST]Tijan IT)V EYKalpOV El(Efll3aolv OTtCU<; oq>' hoC; !lEV na6an 6 olcuYflOC; OU10e; TWV we; O:vcu 'EAAl'jVCUV TIOAI1WV I uq>' erEpou oE AT]cp8wot l<alOAAT]Aa [lETpa Ola TT)V EmO''tpoq>T)V 'tWV [lEXPl TOOOE tc, autClv j3La[CUe; aTtoO'Tta08EVTCUv ana TO TtutpLOV i::Oo:cpo.:;.

'Ev Tft Ttf_TIot8ijaEl on Ii 'Ypsrspc 'EE;ox6'tT]e; etAEI -OE6vTCUe; EKnflijO'El TT)V O'o[3ap6'tT]Ta TWV we; Ci:vcu EKtL8Eflt·

-YCUV Kat T~V OAYElVT)V SeOLY Etc;: ~V EXEl nEplEA.8Et A6Y0 O:U-

-';WV ti 'EAAl1VtKT) Kuj3epvT]Ote;, opaTToflat tfie; EUKaLplae; KAn.

'0 np6eopo<; Tile; 'EHllVLKile; Ku~epvitoEwc; K_ AorOBETonOVAOI

~Apl8. npto-r, EJ136i111O 'EllTI.

'Ev 'A8ijvale;: Tft 22 MapT[ou 1943 npo c

-",[~v A. E. lOV m\l1PEC;OUO'lOV 100 Pc((X Ota t~V 'EAAo5a npEaj3wTT)V .6.pa ~ AAtEVfJ.TIOupyK

!K6pu:. npEO'j3Wtcl,

• ETI6vaYKE<; 8ECUPG'J va EltaVneCU KaL au8le; Ent. toO '<;;T]tijflatoc;: tfie; olG:>E;E(J)<;; T6)V EY 8EOaaAoylKD 'Er..AijVCUV noAltWY flcuO'a'CKoO 8PTJOK£u[laTOC;, Ola Ya ",[OY[O'cu OOOV TO

- 99-

ouvaTOV l;cul1P6npov t~V ola!laptup[av tfjc; 'EAAl1vLKfjC; Ku[:kPV~OECU<;; 010: to: ha!l~av6!lEVa Et:OVTCUtlKO: !lETpa ~vavTlOV T6oCUVXIAlOOCUV tjJUXWV, to:<;; Dnoia<;; ouoav EYKAl1!lcx ~CXpUVEI.

'H Eq,ap!l0yT) lG:>V q,UAEtlKWV voucov TOo. rEp!laVIKOG.

KPOTOU<;; En! E06:q,OU<;; xcilpa<;; KatEX0!lEVT]<;; !lEv uno twvfEp!lavlKwv ~lpatEU!l6:lcuv, O:AAO: !IT) rEp!lavIKfje;. o:nolEhEL 0Xl uovcv !lEtpOV EUPIOK6!lEVOV de; nATJPll 6:Vtl8EOIV npoc;. to Ola OlE8vwv OU!lq,CUVIWV Ka8lEpcu8tv OlKOlOV TOO noM!lOU. npo<;; to onotov il 'EAAT]VLKT)Ku~EpVT]Ole; t6oac; EOKalpioC; EOXE !lEXPl lOUOE vc OtaKllP'Jt:U tTlV 60l6:0ElOTOV nto'n v tllC;. 6:AAO: Ka! 0!lEOOV nAfjY!la KOto: tOO KUpOUC; tfje; 'EAhT]vlKfiC; KUI3EPVt')OECUC;, Eq,' COO V nOAltal, il rrpoorcctc; lWV onolcuv 6:VtlKEl E[C; autTJv. EKPll;oOvtal EK TWV €onwy. TCUV Kat EKolcilKOVtaL EK TOO 'EAA11VLKOO E06:q,OUC;. EV <p rrpootorto; En[OT]C; !lUJoa'iKOO 8P110KEu!latoc; EYKatEOTT]~.u~,va !l0.V[!lCUC; EV 'EAA6:01 tuyxavovta C[lUlC; UTt~KOOl t:EVUlV xpo.twv, oav unO~OAAovtal Etc; to: fIE-iPO tCXUTa,

BE~CX[CUe; Elval !,!CXKpav twv OKElj!ECUV tfie; 'EhA11VlKfi<;:

Ku13EpV~OEUJe; 1') toEa on il EnEKTom<; tfic; OlwE,EWC; Ka! ELc;. tr,v tEAEUtalav ta6tT]v Kat11yoplcxv tOPOT]hl tWv. 8' 6:nElEA€L A6yov oUYKcxta8toEUle; OUtfje; Etc; to: Aa!l13av6!lEVa Kata tWV 'EAATJvWV topa11AL tWV [lEtpa. ~ yEVO[lEVT] (S!lUlC; O~fIEPOV OlOKPLOlC; Ka8l0to: TnV ouVtEAOU[lEV11v Oic.:lE,lV rourcov Ell OKAT]pOtEpav KaL Ell !lO:AAOV 6:olKaLoh6Y11TOV KCXI OT]!lloupyET TI6:V'rc.:lC; 510: TitV 'EAA11vIKtlV KU13EpvTjOIV ooj3apciltrrt ov l;TJTTwa ~9lKfic; TOE,Ec.:lC; Kal nOAL tlKfjC; Eu86v11e;,

'E1tlTpElj!atE uoi, 'EE,OXWTaTE, va 011!lElciloc.:l En[ol1<; on. Ka8' ooov TOUAOXlOtOV yvwp[l;c.:l, Ele; OUOE!l[CXV OAA11V' KaTEX0!lEv11V xwpav. etc; tT)v onolcv olat11PEltCXl t8VlKT] KU- 13EPV110LC;, q,Epouoa c0C; EE, autfj<;; tfjc; un6:pE,Ewc; t11C;: noxmKaC; Eu86vac; 6nEvavTl too. AaoO t11e;, 6:AAO: xed 6:nEVaVtl tfie; Io tcplccq, EATJq,911oav 6:!lEOc.v<;; uno TG:lV • Apxwv Kccroxfic; Kal crvsu TIapE!l13oAfj<;; tfje; olKElac; KUj3EPVt')OEWC;, TOIaOta fIETpa. EIC; TI1V • EAA11vlKijv Ku13Epv11olv ()!lc.:l<;; 0Xl

-100 -

1l6vov otv urr€.OElx8T] uno TWV r€,p!laVlKWV 'Apxwv KaTOxfjc; vc EltlA.T]<jl9n lOU ~TjT~!laTOC; 'to LlTOU , a"A.' olhE tyvUl'OlOnoll'j9Tjoav EK TWV rrpo tspcrv 'to: areO<jlaOLa9tvla ureo ,fic; tv 8woaAOV[Kn • AVUlTa1T)I~ fep!laVlKfjc; ~TpallUlnKfjc; • Apxfjc; flElpa, aAA.' O:TrAWC; Ol€.TOX9T] 0 rEVlKOC; LllOlKT]T~C; MaKEoov[ae; vc repo~n Ete; csipcv EK1EA.WTlKWV EVEpyelwv, xUlpte; Kat OUtOc; vo l:T]t~On lTtV OUYKaTo8wlV lfie; KU~EPVl'jOe:Clle; rrpoc TOO'tO. 'H uno TOe; ouv9l'jKae; TaUTae; napaaXEgeloa uno Tfje; rEV. LllOlKl'jaEClle; MaKEoov[ac; EK1EAEaTLKTt OU!l~OA T} otv &uvaTal yO: '(lJxn noowe; lfie; ETtLOOKLllaalae; '(fje; 'EAAT]vLKfie; KU~EPVl'jOECllC;.

TEAOC;, E1tll"ptl!JaTE. flOl v 0: rovloco Kat nO:ALV, KUPlE npEO~EU1(l, on Kat 0 'EAATjVLKOe; Aaoe; EV lQ OUv6A~ lOU, 0XL uovov otv napa [lEVEL aOlO:<jlOpoc; Evanl LOO ,(E8snoc; de; Eq>aplloy~v btl TOO rrcrrplou lOU tooq>oue; H;OVTCJtLKoO TrPoypO:llllatoc; Kala '(WV OUflnOALTWV lOU topaTJAl1WV, aAAO: Kat Ka'(tXEl"aL uno ~a8uTatTjC; aAT]8wc; OUYKlVl'jOECJ<;;, 'tJ1V ono(av 5iep!lT]VEUOUV rxl npoc; 1~V Kuj3tPVT]OlV anEU9u· vcuevoa Ka8T]llEplvwe; aXEnKai EKKAt'jaEle; '(wv 6:pXTJyG)v twv itOAVrtKWV K0!l!lO:TUlV '(fjc; XQpac; Kat '(WV EKnpOOQ1tCllV TWV o:vnnpOOUlnEUllKCl\; 6pyaVQOECllV '(00 AaoG.

"08EV napaKaAW 51t0.)C; Euape01TJ8fjTE Kat EtoaKOUOT]1E 'to:<; Kat OLa 1tPOT]YOufltVTJe; ETtLOTOAfjC; uoo EKq>pao8E[oa<; Ola!lapwp[ae; Kat napaKAf)OEle; !lOU xo l EVEpyf)OT]TE '(va O"l"afla'(t'jon, tv OO'tl U1t0PXEl xoapo c, " Eq>ap[loyTt lWV 6:VCll'tEpC0 fltTPCJV, Eq>' OOOV '(aOla, we; EIval j3E[3alov OEV Aafl{36VOVl"al 6:nAwc; bla 1~V aoq>O:AElOV ro O ~'(paTOO KaTOxfjc; Ko:t rtpo c 'to OUll<jlEpoV tfjc; OlE~O:yCllyfjC; lOG nOAE!lOU.

~1tEUOCJ va 06:c; Ola[3E[3aLwoC0, KUPlE npW[3EUt6:, all ~ 'EnT]VlK~ KUj3tpVTjOlC; eTVaL Trp68u!l0e; va oU!lnpo:t;n !lElO:

TWV ' Apxwv Ka10xfle; Etc; nov [lETPOV tOlO:U'(T]<; CPUOECllC;, onEp OflCll<; 8a Eq>Epe TOV XO:PO:K'(fjpo: rrpoaCJpLV6'tTJTOC; Kat bEV 8a eIXEv we:: OUVE1tELOV Oill'E TJ'Iv Al!lOKTOV[O:V TWV 'EAAl'jVCllV topaT]All"CJv olhE TTtV O:1tO!lO:Kpuvn v al!1WV EKTOC; 'toiJ E06:q>OU<; '(fie; X@pac;.

101 -

Euap£otTj8fjtE va OEx8fjt£, KUptE npwj?>WtCc, t~V Otaj?>El3a[u)aLV tfie; i~6xou ultoldl4J£wC; ttou.

'0 np6£5po~ tfj~ 'EAAT]VlKfj<; Ku~£pv~oe(.)~ K. AoroeETOnOYAO~

Kat' AuyouotOV '[00 1941 [-lE Elt£01<EcpSTj 6 aEi[-lvTj01:Oe; EK Kpi)"cT]C; nOAltELJt~C; Kat npwTjv urroupvoc 1. Kouvooupoc; Kal [-lot E~E8EcrE t~V acp6pT]1:Ov Etc; KP~lT]V Ka,[Cco'tC((Jtv, ncpaKaAEoae; [-lE va [-lETOj?>W EKEl, OL6Tl we; uot eAEYEV, «El[-lOl 6 uovoc 6 OltOlOC; we; EK toO KUPOt;C; uou £vavtl TWV Fapttovwv 6:cp' tvoe; Kot twV 6:[-loLj?>a[cuv !-IE roue Kp~tac; ouultaSElwv (we; EK tfje; [-laKpfre; Etc; Kp~tTjV Ola[lOVfje; [lOU KOHl to 1918) SO: Ti[ll)v de; SEolv vc 8Eou) TEP!lO E.[<,; l~V CPPlKt~v tfje; broxfje; EKE[VTje; Kotao'[oOlv». EIxov !::U)<; T6t£ EKlEAEOSEI avU) TWV 800 nOALTwv Kot ltAElota xU)p[a E1xov xolaOtpacpEl.

• A nEcpaoLcra '[6tE va [lElaf3w Ete; t~V Kpi]1:TJV Kat BTav ecpSaao 6:EPOlt0plKWe; Etc; to: Xcvio . T~V 7 ~E1t1E!-lj?>p[OU 1941 ~Aeov Ete; ElIaqdlv 6:!-lEOu)C; [lE t~V Em rpormv ~ orrolo; ElXEV cmotEAwSEI 6:no eYKp{tOUC; noHme; uno t~lI rrpos- 5p[av toO eEOcplAEOt6:tOU 'Erncncottou Xcvtov K. :=:TJpouXaKT] , OlO: lilv ltapaKoAoGSTJOlV Tfje; KOTaOtO:OEU)e; Kot ti)v t1pwtTJoa EaV ~ XOP~YTJOl<'; cq.lVTJoTE[ae; Sa EltECPEPE t~v ~oux[av de; ti)v nof..urraSfj vfioov. METCc Kotaq>OtlK~V 6:n6:vtTJow, EltEOKEq>8TJv O:!-lEou)c; tov otpatTjYov Andre. de; rev orrotov EE,tSwa ti)v KOtaOtaolv tfje; V~OOU Kat ta Tfie; KpTJtlKf]e; voorporrlc«; T600v de; to (.~tTJtta tfie; EAW8Eplcc, Boov Kat etc; lr]V KatOxi)v onAu)V, Kat toO h6vloa Ott ol KpfjTEC; (<TO: 6:yaltoOv (Jav Ta nal5la rcov» Kat 5U(JK6AUle; 8a 'ta anEXUlp[(.OVTO. ~UVEltWC; at YEp!laVLKoi !lE8000l KotaotoAfic; attl VEe; EIxov tE8El EtC; Eq>0P!-lOy~v de; oAAac; KataK'tTJ9doac; xwpOC;, oEv ~tO Ouvotov ve EXOUV 1TL0T~V tcpap[loy~v Kat Ola TOV KpTjTlKOV nATj9uollov Ked

- 102-

TOO ESTJ1;T)O'O npo~ CxTIOKOTCxO,OO'lV ,fj<; ~ouXlo<; KOllfj<; tat;E0.)~ va XopT)YtiO'n YEVlK~V Cx!-lV'lO'TE{OV. 'Oq>E[;>',0.) vc 6flOAOyt;00.) on OUVt;Vl'lO'a ano tOY OTpaT'ly6v nAf]Pll KOlov6TjO'lV.

MEta o lI'HlEPOV , 6 01PaTTjY0<; !-lETEt3ll EIe; 8WO'OAOV lK'lV OUVllVTf]8'l flE TOV eKE;: rrpotorouevov tOU Fapuovov 01POt'lYOV Kat Tn eYKp[OEl TOUTOU ~Xop'lyf]81l YEVlK~ Cx!-lVT)O't€[u Et~ l~V vftccv, O'UVETIE[\X lfj<; ono[o<; nOAAoi EK010Vt6:0E<; KpT]TWV nOTpl0.)"CWV KPOWUflEV0.)V Kot Ol0.)KOflEV0.)V uno tWV r EP!-l0V(';)v, EnovfjASoV eAEUSEPOl Ele; "Cae; EOTlo<; TWV.

'Enl "Cn EUKatpt<t: OE Tau1n EcJ5wKa OlaYYEAflo npoe; TOV Kpntncov Aaov O'uvl01WV occepooovnv. tvo OU'TCJ KatOp8QO'n l<:al oltA8n 'Tae; xprotuouc t6TE nEplO'1C10El<; flE ooov 'TO 5uva'Tc>v 6AlYCJTEpae; 8uo[a<; O'(fl010<;.

OUTCJ~ enfjA8E 161E O'o[3opa t3Et.. 1(wO'le; Tfje; Cx<!JOpf]lOU tv 1D Vt;O({) KalaO'1aoECJe; ~Tl~ OLf]PKEOEV tnt Ewe; Kot nAfov.

Ll.uO'tUxwe; oflwe; vEal np6:E;El~ 50A[ae; q>Sopae; e'T(E5E[vcco cv EK vaou l~V Ka'TaOlaO'lv, ~1lC; EouvEX[o811 Kai Ka"Ca TO Etoe; 1943. Ll.EV nopt;PXEtO ~!-lEpa XCJpic; va aVOYYEA8n VEOV O'aflnolCxl;, CxAAa KOt oEv napf]PXETo ~flEPO KOS' ~v ol Fepucrvoi va !-lft K6:!-lOUV Et<; CxvT[nOlvo vEac; tKl£.AEO'El~.

'H q>O[3Epa OUUl cduoppccylc , EOV EOUVEX[StTO 8a w5i]yEl npoc ulcv 6AOKAllPCJtlK~V tE;Oq>6:VlOlV lOU apPEVOe; TIt.. T]8uO'!-l00 tfie; Kpt;tT]e;.

Tov 'Jcvoucpiov TOO 1943 6VE1E8l']oav taKa8f]KOV10 '(00 'Yrroupyou rEVlKOO Ll.lolKl'j"COO tfje; vncou Ete; 10V rrpconv l3ouAEU"C~v Kpt;tl']<; K. I. naO'oaocn<T)v. '0 K. FlcoO'aoOKT]C; O'UVEX[SCJV TO K01EUVOOTlKOV nVEufla "Cfie; Ku[3EPVt;O'EW<;, bEv EnETUXE !-lEv va nEplOp[On Ta O'af.lno'tOS, OUX ~nov 0!-lW<; Katwp80.)OE 5la Tfj~ tTIl1UXOO~ Kai O'Qq>pOVOC; 5paO'Ewc; roo va TtEplOp[On la<;; 8uO'iac; de; oT!-la TOO Kpl']tlKOO "aoO, 5l6n Ola tfjc; ltPOOCJltlKfje; tOU eltE!-lj3aOECJe; ej30t;8'lOE Kot EO'CJO'Ev Cxno 'lac;; YEPflOVlKae; XElpae; flEyav apl8!lov tv Klv5uv({) EUPlOKO!-lEVWV KP'llWV no.rprco,&V. Elc 500 XlAlo5ac; rteptnou CxVtPXETal 6 apl8floc; t&v Kpll"wV TtatplWlwV TOUe; onoloue; Ko,wp8CJOEV OUl0.) 6 K.

- 103-

naaacxo6:K11e;, va [30118i)an fl va O.Eu8Epc::,0n £K tClv ¢UAaKClv Kat 01cx¢6pUJV OTpaTonEOu>V.

nOAITIK~ tnlaTpdT£ual~ .

. "E TEpOV ao[3apov si)t11[..la TO orrotov 6:Vll[..lEtUJn:lo811 o8EvapC:le; KaL CcnOTEAEO[-laTlKClc; uq>' ~f.lQV, ~TO ~ 6:n:6q>OOlC; lWV fEP[..lOVWV CSn:u>e; ETtlOtpatEuoOuV WpLO[lEVac; Ki\6::0W; 'EAAi)vwv UlI11KOU>V rrpoc EK1EAEOlV epyaOlwv 010: tae; 6:pXaC; KatOX~C;. To napan8Ef.lEVOV Eyypa¢ov ETvOl EvoaKTlKOV ro O a8Evou<; xc l toO auvt6vou EVOla¢EpoVTOC;, [lETa toO 01IO[OU 6:VTl[lETu)1tlaaf.lEV Kat OLEXELP[a811flEV ETIltUXW<;:

Ked to El;aLpETlKfie; a11flaaiac; l;i)T11fla TOOTO. Etc; 6:no:vT11OL v '[WV EVEPYELWV [-lOU Ei\a[3ov Eyypacpov TOO Olpat11YOO eEQ'OOAOVIK11e; Ola f.lEOOU tile; fEp[laVLK~C; npwj3Elac; Etc; 1:0 onotov £1:Ovll;E1:o on ~ K U [3 E P v 11 a L <;: cp E pEL [3 e p a I a v Eu86Vl'jV ala 1:flV rt c p c x co x u c i v t~C; 1I0AltLKfjC; £ n: LOt pat E 0 a E UJ C;. n6:vTu>C; 010: tC:lv rtpotpopuctov Kat £yyp6::q>WV OLa[-laptupLWV f.lOU Katwp8woa, 6cp' sv6C; [lEv va [3EAlLW8fj Ka1:a nOAu ij 8tOLe; TWV €v eWoaAov[K!l E1ll0tpo'rEUSEVtWV, EV 6yvoic;x. tf}c; KU[3EPVi)OEW<:, ']Opa11Al TWV OL' cmoAuoEwC; tWV 6:o8EVwv Kat TG.'lV Et; olou8i)n:01:E A6you (lKataAAi)Awv faa XElpoVaKtt KT]V Epyooiav, Evavn Ka1'a[3oA~C; WPLO[-lE:VOU XP11[-lanKoO noooO uno 1:~C; 'Iopa11AlK~C; xorvornroc: Ola n'lv T[p6o/l.114'LV aVTLKalaototWV, Kat 6:q>' EtEPOU v 0: 6: no q> E U X e n E v l' E A W C; ~ 1I a A L T 1 K n E 1I L' alp a 1'E U a L C; E l <;: t T] v A 0 L rt ~ v 'E A /I. 6 5 a xcdrot 6 orperroc KatOX~<; tOIKCXloGtO de; lOGlO un6 rrvccc rrepropi- 0[l0 u<;: , OUf.lCJlwvwe; [lE liJV oUfl[3aOL v 1~C; X6YllC; (&p8pov 52, KavoVlO[loO Kat. ESiflWV TOO KaTe): ~llPO:V 7tOAEflOU).

'Apl9. E 663 119

'Ev 'A9i)valC; Tn 2 t NOEf.l[3p(OU 1942

np6C; IT]V fEVlKT]V ~LO[K11OlV MOKE150v[a<;: fpaq>Elov K. 'Yrroopyo O - e E a a a /I. a v i K 11 v

'Ev aXEOEl rrpoc TO l;i)t11[la Tfj<;: cnaTOx8Elo11C; uno t~c; aut6Sl fEp[laVLKf)<;: :>-TpaTLWlLK~C; illOlKi)OEW<; lIO/l.l1LKfj<;: Em-

104 -