You are on page 1of 2

SITAR – Raga Bhupali - Page 1

RAAG : BHUPALI Get DVD to view how to play (delivered to your home)
www.sharda.org/Donate.htm
AROH : Sa Re Ga Pa Dha Sa.

AVROH : Sa. Dha Pa Ga Re Sa

STHAI :

GaGa | Re SaSa .Dha Sa | Ga Ga Ga ReRe | Ga PaPa Dha Pa | Ga Re Sa

Dir | Da Dir Da Ra | Da Da Ra Dir | Da Dir Da Ra| Da Da Ra


3 X 2 0

ANTARA :

GaGa | Pa DhaDha Sa. Re. | Ga. Re.Re. Sa. Dha | Sa. DhaDha Pa Ga | Ga Re Sa

Dir | Da Dir Da Ra | Da Dir Da Ra | Da Dir Da Ra | Da Da Ra


3 X 2 0

TODE :

X
1. SaRe GaGa ReGa PaPa | GaPa DhaDha PaDha Sa.Sa. | Sa.Sa. DhaPa GaRe Sa

SaRe GaSa ReGa SaRe | X

X
2. GaRe GaGa PaGa PaPa | DhaPa DhaDha Sa.Dha Sa.Sa. |

Sa.Sa. DhaPa GaRe Sa | SaRe GaSa ReGa SaRe | X

X
3. Ga.Ga. Re.Sa. Re.Re. Sa.Dha | Sa.Sa. DhaPa DhaDha PaGa |

PaPa GaRe GaGa ReSa | SaRe GaSa ReGa SaRe | X

X
4. SaRe GaRe Sa ReGa | PaGa Re GaPa DhaPa | Ga PaDha Sa.Dha Pa |

DhaSa. Re.Sa. Dha Sa.Re. | Ga.Re. Sa. Ga.Re. Sa. | Re.Sa. Dha Sa.Dha Pa |

DhaPa Ga PaGa Re | GaRe Sa .Pa.Dha SaRe |

X
5. SaRe GaSa ReGa SaRe | ReGa PaRe GaPa ReGa | GaPa DhaGa PaDha GaPa |

PaDha Sa.Pa DhaSa. PaDha | Sa.Sa. DhaPa GaRe SaRe | Ga Ga Sa.Sa. DhaPa |

GaRe SaRe Ga Ga | Sa.Sa. DhaPa GaRe SaRe | X

www.sharda.org – Learn Indian Music conveniently at your home


SITAR – Raga Bhupali - Page 2

JHALA :

X
1. Sa ~ ~ ~ | Re ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Dha ~ ~ ~ | Sa. ~ ~ ~ | Re. ~ ~ ~ | Ga. ~ ~ ~ |
Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR |

Ga. ~ ~ ~ | Re. ~ ~ ~ | Sa. ~ ~ ~ | Dha ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Re ~ ~ ~ | Sa ~ ~ ~ |


Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | Da RRR | X

X
2. Sa ~ ~ ~ | Re ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Re ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ |

Ga ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Dha ~ ~ ~ | Dha ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Dha ~ ~ ~ | Sa. ~ ~ ~ | Sa. ~ ~ ~ |

Sa. ~ ~ ~ | Dha ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Dha ~ ~ ~ | Pa ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ |

Pa ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Re ~ ~ ~ | Re ~ ~ ~ | Ga ~ ~ ~ | Re ~ ~ ~ | Sa ~ ~ ~ | Sa ~ ~ ~ | X

www.sharda.org – Learn Indian Music conveniently at your home