Apakah yang anda faham tentang konsep ilmu mengikut pandangan Barat dan Islam serta huraikan sumbangan

tokoh -tokoh falsafah Yunani kepada tamadun dunia? (25M)

Pengenalan [3 M] 1. Intelektual bermaksud daya akal dan intelek yang mencakupi bidang ilmu, definisi ilmu, kategori ilmu , kaedah ilmu dab sumber ilmu serta sumbangan ilmu. 2. Daripada pemikiran para intelektual terhasil pelbagai ilmu dan teori yang membolehkan masyarakat hidup lebih beradab dan bertamasun. 3. Bidang ilmu yang diterokai para intelektual merangkumi ilmu sains tulen dan sains sosial termasuk ilmu-ilmu agama dan bukan agama. ISI- ISI PENTING Konsep ilmu. [6 M] Pandangan Barat. y Plato ± merupakan pemindahan jiwa daripada kegelapan kepada kecerahan. y Aristotle ± ilmu lahir daripada sikap berpegang teguh kepada kebenaran fakta. y Socrates ± ilmu diperoleh daripada sifat menyoal, terutama tentang kebenaran alam yang mesti disokong oleh bukti yang nyata. Pandangan Islam. y Imam al-Ghazali ± ilmu itu suatu kepastian, cahaya ialah anak kunci kepada ilmu yang mesti melalui pengalaman langsung yang perlu dipelajari. y Al-Kindi ± ilmu perlu dikembangkan melalui jalan ilmu ketuhanan dan ilmu tasawuf alam semesta. y Muhamad Yusuf Sultan Muhyuddin ± ilmu itu pendapat daripada ajaran guru, pandangan daripada penerangan seseorang, dan pendapat pihak Nabi Muhammad s.a.w melalui wahyu. Sumbangan tokoh Yunani [5X3 = 15 M] 1. Socrates ± idea falsafah bermula apabila manusia mempersoal kepercayaan , keyakinan seseorang, dan alasan. y Menyedarkan tentang konsep demokrasi dan peranan pemerintah menjaga kebajikan masyarakat. y Keadaan negara akan aman sekiranya semua orang berkelakuan baik. y Memelihara keharmonian anta ra manusia dengan alam serta masyarakat. 2. Plato ± idea falsafah berasaskan perpaduan seluruh penduduk. y Pandangan beliau berdasarkan pendapat ahli falsafah merupakan golongan yang cinta akan ilmu dan menegakkan kebenaran. Mereka akan memerintah dengan mengetepikan kepentingan diri. y Membahagikan masyarakat kepada tiga tahap: Golongan teratas iaitu pemerintah yang terdiri daripada ahli falsafah. Golongan tengah, iaitu yang mempertahankan negara daripada musuh dan memastikan rakyat mematuhi undang-undang. Golong an bawahan yang terdiri daripada tukang, petani, pekerja, dan saudagar yang menyumbang kepada keperluan ekonomi negara. y Sumbangan Plato ialah bukunya yang bertajuk The Republic yang menjadi asas kepada sistem republik hari ini. 3. Aristotle ± idea falsafah ialah masyarakat dan negara terhasil akibat gabungan kumpulan-kumpulan. y Pandangan beliau berdasarkan kerajaan demokrasi menindas kerana perbezaan antara manusia tidak diteliti. Beliau menolak kerajaan berbentuk monarki dan oligarki, serta menganggap keraja an yang baik berdasarkan politik yang diperintah oleh orang ramai.

y y y

Sumbangan beliau ialah menubuhkan Sekolah Lyceum. Mengemukakan kaedah berfikir secara teratur dan memperkenalkan kaedah saintifik. Beliau juga memperkenalkan undang -undang aplikasi umum. Melalui bukunya Politics, beliau menegaskan bahawa manusia seharusnya mengamalkan sifat kesederhanaan dalam hidup mereka.

Kesimpulan [1 M] 1. Ahli falsafah Yunani telah memberikan sumbangan yang besar kepada tamadun pada hari ini, terutama dalam sistem pemerintahan republik dan demokrasi. 2. Keadaan ini membawa kepada kebangkitan inkuiri dalam kalangan masyarakat Eropah sehingga melahirkan pakar -pakar dalam bidang seperti sains dan perubatan. 3. Sumbangan ahli falsafah Yunani mendorong kepada perkembangan sist em pemerintahan republik dan demokrasi serta mempengaruhi ajaran dan idea -idea moden pada hari ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful