ARMONIZAREA LEGISLATIEI

Ce este Armonizarea? Ce este Acquis-ul Comunitar Care este Structura Numărului CELEX? Despre Cartea Albă şi Verde

Cuprins

Ce este Armonizarea?
Armonizarea legislaţiei naţionale cu Acquis-ul comunitar este un proces continuu care are drept scop asigurarea unei compatibilităţi depline ale normelor de drept intern cu legislaţia comunitară, prin modificarea sau completarea actelor normative naţionale ajustîndu-le la cerinţele acquis-ul comunitar, după care normele juridice comunitare devin parte componentă a dreptului naţional. Pe termen scurt, armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aduce numeroase beneficii interne, materializate într-un cadru legislativ dinamic şi progresiv, care promovează principiile şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat bazat pe drept, care de fapt constitui precondiţii absolut necesare dezvoltării unui stat european modern. Armonizarea la legislaţia Comunitară va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat, factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile. Pe lîngă aceasta, legislaţia armonizată contribuie semnificativ la crearea unui mediu investiţional atractiv pentru investitorii străini, care vor găsi în Republica Moldova un mediu juridic sigur, stabil şi previzibil, factor important pentru stabilirea şi creşterea investiţiilor străine directe. Pe termen mediu, legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar va facilita considerabil apropierea de UE, iniţial în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi ulterior va face posibilă asocierea cu UE precum şi devenirea unui membru cu drepturi depline a acesteia. Sus

Ce este Acquis-ul Comunitar
Acquis-ul Comunitar reprezinta ansamblul de drepturi si obligatii comune ce leaga toate statele membre in cadrul Uniunii Europene. Se afla intr-o evolutie permanenta si cuprinde: - continutul, principiile si obiectivele politice ale Tratatelor; - legislatia adoptata in aplicarea tratatelor; - jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă; - declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene; - măsurile adoptate în domeniul politicii externe şi de securitate comună; - măsurile adoptate în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne; - acordurile internaţionale încheiate de către Comunitate şi de către statele membre între ele în domeniile de activitate ale Uniunii. Fiecare act comunitar trebuie înţeles în contextul general al politicilor comunitare din fiecare sector, fiind necesara cunoaşterea acestora. În acest sens, Acquis-ul Comunitar cuprinde nu numai dreptul comunitar în sens strict (Piaţa Comună), ci şi toate actele adoptate în domeniile PESC şi JAI. Prezentarea politicilor Comunitare este în primul rînd făcută în cărţile verzi şi în cărţile albe (vezi mai jos ce este cartea verde şi albă), fiind de aceea necesara şi consultarea sistematica şi permanentă a acestora. Ţările candidate pentru asociere sau cele candidate trebuie să-şi armonizeze legislaţia cu Acquisul Comunitar înainte de aderarea la UE. Excepţiile şi derogările de la Acquis sunt acordate numai în mod excepţional si au o sferă de cuprindere limitata. În perspectiva viitoarei aderări, 1

Republica Moldova va trebui sa transpună Acquis-ul în legislaţia naţională şi va trebui să o implementeze pînă la momentul aderării la Uniunea Europeana. În prezent, Acquis-ul comunitar este estimat la peste 120 000 de pagini de Jurnal Oficial. Sus

Care este Structura Numărului CELEX?
Pentru cineva care doreşte să acceseze direct legislaţia comunitară este foarte util să cunoască careva noţiuni generale despre sistemul de codificare a legislaţiei Comunitare. Numărul de referinţă CELEX este un identificator unic al actului comunitar format dintr-o combinaţie de cifre şi litere, poziţia fiecărei cifre şi litere având un înţeles specific. Cunoaşterea formării numărului CELEX facilitează identificarea actelor legislaţiei Comunitare în baza Comunitară de date Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm). Numărul CELEX este format din următoarele elemente: a) Codul sectorului din care face parte actul respectiv ( 3 xxxx X xxxx ), reprezentat printr-o cifră; Convenţional, prima cifră utilizată în cuprinsul numărului de referinţă CELEX indică: (1) pentru Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene şi tratatele care le modifică sau le completează; (2) pentru Legislaţia care decurge din relaţiile externe ale Comunităţilor Europene sau ale statelor membre (când relaţiile lor externe sunt legate de cele ale Comunităţilor); (3) pentru Legislaţia secundară; (4) pentru Legislaţia complementară (decizii ale reprezentanţilor statelor membre întruniţi în Consiliu, convenţii internaţionale încheiate între statele membre în conformitate cu dispoziţiile tratatelor etc.); (5) pentru Avizele, rezoluţiile, poziţiile comune, proiectele legislative ale instituţiilor comunitare; (6) pentru Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă; (7) pentru Dispoziţiile naţionale de transpunere a directivelor comunitare; (9) pentru Întrebările adresate Parlamentului European (0) pentru Actele consolidate (Acte neoficiale care reunesc în acelaşi text actul de bază împreună cu toate amendamentele şi rectificările. Se publică în seria C a Jurnalului Oficial şi sunt folosite doar ca instrumente de lucru.) b) Anul de adoptare / publicare a actului (X 2009 X xxxx ) sau, în cazul jurisprudenţei, anul în care s-a introdus acţiunea, format din patru cifre; c) Tipul actului, reprezentat printr-o literă (X xxxx L xxxx); d) Numărul actului comunitar, format din patru cifre. (X xxxx X 0011) În continuare prezentăm ca exemple numerele CELEX ale actelor ale căror titluri complete sunt menţionate. Exemplul 1 :

2

reprezentat printr-o literă.recomandări CECO O .neobiecţiune la o concentrare notificată J . b) cel de-al doilea număr (2009) indică anul de adoptare a actului. în cazul de faţă actul face parte din sectorul legislaţiei secundare.buget K .alte acte d) ultimul număr (0011) indică numărul actului comunitar.neobiecţiune la o societate mixtă notificată B .poziţii comune. în cazul legislaţiei secundare cînd prima cifră din numărul CELEX este 3 xxxx X xxxx. Exemplul 2: • Următorul Exemplu se referă la numărul CELEX al hotărârii CJCE în cauza C-13/90 este 61989J0013. c) Tipul actului. acţiuni comune şi strategii comune PESC F . literele din cadrul numărului CELEX au următoarele semnificaţii: R .directive D . fiecare literă indică un anumit tip de act.rezoluţii C .orientări BCE H .recomandări A .avize G .• Numărul CELEX al Directivei 2009/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului este 32009L0011. c) litera (J) indică tipul actului. unde (3)(2009)(L)(0011) sunt: a) prima cifră (3) indică numărul codului sectorului documentar CELEX. în cazul de faţă directiva numărul 11 din anul 2009.declaraţii Q .regulamente de procedură şi acorduri inte-rinstituţionale X . Astfel. Convenţional. b) al doilea număr (1989) reprezintă anul în care s-a introdus acţiunea. unde (6)(1989)(J)(0013) sunt: a) prima cifră (6) indică faptul că documentul face parte din jurisprudenţă.regulamente L .decizii de interes general CECO E . d) ultimul număr (0013) indică numărul cauzei. Sus Despre Cartea Albă şi Verde Cartea Albă (White Paper) 3 . în cazul de faţă hotârâre a CJCE.decizii şi decizii sui generis S . Pentru hotărârile Tribunalului de Primă Instanţă se foloseşte litera A.poziţii comune şi decizii-cadru JAI M .

prin care se trasează liniile directoare într-un anumit domeniu de activitate. 11:53 Ştirile zilei • • • • • • Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei va verifica majorările recente de preţuri. 17:29 Moldova la Săptămâna verde de la Berlin (Grune Woche). Ele se adresează părţilor interesate (grupuri de interese. in 1985 a fost adoptata "Cartea alba privind realizarea completa a Pietei Interne".1992. INFOTAG. Documentele numite "Cartea verde" conţin măsuri ce nu au caracter obligatoriu. Moldova Azi. II. 15:40 FMI vine să inspecteze situaţia economiei din Moldova. 21 ianuarie 2011. 21 ianuarie 2011. 14:53 Caracter text 4 . 15:56 La Chişinău se va desfăşura Conferinţa internaţională privind securitatea şi mobilitatea în Europa. 1 octombrie 2010.La nivelul UE. 21 ianuarie 2011. iar în 1995 "Cartea alba de pregatire a tarilor asociate in vederea integrarii lor in Piata Interna a UE". a tuturor barierelor comerciale interne pe teritoriul UE. INFOTAG. dezbaterilor determinate de cărţile verzi şi contin propuneri de legiferare sau de acţiune în domeniile/subdomeniile respective. fiind un document de analiză şi reflecţie ce poate sta la baza argumentării unei decizii ulterioare. UE a lansat două ghiduri pentru armonizarea legislaţiei moldoveneşti la standardele europene Delegaţia Uniunii Europene la Chişinău a lansat două ghiduri pentru autorităţile moldovene de armonizare a legislaţiei naţionale la standardele comunitare.12. 21 ianuarie 2011. Carte verde (Green Paper) Cartile verzi sunt comunicări oficiale ale Comisiei privind politicile în diferite domenii sau subdomenii. Cu titlu de exemplu. Cartile albe urmeaza. 21 ianuarie 2011. INFOTAG. agenţi economici. Dupa aprobarea sa de către Consiliul European. de regulă. prin Carte albă înţelegem un document elaborat de către o instituţie Comunitară. contribuind efectiv la dezvoltarea politicii comunitare în aceste privinţe. Cartea albă are caracter obligatoriu pentru cei carora li se adresează.) pentru a declanşa un dialog cu acestea privind problemele in cauză. 21 ianuarie 2011. Info-Prim Neo. instituţii comunitare etc. Moldova Azi. ci doar de recomandare pentru cei carora le este destinată. 15:20 Moldova a mai pierdut un caz la CEDO. se stabilesc măsurile şi acţiunile de intreprins pentru atingerea unui obiectiv important al Uniunii Europene. care continea prevederi a caror finalitate o constituia eliminarea pana la 31. Moldova Azi. 15:48 PCRM l-a comemorat pe conducătorul proletariatului mondial Vladimir Lenin.

a menţionat că deşi Moldova a adoptat legi destul de bune. şeful adjunct al proiectului. 1 ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU ACQUIS-UL COMUNITAR Oxana GUŢU Situaţia actuală Armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar a fost iniţiată în Republica Moldova în anul 1999 cu sprijinul unui proiect UE de asistenţă tehnică pentru susţinerea 5 . precum şi să înăsprească controlul asupra agenţilor economici ca aceştia să furnizeze mărfuri de calitate şi servicii competente. Bernhard Brueckner.După cum transmite INFOTAG. În 2009 am avut 41 de cazuri mortale şi încă 88 de cazuri deosebit de grave". a spus Pistrinciuc. El recomandă înfiinţarea unor instituţii responsabile de inspectarea respectării legislaţiei de către angajatori. El a subliniat că Guvernul trebuie să-şi schimbe percepţia în supravegherea pieţei de produse şi servicii. Bugetul acestuia este de 5. a menţionat că autorităţile trebuie să investească bani în prevenirea accidentelor în muncă şi crearea unor condiţii bune pentru activitatea angajaţilor. iar angajatorii găsesc breşe în legislaţie pentru a evita responsabilitatea în cazul accidentelor în muncă. joi. Richard Moody. Viceministrul muncii. protecţiei sociale şi familiei. Proiectul a fost lansat în august 2008 şi se va finisa la 31 decembrie 2010. Autorul celui de-al doilea Ghid privind infrastructura calităţii. Preşedintele Asociaţiei Internaţionale pentru Inspecţia Muncii şi autorul Ghidului privind sănătatea şi securitatea în muncă. a completat că societatea moldovenească este ignorantă faţă de securitatea în muncă. expertul britanic Richard Wheatly. "Anual în Moldova sunt înregistrate în jur de 600 de accidente de muncă. securităţii în muncă. în cadrul unei conferinţe de presă. Vadim Pistrinciuc. exprimându-și speranţa că odată cu implementarea standardelor europene în domeniu calitatea vieţii şi muncii angajaţilor va spori. stă prost la capitolul implementare.2 milioane euro. INFOTAG precizează: Cele două ghiduri au fost editate în cadrul Proiectului "Sprijin pentru implementarea acordurilor dintre RM şi UE". a subliniat că ghidurile vor servi drept suport strategic pentru Guvernul moldovean în domeniul sănătăţii. precum şi a reglementărilor tehnice şi infrastructurii calităţii. III.

La discreţia Ministerului Justiţiei. Proiectul a creat un mecanism intern de armonizare a legislaţiei care consta din: . Proiectul APC a elaborat circa 250 de avize de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar timp de 4 ani. legea cu privire la audit. În afară de Ministerul Justiţiei. pentru a colabora cu proiectul APC în vederea armonizării proiectelor de acte legislative care parveneau la Minister. În cadrul Departamentului Legislaţie al Ministerului Justiţiei a fost creat un grup de lucru din circa 10 persoane. Din partea sa. 6 .un sistem de monitorizare a proiectelor de acte legislative. Grupul de lucru din Ministerul Justiţiei a beneficiat de instruire în domeniul dreptului şi politicilor comunitare oferită de proiect. avizul proiectului era introdus în.implementării Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre CE şi Statele sale Membre. Guvernul a întreprins o tentativă de evaluare a cadrului juridic intern prin prisma criteriilor de la Copenhaga în toamna 2003. proiectul în domeniul standardizării şi evaluării conformităţii. 50 al APC. şi Republica Moldova. Armonizarea legislaţiei în cadrul proiectului APC se limita la proiectele de acte legislative noi în domeniile stabilite de Art. pe de altă parte (în continuare proiectul APC).un sistem de verificare a proiectelor de acte legislative. legea cu privire la societatea cu răspundere limitată.un sistem de avizare a proiectelor de acte legislative. legea cu privire la evaluarea conformităţii produselor. printre alte activităţi. legea cu privire la investiţii). lansat la mijlocul anului 2004). în scopuri de cercetare şi informare a factorilor de decizie şi a publicului larg. în special la elaborarea proiectelor de acte legislative (de exemplu. proiectul APC a finanţat elaborarea de studii comparative în circa 20 de domenii. Rezultatele acestei activităţi nu au fost date publicităţii până în prezent. pe de o parte. . proiectul APC a colaborat ocazional în domeniul armonizării legislaţiei şi cu alte ministere şi departamente. lansat în 2003. Activitatea proiectului APC s-a încheiat în luna martie 2004. Pe lângă aceasta. UE finanţează şi alte proiecte de asistenţă tehnică care. . proiectul în domeniul proprietăţii industriale. ar trebui să se preocupe şi de armonizarea legislaţiei naţionale (de exemplu. sau anexat la avizul Ministerului la proiectul de act legislativ respectiv propus spre adoptare Guvernului sau Parlamentului.

armonizarea legislaţiei la etapa actuală nu se efectuează într-un mod sistematic şi coordonat. factor important pentru asigurarea unei creşteri economice durabile. Agenţia de Stat pentru Reglementări în Telecomunicaţii şi Informatică. o asemenea abordare a armonizării legislaţiei naţionale nu este nici pe de parte suficientă sau satisfăcătoare pentru apropiere de UE. Doar în Ministerul Justiţiei există un nucleu (mai mult sau mai puţin) stabil de colaboratori iniţiaţi în tehnica de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. precondiţii inerente dezvoltării unui stat european modern. Mai mult ca atât. Deşi merită recunoaştere şi apreciere încercările ocazionale de armonizare a legislaţiei naţionale ale unor ministere şi instituţii precum. demonstrat de experienţa statelor central europene. conceptele şi principiile armonizate vor facilita comerţul cu UE şi statele candidate. concomitent. cu titlu de exemplu. unul din obiectivele APC enunţă „promovarea comerţului şi investiţiilor. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. 2 Importanţa armonizării legislaţiei naţionale în procesul apropierii de UE pentru Republica Moldova Armonizarea legislaţiei constituie unul din obiectivele primordiale ale Republicii Moldova în procesul de apropiere de UE şi. regulile. discreţie birocratică redusă. În acelaşi sens. piatra de temelie a întregului proces de integrare în UE. va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului privat.În concluzie. stabil şi previzibil. care vor regăsi în Republica Moldova un mediu juridic cunoscut. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. ceea ce este important în special pentru producătorii locali în căutare de noi pieţe de desfacere. Pe lângă aceasta. Banca Naţională. armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aduce numeroase beneficii interne care se materializează într-un cadru legislativnormativ modern care promovează principiile şi valorile economiei de piaţă şi ale unui stat bazat pe drept. Alinierea la un standard european de legiferare bazat printre altele pe reglementare limitată. precum şi relaţiilor economice armonioase între Părţi pentru a 7 . legislaţia armonizată contribuie semnificativ la crearea unui mediu investiţional atractiv pentru investitorii străini. Pe termen scurt. factor important pentru creşterea investiţiilor străine directe.

Republica Moldova va iniţia şi întreprinde în mod sistematic şi prioritizat armonizarea legislaţiei naţionale actuale şi viitoare. indică clar domeniile în care armonizarea legislaţiei şi crearea (sau modernizarea) instituţiilor corespunzătoare este a priori necesară pentru a putea începe negocierile cu UE în acest sens (de exemplu. În confirmarea seriozităţii intenţiei. În acelaşi context. Studiul de Fezabilitate cu privire la crearea unei zone de liber schimb dintre UE şi Republica Moldova. iniţial în special în domeniul Pieţei Interne a UE pentru a putea beneficia de cele patru libertăţi de circulaţie. abilitatea de a transpune şi aplica acquis comunitar în totalitatea sa este o condiţie de aderare la UE. Astfel. impozitarea indirectă). standardizarea şi evaluarea conformităţii produselor. Având în vedere determinarea cu care ţara noastră doreşte să fie parte a procesului de apropiere de UE. procesul de armonizare a legislaţiei va permite. identificarea şi înlăturarea inconsistenţelor cadrului juridic intern. oferta UE inclusă în Politica Europeană de Vecinătate de a participa la Piaţa Internă a UE impune în mod primordial armonizarea legislaţiei naţionale şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de implementare a legislaţiei armonizate. efectuat de Comisia Europeană. pe de altă partea. prin multiplele sale etape interne. Finalmente. această strategie pune bazele juridice. . metodologice şi instituţionale necesare pentru demararea imediată a armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.efect politic: Republica Moldova trimite astfel un semnal clar şi lipsit de ambiguităţi al dorinţei sale de a accepta standardele Europei Unite.efect juridic: pe de o parte. 3 8 . armonizarea legislaţiei va crea pre-condiţiile necesare stabilirii unui cadru juridic armonizat cu cel al UE. iniţial în contextul Politicii europene de vecinătate. proprietatea intelectuală şi industrială. precum consfinţit în Tratatul UE. regulile de origine. rezultate din activitatea de legiferare intensă şi pe alocuri necoordonată în perioada de independenţă a Republicii Moldova.încuraja astfel dezvoltarea lor economică durabilă”. ceea ca va accelera procesul de apropiere de UE. reiterat şi explicat de Consiliul UE de la Copenhaga din 1993. legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar va facilita considerabil apropierea de UE. Pe termen mediu. Demararea neîntârziată a armonizării legislaţiei are un dublu efect: .

780/2001 cu privire la actele legislative) în vederea stabilirii obligativităţii întemeierii actelor legislative şi pe acquis-ul comunitar (art. dreptul vamal. Concomitent. conform art. protecţia consumatorilor. serviciile financiare. dar nelimitat la. contabilitatea şi impozitarea societăţilor comerciale. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar. Republica Moldova şi-a asumat obligaţia unilaterală de a asigura creşterea graduală a compatibilităţii legislaţiei sale cu legislaţia comunitară. precum prevăzut de APC. protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor. achiziţiile publice. concurenţa. dreptul bancar. inclusiv. Astfel. 50 APC enumeră domeniile asupra cărora se extinde armonizarea legislaţiei naţionale. cu titlu prioritar vor fi operate modificări în legile şi actele normative care vizează elaborarea actelor legislative (în special Legea nr. este primordială modificarea legislaţiei interne care să permită derularea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale de la faza incipientă a elaborării proiectelor actelor legislative şi normative. 13. o obligaţie juridică a Republicii Moldova ce decurge din APC. animalelor şi plantelor. prin care părţile au recunoscut necesitatea armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu cea a UE. Legea 9 . Planul de Acţiuni Moldova-UE adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Baza juridică internă Stabilirea bazei juridice interne pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar constituie prioritatea absolută a momentului. regulile tehnice şi standardele. care se regăseşte în strategia de aderare a tuturor statelor asociate. în calitate de condiţie importantă pentru consolidarea relaţiilor economice dintre părţi. nu vizează doar legislaţia naţională viitoare. proprietatea intelectuală. mediul ambiant. şi concomitent. Astfel. dar şi legislaţia existentă. Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre CE şi statele sale membre şi Republica Moldova ( APC) Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară reprezintă un obiectiv esenţial.Cadrul juridic al armonizării legislaţiei. protecţia muncitorilor la locul de muncă. Art. impozitarea indirectă. reiterează importanţa armonizării legislaţiei naţionale cu acquisul comunitar. dreptul societăţilor comerciale. transportul. legile şi regulamentele nucleare. În acest sens. 50 APC.

De aceea. 22. Legea 780/2001). va garanta consecvenţă şi eficienţă în abordarea acestui proces complex. În acelaşi sens. Astfel. dar şi de sectorul privat. Astfel. soluţionării compatibilităţii proiectului de acte legislative cu acquis-ul comunitar (art. mai mult ca atât. care se impune şi din considerente interne (resurse umane şi financiare limitate pentru moment). Costurile economice ale armonizării legislaţiei şi implementării legislaţiei armonizate vor fi suportate parţial de bugetul de stat. dar nelimitat la. extinderii domeniului expertizei juridice obligatorii la verificarea gradului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE (art. Guvernul va trebui să identifice dispoziţiile comunitare cu privire la care îşi va asuma unilateral responsabilitatea unor perioade de tranziţii şi excepţii bine fundamentate. vor fi efectuate orice alte amendamentele legislative necesare pentru ca armonizarea legislaţiei naţionale prezente şi viitoare cu acquis-ul comunitar să devină parte componentă a procesului intern de legiferare. Legea 780/2001). care va ţine cont de următoarele criterii la stabilirea acestora. care va fi direct afectat în unele cazuri. se va reieşi din costul economic al armonizării legislaţiei naţionale. 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale). cuprinde cele mai diverse domenii ale vieţii economice şi sociale şi. 17 şi 20. doar stabilirea priorităţilor în armonizarea legislaţiei. În primul rând. Legea nr. Stabilirea priorităţilor în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale constituie obligaţia primordială a Guvernului Republicii Moldova. sunt necesare modificări în cadrul legislativ şi normativ care vizează elaborarea actelor normative ale Guvernului şi altor autorităţi centrale.780/2001). este supus unei evoluţii constante. 4 Priorităţi pe termen scurt şi mediu Armonizarea legislaţiei este un proces multi-dimensional. precum şi din consecinţele sociale şi politice ale implementării legislaţiei armonizate. Acquis-ul comunitar este impunător ca volum. în timp ce 10 . pentru a asigura în mod imediat un instrument de lucru şi a demonstra UE determinarea politică a Guvernului de a armoniza legislaţia internă în totalitatea sa (inclusiv.

adică conţinutului. CEEA) şi în cele ulterioare (Actul Unic European. adică legislaţiei adoptate de către instituţiile UE pentru punerea în practică a prevederilor Tratatelor UE (regulamente. justiţia şi afacerile interne). similară cu cerinţele UE. CEE. în cadrul OMC. Din aceste motive. este necesară în virtutea angajamente internaţionale pe care şi le-a asumat Republica Moldova (de exemplu. În al treilea rând. armonizarea legislaţiei va cuprinde treptat acquis-ul comunitar în totalitatea sa. se va efectua analiza impactului economic şi social al acquis-ului care urmează să fie preluat în legislaţia naţională înainte de a purcede la armonizarea propriu-zisă. pentru a adopta măsurile menite să prevină. Pe măsura avansării relaţiei cu UE. opinii şi recomandări). evite şi să înlăture eventualele inconsistenţe. principiilor şi obiectivelor economice. în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale Guvernul Republicii Moldova va acorda prioritate acquis-ului comunitar al Pieţei Interne a UE şi anume: . se va acorda prioritate domeniilor în care legislaţia naţională lipseşte sau domeniilor care necesită modificări în legislaţie. 11 .legislaţiei primare. Astfel. în consultare cu comunitatea de afaceri şi alte părţi interesate. Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nice). directive. în termen scurt (2-3 ani). Tratatul de la Maastricht. agricultura. În al patrulea rând. priorităţile trebuie să reflecte etapele relaţiei Republicii Moldova cu UE. sociale şi politice cuprinse în Tratatele originare ale Comunităţilor Europene (CECO. Consiliului Europei. din totalitatea acquis-ului comunitar. decizii. se va ţine cont şi de domeniile în care armonizarea legislaţiei. De asemenea. În al doilea rând. fiind vorba în special de legislaţia menită să contribuie la dezvoltarea economiei de piaţă şi consolidarea statului de drept în Republica Moldova. iniţial în special APC şi Planul de Acţiuni adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. luând în consideraţie APC şi Politica Europeană de Vecinătate. mediul ambiant. se va ţine cont de faptul că armonizarea legislaţiei într-un domeniu poate conduce la incompatibilităţi cu legislaţia existentă în alte domenii. . Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est).legislaţiei secundare. politica socială.totuşi va garanta un minimum de protecţie în domeniile în care armonizarea deplină a legislaţiei nu poate avea loc în termen scurt (de exemplu.

mediul ambiant. Cadrul instituţional Pe lângă stabilirea bazei juridice interne adecvate. În calitate de documente de referinţă în acest context vor servi Cartea Albă privind Pregătirea statelor asociate ale Europei Centrale şi de Est pentru integrare în Piaţa Internă a Uniunii Europene. cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. întreprinderile mici şi mijlocii. Pe termen mediu şi/sau odată cu demararea negocierilor de aderare. 3. controlul financiar. cultura şi politica audio-vizualului.. independenţei sistemului judecătoresc. respectând priorităţile şi etapele. care îşi vor găsi reflectarea adecvată în legislaţia şi activitatea instituţiilor naţionale. uniunea economică şi monetară. 5 . la această etapă este necesară 12 . libera circulaţie a capitalurilor. drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi minorităţilor naţionale. în completarea domeniile acoperite în termen scurt. telecomunicaţiile şi tehnologiile informaţionale. politica transporturilor. dispoziţii financiare şi bugetare). cât şi comunitare relevante. politica industrială.jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă. Strategiile de Aderare şi Programele naţionale ale statelor care au aderat sau vor adera la UE. rapoartele periodice ale Comisiei cu privire la progresul înregistrat de statele care au aderat şi vor adera la UE. politica străină şi de securitate comună. tratatelor. relaţii externe. Guvernul va continua ajustarea la standardele europene cuprinse de criteriul politic de aderare la UE. dreptul societăţilor comerciale. precum şi aranjamentele instituţionale sugerate de Anexa la Cartea Albă. energia. armonizarea legislaţiei naţionale se va extinde la toate celelalte capitole ale acquis-ului comunitar (libera circulaţie a bunurilor. COM (95) 163 final. acordurilor europene şi internaţionale. uniunea vamală. politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale. şi anume garantarea şi promovarea democraţiei. pescuitul. libera circulaţie a persoanelor.1995. învăţământul şi instruirea. impozitarea.convenţiilor. politica concurenţei. pentru a cuprinde acquis-ul comunitar în totalitatea sa. statului de drept. statistica.05. precum şi alte documente atât naţionale. ştiinţa şi cercetarea. Pe lângă acquis-ul Pieţei Interne a UE. protecţia consumatorilor şi a sănătăţii. libertatea prestării serviciilor. politica socială. precum şi acquis-ul adoptat ulterior publicării acesteia. agricultura.

. 6 . .evaluarea progreselor înregistrate de ministere şi departamente în procesul de armonizare a legislaţiei. în cadrul DIE va funcţiona o direcţie responsabilă pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.instituţionalizarea urgentă a procesului de armonizare a legislaţiei naţionale prezente şi viitoare. coordonarea procesului de armonizare şi relaţiile cu parlamentul.orice alte funcţii necesare bunei desfăşurări a procesului de armonizare a legislaţiei. Instituţii interne Funcţiile în domeniul armonizării legislaţiei. respectiv. acompaniată de metodologii de lucru corespunzătoare. . care urmează a fi introduse în regulamentele respective ale Departamentului de Integrare Europeană al MAE (DIE). Ministerului Justiţiei şi altor ministere şi departamente vor fi distribuite în felul următor. Pentru exercitarea acestor funcţii. la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice centrale de o direcţie de integrare europeană.coordonarea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) mandatate cu revizuirea şi analiza legislaţiei naţionale şi comunitare. lista cărora va fi făcută publică prin rapoarte trimestriale prezentate Guvernului şi Parlamentului. în cadrul căreia va funcţiona un serviciu cu atribuţii pe linie de armonizare legislativă. Fiecare ministru sau director de departament va desemna un viceministru sau vicedirector. inclusiv prin evidenţa computerizată a tuturor actelor legislative/normative armonizate adoptate.coordonarea introducerii actelor prevăzute de PNAA în programele legislative şi de activitate ale Parlamentului şi Guvernului. Ministerele.avizarea obligatorie a proiectelor de acte legislative/normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. departamentele Activitatea tehnică de apropiere de UE este coordonată. .întocmirea Planului Naţional de Adoptare a Acquis-ului (în continuare PNAA) şi a Tabelei Naţionale a gradului armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar şi revizuirea acestora pe măsura înregistrării progreselor în domeniu. Organele administraţiei 13 . pentru coordonare intra şi inter ministerială şi departamentală în procesul de ajustare legislativă şi instituţională la standardele UE. Departamentul Integrare Europeană al MAE (DIE) DIE va avea un loc central în procesul de armonizare a legislaţiei prin o serie de funcţii bine definite precum urmează: .

întrunite după domenii. instituţii de învăţământ şi cercetare etc.).publice vor asigura realizarea practică a rezultatelor activităţii grupurilor de lucru sectoriale (a se vedea în continuare p. Ţinând cont de priorităţile stabilite mai sus (p. bazată inter alia pe experienţa de implementare a acquis-ului acumulată de statele membre ale UE. 10. Partea moldovenească a acestor grupuri va fi constituită din reprezentanţii grupurilor interministeriale de lucru create conform principiilor enunţate în continuare (p. Grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) vor analiza acquis-ul comunitar şi legislaţia naţională. 10. Colaborarea cu UE Guvernul va discuta cu Comisia Europeană şi cu Statele Membre ale UE posibilitatea instituirii unor grupuri de lucru consultative mixte formate din experţi din Republica Moldova. Grupurile de 7 lucru vor fi formate din funcţionari publici.4). pentru consultări periodice asupra procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul. Aceste grupuri de lucru mixte vor consulta ministerele şi departamentele pentru a asigura o mai bună convergenţă între acquis şi legislaţia naţională. Grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) se vor întruni conform domeniilor 14 . se vor constitui grupuri de lucru interministeriale sau interdepartamentale întrunite conform sectoarelor identificate în continuare. asociaţii ale producătorilor. 10. pentru evaluarea compatibilităţii legislaţiei existente cu acquis-ul comunitar.6). elaborarea noilor acte legislative şi normative. dar şi din reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental (ONG. ai Comisiei Europene şi ai Statelor Membre (în special ai noilor state membre) ale UE. prin iniţierea modificărilor legislative sau normative. instituţiile şi mecanismele de aplicare existente şi vor face recomandările de rigoare. precum şi pentru identificarea noilor acte legislative şi normative care trebuie adoptate. Metodologia armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. acumularea permanentă de cunoştinţe specifice în cadrul fiecărei instituţii şi crearea unui nucleu relativ stabil de specialişti.6). asociaţii ale consumatorilor. precum şi prin punerea în practică a actelor armonizate. Guvernul va acorda o importanţă deosebită calificării şi experienţei profesionale a personalului direcţiilor de integrare europeană. condiţie principală pentru continuitatea activităţii.

2. Transportul maritim. Legislaţia privind sănătatea plantelor şi nutriţia animalelor 5. comercială şi industrială 20. Transport aerian 7. de exemplu. Legislaţia veterinară 5.Transporturile 6.5. Impozitarea directă 11. Dreptul muncii şi condiţiile de lucru 4. Oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi 4.1 . Transportul rutier 6.4. Dreptul civil 18. Impozitarea indirectă 23. Coordonarea schemelor de asistenţă socială 4.3. va fi acordată atenţie armonizării legislaţiei în alte domenii noi.2. acolo unde este necesar) în următoarele domenii: 1. Protecţia datelor cu caracter personal 15.1. Mediul ambiant 9.4. Pieţele agricole 6. Contabilitatea 17. vor fi formate grupuri de lucru interministeriale (în cadrul unora din ele pot fi formate sub-grupuri de lucru. Libera circulaţie a capitalurilor 2.2. Telecomunicaţiile 10. Dreptul societăţilor comerciale 16. Sectorul energetic 21.2. Libera circulaţie a bunurilor în sectoarele nearmonizate sau parţial armonizate 12.identificate de Cartea Albă drept importante pentru dezvoltarea economiei de piaţă. Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale 19. Achiziţiile publice 13. Considerente generale 5.6. 15 . precum comerţul electronic. Legislaţia privind sănătatea plantelor. Concurenţa 4. nutriţia animalelor şi legislaţia veterinară 5.2 . Sectorul audio-vizual 8. Protecţia consumatorilor 8 Adiţional. promovarea comerţului cu UE şi ţările asociate şi. Serviciile financiare 14. participarea la Piaţa Internă a UE (inclusiv beneficiere de cele patru libertăţi de circulaţie). finalmente.3. Produsele de tutun 5. Politica şi măsurile sociale 4.3. Vama şi accizele 22. Agricultura 5.2. Transportul feroviar 6. Astfel. Libera circulaţie şi securitatea produselor industriale 3. securitatea maritimă şi protecţia mediului 6.1. Sănătatea şi securitatea la locul de lucru 4. Transportul pe apele interne 6.1. Proprietatea intelectuală.

Etapa 1. evaluarea compatibilităţii legislaţiei naţionale existente cu acquis-ul comunitar şi armonizarea acesteia va fi efectuată în următoarele etape succesive. după următorul model: LEGISLAŢIA UE DOMENIUL ACTELE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE CORESPUNZĂTOARE ALE REPUBLICII MOLDOVA COMENTARII 1234 Va indica actul normativ comunitar. Tabele sectoriale amintite se vor regăsi în Tabela Naţională a gradului armonizării legislaţiei naţionale. Tabela Naţională va fi organizată după domeniile Cărţii Albe. Revizuirea de către grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) a legislaţiei existente pe domenii.Concomitent. Astfel. nr. eficienţei şi imparţialităţii sistemului judecătoresc. şi consolidării capacităţii acestuia.. domeniu accentuat de Planul de Acţiuni adoptat în contextul Politicii Europene de Vecinătate. dacă este cazul. precum şi proiectele de legi noi şi proiectele de modificări ale legislaţiei naţionale necesare de a fi adoptate. 16 . confruntarea acesteia cu acquis-ul comunitar şi reflectarea concluziilor în tabele sectoriale ale gradului armonizării legislaţiei naţionale. data adoptării. JO Va indica domeniul şi principalele prevederi ale actului normativ comunitar Va indica actele legislative şi normative naţionale corespunzătoare Comentariile vor include referinţe la statutul actului normativ naţional şi gradul de armonizare a acestuia cu prevederile corespunzătoare ale acquis-ului Etapa 2. identificate mai sus. data şi nr. şi va conţine toată informaţia cu privire la statutul legislaţiei naţionale şi gradul ei de armonizare la un anumit moment în timp. Elaborarea şi adoptarea Programului Naţional de Adoptare a Acquisului. un grup de lucru separat va fi instituit pentru revizuirea legislaţiei existente în scopul asigurării independenţei.

O. de preferinţă prin lege.PNAA. autorităţile naţionale responsabile pentru armonizare şi termenele de armonizare. Deciziei comunitare. 09 pentru luna septembrie) Etapa 3. adoptat de Parlament. articolul din Tratatul CE propus pentru a fi transpus în legislaţia naţională Va indica actul normativ de modificare a actelor existente sau actul normativ nou propus spre adoptare. PNAA va urma de asemenea structura Cărţii Albe şi va conţine informaţia cu privire la toate reglementările comunitare şi legile naţionale. Regulamentului. ediţia J. în baza concluziei din Tabela Naţională Va indica instituţia responsabilă de transpunerea actului comunitar in legislaţia naţională Va indica termenele indicate la nivel de lună prin cifra corespunzătoare lunii respective (de exemplu. după următorul model: ACTUL NORMATIV COMUNITAR ACTUL NORMATIV NAŢIONAL propus a fi transpus propus spre adoptare INSTITUŢIA RESPONSABILĂ TERMENE 2004 2005 2006 2007 1234 9 Va indica numărul. în care a fost publicat şi denumirea Directivei. Elaborarea şi adoptarea actelor legislative şi normative noi şi a actelor de 17 . data de adoptare.

elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative cu relevanţă comunitară.modificare pentru armonizarea legislaţiei interne cu acquis-ul. precum şi importanţa şi mai mare a implementării efective prin structuri administrative şi judiciare corespunzătoare.activitatea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) mandatate cu revizuirea şi analiza legislaţiei naţionale prin prisma acquis-ului comunitar. grupurile de lucru interministeriale (sectoriale) vor avea obligaţia de a analiza consecinţele economice. armonizarea legislaţiei nu se va limita la simpla transpunere a acquis-ului comunitar în legislaţia naţională.avizarea proiectelor de acte legislative şi normative. politice ale preluării acquis-ului comunitar în legislaţia naţională la etapa respectivă de dezvoltare a ţării. Actele legislative şi normative prevăzute de PNAA vor avea prioritate pe agenda de lucru a Parlamentului şi Guvernului. iar printre instituţiile existente consolidarea cărora este în continuare necesară se pot enumera. 18 . . În conformitate cu „Agenda 2000”. sociale. Crearea şi/sau consolidarea instituţiilor şi mecanismelor de implementare a legislaţiei armonizate. Guvernul va elabora metodologii de lucru specifice în special pentru: . Metodologia de lucru pentru activitatea grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) va conţine în special obligaţia acestora de a analiza în mod minuţios fiecare dispoziţie a actului comunitar corespunzător. . precum şi metodele de implementare a acquis-ului comunitar în fiecare domeniu de către statele membre ale UE. Drept exemple la capitolul crearea de instituţii noi pot servi o autoritate independentă pentru protecţia consumatorilor. de asemenea cu titlu de exemplu: Departamentul Trupelor de Grăniceri. ci va avea drept finalitate aplicarea legislaţiei armonizate prin instituţii şi mecanisme naţionale efective şi eficiente. Etapa 4. Agenţia Naţională pentru Reglementarea în Energetică. în care Comisia a subliniat importanţa incorporării efective a acquis-ului comunitar în legislaţiile naţionale înaintea aderării la UE. Concomitent. De asemenea. PNAA şi Tabela Naţională vor fi revăzute şi actualizate anual. Agenţia Naţională pentru reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor nestatale de pensii. întreaga jurisprudenţă a Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă care interpretează acele dispoziţii. agenţia naţională pentru protecţia concurenţei.

precum şi costurile implementării. titlul) care transpun 19 . De asemenea. Prevederi Art/al./al. nr. 1 Se vor menţiona art. după următorul model: ACTUL NORMATIV COMUNITAR PROIECTUL DE ACT NORMATIV NAŢIONAL Art/al.. menţionat în col.10 Metodologia de lucru pentru elaborarea actelor legislative şi normative cu relevanţă comunitară va conţine printre altele obligaţia iniţiatorilor/autorilor proiectelor de acte legislative şi normative de a include în cuprinsul documentelor de prezentare şi motivare a proiectelor menţiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare. titlul) ce urmează a fi transpuse Vor fi transcrise prevederile comunitare cuprinse în art/ al. iniţiatorii/autorii proiectului de act legislativ sau normativ vor fi obligaţi sa anexeze o tabelă de concordanţă dinte actul normativ comunitar ce urmează a fi transpus în legislaţia naţională şi proiectul de act legislative/normativ naţional care transpune actul comunitar. din actul comunitar (tipul. din proiectul de act normativ naţional (tipul. Prevederi DIFERENŢE INSTITUŢIA RESPONSABILĂ /INIŢIATORI CALENDAR 1234567 Se va indica art./al. instituţiile responsabile de implementare (luând în consideraţie recomandările grupurilor de lucru interministeriale (sectoriale) respective). dispoziţiile cărora sunt transpuse în cuprinsul proiectelor. data.

Competenţa personalului ministerelor şi departamentelor este una din precondiţiile 20 . DIE va aviza în mod obligatoriu proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. care va asigura urmărirea şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională.prevederile comunitare Vor fi transcrise prevederile naţionale cuprinse în art/alin menţionat în col. 3 Vor fi menţionate diferenţele între prevederile comunitare şi cele ale proiectului de act normativ (dacă asemenea diferenţe există) Va indica termenele la nivel de lună prin cifra corespunzătoare lunii respective (de exemplu. Astfel. Metodologia va specifica categoria de proiecte de acte legislative/normative care vor fi în mod obligatoriu supuse avizării de către DIE şi modul în care celelalte instituţii coordonează cu DIE elaborarea şi avizarea actelor normative şi legislative cu relevanţă comunitară. 09 pentru luna septembrie) Metodologia de lucru pentru avizarea proiectelor de acte legislative şi normative cu relevanţă comunitară de către DIE va împuternici DIE cu funcţia de autoritate de stat.

în general. Guvernul Republicii Moldova va face apel la alte state cu obiective şi aspiraţii similare pentru a convinge Comisia de necesitatea unui asemenea instrument de monitorizare din partea UE. care va fi remisă acesteia cu regularitate în timpul întrunirilor în cadrul instituţional al APC şi/sau în orice alt mod stabilit de părţi. Guvernul va identifica şi aloca resursele respective (de exemplu pentru baze de date computerizate. Ministrul Afacerilor Externe şi DIE. în general. Rezultatele acestei evaluări vor servi drept bază pentru programele de instruire a funcţionarilor publici în materii comunitare. Atenţie deosebită se va acorda tinerilor specialişti care vor prelua şi continua sarcina armonizării legislaţiei. Pe plan instituţional. 11 Dat fiind faptul că adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar va necesita contribuţii financiare şi umane semnificative. şi integrării în UE. eventual – un alt fel de bază de date creată special pentru Politica europeană de vecinătate a UE. În relaţiile cu UE. Concomitent. şi de integrare europeană. crearea şi/sau consolidarea instituţiilor). în particular. instruire. în particular. acces la Internet. la nivelul respectiv. Guvernul va purta discuţii cu UE privind posibilitatea includerii rezultatelor armonizării legislaţiei naţionale în baza de date a TAIEX (Unitatea de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţie a Directoratului General Extindere a Comisiei Europene) sau. Astfel.necesare pentru a asigura succesul procesului de armonizare a legislaţiei. vor monitoriza procesul de armonizare a legislaţiei cu acquis-ul şi vor raporta cu regularitate Guvernului şi Parlamentului despre progresul înregistrat. prin care aceasta din urmă va evalua gradul de 21 . evaluarea gradului de pregătire a funcţionarilor publici în domeniul politicii şi dreptului comunitar constituie sarcina primordială a Guvernului. Guvernul va demonstra acesteia progresul în domeniul armonizării legislaţiei şi consolidării capacităţii administrative şi judiciare de aplicare a legislaţiei armonizate prin intermediul PNAA. Tabela Naţională a gradului de armonizării legislaţiei naţionale şi PNAA sunt principalele unelte de monitorizare a adoptării acquis-ului. Instruirea în materii comunitare se va efectua prin intermediul Academiei de Administrare Publică şi alte facilităţi de instruire interne şi externe. Dacă va fi necesar. la discreţia UE. Monitorizarea şi evaluarea progresului Pentru scopuri interne.

în baza art. O asemenea „foaie de parcurs” va permite printre altele stabilirea de comun acord cu UE. după modelul „foilor de parcurs” elaborate pentru ţările din Europa Centrală şi de Est. Guvernul va face demersurile necesare pe lângă UE pentru a putea beneficia de serviciile oficiului TAIEX care cuprinde toate domeniile acquisului comunitar şi organizează asistenţa atât la nivel bilateral cât şi multilateral. ajutor pentru traducerea legislaţiei comunitare. se vor stabili contacte de lucru cu Institutul European Român pentru a asigura accesul deplin la baza de date a acquis-ului tradus în limba română. furnizarea informaţiilor rapide. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale). care poate include schimb de experţi. a priorităţile specifice pentru ţara noastră. în special în contextul programului TACIS şi a viitorului Instrument al Politicii Europene de Vecinătate. Asistenţa UE şi a altor donatori în procesul de armonizare şi implementare a legislaţiei UE s-a obligat. Prioritare pentru moment sunt activităţile de instruire şi schimbul de specialişti. în dependenţă de rezultatele atinse. acţiunilor pentru informarea şi implicarea consumatorilor şi a producătorilor atât în procesul de armonizare.pregătire a ţărilor beneficiare ale Politicii Europene de Vecinătate pentru a putea avansa negocierile în vederea obţinerii accesului la Piaţa Internă şi beneficierii de cele patru libertăţi de circulaţie. posibil şi întrun cadru transfrontalier. 22 . instanţe judecătoreşti. Guvernul va discuta cu UE posibilitatea obţinerii unei „Foi de parcurs” (Road Map) individuale pentru deplina participare în Piaţa Internă. activităţi de pregătire a specialiştilor. Guvernul va asigura promovarea acestor priorităţi în relaţiile sale cu UE. cât şi în cel de implementare a legislaţiei naţionale armonizate. organizarea seminarelor. 50 APC. să acorde Republicii Moldova asistenţa tehnică necesară pentru realizarea măsurilor de armonizare a legislaţiei. dar şi vulnerabilitatea sectoarelor economiei ca urmare a deschiderii pieţelor. dar nelimitat la. 12 În paralel. care ar spori cooperarea activă cu vecinii. De asemenea. mecanismelor de monitorizare. pentru a evalua progresul realizat de Moldova. În acelaşi context. în special ai instituţiilor care vor armoniza şi implementa legislaţia armonizată cu acquis-ul comunitar (inclusiv.

Concomitent. 23 . dialog şi credite pentru promovarea reformelor şi dezvoltarea instituţiilor necesare pentru adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar în procesul de apropiere de/integrare în UE. Guvernul va discuta cu Banca Mondială şi alte instituţii şi organizaţii disponibile posibilitatea extinderii parteneriatului cu aceste instituţii la domenii precum asistenţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful