You are on page 1of 4

Оперативни план рада пројектне наставе за трећи разред

Школска 2020/2021.

Разред и одељење: III2


Одељењски старешина: Љубица Николић
Број Средств Наставна тема Активности, Наставне јединице Међупредметно Исходи Евалуација,
Мес часов а методе, повезивање самоевалуација
ец а облици

IX 4 1.Завичају 1.Цртамо своје село Српски језик, Ученик ће бити у


Дидакт Посматрање Ученички радови
мили рају 2.Моја кућа и Природа и стању да:
ички друштво, Ликовна
Графичко двориште • учествује у посматрање
материј култура, Музичка
представљањ 3.Легенде о Стигу смишљању
ал култура, Физичко праћење
е 4.Језеро – обилазак прича на
Оловке језера и цркве у и здравствено ангажовања
Разговор, васпитање основу датих ученика
у боји близини села
истраживање, речи, почетка,
X 5 5.Моје село на
Прибор игра географској карти
средине или Белешке
за завршетка,
Цртање и презентације
цртање поштујући
писање ученичких
логичан след
Свеске реченица и радова другима
Блоков Индивидуа- Самопроцена,
лниподстицај догађаја;
и вршњачко
Текстил • илуструје
Аналитичко- најзанимљивије вредновање,
Варјаче
синтетичка детаље запажања
Пласти
чне створених родитеља
Индивидуалн
боце, и, групни, прича;
Старе тандем, учествује у изради
фотогра фронтални електронске
фије одељењске збирке.
Фотогр  самос 6. Значајни људи Ученик ће бити у
афије тално мог села/краја из стању да:
Мобилн прошлости • користи телефон
пронал
и 7.Заборављене речи за снимање;
телефон ажење
8. Заборављене • уочи еколошки
и инфор речи
мација; угрожени
Израда 9.Школа некада и локалитет;
паноа  спосо данас
Израда • издвоји
XI 3 бност 10.Оваку су се
видео играли моји преци појединости
решава загађења и опише
записа 11.Свадбени
ња их и прикаже
обичаји у мом крају
пробле снимком;
2.Од старог 12. Израда лутке од
ново ма; варјаче • напише сценарио
XII 4  самос 13.Израда крпене и склапа делове
тално лутке филма у целину;
учење; 14. Израда крпене • активно сарађује
 рад у лутке са друштвеним
3. Празници групи, 15. Нова година окружењем школе
сарадњу; 16. Божић и средине у којој
I 3 - критички 17. Свети Сава – живи;
лик и дело  • истакне
однос према
18. Савиндан – начине
властитом и школска слава
туђем раду; помоћи за
19. Приредба чување
- доношење поводом школске
природне
одлука; славе
II 2 4. Моја осећања 20. Љутња
средине. •
аргументова оплемени
III 4 ње; 21. Радост
објекте у
- 22.Туга непосредној
5.Од школе и 23. Припремамо околини
усвајањедру
књиге нема поклоне за маме прикупља
веће среће гачијих,
примере
нових 24.Приредба за Дан
историјских
жена
начина 25.Моја омиљена извора свога
књига краја;
рада;планир
5 26.Дневник читања прикаже колаж –
IV ање;
програм о историји
- поштовање 27.Априлили свога краја. разуме
рокова и 28.Шаљиве приче и како и зашто
песме
преузимање чувамо птице
29.Насмејане
одговорност • у сарадњи изведе
саксије
30.Говоримо о
акцију
и.
биљкама прикупљања
V 3 31.Бринемо о средстава и
птицама материјала за рад;
32.Појилице за • ослика и
птице декорише објекте
33.Венчићи од од различитих
маслачка материјала (камен,
VI 3 34.Еколошке дрво...).
поруке Разуме значај
35.Припрема празника
манифестације Разуме значај
„Школа селу“ препознавања
својих и туђих
осећања • направи
саксију, фигуру
животиње и
хранилицу за птице
од пластичних
боца;
Ученик ће умети да
направи поклон и
разумеће његов
значај
 сарађује у
групи.
направи
накит од
спајалица и
других
материјала;
 искористи
својства
материјала
приликом
преобликов
ања;
врши селекцију
радова. •
доприноси развоју
сопствене и
еколошке свести
околине;
• учествује у
дечјем игроказу.

36. „Школа селу“