You are on page 1of 7

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO

PRAVNO IZKLJUČNA
UPORABA PRAVA
RAZMERJE PRISTOJNOST

OSEBNO PRAVO
Poslovna sposobnost Lex nationalis
fizične osebe Izjeme:
- nastanek - dedna spos.  pravo zap.drž.ob smrti
- obseg - oporočna spos.  drž. opor. ob sestavi o.
- prenehanje
- odvzem
- spos.skleniti ZZ  lex nationalis ob sklenitvi
- omejitev - menična, čekovna spos.  lex nationalis čekovnega zavezanca
lex loci stipulationis  za posl.spos. se šteje oseba, ki sicer nima te spos. po lex nationalis,
če jo ima po lex loci stipulationis (sklenitveni kraj)
Apatridi (brez držav.) Lex domicilii (favor negotii, §13/2) – pravo kraja, kjer je nastala obveznost
Bipatridi (različna Izjeme:
drž.) - družinska razmerja
- dedna razmerja
Razglasitev Lex nationalis takrat, ko je bil pogrešan za mrtvega - če je slo. drž., ne glede
pogrešanca za na stalno preb.
mrtvega
izbirna p. – če je umrl na
območju Slo
Osebno ime Lex nationalis osebe, ki se ji določa ali spreminja osebno ime
Pravne osebe Pravo države, ki ji pr.os. pripada  pravo države, po katerem je bila ustanovljena
Ločimo: STATUS PRAVNIH OSEB
- teorija inkorporacije ( n° ZMZPP) -ustanovitev, prenehanje,
- teorija sedeža (ZMZPP: le v primeru, da ima svoj dejanski sedež v drugi državi, ne pa v statustne spremembe
tisti, v kateri je bila ustanovljena in ima po pravu te druge države tudi njeno
pripadnost) Izbirna p.:
Vprašanje zastopanja - če ima v Slo svojo
- zakonito zastopanje  lex causae – uporablja se pravo, ki ureja podjetje podružnico in gre za spore
iz poslovanja le-te
- pravno-poslovno zastopanje (akt o zastopanju se šteje za abstraktnega)
o notranje razmerje  uporabimo
 pogodbeni statut
 pravila o enostranskih PP
o zunanje razmerje  uporabimo
 zastopniški statut (zastopnikovo pravo)

1
DRUŽINSKO PRAVO
(temeljne pravice: enakopravnost zakoncev; enakopravni položaj ZZS otrok z ZZ otroci)
SKLENITEV IN RAZVEZA ZZ
Sklenitev ZZ Lex nationalis DOVOLITEV SKLENITVE ZZ
- distributivno navezovanje - če je mladoletnik,
- čas sklenitve ZZ ki priso za
- pridržek javnega reda (v primeru poligamije, sorodstva, nesposobnosti za razsojanje…) dovoljenje, slo. drž.
Oblika ZZ Locus regit formam actus = pravo kraja, kjer se ZZ sklepa - če sta osebi, ki
- izjema: konzularna sklenitev želita skleniti ZZ,
- zakon dopušča vsako obliko, ki jo pozna lex loci celebrationis slo drž., ZZ pa se
o izjema: pridržek javnega reda sklepa v tujini
Neveljavnost ZZ Po kateremkoli materialnem pravu, po katerem je bila sklenjena
- bodisi: pogoji za sklenitve – lex nationalis enega zakonca ZAKONSKI SPORI:
- bodisi: oblika ZZ – lex loci celebrationis
- če je toženec slo.
Razveza ZZ Lex nationalis (pravo države, katere drž. sta oba ob vložitvi tožbe) drž.
Mešan zakon: - ima v Slo. stalno
- kumulativna uporaba obeh pravov, glede: preb.
 dopustitve razveze
 razlogov za razvezo (ni potrebno identično imenovanje, dovolj podobna izbirna p.:
vsebina razloga) - če toženec nima
- če to ni možno, se vseeno uporabi pravo RS, če je imel eden od zakoncev ob vložitvi st.preb. v Slo, +
tožbe stalno preb. v RS pogodji
- favor divortii (rešitev nevzdržnega razmerja)  če je eden od zakoncev drž. RS, ki - če sta oba zakonca
nima stalnega preb. v RS, ZZ pa se ne more razvezati po tem pravu, se za razvezo tuja državljana +
uporabi pravo RS pogoji
Čas: trenutek vložitve tožbe - razveza: če je
tožnik slo.drž. &
favor divortii

PREMOŽENJSKA RAZMERJA ZAKONCEV


Osebna in zakonska Lex nationalis izbirna p.:
premož. razmerja Mešan zakon: subsidiarno se uporablja: - spori o premoženjskih
1) stalno prebivališče razmerjih med zakonci, ki
2) zadnje skupno prebivališče se nanašajo na
3) n° konekstnosti (najtesnejša zveza) premoženje v Slo, četudi
toženec nima premo. v
2
Enako velja tudi, če je ZZ neveljavna ali je prenehala Slo. ALI če je pretežni del
premoženja v Slo
Pogodbena premož. n° avtonomije ali
razmerja zakoncev Pravo, ki je ob sklenitvi pogodbe veljalo za os. in zak. premož. razmerja
Enako velja tudi, če je ZZ neveljavna ali je prenehala

ZZS – ZUNAJZAKONSKA SKUPNOST


Premoženjska Lex nationalis
razmerja Mešana ZZS  skupno prebivališče (p.s. nadaljnjih NO, ki veljajo za ZZ, pri ZZS ne poznamo)
!!! pri ZZS partnerja nimata pravice avtonomije
!!! pri ZZS ni osebnostnih razmerij
Pogodbeno premož.r. Pravo, ki je ob sklenitvi pogodbe veljalo za njuna premož. razmerja
RAZMERJA MED STARŠI IN OTROCI (KN  imamo dve možnosti: a) KN vsebuje več NO, sodišče izbere za otroka najugodnejše
b) že zakonodajalec navede za otroka najugodnejšo NO  ZMZPP)
Razmerje (spori) med 1) Lex nationalis SPORI O VARSTVU IN VZGOJI OTROK, če:
starši in otroci 2) različno državljanstvo  pravo države, v kateri imajo vsi stalno - toženec in otrok slo. drž. & oba stalno
preb. (pri tem ni potrebno, da prebivajo na istem naslovu) preb. v RS
3) otrokova lex nationalis izbirna p.:
-kadar toženec nima st.preb. v Slo, če sta oba
starša slo. drž.
-ALI če je otrok slo. drž. in ima st.preb. v SLO
Paternitetni, otrokova lex nationalis - tožba vložena zoper otroka, ki je slo.
maternitetni spori: drž.
-priznanje - ima v Slo. stalno ali začasno preb.
-ugotovitev izbirna p.:
-izpodbijanje - če toženec nima stalnega preb. v Slo +
pogoiji
- kadar so stranke tuji drž. + pogoji
Obveznost - med zakonci  zakonski statut izbirna p.:
preživljanja - med starši in otroci  otroški statut -prež.otrok: kadar toženec nima st. preb. +
pogoji
- med ostalimi krvnimi sorodniki in sorodniki v svaštvu  lex -prež.zakoncev: če sta imela svoje zadnje
nationalis preživ. Zavezanca skupno preb. v Slo., tožnik pa še naprej prebiva
v Slo
Pozakonitev 1) Lex nationalis obeh staršev
2) pravo države tistega od staršev, po katerem je pozakonitev veljavna
Posvojitev
a) pogoji in  lex nationalis posvojitelja in posvojenca oz. kumulativno obe POSVOJITEV IN PRENEHANJE
prenehanje pravi, (vse tri, če posvojitelja nista drž. istih držav) - če je oseba slo. drž.
b) oblika  pravo države, v kateri se sklene posvojitev - ima stalno preb. v slo.
c) učinek  1) lex nationalis posvojitelja in posvojenca

3
(vsebina) 2) lex domicilii obeh
posvojitve 3) lex nationalis posvojenca
Skrbništvo: Lex nationalis varovanca
-postavitev skrbnika, Začasni varstveni ukrepi  pravo RS SKRBNIŠKE ZADEVE
prenehanje s., - slo. drž., preb. ni pomembno
razmerja med njimi - ali nujni ukrepi
-spos. biti skrnik  skrbnikova lex nationalis

DEDNO PRAVO
2 možnosti: a) unitaristično n°  za vsa DP razmerja isto pravo  ZMZPP
b) dualistično n°  glede premičnin se uporablja lex nationalis zapustnika & glede nepremičnin pa pravo kraja, kjer le-ta leži
Dedovanje Lex nationalis zapustnika ob smrti
Oporočna sposobnost Lex nationalis oporočitelja ob sestavi oporoke ZAPUŠČINSKI SPORI, če je
Kasnejše spremembe državljanstva ne pridejo v poštev; izjema  če je bila oseba sposobna ta zapuščina v Sloveniji,
sestaviti oporoko in jo tudi je, kasneje pa jo je želela preklicati, pa te sposobnosti po novem ne glede na to kakšno drž.
pravu ni imela – v tem primeru se ji oporočna spos. prizna ima lastnik te neprem.
Oblika oporoke Alternativno navezovanje:
- pravo kraja, kjer je bila oporoka sestavljena
- pravo države, katere drž. je bil oporočitelj (ob oporoč. razpolaganju ali ob smrti)
- lex domicilii oporočitelja (-||-)
- pravo začasnega preb. (-||-)
- pravo RS
Za nepremičnine  pravo kraja, kjer le-ta leži
Preklic oporoke glede če je taka oblika veljavna po kateremkoli pravu, po katerem bi bila lahko oporoka veljavno
oblike sestavljena

4
STVARNO PRAVO
Velja za vsa stvarnopravna razmerja, ki jih ureja SPZ (LP, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, zastavna pravica, posest) ter za
pogodbeno razmerje, ki se nanaša na nepremičnine
Stvarnopravna Lex rei sitae
razmerja NEPREMIČNINE – spori o:
Res in tranzitu Pravo namembnega kraja 1) stvarne pravice na
Prevozna sredstva Državna pripadnost tega sredstva neprem.
- ladja, letala  poseben zakon to ureja (pravo registracije) 2) motenje posesti
3) zakup, najem
- žel., cestni promet  pravo kraja, kjer ta vozila običajno mirujejo (za motorna vozila je
4) nepravdni
to pravo kraja registracije)
postopek
mobilni konflikt  po Haaški konvenciji je relevantna lega stvari v času, ko kdo uveljavlja
zahtevke; v poštev pa pride tudi pravo kraja, kjer je stvar prej ležala, če gre za pridobljene izbirna p.:
pravice -motenje posesti
Posebna ureditev
nepremičnin  če pride
a) zemljiška,  pravo služečega zemljišča do tega na območju Slo
stvarna
- stvarne p. na ladji/letalu
služnost  pride do trka obligacijskopr. in stvarnopr. Statuta oz. zakup  če se v Slo
b) skupnost
vodi zapisnik
stvari  območje države, v kateri so izvršene
c) nacionalizacija
, zaplembe,  uporabi se lex rei sitae (po blagu in ne lex certae po VP, ki to blago inkorporira)
razlastitve
d) stvarnopr. VP

OBLIGACIJSKO PRAVO
Za pogodbo
a) sposobnost Lex nationalis
b) oblika Lex causae VPIS V JAVNE REGISTRE,
ki se vodijo v Slo.
c) vsebina 1) Kolizijska avtonomija (izrecno izražena volja strank ali ša nedvoumno izhaja iz določil)
- veljavnost navezne pogodbe (=pogodba o izbiri prava) se presoja po izbranem pravu IZUMI in ZNAKI
(lex electa, lex causae) RAZLIKOVANJA, če je bila
- omejitve: prijava vložena v Slo.
o razmerje z mednarodnim elementom (kakršenkoli razumen tuj element)
o institut javnega reda
o koneksnost (Cigoj je ne zahteva, saj se šteje, da stranki izbereta tuje pravo
zaradi tradicije in zaupanja v določen pr. institut)
5
o vpr. izigravanja zakona – je izključeno, saj gre vendarle za avtonomijo DOVOLITEV IN OPRAVA
o zavračanje – v primeru avtonomije se ne uporabi IZVRŠBE, če se ta opravlja
2) n° koneksnosti na območju Slo.
3) n° karakteristične izpolnitve  pravo države, v kateri ima stranka, ki je zavezana
opraviti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev, stalno prebivališče SPORI MED IZVRŠILNIM IN
Drugo: STEČAJNIM POSTOPKOM,
a) cesija  lex causae če se ta postopek vodi
b) akcesorne obligacije (poroštvo,  pravo, ki velja za glavni posel pred slo s.
pogodbena kazen, obresti,
retencijska p., zastavna p.) Izbirna p.:
c) instituti prenehanja - kadar je obvezost, ki jo
a. confusio (združitev je treba izpolniti v Slo.
 pravo, ki združenje ureja ali pravo terjatve
subjektov)  pravo terjatve
b. odpust dolga  lex causae
c. novatio (prenovitev)
 pravo terjatve
d. datio in solutum
e. poravnava  pravo terjatve
d) enostranski pravni posli  pravo države dolžnikovega stalnega prebivališča oz. sedeža
Pogodba o zaposlitvi a) pravo države, v kateri delavec po pogodbi običajno opravlja svoje delo Izbirna p.:
b) če je več držav  pravo kraja, kjer ima delodajalec svoj sedež oz. stalno preb. - kadar bi se delo
Pravica avtonomije (!!! Stranki ne moreta izključiti prisilnih določb o varstvu delavčevih moralo opravljati na
pravic, ki jih vsebuje pravo, ki bi se uporabilo v primeru, da stranki ne bi izbrali prava) območju Slo;
- če je na območju
Slo toženčevo
premoženje in ima točnik
stalno preb. v Slo in
izkaže, da je iz tega
premoženja mogoče
izvršiti sodbo
Potrošniška pogodba Pravo države, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče, če:
= pogodba o prenosu 1) je sklenitev pogodbe posledica ponudbe ali reklame v tej državi in je potrošnik v tej
premičnin ali pravic državi opravil dejanja, potrebna za sklenitev pogodbe; ali
na potrošnika ter 2) če je potrošnikov sopogodbenik dobil potrošnikovo naročilo v tej državi; ali
pogodba o 3) če je bila prodajna pogodba sklenjena v drugi državi oz. je potrošnik dal naročilo v
opravljanju storitev drugi državi, če je bilo potovanje organizirano s strani prodajalca z namenom
potrošniku spodbujati sklepanje takih pogodb
Pravica avtonomije – stranki ne moreta izključiti prisilnih določb o varstvu potrošnikovih
pravic

OBOGATITVENI ZAHTEVKI
Kondikcije Statut obveznosti (lex causae) Izbirna p. – spori o premoženjskopr.
Gestija (posl.brez Pravo kraja, kjer je bilo opravljeno dejanje poslovodje Zahtevkih:

6
naroč.) - kadar je predmet, na katerega se nanaša
Verzija Prvo kraja, kjer so nastopila dejstva, ki so povzročila obveznosti tožba v Slo

ODŠKODNINSKO PRAVO
Poslovne odškodnine Pogodbeni statut
Neposlovne 1) lex loci delicti commissi - pravo kraja, kjer je bilo dejanje storjeno Izbirna p., če:
odškodnine 2) lex loci laesionis – pravo kraja, kjer je nastopila posledica, vendar - toženec nima stalnega preb. v RS, če je
le, če: bilo škodno dejanje storjeno na območju
- je za oškodovanca ugodnejše Slo. oz. je na območju Slo. nastala
- je povzročitelj kraj posledice mogel in moral škodljiva posledica (forum loci delicti
predvideti commissi)
!!! n° koneksnosti - spori zoper zavarovalnico zaradi
povračila škode tretjim os. & spori o
regresnih zahtevkih
Protipravnost se presoja po pravu tistega območja, kjer je storilec deloval
Deliktna sposobnost Lex causae