You are on page 1of 1

6 l Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Αμμόχωστος: Η τελευταία ευκαιρία


Επτά σημαντικότατοι λόγοι για να υποβληθεί άμεσα και επειγόντως η νέα ολοκληρωμένη πρόταση για την επιστροφή της Αμμοχώστου

Των ΘΕΟΦΙΛΟΥ Β. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, εποικοδομητική και καλοπροαίρετη


ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΡΕΣΤΗ πρωτοβουλία σαν αυτή. Είναι η
και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ τουρκική πλευρά που θα εκτεθεί
αν την απορρίψει και που θα δυ-
Πριν από λίγες μέρες συμπληρώ- σκολευτεί πολύ να προχωρήσει με
θηκαν σαράντα έξι χρόνια από την δικές της μονομερείς και παράνομες
τουρκική εισβολή και την κατάλη- ενέργειες όταν θα υπάρχει στο τρα-
ψη και κατοχή από τον τουρκικό πέζι των Η.Ε. και της Ε.Ε. η δική
στρατό πέραν του ενός τρίτου των μας νόμιμη και αμοιβαία επωφελής
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρα- πρόταση.
τίας περιλαμβανομένης της Αμμο- στ) Πιστεύουμε ότι οι Βαρωσιώτες
χώστου. Σχεδόν μισός αιώνας. Όσο στη συντριπτική πλειονότητα τους
απίστευτο και αν ακούγεται, όσο θα χαιρετήσουν και στηρίξουν την
άδικο και αν μας φαίνεται. Αυτή υποβολή της πρότασης που ειση-
είναι η στυγνή πραγματικότητα, γούμαστε, γιατί θα τους δώσει την
η πικρή αλήθεια που συνεχίζει να ικανοποίηση ότι η κυβέρνηση έκα-
πληγώνει και προκαλεί αβάσταχτο νε ό,τι περνούσε από το χέρι της
πόνο σε όλους τους εκτοπισμένους. και εξάντλησε όλα τα μέσα που
Όσους είναι ακόμα στη ζωή και έχει στη διάθεσή της για να πα-
κρατούν ζωντανή την ελπίδα. Παρά ρεμποδίσει τις άνομες τουρκικές
τα αρνητικά δεδομένα των τετε- μεθοδεύσεις και να προωθήσει την
λεσμένων της πολύχρονης κατοχής, επιστροφή της πόλης σύμφωνα με
την τουρκική αδιαλλαξία και τις τα Ψηφίσματα των Η.Ε. Εκτιμούμε,
ανησυχητικές εξελίξεις που προ- επίσης, ότι λαμβάνοντας υπ’ όψη
καλούν η ασύδοτη επιθετικότητα και την προσπάθεια αυτή της κυ-
και ο χωρίς όρια επεκτατισμός της βέρνησης θα εισακούσουν τις εκ-
Τουρκίας. κλήσεις που τους απηύθυνε ο Προ-
Που ετοιμάζεται, ανάμεσα σε έδρος της Δημοκρατίας στην πρό-
άλλα, να σφετεριστεί και εποικίσει σφατη ομιλία του στη Δερύνεια
και την περίκλειστη περιοχή της και θα κωφεύσουν στις σειρήνες
Αμμοχώστου, το τελευταίο κομμάτι που τους καλούν να επιστρέψουν
της πόλης που γλύτωσε (;) από την κάτω από τ/κ διοίκηση.
αδηφάγο βουλιμία της. Είναι με ζ) Επισημαίνεται τέλος ότι οποι-
βάση αυτή την ελπίδα –που είναι αδήποτε αδράνεια από μέρους μας
ακόμα ζωντανή αλλά τρεμοσβή- και παράλειψή μας να πάρουμε
νει– που γράφονται αυτές οι γραμ- όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες για
μές και επαναφέρεται και πάλι η «Η επιστροφή της Αμμοχώστου σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΣΑ και το τεράστιο, πολυετές και πολυδάπανο έργο της ανοικοδόμησής της με συμμετοχή και να παρεμποδίσουμε και αποτρέ-
εισήγησή μας για την υποβολή από των Τ/κ θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομίας τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στα κατεχόμενα», επισημαίνουν ψουμε τα σχέδια των σοβινιστικών
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας οι κ.κ. Θεόφιλος Β. Θεοφίλου, Γεώργιος Κ. Αρέστη και Δημήτριος Χ. Χατζηχαμπή, στην σημερινή τους παρέμβαση προς την Κυβέρνηση. Μήπως όμως ο γερανός τουρκικών κύκλων να ανοίξουν
μιας νέας, εμπλουτισμένης και ολο- στη φωτογραφία από την περίκλειστη πόλη είναι μια κάποια προειδοποίηση; και σφετεριστούν και την περί-
κληρωμένης πρότασης για την επι- κλειστη περιοχή, θα σημάνει και
στροφή της Αμμοχώστου. ρώσει, διανθίσει και διαμορφώσει <<<<<< Τα επτά σημεία β) Ανάλογα και με το περιεχόμενό θα επιφέρει το τέλος των προσπα-
Ναι, με την ελπίδα ότι αυτή τη όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ως κατακλείδα της δημόσιας της μια εμπλουτισμένη, ολοκλη- θειών για αποφυγή της διχοτόμη-
φορά η φωνή μας θα εισακουστεί θεωρούν καλύτερο και ορθότερο.
Οι τρεις επιφανείς Βαρω- παρέμβασής μας θεωρούμε σημαν- ρωμένη και δελεαστική δική μας σης και επίτευξη της επιθυμητής
και η κυβέρνηση θα προχωρήσει Θα είναι η επίσημη πρόταση της σιώτες επανέρχονται «με τικό να επισημάνουμε ιδιαίτερα πρόταση θα αντικρισθεί θετικά και λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
πάραυτα στην ετοιμασία και υπο- ε/κ πλευράς και της κυβέρνησης την προσδοκία ότι δεν θα τα εξής: θα εκτιμηθεί από τα Η.Ε. και την σπονδίας.
βολή επίσημα μιας τέτοιας πρότα- της Δημοκρατίας προς τα Η.Ε., την α) Στο σημείο που έχουν φτάσει Ε.Ε. και θα βρει ανταπόκριση και Προσδοκούμε ότι αυτή τη φορά,
σης προς την τ/κ ηγεσία μέσω των Ε.Ε., την Τουρκία και την τ/κ ηγεσία. επαναληφθεί αυτό που τα πράγματα ο πιο αποτελεσματικός υποστήριξη ανάμεσα σε σημαντική έστω και με τρία χρόνια καθυστέ-
Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε. Και Δεν διεκδικούμε την πατρότητά συνέβη πριν από τρία και ίσως ο μόνος τρόπος για να μερίδα Τ/κ. Ο εκλεγμένος ηγέτης ρηση, θα εισακουστεί η φωνή μας,
με την προσδοκία ότι δεν θα επα- της, δεν θέλουμε, δεν ζητάμε και προληφθεί και αποτραπεί το άνοιγ- της τ/κ κοινότητας κ. Ακιντζί και η εισήγησή μας θα τύχει της ειλι-
ναληφθεί αυτό που συνέβη πριν δεν χρειάζεται οποιαδήποτε ανα- χρόνια, όταν, παρά τις μα της περίκλειστης περιοχής της ο ηγέτης του τ/κ Ρεπουμπλικανικού κρινούς και ενεργού υποστήριξης
από τρία χρόνια όταν, παρά τις ρη- φορά στα ονόματά μας. Το περιε- ρητές διαβεβαιώσεις που Αμμοχώστου είναι η υποβολή δικής Λαϊκού Κόμματος κ. Ερχιουμάν αν- του δημάρχου και των μελών του
τές διαβεβαιώσεις που μας δόθηκαν χόμενό της είναι γνωστό στην κυ- μας ολοκληρωμένης και δελεαστι- τιτίθενται σε μονομερείς και πα- Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώ-
από κυβερνητικής πλευράς ότι η βέρνηση αφού επιδόθηκε ως υπό-
μας δόθηκαν από κυβερ- κής πρότασης για την επιστροφή ράνομες ενέργειες σχετικά με το στου και θα υποβληθεί από την κυ-
πρόταση που είχαμε παρουσιάσει μνημα στον Πρόεδρο της Δημο- νητικής πλευράς ότι η και το άνοιγμα της πόλης με τη νό- καθεστώς της περιοχής αυτής και βέρνησή μας νέα πρόταση για επι-
θα υποβαλλόταν στα κρατίας, στον υπουργό Εξωτερικών, πρόταση που είχαμε πα- μιμη επαναλειτουργία του λιμανιού με πολύ πρόσφατες δηλώσεις τους στροφή της Αμμοχώστου. Εκφρά-
Η.Ε. και στην Ε.Ε., τελικά εγκα- σε αρχηγούς πολιτικών κομμάτων και άλλες πρόνοιες. Εκτιμούμε ότι επανέλαβαν τη θέση τους υπέρ του ζουμε την άποψή μας και καταθέ-
ταλείφθηκε και ξεχάστηκε σε κά- και είναι δημόσιο κείμενο μετά τη ρουσιάσει θα υποβαλλό- θα είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύ- ανοίγματός της σε συνεργασία με τουμε την πρότασή μας ως ενεργοί
ποιο συρτάρι. Είχαμε προειδοποι- δημοσίευση της στην «Καθημερι- ταν στα Η.Ε. και στην νατο για την τουρκική πλευρά να τα Η.Ε. Δηλαδή σύμφωνα με τις πολίτες και ενδιαφερόμενοι Αμμο-
ήσει τότε μέσα από το κείμενο της νή» και άλλα ΜΜΕ. Γι’ αυτό και δεν προχωρήσει μονομερώς και παρά- πρόνοιες των σχετικών Ψηφισμά- χωστιανοί, ως εκπλήρωση καθή-
ίδιας της πρότασής μας και άλλως θεωρούμε αναγκαία την παράθεσή Ε.Ε., τελικά εγκαταλεί- νομα στο άνοιγμα της περίκλειστης των του Σ.Α. των Η.Ε. 550 και 789. κοντος και χρέους προς τη σκλα-
πως για το ενδεχόμενο και τους του εκ νέου στη σημερινή μας πα- φθηκε και ξεχάστηκε σε περιοχής σε περίπτωση που έχουν Ακόμη και σε περίπτωση που δεν βωμένη πόλη μας και την κατεχό-
κινδύνους που υπήρχαν να προ- ρέμβαση. ενώπιόν τους και απορρίψουν μια γίνει γενικά αποδεκτή μια εμπλου- μενη πατρίδα μας αυτές τις μαύρες
χωρήσει η τουρκική πλευρά με τα Εκείνο που προέχει και επείγει
κάποιο συρτάρι». τέτοια πρόταση. τισμένη και δελεαστική πρότασή μέρες των επετείων της εισβολής
δικά της σχέδια για το άνοιγμα της είναι η αποτροπή του ανοίγματος μας, θα προκαλέσει προβληματισμό και της κατοχής.
περιοχής κάτω από τ/κ διοίκηση και του εποικισμού και της περί- ανάμεσα στην τ/κ κοινότητα, θα Αναμένουμε ότι οι κρατούντες
σε περίπτωση δικής μας απραξίας κλειστης περιοχής που φαίνεται δυσκολέψει και πιθανό να παρεμ- σε όλα τα επίπεδα δεν θα αδρανή-
και αδράνειας. Δυστυχώς, δεν ει- ότι επίκειται με βάση τους τουρ- ποδίσει τα σχέδια των ακραίων και σουν και πάλι και θα πράξουν τώρα
σακουστήκαμε και οι εξελίξεις απέ- κικούς σχεδιασμούς και η επιστρο- των φανατικών κύκλων. τα δέοντα χωρίς καμιά χρονοτριβή,
δειξαν το βάσιμο των φόβων και φή της Αμμοχώστου σύμφωνα με γ) Η επιστροφή της Αμμοχώστου πρόσχημα ή δικαιολογία. Ας σκε-
των ανησυχιών που είχαμε εκφρά- τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμ- σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του φτούν μόνο ότι δεν έχουμε τίποτε
σει. Και αντί να έχουμε εμείς την βουλίου Ασφαλείας και τη συναφή Σ.Α. και το τεράστιο, πολυετές και να χάσουμε και μόνο όφελος μπορεί
πρωτοβουλία και να επηρεάζουμε πρόνοια της Συμφωνίας Υψηλού πολυδάπανο έργο της ανοικοδό- να αποκομίσουμε από την υποβολή
και διαμορφώνουμε εμείς τις κα- Επιπέδου της 19ης Μαΐου 1979. Οι μηση της με συμμετοχή και των μιας νέας πρότασης για την επι-
ταστάσεις σύμφωνα με τα συμφέ- καθημερινές σχεδόν ανακοινώσεις Τ/κ θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στροφή της Αμμοχώστου.
ροντα μας, είμαστε και πάλι ουραγοί και εξαγγελίες αξιωματούχων του στην επανεκκίνηση και ανάκαμψη Για να μην τους βαραίνουν ευ-
των εξελίξεων και τρέχουμε ασθμαί- κατοχικού καθεστώτος και μελών της οικονομίας τόσο στις ελεύθερες θύνες και κατατρύχονται από ενο-
νοντας να αποσοβήσουμε τα χει- της τουρκικής κυβέρνησης δεν περιοχές όσο και στα Κατεχόμενα. χές για την οριστική απώλειά της.
ρότερα. αφήνουν καμιά αμφιβολία για τα δ) Οι θετικές επιπτώσεις μιας τέ- Για να μην είναι υπόλογοι στην
Έχοντας υπ’ όψη τις εξαγγελίες σχέδιά τους να ανοίξουν, εποικί- τοιας εξέλιξης, όπως η επιστροφή Ιστορία, στους Βαρωσιώτες και
και τις προετοιμασίες που έχουν σουν και σφετεριστούν και το τε- της Αμμοχώστου, στο κλίμα και στον κυπριακό λαό,
γίνει εν τω μεταξύ από τουρκικής λευταίο κομμάτι της σκλαβωμένης στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοι-
πλευράς για το άνοιγμα και την εκ- πόλης. νοτήτων και στις προσπάθειες και Ο κ. Θεόφιλος Β. Θεοφίλου είναι πρέ-
μετάλλευση της περίκλειστης πε- Οι δηλώσεις του Μ.Α. της Κύ- προοπτικές συνολικής λύσης του σβης ε.τ., πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος
ριοχής –περιλαμβανομένων και πρου στα Η.Ε. Πρέσβη κ. Ανδρέα Κυπριακού είναι τόσο εμφανείς στην Ε.Ε., ο κ. Γεώργιος Κ. Αρέστης είναι
επισκέψεων επί τόπου Τούρκων Μαυρογιάννη σε πρόσφατη συ- που δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
υπουργών και υψηλόβαθμων αξιω- νέντευξή του αναφορικά με τις και αναλυθούν περαιτέρω. του Κεντ, πρώην δικαστής του Ανωτάτου
ματούχων– επαναφέρουμε την πρό- προθέσεις και τις μεθοδεύσεις της «Οι καθημερινές σχεδόν ανακοινώσεις και εξαγγελίες αξιωματούχων του κα- ε) Η δική μας πλευρά δεν θα έχει Δικαστηρίου και τέως δικαστής του Δικα-
τασή μας και ζητάμε από την κυ- τουρκικής πλευράς για την Αμμό- τοχικού καθεστώτος και μελών της τουρκικής κυβέρνησης δεν αφήνουν καμιά κανένα κόστος ούτε θα διατρέχει στηρίου της Ε.Ε. και ο κ. Δημήτριος Χ. Χα-
βέρνηση να την επανεξετάσει και χωστο κρούουν ηχηρά τον κώδωνα αμφιβολία για τα σχέδια τους να ανοίξουν, εποικίσουν και σφετεριστούν και το κάποιο κίνδυνο από την υποβολή τζηχαμπής είναι επίτιμος διδάκτωρ του
να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση. του κινδύνου και επιτείνουν την τελευταίο κομμάτι της σκλαβωμένης πόλης», υπογραμμίζεται στην παρέμβα- μιας τέτοιας πρότασης. Δεν έχει Πανεπιστημίου του Exeter και πρώην
Αφού την τροποποιήσει, συμπλη- αγωνία και τους φόβους μας. ση των τριών. απολύτως τίποτε να χάσει από μια πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

You might also like