C 4006/UNIT 6

/

1

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

MODUL
POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

C4006

ATURCARA KONTRAK & UKUR BINAAN 2
MOHD SAFRI BIN OMAR (POLISAS)
MOHD, SAFRI OMAR JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

2

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

UNIT 6

BON PERLAKSANAAN, GANTIRUGI KERANA TAK SIAP, KERUGIAN DAN LANJUTAN MASA DAN KECACATAN SELEPAS SIAP

Objektif am: :

Mempelajari dan mmemahami Syarat-syarat Kontrak Setara JKR 203A mengenai Fasal 37, Fasal 40, Fasal 43 dan Fasal 45. Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:

Objektif khusus:

Menerangkan kehendak-kehendak Fasal 37: Bon Perlaksanaan Menerangkan kehendak-kehendak Fasal 40: Gantirugi Kerana Tak Siap Menerangkan kehendak-kehendak Fasal 43 : Kelambatan Dan Lanjutan Masa

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

3

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

Menerangkan kehendak-kehendak Fasal 45: Kecacatan selepas Siap

Ni kena belajar berkenaan Bon Perlaksanaan bukan James Bond, Ganti Rugi Kerana Tak Siap, kalau siap tak ada masalah, Kelambatan Dan Lanjutan Masa kalau tidak kena dendalah dan Kecacatan Selepas Siap, siapa kena tanggung kos ni…

6.0

PENGENALAN Dalam Unit ini, akan dibincangkan Fasal 37, Fasal 40, Fasal 43 dan Fasal 45. Fasal-fasal ini perlu dibaca dan diteliti dengan baik supaya masalah yang mungkin berlaku ditapak bina dapat diambil tindakan yang sewajarnya. Anda mungkin akan diminta memberi nasihat atau pandangan terhadap masalah yang berlaku nanti. TERUSKAN BACAAN ANDA

GUNAKAN BORANG KONTRAK SETARA JKR 203A UNTUK RUJUKAN ANDA. BACA TERLEBIH DAHULU FASAL-FASAL TERSEBUT SEBELUM MEMBACA HURAIAN FASAL DIBAWAH

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

4

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

6.1 6.1.1

Fasal 37 : Bon Perlaksanaan Sub fasal(a), (b), (c) & (d) Merupakan sejumlah wang tahanan atau wang cagaran yang mana jumlahnya adalah 5 % daripada Jumlah Harga Kontrak. Ia boleh dikemukakan dalam bentuk tunai, deposit bank, gerenti bank atau draf bank @ satu gantian insurans. (Rujuk KPKR 94, Bon Perlaksanaan bentuk dikemukakan adalah dalam bank gerenti sahaja). Bon Perlaksanaan ini mestilah diserahkan kepada kerajaan atas nama Pegawai Penguasa Projek (Kerajaan) dan Kontraktor Dinamakan. Ia merupakan syarat terdahulu sebelum memulakan kerja. Bon perlaksanaan hendaklah ditetapkan sah dan terus sah dan berkuatkuasa bagi sesuatu tempoh sebagaimana yang diperuntukkan dalam Gerenti Bank atau Gerenti Insurans yang diluluskan. Pihak kerajaan akan membuat potongan sekiranya berlaku apa-apa perlanggaran kontraktor terhadap obligasinya. Sekiranya tidak, Bon perlaksanaan akan dipulangkan balik kepada kontraktor setelah diberi Perakuan Siap Membaiki Kecacatan bagi seluruh Kerja.

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

5

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

HURAIAN TAMBAHAN UNTUK FASAL 37

6.1.2

Kepentingan Bon Perlaksanaan Kepada Kontraktor • Bagi menjamin kesungguhan kontraktor yang kerja itu akan dibuat dengan sepenuhnya • Sekiranya dan sempurna.( ingin sekurang-kurangnya memohon wang kerja kontraktor bon mencapai tahap yang paling minima). kontraktor pendahuluan, perlaksanaan boleh digunakan sebagai jaminan.

6.1.3

Kepentingan Bon Perlaksanaan Kepada Kerajaan Atau Majikan • • • Bagi menjamin kepentingan majikan dan kerajaan. Jika kontraktor tak dapat membayar kepada subkontraktor, kerajaan boleh membayarnya dengan menggunakan bon perlaksanaan ini. Boleh digunakan apabila kontraktor tak melaksanakan kontrak atau melakukan apa-apa pelanggaran terhadap obligasinya.( pecah kontrak)

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

6

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

• •

Sekiranya kos untuk membaiki kecacatan selepas siap melebihi bagi menanggung kerugian bayaran kemajuan yang akhir untuk kontraktor. Sekiranya berlaku penamatan kontrak, kerajaan boleh menggunakan bon perlaksanaan bagi menanggung kerugian dan untuk caj-caj untuk memanggil semula tender.

• •

Sekiranya kontraktor terpaksa membayar denda atau gantirugi yang melebihi daripada bayaran kemajuan akhir yang diterimanya. Bon Perlaksanaan akan dipulangkan atau diberi semula kepada kontraktor selepas Perakuan Siap Membaiki kecacatan.

TERUSKAN BACAAN ANDA

6.2

Fasal 40 : Ganti Rugi Kerana Tak Siap Merupakan satu denda yang dikenakan kepada kontraktor selam tempoh kerja tersebut dalam keadaan begitu dan tak siap. Ianya dikenakan kerana kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja setelah tamat tempoh kontrak atau setelah tamat Tempoh Lanjutan Masa atau sehingga pada tarikh siap yang telah diberikan oleh Pegawai Penguasa yang mana sepatutnya pada pendapat Pegawai Penguasa kerja tersebut telah disiapkan. Maka, kerugian atau gantirugi yang dialami oleh kerajaan akibat daripada kelambatan tersebut adalah ditanggung oleh kontraktor dimana kerugian atau gantirugi ini akan didapatkan semula daripada kontraktor melalui gantirugi

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

7

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

tertentu dan gantirugi ditetapkan (Dinyatakan dalam Lampiran Syarat-syarat Kontrak)
Kerja tak siap tetapi dapat disiapkan DENDA AKAN DIKENAKAN tetapi sekiranya terus tak siap KONTRAK AKAN DIMANSUHKAN (FASAL 51)

6.3

Fasal 43 : Kelambatan Dan Lanjutan Masa Kelambatan adalah suatu kerja yang dilambatkan atau terlambat yang melebihi tarikh siap yang dinyatakan seperti dalam Dokumen Kontrak manakal Lanjutan masa adalah tempoh masa yang diberi oleh kerajaan kepada kontraktor apabila kerja tidak dapat disiapkan pada tarikh yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak di man sebab-sebab kelambatan itu diluar kawalannya atau diluar jangkaan. Lanjuta masa bertujuan untuk kontraktor menyiapkan projek berkenaan mengikut tempoh masa yang diluluskan oleh kerajaan tanpa dikenakan apa-apa gantirugi atau denda.

6.3.1

Sub Fasal (a) Disebabkan oeh ‘ Force Majeure’ (Act of God) iaitu sesuatu perkara yang berlaku diluar jangkaan seperti jerebu, ribut dan lain-lain kejadian diluar jangkaan.

6.3.2

Sub Fasal (b)

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

8

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

Keadaan atau keburukan cuaca luar biasa seperti hujan batu, salji, kemarau, banjir kilat, ribut petir dan puting beliung. 6.3.3 Sub Fasal (c) Arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Penguasa yang berbangkit dari pertikaian dengan tuan punya tanah yang berhampiran dengan tapak bina sehingga mengakibatkan projek tergendala dan bukan disebabkan oleh kecuaian kontraktor. 6.3.4 Sub Fasal (d) Sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan kepada kerja-kerja yang disebabkan oleh perkara-perkara diluar jangkaan seperti kebakaran, letupan, tanah runtuh, tangki pecah, radas dan paip pecah, kapaludara dan lain-lain alat udara atau artikel yang gugur dari udara, rusuhan dan kekacauan awam. 6.3.5 Sub Fasal (e) Arahan-arahan Pegawai Penguasa yang dikeluarkan bersabit perubahan kerja bercanggah dalam atau antara Dokumen Kontrak. 6.3.6 Sub Fasal (f) Kontraktor tidak menerima dalam masa yang wajar daripada Pegawai Penguasa arahan-arahan, pelan-pelan, aras-aras yang diperlukan dan sebagainya atau arahan berkenaan dengan penamaan Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan. 6.3.6 6.3.7 Sub Fasal (g) Kelambatan memberi Milik Tapak (Prosedur pemilikan tapakbina rujuk Fasal 38) Sub Fasal (h) Kelambatan berpunca daripada penyatuan pekerja-pekerja setempat seperti mogok atau tutup pintu yang melibatkan mana-mana TRED yang diguna khidmat keatas kerja. (TRED – Persatuan yang diiktiraf oleh Malaysia) 6.3.8 Sub Fasal (i)

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/

9

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

Kelambatan oleh pihak artisan (pakar), tukang-tukang atau orang lain yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja-kerja yang tidak menjadi sebahagian dalam kontrak. 6.3.9 Sub Fasal (j) Kontraktor tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal olehnya untuk mendapatkan apa-apa barang atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja. 6.3.10 Sub Fasal (k) Kelambatan oleh Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan.

SECARA KESIMPULANNYA KELAMBATAN BOLEH DISEBABKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA, PIHAK KERAJAAN, SUBKONTRAKTOR/PEMBEKAL DINAMAKAN ATAU KEADAAN DILUAR JANGKAAN

HURAIAN TAMBAHAN UNTUK FASAL 43

Perkara-perkara penting sebelum Sijil Lanjutan Masa dikeleuarkan: • Kontraktor hanya berhak mendapat lanjutan masa sekiranya ia telah sentiasa berusaha dengan sedaya upayanya untuk mengelakkan kelambatan dan telah membuat apa-apa yang dikehendaki dengan munasabahnya oleh Pegawai Penguasa. • Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk menyatakan secara bertulis sebab-sebab kelambatan tersebut kepada Pegawai Penguasa sejurus berlakunya kelambatan. • Setiap rayuan dan permohonan daripada kontraktor untuk lanjutan masa mestilah dikaji oleh Pegawai Penguasa dan majikan akan punca-punca berlakunya kelambatan tersebut, dimana hanya kelambatan sebenar sahaja

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 10

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

yang perlu dinilaikan semasa mengira tempoh tersebut yang mana ianya akan dinilai berdasarkan program atau perancangan kerja kontraktor dan hubung kait operasi kerja dengan keseluruhan kerja. • Kelambatan kerja boleh dinilai melalui Carta Kemajuan Kerja dimana jika kontraktor ketinggalan dari jadual, beliau mesti diarahkan untuk memberi tunjuk sebab mengapa kerjanya terlambat. • Tempoh bagi sesuatu lanjutan masa, hanya akan ditentukan oleh AJK kelambatan dan Lanjutan masa.

Jika Pegawai Penguasa berpuas hati dengan alasan-alasan kelambatan tersebut maka lanjutan masa akan diberikan dengan menggunakan ‘Perakuan Kelambatan’ dan ‘Perakuan Lanjutan Masa’ iaitu Borang JKR 203 T pindaan 4/83. Peraakuan Kelambatan dan Perakuan Lanjutan Masa ini mestilah diserahkan sebelum Tarikh Siap Kerja.

Maklumat-maklumat yang mesti diberikan oleh Pegawai Penguasa semasa mengemukan Perakuan Lanjutan Masa untuk diluluskan: • • Butiran-butiran bagaimana tempoh lanjutan masa yang dicadangkan dihitung. Dimana kerajaan bertanggungjawab keatas kelambatan itu, nyatakan samada sebab kelambatan itu telah diatasi dan jika tidak nyatakan langkah-langkah yang sedanga diambil untuk mengatasinya. • Dimana kerajaan bertanggungjawab keatas kelambatan, nyatakan samada kontraktor ada atau akan menuntut kerugian dan perbelanjaan tambahan

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 11

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

dan jika ‘YA’ akan dibuat anggaran. Anggaran ini dibuat oleh Pegawai Penguasa. • Satu huraian kemajuan kerja yang telah dicapai oleh kontraktor pada tarikh perakuan hendaklah disediakan dan tentukan baki kerja yang hendak dijalankan. • Nyatakan samada kontraktor boleh menyiapkan kerja pada tarikh siap lanjutan yang dicadangkan dan jika tidak, nyatakan tarikh anggarannya. Setelah perakuan tersebut diluluskan salinan asal hendaklah dihantar kepada kontraktor, satu salinan mengenainya mestilah diedarkan kepada pihak-pihak tertentu seperti mana yang disenaraikan dalam perakuan dan juga ditambah kepada yang berikutnya. 1. P.K.K (Pusat Khidmat Kontraktor). 2. Jurukur bahan yang terlibat dalam pembinaan.

Pegawai-pegawai yang berkuasa mengesahkan Perakuan Lanjutan Masa: 1. 2. 3. 4. 5. 6.4 6.4.1 Ketua Pengarah Kerjaraya Timbalan Pengarah Kerjaraya. Pengarah Cawangan JKR. Ketua Pengarah Negeri. Ketu Unit Khas.

Fasal 45 : Kecacatan Selepas Siap Subfasal(a) – Tempoh Liabiliti Kecacatan Tempoh Liabiliti Kecacatan adalah 12 bulan (projek yang melebihi RM50,000.00) seperti yang dinyatakan didalam dokumen kontrak selepas tarikh penyiapan kerja yang praktikal yang diberikan kepada kontraktor oleh Pegawai Penguasa dimana kecacatan, ketidaksempurnaan atau kekurangan atau apap-apa jua kerosakan lain yang mungkin kelihatan dan juga disebabkan oleh bahan atau

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 12

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

barang-barang atau mutu hasil kerja hendaklah disempurnakan oleh kontraktor sebaik mungkin. 6.4.2 Subfasal(b) – Jadual Kecacatan Jika terdapat apa-apa kecacatan atau ketidaksempurnaan yang berlaku, Pegawai Penguasa hendaklah mengemukan Jadual Kecacatan yang akan diserah-hantar kepada kontraktortidak lewat dari empat belas (14) hari selepas tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan. Kontraktor atas kosnya sendiri akan memperbaiki kecacatan atau ketidaksempurnaan dalam masa yang berpatutan tetapi tidak lebih dari tiga(3) bulan selepas penerimaan jadual tersebut. Pegawai Penguasa tidak dibenarkan mengeluarkan apa-apa arahan berhubung dengan kecacatan selepas Jadual Kecacatan dikeluarkan atau selepas 14 hari tamatnya Tempoh Liabiliti Kecacatan mengikut mana yang terkemudian.

6.4.3

Subfasal(c) – Kemungkiran Kontraktor Jika kontraktor tidak mematuhi subfasal (a) & (b), bahan atau kerja yang terjejas boleh diperbaiki oleh Pegawai Penguasa dengan cara yang patut dan kos yang ditanggung hendaklah dipotong dari baki wang yang akan dibayar kepada kontraktor atau dari Bon Perlaksanaan atau sebagai suatu wang tuntutan tertentu.

6.4.4

Subfasal(d) – Kuasa-kuasa Tambahan Pegawai Penguasa Jika pada pendapat Pegawai Penguasa tidak mudah untuk kontraktor memperbaikinya maka kesusutan kerja akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa dan kaedah pembayaran sama seperti dalam subfasal (c).

6.4.5

Subfasal(e) – Perakuan Siap Membaiki Kecacatan

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 13

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

Apabila pada pendapat Pegawai Penguasa , kontraktor telah memperbaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa kerosakan yang perlu diperbaiki atau Pegawai Penguasa menganggap projek itu telah siap, Pegawai Penguasa mengeluarkan satu perakuan dimana perakuan ini disebut “ Perakuan Siap Membaiki Kecacatan.”

UNTUK LEBIH JELAS, CUBA BACA HURAIAN DIBAWAH

Tempoh Pembinaan

Tempoh Liabiliti Kecacatan

Jadual Kecacatan

Tempoh Membaiki Kecacatan

Penyiapan kerja Secara Praktikal

(12 bulan)

(14 hari)

(3 Bulan)

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 14

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

Tempoh pembinaan + Tempoh Liabiliti Kecacatan + 14 Hari + Tempoh Membaiki Kecacatan Perakuan Membaiki Kecacatan dikeluarkan

Tempoh Liabiliti Kecacatan merupakan satu jaminan untuk majikan bahawa mutu bahan atau barang dan kerja yang dilaksanakan adalah baik dan mengikut piawai yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Penyiapan Kerja Secara Praktikal ialah apabila kerja itu telah mencapai satu tahap penyiapan dimana ia dapat menemui fungsi pengguna. Walaupun terdapat sedikit kekecutan atau ketidaksempurnaan tetapi tidak mengurangkan keselesaan penggunanya.

• •

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM SELANJUTNYA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA HALAMAN BERIKUTNYA..

ANDA MENERUSKAN INPUT

PADA MAKLUM BALAS PADA

6.1

Apakah yang dimaksudkan dengan Bon Perlaksanaan(Performance Bond)?

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 15

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

6.2 Terangkan istilah-istilah berikut: a. Ganti Rugi Tertentu dan Ganti Rugi Ditetapkan b. Perakuan Kerja Tidak Siap c. Tempoh Lanjutan Masa d. Penyiapan Kerja Praktikal e. Tempoh Liabiliti Kecacatan f. Jadual Kecacatan

SYABAS SEKIRANYA JAWAPAN ANDA MENGAMBIL KIRA FAKTA BERIKUT. 6.1 Bon Perlaksanaan merupakan sejumlah wang tahanan atau wang cagaran dalam bentuk tunai atau dalam bentuk gerenti bank. Jumlahnya adalah 5% daripada Jumlah

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 16

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

Harga Kontrak. Pihak kerajaan akan membuat potongan sekiranya Kontraktor melakukan perlanggaran terhadap obligasinya dan akan dipulangkan kepada kontraktor setelah Perakuan Siap Membaiki Kecacatan dikeluarkan. 6.3 Penerangan istilah-istilah: a. Merupakan satu denda yang dikenakan kepada kontraktor selama tempoh kerja tersebut dalam keadaan tidak siap. Gantirugi dikenakan kerana kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja setelah tamat tempoh kontrak atau tamat tempoh lanjutan masa. Kerugian atau gantirugi ini dinyatakan dalam Lampiran syarat-syarat ini.

b. Perakuan Kerja Tidak Siap merupakan suatu perakuan yang dikeluarkan sekiranya kontraktor tidak menyiapkan kerja pada tarikh siap kerja dan Pegawai Penguasa memperakui secara bertulis bahawa pada pendapatnya kerja tersebut dengan munasabahnya telah siap. Kontraktor akan dikenakan denda atau gantirugi bermula dari tarikh perakuan itu dikeluarkan selama mana ia berkeadaan tidak siap. c. Tempoh Lanjutan masa adalah suatu tempoh yang diberikan kepada kontraktor setelah kontraktor gagal menyiapkan kerja setelah tamat tempoh siap kerja. Tempoh ini diberikan disebabkan permohonan yang dikemukan oleh kontraktor kepada Pegawai penguasa diatas perkara-

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 17

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

perkara yang dibenar (merujuk Fasal 43) dan bukannya atas kecuaian pihak kontraktor. d. Penyiapan Kerja Secara Praktikal ialah apabila kerja tersebut telah mencapai satu tahap penyiapan dimana ia dapat memenuhi fungsinya walaupun terdapat sedikit kecacatan atau kekecutan tetapi ia tidak menggannggu kelesaan pengguna. e. Tempoh Liabiliti Kecacatan adalah tempoh 12 bulan setelah Perakuan Siap Kerja Dikeluarkan. Sebarang kecacatan atau kekurangan mutukerja akan dibaiki dan ditanggung oleh pihak kontraktor. Kontraktor juga bertanggungjawab memperbaiki kecacatan tersebut setelah tamat tempoh tanggungan kecacatan selama 12 bulan dan dalam 14 hari Jadual kecacatan dikeluarkan. Tempoh masa untuk membaki kecacatan adalah tidak lebih dari 3 bulan.

f. Jika terdapat apa-apa kecacatan atau ketidaksempurnaan yang berlaku, Pegawai Penguasa hendaklah mengemukan Jadual Kecacatan iaitu satu senarai kecacatan terhadap binaan yang telah siap dan akan diserah-hantar kepada kontraktortidak lewat dari empat belas (14) hari selepas tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan. Kontraktor atas kosnya sendiri akan memperbaiki kecacatan atau ketidaksempurnaan dalam masa yang berpatutan tetapi tidak lebih dari tiga(3) bulan selepas penerimaan jadual tersebut.

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 18

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

• •

SILA JAWAB SEMUA SOALAN DALAM PENILAIAN KENDIRI DI BAWAH. SILA HUBUNGI PENSYARAH ANDA JIKA ADA SEBARANG MASALAH.

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 19

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

SELAMAT MENCUBA SOALAN 1 Nyatakan sebab-sebab kelambatan yang membolehkan pihak kontraktor mendapat Tempoh lanjutan masa. SOALAN 2 Bilakah Perakuan Siap Membaiki Kecacatan boleh dikeluarkan?

Jawapan 1 6.1 Sebab-sebab kelambatan yang membolehkan Kontraktor mendapat Tempoh Lanjutan Masa: a. Disebabkan oeh ‘ Force Majeure’ (Act of God) iaitu sesuatu perkara yang berlaku diluar jangkaan seperti jerebu, ribut dan lain-lain kejadian diluar jangkaan.

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 20

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

b. Keadaan atau keburukan cuaca luar biasa seperti hujan batu, salji, kemarau, banjir kilat, ribut petir dan puting beliung. c. Arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Penguasa yang berbangkit dari pertikaian dengan tuan punya tanah yang berhampiran dengan tapak bina sehingga mengakibatkan projek tergendala dan bukan disebabkan oleh kecuaian kontraktor. d. Sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan kepada kerja-kerja yang disebabkan oleh perkara-perkara diluar jangkaan seperti kebakaran, letupan, tanah runtuh, tangki pecah, radas dan paip pecah, kapaludara dan lain-lain alat udara atau artikel yang gugur dari udara, rusuhan dan kekacauan awam.

e.

Arahan-arahan Pegawai Penguasa yang dikeluarkan bersabit perubahan kerja bercanggah dalam atau antara Dokumen Kontrak.

f.

Kontraktor tidak menerima dalam masa yang wajar daripada Pegawai Penguasa arahan-arahan, pelan-pelan, aras-aras yang diperlukan dan sebagainya atau arahan berkenaan dengan penamaan Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan.

g. Kelambatan memberi Milik Tapak Fasal 38).

(Prosedur pemilikan tapakbina rujuk

h. Kelambatan berpunca daripada penyatuan pekerja-pekerja setempat seperti mogok atau tutup pintu yang melibatkan mana-mana TRED yang diguna khidmat keatas kerja. (TRED – Persatuan yang diiktiraf oleh Malaysia)

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 21

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

i. Kelambatan oleh pihak artisan (pakar), tukang-tukang atau orang lain yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja-kerja yang tidak menjadi sebahagian dalam kontrak. j. Kontraktor tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal olehnya untuk mendapatkan apa-apa barang atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja. k. Kelambatan oleh Subkontraktor Dinamakan atau Pembekal Dinamakan.

Jawapan 2 Perakuan Siap Membaiki Kecacatan boleh dikeluarkan apabila pada pendapat Pegawai Penguasa , kontraktor telah memperbaiki kecacatan, ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa kerosakan yang perlu diperbaiki atau Pegawai Penguasa menganggap projek itu telah siap, Pegawai Penguasa mengeluarkan satu perakuan dimana perakuan ini disebut “ Perakuan Siap Membaiki Kecacatan.”
Tempoh Pembinaan Tempoh Liabiliti Kecacatan Jadual Kecacatan Tempoh Membaiki Kecacatan

Penyiapan kerja Secara Praktikal

(12 bulan)

(14 hari)

(3 Bulan)

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

C 4006/UNIT 6/ 22

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2
SYARAT-SYARAT BORANG KONTRAK SETARA JKR 203/203A

Tempoh pembinaan + Tempoh Liabiliti Kecacatan + 14 Hari + Tempoh Membaiki Kecacatan dikeluarkan. Perakuan Siap Membaiki Kecacatan

TAHNIAH SEKIRANYA ANDA DAPAT MENJAWAB DENGAN BETUL

MARI BERPINDAH KE UNIT 7

MOHD, SAFRI OMAR

JKA, POLISAS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.