Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011

RINGKASAN KURSUS PROGRAM SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG KURSUS TERAS JABATAN IUEL1108 SISTEM KEHAKIMAN ISLAM (BM) Kursus ini membincangkan tentang konsep al-qada’, dalil, latarbelakang dan perkembangannya sepanjang sejarah Islam. Persoalan perjawatan seperti memohon jawatan qadi serta hukum menerimanya juga disentuh. Perbincangan juga meliputi institusi-institusi lain yang berkaitan dengan kehakiman seperti al-hisbah, al-mazalim, aplikasi sulh dan tahkim. Aspek seterusnya adalah pendakwaan, perbicaraan, kaedah-kaedah pensabitan, hukuman dan rayuan. Kursus ini dilengkapkan dengan penelitian kepada sistem kehakiman Islam di beberapa buah negara pada masa kini. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan tentang sejarah dan konsep kehakiman serta keadilan dalam Islam 2. Mengenalpasti konsep pendakwaan dan perbicaraan serta kaedah-kaedah pembuktian 3. Menghuraikan tanggungjawab sebagai kakitangan institusi kehakiman Islam 4. Mengaplikasi teori-teori kehakiman Islam dalam profesion kehakiman dan perundangan Islam di Malaysia Rujukan 1. Zaydan, Abdul Karim (2000), Nizam al-Qada’ fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, Beirut: Muassasah al-Risalah 2. Mawardi, Ali ibn Muhammad, al- (t.t.), al-Ahkam al-Sultaniyyah, t.tp. 3. Mahmud Saedon A. Othman (1990) Kadi Perlantikan, Perlucutan dan Bidangkuasa, Kuala Lumpur, DBP. 4. Abdul Monir Yaacob (2001), Sistem Kehakiman Islam, Kuala Lumpur: IKIM 5. Khatib, Muhammad al-Syarbini, al- (1958), Mughni al-Muhtaj fi Halli Alfaz al-Minhaj, Kaherah.(t.tp.) Kemahiran Insaniah 1. Kemahiran berkomunikasi 2. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. Etika dan moral profesional

580

Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011
IUEL2101 KONTRAK MUAMALAT (BM/BI/BA) Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus fiqh al-muamalat yang akan menyentuh secara lanjut mengenai kontrak-kontrak utama dalam urusan muamalah Islam terutama yang digunakan dalam sistem perbankan dan kewangan Islam. Penumpuan akan diberikan kepada syarat-syarat pembentukan, tanggungjawab atau terma-terma nyata atau tersirat, penyempurnaan, penyelesaian dan kesan-kesan kemungkiran atau pecah kontrak. Pelajar juga akan didedahkan bagaimana perkembangan semasa mempengaruhi syarat-syarat pembentukan kontrak tersebut dan ubahsuaian yang dilakukan ke atas tersebut bagi memenuhi kehendak dan struktur perniagaan dan perundangan Malaysia. Perbandingan secara sepintas lalu dengan undang-undang kontrak Malaysia juga dilakukan. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menjelaskan kontrak-kontrak utama di dalam urusan muamalat dari segi pembentukan dan tujuan penggunaannya 2. Mengenalpasti elemen-elemen yang boleh menyebabkan kontrak berkenaan terbatal 3. Menyenaraikan maklumat tambahan mengenai kontrak muamalat secara sistematik dari sumber-sumber yang berautoriti 4. Menyelesaikan masalah ringkas muamalah akibat kemungkiran atau kekecewaan kontrak Rujukan 1. Khafif, ‘Ali, al-, (1941), Ahkam al-Mu‘amalat al-Syar‘iyyah, Kaherah: Dar alFikr al-Arabi (ulang cetak). 2. Mahmasani, Subhi (1972), al-Nazariyyah al-‘Ammah li al-Mujibat wa al‘Uqud, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin (Edisi Ketiga). 3. Muhammad Taqi Usmani (2002), An Introduction to Islamic Finance: The Hague/London/New York: Kluwer International. Kemahiran Insaniah 1. 2. 3. 4. IUEL2106 Kemahiran Berkomunikasi Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kemahiran Kerja Berpasukan

UNDANG - UNDANG ISLAM DAN MASYARAKAT (BM/BI/BA)) Kursus ini membincangkan tentang peranan dan hubungan yang wujud antara Undang – undang Islam dan Masyarakat. Ini termasuklah kepentingan Undangundang Islam ke atas masyarakat, fungsi Undang-undang, konsep keadilan Undang-undang untuk masyarakat dan beberapa kupasan isu semasa dari perspektif sosio-perundangan Islam.

581

SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Membezakan perlindungan undang-undang terhadap isteri. 3.1996 4. Anwarul Yaqin. Penghantar Undang – undang Adat di Malaysia. Menganalisis isu-isu semasa melalui pendekatan sosio-perundangan Islam Rujukan 1. Menjelaskan kepentingan Undang-undang Islam dan keperluannya ke atas masyarakat 2. Ke Arah Perlaksanaan Undang – undang Islam di Malaysia : Masalah dan Penyelesaiannya . IUEL2111 Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (BM/BI/BA) Kursus ini menfokuskan kepada beberapa konsep dalam Undang-undang kekeluargaan Islam serta pelaksanaannya di Malaysia. penyelesaian rumahtangga dan kesalahan-kesalahan matrimoni. 4. 2. Wanita dan Perundangan Islam. International Law Book Services : Kuala Lumpur . Menjelaskan definisi dan konsep perkahwinan dan perceraian dan perkaraperkar berbangkit daripada perceraian dari perspektif Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia 2. Menganalisis kes-kes kekeluargaan Islam dari perspektif Undang-undang 582 . 1996 2. 2001 Kemahiran Insaniah 1. Menghuraikan prosedur perkahwinan dan perceraian dan tuntutan-tuntutan selepas perceraian menurut Undang-undang Kelaurga Islam. 4. Menghuraikan fungsi Undang-undang dan kesannya ke atas masyarakat 3. Abu Bakar Abdulllah. Membezakan antara beberapa pendekatan keberkesanan hukuman ke atas masyarakat. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Ini termasuklah dari segi prosedurnya.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Abdullah Sidik. suami dan anak-anak 4. 1975 3. Law and society in Malaysia. Raihanah Abdullah. Pustaka Damai . hal ehwal perkahwinan dan perceraian. Mengaplikasi undang-undang yang terpakai dalam menyelesaikan isu semasa Kekeluargaan Islam 5. Penerbit Universiti Malaya : Kuala Lumpur. 3. Ilmiah Publishers: Kuala Lumpur.

2006 4. Ridzuan Awang (2006). 1941. al-Tab`ah al-thaniyah. UKM. 3. Siti Zalikhah Md. Undang-undang Keluarga Islam. Singapore: Lexis Nexis.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. Kemahiran Insaniah 1. IKIM: Kuala Lumpur. Ia bertujuan untuk memperkenalkan aspek-aspek perundangan. Mahinder Singh Sidhu (1998). wasiat & hibah di Malaysia 3.wasiat dan juga hibah. Edition. Divorce Laws in Malaysia. Undang-undang Pusaka Dalam Islam: Satu Kajian Perbandingan. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Mengaplikasikan undang-undang & Hukum Syarak yang relevan dalam permasalahan yang timbul dalam masyarakat 4. Edisi Kedua. 1999 3. wasiat & hibah 2. Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah. Kuala Lumpur: DBP. 2. Ahmad Ibrahim. 2005 5. Nor. Fakulti Pengajian Islam. 3.Singapura : Sulayman Mar`i.) (2006). Undang-Undang Pusaka Islam: Pelaksanaannya di Malaysia. Pemilikan Harta Dalam Perkahwinan. Islamic Inheritance Laws in Malaysia. Administration and Succession in Malaysia dan Singapore. Menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dalam pembelajaran ilmu faraid. Kuala Lumpur. Petaling Jaya: MLJ Sdn. Zaleha Kamaruddin. The Law of Wills. wasiat dan hibah di Malaysia secara am. amalan pentadbiran pusaka Islam. Mengenalpasti undang-undang yang terpakai dan badan-badan yang terbabit dalam pentadbiran pusaka. Cetakan Ketiga 5. Siti Mashitoh Mahamood (ed. WASIAT DAN HIBAH (BM/BI) Kursus ini akan membincangkan konsep-konsep asas pusaka Islam. Probate. Harta Amanah Orang Islam di Malaysia: Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran. Abdul Rashid Abdul Latiff (1997). Pawancheek Marican (2008). Bhd. 2. 4. IUEL2112 Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional UNDANG-UNDANG PUSAKA. 2nd. Mohd Zamro Muda & Mohd. Hasil Pembelajaran 1. Abdul Monir Yaacob & Siti Shamsiah Md Supi. Menganalisis isu-isu utama dalam perwarisan Rujukan 1. ILB 583 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Pada akhir kursus ini pelajar dapat: . MLJ: Selangor. Rujukan dibuat kepada Hukum Syarak. al-Husayni. Malayan Law Journal: Kuala Lumpur. 4. undang-undang Islam yang terpakai kepada harta-harta berkenaan di samping mengambilkira undang-undang bertulis yang berkuatkuasa mengenainya di Malaysia. 2. Kifayat al-akhyar fi hall ghayat al-ikhtisar.Taqi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad.

3. “Sumbang Mahram: Kedudukannya di bawah Undang-undang Islam dan Sivil di Malaysia”. (1419) JH. 2. 2. IUEL3101 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Komunikasi UNDANG–UNDANG JENAYAH SYARIAH (BM/BI) Kursus ini membolehkan pelajar untuk mengetahui prinsip-prinsip undangundang jenayah Islam. Kemahiran Insaniah 1.4. Menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan undangundang. peranan dan kemahiran agensi penguatkuasaan dan pendakwaan. KL:IKIM 2. Mengenalpasti konsep jenayah menurut undang-undang Islam dan undangundang jenayah yang dilaksanakan di Malaysia. vol. Pelajar akan mengetahui kategori jenayah. elemen jenayah dan kes-kes yang relevan.2. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional 584 . “ Pertindihan Bidangkuasa Mahkamah Syariah: Sorotan Terhadap kes-Kes Murtad”. 4. vol. no. 3. [2000] Jurnal Undang-Undang IKIM.69-98 4. Pelajar juga akan mempelajari secara teliti setiap elemen-elemen jenayah dan peruntukan yang terdapat di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. Siti Zubaidah Ismail. 5. Ahmad Ibrahim. Halangan dan cabaran bagi mengaplikasikannya juga akan dibincangkan dalam kursus ini. (1997) Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. 47-64 3. no. 2.2. 4. Jilid XII. Rujukan 1. Mentafsirkan keseriusan kes-kes jenayah syariah di Malaysia 5. “Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang”. [1998] Jurnal Undang-undang IKIM.4. 4. Membezakan fungsi. Noor Aziah Mohd Awal. Dato’ Mohd Asri Hj Abdullah. 3. Bhg 11. Mengaplikasikan kefahaman mereka tentang undang-undang terhadap isuisu semasa. 141-184.

D. Mohd Amin AlJarumi. Menjelaskan prosedur yang digunakan di Mahkamah Syariah dalam kes mal berasaskan kepada undang-undang dan amalan 2. Siti Ratnamala Saiful Nathan. Nizam al-Qada’ Fi al Syari’ah al-Islamiyah. 1997.prinsip perundangan yang sama dipakai di kedua-dua mahkamah. Butterworths 1994 Kemahiran Insaniah 1. Ahmad Ibrahim. IKIM. Prosedur perbicaraan disusun sebagai salah satu cara untuk mempastikan keadilan dapat dicapai dalam perbicaraan.B. 2. prosedur pra-bicara dan perbicaraan. Menghuraikan maklumat tambahan mengenai acara mal berasaskan kepada sumber-sumber yang berautoriti . Prinsip-prinsip Prosiding Dalam Syariat Islam. Pendekatan perbandingan dengan Mahkamah awam juga dibuat memandangkan terdapat prinsip. “Acara Mal Syariah” didalam id. 2006 4. Penerbitan UPENA. keputusan ex-parte. perkara preliminari. penguatkuasaan perintah dan prosedur rayuan kepada mahkamah atau Lembaga Rayuan Syariah. Mengaplikasikan kaedah-kaedah mal di Mahkamah Syariah 1. Shah Alam. Menganalisis kepada perjalanan kes mal di Mahkamah Syariah yang berkaitan acara Mal 4. Asiah Mohd Yusoff( pentpent) . 3rd ed. Abd al. Casson. Prosedur atau acara menentukan perjalanan yang seragam di Mahkamah Syariah di dalam menentukan sebarang hak atau tanggungan ke atas pihak-pihak yang terlibat. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan Moral Profesional Kerja Berpasukan 585 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Rujukan . 4. 3. Acara Mal mengandungi aspek-aspek berikut: Pengenalan acara Mal Islam. pemutusan hukuman. Lebanon: Mu’assasah al. Pliding dan Amalan di Mahkamah Tinggi Menurut Odgers.Karim Zaydan . hh 193-245 3.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 UEL3102 UNDANG-UNDANG ACARA MAL (BM/BI) Kursus ini bertujuan untuk memberikan pendedahan mengenai tatacara mal yang berjalan di Mahkamah Syariah. Kursus ini akan membincangkan acara mal sebagaimana yang terpakai di mahkamah syariah di Malaysia. Pentadbiran Undangundang Islam di Malaysia”. Grace Chang . Abdul Latif Ahmad. Introduction to Civil Procedure in Malaysia and Singapore. Ia juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana untuk melindungi orang ramai dari sebarang salah laku dan penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa atau pihak yang berkepentingan. 3. 1998 2.Risalah . Kuala Lumpur: DBP 1996 5. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1.

Bahagian kedua pula akan membincangkan kontrak batal. 2. Kemahiran Berkomunikasi IUEL3111 UNDANG-UNDANG JENAYAH (BM/BI) Kursus ini akan memperkenalkan konsep undang-undang jenayah sebagai salah satu undang-undang awam yang terpakai kepada semua warganegara. Perbincangan juga ditumpukan kepada isi kandungan kontrak. Central law Book Company 3.( 1984). Undang-undang Kontrak di Malaysia. Salleh Buang dan Nordin Torji( 1992). niat. balasan. elemen-elemen jenayah. hukuman serta dalihandalihan dan pengecualian yang boleh diguna pakai. dan keupayaan pihak-pihak berkontrak. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. Guest. Law of Contract in Malaysia and Singapore. Singapore. Oxford. bercanggah dengan maslahan umum dan sebagainya. tipuan. Mengaplikasi kefahaman undang-undang kontrak yang terpakai dalam penyelesaian masalah Rujukan 1. kesalahan berkaitan harta dan ketenteraman awam. Oxford University Press. Menghuraikan remedi-remedi yang perlu jika berlakunya pelanggaran terma-terma kontrak 3. Perbincangan juga ditumpukan kepada kontrak tidak sah. Menghuraikan elemen-elemen asas dalam pembentukan kontrak yang sah. 2. salah nyataan. Malayan Law Journal Kemahiran Insanian 1. Mengenalpasti prinsip-prinsip undang-undang kontrak dalam kehidupan seharian 4. kontrak seragam serta pengecualian kepada syarat-syarat kontrak. seperti perjanjian tidak bermoral. Kuala Lumpur.G. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. kesalahan tanggungan keras. Topik yang akan dibincangkan merangkumi kesalahan-kesalahan membabitkan nyawa dan tubuh badan. Visu Sinnadurai ( 1987) . kontrak boleh batal dan kontrak-kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan atas sebab pengaruh tidak berpatutan. proses membuat kontrak yang merangkumi unsur-unsur tawaran.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 UEL3110 UNDANG-UNDANG KONTRAK (BM/BI) Kursus ini akan membincangkan jenis-jenis kontrak. A. 586 . penerimaan. khilaf dan paksaan serta dalihan kepada sebab-sebab tersebut. Anson’s Law of Contract.

Anita Abdul Rahim.L. Membezakan di antara konsep undang-undang jenayah dan undangundang yang lain. KL: Nurin Enterprise (1988) 4. fakta fizikal dan fakta mental. Ibn al-Qayyim (1953). N. Ia bermula dengan latarbelakang undang-undang. Membezakan di antara kesalahan sebenar dengan kesalahan pemula. 4.J cxciii-cxcviii Kemahiran Insaniah 1. Jenayah Homisid. Siti Zubaidah Ismail “Provocation as a Defence in Malaysia: A Re-Examination of Its Applicability” [2001] 1 M. Criminal Law in Malaysia and Singapore: Text and Materials KL: MLJ 2.KL:ILBS (2000) 5. Ini diikuti dengan jenis-jenis keterangan yang meliputi keterangan-keterangan lisan. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Myint Soe (1973). The Penal Codes of Singapore and States of Malaya: Cases. Menjelaskan tentang metodologi penggubalan undang-undang keterangan yang dipakai di Mahkamah Syariah dan Sivil. 3. kepentingan. keadaan. suratan. Etika dan moral profesional IUEL3103 UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM I (BM) Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar-pelajar konsep Undang-undang Keterangan Islam dan perbandingannya dengan undangundang sivil. CMV Clarkson. KL Koh. Mengenal pasti klasifikasi keterangan dan fakta 3. Kemahiran kerja berpasukan 3. Mengaplikasi konsep keterangan dan fakta ke atas kes-kes perbicaraan Rujukan 1. Matba‘ah al-Sunnah alMuhammadiyyah. langsung.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. fakta berkaitan. 3. Singapore: Law Book Co. 2. asas dan konsep keterangan.A Morgan(1989). Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah 2. al-Turuq al-Hukmiyyah. Strict Liability in Criminal Law: A Comparative Approach. dengar cakap dan kaedah keterangan terbaik. Perbincangan juga meliputi aspek fakta iaitu fakta isu. 2. Mengaplikasikan kewujudan dalihan dalam setiap perbuatan jenayah yang didakwa. Materials and Comments. Pembelajaran berterusan dan pengurusan 4. Zaleha Kamaruddin (1988). K.L Koh. 587 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Menganalisis konsep kesalahan membunuh dan membezakannnya dengan mematikan orang dengan salah Rujukan 1.

5. Monir (1986). Beirut: Maktabah alWahyu al-Islami 4. Hamid Sultan Abu Backer (2001). Mengenal pasti beberapa aspek pembuktian seperti pihak yang menanggung beban bukti dan darjah pembuktian 3. Principles and Digests of The Law of Evidence. Mahmud Saedon Awang Othman. Mahmud Saedon Awang Othman. Rujukan 1. pihak yang menanggung beban bukti. 2. Bahansi. Kemahiran Insaniah 1. IUEL3203 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM 2 (BM) Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus yang lalu dengan memberi penekankan beberapa aspek di dalam undang-undang keterangan Islam. Undang-undang Keterangan Islam. Janab’s Key To Criminal Procedure. Menjelaskan kaedah-kaedah untuk membuktikan sesuatu fakta 2. Pakistan. Beirut: Maktabah alWahyu al-Islami 4. Undang-undang Keterangan Islam. iqrar. Ibn al-Qayyim (1953). University Book Agency. Evidence and Professional Ethics. Principles and Digests of The Law of Evidence. Monir (1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Janab’s Key To Criminal Procedure. Kursus ini merujuk kepada sistem perundangan semasa yang digunapakai di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. al-shahadah. Menghuraikan tentang kelemahan dan kekurangan peruntukan undangundang yang ada serta pendekatan terbaik mengatasinya. Nazariyah al-Ithbat. Bahansi. 3. M. Ahmad Fathi (1976). 588 . Nazariyah al-Ithbat. Hamid Sultan Abu Backer (2001). M. Aspek keterangan termasuklah konsep al-bayyinah. Ahmad Fathi (1976). Secara umum ia merangkumi dua aspek iaitu aspek keterangan dan pembuktian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Matba‘ah al-Sunnah alMuhammadiyyah. perpindahan beban bukti dan darjah pembuktian. 5. 2. kaedah pembuktian fakta serta bagaimana proses ini berjalan di mahkamah Syariah 5. 5. al-Turuq al-Hukmiyyah.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 2. KualaLumpur: Janab’s Co. Sementara itu aspek pembuktian pula meliputi konsep pembuktian. sumpah dan lain-lain kaedah pensabitan yang tidak disepakati oleh ulama. Pakistan. Mengaplikasi semua prinsip-prinsip keterangan dan pembuktian dalam keskes sebenar 4. 4. Menilai kerelevanan fakta. Evidence and Professional Ethics. 3. KualaLumpur: Janab’s Co. University Book Agency.

London. ( 1991) The Elements of Drafting 8th ed. Pelajar di kehendaki menghantar laporan terhadap tugasan sepanjang latihan. Blackstone Press Ltd 5.[1983] 1 CLJ 7 3. 2. Harun Mahmud Hashim. Legal Writing and Drafting. Lewis & Kyrou’s Handy Hints On Legal Practice. Ahmad Ibrahim( 1997) . Majlis Agama Islam dan lain-lain jabatan berkaitan selama 6 minggu pada cuti semester sesi akademi yang berkenaan . 5. Piesse. Menjelaskan tentang pentadbiran syariah secara khususnya .jabatan Agama dan lain-lain pejabat pentadbiran yang berkaitan. Law Book Co Ltd. IUEL3105 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral profesional LATIHAN INDUSTRI 1 (BM) Para pelajar akan menjalani Latihan Industri 1 di Jabatan.L. Gordon D( 1993). menghasilkan pelajar yang lebih kompeten dalam mengahadapi suasana pentadbiran sebenar syariah di Malaysia khususnya di Jabatan. IUEL3205 Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kemahiran Berpasukan Etika dan Moral Profesional LATIHAN INDUSTRI 2 (BM) Para pelajar akan menjalani Latihan Industri II di mahkamah-mahkamah syariah di negeri-negeri . 4. “ Preparation of Law Students for Law Practice”. Paul ( 1994).Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. Rylance. Rujukan Kemahiran Insaniah 1. Pelajar dikehendaki menghantar laporan terhadap tugasan sepanjang menjalani 589 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 1. di firma-firma guaman atau biro guaman seluruh Malaysia selama 6 minggu pada cuti semester sesi akademi yang berkenaan. membandingkan suasana pekerjaan yang sebenar dengan pelajaran dalam kuliah. 2. 3. . E. Ltd . 4. IKIM 2. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur. 2. Lewis. Sydney : Law Book Co. atau Pejabat Mufti. 3. 4. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Markah akan dinilai berdasarkan laporan pelajar serta laporan dari tempat latihan dijalankan.jabatan Agama Islam negeri-negeri.

Rylance. Learning Legal Rules: A Student’s Guide to Legal Method and Reasoning. 4. Isu-isu tertentu dalam mediasi seperti masalah kerahsiaan.W. Gurdial S Nijar( 2005) . Holmes Beach. Menghasilkan pelajar yang lebih kompeten dalam menghadapi suasana perundangan sebenar syariah di Malaysia Syariah dan badan-badan yang berkaitan.A. Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kerja berpasukan Rujukan 1. 2. Markah yang akan dinilai berdasarkan laporan pelajar serta laporan dari tempat latihan dijalankan. Oxford.Gaunt. J( 2006). Membandingkan suasana pekerjaan yang sebenar dengan pelajaran dalam kuliah. penyelesaian dan perundingan kes serta bagaimana persetujuan boleh dikuatkuasakan akan juga dibincangkan. Civil Trial Advocacy: A Practical Guide.Kuala Lumpur :advanced Profesional Courses 2. Oxford University Press. 2. Paul( 1994) . Drafting for Lawyers. 3. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. Kemahiran Insaniah 1. Mempelajari kemahiran dalam bidang perundangan syariah khususnya Acara Mal dan Acara Jenayah Syariah. J& Webb. 590 . Fla:Wm. Gurdial Singh Nijar( 2002). Ia juga akan mendedahkan para pelajar tentang asas serta konsep mediasi di dalam undang-undang Islam di samping menerangkan teknik-teknik dan etika mediasi dari perspektif Syariah dan juga konvensional.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 latihan. Legal Writing and Drafting . Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Membezakan antara beberapa kaedah-kaedah yang terdapat dalam penyelesaian pertikaian. C. 5. 3. Menjelaskan tentang konsep mediasi syariah 2. London . Blackstone Press Ltd IUEL4103 MEDIASI SYARIAH (BM/BI/BA) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prosedur mediasi Syariah seperti sulh yang berjalan di Mahkamah Syariah.( 1982). 4. 6 th edition. Conduct at the Bar and the Unwritten Laws of the Legal Profession. Holland. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Oputa.

Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kerja Berpasukan Etika dan moral professional Rujukan 1. 4. 4. Bhd. 2. Siti Zalikhah Md. memutuskan hukuman serta rayuan dan muraja’ah. 4. Menghuraikan bidangkuasa jenayah dan ruanglingkup tugas agensi penguatkuasaan. IIUM. pelajar juga akan memahami tentang prosedur pendakwaan dan bagaimana membuat penghakiman. Bermula dengan membuat dan memproses aduan. Mengaplikasikan kaedah-kaedah tersebut dalam penyelesaian pertikaian khususnya di mahkamah Syariah. Families In Conflict: Theories and Approaches in Mediation and Counselling. 2.” Penghukuman : Satu panduan Ringkas Untuk Hakim Mahkamah Syariah di Malaysia” [1409] Jurnal Hukum 49 2. 5. Menilai kekurangan dan kelemahan prosedural di agensi berkenaan serta mereka bentuk cadangan penyelesaian masalah 4. (2000).Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif Islam. pendakwaan dan Mahkamah Syariah 2. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Powers and Jurisdiction of Shariah Courts . Noor (1992). Singapore Subordinate Courts. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. 3. Rujukan 1. Salleh Buang. Mengaplikasikan prosedur-prosedur yang relevan apabila melaksanakan tugas. United Kingdom: Curzon Press Ltd. Singapore: Butterworths Asia IUEL4104 UNDANG-UNDANG ACARA JENAYAH SYARIAH (BM) Kursus ini mendedahkan para pelajar berkaitan prosedur berkaitan pra-bicara. Sharifah Zaleha Syed Hassan and Sven Cederroth (1997). Syed Khalid Rashid (2002). Managing Marital Disputes in Malaysia: Islamic Mediators and Conflict Resolution in The Syariah Courts. 3. Farid Suffian Shuaib. 3. semasa bicara dan selepas sesuatu perbicaraan di mahkamah syariah. Menganalisis aturcara dan prosedur jenayah syariah dalam proses keadilan jenayah. Alternative Dispute Resolution: The Emerging New Trend of Informal Justice. KL: MLJ (2008) 591 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Abdul Hamid Mohamed & Ahmad Ibrahim. Menilai keberkesanan mediasi syariah dalam penyelesaian konflik Kemahiran Insaniah 1.” Nota Perbicaraan dan Penghakiman”[1414]JH 1 3.

Mengaplikasi kemahiran-kemahiran perundangan dan guaman 3.Kuala Lumpur :advanced Profesional Courses 2. Managing The Law Firm. Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. 4. Bahagian 2. C. 3. London : Oceana Publication 5. Drafting for Lawyers. M.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 4. 4. (2008) Kemahiran Insaniah 1. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kerja Berpasukan 592 . tatacara amalan guaman serta etika. Holmes Beach. Oputa. 3. 4.A. tugas dan tanggungjawab sebagai peguam syarie. Menjelaskan tentang kelayakan dan bidangkerja berkaitan pengamalan Undang-undang Syariah 2. Gurdial Singh Nijar( 2002). Pelajar juga akan didedahkan dengan skil dan teknik pengurusan firma termasuk pengendalian akaun firma dan pelanggan. Blackstone Press Ltd. Mengenalpasti etika pengamalan Undang-undang Syariah Rujukan 1. tanggungjawab/ amanah firma. 5.( 1982). Legal Writing and Drafting . 5. 2. Fla:Wm. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. melayan pelanggan. Pendedahan asas membabitkan maklumat tentang asas dan kelayakan masuk sebagai pengamal guaman syariah. London .W. IUEL4106 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Kerja Berpasukan Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional AMALAN PROFESIONAL (BM/BI) Kursus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran. Siti Zubaidah Ismail. Jurnal Hukum. 2. Pannett Alan ( 1992). 5. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. berucap dan pengendalian kes di mahkamah. Rylance. asas dan etika profesionalisme dalam bidang perundangan dan guaman syariah.Gaunt. Gurdial S Nijar( 2005). “ Hala tuju Penghukuman Mahkamah Syariah”.Cherif Bassioni(ed) (1981) Islamic Criminal Justice System. Paul( 1994). Blackstone Press Ltd Kemahiran Insaniah 1. London. Conduct at the Bar and the Unwritten Laws of the Legal Profession. penulisan perjanjian dan dokumentasi serta teknik berkomunikasi.

Undang-Undang Keterangan Islam. memahami skil penghujahan yang betul dan penulisan penghujahan yang tepat. Blackstone Press Limited Kemahiran Insanian 1. Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan kes-kes berkenaan Mal bagi Moot 1. Setiap kes akan didengarkan di Mahkamah Mut seperti perbicaraan sebenar dan penilaian sewajarnya akan diberikan. Mengaplikasikan kompeten di dalam menghadapi suasana perundangan yang sebenar khususnya membabitkan Undang-Undang Acara Mal 3. Pelajar ditugaskan untuk mengkaji hujah-hujah perundangan yang akan digunakan dalam kes tersebut . DBP 5. Avrom Sherr ( 1993) . 593 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Advocacy. Kuala Lumpur. Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan akan diberikan kes-kes berkenaan acara jenayah syariah. Kuala Lumpur: Advanced Profesional Courses 3. 2. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Kemahiran Berkomunikasi IUEL4201 MOOT 2 (BM) Perbahasan moot adalah salah satu cara untuk memantapkan kemahiran pelajar di dalam advokasi lisan mahupun bertulis. Gurdial Singh Nijar( 2002). Civil Trial Advocacy: A Practical Guide. Kuala Lumpur: DBP 4.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 IUEL4101 MOOT 1 (BM/BI) Perbahasan moot adalah salah satu cara untuk memantapkan kemahiran pelajar didalam advokasi lisan mahupun bertulis. Mahmud Saedon Awang Othman( 1997). Ahmad Ibrahim ( 1997). Membina keyakinan diri dalam mengutarakan hujah dan pendapat berdasarkan fakta dan bukti yang diterima Rujukan 1. Tim Kaye & Lynne Townley(1996). Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. Penghakiman dan Kepeguaman: al-Ahkam Jilid 5 . Menjelaskan kemahiran didalam bidang perundangan syariah yang membabitkan Latihan dalam Mahkamah sebagai ganti kepada latihan dalam kamar 2. London : Blackstone Press Limited. Kerja berpasukan 3. Pembentangan hujah tersebut akan di perdengarkan di Mahkamah Moot seperti perbicaraan sebenar dan penilaian sewajarnya akan diberikan kepada kekuatan dan ketepatan sesuatu hujah.Blackstone’s Book of Moots.

Menghasilkan sebuah laporan penyelidikan dengan menggunakan metodemetode kajian yang sesuai dalam bidang pengajian mereka di bahagian Syariah. pelajar perlu mengemukakan hasil laporan penyelidikannya dengan mengikut format penulisan ilmiah yang telah ditentukan oleh akademi. Malaysia : Blackstone Press. Fitzpatrik. Di akhir semester. 2. Rujukan 1.John (2000).KL : Sweet and Maxwell Kemahiran Insaniah 1. 3. Barry (1986). Mengaplikasikan perundangan yang sebenar khususnya membabitkan Undang-undang Jenayah Syariah. 2.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Pelajar akan diselia oleh seorang penyelia yang pakar dalam bidang kajiannya dari jabatan untuk memastikan kerja-kerja penyelidikan teratur dan data-data yang diperolehi mempunyai nilai validity dan kebolehpercayaan yang tinggi. Snape. Menganalisis data kajian secara tersusun dan logik bagi menyokong atau menolak hipotesis kajian yang dijalankan. (1995) Advocacy in Court : A Beginner’s Guide. 4. 3. 594 . KL : Butterworths Asia. Menjelaskan bagaimana menulis laporan ilmiah dengan format standard yang telah ditentukan oleh pihak akademi. IUEL4180 Kemahiran Berkomunikasi pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran kerja berpasukan Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat KERTAS PROJEK (BM) Kursus ini bertujuan melatih pelajar menjalankan penyelidikan ilmiah dengan mengaplikasikan metode-metode kajian yang sesuai dengan masalah kajian yang dikaji. Gygar. Mengaplikasikan metode penyelidikan dalam bidang syariah dan undangundang yang sesuai dalam projek penyelidikan yang dijalankan di bawah seliaan pensyarah di jabatan. The Cavendish Guide to Mooting : Cavendish. 3. 4. Menjelaskan kemahiran dalam bidang perundangan syariah yang membabitkan latihan mahkamah 2. The Observer book of Moots.(1996) Blackstone’s Book of Moots : Blackstone Press 5. Keith R Evans.Terry (1997). Mooting Manual. Kaye. 4. 2. Tim.

Membezakan di antara bentuk-bentuk pembelaan yang dapat di kemukakan oleh pihak yang dikenakan tanggungan 3. 3. Wan Azlan Ahmad and Mohsin Hingun (1998). liabiliti vikarius. Mengenalpasti pihak-pihak yang akan bertanggungan dalam mana-mana kausa tindakan di mahkamah 4. tempoh masa perlindungan . Ia akan membabitkan kesalahan-kesalahan sivil termasuklah yang disengajakan seperti pencerobohan. dan rekacipta industri. Torts in Malaysia. IUEL3303 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Berkomunikasi UNDANG-UNDANG TORT (BM) Kursus ini akan menjelaskan bentuk Tort dan pelbagai fungsi dalam menangani konflik individu. KL:DBP Kemahiran Insaniah 1. cap dagangan. 2. kacau ganggu. 4. Prinsip –prinsip umum harta intelek dari perspektif undang-undang muamalat. Pengenalan undang-undang harta intelek secra keseluruhan – hak cipta. Pemikiran kritis & Penyelesaian masalah IUEL3304 UNDANG.) London : Sweet and Maxwell 5. Norchaya Talib (1997). paten. KL: UM Press 3. pemunyaan dan pemilikan hak cipta serta perlanggaran. Norchaya Talib (2003). 595 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Kemahiran Berkomunikasi 2. Menghuraikan konsep asas undang-undang tort 2. 2. strict liability. fitnah.UNDANG HARTA INTELEK (BM/BI) Para pelajar akan mempelajari undang-undang harta intelek di Malaysia merangkumi perkara-perkara utama berikut: 1.Principles of the Law of Tort in Malaysia : KL : MLJ Sdn Bhd. dan lainnya. kelayakan . ____________(1994) Undang-undang Fitnah di Malaysia dan Singapura. kecuaian. 4. Torts in Malaysia. KL: Butterworths Asia 2. WVH Rogers(1994) Winfield and Jolowicz on Torts (14th ed. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Hak cipta— prinsip-prinsip asas .Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah 1. Menganalis bentuk-bentuk remedi yang boleh diperolehi oleh pihak yang menuntut Rujukan 1.

Petaling Jaya. Rohazar Wati Zualcobley (1999) Undang-undang Hak Cipta di Malaysia. Mengaplikasikan undang-undang berkaitan dalam permasalahan/ kes/isu yang diberikan. hak-hak pihak berkuasa negeri. 4. Kuala Lumpur. Kemahiran Insaniah 1.Perbandingan dengan undang-undang Tanah Islam juga akan dibuat. Sweet and Maxwell Asia.prinsip asas. Bhd. pemunyaan.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Mengenalpasti perlindungan-perlindungan yang diberikan ke atas harta intelek sama ada melalui statut mahupun Common Law. gadaian. Menilai sejauhmana kuasa yang dimiliki oleh Pihak Berkuasa Negeri sebagai badan yang berautoriti dalam perkara yang berkaitan dengan tanah 3. perbincangan akan berkisar tentang pemilikan dan hak-hak pemilikan tanah.pajakan. Menghuraikan semua prinsip-prinsip penting sesuatu harta intelek. Perbincangan akan berkisar tentang konsep tanah dan ciri penting sistem Torrens yang terpakai di Malaysia. Ida Madieha Ab Ghani Azmi (2003). Patent Law in Malaysia: Cases and Commentary. P. Trade Mark Law in Malaysia: Cases and Commentary. lien serta kedudukan tanah Rizab Melayu. 2. Mengaplikasi kefahaman pelajar dengan permasalahan-permasalahan semasa tentang isu-isu berkaitan tanah di Malaysia. 3.perlanggaran dan remidi Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. IUEL3305 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG TANAH (BM/BI) Bahagian pertama membincangkan pengenalan undang-undang tanah di Malaysia serta pengkajian prinsip-prinsip asas undang-undang tanah. Mengenalpasti latarbelakang dan sejarah system torrens yang terpakai dalam perkara berkaitan tanah di Malaysia 2. Menganalisa prosedur-prosedur urusniaga berdasarkan peruntukan dalam Kanun Tanah Negara 1965 4. Ida Madieha Ab Ghani Azmi (2003). kelayakan pendaftaran. Cap dagangan – prinsip asas . Jaya: Sweet & Maxwell Asia. 2. transaksi. 3. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. pendaftaran. Tetapvest Sdn. dan pemilikkan paten.Selain itu. Rujukan 1. pelanggaran dan remidi. Paten. pemunyaan dan pemilikkan cap dagangan. penyewaan. 3. 2. dan perkara penting lain seperti pindah milik. 596 . Lain-lain perbincangan akan tertumpu kepada pemilikan tidak boleh disangkal.

4. 69-98 4. Salleh Buang(2001). Mohd Asri Abdullah.Malaysian Torrens System. “Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam di Negeri Perak Dahulu dan Sekarang”. “Sumbang Mahram: Kedudukannya di bawah Undang-Undang Islam dan Sivil di Malaysia”. (1419) JH. “Pertindihan Bidangkuasa Mahkamah Syariah: Sorotan Terhadap Kes-kes Murtad”. Membezakan langkah-langkah pencegahan penderaan menurut Islam ke dalam bentuk yang boleh diaplikasikan bagi menyelesaikan masalah 3. (1995) Second Edition. Keang Sood. Kuala Lumpur. diskriminasi dll.” Penghukuman: Satu Panduan Ringkas Untuk Hakim Mahkamah Syariah di Malaysia” (1409) Jurnal Hukum 49 Kemahiran Insaniah 1. Menghuraikan konsep dan bentuk-bentuk keganasan terhadap wanita 2. 141-184 5. KL: IKIM 2. IUEL3306 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG KEGANASAN TERHADAP WANITA (BM) Kursus ini akan memperkenalkan maksud dan skop keganasan terhadap wanita dan perbuatan-perbuatan ganas terhadap wanita termasuk rogol. Bah 11. Pelajar juga didedahkan dengan penyelesaian menurut perundangan Islam mengenai keganasan terhadap wanita. Noor Aziah Mohd Awal. Land Law and Administration in Malaysia.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. Kuala Lumpur: Butterworth 3. Ahamad Ibrahim (1997) Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. 3. 4. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Land Law in Malaysia: Cases and Commentary. 2. Membandingkan bentuk-bentuk penyelesaian perundangan di antara negara-negara yang berkaitan Rujukan 1. Salleh Buang. Vol. Kemahiran Berkomunikasi 2. Ia akan memokuskan kepada undangundang di Malaysia dan beberapa Negara Islam lain yang menangani masalah keganasan terhadap wanita. DBP Kemahiran Insaniah 1. Teo and Lake Tee. XII. Siti Zubaidah Ismail. No. 2. Nik Abdul Rashid (1992). hal. hal. (2000) Jurnal Undang-Undnag IKIM. Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah 597 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . 47-64 3. 2. (1998) Jurnal Undang-Undang IKIM. No. Faculty of Law: Kuala Lumpur 2. hal. Jil. sumbang mahram. Vol. Khaw.

sistem piramid. menghuraikan hak-hak yang tersedia kepada penguna menurut undangundang. Mengenal pasti perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada para pengguna apabila hak-hak mereka dilanggar 3. isu penguatkuasaan undang-undang baru. Membandingkan kaedah yang terbaik dalam membuat aduan bagi kes-kes yang berkaitan kepenggunaan Rujukan 1. subjek ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang pelbagai unsur-unsur penipuan serta amalan perdagangan yang tidak jujur. penyalahgunaan logo iklan bagi makanan dan barangan gunaan orang Islam. Petaling Jaya 3. Undang-undang yang terpakai dan kuasa mengutip dan membahagikan zakat dan pembahagian zakat semasa. 3. insentif cukai yang melibatkan rebat dan pengurangan cukai individu dan korporat menurt peruntukan dalam the Labuan 598 . dan lain-lain. Ia mencakupi isu-isu berkaitan dengan kontrak pengguna. (2005) Consumer Protection Law . 2. Mohd Hamdan Adnan(2005). Min Aun(2002). IUEL4301 Kemahiran berkomunikasi Pemikiran kritis dan Penyelesaian masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN BAITULMAL (BM/BI) Kursus ini mengandungi maklumat-maklumat berhubung dengan bidangkuasa pentadbiran dan pengurusan zakat di Malaysia. Wu. Pearson Education Malaysia: Selangor Kemahiran Insaniah 1. kredit konsumer. Etika dan Moral Profesional IUEL3307 UNDANG-UNDANG PENGGUNA (BM/BI) Subjek ini secara keseluruhan akan mengkaji prinsip-prinsip penting mengenai undang-undang pengguna. Selain itu. Tribunal Tuntutan Pengguna juga berfungsi sedemikian. 4. keselamatan produk. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 4. IBS. Geraint G. Perjuangan Perundangan Pengguna. Consumer Protection Act 1999: Supply of Goods and Services.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Selain itu mendedahkan pelajar kepada mahkamah sebagai tempat litigasi bagi pengguna yang menghadapi masalah. liabiliti produk. Ashgate Publishing. Skop seterusnya adalah dari segi praktikal seperti akses kepada perundangan. Selain dari itu. Seperti penyalahgunaan iklan . Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. London 2. pengenaan zakat pada orang kurang upaya. menyelesaikan permasalahan/ kes/isu yang diberikan dengan mengaplikasi undang-undang yang berkaitan. 2. Howells.

353-374 2. 4. KL: DBP.9 (1). Pengurusan Zakat. Ia juga merangkumi kedaulatan undang-undang. Siti Mashitoh Mahamood (2005). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. IKIM Law Journal. Leicester: Islamic Foundation. eksekutif dan kehakiman. Vol. 2000 5. Perbincangan secara khusus dibuat terhadap teks dan huraian Piagam Madinah. Undang-Undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan.263-288 3. dalam Ahmad Hidayat Buang (ed. Zaini Nasohah (2000). Kemahiran berkomunikasi 2. Mengidentifikasikan jenis-jenis harta kontemporari yang boleh dikenakan zakat dan mekanisme pembayarannya selaras dengan perkembangan semasa. 2. Hasanul Zaman (1991). hak asasi manusia. Membentuk tafsiran baru bagi asnaf-asnaf zakat terutamanya di bawah kategori al-riqab mengikut situasi dan keperluan semasa. Siti Mashitoh Mahamood (2007). 4(2). 2. S. 1.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Menganalisis isu-isu semasa berkaitan zakat dan baitulmal serta mencadangkan penyelesaiannya. 4. IUEL4304 Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Kemahiran Komunikasi UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN ISLAM (BM) Kursus ini dimulakan dengan perbincangan konsep sistem politik Islam atau al-siyasah al-syar’iyyah.hh. July-Dec. 5. Jurnal Undang-undang IKIM. Jan. ). Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid (2003). Kemahiran Insaniah 1. Economic Function of an Islamic State. Rujukan 1. «Pembayaran Zakat dan Fitrah”. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 599 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Kemahiran Insaniah . Penekanan diberikan kepada kandungan perlembagaan Islam meliputi pembahagian kuasa kepada legislatif. 4. Mengenalpasti bidang kuasa institusi-institusi yang terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan zakat dan baitulmal di Malaysia. 3. Vol. hh. Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah 3.). Kursus ini meliputi kedudukan perlembagaan di dalam sesebuah Negara Islam. “Pentadbiran Kumpulan Wang Majlis dan Baitulmal di Malaysia”. “Undang-undang Zakat Dan Penguatkuasaannya Di Malaysia”. 3. Menghuraikan undang-undang zakat dan baitulmal di Malaysia serta isu-isu perundangan berbangkit. – June 2005. kebebasan dan kewarganegaraan.M.

Menjelaskan tentang sejarah dan latarbelakang sistem politik dan perlembagaan Islam 2. H. 3. Menganalisis peranan Konvensyen Antarabangsa dalam memberi perlindungan terhadap wanita 600 . Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publications IUEL4305 UNDANG-UNDANG ISLAM DAN GENDER (BM/BI/BA) Kursus ini memberi penekanan kepada isu-isu semasa mengenai gender dan bagaimana penyelesaiannya menurut perundangan Islam. Membezakan antara pemikiran Feminisma barat dan Islam 4. Perkembangan Undang-undang Perlembagaan Persekutuan.J.A. translated and edited by Khurshid Ahmad. Gibb.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. 2. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Kemahiran Komunikasi Etika dan moral professional Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1.Khadduri and H. Kursus ini merangkumi kupasan terhadap perundangan tempatan dan antarabangsa mengenai wanita yang antara lainnya menyentuh tentang diskriminasi. Ahmad Ibrahim et.3-27. pp. Menghuraikan kedudukan wanita dari pelbagai aspek menurut Undangundang Islam 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemahiran Insaniah 1.R (1955). “Constitutional Organization”. Mengenal pasti secara perbandingan perbezaan falsafah perlembagaan Islam dengan perlembagaan lain 3.). 3. Menjelaskan konsep gender menurut perspektif Undang-undang Islam 2. Md Akhir Yaacob (1988). 4. Law in the Middle East.al.Liebesny (eds. Syed Abul al-A‘la (1983). The Islamic Law and Constitution. kesalahan dan sebagainya. Kuala Lumpur: al-Rahmaniah. Menganalisis isu-isu semasa gender dari perspektif Undang-undang Islam 5. Abdul Aziz Bari (2005). Al-Maudoodi. 4. Washington : The Middle East Institute . Lahore: Islamic Publications. Membezakan kelemahan dan kekurangan Perlembagaan Malaysia khususnya yang berkaitan hal-ehwal Islam 4. Perlembagaan Islam: Satu Pendekatan Perbandingan. (1999). 2. Menganalisis cadangan secara kritis terhadap Perlembagaan Persekutuan berdasarkan falsafah perlembagaan Islam. perlindungan. 5. in M. 8th ed. Rujukan 1.

Kaherah: Akademiah al-Surtoh 5. Faisal Othman. ‘Ilm al-Nafs al-Jina’i. Dar alI`tisam. Katherine S. Textbook on Criminology. Pelbagai pandangan mazhab akan dikaji. Huquq al-Mar’ah fi al-Ziwaj. Criminology and Criminal Justice. 2. Muhammad bin Umar Utayni. Ilmiah Publishers: Kuala Lumpur. London: Butterworths Publication 2. 4. Esposito. Rujukan 1. Raihanah Abdullah. 3. Menganalisis kedudukan tanggungjawab jenayah secara perbandingan. 1982. Menghuraikan konsep asas tentang kriminologi Islam. Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Etika dan Moral Profesional Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Mengklasifikasikan jenis-jenis penjenayah berdasarkan klasifikasi yang ada 4. al-Qadri. John L. Women in Muslim Family Law. Mereka juga akan didedahkan dengan perbicangan berkaitan teori-teori perlakuan jenayah seperti “theory of Inborn Criminality” ilham Lombroso dan teori-teori lain pasca-Lombroso. J. Kuala Lumpur: Berita Publishing. London: Blacstone Press 3. 3. Islam and Criminality.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Rujukan 1. Women. pelajar akan mempelajari berkenaan sejarah permulaan kriminologi dalam Islam dan Barat. Khalil. New York: Syracuse University Press. 3. 2. E. 1993 4. 2. Hall Williams (1982). Kita juga akan membincangkan falsafah Islam tentang fitrah semulajadi manusia serta kaitannya dengan kecenderungan melakukan jenayah : adakah perilaku jenayah seseorang telah ditentukan sejak azali ataukah dia bebas menentukan bentuk perilakunya. Muhammad Tahir (1988). Kemahiran Insaniah 1. Williams (1991). Kaherah: Matba’ah al-Saadah 601 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG Hasil Pembelajaran . Ahmad Diyaq Din Abdullah (1990). al-Zahirah al-Ijramiyah Bayna alFahm wa-al-Tahlil. Lahore: Idara Minhaj al-Quran 4. Muhamad Fata (1970).t . 2001 IUEL4306 KRIMINOLOGI ISLAM (BM) Dalam kursus ini. Membezakan di antara teori-teori kriminologi menurut Islam dan Barat. Islam and Nation Building. Wanita dan Perundangan Islam. t.

Perbincangan kursus ini merangkumi topik-topik berikut: 1. 2. M. Beberapa isu yang berkaitan fatwa seperti penguatkuasaan. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat Etika dan moral professional Kemahiran Berkomunikasi Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Khalid et. (bab 5) 3. Cambridge Mass: Harvard University Press IUEL4308 UNDANG-UNDANG MUAMALAT ISLAM (BM/BI/BA) Kursus ini mempunyai kaitan rapat dengan kursus Fiqh al-Muamalat dan Kontrak Muamalat yang akan menyentuh secara lanjut aplikasi kontrak-kontrak utama muamalah Islam dalam sistem perbankan dan kewangan Islam. penguatkuasaan dan pematuhan 4. 4. Menghuraikan proses dan kaedah pengeluaran fatwa serta pewartaan fatwa 3. Dokumentasi Perjanjian Kewangan. Kemahiran Insaniah 1. penerimaan dan pematuhan oleh masyarakat serta pemerintah terhadap fatwa juga akan dibincangkan. Mahmud Saedon Awang Othman (1996). Prinsip dan aplikasi produk perbankan dan kewangan Islam serta Takaful 5. Akademi Pengajian Islam. Pelajar juga akan didedahkan kepada proses dan prosedur pengeluaran serta pewartaan fatwa sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Latarbelakang ringkas undang-undang kontrak dan komersial Malaysia dan hubungannya dengan muamalat Islam 2. Menjelaskan pengertian dan status fatwa dalam konteks perundangan Islam dan Malaysia 2. 2. Menganalisis kesan fatwa berkenaan dari aspek pelaksanaan. Institusi Pentadbiran Undangundang dan Kehakiman Islam. Universiti Malaya. Proses kelulusan dan pemantauan kewangan Islam di Malaysia 3.al. Bidangkuasa Mahkamah dan Muamalah Islam dan isu-isu yang timbul di dalam kes-kes di Mahkamah 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas. (eds.) (1996). Fatwa di Malaysia. Masud.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 IUEL4307 UNDANG-UNDANG DAN FATWA DI MALAYSIA (BM/BI/BA) Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar peranan fatwa dalam perundangan Malaysia. status sebagai undang-undang kecil. Mengenalpasti kaedah istinbat yang digunakan dalam pengeluaran fatwa Rujukan 1. 3. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang. Perbankan Islam dan Takaful 602 . Ahmad Hidayat Buang (penyunting) (2004).

Mengenalpasti proses kelulusan produk perbankan Islam dan bidangkuasa Mahkamah dalam perkara kewangan Islam 3. Vogel. Simon Archer and Rifaat Ahmed Abdel Karim (eds. peruntukan berkaitan wakaf keluarga. Menganalisis kes-kes perundangan berkaitan dengan perbankan dan kewangan Islam Rujukan 1. Islamic Finance: Innovation and Growth. Kemahiran Insaniah 1. London: Euromoney Books. Kluwer Law International.Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Perbincangan seterusnya akan menekankan kepada isu-isu perundangan dan pengurusan harta wakaf di Malaysia seperti analisis kepada peruntukan undang-undang mengenai wakaf. Nik Norzrul Thani et. III. Sweet and Maxwell Asia. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat 3. 1998. Menganalisis maklumat tambahan berkaitan produk-produk kewangan Islam secara sistematik bagi tujuan penyelidikan lanjutan. 2002. 2. Pemikiran kritis dan penyelesai masalah 2. Hayes. E.al. 3. Kemahiran berkomunikasi IUEL4309 UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN WAKAF (BM/BI) Kursus ini membincangkan tentang konsep asas undang-undang wakaf mengikut perspektif Syariah. pemakaian konsep istibdal dan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam perkara wakaf. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat: 1. Asas-asas penderafan dokumentasi perjanjian bagi wakaf turut didedahkan kepada pelajar. Menjelaskan undang-undang dan peraturan yang terpakai di dalam sistem kewangan Islam di Malaysia 2. Kupasan akan membabitkan sama undangundang yang terpakai bagi pentadbiran dan pengurusan harta wakaf di Malaysia khususnya berkaitan kuasa yang diberikan kepada Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf di negara ini. 2003. isu pembangunan tanah dan harta wakaf. Menjelaskan prinsip dan kaedah aplikasi produk-produk kewangan dan perbankan Islam serta Takaful 4..). Menjelaskan tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar mengenai wakaf mengikut hukum syarak 2. 5. Islamic Law and Finance. Mengenalpasti undang-undang yang terpakai dalam pentadbiran wakaf di Malaysia termasuklah pendedahan mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Sivil dalam mengendalikan kes-kes berkaitan wakaf 603 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG . Frank and Samuel L. prinsip undang-undangnya. Law and Practice of Islamic Banking and Finance.

Zakat dan Haji dalam pentadbiran harta-harta ini 4. Mohd. 2. Nik Mustapha Nik Hassan (ed. Menerangkan bagaimana wakaf ditadbir di Malaysia khususnya kuasakuasa Majlis Agama Islam negeri dan Jabatan Wakaf. Ahkam al-Awqaf. Menganalisis masalah-masalah wakaf dan penyelesaiannya Rujukan 1. Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia. 1st edition. Zain Hj. Mengaplikasikan asas-asas dokumentasi perjanjian wakaf dengan mengaplikasikan undang-undang dan Hukum Syarak yang relevan. Mustafa Ahmad (1997). Isu Pembangunan Tanah Wakaf. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 2. KL: Prime Minister’s Department 5. 3. Kamarudin Ngah (1992). 5. Islamic Law with Special Reference to the Institution of Waqf. Kuala Lumpur: DBP 4. Al-Zarqa’. Siti Mashitoh Mahamood (2006).Buku Panduan Program Ijazah Dasar Sesi 2010/2011 3. Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Berkomunikasi 604 .) (1999). Amman: Dar `Ammar Kemahiran Insaniah 1. Othman (1982). KL: IKIM 3. Waqf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful