Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11, Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình

PHÖÔNG PHAÙP HOÏC TÖØ VÖÏNG TIEÁNG ANH
Caùc em hoïc sinh thaân meán, Caùc em ñaõ coù moät quyeån taøi lieäu in saün töø vöïng ñeå hoïc trong suoát naêm hoïc. Vì vaäy, ñeå vieäc hoïc töø vöïng ñaït hieäu quaû cao nhaát, caùc em neân theo nhöõng höôùng daãn döôùi ñaây thaät nghieâm tuùc. Caùc em phaûi saém cho mình moät quyeån taäp hoïc töø vöïng rieâng bieät, tuyeät ñoái khoâng hoïc töø vöïng treân nhöõng tôø giaáy rôøi vì hoïc xong, em seõ ñeå laïc maát vaø khoâng coù cô hoäi oân baøi. 1. Cheùp töø:  Neân cheùp töø vaø nhoùm töø (word and phrase) trong moät quyeån taäp rieâng bieät so vôùi taäp baøi hoïc vaø baøi taäp treân lôùp.  Moãi trang neân gaïch laèn chia ñoâi ôû chính giöõa, töø haøng ñaàu ñeán cuoái.  Vieát chöõ Anh beân traùi, nghóa Vieät beân tay phaûi.  Neân ghi daáu nhaán (stress) treân moãi chöõ.  Ñaùnh soá töø vöïng töø 1 trôû ñi, khi ñeán soá 100, laáy vieát gaïch ngang, roài ñeán 200, 300,… 2. Hoïc vaø kieåm tra:  Ñeå mau thuoäc vaø nhôù laâu, khi hoïc thuoäc loøng töø vöïng, neân vöøa vieát vöøa ñoïc.  Laàn ñaàu tieân, ôû haøng chöõ thöù nhaát, nhìn chöõ Vieät, vieát vaø ñoïc chöõ Anh. Sau ñoù, nhìn chöõ Anh, vieát vaø ñoïc chöõ Vieät. Laøm tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán heát moät trang.  Laàn thöù hai, duøng moät mieáng bìa cöùng che chöõ Anh, sau ñoù, nhìn chöõ Vieät, vieát vaø ñoïc chöõ Anh, roài töø töø keùo mieáng bìa cöùng xuoáng moät doøng ñeå xem mình vieát ñuùng hay sai. Neáu sai, vieát vaø ñoïc chöõ Anh laïi laàn nöõa. Neáu ñuùng, keùo mieáng bìa cöùng xuoáng moät haøng nöõa hoïc tieáp. Laøm nhö vaäy cho ñeán heát moät trang.  Laàn thöù ba, laøm gioáng nhö laàn thöù hai nhöng laàn naøy chæ vieát laïi chöõ naøo maø mình ñaõ queân hay vieát sai ôû laàn thöù hai.  Laàn thöù tö, laøm gioáng nhö laàn thöù ba nhöng laàn naøy chæ vieát laïi chöõ naøo maø mình ñaõ queân hay vieát sai ôû laàn thöù ba.  Laàn thöù naêm, laøm gioáng nhö laàn thöù tö nhöng laàn naøy chæ vieát laïi chöõ naøo maø mình ñaõ queân hay vieát sai ôû laàn thöù tö.  Xong trang thöù nhaát, haõy sang trang thöù hai vaø laøm theo ñuùng caùch ñaõ höôùng daãn ôû treân, roài ñeán trang ba, boán,…. Ñeán khi hoïc xong 10 chöõ, 20 chöõ,… thì nhôù gaïch ngang ñeå bieát mình ñaõ chaéc chaén thuoäc ñöôïc bao nhieâu töø vöïng. 3. OÂn taäp:  OÂn laàn ñaàu tieân: trong voøng 3 ngaøy. OÂn xong, nhôù ñaùnh moät daáu cheùo (x) maøu ñoû ñaàu tieân leân laèn gaïch ngang choã 10, 20,…  OÂn laàn thöù hai: trong voøng 7 ngaøy. OÂn xong, nhôù ñaùnh moät daáu cheùo (x) maøu ñoû thöù hai leân laèn gaïch ngang choã 10, 20,…  OÂn laàn thöù ba: trong voøng 30 ngaøy. OÂn xong, nhôù ñaùnh moät daáu cheùo (x) maøu ñoû thöù ba leân laèn gaïch ngang choã 100, 200,…  OÂn laàn thöù tö: trong voøng 90 ngaøy. OÂn xong, nhôù ñaùnh moät daáu cheùo (x) maøu ñoû thöù tö leân laèn gaïch ngang choã 10, 20,…  OÂn laàn thöù naêm: trong voøng 6 thaùng. OÂn xong, nhôù ñaùnh moät daáu cheùo (x) maøu ñoû thöù naêm leân laèn gaïch ngang choã 10, 20,…  Khi naøo nhìn thaáy 5 daáu cheùo (x) thì khoâng caàn phaûi oân laïi nöõa. Luùc naøy, chaéc chaén baïn ñaõ thuoäc loøng nhöõng töø vöïng ñoù roài.
GVHD: giang Lương Hùng -1-

Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11, Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình

IRREGULAR VERBS (ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC)
Ñoäng töø baát qui taéc raát quan troïng trong Tieáng Anh, giuùp chia ñuùng Thì, giuùp vieát Caâu Bò Ñoäng, Caâu Ñieàu Kieän,… Neáu khoâng thuoäc loøng ñoäng töø baát qui taéc, khoâng bao giôø chuùng ta coù theå vieát ñuùng moät caâu Tieáng Anh, duø laø ñôn giaûn nhö moät caâu Quaù Khöù Ñôn. Moïi ngöôøi hoïc Tieáng Anh ñeàu phaûi hoïc thuoäc loøng nhöõng ñoäng töø naøy. Ñeå deã nhôù, ngöôøi ta chia ñoäng töø baát qui taéc thaønh 5 nhoùm sau ñaây: 1. Nhóm A-A-A: V1 1. bet 2. broadcast 3. burst 4. cast 5. cost 6. cut 7. forecast 8. hit 9. hurt 10. let 11. put 12. quit 13. read 14. set 15. shut 16. spread 17. thrust 2. Nhóm A-B-B: V1 1. bend 2. bind 3. bleed 4. bring 5. build 6. burn 7. buy 8. catch 9. creep 10. deal 11. dig 12. dream 13. dwell 14. feed 15. feel 16. fight 17. find 18. flee 19. get 20. grind
GVHD: giang Lương Hùng

V2 bet broadcast burst cast cost cut forecast hit hurt let put quit read set shut spread thrust

V3 bet broadcast burst cast cost cut forecast hit hurt let put quit read set shut spread thrust

Meaning cá độ phát thanh nổ ném trị giá cắt dự báo đánh, đụng làm tổn thương để cho đặt, đ ể bỏ, thôi đọc đặt, vặn lại, thiết lập đóng lại trải ra đâm

V2 bent bound bled brought built burnt bought caught crept dealt dug dreamt dwelt fed felt fought found fled got ground

V3 bent bound bled brought built burnt bought caught crept dealt dug dreamt dwelt fed felt fought found fled got ground

Meaning bẻ cong trói buộc làm chảy m áu mang lại xây dựng đốt cháy mua bắt bò đối xử, xử lý đào mơ, chiêm bao cư trú cho ăn cảm th ấy đánh nhau tìm được chạy trốn nhận, lấy được xay, nghiền
-2-

Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11, Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình

21. hang 22. have 23. hear 24. hold 25. keep 26. lay 27. lead 28. lean 29. learn 30. leave 31. lend 32. light 33. lose 34. make 35. mean 36. meet 37. pay 38. say 39. seek 40. sell 41. send 42. shine 43. shoot 44. sit 45. sleep 46. smell 47. speed 48. spell 49. spend 50. spill 51. spoil 52. stand 53. stick 54. sting 55. strike 56. sweep 57. swing 58. teach 59. tell 60. think 61. understand 62. weep 63. win 3. Nhóm A-B-A: V1 become come run Nhóm A-A-B: V1 Beat 5. Nhóm A-B-C: 1. 2. 3. 4.
GVHD: giang Lương Hùng

hung had heard held kept laid led leant learnt left lent lit lost made meant met paid said sought sold sent shone shot sat slept smelt sped spelt spent spilt spoilt stood stuck stung struck swept swung taught told thought understood wept won

hung had heard held kept laid led leant learnt left lent lit lost made meant met paid said sought sold sent shone shot sat slept smelt sped spelt spent spilt spoilt stood stuck stung struck swept swung taught told thought understood wept won

treo có nghe cầm gi ữ đặt, để dẫn d ắt dựa học để lại, rời khỏi cho mư ợn thắp sáng mất, thua chế tạo, sản xuất, làm có nghĩa là gặp trả ti ền nói tìm, kiếm bán gửi chiếu sáng(m ặt trời) bắn, sút bóng ngồi ngủ ngửi v ượt nhanh đánh vần tiêu xài, trải qua làm đổ làm hỏng đứng dán dính chích tác động quét đu đưa dạy kể, bảo suy nghĩ hiểu khóc thầm chiến thắng

V2 became came ran V2 beat

V3 become come run V3 beaten

Meaning trở thành đến chạy Meaning Đánh, đập
-3-

Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11, Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình

V1 1. be 2. bear 3. begin 4. bite 5. blow 6. break 7. choose 8. do 9. draw 10. drink 11. drive 12. eat 13. fall 14. fly 15. forbid 16. foresee 17. forget 18. forgive 19. go 20. grow 21. hide 22. know 23. lie 24. mistake 25. ride 26. ring 27. rise 28. see 29. shake 30. show 31. sing 32. sink 33. speak 34. spring 35. steal 36. swim 37. take 38. tear 39. throw 40. undertake 41. wake 42. wear 43. withdraw 44. write

V2 was/were bore began bit blew broke chose did drew drank drove ate fell flew forbade foresaw forgot forgave went grew hid knew lay mistook rode rang rose saw shook showed sang sank spoke sprang stole swam took tore threw undertook woke wore withdrew wrote

V3 been born begun bitten blown broken chosen done drawn drunk driven eaten fallen flown forbiden foreseen forgotten forgiven gone grown hidden known lain mistaken ridden rung risen seen shaken shown sung sunk spoken sprung stolen swum taken torn thrown undertaken woken worn withdrawn written

Meaning là, thì. ở sinh ra, chịu đựng bắt đầu cắn thổi làm vỡ, gãy, vi phạm lựa chọn làm vẽ, kéo uống lái xe hơi ăn rơi, ngã bay cấm đoán trước, tiên tri quên tha th ứ đi mọc, trồng giấu, trốn biết nằm nhầm, lầm cỡi(ngựa, xe đạp) reo chuông tăng lên thấy, gặp lắc, rung chỉ cho thấy hát chìm tàu nói nhảy chồm lên ăn cắp bơi cầm, lấy xé rách ném đảm nhiệm đánh thức mặc, đội, mang. đeo rút viết

GVHD: giang Lương Hùng

-4-

Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11, Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình

UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BAÏN)
A. NEW WORDS:
acquaintance acquainted with common seem capable incapable last GVHD: giang Lương Hùng

/ə'kweintəns/ /ə'kweintid/
/'kɔmən/ / si:m/ / 'keipəbl/ / in'keipəbl/ / lɑ:st/

(n) (adj) (adj) (v) (adj) (adj) (v) (adj)

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ -5-

ʌn'selfi∫nis/ (n) _________________________________ be concerned with / kən'sə:nd/ (adj) _________________________________ interest / 'intrəst/ (n) _________________________________ be interested in / 'intristid/ (exp) _________________________________ affair / ə'feə/ (adj) _________________________________ give-and-take / giv ænd teik/ (n) _________________________________ constant / 'kɔnstənt/ (v) _________________________________ constancy / 'kɔnstənsi/ (adj) _________________________________ take up / teik ʌp/ (n) _________________________________ enthusiastic /in. 27. 20.13. 49. 61. 17.pə:sə'næləti/ _________________________________ modest (adj) / keəriη/ _________________________________ sincere (adj) _________________________________ / 'hɔspitəbl/ generous (adj) _________________________________ / 'mɔdist/ honest (adj) _________________________________ / sin'siə/ helpful (n) _________________________________ / 'dʒenərəs/ understanding (n) _________________________________ pleasant / 'ɔnist/ GVHD: giang Lương Hùng -6- .kæriktə'ristik/ face (adj) _________________________________ square / hait/ (adj) _________________________________ forehead / feis/ (n) _________________________________ broad / skweə/ (adj) _________________________________ crooked / 'fɔ:hed/ (adj) _________________________________ appearance / 'brɔ:d/ (adj) _________________________________ personality (adj) / 'krukid/ _________________________________ caring (adj) / ə'piərəns/ _________________________________ hospitable (adj) / . 28. Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.θju:zi'æstik (v) _________________________________ enthusiasm / in'θju:ziæzm/ (n) _________________________________ attract / ə'trækt/ (v) _________________________________ attraction / ə'træk∫n/ (adj) _________________________________ change (adj) _________________________________ / t∫eindʒ/ changeable (adj) _________________________________ / 't∫eindʒəbl/ uncertain about (n) _________________________________ / ʌn'sə:tn/ loyal to (adj) _________________________________ / 'lɔiəl/ (n) _________________________________ loyalty / 'lɔiəlti/ (n) _________________________________ suspicious / sə'spi∫əs/ (n) _________________________________ suspicion (n) (v) / sə'spi∫n/ _________________________________ rumour (n) / 'ru:mə/ _________________________________ gossip (adj) / 'gɔsip/ _________________________________ influence (n) / 'influəns/ _________________________________ trust (n) _________________________________ mutual / trʌst/ (n) _________________________________ secret / 'mju:tjuəl/ (n) _________________________________ sympathy / 'si:krit/ (n) _________________________________ aim / 'simpəθi/ (n) _________________________________ joy / eim/ (v) _________________________________ sorrow / dʒɔi/ (adj) _________________________________ pleasure / 'sɔrou/ (adj) _________________________________ exist / 'pleʒə/ (exp) _________________________________ possible / ig'zist/ (n) _________________________________ impossible / 'pɔsəbl/ (n) _________________________________ be based on (v) / im'pɔsəbl/ _________________________________ benefit (v) / beisd/ _________________________________ relationship (n) / benefit/ _________________________________ insist on (adj) / ri'lei∫n∫ip/ _________________________________ remain (n) _________________________________ / in'sist/ principle (n) _________________________________ / ri'mein/ physical (n) _________________________________ / 'prinsəpl/ characteristic (n) _________________________________ / 'fizikl/ height (n) _________________________________ / . Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình lasting / 'lɑ:stiη/ (n) _________________________________ quality / 'kwɔliti/ (adj) _________________________________ selfish / 'selfi∫/ (n) _________________________________ selfishness / 'selfi∫nis/ (n) _________________________________ unselfishness (adj) _________________________________ / .

intəvju:'i:/ / 'intəvju:ə/ /əd'maiə/ / ∫eə/ B. fail (thaát baïi. ask (yeâu caàu). would like (muoán). pleased (haøi loøng). Sau moät soá ñoäng töø: S + V + to V Ex: I promised to lend her some money. promise (höùa). eager (haùo höùc). allow. GRAMMAR 1. wish (ao öôùc). … b. GVHD: giang Lương Hùng -7- . tell (baûo. glad (vui). begin/start (baét ñaàu). keå). delighted (vui möøng). yeâu caàu). decide (quyeát ñònh). S V O to V Các động từ thường dùng trong loại câu này gồm có: advise (khuyeân). Sau túc từ của động từ: S + V + O + to V Ex: The teacher told me to go home.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. surprised (ngaïc nhieân). order (ra leänh). prepare (chuaån bò). hope (hy voïng). … d. expect (mong chôø. hay). permit (cho pheùp). certain (chaéc chaén).ʌndə'stændiη interviewer (v) _________________________________ / 'pleznt/ admire / 'dʒə:nəlist/ share / . kyø voïng). anxious (noùng loøng). invite (môøi). Các tính từ thường dùng trong loại câu này gồm có: able (coù theå). learn (hoïc). Sau moät soá tính töø: S + be + ADJ + to V Ex: She is afraid to go in the dark. mean (ñònh). easy(deã). afford (coù ñuû khaû naêng/ñieàu kieän). hoûng). content (baèng loøng). happy (vui veû). Các động từ thường dùng gồm có: want (muoán). Infinitive with to (Động từ nguyên mẫu có to) a. Trong caáu truùc: S + be + too + adj + to V (quaù … neân khoâng theå …) Ex: She is too young to get married. agree (ñoàng yù). unable (khoâng theå). Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình journalist (n) _________________________________ /'helpful/ interviewee (v) _________________________________ /. demand (ñoøi hoûi. sorry (tieác). lovely (thuù vò. refuse (töø choái). amazed (ngaïc nhieân). afraid (sôï). plan (döï ñònh). disappointed (thaát voïng). willing (saün loøng).… c. manage (xoay sôû).

Infinitive without to (Ñoäng töø nguyeân maãu khoâng coù to) Ñöôïc duøng: a. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình (Cô ấy quá trẻ tuổi nên không thể kết hôn được) e. make (baét buoäc). ought to. hospitable C. Infinitive with to thay thế cho mệnh đề quan hệ: There is a lot of housework which I should do. common D. volunteer C. would rather. might. look (troâng thaáy). let (ñeå cho). She let him go. II. B. help (giuùp). vaø b. I can speak English and Chinese. intimate C. apartment A. C. friendship C. b. understand D. unselfishness A. chew A. enthusiasm C.Neáu ñoäng töø trong caâu ôû daïng bò ñoäng (be + V3/ed). Choose the word or phrase that best completes the sentence or substitutes GVHD: giang Lương Hùng . patient D. LÖU YÙ: . may. pleasure B. fetch B. constancy A. Choose the word whose main stress is in the second syllable A. hear (nghe).Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. He made her drink beer. Sau caùc ñoäng töø: can. changeable B. EXERCISES: I. Sau tuùc töø cuûa ñoäng töø: S+ V +O+V feel (caûm thaáy). quality A. would. She was made to drink beer. 5. 3. guess C. smell (ngöûi thaáy). unselfishness D. see (thaáy). ---> There is a lot of housework to do. will. . loyalty B. mutual C. capable B. could. tear B. gossip C. perfect B. brighten B. duøng to V theo sau. modest D. imaginary D. have to. should. sympathetic B. sympathy A. Ex: He was seen to go into the coffee shop. watch (thaáy). adventure A. need (caàn). shall. observe (quan saùt). He was allowed to go. had better Ex: Can you speak any foreign languages? – Yes. brighten C. generous D. acquaintance -8- III. joy A. must. listen to (laéng nghe) Ex: I saw him go into the coffee shop. 2.) Have you got anything that you can read? ---> Have you got anything to read? (Baïn coù gì ñoïc khoâng?) 2. residential D. tröø ñoäng töø “let” (ñöôïc ñoåi thaønh “be allowed”). tomorrow D.So saùnh söï khaùc nhau giöõa muïc a. echo D. 4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others A. (Coù nhieàu vieäc nhaø caàn laøm. achieve C. constancy acquaintance 1.

wrong D. A. A. so that each can feel safe when telling the other his or her most intimate secrets. common C. saying 8/ Those who are easily influenced by whispers can never make good friends. trust C. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình for the underlined word or phrase 1/ Everyone has a number of acquaintances. A. and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. a person that you have met but do not know well B. a person whom you know well and whom you like a lot. tiredness B. beginning D. unique C. gaps C. quick B. A. A. shared D. harmony D. allusions B. A. Truth B. special D. A. a person with whom you share a room for a period of time 2/ For true intimate friendship is not common. designs 9/ There must be mutual trust between friends. certainty B. stopping C. Strength D. unable B. A. sure C. kindness D. words C. but who is usually not a member of your family C. Sureness 6/ Two friends must be loyal to each other.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. but no one has many friends. deep 3/ The first quality. but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. a player on the same team D. close C. tasteful 12/ For friendship to be intimate and lasting. strong . good B. shortage GVHD: giang Lương Hùng -9- D. letters D. both the friends must have some very special qualities. weak C. indifference C. superior D. finalizing B. good 14/ Some people seem not to be constant. choice B. greatness C. social C. steady 5/ Loyalty is the third important quality. public 10/ And where such mutual sympathy does not exist. is unselfishness. and there are many people who seem to be incapable of it. types B. talk C. temporary D. A. nature 4/ Some people seem not to be constant. knowing B. A. speech D. A. A. A. doubts 7/ We do not think much of people who readily believe rumor and gossip against their friends. A. Faithfulness C. short 13/ A selfish person is incapable of true friendship. social D. friendship is impossible. relation 11/ For true intimate friendship is not common. which is the very essence of friendship. uncertain 15/ They take up an interest with enthusiasm. interested B. chitchat B. differences D. generous B. A. and there are many people who seem to be incapable of it.

10 - . to avoid disturb them D. 29. capable C. written 24/ These lights are used _______ _ playing area. pursuits and pleasures. love 2I/ It's worth_____an appointment before you go. in order for me not to disturb them 25. trust 18/ But there are talkative people who cannot keep a secret. likes. writing D. A. write B. untruthful B. Badness C. there must be a perfect sympathy between friends. good He has always remained ______ to his living principles. A. 28. sympathy with each other's aims. fidelity B. to making 22/ Perhaps you should try _____ up (= You should get up) earlier in the mornings. polite D. A. thoughtful A(n) _______ is a person that you know but who is not a close friend.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.selfish B. 27. A. illuminate . intimate D. Absence D. Madness 17/ Two friends must be loyal to each other. silent C. A.selfish C. Identify the underlined word or phrase . make friends with-selfish 32. likes. A. to illuminate C. A. He took his seat quietly ___________. generosity All of us extremely admire her courage and constancy. making D. unlucky 20/ Lastly. unhappiness D. 30. sorrows. and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. A. joys C. the A. to write C. getting D. A. They are close friends. interests B. neighbour B. C or D . A. befriend-unselfish D. best B. humour The workers seem to be totally of working in such bad working conditions. kindness C. A. sad D. to make C. o A. self-confidence D. mutual C. proof B. kind B. bad C. joys. able B. B. calm 19/ Lastly. acquaintance D. to get C.A. 26. A. similarity D. make B. so as to disturb them C. get B. incapable D. Faithlessness B.that must be changed for the sentence to be correct GVHD: giang Lương Hùng . pursuits and pleasures. defective B. impoliteness C. A. sorrows. likes D. A. sympathy with each other's aims. make fun of . 31. got 23/ She's busy _______ut the wedding invitations. there must be a perfect sympathy between friends. associate Henry's _________ has made him very popular among his friends. connection C. loyal C. quiet D. B. for illuminating Tom and Paul have known each other for a long time. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 16/ Loyalty is the third important quality. unable We didn't want to ________ the _________ neighbour so he was always alone. selfishness B. A. so as not to disturb them B. illuminating D. make friends with . friend C. IV. joys.

so be sure to go on the right side. A B A better position in Manchester. In English people drive on the left. By his advice. Friendship gives us a (2) ______ of security and warmth. D C B D C John used to live in London. not on mutual benefit. but his company had him be tranferred to a 5. and their friends also try to make (5) ______ of them. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 1.11 - . A B C D Japanese seems very difficult for me. In all of our lives. READING COMPREHENSION Friendship is important to us. I would prefer study English. 3. GVHD: giang Lương Hùng . V. The more friends we have. If such a relationship can be called friendship. A B C D 4. try to ask someone for help. A good friend can always be a good (8) ______ to us. the more help we can (10) ______ from them and the more beautiful a life we will live. Otherwise. we are (9) ______ of the danger of doing wrongs. we can be free from many difficulties. we cannot live (1) ______ friendship just as we cannot survive without air and water. To preserve natural resources means reserving them for our future. But real friendship is not easy to (3) ______ True friendship must be sincere and (4) _____ It is based on mutual Understanding. it is advisable to have many good friends as we can. Some people try to get something from their friends. 2. it is (7) ______ for them to help each other and to make their friendship last long. Everyone needs friendship.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. by his help. friendship encourages us to go ahead all the time. The mutual understanding between two friends means both of them have similar ideas and (6) ______ each other. we are persuaded to go the right way. However. by his warning. we need no friends at all. A B C D If you have difficulty for finding my house.

/ / / / / / / / / θi:f/ meik ə fʌs/ ri'plai/ point/ kəm'plein/ taip/ . use D. come A. because of C. fond A.12 - / 'flɔpi/ / 'aidl/ /iks'tri:mli/ / ik'saitid/ / eidʒ/ / glɑ:ns/ / / / / tə:n ə'wei/ tə:n raund/ wɔd/ nout/ 8. embarras happen floppy idol extremel excited age glance at turn away turn wad note thief make a reply point to complain / im'bærəsiη/ / 'hæpən/ (adj) (v) (n) (n) (adv) (adj) (n) (v) (v) (v) (n) (n) (n) (exp) (v) (v) (v) (n) (n) (n) (v) (v) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ . gain B. 2. 12. thought C. unusual C. gather B. 4.sit∫u'ei∫n/ 'ti:neidʒə/ 'imiteit/ GVHD: giang Lương Hùng . doctor B. NEW WORDS: 1. with B. 4. come in A. 3. come on D. A. 3. 6. teacher A.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. taste C. 9. unreal A. 16. come into B. expect UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES (KINH NGHIEÄM CAÙ NHAÂN) A. 14. unconditional B. unreliable A. sponsor D. benefitB. come by C. sing 2. impossible B. helper C. confident D. feeling A. 10. aware C. room C. trust B. y 6. 7. unlimited D. doubtful 10. unnecessary C. 5. fuss 15. live D. inconvenient D. 7. C. 13. 17. without A. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 1. exploit D. for D. 5. imagination D. round 11. 8. 9. friends B. fun A.

embrace / in'vɔlvd/ 35.P (V-ed / V3) Have / Has + S + P.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.P (V-ed / V3)? S + have / has + been + V-ing S + have / has not + been + V-ing Have / Has + S + been + V-ing? S + V-ed / V2 S + didn’t + V Did + S + V? S + was / were + V-ing S + was / were not + V-ing Was / Were + S + V-ing? S + had + P.P (V-ed / V3) S + have / has not + P. Had they gone there? I will be a model. He doesn’t like music. Simple past: 6. native / ə'fekt/ (adj) _________________________________ 24. Past continuous: 7.13 - GVHD: giang Lương Hùng . own 40.P? S + will + V She goes to school by bus. Present perfect continuous 5. They didn’t visit Dalat last year. Have they been cleaning the house? She went to school last night. He hadn’t learnt English. be involved in B. Are you sitting at the beach? I have learnt English for 7 years. terrified / prə'tekt/ (v) _________________________________ 31. type/kind/ / dis'kʌvə/ (adv) _________________________________ / 'neitiv/ sort (v) _________________________________ 19. She isn’t reading. Has he known Mary? She has been waiting for her for 2 hours. They weren’t riding bikes. Did you watch TV yesterday? He was crying when she came. Do you know that song? We are watching TV. Simple Future : S + V / Vs / Ves S + don’t / doesn’t + V Do / Does + S + V ? S + is / am / are + V-ing S + is / am / are not + V-ing Is / Am / Are + S + V-ing? S + have / has + P. appreciat / 'terifaid/ (v) _________________________________ e (n) / skri:m/ _________________________________ 26. discover / 'ætitju:d/ (adj) _________________________________ 23. protect 37. teenager / ə'pri:∫ieit/ (n) _________________________________ 21. situation / 'siəriəsli/ (v) _________________________________ 20. escape 36. replace / di'strɔi/ 33. memorab (v) _________________________________ / is'keip/ le (v) _________________________________ 30. Present continuous. seriously / 'memərəbl/ (v) _________________________________ 25. We haven’t been reading books. Was she eating fish? She had had dinner before he came. Present perfect 4. Simple Present : 2. scream / 'reskju:/ (exp) 32. destroy 39. .P S + had not + P.P Had + S + P. fail (v) / ri'pleis/ _________________________________ 27. 3. rescue 38. GRAMMAR TENSES IN ENGLISH(CAÙC THÌ TIEÁNG ANH) • FORMS 1. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình (adj) _________________________________ 18. She hasn’t visited Dalat since 2007. imitate / feil/ (v) _________________________________ 22. affect (v) _________________________________ / im'breis/ 29. attitude (v) / stouv/ _________________________________ 28. Past perfect: 8. stove / oun/ 34.

(Trong khi toâi ñang laøm baøi taäp veà nhaø thì em trai toâi ñang xem tivi. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 9. Past continuous (Quaù khöù tieáp dieãn) Thì QKTD duøng ñeå dieãn taû: 3. often.) 1. She won’t have finished her work.2 Moät haønh ñoäng ñang xaûy ra (V-ing) ôû quaù khöù thì coù moät haønh ñoäng khaùc xen vaøo (V2/ed). last week/month/year. Future perfect : S + won’t + V Will + S +V? S + will + have + P.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Present simple (Hieän taïi ñôn) Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû: 1. toâi ñang hoïc baøi) 3. Ex: He was sleeping when I came.P S + won’t + have + P.) GVHD: giang Lương Hùng . (Anh ta ñang nguû khi toâi ñeán. ago. Ex: I was studying her lesson at 7 last night. in the past. seldom. … Ex: Uncle Ho passed away in 1969. sometimes. in 1990.) 3. Coâ tieân vaø toâi bay voøng quanh theá giôùi. I see a fairy. She and I fly around the world. caâu chuyeän ñaõ xaûy ra (seõ loâi cuoán ngöôøi nghe/ñoïc hôn laø duøng quaù khöù ñôn) Ex: In my dream. Caùc traïng töø thöôøng ñi keøm: yesterday. (Mary thöôøng thöùc daäy sôùm.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra (vaø keùo daøi) vaøo moät thôøi ñieåm hoaëc moät khoaûng thôøi gian trong quaù khöù.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng hay moät chaân lyù.3 Hai haønh ñoäng dieãn ra song song cuøng luùc trong quaù khöù. THE USES OF TENSES (CAÙCH DUØNG CAÙC THÌ TIEÁNG ANH) 1.) 1. (Maët trôøi moïc höôùng ñoâng. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình.P Will + S + have + P.1 Moät thoùi quen. (7g toái qua.) 1. Ex: The football match begins at 5pm.4 Söï vieäc. moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Will you give him your new book? I will have known Mary for 3 years.14 - . toâi gaëp moät coâ tieân.) 3. rarely. (Baùc Hoà qua ñôøi vaøo naêm 1969. Ex: The sun rises in the east. usually. Ex: While I was doing my homework.P? She won’t call him back. keá hoaïch. (Traän boùng ñaù baét ñaàu luùc 5g chieàu. Will he have built that building? 2. every day/week/month … Ex: Mary often gets up early. (Trong mô. my younger brother was watching TV.) Past simple (Quaù khöù ñôn) Thì QKÑ duøng ñeå dieãn taû haønh ñoäng ñaõ xaûy ra vaø hoaøn taát trong quaù khöù vôùi thôøi gian ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng.

2 Moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra nhöng chöa hoaøn thaønh. Past perfect + before + simple past Ex: They had been rich before they came here. 2. (Lucie hoïc tieáng Anh tröôùc khi coâ aáy ñeán nöôùc Anh. Simple past + after + past perfect Ex: They came here after they had been rich.) 4. When + simple past. toâi ñaõ daïy ñöôïc 10 naêm. haønh ñoäng sau duøng V2/ed). simple past Ex: When he opened the window. the bird flew out. I had taught there for ten years. b. (Tôùi luùc toâi rôøi ngoâi tröôøng aáy. tính ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong quaù khöù. haønh ñoäng kia xaûy ra sau. 3. 4. When + past perfect. simple past Ex: As soon as/Once I had finished dinner. we opened the door. c. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 4. Meänh ñeà baét ñaàu baèng By the time By the time + simple past. As soon as + past perfect. Meänh ñeà baét ñaàu baèng After/Before/As soon as/Once a.) NOTES (GHI CHUÙ) 1. Ex: Lucie had learned English before she came to England. Past perfect (Quaù khöù hoaøn thaønh) Thì QKHT duøng ñeå dieãn taû: 4.  Khi haønh ñoäng thöù nhaát chaám döùt roài thì haønh ñoäng thöù hai môùi baét ñaàu.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn taát tröôùc moät thôøi ñieåm hoaëc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù (haønh ñoäng tröôùc duøng HAD + V3/ed.  Khi haønh ñoäng naøy xaûy ra tröôùc. Meänh ñeà baét ñaàu baèng Till/Until Simple past(negative) + till/until + past perfect Ex: He refused to go till he had seen all the pictures. Meänh ñeà baét ñaàu baèng When: a. I went to the cinema. simple past Ex: When he had shut the window. Ex: By the time I left that school. b. past perfect GVHD: giang Lương Hùng . Khi hai haønh ñoäng xaûy ra lieân tieáp nhau hoaëc khi haønh ñoäng naøy daãn ñeán haønh ñoäng kia.15 - .Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.

involve C. terrified D. involve D. 2. is the best child of his father I have vivid memories of my old friends in my childhood. confidence D. Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others A. embarrassment D. sing B. A. own B. think B. idol D. silent D. research 7. 4. A. She is considered as a fallen _______.16 - . unforgettable D. thin C. B. significant D. Friend D. escape B. attitude B. is the idol of his father B. replace C. 5. strong B. (Ñeán khi chuùng toâi tôùi ñoù thì vôû kòch ñaõ baét ñaàu roài. memorable A. embarrassed B. reaction D. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others A. impression That film star is no longer popular. attractive C. embarrassing C. 3. 5. thing D. III. safeguarding A. All are correct The boy looks very like his father.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. My little girl is always too shy to ask anyone for help. images D. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình Ex: By the time we got there. timid they could turn this region into a good resort A. 2. 3. paid much attention to C. Have you ever had a look at a certain girl? A. effort B. woman 7. 3. serious B. 5. is the only child of his father C. thank D.) C. A.that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase She nearly died of _______ when he said such a secret thing. rude D. and A. ring A. floppy A. idol C. recollections C. hang C. EXERCISES: I. the play had started. 1. embarrass Most children like being made a fuss of by the others. sneaky 1. 2. selfish C. B. modest 8. experience B. Choose the word or phrase . selfish 1. given place to D. A. is the image of his father D. memorable C. complain B. embrace C. embarrassing B. timid C.A. A. 6. actress A. With a little B. experiences B. sneaky D. embarrassing D. taken care of B. appreciate A. solemn C. designs A. single C. figure C. run B. C or D . want C. A. experience D. once II. sneaky B. 4. imagination C. 4. strict GVHD: giang Lương Hùng . made allowance for Can you tell me one of your _____ experiences? A.

A. was founded by the Romans A B C in 43 A. arrived . A.had lighted C. but I got sick at the last minute. lie was dead You 'd better not eat this food. secret C. are you . call How _____ since we ______ school? A.D.A.will be D. shouldn't tell .would have been C. shall D. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 7.was cut . D.had cut . planned Thank you for warning me. have you been .lighted B. A. forget IV. D 2. went wrong D.had been cut . will you be . I must have dropped it somewhere in A B C GVHD: giang Lương Hùng . A. had planned B.I ______ to go. have you been . arrived . B. was about to Before cars people __________ horses and bicycles. hadn't told . He died C. London. am going to call B. am going to C. A.left B. A. thought What time _________ tonight? A.had been cut . am calling C.was lighting D.that must be changed for the sentence to be correct 1. has gone wrong If only you ________your mother what I said. experience D. arrived . I failed the entrance examination. does the concert begin B. have forgotten C. A. forgot B. A. A. arrived .was lighting Wait here until I _________ you. We ____ (arrive) after electricity ____ (cut) and now John ____ (light) the oil lamps. have planned 16. life B. I've been being lost one of my keys. will B. didn't tell . inventing . don't tell .would be B.left Did you go to Da Lat on holiday? . He is dead B. He has been dead D.use What's wrong? _____________. has been invented . had forgotten D. is the concert going to begin 12.have been using D. would like C. is invented . has gone bad C.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.had used C.using B.Oh no! I ________ again. I don't know the plug is wet and I _______ put it in the socket.would be Have you brought my pocket calculator? . were invented . C or D . but I just put it down to A.17 - . which was the capital of England. It __________________. That is stupid of me. everything _______ all right. went bad B. will the concert be beginning D.had left C. will the concert begin C.had left D. Identify the underlined word or phrase . will call D.

5/ Work experience also plays a role in advising young students. false (F) or not given (No): WORK EXPERIENCE A major aspect of career counselling and guidance is knowledge of the world of work. The benefits which we gain from walking are more greater than what A B C many people was realizing D 5. D V. 2/ Ignorance of the ways of people's earning a living has been a cheerfulness of career choice. Read the passage and statements below carefully. GVHD: giang Lương Hùng . D 3. Accreditation is provided by the National Association of Trade and Technical Schools. some schools provide opportunity for students to gain actual work experience as part of their educational preparation. The government has promised to deal to the problem of unemployment A B C . The value of work experience in education has long been recognized and is now emphasized in the counselling of youth. True False 1/ The knowledge of the world of work is less important. Ignorance of the many ways in which people earn a living has been a great deterrent to freedom of occupational choice. To help solve this problem. more recently. among young people. It is thought that more than 400 million people will have spoken English A B C by the end of this decade. 3/ Students are helped by being given good chance to get work experience. 4/ Society has identified the value of work experience in education for a long time.18 - .Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình the classroom this morning. The two national professional associations concerned with vocational education and career counseling and guidance are the American Vocational Association and the National Career Development Association. Vocational education and career counseling have had the active support and participation of the trade unions and. of business and industry because both contribute to the goal of an educated labor force. D 4. and then say whether the statements are true (T).

NEW WORDS: 1. toy 7. tidy up 33. guest GVHD: giang Lương Hùng /'selibretid/ / . competition 26. budget 28. relative 20. host/hostess 22. celebrate celebration candle cake 5.kɔmpi'ti∫n/ / 'ɔ:gənaiz/ / 'bʌdʒit/ / 'gæđə/ / 'aisiη/ / slais/ (v) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (v) (n) (exp) (n) (adj) (n) (adj) (v) (n) (adv) (n) (n) (n) (n) (v) (n) (exp) (n) (v) (n) (v) (n) (n) (v) (v) (n) (v) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ . present/gift 6. mark 16. couple 12. together 18. silver 14. 10/ The National Association of Trade and Technical Schools provide Accreditation. special 13.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. decoration 24. golden 15. slice 31. 9/ The American Vocational Association has a lot of employees. organise 27. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 6/ Vocational education and career counseling have not been necessary. 2. get married 11. occasion 21. activity 19. adult 8. icing 30. gather 29.æni'və:səri/ / get 'mærid/ / 'kʌpl/ / 'spe∫l/ / 'silvə/ / 'gouldən/ / mɑ:k/ / 'mailstoun/ / tə'geđə/ / æk'tiviti/ / 'relətiv/ / ə'keiʒn/ / houst/ / 'dekəreit/ / . 4. joke 9. decorate 23.dekə'rei∫n/ / teik pɑ:t in/ / . anniversary 10.seli'brei∫n/ / 'kændl/ / keik/ / 'preznt/ / tɔi/ / 'ædʌlt/ / dʒouk/ / . 3. 8/ The National Career Development Association is one of the two national professional associations concerned with vocational education and career counseling and guidance. clap 32.19 - . 7/ Business and industry contribute to the goal of an educated labor force. take part in 25. milestone 17. UNIT 3: A PARTY (MOÄT BUOÅI TIEÄC) A.

keep (vaãn coøn.2 Ñoäng töø theo sau laø Gerund S + V + V-ing Moät soá ñoäng töø sau ñaây caàn coù V-ing theo sau: enjoy (thích. for. from. sau caùc ñoäng töø ñaõ lieät keâ ôû treân. 1. deny (töø choái). allow/permit (cho pheùp). at. Infinitive and gerund (to V vaø V-ing) Khi nhieàu ñoäng töø trong Tieáng Anh ñöùng gaàn nhau thì ta chia Thì cho ñoäng töø ñaàu tieân coøn caùc ñoäng töø theo sau coù theå laø Infinitive hay Gerund. quit (rôøi boû). advise (khuyeân).lemə'neid/ 'melən/ 'dʒeli/ B. mention (ñeà caäp). New Year’s Eve (v) _________________________________ / gest/ 37.1 Ñoäng töø theo sau laø Infinitive S + V + to V Xem laïi baøi cuõ. traûi qua). jelly / / / / pleit/ . mind (phieàn). hold (n) _________________________________ / klæp/ 35. postpone (trì hoaõn). spend (tieâu xaøi. suggest (ñeà nghò). serve (n) _________________________________ / hould/ 38.4. … * LÖU YÙ: Sau giôùi töø (in. thöôûng thöùc). lemonade (n) _________________________________ / sə:v/ 41. consider (xem xeùt). caàn löu yù nghóa cuûa caâu laø chuû ñoäng (V + V-ing) hay bò ñoäng (V+ being+ V3/ed). Passive gerund (being + V3/ed) Duøng vôùi nghóa bò ñoäng.. service (n) _________________________________ / ri'fre∫mənt/ 39. caàn löu yù nghóa cuûa caâu laø chuû ñoäng (V + to V) hay bò ñoäng (V + to be + V3/ed). melon _________________________________ / 'sə:vis/ 42. Passive infinitive (to be + V3/ed) Duøng vôùi nghóa bò ñoäng. recommend (ñeà nghò. practise (thöïc haønh). refreshment (exp) _________________________________ / 'taidi ʌp/ 36. Vieäc naøy hoøan toøan phuï thuoäc vaøo ñoäng töø ñöùng tröôùc. avoid (traùnh). trang 2. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 34. 1. on. GRAMMAR 1. miss (boû lôõ). can’t help (khoâng theå khoâng). GVHD: giang Lương Hùng . finish (hoaøn thaønh). …) ta duøng V-ing. risk (maïo hieåm). tieáp tuïc).20 - . 2. sau caùc ñoäng töø trong muïc 1. plate (n) _________________________________ / i:v/ 40.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Khi laøm baøi. Khi laøm baøi. about.) 3. Ex: They want to be invited to the party. give up (töø boû). (Hoï muoán ñöôïc môøi döï tieäc. dislike (khoâng thích). khuyeân baûo).

(Khi coøn nhoû. and one of them was a beautiful big drum. silver anniversary C. celebration B. after C. take notice of 4. A. pay attention to B. attend to B. Jimmy liked his drum very much. helicopter C. take care of 11/ His father was working during the day. powerful 9/ Of course. chalk 2. memorable aniversary 3. A. sweets C. awarded B. family C. happy B. enjoy D. candle C. A. A. massive B. things 8/ He got quite a lot of nice presents from his family. perhaps B. deal with C. hat C. On my graduation. mature C. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1. healthy B. organize D. cowboy C. so he did not hear the noise. their B. A candle B. golden age 7/ He got quite a lot of nice presents from his family. obey C.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. follow D. Luckily 10/ He made a terrible noise with it. Naturally C. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình Ex: I disliked being taken to the zoo when I was a child. golden occasion C. toâi khoâng thích ñöôïc daãn ñi vöôøn baùch thuù. gifts D. A. enthusiasm 3. Choose the word whose main stress is placed differently from the others 1. They are very happy to be together for their golden anniversary. A. party-goer D. but his mother did not mind. gave D. golden celebration B. party-maker B. theatre C. perhaps C. A. Our parents are. A. EXERCISES: I. be involved in D. A. temper III. He refused to be a party to any decision. A. Choose the word or phrase . A. vehicle II. Generally B. celebrate D. adult D. hit D. celebratory C. would C. The plans for the _______ were approved by the committee.21 - . rewarded C. restaurant B. on GVHD: giang Lương Hùng . and one of them was a beautiful big drum. receive C.) C. together B. birthday B. in D. special anniversary D. relative D. mother 5. celebrating 6. A. going to celebrate their 25th wedding anniversary in Dalat. A __________ is a person who enjoys going to parties. Actually D. A. golden anniversary B. American D. A. A. my parents presented me a new computer. hungry D. couple D. celebrate 2. B. treasure 5. and Jimmy was in bed when he got home in the evening. adult D. activity D. A. social D. hour 4. A. hear B. parade C. party-admirer 2. could B. talk 3. before B. party-lover C.that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase 1. invite 4. golden wedding D. A. sent 5. A. C or D . A. books B.A.

As of July 2006 there were approximately 6. A. between. A traditional birthday cake is often served with b (7) ___________ that are to be blown out after a "birthday wish" has been made. and represents some desire for the time (8) __________ the current birthday and the next. and Jimmy was in bed. clear B. people living near rivers C. generally. so one morning a few days later. and Jimmy was in bed when he got home in the evening. company. In Western culture. day. she took a sharp knife and went to Jim's house while he was hitting his drum. so one morning a few days later. The birthday party is the most (2) __________ event in the world. If birthdays were perfectly (3) ___________ their distribution across the year. riot D. correct. so one morning a few days later. clamor B. A. surely. colliding B. as adults' often take place in clubs with a buffet of savory food and alcohol. breaking C. outcry C. during. followed. accompanied. While a child's party is usually at home and consists of soft drinks and (5) __________ _ well as savory. pointed C. celebrated. Complete the following sentences with the words provided: agency. birthday parties are often (6) __________ _y colorful decorations.005 seconds. was learning 13/ His father was working during the day. was eating B. people living in the same city D. was sleeping D.525 billion people on Earth. D. A birthday party may even be an event planned carefully through a special (10) ___________ through a party or service. sweet food. GVHD: giang Lương Hùng . quick D. she took a sharp knife and went to Jim's house while he was hitting his drum. heated 16/ But one of the neighbors did not like the noise at all. she took a sharp knife and went to Jim's house while he was hitting his drum. free. so he did not hear the noise.22 - . While the birthday cake is brought to the table. people living nearby 15/ But one of the neighbors did not like the noise at all. A. particularly in the United States. exact. A. A. was reading C. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 12/ His father was working during the day. when he got home in the evening. balloons. birth. sea food Birthday party A birthday party is a celebration that occurs to celebrate the (1) __________ of the person being honored. and if in every person were to celebrate theirs at their (4) ___________ birth time then there would be a birthday celebration every 0. so he did not hear the noise. beloved. commotion 14/ But one of the neighbors did not like the noise at all. the song Happy Birthday to You is (9) __________ sung. This wish is usually kept secret. candles.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. touching . kicking IV. people living in the same society B. random.

Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình UNIT 4: VOLUNTEER WORK (COÂNG VIEÄC TÖØ THIEÄN) A. organization 14. direct 39. natural disaster 22. vacation 23.vɔlən'tiə/ / 'nei∫n/ / teik keə ɔv/ / 'kɔlidʒ/ / 'ɔ:fən/ / 'ɔ:fənidʒ/ / 'eidʒd/ / 'kli:n 'ʌp/ / mou/ / lɔ:n/ /. beach 27. baseball 15. donate 30.23 - .Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. mow 12. sew 35. 4. handicapped 17. flooded area 34. overcome 19. clean up 11.disəd'vɑ:ntidʒd / 'hændikæpt/ / 'kʌmfət/ / . war invalid 37. remote area 24. participate in 20. disadvantaged 16. provide 26. truck 33. fire 29.ɔ:gənai'zei∫n / 'beisbɔ:l/ . orphanage 9.ouvə'kʌm/ /pɑ:'tisipeit in/ / 'sʌfə/ 'næt∫rəl di'zɑ:stə / və'kei∫n/ ri'mout 'eəriə 'mauntinəs 'eəriə / prə'vaid/ / bi:t∫/ / / / / ri'taiəd/ 'faiə/ dou'neit/ dou'nei∫n/ (adj) (adv) (n)(v) (n) (exp) (n) (n) (n) (exp) (v) (v) (n) (n) (n) (adj) (adj) (n) (v) (v) (v) (exp) (n) (exp) (exp) (v) (n) (adj) (v) (v) (n) (n) (n) (exp) (v) / 'dounə/ / sou/ / / / / / trʌk/ / flʌdid 'eəriə / iks'kə:∫n/ wɔ: 'invəli:d/ 'mɑ:tə/ di'rekt/ (n) (exp) (n) (v) (n) (n) (v) (n) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ . vehicle GVHD: giang Lương Hùng / 'vɔləntri/ / vɔlənt(ə)rili/ / . martyr 38. take care of 6. retired 28. donation 31. 3. orphan 8. college 7. 2. excursion 36. comfort 18. donor 32. voluntary voluntarily volunteer nation 5. lawn 13. mountainous area 25. NEW WORDS: 1. suffer 21. home for the aged 10.

intersection (adv) _________________________________ / 'viəkl/ 41.1 Danh ñoäng töø: (V-ing) 1. see (gaëp).3 Duøng dieãn taû caùc haønh ñoäng keá tieáp nhau (gaàn nhau veà thôøi gian) cuûa cuøng chuû töø (haønh ñoäng tröôùc duøng Ving).24 - . (Toâi thaáy anh ta ñang vieát thö) 1.1.) 1.) 1.1 Perfect gerund (Having + V3/ed) GVHD: giang Lương Hùng .2.1 Duøng sau caùc ñoäng töø chæ giaùc quan: S + V + O + V-ing feel (caûm thaáy).1 Laøm chuû töø cho ñoäng töø Ex: Singing is one of her hobbies. (Ca haùt laø moät trong nhöõng sôû thích cuûa coâ ta.) 1. Ex: I saw him writing a letter. the sick / pɔ:(r)/ 49. spend (tieâu xaøi. leave (ñeå) Ex: She left him waiting outside. (Môû ngaên keùo ra. she took out a book. Ex: Opening the drawer.1. smell (ngöûi thaáy) Caùch duøng naøy nhaán maïnh söï tieáp dieãn cuûa haønh ñoäng. boû ra).2 Laøm tuùc töø cho ñoäng töø (V + V-ing) Ex: She enjoys singing. tax (n) _________________________________ / 'regjuləri/ (n) _________________________________ 45. waste (laõng phí). coâ ta laáy 1 quyeån saùch. (Coâ ta thích ca haùt. co-ordinate / kou'ɔpəreit/ / kou'ɔ:dineit/ B. (Coâ ta ñeå anh aáy chôø beân ngoaøi.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. (Coâ ta thích ca haùt. regularly (n) _________________________________ / 't∫æriti/ 44.2. the elderly / fʌn 'reiziη/ (v) 47.intə'sek∫n/ 42. GRAMMAR 1.3 Laøm tuùc töø cho giôùi töø (prep + V-ing) Ex: She is fond of singing. support (n) _________________________________ / . find (nhaän thaáy). fun-raising / tæks/ (v) _________________________________ 46. the poor / 'eldəli/ 48. Gerund and present participle (Danh ñoäng töø vaø hieän taïi phaân töø) 1.1.2 Hieän taïi phaân töø: (V-ing) 1. charity (adj) _________________________________ / sə'pɔ:t/ 43. Perfect gerund and perfect participle (Danh ñoäng töø hoaøn thaønh vaø phaân töø hoaøn thaønh) 2.) 1.) 2. watch (thaáy).2 Duøng trong caáu truùc: S + V + O + V-ing catch (baét gaëp).2. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 40. co-operate / sik/ 50. hear (nghe).

A. A.) [Haønh ñoäng boû con taøu dieãn ra tröôùc khi bò caùo buoäc. service D. wet D. comforts C. A. adviser C. duøng Having + V3/ed dieãn taû haønh ñoäng tröôùc (keùo daøi hôn haønh ñoäng thöù hai). worry B. Ex: Having dug a hole in the road. whose 2.] Khoâng coù söï khaùc bieät lôùn khi noùi: “He was accused of deserting his ship two months ago.” 2. comfortable C. volunteer D. A.. holiday B. assistant D. one II. A. used B.25 - . vacation 1. volunteer 2. duøng Perfect gerund dieãn taû haønh ñoäng tröôùc. _______ is a British charity that sends skilled people such as doctors and teachers to work in other countries as volunteers. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình . wheel C. C or D . comfort D. comforted B. Voluntary Service Organization B. participate 2. A. university 3. simply C. Euro C. EXERCISES: I. charity B.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1. A. B. conducted D. helper B. Voluntary Overseas Service D. provide 3. comfortably 4. community III.. A. increased C. wage C. A. what D. (Anh ta bò caùo buoäc ñaõ boû con taøu caùch ñaây hai thaùng. is a person who does a job without being paid for it. got on B. A. bury 1.Xem laïi caùch duøng cuûa gerund . reply B. supply B. A. cure D. wind 2. Choose the word or phrase . We paid a visit to the home for children whose parents are dead. got over D.. A. got off 3.that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase1 1.. disaster 4. provision B. mountain C. deny D. brother C. orphanage B. Voluntary Service Overseas 5. comfortable D. hoï bieán maát. they disappeared. got in C.A. A. write D.. Voluntary Charity Overseas C.) C. A. growth B. A(n) .. Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others 1. (Ñaøo moät loã treân ñöôøng xong. homeless organization B.2 Perfect participle (Having + V3/ed) Khi hai haønh ñoäng cuûa cuøng chuû töø xaûy ra tröôùc sau trong quaù khöù. The athlete overcame his injury to win the gold medal. problem C. whale B. Ex: He was accused of having deserted his ship two months ago. understand D. orphanage GVHD: giang Lương Hùng . A. The victim's widow was ___________ by family and friends.Khi ñoäng töø (caàn theâm –ING) chæ haønh ñoäng ñaõ xaûy ra tröôùc haønh ñoäng kia. wine C.

help B. deprived B. so those with mathematical and logical thinking would greatly (10) _____ the project! 1. whose C. which's 19/ See if you can guess____one is me in my old school photo. advantages 10/ Hot soup is very______on a cold winter's day. capable C.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. which 18/ Well. A. The upper age (3) _____ is 45 years old. A. that's B. that C. fond B. (8) _____ with additional skills. due to the nature of the physical activities in this project. permission C. trail work. which D. A. that B. A. conditions B. The disadvantaged children need to be helped by the government. to whom C. etc. limit D. organized C. gardening. A. what D. for the trail work. would be (5) _____ useful. work B. organizer 8/ You feel so ________ because there's nothing you can do to make the child better. unlucky D. such as ornithology are especially welcome. disadvantage D. where C. fit. healthy and (1) _____ of carrying out manual work in all (2) _____ in a hot climate. A. whom D. abilities D. A. sea turtle monitoring. A. you should be 21 years old and over. Whom C. whom B. when C. That D. advantage B. good 2._____Bren comes from. organize B. whom B. has a lot of good curry restaurants. when B. orphanage home 6. which 14/ There were 500 passengers. we've finished . A. organization D. No specific (4) _____ are needed. helping C. A. Who B. C or D that best completes the passage In order to participate in the project assisting St. which IV. why 17/ Bradford. weather C. comforter C. whose C. comforting B. who C. of whom 15/______party would you prefer to go to . The project will especially (7) _____ to those with an interest in conservation. comfortable comfortless 11/ An eight-hour______day is still typical for many people. A. Circle the option A.26 - .______he adores. whose D. A. (9) _____. skilful D. what's C. that D. what B. worker D. control B. as well as those who are self-motivated. A. A. what D. that B. but those with previous experience of manual conservation work. requirement GVHD: giang Lương Hùng . some geometry and planning skills are needed. A.we can go home now. helpful D. Which 16/ Quite______he isn't here today Is a mystery. who B. why's D. delicate 7/I don't like going on_______tours. workhouse 12/ I hate it______there's no one in the office. working C. children's home D. A. homeless C. helpless 9/ The lower tax rate is particularly______to poorer families. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình C. B.Anna's or Ian's ? A. as you will get more out of the project (6) _____ you are. that 20/ He took out a photo of his son. advantageous C. days 3. tropical botany and marine biology.____ 121 drowned. A. where 13/ I've never liked_____cousin of hers. ______ it. Eustatius National Parks Foundation. which D.

3. A. 7. weakness 35. skills C. concern 8. / 'strʌgl/ / 'ɔnərəbl/ / mə'tiəriəl/ / tek'ni:k/ /'fæmili 'plæniη/ / / / / / reit/ / 'tekstbuk/ 'prɔmis/ iks'pænd/ 'grædʒuəli/ di: 'kri:s/ / t∫i:t in ig'zæm/ / . promise 19. technique 17. hardly C. When 7. school regulation 26.regju'lei∫n / lou 'iηkʌm/ / 'ɔfə/ / sə'lu:∫n/ (n) (adj) (n) (prep) (v) (n) (n) (exp) (n) (v) (adj) (n) (n) (adj) (n) (n) (exp) (v) (v) (adv) (v) (n) (n) (exp) (exp) (adj) (v) (n) (n) (n) (n) (n) (adj) (n) / hed 'mɑ:stə/ / '∫ɔ:tidʒ/ / . survey 39. low-income 27. 5. maturity 33. In addition D. Unless B. percentage 40. offer 28. grades 5. develop C. If C. cheat in exams 25. rarely D.rædi'kei∫n/ kæm'pein/ / 'hailəndz/ / ri'si:v/ / i'fektiv/ / wei/ / fait/. Whoever D. A. expand 20. However B. NEW WORDS: 1. proficiencies D. None D. family planning 18. particularly B. honorable 15.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. encourage/motiv ate 37. effective 12. And 1. A. solution 29. ethnic minority 9. Anyone 9. material 16. Therefore C. deliver speeches 36. Someone B. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình B. self-respect 32.self ri'spekt/ / mə'tjuəriti/ / . way 13. textbook 24. receive 11. appeal D. Everyone C. involve C. A. shortage 31. fight/struggle (against) 14. suit B.27 - . affect B. illiteracy illiterate province throughout eradicate eradication campaign 8. gradually 21. benefit 4. highlands 10. strategy 38. essential / / / / / / / / 'eθnik mai'nɔriti i'litərəsi/ i'litərit/ 'prɔvins/ θru:'aut/ i'rædikeit/ i. 2. head-master 30. never 6. A. 4. academic 34. widen UNIT 5: ILLITERACY (MUØ CHÖÕ) A. decrease 22. methods D. 6. A. rate 23. A.ækə'demik/ / 'wi:knis/ /di'livə spi:t∫iz/ in'kʌridʒ/'moutiveit / 'strætədʒi/ / 'sə:vei/ / pə'sentidʒ/ / i'sen∫əl/ (exp) (n) (n) (n) (n) (adj) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ GVHD: giang Lương Hùng .

Note: Vôùi Caâu ñieàu kieän Loaïi 2 vaø Loaïi 3: KHOÂNG ÑOÅI THÌ Khi Ñoäng töø töôøng thuaät ôû Thì Hieän taïi ñôn nhö Say / Says / Ask / Asks / Wonder / Wonders. ‘I saw Ben. 'I've been to Spain. 'I'm happy' Present continuous He said. Past continuous He said that he was watching TV Past perfect simple She said that she'd seen Ben Past perfect simple He said that he'd been to Spain. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình B.' Present perfect simple He said. am/is/are going to He said. ÑOÅI CHI TIEÁT Direct Speech GVHD: giang Lương Hùng Indirect Speech .28 - . 'I'm going to be adoctor' Past simple She said that she was happy.' Will She said. 'I'm watching TV' Past simple She said.…: KHOÂNG ÑOÅI THÌ 2. ‘I'll finish my homework’. `I've been studying.' Present perfect continuous She said.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. GRAMMAR REPORTED SPEECH (LÔØI NOÙI GIAÙN TIEÁP) Khi ñoåi töø Lôøi noùi Tröïc tieáp sang Giaùn tieáp. phaûi nhôù o Ñoåi THÌ o Ñoåi CHI TIEÁT o Ñoåi NHAÂN VAÄT 1. Past perfect continuous She said she'd been studying. Would She said she would finish her homework was / were going to He said he was going to be a doctor. ÑOÅI THÌ(TENSE) Qui luaät: Luøi 1 Thì Simple Present F Simple Past Present continuous F Past continuous Simple past F Past perfect Present perfect F Past perfect Will F Would Can F Could May F Might Must F Had to Present simple She said.

yourselves Theo luaät sau: nhaát – chuû. my. tam – nguyeân . vieäc ñaàu tieân chuùng ta caàn laøm laø xaùc ñònh Lôøi noùi tröïc tieáp (Caâu trong ngoaëc keùp) thuoäc daïng caâu naøo.29 - . our. Vì vaäy. nhò – tuùc.” Ä He asked/told her to bring him a cup of coffee.Ñoåi ngoâi thöù NHAÁT phuø hôïp vôùi CHUÛ TÖØ trong meänh ñeà chính . we. us. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình this F these F here F now F ago F thus F today F tomorrow F / yesterday F the day after tomorrow F the day before yesterday F tonight F last night F last week F next week F a week ago F 3.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. myself. ĐỔI NHÂN VẬT that those there then before so that day the next day / the following day / the day after the day before / the previous day in two day’s time two days before that night the night before the previous week / the week before the following week / the week after a week before / the previous week Chæ ñoåi Ngoâi thöù nhaát vaø Ngoâi thöù hai Ngoâi thöù nhaát: I.) 2.Ñoåi ngoâi thöù HAI phuø hôïp vôùi TUÙC TÖØ trong meänh ñeà chính . me. your. Meänh leänh Haõy (meänh leänh baét ñaàu baèng Ñoäng töø) S + asked/told + O + to + V1 Ex: He said to her. Sau ñoù. (Haén baûo coâ aáy mang cho haén moät taùch caø pheâ. coù 3 loaïi Lôøi noùi giaùn tieáp. chuùng ta phaûi theo ñuùng nhöõng chæ daãn döôùi ñaây. ourselves Ngoâi thöù hai: you.Ngoâi thöù BA giöõ nguyeân. Trong Tieáng Anh. yourself. GVHD: giang Lương Hùng . Meänh leänh Ñöøng (meänh leänh baét ñaàu baèng Don’t) S + asked/told + O + + not + to + V1 Ex: The teacher said to us. muoán laøm ñuùng daïng baøi taäp naøy. mine. yours. Imperative: (Caâu meänh leänh) Coù 2 loaïi caâu meänh leänh. A. 1. “Don’t talk in class” Ä The teacher asked/told us not to talk in class. “Bring me a cup of coffee.

Whom. Coù 2 loaïi caâu hoûi: 1.30 - . ÑOÅI CHI TIEÁT. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình (Thaày giaùo baûo chuùng toâi ñöøng noùi chuyeän trong lôùp) B. Ä The officer asked me what my parents had sent. Ä He said that it was a wonderful thing. “Let’s leave the case at the station. invite (môøi). Whose vaø How. Tom. ÑOÅI NHAÂN VAÄT. Which. (Toâi baûo haén raèng haén raát thoâng minh. want (muoán).) 2. ÑOÅI CHI TIEÁT. “Is there a waiting room?” Ä Dan asked if/whether there was a waiting room. Ex: I told him. Why.… o Caâu töôøng thuaät vôùi “to infinitive”: Caâu meänh leänh khaúng ñònh “Haõy”: Ex: “Remember to finish your exercise. Ex: “What a wonderful thing!” he said. Yes-No questions: Caâu hoûi Yes-No khoâng coù töø ñeå hoûi. promise (höùa). Moät soá ñoäng töø töôøng thuaät phoå bieán laø: tell (baûo). ask (yeâu caàu. Questions(Caâu hoûi) Phaûi theo ñuùng nhöõng qui luaät: ÑOÅI THÌ. Khi lôøi noùi tröïc tieáp laø moät caâu caûm thaùn baét ñaàu baèng What hoaëc How thì ta duøng caáu truùc said that it was. Who. Ä He suggested leaving the case at the station. (Ngöôøi nhaân vieân hoûi toâi xem Boá Meï toâi coù göûi caùi gì hay khoâng. agree (ñoàng yù). remind (nhaéc nhôû).) C. Löu yù raèng traät töï töø gioáng nhö Caâu phaùt bieåu. Ex: Dan asked. “You are very intelligent” Ä I told him that he was very intelligent. Wh-questions: Ñaây laø loaïi caâu hoûi coù töø ñeå hoûi nhö: What. When. encourage (ñoäng vieân). Ex: He said. GVHD: giang Lương Hùng . “What did your parents send?” the officer asked. hoûi). - - LÖU YÙ: Ñoäng töø töôøng thuaät thay ñoåi tuøy nghóa cuûa caâu. Khi chuyeån ñoåi. Trong tröôøng hôïp naøy If hay Whether coù nghóa laø COÙ… HAY KHOÂNG. “How wonderful it is!” he said.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Where. Phaûi giöõ laïi nhöõng töø ñeå hoûi naøy. (Dan hoûi xem coù phoøng chôø naøo hay khoâng. chuùng ta duøng If hoaëc Whether ôû ñaàu caâu hoûi. advise (khuyeân). Löu yù raèng traät töï töø gioáng nhö Caâu phaùt bieåu.” the teacher said.” Ä He suggested that we should leave the case at the station. Ä He said that it was wonderful.) CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT: Let’s (Chuùng ta haõy) thöôøng duøng dieãn taû moät ñeà nghò vaø ñöôïc ñoåi thaønh Suggest (ñeà nghò) trong lôøi noùi giaùn tieáp. Statements(Caâu phaùt bieåu) Phaûi theo ñuùng nhöõng qui luaät: ÑOÅI THÌ. ÑOÅI NHAÂN VAÄT. warn (caûnh baùo).

Yeâu caàu: Ex: She said.” he said. (Meï toâi noùi. (Hoï baûo chuùng toâi ñöøng noùi chuyeän trong lôùp) o Moät soá caáu truùc khaùc: a. complete 4. Böôùc 2: Xaùc ñònh (1) ngöôøi noùi vaø (2) ñoäng töø töôøng thuaät thích hôïp. ---> Anh ta höùa ñöa cho toâi quyeån saùch cuûa anh aáy. Höùa heïn: Ex: “I will give you my book. “Ñöøng noùi chuyeän trong lôùp”) ---> They told us not to talk in the class. breeding 3. …) vaø (2) ñoäng töø chính trong caâu tröïc tieáp. “Can you lend me your book?” ---> She asked me to lend her my book.31 - . thin . A. peoples D. A. Khuyeân baûo: Ex: “You should study harder. Coù Nhaân vaät  Ñoåi Nhaân vaät. (Anh ta noùi. ---> Anh ta môøi toâi ra ngoaøi duøng nöôùc. (Coâ aáy noùi. ---> Meï toâi khuyeân toâi hoïc chaêm hôn. Coù Chi tieát  Ñoåi Chi tieát C.” my mother said. • LÖU YÙ: Coù Thì  Ñoåi Thì. honourable D.) Coâng thöùc chung khi ñoåi sang caâu töôøng thuaät vôùi to V: S + V (+ O) + to V Böôùc 1: Xaùc ñònh (1) caâu tröïc tieáp ñaõ cho thuoäc nhoùm naøo (meänh leänh. “Anh coù theå cho toâi möôïn saùch cuûa anh?”---> Coâ aáy yeâu caàu toâi cho coâ aáy möôïn saùch cuûa toâi. thank D. A. Ñeà nghò. province B. “Môøi anh ra ngoaøi duøng nöôùc”.) d. provide A. admirable C. “Con neân hoïc chaêm hôn”. breath D. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình ---> His teacher reminded Tom to finish his exercise. EXERCISES: I. ---> He promised to give me his book. brother C.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. prepare C. GVHD: giang Lương Hùng B. ---> My mother advised me to study harder.) b.) o Caâu meänh leänh phuû ñònh “Ñöøng”: Ex: They said. “Don’t talk in the class. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1. those C. (Anh ta noùi. threat 2. (Thaày giaùo nhaéc Tom hoaøn thaønh baøi taäp. lôøi môøi: Ex: He said. able B.) c. Böôùc 3: Xaùc ñònh vaø theâm tuùc töø (ngöôøi/vaät ñöôïc töôøng thuaät) vaøo sau ñoäng töø töôøng thuaät (neáu coù) Böôùc 4: Haï ñoäng töø chính (ôû Böôùc 1) vaø theâm TO vaøo tröôùc noù. yeâu caàu. bleeding B.”(Hoï noùi. “Toâi seõ ñöa cho anh quyeån saùch cuûa toâi”. ñeà nghò. “Would you like to go out for a drink?” ---> He invited me to go out for a drink.

A. continual 10/ They searched for survivors but it was____ A. laugh B. various C. relevant D. A(n) ______ is a person from an ethnic minority. A.is going B. hasn't smoked-was driving C. A. primary B. voluntary 2. income C. A.were D. continuing Ccontinuous D. ethnic D. benefit D. homely C. and it still _________ on these days. A. education B. struggle C. A. Students are willing to participate in a campaign to promote adult ______ A. campaigner C. haven't finished. provide B. decreased D. people who hate learning 7/ The hotel was______and comfortable. Choose the word whose main stress is placed on the second syllable 1. didn't smoke-is driving B. honour B.could be 13/ Our uncle______while he______a motorcycle.goes C. homeless D. B. A. bought D. A. program 3. thought C. Mid-Autumn Festival___and______ A.A. campaigning B. A. estimate 3. campaigners C. village B. hopefully 11/ The cab drivers' strike _ _________ last week. Choose the word or phrase . people who are deaf B. ethnic D. All of us think it would be fair to ______ her talent with the Artist Club scholarship. illiteracy B. value D. campaign 5.had been B. A. eradication C.goes D. destruction D. hopeful D. can't finish. A.are C. Young people are ______ to save the area from building development. would come-go GVHD: giang Lương Hùng . had begun. reduction 4. minority C. A. hopeless C. enforce III. farmed D. illiteracy C. homeless D. doesn't smoke-is driving D.is going 12/ They______the assignment that they_____assigned to. had begun. farmer C. hero B. A. A. The government has paid much attention to the programme for illiteracy ______ and intellectual standard among the people. A. _ A. homeland 8/1 think free-range chickens taste much better than factory-_ _ones. literacy B. didn't finish. hope B. hadn't smoked-was driving 14/ By the end of this month. ought II. began. farming 9/ I've had______problems with this car ever since I bought it. farm B. programmer 6. adult B.that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase 1. education 2. C or D . Many students voluntarily spent their summer holidays teaching illiterate people to read and write. don't. home B. began. continue B. gratitude C. comes-goes B. campaigned D. people who are too poor to learn D. A. tutor 5. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 5. people who don't know how to read and write C. give C.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. mountainous 4. knowledge D.32 - .

not to drive too fast and the baby would be sick IV. my closest friend.A. honors C. Father told to his son not to waste his time playing games all day. it seems (3) _____ that university examiners had this sort of (4) _____ in mind when they reported on creeping illiteracy in a report on Jr students' final (5) _____ in 1988. Linda told her husband _________. invited me not to go to her birthday party on Sunday night . A. write B.When a famous English writer used the word over two hundred years ago. B. A. writer D. to read it for yourself if you didn't believe what I say B. will have come-gone 15/ When my mother______old. to read it for yourself if you didn't believe what he said 21. However. written C. university lecturers have become aware of an increasing tendency to grammatical sloppiness. 2. A B C D V. Over the years.that must be changed for the sentence to be correct 1. effective C. D. effectively D. A B C D 4. Tom told Mary not to interrupt me while he was talking. not to drive too fast or the baby would be sick C. grew-thought-did-was grows-thinks-does-is has grown-thinks-had done-was grows-thought-had done-is 16/ We ______ his sister since last Saturday. B. writing 18/ The radiation leak has had a disastrous ________ on the environment. will come-go D.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình C. didn't see-believed-wrote B. B. Drivers or passengers are required to wear seat belts while in a moving vehicle. C. he was actually referring to people who could not (2) _____ Greek or Latin. honorably A. A B C D A B C D 3. C or D . haven't seen-have believed-has written 17/ Do you recognize the____on the envelope? A. to drive too fast or the baby will be sick D. A. Circle the option A. 20. to read it for myself if I didn't believe what I said C. (6) _____ spelling and general imprecision in their students' (7) _____ of writing. effect B. but we _____ she _ essay on Romeo and Julie an at present. haven't seen-believe-is writing C. and sloppy writing is all too often a reflection of GVHD: giang Lương Hùng . honorable D. A. don't see-believe-writes D. He told me _______. honor B. she often_____of all the things she_ when she young. Mai. not to drive too fast or the baby will be sick B. to read it for myself if I didn't believe what he said D. effectiveness 19/ They decided not to ________ an existing order for aircraft. Identify the underlined word or phrase .33 - . C or D that best completes the passage Illiteracy may be considered more as an abstract concept than (1) _____ . A.

Mai said to Trang. which D. Steve?” → ____________________________________________________________ She asked. standard C. → ____________________________________________________________ “Don’t forget your sandwiches” said his mother. difficult D. condition B. injury A." ___________________________________________________________________ 4/ The students said. Change the following sentences from direct to reported speech: 1/ Phong said. easily C. A." ___________________________________________________________________ Exercise: Complete the following sentences by changing direct speech to indirect speech(reported speech). disability C. "I may come when I've finished my work. likely B.34 - . expressing D. Doctor. "I want to buy a pocket calculator for my mother. clearly D. interview D. know B. on VI. Mary?” said Daisy. simple A. “Why are you staring out the window. "I think it won't rain tomorrow. "The patient in this room did not obey your orders." Mrs. "I once spent a summer here in this village. please” → ____________________________________________________________ GVHD: giang Lương Hùng . ___________________________________________________________________ 8/ Khoa said to Sang. trouble A. abilities B. “Open your books . inferencing A. race B. spell A. good B." ___________________________________________________________________ 9/ "These students speak English very well. thinking B. for D. hurt B. studying C. problem D." the visitors remarked. writing D." ___________________________________________________________________ 2/ "The store isn't going to open on New Year's Day. that B. ___________________________________________________________________ 3/ She said. skills C. disease D. with B. “We have moved into our new flat” → ____________________________________________________________ Mandy asks. “Have you bought the ticket." ___________________________________________________________________ 6/ "The house will seem so empty without you and Thanh. what A. read C. tendencies A. → ____________________________________________________________ They said. ways D. poor C. unlikely A.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. tournament C. this C. she would be unhappy. ___________________________________________________________________ 7/ "If she knew the truth. without C. examination A." ___________________________________________________________________ 5/ The nurse said. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình sloppy (8) _____ Their complaint was (9) _____they had enough to do teaching their own subject (10) _____ teaching their undergraduates to write. ___________________________________________________________________ 10/ Father said. "We'll be sitting for our exams next Monday." Danh told me." the man informed us.

Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. complete 17. 6. worksheet 19. Green. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 0. → ____________________________________________________________ “I’m sick today”. → ____________________________________________________________ Mr. → ____________________________________________________________ “When did you leave school?” the interviewer asked me. → ____________________________________________________________ The man said. 3. annual 9. → ____________________________________________________________ I’ve made a terrible mistake” said John. aim 10. contest 6. 2. 1.35 - .” the teacher said to me. “Bring your books with you tomorrow”. she asked me. → ____________________________________________________________ “Don’t put it on this table” said Tom. competitive 3. “I hope it won’t rain tonight”.repri'zentətiv/ 'ænjuəl/ eim/ 'stimjuleit/ 'spirit/ ə'mʌη/ 'spɔnsə/ iks'plein/ ru:l/ kəm'pli:t/ kəm'pli:∫n/ (n) (adj) (v) (n) (n) (n) (n) (adj) (n) (v) (n) (prep) (n) (v) (n) (v) (n) (n) (prep) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ . said the boy. rule 16. representative 8. → ____________________________________________________________ “Please don’t come back late tonight”. → The doctor asked her _________________________________________ 1. The interviewer asked me ________________________________________ 17. compete 4. → The policeman asked the little boy _______________________________________ 19. 4. competitor 5. “ What are you doing?”. 2. “I didn’t meet your father yesterday”. → The teacher asked me _____________________________ . explain 15. among 13. “Do you like music?” Jane asked Lan. said Mr. "Please sit down. within GVHD: giang Lương Hùng / / / / / / / / / / / / / / / / / . “Why didn’t you make an appointment earlier?” the doctor asked. NEW WORDS: 1. “Sit down” he said. sponsor 14. → ____________________________________________________________ The teacher said to his pupils.kɔmpi'ti∫n/ kəm'petitiv/ kəm'pi:t/ kəm'petitə/ kən'test/ 'mærəθən/ . 5. → ____________________________________________________________ “Who did you give the money to?” she asked her son. competition 2. → She wondered _________________________________________________ UNIT 6: COMPETITIONS (THI ÑAÁU) A. marathon 7. → Jane asked Lan ______________________________________________ 18. → ____________________________________________________________ “The TV program was very interesting” said her son. spirit 12. said to Mary. completion 18. stimulate 11. “What’s your name?” said the policeman to the little boy.

xin loãi: Ex1: “It was nice of you to help me. poem 31. GRAMMAR Reported speech with Gerund. Ex2: “Sit here. sculpture 37. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình (n) _________________________________ / 'wə:k∫i:t/ (v) _________________________________ / wi'đin/ (n)(v) _________________________________ / 'dʒʌdʒ/ (n) _________________________________ / ə'bzə:v/ (v) _________________________________ / skɔ:/ (exp) _________________________________ / 'mæksiməm/ (v) _________________________________ / ə'nauns/ (n) _________________________________ / 'toutl skɔ:/ (adv) _________________________________ / ə'wɔ:d/ (v) _________________________________ / 'membə/ (n) _________________________________ (n) _________________________________ / 'smu:đli/ (adj) _________________________________ / ri'sait/ (v) _________________________________ / 'pouim/ (exp) _________________________________ / 'pouitri/ (v) _________________________________ / .Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 20. apologise (for) 34.” Peter said to Susan. Ex2: “I’m sorry I’m late.36 - . (Caâu töôøng thuaät vôùi Gerund hay V-ing): 1 Caûm ôn. smoothly 29. ---> I warned Linda agaisnt going out alone at night. 2 Chuùc möøng: Ex: John said. ---> Peter insisted on helping Susan with her physics exercise. 4 Caûnh baùo. Thank you very much. ---> Tom thanked me for helping him. athletics 38. 3 Cöông quyeát. award 27. ngaên caûn: Ex1: “Don’t go out alone at night. Congratulations!” ---> John congratulated me on receiving the scholarship. on behalf of 35. achieve 36.ɔpə'tju:niti/ kri:'eitiv/ 't∫jəful/ B.” I said to Linda. judge 21. score 23. khaêng khaêng: Ex: “I’ll help you with your physics exercise. maximum 24. poetry 32. member 28.disə'pɔintid/ (n) _________________________________ / ə'pɔlədʒaiz/ (n) _________________________________ / bi'hɑ:f/ (n) _________________________________ / ə't∫i:v/ (adj) _________________________________ / 'skʌlpt∫ə/ (adj) _________________________________ / / / / æθ'letiks/ . recite 30.” Peter said. ---> Peter apologised for being late. announce 25. ---> Mary prevented me from standing all the time. cheerful 11. total score 26.” Mary said to me. I can’t let you stand all the time. observe 22. creative 40. “I heard you received the scholarship. disappointed 33. 5 Chaáp nhaän hoaëc phuû nhaän: GVHD: giang Lương Hùng . opportunity 39.” Tom said to you.

once a year D.” they said. speech D. 2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others A. trouble B. 7 Toá caùo. competition A. competed B. 2. A. mother II.” Susan said. buoäc toäi: Ex: “You took some of my money. 6 Ñeà nghò: Ex: “Let’s go out for a drink. Böôùc 4: Ñaët ñoäng töø chính theâm – ING (sau ñoäng töø töôøng thuaät hoaëc giôùi töø)ø. spirit III. . echoes GVHD: giang Lương Hùng . You have to be highly ______ to do well in sport these days. competitor C. television B.” John said. 3. tough D. 1. Böôùc 2: Xaùc ñònh ñoäng töø töôøng thuaät vaø giôùi töø theo sau (neáu coù) (giôùi töø coù theå theo ngay sau ñoäng töø töôøng thuaät hoaëc sau tuùc töø). Choose the word or phrase . trunk D. ---> He accused me of taking some of his money 8. popularity D. tropical C. observe B. athletics B.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. 5.” she said. award D. competing 4. The animals were conditioned to respond to auditory stimuli. ---> John dreamed of passing the exam with flying colours. drunk A. ache A. 4. Mô öôùc: Ex: “I want to pass the exam with flying colours.A. NHAÂN VAÄT vaø CHI TIEÁT. B. maximum A. Choose the word whose main stress is on the third syllable A. altogether C. announcement A. healthy C. awarder B. enough B. father B. patter D. 4. participation A. other D. representation B.once a fornight 3. ---> She denied stealing his money. ñaët tuùc töø (ngöôøi/vaät ñöôïc töôøng thuaät) vaøo sau ñoäng töø töôøng thuaät (neáu coù). drawer A. Böôùc 3: Xaùc ñònh ñoäng töø caàn theâm – ING. A. enjoyment D. though A. rough C. dreadful B.” he said. once a week B. trousers D. ---> Susan suggested going out for a drink. A. cheerful B. ---> They admitted stealing his money. laughters C. once a month C. chemist D. 5. sounds B. xaùc ñònh THÌ. EXERCISES: I. disappoint D. awardee C. An ______ is a person who is awarded something such as a prize. A. scholarship C. The English Competition is annually organized by our English teachers. spirit D. C. C or D . competitive C. Ex2: “I didn’t steal his money.that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase . Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình Ex1: “We stole his money. organization B.37 - 1. competitive D. Coâng thöùc chung vôùi V-ing: S + V (+ O) (+ prep) + V-ing Böôùc 1: Ñoïc kyõ caâu tröïc tieáp. sculpture C.1. awarder 2. 3. competent C. controversal C. dream C.

I didn't understand a word of what he was saying. V. want B. Promising / won't tell D. C or D . shall be invited B. Do / remind 14/______me (that) you______him. opponent B. 4/ "Do you (A) think (that) you (B) could get me (C) some stamps while you're (D) into town?" 5.to each question There is no denying the fact that prize call stimulate competitors into full play. don't agree B. Find the one mistake (A. felt / didn't offer C. advise B. contestant C. remarks D. (A) Turn the music (B) up – (C) I'm not competing (D) against that noise! 6. My brother has some interseting observations on possible future developments. didn't agree C. Tell B. A. funny and attractive. A. A. B. warning C. aren't agreeing 16/ She____a question about Welsh history this morning. stimulate C. would be invited 11/ He's everything you'd ever _____ in a man . should be invited C.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. plans C. to want C.bright. Have / reminded D. A. A. A. has asked 17/I_______bad that I______them any food.A. asks B. Tells 13/______you_______Paul about dinner on Saturday A. will be invited D. Choose the correct answer . haven't agreed D. C or D) in these sentences and then correct them: I/ I like (A) the road he just assumes (B) we'll listen to him when he doesn't (C) take in a word (D) anyone else says! 21 His main (A) dislike about (B) work are (C) the noise and dust (D) in the factory. felt / don't offer B. create 8/ There were signs _____ of fog as soon as we got onto the motorway. The article can be used to ______ discussion among students. feel / didn't offer IV. to advise C. the highest achievement will be obtained in a fair GVHD: giang Lương Hùng . ask D. had asked D. suggestions 7. A. warn B. Consequently. to warn 9/ I'd strongly_____against making a sudden decision. judge D. advised 10/ Candidates who are successful in the written test _____ for an interview. wanting D. projects B. force B. Promise / wouldn't tell C. A. feel / don't offer D. B. examiner 6.38 - . warned D. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 5. (A) There was (B) obvious a great (C) physical attraction (D) between them. have wanted 12/______(you) the truth. A. Will / remind B. A. To tell C. To promise / wouldn't tell 15/ My father and I _____ about very much. Have told D. Could / remind C. asked C. advising D. One will go all out to seek his greatest success because of the prize incentive and the sense of superiority over others. A person who decides who has won a competition is called a (n) ______ A. Promise / won't tell B. A. 3/ A good knife is (A) probable one of (B) the most useful things you (C) can have (D) in a kitchen.

limit 15. half 23. This helps them understand that prize is a means to an end. attend GVHD: giang Lương Hùng / . birth-control 26. growth 17.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. make a very great effort D. continue 30. C. prize has affected competitors' attitude. B. expect 13. standard D. limited 16. 'Then. government 28. but not the end itself Meanwhile. instead of 29.. D. It is true to say that . The word "incentive" in the 3rd line could be best replaced by A. the temperation of the prize. practise a lot C. A.pɔpju'lei∫n / si:n/ / in'kri:s/ (n) (exp) (adj) (n) (n) (v)(n) (v) (n) (v) (v) (n) (v) (adj) (n) (v) (n) (n) (n) (adj) (n) (conj) (adj) (n) (n) (n) (exp) (v) (v) / ri:t∫/ / 'figə/ / / / / / / / / / / / / / / 'dʌbl/ iks'pekt/ ri'sɔ:s/ 'limit/ 'limitid/ grouθ/ reiz/ ə'maunt/ 'aiən/ 'metl/ 'ævəridʒ/ hɑ:f/ ɔ:l'đou/ seif/ / 'bə:θkən'troul/ / 'meθəd/ / 'gʌvnmənt/ / in'sted ɔv/ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ . many competitors cannot overcome . resource 14. all competitors take part in the competitions to get prize. 1 . amount 19. 5. figure 11. They see nothing but the prize and may try to get it by improper means. iron 20.C. A.D. B. purpose C. 4. metal 21. spend a lot of time B. 8. The expression "go all out"' in the 2nd line means A. As a result. safe 25. average 22. we often hear of scandals in sports events. 6. we should enforce the law that no one should take improper actions before or at the competition. use effective methods 3. 9.pɔpju'lei∫n/ / iks'plouʒn/ / .. prize is considered as a stimulus for play.39 - . raise 18. although 24. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình play.ouvə'pɔpjuleitid / 'ouvə.. 2. reach 10. double 12. population population explosion overpopulated overpopulation scene increase 7. 2. However. prize will play a better part in any contest. prize is said to help competitors to get money. method 27. 3. value B. encouragement UNIT 7: WORLD POPULATION (DAÂN SOÁ THEÁ GIÔÙI) A. I believe that the remedy lies in character education of the competitors. NEW WORDS: 1.

properly _________________________________ (n) / bi'heiv/ 37. * Main clause: I will go to the concert 1. policy / kən'di∫n/ (n) _________________________________ 45. 2. awareness / in'∫uərəns/ (n) _________________________________ / 'liviη'stændəd 43. punishment (n) _________________________________ 44.40 - . Form: If + S + V1…. he would help you. United Nations _________________________________ / 'indʒəri/ (v) 34.He doesn’t have much time now. If he had much time. S + would/could + Vo… (be  were) 2. Conditional Sentences (If Sentences): Type 2 Ex: . Conditional Sentences (If Sentences): Type 1 Ex: If I finish my homework. mention (v) / . automobile _________________________________ / ə'tend/ (exp) 33. behave _________________________________ (v) / 'ɔ:təməbi:l/ 35. Use: Dieãn taû moät ñieàu kieän khoâng theå xaûy ra ôû hieän taïi.. implement (v) / 'ekspə:t/ _________________________________ 54. living standard _________________________________ (exp) 41. Form: If + S + V2/ed…. 1. If we had studied hard last year. insurance _________________________________ (exp) / ri'lidʒən/ 40. GRAMMAR Conditional Sentences I. rank (n) / pə. living condition _________________________________ / fɔ:m/ (n) _________________________________ 42.dʒenə'rei∫n/ _________________________________ 52. distribute (adv) _________________________________ / 'men∫n/ 55.) * If clause: If I finish my homework. I will go to the concert (= I will go to the concert if I finish my homework. advise (v) / ræηk/ _________________________________ 53. S + will + Vo…. III. Use: Dieãn taû moät ñieàu kieän coù theå xaûy ra ôû hieän taïi hoaëc töông lai. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình (n) 31. If I were in your position. we would have got good marks. continent / ə'weənis/ (adv) _________________________________ 46. religion _________________________________ (n) / 'edju:keit/ 38. form _________________________________ (n) / 'prɔpəli/ 39..I am not in your position now. expert (n) /im'pru:vmənt/ _________________________________ 51. . improvement / 'pɔləsi/ (n) _________________________________ 48. II. Conditional Sentences (If Sentences): Type 3 Ex: We didn’t study hard last year and we didn’t get good marks. injury _________________________________ / kən'tinju:/ (n) 32. unevenly / / / / əd'vaiz 'implimənt/ dis'tribju:t ʌn'i:vnli/ B.. GVHD: giang Lương Hùng . educate _________________________________ (adv) / ju:'naitid'nei∫nz 36.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.tikju'lærəli _________________________________ 50. I could do that. generation (n) / 'kɔntinənt/ _________________________________ 49.. particularly / 'pʌni∫mənt/ (n) _________________________________ 47.

 Böôùc 2: Meänh ñeà khaúng ñònh  phuû ñònh  Böôùc 3: Boû caùc töø noái and / because / so / this is why Löu yù: . Use: Dieãn taû moät ñieàu kieän khoâng theå xaûy ra trong quaù khöù.. in case (trong tröôøng hôïp).41 - . she will miss the first train. = We will be late if we don’t hurry.. GVHD: giang Lương Hùng . nghóa laø ngöôøi ta cho moät caâu goác vaø chuùng ta phaûi choïn caâu coù nghóa töông töï trong 4 caâu a. Form: If + S + had + V3/ed…. .Phaûi caên cöù vaøo caùc töø / cuïm töø chæ thôøi gian nhö: tomorrow: ngaøy mai / next week: tuaàn tôùi / now: baây giôø / today: hoâm nay / yesterday: hoâm qua / two years ago: caùch ñaây 2 naêm / last month: thaùng roài. Traéc nghieäm chia ñoäng töø ôû caû hai meänh ñeà. . = Unless she gets to the station early.UNLESS = IF… NOT(neáu khoâng) Ex: If she doesn’t get to the station early. provided that.We will be late unless we hurry. S + would / could + V… (be  were) 3 If + S + S + would / could + have + had+V3/ed…. .… . S + will + V… 2 If + S + V2/ed. duøng loaïi I 2. as long as (mieãn laø). on condition that (vôùi ñieàu kieän) Ex: . Caùc daïng baøi taäp: 1. b. V3/ed… IV.vì vaäy / this is why. c. * Summary: Type If clauses Main clauses 1 If + S + V1….) .Caùc böôùc laøm baøi:  Böôùc 1: THÌ naøo LOAÏI ñoù He is busy and he doesn’t go with us (THÌ hieän taïi ñôn)  LOAÏI hieän taïi: Loaïi II Ñaùp aùn: If he were not busy he would go with us.Laáy meänh ñeà nguyeân nhaân laøm IF CLAUSE (naèm sau because. Note: Moät soá töø/cuïm töø coù theå thay cho IF vôùi nghóa töông ñöông: unless = if… not (tröø khi).You can borrow my book provided that you bring it back. S + would/could + have + V3/ed….Vôùi caâu meänh leänh. she will miss the first train.. suppose (cho laø).Vôùi caâu hoûi phaûi Ñaûo ngöõ (will you go…. traùi leõ töï nhieân: Loaïi II 3. 2.. Traéc nghieäm daïng vaên phong.bôûi vì.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.Caâu mô moäng hoang ñöôøng. d.Chæ caàn duøng ñuùng theo baûng treân. would you go…. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 1. naèm tröôùc so. . . Traéc nghieäm chia ñoäng töø ôû moät meänh ñeà.lyù do laø) .

he wouldn’t have failed his exam.” ---> He said (that) if it rained heavily. she would buy a new bicycle. Some more examples: a/ “If I leave now. he would catch the train. Ex: She asked me.42 - .”  He told me that if he left then. = If I were in your position. 2 Caâu ñieàu kieän loaïi 2 vaø 3: KHOÂNG ÑOÅI THÌ Ex1: She said. he would have finished his report. Ex2: The teacher said. GVHD: giang Lương Hùng . he wouldn’t have failed his exam. “If it rains heavily. I would buy a new house. “If John had studied harder. “What would he do if he were a king?” ---> She asked me what he would do if he were a king. I will stay at home. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình (Neáu coâ aáy khoâng ñeán nhaø ga sôùm. coâ aáy seõ lôõ chuyeán taøu ñaàu tieân) Were + S = If + S + were Ex: Were I in your position. * LÖU YÙ: Khi chuyeån moät caâu hoûi töø tröïc tieáp sang giaùn tieáp.” ---> The teacher said (that) if John had studied harder. he would have finished his report. “If I had enough money.” ---> She said (that) if she had enough money. I would buy a new bicycle. Conditional in reported speech: (Caâu ñieàu kieän trong lôøi noùi giaùn tieáp) 1 Caâu ñieàu kieän loaïi 1 chuyeån sang loaïi 2: Ex: He said. I would buy a new house. = If I had helped him. he would stay at home. caàn chuù yù (1) vò trí cuûa chuû töø vaø ñoäng töø (2) khoâng coøn daáu chaám hoûi. Had + S + V-ed / V3 = If + S + had + V-ed / V3 Ex: Had I helped him.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. I’ll catch the train.

A. A.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. property B. future B. figure D. A. increase B. pure 5.A. I would help you. Choose the word or phrase . Nowadays. hardly D. immigrated C. A. thankful B. _______ is the number of births every year for every 100 people in the population of a place. calm II. quit 4. formed D. A.43 - . quick B. Birth-place D. c/ “If I had practiced more. decreased C. device 6.”  She said that if I came back the following day. queue C. she couldn’t have made such mistakes. implement 4. C or D . child-bearing 2. uncertainly 5. I couldn’t have nade such mistakes. population growth . enjoy 4. claim B. punishment D. prince D. Birth-right 2. Birth-control B. Time is our most valuable _______ especially in examinations. observe C. access C. C. A sudden large increase in the number of people in an area is called a _______ A. density 3. responsible D. helpful B. cupboard B. people 3. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình b/ “If you came back tomorrow. injured D. double B. furniture D. A. EXERCISES: I. insurance III. A. B. Birth-rate C. Closure C. musical C. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1. decreasingly C. industrial C. A.that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase 1. population B. method D. quiet D. useful C. A. limit 1. magical D. people tend to B. enjoyed B. A. A. decrease D. petrol B. she would help me. inhabited _______ the amount of fat they eat. automobile 2. It is becoming _______ clear that overpopulation is a serious problem that will not be easily solved. A.”  Lan said that if she had practiced more. control B. The remote areas are populated largely by wildlife. A. resource C. research C. increasingly B. Choose the word whose main stress is on the second syllable 1. A. decade C. map C. population increase GVHD: giang Lương Hùng 3. ulcer D. tool D. A.

correctly 18/ Officially. leveling C. small B. heavy B. corrective D. some D. average C.4 in 2025). is projected to rise from 65 years in 1990 to 71. GVHD: giang Lương Hùng . lively D.000 at the end of the century (2) ______ to 17. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình C. A. practically 19/ They report that many locals are _______ opposed to the development. deficient 9/ Others say that we must limit population growth because our resources are limited. A. manageable 17/ Most of her students say it is helpful if teachers_ _________ their pronunciation. A. hated 23/ Does the earth have enough resources to support this many people? A. failure 10/ Only ten percent of the earth's land can be used for farming and another 20 percent for raising animals. strengthen D. management D. different D. A. strong C. and by 2010 it is expected to be over 7 billion. practical D. run back 21/ In 1850. correct B. tiny C.44 - . the population reached the figure of 1300 million. Khoa runs the office.3 years in 2025. come back C. A. lowering B. population explosion D. A. the average world death rate is expected to decline only slightly. pure B. the world's population was about 6. earlier D. memorably 16/ It's said that diet plays an important part in the ______ of heart disease. population crisis 7/ Different scientists give different answers to this question. A. only one hundred years later. from 9 (per 1. live B. difference C. little C. manager C. descent B.4 in 2025. differ B. thoughtful D. and then select the best option A. similar D.3 billion in 2050. more punctual C. A. heaviness C. Mrs.9 billion in 2025 and 9. hold back B. think B. drop C. memory B. practise C. Average world (4) ______ expectancy. manage B. older 22/ In 2000.1 billion in 2000 to 7. fall D. A.6 billion. A. strength B. more alive B.4 billion and 7. alive C. few IV. thought C. heavily 14/ Don't forget to ask me again tomorrow. some D.5 billion (1) ______ . correction C. unforeseen C. go back D. A.3 in 1990 to 2. B. "High" and "low" projections for 2025 are 8. destroying 11/ My brother takes a ______ _ interest in his children. A. heavier D. disliked D. but in ______ Mrs. however. whole 8/ Some say that there are enough resources to support 8 billion people. memorize C. C or D to complete it: WORLD POPULATION Projections issued in 2000 showed the world population increasing from 6. I'll have to give it some ______. practice B. Read the following passage carefully.000 to 22 per 1. The average world birth rate is projected to decline from the 1990 level of 26 per 1.000) in 1990 to 8. thoughtless 15/ After that terrible accident she suffered from loss of ______. Lan's in charge. A. A. (3) ______ the expanding share of the population at high-mortality ages. uninterested B. living 12/ I'm reading a few ______ books this month. differently 13/ That boxer has been_____ criticized in the press. reducing D.000 in 2025 (corresponding to a fall in TFR from 3. memorable D.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. A. strongly 20/ It took 1750 years for the world population to reach 625 million.6 per 1. several B. A.

is 5. If you learn hard.0 percent per year is projected to be cut in half by 2025. In spite of B. will be B. ranks D. he would help you. A.1 percent. U.S. so 3/ A. numbers 10/ A. from 629 million in 1990 to 1. In the developed world. so we can’t grow rice. More Exercises: 1. but D. levels C. develop B. Northern B. Census Bureau projections. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình Wide variations in population (5) ______ will undoubtedly persist. rates B. life B. triple I/ In 1992 the (populate) __________ of Cairo was approximately 6 500 000. double V. hopefully B. 9/ You feel so (help) __________ because there's nothing you can do to make the child better. population growth will continue to be very low and in some nations will even decline. (7) ______ U. A. growth D. development C. I __________ you what this word means if I knew Chinese. Western 7/ A. However 9/ A. the 1990 growth rate of 2. The UN expects the less-developed countries to have steadily falling (9) ______ of population growth. There is not enough rain. and then continue growing at a rate that would almost double the population size in another 35 years. had been D. Thereafter D. was D. For the less-developed world as a whole. Nevertheless C. or C. living C. 5/ The pay (differ)__________ between workers and management is too great. demand 8/ A. height B. They won’t let him in if he__________ late again . Supply the correct form of the word in brackets: D. 2/ Her (world) __________ success can hardly be denied. would tell B. 10/ Thank you for phoning when I was ill . and B. A & B are correct 3. in 2025 it is projected to be about 2. population increasing from 250 million in 1990 to 349 million in 2025 and 420 million in 2050. shortly C. live 5/ A. (6) ______ Europe as a whole is projected to have a declining population after 2000. state D. you __________ pass next exam. were C.  If _______________________________________________________________ 6. totally D. was B. will D. So as that D.0 percent.36 billion in 2025.S. would be C. A & B are correct 4. increase 6/ A. could tell C. Africa's population would almost (10) ______ . alive D. assuming middle fertility and mortality levels. Africa will remain the region with the highest growth rate. A. Because of C. For example 4/ A. Besides B. If he __________ here. Eastern D. A & B are correct 2. respectively 2/ A.45 - . 4/ We will have to adopt a more (science) __________approach in the future. Mary was busy. say B. show C. In 1990 this rate was 3. She couldn’t go to the party. GVHD: giang Lương Hùng . 3/ Children with (support) __________ parents often do better at school than those without. A.it was very (think) __________ of you. (8) ______ growth would be virtually zero. told D. Southern C. 6/ Passes are available for one month's (limit) __________ travel within Europe. could C. jump C. 1/ A. would B.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. 7/ What (percent) __________ of women return to work after having a baby? 8/ All her life she had a (child) __________ trust in other people.

simə'lærəti/ ∫rain/ lɔn'dʒeviti/ pain tri:/ . kimono 33.  If _____________________________________________________________ 7. We stay at home because it is raining. we couldn’t have done them. 4. All are correct. cauliflower / / / / / / / . We couldn’t do them. pine tree 37. harvest 31. Unless these exercises had been easy. apricot blossom 13. we could have done them. C. If it isn’t raining. 8. D. A. If it weren’t raining. Mid-Autumn Festival 27. we wouldn’t stay at home. Western calendar 9. full moon 28. pray for 24. excitement 10.46 - GVHD: giang Lương Hùng . positive 21. kumquat 14. D. celebration celebrate pagoda fireworks lucky money Lunar New Year 5. shrine 35. French fries 40.repri'zent/ (n) (n) (exp) (exp) (n) (adj) (n) (n) (n) (n) (n) (adj) (n) (exp) (v) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (v) (n) (n) (n) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ / di∫/ / frent∫ fraiz/ / 'kɔliflauə . dish 39. sticky rice 16. Valentine’s Day 26. mask 29. 7. UNIT 8: CELEBRATIONS (LEÃ KYÛ NIEÄM) A. comment 22. we could have done them. similarity 34. we will not stay at home. grand 8. ripe 15. longevity 36. B.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. parade 30. C. All are correct. 3. These exercises were difficult. If it wasn’t raining.giviη/ / 'væləntain/ / mid 'ɔ:təm/ / ful mu:n/ / mɑ:sk/ / pə'reid/ / 'hɑ:vist/ / roust 'tə:ki/ / ki'mounou/ / / / / / .seli'brei∫n/ 'selibreit/ pə'goudə/ 'faiəwə:ks/ 'lʌki 'mʌni/ 'lu:nə/ grænd/ 'westən 'kælində (n) (exp) (exp) (adj) (exp) (n) (v) (n) / ik'saitmənt/ / 'bænə/ /pi:t∫'blɔsəm/ / 'eiprikɔt/ / 'kʌmkwɔt/ / raip/ / / / / / / / 'stiki/ bi:n/ pɔ:k/ plʌm/ lʌk/ 'pɔzətiv/ 'kɔment/ / 'enviloup/ / prei/ / 'θæηks. bean 17. If these exercises hadn’t been difficult. Thanksgiving 25. 6. pork 18. red envelope 23. B. If these exercises had been easy. 2. NEW WORDS: 1. peach blossom 12. we wouldn’t stay at home. banner 11. plum 19. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình A. represent 38. luck 20. roast turkey 32.

ANYONE. EXERCISES: I. NO ONE. NO ONE vaø EVERYONE: Someone (ai ñoù). anyone (baát cöù ai). I’m going to buy a new one.) There is someone at the door. The green apples are cheaper than the red ones (apples). * LÖU YÙ: . ONE vaø ONES: ONE duøng ñeå thay theá moät danh töø ñeám ñöôïc soá ít (traùnh laëp töø). Anyone duøng trong caâu hoûi vaø phuû ñònh. Ex: Someone is following me. Khi ñoù ngöôøi hoûi muoán ñeà caäp ñeán taát caû moïi ngöôøi. Ex: These watches don’t work ant more. SOMEONE. (Ai ñoù ñang theo sau toâi. C. Toâi saép mua caùi môùi. no one (khoâng ai) vaø everyone (moïi ngöôøi) duøng vôùi ñoäng töø ngoâi thöù ba soá ít.47 - . (Caùi ñoàng hoà naøy khoâng coøn chaïy nöõa. EVERYONE 1. Can anyone answer this question? (Coù ai coù theå traû lôøi caâu hoûi naøy khoâng?) I can’t see anyone here. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình B. Can everyone hear well? (ÔÛ ñaây hôi oàn. Sau no one duøng ñoäng töø ôû theå khaúng ñònh. SOMEONE.) There are three rulers on the table. ONES. Everyone has gone home. (Toâi khoâng theå thaáy baát cöù ai ôû ñaây. 2. Ex: It’s a little noisy here. ANYONE.Someone = somebody.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Moïi ngöôøi coù theå nghe roõ?) * Caùc ñoäng töø theo caùc ñaïi töø baát ñònh treân thöôøng ôû soá ít.) No one can answer this question. Ex: This watch doesn’t work any more. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from GVHD: giang Lương Hùng .) Everyone knows the solution to this problem. I’m going to buy new ones. Someone vaø everyone duøng trong caâu khaúng ñònh. No one likes to come to this restaurant. (Moïi ngöôøi ñaõ veà nhaø. everyone = everybody . GRAMMAR Caùc ñaïi töø ONE. The blue one (ruler) is mine.Coù theå duøng everyone trong caâu hoûi. ONES laø hình thöùc soá nhieàu cuûa ONE.

A. widen C. festival B. give a ring C. somewhere D. A. period 2. thrill C. grow B. everything D. A. On New Year's Eve. speciality D. decorate B. is most noticeable in spring and early summer. B. lunar day B. traditional D. anywhere B. criteria B. continual 11/ There's_____outside the house. impossibly 8/ We know that plant_____. A. Vietnamese B. description D. everywhere C. Eastern 4. nothing B. theater 2. A. enthusiastic III. A. possible B. On the New Year's Day. thread 4. friendly B. visit and exchange New Year wishes D. anything C. something B. Choose the word whose main stress is on the third syllable I. The Spring Festival is the biggest traditional of the _____people. A. flash B. Japanese D. continuation D.A. something C. We mustn't miss the football match tonight. It's a wonderful _____ to see it. The Mid-Autumn Festival is celebrated on the night of the fifteenth day of the eighth _____. neighbours D. A. solar day C. A. occasion B. A. we often make offerings to our _____.that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase I. A. anybody C. frighten D. represent C. friends and relatives pay New Year calls.48 - . calendar D. C or D . growth 9/ Don't you know that this theory is no longer_____accepted? A. them C. width 10/ It was reported that the _____ of the strike caused a lot of poverty. A. A. Choose the word or phrase . time D. opportunity C. valentine C. A. possibly D. Asian C. I hear some strange voices. relatives C. three B. fry 3. throw 5. thunder B. 6. pretty D. A. nobody D. impossible C. fresh B. through B. A. everybody B. Christian D. friends 5. Japanese C. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình the others 1. widely D. lunar year. somebody 12/ Jane's been unfaithful to Jim three times. longevity 2. grown C. A. funny C. A. ancestors B. A. agrarian 5. envelope 3. British 3. thousand D. flew D. cauliflower D. lunar month D.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Christmas Day is the biggest festival celebrated in _____ countries of the world. nowhere 14/ There's _____ sharp in my shoe and I feel hurt. exchange New Year wishes 7/ It seems_____that you could have walked by without noticing that nice girl. everything 13/ Go_____ in the world and you'll find some sort of hamburger restaurant. similarity 4. continuous C. wide B. continue B. comment C. Western B. but he still loves her in spite of_____ A. expression 13. come to visit B. anything D. thought D. excitement C. Independence II. smooth C. A. nothing GVHD: giang Lương Hùng . growing D. frank C. Chinese C. A.

anything C.): Mel Gibson is the son (1) __________ Hutton Gibson and Anne Reilly Gibson. C or D) in these sentences and then correct them: 1/ She's (A) very unpredictable (B) so there's (C) not knowing how she'll (D) react to the news.. GVHD: giang Lương Hùng . Hutton Gibson relocated hisfamily (11) __________ Sydney. Columcille is also linked (8) __________ an Irish saint. His paternal grandmother was the Australian opera singer. Gibson's first name comes (6) __________ a 5th century Irish saint. the sixth (4) __________ eleven children. nowhere C. Red Sox_____. who was born (2) __________ Columcille parish. County Longford. Eva Mylott. A.49 - . Anybody B.. Find the one mistake (A. anybody C. everybody 20/ _____ could dress well with all that much money. Mel was born (3) __________ Peekskill. is also an actor. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 15/ These young people have _____. nobody D. A. One (5) __________ Mel's younger brothers. Somebody C. everywhere D. A. nowhere B. anywhere 18/ The score is Yankees three. nobody B. a devout Traditionalist Catholic. V. Read the passage below carefully. anybody 17/ You won't find a prettier village_____ in England. nothing D. something 19/ He's just some _____trying to get noticed by the press. 2/ "Is there (A) some butter I could use?" "No.000. somewhere B. 1968. Ireland. founder of the diocese of Ardagh containing most (7) __________ his mother's native county. somebody C. everywhere 16/ Would _____ who wishes to attend the dinner let me know by Friday afternoon? A. anywhere D. Mel. The family moved when Gibson was twelve. It is also because Gibson's father. Nobody IV. the jury awarded him $145. at.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. to. believed that the changes (19) __________ American society which took place (20) __________ the 1960s were immoral... on. Columcille is the name (9) __________the parish (10) __________County Longford where Anne Reilly was born and raised. everybody D. Donal. (14) __________ a seven day trial (15) __________ February 14. after winning a work related injury lawsuit (13) __________New York Central. Although Gibson is a native-born United States citizen. while his second name. somebody B. somewhere C. New York. A. A. with." 3/ I (A) don't think I'll need (B) every money but I'll bring (C) some just (D) in case. Australia (12) __________1968. Everybody D. This move was (16) __________ protest (17) __________ the Vietnam War (18) __________ which Gibson's elder brothers risked being drafted. B. there's (B) some margarine (C) but there isn't (D) some butter. (else) to go. everything B. and then complete it with the missing prepositions (in.

) 18. How are you? – Couldn’t be better. I’m Mary. Don’t break your promise. 16. but I’m busy now. I’m tired to death. My God! (Chuùa ôi!) 13. (Coù theå ñaùp laïi baèng: Never mind (Ñöøng baän taâm)/ Not at all (Khoâng coù chi)/ It’s my pleasure (Vinh haïnh cuûa toâi)/ Don’t mention it (Ñöøng ñeà caäp ñeán)) 8. Congratulations! (Xin chuùc möøng!) 12. No problem.) 17. May I speak to John. Chuùng ta haõy ñi caâu caù nhe. (Toâi thaønh thaät xin loãi. please? Xin vui loøng giöõ maùy trong giaây laùt.) 28. Thank you. (Nghe ñieän thoaïi) Hello. 9.) 27. 4. Coøn baïn? (Coù theå hoûi: “Are you ok?” vaø ñaùp laïi baèng: (I’m) fine / not bad / great / very well / pretty bad / not fine / not good / awful) 7. (Ñöøng voøng vo tam quoác. (Haõy giöõ lôøi nheù. Keep your promise. Thank you. please? Xin chaøo. It’s getting late. 5. 3. Xin loãi.50 - . Yourself? Baïn khoûe khoâng? – Khoûe laém. . I’ve got to go. One moment.) 21. Treã roài.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. Toâi laø Mary. Baây giôø John ñang baän. I couldn’t agree more! (Toâi hoaøn toaøn ñoàng yù. Toâi goïi anh aáy. Good luck! (Chuùc may maén!) 11. Hang on. You’re exactly right. Heïn sôùm gaëp laïi nheù. (Baïn hoaøn toaøn ñuùng.) 10. I’m all ears. How beautiful/handsome you are today! (Hoâm nay baïn ñeïp laøm sao ñaáy!) 20. Taïm bieät. (Khoâng thaønh vaán ñeà. Let’s go fishing. Give me a break. Caûm ôn baïn. Don’t worry about it. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình MOÄT SOÁ CAÂU GIAO TIEÁP THOÂNG DUÏNG 1. I’m sorry. 15.) GVHD: giang Lương Hùng . Don’t beat about the bush. Caûm ôn nheù. Can I take a break? (Em coù theå giaûi lao?) 25. – Khoâng coù chi. Could you hold a minute. Would you leave a message/call back later? Toâi xin loãi.That’s sounds great. I’m terribly sorry. Xin cho toâi noùi chuyeän vôùi John. (Ñöøng baän taâm veà ñieàu ñoù. (Ñöøng nuoát lôøi nheù. – Take care. but could you please tell me where Cora supermarket is? Xin loãi. Would you like something to drink? (Baïn muoán uoáng gì khoâng?) 14. (Toâi meät muoán cheát. 2. Baïn muoán ñeå laïi lôøi nhaén/choác nöõa goïi laïi khoâng? 6. Ñôïi moât chuùt.) 23. – Baûo troïng. Sao laïi khoâng ñi mua saém? – Toâi thích laém nhöng toâi khoâng khoûe. xin oâng vui loøng cho toâi bieát sieâu thò Cora ôû ñaâu? (Coù theå söû duïng “Could you tell me …” ñeå hoûi ai ñoù moät caùch lòch söï. Why not go shopping? – I’d love to. please. See you soon. Excuse me.) 26.) 24. – You’re welcome. but John is busy now. Goodbye. – Nghe hay ñaáy. Vui loøng ñôïi moät chuùt. (Toâi ñang chaêm chuù nghe.) 19. Sorry. Toâi phaûi ñi ñaây. I’ll get him.) 22. (Haõy ñeå toâi yeân.

(Cô hoäi vuoät khoûi taàm tay toâi. (Tröôùc laï sau quen. Seeing is believing.) 40. Slow but sure. (Haõy caån ngoân.) 33. It rains cats and dogs.) CAÙC BAØI KIEÅM TRA ÑEÀ NGHÒ Baøi kieåm tra 1: GVHD: giang Lương Hùng . (Traêm nghe khoâng baèng moät thaáy. At first strange. Watch your language.) 50. (Chaäm maø chaéc. I freeload a meal /a breakfast /a lunch /a dinner.) 34. (Ñöøng treâu choïc toâi. I wouldn’t say no.) 56. (Haén ta say bí tæ. Hands off. The more. Behave yourself. I’d like to join the green summer campaign. (EÙp daàu eùp môõ ai nôõ eùp duyeân.) 62. He’s a pain in the neck. The more you get. Travel broadens your minds. It’s like water off a duck’s back. Nothing doing. (Hoï chuyeån baïi thaønh thaéng. He’s dead drunk.) 35. (Toâi lôõ lôøi.) 69.) 70. (Toâi coù theå uoáng caû moät ñaïi döông = Toâi raát khaùt nöôùc. (Laáy tay ra.) 49. (Hoï khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa baïn. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình 29. (Caøng ñoâng caøng vui. (Haõy cö xöû cho ñuùng nheù. (Toâi coù theå aên moät con ngöïa = Toâi raát ñoùi buïng. (Toâi aên ñaõ ñôøi/no neâ. (Trôøi möa nhö truùt nöôùc.51 - .) 63.) 47. (Quay veà thöïc teá ñi.Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11. (Noù laø caùi gai trong maét.) 54. Take it or leave it? (Laáy hay boû?) 52.) 53. (Tuøy baïn. (Toâi muoán tham gia chieán dòch muøa heø xanh.) 32.) 65. now familiar.) 41. (Ñöøng baét naït keû yeáu. I eat my fill. I could drink an ocean. That’s a tempest in an teapot.) 67. I’m over the moon.) 44. coøn khuya.) 48. Love cannot be forced. I slipped my tongue. That chance slips through my fingers. (Chuyeän beù xeù ra to. It’s up to you.) 60. (Hoï noùi xaáu sau löng toâi. I could eat a horse.) 30. (Ñeán löôït baïn. many minds.) 43. (Uoán löôõi 7 laàn tröôùc khi noùi. The market is flat. Don’t pull my leg.) 68.) 42.) 61. Come back to earth.) 45.) 37.) 55. I’m broke.) 51.) 31. (Ñeå toâi traû tieàn. (Toâi raá sung söôùng/haïnh phuùc. I read you like a book. Don’t bully the weak. Poor you! (Toäi nghieäp baïn quaù!) 36. (Ñi moät ngaøy ñaøn hoïc moät saøn khoân.) 57.) 59. (Ñöôïc voi ñoøi tieân. Take your pick. Many men. It’s on me. (Toâi bò chaùy tuùi roài.) 64. They talk behind my back. They are no match for you.) 58. (Nhö nöôùc ñoå ñaàu vòt. (Toâi ñi guoác trong buïng baïn. It’s your turn. (Toâi ñaâu coù töø choái. (Haõy choïn ñi. First think. (Coøn laâu.) 66. the merrier.) 39. (Chín ngöôøi möôøi yù. then speak. They change defeat into vitory.) 46.) 38. (Chôï buùa eá aåm. (Toâi aên chöïc. the more you want.

A. us to stay B....... 23) I couldn’t make my car to start this morning....... A... number B.. A & B 14) The children seem to be totally . ... PHONETIC I.. together B. A.. hunour 10) He is a . sympathy B. laughed 19) They noticed him .... capable D.... prefer D. possible D.... stay C. of the situation that made her laugh.. passenger C.... us stay C.. sympathy C. mutual D.... at home... ready D.. VOCABULARY AND GRAMMAR I... A. impossible C.. special D..... successful 13) A good marriage is based on ... loyalty B.... incapable D...... A.. church 2) A. to sign C...... not able 15) They let their children ....... eager C... go by plane than spend a week traveling by train. GVHD: giang Lương Hùng .... to stay D... helpful B..... the agreement...... generous D.. good-natured C..... 7) Most of the undeveloped countries need a lot of ...... us to staying II........... friend 8) He is too ....... village 3) A. to stay B....... unselfish C. rang D. 4) A. laugh B. laughing D........... friendship is a precious relation ship...... sign B. better 22) The boss made ...... machine D.......... staying C. to lend me his bicycle............ believe C. 1) A. A.... stay 18) Peter is very funny........ their parents. unable B........... to ring 21) They would .. selfish B. sincere C. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình A... unselfishness 12) A ....... mutual B......... Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.... staying B... the office...Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11... Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words...... children C.. change B.. signing D... pleasure C.. A. quick-witted 11) If you want to get a good result in every work.... trust B... you should have a. a lot A. like B. A B C D 24) There are a lot of work to do here.. honest D..... rather C.. for a meeting after work.... affair 5) A. C or D that needs correcting........... long C... understanding D.......... saw 17) I’d rather ........... feeling B..... constancy D.52 - ....... secret D... A... pleasant 9) Suddenly she recognized the .. aid.. to see B...... stayed D... other B...... A.......... easy 6) A..... B.. A.. see C...person because he is always friendly with everyone... up late at weekends.. A.. stayed 16) The children were eager .. constancy II.. He makes me . ring C.. loyalty C.... A. interest C..... Choose the underlined part among A. signed 20) It’s important for her ............. A.. wonder B... acquaintance B. helpful D......... Choose the best answer to complete each sentence.... us staying D... seeing D. of working quietly by themselves....... ringing B.... A.......... enthusiastic C. guitarist B.... to laugh C... generous D... A.....

.. A B C D 26) Good friendship should be basing on mutual understanding... but I know if they found out how Tom was they’d stop me seeing him...... Now I really don’t know what to do...... A B C D III.......... to describe her boyfriend B.. I went to disco where I met a boy called Tom...... to defend her actions 37) Who is she writing to? A...................... he wouldn’t want to know me....... I’m sure Tom will change his mind... She doesn’t want her parents to meet him. the way.. Tell me what you really feel.. then asked how old I was. Put the verbs in parentheses into the correct form. Afterwards he walked me to my street and kissed me goodnight... B.... a school friend 38) Why is Mandi worried? A.. her boyfriend B. B....53 - ..... Everyone’s unfair to you. her parents C.. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình A B C D 25) I’m sure he is incapable in running a mile in four minutes. You must start by being honest with everyone. She’s been telling lies.. 30) The teacher let him (stay) . 35) I could feel the robber (come) . Don’t worry.. The next Saturday we went for a burger and had a real laugh.... A B C D 27) I’m delighted hearing that you have made much progress in your study. READING Read the passage and choose one correct answer for each question........... I told him I was 16. D... C. as I’m only 13... to prove how clever she is C. from the backdoor. We see each other a couple of times a week... 34) It was very difficult for her (drive).. Things went really well.. 40) Which of these answers did Mandi receive? A. C. 39) Why can’t Tom come to Mandi’s house? A.... B. She doesn’t want him to see where she lives.. D......... but I liked him and thought it didn’t matter.. 28) That was a very strange question (ask) . He said he was 18.. and Ton keeps asking he can’t come around to my house. Her parents are angry with her. to explain a problem D...... then we chatted...... at home to finish the assignment.... Three months ago. a teenage magazine D... Her parents don’t like him...... away................ We danced a couple of times....... I’m really worried and I need some advice.... D..... 33) She stood there and watched him (drive) ........ the motorbike......... MANDI’S MAKING FRIENDS My name’s Mandi. 29) It was very kind of you (show)... that he didn’t want to learn Math... 32) I overheard him (say) ..... 31) It was quite a surprise (see) ....... After the dicso we arranged to meet the following weekend.. She’s not allowed to go to disco.. He’s nervous of meeting her parents.... . Tom has been behaving strangely... I can’t go on lying to my parents every time I go out. 36) Why has Mandi written this? A.. GVHD: giang Lương Hùng ...Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.. C... but I’ve had to lie to my parents about where I’m going and who with.. I guessed he was older than me.. C.... I thought that if I told him my real age... I’ve always got on with them.. him again..

...... embarrassed B. A... quickly C........... generous 11) He pulled a(n) .... PHONETIC I. Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình Baøi kieåm tra 2: A..... change other words. experience C..... sighted 10) This ....54 - .. stronger D... your new hat when I .. A. was cutting/ had broken 18) A burglar ..... extreme B.... birthday C.. A. did/ had found B. A. confusing 13) The children were .... idol C...... hungry C. idea B..... cotton B. piece D... wore/ was meeting D..... Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.. got/ received B. month B........... confused D........... sum B.. sand C............. girl was disliked by the rest of the class...... broke/ watched C... were wearing/ had met B. happen C. A... had broken/ watched D.... 1) A. of 10 pounds notes out of his pocket... the test before so he. A..... single II......... it suddenly ... knowledge B.. glanced D.... video B. A..... home......... was cutting/ broke C............. that he’ll arrive late.... interested B..... you yesterday.... looked B... bank B... into two pieces..... into the house while we .. cut/ was breaking D.......... monkey C.. 9) She . situation before... idol 6) A... excited 14) I know from . A..... news D. money 3) A... television.. understanding D....... sneaky C...... imagine D. floppy D.. clip C... broke/ were watching B........ shyly at him and then lowered her eyes.. was getting/ was receiving GVHD: giang Lương Hùng ... A.. fond C.....Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11........................ cartoon 8) A short part of a film or movie that is shown separately is called a ..... it very easy. hand 2) A. did/ was founding 16) You .... a phone call.. were wearing/ met 17) As I .... A... embarrass B. A...... experience 5) A................... I ............. keen D.... A.. wore/ had met C......... unselfish D..... ideal A.... had done/ found C..... Choose the best answer to complete each sentence.......... about opening their presents...... helpful B.... 7) A person or thing that is loved and admired very much is the ... broke/ had watched 19) When I .... cut/ broke B.. was doing/ found D.... amount C. VOCABULARY AND GRAMMAR I. fan D............ monitor D........ picture B... reality 15) Andrew ... band D. 4) A.. embrace D........ wad 12) I’ve never fallen in such a(n) .... Choose the word that has stress pattern different from that of the B. the glass... stared C. embarrassing C.

. Maria was reading her magazine and didn’t realize that she had arrived at her destination.. rained C...... 30) Who (drive) ...... Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình C....” Santa Teresa was Maria’s birthplace............ Japanese food before.... C or D that needs correcting....... I had a good idea.” Martin said... had arrived/ left II........... was raining 22) When he .. your friend... 28) I suddenly remembered that I (forget) .. Perhaps her GVHD: giang Lương Hùng ............ so he (know) .......... (39) ... I’m really standing in the square........ She had some . what to order.. (38) . MARIA’S HOMECOMING When the bus .. And now it’s real.............. A....55 - ......... home. were drinking/ finished D................” Maria thought........ Put the verbs in parentheses into the correct tense...... for us... her about it. Come on.. (37) ...... in New York...... Outside it .a power cut.......Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11..... 32) David (eat) ............. the party because no one (tell) ........ my keys............ A.. I used to dream if this moment..... very hard.. when I (see) ........ to your office yesterday? 35) Laura (miss) . Nobody was waiting in the square.............. back........................ his train already........ the car at the time of the accident? 31) By the time Sheila (get) ..... her favourite TV programme.... and some photos....................... had drunk/ finished B.... I’ll carry the bags........ but she often left the town at the age of six.. (36) .................................... A B C D 25) John’s friends had celebrated a farewell party for him last Sunday A B C D 26) After she bought herself a new motorbike.................. READING Read the passage and choose the best answer for each blank................ some shopping yesterday... when I (come) ........... B.. 23) While I did my homework............ 33) I (do) ........ 34) What .............. arrived/ left B... had rained D.... drank/ finished C... A B C D III.. rains B..... arrived/ had left C. I can’t believe it! Here I am.... “This is Santa Teresa. “You’ve arrived home!” I suppose your cousin will be .. dinner.. you (do)... Choose the underlined part among A....... C............... in a small square. got/ had received D... drank/ had finished 21) It was midnight.. had got/ had received 20) They . Chris (go) .. 29) While Diana (watch) .......... she sold her bicycle.... “All those years when I ......... there (be) .... at the station..... A B C D 24) Don’t make so much fusses over the children. A B C D 27) She did not know where most of the people in the room are from.......... of the town... A.... small cups of coffee after they ................ had arrived/ left D................ but did she belong here still? She didn’t know....

..... have lived B.............. expecting 38) A.. welcoming D....... “There isn’t .............Trang 6 Unit 2: PERSONAL EXPERIENCES........ C...........................................Trang 13 Unit 3: A PARTY........................................................... stooped D.......Trang 20 Unit 4: VOLUNTEER WORK....................Trang 37 GVHD: giang Lương Hùng ........................Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11.........Trang 2 Unit 1: FRIENDSHIP..... was living 39) A.... reached 37) A...........Trang 28 Unit 6: COMPETITIONS...56 - ........ even B........ hardly C......Trang 1 ÑOÄNG TÖØ BAÁT QUI TAÉC.... came C............. waiting B... live D............. (40) .... a hotel here!” 36) A. am living C..... “What are we going to do now?” asked Martin... recall remembering 40) A............ memories B... receiving C....................... very MUÏC LUÏC PHÖÔNG PHAÙP HOÏC TÖØ VÖÏNG. got B..Trang 24 Unit 5: ILLITERACY............... Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình cousin Pablo hadn’t received Maria’s letter.......... too D.............................................. thinking D...........

......................Taøi lieäu Tieáng Anh Lôùp 11......................................57 - .......Trang 41 Unit 8: CELEBRATIONS..................Trang 52 CAÙC BAØI KIEÅM TRA ÑEÀ NGHÒ..................................Trang 48 MOÄT SOÁ CAÂU GIAO TIEÁP THOÂNG DUÏNG..................... Tröôøng THPT Nguyeãn Traõi – Vũ Thư – Thai Bình Unit 7: WORLD POPULATION.Trang 54 GVHD: giang Lương Hùng ...........