You are on page 1of 4
27 Mews 1990 Kuptandrrecn 31a Oi THE KYPIAKHE, ‘Sz inp gna ea Ste eapc, sacaovr 0 ge 1 at 0 srowoos ot sua yO atop es ov open na ae eo STERS To aaxodd nieve tov avipono va | exavaorarei. To ahiodh kavapiahAer a fouberepaover tov exavaorarypivo | aevtpeno, Avrds 0 Byaonds e&nrsi may avrigarac zie tov aAKOO)- We eV ‘exavdoraon. Mia oxen, opis, nov ineay ao x9 yewwnon m5 évtovn Ke axogamonicy, Eyton iota Kat ‘enoorpooiis. H exayyehia rng xowownrrs anehevBipwons nok’ ‘wityopa Puaive: we env eBohit n¢ eyeparnias, PheveGis xan noes mpwv ano 10 1917 0 Aéww, roxpedverar tov Oxrofipn va avryeromice: Op. v0 ve oxpareduara tov todpov, aAAa at TOUS ucbvopévous evvrepopove row. Ke ome Seamoriove 0 Txopunaroo divoxoha Seno. 1821 TO KPAEI THE NEMEAE MAE EQZEI tbo tr mo soeyeesy 1 ane Te ger ve tee ferepom pe ve ao tus iret ve sherk Sta Ga ‘eroem extn be en ers oeiraers | Berea we me ane STi cht SE | dba rath ee Serpent ee Lamers es |Seastis mouse! os | sos eeotgre TB pops omen ‘O% Aeanaod "tas Me. | Oxox pov 0 Raps ere | omar pai, eh mn im 8 ‘nipten vo ner on Kew Se seen ber es be Stn Sapafepe fe pe eee | 5 Kupranenem 2 tou 1990 EAAHNES APIZTEPO! AnlO T petoiva ota koxtélil ET cots ne Seraros rou 80 ro ouow og nero ror capbreg ont rv onthorn Cops © Bos 0 Sa oes TH KOMMOYNA KAI H AHMEYSH TOY AAKOOA gin srobcupins ‘O-owpeenvor Rae” | 2O°Raamaper ews Set 49K 27 Maiow 1000 Kupeencrixn, MHN ITIINETE LYNTPO®OI Mi sivereobvspogot! Kava bv | nord Rpg pia fina a0 Sp pe 4. tee TI MINOYN O] SHMEPINOI! ENANASTATES. TA AOHNAIKA MNAP Bren xb ond pb. Bx stor pena rome pnt | 3g aes Secreta eres | Sy aESELS dates TEPIEKTIKOTHTA EE AAKOOA (%) Sigotmon fae re ooaietor Bite ‘oorinses Sei romans povsaatie ‘eon: SoS Sec 2h: he Tene yoo" | Sese es | 1990_ 1990 Simece | Br, a —porka Kar | Sie ata Serine | See caee pet camatgamn get | nepestrolka | Sheik isos 1917 [= Sioa, | tee. aon | fe Se merge Sar ess cen os “TO OAO THE | Sxymeouie Hewes al ANTETANAETAEHE. | Seaver" ect Sie = “iy | Secs Ona) aman espns omnes 0 | “Bowe ns we Sresavore teres al | Balwoe geass eu Cy SS shawn one psn | os “To epi re Reece Sa | See : Kupianaricn 27 aos 1990 to bert ahead KAI BASS: Stier or | 28 Maun See crammenarns | (rpamanedh orod ee ‘eevee ‘anon to: Bees oles mee for hes ep Srinagar ach alin rrp on Soho romani te) co rpg fe 53 ogee ie ayant are | shot MOAOTO® Eva... €navaotatikO KOKTEIA [222 rao groped ‘vin Yoon ou per erator tm uvmaneh tpn | anon iia pet ps feofepbvons wom eperooi a To teropixs MOTATIAPOPEYEH ANTEMANALTALH AETYNOMIA KAI OINOMOXIA peo wn aims 8 ton

You might also like