You are on page 1of 100

T. C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE ANABİLİM DALI

WITTGENSTEIN’IN MANTIK ANLAYIŞI


ve
GÜNÜMÜZ FELSEFESİNE ETKİLERİ

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Sedat ÇOLAK

BURSA 2007
T. C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE ANABİLİM DALI

WITTGENSTEIN’IN MANTIK ANLAYIŞI


ve
GÜNÜMÜZ FELSEFESİNE ETKİLERİ

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Sedat ÇOLAK

Danışman

Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN

BURSA 2007
T. C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Felsefe Anabilim Dalı, U2004577 numaralı Sedat ÇOLAK’ın hazırladığı


“Wittgenstein’ın Mantık Anlayışı ve Günümüz Felsefesine Etkileri” konulu Yüksek
Lisans ile ilgili tez savunma sınavı, 20/08/2007 günü 14:00 – 15:00 saatleri arasında
yapılmış, sorulan sorulara alınan cevaplar sonunda adayın tezinin başarılı olduğuna
oybirliği ile karar verilmiştir.

Üye (Tez Danışmanı ve Sınav Komisyonu


Başkanı)
Akademik Unvanı, Adı Soyadı
Üniversitesi

Üye
Akademik Unvanı, Adı Soyadı
Üniversitesi

Üye
Akademik Unvanı, Adı Soyadı
Üniversitesi

20 / 08 / 2007
ÖZET
Yazar : Sedat ÇOLAK
Üniversite : Uludağ Üniversitesi
Anabilim Dalı : Felsefe
Tezin Niteliği : Yüksek Lisans Tezi
Sayfa Sayısı : VIII + 90
Mezuniyet Tarihi : …. /…. / 2007
Tez Danışmanı : Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN

WITTGENSTEIN’IN MANTIK ANLAYIŞI ve GÜNÜMÜZ


FELSEFESİNE ETKİLERİ

Wittgenstein’ın çalışmaları Türkiye’de daha yeni yer bulmakla birlikte bu


çalışmalar daha çok onun dile ilişkin görüşleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
Elinizdeki çalışmada onun dil konusundaki düşüncelerinden ziyade mantık
konusundaki düşünceleri irdelenmiştir. Tabi ki bu irdeleme onun dile ilişkin
düşüncelerinden bağımsız değildir; çünkü onun mantık çalışmaları ile dile ilişkin
düşünceleri arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Bu çerçevede bu çalışma
temel olarak, Wittgenstein’ın felsefesindeki mantık anlayışını ele almayı
amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın ilk bölümünde, mantığın
kurucusu olarak kabul edilen Aristoteles’ten başlayıp 20.yy başlarına kadar
yapılan mantık çalışmalarını ana başlıklarıyla kısaca ele alınmıştır. Tezin ikinci
bölümünde ise; Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarında çok büyük etkisi olan
Russell ve Frege’ye değinerek Wittgenstein’ın ilk mantık çalışmalarının temelinin
nasıl oluştuğu ortaya koyulmuştur. Bu çalışmanın ana kısmını oluşturan üçüncü
bölümde de öncelikle Tractatus’u temel alarak Wittgenstein’ın ilk dönem
çalışmalarında mantığı nasıl ele aldığını inceleyerek bu konudaki görüşlerinin
Mantıkçı Pozitivist akım olarak da bilinen Viyana Çevresi düşünürlerini nasıl
etkilediğine değinilmiştir. Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarını bu şekilde
inceledikten sonra ikinci döneminde mantığa nasıl yaklaştığını ve bu yaklaşımının
dönemin felsefesi üzerindeki etkilerini de dördüncü bölümde ele alınmıştır. Son
olarak da Wittgenstein’ın bütün çalışmalarının günümüz felsefesi üzerinde nasıl
bir etki oluşturduğu incelenerek bu çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Sözcükler
Felsefe Mantık Wittgenstein Mantıksal Düşünce

iii
ABSTRACT
Yazar : Sedat ÇOLAK
Üniversite : Uludağ Üniversitesi
Anabilim Dalı : Felsefe
Tezin Niteliği : Yüksek Lisans Tezi
Sayfa Sayısı : VIII + 90
Mezuniyet Tarihi : …. /…. / 2007
Tez Danışmanı : Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN

WITTGENSTEIN’S LOGIC UNDERSTANDING AND ITS EFFECTS


ON TODAYS PHILOSOPHY

Wittgenstein’s studies have appeared in Turkey recently and the practices in Turkey
mostly focus on his views about language. However this study examines his views
about logic rather than his views on language. Of course, this examination is not
separate from his views about language since there is a close relationship between his
logic studies and his views about language. In this frame of work, this study basically
aims to discuss the logic understanding in the Wittgenstein philosophy. By targeting
this, in the first part of the study with the main titles, all studies in the logic are
discussed covering the time between Aristoteles’, accepted as the promoter of the
logic, and the 20th. In the second part of the thesis, how the basis of Wittgenstein first
logic studies were constituted by mentioning Russell and Frege who had great
impacts on the first period of the Wittgenstein studies. In the third part, which is the
main part of the study, firstly taking the Tractatus as basis and examining the how
Wittgenstein treated logic in the first period of studies, how his thoughts affected the
philosophers of Vienna Vicinity who were also known as logician positivist thinkers is
discussed. After examining the first period studies of Wittgenstein in this manner,
how he approached to logic in his second period and the effects of this approach on
that times philosophy is discussed in the fourth part of the thesis. Lastly, by
discussing the effects of Wittgenstein’s studies on the today’s philosophy this study is
completed.

Key Words
Philosophy Logic Wittgenstein Logical thought

iv
ÖNSÖZ
Çalışmamın bu aşamaya gelmesinde şüphesiz birçok kişinin katkısı oldu. En
üyük katkı tez danışmanım Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN’den geldiğinden öncelikle ona
teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek tez konumun belirlenmesinde, gerek tez hazırlık
aşamasında tezimle ilgili önerdiği her türlü kitap, makale ve dergi, gerekse tezimin son
aşamalarında sabırla ve özenle tezimi dikkatli bir şekilde okuyup yanlışlarımı ve
eksiklerimi göstermesi açısından katkıları sonsuzdur. Ayrıca Araş. Gör. Gökhan Yavuz
DEMİR’e gerek lisans gerekse yüksek lisans öğrenimim boyunca her konuşmamızda
yeni kitaplar önererek ufkumu genişlettiği ve bu çalışmayı hazırlarken bu çalışmayla
ilgili çevirilerimde, kendi çalışmalarından kısıp benim çevirilerimi sabırla her
kelimesine kadar incelediği için teşekkür ediyorum.

Tezimin her aşamasında yanımda olan, benimle birlikte tezim hakkında düşünen,
en az benim kadar tezimin stresini yaşayan ve hayatımızı tezime göre ayarlamama izin
veren sevgili eşim Nevin ÇOLAK’a teşekkür ediyorum. Direkt olmasa da dolaylı
katkılarından dolayı aileme, bana her koşulda ve her durumda gerek maddi, gerekse
manevi şekilde destek oldukları için teşekkür ediyorum.

Elbette bu çalışmanın oluşmasında katkı sağlayanlar bunlarla sınırlı değil, bu


çalışmaya doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan birçok kişi sözkonusu. Son
olarak da burada sayamadığım, fakat bu çalışmanın oluşmasında katkısı olan
çevremdeki diğer dostlarıma da teşekkür ediyorum.

Bursa 2007 Sedat ÇOLAK

v
İÇİNDEKİLER
Sayfa
TEZ ONAY SAYFASI.................................……………………………………………II

ÖZET …..........................................................................................................................III

ABSTRACT …….......................................................................................................... IV

ÖNSÖZ …....................................................................................................................... V

İÇİNDEKİLER ..............................................................................................................VI

KISALTMALAR ........................................................................................................ VIII

GİRİŞ ..........................................................................................................................….1

BİRİNCİ BÖLÜM
ARİSTOTELES’TEN 20. YÜZYILA KADAR MANTIK ÇALIŞMALARI

A. Aristoteles Öncesi Mantık Çalışmaları .....................................................................5

B. Aristoteles’in Mantık Anlayışı ..............................................................................… 8

C. Ortaçağ’da Mantık Çalışmaları ……………………………………………………12

D. Modern Mantık ……………………………………………………………………15

İKİNCİ BÖLÜM
RUSSELL VE FREGE’NİN IŞIĞINDA WİTTGENSTEİN FELSEFESİNİN
TEMELLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
WITTGENSTEIN’IN İLK DÖNEM ÇALIŞMALARINDA MANTIK VE
VİYANA ÇEVRESİNE ETKİLERİ

A. Wittgenstein’ın Hayatı …………………………………………………………… 31

B. Wittgenstein’ın İlk Dönem Felsefesinin Temel Özellikleri ………………………34

C. Wittgenstein’ın İlk Dönem Felsefesinde Mantığın Yeri ………………………… 39

D. Wittgenstein’ın İlk Dönem Çalışmalarının Viyana Çevresi Üzerinde Etkileri……52

vi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KULLANIM OLARAK ANLAM TEORİSİ VE WİTTGENSTEİN’IN İKİNCİ
DÖNEM ÇALIŞMALARINDA MANTIĞIN YERİ

A. Wittgenstein’ın İkinci Dönem Felsefesinin Temel Özellikleri ……………………56

B. Wittgenstein’ın İkinci Dönem Felsefesinde Mantığın Yeri ………………………61

C. Wittgenstein’ın İkinci Dönem Çalışmalarının Etkileri …………………………… 67

BEŞİNCİ BÖLÜM
WİTTGENSTEİN FELSEFESİNİN WİTTGENSTEİN SONRASINA ETKİLERİ

A. İlk Dönem Çalışmalarının Etkileri ……………………………………………… 70

B. İkinci Dönem Çalışmalarının Etkileri…………………………………………… 77

SONUÇ ......................................................................................................................... 83

KAYNAKLAR .............................................................................................................. 86

ÖZGEÇMİŞ ………………………………………………………………………… 90

vii
KISALTMALAR
Kısaltma Bibliyografik Bilgi
a.g.e. Adı Geçen Eser
Bkz. Bakınız
s. Sayfa
ss. Sayfadan sayfaya
vb. Ve benzeri
vs. Vesaire

viii
GİRİŞ
1889-1951 yılları arasında yaşamış olan Wittgenstein, 20. yüzyılın en büyük
filozoflarından biri olarak görülmektedir. Onu büyük filozof yapan şey, hayatının iki
farklı döneminde ortaya koymuş olduğu iki farklı felsefesiyle 20. yüzyılın iki karşıt
felsefesine öncülük etmiş olmasıdır. O, ilk dönem çalışması olan Tractatus1 ile Mantıkçı
Pozitivistler olarak da anılan Viyana Çevresi düşünürleri için temel oluştururken ikinci
dönem çalışmaları ile, özellikle de Philosophical Investigations2 (Felsefi
Soruşturmalar) adlı eseri ile, Mantıkçı Pozitivistlerin karşısında yer alan ve dilin
önermesel boyutunu değil de kullanım boyutunu ön planda tutan, dili edimlerle
anlamlandıran ve Gündelik Dilciler olarak da anılan Oxford düşünürlerine temel
oluşturmuştur.

Wittgenstein’in Tractatus’ta geliştirmiş olduğu anlam kavramının gelişme ve


inceleme doğrultusu, bir önermenin doğruluk koşulları problemi ve anlam-doğruluk
ilişkisi olmuştur. İlk döneminde Wittgenstein’a göre dil; ideolojileri, dinleri, bilimleri ve
metafiziği içinde barındırır. Bu yüzden metafizik ve irrasyonel unsurları dışarıda
tutacak, bütün belirsizliklerden arınmış bir dil inşa etmek gerekir. Bu dil, dünyayı
birebir yansıtan bir resimden farksız kusursuz bir dil olmalıdır. Dildeki bir nesne birebir
bir cümleye tekabül etmeli, bunlarla ilişki içinde olmalı ve onları karşılamalıdır. Cümle,
bize olgu durumunu belirttiği için, bu olgunun özüyle bağlantılı olmalıdır. Cümlenin
özünü ortaya koymak demek, bu olguların tasvirini ve dolayısıyla dış dünyanın özünü
ortaya koymak demektir. İnsan, dili tarafından sınırlandırılmıştır. Tractatus’ta
kurulmaya çalışılan dil, ideal bir fizik dilidir ve bu dilin sınırları dışında hiçbir şey
yoktur. Dilimizin sınırları aynı zamanda dünyamızın sınırları olduğundan, dilin sınırları
aşıldığında dünyada ve dilde karşılığı olmayan şeyler alanına, yani metafizik alanına
girilir. Wittgenstein bu döneminde bütün dillerin ortak bir özü olduğu tezinden
hareketle gerçekliğin var olan yapısının dil yoluyla ortaya koyulabileceğine inanıyordu.
Wittgenstein, Tractatus’ta; dilin yapısının gerçekliğin yapısında belirlendiğini varsayar.

1
WITTGENSTEIN, L.; Tractatus Logico-Philosophicus, Çeviren: Oruç Aruoba, YKY, İstanbul 2002.
Tractatus, Wittgenstein’ın sağlığında yayınlanmış olan tek eseridir. Diğer eserleri, ölümünden sonra
öğrencileri veya takipçileri tarafından derlenip yayınlanmıştır.
2
WITTGENSTEIN, L.; Felsefi Soruşturmalar, Çeviren: Deniz Kanıt, Küyerel Yayınları, İstanbul 2000

1
Eğer bütün dillerin özü ortaya çıkarılabilirse gerçekliğin özü de ortaya çıkartılabilir.
Dilden bağımsız olarak dışarıda bir tane gerçeklik vardır ve dil bu gerçekliği ortaya
çıkarabilmek için gerçekliğe uygun olarak kendi özünü ortaya koymalıdır3.

Wittgenstein ikinci dönem çalışmaları ile de pragmatik yaklaşıma temel


oluşturmuştur. Wittgenstein ikinci döneminde “dil oyunu” kavramını ortaya koyar.
Bütün diller birçok dil oyununun bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Dil, insanlık
tarihinin bugüne kadar keşfettiği en esnek, en açık uçlu ve yaratıcılığa en açık
“oyun”dur. Kelimeler anlamlarını kullanımlarından alırlar. Bir kelimenin anlamını
bilmek onun kullanımını bilmeyi, kullanımını bilmek ise paylaşılan ortak hayat
tarzlarını bilmeyi gerektirir. Dilsel uzlaşım aynı zamanda hayat tarzında bir uzlaşımdır.
Dilde anlam, içinde oluştuğu sosyal bağlamdan kaynaklanır. Dilin kullanımı her zaman
bir bağlam içinde gerçekleşir. Bağlama dayanarak dili her zaman birebir, açık olarak
kullanmayız. Wittgenstein buna usta çırak örneğini verir: Usta elini uzatır, çırak çekici
verir. Burada söz konusu olan bir hayat paylaşımıdır. Bir sözcüğün dildeki kullanımı
onun anlamıdır. Anlam bağlamdan doğar. Her sözcük kullanıldığı yere göre farklı
anlam kazanır. Aynı dilde, aynı kelimeleri, farklı kişilere kullandığımızda bu kelimeler
farklı anlamlar alırlar. Anlam kullanımdır (meaning is use) 4.

Wittgenstein’in ikinci dönem görüşleri J. L. Austin, P. Grice, P. F. Strawson ve


J. Searle gibi düşünürleri etkilemiştir. Bu filozoflar; dünya ile dil arasındaki ilişki
konusunu tümden bir kenara atmamakla birlikte, esas anlam ile kullanım ilişkisini ele
almış ve dilsel davranışın mahiyetini açıklamaya çalışmışlardır. Söz konusu yaklaşımın
temel kavramı “söz edimi” kavramıdır. Söz edimi, konuşan kişinin belli bir an ya da
durumda söz ya da sözcelem üretmesi durumu olarak tanımlanabilir.

Kısacası Wittgenstein’ın ilk döneminde olguların toplamı olarak dünyayı


anlayabilmemiz için gerekli olan şeyin bütün olguları, dolayısıyla da dünyayı birebir
resmeden bir mantık dili oluşturmamız gerektiğini düşünürken, ikinci döneminde
dünyanın hayat formları vasıtasıyla kurulduğunu, her durumun kendi dil oyunu içinde
3
DEMİR, G. Yavuz; Türkiye’de Yabancı Dille Üniversite Eğitimi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), s:24-25
4
A.g.e., s:27; Wittgenstein’in her iki dönem düşüncelerinin ayrıntıları için Bkz: SOYKAN Ömer Naci,
Felsefe ve Dil, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1995, Ayrıca Bkz: Cogito (Özel Sayı); Wittgenstein:
Sessizliğin Grameri, YKY, Güz 2002, Sayı 33

2
gerçekleştiğini ve dolayısıyla da bizim anlamalarımızın bir resim dili sayesinde değil de
ortak hayat formlarının paylaşımı sayesinde gerçekleştiğini söyler.

3
I. ARİSTOTELES’TEN 20. YÜZYILA KADAR MANTIK
ÇALIŞMALARI

Doğru ve düzgün düşünmenin formlarını ele alan “mantık” kelimesini etimolojik


olarak ele aldığımızda onun, Yunanca’da akıl yetisi olarak da adlandırılan “logos”5,
Arapça ve Osmanlıca’da “nutk”, “kelam” ve “akl”6 kelimelerinden geldiğini
söyleyebiliriz. Mantık, öncül olarak kabul edilen önerme ya da önermelerimizin gerek iç
yapısı gerekse birbirleri arasındaki ilişkilerini inceleyerek bir akılyürütme (çıkarım)
oluşturma etkinliğidir. Dolayısıyla mantığın temelini akıl yürütmeler oluşturur. Bu
anlamda mantık, önermeler arası ilişkileri temel alarak, doğru ve düzgün düşünme olan
geçerli çıkarım formlarını inceleyen bir bilim olarak hayat bulmaktadır.

Mantığı sistematik olarak ele alan ilk düşünür olan Aristoteles mantığın
kurucusu olarak kabul edilmektedir. Aristoteles’ten önce de mantık çalışmaları elbette
vardı; ancak bu çalışmalar bir sistem içinde gerçekleşen çalışmalar değildi. Dolayısıyla,
Aristoteles’ten önceki düşünürlerin çalışmalarında, sistematik olarak varolmasa da
doğru, düzgün ve geçerli akılyürütme formlarının kullanıldığı görülmektedir.
Dolayısıyla mantığın günümüze kadar olan gelişimini dört dönemde ele almak
mümkündür:

1. Aristoteles öncesi mantık

2. Aristoteles mantığı

3. Ortaçağ’da mantık

4. Modern mantık

Çalışmamızın bu bölümünde, mantığı tarihsel serüveni içinde ele alırken, bu dört


dönem temel alınarak hareket edilecektir.

5
Logos kelimesi ayrıca iç düşüncenin ifade edildiği söz, bizzat iç düşüncenin veya aklın kendisi olarak da
anlaşılabilir. Daha fazla ayrıntı için Bkz. PETERS, Francis E.; Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü,
Çeviren ve Hazırlayan: Hakkı HÜNLER, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 208
6
A.g.e., s. 209

4
A. Aristoteles Öncesi Mantık Çalışmaları
İnsanoğlu, aklını kullanmaya başladığı ilk andan itibaren kendi içinde tutarlı,
ilkeli ve doğru düşünmenin yollarını araştırmıştır. Dolayısıyla; mantığın, insanoğlunun
aklını kullanmaya başladığı ilk andan itibaren var olduğunu söyleyebiliriz.

Eski Çinlilerde ve Hintlilerde yapılan basit hesaplamaları ilk mantık çalışmaları


olarak ele alabilmekle birlikte bizim bu bölümde ele alacağımız mantık çalışmalarının
ilk ayağını Antik Yunan düşüncesi oluşturmaktadır. Antik Yunan düşüncesini temel
olarak ele almamızın başlıca sebebi, düşünmenin, bu toplumlarda ellerindeki ve
ayaklarındaki prangalardan kurtulup özgürlüğüne kavuşmuş olmasıdır. Yani aklın,
sınırlayıcılarından uzak, özgür, sorgulayıcı olduğu ve diyalektik düşüncenin ilk ortaya
çıktığı toplumun düşünürleri olan Antik Yunan düşünürlerinin görüşleri ilk ele
alacağımız mantık çalışmaları olacaktır.

Felsefenin ilk yıllarına baktığımızda, ilk filozofların doğanın düzenliliği ve


birliği konularını ele aldıklarını; dolayısıyla da doğanın bir mantık temelinde hareket
ettiğine inandıklarını görüyoruz. Doğa filozofları olarak anılan bu filozoflar,
görünüşlerin gerisinde keyfi ve gelişigüzel bir yapının değil de düzenli ve kendi içinde
tutarlı bir yapının varolduğuna inanmışlar ve doğanın kendi içinde kapalı bir sistem
meydana getirdiğini savunarak, doğaya ilişkin açıklamaların yine doğanın kendi içinden
çıkartılabileceğini ileri sürmüşlerdir7. İlk filozof ve ilk astronom olarak kabul edilen
Thales’in çalışmalarını, doğanın düzenine dair ilk çalışmalar olarak da görebiliriz. O,
doğanın düzenli işleyişini temel alarak yaptığı araştırmalarında gökcisimlerinin düzenli
hareketlerini izleyerek güneş tutulmalarının zamanını tespit edebilmiştir. Fakat ilk doğa
filozoflarında ortaya çıkan temel özellik olarak, bu filozofların doğru ve düzgün
düşünebilen varlık olarak insanın düşünme yapısını değil, doğru ve düzgün bir işleyiş
sergileyen evrenin varlık yapısını araştırdıklarını görmekteyiz.

Aklın işleyişini temel alan ilk mantıksal problemlerin milattan 500 yıl kadar
önce değişim probleminin tartışıldığı sırada gerçekleştiğini görmekteyiz. Evrendeki her
şeyin her an bir değişim süreci içinde olduğunu savunan Herakleitos’a karşılık olarak
Elea okulundan Parmenides ve onun öğrencileri, değişimin, hareketin ve mekanın

7
CEVİZCİ, Ahmet; İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınevi, Bursa 2000, s:5

5
olmadığını ortaya koyan düşünceleriyle duyularımız ile aklımız arasında bir
uyumsuzluğun olduğunu savunarak akıl bilgisi ile duyu bilgisini birbirinden
ayırmışlardır.

Elea okulundan Zenon, bu tartışma sürecinde, akıl bilgisine ve kavramsal


düşünceye dayanarak aklın ilkelerini kaba bir biçimde ortaya koymuştur8. Burada ortaya
koyduğu düşüncelerinde Zenon, duyularımızla gördüğümüz ve gerçekliğinden şüphe
etmediğimiz bir şeyin akıl yoluyla muhakeme edilmesi sonucunda olanaksız bir durum
oluşturduğunu savunarak “Zenon Paradoksları” olarak bilinen akıl yürütmeleri ile,
aslında hareketin olmadığı ve akıl ve duyuların bu konuda çeliştiğini ortaya koymuştur.
Zenon’un paradoksları günümüze ulaşan ilk mantıksal çalışmalar olması bakımından
önemlidir. Zenon’un, her biri birer mantıksal akılyürütme olarak tanımlanabilecek
paradokslarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

ƒ Mekan Paradoksu: Mekan ve uzay diye bir boşluğun olmadığını savunan Zenon’a
göre mekan var olsa bile bu mekanın başka bir mekan içinde varolması gerekecek
ve içinde bulunduğu mekanın da başka bir mekanın içinde bulunması gerekecek. Bu
içiçe geçen mekanlar sonsuza kadar devam edecektir ki bu da Zenon’a göre
saçmadır. Bu yüzden Zenon’a göre, şeylerin belli bir mekan içinde olduğunu
söylemek saçmalamaktan başka bir şey değildir.

ƒ Stadyum Paradoksu: Hareketin imkansız olduğunu ortaya koyan bu paradoksa göre,


bir stadyumun çevresini koşmak isteyen bir yarışmacı, sonsuz sayıda noktadan
geçmelidir ve bu noktaları sonlu bir zaman diliminde kat etmelidir. Oysa ki sonlu
bir zaman diliminde sonsuz bir mesafeyi koşmak imkansızdır. Bu yüzden Zenon’a
göre, yarışmacının stadın etrafını koşması mantıksal olarak mümkün değildir.

ƒ Aşil Paradoksu: Stadyum paradoksuna benzeyen bu paradoksa göre zamanın en iyi


koşucusu olan Aşil, bir kaplumbağa ile yarışsa ve kaplumbağaya önde başlama
fırsatı verse, o kaplumbağaya hiçbir zaman yetişemez. Çünkü Aşil bu yarışmada
kaplumbağanın başladığı noktaya gidene kadar kaplumbağa bir miktar daha
ilerlemiş olacaktır ve bu süreç ne kadar uzasa da Aşil kaplumbağayı

8
ÇÜÇEN, A. Kadir; Klasik Mantık, Asa Yayınları, Bursa 2004, s:42

6
geçemeyecektir. Çünkü bunu yapabilmesi için önündeki sonsuz mesafeyi sonlu bir
zaman diliminde geçmesi gerekecektir ki bu da mantıksal olarak imkansızdır.

ƒ Ok Paradoksu: Stadyum ve Aşil paradokslarında olduğu gibi, hareketin imkansız


olduğunu ortaya koymayı hedefleyen ok paradoksuna göre; yaydan çıkan bir okun,
gideceği yere ulaşabilmesi için arada bulunan her bir noktada durması
gerekmektedir. Her bir noktada durmak hareketsiz olmak anlamına geldiği için
hareket eden ok hareketsiz olmak durumundadır ve bu da apaçık bir çelişkiden
başka bir şey değildir.

Zenon, duyular ve akıl arasındaki paradoksal durumları ortaya koymak için öne
sürdüğü bu akıl yürütmeleriyle tarihte ilk kez mantıksal kanıtlamayı ispat yöntemi
olarak kullanmıştır9.

Sofistlerle birlikte doğru bilginin mümkün olup olmadığı sorusu tekrar


irdelenmeye başlandı. Mutlak doğrunun olmadığını ve doğrunun ölçütünün insan
olduğunu savunan sofistler, göreliliği ve bireyselliği bilgi kuramlarının temeline
yerleştirmişlerdir. Onlara göre, bilgi insandan insana değişmektedir; çünkü her insanın
farklı duyumları vardır ve farklı görünüşlerin bilgisini elde etmektedir. O halde tek ve
değişmez bilginin varlığından söz edemeyiz10. Sofistler, bu görüşlerini akıl yürütmeler
vasıtasıyla savundular. Yani, görüşlerini haklı çıkarmak ve diğer insanları ikna etmek
için mantık kanıtlamaları ve dil oyunlarına başvurdular. Tartışmalarında retoriği
kullanarak kavramların farklı anlamlarını ve çelişik akıl yürütmeleri ortaya koyarak
hem dil hem de mantık oyunları yapmışlardır. Dolayısıyla kendi amaçlarını
gerçekleştirirken mantığa da katkı yapmışlardır11.

Dil ve mantığı kullanarak sofistlerin karşısında yer alan önemli bir düşünür de
Sokrates’tir. Sokrates, sofistlerden farklı olarak mutlak ve değişmez bilginin mümkün
olduğunu ve bu bilgiyi ortaya çıkarmak için insanın zihninde gizli kalmış verileri gün
ışığına çıkarmamız gerektiğini söyler. Ona göre gerçek bilgi insan zihninde yer
almaktadır ve doğru akıl yürütmeler kullanılırsa insan mutlak bilgiye ulaşabilir.

9
ÇÜÇEN, A. Kadir; Mantık, Asa Yayınları, Bursa 1999, s:27
10
ÇÜÇEN, A. Kadir; Bilgi Felsefesi, Asa Yayınları, Bursa 2001, s:102
11
ÇÜÇEN, A. Kadir; Klasik Mantık, s: 44

7
Sokrates, mutlak bilgiye ulaşmak için iki aşamalı bir yöntem kullanmaktaydı. İlk
aşaması çürütme, ikinci aşaması doğurtma olan bu yönteme göre Sokrates, bir konuda
bilgisi olduğunu söyleyen bir kişiye kendisinin hiçbir şey bilmediğini ve konuyu
öğrenmek istediğini söyleyerek birtakım sorular sorar. Farklı akıl yürütmeler kullanarak
ve zaman zaman karşısındakini alaya alarak devam eden ilk aşamanın sonunda
karşısındaki kişinin bilgi iddialarını çürüterek o kişiyi bilgi sahibi olmadığına ikna eder.
Buradan ikinci aşamaya geçen Sokrates, çeşitli akıl yürütmeler kullanarak karşısındaki
kişinin zihninde gizli kalmış konuları açığa çıkarır. İnsan zihnindeki bilgilerin açığa
çıkmasını bir doğuma benzeten Sokrates, bu durumu da doğurtma yöntemi olarak ele
alır. Daha sonra Aristoteles’in bir tümevarım yöntemi olarak adlandırdığı bu yöntemle
elde edilen bilgi gerçek bilgi olarak görülür12, çünkü buradan ortaya çıkan bilgi
duyuların aldatıcı bilgisi değil, insanın aklını kullanarak ortaya çıkardığı bir bilgidir ve
insan aklı hiçbir zaman aldatıcı bilgi vermez; insan aklı gerçek bilginin evidir.

Aristoteles’in hocası olan Platon da gerçek bilginin ideaların bilgisi olduğunu


savunur. Platon’a göre insan; iyinin, doğrunun ve güzelin bilgisine ancak ideanın
bilgisine sahip olmakla ulaşabilir. Bu anlamda bir tümdengelimsel akılyürütme
yöntemini kullanan Platon, herkes için geçerli olan ideaların bilgine ulaşmayı
amaçlamıştır.

B. Aristoteles’in Mantık Anlayışı


Birçok bilimin kurucusu olarak kabul edilen Aristoteles’in mantığa ilişkin
görüşlerine değinmeden önce onun bilimlere nasıl baktığına bir göz atmak faydalı
olacaktır. O, bilimleri; bilgiye bizzat kendisi için yönelen, yani salt bilmek amacıyla
bilgiye yönelen teorik bilimler; bilgiyi eylem için bir kılavuz olarak gören, yani
uygulamaya dönük bilgiye ulaşmayı amaçlayan pratik bilimler ve yararlı veya güzel
olan bir şey yaratırken kullanılan bilgiye yönelen üretici bilimler olmak üzere üç grupta
ele alır. Teorik bilimler de kendi içlerinde teoloji (metafizik), fizik ve matematik olmak
üzere üçe ayrılırlar. Fizik, kendilerinde bir hareket ve dinginlik kaynağına sahip olan
doğal cisimleri; matematik, tözleri niteleyen şeyler olarak yalnızca sıfat cinsinden bir

12
CEVİZCİ, A.; İlkçağ Felsefesi Tarihi, ss: 94-99

8
varoluşa sahip olan sayıları ve mekansal şeyleri; teoloji (metafizik) ise, maddeyle en
küçük bir ilişkisi olmadan varolan tözleri konu alır13.

Aristoteles’e göre mantık bu bilim sınıflamasının dışında yer alır. Ona göre
mantık bir bilim değil, ancak bütün bilimsel etkinliklerin temelinde olması gereken
vazgeçilmez bir araçtır. Mantık; sözcüklerin değil, sözcüklerin işaret ettiği düşüncelerin
incelenmesidir. Mantık, doğal tarihleri bakımından değil, doğruya ulaşmadaki başarı ve
başarısızlıkları bakımından düşüncelerin; şeylerin doğasını meydana getiren değil,
kavrayan düşüncelerin incelenmesidir14.

Aristoteles, mantığın bir araç olduğunu söyleyen ilk filozoftur. O, mantık


sözcüğünü hiç kullanmamış, bunun yerine “araç” anlamına gelen Organon15 sözcüğünü
kullanmıştır. Mantığı, bilgiye ulaşmak için bilimlerin kullanacağı bir araç olarak gören
Aristoteles Organon adlı eserinde, yargı formları, önerme türleri, tasım çeşitleri ve
tasım kuralları gibi konuları ele almıştır. Ona göre mantığın en önemli işlevi, bazı
öncüllerin kabul edilmesi durumunda, hangi sonuçların bu yargılardan zorunlu olarak
çıkacağını göstermektir. Tasım kurallarını öğrenen bir araştırmacı doğru bilgiye ulaşma
konusunda yanlışa düşmekten kurtulur.

Aristoteles, tasım türlerine bir giriş yapmak için, doğal dilin sentaktik ve
semantik yapısını incelemiştir. Doğal dilin yapısı üzerine bir inceleme olan
Kategoriler’de Aristoteles, doğal dilin sınırları içinde bazı ayrımlarda bulunur;
“eşadlılar”, “eşanlamlılar” vs. ayrımları doğal dilin semantik yapısına ilişkin bir
çözümlemedir. Organon’un ilk kitabının buradan başlaması da oldukça önemlidir; zira
Aristoteles’e göre, önerme yapılarının incelenmesinden önce, bu önermelerin kurulacağı
dilin semantik yapısı çözümlenmelidir. Bu kitapta Aristoteles, on kategoriden bahseder:
öz, nicelik, nitelik, görelik, uzam, zaman, durum, iyelik, etkinlik ve edilginlik. Bu

13
CEVİZCİ, Ahmet; Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 1999, s:137.
14
ROSS, David; Aristoteles, Çeviren: Ahmet Turan ARSLAN – İhsan Oktay ANAR – Özcan Yalçın
KAVASOĞLU – Zerrin KURTOĞLU, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2002, s:37
15
Aristoteles’in mantık çalışmaları Antik yorumcular tarafından altı kitapta gruplandırılmıştır:
Kategoriler, Yorum Üzerine, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler ve Sofistik Kanıtların
Çürütülmesi Üzerine. Aristoteles’in mantık üzerine yaptığı çalışmalara ilişkin bu altı kitabı hepsine
birden Organon adı verilmektedir. İlk ontolojik kategori teorisini, formel mantığın ilk gelişimini, (formel
ve informel) uslamlama teorisi üzerine bilinen ilk ciddi bilimsel sorgulamayı, modal mantığın ve daha
önceki kimi bilimlerin metodolojisine ilişkin temelleri sunması bakımından Organon önemli bir eser
olarak kabul edilmektedir.

9
kategorilerin, önermelerle ve bilgiyle ilişkisi ise, bir önermede bu kategorilerden en az
birinin, belli bir bağlantıyla bir nesne üzerine yüklenmesi biçiminde dile getirilebilir. Bu
bağlamda, bu kategorilerden her biri, bir yüklemdir ve eğer “telgraf kelimeleri
biçiminde” değil de belli bağlantılar kurarak konuşuyorsak, bu kategorilerden en az
birisiyle iş yapmaktayız demektir.

Aristoteles’in mantık anlayışının temelinde aklın üç ilkesi vardır: özdeşlik,


çelişmezlik ve üçüncü halin olanaksızlığı. A→A şeklinde formüle edilen özdeşlik
ilkesine göre bir şey ne ise odur. Düşüncenin en temel ilkesi olarak kabul edilebilen
özdeşlik ilkesine göre bir önermenin doğruluğunun yegane belirleyicisi o önermenin
kendisidir. Bu anlamıyla özdeşlik ilkesi, her varolan veya düşünülen şeyin, en azından
bir bakımdan diğer bir şeyden farklı olduğunu ve kendisiyle aynı olduğunu ortaya
koyan mantıksal ilke olarak kabul edilebilir16. Bu ilkeye göre bir terime akıl yürütmede
verilen anlam ne ise o terim akılyürütme boyunca hep aynı anlamı taşımalıdır. ∼(A∧∼A)
şeklinde formüle edilen çelişmezlik ilkesine göre bir önerme aynı anda ve aynı koşullar
altında hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz. Son olarak A∨∼A olarak
formüle edilen üçüncü halin olanaksızlığı ilkesine göre bir önerme ya doğrudur ya da
yanlıştır; bu iki değerin dışında bir değer alması imkansızdır. Aristoteles’e göre
bütünsel kaplamında ele alınan tümel ve tekil önermelerden çelişiklerinin birinin doğru
diğerinin yanlış olması bir zorunluluktur. Oysa ki bütünsel kaplamında ele alınmayan
tümeller için böyle bir genellemeye gitmek olanaksızdır17. Yani “bütün insanlar beyaz
tenlidir” dediğimizde bu önerme ya da bunun çelişiği olan “bütün insanlar beyaz tenli
değildir” önermesi zorunlu olarak doğru çıkacaktır. Aynı şekilde “Sokrates beyaz
tenlidir” tekil önermesi ve bu önermenin çelişiği olan “Sokrates beyaz tenli değildir”
önermelerinden biri mutlak olarak doğru, diğeri ise mutlak olarak yanlış olmak
zorundadır. Oysa ki bütünsel kaplamında ele alınmayan “insan beyaz tenlidir” önermesi
ile onun çelişiği olan “insan beyaz tenli değildir” önermelerinden birinin doğru
diğerinin yanlış olması zorunlu değildir. Çünkü beyaz tenli insanların ve beyaz tenli
olmayan insanların varlığı bu iki önermeyi de doğru kılmaktadır.

16
ÇÜÇEN, A. Kadir; Mantık, s:22
17
ARİSTOTELES, Yorum Üzerine, Çeviren: Saffet BABÜR, İmge Kitabevi, Ankara 2002, ss: 16-17

10
Mantığın bir bölümü nasıl ki sözcüklerin ve önermelerin incelenmesinden
oluşuyorsa bir diğer bölümü de doğru ve yanlış akıl yürütmelerin analiz edilmesinden
meydana gelir. O, Birinci Analitikler’de tümdengelimi ele alıp inceler: “p” ve “q” öncül
önermeleri doğru olarak kabul edildiğinde, her ikisinden de farklı olan “r” sonucu
zorunlu olarak ortaya çıkar. Çünkü “p” ve “q” başlangıçta doğru olarak kabul edilmiştir.
Aristoteles tümdengelimde ilk iki önerme doğru olarak kabul edildiğinde varılan
sonucun da zorunlu olarak doğru çıkması gerektiği konusunda ısrarcıdır. Bu,
Aristoteles’in mantığa kazandırdığı en önemli teorilerden biri olan kıyas teorisini ortaya
koymaktadır. Aristoteles, ayrı bir bilim olarak kurduğu mantığında, bilimsel kanıtlama
ve çıkarım konusu üzerinde durup, bu kanıtlama ve çıkarımların tutarlılığını ve
doğruluğunu araştırır. Bu bağlamda onda, bilimsel kanıtlamanın bir kıyas (tasım) şeklini
aldığını özelikle belirtebiliriz. Kıyas, Aristoteles’e göre, belirli önkabullerden (öncüller)
yeni bir şeyin (sonuç) zorunlu olarak çıktığı söylem olarak tanımlanır. Bilimsel
kanıtlamayı meydana getiren bir kıyasın doğru olabilmesi için, sonucun öncüllerden
zorunlu olarak çıkması gerekmektedir18. Aristoteles mantığının en önemli buluşu olarak
kabul edilebilecek olan ve bir kanıtlama yöntemi olarak kabul edilen kıyas, iki öncül ve
bir sonuçtan oluşan bir çıkarımdır. Bu çıkarımda öncüller sonuca ulaşmamızı
sağlamalıdır. Öncüller doğru ise sonuç da mutlaka doğru olmak zorundadır. Bir örnek
verecek olursak:

Bütün insanlar ölümlüdür. (İlk terim “Bütün B’ler C’dir” biçimindedir)

Sokrates bir insandır (İkinci terim (bütün) “A, B’dir” biçimindedir)

O halde, Sokrates ölümlüdür (Sonuç “Bütün A’lar C’dir” biçimindedir)

Görüldüğü gibi Aristoteles, tümdengelimi ön plana çıkarmıştır. Çünkü ona göre


bilgi, kesin, doğru ve zorunlu olmalıdır. Bu türden bilgilere ulaşmayı sağlayacak
akılyürütme biçimi tümdengelimdir. Çünkü tümel önermenin doğru olması durumunda,
tümdengelimle elde edilen bilgiler kesinlik ve zorunluluk taşırlar. Zaten tümdengelim,
doğru tümel öncüllerden zorunlu olarak doğru tümel veya tikel sonuç çıkartma işlemine
denir. Tümdengelimli akıl yürütmeler genelden genele ya da genelden özele doğru
giden bir düşünce biçimidir. Tümdengelimli akıl yürütmeler zorunlu olarak geçerli
18
CEVİZCİ, A.; İlkçağ Felsefesi Tarihi, ss: 169-170

11
çıkarımlardır. Mantıktaki tüm geçerli çıkarımlar, tümdengelimli akıl yürütmeleridir.
Tümdengelimli çıkarımlar geçerli ise sonuçları da yanlış olamaz. Buna karşılık
tümevarımla elde edilen bilgiler ise kesinlik ve zorunluluk değil, olasılı doğruluğu
içerirler.19

Daha sonra Stoalılar tarafından metafizik ve dil çalışmalarında geliştirilmiş olan


Aristoteles mantığı, Klasik mantık adıyla da anılmaktadır ve modern döneme kadar
geçerli bir bilimsel yöntem olarak kabul edilmiştir. Özellikle Ortaçağ’daki mantığa dair
gerek Batı, gerek İslam toplumlarında gerçekleşen çalışmalar Aristoteles mantığı
temelinde yükselmişlerdir

C. Ortaçağ’da Mantık Çalışmaları


Yaklaşık olarak 1000 yıllık bir süreyi içine alan Ortaçağ’ı ele aldığımızda, bu
dönemin en temel karakteristiği olarak; insanların, gerek eylemlerinde, gerekse
düşüncelerinde, mensubu bulundukları dinin etkisi altında kaldıklarını ve bu dinin
dışında, özgür bir eyleme alanına sahip olmadıklarını görmekteyiz. Dinin etkisini her
alanda hissettirdiği bu dönemde felsefe de dinin etkisi altına sokulmuş ve ona, dinin
öğretilerini açıklama ve Tanrı’nın varlığını ispat etme görevi verilmiştir. Bu koşullar
altında güdümlü bir düşünce etkinliği haline getirilen felsefe, kimi küçük kıpırdanmalar
dışında hiçbir gelişme gösterememiş ve hatta gerilemiştir. Bu dönemde ortaya konulan
mantık çalışmaları da bazı ufak tefek değişikliklere rağmen Aristoteles’in oluşturduğu
sistemden daha ileri gidememiştir.

Antikçağ’da, düşünme yapısının gelişiminin yanında, ortaya konulacak geçerli


çıkarımlar vasıtasıyla, sağlam temellere dayanan bilgilere ulaşmayı amaçlayan
mantıksal argümanlar, Ortaçağ’da yön değiştirerek, bilginin ve düşünmenin
geliştirilmesi doğrultusunda değil de, daha çok, Tanrı’nın varlığının kanıtlanması
doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu akıl yürütmeler, Ortaçağ’ın başlarında basit bir şekilde
kurulurken, dönemin sonlarına doğru daha karmaşık ve kompleks kanıtlar ortaya
koyulmuştur. Açacak olursak; M.S. 4. yüzyılda yaşamış olan Aziz Augustinus,
Tanrı’nın varlığını kanıtlarken her şeyin bir nedeni olduğu düşüncesinden hareketle

19
TOPDEMİR, Hüseyin Gazi; “Francis Bacon’ın Bilim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, Sayı 30, 1999, s. 57

12
nedenlerin nedeni olan ilk neden olarak Tanrı’nın varlığını kabul etmemiz gerektiğini
söyler.20

M.S. 11. yüzyılda yaşamış olan Aziz Anselmus ise daha karmaşık akıl
yürütmeler ortaya koyarak Tanrı’yı kanıtlama yoluna gitmiştir. Anselmus’un, biri
deneyime, diğeri ise akla dayanan iki kanıtı vardır. Deneyime dayanan ve “iyilikten
hareket eden delili olarak da bilinen ilk delil dört adımda Tanrı’yı kanıtlar:

1. İyilik ve kötülük daha az ve daha çok olarak derecelendirilebilen


niteliklerdir.

2. Böyle bir derecelendirme yapılabildiğine göre iyinin tanımı bilinmektedir

3. İyinin tanımlanmasını sağlayan bir varlık, bütün iyilerin nedeni olmak


durumundadır, çünkü bu neden olmasaydı hiçbir iyinin varlığından söz
edilemezdi

4. Kendisinden pay alınan bu varlık; diğer unsurların iyiliklerinin


derecelendirilmesini sağlayan bir ölçüt, standart olarak kabul edilen mutlak
iyi olarak Tanrı’dır.21

Akla dayalı olan ikinci kanıt, Tanrı fikrinin, en azından zihinde var olan bir
kavram olarak yer almasından hareketle, zihnin dışında da varlığını ortaya koyan bir
kanıttır. Anselmus, bu kanıtı mantıksal bir sıra ve düzen içinde altı adımda ele alır:

1. “Tanrı” dediğimizde anlatmak istediğimiz şey, kendisinden daha büyük ya


da daha yetkini düşünülemeyen varlıktır.

2. Böyle bir varlığın gerçekte varolmadığını varsayalım. Bununla birlikte;

3. Böyle bir varlığın varolduğu düşünülebilir. Buna göre;

4. Kendisinden daha yetkini tasarlanamayan varlık, gerçekten varolursa, salt


zihinde kavram olarak varolan kendisinden daha yetkini tasarlanamayan
varlıktan; yani, salt düşüncede varolan en yetkin varlığa kıyasla daha yetkin
olur. Üçüncü ve dördüncü öncüllerden hareketle;

20
Bu kanıt felsefe tarihinde “İlk Neden Kanıtı” olarak geçer. Ayrıntılı bilgi için Bakınız: CEVİZCİ,
Ahmet; Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınevi, Bursa 1999, s:47
21
A.g.e., ss:191-192

13
5. Kendisinden daha yetkini tasarlanamayan Varlıktan daha yetkin bir varlığı
tasarlamak kesinlikle mümkündür. 5 numaralı önermenin bu şekilde çelişik
olmasıyla argüman Aziz Anselmus’un istediği sonuca ulaşır:

6. Kendisinden daha yetkini tasarlanamayan varlık, yani Tanrı, gerçekten de


varolur.22

Aquinalı Thomas da yukarıdaki kanıtların doğruluğunu savunmanın yanında


bunlara ilave olarak “Düzen ve Amaç” kanıtını ortaya koyar. Bu kanıta göre evren bir
düzen içindedir ve bir amaca doğru ilerlemektedir. Ona göre bu ilerlemeyi ve düzeni
sağlayan varlık, düzen verici olan Tanrı’dan başkası olamaz.

Ortaçağ felsefesinin en önemli düşünürlerinden biri olan ve 14. yüzyılda yaşamış


olan Ockhamlı William, yukarıda ele alınan bütün kanıtların mantıksal olarak geçersiz
olduğunu iddia etmiştir. Deneyciliğe, akılcılıktan daha fazla önem veren William’a göre
Tanrı’nın varlığı; düşünceler alanından varlık alanına geçmek mümkün olmadığı için
ontolojik yönden; ilk nedenin Tanrı olduğuna dair mantıksal verimiz olmadığı için
kozmolojik yönden ve düzenin kaynağının Tanrı olduğunu mantıksal olarak
ispatlayamadığımız için de teleolojik yönden kanıtlanamaz. Ona göre bütün bu akıl
yürütmeler, bir ön kabule dayandıkları için geçersiz birer çıkarım olmaktan daha ileri
gidememektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz tartışmaları göz önünde bulundurduğumuzda, Ortaçağ


Batı düşüncesinde mantıksal düşünce ile ilgili çalışmalarının Tanrının varlığını ve
yetkinliğini kanıtlama çalışmaları için bir araç olarak kullanılmaktan öteye gidemediğini
söyleyebiliriz. Gerek felsefenin gerekse de mantıksal düşüncenin prangalarından
kurtulup özgürlüğüne kavuşması Rönesans hareketleri sayesinde gerçekleşmiştir.
Rönesans hareketleri, Aristoteles temelli Klasik Mantık anlayışının kökten değişime
uğraması ve yeni bir mantık anlayışının geliştirilmesinin temelini oluşturmaktadır.
Dolayısıyla Ortaçağ’dan Modern döneme geçişle birlikte mantık alanındaki çalışmalar
da farklı bir yöne ilerlemiştir.

22
A.g.e., ss:194-195

14
D. Modern Mantık
Rönesans’a kadar geçerli olan ve bilgiye ulaşmak için Aristoteles mantığını
temel alarak hareket eden Klasik Mantık, ilk olarak Descartes, Bacon ve Leibniz’ın
çalışmalarıyla 17. yüzyılda farklı bir yönde hareket etmeye başlamıştır. Descartes,
Aristoteles mantığının temelini oluşturan kıyasların, aslında yeni bir şey vermediğini,
öncüllerde saklı olanın sonuçta tekrarlandığını söyleyerek Aristoteles mantığını
eleştirmiştir. Aristoteles mantığının yetersizliğini ortaya koyan bu eleştiri ile birlikte
Aristoteles mantığı bilimsel yöntem olmaktan çıkarılmış, onun yerine Bacon’un öne
sürdüğü; deney ve gözleme dayalı tümevarım metodu bilimsel yöntem olarak yaygın bir
şekilde kabul görmüştür. Bacon, Aristoteles’in ileri sürmüş olduğu ve “sağlam bilginin”
kaynağının tümdengelim olduğunu savlayan görüşü benimsemez ve bilginin elde
edilmesinde dayanılacak tek aracın tümevarım olduğunu ileri sürer. Leibniz ise, mantık
doğrularını akılsal doğrular olarak kabul ederek onları içerikten soyutlamıştır. Böylece,
analitik doğrular olarak nitelik kazanan mantık, formel ve biçimsel düşünce yöntemi
haline gelmiştir23. Leibniz ayrıca aklın ilkeleri olarak kabul edilen özdeşlik, çelişmezlik
ve üçüncü haklin olanaksızlığı ilkelerine ilave olarak, olgusal bir ilke olarak yeter-sebep
ilkesinin de geçerli bir ilke olduğu savunmaktadır. Bu ilkeye göre evrende var olan her
şeyin bir nedeni vardır. Yeterli nedeni olmadıkça hiçbir olgu var olamaz ve hiçbir yargı
doğru olamaz24.

Daha sonra 1847 yılında August De Morgan’ın Formel Mantık ve George


Boole’un Mantığın Matematiksel Analizi kitaplarının yayınlanmasıyla mantığın
önermeleri, matematiksel işlemler gibi sembolleştirilmiş ve Klasik Mantık yerini yavaş
yavaş sembolik mantığa bırakmaya başlamıştır.

Mantık alanında yapılan bu çalışmalar, sembolik mantığın asıl kurucuları olarak


kabul edilen ve 20. yüzyılda ortaya koyulan felsefe ve mantık çalışmalarının en önemli
düşünürlerinden sayılan Gotlob Frege (1848-1925) ve Bertrand Russell’ın (1872-1970)
çalışmaları için de temel oluşturmuştur. Wittgenstein’ın özellikle ilk dönem
çalışmalarının gelişiminde en önemli figürler olarak kabul edilen Frege ve Russell’ın

23
ÇÜÇEN, A. Kadir; Mantık, s:35
24
A.g.e., s:24

15
mantık üzerine çalışmaları ve bu düşünürlerin Wittgenstein üzerindeki etkilerini
çalışmamızın ikinci bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

16
II. RUSSELL VE FREGE’NİN IŞIĞINDA WITTGENSTEIN
FELSEFESİNİN TEMELLERİ

“…ele aldığımız Aristoteles öğretileri, önemsiz biçimsel tasım


kuramı dışında bütünüyle yanlıştır. Günümüzde, mantık öğrenmek
isteyen herhangi bir kişi, Aristoteles’i ve onun ardıllarını okursa
boşuna zaman yitirir. Onun büyük bir yeteneğin belirtisi olan
mantıksal yazıları zekasal özgünlüğün işlevli olduğu bir çağda ortaya
çıkmış olsaydı, insanlığa yararlı olurdu. Üzüntüyle söyleyelim, Grek
düşüncesinin yaratıcı çağının tam sonunda ortaya çıkmış ve böylece
tam bir otoriteye sahip sayılmıştır onlar. Mantıksal özgünlüğün
canlandığı çağda, 2000 yılın egemenliği, Aristoteles’in tahtından
indirilmesini çok güçleştirmişti. Modern zamanlarda pratik olarak,
bilimin ya da felsefenin her ileri adımı, Aristoteles ardıllarının karşı
duruşlarından kurtulmakla atlatılmıştır.”25

Ortaçağ boyunca gücünü ve etkisini koruyan Aristoteles mantığı, modern


döneme geçişle birlikte sorgulanmaya başlanmıştı fakat klasik mantık asıl çöküşünü
öncelikle Frege ve Russell’ın, daha sonraları da diğer analitik felsefe filozoflarının
çalışmalarıyla yaşamıştır. Biz de çalışmamızın bu bölümünde Frege ile Russell’ın
felsefi görüşlerini ve mantık anlayışlarını ele alırken aynı zamanda bu iki önemli
düşünürün Wittgenstein’ın felsefi görüşlerinin şekillenmesinde ne kadar büyük bir
etkiye sahip olduklarını da göstermeye çalışacağız. Konu Wittgenstein olduğunda gerek
Frege’nin gerekse Russell’ın en önemli figürler oldukları gözardı edilemeyecek bir
gerçektir. Frege, 63 yaşındayken, o sırada 22 yaşında olan Wittgenstein’a İngiltere’ye
dönmesini ve Cambridge’de Russell ile çalışmasını önermişti. Wittgenstein bu
tavsiyeye uyarak, bir gün Russell’ın bürosuna geldi ve böylece aralarında ikisi açısından
da belirleyici bir işbirliği dönemi başladı. Wittgenstein’ın önceden felsefe eğitimi

25
Russell, Aristoteles mantığının biçimsel eksikliklerinin yanında tasımlamaya ve tümdengelime aşırı
önem vermesinin, bu mantığın en önemli eksiklikleri olduğunu ve günümüzde artık bu tarz bir mantık
anlayışının felsefi sorunları çözmenin çok uzağında olduğuna inanıyordu. Ayrıntılı bilg için bakınız:
Russell Bertrand, Batı Felsefesi Tarihi I. Cilt, Çeviren: Muammer Sencer, Say Yayıncılık, İstanbul 2002,
ss: 337- 344; Orijinal metni için Ayrıca Bakınız: Russell B., The Basic Writings of Bertrand Russell, Ed:
Robert E. Egner, Lester E. Denonn, Routledge, London 1992, ss: 275-281

17
görmemiş olmasına rağmen Russell, onu bir öğrenciden çok bir ortak olarak görmüş,
Wittgenstein’ın, kendisinin bıraktığı yerden felsefe çalışmalarını sürdüreceği umudunu
dile getirmişti. Russell’ın cömert desteği olmadan, Wittgenstein felsefeyi sürdürmek
için yeterli güvene sahip olamayabilir, Tractatus hiçbir zaman basılamayabilir ve
Wittgenstein 1930’lu yıllardaki kariyerini asla devam ettirmeyebilirdi. Öyle ki;
görüşlerinin ilk düşüncelerinden uzaklaştığı ikinci dönem yapıtlarında bile Frege ile
Russell’ın, düşünüş biçimi üzerindeki etkisini izlemek mümkündür.26

Modern mantığın asıl kurucusu olarak görülen Frege, 1848 yılında Almanya’da
doğmuş ve bütün çalışma hayatını 21 yaşında öğrenime başladığı Jena Üniversitesinin
Matematik bölümünde geçirmiştir. 1879 yılında doçent ve 1896 yılında profesör unvanı
alan Frege 1925’de Bad Kleinen’de ölmüştür. Adı ölümüne kadar filozoflar arasında
pek bilinmeyen Frege’nin temel eseri “kavramları işaret sisteminde ifade etme”
anlamına gelen Begriffsschrift adını taşımaktaydı. Onun ikinci büyük eseri ise
İngilizce’ye The Foundations of Arithmetic (Aritmetiğin Temelleri)27 olarak çevrilen
eseridir. Frege bu eserlerinden sonra da İngilizce’ye The Basic Laws of Arithmetic
(Aritmetiğin Temel Yasaları) olarak çevrilen eseri gibi önemli ve özgün eserler vermeye
devam etmiştir. Frege’nin eserleri, bütün verimliliğine rağmen anlam derinliği ve güç
anlaşılabilirliği nedeniyle 1903 yılında Russell bu eserlere dikkat çekinceye dek genelde
pek tanınmadan kalmıştır.28

Antik çağdan 19. yüzyıla kadar hüküm süren Aristoteles mantığının bir kusuru,
onun tamamen genel olmamasıydı. Frege, bu kusuru ortadan kaldırarak, matematiğin
büyük bir bölümünün kendilerinden türetilebilir olduğu öncülleri ortaya koyabilmiştir.29
Matematiği mantığın uygulama alanı olarak gören Frege, bu görüşe bağlı olarak
matematiğin mantığa indirgenebileceğini düşünüyordu. Frege’nin felsefesinin temelini
bu düşünce oluşturmaktaydı.

26
SLUGA Hans, “Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları”, Cogito; Wittgenstein: Sessizliğin Grameri,
Yapı Kredi Yayınları, Sayı 33, Güz 2002, ss; 15-16
27
Frege’nin Türkçeye çevrilmiş eseri bulunmamaktadır.
28
MAGEE Bryan, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, Çev: Ahmet Cevizci,
Paradigma Yayınları, İstanbul 2000, ss: 311-312
29
A.g.e., s: 314

18
Frege, tümceleri fonksiyonlar olarak ele aldığı kuramıyla bir yandan modern
sembolik mantığın, diğer yandan ise analitik felsefenin oluşumuna ön ayak olmuştur.
Onun temellerini attığı modern mantık, klasik mantıktan farklı olarak, önermelerin en
yalın formlarını yani atomsal önermeleri inceler. Modern mantığın ana tezlerinden
birisi, (moleküler olarak adlandırılan) kompleks bir önermenin doğruluk değerinin, onu
oluşturan (atomsal önermeler denen) elemanter önermelerin doğruluk değerlerine ve
bunları, söz konusu kompleks önermeyi meydana getirecek şekilde birleştiren
bağıntının türüne bağlı olduğudur.30

Frege her atomsal önermenin içindeki sabit öğe ile değişken öğe arasında ayrım
yapar. Bunlardan sabit öğe “kendisi üzerine kapanmış” ve “doymuş”tur; değişken öğe
ise “açık ve “doymamış”tır.31 Doymuş öğe önermedeki sabit terimken, doymamış öğe
değişken terimdir. Söz gelişi “Sokrates bir insandır” önermesinde Sokrates terimi
doymuş bir öğe, insan terimi ise doymamış bir öğedir. Bu terimlerden ilki belirli bir
özneyi imlerken, ikincisi böyle değildir. Frege bu iki öğeyi F(s) biçiminde simgeleştirir.
Burada F fonksiyonu “… insandır”a, (s) göstergesi ise Sokrates’e göndermede bulunur.
Eğer bir atomsal önerme iki sabit terim arasında doymuş bir ilişkiyi dile getiriyorsa; söz
gelişi “Sokrates, Platon’un hocasıdır” önermesini Frege F(s, p) biçiminde simgeleştirir.
Yok eğer bir atomsal önermede sabit terim doymamışsa bunu F(x) biçiminde, bu
önerme doymamış bir ilişki dile getiriyorsa bunu da F(x, y) biçiminde simgeleştirir.
Frege bu önermelere aynı zamanda da açık önerme der.32

Frege’nin anlam kuramını anlamadan onun mantık üzerinde yaptığı çalışmaları


gerektiği kadar anlamak mümkün değildir, zira onun mantık görüşü, anlam kuramının,
yani semantiğinin üzerine temellenmektedir. O, dile dil olarak değil, mantığın
dışavurumunu sağlayan bir araç olarak yaklaşmıştır ve bu nedenle de ona çok büyük bir
önem vermiştir.

Frege bir tümcenin anlamıyla göndergesi arasında ayrım bulunduğunu


belirtmekle birlikte, bir tümcenin gerçekten anlamlı olduğunun söylenebilmesi için

30
ROSSI Jean Gerard, Analitik Felsefe, Çeviren: Atakan Altınörs, Paradigma Yayınları, İstanbul 2001,
s:7
31
A.g.e., s:9
32
SAYGIN Alkım, Mantık Felsefesi, Alıntılayan: http://www.mevsimsiz.com/yazi.asp?id=5155

19
onun dış dünyadaki bir nesne durumuna gönderimde bulunması gerektiğini ve son
çözümlemede bir doğruluk değeri alabilmesi gerektiğini belirterek, anlam sorunu
konusunda “göndergeci” bir yaklaşım benimsemiştir.33 Ona göre bir ismin işaret ettiği
şey yani göndergesi onun anlamı değildir. O, bir ifadenin hem anlamı (Sinn) ve hem de
göndergesi (Bedeutung) olduğunu söyler. Kendi ifadesiyle: “Bir özel isim (sözcük,
işaret, ifade) bir nesnenin anlamını ifade eder, ama nesnesini yani göndergesini işaret
eder”. Bir ifadenin anlamı, onun işaret ettiği şeyin, yani göndergesinin tezahür etme
biçimi iken, göndergesi ise işaret ettiği (gönderme yaptığı) nesnedir. Bir nesne de çeşitli
şekillerde gösterilebildiği için o nesneyle alakalı birçok anlam mevcut olabilir, yani iki
farklı özel isim, farklı anlamlara ama aynı nesnelere sahip olabilirler. Örneğin; “Akşam
Yıldızı”nın göndergesi (nesnesi) ile “Sabah Yıldızı”nın göndergesi aynı iken (ki bu
Venüs’tür) anlamları farklıdır, zira bir kişi “Akşam Yıldızı”ndan haberdar olmadan
“Sabah Yıldızı”ndan haberdar olabilir. Bu da demektir ki, bir kişi bir nesneyle alakalı
tüm anlamların farkında olmayabilir. Öte yandan, Frege’ye göre bir cümlenin yahut
önermenin de göndergesi vardır, ki bu da onun doğruluk değeridir. Frege’ye göre yargı,
bir düşüncenin (düşünce yargının anlamını oluşturur) kavranması değil, onun
doğruluğunun kabulüdür.34

Frege, bir ifadenin anlamlı olduğunun söylenebilmesi için, onun gerçekliğe ait
bir nesne ya da olguya dair bir bildirimde bulunması gerektiğini söyler. Onun cümle-
fonksiyon teorisiyle ilişkili olan bu iddiası, bir cümlenin anlamının onun göndergesi
olduğunu söylemekle aynı anlama gelmektedir. Zira Frege’ye göre, bir bildirimin
anlamını bilmek, ona belirli bir doğruluk değeri verebilmektir. Doğru ya da yanlış
olmaya elverişli dilsel ifadeler ise ancak dış dünyada var olan gerçek nesnelere ya da
olgulara göndermede bulunan sentetik önermelerdir. Frege, “Über Sinn und Bedeutung”
(Anlam ve Gönderge Üzerine) başlıklı ünlü makalesinde, bir cümlenin anlamını onun
göndergesi olarak açıklamaya kendisini götüren şeyin “doğruluk” olduğunu
vurgulamaktadır.35

33
http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=35153
34
YALÇIN Şehabettin, “Frege: Semantikten Matematiğe Paradokslar”, Felsefe Tartışmaları 30. Sayı,
Boğaziçi üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003, ss: 50-51
35
ALTINÖRS Atakan, Dil Felsefesine Giriş, İnkılap Yayınları, İstanbul 2003, s: 65

20
“…bir cümlenin doğruluk değerinin onun göndergesini
oluşturduğunu kabul etmeye yöneliyoruz. Ben bir cümlenin
doğruluk değerinden onun doğru ya da yanlış olmasını
anlıyorum. Başka doğruluk değerleri yoktur. Kısa olsun diye
birine Doğru, diğerine Yanlış diyorum. Bundan ötürü
sözcüklerin göndergesiyle ilgisi olan her bildirisel cümle bir özel
ad gibi görülmelidir ve göndergesi, eğer varsa, ya doğrudur ya
da yanlış. Bu iki nesne iki şeyin doğru olduğunu yargılayan
herkes tarafından, yalnızca üstü kapalı olarak olsa da -nitekim
kuşkucu tarafından bile- kabul edilir. Doğruluk değerlerinin
nesneler gibi belirtilmesi, imgelemin, pek de derin sonuçlar
çıkarılamayacak türden bir hevesi ya da belki sadece bir söz
oyunu gibi görünebilir. Benim nesneden ne anladığım daha
kesin olarak yalnız kavram ve bağıntı ile ilişki içinde
tartışılabilir. Bunu başka bir makaleye ayıracağım. Fakat daha
şimdiden şu kadarı açık olmalıdır ki, her yargıda, ne kadar
önemsiz olursa olsun, düşünceler düzeyinden gönderge düzeyine
(nesnel) adım zaten atılmış bulunmaktadır.

Düşüncenin doğruya olan bağıntısını anlamın göndergeye olanı


gibi değil de, öznenin yükleme bağıntısı gibi görme eğilimine
düşülebilir. Bir kimse, gerçekten şöyle diyebilir: “‘5’in bir asal
sayı olduğu düşüncesi Doğrudur”, Fakat daha yakın bir
inceleme gösterir ki, “‘5’ bir asal sayıdır” yalın
cümlesindekinden daha fazla hiçbir şey söylenmiş değildir. Her
iki durumda da doğruluk savı bildirisel cümlenin biçiminden
doğmaktadır ve “‘5’in bir asal sayı olduğu düşüncesi
Doğrudur” cümlesi bile, bu önceki olağan gücünü yitirince,
sahne üzerinde bir aktörün ağzında, örneğin, yalnız bir düşünce
içerir ve bu elbette yalın “‘5’ bir asal sayıdır” ile aynı
düşüncedir. Bundan çıkan, düşüncenin Doğruya olan ilişkisinin
öznenin yükleme olanınkiyle karşılaştırılamayacağıdır. Özne ve

21
yüklem (mantıksal anlamda anlaşıldığında) elbette ki düşüncenin
öğeleridir; bilgi için durdukları yer aynı düzeydedir, özne ile
yüklemi birleştirerek kişi yalnız bir düşünceye ulaşır, asla
anlamdan göndergeye, bir düşünceden onun doğruluk değerine
geçmez (…)”36

Son olarak Frege; John Stuart Mill, Benno Erdmann ve Edmund Husserl gibi
düşünürlerin anladığı tarzda mantığın “psikolojik” yorumuna karşı çıkar. Bu
düşünürlere göre, mantık aslında insanların nasıl düşündüğünün bir betimlemesi
olmaktadır. Göstergeler arasındaki mantıksal ilişkiler son tahlilde psikolojiktir. Onları
yöneten kurallar psikolojik kurallardır. O halde mantıksal bir çıkarsamanın nihai bir
şekilde doğrulanması (örneğin; “Acı duyabiliyorsam hayattayım demektir”, “Acı
duyabiliyorum” ∴ “Hayattayım”) deneyci bir araştırma yoluyla ve zihnin nasıl
çalıştığını saptamakla olur. Frege, mantığın psikolojik açıdan bu şekilde kavranmasının,
bizim hakikate olan inancımızı zayıflattığını düşünür. Eğer kabul edilirse, benim
hakikatim senin hakikatin olamaz ve hangimizin haklı olduğunu da tartışmak anlamsız
olur.37

Toparlayacak olursak; Frege’nin kuramı iki temel kavram üzerine temellenir:


Anlam ve gönderme. Bir tümcenin (önermenin) anlamı bir düşünceye işaret ederken,
göndergenin işaret ettiği şey bir doğruluk değerinden başka şey değildir. Dolayısıyla
düşünme edimi her ne kadar psikolojik bir süreç olarak adlandırılabilse de düşüncenin
kendisi kişiden kişiye değişebilecek bir şey değildir. Yani Frege, geliştirmiş olduğu bu
anlam kuramı sayesinde bir tümcenin çözümlenmesinden yola çıkarak bir yandan
matematik ve mantık felsefesinin temel sorunlarıyla ilgili çözümler üretirken diğer
yandan da zihin-dünya ilişkisi üzerine bazı temel düşüncelere ulaşmıştır. Burada önemli
olan şey, bu düşüncelerin doğru olup olmaması değil, Frege’nin, felsefi sorunlara
yaklaşırken temel sorunları temel alan bir yöntem kullanmış olmasıdır. Daha sonraları

36
Frege, Gottlob, “Anlam ve Gönderge Üstüne”, Çeviren: H. Şule Elkatip, Felsefe Tartışmaları, Mayıs
1989, s: 11-12; Alıntılayan: Atakan Altınörs, Dil Felsefesine Giriş, ss: 67-69
37
HARRİS Roy-TAYLOR Tablot J, Dil Bilimi Düşünde Dönüm Noktaları I (Socrates’ten Saussure’e
Batı Geleneği), Çevirenler: Eser E. Taylan, Cem Taylan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Dil Kurumu Yayınları:799, XV. Bölüm, s: 170

22
“dile dönüş” olarak adlandırılan döneme damgasını vuran Frege, izlediği bu yöntemle
analitik felsefenin filizlenmesinde öncü olmuştur.38

Frege’den oldukça farklı ve popüler olan bir kişilik olarak göze çarpan Russell
ise sadece felsefede değil, aynı zamanda siyaset ve edebiyat da dahil olmak üzere birçok
alanda önemli eserler vermiştir. 1872 yılında başlayan ve tam 98 yıl süren hayatında
felsefe alanındaki eserlerini daha çok ömrünün ilk yarısında kaleme almıştır. Özellikle
Whitehead ile birlikte kaleme almış olduğu Principia Mathematica (Matematiğin
Temelleri) adlı eser matematiksel mantığın gelişip herkes tarafından ilgi duyulan bir
alan olmasında son derece etkili olmuştur.

Russell, felsefenin sadece zihinsel bir etkinlik olduğuna inanır ve buna bağlı
olarak Felsefe Sorunları adlı eserinde felsefenin bir zaman savurganlığı olmadığına,
yalnızca zihnin değerlerine ilgisiz kalmayan insanların inandırılabileceğini söyler.
Felsefe de bütün öteki öğretimler gibi, en başta bilgiyi amaç edinir. Fakat, onun
amaçladığı bilgi, bilimlerin yapısına birlik ve dizge getiren ve bizim yargılarımızın,
önyargılarımızın, kanılarımızın temellerinin eleştirel bir incelemesinin sonucu olan
türden bir bilgidir. Herhangi bir konuda kesin bilgi olanağı elde edilir edilmez bu
konunun felsefe olmaktan çıkıp ayrı bir bilim sayılması olgusu sözkonusudur. Ona göre,
felsefedeki belirsizlik, büyük ölçüde, gerçek olmaktan çok görünüştedir: Bugüne dek
kesin yanıtlar bulmuş sorular bilimler içine alınmış, yalnızca şimdi kesin yanıtları
bulunmayanlar felsefe denilen artığı oluşturmak üzere bırakılmışlardır.39

Russell’a göre felsefe, ortaya koyduğu şüphelerin doğru yanıtlarını bize


inandırıcı biçimde söylemese de, düşüncelerimizi genişleten ve onları alışkanlıkların
zorbalığından kurtaran birçok olanaklar ortaya koyabilir. Böylece, şeylerin ne olduğu
üzerindeki kesin inançlarımızı zayıflatırken, ne olabilecekleri üzerindeki bilgimizi
büyük ölçüde arttırır; kurtarıcı şüphe alanında hiç yolculuk etmeyenlerin bir ölçüde
kibirli dogmacılıklarını yok eder ve alışılmış şeyleri alışılmamış yüzleriyle göstererek

38
İNAN İlhan, “Analitik Felsefe”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları,
İstanbul 2003, s:337
39
RUSSELL Bertrand, Felsefe Sorunları, Çeviren: Vehbi HACIKADİROLU, Kabalcı Yay., İst. 2000, ss:
137-138

23
merak duygumuzu canlı tutar.40 Yani Russell’a göre felsefe, sorularına kesin yanıtlar
aramak için değil, soruların kendileri için öğrenilmelidir; çünkü bu sorular neyin
olanaklı olduğu üzerindeki kavrayışımızı genişletir, düşünsel imgelemimizi
zenginleştirir ve zihni kurgulara kapayan dogmatik güveni azaltır; fakat her şeyden
önce, felsefenin, önünde düşünceye daldığı evrenin büyüklüğü yoluyla zihin de
büyümüş olur ve en yüksek değerini yani evrenle bütünleşme yeteneğini kazanır.41

Felsefenin sorulara kesin cevaplar aramasının gereksiz olduğunu düşünen


Russell’a göre kesin durumlardan bahsetmek olanaksızdır. Russell, mantığın temelinde
bulunan tümdengelimsel önermelerin de aslında birer tümevarım sonucu oluştuğuna
inanır. Yani, Aristoteles’in meşhur örneğinde ele aldığı “bütün insanlar ölümlüdür”
önermesi aslında o zamana kadarki bütün insanların ölmüş olmasından kaynaklı olarak
doğru bir önerme olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla tümevarımın temelinde
tümdengelimin olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Fakat Russell’a göre
tümdengelim yoluyla elde ettiğimiz bilgiler de bize mutlak doğrular sunmazlar.
Tümdengelimde biz kesinlikten söz edemeyiz sadece bahsedilen durumun gerçekleşme
olasılığının arttığını söyleyebiliriz. Tümevarımın mutlak doğruluğuna inanmak bir
yılbaşı hindisi gibi düşünmekten farksızdır. Yılbaşı için alınan hindiye sahibi her sabah
saat 9’da yem götürür. Buradan bir genellemeye ulaşan hindi bu durumun mutlak
olduğuna inanır. Oysa ki yılbaşı sabahı hindinin sahibi elinde yemle değil, bıçakla gelir
ve orada hindinin tümevarımını çürütür. Biz de gerçekleşmiş sınırlı sayıda örnekten
hareketle mutlak genellemelere ulaştığımızı düşünürsek bizim de durumumuz hindiden
farksız olur. Oysa ki gerçekleşen her bir örnek, duruma kesinlik katmaktan ziyade
sadece olasılığı arttırıcı bir etki sağlar. Russell’ın ifadeleriyle; “biz denenmiş olandan
denenmemiş olanı çıkarmak istiyoruz, bu da ancak, denenmiş ile denenmemiş arasında
bir bağıntı bulunmasıyla olur; ancak gözlemlenmemiş olan, tanımı gereği, deneysel
olarak bilinemez, bu yüzden de gözlemlenmiş ile bağlantısı, eğer biliniyorsa, deneysel
apaçıklığa bağlı olmadan bilinmelidir.”, “Tümevarımda kullanılan nedensellik ilkesi
mutlak olarak doğru kabul edilemez. Nedensellik mutlak olarak değil olasılık olarak
doğru kabul edilebilir. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir önermenin (daha doğrusu ‘açık

40
A.g.e., ss: 137-138
41
A.g.e., s: 143

24
önerme-propositional function’) her örneğinin doğru çıması yeni bir örnekte de doğru
çıkma olasılığını arttırır, ve yeterli sayıda uygun örnekler, ters örnekler bulunmuyorsa,
yeni örneğin doğruluk olasılığını kesinliğe doğru sınırsız olarak yaklaştırır, ancak
kesinlik sağlamaz. Eğer basit sayıp gösterme yöntemi doğru olacaksa böyle bir ilke
gereklidir.”42

O, felsefenin sorunlarıyla yönteminin herkes tarafından yanlış anlaşıldığına ve


felsefeye ilişkin geleneksel sorunlarının bir çoğunun elimizdeki bilgi olanaklarıyla
çözülemeyeceğine, buna karşın, daha çok savsaklanmış fakat daha az önemli olmayan
sorunların, büyük bir sabır ve dada iyi bir yöntemle, en ileri bilimlerin erişebildiği
kesinlik ve doğrulukla çözülebileceğine inanır.43 Russell ayrıca, günümüz felsefesini öz
ve eğilim bakımından birbirinden ayrı başlıca üç bölüme ayırır: 1) Kant ve Hegel’den
kökünü bulan klasik gelenek, 2) Darwin’den türetilen ve felsefede ilk örneğini Herbert
Spencer ile bulan evrimci gelenek ve 3) matematiğin eleştirel olarak araştırılması olan
mantıksal atomculuk…44 Onun bütün felsefesine baktığımızda bu geleneklerden
mantıksal atomculuğun en önemli savunucularından biri olduğunu söylemek hiç de
yanlış olmayacaktır. Mantığın, bir özne ve bir yüklemden meydana gelen ve olgulara
tekabül ettiğinde doğru olan atomik önermeleri, aktüel/güncel bilgi sistemleri içinde bir
araya getirdiğini öne süren mantıksal atomculuk, bir sembol ile sembolün gösterdiği
olgu arasında yapısal bir özdeşlik bulunduğunu, sembolün karmaşıklığının, onun
tarafından sembolize edilen olguların karmaşıklığına tekabül ettiğini, formel ve ideal bir
dilin yapısıyla dünyanın gerçek yapısı arasında sıkı bir benzerlik bulunduğunu
savunur.45

O, doğru ya da yanlış olabilen bir sözcükler dizisine önerme adını verir. Yani
önerme, anlamlı olarak kabul edilebilen, ya da yadsınabilen şeydir. Olgu dediğimiz şeyi
anlatan, yani söylendiği zaman belli bir şeyin belli bir niteliği ya da belli şeylerin belli
bir bağıntısı olduğunu anlatan bir önermeye atomsal önerme (atomic proposition) adını

42
RUSSELL Bertrand, Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, Çeviren: Vehbi HACIKADİROLU, Kabalcı Yay.,
İstanbul 1996, ss: 39-40
43
A.g.e., s: 11
44
A.g.e., s: 11. Ayrıca Russell’ın Klasik ve Evrimci gelenekler hakkındaki düşünceleri için aynı eserde
bakınız ss: 10-31
45
CEVİZCİ Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, s: 572

25
verir. Çünkü atomsal önermelerin, atomların moleküller içine girmesi gibi, içlerine
girdiği başka önermeler vardır. Atomsal önermelerin, olgular gibi herhangi sayıda
biçimleri olabilmesine karşın, bunlar yalnızca tek türden önermelerdir. Olgularla
önermeler bakımından dilde koşutluğu koruyabilmek için, şimdiye dek incelediğimiz
olgulara, atomsal önermelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyen “atomsal
olgular” adını verir.46

Russell’ın yargı teorilerini ele aldığımızda onun 1910 ve 1913 yıllarında iki
farklı yargı teorisi ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. 1910’daki yargı teorisi çok
yüzeyseldir. Bir S öznesi aRb’yi yargıladığında, teori, S’nin bu önermenin her bir
unsurunu bildirdiğini varsayıyordu. S’nin a, R ve b ile tanışıklığı, sadece iki terime
dayanan bir ilişkinin üç ayrı durumudur. Ancak yargı verme en azından üç terime, yani,
bir önerme için minimum gereklilik olan özneye ve iki unsura dayanan bir ilişkidir.
Önerme aRb olduğunda, yargı dört terime, yani özne ve bu önermenin üç unsuruna
dayanır. Russell’a göre bu teorinin avantajı, S’nin, önerme gerçekte yanlış olduğunda,
yani, bu üç unsur önermenin onlardan bahsettiği gibi tanzim edilmediğinde bile aRb’yi
yargılayabilmesini mümkün kılmasıdır. Teori, sadece iki terime, S ve R-b ilişkisi
içindeki-a kompleksine dayanan bir ilişki olarak yargılamayı konu edinseydi, bu
imkandan yoksun olurdu. Ancak bu teori bazı kusurlar içerir. O, ikincil R ilişkisinin a
ile b bağlantısına göre yargılandığı gerçeğine47, veya R’nin a ile b gibi şeyleri
ilişkilendirebilen türden ilişki olması gerektiği sonucuna hakkını vermedi. Asimetrik
ilişkiler hakkında bir sıkıntı daha vardır: R asimetrik olduğunda, o “zihinden önce soyut
biçimde olmamalıdır, fakat b’den a’ya olmaktan ziyade a’dan b’ye işleyiş olarak
zihinden önce olmalıdır.” Russell’ın 1910’daki yargı teorisinin bu eksiklikleri, tümüyle
S ile aRb önermesi arasındaki öncelikli/birincil ilişkinin, yani anlamanın ihmalinden
kaynaklanır. S’nin bu önermeyi anlaması için onun bu önermenin üç unsuru ile tanışık
olması zorunlu olabilir, ancak bu kesinlikle yeterli değildir. Russell’ın 1913’teki teorisi,
sadece tanışıklığın sağladığı kaynakları kullanarak daha fazla ihtiyaç duyulan şeyi

46
RUSSELL Bertrand, Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, s: 54
47
Russell bu eleştiriyi The Philosophy of Logical Atomizm (1917)’de kendisi yapıyor, Essays in Logic
and Knowledge’de, Editör: R. C. Marsh, s:226

26
belirleme teşebbüsüdür.48 Russell’ın 1913’teki dil ve mantık teorisi, iki dünya
kaynaklarını kullanma teşebbüsüdür. Biz önermeleri, onların ifadesinde vuku bulan
mantıksal olmayan kelimelerce belirtilen şeyler, nitelikler ve ilişkilerle tanışıklık
kazanarak kısmen anlarız. Ancak bizim algıladığımız dünya tarafından sağlanan bu
kaynaklar, kendi içinde önermelerin anlaşılmasını sağlamak için yeterli değildir. Biz
ayrıca, bir başka dünyadaki soyut nesnelerle tanışıklığa ihtiyaç duyarız, çünkü, bu tür
tanışıklık olmaksızın biz, önerme formlarını veya onların ifadesinde vuku bulan
mantıksal kelimeleri anlamaktan acizizdir.49

Russell’a göre nesneleri, dolaysız tanıma (knowledge by acquaintance) ve


tasvirle tanıma (knowledge by description) biçiminde tanıyabiliriz. Doğrudan
algıladığım bir şeyi dolaysız tanırım. Buna karşılık dolaysız tanıdığım şeye bağlı olarak
algıladığım bir şeyi tasvirle tanıyabilirim. Örnek verecek olursak arkadaşım olan Ali’yi
doğrudan tanıyabilirken, daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım bir kişi olan Ali’nin
annesi olan Ayşe’yi ancak tasvirle tanıyabilirim. Burada Ayşe basit teriminin anlamlı
olması “Ali’nin annesi” bileşik teriminin kısaltması sayılmasına bağlıdır.50

Mantıksal atomculuk öğretisinin kalbi, dilin yapısıyla dünyanın yapısı arasında


paralellik ya da mütekabiliyet bulunduğu tezidir. Burada dilin yapısından anlaşılan şey,
modern mantığın işlemlerine [canons] göre ilerleyen bir analizin ortaya çıkarabildiği
gibi mantıksal bir yapıdır. Dünyanın yapısına gelince, mantıksal-fiziksel paralelizm
tezine göre, onun hakkında bir şeyler öğrenilmesi mümkündür (bu ancak katışıksız
şekilde negatif bir tarzda olacaktır: Gündelik konuşma tarzlarımızın ciddiye alınmasının
bize göstereceği tüm hataları ve saçmalıkları eleyerek). Russell La Philosophie de
l’atomisme logique (Mantıksal Atomculuk Felsefesi)’nde modern mantığın atomcu
olduğunu vurgulamakta ve mantığın bu türü ile kendisini çeşitlilik (şeyler, durumlar,
görünüşler...) altında sunan bir dünya arasındaki uygunluğun altını çizmektedir. Fakat,
analizin kendilerine erişmeye imkan sağlaması gereken atomlar fiziksel değil, mantıksal
atomlardır. Bu mantıksal atomlar gerçekte, modern mantık tarafından gün ışığına

48
PEARS David, “The Relation between Wittgenstein’s Picture Theory of Propositions and Russell’s
Theories of Judgment”, The Philosophical Rewiev, Vol.86, No.2 (April 1977), s: 178
49
A.g.e., s: 183
50
GRÜNBERG Teo, Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları, YKY, İstanbul 2005, s: 45

27
çıkarılan atomsal önermelerdir. Bu önermeler birbirlerinden bağımsızdır. Bunlar ister
formları gereği (totolojiler daima doğru, çelişkiler daima yanlıştır), ister verilmiş olanla
bağıntıları gereği ya doğru ya da yanlıştırlar. Bu önermeler olgulara karşılık
gelmektedir. Russell olguların (psikolojik olanlar hariç) dış dünyaya ait olduklarının
altını çizmektedir. Atomsal olgular doğrudan kavranır: bunlar duyusal algıya ait
olgulardır. Atomsal olgular atomsal önermelerin dilsel olmayan karşılıkları olarak
görülmektedir. Atomsal önermelerin doğrulanma ya da yanlışlanmalarını belirleyen,
atomsal olgulardır. Önerme doğası gereği (gramatikal anlamda değil, mantıksal
anlamda) yükleyicidir. Bu bakımdan, önermeye ilişkin bir düalizm mevcuttur. Bu,
ontolojik bir düalizme tekabül etmektedir. Atomsal önermenin içindeki
fonksiyon/argüman düalizmi, atomsal olgunun içindeki tümel/tekil düalizmin
yansımasıdır. Atomsal olgulara ulaşmak için atomsal önermelerden hareket etmek
gerekir. Bu yine de, atomsal olguların doğrudan algılanamayacağı anlamına gelmez.
Russell’a göre onlar doğrudan algılanan biricik şeylerdir. Bir önermenin atomsal
olduğu, ancak onun karşılığı olan olgunun gerçekten atomsal olduğu kesin olarak
bilinebiliyorsa güvenceyle iddia edilebilir.51

Russell’a göre “her önerme kendi olayını denetlemenin başvuracağı olayı”


gösterir. Bu bağlamda Russell’ın sentezi şudur: “önermenin gösterdiği olay gerçekteki
olaysa önerme doğru, değilse önerme yanlıştır.”52 Buradan hareketle Russell’ın olaylara
emprik olarak yaklaştığını söyleyebiliriz. Wittgenstein, Russell’ın bu yaklaşımından
etkilenerek, dış dünyanın gerçekliğinden şüphe edilemeyeceğini söyler. Wittgenstein
Notebooks’ta yine Russell’dan etkilenerek felsefenin mantık ve metafizikten oluştuğunu
ve mantığın felsefenin temeli olduğunu yazar.

Russell, mantıksal formu, önermenin bir öğesi olarak değerlendirmekteydi.


Örneğin “aRb” önermesi ele alındığında, Russell o dönemde, bu önermenin şu dört
öğeyi içerdiğinin altını çiziyordu: a ve b bağıntı terimleri (relata), R bağıntısı ve aRb
mantıksal formu ona göre asimetriyi hesaba katmak için kesinlikle zorunludur; zira
yalnızca a, b ve R’yi eleman olarak kabul etmenin, aRb ile bRa arasında ayırım yapma
imkanından yoksun bırakacağını düşünmekteydi. Wittgenstein’ın başlıca eleştirisi,
51
ROSSI Jean Gerard, Analitik Felsefe, ss: 22-24
52
UYGUR Nermi, Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s:134

28
mantıksal formu önermenin elemanı olarak kabul etme konusundaydı. Wittgenstein’a
göre, a ve b biçiminde iki oluşturucu öğe vardır; onları birleştiren bağ kendisini
önermenin mantıksal yapısı içinde gösterir. Tractatus’ta dolu dolu işlenecek olan bu
teori, dil ile gerçeklik arasında bir uygunluk ya da mütekabiliyet bulunduğu düşüncesini
çekirdeğinde taşımaktadır.53

Frege, matematik ve mantık çalışmalarının etkisiyle, fonksiyonlar kuramını


temel alan bir dil kuramı oluşturmaya yönelmiştir. Frege’ye göre anlamlılığın asıl
taşıyıcısı dilsel ifadeler, kendi doğruluk değerlerine göndermede bulunan
bildirimlerdir54. Wittgenstein, Frege’nin özellikle mantık çalışmalarından etkilenmiştir.

Wittgenstein’ın Russell ve Frege’den etkilenmesinin yanında, onlardan aldığı


yardımlardan da söz edebiliriz. Frege, Wittgenstein’ın Russell’la çalışmasını tavsiye
etmiş ve Wittgenstein da buna uymuştur. Wittgenstein’ın daha önce felsefe eğitimi
görmemiş olmasına rağmen Russell, onu bir öğrenciden çok bir ortak olarak görmüş ve
Wittgenstein’ın, kendisinin bıraktığı yerden felsefe çalışmalarını sürdüreceğini umut
ettiğini dile getirmiştir55.

Wittgenstein da bu düşünürlerin, kendisi üzerindeki etkisini ve yardımlarını


Tractatus’un önsözünde şöyle belirtir: “Yalnızca şunu belirtmek istiyorum ki;
düşüncelerimin uyarılmasının büyük bir bölümü, Frege’nin muhteşem yapıtlarına ve
dostum Bay Bertrand Russell’ın çalışmalarına borçluyum.”56

Wittgenstein’ın 1911-1914 yılları arasındaki dönemde Russell’la işbirliği yakın


ve üretkendi. Tractatus bu yılların ürünüdür. Bu dönem aynı zamanda savaş yıllarıdır.
Wittgenstein, savaşın sonunda bitirmiş olacağı Tractatus’un önçalışmalarını içeren
defterlerden ilkini yazmaya 9 Ağustos 1914’te başlar. Tractatus, I. Dünya Savaşı içinde,
büyük çapta cephede yazılmıştır. Wittgenstein 1919’da savaş esirliğinden kurtulup
Viyana’ya döndükten sonra kitabı basacak bir yayıncı arar, ama bulamaz. Son gittiği
yayıncı, Russell’ın kitaba bir giriş yazması halinde kitabı basabileceğini söyler ve kitap
basılır.

53
ROSSI Jean Gerard, Analitik Felsefe, ss: 21-22
54
ALTINÖRS Atakan, Anlam, Doğrulama ve Edimsellik, Alfa Yayıncılık, Bursa 2001, s:14
55
SLUGA Hans, “Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları”, s:16
56
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus, s:11

29
Bu bölümde ele aldığımız iki düşünürün görüşlerinin, Wittgenstein’ın görüşleri
üzerindeki etkisi yadsınamayacak kadar fazladır. Wittgenstein Tractatus’u yazmadan
önce Cambridge’e gitmiştir. O dönemin önemli entelektüellerinin bir kısmıyla
tanışmıştır. Bunlar; Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, G. E. Moore, John
Maynard Keynes ve Lytton Strachey’dir. Russell ve Frege, Wittgenstein’ı başta
etkileyen en önemli düşünürlerdi.

30
III. WITTGENSTEIN’IN İLK DÖNEM ÇALIŞMALARINDA
MANTIK VE VİYANA ÇEVRESİNE ETKİLERİ

20. yüzyılın en büyük filozoflarından biri olan ve hatta birçok düşünüre göre en
büyük filozofu olan Wittgenstein hakkında herhangi bir araştırma yapmak ve onun
felsefesini değerlendirebilmek için onun çalışmalarının ve bu çalışmalara ilişkin
oluşturulmuş çok geniş bir literatürün derinlemesine incelenip araştırılması gerekir. Bu
bağlamda biz, bu bölümde ve daha sonraki bölümlerde Wittgenstein’ın felsefesinde
mantığın yerini ve bu görüşlerin yirminci yüzyıl düşüncesi içindeki yerini ortaya
koymaya çalışacağız. Bunu yapmadan önce de ilk olarak bütün bu düşüncelerin geliştiği
bir hayat olarak Wittgenstein’ın hayatına ana hatlarıyla bir göz atacağız.

A. Wittgenstein’ın Hayatı

Ludwig Wittgenstein, bir girişimci ve kendi zamanının Avusturya’sındaki en


zengin adamlarından biri olan Karl Wittgenstein’ın sekiz çocuğunun en küçüğü olarak
26 Nisan 1889’da Viyana’da doğdu. Wittgensteinların evi zenginliklerine yakışır bir
biçimde adeta Viyana’nın sosyal ve kültürel yaşamının bir merkezi gibiydi. Hem anne
hem de baba tarafından Yahudi kökenli olan aile, birkaç nesil önce Hıristiyan olmuştu.57

Babası Karl Wittgenstein çocuklarının tümünü, 14 yaşlarına kadar, kendisinin


geliştirdiği bir programa göre kendi evinde eğitim verdi. Ama bunda başarılı olamadı.
Wittgenstein’ın okula başlama dönemi geldiğinde onu Viyana’da, ne bir Gymnasium’a
(lise dengi okul) ne de bir Realschule’ye (modern ortaokul) kayıt ettiremedi, zira bunun
için gerekli standartları taşımıyordu. Sonunda, Linz’de tam onun çağdaşı olan Adolf
Hitler’in de bir öğrencisi olduğu, bir modern taşra ortaokulunun giriş sınavlarını
başarıyla verdi. Oradan, üniversiteye giriş için gerekli nitelikleri kazanamadan geçirdiği
üç mutsuz yıldan sonra 1906’da ayrıldı. Bu onun için bir dönüm noktası oldu, zira
orada, Viyana’da Boltzmann ile fizik çalışmak için güçlü bir istek oluştu. Ancak o,
babasının mesleği olan mühendisliğe olan ilgisi her zaman korumuştur; hatta bu ilgiyi
çocukluğunda, çalışan bir dikiş makinesi modeli geliştirerek gösterdiği de söylenir.
Bundan dolayı ailesi onu, Berlin-Charlottenburg’taki bir teknik okula bile göndermiştir.

57
Hans SLUGA, “Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları”, s:11

31
Ancak Wittgenstein orada da mutlu olamadı ve üç sömestr sonra oradan da ayrıldı.
Oradan da, kendi müstakbel mesleğinin en yeni dalı olan havacılık mühendisliğine ilgi
geliştirerek ayrıldı. 1908’de İngiltere’ye gitti ve aynı yılın yazını, Derbyshire’daki
Glassop yakınında yer alan Upper Atmosphere Research Station’da değerlendirdi. Güz
döneminde ise, Manchester Üniversitesi’ne, bir havacılık mühendisliği öğrencisi olarak
kayıt yaptırdı.58 1910’da genç bir mühendislik öğrencisiyken jet motoruna öncülük eden
yeni bir uçak motorunun patentini almıştı; bu motor 1943’te yeniden icat edilip
testlerden başarıyla çıktı.59

Manchester’de önce tasarımın matematiğine, sonra matematiğin kendisine ve en


nihayet matematiğin temellerine ilişkin felsefi sorular ilgisini çekmeye başladı.
Rakamlar nedir? Matematiksel bir eşitliğin sahip olduğu doğruluk türü nedir? Pür
matematikte kanıtlamanın gücü nedir? Bu sorular hakkında okuyabileceği kaynaklar
ararken, Bertrand Russell’ın Principles of Mathematica adlı eserine yöneldi. Bu kitabın
Wittgenstein üzerinde büyük etkisi oldu. O zamana kadar felsefe okumaları sınırlı idi;
diğer birkaç kitap dışında Schopenhauer‘un bazı eserlerini okumuştu. Russell’ın kitabı
onu, Russell’ın Gottlob Frege ile birlikte başlatmış oldukları ve mantık ve felsefedeki en
son gelişmeleri içeren çalışmalarla tanıştırdı. Russell ve Frege’nin görüşlerinden
heyecanlanan Wittgenstein, bu görüşler üzerinde çalışmaya karar verdi. 1911 yılında,
hem yazmış olduğu bir yazıyı göstermek hem de onun rehberliğini kazanmak için, Jena
Üniversitesi’ndeki Frege ile bağlantı kurdu. Frege kendisine, Cambridge’deki Russell
ile çalışmasını önerdi.60 Bunun üzerine Wittgenstein, 1912’nin ilk aylarında, öğrenci
olarak kaydını yaptırmak üzere Cambridge’e gitti ve burada Russell ile tanıştı.
Matematiğin temellerini sorgulamasının yanında mantığın kendisini de sorgulaması
Russell’ın onun bir dahi olduğunu düşünmesine yetti.

Wittgenstein Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) esnasında Avusturya ordusuna


hizmet etti ve boşta kalan zamanlarında, 1912 yılında başladığı, mantığın temelleriyle
ilgili çalışmasına devam etti. Cephede yapmış olduğu bu çalışmalar onun hayatında

58
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, Çeviren: Muhsin YILMAZ (Yayımlanmamış),
s:11
59
EDMONDS, David; EIDINOW, John; Wittgenstein’ın Maşası, Çeviren: Aslı BİÇEN, YKY, İstanbul
2004, s: 30
60
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 12

32
yayınladığı tek felsefi eser olan Tractatus Logico-Philosophicus’un ortaya çıkmasını
sağladı. Bu kitabın, büyük bir güven duygusu hissedilen önsözünde Wittgenstein
Tractatus’ta bütün felsefi sorunları çözdüğünü söyler. Ona göre felsefi problemlerin
çözümü, ancak dile bir sınır çizmekle mümkün olabilecektir.61 Wittgenstein’ın
hayattayken yayınladığı tek felsefe kitabı olan Tractatus, içerdiği cümleler tek tek ele
alındığında basit bir kitap olarak görülse de sıradan bir okurun bir bütün olarak
anlamakta zorlanacağı bir eserdir. Öyle ki bu durum uzmanlar için de geçerli bir
durumdur.

1919’un ilk aylarında Wittgenstein İtalya’dan Russell’a, Tractatus‘tan söz ettiği


ve hatta John Maynard Keynes‘in de telkinleriyle, taslağının bir kopyasını kendisine
ulaştıracağını belirttiği mektuplar gönderdi. Serbest kalmasından sonra Wittgenstein
kitabını yayımlatmak için, tümü başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerde bulundu. Hayal
kırıklığı içinde yayımlama işini Russell’a havale ettikten sonra Russell, kitaba bir giriş
yazısı yazmayı kabul ederek yayımlatma işini üzerine aldı. Bunun üzerine Tractatus
1921’de Almanca olarak yayımlandı ve ardından 1922’de de İngilizce çevirisi çıktı.62

Daha sonra o, çok farklı bir hayat tarzı için felsefeden yüz çevirdi. Avusturya’da
bir köy okulunda ders verdikten sonra bir manastır bahçesinde çalıştı. Viyana
Çevresi’nin bazı düşünürleri ve Cambridge filozofu Frank Ramsey (1903-30) ile girdiği
tartışmalar vasıtasıyla felsefenin içine çekildiği 1920’lerin sonunda felsefeye geri
döndü. Wittgenstein, felsefi çalışmalarının tartışıldığı toplantılar sırasında, aslında
Tractatus’un felsefenin tüm problemlerini çözmediğini gördü. Bu da onun, birçok
açıdan oldukça farklı ikinci dönem felsefe çalışmalarına yönelmesi için uyarıcı oldu.
Cambridge’e geri döndüğünde, ölümünden sonra, 1953 yılında yayınlanan
Philosophical Investigations (Felsefi Soruşturmalar) isimli kitabında, halka ilk kez
sunduğu farklı bir felsefe geliştirdi. O yayınlanmadan önce Wittgenstein’ın yeni
fikirleriyle doğrudan tanışanlar, Cambridge’de onun derslerine ve seminerlerine devam
edenlerle sınırlıydı.63

61
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus, ss: 9-11
62
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 14
63
PEARS, David; “Wittgenstein”, The Blackwell Companion to Philosophy, 1996, s: 685

33
Wittgenstein, 1945/46 ve 1946/47 dönemleri olmak üzere, iki yıl boyunca
Cambridge’de dersler verdi. 1947 sonunda görevinden ayrıldı ve zamanının bir
bölümünü sahillerindeki bir kabinde, daha sonrasını da Dublin otelinde yaşayıp
geçirmek üzere İrlanda’ya gitti. Burada ikinci dönem felsefesinin temel eseri olan
Philosophical Investigations’ı tamamladı. Sağlığı elverişsizdi ve 1949’daki kısa
Amerika seyahatinden sonra kanser olduğunu öğrendi. Bunu öğrendikten sonra,
1951’deki ölümüne kadar, Oxford ve Cambridge’de arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.
Ölene kadar, sağlığı elverdiği ölçüde felsefi düşünceleri üzerine notlar almayı
sürdürdü.64

B. Wittgenstein’ın İlk Dönem Felsefesinin Temel Özellikleri


Wittgenstein’ın felsefe içinde yapmış olduğu çalışmaları incelediğimizde genel
olarak iki dönem halinde ele alındığını görmekteyiz. Onun ilk dönem çalışmalarını
temsil eden eseri, sağlığında yayınlanmış tek eseri olan Tractatus Logico-Philosophicus
iken ikinci dönem çalışmalarını temsil eden eseri ise, ölümünden iki sene sonra
yayınlanan Philosophical Investigations (Felsefi Soruşturmalar) adlı eseridir.

Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarının temel eseri olan Tractatus’u yazmaya


başladığı dönemlerde, Russell’ın matematiği mantığa indirgeyen Principia
Mathematica kitabı oldukça ünlüydü. Her iki döneminde de mantık ve matematiğe
önemli bir yer ayırmış olan Wittgenstein’a da tüm dünyayı mantık ve matematiğe iz
düşürmek kalıyordu. Tractatus, işte böyle bir çabanın ürünüdür.

Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus kitabıyla tüm felsefe tarihi


sorunlarının üstesinden gelebilecek bir felsefe ortaya koymaya çalışmış ve bu kitapla
geleneksel felsefeyi sona erdirdiğini düşünmüştür.

Wittgenstein, Tractatus’ta, dilin sınırlarını ortaya koyacak bir teori geliştirmeyi


amaçlar. Buna göre dile getirilen her bir tümce varolan bir olgunun resmi olmak
durumundadır. Bu görüşe göre tümce ya da önermeler, son çözümlemede basit nesne ya
da şeylere gönderimde bulunmak durumunda olan isimlerin bir birleşimidir. Gerçeklikle
dil ya da düşünce arasındaki bu resmetme ilişkisinin mümkün olabilmesi için, onların

64
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 16

34
ortak bir mantıksal form ya da yapıyı paylaşmaları gerekir. Bununla birlikte, bu
mantıksal form dünyada bulunmaz; bulunmadığı için de, dilde resmedilemez. Aynı
şekilde, ahlaki değerler ve benin dünya ile olan ilişkisi de, dış dünyadaki olgular
arasında bulunmadığı için, bunların da resmedilebilmeleri söz konusu olmaz. Bu ve
benzeri şeyler, kendileriyle ilgili olarak hiçbir şeyin söylenemeyeceğini ve dolayısıyla,
sessiz kalınması gereken metafiziksel konulardır. Metafiziksel problemlerin, bir çözüme
kavuşturulamasalar bile, ciddi ve derin konular oluşturduğunu söyleyen Wittgenstein’ın
bu görüşü onu, mantıkçı pozitivistlerin metafizik karşıtı doğrulamacılığına çok
yaklaştırır.65 Ancak burada şunu da hemen belirtmek gerekir ki, Wittgenstein’ın felsefe
karşısındaki tutumu, mantıkçı pozitivist anlayıştan çok daha geniş ve derinliklidir.
Wittgenstein, insanın bilgi etkinliği alanına yönelik yok sayıcı ya da yasak koyucu bir
takım ölçütler ortaya koyarak, metafiziksel felsefeyi bütünüyle sınır-dışı etmekten çok;
felsefenin dilin mantığı açısından mümkün olup olmadığını araştırarak, felsefenin
insanın tüm bilgi etkinliği içindeki konumuna açıklık getirmeyi amaçlar. Nitekim
Tractatus’ta güdülen amaç, dile getirilebileni açıkça ortaya koymak suretiyle dile
getirilemez olanı göstermektir. Bu bakımdan felsefe önermelerinin olgusal söylem
(factual discourse) içinde yer almalarının olanaksızlığını göstermekten amaç, onları
anlaşılmaz sayıp reddetmek değil, tersine onları anlamaya doğru ilk adımı atmaktır.66

Wittgenstein, felsefi problemlerin, dilin nasıl çalıştığının iyi bir şekilde


anlatılmasıyla çözülebileceğini düşünmüştür. Bu ise dilin mantıksal yapısının gün
ışığına çıkarılmasıyla mümkündür. Wittgenstein, “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarına
işaret eder. Mantık, dünyayı doldurur, dünyanın sınırları onun da sınırlarıdır”67
demektedir. Toplam gerçeklik dünyadır68 ve dil, gerçekliğin bir yansımasıdır. Burada
Wittgenstein’ın gerçekliğin mantıksal yapısı ile dilin mantıksal yapısını aynı şey olarak
gördüğü anlaşılmaktadır.

65
CEVİZCİ, Ahmet; Paradigma Felsefe Sözlüğü, s:904
66
ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Etik Yayınları, İstanbul 2004, ss:45-46
67
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus 5.6, s:131
68
A.g.e. 5.61, s:131

35
Wittgenstein’ın Tractatus’ta dilin nasıl işlediğini gösterirken ortaya koymaya
çalıştığı şey, dilin anlaşılmasının felsefi problemleri nasıl çözebileceğini göstermektir69.
Yani Wittgenstein, dili anlamak için dünyaya, dünyayı anlamak için dile yönelmiştir.
Çünkü her ikisi de aynı mantıksal formu içermekte, bu anlamda dil, dünyanın bir resmi
olmaktadır. Yani Tractatus’u anlamanın anahtarı “resimsel anlam teorisi”dir.

Resimsel anlam teorisini daha iyi anlayabilmek için dünyanın yapısını ve dilin
yapısını irdelemek ve daha sonra da aralarındaki bağı ortaya koymak gerekmektedir.

Wittgenstein’a göre, “Dünya olguların toplamıdır.”70 Bu dünya yaklaşık


eşanlamda kullanılan; “durum”, “şey-durumu” ve “olgu” sözleriyle dile getirilen yapıcı
öğelerden oluşur. Tractatus’un hiçbir cümlesi olgunun şey-durumlarından meydana
geldiğini söylemez. Yani, olguyla şey-durumu arasında bir bütün-parça ilişkisi yoktur.

Şey durumunun şeylerle ilişkisine bakacak olursak; şeylerin karşılıklı


biçimlenmesi, şey durumunu kurar. Şeylerin olgu bağlamında birbiriyle bağlantı içinde
bulunmalarının tarzı, olgu bağlamının yapısıdır. “Biçim yapının olanağıdır.”71 Olgunun
yapısı ise şey durumlarının yapılarından oluşuyordu. İşte bu “varolan olgu
bağlamlarının toplamı dünyadır.”72

Wittgenstein’a göre şeyler kendi başlarına değil, ancak bir şey-durumunda bize
görünürler. Şey; yalındır, parçalanamaz, bölünemezdir; yani tözdür73. Şeyler, dünyanın
tözünü oluştururlar. Wittgenstein’a göre dünyanın hiçbir tözü olmasaydı, bir cümlenin
anlamı olup olmadığı, bir başka cümlenin doğru olup olmadığına bağlı olacaktı. O
zaman dünyanın bir resmini tasarlamak olanaksız olurdu. Wittgenstein için bir olgunun
var olması bir başka olgunun var olmasına muhtaç değildir. Bu anlamda olgunun resmi
olan bir önermenin anlamı olup olmadığı da bir başka önermeye bağlı değildir. Burada
önemli olan şey “şey”lerin bir bağlam içersinde olguları oluşturması ve cümlenin (doğru

69
UTKU Ali, “Söylenmeyeni Söylemek, Tractatus’ta Paradoksal yapı”, Doğu-Batı Dergisi, Sayı:9,
Ankara 1999, s:93
70
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus 1.1, s:13
71
A.g.e. 2.033, s:19
72
A.g.e. 2.04, s:19
73
İlk ortaya çıktığı andan itibaren felsefenin temelini oluşturan, metafizik ve diğer felsefi görüşlerin
temelinde bulunan “töz” fikri Wittgenstein’ın çalışmalarında yerini dile ilişkin “önerme” ve “tümce” gibi
ifadelere bırakmıştır.

36
ya da yanlış) bu olguları resmetmesidir. Dünya hakkında bilgi veren önermeler birer
resim olduğuna göre, resim yoksa bilgi de yok demektir74.

Wittgenstein’da dünyanın yapısı matematiksel, mantıksal bir yapıdır. Böyle


olduğu içindir ki, mantıksal bir dil, bir ideal dil bu yapıyı yansıtabilir. Wittgenstein’in
dili, gündelik dilin özel bir hali, idealleştirilmiş şeklidir. Soykan’ın cümleleriyle
söyleyecek olursak; “Wittgenstein’ın ideal dili, esasen, büyük ölçüde normal dilin
sözcükleriyle oluşmuş Tractatus’un dilidir. Dünyanın resmi bizzat bu dilde çıkarılır.”75
Dili, Tractatus’ta savunulduğu gibi olguları resmedecek şekilde oluşturmamız demek
onu her türlü metafizik öğeden arındırmak demektir. Yani Wittgenstein’a göre her türlü
metafizik öğeden arındırılmış bir dünyanın resmini çizebilmek yine her türlü metafizik
öğeden arındırılmış bir dille mümkün olabilecektir.

Wittgenstein; “olguların hepsi birden dünyadır” dediği gibi, buna bağlı olarak da
dilimizin, kullandığımız cümlelerin toplamı olduğunu söyler.76 O halde dünyanın
yapısını çözümlerken olgudan başladığımız gibi, dilin yapısını çözümlerken de
cümlelerden başlamamız gerekir. Cümlenin anlamı, onun şey hakkında yaptığı resimdir.
Yani cümle, şey durumunun betimlenmesidir.

Resim, bir olgunun resmidir. Eğer resim şey durumuna uyarsa doğru, uymazsa
yanlış resim olacaktır. Ancak Wittgenstein’a göre, yalnızca resimden, yani sadece
cümleye yönelerek onun doğruluğu tespit edilemez. “Resmin doğru mu, yanlış mı
olduğunu bilmek için onu gerçeklikle karşılaştırmamız gerekir.”77 O halde cümlenin
anlamlı olup olmaması için bir şey-durumu resmi ya da olgu bağlamının resmi olması
yeterlidir. Ancak doğru olup olmadığı “denetlemekle” anlaşılabilir. Bu noktada
Wittgenstein’ın doğruluk teorisinin, Mantıkçı Pozitivizmin, özellikle de Viyana
Çevresinin “doğrulanabilirlik” 78 ölçütü fikriyle de benzerliği gözden kaçırılmamalıdır.

74
SOYKAN Ömer Naci, Felsefe ve Dil (Wittgenstein Üzerine Bir Araştırma), s:44
75
A.g.e., s:48
76
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus 4.001, s:43
77
A.g.e. 2.223, s:25
78
Uygunluk-doğruluk kuramı için bakınız: TEPE, Harun; Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya
da Hakikat, İmge Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul 2003

37
Dilin yapısına tekrar dönersek; Wittgenstein’a göre her cümle bir dile getiriştir.
“Dile getiriş tümcelerin aralarında ortaklaşa sahip olabildikleri bir şeydir.”79 Dile
getiriş, cümlenin anlamını belirleyen parçasıdır.

Temel cümleler, adların birleşimidir; ad ise, dünyanın tözü olan şey karşısında
dilin tözü konumundadır. “Ad nesneyi imler. Nesne onun imlemidir. (“A” ile “A” aynı
imdir)”80 Wittgenstein’a göre adın gösterimi, cümlenin ise anlamı vardır; cümlenin
gösterimi olamaz. Wittgenstein’a göre ad bir işarettir, yani şey durumu içerisindeki
objelerin biçimlenmesine karşılık olur. Ad işarettir ama her işaret ad değildir.

Resimsel anlam teorisini özetleyecek olursak; temel cümlelerle, karakterize


cümlelerin toplamı dili oluşturur. Temel cümleler adların birleşimidirler. Adlar ise dilin
tözü konumundadırlar. Buna koşut olarak şey durumları ile karakterize olan olguların
toplamı dünyayı oluşturur. Şey durumları şeylerin birleşimidir. Şeyler ise dünyanın
tözüdür.

Görüldüğü gibi Wittgenstein, dil ile dünya arasındaki resim ilişkisi bağlamında
bir anlam sınırı çizmiştir. Ona göre dil sadece gerçekliği yansıtır. Tractatus’ta geçen
“dilimin sınırları dünyamın sınırlarını imler” sözü bu durumu ifade etmektedir.
Wittgenstein bu sınırın dışında kalan şeyleri anlam dışı olarak görür. Tanrı, etik ve
estetik gibi konular bu anlam dışı alana girmektedir. Bu gibi kavramlar olgu bağlamında
dile getirilemediğinden dolayı “söylenemez”, ancak “gösterilebilir” alandadır. Bu
yüzden Wittgenstein bu kavramların dilin sınırları dışında olduğunu düşünür. Ona göre
dilin sınırları dışında kalan konular, üzerinde konuşulamayacak konulardır.
Wittgenstein Tractatus’u, bu gibi üzerinde konuşulamayacak konular hakkındaki tavrını
ortaya koyarak bitirir: “üzerinde konuşulamayan konusunda susmalı.”81 Bu sözün
anlamı şudur ki; susmazsanız, saçmalayacaksınız, yani metafizik yapacaksınız.

Wittgenstein, Tractatus’u yazdıktan sonra felsefenin bütün tarihi sorunlarına


çözüm bulduğu konusunda iddialıdır ve Tractatus’un önsözünde şunları yazar: “Burada
bildirilen düşüncelerin doğruluğu bana sorgu sual edilemez ve kesinkes görünüyor.

79
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus 3.31 , s:33
80
A.g.e. 3.203, s:29
81
A.g.e. 7, s:171

38
Böylece şu kanıdayım ki, sorunları özlerinde sonuna dek çözdüm.”82 Wittgenstein,
Tractatus’u bitirdiğinde, tüm dünyayı mantığın içine oturttuğunu düşündüğü için
felsefenin de işinin bittiğine inanıyordu. Fakat düşündüğü gibi olmadı ve yeniden
felsefeye döndü.

C. Wittgenstein’ın İlk Dönem Felsefesinde Mantığın Yeri


“Felsefe, gerçekliğin resmini vermez ve bilimsel soruşturmaları ne
çürütür ne de onaylar. O, mantık ve metafizikten oluşur, onun temeli
mantıktır.”83

“Felsefenin amacı düşüncelerin mantıksal açıklamasıdır.”84

Wittgenstein ilk dönem düşüncelerinde felsefeyi metafizik öğeleri nedeniyle


eleştirirken onun mantıksal boyutuna ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapar. Burada
önemli olan şey felsefe ile mantık arasında nasıl bir bağ olduğudur. Yani Wittgenstein’a
göre mantık felsefenin temelini oluşturmaktadır, fakat bunun dışında mantığa nasıl
yaklaşmalıyız? Wittgenstein’a göre şimdiye kadar kabul edilen mantık öğretileri
felsefenin ayakta durabilmesi için yeterli midir? Felsefe tarihi boyunca mantığa gerekli
ve yeterli değer verilebilmiş midir? Yoksa mantık kuralları adı altında yanlış akıl
yürütmelere mi sürüklenmişiz? Eğer öyleyse mantık artık ne şekilde anlaşılmalıdır? Biz
burada Wittgenstein’ın mantık anlayışını ele alırken aynı zamanda bu gibi sorular
karşısında Wittgensteincı yaklaşımın nasıl olduğunu da irdelemeye çalışacağız.

Wittgenstein’ın ilk dönem düşünceleri Tractatus’ta özetlenmiştir. Tractatus‘un


temelinde, dilin belirleyici bir mantıksal yapısı olduğu düşüncesi vardır. Bu, anlamlı ve
açık bir biçimde söylenebilir olanın sınırlarını gösteren bir anlayıştır. Söylenebilir olanla
düşünülebilir olanın aynı olduğu düşüncesi Wittgenstein için önemlidir. Ona göre dilin
ve dolayısıyla anlamlı ve açık bir biçimde düşünülebilir olanın doğası belirlendiğinde
dilin ve düşüncenin anlamsızlık sınırları da gösterilmiş olur. Wittgenstein’a göre
geleneksel felsefe problemlerinin ortaya çıktığı alan, işte bu anlamsızlık sınırlarının
ötesindeki dünyadır. Burası aynı zamanda söylenemez olanı söylemeye çalışmanın ve
82
A.g.e. , s:11
83
WITTGENSTEIN, Ludwig; COSTELLO, Harry T.; “Notes on Logic”, The Journal of Philosophy, Vol.
54, No. 9 (Apr. 25, 1957), s: 231.
84
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus 4.112, s: 59

39
düşünülemez olanı düşünmeye çalışmanın sonuçlarının da ortaya çıktığı bir alandır.
Bunu, Tractatus’un hem başlangıcında hem de sonunda yinelediği son “söylenebilir
olan ne varsa açıkça söylenebilir; üzerine konuşulamayan konusunda da susmalı”85
iddiası ile dile getirir. Wittgenstein bu görüşünü tam olarak Russell’a yazdığı bir
mektupta “Tractatus’un temel görüşü, önermelerle –yani dil ile- neyin ifade edilebildiği
ve neyin ifade edilemez, ama yalnızca gösterilebilir olduğu sorunudur ki, ben bunun
felsefenin en temel problemi olduğuna inanıyorum” sözleriyle dile getirir.86

Wittgenstein dile sınır çizmekten bahsederken dilin metafizik öğelerden


arındırılması gerektiğini savunmaktadır. Metafizik ona göre üzerinde konuşulamayacak
alanı oluşturmaktadır. Üzerinde konuşulabilmesi mümkün olan alan ise dilin doğru ve
yanlış olarak değer kazanabileceği mantıksal yanıdır. Ona göre felsefi sorunların
temelinde metafizik öğeleri içermesi vardır. Felsefe kendini metafizik öğelerden
arındırıp mantık boyutuyla konularına yaklaşırsa bütün problemlerini çözebilecektir. Bu
bağlamda felsefenin görevi öncelikle mantıksal dilini oluşturmak ve bu çerçevede
bilimlerin önermelerini mantıksal bir analize tabi tutarak onların kavramlarını
açıklamaktır. Felsefe bunu yaptığı sürece sorunlarından uzaklaşabilecektir, aksi halde
felsefe metafizik kavramların içinde kaybolmak durumunda kalacaktır.

Bu noktada Wittgenstein, dilin tam anlamıyla bir mantık çerçevesi içinde ele
alınması gerektiğini savunmaktadır. O, burada dil ile dünya arasında bir benzerlik
ilişkisi kurmayı amaçlar. Wittgenstein’a göre nasıl ki dünya olguların toplamıysa87 dil
de cümlelerin toplamına işaret etmektedir.88 Yani dünya nasıl ki olgu durumlarının bir
resmini sunuyorsa dil de eğer bu dünyaya ilişkin veriler sunmak istiyorsa, olgu
durumlarını resmedecek cümlelerden oluşmalıdır. Bu bağlamda dili oluşturan cümleler
doğru ya da yanlış olarak değer kazanabilecek birer mantık önermeleri olarak kabul
edilmelidir. Doğruluğu denetlenemeyen cümleler metafizik cümlelerdir. Metafizik
cümlelerin özelliği doğru ya da yanlış olamamanın yanında anlamsız cümlelerden
oluşmasıdır. Bu nedenle biz metafizik cümleler ortaya koymaktan kaçınmalıyız.

85
A.g.e. 7, s:171
86
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 21
87
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus 1.1, s: 13
88
A.g.e. 4.001, s:43

40
Wittgenstein’ın dile çizdiği sınır bu noktada göze çarpmaktadır. Ona göre dile resimsel
bir karakter kazandırarak yani dili doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilecek
önermelerden kurulu bir hale getirerek, doğrulanması mümkün olmayan ve buna bağlı
olarak da anlamsız olan metafizik ifadelerden arındırarak, dilin mantıksal bir karaktere
büründürülmesini sağlamalıyız. Böylelikle dile getirilebilir olana yani doğruluğu
denetlenebilir olana yönelmiş oluruz.

Bu bağlamda Wittgenstein’a göre üç tür önerme söz konusudur: 1) Evren


Üzerine Önermeler (Sentetik Önermeler), 2) Mantıksal Önermeler (Analitik Önermeler)
ve 3) Metafiziksel Önermeler. Sentetik önermeler, evrene ilişkin bir şey durumunu
yansıtan önermelerdir. Bu önermeler olgulara ve olaylara ilişkindir ve doğrulukları
ancak ait olduğu olgu durumlarıyla karşılaştırılarak, yani deney ve gözlem vasıtasıyla
denetlenebilir. Bilimin de temelini oluşturan bu önermelere bilimsel önermeler de
denebilir. Analitik önermeler ise doğruluklarını denetlemek için deney ya da gözleme
ihtiyaç duymayan ve kendi içlerinde denetlenebilen totolojilerden oluşmaktadır.
Wittgenstein “üçgen, üç kenarlı bir şekildir” tarzındaki mantıksal önermelerin
totolojilerden oluştuğunu söyler.89 Metafizik önermeler ise bu iki türe de girmeyen
önermelere işaret eder. Bu önermeler, ne deney ve gözlemle ne de kendi içlerinde
doğrulukları denetlenemeyen önermelerdir. Bu bağlamda hiçbir bilgi vermeyen
metafizik önermeler ne doğru ne de yanlış olarak nitelendirilebilir. Wittgenstein’a göre
“nesneler dünyasında apriori yoktur”90, yani bir önerme hem mantıksal önermeler gibi
analitik hem de evrene ilişkin önermeler gibi sentetik olamaz. Oysa ki metafiziksel
önermeler hem evrenle ilgili empirik hem de mantıkla ilgili zorunlu önermeler olarak
karşımıza çıkarlar. Bu açıdan mantıksal önermeler ne anlamlı ne de anlamsız
önermelerdir. Metafizik önermeler evrenle ilişkili olmadıkları halde evrenden bir şeyler
yansıtıyormuş gibi göründükleri için boş anlamlı önermeler olarak adlandırılır.91

Wittgenstein’a göre mantık bütün bilimlerin temelinde yer alır ve mantıksal


çalışma, bütün şeylerin neliğini bulgulayabilir. Bu bakımdan mantık, anlamı olanaklı
kılan, dil-dünya ilişkisindeki yapısal düzenlerin ortak biçimini verebilir. Dünya

89
A.g.e. 6.1, s: 137
90
A.g.e. 5.634, s: 135
91
ÖZLEM, Doğan; Bilim Felsefesi (Ders Notları), İnkılap Yayınları, İstanbul 2003, s:185

41
hakkında düşünüp konuşabildiğimize göre, dil ile dünya arasında ortak bir şey olması
gerekir. Bu ortak öğe onların yapılarında bulunmalıdır. Biz birinin yapısını bilirsek,
öbürünün yapısını da bilebiliriz. Yani dilin yapısını bilirsek dünyanın yapısını, dünyanın
yapısını bilirsek de dilin yapısını bilebiliriz. Dolayısıyla dilin yapısını açıklayan
mantığın aynı zamanda, dünyanın yapısını da açıklaması gerekir. “Düşünce bir hale ile
çevrelenmiştir –onun özü, yani mantık bir düzen sunar, gerçekte bu, dünyanın a priori
düzenidir: yani hem dünyada hem düşüncede ortak olması gereken olanaklar
düzenidir.”92

Onun bu düşüncesi mantıkçı pozitivizmin de temel doktrinlerine zemin


hazırlamıştır. Mantıkçı pozitivistler bir önermenin ya analitik olması ya da gözleme açık
olması gerektiğini savunuyorlardı. Bu noktada mantıkçı pozitivistlerin çoğu Tractatus’u
kutsal bir kitap gibi ele alıyorlardı. Doğrulama ilkelerini Tractatus’tan almışlar ve
Russell gibi onlar da Wittgenstein’ın temel savlarından birini kabul etmişlerdi: ne kadar
karmaşık olursa olsun bütün matematiksel kanıtlar ve bütün mantıki çıkarsamalar -
mesela “Yağmur yağıyorsa yağmur ya yağıyordur ya da yağmıyordur” veya “Bütün
insanlar ölümlüdür; Sokrates insandır; o halde Sokrates ölümlüdür” gibi önermeler
sadece totolojidir ve bize gerçek dünya hakkında hiç bilgi vermezler. Bu önermeler
içerikten yoksundurlar. Bize Sokrates’in ölümlü olduğunu, evden çıkarken şemsiye
almamız gerektiğini, hatta Sokrates’in insan olduğunu göstermezler.93

Wittgenstein’a göre olgusal bir önerme, üçüncü bir durum olmaksızın doğru
veya yanlıştır. Burada Wittgenstein, Russell’ın belirli betimlemeler (definite
descriptions) teorisini kabul eder: kompleks bir referansa ilişkin hata, sadece önermeyi
yanlış hale getirir. Bu nedenle, eğer iki önerme, üçüncü bir önermeyi oluşturmak üzere
birleştirilirse, bileşik önermenin doğru veya yanlış olması sadece onu oluşturan iki
öğenin doğru veya yanlış olmasına bağlıdır. Şimdi olgusal önermenin, iki bileşeni gibi,
gerçekten bir olasılık olup olmadığını keşfetmek istediğimizi farz edelim. Yapmamız
gereken şey, iki bileşeni alarak bunların bütün doğru ve yanlış kombinasyonlarını
gözden geçirmektir, ve bu testin sonucunda üç olasılık olduğunu fark edeceğiz. Bileşik
önerme, bileşenlerinin doğru değerlerinin bazı kombinasyonlarından dolayı doğru
92
ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, s:47
93
EDMONDS, David, EIDINOW, John; Wittgenstein’ın Maşası, s: 139

42
olabilir, ancak olgusal önermenin bir olasılık olduğu diğer durumlarda yanlıştır. Veya
bütün kombinasyonlarda yanlış çıkabilir, ki bu durumda o bir çelişkidir. Son olarak,
bütün kombinasyonlarda doğru olan bir totoloji olabilir. Çelişkiler ve totolojiler hiçbir
şey söylemez. Bununla birlikte, onlar, bu ayırımı her bir şey durumunu ilki dışlayarak,
ikincisi kabul ederek iki zıt şekilde elde eder. Bu nedenle, doğruluğu veya yanlışlığı
mantıksal gereklilikle garanti altına alınan önermeler, olgusal önermelerin esas
doğalarına ilişkin aşırı gelişme durumlarını sınırlandırır.94 Dünyaya ilişkin bir şey
söyleyememesine rağmen bir takım olgusal önermelerin belli bir biçimde
birleştirilmesiyle bir totolojinin ya da bir çelişmenin ortaya çıkması, gerçekliğin temel
yapısını gösterir. Wittgenstein bu konuda şunları söylemektedir:

“Mantığın önermeleri dünyanın yapı-iskelesini betimler ya da


daha çok onu temsil eder. Bu önermelerin hiçbir ‘konu’su
yoktur. Onlar, adların işaret olduklarını ve temel önermelerin
anlama sahip olduklarını varsayarlar, bu da onların dünyayla
olan bağlantısıdır. Şurası açıktır ki, özce belirlenmiş bir
karaketere sahip simgelerin belirli biçimdeki düzenlenmelerinin
totolojiler oluşunun, bu olgunun, dünyaya ilişkin bir şeyi
göstermesi gerekir. Belirleyici nokta buradadır. Kullandığımız
simgelerde bazı şeylerin keyfi olduğunu, bazı şeylerin ise keyfi
olmadığını söyledik. Mantıkta yalnızca ikinci durum
sözkonusudur: bu şu demektir ki, mantık, göstergeler yardımıyla
istediğimiz şeyi dile getirdiğimiz bir alan değildir, fakat daha
çok, mutlak zorunlu göstergelerin doğasının bizzat konuştuğu bir
alandır. Bir gösterge- dilinin mantıksal sentaksını bilirsek, bu
durumda, bütün mantık önermeleri bize verilmiş olur.”95

94
PEARS, David; “Wittgenstein”, The Blackwell Companion to Philosophy, 1996, s: 688
95
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus 6.124, s:145

43
“Mantık önermeleri, onları, hiçbir şey söylemeyen önermeler
formunda kombine ederek önermelerin mantıksal özelliklerini
gösterirler.”96

“Bundan da anlaşılacağı gibi, biz aslında mantıksal önermeler


dışında eyleyebiliriz, çünkü uygun bir sistemde (notasyonda) biz,
önermelerin sadece kendilerini kontrol ederek onların formal
özelliklerini tanıyabiliriz.”97

Bu suretle totolojiler, Russell’ın formlarını anlatan önermelerden farklı olarak,


gerçek mantıksal doğrular olmalarına karşılık onlar aynı zamanda gereksiz bir aygıttır.

Wittgenstein, mantıksal bir önermenin anlamlı olup olmamasının doğru ya da


yanlış değer almasına bağlı olduğuna inanır. Ona göre bir önermenin anlamı onun doğru
ya da yanlış olarak iki kutba ayrılmış olmasında yatmaktadır. Wittgenstein, “Mantık
Üzerine Notlar”98da anlam teorisinin başlıca karakteristiğinin p’nin ∼p ile aynı anlama
sahip olduğu yani bir önermenin anlamının ona tekabül eden olguda gizli olarak
bulunduğunu göstermek olduğunu söyler. Ona göre bir p önermesini anlamak için p’nin
“p doğrudur”a işaret ettiğini bilmek yeterli değildir, aynı zamanda ∼p’nin de “p
yanlıştır”a işaret ettiğini bilmemiz gerekmektedir.99 Yani bir p önermesinin
doğruluğundan bahsederken aynı zamanda ∼p’yi de doğruluk alanından dışlamış oluruz.
Bir p olgusunun ~p ifadesini dışlaması, onun olgusallığının karakteristik yapısında
vardır. Bu bağlamda, olgusal olanın gerçek varlığı, olgusal olmayan ideal düşünceleri
dilin sınırlarına sokmamaya çalışır. Bir önermenin bir olguya işaret etmesi, onun gerçek
varlık alanını işaretlediğini gösterir. Böylece ~p ifadesiyle söylenmeye çalışılan şeyler,
gerçek varlık alanına giremeyecek ve dışarıda kalacaktır. Wittgenstein, olumlu ve
olumsuz önermelerin varlığından değil, olgusundan bahsetmektedir. Çünkü bir ~p
ifadesi, aynı zamanda bir p ifadesini de varsayar; olumsuz bir şey-durumu, olumlunun
varlığını da gerektirir.100 Dikkat edilirse, olumsuzun varlığı olumluyu zorunlu kılarken,

96
A.g.e. 6.121, s: 143
97
A.g.e. 6.122, s: 143
98
WITTGENSTEIN, Ludwig; COSTELLO, Harry T.; “Notes on Logic”
99
A.g.e., s: 232
100
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus 5.5151, s: 117

44
olumlunun varlığı olumsuzu ancak mümkün kılmaktadır.101 Wittgenstein Tractatus’ta p
ile ∼p’nin aynı şeyi söylediğini dile getirir. Yani anlam olarak zıt olmalarına rağmen p
ve ∼p ifadelerini tek ve aynı gerçeklik tarafından karşılanmaktadır.102

Tractatus’ta bir önermenin anlamsız olduğunun gösterilmesi, onu dile getiren


kimsenin tümcesindeki birtakım göstergelere bir anlam vermemiş olduğunun
gösterilmesinden ibarettir. Bu bakımdan anlamsız bir şey söylemek, bu söylenen şeyin
doğruluğunu tesis edecek gözlemleri göstermemek demek değil, sadece bu anlatıma bir
gönderim, bir göstergesel anlam vermediniz demektir. Tractatus’ta anlam, dolaysız
gözlem verilerine ya da duyu-içeriklerine bağlanmaları olgusuna, yani önermenin
gerçeklikle ortaklaşa sahip olduğu “mantıksal biçim” e dayandırılmaktadır.103

Wittgenstein’a göre bileşik bir önermenin doğruluk değeri onu oluşturan basit
önermelerin doğruluk değerine bağlıdır. Yani iki bileşenden oluşan p∧q bileşik
önermesinin doğru olabilmesi için p ve q önermelerinin doğru olması zorunludur.
Buradaki “değil”, “ve”, “veya”, “ise”, “ancak ve ancak” gibi bağlaçlar bileşik
önermenin doğruluk değerinin de belirleyicisidir. Hem mantığı hem de Wittgenstein‘ın
ilk dönem felsefesini anlayıp değerlendirebilmek için bu bağlaçların nasıl işlediğini
görmek büyük önem taşımaktadır. Wittgenstein, Tractatus’un 5.101 numaralı
önermesinde bu bağlaçları da kullanarak p ve q önermelerine ilişkin her türlü açılımı
gözler önüne sermiştir. Temel olarak p ve q önermelerinin olasılıklarını ve bu
önermelerin değillemelerine ilişkin tabloyu şu şekilde gösterebiliriz:

p q ~p ~q

D D Y Y

D Y Y D

Y D D Y

Y Y D D

101
ALTUNER, İlyas; “Wittgenstein: Olguların Diliyle Konuşmak -Tractatus Bağlamında Bir Deneme-”,
http://www.mevsimsiz.com/yazi.asp?id=3294
102
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus 4.0621, s:53
103
ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, ss: 64-65

45
Tablodan da anlaşılacağı üzere bir önermenin değillenmesi demek onun
doğruluk değerinin tersinin alınması anlamına gelmektedir. Yani p önermesi doğru
olduğunda değillenmesi yanlış olarak nitelendirilirken, yanlış değer kazandığında da
değillenmesi doğru bir önerme olarak nitelenmektedir. Buradan hareketle bir önermenin
değillemesini tekrar değillemek bize aynı önermeyi verecektir; yani ~~p önermesi bize
p önermesini verecektir.104 Wittgenstein’a göre “iki tümce, birbirleriyle ortak hiçbir
şeyleri yoksa, birbirlerine karşıttırlar ve her tümcenin yalnız bir tane olumsuzu vardır,
çünkü onun büsbütün dışında kalan tek bir tümce vardır.”105 Önermenin dışında kalan
diğer önerme ilk önermenin değili olarak nitelendirilebilir.

İki önermenin birlikte doğru olması durumu sembolik olarak p∧q olarak ifade
edilir ve hem p önermesinin hem de q önermesinin doğru olduğu durumlarda doğru
değeri kazanır, diğer durumlarda ise yanlış olarak dile getirilir. Hem p’nin hem de q’nun
değillemelerini Wittgenstein “hem p hem q değil” olarak ifade eder ve bu ifadenin
sembolleştirilmesi de ~(p∧q) olarak ifade edilir. Bu bileşik önermelerin doğruluk
ifadelerini ise şu şekilde tablolaştırabiliriz:

p q p∧q ~(p∧q)
D D D Y

D Y Y D

Y D Y D

Y Y Y D

İki önermeden herhangi birinin doğru olması durumu ise (p∨q) olarak ifade
edilir ve p ya da q önermesinin doğru olduğu durumlarda doğru değeri kazanır, diğer
durumlarda ise yanlış olarak değerlendirilir. Her iki önermenin de değillemelerini
Wittgenstein “ne p ne q” olarak ifade eder ve bu bileşik önermenin sembolik ifadesini
de (~p∧~q) ya da (p⎪q) olarak ifade eder. Sembolik mantıkta [~(p∨q)] olarak da ifade
edilen bu bileşik önermenin ve (p∨q) bileşik önermesini doğruluk tablosunda şu şekilde
ifade edebiliriz:

104
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus 5.254, s: 101
105
A.g.e. 5.513, s: 115

46
p q p∨q p⎪q

D D D Y

D Y D Y

Y D D Y

Y Y Y D

Bunların dışında p ve q önermelerinin birbirlerinin koşulu olarak nitelendirildiği


durumlar da söz konusudur. Koşul önermeleri olarak adlandırılan bu önermeler, p’nin
koşul olduğu durumlarda (pÆq) olarak q’nun koşul olduğu durumları ise (qÆp) olarak
sembolleştirebiliriz. Koşul önermeleri sadece ilk önermenin doğru ikinci önermenin
yanlış olarak değer kazandığı durumlarda yanlış olarak değer kazanırken diğer bütün
durumlarda doğru olarak değer kazanacaktır. Wittgenstein’ın ifadeleriyle bu
önermelerin değillerini ele aldığımızda (pÆq) koşullu önermesinin değili “q ve p değil
(q∧~p)” olarak nitelendirilirken (qÆp) önermesinin değili “p ve q değil (p∧~q)” olarak
nitelendirilmektedir. Koşullu önermelerin olasılık durumlarını Wittgenstein şu şekilde
göstermektedir:

p q pÆq qÆp ~(pÆq) ~(qÆp)


D D D D Y Y

D Y Y D D Y

Y D D Y Y D

Y Y D D Y Y

İki önermenin birbirini karşılıklı olarak gerektirdiği durumlar da karşılıklı koşul


önermeleri olarak nitelendirilir. Sembolik mantıkta (p↔q) olarak ifade edilen karşılıklı
koşul önermelerini Wittgenstein “p ise q ve q ise p” olarak, yani [(pÆq)∧(qÆp)] olarak
sembolleştirilebilecek şekilde ifade eder. (p↔q) ifadesinin doğruluk değeri önermelerin
her ikisinin de doğru ya da yanlış olduğu durumlarda doğru olarak nitelendirilirken
diğer durumlarda yanlış olarak nitelendirilmektedir. Wittgenstein, sembolik mantıkta bu
bileşik önermenin ∼(p↔q) olarak ifade edilen değilini ise “p ya da q, ikisi birden değil
[(p∧∼q)∨(q∧∼p)]” olarak ifade eder. Bu bileşik önerme de p ve q önermelerinin her

47
ikisinin aynı doğruluk değerini aldığı durumlarda yanlış olarak nitelendirilirken bu
önermelerin farklı doğruluk değerleri aldığı durumlarda yanlış olarak nitelendirilir. Bu
bileşik önermelerin doğruluk tablosunda gösterimi şu şekildedir:

p q p↔q ∼(p↔q)
D D D Y

D Y Y D

Y D Y D

Y Y D Y

Wittgenstein Tractatus’un 5.101 numaralı önermesinde ayrıca totoloji ve


çelişme ifadelerinden bahseder. Totolojiler her durumda doğru değeri alan önermelerdir.
Wittgenstein, totoloji durumlarının yeni bir şey ifade etmediğini sadece elimizde
varolan bir durumu tekrar sunduğunu söyler. Eğer p’nin koşulu yine p ise ve q’nun
koşulu da yine q ise buradan bir totoloji çıkar. Bu durumu Wittgenstein “(p ise p ve q
ise q) [(p→p)∧(q→q)]” olarak dile getirir. Böyle bir totolojinin doğruluk tablosunda
gösterimi şu şekildedir:

p q pÆp qÆq (p→p)∧(q→q)


D D D D D

D Y D D D

Y D D D D

Y Y D D D

Çelişki durumları ise her seferinde yanlış değeri alan önermelerdir. Eğer p ile
p’nin değilini ve q ile de q’nun değilini alırsak buradan zorunlu olarak bir çelişki ortaya
çıkacaktır. Wittgenstein bu durumu “(p ve p değil, ve q ve q değil) [(p∧∼p)∧(q∧∼q)]”
olarak ifade eder. Böyle bir çelişkinin doğruluk tablosunda gösterimi şu şekildedir:

48
p Q ~p ~q p∧∼p q∧∼q (p∧∼p)∧(q∧∼q)

D D Y Y Y Y Y

D Y Y D Y Y Y

Y D D Y Y Y Y

Y Y D D Y Y Y

Yukarıdaki tablolar bileşik önermelerin doğruluk değerlerinin tekil önermelere


bağlı olduğunu gösteren birer örnek olarak nitelendirilebilir. Daha önce de belirttiğimiz
gibi Wittgenstein’a göre bileşik bir önermenin doğruluk değeri onu oluşturan basit
önermelerde ve bu basit önermelerin kendi aralarında oluşturdukları bağda gizlidir.
Örneğin [(p∨q)Æ(r∨s)] bileşik önermesini düşünelim. Bu formülasyonun doğruluk-
değeri, (p∨q) ile (r∨s) bileşik önermelerinin doğruluk değerlerine bağlıdır. Bu
önermeler de ayrı ayrı p, q, r ve s önermelerinin doğruluk değerlerine bağlı olduğuna
göre [(p∨q)Æ(r∨s)] bileşik önermesinin doğruluk değerinin onu oluşturan tekil
önermelerin doğruluk değerine ve bunların “∨” ve “Æ” önerme eklemleri ile bir araya
geliş biçimlerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Kendi doğruluk-değerleri, kendilerini
oluşturan temel önermelerin doğruluk-değerlerine bağlı olduğundan önermeler, temel
önermeler arasındaki doğruluk-değerlerinin dağılımına göre doğru ya da yanlış
olacaklardır. Fakat bunun geçerli olmadığı iki istisna söz konusudur: Birincisi, bir
önermenin, onu oluşturan önermelerin doğruluk-değerine bağlı olmaksızın doğru
olduğu durum, diğeri ise, bir önermenin yine kendisini oluşturan önermelerin doğruluk-
değerlerinden bağımsız olarak yanlış olduğu durumdur. İlk durumda önerme bir
totolojidir ve her zaman doğrudur; ikinci durumda ise bir çelişkidir ve her zaman
yanlıştır. Mantığın doğru önermeleri totolojilerdir ve matematiğin doğru önermelerinin
aynı biçimde olduğu düşünülebilir. Ne mantıksal ne de matematik önermeleri dünya
hakkında hiçbir şey söylemezler ancak, onların her zaman doğru olmalarından dolayı,
dünyada olabilecek her durum (var olan ya da var olmayan her olgu durumu) ile
tutarlılık gösterirler. 106

106
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 32-35

49
Wittgenstein, Tractatus’un 5.1361 numaralı önermesinde, Hume’a benzer
şekilde, birçokları tarafından aklın bir ilkesi olarak kabul edilen nedensellik ilkesine
saldırır. O, nedenselliğe duyulan inancı batıl inançlarla bir tutar. Wittgenstein’a göre
nedensellik iki ayrı durumun birbirinin ardı sıra gelmesi olamaz. Eğer iki olay birbirinin
ardı sıra geliyorsa burada iki farklı olayın varlığından değil sadece bir tek olayın
varlığından söz edebiliriz. Bu durum Tractatus’ta şu şekilde dile getirilmiştir:

5.134 Bir temel tümceden bir başkası çıkarılamaz.

5.135 Herhangi bir olgunun varlığından, ondan tamamen


farklı bir başka olgunun varlığı sonuç olarak çıkarılamaz.

5.136 Böyle bir sonuç çıkarmayı haklılandırabilecek


nedensel bir bağlantı yoktur.

5.1361 Geleceğin olaylarını, bugünkülerden sonuç olarak


çıkaramayız.

Nedensel bağlantıya inanç, batıl inançtır.

5.1362 İsteme özgürlüğü, gelecek eylemlerin şimdiden


bilinememesine dayanır. Nedensellik, ancak mantıksal sonuç
çıkarma gibi bir iç zorunluluk olsaydı bilinebilirdi. –Bilme ile
bilinen arasındaki bağlantı, mantıksal zorunluluk bağlantısıdır.

(“A, p’nin öyle olduğunu biliyor” önermesi, p bir totolojiyse


anlamsızdır.)

5.1363 Bir önermenin bize apaçık gelmesinden onun doğru


olduğu sonuç olarak çıkmıyorsa, apaçık gelme de bizim onun
doğruluğuna inanmamızı haklılandırmaz.

5.14 Bir önerme bir başka önermeden sonuç olarak


çıkıyorsa, ilki ikincisinden daha çok, ikincisi ilkinden daha az
şey söyler.

5.141 p, q’dan, q da p’den sonuç olarak çıkıyorsa bu ikisi


bir ve aynı önermedir.

50
5.142 Totoloji, bütün önermelerden sonuç olarak çıkar:
hiçbir şey söylemez.

5.143 Çelişme, hiçbir önermenin başka bir önermeyle


ortaklaşa sahip olmadığına sahip olan tümcelerin ortaklaşa
sahip olduğudur. Totoloji, ortaklaşa hiçbir şeye sahip olmayan
bütün önermelerin ortaklaşa sahip olduğudur.

Çelişme, bütün önermelerin dışında, totoloji ise içinde yok


olur.

Çelişme, önermelerin en dış sınırı, totoloji de özsüz orta


noktasıdır.107

“Bütün insanlar ölümlüdür” ve “bazı kuşlar uçar” gibi önermelere değinecek


olursak, bu önermelerin içerdikleri “bütün” ve “bazı” gibi ifadeler nedeniyle nicelik
veren önermeler olarak adlandırılırlar. Mantıkta tümel bir nicelik ifade eden “bütün
x’ler” gibi ifadeler (∀x) şeklinde sembolleştirilirler. Bu doğrultuda bütün insanlar
ölümlüdür önermesi niceleme mantığında “bütün x’ler için, x eğer insan ise, o zaman x
ölümlüdür” şeklinde açımlanan “(∀x) (İx → Öx)” sembolleştirmesi ile ifade edilir.
Bütün evrende en az bir tanesini ifade eden “bazı” ifadesi ise niceleme mantığında (∃x)
şeklinde ifade edilir. Bu bağlamda “bazı kuşlar uçar” önermesi niceleme mantığında “en
az bir x vardır ki, bu x kuştur ve aynı zamanda uçar” şeklinde açımlanan (∃x) (Kx ∧ Ux)
sembolleştirmesi ile ifade edilir. Bu şekilde ortaya çıkan dilsel çözümleme yüklemsel
çözümleme olarak adlandırılır. Yüklemler mantığı ya da niceleme mantığı olarak da
adlandırılan bu dil Russell’ın mükemmel dil dediği dildir. Russell bu dili, ‘şimdiki
Fransa Kralı bilgedir’ örneğinde problemli cümlenin tam çözümlemesini –mantıksal
biçiminin tam betimlemesini- yapmak için kullanmıştı. Russell’ın çözümlemesi
şöyledir:

(Ex) [(Kx ∧ (y) (Ky → y=x)] ∧ Wx).

“x”, “Fransa Kralı’nı, “W” ise “bilge”yi temsil etmektedir. Bu sembolleştirme,


“x diye bir şey vardır, bu x Fransa Kralıdır ve başka herhangi bir şey, diyelim y olsun,

107
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus , ss: 91-93

51
eğer y Fransa Kralı ise, o zaman y ve x özdeştir (bu, yalnızca bir Fransa Kralının
olduğunu gösterir) ve x bilgedir” biçiminde ifade edilir. Bu sembolleştirme bir bakıma
karmaşık gibi görünse de, aslında göründüğü kadar karmaşık değildir; önemli olan
“Fransa’nın şimdiki Kralı bilgedir” önermesinin çözümleme sonucu olan mantıksal
sembolleştirmede herhangi bir yanıltıcılığın olmamasıdır. Sembollere alıştığımızda her
şey daha netleşecektir, öyle ki bu şekilde ne söylendiğini ve dolayısıyla ne
düşünüldüğünü tam olarak bilmemiz de mümkün olabilecektir, çünkü çözümleme,
önermenin mantıksal yapısını açık biçimde ortaya çıkarmıştır. Wittgenstein’a göre
dilimizin nasıl işlediğini keşfedebilirsek, felsefe problemlerinin çözüm yolunu
bulabiliriz. Dilin işleyişi, o dilin temelini oluşturan mantıksal yapıya bağlıdır;
dolayısıyla Wittgenstein’a göre felsefe problemlerini çözmek için kendimizi, dilin
temelindeki mantıksal yapının doğası hakkında aydınlatmamız gerekir. Bu durum
Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmaları için mantığın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu
gösteren bir örnek olarak ele alınabilir.108

D. Wittgenstein’ın İlk Dönem Çalışmalarının Viyana


Çevresi Üzerinde Etkileri
Wittgenstein, özellikle metafiziği tamamen reddetmesiyle Viyana Çevresi’nin
kurulmasında öncü olmuştur. 1922 yılında resmen kurulan Viyana Çevresi,
Wittgenstein dışında Moritz Schlick, Rudolph Carnap, Otto Neurath, Hans Reichenbach
gibi dönemin önemli düşünürlerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Viyana Çevresi
düşünürleri dünyanın ve düşüncelerin yapısının eksiksiz ve doğru olarak anlaşılabilmesi
için dilin mantıksal yapısının bilinmesi gerektiğini savunurlar. Wittgenstein’ın ilk
dönem felsefesinin temel sorunsalını da yansıtan bu düşünceye göre dile getirdiğimiz
herhangi bir ifadenin anlamlı olarak değerlendirilebilmesi için bu ifadenin mantıksal bir
önerme gibi doğru ya da yanlış olarak değer kazanabilmesi gerekmektedir. Yani
anlamlılığın ön koşulu bir anlamda dile getirilen ifadenin somut bir göndergesinin
bulunmasında gizlidir. Frege ile doğan ve Russell ile gelişen bu görüş anlamlılığın
temeline doğrulanabilirlik ilkesini yerleştirmektedir. Russell, felsefenin sorunlarını
çözebilmek için kusursuz bir mantık diline ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Daha sonra

108
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 32

52
Wittgenstein tarafından Tractatus’ta tekrar dile getirilen bu düşünce Viyana Çevresi
filozoflarının da temel düşüncelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Viyana Çevresi
filozofları ya da diğer adıyla mantıkçı pozitivistler analitik felsefenin gelişiminde çok
önemli bir yere sahiptir. Russell’ın Tractatus’u İngiltere’de tanıtması ve özellikle de
Ayer’in mantıkçı pozitivizm öğretisini tartıştığı Language, Truth and Logic (Dil,
Doğruluk ve Mantık)109 kitabının yayınlanmasıyla analitik felsefe İngiltere ve ABD’de
yaygınlaşmaya başlamış ve felsefede günümüze kadar gelen büyük bir etki
bırakmıştır.110

Wittgenstein gibi Ayer de, apriori önermeleri, totoloji oldukları için


doğrulukları zorunlu olan, olgusal içerikten yoksun önermeler olarak nitelendirir.
Totolojiler, karşıtları ileri sürüldüğünde çelişmeye düşülen, yani olumsuzları kendisiyle
çelişik önermeler anlamında analitiktirler ve onların tek uygun kullanımları tanımlardır.
Totolojiler, hangi dilsel simgelerin başka hangi dilsel simgelere eşdeğer olarak
kullanılabileğini gösterirler. Onlar mantıksal dönüşümlere, yani bir önermeden onun
eşdeğerleri olan önermelere geçmeye yararlar. Ayer için de, dünyaya ilişkin,
deneyimden bağımsız olarak bilebileceğimiz hiçbir doğru yoktur. Yani gerçekliğin
hiçbir apriori bilgisi olamaz, Kant’ın düşündüğünün tersine, sentetik apriori önermeler
olanaksızdır. Bir önerme emprik olarak doğrulanamadığı sürece dünyaya ilişkin hiçbir
şey söyleyemez.111

Carnap da Wittgenstein’a benzer şekilde metafizik önermelerin anlamsızlığına


vurgu yapar. Metafizik, empirik önermelerden vazgeçtiği ve anlamdan yoksun
sözcükleri geliştirmeye başaramadığı sürece anlamdan tamamen yoksun bir disiplin
olarak değerlendirilebilir. Ona göre metafizik anlam diye belirtilen ifadeler kesinlikle
var olmayan durumlara işaret eder. Metafizik ifadelerin yer aldığı cümleler, doğruluk
değeri atfetmeye elverişli olabilecek hiçbir deneysel doğrulama prosedürü var
olmadığından bu cümlelerin hiçbir anlamı yoktur. Bu anlamda metafiziksel terimlerin

109
AYER, Alfred Jules; Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayınları, İstanbul 1998. Bu kitapta Ayer, felsefe
önermelerinin yapısını ve felsefenin deneysel bilimlerle arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Ayer,
felsefenin doğasında çatışan ekollerin bulunmasını haklı çıkaracak bir şey bulunmadığını öne sürerek
felsefenin işlevinin sadece bilimsel önermeleri aydınlatmak olduğunu söylüyor.
110
İNAN, İlhan; “Analitik Felsefe”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt:1 (Editör: Ahmet Cevizci), s:338
111
ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, s:69

53
birçoğu önermenin anlamlılığına ilişkin koşulları yerine getiremez. Bir sözcüğün
anlamı, içinde yer alan atomsal önermelerin doğruluk koşulları tarafından belirlenmiştir.
Bu bağlamda dilin her türlü metafiziksel öğelerden arındırılması gerekmektedir. İçinde
metafiziksel yorumları barındıran felsefe de dilini değiştirmeli ve tam anlamıyla bir
mantık diline yönelmelidir. Bu bağlamda felsefenin her şeyden önce dilin mantıksal
analizi ile karakterize edilmesi gerekmektedir.112

Dilin sınırlandırılması konusunda da Wittgenstein ile mantıkçı pozitivistlerin


görüşleri arasında bir paralellik göze çarpmaktadır. Mantıkçı pozitivistlere göre felsefe,
metafiziksel olmamalıdır. Çünkü metafizik önermeler anlamlı ve doğrulanabilir
şeylerden söz etmezler. Felsefe kendini dil çözümlemesiyle sınırlandırmalıdır. Bu
durumu Wittgenstein, Tractatus’un son önermesinde “üzerinde konuşulamayan
konusunda susmalıdır”113 önermesi ile dile getirir. Mantıkçı pozitivistler de
Wittgenstein gibi kullanılması gereken dilin bir mantık dili olması gerektiğini
savunurlar. Üzerine konuşulabilir olan, doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilir
olandır. Dolayısıyla gerek mantıkçı pozitivistler gerekse Wittgenstein doğrulanabilir
olmayan ifadelerin metafizik ifadeler olduğu konusunda hemfikirdirler ve felsefenin bu
tarz ifadelerden arındırılması gerektiğini ifade ederler.

Mantıkçı pozitivistlere göre felsefenin işi, bilime ve bilgiye ilişkin analiz,


yöntemi ise bilim dilinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda anlamlı ve geçerli bir bilgi
sistemi oluşturmayı amaçlayan bu düşünürler, felsefede ahlak ve din gibi metafizik
öğretileri felsefenin tamamen dışına atarak tek bir bilim ideali peşinde koşmak
gerektiğini savunurlar. Bu noktada Wittgenstein’ın “Söylenebilecek her şey açıkça ifade
edilebilmelidir; konuşulamayacak konusunda ise susmalıdır” sözleri mantıkçı
pozitivizmin bakış açısını özetlemektedir. Bu düşünce temelinde mantıkçı pozitivistlerin
bilim dilini aydınlatma ve açıklığa kavuşturma çabaları onları bir anlam ve açıklık
ölçütü geliştirmeye yöneltmiştir.114 Doğrulanabilirilik ilkesi olarak da adlandırılan bu
yeni anlam ölçütü metafiziğin olduğu kadar bilimin de önermelerinin anlamlılığının
önkoşulu olarak bu önermelerin doğrulanabilir nitelikte olmasını gerektirmektedir.

112
ROSSI Jean Gerard, Analitik Felsefe, ss:33-40
113
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus 7, s: 171
114
CEVİZCİ, Ahmet; Paradigma Felsefe Sözlüğü, s:897

54
Doğrulanabilirlik kriterine uygun olmayan bir önerme hangi alanda olursa olsun anlam
ifade etmeyen bir önerme olmak durumundadır.

Son olarak Wittgenstein’ın ve mantıkçı pozitivistlerin felsefeye ve mantığa ne


şekilde yaklaştıklarını toparlayacak olursak, felsefeyi dünyaya ilişkin bilgi veren bir
öğreti olarak görmediklerini söyleyebiliriz. Dünyaya ilişkin bilgiyi ancak bilim
vasıtasıyla elde edebiliriz. Bu yüzden dünya üzerine araştırma yapma görevini felsefeye
değil, bilime bırakmak daha doğru olacaktır. Bu bağlamda felsefenin görevi bir ürün
ortaya koymuş olan bilimlerin kavramlarını mantıksal çözümleme yoluyla inceleyip
onları herkes için açıklığa kavuşturmaktan başka bir şey değildir. Felsefeye bilgi
edinme yolu olarak yaklaşmak felsefe tarihi boyunca yapılmış en önemli yanlışlık
olarak nitelendirilmektedir. Bu yanlışlığın temelinde mantıksal alanla empirik alanın
birbirine karıştırılması vardır. Oysa mantık bir öğreti olmadığı için onun evren hakkında
bir şey söylemeye hakkı yoktur. Mantıktan yararlanarak evrenin şöyle ya da böyle
olduğunu söyleyemeyiz Dilin mantığını doğru kavramak için öncelikle mantık-dünya
ayrılığını kavramak gerekir. Dünya bilimlerin konusudur, felsefenin değil. Felsefe
ancak dilsel yapıları, dili mantık bakımından aydınlatma işini yüklenebilir. Bu
bağlamda felsefenin tamamını bir dil çözümlemesi olarak ele alıp değerlendirmek
gerekmektedir.115

115
ÖZLEM, Doğan; “Bilgi ve Bilimde Olguculuk-Tarihselcilik Tartışması Üzerine”,
http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1111

55
IV. KULLANIM OLARAK ANLAM TEORİSİ VE
WİTTGENSTEİN’IN İKİNCİ DÖNEM
ÇALIŞMALARINDA MANTIĞIN YERİ

“Bir dil imlemek bir yaşam biçimi imlemek demektir.”116

“Bir tümceyi anlamak, bir dili anlamak demektir. Bir dili anlamak bir
tekniğin ustası olmak demektir.”117

Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmaları ilk dönem çalışmalarından köklü bir


ayrılığa işaret eder. İkinci dönem çalışmalarında Wittgenstein artık dilin önermesel
boyutu üzerinde değil kullanım boyutu üzerinde durmaktadır. Ona göre dilin kullanımı
bir bütün olarak dilin kurallarına uygun olarak hareket etmeyi gerektirir. O artık anlamı
mantıksal yapıda değil kullanımda görmektedir.

Tezimizin bu bölümünde, Wittgenstein’ın ikinci dönem felsefesinin temel


özelliklerinden bahsettikten sonra onun bu dönemdeki mantık anlayışını ve bu
düşüncelerin başka düşünürlerin görüşleri üzerinde ne gibi etkiler bıraktığını ele
alacağız. Bunu yaparken de Wittgenstein’daki düşünce değişimini daha net olarak
görebilmek için bu dönem düşüncelerini mümkün olduğunca Tractatus ile
karşılaştırarak inceleyeceğiz.

A. Wittgenstein’ın İkinci Dönem Felsefesinin Temel


Özellikleri
Tractatus’u tamamlamasının ardından üniversiteden ayrılan Wittgenstein
1920’lerin sonunda farklı bir felsefi anlayışla tekrar üniversiteye geri döndü. Bu yeni
dönemde Wittgenstein’ın dile ve mantığa ilişkin tutumlarında ciddi anlamda değişimler
yaşanmasına rağmen felsefeye ve metafiziğe yaklaşımın bu dönemde de aynı olduğu
görülmektedir. Her iki döneminde de felsefeyi daima açıklayıcı, aydınlatıcı bir etkinlik
olarak gören Wittgenstein, birinci dönemde bu etkinliğin mantıksal çözümleme yoluyla
yapılması önerirken, ikinci dönemde bu düşüncenin yerini dilbilgisel inceleme almıştır.
Bu amaçla Wittgenstein’ın, ilk döneminde ideal bir dile, ikinci döneminde ise olağan,

116
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s:19
117
A.g.e., s:119

56
günlük dile başvurduğu görülmektedir. Metafiziği ise ilk döneminde, konuşulamayan,
susulması gereken yerde konuşmak, dünyanın sınırlarını aşmak çabası olarak görür ve
böyle bir çabanın felsefe adına yapılmaması gerektiğini söyler. Bu anlayışını ikinci
döneminde de koruyan Wittgenstein, metafiziği bu kez dilin sınırlarının üstüne gitme
denemesi olarak yine boş bir çaba olarak nitelendirir. Bu düşünce, ikinci dönemde ilk
döneme oranla çok daha zengin imgelerle renklendirilir. Ama öte yandan bu
“zenginleştirme”, metafizik ve felsefe karşısında alınan tavrın, birinci döneme göre pek
açık olmayan bir biçim almasına da neden olur. Bu da felsefe ile metafizik arasındaki
sınırın belirsizleşmesine yol açar.118

Wittgenstein‘ın Tractatus‘taki görüşü, felsefe problemlerinin ‘dilin mantığını


yanlış anlamamız’dan kaynaklandığı biçimindeydi. Bu kanı onun tüm felsefe yaşamı
boyunca sürdü gitti. Değişen, onun ‘dilin mantığı’ ile ne söylenmek istendiği
konusundaki görüşü idi. Ayrıca bir başka değişim daha söz konusudur. Wittgenstein
ikinci dönemde, dilin yanlış anlaşılmasından dolayı ortaya çıkan problemlerin,
kendisinin de Tractatus’ta denediği gibi, sistematik bir felsefe kuramı geliştirerek
çözülemeyeceğini düşünmeye başlamıştı. Felsefe problemleriyle uğraşmak için
kuramlar icat etmek yerine, problemlere yol açan yanlış anlamaları, ilk çıktıkları yer
olan kaynaklarında kurutarak bu problemleri bertaraf etmemiz gerektiğini söyler.
Böylece felsefeyi, tam da sözlük anlamıyla, terapatik119 bir iş olarak anlama noktasına
geliriz: “Filozofun bir soruyu ele alış tarzı, bir hastalığı ele alış tarzına benzer.”120
Dolayısıyla Wittgenstein, geçiş dönemi ve daha sonraki çalışmalarında Tractatus’un

118
SOYKAN, Ömer Naci; “Wittgenstein Felsefesi: Temel Kavram ve Sorunlar”, Cogito; Wittgenstein:
Sessizliğin Grameri, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 33, Güz 2002, ss:41-42
119
Wittgenstein, filozofun bir problemi ele alışıyla hekimin bir hastalığı tedavi etmesi arasında bir
kıyaslama yapar.bu noktada Freud ile Wittgenstein arasında bir karşılaştırma yapılabilir. Wittgenstein,
Freud’un bilim icra etme iddiasının, bilime sahipmiş gibi gözükme çabasının ciddi ölçüde hatalı bir tavır
olduğunu düşünüyordu. Bu çerçevede Wittgenstein’ın terapi kavramı ile psikanalizin terapi kavramı şu
yönden birbirine benzer: dilimizin mantığını yanlış anlamaktan kaynaklanan yanlışlıklar derin olup büyük
ölçüde bilinç dışındadır. Filozofun görevi çeşitli terapi yöntemleri kullanmak suretiyle, bizi, olguların
gerçek karakterlerini görmemizi sağlayarak, bu karışıklıklardan kurtarmaktır. Tıpkı Freud’un nevrotiğin
nevrozunu, kendisinin sergilediği semptomlara yol açan bastırılmış etkileri bilinç yüzeyine taşıyarak
bertaraf edebileceğini düşünmesi gibi, Wittgenstein da bizim, dilin fiilen nasıl iş gördüğünü anlamadaki
başarısızlığımızın son ucu olan düşünsel kasılmaları, takıntıları, entelektüel engelleri, dili kullanışımızın
gerçek karakterinin bilincine varmak suretiyle, bertaraf edebileceğimizi düşünür. Bakınız: MAGEE
Bryan, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, s: 353
120
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s:134

57
katı sistematik yöntemini terk eder ve onun yerine, bir yapısal kuramı amaçlamadığı
açıkça belli olan paragraflardan oluşan bir yaklaşımı benimser.121

İlk döneminde dünyayı olguların toplamı olarak tanımlayan ve dünya ile dil
arasındaki ilişkiyi resmedilen ile resmeden arasındaki ilişkiye benzeten Wittgenstein,
ikinci döneminde dünyayı yalın bir olgular koleksiyonu olmanın ötesinde, konuşan ve
eylemde bulunan kişilerin yapıp etmelerinin de içinde yer aldığı bir yapı olarak ele
almaktadır. Artık bu dönemde dil ile dünya arasında nesnel ve ideal bir resmetme
ilişkisinin varlığından söz edilmez.122 Bu dönemde Wittgenstein resimsel anlam
teorisinin tersine kullanımsal bir anlam teorisi geliştirirken, dilin değişmez ve temel bir
özü olduğu, bu özün dünyanın temsiliyle belirlendiği ve dildeki sözcüklerin salt
adlandırma işlevi gördüğü görüşünü reddeder. Bu dönem çalışmalarında Wittgenstein,
dilin özyapısı üzerine Tractatus’taki gibi açık ilkeler getirmek yerine, dile doğal bir
insan fenomeni, çevremizde olup biten bir şey, karmaşık insan faaliyetlerinin
oluşturduğu bir bütün olarak yaklaşmıştır. Bu dil anlayışının önemli bir özelliği, onun
dili özünde toplumsal bir fenomen, ancak birden fazla insanın benimsediği kuralların
varlığıyla işleyebilen bir fenomen olarak görmesidir. Wittgenstein, bu dönemde dili,
insan tarafından kullanılan bir alet olarak görür. Bir ifadenin anlamı, o ifadenin
mümkün kullanışlarının bir toplamıdır. Bu da anlamı, insan faaliyetlerine ve sonunda da
yaşam biçimleri bütünlerine bağlar. Dille ilgili olarak resim benzetmesinden alet
benzetmesine geçiş, Wittgenstein’ın iki dil görüşü arasındaki en önemli farktır.
Wittgenstein, bu ikinci dil görüşünde, dilin kullanılmasını aynı zamanda oyun
oynamaya benzetir. Tüm oyunlar kurallar tarafından yönetilen faaliyetler, yapıp-
etmeler olduklarına göre, amaçlı bir faaliyet olan dil, uzlaşımsal ve değişken kuralların
yönettiği öğelerle yürütülür. 123

Felsefi Soruşturmalar’da Wittgenstein, ilk döneminde Tractatus’ta sözü edilen


önermelere dayalı ve doğru-yanlış değerleri alabilecek bir dil oluşturmanın zor
olmadığını dile getirir. Buradaki zorluk dili oluşturmak değil, bu dille hayatı
anlatabilmektir. Çünkü ona göre bir dili oluşturmak demek bir hayat formunu

121
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 32
122
ALTINÖRS, Atakan; Dil Felsefesine Giriş, s:131
123
CEVİZCİ, Ahmet; Paradigma Felsefe Sözlüğü, s:904

58
oluşturmak demektir.124 Gündelik hayattaki dilin değişik kullanım formlarını açıklama
gücünden yoksun olduğunu düşündüğü göndergeci yaklaşımın yerine dilin kullanıldığı
yere vurgu yapan bağlamcı bir yaklaşımı benimsemesi aynı zamanda onun dil
anlayışının, olguları birebir resmeden ve her bir cümlesi bir önermeden oluşan ideal dil
anlayışının da yerini, içinde metafizik, ideolojik ve estetik yargıların da bulunduğu ve
insan yaşantısına dair her şeyi içine alan kuşatıcı ve bütüncül bir dil anlayışına
bıraktığının bir göstergesi olarak da görülebilir.

Wittgenstein ilk dönem felsefesinde her türlü yanlış anlamadan, karışıklıklardan


bağımsız, tek biçimli bir ideal dili temel alırken, ikinci döneminde olağan günlük dili
temel alır. İlk dönem çalışmaklarında değindiği şekliyle ideal dil ile olgusal dünya
arasında tam anlamıyla bir uyum söz konusudur; çünkü “dil cümlelerden oluşurken
dünya olgu-durumlarından oluşur”.125 Cümle olgu-durumlarının resmidir. Cümle
anlamını bu resimden alır. İkinci dönemde ise sözün anlamı, onun kullanımıdır.
Cümleyi anlamak onu kullanmak demektir. Bu da kültürel uzlaşıma dayanır. Burada dil-
dünya uygunluğu “metafizik” olarak nitelenir. Bunun yerine dil ile dünya arasında,
gösterme, eşlik etme, bir mekanda olma gibi çeşitli bağlantı biçimleri bulunduğu
söylenir.

Tractatus’ta metafizik bir atomculuğun varlığından söz etmek mümkündür:


Nesne (obje), dünyanın yalın yapıtaşıdır. Nesneye dil yönünde karşılık gelen dilin en
yalın öğesi, nesneyi gösteren addır. Oysa ikinci dönemde ne nesnenin ne de dilin yalın
öğelerinden söz edilmez. Sözcükler, yalın-bileşik diye ayrılmaz. Bu düşünce reddedilir.
Son olarak da Wittgenstein’ın “tekbencilik” (solipsizm) hakkındaki düşüncelerinden
bahsetmek mümkündür. Tractatus’taki “yalnız benim anlayacağım dil”, “dilimin
sınırları-dünyamın sınırları” gibi deyimlerde görüldüğü gibi tekbencilik onaylanır. Oysa
ikinci dönemde, “özel dilin olanaksızlığı” kanıtlanarak tekbenciliğe karşı çıkılır.
Tekbencilik, kişiye özgü duyumların, yine kişiye özgü bir dille deyimlenmesi olarak
anlaşılırsa, dilin ortak kullanımlı olmasından, yani sözlerin anlamının ancak onların

124
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s:19
125
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus, s:13

59
kullanımlarında olmasından ötürü, özel bir dil olamayacağı için tekbencilik de olanaksız
olur.126

Kısaca özetlemek gerekirse, ilk dönem çalışmalarında Wittgenstein günlük dilin,


altında yatan mantıksal yapıyı gizlediğine inanırdı. “Fransa kralı keldir” önermesi,
mantıksal yapısı ilk bakışta açık olmayan bir önermedir. Bu düşünceye göre dil, vücudu
örten giysiler gibidir. Nasıl ki bol bir kıyafet, içindeki bedeni gizlerse dil de aynı şekilde
gerçekliği gizlemektedir. Gerçekliğe ulaşmak için dilin altındaki mantıksal yapıyı açığa
çıkartmak gerekmektedir. ikinci dönem çalışmalarında Wittgenstein’ın bu düşüncesi de
değişime uğramıştır. Artık o, dilin mükemmel çalıştığında hiçbir şeyi gizlemediğine
inanıyordu. Bu dönemde Wittgenstein’ın dil konusundaki temel düşüncesi, dilin bir
şekilde nesneler dünyasına zincirlenmiş olduğu yönünde değil, gramerin özerk olduğu
yani serbestçe hareket ettiği yönündeydi. Bu düşünceye göre dilin efendisi insanın
kendisidir. Biz, dille istediğimizi yapabiliriz. Yani kuralları biz seçeriz ve kurallara
uymanın ne anlama geldiğine de biz karar veririz. Bunu yaparken de yapmamız gereken
tek şey, dilimizin bizi büyülemesine engel olmaktır.127

Wittgenstein’ın bu dönemde dilin yaşamı yansıtan bir oyun olduğunu ve


yaşamın kendisinin de dil oyunlarının bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyler. Dil
oyunları, içinde bir anlam çeşitliliğini barındırmaktadır. Yani dilde bir sözcüğün tek bir
kullanımından bahsetmek mümkün değildir: aile içersinde bir eş ve bir anne rolü
üstlenmiş olan bir bayanın aynı sevgi sözcükleriyle eşine ve çocuğuna yaklaşması
mümkün olabilmektedir, ancak şüphe yok ki aynı kelimelerle ifade edilmelerine rağmen
her iki durumda kelimeler farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu bağlamda dilin bir
yaşam biçimi içinde varolduğunu ve işlev kazandığını görürüz. Yaşam biçimi sayısı
kadar dil vardır ve her yaşam biçimi de kendine ait bir dil oyununu gerektirir. Bir ifade
ancak içinde bulunduğu dil oyunu sayesinde anlam kazanır ve bu anlamda da
toplumsaldır. Dil oyunu yaşam biçimine göre oluşturulduğuna göre anlam yaşam
biçimine bağlıdır. Tek bir yaşam biçimi olmadığı ve anlam da yaşam biçimlerine bağlı
olarak oluştuğu için tek bir anlam ölçütünden bahsetmek de mümkün değildir. Bu
yüzden metafiziksel önermeler de belli bir dil oyunu içinde anlamlı olabilen
126
SOYKAN, Ömer Naci; “Wittgenstein Felsefesi: Temel Kavram ve Sorunlar”, s:41
127
EDMONDS, David; EIDINOW, John; Wittgenstein’ın Maşası, s: 196-197

60
önermelerdir. Fakat bu tür önermeler nesnel bir duruma işaret etmedikleri için düşsel bir
dil oyununa aittirler. Bu bağlamda metafizik öğelerden kurulu olan felsefi sorunlar da
ortadan kaldırılmaları gereken sorunlar olarak görülmelidirler.128

Özetleyecek olursak ilk dönem çalışmalarında dilin olguları resmeden bir mantık
dili olması gerektiğini söylerken ikinci dönem çalışmalarında bu dil görüşü yerini dilin
kullanım boyutunu ön planda tutan bir dil anlayışına bırakmıştır. Ona göre bir dili
kullanmak demek bir dil oyununun içinde olmak demektir. Bir dilin anlamı onun içinde
bulunduğu yaşama biçiminde gizlidir. Sözcükler ise resimler olarak değil, bir dil
oyununun parçaları olarak ele alınmalıdır. Nasıl ki bir satranç oyununda bir taşın anlamı
oyuncunun onu nasıl kullanacağına bağlıysa dilde de bir ifadenin anlamı konuşanın onu
nasıl kullandığına bağlıdır. Eğer dili kullanım boyutundan soyutlarsak o zaman dili
işlemez hale getirmiş oluruz ki bu da felsefede sorunlarla karşılaşmamıza yol açar.129
Bu durumu Wittgenstein “felsefi problemler dil tatile gittiği zaman ortaya çıkar”
sözleriyle dile getirir.130

B. Wittgenstein’ın İkinci Dönem Felsefesinde Mantığın


Yeri
Wittgenstein’ın ikinci dönem felsefesinde mantığa nasıl bir anlam yüklediğini
görmek istiyorsak öncelikle bakmamız gereken eser onun ikinci dönem çalışmalarının
bir sonucu olarak ortaya çıkan Felsefi Soruşturmalar kitabıdır. Henüz son şeklini
veremeden ölmüş olduğundan düşünsel mirasçıları tarafından yayınlanan bu eserinde
Wittgenstein Tractatus’ta geliştirdiği düşünceleri etkili bir şekilde çözümlemeye tabi
tutarak dil, anlam, mantık, önermeler ve bilinç durumları gibi konulardaki yeni düşünce
çizgisini de ortaya koymaktadır.

Tractatus’un temel tezi dil ve dünya arasında mutlak bir örtüşmenin söz konusu
olduğunu ortaya koyan resim kuramı çerçevesinde şekillenmiştir. Daha önce de
belirttiğimiz gibi bu kurama göre dil ve dünya arasında sıkı bir yapısal ilişki söz
konusudur. Dili ve dünyayı bir mantık çerçevesi içine oturtmak gerektiği üzerine
temellenen bu görüşe göre dil, dünyayı dilsel resimler vasıtasıyla resmedecek şekilde
128
ÖZLEM, Doğan; Bilim Felsefesi (Ders Notları), s:190
129
ALTUĞ, Taylan; Dile Gelen Felsefe, YKY, İstanbul 2001, s:161
130
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s:34

61
biçimlendirilmelidir. Bu da ancak dile getirilen önermelerin olgusal alanla
sınırlandırılmasıyla mümkün olabilecektir. İşte Tractatus’un temel tezi bu düşünce
üzerine odaklanmaktadır. Biz eğer felsefe sorunlarını çözmek istiyorsak dilimize bir
sınır çizmeli ve mantıkta olduğu gibi önermesel bir dil kullanarak sadece olguları
resmeden bir dil kullanmalıyız. Bu bağlamda, Tractatus’un radikal dil anlayışı din, etik,
estetik ve metafizik gibi alanları dilin olanağının dışında bırakır. Bunlar, üzerinde bir
şey konuşamayacağımız, dolayısıyla susmamız gereken alanlardır.

Wittgenstein’ın birinci döneminde kabul ettiği dil-dünya bağıntısının temeli


olarak dilin yapıtaşı olan isimlerin dünyanın yapıtaşı (tözü) olan objelere tekabül ettiği
düşüncesini ikinci dönem çalışmalarında terk eder. Bu dönem düşüncesine göre bir
ismin anlamı onun bir olguya / nesneye tekabül etmesinde değil, kullanımında gizlidir.
Ona göre artık kelimelerin tek tip görüntüsünden bahsetmek yanlıştır. Çünkü
kelimelerin uygulamaları isimlerinde değil kullanımlarında gizlidir. Bu bağlamda
Wittgenstein’a göre felsefe yaparken bir “dil mantığı” yoktur. Çünkü dil, tek bir öze
sahip değildir. Fakat her biri kendi mantığına sahip farklı uygulamaların geniş bir
koleksiyonudur. Anlam, kelimelerle şeyler arasındaki gösterme ilişkisinden ya da
önermelerle olgular arasındaki resmetme ilişkisinden ibaret değildir. Bir ifadenin anlamı
daha ziyade onun uygulamaların çeşitliliği içindeki kullanımıdır.131

Felsefi Soruşturmalar’da Wittgenstein’ın ideal dil düşüncesi de dönüşüme


uğramıştır. Ona göre artık ideal dil düşüncesi, eğer bu dili bizim günlük dilimizden daha
iyi, daha tammış gibi ve mantıkçıyı, insanlara, uygun bir tümcenin neye benzediğini
göstermiş gibi gösterirse yanlış yorumlanmış olacaktır. Çünkü Wittgenstein burada,
mantığın dilden ya da düşünceden bahsederken bir doğa biliminin bir doğal fenomenden
söz ettiği anlamda söz etmediğini düşünmektedir.132 Dolayısıyla Wittgenstein bu
çalışmasında bilim dili ile konuşma dilinin farklılaştığına vurgu yaparak felsefenin,
kullanıma vurgu yapan konuşma diline yaklaşarak çalışmasının, onu gerçek çalışma
alanına yönlendireceğini belirtmektedir. Böylece Wittgenstein Tractatus’ta mantığa
yüklediği görevi Felsefî Soruşturmalar’da dilbilgisine yüklemiştir; yani, Tractatus’ta

131
UTKU, Ali, “Şişedeki Sineği Kurtarmak ya da Wittgenstein’ın Çifte Felsefesi”,
http://www.insiyatifprojesi.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=157
132
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s: 61

62
metafizik önermelerden sakınmanın yolunu mantıksal çözümlemede görürken, Felsefî
Soruşturmalar’da dilbilgisinde görmektedir.

Bu dönemde Wittgenstein, mantığın hangi anlamda yüce olduğu sorusunu


tartışırken mantığın kendine özgü bir derinliği olduğunu söyler. Mantık bütün şeylerin
doğasını incelediği için bütün bilimlerin temeline iniyor gibi görünmektedir. Oysa ki
mantık, şeylerin özünü görmeyi amaçlar. Wittgenstein’a göre mantığın ortaya çıkışının
temelinde ne doğanın olgularına karşı bir ilgi ne de nedensel bağıntıları yakalama
gerekliliği vardır; onun temelinde empirik olan her şeyin temelini veya özünü anlama
dürtüsü vardır. Bu bağlamda yeni olguların peşine düşmemiz de doğrudan görünen bir
şeyi anlama isteğinden kaynaklanmaktadır.133 Bu noktada Wittgenstein’ın mantık
önermelerine yüklediği anlamın da değiştiğini söyleyebiliriz. Tractatus’ta mantık
önermeleri bilimsel bir temele oturtularak felsefenin mantık dilinin dışına çıkmaması
gerektiği savunulurken, Felsefî Soruşturmalar’da mantığın yüceliğinin temeli olarak
özü anlama çabası görülmektedir ki bu da mantığın değerinin bilime yönelmesinde değil
de araştırmaya yönelmesinde yattığı anlamını doğurur.

Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar’da, önerme kavramına da göndermede


bulunur. Bir tümce doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebiliyorsa önerme olarak
adlandırılır. Yani;

“p” doğrudur = p

“p” değildir = ∼p

tümceleri doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebildikleri için birer önerme olarak


adlandırılabilir. Fakat burada doğruluğun kriteri olarak önceden olduğu gibi önermenin
olgu durumuna tekabül etmesi değil, dilimizdeki kullanımına bakmamız gerektiği
vurgulanmaktadır. “Biz bir şeye, dilimizde ona doğruluk fonksiyonları hesabını
uyguladığımız zaman bir önerme deriz…‘doğru’ kavramına uyan veya ‘doğru’
kavramının uyduğu şey bir önermedir…doğruluk kavramıyla birbirine tutturulan şey bir
önermedir.”134 Dolayısıyla Wittgenstein burada bir önermenin ne olduğunun dilbilgisi
kurallarına uymasının yanında dil oyunundaki kullanımına da uygun olması gerektiğini
133
A.g.e., s: 66
134
A.g.e., s: 80

63
dile getirmektedir. Bizim bir satranç oyununda piyonlara şah çekmemiz kullanıma
uygun olmayan bir duruma işaret ettiği için ilginç bir durum olarak değil, fazlasıyla
karmaşık ve hatta aptalca bir durum olarak nitelendirilir. Böyle bir durumda ortaya
koyulan bir tümcenin de ne kadar doğru ya da yanlış olarak nitelendirilebilecek bir
durum ortaya konulsa da, kullanım boyutu göz ardı edildiği için, anlamlı bir önerme
olarak nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır.135

Wittgenstein, doğru ve yanlışın insanlar arası uzlaşım sonucu belirlendiği


düşüncesini de çok doğru bulmaz. Ona göre doğru ve yanlış kullanılan dilde uzlaşımı
gösterir yargılarda değil yaşam biçiminde uzlaşmadır. Oysa ki biz dili bir iletişim aracı
olarak kullanmak istiyorsak sadece tanımlarda değil, aynı zamanda yargılarda da
uzlaşmalıyız.136 Ona göre dildeki ifadelerle ilişkili olarak kullanılan “doğru” ve “yanlış”
bir dilin öğeleridir ve bu dili kullanan kişiler, onların bu dildeki kullanımları konusunda
uzlaşım içindedirler. Buradaki uzlaşım olgulara ilişkin yargılarda değil, bir etkinlikte
veya bir “yaşam biçimi”ndedir. Yaşam tarzındaki uzlaşım genel anlamda dilin
kullanımını belirler ve bu da özel olarak “doğru” ve “yanlış” sözcüklerinin kullanımını
belirler. Bu uzlaşımı, doğruluk ve yanlışlığı keyfi ve göreceli hale getiren bir uzlaşım
olarak düşünmek doğru değildir. Bu sadece yaşam biçimindeki uzlaşımın, neyin doğru
neyin yanlış olduğu hakkındaki düşüncelerdeki uzlaşımdan mantıksal olarak daha önce
geldiğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, yaşam biçimindeki uzlaşım, fikirlerdeki
uzlaşımın çerçevesini, yani önkoşulunu sağlamaktadır.137

Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmalarını incelerken onun, aklın ilkeleri


hakkındaki düşüncelerine de kısaca değinmek gerekir. Hatırlayacak olursak, klasik
mantıktan beri süregelen kabuller temelde üç önermenin totoloji olduğunu, yani her
koşulda doğru değer aldığını ortaya koymaktadır.

Aklın ilkelerinin başında gelen özdeşlik ilkesi “bir şey ne ise odur” der. Bu
ilkenin mantıksal ifadesi ise ( p → p ) şeklindedir. Bu ilkeye göre biz bir ifadeyi
önermenin herhangi bire yerinde ne şekilde ele alıyorsak önermenin diğer yerlerinde de
aynı şekilde ele almamız gerekir. Wittgenstein Felsefi Soruşturmalar’da burada sözü

135
A.g.e., s: 81
136
A.g.e., s: 130
137
TEPE, Harun; Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, ss: 83-84

64
geçen aynılığı sorgulamaktadır. Ona göre özdeşliğin saptanması psikolojik bir
durumdur. Burada aynılığı tanıma önemlidir. Wittgenstein bu durumu “sahip olduğum
iki imgenin aynı olduklarına karar vermeden önce onları aynı olarak tanımalıyım”138
sözleriyle dile getirir.

Bir diğer ilke olan çelişmezlik ilkesi “bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de
kendisi olmayan olamaz” der. Bu ilkenin mantıksal ifadesi de ~ ( p ∧ ~ p ) şeklindedir.
Wittgenstein’a göre çelişki, eğer iki çelişik karar arasında sürekli olarak gidip gelirsek
dil oyununda harekete geçmemizi engeller. Bununla birlikte biz çelişkiyle
karşılaştığımızda onu bir felaket olarak görmek yerine, oradan sonra yola devam
edemeyeceğimiz bir duvar olarak görmeliyiz. Wittgenstein burada, yeni düşünceler
oluşturmamızı engelleyen, kısıtlayıcı bir “çelişkiden sakınmak için ne yapmalıyız?”
sorusu yerine, yeni düşünceler üretmemizi teşvik eden “çelişkiyle karşılaştığımızda ne
yapmalıyız?” sorusunu tercih ettiğini belirtmektedir.139

Aklın ilkelerinden üçüncüsü olan üçüncü halin imkansızlığı ilkesi “bir şey ya
kendisidir ya da kendisi değildir, üçüncü bir ihtimal söz konusu değildir” der. Bu ilke de
mantıkta ( p ∨ ~ p ) şeklinde sembolleştirilir. Wittgenstein’a göre bu ilke bizim bakış
açımızı sınırlandırmaktadır. Ona göre “üçüncü bir olasılık yoktur” veya ancak üçüncü
bir olasılık olamaz” demek, biz öyle düşünmesek de gözümüzü hem problemi hem de
çözümünü içermek zorundaymış gibi gözüken bir resimden başka bir tarafa
çevirmemize yetkimizin olmadığını ifade etmek demektir.140

Wittgenstein’ın bu görüşleri onun, aklın ilkelerini göz önünde bulundururken de


hayat formlarına göndermede bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla onun ikinci
dönem çalışmalarının tümünde olduğu gibi mantık hakkındaki düşüncelerine de
baktığımızda, mantığın mutlaklığına değil de yaşam biçimleri tarafından şekillenen ve
bir anlamda iletişimin temel unsuru olan uzlaşım çerçevesinde biçimlenen dil oyunları
düşüncesine yaklaştığını görmekteyiz. Özdeşlik ilkesinde aynılığın yeniden
tanımlanması, çelişmezlik ilkesinde çelişkilerin bizi farklı yollar aramaya yönlendirmesi
ve üçüncü halin imkansızlığı düşüncesinde de farklı çözümler için farklı bakış açılarına
138
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s: 170
139
WITTGENSTEIN, Ludwig; Zettel, Çeviren: Doğan ŞAHİNER, Nisan Yayınları, İstanbul 2004, s: 155
140
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s: 164

65
yönelmemiz düşüncesinin mutlaklıktan ziyade farklılığa vurgu yapması bu bağlamda
düşüncelerin değişik bağlamlarda değişik anlamlarda değerlendirilmesi gerektiğinin bir
göstergesi olarak düşünülmelidir.

Özetleyecek olursak; Felsefi Soruşturmalar’da dile getirilen “dil oyunları” ve


“hayat formları” ifadeleriyle Wittgenstein’ın, ilk döneminde savunduğu “resim-tasarım”
teorisini terk ettiği görülmektedir. Gündelik hayattaki dilin değişik kullanım formlarını
açıklama gücünden yoksun olduğunun farkına vardığı “göndergeci” teorinin yerine
anlamın, içinde bulunduğu cümlenin bağlamında aranması gerektiğini vurgulayan
“bağlamsal” ya da “pragmatik” karakterde bir yaklaşım geliştirmektedir. Bu, aynı
zamanda, olguların birebir resmi olan bir ideal dil anlayışının yerini, ideolojik, estetik,
metafizik, vb. boyutlarıyla insan konuşmasının bütününü içine alan kuşatıcı bir dil
anlayışına bıraktığı bir dönüşüm olarak da ele alınabilir.141

Bu mantık düşüncesi çerçevesinde felsefenin görevi ise matematiksel ya da


mantıksal-matematiksel bir keşif aracılığıyla bir çelişkiyi çözmek değil, bizi rahatsız
eden matematik durumunu veya çelişkinin çözümü öncesi durumu açıkça görmemizi
olanaklı kılmaktır. Burada Wittgenstein bizim kendi kurallarımız arasında hapsolmuş
gibi olduğumuzu düşünür. Çünkü çoğu durumda şeyler bizim önceden görüp
anlamlandırdığımızdan farklı şekilde gerçekleşmektedir. Yani bir çelişkiyle
karşılaştığımızda aslında kastettiğimiz şeyin o olmadığını söylemek durumunda kalırız.
Bu çerçevede felsefi sorun olarak ele alınması gereken şey, bir çelişkinin bireysel
konumu ya da onun bireysel yaşamdaki konumu olmak durumundadır. Felsefenin
yaptığı sadece, her şeyi önümüze koymak ve bunlardan herhangi birini ne açıklamak ne
de bir sonuç çıkarmaktır. Zaten her şey göz önünde olduğu için açıklanacak bir şey de
yoktur. Yani filozofun ve felsefecinin yapması gereken şey mantıksal çıkarımlar
vasıtasıyla bir çözüm ortaya koymak yerine düşüncelerin bir amacı gerçekleştirmek
amacıyla bir araya toplanmasından ibarettir.142

141
ALTINÖRS Atakan, Dil Felsefesine Giriş, s: 132
142
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s: 77

66
C. Wittgenstein’ın İkinci Dönem Çalışmalarının Etkileri
Daha önce de belirttiğimiz gibi Wittgenstein’ın gerek ilk dönem çalışmaları
gerekse ikinci dönem çalışmaları hem yaşadığı dönemde hem de ölümünden sonraki
dönemlerde felsefe üzerinde çok büyük etkilere sahiptir. Çalışmamızın bu kısmında
Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmalarının genel etkilerine kısaca bir değineceğiz.

Wittgenstein ilk dönem düşünceleriyle Viyana Çevresi düşünürlerinin


çalışmalarına temel oluşturduğu gibi, ikinci dönem çalışmalarıyla da “gündelik dilin
felsefesi” olarak bilinen bir diğer çözümleyici akıma temel hazırlamıştır. J. L. Austin, P.
F. Strawson ve J. Searle tarafından temsil edilen bu akım, felsefenin, doğrulama kriteri
çerçevesinde, konuşmaları sınırlayıcı bir dil oluşturmak yerine, zenginlikleri sayesinde
kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir anlamda kendini yaşam biçimlerine göre yenileyen
gündelik dili kullanması gerektiğini savunur. Anlam öğretileri arasında günümüzde
geçerliliği en çok tanınan anlayışlardan biri olan bu anlayışa göre, anlam görüngüsü,
tıpkı Wittgenstein’da olduğu gibi, belli bir dil topluluğu içinde ve belli bir yaşam biçimi
çerçevesinde toplumsal uzlaşı yoluyla belirlenmiş birtakım kurallar uyarınca oynanan
bir dil oyunu olarak ele alınmaktadır. Bu anlamda, bir şeyin anlamını öğrenmek demek
o şeyin belli bir bağlamda nasıl kullanıldığını öğrenmek, yani o şeyi uygun biçimde
kullanabiliyor olmak demektir. Bu çerçevede, Wittgenstein’in ikinci dönem felsefesinde
anlam sorununu kullanım içerisinde çözümlemesi, dil felsefesinde önemli bir kırılma
noktası olarak düşünülebilmektedir. Anlam sorununa yaklaşım yordamında baş gösteren
bu kırılmayla birlikte dil felsefesi çalışmalarında eskiden beri egemen bir konumda
bulunan anlam sorununa yönelik yerleşik soruşturma kalıpları eski yerlerini ve
değerlerini yitirmiş; böylelikle de dil felsefesi için yeni bir soruşturma ufku açılmıştır.
Anlam sorunları yerine daha çok dilsel kullanım sorunlarının ele alındığı bu soruşturma
çerçevesinin en önemli kavramı, söylemek ile eylemek arasında geleneksel olarak
yapılan ayrımı çözümlemeyi amaçlayan, aslında bu iki edimin bir ve aynı şey olduğunu
gösterme düşüncesi üstüne bina edilmiş söz edimleridir.143

143
GÜÇLÜ, A. Baki; UZUN, Erkan; UZUN, Serkan; YOLSAL, Hüsrev Ümit; “Dil Felsefesi”, Felsefe
Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002

67
Dünya ile dil arasındaki ilişki konusunu tümden bir kenara atmamakla birlikte,
esas anlam ile kullanım ilişkisini ele alan ve dilsel davranışın mahiyetini açıklamaya
çalışan bu düşünürlerin temel kavramı olarak “söz edimi”, konuşan kişinin belli bir an
ya da durumda söz ya da sözcelem üretmesi durumu olarak tanımlanabilir. Bu
düşünürler, felsefecilerin sadece yanlış veya doğru olarak nitelendirilebilen yargı
cümlelerini incelemeye değer buldukları için büyük bir yanılgı içinde olduklarını
düşünürler. Özellikle Viyana Çevresi düşünürleri tarafından doğrulama ilkesi
çerçevesinde kullanılan bu tarz ifadeler, anlamlı cümlelerin sayısını gereğinden fazla
azalttığı düşüncesiyle eleştirilmektedir. Austin’e göre, doğrulama ilkesine “kayıtsız”
olduğu halde anlamsız sayılamayacak çok sayıda sözcelem gündelik dilde yaygın
şekilde kullanılmaktadır. O, fenomenlerin bilgisine erişmede en güvenilir yolun
gündelik dilin kılavuzluğunu benimsemek olduğunu savunur. Ona göre gündelik dilde
doğru ya da yanlış değer taşımamasına rağmen birçok anlamlı cümle kurmaktayızdır.
Bu yüzden bütün cümleleri birer önerme olarak değerlendirmek saçmadır. Austin,
gerçek anlamı önerme olarak kabul edilen cümlelerden çok gündelik dilde
kullandığımız cümlelerde aramamız gerektiğini söyler. Ona göre, kullanımlarıyla
birtakım edimlerin gerçekleştiği cümleler anlamlı cümlelerdir. Austin’e göre bir sözcük
üretilen her durumda bir ya da daha fazla edim gerçekleşmektedir. Söz edimleri adını
verdiği bu edimleri daha sonra üçe ayırmıştır: bunlardan birincisi olan, herhangi bir şey
söyleme edimini “düzsöz edimi”; ikinci olarak ,bir şey söylerken gerçekleştirilen edime
“edimsöz edimi”; son olarak da bir şey söyleme yoluyla gerçekleştirilen edime ise
“etkisöz edimi” adını vermektedir144. Austin’e göre bu üç edim türü bütün
eylemlerimizi kaplamaktadır ve anlam bu edimlerde aranmalıdır.

Austin’le birlikte dilin günlük kullanımını ön planda tutan bir başka düşünür
olan Searle, bu üç tür edime etik temelli olan önerme edimini de ilave etmiştir. Önerme
edimi gönderme ve yüklemeyi içerir145. Gönderme ve yükleme insana söz verme ya da
beklentilere cevap verme gibi yükümlülükler getirmektedir ve bu yükümlülükler de
toplum temelinde anlam kazandığından Austin’in edimleri bütün edim türlerini
kapsamamaktadır ve bu edimlere önerme edimini de yüklemek gerekmektedir.

144
ALTINÖRS Atakan, Dil Felsefesine Giriş, s:137
145
A.g.e., s:138

68
Sonuç olarak, Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarında olduğu gibi ikinci
dönem çalışmaları da felsefe üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Bu bölümde kısaca ele
aldığımız bu etkileri daha ayrıntılı bir şekilde çalışmamızın son bölümünde
inceleyeceğiz.

69
V. WİTTGENSTEİN FELSEFESİNİN WİTTGENSTEİN
SONRASINA ETKİLERİ
Önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi Wittgenstein’ın çalışmaları gerek
yaşadığı dönemde gerekse ölümünden sonraki dönemlerde, 20. yüzyıla damgasını
vurmuş olan analitik felsefe geleneğinde oldukça önemli bir yer edinmiştir. İlk dönem
çalışmalarının Viyana Çevresi düşünürleri üzerindeki etkisi ve ikinci dönem
çalışmalarının gündelik dilin felsefesiyle ilgilenen düşünürler üzerinde ne gibi etkiler
yarattığı çalışmamızın bundan önceki bölümlerinde kısaca değindiğimiz konulardı.

Çalışmamızın bu bölümünde Wittgenstein’ın iki dönem çalışmalarının da onun


ölümünden sonra felsefe üzerinde ne gibi etkiler taşıdığını göstermeye çalışacağız.
Onun her iki dönem çalışmalarını ayrı ayrı ele alacağımız bu bölümde amacımız,
Wittgenstein’ın çalışmalarının diğer filozofları ne şekilde etkilediğini göstererek 20.
yüzyılın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilen bu düşünürün felsefe tarihi
açısından neden bu kadar önemli bir konuma yerleştirildiğini de gözler önüne sermektir.

A. İlk Dönem Çalışmalarının Etkileri


“Bir noktanın beyaz ya da siyah olduğunu söyleyebilmek için, daha
önce ne zaman bir noktaya siyah, ne zaman beyaz dendiğini
bilmeliyim; ‘p’nin doğru (veya yanlış) olduğunu söyleyebilmem için,
hangi koşullarda ‘p’ ye doğru dediğimi kesin olarak bilmeliyim,
böylece tümcenin anlamını belirlemiş olurum.”146

Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarında temel amacı dile bir sınır çizme
çabasıdır. Ona göre felsefe tarihinde olgusal alanın sınırını aşmaya çalışan filozoflar
metafizik alanın içine girmektedirler. Oysa ki felsefenin güvenilir bir bilgi dalı olarak
kabul edilebilmesi için metafizikten mümkün oldukça uzak kalması gerekmektedir. Bu
bağlamda felsefenin asli görevi dili metafizik öğelerden arındırmak amacıyla bir dil
eleştirisi yapmaktır. Ona göre tüm felsefi sorunların temelinde dilin mantığının yanlış
anlaşılması vardır. Ona göre dilin yapısı ve sınırları da dış dünya tarafından
belirlenmektedir. Bu düşünceler onu, dile ilişkin göndergeci yaklaşım olarak da

146
WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus 4.063, ss: 55-57

70
nitelendirilebilen resimsel anlam teorisine götürmektedir. Onun resimsel anlam teorisi
Viyana Çevresi düşünürlerinin en ateşli bir şekilde savunduğu doğrulama ilkesine
birebir uygun bir yapıdadır. Yani bir bakıma resimsel anlam teorisi ile doğrulama
ilkesini aynı şeyler olarak ele alabiliriz. Ona göre cümleler gerçekliği resmeden dilsel
ifadelerdir. Dış dünyada herhangi bir olgu durumuna ya da nesneye göndermede
bulunmayan ifadeler anlamlı ifadeler olarak değerlendirilemezler. Bu bağlamda
Wittgenstein, metafiziksel ve teolojik unsurlar gibi dış dünyada herhangi bir göndergesi
bulunmayan ifadeleri dilin sınırlarını aşan ifadeler olarak nitelendirirler ve bu bağlamda
bu ifadeleri anlamdan yoksun ifadeler olarak görürler.147

Viyana Çevresi düşünürlerinin temel öğretisi olan mantıksal atomculuğun özünü


oluşturan düşünce bilim ile metafizik arasına bir sınır çizilmesi gerektiği düşüncesi
oluşturmaktadır. Onlara göre metafizik ile anlamsız aynı şeye karşılık gelmektedir.
Yalnızca olgu durumlarına karşılık gelen ifadelerin ve kavramlar arası ilişkilere dair
önermelerin anlamlı olduğunu savunan bu düşünürler bu iki sınıftan herhangi birine
girmeyen teolojik ya da etik içerikli önermeleri bilimle ve nesnellikle ilgisi olmayan,
kanıtlanması ve doğrulanması mümkün olmayan anlamdan yoksun önermeler olarak
görüyorlardı. Onlara göre olgusal önermeler, deneye dayandıkları için doğrulanabilir
veya yanlışlanabilir karaktere sahip önermelerdir. (Doğruluk değerleri dile getirdikleri
sözcüklerin ve sembollerin anlamlarının sorgulanmasıyla belirlenebilen önermeler
olarak tanımlanan kavramlar arası ilişkilere dair önermeler ise analitik önermelere
olarak anlamlı kabul ediliyorlardı.) Ayrıca bu düşünürlere göre felsefenin amacı, deneye
dayalı olan pozitif bilimlerin çalışmalarını ve bu bilimler vasıtasıyla oluşturulan
önermeleri mantıksal çözümleme vasıtasıyla incelemek ve bu önermelerin açıklığa
kavuşturarak anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olmaktır. Dolayısıyla bu düşünürler
felsefeyi bilimden bağımsız, kendi özerk alanında çalışan bir disiplin olarak görmek
yerine bilimin çalışmalarını temellendiren bir alt disiplin olarak görüyorlardı.

Bu düşüncelerin Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarından etkilendiği açıktır.


Bu düşünceler ile Tractatus’un önermeleri arasında birçok ortak noktanın varlığı göze
çarpmaktadır. Tractatus’ta da bu düşüncelere benzer şekilde, cümlelerin, olguların

147
ALTINÖRS Atakan, Dil Felsefesine Giriş, ss: 129-130

71
resimleri olduklarından; mantığın totolojik ya da ‘analitik’ olduğundan; felsefenin
görevinin ‘aydınlatmalarla’ sınırlı olduğundan ve mantık, matematik ve doğal bilimlerin
önermeleri dışında kalan tüm önermelerin de anlamsız olduklarından söz eden
önermeler mevcuttur.148

Kendi düşünceleri ile Wittgenstein’ın düşünceleri arasındaki bu benzerlikler


Viyana Çevresi düşünürlerinin Tractatus’a ayrı bir özen göstermelerini ve kendi
çalışmalarını düzenlerken Tractatus’u temel bir metin olarak kabul etmelerini
sağlamıştır. Bu çerçevede ele alındığında Viyana Çevresi düşünürleri ya da mantıkçı
pozitivistler olarak anılan ve 20. yüzyıl analitik felsefe geleneğinde oldukça önemli bir
yere sahip olan bu düşünürlerin çalışmalarında Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarının
azımsanamayacak kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu söylemek hiç de yanlış
olmayacaktır. Öyle ki, Mantıkçı positivizmin, dilsel anlatımları anlam açısından
sorgulayarak, bir dilsel anlatımın “sahici” bir önerme mi yoksa sözde bir önerme mi
olduğunu belirlemek, böylelikle de metafiziksel önermeleri anlamsız sayıp dışlamak
için ilkeleştirdiği doğrulama ölçütünün formüle edilmesi, Tractatus’un emprist
yorumuna dayanır. Çeşitli biçimlerde dile getirilen ve son belirgin biçimlenişini A.J.
Ayer’da elde eden bu tartışmalı ölçüt, haklı çıkarılışını ve ön dayanaklarını
Tratatus’dan kaynaklanan çıkarımlarda ya da bir bakıma ‘atfetme’ diyebileceğimiz
yorumlarda bulur. Bu çıkarımların kurucu nitelikte olanı, Tractatus’un metafiziksel
önermelerin anlamsız olduğunu ve tek ‘söylenebilir olan’ın doğa bilimlerinin
önermeleri olduğunu ileri süren tezi üzerinde duyusal (emprik) doğrulanabilirlik
ilkesinin inşa edilmesiyle sonuçlanır. Şöyle ki, tek söylenebilir olan doğa bilimlerinin
önermeleridir; doğa bilimleri emprik olarak bulgulanabilen bir bilgi alanıdır ve emprik
olarak bulgulanabilir olan, duyularla doğrulanabilen şeydir. 149

Bu noktada Wittgenstein’ın düşüncelerinin genel olarak Viyana Çevresi


düşünürleri üzerindeki genel etkisinin yanında düşünürlerin kendi düşüncelerini ne
şekilde etkilediğine de göz atmak yararlı olacaktır. Viyana Çevresi düşüncesinin
kurucularından olan ve 1920’li yıllarda Çevre’nin çalışmalarını organize eden Schlick,
1936 yılında Viyana Üniversitesi’nin merdivenlerinde bir öğrencisi tarafından
148
GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, s: 59
149
ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, ss: 63-64

72
öldürülene kadar, gerek mektuplar vasıtasıyla gerekse Wittgenstein’ın Viyana’yı
ziyaretleri sırasında yüz yüze görüşerek Wittgenstein’la diyalogunu sürdürmüştür.

Schnitzler’in aktardığına göre, Wittgenstein 22 Aralık 1929’da bir


konuşmasında, şöyle der: “eğer bir tümcenin anlamını tam olarak doğrulayamıyorsam,
bu tümceyle bir şey anlatmış olmam; tümce de hiçbir anlama gelmez”. Wittgenstein bu
görüşüyle, Carnap ve Schlick başta olmak üzere Viyana Çevresi filozoflarını deriden
etkilemiştir. Schlick bir yazısında bu etkilenmeyi açıkça dile getirerek, “bir sözcüğün ya
da sözcükler dizgesinin anlamının, onların kullanımlarını düzenleyen kurallar dizisince
belirlendiği”ni, bu tümceyle dile getirilmiş olan anlam görüşünü de, Wittgenstein ile
yaptığı söyleşilere borçlu olduğunu söyler. “Bir tümcenin anlamı, bu tümcenin hangi
kurallara göre kullanılacağıdır, bu da bu tümcenin ne şekilde doğrulanacağını (ya da
yanlışlanacağını) söylemekle ayın şeydir” diyen Schlick’in, gerçekten de Wittgenstein’a
çok şey borçlu olduğunu açıktır.150

Wittgenstein’ın felsefenin bir öğreti değil, etkinlik olduğu düşüncesi Schlick


tarafından da savunulan bir düşüncedir. Önermeleri bilimler ortaya koyduğu için
felsefenin doğru ya da yanlış önermeler bütününden oluştuğunu düşünmek doğru
değildir. Felsefe sadece, bir aydınlatma ve çözümleme, bazı durumlarda da anlamsızlığı
ortaya koyma etkinliği olarak kabul edilmelidir.151

Schlick’in, Wittgenstein’ın atomik önermelere ilişkin düşüncelerinden de


etkilendiği göze çarpmaktadır. Wittgenstein gibi, Schlick de bütün önermeleri duyu
verileri hakkındaki önermelere yani, dolaysız gözlem verileri hakkındaki önermelere
çevirebileceğimizi düşünüyordu. Bu noktada özellikle “bütün insanlar ölümlüdür” veya
“bütün kuğular beyazdır” önermeleri gibi tümel önermelerde bir sorunla
karşılaşılmaktadır: bütünün kapsadığı alan ne kadardır? Eğer biz bütünle sonsuzu
kastediyorsak o zaman bu önermeleri duyu verileri hakkındaki önermelere çevirmemiz
mümkün olamayacaktır. Schlick bu sorunu, “bu sözlerin aslında önermeler değil,
kurallar olduğunu” söyleyerek aşabildi. Bunlar sadece belirli bir önermeden diğerine

150
TEPE, Harun; “Viyana Çevresi Filozoflarında Doğrulama ve/veya Onaylama”, Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Cilt 16, Sayı 2, s: 4
151
MAGEE, Bryan; Yeni Düşün Adamları, MEB Devlet Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul 1979, ss:176-
177

73
ulaşmaya yarayan kurallar, yani çıkarım kuralları olarak ele alınması gereken kurallar
olarak nitelendirilmelidirler.152

Anlaşılacağı üzere Schlick’in düşünceleri üzerinde Wittgenstein’ın etkisi


yadsınamayacak kadar çoktur. Onun felsefeye ve önermelere ilişkin düşüncelerinin
temeli Wittgenstein tarafından oluşturulmuştur. Bu çerçevede Schlick, felsefi bir
düşünce ortaya koyarken bu konu hakkında Wittgenstein’ın görüşlerinin neler olduğunu
tahlil ederek bu temel üzerinden düşünceler geliştirmiştir. Tabi ki bizim burada
bahsettiğimiz etki tam anlamıyla bağımlılık ilişkisine dayalı bir etki değildir. Schlick
düşüncelerini ortaya koyarken kendi düşünce yapısıyla benzerlik taşıyan
Wittgenstein’ın düşüncelerine de önem vermiş ve bu çerçeve içinde çalışmalarını
yürütmüştür.

Viyana Çevresi düşünürleri arasında oldukça önemli bir yere sahip olan bir
başka düşünür de 1891-1970 yılları arasında yaşamış olan Rudolph Carnap’tır. Carnap,
1926’da Viyana Çevresi’nin kurucusu Moritz Schlick’in kendisini Viyana’ya davet
etmesiyle Mantıkçı Pozitivistler arasındaki yerini almıştır. Diğer Viyana Çevresi
filozofları gibi Carnap da tümcelerin ya da önermelerin, yalnızca deneysel olarak
doğrulanabildikleri takdirde anlamlı olduklarını ve metafiziğin önermelerinin, bu
şekilde bir sorgulamaya tabi tutulduklarında anlamsız ya da olgusal olarak anlamdan
yoksun olarak görülebileceklerini savunur.153

Carnap’ın çalışmalarında temelde iki unsur göze çarpar. İlk olarak o, bütün
bilimsel önermeleri gözlem önermelerine dayandırmaya, bilimsel önermeler için
deneysel bir temel bulmaya çalışır. İkinci olarak da “sözde-nesnel-tümceler”den
oluştuğunu söylediği felsefe dilini formal dile çevirmeye, tüm bilimler için ortak bir dil
kurmaya girişir. Bütün bu çalışmaları sürdürürken mantıksal analize her zaman önem
veren Carnap’ın temel uğraşısı bilimsel olan ile metafizik olan arasına sınır çizme
çabasıdır. Bu şekilde bilimsellik ve anlamlılık ölçütü olarak ele alınan doğrulama
etkinliği de onun ana konularından birisi olmayı sürdürür. Carnap diğer konularda
olduğu gibi doğrulanabilirlik konusunda da empirizmin temel ilkelerinden taviz vermez.

152
A.g.e.; s: 177
153
CEVİZCİ, Ahmet; Paradigma Felsefe Sözlüğü, s:172

74
Doğrulamayla ilgili temel ölçüt olarak benimsediği düşünceye göre, bir önerme
doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir değilse, bilgi değil, sözde önermedir. Bu tarz
önermelerin bilimde yeri yoktur. Bu anlamda ilkesel olarak doğrulanabilir olan bu
düşünceye uygun her tümce empirik sayılmaktadır.154

Carnap’ın felsefeye bakış tarzı da Wittgenstein’la benzerlik gösterir. Ona göre


felsefenin dile getirdiği önermelerin bir çoğu, ya nesne sorunlarını ya da mantıksal
sorunları dile getiriyor olmak durumundadır. Bu iki alanını dışında kalan felsefi
önermeler anlamsız metafiziksel anlatılar olarak bilgi dışı kabul edileceklerdir. Ona
göre, geleneksel anlamda felsefe sorunları hem bilimlerin inceleme alanında yer
almayan sanısal konularla; hem empirik bilimlerin inceleme alanında yer alan toplum,
dil, doğa gibi unsurlarla; hem de mantıksal sorunlarla ilgilidir. Carnap, felsefe
sorunlarının bu çeşitliliğine rağmen bir birlik içinde toplanabileceğini ve dilin mantıksal
çözümlemesi vasıtasıyla içeriğindeki metafiziksel öğelerden arındırılabileceğini
düşünmektedir. ona göre bir anlam taşıyan bütün felsefe sorunları aslında mantıksal
sorunlardır ve bilimin mantığına ilişkindirler.155 Carnap’a göre, empirik önermelerden
vazgeçtiği ve anlamdan yoksun sözcükleri, sözcük kombinasyonlarını hiçbir zaman
geliştirmeyi başaramadığı sürece metafizik, anlamdan tamamen yoksun bir disiplin
olarak anılmak durumundadır. Metafiziği, sanatın yerini almayı amaçlayan bir etkinlik
olarak gören Carnap’a göre metafizik ancak yaşamla ilgili duyguları dile getirme
işlevini yüklenebilir ki bunu dahi metafizikten daha ilgi çekici tarzda yerine getiren
etkinlik sanattır. Bu noktada Carnap da, tıpkı Wittgenstein’da olduğu gibi, felsefenin
metafizikten arındırılarak bir yöntemle karakterize edilmesinin onu daha kıymetli hale
getireceğini düşünmektedir. Bu doğrultuda bilimle birlikte çalışması gereken bir disiplin
olarak felsefenin yöntemi dilin mantıksal analizine dayaklı bir yöntem olmak
durumundadır.156

Carnap ile Wittgenstein’ın ilk dönem düşünceleri birçok noktada benzerlik


göstermekle birlikte bu iki düşünürün birbirinden oldukça farklı düşündükleri noktalar
da söz konusu olmaktadır. Örneğin Carnap, Wittgenstein’dan farklı olarak dilin

154
TEPE, Harun; “Viyana Çevresi Filozoflarında Doğrulama ve/veya Onaylama”, s: 8
155
ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, s: 89
156
ROSSI Jean Gerard, Analitik Felsefe, s: 40

75
mantığının şey durumlarına dayandığını düşünmez ve dilin mantığının dilin sentaksının
mantığı yani sentaks olduğunu düşünür. Dilin mantığı, dilsel önermeler içinde
formülleştirilebilir ve dilin mantığı hakkında da yine dilsel önermelere başvurarak
konuşulabilir.157 Carnap’ın, Wittgenstein’ın düşüncelerinden hareketle ortaya koyduğu
dilin sentaksı olarak mantık düşüncesinin ayırt edici yanı, onun bütünüyle simgeler ve
simge dizileri arasındaki biçimsel ilişkilerce karakterize edilen mutlak “içkin”liğidir.
Wittgenstein’a göre dilin mantıksal biçimi dile getirilemezken Carnap’a göre, dilin
mantıksal biçimi, yine dilsel anlatımlar içinde dile getirilebilirdir. Carnap bu düşünceyi
felsefi başlangıç noktası olarak alır. Dolayısıyla Carnap’a göre, dilin mantıksal biçimi,
dünya ile değil, yalnızca sentaksla ilgilidir. Wittgenstein’ın, mantığın aşkın olduğunu
söyleyen ve totolojiler ile dünya arasındaki bir bağlantı olduğunu söyleyen kuramının
tersine, Carnap totolojiler ile dünya arasında böyle bir bağıntı olduğunu kabul etmez.
Yani Carnap’a göre dil, dünyayla hiçbir bağlantısı bulunmayan içkin bir biçimsel dizgi
olarak, mantık düzlemine açılır ve onun tarafından kuşatılır. 158

Mantıkçı Pozitivizm üzerine çalışan; gerçeklik, doğruluk, anlam ve metafizik


konusunda önemli eserler vermiş olan A. J. Ayer de analitik felsefe geleneği içinde
önemli bir yere sahiptir. Ayer; Berkeley ve Hume'un empirizmiyle Russell ve
Wittgenstein’ın görüşlerinden etkilenmiş ve Viyana Çevresinin mantıkçı pozitivizmi
kapsamı içinde değerlendirilecek görüşleri benimsemiştir. Ayer de tıpkı Wittgenstein
gibi felsefeyi mantıksal çözümleme etkinliği olarak görür; ancak ona özel bir görev
yükler: Ayer’e göre felsefe yapmak bilimin içine karışmış olan bilim dışı öğeleri
dışarıya atmak ve bilimler içindeki tutarsızlıkları ortadan kaldırmaktır. Ona göre felsefe
önermeleri karakter olarak olgusal değil dilseldir. Yani tanımları ve tanımların biçimsel
sonuçlarını anlatırlar. Bu noktada Ayer mantığı felsefenin bir bölümü olarak değil,
felsefeyi mantığın bir bölümü olarak nitelendirir.159 Ayer, mantıksal çözümleme
yöntemi olarak adlandırdığı felsefenin, felsefî sorunları çözümleyip hangilerinin gerçek
sorunlar olduğunu, hangilerinin de sözde sorunlar olduğunu göstermek gibi bir görevi
vardır.

157
ÖZLEM, Doğan; Bilim Felsefesi (Ders Notları), s:187
158
ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, s: 98
159
AYER, Alfred Jules; Dil, Doğruluk ve Mantık, ss: 34-35

76
Burada örnek olarak ele aldığımız üç düşünürde olduğu gibi; Neurath, Gödel,
Quine ve diğer mantıkçı pozitivist düşünürler Wittgenstein’ın ilk dönem
çalışmalarından oldukça fazla etkilenmişlerdir. Bu düşünürlerin gerek felsefe, gerek
metafizik ve gerekse doğrulanabilirlik konusundaki görüşleri bazı farklılıklar
gösterseler de Wittgenstein’ın düşüncelerinden hareketle ilk kıpırtılarını vermişlerdir.
Böylesi önemli düşünürler üzerinde bıraktığı etki ve felsefe tarihi açısından
azımsanamayacak öneme sahip düşüncelerin oluşmasında sağladığı etkiye bakıldığında
Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarının her ne kadar bazı düşünürler tarafından
eleştirilse de göz ardı edilemez olduğu görülmektedir.

B. İkinci Dönem Çalışmalarının Etkileri


“Yapmamız gereken şey daha çok, gündelik dil oyununu kabul etmek
ve bu meselenin yanlış hesaplarını yanlış diye belirtmektir.
Çocuklara öğretilen bu ilksel dil oyununun doğrulanmaya ihtiyacı
yoktur.”160

“Biz gündelik dil oyunlarının hepsinin muazzam çeşitliliğinden


habersiz kalırız, çünkü dilimizin örtüsü her şeyi aynı kılar. Özgün
olan bir şey daima bir dil oyunudur.”161

Wittgenstein, Tractatus’u bitirip felsefe defterini kapattıktan sonra 1929 yılında


tekrar, fakat bu sefer farklı düşüncelerle felsefeye geri döndüğünden daha önce
bahsetmiştik. Wittgenstein bu yeni dönemde dile ve mantığa artık farklı yaklaşıyordu.
Yani ilk çalışmalarında mantık sayesinde oluşturulmuş ve her türlü metafizik öğeden
arındırılmış bir ideal dil oluşturmak gerektiğini savunurken artık ideal dil
düşüncesinden uzaklaşmış, dilin kendi içinde birçok zenginliği barındırdığını ve bu
anlamda kullanmamız gereken dilin mantık temelli önermelerden oluşan bir dil olarak
yerine gündelik kullandığımız dil olması gerektiğini belirtmiştir. İlk dönem
çalışmalarında bir önermenin anlamlılık koşulu olarak o önermenin gönderimde
bulunduğu olgu durumuna dikkat edilmesi gerektiğini savunan Wittgenstein ikinci
dönem çalışmalarında olgu durumlarından ziyade ifadelerin hangi bağlamda

160
WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, s: 286
161
A.g.e., s: 318

77
kullanıldıklarına bakılması gerektiğini savunmaktadır. Yani bu yeni dönemde
Wittgenstein anlamlılığın kullanımda gizli olduğunu söylemektedir. Son olarak da
doğruluk koşullarına yaklaşımındaki bir değişim söz konusudur. İlk çalışmalarında
doğruluk koşulu olarak göndergede bulunulan olgu durumuna uygunluğun incelenmesi
gerektiğini düşünen Wittgenstein ikinci dönem çalışmalarında doğruluğun da, içinde
bulunulan dil oyunlarına uygunlukla denetlenebileceğini düşünmektedir.

İlk dönem çalışmalarında olduğu gibi ikinci dönem çalışmaları da felsefede


oldukça büyük bir yankı uyandırmış olan Wittgenstein bu dönem çalışmalarıyla da yine
analitik felsefe geleneği içinde çok büyük bir öneme sahip olan ve gündelik dile vurgu
yapan felsefi geleneğe önderlik etmiştir. Önceki bölümlerde de dile getirdiğimiz gibi J.
L. Austin, P. F. Strawson ve J. Searle tarafından temsil edilen bu akım, felsefenin,
doğrulama kriteri çerçevesinde, konuşmaları sınırlayıcı bir dil oluşturmak yerine,
zenginlikleri sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir anlamda kendini yaşam
biçimlerine göre yenileyen gündelik dili kullanması gerektiğini savunur. Biz de
çalışmamızın bu bölümünde Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmalarının bu
düşünürlerin ortaya koyduğu çalışmalarla benzer yönlerine vurgu yaparak
Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmalarının daha sonraki felsefi düşünceler üzerinde ne
gibi etkilere sahip olduğunu gözler önüne sermeye çalışacağız.

Mantıkçı pozitivist akımın doğrulanabilirlik kriterine eleştiriler yönelterek


felsefesini oluşturan gündelik dilin filozofları, bunu yaparken Wittgenstein’ın ikinci
dönem çalışmalarının etkisinde kalmış ve anlamlılığın doğrulanabilirlikten ziyade
kullanımda aranması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu filozoflar tarafından ortaya
konulan “söz edimleri” kuramına göre bir şey söylemek bir edimi yerine getirmekle
aynı şeydir. Bu kuramı mantıkçı pozitivist düşünceyle karşılaştırdığımızda bazı temel
farklılıklardan söz etmek mümkündür: İlk olarak mantıkçı pozitivistlerin savunduğu,
olgu durumlarını betimleyen protokol tümceleri temel alan kişisiz konuşmanın yerine,
bu düşünürler karşılıklı konuşan kişilerin bireysel özelliklerinin ve iletişimin
gerçekleştiği ortamın bilgisini ortaya koyarlar. İkinci olarak bu düşünürler, anlam
belirsizliklerini gidermek için her türlü etkinlik sürecinde formel bir dilin kullanılması
gerektiğini düşünen pozitivistlerin ideal dil düşüncesinin tersine, gündelik dilin alışılmış

78
ve olağan yapısının yeterince güvenilir olduğunu savunurlar. Son olarak da bu
düşünürler, dilin, iletişim etkinliği içinde ortaya konulan bir güç olduğunu
vurgulayarak, doğrulanabilirlik ölçütünün karşısına, edimsel sözcelemler için başarı
ölçütlerini koyarlar.162

Wittgenstein gibi, Austin de bilgiye erişmek için en ideal yolun gündelik dile
yönelmek ve dilin kullanımını incelemek olduğunu savunuyordu. Ona göre gündelik
dilde yer alan ifadeler filozofların tahmin edemedikleri kadar fazla sayıda ve incelikte
ayrımın yapılmasına olanak vermekteydi. Gündelik dilin içerdiği ifadeler insanlar arası
ilişkilerin kuşaklar boyunca değişmesi gibi yüzyıllardır tasarlanmış bütün ayrımların
somut örneklerini verdiği için, yani işleyen bir yapıya sahip olduğu için önemlidir.
Austin’e göre dil, deneyimlerimizi oluşturan ve onsuz göremeyeceğimiz olguları
görmemiz için bize hizmet eden bir unsurdur. Onun bu düşüncesi Wittgenstein’ın, dilin
dünyaya açılan biricik deneyim penceremiz olduğu görüşüyle benzerlik gösterir. Ancak,
Wittgenstein’a göre dilin değişik kullanımlarının sayısı sınırsız olduğu halde, Austin bu
kullanım sayısının sınırlı olduğunu düşünmektedir. Austin, çalışmalarında bu
kullanımları bütün çeşitliliğiyle gözler önüne sermeyi ve daha sonra da sınıflandırmayı
amaçlamaktadır.163 Daha önce de belirttiğimiz gibi Austin bir sözcük üretilen her
durumda bir ya da daha fazla edim gerçekleştiğini düşünür ve söz edimleri olarak
adlandırdığı bu edimleri düzsöz edimleri, edimsöz edimi ve etksöz edimi olarak üçe
ayırır. Ona göre bütün eylemlerimiz bu üç edim türüyle ifade edilebilir. Bu yüzden eğer
anlama ilişkin bir çalışma yapacak olursak bu üç edime yoğunlaşmalıyız.

Austin’in bir öğrencisi olan ve dil felsefesi alanında büyük ün yapmış olan bir
başka düşünür olan Searle, katılmış olduğu bir programda Wittgenstein’ın ikinci dönem
çalışmalarının kendisini etkilediğini belirtmiştir, fakat, kuramsal yaklaşımları nedeniyle
kendisinin ve Austin’in Wittgenstein’dan farklılaştıklarını kabul etmiştir. Çünkü
Wittgenstein, dili, insan davranışlarının ve yaşamının bir biçimi olarak vurgulamasına
rağmen, dille ilgili olarak önerilebilecek genel felsefe kuramlarının bozuk ve yanlış

162
RICOEUR, Paul; Söz Edimleri Kuramı ve Etik; Sunuş ve Çeviri: Atakan Altınörs, Asa Kitabevi, Bursa
2000, s: 15
163
ALTINÖRS Atakan, Anlam, Doğrulama ve Edimsellik, ss: 24-25

79
sonuçlar doğuracağını düşündüğü için dile ilişkin genel kuramlar geliştirmeye karşı
çıkmıştır.164

Searle, konuşma eylemlerinin tabir edilemez bir güce sahip olduğu fikrinden
yala çıkarak konuşma eylemlerinin kurallarını ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre
satranç kuralları satranç hamlelerini yapılandırır çünkü oyundaki bireysel eylemler
sadece kurallar açısından anlamlıdırlar. Dolayısıyla ona göre dilin kuralları bizim
eylemlerimizi düzenlemekle kalmazlar aynı zamanda eylemlerimizin yapılandırıcısı
olarak da iş görürler. Searle’ün ortaya koymaya çalıştığı konuşma kuralları; insanların
doğru sözlü olduğu, sözkonusu olan şeyin var olduğu ve rollerin konuşma eylemlerini
anlamlı kıldığı varsayımı üzerine temellenir. Yani bir öğrenci “ben öğretmenin verdiği
ödevi yapıyorum” dediğinde öğrencinin doğru söylediğini, yapması gereken bir ödevi
olduğunu ve gerçekten öğrencinin bu ödevi yaptığını varsayarız. Kısacası Searle’e göre
konuşma eylemleri insanlar arasındaki iletişimde başarılı ve anlamlı olduklarında,
bunun nedeni, aslında pek de düşünmediğimiz, konuşurken ve dinlerken sorgulamadan
kabul ettiğimiz kuralların varlığıdır.165

Pragmatist dil anlayışı olarak da adlandırılan felsefi düşüncenin yukarıda


bahsettiğimiz en önde gelen iki filozofunun çalışmalarını incelediğimizde
Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmalarının da felsefe tarihi açısından
azımsanamayacak etkiler yarattığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Daha önce de
söylediğimiz gibi Wittgenstein’ın bu dönem çalışmalarından etkilenen filozoflar sadece
Austin ve Searle ile sınırlı değildir. Bu iki düşünürün dışında Strawson başta olmak
üzere günümüze kadar birçok filozof Wittgenstein’ın düşüncelerinden az ya da çok
etkilenmiş ve özellikle dile ilişkin bir düşünce ortaya koyarken Wittgenstein’ın bu
dönmedeki çalışmaları ışığında eserler vermişlerdir. Bu düşünürlerden Strawson,
Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmalarının karşısında yer alırken ikinci dönem
çalışmalara sıkı sıkıya bağlanmıştır. İlk dönem çalışmalarını, gündelik dilin yerine
dünyayı bilimsel kavrayışa yönlendirmeyi amaçlayan ideal bir mantık dili oluşturmayı
amaçladığı için eleştiren Strawson, ikinci dönem çalışmalarında kullanıma vurgu yapan

164
MAGEE, Bryan; Yeni Düşün Adamları, s:294
165
SKIRBEKK, Gunnar; GILJE Nils; Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Çeviri: Emrullah
AKBAŞ – Şule MUTLU, Üniversite Kitabevi, İstanbul 2004, s: 556

80
ve bizim gündelik yaşantılarımızı yansıtan bir dil düşüncesi geliştiren Wittgenstein’ın
bu düşüncelerini paylaşmıştır. Onun mantık düşüncesinin de Wittgenstein ve Austin’in
düşüncelerinden etkilendiği göze çarpmaktadır. Onun mantık anlayışı Wittgenstein’ın
ilk dönem çalışmalarında ortaya koyduğu ve Russell tarafından da desteklenen
önermeler üzerine temellenmiş bir mantığın tersine Wittgenstein’ın ikinci dönem
çalışmalarında olduğu gibi, ifadelere dayalı bir mantık anlayışını benimsemiştir.166

Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmaları etkisini sadece felsefe alanında


göstermedi. Bu çalışmalar 20. yüzyılın ikinci yarısında antropoloji ve sosyoloji
çalışmaları üzerinde de etkili oldu. Wittgenstein’ın, bu dönemde kültürel göreceliği
destekleyen anlamda geniş bir etki alanı da oluşmuştur. İkinci dönem çalışmalarında
Wittgenstein, felsefenin görevinin dile karışmak olmadığını, yani dili düzeltme
çalışması olmadığını vurguluyordu; bu da etkin olan hemen her türlü yapıp etme
karşısında bir çeşit hoşgörü ilkesi oluşturuyordu. Aydınlanma düşüncesini hatırlayacak
olursak, araştırmacıların kendi toplum yapıları dışında kalan farklı kültürdeki insanlar
üstün ve ilkel ırklar olarak adlandırılıyorlardı. Wittgenstein’ın ikinci dönem
çalışmalarına baktığımızda onun bu türden ayrımlara tümden karşı çıkacak bir düşünce
ürettiğini açıkça görürüz. Ona göre, bütün yaşam biçimleri eşitti; bir toplumu yada
toplumun bir parçasını, bir özelliğini o toplumun içine girmedikçe anlayamazsınız, içine
girince de artık onun içinden, içsel olarak anlarsınız. Bu düşünce insanların yaşamlarını
düzenlemekte izledikleri farklı yollar için evrensel bir değerlendirme ölçütünü de
imkansız kılmaktadır. İnsanların bütün toplumsal etkinlikleri tamamen dille doludur. Dil
bu etkinlikler arasındaki bağların kurulduğu yerdir. Bu etkinlikler dışarıdan
eleştirilemez, yalnızca içinden incelenebilir ve anlaşılabilir.167

Wittgenstein’ın, insan varlığının toplumsal yönüyle ilgili olarak geliştirdiği


düşünce onun, felsefe dışında en çok etkisi hissedilen düşüncelerdir. Wittgenstein’a
göre insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik dil kullanmasıdır. Fakat ona göre
dil, sonuna kadar toplumsal bir fenomendir. Kurallarca yönetilen bir konuşma
etkinliğidir. Kural koyma da ancak bir toplulukta bulunabilecek bir şey olduğu için dilin
özel olması da söz konusu değildir. Buna bağlı olarak insana ilişkin incelemeler aynı
166
ROSSI Jean Gerard, Analitik Felsefe, ss: 58 - 60
167
MAGEE, Bryan; Yeni Düşün Adamları, s: 164

81
zamanda toplumu da içeriyor olmalıdır. İnsana ve topluma ilişkin incelemeler, yabancı
dilden bir şeyin kendi dilimize çevrilmesi gibi, yorumsal nitelikte olmalıdır. Toplumun
incelenmesi de bu tür bir çeviridir. İncelenen toplumsal yaşam biçimine rengini veren
dildir. Wittgenstein, dillerin kendilerinin de “yaşam biçimleri olduklarını vurgular.168

Sonuç olarak tıpkı ilk dönem çalışmalarında olduğu gibi ikinci dönem
çalışmalarında da Wittgenstein’dan etkilenen filozofların azımsanamayacak kadar çok
olduğunu söyleyebiliriz. hatta öyle ki Wittgenstein’ın çalışmaları filozofların yanı sıra
toplum bilimciler ve ırk bilimciler için de temel oluşturabilecek niteliktedir. Buna bağlı
olarak dil felsefesiyle 20. yüzyılda ortaya çıkan hemen her düşüncenin Wittgenstein’ın
çalışmaları çerçevesinde temellendiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

168
A.g.e.; ss: 165-166

82
VI. SONUÇ
Yaklaşık olarak 2500 yıllık felsefe tarihine baktığımızda düşünceleriyle derin
izler bırakmış olan bir çok filozoftan bahsedebiliriz. Bu kadar zengin ve geniş bir
felsefe tarihinde yer edinebilmenin ve isminizden söz ettirebilmenin ne kadar zor
olduğu aşikardır. Wittgenstein 20. yüzyılın ilk yarısında kendisini seven ya da
sevmeyen birçok düşünürün de hakkını vereceği üzere, yaptığı çalışmalarla felsefe tarihi
içinde başka bir filozofun çok zor elde edebileceği bir yere geldi, hem de daha önce
hiçbir filozof tarafından gerçekleştirilememiş bir şekilde. Onu böylesine önemli kılan ve
hatta bazı düşünürler tarafından da son yüzyılın en büyük filozofu olarak
adlandırılmasını sağlayan şey, farklı düşüncelerden oluşan iki dönem çalışmalarının, 20.
yüzyıl analitik felsefe geleneği içinde birbiriyle pek de yakın olmayan iki akıma
öncülük etmiş olmasıdır.

Bu çalışmada Wittgenstein’ın mantık çalışmalarını incelemeden önce ilk olarak


Wittgenstein’a kadar geçen sürede filozofların mantığa ne şekilde yaklaştıklarını
gördük. Felsefi düşüncelerin ilk olarak ortaya çıktığı andan itibaren mantık temelli
düşüncenin söz konusu olduğunu fakat mantığa ilişkin ilk somut çalışmaların
Aristoteles tarafından yapıldığını, kendinden önceki dönemlerden farklı olarak mantığa
ilişkin ilk sistematik çalışmaların Aristoteles tarafından yapıldığını gördük.
Aristoteles’ten sonra adeta bir duraklama dönemine giren felsefe ve mantık çalışmaları
modern felsefeye geçişle birlikte prangalarından kurtuldu ve daha özgün çalışmalarla
tekrar ilerlemeye başladı.

Önceki bölümlerde de dikkat çektiğimiz gibi, tarihte karanlık dönem olarak


adlandırılan ortaçağ, felsefe açısından da karanlık bir döneme işaret etmektedir. Tabi ki
bu dönemde de felsefi çalışmalar yapılmaktaydı fakat bu çalışmalar daha çok dinin
etkisi altında gerçekleşmekteydi. Buna bağlı olarak da mantığın konusu olarak doğru
düşünme etkinlikleri daha çok Tanrı’yı kanıtlama çabaları çerçevesinde
gerçekleşmekteydi. Bu çerçevede mantık da Tanrı’yı kanıtlamak için akılyürütmelerden
öteye gidemedi.

Modern döneme geçildiğinde felsefede olduğu gibi mantıkta da yeni çalışmalar


yapılmaya ve mantığın temelleri sorgulanmaya başlandı. Modern döneme kadar geçen

83
2000 yıldan daha fazla bir sürede mantığa dair özgün çalışmalar yapılmamış olması
modern dönemde yapılan mantık çalışmalarını daha önemli bir hale getirmiştir. Bu
çerçevede özellikle Frege ve Russell’ın mantığa ilişkin çalışmaları mantığın yeni bir
çehreye bürünmesinde etkili olmuştur. Wittgenstein’ın özellikle ilk dönem
çalışmalarında oldukça etkili olan bu iki düşünür, mantığa ve felsefeye yeni bir bakış
açısı getirmiş olup bir anlamda 20. yüzyıl mantık düşüncesinin temelini
oluşturmuşlardır.

Bu iki düşünürün düşüncelerinden beslenmiş olan Wittgenstein özellikle


Tractatus adlı çalışmasıyla mantık çalışmalarına yeni bir bakış kazandırmış ve mantık
açısından çok fazla bir etkiye sahip olan ve buna bağlı olarak da mantıkçı pozitivistler
olarak da adlandırılan Viyana Çevresi düşünürlerine temel oluşturmuştur. Biz bu
çalışmamızın üçüncü bölümünü, Tractatus temelinde Wittgenstein’ın ilk dönem
çalışmalarına ve bu çalışmaların Viyana Çevresi düşünürlerine etkisine ayırdık.
Wittgenstein’ın ilk dönem çalışmaları, her biri felsefe tarihine geçmiş olan bu
düşünürlerin çalışmalarına temel oluşturması bağlamında oldukça önemli bir yere
sahiptir.

Wittgenstein’ın ikinci dönem çalışmalarını ele aldığımız bir sonraki bölümde,


Wittgenstein’ın mantık alanından ziyade dil alanında daha fazla ağırlık verdiğini
gördük. İlk dönem çalışmalarında da dile çok büyük önem veren Wittgenstein ilk
döneminde dilin tam anlamıyla mantıksal bir karaktere büründürülmesi gerektiğini
savunurken ikinci dönem çalışmalarında dilin mantıksal karakterinden ziyade kullanım
boyutuna vurgu yapılması gerektiğini savunmuştur. Onun bu dönem çalışmaları da yine
20. yüzyılda oldukça önemli bir yere sahip olan gündelik dilci filozoflara temel
oluşturmuştur.

Çalışmamın altıncı bölümünde ise Wittgenstein’ın her iki dönem çalışmalarının


da kendisinden sonraki düşünceler üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu, önemli
filozofların düşünceleriyle karşılaştırarak ele aldık. Burada da gördük ki Wittgenstein,
her iki dönem çalışmalarıyla da felsefe tarihinde gerçekten göz ardı edilmesi mümkün
olmayan etkiler yaratmıştır.

84
Sonuç olarak; ben bu çalışmamda felsefe tarihi boyunca yapılmış olan mantık
çalışmalarını gözler önüne serdikten sonra bu çalışmalar arasında Wittgenstein’ın
mantık çalışmaların ne gibi bir öneme sahip olduğunu göstermeye çalıştım. Bu
doğrultuda yapmış olduğumuz bu çalışma bize, Wittgenstein’ın ilk dönem
çalışmalarında mantığa ilişkin çalışmalar önem taşırken, ikinci dönem çalışmalarında
mantığa dayalı çalışmaların yerini gündelik konuşma diline dayalı bir felsefeyi
benimsediğini gösterdi. Ayrıca bu çalışmada Wittgenstein’ın çalışmalarının 20. yüzyıl
felsefesinde ne gibi etkilerinin olduğunu gördük. Tabi ki onun etkileri benim bu
çalışmada kısaca değindiğim etkilerle sınırlı değil. Burada ele aldığım düşünürler felsefi
çalışmalarıyla ön plana çıkmış düşünürlerdir. Bunların dışında Wittgenstein’ın
çalışmalarından etkilenmiş düşünürler tabi ki vardır, fakat buradaki düşünürler
dışındakiler düşüncelerini geliştirirken sadece Wittgenstein’ın değil, ardıllarının
düşüncelerinden de etkilenmişlerdir. Yani bu açıdan ele alındığında 20. yüzyılda
mantığa ve dile vurgu yapan çalışmaların hemen hepsinde Wittgenstein’ın doğrudan ya
da dolaylı bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

85
KAYNAKÇA
ALTINÖRS Atakan, Anlam, Doğrulama ve Edimsellik, Alfa Yayıncılık, Bursa
2001

ALTINÖRS Atakan, Dil Felsefesine Giriş, İnkılap Yayınları, İstanbul 2003

ALTUĞ, Taylan; Dile Gelen Felsefe, YKY, İstanbul 2001

ALTUĞ, Taylan; Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Etik Yayınları,


İstanbul 2004

ALTUNER, İlyas; “Wittgenstein: Olguların Diliyle Konuşmak -Tractatus


Bağlamında Bir Deneme-”, http://www.mevsimsiz.com/yazi.asp?id=3294

ARISTOTELES, Yorum Üzerine, Çeviren: Saffet BABÜR, İmge Kitabevi,


Ankara 2002

AYER, Alfred Jules; Dil, Doğruluk ve Mantık, Çeviren: Vehbi


HACIKADİROĞLU, Metis Yayınları, İstanbul 1998

CEVİZCİ, Ahmet; İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınevi, Bursa 2000

CEVİZCİ, Ahmet; Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yayınevi, Bursa 1999

CEVİZCİ, Ahmet; Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul


1999

COGITO; Wittgenstein: Sessizliğin Grameri, YKY, Güz 2002, Sayı 33

ÇÜÇEN, A. Kadir; Bilgi Felsefesi, Asa Yayınları, Bursa 2001

ÇÜÇEN, A. Kadir; Klasik Mantık, Asa Yayınları, Bursa 2004

ÇÜÇEN, A. Kadir; Mantık, Asa Yayınları, Bursa 1999

DEMİR, G. Yavuz; Türkiye’de Yabancı Dille Üniversite Eğitimi,


(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

EDMONDS, David; EIDINOW, John; Wittgenstein’ın Maşası, Çeviren: Aslı


BİÇEN, YKY, İstanbul 2004

86
FREGE, Gottlob; “Anlam ve Gönderge Üstüne”, Çeviren: H. Şule ELKATİP,
Felsefe Tartışmaları, Mayıs 1989

GRAYLING, A. C.; Düşüncenin Ustaları: Wittgenstein, Çeviren: Muhsin


YILMAZ (Yayımlanmamış)

GRÜNBERG, Teo; Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları, YKY, İstanbul 2005

GÜÇLÜ, A. Baki; UZUN, Erkan; UZUN, Serkan; YOLSAL, Hüsrev Ümit; “Dil
Felsefesi”, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002

HARRİS Roy; TAYLOR Tablot J,;[Dil Bilimi Düşünde Dönüm Noktaları I


(Socrates’ten Saussure’e Batı Geleneği), Çevirenler: Eser E. TAYLAN, Cem
TAYLAN, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu
Yayınları:799], XV. Bölüm

http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=35153

İNAN, İlhan,;“Analitik Felsefe”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt 1, Editör: Ahmet


CEVİZCİ, Etik Yayınları, İstanbul 2003

MAGEE , Bryan; Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi,


Çeviren: Ahmet CEVİZCİ, Paradigma Yayınları, İstanbul 2000

MAGEE, Bryan; Yeni Düşün Adamları, MEB Devlet Kitapları, Birinci Baskı,
İstanbul 1979

ÖZLEM, Doğan; “Bilgi ve Bilimde Olguculuk-Tarihselcilik Tartışması


Üzerine”, http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=1111

ÖZLEM, Doğan; Bilim Felsefesi (Ders Notları), İnkılap Yayınları, İstanbul


2003

PEARS David, “The Relation between Wittgenstein’s Picture Theory of


Propositions and Russell’s Theories of Judgment”, The Philosophical Rewiev, Vol.86,
No.2 (April 1977)

PEARS, David; “Wittgenstein”, The Blackwell Companion to Philosophy, 1996

87
PETERS, Francis E.; Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Çeviren ve
Hazırlayan: Hakkı HÜNLER, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2004

RICOEUR, Paul; Söz Edimleri Kuramı ve Etik; Sunuş ve Çeviri: Atakan


ALTINÖRS, Asa Kitabevi, Bursa 2000

ROSS, David; Aristoteles, Çeviren: Ahmet Turan ARSLAN – İhsan Oktay


ANAR – Özcan Yalçın KAVASOĞLU – Zerrin KURTOĞLU, Kabalcı Yayınları,
İstanbul 2002

ROSSI, Jean Gerard; Analitik Felsefe, Çeviren: Atakan ALTINÖRS, Paradigma


Yayınları, İstanbul 2001

RUSSELL, Bertrand, Batı Felsefesi Tarihi I. Cilt, Çeviren: Muammer SENCER,


Say Yayıncılık, İstanbul 2002

RUSSELL, Bertrand; Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, Çeviren: Vehbi


HACIKADİROLU, Kabalcı Yay., İstanbul 1996

RUSSELL, Bertrand; Felsefe Sorunları, Çeviren: Vehbi HACIKADİROLU,


Kabalcı Yay., İst. 2000

RUSSELL, Bertrand; The Basic Writings of Bertrand Russell, Ed: Robert E.


Egner, Lester E. Denonn, Routledge, London 1992

SAYGIN, Alkım; Mantık Felsefesi, Alıntılayan:


http://www.mevsimsiz.com/yazi.asp?id=5155

SKIRBEKK, Gunnar; GILJE Nils; Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe


Tarihi, Çeviri: Emrullah AKBAŞ – Şule MUTLU, Üniversite Kitabevi, İstanbul 2004

SLUGA, Hans,; “Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları”, Cogito;


Wittgenstein: Sessizliğin Grameri, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 33, Güz 2002

SOYKAN, Ömer Naci,;“Wittgenstein Felsefesi: Temel Kavram ve Sorunlar”


Cogito; Wittgenstein: Sessizliğin Grameri, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 33, Güz 2002

SOYKAN, Ömer Naci; Felsefe ve Dil (Wittgenstein Üzerine Bir Araştırma),


Kabalcı Yayınları, İstanbul 1995

88
TEPE, Harun; “Viyana Çevresi Filozoflarında Doğrulama ve/veya Onaylama”,
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Cilt 16, Sayı 2

TEPE, Harun; Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, İmge


Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul 2003

TOPDEMİR, Hüseyin Gazi; “Francis Bacon’ın Bilim Anlayışı”, Felsefe


Dünyası, Sayı 30, 1999

UTKU, Ali,;“Söylenmeyeni Söylemek, Tractatus’ta Paradoksal yapı”, Doğu-


Batı Dergisi, Sayı:9, Ankara 1999

UTKU, Ali,;“Şişedeki Sineği Kurtarmak ya da Wittgenstein’ın Çifte Felsefesi”,


http://www.insiyatifprojesi.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=157

UYGUR, Nermi,;Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996

WITTGENSTEIN, Ludwig; COSTELLO, Harry T.; “Notes on Logic”, The


Journal of Philosophy, Vol. 54, No. 9 (Apr. 25, 1957)

WITTGENSTEIN, Ludwig; Felsefi Soruşturmalar, Çeviren: Deniz KANIT,


Küyerel Yayınları, İstanbul 2000

WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus, Çeviren: Oruç


ARUOBA, YKY, İstanbul 2002

WITTGENSTEIN, Ludwig; Zettel, Çeviren: Doğan ŞAHİNER, Nisan Yayınları,


İstanbul 2004

YALÇIN, Şehabettin,;“Frege: Semantikten Matematiğe Paradokslar”, Felsefe


Tartışmaları 30. Sayı, Boğaziçi üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003

89
ÖZGEÇMİŞ
09.06.1978 yılında Sakarya’da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi
Sakarya’da tamamladım. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyoloji bölümünü
kazandım. Uludağ Üniversitesindeki dört senelik tahsilim boyunca üç yüksek onur ve
bir onur belgesi aldım. 2003 yılında bölümümü 2.85 ortalama ile bitirdim ve aynı sene
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında Yüksek Lisans
yapmaya hak kazandım. Yüksek lisans ders dönemini bitirdikten sonra, 2004 yılında
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen danışmanlığında “Wittgenstein’ın Mantık Anlayışı ve
Günümüz Felsefesine Etkileri” başlıklı tezimi hazırlamaya başladım.

Anı zamanda eğitim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği ve öğretmen


adayları için Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program
Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Rehberlik) derslerini vermeye devam
etmekteyim.

Üniversite eğitimim sırasında “Kent ve Cemaat” ve “Kitle İletişim Araçları ve


Özgürlük” başlıkları altında iki seminer çalışmam oldu.

2003 yılında, üniversite son sınıftayken Uludağ Üniversitesi’nin Akreditasyon


çalışmalarına, Sosyoloji Bölümü adına öğrenci temsilcisi olarak katıldım.

Yüksek Lisans eğitimimin ilk yılında “Platon Felsefesi ve İdealar”, “Gadamer’in


İnsan Anlayışı”, “Bilginin Doğruluk Ölçütü”, “Sosyal Bilimlerin Yöntem Problemi” ve
“Dil Felsefesi” üzerine çalışmalarım oldu.

Yüksek Lisans eğitiminin tez aşamasında iken editörlüğü Ahmet CEVİZCİ


tarafından yapılan Felsefe Ansiklopedisi (3. cilt, Babil Yayıncılık, Nisan 2005)
çalışmasında;”Chicago Sosyolojisi” (ss:178-79) ve “Çağdaş Amerikan Felsefesi” (ss:
407-15) başlıklı iki adet derlemem yayınlandı.

90