RANCANGAN PENGAJARAN HARÌAN BAHASA

MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 4 Aman
Tarikh : 21 Julai 2008 ( Ìsnin)
Masa : 60 Minit (8.00 ÷ 9.00 pagi)
Bilangan Murid : 22 Orang
Tajuk : Kasihan Sang Burung (Alam Sekitar)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat;
i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai
bahan bacaan.
ii. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang
dibincangkan.
iii. Membaca pantun secara lancar dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
HasiI PembeIajaran
Fokus Utama:
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras : 1 i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan
bacaan.
Fokus Sampingan:
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan
kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.
Aras : 1 i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.
ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.

$$% BAHA$A
Tatabahasa : Perkataan Berimbuhan
Kosa Kata : Pokok senduduk, berserat-serat, lukah.
Sebutan dan Ìntonasi : Pantun

P$A KURKULU
i. Ìlmu : Sains
ii. Nilai Murni : Hemah tinggi, menghargai alam sekitar.
iii. Kemahiran Nilai Tambah

-Kemahiran Berfikir: Mengelaskan, mengenal pasti idea utama dan idea
sokongan.
-Kecerdasan Pelbagai: Pendidikan muzik.
P%AHUA $A AA
Pernah dan tahu
i. Kebaikan menjaga alam sekitar.
ii. Mengenal pasti kata kerja.
iii. Mengeja dan membaca.
BAHA BA%U AJAR
-Komputer
-Ìnternet
-Buku Teks Tahun 4
-Lembaran kerja


asa si PeIajaran Aktiviti Pengajaran dan
pembeIajaran
Catatan


Set Ìnduksi
( 5 Minit)

i. Pantun dua
kerat

O Murid diperdengarkan
pantun dua kerat
yang dibaca oleh
guru.
O Guru menjelaskan
kaitan pantun
tersebut dengar
pengajaran yang
akan di jalankan pada
hari tersebut.


BBM :
Pantun Dua
Kerat
Komputer.

Langkah 1
( 15 Minit)

Mengunakan Ìnternet,
Enjin Pencarian.

Pautan internet:

1. www.kekwa.gov.c
om
2. www.moh.gov.myO Guru menunjukkan
cara menggunakan
Enjin Pencari untuk
mendapatkan bahan
berkaitan.
O Guru menunjukkan
cara untuk
menyimpan maklumat
daripada internet ke
dalam folder.
O Murid diminta cuba
melakukan perkara
yang telah di ajar oleh
guru.BBM :
Komputer.
Ìnternet.


KB :
Mengumpul
maklumat

KP :

Verbal
LinguistikLangkah 2
(15 Minit)
Kad arahan :

1. mencari pantun
berkaitan dengan
alam sekitar.
menyimpan
maklumat yang
telah didapati ke
dalam folder teks
yang di sediakan.


O Murid dikehendaki
membentuk lima
kumpulan kecil.
O Setiap kumpulan
dikehendaki mencari
teks yang berkaitan
dengan alam sekitar,
dengan
menggunakan Enjin
Pencarian.
(Guru membuat pemantaun
dan memberi tunjuk ajar)
O Murid dikehendaki
menyimpan pantun
yang telah di cari ke
dalam folder .KBKK

BBM :
Komputer
Ìnternet
KB :
Mengumpul
maklumat


Nilai :
Kerjasama.Langkah 3
(20 minit)

Cerita "Kasihan Sang
Burung¨

Arahan :
Senaraikan perkataan
berimbuhan yang
terdapat dalam cerita
"Kasihan Sang
Burung¨

O Guru meminta setiap
kumpulan mencari
perkataan
berimbuhan dan
mengelaskan kata
kerja yang terdapat
didalam cerita
"Kasihan Sang
Burung¨.
O Setiap kumpulan di
minta untuk
membentangkan
hasil kerja mereka.
O Wakil setiap
kumpulan diminta
membaca kuat
perkataan
berimbuhan yang di
jumpai dalam cerita.
O Guru membetulkan
pelajar jika terdapat
perkataan yang
bukan merupakan
perkataan
berimbuhan..
KP :

Verbal
Linguistik

Nilai murni:
Hemah tinggi
Menghargai
alam sekitarpenutup
( 5 Minit)
Penutup kognitif :

Apakah yang telah
kamu pelajari sebentar
tadi?

Apakah
tanggungjawab kamu
terhadap diri sendiri?
O Murid diminta
menyatakan perkara-
perkara yang telah
dipelajari.

O Murid dikehendaki
menyatakan apakah
tanggungjawab
mereka terhadap diri
sendiri.

O Kerja rumah : Guru
memberi lembaran
kerja.

Nilai Murni :

Menjaga
kebersihan
diri.
Menjaga
kesihatan diri.
Mengamalkan
gaya hidup
sihat.3 20303. 5.3 48.:    0-.3 0717 030.3072-:.2809..   .2.7.2-.3.7.3 0.8!.3/.38 ..9.-.89.%.. 030.7. %&# 425:907 3907309 ::%08%.89 /0.307. 8443.32: !%&$ !073.3202-.39.!44803/:/: -07807.3!0-..7 0303.5.9.:3 02-.93 203.!03//.9. 02./..$$%$ %.39:3 !$&#&&    2:$. :9..9. /..33943.9 807..07.9 :..3203.:73 02.7 02.8. $0-:9..07/.8./.3 /0..!07.7.2809.8..

.5..35.. .9 425:907   425:907 3907309   03:25: 2..3 33 !03.3 /..9  24 4.9 39 . 07.8..9. 203:3. 4. 3907309 0 /..3 33!03. ..390.39:3 90780-:9 /03.7...:-.39:3 /:. 9.7.7.3    !.. ..3 5.39:3 :.7.7.:2. .75.33907309 .39:3 /:.3 ..3.7.3 39  O :7: 203:3:.7 503.33907309 -07. . 20.7.32.9. O :7//507/03.8.3. 40 :7: O :7: 2030.790780-:9  O :7: 203:3:.9 5.:.3 $093/:8 07. .7 :39:  203/.3 ..3 .3 /-.3 03:3.740 :7:  8!0./..9 ! '07-. 3:89 . 07.3 502-0.214/07  O :7/ /239.3/.9.. 2 /.3 -.7.3 .:9./.3  0. :39: 42 20325.7.3 507.9.3 . !.9.9 !03../.:2.3  !.

3 . O $09. 202-039: 2.3 ..9 507.7 908 .3 /239. .8.2070.3 /...3 . O .3 ..2:73 02. //.3  O :7/ /003/.3 :7:3  7.7.   .3 -:.3 $03.8.2 809.3 /03.3 / :25.7  20325..3 2030.3 /003/.3 :7:202-:.7 5.3    425:907 3907309 03:25: 2.2 14/07 908 .3 -07.3 $.9.3 /03.3 -072-:.3 203:3.807.. :25:. / .9.9 .39:3 -07..2809. 809.5.7  . O :7: 202-09:.7 O :7/ /003/.3 50.2.9./.9.3 $.3 33 !03.3..3 -072-:.39.2 .3  203.:3 /. .9  .7.7 0 /.3 507.3/80/..9502..3 $.8. ..7..079.3 ..214/07   O :7:20239.3 :7:3 O $09.30.3202-079:3:.3.3 203.3.5 :25:.9..9 0 /.2809.7.3 507.. . 907/....7 /03.3 5.3 2.8../.9 //.5 :25:.:2.    .8.5 :25:. 07..2 . 39 .3 907/. 20325..079..079.5 :25:..5.39:3 .7 507..3 90.809.3 -072-:. 203.3 :7:3   ! '07-.3 907/.3 . :..3 207:5.7 .3 . :39: 202-039.9.9.3 90.:2. 239  079.. 07.9 507. 202-...9.9 /. .5.3 -072-:.93 03.3 / 239. 3:89 .2.5.

:73 03. 7:2. 9.5/7803/7 O :7/ /239. .9. .3 9.2:50. 08. /50.3/7 03.3 /7 O :7/ /003/. 0-078. ...- /:5 2070. 503:9:5 39 !03:9:54391 5.. 203.. 03./.2: 907..2.7. 507./. 203.9.3 90.3 07.780-039.- . 907.7...7 .5..   .9.3 507..3:3.3 ..5 /7 .3:3./  5.3 90. 8.. :7: 202-07 02-..9 803/7  O 07.7..7 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.