Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Analiza comparativa a produselor software folosite in realizarea contabilitatii unor societati comerciale

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii

Noi toţi trăim în prezent sentimentul unei urgenţe, deoarece revoluţia tehnologică care ne înconjoară şi tehnologia societăţii informaţionale ce a pătruns deja în multe activităţi, fac parte din viaţa noastră cotidiană. Însă, o dezvoltare autentică a unei societăţi nu este posibilă, decât dacă se bazează pe un ansamblu de tehnologii evoluate, după cum progresul acestor tehnologii nu ar putea fi conceput în afara unui proces social, dinamic, evolutiv. Din Evul Mediu şi până în prezent, istoria tehnicii de calcul este legată şi condiţionată de câteva mari descoperiri ştiinţifice. Astfel, revoluţia cauzată de invenţia lui Gutenberg, la începutul secolului al XVI-lea, a însemnat trecerea de la manuscris la tipar, ceea ce a facilitat intensificarea circulării informaţiei scrise şi a stat câteva secole mai târziu, la baza construirii perifericelor de ieşire ale calculatoarelor electronice. Însă, primul calculator mecanic a fost construit de Blaise Pascal şi consta din roţi dinţate conectate în serie ce efectuau operaţii de adunare şi scădere, afişând rezultatele în cele şase ferestre ale sale. Un rol deosebit în dezvoltarea tehnicii de calcul îi revine şi lui Leibnitz Gottfried, matematician şi fizician englez, care în 1671 a construit prima maşină de calcul capabilă să realizeze cele 4 operaţii aritmetice. Un moment important în dezvoltarea tehnicii de calcul l-a constituit inventarea în S.U.A. de către inginerul Herman Hollerith a maşinii de tabulat care funcţiona pe baza introducerii datelor iniţiale cu ajutorul cartelelor perforate. Acesta şi-a înfiinţat şi propria sa companie care să producă la scară industrială astfel de maşini, companie care mai târziu, în 1924 avea să devină Internaţional Business Machines (I.B.M.) Corporation.

Pagina 1 din 99

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Între 1930 şi 1946 un număr important de descoperiri ştiinţifice în domeniul matematicii, fizicii, ingineriei electrice şi statisticii, făcute de universitari, au contribuit la apariţia primului calculator electronic ENIAC, în 1946, creat de către John Manéhly, fizician de la Universitatea din Pensylvania şi J. Prosper Eckert, inginer la aceeaşi universitate. Din acest moment şi până în zilele noastre, toate invenţiile în domeniul tehnicii electronice de calcul au fost organizate în cinci generaţii de calculatoare electronice în funcţie de nivelul tehnologic, de modul de utilizare şi tratare, de limbajele folosite şi de obiectele tratate. Prima generaţie (1938-1953) s-a caracterizat prin utilizarea tuburilor electronice. Aceste prime calculatoare au fost destinate calculelor ştiinţifice şi comerciale, programarea realizându-se în limbaj maşină, având la dispoziţie aproximativ 100 instrucţiuni simple. În generaţia a doua (1954-1963) s-a folosit tranzistorul pentru realizarea circuitelor logice, calculatoarele din această generaţie posedând aproximativ 100 instrucţiuni complexe, memorie magnetică şi dispozitive periferice. Generaţia a treia (1964-1973) este definită prin utilizarea circuitelor integrate, calculatoarele caracterizându-se prin posibilităţi sporite de adresare a memoriei principale şi secundare, diversificarea dispozitivelor periferice, sisteme de operare complexe, disponibilitatea a numeroase limbaje de nivel înalt şi foarte înalt. Calculatoarele generaţiei a patra (1974-prezent) sunt construite pe baza circuitelor integrate pe scară largă şi foarte largă (LSI şi VLSI), iar prin folosirea microprocesorului şi a microprogramării se conferă maşinilor un set complex de instrucţiuni şi un grad sporit de flexibilitate. Prezentul şi viitorul apropiat aparţin generaţiei a cincea şi se caracterizează prin circuite integrate specializate, multiprocesoare paralele şi prelucrarea cunoştinţelor. Într-un asemenea context, al unui real progres tehnic şi tehnologic, deşi costurile echipamentelor de calcul şi comunicaţie scad semnificativ, echipamentele fiind miniaturizate, performanţele (viteza de lucru, capacitatea de memorare, etc.) sunt majorate la maxim. Odată cu creşterea complexităţii şi a performanţelor produselor şi serviciilor cerute de societatea modernă nu mai este suficientă numai "aplicarea sistematică a cunoştinţelor", ci se impune tot mai mult necesitatea folosirii inovative a acestora. În această societate informaţională, postindustrială, în condiţiile în care numărul "gulerelor albe" a depăşit numărul "gulerelor albastre", adică cea mai mare parte a forţei de muncă nu mai produce bunuri, ci munceşte cu informaţia, nici una din activităţile omului lucrător sau gânditor nu se poate realiza fără informaţie. Pentru eficientizare, această
Pagina 2 din 99

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

informaţie trebuie percepută de fiecare în mod critic, într-o continuă evoluţie. Informaţia curăţită, adaptată, interpretată, selectată şi transformată devine cunoştinţă, iar cunoştinţele reprezintă unul dintre cele mai importante produse ale muncii omeneşti. Informaţia pe care omul o poate gândi ca operând în afara lui şi în numele lui devine unul dintre "ingredienţii" fundamentali ai evoluţiei tehnologiei şi societăţii şi de aici nevoia tot mai crescândă de informaţii care sa fie prelucrate şi interpretate. Prin realizările sale tehnologice omul a urmărit tocmai acest lucru: să creeze instrumente care să înregistreze, stocheze si prelucreze informaţii, el urmând a-si concentra atenţia asupra luării deciziilor. Ba chiar, şi pentru luarea anumitor decizii s-au creat astfel de instrumente. Definită ca un element de noutate în raport cu cunoştinţele prealabile, informaţia reprezintă aspectul cel mai comunicativ al realităţii, ea putând fi transferată cu uşurinţă de pe un suport pe altul, ceea ce face posibilă nu numai transmiterea ei printr-un sistem de comunicaţii, ci şi codificarea şi decodificarea ei.În felul acesta, în cadrul sistemelor de comunicaţie apare o legătură de tip informaţional în care, după ce trece de pe un suport pe altul, informaţia ajunge la un destinatar capabil să recunoască şi să acţioneze în cadrul programului de funcţionare a sistemului căruia îi aparţine. Informaţia este absolut necesară atât pentru organizarea substanţei şi energiei în sisteme complexe şi ordonate în spaţiu şi timp, cât şi pentru funcţionarea adecvată a acestor sisteme în medii extrem de variate. În concluzie, noţiunea de informaţie are astăzi două înţelesuri : primul este că informaţia este privită ca idee, concept, relaţie, lucru, ca o comunicare care poartă în sine urma unui fapt, eveniment sau proces oarecare; cel de al doilea este că informaţia este privită ca un şir de caractere ale unui alfabet dat şi care se poate prelucra prin procedee formale automatizate. 1.2. Sistemul informaţional şi întreprinderea Orice societate, fie că este vorba de societate la nivel micro sau macroeconomic, fie că este la nivelul întregii lumi, nu poate exista fără informaţii şi fără comunicarea lor. Obţinerea şi transmiterea informaţiei presupun existenţa unui sistem care să asigure atât culegerea şi prelucrarea datelor, cât şi diseminarea lor. Sistemul este (sau ar trebui să fie) grefat pe structura organizaţională a societăţii în care funcţionează, presupunând un ansamblu organizat de resurse necesare atingerii obiectivelor pentru care a fost creat.
Pagina 3 din 99

Întreprinderea este principalul furnizor de informaţii al domeniului economic. am oberva că acesta se realizează pe 2 nivele: Un prim nivel e reprezentat de informaţiile care circulă între subsistemele ce compun societatea (printre care se află şi subsistemul economic). Dar informaţia este mai mult decât atât. Dacă ar fi să privim sistematic societatea contemporană şi fluxul de informaţii ce se desfăşoară în interiorul ei. indiferent de numele sub care apare: "informaţie". a devenit o realitate dependenţa dintre nevoia de informaţii. adică întreprinderea. la nivelul căreia au loc formarea şi vehicularea informaţiilor primare din economia unei ţări.ro ! Arhiva online cu diplome. le prelucrează şi le distribuie celor care au nevoie de informaţiile obţinute. care poate fi comparat cu ciclul economic " Bani . Schematic fluxul de informaţii din cadrul unei intreprinderi se prezintă astfel : Sistem de conducere (decizional) decizii informa ţii Sistem informa decizii ţional date Sistem opera ţional Pagina 4 din 99 . cursuri si referate postate de utilizatori. în general. Are loc. un ciclu. in care elementele componente sunt : INFORMAŢIE (DATĂ) .DECIZIE . un adevărat producător şi distribuitor de informaţii.Sistemul care poate oferii informaţiile cerute este sistemul informaţional. sub diferite forme. existenţa unui sistem care să asigure furnizarea acestora şi dezvoltarea societăţii. În ultimul timp. astfel.Marfă Bani " . “materia primă “ vehiculată în cadrul sistemului informaţional o reprezintă informaţia.INFORMAŢIE . El este cel care preia datele din mediul intern şi extern al organizaţiei în care funcţionează. între diferitele nivele de organizare ce îl compun. În ceea ce priveşte subsistemul economic. "decizie". Aşa cum se observă. Un alt nivel îl constituie fluxul de informaţii ce circulă în cadrul aceluiaşi subsistem. "dată". celula elementară de organizare o constituie unitatea economică. Ea reprezintă puntea de legătură intre subsistemul informaţional şi celelalte subsisteme din cadrul oricărei societăţi.Vizitati www.tocilar.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Fig.1.1 Fluxul informaţional în cadrul întreprinderii Schema ne arată importanţa informaţiei şi a sistemului informatic, legatura ce există între aceste subsisteme ale întreprinderii. Sistemul informaţional este cel care prelucrează datele oferite de sistemul operaţional pentru a le trimite sub formă de informaţii sistemului de conducere. Mai departe, acesta emite decizii, care sunt transmise tot prin intermediul sistemului informaţional, sistemului operaţional pentru a le pune în practică, rezultând astfel alte date, şi ciclul se repetă. Rezultă că fundamentarea deciziilor la nivelul conducerii întreprinderii (care corespunde subsistemului decizional) are la bază informaţiile provenite de la nivelul sistemului informaţional. Acest lucru are o însemnătate deosebită pentru activitatea unităţii economice, întrucât bunăstarea ei depinde într-o proporţie covârşitoare de rapiditatea cu care se iau decizii şi de corectitudinea lor, decizii care au la bază tocmai informaţiile furnizate de către sistemul informaţional.

1.3. Contabilitatea şi sistemul informaţional al întreprinderii

După unele aprecieri, întreprinderea apare în viitor, "ca o instituţie centrală a societăţii". Şi pentru că de deciziile şi evoluţia activităţilor întreprinderii se interesează un public din ce în ce mai larg, responsabilii politici ai colectivităţilor locale sunt preocupaţi de contribuţia întreprinderilor la economia locală. Iar fiindcă în această economie informaţională resursa cea mai importantă este informaţia şi pentru că procesul de producţie s-a deplasat din întreprinderi prelucrătoare în "întreprinderi gânditoare", care produc "informaţie de masă" la fel cum obişnuiau să producă automobile pe bandă, se impune un nou domeniu al cunoaştetii şi anume acela al ştiinţelor gestiunii, iar în cadrul acestuia al contabilităţii. Dar, contabilitatea, produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, este legată de devenirea omului ca fiinţă economică (homo sapiens devenit homo economicus). Originile sale ne întorc cu mii de ani în urmă, când oamenii participau la formarea primelor relaţii ceconomice,dobândind noţiuni noi ca unitate de măsură, de număr şi când a apărut şi nevoia omului de a cunoaşte şi de a ţine o "evidenţă" a acestor relaţii economice, nevoie

Pagina 5 din 99

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

justificată mai ales de simţul proprietăţii. Este un moment extrem de important , mulţi autori considerând-ul momentul naşterii contabilităţii. Însă, “naşterea” contabilităţii s-a produs de fapt cu mult mai târziu, odată cu creşterea nivelului de complexitate al relaţiilor economice, în special a celor monetare. Se poate spune că totul a inceput la Veneţia, în anul 1494, când a fost publicată lucrarea de literatură contabilă “Tratactus de computis et scripturis”, a lui Luca Paciolo şi în care este redat pentru prima dată principiul partidei duble, element de bază al contabilităţii. Acum se naşte practic contabilitatea în partidă dublă. Mergând înainte pe linia timpului, apariţia capitalismului, revoluţia industrială cât şi dezvoltarea concurenţei au generat relaţii economice din ce în ce mai complexe , relaţii ce au necesitat sisteme de evidenţă din ce în ce mai bune. Acum se formează o literatură contabilă, iar contabilitatea , aşa cum se prezintă la acest moment, devine o practică socială generalizată. Evoluţia în timp, atît sub aspectul diversificării formelor de manifestare ale vieţii economice, cât şi sub acela al tehnicilor folosite în practica contabilă, au dus la sedimentarea şi consacrarea contabilităţii ca o disciplină ştiinţifică, cu o bază practică şi teoretică solidă. Definirea contabilităţii s-a lovit în timp în principal de categoria în care ar fi trebuit încadrată, fiind considerată pe rând artă, tehnică sau disciplină ştiinţifică. Mai ales datorită genezei sale din domeniul practic, cu toată baza ştiinţifică de care dispune, se pune întrebarea : este contabilitatea, aşa cum se prezintă ea astăzi, o tehnică sau o disciplină ştiinţifică? Unii autori, cum este şi Michel Capron, consideră contabilitatea ca fiind “ o tehnică cantitativă de colectare, de prelucrare şi de analiză a informaţiei, aplicată evenimentelor economice şi juridice ale întreprinderilor”. O dată însă cu dezvoltarea şi construirea teoriei contabilităţii, bazată pe sistemul de principii contabile, se depăşeşte stadiul de tehnică. În opinia altor autori, cum ar fi profesorii N.Feleagă şi I. Ionaşcu, contabilitatea este considerată ca fiind “o disciplină ştiinţifică matură, cu o pluritate de paradigme şi grupuri disciplinare (comunităţi ştiinţifice), deschisă cercetării fundamentale şi aplicative.” Ca disciplină ştiinţifică, contabilitatea poate fi definită ca un ansamblu coerent de obiective, principii (concepte), norme sau standarde şi reguli prin care se informează şi explică gestiunea resurselor economice separate ca entităţi patrimoniale. În prezent contabilitatea se prezintă de o manieră duală, fiind “scindată” în două componente distincte, dar interdependente: contabilitatea financiară, orientată atît către consumatorii interni de informaţie, cât şi către cei externi şi contabilitatea de gestiune, orientată exclusiv către consumatorii interni de informaţie.
Pagina 6 din 99

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Deşi în teoria contabilă există obiceiul de a aşeza la poli opusi contabilitatea financiară şi cea de gestiune, aceasta ruptură este artificială, căci în realitate nu există un sistem de informaţii pentru contabilitatea financiară şi altul pentru contabilitatea de gestiune. Există însă procedee de tratare analitică a datelor contabile care permit furnizarea de informaţii utile gestiunii, rezultatul contabilităţii analitice putând fi înţeles în funcţie de finalităţi, în funcţie de rezultatele scontate. Schematic, putem spune că spre deosebire de contabilitatea analitică, care apare ca un instrument de analiză internă utilizată de gestionari, de unde şi denumirea de contabilitate de gestiune,contabilitatea financiară este în mod esenţial un instrument de informare externă. Dincolo de diferenţele existente în cadrul celor două componente ale sale, contabilitatea în prezent mai este scindată şi dintr-un alt punct de vedere. La ora actuală în lume există mai multe moduri de a privi contabilitatea şi de aici mai multe sisteme de contabilitate. Se diferenţiază astfel sistemele de contabilitate anglo-saxon şi european. Având în vedere aria tot mai mare de desfăşurare şi complexitatea crescândă a relaţiilor economice internaţionale, şi necesitatea de a deţine informaţii capătă alte dimensiuni. Problema care se ridică în acest caz este aceea de asigurare a comparabilităţii informaţiilor desprinse din contabilitate. Însă din sisteme de contabilitate diferite nu se pot obţine informaţii comparabile şi apare astfel necesitatea unificării sau aducerii la un numitor comun a sistemelor de contabilitate. Normalizarea contabilităţii la nivel mondial a presupus adaptarea regulilor internaţionale de organizare şi conducere a contabilităţii la specificul fiecărei ţări, adaptare ce a avut în vedere atât nevoile de informaţii specifice unităţilor economice din fiecare ţară, cât şi evoluţia în plan doctrinar a teoriei contabilităţii. În prezent, în contextul unificării europene şi introducerii monedei unice, prin directivele emise de CEE se încearcă tocmai eliminarea diferenţelor existente la nivel de ţară în ceea ce priveşte sistemul de contabilitate adoptat de fiecare ţară. Directivele CEE au ca scop armonizarea legislaţiilor din fiecare ţară europeană în vederea asigurării unui sistem informaţional contabil unitar şi pentru eliminarea diferenţierilor ce ar apărea în cadrul ţărilor membre CEE din cauza legislaţiilor diferite. La nivel mondial, normalizarea şi armonizarea contabilităţii se realizează prin intermediul Comitetului de Norme Contabile Internaţionale (IASC), fondat în 1973. Acesta elaborează şi difuzează norme contabile internaţionale ţărilor membre. Fiecare ţară care face parte din IASC are obligaţia să recomande aceste norme agenţilor economici din ţara respectivă.
Pagina 7 din 99

În această calitate ea se delimitează ca un ansamblu de elemente interdependente orientat spre culegerea. informaţii care în domeniul economic provin într-o proporţie covârşitoare din sfera contabilului. informaţia este o formă de cunoaştere a realităţii prin care se aduc ştiri cu privire la felul. metodele şi procedurile de prelucrare a datelor . Pagina 8 din 99 . iar expresiile concrete ale informaţiilor poartă denumirea de "date" şi constă din:cifre. evenimentelor. atât la nivel la nivel de agent economic. Într-o accepţie generală. circuitele informaţionale. cuvinte. 1.4. caracteristicile şi mărimea obiectelor. societatea informaţională în care trăim necesită “hrană vie” sub forma informaţiilor bine fundamentate. cursuri si referate postate de utilizatori. Aceste elemente sunt: fondul sau sistemul de informaţii.ro ! Arhiva online cu diplome. se defineşte destinaţia informaţiilor şi se organizează transmiterea lor la destinatari. prelucrarea. se identifică evenimentele şi faptele ce generează date. În prezent. propoziţii etc.tocilar. Privind spre viitor. se delimitează obiectivele cunoaşterii şi conducerii. Rolul contabilităţii în economie este la ora actuală unul foarte important: informaţiile furnizate prin intermediul situaţiilor contabile fundamentează deciziile economice. litere. se stabilesc purtătorii materiali de informaţii şi modul în care se culeg şi înregistreză datele. În acest scop. Sistemul informaţional contabil Este cunoscut faptul că pentru realizarea proceselor de cunoaştere şi gestiune a patrimoniului se procedează la organizarea datelor şi informaţiilor într-un sistem informaţional. mijloace de prelucrare a datelor. formule. nu se poate prezuma decât că rolul contabilităţii de furnizor de informaţii se va accentua şi va căpăta noi dimensiuni. contabilitatea reprezintă un sistem informaţional orientat spre cunoaşterea şi gestiunea valorilor economice separate patrimonial. Discutată sub acest aspect. Fondul sau sistemul de informaţii reprezintă de fapt componeneta de bază a sistemului informaţional contabil. analiza şi transmitarea informaţiilor privind starea şi mişcarea patrimoniului. se aleg modelele şi instrumentele de prelucrare a acestor date. stocarea. simboluri. cât şi la nivel de ţară şi chiar la nivelul relaţiilor economice internaţionale. imagini.Vizitati www. fenomenelor şi proceselor ce formează mediul înconjurător. suporturile materiale ale informaţiilor.

prezentarea şi justificarea către organele fiscale a cifrei de afaceri. costurilor de producţie. se grupează în informaţii de natură economică. Determinarea calitativă indică felul şi natura elememtului patrimonial la care se referă informaţia (mijloace fixe. În mod concret. materii prime. mărimii valorică a factorilor care au cauzat sau determinat volumul rezultatelor obţinute în cursul şi la sfârşitul unui exerciţiu financiar şi totodată pentru cunoaşterea în perspectivă a modului cum vor evolua în perioada viitoare situaţia datoriilor. angajaţilor. Suporturile materiale ale informaţiilor au calitatea de a conserva. maşini de birou specializate. de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor. organismelor sociale. situaţii financiar-contabile de sinteză şi raportare. cursuri si referate postate de utilizatori. benzi şi discuri magnetice. disponibilităţi băneşti). Multitudinea şi varietatea informaţiilor pe care le gestionează şi le oferă sistemul informaţional contabil se pot delimita în primul rând în informaţii de natură juridică şi financiară. iar în cadrul acesteia informaţia contabilă. precum şi din purtătorii tehnici de date. calculatoare. întreaga activitate economico-financiară.. microfilme etc. creanţelor. a veniturilor şi cheltuielilor pe baza cărora s-a determinat rezultatul sub formă de profit. prelucrarea şi transmiterea datelor şi constă din maşini de calcul.Vizitati www. Pe baza acestor informaţii furnizate conducerii întreprinderii se poate gestiona şi dirija. informaţiile contabile se identifică cu datele financiar-contabile privind starea şi mişcarea elementelor patrimoniale şi cu indicatorii economico-financiari privind resursele şi rezultatele obţinute. În contabilitate purtătorii de informaţii constă din: documente justificative. Analizată prin prisma teoriei informaţiei. rezultatelor finale etc.ro ! Arhiva online cu diplome. stoca şi restitui datele. care se referă la operaţiile generate de relaţiile cu terţii permiţând cunoaşterea în orice moment a sumelor datorate furnizorilor. registre de evidenţă contabilă. nivelului de rentabilitate realizat în urma vânzării lor pe piaţă. iar determinarea cantitativă se referă fie la starea în care se află elementul de patrimoniu. În al doilea rând. În viaţa social-economică. Pagina 9 din 99 . în deplină cunoştiinţă de cauză. care se referă la cunoaşterea costurilor de fabricaţie a bunurilor. cât şi sumele de primit de la clienţi. informaţia contabilă are o dublă determinare: calitativă sau de determinare şi cantitativă sau de stare. Mijloacele de prelucrare a datelor sunt cele care servesc la culegerea. care vehiculează cunoştinţe de reflectare şi control privitoare la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute. debitori şi alţi creanţieri. fie la valoarea definită prin raportare. echipamente electronice. creditorilor etc.tocilar. una din formale de bază ale informaţiei este informaţia economică.

reducerea costurilor de prelucrare. pe lângă resurse materiale şi umane. cu un volum considerabil de informaţii şi date.Vizitati www. Aceasta din urmă apare ca un proces de automatizare a fluxului informaţional din cadrul întreprinderii. etc. Pagina 10 din 99 . cu un accent deosebit în ceea ce priveşte sistemul informaţional al întreprinderii. cursuri si referate postate de utilizatori. aceste metode şi proceduri se întemeiază pe principiile şi regulile metodei contabilităţii. Metodele şi procedurile de prelucrare a datelor reprezintă partea logică a prelucrării datelor în vederea obţinerii informaţiilor şi a indicatorilor economico-financiari.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. între emiţător sau prelucrător şi destinatar. determină. mai ales la unităţile economice mari. iar în mod concret-aplicativ se identifică cu procedeele acestei metode. Necesitatea automatizării fluxurilor informaţionale în cadrul unităţii economice În cadrul unităţii economice. fluxurile de informaţii care apar şi se desfăşoară antrenează. Efectele pozitive pe care automatizarea fluxurilor informaţionale le implică. Circuitele informaţionale desemnează traiectul pe care-l parcurg informaţiile contabile între emiţător şi prelucrător. importante resurse de timp.5. Introducerea sistemelor electronice de calcul pentru fluidizarea fluxului informaţional are ca efecte: reducerea timpului de prelucrarea a datelor. În condiţiile unei nevoi tot mai acute de a fi informat la timp cu date pertinente. apare necesitatea reducerii timpului în care informaţia ajunge de la sistemul operaţional la cel de conducere şi a celui în care deciziile ajung la sistemele destinatare. s-au găsit diverse soluţii: Optimizarea structurii organizaţionale a întreprinderii. implicit returul lor. necesitatea folosirii sistemelor electronice de calcul. 1. Optimizarea fluxului de documente în cadrul diferitelor departamente ale întreprinderii Reducerea numărului de verigi intermediare dintre conducere şi unităţile operative Reducerea timpului de prelucrare a datelor prin utilizarea sistemelor electronice de calcul. Din punct de vedere teoretic. Pentru o mai bună circulaţie a informaţiei în cadrul unităţii economice.

Sistemele trebuie să permită. legea reglementează folosirea ei. Sistemele trebuie să precizeze cu claritate originea. Astfel. sunt: Sistemele trebuie să precizeze tipul de suport pentru păstrarea datelor de intrare.tocilar. reconstituirea elementelor şi conţinutului conturilor. păstrarea sub forma suporţilor tehnici şi controlul datelor înregistrate în contabilitate. fiecare dată trebuind să aibă la bază conţinutul unui document scris. conţinutul şi apartenenţa fiecărei date. precum şi orice eliminări sau adăugiri ulterioare. în orice moment. a unui sold anterior acelui cont. a listei şi informaţiilor supuse verificării. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un sistem de prelucrare automată a datelor. Toate soldurile conturilor trebuie să fie rezultatul unei liste de înregistrări. şi după caz. precum şi listele înregistrărilor efectuate în evidenţa contabilă pe bază de documente justificative care să fie numerotate în ordine cronologică. stocarea. Pagina 11 din 99 . Fiecare înregistrare trebuie să aibă la bază elemente de identificare a datelor supuse prelucrării. fie invers. intercalări. de la conţinutul sintetic al conturilor. cursuri si referate postate de utilizatori. persoanele fizice şi juridice care utilizează sisteme de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure respectarea normelor contabile. pornind fie de la cele de intrare. listelor sau altor informaţii pe baza cărora să se poată determina datele de intrare. iar organizarea sistemului de prelucrare automată a datelor trebuie să asigure toate informaţiile necesare unui eventual control. potrivit legii.Vizitati www. precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de sistem. 1. potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii. Procedurile de prelucrare automată a datelor trebuie să fie organizate astfel încât să permită controlul respectării normelor în vigoare privind securitatea datelor şi a fiabilităţii sistemului de prelucrare a datelor. Reglementări legale privind utilizarea sistemelor informatice în contabilitate În ceea ce priveşte forma de contabilitate adaptată la sisteme de prelucrare automată a datelor.ro ! Arhiva online cu diplome.6. interzicându-se inserări.

Complexitatea sistemelor informatice impune rezolvarea unui grup omogen de activităţi sau subactivităţi prin intermediul unor subsisteme şi aplicaţii informatice a căror arie de aplicabilitate este determinata de omogenitatea prelucrărilor realizate şi de specificul proceselor formalizabile. Sistemul informatic preia o parte din operaţiile de prelucrare a întregului sistem informaţional al unităţii economice pe care le automatizează devenind în aceste condiţii un subsistem informaţional automatizat.tocilar. În aceste condiţii. procese.1 Structura şi particularităţile sistemelor informatice Perfecţionarea continuă a activităţii economico-sociale impune folosirea pe scară tot mai largă a celor mai noi realizări ale ştiinţei şi tehnicii moderne. de specificul activităţii de baza şi al cadrului legal se va proiecta un model de sistem informatic care să asigure utilizarea optimă a posibilităţilor oferite de calculatoarele şi procedurile folosite. proceduri automate şi manuale. inclusiv structurile organizatorice şi salariaţii care folosesc calculatorul ca instrument de prelucrare automată a datelor. informatica a devenit un instrument important de investigare şi cunoaştere ştiinţifica a fenomenelor şi proceselor desfăşurate în toate domeniile de activitate socială cu implicaţii în domeniul economic. în concordanta cu specificul subsistemelor şi aplicaţiilor componente. Sistemul informatic este un ansamblu coerent structurat.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. în cadrul domeniului concret de activitate a agentului economic în scopul maximizării profitului realizat din acţiunea economica. CAPITOLUL II. Dezvoltarea echipamentelor de calcul a contribuit la perfecţionarea modelelor economice ceea ce a făcut posibile apariţia sistemelor informatice şi de conducere. PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE FINANCIAR CONTABILE 2. ceea ce conduce la conceptul de sistem informatic integrat local. format din echipamente electronice de calcul şi comunicaţie. Pagina 12 din 99 .ro ! Arhiva online cu diplome. În acest cadru dezvoltarea şi diversificarea producţiei de tehnica de calcul şi a sistemelor de operare duc la un proces continuu de perfecţionare şi extindere a sistemelor informatice la toate nivelurile economiei naţionale. Sistemele informatice financiar contabile au la baza principiul introducerii unice a datelor şi a prelucrărilor multiple ale acestora. În funcţie de cerinţele conducerii unităţilor economice.

1 Metodele ierarhice fac parte din prima generaţie a anilor ’70. sistemul informaţional fiind structurat pe baza funcţiilor sale. determinata de creşterea ariei de utilizare a instrumentelor informatice. a reţelelor de calculatoare.ro ! Arhiva online cu diplome. specte studiate şi modelate independent şi şi reunite cat ai tarziu posibil. Metode sistemice1 se bazeaza pe alicarea teoriei sistemelor în analiza intreprinderii.tocilar. Youdon.2. cursuri si referate postate de utilizatori. astfel încât să asigure obţinerea într-un termen cat mai scurt şi cu cheltuieli cat mai reduse. creşterea gradului de complexitate a aplicaţiilor şi a cerinţelor de integrare. a tehnicilor de gestiune în timp real. presupune adaptarea procesului de realizare şi selectare a metodelor şi tehnicilor celor mai adecvate. Metidele sistemice 1 Pagina 13 din 99 . continuând în aceasta maniera până se ajunge la componente suficient de mici astfel încât să poată fi programate cu uşurinţă. 2. Metode de proiectare şi realizare a sistemelor informatice Evoluţia metodelor de proiectare este structurata pe trei metode. Aceste metode erau orientate pe analiza funcţională: fiecare funcţie identificata se subdivide ierarhic în functii. Definirea cadrului metodologic de proiectare şi realizare a unei anumite clase de sisteme informatice cu domenii de aplicare similare sau care rezolva probleme omogene cu caracteristici comune.Vizitati www. Metolele ierarhice prezentau anumite avantaje legate de simplitatea proiectarii şi o F111 F112 F121 F122 F123 buna adaptatre la cerintele utilizatorului. volatilitatea cerintelor utilizatorilor (functiilor) face ca aplicatiile să fie aproape într-o continua reconsiderare. evoluţia limbajelor de programare. a unor sisteme informatice cu performante superioare. a SGBD. sistemul informatic fiind abordat sub doua aspecte complementare: datele şi prelucrarile. F1 F11 F12 Sisteme software aparţinând acestei generaţii sunt: SADT(Structured Analaysis and Design Tehnique). JSD (Jackson Sistem Development). Dezavantajele utilizarii acestor metode sunt faptul ca efortul de analiza asupra functiilor (de prelucrare) neglijand coerenta datelor (a caror structura este totusi mai stabila decat a prelucrarilor).

Dezavantajele acestor metode sunt legate de deficiente în modelarea prelucrarilor. fiecare obiect pateu participa la compunerea altor obiecte mai complexe. etc sunt considerate obiecte. AXIAL.descrie obiectele şi relatiile lor în sistem Orice lucru din lumea inconjuratoare poate fi considerat un obiect. stabilitate şi elimina redondantele. iar prin analogie în analiza şi proiectrarea orientata obiect. urmaresc cele trei nivele de conceptie introduse prin raportul ANSI/SPARC/X31 : extern. datele şi prelucrarile prin care este implementat acest comportament sunt incapsulate şi sunt inaccesinile celorlalte obiecte.ro ! Arhiva online cu diplome. conceptual şi logic. NIVELE Conceptual Organizational Fizic MODELE DATE Modelul conceptual MCD Model logic MLD Model fizic MFD PRELUCRARI Modelul conceptual MCP Modelul organizational MOP Modelul operational MOpP Metodele sistemice prezinta avantajul ca se axeaza pe conceptul de baza de date. sistemul informatic este conceput ca o structura de obiecte autonome. un formular de bitant. Un obiect e carcaterizat prin Proprietati. cursuri si referate postate de utilizatori. Analiza şi proiectarea orientata obiect utilizeaza limbaje de programare orientate obiect care au trei elemente comune: obiecte şi clase de obiecte. Metode orientate obiect costituie a treie generatie de metode de proiectare şi realzare a sistemelor informatice. mostenire. care ofera mai multa coerenta. din aceasta generatie facnd parte MERISE. definit prin ansamblul operartiilor (serviciilor) pe care le poate efectua.Vizitati www.tocilar. polimorfism. caracteristica anilor ’90. un camp dîntr-o baza de date. Toate sistemele care asigura orentarea obiect contin aceste mecanisme esentiale chiar daca ele nu se numesc la fel sau nu sunt implementate în aceeasi maniera. un obiect are un anumit comportament. MOO foloseste trei metode diferite pentru descrierea unui sietem informatic: Modelul obiect. ce se organizeaza şi coopereaza intre ele. putand interveni în mai multe functii sau scenarii functionale diferite.care redau atributele fizice ale unui obiect Pagina 14 din 99 . Information Ingineering. posibilitatea aparitiei de discordante intre modelele datelor şi ale prelucrarilor.

Conceptele de baza utilizate sunt: evenimentele2 şi starile3. Raspunsul la un eveniment aparut poate varia cantitativ în functie de valoarea exacta a atributelor sale dar sub aspect calitativ este identic pentru toate valorile aceluiasi eveniment şi poate varia pentru valori de stare diferite.Vizitati www. Lagaturile dintre stari şi evenimente sunt reprezentate prin diagrame de stare. care iau naştere dîntr-un grup de clase. Pagina 15 din 99 .contabile Modelarea este acţiunea de elaborare şi construcţie intenţionată. O particularitate a claselor de obiecte o constituie conceptul de moştenire. Modelul dinamic. 2. Modelul functional.tocilar. Clasa de obiecte este formată din totalitatea proprietăţilor şi metodelor care caracterizează o anumita categorie de obiecte.în funcţie de complexitatea fenomenului studiat şi de scopul urmărit.descrie interactiuni intre obiecte în cadrul sistemul sistemului. La aparitia unui eveniment starea urmatoare depinde starea curenta a obiectului şi de evenimentul survenit. 2 3 Un eveniment reprezintă un fapt intervenit într-un anumit moment. În momentul creării unui obiect este necesar să se precizeze clasa din care face parte obiectul respectiv pentru a putea moşteni proprietăţile .descrie transformarea valorii datelor în sistem. simbolice dar în acelaşi timp inteligibile a realităţii oferă mai multe moduri de abordare . Metode. prin compunere de simboluri a unui model susceptibil de a face inteligibil un fenomen aflat sub observaţie şi pe care intenţionăm să-l controlăm. O stare e definita ca abstractizarea valorii atributelor şi a legaturilor unui obiect.3 Modelarea activităţii financiar . Subclasele de obiecte sunt definite drept clase derivate dîntr-o clasa părinte. Metodologia propusă pentru obţinerea unei reprezentări artificiale. În varianta proiectării orientate obiect obiectele sunt grupate în clase şi subclase de obiecte. Modelul dinamic prezinta modificarile suportate de obiecte şi corelatiile temporare dintre acestea.reprezinta actiunile care pot fi efectuate de un obiect. În cadrul modelului dinamic diagramele de stare ale diverselor clase de obiecte interactioneaza prin intermediul evenimentelor partajate. metodele şi valorile prestabilite ale clasei părinte.ro ! Arhiva online cu diplome. O diagrama de stare indica comportamnetul unie clase de obiecte. reprezentând răspunsul obiectelor la evenimentele intrare. Modelul dinamic este compus din ansamblul diagramelor de stare şi descrie structura de control a sistemului. cursuri si referate postate de utilizatori.

bogat conţinut informaţional şi previzional.imitaţii ale realităţii cu slab conţinut informaţional (structură) şi fără conţinut previzional. se consideră că raţionamentul uman este efectuat în exclusivitate pe modele.descrieri ale realităţii cu puternic conţinut informaţional (structură şi comportament) şi slab conţinut previzional modele conceptuale (simbolice) . modele verbale (text) . În măsura în care acest sistem simulează modul de funcţionare a sistemului real (incomplet observabil şi măsurabil). semne cu însemnătate şi semnificaţie.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. • O abordare sintetică . atomul fiind incomplet observabil cu mijloacele ştiinţei moderne. Simbolurile utilizate în model sunt folosite în procesul de raţionament atât în identificarea şi formularea problemei cât şi în căutarea soluţiei prin simularea funcţionării sistemului real. semne purtătoare de sens atât pentru emiţător cât şi pentru receptor.diagrame.porneşte de la o ipoteză. Ca o exemplificare : modelul sistemului solar care a trecut prin diverse faze sintetice (modelul geocentric. Putem conta pe următoarele arhetipuri de modele conceptuale degajate din experienţa de modelare a omenirii: . sistem de altfel complet observabil şi măsurabil. Înţelegerea umană fiind bazată pe raţionament.sisteme de ecuaţii algebrice. scopul fiind acela de a înţelege comportamentul sistemului real. • O abordare analitică (descompunerea unui sistem complicat în module mai simple) conduce la o explicaţie a modului de funcţionare a sistemului. el poate fi folosit ca model al acestuia din urmă. de a interpreta rezultatele experienţelor făcute asupra acestuia. . Modelele sunt construite din simboluri.tocilar.matrici. de la un sistem imaginat care asamblează module elementare al căror comportament este bine cunoscut. pe măsură ce fenomenul modelat devine complet observabil şi măsurabil. cursuri si referate postate de utilizatori. Tipuri de modele În tipologia clasică a modelelor se disting trei categorii de modele: modele fizice (machete) . Modelele sintetice se pot transforma cu timpul în modele analitice. Modelul obţinut este o "machetă" a realităţii. . o reproducere la scară mică necesară proceselor de simulare care prezintă efectul sigur al unor eventuale acţiuni asupra sistemului real. Pagina 16 din 99 . heliocentric) până ce sistemul solar a devenit complet observabil şi măsurabil şi modelul atomului care rămâne încă în stadiul de model sintetic.

Modelul conceptual oferă o descriere a structurii care contribuie la înţelegerea modului de organizare şi o descriere a modului de funcţionare care conduce la înţelegerea comportamentului unui sistem.relaţie (legătură) între două entităţi • identificator . Arborele taxonomic al modelului financiar-contabil este Planul de Conturi General.Asociaţie. Pentru a putea controla acest fenomen (prin raţionament) s-au inventat modele din perioada Renaşterii.scheme funcţionale. Simbolurile utilizate sunt puţine la număr: • entitate . Dinamica activităţii economice este modelată prin documentele justificative care însoţesc operaţiile şi intră în componenţa sistemului informaţional modelul fizic (macheta) activităţii economice. Modelul financiar-contabil al activităţii întreprinderii este în esenţă textual.un grup de entităţi de acelaşi fel • atribut . în cazul activităţii financiar-contabile putem face următoarea corespondenţă între conceptele contabile şi simbolurile modelului conceptual E-A: Pagina 17 din 99 . financiar-contabil etc. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. model propus de Peter Chen.model semantic prin excelenţă. . Regulile de încadrare a obiectelor într-o anume categorie contabilă sunt descrise verbal în cadrul modelului. simbolurile utilizate (terminologia specifică) servind la clasificarea obiectelor ce intervin în procesul economic conform unei metodologii arhetipale de structurare a realităţii: taxonomia. Entităţile sunt elementele structurale iar relaţiile sunt elementele operaţio-nale ale activităţii. Un model conceptual care surprinde atât structura cât şi comportamentul fenomenului modelat este modelul Entitate .element de sine stătător al realităţii • clasa de entităţi .ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.atribut care determină în mod unic o entitate • cardinalitate . .grafuri. descriptiv.proprietate a unei entităţi • asociaţie .număr de entităţi din fiecare clasă ce pot fi asociate Acest model poate fi folosit pentru a descrie activitatea economică a unei întreprinderi sub diverse aspecte (tehnic. De exemplu documentele contabile de sinteză care completează acest model informaţional cu puternic conţinut descriptiv şi comportamental. comercial. în 1976 . Activitatea economică a constituit dintotdeauna un fenomen deosebit de important. modelul conceptual Entitate – Asociaţie.).

cursuri si referate postate de utilizatori. din punct de vedere fizic. modelul analitic financiar-contabil compus din Planul de Conturi şi sistemul documentelor justificative oferind suficientă informaţie pentru construirea modelului conceptual al activităţii întreprinderii văzută din perspectiva financiar – contabilă. Utilizând terminologia informatică.tuplu atribut . legăturile dintre fişiere sunt de fapt legături între înregistrări realizate fizic (în momentul înregistrării pe suport) sau logic (în momentul prelucrării). relaţiile dintre obiectele lumii reale fiind încorporate în colecţia de date sub forma unor legături între datele ce descriu obiectele respective. precede modelul conceptual E-A. Relaţiile între obiecte sunt de tip binar (obiectele interacţionează două câte două).OPERATIE IDENTIFICATOR . Există mai multe modele logice de baze de date. cronologic vorbind. Fiecare înregistrare stochează date ce descriu un obiect dîntr-o clasă. modelul conceptual E-A se poate implementa într-un sistem informatic care să descrie şi să ofere posibilităţi de control asupra activităţii financiar-contabile. În-consecinţă. Din punct de vedere logic. ENTITATE .Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. Codd care elemente prin utilizarea de nume realizează legături logice între comune de atribute în entităţile asociate. o colecţie de date referitoare la obiectele din domeniul luat în considerare.atribut identificator . F.o nouă relaţie cu cheia primară formată din cheile relaţiilor asociate şi două asociaţii 1-n şi m-1 între noua relaţie şi cele două relaţii asociate anterior. între conceptele modelului relaţional şi conceptele modelului E-A se stabilesc corespondenţele de mai jos: clasă de entităţi .repetarea cheii primare a relaţiei 1 ca atribut al relaţiei n asociaţie M-N .relaţie entitate . Un alt concept (din domeniul informaticii de această dată) este conceptul de bază de date care.INFORMATII ASOCIATE CONTULUI ASOCIATIE .cheie primară asociaţie 1-N . Baza de date este.tocilar. diferenţa dintre ele fiind modalitatea de realizare a legăturilor. baza de date este o colecţie de fişiere legate între ele. baza de date este un model care prezintă structura realităţii şi modul de interacţionare a elementelor sale.CONT ATRIBUT .SIMBOL CONT Se observă o mare suprapunere a celor două modele. Dintre acestea reţinem modelul relaţional propus de E. în consecinţă analiza fenomenului economic este deja realizată. Pagina 18 din 99 .

debit Total sume prec. credit Rulaj debitor Rulaj creditor Sold final debitor majoritatea sistemelor informatice clasice: modelul care foloseşte următoarele elemente: ENTITĂŢI FIŞE CONTURI TRANZACŢII Sold final creditor ASOCIAŢII DEBITARE CREDITARE Conturile sunt identiflcate prin simbolul contului iar relaţiile sunt realizate prin specificarea contului debitor şi contului creditor în fiecare tranzacţie. terţi. achiziţionare. vânzare etc.tocilar. document Dată document Explicaţie Cont-debitor Cont-creditor Suma cel Cel mai simplu model este implementat de altfel în Modele creditare Entităţi-Asociaţii financiar-contabile ale conceptuale activităţii debitar e FIŞE CONTURI Simbol cont Denumire Sold iniţial debitor Sold iniţial creditor Total sume prec. mijloace financiare. cursuri si referate postate de utilizatori. care să înglobeze termenii de mai sus este următorul: MIJLOACE FINANCIARE plată încasa re TERŢI achiziţionar e vânzar e Pagina 19 din 99 .Vizitati www. încasări.ro ! Arhiva online cu diplome. • Un alt model conceptual. TRANZACŢII Tip document Nr. nu activitatea economică propriu-zisă al cărei model verbal utilizează mult mai mulţi termeni: mijloace materiale. plăţi. Modelul reproduce de fapt înregistrarea în fişele conturilor a operaţiilor preluate de pe documentele justificative.

În absenţa e acestei descompuneri.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. PRODUCŢIE C D PRODUSE C În model se observă conservarea valorii de intrare a oricărui mijloc de producţie. Mc Carthy pentru crearea modelului colectar D REZULTAT C încorporare relaţional al bazei de date referitoare la activitatea economică a unei întreprinderi. Intuitiv.singura generatoare de profit. pe Un model asemănător dar cu Trezoreria secţionată funcţional (înca-sâri şi plăţi) se D CHELTUIELI C D VENITURI C găseşte în . beneficiar). nu eristă o legătură funcţională. Între TERŢI cheltuieli şi venituri. transmisă integral în preţul de cost. MIJLOACE MATERIALE Pentru a evidenţia aspectul productiv al actividţii economice. acest sens reflectă încorporarea în achiziţionar vânzar venituri a valorii adăugate în procesul de producţie. -"Noul sistem contabil al agenţilor din România". interzisâă de modelul relaţional. Descompunerea trezoreriei în Încasări şi Plăţi a fost şi soluţia lui J. relaţia de producţie din schema precedentă se transformă în consum de mijloace de plată producţie înregistrate la cheltuieli şi realizarea de produse înregistrate la venituri. În modelele precedente sensul era intuitiv. prin descompuneri succesive ale entităţilor şi relaţiilor din modelul conceptual anterior se obţine modelul următor. Modelul încorporează majoritatea categoriilor Pagina 20 din 99 . dar ambele determină rezultatul exerciţiului financiar. D MIJL. Am figurat în ultimul model şi Debitul . Plusvaloarea se evaluează doar în momentul vânzării consu producţi e produsului m piaţă la un preţ de vânzare mai mare dedt cel de cost. Schema devine: MIJLOACE producţi MIJLOACE FINANCIARE DE C e PRODUCŢIE plată e e D PRODUSE încasa re Sensul săgeţilor reflectă sensul formulei contabile: de la credit (sursa. Schema devine: MIJLOACE FINANCIARE Luând în considerare şi categorii contabile abstracte cum ar fi cheltuielile şi încasa re veniturile. În continuare.Vizitati www. din punct de vedere contabil. modelul prezintă o relaţie circulară.Ristea M. operaţiile contabile specifice sunt achiziţionar vânzar imputarea cheltuielilor asupra rezultatului (colectarea cheltuielilor) şi încorporarea veniturilor în rezultat.Creditul fiecărei categorii pentru a explica anomalia aparentă a e e sensului săgeţii de la rezultat spre venituri. vom descompune mijloacele materiale în mijloace de producţie şi produse între care se stabileşte relaţia de producţie. provenienţa) D DATORII C D CREANŢE C spre debit (destinaţie.

REZUL. prestări reevaluare custodie consum amortizar e uzură PROVIZ.VENITAT TURI PRODUSE CLIENTI MARFURI TREZORERIE virament împrumut DATORII IMOBIL. Modelul conceptual ENTITATE-ASOCIAŢIE construit pe baza categoriilor contabile şi a corespondenţelor lor pune în evidenţă schimburile economice efectuate în interiorul Pagina 21 din 99 . contabile din Planul de Conturi şi toate operaţiile economice care pot pune în legătură două asemenea categorii: CREDIT DEBIT TREZO. CHELTUIELI PROVIZ. Modelul conceptual este simplificat la maximum.Vizitati www. obiect). STOCURI VAL. MOB.tocilar. plata avans amânare reţinere aproviz. CHELT. MOB.DATORII IMOB.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. fiind mai apropiat de o reţea semantică care reproduce grafic descrierea activităţii financiar-contabile în propoziţii simple (subiect. predicat. RERIE STOC VAL. REZULTAT VENITURI PRODUSE MĂRFURI CREANŢE creditare transfer reluare colectare încorporare producţie constituire încasare avans compensare vânzare livrare amânare reţinere subscriere Modelul conceptual al activităţii financiar – contabile În modelul conceptual prezentat în pagina următoare se poate distinge structura circulară în care se încadrează toate entităţile (categoriile contabile reprezentabile prin conturi) asociate natural prin operaţiile economice ce le pun în corespondenţă.

de încorporare REZULTAT . Virament intern TREZORERIE Modelul conceptual al activităţii financiar-contabile avan (Sensul săgeţilor reflectă sensul fomulelor contabile — de la credit spre debit) avan s s plată compensar Un studiu atent făcut asupra modelului conceptual prezentat mai înainte permite încasar e amânare e amânare catalogarea entităţilor ca fiind entităţi cu caracter permanent. eventual şi cu elemente referitoare la stocuri pentru documente documente de colectar încorporare de consum a e conturile cantitativ-valorice. iar asociaţiile dintre ele ca fiind de tip M:N. întreprinderii. Aceste entităţi permanente potrealizare fi asimilate cu fişele conturilor al producţiei REZULTAT CHELTUIELI doc. asimilabile cu nomenclatoarele din sistemele clasice. Prezentăm mai jos o schiţă a modelului astfel transfe vânzar r e aproviz prestări transformat: servicii livrar subscriere e IMOBILIZĂRI STOCURI INIŢIALE documente VALORI MOB.tocilar.d.a. Atributele care descriu entităţile de tip nomenclator (cele MIJLOACE DE PRODUSE încadrate cu linie mai groasă) sunt preluate din Planul de Conturi. sensul de parcurgere nu se poate inversa.m. astfel încât nu se încalcă reluar e e principiul noncircularităţii acestora. el reflectând în esenţă procesul economic de satisfacere a cererii cu oferta. aceste relaţii M:N se vor transforma oricum în două relaţii 1:N şi se vor reţiner reţiner e creditare e suprapune perfect peste fişierele de documente primare ce descriu operaţiile sugerate de numele asociaţiior din modelul conceptual. TREZORERIE STOCURI FINALE documente de plata de încasare Modelul relaţional al activităţii financiar-contabile PROVIZIOANE custodi e DATORII CREANŢE producţi uzură e amortizar consu Transformarea asociaţiilor în entităţi se poate face încă din faza de model conceptual. În procesul de transcriere a modelului conceptual împrumutare în modelul relaţional. identificatorul entităţii PRODUCŢIE CHELTUIELI VENITURI fiind simbolul contului (sintetic sau extins cu mai multe trepte de analitic) şi completate cu solduri iniţiale. Modelul angajare a creanţei păstrează aparenţa circulară constituir dar asociaţiile sunt divergente. de colectare Pagina 22 din 99 VENITURI doc. e documente dem documente de noile angajare a datoriei asociaţii au semnifîcaţia "menţioneaza" şi nu mai sunt reprezentate în model. schimburi guvernate de aceeaşi lege a cererii şi ofertei ca şi schimburile economice efectuate între diverşi agenţi economici pe piaţă. Ciclul este de fapt o spirală. rulaje şi solduri finale. cu caracter variabil în timp DATORII CREANŢE (reprezintă de altfel operaţiile economice).Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. Modelul reproduce ciclul transformarilor mijloacelor materiale în mijloace financiare şi a acestora în alte mijloace materiale ş. cursuri si referate postate de utilizatori.

legături prin care suma implicată în tranzacţie se poate "vedea" ca fiind înscrisă în fişele conturilor respective .tocilar. tip document documente de plată documente de angajare de datorii documente de consum documente de imputare documente de încorporare documente de realizare a producţiei documente de angajare de creanţe documente de încasare formulă generică datorii = trezorerie mijl. căror nume îl poartă (conturi de trezorerie. conturi de produse. de prod. număr. în documentul justificativ. pentru fiecare tip de document existând o formulă contabilă generică. de prod. Fişe conturi. conturi de mijloace de producţie. Contul debitor şi contul creditor servesc la realizarea legăturilor spre categoriile contabile "învecinate" în model. contul rezultat). modelul conceptual prezentat oferă informaţii pentru conta-rea corectă a documentelor.ea rămânând înscrisă de fapt o singură dată. conturi de venituri. contul debitor şi contul creditor care înlocuiesc o parte din informaţiile înscrise în document (obiectul operaţiei şi agentul care o execută).). dată. Se obţine astfel şi o posibilitate de control semantic asupra formulelor contabile introduse. cursuri si referate postate de utilizatori. conturi de cheltuieli. explicaţie.4 Caracteristicile generale ale sistemului informatic contabil Pagina 23 din 99 . bazele de date micşorează redondanţa în stocarea datelor şi reduc mult necesarul de prelucrare a acestora în vederea obţinerii situaţiilor fînale (Jurnal. = datorii cheltuieli = mijl. Balanţă etc.Vizitati www. cantitatea şi suma implicată sau contravaloarea obiectului. rezultat = cheltuieli venituri = rezultat produse = venituri creanţe = venituri trezorerie = creanţe În plus. Aceste formule generice pot fi incluse în restricţiile care se cer a fi respectate de către datele introduse în baza de date. conturi de datorii. Atributele care descriu entităţile de tip document sunt preluate din documente justificative: tip document. conturi de creanţe.în debitul contului debitor şi în creditul contului creditor .ro ! Arhiva online cu diplome. 2. Prin acest mecanism al legăturilor.

proiectat şi realizat. Acest concept de organizare impune sistemului informatic. Conceptul de organizare a contabilităţii de gestiune interna (manageriala) reflecta procesele economice proprii activităţii interne a unităţii economice prin care se evidenţiază mişcările transformatoare ale patrimoniului economic într-un interval de gestiune economica. asigurarea conţinutului informaţional care să permită cunoaşterea modificărilor interne şi externe ale patrimoniului în concordanta cu operaţiunile economice desfăşurate în cadrul unei perioade de gestiune. sistemul informatic asociat acesteia se poate realiza în doua variante: varianta integrata asigura realizarea contabilităţii la nivelul analitic prin detalierea conturilor financiare (sintetice) pe nivele de detaliere potrivit opţiunilor de organizare concreta a contabilităţii ca urmare a faptului ca unitatea economica este titulara patrimoniului. Conceptul de organizare a contabilităţii financiare reflecta starea patrimoniala a unităţii economice prin intermediul activului.Vizitati www. Sistemele informatice financiar contabile proiectate şi realizate în unităţile economice (regii autonome şi societăţi comerciale) au la baza conceptul organizării contabilităţii într-un circuit sau în doua circuite. Acest concept cuantifica circuitul patrimonial al unităţii economice în concordanta cu mediul economic extern la care aceasta participa din punct de vedere informaţional. Organizarea într-un singur circuit este orientata pentru a reflecta mişcările patrimoniale în planul intern şi extern al unităţii economice. capitalul propriu şi rezultatele nete obţinute pe parcursul unei perioade de gestiune. Sistemul informatic realizat pe baza conceptului de organizare a contabilităţii de gestiune interna oferă informaţii care reflecta cheltuielile şi veniturile pe purtători de valoare şi resurse repartizate spre gestionare la nivelul fiecărei structuri organizatorice interne. varianta paralela presupune organizarea contabilităţii analitice prin intermediul unor conturi proprii de gestiune care să-i permită urmărirea stării şi mişcării patrimoniale pe nivele Pagina 24 din 99 . Aceasta îi conferă posibilitatea organizării pe anumite nivele de detaliere considerate necesare ca urmare a specificului activităţii desfăşurate.ro ! Arhiva online cu diplome. Corespunzător conceptului de organizare a contabilităţii de gestiune interna. cursuri si referate postate de utilizatori. reflecta operaţiile economice desfăşurate prin circuite patrimoniale externe numai la nivelul conturilor financiare. ţinând cont de cerinţele informaţionale şi de particularităţile organizatorice şi funcţionale. Utilizarea în practica economica a sistemelor informatice financiar contabile complexe conduce la perfecţionarea proceselor informaţionale şi de fundamentare a deciziilor în concordanta cu cerinţele implementării mecanismului de piaţă. datoriile. Rezulta ca acest concept de organizare a contabilităţii financiare.tocilar.

cu reflectarea factorilor ce au influenţat pozitiv sau negativ rezultatele activităţii şi care au produs modificări în nivelul absolut sau relativ a indicatorilor economico-financiari. cat şi pentru conducerea unităţii economice. motiv pentru care aceasta îşi organizează contabilitatea într-o manieră proprie care să genereze atât informaţii necesare atât controlului executat de organele Ministerului de Finanţe cat şi alte informaţii suplimentare utilizate în gestiunea interna a patrimoniului unităţii. deoarece asigura conducerea şi controlul tuturor proceselor economice generatoare de informaţii pentru toate celelalte componente ale sistemului informatic. Aceste sisteme sunt interdependente pentru reflectarea conexiunilor de coordonare. Situaţii de ieşire Sistemul informatic contabil integrat ocupa o poziţie importanta în cadrul sistemului informatic al unităţii economice prin faptul ca oferă informaţii tuturor structurilor funcţionale Pagina 25 din 99 . contabilitatea financiara şi de gestiune reprezintă componenta centrala a sistemului. suplimentare de detaliere. inclusiv legaturile cu exteriorul. analiza economica financiara. sistemul informatic financiar contabil integrat se compune din următoarele sisteme: previziunea financiara. Indiferent de cele doua concepte de organizare a contabilităţii din punct de vedere structural. control şi reglare specifice funcţiei financiar contabile a unităţilor economice.Vizitati www. normarea costurilor de producţie şi antecalculaţie. cursuri si referate postate de utilizatori. Obiectivele sistemului informatic contabil. care asigura comparabilitatea rezultatelor obţinute intre doua perioade diferite de gestiune. care asigura evidenţierea proceselor economice interne care generează mişcarea şi transformarea patrimoniului unităţii în raport de specificul operaţiilor economice desfăşurate. 2. Aceasta varianta este folosita de unităţile economice care doresc să reflecte alte aspecte decât cele permise de varianta integrata. care are ca principal scop fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli. care urmăreşte prefigurarea cu anticipaţie a nivelului cheltuielilor de productie şi a costurilor unitare ocazionate de activităţile economice desfăşurate.ro ! Arhiva online cu diplome. În cadrul sistemului financiar contabil integrat.tocilar.5. contabilitatea financiara (sintetica) şi de gestiune interna (analitica).

) la un sistem informatic caracterizat prin integrarea tuturor activităţilor desfăşurate. care să conducă la creşterea gradului de prelucrare a Pagina 26 din 99 . Obiectivele specifice activităţii auxiliare vor avea în vedere realizarea sub aspect informatic a tuturor activităţilor secundare. urmata de editarea balanţelor de verificare analitice şi sintetice. -funcţionarea performanta. Realizarea acestui obiectiv impune trecerea de la aplicaţii informatice specializate în realizarea unor secţiuni ale contabilităţii (evidenta stocurilor şi comenzilor în curs de execuţie. evidenta stocurilor şi comenzilor în curs de execuţie.tocilar. -încadrarea consumurilor de materiale în normele tehnologice. astfel încât acestea să evidenţieze în mod automat toate operaţiile contabile aferente unei perioade de gestiune a unităţii economice beneficiare (înregistrarea în conturile analitice şi sintetice. evidenta creanţelor şi obligaţiilor etc. desfăşurate în cadrul unităţii economice. Obiectivul general constituie creşterea calităţii şi operativităţii informaţiilor contabile în vederea reflectării veridice a proceselor economice. -introducerea de tehnologii şi produse noi la nivelul tehnicii actuale. afluxurilor de valori materiale şi băneşti şi a rezultatului exerciţiului financiar. Obiectivele specifice activităţii de baza urmăresc realizarea sub aspect informatic a tuturor subactivităţilor de cercetare şi de producţie ce constituie specificul activităţii agentului economic: -utilizarea eficienta a capacităţilor de producţie. şi urmăreşte sistematic realizarea programelor de dezvoltare economico-sociala a întreprinderii.ro ! Arhiva online cu diplome. Obiectivele specifice ale subsistemului contabil integrat au în vedere realizarea tuturor prelucrărilor într-un cadru unitar. inclusiv bilanţul contabil). cursuri si referate postate de utilizatori. -realizarea ritmica şi de calitate a lucrărilor de investiţii. Obiectivele specifice ale unui sistem informatic urmăresc rezolvarea unor probleme dependente strict de activitatea de baza şi de cea auxiliara în raport de funcţiile de cercetare şi producţie. specifice întregului sistem informatic proiectat. -creşterea gradului de utilizare a capacităţii de producţie. -creşterea vitezei de circulaţie a informaţiilor. Obiectivele generale şi specifice pot surprinde şi alte aspecte concrete: -utilizarea eficienta şi extensiva a sistemelor electronice de calcul şi a reţelei de calculatoare.Vizitati www. în condiţii de fiabilitate şi de stabilitate în timp a întregului ansamblu de echipamente de calcul.

informaţiilor din baza de date prin posibilităţile multiple de corelare şi sintetizare a datelor. grafice. aceste obiective presupun existenta unei baze de date contabile de tip distribuit. funcţional4.ro ! Arhiva online cu diplome. salariilor decontarea costurilor de producţie. Obiectivele sistemului informatic urmează a fi concretizate în ieşirile specifice ale acestuia: indicatori economico-financiari.Vizitati www. Realizarea practica a obiectivului sistemului informatic se caracterizează prin satisfacerea cerinţelor informaţionale ale conducerii şi structurilor organizatorice din unitatea beneficiara. tipologic. control financiar. 4 Ieşirile sistemului informatic concretizează obiectivele generale şi specifice ale oricărui sistem. Liste / situaţii de ieşire care cuprind indicatorii analitici ai stării rezultatelor activităţii economico financiare . În acest sens baza de date contabila va fi creata numai de utilizatorii autorizaţi (compartimentele financiar contabile. Abordarea integrala a obiectivelor generale şi specifice permite proiectarea unui sistem informatic integrat la nivelul unităţii economice în condiţii de eficienta maxima. dimensionarea veniturilor determinarea indicatorilor specifici producţiei realizate). prelucrarea integrata a unor operaţii contabile specifice (calculul amortizării. Ieşirile sistemului informatic pot fi analizate din punct de vedere structural. preturi. la care să poată avea acces diferenţiat. Realizarea completa a obiectivului general şi a obiectivelor specifice presupune existenta şi funcţionarea unei reţele locale de calculatoare în cadrul fiecărui compartiment implicat în realizarea sistemului informatic contabil integrat. analiza economica) pe baza unor documente de intrare adaptate acestui scop. Pagina 27 din 99 . inclusiv exploatarea concomitenta a tuturor aplicaţiilor informatice componente ale acestui sistem. Din punct de vedere tipologic ieşirile sistemului informatic pot fi redate sub forma de : Indicatori sintetici privind starea şi rezultatele activităţii economico-financiare. la diferite intervale de timp a tuturor situaţiilor de ieşire cu caracter contabil.tocilar. liste / situaţii de ieşire. urmata de prelucrarea multipla şi în funcţie de cerinţele specifice contabilităţii şi de posibilitatea editării integrale sau selective. în funcţie de responsabilităţile aferente fiecărui compartiment funcţional persoanele implicate în exploatarea acestei baze de date. ieşiri către alte sisteme. Grafice care redau sub forma sinoptica starea şi evolutia indicatorilor economico financiari. De asemenea. costuri. cursuri si referate postate de utilizatori.

reflecta rezultatele curente ale companiei. pentru ca activitatea unităţii economice să se desfăşoare în coordonatele legalităţii economice.ro ! Arhiva online cu diplome. fiind necesare în luarea unor decizii privind activitatea viitoare a acesteia. Un program informatic pentru contabilitate trebuie să dispună de rapoarte predefinite dar şi de facilităţi de creare de rapoarte specifice fiecărui departament / utilizator în parte. Iesiri catre alte sisteme informatice. Exista rapoarte specifice contabilităţii financiare. urmărirea menţinerii echilibrului intre mijloacele economice şi sursele de finanţare ale unităţii. utilizarea la tipărire. O raportare contabila eficienta. rezultate în urma consolidării de grup. ce servesc în relaţiile cu autorităţile publice sau terţe persoane interesate. Întreaga activitate din cadrul întreprinderii se reflecta în înregistrările contabile operate asupra diferitelor conturi. permiţând evaluarea calitativă şi monitorizarea stării unităţii prin intermediul elementelor de analiza financiara. cursuri si referate postate de utilizatori. intre venituri şi cheltuieli.Vizitati www. rapoarte specifice contabilităţii de gestiune interna. Rapoartele contabile reflecta în orice moment situaţia reala a soldurilor şi rulajelor conturilor contabile din sistem. destinate urmăririi şi controlului activităţii interne a unităţii şi rapoarte centralizatoare. acestea trebuie să respecte cerinţele şi restricţiile cadrului legislativ-normativ în vigoare. STUDIU COMPARATIV ASUPRA SISTEMELOR SOFTWARE APLICATE IN CONTABILITATE Pagina 28 din 99 . sau direct (on line) prin intermediul retelelor de calculatoare. Indiferent de tipologia ieşirilor sistemului informatic. care permit verificarea corectitudinii operaţiilor efectuate. Tranzacţiile contabile sunt reflectate direct în rapoartele contabile. Indiferent de domeniul de activitate al agentului economic documentele de sinteza şi de detaliu ale activităţii financiar-contabile constituie baza mecanismului decizional al întreprinderii. rapiditatea. CAPITOLUL. posibilitatea obţinerii unor categorii variate de rapoarte care să acopere necesarul de situaţii de ieşire specifice domeniului contabil.III.tocilar. constituind o imagine fidela a situaţiei financiar-contabile a unităţii în fiecare moment. transmise indirect (of line) prin intermediul suporturilor magnetice. Criteriile ce stau la baza obţinerii situaţiilor de ieşire contabile ar sunt: uşurinţă în utilizare.

juridic. şi care impreună cu alte sisteme (sistemul financiar contabil. Produsul program generalizabil . în care regimurile de prelucrare în timp real sunt preponderente. cât şi necesitatea asigurării unor prelucrări ierarhizate. dedicate unui anumit grup de utilizatori omogeni sub aspectul tipologiei prelucrărilor.este o denumire asociată unui sistem sofware complet parametrizabil. grup de firme. proiectat în principiu de firme specializate în productia de software. asigură gestiunea controlată şi eficientă a patrimoniului. la nivelul operatorilor economici. dinamic şi deschis. cursuri si referate postate de utilizatori. deoarece cerinţele de prelucrare au un caracter general. operaţiunilor economico-financiare de toate tipurile. regional şi internaţional. De asemenea pot exista cazuri în care procesele financiar contabile informatizate pot satisface o arie largă de utilizatori. elemente din care rezultă posibilitatea generării unor sisteme de prelucrare cu caracter generalizabil. adaptabil şi documenat de proceduri automate.1. a creşterii capabilităţilor de prelucrare asigurate de către bazele de date distribuite. 3. Aceste elemente impun dezvoltarea unor sisteme de programe. facilităţilor de interconectare la nivel naţional. livrabil unor clienţi priviţi ca un grup de 5 Davidescu Dumitru Tratat de contabilitate informatizata. prelucrare şi distribuire a datelor cu caracter financiar-contabil. iar tipologia datelor de intrare ieşire este standardizată. denumite în literatura de specialitate: produse program generalizabile. organisme cu caracter naţional. etc.). protecţie şi acces diferenţiat la datele gestionate de către sistemele informatice. dezvoltat ca urmare a evoluţiei tehnologiei de calcul. activităţilor informatizate. în măsura în care aceştia se încadreaza într-o prelucrare standard specifică de generare. arie comună de acţiune. Procesele de prelucrare financiar contabile sunt generate de algoritmi de prelucrare şi calcul cu caracter comun. Sistemul informaticii de gestiune este dedicat prelucrărilor la nivel de firmă. Informatizarea contabilităţii Informatica de gestiune este un sistem complex.tocilar. generată de specificul domeniului de activitate a agentului economic.ro ! Arhiva online cu diplome. Editura Tribuna Economica Bucuresti 2001 Pagina 29 din 99 . parametrizarea şi generalitatea sistemelor de programe asociate acestor procese.5 Sistemele informatice fianciar contabile sunt caracterizate prîntr-o structură complexă. regional şi internaţional. cadru legislativ unitar şi specific. ceea ce permite adaptabilitate. financiar monetar. a expansiunii unor sisteme de operare puternice în utilizare.Vizitati www.

Pagina 30 din 99 . prin care se asigură informatizarea uneia sau mai multor domenii de activitate. sistemul rapoartelor compatibile cu legislaţia financiar contabilă. CIEL ROM S. sistemul de codificare. etc. dar dreptul de a modifica date în fişierul de articole contabile nu poate fi acordat decât unui anumit utilizator. Cu ajutorul calculatorului şi a unui software corespunzător. De exemplu dreptul de a încărca datele poate fi atribuit unor operatori. usor de înţeles şi utilizat prin oferirea de meniuri de lucru derulante (conţinând opţiuni de prelucrare bine definite) sau prin proiectarea unor ecrane uşor de exploatat. prin implemnetarea unor aplicaţii informatice susceptibile de a fi utilizate de către o gamă de agenţi economici dar al caror obiect şi specific de activitate sunt similare din punct de vedere al tipologiei proceselor de prelucrare automată a datelor. cerinţele. restricţiile legislaţiei financiar contabile în vigoare. 3. în plus cu ajutorul unui program informatic poate fi reţinută mult mai multă informaţie decât în trecut şi sunt analizate automat rezultatele analizelor contabile. Sisteme software aplicate în contabilitatea financiara În România numărul firmelor care utilizeaza produse software de contabilitate a crescut considerabil în ultimul timp. utilizatori. În mod normal. sistemul de intrari-ieşiri.tocilar. funcţii ale agentului economic. Modalitatea de lucru oferită de pachetul de programe trebuie sa fie deosebit de prietenoasă. În acest capitol vor fi prezentate câteva firme producatoare de software şi a produselor informatice oferite reprezentative pentru acest tip de ofertă existenta în prezent pe piaţa romanescă. Produsele de contabilitate trebuie sa asigure mijloace de protecţie deosebite. cursuri si referate postate de utilizatori. sistemul de documentelor primare generatoare ale datelor de intrare.Vizitati www. orice produs. La ora actuala în România nu există precizate standarde specifice produselor informatice dedicate activităţii contabile. Produsele program trebuie să respecte prin procesele de prelucrare automată.A.ro ! Arhiva online cu diplome. prin intermediul unor algoritmi de prelucrare şi calcul cu caracter comun. parametrii specifici. ţinerea contabilităţii firmei a devenit mult mai uşoară în condiţiile economisirii considerabile a timpului afectat.2. inclusiv cele informatice trebuie să se alinieze la niste standarde. Aceasta protecţie trebuie sa vizeze atât produsul în sine cât şi activităţile de prelucrare realizate prin intermediul său.

000 de programe vândute. fiabilitatea produselor şi serviciilor. Cu peste 25. etc. Obiectul de activitate în conformitate cu statutul anexat la Hotărârea Judecătoreasca de înfiinţare constă. Aparută în primăvara anului 1991 ca filială a firmei pariziene Ciel. Datorită experienţei acumulate. reprezintă în România grupul britanic SAGE.Vizitati www. ca filială a firmei franceze Ciel. Oferta firmei CIEL se constituie într-o arhitectură integrată de programe dezvoltate sub mediu DOS şi WINDOWS. inventariere. cât şi Windows. mijloace fixe/imobilizari. gestiune comercială (facturare.ro ! Arhiva online cu diplome. CITIBANK. printre clienţi numărandu-se: CHASE MANHATAN BANK. ALCATEL. precum şi dezvoltarea şi întreţinerea unor aplicaţii informatice de concepţie proprie. TRANSILVANIA GENERAL. destinate informatizării activităţii de gestiune Pagina 31 din 99 . Ciel se ridică la nivelul cerintelor clienţilor săi prin uşurinţa cu care poate fi instalat şi utilizat. perioada în care a cunoscut o permanenta ascensiune ajungand în pozitia de lider de piaţa în domeniul soluţiilor de contabilitate şi gestiune economică.000 clienţi şi 45 de parteneri în toată ţara se poate spune ca Ciel este cea mai solidă soluţie în softul de contabilitate şi gestiune economică din România. cabinete de expertiza contabilă. Programul este disponibil atât în versiuni DOS. în ideea de a se apropia mai mult de clienţii săi . cursuri si referate postate de utilizatori. În aceasta idee firma a dezvoltat o gamă completă de programe software pentru contabilitate şi gestiune economică. BCR. în principal. COCA COLA. dublată de calitatea. Ciel România beneficiază de experienţa şi cunostinţele acumulate de Ciel Franţa. DELOITE&TOUCHE.tocilar. MAZARD & GUERARD. Ciel România şi-a început activitatea în anul 1991. aproape 15.). Ciel oferă utilizatorilor săi o arhitectura de programme. pe care le-a adaptat şi dezvoltat continuu în acord cu particularităţile şi dinamica mediului legislativ şi de afaceri din România. liderul pieţei programelor de contabilitate şi gestiune economică Ciel România a sarbatorit recent 10 ani de prezenta pe piaţa românească. Ciel România este primul şi unicul „software publisher" din România care-şi distribuie produsele şi serviciile indirect. comenzi. TAROM. Ciel România. statistici etc. lider mondial în informatică de gestiune şi una din primele zece companii de software din lume. Ciel asigură clienţilor săi soluţii la cheie. salarii. În orice domeniu de activitate Ciel acoperă toate aspectele unei afaceri: contabilitate . registru de casă. PHILIPHS. Produsele Ciel au devenit soluţia de referinţă pentru importante firme de stat sau particulare. În acest fel. ce respectă standardele internaţionale. respectiv prin reţeaua de 45 de dealeri care este în continuă creştere. întreţinerea aplicaţiilor Ciel. în adaptarea şi dezvoltarea codurilor sursă ale aplicaţiilor informatice de gestiune puse la dispoziţia părţii române de către CIEL France. KPMG.financiar.

Salarii. Este de remarcat că sistemul este dezvoltat urmărind în primul rând satisfacerea nevoii de informaţie. constituindu-se astfel un suport informaţional consistent pentru luarea deciziei manageriale pe lângă acestea putându-se obţine şi toate documentele obligatorii specificate de legile. Gestiunea de exerciţiu până la 24 de luni şi posibilitatea de a lucra cu 2 exerciţii financiare • Număr de înregistrări. Echipamentele contabile ale operaţiunilor din programele de Stocuri . imagine). existând posibilitatea centralizării rezultatelor la nivelul balanţei. cum sunt: Cartea Mare. Mijloace Fixe). Balanţa de verificare. Prin prelucrarea înregistrarilor contabile. regulamentele şi normativele în vigoare. • Plan contabil integrat şi modificabil Pagina 32 din 99 . Schimb Valutar. Progranul Ciel CONTABILITATE constituie baza întregii arhitecturi de programe Ciel. desi funcţionează foarte bine independent. conturi. etc.Vizitati www. în scopul în scopul evaluării şi analizei rapide a situaţiei întreprinderii. Programul Ciel pentru contabiliate este un produs multisocietate.ro ! Arhiva online cu diplome. GestProd. Bilanţul.tocilar. fie prin contarea documentelor primare. coduri bugetare. Stocuri. Astfel încât sa minimizeze efortul utilizatorului în raport cu sistemul. Modulele (Contabilitate. cât mai variată şi cât mai complexă. Societăţile pot fi complet independente fie se pot constitui sub formă de filiale ale unei întreprinderi. comunică informaţiile între ele. CIEL CONTABILITATE WINDOWS Generalităţi • Livrat împreuna cu o societate exemplu şi proceduri automate de instalare personalizabilă • Multi-societăţi şi multi-exercitiu.Salarii şi Mijloace Fixe sunt transformate automat în programul de Contabilitate. numărul de societăţi fiind limitat doar de raportul dintre volumul de activitate şi de resurse hardware disponibile. se pot efectua ulterior diverse prelucrări şi se obţine un număr impresionant de situaţii de ieşire. generate fie prin operaţii specifice realizate de alte programe Ciel. economică. cursuri si referate postate de utilizatori. devize… nelimitat • Parametrare a numărului de zecimale pentru culegerea de date (de la 0 la 3 zecimale) • Două moduri de utilizare: simplificat /avansat • Grafice bi şi tridimensionale • Fişiere în format Dbf • Funcţii multimedia (adnotări de texte. jurnale. mesaje vocale.

• Combinaţii de taste pentru utilizare rapidă. marcare • Marcare/demarcare automată şi manuală. numărul de marcă. • Vizualizare înainte de imprimare • Listări disponibile pe ecran sau la imprimantă după criterii multiple • Imprimare rapidă în cazul listărilor lungi Pagina 33 din 99 . modificarea şi căutarea unui cont după cod sau după denumire • Pre-poziţionarea automată a debitului sau a creditului în funcţie de tipul de jurnal sau tipul de cont • Calcul automat TVA • Sold automat • Validare DST • Consultare pe parcursul culegerii a listei de înregistrări. soldare. pe număr de marcă sau valoare • Generare nota de reglare • Căutare multicriteriala • Validare temporară • Calcul automat Declaraţie TVA şi generare notă de închidere TVA • Generare automată notă de închidere cheltuieli şi venituri • Închidere şi redeschidere automată şi asistată • Consolidare: centralizarea balanţelor a două sau mai multe societăţi sau filiale. • Gestiune liberă sau fixă a lungimii numărului de cont (până la 11 caractere) • Opţiuni de culegere definibile pentru fiecare cont în parte. culegere încasări/ plăţi • Doua moduri de culegere asistată: ‘standard’ şi ‘multiplă’ • Crearea.Vizitati www. formate multiple de culegere de date • Patru moduri de culegere automatizată complet: culegere facturi clienţi/furnizori.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. codul analitic/bugetar. a planului contabil • Operaţiuni periodice • Evidenţă carnete cecuri • Verificare bancară • Modificare documente secundare temporare • Lucrul direct pe Cartea Mare a unui cont: stornare. cantitate • Posibilitatea de a interzice utilizarea unui cont • Cumul şi solduri pe cont pentru exerciţiul în curs şi pentru ultimul exerciţiu încheiat. pentru a nu culege decât ceea ce este util: data scadentă. a Cărţii Mari. cursuri si referate postate de utilizatori.

posibilitatea de afişare cumuli anteriori • Posibilitate de definire a rădăcinilor de listare • Balanţa analitică. auxiliară. baze de date clienţi şi furnizori. automat. Balanţa etc. furnizori. facturi de import până la rapoarte şi statistici. pentru un cont sau o serie de conturi. Clienţi şi furnizori • Posibilitatea de a crea un număr nelimitat de clienţi. fiecare client fiind identificat prîntr-un cod alfa-numeric obligatoriu • Căutare client după cod sau după denumire • Permite specificarea modului de plată preferat de client • Ca opţiune importantă cuprinde contul contabil (daca se utilizează exportul către programele Ciel CONTA DOS/WINDOWS) • Se pot completa adresa de facturare şi coordonatele bancare ale clientului • Aceleaşi opţiuni sunt valabile şi pentru furnizori Articole • Atribuirea pentru fiecare articol. Transfer în CIEL Contabilitate.) • Urmărire clienţi: editarea unei scrisori către clienţii debitori conţinând sumele datorate • Generator de rapoarte pentru a crea şi edita rapoarte. jurnale de verificare bancara • Jurnale comerciale cu TVA • Borderouri de bancă • Situaţii bugetare (Carte Mare. a unui cod de maximum 13 caractere alfanumerice • Denumirea internă a fiecărui produs care va apare la listări Pagina 34 din 99 .ro ! Arhiva online cu diplome. sintetică. servicii. • Carte Mare globală. cursuri si referate postate de utilizatori. anterioară cu solduri iniţiale sau rulaje precedente • Documente secundare temporare • Jurnale centralizatoare. bonuri de consum.tocilar. parţială. Se adaptează multiplelor tipuri de activităţi: comerţ. note de recepţie şi avize de expediţie. parţială. chitanţe. etc. facturi proformă.Vizitati www. clienţi. comenzi. CIEL GESTIUNE COMERCIALĂ WINDOWS Este un program conceput pentru a acoperi gestiunea comercială a unei firme: de la facturare.

Vizitati www. comenzi. casare. • Posibilitatea de a introduce stocul iniţial în câmpul stoc real şi un stoc teoretic • Permite introducerea conturilor contabile de vânzări. modificare de valoare sau durata rămasa. va da preţul de vânzare fără taxe Mişcări de stoc • Aceasta opţiune informează despre mişcările efectuate de articole în urma validării documentelor comerciale • Fişele de mişcări de stoc pot fi generate automat sau manual • Intrările şi ieşirile din stoc se pot crea cu opţiunea Creează o intrare în stoc şi Creează o ieşire din stoc • În urma mişcărilor de stoc se actualizează automat PAMP-ul şi stocul real Jurnalul contabil • Înregistrările contabile sunt generate automat prin parcurgea unor etape • Jurnalul poate fi centralizat şi transferat în Contabilitate Documentele Comerciale • Atât pentru clienţi cât şi pentru furnizori pot fi întocmite facturi. vânzare. Fişiere de bază Pagina 35 din 99 .tocilar. vânzare parţială. transferare în obiecte de inventar. conservare. pot fi întocmite note de intrare recepţie precum şi facturi de import • Exista posibilitatea introducerii atât a încasărilor de la clienţi cât şi a plaţilor către furnizori • Ca particularitate în meniul Vânzări pot fi operate şi bonuri de consum • Toate documentele pot fi aranjate în pagină şi se poate crea un model cu ajutorul generatorului de documente CIEL IMOBILIZĂRI WINDOWS Este un program de gestiune a imobilizărilor şi a obiectelor de inventar. Transfer în CIEL Contabilitate. cumpărări şi cheltuieli • Se pot alege module de calcul opţionale fără taxe sau cu toate taxele incluse • Gestiunea stocurilor se ţine la PAMP (preţ de achiziţie mediu ponderat) • Se poate lucra şi cu coeficient de marja. devize şi pro-formă • Ca particularitate pentru furnizori. care aplicat preţului de cumpărare. avize de expediţie. Programul tratează toate operaţiile legate de imobilizări: cumpărare.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.

modificării. cursuri si referate postate de utilizatori. etichete imobilizări.tocilar. cu posibilitatea creării. imobilizări pe cont. mijloace fixe. eliminării sau duplicării fişei • Ieşire mijloc fix prin vânzare sau casare • Toate listările sunt disponibile pe ecran sau la imprimantă • Cheltuieli lunare: se pot centraliza pe cont. totală şi parţială • Programul conţine lista completă a codurilor de catalog şi a duratelor normale aferente • Imobilizările pot fi gestionate indiferent de tipul amortizării (liniar. • Posibilitatea de a crea un număr nelimitat de conturi analitice • Clasificarea mijloacelor fixe în funcţie de locul unde se află • Fiecare imobilizare poate fi încadrată într-o categorie • Coduri clasificare: lista codurilor de catalog conform legislaţiei • Imobilizări • Lista de mijloace fixe. localizare. Pagina 36 din 99 . cheltuieli pe exerciţiu sau amortizări. • Conturi • Conţine conturile de amortizări. cod clasificare. degresiv cu sau fără uzură morală) • Conturile de amortizare şi de cheltuieli cu amortizarea sunt predefinite şi pot fi modificate CIEL REGISTRU CASĂ WINDOWS Va ghidează la introducerea înregistrărilor de încasări şi plăţi făcute cu casa până la listarea Registrului de Casa în formatul agreat de Ministerul Finanţelor. Imobilizările pot fi grupate pe categorii. special conceput pentru a asista înregistrarea operativa a încasărilor şi plaţilor în numerar. clienţi. coduri de buget • Imobilizările neamortizabile pot fi de asemenea gestionate • Pot fi gestionate toate operaţiile de vânzare. etc. accelerat. efectuate prin casieriile unităţilor pe baza actelor justificative. localizări.ro ! Arhiva online cu diplome. reziduale.a.Vizitati www. categorii sau localizare • Balanţa mijloace fixe • Transfer în Ciel Conta DOS/Windows a înregistrărilor contabile • Listări fişa mijloace fixe. cod buget sau detaliate pe cod imobilizare • Statistici: situaţia valorilor de amortizare. achiziţie. furnizori s. grupate pe cont.

ro ! Arhiva online cu diplome. lucru optimizat cu buletinele de plata. Pagina 37 din 99 . Programul permite exportul fişelor noilor fiscale în aplicaţia IVG (Impozitul pe Venitul Global) a Ministerului de Finanţe şi verificarea CNP (Cod Numeric Personal) conform legislaţei în vigoare. Beneficiază de transfer în Ciel Contabilitate şi de help contextual.tocilar. WIZSOFT INC. Fişiere de bază • Posturi Încasări/Plăţi • Tipurile de încasări şi plăţi efectuate prin casă • Plan de Conturi: conţine Planul de Conturi • Posibilitatea de a crea un număr nelimitat de conturi analitice • Coduri Buget/Analitic • Posibilitatea de a crea un număr nelimitat de coduri B/A • Terţi • Fise cu informaţii despre clienţi şi furnizori • Lista de înregistrări făcute în program Culegeri date • Exista doua modalităţi de culegere a datelor: Standard şi Simplificata Funcţii auxiliare • Export date în format ASCII • Transfer în Ciel Conta Dos sau Windows Listări • Toate listările se pot face în orice moment atât pe ecran cât şi la imprimantă • Trezorerie • Listare Registru de Casa zilnic sau pe perioadă • Listare jurnal de încasări şi/sau plăţi pe o perioadă • Balanţă • Generator de rapoarte CIEL SALARII 2003 Este un program pentru calculul salariilor şi al cheltuielilor efectuate de societate pentru un salariat sau pentru întreg personalul.Vizitati www. Este un produs rapid şi sigur. cursuri si referate postate de utilizatori. care asigura gestiunea tuturor tipurilor de salarii.

Cuprinde contabilitate. gestiune.. Pagina 38 din 99 . pontaj. Este un program Multi-firmă. înfiinţată în 1983 şi specializată în producţia de software pentru afaceri. Caracteristici ale sistemului integrat Wizcount: Este un program de gestiune economică şi management proiectat pentru companiile care lucrează într-un mediu în dezvoltare şi în condiţiile unei rate mari a inflaţiei. producţie. management. logistică-aprovizionare. cursuri si referate postate de utilizatori.WizCount a fost modificat pentru a corespunde cerinţelor pieţei din România. Portofoliul de produse al Wizrom Software a fost diversificat urmând obiectivul principal al companiei. Protecţia sistemului este asigurată prin parole la nivel de utilizator. Beneficiind de o reţea de reprezentanţe şi distribuitori în mai mult de 25 de ţări. programul de contabilitate.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. WizSoft Inc. Dispune de taste funcţionale prin intermediul cărora se pot accesa mai uşor facilităţile oferite de program. Începând cu acelaşi an. WizSoft are o bază de peste 30 000 de clienţi. Multi-user. vânzări. departament. Programul dispune de rapoarte pre-definite dar şi de facilităţi de creare de rapoarte specifice fiecărui departament/ utilizator în parte.U. salarii. management). campanii publicitare. implementarea de soluţii integrate pentru afaceri. Repartizarea şi urmărirea cheltuielilor efectuate pe centre de cost (proiecte. pe pieţe precum S. operaţiuni). accesul fiind structurat pe mai multe nivele. Cu acelaşi program pot fi gestionate simultan un număr mare de companii. Programul este tradus şi adaptat legislaţiei române. produse.A. gestiune. Programul permite accesarea simultană a aceleiaşi opţiuni din program de către un număr nelimitat de utilizatori. Aceasta s-a realizat prin adaptarea continuă a mai multor pachete internaţionale de software la nevoile specifice ale companiilor locale şi multinaţionale cu activitate în România. ce accesează simultan aceeaşi baza de date. gestiune şi management .. WizRom Software s-a specializat în producerea şi distribuţia de software pentru controlul afacerilor (contabilitate. este astăzi considerată a fi "cea mai mare companie producatoare de software destinat calculatoarelor personale din Israel. producţie. Franţa sau Japonia. fiind în continuare actualizat conform cerinţelor noi care apar. Wizrom Software a fost înfiinţată în anul 1992 ca reprezentanţă în România şi Europa de Est a WizSoft Inc.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Programul dispune de facilităţi interne de salvare comprimată şi de restaurare a bazei de date de pe diferite suporturi externe. Permite consolidarea informaţiilor de la sediile din teritoriu către sediul central (transmisia datelor se poate face prin modem , internet, dischete) Structura sistemului informatic: Definitii de conturi. În acest subcompartiment se defineste planul de conturi (coduri sintetice şi analitice, codificarea clienţilor, furnizorilor, conturilor de cheltuieli etc.). Fiecare cont poate fi identificat în mod unic printr-un cod. WizCount vă permite să folosiţi coduri de identificare constând din numere, dar şi din litere (format numeric sau alfanumeric). Note contabile. În acest subcompartiment se vor face înregistrările contabile curente pe baza informaţiei din documentele primare. Deasemenea în note contabile se înregistrează în mod automat tranzacţiile contabile care sunt generate din compartimentul de gestiune stocuri la emiterea unui document de intrare sau de ieşire a articolelor din stoc etc. Introducerea informaţiei se bazează pe principiul dublei înregistrări (suma înregistrată în debitul unui cont se reflectă automat şi în creditul contului corespondent). Tranzacţiile contabile se pot înregistra manual sau automat prin utilizarea tranzacţiilor tipice care se păstrează în baza de date a companiei. Cursuri de schimb valutar. Programul WizCount permite: ţinerea contabilităţii unei companii în mai multe devize (inclisiv EURO), să se emita rapoarte ce pot fi reevaluate în diferite devize, să se reevaluze tranzacţiile în funcţie de indicele de inflaţie şi de modificările din cursurile de schimb valutar. La acest compartiment se calculează diferenţele de curs valutar şi se efectuează automat înregistrarile contabile corespunzătoare. Analiza conturi. Analiza soldurilor conturilor şi a înregistrărilor ce se efectuează cu un anumit cont. Acest compartiment permite alcătuirea actelor de verificare pe clienţi şi furnizori şi să se urmărească achitările clienţilor conform facturilor emise. Rapoarte. Programul WizCount are inclus un sistem de rapoarte flexibil. Rapoartele standard ajută la obtineţinerea informaţiei necesare la orice moment: planul de conturi; balanţa; jurnalul de vânzări/cumpărări, declaraţii T.V.A., întârziere medie a plăţilor; calcul costuri pe

Pagina 39 din 99

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

centri de cost; cont de profit şi pierderi; cartea mare şi fişa şah; bilanţul contabil, analiza rezultatelor financiare. Generator de rapoarte. În cazul în care se doreşte obţinerea unui raport în format special care nu este prevăzut de rapoartele standard, este prevăzut generatorul de rapoarte cu ajutorul caruia se pot modela rapoarte în formatul necesar şi să fie păstrate în arhiva. Generatorul de rapoarte permite obţinerea rapoartelor în orice combinaţie de date, inlcusiv rapoarte de previziune şi analiză. Rapoartele pot fi tipărite la imprimantă, afişate pe ecran sau într-un fişier pentru a putea fi exportate către un alt program (de ex. Access,Excel, Dbase…). Limbajul de programare folosit, Visual C, cât şi siguranţa bazelor de date Oracle, asigură programului viteză în exploatare şi stabilitate deosebită în lucrul cu baze de date foarte mari, fiind în acelasi timp disponibil pentru adaptări specifice. Printre firmele prezente în ROMANIA care utilizeaza pachetul de programe WIZCOUNT, se număra: TDG-REYNOLDS, NOVA BRASILIA, OMNIASIG, GLOBAL ONE COMUNICATION, MERCURY PROMOTION, OSRAM, BvMcCANN-ERICKSON, EX MARKET GLOBA FARMA, FIRST ROMANIAN DISTRIBUTION, BRITISH PETROLEUM, CHIO CHIPS etc., firme la care programul a fost testat în condiţii de exploatare intensă. WizCount 2000 se bazează pe integrarea tuturor operaţiunilor firmei în sistemul informatic. Flexibilitatea programului asigura independenţa departamentelor, împreună cu integrarea datelor în sistemul central. Documentele sunt introduse în sistem o singură dată , programul asigurând legatura automată între departamente şi către baza de date centrală. În acest fel toate operaţiunile pot fi urmărite în timp real, informaţiile fiind disponibile în întregul sistem până la nivel managerial. Programe utilitare. Uneori calculatorul se poate defecta. Orice defecţiune poate deteriora datele înscrise pe hardisk-ul calculatorului. Programul WizCount asigură integritatea şi securitatea datelor, verificând permanent dacă au aparut astfel de defecte pe hardisk. WizCount dispune de un pachet de programe utilitare cu ajutorul cărora se pot reface bazele de date în caz de deteriorare avariată a lor.

3.3 Piata ERP

Pagina 40 din 99

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Un aforism celebru spune că fiecare problemă conţine şi soluţia aferentă. Tehnologia a evoluat fantastic şi permite lucruri de neimaginat în urmă cu doi-trei ani, însă 90% din firmele din România îşi administrează afacerile din punct de vedere procedural - la fel cum o făceau în urmă cu zece ani sau 20 sau 30 de ani. Forţa de muncă munceşte, contabilitatea îi calculează salariile, din care scade impozitele şi ce rămâne scoate din bancă pentru plăţile bilunare. Forţa de muncă munceşte şi contabilitatea calculează ce se consumă în procesul de producţie şi apoi ce se încasează pe producţie, face scăderi şi adunări, taie TVA, salarii şi alte impozite şi ce rămâne transferă în bancă. Diferenţa temporală constă în posibilitatea ca toate aceste operaţiuni să fie efectuate de către un program informatic. Tot mai multe companii utilizează cel puţin programe de masă pentru calcularea - măcar a salariilor şi a contribuţiilor şi a impozitelor aferente. Nivelul de dotare este dramatic de scăzut, iar acolo unde depăşeşte minimul posibil, tehnologia este considerată o chestiune inaccesibilă majorităţii angajaţilor. Din motive istorice şi psihologice, în încă prea multe firme româneşti computerul este considerat a fi apanajul gulerelor albe şi este obstrucţionat de cele mai aiuristice restricţii de folosire. Ori informatizarea impune democratizarea utilizării computerului. Un departament contabil care urmăreşte plata şi încasarea facturilor are nevoie să ştie ce intră în gestiunea materiilor prime, ce intră în prelucrare şi ce iese, ca produs finit, facturabil, din firmă. Cineva trebuie să introducă în sistem, în timp real, toate aceste informaţii. Pentru că cei din conducerea întreprinderii să o administreze corect, trebuie ca şi la magazie şi pe linia de producţie să existe computere, măcar la începutul şi la sfârşitul zilei, pentru înregistrarea consumului şi a producţiei. Adică un terminal inclusiv în hala de producţie. Aceasta echivalează cu un „Decembrie 1989" în mentalitatea managementului multor firme româneşti, unde la computer nu se lucrează decât cu cămaşă albă. Tehnologia informaţiei este numai un instrument de eficientizare a muncii şi ridicare a calităţii acesteia. Aşa cum automatizarea proceselor de producţie fizică a provocat diminuarea forţei de muncă „cu mâna" în întreaga lume, în anii '70 şi '80 ai secolului trecut, tot aşa software-ul impune sau permite reducerea efectivelor administrative. Totul înseamnă costuri: mai mari sau mai mici. Atunci când au introdus roboţii de sudat şi vopsit, producătorii de automobile din întreaga lume au reconvertit forţa de muncă necalificată astfel eliberată în muncitori calificaţi, pe care i-au pus să supravegheze şi să verifice calitatea muncii roboţilor. O companie administrată cu ajutorul informaticii devine - teoretic, cel puţin - mai eficientă pentru că timpul de reacţie la schimbările de stare este mult mai mic, numărul de intermediari între producătorii de informaţie despre aceste stări şi cei care analizează şi dau dispoziţii se
Pagina 41 din 99

La eficienţa acestuia în procesul de evaluare. dincolo de care însă lucrurile devin foarte personale. la acurateţea cu care reconstituie în linii de cod şi setări procesele din cadrul companiei beneficiar. Chiar şi în cercul închis şi discret al pieţei soluţiilor din România încep să se audă de cazuri de eşecuri în implementări şi să se comenteze din ce în ce mai des cauzele şi efectele acestor eşecuri. Şi totuşi. din tot ce am auzit până acum despre eşecuri ale unor implementări. Acestea sunt principii generale. de un contabil de meserie. care să o ghideze prin meandrele normelor metodologice în permanentă schimbare ale Ministerului de Finanţe. Tot mai des se aud comentarii despre cutare şi cutare implementare eşuată tocmai din cauza eşecului Pagina 42 din 99 . ceea ce impune ca echipa de programare să fie dublată. Sigur că toate soluţiile de import vin cu un astfel de modul. La această problemă se adaugă cea a bizantinismului sistemului de plăţi şi încasări din economia românească. O întreprindere ale cărei resurse şi consumuri sunt „vizibile" în timp real poate fi condusă mai eficient şi reacţiile conducerii pot fi mai rapide şi mai bine ghidate. măcar din când în când. reduce şi eficienţa actului de coordonare creşte. nimic din ce a programat cine ştie ce casă de software renumită nu se potriveşte pe la noi în ţară. furnizorul unei soluţii informatice trebuie să fie conştient că-i vinde clientului său „speranţă". dar cum România este unică în lume prin sistemul de dublă impozitare a salariilor. Succesul unui demers informatic pornit în acest fel este similar câştigării marelui pot la loterie. Chiar dacă ani de zile s-a lucrat intens la fabricarea motto-ului „mentalitatea clientului". urmând ca abia după ceva timp această speranţă să se transforme în realitate.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. este clar că implementarea porneşte cu stângul. când o va definitiva. lucrurile nu stau chiar aşa. Una din principalele probleme cu care se confruntă orice furnizor de sisteme de tip ERP în România este că trebuie să recreeze pe plan local modulul plată a salariilor. vizualizarea schemei organizaţiei şi definirea corectă a relaţiilor dintre elemente organizaţiei este fundamental importantă. În momentul în care decid o asemenea investiţie. la fidelitatea modulelor soluţiei faţă de sistemul fiscal şi faţă de cerinţele clientului. problema se află la furnizor. companiile beneficiar se deschid în faţa furnizorului. atunci când producătorul de software solicită beneficiarului schema „mersului hârtiilor" şi acesta îl recheamă peste două săptămâni. Pentru un furnizor de soluţii informatice.ro ! Arhiva online cu diplome. În primă etapă. lăsând echipa de analiză a acestuia să efectueze nestingherită evaluarea proceselor. Sigur că.Vizitati www.

respectiv că au deja o oarecare experienţă în domeniile respective. testele.tocilar. Nu aceasta este marea descoperire. suportul. efectele acestuia în activitatea întreprinderii. nevoi şi cerinţe. Enterprise Resource Planning (ERP) este denumirea generică a unei soluţii informatice complete de supervizare a bunei funcţionări a întreprinderii. La fel ca şi concentrarea de verticale. dacă nu au dispărut. Tot mai mult se discută despre „atacarea verticalelor" adică furnizorii au realizat că firmele dîntr-un anumit domeniu de activitate au. setările. tehnologia a evoluat considerabil. Cu ajutorul unei astfel de soluţii pot fi eficientizate procesul decizional. cam acelaşi gen de probleme. cel puţin într-o oarecare măsură. având în vedere în special îmbătrânirea morală a dotării hardware din multe companii. De atunci. Primul val al investiţiilor în informatică în firmele româneşti a avut loc prin 19981999. programatorilor de a transpune în linii de cod faptul că plata 16 nu se poate face decât marţea şi vara şi numai din contul 33 în contul 77866.Vizitati www. ERP. Sigur că este la mintea cocoşului că o firmă de construcţii are alt „stil de viaţă" decât o companie de distribuţie cu ridicata. fluxul de numerar toată multitudinea de operaţiuni care înseamnă funcţionarea unei companii. să crească încetul cu încetul şi aceasta este o evoluţie evidentă fie şi măcar prin prisma noilor reaşezări ale ofertelor de ERP. şi problema evaluării corecte a investiţiilor colaterale s-a conturat ca tendinţă. Costuri colaterale Economia a început să evolueze. oricare ar fi acestea. ERP este un anabolizant fabulos pentru cursa pentru profit. au crescut destul de mult pentru a avea nevoie de sisteme informatice de administrare complexe şi mari consumatoare de resurse. cursuri si referate postate de utilizatori.o piaţă departe de saturare în România Pagina 43 din 99 . Nevoia de eficienţă este atât de mare încât hiperspecializarea pe un anumit domeniu sau pe un set de domenii de activitate reprezintă marele atu pe piaţa românească şi un criteriu de departajare tot mai utilizat. respectiv implementarea în sine.ro ! Arhiva online cu diplome. afacerile. instalarea. Cel de-al doilea criteriu îl reprezintă evident costul total al implementării licenţa. investiţiile colaterale în hardware şi instruirea personalului supervizor. Marea noutate o reprezintă faptul că orientându-se către aceste „verticale". instruirea angajaţilor care vor utiliza noua soluţie etc. dar dacă nu alergi. companiile de software dau de înţeles că au acumulat suficiente resurse pentru a-şi putea permite să fie specializate. O soluţie ERP are două vulnerabilităţi: modul de evaluare a proceselor companiei beneficiare pentru realizarea setărilor. tot nu dă rezultate.

Pe piaţa românească. Este vorba aici de primul val Internet şi dot. este un termen care are deja o istorie în spate şi care are un istoric după denumirea în sine. de resurse umane şi de producţie. După aceea a apărut MRP II. potenţialul client trebuie să ia în considerare şi factorul furnizor. deci managementul de resurse al activităţilor productive. din păcate. vor dispărea peste doi sau trei ani. în sensul în care respectivul furnizor de soluţii este capabil să ţină pasul cu evoluţiile tehnologice. cursuri si referate postate de utilizatori. adică a ansamblului de relaţii dintre întreprinderi.Vizitati www. Generaţia de după ERP s-a numit XRSP şi a integrat ERP cu managementul aprovizionării (Supply Chain Management) şi cu managementul relaţiei cu clienţii (CRM). A doua Pagina 44 din 99 . Pe lângă caracteristicile sistemului. sau planificarea resurselor între-prinderii. În momentul în care la MRP II s-au adăugat funcţiile de financiar şi de resurse umane a apărut ERP. din punct de vedere al ofertelor de soluţii. Cum ar trebui să arate portretul robot al unui altfel de sistem? El trebuie să dispună de câteva atribute esenţiale. într-o anumită zonă de profunzime. Am ajuns astfel la momentul actual din punct de vedere al complexităţii soluţiilor. Termenul ERP este unul din cele mai abuzate din industrie la acest moment şi folosite în cel mai impropriu mod. sau Manufacturing Resource Planning. pentru a putea efectua în mod constant o actualizare a soluţiei vândute. Reiese de aici este aceea că toate sistemele prezentate pe piaţă ca ofertă ERP nu se pot numi aşa dacă nu au incluse funcţii financiare. În primul rând. Ce înseamnă de fapt un astfel de sistem? El este o combinaţie de funcţionalităţi şi răspunde la cerinţele de informatizare ale unor arii funcţionale. Prima generaţie de sisteme s-a referit la producţie exclusiv şi se ocupa de planificarea resurselor materiale ale unei întreprinderi. care înseamnă adăugarea la pachetul de soluţii a mediilor colaborative. se compară actualmente mere cu pere. Asta deoarece ERP.com.tocilar. Cu alte cuvinte se compară soluţii ale unor furnizori de cursă lungă cu soluţii ale unor furnizori care nu au nici un viitor şi care.ro ! Arhiva online cu diplome. După aceea este vorba de arhitectura sistemului. cu aprovizionarea şi desfacerea aferentă. definită de bazele de date folosite şi de limbajele de programare folosite. Ideea este aceea că potenţialul client care are de ales între mai multe oferte de soluţii ERP trebuie să o facă în funcţie de toţi aceşti factori. din cauza lipsei de masă critică. sistemul trebuie să unifice informaţiile. din punct de vedere economic. în sensul în care toate datele din sistem trebuie să se regăsească într-un model unic de date. După asta a urmat ERP II. Sistemele care sunt acum pe piaţă la vârful tehnologic se află la două generaţii distanţă de ceea ce s-a denumit tradiţional ERP.

Pe urmă.ro ! Arhiva online cu diplome. pe lângă toate aspectele mai mult sau mai puţin tehnice. ultima caracteristică se referă la posibilitatea de a oferi această automatizare şi integrare a proceselor de afaceri ca pe un serviciu. este vorba de a compara mentalitatea de a cheltui cu mentalitatea de a face investiţii. chestiune se referă la automatizarea proceselor. factorii Pagina 45 din 99 .m. Se naşte aici problema financiară a costului de oportunitate prin selectarea a ceea ce nu trebuie. pentru că mai puţin de jumătate din topul primelor 100 companii româneşti dispun actualmente de un astfel de sistem informatic. A doua direcţie. Trecerea la ERP din perspectiva clientului Când o companie decide să implementeze o soluţie de Enterprise Resource Planning. încă departe. În realitate. cursuri si referate postate de utilizatori. În orice caz. şi atunci ceea ce facem va fi puţin şi prost sau putem să le considerăm investiţii şi atunci rezultatele vor fi cele aferente unei investiţii. Nici un producător nu are posibilitatea de a oferi toate sistemele de care nevoie orice companie şi atunci trebuie menţinută deschiderea oricărei soluţii către sistemele existente într-o organizaţie companie. dîntr-o multitudine de cauze. costul economic al implementării treptate a unor soluţii este mai mare decât costul alegerii unei soluţii integrate. Putem să luăm sistemele informatice ca o cheltuială cu ţârâita. trebuie să ia în calcul. Singurii care vor putea oferi aşa ceva vor fi furnizorii care au construit soluţiile de la bun început axate pe o asemenea direcţie. În ultimă instanţă.Vizitati www. piaţa e în creştere. Concluzionând la toate cele de mai sus. în sensul în care automatizarea proceselor se face gradual. Dinamica însă e mai lentă decât ar fi putut să fie. sistemul trebuie să fie configurabil.a. din nefericire. ceea ce înseamnă că întreprinderile nu mai sunt nişte fortăreţe cu clienţi şi inamici în jurul lor. Orice aplicaţie performantă la nivelul anului 2003 ar trebui să ofere acces prin web al clienţilor. În fine. mai bună. prin înţelegerea conceptelor şi selectarea în cunoştiinţă de cauză a soluţiei potrivite. ci nişte medii deschise la nivelul proceselor către clienţi şi parteneri de afaceri.d. Există şansa ca întreprinderile să ajungă la nivelul tehnologic curent de pe plan mondial dîntr-o dată. acces de tip mobil ş. companiile au două direcţii de acţiune: ele pot adopta metoda unei alinieri treptate. Starea de normalitate aici este dată de gradul de saturaţie cu soluţii ERP implementate în rândul celor mai mari companii dîntr-o ţară. O altă caracteristică este oferirea de medii colaborative de lucru. Iar România este. Următoarea caracteristică se referă la accesibilitatea unei astfel de soluţii. pentru că nu există două companii client la fel.tocilar. este aceea de a arde etapele. A treia caracteristică se referă la posibilitatea de a avea sisteme deschise.

vor fi reduse sau eliminate. o firmă are nevoie de ERP. Implementarea unui sistem de planificare a resurselor întreprinderii este un pas important pentru orice companie şi presupune reorganizarea întregii afaceri pe baze noi. modalitatea de alegere a soluţiei ERP urmează strategia „de acasă". gestionabilă prîntr-un management specific schimbării. pentru sporirea productivităţii şi reducerea costurilor. Comunicarea formală şi informală trebuie să scoată în evidenţă un adevăr incontestabil: şi anume. Dar pentru aceştia este important în primul rând să înţeleagă modul în care o implementare bună poate atrage succesul afacerii lor. Pe de altă parte. indiferent de domeniul de activitate al companiei respective. pentru a-şi mări productivitatea şi a reduce costurile. În plus. dar şi angajaţilor în particular. Pe lângă Pagina 46 din 99 . începând de la management şi continuând cu celelalte structuri ale organizaţiei. ca orice schimbare. realizată în cadrul organizaţiei. „sentimentali" ai implementării: este vorba de o schimbare. cum se spune. De ce este nevoie de ERP? În primul rând. să fie conştientizat faptul că noul mod de lucru este mai eficient şi mai profitabil pentru întreaga companie. sau de o soluţie. este vorba şi de o schimbare organizaţională. competitive. Indiferent că e vorba de o bancă sau o firmă producătoare de şuruburi.tocilar. chiar. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. care au venit. iar noile modificări vor fi acceptate mai relaxat. o serie întreagă de tensiuni interne. care nu se produce fără eforturi şi fără a lăsa urme în cultura organizaţiei. Ca atare. Şi. în întregul ei. „Şocul" de după implementarea unui sistem ERP în companie depinde în mare măsură de modalitatea abordată de conducere în vederea acestei schimbări. faptul că schimbarea este benefică organizaţiei. de structură şi proceduri de lucru. Este esenţial ca. şi această schimbare trebuie asumată. în ansamblul ei. Pe lângă schimbarea efectivă. bine alese şi implementate. „cu lecţia învăţată" de la companiile mamă. membrii organizaţiei fiind fidelizaţi faţă de strategiile companiei. O companie din România poate fi interesată de o componentă sau alta a soluţiilor de Enterprise Resource Management.ro ! Arhiva online cu diplome. reprezintă un atu în plus pentru supravieţuirea pe o piaţă şi într-un climat bazat din ce în ce mai mult pe tehnologia informaţiei. managerii români au înţeles că soluţiile ERP. Dacă acest mesaj este transmis şi receptat. desigur. Clientul Majoritatea companiilor care au apelat până acum la soluţii ERP sunt în cea mai mare parte multinaţionale. un important aspect al acestui lucru îl reprezintă comunicarea internă. sau alta.

ro ! Arhiva online cu diplome. paşi care diferă de la caz la caz. un client soluţia ERP pe care s-o implementeze? Consultanţii în implementări ERP vorbesc de anumiţi paşi care trebuie parcurşi. Vama Română. consultanţa oferită. costurile estimate iniţial crescând şi ele. Cum şi-au ales toţi aceştia soluţia ERP? Cum trebuie să-şi aleagă. dar şi private se preocupă de alegerea şi implementarea de soluţii ERP. acestea. Interbrew. Aviva. Beneficiari de soluţii ERP sau componente ale unei astfel de soluţii. este important de reţinut câteva lucruri: • numai un consultant poate şti mai bine ce îmi trebuie pentru compania mea. BIT SOFTWARE Înfiinţată în 1994 şi având ca obiect de activitate producţia de software. Oricum am lua acest proces al selecţiei şi implementării unui sistem ERP.V.TCO). Costul total al unei soluţii ERP depinde de mai mulţi factori: infrastructura existentă.. Butan Gas. BIT Software face parte din grupul olandez Profuse Holding B. fie că ne place să recunoaştem sau nu. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. însă. Automobile Dacia SA Piteşti. un important factor în achiziţionarea unei soluţii ERP îl constituie preţul de achiziţie (cunoscutul Total Cost of Ownership . • procesul de implementare parcurge câteva etape.de stat. specializat în proiectarea şi implementarea de sisteme informatice integrate şi sisteme de gestiune a relaţiilor cu clienţii adresate întreprinderilor mari. În primul rând. şi companii româneşti . al pieţei româneşti constă în faptul că pune la dispoziţie aplicaţii disponibile la o mare varietate de preţuri. KPMG România. Avantajul. până acum. Gerovital. Profuse este unul dintre principalii Pagina 47 din 99 . Uneori poate apărea o problemă: obiectivul final poate suferi unele modificări. de la consultant la consultant şi de la un beneficiar la altul. în general.tocilar. Henkel România. cu capital integral privat. sunt Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. totuşi. • implementarea nu se încheie când aplicaţia devine operaţională. Daewoo Automobile România. schimbând multe din „obiceiurile" existente. AIG Life România. De multe ori acesta dictează alegerea unei soluţii sau alta. care „sapă" în compania beneficiar. consultantul trebuie „alimentat" foarte bine cu informaţii din interiorul firmei. precum şi posibilitatea particularizării aplicaţiilor. ci continuă cu procesul de suport tehnic din partea furnizorului şi învăţare permanentă din partea clientului. Romcontrol SA. costul licenţelor şi al adaptărilor necesare. Telemobil şi multe altele. • pentru aceasta. ALRO Slatina. ING Barings.

fiind construit în cea mai modernă tehnologie client-server şi având o arhitectură deschisă bazată pe Windows şi SQL Server. situaţii privind furnizorii.ro ! Arhiva online cu diplome. cu peste 1200 de utilizatori. Caracteristici tehnice Sistemul integrat Socrate se adresează întreprinderilor medii şi diviziilor din cadrul întreprinderilor mari. având în prezent peste 500 clienţi care utilizează sistemul Baan. este specializată în furnizarea de soluţii software ERP pentru piaţa românească şi soluţii de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi gestionare a cunoştinţelor pentru piaţa internaţională. situaţii privind producţia în curs şi costurile aferente produselor realizate. iar pe piaţa internaţională peste 30 de companii mari utilizează CC Assistant. BIT Software S. cursuri si referate postate de utilizatori. BIT Software este membru fondator al IT Comfort Institute. Socrate este scris în limbajul standard Visual Basic Enterprise şi rulează pe platformele Windows NT şi Windows 2000. direct sau prin parteneri autorizaţi. în funcţie de activităţile specifice fiecărei organizaţii. etc. influenţând semnificativ modul în care se iau deciziile şi se conduc afacerile. parteneri Baan din Europa. a plăţilor şi a datoriilor. În acest sens. Socrate Socrate pune la dispoziţia managerilor informaţii în timp real. doar atunci când există situaţii la zi privind rezultatele activităţilor din cadrul organizaţiei. a încasărilor. Cu Socrate se pot planifica şi gestiona toate resursele din cadrul organizaţiei: materiale. fiind optimizat pentru tehnologia bazelor de date Pagina 48 din 99 . activitatea principală se concentrează pe două direcţii principale: dezvoltarea sistemului integrat Socrate şi a sistemului CC Assistant . clienţi. BIT Software oferă o gamă completă de servicii de implementare şi suport tehnic. În momentul de faţă.tocilar. Pe lângă produsele sale. beneficiind totodată de gama largă a serviciilor oferite de Profuse. BIT Software are peste 60 de clienţi Socrate.Vizitati www. Socrate este un sistem informatic format din mai multe module. specializat în consultanţă pentru managementul serviciilor IT. companii medii şi mari din România. etc. precum situaţia vânzărilor. Localizată în Braşov. indiferent de localizarea acestora. trezoreria. resurse umane.L. produse şi servicii.R. Modulele pot fi folosite separat sau împreună. Afacerile pot fi conduse cu succes.CRM şi Knowledge Management. furnizori.

Totodată. în contabilitate. furnizând informaţii la toate nivelurile organizaţiei.ro ! Arhiva online cu diplome. indiferent de nivelul de pregătire al utilizatorilor sau de poziţia lor. Accesibilitate Interfaţa grafică deosebit de prietenoasă a fost astfel gândită. arhitecturile client-server au devenit soluţia principală în rezolvarea nevoilor legate de conducerea cu succes a afacerilor. restaurare. prezintă câteva caracteristici importante.tocilar. administrare automată prin proceduri şi instrumente performante de arhivare. iar informaţiile se pot obţine indiferent de localizare. garantând astfel arhitectura deschisă a sistemului. încât să asigure o asimilare rapidă a modulelor. securitatea datelor şi protejarea sistemului la acces neautorizat. care asigură fiabilitatea sa deosebită. Datele se pot transmite automat dîntr-un punct în altul. ani) a datelor introduse. Uşurinţă în utilizare. SQL. integritatea datelor şi a tranzacţiilor. volum mare al tranzacţiilor şi posibilitatea obţinerii unor informaţii de sinteză ce au la bază acumularea în timp (luni. Astăzi. sistemul a fost proiectat şi dezvoltat folosind instrumentele performante CASE PowerDesigner. fără apariţia blocărilor. Aşadar. cursuri si referate postate de utilizatori. Spre exemplu. o factură de vânzare introdusă la departamentul comercial va apărea imediat sub formă contabilă. Acces rapid la informaţii de la distanţă Pagina 49 din 99 . cu ajutorul mecanismelor de replicare incluse în tehnologia de baze de date. "se împrăştie" în tot sistemul. adoptată de majoritatea mediilor de afaceri competitive. indiferent de numărul de operaţii sau de utilizatori. optimizare şi verificare.Vizitati www. odată ce a fost introdus. Informaţii în timp real Socrate este format din mai multe module care se integrează perfect între ele. cum ar fi: acces simultan al mai multor utilizatori la baza de date. lucrul în medii distribuite: datele pot fi introduse din puncte repartizate diferit din punct de vedere geografic. Sistemul de gestiune este construit utilizând numai instrumente şi componente standardizate. precum şi în raportul de vânzări al directorului comercial. Tehnologia client-server Construcţia bazată pe tehnologia client-server. Avantaje Socrate Arhitectură modulară integrată. un document (datele).

de asemenea. Societăţi multiple Rapoartele se pot obţine în valute diferite. care asigură integritatea datelor şi coerenţa procesului modelat. mecanisme performante de validare a documentelor. Structură flexibilă de conturi Pagina 50 din 99 . C++. Crystal Reports. Power Designer CASE) garantează deschiderea sistemului spre viitor. modem etc. Valute multiple. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. procesarea şi raportarea acestora. Standardizare. sistemul nu depinde de modificările tehnologice ale echipamentelor hardware şi nici de instrumente sau baze de date proprietare. astfel. baza de date. Protejarea investiţiei Tehnologia client-server.) şi care doresc să aibă informaţii despre sistem în timp real. indiferent de mediul ales (internet.Vizitati www. Există.). iar sistemul poate fi aplicat şi în cadrul mai multor organizaţii independente sau legate între ele prîntr-o structură de tip holding. SQL. Modulul Financiar Modulul Financiar conţine: » Contabilitate financiară » Încasări » Plăţi » Imobilizări » Bugete » Salarii Contabilitate financiară Modulul Contabilitate generală stă la baza puternicului sistem Socrate şi permite înregistrarea tuturor tranzacţiilor financiar-contabile. rapoarte. acest modul înglobează un sistem performant de audit şi validare a înregistrărilor şi realizează legătura cu celelalte module. Această facilitate se dovedeşte deosebit de utilă în cazul organizaţiilor care au puncte de lucru repartizate pe diverse arii geografice (depozite. Totodată. agenţi comerciali pe teren etc. Sistemul permite lucrul în medii distribuite. precum şi utilizarea instrumentelor standard (VB.ro ! Arhiva online cu diplome. linie directă. Niveluri multiple de securitate Utilizatorii sistemului pot primi diferite drepturi de acces la documente. sintetizarea. Acest modul ţine evidenţa datelor financiare şi oferă la timp informaţii financiare cu privire la mersul afacerii. fabrici. în funcţie de rolurile pe care aceştia le îndeplinesc în organizaţie. transferul datelor dîntr-o locaţie în alta făcându-se automat.

trimestre. cursuri si referate postate de utilizatori. Atât documentele. Încasări Sistem flexibil de încasări Pagina 51 din 99 .Vizitati www. închiderea de an ş. Totodată. utilizatori etc. fie automat în funcţie de activităţile/operaţiile contabile predefinite. cât şi regulile de contare care se ataşează documentelor se predefinesc de către utilizator. documentele care se introduc în alte module (facturi. Totodată. Sistemul verifică totodată consistenţa contărilor introduse. bonuri etc.tocilar. Sistem de securitate şi auditare Utilizatorii au definite drepturi asupra documentelor. jurnalelor. ani. jurnale. de profit şi pierderi. iar vizualizarea lor se poate face după diferite criterii de selecţie: date. se pot obţine rapoarte financiare de sinteză pe perioade mari de timp: luni. cum ar fi închiderea conturilor de TVA. apărând astfel în modulul de contabilitate. pentru mai multe societăţi sau pentru firme care au o structură de tip holding. pe documente sau activităţi. iar urmărirea documentelor se poate face în funcţie de persoana care a introdus sau a validat documentul.) se contează automat. Introducerea uşoară şi rapidă a contărilor Contările se pot face fie manual. Consolidarea multisocietate a rapoartelor Sistemul permite evidenţa pentru o societate. rapoartelor. Automatizarea tranzacţiilor Anumite activităţi de rutină. ceea ce permite urmărirea conturilor sau a altor situaţii pe diferite valute.ro ! Arhiva online cu diplome. Codificarea conturilor este alfanumerică şi permite legătura facilă cu celelalte module.a. Planul de conturi este predefinit.. Evidenţa paralelă în mai multe valute Decontările se pot face atât în lei cât şi în alte valute. documente. pe un cont sau o selecţie de conturi. Sistem de raportare flexibil Modulul înglobează toate rapoartele standard şi există posibilitatea generării de rapoarte specifice nevoilor clienţilor. se realizează în mod automat la sfârşitul fiecărei perioade. Raportările se pot face pe perioade diferite de timp. până la orice nivel de detaliere sau pentru diferite valute. se poate adapta la specificul fiecărei firme şi suportă multiple nivele de detaliere.

inclusiv compensări şi sunt legate de facturi fiscale.ro ! Arhiva online cu diplome. inclusiv compensări şi sunt legate de facturi fiscale.tocilar. permiţând anticiparea intrărilor de bani. Blocarea automată a comenzilor la depăşirea limitelor de credit acordat Pentru fiecare client se pot defini condiţii speciale de plată şi creditare. Împreună cu plăţile. sub forma contărilor care se predefinesc. cursuri si referate postate de utilizatori. facturi proformă sau alte documente care generează obligaţii de plată. Istoricul plăţilor Urmărirea în timp a plăţilor reflectă gradul de încărcare al ieşirilor din trezorerie. Plăţi Sistem flexibil de plăţi Plăţile se pot efectua pe baza mai multor tipuri de documente. astfel încât un document. Totodată. Vânzări şi Contabilitate Transferul documentelor de încasare se face automat în modulul Contabilitate. compensărilor şi a încasărilor eşalonate. permiţând anticiparea ieşirilor de bani. Control complet al sumelor de plată Situaţia facturilor restante şi scadente de la furnizori oferă o imagine clară asupra creditorilor şi furnizorilor. Integrarea perfectă cu modulele: Comenzi Clienţi. odată introdus. reprezentând baza pentru optimizarea fluxului de bani din cadrul organizaţiei. compensărilor şi a plăţilor eşalonate. Controlul complet al sumelor de încasat Situaţia facturilor restante şi scadente oferă o imagine clară asupra clienţilor şi debitorilor. astfel ca riscurile privind neplata facturilor să fie minime. Împreună cu Pagina 52 din 99 . Modulul asigură evidenţa la zi a plăţilor parţiale. Totodată modulul asigură evidenţa la zi a încasărilor parţiale. Istoricul Încasărilor Urmărirea în timp a încasărilor reflectă gradul de încărcare al intrărilor în trezorerie. încasările reflectă mişcările de bani din toate conturile de trezorerie. pentru orice perioadă de timp. modulul comunică în permanenţă cu celelalte module. datele fiind transmise instantaneu de la un modul la altul. facturi proformă sau alte documente care generează alte obligaţii de încasare. se va regăsi în tot sistemul. reprezentând baza pentru optimizarea fluxului de bani din cadrul organizaţiei. Încasările se pot efectua pe baza mai multor tipuri de documente.Vizitati www.

către bugetul statului etc. cursuri si referate postate de utilizatori. Evidenţa pe locaţii şi centre de profit Pagina 53 din 99 . pentru orice perioadă de timp. apartenenţă la sistemul de clasificare. accelerată. Totodată. având totodată opţiuni de calcul al gradului de utilizare pe diferite grupe de mijloace fixe. Definirea flexibilă a rabaturilor şi a termenelor de plată Plăţile se fac ţinând cont de rabaturi şi facilităţi legate de termenele de plată. în mai multe valute. Calculul amortizării se poate face în avans pe toată durata. puncte de lucru/centre de profit. plăţile reflectă mişcările de bani din toate conturile de trezorerie. fiind disponibile următoarele tipuri de amortizare: liniară. individual sau pe grupe. cu posibilitatea reevaluării lor după valori prestabilite. metode de amortizare. încasările. degresivă. sub forma contărilor care se predefinesc. datele fiind transmise instantaneu de la un modul la altul. Integrarea perfectă cu modulele: Comenzi Furnizori. Automatizarea plăţilor Plăţile care se fac în mod regulat se pot automatiza (obligaţiile către salariaţi. astfel încât câştigurile să fie maxime. Evidenţa imobilizărilor după criterii multiple Atât mijloacele fixe. Cumpărări şi Contabilitate Transferul documentelor de plată se face automat în modulul Contabilitate. modulul comunică în permanenţă cu celelalte module. cât şi obiectele de inventar se pot înregistra şi organiza după diferite criterii: natură.Vizitati www. existând astfel siguranţa efectuării plăţilor la timp. astfel încât un document. Reevaluări automate Modulul permite ţinerea evidenţei în paralel a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar la preţuri de piaţă.). Imobilizări Modulul de imobilizări permite înregistrarea tuturor operaţiunilor financiare legate de mijloacele fixe şi obiectele de inventar din cadrul organizaţiei.tocilar. se va regăsi în tot sistemul. cu reflectare automată în contabilitatea financiară. iar în fluxul de bani să nu apară disfuncţionalităţi.ro ! Arhiva online cu diplome. în vederea stabilirii diferitelor strategii legate de impozitare. Metode definibile de calcul al amortizării Sistemul permite stabilirea tipului de amortizare pentru fiecare mijloc fix în parte şi aplică algoritmul de calcul caracteristic pentru tipul ales. provenienţă. odată introdus. Raportări la preţuri de piaţă.

cursuri si referate postate de utilizatori. în limitele stabilite la întocmirea bugetului. fie automat. după natură sau după locaţie. repartizată pe centre de profit. iar controlul bugetar poate fi realizat fie manual. etc. în valută de bază Pagina 54 din 99 . Rapoarte detaliate şi sintetice Există rapoarte şi proceduri de verificare a valorilor bugetate cu cele înregistrate în contabilitate. să urmăriţi şi să fixaţi diferite criterii de profitabilitate. stabilindu-se. timpul lucrat de acestea (pontajul zilnic sau lunar). până la patru valori rectificate. Metode multiple de pregătire bugetară Planificarea bugetară se poate face plecând de la valorile prezente. pentru fiecare activitate în parte: vânzări. pe baze procentuale sau constante prestabilite. Flexibilitatea bugetelor Bugetele se pot întocmi pe perioade diferite de timp. Bugete Bugetele stau la baza introducerii valorilor planificate pentru orice element de patrimoniu şi permit urmărirea abaterilor de la planurile stabilite. de la bugete existente sau precedente. Integrare completă cu modulul Contabilitate Amortizarea calculată poate fi transferată automat în contabilitatea financiară pentru fiecare mijloc fix sau pentru fiecare grupă de mijloace fixe. Toate imobilizările se pot repartiza pe diferite puncte de lucru sau centre de profit. clase de conturi. aprovizionare. producţie. Imputaţia şi controlul bugetar predefinibil Imputaţia bugetară se poate face în orice fază din procesul specific organizaţiei. Salarii Modulul de salarii a fost conceput în dorinţa de a acoperi un număr cât mai mare de cazuri particulare. calculul drepturilor salariale (brute/nete.Vizitati www. fiind ştiut faptul că problemele legate de acest capitol sunt complexe. pe lângă valorile originale. Integrare cu modulele Socrate Se pot înregistra numeroase informaţii privind persoanele angajate. prin specificarea valorilor anuale şi distribuirea lor pe diferite perioade. pentru a putea urmări repartizarea lor în cadrul organizaţiei. Rapoartele scot în evidenţă variaţiile bugetare pe conturi. prin metoda top-down sau bottomup.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Bugetele vă vor ajuta să stabiliţi limite pe diferite categorii de cheltuieli. elemente. să stabiliţi standarde de performanţă şi să translataţi planuri operaţionale în termeni financiari. pentru diferite perioade de timp şi tipuri de bugete.

sisteme "help". Serviciile de consultanţă tehnică se adresează. putându-se defini multiple forme de salarizare. iar transferul în contabilitate se poate face cu repartizarea automată a cheltuielilor pe centre de cost. fie de către specialiştii BIT Software: Administrarea bazei de date: salvări. etc.Vizitati www. pensii alimentare. Toate rapoartele se pot configura şi automatiza. cursuri si referate postate de utilizatori. calculul contribuţiilor la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale.este foarte scurtă. impozite. în special. datorită metodologiilor folosite şi a materialelor de instruire (documentaţie. acesta trebuie să funcţioneze 24/24 ore. arhitecturi hardware şi software. se pot alege diferite tipologii de implementare. verificări şi optimizări periodice. mentenanţa sistemului. suportul tehnic va fi permanent şi va putea fi asigurat de la distanţă. În funcţie de specificul şi dimensiunea organizaţiei şi de gradul de adaptabilitate al acesteia la modelele propuse iniţial de sistemul Socrate. atenţionări automate. grile.ro ! Arhiva online cu diplome. organizare internă. astfel încât să poată fi adaptat la specificul fiecărei organizaţii. Configurarea modulului pe specificul companiei se face foarte uşor. care să asigure exploatarea sistemului în cel mai scurt timp şi în condiţii optime.tocilar. pentru orice tip de organizaţie. sporuri. Servicii profesionale Pentru organizaţiile complexe. sau altă valută de referinţă).de la achiziţionarea sistemului (modulelor) şi până la exploatarea sa din plin . Acest lucru are ca efect recuperarea rapidă a investiţiei şi câştiguri importante de timp şi bani. penalizări. recuperări. departamentelor de informatică şi se referă la probleme de auditare. Flexibilitate în configurare Modulul de salarii urmează aceeaşi filozofie ca întreg sistemul Socrate şi anume libertatea utilizatorului în configurarea şi particularizarea acestuia. problemele legate de CAR şi tichete de masă.) care însoţesc sistemul. Serviciile de asistenţă tehnică pot fi prestate fie de către departamentul informatic din cadrul organizaţiei. transmitere automată de date la distanţă. sistemul este însoţit de un set de servicii de consultanţă privind modelarea dinamică a proceselor (Dynamic Business Reengineering). Astfel. rezultate în urma utilizării sistemului. reţineri. şcolarizare şi suport tehnic. Suport şi asistenţă tehnică Deoarece sistemul informatic devine critic pentru organizaţie. Pagina 55 din 99 . Servicii de implementare oferite de BIT Software Perioada de implementare .

Configurarea rapoartelor: adaptarea şi configurarea rapoartelor la specificul fiecăruia. vine şi în sprijinul companiilor locale. acestea trebuie să fie compatibile cu standardele internaţionale de contabilitate şi raportare. Scala reprezintă instrumentul potrivit pentru realizarea acestui lucru. Intrând pe piaţă devreme. Departamentul de consultanta oferă o întreagă gamă de servicii pentru a asigura succesul proiectelor. metodologia de implementare. conducând procesul implementării în toate fazele. aducând cunoştinţele dobândite pe o piaţa internaţională. Pagina 56 din 99 . gestiunea rapoartelor personalizate. Consultantă şi Project Management – folosind Signature. Echipa de consultanţi Scala este constituita din specialişti calificaţi. Scala România şi-a menţinut cu succes poziţia de leader în domeniul soluţiilor ERP. dintre care 10 sunt consultanţi cu solide calificări în finanţe şi o cunoaştere profundă a mediului de afaceri local. Scala România s-a dezvoltat până la numărul de 22 angajaţi. Scala şi-a început activitatea pe piaţa românească încă din 1994. pregătiţi pentru a oferi cele mai potrivite soluţii oricărei probleme ce ar putea afecta derularea afacerii clienţilor. înaintea oricărui alt competitor internaţional. evidenţa modulelor şi a accesului la sistem. având drepturi exclusive pe aceasta piaţă în ce priveşte implementarea şi suportul local al produselor Scala. fiind în măsură să ofere atât companiilor locale cât şi celor multinaţionale beneficiile unice ale experienţei sale. Scala Business Solutions România Profilul Companiei: Scala Business Solutions SRL reprezintă partenerul Scala în România. consultanţii Scala conduc procesul după o abordare pas cu pas pentru a asigura succesul implementării. precum şi servicii de consultanţă la cele mai înalte standarde. Compania oferă corporaţiilor şi întreprinderilor cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a modului de desfăşurare a proceselor de afaceri pe o piaţă aflata într-o permanentă dezvoltare. De la un număr de 6 angajaţi la începutul lui 1997. cursuri si referate postate de utilizatori. În acelaşi timp. dar şi cu cerinţele locale deosebit de complexe.tocilar. Administrarea aplicaţiei: gestiunea utilizatorilor şi a drepturilor de acces.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. În plus. pe măsură ce companiile locale caută cu mai mult interes finanţare occidentală.

ci şi o soluţie detaliata pentru a-i ajuta să-şi conducă afacerile cu o mai mare viteză şi eficacitate peste graniţe. atât în engleza cât şi în română. atât în ce priveşte clienţii locali cât şi cei multinaţionali. Consolidare şi Planificarea Fluxului de Numerar. interogări detaliate şi rapoarte în formă finală. la distribuţie sau producţie. Se pot configura orice planuri de conturi. include module pentru managementul financiar şi al resurselor. este ca nu obţin doar un pachet complex de software. folosind o gama variată de materiale pentru suportul acestor cursuri. cu 10 dimensiuni. cu opţiuni pentru Managementul Activelor Fixe. cursuri si referate postate de utilizatori. a sistemului. Centrul hotline Scala pentru regiunea CEE se afla în Budapesta (Ungaria) asigura suport în limba română pe parcursul orelor normale de program. Registrul Jurnal General este baza sistemului Scala. pe plan local dar şi în Republica Moldova. create pentru conducerea proceselor de afaceri. Scala oferă două linii de produse.1 Scala 5.1.tocilar. Cursuri de pregătire – oferite ca parte a proiectului de implementare.ro ! Arhiva online cu diplome. Motivul pentru care au ales Scala. Registrului de Vânzări şi Registrului de Cumpărări. managementul proceselor de aprovizionare cât şi pentru managementul proceselor de producţie. o suită de produse software complet integrate. posturi tranzitorii. marketing. s-a dovedit a fi eficientă. Scala 5. în diferite valute. şi reprezintă motivul succesului remarcabil al Scala România pe piaţa. create special pentru a lucra împreună: Scala şi iScala. atunci când clienţii doresc extinderea înţelegerii noului sistem sau doresc să pregătească personal adiţional. Gama lor de activităţi variază de la servicii. cu ajutorul structurii contabile flexibile. Pentru a ajuta cu o eficienţă sporită clienţii se poate oferi pregătire suplimentară la cerere. clienţii pot folosi serviciile de hotline. gata de semnat.Vizitati www. Registrul Jurnal General oferă funcţiuni pentru alocări automate. Aceasta combinaţie de valoare adăugată de client-suport. şi în cadre diverse de prevederi legislative. Pagina 57 din 99 . Suport – pentru probleme care pot fi rezolvate de la distanţă. Scala România are 80 de clienţi reprezentând atât companii romaneşti cât şi multinaţionale. Modulele financiare: Scala încorporează întreaga funcţionalitate a Registrului Jurnal General. Aceste programe de pregătire sunt realizate de către consultanţi certificaţi Scala. În prezent. Structura este apoi disponibilă pentru oricare din modelele Scala şi complet adaptată standardelor GAAP şi FASB-52.

care lucrează pe teren sau asigură service şi asistenţă în interiorul companiei. se pot administra şi controla nivelul stocului şi necesarul de capacităţi. Structura flexibilă a proiectelor Scala.tocilar. Modulul pentru Planificarea şi Controlul Producţiei este un sistem complet de planificare a resurselor de producţie – MRP II – care susţine atât producţia pentru stoc.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 58 din 99 . permite întocmirea estimărilor şi bugetelor. Integrarea completă cu Registrul Jurnal General ajută la analiza producţiei în curs şi variaţiilor de producţie. Plăţile automate fac din plata facturilor o operaţiune extrem de facilă.Vizitati www. Valorile locale sunt contabilizate în paralel cu posibilitatea reevaluării. integrat cu celelalte module. Folosind calculaţia MRP. Integrarea completă cu contabilitatea oferă posibilitatea comparării bugetelor şi controlul costurilor. cu scenarii care pot fi ulterior urmărite în sistemul costurilor reale şi în statisticile asupra producţiei. Modulul acoperă fiecare etapă a activităţii de resurse umane. Utilizând funcţiunile pentru contractele de service. Modulul integrează fluxul de materiale cu modulele logistice şi susţine toate aspectele majore ale contabilităţii. Configuratorul. pe patru niveluri. ajută la lucrul cu variante pentru diferite tipuri de procese de producţie. Modulele Registrul de Vânzări şi Registrul de Cumpărări sunt instrumente eficiente care ajută la păstrarea unui control exact asupra plăţilor de încasat şi creditorilor. stabili în mod corect preţul comenzilor de service şi programa automat apelurile periodice pentru mentenanţă. Există posibilitatea de a emite facturi şi efectua plăţi în orice valută. Modulul este conceput pentru a lucra cu sute de tehnicieni de service. se poate genera venitul din baza de instalări. până la calculul salariilor. cât şi producţia pe bază de comandă. Modulul Managementul Comenzilor de Service pune la dispoziţie oportunităţi complet noi pentru controlul activităţilor de service. arondaţi pe locaţii diferite. cursuri si referate postate de utilizatori. de la angajare şi introducerea fişelor de pontaj. precum şi planificarea şi controlul resurselor. integrat cu modulul Comenzi de Vânzare. Existenţa şabloanelor şi a modelelor flexibile contribuie la eficientizarea activităţii. Planificarea zilnică este eficientă şi flexibilă datorită opţiunii pentru Controlul Dispecerat. Modulul de Salarii este un instrument util departamentelor de resurse umane şi financiare din întreaga lume. inclusiv controlul total asupra materialelor şi resurselor. Modulul pentru Calculaţia Costurilor este utilizat pentru controlul costurilor şi emiterea de cotaţii. plăţi automate şi rapoarte statistice. Modulul Managementul Proiectelor. ajută la urmărirea derulării în timp a proiectelor şi oferă facilitatea de a concentra atenţia asupra zonelor cu probleme.

complet integrat. fie ca este vorba despre o companie globală. Colaborarea autentică reprezintă capacitatea de face ca procesele automatizate de afaceri să funcţioneze în cadrul unor sisteme – atât în interiorul. Modulul Baza de Date de Piaţă. Aceasta platforma este proiectată special pentru colaborarea prin intermediul internetului. Stabilirea preţurilor în valute multiple şi calculaţia costurilor conform propriilor metode de evaluare asigură controlul asupra veniturilor şi profitului brut. oferind totodată posibilitatea creării unei baze de date proprii. o filială sau o companie mamă – făcând posibilă obţinerea unor beneficii perceptibile din comerţul electronic. partenerii şi furnizorii săi. care înlesneşte colaborarea reală dintre diviziile şi filialele unei companii. urmărirea loturilor. indiferent de locaţia acestora. la clienţi şi furnizori. sau dintre o companie şi clienţii.1 este prima versiune a noii generaţii de aplicaţii software Scala disponibile. Aceasta integrează informaţia din fişierele referitoare la vânzările curente.ro ! Arhiva online cu diplome. Pentru analize ulterioare. indiferent de ce natură sunt acestea. permiţând companiilor să automatizeze şi să administreze procesele de afaceri între diferite locaţii. cât şi un grad de securizare. Acesta este singurul sistem ERP special proiectat existent pe piaţă. bonuri de materiale. Având ca punct central modulul pentru Gestiunea Stocurilor. Baza de Date pentru Marketing deschide noi oportunităţi pentru colectarea informaţiilor importante referitoare la posibilii şi viitorii clienţi. Depozite multiple şi opt tipuri diferite de comenzi de vânzare conferă flexibilitate operaţiunilor. cât şi în exteriorul companiei. există o multitudine de informaţii în modulul Statistici. se păstrează o evidenţă exactă a tranzacţiilor companiei. furnizează informaţii asupra clienţilor potenţiali. Aceasta este ceea ce se înţelege prin “matricea perfectă” – esenţa viziunii Scala despre viitor. Ea furnizează atât o temelie completă pentru afacerile electronice. evaluare. lăsând libertatea structurării datelor. construind schimburi securizate sau optimizând lanţul de furnizori. Aceştia sunt termenii în care firma Scala descrie infrastructura de care au Pagina 59 din 99 . modulele Comenzi de Vânzare şi Controlul Cumpărărilor. cursuri si referate postate de utilizatori. comenzi de cumpărare şi propuneri de cumpărare. Organizaţiile cu departamente eficiente de vânzări au nevoie de unelte bune de marketing. iScala 2.1 iScala 2. Modulele logistice Scala satisfac cerinţele celor mai complexe procese de afaceri.tocilar. locală. Modulele logistice includ funcţiuni cum ar fi urmărirea numerelor de serie. şi flexibilitate pentru a face faţă schimbărilor.Vizitati www.

) Administrarea automată a rapoartelor prin Serverul de Distribuire a Documentelor (de ex. simultan. cursuri si referate postate de utilizatori. cu metodologie şi mijloace de conversie a bazei de date Administrarea proceselor de afaceri (planificarea resurselor întreprinderii) Suport multi-lingv Suport multivalutar (inclusiv Euro) Suport. în care companiile vor putea conecta procesele în orice moment. simpli şi care se repeta frecvent în derularea afacerii. Colaborarea autentică se referă la capacitatea de a conecta orice punct dîntr-o matrice (infrastructură) cu orice alt punct. nevoie astăzi companiile de toate genurile şi de toate mărimile. se pot crea automat copii tipărite şi/sau electronice pentru arhivare) Asigura suport pentru mesagerie XML Posibilitatea de adăugare de funcţionalităţi folosind VBA Flux de lucru şi urmărirea sarcinilor complet integrat (de ex.Vizitati www. Într-un mediu de afaceri electronice. aceasta este modalitatea dorită şi de care au nevoie companiile pentru a opera – în colaborare autentică – folosind o aplicaţie care automatizează paşii previzibili.ro ! Arhiva online cu diplome. într-o manieră transparentă şi fără defecte. creare de avertizări bazate pe reguli de funcţionare a afacerii) Help on line care explică toate noile funcţionalităţi Funcţionalităţi de securitate şi uşurinţă în utilizare date de Windows NT Pagina 60 din 99 . pentru mai multe standarde de contabilitate Posibilitatea de completare cu funcţionalităţi create de terţi Posibilitatea de livrare directă pentru reducerea stocurilor şi îmbunătăţirea nivelului serviciilor fata de clienţi Disponibilitate pentru Inventar promis şi Suport capacitate Integrarea funcţiei de tipărire din Crystal Reports pentru vizualizare şi opţiuni multiple de ieşire (de ex. PDF. iScala este mai mult decât un produs – este un nou mod de lucru. etc. Excel. Este o platformă pentru un viitor care se bazează pe colaborare.tocilar. Cele mai importante beneficii pe care o companie globală le obţine folosind iScala sunt: Soluţii de conectivitate complet integrate Posibilitatea colaborării autentice Compatibilitate cu versiunile anterioare Scala. într-o matrice perfectă.

logistică. şi înregistrarea registrelor financiare. soluţii specifice care să răspundă cerinţelor suplimentare ale clienţilor. şi externi să dezvolte.ro ! Arhiva online cu diplome. Utilizatorii tipici sunt companiile locale ce folosesc Scala într-un singur loc. inclusiv modulul financiar. managementul comenzilor de service. Acestea includ XML-EDI pentru vânzări şi cumpărări. iScala 2. sisteme de coduri de bare pentru distribuţie. care trebuie cumpărat separat de licenţele Business sau Enterprise Server. Sistemul back-office cuprinde întreaga gamă de funcţionalităţi. automatizarea procesului se realizează sub forma unor soluţii individuale de conectivitate. Instrumente de administrare de la distanţă pentru gestionarea instalărilor distribuite sau locale Suport pentru grupuri de utilizatori Gata pentru servicii internet. • iScala Developer este un instrument de dezvoltare care permite programatorilor interni.tocilar. salarii. • iScala Business Server este produsul primar al firmei Scala – un pachet complet Collaborative ERP pentru companiile mijlocii de sine stătătoare. pe baza produselor iScala. care necesita atât fucţionalităţi ERP clasice.1 cuprinde doua produse – iScala Business Server şi iScala Enterprise Server. În prezent. cât şi posibilitatea de a se conecta cu clienţii şi furnizorii. care au nevoie de toate funcţionalităţile ERP. la care se adaugă scalabilitate. clienţii vor avea nevoie de un mediu în care să le pună în funcţiune. ce se adresează companiilor multinaţionale de talie mijlocie sau filialelor şi diviziilor întreprinderilor mai mari. Acest pachet prezintă toate funcţionalităţile iScala Business Server. O dată ce aceste soluţii sunt dezvoltate. cursuri si referate postate de utilizatori. management de proiect. înregistrarea şi trimiterea informaţiilor critice. capacităţi de centralizare a proceselor de afaceri şi suport pentru operarea în mai multe locaţii şi filiale. Acesta este proiectat pentru a oferi beneficii companiilor care nu au nevoie de un grad ridicat de scalabilitate. • iScala Enterprise Server este construit ca un pachet Collaborative ERP complet. iScala Business Server iScala Business Server este construit pentru acei clienţi care utilizează Scala ca o soluţie de sine stătătoare sau o soluţie instalată într-o singura locaţie (chiar dacă există mai multe puncte de lucru).Vizitati www. Pagina 61 din 99 . producţie.

în timp ce soluţiile integrate pentru dezvoltări ulterioare oferă posibilitatea de a crea şi a folosi produsele adaptate cerinţelor clienţilor în interiorul aceluiaşi pachet ERP. exista o modalitate de actualizare ce include transferul datelor într-o singura etapă. care folosesc deja Serverul Microsoft SQL pentru Scala 5. însă extinde capacităţile de colaborare în vederea sprijinirii unui volum mai mare de tranzacţii şi gradul de integrare dintre filialele locale şi globale. iScala Enterprise Server este soluţia perfectă pentru colaborarea internă între instalările multiple din cadrul aceleiaşi întreprinderi. În plus. iScala Business Server aduce soluţii integrate ce pot fi dezvoltate pentru a crea şi a folosi produse adaptate cerinţelor clienţilor. iScala Enterprise Server conţine toate elementele ce se regăsesc în iScala Business Server. Mediul de administrare de la distantă al Consolei de administrare a sistemului global poate reduce costurile totale ale întreprinderii şi permite realizarea mai rapidă a noilor instalări. Adaptarea fluxului de activităţi în cadrul soluţiilor de conectivitate se realizează prin intermediul modulelor Workflow Manager şi Workflow Designer. iScala Enterprise Server iScala Enterprise Server oferă întreprinderilor o temelie scalabilă şi solidă pentru administrarea volumelor mari de date şi comunităţilor mai mari de utilizatori. companiile multinaţionale de dimensiuni medii şi unităţile locale ale companiilor regionale sau globale. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. Soluţiile integrate VBA ce pot fi dezvoltate ulterior includ atât caracteristicile unui editor de text VBA. Pentru clienţii existenţi. chiar în cadrul unei singure instalări.ro ! Arhiva online cu diplome. şi poate fi adaptat uşor la oportunităţi de extindere viitoare.1. Aceasta face din iScala Enterprise Server o soluţie atractivă pentru companiile care îşi au sedii la nivel global. în general. fără a face compromisuri. dar consideră continuitatea afacerii o cerinţa fundamentală în cadrul întreprinderii. oferind un singur punct de control pentru toate sarcinile de administrare a sistemului iScala. Funcţiile portabile Pagina 62 din 99 . Consola de administrare a sistemului global (Global System Management Console) centralizează suportul tehnic într-un centru de excelenţă.Vizitati www. realizând centralizarea afacerilor din toate locaţiile conectate. ar putea folosi Consola de administrare a sistemului global ca un serviciu de rezervă pentru infrastructura IT locala. Întreprinderile care nu caută să-şi centralizeze funcţiile de administrare a sistemului. inclusiv planificarea grafică a fluxului de activităţi pentru Soluţiile de conectivitate. Utilizatorii sunt. cât şi modulul Automation Manager şi Document Server. acesta oferă flexibilitate pentru folosirea mai multor limbi şi localizări specifice ţării. dintre parteneri şi furnizori.

Erp de tip colaborativ iScala 2. dintre care mulţi vizează domenii specifice de aplicaţii. special conceputa în acest scop. păstrând integrarea cu sistemul back-office global existent. Informaţiile esenţiale sunt datele din sistemul Scala. în interiorul companiei. ci este o soluţie ERP care susţine colaborarea cu alte sisteme. contrabalansând administrarea bazei de date şi multitudinea de aplicaţii rulate şi poate fi optimizat din punct de vedere al performanţei pentru a răspunde cerinţelor specifice ale fiecărei companii.1 cu sisteme front-office şi permite sistemelor front-office să actualizeze tranzacţiile în cadrul modulelor Registru jurnal general. Introducerea datelor din registrele financiare: înlesneşte interconectarea modulelor financiare iScala 2. a oferit posibilitatea ca Scala să folosească “mini-pachete” de funcţionalităţi. cum ar fi afacerile farmaceutice şi industria hotelieră.ro ! Arhiva online cu diplome. care în mod normal sunt introduse o singură dată pentru fiecare articol de stoc/client/partener.1 nu este doar o soluţie ERP. făcând posibilă. aceasta ar permite diviziilor individuale din cadrul unei companii globale să selecteze funcţionalităţile care se adaptează cel mai bine condiţiilor şi afacerilor lor specifice. iScala Enterprise Server poate opera pe un grup de servere.1 este singura soluţie ERP care face posibila colaborarea autentică. Extragerea datelor esenţiale din sistem: permite unui sistem ERP iScala să transfere în alta aplicaţie informaţii esenţiale create şi administrate în sistemul back-office. în special pentru specialiştii terţi. cum se întâmplă. în funcţie de cerinţele clienţilor. Scala operează deja cu o gamă largă de parteneri din întreaga lume. Registru de vânzări şi Registru de cumpărări din sistemul iScala. sau între companii. iScala 2. De exemplu. Introducerea datelor esenţiale în sistem: face posibilă preluarea în sistemele ERP iScala a informaţiilor esenţiale. ale Serverului iScala pentru întreprinderi facilitează noile amplasări şi reamplasări ale instalărilor existente.1 reprezintă o oportunitate ideală. de exemplu.1 cu celelalte aplicaţii locale. Reproiectarea în acest fel a arhitecturii platformei. Soluţii de integrare a aplicaţiilor Aceasta grupă de soluţii este proiectată pentru a înlesni interconectarea aplicaţiei iScala 2. de a crea module care să asigure funcţionalităţile cerute de aceste segmente de piaţă şi să satisfacă nevoile specifice ale unui grup de utilizatori. De fapt. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. iScala 2. Pagina 63 din 99 .Vizitati www. şi care nu se modifică regulat. Accentul este pus pe distribuirea informaţiei esenţiale între sisteme. care au fost create sau administrate în cadrul altor aplicaţii. cu listele de preţuri.

locală. care va susţine zonele de interes ale afacerii prin comunicarea cu alte sisteme. “Colaborarea” este un subiect controversat Asigurarea unei colaborări autentice între sisteme şi companii diferite se referă la livrarea unor soluţii practice pentru problemele reale de afaceri.1 decurg din strânsa integrare a trei componente critice pentru colaborarea autentica: Funcţionalitate back-office: procesele fundamentale de afaceri care permit administrarea afacerilor. Pagina 64 din 99 . Scala a reconstruit fundaţia aplicaţiei software. oferind companiilor un sistem proiectat special. iScala 2.tocilar.1 este prima versiune a noii generaţii de aplicaţii Scala disponibile acum. orice interfaţa ar folosi aceştia. Experienţa utilizatorilor: capacitatea de a face ca aplicaţia software să lucreze cu oamenii. Rezultatul este o aplicaţie software care permite companiilor globale să-şi integreze toate sistemele ERP din toate filialele şi sectoarele. construirea unor schimburi securizate (secure exchanges) sau optimizarea lanţului de furnizori.1 combină experienţa firmei Scala în asigurarea conectivităţii pentru companiile globale cu funcţionalitatea back-office.1 este un mod practic de abordare a soluţiilor ERP de colaborare. creată şi testată pe parcursul a 20 de ani de utilizare. alături de peste doi ani de livrare de soluţii practice de colaborare.ro ! Arhiva online cu diplome. în limba pe care aceştia o aleg şi corespunzător cerinţelor specifice pieţelor pe care aceştia acţionează. Pentru a nu adăuga funcţionalităţi de colaborare la un produs mai vechi. dând posibilitatea companiilor locale să facă primul pas în colaborarea cu furnizorii şi clienţii lor. „Colaborarea autentica” reprezintă abilitatea de a derula procese de afaceri automatizate. cursuri si referate postate de utilizatori. securitate şi flexibilitate pentru a face faţă schimbărilor viitoare. indiferent de ce natură ar fi acestea. atât în interiorul cât şi în exteriorul companiei – indiferent dacă este o companie globală.1 vede toate acestea construite şi integrate pe o platformă nouă. la nivele superioare de scalabilitate.Vizitati www. Conectivitate: capacitatea de a vă interconecta cu alte aplicaţii din compania dumneavoastră şi din alte companii. o filială sau o companie mamă – permiţând obţinerea de beneficii comensurabile de pe urma comerţului electronic. iScala 2. Aceasta înglobează 20 de ani de experienţa a firmei Scala în construirea de sisteme ERP standardizate. Capacităţile de colaborare ale produsului iScala 2. care au câştigat distincţii. automatizând sarcinile şi asigurând o adevărata “experienţa” în utilizarea sistemului. iScala 2. iScala 2.

aceasta îndeplinind sarcinile automatizate. personalul de la depozite. Citrix.tocilar.1 permite dezvoltarea interfeţelor pentru utilizator proiectate special pentru utilizatorii de PDA. iScala 2. cursuri si referate postate de utilizatori.1? PDA (personal digital assistant) Arhitectura avansată a produsului iScala 2. Cum lucrează Colaborarea cu iScala 2.ro ! Arhiva online cu diplome. de asemenea. Terminal Server Deşi iScala 2. lăsând oamenilor libertatea de a desfăşura activităţi cu valoare adăugată. unui telefon mobil sau chiar prin intermediul unor mecanisme care nu au fost încă inventate. secretul funcţionarii acestui produs în întreaga lume consta în faptul că clienţi doresc să lucreze folosind interfeţele tradiţionale. sau Microsoft Terminal Server.Vizitati www.1 oferă o bază pentru construirea unor autentice portaluri pentru întreprindere. sau oricine are nevoie de o modalitate rapidă şi uşoară de introducere sau accesare a informaţiei în iScala. rezervei de numerar şi comenzilor atât din filialele din întreaga lume. Portaluri pentru întreprindere iScala 2. identificate prin intermediul UDDI (Universal Description. Pagina 65 din 99 . PDA-rile sunt dispozitive tipice.1 suporta interfeţe pentru utilizatori avansate. Windows. făcând posibil accesul la informaţiile referitoare la produse şi clienţi oferite de iScala 2. va continua să furnizeze soluţii instalate pe interfeţe client / server Microsoft Windows sau Citrix. pot fi vizionate în timp real.1 este un produs compatibil cu funcţionalităţile web services. şi permiţând acestora să interacţioneze cu programul în maniera care li se potriveşte cel mai bine: prin intermediul unui PC. Website-uri pentru comerţ electronic iScala 2. cum ar fi PC-urile de buzunar sau Palm hand-helds.1 şi soluţiile Scala Connectivity ale firmei Scala se conectează la site-urile web de comerţ electronic. Colaborarea se referă. Servicii web iScala 2. Informaţii referitoare la situaţia stocurilor. la capacitatea de a lucra cu aplicaţia software. potrivirea comenzilor de cumpărare. Discovery and Integration). cum ar fi forţa de vânzări. componente rescrise pot primi mesaje XML de la alte servicii web. Aceasta înseamnă ca atât timp cât exista cerere. cum ar fi de exemplu trimiterea facturilor.1 permite automatizarea sarcinilor obişnuite. cât şi din compania mamă.1 şi la capacităţile multi-lingve şi multi-valutare care rezida în back office. asigurând o mai bună experienţă pentru utilizatorii programului.

conferind capacitatea de a automatiza schimbul de comenzi de cumpărare şi facturi. Alte soluţii ERP iScala 2. obiceiurile lor legate de cumpărări. dând posibilitatea companiilor să-şi consolideze conturile. Lanţul de furnizori (Supply Chain) Lanţul de furnizori nu funcţionează decât daca toate companiile implicate pot fi integrate efectiv într-un singur sistem software specializat.1 este fundaţia pentru schimburi securizate. nivelurile stocurilor şi preţurilor folosind un program de sincronizare convenabil. folosind tehnologii standardizate cum ar fi Microsoft BizTalkTM Server 2000 prin intermediul XML (o metoda standardizata de schimbare a informaţiilor). Alte sisteme iScala Aplicaţia Scala se interconectează direct cu alte sisteme Scala. Prin urmare. Cu costuri rezonabile. folosind o versiune browser Scala pentru a beneficia de aceleaşi funcţionalităţi ca şi cele oferite de sistemele back-office amplasate local. fără a fi nevoie de o integrare costisitoare a aplicaţiei. sistemele CRM pot fi alimentate cu informaţii despre clienţi. Acelaşi lucru este valabil pentru companiile mijlocii independente care doresc să pună informaţia la dispoziţia angajaţilor. cursuri si referate postate de utilizatori. forţele de vânzări primind astfel comenzile la timpul potrivit. să schimbe informaţii referitoare la clienţi. iScala 2. având astfel o panorama globala a companiei într-un timp real şi maximizând rezultatele investiţiei în sistemele ERP din segmentul de vârf. optimizând astfel distribuţia pentru clienţii şi furnizorii şi în cadrul filialelor întreprinderi.tocilar.Vizitati www. companiile globale îşi pot conecta sistemul ERP central cu sistemele existente în fiecare dintre filialele lor. Soluţii CRM Programul iScala permite sistemelor CRM să lucreze în timp real.1 se interconectează cu alte sisteme ERP. Schimburi securizate (Private Exchanges) iScala 2. Conexiune de tip browser Clienţii din locaţiile îndepărtate pot lucra cu un server local. Modulul eService Management al aplicaţiei iScala aşează Pagina 66 din 99 . în acelaşi timp. făcând ca bunurile să fie vizibile prin intermediul sistemului specializat.ro ! Arhiva online cu diplome. prin intermediul unor portaluri externe. stocuri şi preţ.1 oferă posibilitatea acestei integrări. sau doar să aibă un control centralizat al întregii infrastructuri Scala dîntr-o companie. orice companie poate beneficia de pe urma interconectării cu sistemele ERP partenere în sensul automatizării afacerilor pe care le derulează zilnic.

implicând dezvoltări la cerere de soluţii software accesibile prin Internet şi Intranet.Vizitati www. stocurilor şi achiziţiilor. Pentru aceasta. Oferta SIVECO România: Soluţii informatice eficiente. a mijloacelor fixe. care să corespunda cerinţelor diferiţilor utilizatori. gestiunea întreţinerii echipamentelor.ro ! Arhiva online cu diplome. compania este o societate pe acţiuni. a resurselor umane şi salarizării. Înfiinţată în anul 1992. Siveco România Poziţia pe piaţă: SIVECO România SA este una din cele mai importante firme producătoare de software din România. distribuţie geografică a locaţiilor de acces şi numere mari de utilizatori. Telefoane mobile şi alte dispozitive iScala 2. informaţii care să fie la îndemâna unor anumite categorii de personal. cursuri si referate postate de utilizatori. SIVECO s-a specializat în execuţia de proiecte informatice majore. în conformitatea cu legislaţia românească în domeniile financiar-contabilitate. Portalul utilizatorului Exista multe companii care nu doresc decât să obţină nişte informaţii cheie din sistemele back-office. ce furnizează informaţii cheie într-o clipa.tocilar. sistemul permite ca informaţia să fie livrata prin simpla construire a unei noi interfeţe. deţinând cea mai mare parte din volumul total al exporturilor de produse software din România în ţări din Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii. bugetelor şi urmăririi contractelor. de ebusiness şi comerţ electronic. acestea nefiind dispuse să suporte costurile unui portal pentru întreprindere special proiectat. funcţionalităţile exact în locul în care este nevoie de ele. Fie ca este vorba despre un telefon mobil pentru un agent de vânzări aflat pe teren. într-un format care este uşor de utilizat.1 permite construirea oricărui tip de interfaţa pentru utilizator. integrarea cu alte sisteme. iScala foloseşte “porţiuni de web”: componente proiectate să lucreze pe un portal simplu pentru utilizatori. Pagina 67 din 99 . fără a fi necesara schimbarea codului. fie ca este vorba de alte mecanisme care nu au fost încă construite. acţionar majoritar fiind grupul de investiţii olandez Danel Business Venture.

ind. asigurări medicale. prelucrarea lemnului. servicii portuare. Pagina 68 din 99 . guvern. ind. servicii de aviaţie.şi realizează chiar reengineering-ul acestora. cimentului. administraţie . cercetare-dezvoltare. automobile. Sectoarele industriale cărora li se adresează soluţiile Siveco: Soluţiile propuse de SIVECO România se adresează întreprinderilor medii şi mari din peste 40 de sectoare industriale şi comerciale (atât cu reţea de distribuţie. Implementarea de soluţii Oracle Applications. Siveco România furnizează soluţii bazate pe cele mai noi tehnologii pentru administraţia publică şi locală. informatica. Cui se adresează soluţiile propuse de SIVECO România: întreprinderilor medii şi mari din toate sectoarele industriale şi comerciale (atât cu reţea de distribuţie. soluţii informaţionale globale specifice care vizează toate arhitecturile informaţionale ale unei companii . servicii furnizare apă. cât şi cu vânzare directă). ind. ind. industria aeronautică. Dezvoltarea. Certificatul ISO9001 emis de AFAQ-ASCERT pentru SIVECO România este recunoscut de toţi membrii asociaţiei IQ-NET Reţeaua Internaţională de Certificare. măsurători şi operaţii speciale în industria de petrol şi gaze. ind. societate de investiţii financiare. întreţinerea şi implementarea Sistemului Informatic Integrat Siveco Applications. cât şi companiilor prestatoare de servicii după cum urmează: echipamente. servicii comerciale. industria alimentară/fabricaţie bere. Managementul sistemelor informatice. confecţii textile. energie electrica – distribuţie. sport. miniera. cotată printre primele 5 în lume din punct de vedere al prestigiului auditului pe care îl efectuează. comerţ. Certificări: Începând cu luna iunie 1999.tocilar. Clienţii beneficiază de experienţa acumulată de specialiştii SIVECO România în: Dezvoltarea de aplicaţii Internet. companii mijlocii şi mari din toate sectoarele industriale şi comerciale (atât cu reţea de distribuţie cât şi cu vânzare directă). ind. cursuri si referate postate de utilizatori. cât şi cu vânzare directă).ro ! Arhiva online cu diplome. servicii transport. media publisher. servicii de telecomunicaţii. chimica. prefabricate pentru construcţii. organismul de certificare al Ministerului Apărării. servicii vamale. de către compania franceză AFAQ-ASCERT. celuloza şi hârtie. cât şi companiilor prestatoare de servicii. educaţională . ind. ind.Vizitati www. nucleara. constructoare de maşini. metalurgica.hardware. producţie şi comercializare butelii. consultanta. software. distribuţie produse petroliere. servicii radiodifuziune. de către OMCAS. petroliera.

în cultura organizaţiei fiind stabilită ca prioritate absolută satisfacţia beneficiarului. îmbunătăţirea calităţii muncii prin realizarea de fluxuri coerente şi riguros procedurate scăderea costurilor materiale pentru reparaţii şi întreţinere cu până la 30% diminuarea generală a costurilor organizaţiilor (materiale.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. Coeficient de apreciere a performanţei la beneficiari posibilitatea de a lua decizii în timp real pentru management. pe toata durata lor de viata Consultanta în domeniul Tehnologiei Informaţiei Servicii de implementare Cursuri de şcolarizare pentru utilizatori finali şi angajaţi ai departamentelor IT Datawarehouse şi datamining Peste 2500 de utilizatori finali au fost instruiţi de către Siveco România. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.Asigurarea Calităţii şi Controlul Calităţii pentru produsele software. Arii de specializare: Aplicaţii Internet Gestiune Financiar-Contabilă Computerizată Gestiunea Computerizată a Contractelor Gestiunea Computerizată a Resurselor Umane şi Salariilor Gestiunea Computerizată a Vânzărilor Gestiunea achiziţiilor asistată de calculator Gestiunea deşeurilor industriale asistată de calculator Gestiunea stocurilor asistată de calculator Gestiunea transportului asistată de calculator Gestiunea întreţinerii echipamentelor şi utilajelor asistată de calculator Sisteme informaţionale de management Tehnologie datawarehouse şi datamining Servicii: Servicii orientate către proiectare QA şi QC . Proiecte informatice "la cheie" . Toate proiectele implementate de Siveco România în cei 10 ani de activitate au fost încununate de succes. resurse umane etc.) cu până la 25% Efecte resimţite la beneficiari din punct de vedere al resurselor umane în urma implementării acestor proiecte: Pagina 69 din 99 .

ştiinţifice. privind dinamica raportului ieşiri / intrări şi a indicatorilor de performanţă şi de a elabora pe baza lor decizii optime. sociale.gestiunea stocurilor.000-100.Pachet Integrat Succesul societăţilor comerciale pe piaţă depinde de capacitatea managerului competitiv de a culege. dublarea numărului de angajaţi în departamentele IT realizarea unor performanţe sporite în alte departamente. cu păstrarea locurilor de muncă şi chiar sporirea lor în zone geografice sau în industrii în care acţionează beneficiarii Siveco Din punctul de vedere al valorii proiectelor implementate la beneficiarii din România.000 USD.financiar – contabilitate . tehnice. Ansamblul informaţiilor culese. prelucrate şi utilizate într-o societate comercială constituie conţinutul esenţial al Sistemului Informaţional de Management (SIM).gestiunea activelor necorporale.ro ! Arhiva online cu diplome. acoperind următoarele funcţionalităţi complexe: .000 USD. în condiţiile păstrării aceluiaşi număr de angajaţi stimularea creşterii economice pe orizontală.gestiunea clienţilor.. selecta şi prelucra date din toate domeniile de activitate ale societăţii.managementul investiţiilor . politice. a comenzilor de la clienţi şi a livrărilor către aceştia . etc.gestiunea tarifelor Pagina 70 din 99 .gestiunea bugetelor . precum şi salarizarea personalului .gestiunea întreţinerii . funcţionând şi pe Web. SIVECO Applications . magaziilor şi achiziţiilor . şi 60% au valoare între 20. tarifelor. planificarea şi urmărirea evoluţiei forţei de muncă. Vehicularea informaţiilor economice.gestiunea producţiei . asigură supravieţuirea şi ascendenţa societăţii comerciale. cursuri si referate postate de utilizatori. adaptabilitatea ei la noile provocări ale pieţei şi la condiţiile mereu schimbate ale luptei concurenţiale.definirea şi urmărirea contractelor şi comisioanelor . Pachetul Integrat propus de SIVECO România SIVECO propune Pachetul Integrat SIVECO Applications.Vizitati www. aproximativ 40% sunt peste 100. a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar .gestiunea personalului.tocilar. iar suportul logistic al acestui sistem într-o societate comercială este creat prîntr-un Sistem Informatic Integrat (SII).

securizarea datelor este tratată în mod uniform.gestiunea serviciilor . de arhitectura (Client / Server . dar experţi în domeniile lor de activitate.Vizitati www. toate componentele folosind acelaşi standard referitor la ferestre. Comunicaţia dintre componente este rezolvată în mod intrinsec prin utilizarea unei baze de date comune. Acest lucru a făcut posibilă rezolvarea de către ansamblul componentelor a problemelor specifice domeniilor acoperite.ro ! Arhiva online cu diplome. Principalele funcţionalităţi ale Pachetului Integrat SIVECO Applications Componentele Sistemului Informatic Integrat îşi partajează perfect problematica ridicată de gestionarea şi conducerea unei societăţi comerciale. modificare. n-tier. Utilizatorul beneficiază de aceeaşi interfaţă grafică.facturare utilităţi . cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 71 din 99 . din cele mai diferite domenii de activitate fără a rezolva în mod redundant aceeaşi problemă. SIVECO România produce cel puţin o nouă versiune pe an a tuturor componentelor Pachetului Integrat păstrând compatibilitatea cu versiunile anterioare. adăugare.managementul transporturilor .managementul documentelor şi fluxurilor de lucru . Caracterul integrat al componentelor în cadrul Pachetului este dat de concepţia unitară avută în vedere în timpul dezvoltării lor.managementul parametrilor şi al normelor .raportări pentru departamentul de conducere . mediul de dezvoltare şi server de bază de date (Oracle) comune folosite. .tocilar. obiecte informatice. ştergere) existente în cadrul fiecărui modul al componentelor şi chiar datele din baza de date. Dezvoltarea componentelor din pachetul Integrat s-a realizat pe baza cerinţelor exprimate de utilizatori fără cunoştinţe informatice. De asemenea. apoi de modificări de legislaţie sau de mod de tratare a problematicii acoperite şi de schimbări la nivelul tehnologiei informatice. drepturile de acces ale utilizatorului putând fi stabilite până la cel mai detaliat nivel posibil: operaţiile (vizualizare. moduri de lucru.fundamentarea deciziilor şi realizarea analizelor economice Componentele Pachetului Integrat sunt dezvoltate în întregime de firma SIVECO România SA. Apariţia noilor versiuni este determinată în primul rând de necesităţile beneficiarilor.

urmărirea forţei de muncă şi salarizarea prin componenta Resurse umane Se controlează următoarele procese: Recrutarea şi selecţia personalului. Instruire personal şi dezvoltare cariere. scoatere din funcţiune. Jurnalizarea pe o perioadă îndelungată a tuturor operaţiilor contabile şi refacerea situaţiei conturilor. modernizare. Salarizarea personalului şi gestionarea costurilor cu salariile. Închideri provizorii ale conturilor de venituri şi cheltuieli pentru evaluarea rezultatelor financiare în orice moment. ori de câte ori este necesar. Gestiunea financiar-contabilă prin componenta COFINOR COFINOR este componenta financiar-contabilă a Pachetului Integrat cu următoarele funcţionalităţi de bază: Definire şi adăugare de conturi analitice pe oricâte nivele. Calcul amortizare / uzură şi generarea notelor contabile corespunzătoare. Reactualizarea documentelor contabile până la închiderea de lună. Calculul conturilor analitice la perioade stabilite de utilizator sau revenirea la configuraţii anterioare ale conturilor în vederea definitivării operaţiilor de închidere anuală. cu un partener comercial. Analiza evoluţiei forţei de muncă şi aprecierea performanţelor. modificare. Gestiunea bugetelor prin componenta Bugete Se controlează următoarele procese: Pagina 72 din 99 .ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. Înregistrarea cronologică a tuturor documentelor primare care determină mişcări în cadrul instituţiei.tocilar. Menţinerea tranzacţională a soldurilor zilei şi ale lunii în scopul calculării rapide a fişelor de cont cu soldurile zilnice. Vizualizarea balanţei conturilor. 4. Compensarea sau reconcilierea. Luare în evidenţă. cursuri si referate postate de utilizatori. 3. Gestiunea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar prin componenta Mijloace fixe Se controlează următoarele procese asupra mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar: Clasificare. Gestiunea personalului. 1. 2. Modificarea conturilor analitice în funcţie de particularităţile societăţii comerciale. prin echivalarea creanţelor şi datoriilor. în caz de incident sau la cererea expresă a utilizatorului.

cursuri si referate postate de utilizatori. a comenzilor de la şi a livrărilor prin componenta Comenzi clienţi Se controlează următoarele procese: Gestiunea comenzilor de la clienţi (programare. şi anume. lansare. ajustări. Control automat al nivelului stocului (cu generare automată de cereri de achiziţie). înregistrarea realizărilor la buget. inventare).ro ! Arhiva online cu diplome. furnizorii unui articol). Proces verbal de reglare a stocului. Gestiunea datelor de intrare în stoc. Generarea automată sau la cerere a documentelor contabile: Nota de intrare / recepţie. Gestiunea tranzacţiilor de stoc (intrări. Analiza ofertelor. 5. realizarea întregului flux bugetar. Gestiunea cererilor de achiziţie. Emitere comandă spre furnizor. expirare şi garanţie. redistribuirea acestuia în organizaţie. detaliată până la nivelul locaţiei. Notă de transfer. Urmărire comenzi furnizor. Aviz de expediţie. colectarea propunerilor de buget. tranzacţii de stoc cu evidenţa cantitativă şi valorică. Se controlează procesele de aprovizionare de la furnizori interni şi externi cu următoarele facilităţi: Istoria furnizorilor.Vizitati www. Gestiunea clienţilor. Verificare stoc sub valoare de siguranţă. Vizualizare rapidă a informaţiilor de bază asociate unui articol (stare inventar. 6. Pagina 73 din 99 . Bon de consum. transferuri. ieşiri. Gestiunea stocurilor şi achiziţiilor prin componenta COSWIN Stocuri şi Achiziţii Sunt acoperite funcţionalităţi referitoare la: Gestiunea cantitativă şi calitativă a stocului. definirea structurilor bugetare peste activităţi / proiecte şi structura organizaţională. defalcarea periodică a bugetelor locale redistribuite. Asigurarea unei imagini globale a situaţiei stocului pe perioade bine definite.tocilar. urmărire). procese de achiziţii. tarifelor. versionarea şi păstrarea istoricului bugetelor în scopul de a putea fi analizate variaţiunile. consolidarea bugetului. evoluţiile şi previzionarea următoarei perioade bugetare.

Gestiunea situaţiei echipamentelor. 7. eventual pe faze. Facturare (emitere documente comerciale de ieşire pe bază de tarife agreate). calcul bonus / penalizări firme subsidiare). 9. Gestiunea complexă a întregului proces de întreţinere din cadrul întreprinderii. Derularea livrărilor.Vizitati www. Definirea şi urmărirea contractelor şi a comisioanelor prin componenta Contracte Sunt prevăzute următoarele funcţionalităţi: Definire flexibilă a structurii contractelor de aprovizionare/desfacere. Posibilitatea creării de grupuri şi structuri complexe de echipamente. 8. Credite Clienţi (validare comenzi client. Menţinere în istorie a tuturor activităţilor şi serviciilor.tocilar. Crearea automată de dispoziţii de lucru corespunzătoare activităţilor. solduri per client. Gestiunea întreţinerii prin componenta COSWIN Întreţinere Sunt acoperite funcţionalităţi referitoare la: Definirea şi adăugarea de echipamente structurate funcţional pe zone. Pagina 74 din 99 . Gestiunea resurselor umane şi a angajaţilor. Definirea de activităţi specifice. alocare. cele stipulate în contract. încasări client. funcţii. Setul de date vizualizat este specific utilizatorului şi este dependent de nivelul utilizatorului în ierarhia conducerii societăţii comerciale. urmărire) şi a documentelor aferente. Instrumente de raportare prin componenta Tablou de bord Componenta Tablou de bord este un instrument de management care permite vizualizarea unui set de date privind indicatorii de performanţă ai societăţii comerciale. urmărire firme subsidiare. plăţilor vs. Gestiunea mijloacelor de transport implicate în livrările către clienţi (definire. cursuri si referate postate de utilizatori. categorii. centre de cost. la care poate fi asociat necesarul de resurse umane şi de piese de schimb.ro ! Arhiva online cu diplome. facturărilor. şi se controlează/monitorizează următoarele: Starea contractului. Configurare şi stabilire comisioane pentru angajaţi şi terţe părţi. Planificarea în timp a activităţilor şi serviciilor de întreţinere-reparaţii. Definirea de resurse umane precum şi asocierea acestora la diverse activităţi în cadrul întreprinderii. Analiza financiară a clienţilor.

Gestiunea serviciilor Sunt acoperite funcţionalităţi referitoare la: Definirea clienţilor pe tipuri de clienţi. Pagina 75 din 99 . Selectarea oricărui nod din diagramă conduce la afişarea unui meniu. Datele vizualizate reflectă performanţele societăţii comerciale la nivelul nodului respectiv. Rezultate Financiare. Fişa Clientului.ro ! Arhiva online cu diplome. împreună cu adresele şi locaţiile de consum a utilităţilor. Fereastra principală a componentei este o diagramă editabilă a ierarhiei societăţii comerciale pentru care este particularizată componenta. Analiza Performanţelor. Definirea normativelor de consum şi legătura cu contractele clienţilor. Situaţii Speciale. măsuraţi la anumite intervale de timp.Vizitati www. Managementul parametrilor şi al normelor Întreţinerea unui echipament se poate realiza prin monitorizarea unor parametri ai acestuia. În cadrul acestui modul sunt acoperite următoarele funcţionalităţi : Definirea parametrilor monitorizaţi Definirea normelor în care trebuie să se încadreze parametrii definiţi în sistem Gruparea mai multor parametri în seturi de caracteristici fizico-tehnice Definire puncte de măsurare pentru un parametru monitorizat Definire acţiuni declanşate de un eveniment (ex. Calendarul Întrunirilor. Planificarea citirilor consumurilor şi a facturării clienţilor pe baza consumurilor determinate. 10. din care se poate selecta setul de date de vizualizat. Definirea tipurilor de utilităţi şi modalităţile de calcul a consumurilor. nerespectarea unei norme) Reevaluare / Modificare valori parametri monitorizaţi Afişare măsurători Analiza loturilor de valori măsurate Sumar alarme (situaţii care nu sunt respectate normele) 11. La nivelul fiecărui nod din diagrama organizatorică corespunzător unui director sau serviciu sunt disponibile următoarele date şi analize: Cash-Flow. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.

urmărirea acestora şi efectuarea corecţiilor şi a reglajelor.tocilar. Generarea datelor de facturare. sursa de finanţare. etc. Gestionarea reclamaţiilor şi a soluţionărilor acestora. şi a plăţilor aferente. Gestionarea tipurilor şi etapelor procedurilor de achiziţie. Definirea obiectelor de lucrări şi a categoriilor de lucrări. Gestiunea tarifelor Oferă următoarele funcţionalităţi : definirea şi menţinerea listelor de preţuri definire tarife diferenţiate în funcţie de anumite criterii (tip client. Gestionarea execuţiei lucrărilor prin repartizarea obiectelor pe categorii de lucrări şi urmărirea lunară a valorilor devizelor. cursuri si referate postate de utilizatori. Generarea rapoartelor privind urmărirea investiţiilor. Generarea. zonă comercială. Urmărirea contractelor de investiţii proiectare. Gestiunea Producţiei Pagina 76 din 99 . Managementul transporturilor Oferă următoarele funcţionalităţi : clasificarea mijloacelor de transport luarea în evidenţă a mijloacelor de transport urmărirea mijloacelor de transport (localizare.) istoric al preţurilor 14. stadiul realizării obiectivelor. şi a plăţilor aferente. Definirea şi urmărirea planurilor de investiţii prin componenta Managementul investiţiilor Sunt acoperite următoarele funcţionalităţi: Evidenţa planurilor de investiţii şi a obiectivelor planurilor. balanţe clienţi) 12. verificarea şi printarea facturilor.Vizitati www. Generarea rapoartelor de producţie (situaţii consumuri) şi a rapoartelor comerciale (situaţii facturări şi încasări. Urmărirea contractelor de achiziţii bunuri şi/sau utilaje. bonitate. 13. după tipul investiţiei. şi a plăţilor aferente. Gestionarea participanţilor la procedura de achiziţie. Efectuarea încasărilor facturilor generate.ro ! Arhiva online cu diplome. documente de transport) 15. Urmărirea contractelor de execuţie.

Comenzile de producţie. pot fi preluate datele necesare direct din acesta. cursuri si referate postate de utilizatori. reducând astfel un volum considerabil de efort pentru definirea tehnologiilor şi structurilor de produs. Aplicaţia oferă posibilitatea integrării cu un sistem PDM (Product Data Management) „third party” dedicat asistării compartimentelor de proiectare tehnologica. cât şi pentru realizarea dosarului de fabricaţie. Bonuri de Manoperă. 16. aplicaţia generând toată documentaţia necesară: Fişe de Urmărire. prîntr-un modul specific. cu tehnologiile şi operaţiile aferente.ro ! Arhiva online cu diplome. Modulul pentru gestiunea calităţii produsului fabricat tratează informaţiile şi generează documentele necesare asigurării conformităţii caracteristicilor produsului cu prevederile standardelor de calitate. Este componenta dedicată Producţiei Discrete în Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications. aplicaţia realizează atât ante cât şi postcalculaţia de cost pentru fiecare comandă de producţie. Suportul pentru calculul costurilor directe la nivelul fiecărei comenzi de producţie. producţia de serie mică şi medie (loturi de produse). Modulul pentru urmărirea producţiei permite calificarea stărilor dispoziţiilor de lucru lansate în producţie şi efectuarea colectărilor de manoperă şi de materiale consumate pentru executarea tehnologiei respective. aplicaţia oferă un suport activ departamentelor de planificare a producţiei cât şi departamentelor de planificare a aprovizionării. Aplicaţia este dedicată asistării întregului ciclu de producţie şi acoperă fazele de pregătire. Pentru pregătirea producţiei.tocilar. Rezultatele programării sunt tratate în modulul pentru lansarea producţiei. defalcat pe elemente de cost configurabile de utilizator. sunt pregătite pentru programarea producţiei. Modulul pentru programarea producţiei permite planificarea operaţiilor şi a resurselor necesare realizării lor. incluzând tehnologiile de fabricaţie pentru fiecare reper (componentă de produs). Aplicaţia implementează suportul necesar pentru urmărirea şi raportarea completă a producţiei. reprezintă un instrument oferit de aplicaţie în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice. aplicaţia permite definirea configuraţiei produselor. lansare şi urmărire a acesteia. Instrumente de management prin componenta SIVECO ANALYZER Pagina 77 din 99 .Vizitati www. Acestea devin în sistem entitatea de lansare şi urmărire a fabricaţiei. Ea reprezintă soluţia acestui sistem pentru aria de business care cuprinde producţia de unicate. Bonuri de Materiale etc. Prin integrarea în sistem. Un modul special permite gestionarea comenzilor de producţie. determinându-se resursele disponibile pentru executarea acestora.

destinată organizaţiilor medii şi mari. Creşte substanţial eficienţa operaţională. . componentele pachetului integrat vor interacţiona nu numai una cu cealaltă dar şi cu alte posibile aplicaţii dezvoltate şi cu produsul ORACLE Express care poate fi folosit în principal pentru implementarea Sistemului Informatic de Management (SIM) în tehnologie OLAP (On Line Analitical Processing).Vizitati www. Libertate crescută în luarea deciziilor privind activitatea întreprinderii. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. se reduc costurile tuturor operaţiilor şi se îmbunătăţeşte profitabilitatea societăţii comerciale. Pe lângă aceste avantaje se constată obţinerea de importante beneficii tehnice şi economice ce decurg din cunoaşterea operativă şi accesarea uşoară a unui volum foarte mare şi diversificat de informaţii din toate sectoarele de activitate ale beneficiarului.ro ! Arhiva online cu diplome. Mijloace mai bune de comparaţie.O orientare mai bună a utilizatorilor care conduce la o competitivitate crescută şi acapararea mai multor pieţe de desfacere. folosirea judicioasă a resurselor materiale şi umane. pot fi menţionate: O vedere mai clară asupra obiectivelor. O mai bună structurare a informaţiei în procesul de analiză şi decizie. cunoaşterea operativă şi detaliată a veniturilor şi cheltuielilor cu posibilităţi de reducere a costurilor .Posibilitate crescută de comunicaţie cu partenerii care permite o mai bună integrare şi o cooperare mai eficientă. Implementarea cu succes a componentelor software SIVECO şi avantaje obţinute Componentele Sistemului Informatic Integrat oferit de SIVECO sunt utilizate eficient în peste 1000 societăţi comerciale din peste 30 de ţări de pe toate continentele şi la peste 120 de beneficiari români. Identificarea eficientă a priorităţilor. Întregul sistem poate fi conectat la lumea exterioară folosindu-se un server Web. în aceeaşi tehnologie ORACLE.Capacitate de îmbunătăţire a activităţii societăţilor. Identificarea şi prevenirea cu uşurinţă a activităţilor neesenţiale. Ca un corolar al trăsăturilor specifice conferite de tehnologia OLAP unui Sistem Informatic de Management. La cererea beneficiarului. Integrator Pagina 78 din 99 . creşterea productivităţii. Printre principalele avantaje obţinute de beneficiari se pot enumera următoarele: .

Din momentul creării sale. Aducerea în România a know-how-ului de business management cel mai dezvoltat din lume în diverse domenii de activitate economice şi financiare şi crearea unei organizaţii de consultanţi români care să implementeze şi să transfere acest know-how de business management în mari structuri industriale.Vizitati www. Integrator oferă unele dintre cele mai competitive şi eficiente soluţii de business management şi e-business pentru întreprinderile romaneşti. Integrator este una dintre puţinele companii capabile să realizeze aplicaţii web la cele mai înalte standarde de calitate şi performanţă -. şi până în prezent.tocilar. economice şi financiare din ţară. Integrator a dezvoltat continuu noi alianţe strategice cu companii reputate. Printre aceştia se număra companii reputate precum SAP România. Anthologic .lider mondial în soluţii integrate e-business.000 de ore de consultanţă business la implementarea de soluţii informatice pentru companii şi instituţii romaneşti de mare importanţă printre care : RATB. Pentru îndeplinirea obiectivului propus. în 1994. acesta a fost obiectivul primordial al Integrator.Regia Autonoma de Transport Bucureşti. MINISTERUL SANATATII etc. RADET. International Broker serviciu de operare pe pieţele electronice globale. ce acoperă 85% din reţeaua de transport în comun de suprafaţa. CONTINENTAL. Cu o activitate ce include colaborarea cu firme romaneşti şi internaţionale. DANONE. produsele şi serviciile pe Internet. OETKER ETC.companie irlandeză specializată în consultanţă SAP. Experienţa acumulata în cei 7 ani de activitate în implementarea unor tehnologii de vârf. TAROM. PIRELLI.un fapt care poate fi certificat de toţi cei care au apelat la serviciile Integrator pentru a-şi promova imaginea. cât şi pentru cele mijlocii şi mici. RATB . Pagina 79 din 99 .ro ! Arhiva online cu diplome. precum şi pentru zeci de companii multinaţionale : METRO. incontestabili lideri mondiali în implementarea de business management. Dr. PETROMIDIA. Integrator a contribuit cu mai mult de 40. precum şi cunoaşterea aprofundată a mecanismelor economice din România recomandă Integrator drept partenerul ideal pentru consultanţă în domeniul informaticii şi al integrării sistemelor informatice de business management atât pentru întreprinderile mari. cursuri si referate postate de utilizatori. ELECTRICA. Integrator a reuşit să introducă cu succes standardele de excelentă în business management pentru un număr important de companii multinaţionale. precum şi pentru zeci de întreprinderi româneşti. reprezentantă a SAP AG .

deci. Acest lucru favorizează creşterea eficienţei prin urmărirea întreprinderii nu prin activităţi. Integrator oferă soluţii de business management la cheie organizate pe proces economic şi nu pe departamente. cât şi pe cele externe. cursuri si referate postate de utilizatori. odată cu implementarea să făcându-se şi transferul de know how în interiorul structurilor industriale. Supply Chain Management (SCM) Destinate optimizării şi automatizării tuturor proceselor economice ce se desfăşoară la nivelul unei întreprinderi.Vizitati www. transport şi distribuţia produselor finite. ci în lungul proceselor economice pe care aceasta le desfăşoară. acest lucru reprezintă o problemă majoră şi un pas dificil. Pagina 80 din 99 . acesta aduce un concept modern al structurării şi conducerii acţiunilor la nivelul unei societăţii. o decizie destul de greu de luat. de următoarele tipuri: Entreprise Resouce Planning Supply Chain Management Customer Relationship Management Business Intelligence Soluţii de Business Management 1. de la aprovizionarea cu materii prime şi materiale. către un mai bun control al afacerii. Entreprise Resource Planning (ERP) Pentru majoritatea întreprinderilor implementarea unei soluţii ERP reprezintă un pas major către performanţă. Pentru altele. până la proceselor de producţie. eficienţă şi. În ceea ce priveşte sistemul SAP R/3 Model de bază. fiind preconfigurat pe procese economice într-o soluţie la cheie de implementare în timp rapid. soluţiile Supply Chain Management implementate de Integrator permit gestiunea proceselor extinse ale întreprinderii integrând atât procesele interne. destinată în special întreprinderilor mijlocii.tocilar. economice. precum şi soluţii e-business capabile să suporte în timp real tranzacţii online.ro ! Arhiva online cu diplome. 2. Integrator propune o soluţie flexibilă adecvată pentru fiecare: Sistemul SAP R/3 Standard versiune romana conţine o biblioteca de peste 1000 de modele economice de conducere şi gestiune. financiare şi instituţionale româneşti.

aplicaţii industriale etc. Customer Relationship Management (CRM) Întreprinderile romaneşti au nevoie de soluţii deschise şi flexibile pentru a-şi minimiza dificultăţile întâmpinate în relaţiile cu clienţii. se oferă instrumente şi date pentru a capitaliza cunoştinţele de afaceri capabile să configureze strategiile CRM. să integreze şi să folosească inteligent pârghiile de care dispun în relaţiile cu clienţii. Astfel. de asemenea. la care se adaugă : inventarierea la intervale mai lungi reducerea costurilor de producţie reducerea costurilor de transport creşterea productivităţii nivel ridicat al serviciilor îmbunătăţirea calităţii produselor sensibilitate sporită la schimbările economice 3. tendinţelor pieţei şi service-ului. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. Aplicate cu succes în mari întreprinderi şi instituţii romaneşti. Beneficii: Cunoaşterea cumpărătorului Îmbunătăţirea planificării şi a deciziilor de marketing Pagina 81 din 99 . soluţiile Customer Relationship Management realizate de Integrator asigură întreprinderilor /instituţiilor romaneşti eliminarea dificultăţilor întâmpinate în relaţiile cu clienţii prin folosirea celor mai bune instrumente de analiză şi control asupra vânzărilor. Integrator oferă servicii şi soluţii personalizate de Customer Relationship Management.tocilar. furnizează cele mai performante funcţionalităţi personalizate oferind. Soluţii la cheie de inginerie informatică (care integrează hardware.) soluţiile de Supply Chain Management realizate de Integrator dispun de o lista completă de module ce permit modelarea.ro ! Arhiva online cu diplome. CRM permite companiilor să automatizeze. şi. posibilitatea realizării unor portaluri ale utilizatorilor bazate pe roluri. ce se ridică la standarde de performanţă internaţionale. crescând în acest mod eficienţa proceselor de vânzare. se asigură suport pentru activităţile centrate pe client. de asemenea. Acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante beneficii pe care le presupune implementarea unei soluţii de tip Supply Chain Management. aplicaţii economice. comunicaţii. monitorizarea şi gestiunea proceselor « extinse » ale organizaţiei.

Vizitati www. capacitatea de a lua decizii rapid este un atu important în competiţia economică. economice şi financiare.ro ! Arhiva online cu diplome. să ofere servicii de cel mai înalt nivel profesional care să respecte cerinţele clienţilor. Iar. o adevărata operă de artă în ceea ce priveşte gestiunea datelor şi obţinerea de rapoarte şi analize economice. în Era Internetului şi a telefonului mobil. Avem în continuare doar câteva dintre beneficiile pe care le aduce aceasta soluţie: Baza de date cu informaţii sincronizate automat Realizare de analize şi rapoarte business sofisticate Planificarea şi simularea impactului financiar al schimbărilor Evaluarea performanţelor economice şi financiare Compatibilă cu orice tip de soluţie . Eficientizarea livrării de produse sau servicii Preţuri scăzute ale vânzărilor şi serviciilor prin canale mobile Optimizarea permanentă a tuturor proceselor Expansiune globală a pieţei 4. SAP şi non SAP Serviciile oferite de Integrator Întreprinderile şi instituţiile romaneşti au nevoie de soluţii de business management care să acţioneze rapid şi eficient. ce minimizează efortul uman. a reuşit prin proiecte de implementare a sistemelor informatice de gestiune integrată a întreprinderii. Integrator a ţinut seama de toate aceste elemente şi. în toate domeniile industriale.tocilar. Business intelligence este un instrument de lucru eficient şi robust. în domeniile: Pagina 82 din 99 . cursuri si referate postate de utilizatori. Business intelligence dispune de toate funcţionalităţile de care o întreprindere are nevoie pentru a integra cu uşurinţă informaţii relevante din întreaga organizaţie. astfel încât ele să poată fi administrate cu succes chiar şi de la sute de kilometri distanţă. în cei peste 7 ani de activitate în economia românească. să necesite eforturi financiare şi umane minime şi să permită un retur rapid pe investiţia realizată. reducând semnificativ timpul alocat documentarii atunci când utilizatorul trebuie să ia decizii rapide. Business Intelligence (BI) Soluţie competitivă a cărei aplicabilitate şi eficientă au fost testate de mari companii internaţionale. Acestea sunt doar câteva dintre avantajele acestei soluţii.

în particular. Integrator a rezolvat toate aceste dificultăţi analizând problemele întreprinderilor şi particularităţile fiecărui domeniu industrial. instruirea şi suportul persoanelor care vor utiliza acest sistem. Servicii de Infrastructura Integrator livrează soluţii de inginerie informatica la cheie. Pentru a rezolva toate aceste dificultăţi premergătoare configurării şi instalării oricărui sistem de gestiune integrata. uşor de utilizat.tocilar. ce vor avea o eficienta maximă şi vor putea fi exploatate imediat. cursuri si referate postate de utilizatori. trecerea lor într-un sistem productiv unic. Pagina 83 din 99 . iar experienţa în implementări şi metodologia de implementare utilizata permiţând furnizarea de soluţii de calitate. de analize şi rapoarte care să permită managementului luarea rapida a deciziilor. Acestea includ serviciile de consultantă şi implementare a infrastructurii IT şi de telecomunicaţii. De asemenea. Care este metodologia utilizata ? Experienţa acumulata de a condus la câteva concluzii importante: întreprinderile româneşti au nevoie de informaţii în timp real asupra tuturor proceselor şi activităţilor desfăşurate şi. Integrator a pus la punct un instrument performant de captare şi analiză a tuturor informaţiilor economice necesare . este esenţială organizarea tuturor datelor şi documentelor societăţii într-un sistem unic. rapide şi flexibile.ro ! Arhiva online cu diplome.Metodologia CINDI. aplicaţiilor industriale etc. preluare a datelor şi documentelor din vechile aplicaţii informatice. a dus la crearea unei metodologii proprii de implementare ce permite controlul tuturor etapelor unui proiect. necesitând multe resurse şi un timp considerabil de analiză a proceselor. este necesară gestiunea fluxului de documente între persoanele cu drept de decizie asupra acestora. 2. Consultanta în Implementare Soluţii Business Trecerea la un sistem ce poate gestiona toate procesele şi datele întreprinderii nu a fost până în acest moment simplu de realizat. reducând în acest fel simţitor costurile şi riscurile unei implementări . experienţa acumulată de echipa de consultanţi pe parcursul implementărilor realizate cu succes. a aplicaţiilor economice.Web Business Capture.Vizitati www.

Servicii de consultanţă sunt acordate pe tot parcursul dezvoltării soluţiilor de business management şi includ atât analiza economică a întreprinderii şi consultanţă în cazul proceselor specifice. ce oferă în timpul cel mai scurt returul pe investiţia realizată. Dezvoltarea de către Integrator a unor tehnologii de productivitate mare şi calitate ridicată. soluţiile de cea mai mare performanţă la cel mai mic preţ. asigură întreprinderilor romaneşti interesate de business management de vârf.tocilar. utilizatorii săi să-l poată folosi cu uşurinţă. Pentru aceasta Integrator organizează cursuri de instruire atât la începutul implementării (cu echipa de proiect). Service şi Suport Integrator pune un accent deosebit pe funcţionalitatea soluţiilor de business management implementate pentru clienţii săi. cursuri si referate postate de utilizatori. Integrator se afla permanent în contact cu clienţii săi pentru a le oferi îmbunătăţirea performanţelor soluţiilor implementate prin furnizarea informaţiilor de ultima ora vis a vis de ceea ce Integrator şi partenerii săi dezvolta ca tehnologii. conform standardelor internaţionale. astfel încât după trecerea sistemului în producţie. Integrator începe organizarea unui sistem eficient de Help Desk care vine în ajutorul tuturor utilizatorilor prin oferirea de asistenţă în problemele cu care aceştia se confruntă în exploatarea curentă a sistemului. Integrator furnizează clienţilor săi şi un transfer masiv de know how. cât şi înainte de trecerea sistemului în producţie (pentru utilizatorii finali) şi ori de cate ori clientul solicită aceste cursuri pentru a crea în interiorul propriilor organizaţii specialişti cu bogate cunoştinţe în domeniu. 4. Toate acestea pentru a oferi clienţilor servicii standard adaptate în funcţie de nevoile lor. modelarea infrastructurii IT. Instruire Odată cu implementarea unei soluţii de business management.ro ! Arhiva online cu diplome. cât şi consultanţă în strategia IT. astfel încât aceştia sa obţină maximum de beneficii din soluţiile implementate de Integrator. 3.Vizitati www. precum şi implementarea soluţiei. Pagina 84 din 99 . Tocmai de aceea după terminarea oricărui proiect de implementare şi punerea în funcţiune a sistemului.

cursurile pot avea loc atât la centrul propriu de instruire. aplicaţii. SAP a utilizat vasta sa experienţă pentru a oferi mySAP. mySAP. productivitate mai mare şi satisfacţie mai mare. fiind compatibilă cu baze de date. SAP este listată la mai multe burse. Cu scopul de a oferi o flexibilitate cât mai mare. Germania. Pagina 85 din 99 . Platforma colaborativă pentru e-business mySAP. ca şi a nevoii de expertiză externă. Cu sediul în Walldorf.ro ! Arhiva online cu diplome. SAP este liderul recunoscut în furnizarea de soluţii colaborative ebusiness pentru toate domeniile şi toate pieţele importante. SAP este cea mai mare companie de software intercompanii şi a treia companie din lume în domeniul furnizării de software independent. Serviciile mySAP oferă performanţă sporită. orice companie poate intra mai uşor în e-business. şi pot fi modularizate şi adaptate în funcţie de nevoile specifice ale acestuia. cea mai completă platformă ebusiness pentru economia actuală.com. Înseamnă optimizarea strategiei şi procedurilor proprii fiecărei afaceri. îmbunătăţeşte eficienţa aprovizionării şi contribuie la construirea unor relaţii solide cu clienţii. cursuri si referate postate de utilizatori. toate acestea cu reducerea timpului de întrerupere a activităţii. oricând. dezvoltarea continuă şi transferul de cunoştinţe. Profesioniştii sunt devotaţi furnizării de servicii şi asistenţă la cele mai înalte standarde. integrarea. Serviciile mySAP înseamnă mai mult decât implementare de software. sisteme de operare şi hardware de la majoritatea furnizorilor. Astfel. cât şi la sediul clientului. Experienţa.oriunde. printre care Frankfurt Stock Exchange şi New York Stock Exchange.com este deschisă şi flexibilă. implementarea unor structuri eficiente de suport.tocilar. SAP a realizat o platformă e-business ce pune în valoare resursele informaţionale. cunoştinţele şi tehnologia care pot maximiza eficienţa oricărei afaceri. SAP Fondată în 1972. clienţilor şi partenerilor de afaceri să lucreze împreună eficient . pentru a fructifica noile oportunităţi de pe piaţă. Folosind cele mai bune tehnologii. cu simbolul “SAP”. Solution Operations Services furnizează expertiză în implementarea.com permite angajaţilor. planificarea operaţiilor şi optimizare. Business Solutions Consulting ajută la planificarea infrastructurii IT şi îmbunătăţirea performanţei oricărei afaceri. servicii şi resurse de dezvoltare.Vizitati www. SAP are peste 27 800 de angajaţi în peste 50 de ţări.

Support Services asigură performanţa optimă a sistemului şi utilizarea optimă a resurselor sistemului folosit.ro ! Arhiva online cu diplome. sisteme de tip UNIX (de la diverşi furnizori) sau VMS. prin SAP România. Sistemul ERP SAP R/3 gestionează mai multe arii de interes precum logistica. licenţele pentru sistemul ERP R/3 pot fi achiziţionate sub forma setului de produse mySAP Business Suite. Informix. Clientul poate rula partea de prezentare de pe diverse sisteme de operare. Toate aplicaţiile de nivel utilizator (mai puţin cea de resurse umane) sunt localizate şi în limba română. serverele de aplicaţii şi serverele de prezentare. inclusiv de pe un simplu internet explorer. Astfel. resursele umane. SAP a dezvoltat foarte multe structuri personalizate.Vizitati www. SAP AG. serverele de aplicaţii pot rula pe sisteme de operare Microsoft. serverul pentru gestiunea bazelor de date poate folosi tehnologie Oracle. adaptările incluzând traducerea meniurilor şi modificările specifice legislaţiei din România. componenta de ERP de la SAP a fost reorganizată într-o nouă arhitectură în anii 80.tocilar. pe lângă sistemul ERP. care utilizează la nivel inferior TCP/IP. folosind un sistem client / server pe mai multe nivele. Serverele de prezentare folosesc un protocol de comunicare propriu. SAP Service Marketplace oferă acces permanent la o întreagă gamă de oferte de servicii SAP sau ale partenerilor săi prin Internet. În plus. Pentru a-şi păstra independenţa faţă de furnizorii de sisteme de operare şi de sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale. şi alte produse SAP fără a mai Pagina 86 din 99 . IBM DB2. În versiunea comercializată curent. cursuri si referate postate de utilizatori. adaptate la diversele soluţii existente pe piaţă. comunicare şi oferte de servicii. Aceste servicii se adresează atât clienţilor. contabilitatea. Services Infrastructure furnizează portaluri de servicii ce conţin informaţii. Microsoft SQL Server. Numită iniţial R/2. O licenţă de acest tip oferă utilizatorului dreptul de a folosi. cât şi partenerilor SAP. Adabas. furnizează prompt pachetele de program necesare implementării oricărei schimbări legislative. Datând din anii 70. În cazul achiziţionării serviciului de mentenanţa. R/3 este soluţia care a adoptat ideea (controversată pe atunci) reunirii mai multor funcţii de afaceri într-o singură aplicaţie rulând pe o singura bază de date. Componentele principale ale unui sistem SAP R/3 sunt serverul pentru baza de date. SAP R/3 SAP R/3 este componenta de ERP din portofoliul de produse SAP şi este cea mai cunoscuta soluţie ERP de pe piaţă.

Advanced Planner and Optimizer. de îndată ce versiunile româneşti vor fi disponibile. SCM (Supply Chain Management – managementului canalului de furnizare/distribuţie). Business Information Warehouse.Business to Business Procurement. Sunt incluse aici produse ca CRM (Customer Relationship Management – gestiunea relaţiei cu clienţii).ro ! Arhiva online cu diplome. având deocamdată o mai mică răspândire la noi în ţară. SAP Enterprise Portal (link către fişierul de descriere portal). Doua produse care sunt destinate întreprinderilor mici şi mijlocii. Customer Relationship Management. SAP a creat aceste roluri predefinite specifice întreprinderii şi nu s-a oprit aici. etc. se numeşte sugestiv.com precum şi accesul în Marketplace. Această soluţie permite utilizatorilor accesul la aplicaţia sau la aplicaţiile locale SAP şi nonSAP prin intermediul Internetului. Pe viitor SAP estimează însă o creştere semnificativă şi a utilizării acestor produse. activităţile şi tranzacţiile realizate în companie. Aceasta configurare este numită convenţional customizare (prin împrumutarea termenului englezesc în limbajul tehnic specific) şi este realizată de partenerii SAP. Pagina 87 din 99 . Soluţia Workplace se bazează pe rolul fiecărui angajat în cadrul proceselor specifice organizaţiei.tocilar. Pentru buna funcţionare a oricărui produs SAP este necesară. Workplace (Spaţiu de lucru). adică constituie mijlocul de intrare în procesele. AIO (All In One) şi B1 (Business One). prin intermediul unui soft special creat pentru a putea realiza comunicaţii. Face acest lucru posibil acum prin furnizarea accesului prin roluri la sursele de informaţii interne şi externe. pe lângă instalarea propriu-zisă. cursuri si referate postate de utilizatori. logistice sau de resurse umane. Corporate Financial Management. Aceste roluri sunt configurabile. Soluţia workplace Soluţia completă pe care a dezvoltat-o pentru eficientizarea multitudinii de activităţi sau procese pe care angajatul le desfăşoară în mod concret. BW (Business Warehouse). Workplace leagă componentele standard ale sistemului integrat de gestiune R/3: financiare. Knowledge Warehouse de sistemele externe. oamenii lucrează mai eficient.Vizitati www. nu sunt încă adaptate la specificul economic şi legislativ românesc. achiziţiona licenţele suplimentare. între componentele SAP şi nonSAP. toate operaţiile suplimentare pe care aceştia erau obligaţi să le execute în mod curent sunt reduse sau suprimate prin introducerea acestui mediu de lucru simplificat. şi configurarea sistemului astfel încât să se adapteze perfect proceselor de afaceri utilizate de client. de oriunde şi oricând. funcţiile. Strategic Enterprise Management. precum şi componentele . Cu Workplace. serviciile oferite de Internet şi serviciile Internet tipice mySAP. Employee Self Service. Workplace este componenta ce face legătura.

În partea de Workspace (Spaţiu de Lucru). astfel încât utilizatorul are un singur punct de acces către toate datele de lucru. apar toate informaţiile necesare utilizatorului. Obiectul selectat va fi afişat şi prelucrat în continuare. un angajat din contabilitate poate să înregistreze facturile în sistemul SAP R/3. Pentru a da câteva exemple. SAP furnizează o serie de astfel de Mini-aplicaţii dar companiile îşi pot dezvolta propriile Mini-aplicaţii. hoteluri etc. funcţie de rolurile sale precum şi o componentă suplimentară reprezentată de Mini-aplicaţii.ro ! Arhiva online cu diplome. sisteme de alertă pentru documentele ce trebuie prelucrate imediat. Această funcţiune este disponibilă atât pentru accesarea obiectelor externe în sistem cât şi a obiectelor SAP în mediul extern. utilizatorul putând să-şi creeze rolurile specifice. Acest lucru este permis de arhitectura deschisă a sistemului. LaunchPad este format din toate activităţile relevante rolurilor unei organizaţii. Mini-aplicaţiile formează partea din Workplace ce conţine informaţiile şi serviciile ce sunt prezentate utilizatorului imediat la conectarea în sistem. să adapteze aceste roluri astfel încât ele să îndeplinească cât mai bine necesităţile specifice societăţii.Vizitati www.. Un instrument important. iar la sfârşit să ruleze câteva analize sau rapoarte. o funcţie specifică Workplace este funcţia de navigare Drag&Relate. apoi să facă planificarea deplasărilor. Ce este un rol? Un rol este o colecţie de activităţi pe care angajatul le desfăşoară în cadrul unuia sau mai multor scenarii de lucru ce compun procesele specifice organizaţiei. De exemplu. către toate serviciile sau aplicaţiile necesare. Aceasta permite utilizatorului selectarea unui obiect (de exemplu numărul unei comenzi de vânzare) şi legarea lui. SAP a dezvoltat cu ani în urmă acest concept prin introducerea de "grupuri de activitate" şi de "profil de autorizări" în cadrul proceselor întreprinderii. într-o singură fereastră. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 88 din 99 . conexiunea la sistemele partenerilor (exemplu agentul transportator) etc. pentru care folosesc aplicaţiile proprii sistemului informatic al societăţii sau alte aplicaţii (Internet) prin intermediul meniurilor de lucru. Acum SAP a extins acest concept pentru a acoperi implementarea tuturor proceselor ce fac apel la informaţii atât din interiorul cât şi din exteriorul companiei. SAP furnizează accesul la întreg circuitul Informaţional prin aceste Mini-aplicaţii: e-mail. pe care le pot ataşa rolurilor definite printr-un URL.tocilar. cu tot ce include aceasta: rezervările de bilete. Workplace este împărţit în două arii principale: LaunchPad şi Workspace (Spaţiul de lucru). Utilizatorii realizează tranzacţii şi rapoarte. Toate aceste operaţii sunt reprezentate în LaunchPad. referirea la un alt obiect printr-o simplă glisare a obiectului în LaunchPad.

Folosind aceeaşi sesiune de lucru. Arhitectura Workplace constă în serverul de Workplace şi Middleware şi necesită un simplu browser web pe ecran.Vizitati www. Integrarea cu mySAP. poate primi un telefon de la un client care cere câteva relaţii despre factura pe care tocmai a primit-o. nici programele nu funcţionează ideal şi fără erori.tocilar. Furnizarea şi implementarea unei soluţii. pot fi accesate imediat de către utilizatori. în Workplace.6 şi este responsabil de administrarea utilizatorilor. utilizatorii au nevoie de capabilitatea de a executa mai multe activităţi sau tranzacţii. Identificare unică Workplace furnizează funcţionalitatea de identificare unică în sistem. prin accesul central ce este oferit utilizatorului la toate activităţile pe care acesta trebuie să le realizeze. 3. Asigurarea unui suport constant şi eficient din partea furnizorului soluţiei reprezintă o necesitate pentru companiile beneficiare ale implementărilor. Nu definirea acestei tranzacţii reprezintă o problemă. rapoartele şi serviciile furnizate de oricare din sistemele enumerate mai sus: BBP. poate. un utilizator poate accesa o aplicaţie pentru a căuta diverse informaţii necesare. În acelaşi timp. Serverul de Workplace se bazează pe tehnologia 4.4. utilizatorul poate accesa toate aceste informaţii. Gestiunea Sesiunii Într-un mediu de lucru activ. ci faptul că o implementare de dimensiuni medii şi mari impune inclusiv reconsiderarea întregii structuri organizatorice a firmei beneficiare. De exemplu. fără a fi nevoit să deschidă noi sesiuni de lucru şi să le piardă pe cele vechi. atât de Pagina 89 din 99 . tranzacţiile.Ce urmează după implementare Pe zi ce trece şi pe măsură ce au loc tot mai multe implementări. Cum nimic nu este perfect. definirea rolurilor ş administrarea componentelor ce vor fi accesate în Workplace. Şi nici aceasta nu ar fi o problemă. ESS. devine evident că utilizarea de software nu reprezintă panaceul universal pentru optimizarea unei afaceri. cu suportul tehnic ulterior reprezintă o vânzare-cumpărare şi de produs (este cumpărată aplicaţia şi licenţa de utilizare) şi de servicii (suportul post-implementare).comercial În definirea rolurilor.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru a avea accesul atât la datele interne cât şi la aplicaţiile externe. CRM etc. cursuri si referate postate de utilizatori.

Fără aceste două componente postimplementare. o soluţie aproape creează dependenţă. selecţia se face fie funcţie de simpatii.în al doilea caz. evident. practic. un beneficiar nu prea are de unde alege . furnizorul va avea o problemă. fie în funcţie de îndeplinirea de către furnizor a unui set de criterii prevăzute în caietul de sarcini. se poate întâmpla ca furnizorul să fie Pagina 90 din 99 . dar mai ales noi reglementări şi norme de aplicare) şi suportul tehnic în cazul în care apar disfuncţionalităţi. Cum soluţiile au aplicabilitate în special în operaţiuni financiar-contabile. un bun management de proiect poate defini paşii corecţi ce trebui parcurşi şi astfel. principala problemă în utilizarea unei soluţii o reprezintă. Totuşi. ca entitate comercială. cel puţin pe termen scurt. dar a provocat apariţia în cadrul organizaţiei beneficiarului de specialişti în soluţia respectivă. nu vor mai avea de lucru.adică la timp şi în bugetul alocat. În ţara noastră. Sunt situaţii neplăcute. adică numai ei produc tipul respectiv de soluţie şi cei ce concurează cu produse asemănătoare. În primul caz. Dacă furnizorul nu îşi respectă angajamentul iniţial sau îl rupe. această relaţie furnizor-beneficiar poate fi afectată de crize şi situaţii neplăcute sau poate fi chiar întreruptă. întrucât îi vor dispărea venituri şi o parte din angajaţi alocaţi beneficiarului respectiv.ro ! Arhiva online cu diplome. pe aceleaşi pieţe. firmele care oferă soluţii şi suport post-implementare se angajează să asigure această asistenţă atât de necesară pe termen lung.tocilar. o soluţie nu este decât un exerciţiu de configurare. asigurarea actualizărilor (noi module. respectiv dispariţia. Dacă. De aceea. Nu numai că a costat resurse financiare şi umane.Vizitati www. critică. cel puţin în principii. al relaţiei dintre furnizor şi beneficiar. cursuri si referate postate de utilizatori. dincolo de instruirea personalului de service. Indiferent de motivele părţii din cauza căreia a avut loc ruptura contractului sau neonorarea acestuia. ele influenţează decisiv funcţionalitatea firmei utilizatoare. În lume exista două categorii de furnizori: cei ce oferă soluţii unicat. prin contractele de service valabile minim pe perioade convenite de comun acord cu beneficiarul. noi operaţiuni. beneficiarul se face vinovat de aşa ceva. Premize Odată implementata. Este numai începutul. din varii motive. şi care se pot împărţi în două categorii majore: nerespectarea obligaţiilor contractuale. partenerul va avea enorm de mult de suferit. invers. beneficiarul va avea o mare problemă. ce pot surveni indiferent de cât s-ar strădui părţile să îşi respecte angajamentele. Ei bine. personalul utilizator a fost instruit şi toate procedurile şi modurile de raportare au fost adaptate astfel încât să poată fi realizate cât mai eficient cu ajutorul soluţiei. a uneia dintre părţi. implementarea se poate finaliza cu succes . În fond.

Un caz special îl reprezintă schimbarea acţionariatului vreuneia dintre părţi. trebuie să le schimbi şi instruirea. De aceea. Dacă firma românească este preluată . la rândul său.de către o firmă irakiană. Asta înseamnă că atât furnizorii. cu care beneficiarul să nu dorească să facă afaceri şi atunci se pune serios problema încetării contractului. Dacă beneficiarul intră sub controlul altor acţionari sau se angajează în activităţi ce ar dăuna imaginii de firmă a furnizorului. O firmă românească implementează o soluţie unei firme americane. ci de capacitatea furnizorului de a-l depana pe termen lung. lucrurile se pot întâmpla şi invers: furnizorul poate preciza în contractul de implementare condiţiile în care are dreptul şi posibilitatea de a întrerupe colaborarea. Care. cursuri si referate postate de utilizatori. atunci firma americană din România este obligată să înceteze orice relaţie cu fostul său furnizor.se poate prevala de ele pentru a scăpa de un beneficiar-problemă.Vizitati www. sau controlate de cetăţeni aparţinând acestor state. Şi aici mai intervin şi consultanţii.dacă menţionează astfel de situaţii în contract . poate da în judecată firma americană pentru daunele provocate prin întreruperea contractului. cât şi beneficiarul să îşi realizeze planuri de backup în care să evalueze ce înseamnă schimbarea aplicaţiei. cu consecinţe juridice asupra colaborării. În afară de cazul în care contractul a fost de la bun început negociat corespunzător. Aceasta în condiţiile în care implementarea unei aplicaţii mai măricele. Cauze şi efecte Pagina 91 din 99 . care face afaceri în România. Este dreptul unui beneficiar al unui serviciu livrat în timp de putea considera o modificare la nivel managerial în cadrul furnizorului drept incompatibilă cu afacerea sa. care interzice firmelor americane să facă afaceri cu firme situate în state considerate că ar sprijini terorismul. preluat de către o altă entitate comercială. să spunem. sau cum să facă faţă dispariţiei unui client important. beneficiarul unei asemenea aplicaţii nu ar trebui să fie interesat în primul rând de posibile despăgubiri financiare. ceea ce este greu de făcut. Evident. fără a fi obligat la despăgubiri. durează măcar câteva luni. Cel mai la îndemână exemplu este cel al legislaţiei Statelor Unite.tocilar. acesta . La aceasta se adaugă cheltuielile cu instruirea unor specialişti în cadrul firmei pentru a administra intern aplicaţia şi dacă schimbi aplicaţia. dar din motive ce ţin de politicile externe ale ţărilor.este doar o prezumţie . consuma resurse importante ale furnizorului şi provoacă dependenţa de aplicaţia respectivă a întregii afaceri a beneficiarului.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru un beneficiar cu peste 50 de posturi.

în cazul în care furnizorul intră în faliment şi nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile. pot fi solicitate despăgubiri financiare sau de altă natură. Dar chiar şi aşa. pe baza principiului „voinţa părţilor". pentru ambele părţi.. riscă să rămână fără suport. o firmă de succes poate înregistra la un moment dat probleme dacă implementarea la un client îi consumă resurse prea mari. Practic. cea care a adus consacrarea firmei respective. cu un amendament: a făcut o aplicaţie. Lipsită de activele sale cele mai valoroase. o reprezintă declararea falimentului de către furnizorul aplicaţiei.Vizitati www. a dat lovitura. care să atragă atenţia conducerii asupra hazardării în direcţii greşite sau momentan fără potenţial comercial. la alte firme. În primul rând. conform contractelor înregistrează venituri substanţiale şi apoi trebuie să investească banii respectivi. respectiv de a evita implicarea în dezvoltări fără o potenţială finalitate comercială.. fie la costuri rezonabile. acesta s-ar putea să nu prea aibă ce face cu aceste despăgubiri. în situaţia aceasta: angajaţii unei firme de software sunt. o vinde peste tot. pentru o firmă de soft-ware care începe să capete dimensiuni este foarte necesară o echipă de consultanţă în afaceri. Un alt motiv pentru care o firmă de software ar putea da faliment îl reprezintă plecarea angajaţilor. tocmai de aceea. este puţin probabil ca la o firmă intrată în reorganizare judiciară să mai rămână vreun specialist. Intr-o astfel de perspectivă. O astfel de perspectivă trebuie reglată de la bun început în contract. Cea mai neplăcută perspectivă. foarte mobili. pentru altă categorie de operaţiuni. Ei pleacă inclusiv de la firme solide. sau înregistrează eşecuri în procesele de implementare. sau şi o altă aplicaţie. Dar.ro ! Arhiva online cu diplome.. Dacă la un astfel de nivel firma respectivă lansează un produs nefuncţional. pentru daunele produse afacerii beneficiarului.tocilar. Aici trebuie luată în calcul inclusiv o premiză foarte importantă. premiză este Pagina 92 din 99 . fie de către administra-torul firmei. se întrunesc efectiv premizele eşecului general. prin definiţie. posibili-tatea de a-şi înceta activitatea este destul de mică. Ei bine. sau a celor mai buni angajaţi. pentru a face o aplicaţie mai bună. În paranteză fie spus. Jumătate din succesul unei firme de software se datorează capacităţii de a sesiza care sunt necesităţile pieţei la un moment dat şi pe termen scurt. care funcţionează absolut fără nici o problemă. beneficiarii primei soluţii. o astfel de firmă devine incapabilă să-şi mai onoreze contractele şi atunci. fie de către creditorii acestuia. pe domeniul respectiv. respectiv prestarea serviciilor de actualizare şi suport şi nici nu există un back-up fie suficient. cursuri si referate postate de utilizatori. pentru o firmă de software. soluţia este declararea falimentului..

De aceea. următoarea: în momentul în care devine 50% evident că firma are probleme. Soluţia cu stocarea codului-sursă la un terţ poate reprezenta o alternativa interesantă. la care să fie stocate toate informaţiile asupra aplicaţiei şi care să le elibereze beneficiarului în situaţiile în care furnizorul nu îşi mai respectă contractul. la un anumit moment dat iniţial. s-ar apropia foarte mult de un contract de depozit.Vizitati www. în punctele sale esenţiale şi că acest eşec a provocat beneficiarului un prejudiciu financiar important. Un astfel de contract nu poate face referire la preluarea licenţei întregi. datele necesare actualizării sau actualizărilor. însă ei trebuie să poată garanta asigurarea securităţii informaţiilor stocate şi faptul că nu vor fi distruse sau oferite altei entităţi. sau un contract de depozit între două sau mai multe persoane prin care nişte bunuri se încredinţează spre păstrare unui terţ.tocilar. ceea ce în limba română. sau în reglementările juridice de la noi. cu condiţia ca acesta să fie acceptat de către ambele părţi. este vorba de preluarea licenţei. Pagina 93 din 99 . nu poate plasa. chiar înaintea declanşării procedurii de faliment. se poate prevedea în contract că proprietatea asupra aplicaţiei se transmite beneficiarului. Aceşti terţi pot fi de două categorii: profesionişti din domeniu sau neprofesionişti. un astfel de cont escrow nu poate permite decât stocarea datelor necesare utilizării aplicaţiei şi parţial service-lui. În termeni juridici. mai există varianta apelării la un terţ. şi o va face. în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte contractul. Furnizorul poate refuza. toate datele necesare pentru actualizare şi toate datele necesare pentru service. iar sumele plătite cu titlul de redevenţă se consideră avans pentru acest transfer. adică a dreptului de utilizare . iar dacă furnizorul ajunge în situaţia de a nu-şi mai onora contractul. Intr-un astfel de depozit ar putea fi stocate toate datele necesare pentru folosirea aplicaţiei în stadiul curent. Este suficient ca firma să şchiopăteze un pic. nici dacă doreşte. o altă soluţie ar fi plata unei redevenţe pentru licenţa de utilizare a programului respectiv. pentru că un astfel de contract este destul de dur. Acesta poate fi un contract de depozit bancar. În jurisprudenţa anglo-americană. pentru că acestea au loc în timp. adică şi a dreptului de comercializare. cursuri si referate postate de utilizatori. specialiştii fug imediat. beneficiarul poate lua locul furnizorului. De fapt. Dar. firma poate avea dificultăţi.numai. Dacă părţile nu pot conveni asupra unei astfel de soluţii.ro ! Arhiva online cu diplome. Soluţii În afară de prevederea achitării de despăgubiri. această soluţie se numeşte „cont escrow". Ceea ce este fundamental important este că furnizorul.

criteriile de selecţie vor viza posibitatea definirii şi gestionării concomitente a mai multor societăţi utilizând acelaşi pachet de programe. încheiat între furnizor. în funcţie de situaţiile create. este mai ieftin decat un produs la comandă.Vizitati www. dar mai ales agenţii economici mici optează pentru un produs la cheie. Acesta pesonalizare se refera la: Pagina 94 din 99 . iar beneficiarul poate utiliza aceste date în situaţiile definite. o problemă importantă fiind modul în care o întreprindere îşi fundamentează opţiunea pentru o anumită soluţie informatică. Atenţie însă la definirea foarte clară şi cât mai uşor de cuantificat a situaţiilor de neîndeplinire a contractului şi a valorii pagubelor.ro ! Arhiva online cu diplome. 3. posibiltatea opţiunii pentru versiuni monopost sau reţea locală de calculatoare. Un astfel de contract de depozit.5 Caracteristici ale sistemelor software utilizate în contabilitate Pe piaţa românească de software există la ora actuală o ofertă destul de bogată de produse de contabilitate la cheie. Agentii economici mari optează în general pentru produse software la comandă. Un alt specific al agenţilor economici mari şi chiar a multor agenţi economici mijlocii vizează o anumita strategie informaţională bazată pe informatizarea tuturor funcţiilor întreprinderii (şi nu doar a contabiliăţii) în condiţiile realizării unei integrări a tutror subsistemelor informatice exploatate. cursuri si referate postate de utilizatori. beneficiar şi depozitar va stipula faptul că furnizorul pune toate aceste documente în contul de depozitare şi în cazul în care sunt probleme şi furnizorul nu îşi mai poate onora obligaţiile. proiectate şi realizate (intern sau de firme specializate) plecând de la particularităţile concrete activităţii lor. este un produs testat şi poate fi implementat imediat de utilizator. bine definite. O restricţie destul de importantă se referă la gradul de personalizare pe care îl poate realiza programul. Agenţii economici mijlocii. În cazul unei firme specializate în activitatea de contabilitate şi consulting.tocilar. Acesta opţiune este justificată de faptul ca produsele la cheie oferite de firmele specializate oferă o serie de avantaje: acopera integral segmentul contabilităţii financiare şi în buna parte şi cerintele contabilităţii de gestiune. Opţiunea pentru un anumit produs trebuie făcuta plecând în primul rând de la particularitaţile activităţii desfăşurate de agentul economic şi de volumul acesteia care determină particularităţile specifice la nivelul reflectării contabile.

face posibilă generalizarea prelucrărilor într-un anumit spaţiu economic. precum şi realizarea unei auditări care să ofere informaţiile necesare privind operaţiile executate şi persoanele implicate. Extensibilitatea este proprietatea conform careia se pot adauga noi funcţii fără a perturba funcţiile esenţiale ale programului şi fără a diminua proprietăţile de generalitate şi fiabilitate. Concret se referă la versiunile de program. Sistemele informatice fiananciar contabile pot fi realizate cu proceduri specifice unui anumit operator economic. chitante fiscale. Pagina 95 din 99 . extensibilitatea.tocilar. Generalizarea este proprietatea produsului informatic prin care specificul prelucrărilor este acelaşi şi este realizată prin folosirea aceloraşi algoritmi de prelucrare obţinându-se funcţii de program cu caracter similar. portabilitatea.) cu posibilitatea generării notelor contabile corespunzătoare posibilitatea generării automate a notelor contabile corespunzătoare dezvoltatrea conturilor analitice în funcţie de dorinţa utilizatorului (conturile „clienţi”. Dacă se pune problema utilizării unui astfel de sistem de către un alt beneficiar decat proiectantul . după încheierea lucrărilor specifice perioadei.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. uneori existând posibilitatea de a interveni în program şi de a se efectua modificări. Realizarea unei prelucrări contabile informatizate corecte presupune exploatarea unor produse care să garanteze imposibilitatea reiniţializărilor succesive. identificarea setului de conturi sintetice folosite ca urmare a specificului activităţii desfăşurate de agentul economic posibilitatea de a nu permite introducerea unor articole contabile incorecte introducerea datelor direct din documente primare (facturi. asigurându-se astfel imposibilitatea alternării informaţiilor stocate referitoare la operaţiile contabile din luna precedentă . pentru a elimina această nepotrivire a apărut necesitatea proiectării unor produse program ce pot fi utilizate de mai multi utilizatori. se observă că respectivul program trebuie adaptat la cerinţele concrete ale noului beneficiar.se respecta astfel principiul independenţei exerciţiilor. dedicat unui anumit concept de organizare. Această problemă nu este întotdeauna complet rezolvată. O alta problemă urmărită vizează necesitatea blocării accesului pentru modificări ale fişierelor de la sfarşit de lună. Principalele caracteristici comune ale sistemelor informatice prezentate anterior în acest capitol sunt: generalitatea. Reglementările internaţionale cu caracter financiar contabil sunt similare pentru anumite ţări ceea ce face algoritmizarea produselor program să fie similară în diverse ţări. algoritmizarea. etc. „furnizori”).

ro ! Arhiva online cu diplome. Există însă mari diferenţe între sisteme din punctul de vedere al complexităţii lor şi specificul domeniului de activitate. foile de parcurs.Vizitati www. care includ sisteme computerizate de centralizare şi prelucrare a datelor interne. Un sistem informaţional bine elaborat este alcătuit din mai multe subsisteme. Acest lucru fiind realizat prin oferirea unor meniuri de lucru derulante (continând opţiuni de prelucrare clar definite) sau prin proiectarea unor videoformate uşor de exploatat. Acest sistem realizează automatizat înregistrările interne. Pe piaţa locală se oferă un larg spectru de sisteme de evidentă financiar-contabilă în scopul gestionării Pagina 96 din 99 . cursuri si referate postate de utilizatori. Obţinerea de informaţii pertinente este importantă.tocilar. facturi de plată sau de încasat. multiuser adică acelaşi program poate fi accesat simultan de mai multe companii şi permite accesarea simultană de un număr mare de utilizatori. orice produs. Modalităţile de lucru cu programele informatice sunt uşor de înţeles şi utilizat şi de utilizatorii neinformaticieni. modul concret de transformare a intrărilor în ieşiri sunt permanente şi declarate prîntr-o lege.6 Necesitatea auditului sistemelor informatice Apariţia sistemelor informatice complexe a schimbat mult modul de abordare şi prezentare a informaţiei cotatabile a agenţilor economici. Multe firme însă nu s-au adaptat deocamdată la cerinţele informaţionale moderne. Pentru un acces mai rapid la un volum sporit de informaţii se utilizează tehnologiile informaţionale moderne specializate în acest domeniu.se stabilesc algoritmi contabili pe baza reglementărilor legale. oferă informaţii actuale despre volumul de producţie fabricată sau a serviciilor prestate. o soluţie a verificării produselor software de contabilitate fiind auditului sistemelor informatice. Fiecare întreprindere trebuie sa-şi direcţioneze fluxul informaţiilor către managerii săi de specialitate. 3. inclusiv cele informatice trebuie să alinieze la nişte standarde. programele fiind create pentru domeniile pentru care prelucrarea şi algoritmii respectivi. costuri. Primul subsistem ce stă la baza întregului sistem informaţional este sistemul de gestiune financiarcontabil. care să le permită desfăşurarea unei activităţi eficiente. În mod normal. Sistemele informatice contabile sunt programate pentru acces multifirma. În acest scop se analizează necesităţile de informaţii ale departamentelor în funcţie de care se elaboreaza sistemul informaţional adecvat. Algoritmizarea . fluxurile de numerar. Portabilitatea reprezintă capacitatea acestor produse de a fi instalate uşor de pe un sistem de operare şi un calculator aparţinând proiectantului pe cel al beneficiarului. ca urmare a tendinţelor manifestate la nivelul pieţei.

Realinierea funcţiilor. custodia implică deţinerea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor. Tehnologia informatică are efecte asupra controlului financiar. tehnologia influenţează modul în care sistemele pot fi controlate.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Impactul tehnologiei informaţiei asupra mediului afacerilor se manifestă prin: Creşterea posibilităţilor de procurare. analiză şi prelucrare a datelor şi informaţiilor.Vizitati www. protejarea bunurilor organizaţiei este un obiectiv constant al controlului atât în condiţiile prelucrării manuale. eficiente a inventarului şi pentru a obţine un nivel optim al stocurilor. Calculatoarele primesc intrările direct de la utilizatorii acestora. În timp ce obiectivele controlului au ramas relativ constante în timp. stabilirii unei politici dinamice a preţurilor. memorare. Cei care creează şi folosesc date într-o organizaţie se numesc proprietari şi au obligaţia de a stabili drepturi şi reguli de acces la date. dar modul în care acest obiectiv poate fi atins este diferit în cele două situaţii. Lucrul cu documente şi fişiere. Astfel sursa informaţiilor depinde în cea mai mare masură de succesul interacţiunii utilizatorilor cu sistemul de prelucrare a tranzacţiilor. schimbări în ceea ce priveşte lucrul cu documente şi fişiere. În practică se remarcă o realiniere a funcţiilor existente într-o companie. mai ales în ceea ce priveşte cunoştinţele pe care trebuie sa le aibă auditorul pentru a-şi îndeplini misiunea. Funcţiile asociate prelucrării tranzacţiilor s-au adaptat funcţiilor sistemelor informatice. Consecinţe şi riscuri ale informatizării activităţii agenţilor economici ar putea fi : exploatarea riscantă a echipamentelor. Incepând cu mijlocul anilor ’80 descentralizarea funcţiilor asociate prelucrării automate a datelor devine omniprezentă. reducerii cheltuielilor. cursuri si referate postate de utilizatori. evaluării corecte a clienţilor. absenţa unor analize reale ale fluxurilor informaţionale din organizaţii şi controlul acestora. Impactul tehnologiei se manifestă şi în cazul auditului. Custodia datelor presupune delegarea responsabilităţilor în numele proprietarilor de drept şi implică efectuarea unui control fizic şi electronic al accesului impus prin regulile proprietarilor. Acest lucru ducând inevitabil la creşterea eficienţei procesului decizional. De exemplu. Implementarea rapidă a sistemelor informatice a avut ca efect fracţionarea responsabilităţilor şi controalelor existente în mod tradiţional în organizaţii. transferul sarcinilor de executat. În Pagina 97 din 99 . necunoaşterea metodelor de realizare a sistemelor informatice. cât şi în cazul prelucrării automate a datelor. Valoarea sistemelor informaţionale de astăzi este dată de „lipsa hârtiilor” care până nu de mult reprezentau principalul instrument de planificare şi sprijinire a procesului decizional. În sistemele manuale. Astăzi putând fi accesate informaţii aflate la zeci de kilometri distantă fără a părăsi biroul.

De aceea trebuie sa acţioneze principiul separării sarcinilor/atribuţiilor de serviciu care impune ca nimeni să nu aibă acces la întregul sistem. Verificarea tehnică a sistemelor de exploatare. Evaluarea activităţilor legate de dezvoltarea şi de ciclul de viaţă al sistemelor.tocilar. astăzi s-au modificat cerinţele de verificare a sistemelor informatice. condiiţile procesării automate a datelor custodia datelor şi a informaţiilor este transferată către echipamente şi suporturi de memorare noi. Verificarea sistemelor informatice trebuie să facă parte din aproape toate acţiunile de verificare internă. Din 1994 EDPAA şi-a schimbat denumirea şi a devenit ISACA – Information System & Control Association. Daca iniţial auditul sistemelor informatice a fost definit ca fiind procesul „de examinare şi evaluare totală sau parţială a sistemelor informatice.ro ! Arhiva online cu diplome. inclusiv a proceselor connexe non automatizate şi a interfeţelor între acestea”. potenţial. a fost înfiinţată EDPAA – Electronic Data Processing Auditors Association. Evaluarea securităţii tehnologiei informaţionale şi a planificării realizării copiilor de siguranţa şi a refacerii în caz de distrugere. În cazul sistemelor informatice orice programator. Verificarea sistemelor aflate în stadiul de dezvoltare. Actualele cerinţe privid verificarea sistemelor informatice sunt: Evaluarea gestionării tehnologiilor informaţionale. operator sau utilizator. schimbări care au abandonat conceptul de „dată” în favoarea celui de „informaţie”. Evaluarea generală a controalelor aplicaţiilor. Transferul sarcinilor de executat.Vizitati www. randamentul reţelelor şi gestiunea bazelor de date. Pagina 98 din 99 . ca urmare a schimbărilor de orientare înregistrate în industria informatică. aceasta organizaţie publicând în 1977 un ghid cu privire la obiectivele verificării informatice. poate obţine acces şi controla funcţiile sistemului de prelucrare a datelor. Absenţa unor controale ale accesului specifice mediilor informatizate duce la creşterea riscului asociat separării sarcinilor de serviciu. auditorii (interni sau externi) trebuie sa aibă în vedere o verificare a sistemului informational prin care să ateste validitatea rapoartelor. cursuri si referate postate de utilizatori. relativ intangibile. În reacţie la utilizarea tot mai larga a tehnologiei informaţionale. În condiţiile în care rapoartele financiar contabile sunt în mare parte informatizate.

ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 99 din 99 .tocilar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful