You are on page 1of 2

nφΕ^εΕ|t. Ι1 r`Ι. .

^ΑrlΤΕΙ~

Ε Λ ^ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

προς Αθήνα, 3-9-2o2Ο

Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους Α.π.: ..G`.Β.Qs-

της χώρας

Κυρία/Κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,

Σας διαβιβάζουμε εξαιοετικά επεί`ιο`ι έγγραφο του γπουργείου γγείας με αρ.πρωτ. Ο1Κ.
5851/19-2Ο2Ο με Θέμα «Έναρξη συνταγογράφησης αντψριπικών εμβολίων», με την
παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη ιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ.

•.-Ι , ````` ...- '.; ,.

ΠΛΜροέoρ: αi '-ΠοΝ lω™ιrnιΑ


21Ο-Ρ 2S666 t-66'2
C=,Ι\J.n. L ςQλ. -\ €

Ρ νς ^ύι^ j? υ~ b Qr Q \. ν+ . 8{

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤ ΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)


ΠΛΟγτΑΡΧΟγ 3 & γψΗΛΑΝΤΟΥ . ΙΟ6 75 ΑΘΗΝΑ . ΤΗΛ.: 210 7258660 -662, FΑΧ: 2ΙΟ 7258663
ΡΑΝΗΕLLΕΝΙC ΜΕDΙCΑL ΑSsΟcΙΑΤΙΟΝ . 3, ΡLΟυτΑRCΗου & ΙΡSΙLΑΝDΟυ Str., 106 75 ΑΤΗΕΝs . ΗΕLLΑs
www.ρίs.gr . e-mαίιs: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ρίsίnfό@ρίs.gr . ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ρίs@ρίs.gr . ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ρίsref@ρίs.gr
© ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΙΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ Ι /09 /2020


γπογρΓΕΙΟ γΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.: ΟΙΚ. 585Ι

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους ι 7 ΠΡΟΣ :


Ταχ. Κώδικας : ΙΟ4 33 Ηλεκτρο`.ική Διακυβέρνηση
Τηλέφωνο : Κοιν. Ασφάλισης Α.Ε
Ε-mαίι : (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)

Θέμα: Έναρξη συνταγογράφησης αντιγριπικών εμβολίων

Κατόπιν της από 3 Ι /8/2020 επιστολής του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου


και του από Ι/9/2020 ηλεκτρονικού μηνύματος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του
γπουργείου γγείας, για λόγους ορΘού προγραμματισμού και προάσπισης της
Δημόσιας γγείας, παρακαλείσθε όπως προβείτε στην έναρξη της δυνατότητας της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των αντιγριπικών εμβολίων από τη\t 28`Ί
Σεπτεμβρίου 2020.

ΟγπογρΓΟΣγΓF.ΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙ^ΙΑΣ

κοινοποίηση:
..-.. _.-....
Ι . Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος •\Ι'
2. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος $Ξ!:{Ξ``$-i.ίΩρmηω
.,- '.

3. Εοπγγ

Εσωτερική διανομή:
Ι. Γραφείο γπουργού
2. Γραφείο γφυπουργού γγεtας ΘΕΟΑfέρο.',.
3. Γραφείο Γ`Γ. Δημόσιας γγείας
4. Γρ. Προ.tσταμένης Γεν . Δ/νσης Δημόσιας γγείας & Ποιότητα`ςτzωή-ξ."
5. Δ/νση Φαρμάκου -Α'