UPRAVNO PRAVO

SEMINAR

23.06.2007. godine

Kata Senjak

ORGANIZACIJA UPRAVE
Opći pojmovi Dodatna nadleţnost – ustavom BiH (Član 3) propisane su nadleţnosti BiH, ali isto tako članom 3.5 a) i b) propisane su ustavom FBiH i dodatne nadleţnosti. To znači da entiteti jedan dio svoje nadleţnosti mogu prenijeti na BIH (Ministarstvo pravde, Ministarstvo odbrane, VSTV...) Podjela nadleţnosti – Zatečeni propisi – to znači da svi zakoni, sudska pravila i propisi koji su ze zatekli na dan donošenja ustava FBIH (isto vaţi i za ustav BIH) će se primjenjivati u onoj mjeri ukoliko nisu u suprotnosti sa ustavom FBiH (isto vaţi i za BiH) (npr. zakon o eksproprijaciji, ZOO).

ZAKON O VIJEĆU MINISTARA (SG BIH 38/02)
Izvršna u vlast u BIH – Vijeće Ministra, Predsjedništvo BiH, Centralna banka BiH Izvršna u vlast u FBIH – Predsjednik FBIH, Vlada FBiH Izvršna u vlast u kantonu – Vlada kantona Izvršna u vlast u općini i gradu – Načelnik općine i gradonačelnik Vijeće ministara To je izvršna vlast BiH. Čini ga predsjedavajući Vijeća ministara i min istri. Manadat je 4 godine isto kao i članova Parlamentarne skupštine. Predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje predsjedništvo BiH, a odluku o imenovanju donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Ministre imenuje predsjedavajući Vijeća ministara, a odluku o imenovanju takoĎer potvrĎuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine. Predsjedavajući Vijeća ministara moţe podnijeti ostavku. Podnošenjem ostavke predsjedavajućeg, cijelo Vijeće ministara je u ostavci. Isto tako, Predsjedništvo BiH moţe pokrenuti postupak opoziva Predsjedavajućeg Vijeća ministara, a ako to prihvati Parlamentarna skupština, dolazi se u istu situaciju kao i da sam podnosi ostavku. Članovi Vijeća ministara i Predsjedavajući ostaju da obavljaju te poslove do izbora novih članova. Vijeće ministara donosi: - Odluke, - Zaključke, - Rješenja, - Usvaja nacrte i prijedloge zakona koji se dostavljaju Skupštini.

(SNFBIH 1/94, 8/95, 19/03, 54/05 i 2/06) Vlada FBIH Vladu FBiH imenuje Predsjednik FBiH uz saglasnost dva potpredsjednika i nakon konsultacije sa Premijerom odnosno, kandidatom za premijera. Odluku o imenovanju potvrĎuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Vladu FBiH čini premjer i ministri. Premijer ima dva zamjenika, a sastav vlade je slijedeći: 8 ministara iz reda Bošnjaka, 5 ministara iz

ZAKON O VLADI FBIH

2

reda Hrvata, 3 ministra iz reda Srba. Vlada FBiH odgovorna je svom šefu tj. Predsjedniku federacije, kao i Parlamentu FBIH, a ministri su, pored navedenog, odgovorni i premijeru Vlade FBiH. Vlada Federacije zastupa Federaciju kao pravno lice, te upravlja imovinom u vlasništvu Federacije, ako zakonom nije drugačije odreĎeno. Vlada FBiH donosi slijedeće propise: uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rješenja i zaključke. Uredbe donosi kada se radi o najvaţnijim pitanjima iz nadleţnosti vlade, ureĎuje neke odnose koji su potrebni za provoĎenje odreĎenih zakona i osniva stručne i druge sluţbe. Odlukom se ureĎuju pojedina pitanja ili propisuju neke mjere, daje saglasnost ili potvrĎuju neki drugi akti. Pojedinačnim aktima tj. rješenjima odlučuje se o imenovanjima/razrješenjima odreĎenih osoba, a koje je u nadleţnosti Vlade FBiH. Zaključcima se utvrĎuju stavovi o pitanjima značajnim za sprovoĎenje utvrĎene politike. Sjedište Vlade je u Sarajevu, a ima svoj ured u Mostaru. Vlada Federacije radi na sjednici.Vlada Federacije moţe odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Vlade.Vlada Federacije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, ako Ustavom Federacije nije drugačije odreĎeno. Vlada Federacije donijet će Poslovnik o svome radu u roku od 30 dana od dana svoga konstituiranja.

ZAKON O MINSTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA UPRAVE U BIH (SG BIH 5/03, 26/04 I 42/04)
koja su to ministarstva BIH? Ministarstva na nivou BiH To su: 1. Ministarstvo vanjskih poslova, 2. Ministarstvo pravde, 3. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, 4. Ministarstvo finansija, 5. Ministarstvo civilnih poslova, 6. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, 7. Ministarsvo komunikacija i prometa, 8. Ministarstvo sigurnosti, 9. Ministarstvo odbrane. Čime su osnovana? Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave u BiH, i istim zakonom su odreĎene nadleţnosti tih ministarstava.

ZAKON O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE – SNFBIH 19/03, 38/05 I 2/06
Ministarstva na nivou FBiH Poslove uprave iz okvira nadleţnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) vrše federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije predviĎene ovim zakonom. Sva ministarstva su duţna obavljati svoje poslove u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.Ukupno ima 16 ministarstva. Federalna ministarstva su: 1. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava policije koja

3

vrši operativne poslove policije iz nadleţnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova utvrĎene posebnim zakonom; 2. Federalno ministarstvo pravde - U sastavu Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu. 3. Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija - U sastavu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija su: Porezna uprava, Carinska uprava i Finansijska policija. 4. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije - U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je Zavod za mjeriteljstvo i Federalna direkcija za namjensku industriju. 5. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija za civilnu avijaciju i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta. 6. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike . 7. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. 8. Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata. 9. Federalno ministarstvo zdravstva - U sastavu Federalnog ministarstva zdravstva je Federalna uprava za zaštitu od zračenja i radijacijsku sigurnost. 10. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. 11. Federalno ministarstvo kulture i sporta - U sastavu ministarstva kulture i sporta nalazi se Zavod za zaštitu spomenika. 12. Federalno ministarstvo trgovine . 13. Federalno ministarstvo pro stornog ureĎenja. 14. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalaze se Federalna uprava za šumarstvo i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi. 15. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. 16. Federalno ministarstvo okoliša i turizma. (Ministarstvo odbrane je od kraja 2005. ustanovljeno na nivou BiH). Jedan broj ministarstava sjedište ima u Mostaru, a drugi u Sarajevu. Sljedeća federalna ministarstva imaju sjedište u Mostaru:  Federalno ministarstvo trgovine,  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. UtvrĎena je nadleţnost federalnih ministarstvava ovim zakonom, a osnovano je nekoliko federalnih uprava koje mogu biti samostalne ili okviru ministarstava. Samostalne federalne uprave su: 1. Federalna uprava civilne zaštite, 2. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 3. Federalna uprava za inspekcijske poslove. Samostalne upravne organizacije su: 1. Federalni zavod za statistiku,

4

2. ako posebnim zakonom nije drugačije odreĎeno. dijete stiče drţavljanstvo BiH ako je jedan roditelj bio drţavljanin BiH. usvajanjem. 7. naturalizacijom i meĎunarodnim ugovorom. i 2. Za ovo je potrebno da brak traje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u drţavljanstvo BiH. Po sili zakona drţavljanstvo prestaje dobrovoljnim sticanjem drugog drţavljanstva. 1. 3. 3. 3. Olakšana naturalizacija znači da se radi o bračnom drugu drţavljanina BiH. da se odrekao ili na drugi način izgubio svoje prethodno drţavljanstvo. ZAKON O DRŢAVLJANSTVU BIH – SG BIH 13/99. Federalna direkcija robnih rezervi.2. moţe se odreći drţavljanstva BiH. roĎenjem na teritoriji BiH. 6. a dijete je roĎeno na teritoriji BiH. a oba roditelja su nepoznata ili nepoznatog drţavljanstva. a ţivi u inozemstvu i ima drţavljanstvo druge drţave ili mu je ono zagarantirano. Prestanak drţavljanstva BiH Prestaje po sili zakona. a dijete je roĎeno u inozemstvu. a bilateralnim sporazumom izmeĎu BiH i te drţave nije drugačije ureĎeno. 4. Ako se radi o maloljetnoj osobi oba roditelja moraju podnijeti zahtjev.Federalni zavod za agropedologiju. odricanjem. Federalni zavod za programiranje razvoja i 5. a to je ako se radi o emigrantima koji su se vratili u BiH i ako se radi o njihovim potomcima (1. Otpustom drţavljanstvo prestaje pod slijedećim uvjetima: da ima 18 godina. generacija) 5. Rođenjem: ako je dijete roĎeno ili naĎeno na teritoriji BiH. 3 godine boravka na teritoriji BiH. Međunarodnim ugovo rom – drţavljanstvo se stiče na način kako je tim ugovorom dogovoreno. 41/02. da poznaje jedan od jezika konstitutivnih naroda u BiH. da se protiv te osobe ne vodi krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po 5 . OdreĎene osobe i bez ispunjavanja ovih uslova mogu steći drţavljanstvo BiH. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. da nije osuĎivan na izdrţavanje kazne zatvora za krivična djela koja su učinjena sa predumišljajem duţe od 3 godine i da se odrekao ili na neki drugi način izgubio svoje ranije drţavljanstvo. Usvojenjem : ako je dijete mlaĎe od 18 godina i ako se radi o potpunom usvojenju 4. otpustom. da prije podnošenja zahtjeva ima stalno mjesto boravka na teritoriji BiH. Upravne organizacije imaju svojstvo pravnog lica. Porijeklom : dijete čija su oba roditelja drţavljani BiH u vrijeme roĎenja stiče drţavljanstvo BiH bez obzira gdje je roĎeno. 8. Arhiv Federacije. Odricanjem prestaje ako je graĎanin BiH napunio 18 godina. 6/03. 9. 1. da mu nije izrečena mjera protjerivanja stranaca sa teritorije BiH. Dijete stiče drţavljanstvo BiH ako je jedan roditelj u vrijeme roĎenja bio drţavljanin BiH. Federalni agromediteranski zavod Mostar. oduzimanjem i po meĎunarodnim ugovorima. Naturalizacija: ta osoba mora da ima 18 godina. Federalni zavod za geologiju. Federalni hidrometeorološki zavod. 14/03 i 82/05 Sticanje drţavljanstva BiH Drţavljasnstvo BiH stiče se porijeklom. 2.

Nedleţnost gradskih i općinskih sluţbi propisuje se propisom gradskog odnosno općinskog vijeća. odnosno. na osnovu laţnih dokaza i informacija. Gradske i općinske sluţbe su nadleţne za izvršavanje propisa koje donose gradska i općinska vijeća. Pripremanje odreĎenih propisa i davanje preporuka – organi uprave pripremaju zakone i druge propise kada o tome odluči nadleţna zakonodavna ili izvršna vlast. Komisija treba da završi posao do kraja 2006. do 1. Izvršavanje zakona i drugih propisa – federalni organi uprave nadleţni su za izvršavanje federalnih propisa i zakona BiH kada je u tim zakonima propisano da je za rješavanje odreĎenih upravnih stvari nadleţan entitet ili ukoliko se desi da se zakonom BiH propiše da BiH jedan dio svoje nadleţnosti prenese na entitetet. januara 2006. općini i gradu. s tim da u nekim lex specialis zakonima odreĎena rješenja mogu biti i drugačije propisana. Federacija jedan dio svoje nadleţnosti prenijela na grad. 4. i ako je kanton. 2. ZAKON O ORGANIZACIJI UPRAVE U FBIH (SN FBIH 35/05) Ovim zakonom propisan je način organiziranja uprave u FBiH. (sastav komisije 2B+2H+2S+ 3 stranca koja će se imenovati nakon konsultacije sa Vijećem Evrope). Nadleţnost federalnih organa uprave utvrĎuje se u federalnom zakonu o federalnim ministarstvima. 3. Odluke ove Komisije su konačne.  kao i odlukom Drţavne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih drţavljana koja je zaduţana za provjeru sticanja drţavljanstva od 6. Oduzimanjem drţavljanstva: moţe se oduzeti ako je  drţavljanstvo stečeno prevarom. a to je bilo relevantno prilikom donošenja rješenja za sticanje drţavljanstva BiH. a organizacija i nadleţnost kantonalnih organa uprave propisuje se kantonalnim zakonom. samo u slučajevima zakonom propisanim – organi uprave nadleţni su za donošenje provedbenih poropisa samo ako je to predviĎeno zakonom iz odreĎene oblasti 4. 6 . Ovo je jedan sistemski zakon i na osnovu njega donose se svi ostali zakoni iz oblasti uprave. aprila 1992. kantonu. 3) inspekcijski nadzor. ali nema saglasnosti nadleţnih organa BiH. federalnih propisa ako je to utvrĎeno zakonom Federacije i ako je Federacija jedan dio svojih nadleţnosti prenijela na kanton. doprinose ili druge obaveze koje su utvrĎene pravomoćnim odlukama. za izvršavanje kantonalnih propisa ako je utvrĎeno u zakonima kantona. Donošenje provedbenih propisa. Vršenje upravnog na dzora – Upravni nadzor obuhvata: 1) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja donose organi uprave kojima se rješava u upravnim stvarima u upravnom postupku. da se toj osobi garantira drţavljanstvo neke druge drţave i da je ispunila vojnu obavezu.  zatim ako drţavljanin BiH vrši vojnu sluţbu u nekoj drugoj drţavi. 2) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koja donose pravna lica sa javnim ovlaštenjima. Kantonalni organi nadleţni su za sprovoĎenje kantonalnih propisa. odnosno općinu. da je ta osoba izmirila odreĎene poreze.sluţbenoj duţnosti. Prilikom izrade zakona organi uprave duţni su pribavljati odgovarajuća mišljenja. Poslovi uprave 1.

Organi uprave .000 stanovnika. Federalni organi uprave su  federalna ministarstva i  federalne uprave. kojima se vrši osnivanje upravnih organizacija (samostalne ili u sastavu organa uprave) moţe se utvrditi da upravna organizacija ima svojstvo pravnog lica. Obavljanje drugih poslova kada je to zakonom propisano – Osnivanje organa uprave i upravnih organizacija Organi uprave osnivaju se za obavljanje upravnih.posebno ako se tim zakonima propisuje i dio nadleţnosti nekih drugih organa. kao i pribavljati mišljenja ako predloţena rješenja iziskuju angaţiranje odreĎenih finansijskih sredstava. Federalne upravne organizacije su: 7 . Organi uprave osnivaju se na način koji osigurava potpuno i efikasno obavljanje svih upravnih i stručnih poslova iz okvira nadleţnosti Federacije. Davanje odgovora na pitanja zakonodavnoj vlasti – to su zastupnička pitanja 6. 5. Osnivanje organa uprave i upravnih organizacija 1) Osnivanje federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije osnivaju se i ukidaju.općinama sa najmanje 50. odnosno gradskog organa uprave. 2) kantonalni organi uprave za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz nadleţnosti kantona.Upravne organizacije. mogu se osnivati i u općini i gradu . Praćenje stanja u oblasti za koje su ti organi osnovani – 7. s tim što općina i grad mogu osnovati zajedničku upravnu organizaciju ako se time postiţe racionalnije i efikasnije obavljanje odreĎenih poslova. ako za njihovim osnivanjem ima stvarne potrebe i ako postoje poslovi koji spadaju u nadleţnost upravnih organizacija. a. kantona. po pravilu. a upravne organizacije osnivaju se za obavljanje stručnih i drugih poslova. Upravne organizacije Upravne organizacije osnivaju se za obavljanje stručnih poslova koji preteţno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezanih upravnih poslova. Zakonom. te njihov djelokrug utvrĎuje federalnim zakonom a u skladu sa ovim Zakonom. općine i grada i radi efikasnog ostvarivanje prava i izvršavanja obaveza graĎana i pravnih lica. odnosno odlukom. stručnih i drugih poslova (u daljnjem tekstu: upravni i stručni poslovi). osnivaju se na nivou Federacije i kantona. izuzetno. 3) općinski i gradski organi uprave za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine. Upravne organizacije u općini i gradu mogu se osnovati samo pod uvjetom ako se gore navedeni poslovi (stručni poslovi koji zahtjevaju primjenu stručnih i naučnih metoda) ne mogu obavljati u okviru općinskog. odnosno grada.Organi uprave osnivaju se na svim nivoima vlasti u Federaciji i to: 1) federalni organi uprave za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz nadleţnosti Federacije.

općinske direkcije i općinske agencije kao općinske upravne organizacije. i stručnih analiza sa kojima organ uprave ne raspolaţe. ili kada je potebna primjena naučnih ili posebnih metoda (laboratorija). MeĎutim. One pravne osobe na koje je preneseno obavljanje odreĎene djelatnosti sa organa uprave zovu se Institucije koje vrše javna ovlaštenja. 8 . Organ uprave u okviru obavljanja svoje djelatnosti mogu jedan dio svojih poslova prenijeti na neku drugu pravnu osobu. organ uprave koji vrši upravni nadzor obavezan je pisano upozoriti organ upravljanja tog pravnog lica koje vrši javna ovlaštenja i naloţiti mu mjere za rješavanje tog pitanja. Prenos nadleţnosti moţe se vršiti samo zakonom. U vršenju upravnog nadzora nad radom pravnih lica sa javnim ovlaštenjima. U općini se mogu.  federalne direkcije i  federalne agencije. 4) Osnivanje gradskih organa uprave i gradskih upravnih organizacija Gradski organi uprave su gradske sluţbe za upravu. u skladu sa ovim Zakonom. federalni zavodi. Općinski organi uprave i općinske upravne organizacije osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrĎuje odlukom općinskog vijeća a u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona. koje mogu biti samostalne. Federalne uprave i Federalne upravne organizacije mogu se osnovati kao samostalne federalne upravne organizacije i kao federalne upravne organizacije u sastavu federalnog ministarstva. 2) Osnivanje kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrĎuje kantonalnim zakonom a. kada je to prikladno i kada se time postiţe efikasnije ostvarivanje odreĎenih prava i obaveza graĎana i pravnih lica ali isto tako zakon propisuje da se na drugu pravnu osobu ne moţe prenijeti inspekcijski nadzor. Kantonalne upravne organizacije mogu se osnivati kao samostalne kantonalne upravne organizacije i kao kantonalne upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva. Kantonalni organi uprave su kantonalna ministarstva i kantonalne uprave. Kantonalne upravne organizacije su:  kantonalni zavodi. osnivati općinski zavodi. ili u sastavu općinske sluţbe za upravu ako ima potrebe za osnivanjem tih organizacija. samo izuzetno. u okviru inspekcijskog nadzora jedan dio se moţe prenijeti a to je obavljanje određenih ekspertiza. Gradski organi uprave i gradske upravne organizacije osnivaju se i njihov djelokrug utvrĎuje odlukom gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu gradskih organa uprave i upravnih organizacija u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona. Ako pravna lica sa javnim ovlaštenjima ne vrše povjerene poslove u skladu sa zakonom. Povjeravanje javnih ovlaštenja – često pitanje Povjeravanje javnih ovlašćenja se moţe vršiti samo zakonom.  kantonalne direkcije i  kantonalne agencije. 3) Osnivanje općinskih organa uprave i općinskih upravnih organizacija Općinski organi uprave su općinske sluţbe za upravu. nadleţni organ uprave ima sljedeća prava i duţnosti: 1) da provodi inspekcijski nadzor i u okviru svoje nadleţnosti osigura zakonito i u propisanim rokovima vršenje poslova koji se odnose na javna ovlaštenja.

a kantonalni premijeru Vlade Kantona. uputstva. nadleţnosti organa kojim rukovodi. Direktora samostalne federalne uprave i samostalne federalne upravne organizacije postavlja Vlada Federacije. Federalni ministar podnosi ostavku predsjedniku Federacije. a ako ministar ocijeni da ne moţe obavljati poslove – moţe podnijeti ostavku. ima pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova koji obuhvataju troškove prijevoza i troškove ishrane za vrijeme boravka u sjedištu organa uprave.2) da rješava po ţalbama izjavljenim protiv donesenih upravnih akata u vršenju povjerenih javnih ovlaštenja. 4) da preduzima i druge mjere koja prema zakonu ima drugostepeni organ uprave u rješavanju upravnih stvari u drugostepenom upravnom postupku. On zastupa i predstavlja ministarstvo i organizira rad ministarstva. Utvrđivanje unutarnje organizacije organa uprave UtvrĎuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji. Kad se graĎanin odazove pozivu organa uprave. a instrukcijom takoĎer se utvrĎuju pravila o postupanju u odreĎenoj oblasti/poslovima. Direktor zastupa i predstavlja upravu i upravnu organizaciju. a bez njegove krivnje sluţbena radnja radi koje je pozvan nije obavljena. Organi uprave duţni su u kontaktima sa graĎanima postupati na način da se u svakoj situaciji poštuje dostojanstvo ljudske ličnosti i njihov moralni integritet. jer podatke o tim činjenicama drţavni sluţbenici duţni su pribaviti po sluţbenoj duţnosti. Samostalnom upravom i upravom u okviru ministarstva rukovodi direktor. organizira i osigurava obavljanje svih poslova iz nadleţnosti uprave. 9 . instrukcije i naredbe. odnosno. Pravilnikom se ureĎuju pojedina pitanja iz okvira federalnog/kantonalnog zakona. Ministar je odgovoran za izvršavanje svojih ovlaštenja. a rukovodioca samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije imenuje vlada kantona. Organi uprave ne smiju od graĎana zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi vode sluţbene evidencije. s tim da ti troškovi ne mogu biti veći od visine sluţbene dnevnice utvrĎene za drţavne sluţbenike. Odnosi organa uprave prema građanima Organi uprave zahtjeve građana rješavati u skladu sa zakonom i u rokovima propisanim zakonom. 3) da prema potrebi daje stručna uputstva i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na vršenje povjerenih javnih ovlaštenja. u skladu sa Zakonom o drţavnoj sluţbi u Federaciji Bosne i Hercegovine Ministar/rukovodilac organa uprave donosi slijedeće propise: pravilnike. O zahtjevu za naknadu troškova odlučuje se rješenjem na osnovu propisa kojim su ureĎene naknade troškova svjedocima u upravnom postupku. odnosno upravne organizacije. Zahtjev za naknadu troškova podnosi se pisano organu uprave koji je pozvao graĎanina.Protiv takvog rješenja graĎanin moţe izjaviti ţalbu nadleţnom drugostepenom organu uprave u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Pravna lica sa javnim ovlaštenjima duţna su najmanje jedanput godišnje podnijeti izvještaj o vršenju povjerenih javnih ovlaštenja nadleţnom organu uprave koji vrši upravni nadzor nad njihovim radom i na traţenje tih organa uprave dostavljati odreĎene podatke i dokumenta koja su od značaja za vršenje upravnog nadzora u vršenju javnih ovlaštenja. Pravilnik donosi rukovoditelj organa uprave uz saglasnost Vlade FBiH ili Kantona Rukovođenje organima uprave Kantonalnim i federalnim organima uprave rukovodi ministar. uputsvom se bliţe propisuje način postupanja. Organi uprave duţni su graĎanima pruţati potrebnu pravnu pomoć i davati odgovarajuća objašnjenja i upute za ostvarivanje njihovih prava i obaveza.

duţan je preduzeti zakonom predviĎene mjere (pokrenuti disciplinski postupak ili preduzeti druge mjere) prema drţavnom sluţbeniku na čiji se rad prituţba odnosi i istovremeno podnosiocu prituţbe obavezno dostaviti pisani odgovor o preduzetim mjerama. s tim što zakonodavna vlast moţe traţiti izvještaj o radu i preduzeti odreĎene mjere za reorganizaciju i prijedlog za promjenu osobe rukovodioca organa uprave i rukovodećih drţavnih sluţbenika. Inspektori su drţavni sluţbenici sa posebnim ovlaštenjima. a u općini .Ovakve radnje drţavnih sluţbenika predstavljaju teţu povredu sluţbene duţnosti.  krivičnu prijavu. Federalna upravna inspekcija ostala je u nadleţnosti Federalnog ministarstva pravde i nadleţna je za (član 139-10 nabrajanja.  privredni prijestup..  donijeti rješenje o zabrani rada.gradonačelniku. ili traţe dokaze koje su. ili ako na bilo koji drugi način odugovlače sa rješavanjem zahtjeva graĎana. duţni su na pisani ili usmeni zahtjev graĎana izdavati uvjerenja o podacima iz tih evidencija. i o primjeni kojeg zakona je riječ (federalni ili kantonalni). Vlada Federacije/kantona moţe traţiti da organ uprave odreĎeni zakon/propis pripremi u odreĎenom roku. oni duţni pribavljati po sluţbenoj duţnosti. Ukoliko se radi o zahtjevu stranke inspektor je duţan da izvrši pregled i obavijesti stranku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.. a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema prituţbe. Odnos organa uprave prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Prilikom pripreme zakona i provedbenih propisa organ uprave moţe traţiti smjernice i upute za pripremu zakona iz odreĎene oblasti. Lice kod kojeg je izvršen inspekcijski nadzor moţe izjaviti ţalbu u roku od 8 dana nadleţnom organu. a u okviru njih inspektori. građani imaju pravo da u vezi sa takvim ponašanjem drţavnih sluţbenika podnesu prituţbe rukovodiocu organa uprave. Upravne i druge mjere inspektor nareĎuje donošenjem pisanog rješenja.GraĎani se mogu obratiti i upravnoj inspekciji. a najkasnije u roku od pet dana od dana podnesenog zahtjeva.Organi uprave i upravne organizacije i pravna lica sa javnim ovlaštenjima koji u skladu sa zakonom i drugim propisima vode sluţbene evidencije o odreĎenim činjenicama. Organi uprave za svoj rad odgovorni su Vladi Federacije/kantona. Moţe traţiti da se ispita stanje u odreĎenoj oblasti i da se od utvrĎenog stanja pripreme odgovarajuće izmjene i dopune zakona. Oni obavljaju inspekcijske preglede po sluţbenoj duţnosti ili po zahtjevu stranke. Kojem organu se izjavljuje ţalba zavisi od toga da li je rješenje donio federalni ili kantonalni inspektor.  radne odnose drţavnih sluţbenika i namještenika.  izreći novčanu kaznu ako je to propisano materijalnim zakonom..  moţe podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. a od upravnih mjera moţe preduzeti slijedeće:  donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje utvrĎenih nedostataka. Opće odredbe inspekcijskog nadzora Inspekcijiski nadzor vrše organi uprave – federalna /kantonalna inspekcijska uprava. Prema zakonodavnoj vlasti je isti odnos. Ako drţavni sluţbenici u organima uprave zahtjeve graĎana ne rješavaju u propisanim rokovima. ili od graĎana traţe nepotrebne i suvišne dokaze.općinskom načelniku. Uvjerenja se izdaju odmah. 10 .-)):  sprovoĎenje zakona o organizaciji uprave.  zahtjev za prekršaj. odnosno gradonačelniku i općinskom načelniku. Inspektor moţe preduzeti slijedeće mjere: prvo mora sačiniti zapisnik i u njemu konstatovati utvrĎeno činjenično stanje. odnosno u gradu . ispitati tu prituţbu i ako utvrdi da je osnovana. Rukovodilac organa uprave obavezan je odmah.

opće propise pravilnik (razraĎuju se pojedine odredbe zakona).pojedinačna akta (rješenja i zaključke) ZAKON O UPRAVI BIH – SG BIH 32/02 Organizacija je skoro identična kao u FBiH. uputstva (bliţe se propisuje način izvršenja pojedinih odredaba) i instrukcije (utvrĎuju se neka pravila ponašanja)) . Koje propise donose organi uprave: . Doneseno rješenje je konačno.  Odnosi prema ombudsmenima Moţe ispitivati nadleţnosti i način rada organa uprave. na sudove i sudsku vlast i zakonodavnu i izvršnu vlast. moţe vršiti uvid u sve spise (i povjerljive) i ne moţe biti stranka u postupku ali moţe prisustvovati voĎenju postupka. gradskim i općinskim organima uprave i upravnim organizacijama.sprovoĎenje zakona o upravnom postupku i drugim zakonima koji reguliraju postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku. Kantonalna upravna inspekcija organizira se za vršenje inspekcijskog nadzora u kantonalnim. Protiv rješenja Federalnog upravnog inspektora moţe se podnijeti ţalba Federalnom ministarstvu pravde u roku o d8 dana. naredbe (nešto nareĎuje ili zabranjuje). 11 . i protiv njega se moţe pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom FBiH. Primjena ovog zakona – on se odnosi na organe uprave i na upravne ustanove. a moţe pokrenuti upravni spor.

I takvo rješenje moţe se izmjeniti. poništiti i ukinuti u slučajevima propisanim zakonom. Načelo pravomoćnosti – rješenje protiv koga se ne moţe izjaviti ţalba niti pokrenuti upravni spor je pravomoćno rješenje. kao i po propisima o teritorijalnoj podjeli općina i po propisima o organizaciji .UPRAVNI POSTUPAK Načela upravnog postupka Načelo posebnog postupka – to znači da se odreĎenim zakonom iz odreĎene upravne oblasti moţe urediti/propisati postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku (zakon o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima) Načelo supsidijarne primjene propisa – to znači da ako je odreĎenim lex specialis zakonom propisan poseban postupak. Načelo materijalne istine – to znači da prije donošenja rješenja odnosno rješavanja po zahtjevu stranke organ uprave duţan je da utvrdi sve činjenice koje su bitne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja. Mjesna nadleţn ost se odreĎuje po federalnim propisima kojima su ureĎena federalne jedinice (kantoni) Federacije.pravilo je da se protiv svakog I stepenog rješenja donesenog u upravnom postupku moţe izjaviti ţalba.Stvarna naddleţnost je vrsta jednog posla ili više vrsta srodnih poslova čije je obavljaje stavljeno u duţnost jednog organa. ali se moţe pokrenuti upravni spor je konačno rješenje. Načelo konačnosti – rješenje protiv koga se ne moţe izjaviti ţalba. Načelo dvostepenosti . Ovo načelo se odnosi i na Institucije koje imaju javne ovlasti. Načelo zakonitosti – to znači da su svi organi uprave i upravne organizacjije duţne prilikom rješavanja upravnih stvari da primjenjuju zakone i druge propise. Stvarna i mjesna nadleţnost organa uprave Nadleţnost jednog organa je pravo i duţnost tog organa da radi po odreĎenim upravnim stvarima i na odreĎenom području. Načelo samostalnosti u rješavanju – to znači da organ uprave samostalno donosi odluku bez uticaja bilo koga. Načelo efikasnosti – to znači da su organi uprave duţni po zahtjevima stranaka rješavati u rokovima koji su propisani zakonom. Stvarna nadleţnost Stvarna nadleţnost za rješavanje u upravnom postupku odreĎuje se po propisima kojima se ureĎuje odreĎena upravna oblast ili po propisima kojima se odreĎuje nadleţnost pojedinih organa. Mjesna nadleţnost podrazumjeva odreĎeno područje drţavne teritorije na kojoj odreĎeni organ moţe obavljati poslove iz svoje stvarne nadleţnosti. na osnovu utvrĎenih činjenica i dokaza. Zakonom se moţe propisati da se protiv prvostepenog rješenja ne moţe izjaviti ţalba. u svim pitanjima u kojim nije propisan poseban postupak primjenjuju se odredbe ZUP-a. postupa se po odredbama tog zakona. Načelo saslušanja stranaka – to znači da je organ uprave duţan dopustiti strankama da se izjasne o svim činjenicama i dokazima u konkretnom slučaju koje su vaţne za donošenje rješenja.

Ako se ne moţe utvrditi stvarna nadleţnost organ uprave (imajući u vidu naprijed navedeno) bit će nadleţan organ uprave koji je nadleţan za organizaciju uprave. Pravna pomoć Ako u postupku rješavanja odreĎene upravne stvari organu uprave su potrebni neki podaci ili da se izvrši neka radnja koja je na području nekog drugog organa. Osoba koja je ovlaštena za vođenje upravnog postupka – rukovodilac organa uprave. .Ako se radi o sukobu nadleţnosti Institucija koje imaju javne ovlasti iz različitih kantona – o sukobu rješava Vrhovni sud FBiH. (njene lične podatke) i utvrĎuje za koji dio je nadleţna u postupku upravnog rješavanja. odnosno po gradskim i općinskim propisima o organizaciji gradskih i općinskih sluţbi za upravu. .Ako se radi o sukobu nadleţnosti izmeĎu dva organa uprave iz različitih kantona – o sukobu rješava Vrhovni sud FBiH. Svaki organ je duţan da vodi računa o svojoj nadleţnosti (stvarnoj i mjesnoj) tokom čitavog postupka. ako je kanton prenio jedan dio svoje nadleţnosti na općinu/grad i ako je federacija dio svoje nadleţnosti prenijela na grad/općinu. a ako je sukob nadleţnosti izmeĎu općinskih sluţbi za upravu – nadleţan je općinski načelnik. Prenos nadleţnosti se moţe propisati samo zakonom. onda će on zamoliti taj organ da mu dostavi podatke ili izvrši neku radnju. . Mjesna nadleţnost: Ako se radi o nepokretnostima – prema mjestu gdje se nalazi nepokretnosti Ako se radi o firmi – prema sjedištu firme O stvarima koje se odnose na profesionalnu djelatnost pojedinih osoba – prema mjestu radnje odnosno gdje se djelatnost obavlja. Rukovodilac donosi rješenje kojim utvrĎuje koja je osoba nadleţna.Vlada kantona nadleţna je za sukob nadleţnosti izmeĎu organa uprave istog kantona.Ako se radi o sukobu nadleţnosti Institucija koje imaju javne ovlasti istog kantona – nadleţan je kantonalni sud. a taj drugi organ je duţan da po tome postupi. Federalni organi uprave nadleţni su: ako se radi o upravnim stvarima iz isključive nadleţnosti federacije. U ostalim stvarima-prema prebivalištu stranaka. . meĎutim on moţe ovlastiti neku drugu osobu (samo za voĎenje postupka. Kada se rješava o sukobu nadleţnosti nadleţni organ donosi rješenje. ako je federacija jedan dio svoje nadleţnosti prenijela na kantone i u onim stvarima koje su utvrĎene u kantonalnim zakonima. Ni jedan organ uprave ne moţe izvršiti prenos svoje nadleţnosti u dogovoru sa drugim organom. Zahtjev podnosi organ koji je zadnji rješavao. ako je to propisano kantonalnim zakonom. Sukob nadleţnosti . .Organ moţe traţiti te podatke od suda ili tuţilaštva. Općinski i gradski organi uprave/sluţbe nadleţni su: u upravnim stavrima koje su utvrĎene propisom grada/općine. a moţe i za donošenje rješenja). Organ donosi rješenje kojim se rješava sukob nadleţnosti i njime se utvrĎuje koji je organ nadleţan i da se predmet dostavlja tom organu. ako se radi o zajedničkoj nadleţnosti izmeĎu federacije i kantona i u onim stvarima kada je kanton jedan dio svoje nadleţnosti prenio na federalnu vlast.Ako se radi o sukobu nadleţnosti federalnih organa uprave o sukobu rješava Vlada FBiH. Protiv tog rješenje ne moţe se izjaviti ţalba niti pokrenuti upravni spor.federalnih i kantonalnih organa uprave.Ako se radi o sukobu izmeĎu gradske uprave – nadleţan je gradonačelnik. 13 . Kantonalni organi uprave nadleţni su: ako se radi o zajedničkoj nadleţnosti izmeĎu federacije i kantona.

ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku. primjenjuje se načelo reciprociteta. Ombudsmen ne moţe biti stranka u postupku ali moţe prisustvovati voĎenju upravnog postupka. Zajednički predstavnik – više stranaka sa istim pravnim interesom izjave da hoće da imaju istog predstavnika. Da li punomoć prestaje smrću srtanke? Ne. vještak. Zakonski zastupnik – osoba koja poduzima odreĎene radnje u skladu sa zakonom i provedbenim propisima. Sve stranke koje su učestvovale u postupku potpisuju se na kraju. Zapisnik u upravnom postupku O usmenoj raspravi illi nekoj drugoj vaţnijoj radnji u upravnom postupku sastavlja se zapisnik. dodatvati. osobe koje su prisutne. objašnjenje o tom pitanju zatraţit će se od organa uprave nadleţnog za vanjske poslove BIH. vrijeme i mjesto gdje se sačinjava. ali nasljednici je mogu izmjeniti i opozvati. Pročita se stranka ma. ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku. Obligatorno postoji u slučaju: ako je sluţbena osoba učestvovala u donošenju prvostepenog rješenja. usvojenika ili ako je u postupku koji je prethodio bila stranka. Ako se traţi izuzeće ministra o izuzeću će odlučivati Vlada. Zapisnik je javna isprava a da bi imao taj status mora da sadrţi slijedeće podatke: naziv organa. vještaka. odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odreĎuje se njegovim općim aktom. prilog zapisnika. moţe poduzimati odgovarajuće procesne radnje. kratak sadrţaj svih provedenih radnji.Inostrani organi – Za pravnu pomoć u odnosu sa inozemnim organima vaţe odredbe meĎunarodnih ugovora. Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene nikakve 14 . punomoćnik i sl. izjave stranaka. ako je sa strankom u odnosu straraoca. tj. stupnja. Izuzeće sluţbene osobe Zakon propisuje dvije vrste izuzeća: obligatorno i fakultativno. Obim punomoći se odreĎuje u datoj punomoći koja moţe biti pismena ili data na zapisnik. a ako odbijaju da potpišu i to se konstatuje u zapisnik. Fakultativno izuzeće moţe biti u slučaju ako stranka sumnja u nepristrasnost sluţbene osobe. Predstavnik. Stranka mora pismeno traţiti izuzeće a o izuzeću odlučuje rukovodilac organa uprave. koji nemaju svojstvo pravnog lica. mogu biti stranke u postupku. Organi uprave i drugi organ i poslovna jedinica poduzeća (društva).(radi hitnosti predmeta) ovo vaţi i za preduzeće ili neko drugo pravno lice. naselje. Punomoćnik moţe biti svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna. Stranka u upravnom postupku moţe biti svako fizičko i pravno lice. osim osobe koja se bavi nadripisarstvom. a ako ima više stranica – numerišu se. usvojioca. Ko moţe biti stranka u upravnom postupku? Stranka je osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak. Za procesno nesposobnu fizičku osobu radnje u postupku obavlja njegov zakonski zastupnik. nepoznatog boravišta. U zapisniku se ništa ne smije precrtavati. a u pobočnoj liniji do 4. Punomoćnik – je fizička osoba koja poduzima odreĎene radnje za neku drugu osobu.O izuzeću se odlučuje zaključkom. predmet. Privremeni zastupnik – ako je stranka nepoznata. Procesna sposobnost – Fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna moţe sama obavljati radnje u postupku. a ako ovih ugovora nema. ako je sa strankom u krvnom srodstvu u prvoj liniji. grupa osoba i dr. ako je potrebno da se završi odreĎeni postupak u odreĎenom vremenu.

Vrši se radnim danom u radno vrijeme. članovima porodice. smatra se da je dostavljanje izvršeno samoj stranci. na radno mjesto i u advokatsku kancelariju. ukratko će se upisati sadrţaj datih primjedaba. .stranim drţavama (preko MIP-a). i staviti svoj potpis. .Na dostavnici se upisuje datum dostavljanja i potpisuju je primalac i dostavljač. tako što se pismeno predaje osobi kojoj je namijenjeno. Zapisnik ima snagu javne isprave bez obzira da li stranka ima primjedbi na isti ili ne. Spisi se mogu razgledati. izuzetno iz osobito vaţnih razloga odrediti da se dostavljanje izvrši i u nedjelju ili drugi neradni dan ili na dan drţavnog praznika. Smatra se da je izvršeno osobno dostavljanje advokatu i predajom pismena osobi zaposlenoj u advokatskom uredu. . naziv pismena koje se dostavlja. Dostava se moţe vršiti u stan. nacrta zapisnika i neke druge povjerljive dokumentacije. dostavljač će naznačiti razlog ovakvog dostavljanja.organima uprave. dostavlajenje se moţe izvršiti njegovom zakonskokm zastupniku. odnosno osobe kojoj se pismeno dostavlja i njenu adresu. . kao i datum kad je saopćenje u kojem je naznačeno pribio na vrata. Na saopćenju i na samom pismenu koje se imalo dostaviti. punomoćniku ili punomoćniku za primanje pismena. dostavljač će to zabiljeţiti na dostavnici i ispisati slovima datum predaje. na vratima stana te osobe dostavljač će pribiti pismeno saopćenje u kojem je naznačeno gdje se pismeno nalazi. ili se u advokatskom uredu ne zatekne ni osoba koja je u njemu zaposlena. Vrste dostavljanja: . . odnosno radnom mjestu.Dokaz za izvršeno dostavljanje pismena predstavlja potvrda o dostavljanju (dostavnica). . Ako je primalac nepismen ili ne moţe da se potpiše. a ako to nije moguće. ili ako jesu.Dostavnica sadrţi: naziv organa koji dostavlja. Obavezno lično dostavljanje? Kako se vrši kada se lice ne nađe u stanu? (Dostavljanje se mora izvršiti lično kad je takvo *dostavljanje određeno ovim zakonom ili drugim propisom. zaključaka i drugih sluţbenih spisa) vrši se. Dostavljanje pismena Dostavljanje pismena (poziva. . po pravilu. . na radno mjesto. Ako ne moţe ni na jedan od ovih načina. odnosno na radnom mjestu. radi primanja pismena članovima domaćinstva ili susjedima. osim nacrta rješenje.zakonskom zastupniku ili punomoćniku. dostavljač ostaviti pismeno obaviještenje da odreĎeni dan i sat bude u svom stanu.osobama koje se nalaze u zatvoru (preko ustanove gdje izdrţava kaznu). Ako i poslije toga dostavljač ne zatekne osobu kojoj se dostavljanje ima izvršiti. rješenja.nadleţnim organima. ili osobama na radnom mjestu. itd.osobi ovlaštenoj za prijem pismena. . 15 . i time se smatra da je dostavljanje izvršeno. onda će se istaći na oglasnoj ploči organa uprave. Dostavljanje se mora izvršiti osobi na koju se pismeno odnosi. Organ čije se pismeno ima dostaviti moţe. Dostavnica . *kad od dana dostavljanja počinje teći rok koji se po zakonu ne moţe produţiti. ime stranke . . dostavljač će na dostavnici naznačiti njegovo ime i datum predaje i stavit će napomenu zašto primalac nije stavio svoj potpis. broj i datum .pravnim osobama. .primjedbe. Kad se osoba kojoj se dostavljanje ima osobno izvršiti ne zatekne u stanu.Primalac će na dostavnici sam slovima naznačiti datum prijema.dostavljanje osobama u inostranstvu (putem DKP-ova). Dostavljanjem pismena zakonskom zastupniku. ili *kad to odredi organ koji je naredio dostavljanje.Ako primalac odbije da potpiše dostavnicu .

donijet će o tome zaključak. Organ koji vodi postupak moţe osloboditi stranku snošenja troškova u cijelosti ili djelimično. U rješenju se mora posebno navesti da li će onaj koji snosi troškove imati da naknadi troškove drugoj stranci Stranka se moţe i osloboditi plaćanja troškova a koji su to slučajevi utvrĎuje se propisom koji donosi Vlada FBIH. ako organ koji vodi postupak ne dozvoli proširenje ili izmjenu zahtjeva. a ako je zaključkom odbijen zahtjev za povrat u preĎašnje stanje. stranka koja je izazvala postupak. Početak i tok rokova ne sprečavaju nedjeljni dan.Rokovi Postoje dvije vrste rokova: zakonski i sluţbeni. POKRETANJE PRVOSTEPENOG POSTUPKA Moţe se pokrenuti na dva načina: po sluţbenoj duţnosti i po zahtjevu stranke. Postoje rokovi u kojim stranka ovaj povrat moţe traţiti. rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. imaju isti pravni osnov i ako je organ koji vodi postupak stvarno nadleţan u pogledu svih predmeta).Stranka moţe izmjeniti svoj zahtjev djelimično ili u cjelosti.Upravni postupak je pokrenut čim je nadleţni organ izvršio ma koju radnju radi voĎenja postupka. Odustanak od zahtjeva . po pravilu sama svoje troškove prouzrokovane postupkom . Protiv tog zaključka kojim je odobren povrat nije dozvoljena ţalba. Spajanje stvari u jedan postupak . Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan drţavnog praznika. ali organ moţe nastaviti sa voĎenjem postupka ako ocijeni da postoji ¸javni interes. ili to zahtjeva protivna stranka Stranka odustaje od svog zahtjeva podnošenjem pismene izjave koju daje organu 16 . organ koji donosi rješenje odreĎuje ko snosi troškove postupka. a na čiju je štetu postupak okončan.Organ koji vodi upravni postupak moţe donijeti zaključak o spajanju podnesenih zahtjeva u jedan predmet. Protiv tog zaključka dopuštena je posebna ţalba. ali na završetak utiče. odnosno dani kada se ne radi i dani drţavnih praznika. a ako je drugostepeni tada ţalba nije dozvoljena. Svaka stranka snosi. tj. a na osnovu uvjerenja o njenom imovnom stanju koje izdaje nadleţni organ. donijet će o tome zaključak. U rješenju kojim se postupak završava. izdaci na takse. Objektivni rok je 8 dana poslije prestanka tih okolnosti koji su doveli do propuštanja radnje. u toku cijelog postupka. (ako su zahtjevi isti. mjesece i godine. Zakonski rokovi su prekluzivni i ne mogu se pomijerati. ako utvrdi da ona ne moţe podnijeti troškove bez štete po nuţno izdrţavanje svoje i svoje porodice. za pravno zastupanje i stručno pomaganje. Na početak rokova ne utiče nedelja i neradni dan. Računaju se na dane. ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima poduzeti ne radi. a maksimalno u roku od 3 mjeseca. Protiv takvog zaključka dopuštena je posebna ţalba. njihov iznos i kome se i u kom roku imaju isplatiti. do donošenja rješenja u I stepenu. kao što su: troškovi dolaţenja izgubljenog vremena. Izmjena zahtjeva . Troškovi Snosi organ koji je pokrenuo postupak. Povrat u pređašnje stanje – traţi stranka koja je propustila iz opravdanih razloga poduzimanje odreĎene radnje. ţalba je dozvoljena ako je zaključak donio prvostepeni organ. Kada organ odlučuje o povratu on donosi zaključak kojim se dozvoljava povrat.Stranka moţe odustati od podnesenog zahtjeva. duţna je da protivnoj stranci naknadi opravdane troškove koji su toj stranci nastali učestvovanjem u postupku. kojim će se podneseni zahtjev odbaciti kao preuranjen. a sluţbene rokove odreĎuje sluţbena osoba koja vodi postupak. Ako nadleţni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke utvrdi da po vaţećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka. Kad u postupku učesvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima. Organ donosi zaključak o tome po prijedlogu stranke.

Stranka ima pravo: .da učestvuje u izvoĎenju dokaza i .da se izjasni o prijedlozima i ponuĎenim dokazima. . pod uvjetima iz ovog zakona. Protiv zaključka kojim se obustavlja postupak dopuštena je posebna ţalba.odreĎuje koje će se radnje u postupku izvršiti. . i ne smiju biti na štetu javnog interesa. postojanje braka. postojanje krivičnog djela i sl.odlučuje koji se dokazi imaju izvesti i kojim dokaznim sredstvima i .Ako u postupku učestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim zahtjevima . . javnog morala ili pravnog interesa trećih osoba. . Posebni ispitni postupak –Poseban ispitni postupak se provodi kad je potrebno da se utvrde činjenice i okolnosti koje su značajne za razjašnjenje stvari ili da se strankama da mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.da se izjasni o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku. organ koji vodi postupak neće prihvatiti da se zaključci poravnanje. a s njenom dozvolom i neposredno.koji vodi postupak ili usmeno na zapisnik.da brani svoja prava i zakonom zaštićene interese.odlučuje o svim prijedlozima i izjavama. Tok ispitnog postupka određuje sluţbena osoba koja vodi postupak. O prekidu 17 . on moţe. ili ako organ na osnovu sluţbenih podataka s kojima raspolaţe moţe da donese rješenje.da postavlja pitanja drugim strankama. sluţbena osoba koja vodi postupak nastojat će u toku cijelog postupka da se stranke poravnaju. Rok za donošenje ovog rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. a to pitanje čini samostalnu pravnu cjelinu za čije je rješenje nadleţan sud ili neki drugi organ (prethodno pitanje). . Poravnanje . Stranka od podnesenog zahtjeva moţe odustati sve do donošenja drugostepenog rješenja. sam raspraviti to pitanje. ili ako se radi o poduzimanju nekih hitnih mjera. npr. Organ uprave moţe donijeti rješenje po skraćenom postupku pod uslovom: da je stranka uz zahtjev dosatvila dokaze iz kojih se moţe utvrditi da su ispunjenje odreĎene pravne pretpostavke da se donese rješenje.moţe iznositi činjenice koje mogu uticati na rješenje stvari i pobijati tačnost navoda koji se ne slaţu s njenim navodima. Sluţbena osoba koja vodi postupak naročito: . ili postupak prekinuti dok nadleţni organ to pitanje ne riješi. Prethodno pitanje – kada organ uprave u fazi rješavanja odreĎene upravne stvari naiĎe na neko na pitanje koje je potrebno prethodno utvrditi jer od te činjenice zavisi ishod postupka. Ovjeren prepis zapisnika predat će se strankama ako ga traţe.da učestvuje u ispitnom postupku i da daje potrebne podatke. stranka moţe opozvati svoj odustanak od zahtjeva. i o tome će donijeti poseban zaključak. ili ako se radi o opće poznatim činjenicama. Poravnanje je zaključeno kad stranke poslije pročitanog zapisnika o poravnanju potpišu zapisnik. Poravnanje mora biti uvijek jasno i određeno . . Sluţbena osoba koja vodi postupak mora na to paziti po sluţbenoj duţnosti. Nadleţni organ ne moţe donijeti rješenje prije nego što stranci pruţi mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje a o kojima stranci nije bila data mogućnost da se izjasni. Dok organ koji vodi postupak ne donese zaključak o obustavljanju postupka i ne dostavi ga stranci. potpuno ili bar u pojedinim spornim tačkama. Ako se utvrdi da bi poravnanje bilo na štetu javnog interesa. Poravnanje ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku. Poravnanje se upisuje u zapisnik.odreĎuje usmene rasprave i saslušanje. svjedocima i vještacima preko sluţbene osobe koja vodi postupak. javnog morala ili pravnog interesa trećih osoba. . U slučaju odustanka od zahtjeva organ će donijeti zaključak o obustavi postupka i poništit će doneseno rješenje. Skraćeni postupak i posebni ispitni postupak Postoji skraćeni postupak i poseban ispitni postupak.

DOKAZIVANJE Činjenice na osnovu kojih se donosi rješenje utvrĎuju se dokazima. kad se ima izvršiti uviĎaj ili saslušanje svjedoka ili vještaka. odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcije te kopije. vještaci. Isto tako. sluţbena osoba koja vodi postupak moţe provesti raspravu i bez nje. ne 18 . po pravilu. izvode pošto se utvrdi šta je u činjeničnom pogledu sporno ili šta treba dokazivati. po pravilu osam dana od dostavljanja poziva do dana rasprave. Usmena rasprava Usmenu raspravu zakazuje sluţbena osoba na svoju inicijativu ili na prijedlog stranke. ili ako bi se postupak u javnom interesu morao nastaviti po sluţbenoj duţnosti. Protiv zaključka o tome dopuštena je posebna ţalba. U pitanju postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca . a mora je odrediti: 1. kao što su: isprave. profesionalnu. prema okolnostima slučaja. Prijedlog za isključenje javnosti moţe staviti i zainteresirana osoba. Organ koji vodi postupak mora prekinuti postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje krivičnog djela . izjava stranke. ako je to potrebno radi pravilnog rješenja stvari. Dokazi se. Ako se ne moţe pretpostaviti da je stranka sama povukla zahtjev. Ako stranka protiv koje je pokrenut postupak neopravdano izostane mada je uredno pozvana. koji mora biti obrazloţen i javno objavljen. riješenje takvog pitanja ima pravno djelovanje samo u stvari u kojoj je to pitanje riješeno. utvrĎivanja očinstva. protiv kog je dopuštena posebna ţalba. organ koji vodi postupak vezan je pravomoćnom presudom krivičnog suda kojom je optuţeni oglašen krivim. a moţe na njen trošak i odgoditi usmenu raspravu. ako treba da se raspravlja o odnosima u nekoj obitelji. provesti raspravu bez te osobe ili će je odgoditi. a iz cjelokupnog stanja stvari se moţe pretpostaviti da je stranka zahtjev povukla. Sluţbena osoba koja vodi postupak moţe isključiti javnost za cijelu usmenu raspravu ili samo za jedan njen dio:     ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti. ako treba da raspravlja o okolnostima koje predstavljaju sluţbenu. osim ako je zaključak donio drugostepeni organ. kada je to potrebno za razjašnjenje stvari. Ako je organ raspravio prethodno pitanje. u stvarima u kojima učestvuju dvije ili više stranaka s protivnim interesima. Organ koji vodi postupak duţan je da i javno objavi određivanje usmene rasprave: kad postoji opasnost da se pojedinačni pozivi neće moći na vrijeme dostaviti. svjedoci. Pri priopćavanju rješenja javnost se ne moţe isključiti. O isključenju javnosti donosi se zaključak . Na usmenoj raspravi treba da se pretrese i utvrdi ono što je predmet ispitnog postupka. Ne treba dokazivati činjenice koje su opće poznate. kad postoji vjerovatnoća da ima zainteresiranih osoba koje se još nisu pojavile kao stranke. na po stojanje braka. ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja usmene rasprave. Pozvanim osobama ostavit će se. ili kad je to zakonom odreĎeno. Usmena rasprava je javna. sluţbena osoba koja vodi postupak obustavit će postupak. ili 2.postupka donosi se zaključak . uviĎaj. mada je uredno pozvana. Kao dokazno sredstvo upotrijebit će se sve što je podesno za utvrĎivanje stanja stvari i što odgovara pojedinom slučaju. sluţbena osoba će. Ako na usmenu raspravu ne dođu stranke po čijem je zahtjevu postupak pokrenut. naučnu ili umjetničku tajnu. Osobama koje se pozivaju na usmenu raspravu mora se ostaviti dovoljno vremena da se pripreme za raspravu i da na nju doĎu na vrijeme i bez vanrednih troškova. poslovnu. ili kad to nalaţu drugi slični razlozi.

Osoba koja u postupku učestvuje u svojstvu sluţbene osobe ne moţe biti svjedok. 19 . ako zakonom nije drukčije odreĎeno. ako ovim zakonom nije drukčije odreĎeno. izjednačava se s javnom ispravom. Dopušeno je dokazivati da mikrofilmska kopija.. Izjava se unosi u zapisnik. odnosno institucija koja ima javne ovlasti ili drugo pravno lice. Organi uprave i u onim slučajevima u kojima ne vode evidenciju.) Svjedok će se prethodno upozoriti da je duţan da govori istinu. ali je dopušeno dokazivati nepostojanje tih činjenica.treba dokazivati činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja. a i da svjedoči. odnosno reprodukciju te kopije. mikrofilmska kopija isprave. Prije uzimanja izjave stranke sluţbena osoba koja vodi postupak duţna je upozoriti stranku na krivičnu i materijalnu odgovornost za davanje laţne izjave. U postupku dokazivanja. donijeće rješenje kojim odbija stranku sa podnesenim zahtjevom. Svaka osoba koja se kao svjedok poziva duţna je da se odazove pozivu. Takva isprava dokazuje ono što se u njoj potvrĎuje ili odreĎuje. Uviđaj UviĎaj se vrši kad je za utvrĎivanje neke činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opaţanje sluţbene osobe koja vodi postupak. svog bračnog druga i td. ako je takvu mikrofilmsku kopiju. Sluţbena evidenicja je evidencija koja je propisana zakonom ili drugim provedbenim propisom. Ako organ utvrdi u postupku da ne moţe izdati uvjerenje. (na pojedina pitanja na koja bi odgovor izloţio teškoj sramoti. Ako organ neće da izda uvjerenje. da ne smije ništa prešutjeti i da moţe na svoj iskaz biti zaklet. Sluţbena evidencija Je evidencija koja je ustanovljena zakonom ili nekim drugim podzakonskim aktom. srodnika po krvi u pravoj liniji. odnosno reprodukcija te kopije nije vjerna originalu. znatnoj imovinskoj šteti ili krivičnom gonjenju sebe. duţni su da daju podatke u slučajevima ako je to propisano zakonom.Svjedok moţe uskratiti svjedočenje u slučajevima zakonom odreĎenim. izdao organ u granicama svoje nadleţnosti. o onome o čemu se stranka ili druga osoba ispovijedala svjedoku kao vjerskom ispovjedniku. donosi rješenje jer rješava u meritumu. Javne isprave – isprave koje je izdao nadleţni organ u okviru svoje nadleţnosti i koje su prilagođene elektronskoj obradi. Uvjerenje – javna isprava koju izdaje organ na osnovu sluţbene evidencije. Svjedoci Svjedok moţe biti svaka fizička osoba koja je bila sposobna da opazi činjenicu o kojoj ima da svjedoči i koja je u stanju da to svoje opaţanje saopći. o onome što je stranka povjerila svjedoku kao svom punomoćniku. Organ uprave je duţan na zahtjev graĎana izdati uvjeranje u roku od 5 dana od dana podnesenog zahtjeva. Organi uprave su duţni izdavati uvjerenja i ako ne vode sluţbenu evidenciju ako je to propisano zakonom. ili se takva činjenica ne moţe utvrditi na osnovu drugih dokaznih sredstava. Usmena izjava stranke moţe se uzeti kao dokazno sredstvo Ako za utvrĎivanje odreĎene činjenice ne postoji neposredan dokaz. odnosno reprodukcije te kopije. pa će mu se predočiti i posljedice dvanja laţnog iskaza. a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno. Stranke imaju pravo dokazivati da činjenice iz javne isprave nisu istinite.

Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cjelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno. uz prethodno pribavljenu saglasnost ili mišljenje drugog organa. Oblik i sastavni dijelovi rješenja: Svako rješenje mora se kao takvo označiti. Rješenje moţe donijeti organ uprave samostalno. Dispozitiv mora biti kratak i odreĎen. I kad se rješenje objavi usmeno. broj i datum . te se navodi naziv organa kome se ţalba izjavljuje. rješenje se moţe donijeti i usmeno. Kad je propisano da ţalba ne odgaĎa izvršenje rješenja. U takvom rješenju mora biti izrično naznačeno da je privremeno.. u kom roku. uputstvo o pravnom lijeku. Djelimično. on moţe. obrazloţenje. samo su neke od njih dozrele za rješenje. Ako se rješenjem nalaţe izvršenje kakve radnje. Rješenje se donosi pismeno. mora se izdati napismeno. 5. dispozitiv (izreku). 2. u dispozitivu će se odrediti i rok u kome se ta radnja ima izvršiti. u dogovoru sa drugim organom.RJEŠENJE – donose ga organ uprave i institucije koje imaju javna ovlaštenja na osnovu provedenog postupka. navest će se da će se o njima donijeti poseban zaključak.Ako nadleţni organ nije rješenjem odlučio o svim pitanjima koja su bila predmet postupka. Privremeno rješenje – je rješenje kojim se privremeno ureĎuju sporna pitanja ili odnosi.Kad se o jednoj stvari rješava u više tačaka. po prijedlogu stranke ili po sluţbenoj duţnosti. sukladno ovom zakonu. ko ih je duţan platiti: kome i u tom roku. provedeni postupk. odreĎujući njihov iznos. u uputstvu se navodi naziv i sjedište suda kom se tuţba podnosi. to mora biti navedeno u dispozitivu. Iznimno. Rješenje potpisuje sluţbena osoba koja je ovlaštena da donosi rješenje. donijeti posebno rješenje o pitanjima koja već donesenim rješenjem nisu obuhvaćena (dopunsko rješenje). Kad se protiv rješenja moţe pokrenuti upravni spor. Rješenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okončanja postupka ukida se privremeno rješenje donijeto u toku postupka. Rješenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u ovjerenom prepisu. takvo se rješenje donosi na osnovi podataka koji postoje u času njegovog donošenja. Dispozitivom se moţe riješiti i o troškovima postupka. Obrazloţenje rješenja sadrţi: ukratko zahtjev stranke. Dopunsko rješenje . 1. Sve tri vrste rješenja smatraju se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje. i kad se pokaţe svrsishodnim da se o tom tačkama riješi posebnim rješenjem. u slučajevima predviĎenim ovim zakonom. Ako se u dispozitivu ne rješava o troškovima. 20 . ako ih je bilo. provedene dokaze i šta je bilo opredjeljenje organa da riješi na način kako je rješeno. nadleţni organ moţe donijeti rješenje samo o tim tačkama. dopunsko i privremeno rješenje Djelimično rješenje . uvod. 3. potpis ovlaštene sluţbene osobe i pečat organa. Pismeno rješenje sadrţi: naziv organa. propis o nadleţnosti tog organa. Uvod rješenja sadrţi: naziv organa koji donosi rješenje. Uputstvom o pravnom lijeku stranka se obavještava da li protiv rješenja moţe izjaviti ţalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom. ime stranke i njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika ako ga ima i kratko označenje predmeta postupka. 4.

U upravnom postupku. označujući naziv organa koji ga je donio. Rok za ţalbu za svaku osobu i za svaki organ kojima se rješenje dostavlja računa se od dana dostavljanja rješenja. već domova. Ako je rješenje donio kantonalni organ uprave a osnov za donošenje je bio kantonalni propis. tuţitelj. Organi nadleţni za rješavanje po ţalbi – Nadleţnost za II stepeno rješavanje zavisi od toga koji propis je primijenio I stepeni organ kada je rješavao. Dovoljno je da ţalilac izloţi u kom je pogledu nezadovoljan rješenjem. 21 .2007. ali moţe pokrenuti upravnni spor. kandidati često griješe pa navode samo «Parlament» a ne domove). i rješenja zakonodavnih tijela kantona. Isto tako. zavisno kako je propisano tim propisom. a prvo se predaje organu koji je donio rješenje da bi on mogao kopmpletirati spis zajedno sa ţalbom i dostaviti ga drugostepenom organu. kantonalni i drugi organi propisani propisom općinskog/gradskog vijeća. ni duţi od 15 dana. ako je rješenje donio kantonalni organ po federalnom propisu.U ţalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. Ţalba treba da sadrţi: rješenje koje se pobija. ali je ţalilac duţan da obrazloţi zbog čega ih nije iznio u prvostepenom postupku. godine . Nadleţni organ moţe da bude federalni. protiv rješenja Vlade FBiH i Vlade kantona. on je odmah šalje organu prvog stupnja. po ţalbi će rješavati nadleţni federalni organ iz odreĎene nadleţne oblasti. Ovaj rok ne moţe biti kraći od 8. a u posebnom ispitnom postupku rok je 60 dana. i broj i datum rješenja. Npr. ali se drugim zakonom moţe propisati i drugačiji rok. Predaja ţalbe: ţalba se predaje poštom ili se šalje neposredno organu. zakon predviĎa da se protiv ovih konačnih prvostepenih rješenja moţe pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda (kantonalni sudovi). Ombudsmen ne moţe uloţiti ţalbu. ime i prezime. Ako je rješenje donijela organizaciona jedinica u okviru federalnog ministarstva nadleţni drugostepeni organ je ministar ili ministarstvo. Ţalba se ne moţe uloţiti: protiv rješenja domova parlamenta FBiH ( ne protiv parlamenta. adresa podnosioca ţalbe i potpis. U takvom slučaju organ dostavlja svakoj takvoj stranci prepis ţalbe i ostavlja joj rok da se o novim činjenicama i dokazima izjasni. Ispravka se vrši zaključkom. ali ţalbu ne mora posebno obrazloţiti.Rokovi za donošenje rješenja: u skraćenom postupku je 15 dana. drugostepeni organ je kantonalni organ koji je propisan tim kantonalnim propisom. pravobranitelj. protiv rješenja općinskog i gradskog vijeća. Ispravljanje rješenja – mogu se ispravljati samo tehničke greške. 16. Ako je ţalba predata ili poslata neposredno drugostepenom organu. Rok za ţalbu je 15 dana po ZUP-u.nastavak ZUP-a Sadudin Kratović REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI Ţalba – Protiv rješenja donesenog u prvom stupnju stranka ima pravo ţalbe Ţalbu protiv I stepenog rješenja moţe uloţiti stranka i lica koja imaju pravni interes. izuzev kada jedna stranka navodi nove činjenice i nove dokaze. a u slučaju kada nije potrebno provoditi ispitni postupak rok je 30 dana. ţalbe se ne dostavljaju nikome na odogovor.06.

Organ I stepena ispituje da li je ţalba dopuštena . Organ koji je donio rješenje upotpunit će postupak i onda kad ţalilac iznese u ţalbi takve činjenice i dokaze koji bi mogli uticati na drugačije rješenje stvari. bez odgaĎanja. Kad organ koji je donio rješenje utvrdi da je podnesena ţalba dopuštena. Protiv novog rješenja stranka ima pravo ţalbe. Vazno: Organ treba da zakaţe dopunsku rasprava (ako se radi o dvostranačkim predmetima). Ako organ koji rješava o ţalbi utvrdi da je ţalba opravdana riješit će ujedno i o ţalbi koja je bila odbačena. on je duţan postupak upotpuniti u skladu s odredbama ovog zakona. stranka ima pravo ţalbe. 2. Prema rezultatima dopunjenog postupka organ koji je donio rješenje moţe. a da je to moglo uticati na rješavanje stvari. drugostepeni organ uzima predmet u rješavanje. nepravovremenu ili od neovlaštene osobe izjavljenu ţalbu organ I stepena odbacit će svojim rješenjem Protiv rješenja kojim je ţalba odbačena. u granicama zahtjeva stranke. a prvostepeni organ je propustio da je zbog toga odbaci. Ako ţalbu ne odbaci. Nedopuštenu. prvostepeni organ je duţan da provede taj postupak. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema ţalbe. ili kad stranci nije bila data mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od vaţnosti za donošenje rješenja. Ako je jednostranačko postupanje. a stranka u ţalbi traţi da se ispitni postupak provede. ili ga izmijeniti. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako organ prvog stupnja koji je donio rješenje utvrdi da je ţalba opravdana. stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se ţalbom pobija. ako je ţaliocu morala biti data mogućnost da sudjeluje u postupku koji je prethodio donošenju rješenja a ta mu mogućnost nije bila data. pa onda da donese I stepeno rješenje. moţe stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se ţalbom pobija. II stepeni organ Ako je ţalba nedopuštena. pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. Kad je riješenje doneseno bez prethodno provedenog posebnog ispitnog postupka koji je bio obavezan. a nije sukladno odredbama zakona novim rješenjem zamijenio rješenje koje se ţalbom pobija. ili mu je bila data a on je propustio da je koristi. poslati ţalbu organu nadleţnom za rješavanje o ţalbi. Drugostepeni organ moţe: 1. odbiti ţalbu. Drugostepeni organ će odbiti ţalbu: 22 . a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak. odbacit će je rješenjem organ koji je nadleţan za rješavanje o ţalbi. Uz ţalbu je duţan priloţiti sve spise koji se odnose na predmet. I stepeni organ moţe izmijeniti svoje prethodno rješenje i na taj način ne opterećuju II stepeni organ (odmah da riješi po ţalbi).Rad I stepenog organa po ţalbi Ţalba se predaje I stepenom organu. odnosno da joj se pruţi mogućnost da se izjasni o takvim činjenicama i okolnostima. poništiti rješenje u cjelosti ili djelimično. ali je u ţalbi opravdao to propuštanje. Protiv novog rješenja stranka ima pravo ţalbe. Nakon provoĎenja postupka prvostepeni organ moţe uvaţiti zahtjev iz ţalbe i donijeti novo rješenje. duţan je. Ako organ koji je donio rješenje utvrdi povodom ţalbe da je provedeni postupak bio nepotpun. nepravovremena ili izjavljena od neovlaštene osobe.

a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta. on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar. U tom slučaju drugostepeni organ je duţan svojim rješenjem da ukaţe prvostepenom organu u kom pogledu treba upotpuniti postupak. ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rješenje stvari. stranka moţe izjaviti ţalbu a II stepeni organ je duţan odmah. on će u svom rješenju izloţiti te razloge. 6. da donese novo rješenje. Drugostepeni organ će poništiti rješenje u cjelosti ili djelimično. da je iz utvrĎenih činjenica izveden pogrešan zaključak glede činjeničnog stanja. 4. Po zakonu imaju dva roka za rješavanje po zahtjevu – 30 dana ako ne treba provoditi poseban ispitni postupak i 60 dana kada treba provoditi. da je u istoj upravnoj stvari već jednom poništeno prvostepeno rješenje. Ako drugostepeni organ utvrdi da su u prvostepenom rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi. a prvostepeni organ je duţan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju i bez odgaĎanja. Ako utvrdi da je u prvostepenom postupku učinjena nepravilnost koja čini rješenje ništavim. Ako utvrdi da će nedostatke prvostepenog postupka brţe i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ. izmijenit će prvostepeno rješenje u tom smislu. da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rješenje stvari. a u okviru zahtjeva postavljenog u prvostepenom postupku. on će upotpuniti postupak i otkloniti izloţene nedostatke. a posebno ako prvostepeni organ nije u svemu postupio po drugostepenom rješenju ili ako utvrdi da je na osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti drugačije rješenje. a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni. Ţalba kad prvostepeno rješenje nije doneseno u zakonskom ro ku Akoprvostepeni organ nije donio rješenje u zakonskom roku. Ako utvrdi da su u prvostepenom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrĎene. a ţalbu odbiti. Protiv novog rješenja stranka ima pravo ţalbe. ali da se cilj zbog koga je rješenje doneseno moţe postići i drugim sredstvima povoljnijim za stranku. Ako drugostepeni organ utvrdi da je rješenje pravilno glede utvrĎenih čijenica i u pogledu primjene zakona . 3. 7. ili da je dispozitiv pobijenog rješenja nejasan ili je u protivrječnosti s obrazloţenjem. ali zbog drugih razloga. poništit će to rješenje po sluţbenoj duţnosti i dostaviti predmet nadleţnom organu na rješenje. 5. a najkasnije u roku od 3 dana od prijema ţalbe traţiti da mu I stepeni organ odmah dostavi sve spise predmeta i da pismeno iznese razloge zbog kojih rješenje 23 . Ako II stepeni organ utvrdi da se na osnovu činjenica utvrĎenih u upotpunjenom postupku stvar mora riješiti drugačije nego što je rješena prvostepenim rješenjem. Ako utvrdi da je prvostepeno rješenje donio nenadleţan organ. on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. kad drugostepeni organ utvrdi da je prvostepeno rješenje na zakonu zasnovano. ili ga izmijeniti: 1.- kad utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu zasnovano. on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar. a ţalba neosnovana kad utvrdi da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka. Radi pravilnog rješenja stvari drugostepeni organ moţe povodom ţalbe izmijeniti prvostepeno rješenje u korist ţalioca i mimo zahtjeva postavljenog u ţalbi. 2. proglasit će takvo rješenje ništavim. da je pogrešno primijenjen pravni propis na osnovu koga se rješava stvar. ako se tim ne vrijeĎa pravo druge osobe.

da su bili poznati.Ako II stepeni organ utvrdi da razlozi zbog kojih rješenje nije doneseno u roku nisu opravdani. I stepeni organ je obavezan postupiti po tom traţenju u roku koji odredi II stepeni organ s tim da taj rok ne moţe biti duţi od 5 dana. Stranka koja podnosi prijedlog duţna je da učini vjerovatnim da postoji razlog za obnovu i da podnese prijedlog u predviĎenom roku. Kako će taj nadleţni organ riješiti? Ako naĎe da ima osnova. onda će II stepeni riješiti predmet. ili zbog krivice stranke. ne mora se donijeti zaključak nego se odmah počne sa obnovnim radnjama. dovoljno je da se zna 3-4). ne odgađa izvršenje rješenja po kome se obnova traţi. iako je učinjena vjerovatnom on će prijedlog odbiti. ali organ koji je nadleţan za odlučivanje o prijedlogu za obnovu postupka. II stepeni organ ima kratak rok (3 dana) za rješavanje po ţalbi. po pravilu. ako smatra da će prijedlog za obnovu biti uvaţen. Ako je I stepni organ nije riješio zbog krivice stranke. ako je na temelju saslušanja stranke doneseno rješenje a dokaţe se da je iskaz bio neistinit. ne mora nikakav postupak provoditi ako ocijeni da činjenica koju stranka navodi nije od značaja za predmet.. Obnova postupka – moţe se traţiti samo za konačan akt (protiv kojeg se ne moţe izjaviti ţalba). organ koji je donio rješenje. Ţalba zbog ćutanja uprave – drugostepeni organ će u roku od 3 dana traţiti spis od prvostepenog organa. ako je rješenje donijela sluţbena osoba koja nije bila ovlaštenja za njegovo donešenje.Ako II stepeni organ utvrdi da rješenje nije doneseno u roku zbog opravdanih razloga. Postoji takoĎer i subjektivni rokovi (30 dana od dana saznanja) i objektivni 5 godina. on će riješiti stvar prema spisima predmeta i donijet će svoje rješenje. (Nema više institucija koja vrše javna ovlaštenja – već pravne osobe koje vrše javna ovlaštenja. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI –uvijek pita 1.. . moţe po sluţbenoj duţnosti ili na zahtjev stranke riješiti da se odgodi izvršenje 24 . Ponavljane postupka se odobrava zaključkom i istovremeno se odreĎuje koje radnje će se provesti.nije doneseno u roku. Podnosi se prijedlog za obnovu postupka. ako je to moguće. ili ako utvrdi da će prvostepeni efikasnije riješiti moţe dostaviti njemu predmet koji mora u roku od 15 dana donijeti rješenje. Rješenje drugostepenog organa doneseno po ovoj odredbi je konačno. Prijedlog za obnovu postupka. onda će II stepeni naloţiti I stepenom da riješi u roku od najčešće 15 dana. doveli do drukčijeg odlučenja u toj upravnoj stvari. NAUČITI OVO IZ ZAKONA O ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE: Povjeravanje javnih ovlaštenja) ZUP BiH (SGBIH 29/02) – uglavom ga ne pitaju. (ima ih ukupno 11. a moţe i duţe u izuzetnim slučajevima (ako se temelji na nekoj presudi koja naknadno bude ukinuta). Računa se od dana predaje ţalbe. sam će provesti postupak i svojim rješenjem riješiti stvar. Drugostepeni organ moţe sam riješiti ako postoji dovoljno dokaza. a u cilju povećanja efikasnosti. . ( Ukratko: Ukoliko se predmet pred I stepeim organom ne rješava – onda se izjavljuje ţalba. Ako ovo nije slučaj. Razlozi: ako se sazna za nove činjenice ili se pribave novi dokazi koji bi. ako osobi koja je trebala sudjelovati u postupku nije data mogćnost sudjelovanja. koji ne moţe biti duţi od 15 dana i vratiti mu sve spise predmeta na rješavanje. Onda on traţi od I stepenog zašto nije riješio. Sve dok ne ode stranci rješenje se ne smatra da je doneseno. onda je na stranci teret dokaza. O prijedlogu za obnovu postupka rješava organ koji je donio konačno rješenje.) Rok za rješavanje po ţalbi je 30 dana. odredit će s I stepenom organu rok za donošenje rješenja. Izuzetno. Ko moţe podnijeti zahtjev? Stranka u upravnom postupku. a prvostepeni organ je duţan u roku od 5 dana isti dostavit drugostepenom organu. a ako se stvar ne moţe riješiti prema spisima predmeta.

To moţe u jednostranačkim predmetima. U dvostranačkim predmetima se mora pribaviti saglasnost druge stranke (zato što je ona moţda stekla neko pravo tim rješenjem čije se ukidanje traţi). 3. Ţalba protiv novog rješenja 25 . ucjene i sl (nema roka za podnošenje).dok se ne odluči o pitanju obnove postupka.(rokovi za podnošenje u prethodna 3 slučaja su 3 godine). kao i protiv rješenja donesenog u obnovljenom postupku. 2 organa – jedan organ donosi rješenje uz prethodnu saglasnost drugog organa) a da nije bilo pribavljeno mišljenje ili saglasnost drugog organa a bilo je obavezno da se to uradi. protiv tog zaključka. ako se donese sloţeno rješenje (u njegovom donošenju učestvuje min. ako smatra da je rješe njem povrijeĎen zakon. načelnik opštine umjesto nadleţne sluţbe. moţe se ukinuti ili izmijeniti i pravomoćno rješenje koje je nepovoljno po stranku. 2.ako je njime očigledno povrijeĎen materijalni zakon (rok za podnošenje je 1 godina). moţe ga ukinuti ili izmjeniti samo uz saglasnost stranke i ako time ne vrijeĎa pravo treće osobe. Zahtjev se moţe podići u roku od 30 dana od dana kad je rješenje dostavljeno tuţitelju. Izmjenjeno rješenje će dostaviti sudu i stranci. ako je rješenje donijeo mjesno nenadleţni organ (rok podošenja 5 godina). ne moţe se koristiti ova odredba). organ donosi po sluţbenoj duţnosti u momentu kad iz tuţbe koju mu je sud dostavio na odgovor i uvidom u cijeli spis utvrdi da je tuţba osnovana Rješenje se donosi u roku koji je sud odredio za davanje odgovora na tuţbu. Ukidanje i mjenjanje pravosnaţnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke – ako je pravosnaţnim rješenjem stekla neko pravo. ako uvaţava sve zahtjeve tuţbe. Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora (često pitanj e) – treba razlikovati dvoje: u kom dijelu se poništava a u kom ukida rješenje (čl. ako se time ne vrijeĎa pravo stranke u upravnom postupku ili treće osobe.u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja stranci. Na zahtjev stranke. odnosno prije nego se okonča upravni spor. a sudska zaštita nije osigurana ni izvan upravnog spora. duţan je da o tome obavijesti stranku. -  Rješenje će se ukinuti: . ako je u istoj upravnoj stvari ranije rješeno na drugačiji način. 5. Protiv zaključka donesenog o prijedlogu za obnovu postupka. tuţilac ima pravo da podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom – Organ protiv čijeg je rješenja pravovremeno pokrenut upravni spor moţe do okončanja spora . prinude. poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje.  U ovim slulčajevima se rješenje poništava po pravu nadzora: kada rješenje donese organ uprave koji nije nadleţan. Zaključak kojim se dopušta obnova postupka odgaĎa izvršenje rješenja protiv koga je obnova dozvoljena. Rješenje o poništavanju ili izmjeni rješenja. ili rješenje u obnovi postupka donio drugostepeni organ. Ako je zaključak . a organ koji ga je donio smatra da je nepravilno primjenjeno materijalno pravo. ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile. Protiv ovog rješenja se moţe voditi upravni spor. 4. O ovom zahtjevu rješava drugostepeni organ.260-265 ZUP) – svi pitaju često. odnnosno rješenja moţe se neposredno pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda. odnosno rješenje donio prvostepeni organ. a ne moţe se izjaviti ţalba. moţe se izjaviti ţalba samo kad je taj zaključak. (Ako ovakvo rješenje donese viši organ npr. a ako mu nije dostavljeno. Zahtjev za zaštitu zakonitosti – ne pita– Protiv pravomoćnog rješenja donesenog u stvari u kojoj se ne moţe voditi upravni spor . Ako organ utvrdi da nema potrebe da se rješenje ukine ili izmijeni.

ako se to ne bi moglo uspješno otkloniti drugim sredstvima. ukidanje ili mijenjanje rješenja. dostavom stranci rješenja kojim se ţalba odbacuje ili odbija. ili ako se radi o stvari koja uopšte nije u nadleţnosti organa uprave.ukidaju posljedice od dana ukidanja (ex nunc). poništavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo . ako ţalba nije dopuštena. . a povreda moţe biti razlog za obnovu postupka. ukinuti drugostepeni organ. odobrenje za graĎenje. duţan je bez odgaĎanja da o tome obavijesti organ nadleţan za pokretanje postupka i donošenje rješenja. ili radi otklanjanja poremećaja u privredi. protiv rog rješenja moţe se pokrenuti upravni spor. ovakvo rješenje se moţe konvlaidirati samo ako stranka naknadno pristane na njega.koje sadrţi nepravilnosti koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviĎena kao razlog ništavosti Nema rokova za njihovo oglašavanje ništavim.od dana donošenja (ex tunc). Vanredno ukidanje rješenja – (često pitanje) ovdje se radi o izvršnom rješenju koje je doneseno u skladu sa zakonom. Stranka koja usljed ukidanja rješenja trpi štetu ima pravo na naknadu samo stvarne št ete. javni mir i poredak ili javni moral. 3. 8. npr.dopuštena je samo ako je to rješenje donio prvostepeni organ. Na ova rješenja se moţe izjaviti ţalba. Izvršenje Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršno.ako je donijeto rješenje čije je izvršenje nemoguće. - - 7. kojima bi se manje diralo u stečena prava. Izvršno rješenje moţe se ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po ţivot i zdravlje ljudi. Ako je rješenje donio drugostepeni organ. 6. Rješenje se moţe ukinuti i samo djelimično. 2. to rješenje moţe. javnu sigurnost.ako svojim izvršenjem to rješenje dovelo do krivičnog djela. .ako je u upravom postupku rješeno o stvari iz sudske nadleţnosti. odnosno ako je rješenje prvostepenog organa konačno. odnosno za poništavanje. Ukidanjem rješenja ne poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje već proizvelo do dana ukidanja. 26 . 4. u opsegu koliko je neophodno da se opasnost otkloni ili zaštite navedeni javni interesi. dostavom stranci. Ako je rješenje donio prvostepeni organ. . ali se onemogućava daljnje proizvoĎenje pravnih posljedica ukinutog rješenja . Oglašavanje rješenja ništavim – ništavim se oglašava rješenje: . Prvostepeno rješenje postaje izvršno: 1. Organ koji sazna za rješenje kojim je povrijeĎen zakon. ako ţalba ne odgaĎa izvršenje. dostavom stranci . ako ţalba nije izjavljena. uošte nije upravna stvar. . protiv takvog rješenja moţe se neposredno pokrenuti upravni spor kod nadleţnog suda. Protiv rješenja kojim se izvršno rješenje ukida dopuštena je ţalba samo kad je to rješenje donio prvostepeni organ.ako je doneseno rješenje po sluţbenoj duţnosti a predviĎeno je da se moţe donijeti samo na zahtjev stranke. U suprotnom. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja Poništavanjem rješenja i oglašavanjem rješenja ništavim. istekom roka za ţalbu. Za rješavanje o zahtjevu za naknadu štete nadleţan je u prvom stepenu sud koji bi po Zakonu o upravnim sporovima bio nadleţan za rješavanje upravnog spora.

rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. proteknu rokovi. Ako stranka neće da izvrši rješenje. Kad se ima provesti sudsko izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku. Izvršenje radi osiguranja -Radi osiguranja izvršenja moţe se zaključkom dopustiti izvršenje rješenja i prije nego što je ono postalo izvršno. Protiv ovog zaključka dopuštena je ţalba nadleţnom drugostepenom organu. Izvršenje radi ispunjenja nenovčanih obaveza izvršenika provodi se administrativnim putem. dostavi se račun organu. Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje u postupku učestvuju sa istovjetnim zahtjevima. postoje dva načina: . Izvršenje radi osiguranja moţe se provoditi administrativnim ili sudskim putem. To izvršenje provodi se po propisima koji vaţe za sudsko izvršenje.ako neće onda se ide preko angaţovanjem drugog lica (sruši. Izuzetno. ali samo protiv osobe koja je učestvovala u zaključivanju poravnanja. UPRAVNI SPOR Zakon o upravnom sporu – SN FBIH 2/98 i 8/00 ŠTA JE UPRAVNI SPOR? (član 1. Izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku provodi se radi ostvarivanja novčanih potraţivanja ili nenovčanih obaveza. Zaključkom se utvrĎuje da je rješenje koje se ima izvršti postalo izvršno i odreĎuje način izvršenja. ako bi bez toga moglo biti osujećeno ili znatno oteţeno izvršenje nakon što rješenje postane izvršno.Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci. a u slučajevima predviĎenim ovim zakonom-sudskim putem (sudsko izvršenje). Ako rješenjem nije odreĎen rok za izvršenje radnje. Rješenje doneseno u upravnom postupku koje sadrţi potvrdu izvršnosti jeste osnov za sudsko izvršenje. Izvršenje nenovčanih obaveza Izvršenje radi ostvarenja nenovčanih obaveza izvršenika provodi se preko drugih osoba ili prinudom (prisilom). Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rješenje postalo izvršno ne moţe se traţiti njegovo izvršenje. Da bi se moglo pristupiti izvršenju rješenja. Izvršenje radi ispunjenja novčanih potraţivanja provodi se sudskim putem. potrebno je da organ nadleţan za provoĎenje administrativnog izvršenja donese po sluţbenoj duţnosti ili na zahtjev traţioca izvršenja zaključak o dozvoli izvršenja. Administrativno izvršenje provodi organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stupnju. Izvršenje rješenja provodi se administrativnim putem (administrativno izvršenje).) 27 . Organi uprave uspostavljaju pravo sluţnosti. izvršenje radi ispunjenja novčanih potraţivanja iz primanja na osnovu radnog odnosa moţe se provesti administrativnim putem po pristanku izvršenika. sudu). ţalba koju podnose bilo koja od tih stranaka sprečava izvršnost rješenja. Izvršenje se moţe provesti i na temelju zaključenog poravnanja . organ čije se rješenje ima izvršiti stavlja na rješenje potvrdu izvšnosti i dostavlja ga radi izvršenja sudu nadleţnom za izvršenje.prisila novčanim naknadama ( koja prvi put ne moţe biti veća od 50 KM) .

MeĎutim ako prvostepeni organ nije donio rjesenje a protiv kojeg zakonom nije dozvoljena zalba.)sporu su obavezne prema svakom. pravna lica koja imaju javna ovlaštenja (Federalni zavod za PIO). Pored toga. Upravni akt jeste akt nadleţnog organa kada rješava o izvjesnom pravu ili obavezi pojedinca ili pravnih lica u nekoj upravnoj stvari. u sloţenim predmetima upravnog spora sudi se u vijeću od trojice sudija. agencije.. Izuzetno. o čemu odlučuje predsjednik vijeća za upravne sporove. najčešće drugostepenog (u 95% slučajeva). upravne organizacije (direkcije. ako smatra da mu je upravnim aktom povrijeĎeno neko pravo. Primjer: povrat stana. općinske sluţbe.U upravnim sporovima sudi sudija pojedinac. Upravni spor moţe pokrenuti i ombudsmen. i 22. Vodi se spor izmeĎu njih. Ćutanje administracije? . On se moţe pojaviti u upravnom sporu ako ocijeni da je konačnim upravnim aktom povrijeĎeno ljudsko dostojanstvo.To je spor o zakonitosti upravnog akta. Postoji treća stranka koji su mnogi kantonalni sudovi ignorisali: to je vlasnik stana. ali je dozvoljeno pokrenuti upravni spor. grada ili općine. stranka moze pokrenuti upravni spor kao da joj je zalba odbijena.oni nisu pravna lica same po sebi. osnovna prava i slobode zagarantovane ustavom FBiH i meĎunarodnim konvencijama. upravni spor moţe pokrenuti i oni koji nisu ni fizička ni pravna lica. Upravni spor moţe pokrenuti i pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeĎen zakon na štetu Federacije.Šta kada prvostepeni i drugostepeni organ ćuti? (član 11. Ko sudi? .Upravni spor se ne moze voditi: 1) protiv akata donesenih u stvarima u kojima je sudska zastita osigurana van upravnog spora. tako da i zainteresovano lice ima u sporu poloţaj stranke Ko rješava upravne sporove?(član 5. Suština organa uprave je donošenje upravnih akata kojima rješavaju o pravima i obavezama graĎana i pravnih lica u pojedinačnim upravnim stvarima Ko sve moţe pokrenuti upravni spor? ( član 2. Ako u upravnom postupku drugostupanjski organ nije u roku od 30 dana ili u posebnom propisom odredjenom kracem roku donio rjesenje po zalbi stranke protiv prvostupanjskog rjesenja. 1 Često pitanje 28 . stranka moţe pokrenuti upravni spor. Moţe i protiv prvostepenog akta na koje nije dozvoljena ţalba. određeno naselje. Šta je organ u smislu ZUS-a? Pod njima se podrazumijevaju federalni i kantonalni organi uprave.) Pojedinac – fizičko lice i pravno lice. organ uprave ali samo pod jednim uslovom: da takvo lice moţe biti nosilac prava i obaveza o kojima se rješavalo u pravnom postupku. Stranke su: nosilac stanarskog prava i korisnik koji je tokom rata dobio privremeno rješenje. gradske sluţbe. zavodi. Postaju pravna lica ako se to reguliše. Ako ne moţe biti nosilac prava i obaveza ne moţe se pojaviti sa tuţbom u upravnom sporu..) – Kantonalni sud i to prema sjedištu prvostepenog organa odnosno njegove organizacione jedinice. Protiv čega se pokreće upravni spor? Samo protiv upravnog akta. Protiv kojeg upravnog akta se pokreće upravni spor? Konačnog.). koji je takoĎer zainteresovan da taj stan ostane njemu..) Ako u upravnom postupku prvostepeni organ protiv cijeg akta je dozvoljena zalba nije u roku od 60 dana ili u posebnim propisom odredjenom kracem roku donio nikakvo rjesenje po zahtjevu.. Kantona.12 ZUS)?1 . To su prije svega skupine građana. Presude u upravnom (član 3. Protiv kojih akata se ne moţe voditi upravni spor (čl. Da li u upravnom sporu ima zainteresirana stranka? Da. stranka ima pravo da se obrati svojim zahtjevom drugostepenom organu. a ne donese ga ni po zahtjevu upravne inspekcije kojoj se stranka obratila.

jer se ista dostavlja drugoj strani na odgovor. koji upravni akt se osporava. 3) u stvarima o kojima neposredno na osnovu ustavnih ovlastenja odlucuju domovi Parlamenta Federacije ili predsjed-nik Federacije i dopredsjednik Federacije odnosno zakonodavno tijelo kantona-zupanije.13 ZUS)?2 Upravni akt moze se pobijati: 1) sto u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon. Ovaj rok vaţi i za ombudsmene i za pravobranioce. A ako im akt nije dostavljen tuţbu mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana kada je akt dostavljen stranci u čiju je koris akt i donesen. zakonske razloge za pobijanje akta. Tuţba se predaje neposredno ili preporučenom poštom. propis zasnovan na zakonu ili opci akt. 4) ako je nadlezni organ rjesavajuci po slobodnoj ocjeni prekoracio granice ovlastenja koja su mu data pravnim propisima i suprotno cilju u kome je ovlastenje dato. Zakonski razlozi za pobijanje upravnog akta (čl. Tuţba se dostavlja u dva primjerka. Kada općinsko vijeće donese upravni akt moţe se pokrenuti upravni spor protiv tog akta. Moţe se izjaviti i na zapisnik kod nadleţnog suda. Kada se 2 Često pitanje 29 .2) protiv akata donesenih u stvarima o kojima se po izricitoj odredbi zakona ne moze voditi upravni spor. a narocito ako cinjenicno stanje nije potpuno i pravilno utvrdjeno.) Kada stranka podnese tuţbu u upravnom sporu to ne odgaĎa izvršenje upravnih rješenja (a najčešće se radi o carinama i porezima). Tuţilac moţe odustati od tuţbe sve do donošenja sudske odluke u upravnom sporu. Prstoznakom se moţe potpisati samo u jednoj situaciji: samo kada nepismena stranka daje punomoć. naznaku tuţenog. Tada sud rješenjem obustavlja postupak. ili sto je iz utvrdjenih cinjenica izveden nepravilan zakljucak u pogledu cinjenicnog stanja. 3) ako se u upravnom postupku koji je aktu prethodio nije postupilo po pravilima postupka.) To je organ čiji se upravni akt osoprava. tada ne moţe isti zahtjev isticati u tuţbi. Svaka stranka je duţna dokazati činjenice na koje se poziva. u kom pravcu predlaţe da se riješi stvar. on je samo tuţena strana. Odgoda izvršenja? (član 19. Tuţena strana? (član 18. ako im je upravni akt dostavljen. Uz tuţbu se dostavlja obavezno i akt koji se pobija. donosioca akta. nema prava na ţalbu. Upravni spor-postupak? Pokreće se tuţbom. dakle teret dokazivanja je na strankama. Ona se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je stranci dostavljen akt koji se osporava. U tuţbi se ne mogu navoditi nove činjenice i dokazi. Organ koji donosi rješenj nije i ne moţe biti stranka u postupku. Ako sud odbije odgodu. Sastav tuţbe? Tuţba mora sadrţavati: ime i prezime tuţitelja i druge lične podatke. Moţe se desiti da iz neznanja ili omaškom da tuţba bude predata drugom organu – u tom slučaju se smatra da je predata u roku. 2) sto je akt donesen od strane nenadleznog organa. Stranka moţe podnijeti organu uprave ili sudu (u tuţbi zatraţi da se odgodi izvršenje i tada se hitno postupa) zahtjev za odgodu (ako hoće da pokrene spor) pod slijedećim uslovima da: da odlaganje nije protivno javnom interesu i da tim odlaganjem nije nanesena šteta drugoj stranci Izuzetak: Kada se stranka obraća organu uprave za odgodu izvršenja i nije uspjela. ali postoji izuzetak: kada stranka uz tuţbu prilaţe izuzetno jak dokaz koji dovodi u pitanje činjenično stanje iz upravnog postupka. (Kako se moţe potpisati stranka u upravnom postupku koja je nepismena? Drugo lice će ga potpisati i osoba koja ga je potpisala ispod naznači svoje ime i prezime i adresu.

tada sud ima pravo i obavezu da podnese prijavu disciplinskoj komisiji protiv sluţbenog i odgovornog lica u tom organu. TakoĎer moţe tuţbu odbiti i potvrditi upravni akt i to je opet meritorno rješavanje. Kad je u predmetu odlučivano nejavno.ako se radi o stvari o kojoj se ne moţe po odredbama zakona voditi upravni spor. ali pri tome nije vezan razlozima tuţbe. prijevremena (ćutanje administracije). Na ništavost upravnog akta sud pazi po sluţbenoj duţnosti. O raspravi se vodi zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice i okolnosti kao i izreka odluke. na sjednici ili po sudiji pojedincu.ako je stranka podnijela tuţbu a imala je pravo na ţalbu na prvostepeno rješenje a to pravo nije iskoristila.Stranke u sporu mogu zatraţiti da prisutvuju nejavnom rješavanju ili da se u predmetu odrţi javna rasprava samo u tuţbi ili odgovoru na tuţbu. Zapisnik potpisuju predsjednik vijeća odnosno sudija pojedinac i zapisničar. sud će raspraviti spor i bez prisustva stranaka. . Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka. Ako ne dostavi spise u ostavljenom roku.ako akt koji se tuţbom osporava nije upravni akt. ako su za to ispunjeni uvjeti. poništiti osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadrţavao iste nedostatke i predmet vratiti tuţenom ili prvostepenom organu na ponovno rješavanje kada ocijeni da će on brţe i efikasnije provesti postupak i odlučiti o upravnoj stvari.ţalbaupravnom postupku dostavlja na odgovor? Samo u jednom slučaju: kada stranka u ţalbi ističe nove činjenice i dokaze. Izostanak stranke sa rasprave ne zadrţava rad suda. Sud moţe iz ovih razloga odbaciti tuţbu u svakom stadiju postupka.i ako već postoji sudska odlika o istoj stvari. Zakonitost osporenog akta? Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u granicama zahtjeva iz tuţbe. Šta sve moţe tuţilac? O upravnim sporovima sud rješava nejavno. 30 . ako ih ima. tada organ uprave povrijeĎuje sluţbenu duţnost. Sud odlučuje većinom glasova sudskog vijeća. koji potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar. o datumu nejavnog rješavanja i njihovom pravu da tom rješavanju prisustvuju. po sudiji pojedincu ili na sjednici. Sud moţe da poništi sve prethodne akte i donese meritornu odluku koja se izvršava. .. sud moţe. sud tada rješava stvar u meritumu (nema poništavanja rješenja i vraćanja na ponovni postupak). Ako stranka u sporu zatraţi da prisustvuje nejavnom rješavanju ili da se u predmetu odrţi javna rasprava.ili da je očigledno da se upravnim aktom ne dira u pravo tuţioca (ne odnosi se na njega). sud je duţan obavjestiti stranke i zainteresirana lica. O vijećanju i glasanju vodi se poseban zapisnk. Dostava upravnih spisa po tuţbi? Sud je duţan tuţbu dostaviti organu uprave koji je donio upravni akt na odgovor u odreĎenom roku (odgovara se u roku koji nije duţi od 20 dana) Tuţeni je duţan da dostavi upravne spise sudu. odnosno odrţati usmenu raspravu javno (u daljnjem tekstu: rasprava). Raspravom rukovodi sudija pojedinac odnosno predsjednik vijeća.) Odbačaj tuţbe? Sud će rješenjem odbaciti tuţbu ako je: . Rješavanje suda po tuţbi? Kada sud na raspravi utvrdi drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenično stanje utvrĎeno u upravnom postupku i otkloni povrede pravila upravnog postupka. . Sud moţe poništiti upravni akt i bez dostavljanja tuţbe na odgovor. te sam rješiti upravnu stvar. ako naĎe da osporeni upravni akt ima takve nedostatke koji sprečavaju ocjenu zakonitosti. podnesena od neovlaštenog lica.neblagovremena. poništit će osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadrţavao iste nedostatke. . .

Šta presuda sadrţi? Presuda.obrazlozenje i . oznacenje stranaka i njihovih zastupnika. . Ţalba . Presudom kojom se zahtjev uvazava. donesene u upravnom sporu stranka moze. Nadleţni sud ce odbaciti rjesenjem zahtjev koji je: . Zahtjev se moze podnijeti u roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci sudske odluke protiv koje se podnosi zahtjev. 3. Nadleţni sud rjesava o zahtjevu. po pravilu. presuđuje u meritumu.dispozitiv. Zahtjev za vanredno preispitivanje ne moţe se podnijeti zbog povrede pravila postupka koja se odnosi na pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Ponavljanje postupka? Postupak okoncan presudom ili rjesenjem nadleznog suda ponovit ce se na zahtjev stranke: 1) ako stranka sazna za nove cinjenice ili nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije 31 . U presudi se moraju cijeniti svi navodi tuzbe. sud moze ukinuti ili preinaciti sudsku odluku protiv koje je podnesen zahtjev. . Zahtjev sadrzi oznacenje sudske odluke cije se preispitivanje predlaze. tek onda donosi rješenje kojim odbacuje zahtjev. a moţe da tuţbu uvaţi i poništi i prvostepeno i drugostepeno rješenje i vrati na ponovni postupak ali samo kada ocjeni da ovi organi mogu lakše i efikasnije provesti postupak. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke – Protiv pravosnazne sudske odluke kantonalnog suda.oznacenje suda. odnosno rjesenje izreceno i objavljeno.Spor se rješava presudom.Protiv odluke donesene u upravnom sporu ţalba se ne moţe izjaviti. ako je zalba dozvoljena. Presudom se odbija ili uvaţava zahtjev. kao i razloge i obim u kome se predlaze preispitivanje. a ti su nedostaci takvi da sprječavaju rad suda. a pobijanu odluku ispituje samo u granicama zahtjeva. Vrhovnom sudu Federacije stranka moţe podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje zbog povrede federalnog zakona ili drugog federalnog propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari putem kantonalnog suda. . u nejavnoj sjednici. Dispozitiv mora biti odvojen od obrazlozenja. odnosno rjesenje sadzi: . broj i datum. Ako to ne učini u ostavljenom roku.uvod koji obuhvata ime i prezime predsjednika vijeca. odnosno rjesenje izdaje se strankama u ovjerenom prijepisu. Pravni lijekovi? 1. tako što se tuţba uvaţava ili odbija kao neosnovana. Kantonalnom sudu stranka moţe podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje zbog povrede kantonalnog zakona ili drugih kantonalnih propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. clanova vijeca i zapisnicara. Ako nadleţni organ ne postupi po presudi suda on čini tešku povredu sluţbene duţnosti i tada je sud duţan podnijeti prijavu za pokretanje disciplinskog postupka. nego sud.pouku o zalbi. neblagovremen ili zahtjev koji je podnijela neovlascena osoba. odnosno rjesenje potpisuju predsjednik vijeca i zapisnicar. 2.neurednu i to nakon što je pozvato podnosioca zahtjeva koji je bio nepotpun ili nerazumljiv da te nedostatke otkloni. Vrhovnom sudu Federacije ili kantonalnom sudu podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. predmet vraca na ponovni postupak. Originalnu presudu. akorješava kantonalni sud onda koji nisu ucestvovali u donosenju odluke. Presudom se tuţba moţe uvaţiti na 2 načina: upravni akt se poništava i rješava se upravna stvar tj. Ako Vrhovni sud Federacije ili kantonalni ukine sudsku odluku. Presuda. O zahtjevu za vanredno preispitivanje odlucuje nadleţni sud vijecu sastavljenom od trojice sudija. kratko oznacenje predmeta spora i dan kad je presuda. i koji je .nedozvoljen.

Odluka suda je upravni akt koji se izvršava (ako podlijeţe izvršenju). tada postoji mogućnost da kantonalni sud donese rješenje kojim će zabraniti dalje postupanje ili nepostupanje ili će naloţiti da se postupi na odreĎeni način i utvrĎuje odreĎene mjere kako bi se otklonile te negativne posljedice. a ako on to neće da izvrši. ovo se odnosi i na pojedinačne radnje tj. Izuzetno. prilikom saslusanja pred sudom dao lazan iskaz. a kojima se krše prava pojedinaca (iz ustava i meĎunarodnih konvencija i sporazuma). 6) ako zainteresiranoj osobi nije bila data mogucnost da ucestvuje u upravnom sporu. Obaveznost presude? Ako je presudom poništeno rješenje i vraćeno prvostepenom organu.rijesen za nju da su te cinjenice. 3) ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivicnoj ili gradjanskoj stvari. ili ako je svjedok. a ta presuda je kasnije ukinuta drugom punomocnom sudskom odlukom. 32 . i poslije roka od pet godina ponavljanje postupka se moze traziti zbog razloga zakonom odreĎenih. pod uslovom da nije zajamčena druga sudska zaštita protiv takvih akata. Sud presudom rjesava o tuzbi za ponavljanje postupka. Postoji čak i mogućnost novčanog kaţnjavanja (200-800 KM). a sud tu stvar mora riješiti u meritumu. Ponavljanje postupka pokrece se tuzbom. Organ koji je ćutao vrši tešku povredu i protiv njega se moţe pokrenuti disciplinski postupak. ili donese rješenje protivno uputama iz presude. odnosno. Ovakav zahtjev rješava kantonalni sud. Ukoliko ZUS ne sadrţi pojedine odredbe shodno se primjenjuju odredbe ZPP-a. stranka moţe podnijeti tuţbu. Ako se to zaista utvrdi. ponašanju sluţbenog ili odgovornog lica koji svojim radnjama onemogućava stranci da ostvari ustavom zagarantovana prava i slobode. i to sudija pojedinac koji nije učestvovao u donošenju te odluke. 2) ako je do odluke suda doslo usljed krivicnog djela suca ili radnika u sudu. Ako on to ne učini. O tuzbi za ponavljanje postupka rjesava sud koji je donio odluku na koju se odnosi razlog za ponavljanje postupka. stranka moţe ponovo podnijeti tuţbu sudu. Ako upravni organ nije slijedio upute suda. zahtjev u kojem će zatraţiti da sud koji je poništio upravni akt riješi tu upravnu stvar jer organ uprave ćuti. 5) ako stranka nadje ili stekne mogucnost da upotrijebi raniju sudsku odluku donesenu u istom upravnom sporu. 5. nema više vraćanja predmeta upravnom organu. 4) ako je isprava na kojoj se zasniva sudska odluka lazna. Ovo rješenje treba da izvrši kod koga se te radnje čine ili ne čine. Protiv odluke suda donesene po tuzbi za ponavljanje postupka mogu se podnijeti pravni lijekovi koji su ovim zakonom dozvoljeni u glavnoj stvari. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u ranijem sudskom postupku. isti je duţan u roku od 15 dana donijeti novo rješenje shodno uputama iz sudske presude. 4. Odlučuje se rješenjem. Protiv ovog rješenja dozvoljava se podnošenje zahtjeva za vanredno preispitivanje i to vrhovnom sudu FBiH. a odluka suda se zasniva na tom iskazu. vjestak ili stranka. Po proteku pet godina od pravosnaznosti sudske odluke ponavljanje se ne moze traziti. Osim pojedinačnih akata. onda sud moţe da preuzme izvršenje tog rješenja. Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zaštićenih ustavom federacije? Ovim pravnim sredstvom se dozvoljava da se pobijaju akti koji se inače ne mogu pobijati. Ponavljanje postupka moze se traziti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja.

Članovi općinskih vijeća. novine FBiH” br. kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima i graĎani Bosne i Hercegovine bit će proporcionalno zastupljeni. članovi skupština kantona. Članovi Parlamenta Federacije. 26/04. 54/04. 29/03-Prečišćeni tekst sa izmjenama objavljenim u “Sl. 49/00. 35/03. članovi Vlade Federacije.2007. Zakonski principi Drţavna sluţba osigurava poštivanje i primjenu sljedećih principa: a) zakonitost. 39/04. 3. 37/04. Novinama FBiH” br.23. godine Kata Senjak RADNO PRAVO . b) transparentnost i javnost. 53/00) . sudije Ustavnog suda Federacije. 32/01 i 73/05) Zakon o drţavnoj sluţbi u instistucijama BiH (SG BIH 19/02. 67/05. Hrvati i Srbi. RADNO PRAVO ZAKON O DRŢAVNOJ SLUŢBI U FBIH (“Sl. 8/06) Proporcionalna zastupljenost U organima drţavne sluţbe Bošnjaci. e) profesionalna nepristrasnost. 4/04. općinski načelnik svake općine i sudije općinskih sudova nisu drţavni sluţbenici i njihov radno-pravni status se ureĎuje drugim propisima. 4. d) učinkovitost i ekonomičnost. LITERATURA Zakon o drţavnoj sluţbi SNFBIH 67/05 (zadnja izmjena) Zakon o namještenicima SBFBIH 49/05 Zakon o PIO (SNFBIH 29/98. Članovi kantonalne vlade. 2. 23/04. 33 . predsjednik i potpredsjednici Federacije. c) odgovornost. 32/00 i 29/03) Zakon o radu u institucijama BiH (SGBIH 26/04) – ne pitaju Pravilnik o radnoj knjiţici (SNFBIH 42/00. Zapošljavanje i unapređenje Zapošljavanje i unapreĎenje profesionalne karijere drţavnog sluţbenika temelji se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti. Članovi gradskih vijeća i gradonačelnici nisu drţavni sluţbenici i njihov radno -pravni status se ureĎuje drugim propisima. Izuzeće u primjeni 1.06. sudije kantonalnih sudova i kantonalni tuţioci nisu drţavni sluţbenici i njihov radno-pravni status se ureĎuje drugim propisima. sudije Vrhovnog suda Federacije i federalni tuţioci nisu drţavni sluţbenici i njihov radno-pravni status se ureĎuje drugim propisima. 17/04. 48/05 i 2/06) Zakon o radu FBiH (SNFBIH 43/99. f) politička nezavisnost.

Sporazumno preuzimanje duţnosti drţavnog sluţbenika iz drugog organa drţavne sluţbe . na osnovu ovog zakona i podzakonskih propisa. 4. 2. Za donošenje i dostavljanje rješenja drţavnom sluţbeniku. primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku. Ostali drţavni sluţbenici su: inspektori. ako postoje objektivno utvrĎene i neodloţne potrebe sluţbe. Drţavni sluţbenici mogu biti: drţavni sluţbenici i rukovodeći drţavni sluţbenici. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji. Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom organa drţavne sluţbe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji. pomoćnici rukovoditelja i glavni inspektori (federalni i kanotnalni). Lica zaposlena kao savjetnici nosioca funkcija iz ovog člana nisu drţavni sluţbenici. O pravima i duţnostima drţavnih sluţbenika iz radnoga odnosa. Protiv rješenja. Premještaj moţe biti dobrovoljan. Nametnuti premještaj moţe biti i zamjena sluţbenika sa jednog na drugo radno mjesto. sekretar organa uprave. 3. Interni premještaj drţavnog sluţbenika 1. 6. Popuna upraţnjenih radnih mjes ta sa liste prekobrojnih 1. osim kada je o vim zakonom i podzakonskim propisima utvrĎeno da odlučuje drugi organ (Agencija i Odbor za ţalbe). Ukoliko premještaj podrazumijeva i promjenu prebivališta drţavni sluţbenik ima pravo na odgovarajuću naknadu. 3. pripadnike policije i oruţanih snaga.Organ drţavne sluţbe moţe sporazumno sa drugim organom drţavne sluţbe istog nivoa vlasti i uz saglasnost ili pisani zahtjev drţavnog sluţbenika preuzeti drţavnog sluţbenika sa iste ili slične pozicije. Rješenje o premještaju donosi rukovodilac organa drţavne sluţbe. stručni saradnici.5. Ukoliko u organu drţavne sluţbe postoji upraţnjeno radno mjesto drţavnog sluţbenika u tom slučaju rukovodilac organa drţavne sluţbe prvo razmatra da li moţe na to radno mjesto premjestiti drţavnog sluţbenika koji se nalazi na sličnom radnom mjestu u istom organu drţavne sluţbe. pomoćnika rukovodioca organa drţavne sluţbe i glavnog federalnog i kantonalnog inspektora koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovijetna poziciji radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje. odlučuje rukovodilac organa drţavne sluţbe. kao i njegova ukupna stručna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premješta. Kod odlučivanja o premještaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario drţavni sluţbenik koji se premješta. 2. Kada rukovodilac organa drţavne sluţbe odluči da popunu upraţnjenog radnog mjesta drţavnog sluţbenika ne vrši Internim premještajem i sporazumnim preuzimanjem duţnosti drţavnog sluţbenika iz drugog organa drţavne sluţbe. a izuzetno i nametnut. O pravima i duţnostima donosi se rješenje. Rukovodeći drţavni sluţbenici su rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove. a kod rukovodećih drţavnih sluţbenika moţe preuzimati samo ove rukovodeće drţavne sluţbenike: sekretara organa drţavne sluţbe. Odlučivanje o pravima i duţnostima drţavnih sluţbenika 1. Ovaj zakon se ne primjenjuje na revizore zaposlene u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine. uz saglasnost drţavnog sluţbenika koji se premješta. viši stručni saradnici i stručni savjetnici. drţavni sluţbenik ima pravo u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti ţalbu Odboru drţavne sluţbe za ţalbe (u daljem tekstu: Odbor za ţalbe) radi preispitivanja pravilnosti donesenog rješenja. odnosno ako se popuna ne vrši na taj 34 .

smanjenja obima poslova organa drţavne sluţbe ili njegovog ukidanja. Javni konkurs sadrţi: .1 Ustava Bosne i Hercegovine. stepena stručne spreme.posebne uvjete utvrĎene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji . Javni konkurs objavljuje se najmanje 15.naziv i opis upraţnjenog radnog mjesta . Popuna se vrši prema kriterijima i pravilima za izbor drţavnih sluţbenika koje podzakonskim aktima utvrĎuje Agencija. u skladu sa zakonom (posebnim zakonom).način.  da ima univerzitetsku diplomu najmanje VII. 25. Javno oglašavanje 1. u skladu sa zakonom.  ukoliko je ovo rasporeĎivanje nemoguće.spisak potrebnih dokumenata.  drţavni sluţbenik koji je proglašen prekobrojnim.  da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.  ukoliko je privremeno penzionisanje nemoguće rukovodilac organa drţavne sluţbe razrješava duţnosti prekobrojnog drţavnog sluţbenika koji moţe izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe i traţiti preispitivanje svog razrješenja.opće uvjete iz čl. Ukoliko se u organu drţavne sluţbe oglasi upraţnjeno slično radno mjesto u roku od godinu dana od dana razrješenja s duţnosti. drţavnom sluţbeniku se nudi prijevremeno penzionisanje. Opći uvjeti za postavljenje drţavnog sluţbenika . kao rezultat disciplinske mjere. u tom slučaju to radno mjesto Agencija popunjava oglašavanjem javnog konkursa. ovog zakona . Agencija proglašava drţavnog sluţbenika prekobrojnim na prijedlog organa drţavne sluţbe. 3. rok i mjesto njihovog podnošenja. u tom slučaju rukovodilac tog organa podnosi zahtjev Agenciji za popunu tog radnog mjesta. lice nije otpušeno iz drţavne sluţbe. Ukoliko se upraţnjeno radno mjesto u organu drţavne sluţbe ne bi moglo popuniti sa liste prekobrojnih.  da u posljednje tri godine. 35 . a nije dalje rasporeĎen. prekobrojni drţavni sluţbenik ima prednost prilikom ponovnog zaposlenja u organu drţavne sluţbe. 2. Troškove objavljivanja javnog konkursa snosi organ drţavne sluţbe za čije se potrebe provodi taj konkurs. ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonom.Da bi bilo postavljeno na radno mjesto drţavnog sluţbenika lice mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:  da je drţavljanin Bosne i Hercegovine. te na naknadu za slučaj nezaposlenosti. dana prije krajnjeg roka za prijave u “Sl. Prekobrojnost Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica reorganizacije. Novinama FBiH” i u najmanje 2 dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH i na sluţbenoj internet stranici Agencije.  da je stariji od 18 godina. od dana objavljivanja upraţnjenog radnog mjesta. u skladu sa ovim zakonom. na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. 4. Zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u postupku zapošljavanja i unapreĎenjka drţavnog sluţbenika 2.  da je zdravstveno sposobno za obavljanje odreĎenih poslova predviĎenih za to radno mjesto. Agencija prvo pokušava popuniti to radno mjesto drţavnim sluţbenicima koji se nalaze na listi prekobrojnih drţavnih sluţbenika koju vodi agencija za sve organe drţavne sluţbe u FBiH. Drţavni sluţbenik koji je proglašen prekobrojnim se moţe:  rasporediti na slično upraţnjeno radno mjesto drţavnog sluţbenika u drugom organu drţavne sluţbe.

b) nezadovoljavajuća. Ocjenjivanje probnog rada rukovodećih sluţbenika vrši rukovodilac organa drţavne sluţbe.Izuzetno od ovih uvjeta. 2. koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpuštanja. Postavljenje drţavnog sluţbenika 1. Drţavnog sluţbenika postavlja rukovodilac organa drţavne sluţbe. Vlada Federacije. Agencija imenuje posebne komisije za izbor koje su nepristrane u provedbi javnog konkursa. općinski načelnik i gradonačelnik postavljaju nadleţne općinske i gradske drţavne sluţbenike sa liste uspješnih kandidata ko ji su prošli javni konkurs. c) naziv radnog mjesta i platni razred. b) stručni ispit. Neposredno nadreĎeni drţavni sluţbenik se odreĎuje kao supervizor odgovoran za davanje ocjene rada na kraju probnog perioda. Ukoliko je ocjena rada: a) zadovoljavajuća.Agencija utvrĎuje značaj i sadrţaj javnog konkursa. s liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs. rukovodilac organa drţavne sluţbe potvrĎuje postavljenje drţavnog sluţbenika na radno mjesto. Razriješeni drţavni sluţbenik ima 36 . Probni period 1. Tekst zakletve utvrĎuje Agencija. Javni konkurs . dok se ostali članovi imenuju s liste eksperata koju utvrdi Agencija. Javni konkurs sadrţi: a) ispit općeg znanja. podzakonskim aktom utvrĎuje uvjete. Period probnog rada drţavnog sluţbenika obuhvata vrijeme uvoĎenja u posao i vrijeme obavljanja duţnosti i ukupno traje šest mjeseci. Rješenje o postavljenju sadrţi: a) ime i prezime drţavnog sluţbenika. Rezervna lista uspješnih kandidata čuva se do isteka probnog rada postavljenoga drţavnog sluţbenika. rukovodilac organa drţavne sluţbe razrješava duţnosti drţavnog sluţbenika. od kojih su najmanje dva člana drţavni sluţbenici iz organa drţavne sluţbe. Kada se radi o prvom zapošljavanju u organu drţavne sluţbe. Komisiju za izbor sačinjava najmanje tri člana. drţavni sluţbenik prolazi razdoblje probnoga rada. 5. Postavljenje drţavnog sluţbenika vrši se rješenjem koje se objavljuje na oglasnoj ploči organa drţavne sluţbe i dostavlja drţavnom sluţbeniku. način i program polaganja ispita općeg znanja. 3. postavljeni drţavni sluţbenik prima pisani opis svog radnog mjesta i opis uvjeta sluţbe. 3. od kojih je jedan član predstavnik sindikata. 2. 2. Komisije za izbor 1. mogu ostati na tom radnom mjestu u periodu ne duţem od tri godine od stupanja na snagu ovog zakona. Postavljeni drţavni sluţbenik preuzima duţnost polaganjem zakletve vjernosti pred rukovodiocem organa drţavne sluţbe. na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa. Nakon prethodno pribavljenog mišljenja od Agencije. lica sa višom stručnom spremom (VI. 6. Potpisani tekst zakletve sastavni je dio personalnog dosjea drţavnog sluţbenika. uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije. na prijedlog Agencije. Kandidati koji su poloţili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja. b) naziv organa drţavne sluţbe u koji je drţavni sluţbenik postavljen. Prije preuzimanja duţnosti. 4. stepen) koje su ranije postavljene kao drţavni sluţbenici na radna mjesta u drţavnoj sluţbi.

zadovoljavajuće. Radni odnos na odreĎeno ne moţe prerasti u radni odnos na neodreĎeno vrijeme. Svi drţavni sluţbenici: a) imaju nesmetan pristup ocjenama svoga rada koje se nalaze u ličnom dosjeu.Ocjenu rada rukovodećih i drugih drţavnih sluţbenika utvrĎuje rukovodilac organa drţavne sluţbe. Radni odnos na određeno vrijeme .Vlada Federacije utvrĎuje bliţe uvjete u skladu s kojim drţavni sluţbenik moţe uzeti neplaćeno odsustvo. Drţavni sluţbenik moţe izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja razrješenja. po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije. sljedeći uspješni kandidat s rezervne liste postavlja se na upraţnjeno radno mjesto drţavnog sluţbenika.Rezultati ostvareni u obavljanju poslova u toku perioda koji se ocjenjuje označuju se sljedećim ocjenama: nezadovoljavajuće.Pripravništvo traje godinu dana nakon čega pripravnik stiče pravo prijave na javni konkurs.) moţe se primiti drţavni sluţbenik u radni odnos na odreĎeno vrijeme koji traje do povratka odsutnog drţavnog sluţbenika na posao. b) imaju mogućnost da u odgovarajućem vremenskom roku priloţe pisane informacije uz ocjenu svoga rada i imaju pravo izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja ocjene o radu. razrješava duţnosti drţavnog sluţbenika. uspješno i izuzetno uspješno. na prijedlog neposredno nadreĎenog sluţbenika.U slučaju duţe odsutnosti drţavnog sluţbenika sa posla (bolovanje. Rezultati ocjene rada uzimaju se u obzir prilikom unapreĎenja i internih premještaja.Organ drţavne sluţbe duţan je da obavijesti pripravnika o sadrţaju programa i načinu na koji se nadgleda njegov pripravnički rad. porodiljsko odsustvo i sl. Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne. u skladu sa članom 65. rukovodilac organa drţavne sluţbe. 5. Rukovodilac organa drţavne sluţbe ocjenjuje rad svih drţavnih sluţbenika. ovog zakona. Probnom radu ne podlijeţu pripravnici. ostali zakoni i kolektivni ugovori kojima se ureĎuju prava i obaveze iz radnih odnosa.pravo uloţiti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja odluke. osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrĎeno. Stručno obrazovanje i usavršavanje Drţavni sluţbenici obavezni su da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju. Prijem u radni odnos prvo se vrši sa liste prekobrojnih a tek onda javnim oglašavanjem. Drţavni sluţbenik ima pravo i obavezu učestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih 37 . Pripravnici -Rukovodilac organa drţane sluţbe moţe zatraţiti od Agencije da u drţavnu sluţbu primi pripravnika. najmanje svakih 12 mjeseci. i kada se moţe duţnost drţavnog sluţbenika obavljati sa skraćenim radnim vremenom. Godišnji odmor po svim osnovama ne moţe biti duţi od 36 radnih dana. Ukoliko je drţavni sluţbenik razriješen duţnosti. Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u realiziranju poslova predviĎenih opisom radnoga mjesta i ciljevima koje za dati vremenski period utvrdi neposredno nadreĎeni sluţbenik.Na drţavnog sluţbenika primjenjuje se Zakon o radu. Odsustvo i godišnji odmor Rukovodeći drţavni sluţbenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 25 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini Ostali drţavni sluţbenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. Neplaćeno odsustvo i rad sa skraćenim radnim vremenom . Propisi o radu i socijalnom osiguranju .. 6. Ocjena rada . koji se zapošljava na osnovu javnog konkursa kojeg objavljuje Agencija.

Disciplinski postupak protiv drţavnog sluţbenika pokreće rukovodilac organa drţavne sluţbe ili lice koje on odredi.Radi pokretanja disciplinskog postupka svi drţavni sluţbenici mogu rukovodiocu organa drţavne sluţbe podnijeti disciplinsku prijavu.Drţavni sluţbenik moţe se smatrati disciplinski odgovornim zbog kršenja sluţbenih duţnosti utvrĎenih ovim zakonom.Drţavni sluţbenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi svoj status. moţe. Naknade . Ţalba se moţe uloţiti u roku od 15 dana od dana prijema odluke Disciplinske komisije. osim u slučajevima prekobrojnosti. odnosno navršenjem 40 godina penzijskog staţa. h) dvije uzastopno negativne ocjene rada. podnijeti ţalbu Odboru za ţalbe. Disciplinske mjere U slučaju da drţavni sluţbenik učini povredu sluţbene duţnosti mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: 38 . sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. d) sticanja drţavljanstva druge drţave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima. i) ako je osuĎen za krivično djelo i zbog izdrţavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u drţavnoj sluţbi duţe od šest mjeseci. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. Drţavni sluţbenik kome prestaje radni odnos. Disciplinski postupak protiv drţavnog sluţbenika vodi Disciplinska komisija i izriče disciplinske mjere. g) nezadovoljavajući probni period. a rukovodilac organa drţavne sluţbe ne moţe biti član Komisije. Disciplinska odgovornost . f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti. Agencija izvršava konačna rješenja donesena u disciplinskom postupku. prema prethodno pribavljenom mišljenju Agencije. O učestvovanju drţavnih sluţbenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti odlučuje rukovodilac organa drţavne sluţbe. koja mora biti obrazloţena. c) gubitkom drţavljanstva Bosne i Hercegovine. u roku od 15 dana od prijema odluke o razrješenju. Komisiju čine tri člana. Protiv odluke Disciplinske komisije drţavni sluţbenik ima pravo izjaviti ţalbu Odboru za ţalbe radi preispitivanja donesene odluke. Postupak za prestanak radnog odnosa Drţavnog sluţbenika razrješava rukovodilac organa drţavne sluţbe. za koje se kasnije pokaţe da su laţni. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. j) na osnovu izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u drţavnoj sluţbi. Disciplinski postupak . Ţalba odlaţe izvršenje odluke o razrješenju. k) predajom dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u drţavnu sluţbu.Članove Disciplinske komisije imenuje Agencija.Općinske drţavne sluţbenike razrješava općinski načelnik uz pribavljeno mišljenje Agencije. nastalih kao rezultat njegove krivice. b) ispunjavanja zakonskih godina ţivota. Disciplinska komisija tokom postupka pribavlja mišljenje medijatora drţavne sluţbe o podnesenoj disciplinskoj prijavi.aktivnosti. Gradske drţavne sluţbenike razrješava gradonačelnik uz pribavljeno mišljenje Agencije. Prestan ak radnog odnosa drţavnog sluţbenika Drţavnom sluţbeniku prestaje radni odnos u organu drţavne sluţbe u sljedećim slučajevima: a) dobrovoljnim istupanjem iz drţavne sluţbe. vodeći pri tom računa o podjednakom učestvovanju svih drţavnih sluţbenika. e) prekobrojnošću.

Vlada Federacije osniva Agenciju za drţavnu sluţbu Federacije. o ţalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije i o ţalbama koje se izjave na odluke direktora Agencije. g) obavlja ostale poslove i zadatke koji su joj ovim zakonom stavljeni u nadleţnost. Odbor drţavne sluţbe za ţalbe . i to na zahtjev: a) drţavnog sluţbenika na kojeg se sporna odluka. d) vraćanje na niţu kategoriju u okviru radnih mjesta iz člana 6. b) poziva svjedoke i eksperte kada se to smatra neophodnim. najmanje jedan mjesec prije roka za predaju molbi. ovog zakona. Odbor za ţalbe: a) saslušava podnosioca ţelbe. kao i uspostavu i voĎenje registra drţavnih sluţbenika. e) pruţa stručnu pomoć organima drţavne sluţbe u realiziranju njihove kadrovske politike. odnosno ne moţe biti imenovan na radno mjesto u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federacije i u Bosni i Hercegovini. e) prestanak radnog odnosa u drţavnoj sluţbi. odlučuje u drugom stepenu o svim ţalbama koje se izjave na rješenja rukovodioca organa drţavne sluţbe. f) podnosi godišnji izvještaj o stanju kadrova u organima drţavne sluţbe u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje. Agencijom rukovodi direktor Agencije kojeg imenuje Vlada Federacije na osnovu javnog konkursa. ukoliko je to primjereno situaciji. Odbor za ţalbe. na zahtjev i u skladu sa potraţnjom organa drţavne sluţbe. d) organizira edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za drţavnu sluţbu koji predstavlja uvjet za rad u organu drţavne sluţbe.Vlada Federacije osniva Odbor drţavne sluţbe za ţalbe (Odbor za ţalbe) koji se sastoji od tri člana. Vlada Federacije imenuje članove Odbora za ţalbe na rok od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. preduzeta ili propuštena radnja odnosi. organizacijskih poboljšanja i razvoja. Agencija za drţavnu sluţbu . u skladu sa zakonom. koju imenuje Vlada Federacije. na osnovu njihovog radnog iskustva i demonstrirane sposobnosti da obavljaju duţnost u Odboru za ţalbe. b) organa drţavne sluţbe gdje drţavni sluţbenik obavlja svoju duţnost i c) Agencije. b) ne moţe bit na javnoj funkciji na koju je izabran izravno ili neizravno. b) suspenzija prava učestvovanja u javnim konkursima za unapreĎenje u drţavnoj sluţbi u periodu od najviše dvije godine. bira članove Odbora za ţalbe. kao i razvoj drţavne sluţbe. u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima. Nezavisna komisija za izbor kandidata.a) javna disciplinska opomena. c) organizira i realizira stručno obrazovanje i usavršavanje drţavnih sluţbenika upo slenih u organima drţavne sluţbe. c) kaznena suspenzija sa poslova i plaće tokom perioda od dva do 30 dana. 39 . b) planira i realizira proces zapošljavanja drţavnih sluţbenika. Agencija vrši sljedeće poslove: a) postavlja drţavne sluţbenike u organima drţavne sluţbe u Federaciji. Član Odbora za ţalbe je: a) nezavisan i nepristran. c) povlači se sa duţnosti prije isteka mandata samo na inicijativu Vlade Federacije. koja je pokrenuta uslijed izuzetnih okolnosti i konsenzusom ostalih članova Odbora za ţalbe. Javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odboru za ţalbe oglašava se u tri visokotiraţna dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

5) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa drţavne sluţbe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. 3) platni razred. Ustava Bosne i Hercegovine. b) dostavit će se podnosiocu u roku od osam dana od dana donošenja. Odlučivanje o prijemu namještenika u radni odnos -O potrebi prijema namještenika u radni odnos odlučuje rukovodilac organa drţavne sluţbe u okviru potreba i slobodnih radnih mjesta namještenika utvrĎenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa drţavne sluţbe. 5) adresu za podnošenje prijava na oglas.Ako se upraţnjeno radno mjesto namještenika ne moţe popuniti putem internog oglasa onda se popuna tog radnog mjesta vrši putem javnog oglašavanja. 4) rok trajanja oglasa. Oglas ostaje otvoren najmanje 10 dana od dana objavljivanja. Rok za javni oglas ne moţe biti kraći od 15 dana. 2) posebne uvjete utvrĎene za obavljanje poslova tog radnog mjesta. Prijem u radni odnos vrši se rješenjem koje sadrţi: 1) ime i prezime namještenika koji se prima u radni odnos. 4) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa drţavne sluţbe.c) traţi i dobiva sve relevantne informacije od nadleţnih organa. Popuna upraţnjenog radnog mjesta putem javnog oglašavanja . ZAKON O NAMJEŠTENICIMA (Sve identično kao kod sluţbenika) Namještenci su osobe sa SSS i VŠS. d) usvaja poslovnik o svom radu koji se objavljuje u ''Sluţbenim novinama Federacije BiH''. odnosno u Bosni i Hercegovini. 2) naziv radnog mjesta i organizacione jedinice u kojoj se radno mjesto nalazi. 3) spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas. Odluke Odbora za ţalbe moraju biti donesene na zakonskim osnovima i pravilno i potpuno utvrĎenom činjeničnom stanju. Interni oglas sadrţi: 1) naziv radnog mjesta i opis poslova upraţnjenog radnog mjesta. 6) da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Odluke Odbora za ţalbe su: a) konačne i podlijeţu svakom preispitivanju od nadleţnog suda. U radni odnos u organ drţavne sluţbe na radno mjesto namještenika moţe biti primljena osoba koja ispunjava sljedeće opće uvjete: 1) da je drţavljanin Bosne i Hercegovine. Postupak pred sudom moţe se pokrenuti u roku od 30 dana od dana prijema konačne odluke. Za rad na pomoćno-tehničkim i pomoćnim poslovima u organu drţavne sluţbe. 3) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 2) da je punoljetna. Primaju se na rad putem ADS. Rukovodilac organa drţavne sluţbe odlučuje o prijemu namještenika u radni odnos sa liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog oglasa. Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa drţavne sluţbe svih nivoa vlasti u Federaciji. Popuna upraţnjenog radnog mjesta putem internog oglašavanja -Popuna upraţnjenog radnog mjesta u organu drţavne sluţbe prvo se vrši putem preuzimanja namještenika iz drugog organa drţavne sluţbe o čemu se objavljuje interni oglas. 4) vrijeme trajanja radnog odnosa (neodreĎeno ili odreĎeno vrijeme). Javni oglas objavljuje se u najmanje tri različita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Federacije. radni odnos moţe zasnovati i osoba sa navršenih 15 godina ţivota. Oglas se objavljuje na oglasnim tablama svih organa drţavne sluţbe. 40 .

5) trajanje probnog rada i 6) datum stupanja na posao. Rješenje Odbora za ţalbe je konačno. 41 . Protiv rješenja namještenik ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjavi ţalbu Odboru drţavne sluţbe za ţalbe. profesionalne bolesti i u tom slučaju kod osiguranika nastaje gubitak radne sposobnosti. Namještenik stupa na posao nakon što rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno. Izmjenjena radna sposobnost nastaje kada osiguranik ne moţe da obvalja poslove svog radnog mjesta sa punim radnim vremenom. Protiv rješenja moţe se pokrenuti spor kod nadleţnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja donesenog po ţalbi. Odredbe Zakona o drţavnoj sluţbi koje se odnose na eksterni premještaj drţavnih sluţbenika u organ drţavne sluţbe primjenjuju se i na namještenike u organima drţavne sluţbe. duţnostima i odgovornostima namještenika odlučuje se rješenjem. ili povremenih poslova. Ţalba odlaţe izvršenje rješenja ako ovim Zakonom nije drugačije predviĎeno. s tim što o pravima. zasniva se radni odnos na određeno vrijeme dok traju potrebe za obavljanje tih poslova a najduţe dvije godine. ZAKON O PIO Prava iz PIO:  pravo na starosnu penziju. Invalidnost postoji kada osiguranik zbog trajnih promjena zdravstvenog stanja ne moţe da radi na odgovarajućim poslovima. moţe se na njegov zahtjev i uz pribavljeno mišljenje sindikata. a te promjene nastale su zbog: povrede na radu. Za obavljanje izvanrednih. a koji nisu trajnijeg karaktera. Starosna penzija – uvjeti: da osoba ima 65 godina ţivota i minimalno 20 godina staţa osiguranja. duţnostima i odgovornostima namještenika u općinskim i gradskim organima drţavne sluţbe odlučuje općinski načelnik.  pravo na invalidsku penziju. povrede van rada. odnosno 40 godina staţa osiguaranja bez obzira na godine starosti. Za donošenje i dostavljanje rješenja namješteniku primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku. ili privremenih. O pravima. a za pripravnike više školske spreme devet mjeseci i još tri mjeseca po isteku staţa u kojem pripravnik polaţe stručni ispit. Pripravnik se prima u radni odnos na period trajanja pripravničkog staţa koji za pripravnike srednje školske spreme iznosi šest mjeseci.  pravo na porodičnu penziju i  prava osiguranika sa preostalom radnom sposobnšću. odnosno gradonačelnik. Izuzetno. duţnostima i odgovornostima namještenika iz radnog odnosa odlučuje rukovodilac organa drţavne. namješteniku čiji je probni rad ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom. ali moţe da obavlja druge poslove uz prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Probni rad je kraći (3 mjeseca). O pravima. Invalidska penzija – dovoljno je da se utvrdi gubitak radne sposobnosti prouzrokovan povredom na radu ili profesionalnom bolešću. ili poslova čiji se obim privremeno i nepredviĎeno povećao. odnosno medijatora drţavne sluţbe produţiti probni rad za još tri mjeseca sa utvrđenim zahtjevima koje namještenik treba da ispuni u toku produţenog probnog rada o čemu rukovodilac organa drţavne sluţbe donosi rješenje.

mjesto rada 5. otkaz ugovora o radu. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu moze se ugovoriti probni rad.04. Lice izmedju 15 i 18 godina zivota (u daljem tekstu: maloljetnik) moze se zaposliti pod uvjetom da od ovlastenog lijecnika ili nadlezne zdravstene ustanove pribavi potvrdu kojom dokazuje da ima opcu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova. ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredjeno. supruga iz razvedenog braka ako je presudom za razvod braka utvrĎeno pravo na izdrţavanje. Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu. Ako zaposlenik izricito ili precutno obnovi ugovor o radu na odredjeno vrijeme sa istim poslodavcem. osobe koje rade sa skraćenim radnim vremenom koje se računa kao puno radno vrijeme penzijski staţ – to je staţ na osnovu koga osiguranik ostvaruje prava iz PIO a to je samo za onaj staţ koji je plaćen. raspored radnog vremena 8. Ako je ugovoren probni rad. Ugovor o radu ne moze se sklopiti sa licem koje nije navrsilo 15 godina zivota. otkazni rok iznosi najmanje sedam dana. 42 . ako se nalaze na redovnom školovanju do 25 godina. trajanje ugovora o radu 3. djeca do 15 godina. Ugovor o radu koji ne sadrzi podatak u pogledu trajanja smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. nepuno radno vrijeme. naziv radnog mjesta 6. na neodredjeno vrijeme. godine staţ osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem – odnosi se na osiguranike koji rade na naročito teškim i po zdravlje štetnim poslovima gdje se ni posebnim mjerama zaštite na radu ne mogu poboljšati uslovi rada staţ osiguranja sa efektivnim trajanjem . Ugovor o radu zakljucuje se: 1. muškarac preko 65 godina).1995. naziv i sjedište poslodavca 1.1991.pravo na taj staţ imaju osobe koje rade puno radno vrijeme. Elemnti ugovora o radu: 1. Probni rad ne moze trajati duze od sest mjeseca.Porodična penzija – pravo na nju ima: bračni partner (ţena preko 45. godišnji odmori i sve vrste odmora i odsustva 10. 2. ime i prezime zaposlenika 2. Ugovor o radu na odredjeno vrijeme ne moze se sklopiti za period duzi od dvije godine. Vrste staţa: poseban staţ – na njega imaju pravo pripadnici Armije BiH. takav ugovor smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme.12. plaća i naknade na plaću 9. a zaposlenik je osoba koja obavlja odreĎeni posao. HVO i policije koji su uzeli učešće u odbrani BiH i to u periodu od 30. na odredjeno vrijeme. ZAKON O RADU Poslodavac je fizička i pravna osoba koja daje posao. početak rada 4. – 22. odnosno izricito ili precutno zakljuci s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odredjeno vrijeme na period duzi od dvije godine bez prekida. opis poslova 7.

u roku od jednog mjeseca od dana kada zaposlenik utpocne da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme. 2. dopust sa posla ukoliko je dao saglasnost poslodavac. Maloljetnici imaju pravo na godišnji odmor koji ne moţe trajati manje od 24 dana. puno radno vrijeme moze se preraspodjeliti tako da tokom jednog perioda traje duze. Ako priroda posla to zahtijeva. Radno vrijeme 1. bolovanje. Ako poslodavac ne uruči tu pismenu izjavu a radi se o zaključivanju ugovora o radu na odreĎeno vrijeme. Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. Imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za povredu na radu i zaštita od profesionalnih oboljenja. Kopija se dostavlja nadleţnom organu za zapošljavanje.00 sati (u poljoprivredi do 05:00 sati). a tokom drugog perioda krace od punog radnog vremena. razdoblje izmeĎu dva zaključena ugovora koje nije duţe od 15 dana kod istog poslodavca. takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. porodiljsko. Prije poroda 28 dana. s tim da prosjecno radno vrijeme ne moze biti duze od 52 sata sedmicno. odsustvo sa rada. smatraće se da je zaključen na neodreĎeno vrijeme. prosjecno radno vrijeme tokom kalendarske godine ili drugog perioda odredenog kolektivnim ugovorom. Poslodavac moţe da zaključi ugovor sa pripravnikom ako je potrebno radno iskustvo ili polaganje ispita. a za sezonske poslove najduze 60 sati sedmicno. vodom. Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. koliko traje taj rad i pod kojim uvjetima se taj zaposlenik moţe vratiti na posao. Vrste odmora: 1.i 3. Pismenu izjavu poslodavac je duzan uruciti zaposleniku: 1. Prekovremeni rad moţe iznositi sedmično najviše 10 sati.Prekidom ugovora o radu ne smatra se ako se zaposlenik nalazi na godišnjem odomru. najkasnije na dan kada zaposlenik otpocne da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. Puno. Ako poslodavac ne zaključi ugovor sa zaposlenikom on je duţan zaposleniku uručiti pismenu izjavu koja sadrţi sve podatke koje sadrţi i ugovor. Nepuno znači da zaposlenik moţe da zaključi ugovor još kood jednog ili dva poslodavca. Ako prekovremeni rad zaposlenika traje duze od tri sedmice neprekidno ili vise od 10 sedmica u toku kalendarske godine. Zaštita maloljetnih osoba i ţena Ţene ne mogu da rade noću. ne moze biti duze od 40 sati u sedmici. porodiljsko odsustvo. Skraćeno– ako se radi o radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada i računa se kao puno vrijeme. mogu otići i 42 dana prije. Maloljetne ne mogu prekovremeno raditi. + 10 sati uz saglasnost zaposlenika. Noćni rad se smatra rad od 22. pod zemljom. dnevni odmor 43 . o prekovremenom radu poslodavac obavijestava organ nadlezan za poslove inspekcije rada kantona (u daljnjem tekstu: inspekcija rada kantona). Imaju pravo na trudničko.00 do 06.Radno vrijeme kod poslodavca traje 40 sati sedmično 2. Prekovremeno ne mogu raditi maloljetnici i trudnice. Ta osoba ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 80% od najniţe plaće i moţe da zaključi ugovor o obavljanju volonterskog rada. Ako zaposlenik odlazi u inozemstvo mora u ugovoru regulirati u kojoj valuti će se isplaćivati.

na njegov zahtjev. ako se poslodavac i zaposlenik drugacije ne dogovore. Neplaćena se reguliraju Pravilnikom. ocuh. a drugi dio se moţe koristiti do 30.placeno odsustvo u slucaju: stupanja u brak. Izuzetno. bolovanje. usvojeno. godišnji odmor. braca i sestre. smatraju se: supruznici odnosno vanbracni supruznici. zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa. Poslodavac moze zaposleniku. 7. 8. izmeĎu dva radna dana 3.. odlukom nadleznog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa. vanbracno. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku. godišnji. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposlenika uz propisani otkazni rok. otkazom poslodavca odnosno zaposlenika.2. bez obaveze postivanja otkaznog roka. ako: 1. u smislu stava 1. 5. 4. 9. Zaposlenik ima pravo na placeno odsustvo i u drugim slucajevima i za vrijeme utvrdeno propisom kantona. majka.. maceha. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. ili za tezu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu. juna naredne godine. odobriti odsustvo sa rada bez naknade place neplaceno odsustvo. Plaćeno odsustva sa rada Zaposlenik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu place do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini . dedo i nana (po ocu i majci). prvi ne moţe biti kraći od 12 dana. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme. Naknada plaće: plaćeno odsustvo. sporazumom poslodavca i zaposlenika. otac. s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu place . odnosno domacinstva. sedmični odmor 4. a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od posodavca da nastavi radni odnos. pastorce i dijete bez roditelja uzeto na izdrzavanje). dijete (bracno. ako zaposlenik bude osuden na izdrzavanje kazne zatvora u trajanju duzem od tri mjeseca danom stupanja na izdrzavanje kazne. radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba. usvojilac. smrcu zaposlenika. ovog clana prava i obaveze zaposlenika koji se sticu na radu i po osnovu rada. Za vrijeme odsustva iz stava 1. Odsustvo moţe biti plaćeno i neplaćeno. danom dostavljanja pravosnaznog rjesenja o utvrdivanju gubitka radne sposobnosti . porodaja supruge. Plaća se utvrĎuje ugovorom o radu: za vrijeme bolovanja. 2. ovog clana. ako zaposleniku bude izrecena mjera bezbjednosti. Otkaz Mogu dati i zaposlenik i poslodavac. 44 . Godišnji odmor se moţe koristiti iz dva dijela. miruju. 6. vaspitna ili zastitna mjera u trajanju duzem od tri mjeseca . poslodavac je duzan omoguciti zaposleniku odsustvo do cetiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini. 3. Prestanak ugovora o radu Ugovor o radu prestaje: 1. kad zaposlenik navrsi 65 godina zivota i 20 godina staza osiguranja odnosno navrsi 40 godina staza osiguranja. teze bolesti i smrti clana uze obitelji. plaćenog odsustva i godišnjeg. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih.placeno odsustvo. u slucaju da je zaposlenik odgovoran za tezi prijestup. ili 2.pocetkom primjene te mjere. Clanom uze obitelji. tehnickih ili organizacijskih razloga.

Progrma zbrinjavanja je akt u pisanoj formi i priprema ga poslodavac Zapocinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu zaposlenicima na koje se odnosi. smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i stetu naknaduju u jednakim dijelovima. Zaposlenik moţe traţiti zaštitu svojih prava kod poslodavca. a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih. broj i kategoriju zaposlenika za cije je ugovore predvidjen otkaz. 45 . Vijeće zaposlenika Zaposlenici kod poslodavca koji zapošljava preko 15 zaposlenika mogu formirati vijeće zaposlenika.Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu poslodavcu. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu moze se predvidjeti da se visina naknade stete utvrduje u pausalnom iznosu. prekvalifikacija gdje je to potrebno. mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoci zaposlenicima da nadju zaposlenje kod drugog poslodavca. za stetu odgovaraju solidarno.U slucaju laksih prijestupa ili laksih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu. prije zaposljavanja drugih lica æe ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima ciji su ugovori o radu otkazani. za koje poslodavac smatra da se pomocu njih mogu izbjeci neki ili svi predvidjeni otkazi (npr. Ako se naknada stete ne moze utvrditi u tacnom iznosu ili bi utvrdivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troskove. tehnickih ili organizacijskih razloga za vise od 10% zaposlenika otkaze ugovore o radu. slijedece podatke: razloge za predvidjeno otkazivanje ugovora o radu. Ako stetu prouzrokuje vise zaposlenika. a zaposlenik 7 dana. ali najmanje peterici zaposlenika. sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10% zaposlenika. Poslodavac je obavezan. duzan je stetu naknaditi. a sadrzi. O pravima i duţnostima zaposlenika odlučuje poslodavac. narocito. Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu. duzan se konsultirati sa vijecem zaposlenika. a moţe i kod suda u roku od godinu dana. Ako je vise zaposlenika prouzrokovalo stetu krivicnim djelom sa umisljajem. Ako je prouzrokovana steta mnogo veca od utvrdenog pausalnog iznosa naknade stete. mjere. Poslodavac 14 dana. a ako nema 15 tu funkciju obavlja sindikat. ugovor o radu se ne moze otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja zaposleniku. poslodavac namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom strucne spreme. rasporedjivanje zaposlenika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca. Akt u pisanoj formi dostavlja se vijecu zaposlenika ili sindikatu prije pocetka konsultiranja. obrazloziti otkaz zaposleniku. Naknada štete . Otkaz se daje u pismenoj formi. Štrajk – zaposlenici imaju pravo organizirati štrajk i niko ne smije iz tih razloga imati manja prava od onih koji nisu učestvovali u štrajku. PROGRAM ZBRINJAVANJA VIŠKA Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika. svaki zaposlenik odgovara za dio stete koju je prouzrokovao. privremeno skracivanje radnog vremena). a ako kod poslodavca nije formirano vrijece zaposenika. u pismenoj formi. mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalificiranja zaposlenika radi zaposljavanja kod drugog poslodavca. Ako se za svakog zaposlenika ne moze utvrditi dio stete koju je on prouzrokovao. poslodavac moze zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane stete.

Naknada štete po zakonu o radu ako je više lica štetu nanijelo zajednički? . drugom propisu. Ako je prouzrokovana steta mnogo veca od utvrdenog pausalnog iznosa naknade stete. Ako se naknada stete ne moze utvrditi u tacnom iznosu ili bi utvrdivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troskove.Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu poslodavcu.Privremeni i povremeni poslovi . Pravo na otremninu? .Strane u sporu mogu rjesavanje kolektivnog radnog spora sprorazumno povjeriti arbitrazi. Imenovanje arbitara i arbitraznog vijeca i druga pitanja u vezi sa arbitraznim postupkom ureduju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana. Otpremnina se utvrduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.Zaposlenik koji je sa poslodavcem zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme. a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada. s tim da se ne moze utvrditi u iznosu manjem od jedne trecine prosjecne mjesecne place isplacene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. svaki zaposlenik odgovara za dio stete koju je prouzrokovao.to su poslovi za koje se ne moţe zaključiti ugovor o radu na odreĎeno ili neodreĎeno vrojeme i ne mogu trajati duţe od 60 dana u toku godine i koji se predviĎaju pravilnikom ili kolektivnim ugovorom. osim ako se ugovor otkazuje zbog krsenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika. poslodavac moze zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane stete. Arbitrazna odluka mora biti obrazlozena. a prilikom zasnivanja radnog odnosa zaposlenik je duţan predati radnu knjiţicu poslodavcu. duzan je stetu naknaditi. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. Ako se za svakog zaposlenika ne moze utvrditi dio stete koju je on prouzrokovao. a izdaje je nadleţna općinska sluţba za poslove rada. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu moze se predvidjeti da se visina naknade stete utvrduje u pausalnom iznosu. ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odreduje u zavisnosti od duzine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem. Nacin. Ako je vise zaposlenika prouzrokovalo stetu krivicnim djelom sa umisljajem. smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i stetu naknaduju u jednakim dijelovima. Ako je zaposlenik umro – predaje se srodnicima. poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. Protiv arbitrazne odluke zalba nije dopustena. ista se dostavlja nadleţnoj općinskoj sluţbu po prebivalištu zaposlenika. a poslodavac je duţan izdati potvrdu o tome. Arbitraza temelji svoju odluku na zakonu. kolektivnom ugovoru i na pravicnosti. Radna knjiţica – moţe se izdati osobi koja ima 15 godina ţivota. U radnu knjiţicu se upisuju opći podaci o zaposleniku. za stetu odgovaraju solidarno. Arbitraţa? . Ako se desi da se zaposleniku poslije prestanka radnog odnosa ne preda radna knjiţica. Izuzetno. Ako stetu prouzrokuje vise zaposlenika. uvjeti i rokovi isplate otpremnine. Izdaje se na zahtjev te osobe. Ispravku netačno upisnih podataka moţe da vrši PIO i općinska sluţba 46 . umjesto otpremnine iz. Arbitrazna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. za svaku navrsenu godinu rada kod tog poslodavca. osim ako strane u sporu ne odluce drugacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful