PENGERTIAN LINGUISTIK  Kajian tentang bahasa manusia.

 Kajian tentang bahasa manusia itu dilakukan dengan cara ilmiah.  Hipotesis, pemerhatian, penelitian dan penganalisisan dibuat secara empiris dan terkawal.  Berteraskan apa-apa yang dapat dilihat, mengetepikan andaian yang bersifat mujarad.  Bersifat objektif, dan hasilnya dapat diuji kesahan dan keboleh percayaannya.  Struktur bahasa, penguasaan bahasa dan hubungan bahasa dengan bentuk komunikasi lain.  Ujaran manusia yang meliputi kesatuan bahasa, hakikat bahasa, struktur bahasa, dan perubahan bahasa LINGUISTIK: PENGERTIAN LUAS > Segala yang membicarakan soal bahasa. > Tidak mengambil kira pendekatan yang digunakan dan tujuannya. > Termasuk juga linguistik terapan, dan > Hasil kerja penelitian dan hasil teoritis. LINGUISTIK: PENGERTIAN SEMPIT Hasil penelitian dan teoritis. Kajian tentang subsistem bahasa (leksikon, gramatikal, dan fonologi). Termasuk semantik dan pragmatik (hubungan struktur bahasa dan sistem dengan konteksnya). Linguistik merupakan ilmu yang memperlakukan bahasa sebagai bahasa Contoh: a. Ilmu fisika objeknya peristiwa alam b. Ilmu pengobatan/kedokteran objeknya berbagai penyakit dan cara pengobatan Linguistik berasal daripada bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Terdapat tiga istilah penting dalam konteks ini, yaitu: Langue bahasa tertentu seperti bahasa Melayu, bahasa Hindi, bahasa Arab« Langage bahasa secara umum, dan bersifat mujarad. manusia ada bahasa, binatang tidak. Parole bahasa dalam kewujudan yang nyata, yang berupa ujaran. Selain linguistik, terdapat juga ilmu lain yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian. 1. Kesusasteraan wadah seni, pengungkapan karya seni, penciptaan keindahan. 2. Sosiologi alat interaksi sosial dalam masyarakat. 3. Psikologi gejala kejiwaan. 4. Fisika, phenomena alam Bahasa sebagai sistem bukan sahaja bersifat sistematik tetapi juga bersifat sistemis.Sistemis bermaksud bahasa terdiri daripada subsistem seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan semantic Dalam BM, kata linguistik bukan sahaja bermaksud ilmu tentang bahasa, tetapi juga bermaksud bahasa itu sendiri. RUMUSAN PENGERTIAN LINGUISTIK Ilmu pengetahuan yang objeknya bahasa lisan dan tulisan. Mempunyai ciri: sistematik, rasional, empiris, pemerian struktur, pembahagian dan aturan bahasa. Ciri tersebutlah yang dikatakan ilmiah. Linguistik ialah kajian bahasa secara ilmiah. Linguistik dapat dianggap sebagai sains. Sains ialah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berteraskan pengamatan, kajian dan pengalaman untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang perkara yang dikaji. TEORI LINGUISTIK Teori digunakan dalam lima dimensi, iaitu: 1. Struktur yang terjadi daripada konsep yang bertalian. Semuanya tertumpu pada pengamatan dan andaian dalam ilmu yang berkaitan. 2. Proses penyelidikan yang berasaskan logika, bukannya eksperimen. 3. Prinsip yang berkait dengan praktis ilmiah dalam menemukan kebenaran ilmu. 4. Perangkap kaedah atau prinsip untuk pengkajian masalah ilmiah dalam dunia kecendekiaan. 5. Gagasan, penjelasan atau pemikiran tentang sebab terjadinya sesuatu fenomena TEORI LINGUISTIK Teori linguistik ialah subdisiplin linguistik yang membahas bahasa dan ilmu bahasa dari sudut pandangan teori tertentu. Contohnya: 1. Teori Tradisional 2. Teori Struktural 3. Teori Transformasional

Oleh itu. jimat. pemerian sifat. Keilmuan linguistik ini akan mengkaji segala aktivitas dan gejalan bahasa yang berhubungan dengan manusia. Tuntas dan berguna berasaskan teori yang tersusun. tidak berobah dan stabil. linguistik dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. artinya bahasa hanya dapat digunakan oleh manusia. keadaan seadanya. teratur baik dan tertib. 3. Hal ini dilakukan karena bahasa bersifat manusiawi. b. Teori Tagmemik 1. klasifikasi dan penjelasan terhadap peristiwa bahasa dini dan kini. kewujudan hakiki bebas daripada pertimbangan peribadi. gampang. hakikat. Linguistik mementingkan data empiris dalam penelitiannya. tidak selama benar dan mutlak untuk dibenarkan. iaitu bersifat bebas. maka diperlukan penujian. Data boleh dianalisis dengan cara induktif atau deduktif. tidak mubazir dan tidak berlebihan. kesatuan tunggal dan senada. Teori linguistik juga merangkumi fakta di luar data yang dikaji. berperaturan. dan semakin tinggi kualitinya. mengenai suatu teori kebahasaan. Mantap. Pengetahuan itu bersifat progresif. . saya berpendapat bahwa setiap orang atau bahasawan yang hendak meneliti bahasa. Pengetahuan itu mempunyai objek. Objek linguistik ialah bahasa manusia. Linguistik yang mengalami ketiga-tiga tahap itu dianggap ilmiah. Sistematik. 4. Dari penjelasan diatas. dan senang. serta mempunyai objek. Setiap studi ilmiah akan menghasilkan berbagai teori tentang dan hubungan studinya dengan objek studinya. d. Contoh ± asal kejadian bumi dan bahasa« Tahap pemerhatian dan klasifikasi: Penggolongan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa teori tertentu. TAHAP PERKEMBANGAN LINGUISTIK Tahap spekulasi: Kesimpulan dibuat tanpa bukti empiris dan tatacara tertentu. Oleh itu. Kenapa hal ini perlu dilakukan. Mudah. linguistik dikenali sebagai ilmu nomotetik. Tahap perumusan teori: Pemahaman masalah dasar/persoalan berasaskan data. Berasaskan kriteria itu. Terdapat dua kategori teori linguistik. Teori linguistik dikenali sebagai Induk Linguistik kerana melaluinya terpancar wawasan liku-liku bahasa yang digunakan dalam linguistik terapan. Objektif. CIRI KEILMUAN LINGUISTIK Rapi. artinya mungkin saja satu teori kebahasaan akan tidak relevan lagi dengan kemajuan jaman. Teori linguistik amat bermanfaat untuk membuat deskripsi. Kedua. Eksplisit. Demikian pula linguistik sebagai sebuah studi ilmu bahasa. Mengapa hal itu perlu dilakukan. harus berpijak pada berbagai macam teori yang ada. pertama teori suatu studi ilmu akan mmberi arahan kemana kita melangkah. tiada makna ganda. bahasa merupakan sebua objek yang akan melahirkan objek baru. Pengetahuan itu mestilah teratur dan sistematik. berpola dan generalisasi utuh. artinya ketika kita meneliti suatu bidang dalam linguistik misalnya sintksis. dan satu disiplin yang berautonomi. Pengetahuan itu mempunyai autonomi. disusun dan dirumuskan secara tuntas. LINGUISTIK SEBAGAI ILMU Pengetahuan dapat dianggap ilmu jika memenuhi kriteria berikut: a. dan tidak terhenti pada satu titik kesimpulan.4. istilah generatif yang bermaksud jangkauan ramalan masa hadapan sering digunakan. Objek studi lainnya yang tidak berkaitan dengan manusia tidak dapat digolongkan ke dalam kajian objek linguistik misalnya bahasa komputer. 2. dan kedua teori-teori tersebut yang berkaitan dengan bahasa. dirumuskan hipotesis dan tatacara pengujian hipotesis. tidak sukar. karena kebenaran itu subjektif. Ekonomis. c. Linguistik berusaha menemukan pendekatan dan kaedah hakiki bahasa yang diteliti. saya berpendapat pertama bahasa merupakan suatu fenomena yang bergerak secara dinamis. iaitu Teori kurang mujarad (low level theory) dan Teori Mujarad (high level theory).

Daniel. Tradisi dan teori bahasa ini telah mempengarui pelajaran dan pengajaran teori kebahasaan di sekolah sampai di perguruan tinggi. alira analogi dll. Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif Dan Tipologi Struktural. 2. Keraf. 1985. 1. Linguistik Bandingan Historis. 4. 1977.T Gramdia.H Robins menyebut bahwa para pemikir Yunani mengawali kajian linguistik sebut saja Plato. Teori kebahasaan bersifat universal dan dapat dilakukan untuk semua bahasa di dunis. Erlangga.m.maka secara tidak langusng akan berimbas pada penelitian lain misalnya wacana. Nah. Yogyakarta: Yayasan Kansisius. Nusa Indah. Dr. Nah dari pengulasan dari Jos Daniel Parera tersebut dapat dimbil kesimpulan bahwa teori kebahasan tradisional selalu bertumpu pada logika dan filsafat. Pengantar Linguistik Umum Bidang Sintaksis. Data bahasa yang diteliti mulanya adalah data bahasa tertulis dan bahasa yang telah mengenal ejaan. dengan karyanya mean of the menaning. J. Penerbit. Parera. 3. Jakarta. Drs.w. Bandung. Beberapa Madhab dan Dikotomi Teori Linguistik. sementara karakteristik setiap bahasa berbeda-beda.S. Mengapa sampai disebut sebagai aliran tradisional? Hal ini dilakukan karena teori kebahasaan ini paling tua dan merupakan tumpuan perkembangan teori kebahasaan lain. Memang filsafat merupakan mother science dari setiap studi ilmu. Parera menyebutkan bahwa teori kebahasaan ini telah menjadi tradisi para peneliti bahasa untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gejala dan fakta sebuah bahasa. Namun pada tulisan ini saya akan membahas mengenai aliran tradisional. 5. Parera. termasuk mengenai aliran struktural. Jadi. Berikut merupakan ciri-ciri teori kebahasan tradisional. Oleh karena itu tidak heran jika membicarakan aliran in kita akan tertuju ada negeri asalnya. dan perkembangannya di Indonesia. pada perkembangan awal aliran ini banyak menghasilkan teori-teori kebahasan. Data bahasa tertulis itu terbatas pada bahasa Yunani dan latin. 1984. Data dan Fakta bahasa yang tidak sesuai dengan teori-teori filsafat dianggap kekecualiaan atau kesalahan atau perlu pula diperbaiki sesuai dengan teori filsafat dan logika. J. secara garis besar dalam studi ilmu linguistik terbagi menjadi dua golongan pertama golongan tradisional dan kedua golongan sturuktural. melainkan fakta dan data bahasa harus disesuaikan dengan asumsi dan hipotesis filsafat dan logika tentang bahasa. Teori Linguistik dan Bahasa Indonesia.S. R. Kelamahan dari teori kebahasan ini ialah 1. Ende Flores. Jadi dengan latar belakang filsafat dan logikalah lahirlah asumsi dan hipotesis bahasa. 1980. Asumsi-sumsi dan hipotesis kebahasan bukanlah harus dikaji dengan fakta dan data bahasa. Chaedar. Aliran-aliran tersebut akan saya jelaskan pada tulisan beikutnya. Bahasa dipandang bukan merupakan sebuah produk kebudayaan tetapi hanya dipandang sebagai sarana dan alat komunikasi berpikir. Keraf. Drs. Jakarta: P. Gorys. Teori-teori kebahasaan yang bersifat tradisional mengambil sumber asumsi-asumsi dan hipotesis tentang bahasa filsafat dan logika. Daftar Pustaka Daftar Pustaka Alwasiah. Venhaar. 1991. 1978 Tata Bahasa Indonesia. Untuk lebih mengenal teori kebahasaan tersebut. Nusa Indah. A. 2. J. yaitu Yunani. Ende Flores. . Daniel. selain itu ada juga teori kebahasa yang bersifat orimitif seperti aliran anomali. Gorys.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful