You are on page 1of 65

FAiK REŞiT UNAT

TARiH ATLASI

YENi BASıM

KANAAT YAYıNLARı / iSTANBUL


ISBN 975-7537-01-2

içiNDEKiLER
HARiTA HARiTA

Eski yüksek Uygarlıklar: Merkezleri ve 30 XiV. yüzyılortalarında Kuzey


yayılma alanları ve Doğu Avrupa ile Anadolu
2 M.Ö.IIl.ve ii. binyıllarda Yakın Doğu 31 Büyük seyahatler ve coğrafya
3 M.Ö.ll.binyllda Anadolu keşifleri

4 M.Ö.1. binyılortalarında 32 Osmanlı imparatorluğunun


Yakın Doğu Büyümesi (1299-1699)
5 Pers imparatorluğu (M.Ö.500e kadar) 33 Osmanlıların Avrupa'da ilerlemeleri

6 Ege Havzasında tarihten önceki göçler 34 XVi. yüzyıl ikinci yarısında Avrupa
7 Atina' nın üstünlük devrinde 35 XViii. yüzyıl başlarında Avrupa
Yunan (M.Ö.440) 36 Osmanlı imparatorluğunun
8 Yunan kolonileri Küçülmesi (1699-1918)
9 ('-sya ve Avrupa'da Hun-Türk 37 Osmanlıların Avrupa'da gerilemeleri
Imparatorlukları 38 Napolyon devrinde Avrupa (1812)
10 iskender imparatorluğu 39 Viy!'na Kongresinden sonra Orta Avrupa
11 iskender imparatorluğunun ve ıtalya (1815)
Il.arçalanışı (M.Ö.200) 40 Polonya'nın bölünmesi
12 Tarihten önce ve tarih devirleri 41 Rusya'nın Avrupa'da Genişlemesi
başında itaiya'da olan göçler 42 italya Birliğinin kuruluşu (1859-1919)
13 Kartaca harplerinden önce Roma 43 Almanya Birliğinin kuruluşu (1871)
Cumhuriyeti (M.Ö.270 e kadar)
44 Berlin Antlaşması ve buna bağlı
14 Batı Akdeniz çevresinde Roma 1878-1881 arasındaki antlaşmalarla
egemenliğinin genişleyişi tespit edilen Balkan Devletleri sınırları
15 Roma imparatorluğu 45 1909-1913 arasında yapılan antlaş-
16 Kavimler Göçü malara göre değişen Balkan Devletleri
17 Batı Roma imparatorluğu yıkıI- sınırları
dıktan sonra Avrupa 46 Habsburglar yönetiminde Avusturya-
18 Şarlman (Büyük Karl) imparatorluğu Macaristan (1815-1919)
19 Şarlman imparatorluğunun 47 Avusturya-Macaristan imparator-
parçalanması luğunun St.Germain (1919) ve Trianon
a) Asya'da Gök Türkler (552-659) (1920) antlaşmalarına göre parçalan-
20
ması
b) Kutluk Devleti (681-745)
21 Xii. ve XIIi. yüzyıllarda Mukaddes 48 XViii. yüzyılda sömürgeler
Roma-Germen imparatorluğu 49 1800 den 1914 e kadar sömürgeler
22 isltımlığın yayılışı (VIII. yüzyıl 50 XVIII. ve XiX. yüzyıllarda Kuzey ve
sonuna kadar) Güney Amerika
23 Selçuklu imparatorluğu 51 Afrika' nın BölUşUmü (1914 e kadar)
24 Haçlı Seferleri 52 Birinci Cihan Savaşı başında Avrupa
25 Cengiz imparatorluğu (1277) ve (1914)
parçalanması (1330) 53 Birinci Cihan Savaşından sonra Avrupa
26 a) Xi. yüzyılın ilk yarısında ispanya (1923)
b) XV. yüzyıl sonlarında Ispanya 54 Sevres a~tlaşmasına göre
27 Anadolu Selçukluları (1077-1308) Osmanlı Imparatorluğu (1920) ve
28 XLV. yüzyılortalarında Anadolu ve Lausanne antlaşmasına göre Türkiye
Balkanlar (1355) Cumhuriyeti (1923)
29 Fatih Sultan Mehmet'in ölümünde 55 Türk istikitil Savaşında Cepheler
Osmanlı imparatorluğu (1481) 56 Türkiye Cumhuriyeti

Bütün haklar Kanaat Yayınları'na aittir. Baskı: Golden Print i istanbul


ONSOZ
Tarih ö~retiminin yardımcı vasıtaları arasında, iyi tertip edilmiş, didoktik vasıfları tamam
haritatalann, konuyu kavrotmakta ve onu ana çizgileriyle höfızoya gereği gibi yerleştirmekteki
rolü malumdur. Hele bu yolda hazırlanmış haritaları, sistemli şekilde bir araya toplayan
ve her zaman el altında bulundurulması mümkün olon bir atlasın, foide ve lüzumunda ise
tereddüt gösterilemez. işte tarih öğretirnimizde kendini kuvvetle hissettiren bu ihtiyacı kısmen
olsun gidermek isteğiyle, CT ARiH ATlASI ,. nı hazırlamış bulunuyorum. Memleketimizde Türk
harfleriyle basılmış ilk tarih atlası olan bu küçük eserin, daha iyileri ortaya çıkıncayo
kadar, kendi sahasında bir boşluk doldurcca~ını ummaktayım.

TARiH AHASı, esas itibariyle ortaokulların ihtiyaçları ve seviyesi göz önünde bulundurularak
tertip edilmi~ olmakla beraber, lise ve öğretmen okulları tarih öğretimi için de pek noksan ve
kifayetsiz sayılamaz. Esasen yalnız ilgili müfredat progromlarımızın üniteleri değil, aynı zamanda
belli bir ölçü dahilinde, millI tarihimizin başlıca devir ve konuları ba~ta gelmek suretiyle genel
tarihin ono meselelerini aydınlatmaya yarayan bir pldn, atlasın tertibinde göz önünde bulundv-
rulmuştur. Böylece tarih konuları ile ilgilenenlerin ilk isteklerine cevap verebilecek küçük ve

basit bir genel tarih atlası ihtiyacının da kar~ılanmasına çalışılmıştır.

Bu atlas, bugüne kadar fanınmı~ ve muhtelif memleketlerde çesitli dillerle basılmış olan klôsik
okul tarih aflaslarından çok farklı bir karakter taşımaktadır ve kelimenin tam manası ile sadece
bir tarih atlasıdır. Gayesi: çok cepheli olan tarih olaylarını, millI hareketler, siyasi gelişmeler,
ekonomik yayılmalar, kültürel tesir ve münasebetler bakımından mümkün olduğu nispette mü-
şahhas bir hale getirerek, kolayco ve devamlı kalacak bir şekilde öğrencinin hôfızasına mal
etmektir. Bu sebeple atlasın haritaları, bugüne kadar alışılan şekilde olduğu gibi, imkôn
nispetinde çak ismi içine alan, en küçük teferruatı bile tespit etmeğe çalı~an ve kartografik
sıhhatinden hiç bir fedakarlık yapmayan küçük aıtısas haritalarından tamamen ayrıdır. Ve
sadece ilgili bulunduğu konuyu gereği gibi canlondırmağı hedef tutan, şematik ve imkan
derecesinde sade ve az yazılı haritalardır. Bunlarda konu için lüzumu olmayan yer adları ,
öğrencinin coğrafya bilgisinin temelini teşkil eden başlıca deniz, nehir ve dağ adları gibi
onun bu konudaki coğrafya bilgisini cesaretle kullanmak ve kontrol etmek imkanını sık sık
veren isimler; hafızada yük teş kil etmekten başka faidesi olmayan diğer her türlü feferruat
terk ed i lmiştir.
Buna karşılık horitalara mavi renkle basılan ve bugünkü coğrafi durumla
devamlı şekilde ve kolay mukayese yapmağı sağlayan ve mümkün olduğu kadar gerek saha,
gerek ölçek bcıkımından, ancak konunun icabıno göre, değişiklik gösteren yozısız birer zemin
esas tutulmuştur. Genelolarak öğrencilerin coğrafya derslerinde kullandıkları atlasların
haritalarının
kartografik çizgilerinden başka bir ~ey olmayan bu yazısız zemin haritalarındo,
maxi ve hal arasındaki mukayeseyi sağlamak üzere bugünkü siyasT sınırlar da, olduğu gibi
gösterilmi ş bulunmaktadır.

Konuyu teşkil eden tariht devir veya olayin ilgili olduğu sahalar ise, bu mavi zemin üzerinde
aynı renklerin muhtelif koyuluklardaki tonları ile vücuda getirilen parlak boyalı satıhlar halinde
basılmıştır. Renklerin seçilmesinde ise, haritaların vasıtasız olarak kolayca anlaşılabilen ve önem
derecelerine göre sıralanan , tarihI durum veya olayları açıkça ve çok tafsildtl. işaret hane-
lerinin yardım ı na ihtiyaç duyulmadan gösterebilen birer tarih haritası vücuda getirmek gayesi
daima göz önünde tutulmuştur.
Oğrencilere tarihi gelişmeyi canlı olarak kavratabilmek için, haritalar imkôn nispetinde, yalnız
mahdut siyası nüfuz çevrelerinin durumunu değil, aksine olarak, çok cepheli tariht faktörlerin
dinamik tesirlerini ve karşılıklı münasebetlerini gözle görülebilecek hale koyan geniş çevreleri
de içine alan bir şekilde çizilmiştir. Bu bakımdan beklenen faydaları artırsın diye de, başka
başka zamanlara ait fakat aynı coğraft saha üzerinde gelip geçmiş tariht devirleri gösteren
haritalar, mümkün olduğu kadar, karşılıklı sahifeler halinde sıralanmı~tır. Bunlar, birtakım
tarihr de~işmelerin anla~ı~masını mümkün kılacak mukayeselerin kendiliğinden derhal göze
çarpmasını sağlamaktadır. Meselô: 4 ve 5, 48 ve 49 numaralı haritalarda olduğu gibi. Böylece
bu haritalar üzerinde yapılacak çalışmalarla elde edilecek toplu tesir sayesinde, üzerinde
durulan devrin veya siyası varlığın tarihinin, hôfızada derin, doğru ve vüzuhlu izler bırakocağı
kuvvetle umulur.
Faik Rejit Unat

Açıklamalar:

1. Haritalarda geçen yer, memleket ve devlet isimleri indekste düz harflerle, kavim,
millet, ~ahıs ve hanedon adları italik harflerle diziimiştir. Bu isimlerin hizalarındaki rakamlar,
haritaların sahife numaralarını göstermektedir.

2. Yeradlarının yazılışiarında genel imlô prensiplerine uyulmuştur. isimler, devirlerinde


ve mahallerinde ne şekilde söylenmiş veya söyleniliyorsa indekste o şekilde yazılmasına
dikkat edilmiştir. Pergamon (11) - Pergamum (15) - Bergama (28); Abonutiku. (B) ~ inebolu (54, 55);
Lemno. (6, 7) - Limni (29, 32, 33, 54, 55); Toletum (14) - Toledo (17) - Tuleytule (22) gibi. Bu .uretle
atlasta geçen yer adlarının muhtelif devirlerdeki ve milletlerdeki kullanılış şekillerini göstermek
amacı güdülmüştür. Aynı zamanda haritalar üzerinde karşılaştırmalar yapmak suretiyle her
hangi bir eski şehrin veya bölgenin tarih boyunca geçirmiş olduğu isim değişiklikleri ve bu
değişikliğin sebepleri üzerinde durularak araştırmalar yapılması imkônı sağlanmak istenmiştir.
Karşılaştırmaları kolaylaştırmak için bazı önemli yer adlarının eski ve bugünkü şekillerinin
·sonuncusu parantez içinde gösterilmek suretiyle· bir arada kullanılması yoluna da gidilmiştir.
Ankyro (Ankara), Smyrna (izmir), Vindobono (Viyana) gibi.
3. Osmanlı imparatorluğu devrinde Türk hôkimiyeti altına girmi~ olon bölgelerdeki
yer adlarının, o zaman Türkler tarafından kullanıldığı şekilde yazılmaları esas tutulmuştur.
Budin, Eğri, Yonık, Anobolu (33) gibi. Bu yerlerin bugünkü adlarını bulmak, öğrenmek için
öğrenciler coğrafya atlasları ile veya bu atlasın Yakınçağ haritaları ile karşılaştırmalar
yapabilirler. Bu da onlar için faydalı bir çalışma olur.
4. Muhtelif haritalarda şehirlerin, bölge veya devlet adlarının altına konulmuş olan
tarihler o yerin zapt veya terk edildiği tarihi i çifte rakamlar hôkimiyetin hangi tarihler
arasına rasladığını, bayrakla işaretli şehirler andıaşma imzalanan yerleri, şehirler yanındaki
dik dörtgenler içindeki rakamlar o şehirlerde imzalanan andıaşmaların tarihlerini, çifte kılıç
işaretli rakamlar önemli savaş yerlerini ve bu savaşların tarihlerini, Amerika ve Afrika
kıtaları haritaları ile (50, 51) sömürge haritalarında (48, 49) ki tarihler şehirlerin kuruluşunu,
bölgelerin keşif veya istilôlarını, devlet adları altındaki tarihler de onların istiklôllerine
kavuştukları yılları göstermektedir.

5. Haritaların çoğunda tarih boyunca yapılan sefer ve istilôların yolları turlü renkte
oklu çizgilerle gösterilmi~tir. Bu okların çizgileri yanındaki tarihler ise bu seferlerin vuku
buldukları yıl veya yüzyıl (yz.), binyıl (by.) 'göstermektedir. Bazı sefer yolları uzerine de o
seferi idare etmiş olan hükümdar veya keşifin adı veya istileyı yapan yahut göç eden kavmin
ismi yazılmıştır. Kserkses (7), Pytheas (8), Kimmerler (4) gibi. Bazı tarihlerin karşısına konulmu~
olon (t) harfi de kesin olarak bilinmiyen takribr tarihlere i1aret etmektedir.
() "o

:J

~...
rr
~f
"Tl
~.
.-
;o
CD U. .
,
\)

.uı
;:;:
C

-~ Uygarlıklar ~
~l~N\~e~rk~e~z~le~r~i~V~e~y~a~y~ll~m~a~a~la~n~la~r;IJ:~~~======~~~~~~==~~==================================~
Eski yüksek ',' 1' ............-
~
!!?
ii> Ölçek 1 : 180.000.000
M.O.IIl.ve ii. binyıllarda
Yakın Doğu
El am

~
CJ Hammurabi zamanında Eski Babil
krall ı ğı

,f
(2100 t. )
CJ Eski Babil kırallığının en geniş
sınırları

J
! D Mısır ' da eski ve orta krallık (3400-1700)
i
;
!
i

( D Ramses' ler zamanında Mısır egemen-


liğinin yayıldığı en geniş sınırlar (13.yz.)

__ ME'zopotamya ve Suriye ' ye


·-1--------..._-..
1---- _

_
gelen Samiler
ibranilerin Filistin'e
gelişi

Hitit
(19.yz.)
akınıarı (2.by.)

- 1~====~~~========~~~~
L-
W
J
Ölçek 1 : 20.000.000
________________
__ Filist' lerin Filistin'e gelişi
~
.,
j

JV
)
Alasya
r-
~
M.O.Il.binyllda Anadolu
c:ı BUyUk Hitit (Hatti) Krallığının SUp'p'iluliuma
zamanındakı en geniş sınırları (M .Ö.1400)
"!!!. Karkamış Krallığı devrinde Hitit
'"Al
ro federasyonu (M.Ö.1200-850)
"'";;o
C
OJ C=J Hurrilerin (Subariler) egemenlikleri altına
-~ giren alan
-i
sı; ,
:T
C=J Mitanni Krallığının en geniş sınırları "
...... (

~ (M.Ö.1450 t.) \
;
ii)
~~ ________________________________________________________________________________________ ~'L ______________________________ ~

Ölçek 1 : 10.000.000
n ------------------------~--~·--~----------~
4v------------------~------------------~------------------~------------_,
~. --~ Iskiii er
i 'ı i /tr "" (8. ~z.)
-

4
i
~ ~jf;'~ i
i
~
:: ~ \ ~.y::-;;-.
'-;J

Part ya

ı­
l

Persis

• Pasargad
M.Ö.8.yz.da Friglerin
---- vardığı sınır

M.Ö. 7. yz. da Asurlular


[:=J ikinci Babil kra llığ!.nın en
gen iş sınırları (M.O.580)
\j/ [:=J Medler (M .Ö . 7 .yz.-559)
i CJ Gig~s zamanında Lidya
T ----j- -
(M.O.650)
Avrupa'dan gelen akınlarve
göçler

Ölrpk l ' ')n nnn nnn


iSkitler

i
f

Arabist a n

-rı
~.
A
;<)
ro
~
C

_~ [=:::J Kiros devrinde iran - Kiros'un seferleri (558-529)


~ Pers imparatorluğu C=J Kambiz'in fetihleri - Kambiz'in seferleri (529-5 22)
::;J" (M. 0.500 e kadar) C=J Darius'un fetihleri - Darius'un seferleri (522-485) (

~ ~==================~~~------~--------~
öi
~ Ölçek 1 : 20.000.000
r;::::=
;:rı ====~~'~~~
!.rı;.kla(~---~ -_·~
~~ y7;~~6
~
-
> ? . .".". <
. ............ ...
'0
_.

T r a

_./

y ____ ,

~"
rı ,,~
.... ... - ,.-'-'-' • .O.' p· " \,
c ' l,
.'o =-> , -
;~

~ked/ y. Halk;d;ke,
/'

~
T.so'

imbr~ :J
i

~ ~1 ı
\
,- " . ' J *- Lem"o' TN"

Korkira r '\ (J
f ~?
M a
Lesbos
""'--' L
Akalar

eizmir
Khios i
rY O i')
;J,
<'r

~
po Nak os
~

Q ctf<::> cı>
po
d- o'

~
.- '9.\:$ •
0'/
t::ı.

Ege Havzasında
Tarihten önceki göçler
_ Akalar- Eolyalılar --- Traklar
-Dorlar +++ illiryalılar G r t

-lJ==:::~·ly~0~n~l;a~r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ______ ~n~"I~rO:k~1.~~~noo~~noo~


~ Epıdamnos

Atina'nın üstünlük
devrinde Yunan
i
-rı
(M.O. 440) i
~ Atina ve ona bağlı
1 devletler J
~ C=J Attika-Oelos Deniz .
~ Birliğinin diğer devletlerı
-i
il; Peloponnes Birliği
:T C=J Tarafsız devletler 7
~i~=========-----~~~
~ L- Olçek 1 : 5.000.000
Ollıia

t o

\
r.ras
.~._,"'-" Aı
i
H
i J oistro S _ ~S\S

oiom oi
°\<.aııatis

Ancona .

-Aleria

Küme_ Neapolis
~"bi' Posido
L d'J a

Mina soli

Utika . .
Mega a.o • fas~is
,."
eSide •
\'.eıender\S

,\~-:yrJ- ~---::~
o
Karta~a
J.spa.ıt~
•Rodos
J
- : -_ _
*~çJ..d~ .
~ ~.\ .._./ ~_Melite \
,
~ ~'V'~ '
-...:t:
Yunan kolonileri \S~ \ ...., -~
Eol ya Kolonileri r"' K
\

•• •• iDo, Ko'o""e" /1 • C " \\ "~


yonya Kolonilerı. L"
i'
'tl\
t \
(~A
i
i
i
"
"
- ....
.,,_ ..# J

• • Fenike Kolonileri \11


Ölcek 1 : 20.000.000
~i
'O'J <,

l
\.
(J'
Li
A
f
\'1>< :
,ı,i'cı;
o"
\
~ "'. 'i
'3-
<$i
<" S
'" "p ~ j,

o )
,,'~ ~
-p-.<$I i)
O~..
.o

o
o
.o'ç.
.Siıaos
"p
• o
.<f~-?of
~ tlifQrq
~
/'
"'~
~'r.:
( ,
"---ı
{\
!- --- \

Asya ve Avrupa'da /' )


.Peıaver t i
Hun - Türk imparatorlukları p e
'IS' "..
~<I' - ,p
".-
<s>

. ..,
C=J Büyük Hun imparatorluğu (M.Ö.174) " ~
-.lallof
"Tl - - - Hunların ilk yurtları ~".// ~ ~
~.
C=J Kuşhanlar Devleti (M. S. 2. yz.) ., ~~ .\$
"
;u
ro C=:::J Attila zamanında Batı Hun i)
-
,",oheocodaro
"
"'";:;: Imparatorluğu (M. S. 450)
c
::ı

-~
-;
- Batı Hunlarının Avrupa'da ilk
yerleştikleri alan (M. S. 100-374) ~
-' ---
~.
oj"
C=J Ak-Hunlar Devleti (M. S. 450-550) staf\
Jl..n..n... Çin Seti
~
ii>
~

Ölçek 1 : 40.000.000
~ ~--~--------------------~~------------------~--------------------------------------------------------------~--------------,
ol

'"
AI
CD
"'"
;;O
C
:J
_!!:.

Part ya

: i
.-",..)-~ ~'i..... ,
'
"" ...........
___
!
! ___ ~~-r
i..-~
'..-._.
------_J i - - t- -
I ---'-y'",_·-Ir
--:~
"", ,
i "-
"-
i "-
"- ,
/-~
' .... ............. rfi:":.....,
..... ,. i

~»)
f i ' - - - __ - ~ \

( ~' \,,------------ /
I~i~
- . (-- -- -~
- iskender'in gittiği yol
4U
( 1
"" -

\
\
i
-i k 1:
Hekatompilos

Par t
(Ar sak id'ler)

Persepo I·LS D e v \ e t

Ge r

,.r -
"Tl
~.
A
;o
i
ct>
~
_... - .. - -_ ........
~ iskender imparatorluğunun
~ parçalanışı - -- --+---

~l~======~(M~.~a~.2~OO~)======~==~~====~====~~~~~~===============-__~___________________
2':
~
öl Ölçek 1 : 20.000.000
- Ciliilıtaş
devrinde Batıdan ve
12 • Güneyden gelen Akdeniz kavimleri
+++ Ligürler
K - italik'ler (italyot'lar)
- - - illiryalı kavimler
•••• Yunan kolonileri
_ Fen ike-Kartaca ko lonileri

Tarihten önce ve tarih devirleri


başında italya' da olan göçler
Faik Reşit Unat, Tarih Atlası Ölçek 1 : 6.500.000 '13
13

C \ s a \ P 7a
\ 'i ~
o '3- • Medio an um

G a /
(G o ı.,. /
1'1 e
(J~) ,.

1
1
1
J
i
!

Kartaea harplerinden önee i


Roma Cumhuriyeti i
(M. O. 270 e kadar)
. Cumhuriyetin kuruluşunda (M. Ö. 509) i
D M. Ö.450 ye kadar Etrüsklerden alınan yerler ~.
DM. Ö. 338 e kadar ele geçirilen yerler
D Samnit harpleri sonunda (M. Ö. 295)
Q t
C=:J Pirrhos ile savaştan sonra (M. Ö. 275)
'" Ölçek 1 : 6.500.000 Faik Re§it Unat , Tarih Atla s ı
~ ~--------------------------------------------------------------------------
ol

'"
;U
(1)
_
"'";:;:
italya'da Roma egemenliği
Birinci Kartaca harbine kadar olan fetihler 14
C
:J
-~
C:J I.ve ii. Kartaca harpleri arasındaki fetihler
"""
~
3'
;e:
'"
5!?
C:=:J ikinci Kartaca harbinden sonraki fetihler
C:=:J M. Ö. 200-133 arasındaki fetihler
C:=:J M. Ö.133-0 arasındaki fetihler LJ
i
i
Kor~
t •
~Aıeria

{\ i a
0.
Numidya
106-46

Batı Akdeniz çevresinde


.~ ..... .-/ Roma egemenliğinin geni~leyi~i

Ölçek 1 : 12.000 000


Roma imparatorluğu
_ italya
CJ M. Ö .130e kadar fetihler
C:::J M. Ö .130-30 arasında fetihler
C:::J M.Ö.30-M.S.180 arasındaki fetihler
- imparatorluğun en geni~ sınırları
i - ·- ·-M.S.395te imparatorluğun ikiye
bölünme sınırı
i

KorSij3a
238 15

9c:::L Sa"';n,;
238 15

M o
r
~ .1
rj . _t- t

Gotlar
(f

'!-s
~~1> 1

.. -\-:1
~~~--~--~--------~~
.~( Kavimler Göçü
Franklar - Vandallar
Saksonlar - - - Burgundlar
+++ Arıgllar , Yutlar +++ Lombardlar
- Vizigotlar c====~ Hunlar

- - - Ostrogotlar - islavlar
Batı Roma imparatorluğu
e f yıkıldıktan sonra Avrupa
n

~,
~
9-
~
a '-
Lom bard lar s a
""'-
'3- t
t \
'3-....1. '3-

ıf
Gepidl er
18
pomeranya
\

Şarlman (Büyük Karl)


imparatorluğu
Elba

d
'tt: C::::::::J Frank Krallığı (768)
C::::::::J Şarlman'ın zaptettiği.yerler
C::::::::J Sınır Markıarı (Ucbeylikleri)

- - Şarlman'ın başlıca seferleri


Şarlman imparatorluğunun
par~alanması
C:::J 843 Verdun antlaşmasına göre
Şarl'a düşen yerler
C:::J Lui (Ludwig)'ye düşen yerler
C:::J Lothar'a düşen yerler
- 870 Mersen antlaşması ile '
Lotarengiya'nın Doğu ve Batı ara-
sında bölünmesiyle değişen sınır
i
s

-',
i

o"
"
" JV

cl rat O
r i U ğu .

Iıi \.• _', 1'-' ""-b'


.
. ,. ~
19
ÖI~ek 1 : 12.000.000
</\ . "-i/~v\
'\
)1/" (
20a '/ l Asya'da Gök Türkler
-i -t.\--
(M. 552 -659)

)/ s a
--J' [ / b 'i
L
~t
o,
ltı
G ci
,X', "",~..:

"'~~,j1"1,;,.


rilI)

.
Si/Sril
/$~ •
iI,jll/J
~

~
':p
~ ? T; b e t
ç
\il Seçuan
6
,,' Lasa .
11'... •
Oelhi
~" Yunnan
Hindistan

Kutluk Devleti
(681-745)
__ Türke~ler 690 - 966

L
\

.'
n
(i)
"--~ .f
.. _c

r. ""

-\~
\~tifı:a?
o
Faik Re~it Unat, Tarih Atlas ı LO,
Ölçek 1 : 60 .000.000
i
i
i
i
i

,i
i
i
i
1
.,.\ Danimarka ~
\} si
\' \,t
• t.\aıienbuıg


\

f<
~
i BOUvines

-~
r

~i\~
\~
Xii. ve XIII. yüzyıllarda \ ~
Mukaddes Roma-Germen
i
\
imparatorluğu 1
--+ 12 ve 13. yüzyıllarda Doğuya yayılmalar \
KR · Krall,k Ko. - Kontluk M.- Markilik
D.- Dukal,k MG.- Margravl'k
\
163
Ölçek 1 : 12.000.000 Faik Reşit Unat, Tarih Atlas,
"'"
~ ;;
"~~
f.) i
i
(
;O \
<t>
.<J>
;:;:
?G'
.?.t--"'"
'-,-" ....(
') ~
Pe".. en 22

/ "
c Fran k '"" e.y
~.c.'~
:o
-~ ral Iı ğ i i af'"a rı le,.
i
-i Tours-. tb' li
/,~_,_J"..J
~~
arı a .~
'"
:>.
,. -
" 'i
,--.... ..........

""
~

.,
~
r-1
~ ( (o '.Ravenna -"'----l
~<s L
~
\~( ----
/ VOR"m;ı~~_
!!? - __ i S,'i-pla
~ \~
~ " ' -..-<

"i Sardinya
"Oa25-1022

Magrib

,
i
-t--------~i--
l· . . ,
\-+-
t
", - b
t ___ ,-
. . ·. . .i
1-----1------
-- ...---.-
,J ~_r
\

islômlığın yayılışı
--J(/ r- \
i
\
(VIII. yüzyıl sonuna kadar) \
\
ı:=ı Hazreti Muhammed'in ölUmUne kadar fetihler (632) \
ı:=ı Dört Halife devrinde fethedilen yerler i
ı:=ı Emeviler tarafından yapılan fetihler \
ı:=ı Abbasiler tarafından yapılan fetihler

Ölçek 1 : 40.000.000
2C 60 r ~

. Dimy:t
ıSkenderiye
... .
K hire
-rı
!ll
~ ,
. M i S i r
;u
CD
M
;:;: 6
C
i
"
-~
Selçuklu imparatorluğu
-i
~. C::::::::J Büyük Selçuklu imparatorluğu (1040-1157) t
:T
~ c:::::ı Anadolu Selçukluları (1077-1308)
ol
~ ~----------------------------------------------------~------------------------------------------~~--------------------~
Ölçek 1 : 30.000.000
Haçlı seferleri
- 1. sefer 1096-99
_ 2. sefer 1147-49
(-" \
,
- 3. sefer 1189-92
,
J
i
, ,i· ~

rJ
- 4. sefer 1200-04 "
i

/"
\ ~
, •
Is\<.eooe (\1 e
\

__ 6. sefer 1228-29 . ı-
i
i
\
i
- - 7. sefer 1248-54
;r ,'
L.l
.... J;. r \11
./ - -ı-
-----
_ 11~-~-~--~8~.s~e~f~e~r~12~7~0~::~~~::~::::::::~~::::~::::::~==~~~~~~::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::J
( ...l-
\
i
v ~
" ~ /
~.
,/
d>
1:, Karakuru~ 7'
~1~

~J
Kerait 1e {
c:
! o
) (1 ~
g O \
Q.
NI ~
::,
....., 1 .1f~d· ~
Tan gutll:).{
.1"'8

\.~
d" _~_~ Si_h.i.~s ~rv' ~

.'

~
~

~.f.
• ;f~
eP
ıe
~

.,.~~
.,
~ 4
~ ....
\
S~~
.~
"'ilSır.lif• Agra. yOf((\OSS

i H Benares _/

/ t'i',,-, ....... '"- --- :../


f --,..
i n d i s t·a n
-t ~

Cengiz imparatorluğu (1277) //


/
" ..o".
~
!!?
A ve parçalanması (1330) \
HaYda~abat
\
AI ~
<Tl C=J Cengiz imparatorluğu (1277) .. o
\
"'"C
!~ 7.~.
~ '$'
~ ~ iö LE:] Kubilay Hanlığı o-.....
::J
_el. e ~~ C=J
ca c c r---ı
çagatay Hanlığı Madrase
_i 'v
E.g~ { L-...J ('-'tınordu Hanlığı
-i
':r"
:::!. -- "" [=:J IIhanlllar f"L . 25
.) Seylan ~.
.,:e: C=J Sibir Hanlığı sorneo

~~------------------------------~~----------------------~--------------~
Ölçe k 1 : 50.000,000
Alcala
"'adrld.· •


Alcanlara
~
Tllleytu~
~ .....
~ \,.
e" '\ \ et \

\ \
.
Be/ensıye
1086 .' 'iD '4 \ e (Valencia

Balıabus .,\).
~V Q e
~~

Cebelilarık
Tanca.~ıe · ·· ~ r Ölçek 1 :12.000.000

- 750 de IslAm egemenli~i sınırları


~'ran
CD Leon ve Kastilya Krallıkları
CJ Navarra Krallığı
CJ Aragonya Krallıgı
Xi. yüzyılın ilk yarısında CJ Barcelona Markiliği (Katalonya)
ispanya CJ EndUIUs Emevlleri Devleti (1031)

'{
Ölçek 1 :12.000.000
C:J Kastilya Krallığı

I
f- - - Navarra Krallığı
\ CJ Aragonya Krallığı
XV. yüzyıl sonlarında ,
\ \
CJ Portekiz Krallığı
ispanya i ır:;ol< ' CJ Beni Ahmer Devleti (1490)
-

~ "

\ ~
~
<Q

~70 de Bizans imp. doğu sınırı


nadolu Selçukluları:
C::=J Xi. yüzyılda
ı==ı XII. yüzyılda katılanlar
ı==ı XIII. yüzyıl ilk yarısında
- - - 11~O de. Bi'zans imp. doğu sınırı
ı==ı Bızans Imp.
ı==ı Trabzon Rum·i mp.
Anadolu Selçukluları (1077- 1308) ....--ı
' - - - J Venedikliler
27
Ölçek 1 :10.000.000
"
~-
A
;o --...J )
(1)

"'";:;:
c
M. a C a r
8 t a n ~
fı}
Boğdan
28
:J
-~
~ { (
---ı
Ki rı m
~. Bahçesaray.
-::r E f' , a k ----..........
~
ii>
)
~son
~

cr ·Osküp

Ohr; - '

"
(\ a
El \ •
~ ~ Sıvas

.Oiyarbekir
.,
Bitlis

~
-.)
\ ~
ot

-.)

Mard~ 0-\
. \
El ~

*- Nusaybin
,~
\ \

, ~-\

Osmanlılar
ı:=J Bizanslılar
) C:::::J Cenevizliler
"

_ L~X=IV=.~y=u=·z~y=ll=o==rt=a=sl=n=d=a==A=n=a=d=o=l=u=v=e==B=a=lk=a=n=l=a=r=(1~3~5~5~)~~~~~~======~~====~======~'~1~;'==~~~~IV~L:~;~i~~~~i~=lil=e=rlJ
Ölçek 1 : 10.000.000
1,J
. ,./5 :a>
i o .Ya~
~
<ll
: olojvar \ <l' il \
i agreb E rd e' \ ct,, o-
ı;P..... ~ender
ı;P

Hırvatistan ..n (5
eTemeşvar \ ~
(
.L

,----_.... ' ...... _... \


-"'-~-
-:> ~

1462 ./
Q

-'.....

s \ (/)
~ \
S. 'ya t\. ~~?> IP
.1J8!: \ "o ,

v
<0 -
·Filibe
1363 ,y..
"-

(JOıranıo
J480
,,' A~asya
1393 .;)
cb'
.....
Ankila
"
.'
Balıkesir
133& Külahya
1428

~368

0'\
.;)
~

Malaıya ~~

1'-.-
Afyonkarahisar• Qyseri •
1398
D • i>- .Oiyarbekir ,.,---.
Konya
·1466
.LI i k a d J r i J lar L,.... ,
Mara~ ,
" ~,-').~
i

" ~ .. ii

\ i
i

yı ~alep i !

~
Fatih Sultan Mehmet'in Mısır MemlOkleri
~ ölümünde Osmanlı
~ impa~atorluğu (1481)
Devleti
29
~ '~==============~------~~==~----------------------~
!!? L..-
Ölçek 1 : 10.000.000
30
f
/

}.

3
III \
\.. :J
..:: ·Prag
III
J
1... _
,.
-'
~
-O

\\\(~n\\\af
1elıriı·

XLV. yüzyılortalarında
Kuzey ve Doğu Avrupa
ile Anadolu
16'
- Kolamb 'un ilk seyahati 1492/93 - - Marco Polo ' nun seyahati 1271/95 x-x- MageJlan ' ln dünyayı dolaşması 1519/22
--- Kolamb ' un ikinci seyahati 1493/96 ---- Barth. Diaz ' ın seyahati 1486 _0_" Pizarro ' nun Peru 'da ilerleyişi 1526 , 1532/34
-'_0' Kolamb ' un üçüncü seyahati 1498/1500 -0-0- Vasco da Gama ' nın seyahati 1498 x-x- Almagro 1532/34 ........ Cartier 1534
...... Kolamb ' un dördüncü seyahati 1502/04 - Cabral ' ın Brezilyayı keşfi 1500 ....... Cabot 1497/98 - - Papa Aleksandr Vi. ın
++++ A.Vespucci ' nin seyahati 1499 --- Fernand Cortez ' in Meksika'da ilerleyişi 1519 ispanyollarla Portekizliler için çizdiği sınır (1493)

o~"i
, lJ>~Yoo

:...•.: : ~...... . ~. . ............•......


.....
,.r1i~~.;;
......::,.....:.................
~

.:'.:'::: :::.;.. ..........


~.: )
~

•' Asor adı'


t ••••• :1
.......
S.Salvador
Japonya
. ,
"

...

Büyük seyahatler ve coğrafya keşifleri


"
i
L
j. . 31
Ölçek 1 : 180.000.000
~~----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------~
il>
~
AJ _ Osman Bey zamanı
cl)
OM
;;: 1299-1326
"
\,'
J
---
a-~]-T ?, 32
Orhan zamanı
1326-1359
ı==ı Murat ii. zamanı 1451
s Y ~,
ı==ı Fatih zaman11451-1481 .--ıı-"'--......
c:::::ı Bayazitll.,YavuzSelim
zamanı 1481-1520
c:::::ı Kanuni Süleyman
1520-1566
ı==ı 1566-1699 arası

()

r -!--
6
--
-._._.!: . . .
Ira b \ i
i U S
1551 9 a r p \
\ t
\ i
\ { ,-'
Osmanlı imparatorluğunun Büyümesi (1299-1699) -'

Ölçek 1 : 20.000.000
e

~
• f
t
Kolojvar
'"'
$ıl

,.

o '$ n
Sırbistan
1469

Kosova s ah rası
X 1389
1448

Oakap•

.l-
ç.
-;:)
Ç>1
'2.::1
to
~ Ç>1
~. o..
f- Ç>1
.....
~
ilerlemeler : ~ .. ~~o
1326-1359 Kiklat adl ,l666
Af}Q ..
1359- 1451
c==ı 1451 -1481
, -Po'
#el

·s· ....,~
,.4.".-\~
c==ı 1481 - 1520
c:=ı 1520- 1566
CJ 1566-1699
+
"~
- Kanun!'nin Viyana \
seferi (1529)
--- 1532 Alman seferi
1566 Sigetvarseferi
00000
~'~~....,j(
i~
+++ Köprülü Fazıl Ahmet
Pa~anın Uyvar se-
ferı (1663 - 1664)
Y er adl a rı za m a nın da T ürkler tara. Osmanlıların Avrupa'da
fın da n kullanıl an ,eki li e riyl e yaz ı l.
m lIJt ır . ilerlemeleri
16' Ölçek 1 : 7 .500.000 Faik Reşit Unat, Tarih Atlası
~
ol
;<'
r------------------------------------------------------- __----------------------------------------------------------------------,
;o
ci)
<AA
;:;:
XVi. yüzyıl ikinci
C
::ı yarısında Avrupa
.e!. ITJ Osmanll ,.-----'
-i
~. imparatorluğu
:T
ve tabiieri
~
p> _ Habsburgların
~
Avusturya ko-
luna ait memle-
ketler
ı::::::ı l"iabsburgların
Ispanya koluna
ait memleketler


O''
t(l.\)I\)1I'

~~v:.aıa ./
o
.-/ \}ı~aı
'o'3.'/.lt

.ad;'Y' t O

M~~a
r
'" U

ÖI~ek 1 : 20.000.000
ispanya Veraset
XViii. yüzyıl başlarında Avrupa harpleri (1701-1714)
_ t-labsburglar Devleti
Ingiltere
c::=:::ı Holanda
CJ Savoia (1704 ten)
CJ Fransa
CJ Bavyera
CJKolonya
CJ ispanya varisleri
\l.os'l-O~~ Kuzey Harbi (1700-1721)
c::=:::ı isveç,
Baltık mem leketleri
c::=:::ı Rusya, Polonya,
Danimarka, Prusya,
e
Saksonya
Mins\<.

s
n Y a

C
'9 ü
::ı e r.n'l-a ı a f \ \l
-~ a t o
--i
~.
::ı-

~
ii)

~ ~--------~~~~----------------------------------
Ölçek 1 : 20.000.000
LO
~
Al
ro
~
D
D
Avusturya'ya
Rusya'ya
)
r

+
yr'
~r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
...
~
C S
:::ı

_!".
D iran'a U
-i D Balkanlııara R
,,>
~
~ D Fransızlara
;!;: D italyanlara -::
~ D Hicaz , Mı!,lr , Suriye , Filistin ,
\
\

Lübnan , Ordün , ve Irak' a bırakı­


lan yerler ,,i
_ Osmanlı Devletinin son
durumu (30 Ekim 1918)
/' Antlaşma yerleri

.i

u s
M i S
1841 (1867) Hid ivlik
1922K, a ll ık

Osmanlı imparatorluğunun Küçülmesi (1699-1918) \


Ölçek 1 : 20.000.000
eKolojvar

1699 Avu8t.

ı;:;;;;:ı
18 inci yüzyıl sonuna
kadar
ı::=::J 19 uncu yüzyılın ilk
yarısına kadar .

ı::=::J Berlin Barış Antlaşma


sından sonra (1878) Osmanlıların Avrupada gerilemeleri

'" Ö I ~ek 1 : 7.500.000 Fai k Reşit Unat, Tarih Atlas ı


D Fransa imparatorluğu
D Fransa'ya bağlı devletler
_ Fransa ile bağlaşık devletler
C::J Napolyon'a karşı d.uran devletler

Buıgaristan

'9 ü
\ ü
ara t O f

Napolyon devrinde Avrupa (1812)


nl,...ck 1 . on ()()() (){)()
i

i
i

K~a·
\J. i
~
~i
i
i

r]
Avusturya imparatorluğu
Germanya Konfederasyonu
B r. = Braun sc hw eig
Viyana Kongresinden sonra • Malta L. = L ippe
Orta Avrupa ve italya (1815) ·~ (in g.) L i. = Li echtenstein
K . = Krako vi Cu mh .

'63
~ır==========~17~7~2;==17;9;3===1;7=9;=5==~==~======:

;---~=:~:' (\
~ Avusturya'ya ı=::J ı=::J
~ Prusya'ya ıı::=ı ı=::J ı=::J
_~ Rusya'ya ı=::J ı=::J ı=::J

~ - 1772 de Polanya'nın sınırları , " J.


'_ \ ,",dsı< vae
::r-
~
1~ 0, \

ci>

~tettin i L
R Cu s oy a
.... ,i

\/ ~~
( ( \
! 1618 -166-7
{,• ~\
. 'ı ~
ı" ,iı" T_ Bre:la u
polanya
Yönetiminde r' :
>~\
,.. .A-/W
\

; }-------"'~--'l
lraha
(Prag)

Bmo
(Brünn)e

lt r
~ ~ ", i

Viyana.
~i
~
t
El<aterinos\aV \ , \
\
lt
~~------~------~
r ",," "
,-'
~ L:P=o=lo==n=y=a='n=l=n==b=ö=lu="=n=m=e=s=i======~====~~====i=~~~=';;;~~=I~~
i... , ,.., tv)
--------'.:..:-:.-::=-:',-
","'-',--,,'
J{~================~
---

~)~
\
\

Rusya'nın Avrupa'da
Genişlemesi
_ Vareg'lerin sınırı
_ Moskova Knezliği (1300)
C::J Moskova-Velikorus Devleti (1462)
- Altın Ordu Hakanlığı sınırları (1480)
CJ RUrik'ler devri sonu (1598)
C::::::J 1598 -1676
C::::::J 1676 -1740
C::::::J II. Katerina'nın ölUmUne kadar (1796)
C::::::J XiX. yUzyl1 içinde

1 : 15.000.000
i " ..
Lagosta
Korsika1
J
C (Fr.) ~
ı • Ajaccio

f
i
i
l-
i

ir
f
i
\
italya Birliğinin Kuruluşu i
(1859-1919) Pantelleria
_ Sardinya Krallığı

c:::ı1859/60 daki genişleme ~alta (ing.)


C::::=J 1866daki genişleme
c::::=J1870 daki genişleme
c::::=J1919 daki genişleme
l' LR
163
Faik ReşitUnat, Tarih Atlası ÖIGek 1 : 6.500.000
Aarhus.
e ~==========~==
Germanya Konfederasyonu 1815-1866
Kuzey Almanya Birliği 1866-1871
_ Almanya imparatorluğu (1871-1919)

He/go/and
(ing.)'

.....-,


St.Quentin

Rouen
Reims.
• :aris _ Verdun •
Chi/ons.
Versailles
~Mans
~rMans

Oijon.
C B.e.sa~çon
::ı

_!!!. Pontar/ier.
-i
ol

i~A==lm=a=n~y=a=B=i=rl=iğ=in=i=n=K=u=ru=l=uş=u=(=1=8=71=)==~==~====~~~~~==~~
=~=~,~,,=. =-==~========~~~~==~4~3~
:::!~

Ölçek 1 : 7.500.000
, ... "".----------""
/,.-
,

D Osmanlı imp.
[Q imtiyaziıOsm. vilayetleri
C::J Bulgaristan Beyliği
Berlin Antlaşması ve buna bağlı 1878-1881
- Ayastefanos antlaşması ile
kabul edilen Bulgaristan arasındaki antlaşmalarla tespit edilen Balkan
sınırları
Devletleri sınırları
Faik Reşit Un at, Tarih Atlas! Ölçek 1 :7.500.000 16'
• Budapeşte

C .'· a r
istaıı
~ a
~ a ~ ~ ~i

'" ,/ --_·-t··
V Mohaç e _.- '. J~~~fi!ı
Teme~var

/~.
~ a k

o S n a o

~ 1897 Osmanlı-Yunan
antlaşması ile yapılan
sınır dUzeltmeleri
- . - 1913 Londra Konferan-
sının teklif ettiği
Midye-Enez hattı
c=ı italyanların geçici 1909-1913 arasında yapılan antlaşmalara göre
işgaline bırakılan
On iki Ada değişen Balkan Devletleri sınırları
Faik Reşit Unat, Tarih Atlas ı
'" Ölçek 1 : 7.500.000
~ .-------------------------------~--------------------------------------~~--------------------,.~----------------~--------~

'"
;ı;:ı
ıD
Habsburglar yönetiminde L
"'";:;:
C
::ı
Avusturya - Macaristan ! i
-~ (1815-1919)

-- _ Budapeşte

M a C a r S t a
'-"

t! eSegedin

c==ı Avusturya imparatorluk tacına


bağlı yerler
[ I J Macar Krallık tacına bağlı yerler
c==ı Bosna- Hersek
_ 1846 da Krakovi ' den alınan
Terkedilen yerlerin yalnız
kenarları boyalıdır

Ölçek 1: 7.500.000
Praha
e(Prag)

ç e k

C
:o
-~ Avusturya -Macaristan imparatorluğunun
-i
~-
::r
St. Germain (1919) ve Trianon (1920)
;ı;: antlaşmalarma göre parçalanması

[~==================================-----------------;~~~~~~--------------------------~----------------------~
-rı
o> 60
j'

~~
+
Al
CD
"";::;:
XViii. yüzyılda sömürgeler r
c
:J
-~ '(\i
fJ
i'-h.
'.
-i
o>
::!.
::r
~
iO ~
!!?
(f
,> r b

r
Asor adı'
+ . .~.
"

Benıırııv Makao
BombaYıe ~J Kalküt

st. LO~S1626 1661 • Madras 4,Filipin
= Gambi,a
1604
Goa Pondichery 1"0.. adı.
~ Malakka Lo
Kolombo ~64~ •
'. B me
~.:",~)
rJ

~
Seychel Sumatra '
Zengibar 1742 C~ -r.~ , · Yen L.Gi e,
~ ..
.. Sofala
Moıambik
Madagaskar
...
'643
I.lYdney
0 "1788
~
./)Yeni
Y Zelanda
. 1~69
F alkland adı'
·1771

C:::J ingiltere ı:::::J ispanya ı:::::J Holanda ı:::::J Rusya


Fransa C:J Po rteki z C:J Danimarka

Ölçek 1 :180.000.000
r

'.

Asor adı .
",... ~

Kanarya ::.4"~
Qu . . . . .

Hawaii adı' CBahamaadl.


:"~ 1898 -... Porto Rico
_ •. ' 1898 Yeşilburun adı'
11 Jamaika . 'cMartinique :~i
~Trinidad1797

17~
f,~ Guiana
Ascension
.?,-:. /~ 1815'
St. H.elena

~'?
f
IrI
ht y
of.
if7
. i

Trıstan da Cunha
1815 '"
AI.G.

Pr. Eduard adı' .AYeni ~


}:l
"Tl

,,-
18931 Kerguelen Vzel~nda
AJ
ct>
,.
Falkland adı. .1893 Auckland adı .

"'";:;:
C
J
o~ C::J ingiltere C::J ispanya C::J Belçika C::J Amerika B. Devletleri
-;
~ ı:::::::ı Fransa C::J Portekiz C::J Halanda r::=J Rusya
:T
;e: r::=J Almanya C::J italya r::=J Danimarka r::=J Japonya 1'-.-.
~ ________________________________________________________________________ ____________ ____________ __ M
~
L
-
~
~
~
-
-
-
-
-
-
-
-
~
~
-
-
-
-
-
-
-
-
~
Ölçek 1 :180 .000.000
XViii. ve xıx. yüzyıllarda
Kuzey ve Güney Amerika

,,
,
i

iSi'.
G alapagos adı'

i y "
- Am erika B irleşik Devl etleri ni n sı n ırı

Faik Reşitunat, Tarih Atlası Ölçek 1 : 65,000,000 Ölçek 1 : 75,000,000


/

St.Helen a
1651 ing.

T
\
~- ----------1"--~

\
\\
\ ,
/

\
i

-+--...- -

Afrika'nın Bölüşümü (1914 e kadar)


C:=J ingiltere C::::J Almanya C::::J Portekiz
Fransa ispanya C::::J italya

'" Ölçek 1 : 50.000.000 Fai k Re~ it Unat, Tarih Atlası


~ ~~--------------------------------~----~----~~========~
o>

'"
;o
<ll
-<J>
::+
Birinci Cihan Savaşı başında Avrupa 52
(1914)
i ~.

l<\os,/-o,a

. Vilna
•Mins~
"
\l
\ S

l\ie'
• •
\laı'/-o,
~)

aratorıu~
9u
60

Birinci Ci an Sava~ın an sonra


Avrupa (1923)
(Kırmızı sınırçizgileri savaştan önceki
durumu gösteriri

e \
\ e {
e \
'J
~-,
,
1-' ... ,
Iı._' ",
.........'-..."'J--

"Tl
~.
A
;o
ci>
"'";::;o
C
:::ı

-~
-i
~.
::T

~
~~----------------------~~~--======~====~==~==~~
ol

Ölçek 1 : 22.000.000
~r-----------------------------------------~--------------------------------------~--------------------------------~
'"
;o
ro
54
"'";::;:C
::ı

_!!!.
-i
~
,.,
:T
~

~,.,\
öi"
!!?

Beypazarı
.
Çankırı


Ankara ~ .
Yozgat

• Kırşeh i r

Nevş~
Aksaray •

• Konya

.~G
i"i_ t .~
."
., - "
- Sevres antlaşmasına göre sınırlar
c:ı Sevres antlaşmasına göre Boğazlar Bölgesi
c:ı Sevres antlaşmasına göre Yunan idare Bölgesi
c:ı Sevres antlaşmasına göre italyan nüfuz Bölgesi
~ antlaşmasına göre
Şevres antlaşmasına göre Osmanlı Sevres
Sevres an laşmasına göre
ingiliz nüfuz Bölgesi
Fransız nüfuz Bölgesi
Imparatorluğu (1920) ve lausanne
antla§masına göre Türkiye Cum- -
_
Lausanne antlaşmasına göre sınırlar
Lausanne antlaşmasına göre Boğazlar B ölgesi
huriyeti (1923) c:ı Lausanne an laşmasına göre askersiz Bölge

Ölçek 1 : 10.000.000
,~r
~

_._ 22 -6-1920 tarihine kadar izmir cephesi


17-7-1921 tarihine kadar Garp cephesi
- - 13-9-1921 tarihine kadar Sakarya cephesi
: : : 5 Temmuz1921e kadar italyan işgal bölgesi
_ 26-8-1922 de Büyük Taarruza başlanan cephe
co' _ Büyük Taarruzun istikametleri

o
(/)
f3 19 a r; s ta
OJ Burgaz
::ı

>-
.-._., - - -
. Kastam~

ç-aJ1kırı l,lerzifon •
• :/ . .Am~
Çorum •
AQka,ra
.Yozgat
Tokat
.
Sıvas

" • Kır~eh i r
Kayseri

Aksaray .
•Nev~ehır • .l. Elb tan
p ' .
• Konya Niğde . rı.C> ,. ' ....
cı~~cJ 1921 Mara e
'l-<i:ı,r').~... -
• " ........
Mana
Karaman . ,
\ Mer

G
r i
\) r , s
n v-' )
~
i

~
e Trab ınp
C .i

Il
::ı

-~
-i
~
:;:
~ Türk istiklôl Savaşında cepheler
~ L ____________________________________________ ~ ____ ~~~ __________________________________________ ~

!!?
Öl çek 1 : 10.000.000
(-

\ .y
e
t /
BUlgaristan

Burgaz. (

/
GÜmü/cine •

......

,,'

,"
i
i
.',
i
G r . o \ll
_/ i
i t i ~
b r i s i
v.. ,

\\i-
1,'"
/f :l

.,
\
i
\
Hatay'ın ilhakından Sonra Türkiye Cumhuriyeti ,
Idari Bölünüşü (30 Haziran 1939)
" ,
..

Olcek 1 : 10.000 000


iNDEKS
Kısoltmalor : Don . - Danimarka M. .. Mark ili§i
Ad. - Adası Desp. - Despollul:iu MG." Markgra y lığı
Adı' - Adalorı Fr. v eya Frons. - Fransa veya Mıs." Mısır
AI.D.Afr. - Alman Doi:iu Afrikası Frensız . M . O ... MilO llan ance
A/m. _ Almanya Q. - • • 10 M . S. - MilOllan sonra
A/m.O.A.Şrt. _ Alman Doi:ju Gü. - GOney OQ." O~uH arı
Afrika Sirketi Hol. - Holonda 0[" Okunu,u
A/.G.B.Afr. - Alman GOney Batı lmp. - Jmporotorlul:lu . Osm. - Osmanlı
AfrikCls ı 0 . - M.O.
I
ng. - Ingiltr:re veya Ingiliz
Arnoy, - Arnavutluk n9.0 Afr. - Ingili;ı; Doğu Afrikası Port.O.Afr. " Portekiz Doğu
Avusl. - Avusturya sp. - Ispanya , AfrikaSl
Avs.-Moc. veya Avus/.·Moc.- 'sp. Harcırıd . - l~ponYQ H o lo"dası Pr. - Ba,Ia Prens, senda Prensliği
Avusturya-Macaristan Iı. veya I/ClI. - Itolyo veya ıtoıyon Rom. " Romanya
B. - BüyOk Jop. - Japonya Rus. - Rusya
Belç. - Belçika K. - KO çOk S. - M.S.
Bu/g. - Bulgoristan K. veya /(u. - Kuzey Sırb." Sırbi llan
BÜ.D. - soıuk Dukolıi:jı Korcıd . - Karodai:j Ş. " Sarki
by - Binyı Ko. - Konllu~u Olk." OIkesi
Cum . veya Cumh. - Cumhu riyeti Kör" KÖrfe.:i Yun ... Yunan
D - DokerlOI Kr .. Krallı§ı yz." Yüzyıl

A AltranslOdl 35 Arolsen 43 Baıdaı 22, 23, 25, Berezina 38 Bremen 18,19,35,39,


Aarhus 43 Amaıtı 21 Arsakid'ler Deyleli 11 , 36, 56 Bergama 11,15,27,28 43
Abdera 7 Amasra 27, 28, '29, Artemisian 7 Bahama Adı' 48, 49 Ber~en 30 Breslau 21, 39,40,43
Abidos 7, 8 30,32 Artuklar 27 Bahçesara:ıt 28, '29, Ber o 22 Bresl Liloysk 40
Aba (Turku ) 30, 41 Amasya 23, 27, 28, Arlyin 54, 55, 56 ~, 32, Berlin '29, 35, 39, 43, Brelanya 18
Abodriller 18 '29,32,54,55,56 Arıaya 3 Baktra (Belh) LO, 11 fJ1.,53 Brezilya 48, 50
Abonuıikus 8 Amerika Bir::ıik Ascension 49 Baklrio 4, ~ 10 II Bermuda 48, 49 Brindı si 21, 43
Adana 23,27,'28,'29,32, DeYletleri ,49,50 Asia 15 BakO 200, b, 25,36 Bern 39, sı, 53 Britanya 15
36,sı,53,54,55,56 Amfdolis 8 Asar adı' 31, 48, 49 Balosagun 200, 20b Besançon 43 Britanya Kolumbiyası
Adapaza r ı 54,55,56 Ami (Diyorbekir) 27 Assuya 3 Balear adı' 14,260, Beıarabyo '29 ':IJ,32, Bdlonlor ı 7 ~
Addıs Aboba 51 Amiens 48 Assyria 15 26b, 34 33, 36, 37, 38 ,41 Brno (BrOnn)40,43,47,
Aden 49, 51 Amiklai 6 Aslokos 8 Balıkesir 27, 28, '29, Be~zalık 9,200, 2O b, Bruges 24 l.53
Adıyaman 56 Amisus 8 Astrohan 30, 32, 34 54,55,56 Brundisium 13, 14
Aeniania 7 Amsterdom 39,52,53 Asturya 14, 18, 19 Bolko, g . 1, 9, 200, Beyaz Rusya 4 ı, 53 Brüksel 39, sı, 53
Afgan 23, 25 Amu (Oxus) 5 Asuncion 50 20b Beypazarı 27, 54, 55 BrOnn 39, 46, sı
Afrika 15, 51 Amurru 2, 3 Asur 2, 3, 4, 10 Ballık Memleketle ri Beyrul 32,36,54,55,56 8ucak 32, 36
Afrikite 22 Anobolu 33 Asurlulor 4 35 Bey~ehir 27 Buça, 36
Afyon arahi sar 54, Anapa 38 A,ağı Ayusturya 46 Banal ~Teme~) 32, 33, Bia yslok .o, 41 Buda 18, 35
Agade 2 ~, 56 Anay 1 Ata i larraine 2ı 36, 3 Biblos 3, 8 8uda~le 30, 37, ~
Agro 25 Ancona 8, 12, 13,21, Aşkaboı 9, 200, 20b Bandırmo 54, 55 BiRo 28, '29 44, ,46,47,52,
Arom 46, 47, 52 39, 42 Alabaska 50 Banla lu ka (Banja- Bi ecik 54, 55, 56 Budin 30, 33, 34, 36
A r ı 56 Angllar 9, 16, ı7 Atina 3, 5,. 7, 8, 9, lu o ) '19, 46 Bingazi 32, 36 Buenos Ai res 50
Aata6,7,11 An~ola 48, 49, 5ı 10,11, IS, 16, 17,28, Bonks dık. 50 Bingöl 56 Buhara 9, 200, 2Ob.
Ahıs o 32 An alt 39, 43 19,30,32,33,34,36, 8ar 41 Birecik 27, 28,54,55 23, 25, 34
Ahi/er 28, 30 Ani 27 37,38,44,45,52,53 Bo rcelana 260 , 26b, Birletik Deyletler 41, 8uka..-ino 36, 37, 46
Ahlat 27 Ankara 3, 9, ID, 22, Alos 7 35 42, 48, 49, 50 Bulgar 25, 30
Aigospota moi 7 23, 25, 27, 28, 19, Atria 12 Bo ri 42 Birle,ik Holanda 35 Bu~arisıan 28, 19,30,
Aigues Mortes 24 32, 34, 35, 36, 38, Alropoıene bAıer- Borkul 20b Biımorck odl. 49 , 33, 36. 38, 44, 45,
Aix-Ia-Chapelle 18, 52, 53,54,55,56 boycan) 1 , 11 Basel 39 Bilinya 6, ıd, 11,15 51,52,53,54,55,56
Alaccio 42 m, 21 Ankuyo 3 Aıı i ka
6, 7 Bask/or 17, 18 Bitiııya lllar II Bu~arla r 18, 19, 22,
A adyo 50 Ankyra (Ankara) 5, Attika-Oeloı Deniı Basra 200 2Ob, 22, Bitlis 27,28,541 55,56 ,25 27
Akalor 6 ID, ll, 15 Birli§ i 7 23, 25, 32 Bizans ~Bizan l ıa n ) 7, Burdur 28, 54, 55,56
Aka rna nya 7 Annam 25, 49 Aucklond Adı' 49 Ba5kale 54, 55 8 9, 6,17,24,25, Busgaz 44, 45, 54, 55,
Ak·HIJ/llar 9 Aıısboch 39 Auerıledt 38 Bathu"t 51 27, "l
AkkO 23, 24, 32 Anton (Anzon) 5 Aufidus 14 Bolı Fra nk Bizans Impo rotor- Bura Undiya (Arles)
AUadlar 2 Anıa~o ll, 17, 22, Augsbu rg 19, 43 i. luğu 19,22,23,27, 1 , 19 21 34
Akkerman 32, 34,35, 23, 4,27,28,32,36, Ausculum 13 Batı Galişya 40, 44 28, 30 8urgundfar 9, 16, 17
36, 41 53,54,55.56 Ausleditz 38 Bolı Gök iirkler; 200 Bizerle 34 Burma 25
Akkoyunlulor '29 Anıalya 23, 27, 28,'29, Ayar Imr' 18 Batı Hun Imp. 9 Bodrum 28, 54, 55 Bursa 27, 28, '29 30,
Akragos 8, 12 32,36,54,55,56 Ayor/or 7, 19, 22 Balı Prusya . 40 Boerler 43 32,33,34,'ı;l4, 55 ,56
Aksor 27,28,54,55 Anyers 39 Ayasım 22 Batı Roma 1'23' 9 Bolazkay (Hattuıa,) SOkre, '29, ,33,34,
Aksu 20 o, 20b Aosla 42 Aylonya 37, 44, 45 Bolı TDrhli ,3 36,37,44,45,47,52,53
Ak,ehi r 27,28,54,55 Apollonia 8, 14 Ayustralya 49 Botlobus 260 BOAa ııor Bölgesi 54 BOyOk Britanya 52, 53
Aktium 15 Appius ~olu 13 AYusturya 21,29,32, Batum 27, 36,39,52, Bo don '28,~ 30, 32, Büyük Hun Imp . 9
Akyar 29, 32, 36 Apu lio 1 33, 34, 35, 36, 37, 53,54,55,56 ,35,37, ,44,45 BOkOk Morayya
Aıa cah ~Ok 3 Aquae Sexıiae 14 38, 40, 47, 53 Baulzen 43 Bohemya 18,21,34,46 r'ô1lığl 18
Aıa iy e ,27,'28,54,55 Aquileia 14, 17,19,21 Ayusturyo-Macari- Ba3?era 18 21, 34, Boiolyo ;.ı, 7 BOyük Polonya 40
Alomonlar 16, 17 Aquitania ı8 stan 45 51, 52 ' 38, 43 Boliyyo BOyOk Rusya 41
Alaıılar 9, 15, ı6 Arabislon 4, 5, 200, Ayosluk 27 Boyazıt 27 32,54 55 Bologna 2ı, 39, 43 BOyOk Sır b istan 30
Alaska 49, 50 2Ob, 23, 25, 32, 51 Ayoıle fan os 36, 37 Baykal g. 9,200, 20 b Bolu 27, 28, '29, 54, Byzanlium 15
Alosya 3 Arod 30, 33 Aydın 27, '28, ':IJ,36, Baykenı 23 55,56
Aloşehir 27,28,32,55 Arogonya 26 b 54,55,56 Boyreulh 39 Bolzano 42, 47, 53 C
Al bo l01ıa 12 Arahosya ID, 11 Ayın tap 27, 28, 54 Beç 30, 33 Bombay 25, 48
Alberlo Aromiler 2 Azak 25, '29,34, 36, 41 Beçuanatand SI Bordeaux 24, 35, 53 Caber 28
Alcola 260 26b Arapkir 27, 54, 55 Azerbaycan (Alro. Bedir 22 Borneo 25, 48 Codiz ~k. Kadiz)
Alcantara 260, 26b Arbela (Erbi~ 10, 11 poıene) 10, II Belç ika 39,49, sı, 53 Borodino 38 41 26 b, 1
Aleksandreia 10 Ardohon 27, ,54,55 Aıe rba.r.con 23, 25, Belç. Konrsu 49, 51 Bosna 29, 32, 33,34, Caesorau~usta 15
(Kondehar) Areio 10 27, ,53 Belensiye Valencia) 36,37,38,44,45,46 Cag liari Ok.Kagti -
Ale rio 8, 14 Arg inusoi 7 Azlek ı 260 Bosnosaray 29,32,35, yari) 24, 42
Alenonddo 21 Argo lis 6, 7 Azıi 3 Belfo rt 43 36, 37 Campofo rm io (Ok.
Alııeciras 52 Argos 7 Be~ rad 9,28, '29, 30, Boslon 50 Kompoformi yo) 38
Alıbr 3 Arguin sı B ,33,34,35,36,37, Bauyi nes 2 ı Condar oğ . 28, 30
AI. .Afr.49 Arhangelsk 41 38, 44, 45, 46, 47, Boıcaada 32,36,37, Canik 28, 30
ALG.B.Afr . 49 Arim inum 13 Babaeski 44 fJ1.,53 54,55 Can noe (Ok.Kane) 14
Atm .D. AJrl. 51 Artanlin 50 Bobil 2, 3, 4, 5, 10 Belh (Baktra) 10, 11, Bazen 52 Con labrıo fOk. Kan-
Almalık o, 2Ob, 25 Ar odlıa 6, 7 Bobilonya 10 200, 2O b, 23 Bozk ı r 55 tobri y'(j 4
Almanya 30, 34, 35, Arles Burgundiya) Babylonia ı5 Belluno 42 Brandenburg 21, 34, Co~ua ( k. Kapua)
43, 49, 51, 52, 53 19, 1 Badajoı 26 b Bende r '29, 32, 35, 41 35, 51 1 , 14, 42
Alsoce 21 Baden 30, 34,35,38, Beneyenlo 18,21,42 Bra,oy (K ronstadt)47 Carocaı (Ok. Koro-
Alsoce·lorraine 43 Arnayuıluk 23, '29, 32, 39, 42, 43 Beneyentum 13 Bratisloya 40 kOS' 50
Altın Ordu 25, 30 33, 36, 37, 38, 45, Boffin Kör. 50 Bengol 48 Braunscnweig 39, 43 Coro ina (Ok. Karo-
Altın Sahili 51 fJ1.,53 Boffin Olk. 50 Benguella 51 Bregenz 46, 47 lina) 50
Cava 48 Divriki 27, 28 Evbaia 6, 7 Gaa 48, 49 Hirkonya 5, 10 lsıoıni Belgrad 33
Cayenne (Ok. Koyen) Di~arbekir ~ Diyor. Evrofos 7 Gabi Çölo 200, 20b Hisponıa 14, 15 slraı B
48 ak3J 23, ,'19,:rı. Eylou 38, 39 Gardian 4, 10 Hiııl ler ıHaliner) 2 sveç 30, 34, 35, 38,
Cebelitarık 22, 260, 34, ,54,55,56 Eyyubiler 27 Garizia 47 Hive 9, 20b · 39,52, 53
26b,35,49,51.52,53 Dobruca 28, '19, 37, Görz 46, 47 Hocant LO Isv~re 34, 35, 38,
Ce/öyırliler 28, 30 44, 45 F Goıebore 35 Hohenzollern 43 · , 52, 53
Cemale 27
Cenevizliler 28, 30
00r Mo,',18
Do u Afrika 51 Faislas 3, 6
Gol/or i
Gök TOrk Devleıi 200
Holando 34, 35, 38
48,49,50,51,52,53
I'bilire 22, 260
$k..5 ro 29,33,37,"",
Cenevre 18,43,52,53 D~ u Frank Krallı~ı Falçi 36, 37 Gradca 33 Ho bıein 39, 43
Cenovo 14, 1~ 24, Faliskler 12 Granikos 10 Hombu~ 43 )ıaka 7
31,34,39, Dogu Gök TÜrkl.ri 20a Falkland adı' 48, 49, Graz 33, 39, 46, 47 Hanas lallU.r ılıalyol/ar' 12
Cent 200, 2Ob, 22, 23 Do u PrusYQ 40 Fanagoreia 8 L.I!L Grenodo 48 Honaz 27 h~a 14, 15,ı9,:rı,~
Cerbe :rı DO!u Roma Imp. 9, 17 FOrOb 23 Grodna 30, 40, 41 Honduras 50 ,47,49,51,5'2,
Cerigo (rUha) [Ok . Do u Sudan 49 FOrislan 23 Grönland 48, 49. 50 Hong.Kon~ 49 \'. Somalisi 51
Çe ri go 33 Dokuzağuzlar 20b Fos 34, 49,51,52,53 Guam 49 Horoson ( orlya) 5, ıii 200, 20b
Cernouti (Çernoviç) Domr'my 29 Foselis 8 Guotemolo 50 22, 23, 25 vriz 3
47, 53 Donkozakları 4ı Fasis 8 Guiana 49, 50 Hanens 43 Iyonya 6 7
Ceyhan 54 Doris 6, 7 Fenike 2, 5, 8, 12 Gurgum (Moraı) 3 Hotan 9, 2Oa,20b, 25 ızmir 6, 8, ı5, 22, 23,
Cezayir 22,32,34,36, Dodar 6, 8 Fergana 200, 20b GOmrO (Lenina on) Haıi n :rı. 33. 41, 42, 43 27,28,29,32,33,34,
38, 49, 51, 52, 53 Dorpot 30, 41 Fernando Po 51 54,55 HöcnsHldt 35 36, 3~ 38, 44, 52,53,
ChOlonı(Ok.Şalon)43 Drangiana 11 Ferrara 42 GOmOlcine 45, 54, Hudsan Körfezi 50 · 54,5 , 56
Clermant (Ok. Kler· Dresden 35, 39, 43 Fiji adı' 49 55,56 Humus 27, 54 Iımit 28, :rı. 36, 54,
monb 24 Dublin 52, 53 Filibe 28, '19, :rı, 33, GümO,one 56 Hunlar 9, 16 · 55,56
Cluj ( k. Kluj) 47, 53 Dubrovnik (lI:oguıa) 36. 37. 44, 45 Güney Afrika Birli~i Hunnia 18 lınik 15, 23, ~ 27,
Cnidu$ (Ok . Knidus) 7 7'1,33 Fili~in odl. 25. 31, sı HurmOz 23, 31 28, 32, 54,
Colonia Agrippina Dulkad/rlrlar 28, '19,30 4 , 49 Güne; Balı Africa 51 Hurrner . 2
(Ok. Kolonyol 15 Dumlupınar 55 Filippi 15 Gü. arolina 50 HOnkOr Iıkelesi 36 J
Cordobo (Kurtubal DOnoburg 40, 41 Filislın 2, 15,23,32,36 Güney Hunlarr 9 Jamaika 48, 49
26b Dyrrachium 14, 15 Filistler 2 Güney Pr7l.0 40 Jopon 25, 31, 49
Cosenzo \Ok. Ko·
senza) 7 E
Finlandiyo :ıl,38,4ı, Gürcislon ,32,36,53
Fin/er 17 L.IJ Gürcü/e' 23.25,27,30 Iğdır 36, 54, 55
Ö
Jena ( k.Yeno)38,39
Irak 22, 23, 36, 53, Jidvolorok :rı,33, 36
Coslarico ~k. Ko· Fiume 42, 46, 47, Jihlova 43
sıoriko) Eboracum 15 52,53 54,55,56
Cremono ~Ok. Kre· Edesso (Urfa) 24 Flominius ,alu 13 H Isfahon 200, 2Ob, 22,
mono) 4 Edincik 27 Flandra 1 23,25 , K
Cusloza (Ok. Ku- Edirne 16.24,27,28, Flensburg 43 Hobeşislan51 i
stoza) 42, 46 '19,30,32,33,34,36, Floronso 34, 39, 43 Hobsburglar Devleıi Koborlay 36
Cücenlcr 200, 20b 38,44,45,52,53,54, Florido 50 35 ioxorıes (Si r) 5 KObil 200, 2O b, 22,
COrcon 23 55,56 Fokoio (- Foço) 8 Haçova 33 Ibeder 8 23,25
Czernowiız 47 Efesos (Efez) 5, 7, 8, Fokis 7 Hadrumelum 14 broil 37 Kobındo 51
1I, 24 Formoso 25 49 Hoill 48, 50 IbronU.r 2 Kode, 3
ERok 28,'19.30.32,34, Hokköri 56 ıçel 56 Kodiıiye 22
Frankfurt 19. 39, 43
Kadiz 260
ç Efl,,36' 38, 44, 45 Fron~lor 9. 16,17,22
Frankonto 18, 21
Holicı 30, 40
Halep 3, 23, 25, 28,
Ikario 6, 7
Iki Sicilya Krollı~ı Kofkosya 32, 36
E ri 21, 32, 33 Fronso 13926~ 26b, 7'1, 32, 3<, 36, 38, 21 35 39 Kohire 22. 23, 25,
~oldıran 32 32,36
anakkale 54,55,56 E riboı 28, "l9, 33 34, 35, , • 49, 54,55,56 Ikinci Bobil Krallığı"
onkırı 27,28,32,54, Eridir 27 50, 51, 52, 53 Halikarnassos 7, 8 konium (Konya) 15 Kahromonmora$ 56
55,56 E oıerinoslav 40 Frons. Batı Afrikosı Holkidike 6, 7 Ilerdo 14 Köhto 20b
Çoriçin (Stoling fod) Ekbolon 4, 5, LO, 11 49.51 Holkis 7 lIion ~Truva) 3 Kolobriya 13
I'kôn/ı or 30

r'' '
41 Ekvodor 50 Fransız Ekvolor Af- Halpo 3 Kalas 37
EMrnlor 2, 5 rikası 51 Halys 3 !liryo 6, 7, 8, 12 Ko/deUler 2
ekoılovokya 47, 54 Eıöziz.J,-EIOzi ğ ) 54, Fredericio ..3 Homo 27, 28, 54 Imen gö. 30 Koliforniyo 50
emi,~ezek 27 55, Frederilı:shald 35 Homburg 18, 19. 21, Imbros 6, 7 KolikOı 31
erkez er 32, 36 elbo 18, 38, 39, 42 Freising 19 39,43 Imroz 36 37, 54, 55 Koliıch -40
ernoviç 46, 52 Elbislan 27,:rı. 54, 55 Friedlond 39 Hami (Komul) 200, ncı ır . (5ir) 10 KalkAla 48
eıine 44, 45 Eleio 8 Friedrichsburg 51 2Ob, 25 ndus 5, 9, Lo Kollaliı 8
ıldır 32 Elis 6, 7 Frigler 2. 3, 5, 6 Homil 28, :ıl nebahlı 32, 33 Kolmor 30
in 1, 9, 200, 20b Ellesmere Dıkesi 50 Frigyo 4, 10 Honbolık (Pekın) 9, nebolu 54, 55 Koluga 30, 41
in Hindi 200, 20b Ems 43 Frislond 18, 21 200, 2O~ 25, 31 ng. D. Afr. 49 Kamçotko 48
Çin Seli 200 20b EndOIOs Emevileri Fri$Onlor 17 Honover ,4 Ing .. Mıs. Sudan! 51 Komeniçe 32
~in TOrkeli 2oa,20b Devleıi 18, ı9, 260 Friuli ı8, 21 Honyo 28 ngo Somolisi 5ı Komerun "9. 51
ivril 55 EndolOs 26b Fuldo 18, 19 Horiım 4,5,22.23.25 Ingiltere 34, 35, 38, Kampanya 13
~orum 27, 54, 55,56 Enez 28, '19, 37, 46, Harkov 25, "I, 52, 53 48, "9, 50 Konado 48, 50
ölemerik 54, 55. 54,55 G Horpul 27, 28 Inr.rio 41 Kon010 adı. 31,48,
uho (Ce ri go) 33 Eolyo 6, 8 Harran 2, 3, 28 in o i 49, 1
Epeiros (Epirus, Ep~ Godes (Codiı) 8,14, Hoşimiye 22 nnsbruck 35, 39, 47, Kandahor bKande.
D 6, 7, 11, 14, 15, 15 Holoy 56 · 48, 49, 50 hor) 9, 1 , 200,
Epidomnos 7, 8 Goeto 39, 42 Hoıı i 3 lnôn0 55 2Ob, 23 25
Oaçyo 15 Epidovrum 14 Golapogos 50 Hollu,o, (Boğozköy) .on/or 6 Kondiye 28, 32
Do~ıstan 32, 36 Erbil ~Arbelo) 10, 27 Golotya 11. 15 2,3 lonyo 8 Kone, (Koıı;re) 2, 3
Do omey 51 Erci, 7 Goliçyo 32, 36, 38. Hovono 50 !psos 10, i i Kaniie 32.
Dokolo 50 Erdel '19; 32, 33, 34, 39,46 Howoii adı' 49 ron 1, 53!' 200, 2Ob, Konsu 9
Dolmoçya 14,15, '19. 36, 37 Goliçya ve lada· Hayoso 3 22, 32, ,51,52,53, Konıabriyalı/ar 17
32, 33, 34, 36, 46 Ere~li 27. 28 merie 40 Hoyber 22 · 54,55,56 Kop 48, 49, 51
Dondanokan 23 Eresbur~ ı8 Gollaecia ı4 Haydaroboı 25 l'kUISk 48 Kapadokyo 4, ıı, 15
Donimorko 2ı ,30,34, Erelno 8, 30 Goller (Golvoll/or' 13 Hoyrebolu 28 rıonda 34, 35, 53 KorobaPc 32, 36
35, 38, 39, 48, 49, Erelrio 7 Galyo Ciıolpino 13, Hozorlar 17, 22 schl 46 Korobo gosun 200,
50, 52, 53 Erfurl 38, 39 Gombia 51 lll. He idelber~ 39 Iskenderiıe 10, ıı, 15, 20b
Don. Morkı 18 Erı;ıani 54, 55 Goılein 46 Heko lompılos 11 22,23, 4,26,32,36 Korobel 3
Donişrnenlliler 27 Errdu 2 Gavele 'll Helı;ıoland 43 ıskenderun 27, '19, 36, Karoda~ 33, 36, 37,
Donlar 17 Erilre 51 Govgamelo 10 Hel ıopolis LO · 54,55 44, 4 , 52
Donıi~ 30. 35, 39, Erivon 27 'ıs54, 55 Gaıo (- GozzeM' 36 Hellos Lo {sk If/er I, ... 5. 9 KorohonMor 23
40, ,53 Ermenek Gazian~ 54, , 56 Helsin~fors "'. sı (skoçlar 17 KoranalaIdr 25
Darmdadl 43 Gozne o, 2Ob, 22, HelSin i 53 ISkoçya 34 Korohisor 27, 28, :rı
DorOsselam 51 Ermlond 40 23,25 Hemedon 23, 25 ılondo 8, 48, 49 Korokoyun /ulor 28,30
Dedeo~oç 44, 45 Eryx 14 Gedroıyo LO, II Herakleio 8 ,/ôvlar 9, 16, ı7, Korokurum 9, 200,
Delfoi Erzincan 23, 28, '19, Ge/donller 2 Herol 200, 2Ob, 23, 25 · 18, 19 2Ob, 25
Delhi 9.200, 20b :rı, 54,55,56 Gelibolu 27, 28, 32, Hermonnslodl 52 Ispanyo 18,34.35,~ Karomon 28,30,54, 55
Deloı 7 Erzurum 27, 28, '19, Ge0'Jia 50 ~..& Hersek '19,32.33,34. 48,49,50,51,52, Koraıi 28
Denizli 28,54,55, 56 32, 34, 36, 38, 53, Gepi ler 17 36,44,45,46 Iıp. Holond 35 Koroşor 200, 20b
Denver 50 54,55,56 Germonia 15 Hersannesas 7 lıporlsJAnedolu) 28, Korelyo 30
Derbeni 25, 36 Eski Saroy 30 Germonyo Konfede. Herullor 17 · 54. , 56 Karinliyo 18, 21. 46
Deme 36 Eski,ehir 24. 27, 28, rasyonu 39. 43 Hessen '19.38,39,43 lsparlo JPeloponnesl KorkamlJ 2, 3, 4
Desıou 43 '19,:rı,36,54,55,56 Germen/.r 8 Hı ..... otiıton 21,'19,30, · 6, 7, ,ıo, il Korkiso 3
Delmold 43 Eııerrıon 33, 34 Germiyan 28. 30 33, 37, 46 Issos 10, II Karlofço 3§933,36,37
Delroiı 50 Es/on or 17, 18 Geyve 54, 55 Hırvoı/or 18, 19 slonbul22.23,28,29, Korhbod
Deylem 22 23 Estonyo 30, 41, 53 Gırnolo 22,260, 26b Hicaz 228 :rı, 36 30,31,32,33,34,35, Korlsruhe 39, 43
Oıroç 28,29.37,44.45 Etiler I, 2 Gilberl odl. 49 Himero ,14 36,37,38,41,44,48, Kor/uk/or 200, 20b
Dijon 43 Etolyo 6. 7, II Giresun 27,28 55,56 Hindistan 5, 9, LO, · '9,52, sı 54, 55 56 Kormanyo ıı
Oimeloko 28, 35, 37, E,rüskl.r 12, 13 Giril 2, 6, 7, 22, 27, 200, 2Ob, 25, 49 Islonköy , 54, 55 Kornok 2
-45,54,55 Elzelbu,58 9, 16 28, :1). :rı, 34. 36, Hinl 1 Iııer (Tuna) 5 Korolin adı' 49
Oimyot 23, 24, 32 Eupen 44,45,54,55,56 Hippo 14 slirya 21. 46 Korpoıos 33
KOf S 27, ~... 36. 52, Koı 6, 7 Liçiirler 8, ı2, 13 Massalia (Manilia) Münih 35, 43, sı, 53 Osek 33
53,54,,:,,:,,56 Kolice (Kasdıau) 47 likya ıı 8, ı4, IS Münster 21, 39 Osklar ı2
Karloca 8, 12. ı4, Koıova 321 33 lilybaum ı .. Mouina 51 MOruteg <46 Os la 30, 53
15. 16, 17 Koslanlanıye 22 lima 50 MauretClnia ı .. , l1ı.5ı Myloe ı4 Osmanlı Beyli~i 28,
Kcırlogeno (Yeni Kofar ((allaro) 37,"7 timni 29,32,33,54,55 Maveraünnehir "lIJa,
N ~ .
Kortoca) S. 14 Kolur 36 tinı 39, <46, ..7 2Ob, 2.:l, 25 Osmanlı I'!'parator-
Kartal 28 Kovno 38, "1, 52 lipari adı' "2 Mayna SJ luğu 3ı, 34, 35. 38,
Naiıuı ı8
Koryo 6" 7, 10. ı i KlInigsberg XI. 38, tippe 39, -43 Mecklenburg 39, 48 Noksos 6, 7 39, 48, 49.r.. 5ı, 52
Kosiller ~
39, 4O~!!l' 53 lituanya 25, XI, 34, Medine 22, 23, 25 Nancy 43 Osnabrock ",ı
Kasmau 46 KlIseda 27 .. ı, 53 Medialanum 13 Nankm '25 Ono 7
Kastamonu 27, 28, K6seg Liubliana (Loibadı) ..7 Medler 4 Nantes 23, 35 Oıtia ı3, 14
54,55,56 Kôstence -«. 45 livorno ..2 Medya 5, ıo Napoli ı2, 13,14, LS, Oslrasia ı8, ı9
Kodilya 260 Krakovi XI, 35",38.J.. Liı:bon 2", 26, 26~ Mega ro 7, 8 Ol/togol/af 9, 16, 17
21,34, 35, 38,~'2
Koısor 9, 200, 2Ob, 39, .o, -46, "', ::U 26b,3ı,35,38,52, Megiddo 2 Ostroleka 39
Nopoli Krallı~ı Si.
25,31 Krakow 53 Locarna 53 Melıdl51 Norbo 1.. Otlukbeli 79, 32
Kalolounum ovası 16 Kral yolu 5 Lodı: 39 Meisen 2ı Olranta 21..t 24, 29,
Narbonensiı Golyası
Kotalarıya 260 Krasnoyarık 48 tokris 6, 7 Mekke Zl, 23, 25 32, 33, 4",
Kolarıya SI
Katvon ç610 23
Koudium_lIeçidi 13
Krayna <46
Kremı -43
Kriıliyanya 35, 52
lambardiya 21,39,-46
lombardlaf 9, ı6, ı7,
Meltran 25
Mekıika 48, 50 "
Narva 35... I
NClvarin 37
Olrar 9,200, 2Ob, 25
Oudıy 52
18,22 Meliddu (Maıoıya) 3 NClvarra 260, 26b Oviedo 260, 26b
Kaunos 53 Kromeriı: -43 Londinium(Londro)15 Melillo 34 Navkraıiı 8 OJlU$ (ArI'lU) 5
Kaveıla 36, 37, 44, 45 Krolon 8, ı3 Londra ı5, 35, 38, 52, Melile 8 Navpaktos 7
Koyruvon 'z2
Kayseri 23,27,28,29,
Kleıifan ıı
Kuban 79, 32, 36, 38
Lonaine 19, 21
Lolarengiya 19, 21
~ Memel :İl, .o, 53
MemlOUer 28, 79
Noymonlar 25
Neopolis 8
o
32, 36, 54,_55, 56 Kuço 9 200, 20b louisianCl 48, 50 Menfiı 2, 4..t5, ıo, 11 Necıl 22, 36 Odenburg 33
Kazan 25.
Kozvin 23
~ KudOI 2,
4,5, lO, ll, Lublin 30, 40 MengOçler ",7 Nesa 23, 25 Oküı: ır. (Amu) ıo

Kefollenio (Kefalon-
KLL~ ~, 24, 32, 36 Lucco 39, ..2 Menlana 42
Mente,e 28, 30
Nesef 25 Otügen 9, '200
Luceria 13 Neuıtria 18, 19
yol 7, 36 Kuman/or 23 luggCl 3 Mercıke, 22
NevJehir 54, 55, 56 p
Kefe 28. 29 Kumanova 37 lukClnya 13 Merci OObık 32 Newfoundland 48,50
Kahlibor k_ıyııı 8 Kuril adı' ..9 lundo 51 Mersen ı9 Paderborn 18, ı9, 21
Kela! 23. 25 New Orleans 50 Pafos 8
KurlClndiya XI, 4ı lunhille 38 Mersin 27, 5-4,55,56 New York 50
Kalenderis 8 Kurtuba 22. 260 luristan 32 Meniye 260 Nice 42 PolCl 3
Kemer 8J.}2 Kusar 3 Luıilania I", ıs Metv 2Ocı, 2Ob, 23,25 Polatina 39
Ni~bolu 28, 29, Xi, Paletmo 39, 42
Kemoh "Oj, 54. 55 Kuşlıanlar 9 LuletiCl lParis) 15 Merı:ifan 54. 55
:rı,33 Palmira 3, ıı, ı5
Kerıonlr/or 2. 3 Kulluk Oevleıi 20b luvi'ler '2 Mesenya 6, 7 Ni~de 27, 54 55, 56
Kenya 51
Keraııler 25
K"ı (arolina 50
K, rlanda 53
lUJlemburg 34, 39,
43, 52, 53
Meuana 8, ı4
Messopiler 12 Nigerio "9, ı ı Palas 260, 26b
Pamfilya ıs
Nihavent 22 Pamir 23, 25
Kerosus 8 Kuı:er Almanya Bir- LUJlar 2 Messina 42 Nijmegen 35
Kerbelli 22 lia ı ..3 lObedt 21, 39, 43 Metaurus 14 Panama 50
Niıni Novogorod XI,
Kerç 28, 41 Kuzey Hun/orı 9 Metı: 24, 48 Pananya (Ponnania)
Kergulen 49 KOba "2, ....
LOleburgCll 37
lvov (lemberg) 47, 53 Muico 50 " 1-
Nikoia .lınik) ı5 ı5, ı8
Panormaı
Kerman 23, 25
Kersan 23, 28, 30. 4 ı
Ke~ 23
KOçOk KaynClrca 36,
37
KOçOk Polonya 40
lykaoniCl 15
lyan ı8, 19, 35, 39
Meı:apolamyo 15
Mısır I, 4, 5, ıo, ıı,
ı5, Zl, 23, 29, XI,
Nikaia _ Niı) 8
Nikoragua 50 m .. 18, (Panor-
..
Pan!e leri o 42
ı
N ikomedia ıs Pantikapaian 8
Khios 6, 7 KOlek 36 32, 36 51 NiksClr 27, 28
Kıbrıs 5, 10. 27, 28. KOIlepe (KClne,) 2,3 M Midilli 7, 28, 29,:f!ı Ninova 2, 4, 5
Paraguay 50
:KI, 32, 34, 36, Si, KOme 8 33, 36J. 44,45, 54, ~ Nippur 2 Paris ı5, ı6, ı7..t 18..t i~
54, 55<_56 KOlahyCl 27, 28, 79, Macaristan 21,28,29, Midye :.37, 45, 54, 55 24,35,38,4",5"".)J
Kıpçak ~ 32, 33, 34, 36. 39, Mikale 7 Nissa 3 Parma 34, 39, ..2
36,54,55,56 N;, 28, ~, 32, 33,
Kıpçak/or 25 Kyrenaika 15 "6, 47 Mikenai 6 Paros 7
Kırgız/or 25 MClCClr/or 17,22,23,25 36, 37, -«, ..5 Parılot 11, ıs
Mikulov 43 Nitobur 23, 25
Kırım 25, 28, 29, 30. Macieiowice 40 Milono 15, 2ı, 34, PClrlya (Harcııan) 4,
32, 34. 35. 36. 41 Mada.9askar 48,49,51 Nizip 36 5, lA, 11
L Madeıra 48, 49, 5ı
39,"2 46 Nina, Nice 39
Kırklareli (Kırlıkilise) MilOs iı, 28, 54, 55 Nogay/ar Kuban 41
Pasargad 4, 5, 10
36, 37, 44, 45, 54, Lobradar 50 Madras '25, 48 Miletos (Milet) 5, 7,8 Pasarofça 35, 36, 37
Madrid 260, 26b, 35, Nola 14 Passau ı9, 2ı
55,56 L~dik (Oenidi) 27 Minık 25, 35, 40, 4ı,
Kırşehir 28,54, 55,56 38,53,54 Noreia ı4
L~ga, 2 Magdeburg 21
52, 53 Noricum 14
Pastum (Posidonia)13
Kııııırmak 3, 5 Lagoı 51 Miriyakefalon 23 Poumolu adı' 49
Mogenla 42 Normon/or 16 Pavia ı6, ı7, 18,19,21
Kiau Co 49 Logoıla 42 Misalangi 37, 441.~45 Norveç Xl, 34, 35,
Kiel 43 lMıey 39 52 Ma.srib 'l2 Mislro (Isportcı) :,j:,j Pecs 47
Kiev 2.:5..t :İl, 40, 41, L~hor 9,200, 2Ob, 25 MClını: 18, 19, 2ı, 43 Misya ~, 7, 10 38, 39, 52, 53 Peçenekler 22, 23, 27
Mokoo 48, 49 Novara ..2 Peçili '25
!!l,'" Laibadı 39, -46, .. 7 Milanni 3
Kiklad adı' 6, 7, 33 Makedonya 6, 7, 10, Milau 35 Novporod 41 Peçuy 30, 33
lakonya 6, 7 Novıomogus 18
Kilikya ", 10, ll, ı5 lamplClkal 8 ı ı, ı4, ı5, 28, 79, Miyafarkin 27 Pekin (Honbalık) 9,
Kilis 27, 5-4, 55 32,33 Modeno 39, 42, 46 Novogorad 25, 30 200, 2Ob, 3ı
tangensalıa -43 Malakka 48 Numanıia ı .. , 15
Kilise Oevleıi ı8, ı9, languedoc 79 Modan 28 Pella 7, ıd, 1 ı
'lı, 34, 38, 39 Malatya 3,23,27,28, Moesia 15 Numidya ı4, 15 Pelapannes 6, 7
laonda 51 NurCllo 23
Kilya 29, 32, 33 l~rende 28
29,32,36,54,55,56 Mo~olislCln (Ma- Pelusium 5, 11
Nusaybin 27,28,5-4,55
l(immerler .. larende (Karoman)27 Malaıgirt 23, 27 galyo) 200, 2Ob, 25 NObye 51
Pemba 51
Kirene 8 Larisso (Yeni,ehir) 7, Maliı7 Moö'o/lar '25 Nürnberg 'lı, 39
Pençap 25
KiJinev .. ı 28, 37, ~ 45 Malme~y 53 Monac 32, 33, 36, Pennsylvania 50
Kişmir '25 loso 200, :ıvb, 25 Malta 32, 36, 38,39, 37, 45, 46 Nyasoland 51 Pergamon (Perga_
Kilera 7 los Novos 26b 42,51 Mohencodaro 9 Nyslod 35 mu m) ıı, 15
Kiıikos 8 Manosl,r 29, 32, 36, Perm 38
Kiı:valno 3
Ldı/n/er 12
Laıium ı3 44,45
Mohilev 40, "I
Monaco 42 o Pernambuca 50
Klagenfurt 39, -46, 47 Lauıanne 52, 53 Mançurya 9,200, 20b Mondros 36, 37, 54 Odessa 36, 4 ı, 52 Pers 5
Klausenburg (Cluil L~ıkiye 27 Manisa 7. 27,28,32, Monoekus 8 Odaokr KırClllıgı ı7 Penepolis 4, 5, 10,11
-46, 52 Lefko,o 28 54,55,56 Monrovia 5ı Ohalsk 48 Peniı 4, LO, 11
Knossos 3, 6 legnClna 21 Manitoba 50 Montevideo 50 Oh ri 28 Peru 48, 50
Kablenı: 43 le~is~an (Polany~) 32 Manlua 42 Manfreol 50 Olbia 8 Perugia ..2
Kocaeli 56 leıpııg 35,38, '39, 52 Mara, 3, 27, 28, 29, Mora 28, 29, 30, 32, Oldenburg 39, 43 PeJaver 9
Kolding 43 Le Mans 43 32, 54, 55, 33, 34, 36, 37, 38 Olimpiya 7 Pe,le 35
Kolajvar 29, 33, 37 lemberg 35, 36, 40, Maraton 7 Moravlor 18 Olimpas 7 Petrograd 52
Kolambiyo 50 46, 47, 52, 53 Mardin 27, 28, 54, Moravya 18,21,34,46 OlindCl 48 Petravaradin 33 37
Kolomba 48 Lemnoı 6, 7 55,56 Morlara 42 Olintos 71. 8 Philadelphia (OL Fi·
Kolanya 15, 19,35,39
KomClnovo 45
Leninak.an (GOmrü)
54,55
More Internum 39
Marpus 16
Moskova 25, 30, 35,
38,40, 4ı, 52, 53
OlmOlı
Olıi 27
";j ladelfıya)
Piemonte 39
50
Komaron 33, 37 leningrad 53 Marıan adı' 49 Mossamedes 51 On iki ada 36,37,45 Piki seddi ı5
Kongo Oevleti 5ı Leoben 38 Maribor 47 Mastar 79, 37, 44, Onlario 50 Pibler 17
Konsıontinopolis ı5 Leon 260, 26b Marienburg 2ı, 30 45, -46, 47 Oparta 260, 26b Pilos 7
KonSIClnı: 19 lesboı 6, 7, 8 Markomanlar 17 Moıombik 5ı Oradea (Gross- Pinsk 40
Konya 15, 24,27,28, leıonya :İl, "1, 53 Marquesas (Markiı) Mu/ila 27, 28,79,54, wordein) 47 Pinhas ı3
29, 32, 34, 36, 38, levkos 7 adı' 49 55,56 Oran 260, 26b, 34 Piso 19, 2ı
5-4,55,56 libau .. ı Mandıal! adı' ..9 Multan 200 20b Orange 5ı Placenıia ı4
K0.J3enhag :İl, 35, 52, Liberya sı Marsily_a ı9, 21, 24, Murcia 26b Ordu 56 Plataiai 7
libya S, ıo, l1..t 22, ..9 38,39,sı. Musul '23, 25, 27,32. Oregon 50 Plevne 37, ....
Kore 9,20a,20b,'25,"9 lidııenstein $'i Mars/or 13 36, 53, 54, 55, 56 Orhomenos 3, 6 Podolya 32, 33, 36,
Korini 3, 6, 7 Lidya ",5,6,7,8,10 Martinique 48, ..9 Musul Alobeyleri 27 Orl'anı ı8, 79, -43 37, 41
Korkira 6, 7, 8, 1.. Liege 21 Masa 3 Mu, 54, 55, 56 Orla Asya ı Poitiers 18. 19, 22
Konika 1~.ı. ı5, I~.ı. 19, lienı ..7 Masageıler 5 Mülhausen (Maul- Orta Macaristan 33, Poı· on fPressburg) 37
2ı, 35, ~,39, 'IU,42 Liguria ı .. Massadıusetts 50 house) 39, -43 34 Po o 42
Polallı SS Sırplof 18, ı9, 22, 23 $ydney 48 Toulouıe 19, 24 Vicenzo 42
Polonya 21,25,30,32. Sı ... os 23, 25, 27, 28, Syagrius Klfallıliı 17 Tours 18, 19, '22 Viciario Dık. 50
34,35,39,41,47,53 S 32,36,54,55,56 Syrakus 11" ı5 Trablus (Şam) 27, 54, Vidi" 28, 29, 33, 36
Pololsk 40 Siboris 8 Szalmar (Sotmor) 37 55,56 Villofranca 42
follava 35. 41 Saarbrücken 53 Sibin 30, 33 Trablusgorp 72, 32, Villa Franco 46
Pomerorıya 18,21,35.
Sabinler 13 Sibir 25,48,53 ş 36,51 Vilna :1)$..35,38,40,41 ,52
43 Sada ...a 43 Sibirya 9, 200, 2Ob, Trabzon 23, 24, 25, Vilıler İCİ bSJ
Pompei i 13 Sagunlum 14 48, 49 Şam 4..t..5, ll, ı5, 17, 28, 29, 30, 3'2, 34, Vindobona(Viyano) ıs ,
Pondictı6ry 48 Sahalin 49 Sibiu (Hermonnsıodl) 72, L.J, 24, 25, 27, 36,38,54,55,56
Saiı2 Virginia 50 nı
PonTeıdjer 43 47 32,34,36 Trabzon Rum De... leıi Vitebsk 38, 40
Sakalar 5, 10 Sicilya ı4, 15,12,32, Yrafalgar 38 [1!J,3O

1
Ponlecorvo 42
Pontos (Pontus) LL. IS Sakarya 56
Sakçagözü 39
34,36,39 ~~~~~92~5 Traklar 6 Viyana 15,21,24, '15,
3 1, 32, 33, 34, 35,
Ponlremeli 42 Side 8 arkı Rumeli 36,.(37,44 Trakya 5,6,7,10, 1i, 15
Sakız 28, '19, 32, 33, Sidon ISoydo)2,4,S,8, Transilvanya 46 36, 37, 38, 39, 40,
Pontus Euııinus 15 , Karahisar 20 46, 47, 52, 53
Porl Arthur (Ryojun) 36,44,45,54,55 Sieno 42 UQ ıpka 44 Trans...aol 51
Sekse n/ar 9, 16, 17 Si erra leone 51 V i zigoılar 9, 16
Şili 48, 50 Tropezus 8
"
Porl Elisobelh 51
Porl. Guineo sı
Saksol)ya 18,21,34,
35,38,39,43
Solomonca 260, 26b
Sigel...ar 32, 33
Si.hi·yo 25
Siirl 27, 54, 55, s6
Şiroz 23, 25
$ir... on 23, 32, 36
Trasimenus gölü 14
Tro ...endol 35
Vlodimir 30,41
Voglland 2 \
Volsinii 12, 13
Porl Natol 51 Ştirya 71, 33 Trenla 19, 42, 47
Portekiı260, 26b. 34.
35. 38, 48, 49, sı,
Solamis IAdo) 7
Salomiı Kıbrıs'la 8)
Salomon adı' 49
Silezyo 21,34,43,46
Silifke 24, 27,28, '19,
54,55
$umnu 28, 44, 45 Trienı
Trier 43
39
Trislan da Cunho 49
Vaui I"
Vo lık/ar 13

Vusunlar 9
\8
52.53
Solıuklu lar 27 Siliılre 28,32,33,37, T Tdyesle 14, 39, 42,
Vyolka 30
Porl. O. Afr. 49
Salzburg 18, 19, 39, 44, 45 Toberistan 22, 23 46, 47, 52, 53
Porla Rico 48. 49
Posen 39. 52 46, 1,7 Sili ... ri 28 Tahran '200, '2Ob Trappau 46 w
Posidonio 8, 12, 13 Somara 30 Sil ...el24 Toif 22 Trulno ... 43
Samarra 22 Sina J:2 Tolaı '200, 2Ob, 22, 23 Wadai SI
Poıi 56 Tru ... a 3, 6, 7 Wagram 38
Poıidoio 8 Sömiler 2 Sind (Indus) 5, 22 Talkon 23 Tula 41
Somniıler 13 Sinear 2 Tallin 53 Woldeck 43
Potsdom 43 Tuleylule 22, 260 Woı ... is Boy 5ı
Poınon 54 Someo adı' 49 Singidunum 18 Tonois 8 Tuna 5, 9, 10 Washingıon 50
Prog 21, 30, 35, 39, Somogiller 30 Sinop 23, 27, 28, '19, Tonco '22, 260, 26b, Tunceli 56
Samos 6, 7, 8 32,36,38'-.54, 55,56 SI, 52, 53 Wassulu 51
40, 43. 46, 47, sı Tunguzlor 25 Walertaa 38
Somolrake 7 Sinape 8, '['I Tong u ı lor 25 Tunus '14, 32, 34, 36,
Progo 39
Proho (Pro g I47.
53
Pr. Alberl o kesi 50
Samoyeıler 25
Somıol 27
Sir (Ialtortes) 5
Siro'kuzoi 8, 12
Toronlo 2 1, 24, 43
Tareni (Torenlum) 8,
38, 51, sı, 53
Turfon 9, '200, 2Ob, 25
Weimar 39, 43
Weslfalya 38
Somsun 27, '19, 32, Sirmium 18 12, 13 Wilminglan 50
Pr. Eduord adı' 49 Turku (Abo) 30 Windhulc 51
Prens ad . 51 52, 53, 54, 55, 56 Sisom 28, 32, 33, 36, Tarquinii 12, 13 Tus 23 Worms 17, 18, 19
Pressburg _37L.38.ı..46
Prevoze 32, ;jJ, J.4
Son Morina 42
S. Froncisco ISan
37, 54, 55
S; ... O ... ohası 10
TarlU$ 24, 28
Tasmonyo 49
'"'fO (Vanı 2, 3
Tur Memlükler 27 Wörıh 43

Prione 7 Fransisko) :so Si ... aılapol29,32,36,4 1 Tasoı 6, 7 TOrkiye 36, 37, 53


Würııemberg38,39 ,43
Würzburg 19, 39
Proponlis 7 S. Sal ...adar (Son Si ... rihisar 55 Taşkenı 9, 72, 73, 25 Tver 41
Salvador) 31 Siyam 25 Ta rarlar 41
Provence 21
Prusyo 21, 34. 35, 38. Sona 22, 25 Ski ras 7 Tauroggen 39 u Y
39,'" Soncer 27 Slonkomen 33, 37 Teb (M15If'do) 2,4,5, Udine 42 Yafa 2, 32
Pruf 35. 37, 41 Sandomir 40 Sla ...onia 46 Teboi 7, 10 0..0,11 Ugonda 51 Yokulsk 48
Ptolema;os'/ar Devleti Sonia F' 50 Smolensk 38, 40, 41 Tebriz 200, 2Ob, 'n, Ukrayna 32, 41, 53 Yangikenı 23
11 Sonı i oga 260, 26b, 50 Smyrna Ilzmir) 15 23, 25, 27, 32, 36 Ulm 19, 39 Yanılı 33, 37
Soo Thom6 51 Safalo 5 TebOk 22 Umbrlor 12, 13 Yonya 29, 32,36,37,
Saroie...o 44, 45, 47 Sofya 28,29,32,33,~..t Tegoromma 3 Ummon 22, 51 Yap ı g l or 12 ~,45
Q Saraloga 50 36,37,44,45, sı, ~ Teke 28, 30 Yorkeni 9,20a,20b,'15
Upıola 30
Qvebec 50 Saray 25, 46
Saroy 8erke 30
Soroybosna (Sora-
Sagd '22
Sogdiyana 5, ıı
Sahumkale (Sohum)
Tekirdağ 54, 55, 56
Teme, (Bonal) 37
Teme,... or 29, 32, 33,
U"
Urarlu 3, 4
YOJ '19, 32, 33, 36,
37, 38, 44, 45
Yedi AdaCumh.37,39
Urfa 23, 24, 27, 28,
ie ...o) 1,4, 45 28, 36, 38 36, 37, 45, 47 36,54,55,56 Yedison 29,30, 32,36,4 1
R Saray (Bosna) 32, 36 Soiısans 18 Tenedos 7 Urgenç 25 '(edisu '25
Roab 37 Sordeı (Sard) 4, 5, 7, Sokol 29 Teodosio 8 Urmiye 27 Yemen '12
Roeıio 1 10,24 Solferino 42, 46 Tercan 32 Uruguay 50 Yeni Doliu Pruıyo 40
Rogu50 30,33.37,47 Sardinya 14, 15, 21, Sol; 8 Tergeııe 14 Uruk 2 Yeni Gine 48, 49
Rokko 27 '22,34,35,39 Some 55 Termo 7 Ufak 27, 54, 55, 56 Yeni Kaledonra 49
Ramazan o{f 28. ~,JO Sorıkomı, 54, 55 Somali 49, 51 Terrnopiloi 7 Uıika 8, 14 Yeni Karlaco (Karta·
Ropollo s:r Sorkoslo 18, 260
Sormalya IS.t,.,17
Sorb Mark; 18 Tesalya 6, 7,29,32,36
SOfblor ıSorablar/ ı8 Teulon Tarikoli OL.
Ulredıl 35 gena) 14
Rasıaıı 35 UygUr/Of 25 Yeni Meksiko 50
Ravenno 16, 17, 19, Sasoniler :lL. '.tUb Sorrenlo 2\ kesi 30, 34 Uy ...ar 32, 33 Yenipoıar 44, 46
21,22 Soruhon 'ltSJA JO So... yetler 8irlilii 53, Texas 50 Yeni Saray (Saray
Regensburg 19,21,24 Sa ... annah :ılı 54, 55, 56 Thapsus 14 U 8erke) 30
Reg~io 42 Sa ...oia 21, 34, 35, 39 SöMı 28, 54 Thorn 40 Yeni Sırbislon 37
Sayda (Sidon) 2, 4, Söke 28 Thule 8 OrdOn 37 Yeni Siltlıva 40
Re~ıon 8, 12, 13
Reıchenau 19 5,8, 10 Speyer 43 Thurii 13 OskOdor 29 YeniJehi r (larisso)32,37
Reichsladl 46 Schoumburg.lippe 43 Spis 40 Thüringen 21, 39, 43 OskOp 28, ?!I,30, 32, Yeni Zelando 48, 49
Schleıwig 39, 43 Spolela 17, 19, 21 Thuringler 9, 17 33,34,36,37,44,45
Reims 18, 19, 43 YeJilburun adl.3! 48,
Ren Konfederasyonu Schwerin 43 Sporod adı. 6, 7 T"na...a (Tlfno ... a) 28, Yezd 23 '!A2
39 Seçuon 200, 20b Sı. Gollhd'l'd 33 Tibeı 9, 25 IJ2, 45 V Yal.gal 27, 54,55;50
Reval (Talıin) 30,41, Sedon 43 Sı. Helena 49, 51 Ticinus 14 Vaosa 41 Yugasla"'ya (Sırp.
52,53
Revan 32
Segedin 32, 46, 47
Seha 3 ~~: ~~~::s~~1(ıenjn. ....
Ti'!!., 23, 54
~.i., 53 ,
25, 2 7, 36,
,5,5 56
Va, 33
Valencia 26b, 35
Hırvol·Slo ... en Kr,)
40, 53, 54. 55, 56
Rey 23, 25 Seislon 23 gro d) 35" , . 41u Tilsil 38, 39, 40 VaUodolid 260 Yuk . A... usluryo 46
Rhegium 14 SelOnik 28.1..29, 30,32, Sı. Quenıin 43 Timbuktu 51 Von 2, 3, 23, 27, 32, Yukarı 8urgundiya 19
Rhodesia 51 33, 34, ;jO, 37, 38, Sleııin 35, 39, 40 TimifOora(Teme,... or) 36, 54, SS, 56 Yukarı larraine 21
Ribemonl 19 44, 45, 52, 53 Siirya 46 45 47 Vondallar 16, 17 Yukarı Mocarislan33
Selçuklulor 27 Stockholm 30,35,52,53 ' Vorad 32, 33, 37 '(unon adı' 33, 37
Ridaniye 32
Rif 52 53 Sele... keio 11 Sıralıund 39 Tj'id~11) 2,3, 4, 5, 8, Varojdin 33 '(unoni510n 38,44.145,
Riga 30.1. 40, 52, 53 Sele... koslor De... leti LL SlrasbaurgI9,39,52,53 Tirono (Tiron) 45,52, Varno 28, 79, 30, ':51, SI, 52, 53, 54, 5:>, 56
Rimini "Li Selinus 8 S'ull9 arl 39, 43 Tiras 8 W 33, 44, 45 Yunnan '200, 20b
Rio de Joneira SO Semendire 33 Suabyo 18, 21 Tire 27 VarJa ...a 25, 30, 35, YulJar 9, 16, 17
Rio de Oro 51 Semerkanl 9, 200, Subarlu 2, 3 Tirins 6 38,40,41,52,53 Yueçile r 9
Rize 54, 55, 56 2Ob, 25 Sucre 50 Tirol 21, 34, 46 Va1. ...ar ':51,1; 33, 36
Rados 6, 7, 8, 28, 33, Senonlor 13 Sudok 28 Tobolsk 48 Veıi 12, l.l Z
36,37,44,45,54,55 Seple 260, 26b, 51 Sudon 48 Togo 49, 51 Vejle 43 Z0J;lreb (Agram) 29,
Roma 1,9,12,13,14, Serbes Oanzig S~ 53 Suııoniye 25 Taharislon 23 Vendlef 18 30, 33, 47, 53
15,16, 17'(ft18, 19, 21, Serbes ırlanda .);j Sumer ı Tokat 27,28,54,55,56 Venedik 21, 23, 24, Zokinlos 7
22, 35, Jö, 39, 42, Serez 28,32,37,44,45 Sumerler 2, 3 Tokay 33 25, ~",,3 1 , 32, 34, Zoma 14
52,53 Serahs 23 Sumolro 48 Tokmak 200 '2Ob 35, si, 42, 46 Zanlo 33
Romagna 21, 39 Se... illo 26b Sundo. adı' 49 Taleda 17, 26b Veneller 8, 12, 13 Zapofo g Kozakları 4\
Romanya 36,37, 44, Seyiıgozi 55 Sung Imparaıorluğu Toletum 14 Venel.ia (Venezyal39, Zoro (Zadar) 30, 42,
45,47,51,52,53 Seylan 25, 49 Sur (Tir) 4, 5 l2.i Taloıo 15, 17 Veneluela 50 ~ 46, 47, 52s.. 53
Rances ...alles 18 Sı "in 22 Suriye ll, 15,?l, 23, Tamoi 8 Venuıla 13 Zora~oza ıcı, 26b
Rauen 26, 43 S"bislon 21, 28, 29, 53, 54, 55, 56 Tom,k 48 Vercellae 14 Zemlın 33
Rus Knezlik leri 25 30, 32, 33, 36, 37, Sus 2, 4, 5, 10, II Torino 19,21,35,39,42 Verden 18, 19 Zengibor 51
Ruslar 23 38, 44, 45, SI, 52 Suıiyono S, 10 Toskona 21, 39, 46 Verdun 19, 43 Zenla 37
Rusya 32, 34, 35,36, Sı rp· H Ir ... al·Slo ... en Süevler 16, 17 Tosya 32 Verono 18, 1,9,.l21 , 39,4'1 Zincirli 3
38, 39, 40, 45, 48, Kr.('(ugoılo ... yo) 47 Süveyş 36 Toul 43 Versoilles ..." 53 Ziıto ... i 37, 44, 45
49, 50, 51 Sırp Smdıliı 33 Swakopmund 51 Toulon 38 Viborg 41 ZonguldaK 54, 55, 56