INDRUMAR privind achizitiile publice necesare pentru implementarea cererilor de finantare aprobate in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din

spatiul rural, instituit prin OG7/2006

1

Cuprins
CUVANT INAINTE ..................................................................................................... 4 CAP. 1 DEFINITII....................................................................................................... 6 CAP.2 LEGISLATIE RELEVANTA............................................................................. 8 2.1 Acte normative cu relevanta in achizitii publice ............................................... 8 2.2. Acte normative cu relevanta privind finantele publice ..................................... 8 2.3. Acte normative cu relevanta pentru autoritatile publice locale ........................ 9 2.4. Acte normative referitoare la sumele acordate unitatilor administativ/teritoriale in cadrul programului.......................................................... 9 CAP.3 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PREVAZUTE IN CERERILE DE FINANTARE APROBATE ........................................................................................ 10 3.1 ETAPA 1: Aprobarea investitiei de catre consiliul local.................................. 10 3.2 ETAPA 2: Pregatirea achizitiei publice a serviciilor de asistenta tehnica si a lucrarilor de constructii......................................................................................... 11 3.3 ETAPA 3: Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica ................................................................................................................. 13 3.4 Atribuirea contractului de achizitie publica..................................................... 14 3.5 Definitivarea dosarului de achizitie publica .................................................... 15 3.6. Monitorizarea implementarii.......................................................................... 15 ANEXE..................................................................................................................... 16 ANEXA NR. 1........................................................................................................... 17 Structura Devizului General................................................................................. 17 ANEXA NR. 2........................................................................................................... 20 MODELE ............................................................................................................. 20 Fisa de date a achizitiei ....................................................................................... 20 Model de contract de servicii ............................................................................... 25 Model de contract de lucrari ................................................................................ 32 Model formular de oferta pentru servicii............................................................... 44 Model formular de oferta pentru lucrari................................................................ 45 Model scrisoare de garantie bancara................................................................... 46 Model declaratie privind eligibilitatea ................................................................... 46 Model declaratie ofertant ..................................................................................... 47 Declaratie privind eligibilitatea ............................................................................. 48 Declaratie privind calitatea de participant la procedura ....................................... 48 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani ................. 49 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani ................... 50 2

Comunicarea acceptarii ofertei castigatoare........................................................ 51 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora ............................................................. 51 Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari................................................................................................................... 52 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere............................................................................................................ 52 Model de declaratie de confidentialitate si impartialitate...................................... 53 Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor ............................................. 54 Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica [ ] .................. 55 Comunicarea rezultatului procedurii .................................................................... 57 Contestatie .......................................................................................................... 58 Contestatie .......................................................................................................... 58 Scrisoare de garantie bancara de buna executie ................................................ 59 ANEXA NR. 3........................................................................................................... 60 Codificarea vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV) ............................. 60 COD CPV sectiunea F...................................................................................... 64 ANEXA NR. 4........................................................................................................... 67 Model de raportare trimestrială ............................................................................ 67

3

respectiv etape succesive necesare pentru a achizitiona servicii si lucrari. eligibilităţii şi aprobării proiectelor le recomanda UAT-urilor. servicii pentru asistenta tehnica (dirigentie de santier) a caror valoare este mai mica de 40000 euro (exclusiv TVA) 2. Acest Ghid.anrmap. instituit prin Ordonanta Guvernului nr. A fost creat luandu-se in considerare cele mai frecvente situatii in care se pot afla UAT-urile. Sunt prezentate procedee si proceduri pe care Comisia privind determinarea oportunităţii. in format electronic. 155 din 2 octombrie 2006 . In urma Hotararilor de Guvern prin care autoritatilor publice locale li s-a aprobat cererea de finantare adresata Comisiei privind determinarea oportunităţii. aprobata de Legea 71/2007. fiind conceput sub forma unor pasi de urmat.ro 4 . Continutul indrumarului vizeaza in special achizitiile publice necesare in implementare. este atasat si prezentului indrumar.CUVANT INAINTE Acest document reprezinta un indrumar care sa vina in sprijinul unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte pentru care au primit finantare in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural. 7/2006. lucrari a caror valoare este cuprinsa intre de 250 000 euro (exclusiv TVA) si 1 250 000 euro (exclusiv TVA) pentru cele mai multe dintre cererile de finantare aprobate Formularele si modelele care sunt atasate prezentului indrumar sunt cele din Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica aprobat prin Ordinul ANRMAP nr. Pentru mai multe documente si detalii privind achizitiile publice se poate consulta site-ul Autoritatatii Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) si anume www. pentru realizarea a obiectivelor de investitii unitatile administrativ-teritoriale trebuie sa achizitioneze: 1. eligibilităţii şi aprobării proiectelor.

5 .Mentionam ca acest indrumar reprezinta un cadru general si nu se poate substitui sub nici o forma reglementarilor si/sau legislatiei in vigoare pe care unitatile administrativteritoriale sunt datoare sa o respecte.

reprezintă zonele aparţinând comunelor.143/610/2005.7/2006. comun al achizitiilor publice 2. Comisia privind determinarea oportunităţii. piscicole şi de acvacultură. Proiectul reprezinta unul sau mai multe obiective de investiţii Proiectul ce pot fi inanţate prin Program şi care fac obiectul unei singure cereri de finanţare Cererea de finanţare reprezinta documentul prin care titularul Cererea de proiectului de investiţii solicită Comisiei finanţarea unui proiect finanţare în sensul Ghidului de eligibilitate desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor Vocabularul de achizitie publica. şi vizează îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele în care acţionează. adoptat prin Regulamentul nr. de finanţare adresate de unităţile administrativ-teritoriale şi eligibilităţii şi selectează proiectele pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul de aprobării eligibilitate. cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. este organismul care primeşte cererile oportunităţii. aprobata prin Legea 71/2007. silvice. ai cărei membri sunt desemnaţi prin determinarea hotărâre a Guvernului. Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 6 .CAP.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice. asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente. 1 DEFINITII Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural a fost instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. de pescuit şi acvacultură. artizanale şi de mică industrie. proiectelor Spaţiul rural. Programul asigură o finanţare din bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Obiectivele de investiţii finanţate prin program sunt: Obiectivele de a) construcţia/extinderea/modernizarea de poduri. b) procesarea industriala a produselor agricole. precum şi activităţi meşteşugăreşti. pădurilor Spaţiul rural şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. publicat in (CPV) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. silvică. precum şi zonele periurbane ale oraşelor sau municipiilor. c) servicii de turism şi de agrement rural. eligibilităţii şi Comisia privind aprobării proiectelor. potrivit Ordinului ministrului agriculturii. în care se desfăşoară. repartizată pe unităţi administrativ-teritoriale şi proiecte eligibile. activităţi încadrate în următoarele domenii economice: a) producţie agricolă vegetala şi/sau zootehnică. L340 din 16 decembrie 2002. podeţe sau investiţii punţi pietonale.

d) construcţia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apă. Potrivit legii. Unităţile administrativ-teritoriale de bază sunt oraşele şi comunele care cuprind una sau mai multe localităţi 7 . oraşele şi judeţele. c) construcţia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare a apei şi/sau staţii de tratare a apelor uzate. unităţile administrativ-teritoriale sunt comunele.Unitate administrativteritoriala (UAT) b) construcţia/extinderea/modernizarea de platforme pentru deşeuri.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 500/2002 privind finantele publice. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 2. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.2 LEGISLATIE RELEVANTA 2. 554/2004. • Hotararea Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. • Ordin nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. • Hotararea Guvernului nr.2.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. 45/2003 privind finantele publice locale. lichidarea. precum si organizarea. criteriilor. • Legea nr. procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata cu modificari prin Legea nr.CAP. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. • Ordinul ministrului finantelor publice nr. evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. cu modificarile ulterioare. ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2004.1 Acte normative cu relevanta in achizitii publice • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Acte normative cu relevanta privind finantele publice • Legea contenciosului administrativ nr. 8 . republicata. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. cu modificarile si completarile ulterioare. • Hotararea Guvernului nr. 1. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli. • Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile ulterioare. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

363/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural. • Legea nr. 2.3. 1655/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural. 215 din 23 aprilie 2001 administratiei publice locale. 1599/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural. Acte normative cu relevanta pentru autoritatile publice locale • Legea nr. 428/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural. • • • • • 9 . Acte normative referitoare la sumele acordate unitatilor administativ/teritoriale in cadrul programului • Hotararea Guvernului nr.2.4. Hotararea Guvernului nr. Hotararea Guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale. Hotararea Guvernului nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice. Hotararea Guvernului nr. • Legea nr. Hotararea Guvernului nr. 1521/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.

Convocarea unei sedinte de Consiliu Local in care sa fie supusa dezbaterii: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Intocmirea documentatiei de rectificare a bugetului local (bugetul de venituri si cheltuieli) pentru anul 2007. 428/2007 unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexele celor două hotărâri li se asigură finanţarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată alocate bugetelor locale. până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.Alocarea se ca face utilizand suma integral sau in parte in anul 2007. in functie de graficul de esalonare a investitiei. Depunerea documentatiei de rectificare bugetara la Prefectura si Directia Generala a Finantelor Publice din judet in vederea aprobarii acesteia. Aprobarea esalonarii multianuale a investitiei (proiectului) pentru anii 20072008 sau 2007-2009 (maxim 18 luni).1 ETAPA 1: Aprobarea investitiei de catre consiliul local Prin hotararile guvernului privind repartizarea pe proiecte a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural sunt aprobate. • Valoarea cererilor de finantare este cea care a fost declarata in documentatia depusa la Comisie. cereri de finantare pentru execuţia lucrărilor de investiţii. 2. Conform art. 3 din HG nr. 4. Inceperea procedurilor de achizitie publica pentru: 10 . aceasta va fi adaugata sumei alocate prin HG.CAP. Rectificarea bugetului local pentru anul 2007 cu suma cuprinsa in HG. Atentie! In cazul in care UAT are prevazuta si o suma din venituri proprii (cofinantarea) pentru realizarea proiectului. dar nu mai mult decât suma prevazută în cererea de finanţare aprobată. In urma publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor guvernului privind repartizarea pe proiecte a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural. in cazul in care consiliul local doreste implementarea proiectului pentru care a adresat cererea de finantare: 1. se recomanda parcurgerea urmatorilor pasi: a.3 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PREVAZUTE IN CERERILE DE FINANTARE APROBATE 3. pe baza referatului intocmit de Comisia tehnico-economica a CL. • Sumele de bani care figureaza in anexele hotararilor de guvern reprezinta transe banesti din valoarea cererilor de finantare aprobate si nu valoarea integrala a acestora. pe transe. 3.

UAT-urile carora li s-a probat cererea de finantare in cadrul Programului vor achizitiona: servicii de asistenta tehnica.000 euro.(exclusiv TVA) procedura de achizitie este “cererea de oferta” conform art. In caz contrar ele devin cheltuieli neeligibile si vor fi suportate din fondurile bugetului local.3. 3.I. contract de achizitie lucrari pentru executia lucrarilor de constructii. II.2 ETAPA 2: Pregatirea achizitiei publice a serviciilor de asistenta tehnica si a lucrarilor de constructii Pentru realizarea investitiei. 124 din OUG 34/2006.6 b) asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de autoritatea contractanta). asa cum sunt descrise in cap. Lucrări de constructii asa cum sunt ele descrise in documentele ce au insotit cererea de finantare aprobata precum si in proiectul tehnic si in autorizatia de construire eliberata si depusa la Comisie. va informa de îndată Comisia. dacă solicitantul nu mai poate realiza proiectul pentru care i-au fost aprobate cererea de finanţare şi contribuţia de la bugetul statului. atunci.contract de achizitie servicii pentru asistenta tehnica (dirigentia de santier si asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul in care acest serviciu nu a fost achizitionat). in cazul in care nu au un compartiment specializat pentru urmarirea lucrarilor de constructii (diriginti de santier) (HG 1179/2002 art 3. solicitantul va adresa o nouă cerere de finanţare. inclusiv TVA (conform Ghidului de Eligibilitate). 11 .3 din Devizul General (HG 1179/2002). Atentie! Totalul cheltuielilor pentru servicii de asistenta tehnica. In cazul in care alocarea anuala de la bugetul de stat este insuficienta pentru graficul de esalonare alucrarilor contractat se pot folosi urmatoarele surse alternativa de finantare a fluxului de numerar pentru anul in curs: Bugetul propriu Credite bancare (credite de la bancile comerciale pentru finantarea fluxului de numerar) Credit furnizor (credit cu dobanda 0% acordat de contractantul lucrarii) b. sau o parte din acesta. Deoarece acest contract are o valoare mai mica de 40. care va urma aceleaşi proceduri ca şi o cerere nouă. nu pot depasi 12% din valoarea proiectului. Pentru continuarea proiectului cu modificările intervenite. conform Ghidului de eligibilitate. din care au fost deja finantate cheltuielile aferente subcapitolului 3. care va analiza situaţia creată.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire. Nota: In cazul in care documentatia de atribuire este elaborata de o firma de consultanta. 3 4 5 6 Aprobarea de catre compartimentul intern a documentatiei de atribuire. 4) Stabilirea criteriului de atribuire si elaborarea notei justificative cu privire la acesta. Pentru aceasta etapa pasii de urmat sunt: 1 2 Transmiterea spre publicare a anuntului de intentie la SEAP (se realizeaza numai prin mijloace electronice. folosind aplicatia dedicata. Elaborarea documentatiei de atribuire necesare pentru achizitia publica: 1) Elaborarea caietului de sarcini – se elaboreaza impreuna cu proiectantul /consultantul care a realizat proiectul tehnic. specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica. Nota: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire/selectare/preselectare. 2) Elaborarea clauzelor contractuale . sunt specificate cu Tip 1 lucrarile care se supun procedurilor de achizitie publica tip licitatie deschisa si care fac parte din contractul de lucrari de constructii. disponibila la adresa de Internet www. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire.numai pentru achizitia de lucrarilor de constructii. Transmiterea spre publicare a anuntului de participare la SEAP.Atentie! Daca valoarea estimata a lucrarilor de constructii depaseste cuantumul sumei de 250. Raspunsul la solicitarile de clarificari.000 euro (exclusiv TVA) procedura de achizitie aplicabila este “licitatia deschisa”. 5) Finalizarea fisei de date a achizitiei (model fisa achizitii) Documentatia de atribuire se definitiveaza prin grija compartimentului intern al autoritatii contractante. sau • prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic. 3) Stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala si elaborarea notei justificative (Se elaboreaza impreuna cu proiectantul /consultantul care a realizat proiectul tehnic).e-licitatie. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta: • in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat.ro).se urmaresc clauzele contractuale generale si speciale prezentate in anexa Modele. Notificarea Ministerului Economiei si Finantelor respectiv Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice de verificare privind verificarea procedurala . care va fi disponibil in SEAP.1. compartimentul intern trebuie sa coordoneze si sa supervizeze activitatea respectiva. 12 7 . In Anexa nr.

Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta: • numai prin posta. a)-d) din formularul 13. Atentie! Declaratia se completeaza in ziua deschiderii ofertelor de catre membrii comisiei. Atentie! Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se dezvaluie. 6 Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari. Se va completa de catre membrii comisiei sau experti un Formular tip 13. Termenele minime pentru elaborarea ofertelor pentru “cererea de oferta” necesara in cazul achizitiei de servicii sunt de 10 zile daca anuntul a fost publicat in SEAP si 6 zile daca documentatia este disponibila in SEAP. 9 Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate. In cazul in care un membru al comisiei/juriului se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la lit. autoritatea contractanta avand obligatia sa il inlocuiasca de indata. 13 . atunci acesta se va autosesiza in scris. 3. Pot participa la procedura si operatorii economici care nu au achizitionat direct documentatia de atribuire. Raspunsurile . 8 Verificarea ofertelor. precum si a documentelor solicitate. Pentru etapa „licitatia deschisa” pasii de urmat sunt: 1 Numirea comisiei de evaluare a ofertelor. Raspunsul la clarificari se transmite cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Atentie! In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de clarificari autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar. 5 Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti. 7 Stabilirea operatorilor economici calificati.se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire. 2 Primirea ofertelor.insotite de intrebarile aferente . complet si fara ambiguitati. 4 Verificarea cerintelor minime de calificare. 3 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere.3 ETAPA 3: Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica Termenele minime pentru elaborarea ofertelor pentru „licitatia deschisa” pentru contractarea de lucrari de constructii se acorda pe o perioada de cel putin 28 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau 23 de zile daca documentatia este disponibila in SEAP. • direct la sediul autoritatii sau la alta adresa specificata.

2. Perioada de asteptare poate fi utilizata de persoanele care se considera lezate de un act al autoritatii contractante. neconforme. Perioada de asteptare pana la semnarea contractului este de 15 zile de la notificarea rezultatului. Termenul de solutionare a contestatiei este de 10 zile lucratoare de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta. precum si a celor admisibile. 11 Stabilirea ofertelor inacceptabile. 5. 9 Stabilirea ofertelor inacceptabile. Semnarea contractului. Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile. dupa caz.4 Atribuirea contractului de achizitie publica Pentru aceasta etapa pasii de urmat sunt: 1. neconforme. Contractul de achizitie publica se semneaza dupa o perioada de asteptare. dupa caz. precum si a celor admisibile. pentru a-l contesta. anularea procedurii. 3. in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia. Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea deciziilor respective. precum si a documentelor solicitate 4 Numirea comisiei de evaluare a ofertelor. in cazul in care valoarea estimata a contractului este mai mare de 250. 14 . Se va completa de catre membrii comisiei sau experti un Formular tip 13. 12 Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau. Pentru etapa “cererea de oferta” pasii de urmat sunt: 1 2 Transmiterea invitatiilor de participare (minim trei invitatii) Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti. Perioada de asteptare. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite atat Consiliului. 6 Verificarea ofertelor. 5 Stabilirea operatorilor economici calificati. cat si contestatorului punctul sau de vedere asupra contestatiei. 10 Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire in termen de maxim 48 de zile de la data finalizarii procedurii de licitatie deschisa si se publica in SEAP. in legatura cu procedura de achizitie publica. 3. 4. 3 Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari.10 Primirea raspunsurilor la clarificari. 7 Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate. Solutionarea contestatiilor. 8 Primirea raspunsurilor la clarificari.000 euro pentru contractul de lucrari. anularea procedurii. Notificarea rezultatului. 6. Termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu inca 20 de zile in cazuri temeinic justificate.

4. Direcţia Generală Lucrări Publice. Raportările vor fi transmise de către Secretariat Comisiei. nr.62. 1 Bucureşti.6. 15 . fara TVA. - În situaţii speciale. 3. daca este cazul.5 Definitivarea dosarului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda: • • • • • • • • • Opis al documentelor. Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire.13 şi prin poştă. pentru execuţia lucrărilor. Inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de intentie si anuntul de intentie. Documentatia de atribuire. Nota privind determinarea valorii estimate. dupa caz. Nota justificativa privind alegerea criteriilor de selectie. raportările trimestriale vor fi transmise la nr. Raportarea se va face prin poştă şi în format electronic. Nota justificativa privind alegerea criteriului de atribuire. 38. Inregistrarile care dovedesc transmiterea anuntului de participare si anuntul de participare si/sau invitatia de participare. in cazul in care procedura de atribuire a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa. de fax: 021/319. când nu se pot transmite datele în format electronic. dupa modelul prezentat in Anexa nr. Monitorizarea implementarii UAT-urile carora li s-au aprobat cererile de finantare vor raporta trimestrial catre Secretariatul Tehnic al Comisiei situatia cheltuirii fondurilor alocate. sect. asftel: prin poştă la adresa „Ministerul Dezvoltării.3. prin e-mail la adresa dglp1@mt. Copia filei de buget sau orice alt document care dovedeste existenta fondurilor. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. B-dul Dinicu Golescu.ro.ro sau dglp23@mt. Domnului Director General Marin Negoiţă”. urmand ca membrii acesteia sa analizeze oportunitatea acordării tranşelor următoare.

ANEXE 16 .

. Denumirea capitolelor si Crt subcapitolelor de cheltuieli Total 1 Valoare inclusiv TVA Tipuri de proceduri si contracte conform legendei de mai jos 6 mii lei Euro 2 3 4 5 PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Nu este cazul 1. acorduri si 3.1 Studii de teren Tip 2 Tip 2 (numai valorile pentru plata documentatiei pentru acorduri si autorizatii si nu valoarea taxelor pentru acorduri.2 autorizatii . 1 Structura Devizului General Deviz General Privind cheltuielile necesare realizarii …………… in mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de ……………. autorizatii) 17 Tip 1 Tip 1 Tip 1 Obtinere de avize.2 Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia 1.1 Obtinerea terenului 1. Nr.3 mediului CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.ANEXA NR.

taxe si cote legale 5. costul creditului Cheltuieli diverse si 5.5 Consultanta 3.1. lucrari de constructii 5.4 echipamente de transport 4.1. Comisioane.6 Asistenta tehnica CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.2.3 Proiectare si engineering Tip 2 (daca este nevoie de un consultant pentru intocmirea documentelor necesare procedurilor de achizitii publice) Nu este cazul 3.4 achizitie publica 18 . cote legale 5.2. echipamente tehnologice si functionale cu 4.1 Organizare de santier Tip 1 5.2 costuri de finantare 5.3 montaj Utilaje fara montaj si 4.5 Dotari CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.2 cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane.2 Montaj utilaj tehnologic Utilaje.Tip 2 (daca a fost mai mic de 400000 euro inclusiv TVA) 3.3 neprevazute CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare Tip 1 Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Tip 1 Tip 1 Tip 1 Tip 1 Tip 1 Tip 1 (pentru contractele tip “la cheie”) Tip 2 Organizarea procedurilor de 3. taxe.1 Constructii si instalatii 4.1.2.1.

19 . se supune procedurii de achizitie publica inaintea lucrarilor de baza (cap.2 Probe tehnologice TOTAL Din care C + M PARTEA a II-a Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie PARTEA A III-A Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL Din care C + M Tip 2 sau Tip 1 in cazul in care este un contract “la cheie” Tip 1 Nu este cazul Nu este cazul Legenda : Tip 1 Tip procedura achizitie : -licitatie deschisa .Pregatirea personalului de 6. 4). Tip contract :achizitie de servicii.1 exploatare 6. Tip contract :achizitie de lucrari. Tip 2 Tip procedura achizitie : -cerere de oferta . se supune procedurii de achizitie publica odata cu lucrarile de baza (cap.4).

2 MODELE Fisa de date a achizitiei I.c.Sursa de finantare : Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit 20 Cod postal: Telefon: Fax: Tara: Tara: .. a.. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Adresa: Localitate: Persoana de contact: In atenţia ...ANEXA NR... E-mail: Adresa/ele de internet (daca este cazul): Adresa Autoritatii contractante: I.b Principala activitate a Autoritatii contractante □ autoritate publica locala Autoritatea contractanta achiziţionează in nume propriu Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: □ la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: Ora limita : Adresa : Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: Adresa: Localitatea: Cod postal: E-mail: Telefon: Adresa internet: Fax: I.

jud.2. II. 1. 1..1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică: □ II.1) Descriere II. Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□ II. ….1) Denumire contract: Titlul proiectului pentru care s-a obtinut aprobarea pentru finantare (ex:Alimentare cu apa in satele A B si C din Comuna ….2) Denumire contract şi locaţia lucrării. fie din Anexa 2B Principala locatie a lucrarii Comuna… jud.4. …. II: OBIECTUL CONTRACTULUI II. daca exista) 21 . ________________________ _________________________ Cod CPV/ CPSA □□□□□□□□/ □□□□□□ II. locul de livrare sau prestare (Alege o singură categorie – lucrări sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei) (a) Lucrări Execuţie □ □ (b) Servicii □ (pentru asistenta tehnica) Categoria serviciului □ □ Se specifica din care categorie de servicii apartine obiectul contractului fie din Anexa 2A . Durata contractului de achizitie publica Exemplu Ani 1 an luni 6 luni Incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) da □ nu □ Principalul loc de prestare Comuna… jud.1.2) Cantitatea sau scopul contractului II.Bugetul local din sume defalcate din TVA repartizate in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural instituit prin OG7/2006 aprobata prin legea 71/2007. 1.

1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Declaratii privind eligibilitatea Cerinta obligatorie: prezentare formulare completate din: anexa.) Situatia economico-financiara 22 NU □ NU □ . Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.1.2. Conditii specifice contractului III.(se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile min...2) Optiuni (daca exista) □ Daca exista.1.. /scopul contractului ) II.. descrieti) III: PROCEDURA III.1) Procedura selectata Licitatie deschisa □ (cerere de oferta pentru asistenta tehnica) IV. Altele (daca DA.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III..2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Persoane juridice/fizice romane Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului Autorizatie de functionare / altele echivalente Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional IV. descrierea acestor optiuni: da □ nu III. Declaratie privind indeplinirea obligatiilor Cerinta obligatorie: completare Solicitat formulare anexa. – max.. 3. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE IV. Se va preciza daca se solicita confirmarea declaratiilor IV. sau Cazier judiciar /certificat echivalent si anexa .2.

Se solicita dupa caz. se vor precizeaza ce Solicitat informatii trebuie prezentate cu privire la: Exemplu: Lista principale livrari/prestatii/lucrari in ultimii 3 ani Solicitat □ Nesolicitat □ Se precizeaza completarea unui formular – anexa .1) Limba de redactare a ofertei V.declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani . estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit .Cuantumul garantiei de participare o suma fixa egala cu max. completarea unui formular cu subcontractantii si specializarea acestora..Informatii privind situatia economicofinanciara Solicitat Daca se solicita se vor precizeaza ce informatii trebuie prezentate cu privire la: .Se precizeaza forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata In cazul scrisorii de garantie bancara 23 .4..2) Perioada de valabilitate a ofertei V. cuprinzand valori.asigurarea riscului profesional IV. beneficiari / cantitati.) Capacitatea tehnica si sau profesionala Informatii privind capacitatea tehnica Daca se solicita. perioade livrare. cu 2 % din Val. Informatii privind subcontractantii V.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare care trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei minim 28 de zile .rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani . PREZENTAREA OFERTEI V.3) Garantie de participare Solicitat limba romana Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind suficienta pentru finalizarea intr-o perioada rezonabila necesara evaluarii si semnarii contractului ) Recomandat 28 de zile Daca se solicita se va preciza: .

informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.. respectiv ziua /luna/an – ora limita .se vor preciza termenele de plata precum si orice alte elemente necesare elaborarii propunerii financiare .se vor indica formularele ce trebuie completate sau alte formulare ce contin detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara.Se precizeaza data limita pentru depunerea ofertei.Se detaliaza modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor cu documentelor precum si a 24 V. Se poate recomanda min.9) Modul de prezentare a ofertei . denumirea compartimentului/serviciului care inregistreaza (camera. . persoana responsabila) ..Se precizeaza adresa autoritatii contractante. Formularele se elaboreaza in asa fel incat sa permita calcularea corespunzatoare a punctajului in cazul in care elemente ale propunerii financiare intervin intr-un algoritm.se vor indica formularele ce trebuie completate in asa fel incat.impunand in acest sens un formular . V.V. . Nota : in situatia in care criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa economic” elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algortimul de calcul..7) Modul de prezentare a propunerii financiare – se precizeaza completarea acesteia conform formular anexa. .6) Modul de prezentare a propunerii tehnice. completarea unui tabel centralizator cuprinzand caracteristici / specificatii tehnice / si alte cerinte minim de indeplinit . Se recomanda listele de cantitati de lucrari.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VII.9. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. intre 25 .1 AJUSTAREA PRETULUI Daca DA. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. se va preciza modul de CONTRACTULUI ajustare a pretului contractului DA □ NU □ VII. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. ____________ data _________________ 1. se vor preciza: .V.. .11) Deschiderea ofertelor mostrelor/ schitelor/ dupa caz.10) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei V.cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual si nu mai mult de 10% – . ora si locul deschiderii ofertelor Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere □ VI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA □ Daca DA.. 4 CONTRACT DE SERVICII nr.2.) Data.V.modul de constituire a garantie de buna executie Model de contract de servicii Formular nr..1) Pretul cel mai scazut VII. . In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. CRITERII DE ATRIBUIRE VI. s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii.. Se precizeaza imprejurarile in care ofertele sunt declarate intirziate (depunere la alta adresa / depunere dupa data/ora limita inscrisa la pct.Se precizeaza conditiile de modificare si retragere a ofertei in corelatie cu data limita de depunere a ofertei . 337/2006.

. Definitii 2...... reprezentata prin .Prestatorul se obliga sa presteze ....... reprezentata prin . zi .partile contractante.... c. in calitate de achizitor.. (denumirea autoritatii contractante). 2.. incendii. ci enuntiativa.. 3................. pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.. cod fiscal .. adresa ...........365 de zile.un eveniment mai presus de controlul partilor.In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a..) 3....... servicii . functia . banca) .... si .. b. piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului. (denumirea conducatorului).activitatile a caror prestare face obiectul contractului.. (denumirea conducatorului)..2.. an ... telefon/fax .... telefon/fax ....... . Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care........ functia .1. enumerarea nefiind exhaustiva.. face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.... adresa . care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora...prezentul contract si toate anexele sale. numar de inmatriculare .. Interpretare 3...1. e..... ....... in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. in calitate de prestator.. Obiectul principal al contractului 4..Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. restrictii aparute ca urmare a unei carantine. care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si.. 4.In prezentul contract.. acolo unde acest lucru este permis de context..... pe de o parte. produse . (denumirea operatorului economic). (Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract......... revolutii... numar de inmatriculare .. f... cod fiscal ... pretul contractului . sunt considerate asemenea evenimente: razboaie. 26 ... contract ...pretul platibil prestatorului de catre achizitor. cu exceptia unei prevederi contrare.... cont trezorerie .... (denumirea serviciilor)...... asa cum sunt acestea numite in prezentul contract.. indeplinirea contractului..... d.zi calendaristica... achizitor si prestator .. respectiv.. g....... pe de alta parte...echipamentele.....1. fara a crea o imposibilitate de executare........ forta majora . cont (trezorerie.. cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa. masinile. utilajele.... ... Clauze obligatorii 4.. ... in baza contractului.... .. embargou.2......... inundatii sau orice alte catastrofe naturale..........Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

1.2. (Se inscrie data la care inceteaza contractul..1. 6..) 8. . Obligatiile principale ale achizitorului 10..Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de . serviciile prestate in termenul convenit. Imediat ce achizitorul onoreaza factura.. (Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul. .. 10. .. este de .1... .3.1. euro. luni... marci inregistrate etc. .. graficul de plata. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.. nume.... Pretul contractului 5. . . lei. dupa caz.. . .. potrivit clauzei 13. conform graficului de plati. incepand de la data de . prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii..Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite. si ii) daune-interese... Executarea contractului 7. instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate... ..1. 10.2.. 9. 27 . Documentele contractului 8.) 7.Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica... aferente.Documentele contractului sunt: (Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului. Obligatiile principale ale prestatorului 9... materialele. .Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica.. ... taxe si cheltuieli de orice natura.Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta.. ..3.. legate de echipamentele.Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.. prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. (Se inscriu perioada si data. ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete.. (Se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si.Pretul convenit pentru indeplinirea contractului... TVA.. dupa caz...1....) 6. anexa la contract. 9. la data de ..5. .Durata prezentului contract este de .. la care se adauga . ..Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: i) reclamatii si actiuni in justitie.. cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor..) 9...)..Achizitorul se obliga sa receptioneze.) 10... platibil prestatorului de catre achizitor.. Durata contractului 6. costuri. sau.2.

in cuantum de .2.. (Se precizeaza aceeasi cota procentuala. precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. din vina sa exclusiva. daca prestatorul nu isi executa. daca acesta din urma da faliment.4. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. prevazuta pentru clauza 11. ca penalitati. . . . achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de . In acest caz.. .1. Garantia de buna executie a contractului 12.1.(1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.) 11. printr-o notificare scrisa.Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului.5. . oricum.Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului... in mod culpabil si repetat.3. atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului. in limita prejudiciului creat. pentru perioada de . ..) 12. Clauze specifice 12. 13. .. 28 ..In cazul in care.. fara nicio compensatie.1.Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. (Se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere. (Se precizeaza modul de constituire. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie. cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 11. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.. 12.2. Alte responsabilitati ale prestatorului 13.3. . prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract.. 12. atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.11. (Se precizeaza modul de restituire si termenul.. executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.4. si.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie. pentru fiecare zi/saptamana de intarziere.Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract.In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite. de la indeplinirea obligatiilor asumate.. pana la intrarea in efectivitate a contractului. ... . cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie.) 11. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 11.) 12...1. adresata prestatorului.

susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator. Achizitorul are obligatia de a notifica. finalizare. Incepere. . sa asigure resursele umane.1. 16.Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. (Se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului. oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti. 16. atunci partile vor revizui. . perioada de prestare si vor semna un act aditional.(1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului. prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. sau ii) alte circumstante neobisnuite. daca este cazul. daca este cazul. instalatiile. materialele. este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate.) 14. . fie definitiva.) (2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare.Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.1. in scris. (Se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor. fie de natura provizorie.1. 29 . (Se precizeaza anexa care contine graficul de prestare.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit.3. si b) totalul cheltuielilor aferente. 15. . partile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului. . in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor. in timp util. sistare 16. Alte responsabilitati ale achizitorului 14.Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare.) 16. echipamentele si orice alte asemenea. Receptie si verificari 15. Totodata.2. achizitorului. termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 15.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.2. indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora. intarzieri. . de comun acord. acesta are obligatia de a notifica acest lucru. 13. care se vor adauga la pretul contractului.(1) Serviciile prestate in baza contractului sau. datorate in exclusivitate achizitorului. ce nu se datoreaza prestatorului.2. . (2) In cazul in care: i) orice motive de intarziere. cerute de si pentru contract. cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie.1.Forta majora este constatata de o autoritate competenta. . in prealabil.4. anexa la contract.2.Partile contractante au dreptul. in cazul in care subcontracteaza parti din contract. 19. 21. .2. .(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. . 20. de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati. fara sa obtina. Ajustarea pretului contractului 17.Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 30 . de a conveni modificarea clauzelor contractului. (2) Lista subcontractantilor.1. 20. 17. Forta majora 21. Amendamente 18.2.Pretul contractului se ajusteaza utilizandu-se formula convenita.1.Pentru serviciile prestate. 19. . orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. prin act aditional. .Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor. 21.) 18.1. . . Subcontractanti 19. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. 16. cu datele de recunoastere ale acestora.1. platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara.Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. Cesiunea 20. pe toata perioada in care aceasta actioneaza.3. . . 19. numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. prin act aditional. .(1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. pe durata indeplinirii contractului. .4. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. (Se precizeaza formula de ajustare. acordul scris al achizitorului. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract. 17. precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 19.Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract.Prestatorul are obligatia.2.

..3. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii.Limba care guverneaza contractul este limba romana.2..Daca. fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract. telegrama.......) 23.. fax sau email.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore... orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.. trebuie sa fie transmisa in scris.. Partile au inteles sa incheie astazi. fie de catre instantele judecatoresti din Romania... . achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala. . ... Comunicari 24... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) LS LS 31 .. Prestator. cat si in momentul primirii. 24. Legea aplicabila contractului 25..Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti. prezentul contract in doua exemplare.. ...... cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. (Se precizeaza data semnarii de catre parti... 22.) Achizitor.Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon. 24. 25. . Solutionarea litigiilor 22.(1) Orice comunicare dintre parti......1.. .. cate unul pentru fiecare parte. 22.4... imediat si in mod complet..1. . prin tratative directe.1. 21. . producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative..Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.. . Limba care guverneaza contractul 23. referitoare la indeplinirea prezentului contract.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni. ... fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei. . telex... fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila.21.2... dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia....5..1... 21. (Se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor...

32 . forta majora . daca nu se specifica in mod diferit.. __________ data _________________ 1..... d. cod fiscal .. telefon/fax ... c. cu exceptia unei prevederi contrare. f.....1......... sunt considerate asemenea evenimente: razboaie.. pe de o parte...... respectiv.. (denumirea conducatorului)... restrictii aparute ca urmare a unei carantine... a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii... care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si...1.... in calitate de executant.. cont (trezorerie.. (denumirea conducatorului).. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr...... face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti... e.... b........... Definitii 2. acolo unde acest lucru este permis de context..365 de zile. achizitor si executant ... adresa .... care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora... adresa . pe de alta parte. ci enuntiativa.... indeplinirea contractului... zi .... si ........ revolutii.. asumate prin contract. in baza contractului...... amplasamentul lucrarii . cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa.....In prezentul contract... . embargou.. (Se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract... ....prezentul contract si toate anexele sale. functia .... (denumirea autoritatii contractante). 5 CONTRACT DE LUCRARI nr.. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care... fara a crea o imposibilitate de executare. an ....partile contractante. intre .locul unde executantul executa lucrarea. functia ..... asa cum sunt acestea numite in prezentul contract. incendii.. s-a incheiat prezentul contract de lucrari. Interpretare 3.. cont trezorerie . pretul contractului ........) 3... cod fiscal . contract . numar de inmatriculare ...un eveniment mai presus de controlul partilor...... reprezentata prin .zi calendaristica.. banca) . 3.... (denumirea operatorului economic).pretul platibil executantului de catre achizitor... 337/2006. inundatii sau orice alte catastrofe naturale.2..In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. 2.... reprezentata prin .Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice............... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica....... enumerarea nefiind exhaustiva.. pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale. in calitate de achizitor. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. telefon/fax ..Model de contract de lucrari Formular nr. numar de inmatriculare ... ..

atunci.Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.. .2.. .Toate fosilele. 10..1....Pretul convenit pentru indeplinirea contractului. mii lei. de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate. luni.1.. finalizarea si intretinerea .. . Documentele contractului 8. euro... Durata contractului 6.) 6....3.. in concordanta cu 33 .... pentru executia. (denumirea lucrarii).... (Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul. iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor.1.. Obligatiile principale ale executantului 10....Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de . .. 5. care se va adauga la pretul contractului..... conform graficului de plati...Achizitorul are obligatia. . de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.Clauze obligatorii 4.. .. Obiectul principal al contractului 4...(1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile..) 9.. 6. Executarea contractului 7. . 4... incepand de la data de .. .1. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare.Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului. prin consultare...... de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora... monedele..Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de .Executantul se obliga sa execute.. in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract...1..2. platibil executantului de catre achizitor.1.. . . cu atentia si promptitudinea cuvenita..1.1..... ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.. in relatiile dintre parti. mii lei. Protectia patrimoniului cultural national 9.. dupa caz... (Se inscrie data la care inceteaza contractul... 9.. 9. ... Pretul contractului 5.. b) totalul cheltuielilor suplimentare.Documentele contractului sunt: (Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului.. (denumirea lucrarii).Durata prezentului contract este de ...2.) 7... precum si de a remedia viciile ascunse.) 8. (Se inscriu perioada si data.... sa finalizeze si sa intretina . la care se adauga TVA . .. partile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul. este de .1. mii lei...... la data de .

inainte de inceperea executiei lucrarii. in scris. spre aprobare. (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile. referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor. atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 34 . in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. echipamentele si toate celelalte obiecte. (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. precum si pentru procedeele de executie utilizate. fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite.(1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema.obligatiile asumate prin contract. cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. . executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata.5. caietele de masuratori (atasamentele) si. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant. cotele. . materialele. precum si de furnizarea tuturor echipamentelor. 10. graficul de plati necesar executiei lucrarilor. pe cheltuiala sa. desenele. instrumentelor. pe parcursul executiei lucrarilor.Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului.(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor.4. fie de natura provizorie. survine o eroare in pozitia. in ordinea tehnologica de executie. acesta are dreptul de a ridica obiectii. cu modificarile ulterioare. in limitele prevazute de prezentul contract. (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii. inclusiv de a proiecta. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate. 10. de a asigura forta de munca. dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. cerute de si pentru contract. de catre proiectant. instalatiile. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare. in situatiile convenite. 10. 10.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. dupa caz. (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului. fie definitive. 10/1995 privind calitatea in constructii. la termenele precizate in anexele contractului.3. dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor. . mentionata sau nu in contract. stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier. in scris. (2) In cazul in care. precum si de catre persoane autorizate de achizitor. executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele. .2. Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant. calculele. Lucrari Publice. cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. la cererea acestora.

dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune. echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera.Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse. daunelor-interese. costurilor. sa fie limitat. taxelor si cheltuielilor. sau b) caile de acces.Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor. de pe si pe santier. iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor. va alege si va folosi vehiculele. actiunilor in justitie. instalatiilor sau altora asemenea. iar prevederile respective se vor aplica in consecinta. datorita transportului materialelor. . de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: a) confortul riveranilor. in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor. 35 . doc. cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente. echipamentelor. 10. . pentru care responsabilitatea revine executantului. executantul are obligatia. (1). executantul va selecta traseele.7. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza. . ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. rezultate din poluare. va limita si repartiza incarcaturile. ingradire.(1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai. protectie. zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. in masura in care este posibil. 10. atunci prevederile de la alin. astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. instalatiilor sau altora asemenea. executantul are obligatia: i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane. echipamentelor.6. in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor.(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse. (3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii. rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 10.9. (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor. executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. alarma si paza.10. materialelor. in masura permisa de respectarea prevederilor contractului. indiferent de natura lor. (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa. proprietatilor publice sau altora.8. .

Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.. pana la sfarsitul perioadei de garantie. costuri. . instalatii. 36 . iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile. pentru viciile ascunse ale constructiei. daca nu s-a convenit altfel. dupa implinirea acestui termen.La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor. (2) Costurile pentru consumul de utilitati. .Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale. pe cat posibil.10. 11.12. surplus de materiale.1. molozul sau lucrarile provizorii de orice fel. 11. 10.Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: i) reclamatii si actiuni in justitie. instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea. pe toata durata de existenta a constructiei. fara plata. potrivit obligatiilor care ii revin. . b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier.5.2.Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate. in scopul facilitarii transportului materialelor. . . 10. marci inregistrate etc. fara plata. care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii. 11. numai acele materiale. echipamentelor. . (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier.Executantul raspunde. nume. pana la limita amplasamentului santierului. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant. a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. liber de orice sarcina. modificarea sau imbunatatirea. cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. aferente. ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete. legate de echipamentele. gaz.. precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. Obligatiile achizitorului 11. . 10. energie. 11.).). bornelor de referinta. care nu mai sunt necesare.4.. c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata. executantul are obligatia: i) de a evita. (Se precizeaza numarul de ani) de la receptia lucrarii si. executantul este responsabil si va plati consolidarea. instalatiilor sau altora asemenea. ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract. urmatoarele: a) amplasamentul lucrarii. si ii) daune-interese. 11. cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului.3.(1) Pe parcursul executiei lucrarii. echipamente. ii) de a depozita sau retrage orice utilaje. d) racordurile pentru utilitati (apa.(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului. instalatii sau lucrari provizorii. acumularea de obstacole inutile pe santier. ivite intr-un interval de . materialele. echipamente. . taxe si cheltuieli de orice natura.. in patru exemplare. canalizare etc.11. pentru viciile structurii de rezistenta.

fara nicio compensatie. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului..... 12..Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de . executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract..1.. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie.. (Se precizeaza aceeasi cota procentuala prevazuta pentru clauza 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 12.. .. . atunci acesta are obligatia de a plati. (Se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere..1 pentru fiecare zi/saptamana de intarziere.. executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Garantia de buna executie a contractului 13.. precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.2. 14. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.) 12. din vina sa exclusiva.. oricum.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti.11. ca penalitati.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie.) 13.Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ... . . .. Clauze specifice 13..2.. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor..6.3.. ...In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite.1. .4..... da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 13.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului.. Inceperea si executia lucrarilor 37 ..Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.... pana la intrarea in efectivitate a contractului. In acest caz. pentru perioada de . printr-o notificare scrisa adresata executantului. (Se precizeaza modul de constituire.. . in mod culpabil si repetat. ...) 13..) 12.. atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului. 12.5. precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.. ... o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.. 13...In cazul in care.Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. in limita prejudiciului creat. cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie. de la executarea obligatiilor asumate. si. daca executantul nu isi executa..3...4. ca penalitati... achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului.Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract. (Se precizeaza modul de restituire si termenul. daca acesta din urma da faliment..

(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului. daca este cazul. Lucrari Publice. Partile contractante au obligatia de a notifica. Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract. (Se precizeaza datele intermediare. in ateliere. verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor.2. achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 14. 14. . executantul va prezenta un grafic revizuit. la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. una celeilalte.14. se considera date contractuale. In caz contrar.) (2) Executantul va prezenta. In cazul in care. si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau. 14.(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. dupa semnarea contractului. . graficul de executie de detaliu. (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele. 38 . terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. Datele intermediare. revin executantului. achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse.(1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie. in scris. . inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor.(1 Exe cutantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.) (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii. inclusiv manopera aferenta acestora. daca este cazul. alcatuit in ordinea tehnologica de executie. inclusiv fundatiile. in cazul neconformarii. Costul probelor si incercarilor. fara aprobarea achizitorului. in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. . 14. (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. 11. desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor. alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii.3.5.1. sunt finalizate. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract. la cererea achizitorului. utilajele si materialele necesare pentru verificarea. (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca. . pe parcurs. la cererea achizitorului.4. pentru a fi examinate si masurate. identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop. prevazute in graficele de executie. (Se precizeaza data limita de emitere a ordinului de incepere a executiei. din partea achizitorului. ori de cate ori astfel de lucrari. dupa opinia achizitorului.1 alin. (2). masurarea si testarea lucrarilor.

2. . achizitorul va convoca comisia de receptie.Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii. Intarzierea si sistarea lucrarilor 15. prin consultare. acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18. Finalizarea lucrarilor 16. acestea vor fi notificate executantului. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor. in acest caz. (4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie. va notifica.1. de catre executant. 17.Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. iar in caz contrar.2. 39 . la o noua solicitare a executantului. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente. . 16.(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare. partile vor stabili: (1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul. acest fapt achizitorului. prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie. atunci. (2) totalul cheltuielilor suplimentare. distincte din punct de vedere fizic si functional. . executantul are obligatia de a notifica. daca este cazul. achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie. trebuie finalizat in termenul convenit.3. 16. termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 15. daca este cazul. . si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare. 16. care se va adauga la pretul contractului.2. (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren. in scris.1. in scris. sau ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile. oricare parte a lor.Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.(1 La finalizarea lucrarilor.2.Ansamblul lucrarilor sau.4.1. . sau iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora. la dispozitia achizitorului. Perioada de garantie acordata lucrarilor 17. achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. .In cazul in care: i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute. . In functie de constatarile facute.Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12. 16. atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor. 15.

sau iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului. 18. de a executa toate lucrarile de modificare. 17. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.4. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. dupa caz. numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege. (1). . de regula. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta. (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului. 18.17. reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. graficul de plata.) (3) Platile partiale se efectueaza.2. ele nu se considera. sau ii) unui viciu de conceptie.(1) Platile partiale trebuie sa fie facute.Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii. (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.3. executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. . .5. (2). Modalitati de plata 18. in cazul in care ele sunt necesare datorita: i) utilizarii de materiale. (Se precizeaza cuantumul avansului. la cererea executantului (antreprenorului). ca receptie a lucrarilor executate. intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. (2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit. achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. in urma dispozitiei date de achizitor.Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare. de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului. dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.2.3. (Se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si.Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite. Daca verificarea se prelungeste din diferite 40 .(1) In perioada de garantie. . . daca acesta solicita. .Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului. de catre achizitor. pe cheltuiala proprie. 18. (Se precizeaza termenul.) 18.1.2 alin. la intervale lunare. executantul are obligatia. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor. . la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil.) 18.In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.

Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati. instalatiile de lucru. dupa expirarea perioadei de garantie. 19. anexa la contract. (3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului. politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Subcontractanti 22. echipamentele. 19. Ajustarea pretului contractului 19. 21.Partile contractante au dreptul. .1. cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului. datorita unor eventuale litigii. la cerere. . o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate.6.Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese. . Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. utilajele. (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare.motive. numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. prin act aditional. . in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant. inainte de inceperea lucrarilor. Asigurari 20. de a conveni modificarea clauzelor contractului.(1 Exe cutantul are obligatia de a incheia.Pentru lucrarile executate. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului.Pretul contractului se ajusteaza utilizand formula convenita. contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. in special. polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). sa testeze sau sa receptioneze lucrarile. a agentilor sau a angajatilor acestuia. personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice. compensatii platibile prin lege. platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara. ori de cate ori i se va cere. dar. precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.(1 Exe cutantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.2. 20. 22. .2. 22.2 . care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.1.1. 41 .1. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". . materialele pe stoc. pe durata indeplinirii contractului. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 18. . (4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.) 20.Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie. in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. (Se precizeaza formula de ajustare. Amendamente 21.

5.1. 24. Forta majora 24.Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract. fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei. imediat si in mod complet.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni. orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.3.Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila.3. daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.(2) Lista sub contractantilor. 24. 25. cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.1.Daca.1. . Cesiunea 23. achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala. in prealabil.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti. .Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore. 22. Comunicari 42 .2. . cu datele de recunoastere ale acestora. 27. fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. (Se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor.2.Limba care guverneaza contractul este limba romana. dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative. . 24. fara sa obtina. Schimbarea sub contractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului.4. pe toata perioada in care aceasta actioneaza.Executantul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu sia indeplinit partea sa din contract.) 26.2.Forta majora este constatata de o autoritate competenta.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. acordul scris al achizitorului.Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. . 24. . . 22. Solutionarea litigiilor 25. 23.(1 Exe cutantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul. prin tratative directe. . fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract. Limba care guverneaza contractul 26.4. 24. producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. . .1. 23. fie de catre instantele judecatoresti din Romania. 25. dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. . .

27....... (Se precizeaza data semnarii de catre parti... .. ... . (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii.. cate unul pentru fiecare parte.) Achizitor.(1 Ori ce comunicare intre parti... . cat si in momentul primirii.... Partile au inteles sa incheie astazi....... trebuie sa fie transmisa in scris..2.1.. cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.. referitoare la indeplinirea prezentului contract...1..... Legea aplicabila contractului 28.. prezentul contract in doua exemplare... fax sau email.Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.. telegrama.... telex..........27. Contractant..... ... .... (semnatura autorizata) (semnatura autorizata) LS 43 .. 28.

............) 6...... 3......... (Se bifeaza optiunea corespunzatoare. sa prestam/...... reprezentanti ai ofertantului . (denumirea serviciului).. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi............... .. in calitate de ... Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .../. precum si moneda ofertei)...... 4... respectiv pana la data de .... (denumirea/numele ofertantului)............. (ziua/luna/anul)........... |_| nu depunem oferta alternativa........ (denumirea/numele operatorului economic) 44 .. (suma in litere si in cifre........ marcat in mod clar "alternativa"........ sa prestam serviciile in graficul de timp anexat....... la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de .Formular nr....... Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta... 1... 5.............. ... Ne angajam ca.. 10B Operator economic ..... Examinand documentatia de atribuire. platibila dupa receptia serviciilor. zile... Data ........ ne oferim ca..... prin care oferta noastra este stabilita castigatoare.... 7.... 2........... legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .. sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire................. in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata....... pentru suma de ....... si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. (denumirea/numele) Model formular de oferta pentru servicii FORMULAR DE OFERTA pentru servicii Catre ./................. ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat.. in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare... (semnatura). Precizam ca: |_| depunem oferta alternativa.... (durata in litere si cifre). (suma in litere si in cifre).......... vor constitui un contract angajant intre noi.. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor..... impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra.. subsemnatii.... in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare..... Am inteles si consimtim ca....

... Am inteles si consimtim ca.... |_| nu depunem oferta alternativa.......... (denumirea/numele operatorului economic) 45 ... in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare...... 2.... 5.............. subsemnatii. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .. sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat. sa executam .. sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire..... si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.. la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de . (perioada in litere si in cifre)............... (ziua/luna/anul).......... prin care oferta noastra este stabilita castigatoare./..) 6. Precizam ca: |_| depunem oferta alternativa..............Formular nr../....... platibila dupa receptia lucrarilor......................... Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi............... respectiv pana la data de . precum si moneda ofertei). (Se bifeaza optiunea corespunzatoare..... impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra............ Examinand documentatia de atribuire.... legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ...... Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta......... (suma in litere si in cifre.. (denumirea/numele ofertantului). Ne angajam ca....... in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare..... (durata in litere si cifre).. ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat... 1. reprezentanti ai ofertantului .. zile... in . (denumirea/numele) Model formular de oferta pentru lucrari FORMULAR DE OFERTA Catre .... ne oferim ca......... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor.............. Data ................... in calitate de ..... .......... pentru suma de . marcat in mod clar "alternativa"..................... 7. vor constitui un contract angajant intre noi.. 4... (suma in litere si in cifre).... 10C Operator economic ....... (semnatura). in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata. (denumirea lucrarii)..

. b) oferta sa fiind stabilita castigatoare............ ofertantul ............................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia...... .................. 11 BANCA ............................ anul .......................... 12A Operator economic ..... .............. (denumirea contractului de achizitie publica)..... avand sediul inregistrat la . declar pe propria raspundere.............................. (adresa bancii)........ reprezentant imputernicit al ................... Parafata de Banca ....... (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei...... Formular nr..... Prezenta garantie este valabila pana la data de . (denumirea) Model scrisoare de garantie bancara SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Catre .. ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art....... ofertantul ........... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic).. c) oferta sa fiind stabilita castigatoare................................ 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr............. (denumirea/numele) Model declaratie privind eligibilitatea DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul. luna ......Formular nr. (denumirea bancii)......... ne obligam fata de .............................. autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul . 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. noi ...... (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ............ a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 46 ... (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.......... (semnatura autorizata) in ziua .. cu conditia ca in cererea sa........ (in litere si in cifre)........ la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva....................... sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice............ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................................................................................

... 12B Operator economic _________________________ (denumirea/numele) Model declaratie ofertant DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.............. 34/2006 Subsemnatul(a) . in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata . prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti.... a).. afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.............. declar pe propria raspundere ca: a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare... in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect . Operator economic......... pentru coruptie... reglementata prin lege...... orice documente doveditoare de care dispun.. . organizata de .... (denumirea autoritatii contractante)... De asemenea........... aprobata cu modificari si completari prin Legea nr..... c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor.. taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.. in ultimii 3 ani. (zi/luna/an)....... b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. Data completarii ......... (denumirea........ 337/2006.concesiune de servicii.. orice documente doveditoare de care dispun... frauda si/sau spalare de bani. (semnatura autorizata) Formular nr.. d) nu am fost condamnat.... numele operatorului economic). 47 .. respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale.... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita..... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita. in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor...... (denumirea produsului...... la data de ......... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor...... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.. serviciului sau lucrarii si codul CPV)...... pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare....

.... ....... Operator economic......... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr............ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic).... orice documente doveditoare de care dispun. (denumirea autoritatii contractante)........... organizata de . frauda si/sau spalare de bani. (denumirea produsului............. declar pe propria raspundere............ respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale.... la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ....... . sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice...... Subsemnatul........ (semnatura autorizata) Declaratie privind eligibilitatea Subsemnatul....Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.. 12C Operator economic _________________________ (denumirea/numele) Declaratie privind calitatea de participant la procedura 1.. serviciului sau lucrarii si codul CPV)......... pentru coruptie..... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor.. reprezentant imputernicit al . Operator economic........ ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art... ca.... (denumirea operatorului economic). 337/2006. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita..... (semnatura autorizata) Formular nr.... declar pe propria raspundere. 48 ... Data completarii .. (zi/luna/an).. reprezentant imputernicit al ....... particip si depun oferta: [ ] in nume propriu..... (se mentioneaza procedura)....... la data de . aprobata cu modificari si completari prin Legea nr................. . a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii....... avand ca obiect .............. sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice................

alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .... societate comerciala........ reprezentant imputernicit al ..... (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3.. declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita... situatiilor si documentelor care insotesc oferta..... orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. situatiilor si documentelor care insotesc oferta. orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.. declar pe propria raspundere. .. De asemenea.......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie.............. 49 . societate comerciala. ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra............... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor... Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici.[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. 4. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau. 5............... [ ] ca subcontractant al ... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra...... 12E Operator economic _________________________ (denumirea/numele) Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani Subsemnatul..... in cazul in care vom fi desemnati castigatori.......... Operator economic.. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului).......... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita....... [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.. in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor... (semnatura autorizata) Formular nr... sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ... pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.. banca.......... banca........

banca.... orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie... Formular nr. contractant asociat... subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului....... **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului....... 50 ... Formular nr... reprezentant imputernicit al ...... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor.... (semnatura autorizata) *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului............. declar pe propria raspundere.. care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie).. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita.. 17A Autoritatea contractanta ........... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .. care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)... ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. societate comerciala..... 12F Operator economic _________________________ (denumirea/numele) Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani Subsemnatul.. Operator economic... subcontractant. .. (semnatura autorizata) *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului.....Operator economic...... contractant asociat.... sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie.... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.... situatiilor si documentelor care insotesc oferta..... ... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului).......

. societate comerciala...... (semnatura autorizata) Formular nr.......... ........ Solicitati alte informatii la ....C... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)............. alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .......................... ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.... (nume. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie...................... ...................... Domnului/Doamnei ................Comunicarea acceptarii ofertei castigatoare Catre S.. Operator economic.... fiind considerata castigatoare........................ sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice................ ora . ........... situatiilor si documentelor care insotesc oferta...... persoana de contact: ....... cu pretul de ............... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra... (semnatura autorizata) 51 .................... pentru semnarea contractului de achizitie publica...................... declar pe propria raspundere. se specifica si punctajul obtinut)...... la sediul .... 12G Operator economic _________________________ (denumirea/numele) Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora Subsemnatul................. oferta dumneavoastra a fost acceptata. ........................................ reprezentant imputernicit al ... Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica . Va invitam in data de .............. in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor...... .......... telefon) Cu consideratie........ cod CPV . prenume............. (Daca este cazul.... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita............. orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.... lei. banca...

orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie...... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... instalatiile......... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.......Formular nr. 12I Operator economic _________________________ (denumirea/numele) Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere Subsemnatul.... reprezentant imputernicit al .... reprezentant imputernicit al ........ (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita. 12H Operator economic _________________________ (denumirea/numele) Declaratie privind utilajele.... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor. .......... in scopul 52 . ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.. echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Subsemnatul. sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice......... declar pe propria raspundere... declar pe propria raspundere.. ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice... (semnatura autorizata) Formular nr.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita....... situatiilor si documentelor care insotesc oferta... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)...... societate comerciala. Operator economic.... banca...

(denumirea autoritatii contractante).......... (In cazul solicitarii) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere........ 337/2006.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie.. ruda sau afin...... c) nu am calitatea de sot/sotie.. organizata de . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr..... societate comerciala........... Data completarii ........... membru/expert cooptat in comisia de evaluare/juriul pentru achizitia de ... cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati....... declar pe propria raspundere..... (denumirea procedurii/modalitatii de atribuire a contractului de achizitie publica). aprobata cu modificari si completari prin Legea nr... banca............ in temeiul art... Operator economic. actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/concurenti/candidati sau subcontractanti....... situatiilor si documentelor care insotesc oferta......... precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica....... 75 din Hotararea Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.. alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai . urmatoarele: a) nu detin parti sociale. sub sanctiunea falsului in declaratii.................. (semnatura autorizata) Formular nr........... 13 Model de declaratie de confidentialitate si impartialitate DECLARATIE de confidentialitate si impartialitate Subsemnatul(a) . d) nu am niciun interes de natura sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 53 ... la procedura . b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/concurenti/candidati sau subcontractanti. .. parti de interes.verificarii si confirmarii declaratiilor. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.... (numele produsului.. pana la gradul al patrulea inclusiv.. orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.... serviciului sau lucrarii si codul CPV) ....

. Inteleg ca in cazul in care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de incalcarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.. precum si asupra lucrarilor comisiei de evaluare/juriului...C.. Presedintele comisiei de evaluare face precizarea ca. ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor/candidaturilor... a)-d)....... membru a procedat astazi _________________...... 2. 3..... atunci acesta se va autosesiza in scris.... Denumirea/numele candidatilor/ofertantilor: 1... a fost aleasa procedura de "_________________________________________"..... 337/2006..... aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006.... ... ........... a legislatiei civile si penale.... S.... S....C... in conformitate cu prevederile art. ... compusa din: ___________________________________.. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii....... autoritatea contractanta avand obligatia sa il |inlocuiasca de indata.. Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta de deschidere a ofertelor si da citire componentei comisiei.Totodata.. .. Membru al comisiei de evaluare..... .C. cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea: atribuirii contractului de achizitie publica [ ] avand ca obiect ___________________... 54 ...... S. .. membru ___________________________________.... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.. Comisia de evaluare numita prin ... 14 Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor Incheiat astazi. ora _________.. In cazul in care un membru al comisiei/juriului se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la lit. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr... aprobata cu modificari si completari prin Legea nr........... cod CPV ___________________________ .... 34/2006...... ____________......... la deschiderea ofertelor depuse.... din data ...... (semnatura autorizata) Atentie! Declaratia se completeaza in ziua deschiderii ofertelor candidaturilor de catre membrii comisiei .... | Formular nr. presedinte ___________________________________..... a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.. nr......... la sediul autoritatii contractante. precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici..

............C.... S..... ________________________/________________ (semnatura) S....Au depus oferte alternative.C........ ________________________/________________ (semnatura) Formular nr...... S....... S......... ... COMISIA DE EVALUARE: _________________________ presedinte ___________________ (semnatura) _________________________ membru _______________________ _________________________ membru _______________________ REPREZENTANTII OFERTANTILOR S.....C. Sursa de finantare ......................C......... presedinte 55 ..documentele de calificare ....... Comisia de evaluare........................ ca fiind ........................propunerea financiara Preturile ofertelor sunt:....propunerea tehnica .. urmand ca membrii comisiei sa analizeze in detaliu ofertele depuse in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si sa stabileasca oferta castigatoare.. Presedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce contin: ...........C... ________________________/________________ (semnatura) S....... 3..........C.. .....C. Presedintele comisiei de evaluare declara cursul de referinta care va sta la baza compararii preturilor la evaluarea ofertelor prezentate intr-o alta moneda. ......... ________________________/________________ (semnatura) S.......C...... 15 (Denumirea si sediul autoritatii contractante) Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica [ ] avand ca obiect ....... in .... A fost publicat un anunt de intentie: Da [ ] Anuntul de participare a fost publicat in data de .. 2............ Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor...... daca a fost permis acest lucru: 1.......... ________________________/________________ (semnatura) S..... numita prin . ...... cod CPV .. .......... Denumirea operatorilor economici a caror oferta a fost respinsa la deschidere:. (actul administrativ de numire) compusa din: ..............

.............. 2..... S.. Denumirea candidatilor selectati: Au fost primite oferte alternative de la: 1. ........... 2....................................... S.....C...... 3. .... Au fost respinsi in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor urmatorii operatori economici: Cursul de referinta care a stat la baza compararii preturilor la evaluarea ofertelor prezentate intr-o alta moneda a fost . membru a procedat in data de .... 3...C.........C. (Pentru "calificativ" se mentioneaza: oferta neconforma/inacceptabila/admisibila) In urma aplicarii criteriilor de atribuire au rezultat urmatoarele:..... a contractelor de concesiune de lucrari 56 ............. la ora .........C....................... In urma evaluarii ofertelor au reiesit urmatoarele:... oferta [ ] urmatorii operatori economici: 1.................. S....................... ... .................... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.. la deschiderea candidaturilor/ofertelor............. Comisia de evaluare HOTARASTE In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr......... Au depus: candidatura [ ]........ .. S..... .. Preturile citite in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor: In urma examinarii ofertelor au reiesit urmatoarele:.. S. Denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii: Motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute (daca este aplicabil). S............................C.C....... membru ............ In urma evaluarii candidaturilor: Denumirea/numele candidatilor neselectati (daca este aplicabil):.......... Vazand cele de mai sus. .....

..... aprobata cu modificari si completari prin Legea nr....... (nume si prenume) (semnatura) .. justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire: ..C... Daca este aplicabil....................... membru ............................... si cu o durata de ................C...................... (nume si prenume) (semnatura) Formular nr..... ................... .................. (nume si prenume) (semnatura) ... cu o oferta de .. ofertantul castigator este ..... respectiv .............(denumirea/numele subcontractantilor).. (motive)..... (motive) COMISIA DE EVALUARE.. Oferta desemnata castigatoare a fost cea depusa de S..... oferta dumneavoastra nu a fost declarata castigatoare...................................publice si a contractelor de concesiune de servicii.................. ......................... presedinte .... corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor documentatiei de atribuire si al carei pret este de ......... 57 ............ la sediul autoritatii contractante........... fara TVA.............. Daca este aplicabil...... Va multumim pentru participare si speram intr-o colaborare viitoare..... cod CPV .......................... ................... Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ............ 337/2006................................ Drept care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire in 2 (doua) exemplare astazi..... deoarece ......... S...................... euro.C... lei........................................... membru ................ 17B Autoritatea contractanta ... Comunicarea rezultatului procedurii Catre S......... ............ se va mentiona partea din contract pe care acesta/acestia a/au declarat ca o subcontracteaza impreuna cu . lei.......... .. zile calendaristice...............

(semnatura autorizata)

Formular nr. 18A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator ....................... Contestatie Subscrisa ......................., cu sediul in ............................, cod unic de inregistrare ..................................., reprezentata legal prin ....................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................, organizata de autoritatea contractanta ......................, avand sediul in ....................., contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider nelegala. Motivele care stau la baza contestatiei sunt: - in fapt .............................................................. - in drept ............................................................. In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba: ................................................................ ................................................................ Reprezentat legal (nume/prenume in clar) ........................................ (semnatura autorizata)

Formular nr. 18B Formular pentru persoane fizice Contestatie Subsemnatul ......................, cu domiciliul in ......................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ..............., organizata de autoritatea contractanta ...................., avand sediul in ....................., contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider nelegala. Motivele care stau la baza contestatiei sunt: - in fapt ................................................... - in drept ................................................. In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba: 58

.............................................................. .............................................................. Semnatura autorizata ....................

Formular nr. 19 Banca ............................ (denumirea) Scrisoare de garantie bancara de buna executie Catre ........................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului), incheiat intre ......................, in calitate de contractant, si ........................, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ..................., reprezentand ..............% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................ In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. Parafata de Banca ............ in ziua .......... luna .......... anul ......... (semnatura autorizata)

59

ANEXA NR. 3
Codificarea vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV)
Descrierea serviciilor Servicii de întretinere si reparare

Categorie 1

CPC1 6112, 6122, 633, 886

CPV De la 50100000 la 50982000, cu urmatoarele exceptii: - de la 50310000 la 50324200 - 50116510-9 - 50190000-3 - 50229000-6 - 50243000-0 De la 60112000-6 la 60129300-1, cu urmatoarele exceptii: - de la 60121000 la 60121600 - 60122200-1 - 60122230-0 De la 64120000-3 la 64121200-2

2

Servicii de transport terestru2, inclusiv servicii de transport în vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal

712 (cu exceptia 71235), 7512, 87304

3

Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal Transport postal, terestru3 sau aerian

73 (cu exceptia 7321)

De la 62100000-3 la 62300000-5 cu urmatoarele exceptii: - 62121000-6 - 62221000-7 60122200-1 60122230-0 62121000-6 62221000-7 De la 64200000-8 la 64228200-2 72318000-7 De la 72530000-9 la 72532000-3

4 71235, 7321 de 752

5

Servicii telecomunicatii

6

Servicii financiare (a) Servicii de asigurari

ex 81, 812, 814

De la 66100000-1 la 66430000-3

60

audit financiar.7322000-0 De la 74121000-3 la 74121250-0 9 Servicii de contabilitate. consultanta in domeniul fiscal Servicii de studiere a pietei si sondaje 862 10 864 De la 74130000-9 la 74133000-0 74423100-1 74423110-4 11 Servicii de consultanta pentru afaceri si management6 si servicii conexe 865. cu urmatoarele exceptii: .72318000-7 .Categorie Descrierea serviciilor (b) Servicii bancare si de investitii4 Servicii informatice si servicii conexe 84 CPC1 CPV De la 67110000-1 la 67262000-14 De la 50300000-8 la 50324200-4.de la 72530000-9 la 72532000-3 7 8 Servicii de cercetare . De la 72100000-6 la 72591000-4 .73210000-7 .73200000-4 .dezvoltare5 85 De la 73000000-2 la 73300000-5 urmatoarele exceptii: . servicii de inginerie 867 De la 74200000-1 la 74276400-8 61 . 866 De la 73200000-4 la 73220000-0 De la 74140000-2 la 74150000-5 (cu exceptia 74142200-8) 74420000-9 74421000-6 74423000-0 74423200-2 74423210-5 74871000-5 93620000-0 12 Servicii de arhitectura.

in legatura cu contractul de cumparare sau închiriere.74421000-6 De la 70300000-4 la 70340000-6 De la 74710000-9 la 74760000-4 De la 78000000-7 la 78400000-1 De la 90100000-8 la 90320000-6 50190000-3 50229000-6 50243000-0 14 15 16 Servicii de administrare. cumpararea. 2 Cu exceptia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18. achizitia serviciilor financiare prestate. indiferent de forma. prin orice mijloace financiare. altele decat cele prin care 62 1 . intretinere si curatenie a imobilelor Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate. alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora. 3 Cu exceptia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18. vânzarea si transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare si a serviciilor prestate de bancile centrale. 82201 la 82206 88442 94 Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizata pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE. servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica. 4 Cu exceptia contractelor de servicii financiare privind emiterea. se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta. salubrizare si servicii similare 874.74420000-9 . servicii de testari si analize tehnice Servicii de publicitate CPC1 CPV De la 74310000-5 la 74323100-0 74874000-6 871 De la 74400000-3 la 74422000-3 cu urmatoarele exceptii: . Sunt exceptate. servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica. de terenuri. cladiri existente. 5 Cu exceptia serviciilor de cercetare-dezvoltare.Categorie 13 Descrierea serviciilor specializata si servicii de inginerie integrata. serviciile de cumparare sau de inchiriere. de asemenea.

6 Cu exceptia serviciilor de arbitraj si de conciliere.beneficiile revin exclusiv autoritatii contractante pentru a fi utilizate în desfasurarea propriilor activitati. 63 . cu conditia ca serviciul prestat sa fie remunerat în totalitate de catre autoritatea contractanta.

COD CPV sectiunea F Explicatii generale Aceasta diviziune includeconstructia de cladiri noi si lucrari de reparare. pregatirea santierelor pentru exploatare miniera. 45120000 64 . clasificate in 11. foraje experimentale experimentale si carotaje pentru constructii. inclusiv inlaturarea solului si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a terenurilor si santierelor miniere 45.adancirea puturilor. clasificate in 45. precum si pentru studii geofizice.12 drenarea santierelor de constructii . restaurare Lucrari constructii 45000000 Diviziunea Grupa Clasa Descriere 45 Lucrari de : constructii 45. indepartarea rocilor. pregatire a santierelor si de terasamente |45100000 45. sapare de santuri.degajarea terenului si pregatirea santierelor +lucrari de terasare: excavarea.drenarea terenurilor agricole si forestiere Lucrari de Aceasta clasa include: |foraj si sondaj sondaje experimentale. umplerea. nivelarea amplasamentelor de constructii. modificare. dinamitare etc.25 .1 Lucrari de organizare a santierelor si de prega tire a terenurilor Lucrari de demolare.20 . geologice sau alte scopuri similare Aceasta clasa nu include: forarea puturilor de extractie a titeiului sau a gazelor naturale.forarea puturilor de apa.11 Aceasta clasa include demolarea imobilelor si a altor structuri/construct .

3 +lucrari de finisare. 26 si 28 .constructia de cladiri de toate tipurile . . pe distanta mare .25 |.20 45210000 65 . circuite de golf si alte instalatii sportive. clasificate in 74. .2 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari de geniu civil Lucrari de constructii de cladiri si lucrari de geniu civil |5200000 45. precum si prospectarea geofizica.20 .lucrari conexe de amenajare urbana. clasificate in 11.4 . clasificate in 45. clasificate in 45. apa).conducte de transport (petrol.conducte. sali de sport.20 45. terenuri de tenis.executia de lucrari din prefabricate de productie proprie.clasificate in 45. clasificate in 20. viaducte. tuneluri si pasaje subterane .constructii de inginerie civila: poduri (inclusiv cele destinate sa sustina sosele suspendate).exploatarea zacamintelor de titei si de gaze naturale.servicii anexe extractiei petrolului si gazelor. retele si linii (electrice. de telecomunicatii). geologica si seismica. gaz. retele si linii pentru retele locale.|clasificate in 45.asamblarea si executarea lucrarilor din prefabricate Aceasta clasa nu include: . clasificate in 74.21 Aceasta clasa include . piscine. altele decat cele din beton.activitati de arhitectura si de inginerie.constructia (altele decat cladirile) pentru stadioane.23 |lucrari de instalatii si izolatii pentru cladiri.

23 45230000 45. porturi de ambarcatiuni. drumuri.managementul proiectelor de constructie. sosele. terenuri de tenis.constructia de baraje si diguri .11 Aceasta clasa include .constructia de autostrazi.dragare Aceasta clasa include 45220000 45. sali de sport.instalarea acoperisurilor . sarpante si terase la constructii Lucrari de : constructie cailor de comunicatii terestre si constructii destinate sportului .constructia de cai navigabile.marcarea suprafetelor rutiere si a spatiilor de parcare Aceasta clasa nu include: .lucrari de etansare Aceasta clasa include .45.constructia de piste de aterizare-decolare . strazi alte cai de transport pentru vehicule si pietoni . clasificate in 45.constructia de cai ferate .22 Lucrari de invelitori.constructii subacvatice .constructii (altele decat cladiri) pentru stadioane piscine. .lucrari de terasamente. porturi.25 Alte lucrari 45250000 66 . clasificate in 74. circuite de golf si alte instalatii sportive .20 Aceasta clasa include lucrari de sarpante .24 Lucrari de constructii hidrotehnice 45240000 45. ecluze etc.

4 Model de raportare trimestrială (model postat separat.ANEXA NR. in format Excel) 67 .

instituit prin OG7/2006 1 .INDRUMAR privind achizitiile publice necesare pentru implementarea cererilor de finantare aprobate in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.

The trial version of this product only converts 10% of your document. Please purchase Solid Conve rter PDF Professional at http://www. with a 10 page maximum. .Thank you for trying Solid Converter PDF Professional.htm to remove this restriction. Solid Converter PDF Professional converted 1 of 67 pages.com/buy.solidpdf. For this conversion.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful