Curs 11 Modalitati de executare silita Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile

apartinand debitorului. Executarea silita asupra veniturilor poarta numele de poprire. Aceasta are ca obiectiv veniturile si disponibilitatile banesti in lei ori in valuta, detinute ori datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane ori pe care acestia le vor datora in temeiul unor raporturi juridice exeistente.Poprirea are obiect asupra veniturilor , ea reprezinta o modalitate de executare directa a debitorului, deoarece veniturile acestuia acopera direct creantele. Legiuitorul a reglementat o seama de masuri de protectie in favoarea debitorului persoana fizica. In materia venirueilor o astfel de masura de protectie este trimiterea pe care Codul de Procedura Fiscala o face atunci cand se refera la veniturile in salarii realizate ce angajat, veniturile din pensii, indemnizatii, ajutoare cu destinatie speciala, aceste venturi pot fi puse sub urmarire silita in conditiile prevazute de art. 409 Cod Procedura Civila. Acest text statueaza ca retinele pot fi facute in valoarea ao cincime din veniturile lunare anterioar enuntate, iar daca sunt mai multe retineri acestea nu trebuie sa depaseasca o jumatate din totalul veniturilor Procedura de infiintare a popririi -pentru aceasta creditorul fiscal va trimite o adresa catre angajator, ori bancacatre cel care datoreaza sau deine sume de bani pentru debitor, prin aceasata adresa trimisa cu scrisoare recomandata si dovada de primire, I se cere tertului poprit sa infiinteze poprirea si sa faca retinerile si viramentele curente. In procesul popririi apare o terta persoana, cel care detine sume de bani ori cel care datoreaza sume de bani , angajatorul, aceasata terta persoana poarta numele de tert poprit. Exista mai multe raporturi juridice: - un raport initial de drept fisacla intre contribuabil si titularul uni buget public. - un raport intre debitor si angajator, care poate fi de munca sau serviciu - un raport poprire care se naste intre creditorul fiscal si tertul poprit(cel care datoreaza sume debitorului) Poprirea se considera infiintata la data la care tertul poprit comunica organului fiscal ca datoreaza sume debitorului si ca a infiintat poprirea sau la exirarea termenului de 5 zile de la conumicare in care acesta trebuie sa raspunda. O alta norma de drept public construita pentru protectia debitorului (titlu de buget public public) – are la dispozitie 5 zile. Efectele infiintarii popririi -tertul poprit este obligat ca de indata sa indisponibilizeze sumele datorate sau detinute pentru debitor adica sa nu mai fac alte operatiuni asupra lor si sa efectueze viramentele cuvenite in favoarea creditorului. In situatia in care tertul poprit refuza infiintarea popririi ori invoca diverse neregularitati organul de execuatre fiscala, cel care reprezinta creditorul fiscal are la dispozitie o actiune la instanta in raza careia se afla sediul tertului poprit. Instanta va putea sa mentina poprirea sa o desfiinteaza, aceasta ca urmare a aprecierii probelor depuse de catre parti. Daca instanta admite actiunea, hotararea acesteia are caracter de titlu executoriu si pe baza ei se poate trece la executarea silita a tertului poprit, tertul poprit se va aduga deitorului. Daca pe parcursul executarii silite prin poprire debitorul face plata integrala a popritului atunci aceasta inceteaza , ridicandu-se starea de indisponibilitazare asupra veniturilor sau disponibilitatilor banesti. Alaturi de venituri, obiect al executarii silite il formeaza si bunurile debitorului, si-n ipoteza bunurilor exista categoria de bunuri urmaribile, aceasta inseamna ca nu orice bun al unui debitor poate face obiect al executarii silite, exista o categorie de bunuri exceptate de la executarea silita ca masura de protectie a debitorului persoana fizica. 21

ori sunt increditate unui tert si exista pericolul de substituire a lor. seminte . data si nr de inregistrare a somatiei . executorul fiscal este obligat sa aplice sigiliul asupra acestora. ori de degradare. obiectii pe care debitorul.datele de identificare a agentilor de executare. . combustibil socotit pentru 3 luni de iarna. precum si locul de depozitare ale acestora .locului. Cu privire la executarea silita asupra bunurilor mobile apartinand debitorului trebuie retinut ca sunt execptate de la executarea silita in cazul debitorului persoana fizica intru.precizari facute de catre debitor cu privire la existenta unui drept de gaj asupra bunurilor mobile instituite in favoarea unui alt creditor . creditorului ori altei pesoane desemnate de executorul fiscal. .alimente necesare dibitorului si familiei sale pe perioada a 2 luni. ale executorului fiscal cu indicarea numarului legitimatiei si ale delegatiei acestuia . . creanta principala si cea accesorie.Instituirea schestrului asupra acestor bunuri.suma pentru care se incepe executarea silita.Cele necesare persoanelor cu handicap (carutul)sau cele utilizate pentru ingrijirea persoanelor bolnave (medicamente) Codul de procedura fiscala lasa deschisa aceasta lista a bunurilor mobile excluse executarii silite permitand sa se adauge la ea si alte categorii de bunuri prin dispozitie legala. in custodie bunuirle mobile.obseravtii.temeiul legal al executarii silite .persoanele si datele de identificare ale acestora carora li se lasa in pastrare. impiedica debitorul sa mai poata dispune de ele pana la incheierea procedurii de executare silita. ori alta persoana care au fost de fata la instituirea sechestrului le au cu privire la acesta .inclusiv cele ale agricultorilor (unelte.Bunurile asigura o executare indirecta a creantei fiscale. de transformare a lor in bani si abia apoi . Bunurile mobile urmaribile sunt mai intai indisponibilizate prin masura sechestrului . Atunci cand bunurile sunt lasate spre pastrare . ele trebuie mai intai sa fie supuse unui proces de valorificare. cand s-a facut sechestrul .titlul executarii in baza caruia se face executarea silita . iar daca debitorulu se ocupa exclusiv cu agricultura . orei .datele de identificare ale debitorului si ale persoanelor care sunt de fata la instituirea sechestrului . Aceste bunuri sunt: .cat sunt necesare vietii si muncii debitorului si familiei acsetuia.numarul dosarului de executare silita.Combustibilii necesari debitorului si familiei sale pentru incalzirea si prepararea hranei. din sumele obtinute va fi satisfacuta creanta fiscala .denumirea organului de executare . 22 . ingresaminte) . alimentele strict necesare pana la urmatoarea recolta.bunuri mobile de uz personal (deodorantul. sapunul) sau cosmetice ale debitorului si familiei sale precum si obiecte de cult religios .semnaturile executorului fiscal si a persoanelor care au fost de fata la executarea silita(refuzul vreunui de a semna trebuie sa fie mentionat de catre organul de executare in procesul verbarl de sechestru) -exemplare din acest document vor pastra organele de executare si cate unul va fi trimis ebitorului si custodelui celui care ia in pastare bunurile sechestrate.indicarea datei.bunuri mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la foprmarea profesionala precum si bunurile mobile necesare exercitarii profesiei ori a altei ocupatii cu caracter permanent . Bunurile mobile supuse secehstrului pot fi lasate in pastrare debitorului. Sechestrul presupune intocmirea unui document numit proces verbal de sechestru care va cuprinde urmatoarele: . .descrierea bunurilor mobile sechestrate cu indicarea valorii estimate a acestora .

Curs 12 Valorificarea bunurilor in executarea silita fiscala -dupa sechestrea bunurilor. Bunurile sunt indisponibilizate pana la data valorificarii acestora si transformarii lor in bani.a bunurilor indisponibilizate. acesta are dreptul la plata unei remuneratii pentru actvitatea sa. Vanzarea directa. Cuantumul acesteia se inscrie in cheltuielile de excutare silita si trebuie in final sa fie recuperate de la debitor. daca recupereaza integral creanta fiscala 23 . Codul de procedura fiscala stabileste ca modalitatii de valorificare a bunurilor: intelegerea partilor vanzarea bunurilor in regim de consignatie vanzarea directa vanzarea la licitatie alaturi de acestea codul de procedura fiscala permite si alte modalitati de valorificare precum –societatea imobiliara(pentru imobile) agentul specializat 1. Persoana care primeste spre pastrae bunurile sechestrate va semna procesul verbal de secestru. sa sesizeze de indata organele de cercetare penala competente. acestea trebuie ridicate de catre organul de executare silita si depuse spre pastrare unui agent specializat (ex. remuneratia este avansata de catre organul de executare.realizata de debitorul insusi cu acordul organului de executare silita astfel incat sa se asigure o realizare corespunzatoare a creantei fiscale. debitrul identifica un potential cumparator al bunurilor si transmiite. bijuterii. sechestrete sau savarsit fapte care constituie infractiuni va trebui sa consemneze acest lucru in procesul verbal de sechestru si sa anunte . 3. In cazul in care custodele este o alta pesoana decat debitrul sau crditorul. care vor servi la acoperirea creantelor principale si accesorii si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu executarea silita a acestora. Pretul oferit de cumparator ca sa fie acceptat trebuie sa fie cel putin egal cu pretul de evaluare a bunului.Atunci cand bunurile mobile indisponibilizate sunt reprezentate de sume de bani. tinand seama de volumul acesteia. poate fi utilizata in anumite ipostaze si anume: a) bunurile indisponibilizate sunt perisabile exista o urgenta a valorificarii lor impusa de pericolul degradarii fizice. b) imainte de inceperea procedurii de valorificare prin liciatie. daca este ecceptata se transmite contul unde se va face viramentul.Deci este situatia in care creditorului fiscal i se ofera o solutie de valorificare de catre insusi debitorul. crditorul fiscal va putea valorifica bunurile sechestrate. titluri de valoare.Valorificarea prin intelegerea partilor. 2 Valorificarea prin consignatia –valabila pentru bunurile mobile. dupa inceperea excutarii silite a acestora daca debitorul nu-si achita in termen de 15 zile creanata. Creditorul fiscal face aple la un vanzator specializat care v-a efectua vanzarea bunurilor pe seama organului de executare.debitorul va trebui sa prezinte in forma scrisa organului e executare silita propunerea de executare si conditiile oferite de catre acesta. comunica organului de executare datele de identificare ale cumparatorului si oferta facuta de acesta. pietre pretioase. In cazul in care organul de executare silita constata ca in legatura cu bunurile mobile supuse executarii silite si indisponibilizate . banca). Organul de executare silita analizeaza oferta adusa de debitor si trebuie sa comunice de urgenta daca o accepta sau nu. oprindu-si pentru aceasta un comision. .

modalitatea de baza in vanzarea bunurilor aflate in proces de executare silita este aceea prin –licitatie publica. in cuprinsul acestuai trebuie inscris: nr dosar de executare silita date de identificare ale castigatorului licitatiei pretul adjudecarii participantii la licitatie si ofertele acestora mentiuni generale. in termen de 5 zile de la data adjudecarii. nu mai mic insa de pretul de pornire a licitatiei. ora. ora si locul licitatiei trebuie adus la cunostinta debitorului . se va organiza cu respectarea aceeasi proceduri o a doua licitatie. pe imobilul supus valorificaii. La valorificarea prin licitatie a bunurilor imobilr organul de executare silita trebuie sa incheie in maxim 5 zile de la data platii pretului un proces verbal de adjudecare in continutul acestuia vor incluse: nr dosar de execurae silita nr si data procesului verbal de licitatie. daca nu efectueaza plata. organul de executare are obligatia ca in 10 zile sa organizeze o noua licitatie pe cheltuiala castigatorului primei licitatii. urmand a face dovada licitatia propriu-zisa trebuie sa se desfasoare la data. prin publicarea intr-un cotidian de larga circulatie. a administratorului sechestrului. elemente de identificare a castigatorului licitatiei pretul de adjudecare modalitatea de incasare mentiunea ca acest proces verbal inseamna titlul de proprietate si ca pe baza lui se poate face inscrierea in cartea funciara 24 . in M. bunurile nu pot fi valorificate la prima licitatie.c) dupa incheierea procedurii de licitatie care nu s-a finalizat cu vanzarea bunurilor. a custodelui. -anuntul cu privire la data. pentru organizarea licitatiei se formeaza o comisie alcatuita din 3 persoane (comisie desemnata de organul de executare silita) comisia de licitatie verifica documentatia si ofertele depuse si tot ea este cea care stabileste castigatorul licitatiei(adjudecatar) Comisia de licitatie intocmeste procesul verbal privind desfasurarea licitatiei.O. 4. a acelora in depozitul carora se afla bunu(l)rile ce urmeaza a se valorifica. ora. este la prima licitatie pretul de evaluare. pretul de pornire la a 2-a licitatie este cel de evaluare diminuat cu 25% la a treia licitatie pretul de pornire este cel de evaluare diminuat cu 50% adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare pret. o a treia. ori de pornire a licitatiei pentru fiecare bun in parte data.care asigura transparenta procesului de valorificare si in acelasi timp manifestarea concurentei loiale. Dupa incheierea licitatiei castigatorul are obligatia sa depuna pretul din oferta castigatoare diminuat cu taxa de participare. daca bunul. -anuntul licitatiei se afiseaza la sediul organului de executare. la sediul primariei in raza careia se situeaza bunul care urmeaza sa fie valorificat. al Romaniei partea a IV-a si prin orice alta modalitate de publicitate. locul mentiunea obligatiei pentru ofertanti de a depune o taxa de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei mentiunea ca pot participa la licitatie numai persoanele care nu au obligatii fiscale restante. Anuntul privind licitatia trebuie sa cuprinda: nr dosarului de executare silita bunurile oferite spre vanzare (cu descriere sumara) pretul de evaluare. pe pagina de internet. -publicitatea licitatiei trebuie sa se faca de catre organul de executare silita cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea acesteia. locul stabilite in anuntul publicitar pretul de pornire.

Pentru distribuirea sumelor obtinute prin executarea silita. cu ar fi cele salariale. pentru a acoperii eventualele pagube aduse proprietatii publice 6. sumele datorate furnizorilor pentru marfurile livrate ori serviciile prestate. ORDINEA DE DISTRIBUIRE 1. cheltuielile de executare silta 2. imprumuturile acordate de bancile comerciale. in acest interval organul de executare va putea relua oricand procedura de evaluare O modalitate speciala de stingere a raporului juridic fiscal pe bunurile debitorului este darea in plata -presupune oferirea in cursul executarii silite de catre debitor. interval de timp in care toti creditorii care doresc sa participe la redistribuire trebuie sa-si depuna titlurile. astfel de oferte facute in cursul executarii silite trebuie transmise unei comisii speciale constituita pe langa MFP. creditorul fiscal-. pensii. -atunci cand executrea silita este prmita de un singur creditor. creantele sociale asupra debitorului. chirii amenzi. creante reprezentand impozite. Distribuirea nu poate fi facuta cu mai putin de 15 zile de la incheierea procesului de valorificar. taxe(creantele principale fiscale si accesoriile acestora) 4. se adauga creantei principale si celei accesorii si sunt avansate de catre organul de executare Recuperarea acestora are loc odata cu distribuirea sumelor rezultate din executarea silita. felul in care s-a facut redistribuirea. imprumuturi acordate de catre stat 5.in ipoteza in care sunt mai multi creditori sumele din valorificare se distribuie catre acestia. costul cu depozitarea bunurilor. aceste cheltuieli sunt in sarcina debitorului fiscal. . 25 . alocatii etc.. Dupa distribuire organul de executare va face un proces verbal in care va consemna participantii si ordinea de distribuire. iar sumele obtinute acopera integral creantele principale.creditorului a unor bunuri imobile care sa fie trecute in proprietatea publica a statului ori a unor colectivitati locale. in aceasta ipoteza sumele obtinute din valorificarea averii debitorului se elibereaza creditorului fiscal. pe care debitorul le datoreaza altor persoane 3. licitatiei etc. accesorii si cheltuielile de executare. Daca sunt acceptate astfel de oferte organul de executare va proceda la stingerea raportului juridic fiscal prin preluarea bunurilor oferite de creditor (aceste bunuri intra in proprietate publica). Executarea silita asura veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorului presupune efectuarea unor cheltuieli care sa acopere costul organului de executare. Cei nemultumiti pot contesta pe cale judecatoreasca modul. legiuitorul prin Codul de procedura fiscala a instituit o ordine de distribuire care-s dovedeste utilitatea mai ales cand sumele obtinute nu acopera integral creantele.-daca bunurile supuse executarii silite nu au putut fi valorificate prin nici una din modalitatile legale acestea vor fi restituite debitorului mentinadu-se indisponibilizarea lor(sechestrul) pana la sfarsitul perioadei de prescriptie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful