Najbolji vodi za mr anje

Pi e: a Calorie Counter Adaptacija: Body.ba Nedelja, 04.07.2010.

To je to, ljudi. Ovo je prvi, posljednji i jedini lanak o mr anju koji e vam IKADA trebati. Samo, ovo je malo vi e od lanka. Ovo, dragi na i, je vodi . Zapravo, najbolji vodi za mr anje. Ovo je zbirka svega to treba da znate o mr anju. Svaki korisni savjet ili injenica, sve je tu, sakupljeno na jednom mjestu, samo za vas. Ne, ne pretjerujemo. U nastavku emo vas provesti kroz svaki aspekt mr anja koji vam mo e pasti na pamet. Od dijeta i prehrane do vje be i fitnessa, od brojanja kalorija do sagorijevanja kalorija, od dodataka prehrani i sli nih proizvoda do mitova, la i i nesigurnih metoda. Sve to trebate da biste smr ali je ovdje. Sve to trebate da vam se uop e ne desi da morate smr ati je ovdje. Sve to trebate da uspijete u mr anju je ovdje. SVE je ovdje, temeljito obja njeno, i apsolutno ni ta nije izostavljeno. Jednostavno re eno, pred vama je najbolji vodi za sve to ima veze sa mr anjem. Pa, po nimo...

Sadr aj
Budu i da je ovo vjerovatno najopse niji vodi za mr anje u svijetu pomislili smo da bi sadr aj bio od velike koristi. Me utim, bitno je napomenuti da se ovaj vodi treba itati od po etka do kraja, bez preskakanja. Vjerujte nam na rije , sve je veoma jednostavno za shvatiti ako se ita redom kojim je napisano. Ovo je doslovno sve to treba da znate pa bi bilo dobro da itate redom kako je i namijenjeno. Bit e vam drago da jeste. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kako smr ati U initi mr anje stvarnim Saznajte svoj Nivo Odr avanja Kalorija Saznajte koliko kalorija unijeti dnevno da bi se smr alo Idealna brzina mr anja Pola kilograma masti= 3500 kalorija Prva pauza Odabir hrane ta NE jesti ta TREBA jesti Proteini Masti

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Ugljikohidrati Pi a Sastavite kompletnu dijetu za mr anje Druga pauza Vje be Aerobik Anaerobik Mitovi, la i i druge stvari koje treba ignorisati Proizvodi Psihi ka dimenzija mr anja Pridr avanje dijete ³Kradomice jela´ i ³sve s mjerom´ Pra enje napretka mr anja Rije iti se kilograma zauvijek Garantujemo uspje no mr anje Kraj

Kako smr ati
Imalo bi smisla po eti sa jednom injenicom koja je temelj skoro svih informacija vezanih za mr anje. Svi savjeti, lanci, metode, svi se vrte oko ostvarivanja jedne injenice. A ta injenica je: Va na injenica ‡ Va em tijelu je potreban odre eni broj kalorija svakog dana da bi odr avalo trenutnu te inu, a to je poznato kao nivo odr avanja kalorija. To je zapravo broj kalorija koje va e tijelo treba da bi obavljalo potrebne aktivnosti (intenzivna vje ba, etkanje zuba, cirkulisanje krvi, odr avanje normalne aktivnosti organa itd.). Na a tijela koriste kalorije za energiju, i da bi se potrebne aktivnosti obavile, za to je potreban odre eni broj kalorija. Kao to vam je ve poznato, kalorije unosimo u organizam kroz jelo i pi e. Ako konzumiramo isti broj kalorija koje na e tijelo treba svaki dan, na a te ina e ostati ista. Na primjer, ako je va nivo odr avanja kalorija 2500 kalorija i ako upravo toliko konzumirate u danu va a te ina e ostati nepromijenjena. Sve kalorija to unesete bi se na kraju iskoristile (ili bi ³sagorjele´). Na ovaj na in odr avate te inu, daju i tijelu onoliko kalorija koliko mu je i potrebno. Niti vi e, niti manje. Me utim, ako konzumirate vi e kalorija nego to je to predvi eno va im nivoom odr avanja, va e tijelo e vi ak kalorija pohraniti u vidu masti. Na primjer, ako je va nivo odr avanja 2500 kalorija, a vi konzumirate 3000 dnevno, udebljat ete se, jer svom tijelu dajete vi e kalorija nego to ih mo e sagorjeti. To je uzrok debljanja. S druge strane, ako postupite suprotno i svom tijelu date manje kalorija nego mu je potrebno, va e tijelo e pohranjene tjelesne masti pretvoriti u energiju i njome nadoknaditi nedostatak kalorije. To je uzrok mr anja. Koriste i isti primjer kao i ranije, ako vam je dnevni nivo odr avanja 2500 kalorija, a unos 2000 kalorija dnevno, smr at ete. Dakle, ako koristite jednak broj kalorija koje va e tijelo treba/sagorijeva svaki dan onda ete odr ati te inu. Ako konzumirate vi e kalorija nego to va e tijelo treba/sagorijeva, udebljat ete se. I na kraju, ali ne i nebitno, ako konzumirate manje kalorija nego to va e tijelo treba/sagorijeva, smr at ete. Va na injenica: Nedostatak kalorija dovodi do mr anja. Pro itajte ovo jo jednom ako treba. Ostvarivanje ove va ne injenice je temelj svih savjeta, metoda i dijeta. Ova ³va na injenica´ je , ukratko, tajna mr anja. Spoznati je i shvatiti je klju uspjeha. (Od sad pa nadalje emo koristiti izraz ³Va na injenica´)

Kao to je ve spomenuto.Vratite se na sadr aj vodi a U initi mr anje stvarnim Sada kada znate Va nu injenicu koja dovodi do gubitka kilograma. a sagorijevajte vi e kalorija (Dijeta i vje ba) Mi ljenje skoro svakog kvalifikovanog stru njaka. dakle ako konzumirate 2500 kalorija dnevno i prirodno sagorijevate 2500 kalorija dnevno ona zadr avate trenutnu te inu. to zna i da se mr anje realizuje. Nema ni vi ka ni manjka. Kalorijski manjak = mr anje. ili za najbolje rezultate. U svakom slu aju. Studije su pokazale da ljudi koji koriste i dijetu i vje bu esto du e odr avaju gubitak te ine nego oni koji rade samo jedno ili drugo. i vi konzumirate 2500 kalorija. 3. zadr at ete svoju te inu. Ako ste tip osobe koji voli direktne odgovore. Konzumirajte manje. 1. kombinacijom oba na ina. Konzumirajte manje kalorija (Dijeta) Prvi i najo igledniji na in kojim mo ete ostvariti Va nu injenicu je da konzumirate manje kalorija. koristite i jedno i drugo. Sagorijevajte vi e kalorija (Vje ba) Drugi na in ostvarivanja Va ne injenice je sagorijevanje vi e kalorija. ‡ Izra unavanje nivoa odr avanja kalorija Ovdje e te izra unati va u Osnovnu Metaboli ku Stopu (OMS) koriste i Harris-Benedict jedna inu koja se naj e e koristi pri ra unanje ove stope. va dnevni nivo odr avanja kalorija je broj kalorija koje va e tijelo sagori u danu. kada postoji kalorijski manjak. Vratite se na sadr aj vodi a Saznajte svoj nivo odr avanja kalorija Sada ve znate da je mr anje stvar toga da konzistentno budete ispod svog nivoa odr avanja kalorija. Va OMS je broj kalorija koje va e tijelo sagori rade i sve ono to vas odr ava ivima i to ini da ispravno funkcioni ete. ako natjerate tijelo da sagori vi e kalorija svaki dan kroz neki oblik vje be onda biste bili u kalorijskom manjku. vrijeme da nau ite ne to i o tri na ina putem kojih se Va na injenica ostvaruje. zna i da idete ka ostvarivanju Va ne injenice. je da se Va na injenica mo e najbolje ostvariti kombinacijom konzumiranja manje i sagorijevanja vi e kalorija. Za to? Zato to va e tijelo sagori svih 2500 konzumiranih kalorija. Koristiti obje metode je tako er vi e korisno za zdravlje uop e. Ovo mo ete posti i putem dijete. Na primjer. ako je va nivo odr avanja kalorija 2500 kalorija u danu. 2. onda taj odgovor je. Koriste i isti primjer. Ako ovo radite stalno onda ete smr ati. Ako sagorite dodatnih 500 kalorija kroz vje bu time stvarate kalorijski manjak. Sljede e to morate znati je koji je zapravo va nivo odr avanja kalorija. na primjer. Ako va em tijelu treba 2500 kalorija dnevno. Isti manjak stvarate sagorijevanjem 500 dodatnih kalorija kao to biste stvorili ako biste unijeli 500 kalorija manje. Va nivo aktivnosti je tako er ura unat da bi se procijenilo . ve je koli ina jednaka. a vi unosite 2000 onda ste zvani no u kalorijskom deficitu to zna i da tijelu dajete manje kalorija nego to mu je potrebno da odr i trenutnu te inu. Me utim. vje be.

Ako je va nivo odr avanja 2500 kalorija a vi unosite 2459 ili 2527.55 Visoki nivo aktivnosti (6-7 dana u sedmici) Dnevni iznos kalorija za odr avanje te ine = BMR x 1.7 x broj godina ) Korak 2 . za ve inu ljudi.koliko drugih kalorija sagorite pored OMS-a. Da biste to ostvarili morate uraditi prili no jednostavan eksperiment u tri koraka. Vagajte se ujutru. a drugi ³Prilago avanje Va ne injenice´.6 x te ina u kg ) + ( 1.( 4. ne brinite. Radite ovo sedmicu ili dvije (ili tri) 3. A evo i kako: Prilago avanje Va ne injenice ‡ Da li ste zadr ali svoju te inu? . svaki dan i budite dosljedni u tome.725 Veoma visoki nivo aktivnosti (dva puta na dan. im obavite ova tri koraka sljede e to morate uraditi je izra unati rezultate eksperimenta i onda ih prilagoditi dok ne ostvarite Va nu injenicu.9 Vratite se na sadr aj vodi a Saznajte koliko kalorija unijeti dnevno da bi se smr alo Spremni da smr ate? Odli no jer to je upravo ono to se spremamo da uradimo.( 6.8 x visina u cm ) . Dobijeni rezultat je zbir dva broja i trebao bi biti. Po nite jesti u skladu sa svojim nivoom odr avanja kalorija.76 x broj godina ) BMR ( ene) BMR = 655 + ( 9.7 x te ina u kg ) + ( 5 x visina u cm ) . Eksperiment s Va nom injenicom 1.primjena Harris-Benedict principa Nimalo aktivnosti Dnevni iznos kalorija za odr avanje te ine = BMR x 1.375 Umjerena aktivnost (3-5 days u sedmici) Dnevni iznos kalorija za odr avanje te ine = BMR x 1. i da unosite istu koli inu kalorija svaki dan. veoma te ki treninzi) Dnevni iznos kalorija za odr avanje te ine = BMR x 1. jednom sedmi no. prili no bliska procjena dnevnog nivoa odr avanja kalorija. bitno je da budete to je bli e mogu e broju od 2500 kalorija. Sada kada imate dobru procjenu va eg dnevnog nivoa odr avanja kalorija vrijeme je za zabavni dio. Korak 1 . Zapamtite.2 Veoma malo aktivnosti (1-3 dana u sedmici) Dnevni iznos kalorija za odr avanje te ine = BMR x 1. odnosno va em procijenjenom broju. va cilj je da ostvarite Va nu injenicu to zna i da morate biti ispod va eg nivoa odr avanja. Prvi dio emo nazvati ³Eksperiment s Va nom injenicom´.izra unavanje BMR-a BMR (mu karci) BMR = 66 + ( 13. na prazan stomak. 2.

vratite se ovdje i pratite upute za prilago avanje Va ne injenice u zavisnosti od toga ta se dogodilo s va om te inom. Ka emo ³mo da´ jer ovakvi rezultati mogu biti normalni za natprosje no pretile osobe. opustite se. ali ako gubi e kilogram i po ili vi e t sedmi no vi e od dvije sedmice za redom onda mo da mr ate prebrzo. vratite se ovamo i pratite upute za prilago avanje Va ne injenice za slu aj kada se te ina samo odr ava. Ako vam se dogodi da ste prestali mr ati i po eli samo odr avati te inu ( anse su male. Samo po nite unositi 500 kalorija manje dnevno i ponovite Eksperiment s Va nom injenicom koriste i novu koli inu. Ako ste se nastavili debljati ponovite ovdje napisane upute. U svakom slu aju.Ako jeste. ‡ Da li ste mr ali kilogram i po ili vi e sedmi no? Te ko je da do toga do e ako ste se ta no pridr avali gore navedenih uputa. Nastavite unositi taj broj kalorija svaki dan. a ako ste smr ali onda pratite sljede e upute. to je sasvim dobar na in. Ako NE SPADATE u kategoriju natprosje no pretilih. zna i da je to zaista va nivo odr avanja. Me utim. to zna i da vam je procijenjeni nivo odr avanja kalorija previsok ili da ste pogre no izra unali koliko kalorija unosite te slu ajno konzumirali vi e od procijenjenog nivoa odr avanja. Pola kilograma ili kilogram manje sedmi no je odli no. onda estitamo. posebno na po etku. a eksperiment je pokazao da ste zadr ali te inu unose i ovu koli inu kalorija. U prijevodu: po et ete mr ati. Time ete posti i kalorijski manjak (unosit ete 500 kalorija manje) ime dovodite do ostvarivanja Va ne injenice. ‡ Da li ste se udebljali? Ako jeste. Va na injenica se ostvaruje. i mr ate idealnom brzinom koju preporu uju stru njaci. onda biste trebali po eti unositi 2000 kalorija dnevno. morali biste vje bom sagoriti 500 kalorija dok se u gore navedenim uputama savjetuje da jednostavno smanjite unos kalorija za 500. Ako je va nivo odr avanja 3500. ali ipak postoje) i da ste potpuno sigurni da barem tri sedmice za redom uop e niste smr ali. Koji god broj bio oduzmite od njega 500 i po nite jesti tu koli inu kalorija svaki dan. ipak bi bilo dobro da pratite sljede e upute. ako je va procijenjeni nivo odr avanja 2500. Da biste smr ali po nite unositi 500 kalorija manje dnevno. da budemo sigurni. iako je to malo te e. Ako spadate u ovu kategoriju i mr ate ovakvom brzinom onda ovaj dio mo ete ignorisati. Dakle. Zatim. U gore navedenoj metodi se koristi samo dijeta. a ipak mr ate ovom brzinom vi e od nekoliko sedmica u nizu mogu e je da je va nivo odr avanja prenizak ili da ste pogre no izra unali koli inu kalorija koje unosite te slu ajno konzumirali manje nego to biste trebali. Me utim. Rje enje je jednostavno. Ono to trebate uraditi je da dodate 250-300 kalorija dnevnom unosu i onda samo ponovite eksperiment s Va nom injenicom s novom koli inom kalorija. Po nite unositi 500 kalorija manje dnevno i onda ponovite Ekspe riment s Va nom injenicom s novim brojem kalorija. . to isto mo ete posti i i vje bom. Sada je vjerovatno pravo vrijeme da se prisjetite tri na ina ostvarivanja Va ne injenice. Nije bitno da li vam je nivo odr avanja previsok ili ste pogre no izra unali broj kalorija koje konzumirate. ‡ Da li ste mr ali izme u pola kilograma i kilogram sedmi no? Ako jeste. svejedno ete po eti mr ati. Na primjer. opustite se. U ovisnosti o tome ta se dogodi sa va om te inom pratite predvi ene upute za prilago avanje Va ne injenice. po nite unositi 3000 kalorija svaki dan. Uredu je. Ako ste zadr ali istu te inu pratite gore navedene upute.

Upravo suprotno. ako malo bolje razmislite. ali na duge staze. preporu ujemo da pored toga po nete vje bati nekoliko dana sedmi no to e za rezultat imati dodatnih pola kilograma manje sedmi no. U pola kilograma masti ima oko 3500 kalorija. a prije svega. Kao to i sami mo ete pretpostaviti. to nije dobra stvar. Ljudsko tijelo jednostavno nije napravljeno tako da mo e podnijeti ³brzo mr anje´. Vratite se na sadr aj vodi a Idealna brzina mr anja Sve preporuke vezane za brzinu mr anja prosje ne osobe koje se mogu uti ili pro itati su iste. Svi bismo najradije da do naredne sedmice mo emo smr ati deset kilograma. Na e mi ljenje i mi ljenje mnogih kvalifikovanih stru njaka je da je ovo idealan na in gubitka te ine. svakih dodatnih 3500 kalorija koje va e tijelo potro i gubite pola kilograma masnih naslaga.. u va em tijelu e proradit instinkt za pre ivljavanje i odmah e po eti zadr avati salo i sagorijevati mi i nu masu da bi obezbijedilo dovoljno energije. najbolji na in je da kombinujete oboje. istra ivanja su pokazala da ljudi koji prebrzo smr aju imaju VI E anse da sve kilograme vrate ponovo. Mo da isprva ne zvu i kao mno ali go. nesigurnu dijetu kojom se izgladnjujete. Idealna brzina mr anja: Pola kilograma do kilogram sedmi no Iz ugla skoro svakog doktora ili nutricioniste ovo treba da bude va cilj. ta je toliko posebno u tome ako dnevno unosimo 500 kalorija manje od nivoa odr avanja? Za to ne 100 ili 1000? Pa. ta biste trebali uraditi? Preporu ili bismo da pratite sve navedene upute to zna i da biste Va nu injenicu ostvarili samo kroz dijetu. DOBIJATE pola kilograma masnih naslaga.Naravno. poku ati mr ati br e nego to se preporu uje mo e biti prili no opasno za va e zdravlje. kombinacijom dvije metode ete gubiti oko kilogram sedmi no to je odli na brzina mr anja. Tako er. Znamo. Koriste i ovu metodu mr ali biste oko pola kilograma sedmi no (vi e o tome u nastavku). mo ete unositi 250 kalorija manje i sagorjeti 250 kalorija kroz vje banje. Zbog toga je pola kilograma do kilogram sedmi no idealna brzina mr anja. Svi to ele. zapitali za to je 500 magi an broj kalorija koje smo uporno koristili u svim primjerima. a va e tijelo ih ne sagori. ali ne mo emo. ak i ako ostavimo opasnost po zdravlje na stranu. Za godinu dana biste izgubili izme u 25 i 50 kilograma. Dakle. ljudsko tijelo je napravljeno sa ugra enim sigurnosnim sistemom koji se upali ako osjeti da mr ate prebrzo. elite mr ati br e. ne kodi zdravlju. Mo da nije tako brzo kao to biste eljeli. Tako biste i dalje ostvarili manjak od 500 kalorija. a za mjesec dana izme u 2 i 4 kilograma. dok ste itali o Va noj injenici. itekako jest. uop e nije tako lo e. ovo e itekako imati smisla. sada kada znate koja je idealna brzina mr anja. Na primjer. Ako krenete na neku glupu. To zna i da na svakih dodatnih 3500 kalorija koje unesete. Zatim. . I ne samo to. Vratite se na sadr aj vodi a Pola kilograma masti = 3500 kalorija Vjerovatno ste se u jednom momentu.. Va em tijelu je stalo samo do toga da vas dr i na ivotu. a u tom slu aju po inje UVATI salo iz predostro nosti.

Zbog toga morate obratiti pa nju na hranu i pi e koje konzumirate. Upravo ste nau ili sve to trebate znati o mr anju. da mr anje bude sigurno. tagod elite. protegnite noge. A po to u pola kilograma masti ima 3500 kalorija. Krenimo od toga koju hranu biste trebali. Budu i da je idealna brzina mr anja pola kilograma do kilogram sedmi no ovako ete biti unutar tog raspona. sljede e to trebate znati je koje trebate. ovim putem ete sedmi no gubiti pola kilograma masnih naslaga. Niti prebrzo niti presporo. Ako na to dodate i vje be bi ete u vrhu preporu enog raspona. odnosno ne trebate konzumirati. zdravo i produktivno. Udahnite. Ova informacije nije toliko bitna za mr anje koliko je bitna za op enito zdravstveno stanje. Eksperimenta s Va nom injenicom.. Iako ta informacija nije toliko bitna budu i da je va cilj mr anje. Osim ako niste dosad ivjeli u nekoj pe ini. Vratite se na sadr aj vodi a Prva pauza Vrijeme za pauzu. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Gazirana pi a i sportska pi a Slatki i Brza hrana (barem ve ina) Keksi i krekeri ips. pereci i sli ne grickalice Kola i. uskoro ete vidjeti da postoji jo gomila dodatnih informacije koje e mr anje u initi lak im koliko je mogu e. Upravo je ovo razlog zbog kojeg se pri prilago avanju Va ne injenice uvijek vr e promjene u koli ini od 500 kalorije. a da na kraju imate problema sa zdravljem zbog hrane koju jedete ili ne jedete. Vrlo lako mo ete do i do ciljane te ine. Zbog toga NIKADA ne smijete niti previ e niti prebrzo smanjiti unos kalorija. To je jednostavno tako. do kraja sedmice ete imati manjak od 3500 kalorija (500 kalorija manje dnevno x 7 dana u sedmici = 3500 kalorija manje). Po et emo od onoga ta NE jesti. U nastavku ete dobiti informacije koje elite da znate ili koje biste zasigurno trebali znati. Male. zdravlje je ipak najbitnije i biti zdrav nije samo biti mr av. pite i ostala tijesta . spisak koji ete vidjeti vas ne e ba mnogo iznenaditi . i neophodnog Prilago avanja Va ne injenice sve to vam je zaista potrebno da po nete mr ati. postepene promjene unosa kalorija su najsigurniji na in koji uvijek treba biti kori ten. I to sve s jednim ciljem. ve ina ljudi e mr ati bez obzira na porijeklo kalorija. Ako dnevno konzumirate 500 kalorija manje i tako napravite dnevni kalorijski manjak od 500 kalorija (Va na injenica)..Evo ta to ta no zna i. odnosno ne biste trebali jesti. a ne vi e. Dokle god se Va na injenica ostvaruje (manjak kalorija). Iako je poznavanje Va ne injenice. Vratite se na sadr aj vodi a Odabir hrane Sada kada znate koliko kalorija treba da unosite dnevno da biste smr ali. Vratite se na sadr aj vodi a ta NE jesti U nastavku ete na i spisak hrane i pi a koje biste trebali u potpunosti izbjegavati ili itekako ograni iti unos istih.

neko zara uje time to vi koristite tu dijetu. ili vam neko nudi lanstvo. zdravoj odrasloj osobi svaki dan je potrebno minimum 0. Tako er mo ete primijetiti da je. oni prije svega predla u da izbjegavate ili ograni ite konzumaciju hrane iz na e liste ³ ta NE jesti´. mnogo unesenih kalorija vodi ka debljanju. Koja god hrana. i dobit e rezultat od 64 grama to to je minimalna koli ina proteina koju mora unositi svaki dan. jedna zajedni ka stvar svim ovim vrstama dijeta novac. Dovoljan razlog da izbjegavate takvu hranu je koli ina kalorija koju sadr i. sigurno ste odmah uli o mno tvu razli itih dijeta koje ograni avaju unos odre ene hrane ili izbacuju kompletne grupe namirnica. Ili se prodaje knjiga. doktori i nutricionisti koji nemaju ta prodati svi preporu uju uravnote enu prehranu. a nakon toga ravnote u. Dijeta s niskim unosom ugljikohidrata.Pored gore navedenog postoje i dodatne vrste hrane koje treba u potpunosti izbjegavati ili ograni iti njihovu konzumaciju. Na neki na in. izbjegavajte je u potpunosti koliko god je to mogu e.8 grama proteina po kilogramu te ine svaki dan. malo masno a. a povrh toga tu je i mno tvo nau nih i medicinskih istra ivanja koja jasno ukazuju na razna sr ana oboljenja usko povezana sa prehranom koja uklju uje ovakvu vrstu hrane. A sada emo vam re i koliko vam je ovih hranjivih tvari potrebno i u kojoj hrani se nalaze. ili bez ugljikohidrata. Vratite se na sadr aj vodi a ta TREBA jesti Jednom rije ju ± ravnote a. Samo izbjegavajte lo u hranu. a gore spomenuta hrana i vrste hrane su naj e i izvor vi ka kalorija. sa stanovi ta mr anja.8. ili nimalo masno a. Vratite se na sadr aj vodi a Proteini Prosje noj. Dakle osoba koja ima. Zasad sve to treba da znate je da je ovo hrane koju NE treba jesti. a dobru jedite u izobilju. a to je. Dakle. To je: ‡ ‡ ‡ ‡ Hrana koja sadr i bilo koje nezasi ene masti Hrana bogata zasi enim mastima Hrana bogata natrijem Hrana s mnogo e era Kako ve znate. Ako ste vi vrsta osobe koja se vodi motom ³sve u granicama´ i pitate se da li trebate u potpunosti izbaciti takve vrste hrane ili ih tek ponekad konzumirati. sve to mo emo je ponuditi vam svoje mi ljenje. dijete koje vam dozvoljavaju da jedete samo grejpfrut ili supu od kupusa (ne izmi ljamo. ili prodaju neke proizvode. Unato trendovima u dijetama. a to su proteini. . S druge strane. recimo 80 kilograma. To zna i da se va a dijeta za mr anje (i prehrana op enito) treba sastojati od tri hranjive tvari iz kojih dobijate kalorije. ak i dijeta s visokim udjelom masno a. ovo postoji). Naravno. a i op eg zdravlja. masno e i ugljikohidrati. va e tijelo itekako treba zna ajne koli ine te tri hranjive tvari. vrsta hrane ili namirnica vam padne na pamet vjerovatno je izmi ljena dijeta koja preporu uje da je jedete mnogo i ona koja preporu uje da je totalno izbacite. takva hrana je najgore zlo. Pored toga to je takva hrana jako ukusna ona je tako er i jako brza i zgodna. Ako ste ikad barem pomislili da smr ate. u ve ini slu ajeva. Poslije emo vam dati objasniti za to i malo detaljnije razlo iti svoje razloge. trikovima i lo im informacijama koje vas okru uju. treba svoju te inu pomno iti sa 0.

U nastavku dajemo vam spisak najboljih namirnica u kojima se nalaze proteini: Dobri izvori proteina ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Piletina Puretina Riba Meso ( to nemasnije to bolje) Jaja. Da biste ovo izra unali prije svega treba da znate da jedan gram masno a sadr i 9 kalorija.ba tablici kalorija. od kojih dvije vrste trebate unositi a dvije definitivno izbjegavati. S druge strane. zasi ene masti treba smanjiti. Me utim. Najbolja stvar bi bila kada biste bili u zlatnoj sredini izme u minimuma i maksimuma. Kao to je ve spomenuto u dijelu u kojem smo govorili o tome ³ ta NE TREBATE jesti´. Dakle. mi bismo oti li korak dalje i preporu ili 0 grama. Dodatne injenice o proteinima ‡ ‡ mi mi Jedan gram proteina sadr i etiri kalorije Proteini su ³gra evinski materijal´ za mi i e. Vratite se na sadr aj vodi a Masti Preporu eni maksimalni unos masti za prosje nu. te je namijenjena za prosje nu odraslu osobu. nezasi ene i zasi ene masti su vrste koje trebate izbjegavati. Sljede e to biste trebali znati prije nego izra unate dnevni unos masti za va u dijetu je nekoliko informacija o etiri razli ite vrste masti. polinezasi ene i mononezasi ene masti su dvije vrste koje bi va a dijeta trebala sadr avati. ako je navedena. koli ina proteina u hrani se mo e na i na omotu. preporu ili bismo vam da unosite malo vi e od dnevnog minimuma. ipsu i ostalim grickalicama i u ve ini nezdrave hrane koju svakako ne biste trebali jesti. ak i ako budete unosili vi e. kola ima i drugim vrstama tijesta. ako odrasla osoba pojede 2000 kalorija dnevno. Maksimalna koli ina dnevnog unosa proteina bi bila 2 grama po kilogramu (za osobu od 80 kilograma to bi bilo 160 grama proteina). bjelanci Mahunarke Ora asti plodovi Isto kao i sa kalorijama. 20% do 30% te koli ine je izme u 400 i 600 kalorija. osim ako ne namjeravate dizati tegove. konzumacija vi ka proteina NE poma e u dodatnoj izgradnji i a. zdravu odraslu osobu je 30% od ukupnog dnevnog unosa kalorija. kada unesete tu koli inu. Iako Ameri ko Udru enje za Srce preporu uje manje od 2 grama nezasi enih masti dnevno. Ako planirate i vje bati ( to biste itekako trebali). gram za svaki kilogram te ine.Kada budete sastavljali svoju dijetu trebate imatu na umu da je gore navedena preporuka unosa proteina samo minimum. u brzoj hrani. na primjer. Ove zdrave masti se nalaze u: . Odre ena koli ina proteina je potrebna da bi tijelo izgradilo i nu masu. Ta nije. izme u 20% i 30%. a budu i da jedan gram ma sadr i 9 kalorija. Ve ina izvora i stru njaka preporu uju ne to sli no. Sada imate preporuke za minimalni i maksimalni dnevni unos proteina. u redu je. a nezasi ene skoro u potpunosti izbaciti. onda vi e ne spadate u tu ³prosje nu´ kategoriju. onda sti zna i da odrasla osoba treba da unese 44 do 66 grama masti dnevno. ili u Body. Zbog toga. Nezasi ene i zasi ene masti se u velikim koli inama nalaze u keksima.

Vratite se na sadr aj vodi a Ugljikohidrati Prosje noj. Ova vrsta ugljikohidrata se brzo probavlja to prili no lo e utje e na nivo inzulina u krvi. sardine itd. bijela ri a ili bilo koja druga slatka ili obra ena hrana. haringe.ba tablici kalorija. sku a.Dobri izvori masti ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Riba (losos. a po to jedan gram ugljikohidrata sadr i 4 kalorije. Jo ne to to trebate znati o ugljikohidratima prije nego ih ura unate u plan mr anja je sli no onome na to smo vam skrenuli pa nju u dijelu o mastima. (Vi e o dodacima prehrani poslije) ‡ Od masti se NE debljate. Da biste izra unali koliko vi treba da unosite morate znati da je jedan gram ugljikohidrata sadr i 4 kalorije. Studije su tako er pokazale da zdrave masti (polinezasi ene i mononezasi ene) imaju suprotan efekat i zapravo SPRJE AVAJU nastanak zdravstvenih problema. mr anje. Vrsta koju elite izbjegavati je poznata pod nazivom jednostavni ugljikohidrati. i ako budete jeli gore preporu ene koli ine masti svaki dan to NE E ni na koji na in usporiti mr anje. OD TOGA se debljate. Ako se vratimo na ideju s po etka da ³masti stvaraju masne naslage´. Na primjer. Ako jedete vi e nego to vam treba onda ete se udebljati. Dodatne injenice o mastima ‡ Jedan gram masti sadr i 9 kalorija. i ova vrsta je najpo eljnija te bi trebala sa injavati velik dio dnevnog unosa ugljikohidrata. Iako je ova preporuka u redu. ako osoba unosi 2000 kalorija dnevno. zdravoj odrasloj osobi se preporucuje da 50% dnevnog unosa kalorija dolazi iz ugljikohidrata. dakle imaju vrste koje biste trebali jesti i one koje trebate izbjegavati. slatki i.) Riblje ulje i dodaci prehrani od lanenog sjemena Ora asti plodovi i sjemenke Avokado Maslinovo ulje Ulje kanole Isto kao za kalorije i proteine. Od ove vrste hrane ne ete imati koristi osim ako elite pojesti ne to brzo nakon napornog treninga. Izvori ovih ugljikohidrata su: . ako je ve ina masti koje unesete iz zdravih izvora onda e to samo pospje iti mr anje i pobolj ati va e zdravlje. Ako jedete manje onda ete smr ati. Zapravo. Primjer jednostavnih ugljikohidrata su gazirana pi a. bijeli hljeb. ima veze samo sa kalorijama. S druge srane imamo kompleksne ugljikohidrate (sporija probava). 50% od 2000 je 1000 kalorija. Najbolji i najve i izvor ove masti je u ribi i dodacima prehrani od ribljeg ulja. ‡ Mnoga istra ivanja su pokazala da prehrana u kojoj ima mnogo nezdravih masti (nezasi enih i zasi enih) mo e prouzrokovati sr ana oboljenja i druge zdravstve pote ko e. kao i debljanje. Bilo koji iznos unutar ovih granica je odli an za ve inu ljudi. 1000 podijelite sa 4 i dobit ete 250 grama ugljikohidrata. Iako ih ne morate u potpunosti izbaciti iz prehrane (kao to biste trebali izbaciti nezasi ene masti) ipak ih morate svesti na minimum. posebno jedna polinezasi ena mast. Omega 3 masna kiselina koja je najzdravija od svih. mi bismo ipak dopustili iri raspon izme u 40% i 50% od ukupnog unosa kalorija. Ono to ih ini ³lo im´ je brzina kojom ih tijelo probavlja. koli inu i vrstu masti u hrani mo ete provjeriti na pakovanju ili u na oj Body.

u onu vrstu koju NE ELITE unositi u organizam. sljede e o emu trebate ne to znati da biste sastavili plan mr anja su pi a. Primjeri takvih vrsta pi a su: Pi a koja treba izbjegavati ‡ Gazirani sokovi ‡ Sportska pi a i energetski napici ‡ Vo ni sokovi (Da. ‡ Kao to je ve spomenuto za masti. Jer u ve ini slu ajeva vo ni sokovi su upravo to. ipak bi bila dobra ideja da se njegova konzumacija svede na minimum (kalcij je odli an. jo jednom. sve je vezano za kalorije. Ako elite nezdravo. Vi ak kalorija = debljanje. Iako ne treba u potpunosti izbjegavati mlijeko kao gore spomenuta pi a. Mi ljenje mnogih je da se kalorije ne bi trebale unositi u te nom stanju.ba tablici kalorija. ³Dobru´ vrstu (kompleksni ugljikohidrati) i dalje prepor uje svaki doktor i nutricionista jer je jako bitna za odr avanje zdrave i uravnote ene prehrane. koli inu ugljikohidrata u hrani mo ete provjeriti na omotu ili u Body. spada u grupu jednostavnih ugljikohidrata. Mo da su ugljikohidrati uobi ajen izvor vi ka kalorije koje ljudi konzumiraju. Dva druga pi a koja moramo spomenuti su mlijeko i alkohol. a time elimo re i da je pi e nabr i i najlak i na in za unos kalorija. . Ako elite sve one zdrave stvari koje se nalaze u vo u. Vratite se na sadr aj vodi a Pi a Sada kada smo zavr ili sa hranom. ne samo da ete izbje i jednu od na e ih zamki mr anja (da ne govorimo o uzrocima debljanja) ve ete eliminisati i naj e i izvor e era. Sve lo e to ste uli o ugljikohidratima je povezano sa ³lo om´ vrstom (jednostavni ugljikohidrati) za koje znate da ih je bolje izbjegavati. proteine i masti. Dodatne injenice o ugljikohidratima ‡ Jedan gram ugljikohidrata sadr i 4 kalorije ‡ Znate kako su ugljikohidrati postali nova hranjiva tvar (nekad su to bile masti) koje se svi boje? Budimo iskreni. vo e je zdravo. Dakle ako budete izbjegavali te ne kalorije. ili pijte obrano mlijeko sa manje mlije nih masti. po e ereno pi e puno kalorija na kojem je samo napisano ime neko vo a. ali mlijeko je i dalje izvor kalorija u te nom stanju). pa bi bilo dobro da ga izbjegavate. onda pijte vo ni g sok. to je jo jedna esto zanemarena prednost). a e er. kako je ve re eno. A da ne spominjemo da ete od vo a biti siti. od ugljikohidrata se ne debljate. manjak kalorija = mr anje.Dobri izvori ugljikohidrata ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Povr e Vo e itarice Sme a ri a Slatki krompir Mahunarke Drugi proizvodi od cjelovitih itarica Isto kao i za kalorije. ali sami ugljikohidrati nisu krivi. U kombinaciji sa injenicom da od pi a ne ete biti siti dobit ete recept z a katastrofu ako vam je u cilju da smr ate ili sprije ite debljanje. ve kalorije. A da ne spominjemo da sva pi a koja sadr e kalorije imaju visok nivo e era. Alkohol je tako er beskoristan izvor kalorija. onda kupite vo e.

ali postoje mnoga istra ivanja koja su pokazala da je ovo. To je. kao to ste ve vidjeli. jedan svaka 2-3 sata.5 litre vode dnevno. Jo jednom. Osobu X. Idemo. Nakon to obavite Eksperiment s Va nom injenicom i obavite potrebno Prilago avanje Va ne injenice. . Tako er znate da postoje tri izvora potrebnih kalorija: proteini. Ako bih vam morao dati preporuku. voda. masti i ugljikohidrati.5 i 3. raspodijeliti kalorije tokom dana je ne to to stru njaci jako esto preporu uju. zdrava odrasla osoba (posebno ona koja eli pobolj ati zdravlje i smr ati) bi trebala piti izme u 2. Ako ni ta. Ve ina nau nika smatra da je bolje imati 5 do 6 manjih obroka u danu. ovi brojevi su izmi ljeni isto da bismo mogli dati primjer. Dosada zante koliko kalorija morate unositi svaki dan.to se ti e onoga to trebate piti. pa e imati tri obroka od po 500 kalorija (doru ak. i dalje nemate o emu da brinete. Osoba X bi mogla jesti dva obroka od 1000 kalorija i opet bi smr ala. Na prvo mjesto ide protein. napravit emo dijetu za izmi ljenu osobu. ni manje ni vi e. polovina kila e izra ena u funtama). Sada jo jedino moramo sve ovo sastaviti i napraviti jednu finu dijetu za mr anje. ru ak. nego izmi ljen broj. sigurno i zdravo. pijte. 2. Vje banje je jo jedna stvar koja je tako er bitna. 1. kao to emo uskoro objasniti. Tako er bitno je napomenuti da ovo nije obavezno. a iz koje ne treba da dobijate ove hranjive tvari i znate da e u ve ini slu ajeva voda biti va e pi e. trebate izra unati broj kalorija koje unosite. Znate iz koje hrane treba. Vratite se na sadr aj vodi a Sastavite kompletnu dijetu za mr anje U redu. Osoba X e imati 90 kilograma i nivo odr avanja kalorija od 2500 kalorija. voda. Osoba X je odlu ila iskoristiti preporuke iz ovog vodi a i unijeti gram proteina po kilogramu (odnosno. Primjer dijete za primjer osobu Da bismo sve ovo pojednostavili. osam a a dnevno bi mogao biti neki minimum za ve inu odraslih osoba. Pripremite se: Pi a za pi e ‡ ‡ Voda Zeleni aj Voda. Me utim. osim ako bas ne pretjerujete u koli ini vode koju pijete (7 litara ili vi e dnevno) ili ako pijete velike koli ine vode u malim vremenskim razmacima. ta ima bolje od toga za mr anje. taj spisak je prili no kratak. klju no za mr anje. Za to je ovo dobra ideja e biti obja njeno kasnije u vodi u. To je ono to je potrebno va em tijelu. 3. Sljede i korak je odrediti porijeklo kalorija. koriste i sve gore navedene informacije. Zaista. Da ivite u toploj klimi vjerovatno biste se znojili vi e od osobe koja ivi u hladnijim predjelima. dobit ete broj kalorija koje trebate unositi svaki dan da biste smr ali. Stoga. Dijeta koju ete vi koristiti treba biti napravljena za va e tijelo. Koliko se znojite je tako er bitno kada odre ujete koliko vode piti. U su tini. ve era) i dva me uobroka od po 250 kalorija. Svi smo uli za osam a a dnevno. treba svaki dan unijeti 2000 kalorija (500 manje od odr avanja). Osoba X je izra unala svoj nivo odr avanja i rezultat je 2500 kalorija i da bi smr ala produktivnom brzniom.. Da bi ovaj primjer bio koristan i razumljiv. skoro je besplatna i sadr i 0 kalorija. nego imati 1 do 3 velika obroka ili jesti konstantno tokom dana. Sljede e to mo ete u initi je raspodijeliti broj kalorija u danu. a i za zdravlje? Nema nikakve odre ene koli ine vode koju trebate popiti svaki dan. Prije svega. Osoba X koja zna da treba da unese 2000 kalorija svaki dan.. Jasno? Odli no. mislim da prosje na.

Dakle. i sa koli inom proteina. masti i ugljikohidrata koji su u preporu enim koli inama. a da 500 od 2000 kalorija dolazi iz masti. Ma hej. masti i ugljikohidrate i za vrtse hrane gdje se te hranjive tvari mogu na i su tu samo da bismo se pobrinuli da je va a dijeta zdrava i uravnote ena to je vi e mogu e. Ovo nije nikakav problem jer Osoba X stvarno voli bademe (hrana koja se nalazi na listi ³Dobri izvori masti´) i grilovanu piletinu (hrana koja je na listi ³Dobri izvori proteina´) i mislila je da ne bi bio problem da za mijeni malo ugljikohidrata za malo vi e proteina i masti. 25%. Spremna je za po etak. to se ti e mr anja. estitamo. sasvim je u redu prilago avati dijetu li nim eljama. pro etajte. Mr anje + zdravlj e = krajnji cilj. Odogovor je DA. Budu i da u svakom gramu ugljikohidrata imaju 4 kalorije. masti i ugljikohidrati) ostanu unutar ili barem blizu dnevnih preporu enih koli ina. a to je da se do e do krajnjeg cilja. to je lako za izra unat. Odmah nakon proteina idu masti. u kalorijama bi to bilo 400 kalorija (100 grama proteina x 4 kalorije po gramu = 400 kalorija). (500 / 9 = 55) 5. ako je za Osobu X dnevni unos kalorija 2000. ugljikohidrati su na gornjoj granici. Prema tome. Preporuke vezane za proteine. klju je u ukupnom unosu kalorija. Kompletan ostatak kalorija mo e biti ostavljen za ugljikohidrate. Osoba X zna da jedan gram proteina sadr i 4 kalorije. nau ili vi e nego to vam je potrebno da napi ete bestseler od mr anju.Budu i da Osoba X ima 90 kilograma (200 funti) unosit e 100 grama proteina po danu. Osoba X zna da 400 od 2000 kalorija dnevnog unosa dolazi iz proteina. Osoba X se odlu ila za zlatnu sredinu. mr at ete. Osoba X je izra unala da je 25% od 2000. a 400 poti e iz proteina. 500 kalorija. Osoba X nije mogla a da ne primijeti da iako su sve tri hranjive tvari unutar preporu enih koli ina. Va na napomena Zapamtite. Obzirom da ve ina izvora preporu uje da dnevni unos masti bude 20% do 30% od ukupnog unosa kalorija po danu. Budu i da joj je dnevni unos 2000 kalorija. pa Osoba X ima 1100 kalorija da popuni (2000 ± (500 + 400) = 1100). ako Osoba X jede 100 grama proteina svaki dan. dok su proteini i masti na donjoj granici ili u sredini preporu enih koli ina. Dok god je taj unos onoliki koliki treba da bude. Dok god ukupni unos kalorija ostane isti da se mr anje ne bi prekinulo ( to je najva nije) i sve tri hranjive tvari (proteini. oti ite u WC ili se potap ite po ramenu. osim jedne stvari. onda ostaje jo 1600 kalorija za popunit (2000 ± 400 = 1600). to bi onda bilo 275 grama ugljikohidrata dnevno za Osobu X (1100 / 4 = 275). Stoga. Po to svaki gram masti sadr i 9 kalorija. sve informacije gore navedene imaju samo jedan zadatak. Osoba X treba unijeti 55 grama masti dnevno. Vratite se na sadr aj vodi a Druga pauza Ustanite. Posljednja hranjiva tvar su ugljikohidrati. 4. . Upravo ste nau ili sve to treba da znate o mr anju. Osoba X je sada sastavila dnevnu dijetu za mr anje: Ukupno kalorija: 2000 (500 manje od nivoa odr avanja) Ukupno proteina: 100 grama (polovina te ine izra ene u funtama) Ukupno masti: 55 grama (25% od 2000 kalorija) Ukupno ugljikohidrata: 275 grama (ostatak kalorija nakon to se ura unaju proteini i masti) Prilago avanje va em li nom ukusu Osoba X sada ima uravnote enu dijetu s brojem kalorija koji e dovesti do mr anja. Njome elimo ograni iti samo lo e stvari i omogu iti mno tvo dobrih.

Uglavnom. Sve to je napisano do sada (do ³Druge pauze´) je sve ono to vam je potrbno da biste smr ali. vje bom ete to i pobolj ati. Od ovog momenta ete pro itati jo mno tvo korisnih informacija kojima se elimo osigurati da sve gore nevedeno pro e kako je i planirano. Naravno. do kostiju zglobova i mozga. fleksibilnost.. la ima. izdr ljivost. Probajte zamisliti svaku mogu u fizi ku aktivnost koju obavite u danu. Posvetite se nekom sportu ili no enju kesa od auta do ku e. Vratite se na sadr aj vodi a Aerobik Aerobik su sve one aktivnosti i vje be koje se jo zovu i ³kardio´. krenuv i od srca.. ‡ Vje bom pobolj avate fizi ku aktivnosti. to je naravno skra enica od kardiovaskularno. To je zbog toge to je aerobik usko vezan za kardiovaskularnu izdr ljivost i te vje be se rade du e vremena izme u niskog i srednjeg intenziteta. a naravno ako radite obje to je itekako bolje. posmatraju i sa prve ta ke gledi ta. preko le a. Kada shvatite Va nu injenicu i da se mr anje (kao i debljanje i odr avanje te ine) vrti oko kalorija. odlu iti se za vje bu koja ih najvi e sagorijeva je najbolja ideja. Svaka osoba koja ita ovaj vodi bi trebala raditi barem jednu. trebali biste vje bati. Tako er emo vas nau iti kako skinuti kilograme zauvijek i nikad ih ne vratiti. ‡ Vje bom sagorijevate kalorije i kao to ste ve saznali. postoje samo dvije vrste vje banja. to itekako ima smisla. Primjeri ovih vje bi su: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hodanje Tr anje Klizanje Biciklizam Plivanje Steper Koju biste vi trebali raditi? Postoje dva gledi ta koja treba imati na umu kada odgovaramo na ovo pitanje. To je najbolji odgovor. Jeste? Vje ba e vam omogu iti da svaku radite lak e. Snaga. sve to vam padne na pamet. Nau it ete ne to vi e o vje bama i sagorijevanju kalorija. modnim trendovima i trikovima vezanim za mr anje. Uglavnom. uravnote eno i to je najbolje mogu e. . aerobik i anaerobik. Kao to znate. jako su dobre za zdravlje. Prvo je da se treba odlu iti za onu vje bu kojom sagorijevate najvi e kalorija. zdravo. Tako er je jedanko dobro ako elite izbje i debljanje.Sve to je u ovom vodi u napisano do ³Prve pauze´ su stvari neophodne za mr anje. (Vi e o ovome poslije) ‡ Vje bom pobolj avate zdravlje. Vratite se na sadr aj vodi a Vje be Ovo i nije neko iznena enje. kao i o tome kako se pridr avati dijete. Jesmo li vas ubijedili? Dobro. ‡ Vje bom pove avate mi i nu masu. Nau it ete ne to i o mitovima. Po nimo sa vje bom. to je jako dobro za mr anje. elite nekoliko razloga za to? Pa evo. Postoji bezgrani an broj istra ivanja koja govore o pozitivnom utjecaju vje banja na sve. nau it ete svaku korisnu stvar koja postoji da biste se osigurali da skinete i nikada ne vratite kilograme. o dodacima prehrani i prozvodima koje trebate kupiti i o onima od kojih trebate bje ati glavom bez obzira. ne to o jelima za zavaravanje i o na inu na koji mo ete pratiti napredak u mr anju.

Napredak u bilo kakvom obliku. ako volite ono to radite. imati jedan itav dan za odmor od vje banja (aerobik i anaerobik) je jako dobra ideja. Ako mo ete tr ati samo 1 minut prije nego stanete i hodate. ali i u najgoroj to se ti e redovnog obavljanja aktivnosti budu i da je ne volite raditi. idite se vozajte. onda recimo da 30 minuta nije lo e trajanje za vje be aerobika. A ako volite svaku od ovih aktivnosti. a neki ne bi izdr ali ni 2 minute. onda zapravo ne radite? Isto se odonosi i na vje banje. Ako volite klizanje. Zato se morate potruditi da biste napredovali. anaerobik vje be se rade tokom kratkih perioda i pri visokom intenzitetu. Znate li onu izreku o karijerama da.Me utim. ako se zabavljate. razli itih su dobi i ciljeva (neko eli smr ati 5. Shvatate o emu govorimo? Ali po to znamo da ljudi vole kada im se daju ta ni brojevi. 3 dana sedmi no je ipak dobra minimalna preporuka. je u svakom slu aju klju an. postoji i drugo gledi te na koje moramo obratiti pa nju. Za raliku od aerobika. to se ti e broja dana u sedmici za vje be aerobike. ako vam se svi a ono to radite i niste previ e umorni da biste nastavili. A ako ne napredujete onda sve u emu uspijevate je zadr ati trenutno stanje. Zbog toga. Napredak u vje bama aerobika Budu i da je vama u cilju da smr ate. Bit ete u savr enoj poziciji za sagorijevanje kalorija . onda kli ite. onda neka va cilj bude da naredni put prije nego stanete i po nete hodati d ogirate minutu i 30 sekundi. Naravno. Naravno da sagorijevate kalorije. dok bi neki izdr ali samo 15. jer bilo ta manje od toga ne e imati poseban utjecaj (barem to se ti e mr anja). Mnogo ljudi koji ovo itaju vjerovatno i nisu u najboljoj formi te vje e aerobika s po etka ne e biti ba ugodne. ako ste proje na osoba koja eli da zna koliko vremena treba provesti na pokretnoj traci ili biciklu. onda definitivno ne trebate stati kada odradite 30 minuta vje be. pove ajte na 2 minute. a maksimum 6 dana sedmi no. mal ili postepen bio. Vratite se na sadr aj vodi a Anaerobik Anaerobik su vje be koje se fokusiraju na pove avanje snage i/ili mi i ne mase. onda je jedino to bitno. preporu ujemo vam minimum 3. Trajanje i u estalost Vjerovatno vas zanima koliko dana u sedmici u koliko vremena u danu morate vje bati. Ako volite plivati i imate pristup bazenu onda idite na plivanje. Nakon toga. napredovali ste. Iako je bilo koja koli ina fizi ke aktivnosti dobra. nebitno koliko spor. 30 minuta je dobar broj. pobolj avate napredak mr anja i zdravlja op enito. onda upravo to i radite. Ali. hajmo zamisliti da je 30 minuta vje banja ta no ono to vi elite da radite. i to vam je napredak. ali ne ete imati mnogo koristi od toga jer ete brzo odustati zbog toga to tu aktivnost ne podnosite. onda slobodno odaberite najdra e i mijenjajte ih. Me utim. Hajmo tako er zamisliti da od mo ete provesti samo 5 minuta obavljaju i tu aktivnosti. . a ako volite tr ati na pokretnoj traci i istovremeno gledati TV. Shvatate? Mo da ete tako sagoriti najvi e kalorija. ali mnogo pametnih ljudi misli da tijelo treba da se odmori i oporavi od vje banja unato tome to je dobro vje bati esto. naravno da vas vje banje i na sedmi dan ne e ubiti. ako volite biciklo. Zato smatramo da je najbolji savjet na svijetu to se ti e aerobika je da odaberete aktivnost koju ete sigurno stalno obavljati. Recimo da najvi e mrzite onu aktivnost kojom sagorijevate najvi e kalorija. Neki od vas mogu sutra sko iti na pokretnu traku i tr ati 30 minta. a neko 50 kilograma). ta ste uradili? Jednostavno. to se ti e maksimuma od 6 dana sedmi no. Skoro je nemogu e dati odgovor na ovo pitanje jer svi koji ovo itaju su na druga ije fizi kom nivou.

na i primarni ciljevi. etc. 3. Naravno da vje bama anaerobika pove avate snagu. Da bismo ovo izbjegli u nastavku emo vam predstaviti neke od naj e ih mitova. otpornost kostiju. treba obavljati maksimalno 4 puta sedmi no. dizanje na vratilu.. 1. Ne morate postati ogromni. Rezultat aktivnosti tako er sagorijeva kalorije. donekle emo vas uputiti. bespotrebne i bezna ajne i koje mogu jedino omesti ljudi u njihovoj iskrenoj namjeri da smr aju. Poprili no smo uvjerljivi. A kao to ve znate.) Vjerovatno se pitate za to biste se mu ili sa anaerobikom kada je va cilj da smr ate. fleksibilnost i jo mnogo toga. jako dobro? O igledno je da e mr anje JAKO pobolj ati va izgled. a da ne u emo u potankosti ja ine. Neke od njih su mitovi. Druge su opet iste la i koje se koriste da bi se prodavali odre eni proizvodi. Za vje be anaerobika. bilo da koristite slobodne tegove.. sprave ili te inu spostvenog tijela. Za ve inu ljudi. trening snage. ali ako za nekoliko kilograma pove ate mi i nu masu to e itekako goditi va em tijelu. ali znate li ta jo mo e JAKO pozitivno utjecati na va izgled? Izgradnja mi i ne mase. 2. Ranije smo govorili o va nosti odmora i oporavljanja od vje bi. odr avanjem mi i a zapravo sagorijevate kalorije to zna i da pove anjem mi i ne mase va e tijelo prirodnim putem sagorijeva vi e kalorija svaki dan. to je dobra ideja kod vje bi aerobika. neta ne ideje koje ljudi smatraju injenicama zbog vi e razli itih razloga. postoje jo tri jako bitna razloga kojih itekako trebate biti svjesni. to je obavezno. la i i ostalih stvari koje trebate ignorisati: ‡ Ciljano mr anje je mogu e: Mit . opet je te ko tek tako dati neki broj. mo emo vam predlo iti maksimum. a da ne u emo u mnoge druge pojedinosti. anaerobik vje be poput dizanja tegova sagorijevaju prili an broj kalorija. a dva imaju direktan utjecaj na mr anje i na sprje avanje povratka suvi nih kilograma. ali dodatna dobrobit je i pove ana mi i na masa. Vratite se na sadr aj vodi a Mitovi. Iako ne ete sagorijevati kalorije tako mnogo kao tokom vje bi aerobika. intenziteta. to se ti e trajanje svakog treninga. Ipak. Samom aktivno u sagorijevate kalorije. I na kraju imamo one koje su glupe. Izgledat ete jako. ko ne eli da izgleda jako. tako da bismo preporu ili maksimalno 4 puta sedmi no. esto smo izlo eni mno tvu lo ih informacija.Primjer takvih vje bi je: ‡ ‡ ‡ Dizanje tegova Vje banje na spravama koje pru aju otpor Tjelovje ba/kalistenika (sklekovi. sagorijevanjem to je vi e kalorija mogu e ostvarujete Va nu injenicu. a minimalno 2 puta. naravno. jako dobro. Ali dajte. to automatski pove ava i broj kalorija koje va e tijelo sagorijeva dok miruje. Mr anje i zdravlje su. odabira vje bi i nacrta programa. to je esto preporu eni vremenski maksimum za trajanje vje bi snage. to ja samo dovoljno za zasebni vodi . udni bilder niti bilo ta sli no ( to i ne biste mogli bez kori tenja nedozvoljenih dodataka i previ e odricanja). o tome kako va e tijelo svaki dan sagorijeva kalorije samim tim to vas dr i na ivotu? Dakle. Da li se sje ate pri e o OMS-u s po etka kada smo govorili o nivou odr avanja kalorija. la i i druge stvari koje treba ignorisati Kada govorimo o mr anju ili o bilo kojem drugom aspektu dijeta ili fitnessa. zar ne? Trajanje i u estalost Prili no je te ko dati ta no odre ene brojeve. Me utim. tj. a to je 60 minuta. Pored toga to ete putem ovih vje bi pove ati snagu.

ili totalno glup (u redu. I koji god redoslijed to bio. to je dobra stvar. Ko god vam ka e suprotno ili barem nagovijesti takvu mogu nost je. Mo da ete skinuti masne naslage najprije s nogu. Mo ete zauvijek vje bati mi i e. Ako jedete previ e. ti kilogrami e se vratiti. Vratite se i ponovo pro itajte Va nu injenicu. u init e te da masne naslage po nu nestajati. Ali to se ti e kontrole te ine. Onda. I ho ete. Da li se igdje spominje vrijeme u danu? Naravno da ne. da rezimiramo. le a. Izvor kalorija (masti. ili vje be za le a smanjuju masne naslage na le ima. Na primjer. Druga svar. postoji bitna razlika. ‡ Od masti se deblja. u njevi i trbu njaci djeluju na masne naslage na stomaku. Ako je va nivo odr avanja 2000 kalorija. Vje bom razra ujete mi i e. Iako je za nas mr anje skidanje kilograma. Ciljano mr anje nije mogu e koliko god se vi trudili. Vje ba pospje uje sagorijevanje kalorija to poma e Va noj injenici da se ostvari. totalno je nebitno. nebitn o. kupusna supa dijeta funkcioni u: La Osim ako niste imali tu sre u da nikada ne ujete za ove idiotske (ne sigurne i nezdrave) dijete. Ne mo ete u initi da va e tijelo smr a na samo jednom odre enom dijelu. isto la ! U najboljem slu aju na ovim dijetama gubite te inu u vodi. ‡ Mogu e je brzo izgubiti kilograme: Mit i la . ali ni ta se ne e dogodit sa masnim naslagama kojima su prekriveni. u redu. Skidanje masnih naslaga djeluje na kompletno tijelo. Da li se igdje spominju masti i ugljikohidrati? Znate li za to? Zato to je debljanje. Zdrava hrana. prsa ili stomaka. ili vam naj e e poku ava ne to prodati. kako se rije iti manih naslaga? Pa upravo itati ³Najbolji vodi za mr anje´. a vi jedete 2500 svaki dan.Ciljano mr anje se odnosi na ideju daje mogu e ³smr ati´ na jednom ³dijelu´ tijelu. Dakle. onda dopustite da vam objasnimo. A evo i za to. ne mo ete ga promijeniti. Previ e kalorija dovodi do debljanja. a ne za neke odre ene hranjive tvari. i tako dalje za bilo koji dio tijela. A znate li za to? Zato to mr anje nema nikakve veze sa vremenomu danu. masti ili ugljikohidrata. Me utim. ‡ Jesti kasno uve e je lo e: Mit Jeste li ikada uli da ne valja jesti iza 9 sati uve e? Ili mo da iza 8? A iza 7? Ili recimo poslije 6? O kojem god satu u danu da se radi. ili vas la e. Oni e postati ve i i ja i. Ignori ite sve ove idiotske moderne dijete. Ako su mi i i prekrivene slojem masnih naslaga. ili nezdrava brza hrana. Vi e o tome poslije. proteini. od ugljikohidrata se deblja: Mit Jo jednom vratite se unazad i pro itajte Va nu injenicu. te naslage e tu ostati dok ih ne skinete. masne naslage e po eti spadati s va eg tijela onako kako vam je genetski predodre eno. to se ti e zdravlja. Naravno. ciljano mr anje je nemogu e. Tre a stvar. vje be za noge sagorijevaju masne naslage na nogama. Ko zna. udebljat ete se neovisno o tome dali kalorije dolaze iz proteina. Ovo je mit. Ve ujemo mnoga pitanja: ³Ali mislili smo da ste rekli da emo kroz vje bu lak e smr ati´. ako ostvarite Va nu injenicu. ugljikohidrati) je nebitan. Dok budete mr ali. udebljat ete se i nije bitno da li jedete previ e rano ujutru ili kasno uve e. to i dalje ne e imati nikakav direktan utjecaj na masne naslage na stomaku. opasnost! Kao da vam uop e moramo re i da uno enjem samo odre ene hrane organizmu e faliti mnoge druge bitne hranjive tvari. ne e sagoriti masti u odre enom dijelu tijela koji vje bate. to je mit. Prva stvar je la ! Nema te hrane koja posjeduje magi ne mo i koje sagorijevaju masti. i im se vratite na normalnu prehranu. mr anje ili odr avanje te ine vezano isklju ivo za kalorije. ‡ Grejprut dijeta. u stvari je to skidanje masnih naslaga. Mo ete raditi 1000 u njeva ili trbu njaka svaki dan narednih deset godina. previ e bilo ega e imati isti efekat na va u te inu. Ove moderne dijete i njima sli ne o ekuju od vas da jedete samo jednu namirnicu odre eni vremenski period i obe avaju da ete brzo smr ati. ili ruku. Dakle. previ e kalorija vodi ka debljanju. ³dezinformisan´).

Ovo je upravo to oni ele da postignu. Me utim. Sve su to pla eni modeli. alu na stranu. ali to su dva razli ita procesa. sve je to dio lude obmane koja se koristi u reklamama da bi vas naveli da kupite njihovo sme e. pa ovi ljudi izgledaju upravo onako kako ja elim izgledati. zapravo nije. Ljudsko tijelo ne mo e gubiti kilograme brzinom koju obe avaju neki proizvodi ili dijete. A bilo koji proizvod koji ka e da to mo e ostvariti. veliki. Isti koncept va i i za ovaj. Mo ete izgubiti 2 kilograma masnih naslaga i dobiti 2 kilograma mi i a. Jednostavno je nemogu e. Prije svega. tonirani. da objasnimo ta zna i definicija. a kao to ste ve saznali. onda imate bolju ³definiciju´. i besplatno je. pa ako elite raditi manje efikasne vje be za trbu ne mi i e. ‡ Vje banje na spravama vam daje definiciju. jer ne postoji. svi ele da brzo smr aju i postoji mno tvo proizvoda i dijeta koje tvrde da vam mogu pru iti ³brze´ rezultate.Ve smo ranije. bilo da radite ve e ili manje serije. sve su jednako beskorisne. za to biste kupovali ovakve proizvode? Ako elite da bacate novac na ne to to mo ete besplatno raditi na podu. od ovog nema gore. ni ta vam to ne e pomo i oko ³definicije´. ‡ Ljudi na reklami imaju takvo tijelo jer su koristili TAJ proizvod: La AHAAA! Ovo je sve to imamo da vam ka emo ako mislite da svi ti odli no gra eni ljudi s reklama imaju takvo tijelo zahvaljuju i nekom proizvodu koji prodaju. A da ne spominjemo da e bilo kakav poku aj da mr ate br e od idealne brzine mr anja. ne sagorijevaju masne naslage na mi i u. Oni prodaju ovo sme e pod izgovorom da je ciljano mr anje mogu e. A sada se vratite i ponovo pri itajte ta smo vam rekli o mitu o ciljanom mr anju. kada smo pri ali o idealnoj brzini mr anja. Iskoristite ga. morati skinuti vi e masnih naslaga. uzmu ek i idu ku i. Sve te vje be treniraju mi i . Tu ete vidjeti da. Najgora stvar koja vam mo e pasti na pamet kada gledate reklame o proizvodima za mr anje je ³Hej. izbacite ideju o ³brzom´ mr anju iz glave. ni ta se tu ne ³defini e´. Bilo da radite serije od 5 ponavljanja ili od 15. Ove sprave vas stavljaju u polo aj u kojem one same rade dio vje be za vas. Ovo je naravno la . ‡ Postoji neku drugi lak i na in da se smr a: Mit ao nam je. u manjim vas ini krupnim: Mit Neki ljudi misle da ako vje bate u ve im serijama da ete od toga postati bolje definisani. novac i trud koji vas ne e nigdje dovesti. ‡ Sprave za stomak s TV-a zaista funkcioni u: La Kada ve govorimo o sme u.biti izvajani ili koji ve smije ni pridjev koristite. Pojave se. Vratite se na sadr aj vodi a . Mi i i su mi i i. jer je nemogu e i to uop e ne biste trebali ni poku avati. onda jo jednom. ‡ Vje banje u ve im serijama vam daje definiciju. Pa. Biti izdefinisan zna i da imate ne to mi i a i malo masnih naslaga koje ih prekrivaju te su mi i i vidljivi. Jedno se ne mo e pretvoriti u drugo. to je pola kilograma do kilogram sedmi no za prosje nu osobu. i ve znate da se kilogrami ne mogu tako brzo skinuti. Ho ete li zaista dobar savjet? Nemojte tro iti vi e ni sekund dragocjenog vremena tre e i neki ³lagan´ na in. a ako vje bate u manjim serijama da ete onda biti krupni. ‡ Masne naslage mo ete pretvoriti u mi i e: Mit Ovo emo odgovoriti kratko i jasno. bje ite daleko od njega. ogromni ili ta ve . Ako elite imati definiciju. poredaju se oko nekog proizvoda za koji su tek uli. odli na ideja. Tra enjem ete samo potro iti vrijeme. pove ati rizik ozbiljnih sr anih oboljenja. To nije istina. Ove beskorisne sprave nemoja NIKAKAV direktan utjecaj na masne naslage na va em stomaku koliko god oni lagali o tome u reklamama. govorili o ovome. Masne naslage su masne naslage. nagla eni ili ta ve . ali odgovori je ne. slobodni tegovi vas ine krupnim: Mit Pogledajte gore opisanu mit. uslikaju se ili pojave na video spotu sa proizvodom. onda je to odli na ideja za vas. to manje masnih naslaga imate preko mi i a. Dakle. Sve to vam treba je u ovom vodi u. Ovaj proizvod mora da je dobar!´.

Zaista. Ako ete kupovati ovakve stvari onda kupite slobodne tegove. a ni pribli no dobar kao dobri stari slobodni tegovi. korisne sprave. Ne postoji nikakva magi na metoda koju smo vam pre utjeli. ‡ Slobodni tegovi to se anaerobika ti e. zar ne? Ali. da biste radili ve inu. ‡ ³Tajne´ mr anja Postoje mnoge lo e stranice koje vam prodaju neke ³tajne mr anja´ u oblike elektronskih knjiga ili priru nika ili vam ak nude premium lanarinu ili ak pravu knjigu. Tako da za one koji imaju slabu snagu volje to ba i nije najbolja ideja. dijete i fitness koje biste trebali zaobilaziti. ali da jeste. ³Ma. A smije no je to to se sve te milijarde tro e na beskorisno sme e. garantujemo vam da je sve to sme e. onda u tedite novac. Obi no e vam prodati neku pri u o tome kako su poku ali sve.Proizvodi Bilo bi te ko napisati bilo kakav vodi za mr anje. Bilo koja web stranica koja vam poku ava prodati ne to drugo vas la e i jako se trudi da vam uzme novac. biciklo. a da ne spomenemo proizvode. Va a dom je mjesto gdje jedete. i nikad se ne dogodi. lanstvo u teretani nije ba pravi proizvod. ali ako vam je snaga volje problem. Ako to ipak nije za vas i elite vje bati kod ku e. U tedite ne to novaca. Teretana je mjesto za koje se morate spremiti i oti i. gledate TV. neka to bude ovaj. treba vam oprema. te je za takve teretana mnogo bolji izbor. navest emo vam neke prozvode za mr anje. slobodni tegovi (jednoru ni i dvoru ni) su bolji od bilokakve sprave. Prozvodi koje BISTE TREBALI kupiti ‡ Digitalna kuhinjska vaga Ovaj spisak nije nikakvo nare enje. njihov lo proizvod nije bolji. ali je odli no potro en novac. pa u poslije. Ne e uraditi ni ta posebno i bespotrebne su. a neke ne rade ni ta. . Druga ije je okru enje. onda je teretana bolji izbor. onda pazite da kupite samo kvalitetne. a ne u minkano i bespotrebno sme e. ‡ lanstvo u teretani Prakti no govore i. Sve su u svakom slu aju apsolutno bespotrebne. to je ono pravo okru enje. zapravo. Ve ina ljudi lako presko i trening kada to mogu jako zgodno raditi kog ku e kad god po ele. Nebitno ta vam ka e Chuck Norris ili neki drugi poznati stru njak za fitness.´ Poslije postane kasnije.. jedino e vam ovo trebati ako planirate vje bati kod ku e. ‡ Pokretna traka. Proizvodi koje NE BISTE TREBALI kupovati ‡ Sprave za trbu njake Pogledajte gore napisani tekst. ali ni ta nije uspjelo SVE DOK nisu otkrili neku tajnu metodu. I ako i vi elite znati koja je to tajna morate potro iti novac i naru iti je. Da bismo to ostvarili.. Ipak govorimo o industriji vrijednoj milijarde dolara. ‡ Tablete i dodaci prehrani za mr anje Neke su opasne. to je vjerovatno najkorisniji aparat na planeti. 2 puta sedmi no? Da li i dalje mo ete jesti ta god po elite? Ho ete li brzo smr ati? Ako je odgovor na sve ovo potvrdan. a ta oprema je u teretani. steper Kada govorimo o aerobiku. a kamoli onaj NAJBOLJI. ako ete tro iti novac na neki proizvod. Naravno da mo ete kupiti neku opremu i vje bati kod ku e. Sve to vam treba je uglavnom u ovom vodi u. sjedite pred ra unarom ili provodite vrijeme s porodicom. Sje ate se svih onih stvari o vje banju o kojima smo govorili? Pa. sada kada ste shvatili da je ve ina proizvoda za dijete i fitness na tr i tu beskorisno sme e. ‡ Bilo ta to vam daje nevjerovatna obe anja Ho e li proizvod obaviti sav posao umjesto? Bez dijete i vje be? Da li treba samo 10 minuta dnevno. sve je ovdje. mi emo se pobrinuti da vi ne dodajete svoj novac na one milijarde. ne u sada vje bati. digitalna kuhinjska vaga bi bila na prvom mjestu. ku i sam cijeli dan. A kad smo kod toga. Ho ete li da vam otkrijemo tajnu? Ne postoji nikakav tajna mr anja. to se dijete ti e. Ludilo. spavate.

Kakve koristi imate ako jedete na ovaj na in. postoji prili an broj savjeta i metoda koje vam u tome mogu pomo i. Sje ate li se svega to smo vam rekli o zdravim mastima. posebno o Omega-3 masnim kiselinama. Razlozi zbog kojih je multivitaminski dodatak prehrani dobra ideja su o igledni. i za to vam se to preporu uje? Objasnit emo vam. Treba vam motivacija da biste po eli i snaga volje i predanost da biste se svega pridra avali i ustrajali u tome. (Vratite se nazad na broj 2 u primjeru dijete koju smo napravila za Osobu X da biste vidjeli jedan od na ina kako podijeliti kalorije na 5 ili 6 obroka. Preporu ili bismo vam digitalnu vagu koja prikazuje i grame da biste mogli pratiti i najmanje promjene. ovi proizvodi su najmanje obavezni. va cilj je da ne pre ete broj kalorija koje treba da unosite nego da ih raspodijelite u tih 5 ili 6 obroka. Kao prvo. ve ina nutricionista preporu uju da ljudi raspodjele dnevni unos hrane na 5 ili 6 manjih jela tokom cijelog dana (obrok svaka 2 do 3 sata) umjesto da jedu 1 do 3 ve a obroka.‡ Vaga Pra enje napretka je veoma bitan aspekt mr anja. Mo ete dodati jo jedanme uobrok poslije ve ere ako elite. A razlozi za su isti kao i gore navedeni. Na ovoj listi. Vratite se na sadr aj vodi a Pridr avanje dijete Pridr avanje dijete je uglavnom stvar snage volje. to samo po sebi nije dovoljno. Vjerovatno se jo uvijek pitate ta je cilj svega ovoga. Samo neke od tih prednosti su ubrzan metabolizam. kako istra ivanja pokazuju sve ve i broj zdravstvenih dobrobiti koje su povezane sa ovim masnim kiselinama? Pa. jo jedan me uobrok i ve eru. A drugim. ali to su jedini dodaci koje bismo preporu ili. Vi e o tome poslije. ovi proizvodi mogu biti jako korisni. ali riblje ulje zahtjeva dodatno obja njenje. U TOME i jeste problem. Na alost. Za neke ljude to nije problem. i vaga je jako zgodan na in da to radite. O vama ovisi kako ete raspodijeliti kalorije. konstantno cijeli dan ili u bilo koje doba dana. Za ve inu ljudi to se mo e raspodijeliti na doru ak. uglavnom. ru ak. moramo se dota i onoga to vam mo e pomo i a i odmo i s psiholo kog aspekta mr anja. a i da se pobrinu da ne do e do neuspjeha ili odustajanja. Vratite se na sadr aj vodi a Psihi ka dimenzija mr anja Do sada ve . znate sve. stvari koje e vam pomo i da zaista URADITE ono to je potrebno. ‡ Kroja ki metar Isti razlozi kao i gore navedeni. a e e Kao to smo ranije spomenuli. . Da bismo vam pomogli s tim problemom. tu su zdravstvene dobrobiti. Krenimo od va e dijete. riblje ulje je odli an izvor ovih masnih kiselina. ve za op e zdravlja. ‡ Digitalna kamera i mjera masnih naslaga (po elji) Iako nisu obavezni. me uobrok. ravnomjeran nivo glukoze u krvi. Naravno. Navest emo one najbolje: ‡ Jedite manje obroke. jednak nivo energije cijeli dan jer je ujedna en unos kalorija i korisnih hranjivih tvari u organizam ne to to e va em tijelu jako prijati. ‡ Multivitamini i dodaci prehrani od ribljeg ulja Ovo nisu dodaci prehrani za mr anje. pra enje napretka. Znate ve . Me utim.

. ali ako funkcioni u onda ih koristite. va a podsvijest e zaista misliti da ste uzeli repete. ‡ Kupite. a pored toga jest ete sporije ime poma ete upotrebi gore navedenog savjeta. ako se odlu ite da uzmete jo jednu porciju. ovo je lagano ako ivite sami ili s nekim ko tako er eli smr ati. zar ne? Da li poma e? Sto posto. a ta ne biste trebali jesti sigurno ste se zapitali da li zaista vi e NIKAD ne smijete jesti neke stvari ili biste sebi svako malo mogli dopustiti jedno ³kradomice jelo´. va e tijelo e se naviknuti da upravo u to vrijeme o ekuje hranu. Isplanirajte ve era nju ve eru. a ako ne. Umjesto toga. ili obroke za cijelu sedmicu. znate. koristi su jo ve e. Va em mozgu treba vremena da registruje hranu koju jedete i da vam pru i osje aj sitosti. Planirajte. Vratite se na sadr aj vodi a ³Kradomice jela´ i ³sve s mjerom´ Kada smo govorili o tome ta biste trebali. udno. punom tanjiru. Tako ete br e biti siti i ne ete jesti vi e. samo dajte sebi vi e vremena i nemojte ³zbrzati´ obrok. sporo va ite. Usporite. nije bitno. Kada jedete po pola porcije. ili barem smanji. Ne mogu svi tako raditi. Ako jedete vi e obroka esto. Jo od ve e koristi e biti ako isplanirate koju odre enu hranu i u kojoj koli ini ete jesti tokom obroka i da kupite i pripremite hranu unaprijed kad god ste u mogu nosti. Naravno. Najbolji na in da izbjegnete hranu koju ne biste trebali jesti je da je ne kupujete. ve vodu pijte i tokom obroka. Ta no znate ta biste trebali a ta ne biste trebali jesti. Ne morate jesti kao usporeni film. Mo ete se zadesiti na mjestu gdje imate samo brzu hranu.Za mr anje. ili biti negdje gdje imate ukusnu hranu. Kontrola porcija Ako vam je kontrola porcija najve a prepreka ka mr anju (gladni ste i nakon to jedete. ili sve obroke za sutra. Na ovaj na in ete puno te e pojesti ne to to ne biste trebali kada imate obrok svaka 2 do 3 sata. A da ne spominjemo da je voda ono to trebate piti. onda ete jesti vi e i vi e sve dok va e tijelo i mozak ne shvate da ste siti. ne ete ogladniti u bilo koje doba dana niti pojesti ne to to ne biste trebali niti generalno previ e jesti. nezdrava hrana. planirajte i planirajte. Ovo ete sprije iti planiranjem. Odgovor na ovo pitanje ima velik utjecaj na to u kojoj mjeri ete se pridr avati dijete. Ako jedete brzo. Odre ivanjem 5 ili 6 obroka u danu s veli inom porcija koje ste sami sebi prilagodili ve ste na dobrom putu da se odli no pridr avate dijete. ali se mo e desiti da pojedete previ e. Kada su vam jela spontana. u ivati s mjerom. onda je to prili no te ko. sva ta se mo e dogoditi. daleko od srca. onda ga nemojte imati u blizini. Razlog za kori tenje manjih tanjira je u tome da kada vidite hranu u manjem. ali oni koji mogu bi definitivno trebali. Iskoristite ga. trebate imati na umu da se sva ija prehrana mo e pobolj ati ako se iz nje izbaci. ‡ Koristite manje tanjire. Daleko od o iju. Zato ne valja jesti brzo. Oni koji ne mogu bi se trebali potruditi to rade to e e. planirajte i pripremite obroke unaprijed Kao to je gore spomenuto. podsvjesno ete misliti da jedete vi e. nemojte je uop e imati u ku i. ‡ Nemojte kupovati to ne biste trebali jesti Je li keks za vas velik problem? Ako jeste. to je najbolji savjet za pridr avanje dijete koji postoji. veoma je dobro da planirate koliko obroka ete imati svak dan i u koliko sati ete jesti. U tom slu aju. i svaki put pojedte vi nego biste trebali) ovdje mo ete na nekoliko popularnih savjeta: ‡ Jedite polako Osje aj sitosti dolazi polako. ‡ Pijte vodu uz jelo Nemojte ekati kraj jela. odnosno za sprje avanje debljanja. Ako imate sli nih problema onda koristite ove savjete. spustite vilju ku na sto izme u zalogaja. uzimajte po pola porcije Ovi savjetu su malo smije ni.

To zna i da ete tokom jedne sedmice napraviti kalorijski manjak od 3500 kalorija (500 kalorija manje svaki dan x 7 dana = 3500) i kroz dijetu izgubiti pola kilograma. onda mo ete napraviti prostora za tih 500 kalorija tako to ete taj dan unijeti 500 kalorija manje nego ina e. ako popustite i bukvalno time sami sebe izazivate. ali umjereno. Me utim. Dakle. za praznike ili samo za posebne prilike je u redu. dakle ne ³varate´ pre esto ni previ e. na dan na koji ³varate´. U svakom slu aju. ako znate da ete danas varati sa 500 kalorija iz nezdrave hrane. ne previ e i ne pre esto. ako treba da unesete 2500 kalorija svaki dan. i povremeno mo ete jesti ukusnu hranu. koji ponovno po nu pu iti. Barem neki ljudi. godine. pod pretpostavkom da to radite s mjerom. I ta mislite ta e se dogoditi? Sigurno ima ljudi koji e tako do kraja ivota pu iti jednu cigaretu sedmi no. Bolje to nego da umjesto 2500 unesete 3000 kalorija zbog onih 500 iz nezdrave hrane. . za i protiv. dva puta mjese no. Sedmi ni manjak od 3000 kalorija i dalje postoji to zna i da se mr anje i dalje ostvaruje. Ne pu ite nikako ve dvije sedmice i odli no vam ide. zar ne? Recimo da je broj kalorja koje morate unijeti svaki dan da biste smr ali 2500 (500 manje od odr avanja). Zamisao je da u ivanje u ne emu to ina e ne biste trebali jesti (nezdrava hrana) je u redu dok god imate mjere u tome. ovaj drugi ne bi pravi apsolutno nikakvu razliku. dnevni totalni unos bi i dalje bio 2500 kalorija. i kad biste ti poku ali bilo i vam jo te e pridr avati se dijete. Da objasnimo. Na primjer. vi ste pobjednik. Ovo je ta ka gledi ta sa koje se smatra da je jedina korist u varanju to to odr ava zanimanje za takvu hranu. Za Prvi stav je da je u redu jesti bilo ta. a to je vjerovatno ve ina. Tako er ima i onih. Ima li razlike? Da. U svakom slu aju. Recimo da svake nedjelje s mjerom pojedete ³kradomice jelo´ i tako unesete dodatnih 500 kalorije iz nezdrave hrane. sama ideja ³sve s mjerom´ je odli na. S druge strane. uskoro e taj osje aj potrebe nestati. Ovo tako er mo ete posti i vje bom. zbog toga to ne morate iz prehrane zauvijek ukloniti svaku lo u vrstu hrane. a odluku prepustiti vama. Sje ate se Va ne injenice. I dalje mr ate. Malo brze hrane sedmi no. kona no ste tako blizu. onih 500 kalorija kojim ³varate´ ugradite u normalnih 2500.Ovdje imaju dva o igledna stava. Mnogo puta ste poku ali prestati ali nikada niste imali snagu volje da to i uradite. Na kraju. Pu ili ste gomilu cigara svaki dan od svoje 14. ali je zaista mala. S nau nog gledi ta. niti e dovesto do debljanja. a ne debljate se. Objasnit emo obje strane. Ako u potpunosti izbacite ono za im eznete. to zna i da dok god to radite kako treba. Va sedmi ni manjak se sa 3500 smanjuje na 3000. elja za hranom e ostati i biti stra no jaka te rasti i rasti sve dok ne po nete popu tati svaki dan. A sada zamijenite ³pu enje´ sa ³jelom´ a ³cigarete´ sa ³brzom hranom´ i shvatit ete za to postoji i argument protiv. tako to biste sagorili dodatnih 500 kalorija. Jo jedan dobar na in da ³varate´ bez stra nih negativnih posljedica je ³poni tavanje´ dodatnih kalorija. dakle. Dok prvi na in pravi neprimjetno razliku u mr anju. ovo ne e na koditi mr anju. zapalit ete svake sedmice jednu cigaretu kradom. I sada ste odlu ili da umjesto u potpunosti prestanete pu iti. I dalje biste kroz samu dijetu gubili ne to manje od pola kilograma semdi no. Protiv Zamislite ovo.

a i da zadr ite kilograme podalje. ruku. kalendar. neki koji mo ete obmotati oko sebe. me utim taj nema nikakve veze sa mr anjem. al je bitno da to svaki put bude isto mjesto. Ovakva vrsta varanja mo da ne e na koditi va oj te ini. i ovo morate raditi im ustanete. Pomo i e vam da budete sigurni da uspijevate u onome to radite i da va e tijelo radi ono to bi trebalo (gubi kilograme. Dat emo vam dva razloga: 1. to bi bilo pogubno. tako da ete vi najte e primijetiti promjenu kila e. to je samo na e mi ljenje. Jedna fotografija mjese no je sasvim dovoljna da vidite svaki milimetar napretka koji ste ostvarili. Pi ite dnevnik svije te ine i svesku.) 2. Svaki dan vidite sami sebe. ali je svakako opasna za va e zdravlje. zadr ava te inu itd. ili najvi e jednom sedmi no. Radite to barem jednom mjese no. jedete je ponekad. Zbog toga MORATE pratiti svoj napredak. na ra unaru. Pa. ta biste trebali uraditi? To je dobro pitanje na koje vam zaista ne mo emo dati odgovor. Ako ete se vagati u majici. Moramo spomenuti jo jedan razlog za argument protiv. Ne postoji bolja motivacija od li nog napretka. Razmislite malo. naj e i izvor tog vi ka kalorija nezdrava hrana? To bi zna ilo da ³varate´ s istom vrstom hrane od koje ste se i udebljali. Samo vi znate ta je najbolje za vas. Nije bitno odakle po injete mjeriti. Kada bismo vam zaista morali ne to preporu iti.to se ti e mr anja. jer vas podsje aju odakle ste krenuli i koliko ste napredovali. prije nego to i ta pojedete ili popijete. Zbog toga su fotografije jako zgodne. Ah da. Naravno. na prazan stomak. ni manje) i odmah ujutru na prazan stomak. onda mislimo da bi vam bilo mnogo bolje da se odlu ite za argument protiv i u potpunosti izbjegavate takvu hranu. Dajemo vam 3 jednostavna na ina: 1. Vratite se na sadr aj vodi a . pa to se zdravlja ti e. Naravno. Vagajte se Vagajte se jedanput sedmi no (ni vi e. 3. onda neka to uvijek bude ista majica. bedara i grudi. To je li na stvar koja se temenji na snazi volje ili nedostatku iste. ³varanje´ i ³u ivanje s mjerom´ mogu izazvati samo negativne razultate. i po nite se mjeriti. za ve inu ljudi. Izmjerite obim struka. Zbog toga. ali to je i dalje nezdravo. Ono to se esto izgubi u debati ³varati ili ne varati´ je injenica da hrana s kojom se naj e e vara je nezdrava hrana. Slikajte se Gledati kao vam se te ina polako smanjuje a centimeri spadaju je zaista motiviraju e. 2. Mjerite se Kupite kroja ki metar. za ve inu. U ivali biste u izvornom uzroku va eg problema. Jo zabavnije je gledati sopstveni progres na fotografijama. Vratite se na sadr aj vodi a Pra enje napretka mr anja Ta no pra enje napretka je va an dio va eg cilja da smr ate. Mislite li da mo ete varati s mjerom ili e vas to samo podsjetiti koliko vam nedostaje nezdrava hrana pa ete se vratiti staroj prehrani? To samo vi mo ete odgovoriti. gdjegod i upi ite sedmi nu te inu im zavr ite s vaganjem. Odaberite dan na koji ete se vagati i kao to smo rekli to morate uraditi im se probudite. taman to bilo jedanput sedmi no. Sjetite se ranije kada smo govorili da previ e ukupno unesenih kalorija izaziva debljanje i da je. ne postoji ni ta dobro u tome kada neko u iva u brzoj hrani koja je puna nezasi enih masti i natrija. Dosljednost je klju na kod pra enja napretka pa se pobrinite da se svaki put vagate na isti na in i na istom mjestu. ili barem najsli nija.

proizvode. imaju i je na umu. znamo kako je). samo prilagodite unos kalorija (preporu ili bismo vam 250 do 300 vi e kalorija) dok ne po nete odr avati novu te inu koju elite zauvijek zadr ati. Pe inski ljudi su mr ali na isti na in na koji e mr ati i lete i super ljudi s telepatskim mogu nostima godine 4028. pojavljuju se novi sadr aji. to nikada ne e prestati. Kada do ete do eljene te ine. Ni ta se nije promijenilo i nikada se ne e promijeniti. Ali to nije ne to to svi ele da vi znate. Sve to jesu i uvijek e biti beskorisne besmislice koje postoje samo da biste vi ne to gledali. web stranice moraju ubacivati novi sadr aj (vjerujte. zar ne? Vratite se tome. Da li elite biti sigurno da ete uspje ni smr ati i dr ati kilograme podalje bez ikakvih problema? Ho ete li zagarantovane rezultate? Odli no. I znate ta? Zaista to i mislimo. a knjige o dijetama moraju do i na listu najprodavanijih knjiga. Magazini moraju izbaciti nove brojeve. ma.Rije iti se kilograma zauvijek Da li se pitate kako kilograme dr ati podalje nakon to ih se rije ite? Odgovor na to je ima samo dvije rije i: Nema kraja! Ni emu. i odmah se vra aju i rezultati. ali broj dva vas mo da malo zbunjuje. Pro itajte ovaj vodi . niti gledali Opru kako intervjui e nekog novog gurua za mr anje. Razlog je jednostavan. onda biste znali da su sve te stvari. ali sada moramo. itali ili kupili. S ovim zapo injete novi na in ivota. To postaje va novi nivo odr avanja i novi broj kalorija koje morate unijeti svaki dan da biste sprije ili eventualno debljanje ili mr anje. tome nema kraja. reklame. nikada ne biste kupili novu bestseler dijetu. Sve to trebate znati ve postoji i to odavno i sve je u ovom vodi u. A Opra. Dok god izlaze novi brojevi. osim ako vi ne prestanete. Kada biste znali. da. ³15 savjeta za mr anje´. ³20 na ina da smr ate do ljeta´. Tokom cijelog vodi a smo poku avali ovo izbje i jer znamo kako u asno zvu i. kako mo e biti kraja? Ako ponovo po nete jesti previ e kalorija. osim ovog vodi a. Pra enje unosa kalorija. Ne e postati lak e. Novine ne bi postojale bez novih lanaka. knjige i magazine. vje banje. ignori ite na ine koje va i prijatelji koriste da bi smr ali. Zaista i jesu beskorisne. prikazuju nove epizode. onda imamo samo jo dvije upute koje morate slijediti: 1. Sje ate se Va ne injenice? Pa. jednostavno re eno. ignori ite Opru. ignori ite sve. To je jedina tajna o sprje avanju povratka kilograma zauvijek. Jednostavno. . ignori ite ³prije i poslije´ slike. informacije o mr anju su kona ne. U odre enom trenutku ete morati stati sa mr anjem. beskorisne. s tim da ete sada samo odr avati te inu. Naravno. pi u senovi lanci. Dopustite da objasnimo. I sami ste vidjeli rezultate svog starog ivota. Samo nastavite da radite sve to ste radili dok ste mr ali. niti pobolj ati. nema kraja. ona ima vi e epizoda koje mora uraditi. Dakle jo jednom. ipak su 100% ta ne. Unato tome kako zastra uju e te 4 rije i zvu e. i najva nije. i upotrijebite sve informacije koje su u njemu navedene Ignori ite SVE ostalo Broj jedan je sigurno jasan. zara uje se novac. zdrava prehrana. upotrijebili smo smo rije na G (garantujemo) u lanku o mr anju. a ni te e. ispovijesti. 2. Ne biste ak ni preletjeli preko bezbroj lanaka i listi poput ³10 tajni mr anja´. odmah ete se po eti debljati. Morate promijeniti ivotni stil. Kada biste znali da ne postoji ni ta novo o mr anju. Vratite se na sadr aj vodi a Garantujemo uspje no mr anje Da. I znate ta. Ignori ite moderne dijete. dodatke prehrani. ³Kako je ± ime slavne li nosti ± smr ao/la´. trikove.

Prestanite s potragom. Prestanite tra iti nove. Kraj Kakav je osje aj znati sve to treba da znate kako biste postigli svoj cilj? Pretpostavljamo da je jako dobar. i sve to uradite s mirom jer znate DA JE TO TO. navodno. stavite ga u bookmark. Ne postoji ni ta drugo to biste trebali tra iti. To je sve tu.Neka sve to postoji. A sada prestanite itati i po nite raditi. Ovaj vodi je kompilacija svega to postoji o sigurnom. Odli no. zbunjuje i onemogu ava u postizanju clja. da bi vama bilo do pomo i. ali vi to sve ignori ite. pro itajte ga koliko god puta ho ete. bolje. a vjerovatno i novac. br e ili lak e na ine. Samo ete izgubiti vrijeme i trud. zdravom i produktivnom mr anju koje preporu uju stru njaci. Zbog toga mislimo da najbolji savjet za mr anje koji vam mo emo dati je sadr an u dvije rije i: ignori ite sve. vratite se. a u su tini vas jedino ometa. . Pro itajte ovaj lanak. a ne realizacijom. i ne ete mr ati jer ete biti prezauzeti tra enjem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful