Uczy filozofii Ludzka strona e-learningu To nie osoba wspierająca, ale osoba UCZĄCA Uczenie to komunikacja - nie mniej

i nie więcej Projektant i re-designer Ewaluator Patrzy na proces z lotu ptaka Nauczyciel Mentor Opieka długoterminowa Techniczne Specyficzne umiejętności komunikacyjne ... Musi mieć dodatkowe umiejętności e-nauczyciel jest bardzo podobny do nauczyciela; musi posiadać niemal te same kompetencje i umiejętności Rola szkoleniowa Rola dydaktyczna

Antonio Seoane Pardo; Researcher; aseoane@usal.es

Kim jest e-nauczyciel (online tutor)?

W jakie role wchodzi e-nauczyciel?

Rola interpersonalna

Jakie powinien posiadać kompetencje i umiejętności? e-nauczyciel musi umieć nimi zarządzić Efekty pracy e-nauczycial są łątwiej kontrolowalne i mierzalne Kontekst e-learningowy pozostawia ślady (dane z procesu)

Budowanie umiejętności technicznych staje się coraz mniej istotne; zaczynamy pozyskiwać je z "mlekiem matki" Netykieta Radzenie sobie z konfliktami Moderowanie Zarządzanie interakcją Umiejętności dydaktyczne Umiejętności ewaluacyjne ... Jakimi umiejętościami dysponują studenci "na wejściu" do procesu? Jak zaprojektowany jest kurs (big picutre)? W oparciu o jaką strukturę oparty jest kurs? W oparciu o jaką techniczną infrastrukturę działa kurs? Jakie są cele kursu; jakie umiejętności mamy zbudować? e-nauczyciele sami projektują treść!!! Plan aktywności Plan aktywności i ich oceniania Tworzy plan lekcji Etap projektowania Wstępny etap projektowania przekazanie e-nauczycielowi podstawowych informacji o kursie WaŜne Umiejętności komunikacyjne Trzeba wyjść poza techniczne umiejętności (choć i te są istotne)

Jak uczą tej roli?

Zdalne nauczanie (Online tutoring)

Prowadzi zajęcia w grupie Zarządza i przewodzi aktywnościami studenta Przydziela zadania Moderuje komunikację Motywuje Zachęca Leadership Buduje ducha Promuje "ethos" pracy (samodzielnej, zespołowej, podporządkowanej procesowi) Etap uczenia Jak pracują e-nauczyciele? Jaka jest metodologia? Research GRoup in InterAction and eLearning Informatics Automatics Educational Sciences Buduje przyjazne środowisko pracy Facylituje poziomą komunikację Buduje strategie indywidualnego uczenia się i przydziela zadania We współpracy z dydaktykiem przeprojektowuje proces Na tym etapie dokonywana jest ewaluacja całego procesu (równieŜ e-nauczyciela, a takŜe samej ewaluacji) Etap zarządzania Instytucja badawcza skupiająca się na e-learningu działająca przy uniwersytecie Pedagogy Law Social Sciences ... Region Castilla y Leon Miasto akademickie Uniwersytet - prawie 800 lat

Salamanka

Ok. 200K mieszkańców; ok. 50K studentów

Jest autorytetem, a niekoniecznie buduje swoją rolę na sile (power) Jest role modelem

Salamanka Poniedziałek rano

Współpracownicy spoza uniwersytetu (biznesu, instytucji publicznych, etc.) Współpracownicy spoza Salamanki i Hiszpanii Multigeneracyjna

Ostatni etap - Ewaluacja DuŜa odpowiedzialność e-nauczycieli Przykład procesu/kursu dla hiszpańskiej armii

GRIAL
Content Development Platformy Świadczą usługi e-learningowe Przykłady Portale Consulting

Biblioteka krótkich On-demand courses

PLE (Personal Learning Environments) Rozwiązania m-learning KaŜda niesie jakiś rezultat (niekoniecznie produkt) M.A. in e-learning Uczą Studia life-long learning Moodle Potrzeba adaptacji technicznej Potrzeba adaptacji podejcia pedagogicznego Potrzeba adaptacji treści Potrzeba adaptacji metod interakcji http://code.google.com/p/moodbile/ http://iphone.moodle.com.au/ Moodbile Mobile Devices Niezbędna adatacja Prowadzą Wirtualny Kampus Uniwersytetu w Salamance Wszyscy studencji mają dostęp do zasobów www.tutoron-line.info grial.usal.es

Moodle4IPhone

Badania
Otwartych kilka linii badań

Mostly based on CSS and HTML5 Treść Wiele nowych moŜliwości rodem z Web 2.0 WaŜne mierzenie i ewaluacja aktywności osób szkolonych poza LMSem - np. w róŜnych, społecznościowych elementach PLE Próbują wdroŜyć to rozwiązanie do obsługi przez LMSa PLE Personalizacja e-nauczania

http://layers.com

Narzędzia do uczenia historii i geografii w międzykulturowym środowisku Szkoły średnie Grupa docelowa

Multidultural Interdisciplinary Handbook (MIH)

Wśród nich: Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Przyszli nauczyceiele języków obcych, historii i geografii

8 uczelni

Beneficjencji

Wspólne rozumienie historii

<=

Wspólna metodologia, handbook, materiały

Jeden cel dydaktyczny Składa się nań wiele Basic LO (proste pigułki szkoleniowe) [zasoby] Zbiót tworzy temat Uzupełniony o metodyczne wytyczne (Methodological Guidelines [dydaktyka] Zbiór tematów wraz z metodyką tworzy MIH www.mihproject.eu login: invgrial01 pass: grialinv01

Przykład: TECH-EDUCATION 2010

LO

Dostęp

Salamanka Poniedziałem rano.mmap - 2011-01-24 -