130

11. MOMENT SILE (1.300. - 1.319.) 1.300. Na obod kotača vagona djeluje sila kočenja 75 N. Koliki je moment te sile ako je polumjer kotača 0,5 m? F = 75 [N] r = 0,5 [m] M=?
M =r ×F M =0,5 ×7 5 M =37 ,5[ N ]

1.301. Francuskim ključem odvijamo maticu. Duljina ručke ključa jest 300 mm. Koliki je moment sile ako zakrećemo: a) kraj ručke silom 40 N okomito na duljinu ručke, b) ručku na njezinoj polovici istom silom okomito na duljinu ručke, c) kraj ručke silom 40 N koja s ručkom čini kut 300, d) ručku na njezinoj polovici silom 40 N koja s ručkom čini kut 300? l1 = 300 [mm] = 0,3 [m] F = 40 [N] α = 300 M=?

l1 α F4
l4 l3

F2

α F3

F1

a)
M = l 1 ×F M = 0,3 ×40 M =12 [ N ] m

b)
M = l 2 ×F M = 0,15 × 40 M = 6[ N ] m

c)
M = l3 × F l 3 = l1 × sin α l 3 = 0,3 × sin 30 0 M = 0,15 × 40 M = 6[ Nm ]

d)

l 3 = 0,3 × 0,5 = 0,15 [ m]

M = l4 ×F l 4 = l 2 × sin α l 4 = 0,15 × sin 30 0 M = 0,075 × 40 M = 3[ Nm ] l 4 = 0,15 × 0,5 = 0,75 [ m ]

131

1.302. Koljenasta poluga ima oblik kao na slici te se može okretati oko točke B. U točki A djeluje sila F = 20 N. Kolika je veličinom najmanja sila kojom u točki D možemo držati polugu u ravnoteži i koji joj je smjer?

F = 20 [N] F1 = ?

A

l

B
l ×

l

2

C

l

D

F × l = F1 ×l × 2 ⇒ F1 = F× 2 2 20 × 2 F1 = 2 F1 = 14 ,1[ N ] F1 =

F 2

132

1.303. Sanduk visine 2 m stoji na horizontalnom podu svojim podnožjem dimenzija 1 m × 1 m. S bočne strane na njega puše vjetar i tlači ga 300 N/m2. Hoće li vjetar prevrnuti sanduk mase 100 kg? h = 2 [m] B = 1 × 1 = 1 [m2] p = 300 [N/m2] m = 100 [kg]

T G

F

A
- moment zbog vjetra oko točke A:
F = p ×S F = 300 × 2 F = 600 [ N ] M =F× h 2

- moment zbog sile teže oko točke A:
G = m ×g G =100 ×9,81 G = 981 [ N ] M = G ×k 1 = 0,5[m ] 2 M = 981 ×0,5 k =

2 M = 600 × 2 M = 600 [ Nm ]

M = 490 ,5[ N ] m

Sanduk će se prevrnuti, jer je moment sile vjetra veći od momenta sile teže. 1.304. Na krajevima 14 cm dugačke poluge drže međusobno ravnotežu dva tijela masa 2 kg i 3,6 kg. Nađi duljine krakova poluge ako njezinu masu zanemarimo. l = 14 [cm] m1 = 2 [kg] m2 = 3,6 [kg] k1 = ?, k2 = ?
l = k1 + k 2 ⇒ k1 = l − k 2 m1 × k1 = m 2 × k 2 m1 × (l − k 2 ) = m 2 × k 2 m1 × l − m1 × k 2 = m 2 × k 2 ( m1 + m 2 ) × k 2 = m1 × l k2 = m1 × l m1 + m 2
2 ×14 2 + 3,6 k 2 = 5[ cm ] k2 = k 1 = 14 − 5 k 1 = 9[ cm ]

133

1.305. Na dasci dugačkoj 5 m mase 40 kg njišu se dva dječaka od 25 i 45 kg. Na kojemu mjestu treba dasku poduprijeti ako dječaci sjede na njezinim krajevima? l = 5 [m] m = 40 [kg] m1 = 25 [kg] m2 = 45 [kg] k1 = ?, k2 = ?
l = k1 + k 2 ⇒ k1 = l − k 2 l = m2 × k 2 2 l m 1 × (l − k 2 ) + m × = m 2 × k 2 2 l m1 × l − m1 × k 2 + m × = m 2 × k 2 2 m (m 1 + m 2 ) × k 2 = l × ( m 1 + ) 2 m m1 + 2 ×l k2 = m1 + m 2 m1 × k 1 + m ×
40 2 k2 = 25 + 45 k 2 = 0,643 [ m ] 25 +

k 1 = 5 − 0,643 k 1 = 4,357 [ m ]

1.306. Drvena greda mase 40 kg i duljine 2 m obješena je 45 cm daleko od jednoga svojeg kraja. Kolikom će silom drugi kraj pritiskivati na našu ruku ako gredu držimo u horizontalnom položaju? m = 40 [kg] l = 2 [m] k1 = 45 [cm] F=?

0 , 4 5 m

r2 r1 G

F

O

l 2 − 0,45 = − 0,45 = 0,55[ m ] 2 2 r2 = l − 0,45 = 2 − 0,45 = 1,55[ m ] r1 = G × r1 G × r1 = F × r2 ⇒ F = r2

F= F=

m × g × r1 r2

40 × 9,81 × 0,55 1,55 F =139 ,24 [ N ]

1.307. Metarski štap položen je na dasku stola tako da četvrtinom duljine viri izvan stola. Najveći uteg

134

m1, koji možemo objesiti na vanjski kraj štapa a da se pritom štap ne preokrene, jest uteg od 250 g. Kolika je masa štapa? l = 1 [m] k1 = (l/4) =0,25 [m] m1 = 250 [g] m=?
l − k1 2 k 2 = 0,5 − 0,25 = 0,25[ m ] k2 = m1 × k 1 = m × k 2 ⇒ m = m1 × k 1 k2

250 × 0,25 0,25 m = 250 [g ] = 0,25 [ kg ] m=

1.308. Greda mase 150 kg uzidana je te se opire o točke A i B kao na slici. Na njezinu drugom kraju C obješen je teret 150 kg. Pretpostavimo da točke A i B nose sav teret. Kolike su sile koje djeluju na te točke ako su AC = 1,5 m i AB = 0,5 m ( g = 10 m/s2). m = 150 [kg] m1 = 150 [kg] AC = 1,5 [m] AB = 0,5 [m] FA = ?, FB = ?

B A

D G

C

G

1

FA × AB = G × AD + G 1 × AC FA = m × g × AD + m 1 × g × AC AB 150 ×10 × 0,5 +150 ×10 ×1,5 FA = 0,5 FA = 6000 [ N ]

FB × AB = G × BD + G 1 × BC FB = m × g × BD + m 1 × g × BC AB 150 ×10 ×1 + 150 ×10 × 2 FB = 0,5 FB = 9000 [ N ]

1.309. Na tijelo koje ima učvršćenu os djeluju dvije sile F1 = 50 [N] i F2 = 30 [N] u smjeru obrnutom

135

od kazaljke na satu i dvije sile F3 = 20 N i F4 = 60 N u smjeru kazaljke na satu. Krakovi odgovarajućih sila jesu l1 = 50 cm, l2 = 25 cm, l3 = 75 cm i l4 =20 cm. a) U kojem će se smjeru zakrenuti tijelo? b) Koliki moment mora imati sila koja bi mogla tijelu vratiti ravnotežu? F1 = 50 [N] F2 = 30 [N] F3 = -20 [N] F4 = -60 [N] l1 = 50 [cm] l2 = 25 [cm] l3 = 75 [cm] l4 = 20 [cm] a)
M 1 = F1 × l1 + F2 × l 2 M 1 = 50 × 50 + 30 × 25 M 1 = 3250 [ Nm ] M 2 = F3 × l 3 + F4 × l 4 M 2 = −20 × 75 + ( −60 ) × 20 M 2 = −2700 [ Nm ]

b)
M = M1 − M 2 M = 3250 − 2700 M = 550 [ Nm ]

- tijelo se zakreće u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, jer je M1 > M2 1.310. Željezna šipka mase 10 kg, duljine 1,5 m, leži na sanduku tako da s lijeve strane sanduka strši 0,4 m svoje duljine, a s desne strane 0,6 m. Kojom silom F1 treba dizati lijevi kraj šipke da bismo je podigli, a kojom silom F2 desni kraj? m = 10 [kg] l = 1,5 [m] l1 = 0,4 [m] l2 =0,6 [m] F1 = ?, F2 = ?

F1 C l1

A

E G

B l2

F2 D

F1 × CB = G × EB CB l EB = − l 2 = 0,75 − 0.6 = 0,15 [ m ] 2 CB = l − l 2 =1,5 − 0,6 = 0,9[ m ] F1 = 10 × 9,81 × 0,15 =16 ,35 [ N ] 0,9 F1 = G × EB

F2 × AD = G × AE AE =

AD = l − l 1 =1,5 − 0,4 =1,1[ m ] l − l 1 = 0,75 − 0,4 = 0,35 2 10 × 9,81 × 0,35 F2 = = 31,2[ N ] 1,1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful