You are on page 1of 1

APELIACIJA IR KASACIJA

PANAŠUMAI:

1. Tai TS (teismų sprendimų) kontrolės forma - TS peržiūrėjimas (skirtingai nuo proceso atnaujinimo)
2. Numatyti apeliacijos ir kasacijos ribojimai (301, 303, 341)
3. Apeliacinio ir kasacinio skundo subjektai - tik DBA (305, 342)
4. Apeliacinio ir kasacinio skundo atsisakymas (308, 349)
5. Prisidėjimas prie apeliacinio ir kasacinio skundo (309, 348)
6. Draudimas apeliaciniame ir kasaciniame skunde remtis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos
teisme (306-2, 347-2)
7. Draudimas apeliaciniame ir kasaciniame skunde kelti naujus reikalavimus (312, 347-2)
8. Draudimas priimti blogesnį sprendimąapeliantui, kasatoriui (313, 353-3)
9. Bylos nagrinėjimas apeliacinio ar kasacinio skundo ribose (320, 353)
10. Galimybė išeiti už skundo ribų viešojo intereso apsaugos tikslais (320, 353-2)
11. Galimybė nagrinėti trijų teisėjų kolegijai (304, 340-4)
12. Galimybė atidėti TS ar nutarties (nutarimo) priėmimą ir paskelbimą nors ir skirtingam terminui (325, 358)
13. Pareiga priešingai šaliai pateikti atsiliepimai apeliacinį ar kasacinį skundą(318, 351) ir nepateikimo teisiniai padariniai -
žodiniame procese kalbų turinys turi būti susijęs su pateiktais procesiniais dokumentais (324-2, 356-2)
14. Draudimas papildyti ar pakeisti skundus ar atsiliepimus įjuos po to, kai pasibaigė apskundimo terminas ar išspręstas
skundo priėmimo klausimas (323, 350-8)
15. Panaši bylos nagrinėjimo rašytiniame ir žodiniame posėdyje tvarka (324, 356)
16. Ir apeliacijai ir kasacijai taikomos bendrosios CPK nuostatos (302, 340-5), kai tam tikrų klausimų nereglamentuoja
specialiosios normos
17. Panašios, nors ir ne visiškai, apeliacinio ir kasacinio teismo teisės išnagrinėjus bylą (326, 359)
18. Panaši sprendimų, nutarčių, nutarimų priėmimo tvarka (nuomonių išsakymas, balsavimo eiliškumas)
19. Žyminio mokesčio dydis už skundą toks pats
20. Apie rašytinį procesą pranešama DBA (319-3, 352-3), tačiau nėra organizuojamas viešas posėdis Ir
kai kurie kiti

SKIRTUMAI:

1. Skiriasi apeliacijos ir kasacijos objektas - įsiteisėję ir neįsiteisėję sprendimai ar nutartys; apeliacija - dėl I instancijos,
kasacija - dėl apeliacinės instancijos (301, 340)
2. Kasacija - išimtinė TS kontrolės (peržiūrėjimo) forma
3. Bylas apeliacine tvarka ir kasacine tvarka nagrinėja skirtingai teismai (301, 340)
4. Apeliacija - dėl fakto ir teisės, kasacija - dėl teisės (306, 320, 353)
5. Skirtingi apeliacijos ir kasacijos ribojimo pagrindai (303, 341)
6. Apeliacijoje nauji įrodymą tik ribojami (314), o kasacijoje - visai negalimi (347-2)
7. Skirtingi apeliacijos ir kasacijos pagrindai (306, 346)
8. Skirtingi apeliacinio ir kasacinio skundo padavimo terminai (307, 345)
9. Skirtinga apeliacinio skundo padavimo tvarka (310, 343)
10. Reikalavimai apeliacinio ir kasacinio skundo surašymui ir pasirašymui (306, 347)
11. Skirtingas atstovavimas apeliacijoje ir kasacijoje (55-56, 354)
12. Skirtinga apeliacinio skundo priėmimo tvarka (315, 350)
13. Skirtingi terminai atsiliepimams pateikti (318, 351)
14. Skirtingai apibrėžiamos apeliacinio ir kasacinio skundo nagrinėjimo ribos (320, 353)
15. Skirtingai reglamentuojama galimybė peržengti skundo ribas (320, 353)
16. Apeliacijoje galioja pagrindinis žodiškumo principas ir jo išimtys, kai galimas rašytinis procesas (321, 322), kasacijoje -
atvirkščiai (356)
17. Kasacijoje nenurodyti absoliutūs TS negaliojimo pagrindai, apeliacijoje nurodyti (329)
18. Nesutampa pagrindai perduoti bylą nagrinėti I instancijos teismui (327, 360)
19. Skiriasi kompetencija, susijusi su galimybe priimti naują sprendimą (326, 359)
20. Galimybė kasacijoje nagrinėti bylą išplėstinėje kolegijoje ir plenarinėje sesijoje (357)

Ir kai kurie kiti