Georgeta I.

MIHAI

Didactica specialităţii – note de curs

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC MODUL COMPRIMAT

D I S C I P L I N A:

- note de curs Conf. Univ.dr. Georgeta I. MIHAI

BUCUREŞTI
Decembrie - 2010

1

Georgeta I. MIHAI

Didactica specialităţii – note de curs

DIDACTICA SPECIALITATII
I. Introducere în domeniul ştiinţelor educaţiei 1. Statutul epistemologic al stiintelor educatiei.
Delimitări conceptuale Ştiinţa educaţiei a apărut, în accepţiunea lui L. Not, din ,,nevoia de a cunoaşte mai bine copilul şi de a ţine seama de el, iar nevoia de a-i face educaţia în mod dezinteresat este imperioasă”. Discursul contemporan asupra educaţiei cu tendinţa lui tehnologizantă, pierde dimensiunea lui filosofică originală ca şi dimensiunea psihologică, constitutive unui autentic demers educativ. Aceasta situaţie intreţine o alta prejudecată şi anume cea conform careia un curs de psihopedagogie nu te va face să devii un professor mai bun deoarece importantă este vocaţia, în sensul că te naşti educator aşa cum te naşti poet. Emile Plancharde susţine că scopul ştiinţei pedagogice este acela de a completa lacunele intelectului. După cum a fost creată o stiinţă medicală, deoarece instinctul nu ne spune nimic referitor la modul de a trata boala, tot asa trebuie sa creăm o ştiinţă a copilului, pentru că instinctul nostru rămane mut cu privire la modul de a trata in mod adecvat dezvoltarea copilului. Ed. Claparede, în „Psihologia copilului”, identifică mai multe cauze generatoare de confuzie şi prejudecată în domeniul pedagogiei: ♦ Din unghi de vedere epistemologic, pedagogia este lipsită de demnitatea epistemologică a ştiintelor adevarate (exacte). Ea nu este o ştiinţă adevarată pentru că nu presupune precizie şi exactitate. In ştiinţele socioumane adevărul este relativ, îndoielnic, imprecis. Dobândirea statutului de ştiinţă şi consolidarea lui se leagă de împrumutul metodologic din domeniul ştiintelor exacte (experimentul, observaţia etc.). De la aparitia lor, stiintele psihosociale au determinat adevarate crize în definirea ştiintificului, deoarece ele pretind ştiinţificului nu doar descrierea ci şi cuprinderea lui comprehensivă. ♦ Din punct de vedere istoric: se invocă adesea un halou peiorativ ce însoţeşte pedagogia şi îşi are originea în statutul inferior al sclavului care se ocupa de copii. In antichitate era numit pedagog, sclavul care se ocupa de copii. Şi astăzi în şcoli există persoane cu această titulatură şi care au sarcini pe linie administrativă. ♦ De ordin ideologic: educaţia a fost situată într-o relaţie de dependenţă faţă de sistemul ideologiilor politice, faţă de ideologia dominantă. Faptul că pedagogia impunea anumite proiecte de lecţii, ea impunea vehicularea unor idei şi sintagme care, de cele mai multe ori, pentru noi trimit la vechiul regim politic. Conturarea unui nou tip de om potrivit unui regim aflat la putere. Dacă ideologia înseamnă o idee în serviciul unei puteri, ce putere va fi mai mare decat aceea de a influenţa copilul şi de a forma noul cetaţean. Definitie: educatia este un fenomen politic care se raportează nu doar la ceea ce este (este satisfacuta astfel functia descriptivă-explicativă a oricarei ştiinţe şi teorii ştiintifice) ci şi la ceea ce trebuie să fie; astfel teoria pedagogică nu este neutră şi nici nu trebuie sa fie. Funcţia teoriei pedagogige nu este doar ştiinţifică ci şi ideologică, pentru că educaţia ne determină modul de a gândi, a simţi şi acţiona. In procesul educaţional, îi vom transmite copilului modelele comportamentale pe care le considerăm adecvate pentru o anume societate şi pe care un grup sau societate le consideră dezirabile, sanctionând derapajul de la normele stabilite. Astfel, mediul educaţional contribuie în mod explicit sau implicit la răspandirea ideilor politice. Ideologia nu este doar politică, iar recunoaşterea imposibilităţii unei totale neutralităţi a discursului pedagogic în raport cu ideologiile politice nu înseamnă justificarea transformării acestora în instrumente puse in slujba unei ideologii politice. Accentuând dependenţa socială a fenomenului educational, exprimată în pedagogia generală a începutului de secol, Emil Durkheim va condiţiona sociologic însăşi posibilitatea unei ştiinte a educaţiei. El afirmă că ştiinţa educaţiei este chiar ,,sociologia educaţiei” (1980). Pedagogia rămane o ,,speculaţie de altă natură”. Mai exact ,,o teorie practică”. Mialarede în ,,Introducere in ştiintele educaţiei”(1985) susţine că obiectul ştiinţei peagogice îl constituie identificarea legilor fundamentale ale fenomenului educational. Mialarede (1985) foloseşte pentru

2

Georgeta I. MIHAI

Didactica specialităţii – note de curs

prima dată termenul de ,,stiinţele educaţiei” şi nu de ,,ştiinţa educaţiei”. Trecerea aceasta constitutie mai mult decat un detaliu gramatical. Semnificatia pluralului este aceea a unei rupturi epistemologice (astfel, demersul pluridisciplinar asupra educatiei înlocuieşte demersul mono-disciplinar). Ed.Claparede utiliza aceeaşi terminologie in 1912, cand s-a infiinţat ,,Institutul de Stiinte ale Educaţiei” cu subtitlul ,,Institutul Jean Jack Rousseau”. Concluzia: ştiintele educaţiei apar ca program de formare interdisciplinară din acest moment.

2. Sistemica ştiinţelor educaţiei
Mialarede (1985) realizează o clasificarea în care se evidentiază faptul că ştiinţele pedagogice constituie un ansamblu al ştiintelor educatiei. Autorul subliniază că ştiinţele educaţiei au toate acelasi obiect, anume, educatia, iar educaţia este în măsură să asigure unitatea şi coerenţa diversitătii ştiintelor educaţiei. În sfera ştiinţelor educaţiei sunt incluse mai multe categorii: 1. Ştiintele care studiază condiţiile generale şi locale ale instituţiei şcolare: - Istoria educaţiei şi a pedagogiei - Sociologia educatiei - Etnologia educatiei - Demografia şcolară (populaţia şcolară) - Economia educaţiei - Educaţia comparată 2. Stiintele care studiază situaţiile şi faptele educaţionale (relaţia pedagogică şi actul educativ propriu-zis): - Ştiinte care studiaza condiţiile imediate ale actului educativ: - Fiziologia educatiei - Psihologia educatiei - Psihopedagogia grupurilor mici - Ştiintele comunicarii - Didacticile speciale ale diferitelor discipline de invăţământ - Stiinta metodelor şi tehnicilor de predare (metodologia) - Ştiinţa evaluarii (notarea) 3. Ştiinţele consacrate reflecţiei şi evoluţiei - Filosofia educaţiei - Planificarea educaţională şi teoria modelelor Stiintele educatiei Referitor la interdisciplinaritate, pedagogul roman George Vaideanu susţine că aceasta nu anulează disciplinaritatea, interesul pentru fiecare disciplină în parte ci ea dezvolta conexiuni, încercând să diminueze ,,închiderile” sau ,,graniţele stânjenitoare”. În prezent asistăm la inlocuirea expresiei ,,ştiintele educaţiei” cu singularul ,,ştiinţa educaţiei”, însă nu în formula iniţială a unei ştiinţe a educatiei fundamentată pe o ştiinta de bază (care inainte era biologia, psihologia sau sociologia), ci intr-o noua formulă care-şi propune să valorifice toate avantajele abordarii pluridisciplinare. Se rezolvă în acelasi timp, problema epistemologică a specificităţii, a unicităţii şi coerenţei demersurilor ştiinţifice asupra educaţiei. Intemeierea epistemologică a acestor demersuri, presupune afirmarea existenţei unor ştiinte ale educaţiei. In ,,Pedagogia generală” Mialarede arată că demersul educativ al pedagogiei presupune o clarificare mai precisă a statutului acestei discipline şi a raporturilor sale cu ştiinţa şi filosofia (Mialarede, 1991). Pedagogia – o ştiinţă Etimologia conceptului ,,pedagogie” vine din limba greacă unde ,,paidagogia” înseamnă ,,a conduce copilul spre cunoaştere” ( pais, paidos = copil; agoge= a conduce) iar ,,paidagogos” era sclavul care avea sarcina de a conduce copilul la şcoală Pentru ca un domeniu disciplinar să fie considerat ştiinţă, el trebuie să îndeplinească trei condiţii minimale: să dispună de un obiect de studiu, să aibă metode proprii de cercetare şi să descopere legităţi ale fenomenelor studiate. În cazul pedagogiei, obiectul de studiu este reprezentat de fenomenul educaţional; instrumentarul ştiinţific de cercetare şi investigare conţine metode precum: observaţia, experimentul, studiu de caz, testele

3

Georgeta I. MIHAI

Didactica specialităţii – note de curs

etc.; iar finalităţile cognitive conduc către structurarea unui sistem conceptual, descoperirea de legi şi principii. În calitate sa de ştiinţă a educaţiei, pedagogia studiază esenţa şi trăsăturile fenomenului educaţional, scopul şi sarcinile educaţiei, valoarea şi limitele ei, conţinutul, principiile, metodele şi formele de desfăşurare a proceselor paideutice. Pedagogia cunoaşte un proces de specializare a teoriei pe domenii, conţinuturi sau etape de vârstă, relativ delimitate, formând sistemul disciplinelor pedagogice: - pedagogia generală (are ca obiect studierea legităţilor, a principiilor generale ale educaţiei, specificitatea conţinuturilor care se transmit, a strategiilor şi metodologiilor implicate, a formelor concrete de organizare , conducerea şi dirijarea proceselor instructiv-educative), - pedagogia şcolară (cu subdiviziunile: antepre-; pre- se centrează pe specificitatea copilului preşcolar; şi şcolară – domeniu al pedagogiei interesat de identificarea problematicii şi tehnicii educative valabile pentru copilul integrat în instituţia şcolară); - pedagogia specială (are ca obiect educaţia copiilor cu nevoi speciale, a acelor subiecţi care ies din sfera normalităţii fizice, psihice şi comportamentale); - pedagogiile profesionale, pedagogia comparată, istoria pedagogiei, filosofia educaţiei, metodicele, pedagogia familiei, sociologia educaţiei, antropologia educaţiei etc.

II. Conceptul modern de educaţie ( Educaţii paralele) 1. Procesul educaţional: definiţii, trăsături şi funcţii
Educaţia este un termen dedus din latinescul educo-educare, care înseamnă a alimenta, a îngriji, a creşte . Definiţii educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil (I.Kant); este acţiunea de formare a individului pentru el însuşi, dezvoltându-i-se o multitudine de interese (Herbart); constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma, acestora din urmă, anumite stări fizice, intelectuale şi mentale necesare vieţii sociale şi mediului special pentru care sunt destinate. Trăsături: educaţia este un demers aplicabil doar la specia umană (această acţiune nu se poate extinde asupra lumii animalelor sau plantelor); educaţia nu este o etapă limitată numai a unei anumite vârste, ci se prelungeşte pe întreg parcursul vieţii unui individ. Funcţiile educaţiei: de selectare şi transmitere a valorilor de la societate la individ; cognitivă – vehiculare a tezaurului de cunoştinţe necesare vieţii; economică – pregătire şi formare a indivizilor pentru producţia materială; axiologică – valorizare şi creaţie culturală. Există termeni corelativi educaţiei: dresaj, domesticire, îndoctrinare, formare, instruire, învăţare.

-

2. Factorii educaţiei :
1. Familia – primul factor care formează persoana; are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite. 2. Şcoala – factor important al educaţiei sistematice şi continue. La nivelul acestei instituţii, educaţia şi instrucţia ajung într-un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul programat, planificat şi metodic al acţiunilor instructiv-educative. Factorii responsabili din perimetrul acestei instituţii: grădiniţă, şcoală, universitate. Cei care realizează procesele formative sunt cadre specializate ce deţin, pe lângă competenţe disciplinare, şi pe cele de ordin psihologic, pedagogic şi metodic;

4

Georgeta I. MIHAI
3. 4. 5. 6.

Didactica specialităţii – note de curs

Biserica – prin intermediul preotului – transmiterea stimulilor religioşi (prin ceremonii religioase); Instituţii culturale: teatre, muzee, case de cultură, case memoriale etc .; Mass-media: ziare, reviste, radio, televiziune, Internet; Structuri asociative: asociaţii ale copiilor şi tineretului, societăţi caritabile, organizaţii nonguvernamentale sau alte forme de asociere cu caracter social, cultural, economic. Obsservaţie. Toţi aceşti factori acţionează simultan. Important este ca între aceste instanţe ale educaţiei să se instaureze relaţii de mutualitate şi coerenţă, şi nu raporturi de concurenţă sau inconsecvenţă valorică (de exemplu, ce se spune în biserică să se nege în şcoală sau familie).

3. Forme ale educaţiei
Pentru că adesea modurile de educaţie se confruntă, sunt necesare precizări referitoare la specificul şi conţinutul formelor. Educaţia formală (învăţământul) trebuie îmbinată cu alte moduri sau tipuri de educaţie. Educaţia formală (formalizată sau instituţionalizată): este educaţia în care rolurile de profesor şi elev sunt bine definite şi în care o latură acceptă responsabilitatea celeilalte; educaţia primită în şcoală, opusă celei acumulate independent sau în timpul serviciului. Educaţia sistematică ce se continuă în general în instituţii şcolare, făcând parte din sistemul educativ. Educaţie instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată cronologic, organizată şi condusă de la centru (Ministerul Educaţiei Naţionale). Educaţia informală: educaţie în care nu se pot distinge cele două laturi (profesor şi elev); educaţia dobândită de unul singur prin citit, experienţă de viaţă etc. – proces ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere prin experienţele zilnice. Educaţia nonformală: educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin statutul şcolarităţii, de exemplu educaţia adulţilor; educaţia care are loc în afara şcolii, de exemplu, prin influenţa mediului familial, a grupurilor de prieteni şi a mediului de viaţă. Educaţia urmărită în afara sistemului şcolar, într-o manieră regulată sau intermitentă; un ansamblu de mijloace extraşcolare de a dobândi cunoştinţe generale sau calificări profesionale (educaţia extraşcolară – învăţământ tradiţional, mişcări ale tineretului, cluburi şi asociaţii diverse). Orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare a subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţi cât şi copii). *Educaţia formală urmăreşte să realizeze dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi angajarea sau participarea afectiv-emoţională a celui educat. Trăsături specifice: structurare, sistematizare, dirijare (conducere), competenţă didactică. Educaţia şcolară reprezintă o perioadă de activitate intensivă, urmărind cu precădere formarea persoanei. Educaţia formală durează 15 – 20(24) de ani şi ea nu reprezintă mai mult decât o introducere în sfera culturii şi a pregătirii iniţiale pentru educaţia permanentă, care se va extinde de-a lungul vieţii. Ea se adresează în primul rând copilului, persoana aflată în dezvoltare, la care învăţarea trebuie să alterneze cu perioade de repaus sau vacanţe. Însuşirea sistematică a cunoştinţelor angajează într-un plan mai larg autoritatea şcolii şi pe specialiştii care concep şi conduc procesul de educaţie. Realizarea educaţiei în mod competent presupune întotdeauna prezenţa şi acţiunea unui personal anume pregătit, personalul didactic. Acesta este alcătuit din specialişti pe domenii, capabili de a realiza corelaţiile necesare unei formări a elevilor în perspectiva finalităţilor educaţiei. O caracteristică importantă a educaţiei formale o constituie acţiunea de evaluare care este administrată în forme, moduri şi etape anume stabilite pentru a facilita reuşita şcolară, succesul formării elevilor. Evaluarea în cadrul educaţiei formale revine fiecărui cadru didactic, în timp ce evaluarea practică în cadrul educaţiei nonformale şi mai ales în cadrul celei informale cade automat în sarcina celui care învaţă, uneori pe calea unui contact brutal, sau confirmarea de către realitate a acţiunilor sale, a calităţii cunoştinţelor sale sau a gesticii sale profesionale. *Educaţia nonformală (extraşcolară) desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar totdeauna are efecte formative. Raportul acestei educaţii se defineşte în mod tradiţional ca un raport de complementaritate. Prin natura şi specificul ei, educaţia nonformală atestă alte însuşiri proprii: mare varietate,

5

4. activităţile se desfăşoară în şcoală şi sunt constituite din cercuri pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar. muzee. În acelaşi timp. muzică. a celor trei categorii de cunoştinţe sau valori. dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere. volumul şi cantitatea informaţiilor dobândite în afara şcolii vor spori.) pot apărea orientări cu atitudini negative. dar în ocazii din ce în ce mai numeroase şi mai variate. formarea unor interese de cunoaştere. Educaţiei formale îi revine primul loc în misiunea de a-i pregăti pe elevi pentru învăţare continuă şi pentru selecţionarea. caracterul optimal sau facultativ. acumulările educaţiei formale pot contribui esenţial la dezvoltarea şi eficacitatea celorlalte două sectoare. competiţii culturale sau sportive. viaţa socială a omului se desfăşoară sub un dublu impact: acela al opiniei colectivităţii şi al cenzurării pe care o operează conştiinţa în sine. activităţi sau preocupări ale mediului ambiental în care educatul îşi duce existenţa. Potrivit concepţiei holistice. Educaţia informală apare prin excelenţă ca o rezultantă a multitudinii de influenţe venind din aria mediului social. între ele existând întrepătrundere şi interdependenţă. citându-se cazul statelor industrializate. tehnologice. Educaţia informală este în expansiune în toate ţările lumii. dobândirea instrumentelor intelectuale. conduite deviante. dacă o raportăm la multitudinea şi specificul diverselor sectoare ale vieţii persoanei. În realitate. care o facilitează cu ajutorul unui număr foarte mare de canale de televiziune. dar şi de propriile lui aspiraţii. comemorări şi festivităţi etc. conjugând armonios şi eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală. Mulţi autori o caracterizează prin antrenarea ei în mod decisiv cu ajutorul marilor mijloace de comunicare. Desigur. diferenţierea conţinuturilor şi a tehnicilor de lucru. în vreme ce alţii sunt atraşi de preocupări ştiinţifice. sunt cuprinse şi activităţi a căror desfăşurare necesită deplasări în locurile cerute de tematică (întreprinderi. cu semnificaţie antisocială. Educaţia pentru valorile cognitive comportă asimilarea de către educaţi a unui bagaj informaţional de bază.Georgeta I. Conţinuturile urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ. deosebit de acţiunile cu semnificaţie formativă pozitivă (sport. Educaţia informală precede şi depăşeşte ca durată. adică complet liber de orice formalizare. educaţia informală este determinată de caracterul predominant al unuia sau altuia dintre tipurile de valori. Domenii educaţionale 1) Educaţia intelectuală Educaţia intelectuală este un concept care. Sub aspectul conţinutului. Spre o abordare holistă a educaţiei Educaţia trebuie să aibă caracter global. dobândirea unor 6 . Educaţia informală nu poate constitui substanţa şi temeiul fundamental al educaţiei. Este şi firesc să fie aşa. Unii rămân sub influenţa culturii umaniste. Este cunoscută atitudinea infracţională a unor tineri datorată în mod exclusiv actului inducţional din partea unor lideri cu tulburări de caracter care exercită asupra grupului o influenţă negativă. scris. Educaţia intelectuală are ca specificitate formarea şi maximizarea capacităţilor cognitive. *Educaţia informală – termenul exprimă caracterul spontan al acestei educaţii. Şcolii îi revine sarcina de a prelua şi prelucra măcar o parte a mesajelor educaţiei informale. terenuri agricole) sau instituţii asociate. frontierele dintre tipurile de educaţii identificate nu sunt rigide. În cadrul influenţelor de grup. asimilarea cunoştinţe disciplinare. prezenţa ei de-a lungul vieţii. îşi pot propune un minimum şi un optimum. achiziţie dobândită într-o manieră întâmplătoare. se referă la ansamblul influenţelor educative care îşi propun să ajute o persoană să-şi dezvolte una dintre cele mai importante dimensiuni ale personalităţii sale : dimensiunea intelectuală. organizaţiile social-culturale şi social-politice. organizatorice. dans etc. al computerizării informaţiei. descriptive şi procedurale. achiziţionarea tehnicilor culturale. în sens larg. dirijate de personalul specializat în strânsă legătură cu elevii. Educaţia formală va avea de câştigat dacă va reuşi să integreze creator influenţele datorate modalităţilor de educaţie nonformale şi informale. socotit). al casetelor audio-vizuale etc. a celor mai importante (citit. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs flexibilitatea sporită. conţinut şi modalităţi educaţia formală. Procesele de integrare. De regulă. părinţii. implicarea mai profundă în actul organizării a înseşi persoanelor educate. Educaţia informală reprezintă întreaga achiziţie autonomă a persoanei. ierarhizarea şi prelucrarea informaţiei acumulate în afara orelor de curs.

cât şi trăsături pozitive de caracter. Morala. a fi inventiv. formarea unor imagini globale. Autonomia spirituală se fundamentează pe autonomia gândirii şi a raţiunii. Capacităţile iniţiale pe care le posedă un subiect sunt condiţii interne ale învăţării. de a descoperi etc. de spaţiu. Prin procesul educaţiei morale se urmăreşte încorporarea şi punerea în act a valorilor morale a societăţii. . Învăţarea necesită organizarea condiţiilor externe. sentimente. rezumatelor. Educaţia morală se va realiza pe următoarele direcţii: 7 . când subiectul îşi formează o imagine provizorie despre sarcina de învăţare. ci este cel care nu ştie să înveţe. a nu depinde de . Obiectivele educaţiei intelectuale se configurează pe mai multe componente: . valorilor morale în vederea formării de atitudini.). imaginaţia etc. Din perspectivă psihopedagogică formarea conduitei vizează atât deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală.ştiinţa” altora. promovarea unui discurs echilibrat. încorporarea conduitei de autodidaxie. de realizare a schemelor. . limbajul. 2) Educaţia morală O caracteristică definitorie a omului şi umanităţii o constituie moralitatea. . de memorare. gândirea. ţinându-se cont de cele interne. dintre care menţionăm doar câteva. . evitarea fanatismelor de tot felul. ca fenomen social. obişnuinţele morale. de a investiga. Teoria operaţională a învăţării – există trei etape în formarea operaţiilor mintale şi în dobândirea cunoştinţelor: etapa 1 – constituirea bazei de orientare a acţiunii. critic şi obiectiv cu propriile puncte de vedere.consolidarea capacităţilor şi proceselor psihice antrenate în cunoaştere (atenţia. principiilor.Georgeta I. caracterul. psihologia se răsfrânge la o ştiinţă a comportamentului. voinţa. integrative despre existenţa proprie şi asupra lumii înconjurătoare. să sesizezi aspecte ale realităţii). a căror acţiune nu depinde de ea.cultivarea şi fortificarea sentimentelor intelectuale (bucuria de a căuta. convingeri. . Scopul fundamental îl constituie dobândirea autonomiei intelectuale. să inovezi cunoaşterea. Formarea conduitei morale înseamnă acţiunea corelată asupra următoarelor structuri comportamentale: deprinderile morale.). stabilirea unor relaţii permisive cu copiii. comportamente. Conduita morală este obiectivarea conştiinţei morale în fapte şi acţiuni. condiţii fizice de învăţare etc. deprinderi şi obişnuinţe morale. a trăsăturilor morale de personalitate. A fi autonom din acest punct de vedere înseamnă a judeca cu propria minte. în etapa 3 intervine controlul global al acţiunii. Formarea conştiinţei şi conduitei morale: încurajarea atitudinilor pozitive şi reducerea sau preîntâmpinarea celor negative.obişnuirea şi respectarea normelor igienice şi pedagogice privind activitatea intelectuală (condiţii de timp. etapa 2 – de desfăşurare propriu-zisă a acţiunii. generat de comportamentul profesorului. A fi autonom mai poate însemna la un moment dat să cauţi şi să produci explicaţii proprii. Educaţia pentru valori morale este facilitată de prezenţa unui cadru afectiv pozitiv. Behaviorismul – în perspectiva acestei concepţii. Obiectivele educaţiei morale se situează pe următoarele linii: formarea conştiinţei morale şi formarea conduitei morale.). întipărire şi reactualizare). fără stridenţe sau sentimentalisme argumentative. Există mai multe teorii cu privire la sporirea cognitivă şi la modalitatea concretă de achiziţionare şi gestionare a cunoştinţelor. reflectă relaţiile ce se stabilesc între oameni.intelectualizarea persoanei prin stăpânirea instinctelor. Teoria învăţării cumulativ-ierarhice – învăţarea este determinată de anumite condiţii care se divid în două mari grupe: condiţii interne şi condiţii externe ale învăţării. organizare şi reorganizare a cumulului de cunoştinţe.stăpânirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă (de citire rapidă.dezvoltarea şi antrenarea capacităţilor senzoriale specifice (a şti să observi. sinceritate şi credinţă sunt pârghii pentru formarea conştiinţei şi conduitei morale. iar condiţiile externe sunt cele din afara persoanei.creşterea capacităţii de integrare. stimulativ. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs deprinderi de studiu eficiente şi productive. . Respectul pentru personalitatea elevilor. a refuza prejudecăţile. să concepi perspective educative şi argumentative personale. ştiut fiind faptul că analfabetul de astăzi şi de mâine nu este cel care nu ştie.. să o domini prin interpretări multiple. Educaţia morală constă în activarea pedagogică a normelor. voinţa morală. memoria.

Metode şi forme de realizare a educaţiei estetice -Exerciţiul. ci ajunge la anumite . c) principiul perceperii globale. Astfel. Metode de educaţie morală: metode verbale: expunerea morală (povestirea.sădirea sentimentului responsabilităţii. . în mod tradiţional. observaţia. Din punctul de vedere al finalităţilor. Principiile educaţiei estetice a) principiul educaţiei estetice pe baza valorilor autentice. În general. . . Metodele utilizate în realizarea educaţiei estetice sunt. specifice fiecărei arte. conversaţia morală (dialogul moral. descoperirea.prin formele sale diverse . insensibilitatea faţă de inefabilul artei. d) principiul înţelegerii şi situării contextuale a fenomenului estetic. ale culturii estetice. reţinem lecţiile la toate disciplinele de profil (:-literatură . sub forma unor activităţi teoretico-informative. însuşirea unui spirit critic şi dobândirea unor criterii de apreciere a operei literare.conştiinţa necesităţii unor modele morale ( “Cum trebuie să mă comport?”. mai profunde şi mai complexe. putem releva educaţia literară. . jocul didactic. Aceasta reprezintă o condiţie a dezvoltării formelor ulterioare. . introspecţia.valorizarea conduitelor şi succesului (“Cum am acţionat?”). b) dezvoltarea capacităţii de a crea valori estetice. Nimeni nu poate iubi arta în general. b) principiul receptării creatoare a valorilor estetice. ca metode specifice amintim: exerciţiul. unitare a conţinutului şi formei obiectului estetic. cât şi nonformale sau informale. tehnic. naraţiunea. . din memorie. În curriculum-ul şcolar sunt incluse câteva obiecte de învăţământ care.. educaţia estetică se desfăşoară. a însuşi şi a folosi adecvat valorile estetice. stimularea sensibilităţii.urmăreşte formarea priceperii de a audia şi interpreta. educaţia estetică îşi propune formarea receptivităţii şi creativităţii estetice. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs . pe când educaţia artistică are în vedere dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor creative în registrele metodice. metode intuitiv-active: exerciţiul moral. muzicală. Ca forme de realizare în şcoală a acestui tip de instruire.cultivarea voinţei de conformare a conduitei la valorile prevăzute.. prelegerea morală). studiul documentelor etc.desen . lectura (dirijată. şi anume “analfabetismul estetic”.fixaţii” legate de operele care corespund nevoilor lui specifice. dramatizarea.îşi propune să 8 . trebuie analizat şi un alt tip de analfabetism. formarea atitudinilor şi comportamentelor estetice. explicaţia. dobândirea unui limbaj muzical. plastică.cunoaşterea valorilor. “După ce să mă ghidez?”). Educaţia morală rămâne o ficţiune dacă nu se traduce în experienţă.acceptarea de sine (“Ce îmi place sau doresc cu adevărat?”) şi a celorlalţi. coregrafică. obligaţiei.sentimentul identităţii proprii şi a conştiinţei de sine (“Cine sunt eu?”). de a sesiza şi de a gusta aspectele estetice ale naturii şi vieţii înconjurătoare. . pe când educaţia artistică se derulează mai mult pe un traiect practicaplicativ. dezvoltarea laturii afective a personalităţii. în cea mai mare parte.Georgeta I. studiul de caz. decorativ. Obiectivele educaţiei estetice: a) formarea capacităţii de a percepe.justificarea teoretică a valorilor.muzică . Prin metodele de realizare a educaţiei estetice. . studiul de caz. adică incapacitatea de a sesiza şi vibra în faţa frumosului. dezbaterea etică). explicaţia şi demonstraţia. 3) Educaţia estetică şi artistică Sensibilitatea estetică este capacitatea individului de a percepe. mai subtil şi ascuns.crearea obişnuinţei de acţiune în conformitate cu valorile alese. Din punctul de vedere al formelor de realizare. explicaţia. explicativă). moralitatea are nevoie de o serie de precondiţii: . . Educaţia estetică nu trebuie confundată cu educaţia artistică.activarea la subiect a unei conştiinţe mature (“Care este cel mai bun lucru pentru mine?”).după natură. Dacă s-a vorbit şi se mai vorbeşte încă de analfabetism şcolar. . artistic etc.formarea şi consolidarea gustului literar. aceleaşi care sunt folosite în toate activităţile procesului instructiv-educativ. sunt considerate a contribui în mod esenţial la formarea culturii estetice a elevilor. exemplul moral. cultivarea creativităţii literare. cinematografică etc. demonstraţia. cu preponderenţă.ce îşi propune educarea sensibilităţii literare. dar mult mai periculos. . toate acestea pot fi realizate atât în cadrele formale ale educaţiei.

kinestezică). consolidarea şi educarea capacităţilor volitive (a curajului. Armonia corporală (înălţime. a dorinţei de autodepăşire.sunt în concordanţă cu specificul 9 . prin utilizarea factorilor naturali: aer. auditivă. între corporalitate şi spiritualitate. educaţia fizică dezvoltă procesele senzoriale (vizual. a gândirii în acţiune). capacitate de a aprecia şi reproduce fenomenele şi obiectele lumii înconjurătoare. a atenţiei. cercurile sportive. capacitatea de concentrare a atenţiei şi atenţia distributivă. Metodele utilizate în cadrul activităţilor de educaţie fizică . reactivitate. 4) Corectarea unor deficienţe fizice. modestie. a individualismului). aruncare.) şi cu iniţiativă şi perseverenţă. trăsăturile pozitive de caracter (autocontrol. necesitatea finalizării activităţilor începute. gimnastica de înviorare. dezvoltarea motricităţii.fair-play”. funcţiile digestive. contribuie la obţinerea de rezultate optime şi în alte activităţi întreprinse. rezistenţa. curajul. educaţia fizică este disciplină de învăţământ obligatorie în toate ciclurile de învăţământ. important pentru starea de sănătate psihică. a perseverenţe. coordonare.). precum şi exploatarea valenţelor emoţional-estetice ale tuturor celorlalte lecţii predate la celelalte discipline şcolare. într-un context organizat şi sub îndrumarea unui personal calificat. comparaţia. greutate. tracţiune etc. operaţiile şi calităţile gândirii (analiza. cinste) şi spiritul fair-play (spirit de echipă. Participarea la jocurile în echipă. corectarea şi ameliorarea unor deficienţe cu substrat fizic (gimnastica având funcţie recuperatorie). etc. sinteza. Exerciţiile fizice stimulează dezvoltarea capacităţilor psihomotrice (forţa. Educaţia fizică este una dintre cele mai vechi forme de exercitare a acţiunii formative. a satisfacţiei împlinirii. kinestezic). 1) Atingerea şi menţinerea unui nivel optim de sănătate. auditiv. Printre principalele forme de realizare a educaţiei fizice menţionăm: ora de educaţie fizică. rapiditatea). precizie. Această componentă a educaţiei cuprinde un cumul de activităţi ce contribuie la dezvoltarea fiinţei umane prin cultivarea şi potenţarea dimensiunii psihofizice a fiinţei. activităţile sportive de performanţă şi cele realizate din plăcere. a uşurinţei de mişcare. Evitarea exceselor alimentare şi practicarea cu măsură a exerciţiilor fizice contribuie la menţinerea unui tonus emoţional pozitiv. pedagogică prin metodă. Educaţia fizică este fiziologică prin natura exerciţiilor sale. vizionarea organizată de spectacole. dezvoltă voinţa dar şi perseverenţa. dorinţa de a învinge. a spiritului de observaţie. dezvoltarea proceselor afective (a sentimentelor. 2) Dezvoltarea fizică generală şi specifică şi a psihomotricităţii Prin practicarea educaţiei fizice. respectarea regulilor jocului. Sănătatea fizică presupune şi călirea organismului. a consecvenţei. deprinderea cu regulile igienico-sanitare. ţinută fizică) corelată cu o bună condiţie fizică. fluenţa. Prin natura cerinţelor sale. conform perioadelor de vârstă pe care le parcurg. spirit de luptă. voinţă. a stăpânirii emotivităţii.. mers. de activare a funcţiilor organismului. imaginaţia reproductivă şi creatoare. apă. biologică prin efectele sale şi socială prin modul de organizare şi prin activitate. crearea unei armonii între trup şi suflet. Sarcinile educaţiei fizice se pot delimita la două niveluri: sarcini specifice şi nespecifice. consolidarea capacităţilor fiziologice ale organismului (funcţionarea normală a organelor şi aparatelor subsecvente corpului uman). De asemenea. discuţiile cu artiştii etc. creativitatea. se are în vedere şi formarea unor deprinderi de alimentaţie corecte şi a deprinderilor de igienă corporală şi igienă a exerciţiului fizic. În categoria sarcinilor specifice pot fi incluse: dezvoltarea şi fortificarea fizică a elevului. prin păstrarea unei armonii între fizic şi psihic. acceptarea înfângerii şi respectarea învingătorului). mobilitate). tenacitatea. competitivitate. îndemânarea. originalitatea.). activităţile sportiv-turistice din timpul liber. între psihomotricitate şi intelectivitate. evitarea egoismului. viteza. 4) Educaţia fizică şi sportivă În România.Georgeta I. Printre sarcinile nespecifice educaţiei pot fi incluse mai multe opţiuni: stimularea proceselor cognitive (dezvoltarea actelor perceptive. formarea unor aptitudini psihomotorii (forţă. La aceste forme mai putem adăuga vizitarea muzeelor şi a expoziţiilor. solidaritate. recuperarea sau reabilitarea indivizilor cu handicap motric sau organic. a încrederii în forţele proprii). respectarea adversarului. hotărârea. a spiritului de corectitudine şi de . emoţionalitate. Îndeplinirea acestui obiectiv va asigura o dezvoltare fizică armonioasă a elevilor şi o bună funcţionare a principalelor funcţii ale organismului (capacitatea respiratorie. rapiditate. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs dezvolte aptitudinea de a observa. 3) Formarea şi dezvoltarea trăsăturilor psihocomportamentale şi de personalitate. a bucuriei. circulatorii etc. copiii se dezvoltă armonios. a spiritului de iniţiativă. excursii tematice. soare. cu capacităţi fizice specifice (apucare. temporar sau definitiv. capacităţile mnezice (memoria vizuală. alergare. supleţea) necesare în viaţa de zi cu zi şi în practicarea sportului. cercurile şi concursurile artistice.

În SUA. în particular în ceea ce priveşte recrutarea. în majoritatea liceelor studiul ştiinţelor începe cu biologia. Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. chimie. nu cu biologia. În esenţă. în principal. fapt care se consideră că ameninţă prosperitatea lumii viitoare. care înseamnă studiu. al specializărilor realizate în instituţiile superioare. . din Asia şi alte zone. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs conţinuturilor sale. în zilele noastre. . Cu toate acestea. chimie şi fizică. cunoaşte şi stăpâni tehnica şi produsele tehnologice.Mutaţiile tehnice şi tehnologice contemporane. Cele trei domenii se studiau separat din 1893. Obiectivele educaţiei tehnologice 10 . inclusiv prin dobândirea unor îndemânări.Nevoia evidentă de a înţelege. Fizica. Altfel spus. jocul (didactic. cu ajutorul matematicii se trece la alte domenii. odată un domeniu foarte dependent de matematică. în vederea obţinerii unor produse în diferite domenii de activitate. un anumit rezultat. de aici. Ca ştiinţă. Matematica. aceste standarde au evoluat. în domeniul cercetării şi prin încurajarea şi susţinerea eforturilor individuale în direcţia invenţiei. demonstraţia.Necesitatea orientării la un moment dat în câmpul profesiunilor. furnizează cunoştinţe despre structura materială a lumii. toate fenomenele studiate în chimie îşi găsesc explicaţia în micul atom. să ne apropiem adecvat produsele tehnologice. S-a ajuns astfel la concluzia că este necesară o reformă radicală în educaţia ştiinţifică. 5) Educaţia ştiinţifică Educaţia ştiinţifică se realizează. Prin fizică. se constată un fenomen care a îngrijorat lumea oamenilor de ştiinţă. dezastruos din punct de vedere pedagogic. descoperiri. observaţia.Propensarea activităţilor practice ca stimulatoare şi dinamizatoare a inovaţiilor de ordin tehnic şi tehnologic. să ni le integrăm eficient şi uman în viaţa de zi cu zi. metodele şi mijloacele de prelucrare a materiilor prime şi a materialelor. baza tuturor ştiinţelor. ca şi în Occidentul civilizat. Totuşi. . oferindu-li-se astfel posibilitatea de a intra în contact cu matematica.Imprimarea unei dimensiuni practice tuturor încorporărilor de ordin pur ştiinţific. a atomilor şi. Factorii care concură la existenţa acestei preocupări educative sunt: . se axează pe un limbaj concis şi pe o ordine logică. faptul că în Occident standardele educaţiei ştiinţifice devin din ce în ce mai mici. astronomia. 6) Educaţia tehnologică /profesională Termenul provine din limba greacă. fiind alcătuit prin asocierea a două cuvinte: „techne”. Se consideră că studiul ştiinţei ar trebui să înceapă cu fizica. În fiecare epocă au existat standarde ale educaţiei ştiinţifice avansate generaţiilor umane. care înseamnă meşteşug şi „logos”. priceperi în domeniul tehnic. Şi în România. ea studiază formele. toţi oamenii trebuie să aibă suficiente cunoştinţe de ordin tehnic.Obţinerea unei relative autonomii pragmatice. iar chimia şi fizica sunt fundamentale pentru biologia moleculară. inovaţiei. Occidentul a datorat inovaţiilor tehnice şi cutezanţei ştiinţei evoluţia sa. elevii se pot familiariza şi cu algebra. a dominat biologia modernă. Pare a fi un sistem învechit. majoritatea elevilor învaţă ştiinţele în următoarea ordine: biologie. precum chima şi biologia. spre exemplu. Reguli: O reformă care trebuie făcută astăzi priveşte educaţia ştiinţifică în licee. neuroştiinţele. teoretic. Toate celelalte ştiinţe – geologia. . care face abstracţie de avântul incontestabil al ştiinţei din secolul al XX-lea şi ultimul secol. de rol). să ştie să-şi explice cum funcţionează numeroase suporturi tehnice pe care le utilizăm zi de zi. principale metode fiind: exerciţiul. pregătirea şi menţinerea profesorilor în sistem. care. În mod esenţial. tehnologia reprezintă un ansamblu de procese şi operaţii la capătul cărora se obţine un anumit produs. tehnologia reprezintă studierea meşteşugurilor. . dar astăzi el întâmpină o competiţie serioasă din partea unor naţiuni aflate în plin avânt. care predispun la noi ritmicităţi şi dependenţe umane. studiul de caz. o dată cu descoperirea ADN-ului în anii ’50.Georgeta I. Chiar dacă trăim într-o permanentă revoluţie ştiinţifică. unde educaţia în matematică şi ştiinţă este înfloritoare. activităţile practice. oceanografia şi alte ştiinţe care rezultă din acestea – depind de combinaţiile dintre biologie. datorită ritmurilor şi schimbărilor impuse periodic de revoluţiile ştiinţifice din domeniile vieţii sociale. prin intermediul disciplinelor predate în sistemul de învăţământ. fizică.

b) promovarea şi formarea un or conduite paşnice. alegerea celei mai adecvate activităţi dominante. Educaţia pentru pace presupune două laturi: a) combaterea ideilor şi concepţiilor care favorizează sau cultivă atitudinile ostile. asumarea riscului. Factorii care generează 11 . drepturile la viaţă.formarea deprinderilor de utilizare a tehnologiilor din diverse domenii (profesional. prin dezvoltarea spiritului practic aplicativ. . cultivarea spiritului de organizare şi iniţiativă. terorism.). rasiste. agresiune.. sub aspectul manevrării. angajarea socioprofesională deplină. asimilarea fundamentelor conceptuale şi teoretice ale tehnicii contemporane. informatică etc. realizare şi evaluare a produselor. tehnologii. formarea unei conduite responsabile în producţie. 1.dezvoltarea capacităţii de proiectare. Obiective afective – acestea privesc formarea unor atitudini adecvate faţă de tehnică şi activitatea productivă. realizarea unor vizite sau excursii în medii tehnologice exemplare.). agresive. activarea aptitudinilor tehnice ale persoanelor. public etc. ca şi faţă de lumea muncii şi a profesiilor. ▪ Educaţia ecologică – această preocupare încearcă să sensibilizeze omul faţă de ecosistemul în care îşi desfăşoară activitatea. asimilarea celor mai potrivite hobby-uri predominant tehnice. obiective afective şi obiective psihomotorii..Formarea de aptitudini şi însuşiri de personalitate (toleranţă. . ▪ Educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului . dezarmare. educaţia tehnologică îşi asumă o seamă de obiective noi. .m. casnic. echitate. întreţinerii şi reglării diverselor aparate.). Educaţia tehnologică.Achiziţionarea unor concepte şi cunoştinţe specifice problematicii propensării păcii şi bunei înţelegeri (pace. comunităţi. cooperare. biologie etc. îmbunătăţirii relaţiilor dintre comunităţi. disciplină şi responsabilitate. solidaritatea umană. de respect. cunoaşterea interdependenţelor normale dintre teorie şi practică.formarea şi dezvoltarea responsabilităţii faţă de asigurarea calităţii serviciilor şi produselor. receptivitate. pacifism. a spiritului de organizare şi a celui de ordine. inventive. 2. aeromodelaj. 7. fanatism. respectarea opiniilor celorlalţi).Georgeta I. Formele predilecte de realizare a educaţiei tehnologice sunt: lucrări de laborator la diferite discipline fundamentale. . practica în atelierele din şcoală sau în producţie. dezvoltarea intereselor tehnico-profesionale ale elevilor. activităţi din cercurile tehnice (de mecanică. adaptarea permanentă la schimbările din câmpul muncii. formarea persoanelor pentru apărarea şi salvgardarea păcii şi liniştii. activităţi manuale prevăzute în programe. critice. facilitează procesul de integrare socioprofesională a individului. Educaţia tehnologică presupune urmărirea atingerii unor obiective care se situează în cele trei clase deja cunoscute: obiective cognitive. maşini şi instalaţii. Obiective psihomotorii – în această categorie de obiective includem formarea de priceperi şi abilităţi practice de bază.).stimularea receptivităţii faţă de progresul tehnologic şi tendinţele acestuia. . a creativităţii tehnologice. formarea şi consolidarea unei gândiri tehnice creative.orientarea profesională în raport cu evoluţia tehnologiilor şi cu dinamica pieţei muncii. . O posibilă dimensiune a educaţiei tehnologice o constituie orientarea şcolară şi profesională.conştientizarea oamenilor în legătură cu drepturile lor. Noile educaţii – noi tipuri de conţinuturi ▪ Educaţia umanistă în spiritul păcii – îşi propune promovarea dialogului şi a cooperării. . dreptul la opinie şi credinţă etc. chimie. corelată cu celelalte laturi ale educaţiei. la circulaţie.a.d. . . MIHAI Didactica specialităţii – note de curs . . Obiective: . război. încrederea în semeni).asimilarea cunoştinţelor esenţiale despre tehnologiile moderne (concepte de bază. Obiective cognitive – prin intermediul educaţiei tehnologice sunt vizate formarea şi consolidarea capacităţilor senzorio-motorii fundamentale. realizarea unor experienţe în cadrul orelor de fizică. electrotehnică. să optimizeze relaţia dintre om şi natura înconjurătoare. optarea pentru alternativitatea profesională.formarea unei atitudini corecte faţă de tehnică. instalaţii. etc.Structurarea unor atitudini responsabilitatea faţă de propria comunitate şi faţă de umanitate (iubirea faţă de aproape. aparate etc. a curajului de a întreprinde ceva. 3.dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs. precum şi orientarea în cunoştinţă de cauză în domeniul profesional.înţelegerea dezvoltării tehnicii şi a implicaţiilor ei asupra mediului şi a societăţii. înţelegere între indivizi. modalităţi de utilizare în condiţii optime ş. . liberă exprimare.manifestarea interesului pentru utilizarea calculatorului şi a echipamentelor audio-vizuale în viaţa privată şi publică. popoare. principii de construire şi funcţionare a unor maşini.

la lumea muncii. educaţia pentru comunicare şi mass-media (îşi propune să formeze personalitatea pentru a gestiona corect şi adecvat mesajele mediatice).Pedagogia familiei. a solului). a pregătirii adecvate a acesteia.Pedagogia antepreşcolară .Pedagogia ocrotirii . încărcarea timpului liber cu activităţi recreative. productive) etc. Didactica Magna.pedagog ceh. Ca parte a pedagogiei generale. didactica reprezintă . conducere.Pedagogia preşcolară . . a apei. întreruperea sarcinilor. Sistemul ştiinţelor care se ocupă de educaţia omului include: disciplinele teoretice şi practice care studiază activitatea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii umane. Conceptul de <<Didactică >> şi evoluţia sa istorică Etimologic – termenul didactică îşi are originea în limba greacă.. a îngrijirii propriului organism printr-un regim alimentar echilibrat şi adecvat (formarea unei culturi culinare). politica demografică.Didactica specialităţii . autorul lucrării Didactica Magna. oportunitatea eutanasiei). MIHAI Didactica specialităţii – note de curs necesitatea educaţiei ecologice sunt: .Pedagogia adulţilor III.Pedagogia artei etc. învăţământ didaktike = arta învăţării Istoria didacticii reflectă evoluţia concepţiilor despre învăţământ şi învăţare proiectate pe fondul dezvoltării doctrinelor pedagogice şi a instituţiilor şcolare. educaţia în materie de populaţie (demografică – informarea în chestiuni legate de dinamica populaţiei.1657 – este 12 . evaluarea naturii schimbării.Teoria şi metodologia instruirii .Teoria educaţiei .arta de a învăţa pe toţi toate” ( J. planificare familială. ▪ Educaţia economică şi casnică modernă – vizează pregătirea tinerilor pentru o adecvare la lumea bunurilor.Pedagogia Universitară . educaţia pentru schimbare (are ca sarcină formarea personalităţii ca agent al schimbării: sesizarea schimbării. Didactica . Pedagogia mass-mediei . crearea şi fasonarea unor situaţii generatoare de schimbare).A. educaţia pentru timp liber (obişnuirea indivizilor de a-şi gestiona cât mai bine temporalitatea pentru a dispune şi de timp liber. 1657). Pedagogia muncii. în familia de cuvinte: didaskein = a învăţa didaktikos = instrucţie didasko = învăţare.ştiinţă şi teorie a procesului de învăţământ 1.Pedagogia generală/Fundamentele pedagogiei .Pedagogia şcolară .Georgeta I. ▪ Alte educaţii: educaţia pentru participare şi democraţie (nevoia de om activ. a selectării şi dozării raţionale a hranei. . ▪ Educaţia nutriţională – îşi propune să-l informeze şi să-l formeze pe tânăr în legătură cu valoarea nutriţiei. • În domeniul fundamental de cercetare avem: . prin strategii şi mijloace specifice. Comenius. la practicile economice.Pedagogia aptitudinilor speciale . validarea responsabilă a propriilor acţiuni şi a altora. • Pentru perioadele de vârstă există: . dispus să se implice în organizare.Pedagogia specială/ Defectologia .).Pedagogia socială .apariţia unor boli generate de degradarea cadrului natural de existenţă (poluarea aerului.consecinţele dezastruoase ale dezechilibrului dintre mediu şi dezvoltare. Jan Amos Comenius (1592-1670) .industrializarea neraţională care are ca efect poluarea şi chiar distrugerea naturii.Didactica generală . ocrotire prenatală.Cercetarea pedagogică • În domeniul de aplicaţie menţionăm: .

acţiuni.W. pentru procesul de învăţământ în ansamblul său. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs creatorul primului mare sistem de educaţie ce realizează o deschidere spre noi concepţii educative şi care conferă secolului al XVII-lea denumirea de .participă la construirea de cunoştinţe. . Raportul dintre didactică şi metodică Didactica studiază procesul de învăţământ în ansamblul său.îşi dobândeste propriul statut. Din perspectiva didactică învăţarea este studiată într-o triplă ipostază: Proces . Didactica psihologiei. Didactica nu este o sumă de metodici. Ce este astăzi didactica? . noţiuni. formarea de deprinderi. prin factori de mediu. exprimate în termeni de cunoştinţe. Johann Friedrich Herbart (1776-1841) considera că educaţia nu este posibilă fără instrucţie şi a studiat procesul de asimilare a cunoştinţelor. priceperi..obiect de studiu: procesul de învăţământ la disciplina de specialitate (limba româna. A.secolul didacticii”.. Condiţionare – internă. istorie.24). principiile. proximali şi distali. Diesterweg (1790-1866) face distinctia între pedagogia generală. * Didactica este ştiinţă deoarece: . comportamente. Fiecare obiect de învăţământ are didactica/metodica sa. Metodica se ocupă cu problemele circumscrise de logica internă a unui obiect de învăţământ. cât şi din perspectivă psihologică (învăţarea). deprinderi. Produs – efecte materializate ale schimbărilor cantitative şi calitative. I. . .. * Didactica este teorie deoarece: . El delimitează didactica de pedagogie şi o consideră ca o parte a acesteia din urmă. Comenius: „Didactica Magna” -1657 ). Dacia. ea dobândeste o recunoaştere. de conduite şi competenţe. în modul de reflectare a realităţii şi de comportare a elevului. Fr. poziţie recunoscută şi acceptată şi în zilele noastre. M. Exerciţiu de reflecţie: Reformulaţi definiţia didacticii. Didactica specialitătii: devine „…procesul de învăţământ din perspectiva pedagogică a predării şi învăţării obiectelor de studiu. în „Secolul didacticii”. dar abia în secolul al XVII-lea (în urma aparitiei lucrarii lui J. ţinând cont de cuvintele-cheie. caz în care poartă denumirea de didactica specială sau metodică (ce studiază conţinutul.elaborează bazele teoretice ale organizării şi conducerii procesului de învăţământ.Ştiinţa sau teoria predării şi învăţării în toate formele şi pe toate treptele învăţământului. prin întrunirea urmatoarelor elemente constitutive: . metodele şi formele de organizare proprii obiectului respectiv în detaliile concrete aplicative)…” (Ionescu. . pe toate treptele de şcolaritate şi pentru toate tipurile de şcoli. didactică si metodică.A. putem vorbi de Didactica limbii române. 13 . stări şi evenimente interne. Didactica oricarei specialităţi . Doua secole mai târziu.Georgeta I. . valabile pentru toate disciplinele de învăţământ. Din aceasta perspectivă. Didactica matematicii. Didactica generală: cuprinde norme şi principii cu caracter general. . relativ permanente şi stabile. Radu. Ed. 2. în operaţiile mintale.Teoria conducerii procesului de predare-învăţare sau teoria instruirii. Didactica muzicii etc.stabileşte criterii generale şi condiţii necesare pentru funcţionarea procesului de învăţământ – ştiinţă normativă.Ştiinţa sau teoria procesului de învăţământ. pe baza informaţiilor dobândite.emite reguli privind modul de atingere a unui anumit nivel de cunoştinţe şi deprinderi – ştiinţă prescriptivă. Platon si Aristotel.. atât din perspectivă didactică (predarea). Didactica şi obiectul ei de studiu Bazele gândirii didactice au fost puse de filosofii Greciei Antice. transformări ce intervin în structurile de cunoştinţe. prin factori biologici şi psihici. şi externă. Cluj-Napoca.Didactica moderna”. după cum nici metodicele nu sunt doar părţi constitutive ale didacticii – relaţia este de coplementaritate. 2001. pag.asigură fundamentele metodicii.succesiune de operaţii.

. a tuturor componentelor principale ale procesului de învăţământ. mijloace si tehnici de lucru specifice obiectului de studiu. Didactica specialitatii are o dublă preocupare: . a conţinuturilor propuse prin programele şi manualele aferente disciplinelor şcolare. a instruirii şi evaluării. pe de alta parte.practică: ştiinţa aplicativă. proiectul unităţii de învăţare. . caracteristici. Din cele prezentate pâna acum. manuale.) şi formele de organizare a activitaţii elevilor/studenţilor (frontală. principii.îşi făureşte legităti proprii. conţinutului. . urmarind permanent îmbunătăţirea activităţii didactice nu numai pe baza rezultatelor propriilor cercetări. activităţi care au în vedere dobândirea acelor cunoştinţe.finalităţile predării obiectului de învătamânt respectiv.face recomandări metodice de realizare a procesului de învaţamânt. particularizarea ansamblului componentelor curriculum-lui şcolar/universitar. având preponderent o functie practică. având în vedere şi asigurarea corelaţiilor 14 . de ghidare a activităţii instructiv-educative concrete pe baza unor orientări generale oferite de Didactica generală . sugestiile metodologice din programa de specialitate. activităţile de învăţare. fiind o disciplina de sinteza. forme de organizare. . Aria de cuprindere şi structura de bază a Didacticii specialităţii Didactica specialitatii orientează. pe baza valorificarii experienţei didactice acumulate de predarea fiecarei discipline incluse în noul curriculum national. . conţinut. cercul de elevi/studenţi ş. Didactica specialităţii. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs geografie. Didactica specialităţii se constituie într-o subramura a didacticii generale.a. concepte fundamentale. finalităţi. formelor de organizare.conţinutul procesului de predare-învatare. are drept obiect de studiu procesul de învăţământ la disciplina de specialitate. expunerea. . excursia. .formele de organizare a procesului de învăţământ (lecţia. . .realizează adaptarea noţiunilor de: principii. aducând precizările de rigoare în adaptarea cerintelor finalităţilor.principiile generale ale procesului de învăţământ. strategilor de proiectare şi de evaluare la specialitatea obiectului de învăţământ. demersuri.relatii interumane: profesor-elev (profesor-student) elev-elev (student-student). Ca urmare. având în vedere specificul psihopedagogic al formarii noţiunilor de specialitate. Ea opereaza analize interdisciplinare şi intradisciplinare. educatie fizica etc). între care: .metodele de predare-învăţare şi mijloacele de învăţământ. proiectul de lecţie). la fiecare obiect de învăţământ. .metodele de evaluare a rezultatelor şcolare. rezultă că aria de cuprindere şi structura de bază a Didacticii specialităţii se circumscriu pe urmatoarele coordonate generale şi vizează: a) determinarea şi aplicarea particularizată.Teoria şi metodologia instruirii şi de Teoria si metodologia curriculum-lui. metodelor şi procedeelor. .aparat teoretic: noţiuni. conţinuturile şi activităţile de învăţare /sugestiile metodologice precizate prin Programa scolară la disciplina de specialitate.Georgeta I. structurarea şi stabilirea conţinutului în concordanţă cu evoluţiile metodologice şi transformările structurale din Noul Curriculum National. pe grupe).are în vedere acţiuni permanente de perfecţionare a propriilor activităţi de predare-învatareevaluare. ci luând în considerare şi descoperirile / rezultatele altor ştiinţe. precizează şi concretizează. materiale auxiliare) prin: 1. cât şi de ştiintele pe care le reprezintă şi de practica economico-socială. un ansamblu de tipuri de activităti şi de acţiuni. strategii de proiectare şi de evaluare pentru fiecare disciplină şcolară. individuală. 3. metode.teoretică: ştiinţă explicativă a proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a legităţilor acestora.se raportează la principiile didacticii generale în soluţionarea unor probleme specifice. inclusiv documentele de proiectare a activitatii didactice (planificarea calendaristică. urmarind conţinuturile. . . la fiecare disciplină de studiu.ansamblu de metode şi procedee. în general şi anume: . precum şi legătura permanentă cu realitatea ştiintifică proprie domeniului de activitate.abordează procesul de învăţământ în funcţie de obiectivele/competenţele. b) elaborarea concretă şi operaţionalizarea conţinutului obiectelor de învăţământ prin transpunerea lui în documente şi suporturi operationale (programe. pe de o parte. ştiinţele contemporane. 2. atitudini şi competenţe solicitate atât de programele scolare. .

2. Activizarea vocabularului didactic şi de specialitate prin aplicarea legităţilor didacticii generale la procesul de învăţământ. . Didactica specialitatii este o disciplina ştiintifică. 3. d) sintetizarea tuturor componentelor specifice unei didactici de specialitate în demersuri creative şi inovative menite să conducă la continua dezvoltare şi perfecţionare a procesului de învăţământ. 5. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs dintre cultura generală şi cultura de specialitate. Ed. . activităţi didactice fundamentale) la disciplina/disciplinele de specialitate. de a conduce şi de a evalua procesele de instruire şi de educaţie tehnologică scolară şi extraşcolară (universitară/extrauniversitară). învăţării şi evaluării disciplinelor de specialitate cuprinse în cadrul ariei curriculare corespunzatoare. cel mult. esenţa) cunoştintelor şi modul de organizare a predarii conţinutului. Cuvinte cheie: didactică. Competenţe generale 1. să fie redactat pe baza unui plan de lucru (cuprins). Tema referatului trebuie să abordeze tematica programei. Obiective: . Bucuresti. mijloace de învaţamânt. investigare. Întelegerea procesului de învăţământ din perspectiva predării. metode de evaluare. proiectare. Definiţi didactica specialităţii din perspectiva criteriilor de definire a unui domeniu de cercetare 2. manual aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2004 * + un manual şcolar pentru una din disciplinele de învatamântul preuniversitar (în specialitate). orientată spre: natura (specificul. 2001 15 . Fundaţia România deMâine. Precizaţi în ce consta obiectivul fundamental al didacticii de specialitate Manuale recomandate: *Ioan Şerdean. Enumeraţi tipuri de activităţi specifice adaptării şi optimizării procesului de învaţământ la disciplina de specialitate 3. Repere privind activitatea educativă.Georgeta I. de specialitate) urmând ca lectura personalizată a programei şi a manualului de specialitate să vă dirijeze în realizarea propriilor aplicaţii de proiectare curriculară. al carei obiectiv este optimizarea procesului de predare-învatare-evaluare. Bibliografie orientativă *** -MEC. Notă: recunoaşteti recomandarile metodice privind întocmirea documentelor de proiectare didactică pe exemplele realizate (sau disciplina dvs.Precizaţi care este obiectivul fundamental al didacticii de specialitate. spre modalităţile de transmitere a acestora. elaborarea strategiilor specifice procesului de instruire în vederea parcurgerii conţinutului şi atingerii finalităţilor (obiective/competenţe) din curriculum formal al fiecarei discipline. pe baza sugestiilor metodologice oferite de programe. Obiectivul principal al cursului: aplicarea noţiunilor privind organizarea procesului de învaţământ (metode de predare-învaţare. 3. Ghid metodologic. să aibă referinţe bibliografice. Analizati structura de baza a didacticii de specialitate. valabil pentru anul în curs.Analizaţi care este structura de baza a didacticii de specialitate. două puncte (acolo unde este cazul).Încercaţi să definiti didactica specialităţii din perspectiva criteriilor de definire a unui domeniu de cercetare. forme de organizare. CNC. ca baza a ameliorării şi a creşterii eficienţei activităţii didactice viitoare. prin prisma elementelor componente 4. Subiecte pentru pregătire: 1.Enumeraţi tipuri de activităţi specifice adaptării şi optimizării procesului de învaţamânt la disciplina de specialitate. Dezvoltarea capacitatii de a proiecta. Succes! Modul de stabilire a notei finale: Nota de la examen poate fi mărita cu. prin intermediul diferitelor discipline de studiu. Didactica specialitatii – cu ilustrari din toate ariile curriculare. Laura Goran. strategii de evaluare şi de proiectare pentru disciplinele de specialitate. de specialitate. Studierea specificităţii noţiunilor de: principii. didactica generală. c) adoptarea unei docimologii didactice specifice fiecarui obiect de învaţământ prin sisteme specifice de control şi de evaluare a cunoştinţelor şi a deprinderilor însuşite de elevi/studenţi. . didactica specialităţii. Formarea capacităţii de a stimula formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor prin încurajarea opţiunilor alternative în învaţare şi prin utilizarea tehnicilor de grup în situaţii de observare. metode. forme de organizare. 4. continut. în baza redactarii unui referat (eseu structurat).

(1979).D... Cluj-Napoca. Popovici. 2003 *** Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare din aria curriculară (corespunzătoare disciplinei de specialitate). Elemente de tehnologie didactica – discipline de specialitate. 2007. Pedagogie. M. Relaţia predare – învăţare – evaluare în procesul de învăţământ C. Gheorghiu.Georgeta I.. la strategii didactice. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs *** Didactica specialitatii. Editura Argonaut.. specific B. Creţu. 2001 De Corte. 2004. Editura Fundatiei România Mâine. Dorina Sălăvăstru. Editura SC Aramis Print. în Vol.. EDP. 2001. Ionescu. B. se desfăşoară concomitent cu evaluarea formativă 16 .. 1983. FRM. Ioan Serdean. 2005.. Activitatea profesorului între curriculum si evaluare.. dimensiuni. Ed. Relaţia predare – învăţare – evaluare ( prezentare sintetică) Predarea şi învăţarea sunt procese corelative şi coevolutive ce se află în raport de interdependenţă.Ed. Editura Polirom. Ed. Caracteristici generale ale procesului de învăţământ: Interacţiunea profesor-elev / profesor-student Interdependenţa informativ-formativ Reglarea – autoreglarea Flux de intrare Resurse: . a II-a. Editura Dacia. DPPD. Cerghit. Procesul de învăţământ – încadrare conceptuală – dimensiuni – specific Definiţie: Procesul de învăţământ este principalul subsistem al sistemului de învăţământ în cadrul căruia se realizează instruirea şi educarea elevilor/studenţilor. A. I. A. Didactica specialitatii – cu ilustrari din toate ariile curriculare. M. prin intermediul activităţilor de proiectare organizate şi dirijate de către cadrele didactice.M.2006. Bruxelles.Lucian Blaga”. Procesul de învăţământ A. Procesul de învăţământ – încadrare conceptuală. Dimensiuni ale procesului de învăţămân: dimensiunea funcţională – vizează finalităţile procesului de învăţământ dimensiunea structurală – se referă la organizarea sistemului de instruire. Edittura Universităţii .. Les fondaments de l’action didactique. Didactica universitară. Chis. Laura Goran. A. Vasile. Bucureşti.Bucuresti. fiecare componentă. Radu. Formarea iniţială a profesorilor. E.pedagogice . IV. De Boeck. 2006. Monica. Diaconu..contextuale . 2001. Didactica moderna. I. Nicu. V. prin utilizarea resurselor dimensiunea operaţională – face trimitere la desfăşurarea activităţii.serii de absolvenţi pe diferite paliere ale sistemului de învăţământ/ piaţa muncii inversă - Conexiune - Exerciţii de reflecţie Argumentaţi dimensiunile procesului de învăţământ Analizaţi abordarea sistemică a procesului de învăţământ din perspectiva specializării dvs. Didactica psihologiei Perspective teoretice şi metodice.Umane . Sinteze. Iasi. Stiluri de interacţiune didactică A. Mara D. Presa Universitara Clujeana. Sibiu. Polirom.materiale . Ambele procese sunt precedate de evaluarea iniţială. Metode de învatamânt. Chis. modalităţi de evaluare etc..de timp Evaluare iniţială predare-învăţare evaluare Flux de ieşire .

După modalitatea de conducere: . în modul de reflectare a realităţii şi de - 17 . profesorul are rol de mediator şi facilitator în învăţare. Teorii constructiviste – construcţia operaţiilor mintale în interacţiune cu mediul. semne. procesarea informaţiilor.învăţare comportamentală (externă). substituiri care angajează şi opiniile celor care trebuie educaţi. . empatizează. de transmitere a cunoştinţelor. concretizarea acestora prin descrierea unor obiecte.Consilier de specialitate – ascultă. compararea şi clasificarea acestora. normativă.explicarea conţinutului prin diferite corelaţii şi aplicaţii Predarea eficientă presupune următoarele operaţii complementare: operaţia de definire – ea asigură introducerea conceptelor în actul predării. situaţii şi simbolizarea lor prin cuvinte. Predarea angajează un tip de comunicare pedagogică specială care implică: .expunerea conţinutului (cunoştinţe. 1974). logică.definirea conceptelor fundamentale şi operaţionale incluse în programele (pre) şcolare/liceale/universitare.Prieten . persoane. Stiluri de predare Categorializarea stilurilor de predare se face după mai multe criterii din care precizăm câteva. tehnologică a cunoştinţelor transmise la nivel de comunicare pedagogică. După atitudinea faţă de nou: . operaţia de expunere – susţine actul predării prin enunţarea noţiunilor.permisivitate totală. Procesele subsumate învăţării nu se observă nemijlocit. transformări ce intervin în structurile de cunoştinţe. Hilgard.elevul/studentul poate apela atunci când are nevoie de sprijin. disponibilitate pentru a încerca noi practici şi idei. mişcări.Stiluri rutiniere – inclinaţie spre convenţional. compuneri.succesiune de operaţii. atitudini refractare în raport cu schimbarea. . simţi şi acţiona. Din perspectivă didactică învăţarea este studiată într-o triplă ipostază: Ca proces .Expert într-un domeniu – oferă imaginea standardelor de cunoaştere şi acţiune. parafrazează.faire . ajutor. în operaţiile mintale.Georgeta I. relaţiile de colaborare cu elevii/studenţii. Reprezintă un proces de modificare în comportamentul unui individ. în cadrul unei teorii ştiinţifice . ci rezultă din compararea manifestărilor succesive ale celui care învaţă. . . ascultare. procedurală. . îndrumă elevul/studentul. operaţia de explicare – orientează actul predării prin ordonarea cauzală consecutivă.Susţinător – oferă sprijin pentru depăşirea dificultăţilor întâmpinate în învăţare. atitudine distantă faţă de elevi/studenţi. prin demonstraţii. Dintre teoriile învăţării menţionăm: Teorii de tip asociaţionist-behaviorist (stimul-răspuns) . instuiţi (elevi/studenţi). deprinderi. fără implicare afectivă 2) Învăţarea. strategii) în mod structurat şi coerent.Stiluri creative – caracterizate prin flexibilitate. de organizare şi conducere a învăţării. a modului de a gândi. Teorii cognitiviste – interiorizarea acţiunilor externe şi formarea operaţiilor intelectuale.Stilul laissez. stări şi evenimente interne.Facilitator – mediază accesul la cunoaştere a elevului/studentului.Stilul autoritar – autoritate impusă. Călăuză în cunoaştere – prezintă elevului/studentului alternative şi soluţii optime pentru atingerea unui obiectiv. în interacţiunea cu un mediu (Bower. acţiuni . Este o activitate specifică profesorului. Ac><est proces determină o schimbare de durată a comportamentului celui care învaţă. . MIHAI (continuă) şi sunt urmate de evaluarea finală – de bilanţ.Stilul democratic – încurajează libertăţi de gândire. . . care are loc prin experienţe repetate. Roluri noi ale profesorului Model – oferă elevului/studentului reperele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Didactica specialităţii – note de curs 1) Predarea. . relaţii neutre cu elevii/studenţii.

Strategia de învăţare utilizată şi stilul cognitiv. în esenţă. noţiuni . codând logic şi analitic lumea reală. raţional. descrieri. analogiile. Stiluri de interacţiune didactică – vedere de ansamblu 18 . muzicalitatea. Sunt neesare. el se formează prin educaţie. Stilul global prezintă: o viziune de ansamblu asupra textului. multiple. caută sensurile strâns înrudite ale cuvintelor. traduce percepţiile în cuvinte. comportamente. oferă ritmul. sunt diferenţiate mai multe stiluri de învăţare.După emisfera cerebrală activată predominant în învăţare şi adaptare sunt diferenţiate două stiluri: stilul global (dominanţă dreaptă) şi stilul analitic sau secvenţial (dominanţă stângă). relativ permanente şi stabile. Stilul de învăţare: reprezintă. Este un stil eficient în discuţiile de grup. Subiectul verbalizează acţiunea întreprinsă pentru a învăţa şi fixa mai bine informaţiile. ilustraţii. În stilul tactil: apare necesitatea implicării fizice în activitatea de învăţare şi sunt folosite mişcarea mîinilor şi comunicarea nonverbală. relaţional. preferă detaliile pe care le analizează metodic. prin factori biologici şi psihologici şi externă. Stilul analitic prezintă: împărţirea textului în părţi componente. Lipsa de activitate determină o agitaţie subiectului. ca bază. În funcţie de anumite criterii. exprimate în termeni de cunoştinţe. sintaxe pentru a interpreta mesajele. utilizarea sublinieriilor şi a fragmentării textului. a melodicitătii şi intonaţiei. are înalte performanţe în folosirea procedeelor gramaticale. priceperi. 3) Evaluarea. . poziţionată de obicei final într-o succesiune de activităţi didactice. dă tonul şi intonaţia vocii. stocare şi reactualizare a informaţiei şi cunoştinţelor. metaforice ale cuvintelor. acesta fiind etichetat adesea drept copil cu tulburări de comportament. de cuvânt. Ca produs – efecte materializate ale schimbărilor cantitative şi calitative. de limbaj. Exerciţiu reflexiv: Încercaţi să identificaţi factorii interni şi externi care influenţează învăţarea. prin factori de mediu. caută sensurile îndepărtate. dicţionare.extrage informaţia paralingvistică. permite identificarea vocii. se poate spune că evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ. tactil şi kinestezic. Caracteristici ale comportamentului de învăţare în funcţie de stil În stilul auditiv: se învaţă din explicaţiile profesorului. abordează informaţia intuitiv. În stilul vizual: este importantă vizalizarea textului scris sau contextului situaţional. Sintetizând aspectele.Georgeta I. Condiţionare – internă. regulilor sintactice. În stilul kinestezic: se învaţă din situaţiile în care subiectul poate să experimenteze. * S-a constatat că activitatea emisferei stângi este responsabilă de: ceea ce spunem. C. . de aspectul lingvistic al scrisului. prelucrare. apreciază mesajul acustic şi mai puţin funcţia lingvistică. ambigue. având o conexiune minimală cu cuvintele. diagrame. amplifică frecvenţele joase ale mesajului verbal. modalitatea preferată de receptare. vizual. competenţe. dă stilul de manifestare personală. cauzal. apreciere şi decizie privind progresele elevilor/studenţilor în învăţare. hărţi. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs - com0p1101ortare a elevului/studentului. prezentate pas cu pas şi în ordine logică. Reprezintă o înlănţuire de operaţii de măsurare. foloseşte propoziţii. Ea vizează predominant produse ale învăţării dar tinde tot mai mult să se extindă şi asupra proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice.După componenta genetică implicată există patru stiluri de învăţare principale: auditiv. Recititrea şi rescrierea materialului sunt metode de fixare. deprinderi. contextual. a cuvintelor cheie şi a rezumatului care oferă perspectiva de ansamblu. fixarea unor idei pe măsura citirii textului şi refacerea în final a întregii structuri. aspectul imagistic (exprimă experienţa în imagini). o identificare a ideilor principale. se caracterizează pri preferinţa pentru cuvinte. * Emisfera dreaptă : este sediul înţelegerii nonverbale. schiţări şi structurări. proximali şi distali.

b) Un alt criteriu se referă la calităţile în ceea ce priveşte forţa de angajare în selectarea şi prelucrarea situaţiei problematice şi conflictuale.. a) Din perspectiva opţiunii pentru o anumită strategie de control a interacţiunilor din clasă şi în realizarea obiectivelor învăţării au fost diferenţiate: Stilul autoritar Stilul democratic Stilul laissai faire b) Din perspectiva comportamentului social observabil al profesorului. a) În definirea stilui de învaţare se porneşte de la modalitatea dominantă de organizare şi prelucrare a informaţiei ce reflectă: . stilul educa ional 19 .Stilul rezolutiv echilibrat: .. raportate la un câmp de referinţă.Stilul analitic . MIHAI Didactica specialităţii – note de curs * Relaţia profesor-elev în contextul situaţiilor educaţionale În alegerea procesului de învăţământ.Stilul rezolutiv pasiv: c) În ceea ce priveşte definirea stilurilor de învţare ca structuri perceptive.profesorului ideal”.actori”: elevul (studentul) şi profesorul.Stilul rezolutiv cu risc: . Stiluri de predare implicate Activitatea de predare este expresia stilurilor de predare şi a comportamentelor de predare specifice. există: Stilul independent de câmp: Stilul dependent: d) Definirea stilurilor de învaţare pornind de la structurile logice dominante: Stilul convergent: Stilul divergent: e) definirea stilurilor de învăţare pornind de la modalitatea senzorială dominantă: văz.implică un demers de construire a unei situaţii de parteneriat (în învăţare) a doi . Stilul cognitiv reprezintă modalitatea de abordare a situaţiilor problematice care definesc experienţa profesională şi extraprofesională. au fost identificate: Stilul dominator Stilul negociator Stilul fratern Stilul ritualic Stilul terapeutic Încercând o sinteza a principalelor coordonate surprinse în tipologiile de mai sus.rolurile” elevilor. Modelul . cu vocaţie pedagogică.Georgeta I. poate fi explicat printr-o serie de însuşiri pedagogice alături de anumite caracteristici de personalitate: 1. constante şi pe termen lung.Stilul sintetic.Stilul rezolutiv impulsiv: . informaţionale şi referenţiale. kinestezie Stilul vizual Stilul auditiv Stilul practic 2. afectivitaţii şi acţiunii . în planul cunoasterii.Stilul rezolutiv prudent: . Stilurile de învăţare implicate în interacţiune ( o trecere în revistă) Stilul de învăţare îl înţelegem ca pe un demers coerent prin care subiectul îşi exprimă preferinţa pentru un anumit mod de a se angaja în procesul cunoaşterii. ca persoană care atribuie şi evaluează . ce indică: . Stilul de muncă reprezintă modalitatea specifică unui individ sau grup de a efectua o activitate.ca urmare a trăirii active de către elevi (studenţi) a unor experienţe educaţionale pedagogic organizate . Competenţele pedagogice reprezintă atitudinea şi aptitudinea cadrului didactic de a îndeplini aceste funcţii şi circumscriu rolul profesorului. auz. producerea intenţionată a unor schimbări progresive..

1999). cum ar fi aceea de a lucra în echipă. -are o influenă negativă asupra elevilor. aplicarea şi revizuirea. •Elevii pot beneficia de consultaţii. aptitudini. . • Prezentarea .FEDA. Caracteristicile diferenierii instruirii sunt: 20 .Ce se poate diferenţia? Profesorii pot diferenţia: • PROCESUL. •Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul în care se informează pe o anumită temă şi prezintă rezultatele studiului lor. folosind o gamă cât mai variată de metode de instruire şi de management al clasei. în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor individuale cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări. s-a pus accentul pe strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare.Elevului i se prezintă noile cunoştinţe. •Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii standardizate. Principiile fundamentale care stau la baza acestor modalităţi de interacţiune sunt stimularea învăţării active şi diferenţierea instruirii ca modalitate de răspuns a profesorului la nevoile elevului (Cf. -structurează şi-i ajută pe elevi să-şi organizeze munca sau -nu lucrează structurat -comunică cu elevii. Majoritatea vor fi uitate în două zile (dacă nu se folosesc metode de învăţare activă) • Aplicarea. sau -nu comunică 3. Elevul îşi formează nişte concepte instabile. li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale transferabile. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs al profesorului este descris adesea în literatura de specialitate ca având una dintre următoarele trăsături: -directiv -non-directiv -interpretează.în vederea învăţării active Relaţia predare-învăţare ia în considerare trei etape ale învăţării active: prezentarea.(Învăţând şi făcând). Predarea . E. concepte.Georgeta I. Eficientizarea interacţiunii elev-profesor. Elevul îşi formează concepte mai stabile şi le leagă de învăţarea anterioară.Elementele cheie sunt confirmate şi subliniate prin intermediul explicaţiilor care fac legătura dintre noua învăţare şi învăţarea anterioară. Diferenţierea instruirii . interese şi profil de învă ţare. . Pentru a sprijini instruirea centrată pe elev şi utilizarea metodologiilor moderne de lucru la clasă. Elementele cheie sunt consolidate prin subliniere şi repeţie. • CONŢINUTUL şi • PRODUSUL în funcţie de disponibilitate. În cadrul acestor strategii: •Diferenţele dintre elevi sunt studiate şi luate ca bază pentru proiectarea activităţilor. -îi contrazice -nu-i contrazice -are o influenă emoţională pozitivă. -nu interpretează. •Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective. D. teorii. • Revizuirea. explicaţii etc.Elevul desfăşoară o activitate care îi impune să aplice materialul prezentat.

p. Cu timpul el a căpătat şi alte sensuri precum: cursă de studiu. Planurile–cadru de învăţământ reprezintă documentele reglatoare esenţiale care dozează resursele de timp ale procesului de învaţământ pe două structuri: ore obligatorii (trunchi comun) şi ore optionale şi/sau facultative (curriculum la decizia şcolii/instituţiei de învăţământ).Georgeta I. 1999. planificarea anuală. 21 .sa redactaţi proiectul unei unitaţi de învaţare din planificarea anuală Cuvinte cheie: 1. şcoala are posibilitatea. Radloff. proiectul unitaţii de învăţare). februarie 1999. N.să precizaţi principalele documente de proiectare didactică . pe intervalul rămas (curriculum la decizia scolii). *** Proiectul FEDA (RP M132 H ).Stan E. curriculum la decizia unităţii de învăţământ. respectă şi construieşte pornind de la diferenţele între elevi. 1998. 1982. denumit şi plan-cadru. Martin. N. este un document oficial. în funcţie de ani de învăţământ .Harpe.. Uuniversitatea Western Australia. cursă. Optimizarea procesului de predare-învăţare la disciplinele de specialitate prin aplicarea noului curriculum. arii curriculare. structura anului de învăţământ. •Profesorul înţelege.D. 1999. traseu etc. •Profesorul solicită şi încurajează cooperarea cu elevii. . Dezvoltarea stilurilor eficiente de învă are. Davison (Eds). Bucureşti .să argumentati semnificaţia proiectării didactice . MIHAI Didactica specialităţii – note de curs •Profesorul clarifică ceea ce este important în materia lui. Cum se documentează cel mai bine calitatea actului predării şi modul cum învaţă elevii noştri?. spre 70%. Editura Teora Bucureşti V.să enumeraţi tipuri de curriculum la decizia şcolii .să enumeraţi etapele şi subetapele proiectării didactice . de unde şi semnificaţia contemporană mai frecvent utilizată de: parcurs. Orele aferente trunchiului comun sunt repartizate fiecărei discipline din cele şapte arii curriculare. este necesar: . drum de viaţă sau carieră – curriculum vitae. Stanley .Mitrofan. adecvate ciclurilor curriculare specifice filierei. (plan de învăţământ. N.. el are mai multe sensuri: alergare. la nivelul liceului. 2006. curricula). care stabileste obiectele de studiu şi numarul minim şi maxim săptamânal de ore pentru o anumită clasă (plajă orară).Şoitu L. •Predarea. Bucuresti. * Planul de învăţământ. Obiective: La sfârsitul unitaţii de învăţare. Referine bibliografice: *** Proiectul FEDA (CBD 204). aprobat prin Ordin al Ministrului. dupa un modelul dat .să fiţi în măsură să utilizaţi metodologia aplicării noului curriculum la disciplina de specialitate a dvs. Documente ale curriculumului formal (oficial) *Termenul de curriculum este de origine latină (curriculum. Strategii de predare care satisfac stilurile individuale de învăţare. A. trunchi comun. parcurgere. B. Predarea disciplinelor / Învăţarea în context.să întocmiţi o planificare anuală la disciplina de specialitate..). Editura Academiei . Perth: UWA. Aptitudinea pedagogică.. în K.să enunţaţi principalele întrebari ale căror răspunsuri vă dirijează către algoritmul proiectării didactice .să prezentaţi structura programelor. Acesta cuprinde 80% din numarul total de ore al Planuluicadru. Profesorul între autoritate şi putere. itinerar sau parcurs de învăţare ( Willes &Bondi... Astfel.108-113 . 1984). AlphaMDM. învăţarea şi evaluarea sunt inseparabile. •Toţi elevii participă. de a oferi trasee curriculare personalizate. profilului.Kulski. programa disciplinei. . Trunchiul comun (curriculum comun) corespunde numărului minim de ore pe saptamână prevazute pentru fiecare disciplină obligatorie în parte. Lucrările celui de al 8-lea Forum anual de predare / învăţare. Cherciu R. 1999. (coord.. micşorându-se. M. Strategii educaţionale centrate pe elev.

diferite modele etc. stabilite pe baza unor criterii de natură epistemologică şi psihopedagogică. . pe parcursul şcolarităţii. . . crestomaţii. scoala are trei posibilitati de repartizare a acestor ore.Georgeta I.Aria curriculara III: Om şi societate cu disciplinele: Sociologie. presupune elaborarea de conţinuturi şi finalităţi noi. soft didactic. culegeri de exerciţii şi probleme. Pentru exemplificare: * Ariile curriculare .Aria curriculara IV: Arte cu disciplinele: Educaţie plastică. Geografie. filosofice. oferind posibilitatea unor trasee curriculare diferenţiate şi personalizate.Proiectele şi/sau schiţele de proiecte de lecţie.are un grad ridicat de flexibilitate.şi cel „la decizia scolii” (35-30%). În demersul de construire a propriului proiect curricular. cu disciplinele: Abilităţi practice şi Educaţie tehnologică. documentele curriculare pe baza cărora îşi desfaşoară activitatea şi pe care el însuşi le elaboreaza sunt: . arii curiiculare şi discipline.denumit la nivelul planului de învăţământ şi „trunchi comun”. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs în functie de anul de studiu. Aceasta flexibilitate se concretizează. dar şi în funcţie de propriile preferinţe faţă de anumite conţinuturi de specialitate.D. . Prin Curriculum National se desemnează. în raportul dintre „Curriculum nucleu” sau obligatoriu (65-70%) . completând segmentul de 30 % prin diversificarea activităţilor de învăţare la numarul maxim de ore prevazut în plaja orară.Planificarea calendaristica anuală.Proiectele pe unităţi de învaţare. Educaţie muzicală. Limbi moderne. totalitatea programelor scolare.S. din care profesorii trebuie să aleagă una sau mai multe variante. ♦ Noul Curriculum National . Se optează pentru activităţi care urmaresc extinderea curriculum-lui nucleu prin noi conţinuturi organizate tematic. Propunerilor din programa scolară marcate cu asterix devin obligatorii. capacităţile şi atitudinile. * În toate acestea se pot identifica principalele elemente prin care definim astazi conţinutul procesului de învăţământ: cunoştinţele.Aria curriculara V: Educatie fizica şi sport. diferite. Pentru elevi. 1 C. Prin CDS. Sistemul disciplinelor de studiu este structurat pe şapte arii curriculare. . Acesta nu este prevazut în trunchiul comun şi.Aria curriculara Consiliere si orientare este un domeniu nou în Planul de învatamânt. într-o unitate de învaţare. CDS se realizează prin urmatoarele tipuri de opţionale: opţionalul de aprofundare. opţionalul integrat. şi-anume: . fişe de activitate independentă. cuprinse în planurile–cadru de învăţământ. Ştiinte ale naturii. Economie. Curriculum ca disciplina nouă – optionalul. în principal. prescurtat CDS 1. Curriculum nucleu aprofundat – şcoala aprofundează materia inclusă în trunchiul comun. în mod conventional. = Curriculum la Decizia Scolii 22 . . într-un ciclu curricular. decizia de repartizare a acestor ore îi revine scolii.Aria curriculara II: Matematică şi Ştiinte ale naturii constituită din: Matematica. Filosofie. Acest tip de curriculum nu presupune alte conţinuturi şi finalităţi. * Curriculum national reprezinta: ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învaţare oferite de şcoală într-un sistem de învăţământ naţional. Toate acestea sunt integrate în sistemul curriculum-ului naţional şi sunt urmarite a fi dobândite la obiectul de specialitate într-o lecţie.Aria curriculara I: Limba şi comunicare. cu disciplina Educatie fizică. * Pentru profesori. . constituită din disciplinele: Limba şi literatura româna.Aria curriculara VI: Tehnologii. Planul-cadru stabileste numarul de ore (minim şi maxim) acordat celor două structuri pe ani şcolari. până la numarul maxim prevazut în plaja orară a unei discipline. Educaţie antreprenorială. interdisciplinar.constituie grupări asupra obiectelor de studiu. Psihologie. opţionalul preluat din trunchiul comun al altor discipline. în completarea manualelor se cer elaborate şi diversificate culegeri de texte literare. opţionalul de extindere. Istorie. spre exemplu. în funcţie de cerinţele elevilor.Aria curriculara VII: Consiliere şi orientare. într-un an şcolar. atlase. ca atare. optionalul ca disciplină nouă. cu relevanţa pentru specializare sau pentru zona geografică respectivă. . Curriculum extins – presupune extinderea Curriculum-nucleu prin finalităţi şi continuturi noi.

practice. iar rezultatele învăţării să acopere echilibrat zonele de competenţă ale celui care învaţă: cunoştinţe temeinice şi interdisciplinare. mijloace etc. Schimbările majore apărute pe piaţa muncii au generat preocupările contemporane privind educarea competenţelor. a diferitelor grupuri profesionale etc. . conţinuturi. a părinţilor pentru rolurile lor. De la minim la maxim. principala provocare a curriculumului este de a traduce temele de studiu în experienţe de învăţare şi în achiziţii ale învăţării.capacitatea de a realiza activităţi specializate. instrumentală.asigură realizarea rolurilor şi a responsabilităţilor asumate. gimnazial si clasa a IX-a cuprinde: . a atitudinilor adecvate şi a experienţelor necesare pentru performanţe bune şi roluri asumate. Acestea se referă mai curând la a şti ca acţiune practică. abilităţi vocaţionale. . MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Orientarea către propunerea de noi conţinuturi şi finalităţi dezvoltă profesorului de azi competenţe de abilitate şi de abilitare curriculară (abilitare cu sens de autorizare).Obiectivele – cadru .Nota de prezentare .Nota de prezentare . care au următoarele caracteristici: . Sistemele instituţionale educaţionale au obligaţia să asigure dezvoltarea competenţelor pentru toţi membrii societăţii. capacităţi personale şi de interrelaţionare.capacitatea de a realiza activităţi de rutină. formarea profesorilor.pot fi dezvoltate prin învăţare (S. . cu grad uşor de varietate. O parte integrantă a strategiei de abilitare curriculară o constituie elaborarea şi difuzarea de ghiduri metodologice. managementul instruirii.corelează rolurile şi responsabilităţile cu performanţa în activitate. 1998). . sistemul educaţional. dezbaterile au avut loc în anii 80‫ۥ‬în Marea Britanie. nu programul de pregătire în parcurs. competenţa înseamnă deţinerea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor. . complexe. resursele didactice. 23 . Ca proces. strategii de formare şi de autoformare. Structura programelor pentru învatamântul primar.Conţinuturile Structura programelor scolare pentru liceu (clasele X-XII/XIII): . indiferent de categorie de vârstă sau statut. cel al unei profesiuni sau al unui grup de profesii. la standarde determinate. nu la ceea ce ei ştiu ca informaţie. .capacitatea de a realiza activităţi elementare într-un domeniu mai larg. strategii.Competente generale .Sugestii metodologice ♦ Noul Curriculum – Curriculum pentru competenţe *Pe tema competenţelor. Într-o altă accepţiune. Competenţele devin astfel criterii de evaluare şi indicatori de succes în toate domeniile de activitate.Competente specifice si unităţi de conţinut . nu doar pentru educaţia copiilor şi a tinerilor ci şi pentru educaţia adulţilor. competenţele se structurează pe cinci nivele de dezvoltare: . Competenţele sunt rezultatul unui program de pregătire şi ele descriu ceea ce poate face în final o persoană. Parry. atitudini şi abilităţi.Valori şi atitudini .pot fi măsurate pe baza unor standarde de performanţă.Obiectivele de referinţă cu exemplele de activităţi de învaţare . unde competenţele au fost definite ca abilităţi de a realiza activităţi particulare. A şti ca acţiune practică plasează competenţele într-un context determinat. plasate între cunoştinţe. teme pentru ariile curriculare şi sugestii metodologice de realizare. Principalii factori cu impact asupra curriculumului în educaţia contemporană sunt: valorile. la ceea ce oamenii pot face.capacitatea de a realiza activităţi foarte complexe care pretind aplicarea unui registru larg de principii şi tehnici de lucru.B. aferente unei ocupaţii sau funcţii.Georgeta I.capacitatea de a realiza activităţi nonrepetitive. Există deci o preocupare. repere privind activitatea educativă etc. . Curriculumul se dezvoltă astfel ca un concept integrator în raport cu variatele dimensiuni ale procesului de învăţământ: obiective didactice. care includ supervizare şi management. cu valoare operaţională. Competenţele sunt structuri complexe.

pentru susccesul în şcoală. Curriculum testat – parte a curriculum tradusă în diverse instrumente de evaluare. Structuri de învăţare pentru competenţe – din Declaraţia de la Bologna ( principii). Curriculum suport – (suport de curriculum) – cuprinde diverse materiale instrucţionale de sprijin: cărţi. . Proiecte şi aplicaţii asupra curriculumului bazat pe competenţe În secolul XXI. Curriculum învăţat – incorporează ceea ce se învaţă efectiv.software”. Reţeaua Delphi Reţeaua Delphi fundamentează ca un sistem educaţional fundamentat pe formarea a nouă categorii de competenţe: . .Proiectarea experienţelor de învăţare. 2) Stimularea mobilităţii profesorilor şi studenţilor. Curriculum scris – incorporat în variate documente elaborate la nivelul sistemului educaţional: planuri de învăţământ.Georgeta I. programe compatibile. Curriculum mascat (curriculum neintenţionat) – se referă la ceea ce se învaţă implicit şi neprogramat. . colaborare internaţională. în profesie.competenţe pentru rezolvarea de probleme. îndrumare. Vom încerca să ilustrăm prin prezentarea câtorva proiecte internaţionale semnificative în acest sens.Integrarea cunoştinţelor.Evaluarea programelor pe baza rezultatelor învăţării. . 4) Asumarea dimensiunii europene în educaţie: curriculum. programe didactice etc. rolul educaţiei este formarea de competenţe şi noi instrumente pentru dezvoltare individuală şi socială. . programe de studiu şi de cercetare integrate.Predarea ca organizare şi parcurs al experienţelor de învăţare. de gândire critică. Curriculum recomandat – reprezintă oferta experţilor în domeniu.competenţe de utilizare a calculatorului. abilităţilor şi competenţelor – curriculum focalizat pe competenţe.. Curriculum predat ( curriculum operaţionalizat sau curriculum în acţiune) cuprinde temele realizate efectiv. Proiectul 1. 3) Asigurarea calităţii în educaţie şi utilizarea pedagogiilor compatibile. a fost lăsat în afara curriculumului. Aplicaţiile noilor pedagogii pun în atenţie cerinţa operaţionalizării a trei concepte fundamentale asupra curriculumului: . . 1) Crearea spaţiului educaţional european: sisteme educaţionale transparente. între care există variate interacţiuni. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Tipuri de curriculum: În literatura de specialitate sunt distinse opt tipuri de curriculum. Scopul lor a fost formulat astfel: să dezvolte capacitatea tuturor structurilor de educaţie şi învăţare de a contribui la formularea competenţelor necesare tinerilor şi adulţilor. curriculum focalizat pe rezolvări de probleme. . în societatea contemporană.Evaluarea pregătirii – acces pe piaţa forţei de muncă. curriculum focalizat pe performanţe şi sarcini de învăţare. resurse multimedia etc. . .Definirea conceptelor. Proiectul 2. acces pe piaţa europeană a profesiilor şi locurilor de muncă.competenţe de comunicare. Aceste principii deschid pedagogiei noi aplicaţii. . . Cercetarea în Centre de dezvoltare curriculară produce numeroase proiecte curriculare care sunt lansate spre utilizatori.competenţe creative. caiete de lucrări. între care sunt enumerate următoarele: . Curriculum exclus (curriculum eliminat) – reprezintă ceea ce. graţie mediului şcolar instituţionalizat. 24 . în mod intenţionat sau nu.Flexibilitate şi deschidere între programele de studiu.Instalarea programelor pentru formarea competenţelor.Cooperare între universittăţi şi comunităţi.

în contextul societăţii contemporane. capacitatea de a explora şi conştientiza propriile înclinaţii şi interese şi de a le valorifica în activitate.thersa. să fie capabil să trăiască pozitiv succesele şi să stăpânească situaţiile de eşec. stimulată de rezultatele Societăţii Regale pentru Încurajarea Artelor.care includ următoarele competenţe specifice: abilităţi de a învăţa să înveţi. relevă că pregătirea tinerilor se distanţează progresiv de nevoile reale ale societăţii. de organizare şi planificare. Producţiei şi Comerţului (www. Producţiei şi Comerţului din Marea Britanie a pus bazele noului curriculum centrat pe competenţe. de a învăţa sistematic şi de a gândi. Se disting astfel: 1) Competenţe de învăţare . să perceapă rolul schimbărilor şi să utilizeze constructiv dinamica fenomenelor. capacitatea de a identifica nevoile de învăţare şi de a controla procesul de învăţare. competenţe interpersonale-sociale. ele asigură individului instrumente necesare adaptării în viaţa personală. Analiza întreprinsă în 1991 asupra sistemului educaţional britanic. competenţe multiculturale. capacitatea de a învăţa a obţine satisfacţii din învăţare. 25 .org. de a utiliza tehnicile de comunicare interactive. abilităţi de a lucra în echipă.thersa. Competenţele pentru viaţă şi pentru muncă sunt convergente. precum şi numeroase studii particulare pe tema dată.capacitate de analiză şi sinteză. activitatea guvernului şi cea economică la macro şi micro nivel. Cercetătorii britanici au identificat cinci categorii de competenţe-nucleu pentru educaţie în prezent.Reţeaua de dezbatere asupra curriculumului” reprezintă o iniţiativă în educaţie ce a luat fiinţă recent în Marea Britanie. dorinţa de a atinge standarde ridicate în utilizarea informaţiei şi a tehnologiilor informaţionale. bine pregătit pentru viaţă ar consta în următoarele achiziţii ale învăţării. de a lucra în echipe. un proiect şi o filozofie în educaţie.. proiect care asumă introducerea unor schimbări sistematice în curriculum naţional – focalizarea pe noul curriculum bazat pe competenţe. rezultă că învăţarea pentru competenţe este aşezată într-o structură multidimensională. precum şi în carieră. 4) Competenţe de control asupra situaţiilor . S-a constatat o ruptură evidentă între ceea ce oferă Curriculum Naţional ca experienţe de învăţare şi ceea ce ar trebui să fie educaţia pentru secolul XXI (prăpastia între nevoile educaţionale şi oferta şcolii). capacitatea de a reflecta asupra cunoştinţelor.de a interacţiona cu alţii.Dezvoltarea unei populaţii capabile . competenţe într-un domeniu (disciplină sau materie de studiu). Se consideră că acest curriculum (puternic saturat de informaţii. Aceasta îşi propune să valorifice şi să dezvolte rezultatele obţinute în proiectul Opening Minds.org.Georgeta I. de a media şi negocia în situaţii de conflict. Din analizele întreprinse în contactele ce au avut loc între instituţiile de învăţământ. să înţeleagă diversitatea culturală şi comunitară. evaluarea şi utilizarea informaţiei. MIHAI - Didactica specialităţii – note de curs competenţe de învăţare. 2) Competenţe de documentare şi utilizare a informaţiei – dezvoltarea unui registru larg de tehnici pentru accesarea. Formarea competenţelor presupune definirea lor explicită ca obiective educaţionale în oferta de curriculum şi reprezentarea sistematică a acestora în experienţe de învăţare. proiect de mare anvergură intitulat Opening Minds. folosind-o în realizarea personală şi înţelegerea de sine.uk). Proiectul 4. să cunoască regulile de desfăşurare a vieţii sociale. de a menţine controlul emoţiilor. . cunoştinţe şi activităţi mnezice) nu este capabil să înzestreze tinerii pentru viaţa de adult. cu cercetări şi analize asupra educaţiei britanice în prezent (www. (1) Competenţe instrumentale: . în care nucleul omului contemporan. 3) Competenţe de relaţionare cu oamenii . Proiectul 3. potrivit propriului stil de a învăţa. în dimensiunile ei naţionale şi globale. Cititorul găseşte sub această denumire un raport. fiecare incluzând competenţe specifice care definesc ce urmează să se însuşească prin parcurgerea curriculumului. prin proiectul Opening Minds. socială. de a contribui la dezvoltarea altor persoane. Opening Minds Societatea Regală pentru Încurajarea Artelor. 5) Competenţe de participare ca cetăţean – să înţeleagă şi să aplice normele etice şi valorile. de a aplica raţionamentul critic. să contibuie la respectarea şi valorizarea acesteia.să înţeleagă importanţa utilizării timpului propriu şi să utilizeze tehnici eficiente de muncă.uk).

. Didactica.Determinarea activităţii de învăţare -Cât s-a realizat? . . 136). se adaugă măsurile de prevenire a acţiunii factorilor perturbatori. Definirea acţiunii de pregătire a activităţii se face şi astăzi prin mai multe denumiri: proiect de tehnologie 1 Conform Ordinului ministrului nr. un demers didactic centrat pe activitatea comună a participantilor (profesor-elevi / profesor-studenţi). abilităţi de utilizare a informaţiei (extragere din diverse surse şi aplicare).abilităţi de a conduce grupuri de persoane. . demersul didactic este centrat pe elev/student.comunicare orală şi în scris în limba maternă. (2) Competenţe interpersonale: ..capacitatea de adaptare la situaţii noi. evaluare a activităţii didactice.abilităţi critice şi auto-critice. . . 3638/11 aprilie 2001. Optăm pentru denumirea de . MIHAI Didactica specialităţii – note de curs . raţional şi deci o eficienţă sporită” (I.Cerghit. proiect de activitate didactică. proiect de lecţie. de: gradul de precizie cu care sunt stabilite intenţiile urmărite. conferindu-i un caracter sistematic. La toate acestea. procedurale). 2. Proiectarea didactică este menită să amelioreze raportul dintre previzibil şi imprevizibil în conceperea şi desfasurarea lecţiei.capacitate de a lucra în context internaţional.atitudini şi comportamente constructive. întrucât prin proiectul de lecţie desemnăm de fapt o nouă conceptie de pregătire. În proiectul unei unităţi de învăţare. proiectarea activitatii didactice se constituie ca un „ansamblu de procese şi operaţii de anticipare a acesteia.capacitatea de aplicare a cunoştinţelor în diverse contexte practice.Georgeta I.ţinută morală. EDP.capacitatea de a lucra în colaborare cu alţii. în mare masură.abilităţi de operare pe calculator. sugerează parcurgerea urmatoarelor întrebări (algoritmul proiectării didactice): -În ce scop voi face? .T. standarde înalte.spirit întreprinzător.Selectarea conţinuturilor -Cu ce voi face? .capacitatea de a învăţa. aprofundarea se aplică numai în cazuri de recuperare didactică.atitudini pozitive faţă de diversitate şi multiculturalitate.capacitate de a rezolva probleme şi de a lua decizii. . I.cunoştinţe şi abilităţi de proiectare. . pozitive. . .Radu. . (3) Competenţe sistemice: . plan de lecţie. Bucuresti. stăpânirea cunoştinţelor de specialitate.capacitatea de a comunica cu profesionişti din diverse domenii. pag. . de a genera idei şi produse noi (creativitate). . .Stabilirea instrumentelor de evaluare Raspunsurile la cele cinci întrebări corespund analizei elementelor procesului didactic într-o 26 . plan de activitate. să îmbine optim resursele utilizabile. 1990.capacitatea de a înţelege cultura şi obiceiurile altor popoare.abilităţi de experimentare şi cercetare. Metodologia aplicarii noului curriculum privind atât proiectarea unei unităţi de învăţare. .capacitatea de a lucra autonom. de pregatirea resurselor (informaţionale.dorinţă de succes. . să prevadă forme de învăţare specifice demersului didactic centrat pe elev/student. materiale. de desfăsurarea procesului şi de interacţiunea componentelor. anteprenorial.proiect de lecţie”.Analiza resurselor -Cum voi face? . realizare. .Identificarea obiectivelor -Ce voi face? . . cât şi proiectarea unei lecţii. . .preocupare pentru calitate.cunoştinţe generale de bază. ca şi de eliminare a acţiunilor inutile. Din aceasta perspectiva. dupa cum sugerează şi numele.stăpânirea unei/unor limbi de circulaţie internaţională. . Semnificaţia proiectării didactice Succesul activităţii didactice depinde.

elev-elev (student-student). în care profesorul îşi dovedeşte competenţe de documentare. o metodă activă. (3) Precizez performanţa minimă asteptată. rezonanţa cognitivă pe care o au cunoştintele la fiecare elev (student). de cercetare reflexivă şi aplicativă.a. de elaborare conceptuală. spontaneitatea. oferind elevului „ocazii de învaţare” centrate pe realizarea obiectivelor. Elena. spre exemplu. accent pe dezvoltarea cognitivă în defavoarea afectivităţii. 27 . propunem formularea verbelor la persoana I (singular). întrun anumit domeniu didactic” (Joita. un semestru. (4) Întocmesc planul de idei al lecţiei/cuprinsul elementelor de conţinut prevăzute pentru un an şcolar. proiectarea didactică a cunoscut numeroase critici: superorganizarea procesului de învatamânt. (5) Programez într-o succesiune optimă fazele lecţiei. EDP. ignorarea comportamentelor deviante etc.147). din perspectiva măsurării calităţii şi a eficienţei activităţii pe care o voi desfasura. 2) Stabilesc bugetul de timp (ore/min. c) Analiza resurselor 1) Analizez inventariez condiţiile didactico-materiale. o unitate de învăţare. semestrială. parcurge mai multe etape şi se dovedeşte a fi o metoda de acţiune. pentru o lecţie). logica ştiintei sau ordinea prezentată de programă (aceste criterii pot să se suprapună). d) Elaborarea strategiei (1) Precizez tipurile de învaţare solicitate prin obiective (clasele comportamentale). în contextul dat. în vederea atingerii obiectivelor de referinţă / obiectivelor operaţionale. cât şi pentru a fi mai aproape de acţiunea efectivă: a) Identificarea şi precizarea obiectivelor (1) Identific obiectivele cadru şi de referinţă ale programei şcolare. (2) Anticipez tipul/tipurile de interacţiune didactică (expozitiv. pentru fiecare unitate de instruire. pe unităţi de învăţare sau pe sisteme de lecţii. (4) Stabilesc obiectivele. b) Selectarea conţinuturilor (1) Delimitez conţinutul activităţii şi-l împart pe unităţi didactice informaţionale corespunzatoare opţiunii pentru: logica didactică. fie că este realizată individual sau în cooperare. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs succesiune logică. microdeciziile luate în situaţii de feed-back s. (3) Stabilesc gradul de accesibilitate (prelucrez conţinuturile mai dificile) şi gradul de aprofundare (informaţiile suplimentare necesare). atât pentru a surprinde rostul fiecarei etape. prin raportarea permanentă la obiectivele urmarite. 1998. de potenţialul şi particularităţile psihoindividuale ale elevilor(studenţilor). e) Stabilirea instrumentelor de evaluare : . În general. activităţi practice) pentru fiecare obiectiv şi aleg metode didactice potrivite pentru realizarea lor. ceea ce înseamnă reuşita şi succesul elevilor (studenţilor). Elementele procesului sunt aceleaşi. dialogat. (competenţe) manageriale. la disciplina economică la care întocmesc proiectarea (anuală. oricare ar fi unitatea de învăţare vizată sau tipul lecţiei proiectate. astfel încât să fie realizabile în timpul avut la dispoziţie. Majoritatea specialiştilor sunt de acord cu câteva aspecte ce nu se pot proiecta: reacţiile afective şi atitudinile. relaţiile profesor-elev (profesor-student). îşi pot amplifica potenţialul didactic. pag. tip „ancoră”. bazat pe activitatea personală a elevilor. Eficienţa instruirii.Georgeta I. logice. de afirmare creativă. proiectarea didactică a lecţiei ramâne o activitate de concepere ştiinţifică a desfaşurării procesului de învăţământ. corespunzatoare acelor obiective de referinţă care sunt asociate elementelor de conţinut proiectate. Etapele proiectării didactice (exemplificare) În prezentarea condiţiilor corespunzatoare etapelor proiectării didactice. (6) Imaginez în detaliu „scenariul” activităţii didactice (lecţiei). de instruire-învaţare-evaluare). 3) Iau cunoştinţă de nivelul de pregatire al celor care învaţă. (4) Aleg mijloacele de învăţământ care. Bucuresti. (2) Formulez obiectivele operaţionale (la nivelul lecţiei). (2) Identific notiunile esenţiale. Totuşi. de învăţare prin cercetare practică: „o metoda de pregatire a profesorului pentru lecţie. (3) Stabilesc sarcini de lucru (seturi de exercitii.Elaborez un test de evaluare centrat pe obiectivele propuse sau un sistem de evaluare a procesului didactic în ansamblu. teme de lucru. Proiectarea didactică.

. 2.disciplină de Economie (liceu): La orice disciplina economică.. timp). din perspectiva legării temei cu scopurile învăţării).. 3. Total ore: . Clasa/Nr. prin care acestea se detaliaza.) 1.1. Numarul de ore alocate se stabileste de catre profesor.1. . 3) Stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare. La acest nivel.Economia ca ştiinţă . în functie de experienţa acestuia şi de nivelul de achiziţii ale elevilor. precum şi instrumentele de evaluare necesare la nivelul lecţiei.s. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs ♦ Niveluri ale proiectării didactice sau obiectivarea demersului proiectiv Literatura de specialitate distinge două niveluri ale proiectării pedagogice: ...Georgeta I. Obiectivele de referinţă sunt marcate prin numerele corespunzatoare din programa şcolară. resursele (materiale. Acest tip de proiectare se concretizează în planul de învatamânt (planul cadru) şi în programele şcolare(universitare) pe discipline.Economia ca sistem real Numar de ore alocate 1 1 Saptamâna 1 2 Observaţii Notă: • • • • Remarcă: Unităţile de învăţare se indică prin titluri (teme) stabilite de catre profesor (pe baza Programei scolare. activitate realizată de fiecare cadru didactic la cel puţin o disciplină de învăţământ. un an de studiu./Anul Planificare calendaristică Unitatea de învăţare (titlul temelor) 1. corespunzator. forme de organizare clase.. planificarile pot fi întocmite pornind de la urmatoarea rubricaţie: Scoala ……………………... Introducere în economie (2) 2.. specializări şi ani de studiu. Conţinuturi . o instituţie scolară/universitară (ca specializare oferită). conţinuturi şi criterii de evaluare de generalitate înaltă.Profesor: …………………… Disciplina ……………………….. 4) Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învăţare. ce detaliază un rând şi coloanele corespunzatoare din proiectul unitatii de învatare: elemente de continut şi obiective de referinţă vizate la care se raportează anumite activităţi de învăţare.Proiectarea globală – care operează cu obiective. planificarea calendaristică este un document administrativ care asociază în mod personalizat obiectivele de referinţă şi conţinuturile programei cu alocarea de timp considerată optimă de cadru didactic pe parcursul unui an de învăţământ (sau semestru). Obiective de referinţă/Competenţe specifice (c. teme/titluri sau subtitluri din manual.. etc.. Planificarea calendaristică În contextul noului curriculum. În elaborarea planificarilor. a Manualului sau a altor surse. -Proiectare eşalonată – se referă la proiectarea activităţii didactice la nivelul unui an de studiu (sau semestru)..ore pe sapt. 2) Împartirea în unităţi de învăţare. Exemplificare . întrucât vizează un ciclu şcolar (sau universitar). pot fi adaugate. proiectarea eşalonată se obiectivează în Planificarea calendaristică (anuală) şi Proiectarea unitatilor de învăţare. Conţinuturile selectate sunt cele extrase din lista de conţinuturi a programei. în concordanţă cu obiectivele de referinţă şi conţinuturile vizate. se recomandă parcurgerea urmatoarelor etape: 1) Realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinţă şi continuturi.. 28 . Proiectul de lectie poate fi conceput ca document separat.

atitudini) şi pot fi reunite sub raport conceptual. mijloace de învatamânt etc... Consumatorul …………… Nr. 2)Întregul cuprins al planificării are valoare orientativă.. -Activitate independentă de scriere a formulei. Conţinuturi (detalieri) Consumul şi consumatorul -Nevoile şi resursele./Anul ………. .. modificate sau chiar înlocuite cu altele.Activităţile de învăţare pot fi cele din programa scolară.7 ş... apoi confruntări (50’) Evaluare ..În rubrica Evaluare se menţionează instrumentele aplicate în clasă.În rubrica referitoare la Conţinuturi apar inclusiv detalieri de conţinut necesare în explicitarea anumitor parcursuri. experimental şi practic.. capacităţi... ore alocate ……………. .s. 1. 29 . cu precizarea criteriilor -Activitate de grup pentru constituirea exemplelor..Determinarea formulei privind valoarea unui bun Resurse -Fişe de lucru.a. Considerăm ca proiectarea unei unităţi de învăţare desemnează de fapt. Proiectul unităţii de învăţare Unitatea de învăţare. . Exemplu: Proiectul unei unităţi de învăţare poate fi întocmit pornind de la următoarea rubricaţie: Scoala ……………………. Disciplina ……………………….Comentarea teoriilor privind valoarea bunurilor-marfă . -Fişe-citat corespunzatoare teoriilor. Notă: . 2.. Activităţi de învăţare -Diferenţierea consumului intermediar de cel final -Clasificarea nevoilor şi a resurselor -Argumente pentru utilizarea raţională a resurselor -Identificarea criteriilor dupa care au fost’ clasificate bunurile ..ore pe sapt.Observare sistematică -Testele grilă 13.. Remarcă: .separarea între primul şi al doilea semestru este vizibilă prin numarul de săptamâni. aspect evidenţiat pentru fiecare rând/element de conţinut inclus în unitatea de învaţare. . eventualele modificări determinate de aplicarea la clasă putând fi consemnate în rubrica Observatii. Proiectarea unei unităţi de învăţare Conceptul de unitate de învăţare are rolul să materializeze conceptul de demers didactic personalizat. Precizăm însă că fiecare lecţie rămâne o entitate cu conţinut. de loc. respectiv în cuplarea lor la baza proprie de cunoaştere a elevilor.Saptamâna / Anul …………………... clasificarea şi valoarea economică a bunurilor Obiective de referinţă (c. pag. 32-33 -Teste grilă 6. 2.Georgeta I.) 1.Finalul fiecarei unităţi de învăţare presupune evaluare sumativă. se construiesc pe baza corelării dintre obiectivele de referinţă şi conţinuturi .Clasa/Nr..flexibilizând proiectarea didactică şi definind în acest sens pentru practica didactica premisele necesare pregătirii lecţiilor. a argumentelor -Activitate de grup pentru identificarea criteriilor... pe care profesorul le consideră adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse. Practic.. .. forme de organizare a clasei – tipuri de interacţiuni. completate..În rubrica Obiective de referinţă se trec numerele obiectivelor de referinţă din programa scolară. obiective şi forme de evaluare proprii. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs 1) În interiorul planificarii anuale se poate face o demarcaţie între semestre. proiectarea unui sistem de lecţii ce au finalităţi comune (abilităţi.Rubrica Resurse cuprinde specificări de timp.

7.lecţiei”. în funcţie de anii de scolaritate. 2. Cuvinte cheie: finalităţi. proiectul unei unitati de învatare 3. PROCESUL DE ÎNVATAMÂNT: STRUCTURĂ. obiectivelor de referinţă 2. în funcţie de clasă şi de documentul curricular în care se regăsesc. Argumentaţi semnificatia proiectarii didactice. trunchi comun. mijloace de învăţământ. astfel încât să reflecte cât mai fidel realitatea.să aplicati elementele structurale ale procesului de învăţământ. .Proiectele unităţilor de învăţare se completeaza ritmic. Întocmiţi o planificare anuală la disciplina de specialitate. programă scolară. obiective operaţionale. obiective de referinţă) şi apoi se stabilesc activităţile de învăţare-evaluare şi resursele corelate lor. metode de predare-învatarea. proiectul unitătii de învăţare). . forme de organizare pentru reali-zarea strategiei didactice. curriculum la decizia scolii. a. FUNCŢIONALITATE ŞI TRANSPOZIŢIE DIDACTICĂ LA OBIECTELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Obiective: La sfârsitul unităţii de învăţare este necesar: . programele şcolare pentru învăţământul primar. . probe de evaluare. Redactaţi proiectul unei unităţi de învăţare din planificarea anuală. 6.. Utilizaţi metodologia aplicării noului curriculum la disciplina de specialitate (plan de învăţământ. în funcţie de conţinut şi în funcţie de tipul acesteia. competenţelor generale c. . Exemplificarea activitatilor de învatare este realizată numai în programele din învăţământul obligatoriu. taxonomia obiectivelor cognitive. dupa modelul dat . Lista unor subiecte posibile în evaluarea finală (examen): 1. obiectivelor cadru d.Georgeta I. 4. se urmăreşte Planificarea pentru primele două coloane (conţinuturi. planificarea calendaristică anuală c.să combinaţi în mod optim metode. Enumeraţi etapele şi subetapele proiectării didactice. Test pentru autoevaluare Marcaţi raspunsul considerat corect: 1. Enunţati principalele întrebari ale căror raspunsuri vă dirijează către algoritmul proiectarii didactice. în funcţie de natura acestora şi de conţinutul de specialitate. Proiectul unităţii de învăţare este gândit ca un instrument pragmatic al proiectării eficiente: reflectă sintetic elementele cheie ale demersurilor didactice pentru fiecare oră (lectie). 2a. programele şcolare pentru liceu b.să formulaţi scopuri ale . VI. Nu Raspunsuri: 1b. 3. În completarea rubricilor din unitatea de învăţare.să identificaţi forme de organizare a activităţii elevilor (studenţilor) în funcţie de repartizarea sarcinilor. . Enumerati tipuri de curriculum la decizia scolii. . Prezentati structura programelor scolare.să formulaţi obiective operaţionale pentru clasele domeniului cognitiv. dirijarea activităţii elevilor (studenţilor).să completaţi o matrice de evaluare pentru conţinuturile dintr-o unitate de învăţare. pe parcursul anului scolar. . 5. . 3a . Competenţele specifice sunt etape în dobândirea : a. participare.să descrieţi metodologia organizării şi conducerii unui cerc de elevi (studenţi). metode de evaluare. arii curriculare. condiţii de operaţionalizare. 30 . Precizaţi principalele documente de proiectare didactică. scopurile lecţiei.să precizati tipuri de finalitati. gimnazial si clasa a IX-a d. Sugestiile metodologice constituie o componentă importantă în: a. planificare anuală. cunoştintelor b. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs . Da b. 8.să enumeraţi factorii care influentează formarea noţiunilor şi cunoştinţelor. 9.

denumit şi obiectivul fundamental al acesteia. profesorul să stabilească cel puţin două 3 Idealul şi scopurile educatiei sunt precizate în Legea învatamântului. Coerenţa stabilirii şi a formulării scopurilor trebuie să se regăsească şi în determinarea strategiei şi a tipului de lecţie4.S. mijloace de învăţământ.formularea obiectivelor lecţiei.4 . de sarcina didactica de bază : dobândire de cunoştinţe sau recapitulare.. sunt uşor identificabile în tabel: Documentele scolare Programa şcolară Proiectul de lectie Cls. . .însusirea noţiunilor privind …….) Obiective de referinta (O..R. scopurile sunt aceleaşi pentru lecţiile dintr-un sistem de lecţii (capitol.selectarea..) Competente specifice (C.obiectivele / competenţele (formulate de Programă la disciplina de specialitate) . valori şi atitudini complexe: Exemple: . sau scopuri ale lectiei derivate din C. în Proiectul de lecţie).. .R.3 si. însusirea ….Georgeta I. în primul rând.S. X-XII(XII) Competente generale (C. asa cum se regasesc ele în documentele şcolare din învăţământul preuniversitar. art.dar şi dezvoltarea operaţiilor gândirii (scop ce poate fi formulat şi pentru o lecţie de dobândire de noi cunoştinte). Obiective operationale Se constată ca profesorul poate formula scopurile şi obiectivele lecţiei la disciplina de specialitate. Din acest motiv.S. matrice de evaluare. exprimă finalităţi realizabile pe o durată mai mare 3 decât obiectivele operaţionale. scop – prin care se asigură legatura cu sistemul de învăţământ. Se recomandă ca în formularea scopurilor unei lecţii. Finalităţile procesului de învăţământ.obiectivele operaţionale (formulate de profesor. 31 .adaptarea formelor de organizare (la nivelul activităţii elevilor şi la nivelul procesului de învăţământ) în funcţie de relaţiile psihosociale implicate. . sau scopuri ale lecţiei derivate din O.ideal.alegerea metodelor şi procedeelor de predare-învăţare. acţiunile profesorului de orice specialitate fiind frecvente la nivelul celui de-al doilea: .R. ci reactualizarea….recapitularea cunoştinţelor privind …… . forme de organizare. Formularea scopurilor lecţiei Scopul lecţiei.consolidarea cunoştinţelor privind … .finalităţile pedagogice macrostructurale . competenţe.) O. .) din Programa şcolară 4 Tipul lecţiei este determinat. evaluare.) C. respectiv.C. Derivarea acestora se face de la general la particular de-a lungul a două sectoare principale.S.R Obiective operationale Cls. piramida noţiunilor * Dimensiunile particulare în procesul de învăţământ la disciplina de specialitate se circumscriu adaptării urmatoarelor acţiuni: . . disciplină) şi se corelează sau se pot identifica cu finalităţile supraordonate (O. / C.formarea atitudinilor faţă de ….G. sistematizarea…. .stabilirea mijloacelor de învăţământ. întrucât acoperă achiziţii conceptuale ample. prelucrarea şi transmiterea conţinutului.combinarea metodelor şi tehnicilor de evaluare tradiţionale cu cele alternative. 1995.dezvoltarea motivaţiei pentru ….finalităţile pedagogice microstructurale: . formarea de priceperi şi deprinderi. Finalitatile procesului de învăţământ corespund finalităţilor educaţiei. .formarea priceperilor şi a deprinderilor vizând …… . Spre exemplu. I-IX Obiective-cadru (O. o lecţie de recapitulare nu poate avea ca scopuri dobândirea …. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs metode alternative de evaluare. art.

nomos – regula. să enumere. să identifice. Obiective de evaluare Semnificaţie Memorare. întrucât permite: stabilirea domeniului comportamental (cognitiv. să distingă./C.. în cel putin o sarcinaă de activitate concretă. Obiective de aplicare 4. 5 Programa şcolară a fiecarei arii curriculare are un set de Valori şi atitudini care sunt urmarite de-a lungul mai multor ani de studiu.146). Întrucât finalităţile vizate de obiectivele afectiv-atitudinale se bazează pe procese psihice interne şi se formează în timp. să gasească (elementele structurale date/cunoscute). Să aplice. Nivelul (clasa de obiective) 1. de cele mai multe ori. interpretarea si extrapolarea informatiei Aplicarea conceptelor si a regulilor asimilate la alte probleme concrete Analiza elementelor. valorizare. măsurări pe baza unor criterii interne şi/sau externe Acţiunea de exprimare a comportamentului observabil (exemple) Să definească. Clasificarea obiectivelor procesului de învăţământ îndeplineşte condiţiile unei taxonomii6: organizarea ierarhică... ele se supun cu greu tehnicii de operaţionalizare şi.S.. să ordoneze. precizând . Obiective de înţelegere 3. Obiectivele din orice domeniu şi clasa comportamentală se supun tehnicii de operaţionalizare. le regăsim în categoria de scopuri ale lecţiei. sa diferentieze. evaluare.. să explice. Ele sunt ierarhizate dupa gradul de complexitate în asimilarea cunoştintelor şi în formarea–dezvoltarea capacităţilor intelectuale..S. caracterizare. funcţii explicative pentru toate fenomenele semnificative de la fiecare nivel (Dan Potolea. analiza principiilor şi a structurii de organizare Elaborarea unei lucrari personale.ce va trebui să ştie să facă. dispoziţia (stare de pregatire).. propunerea unui proiect Aprecieri. succesiunea lor. să formuleze. în derularea şi în evaluarea rezultatelor şi a procesului de învăţământ a impus raportarea la tipurile de achiziţii ce se doresc a fi obţinute.R. organizare. Obiective de analiză 5. analiza de relaţii tip cauză-efect. să transfere. metode. Cunoaşterea taxonomiei obiectivelor procesului de învăţământ este importantă pentru activitatea profesorului. Obiective de sinteză (creatie) 6. Clasele de obiective din domeniul afectiv-atitudinal se succed în funcţie de gradul de interiorizare a valorilor ce conduc la formarea de sentimente. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs categorii de scopuri: unul de tip informativ (formulare ce corelează cu tipul de lecţie. este un rezultat dorit.. Bloom.. metodele şi mijloacele de învăţământ necesare. reacţie complexă. să explice. să recunoască. să decidă. Sa evalueze. gr. judecăţi de valoare. atitudini: receptare. Taxonomia domeniului cognitiv. 1988. să utilizeze. Obiective de cunoaştere (achizitie) 2. Obiectivul operaţional este obiectivul formulat printr-un singur comportament observabil şi măsurabil. automatism. să rezolve. să clasifice. Să formuleze o definitie personală. taxis – clasificare. O. Sa compună. să povestească. sarcină prin care acesta este testat pe parcursul şi/sau la sfârsitul lecţiei. concepte. reacţie (răspuns). să corecteze. înţelegere. să argumenteze. legi Transpunerea. aplicare. analiză. să formuleze opinii. să relateze.. la care trebuie să ajungă elevul până la sfârşitul lecţiei. valori. reacţie dirijată. La nivelul domeniul psihomotor.) şi unul de tip formativ (capacităţi. convingeri. alegerea acelor clase de obiective care corespund cel mai bine particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor (studenţilor) săi. sinteză. afectiv. să compare. pe un ciclu curricular 6 Etimologic. să distingă. atitudini5 ). cuprinde şase clase de obiective: cunoaştere. lege 32 . formele de organizare cele mai adecvate.Georgeta I. să propună. clasele de obiective sunt ordonate după gradul de stapânire a unei deprinderi necesare pentru a îndeplini o activitate motorie: percepţia (imitarea). recunoastere. cunoscută şi ca taxonomia lui B.să modifice. pag.ce va şti să facă” sau . Semnificaţia fiecarei clase şi verbele de acţiune utilizate în exprimarea comportamentelor observabile corespunzatoare pot fi utilizate în construcţia strategiei didactice: stabilirea unei structuri coerente a sarcinilor didactice principale. să exemplifice. reproducere de date.. psihomotor) în care se circumscriu principalele structuri psihice formate şi dezvoltate prin procesul de învăţământ. Taxonomia si operaţionalizarea obiectivelor lecţiei Nevoia de claritate şi de rigoare în pregatirea. să organizeze. cu ceea ce ştie”. Să analizeze.

Operaţionalizarea obiectivelor poate fi facută după urmatoarele patru condiţii: . Din punct de vedere didactic. fiecare cadru didactic: metodele şi procedeele alese.configuraţia conţinuturilor didactice va oglindi ceea ce poate sau îşi propune o organizaţie la un moment dat. practica socio-profesională poate să impună noi conţinuturi. Se impune astfel realizarea unui optimum între ceea ce este constant şi general în cunoaştere şi ceea ce este perisabil. programele şcolare şi manualele alternative. criteriul cantitativ (exprimat numeric sau procentual). Marile mutaţii produse în paradigmele cunoaşterii. se subînţelege că acesta este de 100% Obiectivele operationale trebuie formulate astfel încât să permită analiza de sarcină (a doua tehnică de specificare a obiectivelor ) şi formularea itemilor pentru testele de evaluare. crestomaţii. Obiectivele trebuie a fi comunicate elevilor într-o formă accesibilă.performanţa (elementul de conţinut asimilat: cunoştinţe. în cadrul procesului de învăţământ. criterii ideologice – interesele şi aspiraţiile organizaţiei. Numărul obiectivelor operaţionale nu este standardizat. Valorile culturale esenţiale ale omenirii.. criteriile după care se va aprecia reuşita). în principal.fundamentul cultural al personalităţii” (R.Enunţarea temei şi a unor obiective”. noi exigenţe. atitudini. respectiv prin parcurgerea succesivă a indicaţiilor acesteia. conform demersului său personalizat în structurarea şi prelucrarea conţinutului la o clasa de elevi. Conţinutul procesului de învăţământ ( predare-învăţare) A determina conţinutul învăţământului la un obiect de învăţământ.m.restricţiile comportamentului (conditiile în care se va produce învaţarea şi elevul va proba formarea comportamentului dorit). . Oricât de oportun ar fi structurat un conţinut . în mod personalizat.. În selectarea şi structurarea conţinturilor intervin mai multe criteriri. criterii sociologice . exprimate de către cei care au puterea de a lua decizii la un moment dat. formele de organizare a activităţii elevilor/studenţilor.comportamentul (descris în termeni de acţiune observabilă). trăsături de personalitate – valorile de conţinut vor fi structurate 33 . competenţe. în etapa lecţiei numită chiar . Conţinutul procesului didactic include însă şi alte suporturi curriculare („curriculum-suport”): ghiduri metodologice. efemer – găsirea unui echilibru. impun (îndeosebi în învăţământul universitar) o atentă şi complexă dimensionare a conţinutului procesului de învăţământ. înseamnă a cerceta ce anume din cunoaşterea ştiinţifică de specialitate se propune spre învăţare pe diferite trepte de şcolarizare. Cele mai bune conţinuturi sunt cele care permit adiţionarea de noi informaţii fără schimbarea în permanenţă a programelor.. alte materiale auxiliare cu rol de documentare a profesorilor şi a elevilor/studenţilor: culegeri.. ♦În învăţământul academic. criterii psihologice . informativă şi formativă a conţinuturilor procesului de învăţământ este însăşi cultura societăţii în toate dimensiunile sale. reflectate în conţinutul procesului de învăţământ. tipuri de fişe etc. . acesta va înregistra întotdeauna un oarecare decalaj între ceea ce este nou şi ceea ce se oferă realmente cursanţilor/studenţilor. care se află în legătură cu logica ariei academice sau practice pe care o reprezintă. sunt stabilite de profesor.Georgeta I. mijloace de învăţământ care să faciliteze calea spre atingerea obiectivelor propuse. operaţii manuale şi conduite motrice).p. Sursa globală. urmatoarele: planul de învatamânt.o serie de constrângeri presupuse de particularităţile psihoindividuale ale cursanţilor.a.Linton). criterii epistemologice – logica unui conţinut didactic. diversificarea şi specializarea continuă a domeniilor cognitive. criteriul temporal. Tipurile principale de criterii utilizate în formularea corectă a obiectivelor operaţionale sunt: criteriul calitativ. baza comunicării interumane – . criteriu prin raportare la un model. criterii pedagogice – în conţinuturi vor fi incluse cumuluri de cunoştinţe.restrictiile performanţei (performanţa minimă admisă . În cazul în care criteriul de performanţă nu este stabilit. iar în ceea ce priveşte învăţământul universitar – planul de învăţământ. valori. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Operaţionalizarea obiectivelor se realizează prin aplicarea unei proceduri de operaţionalizare. dispozitive pentru a forma capacităţi psihice corespunzătoare. devin baza comună a cunoaşterii generale. softuri educaţionale. documentele şcolare care reglementează acest aspect sunt. precum: criterii filozofice – o anumită concepţie despre om. . programa sau fişa disciplinei şi bibliografia. Conţinutul ştiintific de specialitate este prelucrat în funcţie de strategia didactică pe care o concepe.

date.document didactic care configurează conţinutul procesului instructiv-educativ la o disciplină de învăţământ. pus la dispoziţie de către profesor. pe activităţi de curs. Desigur există şi alte clasificări ale mijloacelor de învăţământ în funcţie de valenţele acestorea. organizarea şi conducerea învăţării. servind nevoilor de cunoştere şi formare a cursantului. instrumentelor şi aparatelor care facilitează desfaşurarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare. citate ilustrate etc.Generaţia a III-a – Fotografia. Obiectivarea conţinutului procesului de învăţământ se realizează în documentele didactice universitare: -Planul de învăţământ – document oficial de proiectare globală a procesului de învăţământ –are caracter normativ. seminar.Generaţia a II-a – Tiparul (inventat de Guttenberg). video-conferinţe etc. tipurile de cursuri şi durata acestora. El concretizează programele analitice în diferite unităţi didactice sau experienţe de învăţare. Oricare ar fi clasificarea abordată. Ea poate suplini temporar lipsa unui suport de curs şi cuprinde tematica şi bibliografia selectată de profesor. următoarele: obiectivele generale de îbndeplinit. funcţia de evaluare a randamentului elevilor/studenţilor. . pe linia atingerii obiectivelor activităţii didactice. Ele reprezintă o excelentă modalitate de a sintetiza cerinţe.Generaţia a V-a – calculatorul electronic. manuscrisele.Georgeta I. manuale. maşinile de instruire. . Se lucrează încă în prezent cu: Fişele de lucru – instrumente utile profesorului şi cursantului. . filmul şi televiziunea (mijloacele Audio-vizuale). pe parcursul acesteia sau la sfârşit. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs astfel încât să genereze la cursanţi dorinţa de cunoaştere şi perfecţionare.vehiculele de cunoştinţe” purtătoare de informaţii gata elaborate. În vederea atingerii obiectivelor stabilite. Funcţiile suportului de curs sunt: funcţii de informare. înregistrările sonore. Din punct de vedere istoric se disting şase generaţii de mijloace de învăţământ: . Unii specialişti consideră că reînoirea mijloacelelor de învăţământ vor scoate educaţia din impas iar alţii cred că ele nu vor înlocui profesorii şi nu vor transforma cursanţii în roboţii care completează teste grilă. 34 . Mijloacele de învăţământ . repartizarea bugetului de timp alocat fiecărui curs pe activităţi. transmitere de cunoştinţe sistematizate. diapozitivul. . obligatoriu şi stabileşte. ce pot fi dministrate la începutul activităţii. practic-aplicative şi de evaluare. Foliile pentru retroproiector – instrumente potrivite pentru ilustrarea unor shiţe.Recomandari Mijloacele de învăţământ constituie. IP-Telephony. obiectele de muzeu. resursele materiale ale procesului de învăţământ. de structurare a învăţării şi de ghidare a ei. funcţia demonstrativă. repartizarea timpului categorii de pregătiresau discipline de învăţământ.Programa analitică – fişa disciplinei . dar şi în raport de funcţiile didactice pe care mijloacele tehnice de instruire le pot îndeplini: funcţia de instruire. Există necesitatea ca ele să fie prezebntate într-o schemă logică. funcţia de şcolarizare substitutivă sau de realizare a învăţământului la/de la distanţă. Ele reunesc ansamblul tuturor materialelor.Suportul de curs – este instrumentul de lucru pentru cursanţi. selectarea mijloacelor de învăţământ este facută de catre profesor în raport de potenţialul de care dispun mijloacele avute la dispozitie. .. de autoinstruire. profesorul să facă un inventar al mijloacelor didactice disponibile şi al celor de confecţionat sau de obţinut. el prezintă un conţinut explicit. Mijloacele de învăţământ sunt însă purtătoare de informaţii semnificative.Generaţia a VI-a – noile tehnologii de comunicare www.Generaţia I – tabla . Pentru cadrul didactic programa anlitică este instrumentul de la care se porneşte în realizarea proiectării activităţii didactice propriu-zise. operaţionalizabile în relaţia specială cadru didactic-cursant (student). . . oferă calitatea conţinutului învăţării. odata cu întocmirea Planificarii calendaristice anuale. de achiziţionat. informaţii deja predate sau în curs de predare. funcţia de motivare a învăţării şi de orientare a intereselor profesionale ale elevilor/studenţilor. accesibilitate. teste imprimate etc. w-mail. tehnoredactat cu acurateţe. conformizare cu prevederile programei.Generaţia a IV-a – tehnicile moderne. conform criteriilor valorice /pedagogice adoptate la nivel de politică a educaţiei. este recomandabil ca. Conţinuturile învăţării sunt astfel sistematizate pe teme şi subteme. alături de timpul de instruire. . la începutul fiecarui an şcolar/universitar. Calitatea suportului se exprimă şi prin originalitatea expozeului. funcţia formativă şi estetică. raţionalizări.

Este un autentic mijloc de învăţământ ♦ Metode şi procedee de predare-învăţare Abordarea temelor din aceasta unitate de învăţare se bazează pe utilizarea următoarelor „noţiuni ancoră” ale Didacticii generale: metodă. asocierea ideilor. Utilizarea fişelor individualizează învăţarea. fişe cu algoritmi de calcul. inserează fragmente-citat. înţelegerea sensului. de cunoaştere ştiinţifică a lumii: .126). Filmul didactic – poate fi un veritabil instrument de investigaţie ştiinţifică. absolut indispensabile pentru a explica sau demonstra o situaţie reală sau o structura conceptuală. nu ar fi putut fi evidenţiate. Modelul nu este un mijloc intuitiv. Chis. Este o forma simplificată întrucât descrie şi reproduce numai acele însusiri esenţiale. Cercetări sociologice arată ca fiind un fenomen îngrijorator pierderea interesului pentru lectură. Fişe de dezvoltare sunt destinate elevilor care nu au avut greşeli majore la fişele de control (au atins performanţă minimă acceptabilă). Munca. etc. Prezenţa mass-mediei în viaţa cotidiană a diminuat interesul pentru lectură. Didactica modernă apreciază că în „Şcoala românească la începutul mileniului III” metodele de învăţământ tind să devină metode de investigaţie. efectuarea de lucrări. Metoda modelarii (model devices) presupune raţionamentul analogic în realizarea caracteristicilor esenţiale ale unei realităţi. Astazi este pusă în evidenţă tehnica citirii rapide (lectura rapidă). stil didactic. dupa cum arată şi numele. în diferite forme. la rubrica Sugestii metodologice. proces. strategie didactică. reflecţii.metoda de învăţământ este înţeleasă ca un anumit mod de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare. punerea de probleme. Metodele didactice.. mai mult sau mai puţin dirijată. pag. tehnologie didactică. cu centrarea pe esenţial. a comentariilor proprii. Fisele de recuperare. Metode de comunicare scrisă. Ionescu. dacă sunt realizate de elevii înşisi. pot deveni fişe de autoinstruire. Metoda activităţii cu fişele este considerată drept prima formă de organizare programată a învăţării. Calculatorul electronic – instrument care susţine învăţarea bazată pe informare şi dialog.desemnează teoria şi ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate în procesul de învăţământ. ci o construcţie artificială a unui sistem complex (obiect. de urmarire şi descoperire a adevărului şi de legare a lui de aspectele practice ale vieţii” (M. a simbolurilor asimilate. totodată. lecturi suplimentare. care să se apropie pâna la identificare cu una de cercetare stiintifică. conferind procesului de învăţare un caracter integrativ. mijloace de învatamânt. cu subiecte asemanatoare fişelor de exerciţii. mediază observarea şi înţelegerea fenomenelor inaccesibile sau greu accesibile. o stare de fapt etc). fişecitat cu extrase din dicţionare. 2001. Este o citire de esenţă. întrucât subiectele formulate pe diferite tipuri de fişe au destinaţie precisă. prin reproducerea într-o forma simplificată sau aproximativă a sa. stimulează atenţia şi motivaţia învăţării. o situatie.Georgeta I. asigură şi menţinerea datelor achiziţionate pe termen lung. în acelaşi timp. o tehnică şi. sunt destinate corectării şi sunt utilizate pentru elevii care au înregistrat eşecuri la fişele de control. metodologie didactică. Tehnica lecturii. Aceste fişe. cât şi spre finalul acestora. studiul cu manualul se bazează pe câteva deprinderi esentiale: analiza textului. întrucât citirea în gând. • În învăţământul academic coexistă o gamă de metode folosite în procesul de formare iniţială şi continuă a cursanţilor/studenţilor. o problemă. azi se citeşte mai mult. atât pe parcursul lecţiilor. Ea este. Există o tendinţă de modernizare continuă a metodologiei didactice şi o împletire a metodologiei clasice cu cea modernă. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Montajele audio-video . procedeu. incluzând informaţiile citite pe cale virtuală. El transmite informaţii. notarea datelor esenţiale. sunt recomandate pentru fiecare disciplină. Este o tehnică ce merită a fi perfecţionată. analiza textului Metodele lecturii (livrescului) sunt metode bazate pe citirea textului. Redăm câteva metode uzuale. etape de lucru. Fişele de cunoştinte (noţiuni) sunt fişele ce conţin definiţii ale noţiunilor importante. Analiza textului este un procedeu didactic solicitat de actualele manuale care dau bibliografie. o artă care transpune în practică o concepţie despre educaţie. altfel. a formulelor. geografic. 35 . trăiri emoţionale. cu scopul determinării a noi proprietăţi care. Fişele de exercitii pot avea un grad progresiv de dificultate. cu menţiunea „Text de comentat”. Modelul conceptual (economic. sugerează ide.oferă informaţii care pot fi recepţionate concomitent prin doi analizartor. Aceasta metoda are câteva avantaje. Totuşi. o ştiinţă. nu obligă parcurgerea textului cuvânt cu cuvânt. ♦ Metodologia didactică . prin care se urmareşte consolidarea şi aplicarea noţiunilor. Fişe de control sunt fişele utilizate în lecţiile de evaluare. în programa scolară aferentă. stabilirea relaţiilor. ci presupune un antrenament al identificarii esenţialului. litarar etc) este o reprezentare a unui obiect. V. proces. fenomen. istoric. cu toate acestea. clasificate dupa multiple criterii. gramatical. fişe cu formule. găsirea problemelor-cheie.

Ea reprezintă o legitimare sau . relevă capacitatea elevului de a se exprima. înţelegere. prelegere cu ilustraţii şi aplicaţii – formă de expunere care îmbină mesajul transmis oral cu demonstraţia intuitivă. variaţii intra şi interindividuale (variaţia stării afective a examinatorului. modelarea de atitudini şi opiniii.este o expunere de strictă rigurozitate ştiinţifică realizată sub diferite forme: prelegere magistrală – tradiţională.carte de vizită” a profesorului. de fixare – folosită pentru fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor studentului.învăţarea evaluarea. Analiza metodelor de evaluare presupune revizuirea metodelor considerate tradiţionale şi combinarea lor cu metodele alternative ale evaluarii. multiformă şi interdependentă a celor trei activităţi didactice de bază: predarea . Ca limite ale acestei metode. păstrază o anumită distanţă între profesor şi cursant. critici şi propuneri centrate pe o temă anume. portofoliul. suplimentare. prin verificările orale există posibilitatea de a dirija elaborarea răspunsurilor. . folosite în sprijinul susţinerii naraţiei şi explicaţiei. Fiecare din acestea incumbă seturi de acţiuni şi operaţii specifice.Studiul de caz .este o metodă care se bazează exclusiv pe simularea didactică a unor situaţii problematice reale sau imaginare (este o metodă simulativă. în vederea însuşirii practice a unui model dat de acţiune. urmează să se realizeze un progres în cunoaştere. învăţare a unor roluri necesare). verificarile scrise. capacităţi. de a expune un subiect.Prelegerea . cultivarea gândirii. . interpretare.constă în executarea repetată şi conştientă a unei acţiuni. interpretare. cu scopul îmbunătăţirii unei performanţe. . autoevaluarea. folosită încă din antichitate.Demonstraţia – metodă didactică în care mesajul transmis de profesor se bazează pe prezentarea detaliată a unui fenomen concret.Metode alternative de evaluare sunt considerate urmatoarele: observarea sistematica a elevilor.euristică – utilizată în scopul descoperirii şi însuşirii de cunoştinţe noi. expunerea este folosită preponderent sub formă de explicaţie şi de prelegere. . În funcţie de scop conversaţia poate fi : c.În funcţie de experienţa cadrului didactic.Exerciţiul .Jocul de rol . Studiul de caz poate fi utilizat atât în scopul dobândirii de informaţii cu caracter teoretic (scop informativ) cât şi în formarea şi exersarea de abilităţi. obiectivitatea evaluării este influenţată de anumite circumstanţe: gradul diferit de dificultate al întrebarilor de la un elev la altul.. identificare. ea este menită să stimuleze creativitatea de grup (gândirea creativă a cursanţilor) – ajută la găsirea unor soluţii adecvate rezolvării unor probleme din problematica cursului.Dezbaterea – metodă didactică în care predomină comunicarea orală sub forma unui schimb reciproc. probele de evaluare. obiect concret.Metodele traditionale de evaluare sunt: verificările orale. prelegerea cu oponent – expunere dramatizată ce ia forma unui . • Metodele şi tehnicile de evaluare În cadrul disciplinelor de orice specialitate.Conversaţia sau convorbirea – este bazată pe dialog didactic sau metoda interogativă. procesul de învăţământ presupune interacţiunea funcţională. 36 . . Metoda are caracter algoritmic şi duce la aprofundarea cunoştinţelor într-un domeniu. Verificările orale prilejuiesc cunoaşterea directă.metodă ce constă în confruntarea cursanţilor cu o situaţie reală (imaginară) de viaţă prin a cărei observare.de verificare (examinatoare sau catehetică) orală a cunoştinţelor cursantului. investigaţia. impresii şi păreri. .Expunerea didactică – metodă de transmitere a cunoştinţelor prin intermediul limbajului oral. oponentul poate fi un cursant din anii terminali sau alt cadru didactic invitat ca expert.. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs . . prin întrebări auxiliare.. axată pe monolog (de la pupitru). de analiză. acţiune concretă. c. organizat şi constructiv de informaţii şi idei. . se pot enumera: operează un sondaj în rândul elevilor. prelegere dezbatere – combină expunerea problemelor cu dezbaterea lor prin participarea cursanţilor. . Spre deosebire de alte probe. proiectul. .Brainstorming-ul sau metoda asaltului de idei – este o metodă ce poate fi folosită atât la curs cât şi la seminar. Este o metodă fundamentală. stimulează gândirea cursanţilor în vederea însuşirii şi aprofundării de cunoştinţe. . în conformitate cu prevederile programei.Georgeta I. mare consumatoare de timp.spectacol didactic”. ansamblul lor configurează unitatea procesului didactic organizat pentru fiecare disciplină şcolară. c. respectiv competenţe de examinator diferite la educatori diferiţi).Explicaţia – este forma de expunere în care predomină argumentaţia raţională şi care se aplică în toate strategiile de predare. ce constă în prezentarea verbală a unui volum de informaţii de la profesor la cursant. în care profesorul formulează succesiv întrebări.

pentru că investigaţia începe. utilizarea bibliografiei şi a altor resurse informaţionale. Autoevaluarea se bazează pe întrebari pe care elevii şi le pun sau sunt conduşi să şi le pună: „Exista un alt mod (metodă) de a rezolva aceasta sarcina?”. aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii.Neacsu. fişa de autoevaluare. investigaţiilor. componente ce pot fi adaptate la finalitaţile oricarei disciplinei şcolare. a desenelor etc. Investigatia poate fi facută individual sau în cadrul unui grup de elevi/cursanţi. rezultate ale activităţii de informare şi documentare independentă. se desfăsoară şi se termină în clasă. punerea unor întrebări pertinente profesorului. timp de 1520 minute. selectarea şi organizarea corespunzatoare a instrumentelor de lucru. iniţiativă în cadrul grupului. referate. eseuri. Proba practica / probele practice verifica modul în care elevul execută o lucrare sau atinge un anumit nivel de performantă.organizarea ideilor şi materialelor într-un raport. obiectiv.Georgeta I. încurajarea lor în cadrul grupului. semestriale. prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi. 37 . cu caracter de bilanţ. anonimatul lor asigură obiectivitatea (aprecierea nu este influenţată de parerea pe care profesorul şi-a format-o despre elev – efectul halo sau . * Observarea sistematică a elevilor: poate fi facută pentru a evalua performanţele elevilor. pregatite prin lecţii de recapitulare şi sinteză. de tip obiectiv” (întrebare-răspuns)– elevii raspund scurt. rezultatele activităţilor practice. trebuie să solicite şi capacitaţi de aplicare. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Verificarile scrise pot fi de trei tipuri: de control curent (extemporale): cu 1-2 întrebari. tendinţa de preluare a conducerii). comunicarea (discutarea sarcinii cu profesorul în vederea întelegerii acesteia). calitatea prezentării. pot fi stabilite obiective care urmaresc: înţelegerea şi clarificarea sarcinilor. obţinut printr-o varietate de lucrari pe care acesta le-a realizat într-un anumit interval de timp (semestru. sunt necesare câteva conditii: prezentarea obiectivelor pe care aceştia trebuie să le atingă. proiectelor. dacă este cazul. Investigatia reprezinta o situatie complicată: nu are o singura rezolvare sau nu presupune o rezolvare simplă.Stoica. mai ales atunci când conţinutul lor nu acoperă decât o mica parte din materia ce este verificată. 1996). lucrari prezentate la sesiuni ştiintifice (sau la cercul de specialitate). se pot enumera: nu permit ca unele erori să fie lămurite şi corectate pe loc. A. flexibilitate şi deschidere catre idei noi. relaţii. corectitudinea /acurateţea tehnicii de lucru. articole publicate. generalizarea problemei. se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau saptamâni (timp în care elevul are permanente consultari cu profesorul) si se încheie tot în clasa. au caracter cuprinzator. completarea / îndeplinirea sarcinii. implicarea activă în rezolvarea sarcinii. Avantajele acestei metode de evaluare sunt cel putin trei: permit verificarea unui număr mare de elevi. scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. descrierea şi generalizarea unor procedee.a. utilizarea materialelor şi a echipamentului. cercetărilor efectuate. pot dura toată ora. întregul an). schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date. oferă posibilitatea lucrului în ritm propriu. Proiectul se bazează pe o activitate mai amplă decât investigaţia. ş. sporeşte rolul întâmplării în evaluarea rezultatelor. nu numai de reproducere. Portofoliul reprezinta o colecţie exhaustivă de informatii despre progresul şcolar al unui elev/cursant. alte rezultate relevante ale activităţii elevului/cursantului. succesiv. dorinţa de generalizare. mai ales. probe pentru acasă). atitudinea elevilor faţă de sarcina dată: (concentrarea asupra sarcinii de rezolvat. a produsului realizat. acurateţea schemelor. chestionare de atitudini. Ca limite ale metodei de evaluare prin lucrări scrise. aceleaşi subiecte pot determina „colaborări” între colegii de bancă. Deşi sarcina poate fi scurtă. utilizarea materialelor auxiliare pentru a demonstra ceva. sunt urmatoarele: rezultatele la probele scrise (teste. formularea şi testarea ipotezelor de lucru. În ambele forme de organizare. la sfârsitul unui capitol (evaluare continuă): lecţii speciale de verificare. participarea în cadrul grupului (cooperare. Alte moduri sunt „lucrarile scurte. În urma alegerii titlului de catre profesor sau/şi de elevi. În formarea capacităţilor autoevaluative la elevi/cursanţi. Proiectul poate fi individual sau de grup. Caracteristicile ce pot fi evaluate sunt: concepte şi capacităţi (organizarea şi interpretarea datelor. prin definirea şi înţelegerea sarcinii (eventual şi prin începerea rezolvarii acesteia).. fişa individuală de observare-evaluare. timpul de lucru se poate prelungi până la sfârsitul orei. Prin utilizarea investigaţiei ca metoda de evaluare. „Ce produs. revizuirea metodelor utilizate şi a rezultatelor). poate fi ales pentru a-l pune în portofoliu?”. pentru a evalua comportamente afectiv-atitudinale. nu e posibilă orientarea elevilor către raspunsul corect. colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare. Există situaţii în care verificarea cu ajutorul acestor probe oferă informaţii referitoare la gradul de însuşire a conţinutului conceptual Exemplu: modalitatea de utilizare a scalelor pentru întocmirea unui chestionar la disciplina de specialitate. (I. încurajarea lor în a-şi pune întrebări de tipul celor de mai sus şi a da raspunsul în scris. identificarea relaţiilor. tehnici. Componentele unui portofoliu. perseverenţa. utilizarea calculatorului). dar. Capacitaţile/competenţele care se evaluează la nivelul proiectului sunt identificate prin: metodele de lucru. pot fi urmarite şi câteva caracteristici personale ale elevilor: creativitatea. proiectul începe în clasă.efectul Pygmalion”). care mă reprezinta cel mai bine.

este necesar ca proiectarea acţiunilor evaluative să aibă în vedere majoritatea instrumentelor de evaluare ce pot fi utilizate.. cercuri pe obiecte de învatamânt.Georgeta I. Pentru ca evaluarea realizată pe întreg parcursul anului (initială. dirijata prin programe de instruire (resurse materiale) Dirijarea activitatii elevilor 1. pe grupe de elevi. Organizarea procesului de învăţământ şi. lucrarile practice si de laborator. . sub toate tipurile sale. Oricare ar fi forma de organizare a procesului de învăţământ. „În realizarea acestei sarcini am întâmpinat urmatoarele dificultati: …” etc. 102): Repartizarea sarcinilor Participare la efectuarea sarcinilor Colectiv Sarcini frontale Pe grupe Sarcini diferenţiate Individual 2. C. se pot construi instrumentele corespunzatoare pentru testarea atingerii obiectivelor de referinţă/ competenţelor specifice prevăzute de Programa şcolară la disciplina de specialitate. dirijata prin echipe de profesori c.Lectie (în scoală) . Pornind de la matricea dată mai jos.Neridijata (independentă) Desfasurarea activitatii didactice Forme de organizare a procesului de învăţământ . s. sesiuni ştiintifice de referate şi comunicari ale elevilor. modele -Tema pentru acasă Prin forma de organizare a procesului de învăţământ înţelegem orice cadru de desfaşurare în şcoală sau în afara şcolii în care sunt stabilite legături între elementele sale structurale. M. având de rezolvat o sarcina comuna în asa fel încât comportamentul fiecarui elev este motivat atât de activitatea comuna.R. de la clasa a X-a). Unitate de învăţare ………… Finalităţile programei şcolare*7 . A. valori şi atitudini).a.. cercuri pe diferite teme.Dirijata: a. Un singur instrument de evaluare nu poate măsura totul.Activitatea în cabinetul de specialitate. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs completarea la sfârşitul unei sarcini importante a unor propoziţii de genul: „Am descoperit că …”. . 7 O.S.. (Obiective de referinta.laborator . Elemente de tehnologie didactică –discipline de specialitate. activitatea elevilor poate fi dirijată. construirea strategiei didactice. excursia şi vizita de documentare. Formele de organizare (la nivelul activităţii elevilor şi la nivelul procesului de învăţământ) şi relatiile psihosociale implicate Principalele moduri de organizare a activităţii elevilor sunt: frontal (cu toţi elevii aflaţi într-o formă de organizare a procesului de învăţământ). poate pleca de la orice combinaţie a urmatoarelor patru structuri (Gheorghiu. concursuri şi olimpiade şcolare. Proba scrisă Metode şi instrumente de evaluare Proba orală Proba Tema de practică lucru în clasă (proiect) Tema de acasă Observarea sistematică a elevilor . Popovici. De aceea. formativă şi sumativă) să acopere toate obiectivele/competenţele din Programa scolară de la disciplina de specialitate. Învatarea în aceasta forma reprezinta un cadru suficient de larg pentru aplicarea mai multor procese de instruire. meditaţiile şi consultaţiile.Activitati practice (lucrari) -Activitati de evaluare -Vizita / excursia didactica -Consultatii. individual.. pâna la clas a IX-a. Date fiind avantajele şi dezavantajele fiecarei forme de evaluare. 1983. Disciplina ……………. tabere /ateliere de creaţie.. EDP.. (competente specifice. implicit. favorizând totodata organizarea si realizarea unui proces de interactiune sociala între grupe. inclusiv). independentă.M. Semidirijare 3. dirijata prin profesor b. meditaţii cercul de elevi. experienţa demonstreaza utilitatea îmbinarii lor. Activitatea pe grupe mici de elevi este o forma de organizare a procesului de instruire în care elevii dintr-o clasa sunt împartitii pe colective. valori si atitudini 38 . Acestea sunt: lecţia care ramâne principala formă de realizare a procesului instructiv-educativ.studiul în biblioteci -Elaborarea de proiecte. cât si de relatiile individuale ale celorlalti membrii ai colectivului. . semi-dirijată sau nedirijată. Clasa ……………. se recomandă întocmirea unei Matrici de evaluare centrată pe finalităţile corespunzatoare acesteia (capacităţi sau competenţe. .

ca proces. se poate vorbi de: predare concentrică. predare integrată.finalizarea muncii din cadrul cercului (modalităţi de popularizare). spiritul de disciplină. activităţile în cercuri stimulează şi dezvoltă aptitudinile creatoare. pentru profesor. relativ convergente. înot. racheto-modelism. . lărgesc orizontul de cunoaştere. procedurale. informationale. Cercurile de elevi pot fi organizate pe discipline şcolare (fizica. .îmbinarea activitatilor teoretice cu activitati practice utile colectivităţii şcolare sau sociale. formarea deprinderilor de activitate independenţa. actiuni evaluative specifice momentelor în care au loc (evaluare iniţială. structura de acţiuni generativă de învăţare. Ea cunoaste restructurari permanente. . Din perspectiva modurilor de organizare cerute de practica şcolară se cunosc cel puţin două forme speciale: predare simultană. materiale. Activitatea în cercurile de elevi contribuie nu numai la valorificarea utilă şi placută a timpului liber. tehnologia.). biologie. modular). evaluarea. vizite de documen.Georgeta I. orice încercare de definire a uneia comportă raportări la celelalte doua. „nucleu dur” al profesiunii didactice. în care să-şi poata largi orizontul de cunoştinţe şi să-şi verifice capacitatile în confruntarea directă cu realitatea naturală sau socială pe care o abordează (St. gestiune a învăţării. stenodactilografie. sunt co-evolutive şi se afla în relaţii de interdeterminare.angajarea individuală liberă a copiilor şi a tinerilor la diversele activităţi educative extraşcolare. 47). corespondenţe. automobilism. integrat. act de comunicare. arta plastică etc) sau pe alte domenii de interes: etnografie şi folclor. alte activităţi decât cele specifice lecţiei: . cu păstrarea unitaţii funcţionale a acestora. transformarea în planul formării intelectuale). Învăţarea cunoaste. în obtinerea de efecte pozitive în activitatea didactică: învatarea prin cunoaşterea produs (transmiterea culturii: conţinuturile supuse asimilarii sunt scopuri. 1971. perspectivă ce se corelează cu dimensiunea informativă a procesului de învăţământ.Costea. specialiştii atrag atenţia asupra unei sarcini urgente pentru cei care educă: înţelegerea a cel putin două perspective.programarea formelor de activitate externă (tabere de profil. abordari multiple: ca activitate. Analiza separată a acestora are drept scop delimitarea unor acţiuni specifice fiecareia. ci şi la orientarea şcolară şi la preorientarea profesională. capacitaţilede organizare. fotografie s.asigurarea unei mari diversificari a acţiunilor şi a conţinutului lor. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Organizarea pe grupe mici de elevi este cel mai bine reprezentată de cercurile de elevi organizate însistemul educativ scolar si extrascolar. în conditii cât mai degajate şi într-un cadru social mai deschis decât mediul şcolar.De asemenea. Din punctul de vedere al organizarii conţinutului. instanţa decizională. etc. astronomie. deci. Activitatea individuală se îmbină cu cea colectivă pentru rezolvarea unor sarcini ce dezvoltă: spiritul de initiativa. abordarea variata a conţinuturilor (inter-trans-intra-disciplinar. A determina activitatea de învăţare a elevilor/cursanţilor prin predare înseamnă a determina convertirea informarii în formare.înscrierea şi selecţia elevilor. de coordonare. învăţarea prin cunoaşterea-proces (dominarea 39 . De aceea. * Activitatile didactice fundamentale (predarea–învăţarea-evaluarea) în procesul de învăţământ la disciplina de specialitate Activitatile didactice fundamentale desfasurate în cadrul procesului de învăţământ sunt: predarea. de conducere şi de autoconducere (mai ales la clasele mari). .stabilirea formelor de activitate internă (şedinte de lucru). Abordând învăţarea şi cunoaşterea dincolo de concepte. activitatea de învăţare. interacţiune comportamentală. formativă şi finală). limba engleza. ca produs. de asemenea. capacitaţile de subordonare. . nu schimbarea. În cadrul procesului de învăţământ. oferta de experienţe educative.tare etc.coparticiparea şi cooperarea elevilor şi a profesorilor pe tot parcursul activităţii. învatarea. predare pe obiecte de învăţământ. predare în echipe de profesori. Activitatea de predare este activitate desfasurată de profesor în cadrul lecţiei cu scopul de a intermemedia construcţia cunoaşterii individuale a elevilor. ca un ansamblu de factori.stabilirea structurii organizatorice. predare liniară.a. potrivit uneia din dorinţele pe care le resimt cu intensitate. obiective ale învăţării. . îndreaptă elevii dotaţi către performante superioare. în organizarea procesului de învăţământ trebuie să se ţină seama de urmatoarele principii metodologice: . ele interacţionează permanent. tehnica. Toate formele de organizare a procesului de învăţământ implica: resurse umane. arta. Metodologia organizarii şi conducerii unui cerc de elevi presupune. în urma deciziilor luate prin activitatea de evaluare. biblioteconomie. Predarea cunoaşte multiple atribute sau dimensiuni: componenta esenţială a procesului de învăţământ. . . astfel încât să se ofere fiecarui elev cele mai potrivite posibilităţi de a se exprima şi de a-ţi îmbogăţi personalitatea. ştiinta.asigurarea tuturor elementelor necesare pentru ca elevii să actioneze. Oricare ar fi forma de manifestare extrascolară/extracurriculară.

Notiunile sunt unităţile de baza ale gândirii. asupra situaţiei de plecare. învăţare prin problematizare. noţiuni cu sfera 9 cea mai mică şi volumul sau conţinutul 10cel mai mare. deci. Prin deciziile luate în urma aplicării unor acţiuni evaluative specifice. a mijloacelor şi a principiilor practice. ca dirijare a învăţării.alcătuind piramida notiunilor. Un curriculum care îl plasează pe elev în rol central în procesul de învăţare îl instruieşte pe acesta să selecteze şi să abordeze secvenţial activităţile şi materialele cu care lucrează (individualizare). profesorul extinde evaluarea asupra predării. menţinere) prin utilizarea unor metode conversaţionale. 2002. pe de o parte. de grup). asupra învăţării. eficienţa activităţii sistemului. introducerea elementelor de feed-back. În vârful piramidei se afla noţiunile cu cel mai mare grad de generalitate posibil şi care sunt numite categorii supraordonate (M. învăţare prin cercetare. Sfera 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200 000000050000000c020f022b03040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee010202 2253797374656d00022b0300002b710000c453110026e28239108a16000c020000040000002d01000004000 000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000ee0440001254696d6573204e657720526f6d616 e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00 000001000400000000002d030d0220002d00040000002d010000030000000000 Volumul Piramida noţiunilor La baza piramidei se afla notiunile individuale (cele mai apropiate de concret. afectivitate. şi combinatorica metodelor. în cadrul căruia se ordonează şi se ierarhizează sistemic. a conditiilor. Pentru a atinge aceste obiective. dezvoltarea capacităţilor autoevaluative. individuală.Cerghit. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs activităţii mentale personale. pe de alta parte. creativ.). duale sau în pereche. Predarea. afectiv-atitudinal s. voinţă. explicaţii de tipul decodărilor. în vederea luării deciziilor privind ameliorarea procesului didactic. 2000). superior. Formarea de noţiuni ştiintifice la disciplinele de specialitate contribuie la formarea unui mod specific de gândire. ceea ce necesită înţelegerea modului în care elevii percep materialul de învăţat.a. strategiile predării se bazează pe comutări flexibile între acţiunile profesorului şi actiunile elevului. etc. Pe nivelurile urmatoare se aranjează noţiuni cu sfera din ce în ce mai mare şi cu volumul din ce în ce mai mic. facilitează elevilor sa-si asume responsabilitati si sa se ajute reciproc (interactiune). acela de activitate pentru însusirea de cunoştinte (a) şi dobândirea de deprinderi (b) în toate sectoarele vieţii psihice: cunoaştere. apare ca un complex de procedee de prezentare a materiei sau ca un ansamblu de prescripţii evidenţiate în principalele secvenţe ale lecţiei: formularea sarcinilor de învăţare şi prezentarea algoritmului rezolvării lor. Evaluarea se raporteaza nu numai la predare-învăţare. urcând de la un grad de generalitate la altul. orientare. asupra finalităţilor generale şi specifice ale lecţiei la disciplina de specialitate. La acestea se adaugă modurile de organizare a învăţării (frontală. Golu. gândire reflexivă 8). învăţare cognitivă (intelectuală). susţinerea activităţii de învăţare. învatare sociala. ci şi la activităţile de conducere şi de management pe care le îndeplineste profesorul la nivelul clasei. Formele predarii sunt asociate formelor de organizare a activităţilor elevilor: frontale. a operaţiilor. De aceea. microgrupale sau pe echipe. este nevoie ca profesorul să abordeze conţinutul din punct de vedere pedagogic. eficacitatea resurselor. învăţare senzorio-motorie. realizând astfel o sinteză psihopedagogică între elemente didactice şi efectele din plan psihologic. volitiv. deoarece elevii învaţă şi independent de conducerea învăţării prin predare. Deşi strategiile predării nu coincid pe deplin cu strategiile învăţării. 249). Evaluării îi revine rolul reglator în activitatea didactică. individuale şi mixte ( I. dar niciodată reductibile la un concret singular). a mijloacelor de învăţământ sugestive etc. Din sintagmele utilizate în limbajul de specialitate se pot enumera: învăţare prin descoperire. Activităţile evaluative sunt capabile sărealizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse la elevi în toate planurile personalităţii lor (cognitiv. învăţare prin încercare şi eroare. Sensul general psihopedagogic al învăţării este. inclusiv modul în care acestia tind să înteleagă greşit sau să uite.Georgeta I. 8 Corelatii cu metodele de învatamânt: reflectia personala – metoda de comunicare bazata pe limbajul intern 9 Sfera (extensiune) se numeste acea dimensiune a unei notiuni generale care cuprinde numarul obiectelor ce alcatuiesc clasa la care notiunea se refera 10 Continut (intensiune) este a doua dimensiune a unei notiuni generale formata din proprietatile comune obiectelor ce alcatuiesc clasa referentiala respectiva 40 . grupale sau colective. coordonarea activităţii observative (captare. perspectiva ce se corelează cu dimensiunea formativă a procesului de învăţământ. Evaluarea este procesul menit să măsoare şi să aprecieze: valoarea rezultatelor sistemului de educaţie sau a unei părţi a acestuia. Formarea notiunilor de specialitate.

gândirea „se miscă” liber. Care sunt principalele forme de organizare a activităţii elevilor în funcţie de repartizarea sarcinilor. Lista subiectelor pentru pregatirea în vederea evaluarii finale (examen): 1.naturale R. particular. Care sunt principalele tipuri de finalităţi. cu coerenţă în toate sensurile. şi de documentul curricular în care se regăsesc 2. dar şi arii curriculare diferite (transdiciplinaritate).Raport de supraordonare (de la gen la specie): „resurse” si „resurse naturale”. în interiorul piramidei. Trecerea de la un nivel de generalitate la altul. în funcţie de sfera şi continutul lor: . dovedind deschidere faţă de alte ştiinte. 67). la noi diferenţieri şi coordonări. se face prin operaţiile de concretizare şi de particularizare. în vederea dezvoltarii gândirii interdisciplinare prin activizarea sistemelor de noţiuni specializate. dirijarea activităţii elevilor 41 . G. atât pe verticală. cât şi cel de reactualizare şi de reproducere. Completaţi o matrice de evaluare pentru conţinuturile dintr-o unitate de învăţare 6. Principalii factori care influentează formarea noţiunilor sunt: .. . forme de organizare pentru realizarea strategiei didactice 5. Astfel. organizarea unor sinteze interdisciplinare (team-teaching) – (Vaideanu. ci şi la restructurarea acesteia. Combinaţi în mod optim metode. Formulaţi scopuri ale lecţiei. formate la diferite discipline aflate în aceeasi arie curriculară. fiind întotdeauna generală. Formulaţi obiective operaţionale pentru clasele domeniului cognitiv 4. pe verticală. Înţelegerea unei noţiuni noi are loc pe baza stabilirii legaturilor necesare cu experienţa personală generalizată a fiecarui elev. Resurse 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050 000000c020f022b03040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee010202225379737 4656d00022b0300002b710000c453110026e28239108a16000c020000040000002d01000004000000020101 001c000000fb029cff0000000000009001000000ee0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000 00000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a0000000100 0400000000002d030d0220002d00040000002d010000030000000000 R. Recomandarile generale date aici dobândesc alte caracteristici particulare în predarea fiecarei discipline..Locul şi rolul elevului în procesul învăţării .Raport de coordonare (de la specie la specie): „resurse naturale” şi „resurse umane”.. Traseul descendent de la generalul categorial spre concret. spre categorii. Majoritatea psihologilor arată că activitatea mintală de achizitionare a cunoştintelor noi este facilitată de experienţăa anterioară. cât şi pe orizontală. dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de a rezolva probleme.Organizarea materialului în manuale . dar situându-se la diferite niveluri de generalitate. Fiecare informaţie nouă asimilată conduce nu numai la îmbogăţirea bazei de date existente.Financiare Reprezentarea raporturilor dintre notiuni prin metoda genetică Atunci când organizarea în interiorul piramidei este bună. în funcţie de conţinut si în funcţie de tipul acesteia 3. mijloace de învăţământ. Acestea devin operaţionale prin cel putin două acţiuni: „Sa-i învatam pe copii cum sa înveţe” prin implicare activă atât în procesul de dobândire.Georgeta I. în funcţie de clasă.Raport de subordonare (de la specie la gen): „resurse naturale” şi „resurse”.Rolul profesorului în predarea cunoştinţelor . faţă de ceea ce învaţă elevii la alte discipline. Preocuparea profesorilor de a-şi desfasura activitatea instructiv-educativă depăşeşte astfel orizontul propriei specializări. astfel încât la fiecare disciplină scolară noţiunile formează sisteme de noţiuni de specialitate. 1996. caracteristici ce vor fi dublate de cele dobândite prin conturarea unui stil didactic propriu.Rolul materialului intuitiv în formarea conceptelor. la nivelul aceluiaşi etaj/nivel ierarhic integrat.. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs noţiunea îndeplineste rolul de integrator categorial. între noţiuni/sisteme de noţiuni se stabilesc diferite raporturi. . participare. prin formularea de tipuri de sarcini care solicită aplicarea cunoştintelor la cazuri noi. este realizată de operaţia gândirii numită abstractizare (ignora „face abstractie”de însuşirile variabile). umane R.

marcând varianta considerată corectă. dacă ambele sunt false 3. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs 7. dacă prima este adevărată şi a doua este falsă d. demonstratia b.Analizati conţinutul celor două părţi ale frazei: Predarea sustine activitatea de învatare prin introducerea elementelor de feed-back. ce presupune interactiuni cu celelalte elemente structurale ale procesului de învatamânt. itemi. Explicaţi piramida noţiunilor. VII. Enumeraţi factori care influenţează formarea noţiunilor Test pentru autoevaluare Marcati raspunsul considerat corect: 1. itemi subiectivi.Georgeta I. instruire –învatare. pe de o parte. dacă prima este falsă şi a doua este adevarată e.CONSTRUIREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE ŞI VALORIFICARE A REZULTATELOR Metodologia construirii testelor docimologice Obiective: La sfârsitul unitatii de învatare. Etapele elaborarii unei probe de evaluare sunt: precizarea obiectivelor de referinta. prin prisma relaţiei predare-învăţare 9. este o activitate complexa. alegerea tipurilor de întrebari (itemi) într-o proba de evaluare. Proba de evaluare desemneaza orice instrument de evaluare proiectat. dacă ambele sunt adevarate şi există relaţie cauzală între ele b. dacă prima este falsă şi a doua este adevarată e. administrat si corectat de 42 . prin întrebări şi răspunsuri. dar nu există relaţie cauzală între ele c. dacă ambele sunt false Raspunsuri: 1c. este necesar: . Predarea dirijează Învăţarea şi stabiliţi legatura dintre ele. dar în primul rând cu obiectivele pedagogice si cu tipurile de continuturi supuse verificarii. conversaţia euristică d. după criteriile: a. Metoda cu ajutorul careia.să explicati diagnoza dificultatilor si analiza erorilor din perspectiva evaluarii formative . prelucrarea statistica. a unei probe de evaluare în general. valorificarea rezultatelor evaluarii Elaborarea unui test de evaluare formativa. EVALUAREA .să clasificati itemii de evaluare. profesorul conduce elevul la achizitia de noi cunoştinte şi competenţe pe baza celor deja acumulate este: a. după criteriile: a. 2a. respectiv tipurile de erori localizate Cuvinte cheie: itemi obiectivi. Conexiunea inversa este o etapă a lectiei. corespunzatoare unitatii de învatare. Descrieţi metodologia organizării şi conducerii unui cerc de elevi 8. explicaţia 2. dacă ambele sunt adevarate şi există relaţie cauzală între ele b. dacţă ambele sunt adevarate.să prelucrati rezultatele unei probe de evaluare. pe de alta parte. instructajul c.să formulati cel putin un exemplu pentru fiecare item . şi stabiliţi legătura dintre ele. semiobiectivi. dacă prima este adevarată şi a doua este falsă d. dar nu există relaţie cauzală între ele c. dacă ambele sunt adevarate. marcând varianta considerată corectă.Analizati continutul celor doua părţi ale frazei: Predarea presupune un complex de procedee de prezentare a curriculumului scolar. în functie de gradul de obiectivitate . analiza continutului: marcarea notiunilor esentiale si analiza formelor de comportament prin care acestea se pot exprima (formularea obiectivelor operationale). 3a. Proba de evaluare reflecta concordanta dinte obiective – continuturi – evaluare.să propuneti masuri de ameliorare a procesului didactic în functie de rezultatele constatate si cauzele diagnosticate. pe baza tabelului rezultatelor .

Prelucrarea si analiza rezultatelor probelor de evaluare Actiunea de evaluare nu se încheie cu notarea. Tehnicile de prelucrare sunt purtatoare de caracteristici importante: sunt foarte apropiate celor utilizate în prelucrarea unor investigatii stiintifice. Itemii de evaluare sunt elemente componente ale unei probe. Raspunsul cerut are corespondenta directa cu datele factuale prefigurate în curriculum (cuvinte.itemi cu raspuns scurt . va avea informatia necesara despre ce trebuie sa învete sau sa recapituleze. Itemii semiobiectivi reprezinta itemii prin care elevului i se cere sa ofere un raspuns în totalitatea lui sau o parte componenta a unei afirmatii sau a unei reprezentari grafice astfel încât aceasta sa capete sens si valoare de adevar. acesta reuseste sa cunoasca nivelul atins de fiecare elev si sa ia decizii imediate pentru ameliorarea procesului didactic. itemi cu alegere duala cc. Din punct de vedere al obiectivitatii în notare.Georgeta I. dupa examenul formativ. Elevul nu elaboreaza raspunsul. Acest proces permite desprinderea unor concluzii utile asupra activitatii încheiate. itemi cu alegere multipla . itemii se pot clasifica în: itemi obiectivi. fiind o tema.structurat / semistructurat . simboluri. fara ca profesorul sa initieze o lectie tipica de evaluare.Itemi semiobiectivi : . Diagnoza dificultatilor Rezultatul la un test de evaluare formativa urmareste sa produca constientizarea nivelului atins de fiecare elev. definitii. Un pas în individualizarea instructiunilor poate fi evaluarea formativa combinata cu o varietate de materiale si proceduri instructionale pe care elevul sa le foloseasca imediat în recuperarea/completarea unor lacune. capacitati de generalizare si de abstractizare. îi sunt aratati itemii la care a raspuns corect si itemii la care a raspuns gresit.Itemii obiectivi pot fi : bb.creativitate. se recomanda ca structura acesteia sa cuprinda itemi din toate categoriile. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs catre profesor. ci are sarcina de a-l identifica pe cel corect din doua sau mai multe variante posibile. permit organizarea si prezentarea datelor în tabele. Proba de evaluare formativa vizeaza continuturile esentiale.întrebari structurate . reprezentari grafice cu o mare putere de sugerare. iar cei la care a raspuns gresit sau nu a raspuns. subiectivi. reprezentari grafice etc. Daca elevului. . caracter personal al raspunsului.rezolvari de probleme . Fiecare item are o nota specifica în cadrul problemei. implica utilizarea aparatului matematico-statistic. întrucât numai asa constientizeaza înca o data ceea ce a învatat si ceea ce înca trebuie sa învete. principii.Itemi subiectivi : . Itemii subiectivi sunt itemii cu raspuns deschis care vizeaza capacitati intelectuale înalte: gândire divergenta . formule. sunt accesibile profesorilor de orice specialitate. semiobiectivi. un element ce se refera la un fragment strict determinat si unic al continutuluisupus evaluarii. în cele trei situatii de formulare a itemilor obiectivi. Multe alte judecati valorice mai pot fi emise prin prelucrareadatelor. Principalele tipuri de prelucrari sunt: organizarea datelor si a 43 . Itemii la care a raspuns corect pot constitui un inventar util despre cunostintele pe care le stapâneste. La o proba de evaluare sumativa. Astfel. Elevul însusi are nevoie de feed-back. itemi de tip pereche dd. daca la sfârsitul fiecarui capitol profesorul pregateste o analiza a erorilor facute de elevi la fiecare item al testului formativ. o unitate. dar si luarea unor decizii privind activitatea viitoare. elemente explicative sugestive. ca directii de revizuire sau ca directii spre ceea ce mai trebuie sa învete.itemi de completare . Evaluarea îsi dovedeste virtutile formative. prin care se realizeaza o puternica structurare a sarcinilor propuse elevilor prin raportare directa la obiectivele operationale.). algoritmi. identificarea unor fenomene ce privesc randamentul scolar.eseu .eseu liber (nestructurat) Itemii obiectivi presupun formularea de întrebari cu raspunsuri închise.

Analizati continutul celor doua parti ale frazei: Evaluarea formativa asigura ameliorarea imediata a procesului didactic. Proiectul orei de dirigentie.sa proiectati activitatea didactica pentru o lectie. pe baza tabelului rezultatelor 5. Explicati diagnoza dificultatilor si analiza erorilor din perspectiva evaluarii formative 4. multidisciplinar.sa determinati coordonatele activitatii de cercetare în didactica de specialitate . Formulati cel putin un exemplu pentru fiecare item 3. care reprezinta 44 . întinderea scalei notelor. pe baza carora se face calculul mediei aritmetice. Caietul dirigintelui. continut disciplinar.Georgeta I.sa enumerati tipuri de activitati desfasurate prin catedra de specialitate . interdisciplinar de învatare. eseu si rezolvare de probleme 2. raspuns scurt si întrebari structurate c. daca prima este adevarata si a doua este falsa d. Fisa psihopedagogica. cabinet de specialitate. inovatie.sa grupati sarcinile profesorului-diriginte în functie de partenerii educationali . creatie. cu un subiect la alegere . Fara pretentia de a considera epuizate demersurile posibile de valorificare a rezultatelor evaluarii si de realizare a mecanismelor de reglaj în activitatea de evaluare. 2001) . care solicita un raspuns elaborat de elev.sa identificati etapele lectiei si structura strategiei didactice din tabelul Desfasurarea lectiei . MIHAI Didactica specialităţii – note de curs rezultatelor probei de evaluare si prelucrare statistica sunt: Organizarea datelor si a rezultatelor probei de evaluare. daca ambele sunt adevarate. anticipativa. învatare. se includ itemii de tip: a. daca ambele sunt adevarate si exista relatie cauzala între ele b. Având numeroase criterii drept reper în depistarea disfunctionalitatilor. se evidentiaza importanta problemei si a principalelor pârghii ce vor constitui directii de actiune în activitatea didactica la disciplina de specialitate. În categoria itemilor subiectivi.sa stabiliti corelatii între aranjarea mobilierului scolar si tipurile de interactiune didactica . 2a Lecţia şi activităţi didactice complementare lecţiei Obiective: La sfârsitul unitatii de învatare. participativa. dar nu exista relatie cauzala între ele c. tabelul rezultatelor. amplitudinea scalei. Prelucrati rezultatele unei probe de evaluare. aranjare. în functie de gradul de obiectivitate 2. si stabiliti legatura dintre ele. alegere duala si raspuns scurt b. învatare de mentinere. prin care se realizeaza o permanenta reglare si optimizare a activitatii. componente si subcomponente ale activitatii educative. . catedra de specialitate. daca prima este falsa si a doua este adevarata e. Clasificati itemii de evaluare. diagnoza dificultatilor presupune si analiza erorilor. nota modala (nota cu frecventa cea mai mare). Propuneti masuri de ameliorare a procesului didactic în functie de rezultatele constatate si cauzele diagnosticate Test pentru autoevaluare 1. analiza de continut a probei. marcând varianta considerata corecta.sa precizati documentele scolare care concretizeaza activitatea de proiectare a activitatii educative .sa întocmiti proiectul unei ore de dirigentie pe baza structurii date de ghidul Repere privind activitatea educativa (MEC si CNC. Lista subiectelor pentru pregatirea în vederea evaluarii finale (examen): 1. Proiectul anual de activitate educativa. dupa criteriile: a. etapele lectiei. Proiectul semestrial de activitate educativa.sa caracterizati specificul lectiilor desfasurate la cabinetul de specialitate.sa enumerati principalele directii practice de modernizare în Didactica de specialitate Cuvinte-cheie: lectia. învatare inovativa. activitatea de evaluare în învatamânt se dovedeste a fi proces riguros. tehnologie informatica. conditii de pavoazare. rezolvare de probleme si alegere multipla d. daca ambele sunt false Raspunsuri: 1d. Lectia are un statut propriu prin aceea ca este construita pe grupuri de elevi (clase).sa prezentati structura proiectului anual de activitati educative . veti fi capabili: .sa scrieti conditiile de aparitie a comportamentului pentru cel putin doua obiective operationale .

când constientizarea obiectivelor se produce spre finalul acestora. poate lipsi sau poate fi realizata o data sau de mai multe ori în decursul unei lectii.specificul obiectivelor propuse. imediata (apropiata).organizarea continutului astfel încât sa cuprinda elemente de noutate. Aceste criterii constituie principalele repere de aranjare a acestor „mici module actionale” care sunt evenimentele lectiei si care.lectia de formare a priceperilor si deprinderilor . tactica. În cele ce urmeaza prezentam etapele /componentele de baza ale structurii lectiei mixte. sistematizare si consolidare a cunostintelor . Bucuresti. printr-o situatie problema). de exigente. cele patru tipuri fundamentale ale lectiei sunt: . 2. În raport de aceste sarcini didactice. .Georgeta I. traseul de învatare propus elevilor. materiale didactice. .vârsta elevilor si învatarea anterioara a acestora. chiar daca nu le utilizeaza în momentul respectiv. Moment organizatoric: profesorul trebuie sa se asigure nu numai de linistea necesara. de (re)descoperire. . în functie de sarcina didactica de baza ce aduce modificari în structura sa interna. Tipologia lectiei Lectia cunoaste mai multe forme de realizare. atât ca numar. pag. masurarea (relevanta) rezultatelor cu evaluarea rezultatelor. unitatea de învatare asigura întelegerea procesului didactic din perspectiva strategica.lectia de evaluare Practica scolara adauga si lectia combinata sau mixta. Succesiunea etapelor lectiei trebuie stabilita pe baza unei analize anticipate a urmatoarelor criterii 11: .mijloace disponibile (metode.formarea priceperilor si deprinderilor . intra usor în combinatii si recombinatii noi (variante de lectii). 1983. formularea unor predictii privind etapa urmatoare. de soc. . întrucât ea combina sarcinile didactice de baza. Procedee: . sistematizarea si consolidarea cunostintelor . afectiva. .lectia de recapitulare. iar durata ei se întinde pe parcursul unei ore de curs. masurarea si aprecierea lor (operatii ce depind de sistemul de notare. ilustratii. cât si ca succesiune.anuntarea scopului si a unor obiective nu se realizeaza în primele momente la lectiile bazate pe strategii euristice. trezirea unor interese specifice. de modul de organizare). pe termen scurt a unitatii de învatare. EDP. efortul cognitiv al elevilor sa fie orientata spre ceea ce vrea profesorul sa realizeze. diagnoza dificultatilor. obiectivele lectiei. . de schimbari 11 I. Cerghit (coord). Captarea atentiei (moment de ordin psihologic): atentia.reactualizarea cunostintelor poate lipsi daca lectia este la începutul unui capitol si.repetarea. Perfectionarea lectiei în scoala moderna. de cautare. ca aplicatie/munca independenta a unui element de continut.fixarea poate fi identificata cu transferul. . cu ajutorul unor elemente de problematizare (sa declanseze o contradictie cognitiva. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs formade organizare în cadrul carora se produc procese complexe.conditii minimale: elevii au carti. . apel la curiozitatea intelectuala. astfel. În viziunea moderna. mijloace de învatamânt).axiologica care exercita o bogata influenta asupra membrilor lor. a fost precedata de o lectie de recapitulare si/sau de evaluare. Activitatile didactice de baza sunt: .transmiterea cunostintelor si asimilarea acestora de catre elevi . Exemple: . Acestea sunt: 1. aceste etape sunt orientative. de comunicare si interactiune intelectuala. Altfel spus.natura continutului dat.lectia de comunicare / de dobândire de cunostinte . au cu ce sa scrie. în timp ce lectia ofera întelegerea procesului din perspectiva operativa.comunicari verbale si chiar nonverbale –materiale. . deci. lectia trebuie înteleasa si abordata ca o componenta operationala. de surpriza. pe ce sa scrie.114 45 .conexiunea inversa se poate integra etapei de dirijare a învatarii. În functie de sarcina didactica de baza. întrucât presupune: cuantificarea rezultatelor.tipul de învatare propus. apel la motivatia elevului.tema pentru acasa poate fi precizata în decursul dirijarii învatarii.verificarea cunostintelor asimilate si aprecierea prin notare Cea mai importanta este evaluarea performantelor realizate.

. . prezentarea continutului poate fi realizata prin urmatoarele trei modalitati: . formularea de sarcini diferite mai ales din mijlocul lectiei 12 care sa mentina starea de activism înprocesul învatarii / repetarii. conversatia. . De pilda. Reactualizarea cunostintelor anterioare: poate fi realizata prin: a) verificarea temelor: global. În aceasta etapa profesorul realizeaza. p. . Cerghit (coord).minima dirijare: indicatiile profesorului sunt reduse. schimbarea ritmului de studiu. . Concepte esentiale sau notiunile „ancora” pot fi din 2-3 lectii anterioare si fara ele nu este posibila asimilarea noilor cunostinte. . elevii retin mai bine începutul si sfârsitul unui continut nou.rezolvarea unor jocuri didactice (rebus). pe rând. definitii. organigrama unei întreprinderi etc). 152.informare cu privire la obiectivele de urmarit (mareste gradul de interes). 5.dirijare riguroasa. accentul este pus pe activitatea elevilor. explicatia. Profesorul dirijeaza învatarea. 12 I.interpretarea unor diagrame. pas cu pas urmarita: profesorul are rolul principal. organigrama etc.materialele demonstrative sugestive. Ausubell: „succesul activitatii depinde de ceea ce stapânesc elevii la pornire”).distributia echilibrata a sarcinilor.noi interventii (revizii. cantitativ sau din punct de vedere calitativ.Georgeta I.Prezentare activa (actionala): materialul nou este supus examinarii directe si concrete (un chestionar pentru o cercetare de marketing. formarea unor abilitati.întrebarile de sinteza. elevii formuleaza generalizarile: reguli. Metode si procedee: observatia sistematica. repetarea si sistematizarea cunostintelor. Aceasta adaptare se poate situa pe / între urmatoarele niveluri principale: . aprecieri (globale si individuale) si explicatii referitoare la stabilirea notei (daca este cazul). Acest moment se poate încheia cu o concluzie generala. .Prezentare iconica (mijlocita de substitute ale realitatii): imagini figurative sau grafice. . iar învatarea este de tip receptiv. definitii. mai sunt recomandate: . semnificative si relevante pentru o noua învatare. Dirijarea învatarii presupune si adaptarea permanenta la situatia concreta de instruire. astfel încât fiecare sa se simta ocupat si raspunzator de ceea ce face. Metodele cel mai des utilizate sunt cele bazate pe comunicare orala (expunerea. cu evidentierea raspunsurilor corecte si corectarea greselilor pentru fiecare elev. Dirijarea învatarii sau Comunicarea (asimilarea) noilor cunostinte este etapa cu durata cea mai mare în care se desfasoara activitatea dominanta (transmitere de cunostinte. Daca majoritatea elevilor nu stapânesc aceste continuturi. . este o conditie a învatarii constiente si active. . . bilantul unei societati comerciale. principii. ajustari. teorii pe care profesorul le considera utile. conversatia) si scrisa (munca cu manualul.enuntarea conceptelor de catre elevi cu cuvinte proprii. care pot constitui un mic test initial. 3. scheme privind bilantul. prin care sa se evidentieze esentialul. nu se trece mai departe. inovatii spontane) suplimentare cu rol corectiv asupra actiunilor de suprasolicitare/subsolicitare realizate prin predare. fiecare presupunând o metodologie specifica. pentru a se asigura extinderea sistemului de legaturi între notiuni. De asemenea. pe baza unor stiri.dirijare moderata: profesorul si elevii colaboreaza.. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs neasteptate (ultimele informatii în domeniu. Profesorul sintetizeaza cunostintele esentiale cerute în 1-2 întrebari. analiza unor greseli tipice. cit.exersare diferentiata a sarcinilor mai dificile.Prezentare simbolica: pe baza de simboluri verbale sau scrise (formule matematice pentru indicatorii economici). activitate independenta sau de grup. 4. Op. b) Reactualizarea acelor concepte. . în forme variate. . lectura rapida). Fixarea notiunilor esentiale: vizeaza repetarea. planul general al materialului si abia mai târziu detaliile. Presupune rezumarea si sistematizarea volumului de informatii. filme documentare sau artistice).Conexiunea inversa (feed-back): este un tip specific de interactiune didactica prin care se solicita dovedirea însusirii unui continut înainte de a permite achizitionarea altuia. (R. exercitii suplimentare. concluzii. opereaza o diagnosticare a unui rezultat în vederea introducerii unor secvente cu rol corectiv si ameliorativ sau cu scopul refacerii programului ce a produs disfunctia constatata: explicatii. demonstratia. Acesta ghideaza din umbra. Autorul constata ca. evaluarea). controleaza.legarea notiunilor noi de exemple elocvente. 46 . diferite activitati. de obicei.

discutiedezbatere cu întreaga clasa. . calitatile pe care trebuie sa le îndeplineasca acestea sunt date în lucrarile „Evaluarea în procesul didactic” (I.conexiune inversa interna: se realizeaza la nivelul elevului însusi. exercitii simple de aplicare a cunostintelor în situatii noi. Bucuresti. întrucât contribuie la realizarea unei învatari inovatoare15.conexiune inversa de control si de corectare a raspunsului: modalitate ce permite trecerea spre un autocontrol autentic. întrebari formulate de elevi (pentru alt elev). specifice unui singur domeniu de studiu/cercetare. conexiunea inversa poate lua mai multe forme. convingeri. conversatie euristica.observarea atenta a comunicarii si a comportamentului elevilor pentru acele tipuri de efecte care nu se supun operationalizarii (atitudini. astfel încât sa devina capabili de autoapreciere si de autoevaluare realista. conditia fundamentala pe care trebuie sa o îndeplineasca aceste probe este aceea de a fi adecvate sarcinilor concrete de învatare (sarcini propuse prin obiective si realizate în etapele premergatoare verificarii). Lectia moderna „include în mod sistematic elemente de conexiune inversa. 2000. 7. bazate pe rezolvarea de probleme sau obtinerea unor performante specifice pentru rezolvarea unor cazuri izolate. este un criteriu subiectiv în raport de celelalte. „Testele de cunostinte” (I. . 235-252).raportarea rezultatelor obtinute la standarde prestabilite sau norme statistice (evaluare normativa). 1981 47 . pag.T. întrucât elaborarea instrumentelor de masurare14 se face pe baza obiectivelor lectiei. Este etapa de confruntare a rezultatelor obtinute cu obiectivele propuse. Politica. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Având la baza functionarii sale mecanismul de mai sus. completari de texte. J. Verificarea si aprecierea rezultatelor implica o evaluare care se deosebeste de conexiunea inversa prin faptul ca scopul sau imediat este acordarea de note si calificative.raportarea rezultatelor obtinute la obiectivele lectiei (evaluare criteriala). grafice. Se depaseste astfel cadrul unei învatari de mentinere.conexiune inversa de evaluare. reglarea din mers a procesului de învatamânt (autoreglarea învatarii si predarii)” (I. profesorul îsi propune realizarea acestei etape prin: . În functie de tipurile de rezultate asteptate (informatii. definitii lacunare. .imprevizibile. precum si de întarirea pozitiva a celor învatate. . Elmandjira.Holban. . 142-145 14 Detalii privind elaborarea testelor de evaluare. pe baza raportarii la logica interna a sistemului de notiuni în care se încadreaza noul continut (noua notiune). solicitarea unor explicatii pe marginea unor scheme. pag. elevii sunt capabili de autocontrol.conexiune inversa externa: se realizeaza de profesor. efectuarea de scheme. Cerghit. la timpul si locul potrivit. Desi aceasta etapa nu se realizeaza în mod curent. . 1983. Malita. capacitati intelectuale. Orizontul fara limite al învatarii. 146). Ed. tabele etc. atitudini etc). Transferul cunostintelor este facilitat de însusirea temeinica a sistemelor de notiuni specifice mai multor domenii de activitate.elaborarea tipurilor de întrebari pentru testul de verificare (în faza de proiectare) si aplicarea lor.Radu. 13 Sinteza realizata dupa I. de priceperile si deprinderilor intelectuale formate. tabele. în functie de urmatoarele criterii 13: (1)sursa de provenienta a semnalelor: . urmând ca treptat sa si le interiorizeze. 27-58) 15 M.Georgeta I. priceperi si deprinderi practice. ea are o importanta deosebita. Cerghit. urmarind identificarea/reformularea de probleme si testând capacitatea de a se confrunta cu situatii absolut noi. întrucât nu de putine ori elevii au certitudinea ca nu au gresit nimic. notiuni.). Lichidarea decalajului uman. cit. grafice. pe baza operatiilor de masurare si de apreciere a rezultatelor obtinute. (2) functiile îndeplinite: . Notele acordate în aceasta etapa trebuie sa fie constientizate de catre elevi pe baza criteriilor obiective si subiective de mai sus. cu rol de stimulare a succesului scolar si care este predominanta în cadrul lectiilor. de ameliorare sau extensiune a raspunsului. Aceasta confruntare este posibila. Op.conexiune inversa de structurare sau de optimizare imediata. însa asigura informatiile utile privind comportamentele simptomatice atitudinii avute în vedere. M.Botkin. pag. pag. prin sarcini sau solicitari de tipul: întrebari directe cu raspuns deschis sau închis. corectarea lor operativa si deci. 6. interese. când de fapt raspunsurile lor sunt eronate. considerate „criterii de reusita”. ceea ce permite depistarea erorilor de învatare la putin timp dupa ce se produc ele. 1995. Transferul cunostintelor este o etapa aflata în legatura cu formularea obiectivelor operationale („ce stiu sa faca elevii cu ceea ce stiu”) care consta în posibilitatea efectuarii unor extensii a cunostintelor la situatii diferite de cele în care s-a realizat învatarea lor. interese etc.

Cerghit (coord)..transferul vertical: utilizarea cunostintelor empirice în dobândirea celor stiintifice. Pentru cadrele didactice aflate în perioada de formare initiala. ancheta sunt metode de cercetare utilizate si în Sociologie. forme de organizare a activitatii elevilor. la nivelul unei ore de curs pri nunele date referitoare la: elementele de continut si obiectivele de referinta vizate. Proiectul de lectie: este schitat în rubricile proiectate unitatii de învatare. prelucrare. bilant. detalierea si ordonareacontinutului. pag. în functie de tipul de învatare si sarcina didactica de baza. Bucuresti. notiuni dobândite la domeniul în cauza sunt utilizate în altul: indicatorii macroeconomici în prelucrarile operate de Statistica. respectiv modurile în care învata sau sunt învatati elevii. balanta. Op. Psihologie. alcatuirea materialelor pentru activitatea elevilor (individuala sau de grup) si pentru proba de evaluare. caci elevii vor fi pusi în imposibilitatea de a face tema. în functie de tipul lectiei.239) recomanda urmatorul model: Secventele Timpul Obiective Continutul (arii Strategiileinstruirii Evaluarea 16 I. capitolul anterior).activitati de documentare. cit. principalele activitati de învatare cu resursele si formele de evaluare corespunzatoare. a secventelor acesteia. Aceasta etapa consta în enuntarea sa si a regulilor de efectuare înainte de „sunetul clopotelului”. p. . date/idei privind continutul informativ. structura lectiei cunoaste particularitati de la un tip de lectie la altul. cu elemente de detaliu. bibliografie. însa ordonarea evenimentelor trebuie „privita ca posibilitate de adaptarea a lectiei la cerintele concrete ale învatarii de realizat si nu ca respectare a unei structuri rigide”16. Prin specificul sau. . tema pentru acasa fixeaza si perfectioneaza deprinderile de munca intelectuala. ca activitate independenta. Piramida notiunilor). în functie de viziunea fiecarui cadru didactic.Georgeta I. Momentele prezentate mai sus pot fi adaptate. resurse materiale si procedurale. clasa. prin transfer. selectare. trecerea de la notiuni cu un anumit grad de generalitate la un grad de generalitate mai înalt (v.gradul de dificultate al temei sa nu depaseasca nivelul „proximei dezvoltari”. tema capitolului sau a unitatii de învatare. . la disciplina în cauza: notiunile.transferul lateral: identificarea extinderii cunostintelor asimilate într-un alt domeniu. Stiintifica. prima parte cuprinde datele de identificare si de prezentare-enumerare a tipurilor de finalitati si resurse. prefigurarea structurii lectiei. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs Principalele tipuri de transfer sunt: . (2) cunostinte. PIN. obiectivele de referinta (scopurile). notiune de „cont” parcurge un traseu de integrare categoriala în urmatoarele documente: note contabile. conturându-se astfel structuri specifice. Proiectarea lectiei completeaza proiectul unitatii de învatare prin urmatoarele operatii: identificarea obiectivelor terminale (operationale) în raport cu cele intermediare(de referinta) din proiectul unitati de învatare. notiuni dobândite la alte discipline sunt utilizate. pe etape (v. chestionarul. I. Algoritmul introductiv al primei parti cuprinde urmatoarele date: data. Realizarea unui proiect de lectie presupune articularea logico-didactica a doua parti. subiectul lectiei. PNB. constructia prezentarii acesteia. 8. Bilantul întreprinderii utilizat în diferite metode de Evaluare a întreprinderii. obiectivele operationale. PNN ca indicatori macroeconomici. În continuarea acestui algoritm urmeaza. 1990. Formarea notiunilor economice. Astfel. Neacsu (Instruire si învatare. Exemple: retinerea indicatorilor: PIB.114 48 . indicatorilor economici. din cap. Ed. Alte cerinte privind aceasta etapa: . Tema pentru acasa Importanta acestei etape deriva din faptul ca îsi propune aprofundarea cunostintelor pe baza situatiilor de învatare oferite în clasa. disciplina. identificarea strategiei de conversiune ca o alternativa a strategiilor de piata. priceperile si deprinderile de calcul algebric sunt utilizate în calculul costurilor. strategie de evaluare.temele si explicatiile pot fi diferentiate ca volum si grad de dificultate (mai ales la clasele unde exista mari diferente între grupele de nivel). iar a doua parte descrie desfasurarea lectiei. în functie de tipul lectiei. Lateralitatea poate fi privita în doua sensuri: (1) cunostinte. tipul lectiei.tema sa constituie o continuare a tipurilor de sarcini rezolvate în clasa. Aceasta prezentare este realizata de cele mai multe ori pe baza unui tabel si cunoaste numeroase variante de combinare a rubricilor.

. proiectul de lecţie trebuie să asigure suportul ştiintific şi metodic necesar desfaşurării lecţiei. operaţii specifice.. sub forma de listă.sistematizarea cunoştinţelor referitoare la procesele senzoriale. Oricare ar fi forma de prezentare. completând rubricile marcate pentru realizarea urmatoarelor aplicatii: 1. 2. de cele mai multe ori. Aplicatii Parcurgeti proiectul de lectie de mai jos.Interacţiuni proccesuale.Georgeta I. . fără tabel.. elevii vor fi capabili să: 49 . Proiect de lecţie Exemplu: DISCIPLINA: Psihologie CLASA: XI SUBIECTUL: Procese psihice senzoriale TIPUL LECTIEI: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor SCOPURI derivate din OBIECTIVELE DE REFERINTA: . forme. cu un subiect la alegere. forme de organizare) rezultatelor Lucrarea sa „Instruire si învatare” mai cuprinde alte zece modele de constructie a unor scheme grafice utilizate în proiectarea instruirii. CONTINUT INFORMATIV: ..însuşirea şi utilizarea corectă a limbajului psihologic OBIECTIVE OPERATIONALE: Pâna la sfârsitul orei.. OBIECTIVE FUNDAMENTALE: . MIHAI de instruire de instruire operationale Didactica specialităţii – note de curs sau unitati de continut) (metode. legităţi. .. roluri. Identificati etapele lectiei şi structura strategiei didactice din tabelul Desfasurarea lectiei 3. Alte variante utilizate în practica şcolară: Modelul 1 Secvente de instruire Obiective Continutul învatarii Activitatea elevilor Strategii Metode si procedee Activitatea profesorului Evaluare Continutul învatarii Evaluare Modelul 2 Evenimentele lectiei Continuturi Observatii Modelul 3 Obiective Continut Secventele lectiei Observatii Modelul 4 Obiective operationale Strategii didactice Metode si Material Evaluare procedee didactic Obiective Strategii didactice Modelul 5 Momentele lectiei Durata Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Modelul 6 Etapele lectiei Continut / sarcini de predare-învatare-evaluare Acest ultim model este prezentat.Descrieri şi explicaţii: caracteristici.. Scrieti conditiile de aparitie a comportamentului pentru cel putin doua obiective operationale.Definiri de concepte şi procesualităţi. Proiectaţi activitatea didactică pentru o lecţie. .

1996. forme de organizare) de completat . -Elevii comentează specificul şi cooperările procesuale. Polirom. .Efectuarea unor aprecieri privind progresul individual al elevilor. ORGANIZAREA ACTIVITATII ELEVILOR: -frontal.Georgeta I. -pe grupe.. Cosmovici. aplicată şi corectată prin sondaj a trei-patru lucrari (notare) .. aplicaţii ale legilorsensibilităţii şi ale legităţilor specifice percepţiei. -Mielu Zlate.problematizarea RESURSE MATERIALE (MIJL. să stabilească interacţiuni şi corelaţii între procesele senzoriale. MEC... se noteaza absentii. Consiliul Naţional pentru Curriculum. 25 de elevi note de 7 si 8. Psihologie generală. conversaţia euristică. MIHAI - Didactica specialităţii – note de curs să utilizeze correct conceptele de bază ale cunoaşterii senzoriale. să identifice. . .manual. să explice rolul proceselor senzoriale în cunoaşterea umană. trimiteri la legităţi şi interacţiuni procesuale. Avem în vedere pentru fisa de evaluare subiecte cu grade de dificultate diferite) BIBLIOGRAFIE: .conversaţia examinatoare. se stabileste ordinea si disciplina. apoi cu cele corecte ce pot fi schiţate pe tablă -Elevii se (auto)corecteaza. Programele şcolare pentru aria curriculară Sociologie-Psihologie. prin care se solicită elevilor să-şi imagineze cât mai multe aspecte (referitoare la un conţinut propus) Se enunţă tema: „ Se schiţează la tabla titlul şi planul lectiei: . Iaşi . . . în contexte diferite. să argumenteze superioritatea reprezentării în raport cu senzaţiile şi percepţiile. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 1. 5 elevi au obtinut note de 5 si 6.Manual -A. DESFASURAREA LECTIEI Etapele lectiei/Timp de completat Conţinut. mijloace. iar 7 elevi note de 9 si 10. .Se urmaresc şi comentează planşele folosite ca material didactic .. .Fişă de evaluare spontană. 50 . fişe de evaluare. se confruntă rezultatele între grupe. să aprecieze importanţa cunoştinţelor de psihologie pentru organizarea activităţii umane. Polirom.. RESURSE PROCEDURALE (METODE SI PROCEDEE): .Materialele didactice sunt aranjate în ordinea utilizarii lor.Utilizarea rationamentului inductiv-deductiv: -Elevii stabilesc unele concluzii ce conturează explicatii. planşe cu iluzii perceptive etc.explicaţia. sarcini de predare-învatare-evaluare Strategii (metode.Alternativă: Crearea unui subiect grilă referitor la probleme prestabilite.Variantă 2: Se împart trei fise de lucru la trei grupuri de elevi cu sarcina specifice conţinutului lecţiei Dupa activitatea de completare în grup.Variantă 1: Atentia elevilor va fi captata printr-un exercitiu de tip brainstorming. Iaşi. DE ÎNVATAMÂNT): . precizarea nivelului atins.exerciţiul. Psihologia mecanismelor cognitive. -individual STRATEGIE DE EVALUARE: Formativă CONDITII INITIALE DE REALIZARE: -Analiza testelor anterioare: (La ultimul test de evaluare. . fişe de lucru. 1999.

27-58. pag. realizaţi un proiect de lectie ( sau curs) la o disciplină preferată. M. EDP. 1981 7. 1990 8. Bucuresti. Ţinând cont de specializarea dvs. 6. M.Care sunt principiile Declaraţiei de la Bologna? 5.Orientaţi-vă după modelul dat în anexă. 3. pag. 6. J. Redaţi succint semnificaţiile generice referitoare la conceptul de educaţie.precizaţi la ce se referă conceptul de educaţie intelectuală 3. . Ce desemnează metodologia didactică? . Stiintifica. Bucuresti.menţionaţi tipuri de curriculum. pag.T. 1995. Ed.. 8.. Repere privind activitatea educativă. Precizaţi etapele proiectării didactice. Ed. . 4.. 2001. Maliţa.. Instruire si învatare. CNC. . Neacşu I. 1983.Enumeraţi câteva metode didactice uzuale cu ajutorul cărora profesorul conduce cursantul la achiziţia de noi cunoştinte . Lichidarea decalajului uman. Unde plasaţi evaluarea în cadrul procesului de învăţământ? . Simulaţi construirea unei programe didactice la o disciplină de specialitate. Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare din aria curriculară Sociologie-Psihologie.//.. 4. Holban I. Elmandjira. „Evaluarea în procesul didactic” .. Orizontul fara limite al învatarii. 2.. 235-252. . Politica. (coord). Ce proiecte şi aplicaţii asupra curriculumului bazat pe competenţe cunoaşteţi? . MIHAI Didactica specialităţii – note de curs 2.Testele de cunostinte . Ghid metodologic.2000. 9.Bucuresti. Stabiliţi un dicţionar de termeni explicativi în domeniul didactica specialităţii.. Radu.Botkin. MEC. ..Georgeta I. I. 7.. TEMATICĂ ORIENTATIVĂ DE EXAMEN . Explicaţi semnificaţia termenului de curriculum formal.alegeti şi câţiva termeni cheie din specialitatea dvs. Cerghit I.CERINŢE DE EVALUARE 1. Perfectionarea lectiei în scoala moderna.114 5. 51 .menţionaţi câteva metode şi tehnici de evaluare a învăţării.

dr.Georgeta I. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs ANEXĂ: I. conduce si evalua procesele de instruire si educatie tehnologică scolara si extrascolară. DS . Dezvoltarea capacitatii de a proiecta. DO . se completează câte o fişă pentru fiecare semestru Facultatea Departementul / Catedra Domeniul Specializarea DPPD Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ (Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de 14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) DPPD PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ DIDACTICA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE SPECIALITATE Total 56 C** 28 S 28 L - P - ** C-curs. pe baza sugestiilor metodologice oferite de programe . UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREŞTI PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE OFERIT DE: DEPARTAMENTUL PENTRU PERSONALULUI DIDACTIC – MODUL PREGĂTIREA COMPACT PROGRAMA ANALITICĂ An universitar 2010 . DC .2011 Denumirea disciplinei Codul disciplinei DIDACTICA SPECIALITĂŢII Dd. S-seminar. învatarii si evaluarii disciplinelor de specialitate cuprinse în cadrul ariei curriculare corespunzatoare • cunoaşterea teoriilor clasice şi moderne cu privire la didactica modernă şi a specialităţii • • Activizarea vocabularului didactic si de specialitate prin aplicarea legitatilor didacticii generale la procesul de învatamânt. DL . L-activităţi de laborator.de specialitate.S I 1 Semestrul* I E 56 Total ore studiu individual 58 Anul de studiu Numărul de credite Total ore pe semestru I 5 114 DS DI Tipul de evaluare finală (E / V / C) Total ore din planul de învăţământ Categoria formativă a disciplinei: DF . GEORGETA MIHAI Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu.fundamentală.liber aleasă (facultativă) Titularul disciplinei Conf.complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI – impusă (obligatorie). Conţinut tematic / semestrul I Nr. ore 52 .opţională. P-proiect sau lucrări practice Discipline anterioare Obligatorii (condiţionate) Recomandate FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII ŞI EVALUĂRII PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Obiective: • cunoaşterea şi înţelegerea procesului de învatamânt din perspectiva predarii. univ.

Aria curriculară . . Didactica universitară.Georgeta I. (corespunzătoare disciplinei de specialitate). Introducere în domeniul ştiinţelor educaţiei.Statutul epistemologic al ştiinţelor educaţiei . Didactica specialitatii – cu ilustrari din toate ariile curriculare..ise. Editura Dacia. Procesul de învăţământ A. Optimizarea procesului de predare-învăţare la disciplinele de specialitate prin aplicarea metodologiei noului curriculum .ro 53 .Aria de cuprindere şi structura de bază a << Didacticii specialităţii>> 4.Procesul educaţional: definiţii. Editura SC Aramis Print. strategii . funcţii . Programele scolare pentru ariile curriculare /disciplinele de specialitate. Procesul de învăţământ: structură.Forme de educaţie . Evaluarea rezultatelor la disciplina de specialitate evaluarea procesului didactic 7.Conţinutul procesului de predare-învăţare . Conceptul modern de educaţie – educaţii paralele . 2001 * Vasile Chiş. Repere privind activitatea educativă. Autoevaluarea 2 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 BIBLIOGRAFIE: Bibliografie OBLIGATORIE * şi facultativă * Ioan Serdean. Relaţia Predare – Învăţare – Evaluare în procesul de învăţământ C.didactică” şi evoluţia sa istorică . Editura Argonaut. . Evaluarea şi construirea instrumentelor de evaluare şi valorificare a rezultatelor elevilor/ studenţilor. Proiectarea unei unităţi de învăţământ 4.. Portofoliul – ca metodă de evaluare longitudinală. CNC. Elaborarea structurii unei lecţii prin cel puţin două strategii de instruire 5.Proiectele sau schiţele de proiecte de lectie 6. 2001 *** Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare din aria curriculară ….Factorii educaţiei . Laura Goran.Mijloace de învăţământ.Conceptul de .Metodologia elaborarii testelor docimologice şi valorificarea rezultatelor 1. I. Cluj-Napoca 2006 *** -MEC.Semnificaţia proiectării didactice – etape. Proiectarea activităţii didactice 2.Didactica şi obiectul ei de studiu . FRM.Proiectele pe unităţi de învaţare .Planificarea calendaristică anuală . 6. Ed. M. .Domenii educaţionale 3. 2004 * Ionescu. funcţionalitate şi transpoziţie didactică la disciplinele socio-umane .. Bucureşti.2001 *** MEC.Metode şi procedee de predare-învaţare 7. Planificarea calendaristică 3. disponibile pe adresa www. Stiluri de interacţiune didactică 5. Didactica – ştiinţă şi teorie a procesului de învăţământ .Planul de învatamânt .Bucuresti. Cluj-Napoca.Locul Didacticii în sistemul ştiinţelor educaţiei 2. Didactica moderna. Radu. Monica Diaconu.Documente ale curriculum-ului formal (oficial) . Consiliul National pentru Curriculum. Ghid metodologic. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs 2 Denumirea şi structura temelor de CURS Denumirea şi structura temelor de SEMINAR 1. trăsături.cnc. Activităţi complementare lecţiei. Procesul de învăţământ – încadrare conceptuală B. .

Gheorghiu. A. Nicu. 2005... 2007 . Ed. 2006 Lista materialelor didactice necesare: videoproiector.participare activă la seminarii . Iasi.P.. A.Prezentă . De Boeck. exprimată în % {Total=100%} 50 % 20 % 20 % 10 % 5 (cinci) Semnătura 54 . flipchart Forma de evaluare (E – examen. 2003 .Cerghit. Mara D.Lucian Blaga”. A. Metode de învatamânt. tablă. MIHAI Didactica specialităţii – note de curs *** Didactica specialitatii.. univ.09 2009 DE ACORD: DIRECTOR DPPD E – examen Ponderea în notare.Polirom. Sibiu. M.. videoplayer. Pedagogie. K – colocviu..Nota minimă Descrierea modalităţii practice de evaluare finală ( E ) Lucrare scrisă de examen tip test grilă Titular disciplină Gradul didactic.. 1979 .De Corte. Didactica Psihologiei. titlul ştiinţific. Bruxelles. Elemente de tehnologie didactica – discipline de specialitate. Bucuresti.D.activităţile gen teme /referate / eseuri / lucrări practice . E. Ed. Perspective teoretice şi metodice. Polirom. Popovici. Edittura Universităţii ..răspunsurile la examen (evaluarea finala) . I.Georgeta I. Les fondaments de l’action didactique. . Editura Fundatiei România Mâine.. prenumele.Creţu. dr. DPPD. computer. V – verificare) Stabilirea notei finale . E. 1983 * Sălăvăstru. televizor. Formarea iniţială a profesorilor. în Vol. Sinteze.M. D. GEORGETA MIHAI Data completării: 28. Dorina. numele Conf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful