Ang apat na bigkas ng mga salita ay ang mga sumusunod: 1.

Malumay - may diin sa ikalawang pantig mula sa hulihan. maaring magtapos sa patinig o katinig. banayad at walang antala ang pagbigkas sa huling pantig. walang kuglit. 2. Malumi - may diin sa ikalawang pantiog mula sa hulihan. may impit mula sa huling pantig. nagtatapos sa patinig lamang. (\) paiwa ang tuldik na ginagamit. 3. Mabilis - binibigkas ng tuloy-tuloy. walang diin at antala hanggang sa huling pantig. maaring magtapos sa patinig o katinig. 4. Maragsa - binigkas ng tuloy-tuloy, may impiyt sa huling pantig. nagtatapos sa huling pantig lamang. Nilalagyan ng tuldik na pakopya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.