You are on page 1of 2

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

(Π.Ο.Ε.Σ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου,
καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr e-mail: info@poes.gr

ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 1284


Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Προσωπικού που έχουν την Επιμέλεια ΑμεΑ

ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και


άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενό-
πλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλή-
ματα»)
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 77/2014 έγγραφό μας
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45/2015 έγγραφό μας
δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 418/2018 έγγραφό μας
ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 82/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.
στ. Ερώτηση 386/26.8.2019 της Βουλής των Ελλήνων
ζ. Απάντηση Φ.900α/2115/16616/12.9.2019 κ. ΥΦΕΘΑ

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της
σχετικής, μεταξύ των άλλων προσώπων, στρατιωτικοί που έχουν ανήλικο τέκνο που
είναι ΑμεΑ, στρατιωτικοί που έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ κατόπιν
δικαστικής απόφασης, στρατιωτικοί που έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ και γυναίκες
στρατιωτικοί που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της
ηλικίας αυτού, εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλ-
λάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των
καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της
Μονάδας ή της Υπηρεσίας τους, για δε την υπαγωγή τους στα ως άνω, ο/η στρατιωτι-
κός υποβάλλει αναφορά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί, επισυνάπτοντας
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται,
με σχετική εισήγηση, στα οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), προκειμένου να αποφασίσει
σχετικά.

Τα ως άνω επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά και από τον ΥΦΕΘΑ, κ. Αλκιβιάδη


Στεφανή, ο οποίος με τη (ζ) σχετική, απαντώντας στα (β) έως και (ε) όμοια, τα οποία
προκάλεσαν τη (στ) ερώτηση κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ, τόνισε μεταξύ των άλλων ότι το
ως άνω θεσμικό πλαίσιο εφαρμόζεται απαρέγκλιτα για όλο το στρατιωτικό προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων που δικαιούται και αιτείται την υπαγωγή του στις ευεργετικές
διατάξεις του.

Ωστόσο, με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε την πικρία συναδέλφων


μας, οι οποίοι «τραβώντας τον Γολγοθά τους», ως επιμελούντες (είτε με δικαστική
απόφαση ως συμπαραστάτες) άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) βρέθηκαν αντιμέτωποι με
στροφή 180° από νέες Διοικήσεις Μονάδων - Υπομονάδων, ιδίως της 1ης Στρατιάς,
καθόσον καλούνται, παρά τη μέχρι σήμερα πεπατημένη των παλαιών Διοικήσεων, να
εκτελούν πλέον ασκήσεις, με το επιχείρημα ότι η (α) σχετική δεν αναφέρεται ρητώς σε
νυκτερινές ασκήσεις, αναγκαζόμενοι έτσι (οι αυτοί συνάδελφοί μας) να ζητούν και εν
τέλει να λαμβάνουν 24ωρη άδεια για την απαλλαγή τους, προκειμένου να αντεπεξέλ-
θουν .

Για να γίνει κατανοητό το ως άνω πρόβλημα, σας παρουσιάζουμε τα εξής


παραδείγματα συναδέλφων μας που κλήθηκαν πλέον από τις νέες Διοικήσεις να
συμμετέχουν σε νυκτερινές/ασκήσεις:

- Στρατιωτικός με σύζυγο ΑμεΑ και ανήλικο τέκνο στο σπίτι.

- Στρατιωτικός με τέκνο ΑμεΑ και σύζυγο ιδιωτική υπάλληλο, που εργάζε-


ται σε νυκτερινή βάρδια.

Θεωρώντας ότι η Πολιτεία/Υπηρεσία πρέπει να ενσκύψει και να βοηθήσει με


τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πολλές φορές ακόμη και διαστέλλοντας ισχύοντα κανονι-
στικά κείμενα, σε κάθε περίπτωση πάντως με εφαρμογή των προβλεπομένων και μια
πιο διακριτική μεταχείριση από τις Διοικήσεις, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας
και την έκδοση, εφόσον τούτο κρίνετε ότι απαιτείται, οδηγιών/κατευθύνσεων προς τις
υφιστάμενες Διοικήσεις, προκειμένου ο μικρός τούτος αριθμός των συναδέλφων μας
να νοιώσει ανακούφιση και εμπιστοσύνη προς τη Διοίκηση, που με χέρι βοηθείας θα
τους ενισχύσει και θα τους υποστηρίξει στις δυσκολίες που περνούν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινο-
ποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για τις κατά κρίση τους δικές τους
ενέργειες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης Κατσανεβάκης Ιωάννης


Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Επισμηναγός (ΥΑΔ)
6974365800 6983503514

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Α/ΓΕΣ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
Βουλευτές της ΒτΕ
Α/ΓΕΕΘΑ
Π.Ο.Ε.Σ.
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)
Στρατιωτικοί συντάκτες

Rate