SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul difuzarii Exemplar nr. Compartiment Nume si prenume Data primirii

Functia

Semnatura

3.1. 3.2. 3.6. 3.4. 3.8. 3.6. 3.7.

1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri

2 1 2 3 1 1 1 -

3 Contabi litate Admini strativ Secretar iat Contabi litate Contabi litate Contabi litate -

4 Contabil sef Administrator Secretara Contabil sef Contabil sef Contabil sef -

5

6
07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08 07.01.08

7

-

-

-

3

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 40 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. _____

4. SCOPUL
4.1. Procedura descrie activităţile desfăşurate in cursul circuitului documentelor in __________________ 4.2. Prezenta procedura stabileşte fluxul de lucru parcurs in primirea si difuzarea controlata a corespondentei in ___________________________. 4.3. Prin Procedura se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ si legal al documentelor.

4

_____ 5.: 3 Revizia: Nr.1. Prin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care implica plaţi din fondurile ________________. Procedura este întocmită în scopul prezentării circuitului documentelor. :Pagina 5 din 40 Exemplar nr. 5 .3.de ex. La procedura participa toate Compartimentele de specialitate.2. 5. Procedura se aplică în cadrul ______________ 5.O.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P. cît şi pentru cele din oficiu 5.de ex. atât pentru cele intrate din exterior. conform cu atribuţiile care le revin in primirea sau emiterea de documente. DOMENIUL DE APLICARE 5.4.

: 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.11. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 6. cu modificările şi completările ulterioare.16. Legea 127/1998 privind statutul cadrelor didactice 6. H.6. L 215 : 2001 privind administraţia publică locală 6. 6. Constituţia României 6.: 3 Revizia: Nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea.12. OMFP nr. lichidarea. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.2/2001 privind regimul contravenţiilor 6. L 571:2003 Codul fiscal 6.4. cu modificările şi completările ulterioare 6. Legea 16/1996 privind arhivele 6.7. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. Legea nr. 925/19.contabile 6.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 6.2. lichidarea.de ex. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.07. 6 . Manualul Calităţii 6. precum şi organizarea. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar . :Pagina 6 din 40 Exemplar nr. OMFP nr.9. cu modificările şi completările ulterioare 6.17. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 6. OG nr.1. _____ 6. precum şi organizarea. O.G.de ex. SREN ISO 9001:2001 : 6.: 1 Cod: P.15.18 OMFP nr.legea contabilităţii. 82/1991 .14.G. ROF ____________ 6.10. OMFP nr.8.3.13. OUG 34 : 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 6.O. L 273:2006 legea finanţelor publice locale 6.5. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.

3. CFPP .: 1 Cod: P.Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 7. OUG .de ex.Sistem de Management al Calităţii 7.4.O. _____ 7.Responsabil Asigurarea Calităţii 7. ___________________________ 7.Control Financiar Preventiv Propriu 7 .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.2.Ordin de plata 7.8.1.Lege 7. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 7. DGFP .7.Direcţia Generala a Finanţelor Publice 7. :Pagina 7 din 40 Exemplar nr. RAC . SMC .de ex.: 3 Revizia: Nr. OP . L .5.6.

1. Date de intrare ale procesului: • Documentele care constituie corespondenta externa a ____________ • Documentele emise de ______________ având destinaţia in exteriorul __________ • Documentele cu circuit intern in _______________ • Facturi si Documentele anexate acestora • Propunere de plata • Angajament de plata • Ordonantare de plata • Documentele care angajează financiar _______________ 8. Documentele se înregistrează cronologic.2. _____ 8. prin poştă. 8. Primirea şi înregistrarea documentelor 8.1.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. PROCEDURA 8.O. curieri sau direct de la cetăţeni. 8. Dupa rezolvarea lor.1.1. :Pagina 8 din 40 Exemplar nr. incepand cu 1 ianuarie si terminând cu 31 decembrie al fiecărui an 8. Circuitul acestor documente si acte trebuie sa fie unul planificat si trasabil.5.4.3.de ex. Toate actele care privesc aceeaşi problemă. se adopta sau se transmit diverse acte şi documente.5. Corespondenţa adresată ____________.1.1.de ex. se emit. numărul primului act fiind numărul de bază. Procesul care descrie activităţile desfăşurate in cadrul procesului de circulaţie a documentelor in ____________ se desfăşoară conform celor descrise mai jos.1. Responsabil de proces: Secretar 8.1.5.5. activităţi 8.5.4. documentele se grupează pe dosare conform nomenclatorului si se predau la Arhiva in al doilea an dupa constituire 8 . care determină locul de arhivare al întregii lucrări.5.5.2. In cadrul ________________ se primesc. pe tipuri de documente si/sau compartimente. se înregistrază la registratura generala a ____________.3.: 1 Cod: P. 8.5. se conexează la primul act înregistrat. parcursul acţiunilor fiind prezentat in diagrama flux din Anexa 1. Date de ieşire ale procesului: • Registru intrări/ieşiri general •• Registru intrari/iesiri din cadrul Serviciului Contabilitate • Registre speciale de evidenta a Documentelor care implica plaţi din fondurile _________ • Registre de evidenta speciale diverse. 8.: 3 Revizia: Nr. precum şi toate actele întocmite de compartimentele de activitate proprii. Atat documentele care se înregistrează cat si răspunsurile si actele trimise din oficiu vor purta numărul de înregistrare al documentului si indicativul dosarului la care se păstrează 8.

După înregistrare actele se predau în mapă.3. vor răspunde civil.5.5.5.5. :Pagina 9 din 40 Exemplar nr.contabile. spre a fi aplicata o rezoluţie de către directorul ____________ şi apoi vor fi distribuite persoanelor din ____________ care au atribuţii legate de conţinutul acestora. Actele adresate greşit se înregistrează şi se expediază imediat. petiţionarului.1.O.5. persoana din ____________ care 1-a primit. Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajează financiar ____________ 8.2. înscrie menţiunea "lipsă anexe".5.. 8. 8. care reglementează această activitate.5.11. Secretarul ____________ elibereză extrase sau copii de pe orice act din arhiva ____________ şi semnează actele prevăzute expres de lege şi formularele tipizate. 8. . dacă acesta conţine adresa respectivă.toate facturile intrate în instituţie vor avea notat pe ele numărul de înregistrare alocat în registrul de evidenţă a documentelor intrate. . Este interzisă circulaţia actelor neînregistrate.1.3. 9 . conform legii. conform căruia "înregistrările în contabilitate se fac cronologic. spre rezolvare instituţiei competente. 8. numărul de înregistrare (ştampila) şi i se comunică pe loc.5. Secretarul ____________ asigura comunicarea către autorităţile..: 1 Cod: P. 8. iar în cazul inserării unor date sau informaţii eronate.. 8. Persoanele din cadrul ____________ care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere asupra datelor şi conţinutului acestora.de ex.1. (respectiva adresa) şi se va trece pe ea numărul de înregistrare respectiv. se primesc.1. 8. în conturi sintetice şi analitice". 8.5. care prevăd această semnătură. Actele care se provin direct de la cetăţeni.3. Actele care vin prin poştă sau curieri se înregistrază în ordinea sosirii lor.2.1. Predarea documentelor la Arhiva se face pe baza de inventare întocmite in trei exemplare pentru documente nepermanente si in patru exemplare pentru documente permanente 8. 8.5. administrativ sau penal pentru aceastea.de ex.1. se anexează plicul.1. Circuitul facturilor este definit de prevederile OMFP nr.2. în caz contrar fiind răspunzător de pierderea lor.: 3 Revizia: Nr. numărul de înregistrare.12. Primirea. păstrarea şi folosirea actelor ____________.5. prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic.1. Semnarea documentelor 8. Dacă lipsesc anexele menţionate în actul intrat. Toate documentele intocmite de personalul ____________ pentru a fi transmise in exteriorul Organizaţiei.7.2.10. 8. comunicându-se aceasta emitentului. se înregistrează şi li se aplică.5.1. Personalul ____________ răspunde personal de evidenţa. La înregistrarea facturilor se vor respecta următoarele prevederi: .5.5. in condiţiile Legii 544:2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.9. vor fi semnate de către Secretarul ____________ si de către către directorul ____________. _____ 8.2.în cazul existenţei unei adrese de înaintare se va specifica că factura este anexă la . 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar .2.5. instituţiile publice si persoanele interesate a dispoziţiilor directorului ____________.4. 8. In cazul în care în act nu se menţionează adresa emitentului. 8.6. expedierea şi păstrarea documentelor secrete se face conform dispoziţiilor din actele normative în vigoare.1.este interzisă existenţa în instituţie a facturilor neînregistrate.3.2.13.8. în colţul din drepta sus.5.. respectiv petiţionarului.

4. Toate documentele ALOP vor fi semnate de sefii Compartimentelor de specialitate (secretar si administrator ) din ____________ si confirmate prin viza CFPP. identificând poziţia bugetara prin care cheltuiala in cauza a fost prinsa in Bugetul aprobat al ____________ si vizeza documentul in cauza. Devize.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.6.5. 8. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor.5. se înapoiază Compartimentului de specialitate.6. 8. Hotărâri ale ____________.1.: 1 Cod: P. se parcurge traseul invers.5.de ex. etc. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice.4. fazele de elaborare şi semnare a documentelor pentru angajarea. In cazul corespondentei trimise.4.5. 8.5.5.5.2.5. au urmat fazele de angajare.4.5. incadrat la Titlul de cheltuiala bugetara (Anexa 2) si Ordonantarea de plata (Anexa 3). Compartimentul de specialitate va aplica pe toate toate facturile trimise spre plata viza de confirmare a realităţii si legalităţii.5. Angajamentul bugetar individual sau global. 10 .3.viza CFPP. precum si de Anexele ALOP. rămâne cel existent la ora actuală în instituţie.4.3.5. în concordanţă cu situaţia existentă. Inclusiv • prezentarea proiectelor de operaţiuni pentru acordarea vizei de control financiar preventiv. precum şi organizarea. 8. Pe tot circuitul. 8. :Pagina 10 din 40 Exemplar nr.7. Propunerea de plata (Anexa 1).3. Titluri executorii. lichidarea.3.O.4. Toate facturile si celelalte documente care implica financiar ____________ vor fi predate după înregistrare Şefului Serviciului Contabilitate care va dispune înregistrarea obligaţiei de plată faţă de terţii creditori în evidenţa contabilă. facturile vor fi predate Compartimentului de specialitate (administrativ).3.5.6.5. 8. Circuitul documentelor pentru încadrarea în prevederile OMFP nr.5.de ex. Toate documentele care implica financiar ____________. Circuitul ALOP 8. 8. Convenţii. 8. Compartimente de specialitate emit cele trei Anexe ALOP. PV de recepţie. se supun Controlului financiar preventiv propriu in urma căruia vor purta . 8.4. Facturile trimise spre plata vor avea anexate toate documentele justificative necesare Contracte.4.5.3. 8.3. lichidare şi ordonanţare sau au fost restituite (ca urmare a constatării unei erori). După înregistrarea obligaţie de plată. Trimestrial Şefului Serviciului Contabilitate va verifica dacă facturile intrate în instituţie şi înregistrate în contabilitate. 8.5. 8. Comenzi. Propunerea de plata (Anexa 1) emisa de Compartimente de specialitate este predata Serviciului Contabilitate care verifica clasificatia bugetara. Toate documentele si înregistrările acestei proceduri se arhivează conform normelor legale. In caz contrar. Hotărâri judecătoreşti. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. documentele ALOP vor fi înregistrate in Registrul special ALOP. inainte de a fi trimise spre plata.4. Compartimentele de specialitate vor asigura. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.: 3 Revizia: Nr. _____ 8.5.

6. Răspund de respectarea procedurii. 11 .2. Asigura resursele necesare desfăşurării activităţile in cadrul procedurii 9. formularele si înregistrările corespunzătoare.de ex. intre 1 si 5 ale fiecărei luni.2.2. având grija ca destinatarul sa semneze de primire. 9. Răspunde de intocmirea proiectului de nomenclator propriu 9.1.4. Răspunde de inregistrarea in Registrului intrari-iesiri general a tuturor documentelor intrate. Director ____________ 9.1. cu rezoluţiile respective 9. 9. ieşite sau intocmite pentru uz intern. 9. Inregistrează corespondenta in Registrul intrari-iesiri general si o transmite directorului ____________.5. aprobarea. RAC 9. Constituirea dosarelor.4. o data pe luna. Angajaţii 9.8.5. Tine sub control Procedura. _____ 9. :Pagina 11 din 40 Exemplar nr. Şeful Serviciului Contabilitate 9. avizarea si circuitul documentelor care angajează financiar ____________ 9. inregistrearea destinatarul si semnează in Registrul intrari-iesiri. Răspunde de respectarea circuitului facturilor si a celorlalte documente care implica plaţi din fondurile ____________ 9.1. 9.1.2. Răspunde de menţinerea Registrului intrari-iesiri general.5. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al SMC vizând imbunatatirea continua a activităţilor in cadrul Procedurii. Difuzează corespondenta in cadrul secretariatului si o înregistrează in Registrul intrariiesiri. confirmarea.2. in luna anterioara 9. 9.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.2.3.1.2.4.1. Secretarul sef 9.2.O. luând masuri pentru completarea tuturor poziţiilor unde au fost înregistrate actele repartizate departamentului. RESPONSABILITĂŢI 9.de ex.: 3 Revizia: Nr.2.4.7.3. inventarierea si predarea lor la Arhiva 9. Ia masuri pentru respectarea nomenclatorului propriu.1.2. 9.4. 9.: 1 Cod: P. semnarea.1.5. Confruntarea cu Registrul intrari-iesiri.4. Primeşte corespondenta in mapa si o directioneaza către persoanele responsabile.2. 9.2. Cooperează cu celelalte compartimente pentru respectarea legalităţii privind intocmirea.2.2. Organizează preluarea corespondentei repartizata.

O. _____ 10. :Pagina 12 din 40 Exemplar nr.de exemplare 4 3 3 Difuzare Arhivare loc perioada 6 7 Alte Nr. ANEXE Denumirea anexei 1 Diagrama flux – circuitul documentelor Formulare financiar contabile si circuitul acestora Circuit Propunere – Angajament – Ordonantare Circuit Referat de necesitate/ comanda Circuit factura Circuit NIR materiale Circuit NIR obiecte de inventar Circuit NIR alimente Circuit bon consum Circuit bon de consum benzina Circuit cerere cazare Elaborator 2 Aprobat Nr. anex a 0 1 2 3 5 Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat 8 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 3 3 3 3 3 3 12 .: 1 Cod: P.de ex.de ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr.

3. _____ 11. verificarea si aprobarea editiei sau. 6. 10.: 1 Cod: P. :Pagina 13 din 40 Exemplar nr. caz.de ex. 11. dupa caz.: 3 Revizia: Nr.O.de ex. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. inregistrari. 4. 8. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 5. arhivari Cuprins Pagina 13 .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 9. Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. dupa. 7. 2.

. se parcurge traseul invers înregistrate In contabilitate.: 1 Cod: P. :Pagina 14 din 40 Exemplar nr. speciale pe de tipuri evident de aa docume Registr Docum nte si/ u entelor sau intrări/ care compart Registr ieşiri implica imente. _____ Personalul SCOLII răspunde urmat fazele de angajare. Ordona Se predau după înregistrare distribuite funcţionarilor care implică financia nţare de NU Şefului Serviciului careCompartiment aufinanciar legate atribuţii r plata Documentele DA ele de Contabilitate care va dispune de conţinutul acestora. spre emise ie entele poştă. şide circuit ereTII Primirea. Docum întocmite de destinaţ externa SCOLII comunicânduDA compartimentele de entele ia a în având Sunt adresate greşit activitate proprii. u din plaţi activităţ Registru intrări/ cadrul din intrări/ i Ieşiri pe SCOLII fonduril Ieşiri servicii e general SCOLII 14 Docum Anexa 1: Diagrama flux Se CIRCUITUL DOCUMENTELOR entele înregistrează şi Docum care se expediază Corespondenta entele START constitu Docum adresată SCOLII. expedierea şi păstrarea documentelor secretar iaul în NU secrete se face conform dispoziţiilor din actele Docum intern Docum Se respectiv în vigoare Ii se înregistrează şi normative plata SCOLII exterior petiţionarului. spre ment SCOLII acestora angajea care se comunică pe loc a fi vizate de directorul plata SCOLIIdocumente fi Sunt şi apoi vor ză petiţionarului. se se aceasta Facturi cu Propun DA NU exterior UNITA destinaţ înregistrează la Sunt Documente secrete emitentului. DA le Introduc în evidenţa contabilă emiţând şi Trimestrial Şeful Serviciului documentele de plată Contabilitate va verifica dacă facturile intrate în instituţie şi efectivă OP. documentele bugetară şi vizează de plată documentul în cauză Facturile trimise spre plata (Anexa 3) vor avea anexate toate documentele Justificative Toate documentele necesare si documentele sunt verificate CFPP ALOP. curieri sau direct rezolvare de CCD corespo de la cetăţeni.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. în colţul din dreapta Sunt Documente de la cetăţeni Angaja DA ul anexate se în SCOLII carede sus.: 3 Revizia: Nr. etc. prin imediat.de ex. entele După înregistrare actele în entele aplică.O. CEC. sau au ordonanţare personal de şi În cazul păstrarea şi fost restituite folosirea actelor SCOLII corespondentei Înregistrările rezultate se arhivează conform normelor in vigoare trimise. numărul de înregistrare predauNU mapă. lichidare evidenţa. precum emise instituţiei având şl toate actele ndenta de competente.de ex. au Registr e de evidenţ ă Registr speciale e diverse. în plată faţăvor întocmi de terţii creditori în Registrul vor fi contabilă Documentele evidenţapredate fiecărui Compartimentelor ALOP serviciu din de specialitate Propunerea de care face plata (Anexa parte 1) Este predată Compartimentele de personalul Este Anexa 1 DA Angajamentul Serviciului specialitate vor aplica pe căreia i-au NU bugetar Contabilitate care toate facturile trimise spre fost (Anexa 2) plata viza de confirmare a repartizate verifică clasificaţia Ordonanţarea realităţii si legalităţii. SCOALA SCOAL se După înregistrarea specialitate înregistrarea obligaţiei de A înregistrează obligaţie de plată. Toate documentele Documentele merg la trebuie sa fie semnate de Sunt vizate CFPP NU Serviciul contabilitate care administrator.

Persoana împuternicită pentru acordarea vizei CFPP. Serviciul contabilitate împreună cu angajamentul legal 3. crt. Trezorerie 1 ex. Denumirea documentului Nr. pentru transferuri. _____ FORMULARE FINANCIAR-CONTABILE ŞI CIRCUITUL ACESTORA Nr. Ordonator de credite pentru aprobare . 2Angajament bugetar individual/global Document de stabilire a necesarului de bunuri ce urmează a fi aprovizionate Document de angajament al fondurilor bugetare. Anexa nr. Director prof. prime sau alte plăţi din 2 Document de confirmare a exigibilităţii unei plăţi. specific unei operaţiuni noi care urmează să se efectueze pe baza bugetelor aprobate Ordonator principal de credite.de ex. exem plare 1 Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Toate compartimente le funcţionale Serviciul Contabilitate Data/ perioada întocmirii Înainte cu 2-3 zile de data aprovizionării Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex.: 3 Revizia: Nr. reprezentând o obligaţie certă. Serviciul contabilitate împreună cu documentele justificative 15 . Serviciul contabilitate 1 ex.1. suma datorată stabilită Serviciul contabilitate Administrator La fiecare operaţiune economică care implică efectuarea plăţii Operativ Director Contabil şef Birou contabilitate pentru înscrierea datelor din col. Anexa nr. persoana împuternicită sa acorde viza de CFPP Ordonator principal de credite. _____________ Cod: P. 1 la OMFP 1792/2002 Propunere de angajare a unei cheltuieli Anexa nr.: 1 Aprobat.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Serviciul contabilitate 1. 3Ordonanţare de plată aferentă achiziţiilor publice pentru activitatea curentă şi de investiţii.O. 2. persoana împuternicită sa acorde viza de CFPP 1 În momentul întocmirii referatului de necesitate În momentul întocmirii referatului de necesitate Director Contabil şef 1 ex.de ex. :Pagina 15 din 40 Exemplar nr.

exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 4. Serveşte: .de ex. . crt. Serviciul Contabilitate 6. . 1 ex. bugetul local Angajament de plată pentru întocmirea documentelor de plată.O. fonduri publice acordate beneficiarilor legali. jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop) pentru semnare. este document de înregistrare.angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii.la controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitică.de ex.: 3 Revizia: Nr. pentru virarea datoriilor către bugetul de stat. 1 ex. .titlu executoriu pentru executarea silită. este document de sinteză. :Pagina 16 din 40 Exemplar nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Balanţa de verificare sintetică 1 Serviciul contabilitate Lunar Două zile de la finele lunii Director Contabil şef Nu circulă. _____ Nr. 1 Serveşte ca: . în caz de nerespectare a angajamentului. . 1 ex. Document pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre Persoana care işi ia angajamentul În momentul luării angajamentului de plată Director Contabil şef Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control. bugetele de asigurări sociale. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Serviciul Contabilitate 16 .: 1 Cod: P.la verificarea exactităţii înregistrărilor.la întocmirea situaţiilor financiare. Balanţa de verificare analitică 1 Serviciul contabilitate Lunar sau cel mai târziu la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare Două zile de la finele lunii sau perioadei Director Contabil şef Nu circulă.titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor. Serviciul contabilitate 5.

Bon de consum 2 8. subunitatea) predătoare(ambele exemplare). Document de scădere din gestiune. 1 1 ex. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 7.: 1 Cod: P.Trezorerie 1 ex Serviciul 17 . Ordonatorul de credite.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. subunitatea) predatoare (exemplarul 2).S. . . La persoanele care au 1 ex. _____ Nr. La secţia (serviciul. . Serveşte ca: . Primărie. Document pentru eliberarea din magazie a materialelor pentru consum.de ex. Document pentru ridicare de Administrator În momentul eliberării din magazie a materialelor pentru consum Trei zile de la întocmirea bonului de consum La gestiunea de materiale pentru eliberarea cantităţilor prevăzute. La serviciul financiar contabil. atelierul. :Pagina 17 din 40 Exemplar nr.document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare.J. atelierul. Contabilitate 1ex. Stabilirea pe titluri bugetare şi pe articole a cheltuielilor şi veniturilor pe total an şi pe trimestre. crt.O. La persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare). Document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziei şi în contabilitate .la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). Consiliu sau I. Primărie 1 ex.de ex. La sectia (serviciul. Bugetul anual de venituri şi cheltuieli Carnet CEC pentru 3 Director Contabil şef Casier La termenul stabilit de ordonatorul principal de credite Plăţi salarii şi alte La data plăţii Director Contabil şef Director 10. 9.: 3 Revizia: Nr. La secţia (serviciul. atelierul. Bon de mişcare a mijlocului fix 2 contabilitatea sintetică şi cea analitică. pentru aprobare.document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii. subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix (exemplarul 1). Administraţie 1 ex.document justificativ de înregistrare în evidenţa ţinută de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate. la cotor Serviciul contabilitate Administrator În momentul predăriiprimirii mijlocului fix Trei zile de la întocmirea bonului de mişcare a mijlocului fix Director Contabil şef Serviciul Contabilitate (exemplarul 1). Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.

document justificativ Secretariat Operativ Director 12. în funcţie de operaţiunile La data încasării Contabil şef Circulă la depunător/plătitor. Serviciul contabilitate 1 ex. :Pagina 18 din 40 Exemplar nr. _____ Nr.de ex.de ex. Solicitare deschidere credite bugetare de către ordonatorul principal de credite. Depunător 1 ex. Contabilitate Lunar/trimestrial 14. Aprobare director La depunător. Secretariat 1 ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Chitanţă pentru operaţiuni în valută 3 Casier La data încasării sumei. Centralizarea drepturilor de personal pentru calculul sumelor totale de ridicat din Trezorerie. crt. Serveşte ca: . Stabilirea vechimii în muncă şi cuantum pensie în dosarul de pensionare. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii cheltuieli Termen de predare ridicare numerar numerar. Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate. Serviciul contabilitate 1 ex.O.: 3 Revizia: Nr. Centralizator stat de plată salarii Cerere pentru deschiderea creditelor bugetare Chitanţă pentru operaţii în lei 2 13. 11. 2 Secretariat pentru certificarea legalităţii Serviciul contabilitate 2 zile Operativ Director Contabil şef Ordonatorul principal de credite Contabil şef Ordonatorul de credite Contabil şef Contabil şef pentru viza CFPP. Carnetul de muncă 1 Înregistrarea calităţii de salariat şi a drepturilor salariale. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. La cotor Serviciul contabilitate 1 ex. ordonator de credite 1 ex. 1 ex. în funcţie de operaţiunile efectuate Până în data de 15 a lunii sau trimestrului anterior La data încasării sumei La serviciul secretariat Se predă sub semnătură la încetarea activităţii salariatului în instituţie. Document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii. Anexa la registrul de casa 1 ex.: 1 Cod: P. 3 Casier La data încasării sumei. Depunător 15. Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate specimene de semnăturii în trezorerie şi la Trezoreria Braşov Nu circulă. 18 .

la ordonatorul principal de credite 1 ex. . Serviciul Contabilitate 1 ex.document justificativ de înregistrare în registrul de casă în valută şi în contabilitate. Condică de prezenţă Contract de concesionare. sumei Zilnic În momentul concesionării. Anexa la registrul de casa Serviciul secretariat 1 ex. 3 Document privind angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic Direcţiune Director Contabil şef Secretariat 19 . :Pagina 19 din 40 Exemplar nr.O. Contract/ comandă de achiziţii publice Decizia de angajare sau avansare a personalului inclusiv pentru cumulul de funcţii 2 Document privind achiziţiile publice. 17. Direcţiune 1 ex. la Concesionar. Secretariat 1 ex. crt. _____ Nr. La cotor Serviciul contabilitate 1 ex. chiriaş 1 ex.: 3 Revizia: Nr. Serviciul contabilitate În momentul contractării/ comandării de achiziţii publice În momentul angajării/avansării În momentul contractării/ comandării de achiziţii publice Director Contabil şef Beneficiar 19. închirierii Zilnic În momentul concesionării închirierii Director Ordonatorul principal de credite Director Contabil şef exemplarul 1. Serviciul Contabilitate 1 ex. Direcţiune Serviciul Contabilitate Beneficiar 18. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.L. Document privind închirierea de spaţii.: 1 Cod: P. cu stampila unităţii. Beneficiar 1 ex. Secretariat Serviciul Contabilitate în conformitate cu H.C.de ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. închiriere 1 3 Document pentru evidenţa zilnică a personalului prezent în unitate.de ex. 16. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaţiunilor înregistrate în registrul de casa în valută. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii efectuate Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex. Beneficiar pentru încasările şi plăţile în valută efectuate în numerar.

la persoana (sau persoanele) răspunzătoare de paguba adusă unităţii (ambele exemplare).S.M. . 20 Director Contabil şef Casa Judeţeană de Pensii . 2 În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente Director Contabil şef Circulă: . .S.document de înregistrare în contabilitate. Serviciul Contabilitate 1 ex. Decizie de : .F. I.document de imputare a valorii pagubelor produse.: 1 Cod: P.J. :Pagina 20 din 40 Exemplar nr.de ex. Direcţiune Data/ perioada întocmirii În momentul acordării/ numirii Termen de predare 20. pentru semnare (ambele exemplare).SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.la conducătorul unităţii. _____ Nr.acordare salariu de merit . Secretariat 1 ex. crt. AJOFM 1 ex.la persoana desemnată pentru acordarea vizei CFPP(ambele exemplare). A.P. .O. C. Serviciul contabilitate/ Secretariat Serviciul contabilitate/ Secretariat Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă 23.: 3 Revizia: Nr.numire cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere Alte drepturi salariale Decizie de imputare Document privind angajarea personalului didactic şi drepturi salariale În momentul acordării/ numirii Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 1 ex.de ex. Document privind contribuţia la asigurările sociale ale angajatorului şi asiguraţilor. Direcţiune Serviciul contabilitate În momentul constatării pagubei Director Contabil şef 22. 21. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex. Serviciul resurse umane Secretariat 2 Serveşte ca: .J.titlu executoriu din momentul comunicării. Serviciul Contabilitate (exemplarul 1) Persoana care a produs paguba (exemplarul 2) 1 ex. .J.J. exem plare 2 Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte I.O. Declaraţie privind obligaţia de plată la fondul de şomaj Declaraţie privind obligaţiile de plată către bugetul 2 Document privind contribuţia la asigurările de şomaj ale angajatorului şi asiguratului.

de ex.: 1 Cod: P. Administraţia Financiara 1 ex.de ex. Dispoziţie de plată către casierie 1 Dispoziţie pentru casierie. Serveşte ca: .document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans. potrivit Serviciul contabilitate În momentul plăţii În momentul plăţii Director Contabil şef Circulă: . exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare şi calculul eventualelor penalizări de întârziere. Serviciul Contabilitate 1 ex. . în vederea achitării în numerar a unor sume. .la persoana autorizată să exercite 1 ex. . .A. C. Serviciul Contabilitate 1 ex. Serviciul contabilitate/ Secretariat Serviciul contabilitate/ Secretariat Titularul deplasării Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă Pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă La întoarcerea din deplasare 25.document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valută şi în lei).document justificativ de înregistrare în registrul de casă (în valută) şi în contabilitate.la persoanele autorizate să exercite CFPP.S. 1 pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă În data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă 3 zile de la întoarcerea din deplasare Administraţia Financiară Director Contabil şef Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 1 ex. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Circulă: . 2 26.la persoanele autorizate să verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli.J.la casieria unităţii .: 3 Revizia: Nr. Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat al statului Declaraţie privind obligaţiile de plată la fondul asigurarilor de sănătate Decont de cheltuieli pentru deplasări externe 2 Document privind obligaţiile la bugetul consolidat al statului. :Pagina 21 din 40 Exemplar nr. _____ Nr. cu ocazia deplasării în străinătate.O. Serviciul contabilitate 21 . Serviciul Contabilitate Director Contabil şef 27. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Director Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar asigurările sociale 24. 1 ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. crt. Document privind contributia la asigurările sociale de sanătate ale angajatorului şi asiguratului. care semnează de verificare.

Serviciul 22 .de ex.la casierie. Contabil şef pentru viza CFPP . începând cu trimestrul al III-lea. a virărilor de credite bugetare de 2 Serviciul contabilitate La solicitarea ordonatorului de credite. potrivit dispoziţiilor legale. Serviciul contabilitate În momentul încasării În momentul încasării Director Contabil şef 29. Aprobarea ordonatorului de credite.la persoanele autorizate să aprobe încasarea sumelor respective.. . :Pagina 22 din 40 Exemplar nr. Dispoziţie pentru casierie. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. . Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi contabilitate.de ex.la casierie. _____ Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. detalieri şi necesităţi privind execuţia CFPP. Virarea între capitole cu respectarea Legii Finanţelor Publice sau a Legii Finanţelor Publice Locale a creditelor pe baza unor justificări.la persoana autorizată să exercite CFPP. crt. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare. . Document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate.la persoanele autorizate să aprobe plata sumelor respective. . Dispoziţia de încasare către casierie 1 dispoziţiilor legale. Document pentru efectuarea. pentru procurare de materiale etc. Serviciul contabilitate 1 ex.O. la ordonatorul principal de credite 1 ex.: 1 Cod: P. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare. în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.: 3 Revizia: Nr. . 1 ex. . când este cazul Director Circulă: .la compartimentul financiar-contabil. precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 28.la compartimentul financiar-contabil.

Serviciul Contabilitate 1 ex.document de evidenţă la locul de depozitare a Serviciul contabilitate Administrator 32.de ex. Semnături de primire de la beneficiar. a echipamentului şi materialelor de protecţie date în folosinţa personalului.: 1 Cod: P. Serviciul Contabilitate al unităţii debitoare (exemplarul 1). exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate 30.: 3 Revizia: Nr. provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrală. 1 ex. Fişa de evidenţă a obiectelor de inventar în folosinţă 1 La darea în folosinţă a obiectelor de inventar Serviciul Contabilitate al unităţii emitente (exemplarul 3. :Pagina 23 din 40 Exemplar nr.la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi conducătorul unităţii emitente. Serveşte ca document pentru evidenţă analitică a mijloacelor fixe. Serviciul Contabilitate 33. pentru semnare (toate exemplarele). Operativ Director Contabil şef Semnătură şi ştampilă furnizor. până la scoaterea lor din uz. crt. Nu circulă. 31.O. Serviciul Contabilitate 23 . este document de înregistrare contabilă. Factură 3 Document pentru decontarea serviciilor prestate (închirieri de spaţii) Serveşte ca document de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar.la unitatea debitoare (exemplarele 1 şi 2). 3 Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse. . Nu circulă. Serviciul contabilitate Circulă: . 34. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 1 ex furnizor 1 ex beneficiar 1 ex Serviciul Contabilitate 1 ex. rămase neachitate.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. la un capitol la alt capitol sau între subdiviziuni Extras de cont nebancar bugetară până la finele anului. Fişa mijlocului fix Fişă de magazie 1 1 Administrator Administrator La darea în folosinţă a mijlocului fix La achiziţionarea bunurilor Nu circulă. Serveşte ca: . exemplarul 2).de ex. _____ Nr. este document de înregistrare. este document de înregistrare.

La persoana împuternicită să exercite viza de CFPP. Secretariat 37. .de ex.la gestionar. . Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. . . Listă de inventariere 2 Comisia de inventariere Anual sau în situaţiile prevăzute de lege Serviciul Contabilitate (exemplarul 1) Compartiment ul de verificări gestionare (exemplarul 2) 24 . 36.: 3 Revizia: Nr.document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii.). . Serviciul contabilitate 1 ex. Circulă: .document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri). după caz. stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc.la conducătorul unităţii. :Pagina 24 din 40 Exemplar nr.sursă de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale. . Secretariat Secretariat Până la data de 28 februarie a anului în curs pentru anul fiscal anterior Cu 5 zile înainte de plecarea salariatului în concediu Director Cu 5 zile înainte de plecarea salariatului în concediu Director Contabil şef La instituţie şi la salariat. Secretariat 1 ex. Document pentru stabilirea drepturilor băneşti privind indemnizaţiile curente ale salariaţilor pe timpul efectuării concediului de odihnă.document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizări. salariat 1 ex.la unitatea căreia îi 1 ex. La casieria unităţii pentru efectuarea plăţilor sumelor cuvenite. . Documentul pentru stabilirea impozitului pe venitul global. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. _____ Nr. crt. Serveşte ca: . Fişele fiscale F1 şi F2 Listă de avans pentru concediul de odihnă 2 2 intrărilor.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. cu una sau cu două unităţi de măsură.de ex. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 35.: 1 Cod: P.la comisia de inventariere.O. ieşirilor şi stocurilor bunurilor.la compartimentul financiar-contabil.

la cotor Serviciul contabilitate De persoana Înainte cu o zi de data Înainte cu o Director 1 ex. La gestionar pentru încărcarea cu bunurile materiale recepţionate. Serviciul contabilitate La fiecare operaţiune În momentul întocmirii Contabil şef 39. La serviciul financiar pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică. aparţin valorile materiale primite în custodie (exemplarul 2). :Pagina 25 din 40 Exemplar nr. . la factura 1 ex. .document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 38. Document de înregistrare a tuturor operaţiunilor financiar contabile (analitic şi sintetic).: 1 Cod: P. Ordin de deplasare 1 Document pentru recepţia bunurilor aprovizionate.: 3 Revizia: Nr. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. Serviciul Contabilitate 1 ex. Notă de contabilitate 1 . La persoana 1 ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.la persoana care asigură contabilitatea sintetică şi analitică în cadrul compartimentului financiar-contabil.de ex. Document pentru încărcarea în gestiune. crt. Dispoziţie către persoana Comisia de recepţie şi administrator La achiziţionarea bunurilor 24 ore de la întocmirea notei de recepţie Circulă: . . _____ Nr. Serviciul 25 .document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri.document pentru întocmirea registruluiinventar.document centralizator al operaţiunilor de inventariere.de ex. Notă de recepţie şi constatare diferenţe 2 40. Act de probă în litigii cu furnizorii. . Document justificativ de înregistrare în contabilitate.O.la persoana autorizată să verifice şi să semneze documentul.

. Document justificativ de înregistrare în contabilitate.de ex.: 3 Revizia: Nr.document de consemnare a stadiului în care se află obiectivul de investiţii.document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate. _____ Nr. .la compartimentul financiar26 . La persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea şi plecarea persoanelor în delegaţie. Verificarea decontului la financiarcontabilitate . proces verbal de punere în funcţiune 3 Document de transfer bunuri. Serviciul Contabilitate 1 ex. Document justificativ de înregistrare în contabilitate. Proces verbal de predareprimire(transferarea bunului fără plată) Proces verbal de recepţie.document de apreciere a calităţii lucrărilor privind obiectivul de investiţii. Serviciul Contabilitate 42. . 3 Serviciul contabilitate Director Contabil şef Circulă: . proces verbal de recepţie provizorie.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. :Pagina 26 din 40 Exemplar nr.la compartimentul care efectuează operaţiunea de CFPP (exemplarul 2). La beneficiar: . Serveşte ca: .O. La persoana care efectuează deplasarea.: 1 Cod: P. . . beneficiar La furnizor (antreprenor): .de ex. Document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte care urmează să efectueze deplasarea.la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului-verbal de 1 ex.la compartimentul financiarcontabil (exemplarele 2 şi 3). 2 şi 3). Gestionar 1 ex. zi de data deplasării Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabilitate 41. Secretariat Data/ perioada întocmirii deplasării Termen de predare delegată să efectueze deplasarea.document de aprobare a recepţiei (cod 14-2-5).document de constatare a Serviciul contabilitate În momentul predăriiprimirii Director Contabil şef împuternicită să dispună deplasarea.la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1. . Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. crt.

La compartimentul care ţine evidenţa mijloacelor fixe (exemplarul 2). subunitate (ambele exemplare). de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe. potrivit dispoziţiilor legale. _____ Nr. . Proces verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a bunurilor materiale 2 îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a). pentru descărcarea gestiunii. :Pagina 27 din 40 Exemplar nr. . de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a bunurilor materiale. crt.document de predare la magazie a ansamblelor. . 27 .document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe.document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 43.O.de ex. respectiv înregistrarea în evidenţă a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare).: 3 Revizia: Nr. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar contabil (exemplarul 1).la magazie (depozitul de materiale). Serveşte ca: . . .document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/b). Serviciul Contabilitate (exemplarul 1).la persoana autorizată să aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.la secţie (serviciu.document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a).la magazia primitoare. recepţie (exemplarele 2 şi 3). .de ex.: 1 Cod: P. . Serviciul contabilitate În momentul scoaterii din funcţiune Director Contabil şef Circulă : . scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare).

Serviciul Contabilitate 1 ex. Serviciul 28 . Ordonator principal de credite (Primăria. :Pagina 28 din 40 Exemplar nr. din uz sau de declasare.la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune.P.P.F.O. Director.la compartimentul financiar-contabil.: 3 Revizia: Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. din care refuzate la viză Serveşte: Responsabil C. precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare. _____ Nr. număr operaţiuni şi valoare.de ex. Raport privind activitatea de C.S. Ordonatorul principal de credite Serviciul La sfârşitul lunii Contabil şef Nu circulă.P. se formulează opinii cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse în plan legislativ şi administrativ pentru utilizarea cât mai corectă şi eficientă a fondurilor publice. pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 44. pe trimestru 2 45. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate. se identifică şi se evaluează riscurile privind patrimoniul şi fondurile publice. Se evaluează activitatea de control financiar preventiv. pentru înregistrare (exemplarul 2).F. . Trimestrial Data de 22 a lunii următoare trimestrului raportat pentru semnare de (ambele exemplare). Contabil şef) 1 ex. . Registrul cartea 1 subansamblelor. responsabilităţile manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficient. (exemplarul 1). I. crt.P.J. Documentul prezintă totalul operaţiunilor supuse vizei de CFPP.de ex. este 1 ex.: 1 Cod: P. .

efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative.document de stabilire. Registrul de casă în lei 2 . Document de înregistrare a încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate prin casieria unităţii.de ex. Serveşte ca: .la întocmirea balanţei de verificare. :Pagina 29 din 40 Exemplar nr. _____ Nr. Document de înregistrare zilnică în contabilitate a operaţiunilor de casă. la unităţile care aplică forma de înregistrare "pe jurnale".O.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Casier. . document de înregistrare contabilă.la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice. . crt. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. la sfârşitul fiecărei zile. Casierie (exemplarul 1) Serviciul Contabilitate (exemplarul 2) 29 .la verificarea înregistrărilor contabile efectuate.: 1 Cod: P. Document de stabilire la sfârşitul fiecărei zile a soldului de casă. Casier Zilnic Zilnic Contabil şef La serviciul contabilitate (un exemplar) cu documente de încasare sau de plată. . Casierie (exemplarul 1) Serviciul Contabilitate (exemplarul 2) Casier Zilnic Zilnic Contabil şef La serviciul contabilitate (un exemplar) cu documente de încasare sau de plată.document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă în valută. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte contabilitate Data/ perioada întocmirii (perioadei) Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar Contabilitate mare 46. a soldului de casă. .: 3 Revizia: Nr.document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valută. Registrul de casa în valuta 2 47. Casier.de ex.

de ex. Document contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ. este document de înregistrare contabilă. Serviciul Contabilitate 50. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.O. Serviciul Contabilitate 1 ex. Registrul jurnal 1 Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. Data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior Trezorerie. este document de înregistrare contabilă. la Serviciul Contabilitate împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui 1 ex.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr. Registrul inventar 1 Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. 2 Serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate. ordonator principal de credite. Probă în litigii. Serviciul contabilitate Trimestrial şi anual 1 ex. Ordonatorul principal de credite 30 . Probă în litigii. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Serviciul contabilitate Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Contabil şef Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 48.: 1 Cod: P. _____ Nr. pentru confirmare solduri. conturi de disponibil. :Pagina 30 din 40 Exemplar nr. Registrul numerelor de inventar la mijloace fixe Situaţii financiare trimestriale şi anuale (bilanţ contabil şi anexele prevăzute de lege) 1 51. contabil şef. 49. în vederea identificării lor. la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii 31 decembrie sau după caz Nu circulă.de ex. la Serviciul Contabilitate împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui 1 ex.: 3 Revizia: Nr. este document de înregistrare contabilă. datorii şi capital proprii ale instituţiei la sfârşitul perioadei de raportare. 1 ex. crt. Serviciul contabilitate Zilnic sau lunar Contabil şef Nu circulă. Se întocmeşte la începutul activităţii. precum şi în alte Administraţie În momentul dării în folosinţă Nu circulă.

crt. Secretariat 54. Serviciul Contabilitate 1 ex. Stat de salarii 2 Secretariat Lunar Data de 2 a lunii următoare Director Contabil şef Circulă: . Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe lună Stat de plată burse şi ajutoare sociale 2 situaţii prevăzute de lege. Ordonatorul principal de credite 1 ex.: 1 Cod: P. Craciun Mirela 31 .: 3 Revizia: Nr. Data de 30 a lunii în curs Data de 5 a lunii următoare Contabil şef şi director 53. Denumirea documentului PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. 2 Secretariat Data de 30 a lunii în curs. Serviciul contabilitate 1 ex. Centralizarea plăţilor la cheltuielile de personal pe luna în curs şi pentru lunile anterioare. (exemplarul 2) Intocmit.O. Contabil sef.de ex. exem plare Se utilizează la Compartimen tul/persoana care îl întocmeşte Serviciul contabilitate Data/ perioada întocmirii Termen de predare Persoanele care vizează documentu l Circula la: Locul de Arhivare/ destinatar 52.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Nr.la persoanele autorizate sa exercite CFPP şi să aprobe plata (exemplarul 1). Document justificativ de înregistrare în contabilitate. :Pagina 31 din 40 Exemplar nr. Document pentru calculul drepturilor băneşti pentru plata burselor şi a ajutoarelor sociale către elevii care îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestor drepturi băneşti cuvenite. Ec. Document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor precum şi al contribuţiilor aferente. _____ Nr. Serviciul contabilitate (exemplarul 1) Secretariat.de ex. iar plata la începutul lunii următoare Data de 2 a lunii următoare Contabil şef şi la casierie pentru plată 1 ex.

BM/BR – 2 ex Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 32 . _________________ SEMNĂTURI     Contabil___________ Administrator______ Secretar___________ Contabil sef________ Întocmit.______________ Serviciul Secretariat Viza compartimentului de specialitate pentru cheltuielile de personal Secretar ____________ conform Deciziei nr.: 1 APROBAT. bunuri şi servicii pentru chelt.de ex. :Pagina 32 din 40 Exemplar nr.O.Documente Conform “Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu” Serviciul Contabilitate Emitere PAO în Contabilitate Contabil _____________ Serviciul Administrativ Serviciul Contabiliate Acordare viza CFP Îndosariere în dosar ____împreună cu OP şi extras Contabil sef ____________________ _ Viza compartimentului de specialitate pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile achiziţionate Adminisrtator ___________________ pentru chelt. _____ ANEXA 3 CIRCUIT Propunere-Angajament-Odonanţare . DIRECTOR Cod: P. Contabil şef.: 3 Revizia: Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. bunuri şi servicii aferente activităţii UNITATE Conform Deciziei nr.de ex.

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr.de ex. DIRECTOR Cod: P.: 1 APROBAT.O. :Pagina 33 din 40 Exemplar nr. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 ex 33 . _____ ANEXA 4 CIRCUIT REFERAT DE NECESITATE / COMANDA Persoana care solicită Emiterea referatului / comenzii Serviciul Contabilitate Vizat privind existenţa creditelor şi încadrarea în articolul bugetar Contabil sef ____________ Director Serviciul Administrativ Aprobare achiziţionare Aprovizionare Administrator _____________ Serviciul Contabilitate Se îndosariază în dosar_______ Contabil sef ___________________ SEMNĂTURI   Contabil sef ____________ Administrator ____________ Întocmit. Contabil şef.de ex.

:Pagina 34 din 40 Exemplar nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 5 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.de ex. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR pentru achiziţionare . calitativă a produselor din Factură şi NIR Vizat pentru BUN DE PLATĂ Comisia de recepţie Administrator __________________ Îndosariere în dosar _______ Contabil sef _______________________   SEMNĂTURI Contabil sef ____________ Administrator ____________ Comisia de recepţie Întocmit.O. _____  Documentele care stau la baza întocmirii Facturii : .: 1 APROBAT. Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 3 ex 34 .Alte documente specifice achiziţiei (oferte sau direct de pe raft) Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Operare intrare în Program Gestiunea Materialelor Listare NIR Contabil sef ___________________ Verificarea cantitativă.de ex. DIRECTOR CIRCUIT FACTURĂ Cod: P. Contabil şef.: 3 Revizia: Nr.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.

Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 e 35 .COSTEA ELENA Comisia de recepţie Întocmit.de ex. DIRECTOR CIRCUIT NIR MATERIALE Cod: P.de ex.: 3 Revizia: Nr. Contabil şef. _____  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : .MITREA CARMEN .: 1 APROBAT.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.O. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner) Serviciul Administrativ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Emitere NIR Administator ____________________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Comisia de recepţie NIR original + Factură + Referat îndosariat ________Contabil ___________________ NIR + Factură copie = întocmire Fişă de magazie îndosariat în dosar copii / an Administrator _________________________ SEMNĂTURI   Contabil ____________ Administrator ____________ . :Pagina 35 din 40 Exemplar nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 6 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.

O.: 3 Revizia: Nr. DIRECTOR Cod: P.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor. SEMNĂTURI  Contabil sef Administrator ____________ _________________   Comisia de recepţie Întocmit. oferte. :Pagina 36 din 40 Exemplar nr. 36 . contract.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate ANEXA 7 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. _____ CIRCUIT NIR OBIECTE DE INVENTAR  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : .: 1 APROBAT.de ex.de ex.Stabilire modalitate de achizionare  Cazul I – cerere de ofertă – documente specifice (caiet de sarcini. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR pentru achiziţionare . factură)  Cazul II – achiziţie directe de pe raft  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner). BUN DE PLATĂ şi subgestiune Serviciul Administrativ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Emitere NIR Administrator __________________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Stabilirea bunurilor care trec în subgestiune Comisia de recepţie Operarea dării în folosinţă pe subgestiune în programul Obiecte de inventar Listare fişă de gestiune Contabil ____________ Fişa de gestiune pentru întocmire proces-verbal de predare-primire în subgestiuni Îndosariere în dosar subgestiuni Administrator ______________ Serviciul Contabilitate NIR + Factură/Referat/ comandă îndosariat în dosar ___ Operare în evidenţa sintetică a subgestiunilor Contabil ______________.

:Pagina 37 din 40 Exemplar nr. încadrarea în articolul bugetar şi aprobat de DIRECTOR  Factură însoţită de viză privind denumire produse pentru înregistrarea corectă în evidenţele contabilităţii de gestiune (administrator+magaziner) Serviciul Contabilitate Emitere NIR din operarea facturii în Program SICOS – Gestiunea Materialelor Contabil__________ Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate NIR original + Factură + Referat îndosariat ________ Contabil_________ NIR+Factură copie = întocmire Fişă de magazie îndosariat în dosar copii / an Magaziner_______________ Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor din factură şi NIR Comisia de recepţie SEMNĂTURI Contabil______________ Administrator__________ Magaziner_____________ Comisia de recepţie .de ex. 37 .O. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.Referat / Comandă vizat de CONTABIL ŞEF privind existenţa creditelor.: 3 Revizia: Nr. DIRECTOR CIRCUIT NIR ALIMENTE  Documentele care stau la baza întocmirii NIR-ului : .______________ .: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P.de ex.______________ . _____ BM/BR – 5 ex ANEXA 8 APROBAT.______________ .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef.______________ Întocmit.______________ .

O. :Pagina 38 din 40 Exemplar nr.Normative de consum vizate de conducătorul unităţii conform Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul curent Serviciul Administrativ Emitere BC Administrator _______________________ Serviciul Contabilitate Operare BC în Programul Gestiunea Materialelor Contabil sef _________________________ Serviciul Administrativ Operarea consumuri/ ieşiri materiale în fişa de magazie Administrator _____________ SEMNĂTURI  sef_________________  Întocmit.: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P. Contabil Administrator____________ 38 . _____ BM/BR – 4 ex ANEXA 9 APROBAT. Contabil şef.de ex. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr.de ex. DIRECTOR CIRCUIT BON CONSUM  Documentele care stau la baza întocmirii BC-ului : .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef.

de ex. DIRECTOR CIRCUIT BON CONSUM BENZINA  Documentele care stau la baza întocmirii BC-ului : .de ex.: 1 Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 Cod: P.Aprobare plafon 150 l/luna Serviciul Administrativ Serviciul Contabilitate Sofer Serviciul Contabilitate Emitere BC Adinistrator______ ______ Operarea consum/ ieşiri BCF în fişa de magazie cu regim special Mentionare pe BC serie/numar BCF eliberat Magaziner________ Achizitionare benzina Operare BC în Programul CIEL – intocmire NC Contabil_______ SEMNĂTURI   _   _ Întocmit. _____ BM/BR – 2 ex ANEXA 10 APROBAT.: 3 Revizia: Nr.O. :Pagina 39 din 40 Exemplar nr. Contabil_________________ Administrator____________ Sofer____________________ Magaziner_______________ 39 .SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.

SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Contabil şef. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr. fizica/juridica Arhivat in dosar ______ (original) Administrator_________ Serviciul Contabilitate SEMNĂTURI     Incasat contravaloare cazare si se elibereaza chitanta Se îndosariază în dosar ______ registru casă (Copie cerere) Secretar Magaziner___________ Administratot La cerere eliberare factura Contabil Contabil_______________ Magaziner 40 .de ex. :Pagina 40 din 40 Exemplar nr.de ex.: 1 Cod: P. _____ Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 4 ex ANEXA 11 APROBAT. tarif cazare Contabil sef____ Aprobare cerere Administator Confirmare cazare la pers. DIRECTOR CIRCUIT CERERE CAZARE Persoana care solicită Completare cerere tip Persoana fizica sau juridica Serviciul Contabilitate Serviciul Administrativ Verificare loc disponibil Rezervare loc Administrator Director Serviciul Administrativ Acordare număr de înregistrare Secretar________ Vizat pt.: 3 Revizia: Nr.O.

de ex.O.: 1 Cod: P. :Pagina 41 din 40 Exemplar nr.: 3 Revizia: Nr.SCOALA NICOLAE IORGA ___________ Serviciul Contabilitate Întocmit. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR Ediţia: 1 Nr.de ex. _____ Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008 BM/BR – 3 ex 41 . Contabil şef.