Formular 1 OPERATOR ECONOMIC _____________________

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul Autorităţii contractante Nr. ................ / ........................ Ora ...........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ......(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a invitatiei de participare nr. ….din......…...(ziua/lună/anul), prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului: ………. ……………………………… …..(denumirea contractului de achiziţie publică); Noi..........(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii: a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta; Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării...................

Cu stimă, Ofertant (semnătura autorizată

....... CNP ……........ 4...... Stampila .…................. Imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1... domiciliat în …………….. având funcţia de ……….................... Prin prezenta.... CUI ………………..... să ne reprezinte la procedura ……………………........ ……………...…………….......... atribut fiscal ……..………………… …………………...OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) Formular nr 2 IMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………….... Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii......……………………………………..................I..... (persoanei sau persoanelor autorizate de ofertant) Data...... Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite Nume/Prenume……………...…… autoritate contractantă …………………………………………………………………… ........ 3.... împuternicim prin prezenta pe ……………...... Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. nr.. ……………………….…………… ……………………….....………… ……………...... 2....………......I.............. reprezentată legal prin ….... înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr........ Semnatura.. eliberat de …………….....………………...……………………………….. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură.... cu sediul în …………………………………………………………………………………...……………………. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii......... în calitate ......... împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură........ organizată de Comuna Sig în scopul atribuirii contractului de ……………..………………. identificat cu B......../C........ seria …….. la data de ………...................

(denumirea contractului de achiziţie publică) noi ____________________. (denumirea băncii) (denumirea autorităţii contractante) (adresa băncii) ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de __________________________. la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă (în litere şi în cifre) obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă. c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate (denumirea/numele) a acesteia. 3 BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Către ___________________________________________ (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________. având sediul înregistrat la ______________________. ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ (semnătura autorizată) . b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare.Formular nr. ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei.

. Data întocmirii Semnătura . datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere.. autorizat să reprezinte întreprinderea) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi..... director general sau echivalent) II.. după caz. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 Exerciţiul financiar de referinţă2 Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) Active totale (mii lei/mii €) Important: Precizaţi dacă....OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) FORMULAR nr.... Nu Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) Semnătura (numele şi funcţia semnatarului.. faţă de exerciţiul financiar anterior. Adresa sediului social Cod unic de înregistrare ……………………. 6 din Ordonanţa 27/2006 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi. precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie III.... cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere... ……………………..... 4 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii I. Se va completa doar declaraţia. Numele şi funcţia ……………………….. 1 2 Datele sunt calculate în conformitate cu art... fără formularul B Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B... Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ………………….. . mijlocie sau mare). datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. (preşedintele consiliului de administraţie. Tipul întreprinderii Indicaţi.. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi... întreprindere mică.... tipul întreprinderii: Întreprindere autonomă În acest caz.

că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici.. Operator economic... fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Data completării . 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ ... sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice.... a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere.... nu depun ofertă individuală.. _________________ (semnatura autorizată) . pentru corupţie. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. fraudă şi/ sau spălare de bani.... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem... De asemenea.Formular nr. respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale. 5 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul. _________________reprezentant împuternicit al _______________.

. [se inserează numele autorităţii contractante]. la data de .............. fapt care a produs saueste de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia....... 181 Subsemnatul(a)............... din motive imputabile ofertantului in cauza. d... c¹.... a)........ declar pe proprie răspundere că: a..... organizată de ..... [se inserează data].... 6 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art..... nu sunt în stare de faliment ori lichidare. c...... mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. seviciului sau lucrării şi codul CPV].............. nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare. Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii............... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ... denumirea podusului... [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]....... ……………………… (semnatura autorizată ) ...... în ultimii trei ani............... nu am fost condamnat. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.. în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......... reglementată prin lege... Operator economic..... afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii............ nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit....... in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale.......... taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat.. De asemenea............Formular nr.. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem....................... b... după caz. [se inserează........... prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita....

. la data de .......... serviciului sau lucrării şi codul CPV).......................... (Se bifează obţiunea corespunzătoere) 3........ .............. în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor............................... (semnătura autorizată) .... 5......................... particip şi depun ofertă: □ în nume propriu................. reprezentant....... Operatorul economic.... Subsemnatul declar că voi informa autoritatea contractantă dacă vor intervenii modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau....(zi/lună/an). □ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă......... Subsemnatul declar că: □ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici................ (Se bifeaza obţiunea corespunzătoare) 2...... (se manţionează procedura)..... declar pe propria răspundere... □ ca subcontractant al ........... pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie... bancă..... (denumirea operatorului economic)...... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie............... societate comercială... la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ........ □ ca asociat în cadrul asociaţiei .. (denumirea produsului................... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ... împuternicit al .... având ca obiect ..... (denumire şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. De asemenea........................ 7 Operator economic ____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 1...................... declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte public... organizată de ................. Subsemnatul.......... 4...Formular nr.................... ăn cazul în care vom fi desemnaţi câştigători............... că.............. (denumirea autorităţii contractante).... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta......................

în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor...... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .............reprezentant împuternicit al... ………… ……………… (semnatura autorizată ) ..... bancă..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie...Formular nr. 8 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul..... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Operator............ ... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… …………................. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice...... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.................. (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră........................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere..... societate comercială....................... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita............. că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

. .....Nr...... Crt... Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatură Operator economic.... (semnatura autorizată) .......

9 CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Birourile filialelor/sucursalelor locale. telefon/fax. data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ (numarul. _________________________________________________________________________ 3. Principala piata a afacerilor: 9. _________________________________________________________________________ 2. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: _________________________________________________________________________ Anul Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie ( lei) Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) _________________________________________________________________________ 1. certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. pe domenii: ______________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Telefon: Fax: E-mail: 5. Codul fiscal: 3. _________________________________________________________________________ Media anuala: _________________________________________________________________________ Candidat/ofertant. daca este cazul: ______________________ (a drese complete. Denumirea/numele: 2. _______________ (semnatura autorizata) . Adresa sediului central: 4. Obiectul de activitate.Formular nr.

că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale...... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… ………………...... situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor..............reprezentant împuternicit al... 10 OPERATORUL ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI Subsemnatul...... ………… ……………….................. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic..... societate comercială............. ... sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.. (semnatura autorizată ) .Formular nr.... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie.... bancă....................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere....... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.......

. **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.... 1 Denumirea/numel e beneficiarului/clie ntului Adresa 3 Calitatea executantului *) 4 Preţul total al contractului Procent executat % 6 Perioada de derulare a contractului **) 7 5 Operator economic. Crt.Nr... contractant asociat.. (semnatura autorizată) ________ *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie).. Obiectul contractului Cod ul CPV 2 0 1 2 ...... ..... ..... subcontractant.....

......... 2.. . Tara: ____________________. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului....... Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.. 3...... (denumirea/numele) EXPERIENTA SIMILARA 1.... care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________...... natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.. Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________... Numarul si data contractului: ____________________________________.Formularul nr... Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______ 9.11 Operator economic . Valoarea contractului: exprimata in moneda in care s-a incheiat exprimata in echivalent euro*2) ___________ ___________ contractul a) initiala (la data semnarii contractului): b) finala (la data finalizarii contractului): _________ _________ 5...... 8. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara... Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) |_| contractant asociat |_| subcontractant 4. cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: _____________________________.. 6... Durata de executie a lucrarii(luni) a) contractanta – termen PIF: _______ b) efectiv realizata – PIF: __________ c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul).. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.. 7..

..........Formular nr.......... reprezentant împuternicit al . INSTALAŢIILE................... situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta.... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.......... De asemenea..............cu privire la orice aspect tehnic şi financiar (denumirea si adresa autorităţii contractante) în legatură cu activitatea noastra.............................. sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.............. declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita... (semnatura autorizată ) ..... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.... ………… ………………...... ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI Subsemnatul.... societate comercială..................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie......... bancă........... ... că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.. declar pe propria răspundere..... 12 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE........

. instalaţii şi echipamente tehnice care vor fi folosite in derularea contractului de lucrari supus achizitiei Nr...M.……………….LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje. crt. (semnatura autorizată ) .. 1. utilaj/echipament/instalaţ ie Cantitate Forma de deţinere Proprietate În chirie Operator economic.. 2. …….. Denumire U...

................. …………………reprezentant împuternicit al........ situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta............ Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie....Formular nr...... Operator economic......... bancă......... că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale..... alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai................ societate comercială.... 13 OPERATOR ECONOMIC …………………………… DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE CARE VOR FI IMPLICATE IN DERULAREA CONTRACTULUI Subsemnatul... Data completării ... (semnatura autorizată ) . sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice........... orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie..... în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor.. declar pe propria răspundere..... cu privire la orice aspect tehnic şi (denumirea şi adresa autorităţii contractante) financiar în legatură cu activitatea noastră......... Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita.... ………… ……………….... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Anul2 Anul 3 Se vor anexa la declaratie CV-urile personalului de conducere....... precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.... Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….......

5.excelent. membrii comisiei de evaluare si cei cooptati.14 CURRICULUM VITAE* −Nume de familie: −Prenume: −Data nasterii: −Nationalitate: −Stare civila: −Studii: Institutia [ Data de la – pana la ] FUNCTIA PROPUSA IN PROIECT: Grade sau Diplome obtinute: Limbi straine: indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1. monitorizate. personalul cu responsabilitati – contracte de lucrari.satisfacator) Limba Citit Vorbit Scris Membru in asociatii profesionale: (daca este cazul) Alte aptitudini: (exemplu.Formular nr. implementate. calculator etc) Functia actuala: Experienta in firma (ani): Calificari cheie: (Relevante pentru proiect) Experienta specifica in regiune: Tara Data: de la – pana la −Experienta profesionala (se vor mentiona si proiectele elaborate. inspectorii de santier si persoanele care intocmesc dosarul de licitatie Intocmit: Nume/Prenume Semnatura/Data Autorizat de ofertant: Nume/Prenume Semnatura/Data . participare la seminarii) −* Model de CV pentru expertii cheie – contracte de servicii. verificatorii de proiect. expertizate sau evaluate in coloana “Descriere”) Data de la – pana la Loc Compania Functia Descriere −Alte informatii relevante (de exemplu publicatii.

........ reprezentand _________________ euro.. _ |_| nu depunem oferta alternativa... Am înteles si consimtim ca.OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre ...... Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa......... 4.. respectiv pana la data de ____________________ (durata în litere si în cifre) (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate... (denumirea/numele ofertantului) ... Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta... 3... marcat în mod clar "alternativa"... în conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului) cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata.. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6.. 5.... (suma în litere si în cifre) (suma în litere si în cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ___________________________ zile.. ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat..... Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.. sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.. in calitate de _____________________.. sa executam _________________ (denumirea lucrarii) pentru suma de ________________________ lei........ prin care oferta noastra este stabilita castigatoare. vor constitui un contract angajant între noi... în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare. ne oferim ca.... reprezentanti ai ofertantului ______________________________. Examinand documentatia de atribuire.. (suma în litere si în cifre) 2... în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare..... Data _____/_____/_____ _____________. Ne angajam ca....... sa începem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în _________________________ (perioada în litere si în cifre) luni calendaristice. legal autorizat sa semnez (semnatura) oferta pentru si in numele ____________________________________. 1. 7........ subsemnatii.. împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful