You are on page 1of 4

-Ç-C-¢√®Ωç 7 -†-´ç•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

A. Sridhar, Onipenta äéπJèπ◊†o •©-£‘«-†ûª Ææç•çCμç-*† äéπ


Q. éÀçC Idioms, Phrases í∫’Jç* Corruption is the Achilles' heel of our politi- Èíjú˛™ ÖçC.
N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. cians = ´’† ®√ï-éÃߪ’ Ø√ߪ’-èπ◊© •©-£‘«-†ûª A. Ééπ\úø little, adjec-
To be in his low spirits: ÅNFA. tive éπüΔ? äéπ ´÷ô
e.g. : After his failure in the Q. To look blue äéπ adjective Å®√nEo
examination, he is in his A. To look blue = E®√-¨¡-îÁç-ü¿úøç áèπ◊\´ îËÆ œ-†-°æ¤púø’
low spirits Q. To look one's laurels ÅC adverb. Ééπ\úø
A. Ñ expressions ™ éÌEoPhrasal Verbs, éÌEo A. Look to one's laurels = (To look one's laurels little, brown†’
idioms. ÅFo èπÿú≈ î√™« ûª®Ω-îª’í¬ NE-°œçîË, é¬ü¿’) = §ÒçC† °∂æ’†-ûª†’ E©-¶„-ô’d-éÓ-´úøç/ í∫’Jç* îÁ°æpúøç ™‰ü¿’. the dais, is correct.
®√ûª™x éπE-°œçîË expressions. ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´úøç §ÚíÌô’d-éÓèπ◊çú≈ Öçúøôç. ÅC, mouse ØË ´Jg-≤ÚhçC. 鬕öÀd, ÅC adjective b) Literally correct. exactly (Eïç-í¬ØË)
´’ç*C. Sachin should look to his laurels and score ´÷vûª¢Ë’ Å´¤-ûª’çC. There are literally a lakh people - Eïç-í¬ØË ©éπ~-
To be in low spirits: E®Ω’-û√q-£æ«çí¬ E®√-¨¡í¬ another century = ûª†’ ≤ƒCμç-*† °∂æ’†ûª-†’ E. Anil, Bapatla. ´’çC ÖØ√o®Ω’. ´÷´‚©’í¬ ¶«í¬ áèπ◊\´í¬ ÅØË
century Å®ΩnçûÓ, ©éπ~ Åçö«ç. Literally a lakh Åçõ‰
Q.
Öçúøôç; °æKéπ~ ûª°æpúøç ´©x Åûªúø’ E®√¨» 鬧ƒúø’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ Ææ*Ø˛ ´’®Ó éÌö«dL. ¢√®√h-°æ-vA-éπ™x éÌEo ¢√é¬u©’ (éÌõ‰-≠æØ˛q) îªC-¢Ë-ô-
EÆæp %£æ«™x ÖØ√oúø’. Q. To play the gallery. î√™« áèπ◊\´ ÅØË Å®Ωnç é¬èπ◊çú≈, Eïç-í¬ØË (Åçõ‰
°æ¤púø’ ûªy®Ωí¬ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ûª’-Ø√o†’. ÖüΔ-£æ«-
Q. Blood and Iron: A. To play to the gallery (to play the gallery
´’†ç ™„éπ\°öÀd îÁ°æpúøç)- Å-E.
e.g. : Hitler followed the policy of blood and
®Ω-ùèπ◊.. Q. Is the following sentence correct?
1. A man wonders what the future holds in
é¬ü¿’) = v°æï©/ vÊ°éπ~èπ◊© ´’†o-†©’ §ÒçüËç-ü¿’èπ◊
iron. The teacher should make the students to sit
store, a woman wonders what the stores
àüÁjØ√ (´’çîÁjØ√, îÁúÁjØ√) îËߪ’úøç/ îÁ°æpúøç
A. Phrase Blood and guts When he made those dirty jokes he was in proper places.
Ñ ™‰ü¿’. •£æ›¨¡, ÅØË hold in future. I think the preposition 'to' is not necessary-
explain.

He had a windfall in horse races


A. The teacher should make the students to sit
in proper places - This sentence is wrong. In
such sentences, 'make' is not followed by
'to'- what you think is correct, but here 'to' is
not a preposition, but a part of the infinitive,
2. Everyone needs someone who to sit.
Phrase
knows their dreams by heart.
†’ §Ò®Ω-§ƒ-ô’† É™« ®√Æœ ÖçúÌa. Å®Ωnç
– £œ«çÆæ (®Ωéπh-§ƒ-ûªç)ûÓ èπÿúÕ†.
Policy of blood guts: £œ«çÆæ, üˆ®Ωb-†uçûÓ èπÿúÕ†
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 621 É™«çöÀ¢√öÀE ᙫ Å®Ωnç îËÆæ’- N. Pentaiah, Secunderabad.
éÓ¢√L? Grammatical í¬ à¢ÁjØ√ Q. a) What will be the next position if you go
°æü¿l¥A. °æ ü¿l¥-ûª’©’ §ƒöÀç-î √™«? N´-Jç-îª- there?
Q. Cast down: playing to the gallery = vÊ°éπ~èπ◊©/ b) What would be the next position if you go
v°æï© ´·êuçí¬ îª´-éπ-¶«®Ω’ jokes èπ◊ í∫ © ®Ω’.
e.g. : He was cast down at the sad news of È® ç-ú Ó sentence ™ their ÅØËC à there?
his failure. Çéπ-J{-ûª’©ßË’ v°æï© ¢Á’°æ¤p éÓÆæç Çߪ’† M.SURESAN subject éÀ Ææç•ç-Cμç*çC? A. Correct sentences.
A. Cast down = Ç jokes îÁ§ƒpúø’. 1) What will be the position if you go there?
ü¿’”êçûÓ Öçúøôç. ûª† ¢Áj°∂æ-™«uEo A. 1. Ééπ\úø 'wonder' Åçõ‰ àüÁjØ√
í∫’Jç* NE Åûªúø’ ü¿’”ê-°æ-úÕ-§Ú-ߪ÷úø’. (Åçûªí¬ Ç™-*ç-îª-™‰E, ´’ç* îÁúø’© û√®Ω-ûª´’uç
N≠æ ß ª ÷ Eo Ç™-*ç* Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊ØË v°æߪ’ûªoç (next position é¬ü¿’) – O’®Ωéπ\-úÕéÀ ¢Á∞Ïh °æJÆœnA
Q. To come of age: Åçûªí¬ °æöÀdç--éÓE¢√JE ¢Á’°œpç-îªúøç éÓÆæç
îËß ª ’ úø ç . ᙫ Öçô’çüÓ– correct
e.g. : He was married when he come of àüÁjØ√ îÁ°æpúøç/ îËߪ’úøç)
What the future holds in store = ´·çü¿’ What would be the position (next position
age. Q. To rub (some one) (up) the wrong way If you went there? (go
é¬ü¿’) – DE-éπ®Ωnç ™‰ü¿’)
A. To rub some one the wrong way = éÓ°æç
´·çü¿ ’ ï®Ω-í∫-¶ßË’ N≠æ-ߪ÷©’
A. To come of age = there
What the stores hold = Ééπ\úø hold èπ◊ Å®Ωnç
ߪ·éπh ´ßª’Ææ’ ®√´úøç; °æJùA é¬ü¿’) = †’´¤y ¢Á∞¡xúøç Åçô÷ ïJ-TûË
îÁçü¿úøç. ߪ·éπh (ÆæÈ®j†) ´ßª’Ææ’ ®√í¬ØË Åûªúø’ éπLTç-îªúøç (†’´¤y ¢Á∞Ïx °æJ-ÆœnA ™‰ü¿’) Åéπ\úÕ °æJ-ÆœnA ᙫ
You rub him the way if you talk of his failure
éπLT Öçúøôç.
°∞«x-ú≈úø’. Öçô’çC? – °j Å®√n© ûËú≈ûÓ, ´÷®Ω’p-©ûÓ È®çúø’
= ÅûªúÕ ¢Áj°∂æ-™«u© í∫’Jç* ´÷ö«x-úÕûË Åûª-úÕéÀ éÓ°æç
Ñ ¢√éπuç î√™« ’-û√\®Ωçí¬ ÖçC. Å®Ωnç: ¢√é¬u©÷ correct.
Q. To catch tartar: ´’í∫¢√®Ω’ ´·çü¿’-´·çü¿’ -ûª-´’èπ◊ ï®Ω-í∫-¶ßË’üËçö
e.g. : Germany caught a tartar in Russia ´Ææ’hçC.
ÅE Ç™-*ÊÆh, Æ‘Y©’ stores (≥ƒ°æ¤©)™ ´’†Íéç Q. a) Why you people are doing the something
when she tried to frighten her. Q. To take the bull by the horns again?
A. To take the bull by the horns = àüÁjØ√ Ææ´’Ææu†’
üÌ®Ω ’èπ◊ûª’çüÓ ÅE Ç™-*-≤ƒh®Ω’ (´’í∫-¢√∞¡Ÿx
A. To catch a tartar- Phrase
Ñ Tartar
™‰ü¿’. (ÉC ¶μ º N ≠æ uû˝†’ í∫’Jç*, Çúø¢√∞¡Ÿx store ™ àN áçûª b) Why are you people doing the something
èπÿú≈ Ñ Ææçü¿-®Ωs¥ç-™E Å®ΩnçûÓ ¢√úø’-éπ™ ™‰ü¿’, Ñ üμÁj®Ωuçí¬ áü¿’-®Ó\-´úøç üμ ¿ ® Ω è π ◊ üÌ®Ω’èπ◊-û√ßÁ÷ ÅE Ç™-*-≤ƒh®Ω’) again?
He decided to take the bull by the horns and A. a) Wrong as a question - not the correct
®ÓV™x, §ƒûª-•-úÕ-§Ú-®·çC). 2. v°æA-¢√-∞¡xèπÿ ûª´’ éπ©-©†’ ¶«í¬ ûÁL-Æ œ-†¢√∞¡Ÿx
Tartar èπ◊ Ééπ\úÕ Å®Ωnç– éπJ∏-†çí¬ ÖçúË ßª’ï faced the police bravely.
鬢√L ÅE, Å®·ûË sentence Å®Ωnç, Åçûª form of a question. b) correct.
´÷E. (My boss is a tartar). (Tartar èπ◊ áèπ◊\ Q. To take one's life in one's hands (To run a
Ææp≠ædçí¬ ™‰ü¿’. DEéÀ È®çúÓ Å®Ωnç. ûª´’ éπ©-© Q. What necessary steps do you want to take?
great risk) e.g. : I took my life in my hands
´í¬ ¢√úË Å®Ωnç. °æ∞¡x-O’ü¿ à®ΩpúË í∫öÀd °çèπ◊-™«çöÀ í∫’Jç-* ¶«í¬ ûÁL-Æœ-†-¢√∞¡Ÿx v°æA-¢√-∞¡xèπÿ Å´-Ææ®Ωç. What, do © ´’üμ¿unecessary steps (Noun)
°æüΔ®Ωnç). O’ Sentence èπ◊ Å®Ωnç – ï®ΩtF ®Ω≥ƒu†’ and asked for a rise in salary
Every one, one, each one, some one - ÖçC v°æ¨¡o ᙫ Å´¤-ûª’çC?
A. Take life in your own hands = v°æ´÷-ü¿ç™
¶μºßª’-°õ‰d v°æߪ’-ûªoç™ ®Ω≥ƒu äéπ éπJ∏-†-¢Á’i† ߪ’ï- É™«çöÀ ¢√öÀéÀ v°æû√u-´÷oߪ’çí¬ he/ she -ÅE A. v°æ¨¡o é¬éπ ´’Í®-´’-´¤-ûª’çC? English Questions
´÷-Eí¬ éπEpç-*çC. Å®Ωnç ÆæJí¬_ ®√´úøç ™‰ü¿’. °æúøôç/ v°æ´÷ü¿ç éÌE-ûÁ-a-éÓ-´úøç ¢√úøèπ◊çú≈ they, their ©’ ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. Lçí∫- ™, verb ™ È®çúø’ ´‚úø’ ´÷ô-©’çõ‰– Ééπ\úÕ
Q. A Damocle's sword You take life in your hands when you swim N´éπ~ îª÷°æ-èπ◊çú≈ ÖçúËç-ü¿’èπ◊. verb, 'do want'), question™ á°æ¤púø÷, verb
A. Damocle's Sword across in floods = ´®Ω-ü¿™  Ö†o †C™ Ñü¿úøç
= ´ü¿-©E ÇçüÓ-∞¡†, ¶μºßª’ç A good actor is happy when the audience ™E ¢Á·ü¿öÀ ´÷ô (Ééπ\úø do) ´·çü¿’, üΔE
praise their action.
éπL-TçîË N≠æߪ’ç. v°æ´÷ü¿ç éÌE-ûÁ-a-éÓ-´-úø¢Ë’.
In Private companies the fear of losing the O’ sentence = @ûªç °çîª-´’E ÅúÕT v°æ´÷ü¿ç ûª®√yûª Subject (Ééπ\úø subject, you), Ç ûª®√yûª
Ééπ\úø their 'an actor' èπ◊ v°æû√u-´÷oߪ’ç. verb ™E Éûª®Ω ´÷ô(©’) ´≤ƒh®·. Ç Nüμ¿çí¬
job is like a Damocle's sword = w°j¢Ëö¸ éÌE-ûÁ-a-èπ◊-Ø√o†’. í∫ûªç™ their èπ◊ •ü¿’©’ his ¢√úË-¢√∞¡Ÿx.ÉC °æ¤®Ω’-
Q. A windfall (Unexpected good fortune). What necessary steps do you want to take?
éπç°F™x ÖüÓuí∫ç §Úûª’ç-ü¿ØË ¶μºßª’ç éπ~ù-éπ~ùç/ ≥ƒ-Cμ-éπuûª v°æü¿-Jzç-*-†-ôx-´¤-ûª’çC 鬕öÀd, his/ her
A. Windfall income = ņ’-éÓèπ◊çú≈ °ü¿l-¢Á·ûªhç™ ÆæÈ®jçüË éπüΔ?
á°æ¤púø÷ ´’†Lo ¢Áçö«-úø’ûª÷ Öçô’çC.
úø•’s §Òçü¿úøç (Lottery ™«çöÀ ¢√öÀ üΔy®√) ÅE ¢√úË-¢√∞¡Ÿx. é¬F ´÷öÀ-´÷-öÀéÃ, he/ she Q. Why would it be considered I know.
Q. Forgood éπ≠ædç 鬕öÀd they, them, their ´®Ω’-Ææí¬
Why, would
He had a windfall in horse races last year =
ņúø ç
A. Forgood = permanently (¨»¨¡y-ûªçí¬) Åçô’Ø√oJ- °æ¤púø’. ©’ áçü¿’èπ◊ ´î√a®· (v°æ¨»o? ÊÆdö¸-
She has left India forgood = éÀçü¿-õ‰-ú≈C Åûª-úÕéÀ í∫’v®Ω°æpçüΔ™x °ü¿l¢Á·ûªhç™ ¢Á’çö«?)
Vasundhara, Mahaboobnagar.
Ç¢Á’ ¶μ«®Ωû˝ ´ü¿L
I give it to your forgood =
¢ÁRxçC, ´’Sx ®√ü¿’. úø•’s ´*açC. A. Why, would ©’ ´®Ω’-Ææí¬ áçü¿’èπ◊ ®√èπÿ-úøü¿’?
Q. Yes men (A person who obeys). Q. Please translate the following sentences e.g. : Why would he do it? (¢√úÁç-ü¿’èπ◊
Fèπ◊ ؈C ÉîËa-Ææ’h-Ø√o†’, °æ‹Jhí¬. ÖçéÓ. A. into English.
Q. To get the upper hand
°j¢√∞¡Ÿx îÁ°œpçC îÁ°œp-†ô’x NüμË-ߪ’-ûªûÓ îËÊÆ-¢√∞¡Ÿx, îË≤ƒhúøC?) Å®·ûË O’ sentence: 'Why would
Yes men. All congressmen are 'yes men' to 1.
A. To get the upper hand = India
؈’ ÉçöÀéÀ ¢ÁRx ´î√a†’. it be considered, I know'. state-
v°æ¨¡o é¬ü¿’.
°jîË®· 鬴úøç. Mrs. Sonia Gandhi.
has got the upper hand in the current series
2. ´’´’tLo OCμ-§ƒ©’ î˨»®Ω’. ment sentence).
D. Aruna Ramesh, Choppadandi.
(N≠æ-ߪ÷Eo ûÁLÊ°
=
3. F ®Ω’ùç ᙫ B®Ω’a-éÓ†’? Statement verb
™ would be consid-
(Ééπ\úø
É°æ¤púø’ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o °æçüË™x, ¶μ«®Ω-û˝C °jîË-®·í¬ Q. éÀçC ûÁ©’í∫’ °æüΔ-©èπ◊ ÆæÈ®j† English °æüΔ-©†’ A. 1. I have been to home/ I have returned
ÖçC – ÇCμéπuûª™ ÖçC. ered), subject it)
(Ééπ\úø ûª®√yûª ´Ææ’hçC. 鬕öÀd
ûÁ©-°æ-í∫-©®Ω’. from home sentence correct form.
Q. To give the cold shoulder 1. °æ¤ùuç
Ñ
2. They have put us out on the street Why it would be considered, I know =
A. To give the cold shoulder = ÆæÈ®j† íı®Ω´ç, 2. ´’ôd (ÅJ-îË®· ¢Á†’-éπ-¶μ«í∫ç)
ÅC
3. How can I requite you?/ How can I rec-
He gave me the cold
A. 1. Virtue (Virtue èπ◊ ÉçéÓ Å®Ωnç Ææ’í∫’ùç)
ÊÆo£æ«ç îª÷°æ-éπ-§Ú-´úøç. áçü¿’èπ◊ °æJ-Q-Lç-îª-•-úø’-ûª’çüÓ Ø√èπ◊ ûÁ©’Ææ’.
ompense you?
shoulder/ cold shouldered me at his wed- Q. What your opinion is on this ?
2. Back of the hand Q. a) He gave speach on the dais/ from the
ding = ÅûªúÕ Â°Rx™ ††oûªúø’ ÆæJí¬_ îª÷úø-™‰ü¿’/ What is your opinion on this?
Q. I saw a little brown mouse dais/ over the dais.
°æ©-éπ-Jç-îª-™‰ü¿’. b) Literally correct- Please give the mean- A. What your opinion is on this =
mouse - Noun, brown - adj, little - adv
DE™ ûª°æ¤p ¢√éπuç.
Q. Heals of Achhiles What is your opinion on this? - correct.
éπüΔ? é¬F, little adj
ÅØËC ÅE °æüÓ-ûª-®Ω-í∫AéÀ ing.
A. Achilles' heel (Heals of Achhiles
A. a) He made (not 'gave') the speech from on
é¬ü¿’) =

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish


-Ç-C-¢√®Ωç 14 -†-´ç-•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Ram: That surprises me very much. I never


knew he was capable of such an
AJ-íÌ-î√aúø’, Å°æ¤púËç ¶«üμ¿ ™‰ü¿’.) -Ñ -¢√é¬u-™ x
Syam: The change in his condition is really Underline îËÆœ† ´÷ô-
achievement. Did he really stand first in
shocking. Hope he will recover soon.
the University? Is it true?
©Fo Ǩ¡a®Ωuç, Cví∫s¥´’
(††oC î√™« Ǩ¡a-®Ωu-°æ-®Ω’-≤ÚhçC. Åçûª (ÅûªúÕ °æJ-Æœn-A™ ´÷®Ω’p Eïçí¬ Ç¨¡a-®Ωu-éπ®Ωç. ™«çöÀ ¢√öÀE ûÁLÊ°
°∂撆鬮Ωuç ≤ƒCμ-≤ƒh-úøE Ø√èπ◊ ûÁMü¿’. Eïç-í¬ØË ûªy®Ω-™ØË éÓ©’-èπ◊ç-ö«-úøE ÇPüΔlç.) ´÷ô©’. ¢√öÀE í∫’Jç*
ߪ‚E-´-Jq-öÙ  ¢Á·ü¿-öÀ-¢√-úø’í¬ ´î√aú≈? Ram: His father had had the same problem É°æ¤púø’ N´-®Ωçí¬ ûÁ©’-Ææ’-
Eï¢Ë’Ø√?) but had had an astounding recovery. Do èπ◊çüΔç.
you remember? 1) Surprise = Ũ¡a®Ωuç/
Syam: The news certainly took me by surprize
too. He ended up as the dark horse. (¢√∞¡x Ø√†oèπ◊ èπÿú≈ ÉüË Ææ´’Ææu ÖçúËC, é¬F Ǩ¡a-®Ωu-°æ-®Ω-îªúøç ™‰ü¿’ ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç/ éÓ©’-éÓ-´úøç.
Çߪ’† Ǩ¡a-®Ωu-éπ-®Ωçí¬ éÓ©’-èπ◊-Ø√oúø’. a) His coming here at that time was a surprise a) She is still unable to get over the shock of
(††’o èπÿú≈ Ñ ¢√®Ωh Ǩ¡a-®Ωuç™ í∫’®Ω’hçüΔ?) = Åûª-úø-éπ\-úÕéÀ Ç Æ洒ߪ’ç™ ®√´úøç Ǩ¡a-®Ωu¢Ë’. her child's sudden death = ûª† -G-úøf Çéπ-Æœtéπ
´·çîÁAhçC. Åûªúø’ á´®Ω÷ Ü£œ«ç-îªE KA™
Syam: I certainly do. Hope there would be as b) My passing the test in the first attempt is a ´’%A-´©x éπL-T† Cví¬s¥çA †’ç* Ç¢Á’ Éçé¬
Nñ‰-ûªí¬ EL-î√úø’.) sudden turn around in Sadanand's con- surprise even to me =
Ram: You know something? Even his father
¢Á·ü¿öÀ v°æߪ’-ûªoç-™ØË éÓ©’-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ûÓçC.
dition too. b) She can't get over how much her hus-
said he had not expected it. He was ؈’ ÖBh-®Ω’g-úÕE 鬴úøç Ø√Íé Ǩ¡a®Ωuçí¬ ÖçC.
amazed as well at his son's distinction
(í∫’®Ω’hçC. Å™«çöÀ ´’©’Ê° ÆæüΔ-†çü˛ Ç®Óí∫uç c) His sudden arrival surprised everyone = band spends = ûª† ¶μº®Ωh °õ‰d ê®Ω’a éπL-TçîË
-N-≠æ-ߪ’ç™ èπÿú≈ Öçô’ç-ü¿E ÇPüΔlç.) ÅûªúÕ Çéπ-Æœtéπ ®√éπ Åçü¿Ko Ǩ¡a-®Ωu-°æ-J-*çC. Ǩ¡a-®Ωuç-™ç* Ç¢Á’ ûË®Ω’-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ûÓçC.
(Ñ N≠æߪ’ç ûÁ©’≤ƒ Fèπ◊? ¢√∞¡x Ø√†o èπÿú≈
5) Be lost for words/ be at a loss for words =

He ended up as the dark horse


´÷ô©’ ®√†çûª Ǩ¡a-®Ωu-§Ú-´úøç/ Cví∫s¥´’ éπ©-í∫úøç
– Å¢√-éπ\-´úøç.
a) When she heard of the accident involving
her father, she was at a loss for words/
was lost for words: ûª† ûªçvúÕéÀ ïJ-T†
û√EC Ü£œ«ç-îª-™‰-ü¿E îÁ§ƒpúø’. ûª† éÌúø’èπ◊ d) Her decision to divorce him v°æ´÷ü¿ç í∫’Jç* N†-í¬ØË Ç¢Á’èπ◊ ´÷ô©’
≤ƒCμç-*† Ñ NP-≠d-ûæ ªèπ◊ Ǩ¡a-®Ωu-§Ú-ûª’-Ø√oúø’.) gave us a surprise = Åûª-úÕéÀ Nú≈- ®√™‰ü¿’/ Å¢√-éπ\-®·çC.
Syam: That doesn't surprize me. Bye the bye -Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 622 èπ◊-L-¢√y-©ØË Ç¢Á’ E®Ωgߪ’ç -´÷ Åçü¿J- b) I was lost for words/ at a loss for words
when he offered me such a huge sum of
how is Sadanand? The news of his seri- F Ǩ¡a®Ωu°æ-J-*ç-C.
ous heart condition startled me. I never 2) Take somebody by surprise ÅØ√o money =
Åçûª °ü¿l ¢Á·ûªhç Ø√é¬-ߪ’† ÉÆæ’hçõ‰,
Notes: 1) Achievement = ≤ƒCμç-*†
even imagined that he was ill at all, as èπÿú≈ Ǩ¡a®Ωuç éπL-Tç-îª-úø¢Ë’. Ø√èπ◊ ´÷ô©’ ®√™‰ü¿’/ ؈’ Å¢√-éπ\-ߪ÷u†’.
a) I want to take him by surprise
°∂æ’†ûª. 6) Incredible = †´’t-¨¡-éπuç-é¬E (Å®·Ø√ Eïç)
he himself did not know about it.
2) Dark horse - emerge as a dark
M.SURESAN by sending a present = äéπ a) Sachin's record as a batsman is incredi-
(ÅüËç ††’o Ǩ¡a-®Ωu-°æ-®Ω-îª-™‰ü¿’. ÅC-ÆæÍ® é¬F, horse expression
ÅØË í¬ ¢√úøû√ç.
ÆæüΔ-†çü˛ ᙫ ÖØ√oúø’? ÅûªúÕ í∫’ç-úÁ 鬆’éπ °æç°æúøç üΔy®√ Åûª-úÕéÀ ble = Batsman í¬ Ææ*Ø˛ °∂æ’†ûª †´’t-¨¡-éπuç-
Å®Ωnç: Èí©’-≤ƒh-®ΩE éπ©™ èπÿú≈ ņ’-éÓ-E-¢√∞¡Ÿx Èí-L-*, Ǩ¡a®Ωuç éπL-Tç-î√-©-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o. é¬EC (é¬F Eïç)
Ææç•çCμûª Ææ-´’Ææu Ø√èπ◊ ¶μºßª÷ç-üÓ-∞¡-†
b) His sudden resignation took every one
Åçü¿Ko Ǩ¡a-®Ωu-°æ-®Ω-îªúøç.
b) Her story of the loss of her jewellry and its
In the last elections, she emerged as the
éπLTç*çC. ÅûªúÕé¬ ï•’sçü¿E Åûª-úÕéÀ èπÿú≈
by surprise = Ö†o-ô’xçúÕ Åûªúø’ ®√@-Ø√´÷ recovery intact is incredible =
dark horse =
ûÁMü¿’.) í∫ûª áEo-éπ™ x Ç¢Á’ á´®Ω÷ Ç¢Á’ †í∫©’
Ram: I was, as well. I am unable yet to get îËߪ’úøç Åçü¿-Jéà Ǩ¡a®Ωuç éπL-Tç-*çC. §ÒíÌ-ô’d-éÓ-´úøç, AJ-T-§Òç-ü¿úøç í∫’Jç* Ç¢Á’
over the shock of the news. He looked
Ü£œ«çîªE Nüμ¿çí¬ Èí©’-§ÒçC Åçü¿Ko Ǩ¡a-®Ωu-°æ-J- 3) Startle: ņ’-éÓ-èπ◊çú≈ ïJÍí îÁúø’ ´©x éπLÍí îÁÊ°p éπü∑¿ †´’t-¨¡-éπuçí¬ ™‰†çûª Eïç.
*çC.
so robust and healthy you know. ¶μºßª’ç/ ÖL-éÀ\-°æúËô’x îËߪ’úøç. 7) Astounding = greatly surprising/ stunningly
3) Robust = ü¿%úμøçí¬ (Ç®Óí∫uç N≠æ-ߪ’ç™) Öçúøôç a) The noise of the door opening at the dead surprising – Ææçv¶μº-´’çûÓ/ üÁ•s-A†oçûª ¶μ«´ç
4) A turn around = ´’©’°æ¤/ ´÷®Ω’p
(Ç ¢√®Ωh éπL-Tç-*† Cví∫s¥-´’-†’ç* ØËEçé¬
ûË®Ω’éÓ-™‰ü¿’. Åûªúø’ Åçûª ü¿%úμøçí¬, Ç®Ó-í∫uçí¬ of the night startled me = Åçûª-®√vA¢Ë∞¡ English
éπL-TçîË Ç¨¡a®Ωuç – Ǩ¡a-®√u-©èπ◊ ¢√úË ´÷ô-
Now look at the following sentences from the ûª©’°æ¤ ûÁ®Ω’--èπ◊†o æ¤púø’ Ø√èπ◊ ¶μºßª’ç,
éπE-°œç-îË-¢√úø’ éπüΔ?) ©-Eo-öÀ™ ÉC áèπ◊\-¢ÁjçC. – Å•’s®Ω °æJîËçûª
conversation above:
Syam: So did he, infact. I was lost for words, in a) Tendulkar's feat of 49 best centuries is
Ǩ¡a®Ωuç éπL-Tç-*çC/ ††’o ÖL-éÀ\-°æúË™«
1) That surprises me very much really astounding
fact, when I heard it.
îËÆœçC.
2) The news took me by surprize too b) God! you startled me by your sudden
= 49 best centuries test
-õ„ç-úø÷-©\®˝ ©™
appearance as if from nowhere =
(Å´¤†’. Å™« ÖçúË-¢√úø’. ÅC N†-í¬ØË Ø√èπ◊
´÷ô©’ ®√™‰ü¿’.) 3) The news of his serious heart condition ≤ƒCμç-*† °∂æ’†ûª Å•’s-®Ω-°æ-J-îË-Cí¬ ÖçC.
startled me áéπ\úø’oçîÓ †’´¤y Ö†o-ô’dçúÕ ÜúÕ-°æúøfô’x b) The company has earned and astounding
Ram: It is incredible that a few days before he
joined hospital he had returned from a 4) I am unable to get over the shock éπE°œçîª-úøç ††’o ÖL-éÀ\-°æúË™« îËÆœçC. 50% increase in profits
5) I was lost for words when I heard about it. c) The child was startled at the sudden peal
long trip abroad and had had no trouble =
of thunder =
Ç éπç°F Ǩ¡a-®Ωuç-íÌ-LÊ°/ Å•’s-®Ω-°æ-JîË 50
6) It is incredible that a few days before he
whatever.
Ö®Ω’´· ¨¡¶«l-EéÀ Gúøf ÖL-éÀ\- ¨»ûªç °ç°æ¤†’ ≤ƒCμç*çC ™«¶μ«™x.
joined the hospital...
°æúÕçC.
(Arjuna's/ Karna's astounding skill at
4) Get over = Cví∫s¥´’/ Shock ™«çöÀ ¢√öÀ-†’ç*
(ÇÆæp-vA™ îË®Ω-ú≈-EéÀ È®çúø’, ´‚úø’ ®ÓV©
7) He had had an astounding recovery archery) (archery =
´·çüË Åûªúø’ Ææ’-ü¿÷®Ω N-üË-Q v°æߪ÷ùç †’ç* ûË®Ω’-éÓ-´úøç – üΔüΔ°æ¤ á°æ¤púø÷ not ûÓØË ûË®Ω’-éÓ-´úøç N©’-Nü¿u)

T. Siva, Nandikotkur. 9. (a) I heard someone laugh in the next room.


Q. éÀçC ¢√öÀéÀ (full forms èπ◊) contracted forms, °æJÆœn-A™ Öçúøôç.
Q. (b) I heard someone laughing in the next ¢√öÀ pronunciations ûÁ©°æí∫-©®Ω’.
éÀçC¢√öÀ™ ÆæÈ®j† ¢√é¬u©†’ Íéçvü¿ v°æ¶μº’ûªyç îËÆœ† ûª°æ¤pèπ◊ Æœí∫’_-°æúÕ N.T.R.
†’
(a/ b) Ææ÷*ç*, N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. room.
1) She will 2) We shall 3) This is 4) I have 5) AJT °æü¿-N™ Eߪ’-N’ç-î√Lq ´*açC.
1. (a) He was happy to see 10. Eating and sleeping are not the be all and will not 6) Shall not. Q. Freedom can't be absolute
his son grow up end all of life.
A. 1) She'll 2) No contraction 3) No Contraction A. °æJ-°æ‹®Ωg (Ççéπ~©’ à´÷vûªç ™‰E) ≤ƒyûªçvûªuç ÅØËC
strong and brave. Question tag: (a) Is it? (b) Are they? 4) I've 5) I won't 6) Shan't ™‰ü¿’.
(b) He was happy to see A. 1. Both (a) & (b) are correct. see, hear, water, Q. antonyms
éÀçC ¢√öÀéÀ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’. Q. It ought to be the place where the imagina-
his son growing up notice verbs ing form I
1) Suddenly 2) Modesty 3) Simplicity tion is fired.
™«çöÀ ûª®√yûª .. í¬F,
strong and brave. Regular doing word
4) Ignorant 5) Worry 6) Frightened 7) Entire
é¬F ®√´îª’a. A. (fire our imagination)
2. (a) is correct ´’† Ü£æ… ¨¡éÀhE Í®Èé-AhçîË
2. (a) I take it as a privilege ... 8) Wonderful 9) Pious 10) Melodious
3. (b) is formal, (a) is informal. Rule v°æ鬮Ωç (for- v°æüË-¨¡çí¬ Öçú≈L ÅC.
(b) I take it a privilege ... 11) Tolerance 12) Sacred Q. Children do not have their own opinions and
mal í¬) Å®·ûË, (a) correct. é¬F ®√†’ ®√†’,
3. (a) He is stronger than me. A. 1) Gradually 2) Immodesty/ Pride they should not be forced to parrot their par-
(b)èπÿú≈ ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. °æ‹Jhí¬ ûª°æp-†™‰ç.
(b) He is stronger than I. 3) Complexity 4) Wise/ enlightened ents political beliefs. The exposer to physical
4. (a) - American; (b) British both are correct
4. (a) He arrived home. 5) Delight 6) Reassured danger not withstanding.
5. (a)- British; meet with - American = to meet
(b) He arrived at home. 7) Partial 8) Ordinary A.
somebody especially for discussions. °œ©x-©èπ◊ ûª´’-éπçô÷ à ÅGμ-v§ƒßª÷©÷ Öçúø´¤.
5. (a) I met an old friend at a dinner party. 6. (a) is correct. (b) is old - fashioned 9) Impious 10) Raccous/ grating ¶μ˜Aéπ/ ¨»K-®Ωéπ v°æ´÷ü¿ç Ö†o-°æp-öÀéÃ, ûªLx-ü¿ç-vúø’©’,
(b) I met with an old friend at a dinner party. 7. (a) and (b), both are wrong 11) Intolerance 12) Profane. ûª´’ ®√ï-éÃߪ’ ÅGμ-v§ƒ-ߪ÷-©†’ °œ©x-©-îËûª *©éπ
6. (a) He is studying V class. The correct sentence is: In case you work Srinu, Darsi.
°æ©’èπ◊™«x •©-´ç-ûªçí¬ °æL-éÀç-îª-èπÿ-úøü¿’.
(b) He is studying in V class. hard you will pass. (Parroting others' opinions = Éûª-®Ω’© ÅGμ-v§ƒ-ߪ÷-
8. (a) is correct Q. éÀçC ¢√é¬u-©†’ ûÁ©’-í∫’™ ᙫ ®√ߪ÷™ ûÁ©-°æ-
7. (a) In case of working hard, you will pass. ©†’ ´’†ç NE-°œç-îªúøç (*©-éπ-°æ-©’-èπ◊™«x), ≤Òçûª
9. (a) and (b) both are correct. Refer to explana- Ç™- ™‰èπ◊çú≈) Å®·ûË O’ sentence èπ◊ Å®Ωnç
í∫©®Ω’.
(b) In case of your working hard, you will
tion given for your I question  The union government had to eat humble pie
pass. ÆæJí¬_ ®√´úøç ™‰ü¿’. Éçü¿’™ not with standing
8. (a) She is a 5 feet 3 inch girl. and reinstate N.T.R.
10. The verb is 'are', so the question tag is: ¢√úø’éπ ÆæJí¬_ ™‰ü¿-E-°œ-≤ÚhçC.
(b) She is a 5 feet and 3 inches girl. aren't they? A. To eat humble pie = îËÆœ† ûª°æ¤p ´©x Æœí∫’_-°æúË

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish


-Ç-C-¢√®Ωç 21 -†-´ç-•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

K. Venkanna, Khammam. 3) Beside somebody (sb)/ something (sth) = ÆæçÍé-û√© üΔy®√


Q. ØË-ØÌéπ -Ö-§ƒ-üμΔu-ߪ·-úÕ-E. Lower äéπJ °æéπ\†/ äéπ-üΔE °æéπ\†. áèπ◊\´ 'by'†’ Ææç¶μ«-≠æ-ù©’ ï®Ω-
classes èπ◊ English ØËÍ®p- ´‚úÓ Å®Ωnç (°æéπ\-†)ûÓ áèπ◊\-´í¬ ¢√úøû√ç. °æúøç/ Ææ´÷-î √®Ωç
ô°æ¤púø’ correct pronuncia- A house by the river = †C °æéπ\† – †C äúø’f†/ ûÁ©-°æúøç ™«çöÀ Ææü¿’-
tion ûÓ ØË®√p™«? ´÷´‚-©’í¬ †C ÆæO’-°æç™/ †D B®√† Ö†o É©’x. §ƒßª’ç.
ØË®√p™«? The telephone is by the window = Ç tele- Q. éÌEo Ææç´-ûªq-®√-©’í¬
äéπ-¢Ë∞¡ pronunciation ûÓ §ƒô’ phone éÀöÀéà °æéπ\†/ éÀöÀ-éÃéÀ ü¿í∫_®Óx ÖçC. v°æJÆæ’h†o Ñ
ØË®Ωpúøç ´’ç*-üÁjûË à ü˨¡ pro- beautiful garden that we are slowly but sure-
G. Ashok, Godhur.
°∂‘˝™  éÌEo-≤ƒ®Ω’x
nunciation ØË®√pL? §ƒ®∏Ω-èπ◊© ÆæçüË-£æ…©’ – Ææ´÷-üμΔ-Ø√©’ repeat Å´¤-ûª’- ly turning into a barren and infertile desert.
Q. This is my uncle Kishan ™ This is †’ A.
Ø√o®·. Å™« é¬èπ◊çú≈ ñ«ví∫-ûªh©’ BÆæ’-éÌçúÕ.
e.g. : Lock l k-
™Ôé˙ – vGöÀ≠ˇ; ´Ææ’h´¤†’ îÁ°æp-ú≈-EéÀ ¢√úøû√ç. ´uéÀh í∫’Jç* îÁ°æp- A. Å™«Íí.
N≠æç, ®Ω秃©’, éÌúø-´∞¡Ÿx, ûª’§ƒ-èπ◊-™«xçöÀ Nüμ¿yç-Ææéπ
l k - ™«é˙ – Å¢Á’-Jé¬ ú≈-EéÀ 'He is' ¢√ú≈L éπüΔ! Çߪ·-üμΔ-©ûÓ, ¢ÁjN-üμ¿uçûÓ èπÿúÕ† Åçü¿-¢Á’i† ´†ç-
Q. ú≈éπd®˝ G.Ç®˝. Å綉-ü¿\®˝ NüΔu-®Ω|-ûª-©†’ äéÌ\éπ\ ™«çöÀ Ñ v°æ°æç-îªç™ Nîªa-©-N-úÕí¬ A®Ω’-í∫’ûª÷, éπ†-
Dog d k - dok - úÌí˚ – vGöÀ≠ˇ; A. 1) Ééπ\úø 'this is ...' ņ-úø¢Ë’ correct, English üΔEo N´-Jç-îªçúÕ. M.A., Ph.D., D.Sc., LL.D.,
usage (¢√úø’éπ) v°æ鬮Ωç, äéπJo °æJ-îªßª’ç îËÊÆ-ô-
•-úÕ-†-üΔ-†oçû√ üμ¿yçÆæç îËÆœ Ñ v°æ°æç-î√-ØÌoéπ îªNöÀ
d k - úÓí˚ – Å¢Á’-Jé¬ D.LiH., J.P., Bar - at - Law. ¶μº÷N’™«, áú≈-J™« ´÷Í®a-Ææ’h†o Nîª-éπ~ù« ñ«c†ç ™‰E
°æ¤púø’, äéπJE í∫’Jç*, Çߪ’† °∂晫Ø√ ÅE îÁ°æp-ú≈- A. M.A.. Master of Arts; Ph.D = Doctor of ´‚®Ω^°æ¤ *†o-°œ-©x™«x ÖØ√oç ´’†ç.
v°æÆæ’hûªç Å¢Á’-Jé¬ pronunciation èπ◊ Çü¿-®Ωù EéÀ, 'He is ..' Å-Eèπÿ-ú≈ Åçö«ç.- Philosophy, D.Sc = Doctor of Science;
°®Ω’í∫’-ûª’†o ü¿%≥ƒd u à pronunciation ØË®√pL. Q. 4th ™ 'th' †’ éÌçîÁç °jéÀ áçü¿’èπ◊ ®√ߪ÷L? LL.D = Doctor of Laws, D.Litt = Doctor of Jhansi & Mallika, Deepalapadu.
ü¿ßª’-îËÆœ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. A. 4 Ææçêu (number), 'th' DEéÀ îËÍ®a Åéπ~-®√©’. 4 Literature. J.P. = Justice of the peace Q. O’ ≤ÚpÈéØ˛ ÉçTx≠ˇ §ƒ®∏√©’ véπ´’ç ûª°æp-èπ◊çú≈ îªü¿’-
A. Lower Classesèπ◊ English ØËÍ®p-ô-°æ¤púø’ Correct Å-ØË Ææçêu™ 'th' ¶μ«í∫ç é¬ü¿’ 鬕öÀd. (Britain Bar-at-Law = England
èπ◊ °æJ-N’ûªç). ´¤-ûª’Ø√oç. Å®·Ø√ ÉçTx-≠ˇ™  ´÷ö«x-úø-™‰-éπ-§Ú-
pronunciation ØË®Ωpúøç ´’ç*üË, é¬F °æô’d Q. ǧ∂ƒZ™ ¸ (After all) Åçõ‰ àN’öÀ? ™law degree. ûª’Ø√oç. 鬮Ωùç éÌEo ¢√é¬u-©†’ EJtç-îª-™‰-éπ-§Ú-
•ôdèπ◊çú≈ áçûª O©-®·ûË Åçûª-´’-ô’èπ◊ ØËJp-ûË-î√©’. ûª’Ø√oç. ÖüΔ-£æ«-®Ω-ùèπ◊
ought to have been, that of, to have, to have

Ther e's nothing wr ong in tr ying been, being..


Å®Ωçn ûÁLß
™«çöÀ °æüΔ©’ ´*a-†°- ¤æ púø’ ¢√öÀ
- ª’úøç ™‰ü¿’. ÉçTx≠ˇ Ê°°æ®˝ îªü¿’´- ¤û- ª’Ø√oç.
é¬F, É™«çöÀ °æüΔ©’ ´*a-†°- ¤æ púø’ ¢√öÀ Å®Ωçn ûÁL-
P. Brahmanandam,
ߪ’úøç ™‰ü¿’. OöÀ í∫’Jç* ¶«í¬ N´-Jç-îí-ª ©∫ ®Ω’.
British pronunciation A. O’®Ω’ English ™ ´÷ö«x-ú≈-©çõ‰ Å´-鬨¡ç ´*a-†-
Kapileswarapuram.
ØË®Ωp-úø¢Ë’ ´’ç*C. áçü¿’-
éπçõ‰ ´’†-üË-¨¡ç™ áèπ◊\´ ņ’-Ææ-J-Ææ’h-†oC DØËo
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 623
°æ¤p-úø™«x, ûª°æ¤p-í¬-ØÁjØ√ ¶„®Ω’èπ◊ ™‰èπ◊çú≈ ´÷ö«x-úøçúÕ.
鬕öÀd. American pronunciation èπ◊ Çü¿-®Ωù Q. 'Shall'†’ permission ÅúÕ-Íí-ô-°æ¤púø’ Å™« îËߪ’úøç´©x English ™ ´÷ö«x-úø-í∫-©®Ω’.
°®Ωí∫úøç Åçô÷ à癉ü¿’, ´’†ç ņ’-éÓ-´-úø¢Ë’. ´’† Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´î√a?- ÖüΔ: shall I DçûÓ-§ƒô’ O©-®·-†-°æ¤p-úø™«x TV ™ English
English News Channels, AIR News Bulletins A. After all = Indians
1) àüË-´’-®·Ø√. come in, sir? News Å®Ωnç é¬éπ-§Ú-®·Ø√, àé¬ví∫-ûªûÓ N†çúÕ.
ÅEoçöx British English and pronunciation ØË won the match, after all. 2) àüÁjØ√ Shall I come in, May I come in ©-™  îμ√†™¸ Åúø’-í∫’† ´îËa Scrolling †’ èπÿú≈
¢√úø-û√®Ω’. N´-JçîË Nüμ¿çí¬, üËE-ÈéjØ√ 鬮Ωùç -à-C éπÈ®èπ◊d? îªü¿´çúÕ. ÉO O’®Ω’ îËߪ÷-Lq-†N.
O.Veerraju, Guntur.
ûÁLÊ° Nüμ¿çí¬. You complete it, M.SURESAN A. Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´îª’a. I/ WeûÓ. Å®·ûË, Ought to have been = Ééπ\úø ÖçúÕ Öçú≈-LqçC,
you started it, after all = üΔEo †’´¤y May I come in? ņúøç, Shall I í∫ûªç™.
Q. I have just visited your room, you are not come in? éπçõ‰ áèπ◊\´ ´’®√u-ü¿-éπ-®Ωçí¬
°æ‹Jh-îË®·, Ç®Ωç-Gμç-*çC †’´¤y 鬕öÀd. She ought to have been affectionate to her
available there, your phone is ringing but not Q. 'v°æߪ’ûªoç îËߪ’úøç ´’ç*üË éπüΔ— èπ◊ Try to best ņ’-´’A Åúø-í∫ôç. sister =
answering. Me waiting at Raju.
Ç¢Á’ ûª† îÁLx-°æôx vÊ°´’ûÓ Öçú≈-LqçC
Ñ ¢√é¬u-EéÀ ÅØËC éπÈ®-ÍédØ√? Q. Vowel Phonemes ©™ 'e' ßÁ·éπ\ pronuncia- (í∫ûªç™), é¬F-™‰ü¿’
ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç ûÁ©-°æ-í∫-©®Ω’. A. There's nothing wrong in trying = v°æߪ’-Aoç-îª- tion àN’öÀ? Pronunciation dictionary 'a' as in He ought to have been polite to his uncle =
A. ؈’ Fí∫-CéÀ°æ¤púË ´î√a†’. †’´¤y-™‰´¤. F phone úøç™ ûª°æ¤p-™‰ü¿’ éπüΔ. (= Trial costs nothing = 'potato', 'upper' ÅE Éî√a®Ω’. ¢√öÀE ᙫ
¢Á÷í∫’-ûÓçC é¬F •ü¿’™‰ç ®√´-úøç-™‰ü¿’. ؈’ ®√V ûª† ¶«¶«-®·-°æôx Åûªúø’ ´’®√u-ü¿í¬ Öçú≈-LqçC
v°æߪ’-ûªoç-´©x §ÚßË’-üËç-™‰ü¿’.) °æ©é¬L? (í∫ûªç™) é¬F ™‰úø’.
¢√Rxçöx FéÓÆæç é¬îª’-èπ◊E ÖØ√o†’. Q. Enrollment, Enrolment- which is correct? A. 'I'- Ñ í∫’®Ω’h: Common ÅØË ´÷ô ÖüΔ-£æ«-®Ωùí¬ ´’†ç àüÁjØ√ FA-v°æ-鬮Ωç Öçú≈-Lq-†-°æ¤úø’/ îËߪ÷-Lq-
É™« ÅE ´’†ç Å®Ωnç îË≤Ú\-¢√-LqçüË é¬F, A. Enrolment (British)/ Enrollment (American) BÆæ’-èπ◊çüΔç. Éçü¿’™ *´J ¶μ«í∫ç 'mon' †-°æ¤úø’, (í∫ûªç™) Ought to have been Åçö«ç.
éπ*aûªçí¬ Ñ Å®Ωnç ´Ææ’hç-ü¿E îÁ°æp™‰ç. Q. Ñ QJ{-éπ™  Ê°®Ω’ ®√ߪ’E §ƒ®∏Ω-èπ◊-©†’ 'äé𠧃®∏Ω-èπ◊úø’— Pronunciation™ 'o' †’ Öîªa ¥-JçîË B®Ω’ 'I' - ÉC
She ought to have helped the old woman =
Me/ I am waiting at Raju's (Raju é¬ü¿’) ņo- 'Å— (n) é¬ü¿’. ÉC N´-Jç-îªúøç éπ≠dçæ . ØÓ®Ω’ ûÁJ*,
°æ¤púø’ '؈’ ®√V Éçöx áü¿’®Ω’ îª÷Ææ’h-Ø√o†’—, Åçõ‰ ÅE v°æ-J-Ææ’h-Ø√o®Ω’. 'äé𠧃®∏Ω-èπ◊úø’— ´÷ô†’ Ç Â°üΔl-N-úøèπ◊ Ç¢Á’ Ææ£æ…ߪ’ç îËÆœ Öçú≈-LqçC (é¬F
Ççí∫xç™ îÁ°æpúøç ≤ƒüμ¿uç é¬üΔ? Ø√©’éπ áûªh-èπ◊çú≈, D®Ω`ç ™‰èπ◊çú≈ Öîªa ¥-JçîË ¨¡•l¢Ë’, îËߪ’-™‰ü¿’)
O’®Ω’ á´-Jç-öÀéÀ ¢Á∞«x®Ó Åéπ\-úÕ-†’ç* AJT ¢ÁRx-§Ú-®·- 'I' Ñ ¨¡¶«lEo Ææ÷*çîË ûÁ©’í∫’ Åéπ~®Ωç ™‰ü¿’.
A. A reader Åçö«ç. 2) To have - She wishes to have a necklace
†õ‰x/ Éçéπ-éπ\-úø-™‰-®ΩØË éπüΔ? Å™«ç-ô-°æ¤púø’ Phone is
ringing ņç. The phone was ringing Åçö«ç. Q. Convener, Convenor, Convenior - Which is Mastan Rao, T.P.Palli. = Ç¢Á’necklace 鬢√-©E éÓ®Ω’-èπ◊ç-öçC.
Å™«Íí you are not available (É°æ¤púø’ †’´y-éπ\úø correct? Q. Mercifully, the buffalo was saved just intime, 3) To have been - Éçü¿’-™E 'have' èπ◊, to
™‰´-E-éπüΔ?) ÉD ≤ƒüμ¿uç é¬ü¿’. ¢Á·ûªhç A. Convener, Convenor - Correct. but even now we have only a minute remant have 'have'
™E èπ◊ Ææç•çüμ¿ç ™‰ü¿’ Å®Ωnç™.
Sentence†’ É™« ´÷JÊÆh Å®Ωnç ÆæJí¬ Öçô’çC. Q. éÀçC¢√é¬u-©†’ ûÁ©’-í∫’-™éÀ ņ’-´-Cç-îª-í∫-©®Ω’. of the millions of animals that used to thun- To have = éπLT Öçúøôç.
'I had visited your room and you were not conditions rendering nomination invalid, der magnificently over the north American To have been = í∫ûªç™ Öçúøôç– Ééπ\úø 'have'
there; Your phone was ringing but not Value Added Service Prairies. verb ™ ¶μ«í∫ç, Å®Ωnç– beenûÓ éπL°œ, í∫ûªç™
answering. Me waiting at Raju's'. Éç-ü¿’-™ A. 1. Ø√N’-Ø≠-Ë Øæ ˛ ņ-®Ω|´- ’-´ú- ≈-EéÀ 鬮Ωù- ¢- Á’†i °æJÆ- û-nœ ª’©’. A. O’®Ω’ ®√Æœ†üΔEéÀ àçé¬-¢√™ îÁ°æp-™‰ü¿’. á°æ¤púÓ Öçúøôç, Éçûª-´-®Ωèπÿ Öçúøôç ™«çöÀ
èπÿú≈ Åçûª ÆæÈ®j† ¶μ«´ç ®√´úøç ™‰ü¿’. O’®Ω’ ņ’- 2. ÅCμéπ N©’-´ûÓ èπÿúÕ† ÊÆ´©’. O’é¬\´LqçC. O’®Ω’ ®√Æœ†- ü- Δ-EéÀ ņ’-¢√ü¿ç ņ’- Å®√n©’ ´îËaç-ü¿’èπ◊ ≤ƒßª’-°æ-úø’-ûª’çC.
èπ◊†o ¶μ«´ç àçö Ææp≠ædçí¬ ûÁL-°œ-ûË-í¬F, sentence Q. His excellency Sri K. Rosaiah ™ ' His èπ◊çö«. ÉCíÓ..' üË´¤úÕ ü¿ßª’´- ©x Ææ´’-ߪ÷E- éÀ ´’†ç He seems to have been happy = Åûªúø’
†’ correct îËߪ’™‰ç. É°æ¤p-úø’†o sentence Å®·ûË Excellency' ÅØË ´÷ô ûª°æpEÆæ®√? DE Å®Ωn- ü¿’†o-§Ú-ûª’©’ ÅçûªJ- ç* §Úèπ◊çú≈ ®Ωé~À çî- ª’è- π◊Ø√oç. ÆæçûÓ≠æçí¬ Ö†oô’x (í∫ûªç™), éπE-°œç-*çC.
´÷vûªç ÆæJí¬ ™‰ü¿’. ¢Ë’N’öÀ? Å®·Ø√ ´’†-é°-À ¤æ pú- ’ø †o ü¿’†o©’ äéπ°- ¤æ púø’ Öûªh®Ω She seems to have been selected = Ç¢Á’
Q. On ÅØË preposition í∫’Jç* äéπ °æ¤Ææh-éπç™ -É-™« A. Åéπ\® - ™Ω- ü‰ ¿’. ÉC Ççí∫§-x ƒ-©† ¢√®ΩÆ- ûæ yª ç. ÅçûËé- ¬-èπ◊çú≈ Å¢Á’J- é¬ í∫úfÕ ¶μº÷´·™x Ö®Ω’´- ’çûª v•£æ…tç-úçø í¬ áç°œéπ 鬕-úÕ-†-ô’xçC (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’: Ç¢Á’
-Öç-C. Supported by sb/sth: She was stand- His excellency ÅØËC í∫´® - Ωo®˝èπ◊ ´÷vû¢ª ’Ë . ´·êu- ®ΩçÈé ¢ËÆæ÷h ÆæçîªJ- ç-*† ©éπ~™- «C ü¿’†o-§Ú-ûª’© áç°œ-éπ-®·-†-ô’xçC) É™« passive voice form
ing on the foot. e.g. : Try lying on your back. ´’ç-vAéÀ é¬ü¿’. ´·êu-´’ç-vAE Hon'ble Ææ÷éπ~ t-¢Á’†i Å´-¨Ï≠çæ (Åçõ‰ î√™« ûªèπ◊\´ Ææçêu) îËÊÆç-ü¿’èπ◊ èπÿú≈ to have been (+ past partici-
e.g. : Hang your coat on that hook. (Honourable) C.M. Åçö«ç. His Excellency E ´÷vû¢ª ’Ë .— ple) ¢√úøû√ç).
A. On = Supported by somebody (sb)/ some- Ambassador èπ◊ èπÿú≈ ¢√úøû√ç. Å®Ωç n – 'íÌ°æp Q. It seems that the motto of the whaling indus- Being = 1) Öçúøôç.
thing (sth) -Åçõ‰ äéπ-J-O’ü¿/ äéπ-üΔ-E-O’ü¿ -dž’- ¢√È®†j — ņ’-éÓ-´îª’a. é¬F, É´Fo §ƒûª•- ú- §-Õ Ú-®·† try is "Get rich today, and to hell with tomor- a) Being a Cheif minister is an honour =
èπ◊E (= supported by) Ö†o ÅE. Çî√-®√©’. row" ´·êu-´’ç-vAí¬ Öçúøôç íı®Ω-´-v°æü¿ç
1) She was standing on the foot = §ƒü¿ç O’ü¿ Q. What is 'Power Point Presentation'? A. 'Ñ ®ÓVèπ◊ Ææ秃-Cç--éÓ-í∫-L-T-†çûª Ææ秃-Cç-- b) Being a teacher makes me happy =
E©-•úÕ ÖçC. A. Computer (MS Power Point) ≤ƒßª’çûÓ ´’†ç èπ◊çüΔç, Í®°æ-öÀ-Íé-´’-®·Ø√ ÆæÍ®— ÅØËC AN’ç-í∫-™«© Teacher í¬ Öçúøôç Ø√èπ◊ ÆæçûÓ-≥ƒEo
2) O’ coat †’ ´çéÃ-O’ü¿ (ûÁ©’-í∫’™ ´çéÃéÀ ûªßª÷®Ω’ îËÆœ Å´’t-WÊ° ´Ææ’h-´¤-©†’ í∫’Jç* ¢Ëô ÅØË °æJ-v¨¡´’ Ǩ¡-ߪ’çí¬ ÅE-°œ-≤ÚhçC. ÑØ√-öÀéÀ éπLT≤ÚhçC.
Åçö«ç) ûªT-Lç-îªçúÕ. ÅüμΔu°æ-èπ◊©’ à-¢ÁjØ√ ü¿%¨»u-©ûÓ ¶Cμç-îËç-ü¿’èπ◊, ûÁ®Ω- èπÿú≈ ´’†’≠æfl™x áèπ◊\-´-´’çC ´’†ç E´-Æœ-Ææ’h†o 2) Being = Öçúø-ôç-´©x
Q By ÅØË preposition í∫’Jç* > near sb/ sth. At
. O’ü¿ ¶Ô´’t©’, N´-®√-©ûÓ îª÷Ê° v°æü¿-®Ωz†. Ñ ¶μº÷N’E ᙫ Ø√¨¡†ç îËÆæ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o-´’ØË é¬®Ω- being rich, he can easily buy a car = üμ¿†-
the side of sb/ sth. Beside sb/ sth: a house by Q. What is Functional English?
ùçûÓ Åûªúø’ îªLç-*-§Ú-´úøç éπE-°œç-*çC. ´ç-ûª’ú- ’ø í¬ Öçúøô- ç-´©x, Åûªú’ø Ææ’©-¶ºμ çí¬ car
the river. e.g. : The Telephone is by the win- Q. He was visibly shaken by this, because
A. NNüμ¿ Ææçü¿-®√s¥™x ´’† Ææ綫-≠æ-ù™x ¢√úË English é̆-í©-∫ úø’.
dow. come and sit by me. Å®√n©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. even today the majority of people do not Newspaper (English) ´÷†-èπ◊çú≈ îªü¿-´çúÕ.
´·êuçí¬ Eûªu-@-N-ûªç™
realize the extent to which we are destroy- éÌçûª-鬩ç ûª®√yûª O’èπ◊ ûÁM-èπ◊çú≈ O’Í® English
A By =
. [Near somebody (sb)/
1) ÆæO’-°æç™ Q. What is the meaning of 'Cell' in cell phone?
ing the world we live in. We are like a set of
something (sth)] = äéπJ, äéπ-üΔE ÆæO’-°æç™/ A. Cell ÅØËC Cellular èπ◊ short form/ abbrevia- ´÷ö«x-úË-Ææ’hç-ö«®Ω’.
idiot children, let loose with poison, saw,
ü¿í∫_®Ω. 2) -äéπ-¢Áj°æ¤. tion - ¢Áj®Ωx (Wires) Ö°æ-ßÁ÷-í∫çûÓ é¬èπ◊çú≈ Í®úÕßÁ÷ sickle, shotgun and rifle, in a complex and

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish


-Ç-C-¢√®Ωç 28 -†-´ç-•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

T. Siva, Nandikotkur. 8) Specially - Especially great attractive for


9) Business - Trade 10) Cool - Cold poets =
Q. Attributive Adjectives,
v°æéπ%A ü¿%¨»uEéÀ
Predicative Adjectives and 11) Site - Cite 12) Illness - Disease -Ö†o Çéπ-J{çîË Ææy¶μ«´ç,
Participial Adjectives †’ 13) Pitiful - Pitiable 14) Camp - Campaign v°æéπ%A °æôd éπ´¤-©èπ◊
A. 1) Joyous, Joyful:
≤ÚüΔ-£æ«-®Ωùçí¬ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. üΔüΔ°æ¤ äÍé Å®Ωnç Ö†o Çéπ®Ω{ù éπL-T-Ææ’hçC.
Modern English ™ joyful 7) Altogether =
A. Attributive Adjectives ´÷ô©’. Å®·ûË,
≤ƒüμΔ®Ωùçí¬ ÉN à nouns ¢√úøéπç áèπ◊\´. ÅçûË é¬èπ◊çú≈ festivals, 1) Completely
í∫’Jç* îÁ•’-û√ßÁ÷ ¢√öÀ occasion ©†’ áèπ◊\-´í¬ joyous ÅØË Åçö«ç. (°æ‹Jhí¬)
´·çü¿’ ´≤ƒh®·. A joyous festival/ occasion. A person's 2 Totally
) (¢Á·ûªhçí¬) b) The Election campaign here begun = áEo-
Hanuman is a clever guy. Ééπ\úø adjective mood joyous mood
†’ èπÿú≈ joyful
Åçö«ç, He has stopped coming here altogether = éπ© v°æî√®Ωç v§ƒ®Ωç-¶μº-´’-®·çC.
clever éπüΔ? ÉC, guy ÅØË noun †’ í∫’Jç* mood éπçõ‰ áèπ◊\-´í¬. Ééπ\-úÕ-éπ-ûªúø’ ®√´úøç °æ‹Jhí¬ ´÷ØË-¨»úø’. c) The company has launched a campaign
îÁ•’ûª÷, Ç noun ´·çü¿’ ´≤ÚhçC éπüΔ? 鬕öÀd, 2) Committee = à ÆæçÆæn Å®·Ø√ éÌçûª-´’çC I am altogether a stranger here = ØËE-éπ\úø for this product = Company Ñ ´Ææ’h´¤
ÉC attributive adjective. ´uèπ◊h©ûÓ àüÁjØ√ Ææ´’Ææu/ °æJ-Æœn-AE °æJ-Q-Lç*, °æ‹Jhí¬ éÌûªh-üΔEo v°æî√®Ωç v§ƒ®Ωç-Gμç-*çC.
Sita has a beautiful sari. Ñ sentence ™ Totally = ¢Á·ûªhçAltogether there were 50
A. Sudhakar, Peddamalla Reddy.
üΔEéÀ °æJ-≥ƒ\®Ωç ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ à®Ωp-®ΩîË Ææ´‚£æ«ç,
èπÿú≈ beautiful ÅØË adjective, ÅC qualify îËÊÆ ÉC v°æ¶μº’-û√y-EéÀ Ææç•ç-Cμç* 鬴a, à Éûª®Ω ÆæçÆæn passengers in the compartment = ¢Á·ûªhç Ç
à®Ωp-JîËüÁjØ√ 鬴a. Committee îËÊÆ Æœ§∂ƒ-®Ω’q-©†’ compartment Q. A phrase is a group of words without a verb.
noun, 'sari' ´·çü¿’ ´≤ÚhçC 鬕öÀd, ÉC attribu- ™ 50 ´’çC v°æߪ÷-ùÀèπ◊-©’-Ø√o®Ω’.-
So, "Sashan wants the ruling party to dis-
tive adjective. Attributive adjective, a/ an/ the Çîª-®Ω-ù™ °ö«d©ØË E•ç-üμ¿† Öçúøü¿’. All together = Åçü¿®Ω÷/ Å-Fo éπLÆœ
e.g. : Justice Srikrishna Committee îËÊÆ Æœ§∂ƒ- miss two ministers" in this sentence, 'to dis-
™«çöÀ determiners èπ◊, noun èπ◊ ´’üμ¿u-®√-´úøç All together they went to see the CM. =
miss two ministers' is a phrase, thus it is a
í∫´’-Eç-îªçúÕ. ®Ω’q-©†’ v°æ¶μº’ûªyç Å´’©’ îËߪ÷-©ØË E•ç-üμ¿-ØËç-™‰ü¿’. ¢√∞¡xç-ü¿®Ω÷ éπLÆœ CM †’ éπ©’-Ææ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ ¢Á∞«x®Ω’. simple sentence.
a) Sita is beautiful Commission: ÉC ´·êuçí¬ v°æ¶μº’ûªyç, à®Ωp-J-îË 8) Specially = v°æûËu-éπçí¬
But I have seen in a modern grammar and
b) Vandana is tall
usage book. 'to dismiss two ministers' is

I am altogether a stranger her e


regarded as a infinitive clause, so it is a
complex sentence. (two clauses) I have
doubt whether it is a simple sentence or
complex sentence. please clarify.
A. 'To dismiss two ministers' is not at all a
°j È®çúø’ sentences ™ adjectives, a) This book is specially useful for
clause, not even an infinitive clause. It is just
a) beautiful, b) tall. ÉN, Sita, Vandana ™«çöÀ students =
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 624 a phrase. An infinitive is not a verb, so 'to
ÉC v°æûËu-éπçí¬ NüΔu-®Ω’n-
subjects†’ í∫’Jç* ûÁLÊ°– Predicate ™
dismiss' in 'to dismiss two ministers' is only
©èπ◊°æßÁ÷-í∫-°æúË °æ¤Ææhéπç (ÉçÈé-´-JéÃ
¶μ«í∫ç 鬕öÀd, ÅN predicative adjectives. é¬ü¿’) an infinitive and therefore, 'to dismiss two
The story is short - short - predicative adjec-
´uèπ◊h© •%çü¿ç. Ñ •%çüΔ-EéÀ elected Especially = ´·êuçí¬/ v°æüμΔ-†çí¬
bodies ministers' is only a phrase. So 'Seshan
tive.
(v°æï©’ ᆒo-èπ◊ØË ÆæçÆæn-©èπ◊) -ÖçúË b) This book is useful, especially for
ÅCμ-é¬-®√©’ ™‰†-°æp-öÀéà commission èπ◊ wants the ruling party to dismiss two minis-
Participial adjectives = Adjectives in the form students = Ñ °æ¤Ææhéπç Ö°æ-ßÁ÷-í∫-éπ®Ωç. ters', has only one finite verb 'wants' That
èπÿú≈ éÌEo ÅCμ-é¬-®√-©’ç-ö«®·. M.SURESAN
of the present participle and the past partici- ´·êuçí¬ NüΔu-®Ω’n-©èπ◊ (Éûª-®Ω’-©èπÿ Ö°æ- means it has only one main clause and a
Commission Nüμ¿’©’:
ple. ßÁ÷í∫ç, é¬F NüΔu-®Ω’n-©-Èé-èπ◊\-´í¬) phrase so it is undoubtedly a SIMPLE SEN-
e.g. : a) Working women lead busy lives
1) àüÁjØ√ îªôdç ÆæJí¬_ Å´’-©-´¤-ûª’çüΔ ™‰üΔ ÅE 9) Business = ¢√u§ƒ-®Ωç/-ü¿’-é¬ùç (°ü¿l-á-ûª’h†/ *†o- TENCE.
working present participle
Ééπ\úø ÅØË °æJ-Q-Lç-îªúøç; á-ûª’h†)
women noun
ÅØË †’ í∫’Jç* îÁ•’-ûÓçC. Åçõ‰ 2) îªôd Ö©xç-°∂æ’-†©-†’ v°æ¶μº’ûªy ü¿%≠œdéÀ ûË´úøç, Trade = ¢√ùÀïuç (¶μ«K ¢√u§ƒ®Ω 鬮Ωu-éπ-™«-§ƒ©’)
Y. Gayathri, Asifabad.
ÅC adjective îËÊÆ °æEE îË≤ÚhçC, 鬕öÀd Å™«çöÀ Ö©xç-°∂æ’-†-©èπ◊ ¶«üμ¿’u-™„j† ¢√JéÀ Péπ~ 10) Cool = -îª-©xí¬ Ö†o/ x-öÀ (-É-C -´’-†èπ◊ Q. éÀçC°æüΔ-©èπ◊ ûÁ©’-í∫’™ Å®√n©’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
'working', participial adjective. Ææ÷*ç-îªúøç. OöÀéÀ îªôd-°æ-®Ω-¢Á’i† ÅCμ-é¬-®√©’ £æ…-®·-F, -≤˘-ë«u-Fo éπ-L-Tç-îË-C) 1. Freeze frame 2. Ditty 3. Telltale
b) It was a drawn match
èπÿú≈ Öçö«®·. 4. Philately 5. Tantalize 6. Fuzzy
Cold = îªLí¬ Ö†o/ x-•-úÕ† DE-´©x ´’†èπ◊
c) The stolen cash was found in his room
ÖüΔ-£æ«-®Ω-ù©’: 1) Human Rights Commission Å≤˘-éπ®Ωuç. 7. Mainstay 8. Purloined
In (b) drawn (past participle of 'draw')
(´÷†´ £æ«èπ◊\© éπN’-≠æØ˛)
The day is cool = xí¬ £æ…®·í¬ ÖçC. 9. Despondency 10. Inmost
qualifies the noun, 'match' - so 'drawn' is a
2) Minority Rights Commissions
The day is cold = îªLí¬ ÖçC. 11. Courtsan 12. Embrassing.
participial adjective. 3) Central Water and Power Commission
11) Site = -Éç-öÀÆæn-©ç/ É∞¡Ÿx éπô’d-éÌ-ØËç-ü¿’èπ◊, O©’í¬ A. 1. Freeze Frame = ÆœE-´÷™x, TV ™x àüÁjØ√
In (c), the 'stolen' (Past participle of 'steal')
(Íéçvü¿ ï© Nü¿’u-îªa ¥éÀh Commission) etc.
Ö†o Ææn©ç. She bought the site near her scene ™ äéπ-Ææç-°∂æ’-ô-††’ E¨¡a-©çí¬ (éπü¿-©-
qualifies the noun 'Cash'. So 'stolen' is the 3) Wail - ®Óü¿† üμ¿yEûÓ (ü¿’”ê-éπ-®Ω-¢Á’i† íÌçûª’ûÓ àúø-
Office = ¢√∞¡x Office ü¿í∫_®Ω Ö†o Ææn™«Eo Ç¢Á’ èπ◊çú≈) é¬ÊÆ°æ¤ îª÷°œçîË *vûªç (´÷´‚©’
past participle of 'steal'. ´ôç. Weep = ᙫ Å®·Ø√ àúø-´ôç é̆oC. photo ™™«)
Q. He was tired. He felt tired. He got tired. 4) Recover: 1) éÓ©’-éÓ-´úøç 2) É*a† ´Ææ’h´¤/ úø•’s
OöÀ Cite = ÖüΔ-£æ«-®Ω-ù-™«ç-öÀN É´yúøç 2. Ditty = *†o Uûªç (§ƒô) Åçûªí¬ íÌ°æpC é¬EC.
(be) P.P./ (feel)/ P.P/ ™«çöÀ ¢√öÀE AJT ®√•-ô’d-éÓ-´úøç. Restore =
Å®√nEo, à Ææçü¿®√s¥™x He cited Karna as a man of generosity = 3. Tell tale = éπ∞¡xèπ◊ éπE-°œÆæ’hØ√o (üΔîª-™‰E. Tell tale
(Get) P.P. ©†’ Ö°æ-ßÁ÷-T-≤ƒh®Ó N¨¡ü¿°æ®Ω-îª-í∫-©®Ω’. °æ¤†”-v°æ-A≠æe/ °æ‹®Ωy°æ¤ ÆœnAéÀ ûË´úøç.
signs = éπ∞¡xèπ◊ éπE-°œ-Ææ’h†o í∫’®Ω’h©’ (üΔîª-™‰-EN)
e.g. : 1) He recovered from a fever a few
üΔûª%ûªyçÖ†o ´’E≠œ. ÖüΔ-£æ«-®Ωùèπ◊ éπ®Ω’gúÕE
A. He was tired = Hew felt tired = He got tired. 4. Philately = Postal Stamps ÊÆéπ-JçîË hobby
days ago. éÓ©’-èπ◊-Ø√oúø’.
í∫’Jç* îÁ§ƒp-ú≈-ߪ’†.
OöÀ™x üËØÁj oØ√ à Ææçü¿-®Ωs¥ç™ Å®·Ø√ ¢√úø-´îª’a 12) Illness = ï•’s/ à ﶄjsØ√/ -ÅØ√-®Óí∫uç. 5. Tantalize = äéπ®Ω’ 鬢√-©-†’-èπ◊ØË ´Ææ’h-´¤†’ ¢√J-
2) India is unable to recover its territory
Illness is rampant in slums = ´·J-éÀ-¢√-úø™ x
– Å®Ωnç äéπõ‰ éπüΔ?
under chinese occupation = îÁjØ√
éÀîËa™« Ǩ¡ îª÷°œç* É´y-èπ◊çú≈ Öçúøôç/ äéπ®Ω’
Q. éÀçC¢√öÀéÀ antonyms ûÁ©-°æ-í∫-©®Ω’. ï•’s©’/ ÅØ√-®Óí∫uç N°æ-K-ûªçí¬ ÖçC. ¶«í¬ ÇP-Ææ’h†o N≠æߪ’ç ÅçC-†õ‰d éπE-°œç*, Åçü¿-éπ-
1) Menotony 2) Meagre 3) Fickle
Çvéπ´’ù™ Ö†o ûª† ¶μº÷¶μ«-í¬Eo ¶μ«®Ωû˝
AJT ®√•-ô’d-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ûÓçC. Disease = äéπ ï•’s. Cancer is a deadly dis- §Ú-´úøç
4) Frank 5) Marvellous 6) Meek (Mild) ease. (Cancer- äéπ ï•’s – ´’®Ωù鬮Ω-éπ-¢Á’içC) Success Tantalized him = Nïߪ’ç Åûª-úÕéÀ
Restore: 1) Democracy was restored in
7) Generous 8) Straight 9) Ample 13) a) Pitiful = ü¿ßª’-í∫©. -ñ«-L-ûª-L-îË.
Pakistan after 12 years §ƒé˙™  v°æñ«-≤ƒy´’uç
ÅçC-†õ‰d éπE-°œç*, Åçü¿-èπ◊çú≈ §Ú®·çC.
10) Praise 11) Offer 12) Quiet A Pitiful person cannot bear the sight = 6. Fuzzy = 3, 4 Å®√n-©’-Ø√o®· Ñ ´÷ôèπ◊. áèπ◊\´í¬
12 à∞¡x ûª®√yûª ´’Sx ØÁ©-éÌçC
13) Regret 14) Sacrifice
2) The Court Judgement has Restored their ü¿ßª’í∫© ´uéÀh Ç ü¿%¨»uEo ¶μºJç-îª-™‰úø’. ¢√úË Å®Ωnç– ´’Ææéπ ´’Ææ-éπí¬ Ö†o/ Ææp≠ædçí¬ ™‰E.
A. 1) Variety 2) Ample/ Fat/ Rich b) Pitable = ü¿ßª’-F-ߪ’-¢Á’i† /ñ«L éπL-TçîË (Fuzzy logic - Computers †’ ´÷†´ ¢Á’ü¿-úø’-
property to them = éÓ®Ω’d B®Ω’p ¢√∞¡x ÇÆœhE
3) Constant 4) Secretive/ durious ¢√∞¡xèπ◊ AJT ´îËa™« îËÆœçC His condition was pitable = ÅûªúÕ °æJ-Æ œnA ™«í¬ °æE-îË-®·çîªí∫LÍí computer v°ævéÀߪ’)
5) Ordinary/ Commenplace 6) Arrogant 7. Main Stay = ÇüμΔ®Ωç. He is the mainstay of
3) The Police Action Restored calm in the ü¿ßª’-F-ߪ’çí¬/ ñ«L éπL-Tç-îË-Cí¬ ÖçC.
7) Mean 8) Crooked 14) Camp èπ◊, Campaign èπ◊ àO’ Ææç•çüμ¿ç ™‰ü¿’ the company = Ç Company éÀ ÅûªúË ÇüμΔ®Ωç
area = §ÚMÆˇ Ωu Ç v§ƒçû√-EéÀ ´’Sx v°æ¨»ç-ûª-
9) Meagre/ Scanty 10) Condemn ûª†’ îËèπÿ-JaçC. éπüΔ? Camp = NúÕC/ •Ææ îËߪ’úøç/ (´·ê’uúø’)
8. Purloin = ûªÆæ \-Jç-îªôç/ üÌçT-Lç-îªúøç (ņ’-´’A
11) Withhod 12) Noisy/ loud/ disturbed 5. Be rid of = àüÁjØ√ îÁúø’ ´ü¿-L-§Ú-´úøç. Iam rid of û√û√\Léπçí¬ ¢ËÍ® îÓô °æE-O’ü¿ Öçúøôç.
13) Gloat 14) Gain/ Acquire his trouble/ my illeness= ¢√úÕ ¶«üμ¿/ Ø√ ¢√uCμ a) This is their camp in summer = ÉC ¢√J ™‰èπ◊çú≈ äéπJ ´Ææ’h-´¤-©†’ BÆæ’-èπ◊E, ¢√úË-ߪ’ôç)
9. Despondency = E®√¨¡, EÆæp %£æ«.
Q. éÀçC¢√öÀ Å®Ωnç, v°æßÁ÷í¬©†’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. ´C-LçC Ø√èπ◊/ ´ü¿’-©’a-èπ◊-Ø√o†’ ¢ËÆæN NúÕC.
Get rid of = ´ü¿’-©’a-éÓ-´-úøç. b) The officer is on camp = ÅCμ-é¬J °æE-O’ü¿ 10. Inmost = Åçûª-®√-∞«™x– ÅEo-öÀ-éπçõ‰ ™°æ© Ö†o.
1) Joyous - Joyful 11. Courtesan = ¢Ë¨¡u/ §ƒûª-é¬-©ç™ ®√V©
2) Committee - Commission Get rid of your laziness = F •ü¿l-é¬Eo ´ü¿’-©’aéÓ, û√û√\-L-éπçí¬ ¢ËÍ® Ü®Óx ÖØ√o®Ω’)
Duryodhana wanted to get rid of all the c) The Collector is camping here tonight = Ç≤ƒnØ√™xE üË´-üΔÆ‘
3) Wail - Weap
Pandavas = Collector Ñ ®√vA Ééπ\úø •Ææ îË≤ƒh®Ω’. 12. Embarrasing = É•sç-C-°õ‰d. It is embar-
4) Recover - Restore
§ƒçúø-´¤-©†’ ´C-Lç--éÓ-¢√-©-†’-èπ◊-
Ø√oúø’ ü¿’®Óu-üμ¿-†’úø’ Campaign = Öü¿u´’ç/ áEo-éπ-©èπ◊/ ´Ææ’h-´¤-©èπ◊ rassing for a police inspector to arrest a
5) Rid of - Get rid of minister's son.
6) Attractive = Çéπ-®Ω{ù. ÉîËa v°æî√®Ωç.
6) Attraction - Attractiveness a) The campaign for women's rights =
Attractiveness = Çéπ-J{çîË Ææy¶μ«´ç Æ‘Y©
7) Altogether - All together
The Attractiveness of Natural Scenary has £æ«èπ◊\© Öü¿u´’ç.
Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish