You are on page 1of 4

-Ç-C-¢√®Ωç 5 -úÕÂÆç•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Rajanikanth, immediately ( × )
A 1) Wriggling
. (JTxçí˚) – Wriggle (Jí∫’™¸) =
Mahaboobabad. T™« T™« éÌô’d-éÓ-´úøç. ('Amiss' followed
by a person)
Q. Please explain the following 2) He is driving us to streets.
underlined word whether it Please don't take
Q. I have been to home how do we make ques-
is past tense or present amiss my not
tion like have you been to home?
tense. replying immedi-
Is the above sentence correct?
ately. ('amiss' fol-
A creative person would be A. 'Have you been to home?' is not correct. lowed by an idea)
an extraordinary. 'Have you been home?' is the correct form = (✓) = ؈’ ¢ÁçôØË He maintained a dignified demeanour
A This sentence is wrong.
=
. †’Nyç-öÀéÀ ¢Á∞Ôx-î√a¢√? ï¢√•’ É´y-éπ-§Ú-´-ú≈Eo ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-éÓèπ◊. £æ›çüΔí¬ Ö†o †úø-´-úÕE v°æü¿-Jzç-î√úø’/ îª÷ÊÆ-
Extraordinary is an adjective. We don't use
A. Sudharkar, Peddamallareddy. Please don't take it amiss if I don't reply ¢√∞¡xèπ◊ Åûªúø’ £æ›çüΔ †úø-´-úÕûÓ éπE-°œç-î√úø’.
'a/ an and the' before an adjective. The cor-
immediately = Q. 'Inhibitions' Åçõ‰ àN’öÀ?
rect from of the sentence is: Q. Please clarify whether these are Simple/
؈’ ¢ÁçôØË ï¢√•’ É´y-éπ-§ÚûË

ŧƒ®Ωnç îËÆæ’-éÓèπ◊ ( ) I have no inhibitions
A creative person would be extraordinary/ A Complex/ or Compound- sentences.
Åçõ‰ Misunderstand ûª®√yûª ´uéÀh Ê°®Ω’ (Noun)/ I have no reservations
creative Person would be an extraordinary 1) A man and his partner, both plumbers,
He, she, it ™«çöÀ pronouns ®√´îª’a. Amiss (My) 'Reflections'
person. were voicing irritation at the construction
Åçõ‰ àN’ö N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’
Q. Didn't I have been to home/ house? - is this site of hospital.
ûª®√yûª ´uéÀh Ê°®Ω’/ Personal. A. Inhibitions = GúÕߪ’ç/ ¶„®Ω’èπ◊. ´’†-Ææ’™ Ö†o-
 Wear a dress and don a dress
sentence correct. 2) Sure enough there was a leak but they
üΔEo •ßª’-öÀéÀ îÁ°æp-™‰-éπ-§Ú-´úøç, ´·êuçí¬
First of all, 'a dress' is for women and some-
A. Wrong. The correct form is: couldn't say where.
´’†èπ◊†o •©-£‘«-ûª-†-ûª-™«xç-öÀC.
times for children; for men it is clothes. The presence of their teacher caused inhibi-
Haven't I been (to) home? (ØËEç-öÀéÀ 3) It would be a major job to break up the
'Wear' something is conversational and is tions in them = teacher
(You don't use, 'did and have floor.
¢Á∞¡x™‰üΔ?) ¢√∞¡x Ææ´’-éπ~ç™ ¢√∞¡Ÿx
more common than 'don'. 'Don' is very for- îÁ§ƒp-©-†’-èπ◊-†oC îÁ°æp-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷®Ω’ ¶„®Ω’-èπ◊ûÓ. îËߪ÷-
©-†’-èπ◊-†oC îËߪ’-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷®Ω’ (GúÕߪ’ç, ¶„®Ω’-èπ◊-´©x)

He is driving us to str eets


Reservations = A feeling of doubt about cer-
tain persons/ things/ plans.
= éÌçûª-´’çC ´uèπ◊h©/ ´u´-£æ…-®√-©-°æôx ´’†-èπ◊†o
ÆæçüË-£æ…©’.
mal and is rarely used in conversa- I have reservations about the success of the
been' in the same sentence)
tion. unique ID Card =
Q. Can we use the verb 'is' after the abstract
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 625
v°æûËuéπ í∫’Jhç°æ¤ é¬®Ω’f Nïߪ’ç
noun?
(ûÁ©’í∫’™ ü¿’Ææ’h©’ '¢ËÆæ’-éÓ-´úøç—, í∫’Jç* Ø√èπ◊ ÆæçüË-£æ…-©’-Ø√o®·.
e.g. : I like her agreeableness and it is very
'üμ¿Jçîªúøç—– Ñ È®çöÀ-èπ◊†o ûËú≈ØË wear
èπ◊, don èπÿ) K. Srikrishna Kumar, Bapatla.
good or 4) Just then a doctor dropped by
to see how things were pro- Trendy = Very fashionable. Q. I have my own Philosophy about such
e.g. : My goodness is to help them.
gressing. 'Trendy' is informal, that is, not things
A. Why not? Even an abstract noun can be the
M.SURESAN used on official and important °j ¢√éπuç™ 'about' adverb/ preposition ûÁ©-°æ-
subject of a sentence and any verb can fol- 5) Crawling along the floor, he
occasions; and in respectable cir-
low it if it can give meaning. soon located the leak. í∫-©®Ω’.
cles. 'about'†’ adverbí¬ á™« ¢√úøû√ç, preposition
e.g. : Goodness (Abs. noun) is rare A. 1. This is a simple sentence because there
 Humble = Not proud = Modest - but there is
(´’ç*-
Here 'Goodness' is an abstract is only one main clause - 'were voicing ... í¬ á™« ¢√úø-û√¢Á÷ ûÁ©-°æ-í∫-©®Ω’.
some important difference.
ûª†ç Å®Ω’ü¿’). A. 'About' Ééπ\úø preposition éπüΔ. such things
noun, and it is followed by 'is'. hospital.'
When a person is humble, they are not ´·çü¿’-¢√-úÕçC. Things (noun) ´·çü¿’ ´*açC.
'It is very good' is correct. My goodness is to 2. Compound sentences - 2 main clauses:
proud, and are aware of (know)/ their weak-
help them, is also correct. 1) There was a leak, 2) they could not üΔE B®Ω’†’ í∫’Jç* îÁ•’-ûÓçC 鬕öÀd.
nesses and defects which they may have. Adverb use of 'about' - adverb Åçõ‰ verb
Q. He ate the mango stay there, joined by the conjunction,
'but'. When a person is modest, they are not ûÁLÊ° °æEE í∫’Jç* îÁ•’-ûª’çC éπüΔ?
Is the above underlined word predicate or proud, though they are great and do not
3. Simple - only one main clause - It would a) He went about asking everyone for help.
object? have any weaknesses or defects.
be a major job. about = around =
Ééπ\úø Åô÷ Éô÷ ÅØË
In the book Essential English Grammar by (Humble
4. Complex: One main clause: Just then a
í¬ Ö†o-¢√-∞¡xèπ◊ ûª´’ íÌ°æp-ûª†ç °æôx Å®ΩnçûÓ
Raymond Murphy- it is said that 'persons'
doctor dropped by: + One subordinate
í∫®Ωyç Öçúøü¿’. ÅçûË-é¬èπ◊çú≈ ûª´’-èπ◊†o b) The book costs about Rs. 100/- = Ç
shouldn't be used- Explain.
clause - to see how things were progress-
ÅÆæ´’®Ωnûª©’, ™§ƒ-©†’ ¢√®Ω’ áJT Öçö«®Ω’.) °æ¤Ææhéπç üΔüΔ°æ¤ 100 ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’ îËÆæ’hçC.
A. 'Mango' in the sentence is the object of the Modest í¬ Ö†o-¢√∞¡Ÿx ûª´’ íÌ°æp-ûª†ç í∫’Jç* í∫®Ωy-
ing. Q. 1. Now-a-days poor parents are facing trou-
verb. It is a part of the predicate 'the mango'.
5. Simple: Just one main clause - He locat-
°æ-úø®Ω’. ÅçûË-é¬èπ◊çú≈ O∞¡x-ÍéO’ ÅÆæ-´’-®Ωn-ûª©÷, bles to get their daughters married due to
Predicate = What the sentence says about
ed the leak.
™§ƒ©÷ Öçúø-éπ-§Ú-´îª’a) dowry system.
the subject. It usually consists of the verb,
 Violent = Using force to cause injury = £œ«ç≤ƒ- 2. Now a days poor parents are facing trou-
and the object. K.V. Rao, Visakhapatnam. ûªt-éπ-¢Á’i†, üˆ®Ωb-†u-éπ-®Ω-¢Á’i† bles to marry off their daughters due to
'... persons shouldn't be used' - The mean-
Q. éÀçC °æüΔ©ûÓ meanings ™ shade of differ- Severe = harsh (éπJ∏-†-¢Á’i†) or strict (Bv´-¢Á’i†) dowry system.
ing of this sentence is not clear. Any noun/
ence †’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. Many times = Many a time = î√™«-≤ƒ®Ω’x, Many correct ?
noun-phrase/ noun-clause can be used as
°j È®çúø’ ¢√é¬u™x àC
Difference between- times is conversational (¢√u´-£æ…-Jéπç). Many A. 1. Now a days poor parents are facing trou-
the object of a verb in a sentence.
 Don't' misunderstand me & Don't take me a time is bookish (ví¬çC∑éπç) and poetic. ble (troubles to get their daughters
é¬ü¿’)
S. Rana Suxena, Yellandu. amiss. ´÷´‚©’ ®Ωîª-†™x Ææç¶μ«-≠æ-ù™x many a time married because of/ owing to (due to
Q. Please clarify the following doubt. Wear a dress & don a dress. ¢√úøç. é¬ü¿’) the dowry system = Now a days
The dog could easily have been half a mile- Trendy & Fashionable. What's up? = What is going on? poor parents are facing trouble (troubles
What is the meaning of the sentence. Modest & Humble. What is happening = àç ï®Ω’-í∫’-ûÓçC? é¬ü¿’)marrying off (to marry off their
é¬ü¿’)
daughters, owing to/ because of the
A. The correct form of the sentence- The dog Violent & Severe. What is (What has) happened? = àç
dowry system.
could have been half a mile away = It is pos- Many times & Many a time. ïJTçC?
sible that/ possibly the dog was half a mile What's up & What's happened? Enroute (Pronounced on root) = on the way. Srinu, Darsi
away = May be the dog was half a mile away Enroute is formal -
 Enroute & On the way.
é¬Ææh ví¬çC∑éπç/ §ƒçúÕûªuç Q. M.I.M. too is keeping its cards close to it's
= Green = of green colour of anything.
 Green & Verdant. chest.
Ç èπ◊éπ\ Å®Ω ¢Á’i©’ ü¿÷®Ωç™ ÖçüË¢Á÷/ Öçúø-
Verdant = Being green due to the colour of
 Behaviour & Demeanour.
´îª’a. A. M.I.M. ûª†’ àç îËߪ’-¶-ûÓçD î√™« ®Ω£æ«-Ææuçí¬
Q. He has been dead twenty five years- is this trees, plants and grass.
A. Don't misunderstand me = Don't under- Öç-ûÓçC. Ééπ\úÕ Idiom: keeping cards close
sentence correct? as no 'for the past' or All 'green' need not be due to their being ver-
stand me wrongly to one's chest - á´-È®jØ√ àü¿-®·Ø√ N≠æ-ߪ÷Eo
'since' mentioned. dant verdant-
Don't take me amiss - This is not correct.
(îÁôx, ¢Á·éπ\© °æîªa-ü¿†ç – à ®Ω£æ«-Ææuçí¬ Öç-éÓ-´-úøç – (Ê°é¬-ô™, cards
A. No. It is not. The correct form is = 'for the green)
The correct expression is:
®Ωéπ¢Á’i† °æîªa-ü¿-†-¢Á’iØ√ (Ê°éπ©)†’ Éûª-®Ω’-©èπ◊ éπE-°œç-îª-E-´y-èπ◊çú≈ ´’†
past twenty five years' and not 'since 25 Behaviour = the way a person behaves
Don't take it amiss if I give you advice = ®Ì´·tèπ◊ ü¿í∫_-®Ωí¬ Â°ô’d-éÓ-´-úøç)
years'. =
Don't misunderstand my giving you advice.
†úø-´úÕ Q. There is no denying that his stock had plum-
Q. Please translate the following sentences Demeanour = The behaviour of a person as meted since 26/ 11.
Note that 'take amiss' is followed always by
into English. seen by others
'some thing' and not by any personal pro- A. 26/ 11 Ææç°∂æ’-ô† ïJ-T-†-°æp-öÀ-†’ç* Åûª-úÕ °æ®Ω-°æA
1) T© T™« éÌô’d-é̆’ (îË°æ) noun/ noun indicating a person. = äéπJ †úø-´úÕ Éûª-®Ω’-©èπ◊ éπ†-°æúË B®Ω’. (†úø-´úÕ (stock) ¶«í¬ °æúÕ-§Ú-®·çC (plummeted) ÅØË
2) Åûªúø’ ´’´’tLo O-üμ¿’-©-§ƒ©’ îËÆæ’h-Ø√oúø’ Please don't take me amiss if I don't reply
éπE-°œçîË Nüμ¿ç) N≠æߪ’ç é¬ü¿-†-™‰-EC.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish


-Ç-C-¢√®Ωç 12 -úÕÂÆç•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

E. Anil, Bapatla. The work should


A. And = &. 'And' ÅØËC ´÷ô (Word), & üΔEéÀ executed and
Q. Sir, 'to infinitive' í∫’Jç* Equal to
¢√úË í∫’®Ω’h, èπ◊ í∫’®Ω’h, = ™« completed in 5
í∫ûªç™ N´-Jç-î √®Ω’. é¬F Difference between 'Construct, build'
days.
compliment ™ to infinitive A. Construct = build =
A.
éπôdúøç (É©’x, íÓúø-™«xç-öÀN). °æE ûªy®Ωí¬ é¬E*a, 5
†’, üΔE Å®√nEo, N’í∫û√ construct
Å®·ûË, †’ É©’x-™«ç-öÀN éπôdúøç ÅØË
Ææçü¿®√s¥™ x to infinitive †’ Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç. Å™«-é¬-èπ◊çú≈ build †’ éπôdúøç ®ÓV™x °æ‹Jh îË®·.
¢√úøôç-´©x ´îËa difference †’ Difference
ÅØË Å®ΩnçûÓ ´÷vûª¢Ë’ é¬èπ◊çú≈ üËØÁj oØ√ ≤ƒn°œç*, between 'Oppo-
ûÁ©°æí∫©®Ω’. ´%Cl¥ îËߪ’úøç ÅØË Å®ΩnçûÓ èπÿú≈ ¢√úøû√ç. being.
A. To +1st Regular Doing Word (go, sing, walk site, Before, Infront'
Nehru built Modern India = ØÁv£æfi †´ ¶μ«®Ω-ûª- Dramatist = A writer of dramas = Playwright
etc.) To go, to sing, to walk, etc., infini-
†’ †’ A. Opposite = áü¿’-®Ω’í¬ – Ææn™«©’, buildings
ü˨»Eo EJtç-î√úø’. (Play writer é¬ü¿’)
tiveÅçö«ç. Goodness builds good friendships = ´’ç*-ûª†ç
™«çöÀN, ´’†’-≠æfl-™«xçöÀ N≠æ-ߪ’ç™
If one building is opposite another, they face Essayist = writer of essays.
DEo ´‚úø’ Å®√n-©ûÓ ¢√úøû√ç. 1) ÖüËl¨»Eo ûÁL- ´’ç* ÊÆo£æ…-©†’ ´%Cl¥-°æ-®Ω’-Ææ’hçC. É™«çöÀîÓôx con- Essay = A Writing about a topic - suppose
Ê°çü¿’èπ◊ (purpose) 'éÌ®Ωèπ◊, èπ◊— ÅØË Å®ΩnçûÓ each other - The front of one building faces
struct ¢√úøç. you write at length about the present political
2) 'ÅE— Å®ΩnçûÓ 3) ®√´úøç, îËߪ’úøç, A†úøç, etc. the front of another building
 Difference between 'Pollute, contamination'
Ç™-îª-†©÷,
ܣ櫙«xçöÀ N≠æ-ߪ’ç™ '´uA-Í®éπç— situation in AP, that becomes an essay.
A. Pollute = Add harmful and dirty substances
™«çöÀ Å®√n-©ûÓ
Before = ´·çü¿’ = infront of Å®·ûË, 'before' Play = drama
1) Purpose (ÖüËl¨¡ç) to land, air and water so that we cannot use
†’ ´·êuçí¬ time N≠æ-ߪ’ç™, äéπ Ææç°∂æ’-ô† Novel = a book telling a long story
a) He is here to meet his friend = ûª† them anymore =
Novelist = a writer of novels
´’†ç ¢√úËç-ü¿’èπ◊ O©’-™‰E
ÊÆo£œ«ûª’úÕE éπL-ÊÆç-ü¿’èπ◊/ éπL-ÊÆ-éÌ-®Ωèπ◊ (pur- Nüμ¿çí¬ v°æéπ%-A-´-†-®Ω’©’ (¶μº÷N’, í¬L, F∞¡Ÿx) ´·çü¿’ (Æ洒ߪ’ç) ÅØË Å®Ωnç ´îËaç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç.
pose) Åûª-E-éπ\úø ÖØ√oúø’. Indian Independence was before Gandhi's Plot = The way the writer tells the story.
鬩’≠æuç Å®·-§Ú-´úøç. death.
b) She has come here to search for a book Aesthetic = connected with the study of
Contaminate = ´’†ç ¢√úË °æüΔ-®√n-©†’ ¢ËöÀ-ØÁjØ√
beauty(Å©ç-é¬®Ω ¨»ÆæYç)
Q. Please clarify the following doubt.

Goodness builds good friendships He could drive the car.


What should we understand by reading the
above sentence. Should understand that it is
He was standing in front of the present tense/ Past tense. or according to
= °æ¤Ææhéπç ¢ÁA-Íéç-ü¿’èπ◊, Ç¢Á’ Ééπ\-úÕéÀ ´*açC. building - This is better than He the situation context/ position we have to

-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 626
2) 'ÅE— ÅØË Å®ΩnçûÓ.. was standing before the building, understand?
though both have the same mean- Please tell me the way of learning simple/
Sarala wants togo = Ææ®Ω∞¡ ¢Á∞«x-©E
ing, and accepted usage. compound and complex sentences in an
ņ’èπ◊çöçC. éπ©’-≠œûªç îËÆœ v°æ´÷-ü¿-éπ-®Ωçí¬ ´·J-éÀí¬ easiest way.
 Difference between 'Allot, Allo-
Bhanu wishes to help Lakshmi = ©éÀ~ téÀ éπ©t≠æç îËߪ’úøç.
cate' A. He could drive the car
≤ƒßª’ç îËߪ÷-©E ¶μ«†’ éÓ®Ω’-èπ◊ç-ô’-Ø√oúø’. The drinking water has been cont-
A. Allot = 1) In the past he had the ability to drive a car
3) †úø-´ôç, A†úøç, etc. ™«çöÀ Å®√n-©ûÓ.. aminated with excess of Chlorine = M.SURESAN äéπ °æü¿l¥-ûªçô÷ ™‰èπ◊çú≈
2) In the present/ now, he may have the abil-
a) To walk such a distance is not easy = Ç Chlorine ´’K áèπ◊\-´í¬ éπ©-´úøç ´©x ¶μ«í¬©÷, §ƒvûª©÷ Íéö«-®·ç-îªúøç –
distribution not on a systematic ity to drive a car
ü¿÷®Ωç †úø-´ôç Ææ’©¶μºç é¬ü¿’. ´’ç*-F∞¡Ÿx éπ©t-≠æ-´’-ߪ÷u®·. This, you can understand, depending only on
basis or in a just manner.
b) To understand it (ÅC Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-´úøç The river water had been polluted by gas
e.g. : Each boy was allotted same duty. the situation.
emission from the factory = Factory ™ç* ´îËa
ûËLéπ)
Allocate = ÇJnéπ ´†®Ω’©’ (úø•’s, ÇÆœh-™«ç-öÀN) ÅCμ- e.g. : 1) When he was young, he could drive
i) She is coming to see you = Ç¢Á’ E†’o (N≠æ)-¢√-ߪ·-´¤-´©x †C F∞¡Ÿx éπ©’-≠œ-ûª-´’-ߪ÷u®·. the car. (He had the ability)
é¬-®√©÷, äéπ v°æûËu-éπ-¢Á’i† ÖüËl-¨¡çûÓ Íéö«-®·ç-îªúøç
2) He could drive the car = There is (now) a
îª÷úøö«-EéÀ ´≤ÚhçC. à °æüΔ-®√n-†o-®·Ø√, ´·êuçí¬ F∞¡Ÿx, ¢Á·éπ\©’ áCÍí
≤ƒí∫’™ Ö†o ¶μº÷N’ éπ©’-≠œûªç 鬴úøç, contami- The government has allocated Rs. 20 crore
Ééπ\úÕ Verb, is coming. DEéÀ object Öçúøü¿’ for Arogyasri Padhakam
chance/ possibility of his driving the car.
éπüΔ? Åçü¿’-éπE 'To see you' ÅØË infinitive †’ nation
The sentences above are in the Active voice.
v°æéπ%A ´†-®Ω’©’ éπ©’-≠œûªç 鬴úøç/ Pollute. Å®·ûË, Difference between program, programme
Ééπ\úø complement (sentence †’ complete e.g. : You could be deceived (= There is a
contamination 鬮Ωùç, Pollution °∂æLûªç Ŵa. A. Program (American spelling) =
îËÊÆC) Å´¤-ûª’çC. chance of your being deceived - now)
ii) The officer asked him to finish the work. 'Don't eat and drink'. In this sentence is 'not' Programme (British spelling)
Simple compound and complex sentences:
Ééπ\úø verb, 'asked'. DEéÀ object: 'to finish' applicable to drink also? But all 'computer' programs are spelt 'pro- These have been explained in great detail,
ÅØË infinitive. Åçõ‰ Ééπ\úø infinitive †’ object A. Not applies to both 'eat' and 'drink' gram' only in both varieties of English more than three times. Please see the earli-
í¬ ¢√ú≈ç ņo-´÷ô. Compare: a) Don't eat and drink Bring Ram, Syam's dress. Here is applicable er lessons on Spoken English.
b) Don't eat but drink to Ram.
iii) To Understand it is easy = ÅC/ üΔEo Å®Ωnç A. Sudhakar, Peddamalla Reddy.
îËÆæ’-éÓ-´úøç Ææ’©¶μºç. Ééπ\úø to understand ÅØË A. Bring Ram, Syam's clothes (we don't use
Q. You told us about phrase in the previous les-
'ü¿’Ææ’h©’ ¢ËÆæ’-éÓ-´úøç, BÆœ¢Ëߪ’úøç— ÉçTx-≠ˇ™ 
infinitive †’ subject of a sentence í¬ 'dress' for men, 'clothes' for men and 'dress'
à´’çö«®Ω’? son is, A group of words without a verb. But
A. Put on (clothes) = ü¿’Ææ’h©’ ¢ËÆæ’-éÓ-´úøç only for women)
¢√ú≈ç. I have seen this sentence, as, e.g. : The
ÉO 'infinitive' †’ ¢√úË N-üμΔ-Ø√©’: 1) subject of Take off (clothes) = ü¿’Ææ’h©’ BÊÆ-ߪ’úøç Oh Ram, bring Syam's clothes. Bring Ram Teacher had said that the three Telugu
a sentence, 2) object of a verb and 3) com- and Syam's clothes = Bring Ram and clothes
 Difference between 'hire, rent' Books had been stolen. In this sentence.
plement. of Syam = ®√´‚, ¨»uç ü¿’Ææ’h©’ °ævö«. Phrase, The teacher had said, his three tel-
A. Hire = Take (engage) something by paying
O’®Ω’ É´Fo Ç™-*Ææ÷h English ´÷ö«x-úËç-ü¿’èπ◊, Bring Ram's and Syam's clothes = ugu books, had been stolen. It has verbs,
rent (money)
®√ç, ¨»uç
•ôd©’ °ævö«. how it possible to say as phrases? Is it any
®√ÊÆç-ü¿’èπÿ v°æߪ’-AoÊÆh, O’éπFo ÆæçüË-£æ…-©’í¬ ÖçúÕ, Taking something for temporary use = hire
àC ´÷ö«x-úø-™‰®Ω’, ®√ߪ’-™‰®Ω’. Åçü¿’-éπE Ñ tech- exception? Please clarify this.
The money paid for using something tem- Somaiah, Yellandu
nical aspects Åçûªí¬ °æöÀdç--éÓ-èπ◊çú≈ ´÷ö«xúË, A. A group of words without a verb, is of course,
porarily = Rent. Q. Sir, Please give the meanings of the follow-
®√ÊÆ v°æߪ’ûªoç îËߪ’çúÕ. O’èπ◊ English ûªy®Ωí¬ a phrase.
 Difference between 'Wedding and marriage' ing words in Telugu and give one example
´Ææ’hçC. He comes here in the evenings - In this sen-
A. Marriage = the beginning of a legally and for each word. tence, 'in the evenings' is a phrase because
Q. i) Sir Charged him to violate the rules.
socially accepted union of a man and a Exploratory talking, Comparatively, it is a group of words without a verb.
ii) Don't forget to lock the door.
woman as a husband and wife = Ææ´÷ïç, Author, Dramatist, Essayist, Essay, The sentence you have written is: The
°j È®çúø’ ¢√é¬u-©†’ Grammatical í¬ N´-Jç-îª- teacher had said that three Telugu books had
í∫©®Ω’. (ii) sentence ™ Subject ™‰ü¿’ éπüΔ?
îªôdç Ææ´’t-AçîË Æ‘Y °æ¤®Ω’-≠æfl© Ææ£æ«-@-´† v§ƒ®Ωç¶μºç Play writer, Play, Drama, Novel,
wedding = The ceremony and the dinner been stolen - First of all, this sentence is
ÅC à Nüμ¿çí¬ sentence í¬ form Å®·çüÓ Novelist, Plot, Aesthetic.
marking marriage - °-Rx-ûªçûª’/ Nçü¿’ (¢Ëü¿- wrong. The correct form of this sentence.
A. Exploratory talks ('not talking') = If two per-
N´Jç-îª-í∫-©®Ω’. (Muslims
´’çvû√©’/ îªJa™ v§ƒ®Ωn-†©’/ Eë« The teacher said (not 'had said') that three
A. i) Sir charged him to violate the rules = ÉC à sons/ parties have exploratory talks, they
N≠æߪ’ç™) ûÓ èπÿúÕ† °Rx ûªçûª’. books had been stolen.
Å®Ωnç ®√E ´÷ô© èπÿ®Ω’p 鬕öÀd ÉC sentence talk to each other to find out each others
 °æçúø’, é¬ßª’†’ ÉçTx-≠ˇ™  à´’ç-ö«®Ω’? In this sentence, his three 'Telugu books' is
opinions/ whether there can be any agree-
é¬ü¿’. A. °æçúø’/ é¬ßª’: fruit the only phrase, because it is, in this sen-
ii) Don't forget to lock the door - Ñ sen- ment, etc.
é¬ßª’ = Raw fruit; °æçúø’ = Ripe fruit tence, the only group of words without a
tence™, infinitive, 'to lock the door' is the Comparatively = compared with = (§ÚLa verb.
 F´¤ Ø√éπçõ‰ áèπ◊\´ •®Ω’-´¤-Ø√o´¤/ ™«´¤-Ø√o´¤– Vijayawada is comparatively cool
object of the verb, 'forget'. îª÷ÊÆh) 'The teacher said' - This is a group of words
ÉçTx≠ˇ™ (Vijayawada is cooler than many other has the verb, 'said', so this is a clause, and
Bhukya Naik, Lavja Tanda. A. You are heavier/ fatter than me (I) places) = There are much hotter places than NOT a phrase. 'his three Telugu books had
Q. Please clarify following doubts. íÓ°‘E ûÌçü¿-®Ωí¬ ûªßª÷®Ω’ îË®·– ÉçTx-≠ˇ™ Vijayawada. been stolen' - this is a group of words with
 Difference between 'and, &' A. Get Gopi ready soon/ Prepare Gopi soon/ Author = Writer of any kind of book/ A per- the verb, 'had been stolen'. So this is also a
Make Gopi ready soon son responsible for any book to come into CLAUSE, and not a phrase.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish


-Ç-C-¢√®Ωç 19 -úÕÂÆç•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

G. Ashok, Godhur. clients and prepares documents for buying or G.Sankar,


Q. Sir, What is the differ-
selling property. (Attorney (American) = solic- Kesavapatnam.
itor (British English) - of a higher level a bar-
ence between.. Q. 'English Language
rister)
1. Scarcity - Scanty Lab'. This sen-
Lord = 1) God. 2) A Feudal lord/ land lord tence is using of
2. Drought - Famine
The way a king is addressed
(ïO’çüΔ®Ω’); 3) many schools, in
3. Gaze - Glare
by people (®√V†’ v°æï©’ Ææç-¶-Cμ-çîË ´÷ô) their flexiboards.
4. Apprentice - Probation
Soft = ¢Á’ûªhöÀ/ ¢Á’ûªh-í¬-Ö†o smooth = †’†oöÀ/ What methods to
5. Ragging - Eve teasing It's (= It is) a car. Its (of the car/ belonging to
†’†’°æ¤í¬ Ö†o. be followed in this lab? How it can be useful
6. Cabin - Compartment the car) wheels support it.
'sponge' is soft, a marble slab (§ƒ©-®√®·) to the children? and What is the main aim of
7. Image - Popularity smooth (†’†o)í¬ Öçô’çC. It's (It is) a friend of dad's =
this lab? Please clarify and comment on it.
ÅC ´÷Ø√†o ÊÆo£œ«-
8. Attorney - Solicitor Training = Teaching and making somebody A. The English language lab is a facility which
ûª’-úÕC – ÉC éπ®ΩÍéd éπüΔ?–
9. Lord - King practice what is necessary for a job = It is (the cell phone is ņ’-èπ◊çüΔç) a friend of
Péπ~ù, helps us to learn English with the help of a
10. Soft - Smooth dad's = Ç cell phone ´÷Ø√†o ÊÆo£œ«-ûª’-úÕC.
´·êuçí¬ àüÁjØ√ ÖüÓu-í¬-EéÀ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† Péπ~ù. computers and software. The software when
11. Training - Orientation Orientation = familiarization - ÖüÓuí∫ç used on the computer teaches the student Its - Apostrophe ™‰ü¿’ éπüΔ = 'üΔE-ßÁ·éπ\— ÅE
12. Attest - Certify N≠æߪ’ç™ ´÷vûª¢Ë’ é¬èπ◊çú≈, à educational all aspects of english language - the four Å®Ωnç – possessive pronoun.
13. System - Method course ØÁjØ√ °æJ-îªßª’ç îËÊÆ ûª®Ω-í∫-ûª’©’. skills B. Kondaiah, Rajahmundry.
14. Seeding - Ranking Attest = to state officially that something is true Reading, Writing, Listening and speaking.
Q. Sir, éÀçC ¢√é¬u-©†’ English ™ ᙫ ®√ߪ÷™
15. Onwards - From = (police/ court
ÅCμ-é¬-J-éπçí¬ ™«çöÀ ´u´-Ææn© Å´- Some software (usually in the form of CDs)
has to be loaded/ installed into the computer.
ûÁ©-°æ-í∫-©®Ω’.
A. Scanty = Not enough - What we have is not
Ææ-®√-©èπ◊) äéπ N≠æߪ’ç Eï-´’E vüμ¿’Oéπ-Jç-îªúøç. 1. ؈’ ´÷ Å´÷t-®·éÀ °Rx î˨»†’.

T he English language lab is..


2. ؈’ ®√´·-í¬J Å´÷t-®·E °Rx îËÆæ’-èπ◊-Ø√o†’.
3. ®√´·-í¬®Ω’ ¢√J Å´÷t-®·E Ø√éÀ*a °Rx î˨»®Ω’.
4. ؈’ ´÷ Å´÷t-®·éÀ ņoç AE-°œç-î√†’.
A. 1. I have married off my daughter.
2. I married Sri Ramu's daughter.
enough for our purpose. There is scanty
The learner first of all should know 3. Sri Ramu's daughter has been given to
proof of his crime.
how to operate a computer, the soft-
Scarce = not enough, because anything that -Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù
627 ware consists of lessons in grammar
me in marriage.
4. I have fed your daughter.
is scarce is difficult to get/ not easily avail-
Certify = 1) to state that something is and usage, spelling exercises, pro-
able and not common. Priya kumari, Mahaboobabad.
correct/ true especially after some nunciation practice (with the help of
Mangoes are scarce in the not so hot places head phones), speaking and writing
kind of test = D†®Ωnç èπÿú≈ attest Q. Please explain the following in Telugu and
= in the not so hot places mangoes are not exercises. A language lab is useful
correct English
M.SURESAN
easily available.
™«Íí äéπ N≠æߪ’ç Eï-´’E/
ÅE ûÁ©-°æúøç, Å®·ûË certify ņo-°æ¤púø’ only if the student has some basic (a) Phrase (b) Clause
Drought = a long period without rain - a no rain knowledge of English. There are a number of
àüÓ äéπ °æK-éπ~-™«çöÀ ¢√öÀ ûª®√yûª Eï´’E A. Phrase = a group of words without a verb-
period - when rivers and tanks do not have companies selling the software, and most of
ûÁLߪ’ñ‰ßª’úøç. verb phrase
™‰E ´÷ô© èπÿ®Ω’p†’ Åçö«ç.
enough water. ´®√{©’ ™‰éπ-§Ú--´-úøç). them are expensive. The teacher should
2) ŶμºuJn àüÁjØ√ Péπ~ù/ îªü¿’´¤ ûª®√yûª NüΔu-®Ω|ûª The book written by him = ÅûªúÕîË ®√ߪ’•úÕ†
Famine = food being unavailable for a long (give an official know the operation of the computer.
time as a result of drought and floods
§ÒçC-†ô’x vüμ¿’Oéπ-Jç-îªúøç °æ¤Ææhéπç (Åûªúø’ ®√Æœ† °æ¤Ææhéπç) – ÉC phrase -
(éπ®Ω´¤/ paper that a person has completed a Q. When you do the Exam, you've not allowed
Éçü¿’™ verb ™‰ü¿’ 鬕öÀd. Written ÅØËC past
é~¬´’ç) course) to write in pencil is there in 'Raymond mur-
participle - verb é¬ü¿’.
Gaze - look steadily and long at some thing/ System = a way of working = phy' book. For instrument we use 'with'
´’†ç °æE-îË-ÊÆç-ü¿’èπ◊ The boy reading the paper = Ç Ê°°æ®˝ îªü¿’-´¤-
somebody. Glare look at somebody angrily. A person's system of please clarify it.
áç-èπ◊ØË B®Ω’/ Nüμ¿ç. ûª’†o èπ◊v®√úø’ – ÉC èπÿú≈ phrase - verb ™‰ü¿’
Apprentice = A young person working for an working/ teaching/ playing etc. A. Usually we say, 'with a pencil' and not 'in
鬕öÀd – reading, verb é¬ü¿’. (Present partici-
employed for a fixed period of time to learn a Method = a way of doing something = pencil'. But Raymond Murphy is an authority
äéπ °æE- ple) Present participle verb é¬ü¿’.
job/ a trainee - period of training. A person's method of doing some- on grammar and more importantly he is an
îËÊÆ °æü¿l¥A. A clause is group of words with a verb - verb
Probation = a period of time during which thing. English man, and what an English man says
ÖçúË group of words clause
†’ Åçö«ç.
must be correct. So we have to accept 'in
an employer can know whether a person is Seed = véÃúø™x ´÷vûª¢Ë’ Çô-í¬-∞¡xèπ◊, ïôxèπ◊ ÉîËa ≤ƒn†ç If he comes here - 'comes' is a verb here, so,
pencil' also as correct.
suitable for the job/ whether a person can do (Position assigned to a player/ a team) the group of words, 'If he comes here (=
a job well. Ranking = Classifying/ assigning ranks to a P. Krishna Murthy, Secundrabad. is a clause -
ÅûªEéπ\-úÕéÀ ´ÊÆh)— Å®·ûË ÉC °æ‹Jh
Ragging = teasing = laughing at/ playing tricks person in a subject/ profession, etc. = group of words subordi-
Q. í∫ûªç™ äéπ Ææçü¿-®Ωs¥ç™ O’®Ω’ It's a friend of
´%Ah, Å®Ωnç-™‰E 鬕öÀd, ÉC
on somebody. There is no such expression nate clause.
dad's ÅØË äéπ ÖüΔ-£æ«-®Ω-ù†’ Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. It's
îªü¿’´¤, ØÁj°æ¤ùuç ™«çöÀ N≠æ-ߪ÷™x äéπ®Ω’ §ÒçüË/
as 'eve- teasing' in english. äéπ-JéÀ ÉîËa-≤ƒn†ç. If he comes here, I will talk to him 'I will talk
Åçõ‰ it is ÅE Å®Ωn´÷? '-Å-C ´÷ Ø√†o ÊÆo£œ«-ûª’-
'Eve-teasing' is used only in India and it Onwards = starting from a place/ time and con- to him' - group of words will talk
means, 'to make fun of girls/ to play tricks on tinuing =
úÕC— ÅE Éî√a®Ω’. N´-®Ωçí¬ îÁ°æp-í∫-©®√? 'It's' pos- Ñ ™, ÅØËC
verb. clause.
sessive pronoun Å®·-†-°æ¤púø’ apostrophe
äéπ-îÓô’/ Æ洒ߪ’ç †’ç* v§ƒ®Ωç-¶μº¢Á’i ÉC èπÿú≈ Å®·ûË DEéÀ °æ‹Jh Å®Ωnç
girls and this cause suffering to them (Rap = Å™«Íí é̆-≤ƒ-í∫úøç. Main clause.
tease = äéπJo Ê£«∞¡† îËߪ’-úøç/ Çô °æöÀdç-îª-úøç. From = starting at a place/ time äéπ-îÓô’/
Öçúøü¿’ éπüΔ please clarify. ÖçC. 鬕öÀd, ÉC
Eve- teasing ÅØË ´÷ô English ™ ™‰ü¿’. ´’† A. It's = It is; Its = of/ belonging to it.
Æ洒ߪ’ç †’ç*.
Gö¸-¨»ö¸ – 2011
ü˨¡ç™ ´÷vûª¢Ë’ 'Çúø-¢√-∞¡x†’ Çô-°æ-öÀdç* ¢√∞¡x†’
¶«Cμç-îªôç ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úø’ûª÷ Öçö«ç). ï®Ω’-í∫’-ûª’çC. ´÷uü∑¿-¢Á’-öÀé˙q– §ƒ®˝d –1, Ç°œd-ô÷uú˛ õ„Æˇd–
Cabin = A small room on a ship/ the area on a §ƒ®˝d–2, vú≈®·çí˚ õ„Æˇd– §ƒ®˝d–3 N¶μ«-í¬©’ Öçö«®·. ®√ï-≤ƒn-Ø˛-™E G®√x ÉØ˛-Æœd-ô÷uö¸ Ç°∂ˇ õ„é¬o-©@ Åçú˛
plane for passengers to sit. Æ洒ߪ’ç 3 í∫çô©’. Å®Ω|-ûª©’: ÂÆjØ˛q Æ涄-bèπ◊d-©ûÓ ÂÆjØ˛q (Gö¸q) 2011 NüΔu Ææç´-ûªq-®√-EéÀ ÉçöÀ-vÍí-õ„ú˛ °∂æÆˇd
Compartment = a section of a rail coach
àâ-Ñ-ÑÑ – 2011
(È®j©’ Éçô®˝™ éπFÆæç 50 ¨»ûªç ´÷®Ω’\©’ Öçú≈L. úÕvU v§Úví¬-´·™x v°æ¢Ë-¨»-EéÀ ÅúÕt-≠æØ˛ õ„Æˇd (Gö¸-
or of a car.
°õ„d)/ 1) G.É./ G.õ„é˙. éÓ®Ω’q-© π◊: Éçô-®˝™ °∂œ>é˙q, ´÷uü∑¿-¢Á’- ¨»ö¸–2011) v°æéπ-ô† Núø’-ü¿© îËÆœçC. ÉC °æ‹Jh ÇØ˛-™„jØ˛
(ãúø-™E *†o-í∫C/ plane ™ v°æߪ÷-ùÀ-èπ◊©’ ÂÆçvô™¸ ¶®˝f Ç°∂ˇ ÂÆéπç-úøK áúø’u-Íé-≠æØ˛ (Æœ.G.-á-Æˇ.É.) öÀé˙q ûª°æp-E-ÆæJ. ÈéN’Æ‘Z, •ßÁ÷-õ„-é¬o-©@, éπç°æ‹u-ô®˝ ÂÆjØ˛q, ÇüμΔ-Jûª °æKéπ~. °œ™«F, íÓ¢√, £j«ü¿-®√-¶«ü˛ †í∫-®√™x Ö†o
èπÿ®Ω’aØË îÓô’ – cabin È®j©’ °õ„d/ Åçü¿’™ 2011 NüΔu Ææç´-ûªq-®√-EéÀ Ç™¸ ÉçúÕߪ÷ Éç>-F-Jçí˚/ •ßª÷-©@ Æ涄-bèπ◊d™x àüÓ äéπöÀ Ç°æ{-†-™¸q™ Öçú≈L. Gö¸q é¬uç°æ-Æˇ-©™ Ñ °æKéπ~ üΔy®√ v°æ¢Ë¨¡ç §Òçü¿-´îª’a.
¶μ«í∫ç/ °ü¿l é¬®Ω’™ ¶μ«í∫ç – compartment) ÇJ\-õ„-éπa®˝ áçvôØ˛q áí¬b-N’-ØË-≠æØ˛ (àâ-Ñ-ÑÑ) v°æéπ-ô† 2) G.Ç®˝\/ G. §ƒxEçí˚ éÓ®Ω’q-© π◊: ´÷uü∑˛q Æ涄-bèπ◊dûÓ °æKéπ~ NüμΔ†ç: ü˨¡-¢√u-°æhçí¬ ÇØ˛-™„j-Ø˛™ ï®Ω’-í∫’-ûª’çC.
Image - the opinion people have about some- Núø’-ü¿© îËÆœçC. °æKéπ~ ûËD: 2011 ¢Ë’ 1. Éçô-®˝™ Ææí∫-ô’† 50 ¨»ûªç ´÷®Ω’\©’ ûª°æp-E-ÆæJ. 3í∫çô© Æ洒ߪ’ç Íéö«-®·-≤ƒh®Ω’. v°æ¨¡o©’ Ƕ„-béÀd¢˛
body - if they have a bad opinion, it is a bad Ñ °æKéπ~ üΔy®√ ØË≠æ-†™¸ ÉØ˛-Æœd-ô÷uö¸ Ç°∂ˇ õ„é¬o-©-@©’ ÈéN’Æ‘Z, •ßÁ÷-õ„-é¬o-©@, éπç°æ‹u-ô®˝ ÂÆjØ˛q, •ßª÷-©@ NüμΔ†ç™ Öçö«®·.
image. If they have a good opinion, it is a (áØ˛.-â.öÀ.), ÉçúÕ-ߪ’Ø˛ ÉØ˛-Æœd-ô÷uö¸ Ç°∂ˇ õ„é¬o-©-@©’ Æ涄èb π◊d™x àüÓ äéπöÀ Ç°æ{-†-™¸í¬ Öçú≈L. °æKéπ~ ûËD©’: 2011 ¢Ë’ 11 †’ç* WØ˛ 10 ´®Ω π◊.
good image. That is, the image people have (â.â.öÀ.), ü˨¡ç™ Ê°®Ìç-C† úŒ¢˛’f ´Jq-öé’, Éûª®Ω 3) ´ßª’Ææ’: ŶμºuJn 1986, ÅéÓd-•®Ω’ 1 ûª®√yûª ïEtç* éÓ®Ω’q©’: 1) ÉçöÀ-vÍí-õ„ú˛ °∂æÆˇd úÕvU v§Úví¬-´·©’ : G.É.
about somebody may be good or bad. v°æ´’ê NüΔu ÆæçÆæn™x Éç>-F-Jçí˚, ÇJ\-õ„-éπa®˝ úÕvU Öçú≈L. 2008 éÀ ´·çü¿’ Éçô®˝ §ƒÂÆj† ¢√®Ω’ ü¿®Ω-ë«Ææ’h (dž®˝q). 2) G.§∂ƒ®˝t (dž®˝q). 3) áç.á-ÆˇÆœ. (dž®˝q):
Popularity - The liking (ÅGμ-´÷†ç) a large éÓ®Ω’q™x îË®Ω-´îª’a.°æKéπ~ NüμΔ†ç: È®çúø’ Ê°°æ®Ω’x Öçö«®·. îËߪ÷-Lq† Å´-Ææ-®Ωç-™‰ü¿’.ü¿®Ω-ë«-Ææ’h© Nvéπߪ’ç: Æ‘H-á-ÆˇÑ 4) áç.á-ÆˇÆœ.(õ„é˙) Å®Ω|-ûª©’: ŶμºuJn 2011 Éçô®˝ °æK-
number of people have for somebody/ some- Ê°°æ®˝–1 : GÑ, Hõ„é˙ éÓ®Ω’q-©èπ◊ Ææç•ç-Cμç-*çC. v§ƒçBߪ’ ÍéçvüΔ©’, áç°œéπ îËÆœ† ÆœçúÕ-Íéö¸ ¶«uçé˙, Éûª®Ω éπ~©’ ®√Ææ’hç-ú≈L. Éçô-®˝™ ÈéN’Æ‘,Z ´÷uü∑¿-¢Á’-öÀé˙q, °∂œ>é˙q
thing. (v°æñ«-Gμ-´÷†ç/ v°æñ«-ü¿-®Ωù) Öü¿ßª’ç 9.30 †’ç* 12.30 í∫çô© ´®Ωèπ◊ ï®Ω’-í∫’-ûª’çC. ¶«uçé˙ v¶«ç<™x úÕÂÆç-•®Ω’ 22 †’ç* •’™„-öÀ-Ø˛©’ Åçü¿’- Æ涄-bèπ◊d™x éπFÆæç 80 ¨»ûªç ´÷®Ω’\©’ Öçú≈L. Æœ©-•Æˇ,
Attorney = in the USA, a lawyer. °∂œ>é˙q, ÈéN’Æ‘,Z ´÷uü∑¿-¢Á’-öÀé˙q Æ涄b-èπ◊d-©Â°j v°æ¨¡o©’ ´≤ƒh®·. ¶«ô’™ Öçö«®·. °æ‹Jh N´-®√-©èπ◊ ¢Á¶¸-ÂÆjö¸ îª÷úø-´îª’a. Æ‘ôx Ææçêu, ü¿®Ω-ë«Ææ’h NüμΔ†ç ûªC-ûª®Ω N´-®√-©èπ◊
Solicitor = in Britain, a lawyer who gives legal Ê°°æ®˝ –2 : HÇ®˝\/ H §ƒxEçí˚ éÓ®Ω’q-©èπ◊ Ææç•ç-Cμç- *´J ûËD: 2011 ï†-´J 20. ¢Á¶¸ÂÆjö¸ îª÷úø-´îª’a. *´J ûËD: 2011 ï†-´J 31.
advice, appears in the court on behalf of their *çC. ´’üμΔu£æ«oç 14.00 †’ç* 17.00 í∫çô© ´®Ωèπ◊ ¢Á¶¸-ÂÆjö¸: www.aieee.nic.in ¢Á¶¸-ÂÆjö¸: http:// www.bitsadmission.com

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish


-Ç-C-¢√®Ωç 26 -úÕÂÆç•®Ω’ 2010 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Srinivasa Rao, Q. Pleasantries Åçõ‰ àN’öÀ? b) Shower - bath - ÉC


Visakhapatnam A. Pleasantries = °æ®√-´’®Ωz/ °æ©-éπ-Jç°æ¤ ´÷ô©’ È®çúø’ ´÷ô©’ é¬-ü¿’.
Q. éÀçC-¢√-öÀéÀ Å®√n©’ ûÁ©-°æ- (èπ◊¨¡© v°æ¨¡o©’, ´·îªaô’x ™«çöÀN) – After È®çúø’ ´÷ô©’ éπLÆœ
í∫©®Ω’. exchanging pleasantries. They began to dis- à®Ωp-úÕ† äÍé-´÷ô.
I'm flattered cuss business matters = èπ◊¨¡© v°æ¨¡o©’/ °æ®√- ≤ƒoØ√© í∫ü¿’™x
I'm honoured ´’®Ωz© ûª®√yûª ¢√u§ƒ®Ω N≠æ-ߪ÷©’ îªJaç-îªúøç ≤ƒo†ç îËÊÆ ¢√∞¡x-O’ü¿
I'm obliged v§ƒ®Ωç-Gμç-î√®Ω’. F∞¡Ÿx ï©’x™« °æúËç-ü¿’èπ◊
A. I'm flattered = I am flat Q. Adverb placement ©’ ¢√é¬u™x helping verb, à®√p-ô’-îËÊÆ áûªh-®·†
tered = ††’o ¢Á’a-èπ◊ç-ô’-†oô’x main verb ©èπ◊ ´’üμ¿u-™ ØË áèπ◊\-´í¬ ´≤ƒhߪ÷? °æç°æ¤. ´÷ °æü∑¿-é¬-©†’ v°æéπ-öÀç-*† ¢ÁçôØË.
/ v°æ¨¡ç-Æœ-Ææ’h†oô’x ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’. A. Å´¤†’. Å®·ûË ÉC èπÿú≈ ´’†ç üËEéÀ v§ƒ´·êuç Q. Present perfect tense present perfect con-
èπ◊, Than we bombarded by that inevitable question
tinuous tense =
 I'm honoured = ††’o íı®Ω-N-Ææ’h-†oô’x ÅE- É¢√yL ÅØË-üΔ-Eo-•öÀd Öçô’çC. èπ◊ -´’-üμ¿u ûËú≈ àN’ö îÁ°æpçúÕ. ¢Ë’´· ûª°œpç--éÓ-™‰E v°æ¨¡o-üΔ-úÕéÀ í∫’®Ωߪ÷uç (= ´÷
°œ≤ÚhçC. He was slowly walking along the shore - A. Present perfect tense - have/ has+past par- °æü∑¿-é¬-©†’ v°æéπ-öÀç-*† ¢ÁçôØË ´÷éÓ v°æ¨¡o
(Slowly) ticiple -
 I'm obliged = ؈’ O’èπ◊ ®Ω’ù-°æúÕ ÖØ√o†’.
Ééπ\úø ØÁ´’t-Cí¬ /EüΔ-†çí¬ ÅØË üΔEéÀ DEo Öûªp†o¢Á’içC).
v§ƒüμΔ†uç. i) Past action time not stated èπ◊, Part of me still wrestled with the question
Q. Shall I go there?
He was walking slowly - Slowly ii) just/ just now though
 Shall give her
Ééπ\úø éÀ Åçûª ûÓ éπL°œ É°æ¤púË Å®·-§Ú-®·†
v§ƒüμΔ†uç ™‰ü¿’. actionèπ◊, A. (though)
Å®·-†-°æp-öÀéà Ø√™ØË Øˆ’ Ç v°æ¨¡oûÓ
 Shall I take this?
iii) action
S. Naresh, Kothagudem.
í∫ûªç™ v§ƒ®Ωç-¶μº¢Á’i, Éçûª-´-®Ωèπÿ ïJ-T† èπ◊Æ‘h-°æ-ö«d†’ (v°æ¨¡o áü¿’-®Ì\ç-ô÷ØË ÖØ√o†’).
 Shall I use this? ™«çöÀ ¢√é¬u©’ éπÈ®-ÍédØ√?--O-öÀE èπÿ ¢√úøû√ç. We were tired, but never did we fail to smile
permission
' — Å-†’éÓ-¢√-™«?'proposal Å´¤ Q. 1. English movies ™ I wanna go, I gotta go a) I have seen that movie = Ç ÆœE´÷ ؈’ back at her
û√ߪ÷? Åçö«®Ω’. Ééπ\úø wanna & gotta éÀ Å®Ωnç îª÷¨»†’ (îª÷úøôç í∫ûªç™ ïJ-TçC, é¬F -E-Ø√o?- A. We were tired but never did we fail to smile
A. Shall I go there? Asking for permission àN’ö ÆæN-´-®Ωçí¬ -ûÁ-©°æ-í∫-©®Ω’. back at her = ¢Ë’-´· -Å-©-Æœ-§Úߪ÷ç, é¬F Ç¢Á’

She has sung for the past one hour


*®Ω’†´¤y †Ny-†-°æ¤p-úø™«x ¢Ë’´‚ *®Ω’-†-´¤yûÓ
•ü¿’L´yúøç ´÷†-™‰ü¿’.
 His day, as we thought, would not be com-
plete without his making at least one girl or
boy cry.
 Shall give her? Subject/ Shall I/
Éçü¿’™ ¢Á·-Ø√o?time îÁ°æp-úøç- ™‰ü¿’). °jsentence would not be completed
™
We/ They...) Shall I give it to
™‰ü¿’ éπüΔ. b) He has just gone out = would not be complete, without
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 628
Åûª-úÕ°æ¤púË Öçú≈L éπüΔ.
her? asking for permission.
ÉC èπÿú≈ •ßª’-öÀéÀ ¢Á∞«xúø’. È®çúø’ äÍésentence ™ ´î√a®· éπüΔ? ᙫ Å®Ωnç
 Shall I take this?/ Shall I use this? - c) She has sung for the past one îËÆæ’-éÓ-¢√™ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
Permission. These are all correct. hour = Ç¢Á’ äéπ í∫çô-ÊÆ°æ¤ §ƒúÕçC A. Would not be complete/ completed - È®çúø÷
Q. a) Once, twice, thrice A. I wanna go = I want to go (áèπ◊\-´í¬
© ûª®√yûª '4 ≤ƒ®Ω’x— ÅØË É°æ p-ö À-´ -® Ωèπ◊ (í∫çô véÀûªç v§ƒ®Ωç-¶μº¢Á’i correct.
°æü¿ç †’ç* '9 ≤ƒ®Ω’x— ÅØË °æ-ü¿ç -´®Ωèπ◊ -´®Ω’Ææí¬- Å¢Á’-Jé¬ †©x ñ«B-ߪ·©’ É™« É°æ p - ö À - ´ - ® Ωèπÿ ïJ-TçC. Éçé¬ ï®Ω’-í∫’- Would not be complete =
Åçô’çö«®Ω’) I Gotta go = I got to M.SURESAN °æ‹Jhí¬ Öçúøü¿’.
Would not be completed =
-à´’ç-ö«®Ω’? ûª ’çüΔ, ÇT-§Ú-®·çüΔ ÅØË N≠æߪ’ç
go (؈’ ¢Á∞«xL) °æ‹Jh-îËÆœ Öçúø-•-úøü¿’
b) O’J-ü¿l®Ω÷, O’®Ω’ ´·í∫’_®Ω÷, O’®Ω’ †©’-í∫’®Ω÷ ÅØË ûÁLߪ’ü¿’). (¢Ë’ç °æ‹JhîËÆœ ÖçúË¢√∞¡xç é¬ü¿’).
ÉC ûªy®Ωûªy®Ωí¬ Åñ«-ví∫-ûªhí¬ ´÷ö«x-úË-°æ¤púø’ N†-°æúË Present perfect continuous - have been/ has
Would not, without È®çúø÷ äÍé sentence ™
°æüΔ-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’?
A. a) Ø√©’í∫’ ≤ƒ®Ω’x ņ-ú≈-EéÀ four times ÅØË been + ing.
Öî√a¥-®Ωù.
Q. 2 Clauses†’ éπL-Ê°-ô-°æ¤púø’ that †’ á°æ¤púø’
áçü¿’èπ◊ ®√èπÿ-úøü¿’?
Åçö«ç. ¢ËÍ®-´÷-ô -™‰ü¿’. Once, Twice äéπ-≤ƒJ,
È®çúø’-≤ƒ-®Ωxèπ◊ ¢√úøû√ç. Thrice (´‚úø’-≤ƒ®Ω’x) Ö°æßÁ÷-Tç-î√L. That í∫’Jç* N´-®Ωçí¬ îÁ°æpçúÕ. She has been singing for the past one hour = I knew I would not succeed without hard work
Ç¢Á’ í∫çô-ÊÆ°æ-öÀ-†’ç-* §ƒúø’ûª÷ ÖçC. í∫çô véÀûªç = éπ%≠œ ™‰èπ◊çú≈ (without hard work), I knew = Ø√èπ◊
Modern English ™ ¢√úø-ôç-™‰ü¿’. Three A. I. say, tell (sbd), find, see, think, know ™«çöÀ
times ÅØË Åçö«®Ω’. Twice ûª®√yûª áEo-≤ƒ-È®kxØ√,
v§ƒ®Ωç-Gμç* Éçé¬ §ƒúø’-ûª÷ØË ÖçC.)
-¢√-öÀ ûª®√yûª ´îËa 'that' èπ◊ Å®Ωnç – 'ÅE— ÅE Å®Ωnç. Present perfect - í∫ûªç™ v§ƒ®Ωç-¶μº¢Á’i É°æp-öÀ-´-®Ωèπÿ ûÁL-ÆœçC, I would not succeed = ؈’ Nïߪ’ç
Ç ÆæçêuûÓ Times Åçö«ç. 1) She says that she knows Telugu.
§Òçü¿-†E. (Åçõ‰ éπ%≠œ-ûÓØË Nïߪ’ç §Òçü¿’-û√-†E Ø√èπ◊
ïJ-T† °æEéÀ. ûÁL-ÆœçC).
b) You two, you three/ four, etc. Ñ sentence ™ 'that she knows telugu'. Present perfect continuous - í∫ûªç™ v§ƒ®Ωç-¶μº¢Á’i No sooner had I read - É™«çöÀ sentences ™
Q. Synario ÅØË °æüΔ-EéÀ Ö†o Å®√n-©†’ Ææçü¿-®Ós¥- (Åçõ‰ ûª†èπ◊ ûÁ©’í∫’ ûÁ©’Ææ’ 'ÅE— (that) She says Éçé¬ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o °æEéÀ. subject (I) ´·çü¿’ no/ never ™«çöÀ negative
*ûªçí¬ N´-Jç-îªçúÕ. Ç¢Á’ ÅçöçC. Å®·ûË ¢√úø-éπç™ È®çöÀéà °ü¿l-ûËú≈ ™‰ü¿’. î√-™« adverb ´ÊÆh, Verb, subject, positions ™ éÌCl
A. Synario é¬ü¿’, Scenario = ÅÆæ©’ Å®Ωnç.. 2) Many think that he is great = Åûªúø’ íÌ°æp-
¢√úø’ 'ÅE— (= that) î√™«-´’çC ņ’-èπ◊ç-ö«®Ω’.
Ææçü¿®√s¥™x È®çöÀF äéπ-üΔE •ü¿’©’ äéπöÀ ¢√úø´îª’a. ´÷®Ω’p Öçô’çC. No sooner I had read •ü¿’©’,
1) äéπ Ø√ô-é¬Eo ®Ωçí∫-Ææn-©ç-O’ü¿, äéπ † *vû√Eo He has studied (present perfect) here for the No sooner had I read ÅE ´Ææ’hçC.
ûÁ®Ω-O’ü¿ v°æü¿-JzçîË ÆæEo-¢Ë-¨»© ´®Ω’Ææ, Åçõ‰ 3) I find that he is not interested in studies - past two years (Åûª-úÕéπ\úø È®çúË-∞¡Ÿxí¬ îªC-¢√úø’)
that he is not interested in studies = îªü¿’´¤
ÉC èπÿú≈ í∫´’-Eç-îªçúÕ.
àßË’ ÆæEo-¢Ë-¨»-©†’, áéπ\úø ᙫ v°æü¿-Jzç-î√L, ÅØ√o, He has been studying (Present perfect Never did I say so = I never said so Ééπ\úø
àßË’ Ææç¶μ«-≠æ-ù©’ áéπ\úø Öçú≈L, ÅE ü¿®Ωz- O’ü¿ ÇÆæ-éÀh-™‰ü¿’ ÅE (that) I find (Ø√ éπE-°œ- continuous) here for the past two years ÅØ√o never ûÓ sentence v§ƒ®Ωç-GμÊÆh Sub + Verb order,
èπ◊úø’, Ææç¶μ«-≠æ-ù© ®Ωîª-®·ûª éπLÆœ ûªßª÷-®Ω’-îËÊÆ ≤ÚhçC) Å®Ωnç™ °ü¿l-ûËú≈ ™‰ü¿’. Helping Verb + Subject + Main Verb Order í¬
Script - É°æ¤púø’ DEo Screenplay Åçô’Ø√oç 4) That he is great (Åûª-úø’ íÌ°æp-¢√-úøE) every
E. Anil, Bapatla.
body agrees (v°æA-¢√∞¡⁄x ä°æ¤p-èπ◊ç-ö«®Ω’).
´÷®Ω’-ûª’çC.
Neither did I see him, nor did I go to him.
ÆœE-´÷™x.
2) àßË’ Ææç°∂æ’-ô-†©’/ °æ†’©’ á°æ¤p-úÁ-°æ¤púø’ II. 'That' †’ àüÁjûË/ á´-È®jûË ÅØË Å®ΩnçûÓ È®çúø’ Q. éÀç-C -¢√é¬u-©-†’ -N-´-Jç-îªí∫-©-®Ω’.
ï®Ωí¬L? ÅE ´’†ç ®Ω÷§Òç-Cç--èπ◊ØË °æü∑¿éπç. Clauses †’ éπL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç. Not so very long ago P. Srinivasa Rao, Hyderabad
What is the scenario for tomorrow's event? Hari is the man that the police are searching A. Not so very long ago - Ñ expression Åçûª Q. éÀçC¢√öÀéÀ ûÁ©’-í∫’™ Å®√n©’ ûÁ-©-°æ-í∫-©®Ω’.
= Í®°‘ N≠æߪ’ç ᙫ ï®Ω-íÌ-îªaE ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o´¤? for = á´J (that) éÓÆæ-¢Á’iûË §ÚM-Ææ’©’ ¢Áûª’-èπ◊-ûª’-Ø√o®Ó correct é¬ü¿’. Not so long ago. Å®·Ø√ Not Slipped into debts.
Q. They were always quarrelling pre-
ÅØË ¢√éπuç Åûªúø’ £æ«J. = §ÚM-Ææ’©’ ¢Áûª’-èπ◊-ûª’†o ´’E≠œ £æ«Í®. very long ago Å®·Ø√ Åçö«ç. Å®Ωnç– áèπ◊\´ A. Å°æ¤p™x °æúÕ-§Ú-ߪ÷úø’.
sent simple Present Continuous Here is the book that I bought yesterday =
 On a tip off
™ é¬èπ◊çú≈ - 鬩ç é¬èπ◊ç-ú≈ØË/ ņ-A-é¬-©ç-™ØË
؈’ E†o à °æ¤Ææh-éπ-¢Á’iûË éÌØ√oØÓ ÅC ÉüË– ´÷´‚©’ If happened not very long ago = ÉC ïJT Åçûª
A.
™ É™« éπÈ®-ÍédØ√? Ö°æpçCç-îª-úøç (éé-éπ-¢Á’i† Ææ´÷-î√®Ωç– ÅçCç-îª-úøç –
A. They are always quarrelling - correct. ûÁ©’í∫’– ؈’ E†o-é̆o °æ¤Ææhéπç ÉüË. áèπ◊\´ 鬩¢Ë’ç 鬙‰ü¿’. üÌçí∫©’, ÅN-F-AE í∫’Jç*, ´·êuçí¬ §ÚM-Ææ’-©èπ◊)
Always Q. Conditional sentenses™ I RDW, II RDW Following what appeared to be a brilliant
ûª®√yûª í∫ûªç™ é¬èπ◊çú≈ É°æ¤púø’ véπ´’ç Strike a deal
always present continu- Åçõ‰ àN’öÀ? suggestion
A.
ûª°æp-èπ◊çú≈ ïJÍí °æEéÀ, ûÓ
A. I RDW (I Regular Doing Word), II RDW (II
ous A. following what appeared to be a brilliant sug-
ä°æpçü¿ç èπ◊ü¿’-®Ω’a-éÓ-´úøç.
 Went missing
¢√úøôç éπÈ®é˙d.
He is always reading = Åûª-úÁ°æ¤púø÷ àüÓ äéπöÀ Regular Doing Word) - Present
Ñ È®çúø÷ gestion = î√™« ûÁL-¢Áj-çCí¬ éπ†-°æ-úÕ† Ææ÷
simple tense forms. A.
correct. °∂æLûªçí¬. ûª°œp-§Ú-´úøç/ éπ†-•-úø-èπ◊çú≈ §Ú´úøç.
 Rock bottom
îªü¿’-´¤-ûª÷ØË Öçö«úø’ – ÉC
Q. ûÓéπ-™‰E •Lx ÅE ÅØ√-©çõ‰ tailless lizard ņ- Present simple tense verb
™ ÖçúË èπ◊ È®çúø’ I have been knocking from the inside.
´î√a? '™‰E— ÅØË v°æA Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ÉC éπÈ®ÍédØ√? ®Ω÷§ƒ-©’ç-ö«®· éπüΔ? A. I have been knocking from the inside = ؈’ A. (Rock bottom - prices =
ÅA-ûª-èπ◊\´ é¬®Ω’-îª-´éπ
A. 'ûÓéπ-™‰E— ÅØË Å®ΩnçûÓ 'Tailless' ÅØË ´÷ô ¢√úø- i) I, We, You and They ûÓ ¢√úË, *´®Ω'-s', '-es' ™‰E ™°æ-L-†’ç* ûª©’°æ¤ ûªúø’-ûª’Ø√o. üμ¿®Ω©’).
´îª’a. verb forms - go, sing, walk, talk, etc - ÉN No sooner had a read that name than a rev- month long, week long, year long, day long
Q. ®√綫© °æ∞¡x îÁô’d†’ English ™ à´’ç-ö«®Ω’? I Regular Doing Words. (I RDW) erent desire grew with in me. A. ØÁ©çû√ ≤ƒT†, ¢√®Ω-´’çû√ ≤ƒT†, Ææç´-ûªq-®Ω-´’çû√
A. '®√綫© °æ∞¡Ÿx— Åçõ‰? ii) He, she, it ûÓ ¢√úË, *´®Ω'-s', '-es' verb
ÖçúË A. No sooner had I read that name than a rev- ≤ƒT†, ®Óïçû√ ≤ƒT†.
forms. goes, walks, sings, talks, etc. erent desire grew within me = A month long holiday = ØÁ©çû√ ≤ƒÍí ÂÆ©´¤
Q. Pant/ Trouser ©™ àC éπÈ®é˙d?
ÉN Ç Ê°®Ω’ îªCO
II Regular Doing Words (II RDW) (ØÁ©-®Ó-V-©-§ƒô’) ÂÆ©´¤.
A. Pant/ Trouser ņúøç ûª°æ¤p. îªü¿-´-éπ-´·çüË/ îªC-N† ¢ÁçôØË Ø√™ °J-TçC, ÅA
Q. éÀçC-¢√öÀ ´’üμ¿u ûËú≈ ûÁ©-°æ-í∫-©®Ω’. Rolling a carpet
Pants/ Trousers ÅE ÅØ√L, ä-éπ\-õ‰ -Å®·-†°æp-öÀéÃ.
íı®Ω-´çûÓ èπÿúÕ† éÓJéπ.
a) That's it - That's all No sooner had we announced our plan than A. ´*a† ¢√∞¡Ÿx †úÕ-îËç-ü¿’èπ◊ ≤ƒyí∫-ûª-°æ‹-®Ωy-éπçí¬ A¢√<
Pants (American) = Trousers (British)
b) shower - bath we were bombarded by that inevitable ques- (´·êuçí¬ áv®Ω A¢√<) °æ®Ω* üΔE-O’ü¿ ¢√JE
2/ 3 Pairs of
tion.
È®çúø’/ ´‚úø’ §ƒuçô’x ÅØËç-ü¿’èπ◊, A. a) That's it = (that is it) †úÕ°œç-îªúøç.
pants/ trousers Åçö«ç. ÅD Ææçí∫A,
That's all = (That is all) = ÅçûË A. No sooner had we announced our plans =

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/chaduvu/chaduvuinner.asp?qry=spokenenglish