CUPRINS INTRODUCERE...................................................................................................4 Capitolul 1. Aspecte teoretice privind leadership-ul.............................................6 1.1 Stilul de conducere..............

.........................................................................6 1.1.1 actul conducerii din perspectivă psihologică.........................................6 1.1.2 stilul de conducere. definirea stilului de conducere..............................8 1.1.3 Tipologii ale stilurilor de conducere....................................................12 1.1.4 caracteristicile unui stil de conducere eficient.....................................15 1.2 leadership-ul...............................................................................................17 1.2.1 Definiţie şi conţinut.............................................................................17 1.2.2 teorii situaţionale despre leadership....................................................18 1.2.3 leadership-ul participativ.....................................................................22 1.2.4 Leadership-ul transformaţional si carisma..........................................24 Leadership-ul bazat pe principii...................................................................25 1.2.6 Competenţele leadership-ului..............................................................27 1.2.7 Raportul leadership – management ....................................................28 Capitolul 2. Aspecte teoretice privind personalitatea..........................................30 2.1 personalitatea - Delimitări conceptuale......................................................30 2.2 Perspective de abordare a personalităţii.....................................................32 2.3 teorii ale personalităţii................................................................................34 2.4 structura personalităţii................................................................................38 2.5 Personalitatea comandantului militar.........................................................43 Capitolul 3. Relaţia dintre leadership şi personalitate din perspectiva psihologiei organizaţionale....................................................................................................48 3.1 Problematica leadership-ului în contextul psihologiei organizaţionale.....48 3.2 Dimensiuni psihologice ale personalităţii liderului...................................49 3.3 Rolul personalităţii în exercitarea actului de conducere............................54 3.4 Inteligenţa emoţională, atribut al unui leadership eficace .........................56 3.5 Inteligenţa emoţională EQ comparativ inteligenţa generală IQ.................59 3.6 Aspecte negative ale personalităţii liderului, influenţa asupra organizaţiei ..........................................................................................................................60 3.7 Schimbarea personală şi organizaţională...................................................64 Capitolul 4. corelaţia dintre nivelul inteligenţei emoţionale (EQ) şi calităţile de lider analizate la nivelul comandanţilor de subunităţi din Academia Forţelor Terestre................................................................................................................67 4.1 Obiectivele şi ipotezele cercetării ............................................................68 4.2 Metodologia cercetării...............................................................................69 4.3 Prelucrarea şi interpretarea datelor............................................................69 4.4 Concluziile cercetării.................................................................................70 CONCLUZII ŞI PROPUNERI............................................................................71 Bibliografie..........................................................................................................73 ANEXE................................................................................................................75

INTRODUCERE
„Îi admirăm pe oamenii de geniu, îi invidiem pe oamenii bogaţi, ne temem de oamenii aflaţi la putere, dar de încrezut, nu ne încredem decât în oamenii de caracter.” (John Locke)

Într-o lume în continuă mişcare, ce evoluează de la an la an, organizaţiile îşi păstrează importanţa în viaţa oricărui individ. Acestea sunt locul tuturor împlinirilor, în ele oamenii se nasc, trăiesc şi mor, în ele se simt fericiţi dar şi nefericiţi, se simt bine, satisfăcuţi, dar şi trişti, nemulţumiţi. În organizaţii omul îşi construieşte sau îşi pierde identitatea de sine, îi este afectată interioritatea sau şi-o modelează după propria voinţă. „Organizaţiile produc, prin structurile, mecanismele şi finalităţile lor, un anumit tip de om şi un anumit tip de comportament, numite om organizaţional, respectiv comportament organizaţional. La rândul lor, omul şi comportamentul organizaţional afectează şi influenţează profund viaţa şi eficienţa organizaţional” (Johns, 1998). Iată de ce rolul psihologiei organizaţionale este tocmai cercetarea şi investigarea influenţei reciproce dintre oameni şi organizaţii, influenţe ce duc la un anumit tip de comportament; comportamentul organizaţional. Leadership-ul este un proces dinamic în care relaţia lider-subordonat este reciprocă şi influenţează atât performanţa individului, cât şi pe cea organizaţională. Leadership-ul se poate baza pe o funcţie a personalităţii sau poate fi privit ca o categorie comportamentală, este relaţionat cu motivaţia, comportamentul interpersonal şi cu procesul comunicării. Un bun leadership implică procesul efectiv al delegării. O serie de dimensiuni ale personalităţii nu pot să nu influenţeze comportamentul liderului (temperamentul, aptitudinile psihosociale, caracterul etc.). Concepţia conform căreia stilul este variabil, iar personalitatea este stabilă, structură ce nu poate fi uşor de modificat, a generat o serie de contradicţii, deoarece nu s-a înţeles că, pentru a schimba stilul, nu este necesară schimbarea personalităţii în ansamblu, ci doar o reechilibrare a dimensiunilor personalităţii, a ponderii pe care aceste dimensiuni o au în plan comportamentul, efectele pozitive fiind accentuate, iar cele negative înfrânate. Scopul acestei lucrări este de a demonstra existenţa unei relaţii între leadership şi personalitate din perspectiva psihologiei organizaţionale, ştiinţă de sine stătătoare a cărei concepţie asupra omului şi organizaţiei este mai realistă, mai flexibilă, mai integrativă. Oamenii sunt trataţi şi consideraţi fiinţe umane cu trebuinţe existenţiale, cu relaţii specifice, cu norme formale şi informale interdependente, cu conflicte şi tensiuni latente sau manifeste între ei sau între ei şi conducere.
4

Lucrarea este structurată în patru capitole, primele trei fiind destinate aspectelor teoretice ale conducerii şi personalităţii, precum şi a influenţei reciproce dintre acestea, iar capitolul patru unei cercetări care evidenţiază rolul inteligenţei emoţionale în activitatea liderului militar. Primul capitol prezintă câteva aspecte ale stilului de conducere şi ale tipurilor de leadership. Sunt evidenţiate de asemenea diferenţele dintre management şi leadership. Capitolul al doilea inventariază teoriile personalităţii umane, caracteristicile personalităţii liderului militar şi rolul acestora în conducerea subordonaţilor pe timp de pace, dar mai ales pe timp de război. Impactul personalităţii asupra actului de conducere este descris în capitolul al treilea. Este accentuată importanţa inteligenţei emoţionale şi a particularităţilor acesteia în exercitarea unui leadership eficient, plecând de la premisa că emoţiile sunt cele mai importante resurse ale omului. Sunt prezentate câteva aspecte negative ale personalităţii liderului şi modalităţile de schimbare ale acesteia atât la nivel individual cât şi organizaţional. În ultimul capitol este prezentată o investigaţie a nivelului inteligenţei emoţionale în rândul comandanţilor de subunităţi din Academia Forţelor Terestre şi a corelaţiei între aceasta şi calităţile de lider. Lucrarea de faţă poate constitui o sursă de documentare pentru viitorii comandanţi, lideri militari, precum şi o bună sursă de inspiraţie pentru cei ce doresc să aprofundeze importanţa inteligenţei emoţionale în activitatea de conducere.

5

Un conducător sociabil. ce se prezintă ca victimă a neînţelegerii şi relei-credinţe. exigent va fi mult mai eficient decât altul gălăgios în vorbe şi mărunt în fapte. care îşi face din toate aceste calităţi un adevărat stil comportamental. un conducător uman. organizează. să-şi poată 6 . aşa cum remarcă W.1. utilitatea şi importanţa pentru bunul mers al activităţii de conducere. echitabil. negocia. demn.1 Stilul de conducere Faptul că de particularităţile stilului de muncă al conducătorilor depinde buna funcţionare a organizaţiei. motiva şi integra. el trebuie să aibă ştiinţa şi competenţa de a produce împrejurările în care cei mai capabili oameni să-şi poată realiza aptitudinile. politicos. adaptabil. încrezător în forţele sale şi ale grupului său etc. nestăpânit. el fiind acum centrul unui set deosebit de multicolor de presiuni şi de roluri. stăpân pe sine. sarcina lui este de a coordona. descifra şi decela articulaţiile. corect. taciturn. influenţează resursele umane şi tehnice ale organizaţiei în scopul realizării obiectivelor stabilite. a-i evidenţia rolul. Pentru că. conducerea este procesul prin care o persoană sau un grup de persoane identifică. dinamic.” (Andy Capp) 1. Vlăsceanu. subiectiv. ce îşi atribuie o condiţie fals eroică. închis în sine.. activează.Capitolul 1. îngâmfat. însăşi productivitatea ei. va obţine rezultate mult mai bune în activitatea sa decât un altul nesociabil.1 Actul conducerii din perspectivă psihologică În esenţă. În mod firesc. adecvate „noului spirit” al societăţii moderne. El conduce o organizare complexă. Bennis (apud. ce se crede singurul apărător şi deţinător al adevărului. Contextul actual impune mutarea accentului de pe problemele conducerii în general pe cele ale conducerii eficiente în special sau pe cele care privesc descoperirea a noi stiluri de conducere. Poate nu întâmplător tocmai acestei variabile i-au fost consacrate o multitudine de cercetări teoretico-metodologice menite a-i desprinde. nu mai este de mult un secret pentru nimeni. „rolul conducătorului a devenit infinit mai complex. 1. Aspecte teoretice privind leadership-ul „Un lider este acela care are două caracteristici majore: ştie unde merge şi este în stare să-i facă pe ceilalţi să-l urmeze. morocănos. 1993). instabil. nepopular.

mediul extern etc. Aşa cum ar spune P. o serie de insatisfacţii legate de abordarea situaţională a determinat o revenire la interesul pentru personalitatea 7 . din diferite perspective. Bennis(apud. Noua perspectivă asupra conducerii. nivelul organizaţional. Din păcate s-a constatat că un stil de conducere poate fi eficient într-un anumit context şi ineficient în altul. iar aceasta a luat forma „stilului optim” de conducere. natura sarcinii de muncă. acesta este determinat de o serie de factori cum ar fi: caracteristicile conducătorului. în orice caz cel mai cercetat şi mai puţin înţeles.R. pe când conducerea înseamnă a face ceea ce trebuie”. Sau. rămânând angajaţi faţă de scopurile organizaţionale şi integrându-şi eforturile astfel încât nici unul dintre aceştia. 1993). deşi oamenii diferă între ei. Insuccesul acestui mod de abordare a determinat concentrarea atenţiei pe o altă cale în studiul conducerii. Această teorie pornea de la premisa că pentru a fi „bun conducător”. capacităţii de influenţare etc. conducerea stabileşte dacă scara este aşezată pe peretele potrivit”. trăsăturile menţionate chiar şi în liste incomplete nu s-au dovedit a fi întradevăr indicative pentru profilul psihosocial al unui conducător. un individ trebuie să posede o serie de calităţi de genul iniţiativei. Cu toate că după unii autori încă ne aflăm în faza de contingenţă a studiului conducerii. Totuşi.” Problema conducerii eficiente reprezintă poate aspectul cel mai dramatic cu care ne-am confruntat vreodată. respectiv ceea ce desemnăm de obicei prin termenul de management. Premisa de bază a teoriilor concentrate pe găsirea „celui mai bun stil de conducere” era aceea că. Această constatare precum şi eşecul cercetărilor în identificarea unui set al trăsăturilor de personalitate specifice conducătorului eficient. Eficienţa – deseori chiar supravieţuirea nu depinde numai de cantitatea de efort cheltuită. „managementul înseamnă a face lucrurile cum trebuie. aşa cum sugerează S. dacă s-ar descoperi principiile conducerii eficiente. Vlăsceanu.coordona eforturile. încrederii în sine. cunoscută sub numele de abordare situaţională sau de contingenţă. 1993):. fiindcă deseori suntem prinşi în paradigma managementului. lucrând singur. întrucât combinarea lor inefabilă şi mai ales relevarea în acţiune erau importante. argumentează că nu există un stil de conducere potrivit oricărei situaţii ci. atunci oamenii le-ar putea învăţa. Apoi. „Nici un succes al managementului nu poate compensa eşecul conducerii. Dar conducerea este un lucru dificil. ci de investirea efortului pe drumul cel bun. Covey (1990):„managementul este eficienţă în ascensiune pe scara succesului. Conducerea nu înseamnă neapărat capacitatea de a organiza şi administra. perseverenţei. cercetările realizate din această perspectivă nu au reuşit să conducă la elaborarea unei liste exhaustive a trăsăturilor de personalitate ce ar determina conducerea eficientă. au determinat mutarea accentului de pe lider pe situaţie. caracteristicile subordonaţilor. mai degrabă. Drucker sau W. Primele studii s-au centrat pe identificarea şi definirea acelor trăsături de personalitate sau caracteristici care fac dint-o persoană un conducător eficient. de-a lungul timpului. astfel încât ar putea obţine performanţe maxime atât din punct de vedere productiv cât şi uman (Vlăsceanu.”(Johns. 1998) Conducerea a fost analizată. nu le-ar putea depăşi.

2 Stilul de conducere. problema fiind aceea de a opta pentru unul care generează conducerea eficientă. Această abordare presupune însă un alt nivel de gândire. energia şi judecata raţională (Rossenbloom. cele două noţiuni erau utilizate mai întâi într-o manieră nediscriminatorie. O primă dificultate de a formula un răspuns concludent la întrebarea de mai sus provine din faptul că unii autori propun operarea unei distincţii între noţiunea de „tip de conducere” şi cea de „stil de conducere”. în sensul că unii autori vorbeau despre „tipuri de conducere” – şi recurgeau chiar la adevărate tipologii ale acestora –. despre „stiluri de conducere”. Personalizarea se referă de fapt la identificarea cu un stil de conducere. întrucât încuraja oamenii să folosească tehnici de influenţare a celorlalţi cu scopul de a obţine atât consensul cât şi direcţionarea acestora pe calea dorită. să te placă pe tine şi pe ceilalţi) . apoi corelată. bazată pe ideea fundamentală că există principii care guvernează eficienţa umană. empatia. Dincolo de mult discutata teorie a trăsăturilor de personalitate. argumentând că succesul este mai mult o funcţie a personalităţii. La o extremă se poate spune că există atâtea stiluri de conducere câte persoane şi situaţii se pot identifica. lucrurile nu stau deloc aşa. „Etica personalităţii” a dominat teoriile şi concepţiile dezvoltate după primul război mondial. 1993). există într-adevăr anumite calităţi ale conducătorului eficient : credinţa în posibilitatea succesului. Definirea stilului de conducere Deşi. extremele se exclud. la prima vedere. Personalizarea conducerii se constituie la confluenţa dintre caracteristicile individuale şi situaţia cu care se confruntă conducătorul. (Vlăsceanu. respectiv cu opţiunea pentru anumite strategii în vederea obţinerii unor rezultate. iar alţii. Prin anii '60. s-ar părea că definirea stilului de conducere este relativ simplă. Acest gen de abordare era în mod clar manipulativ. stabile şi nediscutabile cum este legea gravitaţiei în lumea fizică. o altă paradigmă a eficienţei personale şi interpersonale. la cealaltă extremă s-ar putea admite existenţa anumitor stiluri disponibile. De 8 . De aceea este necesar să ne reîntoarcem la „o etică a caracterului".1. a atitudinilor sau comportamentelor personale. Accentul pus pe tehnici şi strategii de influenţare şi determinare ale comportamentului celorlalţi. 1986 apud Vlăsceanu.în timp ce caracterul tău este marcat de duplicitate şi nesinceritate .conducătorului. să fie mai motivaţi. Cum se întâmplă de obicei. '70. a imaginii publice. şi anume una orientată pe caracter şi bazată pe principii. a deprinderilor şi tehnicilor care facilitează procesul interacţiunii umane. 1993) 1.nu poate avea consecinţe benefice pe termen lung. mult mai profund. în sensul de a-i pune să facă ceea ce vrei tu să facă (să muncească mai bine. principii care au caracterul unor legi naturale într-un cadru uman şi care sunt tot atât de reale. capacitatea de comunicare.

custodială. O altă modalitate de concepere a stilului de conducere se plasează oarecum la polul opus. Cu timpul se conturează ideea potrivit căreia tipul de conducere ar fi ceva bazat (constituit sau dat din/de ansamblul calităţilor. iar stilul.2004). în special. extrem de dificil de schimbat. ameliorativ. în timp ce nevoile lui de bază – deci stilul de conducere – rămân constante. unii preferă descrierea comportamentelor implicate în stilul de conducere. mai ales. suportivă. Fred Fiedler (1967 apud Zlate. cunoştinţelor. Una dintre ele consideră stilul de conducere ca fiind o mulţime de caracteristici ale comportamentului conducătorului. în care partea vizibilă (adică o treime din aisberg) reprezintă stilul de conducere. Raţiunea unei asemenea interpretări credem că provine din necesitatea operaţionalizării conceptului respectiv şi. consideră sentimentele membrilor grupului etc.). soluţii diferite. clasificarea lor. 1993) desprindea patru tipuri de conducere: autoritară. cel care se schimbă o dată cu schimbarea situaţiei este comportamentul liderului. făcându-se o diferenţiere netă între noţiunea de comportament şi cea de stil de conducere. În realitate. evidenţierea problematicii stilurilor. tipul de conducere.2004) compara tipul şi stilul de conducere cu un aisberg. personale ale liderului care motivează comportamentul său. tipurile de comportament despre care se vorbeşte aparţin unui om şi este greu. apud Vlăsceanu. care încearcă şi aşa ceva. 9 . dacă nu chiar imposibil de conceput că în aceste comportamente nu-şi spun cuvântul şi trăsăturile de personalitate ale omului respectiv. însuşirile lui pozitive sau negative. se au în vedere diverse tipuri de comportamente care se pot învăţa şi schimba. Când se vorbeşte despre stilul de conducere. colegială. Astfel. evident. de aceea. este de părere că noţiunea de comportament al liderului se referă la toate actele specifice la care un lider se angajează în timp ce direcţionează activitatea grupului său (recompensează sau critică. se opresc asupra unor aspecte diferite şi dau. modul de exprimare şi manifestare a tipului de conducere în ceea ce are el mai important. aproape imposibil de schimbat. psihosociologul american Keith Davis (1968. 1996) vorbea despre stiluri de conducere pozitive şi negative (în funcţie de teoria X şi Y a lui McGregor) sau despre stiluri centralizate şi descentralizate (în funcţie de gradul de delegare a autorităţii). esenţial. Alţii. De data aceasta. O a doua dificultate de a răspunde la întrebarea formulată provine din atitudinile diferite pe care autorii le au faţă de noţiunea de stil de conducere. orientate pe direcţia schimbării stilului în vederea optimizării lui. Australianul Leonard Kazimier(apud Chirică. iar partea invizibilă (două treimi din aisberg). face sugestii. în timp ce noţiunea de stil de conducere se referă la nevoile fundamentale. dar evită definirea sau măcar caracterizarea noţiunii respective. din raţiuni de ordin practic. Francezul Olivier Gelinier (1968 apud Zlate. stilul de conducere devine o variabilă pur interioară legată de structurile bazale ale personalităţii omului şi. şi mai puţin sau chiar deloc calităţile psihologice ale individului care sunt mai greu de determinat şi. aptitudinilor). spre exemplu.exemplu.

datorită altor numeroşi factori diferiţi sau asemănători care influenţează stilul (imperativele vremii. care sunt prin excelenţă de origine socială (Zlate. De asemenea. latura atitudinal-motivaţională şi cea comportamentală se regăsesc reunite în stilul de conducere. progresului. Or. în fond. În realitate se întâlnesc şi cazuri când persoane ce dispun de caractere asemănătoare manifestă stiluri diferite sau oameni cu o identitate de stiluri cu caractere diferite. ci supusă evoluţiei. situaţia concretă. formativă permite corelarea stilului de conducere cu trăsăturile de personalitate. impulsivitate. Iată. O asemenea corelare nu trebuie interpretată ca identitate. deci de transpunere efectivă în plan comportamental a exigenţelor ce derivă din statutul de conducător. deci prin stiluri comportamentale diverse sau exigenţe de statut diferite pot fi transpuse în practică într-o manieră relativ asemănătoare. ci doar despre o nouă structurare a trăsăturilor existente. Or. despre o nouă echilibrare a lor sau despre o accentuare a predominanţei celor pozitive. „Stilul de conducere este maniera 10 . credem că definirea cea mai productivă a stilului de conducere se poate face dintr-o perspectivă psihosocială. stadiul de dezvoltare a grupului etc. uşor influenţabil şi mai ales modificabil. efervescenţă afectivă legată de scopuri înalte. pe de o parte.În cazul celor două orientări. deci schimbării. 1981). dacă el este legat de trăsăturile de personalitate care sunt relativ stabile înseamnă că posibilitatea schimbării lui se diminuează simţitor. care capătă valenţe deosebite de îndată ce este interpretat situaţional. Definim astfel stilul de conducere ca fiind modul concret de jucare a unui rol. nu cele operaţional-executive. aşadar. ci cele pe care le-am denumit psihosociale. aptitudini care se formează. în timp ce altele pot fi supuse influenţelor educative. În stilul de conducere îşi pot găsi expresia unele trăsături temperamentale care îl pot avantaja pe conducător. trăsăturilor de personalitate ce diferă de la individ la individ sau sunt asemănătoare. Definiţii mai mult sau mai puţin asemănătoare întâlnim şi la alţi autori. În felul acesta. aceleaşi exigenţe pot fi transpuse în maniere diferite. Tocmai de aceea el este identificat cu comportamentul (în prima modalitate) sau separat de el (în cea de-a doua modalitate). haos afectiv. pe de altă parte. particularităţile social-istorice. În sfârşit. Nu trebuie uitat nici faptul că uneori nici măcar nu este vorba despre schimbarea trăsăturilor de personalitate pentru a obţine schimbarea stilului de conducere. dificultatea este aceeaşi şi provine din necesitatea interpretării stilului de conducere ca fiind variabil. impetuozitate în creaţie. Din punctul nostru de vedere. neechilibrul excitativ al proceselor nervoase care poate apărea la un anumit nivel ca încordare. conduită anarhică. personalitatea nu este o entitate imuabilă. iar. aceasta datorită. în stilul de conducere îşi găsesc expresia unele aptitudini ale individului. De exemplu. prin educarea caracterial-voluntară poate apărea ca spirit de iniţiativă. că interpretarea personalităţii umane şi a trăsăturilor ei dintr-o perspectivă dinamică. în stilul de conducere intervin în mare măsură trăsăturile caracteriale. La asemenea concluzii contribuie o interpretare simplistă şi oarecum statică. mecanicistă a trăsăturilor de personalitate. se dobândesc în decursul vieţii individului.). de regulă însă.

cuprinzând. (Zlate. depresiv. Un conducător care nu ştie să primească. cu stil cooperator de muncă va crea în jurul său optimism. şi alta este transferarea unui stil dezadaptiv. pe când practicarea stilurilor de conducere dezadaptive va genera organizaţii bolnave. pasibile de a claca oricând. apud Zlate. să zâmbească. adaptive. să asculte doleanţele oamenilor. modalitatea tipică de comportament al liderului faţă de membrii grupului" (Kets de Vries. fireşti. Or. de sine stătător. încărcată tensional. mai ales. instabile. la situaţiile problematice sau solicitante pe care le traversează. Nu trebuie să uităm că. încredere. 2001). plantează neîncrederea. 1998). există şi stiluri de conducere dezadaptive. indiferent de tipul sau felul lor. alături de stilurile normale. conducătorul. incită resentimentele membrilor grupurilor şi organizaţiei. care va atrage după sine crearea unei atmosfere încordate. Stilurile de conducere (adaptive sau dezadaptive) se difuzează nu numai în interiorul echipei de conducere. vulnerabile. tipurile 11 . schizoid. să li se adreseze. în primul rând. să-i încurajeze. mature. necesitatea studierii stilului de conducere derivă din faptul că el are o mare capacitate de a se difuza în rândul membrilor grupului. îşi formează. sarcinile ce le revin. să strângă mâna. îşi educă adeseori echipa în conformitate cu propriul stil de conducere. asupra activităţii acestora să fie şi mai pregnante şi mai pline de semnificaţie. din efectele deosebit de relevante pe care practicarea lui le poate avea atât asupra climatului psihologic. posac. capabile de a se organiza şi dezvolta. necesitatea studierii stilului de conducere derivă din faptul că acesta nu acţionează izolat. socioafectiv. spre deosebire de un altul pesimist. precum şi planul productiv. la un moment dat. neeficient. chiar întreaga organizaţie. 1998) În al doilea rând. poate produce decepţii (personale sau colective). cât şi asupra productivităţii muncii. ci corelat cu alte variabile. isteric. Necesitatea investigării stilului de conducere derivă. ceea ce face ca efectele lui asupra diverselor compartimente ale organizaţiei şi. ci şi în afara graniţelor ei. una este transferarea unui stil de conducere adecvat. un climat de emulaţie. relaţional din cadrul organizaţiilor sociale. Practicarea stilurilor de conducere adaptive va da naştere unor organizaţii sănătoase. în mod voit sau nu. irascibil. modalităţile de realizare a acestora. este molipsitor pentru întreaga organizaţie. obsesiv. poate da naştere la răspândirea unor comentarii nefavorabile la adresa conducerii întregii organizaţii. (Johns. care are atitudini superficiale sau brutale faţă de problemele ridicate. iniţiativă. toate acestea putând afecta grav planul relaţional. viciat. încorsetată (Johns. deschis către înnoire şi adevăr. Stilul de conducere interacţionează mai frecvent cu orientările conducerii (concepute ca ansambluri complexe de fenomene privitoare la modul în care conducătorii îşi gândesc propria activitate de conducere.în care sunt îndeplinite funcţiile conducerii. 2004) În al treilea rând. Un conducător optimist. ca modalităţi ineficiente de raportare a conducătorilor la subordonaţi. De Vries şi Miller (1970. adaptiv şi eficient. moralul organizaţiei. copleşit permanent de sarcini. poate traumatiza.2004) descriau cinci asemenea stiluri: paranoid. În procesul concret al muncii.

în al patrulea rând. De exemplu. 1. generoşi. înţelegători. Acest lucru este confirmat şi de interesul unor cercetători români de a reflecta în lucrările lor problematica stilurilor de conducere. dar cu stil (binevoitori. sincer. există: 1) conducători valoroşi cu orientare bună în raport cu sarcinile lor. dar lipsiţi de stil. caz în care se ajunge uneori la situaţii dramatice deoarece sunt respinşi de către subordonaţi. 2) conducători valoroşi. opiniile. Un conducător amabil. distant. stilul de conducere datorat unor particularităţi strict personale va impune cu timpul o anumită orientare a conducerii. stilul de conducere apare ca o consecinţă firească a orientării conducerii (Zlate. Sunt şi suficient de multe situaţii în care între ele apar relative contradicţii. agreabili în relaţiile cu ceilalţi). 2004). discrepanţe. el se va purta arogant cu ei.2004) care în lucrarea „Psychologie dynamique-les relations humaines” a identificat trei stiluri respectiv: • autoritar sau autocratic în care conducătorul determină activitatea 12 . cum ar fi atitudinile. Uneori. 3) conducători mediocri sau incapabili. toleranţi). Astfel. dacă un conducător îşi consideră subordonaţii incompetenţi. bine intenţionaţi şi cu stil de conducere pozitiv (comunicativi.de raportare la normele instituţionalizate pe care trebuie să le respecte. modul concret de relaţionare cu subordonaţii. necesitatea de studiere a stilului de conducere derivă din faptul că acesta nu este doar o simplă variabilă personală (cu implicaţii doar la nivelul psihicului individual). ci. egalii şi superiorii lor) şi mentalităţile conducătorului (care nu sunt altceva decât orientările conducerii îndelung practicate şi cristalizate în fenomene de natură psihosocială. supraveghea îndeaproape. 4) conducători mediocri şi lipsiţi de stil. politicoşi. cultivaţi. Între stilul de conducere şi celelalte două componente (orientările şi mentalităţile conducerii) există o strânsă interdependenţă. deprinderile de acţiune). În sfârşit. calmi. Alteori. ci şi o variabilă organizaţională. dimpotrivă. care sunt acceptaţi şi apăraţi de subordonaţi. brutal.3 Tipologii ale stilurilor de conducere Primele încercări de studii experimentale asupra stilurilor de conducere aparţin lui K. într-un cuvânt. Lewin (apud Zlate.1. afectând persoanele. relaţiile dintre ele şi chiar organizaţia în întregul ei. apud Vlăsceanu. Nu întotdeauna însă între stilul de conducere şi orientarea conducerii există o strânsă corelaţie. capabili. Traian Herseni (1976. stilul său de conducere va crea cu timpul o orientare cooperatoare a conducerii. judecăţile. uman nu va permite aplicarea în organizaţia sa a unei conduceri autoritare. respinşi total de subordonaţi. reieşite din cercetările de teren şi având ca punct de plecare corelaţia (sau lipsa ei) dintre orientarea şi stilul conducerii. 1993) prezenta şi analiza patru tipuri de conducători. între ei şi subordonaţi se creează permanent conflicte. îi va repezi ori de câte ori i se vor adresa. îi va suspecta.

stilul generează o eficienţă scăzută. N. liber cu discuţii între democratic şi laissez-faire). iar la mijlocul fiecărei laturi a triunghiului a trasat alte trei stiluri de conducere intermediare (paternalist între autoritar şi laissez-faire. De asemenea. pe termen scurt.F. este necesar stilul autoritar. Este necesar ca atunci când situaţia necesită o rezolvare urgentă şi în condiţii presante de timp. dar necesită timp şi efort mare din partea liderului în perioada de început. Cel de-al treilea stil – „laisser-faire” – este un stil ineficace fără rezultate. iar performanţele sunt ridicate. majoritar între autoritar şi democratic . acesta putând acţiona doar ca observator. În continuare sunt prezentate o serie de activităţi ale fiecărui stil de conducere şi impactul acestora asupra organizaţiei: (Anexa 1) Adoptarea unui anumit stil de conducere se face funcţie de situaţie. Primul stil se caracterizează prin faptul că autoritatea ia decizia. frustrări. sau cu persoane care sunt nou introduse în organizaţie. cel de al doilea se bazează pe participarea membrilor grupurilor şi pe dominarea minorităţii de către majoritate. Leadership-ul democratic este un stil care solicită timp. deşi. Este necesară cunoaşterea în parte a subordonaţilor. democratic. fixează sarcinile de muncă şi metodele de lucru. Este eficace în construirea unei echipe performante. cel de al treilea stil presupune o discuţie. furnizează anumite informaţii suplimentare şi nu se interesează de derularea activităţii. autoritarismul este eficace în cazul unor situaţii-limită pentru organizaţie. generează tensiuni. laissez-faire). Acest stil nu poate fi eficient pe termen lung pentru că odată sarcinile obţinute aceste persoane trebuie integrate sau reintegrate în grup. Dacă liderul se confruntă cu subordonaţi lipsiţi de motivaţie. precum şi construirea unei încrederi reciproce. ostilitate şi chiar agresivitate.R. Poate fi aplicat doar în chestiuni minore care implică mai degrabă grupul şi nu liderul. chiar dacă face aprecieri obiective şi realiste asupra activităţii celorlalţi. Maier (apud Zlate 2004) şi-a imaginat un triunghi echilateral (Anexa 2) şi a amplasat în fiecare vârf cele trei stiluri (autoritar. liderul să fie autoritar. fără a se viza însă nici o acţiune organizată. stilul este eficace. dar numai până la redresare şi ieşire din această situaţie. Cu timpul acest efort tinde să devină minim. • democratic în care conducătorul discută problemele şi adoptă deciziile împreună cu grupul. pasivi faţă de sarcinile primite. deoarece în cadrul grupului se lucrează fără angajare profundă în muncă şi la întâmplare. stilul este eficace. dar ţine cont într-o oarecare măsură şi de dorinţele indivizilor. deşi la început favorizează instalarea unei atmosfere destinse. de oamenii pe care îi conduce. precum şi stabilirea unor relaţii de bună colaborare şi a unui climat socio-afectiv plăcut. asigură interdependenţa de acţiune a membrilor grupului. nemulţumiri. prin el liderul îndeplineşte obiectivul grupului dar şi îl menţine. 13 . • „laissez-faire" când conducătorul lasă subordonaţilor săi întreaga libertate de decizie şi de acţiune.grupului.

informaţiile ascendente de la bază sunt cele care convin şefului. caracterizat printr-o încredere deplină a conducătorilor în subordonaţi. concepută de Robert Blake şi Jane Monton prin care se reflectă natura bidimensională a leadership-ului.J.La concluzii apropiate ajunge şi R. Likert. minore. W. preocuparea pentru contacte şi preocuparea pentru randament). dar subordonaţii rămân integral supuşi. Reddin . bazat pe variaţia pe o sală de la 1 la 9 a orientării liderilor spre sarcina de muncă sau pe subordonaţi” (Petca. se acordă recompense. deciziile sunt adoptate şi impuse de către nivelul superior al ierarhiei fără consultare. superiorii şi subordonaţii sunt din punct de vedere psihologic foarte îndepărtaţi şi. birocrat. care în lucrarea „Le gouvernement participable de l′entreprise” distinge patru sisteme de management (stiluri de conducere) şi anume: • sistemul 1 (stilul autoritar-exploatator). iar conducătorii şi subordonaţii sunt apropiaţi din punct de vedere psihologic. evidenţiază opt stiluri de muncă specifice conducătorilor: negativ. comunicarea la vârf. (Luca. deciziile sunt luate în partea superioară a ierarhiei. în „Les trois Dimensions des dirigeants”. 1999) Cele cinci stiluri de conducere prezentate în Anexa 3 au următoarele semnificaţii:  S1 -conducătorul este preocupat de subordonaţii lui şi numai întâmplător îl interesează realizarea sarcinilor. autocrat cu bunăvoinţă. 2003) O abordare interesantă o „reprezintă „grila managerială”. se stimulează permanent comunicaţiile în organizaţii. • sistemul 3 (stilul consultativ). • sistemul 2 (stilul autoritar-paternalist). 14 . • sistemul 4 (stilul participativ). numai anumite decizii. sancţiunile iar deciziile se adoptă tot la nivelul ierarhic superior. mai rar. altruist. plecând de la propria teorie tridimensională a conducerii (potrivit căreia valoarea unui conducător este dată de preocuparea pentru sarcini. caracterizat prin conducere pe bază de frică şi constrângere. ezitant sau oscilant şi realizator. se folosesc preponderent recompensele şi. caracterizat prin conducerea prin recompense mai degrabă decât prin sancţiuni. participarea la stabilirea obiectivelor şi luarea deciziilor. el consideră că responsabilitatea lui este de a crea o atmosferă de muncă plăcută şi relaţii armonioase între subordonaţi. ideile şi propunerile subordonaţilor. caracterizat printr-o încredere sporită dar nu deplină în subordonaţi. conducătorii folosesc eficace ideile şi propunerile subordonaţilor şi stimulează comunicaţiile ascendente şi descendente. uneori. sunt delegate subordonaţilor şi se solicită idei şi propuneri de la subordonaţi. promotor.

compatibilitatea cu sistemul de norme şi valori ale societăţii.4 Caracteristicile unui stil de conducere eficient Orice lider utilizează. comandantul trebuie să se preocupe şi de repartiţia sarcinilor pe oameni. deoarece. În timp ce ascultă. de dragul de a se contrazice : au ceva de spus. altele sunt infirmate. de regulă. şeful îşi verifică propriile idei şi proiecte.  S4 -conducătorul. respectul pentru munca subordonaţilor se dovedeşte un element esenţial al comportamentului şefului în procesul conducerii. atitudinilor şi comportamentelor. în cursul acestei confruntări unele se confirmă. Şi încă o condiţie : 15 . Un şef bun nu va scăpa din vedere faptul că la originea nereuşitelor profesionale stau adesea insatisfacţiile personale. o serie de studii de specialitate înscriu în criteriile de evaluare ale unui stil de conducere. dar nu analizează situaţiile în care acestea se realizează. 1. acordă o atenţie sporită atât sarcinilor cât şi subordonaţilor. De altfel. un anumit stil de conducere.  S5 -conducătorul este preocupat de obţinerea unor rezultate performante şi mai puţin de satisfacţia subordonaţilor şi promovează un management autoritar.  S3 -conducătorul urmăreşte realizarea unui compromis între performanţele profesionale şi satisfacţia subordonaţilor. Limita majoră a modelelor comportamentale ale conducerii o constituie acordarea unei anumite atenţii relaţiei dintre conducător şi subordonaţi. văd lucrurile altfel. printr-un management participativ. în funcţie de calităţile pe care le are. Pentru a crea un climat participativ.1. pe lângă rezultate. nu se implică în conflictul dintre obţinerea de rezultate performante şi menţinerea unor relaţii de muncă normale. responsabilităţile să fie clar delimitate. În aceeaşi ordine de idei. ci acţionează prin intervenţii la nivelul colectivelor ce le are în subordine. Liderul care practică un stil de conducere eficient nu se poate limita la măsuri formale. întrucât conştientizează faptul că cei care au un ţel comun nu se contrazic. care merg până la măsuri de influenţare sau chiar schimbare a motivaţiei. slab). Este datoria şefului ca atribuţiile şi drepturile să fie bine precizate. acordând o atenţie scăzută atât sarcinilor cât şi personalului (ceea ce conduce la ideea unui management sărac. cu efecte importante asupra randamentului muncii. chiar dacă uneori mai şi greşesc. Din această perspectivă se subliniază că un stil de conducere adecvat este acela care găseşte şi aplică metodele potrivite particularităţilor subordonaţilor. S2 -evidenţiază cel mai eficient comportament al conducătorului. de tip administrativ. implicaţiile asupra climatului psihosocial şi moralului oamenilor. Un şef ocupat de creşterea performanţelor actului de conducere ascultă cât mai multe opinii şi acceptă discuţiile în contradictoriu.

spirit de corectitudine. faţă de efortul de modernizare. 1991) Trebuie remarcat faptul că secretul reuşitei în conducere constă în calităţile conducătorului. spirit de iniţiativă. ele să fie apreciate. mularea acestora pe particularităţile situaţiei. fie un număr foarte restrâns sau chiar deloc. Pentru a obţine succese în actul de conducere. În acelaşi timp.  ideile prezentate să fie privite cu bunăvoinţă şi înţelegere. şi mai ales pentru că se teme de consecinţe. se impune să fie ajutaţi. 16 . o bună cunoaştere atât a indivizilor din subordine. va accepta greu sau chiar va respinge schimbările pentru că nu le înţelege rostul. pentru cei care la început întâmpină unele dificultăţi. fie ca urmare a unui grad de calificare mai scăzut sau a unei experienţe mai reduse. iar când acestea sunt utile. va acţiona pentru a menţine o ambianţă propice creaţiei. Pentru creşterea performanţelor actului de conducere se cer cunoscute şi respectate de către şefi unele reguli cum sunt :  să se asculte cu atenţie şi răbdare ceea ce se prezintă  să se caute de fiecare dată să se pătrundă înţelesul problemelor ridicate.”(Dulea. considerându-se absenţa spiritului critic drept un semnal că aceştia apreciază că nu există condiţii prielnice manifestării deschise a aptitudinilor.  să se accepte şi să se încurajeze atitudinile critice ale subordonaţilor. sigur pe sine. schimbător în aprecieri şi măsuri. Această afirmaţie este adevărată dar incompletă pentru că omite particularităţile situaţiei în care şeful este plasat. Capacitatea profesională îşi va pune amprenta asupra stilului de conducere şi în ce priveşte atitudinea faţă de nou. şefului i se va solicita: priceperea în adoptarea variantei optime. în raport cu posibilităţile reale ale fiecăruia. Şefului insuficient pregătit profesional i se va părea că ceea ce există este bun şi trebuie integral menţinut. S-ar putea spune că nu atât constanţa unor trăsături de personalitate favorizează eficienţa în actul conducerii ci tocmai flexibilitatea.sarcinile să fie distribuite echitabil. consultă fie excesiv de mulţi oameni până se hotărăşte. disciplină şi încredere în oameni. va stimula noul. pe când cel mai puţin pregătit este nesigur. înnoire. caracteristicile grupului pe care îl conduce. Comandantul temeinic pregătit este calm. cât şi a relaţiilor dintre ei pentru crearea armoniei dintre oameni şi atenuarea relaţiilor tensionale. să li se acorde un credit. “Şeful valoros din punct de vedere profesional va fi preocupat de schimbare.

“procesul prin care o persoană stabileşte un scop sau o direcţie pentru una sau mai multe persoane şi-i determină să acţioneze împreună cu competenţă şi deplină dedicare în vederea realizării lor” (Jacques şi Clement. Dicţionarele româneşti îl traduc prin: conducere. De asemenea în unele lucrări traduse din limba engleză este tradus prin: conducere. într-un context organizaţional. sinceră pentru realizarea obiectivelor.1 Definiţie şi conţinut Termenul de leadership este polisematic. comandament.2.” (Cole. Cele mai reprezentative definiţii date leadership-ului. conduită. Există multe interpretări ale leadership-ului: după unele aprecieri există mai bine de 350 de definiţii dar fiecare oferind o explicaţie incompletă. • Principala forţă dinamică ce motivează şi coordonează organizaţia pentru a-şi duce la bun sfârşit misiunea. 1998) 3. În continuare voi prezenta unele din cele mai recente definiţii date leadership-ului. prin care sunt determinaţi alţi membri ai grupului pentru a se angaja ei înşişi în îndeplinirea sarcinilor de grup sau a obiectivelor.2003). apud Nicolescu. după cum arată Andrew J.2 Leadership-ul 1. ştiinţa conducerii. • Abilitatea de a inspira încredere şi susţinire prin oameni. “influenţa pe care anumiţi indivizi o exercită asupra atingerii obiectivelor altora. “abilitatea unui cadru la conducere de a obţine implicarea efectivă a unor persoane în implementarea unui anumit curs de acţiune”(Nicolescu. se referă la: • Influenţa interpersonală bazată pe comunicarea directă. comandă şefie. fiecare reflectând o anumită înţelegere: 1. 1998) Leadership-ul are două semnificaţii: 17 . direcţie. • Arta influenţării oamenilor prin persuasiune sau exemplu personal. aparţinând unei persoane pe o perioadă determinată de timp şi într-un context organizaţional. acţiuni necesare pentru îndeplinirea scopurilor.1. capacitate de conducere. intraductibil în limba română printr-un singur cuvânt care să exprime adevăratele lui semnificaţii. fiecare oferind o explicaţie incompletă. DuBrin (apud Teleşpan şi Merce. 1999) 2.” (Johns. “proces dinamic al muncii în grup. 1991. 2000) 4. capacitatea şi/sau actul de a conduce.

pentru determinarea stilului de leadership care poate conduce la obţinerea celor mai bune rezultate. leadership-ul poate fi considerat un atribut al unei poziţii ierarhice în cadrul organizaţiei. 2003) 1. (Chirică. un proces de mobilizare şi antrenare a personalului într-o anumită direcţie.2 Teorii situaţionale despre leadership Teoria contingenţei a lui Fred Fiedler Această teorie afirmă că asocierea dintre orientarea liderului şi eficienţa grupului este dependentă (contigentă) de măsura în care situaţia este favorabilă exercitării influenţei. La baza leadership-ului se află spiritul de echipă. liderilor li se solicita să-l evalueze pe Ultimul dintre Colaboratorii Preferaţi (UCP). mai relaxat. dorinţa oamenilor de a gândi. o caracteristică a unei persoane sau grup de oameni. Într-o situaţie de criză într-un cadru temporal restrâns. În chestionarul înaintat liderilor el le-a cerut să aleagă dintre toate persoanele cu care au lucrat pe aceea cu care s-au înţeles mai puţin. o capacitate de mobilizare sau o categorie de comportament.activitate practică sau proces de influenţare şi orientare a oamenilor prin metode necoercitive. Argumentul principal este acela că nu există un stil de leadership care să îşi poată dovedi eficacitatea în orice situaţie – este nevoie de analizarea naturii sarcinii.2.. liderii admit că UCP este simpatic. Deşi îl pot caracteriza ca nedemn de încredere sau lipsit de consideraţie. Autorul operaţionalizează atât stilul de conducere. Fiedler precizează că liderii "orientaţi spre sarcini" sunt mai eficienţi în situaţii foarte favorabile şi în situaţii foarte nefavorabile. Fără acest spirit de echipă leadership-ul nu există. unele situaţii sunt mai favorabile pentru leadership comparativ cu altele ceea ce necesită orientări diferite din partea liderului. (Teleşpan şi Merce. un proces de mobilizare a unei persoane sau grup de oameni. . Practic. (Anexa 4) Liderii preocupaţi de relaţii acordă acestor caracteristici un scor înalt (descriu UCP relativ favorabil). pe baza unui număr de caracteristici. Ca atare. un stil autoritar poate fi mai eficient decât un stil participativ. Preţuind relaţiile atât de mult. amabil şi relaxat. Fred Fiedler a dezvoltat o metodă de măsurare şi de clasificare a acestora. a tipului de oameni şi a cadrului temporal implicat. simţi şi comporta armonizat pentru realizarea scopului comun. precum şi a obiectivelor organizaţionale. 18 . în pofida dificultăţilor pe care le au cu colaboratorul problematic. în timp ce liderii orientaţi spre "relaţii sociale" sunt mai eficienţi în situaţii intermediar favorabile.grup de persoane care desfăşoară activităţi de influenţare a oamenilor. Ca atare. 1996) Concentrându-se pe comportamentul liderului orientat asupra sarcinii şi comportamentul orientat spre relaţii. liderii fac în detaliu aceste distincţii pentru a se asigura că îl tratează cu corectitudine pe UCP. cât şi caracterul favorabil-nefavorabil al situaţiei.

(Anexa 5) Există câţiva factori (variabile de contingenţă) care afectează favorizarea situaţională: • Relaţiile lider-membru. ci şi plicticos. • Puterea poziţiei liderului. Subordonaţii îi sunt loiali şi gata să-i ofere sprijinul. mai multă influenţă şi poate exercita un control mai strict. neclare şi nestructurate. modelul lui Fiedler susţine că nu există "stilul bun" de 19 . O relaţie proastă între lider şi membrii grupului afectează influenţa liderului şi poate duce la insubordonare şi sabotaj. Favorizarea situaţională este partea de „contingenţă" sau de „dependenţă" din teoria lui Fiedler. liderul se află într-o situaţie favorabilă pentru exercitarea influenţei. Cu cât liderul are mai multă putere. Cum sugerează şi alte abordări contingenţiale ale fenomenului conducerii. Gradul de structurare (ridicat sau scăzut) evaluează măsura în care sarcinile sunt clar determinate sau definite. ca primă obligaţie stabilirea relaţiilor armonioase cu superiorii şi subordonaţii şi preferă relaţiile informale cu subalternii. Dacă această condiţie nu este îndeplinită liderul distant nu poate influenţa grupul. liderul este pus într-o poziţie necorespunzătoare pentru a evalua munca subordonaţilor sau pentru a demonstra că abordarea sa este mai bună decât cea a membrilor grupului. Caracterizarea situaţiei unui lider arată cât îi este ea de favorabilă pentru a-şi exercita puterea şi influenţa. angajări sau concedieri) are mai multă putere. managerul cu acest stil de conducere tinde să organizeze puţine întâlniri formale cu subordonaţii. Când este agreat. Liderul apropiat de subalternii săi ar fi mai curând un "specialist în relaţii umane": el îşi asumă. se află într-o situaţie favorabilă de leadership şi de exercitare a controlului. cu atât liderul va fi capabil să exercite o influenţă mai mare. procedurile clare şi posibilitatea de a evalua direct performanţa îi conferă liderului capacitatea de a fixa standarde de performanţă şi de a-i responsabiliza pe subordonaţi. ca atare îi acordă un scor scăzut. Interesantă este constatarea că liderul distant este eficient (măsura eficienţei fiind productivitatea grupului) atunci când este informai acceptat de membrii grupului.Liderii orientaţi spre sarcini fac această descriere a UCP în funcţie de capacitatea acestuia de a contribui la atingerea obiectivelor grupului. Puterea poziţiei este autoritatea formală. • Structurarea sarcinilor. Atunci când sarcinile sau îndatoririle sunt vagi. calitatea relaţiilor lider-membrii grupului măsoară gradul sau nivelul în care grupul sprijină liderul. UCP fiind nu numai neplăcut sau neloial. nesincer şi certăreţ. Cu cât sarcinile sunt mai bine structurate. cu atât mai redusă este dependenţa de bunăvoinţa altora şi cu atât mai uşor îi va fi să îndeplinească sarcina de leadership. de a dispune ce să facă alţii. Liderul aflat într-o poziţie care îi permite să recompenseze sau să sancţioneze un subordonat (prin mustrări. garantată de organizaţie. Deci. Obiectivele precise. respectat şi are relaţii bune cu membrii grupului. pârghii financiare. vor avea încredere în lider şi îi vor urma directivele.

1998) În cadrul teoriei rutei spre obiectiv sunt luate în considerare patru comportamente specifice ale liderului: • Comportamentul directiv (de îndrumare). dar există "stilul corespunzător" situaţiei organizaţionale. Teoria ia în considerare două clase de factori situaţionali: 20 . Eficienţa fiecărui tip de comportament depinde de situaţia concretă în care se află liderii. • Comportamentul de sprijin (ocrotitor). îşi exprimă încrederea în capacitatea subordonaţilor şi îi încurajează să depună toate eforturile pentru realizarea obiectivelor. 1996) Modelul lui Fiedler este una din abordările care sugerează că există situaţii organizaţionale în care un lider distant şi orientat spre sarcină este mai eficient decât un lider democratic. Fiedler restrânge problema eficienţei conducerii la natura sarcinii şi la relaţia liderului cu subordonaţii săi. consultarea şi luarea în considerare a opiniilor acestora. Activităţile cele mai importante ale liderilor sunt considerate cele legate de clarificarea rutelor spre diferitele obiective care prezintă interes pentru subordonaţi. prietenie şi interes pentru subordonaţi în calitatea lor de oameni. (Chirică. cu structurarea şi presupune ca liderii să programeze munca subordonaţilor. în esenţă. Acest comportament presupune implicarea subordonaţilor în problemele legate de muncă. Un lider eficient trebuie să formeze o conexiune între obiectivele personale ale subordonatului şi obiectivele organizaţiei din care acesta face parte. Practic. Este un comportament identic. liderul trebuie să acorde recompense în funcţie de performanţe şi să aibă certitudinea că subordonaţii au o imagine clară asupra modalităţilor în care pot obţine recompense. structura sarcinii şi puterea liderului sunt componentele prin care autorul descrie situaţia. liderii stabilesc obiective incitante pentru subordonaţi. Acceptarea liderului. Pentru a obţine disponibilitatea subordonaţilor pentru efort. Asemenea obiective sunt: promovări. Teoria sugerează că succesul liderilor depinde de gradul în care realizează concordanţa dintre cele patru tipuri de comportamente şi situaţiile concrete cu care se confruntă. În cadrul acestui comportament. (Johns. Teoria rutei spre obiectiv a lui Robert House Este o teorie situaţională despre leadership care vizează situaţiile în care diverse comportamente ale liderilor sunt cele mai eficiente. În esenţă este un comportament identic cu consideraţia. să menţină standardele de performanţă şi să-i lămurească pe subordonaţi despre ceea ce se aşteaptă de la ei. • Comportamentul orientat spre realizări. Se poate ajunge ca subordonaţii să ajute la stabilirea recompenselor pe care le vor obţine şi a activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare pentru a obţine aceste recompense. climat de muncă plăcut.conducere. Un asemenea comportament presupune din partea liderului sensibilitate faţă de nevoile personale ale subordonaţilor. realizări personale. • Comportament participativ.

teoria ciclului de viaţă al leadership-ului pune în evidenţă faptul că pe măsură ce subordonaţii evoluează de la stadiul de imaturitate spre cel de maturitate. maturitate înţeleasă nu în sens biologic. bunăvoinţa fiind înţeleasă în sensul cât de capabili. de a-şi asuma responsabilităţi suplimentare şi de a dori să obţină succesul. Deci. liderii pot spori efortul şi productivitatea angajaţilor clarificând obiectivele şi drumul care trebuie urmat pentru îndeplinirea acestora.factori de mediu (structurarea sarcinii. ceea ce implică un stil de leadership explicativ. 21 .caracteristicile procesuale ale subordonaţilor (capacitate. . Ea oferă un raţionament pentru stabilirea unei interdependenţe dintre stilurile de leadership şi situaţiile date (existente) în vederea asigurării unui leadership eficient.subordonatul este incapabil şi nedisponibil sau nesigur. locul controlului). concluzia care reiese pentru lider constă în faptul că pentru a fi eficient trebuie să folosească în avantajul său aspectele motivante şi aducătoare de satisfacţie şi să compenseze aspectele demotivante sau care aduc insatisfacţie. . (Chirică. dar disponibil sau sigur pe sine. (4) comportament care pune un accent scăzut pe relaţii şi un accent scăzut pe sarcini.subordonatul este incapabil. comportamentul eficient de leadership trebuie să parcurgă următoarele trepte (Anexa 7) : (1) comportament care pune un accent scăzut pe relaţii şi un accent ridicat pe sarcini. ceea ce impune un stil de leadership direcţionar. grupul de muncă). 1996) - Teoria Hersey-Blanchard a leadership-ului situaţional Aceasta este cunoscută şi sub denumirea de teoria ciclului de viaţă al leadership-ului. Între gradul de bunăvoinţă al subordonatului şi stilurile de leadership se întâlnesc următoarele situaţii: . (Anexa 6) Conform teoriei. (3) comportament care pune un accent ridicat pe relaţii şi un accent scăzut pe sarcini. sistemul de autoritate. (2) comportament care pune un accent ridicat pe relaţii şi un accent ridicat pe sarcini. Conform teoriei. Luând în considerare factorii situaţionali. liderii de succes îşi ajustează stilurile de leadership în raport cu bunăvoinţa subordonaţilor de a acţiona într-o anumită situaţie existentă. experienţă. 1996) În mod concret. disponibili şi încrezători sunt subordonaţii pentru a îndeplini sarcinile Teoria Hersey-Blanchard (teoria ciclului de viaţă al leadership-ului) consideră că stilurile de leadership trebuie să aibă în vedere nivelul de maturitate al subordonaţilor. (Chirică. eficienţa comportamentului liderilor depinde şi de mediul specific de muncă. ci drept capacitatea acestora de a-şi desfăşura activităţile în mod independent.

planificarea dezvoltării subordonaţilor. Participarea poate implica fie subordonaţi individuali fie întregul grup de subordonaţi care raportează acelui lider. Ea se realizează de obicei prin relaţii directe. invers. a le preveni pe cele nedorite. Deşi această afirmaţie este acceptată de majoritatea analiştilor şi practicienilor. Cu cât se măreşte "aria de libertate" a subordonaţilor.subordonatul este capabil şi disponibil sau sigur pe sine. 1. 1998) În esenţă. apud Chirică. participarea poate fi formală sau informală. cât şi din perspectiva formelor variate în care se poate exprima.2. tratarea problemelor angajaţilor." Participarea poate fi analizată atât din punct de vedere al intensităţii sau gradului în care se realizează. participare înseamnă a permite subordonaţilor să ia ei înşişi deciziile ce-i privesc. lipsită de un cadru oficial de manifestare. 1996). Sistemul participativ diferă de cel neparticipativ prin modul în care este exercitat şi distribuit controlul. (Johns. de exemplu. ceea ce implică un stil de leadership participativ. Tannenbaum (1976. Implicarea oamenilor în procesul decizional prin folosirea unor sisteme participative de organizare şi conducere ar reprezintă o cale de creştere a democraţiei industriale. . particip area pe baze individuale funcţionează cel mai bine în fixarea obiectivelor profesionale individuale. putând lua. dar nedisponibil sau nesigur.. Concluzia teoriei este că stilul de leadership va fi eficient numai dacă el va corespunde nivelului de maturitate al subordonaţilor. opinii şi sugestii şi a reacţiei personalului de conducere faţă de acestea. leadership-ul participativ înseamnă implicarea subordonaţilor în luarea deciziilor legate de muncă.subordonatul este capabil. în cadrul unor limite acceptate de comun acord. participarea formală 22 . consensul tinde să dispară atunci când se pune problema gradului în care trebuie admisă participarea. ceea ce implică un stil de leadership delegativ. Din punctul de vedere al gradului de structurare. cu atât liderul se poartă de o manieră mai participativă. flexibilă. A controla înseamnă a crea efecte dorite sau.S. afirmă că „a vorbi despre participare înseamnă a vorbi despre control. participare înseamnă a obţine opinia subordonaţilor înainte ca liderul însuşi să decidă. conceptul de participare se referă la modul de implicare şi integrare a membrilor organizaţiei (în speţă a personalului nonmanagerial) în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor. Pe de altă parte. influenţei sau puterii decizionale a membrilor organizaţiei. Minimal. Maximal. între superiori şi subordonaţi. Participarea informală este spontană. Problema participării este în mod frecvent asociată cu cea a controlului. de exemplu. De exemplu. „faţă în faţă".3 Leadership-ul participativ La un nivel foarte general. A. forma transmiterii de către subordonaţi a unor idei.

• eficienţă redusă a deciziilor ca urmare a lipsei de receptivitate sau de cunoştinţe din partea subordonaţilor. structurate oficial. 23 . comparări şi diferenţieri instituite şi practicate individual. Ea rezidă în intenţii şi dispoziţii. Prin leadership participativ se pot obţine potenţiale avantaje. fie că propriile cunoştinţe sunt depăşite). • chiar dacă participarea nu duce la creşterea motivaţiei subordonaţilor şi a calităţii deciziei. funcţie de situaţia specifică. b) Potenţialele dificultăţi ale participării: • participarea consumă timp şi energie. Participarea directă presupune implicarea tuturor membrilor organizaţiei în procesul decizional ce vizează în principal contextul sau condiţiile ce le afectează viaţa de muncă. Participarea indirectă se aplică în orice situaţie în care angajaţii îşi aleg reprezentanţii care să le susţină interesele prin influenţarea sau integrarea în activităţile specifice conducerii. prin lipsa comportării vizibile. fără a tinde spre angajarea în acţiuni sau interacţiuni comportamentale vizibile. directe sau indirecte etc. ceea ce o face neoportună când este nevoie de decizii rapide. (Anexa 8) a) Avantaje potenţiale: • participarea măreşte motivaţia subordonaţilor să contribuie la stabilirea obiectivelor şi luarea deciziilor. Participarea manifestă este aceea în care indivizii se angajează comportamental în acţiuni sau mecanisme prin care este făcut cât mai vizibil activismul social. ea poate duce la acceptarea deciziilor de către subordonaţi. Prezentarea diferitelor forme de manifestare a participării a avut rolul de a evidenţia atât diversitatea universului participării. Mai degrabă putem vorbi de niveluri sau grade diferite de angajare a participării formale sau informate. Leadership-ul participativ nu trebuie înţeles ca abdicarea de la leadership care este ineficientă aproape întotdeauna. în principal.se manifestă în forme instituţionalizate. Forma participării latente se caracterizează. Participarea poate implica subordonaţii individual sau întregul grup. În funcţie de gradul său de vizibilitate. a activismului social transparentizat. cât şi faptul că nu se poate vorbi de existenţa sau dezirabilitatea unui singur mod de participare. O altă distincţie care reflectă două forme posibile de manifestare este cea dintre participarea directă şi participarea indirectă. dar pot să apară şi dificultăţi ale participării. participarea poate fi manifestă sau latentă. analize şi reflecţii. • participarea îi poate face pe unii lideri să simtă că pierd puterea şi influenţa. definite sau întărite de organizaţie. proiectate. • participarea poate duce la decizii de o calitate mai bună atunci când subordonaţii au cunoştinţe speciale în domeniu (fie că şeful nu este specialist în toate privinţele.

un departament sau o organizaţie.1. (Johns. în sensul că el este îndreptat în special spre alinierea comportamentului subordonatului la obiectivele organizaţionale. c) Carisma este al treilea şi de departe cel mai important aspect al leadership-ului transformaţional. (Dorna. 2004). într-un mod nou. spiritul dominator şi fervoarea propriilor convingeri. Oamenii sunt stimulaţi să se gândească la probleme. mulţi autori vorbesc pur şi simplu de leadership-ul carismatic. Obiectivele propuse de liderii carismatici au deseori o tentă morală sau ideologică. consideraţia individuală şi carisma. leadership-ul transformaţional este rutinier. ceea ce i-a separat de liderii tranzacţionali. Carisma oferă suportul emoţional al leadership-ului transformaţional. Principalele calităţi ce stau la baza unui leadership transformaţional sunt: stimularea intelectuală. Secondanţii ajung să creadă şi să se identifice cu liderul carismatic şi să intemalizeze valorile şi obiectivele acestuia. Carismaticii acţionează adesea aşa încât să creeze impresia succesului şi realizărilor personale. comportamente şi capacitatea de a fi la locul potrivit la timpul potrivit. b) Considerarea individualizată implică tratarea subordonaţilor ca indivizi distincţi. 1998) Liderul este cel care schimbă în mod decisiv atitudinile şi convingerile subordonaţilor pentru a corespunde noii viziuni şi care să insufle acestora o angajare profundă faţă de un proiect. Ei tind să ceară devoţiune şi loialitate puternice şi aceasta inspiră o dăruire entuziastă şi un mare efort îndreptat spre îndeplinirea misiunii aleasă de lider. arătând preocupare pentru dezvoltarea lor personală şi servind ca mentor atunci când este cazul. Se pare că ivirea carismei este o funcţie complexă de trăsături. Carisma este un termen derivat din greceşte. ceea ce consolidează stima acestora faţă de ei înşişi. deşi sunt multe persoane care au carismă fără să fie lideri. Sunt numeroase exemplele în care oameni excepţionali. cu calităţi deosebite au reuşit să transforme în mod real gândirea subordonaţilor în privinţa muncii lor. În plus. dintr-un cuvânt cu sensul de dăruit sau favorizat. aspecte şi strategii. Au mari aşteptări de la performanţele secondanţilor şi în acelaşi timp îşi exprimă încrederea în capacitatea lor. Indivizii carismatici au fost portretizaţi de-a lungul istoriei ca având calităţi personale care le dau o putere extraordinară în a-i influenţa pe alţii.4 Leadership-ul transformaţional si carisma Spre deosebire de leadership-ul participativ. Trăsăturile proeminente cuprind încrederea în sine.2. în care subordonaţii vin cu idei iar liderul le analizează şi apoi decide. astfel de lideri se ivesc pentru a articula 24 . Accentul se pune pe o încercare perfect direcţionată spre a satisface nevoile persoanei respective în contextul obiectivelor generale. a) Stimularea intelectuală contribuie în parte la aspectul de "nouă viziune" al leadership-ului transformaţional. De fapt.

care se vede atunci când liderul carismatic abuzează de puterea sa din raţiuni pur personale. În primul stadiu. Rezultatele cercetărilor recente sugerează că subordonaţii percep astfel de lideri ca fiind deosebit de eficienţi în stimularea atât a eforturilor cât şi a satisfacţiei profesionale. În al treilea stadiu al apariţiei carismei. În acest stadiu pentru a articula viziunea secondanţilor este importantă controlarea impresiilor. va risca să-i provoace pe acei membri ai organizaţiei care îi ameninţă viziunea şi va sugera soluţii neobişnuite dar fezabile. Încă de la început. 2001). Leadership-ul bazat pe principii Paradigma conducerii bazate pe principii a fost lansată pentru prima dată de către Stephen R. În acelaşi timp. Dacă aceste sentimente merg împotriva structurii de putere existente. Găsim exprimat în aceste cuvinte nu 25 . Astfel de oameni exploatează nevoile secondanţilor pentru a urmări obiective nesăbuite.sentimentele secondanţilor la vremuri de frământări şi discordii. Un exemplu de abuz de carismă este Adolf Hitler. liderul îi face pe subordonat să realizeze noua viziune. Covey pe la începutul anilor '80 în cadrul Institutului Pentru Conducerea Bazată Pe Principii. El acordă o atenţie deosebită estimării nevoilor subordonaţilor şi constrângerilor organizaţionale. din care autorul făcea parte. liderul caută sau chiar provoacă deficienţe stării curente a lucrurilor. Trebuie să menţionăm în trecere că şi carisma are partea sa întunecată. putem spune că liderul transformaţional oferă stimulare intelectuală şi consideraţie individualizată secondanţilor săi. Aici intră în joc retorica. adesea dând exemplu de autosacrificiu sau expunând cu ostentaţie o expertiză neconvenţională pentru a construi încrederea subordonaţilor. Dar cel mai important este că el prezintă carisma. Ele indică vieţilor noastre direcţia adevăratului nord când navigam printre curenţii mediilor în care trăim” (Covey. Ele nu se schimbă. Covey oferă o definiţie a principiilor. Este subliniată capacitatea noii viziuni de a schimba starea de lucruri actuală. liderul evaluează atent statu quo-ul pentru a vedea posibilităţile de schimbare. liderul va fi perceput ca deosebit de curajos. portretizarea clarifică modul în care carisma contribuie la leadership-ul transformaţional. Deşi astfel de stadii nu se simt în toate exemplele de carismă. Liderul va lucra nenumărate ore peste program. O viziune demnă de interes descrie apariţia carismei ca pe un proces cu stadii proprii. Pentru a rezuma. liderul formulează o viziune sau o misiune care pune în discuţie situaţia curentă şi care corespunde cumva nevoilor şi aspiraţiilor secondanţilor. „Principiile sunt legi naturale de la sine înţelese şi confirmate. încrederea în sine şi în ceilalţi. În stadiul al doilea. El poate avea ideea unui produs care va reîntoarce firma la vechea sa reputaţie de inovatoare în inginerie.

scopuri şi roluri. Principiile. fiecare dintre ele referindu-se. legitimat. coordona etc.) După ce operează distincţia dintre principii şi valori. adică de a-i pregăti. sunt obiective şi externe. ele funcţionează conform legilor naturale. în esenţă. Nivelurile conducerii bazate pe principii. vor scopuri care să-i înalţe. ideilor. organizaţional. să-i înnobileze. în timp ce valorile sunt subiective şi interne. Covey stabileşte patru asemenea niveluri: personal. 2001). ci şi fiinţe spirituale . reţinem ideea potrivit căreia noua paradigmă „nu numai că include principiile cinstei şi bunătăţii şi utilizează mai bine talentele oamenilor pentru creşterea abilităţilor lor. unanim acceptat. vor sentimentul că fac ceva ce contează. fie la o serie de nevoi resimţite de indivizi (nevoia de a duce la bun sfârşit un lucru început şi nevoia de a lucra cu alţii. ci doar încercări subiective de a le descrie sau reprezenta.. normelor şi învăţăturilor ele nu trebuie confundate cu acestea. având în centru principiile. Covey aseamănă valorile cu hărţile. organiza. dar busola. dar duce şi la salturi în ceea ce priveşte eficienţa persoanelor şi a organizaţiilor” (Covey. din care rezultă trei contribuţii esenţiale: 1) conturarea specificului noii paradigme a conducerii bazate pe principii. să-i facă să-şi descopere partea cea mai bună. Dacă ne cantonăm în a administra conform hărţilor. de a-i implica în soluţionarea sarcinilor sau în evaluarea 26 . 2001). adică a principiilor. fie la relaţia individului cu el însuşi sau cu alţii.doar conţinutul principiilor. Chiar dacă omul descris de Covey este uşor idealizat. „O hartă bazată pe valori poate furniza o descriere utilă. ci şi rolul lor. Vreau să aduc o contribuţie semnificativă” (Covey.) 3) sugerarea efectelor practicării conducerii pe bază de principii. ei vor semnificaţie. Când indică adevăratul nord. ei vor să facă din muncă o provocare şi o împlinire. cât şi în cea organizaţională. Deşi principiile se manifestă sub forma valorilor. sociale şi psihologice. care nu sunt teritoriile înseşi. vom irosi multe resurse rătăcind fără scop sau ratând ocazii” (Covey. Este cunoscut că oamenii se orientează mai degrabă după propriile valori decât după ceea ce este sau ar trebui să fie obiectiv. 2001) 2) stabilirea nivelurilor şi a principiilor noului tip de conducere.. Covey întreprinde un demers extrem de laborios. furnizează viziune şi direcţie. indiferent de condiţii. atât în viaţa personală. Covey arată că oamenii nu sunt doar resurse sau bunuri patrimoniale. Deviza acestei forme de conducere este următoarea: „Să vorbim despre viziune. O hartă precisă e un bun instrument administrativ. Se referă la capacitatea liderului de a deveni o sursă de ajutor pentru subordonaţi. doar fiinţe economice. managerial. insistând asupra importanţei covârşitoare a primelor. acul reflectă alinierea la legile naturale. interpersonal. dar o busolă fixată pe principiile adevăratului nord e un instrument de conducere şi de dobândire a puterii. spune autorul.

1. necesită un alt fel de pregătire. suficientă orientare pentru a ne putea descoperi misiunea. înţelepciunea (sugerează perspectiva „cuminte" asupra vieţii. defini rolurile. Teleşpan şi E. spre deosebire de conducerea cu ajutorul practicilor. acest lucru ne furnizează suficientă siguranţă pentru a nu fi ameninţaţi de schimbare. După Covey însă. de a-i responsabiliza. Competenţele sunt înţelese ca un şir de talente. energia vitală de a opta şi de a lua decizii. statornicie emoţională. esenţiale sunt următoarele : siguranţa (definită ca fiind sentimentul de valoare. ea este un fel de „sfetnic interior" care funcţionează ca o conştiinţă). tăria şi curajul de a îndeplini ceva. orientarea (care asigură direcţia pe care o primim şi o urmăm în viaţă. Fără o bază solidă pereţii piramidei se vor prăbuşi în curând. o înţelegere adâncă a modului în care diversele elemente şi principii se aplică şi se leagă între ele). Leadership-ul bazat pe principii reprezintă. aşa cum afirmă C. 2001). după o premisă pentru conducerea transformaţională. capacitatea de a depăşi şi renunţa la deprinderile vechi. poate chiar mai multă pregătire. 2003) Acest ghid pentru leadership. cunoştinţe şi abilităţi ce fac o persoană adecvată ori bine calificată pentru o poziţie din cadrul organizaţiei. identitate. direcţionarea sistemelor şi a proceselor. creiona scenariile şi scopurile . dar răsplata constă în mai multe cunoştinţe tehnice. tărie personală). puterea (capacitatea de a acţiona. comparaţi sau critici. mai bune şi mai eficiente). suficientă putere de a comunica şi coopera chiar şi în condiţii de stres şi oboseală” (Covey. 27 . mai multă creativitate şi responsabilitate împărtăşită la toate nivelurile organizaţiei. pentru a însuşi şi cultiva altele noi. respect de sine. Iată ce scrie el: „Dacă punem în centru principiile. Pentru a transpune viziunea în realitate.6 Competenţele leadership-ului Leadership-ul este asociat cu viziunea. liderii trebuie să dispună de un act de competenţe specifice care să le ghideze acţiunile. este compus din trei părţi principale care formează piramida leadershipului (anexa 9 şi 10): • Competenţele interioare care formează fundamentul leadershipului. Merce (2003). un sentiment al echilibrului. (Teleşpan şi Merce. precum şi pentru îndrumarea activităţilor spre ţinte comune care vor permite organizaţiei să-şi mărească rezultatele. de a le permite să se judece ei înşişi deoarece „cunoaşterea deţinută de ei depăşeşte orice sistem de măsurare” (Covey. Conducerea cu ajutorul principiilor.2. 2001) Efectele leadership-ului bazat pe principii sunt extrem de numeroase. Aceste competenţe pot fi considerate instrumente interioare pentru motivarea angajaţilor.rezultatelor obţinute. suficientă înţelepciune pentru a putea învăţa din greşelile noastre şi a căuta să ne îmbunătăţim mereu.

Dacă o persoană poate avea puterea competenţelor interioare şi a celor de leadership. Ele au nevoie sa-şi dezvolte capacitatea de a-şi exercita leadership-ul. Mai degrabă leadership-ul si management-ul sunt două sisteme de acţiune distincte si complementare. numai din întâmplare şi eroare. 28 . Ele caută în mod activ persoane cu potenţial de a deveni lideri şi. liderul pe oameni. şi mai târziu prin reflectare poate obţine competenţele profesionale pentru a descrie un lider bun. Majoritatea companiilor de astăzi sunt mai mult gestionate (managed) şi mai puţin conduse (lead). liderul dezvoltă. dar nu în felul în care cred majoritatea oamenilor.Competenţele leadership-ului formează structura de bază (pereţii) care separă liderii de şefi prin construirea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare conducerii organizaţiei. • Managerul menţine. zeci de persoane pot juca roluri importante de lideri într-o organizaţie. liderul este un original.7 Raportul leadership – management Noţiunea de leadership e diferită de cea de management. un lider are o bază superficială de pornire (este un şef fără capul pe umeri). Companiile de succes nu aşteaptă ca liderii să vină spre ele. liderul inspiră încredere. Studiile întreprinse în ce priveşte raporturile dintre lideri şi manageri pun în evidenţă o serie de aspecte demne de luat în seamă.2. Întradevăr cu o selecţie atentă. folosindu-le pentru o echilibrare reciprocă. • Managerul este copia. În timp ce îşi îmbunătăţesc abilităţile de a conduce. liderul inovează. • Competenţele profesionale adaugă profunzime piramidei. Fiecare are functia proprie şi activităţi caracteristice. Fiecare organizaţie reclamă un set diferit de competenţe profesionale pentru fiecare poziţie de leadership. aşa cum remarcă Teleşpan şi Merce (2003): • Managerul administrează. în timpul carierei lor îi pun în situaţii proiectate pentru a le dezvolta potenţialul. Nu este nici mai important ca managementul si nici un înlocuitor. Cea mai mare parte a acestor competenţe provine din experienţe şi învăţarea din aceste experienţe. Ambele sunt necesare pentru succes într-un mediu de afaceri volatil si din ce în ce mai complex. • Managerul pune accent pe sisteme şi structuri. companiile nu trebuie să piardă din vedere faptul că o situaţie de leadership puternic şi management slab este mai rea decât reversul. Conceptul de leadership nu e nici mistic nici misterios. Nu este un spaţiu rezervat celor aleşi. • 1. • Managerul se bazează pe control. dezvoltare şi încurajare. Adevărata provocare este combinarea abilităţilor de leadership cu abilităţile de management. Fără aceste competenţe.

liderul îl provoacă. 2003) consideră că există cinci aspecte care repartizează rolurile dintre manageri şi lideri: • Managerul prevede şi planifică. Cei mai eficienţi manageri pe termen lung sunt şi lideri (Anexa 11). ce? şi de ce? • Managerul ţinteşte rezultatul final. • Managerul este format şi învaţă prin instrucţie.• Managerul are viziune pe termen scurt. liderul este propriul său general. W. dă dovadă de oportunism în acţiune oarecum la fel ca şi cameleonul.apud Teleşpan şi Merce. liderul orizontal. În mod sintetic. liderul pilotează. • Managerul stabileşte bugete. • Managerul organizează. consideră că „Managerii sunt oameni care fac lucrurile aşa cum trebuie iar liderii sunt oameni care fac lucrurile potrivite”. liderul concepe o strategie pe termen lung şi dă dovadă de flexibilitate în raţionamentul bugetar. străduinduse să repereze imprevizibilul şi să imagineze scenarii de preschimbare pentru a putea reacţiona şi a se adapta unor situaţii care nu fuseseră prevăzute de buget. cu ochii aţintiţi asupra viziunii pe termen lung. adesea. liderul face lucruri bune. Bennis (1984. el anticipează oportunităţile şi punctele slabe. liderul dă o motivaţie calităţii şi autocontrolului. liderul prin educaţie. • Managerul face bine lucrurile. liderul creează o viziune inspiratoare (şi. • Managerul măsoară şi redresează abaterile. Analiza comparativă a managerilor şi liderilor pune în evidenţă faptul că nu toţi managerii sunt lideri şi nici toţi liderii manageri. liderul pe termen îndelungat. • Managerul controlează. • Managerul întreabă cum? şi când?. această viziune va fi „co-creată” împreună cu partenerii aflaţi în cauză). se adaptează cu supleţe. Warren Bennis şi Burt Nanus (2000). 29 . • Managerul este soldatul clasic bun. • Managerul imită. liderul merge mai departe. • Managerul acceptă status-quo-ul. liderul iniţiază. face să evalueze viziunea şi adaptează poziţionarea întreprinderii şi produselor sale mulţumită unui efort permanent de a anticipa şi de a ţine sub observaţie piaţa. evaluează investiţii şi cheltuieli. liderul.

pe drept cuvânt. Participând la viaţa socială.la nivelul teoriei ştiinţifice .” (Ann Lander) 2. 2002). Încă de la începutul celui de-al patrulea deceniu al secolului nostru se cunoşteau peste o sută de definiţii date personalităţii.Capitolul 2. În schimb. politice şi sociale. dimpotrivă. în puls şi în definirea personalităţii sunt prezentate interese de clasă. Personalitatea. condiţiilor economice specifice. este o construcţie teoretică elaborată de psihologie în scopul înţelegerii şi explicării . poziţia şi rolul diferitelor grupuri sociale. atât de diferite. psihologi şi pedagogi de a surprinde dimensiunile acesteia. sociologi. progreselor cunoaşterii. Răspunsurile au fost. conceptul de personalitate se situează şi astăzi în sfera unor interesante şi aprinse controverse. dacă toţi autorii respectivi vorbeau despre acelaşi lucru. Fraisse. Termenul persoană desemnează individul uman concret. exercită roluri specifice. încât fiecare are sentimentul întrebuinţării lor corecte în cele mai diverse situaţii. dispune de o existenţă proprie. uneori. încât ne putem întreba. individul uman dobândeşte conştiinţa de sine. Aspecte teoretice privind personalitatea „Cel mai important element al unei personalităţi umane este conştienţa propriei valori.a modalităţii de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl numim persoană umană (Dafinoiu. Termenii persoană şi personalitate sunt atât de utilizaţi în limbajul cotidian. care polarizează strădaniile multor filosofi. caracteristicile culturii respective. am putea spune că istoria psihologiei se confundă (între anumite limite) cu istoria răspunsurilor la întrebarea „Ce este personalitatea ?”. Această situaţie este într-un fel de înţeles dacă avem în vedere în fiecare societate solicită şi promovează un anumit tip de personalitate. manifestă anumite 30 . utilizarea lor ca termeni ai ştiinţei psihologice pune atâtea probleme încât. parafrazându-1 pe P.Delimitări conceptuale Punct de contact a numeroase discipline. Se impune mai întâi să deosebim persoana de personalitate. corespunzător concepţiilor filosofice.1 Personalitatea .

purtător şi generator de valori (homo-valens). Toate acestea conferindu-i individului identitate socială. În această ipostază. Sensul conceptului a evoluat de la cel de personaj spre cel de persoană pe scena vieţii. ca persoană. Omul este o persoană în cel mai înalt grad. „Omul este o persoană în virtutea faptului că defineşte în mod conştient atitudinea sa faţă de lumea înconjurătoare. Fără conştiinţă. o importanţă are conştiinţa. Pentru om. care desemna masca pe care o purtau actorii pe scenă în timpul reprezentaţiei teatrale. 31 . conform “Dicţionarului limbii române literare contemporane” volumul III. omul se afirmă ca persoană. care îi determină adaptarea specifică la mediu. Fenomenul de personalitate este însă incomparabil mai dificil de explicat şi definit. Totodată personalitatea este subiectul uman privit în cele trei ipostaze ale sale: • Subiectul pragmatic. centrându-se mai ales pe caracteristicile emotive şi nonemotive. acea fiinţă care fără a se rupe de natură a depăşit-o pe aceasta şi a intrat sub imperiul culturii. ansamblul de trăsături morale sau intelectuale prin care se remarcă o persoană. de indiferenţă şi maximum de „partinitate” faţă de tot ceea ce are o semnificaţie socială. întrucât beneficiază de cunoştinţe şi participă la procesul gigantic şi nelimitat de cunoaştere. Majoritatea psihologilor consideră că personalitatea se referă la caracteristicile noncognitive. a capacităţii individului. al acţiunii (homo faber) cel ce transformă lumea şi tinde să o stăpânească. 2002) Personalitatea înseamnă.. Etimologic. (Dafinoiu. Personalitatea reprezintă sinteza particularităţilor psihoindividuale. deosebindu-ne unul de altul. etc. în acele perioade se constituie o serie de caracteristici stabile care o individualizează mai expresiv prin reacţiile comportamentale. persoană care are însuşiri deosebite într-un anumit domeniu de activitate”. nu există persoană” (Allport. personalitatea se organizează şi se dezvoltă în perioadele de creştere. etc. a structurilor cognitive şi atitudinale. atunci când manifestă minimum de neutralitate. iar pe de altă parte.însuşiri în relaţiile pe care le stabileşte cu semenii. Pe de o parte. • Subiectul epistemic. felul de a fi a unuia. 1991).spientisimus) cel ce ajunge la conştiinţa de sine şi de lume. în baza căreia ne manifestăm specific. nu numai sub aspectul cunoaşterii dar şi ca atitudine. „personalitate” derivă din latinescul „persona”. fără capacitatea de a ocupa în mod conştient o anumită poziţie. • Subiectul axiologic. al cunoaşterii (homo sapiens . Noţiunea de personalitate se referă aşadar la organizarea interioară sintetică. “ceea ce este propriu unei persoane şi o distinge ca individualitate. unitară şi totodată individualizată a însuşirilor psihofizice. pe structurile semnificative ale comportamentelor şi pe activitatea voinţei.

sărăceau şi goleau personalitatea atât de bogăţia şi varietatea componentelor sale. Interesează însă nu trăsăturile sau factorii în sine. Perspectiva structurală asupra personalităţii este superioară celei atomiste din cel puţin două puncte de vedere: în primul rând. tocmai acest lucru lipseşte interpretării atomiste. ci modul lor de corelare. Perspectiva structurală porneşte nu de la parte. ci de la modul lor de organizare. Din păcate. pe descompunerea personalităţii în elementele sale componente în vederea studierii legităţilor lor de funcţionare iar. pe descoperirea elementului primar. prin încercarea de a identifica doar un singur element morfologic. în cele din urmă recurgea la studierea unora din funcţiile particulare ale acestuia (gesturi. 1999).2 Perspective de abordare a personalităţii Pentru conceptul de personalitate s-au formulat o multitudine de definiţii. personalitatea devine “un ansamblu de trăsături” sau “o configuraţie de trăsături”. vorbire. de a părăsi explicaţiile speculative şi renunţare la psihanaliză ca unic mod de abordare a personalităţii. unele „tipologii”. Concepţia behavioristă asupra personalităţii umane. Zlate (1999): A. ca element al unui complex sistem de relaţii şi interacţiuni sociale”. Tendinţele principale şi teoriile mai reprezentative în tratarea personalităţii s-ar putea rezuma aproximativ la următoarele aşa cum sugerează M. 1999). nu de la elementele componente. cât şi de diversitatea relaţiilor dintre acestea. Din perspectiva acestei modalităţii interpretative.Conform “Dicţionarului de Psihologie Socială” personalitatea reprezintă „calitatea de ansamblu a organizării individului uman ca membru al societăţii. mai ales cele constituţionale. „Analiza funcţională a diferitelor elemente luate separat dă rezultate pozitive numai atunci când ni le reprezentăm (sau când le considerăm) ca verigi intermediare ale unui întreg indivizibil" (Zlate. ierarhizare în cadrul sistemului sau structurii globale. (Guilford. pe de o parte. În acest sens este celebră definiţia dată personalităţii de Guilford. La fel. ultim sau constituantului fundamental al acestuia. B. considerat ca fiind esenţial. obiceiuri) ajungându-se în felul acesta la pulverizarea unităţii şi integralităţii personalităţii într-o multitudine de elemente sau părţi constitutive. precum şi din diferite cerinţe metodologice ale multiplelor cercetări efectuate în acest domeniu. 2. ea subliniază caracterul 32 . aranjare. ci de la întreg. Tendinţa generală din etapa postbelică în studiul personalităţii a fost de a introduce un spirit experimentalist de cercetare. generând în diverse concepţii şi sisteme psihologige. Perspectiva atomistă bazată. pe de altă parte. deşi tindea spre surprinderea omului integral. ea rămânând tributară diviziunii excesive a elementelor şi separatismului acestora.1959 apud Zlate. sub influenţa lui Prince (1924) : ”personalitatea unui individ este o configuraţie specifică de trăsături”.

De altfel. pe de altă parte. Punctul de plecare în analiza sistemică trebuie să constituie „sistemul“. 33 . a felului cum personalitatea umană. Din perspectivă sistemică. D. ci de descoperirea şi inventarierea cât mai multora dintre ei. în sfârşit. ca un „sistem dinamic hipercomplex” ce presupune organizarea ierarhică plurinivelară. ce nu poate fi alipită structurilor biologice sau psihocomportamentale primare. situaţionale ale existenţei personalităţii. perspectiva structurală de interpretare a personalităţii se întâlneşte cu cea atomistă şi chiar tinde să se confunde la un moment dat cu ea. tocmai în urma unei asemenea interrelaţionări personalitatea se formează pe sine însăşi. ci tocmai în interacţiunea lor . în funcţie de atributele psihosociale ale omului. de structura atitudinilor şi opiniilor sale. în sistemul interrelaţiilor şi al psihologiei colective. interpretării şi explicării a două aspecte: pe de o parte. în al doilea rând. Această perspectivă se concentrează asupra analizei. ca un ansamblu de elemente aflate într-o interacţiune ordonată şi deci nonîntâmplătoare. Perspectiva sistemică porneşte de la interpretarea personalităţii ca un sistem. apud Zlate. Perspectiva sistemică are. ea sugerează dinamica acestui întreg tocmai datorită modului concret şi diferit de structurare şi evoluţie în timp a elementelor componente. Faptul acesta apare de îndată ce cercetătorii sunt interesaţi nu atât de stabilirea corelaţiilor dintre trăsăturile şi factori de personalitate. independenţa relativă faţă de elementele componente. Perspectiva psihosocială este orientată spre surprinderea personalităţii concrete. pentru interpretarea personalităţii. “Ne apare evident că un studiu complet trebuie să ţină seama de toate cele trei caracteristici” (Bălăceanu. Din moment ce orice sistem dispune de „intrări – stări – ieşiri” înseamnă că acestea vor fi întâlnite şi la nivelul personalităţii. adică de statutele şi rolurile sale. asupra modului cum. ele au fost studiate de diferitele şcoli psihologice. ea orientând şi ghidând direcţia şi sensul demersurilor investigative. Problema care se pune este însă nu ceea a studierii mai mult sau mai puţin izolate a acestora.unitar şi global al personalităţii apărut ca urmare a interacţiunii părţilor sau elementelor sale componente. cu toate relaţiile. golind-o astfel de conţinut. 1999). Dat fiind însă faptul că se realizează la niveluri de generalitate mult prea înalte. o mare semnificaţie metodologică. se raportează şi se relaţionează cu o altă personalitate. ca fiind un sistem supraordonat ce nu se poate reduce şi confunda cu diferitele funcţii şi procese psihice. Deşi pare paradoxal. interacţiunile şi intercondiţionările sale. 1972. personalitatea apare ca fiind „unitatea integrativă superioară“ care serveşte drept cadru de referinţă pentru studiul şi interpretarea diferitelor dimensiuni ale sistemului psihic. aşa cum s-a constituit ea la un moment dat. aşa cum se manifestă ea în situaţiile şi conjuncturile sociale particulare. pierde adeseori din vedere elementele şi contextele concrete. C. de nivelurile sale de aşteptare şi aspiraţie.

umană.1939. teoria de la care se porneşte. apud Zlate. 1999) 2. prin lupta dintre inconştient. care este acceptată şi transpusă în practica cercetării sau acţiunii sociale. etc. cea sistemică şi cea psihosocială. Ne propunem din acest motiv să evidenţiem câteva teorii ce tratează personalitatea sub diferite aspecte. Din punctul nostru de vedere.de ordinul sexualităţii. depăşindu-le astfel limitele. prin sublimare. cea sistemică şi cea psihosocială. corelate între ele. posibilităţile interpretativexplicative ale celor patru perspective de abordare a personalităţii nu sunt egale. 2002) consideră că în abordarea personalităţii putem utiliza două puncte de vedere. Această afirmaţie este cu atât mai adevărată atunci când avem în vedere o realitate atât de complexă şi dinamică cum este personalitatea umană. Nici una dintre cele patru perspective de abordare a personalităţii luată în sine.generând din contradicţiile motivaţiei biologice a individului cu eul său social. prin motivele şi forţele interioare ale individului: . 1999). corelate între ele sunt mai apte pentru a conduce la interpretarea multilaterală şi adecvată a personalităţii. Jean Stoetzel (1963. oricare ar fi ea (fizica. ultimele două perspective analizate. care indică modul de manifestare a personalităţii.A. unde personalitatea este impulsionată de libidoul individului şi se desfăşoară prin identificarea afectivă. care ne arată conţinutul personalităţii. Ultimele două perspective analizate. osatura şi carnaţia sa . prin ceea ce indivizii manifestă permanent în ei: • Teorii dinamice care interpretează şi explică personalitatea prin structurile ei active. Totuşi.3 Teorii ale personalităţii În analiza şi interpretarea corectă a unei realităţi. Câteva teorii mai reprezentative în tratarea personalităţii sunt: • Teorii care reflectă o viziune statică asupra personalităţii considerândo prin elementele ei mai stabile. sunt mult mai apte pentru a conduce la interpretarea multilaterală şi adecvată a personalităţii. socială.de ordinul unei nevoi de compensaţie şi a unor complexe afective: . apud Golu. eul conştient şi supraeu: . unul substanţialist. personalitatea ajungând expresie a conflictului dintre individ şi societate: 34 . care îi dezvoltă la un moment dat necesităţi incompatibile cu posibilitatea de a şi le satisface. nu este capabilă să explice şi să interpreteze adecvat realitatea pe care o avem în vedere. Aceasta deoarece le integrează pe primele două. din ce anume se compune şi altul situaţional. felul cum se implică ea în relaţiile sociale. (Kardiner. (Zlate.) o mare importanţă o are concepţia. unei societăţi şi manifestată într-un stil de viaţă”.Kardiner vorbea de existenţa unei „personalităţi de bază înţeleasă ca o configuraţie psihologică particulară comună tuturor membrilor unui grup social.

Aducerea acestora la suprafaţă părea să-i ajute. în care mobilul principal îl formează trebuinţa prestigiului. sinele are reacţii foarte extremiste: frustrarea degenerează în agresivitate. Există. Acea parte a minţii de care suntem conştienţi a numit-o CONŞTIENT. care i-a permis să cerceteze aceste amintiri ascunse. . El a constatat că pacienţii săi isterici păreau deseori să aibă amintiri şi asociaţii adânc îngropate şi puternic marcate afectiv. iar foamea poate duce la înhăţarea instantanee a primului lucru comestibil întâlnit. El a elaborat o tehnică de asociere liberă. prin care toate traumele emoţionale ascunse ies la suprafaţă. Teoria lui Freud asupra personalităţii.având la bază nevoia psihologică de a configura şi produce tiparele de comportament învăţate. ale cărui componente nu ajung niciodată la conştientă: INCONŞTIENTUL în sunt ascunse conflictele şi traumele acumulate în prima parte a vieţii. trei şcoli principale de psihologie care au contribuit la dezvoltarea teoriilor psihologice ale personalităţii. Treptat Freud a elaborat metoda cunoscută sub denumirea de tehnică psihanalitică.lea. . este în întregime egoist. dar care pot fi aduse în conştient dacă este necesar: PRECONŞTIENTUL.sinele este prima parte a personalităţii care se dezvoltă. Freud şi-a elaborat teoria în timpul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX . Freud considera că este îngropat un strat mai profund al minţii. şcoala psihometrică. Dar avem amintiri şi gânduri care sunt temporar uitate. De asemenea. în general. Teoriile personalităţii au apărut.eul apare pe măsură ce are loc desprinderea individului de prima perioadă a copilăriei. manifestându-se numai pe baza principiului plăcerii de satisfacere imediată a oricărei dorinţe. Freud a elaborat un model în care mintea umană era văzută ca un aisberg. 1994) Freud considera că personalitatea umană este compusă din trei părţi: . încercând să satisfacă 35 . al cărei reprezentant celebru este Hans Eysenck şi şcoala umanistă. Aceasta se manifestă pe baza principiului realităţii. conţinând toate imboldurile lăuntrice. ca urmare a implicării în activităţi clinice a psihologilor. începe să apară o mlădiţă mai realistă a sinelui. având cea mai mare parte ascunsă sub suprafaţa apei.personalitatea izvorând din necesitatea de autoactualizare a individului. Scopul acesteia este procesul catarctic. pulsiunile şi instinctele. în principiu.. şi de analiză a „greşelilor de exprimare" şi a visurilor.(Brătescu. care include teoriile avansate de către Carl Rogers şi de alţi psihologi care au adoptat o abordare similară. Abordarea psihanalitică a personalităţii. care s-au ocupat de pacienţi cu diverse probleme psihice. Sub acestea. nevoia de succes şi autorespect. permiţând pacientului să se elibereze de ele şi să găsească modalităţi constructive de a le stăpâni. Acestea sunt: şcoala psihanalitică a lui Sigmund Freud şi a discipolilor săi. este clar că un astfel de comportament nu ar fi acceptabil din punct de vedere social şi astfel.

supraeul se dezvoltă pe măsură ce copilul creşte. Eyesenk a fost influenţat puternic de tradiţia behavioristă (analiza dovezilor obiective) analizând comportamentul oamenilor şi nu aspecte de genul gândirii sau al intenţiilor pe care experimentatorul nu le poate observa niciodată cu adevărat. • nevrozismul: respectul de sine. ca parte a atribuţiilor sociale.solicitările sinelui. autonomia. opoziţia faţă de practicile sociale şi lipsa de conştiinţă. teama. vinovăţia. dar în decursul anilor 1940 şi 1950 s-au dezvoltat o serie de abordări diferite ale personalităţii. indiferenţa faţă de alţii. acţionând conform principiului realităţii. deoarece exigenţele sale sunt atât de pretenţioase. Eyesenk a adoptat varianta prelevării pe eşantioane din diferite aspecte ale comportamentului unei persoane. în cele din urmă. încât ar fi imposibil de realizat. datoriile şi responsabilităţile individului. Şi din nou eul. De multe ori. iar apoi în 1976 a adăugat „psihoza”. Pentru fiecare dimensiune există anumiţi factori secundari: • extraversiunea: dinamismul. Abordarea psihometrică asupra personalităţii Teoria lui Eyesenk (1968) asupra personalităţii La începutul secolului XX. . Eyesenk a tras concluzia că par să existe două dimensiuni esenţiale ale personalităţii. punându-i subiectului întrebări despre felul în care se comportă în mod normal. expresivitatea. eul elaborează o serie de mecanisme de apărare care îi permit să se protejeze împotriva presiunilor exercitate de sine şi de supraeu. şi prin analiza rezultatelor la aceste chestionare. dar într-o manieră care să nu producă dificultăţi mai târziu. Alţi psihologi au început să-şi concentreze atenţia asupra modului în care oamenii pot fi grupaţi şi comparaţi între ei (abordarea nomotetică a personalităţii). deoarece situaţia ar fi mult prea ameninţătoare pentru a putea fi stăpânită. disponibilitatea de asumare a riscurilor. Întru-cât comportamentul unui om nu poate fi observat continuu. indicându-i individului ce „ar trebui” sau „nu ar trebui" să facă şi conţinând toate ideile. obsesivitatea. nonconformismul. de la supraeu şi de la realitate. În multe privinţe această parte a personalităţii este la fel de nerealistă ca şi sinele. • psihoza: singurătatea. insensibilitatea. Freud era preocupat de preconştient şi de inconştient. impulsivitatea. Prin urmare. care stau la baza diferitelor tipuri umane pe care le întâlnim: extraversiunea şi nevrozismul. sociabilitatea. să elaboreze o teorie a personalităţii foarte diferită de cea a lui Freud. chibzuinţa şi responsabilitatea. cercetătorul a reuşit. Aceasta se manifestă ca un fel de „părinte interior". acest tip de abordare a personalităţii este numit psihodinamic. Totuşi sinele şi supraeul se află în inconştient şi este important ca eul să le împiedice să treacă în conştient. deoarece concepe eul ca având rolul de a menţine un echilibru dinamic între cele trei tipuri de exigenţe care îi sunt impuse: de la sine. Testele sale au fost elaborate sub formă de chestionare. trebuie să menţină echilibrul între realitate şi solicitările supraeului. Au existat o serie de critici la adresa abordării lui Eyesenk datorită 36 . bucuria.

prin prisma ei. Pentru teoreticianul psihanalist. El considera că factorii de personalitate ar putea şi împărţiţi în două tipuri: factori externi ce formează personalitatea aparentă şi factorii interni ce formează baza personalităţii. una care a reuşit să reducă tensiunile dintre părţile sale distincte. până la un nivel pe care îl poate stăpâni. şi nu împărţită în secţiuni sau părţi separate. Teoria lui Catell asupra personalităţii Catell şi-a elaborat teoria într-o manieră similară celei a lui Eyesenk. Aceste idei sunt cunoscute sub denumirea de condiţii de valoare şi sunt foarte importante la ghidarea comportamentului individual. În general cei din jur au tendinţa de a condiţiona preţuirea de un comportament adecvat. Mulţi psihologi au criticat ideile lui Catell. Abordarea umanistă a personalităţii Teoria lui Carl Rogers (1965) Teoria personalităţii elaborată de către Cari Rogers. Deoarece această necesitate este atât de importantă. preţuire care să se manifeste fie prin dragoste. cât şi în redactarea testelor de personalitate. toate experienţele noastre de viaţă. a constituit una dintre primele provocări reale la adresa abordărilor psihanalitice şi psihometrice ale personalităţii. Rogers consideră că aceste viziuni asupra personalităţii sunt foarte limitate. El susţine că fiinţele umane au o necesitate fundamentală de a-şi dezvolta potenţialul cât mai mult posibil. deoarece ele conduc individul spre tipurile de comportament aprobate de societate. afecţiune. O altă diferenţă între viziunea lui Rogers şi abordările psihanalitice şi psihometrice ale personalităţii este că acesta percepe personalitatea ca o unitate coerentă. Rogers consideră că există o parte mai bună a personalităţii umane. iar pentru teoreticienii psihometriei. pe care îi posedă fiecare om într-o măsură mai mare sau mai mică. Rogers susţine că evaluăm. în care oamenii sunt angajaţi în permanenţă (dacă nu sunt tulburaţi sau sub tensiune). prezentând idei foarte înguste în legătură cu potenţialul uman. Există şaisprezece factori interni esenţiali. El susţine că orice fiinţă umană trebuie să fie preţuită de alte persoane. o personalitate sănătoasă este. erau destul de superficiale. individul dezvoltă mecanisme de 37 . simpla absenţă a simptomelor unei tulburări sugerează că individul este sănătos mintal. pur şi simplu. în 1959. pe motiv că datele pe care le-a utilizat. utilizând analiza factorială pentru a grupa informaţiile pe care le-a obţinut despre indivizi. sau simplu respect. atât în formularea teoriei sale. care se manifestă prin năzuinţa continuă spre creştere şi dezvoltare. Cealaltă necesitate a personalităţii pe care Rogers a evidenţiat-o este „necesitatea preţuirii”. aceasta înseamnă că fiecare persoană ştie care sunt tipurile de comportament care pot şi care nu pot câştiga preţuirea celorlalţi. Când apare o neconcordanţă între acţiunile şi valorile sale.eşantionului pe care l-a utilizat pentru a-şi dezvolta ideile originale precum şi datorită faptului că rezultatele obţinute din chestionare sunt influenţate de dispoziţia de moment a celor chestionaţi.

După Rogers. sistemul activ al personalităţii grupează următoarele structuri componente: a) O dinamică generală. deoarece. tenacitatea şi echilibrul proceselor de excitaţie şi inhibiţie care imprimă întregii activităţi psihice o notă temperamentală distinctă. în viaţa cotidiană. dată de proprietăţile fundamentale ale sistemului nervos central al individului. Sub raport structural. de sistem deschis într-o continuă devenire. pentru că în caz contrar omul ar fi considerat drept un prefăcut. înclinaţiile şi capacităţile. Caracterul cuprinde un ansamblu de relaţii şi atitudini fundamentale ale individului. fiind necesar ca această „mască” să fie similară cu „sinele interior” real. atitudinile sale constante şi selective faţă de ceilalţi din colectivitate. faţă de sine. dezvoltarea unei personalităţi sănătoase presupune inexistenţa conflictelor între „condiţiile de valoare” şi imboldul lăuntric de autoactualizare. dându-i în schimb libertatea de a-şi explora talentele. în decursul vieţii.apărare. pentru că eliberează individul de necesitatea de a căuta tot timpul aprobarea socială. de mobilitatea. Din analiza acestor teorii ale personalităţii. psihometrice şi umaniste ale personalităţii sunt foarte diferite şi conduc atât la proceduri practice foarte diferite. 38 . 2002. profund conştiente şi puternic motivate. Mulţi psihologi folosesc o combinaţie de teorii distincte – cunoscută sub denumirea de abordare eclectică – luând din fiecare părţile pe care le consideră cele mai preţioase. care le oferă preţuire necondiţionată. împreună cu structurile cognitive. cât şi la scopuri diferite pentru tratarea cu succes a pacienţilor cu probleme personale. Preţuirea necondiţionată este deosebit de valoroasă. şi operaţiile intelectuale ale individului cu stilul său de cunoaştere. Aceste mecanisme sunt de două tipuri: -negarea adică refuzul de a admite că există vreo neconcordanţă -distorsionarea adică falsificarea sau modificarea amintită experienţei neplăcute. precum şi în raport cu normele sociale şi cu valorile morale din colectivitate. într-o structură dinamică proprie. Dafinoiu. b) Componenta intelectuală a personalităţii grupează sistemele de informaţii şi modul de prelucrare a lor. aşa cum sugerează I. 2.4 Structura personalităţii Personalitatea reuneşte în esenţă o seamă de interacţiuni actuale şi potenţiale ale individului uman. c) Substructura relaţională – de caracter – reuneşte relaţiile esenţiale ale persoanei. putem observa că abordările psihanalitice. pentru a deveni mai puţin ameninţătoare Rogers a văzut personalitatea ca pe un fel de „mască” pe care o folosim în raport cu alte persoane. care protejează sinele de confruntarea cu situaţia reală. pentru majoritatea indivizilor există cel puţin una sau două persoane.

iar altele doar superficial. modificările accelerate sau încetinite. . puţin impresionabile. „Putem întâlni oameni la care substructura capacităţilor şi forţa de realizare se găsesc în primul plan. În acest fel. . în descifrarea temperamentului. în mişcările de mers 39 . 2002) : . după care se configurează celelalte substructuri şi întregul sistem al personalităţii lor. .indicele expresivităţii psihice. înfăţişând pe primul plan dinamica sau inerţia manifestărilor lor psihice. după cum alţii dispun de o puternică structurare relaţională şi se manifestă prin excelenţă caracterial. dându-i o configurare originală distinctă. desfăşurări domoale şi intensitate redusă. După capacitatea de recepţie a stimulilor şi profunzimea impresiilor produse. .indicele impulsivităţii. la descărcări sacadate în desfăşurarea proceselor ori dimpotrivă înregistrând perioade de latenţă mărită. precum şi după ecoul lor în întreaga fiinţă a subiectului. a aptitudinilor şi deprinderilor însuşit ca în sistemul acţiunilor organizate ale individului. baza sa organică. Indicii psihologici ai temperamentelor sunt (după Golu. în aspectele scrisului său. în viteza şi ritmul vorbirii. Temperamentul – latura dinamico – energetică a personalităţii. e) Componenta de realizare efectivă a fiinţei umane o avem în structura capacităţilor. care se referă la caracterul brusc al răspunsurilor. îndeosebi cele senzoriale şi afective.d) Sistemul de orientare şi proiecţie al personalităţii cuprinde interesele. Dinamica comportamentală se exteriorizează atât în mişcările persoanei. disponibilul său energetic care se manifestă şi imprimă o notă dominantă tuturor trăirilor şi comportării sale. cu finaliate socială. Temperamentul cuprinde dinamica generală a individului. unele persoane sunt adânc impresionabile. adâncimea şi tăria cu care sunt trăite fenomenele psihice. Aceste componente se îmbină într-un ansamblul unic. cu resursele ei biologice şi echilibrul ei hormonal intern care influenţează comportamentul şi manifestările persoanei. (Allport. preferinţele şi scopurile individului. 1991) A.impresionabilitatea – respectiv. f) Constituţia fizică a individului. iar dezvoltarea fiecărui component şi substructură răsfrângând efecte asupra întregului”. în debitul şi viteza limbajului. apare în intonaţia vorbirii. întregul influenţând componentele. cât şi în afectivitate. ne înfăţişează alternarea lor uniformă sau neuniformă. este posibil ca unele persoane să fie proeminent temperamentale. în conduitele voluntare ori în procesele de cunoaştere. Evident sunt posibile infinite configurări şi nuanţe. ea se exprimă în mimica individului. concepţia despre lume şi viaţă. o anumită regularitate deci între răspunsuri şi pauze ori a instabilitate psihică şi iregularităţi evidente.tempoul modificărilor neuropsihice temperamentale se exprimă în frecvenţa fenomenelor într-o anumită unitate de timp.ritmul reacţiilor şi al trăirilor interioare. aspiraţiile şi idealurile sale. propriu fiecărei individualităţi.

automatizate. Este puţin rezistent la activităţi. Sunt oameni neliniştiţi. combativi. În funcţie de educaţia sa. Este un tip vioi şi fixează reflexele condiţionate. Procesele de inhibiţie supraliminală se instalează uşor. I. predispuşi la o furie violentă dar şi la afecţiuni neobişnuite. Colericul este excitabil şi inegal în toate manifestările sale. cu accente şi intonaţii corecte. Vorbirea este potolită. 1973). stăpân de sine. În general este vorba de un tip retras. inhibiţia de stingere se instalează cu multă uşurinţă. dar odată stabilite acestea sunt foarte statornice. fie un factor negativ. Este un bun organizator. Leagă uşor prietenii. necesitând un număr mare de asociaţii şi de repetiţii. Este un om uşor adaptabil la orice împrejurări. dar din cauza mobilităţii proceselor sale nervoase. fie deprimat. care tulbură relaţiile sau climatul grupului din care face parte. fie că este eruptiv. agresivi. echilibrată. persistent şi meticulos în activitate. Leagă cu greutate prietenii. Dispune de un vocabular bogat.P. ceea ce nu este mereu convenabil sub aspect moral. cu intonaţii oscilante şi cursivitate adeseori întrerupte. în actele voluntare complexe. după afirmaţiile sale. Tipul puternic neechilibrat excitabil – corelează cu temperamentul coleric. distribuţia şi comutarea acesteia se realizează uşor. irascibili. calm. impulsivi. vorbirea este puternică. Colericii sunt într-un permanent neastâmpăr. inegală. concentrarea ei este însă mai dificilă. Este lent. Nu prea au deprinderea de a se subordona dar îşi impun sieşi disciplina dacă sunt răspunzători de disciplina altora. Mişcările pe care le face sunt cumpănite. Reactualizarea legăturilor temporale se face de asemenea uşor. Sangvinul nu este înclinat să se avânte în acţiuni riscante dar nici să ajungă la teamă şi deznădejde. timid. chiar lente. sunt greu de identificat. nestăpânit. răbdător. nerăbdători. Pot să-şi schimbe brusc părerea despre ei şi despre lumea înconjurătoare. însoţită de o mimică şi pantomimică expresive. Reflexele condiţionate şi le formează mai greu. (Neveanu. Tipul puternic echilibrat şi inert – corespuzător temperamentului flegmatic – oferă un tablou sărac de manifestări exterioare. comunicativ. egală. cuprins de teamă şi panică. Oboseşte cu uşurinţă mai ales când 40 . cu timbru şi intensitate constante. în expresiile emoţionale şi mimice. rapidă. se ocupă de toate detaliile şi nu abandonează activitatea până nu ajunge la un rezultat rezonabil. mimica şi gesticulaţia fiind ponderate. Pavlov în cercetarea caracteristicilor tipurilor de activitate nervoasă superioară a descoperit patru tipuri care. ele sunt puţin durabile. rapidă. nu-şi exteriorizează stările afective. calm răbdător. În relaţiile cu oamenii. reacţiile lor faţă de alţii depind în bună măsură de dispoziţia afectivă în care se află. Tipul puternic echilibrat şi mobil – corespunzător temperamentului sangvinic – este mai frecvent la indivizii robuşti. poate deveni fie un factor neobişnuit de eficient în sens pozitiv. Tipul slab (melancolic) – este tipul cu o rezistenţă scăzută la eforturi. dar tot uşor se şi desparte de oameni. agitaţi. fără inflexiuni. capacitatea de concentrare a proceselor nervoase este redusă. Vorbirea lor este explozivă. colericii sunt inegali. în sensul şi direcţia relaţiilor individului cu ceilalţi din colectivitate. de împrejurările vieţii. Situaţiile noi îl găsesc dezarmat. Volumul atenţiei este mare. clară curgătoare. alarmanţi.

intervin suprasolicitări sau conflicte. În condiţiile obişnuite de activitate şi viaţă, cei cu temperament slab acţionează normal, dovedesc conştiinciozitate, corectitudine, obţin performanţe bune. După unele constatări există la temperamentele slabe o tendinţă de impunere a unei stări de autoexigenţă, aspiraţii cu mult peste posibilităţile de care dispun. În concluzie, este necesară o cunoaştere foarte bună a însuşirilor celor mai frecvente temperamente de bază pentru a reuşi să le determinăm şi să ţinem seama de ele. Aproape că nu există o persoană cu toate caracteristicile unui tip temperamental, deoarece orice tipologie reflectând o realitate este totuşi aproximativă, trece peste detalii. Nota distinctivă a oricărei personalităţi este dată de caracteristicile ei dominante. Dintre toate caracteristicile pe care le deţine un individ, el preferă să le folosească în mod constant pe cele mai bine conturate, numite predispoziţii. Celelalte caracteristici, mai puţin dezvoltate, sunt oarecum neglijate în comparaţie cu acestea. Predispoziţiile definesc variatele aspecte (sau funcţii) pe care le îmbracă interacţiunea individului cu lumea. Următoarele patru perechi de caracteristici (sau predispoziţii) vor forma tipul de personalitate pe care îl reprezintă persoana respectivă. (Hedges, 1999) Caracteristicile de bază ale personalităţii: (Anexa 12) Extravertirea (e) şi introvertirea (i)– legate de preferinţa noastră pentru lumea exterioară, respectiv interioară. Funcţia senzorială (S) şi cea intuitivă (I)– legate de modul în care asimilăm informaţii despre lumea înconjurătoare. Funcţia reflexivă (R) şi cea afectivă (A) – legate de procesul prin care luăm decizii. Funcţia judicativă (J) şi cea perceptivă (P) – legate de preferinţa noastră pentru un stil de viaţă mai organizat, respectiv mai flexibil. Aceste caracteristici alcătuiesc cele şaisprezece tipuri de personalitate: eSRJ, iIAP, eIAJ, iIAJ, eIAP, etc. O persoană de tip eSRJ, de pildă, este sociabilă, acordă importanţă faptelor reale, face uz de logică şi este bine organizată. Un iIAP este reţinut, creativ, dă multă atenţie problemelor oamenilor şi este flexibil. B. Aptitudinile – latura instrumental operaţională a personalităţii. Aptitudinile sunt subsisteme sau sisteme operaţionale, superior dezvoltate, care mijlocesc performanţe supramedii în activitate. Oamenii se deosebesc între ei după posibilităţile lor de acţiune. Ştim cu toţii că aceleaşi acţiuni (practice, intelectuale, artistice, sportive, etc.) sunt executate de diverşi indivizi la diverse niveluri calitative, cu o eficienţă mai mare sau mai mică, uneori foarte redusă. Desigur toţi oamenii normali pot executa diverse şi nenumărate activităţi. Interesează însă calitatea. Aptitudinea se demonstrează întotdeauna prin reuşita în activităţi. Orice activitate se efectuează cu ajutorul unor mijloace sau instrumente psihomotorii, structuri intelectuale, funcţii şi subprocese psihice.
41

Aptitudinile constituie latura instrumentală şi executivă a personalităţii. Este o instrumentaţie psihică; uneori se spune despre inteligenţă că este tăioasă sau pătrunzătoare se vorbeşte despre fineţea auzului, despre concentrarea şi distributivitatea atenţiei. (Golu, 2002) Alături de eficienţă (funcţionalitate), aptitudinile prezintă şi un aspect procesual, care se referă la cunoaşterea proceselor psihice care o compun, la structura acesteia. În limbajul curent se folosesc termeni de aptitudine şi capacitate ca sinonime. Dicţionarul de specialitate face însă distincţie între aptitudine, care rezultă dintr-un potenţial şi se demonstrează prin facilitatea în învăţare şi execuţie, şi capacitate, ca o aptitudine împlinită, ce s-a consolidat prin deprinderi, rezultate din exerciţiu şi s-a îmbogăţit cu o serie de cunoştinţe adecvate. (Zlate, 1999) Clasificarea aptitudinilor: În primul rând aptitudinile se divizează în elementare, simple şi complexe cu o compoziţie eterogenă. Sunt simple sau elementare aptitudinile care se sprijină pe un tip omogen de operare sau funcţionare. La un nivel mai înalt se situează aptitudinile complexe. La o primă vedere acestea apar ca o reuniune de aptitudini elementare, simple. Aptitudinile simple şi semicomplexe sunt în interacţiune, se îmbină uneori, compensându-se reciproc şi întotdeauna evoluând global. Pornind de la aptitudinile complexe, intervine o a doua linie de divizare a aptitudinilor în speciale şi generale. Sunt speciale acele categorii de aptitudini care mijlocesc eficienţa activităţii într-un anumit domeniu. Aptitudinile sunt definite ca generale, când sunt utile în toate domeniile de activitate, sau în cele mai multe dintre ele. C. Caracterul – latura relaţional-valorică a personalităţii. Caracterul constituie nucleul psihosocial al individului, format din atitudinile sale esenţiale faţă de lume, din trăsăturile sale mai stabile şi constante, manifestate în raport cu munca, în raport cu ceilalţi indivizi din colectivitate, faţă de valorile sociale precum şi în raport cu propria persoană. În sens restrâns şi specific, caracterul reuneşte însuşiri sau particularităţii privind relaţiile pe care le întreţine subiectul cu lumea şi valorile după care el se conduce. Caracterul este o formaţiune superioară la structurarea căreia participă trebuinţele umane, motivele, sentimentele superioare, convingerile morale, aspiraţiile şi idealul, în ultimă instanţă, concepţia despre lume şi viaţă. În toate acestea un rol important revine modelelor culturale de comportament, pe care se constituie un fond de deprinderi sociomorale şi totodată „tabele de valori” pe care le impun şi cultivă colectivitatea. În aceste condiţii, faţă de temperament caracterul este o instanţă de control şi valorificare. (Golu, 2002) Psihologul american G. Kelly (1995, apud Golu, 2002) evidenţiază o serie de particularităţi structurale, a căror cunoaştere permite o mai bună definire a profilului caracterial al fiecărei persoane :
42

Unitatea caracterului înseamnă a nu modifica în mod esenţial conduita de la o etapă la alta din motive de circumstanţe, contrare principiilor declarate ; 2 Expresivitatea caracterului se referă la dezvoltarea precumpănitoare a uneia sau câtorva trăsături, care dau o notă specifică întregului; 3 Originalitatea caracterului presupune autenticitate în însuşirea şi realizarea anumitor valori, coerenţa lăuntrică a acestora, cu alte cuvinte, nota distinctivă a persoanei în raport cu alte persoane; 4 Bogăţia caracterului rezultă din multitudinea relaţiilor pe care persoana le stabileşte cu viaţa socială, cu munca, cu semenii etc.; 5 Statornicia caracterului se realizează dacă atitudinile şi trăsăturile caracteriale au o semnificaţie de o mare valoare morală; 6 Plasticitatea caracterului apare ca o condiţie a restructurării unor elemente ale caracterului în raport cu noile cerinţe impuse de necesitatea slujirii aceloraşi principii; 7 Tăria de caracter se exprimă în rezistenţa la influenţe şi acţiuni contrare scopurilor fundamentale, convingerilor, sentimentelor de mare valoare morală, pe care persoana le-a transformat în linii de orientare fundamentală şi de perspectivă. Toate aceste particularităţi, de ansamblu, ale caracterului relevă încă odată faptul că acesta poate fi diferit ca sistem de atitudini stabile şi specific individuale, având o semnificaţie socială şi morală, atestându-l pe om ca membru al societăţii, ca purtător de valori, deci, ca personalitate. Dimpotrivă, ele se dezvoltă în procesul larg al socializării individului şi în permanenta sa interacţiune cu mediul uman. (Neveanu, 1973)
1

2.5 Personalitatea comandantului militar Oamenii, ca membrii ai societăţii, beneficiază direct sau imediat de ceea ce se asigură în plan material şi spiritual pentru afirmarea oamenilor ca personalităţi, concură la crearea şi în acelaşi timp se modelează potrivit sistemului de valori ştiinţifice, culturale, etice, specific nivelului de dezvoltare al societăţii. Sunt însă şi o serie de factori care impun cu necesitate formarea şi manifestarea comandanţilor ca personalităţi : statutul de conducător, de expert militar cu toate influenţele sale pe diferite planuri, funcţiile de comandă ce le exercită. Solicitările la care trebuie să răspundă şeful, competent şi prompt, în interiorul organismului militar şi în afara acestuia. Nevoia de a forma fiecare cadru militar ca personalitate dezvoltată este obiectiv determinată de multitudinea solicitărilor complexe şi dificile ce se prelimină a fi întărite în acţiunile de luptă desfăşurate. În condiţiile dramatice ale confruntării armate, cu mijloace tehnice sofisticate, cu procedee tactice variate, în cazul în care agresorul apelează la modalităţi subtile de influenţare ideologică şi de presiune psihologică, când se pot ivi frecvente situaţii în care legăturile cu eşalonul superior sunt întrerupte, piederile umane sunt mari, este evident cât de
43

în procesul stabilirii unor măsuri acceptă dialogul. entuziasmul. în conceperea şi exercitarea actului de conducere. stabilitatea emoţională. ordine. constituie un factor important de influenţare a motivaţiei în exercitarea profesiei de către militari. prin calmul şi gestica moderată. eficiente atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. spiritul de echipă. autoritate şi prestigiu. Spre deosebire de alte domenii. calitatea comandanţilor se impune ca una dintre cele mai serioase preocupări de motivare venită din interiorul forţelor armate. bazat pe convingerea morală asupra obligaţiilor faţă de ţară. eficienţa. cu atât îi este mai necesară surprinderea corectă a tendinţelor de evoluţie a fenomenelor înţelegerea la timp a cauzelor unor disfuncţii. rigurozitate. puterea de muncă. organizare şi control. precum şi condiţii care să solicite la maximum rezistenţa fizică si psihică. dar înţelegător. găsirea modalităţilor viabile pentru intervenţii optime. conducerea şi calitatea comandanţilor. Personalitatea nu exclude specializarea. trăieşte intens bucuria lucrului bine făcut şi se simte dator să muncească şi mai mult când este evidenţiat nu se situează în afara răspunderilor. cu cât ofiţerul este situat pe o treaptă superioară a ierarhiei militare. asigurarea eficienţei procesului instructiv. iar pe de altă parte conştiinţa că militarul aparţine unei echipe care trebuie să îndeplinească misiuni de luptă. spiritul de sacrificiu. ci o presupune şi asigurându-i o bază solidă de informaţii şi o deschidere largă spre alte zone ale cunoaşterii. În acelaşi timp un şef cult se distinge prin gradul mărit de responsabilitate pentru munca sa şi a subordonaţilor. disciplină. ci se simte nemijlocit implicat în întreaga 44 . onestitatea. solicită oameni cu o puternică personalitate. îi sporeşte valoarea. loialitatea. alături de infrastructura de pregătire. prin limbajul sobru regulamentar. capacitatea decizională şi acţională.mult valorează pregătirea militară temeinică. care să aibă curajul să înlăture la timp tot ceea ce e depăşit şi ineficient. este apropiat de oameni. exigent. Aceste calităţi presupun. indiferent de tensiunea momentului. cinstea. acest scop presupunând pentru realizarea lui exigenţă. planificare. identificarea de noi soluţii problemelor ce se pun în planul întăririi ordinii şi disciplinei militare. Comandantul cu o cultură vastă creator asimilată. gata oricând să-şi sacrifice viaţa. energia. scopul urmărit în armată este acela de a forma luptători „învingători". este căutat de subordonaţi şi nu ocolit. sârguinţa. Şi cum tendinţa transformatoare cu cel mai mare impact asupra armatelor o constituie profesionalizarea sau sporirea caracteristicilor profesionalismului militarilor. altfel spus întreaga paletă de însuşiri ce dau contur personalităţii. În contextul evoluţiilor actuale ale factorului militar. apreciază sinceritatea. spiritul de iniţiativă. să-şi asume lucid şi ferm riscul de a inova şi perfecţiona. competenţi şi îndrăzneţi în gândire şi acţiune. autocontrolul. pe de o parte simţul datoriei. în metodologia pregătirii efectivelor. îi imprimă forţă şi eficienţă. perfecţionările ce se impun sistematic în structurile organizatorice. specifice câmpului de luptă. soliditatea structurilor psihovolitive. Astfel. curajul. Rezolvarea problemelor complexe ale instruirii trupelor. Câteva dintre calităţile specifice unui comandant sunt: altruismul.

asprime şi manifestări dure faţă de subordonaţi. un corolar. o rezultantă a acestora. apropiat. De aceea. lauda în faţa lor şi critica acestora la şefi. ordine formate ambiguu şi contradictoriu. schimbarea frecventă a deciziilor şi ordinea privind modul de rezolvare a unor misiuni. conduită. În fapt. concordanţă între vorbe şi fapte modest. priceperea de a lupta cu propriile slăbiciuni. militară şi de specialitate a stăpâni solid cunoştinţe în domeniul condus: prestanţă. luciditatea. autoritate. perceperea corectă a ceea ce însemnă omul şi colectivul şi. Cunoaşterea acestora prezintă importanţă practică pentru procesul formării cadrelor militare pe coordonatele ce definesc personalitatea. dar nu familiar. care îi permit descifrarea corectă a realităţilor. tendinţa de a justifica neajunsurile şi insuccesele pe tema incompetenţei şi lipsei de profesionalism a subordonaţilor. absenţa punctului de vedere personal şi „efortul” de a afla mai întâi părerea şefilor pentru ca în raport cu aceasta să şi-o spună pe a sa. Bineînţeles că evantaiul manifestărilor care configurează o personalitate sau. O dimensiune extrem de importantă a personalităţii comandantului – determinantă prin consecinţele ei – o reprezintă caracterul. conduitei şi hotărârii comandantului în orice situaţie. se detaşează o serie de variabile care exercită într-o însemnată măsură numeroase efecte în planul activităţilor ce le desfăşoară comandantul: 45 . Practica atestă că nu poate fi un bun şef cel care nu stăpâneşte cunoştinţe bogate în diverse domenii. ce înseamnă un comandant cu personalitate ? Şirul de atribute vizează: a fi cult. nu ştie să le integreze firesc în activitatea de concepţie. adaptarea adecvată la ambianţă. Din analiza caracterului. adaptabilitatea. exigent dar nu dur. în cel militar. susţinând-o pe cea dintâi reţineri în a exprima direct părerile despre munca şi calităţile subordonaţilor. dimpotrivă îi dezvăluie slăbiciunile – este. realismul. receptiv la greutăţile şi preocupările oamenilor. fireşte. Înţelegem personalitatea unui comandant nu ca o sumă mecanică de calităţi – fie ele cât de valoroase – ci o sinteză superioară. ştiinţa şi puterea de a-i determina cursul. opinii. moderaţia şi echilibrul sunt note definitorii ale personalităţii. prestigiu. a avea şi a dovedi prin atitudini. poate mai mult decât orice domeniu. faţă de oameni. flexibilitatea. faţă de viaţă şi muncă. pentru stimularea afirmării ei. strict în principii şi suplu în aplicarea lor. un larg orizont de cultură generală. date fiind consecinţele atitudinii. de a decide. în analiza şi evaluarea unor fenomene. teama de a-şi asuma răspunderi. pe această bază. de a le cunoaşte şi de a le Dar se pune şi întrebarea „Absenţa personalităţii prin ce se dezvăluie?” Iată doar câteva aspecte: neîncrederea în capacităţile proprii ale subordonaţilor şi ale colectivului. încrezător în forţele proprii şi ale celorlalţi. prin prisma constelaţiei de atitudini stabilite faţă de sine.activitate. S-a demonstrat că există o relaţie nemijlocită între nivelul de cultură al comandanţilor şi afirmarea personalităţii lor. în realitate mult mai larg.

de asemenea premise temperamentale pentru conducere. armonioasă. aroganţei. egoismului. dar mai puţin realism decât sangvinicul. siguranţa de sine. În relaţiile cu subordonaţii este autoritar. calomniei. rapiditate si realism în acţiune. sinceritatea. demnitatea. bine dispus. ranchiunii. etc. spirit organizatoric. Caracterul comandantului îndeplineşte deci un rol important: colectivul condus este puternic. încrederea în ceilalţi. În exercitarea atribuţiilor de comandă. individualismului. solidaritatea. agreabil. degajat. iniţiativa. stări de tensiune şi nemulţumiri creează oamenii care prezintă anumite trăsături caracteriale de genul nesincerităţii. a valorii sale pentru buna desfăşurare procesului de conducere şi desfăşurării eficiente a oricărei activităţi nu se pune doar pentru conducător. ritmul. stăpânirea de sine şi calmul ce-l definesc. deoarece el condiţionează şi nuanţează mobilitatea. autocontrolul. capacitate organizatorică dinamică. eficient. • trăsăturile volitive – hotărârea. cu tact. relief şi pregnanţă manifestărilor individuale. îl fac deosebit de apt pentru actul de conducere. comandă echilibrată. o amprentă îşi pune. Din perspectiva exercitării actului de comandă. invidiei. control activ. energia. spiritul de echipă. • atitudinea faţă de propria persoană – modestia. ca de altfel în toate procesele psihice. totuşi tabloul personalităţii cuprinde şi variabila temperamentală în manifestările atitudinale şi caracteriale. spontan şi sociabil. autoritară. e absolut necesar ca acesta să-şi cunoască propriul temperament. capacitatea organizatorică. discuţii. în mod inevitabil şi temperamentul. • atitudinea faţă de muncă – hărnicia. dând formă. ritmul egal al angajării. coordonare operativă dar 46 . Deşi temperamentul nu predetermină capacităţile omului şi caracterul său în sens valoric.  colericul are. manifestând capacitate prospectivă mare.• atitudinea fată de oameni – omenia. spiritul de ordine şi inovaţie. forţa. a afirmării personalităţii şefului. buna dispoziţie şi adaptabilitatea la noile situaţii create. Problematica frumuseţii caracterului. analitică şi simetrică. precum şi pe cel subordonaţilor. În continuare sunt prezentate câteva caracteristici ale tipurilor de temperament în contextul mediului militar:  sangvinicul dispune de calităţi temperamentale pentru a fi un foarte bun comandant. dovedind: disponibilităţi prospective mari. stăpânirea de sine. conştiinciozitatea. coeziv şi datorită caracterului integru. dinamic. încrederea în forţele proprii. coordonare operativă. înclinaţie spre manieră individualistă în exercitarea comenzii. exigenţa. fermitatea şi dârzenia. • atitudinea faţă de societate – patriotismul. echilibrul şi chiar stilul personalităţii. Echilibrul şi siguranţa. perseverenţa. cinismului. sociabilitatea. probităţii şi onestităţii şefului. Dar acesta trebuie să cunoască modul cum ele se manifestă la subordonaţi deoarece se ştie prea bine câte dificultăţi. preponderent sintetic. rapiditatea în acţiune.

mergând până la abandonarea acţiunii începute. conştiinciozitatea. cu înclinaţii spre tutelare. influenţa. Cunoscându-şi propriul temperament. este nerăbdător să finalizeze cele stabilite. comandantul va putea să-şi autocontroleze permanent conduita. Temperamentul melancolic se caracterizează în principal prin lipsa forţei proceselor nervoase fundamentale. Dispunând de o forţă deosebită în acţiune. colericul va urmări să-şi impună diminuarea şi eliminarea manifestărilor impulsive. dinamism şi energie în organizarea şi conducerea subordonaţilor. Astfel. forţa. el dispune de capacitate de prevedere relativ mică.  flegmaticul. flegmaticul poate fi apt pentru conducere în măsura în care. control eficient. coordonare cvasioperativă.tensionată. analitic şi sintetic. În virtutea trăsăturilor sale pozitive – simţul de analiză. constant. serios şi nesociabil. comandă autoritară. control într-o manieră permisivă. presupune ca necesitate dobândirea unor aptitudini de conducere. prin anumite mecanisme compensatorii. Ca urmare. Aceasta circumscrie intrinsec demnitatea. Declanşarea energiei lui este însă inegală. toate generând subordonarea conştientă. În raport cu subordonaţii este liniştit. sangvinicul trebuie să-şi consolideze ataşamentul afectiv faţă de subordonaţii săi iar flegmaticul să dea dovadă de mai mult dinamism în activitatea sa. intelectuale şi nervoase. Procesul de conducere în activitatea militară. în stilul de conducere. autoexperienţa. mergând de la punctul maximei angajări până la celălalt pol. Colericul formulează cu uşurinţă aprecieri subiective. al incapacităţii de acţiune. echilibrată. la detalii. capacitate de coordonare limitată. al căderii. nu are răbdarea şi calmul necesare pentru deliberări profunde şi întemeiate. trece cu uşurinţă la acţiune. melancolicul să promoveze un stil de conducere mai puţin permisiv şi să manifeste mai puţină timiditate în relaţiile cu subordonaţii. al dezarmării. exploziile în relaţiile cu subordonaţii. prudent. de disponibilităţi în planul mobilizării rapide şi totale. În raporturile cu subordonaţii este calm. pregătirea temeinică şi capacitatea de conducere. al realismului şi practicii. are o rezistenţă nervoasă relativ redusă. Caracterizat prin simţul măsurii. sub aspectul compatibilităţii cu atributul de conducere poate fi şi el un bun şef întrucât se caracterizează prin: capacitate prospectivă mare însă relativ lentă. însuşiri organizatorice diminuate. dovedeşte în funcţia de comandant iniţiativă. mai dinamic.  melancolicul are note temperamentale ce pun sub semnul întrebării calităţile de şef. autoritate în comandă îndoielnică. ponderat. calm şi putere de concentrare. inspiră încredere. suportă cu mare dificultate atitudinile dure. controlul activ. execuţia necondiţionată. ceea ce se va reflecta în mod reactiv. de exemplu. nu ascultă cu atenţie şi până la capăt părerile subordonaţilor. dar lent. prin deprinderi şi obişnuinţe statornice. răbdare şi meticulozitate. Comandanţii 47 . prin exerciţii îndelungate şi perseverente devine mai operativ. rezervat. se adaptează mai rapid la situaţiile noi. tocmai datorită modului neeconomicos în care îşi utilizează resursele fizice. îşi pierde cu uşurinţă încrederea în forţele proprii. Trebuie însă avut în vedere faptul că se integrează mai greu în contexte noi. sub impulsul momentului. răbdarea şi calmul – melancolicul poate să exercite şi atribuţii de conducător. controlat. simţ organizatoric mai puţin dinamic.

(Mihai. intelectual în multilateralitatea disponibilităţilor lui. 2001). cât şi pe cea organizaţională. Tocmai de aceea. Acest punct 48 . Personalitatea lui se relevă printr-un sintetism excepţional. Leadership-ul poate fi interpretat. deprinderile practice şi viziunile organizatorice. în primul rând pentru a lupta cu arma în mână. leadership-ul este un proces dinamic în care relaţia lider-subordonat este reciprocă şi influenţează atât performanţa individului. Leadershipul este relaţionat cu motivaţia. „a-i face pe oameni să facă ceva prin voinţa lor". personalitatea comandantului este maximal integrată. Poate fi exercitat ca un atribut al unei poziţii sau care se datorează cunoştinţelor şi înţelepciunii personale. deficienţele nu sunt îngăduite. comportamentul interpersonal şi cu procesul comunicării.sunt obligaţi să ţină seama că ei se pregătesc şi îşi instruiesc subordonaţii. Un bun leadership implică procesul efectiv al delegării.1 Problematica leadership-ului în contextul psihologiei organizaţionale Atributul major care separă organizaţiile de succes de cele având insuccese este acela al unui leadership dinamic şi eficient. 2001) Leadership-ul se poate baza pe o funcţie a personalităţii sau poate fi privit ca o categorie comportamentală. Relaţia dintre leadership şi personalitate din perspectiva psihologiei organizaţionale Cum m-aş putea aştepta să stăpânesc asupra altora când mie însumi nu reuşesc să-mi fiu stăpân? (Rabelais) 3. Poate fi înţeles în termeni de rol al liderilor şi de capacitate a lor de a realiza performanţe prin intermediul altora. considerând că. simţămintele şi eforturile voluntare sunt focalizate asupra unor obiective unice. în termeni simpli. precum şi influenţa acestora asupra organizaţiilor din care oamenii fac parte Din perspectiva procesualităţii. ca. de exemplu. foarte multe lucrări de specialitate (ce vizează şi alte domenii decât psihologia) au dezbătut problematica leadership-ului şi a stilului de conducere. Capitolul 3. 1983. De aici necesitatea ca încă din timp de pace. ca: „a-i face pe alţii să urmeze". Fred Fiedler este unul dintre primii psihologi care au pus în discuţie şi au studiat stilul de leadership. apud Mihai. fiecare comandant să urmărească şi să dobândească o competenţă desăvârşită. „a utiliza autoritatea în luarea deciziilor". trebuie să învăţăm cum să proiectăm slujba pentru a se potrivi stilului de leadership” (Gordon. Lacunele. Sunt multe modalităţi de a privi leadership-ul şi multe interpretări ale semnificaţiei sale. „dacă stilul de leadership nu se potriveşte slujbei. În ansamblu. sau poate fi interpretat mai specific.

1981). caracterul etc. 1997). au impus cu necesitate «inventarea» unor noi şi noi forme manageriale”(Zlate. considerând că „organizaţiile moderne au atât de multe probleme. o concepţie frecventă fiind aceea potrivit căreia meseria de manager necesită abilităţi de leadership. pe când stilul de leadership constituie o variabilă constantă. iar cele negative înfrânate. ci şi extrem de periculos. 3. nevoia sporirii eficienţei şi eficacităţii organizaţionale. recunoscând că nu este uşor a le separa ca activităţi distincte. iar personalitatea este stabilă. ar fi nu doar o enormă eroare. punem totuşi accent pe legătura strânsă dintre leadership şi management în munca organizaţiei. efectele pozitive fiind accentuate. 1983.). Concepţia conform căreia stilul este variabil. prin vechile metode manageriale. Nevoia flexibilizării structurilor organizatorice. (Gordon. pentru ameliorarea lor reală. este necesar a exercita rolul de leadership. deoarece nu s-a înţeles că. ar putea contribui la soluţionarea dilemei (Zlate.2 Dimensiuni psihologice ale personalităţii liderului Existenţa conducerii (nu doar la nivelul organizaţiilor particulare. structură ce nu poate fi uşor de modificat. Recunoscută fiind şi existenţa unor diferenţe între cele două concepte. aptitudinile psihosociale. Ceea ce se schimbă în funcţie de situaţie este comportamentul. a ponderii pe care aceste dimensiuni o au în plan comportamental. 2001) O serie de dimensiuni ale personalităţii nu pot să nu influenţeze comportamentul liderului (temperamentul. Uneori este necesară doar o reechilibrare a dimensiunilor personalităţii. apud Mihai. evolutivă. Fiedler consideră că stilul de conducere se referă la nevoile fundamentale.de vedere susţine şi supoziţia că există o legătură relativ stabilă între tipul de personalitate şi stilul de conducere. atât de grele şi variate. Pentru a fi un manager eficient. pentru a schimba stilul. iar leadership-ul este de fapt un subset al managementului. Mielu Zlate identifică într-o manieră foarte exactă problemele cu care se confruntă în prezent organizaţiile în ceea ce priveşte managementul şi activitatea managerială. poate cea mai presantă dintre toate. Interpretarea personalităţii într-o manieră dinamică. Tocmai de aceea susţinem necesitatea cunoaşterii celor mai frecvente tipuri de personalitate care stau la baza comportamentului managerial. ci şi la 49 . cu implicaţii atât de extinse şi profunde. cea a atragerii cât mai multor subordonaţi la fixarea şi apoi realizarea obiectivelor. legătură ce trebuie identificată şi analizată pentru a fi implicată în situaţiile în care ea este corespunzătoare şi vine în întâmpinarea unui leadership eficient. care îi motivează comportamentul. personale ale liderului. a generat o serie de contradicţii. încât a crede că toate acestea vor putea fi soluţionate cu uşurinţă şi dintr-o dată. imposibil de schimbat. nu este necesară schimbarea personalităţii în ansamblu. deşi unii autori îl consideră un atribut special care poate fi distins de alte elemente ale managementului.

ci conform unor caracteristici cu care s-au născut sau pe care le-au dobândit şi care sunt menite să le faciliteze activitatea (Tabachiu. ce asigură succesul într-o gamă largă de activităţi şi. care pot fi considerate predictori ai succesului în activitatea de conducere. privilegiate de către subiect şi care să ducă la opţiuni variabile. minimalizând importanţa altora. Ca o consecinţă imediată a acestei concepţii. Nenumăratele studii teoretice şi practice efectuate nu sunt convergente în privinţa existenţei unui set de trăsături absolut necesare liderului. mergând de la supraestimarea inteligenţei până la diminuarea rolului ei. este puţin probabil să găsim un consens între psihologi cu privire la trăsăturile de personalitate care alcătuiesc profilul unui lider eficient. s-au identificat şi alte dimensiuni ale personalităţii. uşurinţa în adaptarea la situaţii noi sunt calităţi absolut necesare unui lider eficient şi presupun o cotă de inteligenţă peste nivelul mediu. argumentându-şi teoretic şi practic punctul de vedere cu rezultatele unor laborioase cercetări. dar nu şi în mod necesar optimale. Faverge insistă pe importanţa aptitudinii euristice. s-a stabilit că rapiditatea în luarea deciziilor. implicit. Cu cât o activitate devine mai specializată. Cercetările fundamentate pe teoriile factorilor de personalitate. iniţiativă şi perseverenţă în tratarea problemelor. Ca urmare a unor constatări practice. grija faţă de nevoile altora. Se conturează astfel prezenţa unui alt factor care condiţionează eficienţa conducerii. Este vorba despre capacitatea de a lua decizii în condiţii de incompletitudine a informaţilor. dorinţa de a accepta responsabilităţi şi de a ocupa poziţii ce conferă dominanţa şi controlul asupra altora. Cercetările practice nu au confirmat însă toţi aceşti factori. încredere în sine. ea aflându-se în relaţii de interdependenţă cu toţi ceilalţi factori ai personalităţii. Există o diversitate de păreri între autori în ceea ce priveşte rolul inteligenţei în activitatea de conducere. atrage atenţia asupra importanţei ce trebuie acordată acesteia şi îi amplifică rolul în funcţionarea concretă a sistemelor organizaţionale. De fapt. Inteligenţa nu poate fi singura aptitudine care conduce la succes în activitatea liderului. cu atât persoana mai competentă se impune. apud Zlate. prezentă la personalul de conducere din cercetările sale. fiecare acordând importanţă maximă anumitor trăsături. siguranţa raţionamentelor. generând în acelaşi timp ideea că liderii nu pot fi aleşi la întâmplare. 1997).nivelul sistemului politic al unei ţări). Din acest motiv. flexibilitatea gândirii. pornind de la un număr restrâns de elemente. ce dispun de un sistem de analiză statistică riguros organizat. considerată drept latura rezolutiv-productivă a personalităţii. se conturează orientarea investigaţiilor spre descoperirea caracteristicilor de personalitate. şi anume competenţa profesională. Stogdill (1948. s-au orientat iniţial spre evaluarea inteligenţei. bogate în modele explicative. îi este necesară şi liderului. J. 1981) ajunge la concluzia că liderii se detaşează de nonlideri prin: inteligenţă. responsabile pentru reuşita în conducere. au mai reţinut atenţia 50 . Dintre aptitudinile specifice. Experienţa curentă şi studiile de teren au evidenţiat rolul esenţial al „experţilor" în luarea deciziilor în colectiv.

2000. cu atât mai imperativ se conturează această cerinţă pentru conducătorii activităţilor din mediul militar. Strâns relaţionate cu încrederea în forţele proprii sunt constructele de autoeficacitate percepută şi locus de control intern. În configuraţia însuşirilor. 1991) a observat că. cristalizează opţiunile şi aspiraţiile vagi ale membrilor. în abilităţile şi forţele proprii. asociate abilităţilor optime de negociere. apud Cană. deoarece liderul exprimă şi concentrează dorinţele confuze ale grupului. cu un nivel ridicat de risc personal. care asigură reuşita în activitatea de conducere. ascendenţa sau tendinţa de dominare. Dorinţa de a utiliza influenţa socială. Se apreciază. Această aptitudine facilitează colaborarea cu subalternii. ponderea capacităţii de sesizare corectă a relaţiilor şi opiniilor din colectiv este estimată a fi înjur de 20%. Cei care se percep pe sine ca eficienţi în a realiza sarcini dificile şi îşi atribuie de fiecare dată succesul pentru ceea ce realizează au cele mai mari şanse de a se impune ca lideri eficienţi. Se pune însă problema dacă liderii deţin această aptitudine sau dacă exercitarea funcţiei de conducere le permite să fie mai bine informaţi în ceea ce priveşte evoluţia opiniilor şi atitudinilor în grup. că liderii realizează o percepţie mai exactă a relaţiilor interumane din grup. iar în activităţile de conducere vor alege metode suportive şi raţionale de a-i influenţa pe ceilalţi membri ai grupului (Crant şi Bateman. 51 . se impune ca liderii să dispună de anumite însuşiri de personalitate. comunicare şi persuasiune (Crant şi Bateman. 2000. Empatia este o componentă a acestei aptitudini care nu poate lipsi. gradul de autocontrol şi extraversiunea. unde prerogativele liderului au implicaţii mult mai profunde asupra vieţii şi activităţii colectivului. empatia. Alte constructe critice sunt: sensibilitatea la nevoile celorlalţi. care să le asigure eficienţa în activitate.2002). iniţiativa şi deschiderea spre experienţe sociale. liderii câştigă încrederea şi devotamentul membrilor grupului. susţinând în fapt fezabilitatea strategiilor pe care le propun. sesizând destul de corect opinia colectivului. de a-i conduce. liderii posedă „senzitivitate interpersonală” semnificativ mai mare decât ceilalţi membri ai grupului. sesizarea la timp a unor tendinţe pozitive sau negative în colectiv. în 15 din 16 cercetări analizate. Dacă în grupurile ce desfăşoară activităţi în domeniul economic. de a-i domina pe ceilalţi şi de a se impune ca lider este o altă caracteristică adesea menţionată ca predictor al eficienţei în activitatea de conducere. Demonstrând încredere în forţele proprii. social. dirija şi orienta pe ceilalţi într-o manieră dezirabilă social. R.2002). Această trăsătură de personalitate a fost pusă în corespondenţă cu abilităţile liderilor de a elabora idei şi strategii inovative şi de a se implica în sarcini dificile. educaţional. precum şi orientarea personală spre îndeplinirea unor scopuri înalte sunt însuşiri care s-au dovedit a fi importante în conducere. Una dintre cele mai frecvent citate caracteristici de personalitate este încrederea în sine. Man (apud Neculau. Alţi autori au studiat relaţia dintre sarcinile de conducere şi însuşiri precum: încrederea în forţele proprii. Nevoia de putere. în genere.cercetătorilor fluenţa verbală şi senzitivitatea în relaţiile interpersonale. apud Cană.

comitete. de multe ori unidirecţionată de sus în jos. impune selecţionarea şi formarea unor comandanţi capabili să gestioneze complexele probleme ale organizaţiei militare. uzând de autoritatea conferită de gradul şi funcţia 52 . ele însele conduse de persoane (şeful de stat major. cu dreptul de a da ordine şi de a impune îndeplinirea întocmai şi la timp a acestora. iar promovarea în ierarhia militată se efectuează concurenţial. Prin natura activităţii sale. în limitele stabilite de regulamente. la nevoie. în vederea îndeplinirii unor scopuri bine determinate şi uzând de principii. deosebit de concisă. Comandantul îşi exercită atribuţiile prin intermediul convingerii sau. învestiţi cu autoritate. exterioară. 1998). preşedintele consiliului). Comunicarea dintre şefi şi subalterni este de tip imperativ. prin conţinutul specific al misiunilor îndeplinite. disciplina formală. totodată. precum şi posibila eventualitate a izbucnirii unui conflict militar sporesc nivelul de exigenţă faţă de calitatea conducerii organizaţiei militare. Comanda în organizaţia militară deţine un specific propriu şi semnifică acţiunea complexă prin care comandanţii (şefii) învestiţi cu autoritate oficială îi determină pe subordonaţi să acţioneze pe timp de pace şi război. bazată pe autoritate formală. Organizaţia militară este formată din conducători şi executanţi dispuşi într-o ierarhie strict determinată. o terminologie specifică. Pentru societate. Organizaţia militară dispune de o conducere de tip elitist. în fruntea cărora se află şefi sau comandanţi. pe baza unor reglementări oferite de ghidul carierei militare. nenuanţată. consilii). mare unitate) organizate ierarhic. folosind un ton destul de ferm. al constrângerii. dar şi un sistem relativ autonom. un subsistem social. iar decizia îi aparţine exclusiv comandantului. care să se comporte adecvat în condiţiile speciale ale confruntărilor armate şi. unitate. în care subordonaţii sunt doar consultaţi asupra problemelor de serviciu. El este numit prin ordin. are prioritate asupra celei interioare. Conducerea este exercitată de persoane (şefi. fiecare noţiune fiind definită cu precizie. Războiul modern solicită oameni având calităţi fizice şi psihice deosebite. conducerea este unică şi subordonată unui scop de bază. atât pe timp de pace. în conformitate cu misiunile încredinţate organismului militar de către politica statului. Toate activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei militare sunt conduse de structuri specializate. cu o diversitate de subsisteme (subunitate. Activităţile de conducere în domeniul militar urmăresc îndeplinirea acestor obiective prin respectarea unor reguli procedurale stricte. Cerinţele integrării în structurile euroatlantice. comandanţi) şi de grupuri (state majore. funcţionând interdependent. În sistemul militar. cât şi într-un eventual conflict. stipulate în regulamente şi instrucţiuni de funcţionare interioară.Armata. armata reprezintă subsistemul prin care se asigură prevenirea şi respingerea unei agresiuni împotriva teritoriului naţional. Subordonarea faţă de şef este necondiţionată. în ansamblu. Orice şef este un lider. reguli şi norme proprii. între verigile căreia există coeziune internă şi stabilitate sporită (Arădăvoaice. armata constituie o organizaţie cu anumite particularităţi şi sub aspectul conducerii. De regulă. constituie o organizaţie complexă.

Liderii militari dispun de autoritate legală.sa şi. de prestigiul dobândit. iar cel care o nesocoteşte e tras la răspundere. capacităţile cognitive. De obicei. căpitanul.1998) Sintetizând. comandantul este persoana cea mai competentă din gradul pe care îl conduce. la nevoie. încrederea în el însuşi şi în subalterni. făcând referire la perioade din trecutul istoric. Respectul şi admiraţia subalternilor faţă de liderul carismatic se datorează devotamentului său de excepţie şi prezenţei unor însuşiri de personalitate precum: dinamismul. gradul militar deţinut de o persoană exprimă un anumit nivel de competenţă în materie de exercitarea comenzii la un eşalon determinat (exemplu: locotenentul e apt să comande un pluton. pe carismă. pe motivarea subordonaţilor pentru obţinerea performanţelor scontate. 2002). Autoritatea tradiţională este un concept depăşit. Toate abordările teoretice se centrează pe influenţa deosebită a liderului carismatic. liderul militar trebuie să dispună şi de carismă. Pentru conducerea directă a specialiştilor. Un alt atribut important al liderului militar îl constituie responsabilitatea. pe efortul. implicarea sa în sarcină. El poate recurge la argumente logice. o companie sau o baterie etc. (Arădăvoaice. prin care acesta îşi exercită prerogativele actului de comandă. comandantul dispune de ajutoare cu pregătire corespunzătoare (şefi de servicii şi compartimente). la prevederile cuprinse în regulamentele militare (Mureşan. nu în ultimul rând. constrângerea împotriva celor care nu-şi îndeplinesc obligaţiile. conducerea e bazată pe putere. pe autoritatea tradiţională. persuasiunea. şi sunt conducători profesionişti. potrivit opiniei lui Weber. Autoritatea şi puterea reprezintă două atribute esenţiale ale liderului militar. la exemplul personal de competenţă profesională şi. chiar fără consimţământul lor. deoarece persoana care o deţine e apărată de lege. MacFarland precizează că responsabilitatea sau răspunderea conduce la ideea că orice persoană căreia i s-a încredinţat autoritatea acceptă faptul că superiorul său este îndreptăţit să-i dea ordine şi să-i aprecieze performanţele. Puterea se sprijină pe mijloace de constrângere. Pentru a-şi îndeplini sarcinile ce îi revin prin funcţia încredinţată. numită birocratică. Sub aspect psihosocial. 1994. Carisma conferă unor conducători o anumită putere de influenţare.). prin felul în care este selecţionat şi pregătit sub raport profesional şi comportamental. apud Cană. Această dimensiune se referă la obligaţia liderului de a-şi îndeplini sarcinile. puterea desemnează capacitatea unui conducător de a-i obliga pe subordonaţi să se supună voinţei lui. acţionând pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. pe când autoritatea.(apud Dorna. 2004). oferită de prevederile regulamentelor militare. funcţiile liderului militar constau în: menţinerea organizaţiei la parametrii funcţionali optimi. de aceea. de a încredinţa misiuni şi de a folosi. Autoritatea legală a comandantului este şi legitimă. pe cele de convingere. cu toate consecinţele care decurg din aceasta. luarea 53 . Dacă autoritatea îi conferă şefului dreptul de a lua decizii şi de a-i solicita pe subordonaţi să se supună acestora. Autoritatea oficială a comandantului îi oferă acestuia dreptul legal de a decide. predicţia asupra evoluţiei evenimentelor. când militarii moşteneau autoritatea împreună cu averea şi alte drepturi asupra supuşilor. în primul rând.

3. ierarhizarea strictă prin însăşi natura funcţiilor sale. Astfel. prin puterea de 54 . controlul asupra calităţii şi promptitudinii îndeplinirii ordinelor. instruirea şi motivarea acestuia pentru îndeplinirea obiectivelor.deciziilor. Douglas MacArthur. în etapa de constituire a unei echipe. Funcţii precum cea de comandant dau drepturi şi. este un lider instituţional. sublinia acest aspect afirmând că „în nici o altă profesie nu sunt sancţiunile atât de îngrozitoare sau irevocabile. aceasta a început să stârnească interesul specialiştilor în teoriile organizaţionale. robusteţea. formal. Atribuţiile liderului militar se referă nu doar la domeniul pregătirii profesionale. deprinderile de muncă. cât şi de unele trăsături de personalitate. în organizaţia militară. Cu timpul însă. cum ar fi înălţimea. personalitatea nu a fost considerată mult timp ca fiind un factor explicativ al proceselor organizaţionale. care să-i permită exercitarea cu succes a actului de conducere.1998) Se consideră că liderul militar trebuie să dispună atât de caracteristici fizice. treptat fiecare lider impus. care privesc cunoaşterea. realizăm că este firesc ca aceasta să-şi impună comandanţii. pe măsură ce au fost definite o serie de modele explicative şi de instrumente de măsurare a personalităţii. îndatoriri cu un grad de responsabilitate extrem de crescut. Ceea ce este important. prestanţa. există doar un set minim de caracteristici pe care trebuie sa le îndeplinească. încadrarea personalului. Fiecare comandant deţine un stil propriu de muncă. cunoaşterea trăsăturilor de personalitate sunt importante în procesul de recrutare. Toate aceste însuşiri se manifestă în comportamentul liderului. planificarea şi organizarea activităţii. în special. numit şi impus prin prerogativele funcţiei. în programele de instruire sau în soluţionarea conflictelor. greu de definit şi mai ales de măsurat. Având în vedere rigurozitatea instituţiei militare. motivarea şi conducerea subordonaţilor. Comandantul. Aceasta deoarece un individ poate obţine o performanţă peste medie într-o anumită situaţie conflictuală sau poate fi total inadecvat într-un alt tip de situaţie. din cauza folosirii personalului neinstruit. care exprimă îmbinarea specifică între trăsăturile de personalitate şi cunoştinţele. este plasarea sa în postul potrivit şi utilizarea unor tehnici organizaţionale şi manageriale adecvate.3 Rolul personalităţii în exercitarea actului de conducere Concept fundamental în psihologie. Unul dintre marii strategi ai secolului XX. Valoarea sa ca şef nu este neapărat recunoscută de subordonaţi. ci şi la competenţele din domeniul sociouman. în activitatea sa cotidiană şi sunt componente a ceea ce denumim „stil de conducere”. Autoritatea şi puterea se derivă cu precădere din statutul oficial pe care îl au. Nu există un profil ideal de personalitate pentru funcţionarea unui comandant in organizaţia militară. de conducere. (Arădăvoaice. ca în armată”.

Cerând tuturor respectarea legilor şi regulamentelor. deşi cunoaşterea tehnicii este strict necesară – dar aceasta în perspectiva utilizării ei de către oameni (deşi tot aşa de necesară este şi cunoaşterea oamenilor. Este greu şi poate ar fi greşit să caute un specific al construcţiei psihologice proprie personalităţii unui comandant. capacitatea de a-i influenţa). În ansamblu. practic şi moral de care este capabil omul. iar intervenţiile sale dobândesc încărcătură educativă mare. deficienţele nu sunt îngăduite. dintre gândire şi acţiune. comandantul constituie un model pentru subordonaţi. Succesul comandantului este legat de oamenii pe care îi conduce. Cei mai mulţi dintre autorii care s-au ocupat de activitatea comandanţilor de oşti. între toţi militarii ei. a calităţii raporturilor ce se instituie în subunitate. De resursele lui de acţiune. Mai nimerit ar fi să se vorbească despre un optimum. toate resursele de gândire abstractă îşi găsesc finalitatea în planurile sale de acţiune. în primul rând îl defineşte voinţa către îndeplinirea unor scopuri superioare. Comandantul trebuie să acţioneze mereu planificat. dobândeşte valoare mare cât este dublată de autoexigenţă.influenţă câştigată în „jocul” raporturilor interpersonale cu subordonaţii să devină lideri informal. de ofiţeri care au demonstrat calităţi deosebite în activitatea lor. depinde realizarea unor interese superioare. deşi gândirea teoretică este strict necesară dar împletită cu acţiunea. Înaintea oricărei pregătiri teoretice. dar la fele de importante şi cu un rol decisiv. de atitudinile lui până la cele mai mici detalii depinde viaţa subordonaţilor săi. Voit sau nu. simţămintele şi eforturile voluntare sunt focalizate asupra unor obiective unice. are un rol decisiv asupra înţelegerii unitare a exigenţelor pregătirii ca şi ale conduitei etice. Unitatea dintre vorbă şi faptele sale. dar totuşi nu poate fi un sentimental gratuit. Toate cunoştinţele sale teoretice. fiind astfel un om ala acţiunii dotat cu viteză de reacţie şi spirit de observaţie. au relevat complexitatea personalităţii acestora. spre exemplu. În definitiv. dintre scop. sunt iniţiativele şi deciziile spontane în concordanţă cu situaţiile noi. liderului militar îi este apreciată gândirea practică. El nu poate fi doar un meditativ. Personalitatea comandantului nu poate fi unilaterală fără a prejudicia activitatea de răspundere care îi este încredinţată. critică de autocritică. nu poate fi un practician îngust atâta timp cât lupta solicită ingeniozitate şi apel la cele mai eficiente mijloace ale ştiinţei. despre o realizare superioară a tuturor calităţilor de ordin intelectual. Lacunele. ca şi a propriilor acţiuni. personalitatea comandantului este maximal integrată intelectual în multitudinea disponibilităţilor lui. comandantul se bucură de prestigiu. de înţelegerea şi sprijinul pe care li-l acorda. 55 . Sub acest raport. deprinderile practice şi viziunile organizatorice. Folosirea aceloraşi unităţi de măsură pentru aprecierea faptelor tuturor subordonaţilor. atunci când nu-şi îngăduie sieşi nici un fel de concesie de la ceea ce constituie spiritul legalităţii. de multe ori. metode şi situaţie are o mare putere de înrâurire. Exigenţa. nu poate fi doar un tehnician. comandantul militar este pus să acţioneze în momentele decisive sub imperiul unor exigenţe maximale.

de a le diferenţia şi de a utiliza aceste informaţii pentru a-şi ghida propriul mod de a gândi şi a acţiona. Totuşi. iată trei principii de bază ce ar trebui respectate de orice comandant. Personalitatea liderului militar influenţează relaţiile pe care acesta le stabileşte cu superiorii şi cu subordonaţii.2002):  controlul emoţional – să-ţi înţelegi să să-ţi controlezi sentimentele şi starea de spirit  autostima – să fii mulţumit de propria persoană. Comandantul este cel care trebuie să reţină. Uneori reuşita depinde de decizii adoptate în câteva minute sau secunde. şi să ai încredere în oamenii pe care îi conduci. Iată de ce comandantul trebuie să aibă un spirit de observaţie bine dezvoltat.D. Mayer (1990). dar în unele momente prudenţa sa le apare pe deplin justificată şi le menţine moralul. Foarte importantă în activitatea pe care o desfăşoară liderul militar. Încrederea manifestată faţă de subordonaţi exercită o imensă influenţă asupra acestora. Cutezanţa planurilor comandantului poate însufleţi pe combatanţi. Este necesar ca gândirea comandantului să fie profundă şi complexă. să-şi demonstreze permanent superioritatea. deoarece şi acestea pot fi uneori decisive. Aceasta necesită în unele momente şi capacitatea de a merge la ţintă. dar şi pe ale celorlalţi. aceasta cu atât mai mult cu cât poziţiile nedefinite au un efect negativ asupra subordonaţilor. El poate modela personalitatea celor din urmă numai într-o anumită măsură. Este necesar întotdeauna să păstreze iniţiativa. 2002) Societatea Internaţională a Inteligenţei Emoţionale Aplicate a sistematizat zece abilităţi principale pentru inteligenţa emoţională (Roco. dar poate acţiona cu mai mare eficienţă asupra propriului său comportament şi asupra modului de manifestare a propriei personalităţi. uneori curajul trebuie să fie calculat. angajat într-un ansamblu de acţiuni ce ascund şi elemente de prudenţă. 3. la rândul lor şi ei dobândind încredere în forţele proprii pe care astfel le pot utiliza cu maximum de eficienţă. atribut al unui leadership eficace Termenul „inteligenţă emoţională” a fost formulat pentru prima dată de P. este stăpânirea de sine. să nu intri niciodată în panică. (Roco. să impună voinţa sa taberei adverse. În condiţiile războiului modern. esenţialul.4 Inteligenţa emoţională. indiferent de variabilele externe (fluctuante) 56 . dar de asemenea trebuie să fie şi productivă. astfel încât în condiţii de primejdie să adopte operativ decizii optime. dar nici detaliile nu pot ieşi din sfera preocupărilor lui. Ei definesc „inteligenţa emoţională” drept o formă a inteligenţei sociale care include abilitatea de a percepe propriile emoţii şi sentimente. nu este şi nu trebuie lăsat loc pentru absurd. Să ştii să te stăpâneşti. de a surprinde prin curaj. Salovey şi I. din complexul de condiţii ale câmpului de luptă.gândirea practică – cea care absoarbe toate abilităţile teoretice şi le valorifică în acţiune prezintă o incontestabilă superioritate faţă de gândirea exclusiv teoretică.

Un comandant trebuie să fie capabil „să intre în pielea altcuiva” astfel încât să înţeleagă stările afective ale subordonaţilor săi. acceptată la nivel social) nu este suficientă pentru ca un individ să aibă succes. Tot el stabileşte trei componente ale inteligenţei emoţionale: 1. putem particulariza la nivelul organizaţiei militare şi să determinăm astfel importanţa acesteia pentru orice comandant. între obligaţii şi distracţii  abilităţi de comunicare – să comunici eficient cu alte persoane  managementul scopurilor – să-ţi stabileşti scopuri realiste în toate sferele vieţii  automotivarea – să te remotivezi pentru atingerea obiectivelor propuse  atitudinea pozitivă – să păstrezi o atitudine pozitivă (optimistă). învăţarea modului în care pot fi folosite stările afective 3. influenţându-i astfel pe cale afectivă. lideri dotaţi cu un IQ înalt dar cu un EQ (coeficientul inteligenţei emoţionale) slab. recunoaşterea şi abordarea stărilor afective ale celorlalţi Cunoscând cele zece abilităţi principale şi cele trei componente ale inteligenţei emoţionale. Trei dintre aptitudinile esenţiale pentru inteligenţa emoţională sunt: 57 . Comandantul care nu ştie să-şi stăpânească stările afective – de exemplu cel pe care mânia îl face distructiv pentru el însuşi şi pentru cel din jur – poate produce efecte atât asupra subordonaţilor cât şi asupra colegilor de la acelaşi nivel sau de la nivel superior. Următoarea fază în dezvoltarea inteligenţei emoţionale presupune a învăţa cum se recunosc şi se folosesc stările afective ale celorlalţi. Studiile recente au demonstrat că inteligenţa măsurată prin teste de tip IQ (inteligenţa individuală. Autocunoaşterea este primul pas către inteligenţa emoţională. Goleman (2001) arată că bunul mers al unei organizaţii presupune recunoaşterea abilităţilor emoţionale ale membrilor săi şi compatibilizarea acestora. Trebuie menţionat că autocunoaşterea este şi primul pas către un leadership eficace. fiind totodată incapabili săşi judece corect subordonaţii. Adesea. Comandanţii ce nu-şi cunosc propriile stări afective ajung în cele din urmă să se cantoneze în tipare comportamentale disfuncţionale. Următorul pas în dezvoltarea inteligenţei emoţionale presupune a învăţa cum pot fi folosite emoţiile. managementul stresului – să-ţi controlezi stresul şi să te adaptezi schimbării  abilităţi sociale – să intri în relaţie şi să empatizezi cu ceilalţi  controlul impulsurilor – să-ţi stăpâneşti impulsurile şi să accepţi întârzierea recompenselor  crearea unui echilibru – între serviciu şi casă. recunoaşterea propriilor stări afective 2. dar realistă chiar şi în momentele dificile. au eşuat lamentabil deoarece nu au luat cele mai bune decizii. Cu alte cuvinte presupune ca liderul să fie empatic (a înţelege ce simt cei din jur). Această aptitudine poate fi însuşită. D. Capacitatea de a-şi reglementa propriile sentimente are o importanţă critică pentru liderul militar.

2003) Ascultarea activă Foarte important pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale este ceea ce se numeşte în mod uzual „ascultarea activă”. Şi emoţiile aşa zis pozitive pot avea o faţetă bună şi una rea. Trebuie de asemenea să-i ajute pe cei ce-l urmează să facă aceste lucruri. dar pot aduce cu ele şi scăderea în asumarea riscurilor ori aşteptări nerealiste. gesturile. Capacitatea de a urmări cu atenţie comunicarea nonverbală este o componentă importantă a inteligenţei emoţionale. conducător de trupe în luptă. Interpretarea spectrului stărilor afective În afară de ascultarea activă si interpretare mesajelor nonverbale. acţionând în favoarea stimei de sine: îi oferă individului justificări morale şi îl motivează să acţioneze. un alt instrument din repertoriul inteligenţei emoţionale este capacitatea de a interpreta şi de a folosi stările afective proprii dar şi pe ale altora. Acest lucru presupune ascultarea cu o atenţie totală şi încercarea de determinare a sensului complet al spuselor interlocutorului. ceea ce pentru un lider. Expresiile feţei. în timp ce mintea are capacitatea de a recepţiona şi prelucra între 750 şi 1200 de cuvinte pe minut. dar poate şi impulsiona făcându-l pe individ să acţioneze. poate însemna o catastrofă prin pierderea multor vieţi. Pentru a maximiza efectele pozitive ale emoţiilor şi a le minimaliza pe cele negative. Cercetătorii care studiază modurile de comunicare au descoperit că majoritatea oamenilor pot rosti circa 125-150 de cuvinte pe minut. Probabil că tocmai acest dezechilibru face din oameni nişte ascultători atât de slabi: mintea foloseşte timpul ca să „hoinărească”. - 58 . Interpretarea comunicării nonverbale Unii cercetători spun că 90% din comunicarea interpersonală se realizează prin limbajul trupului.ascultarea activă interpretarea comunicării nonverbale interpretarea spectrului larg al stărilor afective (Kets de Vries. Sunt plăcute. Iată de ce un bun ascultător trebuie să ştie să primească şi să interpreteze mesajele nonverbale fără însă să scape din vedere că interpretarea gesturilor depinde şi de contextul cultural. scăpările verbale – toate acestea joacă un rol însemnat în comunicare şi implicit îi dă liderului posibilitatea de a vedea dincolo de aparenţe şi de a-şi cunoaşte astfel mai bine subordonaţii. Un alt exemplu este ruşinea care poate duce la o stare de pasivitate şi autocompătimire . Trebuie ţinut cont că există o latură pozitivă şi una negativă pentru toate stările afective. Spre exemplu mânia care produce înstrăinare faţă de cei din jur şi stres fizic. liderul trebuie să înveţe să le recunoască fără greş şi să le exprime în mod constructiv. are şi o funcţie de protecţie. promovează bunele relaţii cu cei din jur. Un comandant care îşi dezvoltă capacitatea de a asculta problemele subordonaţilor are toate şansele de a câştiga încrederea şi respectul acestora.

datorită căreia reuşesc să depăşească obstacolele vieţii de zi cu zi. 2003) definea inteligenţa emoţională ca fiind capacitatea de a înţelege şi de a acţiona inteligent în cadrul relaţiilor interumane. măsurată prin IQ.Oamenii care au un coeficient ridicat de inteligenţă emoţională (EQ). Această abilitatea a fost raportată iniţial la inteligenţa socială. dacă ai un înalt coeficient de inteligenţă. sunt înzestraţi cu o serie de calităţi:  sunt capabili să-şi creeze relaţii interpersonale mai puternice  se pricep mai bine să se automotiveze şi să-i motiveze pe cei din jur  sunt mai proactivi. mai inventivi şi mai creativi  au performanţe mai bune ca lideri  acţionează mai bine sub presiune  fac faţă mai bine schimbării  sunt mai împăcaţi cu ei înşişi Spre deosebire de alte organizaţii. În urma analizei răspunsurilor la acest sondaj a ajuns la concluzia că ei dispun de o altă abilitate decât inteligenţa academică. IQ este foarte importantă. au rezultate deosebite în practică. trebuie să îţi construieşti planurile de dezvoltare ulterioară cuprinzând şi propria inteligenţă emoţională. Plecând de la rolul adaptiv al afectivităţii s-a constatat că persoanele care au un coeficient intelectual (IQ – indice al nivelului de dezvoltare a inteligenţei. Sternberg (1988.5 Inteligenţa emoţională EQ comparativ inteligenţa generală IQ Deşi ne propunem explicarea avantajelor folosirii inteligenţei emoţionale. sau ai o calificare superioară. însă. de a accepta umanitatea cu toate dimensiunile ei atât de variate. Particularităţile conflictului armat determină necesitatea unor relaţii informale puternice între comandant şi subordonaţi. În realitate mulţi psihologi încă consideră că IQ este singura care poate garanta succesul. apud Goleman. poţi să nu-ţi mai faci griji. De unde a apărut întrebarea: “Cum reuşesc aceştia să aibă succese în situaţii critice. să facă faţă oricând în împrejurări de viaţă?”. nu trebuie scăpată din vedere inteligenţa generală. deşi au un IQ mai redus în comparaţie cu primii. 3. de a folosi emoţiile în mod corespunzător. care se schimbă destul de puţin după adolescenţă. Thorndike (apud Stein. care desemnează capacitatea de a înţelege şi de a stabili relaţii cu oamenii. Spre deosebire de IQ. pentru a-ţi creşte competitivitatea. Dacă eşti o persoană deşteaptă. 59 . în timp ce altă categorie de subiecţi. organizaţia militară are nevoie de lideri cu EQ ridicat. stabilit prin raportarea vârstei mentale la vârsta cronologică) înalt sau o inteligenţă academică foarte bine dezvoltată se descurcă mult mai puţin în viaţa de zi cu zi. 2001) a rugat oamenii de pe stradă să arate ce înţeleg ei printr-o persoană inteligentă. dacă ai absolvit o universitate recunoscută. Numai un comandant cu un EQ ridicat are capacitatea de a privi cu realism atât propria persoană cât şi pe ceilalţi.

influenţa asupra organizaţiei Fiecare individ are propriul mod de a gândi.6 Aspecte negative ale personalităţii liderului. la nivelul poziţiilor de senior leadership. se realizează o relaţie remarcabilă între personalitatea liderului. 60 .(Goleman. în care puterea este foarte concentrată. iar pentru aceasta există un cuvânt popular: maturizare. structura şi strategia organizaţiei. iar orice deficienţă la vârf se propagă rapid peste tot. Daniel Goleman (2001) a aflat că 67% din abilităţile considerate esenţiale pentru performanţă erau competenţe emoţionale. învăţată şi continuă să se dezvolte pe măsură ce trecem prin viaţă şi învăţăm din experienţă. Competenţa noastră în acest domeniu poate continua să crească. IQ şi EQ nu reprezintă competenţe opuse ci. Spre deosebire de IQ. stilul de conducere. îndelung exersate şi constant repetate de a se comporta şi de a acţiona. După cum bine ştim. de a acţiona. cât şi la locul de muncă. Analizând lista de competenţe necesare pentru 181 de posturi din 121 de mari companii şi organizaţii din lume. de a percepe lucrurile. „Pe scurt. Alţi cercetători au confirmat că inteligenţa emoţională nu numai că îi distinge pe liderii remarcabili. atât în viaţa socială. Iată motivul pentru care multe dintre cercetările în domeniu se concentrează pe identificarea unor modalităţi de măsurare a nivelului acestei inteligenţe. mai degrabă. a constatat că aproape 90% din diferenţa dintre profilele lor putea fi atribuită mai degrabă factorilor inteligenţei emoţionale decât abilităţilor cognitive. între cei care erau staruri din punct de vedere al performanţelor şi cei cu performanţe medii. Într-o organizaţie. „Fantasmele” sau „scenariile” care compun lumea interioară a unui individ – modelele sale tipice. în mare parte. British Airways şi Credit Suisse. autoritatea decizională este centralizată în mâinile unui singur comandant sau al unei mici coaliţii. determinându-i harta cognitivă şi afectivă specifică – sunt esenţiale pentru a-l înţelege. Când a făcut o comparaţie. de a trăi emoţiile şi experienţele subiective. Deci faţă de IQ şi experienţă.inteligenţa emoţională pare să fie. competenţa emoţională conta de două ori mai mult. dar prima nu poate funcţiona la potenţialul ei maxim fără cea de-a doua. dar poate fi legată şi de performanţe economice ridicate. aşa cum este cea militară. inteligenţa emoţională (EQ) s-a dovedit a fi un predictor mai de încredere al succesului în viaţa personală şi profesională. separate. cifrele încep să arate legătura dintre succesul unei companii şi inteligenţa emoţională a liderilor săi”. 3. inclusiv companii ca Lucent Technologies. Un studiu independent i-a confirmat concluziile. 2001) Se pare că tot mai mulţi specialişti recunosc importanţa inteligenţei emoţionale.

în realitate le lipsesc sinceritatea. Stilul dramatic Tipice pentru stilul dramatic sunt nevoia de a atrage atenţia asupra propriei persoane şi nutrirea unei reverii. alertă excesivă.se poartă foarte agresiv.exercită un control excesiv prin intermediul unei supervizări personale intensive. Preocupat de motivaţiile ascunse. cu atât comportamentul acestuia se va reflecta mai mult în cultura. invidie şi ostilitate. exagerând chiar şi deficienţele minore. Stilul comandantului suspicios este caracterizat prin lipsa încrederii în ceilalţi (în special în subordonaţi). raţional şi lipsit de afectivitate. cauzează adesea apariţia în grupul ce-l conduce a unei constelaţii specifice de roluri. Deşi în aparenţă aceşti oameni pot fi calzi şi plăcuţi. din dorinţa de a-şi pune amprenta personală pe orice. prin reguli şi îngrădiri formale. 61 . a unor fantezii de grandoare. structura şi strategia acestora. gata să se apere de orice atac real sau imaginar. Acesta poate reacţiona cu ostilitate ceea ce-l face să acţioneze în două moduri extreme: . informaţiile curgând. ori să-şi manifeste stări afective exagerate. . Relaţiile comandantului bănuitor cu subordonaţii sunt adesea caracterizate de tema persecuţiei. ameninţătoare şi pregătită să facă rău. atrăgând astfel subordonaţii cu personalităţi dependente. din cauza dominaţiei liderului aproape numai de sus în jos. Comandantul. În continuare sunt prezentate câteva seturi de tipare comportamentale.Strategia şi cultura organizaţiei pot fi puternic influenţate de personalitatea liderului. Grija principală a individului suspicios este să fie mereu în gardă. adept al stilului dramatic. secretomanie. de semnificaţiile camuflate. Persoanele dramatice simt o mare nevoie să impresioneze şi să capteze atenţia celorlalţi ceea ce-i determină să-şi exagereze realizările şi talentele. Un astfel de stil este dăunător în primul rând datorită faptului că puterea este concentrată în mâinile comandantului. care se amestecă până şi-n activităţile de rutină. este dăunător datorită absenţei unui sistem informaţional eficace. prin pedepse severe. hipersensibilitate. în special cu subordonaţii care au curajul să-şi exprime opiniile sincer şi răspicat. Este capabil de o atenţie intensă. empatia şi consideraţia faţă de cei din jur. În organizaţiile foarte centralizate cu cât personalitatea liderului este mai puternică. Stilul suspicios Specific acestui stil este neîncrederea în cei din jur şi credinţa în existenţa unei forţe superioare. ceea ce-l face să treacă drept un individ rece. ce au tendinţa să-şi idealizeze liderul dramatic – adică să-i ignore scăpările şi să-i accentueze calităţile ceea ce-i face uşor de controlat şi manipulat. În al doilea rând. stiluri de personalitate ce rămân relativ stabile pe o perioadă îndelungată. i se întâmplă adesea să interpreteze greşit şi să distorsioneze acţiunile celorlalţi. strâns focalizată.

au resimţit respingerea celor din jur ceea ce-i determină să nu mai aibă încredere în oameni şi să evite relaţiile apropiate cu ei. Individul detaşat se fereşte deliberat şi sistematic să intre într-o relaţie afectivă cu ceilalţi. Cei care nu sunt de acord cu ele. Pentru ei acest fapt este o oportunitate de a-şi lărgi baza de resurse şi de putere. comandantul devine mai puţin disponibil la locul de muncă întrucât activităţile din timpul liber sunt cu mult mai atrăgătoare. încredinţaţi că interacţiunile cu ceilalţi nu pot decât să eşueze şi să le dăuneze. Stilul detaşat Unii oameni adoptă un stil detaşat. ei nu fac decât să poarte o mască.Liderul suspicios are grijă să-i recompenseze şi să-i promoveze pe subordonaţii care-i împărtăşesc vederile. apărându-se de eventualele lovituri. un factor important în manifestarea acestui tip de comportament îl constituie rutina muncii de zi cu zi. precum şi procesul decizional care devine rigid. indiferent de aportul pe care-l aduc. Indiferent de motivele pe care le au. Ei profită de inexistenţa leadership-ului în sine. Tipurile de personalităţi care prezintă caracteristici de detaşare sunt: evitantă şi schizoidă. Dacă ar fi moderat. Atmosfera de suspiciune contaminează în general şi relaţiile interpersonale şi colaborarea intergrupală. Stilul detaşat este caracterizat de un tipar al neimplicării. aşa că sunt ignoraţi sau li se refuză promovările. lipsiţi de afectivitate. incapabili să exprime entuziasm sau să accepte schimbările fireşti din cadrul relaţiilor reciproce. iar conducerea trece la nivelul eşalonului doi unde aspectele legate de autoritate şi răspundere sunt destul de neclare. încercând să-şi impună în faţa liderului detaşat propriile lor interese înguste. la critici sau la sentimentele celor din jur. dar excesele la care ajung comandanţii suspicioşi mai degrabă cauzează probleme decât le soluţionează. Se cer aceleaşi informaţii de la mai multe persoane – pentru că orice sursă de informare ar putea fi suspectă – aşa că orice activitate se face de 4-5 ori. Personalitatea schizoidă prezintă caracteristicile unui deficit cognitiv sau afectiv care-i face pe oameni să nu le pese de izolarea lor socială. Chiar dacă la suprafaţă par să fie indiferenţi la laude. În ceea ce priveşte organizaţiile. nu se bucură de încredere. să-şi piardă curajul de a acţiona sau să se decidă să strângă pe viitor informaţii mai multe şi mai bune. În cazul liderilor. Stilul suspicios este dăunător organizaţiei şi datorită faptului că o anumită perioadă nefastă la nivel organizaţional îl pot face pe lider să devină temător sau neîncrezător. văzând în păstrarea distanţei calea cea mai bună. acest proces ar fi pozitiv. Cu toate acestea ei îşi doresc un ataşament mai strâns după acceptarea socială. Personalitatea evitantă poate fi întâlnită la oamenii care în trecutul lor au avut parte de disconfort social. al retragerii. 62 . rezultatul este că sunt distanţi. efectele negative derivă din faptul că liderii adepţi ai stilului detaşat abdică de la responsabilităţile lor. Astfel. temându-se de dispreţ sau respingere socială.

Au capacitatea de a se purta frumos cu superiorii (chiar dacă nu le convine) şi să devină. sunt lipsiţi de spontaneitate şi incapabili să se destindă. ei abdică de la responsabilităţi. iar intenţiile de acţiune sunt inhibate. cu elemente repetative şi denotând lipsă de imaginaţie. se feresc de succes. Comandanţii depresivi pot manifesta stări de culpabilitate ori de prudenţă faţă de cei care îi înconjoară. Chiar dacă autoritatea formală este centralizată şi determinată mai degrabă de poziţia de ocupată decât de competenţă şi specializare. pentru că îşi închipuie că i-ar face pe cei din jur invidioşi sau ostili. dogmatismul şi încăpăţânarea. de-a dreptul brutali cu subordonaţii. În cadrul organizaţiei. Aceştia îşi pierde cea mai mare parte din timp ocupându-se de detaliile treburilor de rutină. organizare şi eficienţă. Propunerile de schimbare sunt întâmpinate cu rezistenţă.Stilul depresiv Liderii depresivi sunt lipsiţi de iniţiativă şi de încredere în ei înşişi. 63 . aspectele legate de putere nu sunt foarte importante. comportamentul compulsivilor este rigid. forma este mai importantă decât fondul. ei insistă ca subordonaţii să se supună fără drept de apel. au tendinţe spre dependenţă şi simt o nevoie acută de afecţiune. Stilul compulsiv Personalitatea compulsivă determină parcurgerea. le e greu să se abată de la activităţile planificate. Preferând rutina. cu uşurinţă a drumului către vârful cariei. liderul stabileşte un climat de negativism şi letargie. Stilul depresiv este dominat de sentimentul vinovăţiei. iar cei din eşaloanele următoare îi urmează exemplul. În locurile unde deţin autoritate. Liderii compulsivi se preocupă doar de detalii mărunte. Teama de greşeli îi determină să fie nehotărâţi sau predispuşi să amâne deciziile în problemele importante. Deşi pot da impresia că sunt oameni harnici şi sârguincioşi. de tot felul de reguli sau regulamente lipsite importanţă. de regulă. Cele mai uzuale trăsături sunt meticulozitatea. ceea ce înseamnă de fapt o preocupare exagerată faţă de ordine. Liderul depresiv manifestă incompetenţă şi lipsă de imaginaţie. de multe ori. Liderii compulsivi au ca principală preocupare dominaţia şi controlul asupra celor care ar putea să le afecteze într-un fel sau altul viaţa. o direcţie limpede de acţiune. Simţinduse atât de incapabili. amânând la nesfârşit orice decizie majoră. Ei aşteaptă de la alţii să arate iniţiativă şi. pentru că membrii conducerii sunt incapabili. al zădărniciei. pentru ei. Controlul se exercită prin proceduri şi programe formalizate şi mai puţin prin iniţiative manageriale. Apatia şi sentimentul zădărniciei de care suferă liderii depresivi îi împiedică să descopere şi să fixeze un scop. creează sentimentul de inferioritate. imediat. de ocrotire. neputincioşi şi nu se simt în stare să adopte măsurile necesare revitalizării organizaţiei. Ei îşi îndreaptă adesea ostilitatea spre interior – fenomen numit „masochism moral” – astfel încât propria suferinţă psihică devine un act de răscumpărare a vinei. au foarte puţină stimă de sine. al propriei inutilităţi. Tot ce nu le este familiar îi deranjează şi.

tabloul clinic este de regulă mult mai complex. cât şi pentru organizaţie. Se pune cel mai mare preţ pe meticulozitate. 3. desfăşurarea şedinţelor ori atitudinea subordonaţilor. Drept urmare. stilurile comportamentale personale sunt adânc înrădăcinate ceea ce face ca liderii să fie foarte greu de schimbat. liderul preferă să se bazeze mai degrabă pe mecanismele formale de control decât pe bunăvoinţa oamenilor.. prezentând tot felul de combinaţii de caracteristici în diferite proporţii. orice decizie este însoţită de elementele de suspiciune şi manipulare. conformitate. nici comod. Orientarea organizaţiei şi dispoziţia liderului se influenţează una pe alta. Liderii de acest tip conduc nu prin îndrumarea oamenilor ori stabilirea unor direcţii de acţiune.. pentru a se putea realiza o transformare organizaţională drastică. vor să nu-şi poată schimba perspectiva asupra vieţii decât cu foarte mult efort. renunţând total la distracţii ori la relaţiile personale productive. Mecanismele de control au în vedere standardizarea operaţiunilor şi formalizarea politicilor şi procedurilor. implicarea. iniţiativă. Pentru a coordona activitatea organizaţiei. Din acest motiv. Orice detaliu operativ este planificat dinainte cu grijă şi executat conform rutinei. Aşa cum am observat. în special atunci când deţin întreaga putere. În plus. evident să producă anxietate. Un anumit stil poate avea efecte benefice la un moment dat în trecutul organizaţiei dar poate deveni foarte distructiv mai târziu (sau invers)... Grija liderului de a-şi păstra controlul le limitează subordonaţilor libertate de decizie. chiar şi a codului vestimentar. Trebuie menţionat că nu numai personalitatea liderului poate influenţa în mod vital organizaţia. Dezvăţarea tiparelor comportamentale uzuale poate. dar şi reciproca poate fi valabilă.7 Schimbarea personală şi organizaţională Schimbarea nu este un proces nici simplu. Cele cinci tipuri de conducere disfuncţională au fost prezentate în stare pură. minuţiozitate. ci prin regulamente. atât pentru lider.Ei sunt excesivi de devotaţi muncii.. oamenii sunt înclinaţi adesea să-şi menţină anumite tipare disfuncţionale oricât de lipsite de logică ar fi. Singurii care pot prospera într-un mediu dominat de lideri compulsivi sunt birocraţii. 2003) 64 . În realitate. modul de operare este dominat de interesul pentru ceea ce se petrece în interior. fie să se numească alt lider. Într-o organizaţie dominată de o conducere compulsivă. (Kets de Vries. cărora le place să aplice reguli şi care se tem să aibă iniţiative. pe obiectivele împărtăşite de toată lumea şi pe talentul echipei de management. este de multe ori nevoie să se reducă substanţial baza de putere a liderului existent. responsabilitatea personală şi entuziasmul.

acestea au simţit emoţii negative intense (anxietate. Comandantul este cel care trebuie să conştientizeze că problemele personale ale individului influenţează activitatea sa profesională. ci să-i faci să le uite pe cele vechi”. Studiile efectuate asupra persoanelor care au trecut prin schimbări personale majore au confirmat că. întâmpină dificultăţi din partea unor ofiţeri de rang superior. Pentru că este greu să faci să dispară ideile vechi. (Anexa 13) Preocuparea Având în vedere că personalitatea este relativ stabilă. Aceste componente sunt: preocuparea. iar problemele de la serviciu îi afectează viaţa familială. clarificarea. rezistenţa sa în faţa schimbării începe să se spulbere. cu toată convingerea. 2003). Trecerea de la sistemul comunist la sistemul democratic a determinat obligativitatea liderilor militari de a-şi schimba mentalitatea. iar tânărul ofiţer. Dar nu toţi sunt deschişi spre schimbare. cristalizarea şi schimbarea propriu-zisă. ci mai degrabă sunt puşi în dificultate de ea. consideră că sunt cinci componente esenţiale ale schimbării. dar nu au aptitudinile de care au nevoie. Trebuie deci. Chiar şi cei care afirmă. în perioada imediat premergătoare. M. De regulă. nu o fac de obicei cu toată încrederea. confruntarea.Woodrow Wilson spunea: „Dacă vrei să-ţi faci duşmani. Confruntarea A începe să accepţi nevoia de schimbare este un prim pas necesar. tristeţe sau frustrare). mânie. credinţa în schimbare. Mulţi vor să facă schimbări. de o confruntare sub forma a ceva ce poate fi descris ca „eveniment focal”. Uneori oamenii nu se opun atât de mult schimbării. Ei vor să se schimbe alţii dar nu ei înşişi. iar aceştia la rândul lor trebuie să vadă avantajele aduse de schimbare şi să se implice în plan afectiv. Începe să-şi înţeleagă propria situaţie cu 65 . Cred că această afirmaţie se potriveşte perfect organizaţiei militare. (Kets de Vries. dornic de afirmare şi de preţuire a unor valori morale şi profesionale. Cu toate că individul înţelege necesitatea unor măsuri drastice. elemente necesare oricărui proces individual sau organizaţional de schimbare. încearcă să schimbi ceva”. cunoscută pentru reticenţa cu care abordează transformarea în vederea atingerii tendinţelor actuale. Kets de Vries (2003). ca liderul militar să câştige atât mintea cât şi inima subordonaţilor săi. este important ca orice efort de schimbare – fie el personal sau organizaţional – să aibă loc atât în plan cognitiv cât şi în plan afectiv. totuşi acesta nu este făcut să acţioneze automat. Este lesne de înţeles de ce John Maynard Keynes afirma: „Cea mai mare dificultate din lume nu este să-i faci pe oameni să accepte ideile noi. se pune întrebarea cum poate fi declanşat un proces de schimbare la nivel individual şi apoi organizaţional. ca „punct de cotitură”. dar în sine nu este o garanţie a acţiunii. începe să se pună în mişcare un anumit proces mental care de fapt nu este altceva decât un proces de reevaluare. În acest moment individul devine pregătit să intre acţiune. Oamenii au nevoie de un impuls. Acest proces este în plină desfăşurare.

Transformarea interioară are loc atunci când internalizează un mod cu totul nou de a privi lucrurile.crearea unei mentalităţi colective favorabile – liderul realizează scena necesară schimbării. dialogul real pentru a-i motiva şi a-i face să se angajeze în schimbare.schimbarea de comportament – liderul se străduieşte să sporească puterea. Ideile încep să se limpezească.totul altfel. (Anexa 14) Ca şi în cazul individului.crearea de atitudini. se consolidează şi aprofundează noua orientare a individului în viaţă. În procesul de schimbare a personalităţii unui individ acţionează trei forţe interne (structurile defensive. schimbarea organizaţională secvenţială. Clarificarea Dar nu întotdeauna schimbarea este uşoară şi adesea individul are nevoie de ajutor pentru realizarea ei. care au fost întrezărite. Dezvăluirea publică a intenţiei – respectiv confruntarea cu ceilalţi şi clarificarea situaţiei – îi sporeşte individului determinarea de a acţiona şi de a atrage sprijinul celor din jur. Până la urmă. Un alt motiv pentru care este necesară comunicarea acestei intenţii derivă din faptul că prin aceasta individul nu-şi influenţează doar propria persoană ci şi mediul său. Iată de ce liderul simte uneori nevoia de a prezenta colegilor săi intenţia de a-şi schimba comportamentul. reacţiile afective. iar mediul militar este mai puţin receptiv la schimbare. cele mai dificile obstacole în vederea schimbării au fost depăşite. Finalitatea spre care tinde individul este o mai bună cunoaştere de sine şi un nou început. Schimbarea Un individ s-a schimbat cu adevărat în momentul în care se constată apariţia unei noi mentalităţi. responsabilitatea şi autoritatea subordonaţilor. iar planurile încep să capete formă. iar decizia personală luată în etapa de clarificare a pus deja bazele pentru o reevaluare judicioasă a ţelurilor şi pentru testarea diferitelor alternative noi. . să stimuleze cooperarea şi să alinieze arhitectura organizaţională la modul viitor de funcţionare. îi alertează pe oameni şi clădesc o „ambiţie colectivă” pentru viitor. Energia sa afectivă este transferată de la „grijile” din trecut (de exemplu problemele de comportament) la aspectele prezentului şi viitorului. Cristalizarea Până la această etapă. mici şi întreţesute. . El este cel care îi ajută să se dezvolte atât profesional cat si sub aspectul inteligenţei emoţionale 66 . El stimulează gândirea critică. (Kets de Vries. percepţiile despre sine şi despre ceilalţi) provocând o serie de experienţe de schimbare. iar procesul începe cu un disconfort înregistrat în sistem. 2003) Transformarea organizaţională parcurge mai multe etape: . competenţe şi practici – liderul le asigură subordonaţilor ceea ce au nevoie pentru a contribui la succesul schimbării. odată realizată schimbarea intenţionată. aceste forţe se recalibrează. lucru care se manifestă ca un puternic factor de schimbare.

ei au o imagine foarte clară asupra situaţiei pe care o au de rezolvat. considerată a fi unul dintre cele mai însemnate elemente ale vieţii lor. determină tendinţa unor indivizi de a căuta tot felul de căi pentru a evita o schimbare. Drămuirea eficientă a riscului . Ambiţia puternică şi orientarea spre realizări pe termen lung. 13. favorabile. 9. (Roco. Schimbarea în organizaţia militară întâmpină rezistenţă din partea multor factori. Corelaţia dintre nivelul inteligenţei emoţionale (EQ) şi calităţile de lider analizate la nivelul comandanţilor de subunităţi din Academia Forţelor Terestre Obiectivele din ce în ce mai complexe şi diversificate ale organizaţiilor contemporane impun forme de leadership din ce în ce mai integrative şi creative care să asigure cunoaşterea cât mai multor variabile posibile de care depinde realizarea obiectivelor şi în special modul lor de relaţionare. atât la nivel personal. Folosirea momentelor propice. Teama de a nu face faţă unei noi schimbări. 10. 8. 6. Viaţa bine organizată şi utilizarea eficientă a timpului la serviciu şi în familie. incapacitatea de a se schimba dacă este necesar. Devotamentul faţă de profesie. integritatea morală fiind socotită o valoare-cheie. liderul trebuie să se străduiască foarte mult să perpetueze schimbările benefice. 4. 2. Asumarea de responsabilităţi de la vârste foarte mici . 2002) Literatura de specialitate prezintă o serie de trăsături reprezentative pentru liderul eficient: 1. încrederea în sine şi autocontrolul .îşi asumă riscuri moderate. Motivaţia intrinsecă. Simţul pragmatic. cu grad mare de risc pentru afirmarea personală. 67 . cât şi organizaţional.. astfel încât să fie siguri de atingerea obiectivelor. 3. Obiectivele clare.creşterea performanţelor organizaţiei – pe măsură ce începe să se bucure de rezultatele efortului său. 12. 11. Abilitatea de a rezolva probleme atât în mod raţional. ei inspirând încredere. Au un sistem de valori bine structurat. 7. cât şi intuitiv. 5. în special de natură umană deoarece indivizii nu percep schimbarea în folosul lor sau consideră că prin aceasta ei sunt înşişi nevoiţi să se schimbe.mulţi dintre ei au fost nevoiţi să ia hotărâri în situaţii cruciale pentru existenţa lor. Folosirea necazurilor şi a nenorocirilor personale ca oportunităţi pentru a învăţa şi a se dezvolta. Capitolul 4.

momentelor critice. credibilitatea. Autocontrolul emoţiilor Presupune capacitatea comandantului de a se adapta. Aşa cum am văzut în capitolul 3. interesul pentru valorile morale. 4. învingerea dificultăţilor. Abilităţile interpersonale. adaptarea la stres şi gradul redus de anxietate. lipsa acestuia având consecinţe mai mult sau mai puţin importante la nivel individual şi organizaţional. Perceperea. Liderii ce posedă această aptitudine fac faţă răsturnărilor de situaţie. înţelegerea şi evaluarea emoţiilor altor persoane Această abilitate este esenţială unui „conducător de oameni”. empatie. Nivelul înalt de inovaţie şi creativitate. b) Funcţie de nivelul de conducere (companie. Persoanele ce dispun de această abilitate sunt deosebit de productive şi eficiente în tot ceea ce întreprind.D Mayer (1990. Acesta are abilitatea de a se elibera de influenţa fricii. tristeţii sau furiei. 2002) au stabilit cinci domenii principale ale inteligenţei emoţionale: Identificarea. din punct de vedere emoţional şi sentimental. facilitându-le contacte sociale multiple.14. Salovey şi J. Comandanţii empatici sunt mai receptivi la semnalele subtile care indică nevoile şi dorinţele subordonaţilor. c) Un comandant eficient înzestrat cu reale calităţi de lider are un înalt 68 . ambiţie. Automotivaţia Se referă la canalizarea emoţiilor în vederea autostăpânirii şi creşterii capacităţii de concentrare. inteligenţa emoţională reprezintă un factor important în exercitarea actului de conducere. este capabil să-şi conducă mai bine viaţa şi percepe mai clar repercusiunile deciziilor personale. precum şi reprimarea pulsiunilor. optimismul. ce-şi cunoaşte propriile emoţii. apud Roco. Abilităţile în domeniul relaţiilor sociale Acestea au la bază arta de a iniţia şi a întreţine relaţii armonioase cu ceilalţi şi aparţin persoanelor empatice şi comunicative. P. pluton) pot exista diferenţe în privinţa gradului de structurare a inteligenţei emoţionale. Din cele arătate mai sus rezultă că pentru liderii eficienţi şi persoanele cu EQ ridicat sunt comune următoarele trăsături: autocontrolul. cunoaşterea propriilor emoţii Un comandant ce se cunoaşte pe sine. Controlul emoţiilor presupune amânarea satisfacerii imediate a dorinţelor. corectitudinea. la o anumită situaţie.1 Obiectivele şi ipotezele cercetării Ipoteze a) Nivelul inteligenţei emoţionale are un rol important în exercitarea actului de conducere la nivelul subunităţilor de studenţi. 15.

Se constată o diferenţă semnificativă: 132. varianta care i se potriveşte cel mai bine.coeficient de inteligenţă emoţională. la speranţă. empatie.20 % din subiecţi au un EQ peste medie . aceasta poate fi dezvoltată.93. iniţiativa unor schimbări în viaţa personală. astfel: . . Subiectul este rugat să încercuiască. prin alegerea uneia din cele patru variante de răspuns.determinarea calităţilor de lider la comandanţii de subunităţi din AFT 4.2 Metodologia cercetării Populaţia investigată Cercetarea a fost efectuată pe un eşantion de 20 subiecţi – 20 de ofiţeri. Consider că aceasta demonstrează importanţa inteligenţei emoţionale în exercitarea actului de conducere. Spre deosebire de IQ. (EQ) Obiective . comandanţi de subunităţi în AFT (4 comandanţi de companie şi 16 comandanţi de pluton) – cu vârste cuprinse între 25 şi 32 de ani.nici un subiect nu are EQ slab . Itemii chestionarului se referă la modul de reactivitate în situaţii stresante. persoana fiind rugată să indice modul propriu de a reacţiona în situaţiile prezentate. Am comparat media EQ obţinută de comandanţii de companie cu media EQ obţinută de comandanţii de plutoane. spontan şi sincer. dimensionarea fricii.3 Prelucrarea şi interpretarea datelor Conform anexei 18 şi anexei 19 rezultatele la prima probă evidenţiază că un număr mare de ofiţeri se situează din punct de vedere al nivelului EQ la valoarea medie.60 % din subiecţi au un EQ mediu . schimbarea prejudecăţilor.nici un subiect nu are EQ excepţional Distribuţia procentajului este prezentată în anexa 20. Un lider cu un EQ ridicat are toate şansele de a avansa în carieră. la analiza cauzelor care provoacă o stare emoţională. Repartizarea acestora pe categorii de vârstă este prezentată în anexa 15. la optimismul persoanei. Depinde în mare măsură de 69 . 4. Metodele de cercetare  Pentru investigarea inteligenţei emoţionale am utilizat o probă (Anexa 16) ce constă într-un set de scenarii.5 pentru comandanţii de companie spre deosebire de 95.20 % din subiecţi au un EQ sub medie . asigurarea unui climat favorabil exprimării ideilor. la autocontrolul unei stări negative (furie).  Pentru investigarea calităţilor de lider am utilizat o probă (Anexa 17) alcătuită din 50 de itemi.determinarea nivelului inteligenţei emoţionale (EQ) la comandanţii de subunităţi din AFT.

Valorile semnificative sunt între -0.atunci vorbim de o corelaţie directă pozitivă .care indică absenţa corelaţiei. În cazul acesta dacă una din variabile x creşte . Studiul corelaţiei (r) dintre EQ şi calităţile de lider Am folosit pentru studiul corelaţiei „metoda produselor” . inversă. Consider că aceasta se datorează. de asemenea există o corelaţie direct pozitivă între un EQ sub medie sau chiar mediocru şi tendinţa de subordonare. ambiţie sânge rece. Rezultatele la proba a doua relevă faptul că în general comandanţii de subunităţi au o tendinţă de dominaţie. iar aceasta capacitate poate fi deprinsă. Un comandant cu un EQ peste medie are trăsături specifice adevăraţilor lideri (responsabilitate.Dacă r este pozitiv .după următoarea formulă: ∑( x − x )( y − y ) r= 2 2 ∑( x − x ) ∑( y − y ) x – nivelul inteligenţei emoţionale y – scorul pe coloana I sau II la proba de determinare a calităţilor de lider r – poate lua valori situate între -1 şi +1 .Când coeficientul de corelaţie este nul se spune că variabilele sunt necorelate.trecând prin zero .capacitatea individului de a-şi controla emoţiile.atunci este vorba de o legătură funcţională liniară în sensul obişnuit al cuvântului . statusului pe care îl au aceştia în organizaţia militară.care mi-a permis să calculez coeficienţii de corelaţie .5 şi +0.În acest caz corelaţia este negativ. dovedind asffel că învestitura într-o anumită funcţie poate avea efecte majore asupra personalităţii unui individ. În urma rezultatelor (anexele 23 şi 24) am concluzionat următoarele: există o corelaţie direct pozitivă între un EQ peste medie şi tendinţa de dominaţie. y fiind exact determinat prin valoarea lui x. în special. Din anexa 21 se poate observa punctajul mai bun al comandanţilor de companie în privinţa dominaţiei. Dacă r=+1 sau r=-1 . îndrăzneală. Un comandant cu un EQ sub medie are uşoare tendinţe de dominaţie iar cel cu EQ mediocru are tendinţe de subordonare 4.  70 .atunci şi cealaltă variabilă y va avea tendinţa de a creşte în medie . Cu ajutorul programului Excel am cercetat dacă există corelaţie între nivelul EQ şi tendinţa de dominaţie sau subordonare. încredere.5 . Aceasta se datorează în special experienţei mai mari şi a responsabilităţilor mai numeroase.4 Concluziile cercetării coeficientul inteligenţei emoţionale (EQ) în rândul comandanţilor de subunităţi este în proporţie de peste 50% la nivel mediu. Dacă r este negativ atunci y va avea tendinţa de a varia în medie în sens invers lui x .

îi dă posibilitatea comandantului de subunitate de a empatiza cu cei din jur şi implicit de a contribui la armonizarea relaţiilor sociale şi organizaţionale. personalitatea acestora având tendinţe de dominaţie. iar acest lucru este valabil şi în cazul emoţiilor considerate în mod tradiţional negative. partea cea mai dificilǎ este sǎ învăţăm sǎ le gestionăm în mod constructiv în vederea atingerii unui anumit scop. capacitatea de a controla propriile emoţii şi a subordonaţilor. ci aşa cum îl văd persoanele cu care acesta se află în relaţii funcţionale. oricât de clar i-ar fi trasate responsabilităţile. precum şi a celor din subordine. stilul de conducere adecvat este acela care găseşte şi aplică metodele potrivite particularităţilor subordonaţilor şi mediului specific luptei armate. Baza unui leadership eficient este „spiritul de echipă. Specialiştii spun că 80% din reuşita în conducere se datorează unui EQ ridicat şi doar 20% altor factori printre care şi IQ-ul. În organizaţia militară şi nu numai. Stilul unui conducător nu este aşa cum îl apreciază el însuşi. Un rol important în îndeplinirea acestui scop îl are personalitatea celui care exercită actul de conducere.  în general. dorinţa oamenilor de a conlucra. 71 . Dar poate cel mai important atribut al unui leadership eficace este inteligenţa emoţională.  CONCLUZII ŞI PROPUNERI Orice organizaţie oricât de bine structurată ar fi ea. comandanţii de subunităţi au demonstrat calităţi de lider. autocrat . permisiv) este strâns legată de situaţia la momentul îndeplinirii sarcinii. Acesta trebuie înzestrat cu un set de calităţi care să-i permită să-şi influenţeze subordonaţii în aşa fel încât aceştia să atingă performanţe maxime. foarte rar acestea fiind de subordonare  între EQ şi calităţile de lider există o corelaţie direct pozitivă. nu poate să-şi îndeplinească obiectivele şi să funcţioneze eficient fără coordonarea şi controlul acţiunilor. În acest proces este esenţialǎ înţelegerea faptului cǎ orice emoţie are atât o laturǎ pozitivǎ. Cu cât nivelul de conducere este mai crescut cu atât EQ este mai mare. timpul scurt de reacţie impune adoptarea unui stil de conducere autocrat iar atunci când se urmăreşte îndeplinirea unui obiectiv pe termen lung este de preferat adoptarea unui stil de conducere democrat. Presupunând cǎ emoţiile sunt conştientizate în totalitate. Recunoaşterea propriilor stări afective. cu cât EQ este mai mare cu atât calităţile de lider sunt mai accentuate. cum percep aceştia comportamentul său de conducător. aşa cum ar fi mânia. în ciuda faptului cǎ unele dintre ele spun despre noi lucruri pe care nu am vrea sa le auzim.EQ în rândul comandanţilor de companie este semnificativ mai mare spre deosebire de EQ al comandanţilor de plutoane ceea ce demonstrează importanţa inteligenţei emoţionale în exercitarea actului de conducere. Adoptarea unui anumit stil de conducere (democrat. atribute ce-i revin exclusiv conducerii. Astfel. în condiţiile luptei armate. cât şi una negativǎ. de a simţi şi a gândi armonizat spre realizarea scopului comun.

Cercetarea efectuată asupra comandanţilor de subunităţi a scos în evidenţă faptul că un comandant înzestrat cu calităţi de lider are şi un coeficient de inteligenţă emoţională peste medie.Comandanţii trebuie să ia decizii zi de zi. ţinând cont că cercetările în domeniul inteligenţei emoţionale sunt abia la început. 72 . inteligenţa emoţională pare să fie. Cele menţionate pot constitui un punct de plecare în lărgirea sferei aspectelor tratate. Competenţa noastră în acest domeniu poate continua să crească. Atenţia tot mai mare care se acordă acestui concept. pot fi decizii greşite. Liderii inteligenţi emoţional iau decizii bune datorită controlului pe care îl au asupra propriilor emoţii şi obiectivităţii conferite de către această competenţă. Consider că lucrarea de faţă poate oferi şi alte concluzii cu privire la tema abordată. atunci când emoţiile nu sunt controlate într-un mod constructiv. la nivel internaţional şi. susţinerea unor programe de dezvoltare a inteligenţei emoţionale reprezentând adevărate instrumente de popularizare şi conştientizare a impactului acesteia în viaţa de zi cu zi. precum şi în asigurarea succesului profesional la nivelul comandanţilor Armatei Române. iar pentru aceasta există un cuvânt popular: maturizare. în mare parte. ar trebui să ridice un semn de exclamare asupra a ceea ce se considera până acum a fi „inteligent”. învăţată şi continuă să se dezvolte pe măsură ce trecem prin viaţă şi învăţăm din experienţă. Comparată cu inteligenţa analitică sau IQ care se modifică foarte puţin după adolescenţă. mai nou şi în România. Deciziile bazate pe sentimente puternice.

11. Editura. CORNESCU. Bucureşti. Iaşi. „Liderii. (2003) „Managementul Organizaţiei”. JOHNS.A. Editura Polirom. (1994) „Freud şi psihanaliza”. V. (2002) „Personalitatea”. S. KETS DE VRIES. 1. Editura Polirom. ARĂDĂVOAICE. 9. W. CHIRICĂ. G. Editura Corint. Bucureşti. volumul II. Bucureşti. G. (2001) „Inteligenţa emoţională”. STANCIU. Bucureşti. 16. B. Editura Allfa. 17. COLE. (2000). Editura Universitară. A. Editura Sylvi. G. Strategii pentru preluarea conducerii”. Bucureşti. Iaşi. Revista de psihologie organizaţională. Editura Humanitas. Bucureşti. Bucureşti. DULEA. M. Editura Curtea Veche. 6. (2003) „Leadership. Casa de editură şi consultanţă „Studiul organizării”. (2004) „Liderul carismatic”. I. 14. Bucureşti. Bucureşti. (1991) „Structura şi dezvoltarea personalităţii”.R. 13. (1991) „Sociodinamica grupului militar” Editura Militară. nr. S. GOLU.. DORNA. BENNIS. GOLEMAN. (1998) „Managementul organizaţiei şi acţiunii militare”. COVEY. Cluj Napoca. Editura Economică. 12. 3. arta şi măestria de a conduce”. Editura Codecs. 10. 8. 5. Bucureşti. 7. G. 15. Bucureşti. G. (2001) „Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii”. DAFINOIU. 4. Bucureşti. Bucureşti. M. G. (1996) „Psihologie organizaţională”. CANĂ. MIHĂILESCU. D. (2002). BRĂTESCU. 1/2002: „Dimensiuni psihologice ale personalităţii liderului”. Editura Business Tech International Press. (2000) „Managementul personalului” Editura Codecs. All Beck.Bibliografie ALLPORT. A. 73 . (2002) „Bazele psihologiei generale”. Bucureşti. P. (1999) „Personalitate şi temperament”. 2. (1998) „Comportament organizaţional”. NANUS. S. Editura Humanitas. Editura Didactică şi Pedagogică. I. HEDGES.

H. M. 18. ROCO. nr.S. 2/2001: „Relaţia dintre leadership şi personalitate din perspectiva psihologiei organizaţionale” Editura Polirom. 28. (1997) „Psihologia vieţii cotidiene”. Editura Militară. P. (1997) „Empatie şi personalitate”. Revista de psihologie organizaţională. Iaşi. ROCO. MARCUS. M. Editura Paideia. TELEŞPAN. Iaşi. TABACHIU. Iaşi. 31. 19. I. Bucureşti. Iaşi.. (1994) „Riscul şi decizia militară”. Bucureşti. volumul II. (1993) „Psihologia organizaţiilor şi conducerii”. Bucureşti. C. Bucureşti. Editura Allfa. 1/2002: „Management şi inteligenţă emoţională”. (1997) „Psihologia muncii”. 30. (2003) „Leadership-ul în organizaţia militară – Abordări teoretice” Editura Academiei Forţelor Terestre.. J. A.LUCA. Editura Polirom. Editura Militară. Bucureşti. M. MIHAI. BOOK. Iaşi. Editura Polirom. A. M. Sibiu. Editura Polirom. M. I” Editura Trupelor de Uscat. (2003) „Forţa inteligenţei emoţionale”. Editura Polirom. M. R. E. 21. ZLATE. (1998) „Managementul organizaţiilor”. STEIN. vol. (2001) „Creativitatea şi inteligenţa emoţională”. M. NECULAU. (1999) „Psihologia mecanismelor cognitive”. Bucureşti. NEVEANU-POPESCU. (1969) „Personalitatea şi cunoaşterea ei”. (1991) „Cultură şi personalitate”. Editura Economică. (1999) „Eul şi personalitatea”. Editura Militară. ZLATE. (2003) „Personalitate şi succes profesional”. I. 36. ZLATE. 33. 22.. 74 . M. E. Sibiu. 32. Editura Athos. (2001). 34. PETCA. M. Editura Didactică şi Pedagogică. (2004) „Tratat de psihologie organizaţionalmanagerială”. 29. Editura Universitatea Transilvania Braşov. ZLATE. VERBONCU. volumul I. (2002). Bucureşti. O. 26. NICOLESCU. 35. 23. Revista de psihologie organizaţională. A. S. VLĂSCEANU. 27. nr. Bucureşti. 20. Editura Didactică şi Pedagogică. (1981) „Psihologia muncii şi relaţii interumane” Editura Didactică şi Pedagogică. MUREŞAN. Bucureşti. Bucureşti.C. (1999) „Managementul organizaţiei militare. 25. ZLATE. Editura Polirom. Iaşi. MERCE. M. 24.

asigură trebuinţa de .Consecinţe: . .odată alegerea făcută.prevede în ansamblu condiţiile.nu se alege obiectivul cel mai indicat . acceptul în caz de opoziţie. . 75 Asigurarea motivaţiei .alege şi impune procedeul .prevede totul dinainte .alege.îi susţine în demersul spre obiectiv Permisiv (laissezfaire) . menţine grupul în această alegere . niciodată.se impune liderul informal .satisface trebuinţele fiecăruia de: securitate.dă fiecăruia posibilitatea să-şi exprime părerea faţă de alegere.nu se asigură trebuinţele materiale Alegerea obiectivului Alegerea procedeelor şi activităţilor .apare nemulţumirea la unii membri.nu propune sau o face vag .sentimentul că nu se face nimic .solicită şi grupul să propună .lasă grupul să-şi aleagă obiectivele.se impune liderul informal .propune un evantai de procedee şi activităţi .stabileşte partenerii de lucru pentru fiecare . dar discută şi face schimbări. .cere grupului să-şi formuleze obiectivele . el prezentând doar problemele la modul general.îl ajută să le aleagă . .Consecinţe: .distribuie sarcinile .nu prevede aproape nimic.tinde să-şi impună părerea Democratic .motivaţie normativă . Îl prezintă grupului şi nu aşteaptă părerea.ANEXE Anexa 1: Aspecte relevante ale activităţii liderului Cadrul de întâlnire a grupului Autoritar .nemulţumire difuză . . .

dar nu şi pe cea esenţiale ale de menţinere liderului .între membri. . neorganizată.nu-şi cunoaşte grupul obiectiv . comiţând erori.se teme de evaluare .climat propice colaborării .pasiv.toţi au responsabilităţi .laudele şi criticile sunt .membrii sunt activi. autorealizare.securitate (membrii conştientizează că dacă îl ascultă ajung la rezultat) .afinităţi între membri .membrii sunt iritabili.scade timpul de lucru şi absenţei de productivitatea muncii scurtă durată a liderului asupra grupului . coeziune .cea mai mare prietenie agresivi între ei.apar: frustrarea. unii accente de revoltă chiar îl agreează împotriva liderului . de afectivitate . . .nici un efect Efectul .stelară .nu realizează nici o funcţie 76 .dacă o face.solicită aportul tuturor reglează totul .repartizează sarcinile . luarea deciziei membri se percep ca subordonaţi) . nu se asigură trebuinţele de afectivitate) . dar nu şi comunicare şi afectiv (insatisfacţie.iritabili.climat nefavorabil colaborării şi coeziunii de grup .asigură şi realizează sarcina dar şi coeziunea grupului .acordă laude şi . realizare. . mai Relaţii în grup puţină coeziune stimă.oarecum lipsită de lider.dă rezultate pe moment şi pe termen scurt . dar nu şi productivi .îşi realizează funcţia executivă (realizarea Funcţiile sarcinii).cel mai scăzut moral .dependenţă faţă de lider .nu se interesează de mersul lucrului . dar critică mult.combină reducerea centralizată cu participarea celor mai îndepărtaţi de centru (nu se ştie dacă se ajunge la rezultat. .liderul face totul. chiar dacă este negativă.manifestă mai multă prietenie faţă de lider decât în grupul autocratic . anxietatea.entuziasm faţă de .responsabilitate în muncă . caz în care o foloseşte neconstructiv pentru evaluare .este cel mai eficient pe termen lung .nemulţumiţi de sarcină activitatea grupului . cu şi încredere în lider.realizează ambele funcţii .apar conduite agresive .circulară . blamează subiectiv Participare Evaluare Influenţa asupra climatului .evaluează el pe ceilalţi făcute cu adresă la .socoteşte evaluarea inutilă . se conduce după sentimentele personale. agresivi pentru că practic nu există grup.nu-şi pune în discuţie rezultatele muncii şi nu la persoană.în roată . evadarea.nu asigură trebuinţa de stimă. puţim eficientă.climat de „hazard” .membrii fac ce le împreună cu grupul spune liderul .eficienţa maximă în Reţeaua de performanţă. nu răspunde la discuţii . în mod propria lui activitate .nu se teme de evaluare aprobări deseori fără tact.

1999) Mare 9 8 7 6 5 4 3 2 oameni Preocuparea pentru S1 S2 S3 77 . apud Zlate. 2004) STILUL DE CONDUCERE AUTORITAR MAJORITAR PATERNALIST DEMOCRAT LIBER LA DISCUŢII LAISSEZ-FAIRE Anexa 3: Abordarea bidimensională a lui Blake şi Monton (după Petca.Anexa 2: Tipologia stilurilor de conducere (după Maier 1957.

Mică 1 S4 1 Mică 2 3 4 5 6 7 Preocupare pentru sarcină 8 S4 9 Mare Anexa 4: Scalele UPC (după Chirică. 1996) Plăcut __ __ __ __ __ __ __ __ 8 7 6 5 4 3 2 1 Neplăcut Neprietenos Prietenos __ __ __ __ __ __ __ __ 8 7 6 5 4 3 2 1 78 .

0 -0.8 0.2 0. plin de consideraţie 1.0 0. 1996) Scor UCP înalt Stil de leadership permisiv.2 -0.4 -0.6 -0.6 0.0 Corelarea medie între scorul UCP al liderului şi performanţa grupului Stil de leadership orientat asupra controlului activ structurat Grad de favorizare (control situaţional Scor UCP scăzut I II III IV V scăzut VI VII VIII înalt bune joasă puternică bune rele joasă ridicată slabă puternică Intermediară Relaţiile lider-membrii grupului bune bune Structura sarcinii ridicată ridicată Puterea poziţiei liderului puternică slabă Cea mai eficientă orientare Foarte favorabilă a liderului Misiune asumată Stil de leadership orientat pe sarcină rele ridicată slabă rele rele joasă joasă puternică slabă Defavorabile Relaţii sociale Stil de leadership orientat pe relaţii Misiune asumată Stil de leadership orientat pe sarcină .8 -1. pasiv.Anexa 5: Stilurile de leadership funcţie de situaţia reală (după Chirică.4 0.

4 .

Anexa 6: Teoria de leadership a rutei spre obiectiv (după Chirică. 1996) Anexa 7: Modelul Hersey-Blanchard (după Johns. 1998) Anexa 8: Gradul de participare al subordonaţilor la luarea deciziilor (după Vlăsceanu. 1993) .

Abilităţile leadership-ului Viziunea Competenţe profesionale care dau profunzime piramidei Competenţele leadership-ului separă liderii de şefi Crearea şi Conducerea echipelor Ameliorarea conflictului Anexa 9: Piramida leadership-ului (după Teleşpan şi Merce. 2003) Co m te pe hn te ic nţe e Evaluarea rapidă şi corectă a situaţiilor Antrenarea şi supravegherea omologilor şi subordonaţilor Implementarea strategiilor de implicare a angajaţilor Munca în echipă Comunicarea Auto-direcţionarea Rezolvarea creativă a problemelor Aptitudini interpersonale Relaţiile conducător client Construirea relaţiilor de apropiere Flexibilitate Financiar 4 Profesionalism .

Amplifică efortul de sporire a productivităţii în domeniile unde se impune îmbunătăţirea situaţiei. Asigură sprijin şi expertiză altor lideri în ce priveşte conducerea oamenilor. Creează şi stabileşte scopuri (viziuni). Dezvoltă echipe de înaltă performanţă prin stabilirea unui spirit de cooperare şi coeziune pentru atingerea scopurilor SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI. Aplanează disputele şi se concentrează pe selecţionarea problemelor fără a ofensa orgolii. Asigură măsuri ce înlesnesc succesul angajaţilor. Mobilizează trupele şi ridică moralul în situaţii de criză Competenţele leadership-ului (după Teleşpan şi Merce. Sesizează mediul prin modalităţi personale de influenţare a subordonaţilor şi a omologilor. Creează devotament prin însufleţirea echipei să stabilească un set de obiective şi implicarea în proces. Încurajează schimbarea. îmbunătăţind şi dezvoltând cariera echipelor şi indivizilor pentru a maximiza probabilitatea IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE IMPLICARE A ANGAJAŢILOR. Se ocupă efectiv de neînţelegerile şi conflictele apărute. Evaluează posibilitatea mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor EVALUAREA RAPIDĂ ŞI CORECTĂ A SITUAŢIILOR. Reflectă atribute care îi fac pe oameni mai bucuroşi să-l urmeze pe lider. 2003) VIZIUNEA. adoptând-o ca metodă de lucru CONSTITUIREA ŞI CONDUCEREA ECHIPEI. Dezvoltă simţul proprietăţii prin implicarea angajaţilor în luarea deciziei şi în procesul de planificare. Dezvoltă procesele de influenţare a 5 angajaţilor în atingerea obiectivelor organizaţiei. Îşi asumă responsabilitatea când situaţia devine critică. Totodată oferă un sentiment de încredere. concomitent cu menţinerea bunului mers al organizaţiei. Admite că procesul de învăţare este continuu (greşelile constituie parte a procesului). Ia deciziile corecte la timp ANTRENEAZĂ ŞI SUPRAVEGHEAZĂ OMOLOGII ŞI SUBORDONAŢII.Anexa 10: ABILITĂŢILE LEADERSHIP-ULUI. Asigură feed-back-ul performanţei. Împuterniceşte angajaţii dându-le autoritate să îndeplinească obiectivele în modul cel mai eficient şi la timp Competenţele leadership-ului .

(1999) Extravertitul Introvertitul 6 . 2003) Manageri Lideri Managerii care sunt şi lideri Managerii care nu sunt lideri Liderii care nu sunt manageri Anexa 12: După Hedges.Anexa 11: Raportul dintre manageri şi lideri (după Teleşpan şi Merce.

.De obicei. compania oamenilor.Are imaginaţie.Este rezervat şi are uneori dificultăţi de comunicare. din când în când. ci de ceea ce s-ar putea întâmpla. . atent la detalii. îi plac schimbările şi varietatea. Perioadele prea lungi de singurătate pot să-l deprime.Cere noutăţi despre toată lumea. dar îşi epuizează repede rezervele. . Compania introvertiţilor îi produce o senzaţie de disconfort. .Poate părea absent.Ia lucrurile aşa cum sunt.Realist.Preferă să lucreze împreună cu alţi oameni şi se simte nefericit când e singur. .Preferă grupurile mici şi contactele cu câte un singur om.Observă detaliile. Senzorialul .Se “realimentează” din surse interioare de energie.Dă mare importanţă viitorului şi crede că deciziile trebuie luate în funcţie de posibilităţile ulterioare. În general nu intervine în conversaţia celorlalţi. Căci nu e interesat de ce se întâmplă acum. ştie să se bucure de clipa prezentă. O companie prea numeroasă îl oboseşte şi-l vlăguieşte. apoi gândeşte. .Se conformează instrucţiunilor. . . dar are nevoie şi de momente de singurătate în care să citească.Interesat mai ales de idei şi posibilităţi. .Se simte bine într-un grup şi este în general vorbăreţ şi prietenos. are tendinţa să-şi economisească energia în loc s-o cheltuiască. .Este impulsiv. . face uz de metode deja verificate. dar uneori nu are perspectiva întregului.Are tot timpul ceva de făcut şi asta îl relaxează. . 7 .Când se află într-un grup.Dă mare importanţă trecutului. . e înclinat spre reflecţie. acţionează pe neaşteptate.Uneori nu se conformează instrucţiunilor. întâi acţionează. Este posibil să nu-i placă să vorbească la telefon. .Crede că datele concrete sunt importante şi trebuie exploatate. . . Îşi face mai greu prieteni. . discută deschis cu cei din jur.Vede mai curând întregul decât detaliile şi poate să nu aibă simţ de observaţie. întrucât îi displace tăcerea.Are tot timpul în minte idei şi proiecte. .Esenţial pentru el este să se simtă util. . îşi exprimă sentimentele şi vorbeşte cu plăcere la telefon. . .Adesea. nu e atent la detalii. cunoaşte multă lume. .Adesea. . uneori nu acţionează la momentul oportun. îi consideră pe intuitivi cam Intuitivul . are “capul în nori”. îi consideră pe senzoriali cam plicticoşi şi incapabili să priceapă o idee. . E mai interesat de lumea interioară a reflecţiei decât de lumea exterioară. . . Compania extrovertiţilor îi trezeşte un sentiment dureros. cu simţ practic.Esenţial pentru el este să creeze.Se implică în tot ce se întâmplă acum şi este “cu picioarele pe pământ”. .Este de obicei deschis şi se împrieteneşte uşor.Vorbeşte cu uşurinţă despre el însuşi şi îşi exprimă părerile fără reţineri. Doreşte compania oamenilor şi în momentele de destindere.Preferă să gândească înainte de a acţiona. . .Este mai greu de cunoscut.Aşteaptă să primească noutăţi de la ceilalţi. domeniul posibilului nu-l interesează. . dar se simte foarte legat de ei. .Acumulează energie din contactele cu oamenii. crede că orice decizie trebuie să se bazeze pe experienţa trecută. . .. are nevoie de timp de gândire înainte de a-şi spune opinia. se întâmplă să neglijeze date concrete importante. este interesat de tot ce înseamnă lume exterioară. să mediteze sau pur şi simplu să aibă linişte. în general. căci îşi ascunde calităţile.Îi place.Inventiv. rezonabil.

. Perceptivul . se lasă convins de doleanţele oamenilor.Crede de obicei că reflexivii sunt calculaţi şi fără inimă. se pregăteşte serios pentru orice însărcinare şi lasă lucrurile în ordine când a terminat. .Este devotat şefului şi colegilor de serviciu.Adesea se simte presat de timp şi vrea să încheie ce a început.Simpatia şi armonia dintre oameni sunt pentru el esenţiale.Îi consideră pe cei perceptivi nehotărâţi. . aşteptându-se ca şi cei din jur să procedeze astfel. este capabil să facă faţă oricărei situaţii fără să se implice emoţional.Îşi planifică şi îşi structurează viaţa. .În majoritatea cazurilor. verstili şi lipsiţi de ţel. . dar pentru că nu se exteriorizează mulţi îl cred insensibil. de obicei nu se poate relaxa câtă vreme are ceva de făcut.Preferă să ducă lucrurile la bun sfârşit.Priveşte lucrurile din unghiul nevoilor umane. .Îşi fixează termene-limită şi le respectă. .Are un sentiment de uşurare după ce s-a luat o decizie. . .Îşi exteriorizează sentimentele . E gata să se relaxeze sau să se distreze chiar dacă mai are treburi de făcut. nu-i place să se pregătească din timp şi nici să lase lucrurile în ordine. are un sentiment de disconfort când s-a luat o hotărâre definitivă. preferă 8 .Ia decizii sub influenţa raţiunii. Judicativul .Bun analist. aduce frecvent schimbări programului iniţial.Priveşte lucrurile din unghi logic şi raţional.Consideră că are timp berechet. dar preferă să lucreze când are dispoziţia necesară. . .inconsecvenţi. are principii ferme. . lipsiţi de simţ practic şi nerealişti.Lucrează mult şi face lucrurile temeinic. .Ia decizii sub influenţa sentimentelor. . . o dată cu fluxul vieţii. . . rămâne ferm pe poziţie.E mai flexibil şi refuză programele fixe se adaptează cu uşurinţă la orice schimbare. ţine cont de valorile subiective şi personale când alege.Preferă să lase lucrurile să decurgă firesc. Afectivul . Reflexivul . este impersonal şi obiectiv când alege. . . se conformează programului stabilit.Nu se fereşte de muncă.În majoritatea cazurilor.Reacţionează emoţional la fel ca un afectiv.Amână deseori luarea unei decizii pentru a strânge cât mai multe informaţii. .Crede de obicei că afectivii sunt confuzi şi ilogici. crede că acestea trebuie să primeze întotdeauna. schimbările îl derutează.Termenele-limită nu-i folosesc decât ca să-şi amintească ce-ar trebui făcut. se simte implicat în majoritatea situaţiilor şi încercă să menţină armonia în relaţiile umane. . .E devotat firmei sau companiei în cadrul căreia lucrează. căci poate trece la treabă.

Îi consideră pe judicativi mărginiţi. 2003) 1 Preocuparea: stări afective generale frustrări sistematice 2 Confruntarea: punctul de cotitură Ameninţarea externă la bunăstarea individului Observarea unor consecinţe pentru sine şi pentru cei din jur 3 Clarificarea: paşi pregătitori înţelegerea bruscă a situaţiei întrezărirea unor alternative declararea publică a intenţiei de schimbare 4 Cristalizarea: călătoria interioară interpretarea motivelor nemulţumirii analiza viziunii căpătate creşterea cunoaşterii de sine 5 Schimbarea: internalizarea noii mentalităţi Anexa 14: Forţele interioare generatoare de mici schimbări personale (după M. 2003) 9 . Kets de Vries. . Kets de Vries. rigizi şi încăpăţânaţi. Anexa 13: Cele cinci componente esenţiale ale procesului de schimbare (după M.sa stea şi să vadă ce se mai întâmplă.

2001) 10 . subiecţi Cdt. 4 Cdt. pl. cp. 16 Vârsta medie 31.Restructurarea mecanismelor defensive Restructurarea afectelor Restructurarea percepţiilor despre sine/despre ceilalţi Recunoaşterea mecanismelor defensive Renunţarea la mecanismele defensive Înţelegerea afectelor Modificarea imaginii sinelui şi a celorlalţi Exprimarea afectelor O împletitură de mici experienţe de schimbare Anexa 15 Vârsta medie a subiecţilor Nivelul de conducere Nr.6 Anexa 16 Proba 1 Determinarea nivelului de inteligenţă emoţională (după Roco.5 27.

Ce faceţi ? a) Vă spuneţi: „Ajunge pentru azi”.. Încercaţi să calmaţi un prieten înfuriat pe un şofer care era să-1 accidenteze foarte grav.. Imaginaţi-vă că sunteţi student şi doriţi să obţineţi o medie mare pentru bursă.. b) Chemaţi persoana respectivă în biroul dumneavoastră pentru a-i face observaţie .. d) Nu observaţi nimic... 1.... spunând că asemenea glume sunt nepotrivite şi nu vor fi tolerate în organizaţia dumneavoastră. 2.. .arma:... 5............... Ce faceţi ? a) Vă faceţi un plan special pentru a vă îmbunătăţi nota la cursul respectiv. dând puţină atenţie turbulenţei.. urmăriţi stewardesa şi citiţi fişa cu instrucţiuni în caz de pericol...... b) Vă îngrijoraţi........ subminează abilitatea dumneavoastră de a face vânzări. ... O fetiţă începe să plângă deoarece ceilalţi nu vor să se joace cu ea...gradul şi funcţia:....... lăsaţi copiii să rezolve singuri problema. Sunteţi într-un avion care intră brusc într-o zonă de turbulenţă şi începe să se balanseze puternic într-o parte şi alta.. c) Câte puţin din a) şi b)... 4... d) Mergeţi la profesor şi încercaţi să discutaţi cu el obţinerea unei note mai mari.... veţi alege una dintre cele patru variante de răspuns.... pe loc. 6.Prezentăm în continuare zece situaţii (scenarii) în care se poate afla orice om......vârsta:..... Date despre dumneavoastră: .... d) Îi sugeraţi persoanei care a spus gluma să urmeze un program de şcolarizare privind diversitatea.. Surprindeţi pe cineva spunând un banc rasist.. Ce faceţi ? a) Nu-1 luaţi în seamă ...... Pentru aceasta... Sunteţi managerul unei organizaţii care încearcă să încurajeze respectul pentru diversitatea etnică şi rasială.. Aţi constatat că una dintre note vă scade media. Ce faceţi ? a) Nu vă amestecaţi.. d) Găsiţi altceva de lucru.. Cincisprezece persoane la rând v-au închis telefonul şi sunteţi descurajat... Imaginaţi-vă că vă aflaţi în situaţiile respective şi arătaţi cum veţi proceda în mod concret. sperând că veţi avea mai mult noroc mâine .... d) Încercaţi să-i distrageţi atenţia şi îi arătaţi câteva lucruri cu care se poate juca. c) Vorbiţi pe faţă..este numai o glumă.. b) Vă propuneţi ca în viitor să luaţi note mai bune la acest curs . c) Încercaţi ceva nou la următorul apel telefonic şi vă străduiţi să nu vă blocaţi..... la care notele dumneavoastră sunt mai mari..... 11 .. b) Vorbiţi cu ea şi o ajutaţi să găsească o modalitate de a-i face pe ceilalţi să se joace cu ea.... poate.. b) Vă evaluaţi calităţile care. c) Îi spuneţi cu o voce blândă să nu plângă... Ce faceţi ? a) Continuaţi să citiţi sau să vă uitaţi la film. Ce faceţi? a) Îi spuneţi să uite evenimentul pentru că nu a păţit nimic.. 3... Mergeţi în parc cu un grup de copii de patru ani.. fiind hotărât să urmaţi planul....... c) Consideraţi că nu contează mult ceea ce aţi făcut la acest curs şi vă concentraţi asupra altor cursuri. Imaginaţi-vă că sunteţi agent de asigurări şi telefonaţi la clienţi pentru prospectare.

pentru că nu contează ce spune partenerul dumneavoastră. 9. dar după aceea v-aţi dat seama că. astfel încât să-şi poată înfrânge frica. dar le continuaţi. încurajând pe fiecare să spună orice idee îi vine în minte. Fiul dumneavoastră este extrem de timid şi a fost foarte sensibil şi un pic înfricoşat de locurile şi oamenii străini.Consideraţi că de mulţi ani aţi dorit să reîncepeţi să practicaţi un sport pe care l-aţi încercat şi în copilărie. Ce faceţi? a) Vă limitaţi la timpul strict de exerciţiu în fiecare zi. în focul furiei. c) Spuneţi că vă pare rău şi îi cereţi partenerului să îşi ceară la rândul său iertare . d) Vă opriţi un moment. după cum conduce. c) Îi daţi dreptate. că celălalt i-a pus în pericol viaţa. Anexa 17 Proba 2 Determinarea calităţilor de lider (după www. b) Îl duceţi la un psihiatru de copii. de când s-a născut. aveţi dispoziţie . c) Începeţi prin a cere fiecărei persoane idei privind rezolvarea problemei. considerând. Ce faceţi? a) Acceptaţi că are un temperament sfios. vă precizaţi punctul dumneavoastră de vedere. 8. d) încercaţi exerciţii care sunt cu mult peste abilităţile dumneavoastră. şoferul va ajunge în mod sigur la spitalul de urgenţă. d) Îi relataţi că şi dumneavoastră vi s-a întâmplat mai demult ceva asemănător. Doriţi să vă folosiţi cât mai eficient timpul. indiferent cât de fantastică pare. în mod real. Care este cel mai bun lucru de f3cut? a) Luaţi o pauză de 20 de minute şi apoi reluaţi discuţia. c) Exersaţi numai când. c) Îl expuneţi intenţionat la mai mulţi oameni şi în locuri străine. Sunteţi amândoi furioşi şi. 10. d) Începeţi printr-o şedinţă de dezlănţuire a ideilor (brainstorming). 7.b) Încercaţi să-i distrageţi atenţia de la acest eveniment vorbindu-i despre lucrurile care-i plac foarte mult sau care îl interesează. Care este primul lucru pe care îl faceţi ? a) Notaţi paşii necesari pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a problemei. la fel ca şi el.leadership. care a devenit foarte repede un meci de ţipete. vă adunaţi gândurile şi. b) Opriţi cearta de îndată. b) Alegeţi exerciţii care vă forţează mai mult abilitatea (care vi se par mai grele). în sfârşit. recurgeţi la atacuri personale pe care într-adevăr nu le înţelegeţi. apoi. Dumneavoastră şi partenerul de viaţă (prietena) aţi intrat într-o discuţie aprinsă. v-aţi hotărât să începeţi. b) Cereţi oamenilor să-şi facă timp pentru a se cunoaşte mai bine între ei.ro) 12 . iar acum pentru distracţie. d) Organizaţi o serie neîntreruptă de experienţe care să-1 înveţe pe copil să ia treptat contact cu oameni şi situaţii noi. cât timp ideile sunt proaspete. timid şi căutaţi căi de a-1 proteja de situaţii care să-1 tulbure . Imaginaţi-vă că aţi fost numit şeful unei noi echipe care încearcă să găsească o soluţie creativă la o problemă sâcâitoare de serviciu.

În toate circumstanţele (şedinţă de lucru... aceasta vă provoacă: c) o mare satisfacţie? d) o anumită jenă? 11..... aveţi reţineri în a vă spune părerea atunci când este necesar? a) da b)nu 4....... b) nu. a) da b) nu Într-o echipă de muncă sunteţi deseori în centrul atenţiei? 2... Încercuiţi varianta de răspuns care vi se potriveşte cel mai bine... în activitatea cotidiană........... Simţiţi o mare satisfacţie intelectuală să convingeţi o persoană.... Afirmaţia „Tot ce se face eficient în lumea asta este opera unei minorităţi de oameni superiori” este: a) adevărată? b) falsă? 8. b) nu.. să acţioneze conform dorinţelor dv. Ştiind că sunteţi o persoană temută în anturajul dv...? a) da.. petreceri cu prietenii etc. 1.Fiecare din cele 50 de întrebări comportă două răspunsuri. b) nu. 6. fizică se impune? a) da........) căutaţi să ocupaţi locul strategic pentru a vă impune mai uşor celorlalţi? a) da. Aveţi reputaţia unei persoane nehotărâte? a) da.. Simţiţi nevoia profundă de a avea pe cineva care să vă îndrume în activitatea profesională? a) da....... Se întâmplă oricui să-şi piardă firea. b) nu. vă sînt superiori? a) da... b) nu. .arma:.. Credeţi că sunteţi un visător? 13 ... 13. Date despre dumneavoastră: .vârsta:. iniţial opozantă.. aveaţi tendinţa de a coordona jocul micilor dv.. Fiind copil...... b) nu.......... Găsiţi că prezenţa dv.. 5... 3........ 7... Răspundeţi spontan şi sincer.. Consideraţi că: a) exploziile de furie vă fac să luaţi decizii regretabile? b) vă ţineţi sub control stările emoţionale. prieteni? a) da... 12..... mai mult sau mai puţin...gradul şi funcţia:.... ........ 9...... În domeniul autorităţii consideraţi că cea mai mare parte a prietenilor dv........... b) nu.. Dacă sunteţi la o reuniune cu colegi de acelaşi nivel cu dv.. oricât de puternice ar fi ele? 10...

ostilă? a) da. În activitatea dv. Vi se întâmplă ca din proprie iniţiativă să vă ocupaţi de organizarea grupurilor? a) da. 22.a) da. 18. decât codaş la oraş.? a) cu persoane amabile şi nonşalante. 20. adevăratul lider al unui grup este: a) cel mai competent? b) cel care are personalitatea mai puternică? 27. iniţial.. „Mai bine fruntaş în satul tău. aveţi abilitatea de a vă apropia o persoană care vă era. 15. 19. Cu cine preferaţi să aveţi de-a face în activitatea dv. 24. b) codaş la oraş. După părerea dv. Vă descurajaţi uşor dacă persoanele din anturaj nu sunt de acord cu părerea dv. profesională ştiţi să judecaţi oamenii corect? 14 . b) nu. b) nu. b) nu. ce aţi prefera? a) fruntaş în satul meu. Ce faceţi în acest caz? a) sunteţi tentat să aruncaţi responsabilitatea pe altcineva. b) nu. Care dintre aceste opinii se apropie mai mult de a dv.? a) un adevărat şef trebuie să pună umărul la treabă cel puţin pentru a retuşa unele detalii. Se înserează. Trebuie luată o decizie pentru a ieşi din această situaţie. b) nu. 26. b) vă bazaţi pe ceilalţi pentru a lua decizia necesară. Experienţele dv. 21. Discuţiile prea "înflăcărate" vă fac rău şi le evitaţi? a) da. În discuţiile profesionale. b) cu persoane autoritare. b) vă asumaţi responsabilitatea deplină pentru deciziile luate. 14. Cum procedaţi? a) această decizie o luaţi dv. b) nu. 23. 17. Sunteţi considerat. nereuşite v-au convins să renunţaţi de a mai avea pe viitor iniţiative personale importante? a) da. b) nu. Când eraţi adolescent autoritatea părinţilor sau a profesorilor vă deranja? a) da. Sunteţi cu un grup de prieteni în excursie prin pădure şi v-aţi rătăcit.? a) da. Să presupunem că aveţi responsabilitatea de a conduce o instituţie şi constataţi că randamentul ei este sub aşteptări. în general. 16.” Dacă aţi avea de ales. o persoană cu autoritate asupra celorlalţi? a) da. b) nu. b) un adevărat şef este cel care ştie să delege unele din competenţele sale colaboratorilor. 25.

Vi s-a întâmplat vreodată să cumpăraţi un lucru. După părerea dv. 32. b) nu. posedaţi un simţ al organizării superior nivelului mediu? a) cred că da. în această situaţie cum procedaţi? a) vă resemnaţi fără să vă spuneţi opinia. mişcări impetuoase. b) luptaţi cu toate forţele pentru a impune punctul dv. "Pentru ca o căsnicie să meargă bine trebuie ca deciziile importante să fie luate doar de unul dintre cei doi soţi" Consideraţi că acest lucru este: a) adevărat. Care este atitudinea dv. 34. 39. mişcări lente. în faţa dificultăţilor? a) vă descurajaţi uşor. 15 . dar sunteţi profund convins că aveţi dreptate. 40. După părerea dv. b) să lucraţi pe cont propriu. privire pătrunzătoare. privire visătoare. de muncă? a) da. Sunteţi ceea ce am putea numi "un cal de povară". care dintre cele două „climate de muncă” este mai potrivit pentru bunul mers al unei instituţii? a) climatul permisiv.. 41. b) nu.? a) voce timbrată. b) fals. gesturi rezervate. 38. ori de câte ori este nevoie? a) da b) nu 35. b) nu. 31. 30. 29. până la a vă pierde cumpătul? a) da b) nu. gesturi expresive. b) climatul autoritar. care nu vă trebuia cu adevărat.a) da. vă simţiţi neliniştit. simţ? a) da. În domeniul profesional ce preferaţi? a) să lucraţi sub ordinele unui om care este superior. Aveţi deseori impresia că ceilalţi abuzează de bunul dv. Sunteţi capabil să impuneţi respectarea disciplinei în anturajul sau grupul dv. Dacă aveţi responsabilităţi importante. Fără falsă modestie. 28. b) nu. Într-o şedinţă de lucru aveţi o opinie contrară tuturor celorlalţi. b) voce voalată. adică un om care munceşte din greu. numai datorită unui vânzător insistent? a) da. b) Gorbaciov. de vedere. care dintre cei doi conducători ai URSS a fost mai bun? a) Brejnev.. Care din următoarele două portrete se apropie mai mult de al dv. b) dificultăţile vă stimulează în acţiune. 33. b) nu. Aveţi curajul să apostrofaţi un colaborator atunci când acesta o merită? a) da. 36. 37.

46. ştiţi să întrerupeţi un interlocutor prea vorbăreţ sau plictisitor? a) da b) nu. Fără a cădea în exagerări.b) nu. Vă simţiţi emoţionaţi în faţa unor persoane importante? a) da b) nu. 50. Dacă este necesar.? a) da. 45. aveţi sentimentul că fiecare om trebuie să-şi îndeplinească o anumită misiune pe Pământ? a) da b) nu. b) romanţe. Ce muzică vă place mai mult? a) coruri din opere. b) directorul unei mari societăţi 48. Anexa 17 Interpretarea rezultatelor 16 . 43.? a) rezistenţa prin nonviolenţă. 42. Împărtăşiţi opinia cuprinsă în următorul proverb: "Capul plecat sabia nu-l taie"? a) da b) nu. că aveţi un sistem nervos rezistent la tensiunea unei vieţi tumultuoase. Se spune despre dv. 49. să aveţi sentimentul supărător că aţi întâlnit o voinţă mai puternică decât a dv. Consideraţi că este adevărat? a) da b) nu. 44. b) agitaţia revoluţionară. Care dintre cele două forme de rezistenţă la un regim politic vi se pare mai potrivită cu temperamentul dv. 47. b) nu. Ce aţi prefera să fiţi? a) un pictor cunoscut. Vi se întâmplă deseori în munca dv.

iar coloana a II-a reprezintă „subordonarea”.90: sub medie .95 .180 – 200: excepţional . Coloana I reprezintă „dominaţia”. c 20 puncte b a c c 20 puncte 20 puncte 20 puncte 20 puncte Nr.140 .180: peste medie Proba 2 întrebarea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Răspunsul I II a b b a b a a b a b b a a b b a b a a b a b a b b a b a a b b a b a b a b a a b a b a b a b a b b a întrebarea 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Răspunsul I II b a a b a b b a a b b a a b b a a b b a b a a b b a a b b a a b a b b a a b b a a b b a a b b a b a Se face totalul răspunsurilor încercuite pe cele două coloane.50: slab . b. Semnificaţia sensului global este : . itemurilor (întrebărilor) 1 2 3 4 5 Notarea răspunsurilor a. iar dacă sunt peste 35 de răspunsuri în această coloană.5 .135 : mediu .55 . c d a b b d b 5 puncte 20 puncte 20 puncte 20 puncte 5 puncte 20 puncte 20 puncte Se adună punctele la cele 10 răspunsuri. personalitatea subiectului tinde spre „dominaţie”.Proba 1 Nr. subiectul dovedeşte reale posibilităţi şi dorinţa puternică de a 17 . itemurilor (întrebărilor) 6 7 8 9 10 Notarea răspunsurilor b. Dacă sunt mai mult de 25 de răspunsuri în coloana I.

deveni un lider, posedă calităţi, cum ar fi simţul responsabilităţii, ambiţie, sânge rece, îndrăzneală, încredere, dorinţa de a se impune voinţa, cât şi trăsături specifice adevăraţilor lideri. Totuşi, peste 45 de răspunsuri în această coloană denotă tendinţa spre dictatură. Dacă sunt mai puţin de 25 de răspunsuri încercuite în coloana I, temperamentul nu este indicat pentru a-i conduce pe ceilalţi. Dacă sunt mai puţin de 15 puncte, personalitatea tinde către „subordonare”: subiectul este amabil, anxios, uşor de tulburat, dependent, responsabilităţile paralizează. Întrun cuvânt, subiectul nu are stofă de lider.

Anexa 18 Centralizarea rezultatelor vârsta subiect funcţia Chestionar 1 (ani) EQ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Media Coeficient corelaţie (r) 32 25 31 31 31 28 30 25 32 31 28 26 30 31 30 28 27 29 29 30 29.2 cdt. companie cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt. companie cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt. companie cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt pluton cdt pluton. cdt. companie 155 110 100 105 85 140 120 105 145 60 125 130 105 120 105 60 145 60 125 110 110.5

Chestionar 2 coloana I dominaţie
43 39 36 36 27 37 25 30 40 23 39 33 31 38 28 21 41 23 26 35 32.55
0.78

coloana II subordonare
7 11 14 14 23 13 25 20 10 27 11 17 19 12 22 29 9 27 24 15 17.45
-0.78

Anexa 19

18

Nivelul inteligenţei emoţionale
180 160 155 140 145 130 120 105 105 145

140

120

120 110 100 105 105

125

125 110

100 EQ

85 80 60 60 60

60

40

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 subiect

Anexa 20
Distribuţia în procente a EQ

20%

20%

EQ sub medie EQ mediu EQ peste medie

60%

Anexa 21
19

Grafic dominaţie
50 45 40 35 punctaj dominaţie 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 subiect 30 27 25 23 21 23 43 39 36 36 37 33 31 28 26 40 41 39 38 35

Anexa 22
Grafic subordonare
35 punctaj subordonare 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 subiect 7 14 14 11 13 10 23 25 20 17 11 27 22 19 15 12 9 29 27 24

Anexa 23
20

dominaţie 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 subiect EQ dominaţie Anexa 24 Corelaţia EQ .Corelaţia EQ .subordonare 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 subiect EQ subordonare 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful