You are on page 1of 9
Anexa m9 4a Rogulamentul prvns parteulsraite de irvegistare 4 candidaior a alegeile pentru kina de Pregecinie al Republon Moldova apcobal pon hotdriea Comsieleciorale Genta 123.40 1 august 2016 ‘Modiicalé pun hotaravea CEC mv 4727 ain 19 augus! 2020 Com ia Electorala Centrati Declaratie® Subsemnatul, Usatti Renato Gheorghe, detindnd functia de Primar. mun, Balti. candidat la Tunctia le Presedinte al Republicii Moldova in cadrul alegerilor prezidentiale din "I" Noiembrie 202 Ke cu arta9 alin.(1} lite) din Cadul electoral, declar pe propria rispundere ca: in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019 am realizat urmatoarele venituri |. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARI, DE MEMBRIT FAMILIEI LUI $t DE CONCUBINULICONCUBINA LUI, ATAT IN TARA CAT SIN STRAINATATE : Sens Hl Nr Cine a realizat venil ‘Sursa ve Serviciul prestatot ‘Suma ert. (numete/denw generator de venit venitului persounei fzice/juridice) {:tyatte Noes ae manen aa eee Tr [Sabie deca Primaria mun Bal [Sai isa 1.2 |Soul/sotia sau concubinul/concubin 7 [13 [oni mine 1.4 [Persoanele aflate la intrejinere | 2. Venitul obtinut di Subiectul declararit [Sotul/otia sau concubinul/eoneubina 1 3 [Copii minori_ Reese alti bMindoow _ 3. Veni 1 obinut din depuneri la 31 [Subieetul deviararit 3.2 [Soqulsotia sau eancubinul/coneubina 33 [Copii minor 3.4 [Persoaneleaflate Ta intetinere | ul obfinut din aetivitatea de reprezentat societiti comerciale 4.1 [Subiectul 4.2 [Soful/sofia sau concubinul/concubina 4.3 |Copiii minor 4.4 [Persoanele aflate ta intretinere 5. Venitul obfinut din donagii yi mosten Donatie 3700000.00 MDL 1 [Subiectul deel Soyul/sofia sau concubinul concubina Copii min Persoanele altate ka intretine Venitul obtinut din instratinarea sifsau detineres valorilor mobil silsau a cotelor-pirti in eapitalul social al soci liare ilor comerciale 6. ‘Subiectul declararii Jeumparare-vtozare a parti soaciale "EUROSHOW GRUP" SRL tin din [5400.00 MDL Sojul/sofia sau concubinuliconcubina [Copii minori Persoanele aflate la intrefinere 7. Venitul obin snurilor mobile sau imel 7 [Subiectul declartvit jcumpirare-sinzare ne, 172 Mercedes-Benz 0500 6000.00 RUT ‘vanzare-eumyparane nf-1288S in 12.09.2019 uoturismulal MERCEDES BENZ AMG G63 T2¥00000.00 RUB samparare Pn din 27.06.2019 a autoturismelu MERCEDES-BENX S500) 4MATIC MAYBACH 4390000 00 RUB, 17.09.2019 de satonurism MERCEDES-BENZ V250 onnon 00 RUS 31.07.2019 a motocicletei HARLEY-DAVIDSON, onnno0 0 RUB 72, Soyul/sofia sau concubinul/concubina 73. [Copii minor 74 Persoanele aflate la eqinere 8. Venitul ob} W din alte surse legale (pensi drepturi de proprietat Subiectul dectararii Soqu/sotia sau concubinul/concubina [Copii minori Persoanele a flare la intretinere I, BUNURE IMOBILE IN TARA SUSAU IN STRAINATAT A. ‘erenuri Nr. eadastral/ Iocatitatea Vatoarea bunutui***| itularul sat Renato S in Bort 1780.0 fi [731487440 mo. RUB @ oO Ron 1680 mp. [1 ]6903926.40] Usui RUB Renato eo on aor /2030mp. |) fasa224440] Usain RUB Renato Gy in owe 2020 mp. [1 [830114960 [Usa RUB Renato _ 3) o 2017 Y1s00mp. [1 |662670.00 | RUB (3) ay 2017 1500:m.p. [1 (662670,00 | isatis ~| RUB Renato 3 oy 2017 [1500mp. [1 ]662670.00 [Usati RUB Renato o im 2017 [3939 mp. [1 [74077142 [Usa RUB Renato a oO 2017 [3879 mp. ft [171366462 [tsa RuB Renato oy Oo 2017 [6538mp. |r | 2808837.24] Usain RUB Rs I . 3 in 2017 [1506 mp. [1 [60832068 fost Rup Renato oO) lo 2017 |536m.p. [1 [23079808 [Usa RUB Renato S) @ 2017 |3162mp.f1 [1054053 RUB Renato (0) 3) 2017 3130 mp. [1 10810.71 | Usaui =~ RUB Renate a o 2017 324mp. [i [rnts06 [usa Rup Renato oO ey 2017 _~*(779 2690, RUB oy a 2007 rp sai RU enawo * Cuegori: (1 agricol: @ foresier: (3) iuravilan: (9 extruviten: (5) alte categorie terenuel aflate fu cérewitl civ ** bon de dobar: (1) propriette: (2) posesie: (3) ale coniaee trmstaive de posesie $e oles 19° Faloarea bunulo 1) valvaren cadastral, in eid tn care tena a fost exeiua de organete eadasiate, san 2) valooren tren conform doccmeate care ceria proveuiema acest ‘44Snmele subiectalr declordri, af mewbrult ke familie sm a cowcubinnlat concubine acest, Nott. Subietitdeclaricn eure nu detin bnwsile in proprietate vor ica wma informa: locate, f2nd mute cbc otegoris buna: meni le dobnaire: anal debit seprofta ttt bar B, Clidivi si constructii ‘Adresa/ numiral Modulde | ~Anul ]Suprafafa[Cota-] Aetul eare | Valoarea | Titula cadastral dobindire™* | dobandiii parte unutui**| run i) Oo 2011 |216.1mp.|1 — [Cenificarde [670416.00 [Usatt propriewte [RUB Renato Nr, $0-APM 000528 din 05.12.2011 Gy oO 2011 340.3 mp.|1 | Certificat de [1116192,00 [Used proprietate |RUB Renato Nr. $0-APN 2) oO 2011 [5459mp.]1 5111402,00 |Usatii | RUB. Renato Nr. 50-ABN 327620 din 13.09.2011 ay o 2017 [ttmp. fr [Contract de [124677148 |Usat sanz |RUB Renao | jcumparare nin | 18.05.2017 @ wo 2017 *436L8mp.]1 [Contract de [4654661,92 [Use anzare- RUB Renato Jeunpacare findin 18.05.2017 2 a 2017 [&8.2 mop. [Comract de [152111308 Usa vanzare- | RUB Renato Jeumpearare tn din 18.05.2017, ay co 2017_‘[608mp. [Contract de [1134103,01 [Usatit vanzare- | RUB Renato, jcumparare fndin 18.05.2017, Contact de [M0388 [Usui vanaare-— |RUB Renato. | jeumparare fwdin 18.05.2017 0 (o 2017 7.9 mp, @ a 017 124.4 mp. (Contract de [172934.66 [Usatii vanzart RUB jcumparare fin din 18.05.2017 Gy a 2017 [64.2 mp. [Contract de [8924763 [Usatii vanzare- [RUB Renato Jcumparare nin param Fy cou le cui: (3 vil 14) si comercial sauce produce: (Sara: (6) alte bau’ imabite incase cole netinalisate Ad de daar. 61) praprietne: 24 possi 3) ncafrct: yu: (3) aba 6) ae eouruete sensi de possi le fotos °° Yoleavee buna L raloavee cadastral, in exc in are bunul a fos evans de organete cadastral, saw 21 vateres bun ceirm ATocnmentul care cerified proveniene aces ‘06 Nunele subiectuleddecfardr, al membrulal de fawile sew a concubinuluveonenbine acest Notts Subieei ecto cre nn dein bnnurite in proprictote vor indica urmdtaarle informari:aleso, fn muna cakes cert Cuamde: aol de deinire- ol cabin spear ttre bana. IIL, BUNURI MOBILE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE, A. Autoturisme, camivane, remorei, yehieule motorizate, magi alte mijloace de transport supuse inmatrieulirii igricole, mijloace de transport nayal/aerian, Tipu’ | Anuide | Loculinregistravi” | Anul | Modul de Valoarea bunului— [Titularul** modelat numirde | dobindirii | dobindire* | conform documentutui iumatrieulare care fl certifies provenienta ‘Autoturismy [2019 pow a 7219430.40 sai ROLLS MDL Renate ROYCE CULLINAN iad de Trp ss) te convocation de in “= Sanmlsabont dct of meni oats cnceha eae arco 8, Bunuri sub forma de metate si/sau pietre prefioase, obiecte de arti si de cult, obiecte ce fae parte din cle icra @ de salarii medii pe economic 1or persoae fizice imoniul cultural nafional sau u Polectii de arti, de numismatied, de fi elie, de ros sau gratuit, personal sau de edtre membrii daca yaloarea flectirui bun depiiseste sum ne sau alte by Tarif momen amie so a concub vlad conebine asta, Nels subiccmin cecal remade femite saw al coneubindu concubine’ cesta ri, 2 eiror valoare depase versal, a ciror valoare unitar’ depaseste suma a 15 salarii medii pe econon concubin/eoncubina, 10 salarii medi pe economic Nr] Deserierea bunului | Modul de Data | Persoana cireia -a fost | Valoarea | Titularul bunului ert, transmis smitere | transmiteri transi bunulut transmis * | ; = SNe Talat Pana stoi: subicctt delar sa wn mem cle fii, s concublnl concubina aces Alte bunui nobile a ciror valoare unitar’ depageste suma a 10 salarii medii pe econ Nr ert, | Deserierea bunului Modul de dobandire Data doban: Valoarea estimati a bun Titularal” | T (Ceasur Breguet | Procurat p02 30 000 EUR, sai 7 Renate 2 Peasuel Breguet [Procurat 2012 [ro om EUR ssa _ 7 Renato 3 Ceasuri Breguet |Donatie 2019 [150-000 EUR * Nice subir deter. al membrut de fie saw al coneubinatu concubine acest IV. ACTIVE FINANCIARE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE fe in fondur A. Conturi baneare, pI investire in (ari sifsau tn striinitate de investiti si/sau in alte lente de economisire si Ne] Dewumivea institujiey | _N contului | Categori Dobindal Titular ert| careadministreazi | banear/date despre | a* dividend contul bancar, a fondutu fondul de de investgii eteadresa | investififalte forme echivatente de economisire 1 [BC MOLDINCONDANK | jn favre Yo tai SA’ Republica Moldova, | EUR Kenaio Chisinau, sirArmeneasea | | bs [2 JAB HHTEPrIPOrPE a poor | Usatih BANK /Federatia Rust, Rue Renato | for.Mescova, str Starokashirskye shosse Di AO "ANIbOA-BAHK a feszar fo Us | JorMoscova, nabergjnaia usp Renato KOLOMERNS KAIA 10, ap.330 7 |A0 "ANDOA-BAHK a Ra0K66 fo Us or: Moseova, naberejsia eur Renato KOLOMERNS KALA 10, p30 5 [AO “Allb@A-BAHKY ay Tiest9946 | usa or Moscova, naberejnaia RU Renato KOLOMERNS KAIA 10. ap. | 5 Cc (eo canent on fora cehwere inti carci mein pu acest (2) depot baer san fre eh (9) foe investi sa forme echivlee. inca fonder private de pers ava seme ch uci. “+ Ninel sublet cdeclarar l meBrad de Role soa coca soncxdnel west. B. Plasomente, obligaiuni, cecuri, eambii, certificate de imprumut,investifi direete in mond nationala sau in ing Ne al Giluluisocietaten | Categoria® | Numiirut de tts da | Titulaval™ ert] Ineare persoana este actionar,fondator cota-parte sau asociatbeneticiar de imprumut i S Geneon TD are waloare tlt de ste, cortfcare, obligaina): (2) overs (2) eambi: (4 certificate de ngprum: (3) ate forme de Incest deci o Ninete subiectalnl declan, of marr le fem sew a coneubinulul concubine acai, in monedii nationall si/sau in valutd strdind care depayeste suma a 15 salarii med financiare si alte documente care incorporeaza drepturi pe economic si moniale C, Numerai face obiectul unor depu caren V. COTE-PARTVACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC Denumirea agentului | Sediul, adresa juridiea | ‘Tipul de Valoarea de Cota de economi activitate cumpirare participare FUNDATIA. Mun, Built, str ~~ Jorganizatie 100 Usati RENATO USATII” — {Independentei. 108, bloc 1.)n-ca Renae ap.56 Fikantropied | VI. DATORIL Debite (inclusiy taxe) neachitate, ipot {er{i, imprumuturi si credite cemise ta beneficiul gara Valuta | Debitor Creditor | Anul cont Seadentla. | Rata dobinaii = VIL INTERESE PERSONALE ar sau de membru al unui agent economie, de membru al org: rol in cadrul unor organizatii necomerciale sau societit ecomerciale sau internationale A, Calitatea de asociat, de action conducere, de administrare, de revizie sa nizat rntul care certified calitatea respeetivi Denumirea si adress organizafiei/societaii definuth Partidal Politic .PARTIDUL NOSTRU™ Pregedinte Tris din Repisvol organization | mun.Chisingu, st. Bucuresti, 117 necomerciale Partidul Politie ,PARTIDUL NOSTRU"/ membru al Consilivlai |Proces-verbal al eongresulul paridula mun.Chisinau, str, Bucuresti, 117 National Partidul Politic .PARTIDUL NOSTRU ‘membre al Biroului Proces-verbal al Consiliulut National nun.Chisinu, str, Bucuresti, 117 |Executiv National a patil Fundagia RENATO USATI" Fondator Procesoverbal Mun, Bali, str Independenjei, 108. bloc 1. ap.56 iv cole de asistemt’ ied, de consultant lerulare, finantate de ta bugetul de stat, din bugetul local sifsaw din fonduri extert iale eu capital de stat Nr. ‘fia! Durata ert. izatia contractului Soful istrator autorizat sifsau de membru al organelor colegiale din cadrul organi nentul eare certified itatea respectiva | Prezenta declarayie precentate ste Un act public si raspunc! potrivit legii pentra caracterul inesact sau incommlét al datelor Data completa OFO9.2.020