You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Połowa firmy przygotowana


na drugą falę epidemii
Racibórz

Fot. Freepik.com
Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 16 września 2020 | Nr 11 (316)

REGION SŁUŻBA ZDROWIA

Głuchy telefon
15 września szpital w Raciborzu miał zostać przywrócony mieszkańcom.
Nie udało się.

Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu


45% firm ocenia, że na ten temat. – Brak jed-
jest dobrze lub bardzo noznacznej odpowiedzi 1/3
dobrze przygotowana, firm na pytanie dotyczące
co piąta mówi, że jest przygotowań na drugą fa-
przygotowana źle lub lę koronawirusa oceniać
bardzo źle. można dwojako. Optymi-
Pandemia koronawi- styczna hipoteza pozwala
rusa SARS-CoV-2 wywarła wnioskować, że ich brak
negatywny wpływ na świa- zdania wynika z braku za-
tową, w tym również pol- leżności pomiędzy kondy-
ską gospodarkę. Dla wielu cją prowadzonego biznesu
przedsiębiorców oznaczała a sytuacją epidemiczną.
konieczność przemodelo- Mniej pozytywna inter-
wania swojej działalności, pretacja skłania jednak do
a w niektórych przypadkach twierdzenia, że co trzecia
doprowadziła do upadłości. polska firma po prostu nie
Na zlecenie Związku Przed- myśli o tym co może się
siębiorców i Pracodawców stać jesienią. Prowadzi biz-
przeprowadzono badanie, nes z dnia na dzień – mówi
Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik oraz starosta Grzegorz Swoboda podczas konferencji w dniu 4 września z zadowoleniem w którym zapytano, czy fir- Piotr Palutkiewicz, zastęp-
przedstawili plan częściowego otwarcia szpitala 15 września. Niestety plan się nie powiódł. my są dziś przygotowane ca dyrektora Departamen-
na ewentualną drugą falę tu Prawa i Legislacji ZPP.
KATARZYNA CICHOŃ zakontraktowanych przez skim szpitalu 175, z czego 27 poziomie znajdzie się 87 od- zachorowań na koronawi- Najwięcej osób przeko-
Śląski Oddział Wojewódz- stanowią łózka intensywnego działów zakaźnych i obserwa- rusa. Prawie połowa z nich - nanych o dobrym przygo-
Po miesiącach uciążliwo- ki Narodowego Funduszu nadzoru medycznego z możli- cyjno-zakaźnych, które będą 45% - oceniła, że jest dobrze towaniu firmy jest wśród
ści dla pacjentów z powiatu Zdrowia w Katowicach dla wością prowadzenia oddechu przygotowane na przyjęcie lub bardzo dobrze przygoto- przedstawicieli przedsię-
raciborskiego i walki o przy- pacjentów innych niż z po- zastępczego i tlenoterapii. pacjentów z COVID-19. W su- wana. Co piąta firma - 22% - biorstw o najkrótszym
wrócenie statutowej działal- dejrzeniem bądź zakażeniem mie znajduje się w nich ok. mówi, że jest przygotowana stażu na rynku, choć jed-
ności szpitala w Raciborzu koronawirusem w zakresie Jesienna strategia walki 4 tys. miejsc dla pacjentów źle lub bardzo źle. nocześnie najmniejszy
powiało nadzieją. Starosta chirurgii ogólnej, chirurgii Do tej pory pacjentami wymagających opieki typo- – Polscy przedsiębior- odsetek deklarujących złe
G. Swoboda oraz dyrektor urazowo-ortopedycznej, oto- z koronawirusem zajmowa- wo internistycznej, ale także cy już nie raz udowodni- przygotowanie jest wśród
R. Rudnik zapowiedzieli, że rynolaryngologii, okulisty- ły się szpitale jednoimienne. np. podłączenia do respirato- li, że są w stanie sprostać firm będących na rynku
15 września mieszkańcy od- ki, ginekologii i położnictwa Teraz Ministerstwo Zdrowia ra. Pierwszy poziom obejmie trudnościom, jakie spra- 6-10 lat. Badanie nie wy-
zyskają dostęp do świadczeń z neonatologią oraz aneste- odchodzi od tej koncepcji. szpitale będące w tzw. sieci wia im otoczenie rynkowe, kazało istotnych różnic
medycznych oferowanych zjologii i intensywnej terapii, Jesienią szpitale odpowie- szpitali, w których wydzielo- wysoka międzynarodowa w postawach w zależności
przed pandemią przez wy- a także kontynuację realizacji dzialne za leczenie chorych ne będą miejsca izolacji do konkurencja czy przeszko- od wielkości firmy, regionu
brane oddziały szpitala. świadczeń w zakresie ambu- na koronawirusa zostaną przyjęcia pacjenta z podej- dy prawne i podatkowe. ani sektora.
Dzwoniąc jednak na te- latoryjnej opieki zdrowotnej. podzielone na trzy poziomy. rzeniem SARS-CoV-2. Ich wysoka motywacja oraz – Najważniejsze, by
lefon centrali w słuchaw- Ma się to odbywać w odręb- Na najwyższym, trzecim po- W zestawieniu szpita- umiejętności radzenia so- nauczeni dotychczaso-
ce usłyszymy znany od kil- nych pomieszczeniach, in- ziomie znajdzie się 9 szpita- li wielospecjalistycznych nie bie w sytuacjach kryzyso- wym doświadczeniem nie
ku miesięcy komunikat: w nych niż te przeznaczone na li wielospecjalistycznych. Są znalazł się szpital w Raci- wych od lat stanowią o sile dopuścić, by sytuacja epi-
związku z zaistniałą sytuacją realizację świadczeń związa- w nich m.in. oddziały: inter- borzu, jest za to Samodziel- polskiej przedsiębiorczości. demiczna miała ostatecz-
kryzysową prosimy o kon- nych z koronawirusem. Pa- nistyczny i chorób zakaźnych, ny Publiczny Zespół Opieki Tak też dziś, po kilku mie- nie bezpośredni wpływ na
takt z numerem 32 755 50 cjenci wolni od COVID-19, chirurgii ogólnej, położnic- Zdrowotnej w Kędzierzynie- siącach od wybuchu epide- polskie firmy. Zachowujmy
50, który... jest głuchy. Nikt którzy będą wymagali świad- twa i neonatologii, kardiolo- -Koźlu czy szpital w Tychach. mii, dwa razy więcej pol- zdrowy rozsądek i ostroż-
nie odbiera też nadal telefo- czeń medycznych poza wyżej giczny, intensywnej terapii Przypomnijmy, że kozielski skich firm jest już w stanie ność, by nie doprowadzać
nów na oddziałach szpital- wymienionym zakresem na- i ortopedyczny. Do tych pla- szpital już w czerwcu stał się ocenić, że jest dobrze przy- do wzrostu zachorowań.
nych, na stronie interneto- dal muszą szukać pomocy cówek będą trafiali pacjenci w 2/3 szpitalem wieloprofilo- gotowana na ewentualną Lockdown gospodarki nie
wej brak innych informacji w szpitalach w sąsiednich z rozpoznanym koronawiru- wym. Od 22 czerwca szpital drugą falę zachorowań niż może być brany pod uwagę
dla pacjentów. miejscowościach. sem, którzy wymagają wyso- ponownie rozpoczął działal- jest przygotowana źle – jako narzędzie walki z epi-
Pismem z 3 września wo- Łączna liczba łóżek prze- kospecjalistycznego leczenia. ność dla pacjentów. Do dys- ocenia Cezary Kaźmierczak, demią – twierdzi Cezary
jewoda śląski polecił z dniem widziana dla osób z podejrze- Jednak będzie można w nich pozycji chorych pozostaje 90 prezes ZPP. Kaźmierczak.
15 września Szpitalowi Rejo- niem zakażenia SARS-CoV-2 udzielać świadczeń także oso- łóżek covidowych oraz około 1/3 badanych przedsię-
nowemu w Raciborzu reali- oraz dla pacjentów z CO- bom, które nie są zakażone 200 dla osób z innymi scho- biorców nie miało zdania KP
zację świadczeń zdrowotnych VID-19 wynosi w racibor- koronawirusem. W drugim rzeniami.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 16 września 2020, nr 11 (316) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

NIE dla asfaltowych ścieżek w parku


– W Parku Roth cała ścieżka przy hortensjach jest przez wiele godzin w pełnym słońcu, a to słońce i temperatura
zwiększają emisję szkodliwych związków z asfaltu do powietrza. Asfalt w cieniu też emituje szkodliwe opary.
Do parku idzie się po zdrowie, a nie po to, aby wdychać rakotwórcze związki z asfaltu – pisze raciborzanin.

Fot. Katarzyna Przypadło


KATARZYNA PRZYPADŁO mi trasami. Zdaniem ekspertów
największym problemem jest Kostka zamiast asfaltu
Mieszkaniec Raciborza na- spoiwo używane przy kładzeniu

Fot. Archiwum redakcji


pisał list do prezydenta Da- nawierzchni na drogach asfalto-
riusza Polowego w związku wych. Tak zwany cement asfalto-
z planowanym remontem ście- wy to czarny klej, który służy do
żek w Parku im. Miasta Roth, łączenia kamieni, piasku i żwiru
w którym prosi, aby ścieżki wy- na utwardzanych drogach. Jest
konać z betonowej kształtki, on wytwarzany z resztek ropy
a nie z asfaltu. naftowej, na końcu procesu jej
– Nie było dobrym pomy- destylacji - pisze.
słem, że kiedyś wiele lat te- Według autora listu do Da-
mu wykonano w parku ścieżki opary, wystarczy, że jest ciepło. wiele lat w parku wdychających riusza Polowego na terenach
z asfaltu materiału, który – jak Do parku idzie się po zdrowie, rakotwórcze związki - twierdzi. zielonych nie powinno się wpro-

Fot. rybnik.eu
pokazują najnowsze badania a nie po to, aby wdychać rako- Raciborzanin przytacza tak- wadzać asfaltu, który jest nie
naukowe – jest niebiodegra- twórcze związki z asfaltu – pi- że opinie naukowców i wyni- biodegradowalny i emituje wg
dowalny i emituje do powie- sze raciborzanin. ki badań, według których asfalt naukowców szkodliwe związki
trza i wody rakotwórcze i trują- Wśród argumentów autora pod wpływem słońca i deszczu praktycznie bezterminowo. Prosi
ce węglowodory aromatyczne. listu znalazły się także kwestie może uwalniać toksyczne i rako- on o wykorzystanie nadarzającej
Przed asfaltem ustrzegły się na finansowe. – Asfalt po jakimś twórcze związki. – Wyniki prze- się okazji w związku z remontem
szczęście bulwary nadodrzań- czasie ulega destrukcji i wymaga prowadzonych badań sugerują, i usunięcie asfaltu z parku, a tak-
skie, gdzie ścieżki są wykonane całościowej wymiany, co pociąga że drogi, po których się prze- że o ochronę ścieżek szutrowych
z betonowej kostki bezpiecz- duże koszty remontu, natomiast mieszczamy, mogą stanowić w parku, które są idealne do bie-
nej i nieemitującej szkodliwych chodniki z kostki betonowej zagrożenie dla naszego zdrowia gania czy nordic walking. – Nie
związków do powietrza. W Par- można remontować remonta- i życia. Amerykańscy naukow- nadaje się do tego ani asfalt ani
ku Roth np. cała ścieżka przy mi cząstkowymi, wymieniając cy odkryli, że światło słoneczne beton. Prosiłbym o ostrożność
hortensjach jest przez wiele poszczególne elementy za nie- oraz deszcz mogą zmieniać nie- i jak najpłytsze roboty ziemne, Ścieżki pokryte kostką można znaleźć w Parku Rozrywki
godzin w pełnym słońcu, a to wielkie pieniądze. Przetarg na które związki asfaltu w poten- aby nie uszkodzić korzeni drzew Trzy Wgórza w Wodzisławiu Śląskim, a w 2018 r. zastąpiły
słońce i temperatura zwiększa- wymianę ścieżek można zawsze cjalnie niebezpieczne węglowo- i krzewów w parku, gdyż roboty one asfalt w tamtejszym parku miejskim. Podobnie wygląda
ją emisję szkodliwych związków odwołać. Lepsze chyba to niż dory mogące stanowić poważne ziemne w parkach mogą uszko- to w Rybniku, gdzie w najpopularniejszych parkach domi-
z asfaltu do powietrza. Asfalt niepotrzebny pośpiech, a potem zagrożenie dla środowiska i lu- dzić rosnącą tam zieleń – kończy nuje kostka i nawierzchnia szutrowa.
w cieniu też emituje szkodliwe trucie się mieszkańców przez dzi, którzy przemieszczają się ty- pismo raciborzanin.

RACIBÓRZ – SPRAWY KONTROWERSYJNE

Prywatne kontra miejskie


Prezydent Raciborza zaangażowany w tworzenie przedszkola przez firmę ze Skoczowa.
Fot. Archiwum redakcji

kuratorium, konserwatora za-


bytków i, przede wszystkim, do O miejskim przedszkolu za plecami
potrzeb przedszkolaków. Dru-
gi etap inwestycji to szkoła dla Mówiąc o wizytacji prezydenta w bielskiej komercyjnej placówce terapeutycznej z zangażowa-
niepełnosprawnych. Obie pla- niem radnych miasta, warto przypomnieć dyskusję jaka toczyła się o przyszłości specjalistycznego
cówki mają funkcjonować jako Przedszkola nr 24 w Raciborzu, które prowadzi oddział specjalny i oddziały integracyjne (jest to je-
niepubliczne, finansowane wy- dyne przedszkole w powiecie raciborskim, do którego uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami).
łącznie z subwencji państwo- Temat na sesji pojawił się w lipcu, kiedy to radna miejska Krystyna Klimaszewska interpelowała
wej bez dodatkowego wspar- do prezydenta, prosząc o wyjaśnienia dotyczące planów wobec tej placówki oraz o komentarz do
cia samorządu miasta. informacji jaka się pojawiła o planach zamknięcia lub przeniesenia przedszkola.
Jak podaje Urząd Miasta Pytania pojawiły się z uwagi na fakt, iż Miasto podjęło działania, które tak właśnie zostały odebra-
Prezydent Dariusz Polowy uczniów z niepełnosprawno- w Raciborz, inwestor (przyp. ne... O zamiarach nie powiadomiono ani dyrekcji przedszkola ani radnych miejskich. W placówce
wraz z grupą radnych i urzędni- ściami. Raciborscy samorzą- red. Słoneczna Kraina Sp. przedszkolnej, bez zapowiedzi pojawili się z polecenia miasta architekci, którzy uczestniczyli w opra-
ków (na zdj. prezydent Racibo- dowcy zostali oprowadzeni po z o.o. z siedzibą w Skoczowie) cowywaniu koncepcji przeniesienia przedszkola do budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
rza Dariusz Polowy, naczelnik obiekcie, oglądając sale lek- planował utworzenie raci- - Czy planowana jest likwidacja Przedszkola nr 24 z oddziałami: integracyjnym i specjalnym przy
Wydziału Edukacji - Krzysztof cyjne, terapeutyczne, gabine- borskiej filii już cztery lata te- ul. Bielskiej? Czy planowane jest przeniesienie Przedszkola nr 24 z oddziałam: integracyjnym i spe-
Żychski, radni Piotr Klima i Le- ty lekarskie czy sanitariaty. Do mu, jednak wówczas nie było cjalnym przy ul. Bielskiej do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu?
on Fiołka) odwiedzili placówkę placówki Słonecznej Krainy w mieście odpowiedniego bu- Czy takie rozwiązanie zapewni dzieciom niepełnosprawnym prawidłowy rozwój psychomotorycz-
terapeutyczną w Bielsku Białej, są przyjmowane dzieci z każ- dynku. Według inwestorów ro- ny oraz bezpieczeństwo? - pytała wówczas radna.
gdzie rozmawiali z osobami za- dą niepełnosprawnością, któ- dzice niepełnosprawnych dzie- W odpowiedzi prezydent podkreślił ważną rolę przedszkola z Bielskiej, nazywając je „ważnym cen-
rządzającymi siecią placówek ra uniemożliwia przyjęcie do ci z terenu Raciborza oczekują trum edukacyjnym”. Przypomniał jednak, że ponad 10 wychowanków nie uczęszczało do Przedszko-
terapeutycznych. Jedna z nich standardowego przedszkola na przedszkole terapeutyczne la Nr 24, ponieważ liczba oddziałów i wymagania prawne nie pozwoliły na ich przyjęcie. - Zatem
ma powstać w Raciborzu. Mia- czy szkoły - placówki są nasta- od wielu lat. Osoby te dojeż- uczęszczały te dzieci do innych przedszkoli, a jak Pani słusznie zauważyła Przedszkole Nr 24 ma
sto sprzedało bowiem budynek wione na dzieci z najcięższymi dżają obecnie do innych od- odpowiednie warunki architektoniczne oraz posiada wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia za-
przy ul. Lwowskiej (za 1,5 mln dysfunkcjami. działów w sąsiednich miastach jęć z dziećmi niepełnosprawnymi - uznał prezydent. Prezydent nie skomentował faktu, iż rozmowy
zł) spółce Słoneczna Kraina sp. (najbliższa Raciborza jest pla- i przygotowanie koncepcji przeniesienia oddziałów przedszkonych do budynku szkoły na Ostrogu
z o.o. z siedzibą w Skoczowie, Słoneczna Kraina cówka w Radlinie, która pro- odbywają się bez konsultacji z kadrą przedszkola. Mimo to włodarz miasta przyznał, że myśli o utwo-
która prowadzi sieć placówek w Raciborzu wadzi Terapeutyczny Punkt rzeniu jednej, dużej placówki. - Stworzenie jednej, dużej placówki zaspokajającej potrzeby wszyst-
o nazwie Słoneczna Kraina. Budynek przy ul. Lwow- Przedszkolny „Słoneczna Kra- kich małych obywateli z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi byłoby dla mnie realizacją za-
Słoneczna Kraina skiej w pierwszym etapie ma ina” od 2015 roku). mierzenia, którym jest troska o młodego obywatela tego miasta - odpowiedział prezydent Polowy.
Sp. z o.o. *) prowadzi dziesięć zostać przystosowany na po- Zgodnie z warunkami na- Minęło kilka miesięcy, konsultacji projektu rozwoju placówki miejskiej Miasto nie podjęło. Rad-
przedszkoli i punktów przed- trzeby przedszkola terapeu- bycia obiektu przy Lwowskiej ny Leon Fiołka w rozmowie z redakcją podkreśla, że celem miasta jest zmniejszenie kosztów jakie
szkolnych dla dzieci niepełno- tycznego. W planach spółki jest nabywca zobowiązany jest do generuje oświata. Tymczasem zwiększenie ilości miejsc w oddziałach specjalnych (dla dzieci z
sprawnych. Jedna z nich zo- przygotowanie miejsc dla około zagospodarowania nierucho- niepełnosprawnością) w miejskiej placówce dałoby gminie wpływ subwencji nawet dziewięcio-
stała uruchomiona 1 września 30 – 35 dzieci. W budynku ma mości w terminie do pięciu krotnie wyższej niż w przypadku dzieci zdrowych. Warto dodać też, że w bieżącym roku są wolne
w Bielsku Białej, gdzie wizytę powstać wewnętrzna winda, sa- lat od daty zakupu i rozpoczę- miejsca w Przedszkolu 24, o czym w magistracie jest wiadomo.
złożyła delegacja z Raciborza. le lekcyjne i gabinety terapeu- cia inwestycji w terminie do
Poza przedszkolem funkcjo- tyczne. Wszystko musi speł- dwóch lat. *) Słoneczna Kraina Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie działa od 2016 roku (zgodnie z KRS podstawo-
nuje tam szkoła podstawowa, niać wysokie standardy, tak, by wa działalność spółki to: Wychowanie przedszkolne). Wykaz placówek terapetycznych o nazwie Sło-
również przystosowana dla dostosować się do wytycznych I neczna Kraina na stronach internetowych nie zawiera danych kontaktowych o właścicielu placówek.

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 16 września 2020, nr 11 (316) Wspieramy Dobre Tematy 3
CHAŁUPKI – KRAINA GÓRNEJ ODRY RACIBÓRZ REKREACJA

GRANICZNE MEANDRY Racibórz kocha rower


ODRY I WIEŻA WIDOKO- Podczas festiwalu na przybyłych czekał tor pumptrack, nietypowe rowery,
WA W CHAŁUPKACH miasteczko ruchu drogowego czy pokaz sprzętu policyjnego i strażackiego.
Wieża widokowa ma po- Odcinek rzeki Odry z licz- Odbyła się też 4. Raciborska Nocka Rowerowa.
nad 27 metrów wysokości, nymi zakrętami, czyli mean-

Fot. Katarzyna Przypadło


a na jej szczyt prowadzi 114 drami, między mostem Bo-
stalowych schodów. Z góry gumin – Chałupki a ujściem
rozciąga się widok na me- Olzy oraz przylegające do rzeki
andry Odry. grunty nadrzeczne, w tym łąki
Jedną z trakcji Krainy Gór- i fragmenty lasów zalewowych,
nej Odry jest wieża widokowa są obszarem o bardzo wysokiej
w Chałupkach znajdująca się wartości przyrodniczej. Wystę-
przy rzece Odrze. puje tu kilka rzadkich zbioro-
Wieża widokowa na Gra- wisk roślinnych chronionych
nicznych Meandrach Odry zo- w skali europejskiej, m.in. lasy
stała oficjalnie otwarta 14 paź- nadrzeczne z olszą czarną i je-
dziernika 2017 r. Ma ponad sionem, łęgi wierzbowo-topo-
27 metrów wysokości, a na jej lowe i fragmenty wilgotnych
szczyt prowadzi 114 stalowych łąk. W okolicach meandrów
schodów. Po drodze można od- potwierdzono występowanie
począć na dwóch podestach. ponad 126 gatunków roślin.
Ostatni, na samym szczycie, Można tu spotkać także m.in.
osłonięty jest dachem. Moż- niezwykle rzadkie motyle: mo-
na z niego podziwiać nie tyl- draszka bagiennego i czerwoń-
ko unikatową faunę i florę, ale czyka nieparka, a także zagro-
również Odrę i położone nad żone wyginięciem chrząszcze:
jej brzegami miejscowości - pachnicę dębową i zgniotka cy-
Chałupki i Bogumin. Cała kon- nobrowego. W okolicznych wo-
strukcja wieży - stalowa z drew- dach żyje różanka i piskorz. Na
nianymi słupami - usadowiona płyciznach rozmnaża się rzadki
jest na solidnych fundamen- gatunek żaby - kumak górski.
tach. Obok znajduje się dodat- W meandrach żyją także bóbr
kowo wiata, pod którą można europejski i wydra rzeczna.
odpocząć. Gniazda budują tu zimorodek
Wieża powstała w ramach i sieweczka rzeczna. Na Odrze
projektu pt. „Odra i Olza bliżej granicznej wciąż żywe są pro-
turystów i mieszkańców pogra- cesy rzeczne takie jak podmy-
nicza”. Na jej budowę gminie wanie brzegów, tworzenie się katarzyna przypadło ku ma nauczyć bezpieczne- rowy, w którym raciborzanie licy Polski. Rowerzyści mają
Krzyżanowice udało się pozy- ławic, wysp żwirowych i staro- go poruszania się rowerem, dokonywali nie tylko prze- za zadanie pobrać darmową
skać wsparcie unijne. Stworzo- rzeczy, a nawet przerywanie za- 5 września na Placu Domi- wykorzystywania wiedzy teo- glądu technicznego swoich aplikację, która rejestruje tra-
no także ścieżkę edukacyjną, krętów rzeki. nikańskim w Raciborzu odby- retycznej w rozpoznawaniu jednośladów, ale także pod- sy i ich długości. Miasto, któ-
której jednym z przystanków Na wieżę można dotrzeć, ła się druga edycja Racibor- i przestrzeganiu znaków dro- stawowych napraw i regula- re wygra rywalizację, otrzyma
jest właśnie wieża. Jej długość skręcając z drogi krajowej nr skiego Festiwalu Rowerowego gowych. Poza tym uczy inte- cji. Ponadto miały miejsce przechodni Puchar Rowero-
wynosi około 3,5 km. Zbiega 78 w ul. Młyńską. Za wjazdem pod hasłem „Racibórz kocha gracji i jazdy z innymi rowe- lekcje z bezpieczeństwa ru- wej Stolicy Polski. Szczegóły
się ona z trasami oznaczonych znajduje się parking, skąd pro- rower”. Dla przybyłych przy- rzystami. Zakład Poprawczy chu drogowego dla najmłod- na rowerowastolicapolski.pl.
ścieżek rowerowych i przybliża wadzi ok. kilometrowa trasa. gotowano szereg atrakcji. Du- i Schronisko dla Nieletnich szych, profilaktyka i porady II edycja Raciborskiego
tematykę ochrony granicznych żym zainteresowaniem cieszył w Raciborzu promował akcję w zakresie bezpieczeństwa Festiwalu Rowerowego zor-
meandrów Odry. kp się pumptrack, czyli tor, na #RowerToPower, która po- w ruchu drogowym, konkursy ganizowana była w ramach
którym można było sprawdzić lega na odnawianiu rowerów z nagrodami dla dzieci i mło- projektu „Bezpieczni, świa-
Fot. Katarzyna Przypadło

się na specjalnie profilowa- przez podopiecznych placówki dzieży oraz pokaz sprzętu po- domi i pewni – mieszkań-
nych zakrętach, hopkach i gar- i oddawaniu tym, dla których licyjnego i strażackiego. Nie cy Raciborza na przejściach
bach. Przeszkody na nim uło- są one wymarzone i bezcenne. zabrakło stoiska z wodą Raci- dla pieszych” dofinansowa-
żone są w takiej kolejności, by Natomiast Marian Hampel za- borzanką. nego z Programu ogranicza-
możliwe było rozpędzanie się prezentował nietypowe rowe- Wieczorem odbył się start nia przestępczości i aspo-
i utrzymywanie prędkości bez ry swojego autorstwa. 4. Raciborskiej Nocki Rowe- łecznych zachowań Razem
konieczności pedałowania. W programie była także rowej. Chętni mieli okazję bezpieczniej im. Władysława
Wyrabia on u użytkowników akcja znakowania rowerów - pokonać 30-kilometrową tra- Stasiaka na lata 2018–2020.
refleks, zmysł równowagi oraz na rower nanoszone było tzw. sę o charakterze terenowym. Organizatorami wydarzenia
kondycję. Korzystać z niego syntetyczne DNA z numerem Meta znajdowała się przy byli: Miasto Racibórz, Ośro-
można na terenie OSiR-u przy identyfikacyjnym, dzięki któ- strzelnicy koło Rafako, gdzie dek Sportu i Rekreacji i Ra-
ul. Zamkowej. remu w przypadku kradzieży na uczestników czekało ogni- ciborskie Centrum Kultury.
Straż miejska udostępniła bądź utraty roweru po infor- sko z kiełbaskami. Partnerami festiwalu są: Za-
miasteczko ruchu drogowe- macji przekazanej przez wła- Przy okazji organizatorzy kład Poprawczy i Schronisko
go, gdzie dzieci przygotują się ściciela łatwiej będzie ziden- zachęcali do kręcenia kilo- dla Nieletnich w Raciborzu,
do zdania egzaminu na kartę tyfikować i odnaleźć pojazd metrów dla Raciborza, który Raciborskie Wodociągi i Ro-
rowerową. Jazda po miastecz- oraz bezpłatny serwis rowe- walczy o tytuł Rowerowej Sto- wer to Power.

Rowerem z Raciborza do Markowic w przyszłym roku


Fot. Katarzyna Przypadło

Miasto Racibórz ogłosiło przetarg na opracowanie doku-


mentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowero-
wej na odcinku od Łężczoka do przystanku w Markowicach
przy ul. Gliwickiej. To drugi etap inwestycji, w ramach której
wybudowano 1,5 km odcinek ścieżki rowerowej poza pasem
drogi wojewódzkiej 919 od mostu na Uldze do wjazdu na te-
ren rezerwatu Łężczok. Dzięki niej od zeszłego roku można
bez obaw dostać się rowerem ze ścieżki wzdłuż wałów do ce-
nionego rezerwatu.
Teraz czas na kontynuację zadania i połączenie rowerowe
z Markowicami. Miasto przed ogłoszeniem przetargu na dru-
gi etap musiało przeprowadzić uzgodnienia z właścicielami
terenów pod budowę ścieżki: Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.
Przyszły zleceniobiorca ma do opracowania dokumentację
na budowę 550 m ścieżki o szerokości 3 metrów i nawierzchni
z asfaltobetonu – dokładnie takiej jak pierwszy 1,5 km odci-
nek ścieżki. Dokumentacja ma być gotowa jeszcze w grudniu,
a wczesną wiosną po przeprowadzeniu procedur przetargo-
wych na wyłonienie wykonawcy budowy ścieżki miałyby
ruszyć prace budowlane. Ścieżka ma być oddana do użytku
jeszcze w 2021 roku.
4 Publicystyka 16 września 2020, nr 11 (316) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ W KADRZE

Wietnam
w kadrze
Lądujące smoki, wszechobecne
w legendach Wietnamu.

ireneusz burek ponujące mauzoleum wodza, sepek. Większość wysp ma zmagania pierwotnych Wiet- Ciekawym i mało zna- z najczęściej odwiedzanych
którego budowa rozpoczęta formę  wapiennych  słupów namczyków z najeźdźcami nym jest epizod związany miejsc w Indochinach. We-
Wietnam. Ten nie tak w 1997 roku wzorowana była wyłaniających się wysoko z północy w przypływie em- z polskim architektem, który dług przewodnika  Lonely
dawno podzielony wojnami na Mauzoleum Lenina w Mo- ponad powierzchnię wody. patii zesłał na pomoc bronią- przyczynił się do uratowania Planet  jest to jednocześnie
kraj (północy z południem skwie. Indywidualny charak- Wapienne podłoże sprzy- cym swojego młodziutkiego dziedzictwa kulturowego Hoi jedno z najbardziej urokli-
i wojną domową), dopiero ter budowli nadają jednak ja powstawaniu licznych ja- państwa smoczycę i jej dzieci. An. Kazimierz Kwiatkowski - wych i przyjaznych turystom
się odbudowuje. Nadal widać elementy z typowo wietnam- skiń  i grot. W rosnących tu Kiedy smok lądował rozbiła architekt, konserwator za- miejsc w Azji.
ogromną różnicę w pozio- skiej architektury, np. pochy- lasach deszczowych występu- się ziemia i powstało tysiące bytków wraz z garstką wiet- W XVI w. Hoi An (Hoi An
mie rozwoju gospodarczego ły dach. je duża różnorodność świa- wysepek kiedy rozstąpiła się namskich fachowców spo- Pho  – „miasto bezpieczne-
i społecznego między półno- ta zwierzęcego i roślinnego. woda. Smoki zagościły na sta- rządzał dokumentację tego go lądowania”) było jednym
cą a południem, zwłaszcza Zatoka Lądującego  W  1962  wietnamskie Mini- łe i przez wieki broniły Wiet- co zostało po wojnie. W la- z najważniejszych portów
porównując sztandarowe dla Smoka sterstwo Kultury, Sportu i Tu- namczyków. tach 90 XX w. władze mia- na  morzu Południowochiń-
tych regionów miasta Hanoi Obowiązkowym punk- rystyki ustanowiło zatokę „po- sta postanowiły pozbyć się skim. Osiedlali się tu przed-
i Ho Chi Mihn (kiedyś Sa- tem podróży jest Zatoka Ha mnikiem krajobrazowym”. Perełka Azji – Hoi An starych, zagrzybionych bu- stawiciele kupców chińskich,
igon). Zwiedzając kraj, nie- Long, czyli Lądującego Smo- W  1994  UNESCO  umieściło Perełką turystyczną jest dynków w centrum Hoi An, japońskich, a później również
mal wszędzie, od północy ka.  Zatoka w północnej czę- ją na swojej Liście Światowe- niewątpliwie miasto Hoi An a w ich miejsce wybudować europejskich. Pozostał po
do południa spotykamy śla- ści Wietnamu, odnoga Zatoki go Dziedzictwa. - miasto w środkowym Wiet- bloki mieszkalne. Projekto- nich unikatowy układ miasta
dy historii, które związane Tonkińskiej, leżąca w pobli- Mówi się „Przylecieć do namie, dawny portugalski wi sprzeciwił się  Kazimierz z tamtych czasów oraz domy
są z wielkim komunistycz- żu miasta  Ha Long  (ok. 164 kraju smoka i nie zobaczyć port morski i faktoria han- Kwiatkowski  kierujący pra- i świątynie. Do najcenniej-
nym przywódcą Ho Chi Mih- km na południowy wschód tego miejsca to jak być w Pe- dlowa Faifo, położony ok. 30 cami konserwatorskimi. Za szych zabytków należy tzw.
nem, który doprowadził do od  Hanoi). Zajmuje po- ru i odpuścić sobie Machu km na południe od Da Nang . jego namową centrum odre- Most Japoński, zbudowany
zjednoczenia Wietnamu po- wierzchnię 1500 km², na Picchu”. (Od 1999 roku wpisane do re- staurowano i przystosowa- przez przybyszy z Japonii, je-
łudniowego i północnego. której rozsianych jest ok. Legenda  głosi, że wład- jestru zabytków światowego no do ruchu turystycznego. dyny na świecie kryty most ze
W Hanoi warto zobaczyć im- 1990 skalistych wysp i wy- ca Jade obserwując z niebios dziedzictwa UNESCO). Obecnie Hoi An jest jednym świątynią buddyjską.

Fot. Iwona Kwapisz

Piątkowy wieczór rozpoczęliśmy „coolturalnie”, od podróży po Wietnamie, w którą zabrał nas Ireneusz Burek (na co dzień wydawca portalu raciborz.com.pl), pasjonat podróży
i fotografii podróżniczej – mówiła Anna Kokolus, wicedyrektor Raciborskiego Centrum Kultury w ogrodzie Domu Kultury Strzecha, który dzięki lampionom i światełkom w dniu
4 września nabrał azjatyckiego charakteru. Slajdowisko w DK Strzecha było jednocześnie zapowiedzią wystawy fotograficznej „Wietnam w kadrze”, którą od 22 września można
zobaczyć w budynku Raciborskiego Centrum Kultury.
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 11/2020 GazetaInformator.pl 16 września 2020 nr 11 (316)
REGION GOSPODARKA

Rzecznik MŚP Abramowicz o wsparciu dla przedsiębiorców


W czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 rząd wprowadził tarczę antykryzysową, będącą ratunkiem dla wielu
przedsiębiorstw. Konieczne było podjęcie szybkich działań. Jak wskazuje Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, rozsądniejsze
byłoby skierowanie pomocy do konkretnych rodzajów przedsiębiorstw.

Fot. rzecznikmsp.gov.pl
dominika krebs branży turystycznej. Począt- liczeń. Kwestia ta również wy- tu dodatkowe koszty. Co więcej
kowo miał być on skierowa- maga przedyskutowania tego, mogłyby wiązać się one z po-
Tarcza finansowa by- ny tylko do osób pracujących jak zmobilizować do płatności zytywną dla niego zmianą. Do-
ła znacznym wsparciem dla na etacie i zarabiających poni- tych, którzy zwlekają z zapłatą. świadczenie tych, którzy w tym
przedsiębiorców. Przeznaczo- żej średniej krajowej. Według Jest to o tyle ważne, że zwięk- momencie płacą już podatek
no na nią 100 mld złotych, co Abramowicza powinien być sza płynność finansową firm, zryczałtowany, a nie na zasa-
jest sporą kwotą. Działania te on skierowany do wszystkich która w czasach kryzysu jest dach ogólnych, a jest takich
pozwoliły wielu firmom prze- osób pracujących i płacących bardzo zagrożona. osób 500 tysięcy, pokazuje, że
trwać ciężki okres związany podatki, również do tych, któ- pieniędzy w budżecie z tego
z lockdownem. Mikro i małe rzy zarabiają więcej. Te osoby Zagrożone wpływy źródła będzie więcej. Tak więc,
przedsiębiorstwa mogły także są częściej gotowe więcej wy- do budżetu państwa jak podkreśla Abramowicz, de
skorzystać z pomocy tarczy an- dać za wakacje, co wzmocni- Nie można zapomnieć, facto nie ma w proponowanych
tykryzysowej poprzez postojo- łoby branżę turystyczną. Wadą że kryzys dotyczy też budże- pomysłach zagrożenia dla bu-
we, mikropożyczki oraz z formy bonu turystycznego jest fakt, iż tu państwa, a część rozwiązań dżetu państwa.
opłacania składek ZUS przez nie jest on również kierowany sprzyjających przedsiębiorcom
państwo. Ze względu na rygo- do przedsiębiorców, którzy tak- wiąże się z niższymi wpływami Strach przed
rystyczne kryteria część firm że płacą podatki. Rząd postawił do niego. W ciągu roku ze skła- dobrowolnym ZUS-em
jednakże nie mogła skorzystać na trzecią opcję, jednak rów- dek wpływa do budżetu łącznie Politycy uznają, że przed-
z pomocy. nie nieidealną, bon wakacyjny 13 miliardów złotych. Po wpro- siębiorcy są nieodpowiedzial-
Zdaniem Abramowicza skierowany do dzieci. wadzeniu dobrowolnych skła- ni i nie zadbają o siebie, więc
lepszą formą byłoby skiero- dek, zdaniem Abramowicza, nie będą chcieli płacić skła-
wanie pomocy do przedsię- Brak konsultacji doszłoby do sytuacji, w której dek. Przyczyni się to do braku
biorstw wybranych wg Polskiej z przedsiębiorcami konieczne byłoby postawie- emerytury dla nich, gdyż sami
Klasyfikacji Działalności, któ- Poprzez brak początko- nie na oszczędności w ZUS-ie nie zgromadzą odpowiednich
re rzeczywiście ucierpiały na wej konsultacji z przedsiębior- albo na rozsądniejsze rozpo- środków. Co więcej nie będą
kryzysie i zostały zamknięte ze cami doszło do popełnienia zryczałtowanego początkowo Rozwiązaniem mogłoby być rządzenie środkami. Jednakże też mieli dzieci, które by im po-
względu na rządowe restryk- wielu błędów przy tworzeniu do 2, a później do 4 milionów wprowadzenie dobrowolnych problem z tym związany był- mogły. Spowoduje to brak ja-
cje. Firmom, które ucierpia- tarcz antykryzysowych, stąd euro. Zdaniem Abramowicza składek ZUS lub przeniesienie by obecny jedynie aktualnie. kiegokolwiek zabezpieczenia
ły w mniejszym stopniu rząd też mamy ich aż cztery. W ob- w tej sytuacji warto byłoby od firm do KRUS-u. Wtedy obo- Bowiem w dłuższej perspekty- i państwo tak czy owak będzie
powinien udzielić adekwatnie liczu pandemii konieczne było razu wprowadzić wyższą gra- wiązywałaby niska składka, wie będzie to neutralne dla bu- musiało takie osoby wspierać.
mniejszego wsparcia. Co wię- jednak szybkie i zwarte działa- nicę, co uprości rozliczanie taka jak obowiązuje rolników. dżetu. Ten, kto nie będzie się Jednakże nie jest to prawda.
cej pieniądze otrzymały firmy, nie. Jak twierdzi rzecznik MŚP, się i obniży koszty ponoszone Jednakże wiązałoby się to rów- ubezpieczał nie będzie również Jak pokazują dane z Niemiec,
które nie poniosły tak dużych gdyby rząd konsultował założe- przez przedsiębiorców. Usta- nież z problemem niskiej eme- otrzymywał świadczeń choro- gdzie składki są dobrowolne
strat i które nie zarobiłyby tak nia tarczy z szerokim środowi- wa w tym zakresie obowiązuje rytury, co nie zmienia faktu, iż, bowych, rentowych oraz eme- nic takiego się nie dzieje. Co
dużych pieniędzy, jakie dostały skiem nie byłoby konieczności już od ćwierć wieku, co spra- jak uważa Abramowicz, taka rytury. Trzymiesięczna po- więcej również w Polsce ist-
w normalnych warunkach. jej poprawy i uniknięto by do- wia, że jest niedostosowana dyskusja powinna zostać pod- moc rządu pozwoliła firmom nieje szara strefa, w której pra-
Ponieważ sytuacja była na- datkowych kosztów i zamie- do obecnego rynku. Potrzebna jęta. Jej celem byłoby także na chwilowy odpoczynek od cują Polacy wypchnięci przez
gła i dynamiczna wymagała szania. Od początku zmieniono byłaby też taka reforma sądów stworzenie prawa, które zno- składek ZUS, których nie trze- nasz system podatkowo-ubez-
zdecydowanych i konkretnych by takie rzeczy, jak umorzenie gospodarczych, która umoż- siłoby obowiązki biurokratycz- ba było płacić kiedy nie było pieczeniowy. Mimo to te oso-
działań, stąd też rząd posta- mikropożyczki w sposób au- liwiłaby zapadanie wyroków ne mikroprzedsiębiorców, tak przychodów. Obecnie jednak by nie głodują. Jak podkreśla
wił na taką a nie inną formę tomatyczny po 3 miesiącach w kilka tygodni, a nie ciągnię- jak ma to miejsce w Wielkiej częściej będziemy mieli do czy- rzecznik MŚP generalnie ludzie
wsparcia. Jednak jak wskazuje działania firmy czy kryterium cie się spraw latami, co w ta- Brytanii. Warto byłoby dopro- nienia z sytuacją, gdy przycho- są w większości odpowiedzial-
Abramowicz bardziej rozsąd- dochodowe. kiej sytuacji hamuje normal- wadzić do „nowego otwarcia”, dy będą mniejsze lub ich nie ni i zdają sobie sprawę z istot-
ne byłoby udzielenie pomocy ne funkcjonowanie. Marlena niczym wprowadzona w 1988 będzie, a składki trzeba będzie ności zgromadzenia środków
tym firmom, które przez dzia- Pomoc rządu Maląg, minister rodziny, pra- roku ustawa Wilczka. uiścić. Stąd też rozsądne byłoby na emeryturę. Opór polityków
łania rządu zostały czasowo za- Rząd powinien ułatwiać cy i polityki społecznej, zda- wprowadzenie rozwiązania dla przed dobrowolnością skła-
mknięte. Przyjęło by to formę prowadzenie przedsiębiorcom niem Abramowicza, powin- Działania w sprawie sektora MŚP. dek wynika raczej z faktu ide-
odszkodowania. działalności gospodarczej i po- na podjąć z przedsiębiorcami zatorów płatniczych Warto zaznaczyć, że wśród ologicznego. Państwo chce
dejmować kroki celem uspraw- dyskusję w temacie ZUS-u. Jednym z problemów, innych proponowanych po- wszystkich zabezpieczyć przed
Sens bonu wakacyjnego nienia jej funkcjonowania. Rząd wprowadził już tzw. mały z którymi borykają się przed- mysłów, jakie przedstawia każdą ewentualnością, mając
Pierwotne założenie bonu W zeszłym roku premier Mo- ZUS+, który objął 300 tysięcy siębiorcy są zatory płatnicze. rzecznik MŚP- reformy sądów, tym samym błędne założenie,
wakacyjnego bardziej przypo- rawiecki obiecał podniesienie przedsiębiorców. Wielu z nich Wobec tego należałoby się za- zmiany podatku dochodowe- że ludzie charakteryzują się
minało w swojej formie po- granicy obrotu, uprawniające- jednak zostało nadal z proble- stanowić nad wprowadzeniem go na ryczałtowy, nie ma ta- nieodpowiedzialnością i nie są
moc socjalną niż pomoc dla go do zastosowania podatku mem zryczałtowanego ZUS-u. szerzej metody kasowej do roz- kich, które niosłyby dla budże- w stanie sami o siebie zadbać.
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 16 września 2020, nr 11 (316) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

ib.pl

Wszystkie atuty w ręku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 16 września 2020, nr 11 (316) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION GOSPODARKA

Innowacyjność napędza gospodarkę


Autorzy najciekawszych polskich start-upów zostali nagrodzeni podczas gali konkursu „Start-up Challenge”.

Fot. Tomasz Żak/UMWS


katarzyna cichoń nych w oparciu o unikatowe
technologie produkcji, nowe
W tegorocznej edycji kon- podejście do procesów łączenia
kursu Start-up Challenge złożo- substancji oraz wiedzy, w jaki
no blisko 250 aplikacji. Wśród sposób komórki ludzkie się ko-
najlepszych pomysłów znala- munikują między sobą. Dwa
zły się m.in. aplikacja do za- wyróżnienia pieniężne w wy-
rządzania terminami przydat- sokości 15 tys. zł otrzymały fir-
ności do spożycia produktów, my Gamehag i Holo4labs. Ga-
edukacyjny ekosystem druku mehag.com to autorski portal,
3D, rozwiązanie do tworzenia który został przetłumaczony
cząsteczek, które wiążą się se- na 9 języków i skupia prawie
lektywnie w jądrach komórek 6,5 miliona użytkowników na
rakowych i mogą służyć jako całym świecie. Portal wdraża
transportery leków, system elementy grywalizacji poprzez
umożliwiający leczenie astmy współtworzenie portalu przez
i POChP, oparty na grach ste- użytkowników i zdobywanie
rowanych oddechem czy abo- Kamieni Dusz w zamian za wy-
nament na opiekę medyczną konywanie zadań w grach part-
zwierząt. Konkurs jest świet- Wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża podc- Konkurs pozwala na zaprezentowanie ciekawych, inno- nerów portalu, pozwalając na
ną okazją do zaprezentowa- zas gali wręczenia nagród dla najlepszych start-upów konkursu wacyjnych rozwiązań, a młodym przedsiębiorcom umożliwia testowanie nowych produkcji
nia najciekawszych, innowa- Start-up Challenge 2020. nawiązanie współpracy. online. Kolejnym kamieniem
cyjnych rozwiązań, a młodym milowym w planach rozwoju
i obcującym przedsiębiorcom tów, tworzyć im odpowiednie Laureaci otrzymali tytuł „Start- dycyna, zdrowie, technologie ufundowane przez marszałka start-upu jest wejście na rynki
stwarza możliwości nawiąza- warunki do dalszego rozwoju. -up Challenge Winner”, a zwy- medyczne, farmacja, biotech- województwa śląskiego Jakuba azjatyckie. Holo4labs to z kolei
nia współpracy z inwestorami Województwo śląskie od lat cięzców wyłoniono w sześciu nologia), Environment (ochro- Chełstowskiego wraz ze wspar- spółka technologiczna, która
i i daje szansę promocji. kojarzone jest z przemysłem kategoriach: New Industry na środowiska: technologie dla ciem Śląskiego Funduszu Roz- oferuje zaawansowane rozwią-
Podczas gali konkur- i chociaż stopniowo odchodzi- (przemysł 4.0, robotyka, au- klimatu, ekologiczne uprawy, woju. Pierwszy grant w wyso- zanie z zakresu rozszerzonej
su obecny był m. in. wice- my od przemysłu ciężkiego, to tomatyzacja, systemy produk- smart energy, wykorzystanie kości 20 tys. zł trafił do firmy rzeczywistości (mixed reality),
marszałek Wojciech Kałuża. chcemy zastąpić go przemy- cji, nowe materiały, przemysł surowców, przetwórstwo od- Biotts. To firma biotechnolo- istotnie usprawniające pracę
- Innowacyjne firmy są przy- słem kreatywnym i nowocze- kosmiczny), Tradition & Mo- padów), Clinet & Lifestyle, Bu- giczna, rozwijająca autorskie różnego rodzaju laboratoriów.
szłością naszej gospodarki. snym technologicznie – tłuma- dernity (przemysł tradycyjny, siness Process. technologie transportu leków Gala konkursu „Start-up
Chcemy wspierać przedsię- czył wicemarszałek. energetyka, telekomunika- Poza tym wyróżniono trzy i receptury leków w obszarze Challenge” odbyła się w ra-
biorców w tworzeniu nowo- W finale konkursu znalazło cja, transport, budownictwo), zwycięskie start-upy, którym onkologii, dermatologii oraz mach Europejskiego Kongresu
czesnych rozwiązań i produk- się 18 najlepszych start-upów. Health & Biotechnology (me- przyznano granty finansowe chorób autoimmunologicz- ospodarczego w Katowicach.

REGION – GOSPODARKA REGION – GOSPODARKA

Firmy członkowskie RIG w Kato- O Europejskim Zielonym Ładzie


wicach spotkały się po przerwie podczas ECC
Tegoroczne działania RIG-u skupiły się na służeniu realną pomocą Podczas ECC dominowały zagadnienia związane z odbudową europej-
i aktywnym wspieraniu działalności śląskiego biznesu. skiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa,
a także wyzwania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.
Fot. UM Województwa Śląskiego

pracy ze Śląskim Klastrem In-

Fot. eecpoland.eu
ternetu Rzeczy SINOTAIC. W dniach 2-4 września
Klaster ma na celu wykorzysta- w Międzynarodowym Centrum
nie potencjału podmiotów dzia- Kongresowym w Katowicach
łających na Śląsku w obszarze odbył się Europejski Kongres
Internetu Rzeczy, stworzenie Gospodarczy. Został on zorgani-
centrum wdrożeniowego roz- zowany w formule hybrydowej -
wiązań w tym zakresie poprzez zarówno stacjonarnie, jak i onli-
integrację rodzimych rozwiązań ne. Odbyło się łącznie ponad 70
w regionie, jak również stworze- debat i dyskusji z udziałem ok.
nie nowych miejsc pracy i umoż- 400 prelegentów. EEC 2020
Regionalna Izba Gospo- dla Gospodarki i sytuacji finan- liwienie firmom rozwoju, eks- zgromadził 3 tys. gości w Mię-
darcza wróciła do organiza- sowej regionu na początku te- pansji i w efekcie rynków zbytu dzynarodowym Centrum Kon-
cji cyklu spotkań biznesowych go roku. – Wpływ z CIT w 2019 zagranicą. gresowym i ponad 100 tys. osób
Klubu Członków RIG w Kato- r. był najwyższy w historii, to Spotkanie było również śledzących debaty w Internecie. stać się kontynentem neutral- kształceń, który może wygene-
wicach. Tematem sierpniowe- był najlepszy rok, jeśli chodzi okazją do przedstawienia no- Dominowały zagadnienia nym dla klimatu. rować inwestycje wartości 100
go wydarzenia było „Wsparcie o finanse publiczne. Planowany wej formuły specjalnej edycji związane z odbudową euro- Za wdrażanie Europejskiego miliardów euro w regionach,
mikro, małych i średnich przed- budżet na 2020 r. przekroczył 2 Europejskiego Kongresu MŚP, pejskiej gospodarki po kry- Zielonego Ładu odpowiada wi- gdzie obecnie węgiel jest uży-
siębiorstw w walce ze skutkami mld złotych. Pandemia wszystko który odbędzie w wersji hybry- zysie wywołanym pandemią ceprzewodniczący Komisji Eu- wany - także na Śląsku. - Mu-
epidemii COVID-19″. Wzięło zweryfikowała i zakwestionowa- dowej. W jego ramach będzie koronawirusa, a także wy- ropejskiej Frans Timmermans. simy doprowadzić do tego, aby
w nim udział ponad 50 osób. ła. Mam nadzieję, że wskaźniki miało miejsce 5 lub 6 wydarzeń zwania wynikające z Europej- Wziął on zdalnie udział w obra- wszystkie regiony węglowe były
Tomasz Zjawiony, prezes gospodarcze nie będą jednak tak od września do grudnia 2020 skiego Zielonego Ładu. Eu- dach drugiego dnia kongresu. do tego przygotowane. Nie ma
RIG w Katowicach, podsumo- niskie, jak niektórzy prognozują. r. Podczas eventów, odbywa- ropejski Zielony Ład to plan - Mija dziesięć miesięcy od pre- możliwości odejścia od trans-
wał tegoroczne działania Izby. Na szczęście udało nam się po- jących się w Pszczynie, Kato- działań Unii Europejskiej na zentacji Europejskiego Zielone- formacji energetycznej, rozma-
Skupiły się one na służeniu real- zyskać i uruchomić środki finan- wicach i Wiśle, równolegle za rzecz zrównoważonej gospo- go Ładu. To połączenie polityk wiamy o tym z regionami i one
ną pomocą i aktywnym wspie- sowego na pięć filarów pomocy pośrednictwem platformy zo- darki. Zmiana klimatu i de- mających podjęcie ważnych wy- to rozumieją – tłumaczył Frans
raniu działalności śląskiego dla przedsiębiorców. Wierzę, stanie przeprowadzony networ- gradacja środowiska stanowią zwań ku utrzymaniu bioróżno- Timmermans.
biznesu. W kwietniu urucho- że uda się z sukcesem powrócić king firm. zagrożenie dla Europy i reszty rodności i ochrony środowiska. Wiceprzewodniczący KE
miono Centrum Wsparcia Ma- do zablokowanego przez epide- W programie wydarzenia świata, a aby sprostać tym wy- Ale mamy wiele więcej do za- ocenia, że w Polsce jest duży po-
łych i Średnich Przedsiębiorstw mię projektu internacjonalizacji nie mogła zabraknąć powitania zwaniom, Europa potrzebuje oferowania. Zielony Ład to także tencjał do rozwoju technologii
z infolinią i stroną internetową MŚP – Inter Silesia zblokowa- i przedstawienia nowych firm nowej strategii na rzecz wzro- ważne zobowiązanie dla Kato- wodorowych, biogazu i morskiej
www.centrumwsparciamsp.pl, ła nam pandemia. Do naszych członkowskich, którzych przed- stu służącej przekształceniu wic i całego regionu, aby to była energetyki wiatrowej. - Polska
gdzie właściciele firm z Katowic drzwi puka transformacja ener- stawiciele odebrali certyfikaty Unii w nowoczesną, oszczę- sprawiedliwa transformacja, aby to kraj inżynierów, jest tu wie-
otrzymują wsparcie ekspertów. getyczna. Chcemy nadal wspie- i odznaki, a także mieli okazję dzającą zasoby i konkurencyj- region nie został w tyle. Jeżeli ten le aktywów i możliwości. To nie
Od lipca z CWMŚP mogą korzy- rać przedsiębiorstwa dotacjami do krótkiego zaprezentowania ną gospodarkę. Kluczem do lub inny region pozostanie w ty- oznacza, że transformacja ener-
stać już wszystkie śląskie mikro, na inwestycje związane z walką profilu swojej działalności. Ho- tego jest bardziej efektywne le, to nie będzie to sprawiedliwa getyczna jest łatwa. Musimy
małe i średnie firmy w ramach ze smogiem czy wykorzystaniem norową odznakę RIG, która jest wykorzystanie zasobów dzięki transformacja i nie będzie miała zakasać rękawy i wziąć się do
IV filaru „Śląskiego Pakietu dla OZE – zaznaczał Jakub Cheł- repliką Diamentowego Lauru przejściu na czystą gospodarkę ona społecznej akceptacji – po- pracy. Dziś Polska jest źródłem
Gospodarki”. stowski. Umiejętności i Kompetencji, o obiegu zamkniętym i prze- wiedział Frans Timmermans inspiracji dla Ukrainy i Białoru-
Gościem specjalnym był Istotnym punktem progra- otrzymał również gość specjal- ciwdziałanie utracie różnorod- podczas debaty „Zielony Ład si. 30 lat temu te państwa miały
Marszałek Województwa Ślą- mu spotkania Klubu Członków ny spotkania. ności biologicznej i zmniejsze- i sprawiedliwa transformacja”. podobny start – powiedział.
skiego Jakub Chełstowski, któ- RIG w Katowicach było podpi- nie poziomu zanieczyszczeń. Zaproponowany został me-
ry opowiadał o Śląskim Pakiecie sanie porozumienia o współ- kp W efekcie do 2050 r. UE chce chanizm sprawiedliwych prze- kp
IV PLUSY dlaBIZNESU
na poziomie << GazetaInformator.pl
16 września 2020, nr 11 (316)

REGION | RYNEK PRACY

Inwestycja w edukację kadr


Program Wsparcia Rynku Pracy – elementarz.
IRENEUSZ BUREK cjujących przedsięwzięcia z Katowicami, Opolem, Gliwi- cyjną nowo powstających przedsiębiorstw, co wpisane
biznesowe z młodzieżą oraz cami, Krakowem czy Wrocła- i rozwijających się branż. Ty- jest w cele operacyjne tejże
W Strategii Rozwoju studentami. wiem) powodowało ucieczkę siące istniejących firm, kilka- strategii.
Śląska 2030 czytamy m.in. Ale mówiąc o współpra- młodych (i nie tylko) osób, dziesiąt nowo powstających Warto skoncentrować się
„Jednym z problemów wy- cy biznesu z samorządem które trafiły na „obce” rynki rocznie w takich miastach nad nowym dokumentem za-
stępujących zarówno w ska- (prowadzącym i odpowie- pracy. Dziś w wielu miastach jak Racibórz, Rybnik, Wo- sadniczym, ale przede wszyst-
li kraju, jak i regionów jest dzialnym za edukację nowe- trwają prace nad nową stra- dzisław Śląski, w tym mło- kim nad jego konsekwentnym
niedopasowanie systemów go pokolenia pracowników) tegią (2020 -2030), w tym de osoby, które mogą dosyć wdrażaniem. Aby nie trafił „do
edukacji i kształcenia do po- potrzeba wspólnego wysiłku wprowadzeniem zmian wpi- szybko uruchomić nową dzia- szuflady” ale stał się progra-
trzeb rynku pracy. Obecnie w budowaniu mocnej iden- sujących się w trendy slow łalność – to kapitał bizneso- mem realizowanym we współ-
szkoły nie przekazują kom- tyfikacji gminy (zarówno citi, który jest jednym z klu- wy jaki miasto powinno wziąć pracy samorządów z lokalnym
petencji oczekiwanych przez w znaczeniu terytorialnym czowych parametrów popra- pod uwagę planując rozwój środowiskiem gospodarczym,
przedsiębiorców, nie istnieje jak i administracyjnym) jako wy jakości życia, a ta z kolei gospodarczy w najbliższych znającym rynek, jego potrze-
też wystarczająco atrakcyj- miejsca przyjaznego bizne- decyduje o tym czy mieszkań- latach. by oraz problemy gospodar-
na i jednocześnie elastyczna sowi i kształcącego przyszłą cy opuszczają miasto czy chcą Rok 2020 i kolejne mi- cze miasta.
oferta przekwalifikowania kadrę już od najmłodszych w nim się osiedlać. Skutki ną pod znakiem pracy nad
osób dorosłych. Konieczne lat. Na przykładzie takiego zmian demograficznych moż- strategią rozwoju miasta na Wzmacnianie potencjału go-
jest wypracowanie mode- miasta jak Racibórz, to bli- na neutralizować tworząc no- kolejną dziesięciolatkę. Po- spodarczego oraz zasobów rynku
lu współpracy szkolnictwa sko tysiąc uczniów szkół oraz woczesne miasto jako dobre wyższe działania wpisują się pracy, poprawa wizerunku regio-
z gospodarką oraz włączenie kilkudziesięciu studentów miejsce do życia. W tym kon- jednoznacznie w istniejącą nu jako atrakcyjnego miejsca do
do systemu kształcenia prak- uczelni, ucząc się powinno tekście widać potrzebę od- strategię rozwoju miasta Ra- edukacji, pracy, wypoczynku, za-
tyk zawodowych w przed- nabywać kompetencje nie- szukania „niszy biznesowej” cibórz, w której czytamy, że mieszkania – to jeden z głównych
siębiorstwach. Niezbędny zbędne na rynku pracy. Nad- dla miasta. Niemal w każdym misją Miasta jest: „Kreowa- celów programu realizowanego
jest również aktywny udział rzędnym celem dla modelu mieście, działa wiele podmio- nie atrakcyjnych warunków przez Śląskie Porozumienie Go-
przemysłu w przygotowywa- współpracy jest zbudowanie tów świadczących wyjątkowe dla rozwoju człowieka i biz- spodarcze ŚLĄSK.ONLINE.
niu programów nauczania…” ramowego i długofalowego usługi z zakresu tradycyjne- nesu w przyjaznym otoczeniu,
Stoimy aktualnie przed programu rozwoju przedsię- go i nowoczesnego rzemiosła w kontakcie z przyrodą, hi-
zadaniem wypracowania biorczości dzieci i młodzie- czy innowacyjnych usług. To storią, nauką, kulturą i rekre-
nowego modelu współpra- ży oraz inkubacji młodych miasto musi wykreować się acją”, zaś na drugim miejscu
cy samorządów, Instytucji przedsiębiorstw, opartego na jako miejsce przyjazne wy- wśród celów strategicznych
Otoczenia Biznesu, edukacji ścisłej współpracy w edukacji jątkowym biznesom dla mi- wymienia się „Stwarzanie
miejskiej, edukacji powiato- dualnej. kro i małych firm, szczegól- warunków do inwestowania
wej i przedsiębiorców w po- Miasta Subregionu Za- nie firm rodzinnych, które i rozwoju przedsiębiorczości”.
wyższym zakresie. Modelu, chodniego w minionych la- niemal nigdy nie zmieniają Wzmocnienie zasobów kadro- Pierwsze po kilkumiesięcznej prze
w którym rozwijanie przed- tach traciły mieszkańców. siedziby swojej działalności. wych rynku pracy jest kluczo- polsko - czeskiego Memorandum o w
siębiorczego myślenia wśród Niż demograficzny oraz mało Konieczna jest praca nad wi- wym zadaniem samorządu czych i cechów Subregionu Zachodn
dzieci i młodzieży, nale- atrakcyjne miejsce do życia zerunkiem lokalnego biznesu jeśli ma stwarzać warunki do go (w 4.09.2020 w Hotelu ZAMEK w
ży opierać na spotkaniach w stosunkowo niewielkich MŚP, który może stanowić inwestowania oraz realizować analizie współpracy samorządów z o
przedsiębiorców i osób ini- miastach (w porównaniu główną przewagę konkuren- wsparcie małych i średnich nym okresie paraliżu gospodarczego

R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 16 września 2020, nr 11 (316) PLUSY dlaBIZNESU V

Śląskie Porozumienie Gospodarcze - ŚLĄSK.ONLINE - w fotograficznym skrócie

ttt

zerwie spotkanie Komitetu Sterującego Spotkanie Zespołu ds. Rynku Pracy w Krnovie (8.09.2020) poświęcone było głównie moż- Jak łączyć wysiłki urzędu pracy oraz Śląskiego Porozu-
współpracy gospodarczej izb gospodar- liwościom współpracy polskich i czeskich przedsiębiorców w zakresie rekrutacji pracow- mienia Gospodarczego w zakresie skutecznej rekrutacji
niego oraz izb Kraju Morawsko - Śląskie- ników. Gospodarzem spotkania była firma BASISTA, zajmująca się obróbką stali. Jednym w lokalnych firmach omawiano w PUP Wodzisław Śl.
w Chałupkach) poświęcone było głownie z wiodących tematów była analiza koncepcji tworzenia Agencji Doradztwa Personalnego w dniu 27.08.2020. Partnerzy rozmów wypracowali za-
organizacjami gospodarczymi w minio- działającej na rzecz firm Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko - Sląskiego. sady współpracy i komunikacji wzajemnej w dążeniu do
o związanego z pandemią. wspólnych celów.

REGION – TURYSTYKA

Tarcza turystyczna od jesieni


Turystyczny Fundusz Zwrotów będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto,
przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych.
Fot. Freepik

Aby więc pomóc branży tu- Turysta musi zwrot pieniędzy dla podróż-
rystycznej resort wprowadził złożyć wniosek nych. Rząd szacuje, że TFZ
wydłużenia terminu zwrotów Podróżny będzie musiał będzie dysponował 300 mln
do 180 dni za niezrealizowa- złożyć do UFG wniosek o wy- złotych.
ne wycieczki oraz zamiany płatę środków poniesionych
wycieczki na voucher na inne na imprezę turystyczną, któ- Dla kogo?
wydarzenie turystyczne w póź- ra została odwołana. Wnio- Turystyczny Fundusz Po-
niejszym terminie. sek musi zawierać: imię i na- mocowy zapewni pożyczki
zwisko, PESEL, NIP, adres dla organizatorów turysty-
Turystyczny zamieszkania, nazwę organi- ki w przypadku odwołania
Fundusz Zwrotów zatora turystyki, z którym za- w przyszłości konkretnych
Aby organizator wycieczki warto umowę, numer umo- imprez turystycznych. Skład-
otrzymał z funduszu pieniądze wy, datę jej podpisania, datę ka na TFP będzie odprowa-
na zwrot środków za odwoła- powiadomienia o odstąpienia dzana w wysokości nie wyż-
ną wycieczkę musi przyjąć od umowy, datę rozpoczęcia szej niż 30 złotych od każdego
płatność od turystów w for- imprezy turystycznej, nr ra- podróżnego na poczet zawar-
mie bezgotówkowej, być wpi- chunku bankowego, wyso- tej umowy o imprezę tury-
sanym do rejestru organizato- kość wpłaconych zaliczek. styczną.
rów turystyki, złożyć poprzez W ciągu 7 dni od złożenia
system teleinformatyczny wniosku do funduszu organi- Postojowe i zwolnienie
wniosek do Ubezpieczonego zator imprezy będzie musiał z płacenia składek
Funduszu Gwarancyjnego, wpłacić 7,5% łącznej wartości Taką formę pomocy
w którym określi wysokość wypłat objętych wnioskiem otrzymają przewoźnicy au-
wypłaty, dostarczyć oświad- na rzecz Turystycznego Fun- tokarowi, osoby prowadzące
czenie podróżnego, że z po- duszu Pomocowego. Organi- działalność kulturalną i ar-
Ministerstwo Rozwo- „Przyszedł czas na kolejne miał charakter systemowy. - wodu pandemii odstępuje od zator turystyki będzie musiał tystyczną, gestorzy bazy ho-
ju przygotowało pomoc dla kroki - powstanie Turystycz- Utworzymy Turystyczny Fun- umowy, złożyć oświadczenie, opłacić także kwotę w wyso- telowej, agenci turystyczni,
branży turystycznej. To mi. ny Fundusz Zwrotów przy dusz Pomocowy do którego że jako organizator imprezy kości 2,5% lub 4,1% (w za- piloci i przewodnicy tury-
in. zapewnienie preferen- Ubezpieczonym Funduszu trafią środki, nie więcej niż 30 turystycznej nie wręczył po- leżności od wielkości przed- styczni, którzy wcześniej nie
cyjnych pożyczek na zwroty Gwarancyjnym, który będzie złotych, z każdej sprzedanej dróżnemu vouchera, nie do- siębiorcy) łącznej wartości mogli skorzystać ze wsparcia
wpłat klientów organizatorów zwracał turystom pieniądze imprezy turystycznej. W ten konał zwrotu wpłat oraz że wnioskowanych wypłat. UFG w związku z sezonowością ich
turystyki, specjalny fundusz, za odwołaną wycieczkę bez- sposób zgromadzimy na nim zobowiązuje się do zwrotu wy- będzie miało 30 dni na we- pracy i zawieszeniem działal-
w którym będą gromadzone pośrednio na ich konto, przy środki na zwroty za wydarze- płaty na określonych zasadach ryfikację złożonych doku- ności. Dodatkowe świadcze-
pieniądze dla turystów i or- kilkuprocentowym udziale nia turystyczne, które się nie oraz dostarczyć wykaz umów mentów. Jeżeli trzeba będzie nie postojowe i zwolnienie
ganizatorów wycieczek za od- firm turystycznych” - powie- odbędą - powiedziała J. Emi- z danymi podróżnych - imię, przeprowadzić dodatkowe z płacenia składek obejmie
wołane imprezy turystyczne, działa wicepremier, Minister lewicz. Zaznaczyła, że mimo nazwisko, PESEL, NIP, data postępowanie wyjaśniające w większości przypadków
postojowe oraz zawieszenie Rozwoju Jadwiga Emilewicz. rządowej pomocy udzielonej powiadomienia o odstąpieniu termin rozpatrzenia wniosku tych, którzy wykażą spadek
składek ZUS dla całej branży Resort przygotował także na początku trwania pande- od umowy, wysokość kwoty wydłuży się do 4 miesięcy. obrotów o co najmniej 75%.
turystycznej. Tarcza turystycz- drugi instrument pomocy dla mii firmy turystyczne nadal zwrotu, numer rachunku ban- W ciągu 14 dni od pozytyw-
na ma zacząć działać od jesieni. polskiej turystyki, który będzie przechodzą duże trudności. kowego podróżnego. nej weryfikacji UFG wypłaci C
VI PLUSY dlaBIZNESU 16 września 2020, nr 11 (316) << GazetaInformator.pl
REGION KRAINA GÓRNEJ ODRY REGION EDUKACJA

Pałac w Baranowicach Nowa czy tymczasowa


odzyska blask władza PWSZ
Prace przy pałacu w dzielnicy Żor ruszyły pełną parą. Jak długo Paweł Strózik będzie piastował funkcję rektora?

Fot. Karolina Truchel/UM Żory


1 września symbolicznie jednak informacje o tym, że usunięcie ewentualnych na-
przekazano władzę rektor- w trakcie procesu wyborcze- ruszeń oraz przedstawienie
ską w Państwowej Wyższej go mogło dojść do naruszeń informacji w tym zakresie.
Szkole Zawodowej. Ustępu- przepisów prawa. Do uczel- W PWSZ powołano zespół,
jący rektor PWSZ dr hab. inż. ni dotarło pismo z Minister- który zbada sprawę. Trwa
arch. Ewa Stachura przeka- stwa Nauki i Szkolnictwa więc analiza, a w tym cza-
zała wówczas insygnia rek- Wyższego, w którym resort, sie, do momentu wyjaśnienia
torskie swojemu następcy doszukując się naruszeń pra- sprawy, nowo wybrany rektor
dr Pawłowi Strózikowi, któ- wa w zakresie przeprowadzo- oraz Senat PWSZ wypełniają
ry ma piastować to stanowi- nych wyborów władz uczelni, swoje statutowe obowiązki.
sko w kadencji 2020-2024. wezwał rektora do podjęcia
W międzyczasie pojawiły się działań, które mają na celu c

Fot. PWSZ
Pierwszy obiekt rezydencjonalny zbudowano w XVII stuleciu w stylu barokowym. Znaczącej
przebudowy w stylu klasycystycznym dokonano pod koniec pierwszej połowy XIX wieku, kiedy
jego właścicielem został wpływowy landrat (starosta) rybnicki Emil baron Durant de Senegas,
pan na Baranowicach i Osinach. W dwudziestoleciu międzywojennym pałac należał do dużych
spółek przemysłowych. Po wojnie zagospodarowała go Huta „Kościuszko”, a wreszcie w rezy-
dencji utworzono szkołę, która funkcjonowała do lat 90. ubiegłego stulecia. Później budynek był
niezagospodarowany i zaczął popadać w ruinę.

Pałac w Baranowicach czeka elementy drewnianych stropów. mentów aż po dach, zachowany


prawdziwa rewolucja. Już teraz Rozpoczęto również prace zwią- zostanie jego pierwotny układ
ogrodzono i zabezpieczono te- zane z konserwacją i rekonstruk- architektoniczny. Inwestycja
ren wokół budynku, a wewnątrz cją zabytkowych polichromii. pozwoli na uratowanie przed
trwają roboty rozbiórkowe. Na renowację Pałacu w Ba- zniszczeniem niepowtarzalne-
Wszystko za sprawą projektu ranowicach Miasto Żory pozy- go obiektu, który bez wątpienia
pn. „W trosce o śląskie dziedzic- skało dofinansowanie ze środ- stanowi wyjątkowy przykład ar-
two – renowacja Zespołu Parko- ków Unii Europejskiej w ramach chitektury pałacowej na terenie
wo-Pałacowego w Żorach”. Europejskiego Funduszu Roz- Żor i tej części województwa ślą-
Usunięto już ponad 1000 woju Regionalnego w wysokości skiego.
m3 gruzu, zerwano posadzki, ro- aż 13 153 015,14 zł. Pałac zosta-
zebrano drewniane podłogi oraz nie odrestaurowany od funda- c
R E K L A M A

A ty masz
ŚWIATŁOWÓD?

TELEWIZJA
INTERNET
Pakiet od
59,90 zł

Telewizja światłowodowa bez montażu anteny

Internet światłowodowy

Miesiąc za darmo!
GazetaInformator.pl >> 16 września 2020, nr 11 (316) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A

ABONAMENT

LAKIERNICTWO T. W. SERWIS GABINET


MONTAŻ
POJAZDOWE ELEKTROMECHANIKA BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY MECHANIKA
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
ul. Wodna 13, Racibórz
Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872 (3 piętro) MOSKITIERY
602 611 613 Racibórz, ul. Ocicka 163 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
VIII Ekologia 16 września 2020, nr 11 (316) << GazetaInformator.pl
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION SMOG

Karny Kopciuch. 1000 zgłoszeń w 9 miesięcy


W ciągu ostatnich 9 miesięcy na skrzynkę mailową akcji społecznej Karny Kopciuch wpłynęło już 1000 zgłoszeń
trucicieli z całej Polski.

Fot. Karny Kopciuch


KATARZYNA PRZYPADŁO wają nie tylko z takich miejsc ich sąsiadów możecie wysłać
jak Rybnik, Pszczyna czy Ży- anonimowe zgłoszenie poprzez
Akcja społeczna Karny wiec, gdzie jakość powietrza formularz na stronie www.kar-
Kopciuch ruszyła z końcem li- jest najgorsza. nykopciuch.pl – mówią organi-
stopada 2019 roku. W ramach Na liście miejscowości, zatorzy.
akcji obywatele zatruwani gdzie obywatele borykają się Organizatorem akcji Karny
przez swoich sąsiadów mogą z kopciuchami, są: Kopciuch jest grupa medial-
zgłaszać przypadki kopcenia – duże miasta, na przykład: na tuPolska. Akcję wspierają
z komina poprzez formularz Bydgoszcz, Gdynia, Gliwice, partnerzy – firmy i organizacje
znajdujący się na stronie www. Katowice, Opole, Poznań, To- ekologiczne: Projekt Wyjście
karnykopciuch.pl. Po otrzyma- ruń, Warszawa czy Wrocław, Smoga, Rybnicki Alarm Smo-
niu takiego zgłoszenia organi- – nieco mniejsze mia- gowy, Kancelaria Adwokac-
zatorzy akcji za pośrednictwem sta, między innymi: Biłgoraj, ka Jarosława Recka, Słońce+,
kancelarii adwokackiej wysy- Chrzanów, Kęty, Krasnystaw, 499.pl, Yoobee, Regionalna
łają trucicielowi wezwanie do Pruszków, Radomsko, Skar- Izba Gospodarcza w Katowi-
zaprzestania zanieczyszczania żysko-Kamienna, Suwałki czy cach, Martis Consulting, Agen-
środowiska. Tomaszów Mazowiecki, cja Star Manager, Izba Gospo-
– Co ważne, w przesyła- – ale także małe miejsco- darcza w Wodzisławiu Śląskim
nym piśmie tłumaczymy ad- wości, jak choćby: Brzezinka i Prevac.
resatowi, dlaczego smog jest Średzka (woj. dolnośląskie), Partnerami medialnymi
groźny dla naszego życia i zdro- Ćwiklice (śląskie), Gniechowi- akcji są: Rybnik.com.pl, tu-
wia. Wskazujemy także, gdzie ce (dolnośląskie), Grudź (lu- Wodzisław.pl, tuŻory.pl, tu-
można uzyskać dofinansowa- belskie), Kleosin (podlaskie), Jastrzębie.pl, ŚląskiBiznes.pl,
nie na wymianę starego kotła Kozłowo (warmińsko-mazur- Dziennik Zachodni, Naszemia-
„kopciucha” – mówi Wacław skie), Lututów (łódzkie), My- sto.pl, tuWroclaw.com, Wolny
Wrana, koordynator akcji Kar- siadło (mazowieckie), Ołpiny Zdaniem psycholog Ma- nieczyszczeń. Nie ma więc już szych. Dziś już wiadomo, że Rynek, Raciborz.com.pl, Plu-
ny Kopciuch. (małopolskie), Pruszcz (ku- rioli Kujańskiej są co najmniej społecznej akceptacji tego, by wdychanie smogu powoduje sydlabiznesu.pl, Gazeta Infor-
Od momentu rozpoczę- jawsko-pomorskie), Rosnówko dwa powody tak dużej liczby jeden „kopciuch” zatruwał całą alergie, choroby układu krą- mator.
cia akcji na skrzynkę mailową (woj. wielkopolskie), Siemiani- zgłoszeń trucicieli. okolicę. Tym bardziej, że coraz żenia i nowotwory. Świadomi – Chcesz dołączyć do akcji?
Karnego Kopciucha wpłynęło ce (pomorskie) czy Węgry (woj. – Po pierwsze, obywate- więcej osób korzysta już z eko- obywatele odruchowo bronią Zapraszamy do współpracy in-
już 1000 zgłoszeń. dolnośląskie). le są coraz bardziej świadomi, logicznych źródeł ciepła. Po się przed tym – ocenia psycho- stytucje, firmy i media! Piszcie
Nie tylko Rybnik na smo- Psycholog: ludzie coraz jaki wpływ na jakość powietrza drugie, ludzie najzwyczajniej log. do nas na adres kontakt@kar-
gowej mapie Polski bardziej świadomi zagrożenia, ma używanie kotłów starego w świecie martwią się o życie – Przypominamy, jeśli czu- nykopciuch.pl – zachęcają or-
Zgłoszenia trucicieli napły- więc reagują typu i emisja szkodliwych za- i zdrowie swoje oraz najbliż- jecie się zatruwani przez swo- ganizatorzy.

RACIBÓRZ – BEZPIECZEŃSTWO REGION – EKOLOGIA

Zbiornik i przepusty zapobiegną Program „Moja woda”


podtopieniom w Raciborzu-Ocicach najpopularniejszy w woj. śląskim
Prace modernizacyjne systemu kanalizacji deszczowej w ciągu Do WFOŚiGW w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków
ul. Górnej i ul. Dolnej zostały zakończone. na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł.
Fot. UM Racibórz

Fot. WFOŚiGW
W sierpniu dobiegła koń- Województwo śląskie za-
ca inwestycja, której oczekiwali jęło pierwsze miejsce pod
mieszkańcy oraz rolnicy i dział- względem zainteresowania
kowcy z rejonu ulic Górnej programem „Moja woda”, któ-
i Dolnej w Raciborzu-Ocicach. rego celem jest gromadzenie
Zbiornik retencyjny o pojemno- w przydomowych zbiornikach
ści 1100 m³, a także kilkanaście wody opadowej oraz roztopo-
nowych, większych przepustów wej i późniejsze jej wykorzysty-
mają zapobiec podtopieniom wanie. W ciągu dwóch miesię-
na tym obszarze. Modernizacja cy, od lipca do końca sierpnia, i rowów odwadniających. Wyła- ka nadziemnego i podziemne-
systemu kanalizacji deszczowej do Wojewódzkiego Funduszu pywana i gromadzona w zbior- go, otwartego lub zamkniętego,
w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej Ochrony Środowiska i Gospo- nikach retencyjnych będzie słu- szczelnego lub infiltracyjnego
w Raciborzu to zadanie wielolet- darki Wodnej w Katowicach żyła np. do podlewania ogródka – wyjaśnia prezes katowickie-
nie, którego realizacja trwała od trafiły 2924 wnioski na łączną – mówi Tomasz Bednarek, pre- go Funduszu.
stycznia 2019 r. Zgodnie z umo- kwotę ponad 13,2 mln zł. Na zes WFOŚiGW w Katowicach. Program „Moja woda” zo-
wą zadanie zakończono. przydomową instalację moż- – Właściciele domów mogą stał będzie realizowany do
Inwestycja uzyskała dofi- na otrzymać do 5 tys. zł dota- uzyskać dofinansowanie w wy- 2024 r., przy czym podpisywa-
nansowanie z Wojewódzkiego cji. Łączny budżet programu sokości do 5 tys. zł i nie więcej nie umów o dotacje zaplanowa-
Funduszu Ochrony Środowiska przygotowanego przez Mini- niż 80% kosztów kwalifiko- no do 30 czerwca 2024 r., a wy-
i Gospodarki Wodnej w Kato- – przebudowę fragmen- DN1000 mm, sterstwo Klimatu i NFOŚiGW wanych z przeznaczeniem na datkowanie środków do końca
wicach w wysokości blisko 750 tu sieci kanalizacji deszczowej – przebudowę linii i słupa wynosi 100 mln zł. zakup, montaż, budowę i uru- 2024 r. Budżet całego progra-
tys. zł. z przebudową wylotu do rowu sieci elektroenergetycznej koli- – To ogromne zaintereso- chomienie instalacji pozwalają- mu to 100 mln zł, co pozwoli na
Zadanie obejmowało wyko- D-11 i dostosowaniem umoc- dujących z projektowaną prze- wanie programem pokazuje, cej na zagospodarowanie desz- sfinansowanie aż 20 tys. insta-
nanie robót budowlanych w na- nienia na przeciwległej skarpie, budową przepustu w rejonie że wiele osób do zmian klima- czówki i wód roztopowych na lacji przydomowej retencji i za-
stępującym zakresie: – zwiększenie przepusto- skrzyżowania ul. Dolnej i ul. tycznych i ochrony środowiska terenie nieruchomości. Są to trzymanie 1 mln metrów sze-
– budowę zbiornika re- wości istniejących przepustów Gdańskiej. podchodzi bardzo poważnie. m.in. przewody odprowadza- ściennych wody rocznie.
tencyjnego (kubatura wodna (11 szt.) na rowie D-11 poprzez Dzięki temu deszczówka nie jące wody opadowe zebrane
zbiornika 1097 m³), powiększenie ich średnic do KP będzie trafiać do kanalizacji z rynien, wpustów do zbiorni- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
GazetaInformator.pl >> 16 września 2020, nr 11 (316) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
WODZISŁAW ŚLĄSKI EKOLOGIA

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w powiecie wodzisławskim


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to inicjatywa Komisji Europejskiej, która na celu promowanie
zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców.
W 2020 r. hasłem przewodnim jest „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”.
KATARZYNA PRZYPADŁO roemisyjna mobilność dla i włącznie przez aplikację moBI- warunkach. Po przeprowadzo-
każdego”. LET. Na terenie powiatu prze- nych testach zostanie dokonana
Powiat wodzisławski po Zgodnie z tegorocznymi wy- jazd powiatową komunikacją au- analiza odnośnie wprowadzenia
raz drugi włącza się w Euro- tycznymi tematycznymi motyw tobusową w dniach od 16 do 22 takiego pojazdu do floty powia-
pejski Tydzień Zrównoważo- przewodni z jednej strony pro- września będzie kosztować tylko towego przewoźnika.
nego Transportu, który potrwa muje ambitne cele osiągnię- 50 gr. Jak krok po kroku jak ku-
od 16 do 22 września. – Ze cia neutralności klimatycznej pić bilet jednorazowy? ETZT 2019
względu na panującą sytuację w Europie w perspektywie do Zainstaluj w swojej komór- Zeszłoroczna kampania
epidemiologiczną tegoroczna 2050 r., z drugiej zaś podkreśla ce aplikację moBILET ETZT w powiecie wodzisław-
kampania ma wyłącznie cha- znaczenie dostępności do środ- Wybierz: „Komunikacja daleko- skim obfitował w różnego ro-
rakter promocyjny. Zrezygno- ków transportu bezemisyjnego bieżna” dzaju działania i aktywności.
waliśmy z organizacji eventów, dla wszystkich. Wybierz: „Arriva RP” a następ- Każda grupa wiekowa znalazła
zastępując je symbolicznym Kampania ETZT 2020 ma nie przewoźnika „PKS Raci- coś odpowiedniego dla siebie.
zachęcaniem mieszkańców do zachęcać do podjęcia działań, bórz” Zorganizowano m.in. konkursy
korzystania z alternatywnych które mogą przynieść natych- Wybierz: „Stacja początkowa” artystyczne dla dzieci i młodzie-
środków transportu i dbania miastowe skutki i przyczynić się i „Stacja końcowa” ży, piknik edukacyjny, marsz
o tzw. „zeroemisyjność” – za- do rozwiązania problemu za- Wybierz: „Bilet weekendowy” nordic walking, rajd pieszy i ro-
powiada Starostwo Powiatowe nieczyszczenia, emisji dwutlen- (obowiązuje również w termi- werowy, dzień bez samochodu,
w Wodzisławiu Śląskim. ku węgla lub zatorów komuni- nie od 16 do 22 września) darmowe przejazdy komunika-
kacyjnych. Wybierz: „Skasuj bilet” (wcze- cją powiatową.
O akcji ków związanych ze środkami aplikację moBILET i możliwość śniej należy doładować konto). – W ramach kampanii
Europejski Tydzień Zrów- Co w powiecie transportu, korzystaniem z al- płacenia kartą w autobusie. ETZT zachęcamy do korzysta-
noważonego Transportu to wodzisławskim? ternatywnych form przemiesz- Przygotowaliśmy także ulotki, Autobus elektryczny nia z komunikacji zbiorowej,
inicjatywa Komisji Europej- Podstawowym działaniem, czania się oraz dbaniem o śro- które nie tylko będą informować Od 3 września na liniach pieszych spacerów, jazdy na
skiej – Dyrekcji Generalnej które powiat wodzisławski pla- dowisko. mieszkańców o kampanii ETZT, powiatowych obsługiwanych rowerze, jeżdżenia do pracy/
ds. Mobilności i Transportu. nuje przeprowadzić podczas – Oprócz tego wprowadza- ale również o wyżej wymienio- przez PKS w Raciborzu kursu- szkoły z koleżanką lub kolegą…
Akcja trwa od 16 do 22 wrze- ETZT, jest kampania informa- my kilka innowacji w powiato- nych udogodnieniach wprowa- je elektryczny autobus nisko- Pomimo ograniczonych możli-
śnia każdego roku. Ma na ce- cyjno–promocyjna. Miejscem wej komunikacji zbiorowej PKS dzonych w autobusach PKS Ra- podłogowy EBN11 marki SOR. wości organizacyjnych liczymy
lu promowanie zrównoważo- przekazu informacji będą me- Racibórz: nowy elektroniczny cibórz – informuje starostwo. Test potrwa 3 tygodnie. Ma na na duże zainteresowanie i z góry
nego transportu w miastach dia społecznościowe i powia- system zakupu biletów okreso- Na czas kampanii wprowa- celu sprawdzenie, jak elektrycz- dziękujemy wszystkim osobom
i gminach oraz zmianę zacho- towa strona internetowa, gdzie wych, bilety okresowe w formie dzony zostanie bilet jednorazo- ny autobus zachowuje się pod- angażującym się w tą akcję! –
wań mieszkańców. W 2020 r. będzie zachęcać wszystkich karty elektronicznej, zakup bi- wy w bardzo promocyjnej cenie. czas jazdy lokalnymi drogami zachęca Starostwo Powiatowe
hasłem przewodnim jest „Ze- mieszkańców do zmiany nawy- letów jednorazowych poprzez Będzie można go kupić tylko i czy poradzi sobie w tutejszych w Wodzisławiu Śląskim.

REGION – CZYSTE POWIETRZE WODZISŁAW ŚLĄSKI – FOTOWOLTAIKA

Mobilne Biuro jedzie dalej Wodzisławskie Centrum Kultury


Eksperci doradzają mieszkańcom w kwestii możliwych rozwiązań korzysta z fotowoltaiki
termomodernizacyjnych, wymiany tzw. kopciuchów i pomagają
WCK przyczynia się do zmniejszenia poziomu emisji szkodliwych
w wypełnianiu wniosków, które można złożyć na miejscu.
substancji do atmosfery, a także obniżenia zużycia prądu
z zewnętrznej sieci dystrybucyjnej.
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

początku lipca w Myślenicach. cach udzielili 40 porad. W czasie


Pierwszą gminą województwa wyjazdów najwięcej konsultacji

Fot. WCK
śląskieg,o gdzie zawitało Mobil- udzielonych zostało w Tarnow- Redukcja emisji dwutlen-
ne Biuro, była Pszczyna. - Mimo skich Górach – 95, w Radlinie ku węgla do atmosfery o 7
że w pierwotnej wersji działal- – 80 i Zabrzu – 76. Natomiast ton i ekwiwalent posadzenia
ność Mobilnego Biura plano- najwięcej wniosków złożono 80 drzew – to szacowane do-
wana była na dwa wakacyjne podczas wizyty w Rybniku – 16. tychczasowe korzyści dla śro-
miesiące, postanowiliśmy nie Harmonogram wrześniowych dowiska dzięki fotowoltaice
zwalniać jeszcze tempa i zde- wyjazdów Mobilnego Biura uruchomionej na dachu Wo-
cydowaliśmy o przedłużeniu można znaleźć na stronie: www. dzisławskiego Centrum Kultu-
4800 przejechanych kilome- wyjazdów o miesiąc, do końca wfosigw.katowice.pl/mobilne- ry. Dzięki pozyskanym przez
trów, 2100 konsultacji i po- września. Zainteresowanie jest -biuro.html. Miasto Wodzisław Śląski unij-
nad 200 złożonych wniosków bowiem ogromne, a nie wszyst- Od początku funkcjonowa- nym środkom placówka od
o dofinansowanie – to efekt kie gminy zdążyliśmy odwiedzić nia programu Czyste Powietrze miesiąca korzysta z własnego
wakacyjnej podróży Mobilnego – wyjaśnia Tomasz Bednarek, złożonych zostało łącznie blisko źródła energii elektrycznej.
Biura programu Czyste Powie- prezes WFOŚiGW w Katowi- 20 tys. wniosków o dofinanso- Wodzisławskie Centrum
trze. Bus dojechał łącznie do 58 cach. wanie na wymianę kopciuchów Kultury zyskało własne źródło
gmin województwa śląskiego. Spotkania odbywają się z za- i termomodernizację. Od 15 energii w postaci paneli foto- o mocy do 40 kW. Na dwóch z początkiem sierpnia br. i od
Ze względu na ogromne zainte- chowaniem wszystkich zaleceń maja 2020 r. nabór wniosków woltaicznych zainstalowanych dachach o łącznej powierzch- tego czasu prowadzony jest
resowanie zdecydowano o prze- Głównego Inspektora Sanitar- o dofinansowanie z programu na dachu budynku. Tym spo- ni prawie tysiąca metrów kwa- również monitoring wydajno-
dłużeniu projektu jeszcze o mie- nego, tak, by były bezpieczne Czyste Powietrze odbywa się sobem placówka przyczynia dratowych zamontowano 136 ści tej ekologicznej instalacji.
siąc, czyli do końca września. dla mieszkańców. Eksperci do- na nowych zasadach. Maksy- się do zmniejszenia poziomu paneli fotowoltaicznych. Nad- Wartość inwestycji wyniosła
Mobilne Biura to inicjaty- radzają mieszkańcom w kwestii malna kwota dofinansowania emisji szkodliwych substancji wyżka wyprodukowanej dzię- ponad 216 tys. zł, z czego 85%
wa Ministra Klimatu Micha- możliwych rozwiązań termo- w przypadku wymiany starego do atmosfery, a także obniże- ki nim energii przekazywana dofinansowała Unia Europej-
ła Kurtyki realizowana przez modernizacyjnych, wymiany „kopciucha”, termomoderniza- nia zużycia prądu z zewnętrz- jest do sieci energetycznej, by ska. Wykonawcą robót była
dwa Wojewódzkie Fundusze tzw. kopciuchów, pomagają cji i montażu mikroinstalacji fo- nej sieci dystrybucyjnej. móc ją wykorzystać w okresie firma Eltech Sp. z o.o. z Rudy
Ochrony Środowiska - w Kato- w wypełnianiu wniosków, które towoltaicznej, wynosi 30 tys. zł. W ramach zrealizowanego zwiększonego zapotrzebowa- Śląskiej.
wicach oraz Krakowie. Pilotażo- można złożyć na miejscu. Tylko zadania WCK wyposażone zo- nia na pobór prądu. Odbiór
wy projekt zainaugurowano na w dniu inauguracji w Myśleni- KP stało w dwie instalacje on-grid techniczny prac miał miejsce KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 16 września 2020, nr 11 (316)
Z regionu
ŚWIAT ZDROWIE

Pół roku walki z pandemią


Największy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem na
świecie – 307 930 przypadków – miał miejsce 13 września.

Fot. India.com
KATARZYNA PRZYPADŁO

Światowa Organizacja
Zdrowia poinformowała o naj-
większym dziennym przyroście
zakażeń koronawirusem na
świecie od początku pandemii
– 13 września odnotowano 307
930 przypadków nowych infek-
cji w ciągu ostatnich 24 godzin.
Najwięcej zakażeń zgłoszono Indie pozostają drugim po USA krajem na świecie z największą
w Stanach Zjednoczonych – 6 liczbą zakażonych.
708 458, Indiach – 4 846 427
i Brazylii – 4 330 455. W sumie trzy kolejne dni dobowa liczba Kolín i Uherské Hradiště, któ-
na całym świecie do tej pory ko- zakażeń wyraźnie przekracza- re oznaczone są „pomarańczo-
ronawirusem zakaziło się 28,9 ła trzy tysiące. Poprzednio taka wym” kolorem, czyli trzecim
mln osób. Zmarło 928 287 za- sytuacja miała miejsce w poło- w czterostopniowej skali na tzw.
każonych. 11 września minęło wie maja. W Szkocji 14 września semaforze określającym poziom
pół roku od ogłoszenia pande- drugi dzień z rzędu zanotowano ryzyka zakażenia koronawiru-
mii przez WHO. najwyższą ich liczbę od czasu, sem. Od 10 września noszenie
gdy zaczęto znosić restrykcje. maseczek jest obowiązkowe we
Czarne prognozy w USA W całym kraju łączna liczba za- wnętrzach budynków użytecz-
Jak wynika z najnowszych każeń wynosi obecnie 368 504. ności publicznej w całej Republi-
danych Uniwersytetu John- Nowe zachorowania nie przekła- ce Czeskiej – także w regionach
sa Hopkinsa w Baltimore, dają się jednak na wzrost liczby całkowicie bezproblemowych
w Stanach Zjednoczonych na zgonów. Całkowity bilans ofiar pod względem zagrożenia epide-
COVID-19 zmarło już 194 467 śmiertelnych wynosi teraz 41 miologicznego. W Czechach opi-
osób. Jeśli obecny trend się 628 – Wielka Brytania zajmu- nie o noszeniu maseczek dzielą
utrzyma, to w drugiej połowie je piąte miejsce na świecie pod społeczeństwo. Powszechnie
września bilans ofiar śmiertel- tym względem za Stanami Zjed- uznaje się, że zapobiegają roz-
nych epidemii przekroczy tam noczonymi, Brazylią, Indiami przestrzenianiu się epidemii,
200 tys. Zgodnie z najnowszy- i Meksykiem. z drugiej strony u wielu osób
mi prognozami University of powstaje pytanie, czy środki nie
Washington w Seattle do koń- Rekord zakażeń są zbyt rygorystyczne, skoro zde-
ca roku liczba zgonów przekro- w Czechach cydowana większość osób zara-
czy 400 tys. Do 3 listopada, czy- 13 września w Czechach żonych koronawirusem nie ma
li dnia wyborów prezydenckich, odnotowano 1541 nowych po- objawów lub ma je jedynie ła-
ma sięgnąć ok. 257 tys. Naj- twierdzonych przypadków ko- godne.
więcej wykrytych przypadków ronawirusa, co jest najwyższym
SARS-CoV-2 w przeliczeniu na przyrostem od początku epide-
100 tys. mieszkańców odnoto- mii. W dziewięciu powiatach
wuje się obecnie w Dakocie Pół- przybyło ponad 100 zakażonych
nocnej, Dakocie Południowej na 100 tys. obywateli - chodzi
oraz Missouri. Najlepsza sytu- o Cheb, Pilzno-południe, Be-
acja epidemiologiczna panuje roun, Kladno, Pragę, Pragę-
w Vermoncie, New Hampshire, -zachód, Pragę-wschód, Trut-
Maine oraz stanie Nowy Jork, nov i Uherské Hradiště. W tym
który na wiosnę był epicentrum okresie przez kilka dni liczba
epidemii w USA. nowych zakażeń przekraczała
1000. U większości z tych osób
Sytuacja w Europie choroba ma łagodny przebieg,
W Europie nastąpił wzrost a u wielu przebiega bezobjawo-
liczby zakażeń. Francja i Hisz- wo. Roman Prymula, były szef
pania odnotowały największą od Centralnego Sztabu Kryzyso-
wiosny liczbę przypadków dzien- wego, który obecnie odpowiada
nie. Hiszpania jest pierwszym za naukę i badania medyczne,
krajem w Unii Europejskiej, któ- w wywiadzie dla telewizji pu-
ry przekroczył pół miliona zaka- blicznej potwierdził, że Czechy
żeń. 100 tysięcy z nich pojawiło mierzą się z drugą falą pandemii
się w ciągu ostatniego miesiąca. koronawirusa.
Powód do niepokoju mają także Najgorsza sytuacja jest
mieszkańcy Wielkiej Brytanii, w tej chwili w regionach Be-
gdzie w połowie września przez roun, Kladno, Praga-wschód,
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
16 września 2020, nr 11 (316)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

XXXIII Dni Muzyki Organowej i Kameralnej Spektakl „Czarno to widzę… „Detektyw Nutka na tropie... melodii” koncert z cyklu
im. H. Klai w Raciborzu w ramach 15. Festiwalu czyli wymieszani posortowani” MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU
im. G. G. Gorczyckiego 2 października, godz. 19:00, 4 października, godz. 15:30,
23 września, godz. 19:00, Kościół WNMP Sala widowiskowa RCK RDK (ul. Chopina 21) Sala widowiskowa RCK RDK (ul. Chopina 21)
(ul. Mickiewicza 8) w Raciborzu

W nowym sezonie MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU zaprasza-


Komedia „Czarno to widzę…czyli wymieszani posortowani” ją na cykl koncertów pod hasłem „Detektyw Nutka na tropie...”.
to sztuka napisana przez znakomitego autora, zdobywcę wie- Każde spotkanie inspirować będzie do poszukiwania i poznawa-
lu prestiżowych polskich i zagranicznych nagród - Marcina nia nowych pojęć, brzmień i muzycznego świata. Na tegoroczne
Szczygielskiego. koncerty zapraszamy nie tylko maluchy, ale również starsze dzieci
Obsada: Anna Korcz, Laura Samojłowicz, Ifi Ude, Bartosz Obu- do 10 lat. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które eduku-
chowicz, Wojciech Medyński, Damian Kulec. Reżyseria: Ewa ją i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą
Kasprzyk. jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorod-
Zapraszamy na koncert „Pietà, Signore” czyli arie starowłoskie W podzielonym, skłóconym kraju zbiera się grupa nietuzin- na, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu
i utwory organowe w wykonaniu Tomasza Jedza (tenor) oraz Ar- kowych osób, które bardzo chcą być Polakami. Pokochali ten i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdol-
kadiusza Popławskiego (organy). kraj, pragną być z niego dumni i chcą czuć się jego częścią, ności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psycho-
Program: Ludwig van Beethoven – „In questa tomba oscu- choć żadne z nich nie pasuje do polskiego stereotypu. Korzy- loga muzyki – prof. Edwina E. Gordona.
ra”, Giuseppe Giordani – „Caro Mio Ben”, Alessandro Stradella stając z unijnych funduszy, zakładają wspólnie amatorską gru- „Detektyw Nutka na tropie... melodii”
- „Pietà Signore”, Adolphe Adam – „Cantique De Noel” (Modli- pę pieśni i tańca „Słowiańskie słowiki”. Ale jak tu beztrosko W październiku zapraszamy dzieci do poszukiwania wspólnie
twa), Johann Sebastian Bach, Charles Gounod – „Ave Maria”, wycinać ludowe hołubce, gdy taneczną salę przyszło im dzielić z muzykami różnych melodii. Jaka może być melodia? Durowa?
Giacomo Puccini – „E Lucevan le stele”, Grzegorz Gerwazy Gor- z zatwardziałym kibolem-nacjonalistą i ksenofobem? Odwaga Mollowa? Hiszpańska? Irlandzka? Czy melodia może płynąć,
czycki – „Omni die dic Mariae” - improwizowane wariacje na te- i hart ducha nie wystarczą, ale być może rozwiązaniem okażą a może podskakiwać i biegać? Poprzez wspólną zabawę będzie-
mat, Jan Sebastian Bach – „Preludium i fuga a - moll BWV 543”, się staroświecka (choć niestandardowa) miłość i poczucie hu- my odkrywać poważne składniki muzyki. W naszym programie
Louis Vierne – „Scherzetto” ze zbioru „24 Pièces en style libre”, moru, którego w tym spektaklu na pewno nie zabraknie. nie zabraknie również nowych piosenek dla najmłodszych i no-
Arnold Mendelsohn – „Partita über die Melodie des Liedes: Mor- Pomysłodawczynią tego niezwykłego spektaklu jest Omenaa wych zabaw dla rodziców. Edukacja i dobra zabawa to cel naszych
genglanz der Ewigkeit” ze zbioru „Choralvorspiele für Orgel op. Mensah i jej fundacja – Omenaa Foundation. muzycznych spotkań.
104”, Floor Peeters - Postludium „For the beauty of the earth”, Producentem wykonawczym jest Teatr MY Production. Bilety w cenie 15 zł ulgowy (dzieci), 25 zł normalny (dorośli) do
Jehan Alain – „Litanies”. Bilety w cenie 80 zł oraz 50 zł do nabycia w kasach RCK oraz nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl.
Wstęp wolny na www.biletyna.pl Honorowane są raciborskie karty: „Senior 60+”, „Rodzina+”
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 26 WRZEŚNIA

KUCHNIA SPOŁECZNA NA ZAMKU PIASTOWSKIM


Kuchnia Społeczna to Zasady Kuchni Społecz- Kuschnik - pszczelarz z du-
okazja, by spróbować dań nej są proste. Płacisz 20 zł za szą artysty z Krzyżanowic,
kuchni roślinnej lub prze- osobę lub wchodzisz za free, który wygłosi prelekcję pt.:
prowadzić długo odkłada- pod warunkiem, że przynie- „Sekretne życie pszczół”. Ca-
ny eksperyment kulinarny siesz ze sobą dowolną we- łość ubarwi koncert „Helaine
z wege daniem. Jedzenie to gańską lub wegetariańską Vis”. To 24-letnia wokalistka
jednak nie wszystko. Każ- potrawę (jedna osoba - jed- i autorka tekstów. Jej deli-
da złotówka zebrana pod- na potrawa). Wstęp należy katny głos uzupełnia i kon-
czas wydarzenia wspomoże opłacić w zamkowym Punk- trapunktuje gitara w pełnym
pszczoły, bowiem właśnie cie Informacji Turystycznej. spektrum brzmień - od kla-
pszczołom i innym zapyla- Dalej jesz co chcesz i spę- sycznego i oszczędnego po
czom zawdzięczamy co trze- dzasz pysznie czas. Każdy ambientowe, stratosferycz-
ci kęs tego, co jemy. Wyda- uczestnik imprezy (w miarę ne, czasem brudne. Razem
rzenie odbędzie się w sobotę możliwości) przynosi własne z gitarzystą Grzegorzem Sko-
26 września w Restauracji sztućce i talerze. czylasem pracuje nad debiu-
Zamkowej. Początek o godz. Dodatkowo o zwycza- tancką płytą, która pojawi się
16.00. jach pszczół opowie Łukasz jeszcze w tym roku.

KUŹNIA RACIBORSKA – 27 WRZEŚNIA

V KUŹNIAŃSKI PÓŁMARATON LEŚNY


27 września odbędzie się V Lekkiej Atletyki. Dzięki temu, biegacza wśród pracowników pięć minut przed startem głów-
edycja Kuźniańskiego Półma- że wiedzie ona asfaltowo-szu- firmy Rafamet S.A. nego biegu. Na mecie wszyscy
ratonu Leśnego Rafamet. Tra- trowymi ścieżkami lasów Nad- Podobnie jak w trakcie po- biegacze otrzymają pamiątko-
dycyjnie miłośnicy biegania leśnictwa Rudy Raciborskie, przednich odsłon półmaratonu, we medale. Szczegóły dotyczące
pokonają trasę pośród malow- atrakcyjne krajobrazy są gwa- także i tym razem uczestnicy zapisów znajdziecie na portalu
niczych lasów Nadleśnictwa rantowane. Biegacze mogą być mają możliwość wzięcia udzia- raciborz.com.pl pod linkiem ti-
Rudy Raciborskie. Piąta odsło- spokojni - trasa zostanie przy- łu w „Dyszce z Kija”, czyli mar- ny.pl/7j2c3
na wydarzenia pierwotnie za- gotowana przez leśników tak, szu nordic walking. Zmagania
planowana została na kwiecień, aby była w pełni bezpieczna. te rozpoczną się o godz. 9:00, Zobacz zapowiedzi
jednak w związku z epidemią Dla najlepszych zawodni- a trasa mierzyć będzie 10 km.
koronawirusa termin ten został ków w kategorii OPEN przygo- Każdy z uczestników marszu z
anulowany. towano nagrody pieniężne oraz kijkami przebędzie trasę asfal-
Bieg główny rozpocznie się puchary, a zwycięzcy kategorii towo-szutrową i malownicze
o godz. 10:00. Start z okolic Sta- wiekowych otrzymają nagro- ścieżki leśne. Taki sam dystans,
dionu Miejskiego w Kuźni Ra- dy rzeczowe. Tradycyjnie już czyli 10 km, przebędą tym ra-
ciborskiej (ul. Tartaczna). Limit specjalne nagrody czekać bę- zem biegiem zawodnicy, którzy
czasu na pokonanie dystansu 21 dą także na Najszybszego Le- zdecydują się na wzięcie udziału
097,5 metrów wynosi 3 godzi- śnika, Najszybszą Mieszkan- w „Leśnej Zadyszce”. Posiadają-
ny. Trasa półmaratonu jest ate- kę/Mieszkańca Gminy Kuźnia ce tak intrygującą nazwę zma-
stowana przez Polski Związek Raciborska oraz Najszybszego gania rozpoczną się o 9:55, czyli
Reklama 16 września 2020, nr 11 (316) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ HANDEL

Skrzacik świętuje pierwsze urodziny!


Z okazji urodzin sklep zabawkowy Skrzacik przygotował mnóstwo atrakcji dla starszych i młodszych klientów.

Już 23 września Skrza- dzie mnóstwo atrakcji. Start także rodziców. Sklep zabaw- Hasbro, MGA, Egmont, Car- sklepu znajdziecie bezpiecz- cie sprawić radość swojemu
cik świętuje swoje pierwsze o godz. 9:30. W urodzinowym kowy Skrzacik przygotował tamundi, Sala Zabaw Gapcio, ne i rozwijające zabawki dla dziecku lub szukacie prezentu
urodziny. Sklep zabawko- programie znajdą się takie ponad 230 artykułów w pro- Polesie i mnóstwo innych firm, najmłodszych, ale także du- dla bliskiej pociechy koniecz-
wy w Galerii Srebrnej przy punkty jak quiz z nagrodami, mocyjnych cenach. które ufundowały upominki. żo propozycji dla starszych nie zajrzyjcie do Skrzacika
ul. Opawskiej zamieni się te- tatuaże, zabawa z bańkami Współorganizatorem wy- Sklep zabawkowy Skrza- dzieci. Ponadto Skrzacik ofe- w Galerii Srebrnej. W ofercie
go dnia w wielką salę zabaw, mydlanymi czy zabawy z ani- darzenia są marki Lego, Play- cik w Galerii Srebrnej przy ul. ruje rodzinne gry planszowe, zabawki znanych marek, które
a na wszystkich klientów, tych matorami. Z okazji urodzin mobil, Trefl, Albi, Dumel, Ma- Opawskiej to raj dla wszyst- karty, puzzle, a nawet plecaki od lat bawią i rozwijają nasze
dużych i małych, czekać bę- zaplanowano coś, co ucieszy rioinex, Mattel, Spin Master, kich milusińskich. W ofercie czy hulajnogi. Jeśli więc chce- dzieci.

Sklep zabawkowy Skrzacik


ul. Opawska
(Galeria Srebrna)

Tel. 514 300 990

Artykuł sponsorowany

RACIBÓRZ – FITNESS R E K L A M A

Nowości w Be Fit Fitness Room


Joanna Dudkiewicz wprowadza na raciborski rynek kolejne
nowości. Po Bungee Fitness przyszedł czas na Aerial Fitness!
nia wzmacniające mięśnie oraz
kształtujące sylwetkę. Aerial Fit-
ness łączy elementy jogi, akroba-
cji i tańca w powietrzu. To pierw-
sze takie zajęcia w Raciborzu!
Aerial Fitness to nie jedy-
na nowość w grafiku Be Fit Fit-
ness Room. Dla raciborzanek
przygotowano także nowe za-
jęcia na stepach, tabatę, trening
obwodowy czy zdrowy kręgo-
słup, dedykowany miłośnikom
spokojniejszego treningu. Nie
zapominajmy także o gorącej
Be Fit Fitness Room w Ra- zumbie do latynoskich rytmów, rom, które przygotowują się do
ciborzu został oficjalnie otwar- na której sala aż pęka w szwach. pierwszego tańca. Jeśli chcecie
ty w listopadzie ubiegłego roku, To wszystko w wyjątkowej at- nauczyć się konkretnej chore-
co odbiło się szerokim echem mosferze i towarzystwie wspa- ografii lub marzycie o efektow-
wśród raciborzanek. Bungee niałych kobiet. - Be Fit Fitness nym pierwszym tańcu, ale nie
Fitness, wówczas totalna no- Room wciąż cieszy się rosnącą macie na niego pomysłu - zgło-
wość na raciborskim rynku, popularnością w naszym mie- ście się do Be Fit Fitness Room.
przyciągnął dziesiątki zaintere- ście, coraz więcej kobiet odwie- Profesjonalna pomoc gwaran-
sowanych. Joanna Dudkiewicz, dza to miejsce, czując się u nas towana!
inicjatorka tego wyjątkowego wyjątkowo swobodnie - przy-
miejsca dla kobiet, nie zwalnia znaje Joanna Dudkiewicz.
tempa i stale poszerza ofertę. -
Nasz klub wciąż stawia na roz- Dla najmłodszych
wój, by naszym klientkom było Be Fit Fitness Room to azyl
u nas jak najlepiej i aby miały dla kobiet, jednak klub stawia
spory wybór. I tak niebawem również na rozwój najmłod-
znów wprowadzamy nowość szych. Z ogromnym powodze-
na raciborski rynek - zapowia- niem rozwijają się tu aż 3 gru-
da Joanna Dudkiewicz. py baletowe oraz Zumba Kids, Be Fit Fitness Room
a wkrótce na zajęciach Bungee
Fitness w hamakach Kids dzieciaki będą mogły fru- ul. Bosacka 52D
Aerial Fitness to kolejna no- wać na linach. 47-400 Racibórz
wość, jaką Be Fit Fitness Room
wprowadza do Raciborza. Zajęcia Pierwszy taniec Tel. 600 247 894
na hamaku wykonanym z szar- jak z filmu facebook.com/befitzumba
fy akrobatycznej to trening cia- Be Fit Fitness Room poma-
ła, wprowadzający aero ćwicze- ga także przyszłym młodym pa- Artykuł sponsorowany

You might also like