You are on page 1of 654

mohamad rigi

‫محمد ريگي‬

qarTul-sparsuli
leqsikoni

‫فر هنگ‬
‫گر جي به فار سي‬
‫شناسنامه كتاب‪:‬‬

‫عنوان كتاب‪ :‬فرهنگ لغت گرجي – فارسي‬


‫مولف‪ :‬محمد ريگي‬
‫ويراستاران بخش گرجي‪ :‬مريم مانجگالدزه ‪ ،‬روسودان راميشويلي ‪ ،‬ليا باكورادزه‬
‫ويراستار بخش فارسي‪ :‬اكبر مقدسي‬
‫با همكاري‪ :‬تئا جاناشيا‬
‫ناشر‪ :‬انتشارات ديوگنه‪ -‬تفليس‬
‫نوبت چاپ‪ :‬اول‬
‫سال چاپ‪1395 :‬‬
‫تيراژ‪ 500 :‬نسخه‬

‫«اين كتاب با حمايت رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در گرجستان منتشر شده است»‬

‫‪ქართულ-სპარსული ლექსიკონი‬‬

‫‪მოჰამად რიგი‬‬

‫‪ქართული ნაწილის კორექტურა: მარიამ მანჯგალაძე, რუსუდან რამიშვილი, ლია ბაკურაძე‬‬


‫‪სპარსული ნაწილის კორექტურა: აქბარ მოყადასი‬‬

‫‪წიგნი დაიბეჭდა საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ‬‬


‫‪კულტურის განყოფილების მხარდაჭერით‬‬

‫‪ტირაჟი: 500‬‬

‫‪ISBN  978-9941-11-532-5‬‬
‫به نام خدا‬

‫مقدمه مولف‪:‬‬
‫روابط پر فراز و نشیب دوستی‪ ،‬عشق و مودت بین ایرانیان و گرجیان قدمتی‬ ‫ ‬
‫چندين هزارساله دارد ؛ به طوري كه فرهنگ‪ ،‬زبان‪ ،‬آداب و سنن دو کشور‪ ،‬قرنهاست كه‬
‫با يكديگر عجين و آمیخته گرديده است‪ .‬وجود بيش از دو هزار لغت فارسی در فرهنگ‬
‫و ادبيات گرجی مويد اين مطلب می باشد‪.‬‬
‫در طول تاریخ با شکوه و پر عظمت و جالل ایران زمین‪ ،‬جای پای گرجیان دلیر و‬
‫شجاع و حماسه آفرین بسیار دیده می شود؛ همچنين بزرگان ادب گرجی‪ ،‬با ترجمه آثار‬
‫شعرای کالسیک ایران ‪ ،‬نقش بارزی را در گسترش فرهنگ و ادب ایران زمين به ويژه‬
‫در اروپا داشته اند‪ .‬در سالهای اخير گامهای مثبت و جدی در جهت معرفی فرهنگ و‬
‫ادبيات گرجی نزد محافل علمی و فرهنگی ايران برداشته شده و در حال حاضر نيز اتاق‬
‫گرجی‏شناسی در دانشگاه های گیالن و تبریز داير مي باشد‪ .‬همچنين كتبی نيز به همت‬
‫دانشمندان ايراني و گرجی ‪ ،‬در زمینه لغت شناسی و استفاده كاربردی از طرف ناشران‬
‫دو طرف‪ ،‬تالیف ‪ ،‬ترجمه و منتشر شده است‪.‬‬
‫ در سفری كه در سال‪ 1993‬ميالدي به گرجستان داشتم‪ ،‬با تمام سابقه چندهزار‬
‫ساله تعامالت فرهنگی و ادبي بين دو ملت‪ ،‬خالء كتب و آثاری كه راهنمای موثری در‬
‫زمينه درك فرهنگ و زبان گرجی باشد‪ ،‬محسوس بود؛ اكنون پس از سالها زندگی در‬
‫كشور گرجستان زبان گرجی را فرا گرفته و دغدغه ادای دين فرهنگی خود به ميهنم و‬
‫قدرشناسی از مردم این مرز و بوم ‪ ،‬مرا واداشت تا در حد بضاعت و دارايی ناچيز خويش‪،‬‬
‫قدمی ولو كوچك جهت انتقال تجارب و دانسته های خود در قالب مجموعه فرهنگ‬
‫گرجی ‪-‬فارسی‪ ،‬به صورت لغتنامه گردآوری و تأليف نمايم‪.‬‬
‫ پژوهشگر عزیز و گرامی ‪ ،‬آنچه اینک در دست شماست‪ ،‬با وجود آنکه حاصل و‬
‫ثمره سالها زحمت و تالش بی وقفه حقیر است‪ ،‬ولی یقینا دارای کاستی ها و نقايص‬
‫‪6‬‬ ‫‪qarTul-sparsuli leqsikoni‬‬

‫فراوانی می باشد که امیدوارم با راهنمايی های ارزنده شما گراميان‪ ،‬در چاپ های بعدی‬
‫بتوان آنها را تصحیح نمود‪.‬‬
‫ اميد است مجموعه حاضر‪ ،‬عاملی جهت تقويت روابط ديرينه فرهنگی و تعمیق‬
‫دوستی‪ ،‬عشق و مودت بین دو ملت و نيز گسترش روابط حسنه‪ ،‬بین دو دولت جمهوری‬
‫اسالمی ايران و گرجستان گردد‪.‬‬
‫خدای بزرگ را سپاس می گويم و وظيفه خود مي دانم تا از اساتيد و كليه كسانی‬ ‫ ‬
‫كه مرا در تهيه اين مجموعه ياری رساندند‪ ،‬باالخص رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری‬
‫اسالمی ایران در تفلیس ‪ ،‬سركار خانم دکتر تئا جاناشیا ‪ ،‬سركار خانم پروفسور مریم‬
‫مانجگالدزه‪ ،‬سركار خانم دكتر روسودان راميشويلي ‪ ،‬سركار خانم دكتر ليا باكورادزه‬
‫صميمانه تقدير و تشكر نمايم‪ .‬همچنين مراتب تشكر ويژه خود را از جناب آقای اكبر‬
‫مقدسی كه به عنوان مشوق و نيز ويراستار بخش فارسي اين مجموعه تالشهاي زيادي‬
‫را در به ثمر رساندن اين فرهنگ داشتند و نيز از همسر گرامي و دختر عزيزم كه حامي‬
‫معنوي اينجانب بوده اند را ابراز مي نمايم‪.‬‬
‫محمد ریگی‬
‫خرداد ‪ 1395‬برابر ژوئن‬
‫‪2016‬‬
qarTul-sparsuli leqsikoni 7

mohamad rigis mier Sedgenil `qar­Tul-spar­su­l leq­si­ko­nSi~ 29 683 leq­sikuri


erTeulia da igi gacilebiT met masalas Seicavs, vidre aqa­ m­
de gamo­ce­mu­
li qar­
Tul-spar­su­li leq­si­ko­ne­bi. sayuradReboa, rom sa­qarTvelosa da irans Soris
saukuneebis ganmavlobaSi arsebuli kul—tu­ ruli urTierTobebis miuxedavad, es
aris pirveli mcdeloba vrceli ore­novani TargmniTi leqsikonis gamocemisa.
qar­Tul-spar­su­l leq­si­kon­Si Se­ta­ni­lia Ta­na­med­ro­ve qar­Tu­li sa­li­te­ra­tu­
ro enis ZiriTadi leqsika, me­cni­e­re­bi­sa da teq­ni­kis sxva­das­xva dar­gis ter­mi­ne­
bi; sa­ sa­ub­
ro eni­ sa da dialeqturi leq­ si­
kis is nawili, romelic `qarTuli enis
ganmartebiT leqsikonSi~ dasturdeba.
sa­re­daq­cio sa­mu­Sao iTvaliswinebda leq­si­ko­nis qar­Tuli na­wil­is redaq­
tirebas. igi gaimarTa `qar­ Tu­li enis gan­ mar­te­bi­T leqsikonisa~ (rva to­ mi) da
`qar­Tu­li enis or­Tog­ra­fi­u­li leq­si­ko­nis~ safuZvelze.
leqsikuri erTeulis warmodgenisa da ganmartebis princi pi aseTia:
• me­Ta­uri si­tyva
• tran­skrif­cia
• sparsuli mniSvneloba
• sparsuli transkrifcia
• qarTuli sailustracio masala
• Sesabamisi sparsuli mniSvneloba
me­Ta­ur si­tyvad gvxvde­ba:
• sa­xe­lebi: ar­se­bi­Ti, zed­sar­Ta­vi, ri­cxvi­Ti, na­cval­sa­xe­li
• sawyisi
• mi­mRe­o­ba
• zmna
• zmniswini
• zmnizeda
• Tan­de­bu­li
• kav­Si­ri
• nawilaki
• So­ris­de­bu­li
• derivaciuli da fleqsiuri mawarmoeblebi
leq­si­kon­Si yvela sa­xe­li Se­ta­ni­lia mxo­lo­bi­Ti ri­cxvis sa­xe­lo­bi­Ti brun­vis
for­miT. gasaTvaliswinebelia, rom saxelebi ara fuZis, aramed sa­xe­­lo­bi­Ti brun­vis
formiT aris warmodgenili an­ba­nis rig­ is mixedviT.
leq­si­kon­Si ab­re­vi­a­to­ru­li si­tyve­bi­caa Se­ta­ni­li. ma­Ti mniS­vne­lo­ba ax­sni­lia
da frCxi­leb­Sia mo­Tav­se­bu­li, mag.: ATS (avtomaturi telefonis sadguri).
zmna SeiZleba meTaur sityvad Segvxvdes:
pre­ver­bi­a­ni da up­re­ver­bo formiT
s­ru­li da usru­li aspeqtis
mo­qme­de­bi­Ti da vne­bi­Ti gva­ri­s
sa­ar­vi­so, sa­Ta­vi­so da sa­sxvi­so qce­vi­s
ka­u­za­ti­vi­s
da sxva formiT.
piriani zmna meTaur sityvad ZiriTadad gvxvdeba awmyos mxolobiTi ri­ cxvis
me­sa­me pi­ris for­miT, magram zogjer pir­ve­li da me­o­re pi­ris for­me­bi­caa mo­ce­mu­
li. leqsikuri erTeulebis anbanTrigze gawyobis dros ar aris gaTvaliswinebuli
gauformebeli zmnuri fuZis mixedviT dalagebis princi pi.
8 qarTul-sparsuli leqsikoni

leq­si­kon­Si gvxvde­ba pa­ra­le­lu­ri for­me­bi,isini er­Tma­ne­Ti­sa­gan gamo­­yo­filia sasveni


niSniT. am va­ri­an­tTa­gan pirveli upi­ra­te­sad mi­iC­ne­va, xo­lo me­o­re _ da­saS­ve­b formad.
leqsikonSi gvxvdeba omonimebi, romlebic erTmaneTisagan gamijnulia
numeraciiT. mag.:
 da¹ (da) ‫ و‬va.
 da² (da) ‫ خواهر‬xāhar.
ٌ ‫ مث‬.‫ می دهد‬,‫یا که کامل بودن آنرا‬. dafrinda
 da3³ (da) ‫ال جهت عمل آنرا از باال به پایئن و پیشوند فعل است که‬
.)‫ پریده (از باال به پایئن‬daanTo ‫زد آتش‬.
 bali1 (bali) ‫ گیالس‬gilās.
 bali2 (bali) ‫ درجه‬daraje, ‫ گروه‬goruh, ‫ نمره‬nomre, ‫ امتیاز‬etmiyāz. ◊ xuTbaliani miwisZvra ‫زمین‬
‫ لرزه پنج درجه ریشتری‬zamin larze-ye daraje-ye rišteri.
 bali3 (bali) ‫ مجلس بال‬majles-e bāl, ‫ مجلس رقص‬majlese raγs.
leqsikonze muSaobisas Cven vi­sar­geb­leT sa­e­naT­mec­ni­e­ro sivrceSi iberiul-
kavkasiuri enebisaTvis miRebuli laTinuri tran­ skrif­ ci­ iT, radgan sxvagvarad
zogierTi qarTuli fonemis gadmocema ver moxerxdeboda.
a a r r
b b s s
g g t t
d d u u
e e f f
v v q q
z z R γ
T T y K
i i S š
k k C č
l l c c
m m Z Z
n n w w
o o W y
p p x x
J j j J
h h
leqsikonSi gamoyenebuli gvaqvs pirobiTi niSani - ◊ - romelic aRniSnavs
nebismier sityvaTSexamebas, mag.:
 Sejdoma (šeJdoma) ‫ نشستن‬nešastan. Sejdeba ‫ می نشیند‬minešinad. ◊ virze (jorze) ~ ‫لج کردن‬
laj k.
 SeSla (šešla) 1.‫ بهم زدن‬beham zadan. 2.‫ مخلوط کرد‬maxlut k. 3. ‫ مزاحم شدن‬mozāhem šodan,‫مزاحمت‬
‫ کردن‬mozāhemat k. ◊ xelis ~ ‫ مزاحم شدن‬mozāhem šodan ; Wkuaze ~ ‫ دیوانه شدن‬divāne šodan ;
gzis ~ ‫ گم شدن‬gom šodan, ‫ سر گردان شدن‬sargardān šodan.
leq­si­ko­niT sargebloba SeuZliaT: stu­den­te­bs, mTar­gmnelebs, me­cni­e­re­bs, yve­
las, vinc ki Ta­vi­si praq­ti­ku­li sa­qmi­a­no­biT da­kav­Si­re­bu­lia spar­sul­ sam­ya­rosTan.
lia bakuraZe
mariam manjgalaZe
rusudan ramiSvili
qarTul-sparsuli
leqsikoni
_ a _

a1 (a) ‫( ادات گرامری‬adāt) ‫ ها‬hā ‫ای‬eý ‫( حرف ندا‬harf-e abezari (abezari) ‫ مزاحم‬mozāhem, ‫ بیزار کننده‬bizār
nedā). konande, ‫ باج گير‬bājbāz.
a2 (a) ‫پیشوند فعل است که جهت عمل آن را از پایین به باال نشان‬ abezRebs (abezγebs) ‫ خبرچینی می کند‬xabar čini
‫ می دهد‬pišvande fe’l ast ke jehat-e amal-e ān rā mikonad.
az pāyin be bālā nešān midahad. azida (a-zida) abzeka (abzeka) ‫ دماغ باال زده‬damāγ bālā zade, ‫دماغ‬
‫ به باال انتقال داد‬be bālā enteγāl dād, ‫ باال برد‬bālā bord, ‫ باال‬damāγ bālā.
a-frinda)‫ پرواز کرد (به باال‬parvāz kard. 2.‫نشان‬
abzaci (abzaci) ‫ سر سطر‬sar-e satr. abzaciT ‫از سر‬
‫ دهنده فاعل فعل است‬nešāndahande-ye fāe’l-e fe’l ast.
saxli a-aSena ‫ خانه ای بنا کرد‬xāne`i banā kard.
‫ سطر‬az sar-e satr.
abzinda1 (abzinda) ‫ سگک‬sagak.
-a (a), aris (aris) ”‫ مخفف فعل “است‬moxafaf-e fe’l-e
“ aris”‫به جای‬, wigni Cemi-a, wigni Cemi aris ‫کتاب‬ abzinda2 (abzinda) ‫ علفی هرز با بوی تند‬alafi harz bā
‫ مال من است‬ketāb-māle man ast. buy-e tond.
aagdo (aagdo) ‫ باال انداخت‬bālā andāxt )‫منتقل کرد (باال‬ abi (abi) ‫ حب‬hab, ‫ قرص‬γors.
montaγel kard. abiturienti (abiturienti) ‫ داوطلب دانشگاه‬dāvtalab-e
aaleba (aaleba) ‫ اشتعال‬ešte’āl, ‫ مشتعل کردن‬mošta’el k. dānešgāh.
aalebuli (aalebuli) ‫ مشتعل شده‬mošta’el šodeh. ablabuda (ablabuda) ‫ تار عنکبوت‬tār-e ankabut.
aba (aba) (‫ حرف ندا‬harfe nedā) ‫ ها‬hā. ◊ aba, Cemo abneulad (abneulad) ‫ سردرگم‬sardargom, ‫درهم و برهم‬
kargo! ‫ ها عزیزم‬hā azizam. darham-o barham ‫ مبهم‬mobham, ‫ ضدونقیض‬zedd va
abadia (abadia) )‫ داشتن )استعاری‬dāštan, ‫ دارا بودن‬dārā
naγiz.
budan. ◊ ara abadia ra! ‫ آسمان جل است‬āsmān jol abneuli (abneuli) ‫ آدم سر درگم‬ādam-e sar dargom,
ast. ‫ پیچیده‬pičideh.
abazana (abazana) ‫ وان‬vān, ‫ حمام‬hammām. abneuloba (abneuloba) ‫ سردرگمی‬sardargomi,
abazi (abazi) ‫ یک عباسی‬yek abāsi, ‫ بیست تتری‬bist
‫ پیچیدگی‬pičidegi.
tetri. aboboqreba (abobokreba) ‫ تالطم‬talātom, ‫متالطم شدن‬
abano (abano) ‫ گرم آبه‬garm ābe, ‫ حمام‬hammām.
motalatem šodan, ‫ به جوش آمدن‬be juš āmadan, ‫به‬
‫ غلیان آمدن احساسات‬be γalayān āmadan-e ehsāsāt.
abargeba (abargeba) 1. ‫ بیرون راندن‬birun rāndan,
aboleba (aboleba) ‫ دود کردن‬dud k, ‫ دود دادن‬dud
‫ بیرون کردن‬birun k, ‫ راندن‬rāndan, ‫ دور کردن‬dur k. 2.
‫ نقل مکان‬naγl-e makān. dādan.

abaJuri (abažuri) ‫ آباژور‬abāžur, ‫ چراغ حباب‬čerāγ-e


abonementi (abonementi) ‫ اشتراک‬ešterāk, ‫آبونمان‬
hobāb. ābunmān. ◊ Teatris abonementi ‫آبونمان تئاتر‬
ābunmān-e te’ātr; abonementis fasi ‫وجه اشتراک‬
abati (abati) ‫ پدر روحانی‬pedar-e ruhāni. vajh-e ešterāk.
abga (abga) ‫ کیف دستی‬kif-e dasti, ‫ کیسه دستی‬kise-ye abonenti (abonenti) ‫ مشترک‬moštarak, ‫ آبونه‬ābune. ◊
dasti. abonentad gaxdoma ‫ آبونه شدن‬ābune šodan.
abdaubda (abdaubda) ‫ چرند‬čarand, ‫چرت و پرت‬ abordaJi (abordaži) ‫ حمله دریائی به دشمن‬hamle-ye
čart-o-part, ‫ چرند و پرند‬čarand-o-parand ‫مزخرفات‬ daryāyi be došman.
mozaxrafāt.
aborigeni (aborigeni) ‫ بومی‬bumi.
abedi (abedi) ‫ سنگ چخماخ‬sang-e čaxmāx.
aborti (aborti) ‫ سقط جنین‬sγt-e jenin.
12 qarTul-sparsuli leqsikoni

abra (abra)‫ لوحه‬lowhe, ‫ تابلو‬tāblow. abscesi (abscesi) ‫ دمل‬dommal,‫ آبسه‬ābse.


abragi (abragi) ‫ یاغی‬yāγi, ‫ گردنه گیر‬gardane gir. abuzuli (abuzuli) ‫ به خود پیچیدن‬be xod. pičidan, ‫این‬
abreviatura (abreviatura) ‫ نشانه اختصاری‬nešāne-ye ‫ پا و آن پا شدن‬in pā va ān pā šodan.
extesāri, ‫ کلمه اختصاری‬kaleme-ye extesāri. aburZgna (aburZgna) ‫ پریشانی‬parišāni ‫پریشان کردن‬
abreSumi (abrešumi) ‫ ابریشم‬abrišam. ◊ abreSumis parisān k. ‫ ژولیدگی‬žulidegi, ‫ ژولیده کردن‬žulide k.
Wia (abrešumis čia) ‫ کرم ابریشم‬kerm-e abrišam. aburZgnili (aburZgnili) )‫ پریشان (شده‬parišān
abreSumisebri (abrešumisebri) ‫ ابریشم مانند‬abrišam (šode),‫ ژولیده‬žulide.
mānand. abuCad agdeba (abučad agdeba) ‫ بی اعتنائی کردن‬bi
abreSumsaqsovi (abrešumsaksovi) ‫ابریشم بافی‬ ‘etenāyi (k.) ‫ محل نگذاشتن‬mahal nagozāstan.
abrešambāfi. abjari (abJari) ‫ ساز و برگ‬sāz va barg.
abrisi (abrisi) ‫ خط اصلی‬xatt-e asli‫ خط تراز‬xat-e abjar-saWurveli (abJar-sayurveli) ‫ساز و برگ‬
tarāz. ‫ نظامی‬sāz va barg-e nezāmi.
absenteizmi (absenteizmi) ‫ غیاب سیاسی‬γiyāb-e agaraki (agaraki) ‫ خانه ییالقی‬xāne-ye yeylāγi, ‫ییالق‬
siyāsi, ‫ غیاب گرائی‬γiyāb gerāyi. yeylāγ.
absoluti (absoluti) ‫ مطلق‬motlaγ. agdeba (agdeba) ‫انداختن‬andāxtan, ‫مسخره کردن‬
absolutizeba (absolutizeba) ‫ مطلق کردن‬motlaγ k. masxare k. agdebiT ‫ با حقارت‬bā haγārat, ‫با نفرت‬
bā nefrat.
absolutizmi (absolutizmi) ‫ استبداد‬estebdād,
‫ حکومت مطلقه‬hokumat-e motlaγe. ageba (ageba) ‫ بنا‬banā, ‫ ساختمان‬sāxtemān, ‫ساختن‬
sāxtan, ‫ بنا کردن‬banā k.
absoluturad (absoluturad) ً ‫ مطلقا‬motlaγan, ً‫کامال‬
kāmelan. agebuleba (agebuleba) ‫ بنا‬banā, ‫ ساختمان‬sāxtemān,
‫ عمارت‬emārat ‫ ترکیب‬tarkib, ‫ ساختار‬sāxtār.
absoluturi (absoluturi) ‫ استبدادی‬estebdādi, ‫مطلقه‬
motlaγe ‫ مطلق‬motlaγ, ‫ کامل‬kāmel. ◊ ~ monarqia agebuli (agebuli) ‫ بنا شده‬banā šode, ‫ ساخته شده‬sāxte
‫ رژیم سلطنتی مطلق‬rezim-e saltanati-ye motlaγe, ~ šode
WeSmariteba ‫ حقیقت مطلق‬haγiγat-e motlaγ. agegmva (agegmva) ‫ نقشه کشی‬naγše keši, ‫ نقشه ریزی‬naγše
absorbcia (absorbcia) ‫ جذب‬jazb. ‫ مکش‬makeš rizi, ‫ برنامه ریزی‬barnāme rizi, ‫ طرح ریزی‬tarh rizi.
‫ جذب کردن‬jazb k. ‫ مکیدن‬makidan, ‫ حل کردن‬hall k. agenti (agenti) ‫ نماینده‬nemāyande, ‫ مأمور‬ma’mur,
absorbcireba ‫ جذب کردن‬jazb k.‫ حل کردن‬hall k. ‫ عامل‬āmel, ‫ جاسوس‬jasus.
abstraqtulad (abstraqtulad) ‫تجریدی‬ ‫بطور‬ agentoba (agentoba) ‫ مأمور بودن‬ma’mur budan,
betowr-e tajridi, ‫ بطور کلی‬betowr-e koli. ‫ نماینده بودن‬nemāyande budan, ‫ جاسوس بودن‬jāsus b.
abstraqtuli (abstraktuli)‫ آبستره‬ābstre, ‫تجریدی‬ ‫ آژانس‬āžāns, ‫ خبر گزاری‬xabargozāri, ‫ بنگاه‬bongāh..
tajridi, ‫ کلی‬kolli, ‫ نا مشخص‬nā mošaxxas agentura (agentura) ‫ شبکه جاسوسی‬šabake-ye jasusi,
abstraqcia (abstrakcia) ‫ تجرید‬tajrid, ‫ انتزاع‬entezā’. ‫ شبکه اطالعاتی‬šabake-ye ettelā’āti ‫ عمال‬ommāl,
abstrahireba ‫ تجرید کردن‬tajrid k. ‫منتزع کردن‬ ‫ مأمورین‬ma’murin.
montaze’ k. agenturuli (agenturuli) ‫… جاسوسی‬jāsusi. ◊ ~
abstraqcionizmi (abstrakcionizmi) ‫هنر انتزاعی‬ meTvalyureoba ‫ مراقبت جاسوسانه‬morāγebat-e
honar-e entezā’i. jāsusāne.
abstraqcionisti (abstrakcionisti) )‫انتزاعی (هنرمند‬ ager (ager) ‫ اینجا‬injā. ◊ ager aris ‫ اینجاست‬injast.
entezā’i (honarmand). agva (agva) ‫ جاروب زدن‬jārub zadan, ‫ رفتن‬roftan.
absurdi (absurdi) ‫ بی معنی‬bi ma’ni ‫ مهمل‬mohmal,‫یاوه‬ agvevso (agvevso) ‫ پر شد‬por šod,‫ فول شد‬ful šod, ‫لبریز‬
yāve. ‫ شد‬labriz šod.
absurdulad (absurdulad) ‫ بطور مهمل‬betwr-e agvisto (agvisto) ‫[ (ماه) اوت‬mah-e] ut.
mohmal, ‫ با حماقت‬bā hamāγat. agzneba (agzneba) ‫ بر انگیختن‬bar angixtan ...‫باعث‬
absurduli (absurduli) ‫ مهمل‬mohmal, ‫ یاوه‬yāve, ‫ شدن‬bā’es-e... šodan ‫ تحریک کردن‬tahrik k, ‫به هیجان‬
‫ باطل‬bātel. ◊ ~ azri ‫ با فکر باطل‬bā fekr-e bātel. ‫ آمدن‬be hayajān āmadan ‫ تحریک شدن‬tahrik šodan.
absurduloba (absurduloba) ‫ مهمل بودن‬mohmal agznebadoba (agznebadoba) ‫ حساسیت‬hasāsiyyat,
budan. ‫ بی معنی بودن‬bi ma’ni budan. ‫ تأثر پذیری‬ta’assor paziri.
qarTul-sparsuli leqsikoni 13

agizgizeba (agizgizeba) ‫ شعله وری‬šo’levari, ‫شعله ور‬ agrilda (agrilda) ‫ خنک شده‬xonak šode, ‫سرد شده‬
‫ شدن‬šo’le var šodan ‫ روشن کردن‬rowšan k.‫آتش زدن‬ sard šode.
ātaš zadan ‫ سرخ شدن رو‬sorx šodan-e ru ‫آتشگون شدن‬ agrildeba (agrildeba) ‫ سرد می شود‬sard mišavad,
‫ سیما‬ātašgun šodane simā. ‫ خنک می شود‬xonāk mišavad.
agitatori (agitatori) ‫ مبلغ‬moballeγ ‫ تبلیغی‬tabliγi, agrileba (agrileba) ‫ سرد شدن‬sard šodan, ‫خنک‬
‫ تبلیغاتچی‬tabliγātči. ‫ شدن‬xonak šodan. agrildeba ‫ سرد می شود‬sard
agitacia (agitacia) ‫ فعالیت تبلیغاتی‬faāliyyate tabliγāti, mišavad, ‫ خنک می شود‬xonāk mišavad.
‫ تبلیغات‬tabliγāt, ‫ آژیتاسیون‬āžitāsiyon. ◊ agitaciis agrodaxmareba (agrodaxmareba) ‫کمک ارضی‬
gaweva ‫ فعالیت تبلیغاتی کردن‬faāliyyat-e tabliγāti k. komak-e arzi, ‫ ا مداد کشاورزی‬emdād-e kešāvarzi.
agitaciuri (agitaciuri) ‫ تبلیغاتی‬tabliγāti, ‫تبلیغی‬ agroveba (agroveba) ‫ جمع آوری‬jam’ āvari,
tabliγi. ◊ ~ muSaoba ‫ کار تبلیغاتی‬kār-e tabliγāti. agrovebs ‫ جمع می کند‬jam’ mikonad.
agitbiuro (agitbiuro) ‫ دفتر مبلغین‬daftar-e agronomi (agronomi) ‫ مهندس کشاورزی‬mohandes-e
moballeγin, ‫ آژانس تبلیغاتی‬āžāns-e tabliγāti. kešāvarzi.
agitbrigada (agitbrigada) ‫ گروه مبلغین‬goruh-e agronomia (agronomia) ‫ علم کشاورزی‬elm-e
moballeγin. kešāvarzi.
agitpunqti (agitpunkti) ‫مرکز تبلیغاتی حوزه انتخاباتی‬ agronomiuli (agoronomiuli) ‫… کشاورزی‬kešāvarzi.
markaz-e tabliγāti-e howze-ye entexābāti.
agroteqnikosi (agroteknikosi) ‫ فن زراعت‬fann-e
aglesa (aglesa) ‫ مالیدن‬mālidan, ‫ بطانه کردن‬batāne k. zerā’at, ‫ ماشین کشاورزی‬māšin-e kešāvarzi
agleja (agleJa) ‫ کندن‬kandan, ‫ پاره کردن‬pāre k, ‫قطع‬ agroteqniki (agrotekniki) ‫زراعت‬ ‫کارشناس‬
‫ کردن‬γat’k. kāršenās-e zerā’at.
aglomerati (aglomerati) ‫ آگلومرات‬āglomerāt. agrZeleba (agrZeleba) (‫ ادامه (دادن‬edāme (dādan)
agnosticizmi (agnosticizmi) ‫ ال ادریت‬lāadriyat, ‫امتداد‬emtedād. agrZelebs ‫ ادامه می دهد‬edāme
‫ آگنوستیسیزم‬āgnostisizm. midahad
agonia (agonia) ‫احتضار‬ehtezār. ◊ agoniis mdgo­ aguri (aguri) ‫آجر‬ājor, ‫ خشت‬xešt. ◊ aguris qarxana
maroebaSi yofna ‫ در حالت احتضار بودن‬dar hālat-e ‫ کارخانه آجرپزی‬kārxāne-ye ājor pazi, ‫کارخانه آجرسازی‬
ehtezār budan. kārxāne-ye ājor sāzi.
agoreba (agoreba) ‫ غلطاندن‬γoltāndan, ‫غلط خوردن‬ agurisferi (agurisferi) ‫ آجری رنگ‬ājori rang.
γalt xordan. agursawvavi (agursawvavi) ‫ آجرپزی‬ajorpazi.
agrariebi (agrariebi) ‫ عمده مالکین اراضی‬omde adaTi (adati) ‫ عادت‬ādat, ‫ رسم‬rasm, ‫ آداب‬ādāb.
mālekin-e arāzi.
adaT-wesebi (adat-wesebi) ‫ رسم و آداب‬rasm-o-ādāb.
agraruli (agraruli) ‫ کشاورزی‬kešāvarzi, ‫فالحتی‬
falāhati, ‫ ارضی‬arzi. ◊ ~ reforma ‫اصالحات ارضی‬ adamiani (adamiani) ‫ آدم‬ādam, ‫ انسان‬ensān,
adamianis... ‫ … آدم‬ādam.
eslāhāt-e arzi.
adamianoba (adamianoba) 1. ‫ انسانیت‬ensaniyyat. 2.
agre (agre) ‫ اینطور‬intowr ‫ چنین‬čonin, ‫ به این نحوی‬be
in nahv, ‫ به صورتی‬be surati, ‫ همین طور‬hamin towr. ‫ بشر دوستی‬bašar dusti.
adamianurad (adamianurad) ‫ آدم وار‬ādam vār, ‫انسان‬
agregati (agregati) ‫ دستگاه‬dastgāh, ‫ ماشین‬māšin.
‫وار‬ensān vār ‫ به سان انسان‬be sān-e ensān.
agreTve (agretve)‫ هم‬ham, ‫ نیز‬niz, ‫ هم چنین‬ham čonin.
adamianuri (adamianuri) ‫آدمی‬ādami, ‫ بشری‬bašari.
agremani (agremani) ‫ پذیرش‬pazireš,.
adaptacia (adaptacia) 1. ‫ خوگیری‬xugiri, ‫دمسازی‬
agresia (agresia)‫ تجاوز‬tajāvoz, ‫ تهاجم‬tahājom. damsāzi, ‫ سازگاری‬sāzgāri. 2. ‫تلخیص و تسهیل کردن‬
agresiuli (agresiuli)‫ تجاوزگر‬tajāvozgar, ‫خصمانه‬ talxis va tashil k, ‫ خوگرفتن‬xu gereftan.
xasmāne, ‫ تجاوزگرانه‬tajāvoz garāne. ◊ ~ gegma‫نقشه‬ adaptireba (adaptireba) ‫ خوگرفتن‬xu gereftan,
‫ تجاوزکارانه‬naγše-e tajāvoz karāne. ‫ سازگار شدن‬sāzegār šodan, ‫ دمساز شدن‬damsāz šodan.
agresiuloba (agresiuloba) ‫ تجاوز کاری‬tajāvoz adgens (adgens) (‫ تصویب کردن )چیزی‬tasvib kardan
kāri, ‫ تجاوزگری‬tajāvoz gari. ‫ مقرر کردن‬moγarrar kardan.
agresori (agresori)‫ تجاوزکار‬tajāvoz kār, ‫متجاوز‬ adgil-adgil (adgil-adgil) ‫در جاهائی‬dar jahāyi,
motajāvez, ‫ متهاجم‬motahājem. ‫ منازلی‬manāzeli ‫ مکان هایی‬makānhāyi.
14 qarTul-sparsuli leqsikoni

adgili (adgili) ‫ جا‬jā, ‫ مکان‬makān, ‫ مقام‬moγām. adre (adre) ‫ زود‬zud. ◊ adre Tu gvian ‫دیر یا زود‬
adgil-mamuli (adgil-mamuli) ‫ اراضی پدری‬arāzi-e dir yā zud.
pedari, ‫ ملک‬melk, ‫ مالکیت‬mālekiyyat. adrindeli (adrindeli) ‫ قبلی‬γabli, ‫ پیشین‬pišin, ‫اولی‬
adgilmdebareoba (adgilmdebareoba) ‫(وافع(محل‬ avvali.
‫ بودن‬mahal ( vaγe’ budan), ‫موضع‬mowze’, ‫موقعیت‬ adresanti (adresanti)‫ فرستنده‬ferestande.
mowγe’iyyat. adresati (adresati) ‫ گیرنده‬girande.
adgilobrivi (adgilobrivi) 1.‫ محلی‬mahalli, ‫بومی‬ adresi (adresi) ‫ آدرس‬ādres, ‫ نشانی‬nešāni.
bumi. 2. ‫داخلی‬dāxeli.
adreuli (adreuli)‫ اولیه‬avvaliye, ‫ پیشین‬pišin, ‫قبلی‬
adgilsamyofeli (adgilsamγofeli) ‫اقامتگاه‬ γābli.
eγāmatgāh, ‫ محل اقامت‬mahall-e eγāmat.
adridanve (adridanve) ‫از کهن‬az kohan, ‫ از قدیم‬az
adgma (adgma) ‫ باال گذاشتن‬bālā gozāštan, ‫شروع به راه‬ γadim,‫ از دیر باز‬az dir bāz, ‫ از قبل‬az γabl.
‫ رفتن کردن‬šoru’ be rāh raftan k., ‫ قدم گذاشتن‬γadam
aduReba (aduγeba) ‫ جوشاندن‬jušāndan, ‫جوش خوردن‬
gozāštan.
juš xordan, ‫ به جوش آمدن‬be juš āmadan. ◊ guli
adgoma (adgoma) ‫ بلند شدن‬boland šodan, ‫بر خاستن‬ auduRda ‫ به جوش آمد‬be juš āmad ‫عصبانی شد‬
bar xāstan. asabani shod.
adevneba (adevneba) 1. ‫ تعقیب کردن‬ta’γib k. 2. ‫مزاحم‬ aduRebuli (aduγebuli)‫ جوشیده‬jušide, ‫جوش داده شده‬
‫ شدن‬mozāhem šodan. juš dāde šode..
adekvaturi (adekvaturi) ‫ معادل‬mo’ādel, ‫برابر‬ aerTebs (aertebs) ‫ وصل کردن‬vasl kardan ‫اتصال‬
barābar, ‫ منطبق‬montabeγ. ‫دادن‬etesāl dadan.
adepti (adepti) 1. ‫ مطابق‬motābeγ. 2.‫ پیرو‬peyrow. aero- (aero) ‫هوایی‬havāyi.
advilad (advilad) ‫ به آسانی‬be āsāni,‫ به راحتی‬be aerogadaReba (aerogadaγeba) ‫فیلم برداری هوائی‬
rāhati. filmbardāri-e havāyi.
advili (advili) 1. ‫آسان‬āsān, ‫ راحت‬rāhat. 2. ‫مناسب‬ aerodinamika (aerodinamika) ‫ علم آئرو دینامیک‬elme
monāseb. āerodināmik.
advokati (advokati) ‫وکیل مدافع‬vakil-e modāfe’, ‫وکیل‬ aerodromi (aerodromi) ‫ فرودگاه‬forudgāh.
‫ دادگستری‬vakil-e dādgostari
aeroTesva (aerotesva) ‫ کشت هوائی‬kešte hāvāyi.
advokatura (advokatura) 1. ‫ وکالت‬vekālat. 2.
aeroliti (aeroliti) ‫ سنگ آسمانی‬sang-e āsmāni.
‫ آژانس وکالی مدافع‬āžānse vokalā-ye modāfe’. 3. ‫وکال‬
vokalā’. aerologi (aerologi) ‫ هواشناس‬havā šenās, ‫اتمسفر‬
adideba (adideba) 1. ‫ بزرگ کردن‬bozorg kardan.
‫شناس‬atmosfer šenās.
2. (‫ باال آمدن (آب‬bālā āmadane(āb), ‫ بیشتر شدن‬bištar aerologia (aerologia)‫ هواشناسی‬havā šenāsi, ‫علم‬
šodan. ‫ اتمسفر شناسی‬elm-e atmosfer šenāsi.
adiutanti (adiutanti) ‫ آجودان‬ājudān. aeronavti (aeronavti) ‫هوانوارد‬havānavārd.
administratori (administratori) 1. ‫ مدیر‬modir. 2. aeronavtika (aeronavtika) ‫ هوا نواردی‬havā navārdi.
‫ متصدی دفتر‬motasadi-e daftar. aeroplani (aeroplani)‫ هواپیما‬havā-peymā.
administracia (administracia) ‫رهبری‬ ‫دستگاه‬ aeroporti (aeroporti)‫ فرودگاه‬forudgāh, ‫بندر هوائی‬
dastgāh-e rahbari, ‫ مقامات‬maγāmāt, ‫مدیریت‬ bandar-e havāi.
modiriyyat. ◊ samxedro ~ ‫نظامی‬ ‫مقامات‬
aerostati (aerostati) ‫ بالون هوائی‬bālon-e havāi.
maγāmāt-e nezāmi. qarxnis ~ ‫کارخانه‬ ‫مدیریت‬
modiriyyat-e kārxāne. aerostatiki (aerostatiki) ‫ آئرو ستاتیک‬āero stātik.
administraciuli (administraciuli) ‫ اداری‬edāri. ◊ aerofoto (aerofoto) ‫ عکس هوائی‬aks-e havāi.
~ wesiT ‫ از طریق مقامات رسمی‬az tariγ-e maγāmāt-e aerofotogadaReba (aerofotogadaγeba) ‫عکس‬
rasmi, ‫ از طریق قانونی‬az tāriγ-e γānuni. ‫ برداری هوائی‬aks bardāri-e havāi,
administrireba (administrireba) ‫مدیریت گرائی‬ aerofotosuraTi (aerofotosurati) ‫عکس هوائی‬
modiriyyat gerāyi, ‫ ریاست مأبی‬riyāsat ma’ābi. aks-e havāi.
admirali (admirali)‫ دریاساالر‬daryāsālār. ◊ ~ aeroSuqura (aerošukura) ‫ چراغ هوائی‬čerāγ-e havāi.
flotis ‫ دریابد‬daryābod.
avad (avad) ‫ بد‬bad, ‫ مذموم‬mazmum, ‫ بیمار‬bimār.
qarTul-sparsuli leqsikoni 15

avad gaxdoma (avad gaxdoma) ‫ بیمار شدن‬bimār avdari (avdari) ‫ بارانی‬bārāni, ‫ هوای بد‬havāy-e bad.
šodan, ‫ درد گرفتن‬dard gereftan. avdriani (avdriani) ‫ بارانی‬bārāni.
avadmyofi (avadmγofi) ‫ بیمار‬bimār, ‫ مریض‬mariz. aveji (aveJi) ‫ مبل‬mobl.
◊ avadmyofis momvleli ‫ بیمار دار‬bimār dār
avTvisebiani (avtvisebiani)‫ بدخیم‬bad xim.
‫ پرستار‬parastār.
avi (avi)‫ تندخو‬tond xu, ‫ بد سیرت‬bad sirat, ‫ کینه توز‬kine
avadmyofoba (avadmγofoba) 1. ‫ بیماری‬bimāri. 2.
‫ بیمار بودن‬bimār budan, ‫ مریض بودن‬mariz budan, tuz.
‫ کسالت داشتن‬kesālat dāštan, avadmyofobs ‫بیمار است‬ avia- (avia-) ‫هوائی‬- -havāyi.
bimār ast. aviabaza (aviabaza) ‫ پایگاه هوایی‬pāyegāh-e havāyi.
avadmyofuri (avadmγofuri) ‫… بیماری‬bimāri. 2. aviabileTi (aviabileti)‫ بلیط هوائی‬belit-e havāyi.
‫ رنجور‬ranjur, ‫ ناخوش مزاج‬nāxoš mezāj.
aviabomba (aviabomba) ‫ بمب هوائی‬bomb-e havāyi.
avazaki (avazaki) ‫ راه زن‬rāh zan, ‫ گردنه گیر‬gardane gir.
aviagadaReba (aviagadaγeba) ‫ عکس برداری هوایی‬aks
avazakoba (avazakoba) ‫ راه زنی‬rāhzani, ‫یاغی گری‬ bardāri-e havāyi.
yāγigari.
aviadazverva (aviadazverva) ‫ اکتشاف هوائی‬ektešāf-e
avazakuri (avazakuri)‫ راهزنانه‬rāhzanāne. havāi, ‫ تجسس هوائی‬tajassos-e havāyi.
avalebs (avalebs) ‫ ملزم کردن کسی‬molzam kardane aviadesanti (aviadesanti) ‫ نیروی هوابرد‬niruye
kasi. havābord.
avangardi (avangardi) ‫ پیش آهنگ‬pišāhang. aviadesanturi (aviadesanturi) ‫ هوابرد‬havābord.
avansi (avansi) ‫ پیش پرداخت‬pišpardāxt, ‫مساعده‬ aviakavSiri (aviakavširi) ‫ ارتباط هوائی‬ertebāt-e
mosā’ede. avansad ‫ بطور مساعده‬betowr-e mosā’ede, havāyi.
‫ پیش پرداختی‬piš pardāxti.
aviakompania (aviakompania) ‫ شرکت هوائی‬šerkat-e
avanscena (avanscena) ‫ پیش پرده‬piš parde. havāyi.
avantiura (avantiura) ‫ ماجراجویی‬mājerājui, ‫کار‬ aviakonstruqtori (aviakonstruktori) ‫طراح هواپیما‬
‫ ماجراجویانه‬kar-e mājerājuyāne. tarrāh-e havāpeymā.
avantiurizmi (avantiurizmi) ‫ ماجراجویی‬mājerājui, avialaineri (avialaineri) ‫ سفینه هوائی‬safine-ye
‫ حادثه جویی‬hādese jui. havāyi, ‫ هوا پیمای غول پیکر‬havāpeymāy-e γul peykar.
avantiuristi (avantiuristi) ‫ ماجراجو‬mājerāju, ‫حادثه‬ aviamzidi (aviamzidi) ‫ کشتی (ناو) هواپیمابر‬kašti-e
‫ جو‬hādese ju. (nāv-e) havāpeymā bar.
avantiuristuli (avantiuristuli) ‫ماجراجویانه‬ aviamodeli (aviamodeli) ‫ مدل هواپیما‬model-e
mājerājuyāne. havāpeymā.
avantiuruli (avantiuruli) ‫ ماجراجویی‬mājerājui. aviamotori (aviamotori) ‫ موتور هواپیما‬motor-e
avardna (avardna) ‫ پرش‬pareš, ‫ جهش‬jaheš, ‫پریدن‬ havāpeymā.
paridan, ‫ جهیدن‬jahidan, ‫ باال دویدن‬bālā davidan. aviamrewveloba (aviamrewveloba) ‫صنعت‬
avaria (avaria) ‫ سانحه‬sānehe,‫ حادثه‬hādese, ‫تصادم‬ ‫ هواپیماسازی‬sana’t-e havāpeymā sāzi.
tasādom. aviamSenebloba (aviamšenebloba) ‫هواپیماسازی‬
avariuli (avariuli) ‫ سانحه ای‬sānehe`i, ‫خطرناک‬ havāpeymā sāzi.
xatarnāk avianawili (avianawili) ‫ واحد هوائی‬vāhed-e havāyi.
avarjiSebs (avarJišebs) ‫ به کسی تمرین دادن‬be kasi aviaposti (aviaposti) ‫ پست هوائی‬post-e havāyi.
tamrin dādan.
aviareisi (aviareisi) ‫ پرواز‬parvāz.
avbedad (avbedad) ‫ شومی‬sumi, ‫ شوم بختی‬šum baxti,
aviatori (aviatori) ‫خلبان‬ xalabān, ‫هوانورد‬
‫ بدبختی‬bad baxti, ‫از بخت بد‬az baxt-e bad, ‫از از شانس‬
havānavard.
‫بد‬az šāns-e bad.
aviatransporti (aviatransporti) ‫حمل و نقل هوائی‬
avbedoba (avbedoba) ‫ بد بختی‬bad baxti, ‫ بدشانسی‬bad
hal va naγl-e havāyi.
šānsi, ‫ بداقبالی‬bad eγbāli.
aviatrasa (aviatrasa) ‫ جاده هوائی‬jāde-ye havāyi.
avguli (avguli) ‫ تندخو‬tondxu, ‫ کینه توز‬kine tuz,
‫ بدزبان‬bad zabān, ‫ شوم‬šum. aviaqarxana (aviakarxana) ‫کارخانه هواپیماسازی‬
kārxāne-ye havāpeymā sāzi.
16 qarTul-sparsuli leqsikoni

aviaxazi (aviaxazi) ‫ خط هوایی‬xatt-e havāyi. avtokalami (avtokalami) 1. ‫ خودنویس‬xod nevis. 2.


aviaxelsawyo (aviaxelsawγo) ‫ وسیله هوایی‬vasile-ye ‫ خودکار‬xod kār.
havāyi. avtokolona (avtokolona) ‫ قطار اتومبیل‬γatār-e
aviaSuqura (aviašukura)‫ چراغ هوائی‬čerāγ-e havāyi. otomobil.
aviacia (aviacia) ‫هوانوردی‬havā navardi, ‫هواپیمائی‬ avtokrati (avtokrati) ‫ مستبد‬mostabed
havāpeymāyi. avtokratia (avtokratia) ‫ اتوکراسی‬otokrasi, ‫استبداد‬
avizo (avizo) ‫ آویزو‬āvizo, ‫نامه کتبی یکی از طرفین قرار‬ estebdād.
‫ داد بازرگانی به دیگری در باره تغییر شرایط پرداخت‬nāme- avtomagistrali (avtomagistrali) ‫ شاهراه‬šāhrāh,
ye katbi-ye yeki az tarafeyne γarār dād bāzargāni ‫ بزرگ راه‬bozorg rāh, ‫ جاده سرتاسری‬jāde-ye sar tā
be digari dar bāre-ye taγiyr-e šarāyt-e pardāxt. sari.
avitaminozi (avitaminozi) ‫ آویتامینوز‬āvitāminoz A, avtomanqana (avtomankana) 1. ‫ اتومبیل‬otomobil. 2.
‫ کم بود ویتامین‬kam bud-e vitāmin A. ‫ ماشین خودکار‬māšin-e xod-kār
avkaci (avkaci) ‫ ستم کار‬setamkār,‫ تباه کار‬tabāh kār, ‫ظالم‬ avtomati (avtomati) 1. ‫ دستگاه خودکار‬dastgāh-e xod
zālem, ‫ بد کار‬bad kār, ‫ تند خو‬tondxu, ‫ غاصب‬γāseb. kār. 2. ‫ ماشین خودکار‬māšin-e xodkār. 3. ‫تفنگ خودکار‬
avkacoba (avkacoba) ‫ تباه کاری‬tabāh kāri, ‫غاصبی‬ tofang-e xod kār. 4. ‫ تلفن عمومی‬telefon-e omumi.
γāsebi, ‫ ظالمی‬zālemi, ‫ تندخو بودن‬tondxu budan. avtomatizacia (avtomatizacia) ‫ خودکار کردن‬xod
avkacuri (avkacuri)‫ شرورانه‬šarurāne, ‫ظالمانه‬ kār k. ‫ اتوماتیک کردن‬otomātik k.
zālemāne, ‫ ستم کارانه‬setam karāne. avtomatizeba (avtomatizeba) ‫کردن‬ ‫اتوماتیزه‬
avladideba (avladideba) ‫ دارائی‬dārāyi, ‫ مال‬māl, otomātize k. ‫ خود کار کردن‬xod kār k.
‫ ثروت‬servat. avtomatizmi (avtomatizmi) ‫ خودکاری‬xodkāri,
avnebs (avnebs) ‫ زیان می رساند‬ziyān mirasānad, ‫ضرر‬ ‫ اتوماتیک بودن‬otomātik budan.
‫ می دهد‬zarar midahad. avtomatika (avtomatika) ‫علم مربوط به دستگاه ها و‬
avrali (avrali) ‫ کار دست جمعی سرنشینان کشتی‬kāre ‫ ماشین های خودکار‬elm-e marbut-e be dastgāhhā va
dastejam’e-ye sarnešināne kešti, ‫تالش همگانی برای‬ māšinhāy-e xod kār, ‫دستگاه ها و ماشین های اتوماتیک‬
‫ جبران کارهای عقب افتاده‬talāše hamagāni barāye dastgāh-ha va māšin hāy-e otomātik.
jobrān-e kārhā-ye aγab oftāde. avtomaturad (avtomaturad) ‫ به طور خود کار‬be
avtarkia (avtarkia) ‫ خود کفائی‬xod-kafāyi. towr-e xod kār, ‫ خود به خود‬xod be xod.
avto- (avto-) 1. ‫ اتومبیل‬otomobil. 2. ‫ خودکار‬xod kār. avtomaturi (avtomaturi) ‫ خود کار‬xod kār, ‫اتوماتیک‬
3. ‫ خود‬xod, ‫ اتو‬oto. otomātik.
avtobaza (avtobaza) ‫ گاراژ‬gārāž, ‫ پارک اتومبیل‬pārk-e avtomeqanikosi (avtomekanikosi) ‫مکانیک اتومبیل‬
otomobil. mekānik-e otomobil.
avtobiografia (avtobiografia) )‫(خود‬ ‫شرح حال‬ avtomimosvla (avtomimosvla) ‫حمل و نقل زمینی‬
šarh-e hāl[-e xod], ‫[ (اتو) بیوگرافی‬oto] biogrāfi. haml-o-naγl-e zamini.
avtoblokireba (avtoblokireba) ‫راهنمای خود کار‬ avtomobili (avtomobili) ‫اتومبیل‬otomobil
rāhnamāy-e xod kār.‫ خود قفل کردن‬xod γofl k. avtomobilizmi (avtomobilizmi) ‫اتومبیل رانی‬
avtobusi (avtobusi) ‫ اتوبوس‬otobus. otomobil rāni.
avtogaraJi (avtogaraži) ‫ گاراژ اتومبیل‬gārāž-e avtomobilisti (avtomobilisti) ‫ران‬ ‫اتومبیل‬
otomobil. otomobil rān.
avtogeni (avtogeni) ‫ جوشکاری با گاز‬juš kāri bā gāz. avtomrboleli (avtomrboleli) ‫ران‬ ‫اتومبیل‬
otomobil rān.
avtografi (avtografi) 1. ‫ دستخط‬dastxatt. 2. ‫امضاء‬
emza’. avtomSenebloba (avtomšenebloba) ‫ماشین سازی‬
māšin sāzi.
avtoinspeqtori (avtoinspektori) ‫مأمور اداره‬
‫ راهنمائی و رانندگی‬ma’mur-e edāre-ye, rāhnamāyi- avtonomia (avtonomia) ‫ خودمختاری‬xodmoxtāri.
o-rānandegi. avtonomiuri (avtonomiuri) ‫ خودمختار‬xodmoxtār.
avtoinspeqcia (avtoinspekcia) ‫اداره راهنمائی و‬ avtoparki (avtoparki) ‫ پارکینگ اتومبیل‬pārking-e
‫ رانندگی‬edāre-ye rāhnamāyi va rānandegi. otomobil.
qarTul-sparsuli leqsikoni 17

avtopiloti (avtopiloti) ‫دستگاه کنترل پرواز‬ azartulad (azartulad) ‫ با حرارت‬bā harārat.


dastgāh-e kontrol-e parvāz, ‫دستگاه خودکار کنترل‬ azartuli (azartuli) 1‫حرارت مزاج‬. harārat mezāj,2.
‫ پرواز‬dastgāh-e xod kār-e kontrol-e parvāz. ‫ قمار‬γomār.
avtoportreti (avtoportreti) ‫ پرتره نقاش‬portre-ye azela (azela)1. ‫ خمیر کردن‬xamir k, ‫ مالیدن‬mālidan,2.
naγγāš. ‫ ساییدن‬sāyidan,3. ‫ مالش دادن‬māleš dādan.
avtorali (avtorali) ‫ مسابقه اتومبیل رانی‬mosābeγe-ye azia (azia) ‫ [ (قاره) آسیا‬γāre-ye] āsiyā.
otomobil rāni.
azianebs (azianebs) ‫ زیان می رساند‬ziyān mirasānad.
avtoreferati (avtoreferati) ‫خالصه رساله علمی‬ ◊ gvalva mosavals azianebs ‫خشکسالی به‬
xolāse-ye resāle-ye elmi, ‫ علمی نامه تز‬nāme-ye ‫ محصوالت زیان می رساند‬xošksāli be mahsulāt ziyān
tez-e elmi. mirasānd.
avtori (avtori) 1. ‫ مؤلف‬mo’allef, ‫ نویسنده‬nevisande. azidva (azidva) ‫ بلند کردن‬boland k, ‫ بردن‬bordan,
2. ‫ تهیه کننده‬tahiyye konande, ‫ طراح‬tarrāh. 3. ‫نقاش‬ ‫ آوردن‬āvardan.
naγγāš.
azieli (azieli) )‫ آسیائی (آدم‬āsiyāyi (ādam)
avtorizebuli (avtorizebuli) ‫ با اجازه مؤلف‬bā
azizi (azizi) ‫عزیز‬aziz, ‫ ظریف‬zarif, ‫ ناز‬nāz, ‫لطیف‬
ejāze-ye mo’allef, ‫ زیر نظر مؤلف‬zir-e nazar-e
mo’allef. latif.
azimzimeba (azimzimeba) ‫ در اهتزاز بودن‬dar ehtezāz
avtoritaruli (avtoritaruli) ‫ خود کامه‬xod kame
‫ مطلق العنان‬motlaγ ol’enān. budan ‫ تکان خوردن‬tekān xordan.
azimuti (azimuti) ‫ سمت‬samt.
avtoriteti (avtoriteti) ‫ حیثیت‬heysiyyat, ‫اعتبار‬
e’tebār, ‫ وجه‬vejhe, ‫ شخصیت‬šaxsiyyat. aziuri (aziuri) )‫ آسیائی (آداب و رسوم‬āsiyāyi (ādāb-
avtoritetuli (avtoritetuli) ‫ معتبر‬mo’tabar, ◊ ~
o-rosum).
azri ‫ نظر معتبر‬nazar-e mo’tabar; ~ wyaroebidan aznauri (aznauri) ‫درباری‬darbāri, ‫ اشراف زاده‬ašrāf
‫از منابع معتبر‬az manābe’-e mo’tabar. zāde.
avtoroba (avtoroba) ‫ مؤلف بودن‬mo’allef budan, aznauruli (aznauruli) ‫اشرافی‬ašrāfi.
‫ مؤلفی‬mo’allefi. aznauroba (aznauroba) ‫اشراف‬ašrāf, ‫اشراف زادگی‬
avtosaburavi (avtosaburavi) ‫ الستیک اتومبیل‬lāstik-e ašrāf zādegi.
otomobil, ‫ تایر‬tāyer. azogadebs (azogadebs) ‫ جمع بندی‬jam’ bandi.
avtosaremonto (avtosaremonto) ‫تعمیرگاه اتومبیل‬ azomva (azomva) ‫ اندازه گیری‬andāze giri ‫اندازه گیری‬
tamirgāh-e otomobil. ‫ کردن‬andāze giri k ‫ امتحان کردن‬emtehān k.
avtostrada (avtostrada) ‫ اتوبان‬otobān, ‫بزرگ راه‬ azoti (azoti) ‫ازت‬azot. ◊ azotis... ‫…… ازت‬azot.
bozorg rāh.
azotiani (azotiani) ‫ازت دار‬azotdār.
avtotransporti (avtotransporti) ‫وسیله نقلیه اتومبیلی‬
azotmJava (azotmžava) ‫ اسید نیتریک‬asid nitrik, ‫تیزآب‬
vasile-ye naγliye-ye otomobili.
tiz āb.
avtotrasa (avtotrasa) ‫ جاده اتومبیل رو‬jāde-ye
azotovani (azotovani) ‫ازتی‬azoti, ‫ ازت دار‬azotdār,
otomobil row.
‫ نیتریک‬nitrik.
avtoqarxana (avtoqarxana)‫کارخانه اتومبیل سازی‬
azoturi (azoturi) ‫ازتی‬azoti.
kārxāne-ye otomobil sāzi.
azri (azri)1. ‫ نظر‬nazar, ‫ عقیده‬aγide, ‫ فکر‬fekr, ‫اندیشه‬
avtoSejibri (avtošeJibri) ‫مسابقه اتومبیل رانی‬
andiše,2. ‫ مفهوم‬mafhum, ‫ معنی‬ma’ni, ‫ مفاد‬mofād,3.
mosābeγe-ye otomobil rāni.
‫هدف‬hadaf. ◊ azri ar aqvs ‫ مفهومی ندارد‬mahfumi
avtocisterna (avtocisterna) ‫مخزندار‬ ‫کامیون‬ nadārad.
kāmyon-e maxzandār, ‫ نفتکش‬naftkeš.
azrianad (azrianad) ‫ عاقالنه‬aγelāne, ‫خردمندانه‬
avyia (avKia) ‫ بد دهن‬bad dahan, ‫ فحاش‬fahhāš. xeradmandāne, ‫درست‬dorost.
avSara (avšara) ‫ بد دهن‬bad dahan, ‫ بی افسار‬bi afšār. azriani (azriani) ‫ خردمند‬xeradmand, ‫ باهوش‬bāhuš,
azbesti (azbesti) ‫ پنبه نسوز‬panbe-ye nasuz,. ‫ زیرک‬zirak, ‫‘ عاقل‬āγel
azarti (azarti) ‫ حرارت‬harārat, ‫ سرگرمی‬sargarmi, azrovneba (azrovneba) ‫ تفکر‬tafakkor, ‫ فکر کردن‬fekr
‫ غیرت‬γeyrat. k. azrovnebs ‫ فکر می کند‬fekr mikonad, ‫فکر کردن‬
fekr k.
18 qarTul-sparsuli leqsikoni

azuzuneba (azuzuneba) ‫ زوزه کشی‬zuze keši, ‫زوزه‬ aTletikuri (atletikuri) 1. ‫ دومیدانی‬dowmeydāni.


‫ کشیدن‬zuze kešidan. 2. ‫ وزنه برداری‬vazne bardāri.
azustebs (azustebs) ‫ تدقیق می کند‬tadγiγ mikonad, aTleturi (atleturi) ‫ پهلوان‬pahlavān, ‫پهلوانی‬
‫ تصحیح می کند‬tashih mikonad, ‫مشخص می کند‬ pahlavāni.
mošaxxas mikonad. aTmaneTiani (atmanetiani) ‫ ده الری‬dahlāri, ‫ده روبلی‬
aT-aTi (at-ati) ‫ ده ده‬dah-dah. dahrubli, ‫ ده تومانی‬dah tomāni.
aTavebs (atavebs) ‫ تمام می کند‬tamām mikonad, aTobiT (atobit) ‫ دهگانه‬dahgāne, ‫ ده ده‬dah dah.
‫ سر و تهش را به هم می رساند‬sar-o-tahaš ra beham aTwiladi (atwiladi) ‫ اعشاری‬a’šāri.
mirasānad.
aTwledi (atwledi) 1. ‫ دهه‬dahe, ‫ ده ساله‬dahsāle. 2.
aTavisuflebs (atavisuflebs) ‫ آزاد می کند‬āzād ‫دبیرستان‬dabirestān, ‫ مدرسه ده کالسه‬madrase-ye dah
mikonad, ‫ رها میکند‬rahā mikonad. kelāse.
aTasi (atasi) ‫هزار‬hezār.
aTwliani (atwliani) ‫ده ساله‬dahsāle.
aTasnairi (atasnairi) ‫هزارگون‬hezār gun, ‫رنگارنگ‬
aTwlovani (atwlovani) ‫ ده ساله‬dah sāle.
rangārang.
ai (ai) ‫این‬in, ‫ که‬ke.
aTasobiT (atasobit) ‫[ هزاران‬be] hezārān.
aivani (aivani) ‫ایوان‬eyvān,‫ بالکن‬bālkon.
aTasfrad (atasfrad) ‫ الوان‬alvān, ‫رنگارنگ‬
rangārang, ‫ هزار رنگ‬hezār rang. airgaTboba (airgatboba) ‫ گرم کردن با گاز‬garm
kardan bā gāz.
aTaswliani (ataswliani) ‫ هزارساله‬hezārsāle, ‫هزاره‬
hezāre. airgamyvani (airgamγvani) ‫ لوله کش گاز‬lul-e keš-e
gāz.
aTaswlovani (ataswlovani) ‫ هزار ساله‬hezār sāle,
‫ هزاره‬hezāre. airi (airi) ‫ گاز‬gāz.

aTdRiani (atdγiani) ‫ ده روزه‬dahruze. airovani (airovani) ‫ هوای گازی‬havāy-e gāzi

aTdRiuri (atdγiuri) ‫ ده روزه‬dahruze. airsadeni (airsadeni) ‫ لوله گاز‬lule-ye gāz.

aTeizmi (ateizmi) ‫ بی دینی‬bidini, ‫الحاد‬elhād airsafari (airsafari) ‫ پناهگاه ضد گاز‬panāhgāh-e


zedd-e gāz.
aTeisti (ateisti) ‫ بی دین‬bi din, ‫ ملحد‬molhed.
airsawmendi (airsawmendi) ‫ ضد گاز‬zedd-e gāz, ‫گاز‬
aTeisturi (ateisturi) ‫ بی دینی‬bidini, ‫ الحادی‬elhādi.
‫ فیلترکن‬gāz filter kon, ‫ فیلتر گاز‬filter-e gāz.
aTeuli (ateuli) ‫دهه‬dahe, ‫ ده ده‬dah dah, ‫دهگانه‬ airqura (airkura) ‫ اجاق گاز‬ojāγ-e gāz.
dahgāne.
airwinaRi (airwinaγi) ‫ ماسک ضد گاز‬māsk-e zedd-e
aTvalwuneba (atvalwuneba) ‫ نفرت ورزیدن‬nefrat gāz.
varzidan, ‫ تنفر‬tanaffor, ‫ انزجار‬enzejār, ‫دوست نداشتن‬
dust nadāštan. aisbergi (aisbergi) ‫ کوه یخ‬kuh-e yax

aTvalwunebuli (atvalwunebuli) ‫ غیر دلپسند‬γeyr-e aisi (aisi) 1. ‫ شفق‬safaγ, ‫ سپیده صبح‬sapide-ye sabh. 2.
delpasand, ‫ ناخوشایند‬nā xošāyand, ‫ نامحبوب‬nā ‫عنفوان‬onfavān, ‫ طلیعه‬tali’e, ‫ سر آغاز‬sar āγāz.
mahbub. aiZulebs (aiZulebs) ‫ مجبور می کند‬majbur mikonad,
aTviseba (atviseba) ‫ دست یابی‬dast yābi, ‫دست یافتن‬ ‫ ملزم می کند‬molzam mikonad.
dast yāftan, ‫ فراگیری‬farāgiri, ‫ فرا گرفتن‬farā gereftan, akademia (akademia) ‫آکادمی‬ākādemi, ‫فرهنگستان علوم‬
‫ بهره برداری‬bahre bardāri, ‫ دست یابی‬dastyābi, ‫دست‬ farhangestān-e olum.
‫ یافتن‬dastyāftan. akademikosi (akademikosi) ‫عضو فرهنگستان علوم‬
aTi (ati) dah. ‫ده‬ ozv-e farhangestān-e olum
aTisTavi (atistavi) )‫ دهمین (سالگرد‬dahommin akademiuri (akademiuri) ‫ آکادمی‬ākādemi, ‫درسی‬
(sālgard.) darsi, ‫ تحصیلی‬tahsili.
aTvla (atvla) 1. ‫پوست کندن‬. pust k. 2. ‫ بریدن‬borida. akakaneba (akakaneba) 1. ‫غرش مسلسل‬γorreš-e
3. ‫ جدا کردن‬jedāk. 4. ‫ قطع کردن‬γat’k. mosalsal. 2. ‫ آواز مرغ ماکیان‬āvāz-e morγ-e mākiyān.
aTleti (atleti) 1. ‫ پهلوان‬pahlavān. 2. ‫ورزشکار دو‬ akakunebs (akakunebs) ‫ در را می زند‬dar rā mizanad.
‫ میدانی‬varzeškār-e dowmeydāni. akazmuloba (akazmuloba) ‫ یراق اسب‬yarāγ-e asb,
aTletika (atletika) ‫ ورزش‬varzeš. ‫ چشم بند اسب‬češm band-e asb.
qarTul-sparsuli leqsikoni 19

akankaleba (akankaleba) ‫ لرزش‬larzeš, ‫جنبندن‬ akivleba (akivleba) )‫ فریاد (کشیدن‬faryād (kešidan),


jonbidan, ‫ لرزیدن‬larzidan. akankalebs ‫می لرزد‬ ‫داد کشیدن‬dād (kešidan), ‫ داد زدن‬dād zadan, ‫ فغان‬faγān.
milarzad. akinZva (akinZva) 1. ‫ شیرازه زدن‬širāze zadan. 2. ‫درهم‬
akankalebuli (akankalebuli) ‫ لرزان‬larzān,‫جنبان‬ ‫ پیچیدن‬darham pičidan.
jonbān. akinZuli (akinZuli) ‫ شیرازه شده‬širāze šode.
akapiweba (akapiweba) ‫ باال زدن آستین‬bālā zadan-e akiskiseba (akiskiseba) ‫ قهقهه زدن‬γahγahe zadan,
āstin, ‫ تا کردن‬tā k. ‫ باال پیچاندن‬bālā pičāndan. ‫ خوش خندیدن‬xoš xandidan.
akaSkaSeba (akaškašeba) ‫ درخشش‬derxšeš, ‫برق زدن‬ akldama (akldama) ‫ دخمه‬daxme, ‫ مقبره‬maγbare,‫آرامگاه‬
barγ zadan, ‫ درخشیدن‬deraxšidan ārāmgāh.
akacia (akacia) ‫آقاقیا‬āγāγiā. akleba (akleba) ‫ تار و مار کردن‬tār-o-mār k, ‫ویران‬
akeTebs (akeTebs) ‫ می سازد‬misāzad, ‫درست می کند‬ ‫ کردن‬virān k, ‫ خراب کردن‬xarāb k.
dorost mikonad. aklebuli (aklebuli) 1. ‫ ویران‬virān, ‫ تاراج شده‬tārāj
akenkva (akenkva) ‫ نوک زدن‬nok zadan, ‫منقار زدن‬ šode, ‫ ورشکسته‬varšekaste,2.‫ کم شده‬kam šode.
manγār zadan. aklimatizacia (aklimatizacia) ‫سازگار شدن با آب و‬
akecva (akecva) ‫ تا کردن‬tā kardan, ‫ پیچیدن‬pičāndan, ‫ هوا‬sāzgār šodan bā āb-o-havā, ‫عادت کردن با آب و هوا‬
‫ چیدن‬čidan, ‫ نهادن‬nahādan, ‫ گذاشتن‬gozāštan. ādat k bā āb-o-havā.
akvalangi (akvalangi) ‫ آکوالنگ‬ākvalāng aklimatizeba (aklimatizeba) ‫به آب و هوا عادت دادن‬
be āb-o-havā ādat dādan, ‫ مأنوس شدن‬ma’nus šodan,
akvalangisti (akvalangisti) ‫ آدم قورباقه ای‬ādam-e
‫ عادت کردن با آب و هوا‬ādat k. bā āb-o-havā.
γurbāγe`i.
aklimatizebuli (aklimatizebuli) ‫مأنوس شده با آب و‬
akvamleba (akvamleba) ‫ دود دادن‬dud dādan, ‫دود کردن‬
‫ هوا‬ma’nus šode bā āb-o havā, ‫عادت کرده با آب و هوا‬
dud k.
ādat karde bā āb-o-havā, ‫ سازگار با آب و هوا‬sāzgar
akvani (akvani) ‫ گهواره‬gahvāre, ‫ مهد‬mahd. bā āb-o-havā.
akvareli (akvareli) ‫آبی رنگ‬ābi rang. akmayofilebs (akmaKofilebs) ‫ تأمین می کند‬ta’min
akvariumi (akvariumi)‫ ماهی دان‬māhidān. mikonad, ‫ قانع می کند‬γāne’ mikonad, ‫راضی می کند‬
akvatoria (akvatoria) ‫ پهنه‬pahne, ‫ حوضه آبی‬howze- rāzi mikonad.
ye ābi. akomodacia (akomodacia) ‫ دمسازی‬damsāzi, ‫وفق‬
akveduki (akveduki) ‫ پل آب گذر‬pol-e āb gozar, ‫پل‬
vefγ, ‫ سازگاری‬sāzgāri.
‫ مجرای آب‬pol-e majrāy-e āb. akompanementi (akompanementi) )‫همراهی (موسیقی‬
akviateba (akviateba) ‫ تحمیل کردن‬tahmil k. ‫قبوالندن‬
hamrāhi (musiγi). akompane­men­tiT ‫ به همراهی‬be
γabulāndan. hamrāhi-e.
akompaniatori (akompaniatori) ‫همراهی کننده‬
akviatebuli (akviatebuli) ‫ تحمیلی‬tahmili, ‫مزاحم‬
hamrāhi konande.
mozāhem, ‫ چسبناک‬časbnāk.
akompanireba (akompanireba) ‫همراهی کردن با‬
akvirdeba (akvirdeba) ‫ نظارت می کند‬nezārat
hamrāhi kardan ba.
mikonad, ‫ مراقب است‬morāγeb ast, ‫تحت نظر دارد‬
that-e nazar dārad. akonva (akonva) ‫ بافه بستن‬bāfe bastan, ‫ دسته بستن‬daste
bastan, ‫ مشت مشت کردن‬mošt mošt k.
akvirvebs (akvirvebs) ‫ شگفت زده می کند‬šegeft zade
mikonad, ‫ به شگفت می آورد‬be šegeft miāvarad, ‫به‬ akordi (akordi) ◊ bolo akordi )‫اقدام (اقدامات‬
‫ حیرت می آورد‬be heyrat miāvarad. ‫نهایی‬eγdām-e nahāyi.
aki (aki) ‫آخر‬āxar, ‫ که‬ke, ‫اینطور‬intowr. akordeoni (akordeoni) ‫ آکوردئون‬ākorde’on.
akiafeba (akiafeba)‫ چشمک زدن ستاره‬češmak zadan-e akordeonisti (akordeonisti) ‫نوازنده آکوردئون‬
setāre. navāzande-ye ākorde’on.
akideba (akideba) 1. ‫ به دوش کشیدن‬be duš kešidan, ‫کول‬ akraWuneba (akrayuneba) ‫ قرمه کردن‬γorme k.
‫کردن‬kul k. 2. ‫ به دست کسی افتادن‬be das-e kasi oftādan. akorduli (akorduli) ‫ پیمان کاری‬peymān kāri.
3. ‫ بار گردن کسی شدن‬bār-e gardan-e kasi šodan. akowiweba (akowiweba) ‫ بهم چسباندن‬beham časbāndan.
akido (akido)‫ قطعه شاخه انگور با خوشه انگور‬γet e’-ye akrefa (akrefa) ‫ چیدن‬čidan, ‫ گردآوردن‬gerdāvardan,
šāxe-ye angur bā xuše-ye angur. ‫ جمع کردن‬jam’ k.
20 qarTul-sparsuli leqsikoni

akreditivi (akreditivi) ‫ اعتبار نامه‬e’tebār nāme,‫تراول‬ alali1 (alali) )‫ باز (کوچک‬bāz (-e kuček), ‫جوجه عقاب‬
‫ چک‬trāvel ček, ‫ چک مسافرتی‬ček-e mosāferati. juje-ye oγāb.
akreditacia (akreditacia) ‫ اعتبار نامه دادن‬e’tebār alali2 (alali) ‫ راستگو‬rāstgu, ‫ حقگذار‬haγgozār,
nāme dādan, ‫ آکردیته کردن‬ākredite k, ‫منصوب کردن‬ ‫ درستکار‬darostkār, ‫ صادق‬sādeγ, ‫ صمیمی‬samimi,
mansub k. ‫ شرافمند‬šarāfatmand.
akrediteba (akrediteba) ‫ آکردیته کردن‬akredite k, alal-marTali (alal-martali) ‫ راستگو‬rāstgu, ‫شرافمند‬
‫ منصوب کردن‬mansub k. šarāfatmand, ‫ صمیمی‬samimi, ‫ پاک دامن‬pākdāman,
akrefili (akrefili) ‫ جمع شده‬jam’ šode, ‫گرد آوری شده‬
‫ حقگذار‬haγgozār.
gerd āvari šode, ‫ چیده شده‬čide šode. alami (alami) ‫ پرچم‬parčam, ‫ علم‬alam, ‫ درفش‬derafš.
akrialeba (akrialeba) ‫درخشش‬deraxšeš, ‫برق زدن‬ alanZva (alanZva) ‫ سوزاندن‬suzāndan, ‫ سرخ کردن‬sorx k.
barγ zadan, ‫ درخشیدن‬deraxšidan. alaparakeba (alaparakeba) ‫ وارد صحبت شدن‬vāred-e
akrobati (akrobati) ‫ جامباز‬jāmbāz, ‫ آکروبات‬ākrobāt. sohbat šodan, )‫ به سخن در آمدن (در آوردن‬be soxan dar
akrobatika (akrobatika) ‫ جامبازی‬jāmbāzi, ‫آکروباسی‬
āmadan (dar āvardan).
akrobāsi. alaplapeba (alaplapeba) ‫ برق افتادن‬barγ oftādan,
akrobatuli (akrobatuli) ‫ آکروباتیک‬ākrobātik. ◊ ~
‫ برق زدن‬barγ zadan.
etiudi ‫ عملیات آکروباتیک‬amaliyat-e ākrobātik. alaJvardeba (alažvardeba) ‫ الجوردی شدن‬lājavardi
akropoli (akropoli) ‫استحکامات مرکزی شهر‬ šodan, ‫ به رنگ الجوردی در آمدن‬be rang-e lājvard dar
estehkāmāt-e markazi-ye šahr. āmadan.
alafi1 (alafi) )‫ غنایم (نظامی‬γanāyem (-e nezāmi)
akrusuneba (akrusuneba) ‫(شروع) به آه و ناله کردن‬
(šoru’be) āh-o-nāle k ‫( (شروع)به آه کشیدن‬šoru’be) āh ‫ غنیمت‬γanimat.
kešidan (k). alafi2 (alafi) ‫ علف‬alaf, ‫ علوفه‬olufe.
akrZalva (akrZalva) ‫ منع کردن‬man’ k, ‫ممنوع کردن‬ alahi (alahi) ‫هللا‬alāh. ◊ ~ma uwyis ‫ خدا می داند‬xodā
mamnu’ k. midānad.
akrZaluli (akrZaluli) ‫ ممنوع شده‬mamnu’ šode, ‫منع‬ albaT (albat) ً‫احتماال‬ehtemālan, ً‫ ظاهرا‬zāheran, ‫ممکن‬
‫ شده‬man’ šode. ‫ است‬momken ast, ‫ بعید نیست‬ba’id nist.
akumulatori (akumulatori) ‫ باتری‬bātri, ‫آکوموالتور‬ albaToba (albatoba) ‫ محتمل بودن‬mohtamel budan,
ākumulātori. ‫احتمال داشتن‬ehtemāl dāstan, ‫ امکان داشتن‬emkān
akumulacia (akumulacia) ‫ تمرکز‬tamarkoz, ‫متمرکز‬
dāštan.
‫ کردن‬motamarkez k. albaneTi (albaneti) ‫ آلبانی‬ālbāni. ◊ al­ba­ne­Tis
respublika ‫ جمهوری آلبانی‬jomhuri-ye ālbāni.
akustika (akustika) ‫ علم اصوات‬elm-e asvāt, ‫پخش‬
‫ صوت‬paxše sowt. albaneli (albaneli) ‫اهل آلبانی‬ahl-e ālbāni, ‫آلبانیایی‬
akustikuri (akustikuri) ‫ صوتی‬sowti, ‫آکوستیکی‬ ālbāniyāyi.
akowstiki, ‫آکوستیک‬akowstik. albanuri (albanuri) ‫آلبانی‬ālbāni, ‫زبان آلبانیی‬
akuwva (akuwva) ‫ قطعه قطعه کردن‬γat’-e γat’-e k, ‫پاره‬
(zabān-e) ālbāniyāyi.
‫ پاره کردن‬pāre pāre k. albomi (albomi)‫ آلبوم‬ālbum, ‫دفتر‬daftar.
alag-alag (alag-alag) ‫در بعضی جاها‬dar ba’zi jāhā, algebra (algebra) ‫ جبر‬jabr, ‫ جبر و مقابله‬jabr-o-
‫ جاجائی‬jā jāyi. moγābele, ‫ ریاضیات‬riyāziyat.
alageba (alageba) ‫ جمع کردن‬jam’ k, ‫برداشتن‬ algebruli (algebruli) ‫ جبری‬jabri.
bardāštan, )‫ آراستن (اطاق‬ārāstan (otāγ), ‫زینت دادن‬ alebastri (alebastri) ‫ گچ‬gač.
zinat dādan, ‫ جمع و جور کردن‬jam’-o-jur k.
alegoria (alegoria) ‫استعاره‬este’āre, ‫ الگری‬alegori.
alagia (alagia) ‫ جمع و جور کرده‬jam’-o-jur karde,
alegoriuli (alegoriuli) ‫ استعاری‬este’āri, ‫الگریک‬
)‫ مرتب کرده (است‬moratab karde (ast).
alegorik.
alagmva (alagmva) ‫ مهار کردن‬mahār k. ‫لجام زدن‬
alergia (alergia) ‫ حساسیت‬hasāsiyyat.
lajām zadan, ‫ دهانه زدن‬dahāne zadan.
alersi (alersi) ‫ نوازش‬novāzeš, ‫ ناز‬nāz, ‫نوازش‬
alalbedze (alalbedze) ‫هللا بختی‬allāh baxti, ‫شانسی‬
‫ کردن‬navāzeš k, ‫نوازش‬ ‫ دادن‬navāzeš dādan.
šānsi, ‫ حدسی‬hadsi.
alersiT ‫ همراه با محبت‬hamrāh bā mohabbat, ‫همراه‬
qarTul-sparsuli leqsikoni 21

‫ با مهر‬hamrāh be mehr, ‫ همراه با نوازش‬hamrāh bā alogizmi (alogizmi) ‫ غیر منطقی بودن‬γeyr-e manteγi
navāzeš. budan, ‫ دور از منطق بودن‬dur az manteγ budan, ‫بی‬
alersianad (alersianad) ‫ با محبت‬bā mohabbat, ‫با‬ ‫ منطقی‬bi manteγi.
‫ مهر‬bā mehr,‫ مهربانانه‬mehrabānāne. alokva (alokva)‫ لیسیدن‬lisidan.
alersiani (alersiani) ‫ مهربان‬mehrabān, ‫نوازشگر‬ alpinizmi (alpinzmi) ‫ کوه نوردی‬kuhn āvardi.
navāzeš gar, ‫ با محبت‬bāmohabat. alpinisti (alpinisti) ‫ کوه نورد‬kuh nāvard.
alesva (alesva) ‫ تیز کردن‬tiz k.‫ سوهان کردن‬suhān alpuri (alpuri) ‫ کوهستانی‬kuhestāni, ‫ وحشی‬vahši.
kardan. ◊ ~ saZovrebi ‫ چراگاه های کوهستانی‬čarāgāhhāy-e
alesili (alesili) ‫ تیز شده‬tiz šode. kuhestani.
alva (alva) ‫ سپیدار‬sepidar, ‫ درخت تبریزی‬deraxt-e alternativa (alternativa) ‫ راه دیگر‬rāh-e digar,
tabrizi. ‫آلترناتیو‬ālternātiv.
alTa-balTa (alta-balta) ‫ چرند و پرند‬čarand-o- alternatiuli (alternatiuli) ‫ آلترناتیوی‬ālternātivi.
parand, ‫ مزخرف‬mozaxraf, ‫ حرف بیهوده‬harf-e bihude. ◊ ~ gadawyvetileba ‫ راه حل دیگر‬rah-e hall-e
ali1 (ali) ‫ پری آبی‬pari-e ābi. digar, ‫ تصمیم دیگر‬...tasmim-e digar.
ali2 (ali) ‫ شعله‬šo’le, ‫ آتش‬āteš. altruizmi (altruizmi) ‫ نوع دوستی‬no’ dusti.
aliansi (aliansi) ‫اتحادیه‬etthādiyye. altruisti (altruisti) ‫ نوع دوست‬no’ dust
aliaqoTi (aliakoti) ‫ولوله‬velvele, ‫ المشنگه‬alamšange, altruistuli (altruistuli) ‫ نوع دوستانه‬no’ dustane.
‫ تب و تاب‬tab-o-‘tāb. alubali (alubali) ‫ آلبالو‬ālbālu.
alibi (alibi) ‫دلیل عدم حضور متهم در محل وقوع جرم‬ alumini (alumini) ‫ آلومینیوم‬āluminiyom.
dalil-e adam-e hozur-e mottaham dar mahall-e aluminiani ‫ آلومینیومی‬āluminiyomi.
voγu’-e jorm.
aluCa (aluča) ‫ آلوچه‬āluče.
aligatori (aligatori) ‫ تمساح‬temsah.
alfa (alfa) ‫آلفا‬ālfā, ‫ الف‬alef.
alizarini (alizarini) ‫ مواد رنگ آمیزی‬mavādd-e
alfabeti (alfabeti) ‫ الفبا‬ālefbā.
rang āmizi.
alfabeturi (alfabeturi) ‫الفبائی‬alefbāyi, ‫الفبا‬alefbā.
alilo (alilo) ‫آیین جشن میالد مسیح همراه با ترانه خوانی‬
‫ و موسیقی‬āyin-e jašne-e milād-e Masih hamrāh bā alqaji (alkaJi) ‫ زن جادوگر‬zan-e jādugar, ‫شیطان‬
tarāne xāni vā musiγi. šeytān.
alimenti (alimenti) ‫ نفقه‬nafaγe. alRo (alγo) 1. ‫ شامه‬šāme, ‫ بویائی‬buyāyi. 2. )‫استعاره‬
‫ )شم‬šamm, ‫ غریزه‬γarize.
alioni (alioni) ‫ سپیده صبح‬sepide-ye sobh.
alRoiani (alγoiani) ‫ حاضر جواب‬hāzer javāb, ‫هشیار‬
alisferi (alisferi) ‫ شعله ای رنگ‬so’le`i rang, ‫آتش‬
hušyār, ‫ تیزهوش‬tizhuš, ‫ زرنگ‬zarang, ‫ حساس‬hassās.
‫ گون‬ātaš gun.
alya (alKa) ‫ حلقه‬halγe, ‫ محاصره‬mohāsere.
alkoholi (alkoholi) ‫الکل‬alkol.
am (am) ‫این‬in.
alkoholiani (alkoholiani) )‫ الکل دار (الکلی‬alkol
dār (alkoli). amagi (amagi) ‫ مواظبت‬movāzebat, ‫ مراقبت‬morāγebat,
alkoholizmi (alkoholizmi) ‫ الکلیسم‬alkoholism, ‫ توجه‬tavājjoh, ‫ حمایت‬hemāyat, ‫ کار‬kār ‫ زحمت‬zahmat.
‫اعتیاد به الکل‬e’tiyād-e be ālkol. amala (amala) ‫ ملتزمین رکاب‬moltazemin-e rekāb,
alkoholiki (alkoholiki) ‫الکلی‬alkoli, ‫معتاد به الکل‬ ‫ اسکورت شاه‬eskort-e šāh.
mo’tād-e be alkol. amanaTi (amanati) ‫امانت‬amānat, ‫ امانت پستی‬amānat-e
alkoholuri (alkoholuri) ‫ الکلیک‬alkolik, ‫الکلی‬ pošti.
alkoli. ◊ ~ SeSliloba ‫ جنون الکلی‬jonun-e alkoli. amao (amao) ‫ عبث‬abas, ‫ بیهوده‬bihude.
almasi (almasi) ‫ الماس‬almās. amaod (amaod) ‫ بیهوده‬bihude, ‫ مذبوحانه‬mazbuhāne.
almacerad (almacerad) ‫ کج‬kaj, ‫ بطور اریب‬betowr-e amara (amara) ‫ به دست‬be dast-e. ◊ bedis ~ ‫به دست‬
orib, ‫ بطور چپ چپ‬betowr-e čap čap. ‫ روزگار‬be dast-e ruzgār; perangis ~ ‫فقط در پیراهنی‬
almaceri (almaceri) ‫ چپ چشم‬čap češm. faγat dar pirāhani.
almuri (almuri) ‫ سرخ‬sorx, ‫آتشگون‬ātešgun, ‫شعله ای‬ amartivebs (amartivebs) ‫ ساده می کند‬sāde mikonad,
šo’le`i. ‫ خالصه می کند‬xolāse mikonad.
22 qarTul-sparsuli leqsikoni

amarTuli (amartuli) ‫ بنا شده‬banā šode, ‫احداث شده‬ amdenad (amdenad) ‫ چندان‬čandān, ‫ آنقدر‬ānγadr, ‫به‬
ehdās šode. ‫ قدری‬be γadri, ‫ به قدری که‬be γadri ke, ‫ آنقدر که‬ānγadr
amarcxebs (amarcxebs) ‫ پیروز می شود‬piruz mišavad, ke,‫ تا اندازه ای که‬tā andāze`i ke.
‫ شکست می دهد‬šekāst midahad. amdeni (amdeni), ‫ این قدر‬in γadr, ‫ این مقدار‬in meγdār.
amasobaSi (amasobaši) ‫ در این میان‬dar in miyān, ‫آن‬ amdroindeli (amdroindeli) ‫ امروزی‬emruzi, ‫کنونی‬
‫ وقت‬ān vaγt. konuni, ‫ حاضر‬hāzer.
amaRam (amaγam) ‫امشب‬emšab. ameba (ameba) 1. ‫ خوشنودی‬xošnudi, ‫خوشنود کردن‬
amaRelvebeli (amaγelvebeli) ‫ آشفته کننده‬āšofte xošnud k, ‫راضی کردن‬rāzi k, ‫ قانع کردن‬γāne’ k. 2.
konande, ‫ نگران کننده‬negarān konande, ‫تشویش زا‬ ‫ خدمت کردن‬xedmat k. 3. ‫آمیب‬āmib.
tašviš zā, ‫هیجان آور‬hayjān āvar. amerika (amerika) ‫آمریکا‬āmrikā. ◊ amerikis
amaRleba (amaγleba) )‫ ارتقاء (دادن‬erteγā’ (dādan), materiki ‫ قاره آمریکا‬γāre-ye āmrikā.
‫ باال روی‬bālā ravi. amerikeli (amerikeli) ‫ آمریکایی‬āmrikāyi, ‫اهل آمریکا‬
amaRlebuli (amaγlebuli) ‫ ارتقاء یافته‬erteγā’ yafte, ahle āmrikā.
‫ مرتفع‬mortafe’, ‫ بلند‬boland. amerikuli (amerikuli) ‫آمریکایی‬ )‫)زبان وغیره‬
amayi (amaKi) ‫ با شرافت‬bā šarāfat, ‫ مفتخر‬moftaxār, āmrikāyi (zabān-o-γeyre).
‫ متکبر‬motakabber, ‫ مغرور‬maγrur. ametyveleba (ametKveleba) ‫ به سخن در آمدن‬be soxan
amayoba (amaKoba) ‫ مغروری‬maγruri, ‫متکبر بودن‬ dar āmadan, ‫ زبان باز کردن‬zabān bāz k.
motakabber budan, ‫ افتخار کردن‬eftexār k. amTvisebeli (amtvisebeli) ‫ با استعداد‬bā este’dād, ‫فرا‬
amaCuyebeli (amačuKebeli) 1. ‫ مؤثر‬moasser, ‫ گیرنده‬farāgirānde, ‫ حساس‬hassās.
‫ تأثیرگذار‬tasirgozār ‫ تأثرآور‬2. taassor āvar, ‫تکان دهنده‬ amTvisebloba (amtvisebloba) ‫ استعداد‬este’dād, ‫قوه‬
takān dahande, ‫ ناراحت کننده‬nārahat konande. ‫ دریافت‬γovve-ye daryāft.
ambavi (ambavi) ‫ خبر‬xabar, ‫ اطالع‬ettela’, ‫ اخبار‬axbār, amiaki (amiaki) ‫ آمونیاک‬āmuniyāk.
‫داستان‬dāstān, ‫ حکایت‬hekāyat. amieridan (amieridan) ‫از حاال‬az hālā, ‫ از این پس‬az in
ambobs (ambobs) ‫ حرف می زند‬harf mizanad, ‫حکایت‬ pas, ‫ در آتی‬dar āti.
‫ می کند‬hekāyat mikonad. amiT (amit) ‫ با این‬bā in.
ambicia (ambicia) ‫ غیرت‬γeyrat, ‫ افاده‬efāde, ‫بلند پروازی‬ amin (amin) ‫آمین‬āmin.
boland parwazi.
amindi (amindi) ‫هوا‬havā.
amboxeba (amboxeba) ‫آشوب‬āšub, ‫ عصیان‬osyān,
amisTana (amistana) ‫ به قدری‬be γadri, ‫ به اندازه‬be
‫ شورش‬šureš, ‫ بلوا‬balvā, ‫ آشوب کردن‬āšub k, ‫شورش‬
‫ کردن‬šureš k. āndāze, ‫ آن چنان‬ān čenān.
amitom (amitom) ‫ به این دلیل‬be in dalil, ‫ زیرا‬zirā ‫برای‬
amboxebuli (amboxebuli) ‫ شورشی‬šureši, ‫ یاغی‬yāγi,
‫ ناآرام‬nāārām. ‫ اینکه‬barāye inke.
amnairi (amnairi) ‫ چنین‬čenin, ‫ اینچنین‬inčenin, ‫اینگونه‬
ambari (ambari) ‫ عنبر‬anbar.
ingune.
ambrazura (ambrazura) ‫ روزنه سنگر‬rowzane-ye sangar.
amnTebi (amntebi) ‫آتش زا‬ātaš zā, ‫ روشن کننده‬rowšan
ambrozia (ambrozia) ‫ خوراک خدایان‬xorāk-e konande.
xodāyān.
amnezia (amnezia) ‫ فراموشی‬farāmuši, ‫بیماری مغزی‬
ambulatoria (ambulatoria) ‫ درمانگاه‬darmāngāh. ‫ آمنزی‬bimāri-e maγzi- e āmnezi.
◊ ambulatoriis eqimi ‫ پزشک درمانگاه‬pezešk-e
amnistia (amnistia) ‫عفو‬afw. ◊ sayovelTao ~ ‫عفو‬
darmāngāh,
‫ همگانی‬afw-e hamegāni.
ambulatoriuli (ambulatoriuli) ‫ سرپائی‬sarpāyi.
◊ ~ mkurnaloba ‫ درمان سرپائی‬darmān-e sarpāyi. amo- (amo-) 1‫پیشوند نشان دهنده کامل بودن فعل است‬.
pišvand-e nesāndahande-ye kāmel budan-e
amgvarad (amgvarad) ‫ اینچنین‬inčenin, ‫ اینطور‬intowr, fe’l ast. 2‫نشاندهنده جهت عمل از پاین به باال می باشد‬.
‫ باری‬bari, ‫ پس‬pas, ‫ بنابراین‬banā bar in. nešāndahānde-ye jehat-e amal az pāyin be
amgvari (amgvari) ‫ چنین‬čenin, ‫ اینگونه‬ingune. bālā mibāšad. amoitana ‫آورده است‬āvarde ast;
amgznebi (amgznebi) ‫ تحریک کننده‬tahrik konande, ‫بر‬ amofrinda ‫ پرواز کرده است‬parvāz karde ast.
‫ انگیزانده‬bar angizānde, ‫ محرک‬moharek. amoberva (amoberva) ‫ باد کردن‬bād k, ‫ پف کردن‬pof k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 23

amoberili (amoberili) ‫ باد کرده‬bād karde, ‫باد شده‬ amozneqili (amoznekili) ‫ خم شده‬xam šode,‫بر آمده‬
bād šode,‫ متورم‬motavarrem. bar āmade, ‫ محدب‬mohaddab, ‫ کج شده به طرف باال‬kaj
amobeWdva (amobeydva) ‫ چاپ مجدد‬čāp-e mojaddad, šode be taraf-e bālā.
‫ ماشین کردن‬māšin k, ‫ تایپ‬tayp. amoTiTxna (amotitxna) ‫ چرکین کردن‬čerkin k, ‫کثیف‬
amoboyineba (amoboKineba) ‫ بلند آروغ کردن‬boland ‫ کردن‬kasif k, ‫ آلوده کردن‬ālude k, ‫ جوهری کردن‬jowhari
āruγ k. k, ‫ لکه دار کردن‬lake dār k.
amobrwyineba (amobrwKineba) ‫ درخشیدن‬deraxšidan. amoTla (amotla) ‫ کنده کاری کردن‬kande kāri k, ‫برش‬
‫ دادن‬boreš dādan.
amobugva (amobugva) ‫ سوزاندن‬suzāndan, ‫به آتش‬
‫ کشیدن‬be ātaš kešidan. amoTreva (amotreva) ‫ بیرون کشیدن‬birun kešidan,
‫ بیرون آوردن‬birun āvardan, ‫ بیرون راندن‬birun rāndan.
amoburRva (amoburγva) ‫ سوراخ کردن‬surāx k, ‫سمبه‬
‫ کردن‬sombe k. amoTxra (amotxra) ‫ راندن‬rāndan.

amogdeba (amogdeba) 1. ‫ دور انداختن‬dur āndāxtan amokerva (amokerva) ‫دوختن‬duxtan, ‫دوزندگی‬


‫ حذف کردن‬hazf k. 2. ‫ کندن‬kandan, ‫کشیدن دندان‬ duzandegi.
kešidan-e dandān. amokecva (amokecva) ‫ تا کردن‬tā k, ‫ خم کردن‬xam k,
amogva (amogva) ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫ جاروب زدن‬jārub ‫ پیچاندن‬pičāndan, ‫ باال زدن‬bālā zadan.
zadan, ‫ تمیز کردن‬tamiz k. amokveTa (amokveta) (‫ حکاکی (کردن‬hakkāki (k), ‫کنده‬
amogleja (amogleJa) ‫ کندن‬kandan, ‫ پاره کردن‬pāre ‫ کاری کردن‬kande kāri k.
k. amokvnesa (amokvnesa) (‫ ناله (کردن‬nāle (k), ‫ نالیدن‬nālidan,
amoglejili (amogleJili) (‫ کنده (شده‬kande (šode), )‫ نفس عمیق (کشیدن‬nafas-e amiγ (kešidan), ‫ آه‬āh.
‫ پاره پاره‬pāre pāre. amokiTxva (amokitxva) ‫ خواندن‬xāndan.
amodgoma (amodgoma) ‫ بازوی کسی را گرفتن‬bāzuy-e amokreba (amokreba) 1. ‫ بیرون آوردن‬birun āvardan,
kasi rā gereftan, ‫ کنار کسی (روز سیاه) ایستادن‬kenār-e ‫ خارج کردن‬xārej k. 2. ‫ بهره گیری‬bahre giri, ‫سود بردن‬
kasi (ruz-e siyāh) istādan, ‫ خادمی‬xādemi. sud bordan. 3. ‫ بر گزیدن‬bargozidan, ‫انتخاب کردن‬
amodeba (amodeba) 1. ‫ باال گذاشتن‬bālā gozāštan, entexāb k.
‫ عالوه کردن‬elāve k. 2. ‫ مهار کردن‬mehār k. ‫لجام زدن‬ amokrebili (amokrebili) )‫ بر گزیده (شده‬bar gozide
lajām zadan. (šode), ‫ انتخاب شده‬entexāb šode, ‫ منتخب‬montaxab.
amodis (amodis) ‫ طلوع می کند‬tolu’ mikonad, ‫باال می‬ amolageba (amolageba) ‫ فرش کردن‬farš k, ‫مفروش‬
‫ آید‬bālā mi āyad, ‫ جوانه می زند‬javāne mizanad. ‫ کردن‬mafruš k, ‫ جمع و جور کردن‬jam’-o-jur k.
amoduReba (amoduγeba) ‫ به جوش آمدن‬be juš āmdan. amolesva (amolesva) ‫ بطانه کردن‬batāne k, ‫پر کردن‬
amovardna (amovardna) 1. (‫ در رفتگی )استخوان‬dar
1 por k.
raftegi (-e ostoxān), ‫ در رفتن‬dar raftan. 2. ‫تند بیرون‬ amolesili (amolesili) ‫ بطانه شده‬batāne šode, ‫پر شده‬
‫ رفتن‬tond birun raftan. por šode.
amovardna (amovardna) ‫ نیستی‬nisti, ‫ نابودی‬nābudi,
2
amoleuli (amoleuli) ‫ بی پایان‬bi pāyān, ‫الیزال‬
‫ از بین رفتن‬az beyn raftan, ‫ نیست شدن‬ništ šodan. lāyazāl.
amovardniloba (amovardniloba) ‫در رفتگی استخوان‬ amomavali (amomavali) ‫ باال رونده‬bālā ravande,
dar raftegi-e ostoxān. ‫ صعودی‬so ’udi.
amovleba (amovleba) ‫ غر غره کردن‬γar γare k, ‫آب‬ amomavloba (amomavloba) ‫ باال روندگی‬bālā
‫ کشیدن‬āb kešidan. ravandegi, ‫ صعودی بودن‬so’udi budan.
amovseba (amovseba) ‫ پر کردن‬por k, ‫ لبریز کردن‬labriz amomrTveli (amomrtveli) 1. ‫ انتخاب کننده‬entexāb
k. konande ‫ رأی دهنده‬ra’y dahande. 2. ‫خاموش کننده‬
amovsebuli (amovsebuli) ‫ پر‬por, ‫ لبریز‬labriz. xāmuš konande.
amozidva (amozidva) ‫ باال کشیدن‬bālā kešidan, ‫باال‬ amomtvreva (amomtvreva) ‫ درهم شکستن‬darham
‫ بردن‬bālā bordan, ‫ به باال انتقال دادن‬be bālā enteγāl šekastan.
dādan. amomSrali (amomšrali) ‫ خشکیده‬xoškide, ‫خشک شده‬
amozneqa (amozneka) (‫ خم شدن(به باال‬xam šodan, xošk šode.
‫ منحنی شدن‬monhani šodan. amomwuravi (amomwuravi) ‫ کامل‬kāmel, ‫ جامع‬jām’,
‫ همه جانبه‬hame jānebe.
24 qarTul-sparsuli leqsikoni

amomwydari (amomwKdari) ‫ مرده‬morde, ‫فوت کرده‬ amosxma (amosxma) ‫ حکاکی‬hakkāki, )‫گراوری (کردن‬
fowt karde. gerāvari k, ‫ گراور کردن‬gerāvar k.
amomxvevi (amomxvevi) ‫ باز کننده‬bāz konande, ‫از‬ amosuli (amosuli) 1. ‫ باال آمده‬bālā āmade, ‫طلوع کردن‬
‫ البال در آورنده‬az lābelā dar āvarande. tolu’ karde. 2. ‫ جوانه زده‬javāne zade.
amonabeWdi (amonabeydi) ‫اثر‬asar, ‫ اثرات‬asarāt, ‫نقش‬ amosunTqva (amosuntkva) ‫ دم آوری‬dam āvari, ‫دم بر‬
naγš. ‫ آوردن‬dam bar āvardan, ‫ بازدم در کردن‬bāzdam dar k,
amonaweri (amonaweri) ‫اقتباس‬eγtebās, ‫بیرون نویسی‬
‫ خستگی در کردن‬xastegi dar k.
birun nevisi. amotana (amotana) ‫از پایین به باال آوردن‬az pāyin be
amonaWeri (amonayeri) ‫ قطعه‬γet’e, ‫ پاره‬pāre, ‫بریده‬
bālā, āvardan.
boride. amotexa (amotexa) ‫ درهم شکستن‬darham šekastan.
amonTxeva (amontxeva) 1. ‫ پرتاب کردن‬partāb k, ‫بیرون‬ amotvifrva (amotvifrva) ‫ مهر زدن‬mohr zadan, ‫قالب‬
‫ ریختن‬birun rixtan. 2. ‫ آتش افشاندن‬ātaš afšāndan, 3. ‫ زدن‬γāleb zadan.
‫ استفراغ کردن‬estefrāγ k. ‫ قی کردن‬γei k. amotvifruli (amotvifruli) ‫ مهر شده‬mohr šode.
amoorTqvla (amoortkvla) 1. ‫ پاک کردن با بخار‬pāk amotivtiveba (amotivtiveba) ‫ شناوری‬šenāvari,
k. bā boxār, ‫ نمی را به بخار تبدیل کردن‬nami rā be ‫ شناور شدن‬šenāvar šodan, ‫روی آب آمدن‬ruy-e āb
boxār tabdil k. 2. ‫ بخار راندن‬boxār rāndan. āmadan, ‫ آشکار شدن‬āškār šodan, ‫ فاش شدن‬fāš šodan.
amooxvra (amooxvra) ‫ نفس کشیدن‬nafas kešidan, ‫باز‬ amoucnobi (amoucnobi) )‫ نا گشوده (شده‬nā gošude
‫ دم‬bāz dam. (šode), ‫ حدس ناپذیر‬hads nāpazir, )‫ناشناخته (شده‬
amoJleta (amožleta) ‫ نابودی‬nābudi, ‫ انهدام‬enhedām, nā šenāxte (šode), ‫ حل نا شده‬hall nā šode, ‫معما‬
‫ نابود کردن‬nābud k, ‫ منهدم کردن‬monhadem k, ‫از بین‬ mo’ammā.
‫ بردن‬az beyn bordan ‫ محو کردن‬mahv k. amouwuravi (amouwuravi) ‫وفور‬vofur, ‫ زیادی‬ziyādi,
amoraluri (amoraluri) 1. ‫ خالف اخالق‬xalāf-e ‫ لبریزی‬labrizi, ‫ بی پایان‬bi pāyān.
axlāγ, ‫ غیر اخالقی‬γeyr-e axlāγi. 2. ‫ بد اخالق‬bad axlāγ. amouxsneli (amouxsneli) ‫ حل ناپذیر‬hall nāpazir, ‫بی‬
amoraluroba (amoraluroba) ‫خالف اخالق بودن‬ ‫ جواب‬bi javāb.
xalāf-e axlāγ budan, ‫ غیر اخالقی بود‬γeyr-e axlāγi amofareba (amofareba) ‫ پنهان شدن‬penhān šodan,
budan. ‫ مخفی شدن‬maxfi šodan.
amorecxva (amorecxva) ‫ شستن‬šostan, ‫تصفیه کردن‬ amofrena (amofrena) ‫ پرواز کردن‬parvāz k, ‫پرواز‬
tasfiye k. parvāz.
amorTva (amortva) ‫ خاموش کردن‬xāmuš k. amofrqveva (amofrkveva) (‫ آتش فشانی )کردن‬ātaš
amorTmeva (amortmeva) ‫ در آوردن‬darāvardan, ‫گرفتن‬ fešāni (kardan), ‫ آتش افشاندن‬ātaš afšāndan, ‫آتش بیرون‬
gereftan. ‫ ریختن‬ātaš birun rixtan.
amortizatori (amortizatori) ‫ کمک فنر‬komak amofxaWna (amofxayna) ‫ خراشیدن‬xarāšidan, ‫خراش‬
fanar. ‫ دادن‬xarāš dādan, ‫ چنگ و ناخن زدن‬čang-o-nāxon
amortizacia (amortizacia) 1. ‫ استهالک‬estehlāk,
zadan.
‫ ضربه گیری‬zarbe giri. 2. ‫ ضربه گیری کردن‬zarbe giri amofxeka (amofxeka)‫ پاک کردن‬pāk k, ‫تمیز کردن‬
k. tamiz k, ‫ تراشیدن‬tarāšidan.
amortizeba (amortizeba) ‫ مستهالک شدن‬mostahlāk, amofxrewa (amofxrewa) ‫ دریدن‬daridan, ‫پاره کردن‬
‫ استهالک‬estehlāk. pāre k.
amorfuli (amorfuli) ‫ بی شکل‬bišekl. amoqargva (amokargva) ‫ گلدوزی کردن‬golduzi k.
amorCeva (amorčeva) (‫ انتخاب (کردن‬entexāb (k), ‫بر‬ amoqarguli (amokarguli) ‫ گلدوزی شده‬golduzi šode.
‫ گزیدن‬bargozidan, ‫ گزینش‬gozineš. amoqaCva (amokačva) ‫ با تلمبه خالی کردن‬bā tolombe
amorCeuli (amorčeuli) ‫ منتخب‬montaxab, (‫بر گزیده‬ xāli k.
‫ (شده‬bar gozide (šode). amoqmedeba (amokmedeba) ‫ عملی کردن‬amali k, ‫به‬
amorwyeva (amorwKeva) ‫ استفراق کردن‬estefrāγ k. ‫ حرکت در آوردن‬be harkat dar āvardan.
amosavali (amosavali) ‫ مبدأ‬mabda’, ‫ نقطه آغاز‬noγte- amoqolva (amokolva) ‫ پر کردن‬por k, ‫ بستن‬bastan,
ye āγāz. ‫ صاف و هموار کردن‬sāf-o-hamvār k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 25

amoqolili (amokolili) ‫ هموار شده‬hamvār šode, āmadan. 2. ‫ به راه انداختن‬be rāh andāxtan, ‫راه اندازی‬
‫ بسته شده‬baste šode, ‫ پر‬por. ‫ شدن‬rāh andāzi šodan.
amoRarva (amoγarva) ‫ چاله چاله کردن‬čāle čāle k. amoZroba (amoZroba) ‫ کشیدن دندان‬kešidan (-e
amoReba (amoγeba) 1. ‫ برداشتن‬bardāštan. 2. ‫در آوردن‬ dandān), ‫ در آوردن‬dar āvardan.
dar āvardan. amoZueba (amoZueba) ‫ راندن‬rāndan, ‫ بیرون راندن‬birun
amoRebuli (amoγebuli) 1. ‫ به دست آمده‬be dast rāndan, ‫ بیرون کردن‬birun k, ‫ دور کردن‬dur k. ◊ kudis
āmade. 2. ‫ بیرون آورده شده‬birun āvarde šode. 3. ~ ‫ دم را روی کول گذاشتن‬dom rā ruy-e kul gozāštan.
‫ استخراج شده‬estexrāj šode. amoweva (amoweva) ‫ بلند کردن‬boland k.
amoyvana (amoKvana) ‫بیرون آوردن کسی یا موجودی از چاه‬ amowera (amowera) 1. ‫آبونه‬ābune, ‫ اشتراک‬ešterāk.
‫ و چاله‬birun āvardan-e kasi ya movjudi az čāh-o- 2. ‫ مرخصی‬moraxxasi. 3. ‫ بیرون نویسی‬birun nevisi,
čāle, ‫ باال آوردن‬bālā āvardan, ‫ باال کشیدن‬bālā kešidan. ‫ اقتباس‬eγtebās.
amoyofa (amoKofa) )‫(از پنجره) بیرون آوردن (دست‬ amowerili (amowerili) 1. ‫ اقتباس شده‬eγtebās šode.
(az panjare) birun āvardan (-e dast), ‫از پنجره بیرون‬ 2. ‫ مرخص شده‬moraxxas šode.
‫ آمدن‬az panjare birun āmadan, ‫ بیرون آوردن‬birun amowva (amowva) ‫ سوزاندن‬suzāndan, ‫ آتش زدن‬ātaš
āvardan. zandan.
amoyra (amoKra) ‫ بیرون ریختن‬birun rixtan, ‫در انداختن‬ amowiwkna (amowiwkna) ‫ با نشگون کشیدن‬bā nešgun
dar āndāxtan, ‫ در آوردن و ریختن‬dar āvardan va rixtan. kešidan, ‫ با انبر در آوردن‬bā anbor dar āvardan.
amoyrili (amoKrili) ‫ دور ریخته شده‬dur rixte šode. amowmenda (amowmenda) 1. ‫ تمیزی‬tamizi, ‫تمیز کردن‬
amoSeneba (amošeneba) ‫بنا کردن جا های خالی در‬ tamiz k, ‫ پاک کردن‬pāk kardan. 2. ‫ پوست کردن‬pust k,
‫ خانه‬bana kardan-e jāhā-ye xāli dar xāne, ‫پر کردن‬ ‫ پوست کندن‬pust kandan,‫ پر کردن‬par kandan.
)‫ سمبه ها‬.‫ (سوراخ‬porkardan (-e surax so’mbehā). amowmendili (amowmendili) ‫ پاک شده‬pāk šode, ‫تمیز‬
amoSla (amošla) ‫ پاک کردن نوشته‬pāk k. nevešte, ‫خط‬ ‫ شده‬tamiz šode, ‫ تر و تمیز‬tar-o-tamiz.
‫ زدن‬xatt zadan, ‫ (نوشته(از بین بردن‬az beyn bordan amowova (amowova) ‫ مکش‬makeš, ‫ مکیدن‬makidan.
(-e nevešte).
amowurva (amowurva) ‫ تماما ً به کار بردن‬tamāman
amoSlili (amošlili) ‫ خط خورده‬xatt xorde, ‫پاک شده‬ bekār bordan, )‫ به مصرف رساندن (تا آخر‬be masraf
pāk šode. resāndan (tā āxar).
amoSreta (amošreta) )‫ خشک کردن (چاه و چاله‬xošk amowuwvna (amowuwvna) ‫ مکش‬makeš, ‫مکیدن‬
kardan (-e čāh-o-čāle), ‫ تحلیل رفتن‬tahlil raftan,‫فرسوده‬ makidan.
‫ شدن‬farsude šodan.
amowydoma (amowKdoma) ‫ از بین رفتن‬az beyn raftan,
amoSroba (amošroba) ‫ خشک کردن‬xošk k, ‫خشکاندن‬ ‫ نیست و نابود شدن‬nist-o-nābud šodan, ‫ مردن‬mordan,
xoškāndan. ‫ هالک شدن‬halāk šodan, ‫ هالکت‬halākat.
amoCarxva (amočarxva) ‫ خراطی کردن‬xarrāti k, ‫تراش‬ amowyveta (amowKveta) ‫ نابود کردن‬nābud k, ‫امحاء‬
‫ دادن‬tarāš dādan. )‫ (کردن‬emhā’ k.
amoCiCqna (amočičkna) ‫ کندن‬kandan, ‫کند و کار نمودن‬ amowyvetili (amowKvetili) ‫ نابود شده‬nābud šode,
kand-o-kār namudan, ‫ کندن و در آوردن‬kandan va dar ‫ امحاء شده‬emhā’ šode.
āvardan.
amoWedva (amoyedva) ‫( میخ زدن‬mix)zadan, ‫میخ کوبیدن‬
amocana1 (amocana) ‫ مسئله‬masale. ◊ amocanis mix kubidan, ‫ میخ کوب کردن‬mix kub k.
amoxsna ‫ حل مسئله‬hall-e masale.
amoWma (amoyma) ‫ خوردن تا ته‬xordan tā tah, ‫تا ته‬
amocana2 (amocana) ‫ چیستان‬čistan, ‫ معما‬mo’ammā. ‫ خوردن‬tā tah xordan.
amocla (amocla) ‫ تخلیه کردن‬taxliye k, ‫ خالی کردن‬xāli amoWmuli (amoymuli) 1.‫ته)خورده شده‬ ‫( (تا‬tā tah)
k, ‫ بیرون کشیدن‬birun kešidan. xorde šode. 2. )‫ با اسیده تند سوخته (شده‬bā asid-e tond
amocureba (amocureba) ‫ آب کش کردن‬āb keš k, ‫روی‬ suxte (šode), ‫ با اسیده تیز آماده شده‬bā asid-e tiz āmāde
‫ آب شناور شدن‬ruy-e āb šenāvar šodan. šode, ‫ با مواد شیمیائی بی اثر شده‬bā mavādd-e šimiyā-yi
amoZirkva (amoZirkva) ‫ ریشه کن کردن‬riše kan k, ‫از‬ bi asar šode.
‫ ریشه در آوردن‬az riše dar āvardan. amoWra (amoyra) ‫ بریدن‬boridan, ‫ قطع کردن‬γat’ k.
amoZraveba (amoZraveba) 1. ‫ به حرکت در آوردن‬be amoWrili (amoyrili)‫ بریده شده‬boride šode, ‫قطع شده‬
harekat dar āvardan, ‫ به حرکت در آمدن‬be harekat dar γat’ šode.
26 qarTul-sparsuli leqsikoni

amoxda (amoxda) ‫ رنج‬ranj, ‫ رنجور شدن‬ranjur šodan, amplituda (amplituda) ‫ نوسان‬navasān.


‫ رنج و محنت کشیدن‬ranj-o-mehnat kešidan, ‫رنج دادن‬ amplua (amplua) ‫ نقش‬naγš, ‫ رل‬rol.
ranj dādan, ‫ محنت دادن‬mehnat dādan.
ampula (ampula) ‫آمپول‬āmpul.
amoxdoma (amoxdoma) ‫ رنج‬ranj, ‫ محنت‬mehnat,
‫ رنجوری‬ranjuri,‫ رنج دادن‬ranj dādan, ‫محنت دادن‬ amputacia (amputacia) )‫ قطع کردن(عضو بدن‬γat’ k (-e
mehnat dādan, ‫ عذاب دادن‬azāb dādan, ‫ رنج کشیدن‬ranj ozv -e badan), ‫ بریدن‬boridan.
kešidan, ‫ عذاب کشیدن‬azāb kešidan. amputireba (amputireba) )‫ قطع کردن (عضو بدن‬γat’ k
amoxeva (amoxeva) ‫ کندن‬kandan, ‫ پاره کردن‬pāre k. (-e ozv -e badan), ‫ بریدن‬boridan.
amoxeTqa (amoxetka) ‫ فوران کردن‬favarān k,‫فواره‬ amputirebuli (amputirebuli) )‫( (عضو‬ozv-e) ‫قطع‬
‫ زدن‬favāre zadan. ◊ navTi amoxeTqa ‫نفت فوارن‬ ‫ شده‬γat’ šode, ‫ بریده شده‬boride šode.
‫ کرد‬naft favāran kard, (‫ نفت بیرون جست (فواره زد‬naft amJamad (amžamad) ً‫ فعال‬fe’lan, ‫ در حال حاضر‬darhāle
birun jast (favāre zad). hāzer, ‫اکنون‬aknun.
amoxveva (amoxveva) ‫ پیچاندن‬pičāndan, )‫پیچیدن (روی‬ amrezili (amrezili) ‫اخمو‬axmu, ‫ باد کرده‬bād karde,
pičidan (ruye). ‫ ترش رو‬torš ru, ‫ پکر‬pakar, ‫ منگ‬mang.
amoxveleba (amoxveleba) ‫سرفه ای که همراه با خلط‬ amreklavi (amreklavi) ‫ انعکاس دهنده‬en’ekās
‫ آمدن است‬sorfe`i ke harāh bā xelt āmadan ast, ‫سرفه‬ dahande, ‫ بازتاب کننده‬bāz tāb konande, ‫برگردان دهنده‬
‫ کردن‬sofe k. bargardān dahande.
amoxveta (amoxveta) ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫ پاک بردن‬pāk amrigad (amrigad) ‫ اینچنین‬inčenin, ‫ بنابر این‬banā bar
bordan, ‫ با خود تا ته رفتن و بردن‬bā xod tā tah roftan- in, ‫ پس‬pas.
o-bordan. amsrulebeli (amsrulebeli) ‫ انجام دهنده‬anjām
amoxvneSa (amoxvneša) (‫ نفس (کشیدن‬nafas kešidan, dahande,‫ مجری‬mojri, ‫ اجراء کننده‬ejrā’ konande, ‫ایفاگر‬
‫ نفس عمیق‬nafas-e amiγ (kešidan). ifāgar, ‫ عامل‬āmel.
amoxvreta (amoxvreta) )‫ سوراخ (با مته‬surāx (bā amtani (amtani) ‫ صابر‬sāber, ‫ صبور‬sabur, ‫ بردبار‬bord
mate) ‫ حفر کردن‬hafr k. bār, ‫ شکیبا‬šakibā, ‫ پرطاقت‬por tāγat.
amoxleCa (amoxleča) ‫ درهم شکستن‬darham šekastan. amtanoba (amtanoba) ‫ صبوری‬saburi, ‫بردباری‬
amoxocva (amoxocva) ‫ نابودی‬nābudi, ‫ قتل عام‬γatl-e bordbāri, ‫ تحمل‬tahammol, ‫ ایستادگی‬istādegi, ‫بردباری‬
āmm, ‫ نابود کردن‬nābud k, ‫ قتل عام کردن‬γatl-e āmm k, ‫ کردن‬bord bāri k, ‫ صبوری کردن‬saburi k.
‫ محو کرد‬mahv k. amtvereba (amtvereba) ‫ گرد و غبار بر پا کردن‬gard-o-
amoxocili (amoxocili) ‫ قتل عام شده‬γatl-e āmm γobār bar pā k.
šode, ‫ نابود شده‬nābud šode, ‫ نابود کرده شده‬nābud amtkicebs (amtkicebs) ‫ ثابت می کند‬sābet mikonad.
karde šode. amuleti (amuleti) ‫ تعویز‬ta’viz.
amoxraxna (amoxraxna) ‫ پیچ دادن‬pič dādan, ‫باز کردن‬ amunicia (amunicia) ‫ تجهیزات‬tajhizāt.
bāz k, ‫ شل کردن‬sol k.
amuri (amuri) 1.‫ عشق‬ešγ, ‫ بوس و کنار‬bus-o- kenār.
amoxsna (amoxsna) ‫ حل کردن‬hall k. 2. ‫ خدای عشق‬xodāy-e ešγ.
amoxsnili (amoxsnili) ‫ حل شده‬hall šode. amuSaveba (amušaveba) ‫ عملی کردن‬amali k, ‫به کار‬
amoxtoma (amoxtoma) ‫ بیرون جستن‬birun jastan, ‫ اندختن‬be kār andāxtan, ‫ به کار افتادن‬bekār oftādan,
‫ بیرون پریدن‬birun paridan. manqanis ~ ‫ به کار اندختن ماشین‬be kār andāxtane
ampartavani (ampartavani) ‫ فاخر‬fāxer, ‫مغرور‬ māšin.
maγrur, ‫ خود پسند‬xod pasand, ‫ متکبر‬motakabber. amfeTqebeli (ampetkebeli) 1. ‫مأمور انفجار‬
ampartavnoba (ampartavnoba) ‫خود پسندی کردن‬ ma’mur-e enfejār. 2. ‫ خراب کار‬xarābkar, ‫اخالل گر‬
xod pasandi k, ‫ غرور‬γorur, ‫ متکبر بودن‬motakabber exlāl gar. 3. ‫ منفجر کننده‬monfajer konande.
budan, ‫ فخر فروشی‬faxr foruši, ‫ تکبر کردن‬takabbor k. amfibia (ampibia) ‫ ذوحیاتین‬zuhayātin, ‫ آمفیبی‬āmfibi,
amperi (amperi) ‫ آمپر‬āmper. ‫آبی و خاکی‬ābi vā xāki, ‫ آب خاکی‬ābxāki.
ampermetri (ampermetri) ‫ آمپر سنج‬āmper sanj, amfibraqi (ampibraki) ‫ )بیت سه هجائی (در شعر‬beyt-e
‫آمپرمتر‬āmpermetr. se hejāyi (dar še’r).
ampiri (ampiri) ‫سبک هنری اوایل قرن‬.19 sabk-e amfibraqiuli (ampibrakiuli) ‫شعر با ابیات سه هجائی‬
honari-ye avāyel-e γarne XIX. še’r bā abyāt-e se hejāyi.
qarTul-sparsuli leqsikoni 27

amfiTeatri (ampiteatri) ‫ آمفی تئاتر‬āmfi teātr. mosalleh k, ‫ مسلحانه قیام کردن‬mosllahahāne γiyām k.
amfsoni (ampsoni) ‫ یار‬yār, ‫ هم پیاله‬hampiyāle. amxsneli (amxsneli) ‫ توضیح دهنده‬towzih dahande,
amqari (amkari) ‫ همکار‬hamkār.
‫ راهنما‬rāhnamā.
an (an) ‫ یا‬yā.
amqruli (amkruli) ‫… کارگاه‬kārgāh, ‫ کارگاهی‬kārgāhi.
anabana (anabana) ‫ کتاب الفبا‬ketāb-e alefbā.
amRereba (amγereba) ‫آواز خواندن‬āvāz xāndan, ‫نغمه‬
‫ سر دادن‬naγme sar dādan. anabara (anabara) ‫ خودسری‬xodsari, ‫بیدادگری‬
amRvreva (amγvreva) 1. ‫ تیرگی‬tiregi, ‫ گل آلودی‬gel
bidādgari. ◊ bedis ~ ‫ دست روزگار‬dast-e ruzegār.
āludi, ‫ تیره کردن‬tire k, ‫گل آلود کردن‬gel ālud k. 2. ‫گیج‬ anabari (anabari) ‫ سپرده‬soporde, ‫ پس انداز‬pas andāz,
‫ کردن‬gij k, ‫ پریشان کردن‬parišān k. 3. ‫تحریک کردن‬ ‫ سهم‬sahm.
tahrik k, ‫ برانگیختن‬bar angixtan. anabeWdi (anabeydi) ‫اثر‬asar, ‫اثرات‬asarāt.
amRvreuli (amγvreuli) 1. ‫ تیره‬tire, ‫ گل آلود‬gel ālud, anabiozi (anabiozi) ‫ تجدید حیات‬tajdid-e hayāt, ‫زنده‬
‫ تار‬tār. 2. ‫ پریشان‬parišān. ‫ کردن‬zende k, ‫ روح بخشیدن‬ruh baxšidān, ‫آنابیوز‬
amSenebeli (amšenebeli) ‫ سازنده‬sāzande, ‫ بنا‬bannā. ānābiuz.
amSenebloba (amšenebloba) ‫ سازندگی‬sāzandegi, anavardeba (anavardeba) ‫(از شوق) به پرواز در آمدن‬
‫ آبادانی‬ābādani, ‫ سازندگی کردن‬sāzandegi k, ‫آباد کردن‬ (az šowγ) be parvāz dar āmadan.
ābād k. anazdad (anazdad) ‫ ناگهان‬nāgahān, ‫ یک مرتبه‬yek
amSvenebs (amšvenebs) ‫ زینت می دهد‬zinat midahad, martabe.
‫ زیبا می کند‬zibā mikonad. anazdeulad (anazdeulad) ‫ ناگهان‬nāgahān, ‫یک مرتبه‬
amSvidebs (amšvidebs) ‫ تسکین می دهد‬taskin yek martabe.
midahad, ‫ آسوده می کند‬āsude mikonad, ‫آرامی می بخشد‬ anazdeuli (anazdeuli) ‫ ناگهانی‬nāgahāni
ārāmi mibaxšad.
anazRaureba (anazγaureba) ‫ جبران‬jobrān, ‫غرامت‬
amcirebs (amcirebs) ‫ تحقیر می کند‬tahγir mikonad, γarāmat, ‫ جبران کردن‬jobrān kardan, ‫ تالفی کردن‬talāfi
‫ خوار می کند‬xār mikonad. k, ‫ غرامت دادن‬γarāmat dādan.
amwe (amwe) ‫ جر ثقیل‬jarr-e saγil, ‫ باال بر‬bālā bar. anaTema (anatema) ‫ تکفیر‬takfir, ‫ طرد کردن‬tard k.
amwevi (amwevi) ‫ جر ثقیل‬jarr-e saγil, ‫ باال برنده‬bālā analizi (analizi) ‫ تحلیل‬tahlil, ‫ تجزیه‬tajziye.
barande.
analizuri (analizuri) ‫ تحلیلی‬tahlili. ◊ ~ meTodi
amwvaneba (amwvaneba) ‫ سبز شدن‬sabz šodan, ‫به‬ ‫ شیوه تحلیلی‬sive-ye tahlili.
‫ رنگ سبز در آمدن‬be rang-e sabz dar āmadan, ‫روییدن‬
analitikosi (analitikosi) ‫ تحلیل گر‬tahlilgar.
ruyidan.
analogia (analogia) ‫ شباهت‬šabāhat, ‫ تشبیه‬tašbih.
amwvanebuli (amwvanebuli) ‫ سبز‬sabz, ‫ سبز شده‬sabz
analogiiT ‫ از روی شباهت‬az ruye šabāhat.
šode.
analogiurad (analogiurad) ‫ بطور مشابه‬betowr-e
amwiokebeli (amwiokebeli) ‫ ویرانگر‬virāngar.
mošābeh.
amwoni (amwoni) ‫ قیاس کننده‬γiyās konande, ‫وزن کننده‬
analogiuri (analogiuri) ‫ مشابه‬mošābeh.
vazn konande.
analogiuroba (analogiuroba) ‫ تشابه‬tašāboh, ‫مشابه‬
amwyobi (amwγobi) 1. ‫ حروف چین‬horuf čin, ‫تنظیم کننده‬
‫ بودن‬mošābeh budan.
tanzim konande. 2. ‫ کوک کننده‬kuk konande.
ananasi (ananasi) ‫آناناس‬ānānās. ◊ ananasis muraba
amxanagi (amxanagi) ‫ رفیق‬rafiγ.
‫ مربای آناناس‬morabāy-e ānānās.
amxanagoba (amxanagoba) ‫ رفاقت‬rafāγat.
anarekli (anarekli) ‫انعکاس‬enekās, ‫ بازتاب‬bāztāb,
amxanaguri (amxanaguri) ‫ رفاقتی‬rafāγati, ‫تعاونی‬ ‫ برگردن‬bargardan.
ta’āvoni.
anaricxi (anaricxi) 1. ‫ کاست‬kāst, ‫ برداشت‬bardāšt.
amxanad (amxanad) ‫ روزمره‬ruzmare, ‫ امروزی‬emruzi, 2. ‫اخراج‬exrāj, ‫انفصال‬enfesāl, ‫عزل‬azl. 3. ‫مبلغ وضع شده‬
‫ فعلی‬fe’li, ‫ حاضر‬hāzer. mablaγ-e vaz’ šode.
amxnevebs (amxnevebs) ‫ تشویق می کند‬tašviγ mikonad, anarqia (anarkia) ‫هرج و مرج‬harj-o-marj. ◊
‫ نیرو می بخشد‬niru mibaxšad, ‫ دل می دهد‬del midahad, warmoebis ~ ‫ هرج و مرج تولیدی‬harj-o-marj-e
‫ جرأت می افزاید‬jor’at miafzāyad. towlidi.
amxedreba (amxedreba) ‫ تسلیح‬taslih, ‫مسلح کردن‬
28 qarTul-sparsuli leqsikoni

anarqizmi (anarkizmi) ‫ هرج و مرج طلبی‬harj-o-marj ‫ می زند‬taxmin mizanad.


talabi, ‫آنارشیزم‬ānāršism. angariSiani (angarišiani) ‫ صرفه جو‬sarfe ju, ‫مالحظه‬
anarqisti (anarkisti) ‫ هرج و مرج طلب‬harj-o-marj ‫ کار‬molāheze kār.
talab. angariSmiucemeli (angarišmiucemeli) ‫بی حساب‬
anarqiuli (anarkiuli) ‫ هرج و مرج طلبانه‬harj-o-marj bihesāb, ‫ نامفهوم‬nāmafhum, ‫ غیر ارادی‬γeyr-e erādi,
talabāne, ‫ آنارشیستی‬ānāršisti. ‫ بی کنترل‬bikontrol.
anarqizm-sindikalizmi (anarqizm-sindika­liz­mi) angariSsworeba (angarišsworeba) ‫محاسبه کردن‬
‫ آنارشیسم سندیکائی‬ānāršism-e sandikāyi. mohāsebe k, ‫ تخمیم زدن‬taxmin zadan, ‫تصفیه حساب‬
anasaxi (anasaxi) ‫ تجسم‬tajassom, ‫ انعکاس‬en’ekās, ‫ کردن‬tasfiye hesāb k, ‫ حساب پس دادن‬hesāb pas dādan,
‫ بازتاب‬bāztāb. ‫ مقابله به مثل کردن‬moγābel-e be mesl k.
anatkeCi (anatkeči) ‫ترک یا شکاف میان مغز و دوایر سنی‬ angelozi (angelozi)‫ فرشته‬ferešte, ‫ مالئکه‬malāeke.
‫ درخت‬tarak yā šekāf-e miyān-e maγz va davayer-e angelozebrivi (angelozebrivi) ‫ فرشته مانند‬ferešte
senni-e deraxt. mānand.
anatomi (anatomi) ‫ کالبدشناس‬kālbodšenās. angelosi (angelosi) ‫ فرشته‬ferešte, ‫ مالئکه‬malāeke.
anatomia (anatomia) ‫ کالبدشناسی‬kālbodšenāsi. angina (angina) ‫ گریپ‬grip, ‫ گلودرد‬galu dard.
anatomiuri (anatomiuri) ‫ تشریحی‬tašrihi ‫کالبدشناسی‬ angoruli (angoruli) ‫ آنکارایی‬ānkārāyi, ‫موبلند‬
kālbod šenāsi. mubolānd, ‫ کورکی‬kurki.
anaqoreti (anakoreti) ‫ منزوی‬monzavi, ‫مطرود‬ angreva (angreva) ‫ خرابی‬xarābi, ‫ خراب کردن‬xarāb k,
matrud. ‫ نابود کردن‬nābud k.
anaqronizmi (anakronizmi) ‫ حکم منسوخ‬hokm-e anda (anda) ‫ یاکه‬yāke, ‫ یا‬yā, ‫ یعنی‬ya’ni.
mansux. ◊ politikuri ~ ‫حکم منسوخ سیاسی‬ andaza (andaza) ‫ مثل‬masal, ‫ ضرب المثل‬zarb-ol-
hokm-e mansux-e siyāsi. masal.
anaqronistuli (anakronistuli) )‫منسوخ (شده‬ andamati (andamati) ‫ مغناطیس‬maγnātis, ‫ آهن ربا‬āhan
mansux (šode). robā.
anaSuqi (anaSuki) ‫انعکاس نور‬en’ekās-e nur. andante (andante) ‫ یواش‬yevāš, ‫آرام‬ārām.
anaCexi (anačexi) ‫آشغال و فضوالت‬āšγāl-o-fozulāt, anderZi (anderZi) ‫ وصیت نامه‬vasiyyat nāme, ‫وصیت‬
‫ خرده ریزه‬xorde rize. ‫ کردن‬vasiyyāt k.
anaceri (anaceri) ‫ قطعات‬γat’āt, ‫ تکه ها‬teke hā, ‫ته مانده‬ anebivrebs (anebivrebs)‫ شیطانی می کند‬šeytāni
ta hmānde. mikonad.
anawyobi (anawγobi) 1. (‫ دست (ابزار‬dast (abzār), ‫دسته‬ anekdoti (anekdoti) ‫ جک‬jok, ‫ لطیفه‬latife.
daste, ‫ مجموعه‬majma’e. 2. ‫ حروف چینی‬horuf čini.
anevrizma (anevrizma) ‫ انبساط رگهای خونی‬enbesāt-e
anawilebs (anawilebs) ‫ تقسیم می کند‬taγsim mikonad, raghāy-e xuni.
‫ توزیع می کند‬towzi’ mikonad.
anekdoturi (anekdoturi)‫ خنده آور‬xande āvar. ◊ ~
anbani (anbani) ‫الفبا‬alefbā’. SemTxveva ‫ اتفاق خنده آور‬etefāγ-e xande āvar, ‫اتفاق‬
anbanuri (anbanuri) ‫الفبائی‬alefbāyi. ‫ باور نکردنی‬etefāγ-e bāvar nakardāni.
angareba (angareba) ‫ غرض‬γaraz, ‫ غرض مندی‬γaraz anemia (anemia) ‫ کم خونی‬kam xuni.
mandi. anemiuri (anemiuri) ‫ بی حالی‬bi hāli,... ‫… کم خونی‬
angarebiani (angarebiani) ‫ مغرض‬moγrez. kam xuni.
angari 1
(angari) ‫ غرض‬γaraz. angariT ‫مغرضانه‬ anemiuroba (anemiuroba) ‫ کم خون بودن‬kam xun
moγrezane. budan, ‫ بی حالی‬bi hāli.
angari2 (angari) ‫ آشیانه هواپیما‬āšiyāne-ye havāpeymā. anesTezia (anestezia) ‫ بی حسی‬bi hessi
angariSi (angariši) ‫ گزارش‬gozāreš, ‫ حساب‬hesāb, anesTezireba ‫ بی حس کردن‬bi hess k.
‫ صورت حساب‬surat-e hesāb, ‫ محاسبه‬mohāsebe, ‫تخمین‬ anesTeziologi (anesteziologi) ‫دکتر یا متخصص بی‬
taxmin. ‫ حسی‬doktor yā motaxasses-e bi hessi.
angariSobs (angarišobs) ‫ حساب می کند‬hesāb aneuli (aneuli) ‫ بخار‬boxār, ‫ میدان بخار‬meydān-e
mikonad, ‫ محاسبه می کند‬mohāsebe mikonad, ‫تخمین‬ boxār.
qarTul-sparsuli leqsikoni 29

aneqsia (aneksia) ‫ الحاق‬elhāγ, ‫ الحاق خاک‬elhāγ-e xāk. antagonizmi (antagonizmi) ‫ تناقض‬tanāγoz, ‫تضاد‬
◊ teritoriis ~ ‫ الحاق خاک‬elhāγ-e xāk. tazād.
aneqsireba (aneksireba) ‫ الحاق کردن‬elhāγ k. antagonisti (antagonisti) ‫ ضد‬zedd, ‫ مخالف‬moxālef,
anTeba (anteba) ‫ورم‬varam, ‫ التهاب‬eltehāb.
1 ‫ رقیب‬raγib.
anTeba2 (anteba) ‫ روشن کردن‬rowšan k, ‫ آتش زدن‬ātaš antagonisturi (antagonisturi) ‫ متضاد‬motazād,
zadan, ‫ سوزاندن‬suzāndan. ‫ متناقض‬motanāγez.
anTia (antia) ‫ می سوزد‬misuzad, ‫ روشن است‬rowšan antarqtika (antarktika) ‫ قطب جنوب‬γotb-e jonub.
ast, ‫ شعله ور است‬so’le var ast. antarqtikuli (antarqtikuli) ‫ قطب جنوب‬γotb-e
anTebiTi (antebiti) ‫ التهابی‬eltehābi. jonub.
anTebuli1 (antebuli) ‫ سوزان‬suzān , ‫روشن‬ antena (antena) ‫آنتن‬ānten.
rowšan. antiadamianuri (antiadamianuri) ‫ ضد انسانی‬zedd-e
anTebuli (antebuli) ‫ متورم‬motavārrem.
2 ensāni, ‫ ضد بشری‬zedd-e bašari.
anTologia (antologia) ‫ منتخبات‬montaxebāt. antibiotik[eb]i (antibiotik[eb]i) ‫داروهای آنتی بیوتیک‬
dāruhāy-e āntibiotik, ‫ پاد زیوها‬pād zivhā.
anTropologi (antropologi) ‫ مردم شناس‬mardom
šenās. antierovnuli (antierovnuli) ‫ ضد ملی‬zedd-e melli.
anTropologia (antropologia) ‫ مردم شناسی‬mardom antierovnuloba (antierovnuloba) ‫ضد ملی بودن‬
šenāsi. zedd-e melli budan.
anTropologiuri (antropologiuri) ‫مردم شناسانه‬ antiTeza (antiTeza) ‫ تضاد‬tazad, ‫نظریه خالف تز‬
mardom šenāsāne, ‫مردم شناسی‬... … mardom šenāsi. nazariye-ye xalāf-e tez.
anTropometri (antropometri) ‫آنتروپومتر‬ antiTezisi (antiTezisi) ‫ نظریه خالف تز‬nazariye-ye
āntropometr ‫ مردم شناس‬mardom šenās. xalāf-e tez, ‫ قضاوت متضاد با حکم‬γazāvat-e motazād
bā hokm.
ankara1 (ankara) ‫ شفاف‬šaffāf.
antikvari (antikvari) ‫ عتیقه شناس‬atiγe šenās, ‫عتیقه‬
ankara2 (ankara) ‫ مار آب زی‬mār-e āb zi.
‫ فروش‬atiγe foruš.
ankesi (ankesi) ‫ چوب ماهی گیری‬čub-e māhi giri.
anti­kva­riati (antikvariati) ‫ عتیقه‬atiγe.
anketa (anketa) ‫ پرسش نامه‬porseš nāme.
antikvaruli (antikvaruli) ‫ عتیقه‬atiγe, ‫آنتیک‬āntik.
anketuri (anketuri) ‫… پرسش نامه‬..porseš nāme, ◊ ~ maRazia ‫ مغازه آنتیک فروشی‬maγāze-ye antik
‫ پرسش نامه ای‬porseš nāme`i. foruši.
anodi (anodi) ‫آند‬ānod. antikuri (antikuri) ‫ آنتیک‬āntik, ‫ باستان‬bāstān.
anoduri (anoduri) ‫آندی‬ānodi. antikuroba (antikuroba) ‫ آنتیک بودن‬āntik budan,
anomalia (anomalia) ‫ خالف معمول‬xalāf-e ma’mul, ‫ باستانی بودن‬bāstāni budan.
‫ خالف قاعده‬xalāf-e γāede. antilopa (antilopa) ‫آهو‬āhu.
anomaliuri (anomaliuri) ‫ غیر معمولی‬γeyr-e antimarqsistuli (antimarqsistuli) ‫ضد مارکسیستی‬
ma’muli. zedd-e mārksisti.
anonimi (anonimi) ‫ غیر مشخص‬γeyr-e mošaxxas, ‫بی‬ antimecnieruli (antimecnieruli) ‫ ضد علمی‬zedd-e
‫ نام‬bi nām, ‫ نامه بی نام‬nāme-ye bi nām. elmi.
anonimuri (anonimuri) ‫ بی نام‬bi nām, ‫ بی اسم‬bi esm, antimecnieruloba (antimecniereba) ‫ضد علمی بودن‬
‫ بی امضا‬bi emzā’. zedd-e elmi budan.
anonsi (anonsi) ‫ آگهی‬āgahi, ‫ اعالمیه‬elāmaiy-e, ‫اعالن‬ antimilitaristuli (antimilitaristuli) ‫ضد نظامی‬
e’lān. ‫ گری‬zedd-e nezāmi gari.
anormaluri (anormaluri) ‫ غیر طبیعی‬γeyr-e tabi’i, antimonopoliuri (antimonopoliuri) ‫ضد انحصاری‬
‫ نادرست‬nā dorost. zedd-e enhesāri.
anofelesi (anopelesi) ‫ماالریا‬ ‫پشه‬ paše-ye antinomia (antinomia) ‫ تضاد بین قوانین‬tazād-e beyn-e
mālāriyā, ‫ آنوفلکس‬ānufeleks. γavānin, ‫ تضاد بین دو اصل یا مقوله‬tazād-e beyn-e do
ansambli (ansambli) ‫ گروه‬goruh, ‫(هنرمندان( مجموعه‬ asl ya maγule.
majmu’e (-ye honarmandān). anti paTia (antipaTia) ‫ تنفر‬tanaffor, ‫ انزجار‬enzejār.
30 qarTul-sparsuli leqsikoni

anti paTiuri (antipaTiuri) ‫ انزجار آمیز‬enzejār āmiz, anturaJi (anturaži) ‫ محیط‬mohit, ‫ اطراف‬atrāf, ‫حومه‬
‫ ناخوشایند‬nā xošāyand. howme.
anti partiuli (antipartiuli) ‫ ضد حزبی‬zedd-e hezbi. anu (anu) ‫ یا که‬yā ke.
anti podi (antipodi) ‫ ضد‬zedd, ‫ خالف‬xalāf. anfasi (anfasi) ‫ پیش‬piš, ‫ جلوی رو‬jelowy-e ru.
antireligiuri (antireligiuri) ‫ ضد دینی‬zedd-e anfasiT ‫ از جلو‬az jelow, ‫ از مقابل‬az moγābel, ‫تمام‬
dini, ‫ ضد مذهبی‬zedd-e mazhabi. ‫ رخ‬tamām rox.
antisazogadoebrivi (antisazogadoebrivi) ‫ضد‬ anfilada (anfilada) ‫ توالی‬tavāli, ‫ تسلسل‬tasalsol.
‫ اجتماعی‬zedd-e ejtemāyi. anSlagi (anšlagi) ‫ اعالن بفروش رفتن تمام بلیط ها‬e’lān-e
antisanitariuli (antisanitariuli) ‫ضد بهداشتی‬ be foruš raftan tamām-e belithā.
zedd-e behdāšti, ‫ غیر بهداشتی‬γeyr-e behdāšti. anCxli (ančxli) ‫ تند خو‬tond xu, ‫ کینه توز‬kine tuz, ‫بهانه‬
Aantisaxelmwifoebrivi (antisa-xelmwsipoebrivi) ‫ گیر‬bahāne gir.
‫ ضد دولتی‬zedd-e dowlati. anCxloba (ančxloba) ‫ تندخوی‬tond xuyi, ‫کینه ورزی‬
antisemiti (antisemiti) ‫ ضد یهودی‬zedde yahud, ‫یهود‬ kine varzi, ‫ خرده گیری کردن‬xorde giri k, ‫بهانه جویی‬
‫ ستیز‬yahud setiz. ‫ کردن‬bahāne juyi k.
antisemitizmi (antisemitizmi) ‫ یهود ستیزی‬yahud anci (anci) ‫ بازیگوش‬bāziguš.
setizi, ‫ ضد یهود بودن‬zedd-e yahud budan. anZa (anZa) 1. ‫ میخ چوبی‬mix-e čubi, ‫ پرچین‬parčin. 2.
antisemituri (antisemituri) ‫ ضد یهودی‬zedd-e ‫ دکل‬dakal.
yahudi. anjama (anJama) ‫ لوال‬lowlā, ‫ حلقه‬halγe. ◊ karis ~
antiseptika (antiseptika) ‫ ضد عفونی کردن‬zedd-e ‫ لوالی در‬lowlāy-e dar.
ofuni k, ‫ مواد ضد عفونی کننده‬mavādd-e zedd-e ofuni aorTqleba (aortkleba) 1. ‫ بخار شدن‬boxār šodan,
konande. ‫ تبخیر شدن‬tabxir šodan. 2. ‫ جیم شدن‬jim šodan, ‫غیب‬
antiseptikuri (antiseptikuri) ‫ ضد عفونی‬zedd-e ‫ زدن‬γeyb zadan.
ofuni. aorTqlebuli (aortklebuli) ‫ تبخیر شده‬tabxir šode,
antiteroristuli (antiteroristuli) ‫ضد تروریستی‬ ‫ غیب زده‬γeyb zade.
zedd-e teroristi. ◊ ~ moZraoba ‫جنبش ضد تروریستی‬ aorta (aorta) ‫ بزرگ رگ سرخ‬bozorg rag-e sorx,
jonbeše zedd-e teroristi. ‫آئورت‬āort.
antifaSisturi (antifašisturi) ‫ ضد فاشیستی‬zedd-e aoxreba (aoxreba) ‫ تاراج کردن‬tāraj k, ‫غارت کردن‬
fāšisti. γārat k.
antifrizi (antifrizi) ‫ ضد یخ‬zedd-e yax. aoxrebuli (aoxrebuli) ‫ ورشکسته‬var šekaste, ‫تاراج‬
antiqriste (antiqriste) ‫ ضد مسیح‬zedd-e masih. ‫ شده‬tārāj šode.
anticikloni (anticikloni) ‫ ضد گردباد‬zedd-e apaTia (apatia) ‫ بی تفاوتی‬bi tafāvoti, ‫ بی عالقه گی‬bi
gerdbād. alāγegi.
antixalxuri (antixalxuri) ‫ ضد مردمی‬zedd-e apaTiuri (apatiuri) ‫ بی تفاوتانه‬bitafāvotāne, ‫بی‬
mardomi. ‫…… عالقگی‬bi alāγegi.
antonimi (antonimi) ‫ متاضد‬motāzad. apaTiuroba (apatiuroba)‫ بی تفاوت بودن‬bitafāvot
budan, ‫ بی عالقه بودن‬bi alāγe budan.
antraqti (antraqti) ‫آنتراکت‬āntrākt, ‫ تفریح‬tafrih.
aparati (aparati) 1. ‫ دستگاه‬dastgāh. 2. ‫ پرسنل‬personel.
antraciti (antraciti) ‫آنتراتسیت‬āntrātsit, ‫زغال سیاه‬
3. ‫ جهاز‬jehāz.
zoγāl-e siyāh.
aparatura (aparatura) ‫ دستگاه ها‬dastgāhhā.
antrekoti (antrekoti) ‫ استیک‬esteyk, ‫گوشت بین دنده ها‬
gušt-e beyn-e dandehā. apartamenti (apartamenti) ‫ آپارتمان‬āpārtemān.

antrepreniori (antrepreniori) ‫کارفرمای تئاتر‬ aparTeidi (aparteidi) ‫ تبعیض نژادی‬tab’iz-e nežādi.


‫ خصوصی‬kār farmāy-e teātr-e xosusi. apatridi (apatridi) ‫ غیر شهروند‬γeyr-e šahrvand,‫کسی‬
antrepriza (antrepriza) ‫بهره برداری از تئاتر خصوصی‬ ‫ که تابعیت هیچ کشوری را ندارد‬kasi ke tābeiyyat-e hič
bahre bardāri az teātr-e xosusi. kešvari rā nadārd.
antresoli (antresoli) ‫ نیم طبقه باالی آپارتمان‬nim apaSi (apaši) ‫ اوباش‬owbāš, ‫ شرور‬šarur, ‫غارتگر‬
tabaγe-ye bālāy-e āpārtemān. γāratgar.
qarTul-sparsuli leqsikoni 31

apelacia (apelacia) ‫ استیناف‬estināf, ‫ پژوهش‬pažuheš. araTanabari (aratanabari) ‫ نامساوی‬nā mosāvi, ‫غیر‬


◊ apelaciis Setana ‫ پژوهش خواستن‬pažuheš ‫ یکسان‬γeyr-e yeksān.
xāstan; apelaciis sasamarTlo ‫دادگاه تمیز‬ araadamianuri (araadamianuri) ‫ غیر انسانی‬γeyr-e
dādgāhe tamiz. ensāni, ‫ غیر بشری‬γeyr-e bašari.
apendiqsi (apendiqsi) ‫ آپاندیس‬āpāndis. araarsebiTi (araarsebiti) ‫ غیر اساسی‬γeyr-e asāsi,
apendiciti (apendiciti) ‫ آپاندیسیت‬āpāndesit. ‫ بی اهمیت‬bi ahammiyyāt.
apilpileba (apilpileba) ‫ جرقه زدن‬jaraγe zadan, ‫شعله‬ arabi (arabi) ‫ عرب‬arab.
‫ ور شدن‬šo’le var šodan, ‫ سرخ شدن‬sorx šodan. arabisti (arabisti) ‫ عربی دان‬arabi dān, ‫عرب شناس‬
apki (apki) ‫ پرده گوش‬parde-ye guš. arab šenās.
aplodismenti (aplodismenti) ‫ کف زدنها‬kaf zadanhā, arabunebrivi (arabunebrivi) ‫ غیر طبیعی‬γeyr-e
‫ دست زدن‬dast zadan. tabi’i, ‫ مصنوعی‬masnu’i.
aplombi (aplombi) ‫ باد و بروت‬bād-o-barut. arabuli (arabuli) ‫ عربی‬arabi. ◊ ~ samyaro ‫جهان‬
aplombiT (aplombit) ‫ با باد و بروت‬bā bad-o-borut. ‫ عرب‬jahān-e arab; ~ ena ‫ زبان عربی‬zabān-e arabi.
apogea (apogea) ‫ اوج‬owj, ‫ نهایت‬nahāyat. aragamtari (aragamtari) ‫ غیر هادی‬γeyr-e hādi, ‫عایق‬
apoTeozi (apoteozi) ‫ مدح‬madh, ‫ تجلیل‬tajlil. āyeγ, ‫ عایق رسانا‬γeyr-e rasānā.
apolitizmi (apolitizmi) ‫ القید گری سیاسی‬lāγeyd aragulwrfeli (aragulwrfeli) ‫ غیر صمیمی‬γeyr-e
gari-e siyāsi. samimi, ‫ ناصادق‬nā sādeγ.
apolitikuri (apolitikuri) ‫بی اعتناء به مسائل سیاسی‬ aradamakmayofilebeli (aradamakmaKo­fi­
bi e’tenā’ be masāel-e siyāsi. lebeli) ‫ غیر کافی‬γeyr-e kāfi, ‫ غیر رضایت بخش‬γeyr-e
rezāyat baxš.
apolitikuroba (apolitikuroba) ‫القیدی و بی اعتنائی‬
‫ به مسائل سیاسی‬lāγeydi va bi e’tenāyi be masāyel-e aradamajerebeli (aradamaJerebeli) ‫ نا موجه‬nā
siyāsi. movajjah, ‫ غیر قانع کننده‬γeyr-e γāne’ konande.
apologeti (apologeti) ‫ مداح‬maddāh. aradrouli (aradrouli) ‫ بی موقع‬bi mowγe’, ‫نا بهنگام‬
nā behengām.
apostrofi (apostrofi) ‫ آپوستروف‬āpostrof.
araerTgzis (araertgzis) ‫ بارها‬bārhā, ‫ به کرات‬be karrāt.
apoxti (apoxti) ‫ گوشت خشک‬gašt-e xošk, ‫گوشت ژانبون‬
gašt-e žānbon. araerTxel (araertxel) ‫ بارها‬bārhā, ‫ به کرات‬be
karrāt.
aprialeba (aprialeba) 1. ‫ درخشیدن‬deraxšidan. 2.
‫ جرقه زدن‬jarγe zadan, ‫ شعله ور شدن‬šo’le var šodan, araviTari (aravitari) )‫ هیچ یک‬،‫ هیچ (هیچ کدام‬hič (hič
‫ مشتعل شدن‬mošta’el šodan. kodām, hič yek).
aprialebuli (aprialebuli) 1. ‫ درخشنده‬deraxšande. aravin (aravin) ‫ هیچ کس‬hič kas.
2. ‫ شعله ور‬šo’le var,‫ براق شده‬baraγ šode. aravisi (aravisi) ‫ مال هیچ کس‬māl-e hič kas.
aprili (aprili) ‫ آوریل‬āvril. arazomieri (arazomieri) ‫ زیاده رو‬ziyāderow, ‫مفرط‬
apyroba (apKroba) 1. ‫ پاداش‬pādāš. 2. ‫ ادا کردن‬adā’ k, mofrat, ‫ بی اعتدال‬bi e’tedāl, ‫ افراط کار‬efrāt kār.
‫ به جا آوردن‬be jā āvardan. arazusti (arazusti) ‫ نادرست‬nādorost, ‫غیر دقیق‬
aJiotaJi (ažiotaži) ‫ جنجال‬janjāl, ‫ سفته بازی‬softe γeyr-e daγiγ, ‫ مبهم‬mobham, ‫ نامشخص‬nā mošaxxas.
bāzi. araTanabari (aratanabari) ‫ نابرابر‬nā barādar,
aJuruli (ažuruli) 1. ‫ غربالی‬γarbāli. 2. ‫ پاک‬pāk, ‫ نامساوی‬nā mosāvi, ‫ ناموزون‬nā mowzun, ‫ نا هنجار‬nā
‫ بسیار ظریف‬besyār zarif. 3. ‫ ماهرانه‬māherāne, ‫ریزه‬ hanjār.
‫ کارانه‬rize kārāne. araTanamimdevari (aratanamimdevari) ‫ نا پی گیر‬nā
aJRaruneba (ažγaruneba) ‫ نرم نرم خواندن‬narm nārm pey gir.
xāndan. araTanamimdevroba (aratanamimdevroba) ‫نا پی‬
aJRereba (ažγereba) ‫ طنین انداز شدن‬tanin andāz ‫ گیری‬nā pey giri, ‫ غیر پی گیر بودن‬γeyr-e pey gir
šodan. budan.
ara (ara) ‫ نه‬nā, ‫ خیر‬xeyr. araTiTi (aratiti) ‫ انگشت کوچک‬angošt-e kuček.

ara- (ara) ‫ نا‬nā, ‫ غیره‬γeyr-e. arakanonieri (arakanonieri) ‫ غیر قانونی‬γeyr-e


γānuni, ‫ نا مشروع‬nā mašru’.
32 qarTul-sparsuli leqsikoni

arakeTilsindisieri (araketilsindisieri) 1.‫بی‬ aranakleb (aranakleb) ‫ حداقل‬hadd-e aγall, ...‫کمتر از‬


‫ وجدان‬bi vejdān, ‫ بی انصاف‬bi ensāf, ‫ نا جوانمردانه‬nā kamtar az, ‫ به اندازه‬be andāze-ye.
javānmardāne. aranormaluri (aranormaluri) ‫ غیر طبیعی‬γeyr-e
arakeTilSobili (araketilšobili) ‫نا جوانمرد‬ nā tabi’i, ‫ غیر عادی‬γeyr-e ‘ādi, ‫ بی قاعده‬biγāede, ‫بی رویه‬
jāvanmard. bi rāviye, ‫ نامناسب‬nā monāseb.
arakeTilSobiloba (araketilšobileba) ‫نا جوانمردی‬ araorganizebuli (araorganizebuli) ‫غیر متشکل‬
nā javānmardi, ‫ ناجوانمرد بودن‬nā jāvānmard budan. γeyr-e motašakkel, ‫ خود به خودی‬xod be xodi, ‫نا مرتب‬
arakeTilSobiluri (araketilšobiluri) ‫جوانمردانه‬
nā morattab, ‫ بی نظم و ترتیب‬bi nazm-o-tartib.
‫نا‬nā javānmardāne. araorganuli (araorganuli) ‫ غیر آلی‬γeyr-e āli.
araki (araki) ‫ افسانه‬afsāne. saarako ‫افسانه ای‬ arapirdapiri (arapirdapiri) ‫ غیر مستقیم‬γeyr-e
afsāne`i. mostaγim.
aralegaluri (aralegaluri) ‫ غیر علنی‬γeyr-e alani, araJani (aražani) (‫ خامه (ترش‬xāme (-e torš), ‫خامه شیر‬
‫ غیر قانونی‬γeyr-e γānuni. xāme-ye šir.
aramarTuli (aramartuli) ‫ غیر قابل اداره‬γeyr-e arara (arara) ‫هیچ‬hič, ‫هیچ چیز‬hič čiz.
γābel-e edāre, ‫ غیر قابل کنترل‬γeyr-e γābel-e kontrol. araraoba (araraoba) ‫ بی ارزشی‬biarzeši, ‫ناچیزی‬
aramdgradi (aramdgradi) ‫ نا استوار‬nā ostavār, ‫بی‬ nāčizi, ‫ پست بودن‬past budan, ‫ فرو مایگی‬foru māyegi.
‫ ثبات‬bi sebāt. ararsebuli (ararsebuli) ‫غیر موجود‬γeyr-e mowjud,
aramed (aramed) ‫اما‬ammā, ‫ الکن‬lāken. ‫عدم‬adam.
aramzada (aramzada) ‫ حرامزاده‬harāmzāde, ‫حقه باز‬ arasaimedo (arasaimedo) ‫ غیر قابل اطمینان‬γeyr-e
hoγebāz, ‫ دغل کار‬daγal kār, ‫ فریبکار‬faribkār. γābel-e etminān.
arami (arami) ‫ بی عدالت‬bi edālat, ‫ بی قدر‬bi γadr, arasakadrisi (arasakadrisi) ‫ ناشایسته‬nā šāyeste,
‫ قدرناشناس‬γadr nāšenās, ‫ نمک نشناس‬namak našnās. ‫ ناالیق‬nā lāyeγ, ‫ دور از احترام‬dur az ehterām.
aramiwieri (aramiwieri) 1. ‫ غیر زمینی‬γeyr-e zamini, arasakmao (arasakmao) ‫ ناکافی‬nā kāfi, ‫ ناقص‬nāγes.
‫آسمانی‬āsmāni. 2. ‫ غیر واقعی‬γeyr-e vāγe’i. 3. ‫بسیار زیبا‬ arasakuTrivi (arasakutrivi) ‫ غیر شخصی‬γeyr-e
besyār zibā. šaxsi.
aramkvrivi (aramkvrivi) ‫ غیر متراکم‬γeyr-e arasamuSao (arasamušao) ‫ تعطیل‬ta’til, ‫غیر کاری‬
motarākem, ‫ کم غلظت‬kam γelzat, ‫ سست‬sost, ‫بی دوام‬ γeyr-e kāri.
bi davām.
arasapatio (arasapatio) ‫ غیر موجه‬γeyr-e movajjah,
aramkiTxe (aramkitxe) ‫ چاپلوس‬čāplus, ‫ پررو‬por ru. ‫ غیر محترمانه‬γeyr-e mohtaramāne.
aramonaTesave (aramonatesave) ‫غیر خویشاوند‬ arasasurveli (arasasurveli) ‫ نا مطلوب‬nā matlub.
γeyr-e xišāvand.
arasgziT (arasgzit) ‫ به هیچ شکل‬be hič šekl, ‫به هیچ‬
aramosazRvre (aramosazγvre) ‫ غیر هم جوار‬γeyr-e ‫ وجه‬be hič vajh, ‫ به هیچ طریق‬be hič tariγ, ً‫ اصال‬aslan.
ham javār, ‫ غیر مجاور‬γeyr-e mojāver, ‫غیر وابسته‬
arasdros (arasdros) ‫ هرگز‬hargez, ‫ هیچ وقت‬hič vaγt.
γeyr-e vābaste.
arasodes (arasodes) ‫ هرگز‬hargez, ‫ هیچ وقت‬hič vaγt.
aramtkice (aramtkice) ‫ غیر محکم‬γeyr-e mohkam,
‫ سست‬sost, ‫ شل‬šo’l, ‫ کم دوام‬kam davān, ‫ناپایدار‬ arasruli (arasruli) ‫ ناقص‬nāγes, ‫ ناکامل‬nā kāmel,
nāpāyedār. ‫ ناتمام‬nā tamām.
aramudmivi (aramudmivi) ‫ موقت‬movaγγat, ‫غیر دائمی‬ arasrulyofili (arasrulγofili) 1. ‫استمراری‬
γeyr-e dāyemi, ‫ متغیر‬motaγāyer. estemrāri, ‫ غیر مطلق‬γeyr-e motlaγ. 2. ‫ ناقص‬nāγes,
‫ ناتمام‬nā tamām, ‫ نارسا‬nā resā.
aramqone (aramkone) ‫ ندار‬nadār.
arasrulwlovani (arasrulwlovani) ‫ نابالغ‬nā bāleγ.
aramSromeli (aramšromeli) 1. ‫ در آمد نامشروع‬dar
āmade nāmašru’, ‫ غیر کاری‬γeyr-e kāri. 2. ‫کار گریز‬ araswori (araswori) ‫ نادرست‬nā dorost, ‫ اشتباه‬eštebāh,
kār goriz. ‫ غلط‬γalat.
aramc Tu (aramc tu) ‫ نه تنها‬na tanhā. araferi1 (araperi) ‫ هیچ چیز‬hič čiz.
aramc da aramc (aramc da aramc) ‫ به هیچ قیمتی‬be araferi2 (araperi) ‫ لزومی ندارد‬lozumi nadārad, ‫فایده‬
hič γimati. ‫ ای ندارد‬fāyede`i nadārad, ‫ بی خود‬bi xod.
qarTul-sparsuli leqsikoni 33

araqaTgamoleuli (arakatgamoleuli) ‫ ناتوان‬nā ‫ استدالل قانونی‬estedlāl-e γānuni.


tavān, ‫ بی قوت‬bi γovvat, ‫ درمانده‬darmānde, ‫کوفته‬ argumenti (argumenti) ‫ دلیل‬dalil, ‫ سند‬sanad.
kufte, ‫ فرتوت‬fartut.
argumentireba (argumentireba) ‫استدالل کردن‬
araqaTgamoclili (arakatgamoclili) ‫ ناتوان‬nā tavān, estedlāl k, ‫ دلیل آوردن‬dalil āvardan, ‫ سند آوردن‬sanad
‫ درمانده‬darmānde, ‫ کوفته‬kufte, zadan, ‫ بی قوت‬bi γovvat. āvardan, ‫ مدلل کردن‬modallal k.
araqaTi (arakati) ‫ قوه‬γovve, ‫ نیرو‬niru, ‫ توان‬tavān. argumentirebuli (argumentirebuli) ‫ مدلل‬modallal.
araqisi (arakisi) ‫ گردو چینی‬gerdu čini, ‫بادام زمینی‬ argusi (argusi) ‫هشیار‬hošyār, ‫ بیدار‬bidār.
bādām zamini.
ardadegebi (ardadegebi) ‫ تعطیالت‬ta’tilāt.
arayi (araγi))‫ عرق (الکل‬araγ.
are (are) ‫ عرصه‬arse, ‫ میدان‬meydān, ‫ منطقه‬mantaγe,
araCveulebrivi (aračveulebrivi) ‫ غیر عادی‬γeyr-e ‫ حوزه‬howze.
ādi, ‫ غیر معمولی‬γeyr-e ma’muli.
areali (areali) ‫ منطقه‬mantaγe.
arawarmatebiTi (arawarmatebiti) ‫ ناموفق‬nā
areva (areva) ‫ قاطی کردن‬γāti k, ‫ مخلوط کردن‬maxlut k,
movaffaγ, ‫ نا مبارک‬nā mobārak, ‫ نا فرجام‬nā farjām.
‫ قاطی شدن‬γāti šodan, ‫ مخلوط شدن‬maxlut šodan, ‫درهم‬
arawesieri (arawesieri) ‫ غیر اخالقی‬γeyr-e axlāγi, ‫نا‬ ‫ ریختن‬dar ham rixtan, ‫ قاطی پاتی شدن‬γāti-pāti šodan.
‫ جور‬nā jur, ‫ نا درست‬nā dorost, ‫ غیر شرافتمند‬γeyr-e
arev-dareva (arev-dareva) ‫ سر درگمی‬sar dar gomi,
šarāfatmand, ‫ نا درستکار‬nā dorost kār.
‫ پریشانی‬parišāni, ‫ درهم ریختگی‬dar ham rixtegi, ‫قاطی‬
araxelsayreli (araxelsaKreli) ‫ بی فایده‬bi fāyede, ‫ شدن‬γāti šodan, ‫ سردرگم شدن‬sar dar gom šodan.
‫ بی صرفه‬bi sarfe, ‫ نامناسب‬nā monāseb, ‫ نامساعد‬nā
mosāed, ‫ ناسازگار‬nā sāzgār. arekvla (arekvla) ‫ انعکاس‬en’ekās, ‫بازتاب کردن‬
bāztāb k, ‫ دفع کردن‬daf’a k.
arajansaRi (araJansaγi) ‫ غیر سالم‬γeyr-e sālem,
aremare (aremare) ‫ اطراف‬atrāf, ‫ حوالی‬havāli, ‫دور و‬
‫ رنجور‬ranjur, ‫ بیمار‬bimār, ‫ مریض‬mariz, ‫ناسالم‬
nāsālem, ‫ غیر تندرست‬γeyr-e tandorost. ‫اطراف‬dowr-o-atrāf.

arbaleti (arbaleti) ‫ تیرکمان آربالت‬tirkamān-e arena (arena) ‫ صحنه‬sahne, ‫ میدان‬meydān. ◊


politikuri ~ ‫ صحنه سیاسی‬sahney-e siyāsi;
ārbālet.
cirkis ~ ‫ میدان سیرک‬meydān-e sirk.
arbena (arbena) 1. ‫ دوان باال رفتن‬davān bālā raftan. 2.
areometri (areometri) ‫ ریزسنج‬riz sanj, ‫مایع سنج‬
‫دواندن‬davāndan.
māye’ sanj, ‫ درجه سنج مایعات الکلی و غیره‬daraje sanj-e
arbitri (arbitri) ‫ حکم‬hakam, ‫ داور‬davār. māyeāt-e alkoli-o-γeyre.
arbitraJi (arbitraži) ‫ حکمیت‬hakamiyyāt. ◊ areopagi (areopagi) 1. ‫ قاضی‬γāzi, ‫ دادگر‬dādgar. 2.
arbitraJis gadawyvetileba ‫حکم حکمیت‬ ‫ منتقد‬montaγed.
hokm-e hakamiyyat, ‫ رأی دادگاه حکمیت‬ra’y-e
areuloba (areuloba) ‫ آشفتگی‬āšoftegi, ‫ بی ترتیبی‬bi
dādgāh-e hakamiyyat; saer­Ta­So­riso ~ ‫حکمیت‬
‫ بین المللی‬hakami-yyat-e beyn-ol-melali. tartibi, ‫ شورش‬šureš, ‫ تالطم‬talātom. ◊ politikuri
~ ‫ آشفتگی سیاسی‬āšoftegi-e siyāsi; ekonomikuri ~
arbitroba (arbitroba) ‫ داوری‬dāvari, ‫حکمیت‬ ‫ سردرگمی اقتصادی‬sar dar gomi-e eγtesādi.
hakamiyyat, ‫ داوری کردن‬dāvari k, ‫ داور بودن‬dāvar
arTmeva (artmeva) ‫ سلب کردن‬salb k, ‫محروم کردن‬
budan.
mahrum k, ‫ محرومیت‬mahrumiyyat.
argadamxdeli (argadamxdeli) ‫ پرداخت نکن‬pardāxt
arTriti (artriti) ‫ درد مفاصل‬dard-e mafāsel.
nākon, ‫ اهل پرداخت نبودن‬ahl-e pardāxt nābu-dan.
arTulebs (artulebs) ‫ بغرنج می کند‬boγranj mikonad,
argamtari (argamtari) ‫ عایق‬āyeγ, ‫ نارسانه‬nā rasāne.
‫ پیچیده می کند‬pičide mikonad.
argo (argo) ‫ لهجه‬lahje, ‫ زبان مخصوص‬zabān-e
aria (aria)1. ‫آریا‬āriyā,2. ‫آواز‬āvāz.
maxsus.
arideba (arideba) ‫ جلوگیری کردن‬jelowgiri k, ‫پیشگیری‬
argoni (argoni)‫( (گاز) آرگن‬gaz-e) argon.
‫ کردن‬piš giri k, ‫ بردن‬bordan, ‫ رساندن‬rasāndan.
argotizmi (argotizmi) ‫ لهجه گرائی‬lahje gerāyi,
arieli (arieli) ‫آریایی‬āriyāyi. arielTa … ‫آریاییان‬
‫ لهجه ای‬lahje`i, ‫ منسوب به زبان مخصوص‬mansub be
zabān-e maxsus. … …āriyiyān.
ariergardi (ariergardi) ‫ عقب دار‬aγabdār, ‫پس قراول‬
argumentacia (argumentacia) ‫ استدالل‬estedlāl. ◊
susti ~ ‫ استدالل ضعیف‬estedlāl-e za’if; logikuri
pas γarāvol, ‫ نیرو های پشت جبهه جنگ‬niruhāy-e pošt-e
~ ‫ استدالل منطقی‬estedlāl-e manteγi; kanonieri ~ jebhe-ye jang.
34 qarTul-sparsuli leqsikoni

ariTmetika (aritmetika) ‫ علم حساب‬elm-e hesāb. arsi (arsi) ‫ ماهیت‬māhiyyat, ‫ اصل‬asl, ‫ اساس‬asās.
ariTmetikuli (ariTmetikuli) ‫ حسابی‬hesābi. arsoba (arsoba) ‫ هستی‬hasti.
ariTmia (aritmia) ‫ اختالل ضربان قلب‬extelāl-e artaxi (artaxi) ‫ بانداژ‬bandāž, ‫ بازوبند‬bāzu band.
zarabān-e γalb. arteli (arteli) ‫ شرکت تعاونی‬šerkat-e ta’āvoni. ◊
ariTmiuli (aritmiuli) ‫ غیر منظم‬γeyr-e monazzam. artelis wevri ‫ عضو شرکت تعاونی‬ozv-e šerkat-e
ariTmografi (aritmografi) ‫ماشین حساب خودکار‬ ta’āvoni; artelis kapitali ‫سرمایه شرکت تعاونی‬
māšin-e hesāb-e xodkār. sarmāye-ye šerkat-e ta’āvoni.
arteria (arteria) ‫ سرخ رگ‬sorx rag.
ariTmometri (aritmometri) ‫ ماشین حساب‬māšin-e
hesāb. arteriuli (arteriuli) ‫ شریانی‬šaryāni.
aris (aris) ‫ هست‬hast, ‫ است‬ast, ‫ وجود دارد‬vojud dārad, arteriosklerozi (arteriosklerozi) ‫تصلب شرایین‬
‫ بله هست‬bale hast. tasalob-e šarāyin.
aristokrati (aristokrati) ‫ اشراف زاده‬ašrāf zāde, artikli (artikli) ‫ آرتیکل‬ārtikl.
‫ آریستوکرات‬āristokrāt. artikuli (artikuli) (‫ ماده (قانون‬māde (-e γānun), ‫بند‬
aristokratia (aristokratia) ‫ اشرافیت‬ašrāfiyyat, ‫ قانونی‬band-e γānuni.
‫ آریستوکراسی‬āristokrāsi. artikulacia (artikulacia) ‫ تلفظ کردن‬talafoz k, ‫به‬
aristokratizmi (aristokratizmi) ‫ اشراف منشی‬ašrāf ‫ زبان آوردن‬be zabān āvardan.
maneši. artileria (artileria) ‫ توپخانه‬tupxāne. ◊ sazenito
aristokratiuli (aristokratiuli) ‫ اشرافی‬ašrāfi, ~ ‫ توپخانه ضد هوائی‬tupxāne-ye zedd-e havāyi;
‫اشراف منشانه‬ašrāf manešāne. reaqtiuli ~ ‫ توپخانه فشفشه ای‬tupxāne-ye
arlekini (arlekini) ‫ شوخ‬šux, ‫ مسخره‬masxare.
fešfeše`i; sanapiro ~ ‫ توپخانه ساحلی‬tupxāne-ye
sāheli; tanksa­winaaR­mde­go ~ ‫توپخانه ضد تانک‬
armada (armada) ‫ نیروی بزرگ دریائی‬niruy-e bozorg-e tupxāne-ye zedd-e tank; msubuqi ~ ‫توپخانه سبک‬
daryāyi. tupxāne-ye sabok; mZime ~ ‫ توپ خانه سنگین‬tupxāne-
armatura (armatura) ‫ آرماتور‬ārmātur, ‫ لوازم‬lavāzem, ye sangin.
‫ میله گرد‬mile gerd. artisti (artisti) ‫ هنرپیشه‬honar piše.
armia (armia) ‫ ارتش‬ārteš, ‫ سپاه‬sepāh. artistuli (artistuli) ‫ هنرمندانه‬honar-mandāne,
armieli (armieli) ‫ نظامی‬nezāmi, ‫ ارتشی‬arteši. ‫ هنرمندی‬honar mandi.
armqone (armkone) ‫ نادار‬nādār, ‫ فقیر‬faγir, ‫درمانده‬ arfa (arfa) ‫ هارپ‬hārp. ◊ arfis damkvreli
darmānde. ‫ هارپزن‬hārpzan.
arnaxuli (arnaxuli) ‫ بی سا بقه‬bi sābeγe, ‫ بی نظیر‬bi arqaizmi (arkaizmi) ‫ رسم منسوخ‬rasm-e mansux, ‫رسم‬
nazir. ‫ متروک‬rasm-e matruk, ‫ پدیده کهنه‬padide-ye kohne.
aromati (aromati) ‫ عطر‬atr, ‫ خوشبویی‬xošbuyi. arqauli (arkauli) ‫ منسوخ‬mansux, ‫ کهنه‬kohne, ‫متروکه‬
arsad (arsad) ‫ هیچ جا‬hič jā. matruke.
arsaidan (arsaidan) ‫ از هیچ کجا‬az hič kojā. arqauloba (arkauloba) ‫ منسوخ بودن‬mansux budan,
‫ متروک بودن‬matruk budan.
arseba (arseba) ‫ هستی‬hasti, ‫ وجود‬vojud.
arqeografia (arkeograpia) ‫جمع آوری و ثبت آثار‬
arsebiTad (arsebitad) ً‫ اصال‬aslan, ً ‫ اساسا‬asāsan.
‫ باستانی‬jam’ āvari va sabt-e āsār-e bastāni.
arsebiTi (arsebiti) ‫ اساسی‬asāsi, ‫ ماهوی‬māhowi, arqeologi (arkeologi) ‫ باستان شناس‬bāstān šenās.
‫ اصلی‬asli. ◊ arsebiTi saxeli ‫ اسم فاعل‬esm-e
fā’el. arqeologia (arkeologia) ‫ باستان شناسی‬bāstān
šenāsi.
arseboba (arseboba) ‫ موجودیت‬mowjudiyyāt, ‫وجود‬
‫ داشتن‬vojud dāštan, ‫ موجود بودن‬mowjud budan. arqeologiuri (arkeologiuri) ‫باستان شناسی‬... …
bāstān šenāsi, ‫ باستان شناسانه‬bāstān šenāsāne.
arsebuli (arsebuli) ‫ موجود‬mowjud.
arqivariusi (arkivariusi) ‫ بایگان‬bāyegān.
arsenali (arsenali) ‫ زرادخانه‬zarādxāne, ‫قورخانه‬
γurxāne. ◊ atomuri ~ ‫ زرادخانه هسته ای‬zarādxāne- arqivi (arkivi) ‫ بایگانی‬bāyegāni, ‫ آرشیو‬āršiv. ◊
ye haste`i; bioqimiuri ~ ‫زرادخانه بیوشیمیک‬ arqivs Cabareba ‫ دادن به آرشیو‬dādan-e be āršiv,
zarādxāne-ye biyošimik. ‫ بایگانی شدن‬bāyegāni šodan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 35

arqiepiskoposi (arqiepiskoposi) ‫ سراسقف‬sar osγof, arxeinad (arxeinad) ‫ القیدانه‬lāγedāne, ‫فارغ بال‬


‫ اسقف ارشد‬osγof-e aršad. fāreγbāl, ‫ بی مباالت‬bi mobālāt.
arqieli (arkieli) ‫ روحانی ارشد‬ruhāni-e aršad. arxi (arxi) ‫ کانال‬kānāl, ‫آبراه‬ābrāh, ‫ ترعه‬tor’e, ‫مجرا‬
arqimandriti (arkimandriti) ‫ راهب ارشد‬rāheb-e majrā, ‫ راه‬rah. ◊ sarwyavi ~ ‫ قنات‬γanāt; sanaosno
aršad, ‫ آرشیمندریت‬āršimandrit. ~ ‫ آبراه کشتی رانی‬abrāh-e kešti rāni; di plomatiuri
arxebi ‫ راه های دیپلماتیک‬rāhhāy-e diplomātik, ‫راه‬
arqi pelagi (arkipelagi) ‫ مجمع الجزایر‬majma’-ol- ‫ های مسالمت آمیز‬rāhhāy-e mosālemat āmiz.
jazāyer.
asakgadasuli (asakgadasuli) ‫ پیر‬pir, ‫ مسن‬mosenn,
arqiteqtonika (arqiteqtonika) 1. ‫ترکیب و ساختار‬ ‫ کهنه‬kohne.
‫ چیزی‬tarkib va sāxtār-e čizi. 2. ‫بخش قشرشناسی زمین‬
asaki (asaki) ‫ سن‬sen, ‫ سن و سال‬senn-o-sāl.
‫ شناسی‬baxš-e γešr šenāsi-e zamin šenāsi.
asakovani (asakovani) ‫ بالغ‬bāleγ, ‫ بزرگ‬bozorg.
arqiteqtori (arqiteqtori) ‫ معمار‬me’mār, ‫آرشیتکت‬
āršitekt. asamblea (asamblea) ‫ مجمع‬majma’. ◊
gaerTianebuli erebis organizaciis
arqiteqtura (arqiteqtura) ‫ معماری‬me’māri, ‫ساختمان‬
generaluri asamblea ‫مجمع عموی سازمان ملل متحد‬
sāxtamān.
majma’-e omumi-e sāzmān-e melal-e motahed.
arqiteqturuli (arqiteqturuli) ‫ معماری‬me’māri. ◊
asanTi (asanti) ‫ کبریت‬kebrit.
~ stili ‫ سبک معماری‬sabk-e me’māri.
as-asi (as-asi) ‫ صد‬-‫ صد‬sad- sad.
arqtika (arktika) ‫ قطب شمال‬γotb-e šomāl, ◊ ~
arqtikis ‫… … قطب شمال‬γotb-e šomāl. asafeTqebeli (asapetkebeli) ‫ مواد منفجره‬mavādd-e
mofajere, ‫ منفجرپذیر‬monfajer pazir, ‫منفجر شونده‬
arqtikuli (arktikuli) ‫… … قطب شمال‬γotb-e
monfajer šavande.
šomāl, ‫ قطبی‬γotbi.
asawevi (asawevi) ‫ جر ثغیل‬jarr-e saγil.
arRani (arγani) ‫ آله موسیقی ارگان‬āle-ye musiγi-e
orgān. asawoni (asawoni) ‫ قابل وزن‬γābel-e vazn, ‫وزن شدنی‬
vazn šodani.
aryi (arKi) ‫ طوس‬tus. ◊ aryis xe ‫درخت طوس‬
deraxt-e tus. asaRebi (asaγebi) ‫… … جمع کن‬jam’ kon, ‫محصول‬
‫ برداری‬mahsul bardari. ◊ puris asaRebi ‫غله جمع‬
aryofna (arKofna) ‫ نیستی‬nisti, ‫ عدم‬adam, ‫غیبت‬
‫ کن‬γalle jam’ kon; asaRebi manqana ‫ماشین برداشت‬
γeybat, ‫ عدم حضور‬adam-e hozur, ‫نبودن در جائی‬
māšin-e bardāšt; asaRebi sezoni ‫فصل برداشت‬
nabudan-e dar jāyi.
fasl-e bardāšt.
arSia (aršia) ‫ حاشیه‬hašiye, ‫ کناره‬kenāre, ‫ لبه‬labe.
asaxva (asaxva) ‫ وانمود کردن‬vānehmud k, ‫قلمداد کردن‬
arSini (aršini) ‫ آرشین‬āršin. ◊ Tavisi arSiniT γalamdād k, ‫ نشان دادن‬nešān dādan, ‫ترسیم کردن‬
gazomva ‫ قیاس به نفس کردن‬γiyās-e be nafs k. tarsim k, ‫ وصف کردن‬vasf k, ‫ تصویر کردن‬tasvir k,
arSiyi (aršiKi) 1. ‫ مغازله‬moγazele. 2. ‫ عاشق‬āšeγ, ‫پذیرا‬ ‫ نقش‬naγš.
pazirā. asaxvevi (asaxvevi) ‫ باال رفتنی‬bālā raftani, ‫دوراهی باال‬
arSiyoba (aršiKoba) ‫ مغازله کردن‬moγāzele k, ‫پرستاری‬ ‫ رو‬dorāhi-e bālā row.
‫ کردن‬parastāri k, ‫ پذیرائی کردن‬pazirāyi k. aseTi (aseti) ‫ چنین‬čenin, ‫ اینطور‬intowr, ‫اینچنین‬
arCeva (arčeva) ‫ انتخاب کردن‬entexāb k, ‫ رأی دادن‬ra’y inčenin, ‫ اینطور‬intowr, ‫ مثل این‬mesle in.
dādan. aseptika (aseptika) ‫ دفع عفونت‬daf’e ofunat.
arCevani (arčevani) ‫ انتخاب‬entexāb. aseptikuri (aseptikuri) ‫… … دفع عفونت‬daf’’-e
arCeviTi (arčeviti) ‫ انتخابی‬entexābi. ofunat, ‫ دفع کننده عفونت‬daf’’ konande-ye ofunat.
arCevnebi (arčevnebi) ‫ انتخابات‬entexābāt. asesori (asesori) ‫ دادیار‬dād yār.
arCeuli (arčeuli) ‫ منتخب‬montaxab, ‫انتخاب شده‬ aseuli (aseuli) ‫ صدگانه‬sadgāne, ‫ یک صدی‬yek sadi,
entexāb šode. ‫ صدتا‬sad tā, ‫ صدها‬sadhā.
arCvi (arčvi) ‫آهو‬āhu, ‫ بز کوهی‬boz-e kuhi. asvla (asvla) ‫ باال روی‬bālā rowi, ‫باال‬ ‫ رفتن‬bālā
arc (arc) ‫ هیچ‬hič, ‫ نه‬na.
raftan, ‫ طلوع کردن‬tollu’ k.
asTeniuri (asteniuri) ‫ الغر اندام‬lāγar andām.
arwivi (arwivi) ‫ عقاب‬oγāb.
asTma (astma) ‫ تنگی نفس‬tangi-e nafas, ‫ نفس تنگی‬nafas
arwivuli (arwivuli) ‫ عقابی‬oγābi.
tangi.
36 qarTul-sparsuli leqsikoni

asi1 (asi) ‫ تک پرواز‬tak parvāz, ‫ خلبان‬xalaban. asparezoba (asparezoba) ‫ مسابقه دادن‬mosābeγe


asi (asi) ‫ صد‬sad.
2 dādan,‫ دست و پنجه نرم کردن‬dast-o-panje narm k,
‫ مناظره کردن‬monāzere k.
asignacia (asignacia) ‫ اسکناس‬eskenās.
aspeqti (aspekti) ‫ جهت‬jehat, ‫ جانب‬jāneb, ‫ بعد‬bo’d,
asigneba (asigneba) ‫ اختصاص‬extesās, ‫تخصیص‬
‫ وضع‬vaz’, ‫ حالت‬hālat.
taxsis, ‫ اختصاص دادن‬extesās dādan, ‫(دادن(تخصیص‬
taxsis (dādan). aspiranti (aspiranti) ‫ آسپیرانت‬āspirānt, ‫کسی که دوره‬
‫ نامزدی دکترا را می گذراند‬kasi ke dowre-ye nāmzadi-e
asignebuli (asignebuli) ‫ تخصیص داده شده‬taxsis
doktorā rā migozārand.
dāde šode, ‫ اختصاص داده شده‬extesās dāde šode. ◊ ~
Tanxa ‫ مبلغ تخصیص داده شده‬mablaγ-e taxsis dāde aspirantura (aspirantura) ‫ دوره نامزدی دکترا‬dowre-
šode, ‫ مبلغ اعتباری‬mablaγ-e e’tebāri. ye nāmzadi-e doktorā.
asimetriuli (asimetriuli) ‫ غیر قرین‬γeyr-e γarin. aspirini (aspirini) ‫آسپیرین‬āspirin.
asimiliacia (asimilacia) ‫ تجانس‬tajānos, ‫ادغام‬ asrialeba (asrialeba) ‫ لیزخوردن‬liz xordan, ‫لغزیدن‬
edγām, ‫ تحلیل‬tahlil. ◊ ZalmomreobiTi ~ ‫تحلیل‬ laγzidan.
‫ جبری‬tahlil-e jabri, ‫ ادغام جبری‬edγām-e jabri. asruleba (asruleba) ‫ عملی کردن‬ameli k, ‫انجام دادن‬
asimilireba (asimilireba) ‫ متجانس کردن‬motajānes anjām dādan, ‫ اجراء کردن‬ejrā’ k.
k, ‫ همگون کردن‬hamgun k, ‫ همگون شدن‬hamgun šodan, asteroidi (asteroidi) ‫ سیاره خرد‬sayāre-ye xord,
‫ تحلیل رفتن‬tahlil raftan. ‫ سنگ آسمانی‬sang-e āsmāni.
asistenti (asistenti) ‫ دستیار‬dastyār, ‫ کمک‬komak. astigmatizmi (astigmatizmi) ‫آستیگماتیسم‬
◊ operatoris ~ ‫ دستیار فیلم بردار‬dastyār-e film āstigmātism.
bardār; profesoris ~ ‫ دستیار استاد‬dastyār-e astra (astra) ‫ گل مینا‬gol-e minā.
ostād, ‫ استادیار‬ostādyār.
astrologi (astrologi) ‫ ستاره بین‬setāre bin, ‫طالع بین‬
asistentoba (asistentoba) ‫ معاونت‬mo’āvenat, tāle’ bin.
‫ دستیاری‬dastyāri, ‫ معاونت کردن‬mo’āvenat k, ‫کمک‬
‫ کردن‬komak k. astrologia (astrologia) ‫ طالع بینی‬tāle’ bini, ‫ستاره‬
‫ بینی‬setāre bini.
asketi (asketi) ‫ مرتاض‬mortāz.
astrologiuri (astrologiuri) ‫طالع بینانه‬ tāle’
asketizmi (asketizmi) ‫ انزوا جوئی‬enzevā juyi, bināne, ‫… … طالع بینی‬tāle’ bini.
‫ مرتاضی گری‬mortāzi gari.
astronavti (astronavti) ‫ فضانورد‬fazā navārd.
asketuri (asketuri) ‫ انزوا جویانه‬enzavā juyāne, ‫ریاضت‬
‫ کشانه‬riyāzat kešāne. ◊ asketuri cxovrebis astronavtika (astronavtika) ‫ فضانوردی‬fazānavārdi.
stili‫ شیوه انزواجویانه زندگی‬šive-ye enzevā ju­yā­ astronomi (astronomi) ‫ ستاره شناس‬setāre šenās.
ne-ye zendegi. astronomia (astronomia) ‫ ستاره شناسی‬setāre šenāsi.
askili (askili) ‫ ورد وحشی‬vard-e vahši, ‫نسترن‬ astronomiuli (astronomiuli) 1. ‫ ستاره شناسی‬setāre
nastaran, ‫ گل نسترن‬gol-e nastaran, ‫ میوه نسترن‬mive- šenāsi, ‫ ستاره شناس‬setāre šenās. 2. (‫بیش از حد باال (رقم‬
ye nastaran. biš az hadd bālā (raγam).
askorbinis mJava (askorbinis mžava) ‫ویتامین سی‬ astrofizika (astrofizika) ‫ آستروفیزیک‬āstrofizik.
vitāmin C, ‫ اسید اسکوربیک‬asid eskorbik, ‫آسپیرین‬
asuli (asuli) ‫ دختر‬doxtar. ◊ midia mahdis ~a
āspirin.
‫ میدیا دختر مهدی است‬Midiā daxtare Mahdi ast.
asli (asli) ‫ رونوشت‬runevešt, ‫ کپی‬kopi, ‫ کپیه‬kopiye.
asfalti (asfalti) ‫ اسفالت‬āsfālt.
aso (aso) ( ‫ حرف (حروف‬harf (horuf).
asfaltirebuli (asfaltirebuli) ‫ آسفالت شده‬āsfālt šode.
asobiT (asobit) ‫( (به) صد ها‬be) sadhā, ‫ خیلی‬xeyli.
aswil (aswil) ‫ صدبار‬sad bār.
asoTamwyobi (asotamwKobi) ‫ حروف چین‬horuf čin.
aswilad (aswilad) ‫ صدبار‬sad bār, ‫ صد تکه‬sad teke.
asortimenti (asortimenti) ‫ تنوع‬tanavo’, ‫ترکیب‬
aswliani (aswliani) ‫ صدساله‬sad sāle.
tarkib.
aswlovani (aswlovani) ‫ صدساله‬sad sāle.
asociacia (asociacia) ‫ اتحادیه‬ettehādiyye, ‫انجمن‬
anjoman. asxivosneba (asxivosneba) ‫ تابناکی‬tābnāki, ‫روشن‬
asparezi (asparezi) ‫ میدان‬meydān, ‫ عرصه‬arse ‫رشته‬
‫ کردن‬rowšan k, ‫ تابناک شدن‬tābnāk šodan, ‫تابناک شدن‬
rešte. tābnāk šodan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 37

asxma (asxma) ‫ نخ کردن‬nax k, ‫ مسلح کردن‬mosallah k. atropini (atropini) ‫ آتروپین‬ātropin.


atamani (atamani) ‫ سرکرده‬sarkarde. ◊ yaCaRebis ~ atrofia (atrofia) ‫ بی جانی‬bi jāni, ‫ بی حسی‬bi hesi.
‫ سرکرده راه زنان‬sarkarde-ye rāhzanan. atrofireba (atrofireba) ‫ بی جان کردن‬bi jān k, ‫بی‬
atami (atami) ‫ هلو‬holu, ‫ درخت هلو‬deraxt-e holu. ‫ حس کردن‬bi hess k, ‫ بی جان شدن‬bi jān šodan.
atana (atana)1. ‫ باال بردن‬bālā bordan, ‫ بلند کردن‬boland atrofirebuli (atrofirebuli) ‫ بی حس شده‬bi hess
k.2. ‫ تحمل کردن‬tahammol k. (šode) ‫ بی جان‬bi jān.
ataceba (ataceba) ‫ عالقمند شدن‬alāγemand šodan. ats (avtomaturi telefonis sadguri) ATS
atelie (atelie) 1. ‫ استودیو‬estudiyo. 2. ‫ کارگاه‬kārgāh. ‫ مرکز تلفن خودکار‬markaz-e telefon-e xodkār.
3. ‫ سالن‬sālon. 4. ‫ خیاطی‬xayāti. ◊ modis ~ ‫سالن مد‬ ataSe (ataše) ‫ وابسته‬vābaste. ◊ samxedro ~ ‫وابسته‬
sālon-e mod. ‫ نظامی‬vābaste-ye nezāmi; kulturis ~ ‫اتاشه‬
atestati (atestati) ‫ گواهی نامه‬gavāhi nāme, ‫دیپلم‬ ‫ فرهنگی‬atāse-ye farhangi.
diplom. atuzva (atuzva) ‫ بیرون آمدن‬birun āmadan, ‫بیرون‬
atestacia (atestacia) 1. ‫ معرفی‬ma’arrefi, ‫تعرفه خدمت‬ ‫ جستن‬birun jastan.
ta’refe-ye xedmat, ‫ معرفی نامه‬mo’arrefi nāme. 2. atydoma (atKdoma) ‫ آغاز شدن‬āγaz šodan, ‫در گرفتن‬
‫ معرفی کردن‬mo’arrefi k. dar gereftan, ‫ جرقه زدن‬jaraγe zadan.
atireba (atireba) ‫ گریستن‬geristan, ‫ گریه کردن‬gerye k, auarebeli (auarebeli) ‫ بی نهایت‬bi nahayāt, ‫بی شمار‬
‫ گریاندن‬geryāndan. bi šomār.
atkiveba (atkiveba) ‫ به درد آمدن‬be dārd āmadan, ‫بیمار‬ augi (augi) ‫ رسوایی‬rosvāyi, ‫ ننگ‬nang.
‫ شدن‬bimār šodan. audiencia (audiencia) 1. ‫ بار‬bār. 2. ‫دیدار‬didār.
atlasi1 (atlasi) ‫ پارچه اطلس‬pārče-ye atlas.
auditoria (auditoria) ‫ اطاق درس‬otāγ-e dars, ‫حضار‬
atlasi2 (atlasi) ‫ نقشه‬nāγše. ◊ geografiuli ~ ‫نقشه‬ hozzār.
‫ جعرافیائی‬nāγše-ye joγrāfiyāyi. auduRari (auduγari) ‫ جوش نخورده‬juš naxorde.
atmasna (atmasna) ‫ چسباندن‬časbāndan, ‫تکیه دادن‬ auzi (auzi) ‫ حوض‬howz, ‫ استخر‬estaxr.
takiye dādan.
auTvisebeli (autvisebeli) ‫ غیر فراگیر‬γeyr-e farāgir,
atmosfero (atmosfero) ‫آتمسفر‬ātmosfer, ‫ جو‬jaw. ◊
‫ غیر قابل دست یابی‬γeyr-e γābel-e dast yābi, ‫بکر و بایر‬
atmosferos zeda fenebi ‫ اقشار فوقانی جو‬aγšār-e
bekr-o-bāyer.
fowγāni-e jaw; megobrul atmosferoSi ‫در‬
‫ محیط دوستانه‬dar mohit-e dustāne. auli (auli) (‫ ده (کوهستانی‬deh[-e kuhestāni].

atmosferuli (atmosferuli) ‫ جوی‬jawi, ‫هوایی‬ auracxeli (auracxeli) ‫ بی شمار‬bi šomār, ‫بی نهایت‬
havāyi. ◊ ~ naleqebi ‫ بارندگی‬bārandegi. bi nahayāt.
atomguli (atomguli) ‫ هسته اتم‬haste-ye atom. aurzauri (aurzauri) ‫ دوندگی‬davandegi, ‫شلوغی‬
šoluγi, ‫ گیر و دار‬gir-o-dār, ‫ ولوله‬valvale, ‫هنگامه‬
atomi (atomi) ‫ اتم‬atom.
hengāme, ‫ دست پاچگی‬dast pāčegi, ‫سراسیمگی‬
atomiani (atomiani) ‫ ظرفیت‬zarfiyyat, ‫والنت اتمی‬ sarāsimegi.
valent-e atomi. autaneli (autaneli) ‫ناپذیر‬ ‫تحمل‬ tahammol
atomisti (atomisti) ‫ اتمیست‬atomist. nāpazir,‫ طاقت فرسا‬tāγat farsā.
atomisturi (atomisturi) ‫ اتمی‬atomi. auti (auti) ‫ اوت‬owt, ‫ خارج‬xārej.
atommcodne (atommcodne) ‫ اتم شناس‬atom šenās. autodafe (autodafe) ‫ سوختن‬suxtan, ‫ به آتش سپردن‬be
atomuri (atomuri) ‫ هسته ای‬haste`i, ‫ اتمی‬atomi. āteš sepordan.
atonia (atonia) ‫ضعف و سستی ماهیچه ها و دیگر اعضاء‬ auqcioni (aukcioni) ‫ حراج‬harrāj, ‫ مزایده‬mozāyede.
za’f va sosti-e māhičehā va digar a’zā’. ◊ auqcionze gayidva ‫ حراج کردن‬harrāj k, ‫به مزایده‬
‫ گذاشتن‬be mozāyede gozāštan.
atraqcioni (atraqcioni) ‫ اتراکسیون‬atrāksion, ‫عملیات‬
‫ آکروباسی‬amaliyyāt-e ākrobāsi. auRebeli (auγebeli) ‫ غیر واصله‬γeyr-e vāsele,
‫ نا رسیده‬nā raside, ‫ ناحاصله‬nā hāsele, ‫غیر دریافتی‬
atributi (atributi) ‫ صفت مشخصه‬sefat-e mošaxasse.
γeyr-e daryāfti, ‫ دست نایافتنی‬dast nā yāftani, ‫تسخیر‬
atributuli (atributuli) ‫ صفت مشخصه‬sefat-e ‫ ناپذیر‬tasxir nā pazir, ‫ غیر قابل دسترسی‬γeyr-e γābel-e
mošaxxasse. dastresi.
38 qarTul-sparsuli leqsikoni

auRelvebeli (auγelvebeli) ‫آرام‬ārām, ‫بی سر و صدا‬ afrena (afrena), ‫ پرواز کردن‬parvāz k, ‫به پرواز در آمدن‬
bi sar-o-sedā, ‫ دنج‬denj. be parvāz dar āmadan.
auCqarebeli (aučkarebeli) ‫ بی عجله‬bi ajale, ‫آهسته‬ afrTxialeba (afrTxialeba) ‫ جستن‬jastan, ‫از جا باال‬
āheste. ‫ کنده شدن‬az jā bālā konde šodan, ‫ پریدن‬paridan, ‫از جا‬
aucilebeli (aucilebeli) ‫ حتمی‬hatmi, ‫ ناگزیر‬nā ‫ بلند شدن‬az jā boland šodan.
gozir, ‫ اجتناب ناپذیر‬ejtnāb nāpazir. afrialeba (afrialeba) ‫ به پرواز در آوردن‬be parvāz
auwereli (auwereli) ‫ بی وصف‬bi vasf, ‫وصف ناشده‬ dar āvardan, ‫ به پرواز در آمدن‬be parvāz dar āmadan,
vasf nāšode. ‫ به اهتزاز در آمدن‬be ehtezāz dar āmadan.
auxseneli (auxsneli) ‫ غیر قابل توضیح‬γeyr-e γābel-e afriani (afriani) ‫ بادبان دار‬bādbān dār, ‫ با بادبان‬bā
towzih,‫ نامفهوم‬nā mafhum. bādbān, ‫ بادی‬bādi.
afazia (afazia) ‫ از دست دادن قدرت تکلم‬az dast dādan-e afrika (afrika) ‫ آفریقا‬āfriγā.
γodrāt-e takallom. afrikeli (afrikeli) ‫آفریقائی‬āfriγāyi, ‫اهل قاره آفریقا‬
afareba (afareba) )‫ گرفتن (ماه و خورشید‬gereftan [-e ahl-e γāre-ye āfriγā.
māh o xoršid], ‫ مانع شدن‬mān’e šodan, ‫ سد کردن‬sadd afrikuli (afrikuli) ‫ آفریقائی‬āfriγāyi.
k, ‫ بستن‬bastan, ‫ پرده پوشیدن‬parde pušidan, ‫پوشیده شدن‬ afrutuneba (afrutuneba) ‫ فیف کردن‬fif k, ‫قر قر کردن‬
pušide šodan, ‫ پوشیدن‬pušidan. γor γor k.
afarTxaleba (afarTxaleba) ‫سر و صدا به راه اندختن‬
afueba (afueba) ‫ باال آمدن خمیر‬bālā āmadan-e xamir,
sar-o-sedā be rāh andāxtan. ‫ بر آمده کردن‬bar āmade k, ‫ باد کردن‬bād k.
afeTqeba (apetkeba) ‫ انفجار‬enfejār, ‫منفجر کردن‬ afusfuseba (afusfuseba) ‫ به تکاپو افتادن‬be takāpu
monfajer k, ‫ ترکاندن‬tarakāndan,‫ ترکیدن‬tarakidan, oftādan, ‫ تکاپو کردن‬takāpu k, ‫ دوندگی کردن‬davandegi
‫ منفجر شدن‬mofajer šodan. k, ‫ ناشکیبائی کردن‬nā šakibāyi k, ‫ بی قراری‬bi γarāri.
afeTqebuli (apetkebuli) ‫ منفجر شده‬mofajer šode.
afska (afska) ‫ غشاء‬γešā’, ‫ غشر‬γešr.
aferadeba (aperadeba) ‫ رنگ رزی‬rang razi, ‫رنگ‬
afSeka (afšeka) 1. ‫ بلند کردن‬bolan k, ‫ باال زدن‬bālā
‫ کردن‬rang k, ‫ زینت دادن‬zinat dādan. zadan, ‫ باال انداختن‬bālā andāxtan, ‫ پاره کردن‬pāre k. 2.
aferisti (aferisti) ‫ حقه باز‬hoγγe bāz, ‫کاله بردار‬ ‫ مزاحمت‬mozāhemat.
kolāh bardār. afxazeTi (afxazeTi) ‫آبخازیا‬ābxāziyā, ‫آبخازستان‬
aferistoba (aferistoba) ‫ حقه بازی کردن‬hoγγe bāzi ābxāzestan. ◊ afxazeTis av­to­no­miuri
k, ‫ حقه باز بودن‬hoγγe bāz budan. respublika ‫ جمهوری خودمختارآبخازستان‬jomhuri-e
aferistuli (aferistuli) ‫ حقه بازانه‬hoγγe bāzāne. xodmoxtār-e ābxāzestan.
afTari (afTari) ‫ کفتار‬kaftār. afxazi (afxazi) ‫ آبخازی‬ābxāzi.
afTiaqi (afTiaqi) 1. ‫ داروخانه‬daruxāne, ‫دراگ استور‬ afxazurad (afxazurad) ‫ به زبان آبخازی‬be zabān-e
derāg estor. 2. ‫ جعبه کمک های او اولیه‬ja’be-ye komak ābxāzi.
hāy-e avvaliye. ◊ saSinao ~ ‫جعبه دارویی خانه‬ afxazuri (afxazuri) ‫آبخازی‬ābxāzi.
ja’be-ye dāruyi-e xāne. afxeka (afxeka) ‫ زدودن‬zedudan, ‫ تراشیدن‬tarāšidan.
afiqsi (afiqsi) ‫ آفیکس‬āfiks, ‫مجموعه پیشوند و پسوند های‬
afxekili (afxekili) ‫ ساییده‬sāyide, ‫ زدوده شده‬zedude
‫ کلمه‬majmu’e-ye pišvan-o-pasvand hāy-e kalame. šode.
afiSa (afiša) ‫ آفیش‬āfiš, ‫اعالن‬e’lān, ‫ آگاهی‬āgāh.
aq (ak) ‫ اینجا‬injā.
afiSireba (afišireba) ‫ تظاهر کردن‬tazāhor k.
aqa-iq (aka-ik) ‫ اینجا و آنجا‬injā-o-ānjā.
aforiaqeba (aforiaqeba) ‫ به هیجان آوردن‬be hayajān
aqaveba (akaveba) ‫ خارش کردن‬xāreš k, ‫ خاریدن‬xāridan.
āvardan, ‫ بر انگیختن‬bar āngixtan, ‫ به هیجان در آمدن‬be
hayajān dar āmadan. aqamde (akamde) ‫ تا اینجا‬tā injā, ‫ تا کنون‬tā konun, ‫تا‬
‫ حاال‬tā hālā.
aforizmi (aforizmi) ‫ حکمت‬hekmat, ‫کالم قصار‬
kalām-e γesār. aqandazi (akandazi) ‫ خاک انداز‬xāk andāz, ‫آشغال گیر‬
āšγāl gir.
aforizmuli (aforizmuli) ‫ حکمت آمیز‬hekmat āmiz,
‫ کلمات قصار‬kalamāt-e γesār. aqauri (akauri) ‫ محلی‬mahalli, ‫ بومی‬bumi ‫ اینجایی‬injāyi.

afra (afra) ‫ بادبان‬bādbān. aqafeba (akafeba) ‫ صابون زدن‬sābun zadan, ‫کف کردن‬
kaf k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 39

aqedan (akedan) ‫ از اینجا‬az injā, ‫ از این به بعد‬az in be aqtualoba (aktualoba) ‫ مبرم بودن‬mobram budan,
bā’d. ‫ فعلیت‬fe’liyyat, ‫ابرام‬ebrām.
aqeT (aket) ‫ به اینجا‬be in jā, ‫اینجا‬in jā. aquxeba (akuxeba) ‫ به غرش در آمدن‬be γorreš dar
aqeT-iqiT (aket-ikit) ‫ اینجا – آنجا‬in jā-ān jā. āmadan.
aqeTken (aketken) ‫ به این طرف‬be intaraf, ‫به این سمت‬ aqcenti (akcenti) ‫ لهجه‬lahje, ‫ تکیه‬takye.
be in samt. aqcepti (akcepti) ‫ قبول پرداخت برات‬γabul-e pardāxt-e
aqve (akve) ‫ در دم‬dar dam, ‫ آنان‬ānan, ‫ یک راست‬yek barāt, ‫ قبولی‬γabuli.
rāst, ‫ همین جا‬hamin jā. aqcia1 (akcia) ‫ سهام‬sahām. ◊ aqciis fasi ‫نرخ سهام‬
aqviTineba (akvitineba) ‫ به زاری افتادن‬be zāri nerx-e sahām.
oftādan, ‫ به گریه افتادن‬be gerye oftādan. aqcia2 (akcia) ‫اقدام‬eγdām, ‫عمل‬amal. ◊
aqviTinebuli (akvitinebuli) ‫ گریان‬geryān, ‫پر فغان‬ di plomatiuri ~ ‫ اقدام دیپلماتیک‬eγdām-e
por faγān. diplomātik; samxedro ~ ‫ اقدام نظامی‬eγdām-e
nezāmi.
aqvs (akvs) ‫ دارد‬dārad.
aqcizi (akcizi) ‫ مالیات غیر مستقیم‬māliyāt-e γeyr-e
aqlemi (aklemi) ‫ شتر‬šotor.
mostaγim.
aqoTeba (akoteba) ‫ ریخت و پاش کردن‬rixt-o-pāš k,
aqcioneri (akcioneri) ‫ سهام دار‬sahām dār, ‫صاحب‬
‫درهم ریختن‬dar ham rixtan, ‫ گل آلود کردن‬gel ālud k,
‫ سهام‬sāheb-e sahām.
‫ گیژ کردن‬giž k.
aRar (aγar) ‫ نا‬nā, ‫ نه‬na, ‫ خیر‬xeyr, ‫ نه‬na ‫ نه بیش‬nabiš,
aqoSineba (akošineba) ‫ نفس تنگی‬nafas tangi.
‫ گر نه‬gar na.
aqrola (akrola) ‫ فرار کردن‬farār k, ‫ به چاک زدن‬be
aRara (aγara) ‫ نه‬na, ‫ نه بیش‬na biš, ‫ گرنه‬gar na.
čāk zadan.
aRaravin (aγaravin) ‫ دیگر هیچ کس‬digar hič kas,‫کسی‬
aqroladi (akroladi) ‫ پرنده‬parande, ‫ لغزنده‬laγzande,
‫ بیش خیر‬biš kasi xer.
‫ در رونده‬dar ravande, ‫ فرار‬farrār.
aRarasodes (aγarasodes) ‫هرگز‬har gez, ‫هیچ وقت‬hič
aqroladoba (akroladoba) 1. ‫فراری‬ farrāri. 2.
vaγt.
‫ چاالکی‬čālāki.
aRaraferi (aγaraferi) ‫هیچ‬hič, ‫ دیگر هیچ‬digar hič.
aqseleracia (akseleracia) ‫ شتاب رشد و نمو‬setāb-e
rošd-o-nemow. aRarsad (aγarsad) ‫ هیچ کجا‬hič kojā, ‫ دیگر هیچ جا‬digar
hič jā.
aqsioma (aksioma) ‫ واقعیت آشکار‬vāγeiyyat-e āškār,
‫ حقیقت مسلم‬hāγiγat-e mosallam, ‫ بدیهیات‬badihiyyāt. aRaRadeba (aγaγadeba) ‫بیانیه خواندن‬ bayāniye
xāndan, ‫ بیانه دادن‬bayāniye dādan.
aqti1 (akti) ‫اقدام‬eγdām, ‫عمل‬amal.
aRgva (aγgva) ‫ نابود کردن‬nābud k, ‫ نیست کردن‬nist k, ‫با‬
aqti2 (akti) ‫ سند‬sanad, ‫ فیصله نامه‬feysale nāme.
‫ خاک یکسان کردن‬bā xāk yeksān k.
aqtivi1 (aktivi) ‫ دارائی‬dārāyi.
aRgzneba (aγgzneba) ‫ بر انگیختن‬bār angixtan, ‫تحریک‬
aqtivi2 (aktivi) ‫ فعالین‬fa’ālin. ‫ کردن‬tahrik k, ‫ وا داشتن‬vā dāštan.
aqtivizacia (aktivizacia) ‫ تشدید‬tašdid, ‫افزایش‬ aRgznebuli (aγgznebuli) ‫ بر انگیخته شده‬bar angixte
afzāyeš, ‫ فعال تر کردن‬fa’āl tar k, ‫ فعالتر شدن‬fa’āl tar šode, ‫ تحریک شده‬tahrik šode.
šodan.
aRdgena (aγdgena) ‫ بازسازی‬bāz sāzi, ‫ اعاده‬e’āde, ‫بر‬
aqtivisti (aktivisti) ‫ فعال‬faāl, ‫ عضو فعال‬ozv-e fa’āl. ‫ قراری مجدد‬bar γarāri-ye mojaddad, ‫ از سر گیری‬az
aqtioroba (aktioroba) ‫ هنرمندی‬honarmandi, ‫هنرپیشه‬ sar giri.
‫بودن‬honar piše budan. aRdgenili (aγdgenili) ‫ تجدید شده‬tajdid šode, ‫باز‬
aqtiurad (aktiurad) ‫ فعاالنه‬fa’ālāne, ‫مجدانه‬ ‫ سازی شده‬bāz sāzi šode, ‫ ترمیم شده‬tarmim šode.
mojeddāne. aRdgoma1 (aγdgoma) ‫ بعث‬ba’s, ‫ زنده شدن‬zende šodan,
aqtiuri (aktiuri) ‫ فعال‬fa’āl. ‫ بعثت کردن‬be’sat’ k.
aqtiuri (aktiuri) ‫ فزونی‬fozuni, ‫ اکتیو‬aktiv. ◊ ~ aRdgoma2 (aγdgoma) ‫ بعثت مسیح‬be’sat-e masih, ‫فصح‬
balansi ‫ تراز نامه اکتیو‬tarāz nāme-ye aktiv. fesh, )‫ عید فطیر (یهودیان‬ayd-e fetir (-e yahudiyān).
aqtualuri (aktualuri) ‫ مبرم بودن‬mobram budan, aRdgoma3 (aγdgoma) ‫ علیه کسی به پا خاستن‬alayh-e kasi
‫ روزمره‬ruzmare. be pā xāstan.
40 qarTul-sparsuli leqsikoni

aReba (aγeba) ‫ بر داشتن‬bar dāštan. aRmavloba (aγmavloba) ‫ رشد‬rošd, ‫ صعود‬so’ud,


aRebs (aγebs) ‫ بر می دارد‬bar midārad. ‫ آبادانی‬ābādāni.
aRebmicemoba (aγebmicemoba) ‫ داد و ستد‬dād-o- aRmarTva (aγmartva) ‫ نصب کردن‬nasb k, ‫بر افراشتن‬
setad, ‫ بازرگانی‬bāzargāri. bar afrāštan, ‫ بنا کردن‬banā k, ‫ احداث کردن‬ehdās k.
aRebuli (aγebuli) ‫ بر داشته شده‬bar dāšte šode. aRmarTi (aγmarti) ‫ سرباالیی‬sar bālāyi, ‫ بلندی‬bolandi.

aRelveba (aγelveba) ‫ شور‬šur, ‫ بلوا‬balvā, ‫ آشوب‬āšub, aRmasrulebeli (aγmasrulebeli) ‫ اداری‬edāri,


‫ هرج و مرج‬harj-o-marj ‫ طغیان‬toγyān. ‫ اجاری‬ejrāi.
aRelvebuli (aγelvebuli)‫ آشوب شده‬āšub šode, ‫به‬ aRmateba (aγmateba) ‫ ترجیح‬tarjih, ‫ برتری داشتن‬bartari
‫ طغیان آمده‬be toγyān āmade. dāštan, ‫ فزونی داشتن‬fozunidāštan, ‫ فزونی‬fozuni.
aRemateba (aγmateba) ‫اضافه است‬ezāfe ast, ‫بیش است‬ aRmatebiTi (aγmatebiti) ‫ افزون‬afzun, ‫ برتر‬bartar,
biš ast. ‫ باالتر‬bālātar.
aRviraxsnili (aγviraxsnili) ‫ بی افسار‬bi afsār, ‫بی‬ aRmafrena (aγmafrena) ‫الهام‬elhām, ‫ شوق‬šowγ.
‫ مهار‬bi mahār, ‫ بی بند و بار‬bi band-o-bār, ‫لجام گسیخته‬ aRmafrTovanebeli (aγmafrtovanebeli) ‫تشویق‬
lajām gosixte. ‫ آفرین‬tašviγ āfarin, ‫ ترغیب آمیز‬tarγib āmiz, ‫الهام بخش‬
aRviri (aγviri) ‫افسار‬afsār, ‫ لگام‬lajām, ‫ لجام‬lajām, ‫مهار‬ elhām baxš.
mahār. aRmaSfoTebeli (aγmašfotebeli) ‫ تنفرانگیز‬tanaffor
aRzrda (aγzrda) ‫ تربیت کردن‬tarbiyyāt k, ‫پرورش دادن‬ āmiz, ‫ انزجار آمیز‬enzejār āmiz.
parvareš dādan, ‫ پروراندن‬parvarāndan. aRmgznebi (aγmgznebi) ‫ محرک‬moharrek, ‫بر انگیزنده‬
aRzrdili (aγzrdili) ‫ با ادب‬bā adab, ‫ با نزاکت‬bā bar angizande.
nezākat, ‫ مؤدب‬mo’addab, ‫ با فرهنگ‬bā farhang. aRmdgeni (aγmdgeni) ‫ باز ساز‬bā z sāz, ‫ بازگشا‬bāz
aRTqma (aγtkma)1. ‫ درک کردن‬dark k, ‫ ادراک کردن‬edrāk gošā, ‫اعاده کننده‬e’āde konande.
k, ‫ دریافت کردن‬daryāft k.2.‫ وعده‬va’de,‫مژده آسمانی‬ aRmzrdeli (aγmzrdeli) ‫ مربی‬morabbi, ‫تربیت کننده‬
možde-ye āsmāni, axali ~ ‫ انجیل‬enjil,Zveli ~ tarbiyyat konande.
‫ تورات‬tawrāt. aRmzrdelobiTi (aγmzrdelobiti) ‫ تربیتی‬tarbiyyati.
aRiareba (aγiareba) 1. ‫ به رسمیت شناختن‬be rasmiyyāt aRmonaceni (aγmonaceni)1. ‫ جوانه‬javāne, 2. ‫ تز‬tez.
šenāxtan, ‫ شناسائی‬šenāsāyi. 2. ‫ قبول کردن‬γabul k,
aRmosavleTi (aγmosavleti) ‫ شرق‬šarγ, ‫ خاور‬xāvar.
‫ اعتراف کردن‬e’terāf k, ‫ اقرار کردن‬eγrār k.
aRmosavleTmcodneoba (aγmosavletmcod­neo­ba)
aRiarebuli (aγiarebuli) ‫ شناخته شده‬šenāxte šode,
‫ قبول شده‬qabul šode, ‫ به رسمیت شناخته شده‬be rasmiyyāt ‫ شرق شناسی‬šarγ šenāsi.
šenāxte šode. aRmosavluri (aγmosavluri) ‫ شرقی‬šarγi.
aRizianebs (aγizianebs) ‫ اعصاب را خرد می کند‬a’sāb aRmofxvra (aγmofxvra) ‫ ریشه کن کردن‬riš-e kan k.
rā xord mikonad, ‫ تحریک می کند‬tahrik mikonad. aRmoCena (aγmočena) ‫ کشف کردن‬kašf k, ‫ کشف‬kašf.
aRiRineba (aγiγineba) ‫ آرام ترانه خواندن‬ārām tarāne aRmoCenili (aγmočenili) ‫ مکشوف‬makšuf, ‫کشف شده‬
xāndan, ‫ زیر لب آواز خواندن‬zir-e lab āvāz xāndan. kašf šode.
aRkveTa (aγkveta) ‫ مانع شدن‬māne’ šodan, ‫ممانعت‬ aRmoceneba (aγmoceneba) ‫ جوانه زدن‬javān-e zadan,
momāne’at, ‫ خنثی کردن‬xonsā k, ‫ قطع کردن‬γat’ k, ‫ نیش زدن‬niš zadan.
‫ جلوگیری کردن‬jelow giri k.
aRmricxveli (aγmricxveli) ‫ آمار گر‬āmār gar, ‫مأمور‬
aRkveTili (aγkvetili) ‫ ممنوعه‬mamnu’e, ‫ منع شده‬man’ ‫ شمارش‬ma’mur-e šomāreš, ‫ سرشمار گر‬sar šomār
šode, ‫ قطع شده‬γat’ šode, ‫ جلوگیری شده‬jelow giri šode. gar.
aRleta (aγleta) ‫ پوست کنی‬pust kani, ‫کندن پوست‬ aRmaSenebeli (aγmašenebeli) ‫ سازنده‬sāzande, ‫آباد‬
kandan-e pust. ‫ ساز‬ābād sāz.
aRlumi (aγlumi) ‫ رژه‬riže, ‫ سان‬sān. aRmSenebloba (aγmšenebloba) ‫ سازندگی‬sāzandegi,
aRma (aγma) ‫ به باال‬be bālā. ‫آبادانی‬ābādāni, ‫ عمران‬omrān.
aRma-daRma (aγma-daγma) ‫ باال و پایین‬bālā-o-pāyin. aRnagoba (aγnagoba) ‫ ساختمان‬sāxtemān, ‫تشکل‬
aRmavali (aγmavali) ‫ باال رونده‬bālā rawande, ‫رشد‬
tašakkol, ‫ نظام‬nezām, ‫ ساختار‬sāxtār, ‫ بافت‬bāft, ‫ساخت‬
‫ کننده‬rošd konande, ‫ صعودی‬so’udi. sāxt, ‫ ترکیب‬tarkib.
qarTul-sparsuli leqsikoni 41

aRniSvna (aγnišvna) ‫ عالمت گذاری‬alāmat gozāri, ‫نشان‬ eγāme k, ‫ (مطرح شدن) بر انگیختن‬barangixtan
‫ گذاری‬nešān gozāri, ‫ عالمت گذاشتن‬alāmat gozāštan, (matrah šodan).
‫ نشانگذاری کردن‬nešān gozāri k. aRZruli (aγZruli) ‫اقامه شده‬eγāme šode, ‫مطرح شده‬
aRnusxva (aγnusxva) ‫ صورت برداری‬surat bardāri, matrah šode, ‫ بر انگیخته شده‬barangixte šode.
‫ صورت برداری کردن‬surat bardāri k, ‫توصیف کردن‬ aRweva (aγweva) 1. ‫ دست آورد‬dastāvard, ‫ توفیق‬towfiγ,
towsif k, ‫ شرح دادن‬šarh dādan. ‫ موفقیت‬movaffaγiyyāt. 2. ‫ به دست آوردن‬badast
aRorZineba (aγorZineba) ‫ رستاخیز‬rastāxiz, ‫بازسازی‬ āvardan, ‫ رسیدن‬rasidan, ‫ دست یافتن‬dastyāftan, ‫حاصل‬
‫ کردن‬bāz sāzi k, ‫ احیا کردن‬ehyā’ k. ‫ کردن‬hāsel k.
aRrialeba (aγrialeba) (‫ نعره (کشیدن‬na’re (kešidan), aRwera (aγwera) ‫ توصیف‬towsif, ‫وصف‬vasf, ‫ شرح‬šarh,
(‫ غرش (کردن‬γorreš (k). ‫ توصیف کردن‬towsif k, ‫ شرح دادن‬šarh dādan, ‫وصف‬
aRricxva (aγricxva) ‫ احتساب‬ehtesāb, ‫ ثبت‬sabt, ‫ کردن‬vasf k.
‫ آمارگیری‬āmar giri, ‫ بر آورد کردن‬barāvard k, ‫حساب‬ aRweriTi (aγweriti) ‫ تشریحی‬tašrihi, ‫ توصیفی‬towsifi.
‫ کردن‬hesāb k. ◊ ~ meTodi ‫ روش تشریحی‬raveš-e tašrihi.
aRrmaveba (aγrmaveba) ‫ ژرفا بخشیدن‬žarfā baxšidan. aRwerilobiTi (aγwerilobiti) ‫ تشریحی‬tašrihi,
aRsavse (aγsavse) ‫ لبریز‬labriz, ‫ سرشار‬saršār, ‫مشحون‬ ‫ توصیفی‬towsifi.
mašhun. aRWurva (aγyurva) ‫ تسلیح‬taslih, ‫ تجهیز‬tajhiz, ‫مسلح‬
aRsareba (aγsareba) ‫اقرار‬eγrār, ‫ طلب آمرزش‬talab-e ‫ کردن‬mosallah k, ‫ مجهز کردن‬mojahhaz k, ‫تجهیز کردن‬
āmorzeš, ‫ توبه‬towbe. tajhiz k, ‫ آماده کردن‬āmāde k.
aRsasruli (aγsasruli) ‫ پایان‬pāyān, ‫ اتمام‬etmām, ‫آخر‬ aRWurvili (aγyurvili) ‫ مجهز‬mojahhaz, ‫مسلح‬
āxer. mosallah.
aRtaceba (aγtaceba) ‫ شیفتگی‬šiftegi, ‫ لذت بردن‬lazzat aRWurviloba (aγyurviloba) ‫ تجهیزات‬tajhizāt, ‫ساز و‬
bordan, ‫ کیف نمودن‬keyf namudan. ‫ برگ‬sāz-o-barg.
aRtacebuli (aγtacebuli) ‫ شیفته‬šifte, ‫ مجنون‬majnun, ayayaneba (aKaKaneba) ‫ شلوغی‬šoluγi, ‫ جار و جنجال‬jār-
‫ دل داده‬del dāde. o-janjāl, ‫ سر و صدا‬sar-o-sedā, ‫ شلوق کردن‬šoluγ k.
aRtacebuloba (aγtacebuloba) ‫ شور و شعف‬šur-o- ayeneba (aKeneba) 1. ‫ مددکاری‬madad kāri, ‫یاری رسانی‬
ša’f, ‫ ذوق زدگی‬zowγ zadegi, ‫ شور و شنگ‬šur-o-šang, yāri rasāni. 2. ‫ بلند کردن‬boland k, ‫دست کسی را گرفتن‬
‫ شکوت‬šekvat. dast-e kasi rā gereftan, ‫ کمک کردن‬komak k, ‫استوار‬
‫ کردن‬ostavār k.
aRtyineba (aγtKineba) 1. ‫ تحریک کردن‬tahrik k, ‫بر‬
‫ انگیختن‬bar angixtan. 2. ‫احیا‬ehyā’ , ‫ احیا کردن‬ehyā’ k. ayvaveba (aKvaveba) 1. ‫ شکوفائی‬šekufāyi, ‫ ترقی‬taraγi.
2. ‫ شکوفا کردن‬šokufā k, ‫ شکفته ساختن‬šekofte sāxtan,
aRtyinebuli (aγtKinebuli) 1. ‫ شده احیا‬ehyā’ šode.
‫ آباد کردن‬ābād k, ‫ رونق دادن‬rownaγ dādan.
2. ‫ تحریک شده‬tahrik šode, ‫ انگیخته شده‬angixte šode.
ayvavebuli (aKvavebuli) ‫ شکوفا‬šekufā, ‫رونق یافته‬
aRunva (aγunva) ‫ به باال خماندن‬be bālā xamāndan, ‫به‬
rownaγ yāfte, ‫ پیش رفته‬piš rafte.
‫ باال متمایل کردن‬be bālā motamāyel k.
ayvana (aKvana) ‫ بردن‬bordan, ‫ باال بردن‬bālā bordan.
aRunuli (aγunuli) ‫ به باال خم شده‬be bālā xām šode.
ayvinCileba (aKvinčileba) ‫ خود را نشان دادن‬xod rā
aRuSfoTebeli (aγušfotebeli) ‫ خون سرد‬xun sard,
nešān dādan, ‫ از خود غیرت نشان دادن‬az xod γeyrat
‫آرام‬ārām. nešān dādan.
aRfrTovaneba (aγprtovaneba) ‫شور و شوق دماندن‬
ayvireba (aKvireba) ‫ فریاد زدن‬faryād zadan, ‫نعره کشیدن‬
šur-o-šowγ damāndan, ‫ روح بخشیدن‬ruh baxšidan. na’re kešidan, ‫ فغان کردن‬faγān k, ‫ غریدن‬γorridan.
aRfrTovanebuli (aγfrtovanebuli) ‫ زنده‬zende, ayiraveba (aKiraveba) ‫ متمایل کردن‬motamāyel k, ‫خم‬
‫ مسرور‬masrur, ‫ خوشدل و سرشار‬xošdel-o-saršār, ‫شاد‬ ‫ کردن‬xam k.
šād, ‫ پرشور و شوق‬por šur-o-šowγ.
aylayuda (aKlaKuda) ‫ آدم نردبان وار‬ādam-e nardebān
aRSfoTeba (aγšfoteba) ‫ بر آشفتن‬bar āšoftan, ‫آشفتگی‬
vār, ‫ قدبلند و الغر‬γad boland-o-lāγar
āšoftegi, ‫ خشمگین کردن‬xašmgin k, ‫انزجار‬enzejār,
‫ منزجر کردن‬monzajer k, ‫ خشم‬xašm. ayola (aKola) ‫ تحت نفوذ (کسی) واقع شدن‬that-e nofuze
(kasi) vāγe šodan, ‫ پیرو بودن‬peyrov budan, ‫پیروی‬
aRSfoTebuli (aγšfotebuli) ‫ منزجر‬monzajer,‫آشفته‬
‫ کردن‬peyravi k, ‫ دنباله روی‬donbāle rowi.
āšofte.
ayra (aKra) 1. ‫ ریختن‬rixtan, ‫ ریخته شدن‬rixte šodan. 2.
aRZvra (aγZvra) ‫ مطرح کردن‬matrah k, ‫اقامه کردن‬
42 qarTul-sparsuli leqsikoni

‫ برداشتن‬bardāštan, ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫ تمیز کردن‬tamiz aCexa (ačexa) ‫ قطعه قطعه کردن‬γat’e γat’e k, ‫تکه تکه‬
k, ‫ جاروب کردن‬jārub k. 3. ‫ کوچ دادن‬kuč dādan, ‫منتقل‬ ‫ کردن‬teke teke k.
‫ کردن‬montaγel k, ‫ تر کردن‬tar k. aCoCqoleba (ačočkoleba) ‫ آشفتگی‬āšoftegi, ‫آشفته‬
ayroleba (aKroleba) ‫ بو دادن‬budādan, ‫ بو کردن‬bu k, ‫ کردن‬āšofte k, ‫ آشفته شدن‬āšofte šodan, ‫ ولوله‬valvale,
‫ متعفن کردن‬mota’afen k, ‫ بوی بد دادن‬buye bad dādan. ‫ به ولوله اندختن‬be valvale andāxtan.
ayrolebuli (aKrolebuli) ‫ متعفن‬mota’affen, ‫بد بو‬ aCrdili (ačrdili) ‫ شبه‬šabah, ‫ دورنما‬dur nemā.
bad bu. aCuyeba (ačuKeba) ‫ احساساتی شدن‬ehsāsasati šodan,
ayudeba (aKudeba) ‫ تکیه دادن‬takye dādan, ‫چسبانیدن‬ ‫ متأثر شدن‬mota’sser šodan, ‫ متأثر کردن‬mota’sser k.
časbānidan, ‫ کنار چیزی گذاشتن‬kenār-e čizi, gozāštan. aCqareba (ačkareba) ‫عجله‬ajale, ‫ عجله کردن‬ajale k,
ayudebuli (aKudebuli) ‫ متکی‬mottaki, ‫چسبیده‬ ‫ تسریع‬tasri’.
časbide. aCqarebuli (ačkarebuli) ‫ معجول‬majul, ‫تسریع شده‬
aSari (ašari) ‫ بد‬bad, ‫ تندخو‬tondxu, ‫ پرخاشجو‬parxāšju. tasri’ šode.
aSeneba (ašeneba) ‫ ساختن‬sāxtan, ‫ بنا کردن‬banā k, aCxavleba (ačxavleba) ‫ قارقار کردن‬γārγār k, ‫گریستن‬
‫احداث کردن‬ehdāš k. geristan, ‫ جیغ زدن‬jiγ zadan.
aSenebuli (ašenebuli) ‫ ساخته شده‬sāxte šode, ‫بنا شده‬ aCxorva (ačxorva) ‫ توده‬tude, ‫ تل‬tal, ‫متراکم کردن‬
banā šode. motarākem k, ‫ روی هم انباشتن‬ruy-e ham anbāštan.
aSveba (ašveba) ‫ باز کردن‬bāz k, ‫ خالص کردن‬xalās k, acaxcaxeba (acaxcaxeba) ‫ لرزش‬larzeš, ‫ طپش‬tapeš,
‫ رها کردن‬rahā k. ‫ لرزیدن‬larzidan, ‫ طپیدن‬tapidan.
aSvebuli (ašvebuli) ‫ باز‬bāz, ‫ خالص شده‬xalās šode, acaxcaxebuli (acaxcaxebuli) ‫ لرزان‬larzān, ‫طپان‬
‫ رها شده‬rahā šode. tapān, ‫ به طپش افتاده‬be tapeš oftāde.
aSiSineba (ašišineba) ‫ سر و صدای آالت فلزی و غیره‬sar- acdena (acdena) )‫ اشتباه (کردن‬eštebah (k), )‫خطا (کردن‬
o-sedāy-e ālāt-e felezi va γeyre. xatā (k), ‫ خطا زدن‬xatā zadan, ‫ به خطا رفتن‬be xatā
aSkara (aškara) ‫ آشکار‬āšekār, ‫ روشن‬rowšan, ‫ صریح‬sarih. raftan.
aSla (ašla) ‫اختالل‬extelāl, ‫ از هم پاشیدگی‬az ham acvia (acvia) ‫ پوشیده‬pušide, ‫ به تن دارد‬be tan dārdad.
pāšidegi, ‫ به هم زدن‬be han zadan, ‫ پریشان شدن‬parišān aciveba (aciveba) ‫ سرد شدن‬sar šodan, ‫خنک شدن‬
šodan, ‫ پریشانی‬parišāni. xonak šodan.
aSliloba (ašliloba) ‫ مختل بودن‬moxtal budan, aciebs (aciebs) ‫ تب دارد‬tab dārad, ‫ سردش است‬sardaš ast.
‫ پریشان بودن‬parišān budan, ‫ پریشانی‬parišāni, ‫اختالل‬ acileba (acileba)1. ‫ رد شدن‬rad šodan, ‫گذشتن‬
extelāl. gozaštan, ‫ دور کردن‬dur k, ‫ گذراندن‬gozarāndan,2.
aSmoreba (ašmoreba) ‫ بدبویی‬bad buyi, ‫ بد بو کردن‬bad ‫ نجات یافتن‬nejāt yāftan, ‫ خالصی یافتن‬xalāsi yāftan.
bu k, ‫ بوی تعفن دادن‬buy-e ta’affon dādan. acimcimeba (acimcimeba) ‫ سوسو زدن‬su su zadan,
aSmorebuli (ašmorebuli) ‫ متعفن‬mota’affen, ‫بد بو‬ ‫ چشمک زدن‬češmak zadan.
bad bu. acma (acma) ‫ نخ کردن‬nax k, ‫ بند کردن‬band k.
aSrialeba (ašrialeba) ‫ خش خش کردن‬xeš xeš k. acoceba (acoceba) ‫ باال خزیدن‬bālā xizidan.
aSuRi (ašuγi) ‫ خواننده‬xānande, ‫ ترانه سرا‬tarāne sarā, acra (acra) ‫ تلقیح‬talγih, ‫ آبله کوبی کردن‬ābele kubi k.
‫ آواز خوان‬āvāz xān.
acremleba (acremleba) ‫ اشک ریختن‬ašk rixtan,
aSuSxuneba (ašušxuneba) ‫ فش فش‬feš feš, ‫فش فش‬ ‫ گریستن‬geristan.
‫ کردن‬feš feš k, ‫ جز جز کردن‬jez jez k.
acremlebuli (acremlebuli) ‫ گریان‬geryān, ‫اشک‬
aSxefeba (ašxefeba) ‫ پاشیدن‬pašidan. ‫ریز‬ašk riz.
aCemeba (ačemeba) ‫روی یک کار یا مسئله سخت شدن و آنرا‬ acrueba (acrueba) ‫ سردی مناسبات‬sardi-e monāsebat,
‫ پیشه خود کردن‬ruy-e yek kār yā masale saxt šodan ‫ کم شدن عالئق‬kam šodan-e alāyeγ, ‫سرد شدن مناسبات‬
va ānrā piše-ye xod sāxtan. sard šodan-e monāsebat.
aCeCa (ačeča) ‫ پریشانی‬parišāni, ‫ ژولیدگی‬žulidegi, acqveta (ackveta) ‫ گوش به زنگی‬guš be zangi, ‫تیز‬
‫ پریشان کردن‬parišān k, ‫ ژولیده کردن‬žulide k, ‫پریشان‬ ‫ کردن گوش ها‬tiz k.-e gušhā, ‫ هشیار بودن‬hušyār budan.
‫ شدن‬parišān šodan.
aZgereba (aZgereba) ‫ طپش‬tapeš, ‫ طپیدن‬tapidan, ‫زدن‬
aCeCili (ačečili) ‫ ژولیده‬žulide. zadan, ‫ لرزیدن‬larzidan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 43

aZigZigeba (aZigZigeba) (‫ طپش (موتور‬tapeš (-e k, ‫ ساختن‬sāxtan, ‫ آماده کردن‬āmāde k, ‫جمع و جور کردن‬
motor), ‫ لرزیدن‬larzidan, ‫ تکان خوردن‬takān xordan, jam’-o-jur k.
‫ جنبیدن‬jonbidan, ‫ به لرزه در آمدن‬be larze dar āmadan. awyobili (awKobili) ‫ کوک‬kuk, ‫ میزان‬mizān, ‫جمع و‬
aZigZigebuli (aZigZigebuli) ‫ لرزان‬larzān, ‫جنبان‬ ‫ جور شده‬jam’-o-jur šode, ‫ ساخته شده‬sāxte šode, ‫تعمیر‬
jonbān. ‫ شده‬ta’mir šode.
aZroba (aZroba) ‫ پاره کردن‬pāre k, ‫ کندن‬kandan. aWara (ayara) ‫ آجاریا‬ājāriyā. ◊ aWaris respublika
aZroma (aZroma) ‫ باال خزیدن‬bālā xazidan, ‫از پنجره‬ ‫ جمهوری آجاریا‬jomhuri-ye ājāriyā.
‫ خزان وارد شدن‬az panjere xazān vāred šodan. aWareli (ayareli) ‫ آجاری‬ājāri, ‫ اهل آجاریا‬ahl-e ājāriyā.
aweva (aweva) ‫ بلند کردن‬boland k, ‫ آویختن‬āvixtan. aWaruli (ayaruli) ‫ آجاری‬ājāri.
aweuli (aweuli) ‫ بلند‬boland, ‫ آویخته شده‬āvixte šode. aWeneba (ayeneba) ‫اسب دوانی‬asb davāni, ‫روی رکاب‬
awers (awers)‫ امضا می کند‬emzā’ mikonad. ‫ پریدن‬ruy-e rekāb paridan, ‫ به تاخت رفتن‬be tāxt
raftan, ‫ جست و خیز کردن‬jast-o-xiz k.
awewva (awewva) ‫در هم ریختن‬dar ham rixtan, ‫بی ترتیب‬
‫ کردن‬bi tartib k, ‫ سردر گم کردن‬sar dar gom k, ‫پریشان‬ aWikWikeba (ayikyikeba)‫ جیک جیک کردن‬jik jik k, ‫چه‬
parišān k, ‫ ژولیده کردن‬žulide k. ‫ چه زدن‬čah čah zadan.
awewili (awewili) ‫ ژولیده‬žulide, ‫ در هم و بر هم پیچیده‬dar aWimva (ayimva) ‫ باال کشیدن خود‬bālā kešidan-e xod, ‫قد‬
ham-o-bar ham pičide. ‫ کشیدن‬γad kešidan.
awvdoma (awvdoma) (‫ باال کشیدن (دست‬bālā kešidan (-e aWixvineba (ayixvineba) ‫ شیهه کردن‬šeyhe k, ‫شیهه‬
dast), ‫ باال کش دادن‬bālā keš dādan. ‫ کشیدن‬šeyhe kešidan.
awivleba (awivleba) ‫ شروع به جیغ زدن کردن‬šoru’ be aWra (ayra) 1. ‫ بریدن‬boridan, ‫ تراشیدن‬tarašidan. 2.
jiγ zadan k, ‫ شروع به وز وز کردن‬šoru’ be vez vez k. ‫ ترش شدن‬torš šodan.
awiTleba (awitleba) ‫ سرخ شدگی‬sorx šodegi, ‫سرخ‬ aWreleba (ayreleba) ‫الوان شدن‬alvān šodan, ‫رنگارنگ‬
‫ شدن‬sorx šodan. ‫ شدن‬rangārang šodan.
awindeli (awindeli) ‫ کنونی‬konuni, ‫ حاضر‬hāzer, aWrelebuli (ayrelebuli) ‫ الوان‬alvān, ‫رنگارنگ‬
‫امروزی‬emruzi. rangārang.
awiokeba (awiokeba) ‫ ناراحت کردن‬nārāhat k, ‫متأثر‬ aWrialeba (ayrialeba) )‫ جیر جیر (درب‬jir jir (-e darb),
‫ کردن‬mota’sser k. ‫ غژ غژ کردن‬γež γež k, ‫ جیر جیر کردن‬jir jir k, ‫کروچ‬
‫ کروچ کردن‬koruč koruč k.
awmenda (awmenda) ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫ شستن‬šostan.
ax! (ax!) !‫ آه‬āh!.
awmyo (awmKo) ‫ زمان حال‬zamān-e hāl.
axalgazrda (axalgazrda) ‫ جوان‬javān, ‫ برنا‬bornā.
awona (awona) ‫ وزن کردن‬vazn k.
axalgazrdoba (axalgazrdoba) 1. ‫ جوانی‬javāni. 2.
awonili (awonili) ‫ وزن شده‬vazn šode. ‫ جوانان‬javārān.
awrialeba (awrialeba) ‫ تالش‬talāš, ‫ به تالش افتادن‬be axali (axali) ‫ نو‬now, )‫ تازه (جوان‬tāze, (javān). ◊
talāš oftādan, ‫به دست و پا افتادن‬be dast-o-pa oftādan. axali weli ‫ سال نو‬sāl-e now.
awrialebuli (awrialebuli) ‫ کوشا‬kuša, ‫تالش کننده‬ axalTaoba (axaltaoba) ‫ نسل جوان‬nasl-e javān.
talāš konande.
axalmSenebloba (axalmšenebloba) ‫ نو ساز‬now
awri pineba (awripineba) ‫ وز وز کردن‬vez vez k, ‫جز‬ sāz, ‫ نو آباد‬now ābād.
‫ جز کردن‬jez jez k, )‫ غریدن (بچه شیر‬γorridan (-e bačče
šir). axaluxi (axaluxi) ‫ روپوش کوتاه‬rupuš-e kutāh

awurva (awurva) ‫ بلند کردن بازوها‬boland k bāzuhā. axalSeni (axalšeni) ‫آبادی‬ābādi,‫ نوآباد‬now ābād.

awuwuneba (awuwuneba) ‫ شروع به نق نق کردن‬šoru’ be axalSobili (axalšobili) ‫ نوزاد‬nowzād.


neγ neγ k. axalCamosuli (axalčamosuli) ‫ تازه رسیده‬tāze
awyva (awKva) )‫ سنجش (مایعات و پاشیدنی ها‬šanješ (-e raside.
māyeāt vā pašidanihā), ‫ سنجیدن‬sanjidan, ‫اندازه گرفتن‬ axalwveuli (axalwveuli) ‫ سرباز جدید‬sabrāz-e jadid.
andāze gereftan. axamxameba (axamxameba) ‫ چشمک زدن‬češmak
awyveta (awKveta) ‫ کندن‬kandan, ‫ چیدن‬čidan. zadan, ‫ سو سو زدن‬su su zadan, ‫پلک ها را به هم زدن‬
awyoba (awKoba) ‫ کوک کردن‬kuk k, ‫ میزان کردن‬mizān pelkhā rā be ham zadan.
44 qarTul-sparsuli leqsikoni

axarebs (axarebs) ‫ شاد می کند‬šād mikonad, ‫مسرور می‬ axlomaxlo (axlomaxlo) 1. ‫ در نزدیکی ها‬dar
‫ کند‬masrur mikonad. nazdiki hā, ‫ نه چندان دور‬na čandān dur. 2. ‫آینده‬
axda (axda) 1. ‫ فاش کردن‬fāš k. 2. ‫ خجالت دادن‬xejālat ‫ نزدیک‬āyande-ye nazdik.
dādan, ‫ رسوا کردن‬rosvā k. ◊ namusis axda ‫تجاوز‬ axmaureba (axmaureba) ‫ سر و صدا کردن‬sar-o-sedā
‫ کردن‬tajāvoz k, ‫ تجاوز جنسی‬tajāvoz-e jensi. k,‫ جان گرفتن‬jān gereftan, (‫ علنی شدن (کردن‬alani
axdilad (axdilad) ‫ آشکارا‬āškārā, ‫ باز‬bāz, ‫به طور‬ šodan (kardan).
‫ روشن‬be towr-e rowšan. axmaxi (axmaxi) (‫ قد بلند (نردبان‬γad boland (nardebān).
axdoma (axdoma) ‫عملی شدن‬amali šodan, ‫جامه عمل‬ axovani (axovani) ‫ تنومند‬tanoumand, ‫ چاق‬čāγ, ‫معتبر‬
‫ پوشیدن‬jāme-ye amal pušidan. ◊ ocneba auxda mo’tabar.
‫آرزویش عملی شد‬ārzuyaš amali šod, ‫آرزویش به حقیقت‬ axovneba (axovneba) ‫ تنومندی‬tanoumandi, ‫ چاقی‬čāγi,
‫ پیوست‬ārzuyaš be haγiγat peyvast. axdeba ‫عملی می‬ ‫ دارای قد و قامت بودن‬dārāy-e γod-o-γāmat budan.
‫ شود‬amali mišavad, ‫ جامه عمل می پوشد‬jāme-ye amal
axsna (axsna) ‫ توضیح‬towzih, ‫ تشریح‬tašrih, ‫توضیح دادن‬
mi pušad.
towzih dādan, ‫ تشریح کردن‬tašrih k. xsnis ‫تشریح می‬
axedva (axedva) ‫ نگریستن‬negaristan, ‫ نگاه کردن‬negāh k. ‫ کند‬tašrih mikonad.
axela (axela) ‫ باز کردن چشم‬bāz kardan-e češm. axsna-ganmarteba (axsna-ganmarteba) ‫توضیح نامه‬
axveva (axveva) ‫ چشم بستن‬češm bastan, ‫فریب دادن‬ towzih nāme.
farih dādan, ‫ ظاهر سازی‬zāher sazi, ‫دروغ پردازی‬ axsnili (axsnili) ‫ باز شده‬bāz šode, ‫ حل شده‬hall šode.
doruγ pardāzi.
axsovs (axsovs) ‫ به یاد دارد‬beyād dārad.
axia (axia) ‫ حقش است‬haγγaš ast, ‫ حقش این بود‬haγγaš in bud.
axtoma (axtoma) ‫ جهش‬jahes, ‫ پرش‬pareš, ‫جهیدن‬
axiTxiTeba (axitxiteba) ‫نخودی خندیدن‬ noxodi jahidan, ‫ جستن‬jastan.
xandidan.
axuteba (axuteba) ‫ آغوش کردن‬āγuš k, ‫در آغوش گرفتن‬
axireba (axireba) ‫ پافشاری‬pā fešāri, ‫ پا فشاری کردن‬pā )‫ (فشردن‬dar āγuš gereftan (fešordan), ‫ به بغل گرفتن‬be
fešāri k, ‫ لجاجت کردن‬lajājat k, ‫ پا توی یک کفش کردن‬pā baγal gereftan, ‫ بغل کردن‬baγal k.
tuy-e yek kafš k, ‫ شارژ شدن‬šārž šodan.
axuxulaveba (axuxulaveba) ‫ انباشتن‬anbāštan, ‫روی‬
axirebulad (axirebulad) ‫ مصرانه‬moserāne, ‫با‬ ‫ هم ریختن‬ruy-e ham rixtan, ‫ خرمن کردن‬xerman k.
‫ استواری‬ba ostavāri.
ajami1 (aJami) ‫ عجم‬ajam.
axla (axla) ‫ حاال‬hālā, ‫اکنون‬aknun.
ajami2 (aJami) ‫ لجوج‬lajuj, ‫ لجباز‬lajbāz.
axlave (axlave) ‫ در دم‬dar dam.
ajamebs (aJamebs) ‫ محاسبه می کند‬mohāsebe
axlad (axlad) ‫ از نو‬az now, ‫ دو باره‬dorbāre. mikonad,‫ جمع بندی می کند‬jam’ bandi mikonad.
axlandeli (axlandeli) ‫ فعلی‬fe’li, ‫ کنونی‬konuni, ajanyeba (aJanKeba) ‫ اعتصاب‬e’tesāb, ‫ شورش‬šureš,
‫ حاضر‬hāzer, ‫امروزی‬emruzi. ‫ آشوب کردن‬āšub k, ‫ اعتصاب کردن‬e’tesāb k, ‫آشوب به راه‬
axlaxan (axlaxan) َ‫اخیرا‬axiran, ‫ چندی پیش‬čandi piš, ‫ انداختن‬āšub be rāh andāxtan.
‫ به تازگی‬be tāzegi. ajanyebuli (aJanKebuli) ‫ آشوب گر‬āšubgar, ‫یاغی‬
axleburad (axleburad) ‫ به شیوه نو‬be šive-ye now, yaγi, ‫ اعتصابی‬e’tesābi, ‫ کودتاچی‬kudetāči.
‫ به طرز نو‬be tarz-e now. ajaspi (aJaspi) ‫ زاج‬zāj, ‫ زاج سبز‬zaj-e sabz.
axlo-axlo (axlo-axlo) ‫ نزدیک هم‬nazdik-e ham, ah (ah) ‫ آه‬āh.
‫ کنار یکدیگر‬kenār-e yekdigar.
aha (aha) ‫ این‬in, ‫ بلی‬bali.
axlobeli (axlobeli) ‫ خویشاوند‬xišāvand, ‫قوم و خویش‬
γowm-o-xiš.
_ b _

baasi (baasi) ‫ بحث‬bahs, ‫ گفت و گو‬goft-o-gu, ‫صحبت‬ bavSvoba (bavšvoba) ‫ کودکی‬kudaki, ‫ بچه گی‬baččegi.
sohbat. bavSvurad (bavšvurad) ‫ کودکانه‬kudakāne, ‫بچه گانه‬
babaWua (babayua) ‫ عنکبوت‬ankabut, ‫ رتیل‬roteyl, baččegāne.
‫ میزگیر‬mizgir. baza (baza) ‫ پایه‬pāye, ‫ بنیاد‬bonyād, ‫ زیر بنا‬zir banā, ‫پایگاه‬
babua (babua) ‫ پدر بزرگ‬pedar bozorg, ‫ مرد پیر‬mard-e payegāh. ◊ nedleulis ~ ‫ پایگاه مواد خام‬pāyegāh-e
pir. ◊ Tovlis babua ‫ بابا نوئل‬bābā noel. mavād-e xām; materialur-teqnikuri ~ ‫بنیاد‬
baga1 (baga) ‫ کودکستان‬kudakestān. ‫ مادی و فنی‬bonyād-e māddi va fanni; socialuri
~ ‫ پایه اجتماعی‬pāye-ye ejtemā’i, samxedro ~ ‫پایگاه‬
baga2 (baga) (‫ تاکستان (جوان‬tākestān (-e javan). ‫ نظامی‬pāyegāh-e nezāmi; saTxilamuro ~ ‫پیست‬
baga-buga (baga-buga) ‫ سر و صدا‬sar-o-sedā, ‫تک و‬ ‫ اسکی بازی‬pist-e eskibāzi; turistuli baza
‫ توک‬tak-o-tuk. ‫ مرکز جهانگردی‬markaz-e jahāngardi.
bagaJi (bagaži) ‫ بار و بنه‬bār-o-bone, ‫ توشه‬tuše, ‫بار سفر‬ bazari (bazari) ‫ بازار‬bāzār.
bār-e safar. ◊ bagaJiT gagzavna ‫ با بار فرستادن‬bā bazieri (bazieri) ‫ باز‬bāz, ‫ شاهین‬šāhin.
bār ferestādan.
bazisi (bazisi) ‫ زیر بنا‬zirbanā. ◊ ~ da zednaSeni
bagvi (bagvi) ‫ چکمه نمدی‬čakme-ye namadi. ‫ زیر بنا و رو بنا‬zir banā va ru banā.
bage (bage) ‫ لب‬lab, ‫ لب ها‬labhā. bazroba (bazroba) ‫ بازار مکاره‬bāzār-e makāre.
bagiri (bagiri) ‫ ریسمان‬rismān. baTqabuTqi (batkabutki) ‫ ترق و تروق‬traγ-o-truγ, ‫تک‬
bagismieri (bagismieri) ‫… … لب‬lab. ‫ و توک‬tak-o-tuk.
baguni (baguni) ‫ صدای زدن‬sedāy-e zadan, ‫باکون‬ baTqaSi (batkaši) ‫ گچ کاری‬gač kāri. ◊baTqaSis
)‫ (کوبیدن‬bākun (-e kubidan). micema ‫ گچ کاری کردن‬gač kāri k.
badagi (badagi) ‫آب آنگور‬āb-e āngur. baiaTi (baiati) ‫ بیعت‬bey’at, )‫(تک نوازی ترانه شرقی‬
badali (badali) ‫ بدل‬badal, ‫ جفت‬joft, ‫ برابر‬barābār, (tak navāzi-ye tarāne-ye šarγi).
‫ هم ارزش‬ham arzesh. ◊badlad ‫ در بدل‬dar badal-e, baiburi (baiburi) ‫ خش خش‬xeš xeš.
‫ درعوض‬dar avaz-e. baika (baika) ‫ پارچه فالنل‬pārče-ye felānel baikis
badaxSi (badaxši) ‫ لعل بدخشان‬la’l-e badaxšān. ‫ فالنلی‬felāneli.
bade (bade) ‫ تور‬tur. ◊ badesawuri ‫فیلتر شبکه ای‬ bairaRi (bairaγi) ‫ بیرق‬beyraγ, ‫ پرچم‬parčam, ‫علم‬
filter-e šabake`i. alam.
badmintoni (badmintoni) ‫ بدمینتون‬badminton. baiyuSi (baiKuši) ‫ بوم‬bum, ‫ جغد‬joγd.
badragi (badragi) 1. ‫ بدرقه‬badraγe. 2. ‫اسکورت‬ bakabuki (bakabuki) ‫ صدای پا‬sedāy-e pā.
eskort, ‫ دسته محافظ‬daste-ye mohāfez. bakalavri (bakalavri) ‫ لیسانس‬lisāns. ◊ bakalavris
badragoba (badragoba) ‫ بدرقه کردن‬badraγe k, xarisxi ‫ درجه لیسانس‬daraje-ye lisāns.
‫ محافظت کردن‬mohāfezat k. bakenbardebi (bakenbardebi) ‫ نیم ریش‬nim riš, ‫ته‬
badri (badri) ‫ گرد‬gerd. ◊ badri mTvare ‫ماه تمام‬ ‫ ریش‬tah riš, ‫ فاوری‬fāvori.
māhe tamām, ‫ قرص ماه‬γors-e māh. baki1 (baki) ‫ باک‬bāk, ‫ مخزن‬maxzan.
badrijani (badriJani) ‫ بادمجان‬bādemjān. baki2 (baki) ‫آخور‬āxor.
baduri (baduri) ‫ شبکه‬šabake. bakuni (bakuni) ‫ صدای پا‬sedāy-e pā.
bavSvi (bavšvi) ‫ کودک‬kudak, ‫ بچه‬bačče.
46 qarTul-sparsuli leqsikoni

balada (balada) ‫ منظومه‬manzume. ‫ بالیستیک‬sistem-e zedd-e mušakiy-e bālistik; ~


balamwara (balamwara) ‫ گیالس وحشی‬gilās-e vahši. raketa ‫ موشک بالیستیک‬mušak-e bālistik.

balani (balani) ‫ پشم‬pāšm, ‫ مو‬mu. baliSi (bališi) ‫ بالش‬bāleš.

balniani (balniani) ‫ پشم آلو‬pāšm ālu. baliSispiri (bališispiri) ‫ روبالشی‬rubāleši

balansi (balansi) ‫ تراز‬tarāz, ‫ موازنه‬movāzene, ‫بیالن‬ balmaskaradi (balmaskaradi) ‫ بال ماسکه‬bāl māske.
bilān, ‫ ترازنامه‬tarāz nāme. ◊ savaWro ~ ‫ترازنامه‬ baloni (baloni) ‫ بالن‬bālon, ‫ کپسول‬kapsul.
‫ بازرگانی‬tarāz nāme-ye bāzargani; gaangariSebis balRami (balγami) ‫ بلغم‬balγam, ‫ چرک‬čerk.
~ ‫ ترازنامه تصفیه حساب‬tarāz nāme-ye tasfiye hesāb;
balRi (balγi) ‫ بچه‬bačče, ‫ کودک‬kudak.
gadasaxdelis ~ ‫ موازنه پردخت ها‬movāzene-
ye pardāxthā; aqtiuri savaWro ~ ‫فزونی تراز‬ balRoba (balγoba) ‫ بچگی‬baččegi, ‫ کودکی‬kudaki.
‫ بازرگانی‬fozuni-e tarāz-e bāzargāni; savaWro balRuri (balγuri) ‫ بچه گانه‬baččegāne, ‫کودکانه‬
balansis deficiti ‫ کسری تراز بازرگانی‬kasri-e kudakāne.
tarāz-e bāzargāni.
bamba (bamba) ‫ پنبه‬panbe.
balansireba (balansireba) ‫ حفظ تعادل کردن‬hefz-e
bambazia (bambazia) ‫ فالنل‬felānel, ‫ پارچه کرکی‬pārče-
ta’ādol k, ‫ تراز کردن‬tarāz k, ‫ موازنه کردن‬movāzene
ye korki.
k.
bambanarevi (bambanarevi) ‫ نخ دار‬naxdār, ‫کتان‬
balansisti (balansisti) ‫ تراز کننده‬tarāz konande.
katān.
balasti (balasti) 1. ‫ سنگ میزان کشتی‬sang-e mizān-e
bambasakrefi (bambasakrefi) ‫ پنبه روب‬panbe rub,
kešti. 2. ‫ خاک ریز راه آهن‬xāk riz-e rāh-e āhan.
‫ پنبه جمع کن‬panbe jam’ kon.
balaxi (balaxi) ‫ علوفه‬olufe, ‫ بهار‬bahār, ‫ گیاه‬giyāh.
bambeuli (bambeuli) ‫ پنبه ای‬panbe`i, ‫صنایع پنبه ای‬
balaxeuloba (balaxeuloba) ‫ علوفه جات‬olufe jāt. sanāye’-e panbe`i.
balaxTesva (balaxtesva) ‫ علف کاری‬alaf kāri. bambuki (bambuki) ‫ نی‬ney, ‫ خیزران‬xeyzarān.
balaxovani (balaxovani) ‫ سر سبز‬sar sabz. bana (bana) ‫ شستن‬šostan, ‫ دوش گرفتن‬duš gereftan.
balerina (balerina) ‫ بالرین‬bālerin, ‫ رقاصه‬raγāse. banaki (banaki) ‫ اردوگاه‬ordugāh.
baleti (baleti) ‫ بالت‬bālet, ‫ باله‬bāle. ◊ baletis banakdeba (banakdeba) ‫ اردوگاه مستقر می شود‬ordugāh
skola ‫ هنرستان باله‬honarestān-e bāle. mostaγar mišavad.
baletmaisteri (baletmaisteri) ‫باله‬ ‫کارگردان‬ banaloba (banaloba) ‫ ابتذال‬ebtezāl, ‫ لوسی‬lusi.
kārgardān-e bāle ‫ رقص نگار‬raγs negār.
banalurad (banalurad) ‫ مبتذالنه‬mobtazelāne.
baletomani (baletomani) ‫ دوست دار باله‬dust dār-e
banaluri (banaluri) ‫ مبتذل‬mobtazal, ‫ پیش پا افتاده‬piš
bāle, ‫ عالقمند باله‬elaγemand-e bāle.
pā oftāde.
balzami (balzami) ‫ بالزام‬bālzām, ‫ دارو‬dāru, ‫مرهم‬
banani (banani) ‫ موز‬mowz.
marham, ‫ بلسان‬balasān.
banaoba (banaoba) ‫ دوش گرفتن‬duš gereftan, ‫آبتنی‬
balzamireba (balzamireba) ‫ مومیایی کردن‬mumiyāyi
‫کردن‬ābtani k.
k.
banaobs (banaobs) ‫ آبتنی می کند‬ābtani mikonad.
bali1 (bali) ‫ گیالس‬gilās.
bangi (bangi) ‫ بنگ‬bang, ‫ تریاک‬taryāk.
bali2 (bali) ‫ درجه‬daraje, ‫ گروه‬goruh, ‫ نمره‬nomre,
‫ امتیاز‬etmiyāz. ◊ xuTbaliani miwisZvra ‫زمین‬ banda (banda) ‫ باند‬bānd, ‫ دارو دسته‬dār-o-daste.
‫ لرزه پنج درجه ریشتری‬zamin larze-ye 5 daraje-ye bandaJi (bandaži) ‫ بانداژ‬bāndāž, ‫ باند‬bānd.
rišteri. banderoli (banderoli) ‫ بسته پستی‬baste-ye posti.
bali3 (bali) ‫ مجلس بال‬majles-e bāl, ‫مجلس رقص‬ bandva (bandva) ‫ بند شدن‬band šodan, ‫ در هم شدن‬dar
majles-e raγs. ham šodan.
balistika (balistika) ‫ بالیستیک‬bālistik.
banditi (banditi) ‫ شریر‬šarrir, ‫ راه زن‬rāh zan.
balistikuri (balistikuri) ‫ بالیستیک‬bālistik ◊
banditizmi (banditizmi) ‫ راه زنی‬rāh zani, ‫غارتگری‬
kontinentTaSorisi ~ raketa ‫راکت قاره‬
γārat gāri.
‫ پیمای بالیستیک‬rāket-e γārepeymāy-e bālistik; ~
raketsawinaaRmdego sistema ‫سیستم ضد موشکی‬ bandituri (bandituri) ‫ راه زنانه‬rāh zanāne, ‫غارتگرانه‬
γārat garāne.
qarTul-sparsuli leqsikoni 47

bandura (bandura) ‫ آله موسیقی پاندور‬ale-ye musiγi-e barbaca1 (babraca) ‫ شاتون ماشین‬šātun-e māšin.
pāndur. barbaca2 (barbaca) ‫ نا استوار‬nā ostovār, ‫ لرزان‬larzān,
bani (bani) ‫ شیروانی صاف‬širvāni-e sāf, ‫پوشش صاف‬
1
‫ لق‬laγ, ‫ متزلزل‬motazalzel, ‫ ناپایدار‬nā pāyedār.
pušeš-e sāf. barbaci (babraci) ‫ ولگردی‬velgardi, ‫ پرسه زنی‬parse
bani2 (bani) ‫ بم‬bam, ‫ صدای پایین مردانه‬sedāy-e pāyin-e zani, barbacebs ‫ ول می گردد‬vel migardad, ‫تلوتلو‬
mardāne. ◊ banis mTqmeli ‫ دمگیر‬damgir, ‫بله بله‬ ‫ می خورد‬telo telo mixorad.
‫ گو‬bale bale gu; banis micema ‫ تکرار کردن‬tekrār k, bargi (bargi) ‫ بار‬bār, ‫ توشه راه‬tuše-ye rāh, ‫بار و بنه‬
‫ هم آواز شدن‬ham āvaz šodan. bār-o-bone.
banketi (banketi) ‫ ضیافت‬ziyāfat, ‫ مهمانی‬mehmāni. bargi-barxana (bargi-barxana) ‫ بار و بارخانه‬bār-o-
banki1 (banki) ‫ قوطی‬γuti. barxāne, ‫ اسباب‬asbāb, ‫ جل و پالس‬jol-o-palās.
banki2 (banki) ‫ بانک‬bānk. ◊ erovnuli ~ ‫بانک ملی‬ barda (barda) ‫ نخود‬noxod.
bānk-e melli. bardabar (bardabar) ‫ سر به سر‬sar be sar, ‫حساب پاک‬
bankiri (bankiri) ‫ بانک دار‬bānk dār, ‫صاحب بانک‬ ‫ بودن‬hesāb pāk budan.
sāheb-e bānk. bardna (bardna) ‫ بارش‬bāreš, ‫ باریدن‬bāridan, ‫باریدن‬
banknoti (banknoti) ‫ اسکناس‬eskenās. ‫ دانه های درشت‬bāridan-e dānehāy-e dorošt.
bankroti (bankroti) ‫ ورشکسته‬var šekašte. bareli (bareli) ‫ بشکه‬boške.
gabankroteba ‫ ورشکست کردن‬var šekašt k. bareliefi (bareliefi) ‫ نقش برجسته‬naγš-e barjaste.
bankrotoba (bankrotoba) ‫ ورشکستگی‬var šekaštegi, barem (barem) ‫ به جا‬be jā, ‫ به مورد‬be mowred, ً ‫ضمنا‬
‫ افالس‬eflās. zemnān, ً ‫ اتقاقا‬etefāγan.
banti (banti) ‫ نوار‬navār, ‫ لنت‬lent. barva (barva) ‫ بیل کردن‬bil k, ‫ شخم زدن با بیل‬šoxm
banqo (banko) (‫ ورق (بازی‬varaγ. ◊ banqos zadan bā bil.
moTamaSe ‫ورق باز‬varaγ bāz. bari1 (bari) ‫ زمین صاف‬zamine sāf, ‫ جلگه‬jolge.
banjgvliani (banJgvliani) ‫ پشم آلو‬pašm ālu, ‫پرمو‬ bari2 (bari) ‫ بیل‬bil.
pormu.
bari3 (bari) ‫ کافه کوچک‬kāfe-ye kuček, ‫ بار‬bār.
baJi (baži) ‫ باژ‬bāž, ‫ باج‬bāj, ‫ پول گمرک‬pul-e gomrok,
baribarSi (baribarši) ‫ مساوی بودن‬mosāvi budan.
‫ مالیت‬māliyat, ‫ حق مرزی‬haγγ-e marzi.
barieri (barieri) ‫ مانع‬mān’, ‫ سد‬sadd, ‫ دیوار‬divār.
baraTi (barati) ‫ نامه‬nāme, ‫ نوشته‬nevešte, ‫یاد داشت‬
yād dāšt. barikadi (barikadi) ‫ سنگر‬sabgar.
baraki (baraki) ‫ خانه چوبی موقتی‬xāne-ye čubi-e baritoni (baritoni) ‫ باریتون‬bāriton, ‫ آواز نیم بم‬āvāz-e
movaγγati. nim bam.
baraqala (barakala) ‫ بارک هللا‬bārekallāh, ‫آفرین‬ bariumi (bariumi) ‫ عنصر باریوم‬onsor-e bārium.
āfarin, ‫ مرحبا‬marhabā. barkali (barkali) ‫ ران‬rān, ‫ پا‬pā.
baraqa (baraka) ‫ وفور‬vofur, ‫ فراوانی‬farāvāni, ‫برکت‬ barkasi (barkasi) ‫ کشتی کوچک‬keštiy-e kuček.
barkat.
barmeni (barmeni) ‫ فروشنده در کافه بار‬forušande dar
baraqianad (barakiani) ‫ به وفور‬be vofur, ‫به فراوانی‬ kāfe-bār.
be farāvāni.
barometri (barometri) ‫ هوا سنج‬havā sanj.
baraqiani (barakiani) ‫ فراوانی‬farāvāni, ‫ غنی‬γani, ‫پر‬
barografi (barograpi) ‫ هوا سنج خودکار‬havā sanj-e
‫ برکت‬por barkat.
xod kār.
barbarizmi (barbarizmi) ‫ بربریسم‬barbarism, ‫وحشی‬
barometruli (barometruli) ‫ هوا سنجی‬havā sanji.
‫ گرائی‬vahši gerāyi.
baroni (baroni) ‫[ (لقب) بارون‬laγab-e] bāron.
barbarosi (barbarosi) ‫ وحشی‬vahši, ‫ بربر‬barbar,
‫ جاهل‬jāhel. barJa (barža) ‫ بارج‬bārj, ‫ کوچک کشتی باری‬keštiy-e
bāri-e kuček.
barbarosoba (barbarosoba) ‫ بربریت‬barbariyyat,
‫ جاهلیت‬jāheliyyāt. bartyi (bartKi) ‫ جوجه پرنده‬juje-ye parande.
barbarosuli (barbarosuli) ‫وحشیگرانه‬ vahši bartyuni (bartKuni) ‫ زدن‬zadan, ‫ کوبیدن‬kubidan.
garāne, ‫ جاهالنه‬jahelāne. barqaSi (barkaši) ‫ پیاله عمیق‬piyāle-ye amiγ.
48 qarTul-sparsuli leqsikoni

barZayi (barZaKi) ‫ ران پا‬rān-e pā. baqteriologiuri (bakteriologiuri) ‫باکتریولژیک‬


barjgi (barJgi) ‫ تیر‬tir, ‫ ستون‬sotun, ‫ پایه‬paye. bākterioložik, ‫ باکتریولژی‬bākteriolaži.
basi (basi) ‫آواز سنگین‬āvāz-e sangin. baRi (baγi) ‫ باغ‬bāγ.

bastioni (bastioni) ‫دژ‬dež. ◊ mSvidobis ~ ‫دژ صلح‬ baRlinjo (baγlinJo) ‫ ساس‬sās, ‫حشره ای با بوی بد‬
dež-e solh. hašare`i bā buy-e bad.
basturma (basturma) ‫ گوشت ریز شده با پیاز‬gušt-e riz baRCa (baγča) ‫ باغچه‬bāγče, jāliz.
šode bā piyāz. baRCeuli (baGCeuli) ‫ نباتات باغی‬nābātāt-e bāγi.
batalia (batalia) ‫ نبرد‬nabard, ‫ کارزار‬kār zār. bayali (baKali) ‫ بقالی‬baγγāli. ◊ sabaylo saqoneli
batalioni (batalioni) ‫ گردان‬gordān. ◊ meqani­ ‫ کاالهای بقالی‬kālāhay-e baγγāli.
zire­buli ~ ‫ گردان مکانیزه‬gordān-e mekānize; bayayi (baKaKi) ‫ غورباغه‬γurbāγe.
sainJinro ~ ‫ گردان مهندسی‬gordān-e mohandesi; baybaydevi (baKbaKdevi) ‫ دیو‬div, ‫ غول‬γul, ‫عظیم الجثه‬
msrolelTa ~ ‫ گردان تفنگداران‬gordān-e ozmi-ol-jose.
tofangdārān; batalionis meTauri ‫فرمانده گردان‬
bacaca (bacaca) ‫ دزد‬dozd, ‫ کاله بردار‬kolāh bardār.
farmānde-ye gordān.
baci (baci) ‫ روشن‬rowšan, ‫ نورانی‬nurāni, ‫قابل رؤیت‬
batarea (batarea) ‫ آتشبار‬ātašbār. ◊ sanapiro ~
‫ آتشبار ساحلی‬ātašbār-e sāheli; naRm­mtyor­cnelis γābel-e ro’yat.
~ ‫ آتشبار خمپاره انداز‬ātašbār-e xompāre andāz. 2. bacila (bacila) ‫ باسیل‬bāsil. ◊ tifis ~ ‫باسیل تیفوید‬
‫ باتری‬bātri, ‫ قوه‬γovve, ‫ رادیاتور‬rādiātor. bāsil-e tifoid.
baterflai (baterflai) ‫ شنای پروانه‬šenāy-e parvāne. bacil­ma­tare­beli (bacilamatarebeli) ‫ناقل باسیل‬
bati (bati) ‫ بت‬bat, ‫ غاز‬γāz.
nāγel-e bāsil.
baZva (baZva) )‫ تقلید (کردن‬taγlid k, )‫ تأسی (کردن‬ta’asi k.
batibuti (batibuti) ‫ ذرت سرخ شده‬zorrat-e sorx šode.
bawari (bawari) ‫ طناب‬tanāb, ‫ ریسمان‬rismān.
batisti (batisti) ‫ باتیست‬bātist.
bawvra (bawvra) ‫ بستن‬bastan, ‫ به هم بستن‬be ham
batoni1 (batoni) ‫ آقا‬āγā, ‫ ارباب‬arbāb, ‫ صاحب‬sāheb,
‫ مالک‬mālek. bastan, ‫ پیوند دادن‬peyrand dādan.
baWia (bayia) ‫ جوجه خرگوش‬juje xarguš.
batoni2 (batoni) ‫ نان دوکی شکل قالبی‬nān-e duki šekl-e
γālebi. baxala (baxala) ‫ جوجه زاغ‬juje-ye zāγ, ‫جوجه کالغ‬
batoniSvili (batonišvili) ‫ آقازاده‬āγā zāde, ‫ارباب زاده‬
juje-ye kolāγ.
arbāb zāde. baxusi (baxusi) )‫ نام خدای می (افسانه‬nām-e xodāy-e
batonoba (batonoba) ‫ حکم روائی‬hokm ravā’i, ‫حکم‬
mey.
‫ فرمائی‬hokm farmāyi, ‫ تسلط گری‬tasallot gari. bajaRlo (baJaγlo) ‫ خالص‬xāles. ◊ ~ oqro ‫طالی‬
batonuri (batonuri) ‫ آقائی‬āγāyi, ‫ مسلط‬mosallat, ‫حاکم‬
‫ خالص‬talāy-e xāles.
hākem. bajbaji (baJbaJi) ‫ به سختی رفتن‬be saxti raftan, ‫با در‬
batonymoba (batonKmoba) ‫ اصول سرواژ‬osul-e servāž.
‫ ماندگی رفتن‬bā darmāndegi raftan
bgera (bgera) ‫ آواز‬āvāz, ‫ آوا‬āvā, ‫ صدا‬sedā, ‫صوت‬
bauli (bauli) ‫ صندوق سفر‬sanduγ-e safar
sowt. kbilismieri bgera ‫ صدای دندانی‬sedāy-e
bafTa (bafta) ‫ نوار‬navār. dandāni.
baqani (bakani) ‫ پالتفرم‬plātform, ‫ ایستگاه‬istgāh, ‫سکوی‬ bgeraTagadacema (bgeratgadacema) ‫پخش صدا‬
‫ راه آهن‬sakuy-e rāh-e āhan. paxše sedā, ‫ انتقال اصوات‬enteγāle aswāt, ‫فرستنده‬
baqia (bakia) ‫ الف زن‬lāfzan, ‫ خودستا‬xodsetā. ‫ صوتی‬ferestande-ye sowti.
baqiaoba (bakiaoba) ‫ خودستائی‬xod setāyi, ‫الف زدن‬ bgeraTdamWeri (bgeratdamyeri) ‫ گیرنده صدا‬girande-
lāf zadan, ‫ تظاهر کردن‬tazāhor k. ye sedā, ‫ صوت گیر‬sowt gir.
baqteria (bakteria) ‫ باکتری‬bākteri. bgeriTi (bgeriti) ‫ صوتی‬sowti, ‫آوائی‬āvāyi.
baqteriologi (baqteriologi) ‫ باکتریشناس‬bākteri bdRvna (bdγvna) ‫ پرکندن‬par kandan.
šenās, ‫ متخصص باکتریولژی‬motaxasses-e bāktrioloži. be (be) ‫ بیع‬be’, ‫ بیعانه‬beyāne, ‫ پیش کرایه‬piš kerāye, ‫پیش‬
baqteriologia (bakteriologia) ‫باکتریولژی‬ ‫ پرداخت‬piš pardaxt.
bākterioloži, ‫ باکتری شناسی‬bākteri šenāsi. beberi (beberi) ‫ پیر‬pir, ‫ فرتوت‬fartut, ‫ کهنه‬kohne.
qarTul-sparsuli leqsikoni 49

bebia (bebia) ‫ مادر بزرگ‬mādar bozorg. ◊ ~ qali beiTali (beitali) ‫ بیطار‬bitār, ‫ دامپزشک‬dāmpezešk.
‫ ماما‬māmā. beisboli (beisboli) ‫ بیس بال‬beys bāl
bebuTi (bebuti) ‫ چاقوی فنالندی‬čaγuy-e fanlāndi. bekna (bekna) ‫ سفت کردن‬seft k, ‫ صاف کردن‬sāf k.
begara (begara) ‫ وظیفه‬vazife, ‫ کار اجباری‬kār-e ejbāri, bekoni (bekoni) ‫ گوشت سینه خوک‬gušt-e sine-ye xuk.
‫ بیگاری‬bigāri.
beladi (beladi) ‫ سرکرده‬sarkarde, ‫ رهبر‬rahbar, ‫پیشوا‬
begva (begva) ‫ زدن‬zadan, ‫ کوبیدن‬kubidan. pišvā.
begi (begi) ‫ آقا‬āγā. beletaJi (beletaži) ‫ باالخانه‬bālāxāne, ‫ لژ‬lož.
bedavs (bedavs) ‫ می تواند‬mitavānad, ‫جرأت می کند‬ beletristi (beletristi) ‫ نویسنده آثارادبی‬nevisande-
jora’t mikonad. ye asār-e adabi, ‫ داستان نویس‬dāstān nevis, ‫رمان نویس‬
bedauri (bedauri) ‫ اسب اصیل‬asb-e asil, ‫اسب با نژاد‬ romān nevis.
asb-e bā nežād. beletristuli (beletristuli) ‫ ادبی‬adabi.
bedi (bedi) ‫ تقدیر‬taγdir, ‫ سرنوشت‬sar nevešt, ‫روزگار‬ beli (beli) ‫ بچه خرس‬bačče xers.
ruzegār, ‫ شانس‬šans, ‫ بخت‬baxt, ‫ اقبال‬eγbāl. ◊ bedis
belorusi (belorusi) ‫ بلو روس‬belo rus, ‫ بالروس‬belā
maZiebeli ‫ جوینده سرنوشت‬juyande-ye sar nevešt,
‫ سعادت طلب‬sa’ādat talab. rus.
belorusia (belorusia) ‫ بالروسیه‬Belārusye, ‫بلوروسی‬
bedze (bedze) ‫ اتفاقی‬etefāγi, ‫ شانسی‬šansi, ‫هللا بختی‬
allāh baxti. ◊ alalbedze ‫ هللا بختی‬allāh baxti; belo rusi. ◊ belorusiis res­pub­lika ‫جمهوری‬
‫ بالروسیه‬jomhuri-ye Belā rusiye.
bedad (bedad) ‫ اتفاقی‬etefāγi, ‫ شانسی‬šansi.
belorusuli (belorusuli) )‫ بالروسی (زبان‬belā rusi
bediswera (bediswera) ‫ تقدیر‬taγdir. (zabān).
bed-iRbali (bed-iγbali) ‫ سعادت‬sa’ādat, ‫خوش اقبالی‬ elti (belti) ‫ کلوخ‬kolux, ‫ قطعه خاک‬γat’e xāk.
xoš eγbāli, ‫ طالع‬tāle’.
beltsaWreli (beltsayreli) ‫ کلوخ ریز‬kolux riz, ‫الیه‬
bedkruli (bedkruli) ‫ نگون بخت‬negun baxt. ‫ بر‬lāye bor.
bednierad (bednierad) ‫ به خیر‬be xeyr, ‫ به سالمتی‬be benzini (benzini) ‫ بنزین‬benzin. ◊ benzinis avzi
salāmati, ‫ به نکوئی‬be nekuyi, ‫ خوشبختانه‬xosbaxtāne. ‫ باک بنزین‬bāk-e benzin; benzinis Casasxmeli
bedniereba (bedniereba) ‫ بهروزی‬behruzi, ‫سعادتمندی‬ ‫ پمپ بنزین‬pomp-e; benzin benzinis sveti ‫پمپ‬
saādāt mandi, ‫ سعادت‬saādat, ‫ خوشبختی‬xošbaxti. ‫ بنزین‬pomp-e benzin; ‫ جایگاه بنزین‬jāy gāh-e benzin.
bednieri (bednieri) ‫ سعادتمند‬saādatmand, ‫بهروز‬ benzin­sadeni (benzinsadeni) ‫ لوله بنزین‬lule-ye
behruz, ‫ خوشبخت‬xošbaxt. benzin.
bedovlaTi (bedovlati) ‫ اسراف کار‬esrāf kār, ‫ولخرج‬ benzinsacavi (benzinsacavi) ‫ مخزن بنزین‬maxzan-e
velxarj, ‫ بی دولت‬bi dovlat. benzin.
beduini (beduini) ‫ عرب بدوی‬arab-e badavi. beJva (bežva) ‫ چروک کردن‬čoruk k, ‫مچاله کردن‬močāle
bedukuRmarTi (bedukuγmarti) ‫ بخت برگشته‬baxt k,‫ له کردن‬leh k.
bargašte, ‫ نگون بخت‬negun baxt,‫ بد بخت‬bad baxt. berva (berva) ‫ دمیدن‬damidan, ‫ وزیدن‬vazidan, ‫فوت‬
bedSavi (bedšavi) ‫ سیاه بخت‬siyāh baxt, ‫ بدبخت‬bad ‫ کردن‬fut k.
baxt. berToles marili (bertoles marili) ‫نمک برتول‬
bevrgan (bevrgan) ‫ در جا های زیادی‬dar jāhāy-e ziyādi. namak-e bertol.
bevrgvari (bevrgvari) ‫ مختلف‬moxtalef, ‫متفاوت‬ beri (beri) 1. ‫ راهب‬rāheb. 2. ‫ پیر‬pir.
motafāvet. berdeba (berdeba) ‫ پیر می شود‬pir mišavad.
bevrnairi (bevrnairi) ‫ مختلف‬moxtalef, ‫گوناگون‬ berikaci (berikaci) ‫ پیرمرد‬pirmard, ‫ سفیدریش‬safid
gunāgun. riš.
bevri (bevri) ‫ بسیار‬besyār, ‫ زیاد‬ziyād, ‫ خیلی‬xeyli. berketi (berketi) ‫ اهرم‬ahrom, ‫ دسته‬daste. ◊
bevrjer (bevrjer) ‫ به کرات‬be karāt, ً‫ مکررا‬mokararan, politikur-ekonomikuri berketebi ‫اهرمهای‬
‫ بارها‬bārhā. ‫ سیاسی اقتصادی‬ahromhāy-e siyāsi eγtesādi.
bezReba (bezγeba) ‫ گزارش دهی‬gozāreš dahi,‫خبرچینی‬ bermonazvnoba (bermonazvnoba) ‫ راهبیت‬rāhebiyyāt.
‫ کردن‬xabar čini k, ‫ خبر رسانی کردن‬xabar rasāni k. bermuxa (bermuxa) ‫ درخت بلوط پیر‬deraxt-e balut-e pir.
50 qarTul-sparsuli leqsikoni

bertyva (bertKva) ‫ تکانیدن‬takānidan. bzari (bzari) ‫ ترک‬tarak, ‫ شکاف‬šekāf.


beruli (beruli) ‫ راهبی‬rāhebi, ‫… … راهب‬rāheb. bze (bze) ‫ کاه‬kāh.
berZeni (berzeni) ‫ یونانی‬yunāni. saberZneTi ‫یونان‬ bziki (bziki) (‫ زنبور (کوچک‬zanbur (-e kuček).
yunān. bzinva (bzinva) ‫ درخشش‬deraxšeš, ‫درخشیدن‬
berZnuli (berZnuli))... ‫(زبان‬ ‫یونانی‬yunāni deraxšidan, ‫ برق زدن‬barγ zadan.
(zabān-o-...). bzriala (bzriala) ‫ فرفره‬ferfere.
berwi (berwi) ‫ بی ثمر‬bi samar, ‫ بی بار‬bi bār bzriali (bzriali) ‫ مثل فرفره چرخیدن‬mesle ferfere
betoni (betoni) ‫ بتون‬beton. dabetoneba ‫بتون ریزی‬ čarxidan, ‫ دوراندن‬davarāndan, ‫ چرخاندن‬čarxāndan.
beton rizi, ‫ بتون ریزی کردن‬beton rizi k. bzuili (bzuili) )‫ وز وز (بال مگس و زنبور‬vez vez (-e
betonsarevi (beton sarevi) ‫ بتون مخلوط کن‬beton bāl-e magas-o- zanbur).
maxlut kon. bzuis (bzuis) ‫ وز وز می کند‬vez vez mikonad.
betonuri (betonuri) ‫… … بتون‬beton. bia (bia) ‫ به‬beh, ‫ درخت به‬deraxt-e beh.
beReli (beγeli) ‫ انبار‬anbār, ‫ انبار غله‬anbār-e γalle, bibilo (bibilo) (‫ شانه (سر مرغ‬šāne (-ye sar-e morγ),
‫ سیلو‬silu. ‫ کاکل‬kākol, (‫ تاج (خروس‬tāj (-e xorus).
beRura (beγura) ‫ گنجشک‬gonješk. bibilovani (bibilovani) ‫ کاکل سر‬kākol sar, ‫تاجدار‬
beCavi (bečavi) ‫ تأسف آور‬ta’sof, ‫ رقت انگیز‬reγat angiz, tājdār.
‫ بی چاره‬bičāre, ‫ فقیر‬faγir. bibini (bibini) ‫ اهتزاز‬ehtezāz, ‫ تکان‬takān, ‫تکان دادن‬
beci (beci) ‫ نزدیک بین‬nazdik bin. takān xordan, ‫ در اهتزاز بودن‬dar ehtezāz budan.
bewveuli (bewveuli) ‫ پوست های خزدار‬pusthāy-e biblia (biblia) ‫ انجیل‬enjil, ‫ تورات و انجیل‬tawrāt-o-
xazdār, ‫ پوست شکار‬pust-e šekār. enjil, ‫ کتاب مقدس‬ketāb-e moγadas.
bewvi (bewvi) ‫ خز‬xaz, ‫ مو‬mu, ‫ پشم‬pašm. bibliografi (bibliografi) ‫ کتاب شناس‬ketāb šenās.
bewviani (bewviani) ‫ پشم آلو‬pašm ālu, ‫ پرمو‬por mu. bibliografia (bibliografia) ‫ کتاب شناسی‬ketāb
bewvovani (bewvovani) ‫ پشم آلو‬pašm ālu, ‫ پرمو‬por mu.
šenāsi.
bibliografiuli (bibliografiuli)‫… کتاب شناسی‬
bewo (bewo) ‫ قطره‬γatre, ‫ اندک‬andak, ‫ ذره‬zare. ◊ erTi
bewo ‫ یک قطره‬yek γatre, ‫ یک ذره‬yek zare, ‫اندکی‬
…ketāb šenāsi.
andaki. biblioTeka (biblioteka) ‫ کتاب خانه‬ketāb xāne.
beWdva (beydva) ‫ چاپ کردن‬čāp k. biblioTekaTmcodne (bibliotekatmcodne) ‫کتاب‬
beWdviTi (beydviti) ‫ چاپی‬čāpi. ◊ ~ sityva ‫کلمه چاپی‬
‫ خانه شناس‬ketāb xāne šenās.
kalame-ye čāpi. biblioTekaTmcodneoba (bibliotekat-
beWduri (beyduri) ‫ چاپی‬čāpi.
mcodneoba) ‫ کتاب خانه شناسی‬ketābxāne šenāsi.

beWedi1 (beyedi) ‫ مهر‬mohr.


biblioTekaTSorisi (bibliotekatšorisi) ‫بین‬
‫ کتابخانه ای‬beyn-e ketāb xāneyi.
beWedi2 (beyedi) ‫ انگشتری‬angoštari, ‫ حلقه‬halγe.
biblioTekari (bibliotekari) ‫ کتابدار‬ketāb dār.
beWedi3 (beyedi) ‫ اثر مهر‬asar-e mohr.
bibliomani (bibliomani) ‫ کتاب دوست‬ketāb dust.
beWi (beyi) ‫ بردست‬bardast, ‫ استخوان کتف‬ostoxān-e
bibliofili (bibliofili) ‫ کتاب دوست‬ketābdust.
keft.
biTumad (bitumad) ‫ به صورت عمده فروشی‬be surat-e
bejiTad (beJitad) ‫ با کوشش‬bā kušeš, ‫ با پشت کاری‬bā
pošt kāri. omde foruši, ً‫ کال‬kolān.

bejiTi (beJiti) ‫ کوشا‬kušā, ‫ درس خوان‬dars xān, ‫با‬


biTumi (bitumi) ‫ کاالی عمده فروشی‬kālay-e omde
‫ پشتکار‬bā poštkār, ‫ ساعی‬sa’i. foruši. ◊ sabiTumo fasi ‫ نرخ عمده فروشی‬nerx-e
omde foruši; biTumad vaWroba ‫عمده فروشی‬
bejiToba (beJitoba) ‫ کوشش‬kušeš, ‫ پشتکاری‬poštkāri. omde foruši.
behemoti (behemoti) ‫ اسب آبی‬asb-e ābi. biznesgegma (biznesgegma) ‫ طرح تجارتی‬tarh-e
bza (bza) ‫ نخل قفقازی‬naxl-e γafγāzi, ‫ شمشاد‬šemšād. tejārati.
bzarva (bzarva) ‫ ترک برداشتن‬tarak bardāštan, ‫ترکیدن‬ biznesi (biznesi) ‫ معامله‬moāmele, ‫سوداگری‬
tarakidan. sowdāgari, ‫ تجارت‬tejārat.
qarTul-sparsuli leqsikoni 51

biznesklubi (biznesklubi) ‫ کلوب بازرگانی‬klub-e biologi (biologi) ‫ زیست شناس‬zist šenās.


bāzergāni, ‫ باشگاه تجارتی‬bāšgāh-e tejārati. biologia (biologia) ‫ بیولوژی‬bioloži, ‫زیست شناسی‬
biznesmeni (biznesmeni) ‫ بازرگان‬bāzargān, ‫تاجر‬ zistšenāsi.
tājer, ‫ سوداگر‬sowdāgar. biologiuri (biologiuri) ‫ بیولژیک‬bioložik, ‫زیست‬
bizoni (bizoni) ‫ بیزون‬bizon, ‫گاومیش آمریکائی‬ ‫… … شناسی‬zistšenāsi.
gāvmiš-e āmrikāyi. biomeqanika (biomekanika) ‫ بیومکانیک‬biomekānik.
bildaparati (bildaparati) ‫ دستگاه ساختمانی‬dastgāh-e biosadguri (biosadguri) ‫ نیروگاه حیاتی‬mirugāh-e
sāxtamāni. hayāti, ‫ مرکز زیستی‬markaz-e zisti.
bileTi (bileti) ‫ بلیط‬belit. biosfero (biosfero) ‫ زیست کره‬zist kore.
biliardi (biliardi) ‫ بیلیارد‬biliyārd. biofizika (biofizika) ‫ بیوفیزیک‬biofizik.
biliki (biliki) ‫ راه پیاده رو‬rāh-e piyāde row, ‫کوره راه‬ biofsia (biofsia) ‫ بیوفسی‬bioofsi, ‫موادی که بعد از عمل‬
kure rāh, ‫ باریکه‬bārike. ‫ جراحی جهت آزمایش کردن می برند‬movadi ke ba’d az
bilwi (bilwi) ‫ رذیل‬razil, ‫ پست‬past, ‫ کریه‬kārih. amal-e jarrāhi jehat-e azmāyeš kardan mibarand.
bilwoba (bilwoba) ‫رذالت‬rezālat, ‫ کراهت‬kerāhat, ‫پست‬ bioqimia (biokimia) ‫ بیوشیمی‬biošimi.
‫ بودن‬past-budan. bioqimikosi (biokimikosi) ‫ بیوشیمیست‬biošimist.
bilwuri (bilwuri) ‫ رذیالنه‬razilāne, ‫ کریهانه‬karihāne. bioqimiuri (biokimiuri) ‫ بیوشیمیک‬biošimik,
bina (bina) ‫ بینا‬binā, ‫ آپارتمان‬āpārtemān, ‫ منزل‬manzel. ‫ بیوشیمیائی‬biošimiyāyi.
binadari (binadari) ‫ ساکن‬sāken, ‫ اهل‬ahl. bi plani (biplani) ‫ هواپیمای دوباله‬havā peymāy-e
binadroba (binadroba) ‫ محل اقامت‬mahall-e eγāmat,
dobāle.
‫ محل زندگی‬mahall-e zendegi, ‫ اقامت داشتن‬eγāmat birdabiri (birdabiri) ‫ اره عرضی‬are-ye arzi.
dāštan, ‫ زندگی کردن‬zendagi k, ‫ ساکن بودن‬sāken birTvgareSe (birtvgareše) ‫ بدون هسته ای‬bedun-e
budan. haste`i.
bind-bundad (bind-bundad) ‫ بطور مبهم‬betowr-e birTvi (birtvi) ‫ هسته‬haste. ◊ birTvis garsi
mobham, ‫ بطور آشفته‬betowr-e āšofte. ‫ غشائ هسته‬γešāy-e haste.
bind-bundi (bind-bundi) ‫ مه آلودگی‬meh-āludegi, birTvuli (birtvuli) ‫ هسته ای‬hāste`i.
‫ نیمه تاریک‬nime tārik, ‫ وضع گرگ و میش‬vaz’-e gorg-
birJa (birža) ‫ بازار بورس‬bāzār-e burs, ‫ مرکز‬markaz.
o-miš.
◊ eleqtronuli ~ ‫ مرکز الکترنیکی‬markaz-e
bindi (bindi) ‫ تاریک و روشن‬tārik-o-rowšan, ‫گرگ و‬ elektroniki; kompiuteruli ~ ‫بازار کامپیوتری‬
‫ میش‬gorg-o-miš. bāzār-e kāmpiuteri; saqonlo ~ ‫ بورس کاال‬burs-e
binokli (binokli) (‫ دوربین (شکاری‬durbin (-e šekāri). kālā; fondis ~ ‫ بورس ارز و سهام‬burs-e arz-o-
binomi (binomi) ‫ بینوم‬binom.
sahām; universaluri ~ ‫ بورس عمومی‬burs-e
omumi; Savi ~ ‫ بازار سیاه‬bāzār-e siyāh; Sromis
binti (binti) ‫ باند‬bānd, ‫ بانداژ‬bāndāž. ~ ‫ مرکز کاریابی‬markaz-e kāryābi; sabirJo
binZurad (binZurad) ‫ بسیار بد‬besyār bād, ‫بطور ناپسنده‬ kanonmdebloba ‫ قوانین بازار بورس‬γavānin-e
betowr-e nāpasandane, ‫ چرکین‬čerkin, ‫ زشت‬zest, ‫با‬ bāzār-e burs; birJis makleri ‫دالل (بازار) بورس‬
‫ کثافت‬bā kesāfat. dalāl-e (bāzār-e) burs.
binZuri (binZuri) ‫ کثیف‬kasif, ‫ چرکین‬čerkin, ‫زشت‬ bis! (bis) ‫ بیس‬bis, ‫ تکرار‬tekrār. ◊ bisze dakvra
zešt, ‫ بد‬bad. ‫ چندین بار اجرا کردن‬čandin bār ejrā k.
biografi (biografi) ‫ شرح حال نویس‬šarh-e hāl nevis, biskviti (biskviti) ‫ بیسکویت‬biskvit, ‫ کیک‬beyk.
‫ تدوین کننده زندگی نامه‬tadvin konande-ye zendegi bismuti (bismuti) ‫ اتم بیسموت‬atom-e bismut.
nāme, ‫ بیوگراف‬biogrāf.
bisti (bisti) 1. ‫ مرض سفیدی خون‬marz-e safidi-e xun.
biografia (biografia) ‫ شرح حال‬sarh-e hāl, ‫زندگی‬ 2. ‫ لک چشم‬lak-e češm.
‫ نامه‬zendegi nāme, ‫ بیوگرافی‬biogrāfi.
biuleteni (biuleteni) ‫ بولتن‬bultan, ‫ مجله‬majalle,
biografiuli (biografiuli) ‫… … شرح حال‬šarh-e ‫ اطالعیه‬ettelā’ie, ‫ نامه رسمی‬nāme-ye rasmi.
hāl, ‫… زندگی نامه‬zendegi nāme.
biurgeri (biurgeri ) 1. ‫ تابع‬tāb’e, ‫ آدم تنگ نظر‬ādam-e
biodeni (biodeni) ‫ جریان انرژی حیات‬jaryan-e tang nazar, ‫‘ عام‬ām.
enerži-e hayāt.
52 qarTul-sparsuli leqsikoni

biuro1 (biuro) ‫ دفتر‬daftar. biWuna (biyuna) ‫ پسر بچه‬pesar bačče, ‫ پسرک‬pesarak.


biuro (biuro) ‫ مؤسسه‬moassese, ‫ بنگاه‬bongāh.
2
biWuri (biyuri) ‫ پسرانه‬pesarāne.
biurokrati (biurokrati) ‫ کاغذ باز‬kāγaz bāz, bijgi (biJgi) ‫ پایه‬pāye, ‫ کمک‬komak, ‫ یاری‬yāri.
‫ بوروکرات‬burokrāt. bijeba (biJeba) ‫ پا گذاشتن‬pāgozāštan, ‫ قدم زدن‬γadam
biurokratia (biurokratia) ‫ کاغذ بازی‬kāγaz bāzi , zadan, ‫ گام نهادن‬gām nahādan
‫ بوروکراسی‬burokrāsi. biji (biJi) ‫ قدم‬γadam, ‫ گام‬gām.
biurokratizmi (biurokratizmi) ‫ دیوان ساالری‬divān
bijsazomi (biJsazomi) ‫ قدم شمار‬γadam šomār, ‫قدم‬
sālāri, ‫ قرطاس بازی‬γertās bāzi. ‫ متر‬γadam metr.
biurokratiuli (biurokratiuli) ‫ دیوان ساالرانه‬divān
blagvi (blagvi) ‫ کند‬kond.
sālārāne, ‫ بیوروکراتیک‬burokrātik, ‫غیر دمکراتیک‬
γeyr-e demokrātik. blagvkuTxa (blagvkutxa) ‫ زاویه منفجره‬zāviye-ye
monfajere, ‫ زاویه باز‬zāviye-ye bāz.
biusti (biusti) ‫ مجسمه نیمه تنه‬mojassame-ye nime
tane. blanki (blanki) ‫ برگ‬barg, ‫ ورقه‬varaγe. ◊ sufTa
~ ‫ برگ پاک‬barg-e pāk; ‫ ورقه پاک‬varγe-ye pāk;
biusthalteri (biusthalteri) ‫ پستان بند‬pestān band.
telegrafis ~ ‫ برگ تلگرف‬barg-e telegraf;
biujeti (biuJeti) ‫ بودجه‬budje. ◊ saxel­mwifo ~ sabaJo ~ ‫ برگ گمرک‬barg-e gomrok.
‫ بودجه کل کشور‬budje-ye koll-e kešvar; saojaxo blindaJi (blindaži) ‫ سنگر‬sangar, ‫ پناهگاه‬panāhgāh.
~ ‫ بودجه خانواده‬budje-ye xānevāde; biujetis
proeqti ‫ الیحه بودجه‬lāyeh-ye budje; biujetis blicturniri (blicturniri) ‫مسابقه شطرنج سریع‬
ganxilva ‫ بحث در بودجه‬bahs (dar) budje; mosābeγe-ye šatranj-e sari’.
biujetis Sedgena ‫ تنظیم بودجه‬tanzim-e budje; blokada (blokada) ‫ محاصره‬mohāsere. ◊ ekono­
biujetis Semosavlebis nawili ‫در آمد بودجه‬ mikuri ~ ‫ محاصره اقتصادی‬mohāsere-ye eγtesādi;
dar āmad-e budje; biujetis gasavlis nawili politikuri ~ ‫ محاصره سیاسی‬mohāsere-ye
‫ هزینه بودجه‬hazine-ye budje; biujetis deficiti siyāsi; samxedro ~ ‫ محاصره نظامی‬mohāsere-ye
‫ کسری بودجه‬kasri-ye budje; biujetis weli ‫سال‬ nezāmi; blokadis gamocxadeba ‫اعالم محاصره‬
‫ مالی‬sāl-e māli; sabiujeto Tanxebi ‫اعتبارات‬ ‫کردن‬e’lām-e mohāsere k; blokadis moxsna
‫ بودجه‬e’tebārāte budje;darTva biujetSi ‫وارد‬ ‫ محاصره را لغو کردن‬mohāsere rā laγv k; blokadis
‫ بودجه کردن‬vāred-e budje k. garRveva ‫ محاصره را در هم شکستن‬mohāsere rā dar
bifSteqsi (bifšteqsi) ‫ بیفتک‬biftek. ham šekastan.
bicefsi (bicefsi) ‫ ماهیچه دوسر‬māhiče-ye do sar. bloki1 (bloki) ‫ جعبه قرقره‬ja’be-ye γerγere, ‫قرقره‬
‫ طناب خور‬γerγere-ye tanāb xor. ◊ moZravi ~ ‫جعبه‬
bici (bici) ‫ شوره زار‬šure zār, ‫ نمک زار‬namak zār,
‫ قرقره متحرک‬ja’be-ye γerγere-ye motaharek.
‫ بیابان‬biyābān.
bloki2 (bloki) ‫ بلوک‬blok, ‫ پیمان‬peymān. ◊ samxedro
bicola (bicola) ‫ خانم عمو یا دائی‬xānom-e amu yā dā’i.
~ ‫ بلوک نظامی‬blok-e nezāmi; blokSi Sesvla
biZa (biZa) ) 1. ‫ عمو‬amu. 2. ‫ دائی‬dā’i. ‫ وارد بلوک شدن‬vāred-e blok šodan; blokidan
biZia (biZia) 1. ‫ عمو‬amu. 2. ‫ دائی‬dā’i. gamosvla ‫ از بلوک خارج شدن‬az blok xārej šod­an;
blokis Sekvra ‫ ائتالف کردن‬e’telāf k.
biZaSvili (biZašvili) ‫ عمو یا دایی زاده‬amu yā dā’i
zāde. bloki3 (bloki)1. ‫ بلوک‬blok. ◊ Zravis bloki ‫بلوک‬
‫ موتور‬blok-e motor; mcvelTa ~ ‫ بلوک فیوزها‬blok-e
biZgeba (biZgeba) ‫ حول دادن‬hol dādan, ‫ تکان دادن‬takān
fiyuzha; betonis ~ ‫ بلوک سیمانی‬blok-e simāni;
dādan, ‫ تنه زدن‬tane zadan.
aguris ~ ‫ بلوک آجری‬blok-e ājori,2. ‫ بدنه‬badane;
biZgi (biZgi) ‫ تکان‬takān, ‫ لرزه‬larze, ‫ دوضرب‬dozarb. cilindrebis ~‫ بدنه سیلندرهای موتور‬badane-ye
biwi (biwi) ‫ عیب‬ayb, ‫ نقص‬naγs. silandrhāy-e motor.
biwiereba (biwiereba) ‫ مفسدی‬mofsedi, ‫ بد اخالقی‬bad blokireba (blokireba) ‫ محاصره کردن‬mohā-sere k,
axlāγi, ‫ بد سیرتی‬bad sirati, ‫ فساد کردن‬fesād k. ‫ مسدود کردن‬masddud k.
biwieri (biwieri) ‫ معیوب‬ma’yub, ‫ فاسد‬fāsed, ‫بی سیرت‬ blokirebuli (blokirebuli) ‫ محاصره شده‬mohāsere
bi sirt, ‫ بد اخالق‬bad axlāγ. šode, ‫ مسدود شده‬masddud šode.
biWbuW[eb]i (biybuy[eb]i) ‫ بچه ها‬baččehā. bloknoti (bloknoti) ‫ دفتر یادداشت‬taftar-e yāddāšt,
biWi (biyi) ‫ پسر بچه‬pesar bačče.
‫ دفترچه‬daftarče.
qarTul-sparsuli leqsikoni 53

blomad (blomad) ‫ بسیار‬besyār, ‫ خیلی‬xeyli bolva (bolva) ‫ دود کردن‬dud k, ‫ دود دادن‬dud dādan.
blu (blu) ‫ گنگ‬gong, ‫ احمق‬ahmaγ, ‫ حواس پرت‬havās bolTa (bolta) ◊ bolTas scemda ‫جلو و عقب می‬
part. ‫ رفت‬jelow-o-aγab miraft.
blukuni (blukuni) ‫ لکنت زبان‬loknat-e zabān, ‫زبان‬ boli (boli) ‫ دود‬dud. ◊ bolSi gamosuli
‫ گرفتن‬zabān gereftan. (gamoyvanili) ‫ دود داده شده‬dud dāde šode
bneda (bneda) ‫ صرع‬sar’, ‫ بیماری صرع‬bimāri-e sar’. bolo (bolo) ‫ پایان‬pāyān, ‫انتها‬entahā, ‫ آخر‬āxar.
bnediani (bnediani) ‫ مصروع‬masru’, ‫ حمله ای‬hamle`i. bolos ‫ باالخره‬bālāxare, ‫ در نهایت‬dar nahāyat-e. ◊
bolos da bolos ً ‫ نهایتا‬nahāyatan.
bneva (bneva) ) ‫ پاشیدن (بزر‬pāšidan (-e bazr).
bolovdeba (bolovdeba) ‫ به پایان می رسد‬be pāyān
bneldeba (bneldeba) ‫ تاریک می شود‬tārik mišavad.
mirasad, ‫ تمام می شود‬tamām mišavad.
bneleTi (bneleti) ‫ تاریکی‬tāriki.
boloki (boloki) ‫ ترب‬torob, ‫ تربچه‬torobče.
bneli (bneli) ‫ تاریک‬tārik, ‫ تار‬tār bnela ‫تاریک است‬
bolokiduri (bolokiduri) ‫ دنبالچه‬donbālče, ‫استخوان‬
tārik ast. ‫ دنبالچه‬ostoxān-e donbālče.
bobina (bobina) ‫ بوبین‬bobin, ‫ قرقره‬γerγere, ‫حلقه نوار‬
bolondeli (bolondeli) ‫ آخرین‬āxarin.
halγe-ye navār.
bolosarTi (bolosarti) ‫ پسوند‬pasvand.
bobola (bobola) ‫ دارا‬dārā, ‫ غنی‬γani, ‫ ثروتمند‬servatmad.
bolosityvaoba (bolositKvaoba) ‫ پس گفتار‬pas
boboqari (bobokari) ‫ متالطم‬motālatem, ‫خروشان‬ goftār.
xorušān.
bolos moReba (bolos moγeba) ‫ خاتمه دادن‬xāteme
boboqroba (bobokroba) ‫ طغیان کردن‬toγyān k, ‫متالطم‬
dādan, ‫ کلک کار را کندن‬kalak-e kār rā kandan.
‫ شدن‬motālatem šodan, ‫ خروشانی‬xorušāni, ‫متالطم بودن‬
motālatem budan. bolqvi (bolkvi) 1. ‫ پیازچه‬piyāzče. 2.. ‫ کنده‬konde.

bobRva (bobγva) ‫ خزیدن‬xazidan. bombi (bombi) ‫ بمب‬bomb. ◊ atomuri ~ ‫بمب اتمی‬


bomb-e atomi; wyalbadovani ~ ‫بمب هیدروژنی‬
boga (boga) ‫ پلچه کشتی‬polče-ye kešti,‫پلچه کاپیتان‬ bomb-e hidruženi; napalmis ~ ‫ بمب ناپالم‬bomb-e
polče-ye kāpitān. nāpālem; saaviacio ~ ‫ بمب هوائی‬bomb-e havāyi;
bogano (bogano) ‫ بی خانمان‬bi xānemān. Senelebuli moqmedebis ~ ‫بمب ساعت شمار‬
bogiri (bogiri) ‫ پلچه کشتی‬polče-ye kešti, ‫پلچه کاپیتان‬ bomb-e sā ’at šomār; bombis Camogdeba ‫بمب‬
polče-ye kāpitān. ‫ انداختن‬bomb andāxtan; bombis Cadeba ‫بمب کار‬
‫ گذاشتن‬bomb kār gozāštan; bombis afeTqeba
bodva (bodva) ‫ هذیان‬haziyān, ‫ هذیان گفتن‬haziyān
‫ انفجار بمب‬enfejār-e bomb.
goftan.
bombardireba (bombardireba)‫ بمب باران کردن‬bomb
bodviTi (bodviti) ‫ هذیانی‬haziyāni.
bārān k.
bodiSi (bodiši) ‫ عذر‬ozr, ‫ پوزش‬puzeš, ‫ عذر خواهی‬ozr
bombdamSeni (bombdamšeni) ‫بمب افکن‬ bomb
xāhi. ◊ bodiSis moxda ‫ عذر خواستن‬ozr xāstan,
afkan.
‫ پوزش طلبیدن‬puzeš talabidan.
dabombva (dabombva) ‫ بمب باران کردن‬bomb bārān k.
bodiSoba (bodišoba) ‫ عذر خواهی‬ozr xāhi, ‫پوزش‬
‫ طلبی‬puzeš talabi. bombsatyorcni (bombsatKorcni) ‫ بمب انداز‬bomb
andāz.
boTe (bote) ‫ احمق‬ahmaγ, ‫ کودن‬kowdan.
bombsafari (bombsafari) ‫ پناهگاه ضد بمب‬panāhgāh-e
boTli (botli) ‫ بطری‬botri, ‫ شیشه‬šiše.
zedd-e bomb.
boikoti (boikoti) ‫ تحریم‬tahrim. ◊ politikuri
bombtyorcna (bombtKorcna) ‫ بمب باران‬bomb
~ ‫ تحریم سیاسی‬tahrim-e siyāsi; ekonomikuri
bārān.
~ ‫ تحریم اقتصادی‬tahrim-e eγtesādi; vinmesTvis
boikotis gamocxadeba ‫اعالم تحریم کردن علیه کسی‬ bondi (bondi) ‫ پل آویزان‬pol-e āvizān.
e’lām-e tahrim k aleyhe kasi. borani (borani) ‫ کشتی گذاره‬kešti-e gozāre.
bokveri (bokveri) ‫ طوله شیر‬tule-ye šir, ‫جوجه پلنگ‬ borbali (borbali) ‫ چرخ‬čarx.
juje-ye palang. borgva (borgva) ‫وول خوردن‬vul xordan, ‫دست و پا زدن‬
boleba (boleba) ‫ دود کردن‬dud k, ‫ سیگار کشیدن‬sigār dast-o-pā zadan.
kešidan. bordiuri (bordiuri) ‫ حاشیه‬hāšiye, ‫ کناره‬kenāre.
54 qarTul-sparsuli leqsikoni

borkili (borkili) )‫ پابند (زنجیر‬pā band (-e zanjir), boqauli (bokauli) ‫ رئیس پلیس تزاری‬ra’is-e polis-e
‫ دست بند‬dast band. tezāri.
bormanqana (bormankana)‫ چرخ دندان‬čarx-e dandān. boqlomi (boklomi) ‫ قفل‬γofl.
bormJava (bormžava) ‫ اسید بوریک‬asid burik. boqsi (boksi) ‫ بکس‬boks, ‫ مشت زنی‬mošt zani.
borotganzraxuli (borotganzraxuli) ‫بد خواهانه‬ boqsiori (boksiori) ‫ بکسر‬boksor, ‫ مشت زن‬mošt
bad xāhāne, ‫ مغرضانه‬moγrezāne, ‫ کینه توزانه‬kine zan.
tuzāne. boqsiti (boqsiti) ‫ بوکسیت‬boksit.
boroteba (boroteba) ‫ بدی‬badi, ‫ کینه‬kine, ‫ شر‬šar. boRazi (boγazi) 1. ‫ اسکله‬eskele, ‫ بارانداز‬bār andāz.
boroti (boroti) ‫ بد‬bad, ‫ کینه توز‬kinetuz, ‫ شریر‬šarrir, 2. ‫ انبار غله‬anbār-e γalle.
‫ شرور‬šarrur. boRma (boγma)1. ‫ غم‬γam, ‫ اندوه‬anduh, ‫مصیبت‬
borotmoqmedeba (borotmokmedeba) ‫جنایت‬ mosibat,2. ‫ کینه‬kine.
janāyat, ‫ جرم‬jorm. boyvi (boKvi) ‫ سبد کوچک‬sabad-e kuček, ‫سبد دست باف‬
borotmoqmedi (borotmokmedi) ‫ جانی‬jāni, ‫جنایتکار‬ sabad-e dastbāf.
janāyatkār, ‫ بزه کار‬bezhkār, ‫ مجرم‬mojrem. boyini (boKini) ‫ آروغ‬āruγ, ‫ گارت زدن‬gārt zadan ‫گاز‬
borti (borti) ‫ پهلو‬pahlu, ‫ کنار‬kenār, ‫ لبه‬labe. ‫ معده بیرون دادن‬gāz-e me’de birun dādan.
bortgamyoli (bortgamKoli) ‫هواپیما‬ ‫مهماندار‬ boSa (boša) ‫ کولی‬koli.
mehmāndār-e havāpeymā. boSuri (bošuri) ‫… … کولی ها‬kolihā, ‫… … کولی‬
bortinJineri (bortinžineri) ‫هواپیما‬ ‫مهندس‬ koli.
mohandes-e havāpeymā. boCola (bočola) ‫ گوساله یک ساله‬gusāle-ye yek sāle.
bortmegzuri (bortmegzuri) ‫هواپیما‬ ‫مهماندار‬ bocmani (bocmani) ‫ ناو استوار‬nāv ostovār
mehmāndār-e havāpeymā.
boZeba (boZeba) ‫ هدیه کردن‬hadiyye k, ‫ بخشیدن‬baxšidan.
bortmeqanikosi (bortmekanikosi) ‫مکانیسین هواپیما‬
boZebuli (boZebuli) ‫ اهدایی‬ehdāyi, ‫ تحفه‬tohfe.
mekānisiyan-e havāpeymā.
boZi (boZi) ‫ تیر‬tir, ‫ ستون‬sotun, ‫ پایه‬pāye.
bortradisti (bortradisti) ‫مأمور رادیوی هواپیما‬
ma’mur-e rādiyoy-e havāpeymā. boWko (boyko) ‫ لیف‬lif, ‫ الیاف‬alyāf.
borcvi (borcvi) ‫ تپه‬tape, ‫ بر آمدگی‬bar āmadegi, ‫بلندی‬ boWkovani (boykovani) ‫ الیافی‬alyāfi, ‫ الیاف‬alyāf.
bolandi, ‫ تپه‬tape. boxi (boxi) ‫ صدای پایین‬sedāy-e pāyin, ‫صدای بم‬
borcviani (borcviani) ‫ تپه دار‬tape dār, ‫بر آمدگی دار‬ sedāy-e bam.
bar āmadegi dār. boxoxi (boxoxi) ‫ کاله پوستی‬kolāh-e pusti.
borZiki (borZiki) ‫ گیر کردن زبان‬gir kardan-e zabān, boxCa (boxča) ‫ بغچه‬boγče.
‫ مکث‬maks.
bohema (bohema) ‫ روشن فکر با سطح پایین زندگی‬rowšan
borjomi1 (borJomi) ‫ تفریح گاه برجومی‬tafrihgāh-e fekr-e bā sath-e pāyin-e zendegi, ‫بی ترتیبی و بی نظمی‬
borjomi. bi tartibi va bi nazmi.
borjomi2 (borJomi) ‫ آب معدنی برجومی‬āb-e ma’dani- bJiti (bžiti)‫ جوجه غاز‬juje-ye γāz.
ye borjomi.
bJola (bžola) ‫ درخت توت‬deraxt-e tut.
boseli (boseli) ‫آغل‬āγol, ‫آخر‬āxor.
bJutva (bžutva) ‫ کم نور سوختن‬kam nur suxtan, ‫بی رنگ‬
bostani (bostani) ‫ بوستان‬bustān, ‫ جالیز‬jāliz. ‫ سوختن‬bi rang suxtan ‫ ضعیف سوختن‬sa’if suxtan,‫نیمه‬
bostneuli (bostneuli) ‫ تره بار‬tarebār, ‫سبزیجات‬ ‫ روشن بودن‬nime rowšan dudan.
sabzijāt. braguni (braguni) ‫ پایکوبی‬pāykubi, ‫ پا زدن‬pāzadan,
botanika (botanika) ‫ گیاه شناسی‬giyāh šenāsi. ‫ کوبیدن‬kubidan, ‫ صدای زدن در و غیره‬sedāy-e zadan-e
botanikosi (botanikosi) ‫ گیاه شناس‬giyāh šenās.
dar-o-γeyre.
bravo (bravo) ‫آفرین‬āfarin, ‫ مرحبا‬marhabā.
botanikuri (botanikuri) ‫ … گیاه شناسی‬giyāh šenāsi.
brazi (brazi) ‫ خشم‬xašm, ‫ نفرت‬nefrat, ‫ تندی‬tondi, ‫لج‬
boti (boti) ‫ بز نر‬boz-e nar.
laj, ‫ کینه‬kine.
botforti (botforti) ‫ چکمه بلند نظامی‬čakme-ye
boland-e nezāmi. braziani (braziani) ‫ کینه توز‬kine tuz, ‫خشمگین‬
xašmgin, ‫ زود رنج‬zud ranj.
qarTul-sparsuli leqsikoni 55

brazoba (brazoba) ‫ کینه توزی‬kine tuzi, briyvi (briKvi) ‫( )آدم) خام‬ādam-e) xām,‫ بی ادب‬bi
‫ خشم ورزی‬xašm varzi, ‫ تندی کردن‬tondi k, ‫کینه توزی‬ adab.
‫ کردن‬kine tuzi k, ‫ خشمگین شدن‬xašmegin šodan. briyvoba (briKvoba) ‫ خامی‬xāmi, ‫ بی ادبی‬bi abadi,
brakonieri (brakonieri) ‫ شکار دزد‬šekār dozd. ‫ نادانی‬nā dāni, ‫ جهالت‬jahālat, ‫ تاریک اندیشی‬tārik
andiši.
braldeba (braldeba) ‫ متهم کردن‬motaham k, ‫مقصر‬
‫ دانستن‬moγaser dānestan, ‫ سرزنش کردن‬sarzaneš k. briyvuli (briKvuli) ‫ جاهالنه‬jāhelāne, ‫ بی ادبانه‬bi
adabāne, ‫ احمقانه‬ahmaγāne.
braldebiTi (braldebiti) ‫ سرزنشی‬sarzaneši, ‫اتهامی‬
etehāmi. brke (brke) ‫ کپک‬kapak.
braldebuli (braldebuli) ‫ متهم‬motaham. brma (brma) ‫ کور‬kur, ‫ نابینا‬nābinā.
brali (brali) ‫ تقصیر‬naγsir, ‫ اتهام‬etehām, ‫ جرم‬jorm, brmad (brmad) ‫ کورکورانه‬kur kurāne, ‫ جاهالنه‬jāhelāne.
‫ گناه‬gonāh. broli (broli) ‫ بلور‬bolur.
bralmdebeli (bralmdebeli) ‫ دادستان‬dādsetān, bronqi (bronki) ‫ نایژه ها‬nāyežehā, ‫ نایچه ها‬nāyečehā.
‫ مدعی العموم‬modda’i-ol-omum. bronqiti (bronkiti) ‫ برنشیت‬bronšit.
braxabruxi (braxabruxi) ‫ تق و توق‬taγ-o-tuγ, ‫صدای‬
broSura (brošura) ‫ جزوه‬jozve, ‫ دفترچه‬daftarče,
‫ کوبیدن چیزی‬sedāy-e kubidan-e čizi. ‫ شیرازه‬širāze.
braxuni (braxuni) ‫ صدای زدن‬sedāy-e zadan, ‫صدای‬
broweuli (broweuli) ‫ انار‬anār.
‫ کوبیدن‬sedāy-e kubidan.
brtyeli (brtKeli) ‫ صاف‬sāf, ‫ مسطح‬mosatah.
brbo (brbo) ‫ انبوه‬anbuh, ‫ ازدحام‬ezdehām, ‫جمعیت انبوه‬
jamiyyat-e anbuh. brtyeltuCa (brtKeltuča) ‫ انبردست‬anbordast

brge (brge) ‫ بلند باال‬boland bālā, ‫ قد بلند‬γad boland, ‫با‬ brtylad (brtKlad) ‫ به پهنا‬be pahnā, ‫ از پهنا‬az pahnā.
‫ جالل‬bā jalāl. bruneba (bruneba) ‫ صرف کردن‬sarf k, ‫ تصریف‬tasrif.
brdRvinva (brdγvinva) ‫ نعره کشیدن‬na’re kešidan, brunva1 (brunva) ‫ دور زدن‬dowr zadan, ‫چرخیدن‬
‫ عربده کشیدن‬arbade kešidan, ‫ غرش کردن‬γoreš k. čarxidan.
breca (breca) ‫ یک وری کردن‬yek vari k, ‫ کج کردن‬kaj brunva2 (brunva) )‫ حالت (دستوری‬hālat (-e dasuri(.
k. brunva3 (brunva) ‫ گردش‬gardeš, ‫ چرخش‬čarxeš.
briali (briali) ‫ درخشش‬deraxšeš, ‫ شعله وری‬šo’le ◊ Tanxis ~ ‫ گردش سرمایه‬gardeš-e sa­rmāye;
vari, ‫ درخشیدن‬deraxšidan, ‫ شعله ور بودن‬šo’le var wliuri ~ ‫ گردش ساالنه‬gardeš-e sālāne.
budan. brunvadoba (brunvadoba) ‫ گردش پذیری‬gardeš
brigada (brigada) ‫ دسته‬daste, ‫ اکیپ‬ekip, )‫تیپ (نظامی‬ paziri, ‫ توان مبادالتی‬tavān-e mobādelāti
tip (-e nezāmi). ◊ satanko ~ ‫ تیپ زرهی‬tip-e brunviTi (brunviti) ‫ گردشی‬gardeši, ‫ چرخشی‬čarxeši.
zerehi; qveiTi jaris ~ ‫ تیپ پیاده نظام‬tip-e piyāde
bruto (bruto) ‫ وزن ناخالص‬vazn-e nāxāles, ‫وزن کل (با‬
nezām; calke­uli ~ ‫ تیپ مستقل‬tip-e mostaγel.
)‫ ظرف‬vazn-e kol (bā zarf).
brigadiri (brigadiri) ‫ سردسته‬sar daste.
brucelozi (brucelozi)‫( بیماری بروسلوز‬bimāri-ye)
brigaduli (brigaduli) ‫ اکیپ‬...…ekip, ‫… … تیپ‬ bruseloz.
tip.
bruciani (bruciani) ‫ نزدیک بین‬nazdik bin, ‫چپ چشم‬
brizi (brizi) ‫ باد دریائی‬bād-e daryāyi. čap češm.
brilianti (brilianti) ‫ برلیان‬bereliyān. brZandeba (brZandeba) ‫ می زید‬miziyad, ‫زندگی می کند‬
brinza (brinza) ‫ پنیر سفید‬panir-e sefid. zendegi mikonad.‫ تشریف دارند‬tašrif dārand.
brinjao (brinJao) ‫ برنج‬berenj, ‫ برنز‬boronz. ◊ brZaneba (brZaneba) )‫ فرمان (دادن‬farmān (dādan),
brinjaosi ‫ برنجی‬berenji, ‫ برنزی‬boronzi, ‫… برنز‬ ‫ دستور دادن‬dastur dādan, ‫ )نمودن( حکم‬hokm
…boronz. (nāmadan), ‫ امر کردن‬amr k.
brinji (brinJi) ‫ برنج‬berenj. brZanebuleba (brZanebuleba) ‫ دستور‬dastur, ‫فرمان‬
britaneli (britaneli) ‫ بریتانیایی‬britāniyāyi. farmān.
britanuli (britanuli) ‫)زبان و غیره( بریتانیایی‬ brZenTabrZeni (brZentabrZeni) ‫دانشمند بزرگ‬
britānyayi (zabān-o-γeyre). dānešmand-e bozorg, ‫خردمندان‬ ‫خردمندترین‬
xeradmand tarin-e xeradmandān.
56 qarTul-sparsuli leqsikoni

brZeni (brZeni) ‫ خردمند‬xerdmand, ‫ حکیم‬hakim, ‫دانشمند‬ budobrivi (budobrivi) ‫ النه ای‬lāne`i, ‫آشیانه ای‬
dānešmand. āšiyāne`i.
brZmedi (brZmedi) ‫ کوره ذوب آهن‬kure-ye zowb-e buduari (buduari) ‫ اطاق آرایش‬otāγ-e ārāyeš.
āhan. buzankali (buzankali) ‫ خرمگس‬xar magas.
brZnuli (brZnuli) ‫ خردمندانه‬xerdmandāne, ‫عاقالنه‬ buzi (buzi) ‫ مگس‬magas.
āγelāne, ‫ خردمندی‬xerdmandi.
buziWeria (buziyeria) ‫ مگس گیر‬magas gir.
brZola (brZola) ‫ مبارزه‬mobāreze, ‫مبارزه کردن‬
buzRuna (busγuna) ‫ غرغرو‬γorγoru.
mobāreze k, ‫ جنگ کردن‬jang k, ‫دست و پنجه نرم کردن‬
dast-o-panje narm k. buzRuni (buzγuni) ‫ غر و لند کردن‬γor-o-land k.
brZolisunariani (brZolisunariani) ‫آماده جنگ‬ buTxuza (butxuza) ‫ با گونه های پر‬bā gunehāy-e por.
āmāde-ye jang, ‫ مستعد برای مبارزه‬mosta’ed barāy-e buketi (buketi) ‫ دسته گل‬daste-ye gol. ◊ vardis ~
mobāreze. ‫ دسته گل ورد‬daste-ye gol-e vard.
brZolisunarianoba (brZolisunarianoba) ‫استعداد‬ buki1 (buki) ‫ کندو‬kandu, ‫ خانه زنبور عسل‬xāne-ye
‫ جنگی داشتن‬este’dād-e jangi dāštan, ‫مستعد بودن برای‬ zanbar-e asal.
‫ جنگ‬mosta’ed budan barāye jang, ‫قادر به جنگ بودن‬ buki2 (buki) ‫ لوله‬lule, ‫ نی‬ney, ‫ نی لبک‬neylabak.
γāder be jang budan.
bukinisti (bukinisti) ‫فروشنده کتاب های دست دوم‬
brZolisunarmoklebuli (brZolisunar­mok­ ‫کمیاب‬forušande-ye ketābhāy-e dast-e dovvom-o-
lebuli) ‫ فاقد قدرت جنگی‬fāγed-e γodrat-e jangi, ‫فاقد‬ kamiāb.
‫ استعداد جنگی‬fāγed-e este’dād-e jangi.
bukinisturi (bukinisturi) ‫ مستعمل‬mos­ta’mal.
brwyinva (brwKinva) ‫ درخشیدن‬deraxšidan, ‫برق زدن‬
◊ ~ maRazia ‫ فروشگاه کتابهای مستعمل‬fo­ruš­gāh-e
barγ zadan. ketābhāy-e mosta’mal; ~ wigni ‫ کتاب نفیس‬ketāb-e
brwyinvale (brwKinvale) ‫ درخشان‬deraxšān, ‫براق‬ nafis; ‫ کتاب کمیاب‬ketāb-e kamyāb.
barrāγ, ‫ درخشنده‬deraxšande. bukolika (bukolika) ‫ کتاب زندگی روستائی‬ketāb-e
brwyinvaleba (brwKinvaleba) ‫ درخشش‬deraxšeš, ‫برق‬ zendagi-e rustāyi.
barγ, ‫ درخشندگی‬deraxšandegi. bula (bula) ‫ حکم پاپ عظم رم‬hokm-e pāp-e azam-e
brWyali (brčKali) ‫ ناخن‬nāxon, ‫ چنگ‬čang, ‫پرانتز‬ rom.
parāntez. brWyalebi ‫ گیومه‬giyume. bulbuli (bulbuli) ‫ بلبل‬bolbol.
brWyviala (brčKviala) ‫ درخشان‬deraxšān, ‫روشن‬ buldozeri (buldozeri) ‫ بولدوزر‬buldozer.
rowšan, ‫ منور‬monavvar.
bulvari (bulvari) ‫ بلوار‬bolvār.
brjeni (brJeni) ‫ تکیه‬tekiye, ‫ اتکاء‬etekkā’, ‫ تاکید‬tā’kid.
bulvaruli (bulvaruli) ‫ مبتذل‬mobtazal, ‫بازاری‬
bu (bu) ‫ بوم‬bum, ‫ جغد‬joγd.
bāzāri.
buasili (buasili) ‫ بواسیر‬buāsir.
bulioni (bulioni) ‫ بولیون‬buliyon, ‫ آبگوشت‬ābgušt.
buboni (buboni) ‫ غده متورم لنفی‬γode-ye motavarrem-e
bululi (bululi) ‫ پشته علف خشک‬pošte-ye alaf-e
lanfi. xošk.
bugri (bugri) )‫ جوش (پزشکی‬juš-e pezeški, ‫ دانه‬dāne.
bumberazi (bumberazi) ‫ غول پیکر‬γul peykar.
bude1 (bude) ‫ النه‬lāne, ‫ آشیانه‬āšiyāne.
bumbuli (bumbuli) ‫ پر‬par.
bude2 (bude) ‫ جلد‬jeld, ‫ غالف‬γalāf, ‫ قاب‬γāb
bumerangi (bumerangi) ‫ بومرنگ‬bumerang, ‫آلت پرتاب‬
bude3 (bude) ‫ قالب‬γāleb. ‫ شونده از چوب خمیده‬ālat-e partāb šavande az čub-e
budizmi (budizmi) ‫دین بودایی‬din-e budāyi. xamide.
budisti (budisti) ‫ بودایی‬budāyi, ‫پیرو بودایسم‬ bunagi (bunagi))...‫ النه (خرس و‬lāne (-ye xers-o-... ),
peyrow-e budāism. ‫ آشیانه‬āšiyāne.
budisturi (budisturi) ‫ بودایی‬budāyi. bundi (bundi) ‫ بوند‬bund, ‫اتحادیه کارگری یهودیان روسیه‬
‫ تزاری‬ettehādiye-ye kāregari-e, yahydiyān-e
budoba (budoba) ‫ آشیانه کردن‬ašiyāne k, ‫ النه بستن‬l
rusiye-ye tezāri.
āne bastan.
bundovaneba (bundovaneba) ‫ نا آشکار بودن‬nā āškār
budobi (budobi) ‫ کان‬kān, ‫ معدن‬ma’dan.
budan, ‫ مبهمی‬mobhami.
qarTul-sparsuli leqsikoni 57

bundovani (bundovani) ‫ نیمه تاریک‬mime tārik, ‫مبهم‬ burtyli (burtKli) ‫ پر‬par, ‫ کرک‬kork.
mobham, ‫ سردرگم‬sardargom. burusi (burusi) ‫ تاریکی‬tāriki, ‫ مه‬meh.
bundovnad (bundovnad) ‫ مبهمانه‬mobha-māne, ‫غیر‬
burRva (burγva) ‫ حفاری کردن‬haffāri k, ‫ حفر کردن‬hafr
‫ آشکارانه‬γeyr-e āškārāne, ‫ بطور نیمه تاریک‬betowr-e k, ‫ مته کردن‬mate k.
nimetārik.
burRi (burγi) ‫ مته‬mate.
buneba (buneba) ‫ طبیعت‬tabi’at.
burRsatexi (burγsatexi) ‫ سرمته حفاری‬sarmāte-ye
bunebismetyveleba (bunebismetKveleba) ‫طبیعت‬ haffāri.
‫ شناسی‬tabi’ati šenāsi, ‫ علوم طبیعی‬olum-e tabi’i.
burRuli (burγuli) ‫ بلغور‬bolγur, ‫ بنشن‬bonšan,
bunebismetyveli (bunebismetKveli) ‫طبیعت شناس‬
‫ حبوبات‬hobubāt.
tabi’at šenās
burZgli (burZgli) 1. ‫ ریشک‬rišak. 2. ‫بر آمادگی انتهای‬
bunebrivad (bunebrivad) ً ‫ طبیعتا‬tabi’atan, ً ‫سرشتا‬ ‫ کلید‬barāmadegi-e entehāy-e kelid.
sareštan.
burZgna (burZgna) ‫ ژولیده کردن‬žulide k, ‫ژولیده شدن‬
bunebrivi (bunebrivi) ‫ طبیعی‬tabi’i.
žulide šodan.
bunebrioba (bunebrioba) ‫ طبیعی بودن‬tabi’i budan,
burji (burJi) 1. ‫ پل‬pol. 2. ‫ برج‬borj, ‫ پایه‬pāye.
‫ سادگی‬sādegi, ‫ بی آالیشی‬biālāyeši.
bususi (bususi) ‫ پر‬par, ‫ کرک‬kork, ‫ پرزه‬porze, ‫پشم‬
buniaoba (buniaoba) ‫ اعتدال ایام‬e’tedāl-e ayyām.
pašm.
bunkeri (bunkeri)1. ‫ پناهگاه‬panāhgāh, ‫قرارگاه زیر‬
bususovani (bususovani) ‫ پرزدار‬porzdār, ‫پشم آلو‬
‫ زمینی‬γarārgāh-e zir-e zamani,2. ‫ مخزن‬maxzan. pašm ālu.
bunti (bunti) ‫ آشوب‬āšub, ‫ عصیان‬osyān.
butbuti (butbuti) ‫ غرغر کردن‬γorγor k, ‫پچ پچ کردن‬
burani (burani) ‫ نیمه خواب‬nime xāb, ‫ خواب آلود‬xāb peč peč k.
ālud. buranSia ‫ چرت می زند‬čert mi-zanad. butva (butva) ‫اخم کردن‬axm k, ‫ روترش کردن‬rutorš
buraxi (buraxi) ‫ کواس‬kvās. k, ‫ بغ کردن‬boγ k, ‫باد در آستین انداختن‬bād dar āstin
burbuSela (burbušela))... ‫پوفک (نمکی‬pufak (-e andāxtan.
namaki -o-... ). buterbrodi (buterbrodi) ‫ ساندویچ‬sāndevič.
burgomistri (burgomistri) ‫ شهردار‬šahrdār. butia (butia) ‫ زود رنج‬zud ranj.
burvaki (burvaki) ‫ بچه خوک یک ساله‬bačče xuk-e buferi (buferi) ‫ مانع ضربت‬māne’ zarbat.
yeksāle. buferuli (buferuli) ‫ حایل‬hāyel. ◊ ~ sa­xel­
burTaoba (burtaoba) ‫ توپ بازی کردن‬tup bāzi k. mwifo ‫ دولت پوشالی‬dowlat-e pušāli.
burTi (burti) ‫ توپ‬tup, ‫ کره‬kore. bufeti (bufeti) ‫ بوفه‬bufe.
burTula (burtula) ‫ گلبول‬golbul, ‫ گلوله‬golule. bufonada (bufonada) ‫ کمیک‬komik, ‫خنده آور‬xande
burlaki (burlaki) ‫کارگری که توسط ریسمان کشتی را به‬ āvar.
‫ باال می کشد‬kāregāri ke tavasot-e rismān kašti rā be buqi (buki) ‫ کوالک‬bulak, ‫ بوران‬burān, ‫ سوز برف‬suz-e
bālā mikešad. barf.
burJua (buržua) ‫ بورژوا‬buržuā, ‫ سرمایه دار‬sarmāye buqna (bukna) ‫ پایکوبی کردن‬pāykubi k, ‫ رقص‬raγs.
dār. buqsaoba (bukasoba) ‫ در جا زدن‬dar jā sadan, ‫در جا‬
burJuazia (buržuazia) ‫ بورژوازی‬buržuāzi. ◊ ‫ چرخیدن‬dar jā čarxidan.
msxvili ~ ‫ بورژوازی بزرگ‬buržuāzi-e bozorg;
buqsiri (buksiri) ‫ یدک کش‬yedak keš, ‫طناب یدک‬
wvrili ~ ‫ خرده بورژوازی‬xorde buržuāzi.
tanāb-e yadak. ◊ buqsiriT wayvana ‫با یدک کشیدن‬
burJuaziul-demokratiuli (buržuaziul- bā yadak kešidan.
demokratiuli) ‫دموکراتیک‬-‫ بورژوا‬buržuā-demokrātik. buRa (buγa) ‫ گاو نر‬gāv-e nar.
◊ ~ respublika ‫دموکراتیک‬-‫جمهوری بورژوا‬
gomhuri-e buržuā-demokrātik. buRalteri (buγalteri) ‫ حسابدار‬hesābdār.

burJuaziuli (buržuaziuli) ‫ بورژوایی‬buržuāyi, buRalteria (buγalteria) ‫ حسابداری‬hesābdāri.


‫… … بورژوازی‬buržuāzi. buRi (buγi) ‫ بخار‬boxār.
bursa (bursa) (‫ مدرسه دینی (دولتی‬madrase-ye dini (-e buStva (buštva) ‫ حباب دادن‬hobāb dādan, ‫حباب حباب‬
dowlati). ‫ شدن‬hobāb hobāb šodan.
58 qarTul-sparsuli leqsikoni

buSti (bušti)1. ‫ حباب‬hobāb ,2. ‫ مثانه‬masāne,3. buxari (buxari) )‫ بخاری (دیواری‬boxāri(-e divāri).
‫ کیسه صفرا‬kise-ye safrā.4.‫ باد کنک‬bād konak. buxhalteri (buxhalteri) ‫ حسابدار‬hesābdār.
buStovani (buštovani)‫ حبابی‬hobābi,‫حباب مانند‬ buxhalteria (buxhaltria) ‫ حساب داری‬hesāb dāri.
hobāb mānand.
buxhaltruli (buxhaltruli)‫ حساب داری‬... …
buStula ( buštula) ‫ شیشه کوچک‬šiše-ye kucek, hesāb dāri.
‫شیشه حباب‬ šiše-ye hobāb.
bRavili (bγavili)‫ داد و فریاد حیوانات‬dād va
buCqi (bučqi) ‫ بوته‬bute. faryād-e heyvānāt,‫ بع بع‬ba’ ba’.
buCqiani (buCqiani) ‫ بوته بوته‬bute bute, ‫ بوته دار‬bute bRevra (bγevra) ‫ نگاه تهدید آمیز‬negāh-e tahdid
dār. āmiz, ‫ اخم و تخم نگریستن‬axm-o- taxm negaristan.
buCqnari (bučqnari) ‫ بوته زار‬bute zār. bRuja (bγuJa) ‫ مشت‬mošt.
buCqjagnari (bučkJagnari) ‫کم درخت‬ kam bjoba (bJoba))‫ مشورت (کردن‬mašvarat (kardan),
deraxt, ‫ نیمه جنگلی‬nime jangali. ‫ مشاوره‬mošāvere.
bucebi (bucebi) ‫ کفش ورزشی‬kafš-e varzeši.
_ g _

ga (ga) 1. ‫ نشان دهنده عمل از درون است‬،‫پیشوند فعل‬ ‫ چیزی افزودن‬bar šeddat-e čizi afzundan, ‫فعال تر شدن‬
pišvand-e fe’l, nešān dahande-ye ama’l az darun fa’āl tar šodan, ‫ تشدید شدن‬tašdid šodan.
ast. 2. ‫ به معنی مطلق بودن فعل است‬be ma’ni-ye motlaγ gaaqtiurebuli (gaaktiurebuli) ‫ فعال شده‬fa’āl šode.
budan-e fe’l ast.
gaaxalgazrdaveba (gaaxalgazrdaveba) ‫جوان کردن‬
gaadamianeba (gaadamianeba) ‫ آدم کردن‬ād­am k, ‫آدم‬ javān k.
‫ نمودن‬adam namuda, ‫ آدم شدن‬ādam šodan.
gaaxleba (gaaxleba) ‫ نو کردن‬now k, ‫ از نو ساختن‬az
gaadamianebuli (gaadamianebuli) ‫ آدم شده‬ādam now sāxtan, ‫ تجدید کردن‬tajdid k, ‫ تازه کردن‬tāze k,
šode. ‫ تعمیر کردن‬ta’mir k.
gaadvileba (gaadvileba) )‫ تسهیل (کردن‬tashil k, ‫آسان‬ gabaaseba (gabaaseba) ‫ گفتگو کردن‬goft-o-gu k,
‫ نمودن‬āsān namudan, ‫ سبکتر کردن‬saboktar k. ‫ بحث کردن‬bahs k, ‫ حرف زدن‬harf zadan, ‫صحبت کردن‬
gaadvilebuli (gaadvilebuli) ‫ آسان شده‬āsān šode, sohbat k.
‫ تسهیل شده‬tashlil šode. gabaTileba (gabatileba) ‫ باطل کردن‬bātel k, ‫لغو کردن‬
gaazreba (gaazreba) ‫اندیشیدن‬andišidan, ‫سنجیدن‬ laγv k, ‫ فسخ کردن‬fasx k,‫ منسوخ کردن‬mansux k, ‫باطل‬
sanjidan, ‫ سنجش‬sanješ. ‫ شدن‬bātel šodan.
gaazrebuli (gaazrebuli) )‫ سنجیده (شده‬sanjide gabana (gabana) ‫ شستن‬šostan, ‫ شست و شو‬šost-o-šu.
(šode). gabanjgvla (gabanJgvla) ‫ از مو و پشم پوشیده شدن‬az
gaaTkeceba (gaatkeceba) ‫ ده ال کردن‬dah lā k, ‫ده برابر‬ mu-o-pašm pušide šodan.
‫ کردن‬dah barābar k, ‫ ده چندان کردن‬dah čandān k. gabardini (gabardini) ‫ گاباردین‬gābārdin.
gaaTkecebuli (gaatkecebuli) ‫ ده ال شده‬dah lā šode, gabareba (gabareba) ‫ برای تربیت کردن دادن‬barāy-e
‫ ده برابر شده‬dah harābar šode, ‫ ده چند شده‬dah čand tarbiyyt k, dādan ‫ برای نگاهداری کردن دادن‬barāy-e
šode. negāh dāri k. dādan.
gaanalizeba (gaanalizeba) ‫تجزیه و تحلیل کردن‬ gabarebuli (gabarebuli) ‫داده شده برای تربیت کردن یا‬
tajziye-o-tahlil k, ‫ تجزیه و تحلیل شدن‬tajziye-o-tahlil ‫ نگاهداری کردن‬dāde šode barāy-e tarbiyyāt kardan
šodan. ya negāhdāri k.
gaanalizebuli (gaanalizebuli) ‫تجزیه و تحلیل شده‬ gabariti (gabariti) ‫ اندازه‬andāze, ‫ بعد‬bo’d.
tajziye-o-tahlil šode.
gabatoneba (gabatoneba) ‫ حکم روایی‬hokme ravāyi,
gaangariSeba (gaangarišeba) ‫ محاسبه کردن‬mohāsebe ‫ فرمان روایی‬farmāne ravāyi, ‫ حکم روا کردن‬hokm
k, ‫ بر آورد کردن‬bar āvord k. ravā k, ‫ حاکم نمودن‬hākem nemudan, ‫ حاکم شدن‬hākem
gaanCxleba (gaančxleba) ‫ بر انگیختن‬bar angixtan, šodan, ‫ قالب شدن‬γāleb šodan.
‫ تحریک کردن‬tahrik k. gabatonebuli (gabatonebuli) ‫ حاکم‬hākem ‫فرمانروا‬
gaafTreba (gaaftreba) ‫ غضبناک کردن‬γazabnāk k, farmān ravā, ‫ غالب‬γāleb.
‫ خشمگین کردن‬xašmgin k, ‫ غضبناک شدن‬γazabnāk gabawvra (gabawvra) ‫ بستن‬bastan, ‫مرتبط ساختن‬
šodan, ‫ عصبانی شدن‬asabāni šodan. mortabet sāxtan, ‫ پیوند زدن‬peyvand zadan, ‫به دام‬
gaafTrebuli (gaaftrebuli) ‫ غصبناک‬γazabnāk, ‫ انداختن‬be dām andāxtan.
‫ خشمگین‬xašmgin. gabgerovneba (gabgerovneba) ‫ صدا برداری‬sedā
gaaqvs (gaakvs) ‫ با خود می برد‬bā xod mibarad. bardāri.
gaaqtiureba (gaaktiureba) ‫ فعال کردن‬fa’āl k, ‫بر شدت‬ gabdRvna (gabdγvna) ‫ پر کندن‬par kandan.
60 qarTul-sparsuli leqsikoni

gabedva (gabedva) ‫ جرأت کردن‬jor’at k, ‫جسور شدن‬ gabrazeba (gabrazeba) ‫ عصبانی کردن‬asabāni k, ‫به خشم‬
jasur šodan. bedavs ‫جرأتش‬ ‫ را دارد‬jora’ataš rā ‫ آوردن‬be xašm āvardan, ‫ غضبناک کردن‬γazabnāk k,
dārad. ‫ عصبانی شدن‬asabāni šodan, ‫ به خشم آمدن‬be xašm āmadn.
gabedniereba (gabedniereba) ‫ خوشبخت کردن‬xoš gabrazebuli (gabrazebuli) ‫ عصبانی‬asabāni, ‫به خشم‬
baxt k, ‫ خوشبخت شدن‬xoš baxt šodan, ‫ازدواج کردن‬ ‫ آمده‬be xašm āmade.
ezdevāj k. gabriyveba (gabriKveba) ‫ سر کسی را شیره مالیدن‬sar-e
gabednierebuli (gabednierebuli) ‫خوشبخت‬ kasi rā šire mālidan, ‫ گیج کردن‬gij k.
xošbaxt, ‫ ازدواج کرده‬ezdevāj karde. gabriyvebuli (gabriKvebuli) ‫ تحمیق شده‬tahmiγ
gabedulad (gabedulad) ‫ دلیرانه‬dalirāne, ‫قاطعانه‬ šode, ‫ گیج‬gij.
γāte’ane. gabrueba (gabrueba) ‫ مست و مدهوش کردن‬mast-o-
gabeduli (gabeduli) ‫دلیر‬dalir, ‫ با جرأت‬bā jor’at, madhuš k, ‫ تخدیر کردن‬taxdir k, ‫ مدهوش شدن‬madhuš
‫ جسور‬jasur. šodan.
gaberva (gaberva) ‫ باد کردن‬bād k. gabruebuli (gabruebuli) ‫ مست‬mast, ‫مدهوش‬
gaberili (gaberili) ‫ باد کرده‬bād karde, ‫متورم‬ madhuš.
motavarrem. gabruneba (gabruneba) ‫ بر گرداندن‬bar gardāndan,
gabertyva (gabertKva) ‫ تکانیدن‬takānidan. ‫ پس فرستادن‬pas ferestādan.
gabzarva (gabzarva) ‫ ترک برداشتن‬tarak bardāštan, gabrunebuli (gabrunebuli) ‫ بر گردانده شده‬bar
‫ شکستن‬šekastan. gardānde šode ‫ پس فرستاده شده‬pas ferestāde šode.
gabzaruli (gabzaruli) ‫ ترک برداشته‬tarak bardāšte, gabruJva (gabružva) ‫ سر مست کردن‬sar mast k,
‫ شکسته‬šekaste. ‫ سرمست شدن‬sar mast šodan.
gabinZureba (gabinZureba) ‫ کثیف کردن‬kasif k, ‫چرکین‬ gabruJebuli (gabružebeli) ‫ سرمست‬sar mast.
‫ کردن‬čarkin k, ‫ کثیف شدن‬kasif šodan. gabrwyineba (gabrwγineba) ‫ درخشیدن‬deraxšidan,
gabinZurebuli (gabinZurebuli) ‫ کثیف شده‬kasif ‫ برق زدن‬barγ zadan.
šode, ‫ چرکین‬čerkin. gabrwyinebuli (gabrwKinebuli) ‫درخشیده‬
gabma (gabma) 1. ‫ کشیدن‬kešidan. 2. ‫ باز کردن‬bāz k. deraxšinde, ‫ درخشان‬deraxšān, ‫ براق‬barrāγ.
3. ‫ تاب را بستن‬tāb rā bastan. 4. ‫ تله را گذاشتن‬tale rā gabrWyvialeba (gabryKvialeba) ‫درخشیدن‬
gozāstan, )‫ آویختن (تاب‬āvixtan (-e tāb). deraxšidan, ‫ درخشش‬deraxšeš.
gabmuli (gabmuli) 1. ‫آویخته شده‬āvixte šode. 2. ‫کشیده‬ gaburRva (gaburγva) ‫ سوراخ کردن‬surāx k, ‫مته کردن‬
‫ شده‬kešide šode. 3. ‫( (تله) گذاشته شده‬tale-ye) gozāšte mate k, ‫ حفاری کردن‬haffāri k.
šode. gaburRuli (gaburγuli) ‫ مته شده‬mate šode, ‫حفاری‬
gabneva (gabneva) ‫ پریشانی‬parišāni, ‫پریشان کردن‬ ‫ شده‬haffāri šode.
parišān k, ‫ پراکندن‬parākandan, ‫ افشاندن‬afšāndan. gabutva (gabutva) ‫ باد کردن‬bād k, ‫ رو ترش کردن‬ru
gabneuli (gabneulia) )‫ پریشان (شده‬parišān (šode), torš k, ‫ بغ کردن‬boγ k. ebuteba ‫بغ او را در دل دارد‬
‫افشانده‬afšānde, ‫ پراکنده‬parākande. boγ-e `u rā dar del dārad.
gabolva (gabolva) ‫ دود دادن‬dud dādan, ‫ دود کردن‬dud gabutuli (gabutuli). ‫ باد کرده‬bād-karde, ‫ترش نشسته‬
k. torš nešaste.
gabolili (gabolili) ‫ دود زده‬dud zade, ‫ دودی‬dudi, gaganiereba (gaganiereba) ‫ گشاد کردن‬gošād k,
‫ دود داده‬dud dāde. ‫ عریض کردن‬ariz k, ‫ وسعت دادن‬vosa’t dādan, ‫بزرگ‬
gabolSevikeba (gabolševikeba) )‫بی رحمی )استعاری‬ ‫ کردن‬bozorg k.
‫ کردن‬bi rahmi k. ‫حکومت را در یک دست قبضه کردن‬ gaganierebuli (gaganierebuli) )‫ گشاد(شده‬gošād
hokumat rā dar yek dast γabze k. (šode), )‫ عریض (شده‬ariz (šode) ‫ پروسعت‬por vosa’t.
gaboroteba (gaboroteba) ‫ خشمگین کردن‬xašmgin k, gagdeba (gagdeba) ‫ بیرون انداختن‬birun andāxtan,
‫ سخت دل کردن‬saxt del k, ‫ بد خو شدن‬bad xu šodan, ‫بد‬ ‫ بیرون راندن‬birun rāndan, ‫ راندن‬rāndan.
‫ اخالق شدن‬bad axlāγ šodan. gagdebuli (gagdebuli) ‫ دور انداخته شده‬dur andāxte
gaborotebuli (gaborotebuli) ‫ )شده( تند خو‬tond šode, ‫ بیرون رانده شده‬birun rānde šode.
xu (šode), (‫ بد اخالق (شده‬bad axlāγ (šode), ‫خشمگین‬ gageba (gageba) ‫ درک کردن‬dark k, ‫ فهمیدن‬fahmidan,
xašmgin, ‫ اوقات تلخ‬owγāt talx, ‫اخمو‬axmau. ‫ دانستن‬dānestan. gagebiT ‫ با آگاهی‬bā āgahi.
qarTul-sparsuli leqsikoni 61

gagebuli (gagebuli) ‫ درک شده‬dark šode, ‫فهمیده شده‬ gagudva (gagudva) ‫ خفه کردن‬xafe k.
fahmide šode, ‫ آگاهانه‬āgāhāne. gaguliseba (gaguliseba) ‫ ناراحت کردن‬nārāhat k,
gagzavna (gagzavna) ‫ ارسال کردن‬ersāl k, ‫فرستادن‬ ‫ عصبانی کردن‬asabāni k.
ferestādan. gadaadgileba (gadaadgileba) ‫ جا به جا کردن‬jā be jā
gagzavnili (gagzavnili) ‫ارسالی‬ersāli, ‫فرستاده شده‬ k, ‫انتقال دادن‬enteγāl dādan, ‫ پس و پیش کردن‬pas-o-piš k.
ferestāde šode. gadaadgil­ebuli (gadaadgilebuli) ‫جا به جا شده‬
gagimarjoT (gagimarJot) ‫ زنده باشید‬zende bāšid, jābejā šode.
‫ سالم باشید‬sālem bāšid,‫ پیروز باشید‬piruz bāšid. gadabeWdva (gadabeydva) ‫ تجدید چاپ کردن‬tajdid-e
gagiJeba (gagižeba) ‫ گیژ کردن‬giž k, ‫ دیوانه کردن‬divāne čap k, ‫ تایپ کردن‬tāyp k.
k, ‫ گیژ شدن‬giž šodan, ‫ دیوانه شدن‬divāne šodan. gadabeWdili (gadabeydili) ‫ تجدید چاپ شده‬dajdid-e
gagiJebuli (gagižebuli) ‫ دیوانه‬divāne, ‫ (شده(گیژ‬giž čap šode, ‫ تایپ شده‬tayp šode.
(šode). gadabireba (gadabireba) ‫ به خود عالقمند کردن‬be xod
gaglesa (gaglesa) ‫ گچ کاری کردن‬gač kāri k, ‫رنگ مالی‬ alāγemand k, ‫ به خود کشیدن‬be xod kešidan, ‫اغوا‬
‫ کردن‬rang māli k. ‫ کردن‬eγvā’ k.
gaglesili (gaglesili) ‫ گچ کاری شده‬gač kāri šode, gadabirebuli (gadabirebuli) ‫ اغوا شده‬eγvā’ šode,
‫ رنگ مالی شده‬rang māli šode. ‫ به تله افتاده‬be tale oftāde, ‫ عالقمند شده‬alāγe mand
gagleja (gagleJa) ‫ کندن‬kandan, ‫ پاره کردن‬pāre k, šode.
‫ دریدن‬daridan. gadabijeba (gadabiJeba) 1. )‫ زیر پا گذاشتن (قانون‬zir-e
gaglejili (gagleJili) ‫ کنده شده‬kande šode, ‫پاره پاره‬ pā gozāštan (-e γānun). 2. ‫ از روی چیزی گذاشتن‬az
pāre pāre. ruy-e čizi gozāštan.
gaglinva (gaglinva) ‫ نورد کردن‬navard k. gadabma (gadabma) 1. ‫ بستن‬bastan, ‫زنجیر کردن‬
zanjir k, ‫ بند کردن‬band k, ‫ درگیر کردن‬dargir k. 2.
gaglinuli (gaglinuli) ‫ نورد شده‬navard šode.
‫ وصل کردن‬vasl k.
gagmirva (gagmirva) ‫ سوراخ کردن‬surāx k, (‫فرو کردن‬
ga­dab­mu­li (gadabmuli) ‫ بسته بندی‬baste, ‫بندی‬
‫ (نیزه یا سوزن‬foru k (-e neyze yā suzan). bandi, ‫ زنجیر شده‬zanjir šode.
gagneba (gagneba) 1. ‫ جهت یابی کردن‬jehat yābi k,
gadabraleba (gadabraleba) ‫ مقصر دانستن‬moγasser
‫ سمت یابی کردن‬samtyābi k. 2. ‫ وقوف داشتن‬voγuf dānestan, ‫ به گردن کسی انداختن‬be gardan-e kasi
dāštan, ‫ آگاه بودن‬āgāh budan. andāxtan.
gagnebuli (gagnebuli) 1. ‫ جهت یافته‬jehat yafte, ‫سمت‬
gadabruneba (gadabruneba) ‫ واژگون کردن‬vāžgun k,
‫ یافته‬samt yāfte. 2. ‫ آگاه‬āgāh, ‫ واقف‬vāγef. ‫ چپه کردن‬čape k, ‫ بر گرداندن‬bar gardāndan.
gagozva (gagozva) ‫ بطانه کردن‬batāne k, ‫ پر کردن‬por
gadabrunebuli (gadabrunebuli) ‫ واژگون‬vāžgun,
k, ‫ درز گیری کردن‬darz giri k, ‫ انباشتن‬anbāštan. ‫ چپه‬čape.
gagoneba (gagoneba) ‫ شنیدن‬šenidan, ‫استماع کردن‬ gadabugva (gadabugva) ‫ سوزاندن‬suzāndan, ‫خاکستر‬
estemā’ k, ‫ گوش دادن‬guš dādan. ‫ کردن‬xākestar k.
gagonili (gagonili) ‫ من در آوردی‬man dar āvardi, ‫از‬
gadabuguli (gadabuguli) ‫ ذغال شده‬zoγāl šode,
‫ کسی شنیده شده‬az kasi šenide šode. ‫ خاکستر شده‬xākestar šode.
gagoreba (gagoreba) ‫ غلطاندن‬γaltāndan, ‫غلط دادن‬
gadagdeba (gadagdeba) 1.. ‫انداختن‬andāxtan. 2. ‫دور‬
γalt dādan, ‫ دراز کشیدن‬derāz kešidan. ‫ ریختن‬dur rixtan. 3. ‫ دور انداختن‬dur andāxtan.
gagorebuli (gagorebuli) ‫ غلطیده‬γaltide, ‫غلط داده‬
gadagdebuli (gadagdebuli) ‫ انداخته شده‬andāxte
‫ شده‬γalt dāde šode. šode.
gagrileba (gagrileba) ‫ سرد کردن‬sard k, ‫خنک کردن‬
gadagegmva (gadagegmva) ‫تجدید برنامه ریزی کردن‬
xonak k, ‫ دل سرد کردن‬del sard k. tajdid-e barnāme rizi k, ‫ تجدید طرح ریزی‬tajdid-e
gagrilebuli (gagrilebuli) ‫ خنک شده‬xonak šode, tarh rizi, ‫ تجدید نقشه کشی کردن‬tajdid-e naγše keši k.
‫ تازه نفس‬tāze nafas. gadagegmili (gadagegmili) ‫ تجدید برنامه شده‬tajdid-e
gagrZeleba (gagrZeleba) ‫ ادامه دادن‬edame dādan, bar nāme šode, ‫ تجدید طرح و نقشه کشی شده‬tajdid-e
‫ تمدید کردن‬tamdid k, ‫ طول دادن‬tul dādan. tarh-o-naγše keši šode.
gagrZelebuli (gagrZelebuli) ‫ ادامه یافته‬edāme yāfte. gadagvareba (gadagvareba) 1. ‫ مسخ شدن‬masx šodan,
62 qarTul-sparsuli leqsikoni

‫از اصل افتادن‬az asl oftādan, ‫ انقراض یافتن‬enγerāz gadaedeba (gadaedeba) ‫ انتقال می یابد‬enteγāl
yāftan. 2. ‫ به شکلی دیگر در آمدن‬be šekli digar dar miyābad, ‫ دامن می زند‬dāman mizanad.
āmadan. gadaedineba (gadaedineba) 1. ‫ بخار می شود‬boxār
gadagvarebuli (gadagvarebuli) 1. ‫ مسخ شده‬masx mišavad, ‫ ذوب می شود‬zowb mišavad. 2. ‫می پرد‬
šode, ‫انقراض یافته‬enγerāz yāfte. 2. ‫از شکلی به شکلی در‬ miparad, ‫ فرار‬farrār.
‫ آمده‬az šekli be šekli dar āmade. gadaevleba (gadaevleba) ...‫می )پرواز می کند(از روی‬
gadagzavna (gadagzavna) ‫ انتقال دادن‬enteγāl dādan, ‫ گذرد‬az ruye... migozārad (parvāz mikonad), ...‫روی‬
‫ منتقل کردن‬montaγel k, ‫ حواله کردن‬havāle k. ‫ دیده شدن‬ruy-e... dide šodan.
gadagzavnili (gadagzavnili) ‫ منتقل شده‬montaγel gadaekvreba (gadaekvreba) ‫ پر پوشیدن‬por pušidan,
šode, ‫ انتقال داده شده‬enteγāl dāde šode. ‫ کامالً پوشیدن‬kāmelan pušidan.
gadagoreba (gadagoreba) ‫ غلطاندن‬γatāndan, ‫غلطان‬ gadaekideba (gadaekideba) ‫ گرفتن‬gereftan, ‫چسبیدن‬
‫ عبور دادن‬γaltān obur dādan. časbidan.
gadagorebuli (gadagorebuli) ‫ غلطیده‬γaltide,‫غلطانده‬ gadaeleva (gadaeleva) ‫ سست شدن‬sost. šodan, ‫خالی‬
‫ شده‬γaltānde šode. ‫ شدن‬xali šodan, ‫افول کردن‬oful k.
gadadgma (gadadgma) ‫ جا به جا کردن‬jābejā k, (‫پس و‬ gadaemtereba (gadaemtereba) ‫ دشمن شدن‬došman
‫ پیش کردن (شدن‬pas-o-piš k (šodan), ‫ جا عوض کردن‬jā šodan.
avaz k, ‫ جا بجائی‬jā bejāyi. gadaereva (gadaereva) 1. ‫ گیژ شدن‬giž šodan. 2. ‫گیر‬
gadadgmuli (gadadgmuli) ‫ جا به جا شده‬jā be ja šode. ‫ کردن‬gir k.
gadadgoma (gadadgoma) ‫ استعفا دادن‬estefā’ dādan. gadaerqmeva (gadaerkmeva) ‫ تعویض نام یافتن‬ta’viz-e
gadadeba (gadadeba) 1. ‫ کنار گذاشتن‬kenār gozāstan.
1 nām yāftan, ‫به نام دیگر در آمدن‬be nām-e digar dar
2. ‫ به تعویق انداختن‬be ta’viγ andāxtan, ‫موکول کردن‬ āmadan, ‫ نام دیگر دادن‬nām-e digar dādan.
mowkul k. gadaesveneba (gadaesveneba) 1. ‫استراحت کردن‬
gadadeba 2
(gadadeba) ‫ مبتال کردن‬mobtalā k, ‫آلوده‬ esterāhat k. 2. ‫ فرو نشستن‬foru nešastan.
‫ کردن‬ālude k, ‫ بیماری را انتقال دادن‬bimāri rā enteγāl gadaesxmeba (gadaesxmeba) ‫ ریخته شدن‬...‫روی‬
dādan. ruy-e... rixte šodan. ◊ damwvarze mduRa­re
gadadebuli (gadadebuli) 1. ‫ کنار گذاشته شده‬kenār gadaesxmeba ‫ سنگ به پای لنگ می خورد‬sang be
gozāšte šode. 2. ‫ به تعویق افتاده‬be ta’viγ oftāde. pāy-e lang mixorad.
gadadnoba (gadadnoba) ‫ آب کردن‬āb k, ‫مایع کردن‬ gadaefareba (gadaefareba) ‫ پوشیده می شود‬pušide
māye’ k, ‫ ذوب کردن‬zowb k, ‫ از نو ذوب کردن‬az now mišavad, ‫ پنهان می شود‬penhān mišavad.
zowb k, ‫ از نو ریخته کردن‬az now rixte k. gadaefineba (gadaefineba) ‫ پهن می شود‬...‫ روی‬ruy-e
gadadreka (gadadreka) ‫ خم شدن‬xam šodan, ‫کج‬ ….pahn mišavad.
‫ شدن (ارتجاعی) خم می شود‬kaj šodan, (ertejāyi), xam gadaeqceva (gadaekceva) ‫ جامه عمل پوشیدن‬jāme-ye
mišavad. gadaidrikeba ‫ خم شدن‬xam šodan, ‫کج‬ amal pušidan, ‫ تبدیل شدن‬tabdil šodan.
‫ (ارتجاعی) خم می شود‬,‫ شدن‬kaj šodan, (ertejāyi), xam gadaeReReba (gadaeγeγeba) ‫ برهنه شدن‬barahne
mišavad. šodan.
gadaduReba (gadaduγeba) ‫ از نو جوشاندن‬az now gadaeRvreba (gadaeγvreba) ‫ پاشیده شدن‬...‫روی‬
jušāndan, ‫ مجدداً جوش دادن‬mojaddadan juš dādan. ruy-e... pašide š.
gadaduRdeba ‫ از نو میجوشد‬az now mijušad.
gadaeRobeba (gadaeγobeba) ‫ راه را بستن‬rāh rā
gadaduRebuli (gadaduγebuli)‫ از نو جوشیده شده‬az bastan, ‫ بسته شدن راه‬baste šodan-e rāh, ‫حصار می شود‬
now jušide šode. hesār mišavad.
gadaebmeba (gadaebmeba) ‫ درهم می شود‬dar ham gadaeyvlifeba (gadaeKvlifeba) ‫ پوست دادن‬pust
mišavad, (‫ به توالی (یکدیگر‬be tavāli (-ye yekdigar) dādan.
‫ وصل می شود‬vasl mišavad, ‫ مسلسل می شود‬mosalsal
gadaeyreba (gadaeKreba) ‫ روی هم انباشته شدن‬ruye
mišavad.
ham anbāšte šodan ‫ پوشیدن‬pušidan.
gadaegzavneba (gadaegzavneba) ‫انتقال می یابد‬
gadaeyudeba (gadaeKudeba) ‫در جای دیگر تکیه دادن‬
enteγāl miybad.
dar jāy-e digar tekye dādan.
gadaegrixeba (gadaegrixeba) ‫ باز ریسی می شود‬bāz
gadaeSveba (gadaešveba) ‫ ول کردن‬vel k, ‫ رها کردن‬rahā k.
risi mišavad.
qarTul-sparsuli leqsikoni 63

gadaeCveva (gadaečveva) ‫ تغییر عادت کردن‬taγyir ādat k. gadazidva (gadazidva) ‫ حمل و نقل کردن‬haml-o-naγl
gadaecema (gadaecma) ‫ دادن‬dādan, ‫ تقدیم کردن‬taγdim k, k, ‫ حمل کردن‬haml k. gadaizideba ‫ حمل و نقل‬haml-
‫ ارزانی داشتن‬arzāni daāštan, ‫ ارزانی شدن‬arzāni šodan. o-naγl.
gadaecleba (gadaecleba) ‫ دور شدن‬dur šodan, (‫جدا‬ gadaziduli (gadaziduli) ‫ حمل شده‬haml šode, ‫حمل‬
‫ کردن (شدن‬jodā k (šodan). ‫ و نقل شده‬haml-o-naγl šode.
gadaewveba (gadaewveba) ‫ سوختن‬suxtan, ‫سوخته شدن‬ gadazneqa (gadazneka) ‫ تا شدن‬tā šodan, ‫ خم شدن‬xam
suxte šodan. šodan. gadaizniqeba ‫ باز خم شدن‬bāz xam šodan.
gadaewmindeba (gadaewmindeba) ‫ پاک می شود‬pāk gadazneqili (gadaznekili) ‫ تا شده‬tā šode, (‫خم (شده‬
mišavad, ‫ تمیز می شود‬tamiz mišavad, ‫از بین می رود‬ xam (šode).
az beyn miravad. gadazomva (gadazomva) ‫ اندازه گرفتن‬andāze
gadaewureba (gadaewureba) ‫ تمام می شود‬tamām gereftan, ‫ گز کردن‬gaz k.
mišavad. gadazomili (gadazomili) ‫ اندازه گیری شده‬andāze
gadaexdeba (garaexdeba) ‫ برداشتن‬bardāštan, ‫دور‬ giri šode.
‫ کردن‬dur k. gadazrda (gadazrda) ‫ رشد کردن‬rošd k, ‫فراوری‬
gadaexveva (gadaexveva) ‫ پیچیدن‬pičidan. ‫ کردن‬farāravi k, ‫ بلندتر شدن‬boland tar šodan.
gadaizrdeba ‫ باز رشد کردن‬bāz rošd k, ‫رشد کردن‬
gadaexexeba (gadaexexeba) ‫ پوست دادن‬pust dādan,
rošd k.
‫ زدوده شدن‬zodude šodan.
gadaTargmna (gadatargmna) ‫ ترجمه کردن‬tarjome k,
gadaexveva (gadaexveva) ‫ پیچیده شدن‬pičide šodan, ‫در‬
‫ باز گردان کردن‬bāz gardān k. gadaTargmnis ‫ترجمه‬
‫ آغوش گرفتن‬dar āγuš gereftan. ‫ میکند‬tarjome mikonad. gadaiTargmneba ‫باز ترجمه‬
gadaexlarTeba (gadaexlarteba) ‫ می پیچد‬mipičad, ‫ شدن‬bāz tarjome šodan.
‫ در هم می ریزد‬dar ham mirizad. gadaTargmnili (gadatargmnili) ‫ ترجمه شده‬tarjome
gadaexureba (gadaexureba) ‫ پوشیده شدن‬pušide sode, ‫ باز گردانده شده‬bāz gardānde šode.
šodan, ‫ بستن‬bastan, ‫ پر کردن‬pok k. gadaTeTreba (gadatetreba) ‫ پاک نویس کردن‬pāk
gadava (gadava) 1. ‫ عبور می کند‬obur mikonad, ‫رد می‬ nevis k, ‫ سفید شدن‬safid šodan, ‫ سفید کردن‬safid k.
‫ شود‬radd mišavad. 2. ‫ نقل مکان می کند‬naγl-e makān gadaTeTrdeba ‫ سفید می شود‬safid mišavad.
mikonad, ‫ به جایی دیگر می رود‬be jāyi digar miravad. gadaTeTrebuli (gadatetrebuli) ‫پاکنویسی شده‬
gadavaleba (gadavaleba) ‫مأمور کاری دیگر شدن‬ pāknevis šode, ‫ سفید شده‬safid šode
ma’mur-e kāri digar šodan, ‫مأمور انجام کاری دیگر‬ gadaTelva (gadatelva) ‫ پایمال کردن‬pāyemal k, ‫زیر پا‬
‫ کردن‬ma’mur-e anjām-e kāri digar k. ‫ له کردن‬zir-e pā leh k. gadaiTeleba ‫کامالً زیر پا له‬
gadavardna (gadavardna) ‫افتادن‬oftādan. gada­var­ ‫ می شود‬kāmelan zir-e pā leh mišavad.
deba ‫ می افتد‬mioftād.
gadaTelili (gadatelili) ‫ پایمال شده‬pāyemāl šode
gadavardnili (gadavardnili) ‫افتاده‬oftāde. ‫ زیر پا له شده‬zir-e pāleh šode.
gadavarcxna (gadavarcxna) )‫ شانه کردن (مو‬šāne k. gadaTvaliereba (gadatvaliereba) ‫از نظر گذراندن‬
(-e mu). nazar gozarāndan, ‫ تماشا کردن‬tamāša k, ‫مالحظه کردن‬
gadavarcxnili (gadavarcxnili) ‫ شانه شده‬šāne šode. molāheze k.
gadaviwyeba (gadaviwKeba) ‫ فراموش کردن‬farāmuš k, gadaTvalierebuli (gadatvalierebuli) ‫از نظر‬
‫از یاد بردن‬az yād bordan. ‫ گذارنده شده‬az nazar gozarānde šode, ‫ دیده شده‬dide
šode, ‫ مالحظه شده‬molāheze šode.
gadaviwyebuli (gadaviwKebuli) ‫شده‬ ‫فراموش‬
farāmuš šode, ‫از یاد رفته‬az yād rafte. gadaTvla (gadatvla) ‫ از نو شمردن‬az now šomordan.
gadaTvlis ‫ از نو می شمارد‬az now mišomārad.
gadavla (gadavla) ‫ عبور کردن‬obur k.
gadaTvlili (gadatvlili) ‫ از نو شمرده شده‬az now
gadavlili (gadavlili) ‫ عبور شده‬obur šode.
šomorde šode.
gadazela (gadazela) ‫ از نو مالیدن‬az now mālidan.
gadaTreva (gadatreva) ‫ کشان بردن یا آوردن‬kešān
gadaizileba ‫ از نو سرشته شدن خمیر‬az now sarešte
bordan ya āvardan.
šodan-e xamir, ‫ از نو مالیده شدن‬az now mālide šodan.
gadaTreuli (gadatreuli) ‫ کشان حمل و نقل شده‬kešān
gadazelili (gadazelili) ‫ از نو مالیده شده‬az now
haml-o-naγl šode.
mālide šode.
64 qarTul-sparsuli leqsikoni

gadaTqma (gadatkma) ‫ حرف خود را پس گرفتن‬harf-e gadakafva (gadakafva) ‫ )درختها( اصالح کردن‬eslāh
xord rā pas gereftan. gadaTqvams ‫حرفش را پس می‬ k (-e deraxthā).
‫ گیرد‬harfaš rā pas migirad. gadakafuli (gadakafuli) ‫(درخت) اصالح شده‬
gadaTqmevineba (gadatkmevineba) ‫وادر به پس گرفتن‬ (deraxt-e) eslāh šode.
‫ حرف خود‬vādār-e be pas gereftan-e harf-e xod. gadakeTeba (gadaketeba) 1. ‫ باز سازی‬bāz sāzi, ‫دوباره‬
gadaTxra (gadatxra) ‫ کندن‬kandan, ‫زیر و رو کردن‬ ‫ انجام دادن‬dobāre anjām dādan. 2. ‫ دوباره دوختن‬dobāre
zir-o-ru k. gadaTxris ‫(کامالً) زیر و رو می کند‬ duxtan. 3. ‫ اصالح کردن‬eslāh k.
(kāmelan) zir-o-ru mikonad. gadakeTebuli (gadaketebuli) 1. ‫ بازسازی شده‬bāz
gadaTxrili (gadatxrili) ‫ کنده شده‬kande šode, ‫زیر و‬ sāzi šode, ‫ از نو ساخته شده‬az now sāxte šode. 2.
‫ رو شده‬zir-o-ru šode. ‫ اصالح شده‬eslāh šode.
gadaangariSeba (gadaangariSeba) ‫از نو محاسبه کردن‬ gadakerva (gadakerva) ‫ دوباره دوختن‬dobāre duxtan.
az now mohāsebe k, ‫ از نو بر آورد کردن‬az now bar gadakerili (gadakerili) ‫ از نو دوخته شده‬az now
āvard k. duxte šode.
gadaiara (gadaiara) ‫ عبور کرده است‬obur karde ast,
gadaketva (gadaketva) ‫ باز بستن‬bāz bastan, ‫قفل کردن‬
‫ گذشته است‬...‫ از‬az... gozašte ast. γofl k.
gadaibans (gadaibans) ‫از نو می شوید‬az now mišuyad.
gadaketili (gadaketili) (‫ بسته (شده‬baste (šode).
gadaibareba (gadaibareba) 1. ‫ از نو بیل کردن‬az now
gadakecva (gadakecva) ‫ تا کردن‬tā kardan, ‫باال زدن‬
bil k. 2. ‫ پیغام می دهد‬peyγām midahad. gadaibarebs )‫ (آستین‬bālā zadan (-e āstin). gadaikeceba ‫تا می‬
‫ پیغام می دهد‬peyγām midahad, ‫ تحویل می دهد‬tahvil ‫ شود‬tā mišadad, ‫ جمع شدن‬jam’ šodan.
midahad.
gadakecili (gadakecili) ‫ تا شده‬tā šode, ‫ باال زده‬bālā
gadaibertyavs (gadaibertKavs) ‫ می تکاند‬mitakanad.
zade.
gadaibeWdeba (gadaibeydeba) 1. ‫ باز چاپ می شود‬bāz
gadakvanZva (gadakvanZva) ‫ با هم گره زدن‬bā ham
čāp mišavad. 2. ‫ باز نویسی می شود‬bāz nevis mišadad. gereh zadan. gadaikvanZeba ‫ گره خوردن‬gereh
gadaibirebs (gadaibirebs) ‫ به خود عالقمند می کند‬be xordan, ‫ بغرنج شدن‬boγranj šodan, ‫ پیچیده شدن‬pičide
xod elāγemand mikonad, ‫ به طرف خود می کشد‬be šodan.
taraf-e xod mikesad. gadakvanZuli (gadakvanZuli) ‫ گره خورده‬gereh
gadaibmeba (gadaibmeba) 1. ‫ بسته می شود‬baste xorde, ‫ گره شده‬gereh šode.
mišavad. 2. ‫ گیر می کند‬gir mikonad, ‫ به دام می افتد‬be gadakvdoma (gadakvdoma) ‫ ضعف کردن‬za’f k, ‫غش‬
dām mioftad. ‫ کردن‬γaš k.
gadaibneva (gadaibneva) ‫ گیژ می شود‬giž mišavad,
gadakveTa (gadakveta) ‫ گذشتن‬gozaštan, ‫عبور کردن‬
‫ حیران می شود‬heyrān mišavad. obur k, ‫( (خیابان را) قطع کردن‬xiyābān ra) γat’ k.
gadaibralebs (gadaibralebs) ‫تقصیر عمل دیگری‬ gadaikveTeba ‫ کاسته می شود‬kāste mišavad, ‫کاهش‬
‫ را به گردنش می اندازد‬taγsir-e amal-e digari rā be ‫ می یابد‬kāheš miyabad, ‫ قطع می شود‬γat’ mišavad.
gardanaš miandāzad, ‫گناه جنایت کسی دیگر را به‬ gadakveTili (gadakvetili) ‫ متقاطع‬motaγāte’.
‫ گردنش می اندازد‬gonāh-e jenāyat-e kasi digar rā be
gardanaš miandāzad. gadakvra (gadakvra) 1. ‫ پوشاندن‬pušāndan, ‫روپوش‬
‫ گذاشتن‬rupuš gozāstan 2. ‫ نوشیدن‬nušidan, ‫سر کشیدن‬
gadaibugeba (gadaibugeba) ‫خاکستر‬ ‫می شود‬ sar kešidan. 3. ‫ تازیانه زدن‬tāziyāne zadan.
xakestar mišavad.
gadakideba (gadakideba) 1. ‫ به دوش انداختن‬be duš
gadaigrixeba (gadaigrixeba) ‫ درهم می پیچد‬dar ham
andāxtan. 2. ‫ تخم نفاق کاشتن‬toxm-e nefāγ kastan, ‫به‬
mipičad. ‫جان هم انداختن‬be jān-e ham andāxtan,3. ‫ایستادن سگ‬
gadaidarebs (gadaidarebs) ‫ هوا صاف می شود‬havā isdādan-e sag.
sāf mišavad. gadakidebuli (gadakidebuli) 1. ‫ بار شده‬bār šode.
gadaidebs (gadaidebs) ‫ می گذارد‬...‫ روی‬ruy-e... 2. ‫ به جان هم افتاده‬be jān-e ham oftāde.
migozārad, ‫ کنار می گذارد‬kenār migozārad. gadakiTxva (gadakitxva) ‫ از نو خواندن‬az now
gadakargva (gadakargva) ‫ گم کردن‬gom k, ‫ گم شدن‬gom xāndan.
šodan. gadaikargeba ‫ گم می شود‬gom mišavad. gadakiTxuli (gadakitxuli) ‫ باز خوانی شده‬bā zxāni
gadakarguli (gadakarguli) ‫ گم شده‬gom šode. šode.
qarTul-sparsuli leqsikoni 65

gadakocna (gadakocna) ‫ بوسیدن‬busidan, ‫ماچ کردن‬ gadamlaxveli (gadamlaxveli) ‫ نقض کننده‬naγz


mač k. konande, ‫ زیر پا گذارنده‬zir-e pā gozārande.
gadakreWa (gadakreya) ‫ قیچی کردن‬γeyči k. gadamJaveba (gadamžaveba) ‫ بیش از حد ترش کردن‬biš
gadakruli (gadakruli) ‫ پوشیده‬pušide. ◊ ~ sityvebi
az hadd torš k.
‫ کنایه‬kenāye. gadamravleba (gadamravleba) ‫ تکثیر یافتن‬taksir
gadalageba (gadalageba) ‫ جای دیگر چیدن‬jāy-e digar
yāftan.
čidan, ‫ جای دیگر مرتب کردن‬jāy-e digar morattab k, gadamrTveli (gadamrtveli) ‫ کلید‬kelid ‫دنده‬dande.
‫ جای دیگر گذاشتن‬jāy-e digar gozāštan. gadamtvreva (gadamtvreva): ‫ کالً شکسته شدن‬kollan
gadalagebuli (gadalagebuli) ‫ چیده شده‬čide šekaste šodan, gadaimtvreva ‫کامالً خرد و خمیر می‬
šode,‫ جای دیگر منظم شده‬jay-e digar monazzam šode. ‫ شود‬kāmelan xordo xamir mišavad.
gadalaparakeba (gadalaparakeba) ‫موکول کردن‬ gadamtvreuli (gadamtvreuli) ‫ خرد و خمیر شده‬xord-
‫ گفتگو‬mawkul kardan-e goft-o-gu. o-xamir šode.
gadalaxva (gadalaxva) 1. ‫ غلبه کردن‬γalabe k, ‫فایق‬ gadamtydari (gadamtKdari) ‫ شکسته‬šekaste.
‫ آمدن‬fāyeγ āmadan. 2. ‫ رفع کردن‬raf’ k. 3. ‫چیره شدن‬ gadamuSaveba (gadamušaveba) 1. ‫ اصالح کردن‬eslāh
čire šodan. gadailaxeba ‫ زیر پا گذاشته می شود‬zir-e k. 2. ‫ درست کردن‬dorost k. 3. ‫ اضافه کار کردن‬ezāfe kār
pā gozāšte mišavad. k. gadamuSavdeba ‫ هضم می شود‬hazm mišavad,
gadalaxuli (gadalaxuli) ‫ درهم شکسته‬dar ham ‫ تجزیه و تحلیل می شود‬tajziye-o-tahlil mišavad, ‫اصالح‬
šekaste, ‫ مغلوب‬maγlub. ‫ می شود‬eslāh mišavad.
gadalekva (gadalekva) ‫ بردن‬bordan, ‫ شستن‬šostan. gadamuSavebuli (gadamušavebuli) 1. ‫اصالح شده‬
gadalesva (gadalesva) ‫ گچ کاری کردن‬gač kāri k, ‫گچ‬
eslāh šode. 2. ‫ به انجام رسیده‬be anjām raside. 3. ‫اضافه‬
‫ مالی کردن‬gač māli k. ‫ از نرم‬ezāfe az norm.
gadamqaCavi (gadamkačavi) ‫ استخراج کننده‬estexrāj
gadalocva (gadalocva) ‫ دعای خیر کردن‬doāy-e xeyr k.
konande.
gadamalva (gadamalva) ‫ پنهان کردن‬penhān k, ‫قایم‬
gadamRebi (gadamγebi) ‫ فیلم بردار‬film bardār
‫ کردن‬γāyem k. gadaimaleba ‫جای پنهان شدن را عوض‬
‫ می کند‬jāy-e penhān šodan rā avaz mikonad. gadamRobi (gadamγobi) ‫ باز دارنده‬bāzdāran-de, ‫مانع‬
gadamaluli (gadamaluli) ‫ پنهان‬penhān, ‫قایم شده‬
‫ شونده‬māne’ šavande.
γāyem šode. gadamRrZvali (gadamγrZvali) ‫ بسیار پیر‬besyār pir,
gadambijebeli (gadambijebeli) ‫زیر پا گذارنده‬ ‫ خیلی ضعیف و سست‬xeili za’if-o-sost.
zir-e pā gozārande. gadamyvani (gadamKvani) 1. ‫ آورنده کسی‬āvarande-ye
gadamgorebeli (gadamgorebeli) ‫غلطاننده‬ kasi. 2. ‫ برنده کسی‬barande-ye kasi.
γaltānande. gadamyidveli (gadamKidveli) ‫خرید و فروش کننده‬
gadamdgari (gadamdgari) ‫ استعفا داده‬este’fā dāde.
xarid-o-foruš konande, ‫ محتکر‬mohtaker, ‫احتکار کننده‬
ehtekār konande.
gadamdebi (gadamdebi) ‫ واگیر‬vāgir.
gadamyreli (gadamKreli) ‫ بیرون ریزنده‬birun
gadamdnari (gadamdnari) ‫ آب شده‬āb šode, ‫ذوب شده‬ rizande.
zowb šode.
gadamcdari (gadamcdari) )‫از حد معمول گذشته (رد شده‬
gadameteba (gadameteba) ‫ متجاوز شدن از‬motajāvez az hadd ma’mul gozašte (radd šode).
šodan-e az, ‫ زیادتر شدن‬ziyādtar šodan, ‫فزونی یافتن‬
gadamcemi (gadamcemi) )‫ فرستنده (دستگاه‬ferestande
fozuni yāftan.
(dastgāh-e).
gadametebuli (gadametebuli) ‫ فزونی یافته‬fozuni
yāfte, ‫ مبالغه آمیز‬mobāleγe āmiz, ‫افزون بر‬afzun bar. gadamZvrali (gadamZvrali) ‫ رخنه کننده‬rexne
konande, ‫ نفوذ کننده‬noffuz konande.
gadamTieli (gadamtieli) ‫ از کوه آمده‬az kuh āmade,
gadamweri (gadamweri) ‫ کاتب‬kāteb, ‫مکاتبه کننده‬
‫اطرافی‬atrāfi.
mokātebe konande.
gadamkvdari (gadamkvdari) ‫ کشته‬košte-ye, ‫داده‬
gadamwvari (gadamwvari) ‫ سوخته‬suxte.
dāde-ye.
gadamwifeba (gadamwifeba) ‫ بیش از حد رسیدن میوه‬biš
gadamkveTi (gadamkveti) ‫ نصف کننده‬nesf konande,
‫ دو نیم کننده‬do nim konande, ‫ قطع کننده‬γat’ konande. az hadd rasidan-e mive.
66 qarTul-sparsuli leqsikoni

gadamwifebuli (gadamwifebuli) ‫(میوه) بیش از حد‬ gadanergili (gadanergili) 1. ‫ باز کاشته شده‬bāz kāšte
‫( رسیده‬mive-ye) biš az hadd raside. šode. 2. ‫ پیوند شده‬peyvandšode, ‫ نشاء شده‬nešā’ šode.
gadamwyveti (gadamwKveti) 1. ‫ تعیین کننده‬ta’yin gadapareba (gadapareba) ‫ پوشیدن‬pušidan
konande. 2. ‫ حالل‬hallāl. 3. ‫ مصمم‬mosammam. gadaparva (gadaparva) ‫)دزدکی رفتن (وارد شدن‬
gadamWknari (gadamyknari) ‫ پژمرده‬pažmor-de. dozdaki raftan (vāred šodan). gadai pareba ‫دزدکی‬
gadamWreli (gadamyreli) ‫ تعیین کننده‬ta’yin konade,
‫ می رود‬dozdaki miravad, ‫ دزدکی رد می شود‬dozdaki
‫ حالل‬hallāl. rad mišavad.

gadamxdeli (gadamxdeli) ‫ پرداخت کننده‬pardāxt gadaparsva (gadaparsva) ‫ تراشیدن سر‬tarāšidan-e


konande, ‫ اهل پرداخت‬ahl-e pardāxt. sar, ‫ تیغ زدن‬tiγ zadan.
gadaparsuli (gadaparsuli) ‫ سر تراشیده‬sar tarāšide,
gadamxvevi (gadamxvevi) ‫ پیچاننده‬pičānande.
‫ تراشیده‬tarāšide.
gadamxmari (gadamxmari) ‫ خشکیده‬xoškide.
gadaparuli (gadaparuli) ‫ کسی که دزدکی رفته‬kasi ke
gadamxtari (gadamxtari) ‫ پریده‬paride, ‫ جهیده‬jahide. dozdaki rafte.
gadamjdari (gadamJdari) ‫جای نشستن را عوض کننده‬ gadapatiJeba (gadapatižeba) ‫ باز دعوت کردن‬bāz
jāye nešastan rā avaz konande. da’vat k.
gadanarCuneba (gadanarčuneba) ‫ حفظ کردن‬hefz k, gadapentva (gadapentva): gadai penteba ‫باز پوشیده‬
‫ نجات دادن‬nejāt dādan. ‫ شدن‬bāz pušide šodan, ‫ جامه سفید پوشیدن‬jāme-ye
gadanaskva (gadanaskva): ‫ باز گره زدن‬bāz gereh zadan. safid pušidan.
gadainaskveba ‫ باز گره می خورد‬bāz gereh mixorad, gadapentili (gadapentili) ‫پوشیده شده از گل یا برف‬
gadanaskvuli (gadanaskvuli) ‫ گره خورده‬gereh pušide šode az gol ya barf.
xorde. gadarazva (gadarazva) ‫ چفت کردن‬čeft k, ‫ بستن‬bastan.
gadanatani (gadanatani) ‫ برده شده‬borde šode, ‫انتقال‬ gadairazeba ‫ چفت می شود‬čeft mišavad.
‫ یافته‬enteγāl yāfte. gadarazuli (gadarazuli) ‫ چفت شده‬čeft šode, ‫بسته‬
gadayrili (gadaKrili) ‫ ریخته شده‬rixte šode. baste.
gadanacvleba (gadanacvleba) ‫ جا بجا کردن‬jā be jā gadarbena (gadarbena) ‫ دویدن‬davidan, ‫ دوش‬daveš.
k, ‫ پس و پیش کردن‬pas-o-piš k. gadargva (gadargva) 1. ‫ بازکاری‬bāz kāri, ‫باز کاشتن‬
gadanacvlebuli (gadanacvlebuli) ‫ جابجا شده‬jā be bāz kāštan, ‫ نشاء کردن‬nešā’ k 2. ‫ پیوند زدن‬peyvand
jā šode. zadan. gadairgveba ‫ باز نشاندن‬bāz nešāndan, ‫باز‬
gadanawileba (gadanawileba) 1. ‫ از نو تقسیم کردن‬az ‫ کاشتن‬bāz kāštan.
now taγsim k. 2. ‫ دوباره توضیع کردن‬dobāre towzi’ k. gadarguli (gadarguli) ‫( (از نو) باز کاشته شده‬az now)
3. ‫ مجددا اختصاص دادن‬mojaddadan extesās dādan. bāz kāšte šode, ‫ نشاءشده‬nešā’ šode.
gadanaWeri (gadanayeri) ‫ تکه‬teke, ‫ بریده‬boride. gadareva (gadareva) ‫ دیوانه کردن‬divāne k, ‫دیوانه شدن‬
gadanaxarji (gadanaxarJi) ‫ مصرف زاید‬masrāf-e divāne šodan.
zāyed, ‫ خرج اضافی‬xarj-e ezāfi. gadareuli (gadareuli) ‫ از خود بدر شده‬az xod bedār
gadanaxva (gadanaxva) ‫ ذخیره کردن‬zaxir-e k, ‫پس انداز‬ šode, ‫ گیج‬gij.
‫ کردن‬pas andāz k. gadarecxva (gadarecxva) ‫ شستن‬šostan.
gadanaxuli (gadanaxuli) ‫ ذخیره‬saxire, ‫ پس انداز‬pas gadarecxili (gadarecxili) )‫ شسته (شده‬šoste (šode).
andāz. gadarTva (gadartva) ‫ تعویض‬ta’viz, ‫تغییر جهت دادن‬
gadangreva (gadangreva) ‫ خراب کردن‬xarāb k, ‫نابود‬ taγrir jehat dādan, ‫ عوض کردن کانال تلویزیون‬avaz
‫ کردن‬nābut k. ‫ خرد شدن‬xord šodan, ‫ خراب شدن‬xarāb kardan-e kānāl-e televizyon.
sodan, gadaingreva ‫ خراب می شود‬xarāb mišavad, gadaricxva (gadaricxva) ‫ واریز کردن‬vāriz k.
‫ فرو می ریزد‬foru mirizad. gadairicxeba ‫ باز پرداخت شدن‬bāz pardāxt šodan,
gadangreuli (gadangreuli) ‫ خراب شده‬xarāb šode, ‫ باز پرداخت کردن‬bāz pardāxt k, ‫ واریز کردن‬vāriz k,
‫ فرو ریخته‬foru rixte. ‫ انتقال یافتن‬enteγāl yāftan, ‫ انتقال دادن‬enteγāl dādan.
gadanergva (gadanegrva) 1. ‫ بازکاری‬bāz kāri, ‫به جای‬ gadaricxuli (gadaricxuli) ‫ واریز شده‬vāriz šode.
‫ دیگر نشاندن‬be jāy-e digar nešāndan, ‫ نشاء شده‬nešā’ gadarqmeva (gadarkmeva) ‫ تغییر نام دادن‬taγyir-e nām
šode. 2. ‫ پیوند کردن‬peyvand k. dādan, ‫( (عنوان) نام را عوض کردن‬onvan) nām rā avaz k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 67

gadarCeva (gadarčeva) 1. ‫ جور کردن‬jur k, ‫تقسیم بندی‬ gadasarbeni (gadasarbeni) ‫ فاصله‬fāsele.


‫ کردن‬taγsim bandi k, ‫ خوب و بد را جدا جدا گذاشتن‬xub- gadasarevi (gadasarevi) ‫ عالی‬āli ‫ غیر معمولی‬γeyr-e
o-bad rā jodā jodā gozāštan. 2. ‫تجدید انتخاب کردن‬ ma’muli.
tajdid-e entexāb k, ‫ مجدداً انتخاب کردن‬mojaddādan
gadasarCevi (gadasarčevi) 1. ‫ جدا جدا کردنی‬jodā
entexāb k, ‫ گزینش‬gozineš. gadairCeva ‫برگزیدن‬
bargozi-dan, ‫ انتخاب کردن‬entexāb k. jodā kardani, ‫ تقسیم کردنی‬taγsim kardani. 2. ‫جور‬
‫ کردنی‬jur kardani.
gadarCena (gadarčena) ‫ ماندن‬māndan, ‫نجات یافتن‬
gadasarCeni (gadasarčeni) ‫ نجات دادنی‬nejāt dādani.
nejāt yāftan.
gadasasaxlebeli (gadasasaxlebeli) 1. ‫کوچ دادنی‬
gadarCenili (gadarčenili) ‫ مانده‬mānde, ‫نجات یافته‬
nejāt yāfte. kuč dādani. 2. ‫ تبعید کردنی‬tab’id kardani.
gadarCeuli (garadčeuli) ‫ تقسیم بندی شده‬taγsim gadasasvleli (gadasasvleli) ‫ گذرگاه‬gozargāh,
bandi šode,‫ جور شده‬jur šode, ‫ گزیده شده‬gozide šode. ‫ معبر‬ma’bar.
gadarwmuneba (gadarwmuneba) ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ gadasatani (gadasatani) ‫ بردنی‬bordani, ‫انتقال دادنی‬
motaγā’ed k. enteγāl dādani.
gadasabeWdi (gadasabeydi) ‫( (باید) چاپ کردنی‬bāyad) gadasatan-gadmosatani (gadasatan-gadmo­sa­
čāp kardani. tani) ‫ بردنی و آوردنی‬bordani va āvardani.
gadasabmeli (gadasabmeli) ‫( (باید) بستنی‬bāyad) gadasafarebeli (gadasafarebeli) ‫ روپوش‬ru puš,
bastani, ‫ آنچه راکه باید بست‬ānče rā ke bāyad bast. ‫ روانداز‬ru andāz.
gadasabrunebeli (gadasabrunebeli) ‫برگرداندنی‬ gadasafreni (gadasafreni) ‫پرواز کننده‬ parvāz
bargardāndani ‫ پس دادنی‬pas dādani. konande, ‫ قابل پرواز‬γābel-e parvāz.
gadasagdebi (gadasagdebi) ‫ بدرد نخور‬bedārd naxor, gadasaqaCavi (gadasakačavi) ‫ استخراج کردنی‬estexrāj
‫ دور انداختنی‬dur andāxtani. kardani.
gadasagzavni (gadasagzavni) ‫ ارسال کردنی‬ersāl gadasaRebi (gadasaγebi) ‫ برداشتنی‬bardāštani, )‫عکس‬
kardan, ‫ فرستادنی‬farestādani. ‫( )گرفتنی‬aks) gereftani.
gadasadgmeli (gadasadgmeli) ‫ کنار گذاشتنی‬kenār gadasayvani (gadasaKvani) ‫ بردنی‬bordani ‫انتقال دادنی‬
gozāštani, ‫ کنار زدنی‬kenār zadani enteγāl dādani.
gadasadebi (gadasadebi) ‫ واگیر‬vāgir, ‫سرایت کننده‬ gadasaylapavi (gadasaKlapavi) ‫ غورت دادنی‬γurt
sarāyat konande. dādani.
gadasadnobi (gadasadnobi) ‫ ذوب کردنی‬zowb gadasayolebeli (gadasaKolebeli) ‫هم راه کردنی‬
kardani, ‫ آب شدنی‬āb šodani. ham rāh kardani.
gadasavali (gadasavali) ‫ عبور گاه‬oburgāh, ‫گذرگاه‬ gadasayreli (gadasaKreli) ‫ ریختنی‬rixtani, ‫انداختنی‬
gozārgāh. andāxtani.
gadasavardni (gadasavardni) ‫ پرتگاه‬partgah. gadasaSvebi (gadasašvebi) 1. ‫ رها کردنی‬rahā
kardani. 2. ‫ جاری کردنی‬jāri kardani.
gadasazidi (gadasazidi) ‫ باروبنه‬bār-o-bone, ‫انتقال‬
‫دادنی‬enteγāl dādani, ‫ حمل و نقل کردنی‬ham-o-naγl gadasaSleli (gadasašleli) ‫ پاک کردنی‬pāk kardani.
kardani. gadasacemi (gadasacemi) ‫ تحویل دادنی‬tahvil dādani,
gadasaTargmni (gadasatargmni) ‫ترجمه کردنی‬ ‫ دادنی‬dādani.
tarjome kardani. gadasacvleli (gadasacvleli) ‫ تعویض کردنی‬ta’viz
gadasakeTebeli (gadasaketebeli) ‫انجام دادنی‬ kardani, ‫ مبادله کردنی‬mobādele kardani, ‫قابل تعویض‬
anjamdādani, ‫ درست کردنی‬dorost kardani. γābel-e ta’viz.
gadasakidi (gadasakidi) ‫ آویختنی‬āvixtani. gadasawevi (gadasawevi) ‫ به جلو کشیدنی‬be jelow
gadasakravi (gadasakravi) ‫ پوش‬puš, ‫ پوشه‬puše.
kešidani.

gadasamzadebeli (gadasamzadebeli) ‫از نو آماده‬ gadasaweri (gadasaweri) ‫ رونویسی کردنی‬runevisi


‫ کردنی‬az now āmāde kardani. kardani.
gadasamuSavebeli (gadasamušavebeli) gadasawmendi (gadasawmendi) ‫ تمیز کردنی‬tamiz
kardani, ‫ پاک کردنی‬pāk kardani.
‫ تهیه کردنی‬tahiyye kardani, ‫ فرآوردنی‬farāvardani, ‫فراهم‬
‫ کردنی‬farāham kardani. gadasawyveti (gadasawKveti) ‫ فیصله‬feysale .
68 qarTul-sparsuli leqsikoni

gadasaWreli (gadasayreli) ‫ حل کردنی‬hall kardani, gadasrolili (gadasrolili) ‫از جایی به جایی انداخته‬
‫ بر طرف کردنی‬bar taraf kardani. ‫ شده‬az jāyi be jayi andāxte šode.
gadasaxadi (gadasaxadi) ‫ مالیات‬māliyyāt. ◊ gadasuli (gadasuli) 1. ‫ رفته‬rafte, ‫ غروب کرده‬γorub
gadasaxadis Semcireba ‫ پایین آوردن مالیات‬pāyin karde. 2. ‫ گذشته‬gozašte.
āvardane māliyyāt. gadasworeba (gadasworeba) 1. ‫ اصالح کردن‬eslāh k,
gadasaxdeli (gadasaxdeli) ‫ پرداخت کردنی‬pardāxt ‫اصالح شدن‬eslāh šodan, ‫ درست کردن‬dorost k, ‫درست‬
kardani, ‫ پرداخت شدنی‬pardāxt šodani. ‫ شدن‬dorost šodan, ‫ تصحیح کردن‬ta­shih k. 2. ‫مرتب‬
gadasaxedi (gadasaxedi) ‫ دیدگاه‬did gāh, ‫ دیدبانی‬did
‫ کردن‬morattab k, ‫ صاف کردن‬sāf k. gadaswordeba
bāni. ‫ رو به راه می شود‬ru be rāh mišavad, ‫درست می شود‬
dorost mišavad, ‫اصالح می شود‬eslāh mišavad.
gadasaxvevi (gadasaxvevi) )‫ پیچ (راه‬pič (-e rāh).
gadasworebuli (gadasworebuli) 1. ‫ اصالح شده‬eslāh
gadasaxleba (gadasaxleba) ‫ کوچ دادن‬kuč dādan, šode, ‫ مرتب شده‬morattab šode, ‫ تصحیح شده‬tashih šode.
‫ تبعید کردن‬tab’id k. gadasaxldeba ‫ کوچ می کند‬kuč 2. ‫ درست شده‬dorost šode, ‫ صاف شد‬sāf šode.
mikonad, ‫ تغییر مکان می دهد‬taγyir-e makān midahad.
gadasxdoma (gadasxdoma) ‫از جایی به جایی نشستن‬
gadasaxlebuli (gadasaxlebuli) ‫ کوچ داده شده‬kuč ‫ گروهی‬az jāyi be jāyi nešastan-e goruhi.
dāde šode, ‫ تبعیدی‬tab’idi ‫ مهاجر‬mohājer.
gadasxvafereba (gadasxvafereba) ‫به رنگ دیگر در‬
gadasaxtomi (gadasaxtomi) ‫ پرشگاه‬parešgāh. ‫ آمدن‬be range digar dar āmadan.
gadasaxuravi (gadasaxuravi) ‫ سقف زدنی‬saγf gadasxma (gadasxma) ‫ از ظرفی به ظرفی ریختن‬az zarfi
zadani. be zarfi rixtan, ‫ سرم تزریق کردن‬serom tazriγ k.
gadasveneba (gadasveneba) ‫ آرام گرفتن‬ārām gereftan. gadasxmuli (gadasxmuli) ‫از ظرفی به ظرفی ریخته شده‬
gadasvenebuli (gadasvenebuli) ‫ آرام گرفته‬ārām az zarfi be zarfi rixte šode.
gerefte. gadatana (gadatana) ‫ حمل کردن‬haml k, ‫ بردن‬bordan,
gadasvla (gadasvla) ‫ گذشتن‬gozaštan, ‫ رد شدن‬radd ‫ انتقال دادن‬enteγāl dādan. gadaaqvs ‫ می برد‬mibarad;
šodan, ‫ عبور کردن‬obur k. gadadis ‫عبور می کند‬ gadahqonda ‫ برده‬borde, ‫ می برد‬mibord.
obur mikonad, gadava ‫ رد خواهد شد‬radd xāhad gadataniTi (gadataniti) ‫استعاری‬este’āri, ‫مجازی‬
šod, ‫ عبور خواهد کرد‬obur xāhad kard; gadaval mojāzi. ◊ ~ mniSvneloba ‫ معنی استعاری‬mani-e
‫ عبور خواهم کرد‬obur xāham kard; gadavdivar este’āri.
‫ می گذارم‬migozāram; gadavedi ‫عبور کردم‬obur
kardam; gadavida ‫عبور کرده است‬obur karde ast; gadatexa (gadatexa) ‫ تحول‬tahavvol, ‫شکستگی‬
gadaxval ‫ عبور خواهی کرد‬obur xāhi kard.
šekastegi, ‫ شکستن‬šekastan.
gadatexili (gadatexili) ‫ شکسته‬šekaste ‫تحول یافته‬
gadasinjva (gadasinJva) ‫ کالً بررسی کردن‬kollan
barresi k, ‫ امتحان کردن‬emtehān k, ‫دو باره نگاه کردن‬ tahavvol yāfte.
dobāre negāh k. gadaisinjeba ‫ باز آزمودن‬bāz gadatvirTva (gadatvirtva) 1. ‫ بیش از حد بار کردن‬biš az
āzmudan, ‫ باز آزمائی‬bāz āzmāyi. hadd bar k. 2. ‫ تخلیه کردن‬taxliye k, ‫ بار اندازی کردن‬bār
gadasinjuli (gadasinJuli) ‫مجدداً بررسی شده‬ andāzi k. gadaitvirTeba 1. ‫ تخلیه کردن‬taxliye k, ‫تخلیه‬
mojaddadān barresi šode, ‫از نو امتحان (آزمایش) شده‬ ‫ شدن‬kaxliye šodan. 2 ‫ بیش از حد بار کردن‬biš az hadd bār k.
az now emtehān (āzmayeš) šode. gadatvirTuli (gadatvirtuli) 1. ‫بیش از حد بار شده‬
gadasma1 (gadasma) ‫ جا بجا کردن‬jābejā k, ‫از جایی به‬
biš az hadd bar šode. 2. ‫ تخلیه شده‬taxliye šode.
‫جایی گذاشتن‬az jāyi be jāyi gozāštan. gadatixvra (gadatixvra) ‫ دیواره کشیدن‬divāre
gadasma (gadasma) )‫ مالیدن (رنگ‬mālidan (-e rang),
2 kešidan, ‫ حصار کشیدن‬hesār kešidan.
‫ نوازش کردن‬navāzeš k. gadatkecili (gadatkecili) ‫ صاف‬sāf, ‫ هموار‬hamvār.
gadasmuli (gadasmuli) ‫ جا به جا شده‬jā be jā šode. gadatrialeba (gadatrialeba) 1. )‫واژگون کردن (شدن‬
gadasresa (gadasresa) ‫ له کردن‬...‫ زیر‬zir-e... leh
vāžgun k (šodan), )‫ چپه کردن (شدن‬čepe k (šodan). 2.
kardan. )‫ کودتا (کردن‬kudeta (k).

gadasresili (gadasresili) ‫ له شده‬...‫ زیر‬zir-e... leh


gadatrialebuli (gadatrialebuli) )‫واژگون (شده‬
šode. vāžgun (šode), )‫ چپه (شده‬čape (šode).
gadatrusva (gadatrusva) ‫ سوختن‬suxtan, ‫خشکاندن‬
gadasrola (gadasrola) ‫ پرت کردن‬part k, ‫از جایی به‬
‫ جایی انداختن‬az jāyi be jāye andāxtan. xoškāndan. gadaitruseba ‫ تا بیخ خشکیدن‬tā bix
xoškidan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 69

gadatrusuli (gadatrusuli) ‫ سوخته‬suxte, ‫خشکیده‬ gadafena (gadafena) ‫ گستردن‬gostardan, ‫فرش کردن‬


xoškide. farš k.
gadatyaveba (gadatKaveba) 1. ‫ پوست کندن‬pust k, gadafenili (gadafenili) ‫ گسترده شده‬gostar-de šode,
‫ پوست زدن‬pust zadan. 2. ‫ پوست دادن‬pust dādan. ‫ فرش شده‬farš šode.
gadatyavebuli (gadatKavebuli) 1. ‫ پوست زده‬pust gadaferdebuli (gadaferdebuli) ‫دامنه کشیده‬
zade, ‫ پوست کنده‬pust kande. 2. ‫ پوست داده‬pust dāde, dāmane kešide, ‫ خم شده‬xam šode.
‫ پوست شده‬pust šode. gadafiTreba (gadafitreba) ‫ رنگ باختن‬rang bāxtan,
gadatydoma (gadatKdoma) ‫ شکستن‬šekastan. ‫ بی رنگ شدن‬bi rang šodan.
gadatyorcna (gadatKorcna) ‫ دور شلیک کردن‬dur gadafiqreba (gadafikreba) ‫ منصرف شدن‬monsaref
šelik k, ‫دور زدن‬dur zadan. šodan, ‫ تغییر نظر دادن‬taγyir-e nazar dādan.
gadauara (gadauara) ‫ از روی سر گذشته‬az ruy-e sar gadafiqrebuli (gadafikrebuli) ‫انصراف شده‬
gozašte, ‫ از باالی سر رد شده‬az bālāy-e sar rad šode. enserāf šode, ‫ منصرف شده‬monsaref šode.
gadaudebeli (gadaudebeli) ‫ فوری‬fowri ‫تعویق ناپذیر‬ gadaficva (gadaficva) ‫کرده یا گفته خود را قبول نکردن‬
ta’viγ nāpazir. karde yā gofte-ye xod rā γabul nakardan, ‫زیر قول‬
gadaulaxavi (gadaulaxavi) ‫ غیر قابل عبور‬γeyr-e ‫ خودرا زدن‬zir-e γowl-e xod rā zadan.
γābel-e obur, ‫ غلبه ناپذیر‬γalbe nāpazir. gadaforTxva (gadafortxva) ‫ خیزان رد شدن‬xizān
gadaumuSavebeli (gadaumušavebeli) ‫ بایر‬bāyer, rad šodan.
‫ دست ناخورده‬dast nāxorde. gadafrena (gadafrena) 1. ‫از جایی به جایی پرواز کردن‬
gadaufarebeli (gadaufarebeli) ‫بدون روپوش‬ az jāyi be jāyi parvāz k. 2. ‫مهاجرت کردن پرندگان‬
bedun-e ru puš, ‫ پوشیده نشده‬pušide našode. mohājerat kardan-e parandegān. gadafrindeba
‫ پرواز می کند‬parvāz mikonad.
gadauRebeli (gadauγebeli) 1. ‫ بی وقفه‬bi vaγfe,
‫ مداوم‬modāvem. 2. ‫ برداشت نشده‬bardāšt našode. gadafrenili (gadafrenili) ‫ پرواز کرده‬parvāz karde.

gadauSleli (gadaušleli) 1. )‫ورق نخورده (کتاب‬ gadafrialeba (gadafrialeba)‫از نوبه اهتزاز بر آوردن‬
varaγ naxorde (ketāb). 2. ‫ غنچه گل باز نشده‬γonče-ye az now be ehtezāz dar āvardan, ‫اهتزاز کنان سقوط‬
gol-e bāz našode. ‫ کردن‬ehtezāz konan soγut k.
gadauwyveteli (gadauwKveteli) ‫حل نشده‬ hall gadafurTxeba (gadafurtxeba) ‫ تف کردن‬tof k.
našode, ‫ بی جواب‬bi javāb. gadafurCqna (gadafurčkna) ‫ شکفته شدن‬šekofte
gadauWreli (gadauyreli) 1. ‫ حل نشده‬hall našode, ‫بر‬ šodan, ‫ شکفتن‬šekoftan.
‫ طرف نشده‬bar taraf našode. 2. ‫ بریده نشده‬boride našode. gadafurCqnili (gadafurčknili) ‫ شکفته شده‬šekofte
gadauxdeli (gadauxdeli) ‫ پرداخت نشده‬pardāxt šode.
našode. gadafurcvla (gadafurcvla) ‫ برگ زدن‬barg zadan,
gadauxdeloba (gadauxdeloba) ‫پرداخت نکردن‬ ‫ورق زدن‬varaγ zadan. gadai­furc­leba ‫ورق ورق‬
pardāxt nakardan.‫ پرداخت نشدگی‬pardāxt našodagi. ‫ شدن‬varaγ varaγ šodan.
gadafantva (gadafantva) )‫کامالً پوشیدن (برف و گل‬ gadafurcluli (gadafurcluli) ‫ برگ خورده‬barg
kāmelan pušidan (barf-o-gol), ‫ فرش کردن‬farš xorde.
k. gadaifanteba ‫ روی هم انباشته شدن‬ruy-e ham gadafxaWna (gadafxayna) ‫ چنگ زدن‬čang zadan,
anbāšte šodan, ‫ پخش شدن‬paxš šodan. ‫ با ناخن خراش دادن‬bā nāxon xorāš dādan, ‫ناخن زدن‬
gadafantuli (gadafantuli) ‫ فرش شده‬farš šode. nāxon zadan.
‫ پخش شده‬paxš šode. gadafxeka (gadafxeka) ‫ زدودن‬zedudan, ‫تراشیدن‬
gadafardagebuli (gadafardagebuli) ‫پرده کشیده‬ tarāšidan.
parde kešide. gadafxekili (gadafxekili) ‫ زدوده شده‬zedude šode.
gadafareba (gadafareba) 1. ‫ پوشاندن‬pušandan. 2. gadafxrewa (gadafxrewa) ‫ دو نیم کردن‬do nim k, ‫پاره‬
‫ قایم کردن‬γayem k, ‫ قایم شدن‬γāyem šodan. ‫ کردن‬pāre k.
gadafarebuli (gadafarebuli) 1. ‫ پوشیده‬pušide. 2. gadafxrewili (gadafxrewili) ‫ دو نیم شده‬do min
‫ پنهان شده‬penhān šode, ‫ قایم شده‬γāyem šode. šode, ‫ پاره شده‬pāre šode.
gadafaseba (gadafaseba) ‫ از نو قیمت گذاری کردن‬az gadaqaneba (gadakaneba) )‫ تکان دادن (گهواره‬takān
now γimat gozāri k. dādan (-e gahvāre).
70 qarTul-sparsuli leqsikoni

gadaqaCva (gadakačva) ‫از یک مخزن به مخزن دیگر با‬ gadayolili (gadaKolili) ‫ شیفته‬šifte, ‫ دل داده‬del
‫ تلمبه خالی کردن‬az yek maxzan be maxzan-e digar, dāde, ‫کشته‬... košte-ye.
ba tolombe xāli k. gadayofa (gadaKofa) ‫ سرکشیدن‬sar kešidan, ‫بیرون‬
gadaqceva (gadakceva) 1. ‫ تبدیل کردن‬tabdil k,‫مبدل‬ ‫ آوردن سر و دست از پنجره‬birun āvardan-e sar ya dast
‫ کردن‬mobadal k. 2. ‫ انجامیدن‬anjāmidan. 3. ‫افتادن‬ az panjare.
oftādan. 4. ‫ خراب شدن‬xarāb šodan. 5.. ‫ ریختن‬rixtan. gadayra (gadaKra) ‫ دور انداختن‬dur andāxtan, ‫دور ریختن‬
gadaqceuli (gadakceuli) 1. ‫ به شکلی دیگر در آمده‬be dur rixtan, ‫ بر باد دادن‬bar bād dādan. gadaiyreba
šekli digar dar āmade. 2. ‫ خراب شده‬xarāb šode. 3. ‫ روی هم ریخته می شود‬ruye ham rixte mišavad.
‫ ریخته شده‬rixte šode. gadayrili (gadaKrili) ‫ بر باد داده شده‬bar bād dāde
gadaReba (gadaγeba) ‫ عکس برداری کردن‬aks bardāri šode, ‫ دور ریخته شده‬dur rixte šode.
k, ‫ عکس گرفتن‬aks geraftan, ‫ عکس برداشتن‬aks gadayruebuli (gadaKruebuli) ‫ کاته شده‬kāte šode,
bardāštan, ‫ کپیه برداشتن‬kopiye bardāštan. ‫ فرتوت‬fartut.
gadaRebuli (gadaγebuli) ‫ عکسبرداری شده‬aksbardāri
gadaSeneba (gadašeneba) 1. ‫ نیست شدن‬nist šodan,
šode, ‫ کپیه شده‬kopiye šode. ‫ نابود شدن‬nābud šodan, ‫از بین رفتن‬az beyn raftan. 2.
gadaReRa (gadaγeγa) ‫ برهنه کردن سینه‬barahne ‫ ته کشیدن‬tah kešidan, ‫ باقی نماندن‬bāγi namāndan.
kardan-e sine. gadaSenebuli (gadašenebuli) ‫ نیست شده‬sint šode,
gadaRvra (gadaγvra): ‫افتادن‬oftādan, ‫ خراب شدن‬xarāb ‫ نابود شده‬nābud šode, ‫ تمام شده‬tamām šode.
šodan, ‫ فرو ریختن‬foru rixtan. gadaSveba (gadašveba) ‫ رها کردن‬rahā k, ‫آزاد کردن‬
gadaRvra (gadaγvra): ‫ ریختن‬rixtan. āzād k.
gadaRvrili (gadaγvrili) ‫ ریخته شده‬rixte šode. gadaSvebuli (gadašvebuli) ‫ رها شده‬rahā šode, ‫آزاد‬
gadaRma (gadaγma) ‫ در آن سو‬dar ān su-ye, ‫در آن طرف‬ ‫ شده‬āzād šode.
dar ān tarafe. gadaSla (gadašla) ‫ باز کردن‬bāz k, ‫ ورق زدن‬varaγ
gadaRobva (gadaγobva) ‫ دیوار کشیدن‬divār kešidan, zadan. gadaiSleba 1. ‫ ورق میخورد‬varaγ mixorad,
‫ حصار کردن‬hesār k, ‫ جدا کردن‬jodā k. 2. ‫ باز می شود‬bāz mišavad., ‫ گسترده می شود‬gostarde
mišavad.
gadaRobili (gadaγobili) ‫ دیوار شده‬divār šode,
‫ محصور‬mahsur. gadaSlili (gadašlili) (‫ باز (شده‬bāz (šode), ‫گسترده‬
gostarde.
gadaRunva (gadaγunva) ‫ کج کردن‬kaj k, ‫ کوژ شدن‬kuž
šodan, ‫ خم شدن‬xam šodan. gadaiRuneba ‫خم می شود‬ gadaCexva (gadačexva) ‫ قطع کردن‬γat’ k. gadaiCexeba
xam mišavad, ‫ کژ می شود‬kaž mišavad. ‫ قطعه قطعه می شود‬γate’ γate’ mišavad, ‫خرد می شود‬
xord mišavad.
gadaRunuli (gadaγunuli) ‫ کج شده‬kaj šode.
gadaCveva (gadačveva) ‫ ترک عادت کردن‬tark-e ādat k,
gadaRupva (gadaγupva): ‫ گم شدن‬gom šodan, ‫نابود‬
‫ ترک عادت دادن‬tark-e ādat dādan.
‫ شدن‬nābud šodan. gadaiRupeba‫ نابود می شود‬nābud
mišavad. gadaCveuli (gadačveuli) ‫ ترک عادت دادن‬tark ādat
dādan, ‫ ترک عادت کرده‬tark ādat karde.
gadayviTlebuli (gadaKvitlebuli) ‫ زرد شده‬zard
šode. gadacema1 (gadacema) ‫ دادن‬dādan, ‫ رساندن‬rasāndan,
‫ سپردن‬sepordan, ‫ تحویل دادن‬tahvil dādan, ‫ابالغ کردن‬
gadayeneba (gadaKeneba) ‫ خلع کردن‬xal’ k, ‫بر کنار‬
eblāγ k. gadaicema ‫ تحویل داده می شود‬tahvil dāde
‫ کردن‬bar kenār k, ‫ کنار گذاشتن‬kenār gozāštan.
mišavad.
gadayvana (gadaKvana) 1. (‫ بردن (کسی‬bordan (kasi).
gadacema2 (gadacema) ‫برنامه رادیویی یا تلویزیونی‬
2. ‫ آوردن‬āvardan. 3. ‫ ارتقاع دادن کسی‬erteγā’ dādan-e
barnāme-ye radiyoyi ya televizyoni.
kasi.
gadacem-gadmocema (gadacem-gadmocema) ‫داد و‬
gadaylapuli (gadaKlapuli) ‫ غورت داده شده‬γurt
‫ ستد‬dād-o-setad.
dāde šode.
gadacemuli (gadacemuli) ‫ داده شده‬dāde šode, ‫پخش‬
gadayola (gadaKola) 1. ‫ همراه رفتن‬hamrāh raftan,
‫ شده‬paxš šode.
‫ همراه کردن‬hamrāh k. 2. ‫ بدرقه کردن‬badra-γe k. 3.
‫ شیفتگی‬šiftegi, ‫ دل دادگی‬del dādegi. gadacvena (gadacvena) )‫ ریزش (برگ و مو‬rizeš (-e
barg-o-mu).
gadayoleba (gadaKoleba) ‫ همراه کردن‬hamrāh k, ‫با‬
‫ خود بردن‬bā xod bordan. gadacvla (gadacvla) ‫ مبادله کردن‬mobādele k, ‫رد بدل‬
qarTul-sparsuli leqsikoni 71

‫ کردن‬radd-o-badal k, ‫ تعویض کردن‬ta’viz k, ‫تبادل کردن‬ gadawkepili (gadawkepili) ‫( (سبیل) چنگ شده‬sabil-e)
tabādol k, ‫ تبدیل کردن‬tabdil k. gadaicvleba ‫تبدیل‬ čang šode, ‫ باال زده‬bālā zade.
‫ می شود‬tabdil mišavad, ‫ عوض می شود‬avaz mišavad. gadawmenda (gadawmenda) ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫تمیز کردن‬
gadacvlili (gadacvlili) ‫ مبادله شده‬mobādele šode. tamiz k. gadaiwmendeba ‫ پاک می شود‬pāk mišavad.
gadacileba (gadacileba) ‫ به تعویق انداختن‬be ta’viγ gadawmendili (gadawmendili) ‫ پاک شده‬pāk šode,
andāxtan, ‫ به تأخیر انداختن‬be ta’xir andāxtan, ‫پشت سر‬ ‫ تمیز شده‬tamiz šode.
‫ گذاشتن‬pošt-e sar gozāštan. gadawodeba (gadawodeba) ‫ دادن‬dādan, ‫ رد کردن‬radd
gadacilebuli (gadacilebuli) ‫به تعویق (تأخیر) افتاده‬ k, ‫ تسلیم کردن‬taslim k, ‫ سپردن‬sepordan.
be ta’viγ (ta’xir) oftāde. gadawola (gadawola) ‫ دراز کشیدن‬derāz kešidan.
gadacma (gadacma) ‫ عوض کردن لباس‬avaz kardan-e
gadawona (gadawona) ‫ چربیدن‬čarbidan, ‫سنگین تر بودن‬
lebās, ‫ لباس دیگر پوشیدن‬lebās-e digar pušidan. cangin tar budan.
gadacurva (gadacurva) ‫ شنا کردن‬šenā k, ‫شنا کنان رد‬
gadawurva (gadawurva) ‫ از نو پاالنیدن‬az now
‫ شدن‬šenā konan rad š. pālānidan, ‫ پاالیش دادن‬pālāyeš dādan, ‫از صافی عبور‬
gadaZaxeba (gadaZaxeba) ‫ صدا زدن‬sedā zadan, ‫صدا‬ ‫ دادن‬az sāfi obur dādan. gadaiwureba ‫از ظرفی‬
‫ کردن‬sedā k. ‫ به ظرف دیگر کامالً می ریزد‬az zarfi be zarfi degar
gadaZleva (gadaZleva) ‫ چیرگی یافتن‬čiregi yāftan, ‫از‬ kāmelan mirizad.
‫عهده کاری بر آمدن‬az ohde-ye kāri bar āmadan, ‫مستولی‬ gadawyveta (gadawγveta) ‫ تصمیم گرفتن‬tasmim
‫ شدن‬mostowli šodan, ‫ فایق آمدن‬fāyeγ āmadan, ‫موفق‬ gereftan, ‫ کندن‬kandan, )‫ پاره شدن (کردن‬pāre šodan
‫ شدن‬movaffaγ šodan, ‫ غلبه کردن‬γalabe k. (k), ‫ قرار گذاشتن‬γarār gozāštan.
gadaZroma (gadaZroma) ‫ رخنه کردن‬rexne k, ‫نفوذ کردن‬ gadawyvetileba (gadawKvetileba) ‫ فیصله‬feysale,
nofuz k. ‫ تصمیم‬tasmim.
gadaweva (gadaweva) ‫ حرکت دادن‬harkat dādan,‫جا‬ gadawyvetili (gadawKvetili) ‫ فیصله‬feysale, ‫تصمیم‬
‫ به جا کردن‬jā be jā k, ‫ انتقال دادن‬enteγāl dādan. ‫ گرفته شده‬tasmim-e gereft-e šode, ‫ کنده شده‬kande
gadaiweva ‫ خم می شود‬xam mi šavad, ‫فرو می نشیند‬ šode, )‫ پاره (شده‬pāre (šode), ‫ توافق شده‬tavāfoγ šode,
foru mi nešnešinad. ‫ تعیین شده‬ta’yin šode. ◊ ~ pasuxi ‫ جواب نهایی‬javāb-e
gadawera (gadawera) 1. ‫ باز نوشتن‬bāz neveštan. 2. nehayi; ~ sakiTxi ‫ مسئله حل شده‬masa’le-ye hall
‫ صلیب کشیدن‬salib kešidan. gadaiwereba ‫بازنویسی‬ šode; ~ saqme ‫ پرونده بسته شده‬parvande baste šode;
‫ می شود‬bāz nevisi mi šavad, ‫ باز نوشته شدن‬bāz Cemi bed-iRbali ~ iyo ‫سرنوشت من تعیین شده بود‬
nevešte šodan. sarnevešt-e man ta’yin šode bud; ~ sasjeli
‫ کیفرنامه‬keyfar nāme, ‫ کیفر خواست‬keyfar xāst.
gadawerili (gadawerili) ‫ باز نویسی شده‬bāz nevisi
šode. gadawyoba (gadawKoba) ‫ جدا کردن‬jodā k, ‫کنار‬
‫ گذاشتن‬kenār gozāštan, ‫ جای دیگر گذاشتن‬jāy-e digar
gadaweuli (gadaweuli) ‫ گذشته‬gozašte, ‫کنار کشیده شده‬
gozāštan.
kenār kešide šode, ‫ کنار زده شده‬kenār zade šode.
gadawyobili (gadawKobili) ‫ جدا گذاشته شده‬jodā
gadawva (gadawva) ‫ سوختن‬suxtan, ‫خاکستر شدن‬
gozāšte šode.
xākestar šodan. gadaiwveba 1. ‫کامالً می سوزد‬
kāmelan suxtan, ‫ خاکستر می شود‬xākestar mi šavad. gadaWarbeba (gadayarbeba) 1. ‫ چربیدن‬čarbidan,
2. ‫ خشک می شود‬xošk mi šavad. ‫افزونی‬afzuni, )‫ بیش از میزان مقرر بودن (شدن‬biš az
mizān-e moγarar budan (šodan). 2. ‫ مبالغه‬mobāleγe,
gadawveba (gadawveba) ‫جای دراز کشیدن را عوض می‬
‫ مبالغه کردن‬mobāleγe k.
‫ کند‬jay-e derāz kešidan rā avaz mikonad, ‫خم می شود‬
xam mišavad. gadaWarbebuli (gadayarbebuli) 1. ‫ چربیده‬čarbide,
‫افزون بر‬afzun bar. 2. ‫ مبالغه آمیز‬mobāleγe āmiz.
gadawverva (gadawverva) ‫ غروب کردن‬γorub k.
gadaiwvereba ‫ غروب می کند‬γorub mikonad. gadaWimva (gadayimva) ‫ کشیدن‬kešidan, ‫طول دادن‬
tul dādan, ‫ گستردن‬gostardan. gadaiWimeba ‫شاخ و‬
gadawiTleba (gadawitleba) ‫ سرخ کردن‬sorx k, ‫قرمز‬
‫ شانه می کشد‬sāx-o-šāne mikešad, ‫ به درازا می کشد‬be
‫ کردن‬γermez k.
derāzā mikešad, ‫ طوالنی می شود‬tulāni mišavad.
gadawiTlebuli (gadawitlebuli) ‫ سرخ شده‬sorx
gadaWra (gadayra) 1. ‫ بریدن‬boridan, ‫ قطع کردن‬γat’ k.
šode, ‫ قرمز شده‬γermez šode.
2. ‫ فیصله کردن‬feysale k, ‫ حل کردن‬hall k. gadaWriT
gadawkepa (gadawkepa) )‫ چنگ کردن (سبیل‬čang k (-e ‫قاطعانه‬ γāte’ane, ‫مصممانه‬ mosammamāne.
sabil).
72 qarTul-sparsuli leqsikoni

gadaiWreba ‫پریدن از روی‬... paridan az ruy-e..., gadaxveuli (gadaxveuli) ‫ پیچیده شده‬pičide šode, ‫در‬
‫ بریده می شود‬boride mišavad. ‫ آغوش گرفته‬dar āγuš gerefte.
gadaWrili (gadayrili) 1. ‫ مصمم‬mosammam. 2. ‫قطع‬ gadaxvewa (gadaxvewa) ‫ تبعید کردن‬tab’id k,‫راندن‬
‫ شده‬γat’ šode, ‫ بریده شده‬boride šode. 3. ‫ حل شده‬hall rāndan. gadaixveweba ‫ دور می رود‬dur miravad.
šode, ‫ فیصله شده‬feysale šode. gadaxvna (gadaxvna) ‫ از نو کندن‬az now kandan,
gadaxazva (gadaxazva) 1. ‫ رسم کردن‬rasm k, ‫خط‬ ‫ دوباره کندن‬do bāre kandan, ‫ شخم زدن‬šoxm zadan.
‫ کشیدن‬xatt kešidan. 2. ‫ خط زدن‬xatt zadan. gadaixvneba ‫ باز شخم می خورد‬bāz šoxm mixorad.
gadaxarSva (gadaxaršva) 1. ‫ از نو پختن‬az now gadaxizvna (gadaxizvna) ‫ پناهنده شدن‬panāhande
poxtan, ‫ بیش از حد پختن‬biš az hadd poxtan. 2. ‫هضم‬ šodan, ‫ پناه بردن‬panāh bordan. gadaixizneba
‫ کردن‬hazm k. gadaixarSeba ‫بیش از حد پخته می شود‬ ‫ پناهنده میشود‬panāhande mišavad.
biš az hadd poxte mišavad, ‫ هضم کردن‬hazm k. gadaxiznuli (gadaxiznuli) ‫ پناه برده‬panāh borde,
gadaxarSuli (gadaxaršuli) 1. ‫ بیش از حد پخته شده‬biš ‫ پناه گرفته‬panāh gerefte.
az hadd poxte šode. 2. ‫ هضم شده‬hazm šode. gadaxlarTva (gadaxlartva) ‫ درهم شدن‬dar ham
gadaxarjva (gadaxarJva) ‫ بیش از حد خرج کردن‬biš az šodan, ‫ گره خوردن‬gereh xordan. gadaixlarTeba
hadd xarj k, ‫ بیش از اندازه مصرف کردن‬biš az andāze ‫ در هم می پیچد‬dar ham mipičad.
masraf k. gadaxmoba (gadaxmoba) ‫ تماما ً خشک شدن‬tamāman
gadaxatva (gadaxatva) ‫ تصویر کشیدن‬tasvir kešidan, xošk šodan.
‫ کپی کردن‬kopi k. gadaxnuli (gadaxnuli) ‫ کنده شده‬kande šode, ‫شخم شده‬
gadaxatuli (gadaxatuli) ‫(تصویر) کپی شده با دست‬ šoxm šode.
(tasvir-e) kopi šode bā dast. gadaxra (gadaxra) ‫ کج کردن‬kaj k, ‫ خم کردن‬xam
gadaxda (gadaxda) )‫ پرداخت (کردن‬pardāxt (k). ◊ k,‫ منحرف کردن‬monharef k, ‫ انحراف‬enherāf, ‫کجی‬
valis ~ )‫ پرداخت (وام‬pardāxt (vām ); jarimis kaji. gadaixreba ‫ از سمتی به سمتی خم می شود‬az
~ ‫ پرداخت (کردن) جریمه‬pardāxt (k-e) jarime; samti be samti xam mišavad.
samagieros ~ )‫ تقابل به مثل (کردن‬taγābol-e be mesl gadaxriloba (gadaxriloba) ‫ انحراف‬enherāf, ‫کجی‬
(k); madlobis ~ )‫ سپاسگزاری (کردن‬sepās gozāri kaji.
(k).
gadaxrukva (gadaxrukva): gadaixrukeba ً‫کامال‬
gadaxdili (gadaxdili) ‫ پرداخت شده‬pardāxt šode, ‫ خشک می شود‬kāmelan xošk mišavad.
‫ برداشته شده‬bardāšte šode. ◊ ~ sikeTe ‫سزای نیکی‬
gadaxsna (gadaxsna): gadaixsneba ‫باز و تقسیم می‬
sezāy-e niki; ~ qorwili ‫جشن گرفته شده ازدواج‬
jašn-e gerefte šode-ye ezdevāj; ~ brZolebi ‫ شود‬bāz -o-taγsim mišavad.
‫ مبارزات متحمل شده‬mobārezāt-e motahammel šode. gadaxsnili (gadaxsnili) (‫ باز (شده‬bāz (šode), ‫ازهم‬
gadaxedva (gadaxedva) ‫ نظر انداختن‬nazar andāxtan,
‫پاشیده‬az ham pāšide.
‫ نگاه کردن‬negāh k, ‫ تجدید نظر کردن‬tajdid-e nazar k, ‫از‬ gadaxtoma (gadaxtoma) )‫از جایی به جایی پریدن (پرش‬
‫نو دیدن‬az now didan. az jāyi be jāyi paridan (pareš).
gadaxeva (gadaxeva) ‫ تماما ً پاره کردن‬tamāman pāre k. gadaxurva (gadaxurva) ‫ پوشیدن‬pušidan, ‫سقف زدن‬
gadaixeva ‫ باز پاره کردن‬bāz pāre k, ‫باز پاره می شود‬ saγf zadan. gadaixureba 1. ‫ پوشیده میشود‬pušide
bāz pāre mišavad. mišavad. 2. ‫ بسته می شود‬baste mišavad.
gadaxerxva (gadaxerxva) ‫ اره کردن‬are k. gadaxuruli (gadaxuruli) ‫ پوشیده شده‬pušide šode,
gadaixerxeba ‫ اره می شود‬are mišavad, ‫با اره بریده‬ ‫ سقف شده‬saγf šode.
‫ می شود‬bar are boride mišavad. gadaxuxva (gadaxuxva) ‫ یک سر نوشیدن‬yek sar
gadaxerxili (gadaxerxili) ‫ اره شده‬are šode. nušidan.
gadaxveva (gadaxveva) 1. ‫ پیچیدن‬pičidan, ‫پیچاندن‬ gadajaWva (gadaJayva) ‫ زنجیر کردن‬zanjir k, ‫به هم پیوند‬
pičāndan, ‫ پیچ دادن‬pič dādan. 2. ‫هم دیگر را در آغوش‬ ‫ دادن‬be ham peyvand dādan, ‫ مرتبط کردن‬mortabet k.
‫ گرفتن‬ham digar rā dar āγuš gereftan. gadaijaWveba 1. ‫ زنجیر می شود‬zanjire mišavad. 2.
gadaxveta (gadaxveta) ‫ رفتن‬roftan, ‫جاروب کردن‬ ‫ به هم می پیوندد‬be ham mipeyvandad.
jārub k. gadajaWvuli (gadaJayvuli) ‫ زنجیر شده‬zanjir šode,
gadaxvetili (gadaxvetili) ‫ رفته‬rofte, ‫جاروب شده‬
‫ مرتبط شده‬mortabet šode, ‫ مرتبط به هم‬mortabet be
jārab šode. ham.
qarTul-sparsuli leqsikoni 73

gadajgufeba (gadaJgufeba) ‫به گونه دیگر دسته دسته‬ k. gadmobrundeba ‫ به این سو بر می گردد‬be in su
‫ شدن‬be gune digar daste daste šodan, ‫تجدید گروه بندی‬ bar migardad, )‫ می غلطد (به این طرف‬miγaltad (be
‫ کردن‬tajdid-e goruh bandi k. in taraf).
gadajgufebuli (gadaJgufebuli) ‫از نو گروه بندی‬ gadmobrunebuli (gadmobrunebuli) ‫وارونه شده‬
‫ (دسته دسته) شده‬az now goruh bandi (daste-daste) vārune šode.
šode, ‫ رده بندی شده‬rade bandi šode. gadmogzavna (gadmogzavna) ‫از جایی به جایی فرستادن‬
gadajdoma (gadaJdoma) ‫ از جایی به جایی نشستن‬az az jāyi be jāyi ferestādan.
jāyi be jāyi nešastan, ‫ جای نشستن را عوض کردن‬jāy-e gadmogoreba (gadmogoreba) ‫ غلطاندن‬γaltāndan,
nešastan rā avaz k. ‫ غلطیدن‬γaltidan, ‫ غلطان آمدن‬γaltān āmadan.
gadajereba (gadaJereba)‫ منصرف کردن‬monsaref gadmodgma (gadmodgma) ‫(در باال رو به اینجا) ایستادن‬
k., ‫ تغییر عقیده دادن‬taγyir-e aγide dādan. (dar bālā ru be injā) istādan, ‫ جا به جا گذاشتن‬jā be jā
gadajiSeba (gadaJišeba) ‫ انقراض یافتن‬enγerāz gozāštan.
yāftan, ‫ مسخ شدن‬masx šodan, ‫از اصل افتادن‬az asl gadmodeba (gadmodeba) ‫( (از آنجا اینجا)گذاشتن‬az ānjā
oftādan, ‫ دگرگون شدن‬degargun šodan. injā) gozāštan.
gadajiSebuli (gadaJišebuli) ‫ منقرض شده‬monγarez gadmodenili (gadmodenili) ‫(به این سو) جاری شده‬
šode, ‫ دگرگون شده‬degargun šode. (be in su) jāri šode.
gadgma (gadgma) ‫ بیرون گذاشتن‬birun gozāštan. ◊ gadmodineba (gadmodineba) )‫جاری شدن (به این سو‬
fesvebis ~ ‫ ریشه دواندن‬riše davāndan. jāri šodan (be in su).
gadgmuli (gadgmuli) ‫ بیرون گذاشته شده‬birun gozāšte gadmovardna (gadmovardna) ‫ افتادن‬oftādan. 2. ‫لبریز‬
šode, ‫ ریشه روانده‬riše davānde. )‫ شدن (رودخانه‬labriz šodan (-e rudxāne) ‫از مسیر خارج‬
gadgoma (gadgoma) ‫ کنار رفتن‬kenār raftan, ‫عدول‬ ‫شدن‬az masir xārej šodan.
‫ کردن‬odul k, ‫ دور رفتن‬dur raftan, ‫ رفتن‬raftan, ◊ gzas gadmovardnili (gadmovardnili) ‫ افتاده‬oftāde, ‫از‬
gaudga ‫ به راه افتاد‬be rāh oftād. ‫ مسیر خارج شده‬az masir xārej šode.
gadeba (gadeba) ‫ کشیدن‬kešidan, ‫ ساختن‬sāxtan. gadmovla (gadmovla) ‫ باال آمدن‬bālā āmadan.
gadia (gadia) ‫ دایه‬dāye. gadmozidva (gadmozidva) ‫ حمل کردن‬haml k, ‫آوردن‬
gadidguleba (gadidguleba) ‫ دل یافتن‬del yāftan, āvardan.
‫ جرأت کردن‬jora’t k, ‫ پرافاده شدن‬por efāde šodan, ‫متکبر‬ gadmoziduli (gadmoziduli) ‫ آورده شده‬āvarde
‫ شدن‬motakabber šodan. šode, ‫ حمل شده‬haml šode.
gadideba (gadideba) ‫ بزرگ شدن‬bozorg šodan, ‫رشد‬ gadmozomva (gadmozomva) )‫(از آن طرف به این سو‬
‫ کردن‬rošd k, ‫ گشاد شدن‬gošād šodan. ‫( متر کردن‬az ān taraf be in su) metr k, ‫اندازه گرفتن‬
gadidebuli (gadidebuli) ‫ بزرگ شده‬bozorg šode, andāze gereftan.
‫ بیشتر شده‬bištar šode, ‫ گشاد شده‬gošād šode. gamoTelva (gamotelva) ‫ زیر پا له کردن‬zir-e pā leh k.
gadidkaceba (gadidkaceba) ‫ خودبینی‬xodbini, ‫افاده‬ gadmokeTeba (gadmoketeba) ‫ به گونه دیگر ساختن‬be
‫فروشی‬efāde foruši. gune-ye digar sāxtan, ‫ به سان دیگر در آوردن‬be sān-e
gadmo- (gadmo-) ‫ به طرف گوینده‬be taraf-e guyande. digar dar āvardan.
gadmobeWdva (gadmobeydva) ‫دریافت کلمات چاپ شده و‬ gadmokeTebuli (gadmoketebuli) ‫به شکلی دیگر در‬
‫ چاپ کردن آنها‬daryāft-e kalemāt-e čāp šode va čāp ‫ آورده شده‬be šekli digar dar āvarde šode.
kardan-e ānhā, ‫ چاپ کردن‬čap k. gadmokecva (gadmokecva) ‫ کج و تا کردن‬kaj-o-tā k.
gadmobeWdili (gadmobeydili) ‫ از نو چاپ شده‬az gadmokideba (gadmokideba) ‫ فرو افتادن‬foru oftādan,
now čāp šode. ‫ فرو کشیدن‬foru kešidan.
gadmobireba (gadmobireba) ‫ به طرف خود کشیدن‬be gadmolageba (gadmolageba) ‫از جایی به جایی مرتب‬
taraf-e xod kešidan, ‫ مجذوب خود کردن‬majzub-e xod ‫ کردن‬az jāyi be jāyi morattab k.
k, ‫ اغوا کردن‬eγvā’ k.
gadmolaxva (gadmolaxva) )‫ رد شدن (گذشتن‬...‫از روی‬
gadmobijeba (gadmobiJeba) ‫ به این سو پا گذاشتن‬be in az ruy-e... radd šodan (gozaštan).
su pā gozāštan,‫ رد شدن‬radd šodan.
gadmolajeba (gadmolaJeba) ‫با قدم های بلند آمدن (از‬
gadmobruneba (gadmobruneba) ‫ بر گرداندن‬bar )‫ روی‬bā γadam hāy-e boland āmadan (az ruy-e).
gardāndan, ‫ چپه کردن‬čape k, ‫ وارونه کردن‬vārune
74 qarTul-sparsuli leqsikoni

gadmomdgari (gadmomdgari) ‫ ایستاده‬istāde. gadmosaxlebuli (gadmosaxlebuli) ‫کوچ داده شده‬


gadmomdinari (gadmomdinari) ‫ جاری‬jāri. kuč dāde šode, ‫ تبعید شده‬tab’id šode.
gadmomskdari (gadmomskdari) ‫ ریزش کرده‬rizeš gadmosvla (gadmosvla) ‫ عبور کردن از مانع‬obur
karde. kardan az māne’, ‫آمدن‬āmadan, ‫ رد شدن‬radd šodan
‫ لبریز شدن‬labriz šodan, ‫ باال آمدن‬bālā āmadan.
gadmomsxdari (gadmomsxdari) ‫به جایی دیگر نشسته‬
be jāyi digar nešaste. gadmosma (gadmosma) ‫ پیاده کردن و نشاندن‬piyāde k
va nešāndan.
gadmomtani (gadmomtani) ‫ آورنده‬āvarande.
gadmosrola (gadmosrola) )‫ شوت کردن (توپ‬šut k
gadmomtvirTavi (gadmomtvirtavi) ‫ حمال‬hammāl.
(-e tup), ‫ پرتاب کردن‬partāb k.
gadmomquxari (gadmomkuxari) ‫( (آب) غلطان‬āb-e)
gadmosuli (gadmosuli) ‫ بیرون آمده‬birun āmade,
γaltān, ‫ غران‬γorrān. ‫ آمده‬āmade, ‫ بیرون جسته‬birun joste.
gadmom­qu­xa­re (gadmomkuxare) ‫( (آب) غلطان‬āb-e)
gadmoswreba (gadmoswreba) ‫ توانستن‬tavānestan,
γaltān, ‫ غران‬γorrān. ‫ موفق شدن‬movaffaγ š. ‫ رسیدن‬rasidan, ‫ وقت کردن‬vaγt k.
gadmomxtari (gadmomxtari) ‫ پریده‬paride, ‫جست زده‬
gadmosxdoma (gadmosxdoma) ‫ هجوم آوردن‬hojum
jast zade. āvardan, ‫ ازدحام کردن‬ezdehām k.
gadmomjdari (gadmomJdari) ‫ از عقب به جلو نشسته‬az
gadmosxma1 (gadmosxma) ‫ از ظرفی به ظرفی ریختن‬az
aγab be jelow nešaste, )‫ جا به جا شده (نشسته‬ja be ja zarfi be zarfi rixtan.
šode (nešaste).
gadmosxma2 (gadmosxma) )‫ نشاندن (تعداد زیاد‬nešāndan
gadmonadeni (gadmonadeni) ‫ جاری‬jāri.
(-e te’dād-e ziyād), )‫ پیاده کردن (تعداد زیاد‬piyāde
gadmonaSTi (gadmonašti) ‫اثر‬asar, ‫ بقایا‬baγāyā. kardan (-e te’dād-e ziyād).
gadmongreva (gadmongreva) ‫ خراب شدن‬xarāb gadmotana (gadmotana) ‫ آوردن‬āvardan, )‫(به این سو‬
šodan, ‫ فرو ریختن‬foru rixtan. ‫( جا به جا کردن‬be in su) jā be jā k, ‫ به تعویق انداختن‬be
gadmoparuli (gadmoparuli) ‫ فرار کرده‬farār karde, ta’viγ andāxtan.
‫ در رفته‬dar rafte, ‫ مخفی شده‬maxfi šode. gadmotanili (gadmotanili) ‫ آورده شده‬āvarde šode,
gadmopatiJeba (gadmopatižeba) ‫مهمان کسی را پیش‬ ‫ به تعویق افتاده‬be ta’viγ oftāde.
‫ خود دعوت کردن‬mehmān-e kasi rā piš xod da’vat k. gadmotvirTva (gadmotvirtva) ‫ بار اندازی کردن‬bar
gadmopirqvaveba (gadmopirkvaveba) ‫ چپه شدن‬čape andāzi k, ‫ تخلیه کردن‬taxliye k.
šodan. gadmotvirTuli (gadmotvirtuli) ‫ بر اندازی شده‬bar
gadmoricxva (gadmoricxva) ‫واریز کردن (از حسابی به‬ andāzi šode.
)‫ حسابی‬vāriz k (az hesābi be hesābi). gadmotrialeba (gadmotrialeba) ‫(به این سو) غلطیدن‬
gadmosazidi (gadmosazidi) ‫ حمل کردنی‬haml (be in su) γaltidan, ‫ برگشتن‬bargaštan
kardani, ‫آوردنی‬āvardani. gadmotyorcnili (gadmotKorcnili) ‫ شلیک شده‬šelik
gadmosaTargmni (gadmosatargmni) ‫آنچه که باید‬ šode, ‫ از دور پرتاب شده‬az dur partāb šode.
‫ ترجمه شود‬ānče ke bāyd tarjome šavad, ‫ترجمه کردنی‬ gadmofantva (gadmofantva) ‫ریختن و پخش کردن‬
tarjome kardani. rixtan-o-paxš k, ‫ پخش و پال کردن‬paxš-o-palā k.
gadmosavleli (gadmosavleli) ‫ راه طی کردنی‬rāh-e gadmofareba (gadmofareba) ‫ پوشیدن‬pušidan, ‫پنهان‬
tey kardani. ‫ کردن‬penhān k.
gadmosatani (gadmosatani) ‫ آوردنی‬āvardani. gadmofena (gadmofena) ‫ پهن کردن‬pahn k, ‫گستردن‬
gadmosatvirTi (gadmosatvirti) ‫کردنی‬ ‫تخلیه‬ gostardan.
tax’liye kardani. gadmofrena (gadmofrena) ‫ به پرواز آمدن‬ba parvāz
gadmosaRebi (gadmosaγebi) ‫ (ابزار) بر دارنده‬abzār-e āmadan, ‫ سریع و آنی آمدن‬sari’-o-āni āmadan.
bardārande. gadmoqarTuleba (gadmokartuleba) ‫به گرجی‬
gadmosacemi (gadmosacemi) ‫ تحویل دادنی‬tahvil ‫ برگرداندن‬be gorji bar gardāndan, ‫ گرجی کردن‬gorji
dādani, ‫دادنی‬dādani. k, ‫ رنگ و فرم گرجی دادن‬rang-o-form gorji dādan.
gadmosaxleba (gadmosaxleba) ‫ کوچ دادن‬kuč gadmoqaCva (gadmokačva) ‫ تلمبه کردن‬tolombe k.
dādan, ‫ تبعید کردن‬tab’id k. gadmoqceva (gadmokceva) ‫ فرو ریختن‬foru rixtan,
‫ خراب شدن‬xarāb šodan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 75

gadmoReba (gadmoγeba) )‫ برداشتن (از‬bardāštan (-e az). gadmowerili (gadmowerili) ‫ باز نویسی شده‬bāz
gadmoRvra (gadmoγvra) ‫ ریختن‬rixtan, ‫پاشیدن‬ nevisi šode
pāšidan. gadmowvdili (gadmowvdili) ‫ دراز شده‬derāz šode,
gadmoRma (gadmoγma) ...‫ طرف‬taraf-e, ...‫ این سوی‬in ‫ رسیده به‬raside be.
suy-e... gadmowyoba (gadmowKoba) )‫ جدا کردن (گذاشتن‬jodā k
gadmoRrecili (gadmoγrecili) ‫ کج و کول‬kaj-o-kul. (gozāštan), ‫ تقسیم کردن‬taγsim k.
gadmoRunva (gadmoγunva) ‫ کج شدن‬kaj šodan. gadmowyobili (gadmowKobili) ‫ جدا شده‬jodā šode,
‫ تقسیم شده‬taγsim šode, ‫ جدا گذاشته شده‬jodā gožāste šode.
gadmoyvana (gadmoKvana) ‫ آوردن کسی‬āvardan-e
kasi. gadmoWra (gadmoyra) ‫ مستقیم آمدن‬mostaγim āmadan,
‫ قطع کردن راه‬γat’ k rāh.
gadmoyola (gadmoKola) ‫ به همراهی کسی آمدن‬be
hamrāhi-e kasi āmadan. gadmoxatva (gadmoxatva) ...‫ نقاشی کردن از‬naγγāši
kardan-e az...
gadmoyoleba (gadmoKoleba) ‫ بیشتر دادن‬bištar
dādan, ‫ همراه کردن‬hamrāh k. gadmoxatuli (gadmoxatuli) ...‫ نقاشی شده از‬naγγāši
šode az….
gadmoyofa (gadmoKofa) ‫ بیرون کشیدن‬birun kešidan,
‫ سر کشیدن‬sar kešidan, ‫ در آوردن‬dar āvardan. gadmoxedva (gadmoxedva) ...‫ نظر انداختن از‬nazar
andāxtan az... ‫ مشاهده کردن‬mošāhede k.
gadmoyra (gadmoKra) ‫ ریختن‬rixtan, ◊ cremlebis
~ )‫ گریه کردن (اشک ریختن‬gerye k (ašk rixtan). gadmoxeTqili (gadmoxetkili) ‫ فوران کرده‬favarān
karde, ‫ طغیان کرده‬toγiyān karde.
gadmoyrili (gadmoKrili) ‫ ریخته شده‬rixte šode.
gadmoxveva (gadmoxveva) ‫از جایی به جایی پیچیدن (نخ‬
gadmoyudeba (gadmoKudeba) ‫ تکیه زدن‬tekiye
)‫و‬... az jāyi be jāyi pičidane (nax-o-).
zadan, ‫ لم دادن‬lam dādan.
gadmoxvewa (gadmoxvewa) ‫از دور کوچ دادن و آوردن‬az
gadmoSveba (gadmošveba) ‫اجازه دادن‬ejāze dādan,
dur kuč dādan-o-āvardan, )‫از دور مهاجرت کردن (آمدن‬
‫ باز کردن‬bāz k.
az dur mohājerat k (āmadan).
gadmoSvera (gadmošvera) ‫ دراز کردن‬derāz k, ‫دراز‬
gadmoxra (gadmoxra) ‫ کج کردن‬kaj k, ‫ خم کردن‬xam
‫ شدن‬derāz šodan.
k, ‫ خم شدن‬xam šodan.
gadmoSverili (gadmošverili) ‫ دراز شده‬derāz šode.
gadmoxtoma (gadmoxtoma) ‫ پریدن‬paridan, ‫جستن‬
gadmoSlili (gadmošlili) ‫ افشانده شده‬ofšānde šode jastan.
‫ بازشده‬bāz šode.
gadmojdoma (gadmoJdoma) ‫از جایی به جایی نشستن‬
gadmocema (gadmocema) ‫ دادن‬dādan, ‫رساندن‬ az jāyi be jāyi nešastan.
rasāndan, ‫ ترسیم کردن‬tarsim k, ‫ حکایت‬hekāyat.
gadnoba (gadnoba) (‫ ذوب کردن (شدن‬zowb k (šodan),
gadmocemuli (gadmocemuli) ‫ رسانده شده‬rasānde (‫ آب کردن (شدن‬āb k (šodan).
šode, ‫ داده شده‬dāde šode, ‫( (خبر) پخش شده‬xabar-e)
gadreka (gadreka) 1. ‫ کج کردن‬kaj k, ‫ خم کردن‬xam k.
paxš šode.
2. ‫ به تابعیت در آوردن‬be tābe’iyyāt dar āvardan,‫تحت‬
gadmocvivnuli (gadmocvivnuli) ‫(برگ های) افتاده‬ ‫ فرمان خود در آوردن‬that-e farmān-e xod dar āvardan.
‫(شده‬barghāy-e) oftāde šode.
gaelveba (gaelveba) ‫درخشیدن‬daraxšidan, ‫برق زدن‬
gadmocilebuli (gadmocilebuli) ‫ وارد شده‬vāred barγ zadan.
šode, ...‫ رد شده از‬radd šode az...
gaerTeba (gaerteba) ‫ ادغام شدن‬edγām šodan, ‫یک‬
gadmocureba (gadmocureba) ‫ شنا کنان آمدن‬šenā )‫ پارچه شدن(کردن‬yek pārče š (k). ‫ متحد شدن‬mottahed
konan āmadan, )‫ لیز خوران افتادن (آمدن‬liz xorān šodan.
oftādan (āmadan).
gaerTianeba (gaertianeba) ‫ اتحادیه‬ettehādiyye, ‫متحد‬
gadmocurva (gadmocurva) ‫ شنا کنان آمدن‬šenā konān ‫ شدن‬mottahed šodan, ‫ ادغام شدن‬edγām šodan.
āmadan, ‫ شنا کنان (از رودخانه) رد شدن‬šenā konān (az
gaerTianebuli (gaertianebuli) ‫ متحد‬mottahed, ‫یک‬
rudxāne) radd šodan.
‫ پارچه‬yek pārče ◊ ~ erebis organizacia ‫سازمان‬
gadmoZaxeba (gadmoZaxeba) ‫ صدا کردن‬sedā k, ‫صدا‬ ‫ ملل متحد‬sāzmān-e mellal-e mottahed.
‫ زدن‬sedā zadan.
gaeSmakeba (gaešmakeba) )‫ شیطان شدن (کردن‬šeytān
gadmowera (gadmowera) ‫ بازنویسی کردن‬bāz nevisi k, šodan k, ‫ حیله گر شدن‬hile gar šodan, ‫مکار شدن‬
‫ باز نوشتن‬bāz neveštan. makkār šodan.
76 qarTul-sparsuli leqsikoni

gaeSmakebuli (gaešmakebuli) ‫ مکار شده‬makkār gavrceleba (gavrceleba) ‫ گسترش دادن‬gostareš


šode, ‫ حیله مند شده‬hile mand šode. dādan, ‫ گسترش یافتن‬gostareš yāftan.
gava1 (gava) ‫ بیرون می رود‬birun miravad. gavrcelebuli (gavrcelebuli) ‫ گسترش یافته‬gostareš
gava2 (gava) ‫حیوان‬ ‫انتهای پشت‬entehay-e pošt-e yāfte, ‫ گسترش داده شده‬gostareš dāde šode.
heyvān. gavseba (gavseba) ‫ پر شدن‬por šodan, ‫ لبریز شدن‬labriz
gavakeba (gavakeba) ‫ هموار شدن‬hamvār šodan, ‫مسطح‬
šodan.
‫ شدن‬mostah š, ‫ به جلگه تبدیل شدن‬be jolge tabdil šodan. gavsebuli (gavsebuli) ‫ پر‬por, ‫ لبریز شده‬labriz šode.
gavakebuli (gavakebuli) ‫ هموار شده‬hamvār šode, gazaveba (gazaveba) 1. ‫ رقیق شدن‬raγiγ šodan, ‫حل‬
‫ مسطح شده‬mosatah šode, ‫ جلگه شده‬jolge šode. ‫ کردن‬hall k, ‫ حل شدن‬hall šodan. 2. ‫ جدا شدن‬jodā
gavaJkaceba (gavažkaceba) ‫ دلیر شدن‬delir šodan,
šodan. 3. ‫ همدیگر را رها کردن‬hamdigar rā rahā k.
‫ مردانگی کردن‬mardānegi k, ‫جوان مردی به خرج دادن‬ gazanteba (gazanteba) ‫ تنبل شدن‬tanbal šodan
javān mardi be xarj dādan. gazantebuli (gazantebuli) ‫ تنبل شده‬tanbal šode.
gavardna (gavardna) ‫از دست افتادن‬az dast oftādan, gazarmaceba (gazarmaceba) ‫ تنبل شدن‬tanbal šodan.
‫از دست در رفتن‬az dast dar raftan, ‫ فراری شدن‬farari
gazarmacebuli (gazarmacebuli) ‫ تنبل شده‬tanbal
šodan. ◊ Tofi gavarda ‫ تیری در رفت‬tiri dar raft;
šode.
yaCaRad gavardna ‫ راهزن شدن‬rāhzan šodan.
gazafxuli (gazafxuli) ‫( )فصل) بهار‬fasl-e) bahār.
gavardnili (gavardnili) (‫( افتاده )از دست‬za dast)
gazafxulobiT ‫ در هر فصل بهار‬dar har fasl-e
oftāde, ‫( )از دست) در رفته‬az dast) dar rafte
bahār.
gavarvareba (gavarvareba) )‫ سرخ شدن (آهن‬sorx
gazeTva (gazetva) 1. ‫ روغن کاری کردن‬rowγan kāri
šodan (-e āhan) ‫ آتشین شدن‬ātašin šodan.
k, ‫ روغن زدن‬rowγan zadan. 2. ‫ گریس کاری کردن‬geris
gavarjiSeba (gavarJišeba) ‫ تمرین کردن‬tamrin k., kāri k.
‫ مشق کردن‬mašγ k.
gazeTi (gazeti) ‫ روزنامه‬ruz nāme.
gavarjiSebuli (gavarJišebuli) ‫ خبره‬xebre, ‫کار‬
gazeTianeba (gazetianeba) ‫ روغنی کردن‬rowγani k.
‫ آزموده‬kār āzmude.
gazeTili (gazetili) ‫ روغن کاری شده‬rowγan kāri
gavelureba (gavelureba) ‫ وحشی شدن‬vahši šodan,
šode, ‫ روغن زده‬rowγan zade.
‫ بی فرهنگ شدن‬bi farhang šodan, ‫ از تمدن عقب افتادن‬az
tamadon aγab oftādan. gazepireba (gazepireba) ‫از بر کردن‬az bar k.
gavelurebuli (gavelurebuli) 1. )‫وحشی (شده‬ gazepirebuli (gazepirebuli) ‫ از بر شده‬az bār šode.
vahši (šode), ‫ عقب افتاده‬aγab oftāde. 2. ‫ بی فرهنگ‬bi gazviadeba (gazviadeba) 1. ‫ فزونی یافتن‬fozuni
farjang, ‫ بی تمدن‬bi tamadon. yāftan, ‫ زیادتر شدن‬ziyād tar šodan, ‫ بیشتر کردن‬bištar
gavla (gavla) ‫ طی کردن‬tey k, ‫ عبور کردن‬obur k., ‫گذاشتن‬ k. 2. ‫ مبالغه کردن‬mobāleγe k.
gozāstan. gaval ‫ بیرون می روم‬birun miravam. gazviadebuli (gazviadebuli) ‫ مبالغه آمیز‬mobāleγe
gavla-gamovla (gavla-gamovla) ‫ عبور و مرور‬obur- āmiz.
o-morur, ‫ رفت و آمد کردن‬raft-o-āmad k. gazi1 (gazi) ‫ گاز انبر‬gāz anbor, ‫ منگنه‬mangene.
gavleba (gavleba) ‫ کشیدن‬kešidan, ‫گذاراندن‬ gazi2 (gazi) ‫ گاز‬gāz. ◊ bunebrivi ~ ‫گاز طبیعی‬
gozārāndan. ◊ xazis ~ ‫ خط کشیدن‬xatt kešidan; gāz-e tabi’i; Txevadi ~ ‫ گاز مایع‬gāz-e māy’e;
Robis ~ ‫ حصار کشیدن‬hesār kešidan; sarecxis ~ cremlsadeni ~ ‫ گاز اشک آور‬gāz-e ašk āvar.
‫ آب کشیدن‬āb kešidan. gaziani (gaziani) ‫ گازدار‬gāz dār.
gavlena (gavlena) ‫ نفوذ‬nofuz, ‫ حیثیت‬heysiyyat, ‫اثر‬
gaziareba (gaziareba) ‫ تشریک مساعی جستن‬tašrik-e
asar, ‫ تأثیر‬ta’sir. masā’i jostan, ‫ تقسیم کردن‬taγsim k., ‫شرکت جستن‬
gavleniani (gavleniani) ‫ متنفذ‬motanaffez, ‫ با نفوذ‬bā šerkat jostan.
nofuz, ‫ موثر‬moasser. gazidva (gazidva) ‫ بر پشت حمل کردن‬bar pošt haml k.
gavlili (gavlili) ‫ عبور کرده‬obur karde, ‫عبور داده شده‬
gaziduli (gaziduli) ‫ حمل شده‬haml šode, ‫برده شده‬
obur dāde šode, ‫ رد شده‬radd šode, ‫ گذشته‬gozašte, ‫پشت‬ borde šode.
‫ سر گذاشته شده‬pošte sar gozāšte šode, ‫پشت سر گذارنده‬
pošt-e sar gozāranande. gavliT ‫ گذرا‬gozarā, ‫از‬ gazisebri (gazisebri) ‫ گاز مانند‬gāz mānand.
‫ سر راه‬az sar-e rāh. gazifikacia (gazifikacia) 1. ‫ تبدیل به گاز کردن‬tabdil
qarTul-sparsuli leqsikoni 77

be gāz k. 2. ‫ گازرسانی‬gāz rasāni, ‫لوله کشی عمومی گاز‬ gaTaxsireba (gataxsireba) ‫ حقارت‬heγārat, ‫رذالت‬
lule keši-e omumi-e gāz. razālat, ‫ حقیر شدن‬haγir šodan, ‫ رذیل شدن‬razil šodan.
gazolini (gazolini) ‫ گازولین‬gāzolin. gaTaxsirebuli (gataxsirebuli) ‫ رذیل‬razil, ‫حقیر‬
gazometri (gazometri) ‫ گاز سنج‬gāz sanj. haγir, ‫ پست‬past.
gazomva (gazomva) ‫ سنجش‬sanješ, ‫ اندازه گیری‬andāze gaTboba (gatboba) ‫ گرم شدن‬garm šodan, ‫گرم کردن‬
giri, ‫ اندازه گیری کردن‬andāze giri k, ‫ سنجیدن‬sanjidan. garm k.
gazomili (gazomili) ‫ اندازه گیری شده‬andāze giri gaTeva (gateva) ‫ گذراندن‬gozārāndan ◊ Ramis ~ ‫شب‬
šode. ‫ ماندن‬šab māndan.
gazoni (gazoni) ‫ چمن‬čaman. gaTeTreba (gatetreba) ‫ سفید کردن‬safid k., ‫سفید شدن‬
safid šodan.
gazrda (gazrda) 1. ‫ رشد دادن‬rošd dādan. 2. ‫تربیت‬
‫ کردن‬tarbiyyat, ‫ ادب کردن‬adab k. 3. ‫پرورش دادن‬ gaTeTrebuli (gatetrebuli) ‫ سفید شده‬safid šode.
parvareš dādan. gaTelva (gatelva) ‫ زیر پا له کردن‬zir-e pā leh k, ‫له‬
gazrdili (gazrdili) 1. ‫ بزرگ‬bozorg, ‫ رشد یافته‬rošd ‫ کردن‬leh k, ‫ لگدمال کردن‬lagad māl k.
yāfte. 2. ‫ مؤدب‬mo’addab. gaTelili (gatelili) ‫ لگد مال شده‬lagad māl šode,
gazsadeni (gazsadeni) ‫ لوله گاز‬lule-ye gāz. ‫ پایمال شده‬pāyemāl šode.
gazsacavi (gazsacavi) ‫ مخزن گاز‬maxzan-e gāz, ‫انبار‬ gaTeneba (gateneba) ‫ دمیدن سپیدی‬damidan-e sapidi,
‫گاز‬ambār-e gāz. ‫ بامداد‬bāmdād, ‫ روشن شدن هوا‬rowšan šodan-e havā,
‫ سپیده صبح‬sapide-ye sobh.
gazqura (gazkura) ‫ کوره گاز‬kure-ye gāz, ‫اجاق گاز‬
ojāγ-e gāz. gaTenebuli (gatenebuli) ‫ صبح شده‬sobh šode, ‫سفید‬
‫ شده‬sapid šode.
gaTaveba (gataveba) 1. ‫ تمام شدن‬tamām šodan, ‫به پایان‬
‫ رسیدن‬be pāyān rasidan. 2. ‫ مردن‬mordan, ‫جان سپردن‬ gaTerZva (gaterZva) ‫برای اولین بار زمین بایر را شخم زدن‬
jān sepordan. barāy-e avvalin bār zamin-e bayer ra šoxm zadan.
gaTavebuli (gatavebuli) 1. ‫ تمام شده‬tamām šode. gaTvalva (gatvalva) ‫ چشم زدن‬češm zadan, ‫چشم زخم‬
2. ‫ مرده‬morde. ‫ رساندن‬češm-e zaxm rasāndan.
gaTavxedeba (gatavxedeba) ‫ گستاخ شدن‬gostāx gaTvaliswineba (gatvaliswineba) ‫ پیش بینی کردن‬piš
šodan, ‫ پر رو شدن‬por ru šodan. bini k, ‫ در نظر گرفتن‬dar nazar gereftan.
gaTavxedebuli (gatavxedebuli) ‫ گستاخ شده‬gostāx gaTvaliswinebuli (gatvaliswinebuli) ‫پیش بینی شده‬
šode, ‫ پر رو‬por ru. piš bini šode, ‫ منظور شده‬manzur šode, ‫در نظر گرفته‬
‫ شده‬dar nazar gerefte šode.
gaTamameba (gatamameba) 1. ‫ جرأت پیدا کردن‬jora’t
peydā k., ‫ جسور شدن‬jasur šodan. 2. ‫جلو کسی ول شدن‬ gaTibva (gatibva) ‫ درو کردن‬derow k., )‫زدن (علف‬
jelow-e kasi vel šodan. zadan (-e alaf).
gaTamaSeba (gatamašeba) ‫ قرعه کشی کردن‬γor’e keši gaTibuli (gatibuli) ‫( (چمن) زده شد‬čaman-e) zade
k., ‫ قرعه انداختن‬γor’e andāxtan. šode, ‫ درو شده‬derow šode.
gaTamaSebuli (gatamašebuli) ‫ قرعه کشی شده‬γor’e gaTiSva (gatišva) 1. ‫ جدا کردن‬jodā k, ‫منفصل کردن‬
keši šode. monfasel k. 2. ‫ تفرقه انداختن‬tafraγe andāxtan. ◊
gaTiSe da ibatone ‫تفرقه به انداز و حکومت کن‬
gaTanabreba (gatanabreba) ‫ تساوی‬tasāvi, ‫برابری‬ tafraγe be andāz-o-hokymat kon.
barābari, ‫ مساوی شدن‬mosāvi šodan, ‫برابر شدن‬
barābar šodan. gaTiSuli (gatišuli) ‫ پراکنده شده‬parākande šode,
‫ منفصل شده‬monfasel šode.
gaTanabrebuli (gatanabrebuli) ‫ مساوی شده‬mosāvi
šode, ‫ برابر شده‬barābar šode. gaTla (gatla) )‫ تراشیدن (پوست میوه‬tarāšidan (-e pust-e
mive), )...‫ سر کردن (مداد و‬sar k (-e medād-o-... ).
gaTanasworeba (gatanasworeba) ‫تساوی‬ tasāvi,
‫ تساوی کردن‬tasāvi k. gaTlili (gatlili) ‫ پوست شده‬pust šode, ‫ تیز شده‬tiz
šode.
gaTanasworebuli (gatanasworebuli) ‫تساوی شده‬
tasāvi šode. gaTokva (gatokva) ‫ بستن‬bastan, ‫ زنجیر کردن‬za­njir k,
‫ بندی کردن‬bandi k, ‫ دستگیر کردن‬dastgir k.
gaTaranebuli (gataranebuli) ‫ غش کرده‬γaš karde,
‫ بی حال شده‬bi hāl šode. gaTokili (gatokili) ‫ دست گیر شده‬dastgir šode, ‫بند‬
‫ شده‬band šode.
78 qarTul-sparsuli leqsikoni

gaToSva (gatošva) ‫ یخ زدن‬yax zadan, ‫سرما بردن‬ gakaveba (gakaveba) ‫ رگ به رگ شدن‬rag be rag šodan.
sarmā bordan. gakavebuli (gakavebuli) ‫ رگ به رگ شده‬rag be rag
gaToSili (gatošili) ‫ یخ زده‬yax zade, ‫سرما برده‬ šode.
sarmā borde. gakaJeba (gakažeba) ‫( (سالم و) آبدیده شدن‬sālem-o-)
gaToxna (gatoxna) ‫ تیشه کاری کردن‬tiše kāri k, ‫تیشه‬ abdide šodan, ‫ تندرست بودن‬tandrost budan.
‫ زدن‬tiše zadan. gakaJebuli (gakažebuli) ‫ سالم و آبدیده‬sālem-o-
gaToxnili (gatoxnili) ‫ تیشه کاری شده‬tiše kāri šode, ābdide.
‫ تیشه خورده‬tiše xorde. gakafva (gakafva) ‫ قطعه قطعه کردن‬γat’e γat’e k.
gaTreva (gatreva) ‫ کشان کشان بردن‬kešan kesan gakafuli (gakafuli) ‫ قطعه قطعه شده‬γat’e γat’e šode.
bordan, ‫ کشیدن‬kešindan.
gakaSkaSebuli (gakaškašebuli) ‫ تابناک‬tābnāk,
gaTreuli (gatreuli) ‫ روی زمین کشانده شده‬ruy-e ‫ نورانی‬nurāni.
zamin kešānde šode.
gakawvra (gakawvra) ‫ چنگال زدن‬čangāl zadan, ‫خراش‬
gaTuTqva (gatutkva) ‫( (در) آبجوش کشیدن‬dar) ābjuš
‫ زدن‬xarāš zadan.
kešidan. ◊ qaTmis ~
­ ‫(برای پر کردن) مرغ را آب جوش‬
‫( کشیدن‬barāy-e par kandan) morγ rā āb juš kešidan. gakeTeba (gaketeba) 1. ‫ ساختن‬sāxtan, ‫ درست کردن‬dorost
k. 2. ‫ دارا شدن‬dārā šodan. 3. ‫ زیبا شدن‬zibā šodan.
gaTqvefa (gatkvefa) ‫ هم زدن‬ham zadan, ‫(تخم مرغ و‬
)‫( غیره‬toxm-e morγ-o-γeyre). gakeTebuli (gaketebuli) ‫ ساخته شده‬sāxte šode,
‫ درست شده‬dorost šode.
gaTqvirebuli (gatkvirebuli) ‫ چاق‬čāγ, ‫ فربه‬farbe.
gakeTilSobileba (gaketilšobileba) ‫شرافتمند شدن‬
gaTxevadebuli (gatxevadebuli) )‫ مایع (شده‬māye’
šarāfmand šodan, ‫ نیک سرشت شدن‬nik sarešt šodan.
(šode).
gakerva (gakerva) ‫ دوختن‬duxtan.
gaTxeleba (gatxeleba) ‫ نازک کردن‬nāzok k, ‫نازک‬
‫ شدن‬nāzok šodan, )‫ رقیق شدن (کردن‬raγiγ šodan (k). gakerili (gakerili) )‫ دوخته (شده‬duxte (šode).

gaTxoveba (gatxoveba) ‫ شوهر کردن‬šowhar k, ‫شوهر‬ gakerpebuli (gakerpebuli) ‫ لجوج‬lajuj,‫ بت شده‬bot


‫ دادن‬šowhar dādan. šode.
gaTxovili (gatxovili) ‫ شوهر کرده‬šowhar karde, gakecva (gakecva) ‫ تا کردن‬tā k, ‫ خم کردن‬xam k.
‫ شوهردار‬šowhar dar. gakvalva (gakvalva) ‫(با رفتن پی در پی) راه درست کردن‬
gaTxra (gatxra) )‫ کندن (زمین‬kandan (-e za-min). ◊ (bā raftan-e pey dar pey) rāh dorost k.
saflavis ~ ‫ کندن قبر‬kandan-e γabr; gvirabis ~ gakveTa1 (gakveta) ‫ خوب یاد گرفتن‬xub yād gereftan,
‫ کندن تونل‬kandan-e tunel. ‫ خوب آموختن‬xub āmuxtan.
gaTxrili (gatxrili)‫ کنده شده‬kande šode. gakveTa2 (gakveta) ‫ شکافتن‬šakāftan, ‫ بریدن‬boridan.
gaTxupna (gatxupna) ‫ لکه دار کردن‬lake dār k, ‫کثیف‬ gakveTili1 (gakvetili) ‫درس‬dars.
‫ کردن‬kasif k, ‫ آلوده کردن‬ālude k. gakveTili2 (gakvetili) ‫ شکافته شده‬šekafte šode, ‫برش‬
gaiafeba (gaiafeba) ‫ارزان کردن‬arzān k, ‫ارزان شدن‬ ‫ داده شده‬boreš dāde šode.
arzān šodan. gakvirveba (gakvirveba) ‫ متعجب کردن‬mota’jeb k,
gaiafebuli (gaiafebuli) ‫ ارزان شده‬arzān šode. ‫ حیران کردن‬heyrān k, ‫ تعجب‬ta’ajob, ‫ حیرت‬heyrat.
gaigiveba (gaigiveba) ‫ همانند سازی‬hamānand sāzi, gakvirvebuli (gakvirvebuli) ‫ متعجب‬mota’jeb,
‫ یکی شمردن‬yeki šomordan, ‫ تشبیه کردن‬tašbih k. ‫ حیرت زده‬heyrat zade.
gaidealeba (gaidealeba) ‫ ایدآلیزه کردن‬ideālize k, gakvra (gakvra) 1. ‫ چسباندن‬časbāndan. 2. ‫ زدن‬zadan.
‫ مکمل جلوه دادن‬mokammal jelve dādan ‫آرمان خود‬ ◊ xelis ~ ‫ سیلی زدن‬sili zadan.
‫ کردن‬ārman-e xod k. gakvriT (gakvrit) ‫ گذرا‬gozāra, ‫ در ضمن‬dar zemn,
gaisad (gaisad) ‫ سال آتی‬sāl-e āti. ً ‫ آنا‬ānan.
gaiZvera (gaiZvera) ‫ تردست‬tardast, ‫ موشکاف‬mušekāf, gakideba (gakideba) ‫ آویزان کردن‬āvizan k., ‫آویختن‬
‫ زیرک‬zirak. āvixtan.
gakadniereba (gakadniereba) ‫ پررویی‬porvu-yi, gakiTxva (gakitxva) ‫ پرسیدن‬porsidan, ‫ جستن‬jostan.
‫ گستاخی‬gostāxi, ‫ پررو شدن‬por rušodan, ‫گستاخ شدن‬ gakilva (gakilva) ‫ مسخره کردن‬masxare k, ‫حقیر کردن‬
gostāx šodan. hoγir k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 79

gakicxva (gakicxva) ‫ سرزنش کردن‬sarzaneš k, ‫محکوم‬ galaplapeba (galaplapeba) ‫ براق کردن‬barrāγ k,


‫ کردن‬mahkum k. ‫ براق شدن‬barrāγ šodan.
gakotreba (gakotreba) ‫ ورشکست کردن‬varšekast k, galaplapebuli (galaplapebuli) ‫ براق شده‬barrāγ
‫ ورشکسته شدن‬varšekaste š. šode.
gakotrebuli (gakotrebuli) )‫(شده‬ ‫ورشکسته‬ galaqva (galakva) ‫ الک زدن‬lāk zadan, ‫با الک پوشیدن‬
varšekaste (šode). bā lāk pušidan.
gakoWva (gakoyva) 1. ‫ زدن‬zadan. 2. ‫ بستن‬bastan. galaquli (galakuli) ‫ الک پوش شده‬lāk puš šode ‫الک‬
gakoxtaveba (gakoxtaveba) ‫ زیبا شدن‬zibā šodan, ‫ شده‬lāk šode.
‫ قشنگ شدن‬γašang šodan. galaqtika (galaqtika) ‫ کهکشان‬kahkešān.
gakrefa (gakrefa) ‫ جمع کردن‬jam’ k, ‫ چیدن‬čidan. galaqtikuri (galaqtikuri) ‫ آسمانی‬āsmāni, ‫کهکشانی‬
gakrefili (gakrefili) ‫ جمع آوری شده‬jam’ āvari kaskešāni.
šode. galaReba (galaγeba) ‫ مسرور کردن‬masrur k, ‫مسرور‬
gakreWa (gakreya) ‫اصالح کردن‬eslāh k, ‫تراشیدن‬ ‫ شدن‬masrur šodan, ‫ خوشی کردن‬xoši k, ‫سریع رشد کردن‬
tarāšidan. sari’ rošd k.
gakreWili (gakreyili) ‫اصالح شده‬eslāh šode. galayeba (galaKeba) ‫ گندیدن‬gandidan, ‫خراب شدن‬
xarāb šodan.
gakrialeba (gakrialeba) ‫ براق کردن‬barrāγ k, ‫براق‬
‫ شدن‬barrāγ šodan, ‫ پاک شدن‬pāk šodan, (asman) galayebuli (galaKebuli) ‫ گندیده‬gandide, ‫خراب شده‬
‫ صاف شدن‬sāf šodan. xarāb šode.
gakrialebuli (gakrialebuli) ‫ براق شده‬barrāγ šode, galaSqreba (galaškreba) ‫ لشکرکشی کردن‬laškar keši k.
‫ صاف شده‬sāf šode. galaCrebuli (galačrebuli) (‫ لچر (شده‬lačar (šode).
gakritikeba (gakritikeba) ‫ به باد انتقاد گرفتن‬be bād-e galaxva (galaxva) ‫ کتک زدن‬kotak zadan, ‫به زمین زدن‬
enteγād gereftan, ‫( (به شدت) تنقید کردن‬be šeddat) ‫ پشت کسی‬be zamin zadan-e pošt-e kasi.
tanγid k. galaxuli (galaxuli) ‫ کتک خورده‬kotak xorde, ‫از‬
gakritikebuli (gakritikebuli) ‫ تنقید شده‬tanγid ‫دست و پا افتادن‬az dast-o-pā oftāde.
šode. galenCebuli (galenčebuli) ‫ کودن شده‬kowdan šode,
gakruli (gakruli) 1. ‫ چسبانده شده‬časbande šode. 2. ‫ گول خورده‬gul xorde.
‫ کوبیده شده‬kubide šode. galerea (galerea) ‫ نگارخانه‬negār xāne, ‫ گالری‬gāleri.
galageba (galageba) ‫ از درون به بیرون جا به جا کردن‬az galesva (galesva) ‫ تیز کردن‬tiz k.
darun be birun jā be jā k, ‫از درون به بیرون جا به جا شدن‬
galesili (galesili) ‫ تیز شده‬tiz šode.
az darun be birun jā be jā šodan.
galavani (galavani) ‫ چهاردیوار‬čahār divār, ‫حصار‬
galeqsva (galeksva) ‫ به صورت شعر در آوردن‬be
hesār. surat-e še’r dar āvardan, ‫به نظم در آوردن‬be nazm dar
āvarda.
galamazeba (galamazeba) ‫ زینت دادن‬zinat dādan,
galeqsili (galeksili) ‫ به شعر در آورده شده‬be še’r dar
‫ آرایش دادن‬ārāyeš dādan, ‫ آراستن‬ārāstan, ‫ زیبا شدن‬zibā
šodan. āvarde šode ‫ نظم‬nazm.
galeSva (galešva) ‫ مست خراب شدن‬mast-e xarāb
galamazebuli (galamazebuli) ‫ آراسته‬ārāste, ‫تزیین‬
‫ شده‬tazyin šode. šodan.
galeSili (galešili) (‫ مست خراب (شده‬mast-e xarāb
galanterea (galanterea) ‫ خرازی‬xarrāzi, ‫اجناس‬
‫ خرازی‬ajnās-e xarrāzi. ◊ galanteriis maRazia (šode).
‫ مغازه خرازی‬maγāze-ye xarrāzi. galewva (galewva) ‫ ساییدن‬sāyidan, ‫ خرد کردن‬xord k,
galanteriuli (galanteriuli) ‫ خرازی‬...xarrāzi.
‫ ریز کردن‬riz k.
galewili (galewili) ‫ ساییده شده‬sāyide šode, ‫خرد و‬
galanZRva (galanZγva) ‫ به بد و بیراه گرفتن‬be bad-
o-birāh gereftan, ‫ پرخاش کردن‬parxāš k, ‫دشنام دادن‬ ‫ ریزه شده‬xord-o-rize šode.
došnām dādan, ‫ سرزنش کردن‬sar zaneš k. galia (galia) ‫ قفس‬γafas, ‫ قفسه‬γafase.
galanZRuli (galanZγuli) ‫ سر زنش شده‬sar zaneš galilaveba (galilaveba) )‫در آب لیلی کشیدن (نیل زدن‬
šode, ‫ به بد و بی راه گرفته شده‬be bad-o-birāh gerefte dar āb-e lili kašidan (nil zadan).
šode.
80 qarTul-sparsuli leqsikoni

galoba (galoba) )‫ چه چه (زدن‬čah čah (zadan), ‫آواز‬ gamamarTlebeli (gamamartlebeli) ‫تبرئه کننده‬
‫خواندن‬āvaz xāndan. tabra’e konande, ‫ برائت‬barā’at, ◊ ~ ganaCeni ‫حکم‬
galoTeba (galoteba) 1. ‫الکلی شدن‬alkoli šodan ‫ برائت‬hokm-e barā’at.
2. (‫ )استعاری) ولگردی (کردن‬velgardi (k), ‫ولگرد شدن‬ gamamaceba (gamamaceba) ‫ صاحب جرأت شدن‬sāheb-e
velgard šodan, ‫ الت شدن‬lat šodan, ‫ لندهوری‬landahuri. jor’at šodan, ‫ با غیرت شدن‬bā γeyrat šodan, ‫غیور شدن‬
galoTebuli (galotebuli) 1. ‫ الکلی‬alkoli 2. ‫الت و‬ γayur šodan.
‫ لوت شده‬lāt-o-lut šode. gamamdidrebeli (gamamdidrebeli) ‫ غنی ساز‬γani
galokva (galokva) ‫ لیسیدن‬lisidan. sāz ‫ غنی کننده‬γani konande.
galokili (galokili) ‫ لیسیده شده‬liside šode. gamamtyunebeli (gamamtKunebeli) ‫ثابت کننده جرم‬
sābet konande-ye jorm.
galurjeba (galurJeba) )‫ نیلی کردن (شدن‬nili k. (š.),
‫ نیلی کردن‬nili k., ‫ کبود شدن‬kabud š. gamamwarebeli (gagamwarebeli) ‫ تلخ کننده‬talx
konande ‫ تلخ ساز‬talx sāz.
gama1 (gama) ‫ گاما‬gāmā.
gamamxiarulebeli (gamamxiarulebeli) ‫شاد کننده‬
gama2 (gama) ‫ رشته‬rešte, )‫ گام (موسیقی‬gām (-e-musiγi).
šād konande, ‫ مسرت بخش‬masarrat baxš.
◊ ferTa ~ ‫ رشته رنگی‬rešte-ye ranghi.
gamamxnevebeli (gamamxnevebeli) ‫ دلگرم کننده‬del
gamabaTilebeli (gamabatilebeli) ‫ باطل ساز‬bātel
garm konande.
sāz, ‫ باطل کننده‬bātel konande. ◊ braldebis ~
sabuTi ‫ سند باطل کننده اتهام‬sanad-e bātel konande- gamanadgurebeli (gamanadgurebeli) ‫انهدام ساز‬
ye etehām. enhedām sāz, ‫ نابود کننده‬nābud konande, ‫جنگنده‬
jangande, ‫( (جت) شکاری‬jet-e) šekāri.
gamabruebeli (gamabruebeli) ‫ گیژ کننده‬giž konande,
‫ گیج کننده‬gij konande. gamanawilebeli (gamanawilebeli) ‫ تقسیم کننده‬taγsim
konande.
gamagreba (gamagreba) ‫ محکم کردن‬mohkam k, ‫تقویت‬
‫ کردن‬taγviyyat k, ‫ تحکیم یافتن‬tahkim yāftan, ‫سفت شدن‬ gamaoxrebeli (gamaoxrebeli) ‫ هالکت بار‬halākat
seft šodan. bār, ‫ تاراج برنده‬tārāj barande.
gamagrebuli (gamagrebuli) ‫ تقویت شده‬taγviyyat gamargvla (gamargvla) ‫ وجین کردن‬vajin k.
šode, ‫ محکم‬mohkam. gamargluli (gamargluli) ‫ وجین شده‬vajin šode.
gamagrilebeli (gamagrilebeli) ‫ خنک کننده‬xonak gamarTva (gamartva) ‫ راست کردن‬rāst k, ‫مستقیم کردن‬
konande, ‫ سردکن‬sard kon. mostaγim k, ‫ هموار کردن‬hamvār k, ‫ ساختن‬sāxtan,
gamadidebeli (gamadidebeli) ‫ بزرگ کننده‬bozorg ‫ درست کردن‬dorost k, ‫ بر پا داشتن‬bar pā dāštan.
konande, ‫ بزرگ جلوه دهنده‬bozorg jelve dahande. ◊ gamarTlebuli (gamartlebuli) 1. ‫درست از آب درآمده‬
~ SuSa ‫ شیشه ذره بین‬šiše-ye zarre bin. dorost az āb dar āmade. 2. ‫ تبرئه شده‬tabra’e šode. 3.
gamaerTianebeli (gamaertianebeli) ‫متحد‬ ‫ موجه‬movajjah.
‫ کننده‬mottahed konande, ‫ مرتبط سازنده‬mortabet gamarTleba (gamartleba)‫ بر پایی‬bar pāyi, ‫صاف و‬
sāzande,‫ پیوند دهنده‬peyvand dahande. ‫ همواری‬sāf-o-hamvāri, ‫ درستی‬dorosti.
gamavali (gamavali) ‫ گذرنده‬gozārande, ‫عبور کننده‬ gamarTobeli (gamartobeli) ‫ وقت گذراننده‬vaγt
obur konande. gozarānande, ‫ سرگرم کننده‬sargarm konande.
gamavrcelebeli (gamavrcelebeli) ‫ پخش کننده‬paxš gamarTuli (gamartuli) 1. ‫ به پا‬be pā, ‫ علم شده‬alam
konande, ‫ گستراننده‬gostarānande. šode, ‫ راست‬rast. 2. ‫ هموار‬hamvār, (‫صیقل خورده (صاف‬
gamaTbobeli (gamatbobeli) ‫ گرم کننده‬garm seyγal xorde (sāf).
konande. gamartiveba (gamartiveba) ‫ ساده سازی‬sāde sāzi,
gamaTraxeba (gamatraxeba) 1. ‫ شالق زدن‬šalāγ ‫آسان کردن‬āsān k.
zadan. 2. ‫ تنبیه کردن‬tanbih k. gamartivebuli (gamartivebuli) ‫ ساده شده‬sāde šode,
gamaimuneba (gamaimuneba) ‫میمون بازی در آوردن‬ ‫آسان شده‬āsān šode.
meymun bāzi dar āvardan, ‫ ناز و عشوه در آوردن‬nāz- gamarjveba (gamarJveba) ‫ پیروز شدن‬piruz šodan,
o-ešve dar āvardan. ‫ فایق شدن‬fāyeγ šodan, ‫ برنده شدن‬barande šodan.
gamalebuli (gamalebuli) ‫ شتابزده‬šetāb zade, gamarjvebuli (gamarJvebuli) (‫ برنده (شده‬barande
‫ عجوالنه‬ajulāne ‫ پرشتاب‬por šetāb. gamalebiT (šode), ‫ پیروز شده‬piruz šode.
‫ عجوالنه‬ajulāne, ‫ با شتاب زدگی‬ba šetāb zadegi. gamarjoba (gamarJoba) ‫ سالم‬salām.
qarTul-sparsuli leqsikoni 81

gamaspinZleba (gamaspinZleba) )‫مهمان داری (کردن‬ gamaxvileba (gamaxvileba) ‫ تیز کردن‬tiz k, ‫تقویت‬
mehmān dāri (k). ‫ کردن‬taγviyyat k, ‫ متمرکز کردن‬motamarkez k.
gamasxaraveba (gamasxaraveba) ‫مسخره کردن‬ gamaxvilebuli (gamaxvilebuli) ‫ تیز شده‬tiz šode,
masxare k, ‫ به مسخره گرفتن‬be masxare gereftan. ‫ متمرکز‬motamarkez.
gamasxaravebuli (gamasxaravebuli) ‫به مسخره‬ gamajansaRebeli (gamaJansaγebeli) ‫توان بخش‬
‫ گرفته شده‬be masxare gerefte šode, ‫ آلت مسخره‬ālat-e tavān baxš, ‫ شفا بخش‬šafā’ baxš, ‫ سالم کننده‬sālem
masxare. konande.
gamasxreba (gamasxreba) ‫ مسخره کردن‬masxare k, ‫به‬ gamahmadianeba (gamahmadianeba) ‫مسلمان شدن‬
‫ مسخره گرفتن‬be masxare gereftan. mosalmān šodan, ‫ مسلمان کردن‬mosalmān k.
gamasxrebuli (gamasxrebuli) ‫ مسخره شده‬masxare gamahmadianebuli (gamahmadianebuli) ‫مسلمان شده‬
šode, ‫ به مسخره گرفته شده‬be masxare gerefte šode, mosalmān šode.
‫ آلت مسخره شده‬ālat-e masxare šode. gambedavi (gambedavi) ‫دلیر‬delir, ‫ شجاع‬šojā’, ‫غیرتمند‬
gama-sxivebi (gama-sxivebi) ‫اشعه گاما‬asa’e-ye γeyratmand.
gāmā. gambedaoba (gambedaoba) ‫ غیرت‬γeyrat, ‫شجاعت‬
gamafarToebeli (gamafartoebeli) ‫عریض کننده‬ šojā’at, ‫ دلیری‬deliri.
ariz konande, ‫ گشاد کننده‬gošād konande. gambrunebeli (gambrunebeli) ‫ بر گردانده‬bargar-
gamafaqizebeli (gamafakizebeli) ‫پاکیزه ساز‬ dānde.
pākize sāz,‫ پاک کننده‬pāk konande. gamge (gamge) ‫ رئیس‬ra’is, ‫ مدیر‬modir.
gamafrTxilebeli (gamafrtxilebeli) ‫هشدار دهنده‬ gamgebeli (gamgebeli) 1. ‫ اداره کننده‬edāre konande.
hošdār dahande. 2. ‫ بخشدار‬baxš dār. 3. ‫ فرماندار‬farmān dār.
gamqrobeli (gamakrobeli) ‫ غیب زننده‬γeyb sazande, gamgebi (gamgebi) ‫ درک کننده‬dark konande.
‫ فرار دهنده‬farār dahande.
gamgebloba (gamgebloba) 1. ‫اداره‬edāre. 2. ‫بخشداری‬
gamaRizianebeli (gamaγizianebeli) ‫خدشه دار کننده‬ baxš dāri. 3. ‫ فرمانداری‬farmān dāri. 4.. ‫رهبری‬
xadše dār konande, ‫ زیان بار‬ziyān bār. rahbari.
gamaRmerTebeli (gamaγmertebeli) ‫پرستش کننده‬ gamgelebiT (gamgelebit) ‫ وحشیانه‬vahšyāne, ‫درنده‬
parasteš konande. ‫ وار‬darande vār.
gamayruebeli (gamaKruebeli) ‫ گوش خراش‬guš gamgelebuli (gamgelebuli) )‫ هار (شده‬hār šode,
xaraš, ‫ کار کننده‬kār konande. ‫ درنده وار‬darande vār. gamgelebiT ‫وحشیانه‬
gamayuCebeli (gamaKučebeli) ‫ تسکین دهنده‬taskin vaxšyāne, ‫ درنده وار‬darande vār.
dahande, ‫ رفع کننده‬raf’ konande. gamgeoba (gamgeoba) ‫ هیئت رهبری‬he’at-e rahbari,
gamaCanagebeli (gamačanagebeli) ‫ نابود کننده‬nābud ‫ مدیریت‬modiriyyat.
konande. gamgzavni (gamgzavni) ‫ فرستنده‬farestande.
gamacocxlebeli (gamacocxlebeli) ‫حیات آفرین‬ gamgzavreba (gamgzavreba) ‫ فرستادن‬farestādan,
hayāt āfarin, ‫ زندگی بخش‬zendegi baxš ‫حیات بخش‬ ‫ رفتن‬raftan, ‫ سفر کردن‬safar k.
hayāt baxš, ‫ زنده کننده‬zende konande.
gamgzavrebuli (gamgzavrebuli) )‫فرستاده (شده‬
gamacxovelebeli (gamacxovelebeli) ‫حیات بخش‬ farestāde (šode), ‫ سفر کرده‬safar karde.
hayāt baxš.
gamglinveli (gamglinveli) ‫ نورد کننده‬navard
gamaZlierebeli (gamaZlierebeli) ‫تقویت کننده‬ konande.
taγviyyat konande.
gamgmiravi (gamgmiravi) ‫ نفوذ کننده‬nofuz konande,
gamaZRari (gamaZγari) ‫ سیر‬sir, ‫ سیر شده‬sir šode. ‫ راه یابنده‬rāh yābande. ◊ gulis ~ ‫وحشتناک‬
gamawvrilebeli (gamawvrilebeli) ‫ تنگ کننده‬tang vahšatnāk, ‫ دلخراش‬delxarāš.
konande. gamgone (gamgone) ‫ شنونده‬šenavande, ‫حرف شنو‬
gamawyalebeli (gamawKalebeli) ‫ به تنگ آورنده‬be harf šenow.
tang āvarande, ‫ بی زار کننده‬bi zār konande. gamgoni (gamgoni) ‫ حرف شنو‬harf šenow, ‫سر سپرده‬
gamaxalisebeli (gamaxalisebeli) ‫تشویق کننده‬ sar seporde.
tašviγ konande, ‫ شور و شوق آور‬šur-o-šowγ āvar. gamgorebeli (gamgorebeli) ‫ غلطاننده‬γaltānande.
82 qarTul-sparsuli leqsikoni

gamgrZelebeli (gamgrZelebeli) ‫ ادامه دهنده‬edāme gamzadeba (gamzadeba) ‫ تدارک دیدن‬tadārok didan,


dahande, ‫ پی گیری کننده‬pey giri konande. ‫ تهیه کردن‬tahiyye k, ‫ آماده شدن‬āmāde šodan, ‫حاضر‬
gamdgari1 (gamdgari) ‫ ایستاده در کنار‬istāde dar kenār.
)‫ شدن (کردن‬hāzer šodan (k).
gamzadebuli (gamzadebuli) ‫آماده‬āmāde, ‫تدارک دیده‬
gamdgari2 (gamdgari) ‫ خائن‬xāen.
‫ شده‬tadārok dide šode ‫ تهیه شده‬tahiyye šode.
gamdeli (gamdeli) ‫ پرستار‬parastār, ‫ ماما‬māmā, ‫دایه‬
gamzavebeli (gamzavebeli) ‫ سازنده‬sāzande. ◊
dāye.
wamlebis ~ ‫ داروساز‬dāru sāz, ‫ حالل‬hallāl.
gamdidreba (gamdidreba) 1. )‫ غنی شدن(کردن‬γani
gamzeureba (gamzeureba) ‫ آفتاب دادن‬āftāb dādan, ‫در‬
(k) šodan. 2. ‫ دارا شدن‬dārā šodan, ‫ثروتمند شدن‬
servatmand šodan. 3. ‫ غنی سازی‬γani sāzi. ‫ (زیر) آفتاب گذاشتن‬dar (zir-e) āftāb gozāštan.
gamzeurebuli (gamzeurebuli) ‫ آفتاب داده شده‬āftāb
gamdidrebuli (gamdidrebuli) 1. ‫ دارا‬dārā. 2. ‫غنی‬
‫ سازی شده‬γani sāzi šode. dāde šode, ‫ خورده آفتاب‬āftāb xorde.
gamziTveba (gamzitveba) ‫ جهیز دادن‬jahiz dādan,
gamdinare (gamdinare) ‫ جاری‬jāri.
‫ آماده کردن جهیز‬āmāde k-e jahiz.
gamdnari (gamdnari) ‫ صاف شده‬sāf šode, ‫ آب شده‬āb
gamziri (gamziri) ‫ خیابان مشجر‬xiyābān-e mošajjar,
šode.
‫ خیابان عریض‬xiyābān-e ariz.
gamedidureba (gamedidureba) ‫ دل کردن‬del k, ‫غیرت‬
gamzomavi (gamzomavi) ‫ اندازه گیر‬andāze gir.
‫ کردن‬γeyrat k, ‫ متکبر شدن‬motakabber šodan, ‫مغرور‬
‫ شدن‬maγrur šodan. gamzrdeli (gamzrdeli) ‫ مربی‬morabbi, ‫تربیت کننده‬
gameloteba (gameloteba) ‫ کچل شدن‬kačal šodan.
tarbiyyat konande.
gamTbari (gamtbari) ‫ گرم شده‬garm šode.
gamelotebuli (gamelotebuli) ‫ کچل شده‬gačal šode.
gamTeleba (gamteleba) ‫ کامل کردن‬kāmel k, ‫کامل شدن‬
gameoreba (gameoreba) ‫ تکرار‬tekrār, ‫تکرار کردن‬
tekrār k, ‫ تکرار شدن‬tekrār š. meordeba ‫تکرار میشود‬ kāmel šodan, ‫ ترمیم یافتن‬tarmim yāftan.
tekrār mišavad. gamTelebuli (gamtelebuli) ‫ کامل شده‬kāmel šode,
gameorebuli (gameorebuli) ‫ تکرار شده‬tekrār šode,
‫ ترمیم یافته‬tarmim yāfte.
‫ تکرار کرده شده‬tekrār karde šode. gamTiSavi (gamtišavi) ‫ انفصال گر‬enfesāl gar, ‫تفرقه جو‬
gameteba (gameteba) )‫ بی رحمی (کردن‬bi rahmi tafraγe ju, ‫ تفرقه انداز‬tafraγe andāz. ◊ ~s politika
(k), (‫( )سنگدلی‬sangdeli). gametebiT ‫ بی رحمانه‬bi ‫ سیاست تفرقه جویانه‬siyāsat-e tafraγe juyāne.
rahmāne. gamTiSveli (gamtišveli) ‫ انفصال گر‬enfesāl gar,
gametebuli (gametebuli) ‫ بی رحم‬bi rahm.
‫ تفرقه جو‬tafraγe ju, ‫ تفرقه انداز‬tafraγe andāz.
gamTxreli (gamtxreli) ‫ حفر کننده‬hafr konande, ‫چاله‬
gametiCreba (gametičreba) ‫ پز دادن‬poz dādan, ‫خود‬
‫ را نشان دادن‬xod rā nešān dādan. ‫ کن‬čāle kan.
gamizezeba (gamizezeba) )‫ ریش شدن (کردن‬riš šodan
gamefeba (gamefeba) 1. ‫ سلطنت کردن‬saltanat
k, ‫ حکمران شدن‬hokmrān šodan, ‫حکم فرما شدن‬ (k), ‫ جریحه دار شدن‬jarihe dār šodan.
hokmfarmā šodan. 2. ‫ به تخت نشستن‬be taxt nešastan, gamizezebuli (gamizezebuli) ‫ ریش شده‬riš šode,
‫ شاه شدن‬šāh šodan. ‫ جریحه دار‬jarihe dār.
gamefebuli (gamefebuli) ‫ به تخت جلوس کرده‬be taxt gamiznuli (gamiznuli) ‫ در نظر گرفته شده‬dar nazar
jelus karde, ‫ سلطان‬soltan. gerefte šode, ‫ تعیین شده‬ta’yin šode, ‫ هدف‬hadaf.
gameCxreba (gamečxreba) 1. ‫ نادر شدن‬nāder šodan, gamindvrebuli (gamindvrebuli) )‫ صحرا (شده‬sahrā
‫ کمیاب شدن‬kamyāb šodan. 2. ‫ نازک شدن‬nāzok šodan. (šode), ‫ به دشت تبدیل شده‬be dašt tabdil šode.
3. ‫ کم شدن‬kam šodan, ‫ کاهش یافتن‬kāheš yāftan. gamijvna (gamiJvna) ‫ از هم جدا کردن‬az ham jodā k, ‫از‬
gamexebiT (gamexebit) ‫ قهرآمیزانه‬γahr āmanizāne, ‫ هم دور کردن‬az ham dur k, ‫ مرزبندی کردن‬marzbandi k.
‫ برق سان‬barγ sān. gamijnureba (gamiJnureba) ‫ مجنون شدن‬majnun
gamvleli (gamvleli) )‫ گذر کننده (ره گذر‬gozar šodan, ‫عاشق شدن‬ašeγ šodan.
konande (rahgozar), ‫ عابر‬āber. gamijnurebuli (gamiJnurebuli) )‫مجنون (شده‬
gamvlel-gamomvleli (gamvlel-gamomvleli) majnun (šode), ‫ عاشق شده‬ašeγ šode.
‫ عا برین‬aberin, ‫ عبور و مرور کننده‬obur-o-morur gamkeTebeli (gamketebeli) 1. ‫ سازنده‬sāzande. 2.
konande. ‫انجام دهنده‬anjām dahande.
qarTul-sparsuli leqsikoni 83

gamkvreli (gamkvreli) 1. ‫ چسبانده‬časbānande. 2. (be taraf-e guyande), ‫ خارج می کند‬xārej mikonad.


‫ زننده‬zanande. gamoaSkaraveba (gamoaškaraveba) ‫آشکار کردن‬
gamkvriveba (gamkvriveba) 1. ‫ چاق شدن‬čāγ šodan, )‫ (شدن‬āškār k, (š), )‫ روشن کردن (شدن‬rowšan kardan
‫ فربه شدن‬farbah šodan. 2. ‫ حاصل خیز شدن‬hāselxiz (šodan), )‫ واضح کردن (شدن‬vāzeh k (šodan), ‫نمایان‬
šodan. )‫ کردن (شدن‬namāyān k (šodan).
gamkiTxavi (gamkitxavi) ‫ نیکوکار‬nikukār, ‫رحیم‬ gamoaSkaravebuli (gamoaškaravebuli) ‫آشکار شده‬
rahim, ‫’عادل‬ādel, ‫ احوال پرس‬ahvāl pors. āšekār šode, ‫ نمایان شده‬namāyān šode.
gamkiTxveli (gamkitxveli) ‫ نیکوکار‬nikukār, ‫رحیم‬ gamobana (gamobana) ‫ شستن‬šostan, ‫ وضو گرفتن‬vazu’
rahim, ‫’عادل‬ādel, ‫ احوال پرس‬ahvāl pors. geraftan.
gamkilavi (gamkilavi) ‫ تمسخر آمیز‬tamasxor āmiz. gamobma (gamobma) ‫ بستن‬bastan, ‫ مرتبط کردن‬mortabet k.
gamkicxavi (gamkicxavi) ‫ سرزنش کننده‬sarzaneš gamobmuli (gamobmuli) ‫ بسته شده‬baste šode.
konande. gamobneva (gamobneva) ‫ بیرون ریختن‬birun rixtan,
gamkicxveli (gamkicxveli) ‫ سرزنش کننده‬sarzaneš ‫ پخش کردن‬paxš k.
konande, ‫ مالمت کننده‬malāmat konande. gamobruneba (gamobruneba) ‫ بر گشتن‬bar gaštan.
gamklaveba (gamklaveba) ‫ مخالف شدن‬moxālef gamobruJva (gamobružva) ‫ مست کردن‬mast k, ‫مست‬
šodan, ‫ دشمن شدن‬došman šodan, ‫دست و پنجه نرم کردن‬ ‫ شدن‬mast šodan.
dast-o-panje narm k.
gamobrZmeda (gamobrZmeda) )‫ورزیده کردن (شدن‬
gamkravi (gamkravi) 1. ‫ چسبنده‬časbande. 2. ‫زننده‬ varzide k. (šodan), ‫ آبدیده کردن‬ābdide k., ‫آبدیده شدن‬
zanande. ◊ ~ qari ‫( (باد) کوران‬bād-e) kurān. ābdide šodan.
gamlanZRavi (gamlanZγavi) ‫ فحاش‬fahhāš. gamobrZmedili (gamobrZmedili) ‫ آبدیده‬ābdide,
gamlaxavi (gamlaxavi) ‫ زیر پا گذارنده‬zire pā ‫ ورزیده‬varzide.
gozārande. 1. ‫ پاکوب شده‬pākub šode. 2. ‫کتک زننده‬ gamobrwyineba (gamobrwKineba) ‫ درخشیدن‬deraxšidan.
kotak zanande.
gamoburTuli (gamoburtuli) )‫توپ مانند شده (باد کرده‬
gamlaxveli (gamlaxveli) ‫ زیر پا گذارنده‬zire pā tup mānand šode (bād karde).
gozārande. 1. ‫ پاکوب شده‬pākub šode. 2. ‫کتک زننده‬
gamogdeba (gamogdeba) ‫ دور انداختن‬dur andāxtan,
kotak zanande.
‫ بیرون راندن‬birun rāndan.
gamleqsveli (gamleksveli) ‫ به نظم در آورنده‬be nazm
gamogvaluli (gamogvaluli) ‫ قشر خشکیده‬γešr-e
dar āvarnde.
xoškide, ‫ زمین خشک شده‬zamin-e xošk šode.
gamlewavi (gamlewavi) ‫ تیز کننده‬tiz konan-de.
gamogzavna (gamogzavna) ‫ فرستادن‬ferestādan, ‫ارسال‬
gammarTveli (gammartveli) ‫ مرتب کننده‬morattab ‫ کردن‬ersāl k.
konande, ‫ بر پا دارنده‬bar pā dārande. ◊ xelis ~
gamogzavnili (gamogzavnili) 1. ‫ رسول‬rasul. 2.
‫ مددکار‬madād kār.
‫ارسالی‬ersāli ‫ فرستاده شده‬ferestāde šode.
gamnaTebeli (gamnatebeli) ‫ روشن کننده‬rowšan
gamoglesa (gamoglesa) ‫ از درون تیز کردن‬az darun
konande.
tiz k, ‫ مسواک زدن‬mesvāk zadan.
gamniavebeli (gamniavebeli) ‫ هوا دهنده‬havā
gamoglesili (gamoglesili) ‫ از درون تیز شده‬az
dahande, ‫ تازه کننده هوا‬tāze konande-ye havā
darun tiz šode, ‫ مسواک زده شده‬mesvāk zade šode.
gamo1 (gamo) ‫ به خاطر‬be xāter-e, ‫ به علت‬be elat-e.
gamogleja (gamogleJa) 1. ‫ کندن‬kandan, ‫پاره کردن‬
gamo2 (gamo) ‫ بیا بیرون‬biyā birun. pāre k, ‫ در آوردن‬dar āvardan. 2. ‫ قاپیدن‬γāpidan, ‫ربودن‬
gamo-3 (gamo-) ‫ پیشوند فعل‬pišvande fe’l, ‫نشان دهنده عمل‬ robudan.
‫ آن از درون به خارج به طرف گوینده‬nešān dahande-ye gamoglejili (gamogleJili) ‫ پاره شده‬pārešode, ‫کنده‬
amal-an az darun be xārej betaraf guyande. ‫ شده‬kande šode.
gamoadgeba (gamoadgeba) ‫ برای وی مفید است‬barā-ye gamodgma (gamodgma) ‫ بیرون آوردن و گذاشتن‬birun
vey mofid ast, ‫ به نفع وی است‬be naf’-e vey ast. āvardan va gozāštan, ‫ در جایی آوردن و گذاشتن‬dar jayi
gamoangariSeba (gamoangarišeba) ‫محاسبه کردن‬ āvardan-o-gozāštan.
mohāsebe k., ‫ بر آورد کردن‬barāvard k. gamodgoma (gamodgoma) ‫ مفید واقع شدن‬mofid vāγe’
gamoaqvs (gamoakvs) )‫ می برد (به طرف گوینده‬mibarad šodan, ‫ به نفع واقع شدن‬be naf’ vāγe’ šodan.
84 qarTul-sparsuli leqsikoni

gamodeba (gamodeba) ‫ فرو بردن‬foru bordan, ‫فرو‬ gamozomva (gamozomva) 1. ‫ اندازه گرفتن‬andāze
)‫ کردن(دست در آستین‬foru k (dast dār āstin) gereftan. 2. ‫ سنجیدن‬sanjidan.
gamodevna (gamodevna) ‫ بیرون راندن‬birun rāndan, gamozomili (gamozomili) 1. ‫ اندازه گرفته شده‬andāze
‫اخراج کردن‬exrāj k. gerefte šode. 2. ‫ سنجیده شده‬sanjide šode.
gamodevneba (gamodevneba) ‫ دنبال کردن‬donbal k, gamozrda (gamozrda) 1. ‫ پرورش دادن‬parvareš
‫ تعقیب کردن‬ta’γib k. dādan. 2. ‫ تربیت کردن‬tarbiyyat k.
gamodevnili (gamodevnili) ‫ اخراجی‬exrāji, ‫اخراج‬ gamozrdili (gamozrdili) 1. ‫ پرورش یافته‬parvareš
‫ شده‬exrāj šode. yafte, ‫ بزرگ شده‬bozorg šode. 2. ‫ مؤدب‬moaddab.
gamodena (gamodena) )‫( (بیرون) راندن (حیوانات‬birun) gamoTayvaneba (gamotaKvaneba) ‫کردن معبود‬.
rāndan (-e heyvanat), ‫ بیرون چکاندن‬birun čekāndan. ma’bud k.
gamodnoba (gamodnoba) ‫ ذوب شدن‬zowb šodan. gamoTvla (gamotvla) ‫ حساب کردن‬hesāb k, ‫محاسبه‬
gamodnobili (gamodnobili) ‫ ذوب شده‬zowb šode. ‫ کردن‬mohāsebe k
gamova (gamova) ‫ بیرون می آید‬birun miāyad. gamoTvliTi (gamotvliti) ‫ حسابگر‬hesābgar. ◊ ~
centri ‫ مرکز محاسباتی‬markaz-e mohāsebāti.
gamovardna (gamovardna) ‫ بیرون جستن‬birun jastan,
‫ بیرون دویدن‬birun davidan, ‫ بیرون افتادن‬birun oftādan, gamoTiSva (gamotišva) ‫ جدا کردن‬jodā k, ‫خاموش کردن‬
)‫( (بیرون) پیچیدن (صدا‬birun) pičidan (-e sedā). xāmuš k, ‫ تفرقه‬tafraγe.
gamovardnili (gamovardnili) ‫ بیرون جسته‬birun gamoTiSuli (gamotišuli) )‫ خاموش (شده‬xāmuš
jaste, ‫ به سرعت بیرون در آمده‬be sor’at birun dar āmade. (šode), ‫ متفرق‬motafareγ.
gamovla (gamovla) 1. ‫ تغییر مکان دادن‬taγyir-e makān gamoTla (gamotla) ‫ تراشیدن‬tarāšidan, ‫کنده کاری کردن‬
dādan, ‫آمدن‬āmadan. 2. ‫ صبوری کردن‬saburi k, ‫ طاقت‬tāγat. kande kāri k.
gamovleba (gamovleba) ‫ مضمضه کردن‬maz maze k, gamoTlili (gamotlili) ‫ تراشیده شده‬tarāšide šode.
‫غرغره کردن‬γarγare k, ‫ آب کشیدن‬āb kešidan. gamoToxna (gamotoxna) ‫ وجین کردن با تیشه‬vajin k.
gamovlena (gamovlena) 1. )‫ آشکار کردن (شدن‬āškār ba tiše.
k (šodan), )‫ نمایان کردن (شدن‬namāyān k (šodan), gamoTreva (gamotreva) ‫ کشان کشان بیرون آوردن‬kešān
)‫ روشن کردن (شدن‬rowšan k (šodan). 2. ‫شناسایی کردن‬ kešān birun āvardan.
šenāsāyi k. gamoTroba (gamotroba) )‫ مست کردن (شدن‬mast k
gamovlenili (gamovlenili) ‫ نمایان شده‬namāyan (šodan).
šode, ‫آشکار شده‬āškār šode. gamoTqma (gamotkma) ‫ بیان کردن‬bayān k, ‫گفتن‬
gamovseba (gamovseba) )‫ پر کردن(با نظم‬por k.) bā goftan, ‫اظهار کردن‬ezhār k, ‫ ابراز داشتن‬ebraz dāštan.
nazm), ‫ پر شدن‬por šodan. gamoTqmuli (gamotkmuli) ‫ بیان شده‬bayān šode,
gamovsebuli (gamovsebuli) ‫ پر شده‬por šode. ‫اظهار شده‬ezhār šode.
gamozamTreba (gamozamtreba) 1. ‫زمستان را گذاراندن‬ gamoTxova (gamotxova) ‫ خواهش کردن‬xāheš k,
zemestān ra gozarāndan, ‫زمستان را طاقت کردن‬ ‫ خواستن‬xāstan, ‫ تمنا کردن‬tamannā k, ‫التماس کردن‬
zemestān rā taγāt k. 2. ‫ حلول کردن زمستان‬holul k-e eltemās k.
zemestān. gamoTxoveba1 (gamotxoveba) ‫ خدا حافظی کردن‬xodā
gamozafxuleba (gamozafxuleba) ‫جامه تابستانی به‬ hāfezi k, ‫وداع گفتن‬vadā’ goftan, ‫امانت دادن‬amānat
‫ خود گرفتن‬jāme-ye tābestāni be xod gereftan, ‫تابستان‬ dādan.
‫ شدن‬tābestān šodan. gamoTxoveba2 (gamotxoveba) ‫ شوهر کردن‬šowhar k.
gamozidva (gamozidva) ‫(از درون به بیرون) حمل کردن‬ gamoTxovili (gamotxovili) ‫ خواهش شده‬xāhes
(az darun be birun) haml k. šode, ‫ خواسته شده‬xāste šode, ‫ به امانت گرفته شده‬be
gamoziduli (gamoziduli) ‫(بیرون) حمل کرده شده‬ amānat gerefte šode.
(birun) haml karde šode. gamoTxra (gamotxra) ‫ کندن‬kandan, ‫ حفر کردن‬hafr k,
gamozneqili (gamoznekili) ‫ به بیرون خم شده‬be birun ‫ در آوردن‬dar āvardan.
xam šode, ‫ به جلو خم شده‬be jelow xam šode. gamoTxrili (gamotxrili) ‫ کنده شده‬kande šode.
gamozogva (gamozogva) ‫ کم کم استفاده کردن‬kam kam gamokankluli (gamokankluli) ‫ آراسته شده‬ārāste
estefāde k, ‫ کم کم صرف کردن‬kam kam sarf k, ‫صرف‬ šode.
‫ جویی کردن‬sarfe juyi k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 85

gamokeTeba (gamoketeba) 1. ‫)شدن( درست کردن‬ gamolagebuli (gamolagebuli) ‫بیرون ترتیب داده شده‬
dorost k (šodan), (‫ اصالح کردن (شدن‬eslāh k (šodan). birun tartib dāde šode.
2. ‫ تعمیر کردن‬ta’mir k. 3. ‫ بهبودی بخشیدن‬behbudi gamolanZRva (gamolanZγva) ‫ به باد فحش گرفتن‬be
baxšidan, ‫ بهبودی یافتن‬behbudi yāftan. bāde fahš gereftan.
gamokeTebuli (gamoketebuli) 1. ‫بهبودی یافته‬ gamolaparakeba (gamolaparakeba) ‫وارد صحبت شدن‬
behbudi yāfte. 2. ‫ رو به راه شده‬ru be rāh šode, ‫درست‬ vāred-e sohbat šodan, ‫ به سخن (با کسی) در آمدن‬be
‫ شده‬dorost šode. soxan (bā kasi) dar āmadan, ‫ زبان باز کردن‬zabān
gamokereba (gamokereba) )‫ پینه دوختن (زدن‬pine bāz k.
duxtan (andan), ‫ دوختن‬duxtan. gamolayeba (gamolaKeba) ‫ کند فهم شدن‬kond fahm
gamokerva (gamokerva) ‫دوختن‬duxtan. šodan, ‫ نادان شدن‬nādān š.
gamoketva (gamoketva) ‫ بستن‬bastan, ‫ قفل کردن‬γofl k. gamolayebuli (gamolaKebuli) ‫ کند فهم شده‬kond
gamoketili (gamoketili) (‫ بسته (شده‬baste (šode),
fahm šode.
(‫ قفل (شده‬γofl (šode). gamolaSqreba (gamolaškreba) ‫لشکرکشی کردن‬
gamokvanZuli (gamokvanZuli) 1. ‫ گره خورده‬gereh
laškar keši k., ‫اردو کشی کردن‬ordu keši k.
xorde. 2. ‫ غنچه شده‬γonče šode. gamoleva (gamoleva) ‫به مصرف رساندن‬be mašrāf
gamokveba (gamokveba) 1. ‫ پرورش دادن‬parvareš
rasāndan, ‫ تمام خرج کردن‬tamām xarj k., ‫تمام شدن‬
dādan. 2. ‫ غذا دادن‬γazā dādan, )‫خوراک دادن (خوردن‬ )‫ (کردن‬tamām šodan (k.).
xorāk dādan (xordan), ‫معاش کسی را فراهم کردن‬ gamolenCebuli (gamolenčebuli) ‫ کند فهم شده‬kond
maā’š-e kasi ra farāham kardan. fahm šode, ‫ فرتوت فکری شدن‬fartut-e fekri šodan.
gamokveTa (gamokveta) ‫ قطع کردن‬γat’ k, ‫بریدن‬ gamolesva (gamolesva) ‫ از درون گچ کردن‬az darun
boridan, ‫ کندن‬kandan. gač k, ‫ گچ کاری کردن‬gač kāri k,‫ لعاب کردن‬la’āb k.
gamokveTiliM(gamokvetili) ‫ بریده شده‬boride šode, gamolesili (gamolesili) ‫ گچ شده‬gač šode, ‫لعاب شده‬
‫ قطع شده‬γat’ šode, ‫ کنده شده‬kande šode. la’āb šode.
gamokvleva (gamokvleva) 1. ‫ پژوهیدن‬pažuhidan, gamoleuli (gamoleuli) ‫ تماما ً خرج شده‬tamāmān
‫ تحقیق کردن‬tahγiγ k. 2. ‫ مطالعه کردن‬motāle’e k. 3. xarj šode, ‫ تمام شده‬tamām šode.
‫ معاینه کردن‬mo’āyene k. 4. ‫ بازرسی کردن‬bāzrresi k, gamolocva (gamolocva) ‫ دعا کردن‬do’ā k, ‫دعا خواندن‬
‫ تحقیقات‬tahγiγāt, ‫ پژوهش‬pažuheš. do’ā xandan, ‫ کردن‬...‫ با دعا کردن معالجه‬bā do’ā
gamokvleuli (gamokvleuli) ‫ بررسی شده‬barresi kardan mo’āleje... k.
šode, ‫ تحقیق شده‬tahγiγ šode. gamomavali (gamomavali) )‫ بیرون آینده (رونده‬birun
gamokidebuli (gamokidebuli) ‫بیرون آویخته شده‬ āyande (ravande).
birun āvixte šode. gamomgzavni (gamomgzavni) ‫ فرستنده‬farestande.
gamokiTxva (gamokitxva) ‫ پرسیدن‬porsidan, ‫سؤال‬ gamomgonebeli (gamomgonebeli) ‫ مخترع‬moxtare’,
‫ کردن‬so’āl k. ‫اختراع کننده‬exterā’ konande.
gamokleba (gamokleba) )‫ کم کردن (شدن‬kam k gamomgonebloba (gamomgonebloba) ‫کار اختراعاتی‬
(šodan), ‫ کاستن‬kāstan ‫ منها کردن‬menhā k, ‫تفریق‬ kār-e exterā’āti, ‫ توان اختراعاتی‬tavān-e extarā’āti.
)‫ (کردن‬tafriγ (k).
gamomdgari (gamomdgari) ‫ ایستاده‬istāde, ‫کناره گرفته‬
gamoklebuli (gamoklebuli) ‫ کاسته شده‬kāste šode, kenāre gerefte, ‫استعفا داده‬este’fā dāde.
‫ تفریق شده‬tafriγ šode.
gamomdinare (gamomdinare) ‫ سر چشمه گرفته‬dar
gamokrToma (gamokrtoma) ‫سوسو زدن‬susu zadan, češme gerefte, ‫ منشاء گرفته گری‬manšā’ gerefte, ‫جاری‬
‫ چشمک زدن‬češmak zadan. jāri.
gamokruli (gamokruli) ‫ چسبانده شده‬časbānde šode. gamometyveli (gamometKveli) 1. ‫ بیان کننده‬baiān
gamokuWva (gamokuyva) ‫ارگانهای درون را در آوردن‬ konande. 2. ‫ اظهار دارنده‬ezhār darande. 3. ‫ گویا‬guyā,
orgānhāy-e darun rā dar āvardan. ◊ qaTami ‫ پرمعنی‬por ma’ni.
gamokuWes ‫ارگانهای درون مرغ را بیرون آوردن‬ gamometyveleba (gamometKveleba) ‫ بیانی‬bayāni,
orgānhāy-e darun morγ rā birun āvardan. ‫ تابش‬tābeš, ‫ گویائی‬guyayi, ‫ تابناکی‬tābnāki.
gamolageba (gamolageba) ‫به بیرون آوردن و مرتب‬ gamomvleli (gamomvleli) ‫آینده‬āyande, ‫آمدنی‬
‫ کردن‬be birun āvarndan va morttab k. āmadani.
86 qarTul-sparsuli leqsikoni

gamomzeureba (gamomzeureba) 1.. )‫آفتابی شدن (کردن‬ gamomcemloba (gamomcemloba) ‫ چاپخانه‬čapxāne,


āftābi šodan (k), ‫ پیدا شدن‬peydā šodan. 2. ‫نمایان کردن‬ ‫اداره انتشارات‬edāre-ye entešārāt, ‫مؤسسه انتشارت و چاپ‬
)‫ (شدن‬namāyān k. (šodan). mo’assese-ye entešārāt va čāp.
gamomTvleli (gamomtvleli) ‫… … حساب‬hesāb, gamomcnobi (gamomcnobi)1. ‫ شناسنامه‬šenāsa
‫… … حساب کردن‬hesāb k. nāme,2.‫ شناسنده‬šenāsande.
gamomTvrali (gamomtvrali) ‫مست کرده (آدم) مست‬ gamomcxvari (gamomcxvari) ‫ پخته شده‬poxte šode.
mast karde, (ādam-e) mast. gamomcxobi (gamomcxobi) ‫ پزنده‬pazande.
gamomTqmeli (gamomtkmeli) ‫ گوینده‬guyande, ‫بیان‬ gamomZvrali (gamomZvrali) ‫ بیرون آمده‬birun
‫ کننده‬bayān konande. āmade, ‫ در آمده‬dar āmade.
gamomkvlevi (gamomkvlevi) ‫ بازرس‬bāzres, ‫کارشناس‬ gamomZiebeli (gamomZiebeli) ‫ کارآگاه‬kār āgāh,
kāršenās, ‫ محقق‬mohaγγeγ. ‫ بازرس‬bāz ras, ‫ مستنطق‬mostanteγ.
gamompali (gamompali) ‫( (از درون) پوسیده‬az darun) gamomwvari (gamomwvari) )‫ سوخته (شده‬suxte (šode).
puside.
gamomwvevi (gamomwvevi) ‫ بر انگیزاننده‬bar
gamomJRavneba (gamomžγavneba) ‫ بر مال کردن‬bar angizānande, ‫ به وجود آورنده‬be vojud āvarande,
malā’ k, ‫افشاء کردن‬efšā’ k, ‫ افشاء شدن‬efšā’ šodan, ‫فاش‬ ‫ موجب شونده‬mowjeb šavande, ‫ جلب (نظر) کننده‬jalb (-e
)‫ کردن (شدن‬fāš k (š). nazar) konande, ‫ عالقه مند کننده‬elāγemand konande.
gamomJRavnebuli (gamomžγavnebuli) ‫بر مال شده‬ gamomwovi (gamomwovi) ‫ مکنده‬makande.
barmalā’ šode, ‫ فاش شده‬fāš šode, ‫ افشاء کرده شده‬efšā’
gamomwyvdeva (gamomwKvdeva) ‫ بندی کردن‬bandi k,
karde šode.
‫ حبس کردن‬habs k, ‫ زندانی کردن‬zendāni k.
gamomtvreva (gamomtvreva) ‫ شکستن‬šekastan.
gamomWedavi (gamomyedavi) )‫کوبنده (درست کننده‬
gamomuSaveba (gamomušaveba) 1.‫ تولید کردن‬towlid kubande (dorost konande).
k., ‫ ساختن‬sāxtan. 2. ‫ پرورش دادن‬parvareš dādan. 3.
gamomWreli (gamomyreli) ‫ برشکار‬boreš kār, ‫برنده‬
‫ تهیه کردن‬tahiyye k, ‫ تدوین کردن‬tadvin k.
borande, ‫ استاد برش‬ostād-e boreš.
gamomuSavebuli (gamomušavebuli) 1. ‫تولید شده‬
gamomxatveli (gamomxatveli) 1. ‫ بیان گر‬bayāngar,
towlid šode, ‫ ساخته شده‬sāxte šode. 2. ‫ تهیه شده‬tahiyye
šode,‫ تدوین شده‬tadvin šode. ‫ مظهر‬mazhar. 2. ‫ فصیح‬fasih, ‫ بارز‬bārez. 3. ‫پرمعنی‬
porma’ni.
gamomqandakebeli (gamomkandakebeli) ‫هیکل‬
gamomxdeli (gamomxdeli) ‫ چالننده‬čalānande. ◊
‫ تراش‬heykal tarāš, ‫ مجسمه ساز‬mojasame sāz.
aryis ~ ‫ چالننده عرق‬čalānande-ye araγ.
gamomyenebeli (gamomKenebeli) ‫استفاده کننده‬
gamomxsneli (gamomxsneli) ‫ نجات دهنده‬nejāt dahande,
estef’āde konande, ‫ به کار برنده‬bekār barande.
‫ رها کننده‬rahā konande, ‫ رهایی دهنده‬rahāyi dahande.
gamomyvani (gamomKvani) ‫ بیرون آورنده‬birun
āvarande. gamomjobineba (gamomJobineba) ‫بهبودی یافتن‬
behbudi yāftan, ‫ بهتر شدن‬behtar šo­dan, ‫درست شدن‬
gamomyofi (gamomKofi) ‫ تقسیم کننده‬taγsim dorost šodan, ‫ بهتر کردن‬behtar k.
konande,‫ جدا کننده‬jodā konande.
gamomjobinebuli (gamomJobinebuli) ‫بهبودی یافته‬
gamomSvebi (gamomšvebi) ‫ تولید کننده‬towlid konande. behbadi yāfte, ‫ بهتر شده‬behtar šode.
gamomSvidobeba (gamomšvidobeba) ‫خدا حافظی‬ gamonagoni (gamonagoni) ‫آوردی‬ ‫در‬ ‫من‬
‫ کردن‬xodāhāfezi k, ‫وداع گفتن‬vedā’ goftan. mandarāvardi, ‫ دروغ‬doruγ.
gamomSrali (gamomšrali) ‫ خشکیده‬xoški-de, ‫خشک‬ gamonaTeba (gamonateba) ‫ به بیرون نور دادن‬be birun
‫ شده‬xošk šode. nurdādan, ‫ بیرون را نورانی کردن‬birun rā nurāni k.
gamomSraleba (gamomšraleba) ‫ خشک شدن‬xošk gamonaTqvami (gamonatγvami) 1. ‫ گفته‬gofte. 2.
šodan, ‫ خشکیدن‬xoškidan. ‫اظهاریه‬ezhāriye, ‫ بیانیه‬bayāniye.
gamomCeni (gamomčeni) ‫ نشان دهنده‬nešān dahande, gamonaklisi (gamonaklisi) ‫ استثناء‬estesnā’.
‫ بروز دهنده‬boruz dahande.
gamonaJoni (gamonažoni) ‫ درز کرده‬darz karde,
gamomcdeli (gamomcdeli) 1. ‫ ممتحن‬momtahen, ‫ تراوش کرده‬tarāvoš kārde.
‫آزماینده‬āzmāyande. 2. ‫ ناظر‬nāzer.
gamonaskva (gamonaskva) 1. ‫ بستن‬bastan. 2. ‫گره زدن‬
gamomcemeli (gamomcemeli) ‫ انتشار دهنده‬entešār gereh zadan. 3. ‫ شکوفه کردن‬šekufe k.
dahande, ‫ ناشر‬nāšer.
qarTul-sparsuli leqsikoni 87

gamonaskuli (gamonaskuli) 1. ‫ گره زده شده‬gereh gamorkveuli (gamorkveuli) ‫ روشن شده‬rowšan


zade šode. 2. ‫غنچه کرده‬γonče karde. šode, ‫ معلوم‬ma’lum.
gamonatyorcni (gamonatKorcni) ‫ شلیک شده‬šelik šode. gamorCeva (gamorčeva) ‫ دست چین کردن‬dastčin k,
gamonayari (gamonaKari) ‫ دانه‬dāne, ‫ جوش‬juš, ‫بثور‬
‫ برگزیدن‬bargozidan, ‫ سوا سوا کردن‬savā savā k, ‫پاک‬
bosur. ‫ کردن‬pāk k, ‫ پاک سازی کردن‬pāk sāzi k. gamorCeviT
‫( (بطور) دست چین‬betowr-e) dastčin, ‫بطور انتخابی‬
gamonaSuqi (gamonašuki) ‫اشعه ای‬aše`i, ‫مشعشع‬ betowre entexābi.
moša’ša’, ‫اشعه بیرون دوانده‬aše-ye birun davānde.
gamorCeuli (gamorčeuli) 1. ‫ دست چین شده‬dast čin
gamonacadi (gamonacadi) ‫ تجربه شده‬tajrobe šode, šode. 2. ‫ پاک شده‬pāk šode.
‫ آزمایش شده‬āzmāyeš šode.
gamorCena (gamorčena) 1. ‫از دید افتادن‬az did oftādan,
gamonacvali (gamonacvali) ‫ مستعمل‬mosta’mal, ‫ از توجه افتادن‬az tavajjoh oftādan. 2. ‫ شفا یافتن‬šafā’
‫ کهنه‬kohne. yāftan. 3. ‫ بهره بردن‬bahre bordan, ‫سودمند شدن‬
gamonawuri (gamonawuri) ‫ چکیده‬čakide, ‫ شیره‬šire. sudmand šodan.
gamonaxadi (gamonaxadi) ‫ چالنده شده‬čalānde šode, gamorCenili (gamorčenili) 1. ‫ باقی مانده‬bāγi mānde.
‫ استریلیزه شده‬estrilize šode. 2. ‫ فراموش شده‬farāmuš šode. 3. ‫ بهبودی یافته‬behbudi
yafte.
gamonaxarSi (gamonaxarši) ‫ جوشیده‬juši-
gamorwyavs (gamorwKavs) ‫ چرک گیری کردن‬čerk giri
de, ‫ پخته‬poxte.
k, ‫ پاک کردن چرک‬pāk k čerrk.
gamonaxva (gamonaxva) ‫ پیدا کردن‬peydā k, ‫چاره جویی‬
gamosagzavni (gamosagzavni) ‫ فرستادنی‬farestādani,
‫ کردن‬čāre juyi k, ‫ جستجو کردن‬jostoju k, ‫دست و پا کردن‬
‫ آنچه که باید ارسال شود‬ānče ke bāyad ersāl šavad.
dast-o-pā k.
gamosadegi (gamosadegi) 1. ‫ سودمند‬sudmand, ‫نافع‬
gamongreva (gamongreva) ‫ خراب شدن‬xarāb šodan,
nāfe’, ‫ مناسب‬monāseb. 2. ‫ شایسته‬šāyeste.
‫ فرو ریختن‬foru rixtan, ‫ خراب کردن‬xarāb k, ‫شکستن‬
šekastan. gamosavali (gamosavali) 1. ‫ چاره‬čāre, ‫ راه حل‬rāh-e
hall. 2. ‫ محصول‬mahsul, ‫ حاصل‬hāsel, ‫ خروج‬xoruj, ‫راه‬
gamoneleba (gamoneleba) 1. ‫ سست کردن‬sost k,
‫ خروج‬rāh-e xoruj.
‫ ضعیف شدن‬za’if šodan. 2. )‫ کم شدن (کردن‬kam šodan
(k.), 3. ‫ یواش شدن‬yevāš šodan. gamosavlebi (gamosavlebi)1. ‫مضمضه کردنی‬
mazmaze kardani,2. ‫ آنچه که باید آب کشیده شود‬ānče ke
gamoparva (gamoparva) ‫ در رفتن‬dar raftan, ‫فرار کردن‬ bāyad āb kešide šavad.
farār k., ‫ داشتن از نظر دور‬az nazar dur dāštan.
gamosavliani (gamosavliani) ‫ حاصل مند‬hāselmand,
gamoJonva (gamožonva) ‫ تراوش کردن‬tarāveš k., ‫درز‬ ‫ پرثمر‬por samar.
‫ کردن‬darz k.
gamosavlianoba (gamosavlianoba) ‫حاصلمندی‬
gamorbena (gamorbena) 1. ‫ دویدن‬...‫ به بیرون تا‬be hāselmandi, ‫ حاصل دار بودن‬hāsel dār budan, ‫پرثمر‬
birun tā... davidan. 2. ‫ دوان آمدن‬davān āmadan. ‫ بودن‬por samar budan.
gamoreva (gamoreva) ‫درهم ریختن‬darham rixtan, ‫درهم‬ gamosazrdeli (gamosazrdeli) ‫کسی که باید پرورش‬
‫ شدن‬darham šodan. ‫ داده شود‬kasi ke bāiad parvareš dāde šavad, (‫تربیت‬
gamorekva (gamorekva) )‫به بیرون راندن (احشام و غیره‬ ‫( )کردنی‬tarbiyyat kardani).
be birun rāndan (-e ahšām-o-γeyre). gamosaTqmeli (gamosatkmeli) ‫ گفتنی‬goftani, ‫بیان‬
gamorecxva (gamorecxva) ‫ شستن‬sostan, ‫ آب کشیدن‬āb ‫ کردنی‬bayān kardani.
kešidan. gamosaTxovari (gamosatxovari) ‫ خداحافظی‬xodā
gamorecxili (gamorecxili) )‫ شسته (شده‬šoste hāfezi. ◊ ~ vaxSami ‫ ضیافت شام خداحافظی‬ziyāfat-e
(šode). šām-e xodā hāfezi.
gamorTva (gamortva) ‫ خاموشی‬xāmuši, ‫خاموش کردن‬ gamosakeTebeli (gamosaketebeli) 1. ‫درست کردنی‬
xāmuš k. dorost kardani, ‫ تعمیر کردنی‬ta’mir kardani. 2. ‫ترتیب‬
‫ دادنی‬tartib dādani.
gamorTuli (gamortuli) ‫ خاموش شده‬xāmuš šode.
gamosakvebi (gamoakvebi) 1. ‫ خوردنی‬xordani,
gamoricxva (gamoricxva) ‫ اخراج کردن‬exrāj k, ‫خارج‬
‫ خوراکه‬xorāke, ‫ خوراک‬xorāk. 2. ‫ علوفه‬olufe.
‫ کردن‬xārej k, ‫ رد کردن‬radd k, ‫ حذف کردن‬hazf k.
gamosakvlevi (gamosakvlevi) ‫ تحقیق کردنی‬tahγiγ
gamorkveva (gamorkveva) ‫ روشن کردن‬rowšan k,
kardani, ‫ پژوهیدنی‬pežuhidani, ‫ بررسی کردنی‬barrasi
‫ معلوم کردن‬ma’lum k.
kardani.
88 qarTul-sparsuli leqsikoni

gamosakiTxavi (gamosakitxavi), ‫ پرسیدنی‬porsidani, ‫ افکار عمومی قرار دادنی‬dar ma’raz-e ofkār-e omumi
‫ سؤال کردنی‬sa’āl kardani. γarār dādani,‫ انتشار دادنی‬entešār dādani.
gamosa­kiT­xi (gamosakitxi), ‫ پرسیدنی‬porsidani, gamosaRebi (gamosaγebi) ‫ باز کردنی‬bāz kardani.
‫ سؤال کردنی‬sa’āl kardani. gamosayenebeli (gamosaKenebeli) ‫استعمال کردنی‬
gamosakravi (gamosakravi) ‫ چسباندنی‬časbāndani, este’māl kardani, ‫ مفید‬mofid, ‫ مناسب‬monāseb, ‫فایده‬
‫ جای چسباندن‬jāy-e časbāndan. ‫ دار‬fāyede dār.
gamosalmeba (gamosalmeba) ‫وداع گفتن زندگی را‬ gamosayvani (gamosaKvani) ‫(شخص) بیرون آوردنی‬
vadā’ goftan-e zendagi rā, ‫ خدا حافظی‬xodā hafezi, ‫به‬ (šaxs-e) birun āvardani.
‫ درود گفتن‬be dorud goftan. gamosayofi (gamosaKofi) ‫ مجزا کردنی‬mojazā
gamosalmebuli (gamosalmebuli) ‫مرده‬ morde, kardani, ‫ تقسیم کردنی‬taγsim kardani.
‫ هالک شده‬halāk šode, ‫ زندگی را به درود گفته‬zendegi rā gamosaSvebi (gamosašvebi) 1. ‫ ریختنی‬rixtani. 2. ‫تولید‬
be dorud gofte. ‫ کردنی‬towlid kardani. 3. ‫ انتشار دادنی‬entešār dādani.
gamosamJRavnebeli (gamosamž-γavnebeli) ‫افشاء‬ 4. ‫ آزاد کردنی‬āzād kardani. 5. ‫ کالس آخر مدرسه‬kelās-e
‫ کردنی‬efšā’ kardani, ‫ برمال کردنی‬bar malā’ kardani. āxer-e madrase.
gamosamSvidobebeli (gamosam-švidobebeli) gamosaCeni (gamosačeni) ‫ نمونه‬nomune ‫سمبل‬
‫ خداحافظی کردنی‬xodā hāfezi k,. sambol, ‫ نشان دادنی‬nešān dādani.
gamosanelebeli (gamosanelebeli) ‫ هاضمه‬hāzeme, gamosacdeli (gamosacdeli) ‫ امتحان کردنی‬emtahān
‫ هضم کننده‬hazm konande. kardani, ‫ آزمایش کردنی‬āzmāyeš kardani.
gamosarecxi (gamosarecxi) ‫ از درون شستنی‬az darun gamosacemi (gamosacemi) ‫ انتشار دادنی‬entešār
šostani. dādani.
gamosarTmevi (gamosartmevi) ‫تصاحب کردنی‬ gamosacvleli (gamosacvleli) ‫ تعویض کردنی‬ta’viz
tasāhob kardani, ‫ گرفتنی‬gereftani. kardani.
gamosarkvevi (gamosarkvevi) ‫ روشن شدنی‬rowšan gamosacnobi (gamosacnobi) ‫ شناختنی‬šenāxtani,
šodani, ‫ مستحق معلوم شدن‬mostahaγγ-e ma’lum ‫دانستنی‬dānestani.
šodan. gamosacxadebeli (gamosacxadebeli) ‫اعالم کننده‬
gamosarCevi (gamosarčevi) ‫ برگزیدنی‬bargozidani, elām konande, ‫ اطالع دهنده‬etelā’ dahande.
‫ مستحق برگزیدن‬mostahaγγ-e bargozidan. gamosacxobi (gamosacxobi) ‫ پختنی‬poxtani, ‫آنچه که‬
gamosarCeni (gamosarčeni) 1. ‫ با بهره‬bābahre, ‫مفید‬ ‫ باید پخته شود‬ānčeke poxte bāyad šavad.
mofid. 2. ‫ نجات دادنی‬nejāt dādani. gamosaZaxebeli (gamosaZaxebeli) ‫ صدا زدنی‬sedā
gamosarCleba (gamosarčleba) ‫جانب داری کردن‬ zadani, ‫ کسی که باید صدا زده شود‬kasi ke bāyad sedā
jāneb-dari k, ‫ حمایت کردن‬hamāyat k, ‫شفاعت کردن‬ zade šavad.
šafā’at k, ‫ دفاع کردن‬dafā’ k. gamosaZiebeli (gamosaZiebeli) ‫آن چه که دنبالش باید‬
gamosasvleli (gamosasvleli) ‫ عبورگاه‬oburgāh, ‫ گشت‬ānče ke donbālaš bāyd gašt, ‫ پیدا کردنی‬peydā
‫ گذرگاه‬gozārgāh, ‫ راه خروج‬rāh-e xoruj. kardari.
gamosasyidi (gamosasKidi) ‫ خریدنی‬xaridani, ‫خرید‬ gamosawevi (gamosawevi) ‫ بیرون کشیدنی‬birun
‫ کردنی‬xarid kardani. kešidani, ‫آن چه که باید بیرون کشیده شود مثل کشوی میز‬
gamosasworebeli (gamosasworebeli) ‫مرتب کردن‬ ānče ke bāyad birun kešide šavad mesl-e kešoy-e
morattab k, ‫ روبراه کردنی‬ruberāh kardani, ‫هموار‬ miz.
‫ کردنی‬hamvār kardani. gamosaweri (gamosaweri) 1. ‫ مرخص کردنی‬moraxas
gamosatani (gamosatani) ‫( (بیرون) آوردنی‬birun) kardani. 2. ‫ سفارش دادنی‬safāreš dādani.
āvardani. gamosawmendi (gamosawmendi) 1. ‫آنچه که باید پاک و‬
gamosatanebeli (gamosatanebeli) ‫بیرون آورنده‬ ‫ تمیز شود‬ānče ke bāyad pāk va tamiz šavad. 2. ‫پاک‬
birun āvarande. ‫ کننده‬pāk konande, ‫ پاک کن‬pāk kon.
gamosafeni (gamosafeni) ‫ پهن کردنی‬pahn kardani. gamosawovi (gamosawovi) ‫ مکیدنی‬makidani, ‫آنچه که‬
‫ باید مکیده شود‬ānčeke bāyad makide šavad.
gamosafxizlebeli (gamosafxizlebeli) ‫به هوش‬
‫ آورنده‬be huš āvarande. gamosaWvreti (gamosayvreti) ‫مکان یاسوراخی که از‬
‫ این به بیرون می توان نگریست‬makān ya surāxi ke az
gamosaqveynebeli (gamosakveKnebeli) ‫در معرض‬
qarTul-sparsuli leqsikoni 89

an be birun mitāvan negarist, ‫ سوراخ‬surāx, ‫روزانه‬ gamosyidva (gamosKidva) ‫ باز خریدن‬bāz xaridan, ‫باز‬
rozāne. ‫ خرید‬bāz xarid.
gamosaWreli (gamosayreli) ‫ قیچی کردنی‬γeyči gamosyiduli (gamosKiduli) ‫ باز خریده شده‬bāz
kardani. xaride šode.
gamosaxatavi (gamosxatavi) ‫ ترسیم کردنی‬tarsim gamosworeba (gamosworeba) 1. ‫ ترتیب یافتن‬tartib
kardani, ‫ تصویر کردنی‬tasvir kardani. yāftan, ‫ منظم شدن‬monazzam šodan, ‫درست شدن‬
gamosaxdeli (gamosaxdeli) ‫ چالندنی‬čalāndani, dorost šodan, ‫ روبراه شدن‬ruberāh šodan. 2. ‫اصالح‬
‫ پاالندنی‬pālāndani, ‫… … پاالندن‬pālāndan. )‫ شدن (کردن‬eslāh šodan (kardan).
gamosaxva (gamosaxva) ‫ تصویر کردن‬tasvir k, ‫وصف‬ gamosworebuli (gamosworebuli) 1. ‫منظم شده‬
‫ کردن‬vasf k, ‫ ترسیم کردن‬tarsim k, ‫ ظاهر شدن‬zāher monazzm šode. 2. ‫ اصالح شده‬eslāh šode.
šode. gamoswreba (gamoswreba) ‫ زودتر رسیدن‬zud tar
gamosaxvevi (gamosaxvevi) 1. ‫ پیچاندنی‬pičāndani. 2. rasidan, ‫ سبقت جستن‬sebγat jostan.
)‫ پیچ (راه‬pičf-e rāh. gamosxiveba (gamosxiveba) ‫ افشاندن نور‬nur āfsadan,
gamosaxveti (gamosaxveti) ‫ جاروب کردنی‬jārub ‫ تشعشع کردن‬taša’šo’ k.
kardani, ‫ جاروب زدنی‬jārub zadani. gamosxivebuli (gamosxivebuli) ‫ مشعشع‬moša’ša’,
gamosaxleba (gamosaxleba) ‫ بیرون راندن‬birun ‫ نورافشان‬nur āfšan.
rāndan, ‫ کوچ دادن‬kuč dādan k, ‫ بیرون کردن‬birun k. gamosxma1 (gamosxma) ‫ بیرون ریختن‬birun rixtan.
gamosaxsneli (gamosaxsneli) ‫ باز کردن‬bāz k, gamosxma2 (gamosxma) ‫ پیاده کردن تعداد زیاد‬piyāde
‫ گشودنی‬gošudani. ◊ ~kvanZi kardan-e te’dād-e ziyād.
‫ گرهی که باید گشوده شود‬gerehi ke bāyad gošude šavad. gamosxma3 (gamosxma) ‫ میوه دادن‬mive dādan, ‫پوشیده‬
gamosaxuleba (gamosaxuleba) 1. ‫ سیما‬simā. 2. ‫نقش‬ ‫ شدن از گل و میوه‬pušide šodan az gol-o-mive.
naγš, ‫ تصویر‬tasvir, ‫ ترسیم‬tarsim. gamotana (gamotana) ‫ بیرون آوردن‬birun āvardan,
gamosaxuli (gamosaxuli) ‫ ترسیم شده‬tarsim šode, ‫بر داشتن از حساب پس انداز‬bardāštan az hesāb-e pas
‫ تصویر شده‬tasvir šode. andāz.
gamoseirneba (gamoseirneba) ‫ بیرون قدم زدن‬birun gamotaneba (gamotaneba) ‫ رساندن‬nasāndan.
γadam zadan, ‫ تفریح کردن‬tafrih k, ‫ به تفریح بردن‬be gamotanili (gamotanili) ‫ بیرون آورده شده‬birun
tafrih bordan. āvarde šode, ‫ از حساب برداشته شده‬az hesāb bardāšte
gamosveneba (gamosveneba) ‫بطرف آرامگاه بردن مرحوم‬ šode. ◊ ~ ganaCeni ‫ حکم صادره‬hokm-e sādere.
be taraf-e ārāmgāh bordan-e marhum. gamotareba (gamotareba) ‫ حمل کردن‬haml k, ‫بردن‬
gamosvla (gamosvla) ‫ بیرون آمدن‬birun āmadan, bordan, ‫ رد کردن‬radd k, ‫ اجازه رد شدن دادن‬ejāze-ye
‫ خارج شدن‬xārej šodan. radd šodan dādan.
gamosrola (gamosrola) 1. ‫ شلیک کردن‬šelik kardan, gamotaceba (gamotaceba) ‫ قاپیدن‬γāpidan, ‫ربودن‬
‫ فر کردن‬feyr k. 2. ‫ پرتاب کردن‬partāb k. robudan, ‫((از چنگ) در آوردن‬az čang) dar āvardan.
gamosrolili (gamosrolili) 1. ‫ شلیک شده‬šelik gamotacebuli (gamotacebuli) ‫ ربوده شده‬robude
šode. 2. ‫ پرتاب شده‬portāb šode. šode, ‫ قاپیده شده‬γāpide šode.
gamosrutva (gamosrutva) ‫ مکیدن‬makidan. gamotena (gamotena) ‫ پر کردن‬por k, ‫ چپاندن‬čapāndan.
gamosrutuli (gamosrutuli) ‫ مکیده شده‬makide gamotenili (gamotenili) ‫ پر شده‬por sede, ‫چپانده شده‬
šode. čapānde šode.
gamostumreba (gamostumreba) 1. ‫بدرقه کردن‬ gamotexa (gamotexa) 1. )‫شکستن (از درون به بیرون‬
‫ مهمانان‬badraγe k mehmānān. 2. ‫ از مهمانی بر گشتن‬az šekastan (az darun be birun). 2. ‫ حرف کشیدن‬harf
mehmāni bargaštan. kešidan, ‫ مجبور به اقرار کردن نمودن‬majbur be eγrār
k. namudan, ‫ شکستن اراده کسی‬šekastan-e erāde-ye
gamostyuebs (gamostKuebs) ‫با فریب بدست آوردن‬
kasi.
bā farib bedast āvardan, ‫ حرف کشیدن از کسی‬harf
kešidan az kesi, ‫ فریب دادن‬farib dādan. gamotexili (gamotexili) ‫ شکسته‬šekaste.
gamosuli (gamosuli) ‫ بیرون آمده‬birun āmade, ‫خارج‬ gamotvineba (gamotvineba) ‫ کم ذهن شدن‬kam zehn
‫ شده‬xārej šode. šodan, ‫ کم درک شدن‬kam dark šodan, ‫کند فهم کردن‬
)‫ (شدن‬kond fahm k. (šodan).
90 qarTul-sparsuli leqsikoni

gamotvinebuli (gamotvinebuli) ‫ کودن شده‬kowdan gamoumcxvari (gamoumcxvari) ‫ ناپخته‬nāpoxte, ‫خام‬


šode. xām.
gamotireba (gamotireba) 1. ‫ گریستن بر‬geristan bar, gamounelebeli (gamounebeli) ‫ هضم نشدنی‬hazm
‫ گریه کردن‬gerye k., ‫ گریه کنان جدا شدن‬gerye konān našodani.
jodā šodan, ‫ گریه کنان خداحافظی کردن‬gerye konān gamourkveveli (gamourkveveli) ‫نامشخص‬
xodā hāfezi k. 2. ‫ بر روی جسد کسی گریستن‬bar ruy-e nāmošaxxas, ‫ نامعلوم‬nāma’lum, ‫ مبهم‬mobham, ‫غیر‬
jasad-e kasi geristan. ‫ واضح‬γeyr-e vāzeh.
gamotirebuli (gamotirebuli) ‫ گریسته بر‬geriste gamourkvevloba (gamourkvevloba) ‫ بال تکلیفی‬balā
bar, ‫ گریه کرده بر‬gerye karde bar. taklifi, ‫ نامعلومی‬nāma’lumi, ‫ نامشخصی‬nāmošaxxasi,
gamotoveba (gamotoveba) 1. ‫ جا گذاشتن‬jā gozāštan, ‫ مبهم بودن‬mobham budan.
‫از قلم انداختن‬az γalam andāxtan. 2. ‫حاضر نشدن (در‬ gamousadegari (gamousadegari) ‫ بدرد نخور‬bedard
)‫ کالس درس‬hāzer našodan (dar kelās-e dars). naxor, ‫ بی فایده‬bi fāyede, ‫ غیر قابل استفاده‬γeyr-e
gamotovebuli (gamotovebuli) 1. ‫ جا گذاشته شده‬jā γābel-e estefāde.
gozāšte šode, ‫از قلم افتاده‬az γalm oftāde. 2. ‫درس رد‬ gamousvleli (gamousvleli) ‫ بیرون نه آمده‬birun na
‫ شده‬dars-e radd šode. āmde, ‫ بی تجربه‬bi tajrobe, ‫خام‬xām.
gamotrialeba (gamotrialeba) 1. ‫ برگشتن‬bargaštan. gamousworebeli (gamousworebeli) ‫اصالح نشده‬
2. ‫ دگرگون کردن‬derargun k. eslāh našode, ‫ اصالح ناپذیر‬eslāh nāpazir.
gamotrialebuli (gamotrialebuli) 1. ‫برگشته‬ gamoufxizlebeli (gamoufxizlebeli) ‫همیشه مست‬
bargašte. 2. ‫ دگرگون شده‬degargan šode. hamiše mast, ‫ هوشیار ناشده‬hušyār nāšode.
gamotydoma (gamotKdoma) ‫ اعتراف کردن‬e’terāf k., gamouqveynebeli (gamoukveKnebeli) ‫انتشار نایافته‬
‫اقرار کردن‬eγrār k., ‫ اذعان داشتن‬ez’ān dāštan, ‫پذیرفتن‬ estešār nāyāfte, ‫ منتشر نشده‬montašer našode.
paziroftan.
gamouqneli (gamoukneli) ‫ از کار افتاده‬az kār oftāde.
gamotyorcna (gamotγorcna) 1. ‫ پرتاب کردن‬partāb
gamouyenebeli (gamouKenebeli) ‫ دست نخورده‬dast
k. 2. ‫ شلیک کردن‬šelik k.
naxorde, ‫ استفاده نشده‬estefāde našode.
gamotyorcnili (gamotKorcnili) )‫پرتاب شده (به اینجا‬
gamouCeneli (gamoučeneli) ‫ ناپدید‬nāpadid, ‫ابراز‬
partāb šode (be injā).
‫ ناشده‬ebrāz nā šode.
gamotyuebuli (gamotKuebuli) ‫ فریب خورده‬farib
gamoucdeli (gamoucdeli) ‫ بی تجربه‬bitajrobe, ‫ناشی‬
xorde.
nāši.
gamouvali (gamouvali) ‫ بدون چاره‬bedun-e čāre,
gamoucdeloba (gamoucdeloba) ‫ بی تجربگی‬bi
‫ بسیار سخت‬besyār saxt, ‫ بی درمان‬bidarmān, ‫چاره ناپذیر‬
tajrobegi, ‫ ناشی گری‬nāši gari, ‫ ناشی بودن‬nāši budan.
čāre nāpazir.
gamoucemeli (gamoucemeli) ‫ انتشار نایافته‬entešār
gamouTqmeli (gamoutγmeli) ‫ وصف ناپذیر‬vasf
nāyāfte.
nāpazir, ‫ ناگفتنی‬nāgoftani.
gamoucnobi (gamoucnobi) ‫ حل ناشدنی‬hal nāšodani,
gamoukvleveli (gamoukvleveli) ‫بررسی ناشده‬
‫ گشوده ناشده‬gošude nāšode, ‫ غیر قابل درک‬γeyr-e
barrasi nāšode, ‫ تحقیق ناشده‬taγiγ nāšode, ‫مطالعه نشده‬
γābel-e dark.
motāle’e našode.
gamoucxadebeli (gamocxadebeli) 1. ‫اعالم نشده‬
gamoukiTxvavi (gamoukitxavi) ‫ پرسیده نشده‬porside
e’lām našode. 2. ‫ غایب‬γāyeb.
našode, ‫سؤال نشده‬so’āl našode.
gamoucxadebloba (gamoucxadebloba) ‫غیبت‬
gamoukleblad (gamoukleblad) ً‫ کامال‬kāmellan,
ً‫ منحصرا‬monhaserān. γeybat, ‫ حاضر نشدن‬hāzer nešodan, ‫عدم حضور‬
adam-e hozur.
gamouk­leb­­liv (gamouklebliv) ً‫ کامال‬kāmellan,
ً‫ منحصرا‬monhaserān. gamouZiebeli (gamouZiebeli) ‫ تحقیق نشده‬tahγiγ
našode, ‫ بررسی نشده‬barrasi našode.
gamoumJRavnebeli (gamoumžγavnebeli) ‫برمال نشده‬
gamouZinebeli (gamouZinebeli) ‫ نا خوابیده‬nāxābide,
bar malā’ našode, ‫ فاش نشده‬fāš našode.
‫ بیدار باش‬bidar baš.
gamoumSvidobeblad (gamoumšvido-beblad) ‫بدون‬
gamouwvavi (gamouwvavi) ‫ خام‬xām, ‫ ناپخته‬nāpoxte.
‫ خداحافظی کردن‬bedune xodāhāfezi k, ‫خداحافظی ناکرده‬
xodāhāfezi nākarde. gamouWreli (gamouyreli) ‫ قیچی نشده‬γeyči našode,
‫ بریده نشده‬boride našode, ‫ کامل‬kāmel.
qarTul-sparsuli leqsikoni 91

gamouxarSavi (gamouxaršavi) 1. ‫ ناجوشیده‬nājušide, ‫ افکار عمومی قرار گرفته‬dar ma’raz-e afkār-e omumi
‫ جوشیده نشده‬jušide našode. 2. ‫ استریل نشده‬esteril γarār gerefte. 2. ‫ انتشار یافته‬entešār yafte, ‫منتشر شده‬
našode. montašer šode.
gamouxdeli (gamouxdeli) ‫ پاالیش نشده‬pālāyeš gamoqviTva (gamokvitva) )‫ کم کردن (به خاطر وام‬kam
našode, ‫ بدون پاالیش‬bedun-e pālāyeš. k.)‫ کاستن(به خاطر وام‬kastan (be xāter vām), ‫کاستن‬
gamofeTqili (gamofetkili) ‫ شکوفه کرده‬šekufe kāstan.
karde, )‫ غنچه زده (ناگهان‬γonče zade (nāgahān). gamoqviTuli (gamokvituli) ‫ کاسته شده‬kāste šode.
gamofena (gamofena) 1. ‫ نمایشگاه‬namāyešgāh. 2. ‫به‬ gamoqomageba (gamokomageba) ‫ جانبداری کردن‬jāneb
‫ نمایش گذاشتن‬be namāyeš gozāštan, ‫ به تماشا گذاشتن‬be dāri k, ‫ جانب کسی را گرفتن‬jānebe kasi rā gereftan,
tamāša gozāštan. ‫ حمایت کردن‬hemāyat k.
gamofenili (gamofenili) 1. ‫به نمایش گذاشته شده‬ gamoqceva (gamokceva) ‫ فرار کردن‬farār k, ‫پا به فرار‬
benamāyeš gozāšte šode. 2. ‫ بیرون گذاشته شده‬birun ‫ گذاشتن‬pā be farār gozāštan.
gozāšte šode, ‫ در معرض دید قرار گرفته‬dar ma’rez-e gamoqceuli (gamokceuli) ‫ فراری‬farāri, ‫فرار کرده‬
did γarār gerefte. farār karde.
gamofitva (gamofitva) 1. ‫ شدن از خاطر محو‬az xāter gamoRamebuli (gamoγamebuli) ‫ تاریک شده‬tārik
mahv šodan, ‫ تحلیل رفتن خرد‬tahlil raftan-e xerad. 2. šodan, ‫ کبود شده‬kabud šode.
‫ ضعیف شدن‬za’if šodan, ‫ سست شدن‬sost šodan.
gamoReba (gamoγeba) ‫ باز کردن‬bāz k, ‫ شکفتن‬šekoftan.
gamofituli (gamofituli) 1. ‫ ضعیف شده‬za’if šode,
gamoRebuli (gamoγebuli) )‫ باز (شده‬bāz (šode),
‫ بی قوه‬biγovve. 2. ‫ خشکیده‬xoškide. 3. ‫ تحلیل رفته‬tahlil
rafte. ‫ شکفته‬šekofte.
gamoRviZeba (gamoγviZeba) ‫ بیدار کردن‬bidār k, ‫بیدار‬
gamofrena (gamofrena) )‫بیرون پریدن (پرواز کردن‬
birun paridan (parvāz k). ‫ شده‬bidār šode.

gamofrenili (gamofrenili) ‫به بیرون پروازکنان آمده‬


gamoRviZebuli (gamoγviZebuli) ‫ بیدار شده‬bidār
be birun parvāz konān āmade. šode.
gamoRvra (gamoγvra) ‫ از درون چیزی بیرون ریختن‬az
gamofuRruli (gamofuγruli) )‫حفره حفره (درخت‬
hofre hofre (deraxt). darun-e čizi birun rixtan.
gamoRma (gamoγma) ‫این طرف‬in taraf, ‫ در این طرف‬dar
gamofqva (gamofkva) ‫ آرد کردن‬ārd k, ‫آرد بیرون دادن‬
ārd birun dādan. in taraf.
gamoRmeli (gamoγmeli) ‫ اهل این طرف‬ahl-e in taraf,
gamofSutuli (gamofšutuli) ‫ خالی شده‬xāli šode.
‫ ساکن این طرف‬sāken-e in taraf.
gamofxeka (gamofxeka) 1. ‫ از درون تراشیدن‬az darun
tarāšidan, ‫ درون را تراشیدن‬darun rā tarāšidan. 2. gamoRruebuli (gamoγruebuli) ‫حفره حفره درون‬
‫ زدودن‬zedudan. 3. ‫ تمیز کردن درون‬tamiz k darun, ‫پاک‬ ‫ درخت‬hofre hofre darun-e deraxt.
‫ کردن‬pāk k. gamoRrRna (gamoγrγna) ‫ جویدن‬javidan.
gamofxizleba (gamofxizleba) 1. ‫ به حال آمدن‬be hāl gamoRrRnili (gamoγrγnili) ‫ جویده شده‬javide šode.
āmadan. 2. ‫ به هوش آمدن‬be huš āmadan. 3. ‫بیدار شدن‬ gamoyeneba (gamoKeneba) ‫ استفاده کردن‬estefāde k,
bidār šodan, ‫ به خود آمدن‬be xod āmadan. ‫ بهره برداری کردن‬bahre bardāri k., ‫ به کار گرفتن‬bekār
gamofxizlebuli (gamofxizlebuli) ‫بیدار شده‬ gereftan, ‫ استعمال کردن‬este’māl k.
bidar šode, ‫به خود آمده‬be xod āmade. gamoyenebiTi (gamoKenebiti) ‫ تجربی‬tajrobi, ‫عملی‬
gamoqandakeba (gamokandakeba) ‫پیکر تراشیدن‬ amali.
peykār tarāšidan, ‫ مجسمه ساختن‬mojassame sāxtan. gamoyenebuli (gamoKenebuli) ‫ استفاده شده‬estefāde
gamoqeqva (gamokekva) ‫ کند و کاو کردن‬kand-o-kāv k, šode, ‫ به کار گرفته شده‬be kār gerefte šode.
‫ زیرورو کردن‬zir-o-ru k. gamoyvana (gamoKvana) 1. ‫ بیرون آوردن‬birun
gamoqvabuli (gamokvabuli) ‫ غار‬γār, ‫ مغاره‬maγāre. āvardan, ‫ رها کردن‬rahā k. 2.‫ پروردن‬parvardan. 3.
gamoqveyneba (gamokveKneba) 1. ‫ چاپ کردن‬čāp k,
‫ نجات دادن‬nejāt dādan. 4 ‫ حل کردن‬hall k, ‫برهان بندی‬
‫انتشار دادن‬entešār dādan. 2. ‫در معرض افکار عمومی‬ ‫ کردن‬barhān bandi k. ‫ انجام دادن‬anjām dādan, ‫کندن‬
‫ قرار دادن‬dar ma’raz-e afkār-e omumi γarār dādan. kandan, ‫ به عمل آوردن‬be amal āvardan, ‫درست کردن‬
dorost k, ‫ به راه انداختن‬be rāh andāxtan, ‫دباغی کردن‬
gamoqveynebuli (gamokveKnebuli) 1. ‫در معرض‬ dabbāγi k; ◊ damnaSaved ~ ‫ مجرم شناختن‬mojrem
92 qarTul-sparsuli leqsikoni

šenāxtan, gaWirvebidan ~ ‫از فقر نجات دادن‬az faγr gamoSuqeba (gamošukeba) ‫ نور فرا دادن‬nur farā
nejāt dādan; bolSi ~ ‫دوده زدن‬dude zadan. dādan, ‫ نور بیرون تاباندن‬nur birun tābāndan, ‫تحت شعاع‬
gamoyiduli (gamoKiduli) ‫ باز خرید شده‬bāz xarid ‫ نور قرار دادن‬that-e šo’ā’-e nur γarār dādan, ‫تحت‬
šode. ‫ شعاع نور قرار گرفتن‬that-e šo’ā’-e nur γarar gereftan.
gamoyofa (gamoKofa) 1. ‫ سوا کردن‬savā k. ‫تفکیک‬ gamoCarxva (gamočarxva) ‫کردن‬ ‫ تیز‬tiz k, ‫تراشیدن‬
‫ کردن‬tafkik k, ‫ جدا کردن‬jodā k. 2. ‫بیرون آوردن سر یا‬ tarāšidan, ‫ تراش دادن‬tarāš dādan, ‫ خراطی کردن‬xarrāti k.
‫ دست از جائی‬birun āvardan-e sar yā dast az jāyi. gamoCarxuli (gamočarxuli) ‫ تراش داده شده‬tarāš
gamoyofili (gamoKofili) 1. ‫ تفکیک شده‬tafkik šode, dāde šode, ‫ خراطی شده‬xarrati šode.
‫ جدا شده‬jodā šode. 2. ‫ بیرون آورده شده‬birun āvarde gamoCeka (gamočeka) ‫ روی تخم نشستن‬ruy-e toxm
šode. nešastan, )‫ از تخم بیرون آمدن (جوجه‬az toxm birun
gamoyra (gamoKra) 1. ‫ بیرون ریختن‬birun rixtan. 2. āmadan (-e juje).
‫ بیرون انداختن‬birun andāxtan, )‫اخراج کردن (دست جمعی‬ gamoCena (gamočena) ‫ ظاهر شدن‬zāher šodan, ‫آمدن‬
exrāj k, (daste jam’i). āmadan, ‫ حاضر شدن‬hāzer šodan.
gamoyrili (gamoKrili) ‫ بیرون انداخته شده‬birun gamoCenili (gamočenili) 1. ‫ نمایان شده‬namāyan
andāxte šode, ‫ بیرون رانده شده‬biru rānde šode, šode, ‫ ظاهر شده‬zāher šode. 2. ‫ مشهور شده‬mašhur
‫ اخراجی‬exrāji. šode, ‫ نام دار‬nām dār.
gamoyrueba (gamoKrueba) ‫ کند فهم شدن‬kond fahm gamoCiCqna (gamočičkna) ‫ کندن و پاک کردن‬kandan-
šodan, ‫ کر شدن‬kar šodan. o-pāk k., ‫ کند و کاو کردن‬kand-o-kāv k.
gamoyruebuli (gamoKruebuli) ‫ فرتوت‬fartut, ‫کر شده‬ gamocana (gamocana) ‫ معما‬moa’mmā, ‫ چیستان‬čistān.
kar šode, )‫ کودن (شده‬kowdan (šode). gamocarieleba (gamocarieleba) ‫ خالی کردن‬xāli k,
gamoSveba (gamošveba) 1. ‫ رها کردن‬rahā k, ‫ول کردن‬ ‫ خالی شدن‬xāli šodan.
vel k, ‫آزاد کردن‬āzād k. 2. ‫ تولید کردن‬towlid k, ‫تهیه‬ gamocarielebuli (gamocarielebuli) ‫ تهی‬tahi,
‫ کردن‬tahiyye k, ‫ فرآوردن‬farāvar-dan. 3. ‫ چاپ کردن‬čāp ‫ خالی‬xāli, ‫ خالی شده‬xāli šode.
k, ‫ منتشر کردن‬montašer k, ‫ آماده کردن‬āmāde k.
gamocda (gamocda) ‫امتحان‬emtehān, ‫ امتحان‬emtehān.
gamoSvebuli (gamošvebuli) 1. ‫ رها شده‬rahā šode. ◊ gamocdis Cabareba ‫ امتحان دادن‬emtehān dādan.
2. ‫ تولید شده‬towlid šode. 3. ‫ منتشر شده‬montašer
gamocdileba (gamocdileba) 1. ‫ تجربه‬tajrobe. 2.
šode.
‫ دانش‬dāneš. 3. ‫ کار آزمائی‬kār āzmāyi
gamoSverili (gamošverili) ‫به پیش (جلو) کشیده شده‬
gamocdili (gamocdili) 1. ‫ با تجربه‬bā tajrobe, ‫کار‬
be piš (jelow) kešide šode, ‫ بر آمدگی‬bar āmadegi.
‫ آزموده‬kār āzmude, ‫ کهنه کار‬kahne kār. 2. ‫جهان دیده‬
gamoSigvna (gamošigvna) ‫شکافتن و در آوردن (ارگانهای‬ jahān dide, ‫ کار کشته‬kār košte. 3. ‫ ماهر‬māher.
)‫ درونی‬šekāftan-o-dar āvardan (-e orgānhā-ye
gamocema (gamocema) 1. ‫ صدا) دادن‬،‫ رنگ‬،‫( (بو‬bu,
daruni), ‫ فراشکافتن‬farā šekātaftan.
rang, sedā) dādan. 2. ‫ منتشر کردن‬montašer k,
gamoSignuli (gamošignuli) ‫ فرا شکافته شده‬farā ‫ چاپ کردن‬čāp k, ‫ در معرض افکار عمومی قرار دادن‬dar
šekāfte šode. ma’raz-e afkār-e omumi γarār dādan, ‫ انتشار‬entešār.
gamoSla (gamošla) )‫ از هم پاشیدن (و دور ریختن‬az gamocemuli (gamocemuli) ‫ داده شده‬dāde šode,
ham pašidan (va dur rixtan), ‫ خراب کردن‬xarāb k, ‫ منتشر شده‬montašer šode, ‫ انتشار یافته‬entešār yāfte.
‫ پاک کردن‬pāk k.
gamocveTili (gamocvetili) 1. ‫ پاره پاره‬pāre pāre. 2.
gamoSlili (gamošlili) ‫ از هم پاشیده‬az ham pāšide, ‫( (در حیله و نیرنگ) مجرب و ماهر‬dar hile-o-neyrang)
‫ جدا جدا شده‬jodā jodā šode, ‫ پاک شده‬pāk šode. mojarrab-o-māher.
gamoSroba (gamošroba) ‫ خشکاندن‬xoškāndan, gamocvena (gamocvena) ‫ بیرون ریختن‬birun rixtan,
‫ خشکیدن‬xoškidan. ‫ بیرون افتادن‬birun oftādan, ‫ بیرون پخش شدن‬birun
gamoStereba (gamoštereba) ‫ دیوانه کردن‬divāne k., paxš šodan, ‫ ریزش‬rizeš.
‫ سرگشته کردن‬sar gašte k., ‫ دیوانه شدن‬divāne šodan, gamocvenili (gamocvenili) ‫ بیرون ریخته‬birun rixte,
‫ گیج شدن‬gij šodan. ‫ بیرون پخش شده‬birun paxš šode, ‫ ریزش کرده‬rizeš
gamoSterebuli (gamošterebuli) ‫سرگشته‬ ‫دیوانه‬ korde.
divāne sar gašte. gamocvla (gamocvla) ‫تعویض کردن‬ ta’viz k,
gamoSureba (gamošureba) ‫عجله کردن‬ajale k., ‫ بدل کردن‬badal k, ‫ عوض کردن‬avaz k. ‫دگرگون کردن‬
‫ شتابزدگی‬šetābzadegi. degargun k, ‫ تغییر دادن‬taγyir dādan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 93

gamocvlili (gamocvlili) ‫ عوض شده‬avaz šode, gamoZeveba (gamoZeveba) ‫کردن‬ ‫ از میدان بدر‬az
‫ تغییر کرده‬taγyir karde. meydān be dar k, ‫ جای کسی یا چیزی را گرفتن‬jāye
gamocivebuli (gamocivebuli) ‫ بی حال‬bi hāl, )‫(آدم‬ kasi ya čizi rā gereftan, ‫ بیرون کردن‬birun k.
‫( سرد‬ādam-e) sard. gamoZevebuli (gamoZevebuli) ‫ از میدان بدر شده‬az
gamocileba (gamocileba) ‫ ترک کردن‬tark k, ‫دور شدن‬ meydān be dar šode.
dur šodan. gamoZerwva (gamoZerwva) 1. ‫کردن‬ ‫مجسمه سازی‬
gamocincvla (gamocincvla) ‫ اغوا کردن‬eγvā’ k., ‫کاله‬ mojassame sāzi (k). 2. )‫ گچ بری (کردن‬gač bori (k),
‫ سر کسی گذاشتن‬kolāh sar-e kasi gozāštan. ‫ مجسمه نیمه تنه ساختن‬mojassame-ye nime tane
sāxtan.
gamocla (gamocla) ‫ال نوشیدن‬ ً ‫ ک‬kollan nušidan, ‫تا‬
‫ته نوشیدن‬tā tah nušidan, ‫ خالی کردن‬xāli k. gamoZieba (gamoZieba) )‫(کردن‬ ‫ تحقیق‬tahγiγ (k),
)‫ بررسی (کردن‬barras (k), )‫ رسیدگی (کردن‬rasidegi (k).
gamoclili (gamoclili) ‫ تا ته نوشیده شده‬tā tah
nušide šode, ‫ خالی شده‬xāli šode. gamoZiebuli (gamoZiebuli) ‫ تحقیق شده‬tahγiγ šode,
‫ بررسی شده‬barrasi šode.
gamocnaureba (gamocnaureba) ‫شدن‬ ‫ آشنا‬āšenā
šodan, ‫ خود را معرفی کردن‬xod rā mo’arrefi k. gamoZineba (gamoZineba) ‫ خوابیدن سیر‬sir xābidan,
‫ سیر خواب شدن‬sir xāb šodan.
gamocnoba (gamocnoba) 1. ‫ حدس زدن‬hads zadan,
‫ دانستن‬dānestan, ‫ فهمیدن‬fahmidan, ‫ شناختن‬šenāxtan. 2. gamoZinebuli (gamoZinebuli) ‫ خوابیده سیر‬sir
)‫ شناسائی (کردن‬šenāsāyi (k.), ‫ به جا آوردن‬be jā āvardan. xābide, ‫ سیر شده از خواب‬sir šode az xāb.
gamocnobili (gamocnobili) 1. ‫ آشکار‬āšekār. 2. ‫حل‬ gamoZroba (gamoZroba) 1. ‫ بیرون کردن‬birun k, ‫در‬
‫ شده‬hall šode. 3. ‫ شناخته شده‬šenāxte šode. ‫آوردن‬dar āvardan. 2. ‫ کشیدن‬kešidan.
gamococxleba (gamococxleba) 1. ‫حیات بخشیدن‬ gamoZrobili (gamoZrobili) )‫کنده شده (مو – تار‬
hayāt baxšidan, ‫ روح بخشیدن‬ruh baxšidan. 2. ‫به حال‬ kande šode, (mu, tār) ‫ کشیده شده‬kešide šode.
‫ آمدن‬be hāl āmadan, )‫ به جنب و جوش آوردن (آمدن‬be gamoZroma (gamoZroma) 1. ‫ بیرون رخنه کردن‬birun
janb-o-juš āvardan (āmadan). raxne k, ‫ بیرون رفتن‬birun raftan, ‫ در رفتن‬dar raftan.
gamococxlebuli (gamococxlebuli) 1. ‫زنده شده‬ 2. ‫ نجات یافتن‬nejāt yāftan.
zende šode. 2. ‫ به جنب و جوش افتاده‬be jonb-o-juš gamoweva (gamoweva) ‫ پیش کشیدن‬piš kašidan, ‫جلو‬
oftāde, ‫ به حال آمده‬be hāl āmade. ‫ کشیدن‬jelow kešidan, ‫ جا به جا کردن‬jā be jā k.
gamocxadeba (gamocxadeba) 1. ‫ اعالم کردن‬e’lām gamowera (gamowera) 1. )‫ مرخص کردن (شدن‬moraxas
k, ‫ اعالم شدن‬e’lām šodan, ‫ به اطالع رساندن‬be etelā’ k (šodan). 2. ‫ نوشتن‬navaštan, ‫سندی را جهت دادن نوشتن‬
rasāndan. 2. ‫آگاهی‬āgāhi, ‫ اطالعیه‬ettelā’iyye, ‫اعالمیه‬ sanadi rā jehat-e dādan, neveštan. ◊ receptis ~
e’lāmiye. 3. ‫ حضور یافتن‬hozur yāftan, ‫حاضر شدن‬ ‫ نسخه ای نوشت‬nosxe`i nevešt; qviTris ~ ‫فاکتوری‬
hāzer šodan. ‫ نوشت‬fāktori nevešt.
gamocxadebuli (gamocxadebuli) 1. ‫شده‬ ‫اعالم‬ gamowerili (gamowerili) 1. ‫ مرخص شده‬moraxas
e’lām šode. 2. ‫ حاضر شده‬hāzer šode dar... šode. 2. ‫ نوشته شده‬nevešte šode.
gamocxoba (gamocxoba) ‫ پخت و پز‬poxt-o-paz, ‫پختن‬ gamoweuli (gamoweuli) ‫ پیش کشیده شده‬piš kešide
poxtan. šode, ‫ به جلو کشیده شده‬be jelow kešide šode.
gamoZalva (gamoZalva) ‫ به زور گرفتن‬be zur gereftan, gamowva (amowva) )‫ پختن (آجر‬poxtan (-e ājor) ‫سوزاندن‬
‫ مجبور کردن‬majbur k, ‫ به کارگیری زور‬be kār giri-e zur. suzāndan.
gamoZaxeba (gamoZaxeba) 1. ‫ دعوت کردن‬d’vat k. 2. gamowveva (amowveva) 1. ‫ فراخوان‬farā xān, ‫فراخواندن‬
‫ فراخواندن‬farā xāndan, ‫ فراخوانی‬farā xāni. farā xāndan, ‫ احضار کردن‬ehzār k. 2. )‫)دعوت (کردن‬
gamoZaxebuli (gamoZaxebuli) 1. ‫ دعوت شده‬da’vat da’vat (k.).
šode. 2. ‫ فراخوانده شده‬farā xānde šode. gamowvela (gamowvela) ‫ دوشیدن‬dušidan.
gamoZaxili (gamoZaxili) ‫ پژواک‬pežvāk, ‫پیچش صدا‬ gamowvelili (gamowvelili) ‫ دوشیده شده‬dušide
pičeš-e sedā. šode.
gamoZebna (gamoZebna) ‫جستجو و گشتن پی چیزی یا‬ gamowmenda (gamowmenda) ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫تمیز‬
‫ کسی‬jostoju va gaštan pey-e čizi yā kasi. ‫ کردن‬tamiz k.
gamoZebnili (gamoZebnili) ‫آنکه یا آنچه که دنبالش‬ gamowova (gamowova) ‫ مکیدن‬makidan.
‫ گشته اند‬ānke yā ānče ke donbālaš gašteand. gamowovili (gamowovili) ‫ مکیده شده‬makide šode.
94 qarTul-sparsuli leqsikoni

gamowonili (gamowonili) ‫ وزن شده‬vazn šode. gamoxatuleba (gamoxatuleba) ‫ تصویر‬tasvir, ‫ترسیم‬


gamowrToba (gamowrtoba) ‫ آبدیدگی‬ābdidegi, ‫آبدیده‬ tarsim, ‫ نقش‬naγš.
‫کردن‬ābdide k, ‫ ورزیده کردن‬varzide k. gamoxda (gamoxda) 1. ‫ با دود خارج کردن‬bā dud xārej
gamowrTobili (gamowrtobili) ‫ آب دیده‬āb dide, k. 2. ‫ تقطیر کردن‬taγtir k. 3. ‫ پاالییدن‬pālāyidan, ‫چالندن‬
‫ ورزیده‬varzide. čalāndan.
gamowurva (gamowurva) ‫فشردن و آب و با دست‬ gamoxdili (gamoxdili) ‫ پالیش داده شده‬palāyeš
‫ شیره گرفتن‬bā dast fešordan va āb-o-šire gereftan, dāde šode, ‫ تقطیر شده‬taγtir šode.
)‫ پرس کردن (میوه جات‬pres k. (-e mivejāt). gamoxdoma (gamoxdoma) )‫(زدن‬ ‫ شبیخون‬šabixun
gamowuruli (gamowuruli) ‫ فشرده شده‬fešorde šode, (zadan).
‫ آب گیری شده‬āb giri šode. gamoxedva (gamoxedva) ‫کردن‬ ‫ نگاه‬negāh k, ‫نظر‬
gamowuwna (gamowuwna) ‫ مکیدن‬makidan. ‫ انداختن‬nazar andāxtan, ‫ از درون به بیرون نگریستن‬az
daru be birun negaristan.
gamowyvetili (gamowKvetili) ‫ جدا شده‬jodā šode,
‫ دور شده‬dur šode, ‫ منزوی شده‬monzavi šode. gamoxeva (gamoxeva) ‫ پاره کردن‬pāre k.

gamowyoba (gamowKoba) 1. ‫ مرتب کردن‬morattab gamoxeuli (gamoxeuli) ‫ پاره شده‬pāre šode.


k, ‫ ترتیب دادن‬tartib dādan. 2. ‫ تزیین کردن‬tazyin k, gamoxexva (gamoxexva) 1. )‫ زدودن (زنگار‬zodudan
‫آراستن‬ārāstan. 3. ‫ درست کردن‬dorost k, ‫تجهیز کردن‬ (zangār). 2. ‫ صیقل دادن‬seyγal dādan, ‫ساییدن از درون‬
tajhiz k, ‫ تدارک دیدن‬tadārok didan. sāyidan az darun.
gamowyobili (gamowKobili) 1. ‫ تزیین شده‬tazyin gamoxexili (gamoxexili) 1. ‫شده‬ ‫ ساییده‬sāyide
šode, ‫آراسته‬ārāste. 2. ‫ رو براه شده‬ru be rāh šode, šode, ‫ صیقل داده شده‬seyγal dāde šode. 2. ‫پاک شده‬
‫ تدارک دیده شده‬tadārok dide šode. pāk šode.
gamoWedva (gamoyedva) 1. ‫( (میخ) کوبیدن‬mix) gamoxveta (gamoxveta) ‫کردن‬ ‫ تمیز‬tamiz k, ‫رفتن‬
kubidan, ‫ میخ زدن‬mix zadan. 2. ‫ پر کردن‬por k, ‫لبالب‬ roftan.
‫ انباشتن‬labālab anbāštan. gamoxvetili (gamoxvetili) ‫ تمیز شده‬tamiz šode,
gamoWedili (gamoyedili) 1. ‫شده‬ ‫ کوبیده‬kubide ‫رفته شده‬rofte šode.
šode, ‫ زده شده‬zade šode. 2. ‫ پر شده‬por šode. gamoxveuli (gamoxveuli) ‫ پیچیده شده‬pičide šode.
gamoWeqili (gamočekili) ‫ غرش رعد و برق‬γorrš-e gamoxvra (gamoxvra) ‫کندن‬ ‫ جویدن و‬javidan-o-
ra’d-o-barγ. kandan.
gamoWimuli (gamoyimuli) 1. ‫ سفت بسته شده‬seft gamoxvreta (gamoxvreta) ‫سوراخ کردن (از آنجا به‬
baste šode, ‫ محکم بسته شده‬mohkam baste šode. )‫ اینجا‬surāx k, (az ānjā be injā).
2. ‫ چفت (تنگ) نشسته‬čeft (tang) nešaste. 3. ‫خبردار‬
gamoxvretili (gamoxvretili) )‫سوراخ شده (به اینجا‬
‫ ایستاده‬xabar dār istāde nezāmi. 4. ‫آراسته در لباس نو‬
ārāste dar lebās-e now, ‫ قد کشیده‬γad kešide. surāx šode (be injā).
gamoxizvna (gamoxizvna) ‫ کوچ کردن‬kuč k, ‫کوچ دادن‬
gamoWra (gamoyra) ‫ برش‬boreš, ‫ بریدن‬bori-dan, ‫برش‬
‫ دادن‬boreš dādan. kuč dādan.
gamoxiznuli (gamoxiznuli)‫ کوچ داده شده‬kuč dāde
gamoWrili (gamoyrili) ‫ بریده شده‬boride šode.
šode, ‫ کوچ کرده‬kuč karde.
gamoWriloba (gamoyriloba) ‫ برش‬boreš.
gamoxmaureba (gamoxmaureba) ‫ بازتاب‬bāz tāb,
gamoxarateba (gamoxarateba) ‫دادن‬ ‫ تراش‬tarāš ‫ واکنش‬vākoneš, ‫ واکنش نشان دادن‬vākoneš nešān
dādan, ‫ خراطی کردن‬xarrāti k. dādan, ‫ عکس العمل نشان دادن‬aks-ol-amal nešān
gamoxaratebuli (gamoxaratebuli) ‫تراش داده شده‬ dādan.
tarāš dāde šode, ‫ خراطی شده‬xarrāti šode. gamoxmoba1 (gamoxmoba) ‫زدن‬ ‫ صدا‬sedā zadan,
gamoxarSva (gamoxaršva) ‫ جوشاندن‬jušāndan, ‫ فراخواندن‬farā xāndan.
‫استریلیزه کردن‬esterilize k. gamoxmoba2 (gamoxmoba) ‫ خشکاندن‬xoškandan,
gamoxarSuli (gamoxaršuli) ‫شده‬ ‫ جوشیده‬jušide ‫ خشک کردن‬xošk k.
šode, ‫ استریلیزه شده‬esterilize šode. gamoxmobili (gamoxmobili) ‫ خشکانده شده‬xoškānde
gamoxatva (gamoxatva) 1. ‫ وصف کردن‬vasf k, ‫توصیف‬ šode.
‫ کردن‬towsif k. 2. ‫ بیان کردن‬bayān k. 3. ‫تصویر کردن‬ gamoxsna (gamoxsna) 1. ‫ باز کردن‬bāz k, ‫ رها‬rahā. 2.
tasvir k, ‫ ترسیم کردن‬tarsim k. ‫ حل کردن‬hall k. 3. ‫ معنی کردن‬ma’ni k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 95

gamoxsnili (gamoxsnili) 1. ‫ باز شده‬bāz šode, ‫رها‬ gamsesxebeli (gamsesxebeli) ‫دهنده‬ ‫ وام‬vām
‫ شده‬rahā šode. 2. ‫ حل شده‬hall šode. dahande.
gamoxtoma (gamoxtoma) ‫جستن (به این طرف از‬ gamsvleli (gamsvleli) 1. ‫ خارج شونده‬xārej šavande.
)...‫درون‬... jastan (be in taraf az darun-e...), ‫پریدن‬ 2. ‫ خروجی‬xoruji.
paridan. gamsinjavi (gamsinJavi)‫کننده‬ ‫ امتحان‬emtehān
gamoxurva (gamoxurva) )‫بستن (در و پنجره از بیرون‬ konande, ‫ آزمایش کننده‬āzmāyeš konande, ‫آزماینده‬
bastan (-e dar-o-panjare az birun). āzmāyande.
gamoxuruli (gamoxuruli) ‫ بسته شده از بیرون‬baste gamsinjveli (gam­sinJveli) ‫ امتحان کننده‬emtehān
šode az birun. konande, ‫ آزمایش کننده‬āzmāyeš konande, ‫آزماینده‬
gamojavreba (gamoJavreba) ‫ عصبانی کردن‬asabāni āzmāyande.
k, ‫ عصبانی شدن‬asabāni šodan. gamskdari (gamskdari) 1. ‫ ترک برداشته‬tarak bardaste.
gamojansaReba (gamoJansaγeba) ‫ شفا دادن‬šafā’ 2. ‫ منفجر شده‬monfajer šode. 3. ‫ شکسته‬šekaste.
dādan, ‫ شفا یافتن‬šafā’ yāftan. gamsubuqeba (gamsubukeba) )‫(شدن‬ ‫کردن‬ ‫سبک‬
gamJRavneba (gamžγavneba) )‫ برمال شدن (کردن‬bar sabok k (šodan).
mala’ šodan (k.), )‫ آشکار شدن (کردن‬āšekār šodan gamsubuqebuli (gamsubukebuli) ‫ سبک شده‬sabok
(k.), )‫ بروز دادن (کردن‬boruz dādan (k.), ‫ظاهر کردن‬ šode.
zāher k. gamsworebeli (gamsworebeli) ‫ اصالح کننده‬eslāh
gamJRavnebuli (gamžγavnebuli) ‫ برمال شده‬barmalā’ konande.
šode, ‫ بروز کردن‬boruz k, ‫ آشکار شده‬āšekār šode. gamsWvalva (gamsyvalva) ‫ نفوذ کردن‬nazuf k, ‫رسوخ‬
gamravleba (gamravleba) 1. )‫افزایش دادن (یافتن‬ ‫ کردن‬rosux k.
afzāyeš dādan (yāftan ). 2. ‫ تکثیر کردن‬taksir k. 3.
.
gamsWvaluli (gamsyvaluli) )‫ مشحون (از‬mašhun
)‫ ضرب (کردن‬zarb (k), ‫ تکثر‬takssor. ◊ gamravlebis (az).
tabula ‫ جدول ضرب‬jadval-e zarb.
gamsxvileba (gamsxvileba) 1. ‫ بزرگ شدن‬bozorg
gamravlebuli (gamravlebuli) 1. ‫ کثرت یافته‬kesrat šodan, ‫ عریض شدن‬ariz šodan. 2. ‫ درشت شدن‬dorošt
yāfte. 2. ‫ چند برابر شده‬čand barābar šode. šodan.
gamrTeleba (gamrteleba) ‫یافتن‬ ‫ بهبودی‬behbudi gamsxvilebuli (gamsxvilebuli) ‫ عریض‬ariz, ‫درشت‬
yāftan, ‫ سالم شدن‬sālem šodan. )‫ (شده‬dorost (šode).
gamrigebeli (gamrigebeli) ‫ ترتیب دهنده‬tartib gamtani (gamtani) 1. ‫ حمل کننده‬haml konande. 2.
dahandi, ‫ مربی کالس‬morabbi-e kelās. ‫ مددکار‬madād kār, ‫ مونس‬munes.
gamrkvevi (gamrkvevi) ‫ فهمانده‬fahmānande, ‫شیر فهم‬ gamtarebeli (gamtarebeli) ‫ هادی‬hādi, ‫ رسانا‬rasānā.
‫ کننده‬šir fahm konande.
gamtari (gamtari) ‫ ماده هادی یا رسانا‬mādde-ye hādi
gamrudeba (gamrudeba) ‫ کج شدن‬kaj šodan, ‫به شکل‬ yā rasānā.
‫ منحنی در آمدن‬šekl-e monhani dar āmadan.
gamtaroba (gamtaroba) ‫هادی بودن‬hādi budan, ‫قابلیت‬
gamrudebuli (gamrudebuli) ‫شده‬ )‫منحنی (مانند‬ ‫ رسانایی‬γābeliyyāt-e rasānāyi.
monhani (mānand) šode.
gamtacebeli (gamtacebeli) ‫ رباینده‬robāyande.
gamryvneli (gamrKvneli) ‫ فاسق کننده‬fāseγ konande,
gamtexi (gamtexi) 1. ‫ شکننده‬šekanānde. 2. ‫تضیف‬
‫ بداخالق کننده‬bad axlāγ konande.
‫ کننده‬tazyif konande.
gamrCevi (gamrčevi) 1. ‫ تمیز دهنده‬tamyiz dahande,
gamtvrianeba (gamtvrianeba) ‫گرد و خاک گرفتن‬
‫ تمیز کننده‬tamyiz konande. 2. ‫ مجزا کننده‬mojazzā
konande. gard-o-xāk gereftan.
gamtvrianebuli (gamtvrianebuli) ‫گرد و خاک گرفته‬
gamrje (gamrJe) ‫ کاردوست‬kār dust, ‫ کش زحمت‬zahmat
keš. gard-o-xāk gerefte.
gamtknarebuli (gamtknarebuli) ‫ رنگ باخته‬rang
gamrjeloba (gamrJeloba) ‫ ساعی بودن‬sā’i budan,
‫ کار دوستی‬kār dusti. bāxte.
gamtydari (gamtKdari) ‫ شکسته‬šekaste.
gamsaRebeli (gamsaγebeli) 1. ‫ تحقق پذیر‬tahaγγoγ
pazir, ‫ قابل فروش‬γābel-e foruš, ‫ امکان پذیر‬emkān gamtyvrali (gamtKvrali) 1. ‫ بیش از حد سیر‬biš az
pazir. 2. ‫ فروشنده‬forušande. hadd sir. 2. ‫ مست خراب‬mast-e xarāb.
96 qarTul-sparsuli leqsikoni

gamtyuneba (gamtKuneba) 1. ‫درست از آب در نیآمدن‬ gamyofi (gamKofi) )‫(ریاضی‬ ‫ مقسوم علیه‬maγsum


dorost az āb dar nayāmadan. 2. ‫ دروغ بودن‬doruγ alayh.
budan, ‫ نادرست بودن‬nā dorost budan. gamyreli (gamKreli) ‫ریزنده‬ ‫ بیرون‬birun rizande,
gamudmebiT (gamudmebit) ‫ بطور مداوم‬betowr-e ‫ بیرون راننده‬birun rānande.
modāvvem, ً‫ دایما‬dāyemān, ‫ پیوسته‬peyvaste. gamSenebeli (gamšenebeli) ‫کننده‬ ‫ آباد‬ābād
gamudmebuli (gamudmebuli) ‫ دایمی‬dāyemi, konande. ◊ venaxis ~ ‫ کارنده تاکستان‬kārande-ye
(gamukeba), ‫ مداوم‬modāvvem. tākestān; tyis ~ ‫ جنگل کار‬jangal kār.
gamuqeba (gamukeba) )‫ تیره شدن (کردن‬tire šodan gamSvelebeli (gamšvelebeli) ‫ میانجی‬miyānji.
(k), )‫ تار کردن (شدن‬tār k (šodan). gamSveneba (gamšveneba) ‫ آراستن‬ārāstan, ‫زیبا شدن‬
gamuqebuli (gamukebuli) ‫ تار شده‬tār šode, ‫تیره شده‬ zibā šodan.
tir-e šode. gamSveniereba (gamšveniereba) ‫ زیبا کردن‬zibā k,
gamfantveli (gamfantveli) ‫ پخش و پال کننده‬paxš- ‫ قشنگ کردن‬γašang k, ‫ آرایش دادن‬ārāyeš dādan.
o-palā konande. gamSleli (gamšleli) ‫ پهن کننده‬pahn konande.
gamfarToebeli (gamfartoebeli) ‫ عریض کننده‬ariz gamSrali (gamšrali) 1. ‫ خشکیده‬xoškide, ‫خشک شده‬
konande, ‫ گشاد کننده‬gošād konande. xošk šode. 2. ‫ الغر شده‬lāγar šode.
gamflangveli (gamflangveli) ‫ مبذر‬mobazzer, ‫ول‬ gamSraleba (gamšraleba) ‫ خشکاندن‬xoškāndan.
‫ خرج‬velxarj, ‫ مختلس‬moxtales.
gamCaRebeli (gamčaγebeli) ‫ افروزنده‬afruzande.
gamfrTxali (gamfrtxali) )‫ بیدار (باش‬bidār (baš),
‫ هوشیار‬hušyār. gamCeni (gamčeni) ‫ آفریننده‬āfarinande, ‫آفریدگار‬
āfaridegār, ‫ پروردگار‬parvardegār.
gamqarvebeli (gamkarvebeli) ‫ برنده درد‬barande-ye
gamCxreki (gamčxreki) ‫ مفتش‬mofatteš, ‫زیر و رو کننده‬
dard, ‫ دور کننده درد‬dur konandeye dard.
zir-o-ru konande, ‫ تالشی کننده‬tallāši konande.
gamqirdavi (gamkirdavi) ‫ مسخره آمیز‬masxare āmiz,
gamcdeni (gamcdeni) ‫ غیبت کننده‬γeybat konande,
‫ حقارت آمیز‬heγārat āmiz.
‫ حاضر نشونده‬hāzer nešavande, ‫ غایب‬γāyeb.
gamqrali (gamkrali) 1. ‫ خاموش شده‬xāmuš šode. 2.
gamcemi (gamcemi) 1. ‫ دهنده‬dahande. 2. ‫ خائن‬xa’en,
‫ از دست رفته‬az dast rafte. 3. ‫ به پایان رسیده‬be pāyān
raside, ‫ از بین رفته‬az beyn rafte. ‫ خیانت کار‬xiyānatkār. ◊ xmis ~ 1. ‫ صدا در آورنده‬. sedā
dar āvarande. 2. ‫ رای دهنده‬rāy dahande.
gamqrobi (gamkrobi) 1. ‫ خاموش کننده‬xāmuš
gamcemloba (gamcemloba) ‫ خیانتکار‬xiyānat kāri,
konande2., ‫ از بین برنده‬az beyn barande.
‫ خاین بودن‬xāen budan.
gamqcevi (gamkcevi) ‫ فراری‬farari, ‫ فرار کننده‬farār
konande. gamcemluri (gamcemluri) ‫ خاینانه‬xā’enāne,
‫ خیانتکارانه‬xiyānatkārane.
gamRebi (gamγebi) ‫ باز کننده‬bāz konande
gamcilebeli (gamcilebeli) ‫کننده‬ ‫ بدرقه‬badraγe
gamRizianebeli (gamγizianebeli) ‫ زیان بار‬ziyān bār. konande.
gamyalbebeli (gamKalbebeli) ‫ متقلب‬motaγalleb. gamZarcveli (gamZarcveli) ‫ سارق‬sāreγ, ‫سرقت کننده‬
gamyareba (gamKareba) ‫یافتن‬ ‫ استحکام‬estehkām serγat konande.
yāftan, ‫ بر پا کردن‬bar pā k. gamZlavreba (gamZlavreba) )‫(کردن‬ ‫توانمند شدن‬
gamyarebuli (gamKarebuli) ‫شده‬ ‫مستحکم‬ tavān mand šodan (k), )‫ قوی کردن (شدن‬γavvi k.
mostahkam šode. (šodan).
gamyvani (gamKvani) ‫ کشنده‬kešande, ◊ arxis ~ gamZle (gamZle) 1. ‫ محکم‬mohkam. 2. ‫ با طاقت‬bā
‫ کشنده کانال‬kešande-ye kānāl tāγat, ‫ پا بر جا‬pā bar jā, ‫استوار‬ostovār. 3. ‫سخت جان‬
gamyvlefi (gamKvlefi) ‫ بهره کش‬bahre keši. saxt jān.
gamyidveli (gamKidveli) ‫ فروشنده‬forušande. gamZleoba (gamZleoba) 1. ‫ استواری‬ostovari, ‫طاقت‬
taγat, ‫ پایداری‬paydari. 2. ‫ مردانگی‬mardanegi. 3. ‫متانت‬
gamyivani (gamKivani) ‫ صدای بلند و باریک‬sedāy-e
metanat, ‫ ثبات‬sebat, ‫ استحکام‬estehkām.
boland-o-bārik.
gamZRoli (gamZγoli) ‫ هدایت کننده‬hedayāt konande,
gamyinvareba (gamKinvareba) ‫ یخبندان‬yax bandān.
‫ مهدی‬mahdi.
gamyoli (gamKoli) 1. ‫ راهنما‬rāhnamā. 2. ‫مأمور واگن‬
gamwareba (gamwareba) )‫(شدن‬ ‫ تلخ کردن‬talx k
ma’mur-e vāgon, ‫ متصدی واگن‬motasaddi-e vāgon.
qarTul-sparsuli leqsikoni 97

(šodan), )‫ عذاب دادن (دیدن‬azāb dādan (didan), gamxdeli (gamxdeli) ‫ در آورنده‬dar āvarande, ‫کننده‬
)‫ سخت متأثر کردن (شدن‬saxt motaasser k. (šodan). kanande.
gamwarebiT ‫ با تلخی‬bā talxi, ‫ با تندی‬bā tondi. gamxela (gamxela) ‫ برمال کردن‬bar malā’ k, ‫افشاء کردن‬
gamwarebuli (gamwarebuli) ‫ تلخ شده‬talx šode, ‫اندوه‬ efšā’ k.
‫بار‬andun bār, ‫ غم زده‬γamzade. gamxelili (gamxelili) ‫ بر مال شده‬bar malā’ šode,
gamwevi (gamwevi) ‫ بلند کننده‬boland konande. ‫افشاء شده‬efšā’ šode.
gamwesebeli (gamwesebeli) ‫دهنده‬ ‫ تزیین‬tazyin gamxeceba (gamxeceba) ‫ وحشی شدن‬vahši šodan,
dahande, ‫ دکوراتور‬dekorator. ‫ درنده خو شدن‬darande xu šodan.
gamwvaveba (gamwvaveba) )‫ وخیم کردن (شدن‬vaxim gamxecebuli (gamxecebuli) 1. ‫ درنده شده‬darande
k (šodan), )‫ بحرانی کردن (شدن‬bohrāni k (šodan), ‫تیره‬ šode. 2. ‫ غضبناک شده‬γazabnāk šode.
)‫ کردن (شدن‬tire k (šodan). gamxvreti (gamxvreti) ‫ سوراخ کننده‬surāx konande.
gamwvavebuli (gamwvavebuli) ‫شده‬ ‫ وخیم‬vaxim gamxiaruleba (gamxiaruleba) ‫خوش حال کردن‬
šode, ‫ بحرانی شده‬bohrāni šode, ‫ تیره شده‬tire šode. )‫ (شدن‬xoš hāl k, (šodan), )‫ شاد کردن (شدن‬šād k
gamwvaneba (gamwvaneba) ‫ سبز کردن‬sabz k, ‫درخت‬ (šodan), )‫ دلخوش کردن (شدن‬delxoš k (šodan).
‫ کاری کردن‬deraxt kāri k, ‫ سرسبز شدن‬sar sabz šodan. gamxiarulebuli (gamxiarulebuli) ‫شادمان‬
gamwvanebuli (gamwvanebuli) ‫ سر سبز‬sar sabz, šādmān, ‫ دل خوش‬del xoš.
‫ درخت کاری شده‬deraxt kāri šode. gamxmari (gamxmari) ‫ خشک شده‬xošk šode ‫خشک‬
gamwvevi (gamwevi) ‫ مشمولیت‬mašmuliyyat, ‫احضاری‬ xošk.
ehzāri. ◊ ~ komisia ‫کمیسیون (هیئت) مشمولیت‬ gamxneveba (gamxneveba) 1. ‫ روح بخشیدن‬ruh
komysyon-e (heyat-e) mašmuliyyat. baxšidan, ‫امیدوار کردن‬omidvār k, ‫ دل دادن‬del dādan.
gamwkriveba (gawkriveba) )‫ ردیف کردن (شدن‬radif k 2. ‫ تشویق کردن‬tašviγ k.
(šodan), ‫ صف بستن‬saff bastan, ‫ به صف در آوردن‬be gamxnevebuli (gamxnevebuli) ‫ زنده دل‬zende del.
saff dar āvardan.
gamxsneli (gamxsneli) ‫ باز کننده‬bāz konande, ‫حالل‬
gamwydari (gamwKdari) ‫ شکسته شده‬šekaste šode, hallāl.
‫ ترک بر داشته‬tarak bardāšte, ‫ پاره شده‬pāre šode.
gamjdari (gamJdari) ‫دوانده‬ ‫ ریشه‬riše davande,
gamwyobi (gamwKobi) 1. ‫ مرتب کننده‬morattab ‫ فرونشسته‬forunešaste.
konande. 2. ‫ برگزار کننده‬bargozār konande. 3. ‫تشکیل‬
-gan (gan) ‫از‬az.
‫ دهنده‬taškil dahande.
gana (gana) ‫ مگر‬magar, ‫ آیا‬āya, ‫ مگرآنکه‬magar ānke,
gamwyrali (gamwKrali) ‫ عصبانی‬asabāni, ‫غضبناک‬
γazabnāk. ‫ مگراینکه‬magar inke, ‫ راستی‬rāsti, ‫ آیا ممکن است‬āyā
momken ast.
gamWedavi (gamyedavi) 1. ‫ میخ زننده‬mix zanande. 2.
ganagoni (ganagoni) ‫ من در آوردی‬man dar āvardi,
)‫ درست کننده (جعبه‬dorost konande (-ye ja’be).
‫ غیر واقعی‬γeyr-e vāγe’i ‫ شایعه‬šāye’e.
gamWvartluli (gamyvartluli) ‫ دوده زده‬dude zade.
ganadgureba (ganadgureba) ‫ منهدم کردن‬monhadem
gamWvirvale (gamyvirvale) ‫ شفاف‬šaffāf, ‫بی رنگ‬ k, ‫ نابود کردن‬nābud k, ‫ ویران کردن‬virān k, ‫خراب کردن‬
barang, ‫ زالل‬zolāl, ‫ صاف‬sāf, ‫ واضح‬vāzeh. xarāb k, ‫ شکست دادن‬šekast dādan,‫ انهدام‬enhedām..
gamWvirvaloba (gamyvirvaloba) ‫ شفافیت‬šaffāfiyyāt, ganadgurebuli (ganadgurebuli) ‫ منهدم شده‬monhadem
‫ زاللی‬zolāli. šode, ‫ ویران‬virān, ‫ تار و مار شده‬tār-o-mār šode.
gamWoli (gamyoli) ‫ دو طرفه‬do tarafe, ‫ کوران‬kurān. ganadireba (ganadireba) ‫ وحشی شدن‬vahši šodan,
gamWreli (gamyreli) ‫ برنده‬borande ‫ تیز‬tiz. ‫ حیوان شدن‬heyvān š.
gamWriaxi (gamyriaxi) ‫ با فراست‬bā farāsat, ‫ تیزبین‬tiz ganadirebuli (ganadirebuli) ‫شده‬ ‫ وحشی‬vahši
bin, ‫ روشن بین‬rowšan bin. šode.
gamWriaxoba (gamyriaxoba) ‫ فراست‬farāsat, ‫تیزبینی‬ ganavali (ganavali) ‫ پهن‬pahen, ‫ مدفوع‬madfu’.
tiz bini, ‫ روشن بینی‬rowšan bini, ‫ ذکاوت‬zakāvat. ganavTianebuli (ganavtianebuli) ‫ نفتی شده‬nafti
gamxarebeli (gamxarebeli) ‫کننده‬ ‫ خوش‬xoš šode.
konande, ‫ مسرت بخش‬mosarrat baš. ganazeba (ganazeba) ‫ ناز کردن‬nāz k, ‫ناز پروری کردن‬
gamxdari (gamxdari) ‫ الغر‬lāγar, ‫ سست‬sost, ‫ نحیف‬nahif. nāz parvari k, ‫ نازنین شدن‬nāzanin šodan.
98 qarTul-sparsuli leqsikoni

ganazebuli (ganazebuli) ‫ ناز پرورده‬nāz parvarde, ‫ناز‬ ganacxadi (ganacxadi) ‫ تقاضا نامه‬taγāzā nāme,
‫ نازی‬nāz nāzi. ‫ درخواست رسمی‬darxāst-e rasmi.
ganaTeba (ganateba) )‫ نورانی کردن (شدن‬nurāni ganawamebi (ganawamebi) ‫ زجر کشیده‬zajr kešide, ‫زجر‬
(šodan) )‫ روشن کردن (شدن‬rowšan k (šodan), ‫روشنایی‬ ‫ دیده‬zajr dide.
‫ دادن‬rowšanāyi dādan. ganawesi (ganawesi) )‫ توصیه (نامه‬towsiye (nāme),
ganaTebuli (ganatebuli) ‫ نورانی‬nurāni, )‫روشن (شده‬ )‫ دستور (کار‬dastur (-e kār).
rowšan (šode). ganawvalebi (ganawvalebeli) ‫ زجر کشیده‬zajr kešide,
ganaTleba (ganatleba) 1. ‫ روشنگری‬rowšan gari. 2. ‫ محنت کشیده‬mehnat kešide.
‫ فرهنگ‬farhang. 3. ‫ معارف‬mo’āref, ‫ تحصیالت‬tahsilāt. ganawileba (ganawileba) )‫ تقسیم کردن (شدن‬taγsim
ganaTlebuli (ganatlebuli) ‫ بافرهنگ‬bā farhang, k (šodan), ‫ توزیع کردن‬towzi’ k.
‫ روشنفکر‬rowšan fekr,‫ تحصیل کرده‬tahsil karde. ganawilebuli (ganawilebuli) ‫ تقسیم شده‬taγsim
ganaTluli (ganatluli) 1. ‫ مسیحی شده‬masihi šode. šode, ‫ جدا شده‬jodā šode.
2. ‫ نجات داده شده‬nejāt dāde šode,‫از ظلمت رهانده شده‬ ganawiri (ganawiri) ‫ محکوم به فنا‬mahkum be fanā’,
az zolmat rahānde šode. ‫ محکوم به مرگ‬mahkum-e be marg, )‫(از این جهان‬
ganaTxovari (ganatxovari) ‫ طالق گرفته‬talāγ gerefte. ‫( رفتنی‬az in jahān) raftani.
ganakveTi (ganakveti) 1. ‫ واحد سازمانی‬vāhed-e ganawyeneba (ganawKeneba) )‫ آزرده کردن (شدن‬āzorde
sāzmāni, ‫ جایگاه سازمانی‬jāyegāh-e sāzemāni. 2. ‫میزان‬ k. (šodan) ‫ رنجاندن‬ranjāndan, ‫ رنجیدن‬ranjidan, ‫خاطر‬
mizān, ‫ نرخ‬nerx. ‫ کسی را شکستن‬xāter-e kasi rā šekastan.
ganapira (ganapira) ‫ کناره‬kenāre, ‫ گوشه‬guše, ◊ ~ ganawyenebuli (ganawKenebuli) )‫ آزرده (شده‬āzorde
ubani ‫ حومه‬howme. (šode).
ganaskva (ganaskva) ‫ گره زدن‬gereh zadan, ‫گره کردن‬ ganaxleba (ganaxleba) 1. ‫ نوسازی کردن‬now sāzi k.,
gereh k, ‫ گره خوردن‬gereh xordan. )‫ تجدید کردن (شدن‬tajdid k. (šodan), )‫تازه کردن (شدن‬
ganaskuli (ganaskuli) ‫شده‬ ‫ گره‬gereh šode, ‫گره‬ tāze k. (šodan). 2. ‫ از سرگیری‬az sar giri, ‫مجددا ً آغاز‬
‫ خورده‬gereh xorde. ‫ کردن‬mojaddādan āγāz k.
ganasroli (ganasroli) ‫ فر شده‬fer šode, ‫شلیک شده‬ ganaxlebuli (ganaxlebuli) 1. ‫ از سر گرفته شده‬az
šelik šode. sar gerefte šode. 2. ‫ تجدید شده‬tajdid šode, ‫مجددا ً آغاز‬
‫ شده‬mojaddadan āγāz šode.
ganaRdeba (ganaγdeba) ‫ نقد کردن‬naγd k, ‫نقد دادن‬
naγd dādan, ‫ نقد شدن‬naγd šodan, ‫نقد پرداخت کردن‬ gangaSi (gangaši) 1. ‫ تب و تاب‬tab-o-tāb, ‫ولوله‬valvale,
naγd pardāxt k. ‫ المشنگه‬alamšange. 2. ‫ خطر‬xatar, ‫ تشویش‬tašviš, ‫نگرانی‬
negrāni, ‫ اضطراب‬ezterāb. 3. ‫ آژیر خطر‬āžir-e xatar.
ganaRdebuli (ganaγdebuli) 1. ‫ نقد شده‬naγd šode.
2. ‫ بعمل رسیده‬be’ mal raside, ‫ انجام داده شده‬anjām gangeb (gangeb) ً ‫ عمدا‬amdan, ً ‫ قصدا‬γasdan.
dāde šode. gangeba (gangeba) ‫هستی آسمانی‬hasti-e āsmāni, ‫خدا‬
ganayari (ganaKari) ‫جدا شده‬ jodā šode, ‫دور شده‬ xodā.
dur šode. gangmirva (gangmirva) ‫ هدف تیر قرار دادن‬hadaf-e tir
ganayofi (ganaKofi) 1. ‫ جواب (حاصل) تقسیم‬javāb-e γarār dādan, ‫ اصابت کردن‬esabāt k., ‫ زدن‬zadan.
(hāsel-e) taγsim. 2. ‫ جدا شده‬jodā šode ‫ دور شده‬dur gangmiruli (gangmiruli) ‫ تیر خورده‬tir xorde, ‫سوراخ‬
šode. ‫ شده‬surax šode, ‫ هدف قرار گرفته شده‬hadaf γarār
ganayofiereba (ganaKofiereba) )‫باردار کردن (شدن‬ gerefte šode.
bār dār k (šodan), )‫ تلقیح کردن (شدن‬talγih k (šodan). gangrena (gangrena) ‫ گانگرن‬gāngren, ‫ عفونت‬ofunat.
ganayofierebuli (ganaKofierebuli) ‫ باردار شده‬bār gangrZoba (gangrZoba) )‫ ادامه (دادن‬edāme (dādan),
dār šode, ‫ تلقیح شده‬talγih šode. )‫ پیگیری (کردن‬pey giri (k).
ganaSenianeba (ganaSenianeba) ‫ آباد شدن‬ābād šodan. gangsteri (gangsteri) ‫ سرکش‬sarkeš, ‫ قلدر‬γoldor.
ganaCeni (ganačeni) ‫ حکم‬hokm, ‫ رأی‬rā’y. gangsteruli (gangsteruli) ‫ سرکشانه‬sar ke-šane,
ganaCeCi (ganačeči) ‫ حالجی شده‬hallāji šode, ‫پاشیده‬ ‫ قلدرمنشانه‬γoldor manešāne.
pāšide. gandgoma (gandgoma) ‫ عقب نشینی کردن‬aγab nešini
ganaceri (ganaceri) ‫ الک نشده‬alak našode, ‫الک‬ k, ‫ عقب رفتن‬aγab raftan, ‫ تخطی کردن‬taxati k, ‫عدول‬
‫کردنی‬alak kardani. ‫ کردن‬odul k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 99

gandegili (gandegili) ‫ گوشه نشین‬guše nešin, ‫انزوا‬ ganzraxva (ganzraxva) ‫ قصد کردن‬γasd k, ...‫به فکر‬
‫ گرفته‬enzevā gerefte, ‫ مرتاض‬mortāz ‫ افتادن‬be fekr-e... oftādan, ‫ بر آمدن‬...‫ در صدد‬dar
gandevna (gandevna) ‫ بیرون راندن‬birun rāndan, ‫طرد‬ sadad-e... bar āmadan.
‫ کردن‬tard k. ganzraxuli (ganzraxuli) ‫ قصدی‬γasdi, ‫ عمدی‬amdi,
gandevnili (gandevnili) ‫ رانده شده‬rānde šode, ‫طرد‬ ‫فرضی‬farzi, ‫ مفروض‬mafruz, ‫ احتمالی‬ehtemāli.
‫ شده‬tard šode. ganTavisufleba (gantavisufleba) )‫آزاد کردن (شدن‬
gandideba (gandideba) ‫ بزرگ کردن‬bozorg k, ‫کبیر‬ āzād k (šodan), ‫ آزادی‬āzādi, ‫ رهایی‬rahāyi.
‫ کردن‬kabir k. ganTavisuflebuli (gantavisuflebuli) )‫آزاد (شده‬
ganebivreba (ganebivreba) ‫ (شدن) لوس کردن‬lus k āzād (šode), ‫ رها شده‬rahā šode.
(šodan), ‫ به ناز پروردن‬be nāz parvardan, ‫ رو دادن‬ru ganTesva (gantesva) ‫ الک کردن‬alak k, ‫ بیختن‬bixtan,
dādan ‫ پر رو شدن‬por ru š. ‫ در رفتن‬dar raftan.
ganebivrebuli (ganebivrebuli) ‫پرورده‬ ‫ ناز‬nāz ganTiadi (gantiadi) ‫ شفق‬šafaγ, ‫ سحرگاه‬sahar gāh,
parvarde, ‫ لوس‬lus. ‫ سپیده دم‬sapide dam, ‫ بامداد‬bāmdād.
ganedi (ganedi) ‫ فاصله بین قطب ها و مدار استوا‬fāsele- ganTqmuli (gantγmuli) ‫ مشهور‬mašhur, ‫ پرآوازه‬por
ye beyn-e γotbha va madār-e ostovā. āvāze.
ganeleba (ganeleba) 1. )‫ آهسته کردن (شدن‬āheste gani (gani) ‫ عرض‬arz, ‫ پهنا‬pahnā.
k (šodan). 2. )‫ سست کردن (شدن‬sost k (šodan), ‫شل‬ ganiaveba1 (ganiaveba) ‫ بر باد دادن‬bar bād dādan,
)‫ کردن (شدن‬šol k (šodan). 3. ،‫کم شدن چیزی (سرما‬ ‫ عبث مصرف کردن‬abas mašrāf k, ‫ریخت و پاش کردن‬
)‫ گرما‬kam šodan-e čizi (sarmā, garmā), ‫رقیق کردن‬ rixt-o-pāš k.
)‫ (شدن‬raγiγ k (š).
ganiaveba2 (ganiaveba) ‫ تهویه هوا کردن‬tahviyye havā
ganviTareba (ganvitareba) )‫ رشد (کردن‬rošd (k.), k., ‫ هوا خوری کردن‬havā xori k, ‫ هوا تازه کردن‬havā
)‫ ترقی (کردن‬taraγi (k.), )‫ پرورش یافتن (دادن‬parvareš taze k.
yāftan (dādan).
ganiavebuli (ganiavebuli) ‫ هوا داده شده‬havā dāde
ganviTarebadi (ganvitarebadi) )‫در حال رشد (ترقی‬ šode, ‫ تجدید هوا شده‬tajdid-e havā šode, ‫تهویه شده‬
dar hāl-e rošd (taraγi),‫ قابل رشد‬γābel-e rošd. tahviyye šode.
ganviTarebuli (ganvitarebuli) ‫کرده‬ ‫ رشد‬rošd ganiaraReba (ganiaraγeba) )‫خلع سالح کردن (شدن‬
karde, ‫ مترقی‬motaraγγi. xal’-e selāh k (šodan), ‫منع استفاده از سالح کردن‬
ganvlili (ganvlili) 1. ‫ گذشته‬gozašte. 2. ‫پشت سر‬ man’-e estefāde az salāh k.
‫ گذاشته شده‬pošte sar gozaste šode, ‫ عبور کرده‬obur ganieri (ganieri) ‫ پهن‬pahn, ‫ عریض‬ariz, ‫گسترده‬
karde. gostarde.
ganvrcoba (ganvrcoba) ‫کردن‬ ‫ عریض‬ariz k, ‫گشاد‬ ganiv (ganiv) ‫ در پهنا‬dar pahnā, ‫ در عرض‬da arz.
‫ کردن‬gošād k, ‫ بزرگ کردن‬bozorg k, ‫ وسعت دادن‬vosa’t
dādan. ganivi (ganivi) ‫ پهنایی‬pahnayi, ‫ عرضی‬arzi, ‫کناری‬
kenāri.
ganzaveba (ganzaveba) ‫ رقیق کردن‬raγiγ k, ‫حل کردن‬
ganivrad (ganivrad) ‫ گسترده‬gostarde.
hall k.
ganzavebuli (ganzavebuli) ‫ رقیق (حل) شده‬raγiγ
gankarguleba (gankarguleba) ‫ دستور‬dastur, ‫امر‬
(hal) šode. amr, ‫ بخش نامه‬abxš nāme.
gankaceba (gankaceba) )‫ انسان کردن (شدن‬ensān k
ganze (ganze) ‫ در کنار‬dar kenār, ‫ در گوشه‬dar guše,
‫کمی دور‬kami dur, ‫ به کناری‬be kenāri, ‫ بر کنار‬bar (šodan).
kenār, ‫ در طرف‬dar taraf. gankerZoeba (gankerZoeba) 1. ‫ ویژگی‬vižegi, ‫ممتازی‬
ganzogadeba (ganzogadeba) 1. ‫جمع بندی کردن‬
momtāzi. 2. ‫ جدا کردن‬jodā k, ‫ مجزا کردن‬mojazzā k.
jam’ bandi k., ‫ تعمیم دادن‬ta’mim dādan. 2. ‫نتیجه کلی‬ 3. ‫ تخصیص‬taxsis.
)‫ (گرفتن‬natije-ye kolli (gereftan). gankerZoebiT (gankerZoebit) ‫ به ویژه‬beviže, ‫با الخص‬
ganzogadebuli (ganzogadebuli) ‫ کلی‬kolli ‫عمومی‬
belaxas.
omumi. gankerZoebuli (gankerZoebuli) ‫ ویژه‬viže, ‫مجزا شده‬
ganzrax (ganzrax) ‫ بطور عمدی‬be towr-e amdi, ً ‫قصدا‬
mojazzā šode, ‫ ممتاز‬momtāz, ‫ جدا‬jodā.
γasdān. gankveTa (gankveta) )‫(اجساد‬ ‫ شکافتن‬šekāftan (-e
ajasād), ‫ کالبد شکافی‬kālbod šekāfi.
100 qarTul-sparsuli leqsikoni

gankiTxva (gankitxva) ‫ قضاوت کردن‬γazavāt k, ‫محاکمه‬ ganmgrZobi (ganmgrZobi) ‫ ادامه دهنده‬edāme


)‫ (کردن‬mohākeme (k.). ◊ gankiTxvis dRe ‫روز داد‬ dahande,‫ پیگیری کننده‬peygiri konande.
ruz-e dād, ‫ روز قضاء‬ruz-e γazā’. ganmeoreba (ganmeoreba) ‫ تکرار شدن‬tekrār šodan.
gankiTxuli (gankitxuli) ‫ محاکمه شده‬mohākeme ganmeorebiT (ganmeorebit) ‫ بار دوم‬bār-e dovvom,
šode, ‫ به سزای عمل خود رسیده‬be sezāy-e amal-e ‫ بازهم‬bāz ham, ‫دوباره‬dobāre.
xod raside.
ganmeorebiTi (ganmeorebiti) ‫ تکراری‬tekrāri, ‫مجدد‬
gankuTvnili (gankutvnili) ‫ اختصاص داده شده‬extesās mojadad.
dāde šode, ‫ در نظر گرفته شده‬dar nazar gerefte šode.
ganmeorebuli (ganmeorebuli) ‫ تکرار شده‬tekrār šode.
gankurnebuli (gankurnebuli) ‫ عالج شده‬elāj šode,
‫ درمان شده‬darmān šode. gankurnebadi ‫قابل درمان‬ ganmkargulebeli (ganmkargulebeli) ‫ آمر‬āmer,
γābel-e darman. ‫ دستور دهنده‬dastur dahande.
ganmkiTxveli (ganmkitxveli) ‫جوینده حال‬...juyande-
ganlageba (ganlageba) ‫ جا دادن‬jā dādan, ‫گذاشتن‬
gozāštan, ‫ مرتب و منظم کردن‬morattab-o-monazzam ye hāl, ‫ دادگر‬dad gar.
k, ‫ بر پا داشتن‬bar pā dāštan. ganmklavi (ganmklavi) ‫ورزش دست ها به طرفین‬
ganmaaxlebeli (ganmaaxlebeli) ‫ بازگشا‬bāz gošā,
varzeš-e dasthā be tarafeyn.
‫ تجدید کننده‬tajdid konande. ganmkurnebeli (ganmkurnebeli) ‫ عالج کننده‬elāj
ganmavloba (ganmavloba): ‫در جریان‬... dar jeryān-e,
konande.
‫در طول‬... dar tul-e... ◊ erTi kviris ganmavlobaSi ganmmartebeli (ganmmartebeli) ‫ مفسر‬mofaser,
‫ در طول یک هفته‬dar tul-e yek hafte. ‫ تشریح کننده‬tašrih konande.
ganmaTavisuflebeli (ganmatavisuflebeli) 1. ganmsazRvreli (ganmsazγvreli) ‫محدود کننده‬
‫ آزاد کننده‬āzād konande. 2. ‫ آزادی بخش‬āzādi baxš. mahdud konande, ‫ مرزبندی کننده‬marz bandi
ganmanaTlebeli (ganmanatlebeli) 1. ‫روشنگر‬ konande, ‫ مشخص کننده‬mošaxxas konande.
rowšan gar, ‫ معارف پرور‬moā’ref parvar. 2. ‫گستراننده‬ ganmtkiceba (ganmtkiceba) )‫تقویت کردن (شدن‬
‫ دین‬gostarānande-ye din-e ‫گستراننده ایده های مذهبی‬ taγviyyat k. (šodan), )‫ محکم کردن (شدن‬mohkam
gostarānande-ye idehay-e mazhabi. k. (šodan), )‫ تحکیم بخشیدن (شدن‬tahkim baxšidan
ganmanaT­leb­loba (ganmanatlebloba) ‫روشنگری‬ (šodan), )‫ تثبیت کردن (شدن‬tasbit k. (šodan)
rowšan gari, ‫ معارف پروری‬moā’ref parvari. ganmtkicebuli (ganmtkicebuli) ‫ تحکیم شده‬tahkim
ganmanawilebeli (ganmanawilebeli) ‫تقسیم کننده‬
šode, ‫ تثبیت شده‬tasbit šode.
taγsim konande, ‫ توزیع کننده‬towzi’ konande. ganoyiereba (ganoKiereba) ‫ کود دادن‬kud dādan, ‫کود‬
ganmarteba (ganmarteba) 1. ‫ تشریح کردن‬tašrih k. 2.
‫ پاشی کردن‬kud pāši k., )‫ حاصل خیز کردن (شدن‬hāsel
‫ تفسیر کردن‬tafsir k, ‫ روشن کردن‬rowšan k. 3. ‫توضیح‬ xiz k. (šodan).
‫ دادن‬towzih dādan. ganoyierebuli (ganoKierebuli) ‫ کود داده شده‬kud
ganmartebiTi (ganmartebiti) ‫ تفسیری‬tafsiri, ‫توضیحی‬
dāde šode, ‫ حاصل خیز‬hāsel xiz.
towzihi. ganpirobeba (ganpirobeba) ‫ مشروط کردن‬mašrut k.,
ganmartebuli (ganmartebuli) ‫شده‬ ‫ تفسیر‬tafsir ‫مقید کردن‬moγayyad k.
šode, ‫ تشریح شده‬tašrih šode. ganpirobebuli (ganpirobebuli) ‫ مشروط شده‬mašrut
ganmartoeba (ganmartoeba) )‫انزوا گیری (کردن‬ šode, ‫ مقید شده‬moγayyad šode.
enzavā giri (k.), )‫ گوشه گیری (کردن‬guše giri (k.), ganrigi (ganrigi) ‫ برنامه زمان بندی شده‬barnāme-ye
)‫ خلوت نشینی (کردن‬xalvat nešini (k.). zaman bandi šode.
ganmartoebiT (ganmartoebit) ‫ بطور تنها‬betowr-e ganrisxeba (ganrisxeba) ‫ عصبانی شدن‬asabāni šodan,
tanhā, ‫ انزوا جویانه‬enzavā’ juyāne. ‫ خشمگین شدن‬xašmgin šodan.
ganmartoebuli (ganmartoebuli) ‫ تنها‬tanhā, ‫تک‬ ganrisxebuli (ganrisxebuli) )‫ عصبانی (شده‬asabāni
tak, ‫انزوا گرفته‬enzavā’ gerefte, ‫ گوشه نشین‬guše nešin. (šode), ‫ خشمگین‬xašmgin.
ganmasxvavebeli (ganmasxvavebeli) ‫مشخصه‬ gansazRvra (gansazγvra) ‫ تعیین کردن‬ta’yin k.,
mošaxxase, ‫ ممیزه‬momayyeze. ‫ مشخص کردن‬mošaxxas k, ‫ معلوم کردن‬ma’lum k,
ganmacvifrebeli (ganmacvifrebeli) ‫آور‬ ‫حیرت‬ ‫ مشخص شدن‬mošaxxas šodan, ‫ تعیین شدن‬ta’yin š.
heyrat āvar, ‫ تعجب انگیز‬ta’job angiz. gansazRvruli (gansazγvruli) ‫شده‬ ‫ تعیین‬ta’yin
šode, ‫ مشخص شده‬mošaxas šode, ‫ معلوم‬ma’lum.
qarTul-sparsuli leqsikoni 101

gansaTavisuflebeli (gansatavisuflebeli) ‫آزاد‬ ‫ کم کردن بار‬kam k-e bār. 2. ‫ سبک کردن برنامه‬sabok
‫ کننده‬āzād konande, ‫ رها کننده‬ruhā konande,‫رهایی‬ kardan-e barnāme.
‫ بخش‬rahayi baxš.
gantvirTuli (gantvirtuli) 1. ‫ سبک بار شده‬sabok
gansakuTrebiTi (gansakutrebit) ً‫مخصوصا‬ bār šode. 2. ‫ بار اندازی شده‬bār andāzi šode
maxsusān, ‫ بویژه‬beviže.
gantoleba (gantoleba) )‫ معادله (ریاضی‬mo’ādele.
gansakuTrebuli (gansakutrebuli) ‫منحصر به فرد‬
gantoteba (gantoteba) )‫ شاخه شاخه (شدن‬šāxe šāxe
monhaser be fard, ‫ ویژه‬viže, ‫ مخصوص‬maxsus, ‫خاص‬
(šodan), ‫ محل شاخه شاخه شدن‬mahall-e šāxe šāxe
xās, ‫استثنائی‬estesnā’i.
šodan.
gansakurnavi (gansakurnavi) 1. ‫کسی که باید معالجه‬
ganuviTarebeli (ganuvtarebeli) ‫ رشد نیافته‬rošd
‫ شود‬kasi ke bāyad mo’āleje šavad. 2. ‫معالجه شونده‬
nayāfte, ‫ عقب مانده‬aγab mande.
mo’āleje šavande.
ganuviTarebloba (ganuvitarebloba) ‫عقب ماندگی‬
gansamartavi (gansamartavi) )‫مستحق تفسیر (تشریح‬
aγab māndegi, ‫ رشد نیافتگی‬rošd nayāftegi.
mostahaγγ-e tafsir (tašrih).
ganuzomeli (ganuzomeli) ‫ بی حد‬bi hadd, ‫بی اندازه‬
gansamtkicebeli (gansamtkicebeli) ‫مستحکم کردنی‬
bi andāze, ‫ فوق العاده‬fowγ-ol-āde, ‫ بی کران‬bi karan.
moštahkam kardani, ‫تثبیت‬ ‫ مستحق‬mostahaγγ-e
tasbit. ganuzomlad (ganuzomlad) ‫ فوق العاده‬fowγ-ol-’āde
‫ بی اندازه‬bi andāze.
gansasvenebeli (gansasvenebeli) 1. ‫جهان آرامش‬
jahān-e ārāmeš, ‫ جهان پس از مرگ‬jahān-e pas az ganukurnebeli (ganukurnebeli) ‫درمان‬ ‫غیر قابل‬
marg. 2. ‫ بهشت‬behešt. γeyr-e γābel-e darm’ān, ‫ العالج‬lā elāj.
gansasjeli (gansasJeli) )‫(مجازات‬ ‫تنبیه‬ ‫مستحق‬ ganumeorebeli (ganumeorebeli) ‫ بی تا‬bi tā, ‫بی‬
mostahaγγ-e tanbih (mojāzāt). ‫ مانند‬bi mānand, ‫ تکرار ناپذیر‬tekrār nā pazir, ‫ بی بدل‬bi
badal, ‫ تک‬tak.
gansacdeli (gansacdeli) ‫ خطر‬xatar, ‫مخاطره‬
moxātere, ‫ بال‬balā. ganurCeveli (ganurčeveli) ‫ تشخیص ناپذیر‬tašxis
nāpazir, ‫ یکسان‬yeksan, ‫ هم مانند‬ham mānand.
gansacvifrebeli (gansacvifrebeli) ‫حیرت آور‬
heyrat āvar, ‫ خیره کننده‬xire konande. ganurCevlad (ganurčevlad) ‫ بدون انتخاب‬bedun-e
entexāb, ‫ بدون فرق گذاشتن‬bedun-e farγ gozāštan.
gansaxiereba (gansaxiereba) ‫ تجسم‬tajassom, ‫مجسم‬
‫ کردن‬mojassam k, ‫ بودن‬...‫ مظهر‬mazhar-e... budan, ganurCevloba (ganurčevloba) ‫تشخیص ناپذیری‬
‫ بودن‬...‫ سنبل‬sanbol-e... budan. tašxis nāpaziri, ‫ یکسان بودن‬yeksšn budan, ‫هم مانندی‬
ham mānandi.
gansaxierebuli (gansaxierebuli) ‫شده‬ ‫مجسم‬
mojassam šode, ‫ تجسم یافته‬tajassom yāfte. ganusjelad (ganusJelad) ‫محاکمه‬ ‫ بدون‬bedun-e
mohākeme, ‫ بدون رسیدگی‬bedun-e rasidegi.
gansaxilveli (gansaxilveli) ‫رسیدگی‬ ‫مستحق‬
mostahaγγ-e rasidegi, ‫ مستحق بررسی‬mostahaγγ-e ganusjeli (ganusJeli) ‫ محاکمه نشده‬mohākeme
barrasi. našode, ‫ رسیدگی نشده‬rasidegi našode
gansaxorcielebeli (gansaxorcielebeli) ‫مستحق‬ ganuyofeli (ganuKofeli) ‫ جدایی ناپذیر‬jodāyi
)‫شدن (کردن‬ ‫ عملی‬mostahaγγ-e amali šodan nāpazir, ‫ تقسیم ناشدنی‬taγsim nāšodani,‫غیر قابل‬
(kardan). ‫ تقسیم‬γeyr-e γābel-e taγsim, ‫ تقسیم ناپذیر‬taγsim nā
pazir.
gansvenebuli (gansvenebuli) ‫ مرحوم‬marhum, ‫فقید‬
faγid. ganuyreli (ganuKreli) ‫ دور نشدنی‬dur našodani, ‫جدا‬
‫ نشدنی‬joda našodani.
ganswavluli (ganswavluli) ‫ دانشمند‬dāneš mand,
‫ باسواد‬bā savād, ‫ تحصیل کرده‬tahsil karde, ‫ فاضل‬fāzel. ganuSorebeli (ganušorebeli) ‫ طرد نکردنی‬tard
nakardani, ‫دور نشدنی‬dur našodani, ‫ ترک ناکردنی‬tark
gansxvaveba (gansxvaveba) ‫ فرق‬farγ, ‫ اختالف‬extelāf,
nā kardani.
‫تفاوت‬tafāvot.
ganuwyveteli (ganuwKveteli) ‫ پی در پی‬pey dar
gansxvavebuli (gansxvavebuli) ‫ مختلف‬moxtalef,
pey, ‫ پیوسته‬peyvaste, ‫ متصل‬motasel ‫ مسلسل‬mosalsal.
‫ متفاوت‬motafāvet.
ganuwyvetliv (ganuwKvetliv) ‫ بطور پیوسته‬betowr-e
gansja (gansJa) ‫ بحث‬bahs, ‫ مذاکره‬mozākere, ‫قضاوت‬
pey vaste, ‫ پی در پی‬pey dar pey, ‫ به توالی‬be tavāli.
γazāvat.
ganuwyvetloba (ganuwKvetloba) ‫پیوستگی‬
gantvirTva (gantvirtva) 1. ‫ باراندازی‬bār āndāzi,
peyvastegi, ‫ یگانگی‬yegānegi.
102 qarTul-sparsuli leqsikoni

ganuxilavi (ganuxilavi) ‫ بررسی نشده‬barrasi našode. ganWvretili (ganyvretili) ‫ پیش بینی شده‬pišbini
ganuxorcielebeli (ganuxorcielebeli) ‫غیر عملی‬ šode, ‫ از پیش اندیشیده شده‬az piš andišide šode.
γeyr-e amali, ‫غیر قابل اجرا‬γeyr-e γābel-e ejrā’. ganxeTqileba (ganxetkileba) ‫ نفاق‬nefāγ, ‫تفرقه‬
ganuxrelad (ganuxrelad) ‫ بدون انحراف‬bedun-e tafraγe, ‫ نزاع‬nezā’ ‫اختالف‬extelāf.
enherefe, ‫ بطور مستمر‬be towr-e mostamar. ganxilva (ganxilva) )‫ بررسی (کردن‬barrasi (k), ‫رسیدگی‬
ganuxreli (ganuxreli) ‫انحراف‬ ‫ بال‬bālā enherāf, rasidegi, )‫ تجزیه و تحلیل (گردن‬tajziye-o-tahlil (k).
‫ مستمر‬mostamar. ganxiluli (ganxiluli) ‫ بررسی شده‬barrasi šode,
ganyenebuli (ganγenebuli) ‫کلی‬kolli, ‫مشخص‬ ‫غیر‬ ‫ تجزیه و تحلیل شده‬tajziye-o-tahlil šode.
γeyr-e mošaxxas, ‫ تجریدی‬tajridi ganxorcieleba (ganxorcieleba) ‫ عملی کردن‬amali
ganyofileba (ganKofileba) ‫ بخش‬baxš, ‫ رکن‬rokn, k, ‫ به اجرا در آوردن‬be ejrā dar āvardan, ‫انجام دادن‬
‫ قسمت‬γesmat, ‫ شعبه‬šo’be, ‫ اداره‬edāre, ‫ فصل‬fasl. anjām dādan.
ganSoreba (ganšoreba) ‫ جدایی‬jodāyi, ‫ دوری‬duri, ‫جدا‬ ganxorcielebuli (ganxorcielebuli) )‫عملی (شده‬
‫ شدن‬jodā šodan, ‫ فاصله گرفتن‬fāsele gereftan. amali (šode), ‫ اجرا شده‬ejrā šode, ‫انجام داده شده‬
anjām dāde šode.
ganSorebuli (ganšorebuli) ‫ دور افتاده‬dur oftāde,
‫ دور دست‬dur dast. ganxra (ganxra) ‫ رشته‬rešte, ‫ تخصص‬taxassos.
ganStoeba (ganštoeba) ‫ انشعاب‬enše’āb ‫منشعب شدن‬ ganjina (ganJina) ‫ گنجینه‬ganjine, ‫دیواری‬ ‫کمد‬
monšaeb šodan, ‫ شاخه شاخه شدن‬šāxe saxe šodan. komod-e divāri.
ganStoebuli (ganštoebuli) ‫ شاخه شاخه شده‬šāxe gaogneba (gaogneba) ‫ تحیر‬tahayyor, ‫ بهت زدگی‬boht
šāxe šode, ‫ منشعب شده‬monša’eb šode. zadegi, ‫ در جا خشکیدن‬dar jā xoškidan.
gancalkeveba (gancalkeveba) ‫ منزوی کردن‬monzavi gaognebuli (gaognebuli) ‫ متحیر‬motahayyer, ‫بهت‬
k, ‫ منفرد شدن‬monfared k. ‫ زده‬boht zade, ‫ در جا خشکیده‬dar jā xoškide.
gancalkevebuli (gancalkevebuli) ‫ منفرد‬monfared, gaorguleba (gaorguleba) ‫ خائن شدن‬xāen šodan,
‫ منزوی‬monzavi, ‫ جدا شده‬jodā šode. ‫ پیمان شکن شدن‬peymān šekan šodan, peyman
sekani, ‫ خیانت‬xiyānat.
gancda (gancda) ‫ گذراندن‬gozārāndan, ‫پشت سر گذاشتن‬
pošt-e sar gozāštan, ‫ تأثر‬ta’sor ‫ نگرانی‬negarāni. gaoreba (gaoreba) ‫ دو طبیعته شدن‬do tabi’ate šodan,
‫ دو خاصیته شدن‬do xāsiyate šodan, ‫ دوگانه شدن‬dogāne
gancdili (gancdili) ‫ مجرب‬mojarrab, ‫ دیده آب‬āb dide.
šodan.
gancvifreba (gancvifreba) ‫ حیرت‬heyrat, ‫ بهت‬boht,
gaorTqlili (gaortklili) 1. ‫ بخار شده‬boxār šode. 2.
‫ حیران کردن‬heyrān k.
‫ غیب زده‬γeyb zade.
gancvifrebuli (gancvifrebuli) ‫ حیرت زده‬heart
gaorkeceba (gaorkeceba) ‫دو چندان شدن‬do čandān
zade, ‫ بهت زده‬boht zade.
šodan, ‫ دو برابر شدن‬do barābar šodan, ‫دو الیه شدن‬
gancxadeba (gancxadeba) ‫ اعالمیه‬e’lāmiyye, ‫در‬ do lāye šodan.
‫ خواست نامه‬darxāst nāme, ‫ اطالع نامه‬ettelā’nāme.
gaorkecebuli (gaorkecebuli) ‫ دو چندان شده‬do
ganZi (ganZi) ‫ گنج‬ganj. čandān šode, ‫ دو برابر شده‬do barābar šode, ‫دوالیه‬
ganZreva (ganZreva) ‫ تکان دادن‬takān dādan, ‫جنباندن‬ ‫شده‬do lāye šode.
jonbāndan. gaormageba (gaormageba) ‫ دو برابر شدن‬do barābar
ganweseba (ganweseba) 1. )‫ شدن‬،‫ تعیین (کردن‬ta’yin šodan, ‫ دو چندان شدن‬do čandān šodan.
(k šodan). 2. )‫ انتصاب (کردن‬entesāb k. 3. )‫تجویز (کردن‬ gaormagebuli (gaormagebuli) )‫ دو چندان (شده‬do
tajviz (k). 4.. ‫ مشروط کردن‬mašrut k. čandān (šode).
ganwirva (ganwirva) ‫ فداکاری‬fadākāri, ‫کردن‬ ‫قربانی‬ gaostateba (gaostateba) ‫ استاد شدن‬ostād šodan,
γorbāni k, ‫ فدا کردن‬fadā k, ‫ نثار کردن‬nesār k. ‫ ماهر شدن‬māher šodan, ‫ کاردانی‬kārdāni.
ganwiruli (ganwiruli) 1. ‫ فدا شده‬fedā šode. 2. gaostatebuli (gaostatebuli) ‫ استاد شده‬ostād šode,
‫ محکوم به فنا‬mahkum-e be fanā’. ‫ کاردان‬kardān.
ganwyobileba (ganwKobileba) ‫ حال‬hāl, ‫روحیه‬ gaoflianeba (gaoflianeba) ‫ عرق کردن‬araγ k.
ruhiye, ‫احساسات‬ehsāsāt, ‫ دماغ‬damāγ.
gaoflianebuli (gaoflianebuli) ‫ عرق کرده‬araγ karde.
ganWvreta (ganyvreta) )‫ پیش بینی (کردن‬piš bini (k),
gaoceba (gaoceba) ‫ متعجب شدن‬mota’ajjeb šodan,
‫ از دور دیدن‬az dur didan.
‫ خیلی بهت زده شدن‬xeyli boht zade šodan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 103

gaocebuli (gaocebuli) ‫متعجب‬ ‫ خیلی‬xeyli gaprotesteba (gaprotesteba) ‫ اعتراض کردن‬e’terāz


mota’ajjeb, ‫ بیش از حد بهت زده‬biš az hadd boht k, ‫ واخواستن‬vāxāstan.
zade. gaprotestebuli (gaprotestebuli) ‫شده‬ ‫اعتراض‬
gaoxreba (gaoxreba) ‫ ویرانی‬virāni, )‫از بین رفتن (بردن‬ e’terāz šode, ‫ واخواست شده‬vāxāst šode.
az beyn raftar (bordan), )‫ نابود کردن (شدن‬nābud k gaJeJili (gažežili) ‫ صدمه خورده‬sadam-e xorde, ‫ضرب‬
(šodan), )‫ مفلس کردن (شدن‬mofles k (šodan), ‫تارج‬ ‫ دیده‬zarb dide, ‫آسیب دیده‬āsib dide, )‫ له (شده‬leh
‫ کردن‬tārāj k, ‫ ورشکست کردن‬varšekast k. (šode).
gaoxrebuli (gaoxrebuli) ‫ ویران شده‬virān šode,
gaJinianeba (gažinianeba) ‫ لجاجت کردن‬lejājat k,
‫ به تاراج برده شده‬be tārāj borde šode, ‫ورشکسته‬ ‫ لجوج شدن‬lajuj šodan.
varšekaste.
gaJleta (gažleta) ‫ نابودی‬nābudi, ‫ تباهی‬tabāhi, ‫نیست‬
gapareba (gapareba) ‫ فرار کردن‬farār k, ‫ به جیم زدن‬be
‫ کردن‬nist k, ‫ نابود کردن‬nābud k, ‫ خرد کردن‬xord k.
jim zudan, ‫ دزدکی رفتن‬dozdaki raftan.
gaJletili (gažletili) ‫ نیست شده‬nist šode, ‫نابود شده‬
gaparsva (gaparsva) ‫ ریش تراشیدن‬riš tarāšidan, ‫اصالح‬
nābud šode.
‫کردن‬eslāh k, ‫ ریش تراشی‬riš terāši.
gaJonva (gažonva) )‫ تراوش (کردن‬tarāveš (k.), ‫نفوذ‬
gaparsuli (gaparsuli) ‫ تراشیده‬tarāšide. ◊ ~ saxe
nofuz, ‫ درز کردن‬darz k, ‫ رخنه کردن‬renxne k.
‫ صورت تراشیده‬surat-e tarāšide.
gaJonili (gažonili) ‫ تراوش کرده‬tarāveš karde, ‫درز‬
gapartaxeba (gapartaxeba) ‫ ویران کردن‬virān k, ‫نابود‬
‫ کرده‬darz karde.
‫ کردن‬nābud k, ‫ به تارج بردن‬be tāraj bordan.
gaJrJoleba (gažržoleba) ‫ لرزش‬larzeš, ‫لرزیدن‬
gapartaxebuli (gapartaxebuli) ‫ ویران‬virān, ‫تاراج‬
larzidan.
‫ شده‬tārāj šode.
gaJRenTa (gažγenta) ‫آغشتگی‬āγeštegi, ‫ خیس کردن‬xis
gapativeba (gapativeba) ‫ کود دادن‬kud dādan, ‫چاق‬
k, ‫آغشتن‬āγeštan.
)‫ کردن (زمین‬čāγ k, (-e zamin).
gaJRenTili (gažγentili) ‫ آغشته‬āγešte, ‫ خیس شده‬xis
gapativebuli (gapativebuli) ‫ کود خورده‬kud xorde,
šode.
‫ کود داده شده‬kud dāde šode.
garabadi (garabadi) ‫ جارختی‬jā raxti, ‫ رخت آویز‬raxt
gapatiosneba (gapatiosneba) ‫متقبل شدن تمامی آداب‬
āviz, ‫ گیره‬gire.
‫ به خاک سپاری‬motaγābel šodan-e tamāmi-ye ādāb-e
be xāk sepāri. garandva (garandva) ‫کردن‬ ‫ رنده‬rande k, ‫تراشیدن‬
tarāšidan, ‫ صاف کردن با رنده‬sāf k. bā rande.
gapentva (gapentva) )‫ حالجی (کردن‬hāllaji k.
garanduli (garanduli) ‫ رنده شده‬rande šode.
gapirobeba (gapirobeba) ‫( (کسی را) مسئول کردن‬kasi
rā) mas’ul k, ‫ جوابگو کردن‬javābgu k. garanti (garanti) ‫ ضامن‬zāmen.

gapirovneba (gapirovneba) ‫ به نحو احسن رسیدن‬be garantia (garantia) ‫ ضمانت‬zamānat.


nahv-e ahsan rasidan, ‫ توجه کافی کردن‬tavajjoh-e garantireba (garantireba) ‫ تضمین کردن‬tazmin k,
kāfi k. ‫ ضمانت شدن‬zamānat šodan, ‫ ضمانت کردن‬zamānat k.
gapoba (gapoba) ‫کردن‬ ‫ تکه تکه‬teke teke k, ‫خرد‬ garantirebuli (garantirebuli) ‫ تضمین شده‬tazmin
‫ کردن‬xord k, ‫ قطعه قطعه کردن‬γat’e, γat’I k, ‫شکستن‬ šode, ‫ تضمینی‬tazmini.
šekastan, ‫ قطع کردن‬γat’ k. garaJi (garaži) ‫ گاراژ‬gāraž. garaJiT ‫همراه با گاراژ‬
gapoxiereba (gapoxiereba) ‫ کود حیوانی دادن‬kud-e hamrāh bā gāraž.
heyvāni dādan, ‫ تپاله دادن‬tapāle dādan. garbena (garbena) ‫ دوش‬daveš, ‫دو‬dow, ‫ دویدن‬dowidan.
gapranWva (gapranyva) )‫ عشوه گری (کردن‬ešve gari garbenili (garbenili) ‫ دویده شده‬dowide šode
(k), ‫ خود را آراستن‬xod rā ārāstan.
gargari (gargari) ‫ زردآلو‬zardālu.
gapranWuli (gapranyuli) ‫ عشوه گر‬ešve gar, ‫شیک‬
garda (garda) ‫ به غیر‬be γeyr-e, ‫ به جزء‬be joz’, ‫بدون‬
‫ پوش‬šik puš.
bedun-e.
gaprialeba (gaprialeba) ‫ صیقل دهی‬seyγal dahi,
gardamavali (gardamavali) 1. ‫ انتقالی‬enteγāli. 2.
‫ پرداختن‬pardāxtan, ‫ صیقل دادن‬seyγal dādan, ‫پاک‬
‫ کردن‬pāk k. ‫ گذرا‬gozarā. 3. ‫ کوتاه مدت‬kutāh moddat. ◊ ~ droSa
‫ پرچم برنده مسابقه‬parčame barande-ye mosābeγe.
gaprialebuli (gaprialebuli) ‫ صیقل خورده‬seyγal
gardamavloba (gardamavloba) ‫ گذرایی‬gozarāyi, ‫سیار‬
xorde, ‫ پرداخت شده‬pardāxt šode.
‫ بودن‬sayār budan, ‫ کوتاه مدت بودن‬kutāh moddat budan.
104 qarTul-sparsuli leqsikoni

gardatexa (gardatexa) ‫ تحول‬tahavvol, ‫تحول یافتن‬ garemo (garemo) ‫ محیط‬mohit, ‫ حومه‬howme ‫اطراف‬
tahavvol yāftan, )‫ تغییر جهت (دادن‬taγyir-e jahat atrāf.
(dādan). garemoeba (garemoeba) ‫ حالت‬hālat, ‫ چگونگی‬čegonegi,
gardatexili (gardatexili) ‫ متحول شده‬motahavel ‫ شرایط‬šarāyet, ‫ اوضاع‬owzā’. ◊ adgilis garemoeba
šode, ‫ تغییر جهت یافته‬taγyire jahat yāfte. ‫ شرایط منطقه‬šarāyet-e mantaγe; ~ xels awyobs
‫ اوضاع مناسب است‬owza’ monāseb ast.
gardauvali (gardauvali) ‫ حتمی‬hatmi, ‫اجتناب ناپذیر‬
ejtenāb nā pazir. garemonteba (garemonteba) ‫ تعمیر کردن‬ta’mir k,
‫ ترمیم کردن‬tarmim k.
gardauvaloba (gardauvaloba) ‫ حتمی بودن‬hatmi
budan, ‫ اجتناب ناپذیری‬ejtenāb nāpaziri. garemontebuli (garemontebuli) ‫ تعمیر شده‬ta’mir
šode, ‫ ترمیم شده‬tarmim šode.
gardaqmna (gardakmna) ‫ دگرگون کردن‬degargun
kardan, ‫ تغییر دادن‬taγyir dādan, ‫ اصالح کردن‬eslāh k. garemosili (garemosili) ‫ احاطه شده‬ehāte šode,
‫ محاصره شده‬mohāsere šode.
gardaqmnili (gardakmnili) ‫ دگرگون شده‬degargun
šode, ‫ به شکل دگر در آمده‬be šekle degar dar āmade. garemocva (garemocva) ‫ محاصره کردن‬mohāsere k,
‫ احاطه کردن‬ehāte k.
gardacvalebuli (gardacvalebuli) ‫رحلت کرده‬
rehlāt karde, ‫ راحل‬rāhel, ‫ وفات کرده‬vafāt karde. garemoculi (garemoculi) ‫ محاصره شده‬mohāsere
šode.
gardacvlili (gardacvlili) ‫ فقید‬faγid, ‫ راحل‬rāhel.
garemoxazuloba (garemoxazuloba) ‫تراز‬ ‫خط‬
garderobi (garderobi) 1. ‫ جالباسی‬jā lebāsi, ‫رخت‬
xatt-e tarāz, ‫ خط اصلی‬xatt-e asli.
‫ کنی‬raxt kani, ‫ کمد رخت‬komod-e raxt, ‫اطاق پالتو در‬
‫ ادارات‬otāγ-e pālto dar edārāt. 2. ‫لباس های یک تن‬ gareubani (gareubani) ‫ قسمت خارجی شهر‬γesmat-e
)‫ (هنرپیشه‬lebāshāy-e yek tan (honar piše). xāreji-e šahr, ‫( (منطقه) قسمت دور افتاده‬montaγe-ye),
γesmat-e dur oftāde.
gardigardmo (gardigardmo) ‫ به عرض‬be arz, ‫به پهنا‬
be pahnā. gareuli1 (gareuli) ‫وحشی‬vahši, ‫ کوهی‬kuhi

gare- (gare-) ‫ بیرون‬birun, ‫ خارج‬xārej. gareuli2 (gareuli) )‫ شریک (جرم‬šarik (-e jorm), ‫دست‬
‫ اندر کار‬dast andār kār,‫ درگیر‬dargir.
garegani (garegani) ‫ بیرونی‬biruni, ‫ خارجی‬xāreji, ‫محیط‬
mohit. gareSe1 (gareše) ‫ بیرون از‬birun az, ‫ خارج از‬xārej az,
‫ بدون‬bedune, ‫ فاقد‬fāγed-e, ‫ اضافه بر‬ezāf-e bar.
gare-gare (gare-gare) ‫ در خارج‬dar xārej, ‫کمی دور‬
kami dur. gareSe2 (gareše) ‫ خارجی‬xāreji, ‫ بیگانه‬bigāne.

garegnoba (garegnoba) ‫ ظاهر‬zāher, ‫ قیافه‬γeyāfe. garecxva (garecxva) ‫ شستن‬šostan, ‫ شست و شو‬šost-


o-šu.
garegnuli (garegnuli) ‫ ظاهری‬zāheri, ‫ خارجی‬xāreji,
‫ شمایلی‬šamāyeli. garecxili (garecxili) )‫ شسته (شده‬šoste (šode), ‫پاک‬
pāk.
garedan (garedan) ‫از بیرون‬az birun, ‫ از خارج‬az xārej.
garewari (garewari) ‫ بی وجدان‬bi vejdān, ‫بی ناموس‬
gareva (gareva) ‫ داخل کردن‬dāxel k, ‫پای کسی را به‬
bi nāmus.
‫ میان کشیدن‬pāy-e kasi rā be meyān kešidan, ◊
WirSi gamria ‫ مرا به روز سیاه کشید‬marā be ruz-e garToba (gartoba) )‫ سرخوشی (کردن‬sar xoši (k), ‫دل‬
siyāh kešid. )‫ خوشی (کردن‬del xoši (k), )‫ سرگرمی (کردن‬sar garmi (k).
gareT (garet) ‫ در خارج‬dar xārej, ‫ در بیرون‬dar birun. garTuleba (gartuleba) ‫ پیچیدگی‬pičidegi, ‫بغرنجی‬
boγranji, )‫ وخیم کردن (شدن‬vaxim k (šodan), ‫دشوار‬
gareTa (gareta) ‫ بیرونی‬biruni, ◊ ~kedeli ‫دیوار بیرونی‬
)‫ کردن (شدن‬došvār k (šodan).
divār-e biruni.
garTuli (gartuli) ‫ سرگرم کننده‬sar garm konande,
garekani (garekani) ‫ جلد‬jeld, ‫ روپوش‬ru puš, ‫غشاء‬
‫ مشغول‬mašγul , ‫ سرخوش کننده‬sar xoš konande.
γešā’, ‫ پوشینه‬pušine, ‫ پوسته‬puste.
garigeba (garigeba) )‫(کردن‬ ‫ معامله‬moāmele (k),
garekva (garekva) ‫ راندن‬rāndan, ‫ بیرون کردن‬kirun k,
)‫ سازش (کردن‬sāzeš (k), )‫ ساخت و پاخت (کردن‬sāxt-
‫ دور کردن‬dur k.
o-pāxt (k).
garekili (garekili) ‫ رانده شده‬rānde šode, ‫بیرون شده‬
garigebuli (garigebuli) ‫شده‬ ‫ موافقت‬movāfeγat
birun šode.
šode, ‫ سازش شده‬sāzeš šode, ‫ سازش کرده‬sāzeš karde.
garemarbi (garemarbi) ‫کناره‬ ‫ فوروارد‬forvārd-e
gariTmva (garitmva) ‫ موزون کردن‬movzun k, ‫هم آهنگ‬
kenāre.
‫ کردن‬ham āhang k, ‫ قافیه بندی کردن‬γāfiye bandi k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 105

gariTmuli (garitmuli) ‫ قافیه بندی شده‬γāfiye bandi garRveva (garγveva) )‫ شکستن (خط جبهه‬šekastan
šode, ‫ هم آهنگ شده‬ham āhang šode. (xatt-e jebhe) ‫ رخنه کردن‬rexne k, ‫ در جا زدن‬dar jā
garindeba (garindeba) ‫ به فکر فرو رفتن‬be fekr foru zadan, ‫ عقب ماندن‬aγab māndan, ‫ عقب افتادگی‬aγab
raftan, ‫ غرق اندیشه شدن‬γarγ-e andiše šodan. oftādeγi.
garindebuli (garindebuli) ‫ به فکر فرو رفته‬be fekr garRveuli (garγveuli) 1. ‫ شکسته شده‬šekaste šode.
foru rafte. 2. ‫ پاره شده‬pāre šode. 3. ‫ عقب افتاده‬aγab oftāde, ‫در جا‬
‫ زده‬dar jā zade.
gariJraJi (garižraži) ‫ سپیده دم‬sapide dam, ‫سحرگاه‬
sahr gāh. garyvna (garKvna) ‫ فساد اخالقی‬fesād-e axlāγi, ‫فاسد‬
‫ کردن‬fāsed kardan, ‫ منحرف کردن‬monharef-k.
gariyva (gariKva) ‫ بیرون بردن‬birun bordan, ‫کنار زدن‬
kenār zadan, ‫ در ساحل انداختن‬dar sāhel andāxtan. garyvnili (garKvnili) ‫ مفسد‬mofsed, ‫ بد اخالق‬bad
axlāγ, ‫ بی ناموس‬bi nāmus.
gariyuli (gariKuli) ‫ منفرد شده‬monfared šode, ‫به‬
‫ گل نشسته‬be gel nešaste. garyvnileba (garKvnileba) ‫ مفسدی‬mofsedi, ‫بد‬
‫اخالقی‬bad axlāγi.
garicxva (garicxva) )‫ اخراج (کردن‬exrāj (k), ‫بیرون‬
‫ کردن‬birun k, ‫ حذف کردن‬hazf k. garSemo (garšemo) ‫ در اطراف‬dar atrāf, ‫دور و بر‬
dowr-o-bar, ‫ دور تا دور‬dowr tā dowr, ‫ در پیرامون‬dar
garicxuli (garicxuli) ‫اخراج شده‬exrāj šode, ‫حذف‬
pirāmun.
‫ شده‬hazf šode.
garSemortyma (garSemortKma) ‫کردن‬ ‫محاصره‬
garkveva (garkveva) ‫ معلوم کردن‬ma’lum k, ‫مشخص‬
mohāsere k, ‫ در حلقه گرفتن‬dar halγe gereftan.
‫ کردن‬mošaxxas k, ‫ روشن کردن‬rowšan k.
garSemortymuli (garšemortKmuli) ‫محاصره شده‬
garkveviT (garkvevit) 1. ‫روشنی‬ ‫ به‬be rowšani, mohāsere šode, ‫ در حلقه گرفته شده‬dar halγe gerefte
ً‫ مشخصا‬mošaxxasan, ‫ به خوانایی‬be xānāyi. 2. ‫شمرده‬
šode.
šomorde, ً ‫ بارزا‬bārezan.
garCeva (garčeva) 1. ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫ تمیز کردن‬tamiz
garkveuli (garkveuli) 1. ‫ مشخص‬mošaxxas, ‫واضح‬
k, ‫ چیدن‬čidan. 2. ‫ تقسیم بندی کردن‬taγsim handi k,
vāzeh, ‫ بارز‬bārez, ‫ روشن‬rowšan. 2. ‫ شمرده‬šomorde. ‫ جور کردن‬gur k. 3. ‫ بررسی کردن‬barrasi k, ‫قضاوت کردن‬
garkveuloba (garkveuloba) 1. ‫مشخص بودن‬ γazāvat k.
mošaxxas budan. 2. ‫ شمرده شمرده بودن‬šomorde garCeuli (garčeuli) 1. ‫ تقسیم بندی شده‬taγsim bandi
šomorde budan. šode, ‫ جور شده‬jur šode. 2. ‫ معلوم شده‬ma’lum šode.
garkveulwilad (garkveulwilad) ‫ تاحدی‬tā haddi,
garja (garJa) ‫ زحمت‬zahmat, ‫دادن‬ ‫ زحمت‬zahmat
‫ جز ًء‬joz’an, ‫ تا اندازه ای‬tā andāzei. dādan, ‫ زحمت کشیدن‬zahmat kešidan, ‫ کار‬kār.
garnizoni (garnizoni) ‫ پادگان‬pādegān,
garjili (garJili) ‫ زحمت کشیده‬zahmat kešide, ‫زحمت‬
garniri (garniri) ‫ مخلفات خوراک‬moxalafāt-e xorāk. ‫ دیده‬zahmat dide.
garnituri (garnituri) ‫ یک دست‬yek dast. ◊ avejis garjiloba (garJiloba) ‫ زحمت‬zahmat, ‫ کار‬kār.
~ ‫ یک دست مبل‬yek dast mobl. gasabaTilebeli (gasabatilebeli) ‫مستحق باطل کردن‬
garozgva (garozgva) ‫ تازیانه زدن‬tāziyāne zadan, mostahaγγ-e bātel k, ‫ باطل کردنی‬bātel kardani.
‫ شالق زدن‬šalāγ z. gasabedavi (gasabedavi) ‫آنچه که مستحق جرأت است‬
garsi (garsi) ‫ غشاء‬γešā’ ‫ پرده‬parde, ‫ جلد‬jeld, ‫پوسته‬ ānče ke mostahaγγ-e jorā’t ast, ‫ جرات کردنی‬jorā’t
puste. kardani.
garsSemoxveva (garsšemoxveva) ‫ در حلقه گرفتن‬dar gasaberi (gasaberi)1. ‫ باد کننده‬bād konande, ‫تلمبه‬
halγe gereftan. tolombe,2. ‫ باد کردنی‬bād kardani.
gartyma (gartKma) )‫ ضربه (زدن‬zarbe (zadan), ‫ضربت‬ gasabertyi (gasabertKi) 1. ‫ تکانیدنی‬takānidani.
zarbat. ◊ silis ~ ‫ سیلی زدن‬sili zadan. 2. )‫ اسباب تکانیدن (چوب تکانیدن‬asbāb-e takānidan
gartymuli (gartKmuli) ‫( (ضربه) زده شده‬zarbe) zade (čub-e takānidan).
šode. gasabmeli (gasabmeli) ‫… … بستن‬bastan. ◊ ~
garujva (garuJva) ‫ تکلیس کردن‬taklis k., ‫سوزاندن (مو‬ Toki ‫ طناب بستن‬tanāb-e bastan.
)‫ و کرک مرغ و غیره‬suzāndan (-e mu-o-kork-e moγ- gasabruebeli (gasabruebeli) ‫ بی هوش کننده‬bi huš
o-γeyre). konande, ‫ گیج کننده‬gij konande.
garujuli (garuJuli) ‫ سوزانده شده‬suzānde šode. gasabrunebeli (gasabrunebeli) ‫گشتنی‬ ‫ بر‬bar
106 qarTul-sparsuli leqsikoni

gaštani, ‫ برگرداندنی‬bar gardāndani, ‫… … برگشت‬bar gasaTavebeli (gasatavebeli) ‫شدنی‬ ‫ تمام‬tamām


gašt. ◊ ~ gza ‫ راه برگشت‬rāh-e bar gašt. šodani.
gasaburRi (gasaburγi) ‫حفر کردنی‬hafr kardani, ‫سوراخ‬ gasaTbobi (gasatbobi) ‫ گرم کردنی‬garm kardani, ...
‫ کردنی‬surāx kardani. ‫ گرم کردن‬garm k. gasaTbobad ‫ برای گرم کردن‬barā-
gasabWoeba (gasabyoeba) )‫(شدن‬ ‫کردن‬ ‫شورایی‬ ye garm k.
šowrāyi k (šodan). gasaTvaliswinebeli (gasatvalis-winebeli) ‫در نظر‬
gasagdebi (gasagdebi) ‫ انداختنی‬andāxtani, ‫در کردنی‬ ‫ گرفتنی‬dar nazar gereftani.
dar kardani, ‫ به درد نخور‬be dārd naxor. gasaTleli (gasatleli) ‫ تراشیدنی‬tarāšidani.
gasagebi (gasagebi) ‫ فهمیدنی‬fahmidani, ‫قابل درک‬ gasaToxni (gasatoxni) )‫ تیشه (زدنی‬tiše (zadani).
γābel-e dark, ‫ واضح‬vāzeh, ‫ روشن‬rowšan. gasaTrevi (gasatrevi) ‫ کشاندنی‬kešāndani.
gasagzavni (gasagzavni) ‫ فرستادنی‬ferestādani, ‫ارسال‬
gasaTqvefi (gasatkvefi) ‫ هم زدنی‬ham zadani.
‫ کردنی‬ersāl kardani.
gasaTxovari (gasatxovari) ‫ بی شوهر‬bi šowhar, ‫شوهر‬
gasagiJebeli (gasagižebeli) ‫ گیج کننده‬gij konande,
)‫ دادنی (کردنی‬šowhar dādani (kardani).
‫ حیران کننده‬heyrān konande.
gasaTxreli (gasatxreli) ‫ کندنی‬kandani, ‫مستحق‬
gasagisi (gasagisi) ‫ ریشه‬riše, ‫ فامیل‬famil, ‫ نوع‬no’.
‫ کندن‬mostahaγγ-e kandan.
gasagmiravi (gasagmiravi) ‫ وحشتناک‬vaxšat nāk,
gasakeTebeli (gasaketebeli) ‫ درست کردنی‬dorost
‫ کابوسبار‬kabus bār.
kardani, ‫ آماده کردنی‬āmāde kardani, ‫تعمیر کردنی‬
gasagoni (gasagoni) ‫ شنیدنی‬šanidani, ‫قابل شنیدن‬ ta’mir kardani. kasakeTeblad ‫برای درست کردن‬
γābel-e šenidan, ‫ به گوش رساندنی‬be guš rasāndani. barāy-e dorost k, ‫ برای تعمیر کردن‬barāy-e ta’mir k.
gasagrilebeli (gasagrilebeli) ‫ خنک کننده‬xonak gasakveTi (gasakveti) ‫ شکافتنی‬šekāftani, ‫قطع کردنی‬
konande, ‫ خنک کردنی‬xonak kardani. γat’ kardani, ‫ بریدنی‬boridani.
gasagrZelebeli (gasagrZelebeli) ‫مستحق ادامه‬ gasakvirveli (gasakvirveli) ‫ تعجب آور‬ta’job āvar,
‫یافتن‬mostahaγγ-e edāme yāftan, ‫ ادامه دادنی‬edāme ‫ حیرت انگیز‬heyrat angiz, ‫ عجیب‬ajib.
dādani, ‫ پیگیری کردنی‬pey giri kardani.
gasakviri (gasakviri) ‫ عجیب‬ajib.
gasadebi (gasadebi) ‫ کنار گذاشتنی‬kenār gozāštani.
gasakiTxavi (gasakitxavi) ‫ بخشیدنی‬baxšidani,
gasadidebeli (gasadidebeli) ‫ بزرگ کننده‬bozorg ‫ مستحق عفو کردن‬mostahaγγ-e afv k.
konande, ‫ بزرگ کردن‬bozorg k.
gasakreWi (gasakreyi) ‫ قیچی کردنی‬γeyči k, ‫اصالح‬
gasadnobi (gasadnobi) ‫کردن‬ ‫ذوب‬ ‫مستحق‬ ‫ کردنی‬eslāh kardani.
mostahaγγ-e zowb k, ‫ ذوب کردنی‬zowb kardani.
gasakurnavi (gasakurnavi) 1. ‫ درمان کردنی‬darmān
gasaerTianebeli (gasaertianebeli) ‫متحد کردنی‬ kardani, ‫ عالج کردنی‬elāj kardani. 2. ‫وسیله درمان کردن‬
mottahed kardani, ‫ متفق کردنی‬mottafeγ kardani. vasile-ye darmān k.
gasavaTeba (gasavateba) ‫ خسته کردن‬xaste k, ‫کوفته‬ gasalanZRavi (gasalanZγavi) ‫مستحق سرزنش کردن‬
‫ کردن‬kufte k, ‫ از پا انداختن‬az pā andāxtan. mostahaγγ-e sarzaneš k, ‫کردنی‬ ‫ مالمت‬malāmat
gasavaTebuli (gasavatebuli) ‫خسته‬ ‫ خیلی‬xeyli kardani.
xaste, ‫ درمانده‬darmande. gasalaxavi (gasalaxavi) ‫ مستحق تنبیه بدنی‬mostahaγγ-e
gasavali (gasavali) ‫ عبورگاه‬obur gar. ◊ ~ kari ‫درب‬
1
tanbih-e badani, ‫ کتک زدنی‬kotak zadani, ‫مستحق کتک‬
‫ عبوری‬darb-e oburi. ‫ خوردن‬mostahaγγ-e kotak xordan.
gasavali2 (gasavali)1. ‫ هزینه‬hazine, ‫ خرج‬xarj, ‫مصرف‬ gasalesavi (gasalesavi) ‫ تیز کردنی‬tiz kardani, ‫کند‬
masraf,2. ‫ ارزش‬arzeš. kond.
gasavleli (gasavleli) ‫ عبورگاه‬obur gāh, ‫گذارگاه‬ gasalkldevebuli (gasalkldevebuli) ‫محکم‬
gozār gāh, ‫ معبر‬ma’bar. mohkam, ‫ صخره مانند شدن‬saxr-e mānand šode.
gasazomi (gasazomi)1. ‫ سنجیدنی‬sanjidani, ‫اندازه‬ gasamagrebeli (gasamagrebeli) ‫کردنی‬ ‫محکم‬
‫ گرفتنی‬andāze gereftani,2. ‫ وسیله سنجیدن‬vasile-ye mohkam kardani, ‫ مستحق استحکام‬mostahaγ-e
sanjidan. estehkām.
gasazrdeli (gasazrdeli) ‫ بزرگ کردنی‬bozorg kardani, gasamarglavi (gasamarglavi) ‫ تیشه زدنی‬tiše zadani,
‫ پرورش دادنی‬parvareš dādani. gasazrdelad ‫برای‬ ‫ وجین کردنی‬vajin kardani.
‫ پرورش دادن‬barā-ye parvareš dādan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 107

gasamarTavi (gasamartavi) ‫ راست کردنی‬rāst kardani, dādane, ‫ هوا تازه کردنی‬havā taze kardani. 2. ‫هوا دهنده‬
‫ برپا داشتنی‬bar pā dāštani. havā dahande.
gasamarTleba (gasamartleba) ‫ قضاوت کردن‬γazāvat gasaocari (gasaocari) ‫انگیز‬ ‫ حیرت‬heyrat angiz,
k, ‫ محاکمه کردن‬mohākeme k. ‫ عجیب‬ajib.
gasamarTlebeli (gasamartlebeli) ‫کننده‬ ‫تبرئه‬ gasaoxrebeli (gasaoxrebeli) ‫شونده‬ ‫ تاراج‬tārāj
tabra’e konande, ‫ حکم برائت‬hokm-e barā’at. šavande, ‫ از بین رونده‬az beyin ravarde.
gasameorebeli (gasameorebeli) ‫ تکرار کردنی‬tekrār gasaparsavi (gasaparsavi) 1. ‫ تراشیدنی‬tarāšidani. 2.
kardani. gasameoreblad ‫ برای تکرار کردن‬barāy-e ‫ تراشیده‬tarāšide.
tekrār k.
gasapvna (gasapvna) ‫ صابون زدن‬sābun zadan.
gasamzeurebeli (gasamzeurebeli) ‫آفتاب دادنی‬
gasapnuli (gasapnuli) ‫ صابون زده شده‬sābun zade
āftāb dādani, ‫ تحت نور خورشید گذاشتنی‬that-e mur-e
šode, ‫ صابون خورده‬sābun xorde.
xoršid gozāštani. gasamzeureblad ‫برای آفتاب‬
‫ دادن‬baray-e āftāb dādan. gasaprialebeli (gasaprialebeli)1. ‫صیقل دهنده‬
seyγal dahande, ‫ پاک کننده‬pāk konande, ‫صیقل دهنده‬
gasamJRavnebeli (gasamžγavnebeli) 1. ‫ظاهر‬
seyγal dahande,2. ‫ پاک کردنی‬pāk kardani.
‫ کردنی‬zāher kardani. 2. )‫ دوای ظهور (عکس‬davāy-e
zohur (-e aks). gasamJRavneblad ‫برای ظاهر کردن‬ gasarandavi (gasarandavi) ‫ رنده کردنی‬rande kardani.
bāray-e zāher k. gasarandavad ‫ برای رنده کردن‬barāye rande k.

gasamravlebeli (gasamravlebeli) ‫تکثیر کردنی‬ gasarbeni (gasarbeni) ‫ دویدنی‬davidani.


)‫ (دادنی‬taksir kardani (dādani). gasamravleblad gasareki (gasareki) ‫ راندنی‬rāndani.
‫ برای تکثیر‬barāy-e taksir. gasarecxi (gasarecxi) ‫ شستنی‬šostani.
gasamrjelo (gasamrJelo) ‫ انعام‬en’ām, ‫ پاداش‬pādāš, gasarTobi (gasartobi) ‫ سرگرم کننده‬sargam konande,
‫ حق الزحمه‬haγγ-ol- zahme. ‫ سرخوش کننده‬sar xoš konande.
gasamtyunari (gasamtKunari) ‫ دروغگو‬doruγ gu, gasarigebeli (gasarigebeli) ‫ مرتب شدنی‬morattab
‫ نادرست‬nā dorost. šodani, ‫ مرتب کردنی‬morattab kardani.
gasamwarebeli (gasamwarebeli) ‫ تلخ کردنی‬talγ gasarkvevi (gasarkvevi) ‫ معلوم کردنی‬ma’lum
kardani, ‫ به روز سیاه نشاندنی‬be ruze siyāh nešāndani. kardani, ‫ مشخص کردنی‬mošaxxas kardani.
gasamxedroeba (gasamxedroeba) )‫نظامی کردن (شدن‬ gasarCevi (gasarčevi) 1. ‫ تمیز کردنی‬tamiz kardani.
nezāmi k (šodan). 2. ‫ تقسیم بندی کردنی‬taγim kardani ‫ جور کردنی‬jur
gasamxedroebuli (gasamxedroebuli) ‫نظامی شده‬ kardani. 3. ‫ تمیز کن‬tamiz kon. 4. ‫ تقسیم کننده‬taγsim
nezāmi šode, ‫ شبه نظامی‬šebh-e nezāmi. konande.
gasamxiarulebeli (gasamxiarulebeli)1. ‫شاد‬ gasasaRebeli (gasasaγebeli). 1. ‫ فروختنی‬foruxtani,
‫ کردنی‬šād kardani, ‫ مستحق خوشحال کردن‬mostahaγγ-e ‫ آب کردنی‬āb kardani. 2. ‫فروختن‬ ‫ محل‬mahall-e
xošhāl k,2. ‫ خوشحال کننده‬xošhāl konande. foruxtan.
gasamxnevebeli (gasamxnevebeli) ‫مستحق زنده دلی‬ gasaseirnebeli (gasaseirnebeli) 1. ‫کننده‬ ‫تفریح‬
mostahaγγ-e zende deli, ‫ روح بخش‬ruh baxš. tafrih konande. 2. ‫ تفریح گاه‬tafrih gāh.
gasanadgurebeli (gasanadgurebeli) ‫ویران‬ gasasvleli (gasasvleli) ‫ خروجی‬xoruji, ‫خروج گاه‬
‫ کردنی‬virān kardani, ‫ خراب کردنی‬xarāb kardani. xoruj gāh.
gasanadgureblad ‫ برای ویران کردن‬barā-ye virān k. gasasinji (gasasinJi) 1. ‫ مستحق سنجیدن‬mostahaγγ-e
gasanaTebeli (gasanatebeli)1. ‫ روشن کردنی‬rowšan sanjidan, ‫ امتحان کردنی‬emtehān kardani. 2. ‫وسیله‬
kardani, ‫ منور کردنی‬monavvar kardai,2. ‫روشن کننده‬ ‫ سنجش‬vasile-ye sanješ.
rowšan konande, ‫ نور دهنده‬nur dādan-de. gasasroli (gasasroli) ‫ پرتاب کردنی‬partāb kardani,
gasanaRdebeli (gasanaγdebeli) 1. ‫ نقد کردنی‬naγd ‫ شلیک کردنی‬šelik kardani.
kardani. 2. ‫ پرداخت کننده‬pardāxt konande, ‫انجام‬ gasastumrebeli (gasastumrebeli) 1. ‫بدرقه کردنی‬
‫ دهنده‬anjām dahande. badraγe kardani. 2. ‫ پس دادنی‬pas dādani.
gasanawilebeli (gasanawilebeli) ‫تقسیم کردنی‬ gasasuqebeli (gasasukebeli) ‫کردنی‬ ‫ فربه‬farbe
taγsim kardani. gasanawileblad ‫برای تقسیم‬ kardani, ‫ چاق کردنی‬čāγ kardani.
‫ کردن‬barāy-e taγsim k. gasasworebeli (gasasworebeli) ‫ اصالح کردنی‬eslāh
gasaniavebeli (gasaniavebeli) 1. ‫ هوا دادنی‬havā kardani, ‫ تصحیح کردنی‬tashih kardani.
108 qarTul-sparsuli leqsikoni

gasasxlavi (gasasxlavi) ‫ اصالح کردن گل و تاک‬eslāh gasaqcevi (gasakcevi) 1. ‫ فرار کردنی‬farār kardani. 2.
kardan gol-o-tāk, )‫ زدنی (شاخه ها‬zadani (šāxehā). ‫… … فرارکردن‬farār kardan.
gasatani (gasatani) ‫ بردنی‬bordani. gasaReba (gasaγeba)1. ‫ فروختن‬foruxtan, ‫آب کردن‬
gasatexi (gasatexi) ‫ شکستنی‬šekastani, ‫خرد کردنی‬ āb kardan, ‫ دست به سر کردن‬dast be sar kardan,2.
xord kardani. ‫استعمال‬este’māl.
gasatyavebeli (gasatKavebeli) 1. ‫ پوست کردنی‬pust gasaRebi (gasaγebi) 1. ‫ باز کردنی‬bāz kardani. 2. ‫کلید‬.
kardani. 2. )‫ وسیله پوست کردن (چاقو‬vasile-ye pust kelid.
k (čaγu). gasaRebuli1 (gasaγebuli) ‫ فروخته شده‬foruxe šode,
gasatyepi (gasatKepi) ‫ له کردنی‬leh kardni. ‫استعمال شده‬este’māl šode.
gasatyorcni (gasatKorcni) 1. ‫ دور پرتاب کردنی‬dur gasaRebuli2 (gasaγebeli) ‫یافته‬ ‫ بهبودی‬behbudi
partāb kardan i, ‫ دور شلیک کردنی‬dur šelik kardani . yāfte, ‫ سالم شده‬sālem šode.
2. ‫ پرتاب کردنی‬partāb kardani. gasaRviZebeli (gasaγviZebeli) 1. ‫ بیدار کردنی‬bidār
gasauToebeli (gasautoebeli) ‫ اتو کردنی‬otu kardani. kardani. 2. ‫ بیدار کننده‬bidār konande.
gasaumjobesebeli (gasaumJobesebeli) ‫بهتر کردنی‬ gasayari (gasaKari) 1. ‫ محل انشعاب‬mahall-e enše’āb,
behtar kardani, ‫… … بهتر کردن‬behtar k. ‫ نقطه جدا شدن‬noγte jodā šodan. 2. ‫زمان تفکیک‬
gasauqmebeli (gasaukmebeli) ‫ کنسل کردنی‬kansel )‫ (انشعاب‬zamān-e tafkik (enše’āb).
kardani, ‫ لغو کردنی‬laγv kardani. gasayvani (gasaKvani) ‫ بردنی‬bordani, ‫ کشیدنی‬kešidani.
gasafantavi (gasafantavi) ‫کردنی‬ ‫ پخش‬paxš gasayidi (gasaKidi) ‫ فروختنی‬foruxtani, ‫ فروشی‬foruši.
kardani, ‫ گستراندنی‬gostarāndani. gasayolebeli (gasaKolebeli) ‫ همراه کردنی‬harāh
gasafarToebeli (gasafartoebeli) 1. ‫عریض کردنی‬ kardani.
ariz kardani. 2. ‫ عریض کننده‬ariz konande.
gasayofi (gasaKofi) 1. ‫ تقسیم کردنی‬taγsim kardani,
gasafeni (gasafeni) ‫ آویختنی‬āvixtani, ‫گاه‬ ‫آویختن‬ ‫ جدا جدا کردنی‬jodā jodā kardni. 2. ‫ مقسوم‬maγsum.
āvixtan gāh.
gasayreli (gasaKreli) 1. ‫ جدا کردنی‬jodā kardani,
gasafreni (gasafreni) 1. ‫ پرواز کردنی‬arvāzp ardani. ‫ دور کردنی‬dur kardani. 2. ‫ بند کردنی‬band kardani.
2. ‫پرواز کردن‬. arvāz k.
gasayuCebeli (gasaKučebeli) 1. ‫ تسکین دادنی‬taskin
gasafrTxilebeli (gasafrtxilebeli) ‫هشدار دادنی‬ dādani. 2. ‫ مسکن‬mosakken.
hošdar dādani, ‫دادن‬ ‫هشدار‬ ‫ مستحق‬mostahaγγ-e
gasaSenebeli (gasašenebeli) ‫کردنی‬ ‫آباد‬ ābād
hošdār dādan.
kardani.
gasafuWebeli (gasafuyebeli) ‫شدنی‬ ‫ خراب‬xarāb
gasaSvebi (gasašvebi) 1. ‫ رها کردنی‬rahā kardani. 2.
šodani, ‫ فاسد شدنی‬fāsed šodani.
‫ تولید کردنی‬towlid kardani.
gasaqani (gasakani) 1. ‫ میدان‬meydān, ‫ فضا‬fazā. 2.
gasaSleli (gasašleli) ‫کردنی‬ ‫ پاک‬pāk kardani,
‫ وسیله حرکت آزادانه‬vasile-ye harkat-e āzādāne.
‫ زدودنی‬zodudani.
gasaqanebeli (gasakanebeli) ‫دادنی‬ ‫ تکان‬takān
gasaSrobi (gasašrobi) 1. ‫ خشکیدنی‬xoškidani, ‫خشک‬
dādani.
‫ کردنی‬xošk kardani. 2. ‫ جای خشک کردن‬jāy-e xošk k.
gasaqarvebeli (gasakarvebeli) 1. ‫فراموش کردنی (درد‬
gasaSterebeli (gasašterebeli) ‫ حیرت انگیز‬heyrat
)‫ اندوه‬،‫ و غم‬farāmuš kardani (dard, γam, anduh). 2.
angiz.
‫از یاد برنده‬az yād barande.
gasaCarxavi (gasačarxavi) ‫ چرخ کردنی‬čarx kardani,
gasaqiravebeli (gasakiravebeli) ‫ کرایه کردنی‬kerāye
kardani, ‫ کرایه دادنی‬kerāye dādani. ‫ تیز کردنی‬tiz kardani.
gasaCaRebeli (gasačaγebeli) ‫ روشن کردنی‬rowšan
gasaqiraveblad (gasakiraveblad) ‫برای کرایه دادن‬
)‫ (کردن‬barāy-e kerāye dādan (k.). kardani.
gasaqirdavi (gasakirdavi) ‫کردن‬ ‫ مسخره‬masxare gasaCeni (gasačeni) ‫ پدید آوردنی‬padid āvardani, ‫ظاهر‬
kardan, ‫ مستحق مسخره‬mostahaγγ-e masxare. ‫ کردنی‬zāher kardani.
gasaqrobi (gasakrobi)1. ‫ خاموش کردنی‬xāmuš gasaCerebeli (gasačerebeli) 1. ‫ باز داشتنی‬bāz
kardani,2. ‫ خاموش کننده‬xāmuš konande. dāštani, ‫ ترمز کردنی‬tormoz kardani. 2. ‫ ایستگاه‬istgāh.
gasaqurdavi (gasakurdavi) ‫ دزدیدنی‬dozdidani, gasaCexi (gasačexi) ‫ بریدنی‬boridani, ‫ قطع کردنی‬γat’
‫ مستحق سرقت‬mostahaγγ-e serγat. kardani.
qarTul-sparsuli leqsikoni 109

gasaCivreba (gasačivreba) 1. ‫ شکایت کردن‬šekāyat k, gasawvevi (gasawvevi) 1. ‫ مشمول‬masmul. 2. ‫مرکز‬


‫ اعتراض کردن‬e’terāz k. 2. ‫ به استیناف دادن‬be estināf ‫ مشمولین‬markaz-e mašmulin, ‫حوزۀ سرباز گیری‬
dādan, ‫ تقاضای تجدید نظر کردن‬taγāzāy-e tajdid-e howze-ye sarbāz giri.
nazar k. gasawvrilebeli (gasawvrilebeli) ‫ خرد کردنی‬xord
gasaCivrebuli (gasačivrebuli) ‫ واخواست شده‬vāxāst kardani.
šode, ‫ به استیناف داده شده‬be estināf dāde šode. gasawiravi (gasawiravi) ‫ قربانی کردنی‬γorbāni
gasaCuqreba (gasačukreba) ‫ هدیه کردن‬hediye k, kardani, ‫ فدا کردنی‬fedā’ kardani.
‫ بخشیدن‬baxšidan, ‫ اعطاء کردن‬e’tā’ k. gasawmendi (gasawmendi) 1. ‫ پاک کردنی‬pāk kardani,
gasaCuqrebuli (gasačukrebuli) ‫ اهدایی‬ehdāyi, ‫ تمیز کردنی‬tamiz kardani. 2. ‫ پاک کن‬pāk kon.
‫اعطائی‬e’tā’i. gasawuravi (gasawuravi) ‫ آب کشیدنی‬āb kešidani.
gasaCxreki (gasačxreki) 1. ‫ تفتیش کردنی‬taftiš gasawyveti (gasawKveti) ‫ کشتنی‬koštani. ◊ Tqve
kardani. 2. ‫ وسیله تفتیش‬vaslile-ye taftiš. gasawyvetebo! ‫ تو بمیری‬to bemiri.
gasacelavi (gasacelavi) ‫ زدنی‬zadani, ‫کردنی‬ ‫درو‬ gasawylebuli (gasawKlebuli) )‫ حقیر (شده‬haγir
derow kardani. (šode).
gasacemi (gasacemi) ‫ دادنی‬dādani, ‫کردنی‬ ‫پرداخت‬ gasawyobi (gasawKobi) ‫ ترتیب دادنی‬tartib dādani,
pardāxt kardani. ‫ منظم کردنی‬monazzam kardani, ‫ گذاشتنی‬gozāštani.
gasacveTi (gasacveti) ‫ پاره کردنی‬pāre kardani, ‫خراب‬
gasaWimi(gasayimi) ‫ کشیدنی‬kešidani, ‫محکم کردنی‬
‫ کردنی‬xarāb kardani, ‫ فرسوده کردنی‬farsude kardani. mohkam kardani.
gasacvleli (gasacvleli) ‫کردنی‬ ‫ مبادله‬mobādele gasaWiri (gasayiri) ‫ نیاز مندی‬niyāz mandi, ‫مضیقه‬
kardani. maziγe, ‫ مشکل‬moškel, ‫ مصیبت‬mosibat, ‫ درد‬dard.
gasacivebeli (gasacivebeli) 1. ‫کردنی‬ ‫ سرد‬sard gasaWreli (gasayreli) ‫ قطع کردنی‬γat’ karda-ni.
kardani, ‫ خنک کردنی‬xonak kardani. 2. ‫سرد کننده‬
sard konande. gasaWyleti (gasayKleti) ‫ له کردنی‬leh karda-ni.

gasacinebeli (gasacinebeli) ‫ خنده آور‬xande āvar, gasaxalisebeli (gasaxalisebeli) ‫ خوش کننده‬xoš


‫ خندیدنی‬xandidani. konande, ‫ باال برنده روحیه‬bālā barande-ye ruhiye.
gasacini (gasacini) ‫ خنده آور‬xande āvar, ‫خنده دار‬ gasaxareli (gasaxareli) ‫ خوش کردنی‬xoš kardani,
xandedār. ‫ مسرور کردنی‬masrur kardani.
gasacnobi (gasacnobi) )‫(شدنی‬ ‫کردنی‬ ‫ آشنا‬āšnā gasaxdeli (gasaxdeli) 1. ‫ لباس کندنی‬lebās-e
kardani (šodani). ‫ا‬ kandani. 2. ‫( (کسی) لخت کردنی‬kas-e) loxt kardani.
3. ‫ رخت کنی‬raxt kani.
gasacodavebuli (gasacodavebuli) ‫ حقیر شده‬haγir
šode. gasaxelebeli (gasaxelebeli) ‫ عصبانی کردنی‬asabāni
kardani, ‫ به خشم آوردنی‬be xašm āvarda-ni.
gasacreli (gasacreli) 1. ‫ الک کردنی‬alak kardani,
‫ غربال کردنی‬γorbāl kardani. 2. ‫ الک‬alak, ‫ غربال‬γarbāl. gasaxerxi (gasaxerxi) ‫ اره کردنی‬arre kardani.

gasacxelebeli (gasacxelebeli) ‫ گرم کردنی‬garm gasaxvevi (gasaxvevi) ‫ پیچیدنی‬pičidani.


kardani. gasaxleba (gasaxleba) ‫ کوچ دادن‬kuč dādan, ‫بیرون‬
gasaZlebi (gasaZlebi) ‫کردنی‬ ‫ تحمل‬tahammol ‫ راندن‬birun rāndan, ‫ بیرون کردن‬birun k, ‫کوچاندن‬
kardani, ‫ طاقت‬tāγat kučāndan.
gasaZlierebeli (gasaZlierebeli) ‫کردنی‬ ‫تقویت‬ gasaxmobi (gasaxmobi) 1. ‫ خشک کردنی‬xošk kardani.
taγviyyat kardani. 2. ‫ جای خشک کردن‬jāye xošk k.
gasaZromi (gasaZromi) ‫ نفوذ کردنی‬nofuz kardani, gasaxsenebeli (gasaxsenebeli) ‫ به یاد آوردنی‬be yād
‫ رخنه کردنی‬raxne kardani. āvardani.
gasaZRomi (gasaZγomi) 1. ‫ سیر کردنی‬sir kardani. 2. gasaxsneli (gasaxsneli) 1. ‫ وسیله باز کردنی‬vasileye
‫ سیر کننده‬sir konande. 3. ‫ خوراک‬xorāk. bāz kardani. 2. ‫ باز کن‬bāz kon.
gasawevi (gasawevi) ‫ پهن کردنی‬pahn kardani, ‫گستردنی‬ gasaxurebeli (gasaxurebeli) 1. ‫ داغ کردنی‬dāγ
gostardani. kardani. 2. ‫ وسیله داغ کردن‬vasile-ye dāγ k.
gasaweri (gasaweri) 1. ‫ نوشتن‬neveštan. 2. ‫نوشتنی‬ gasajavrebeli (gasaJavrebeli) ‫ناراحت کردنی‬
neveštani. nāhārat kardani.
110 qarTul-sparsuli leqsikoni

gasajansaRebeli (gasaJansaγebeli) 1. ‫شفا دادنی‬ gaskvnili (gaskvnili) ‫ گره شده‬gereh šode.


šafā’ dādani, ‫ درمان کردنی‬darmān kardani. 2. ‫دارو و‬ gasma (gasma) ‫( (خط) کشیدن‬xatt) kešidan. ◊ xazis ~
‫ غیره‬dāru va γeyre. ‫ تأکید کردن‬tā’kid k.
gasajoxi (gasaJoxi) ‫ مستحق کتک خوردن‬mostahaγγ-e gasmuli (gasmuli) ‫( (خط) کشیده شده‬xatt-e) kešide
kotak xordan. šode, ‫ تأکید شده‬tā’kid šode, ‫ تأکیدی‬tā’kidi.
gaseirneba (gaseirneba) ‫ قدم زدن‬γadam zadan, ‫تفریح‬ gasresa (gasresa) ‫ له کردن‬leh k, ‫ خورد کردن‬xord k,
)‫ (کردن‬tafrih (k.), ‫ گشت زدن‬gašt zadan, )‫گردش (کردن‬ ‫ نابود کردن‬nābud k, ‫ پایمال کردن‬pāyemāl k.
gardeš (k.), )‫ هوا خوری (کردن‬havā xori (k.).
gasresili (gasresili) ‫ له شده‬leh šode, ‫ خرد شده‬xord
gaserili (gaserili) ‫ کمی بریده شده‬kami boride šode. šode.
gasesxeba (gasesxeba) ‫ وام دادن‬vām dādan. gasrola (gasrola) ‫ شلیک کردن‬šelik (k) ‫تیراندازی‬
gasesxebuli (gasesxebuli) ‫ به وام داده شد‬be vām )‫ (کردن‬tir andāzi (k), ‫ تیر خالی کردن‬tir xali k, ‫پرتاب‬
dāde šode. ‫ کردن‬partāpb k.
gasveleba (gasveleba) ‫ تر کردن‬tar k, ‫ خیس کردن‬xis k. gasrolili (gasrolili) ‫ شلیک شده‬šelik šode, ‫پرتاب‬
gasveneba (gasveneba) 1. ‫ دفن کردن‬dafn k, ‫به خاک‬ ‫ شده‬partāb šode.
‫ سپردن‬be xāk sepordan. 2. ‫ به خاک سپاری‬be xāk gastriti (gastriti) ‫ التهاب معده‬eltehāb-e me’de,
sepāri. ‫ گاستریت‬gāstrit.
gasvla (gasvla) )‫ رفتن (بیرون‬raftan (birun), ‫حرکت‬ gastroli (gastroli) ‫ برنامه هنری‬barnāme-ye
‫ کردن‬harkat k. gadis ‫ میرود‬miravad, gava ‫خواهد‬ honari.
‫ رفت‬xāhad raft; gavdivar ‫ می روم‬miravam; gastroliori (gastroliori) ‫ هنرپیشه‬honar piše,
gavedi ‫( (بیرون) رفتم‬birun) raftam; gavida )‫(بیرون‬ ‫ عضو برنامه هنری‬honar piše-ye ozv-e barnāme-ye
‫( رفت‬birun) raft. ◊ matareblis gasvla (‫)رفتن‬ honari.
(raftan-e) ‫ حرکت قطار‬xarkat-e γatār.
gastronomi (gastronomi) 1. ‫ اغذیه فروشی‬aγziye
gasvra (gasvra) )‫ کثیف کردن (شدن‬kasif k (šodan), foruši. 2. ‫ اغذیه شناس‬aγzi-e šenās.
)‫ آلوده کردن (شدن‬ālude k (šodan), )‫لکه دار کردن (شدن‬
gastronomia (gastronomia) ‫ شعبه اغذیه فروشی‬šo’be-
lake dar k (šodan).
ye aγziye foruši.
gasvrili (gasvrili) )‫ کثیف (شده‬kasif (šode), ‫آلوده‬
ālude. gastronomiuli (gastronomiuli) ‫مغازه اغذیه‬
‫ … فروشی‬maγāzi-ye aγziye foruši, ‫گاسترونومیک‬
gasiveba (gasiveba) )‫ ورم (کردن‬varam (k), ‫باد کردن‬ gāstronomik.
bad k. sivdeba ‫ ورم می کند‬varm mikonad.
gastumreba (gastumreba)1. ‫ بدرقه کردن‬badraγe k,
gasivebuli (gasivebuli) ‫ متورم‬motavarrem, ‫باد کرده‬ ‫ اعزام کردن‬e’zām k, ‫ اعزام داشتن‬e’zam dastan,2. ‫باز‬
bād karde. ‫ پرداخت‬bāz pardāxt. ◊ valis ~ ‫ باز پرداخت وام‬bāz
gasinjva (gasinJva) ‫ سنجش‬snješ, ‫ سنجیدن‬sanjidan, pardāxte vām.
‫ چشیدن‬čašidan, ‫ امتحان کردن‬emtahān k, ‫آزمودن‬ gastumrebuli (gastumrebuli) 1. ‫ بدرقه شده‬badraγ-e
āzmudn. šode, ‫ اعزام شده‬e’zām šode. 2. ‫ باز پرداخت شده‬bāz
gasinjuli (gasinJuli) ‫ آزموده شده‬āzmude šode, pardāxt šode.
‫ امتحان شده‬emtehān šode, ‫ سنجیده شده‬sanjide šode, gasuleleba (gasuleleba) ‫ احمق شدن‬ahmaγ šodan,
‫ چشیده شده‬čašide šode. ‫ نادان شدن‬nādān šodan, ‫ نادانی‬nādāni, ‫سرگشته شدن‬
gasi puli (gasipuli) ‫ لیز‬laz, ‫ لغزان‬laγzān, ‫صاف صاف‬ sargašte šodan.
sāf-e sāf. gasulelebuli (gasulelebuli) )‫ احمق (شده‬ahmaγ
gasisxlianeba (gasisxlianeba) )‫خونین کردن (شدن‬ šode, ‫ سرگشته‬sargašte.
xunin k (šodan). gasuli (gasuli) ‫ گذشته‬gozaste, ‫ رد شده‬radd šode, ‫ماضی‬
gasisxlianebuli (gasisxlianebuli) )‫خونین (شده‬ māzi. ◊ gasuli weli‫ سال گذشته‬sāl-e gozašte.
xunin (šode). gasuliereba (gasuliereba) ‫ روح دمیدن‬ruh damidan,
gaskdoma (gaskdoma) ‫ ترکیدن‬tarkidan, ‫ترک برداشتن‬ )‫ روح دار کردن (شدن‬ruhdār k (šodan), )‫زنده کردن (شدن‬
tarak bardāštan, ‫ منفجر شدن‬monfajer šodan, ‫بیش از‬ zede k (šodan).
‫ حد خوردن‬biš az hadd xordan. ◊ gulze ~ ‫خیلی‬ gasulierebuli (gasulierebuli) ‫جاندار‬ jāndār,
‫ گریستن‬xeyli gerestan. ‫ روح دار‬ruhdār.
qarTul-sparsuli leqsikoni 111

gasufTaveba (gasuftaveba) ‫ پاکی‬pāki, ‫ تمیزی‬tamizi, gatalaxianeba (gatalaxianeba) ‫ گل آلودی‬gel āludi,


‫ پاک کردن‬pāk k, ‫ تمیز کردن‬tamiz k, ‫ تصفیه کردن‬tasfiye )‫ گل آلود کردن (شده‬gel ālud k (šode).
k, ‫ پاکسازی کردن‬pāksazi k. gatalaxianebuli (gatalaxianebuli) ‫ گل آلود شده‬gel
gasufTavebuli (gasuftavebuli) ‫ تمیز شده‬tamizi ālud šode.
šode, ‫ پاک‬pāk. gatana1 (gatana) 1. ‫( (بیرون) بردن‬birun) bordan, 2.
gasuqeba (gasukeba) )‫ چاق کردن (شدن‬čāγ k, (šodan), )‫ تحمل (کردن‬tahammol k, ‫ طاقت کردن‬tāγat (k).
‫ پروراندن‬parvarāndan, )‫ فربه کردن (شدن‬fahbe k gatana2 (gatana) ‫ ادامه یافتن‬edāme yāftan, ‫به درازا‬
(šodan). ‫ کشیدن‬be derāzā kešidan.
gasuqebuli (gasukebuli) ‫ چاق‬čāγ, ‫ فربه‬farbe. gataneba (gataneba) ‫ بردن‬bordan.
gasqeleba (gaskeleba) 1. )‫ کلفت کردن (شدن‬koloft k gatanebuli (gatanebuli) )‫ برده (شده‬borde (šode).
(šodan), )‫ ضخیم کردن (شدن‬zaxim k (šodan). 2. ‫غلیظ‬
gatanili (gatanili) )‫ برده (شده‬borde (šode). ◊ qaris
)‫ کردن (شدن‬γaliz k (šodan). 3. )‫ انبوه کردن (شدن‬anbuh
~ ‫ باد برده‬bād borde.
k (šodan), ‫ کلفتی‬kolofti, ‫ ضخیمی‬zaximi, ‫انبوهی‬
anduhi. gatanjva (gatanJva) ‫ اذیت کردن‬aziyyat k., ‫محنت دادن‬
mehnat dādan.
gasqelebuli (gaskelebuli) 1. )‫ ضخیم (شده‬saxim
(šode), ‫ کلفت شده‬koloft šode. 2. ‫ غلیظ‬γaliz. 3. ‫انبوه شده‬ gatanjuli (gatanJuli) ‫ محنت کشیده‬mehnat kešide.
anbuh šode. gatareba (gatareba) 1. ‫ عملی کردن‬amali k, ‫عملی شدن‬
gaswvriv (gaswvriv) ‫ در طول‬dar tu-e, ‫ در امتداد‬dar amali šodan. 2. ‫ برگذار کردن‬bargozār k, ‫برگذار شدن‬
emtedād. bargozār šodan, ‫انجام‬anjam, )‫ اجرا (کردن‬ejra (k). 3.
‫ گذراندن‬gozarāndan, )‫ عبور (دادن‬obur (dādan).
gasworeba (gasworeba) 1. )‫ راست کردن (شدن‬rāst k
(šodan). 2. )‫ اصالح کردن (شدن‬eslāh k (šodan). 3. gatarebuli (gatarebuli) 1. ‫ عملی شده‬amali šode,
)‫ پرداخت کردن (وام‬pardāxt kardan (-e vām). ‫ اجرا شده‬ejra šode. 2. ‫ گذرانده شده‬gozārande šode. 3.
‫ عبور داده شده‬obur dāde šode.
gasworebuli (gasworebuli) 1. ‫ مستقیم‬mostaγim,
‫ راست شده‬rāst šode. 2. ‫ اصالح شده‬eslāh šode. 3. )‫(وام‬ gataceba (gataceba) 1. ‫ ربودن‬robudan. 2. ‫ دل دادن‬ded
‫( پرداخت شده‬vām-e) pardāxt šode. dādan, ‫ عالقه مند شدن‬elāγe mand šodan, ‫عالقه داشتن‬
elāγe daštan, ‫ دل بستگی‬delbastegi, ‫ شیفتگی‬šiftegi.
gaswreba (gaswreba) ‫ جلو افتادن‬jelow oftādan, ‫پیشی‬
gatacebiT ‫ با کمال میل‬bā kāmal-e meyl, ‫با شور و‬
‫ گرفتن‬piši gereftan, ‫ جلو بودن‬jelow budan. ‫ شوق قلبی‬ba šur-o-šowγ-e γalbi, ‫ با شیفتگی‬bā šiftegi.
gasxepa (gasxepa) ‫ قطع کردن‬γat’ k, )‫بریدن (تکه تکه‬ gatacebuli (gatacebuli) ‫ دل بسته‬delbaste, ‫شیفته‬
boridan (-e teke teke) ‫ دو نیم کردن‬do nim k. šifte, ‫ مشتاق‬moštāγ.
gasxviseba (gasxviseba)1. )‫مال دیگر کردن (شدن‬ gateva (gateva) ‫ جا گرفتن‬jā gereftan, ‫ وارد شدن‬vāred
māl-e digar k (šodan). ‫ فروختن‬foruxtan. 2. ‫به مالکیت‬ šodan.
)‫ دیگری دادن (در آمدن‬be mālekiyyat-e digari dādan
(dar āmadan), ‫ فروختن‬foruxtan. gatena (gatena) ‫انباشتن‬andāštan, ‫ پر کردن‬por k, ‫شارژ‬
‫ کردن‬šārž k.
gasxvisebuli (gasxvisebuli) 1. ‫به مالکیت کسی در‬
gatenili (gatenili) ‫ پر‬por, ‫ شارژ شده‬šārž šode.
‫ آمده‬be mālekiyyat-e kasi darāmade. 2. ‫فروخته شده‬
foruxte šode. gatexili (gatexili) ‫ شکسته‬šekaste, ‫ خرد شده‬xord
šode. gulgatexili ‫ دل شکسته‬delšekaste. ◊ ~
gasxvla (gasxvla) ‫ کوتاه کردن‬kutāh k, ‫قیچی کردن‬
fanjara ‫ پنجره شکسته‬panja-re-ye šekaste; ~ qila
γeyči k.
‫ قوطی شکسته‬γowti-e šekaste; ~ bina ‫آپارتمان شکسته‬
gasxivosneba (gasxivosneba) ‫ تابناک شدن‬tābnāk ‫ شده‬āpārtemān-e šekaste šode; ‫آپارتمانی که در آن دزدی‬
šodan, ‫ مشعشع شدن‬moš’aša’ šodan, ‫ تابناکی‬tāb nāki, ‫ شده‬āpārtamāni ke dar ān dozdi sode; ~ guli ‫دل‬
‫ روشنی‬rowšani, ‫ درخشندگی‬deraxšandeg, ‫مشعشعی‬ ‫ شکسته‬del-e šekaste.
moš’aša’i.
gatitvleba (gatitvleba) 1. )‫ لخت کردن (شدن‬loxt k
gasxivosnebuli (gasxivosnebuli) )‫مشعشع (شده‬ (šodan), )‫ لوچ کردن (شدن‬luč k (šodan). 2. ‫بی برگ‬
mošaša’ (šode), ‫ تابناک‬tābnāk ‫ درخشنده‬deraxšande. ‫ شدن‬bi barg šodan. 3. ‫ پر ریختن‬par rixtan, ‫کرک ریختن‬
gasxltoma (gasxltoma) ‫ لیز خوردن‬liz xordun, kork rixtan. 4. ‫ برهنه شدن‬barahne šodan, ‫عریان شدن‬
‫ لغزیدن‬laγzidan, ‫ افتادن‬oftādan. oriyān šodan.
gasxluli (gasxluli) ‫ کوتاه شده‬kutāh šode, ‫اصالح شده‬ gatitvlebuli (gatitvlebuli) ‫ لخت‬loxt, ‫برهنه‬
eslāh šode. barahne, ‫عریان‬oriyān, ‫ لوچ شده‬luč šode.
112 qarTul-sparsuli leqsikoni

gatixvra (gatixvra) ‫ دیواره کشیدن‬divāre kešidan, gaubedavi (gaubedavi) ‫ مردد‬moraddad, ‫ دودل‬dodel.


‫ جداره کشیدن‬jedāre kešidan. gaubedureba (gaubedureba) ‫ بد بختی‬bad baxti,
gatkepna (gatkepna) ‫ سفت کردن‬seft k, ‫ صاف کردن‬sāf ‫ بدبخت کردن‬bad baxt k.
k, )‫ با پا کوبیدن (سفت کردن‬bā pā kubidan (seft k). gaubraloeba (gaubraloeba) ‫ ساده گی‬sāde-gi.
gatkepnili (gatkepnili) ‫ سفت شده‬seft šode, ‫محکم شده‬ gaugebari (gaugebari) )‫ غیر قابل فهم (درک‬γeyer-e
mohkam šode, ‫ صاف شده‬sāf šode, ‫ پا کوب شده‬pā kub γābel-e fahm (dark), ‫ نامفهوم‬nāmaf-hum, ‫درک ناشدنی‬
šode. dark nāšodani.
gatkecili (gatkecili) ‫ صاف‬saf, ‫ اتو کشیده‬otu kešide. gaugebeli (gaugebeli) 1. ‫ درک نکننده‬dark
gatkrcialebuli (gatkrcialebuli) ‫ سرخ فام‬sorx nakonande. 2. ‫ درک نشونده‬dark našavande.
fām, ‫ سرخ شده‬sorx šode, ‫ قرمز شده‬γermez šode. gaugebloba (gaugebloba) ‫ نادانی‬nādāni.
gatlekili (gatlekili) ‫ لیسیده شده‬liside šode, ‫ندار‬ gaugebroba (gaugebroba) ‫ سؤ تفاهم‬so’-e tafāhom.
nadār, ‫ بی چیز‬bi čiz, ‫ فقیر‬faγir.
gaugzavnili (gaugzavnili) ‫ ارسال شده‬ersāl šode,
gatoleba (gatoleba) )‫ موازنه (کردن‬movāzene (k), ‫ فرستاده شده‬ferastāde šode.
)‫ مساوی کردن (شدن‬mosāvi k (šodan), ‫ برابری‬barābari,
gaugonari (gaugonari) 1. ‫ بی سابقه‬bi sābeγe. 2. ‫بی‬
)‫ یکسان کردن (شدن‬yeksān k (šodan).
‫ نظیر‬binazir. 3. ‫ حرف نا شنو‬harf nāšenow, ‫ لجوج‬lajuj.
gatolebuli (gatolebuli) ‫ متوازن‬motavā-ze, ‫یکسان‬
gaugonroba (gaugonroba) 1. ‫ بی سابقه بودن‬bi sābeγe
yeksan, ‫ برابر شده‬barābar šode, ‫ مساوی‬mosāvi.
budan. 2. ‫ لجوجی‬lajuji, ‫ حرف ناشنوی‬harf nāšenavi.
gatrialeba (gatrialeba) ‫ برگرداندن‬bargar-dāndan,
gauvali (gauvali) ‫ غیر قابل عبور‬γeyr-e γābel-e obur,
‫ برگشتن‬bargeštan, ‫ را عوض کردن‬...‫ جهت حرکت‬jehat-e
‫ گذرناپذیر‬gozar nāpazir.
harkate... rā avaz k.
gauvaloba (gauvaloba) ‫ غیر قابل عبور بودن‬γeyr-e
gatrialebuli (gatrialebuli) ‫ برگشته‬bargašte, ‫باز‬
γābel-e obur budan, ‫ گذارناپذیری‬gozār nāpaziri.
‫ گشته‬bāz gašte, ‫ روبر گردانده‬ru bar gardāne.
gauvnebleba (gauvnebleba) ‫ خنثی کردن‬xonsa k, ‫بی‬
gatrusva (gatrusva) )‫سوزاندن (کرک مرغ و غیره‬
‫ اثر کردن‬bi asar k
suzāndan (-e korg-e morγ-o-γeyre).
gauvneblebuli (gauvnebleburi) ‫ خنثی شده‬xonsā
gatrusuli (gatrusuli) ‫ سوزانده شده‬suzānde šode.
šode, ‫ بی اثر شده‬bi asar šode.
gatyaveba (gatKaveba) 1. ‫ پوست کندن‬pust kandan,
gauzviadebeli (gauzviadebeli) ‫غیر اغراق آمیز‬
‫ پوست زدن‬pust zadan. 2. ‫ بی پول کردن‬bi pul k, ‫در‬
γeyr-e eγrāγ āmiz.
‫ آوردن پول زیاد از دست کسی‬dar āvardan-e pul-e ziyād
az daste kasi. gauzomeli (gauzomeli) ‫ غیر قابل اندازه گیری‬γeyr-e
γābel-e andāze giri, ‫ بی نهایت‬bi nahayāt.
gatyavebuli (gatKavebuli) 1. ‫ پوست شده‬pust šode.
2. ‫ مفلس‬mofles. gauzrdeli (gauzrdeli) ‫ بی ادب‬bi adab, ‫ بی فرهنگ‬bi
farhang, ‫ جاهل‬jāhel.
gatydoma (gatKdoma) 1. ‫شکسته شدن (جامدات در اثر‬
)‫ ضربه خوردن‬šekaste šodan (-e jāmedāt dar asar-e gauTavebeli (gautavebeli) ‫ دراز‬derāz, ‫ طویل‬tavil,
zarbe xordan). 2. )‫ نیرومند شدن (سرما و گرما و غیره‬niru ‫ تمام نشدنی‬tamām našodani.
mand šodan (-e sarmā-o-garmā-o-γeyre). ◊ Wiqa gauTenebliv (gautenebliv) ‫ تا سپیده دم‬tā sapide dam.
gatyda ‫ استکان شکست‬estekān šekast; zamTari
gauTvaliswinebeli (gautvaliswinebeli) ‫پیش بینی‬
gatyda ‫ زمستان چیره شد‬zemetān čide šod.
‫ ناشده‬pišbini nā šode, ‫ در نظر نگرفته شده‬dar nazar
gatyorcna (gatKorcna) )‫ پرتاب کردن (از آنجا‬partāb k nagerefte šode.
(az inja be anja) ‫ شلیک کردن‬šelik k. gauTleli (gautleli) ‫ نا تراشیده‬nā tarāšide, ‫خشن‬
gatyorcnili (gatKorcnili) ‫ پرتاب شده‬partāb šode. xašen, ‫ بی ادب‬bi adab.
gauareseba (gauareseba) ‫ بدتری‬badtari, ‫بدتر شدن‬ gauToeba (gautoeba) ‫اتو کشیدن‬otu keši-dan, ‫ اتو گردن‬otu k.
)‫ (کردن‬badtar šodan (kardan), )‫وخیم تر کردن (شدن‬ gauTxovari (gautxovari) ‫ دوشیزه‬došize, ‫شوهر نکرده‬
vaxim tar k (šodan). šowhar nakarde.
gauaresebuli (gauaresebuli) ‫ بدتر شده‬badtar šode,
gaukeTebeli (gauketebeli) ‫ ناتمام‬nā tamām, ‫انجام داده‬
‫وخیم تر شده‬vaxim tar šode. ‫ نشده‬anjām dāde našode, ‫ درست نشده‬dorost našode.
gaubedavad (gaubedavad) ‫ با عدم قاطعیت‬bā adam-e
gaukvalavi (gaukvalavi) ‫ بی راهه‬bi rāhe, ‫راه یابی‬
γāt’eiyyāt, ‫ متزلزالنه‬motazalzelāne. ‫ نشده‬rāhyābi našode.
qarTul-sparsuli leqsikoni 113

gaukuRmarTeba (gaukuγmarteba) ‫سردرگم کردن‬ gaupatiureba (gaupatiureba) )‫هتک ناموس (کردن‬


sardargom k, ‫ سردرگمی‬sardar gomi, ‫وارونه کردن‬ hatk-e nāmus (k), ‫ تجاوز به ناموس کردن‬tajāvoz-e be
vārune k, ‫ وارونگی‬vārunegi, ‫ نادرستی‬nādorosti. nāmus (k).
gaukuRmarTebuli (gaukuγmartebuli) ‫سردرگم‬ gaupatiurebuli (gaupatiurebuli) ‫ بد نام شده‬bad
sardargom, ‫دگرگون شده‬degargun šode, ‫تحریف شده‬ nām šode, ‫ شده هتک ناموس‬hatk-e nāmus šode.
tahrif šode. gaupirovneba (gaupirovneba) )‫غیر شخصی (کردن‬
gaulaxavi (gaulaxavi) ‫ تنبیه نشده‬tanbih na-šode, ‫کتک‬ γeyr-e šaxsi (k.) ‫مسئولیت فردی را مشخص نکردن‬
‫ نخورده‬kotak naxorde, ‫ تنبیه ناشدنی‬tanbih našodani. mas’uliyyat-e fardi rā mosaxxas na kardan, ‫عدم‬
gaulesavi (gaulesavi) ‫ تیز نشده‬tiz našode, ‫هموار نشده‬ ‫ مسئولیت فردی‬adam-e mas’uliyyat-e fardi.
hamvār našode, ‫ تیز نشدنی‬tiz našoda-ni, ‫ کند‬kond. gaurandavi (gaurandavi) 1. ‫ غیر قابل رنده کردن‬γeyr-e
gaulewavi (gaulewavi) ‫ خرد ناشدنی‬xord nāšodani, γābel-e rande k. 2. ‫ رنده نا کردنی‬rande nā kardani.
‫ غیر قابل ساییده شدن‬γeyr-e γābel-e sayide šodan, ‫کوبیده‬ gaurecxavi (gaurecxavi) ‫ شسته نا شدنی‬šoste nā
‫ نشده‬kubide našode. šodani.
gaumagrebeli (gaumagrebeli) ‫ محکم نشده‬mohkam gaurkveveli (gaurkveveli) ‫ غیر روشن‬γeyr-e
našode. rowšan, ‫ نامشخص‬nā mošaxxas, ‫ روشن ناشده‬rowšan
gaumarTavi (gaumartavi) ‫ غیر قابل اداره‬γeyr-e nā šode, ‫ حل نشده‬hall našode.
γābel-e edāre, ‫ غیر آباد‬γeyr-e ābād, ‫ نامرتب‬nā gaurkvevloba (gaurkvevloba) ‫ ناروشنی‬nā rowšani,
morattab, ‫ ناهموار‬nā hamvār. ‫ نا مشخصی‬nā mošaxxasi.
gaumarjos! (gaumarJos!) !‫ زنده باد‬zende bād! gauryvneli (gaurKvneli) ‫ فاسد نشده‬fāsed našode,
gaumaZRari (gaumaZγari) ‫ سیر ناشدنی‬sir nāšodani, ‫ معصوم‬ma’sum.
‫ خسيس‬xasis. gaurCeveli (gaurčeveli) ‫ جور ناشدنی‬jur nāšodani,
gaumaZRroba (gaumaZγroba) ‫ عدم سیری‬adam-e siri, ‫ تمیز ناشدنی‬tamiz nāšodani, ‫ جدا ناشدنی‬jodā nāšodani,
‫ خساست‬xesāsat. )‫ تقسیم ناپذیر (پاک و غیره‬taγsim nāpazir (pāk va
γeyre).
gaumeorebeli (gaumeorebeli) ‫ تکرار نشده‬tekrār
našode, ‫ تکرار نشدنی‬tekrār našodani, ‫غیر قابل تکرار‬ gaurjeli (gaurJeli) ‫ تنبل‬tanbal, ‫ بیکاره‬bikāre.
γeyr-e γābel-e tekrār, ‫ بی بدل‬bibadal. gaurjeloba (gaurJeloba) ‫ تنبلی‬tanbali, ‫بیکاری‬
gaumtari (gaumtari) ‫ غیر هادی‬γeyr-e hādi, ‫ عایق‬āyeγ. bikāri.
gaumJRavnebeli (gaumžγavnebeli) ‫برمال نشده‬ gausaRebeli (gausaγebeli) 1. ‫ غیر قابل فروش‬γeyr-e
barmalā’ našode, ‫ برمال نا کردنی‬barmalā’ nā kardani. γābel-e foruš. 2. ‫ به فروش نرسیده‬be foruš naraside.
gaumqrali (gaumkrali) ‫ خاموش ناکردنی‬xāmuš nā gausapnavi (gausapnavi) ‫ صابون زده ناشده‬sābun zade
kardani. nāšode, ‫ صابون نخورده‬sabun naxorde.
gaumjobeseba (gaumJobeseba) )‫بهتر کردن (شدن‬ gausaZlisi (gausaZlisi) ‫ تحمل ناشدنی‬tahammol
behtar k (šodan), ‫ بهتری‬behtari, ‫ بهبود یافتن‬behbud nāšodani, ‫ طاقت فرسا‬taγat farsā.
yāftan, ‫ بهبودی‬behbudi. gausinjavi (gausinJavi) ‫ آزمایش نشده‬āzmāyeš
gaumjobesebuli (gaumJobesebuli) ‫ بهتر شده‬behtar našode, ‫امتحان نشده‬emtahān našode, ‫چشیده نشده‬
sdoe, ‫ سالم تر شده‬sālemtar šode. čašide našode.
gaunaTlebeli (gaunatlebeli) ‫ بی سواد‬bi savād, gausworebeli (gausworebeli) 1. ‫ اصالح ناشده‬eslāh
‫ تحصیل نکرده‬tahsil nakarde, ‫ بی فرهنگ‬bifarhang, našode. 2. ‫ اصالح ناشدنی‬eslāh nāšodani.
‫ جاهل‬jāhel. gautaneli (gautaneli) 1. ‫ بیرون برده نشده‬birun borde
gaunaTlebloba (gaunatlebloba) ‫ بی سوادی‬bi našode. 2. )‫ غیر قابل اطمینان (اعتماد‬γeyr-e γābel-e
savadi, ‫ بی فرهنگی‬bi farhangi, ‫ جاهلیت‬jaheliyyat. etminān (e’temad). 3. ‫ تحمل ناپذیر‬tahammol nāpāzir.
gaunawilebeli (gaunawilebeli) ‫ تقسیم ناشده‬taγsim gautanloba (gautanloba) 1. ‫غیر قابل اطمینان بودن‬
nā šode. γeyr-e γābel-e etminan budan. 2. ‫ غداری‬γadāri. 3.
‫ تحمل ناشدنی‬tahammol nāšodani.
gaunelebeli (gaunelebeli) ‫ آهسته نشده‬āheste
našode, ‫ سست نشده‬sost našode. gauteneli (gauteneli) ‫ پر نشده‬por našode.

gauparsavi (gauparsavi) 1. ‫ ناتراشیده‬nā tarāšide. 2. gautexeli (gautexeli) ‫ تزلزل ناپذیر‬tazalzol nāpazir,


‫ ناتراشیدنی‬nā tarāšidani. ‫استوار‬ostovār, ‫ شکیبا‬šekiba.
114 qarTul-sparsuli leqsikoni

gautexloba (gautexloba) ‫ تزلزل ناپذیری‬tazalzol gauCarxavi (gaučarxavi) ‫ تیز نشده‬tiz našode, ‫چرخ‬
nāpuziri, ‫ شکیبائی‬šekibāyi. ‫ نشده‬čarx našode.
gautkivareba (gautkivareba) ‫ بی حس کردن‬bihes k, gauCeneli (gaučeneli) ‫ غیر قابل ظهور‬γeyr-e γābel-e
‫ بی حسی‬bihessi. zohur.
gautkivarebeli (gautkivarebeli) ‫ بی حس کننده‬bihes gauCerebeli (gaučerebeli) ‫ بی وقفه‬bi vaγfe, ‫وقفه‬
konande. ‫ ناپذیر‬vaγfe nāpazir.
gautyavebeli (gautKavebeli) ‫ پوست نشده‬pust gauCerebliv (gaučerebliv) ‫ بدون وقفه‬bedun-e vaγfe.
našode. gauCinareba (gaučinareba) ‫ غیب زدن‬γeyb zadan, ‫گم‬
gaufasureba (gaufasureba) ‫ کم ارزش شدن‬kam ārzeš ‫ شدن‬gom šodan.
šodan, ‫ کم بها شدن‬kam bahā šodan, ‫ افول قیمت‬oful-e γimat. gauCinarebuli (gaučinarebuli) ‫ غیب زده‬γeybzade,
gaufasurebuli (gaufasurebuli) ‫ کم بها شده‬kam ‫ گم شده‬gomšode.
bahā šode. gauCorknavi (gaučorknavi) ‫ خشن‬xašen.
gauferuleba (gauferuleba) 1. ‫ بی رنگ کردن‬bi rang gauCxrekeli (gaučxrekeli) ‫ تفتیش نشده‬taftiš našode.
k (šodan). 2. )‫ بی ارزش کردن (شدن‬biarzeš k (šodan).
gaucemeli (gaucemeli) ‫ داده نشده‬dāde našode,
3. ‫ بی رنگی‬birangi, ‫ بی محتوایی‬bi mohtavāyyi.
‫ پرداخت نشده‬pardāxt našode.
gauferulebuli (gauferulebuli) ‫ رنگ پریده‬rang
gaucveTeli (gaucveteli) 1. ‫ ناچکیده‬nā čakide. 2.
paride.
‫ کهنه نشده‬kohne našode, ‫ پاره نشده‬pāre našode. 3. ‫کنده‬
gauformebeli (gauformebeli) 1. ‫ شکل نگرفته‬šekl ‫ نشده‬kande našode.
nagrefta. 2. ‫ تنظیم نشده‬tanzim našode. 3. ‫تزیین ناشده‬
gaucinari (gaucinari) ‫ اخمو‬axmu, ‫ لب فرو هشته‬lab
tazyin nāšode.
foru hešte.
gaufrTxilebeli (gaufrtxilebeli) ‫بی احتیاط‬bi
gaucnobeli (gaucnobeli) ‫ نا آشنا‬nāāšnā, ‫ناشناس‬
ehtiyāt, ‫ بی پروا‬bi parvā, ‫ هشدار داده نشده‬hošdār dāde
nāšenās, ‫ غریبه‬γaribe.
našode.
gaucnobierebeli (gaucnobierebeli) ‫شناخته نشده‬
gaufrTxilebloba (gaufrtxilebloba) ‫بی احتیاطی‬
šenāxte našode, ‫ غیر آشنا‬γeyr-e āšnā, ‫غیر آگاهانه‬
bi ehtiyāti, ‫ بی پروایی‬bi parvāyi.
γeyr-e āgāhāne.
gaufurCqneli (gaufurčkneli) ‫ ناشکفته‬nāšekofte.
gaucreli (gaucreli) ‫ الک نشده‬alak našode, ‫غربال‬
gaufuebeli (gaufuebeli) ‫ نامعیوب‬nāma’yub, ‫خراب‬ ‫ نشده‬γarbāl našode.
‫ نشده‬xarāb našode.
gaucxoeba (gaucxoeba) 1. ‫ بيگانه بودن‬bigāne budan.
gauqarvebeli (gaukarvebeli) 1. ‫ سبک نشونده‬sobok 2. ‫ غير عادی بودن‬γeyr-e ādi budan, ‫ جالب بودن‬jāleb
našavande. 2. ‫ خاموش ناپذیری‬xāmuš nāpaziri. 3. ‫دور‬ budan.
‫ ناشده‬dur nāšode.
gauwvrTneli (gauwvrtneli) ‫ تمرین داده نشده‬tamrin
gauqiravebeli (gaukiravebeli) ‫کرایه داده نشده‬ dāde našode, ‫ غیر ماهر‬γeyr-e māher.
kerāye dāde našode, ‫ کرایه نشده‬kerāye našode.
gauwmendeli (gauwmendeli) ‫ پاک نشده‬pāk našode,
gauqmeba (gaukmeba) ‫ لغو کردن‬laγv k, ‫کنسل کردن‬ ‫ تمیز نشده‬tamiz našode.
kansel k, ‫ الغاء کردن‬elγā’ k, ‫ منحل کردن‬monhal k.
gauwuravi (gauwuravi) ‫ آب نکشیده شده‬āb nakašide
gauqmebuli (gaukmebuli) ‫ لغو شده‬laγv šode, ‫منحل‬ šode.
‫ شده‬monhal šode.
gauWimavi (gauyimavi) ‫ غیر قابل کشش‬γeyr-e γābel-e
gauqrobeli (gaukrobeli) ‫ خاموش ناشدنی‬xāmuš kešeš.
nāšodani, ‫ جاودان‬jāvedān.
gauWirvebeli (gauyirvebeli) 1. ‫شکایت نکردنی‬
gauyinavi (gauKinavi) 1. ‫ یخ نزدنی‬yax na zadani. 2. šekāyat nakardani. 2. ‫ مرفه‬moraffa.
‫ یخ نزده‬yax nazade.
gauWreli (gauyreli) ‫ بریده نشده‬boride našode, ‫قطع‬
gauyofeli (gauKofeli) ‫ جدایی ناپذیر‬jodāyi nāpazir, ‫ نشده‬kat’ našode.
‫ تقسیم ناشدنی‬taγsim nāšodani, ‫ کامل‬kāmel.
gauxarebeli (gauxarebeli) 1. ‫ خوشی ندیده‬xoši
gauyreli (gauKreli) ‫ بیرون نشده‬birun našode, ‫دور‬ nadide. 2. ‫ رشد نکرده‬rošd na karde.
‫ نشده‬dur našode, ‫ جدا نشده‬jodā našode.
gauxdeli (gauxdeli) )‫( (لباس) نکنده (در نه آوردن‬lebās)
gauSleli (gaušleli) ‫ باز نشده‬bāz našode, ‫گسترده نشده‬ nakande (dar na āvarde).
gostarde našode, ‫ نا شکفته‬nā šekofte.
qarTul-sparsuli leqsikoni 115

gauxeSeba (gauxešeba) ‫ زشت شدن‬zešt šodan, ‫بد‬ gafisva (gafisva) ‫ چرب کردن با صمغ‬čarb kardan bā
‫ شدن‬bad šodan, ‫ زبر شدن‬zebr šodan, ‫ خشن شدن‬xašn samaγ, ‫ قطران مالیدن‬γartān mālidan.
šodan, ‫ بدی‬badi, ‫ خشنی‬xašeni, ‫ زبری‬zebri. gafisuli (gafisuli) ‫ قطرانی شده‬γatarāni šode,
gauxexavi (gauxexavi) ‫ صیقل نداده شده‬seyγal nadāde ‫ صمغی‬samaγi.
šode. gafiqreba (gafikreba) ‫اندیشیدن‬andišidan, ‫اندیشه‬
gauxveveli (gauxveveli) ‫ پیچیده نشده‬pičide našode. andiše, )‫ فکر (کردن‬fekr (k).
gauxiznavi (gauxiznavi) ‫ نقل مکان نداده‬naγl-e makān gafiqrebuli (gafikrebuli) ‫ اندیشه شده‬andišide
nadāde, ‫ کوچ داده نشده‬kuč dāde našode. šode.
gauxsneli (gauxsneli) ‫ بسته‬baste, ‫ باز نشده‬bāz gaficva (gaficva) )‫ اعتصاب (کردن‬e’tesāb (k), ‫دست‬
našode. ‫ از کار کشیدن‬dast az kār kešidan, ‫دست به اعتصاب زدن‬
gauxunebeli (gauxunebeli) ‫ کهنه نشده‬kohne našode, dast be e’tesāb zadan.
‫ غیر قابل فرسودگی‬γeyr-e γābel-e farsudegi. gaficuli (gaficuli) ‫ اعتصابی‬e’tesābi, ‫اعتصاب کرده‬
gafantva (gafantva) ‫ پراکندن‬farākandan, ‫پاشیدن‬ e’tesāb karde ‫ اعتصاب کننده‬e’tesāb konande.
pāšidan, ‫ پراکندگی‬parākandegi. gaficxeba (gaficxeba) ‫ گرم شدن‬garm šodan, ‫عصبانی‬
gafantuli (gafantuli) )‫ پراکنده (شده‬parākande ‫ شدن‬asbāni šodan, ‫ عصبانیت‬asabāniyyat.
(šode), ‫ افشانده‬afšānde, ‫ پاشیده‬pāšide. gaficxebuli (gaficxebuli) ‫ آتشین‬ātešin, ‫عصبانی‬
gafantuloba (gafantuloba) ‫ پراکندگی‬parākandegi, asabāni.
‫ پخش و پال بودن‬paxš-o- palā budan. gaflangva (gaflangva) )‫ اختالس (کردن‬extelāš (k.),
gafarToeba (gafartoeba) ‫ گستردن‬gostardan, ‫عریض‬ )‫ حیف و میل (کردن‬heyf-o-meyl (k.), ‫ به هدر دادن‬be
)‫ کردن (شدن‬ariz k. (šodan), )‫ گشاد کردن (شدن‬gošād k. hadar dādan, ‫ صرف کردن‬sarf k.
(šodan), )‫ گسترش دادن (یافتن‬gostareš dādan (yāftan), gaflanguli (gaflanguli) ‫ حیف و میل شده‬heyf-o-
)‫ توسعه دادن (دادن‬towse’e yāftan (dādan). meyl šode, ‫ اختالس شده‬extelāš šode.
gafarToebuli (gafartoebuli) ‫ گسترده‬gostarde, gafoTlili (gafotlili) ‫ برگ کرده‬barg karde.
‫ عریض شده‬ariz šode, )‫ گشاد (شده‬gošād (šode), ‫توسعه‬ gafoladeba (gafoladeba) )‫پوالدین شدن (کردن‬
‫ یافته‬towse’e yāfte. pulādini šodan (k), )‫ آبدیده کردن (شدن‬āb dide k
gafarfaSeba (gafarfašeba) )‫ خودسری (کردن‬xod (šodan), ‫ ورزیدگی‬varzidegi, ‫ آبدیده گی‬abdidegi.
sari (k), )‫ خود رایی (کردن‬xod rā’yi (k). gaformeba (gaformeba) 1. ‫ سروصورت دادن‬sar-
gafarfaSebuli (gafarfašebuli) ‫ خودسر‬xodsar, o-surat dādan, ‫ ترتیب دادن‬tartib dādan. 2. ‫آراستن‬
‫ خودرأی‬xod rā’y. ārāstan, )‫ تزیین کردن (شدن‬tazyin k (šodan). 3. ‫ثبت‬
gafaRaraTeba (gafaγarateba) ‫ شدن اسهال‬eshāl ‫ کردن‬sabt kardan
šodan. gaformebuli (gaformebuli) 1. ‫ تنظیم شده‬tanzim
gafena (gafena) ‫ پهن کردن‬pahn k. šode. 2. ‫ تزیین شده‬tazyin šode, ‫ آراسته شده‬ārāste šode.
3. ‫ ثبت شده‬sabt šode.
gafenili (gafenili) ‫ پهن شده‬pahn šode.
gafrena (gafrena) ‫ پریدن‬paridan, ‫ پرواز کردن‬parvāz k.
gaferadeba (gaferadeba) )‫ رنگ کردن (شدن‬rang k
(šodan). gafrenili (gafrenili) ‫ پریده‬paride, ‫پرواز کرده‬
parvāz karde.
gaferadebuli (gaferadebuli) ‫ رنگ شده‬rang šode.
gafrTxileba (gafrtxileba) )‫ هشدار (دادن‬hosdār
gaferTxva (gafertxva) ‫ تکانیدن‬takānidan.
(dādan), )‫ گوش زد (کردن‬guš zad (k.), ‫اعالم خطر‬
gafiTreba (gafitreba) ‫ رنگ باختن‬rang bāxtan, ‫رنگ‬ )‫ (کردن‬e’lām-e xatar (k.).
‫ پریدگی‬rang paridegi.
gafrTxilebuli (gafrtxilebuli) ‫هشدار داده شده‬
gafiTrebuli (gafitrebuli) ‫ رنگ باخته‬rang bāxte, hošdār dāde šode, ‫ گوش زد شده‬guš zad šode.
‫ رنگ پریده‬rang paride, ‫ بی رنگ‬birang.
gafurTxeba (gafurtxeba) ‫ تف کردن‬tof k, ‫تف انداختن‬
gafiltvra (gafiltvra) ‫ پاالییدن‬pālāyidan pālāyeš, tof andāxtan.
‫ از صافی گذراندن‬az sāfi gozārāndan, ‫تصفیه کردن‬
gafurCqna (gafurčkna) ‫ شکفته شدن‬šekofte šodan, ‫باز‬
tasfiye k.
‫ شدن‬bāz šodan
gafiltruli (gafiltruli) ‫ پاالیش شده‬pālāyeš šode,
gafurCqnili (gafurčknili) ‫ شکفته شده‬šekofte šode,
‫ تصفیه شده‬tasfiye šode.
‫ باز شده‬bāz šode.
116 qarTul-sparsuli leqsikoni

gafufqva (gafufkva) ‫ در آب جوش فرو بردن‬dar āb-e gaqvavebuli (gakvavebuli) ‫ بی جان شده‬bi jān šode,
juš foru bordan. ‫ سنگ شده‬sang šode, )‫ فسیل (شده‬fosil (šode).
gafuWeba (gafuyeba) 1. )‫ خراب کردن (شدن‬xarāb k gaqiraveba (gakiraveba) )‫ اجاره دادن (کردن‬ejāre
(šodan). 2. )‫ فاسد کردن (شدن‬fāsed k (šodan). 3. ‫ناخوش‬ dādan (k).
)‫ کردن (شدن‬nāxoš k (š). gaqiravebuli (gakiravebuli) ‫ اجاره شده‬ejāre šode,
gafuWebuli (gafuyebuli) 1. ‫ خراب شده‬xarāb šode, ‫ به اجاره داده شده‬be ejāre dāde šode.
‫ فاسد شده‬fāsed šode. 2. ‫ بد اخالق شده‬bad axlāγ šode. gaqiri (gakiri) ‫ کله شق‬kale šaγ, ‫ لجوج‬lajuj, ‫ لج باز‬lajbāz.
gafqvilianebuli (gafkvilianebuli) ‫آلوده به آرد‬ gaqlibva (gaklibva) ‫ سوهان کردن‬suhān k.
)‫ (شده‬ālude be ārd (šode).
gaqlibuli (gaklibuli) ‫ سوهان شده‬suhān šode.
gafcqvna (gafckvna) )‫ پوست کردن (کندن‬pust k
gaqneva (gakneva) ‫ انداختن‬andāxtan, ‫ پرت کردن‬part k.
(kandan), ‫ تمیز کردن‬tamiz k.
gaqnili (gaknili) 1. ‫ حل شده‬hall šode. 2. ‫پرت شده‬
gafcqvnili (gafckvnili) ‫ پوست کرده شده‬pust karde
part šode.
šode.
gaqonili (gakonili) ‫ چرب شده‬čarb šode, ‫روغنی شده‬
gafxaWna (gafxayna)‫ خراشیدن‬xarāšidan, ‫زخمی کردن‬
rowγani šode.
zaxmi k, ‫ چنگ زدن‬čang zadan.
gaqristianeba (gakristianeba) )‫مسیحی شدن(کردن‬
gafxaWnili (gafxaynili) ‫ خراشیده شده‬xarāšide šode.
masihi šodan (k).
gafxviereba (gafxviereba) )‫ پوک کردن (شدن‬puk k (š).
gaqristianebuli (gakristianebuli) ‫مسیحی شده‬
gafxvierebuli (gafxvierebuli) ‫ پوک شده‬puk šode. masihi šode.
gafxrewa (gafxrewa) ‫ پاره کردن‬pāre k. gaqroba (gakroba) 1. )‫ از بین رفتن (بردن‬az beyn
gafxrewili (gafxrewili) ‫ پاره شده‬pāre šode. raftan (bordan), ‫ از میان رفتن‬az miyān raftan, ‫ناپدید‬
gaqaTqaTeba (gakatkateba) )‫خیلی سفید کردن (شدن‬ )‫ کردن (شدن‬nāpadid k (š). 2. )‫خاموش کردن (شدن‬
xeyli safid k (š). xāmuš k (š).
gaqrolva (gakrolva) ‫ مثل باد رفتن‬mesl-e bād raftan,
gaqaTqaTebuli (gakatkatebuli) )‫کامالً سفید (شده‬
kāmelan sefid (šode). ‫ جهیدن‬jahidan.
gaqurdva (gakurdva) ‫ دزدیدن‬dozdidan.
gaqaneba (gakaneba) 1. )‫ تکان دادن (خوردن‬takān
dādan (xordan), ‫ جنباندن‬jonbāndan. ‫ جنبیدن‬jonbidan, gaqurduli (gakurduli) ‫ دزدیده شده‬dozdide šode,
‫ تکان‬takan. 2. ‫ جنبش‬jonbeš, ‫ اراده‬erāde. ‫ دزد زده‬dozd zode.
gaqanebuli (gakanebuli) ‫ تکان خورده‬takān xorde, gaqceva (gakceva) ‫ فرار کردن‬farār k, ‫ گریختن‬gorixtan.
‫ حرکت کرده‬harkat karde, ‫ جا بجا شده‬jābejā šode, ‫واقعی‬ gaqceuli (gakceuli) ‫ فراری‬farāri, ‫ گریخته‬gorixte.
vāγe’i. ◊ ~ kacia ‫ مرد واقعی است‬dozd-e vāγe’i ast.
gaRaribeba (gaγaribeba) )‫ فقیر کردن (شدن‬faγir k.
gaqarveba (gakarveba) ‫ محو کردن‬mahv k, ‫از میان بر‬ (š.), )‫ بی چیز کردن (شدن‬bičiz k. (š.), )‫نادار کردن (شدن‬
‫ داشتن‬az myān bardāštan, ‫ بر طرف ساختن‬bar taraf nādār k (š.).
sāxtan, ‫ پراکندن‬parākandan, ‫افشانده شدن‬afsšānde š.
gaRaribebuli (gaγaribebuli) )‫ فقیر (شده‬faγir
gaqarTveleba (gakartveleba) )‫گرجی کردن (شدن‬ (šode), ‫ نادار شده‬nādār šode.
gorji k (š).
gaRatakeba (gaγatakeba) )‫ فقیر کردن (شده‬faγir k
gaqarTvelebuli (gakartvelebuli) ‫ گرجی شده‬gorji (šode), )‫ نادار کردن (شده‬nādār k (šode).
šode.
gaRatakebuli (gaγatakebuli) ‫ نادار‬nādār, ‫ فقیر‬faγir.
gaqaCleba (gakačleba) ‫ کچل شدن‬kačal š.
gaReba (gaγeba) ‫ گشودن‬gošudan, ‫ گشایش‬gošāyeš.
gaqaClebuli (gakačlebuli) ‫ کچل شده‬kačal šode.
gaRebuli (gaγebuli) ‫ باز‬bāz, ‫ گشوده شده‬gošude šode.
gaqelva (gakelva) ‫ پایمال کردن‬pāyemāl k, ‫زیر پا‬
gaReRa (gaγeγa) ‫ باز کردن دگمه‬bāz k. dogme.
‫ گذاشتن‬zir-e pā gozāštan, ‫ حقیر کردن‬haγir k.
gaReRili (gaγeγili) ‫ دگمه باز‬dogme bāz.
gaqelili (gakelili) ‫ پایمال شده‬pāymāl šode, ‫نقض شده‬
naγz šode. gaReWva (gaγeyva) ‫ جویدن‬javidan.
gaqvaveba (gakvaveba) )‫ بی جان کردن (شدن‬bi jān k gaReWili (gaγeyili) )‫ جویده (شده‬javide (šode).
(š), ‫ فسیل شدن‬fosil šodan, ‫( (در جا) خشکیدن‬darjā) gaRviveba (gaγviveba) )‫ شعله ور کردن (شدن‬šo’le var
xoškidan. k (š), ‫ دامن زدن‬dāman zadan, ‫ بر انگیختن‬bar angixtan.
qarTul-sparsuli leqsikoni 117

gaRvivebuli (gaγvivebuli) ‫ شعله ور‬šo’le var, ‫بر‬ gayviTlebuli (gaKvitlebuli) )‫ زرد (شده‬zard (šode)
‫ انگیخته شده‬bar angixte šode. gayvlefa (gaKvlefa) ‫ لخت کردن‬loxt k, ‫چاپیدن‬
gaRviZeba (gaγviZeba) )‫ بیدار کردن (شدن‬bidār k (š). čāpidan, ‫ پوست کردن‬pust k.
gaRviZebuli (gaγviZebuli) ‫ بیدار کرده شده‬bidār gayidva (gaKidva) ‫ فروختن‬foruxtan, ‫به فروش رساندن‬
karde šode, ‫ بیدار شده‬bidār šode. be foruš rasāndan
gaRizianeba (gaγizianeba) 1. )‫عصبانی کردن (شدن‬ gayiduli (gaKiduli) ‫ فروخته شده‬foruxte šode
asabāni k (š). 2. ‫ حرص کسی را در آوردن‬hers-e kasi gayinva (gaKinva) ‫ یخ بستن‬yax bastan, ‫انجماد‬
rā dar āvardan. 3. ‫ زیان رساندن‬ziyān rasāndan, ‫زیان‬ enjemād. ◊ gayinvis wertili ‫ نقطه انجماد‬noγte-
‫ دیدن‬ziyān didan. ye enjemād.
gaRimeba (gaγimeba) ‫ لبخند زدن‬labxand zadan, ‫تبسم‬
gayinuli (gaKinuli) ‫ یخ زده‬yax zade, ‫ یخ بسته‬yax
‫ کردن‬tabasom k. baste, ‫ منجمد‬monjamed.
gaRimebuli (gaγimebuli) ‫ متبسم‬motabas-sem, ‫خندان‬
gaymawvileba (gaKmawvileba) ‫ نو جوانی‬now javāni,
xandān. ‫ نوجوان شدن‬now javān šodan.
gaRma (gaγma) ‫ در طرف دیگر‬dar taraf-e digar, ‫آنسو‬
gayola (gaKola) )‫ همراهی (کردن‬hamrāhi (k), ‫رفتن با‬
ānsu, ‫ آن طرف‬ān taraf. ‫ کسی‬raftan bā kasi, )‫همراه کسی شدن (در مرگ و زندگی‬
gaRmerTeba (gaγmerteba) ‫ پرستش کردن‬parasteš k, hamrāh-e kasi šodan (dar marg-o-zendegi), ‫پس‬
‫ پرستیدن‬taraštidan. ‫ چیزی رفتن‬،‫ (دنبال) کسی‬pas -e(donbal-e) kasi, čizi
gaRmerTebuli (gaγmertebuli) ‫ معبود‬ma’bud. raftan. gahyveba ‫ با کسی می رود‬bā kasi miravad.
◊ colad gayola ‫ خانم کسی شدن‬xāmom-e kasi
gaRobva (gaγobva) ‫ حصار کردن‬hesār k, ‫دیوار کشیدن‬
šodan.
divār kešidan.
gayofa (gaKofa) 1. (‫ تقسیم کردن )شدن‬taγsim k (š.),
gaRrmaveba (gaγrmaveba) )‫ عمیق کردن (شدن‬amiγ k,
)‫ تفکیک کردن (شدن‬tafkik k (š.). 2. ‫ وارد کردن‬vāred k.
(š), )‫ ژرف ساختن (شدن‬žarf sāxtan (š), ‫عمیق تر کردن‬
◊ fanjaraSi xeli gayo ‫دستش را از پنجره بیرون‬
)‫ (شدن‬amiγtar k (š), )‫ ژرفتر کردن (شدن‬žarftar k (š),
‫ کرد‬dastas ra az panjere birun k.
)‫ گود کردن (شدن‬god k (š).
gayofili (gaKofili) ‫ تقسیم شده‬taγsim šode, ‫تفکیک‬
gaRrmavebuli (gaγrmavebuli) ‫ ژرف تر شده‬žarf tar
‫ شده‬tafkik šode.
šode, ‫عمیق تر شده‬amiγ tar šode.
gayoyoCeba (gaKoKočeba) ‫ پرافاده گی‬por efādegi,
gaRunva (gaγunva) ‫ کج کردن‬kaj k, ‫ خم کردن‬xam k.
‫ باد در سر انداختن‬bād dar sar andāxtan, ‫متکبر شدن‬
gaRunuli (gaγunuli) ‫ کج شده‬kaj šode, ‫ خم شده‬xam motakabber šodan.
šode.
gayoyoCebuli (gaKoKočebuli) ‫شده‬ ‫متکبر‬
gayalbeba (gaKalbeba) ‫ جعل کردن‬ja’l k, ‫تقلب کردن‬ motakabber šode, ‫ پرافاده شده‬porefāde šode.
taγalob k.
gayra (gaKra) ‫ بیرون ریختن‬birun rixtan, ‫ راندن‬rāndan,
gayalbebuli (gaKalbebuli) ‫ تقلب شده‬taγalob šode, ‫ جدا کردن‬jodā k.
‫ جعلی‬ja’li, ‫ تقلبی‬taγalobi, ‫ قالبی‬γolābi.
gayuCeba (gaKučeba) )‫ تسکین کردن (بخشیدن‬taskin k
gayvana (gaKvana) 1. )‫ بردن (زنده جان‬bordan (-e (baxšind), )‫ آرام کردن (شدن‬ārām k (š), ‫تسلی بخشیدن‬
zende jan), ‫ بیرون آوردن‬birun āvardan. 2. )‫کشیدن (راه‬ tasali baxšidan.
kešidan (-e rah), ‫ درست کردن‬dorost k, ‫بر قرار کردن‬
gayuCebuli (gaKučebuli) ‫ تسلی بخش‬tasali baxš,
barγarār k. 3. )‫ به کرسی نشاندن (حرف و خواست‬be korsi
‫ تسکین بخش‬taskin baxš.
nešāndan (-e harf-o-xāst).
gaSaveba (gašaveba) 1. )‫ سیاه کردن (شدن‬siyāh k (š). 2.
gayvanili (gaKvanili) 1. ‫ برده شده‬borde šode, ‫بیرون‬
‫ رأی کبود دادن‬rā’y kabud dādan. 3. ‫ رأی نه آوردن‬rā’y
‫ برده شده‬birun borde šode. 2. )‫ کشیده شده (راه‬kešide
na āvardan.
šode (rāh). 3. )‫ به کرسی نشانده (حرف و خواست خود را‬be
korsi nešānde (harf-o-xāst-e xod rā). gaSavebuli (gašavebuli) ‫ سیاه شده‬siyāh šode
gayvaniloba (gaKvaniloba) ‫ شبکه‬šabake. ◊ gaSalaSineba (gašalašineba) ‫ رنده کردن‬rande k,
wyalsadenis ~ ‫ شبکه آب رسانی‬šabake-ye āb ‫ صاف کردن‬sāf k.
rasāni; telefonis ~ ‫ شبکه تلفن‬šabake-ye telefon. gaSalaSinebuli (gašalašinebuli) ‫ رنده شده‬rande
gayviTleba (gaKvitleba) )‫ زرد کردن (شدن‬zard k. šode, ‫ صاف شده‬sāf šode.
(š.), ‫ زردی‬zardi. gaSeneba (gašeneba) 1. )‫ تأسیس کردن (شدن‬tā’sis k (š),
118 qarTul-sparsuli leqsikoni

)‫ بنیان گذاری کردن (شدن‬bonyān gozāri k (š), ‫بنا نهادن‬ gaSroba (gašroba) )‫ خشک کردن (شدن‬xošk k. (š.),
banā nahādan. 2. ‫ کاشتن‬kāštan. ‫ خشکاندن‬xoškādan, ‫ خشکیدن‬xoškidan.
gaSenebuli (gašenebuli) 1. ‫ تأ سیس شده‬ta’sis šode, gaStereba (gaštereba) )‫ متعجب کردن (شدن‬moaajeb
‫ بنیان گذاری شده‬bonyān gozāri šode. 2. ‫ کاشته شده‬kāšte k. (š.), )‫ حیران کردن (شدن‬heyrān k. (š.), ‫به بهت آوردن‬
šode. )‫ (آمدن‬be boht āvardan (āmadan). gaSterebiT ‫به‬
gaSeSeba (gašešeba) ‫ جا خوردن‬jā xordan, ‫در جا‬ ‫ طور حیرت انگیز‬be towr-e heyrat angiz, ‫حیرت آورانه‬
‫ خشکیدن‬darjā xoškidan, ‫ بی حس شدن‬bi hess šodan, heyrat āvarāne.
‫ گیج و منگ شدن‬gij-o-mand š. gaSterebuli (gašterebuli) ‫ حیران‬heyrān, ‫بهت زده‬
gaSeSebuli (gašešebuli) ‫ جا خورده‬jāxorde, ‫بی حس‬ boht zade, ‫ متعجب‬mota’ajeb.
‫ شده‬bi hess šode, ‫ گیج و منگ شده‬gij-o-mand šode. gaSureba (gašureba) ‫ تند رفتن‬tond raftan.
gaSveba (gašveba) ‫ رها کردن‬rahā k, ‫ آزاد کردن‬āzād k, gaSuqeba (gašukeba) )‫ نورانی کردن (شدن‬nurāni k (š),
‫ ول کردن‬vel k. )‫ منور کردن (شدن‬monavvar k (š), )‫تابناک کردن (شدن‬
gaSvebuli (gašvebuli) ‫ رها شده‬rahā šode, ‫ول شده‬ tabnak k (š), ‫ تابناکی‬tābnāki.
vel šode. gaSuqebuli (gašukebuli) ‫ نورانی‬nurāni, ‫منور‬
gaSveleba (gašveleba) )‫ از هم جدا کردن (شدن‬az ham monavvar, ‫ تابناک‬tābnāk.
jodā k. (š.) gaSxefa (gašxepa) ‫ پاشیدن‬pāšidan.
gaSvelebuli (gašvelebuli) ‫ از هم جدا شده‬az ham gaSxlarTva (gašxlartva) ‫ دراز کشیدن‬derāz kešidan.
jodā šode. gaCanageba (gačanageba) )‫ مفلس کردن (شدن‬mofles k.
gaSinaureba (gašinaureba) )‫ خانگی کردن (شدن‬xānegi (š.), )‫ تاراج کردن (شدن‬tārāj k. (š.), )‫نابود کردن (شدن‬
k (šodan), )‫ رام کردن (شدن‬rām k. (š.). nābud k. (š.).
gaSifvra (gašifrva) ‫ رمز نویسی‬razm nevisi, ‫رمز‬ gaCanagebuli (gačanagebuli) ‫ مفلس شده‬mofles
‫ کردن‬razm k. šode, ‫ ور شکسته‬var šekaste, ‫ نابود شده‬nābud šode,
gaSifruli (gašifruli) ‫ رمزی‬ramzi. ‫ تاراج رفته‬tārāj rafte.
gaSiSvleba (gašišvleba) )‫ شدن‬،‫ لخت (کردن‬laxt (k. gaCarxva (gačarxva) ‫ تیز کردن‬tiz k, ‫خراطی کردن‬
š.), )‫ عریان کردن (شدن‬oryān k. (š.), )‫برهنه کردن (شدن‬ xarrāti k., ‫ تراش دادن‬tarāš dādan.
barahne k. (š.), )‫ لوچ کردن (شدن‬luč k. (š). gaCarxuli (gačarxuli) ‫ تیز شده‬tiz šode, ‫خراطی شده‬
gaSiSvlebuli (gašišvlebuli) ‫ لخت شده‬loxt šode, xarrāti šode.
‫ برهنه‬barahese, ‫ لوچ‬luč, ‫ عریان شده‬oryān šode. gaCaReba (gačaγeba) 1. )‫ گرم کردن (شدن‬garm k.
gaSla (gašla) ‫ باز کردن‬bāz k, ‫ وا کردن‬vā k, ‫پهن کردن‬ (š.), )‫ شعله ور کردن (شدن‬šo’le var k. (š.). 2. ‫دامن زدن‬
pahn k, ‫ گستردن‬gostardan. dāman zadan, ‫ برانگیختن‬barangixtan, ‫ شعله وری‬šo’le
vari.
gaSlili (gašlili) ‫ باز شده‬bāz šode, ‫ گسترده‬gostarde,
‫ پهن شده‬pahn šode. gaCaRebuli (gačaγebuli) 1. ‫ شعله ور‬šo’le var. 2.
‫ برانگیخته‬barangixte.
gaSmageba (gašmageba) 1. )‫ هاری (گیجی‬hāri )giji(,
)‫ هار کردن (شدن‬hār k (š). 2. )‫ آتشین کردن (شدن‬ātešin k gaCena (gačena) 1. ‫ آفرینش‬āfarineš, ‫ آفریدن‬āfaridan.
(š), )‫ به غیظ آوردن (آمدن‬be γeyz āvardan (āmadan). 2. ‫ ساختن‬sāxtan, ‫ پدید آوردن‬padid āvardan. 3. ‫چشم به‬
‫ جهان گشودن‬časm be jahān gošudan.
gaSmagebuli (gašmagebuli) ‫ گیج شده‬gij šode, ‫هار‬
‫ شده‬hār šode. gaCenili (gačenili) 1. ‫ آفریده شده‬āfaride šode. 2.
‫ ساخته شده‬sāxte šode. 3. ‫ به دنیا آمده‬be donyā āmade.
gaSoreba (gašoreba) )‫ جدا کردن (شدن‬jodā k (š), ‫دور‬
)‫ کردن (شدن‬dur k (š), ‫ جدایی‬jodāyi, ‫ دوری‬duri. gaCereba (gačereba) 1. ‫ توقف‬tavaγγof, ‫متوقف کردن‬
)‫ (شدن‬motavaγγef k (š). 2. )‫ معطل کردن (شدن‬matal
gaSorebuli (gašorebuli) ‫ دور شده‬dur šode, ‫جدا شده‬
k (š), ‫ به تأخیر انداختن‬be tā’xir andāxtan (oftādan).
jodā šode.
gaCeCili (gačečili) ‫ در هم و برهم‬darham-o-barham,
gaSotva (gašotva) ‫ لم دادن‬lam dādan, ‫دراز کشیدن‬
‫ ژولیده‬žulide.
derāz kešidan.
gaCexa (gačexa) ‫ قطعه قطعه کردن‬γat’e γate’ k, ‫تکه تکه‬
gaSotili (gašotili) ‫ دراز کشیده‬derāz kešide, ‫لم داده‬
‫ کردن‬teke teke k, ‫ قطع کردن‬γat’ k, ‫ پاره کردن‬pāre k.
lam dāde.
gaCexili (gačexili) ‫ قطعه قطعه‬γate’ γat’e, ‫پاره پاره‬
gaSrialeba (gašrialeba) ‫ خش خش کردن‬xeš xeš k.
pāre pāre, ‫ تکه تکه‬teke teke.
qarTul-sparsuli leqsikoni 119

gaCumeba (gačumeba) ‫ ساکتی‬sāketi, )‫ساکت کردن (شدن‬ ‫ عوض شده‬avaz šode, ‫ تعویض شده‬ta’viz šode.
sāket k (š), gacieba (gacieba) )‫ تب (کردن‬tab (k), )‫التهاب (کردن‬
gaCumebuli (gačumebuli) )‫ ساکت (شده‬sāket (šode). eltehāb (k), ‫ در تب و تاب بودن‬dar tab-o-tāb budan,
gaCxera (gačxera) ‫ گیر کردن‬gir k, ‫ ماندن‬māndan. ‫ تب و لرز داشتن‬tab-o-larz dāštan.
gaCxerili (gačxerili) ‫ گیر کرده‬gir karde. gaciveba (gaciveba) 1. )‫ سرد کردن (شدن‬sard k (š).
2. ‫ سرما خوردن‬sarmā xardan, ‫ سرما خوردگی‬sarmā
gaCxreka (gačxreka) )‫ تفتیش (کردن‬taftiš (k), ‫بازرسی‬
xordegi.
)‫ (کردن‬bāzrasi (k), ‫ کاویدن‬kāvidan, ‫ زیر و رو کردن‬zir-
o-ru k. gacivebuli (gacivebuli) 1. ‫ سرد شده‬sar šode. 2.
‫ سرما خورده‬sarmā xorde.
gaCxrekili (gačxrekili) ‫ تفتیش شده‬taftiš šode,
‫ بازرسی شده‬bāzresi šode. gacileba (gacileba) ‫ بدرقه کردن‬badraγe k, ‫اسکورت‬
‫ کردن‬eskort k, ‫ همراهی‬hamrāhi, ‫ بدرقه‬badraγe.
gacalkeveba (gacalkeveba) 1. )‫ جدا کردن (شدن‬jodā
k. (š), )‫ منزوی کردن (شدن‬manzavi k. (š). 2. ‫منفرد کردن‬ gacilebiT (gacilebit) ‫ به مراتب‬be marāteb, ‫خیلی‬
)‫ (شدن‬monfared k. (š), ‫ منفردی‬monfaredi. ‫ بیش‬xeyli biš, ‫ بسی‬basi, ‫ تا حد زیاد‬tā hadd-e ziyād.
gacamtvereba (gacamtvereba) ‫خرد و خمیر کردن‬ gacilebuli (gacilebuli) ‫ بدرقه شده‬badraγe šode.
xard-o-xamir k, ‫ داغانی‬dāγāni, ‫خرد و خمیر کردن‬ gacineba (gacineba) 1. ‫ خنداندن‬xandāndan. 2. ‫خندیدن‬
xord-o xamir k. xandidan. 3. ‫ خنده‬xande.
gacbuneba (gacbuneba) ‫آشفتگی‬āšoftegi, ‫آشفته کردن‬ gacnoba (gacnoba) 1. )‫ آشنا کردن (شدن‬āšenā k (š),
)‫ (شدن‬āšofte k. (š), )‫ به هیجان آوردن (آمدن‬be hayajān ‫ شناساندن‬šenāsādan. 2. )‫ معرفی کردن (شدن‬ma’rrafi k
āvardan (āmadan), )‫ متعجب کردن (شدن‬motaajeb k. (š). 3. ‫ آگاه ساختن‬āgāh sāxtan, ‫ در جریان گذاشتن‬dar
(š), jeryān gozāštan, ‫ آشنائی‬āšenāyi.
gacbunebuli (gacbunebuli) ‫ آشفته‬āšofte ‫سرگشته‬ gacnobili (gacnobili) )‫ آشنا (شده‬āšenā (šode).
sargašte, ‫ به هیجان آمدن‬be hayajān āmade. gacofeba (gacofeba) )‫ هار کردن (شدن‬hār k (š), ‫هاری‬
gacdena (gacdena) 1. ‫ غیبت کردن‬γeybat k, ‫حاضر نشدن‬ hāri, )‫ به غیظ آوردن (آمدن‬be γeyz āvardan (āmadan),
hāzar našodan, ‫ حضور نیافتن‬hozur nayāftan. 2. ‫از‬ ‫ عصبانیت‬asabāniyyat, ‫ غضبناکی‬γazabnāki.
‫ دست دادن‬az dast dādan. 3. ‫ حاشیه رفتن‬hāšiye raftan. gacofebuli (gacofebuli) )‫ هار (شده‬hār (šode),
gacdenili (gacdenili) 1. ‫ از دست داده‬az dast dāde, ‫ غضبناک‬γazabnāk.
‫ از دست رفته‬az dast rafte. 2. ‫ غیبت شده‬γeybat šode. gacocxleba (gacocxleba) )‫ زنده کردن (شدن‬zende
gacelva (gacelva) ‫ درو کردن‬derow k. k (š), )‫ احیاء کردن (شدن‬ehyā’ k (š), ‫روح تازه بخشیدن‬
gacema (gacema) 1. ‫ دادن‬dādan, ‫ تحویل دادن‬tahvil ruh-e tāze baxšidan.
dādan. 2. ‫ صادر کردن‬sāder k. 3. ‫ مسترد کردن‬mostarad gacocxlebuli (gacocxlebuli) ‫ احیا شده‬ehyā šode,
k, ‫ لو دادن‬low dādan ‫ زنده شده‬zende šode.
gacemuli (gacemuli) 1. ‫ داده شده‬dāde šode, ‫تحویل داده‬ gacra (gacra) ‫ بیختن‬nixtan, ‫ الک کردن‬alak k,
‫ شده‬tahvil dāde šode. 2. ‫ مسترد شده‬mostarad šode. 3. gacrili (gacrili) ‫ بیخته شده‬bixte šode, ‫ الک شده‬alak
‫ لو داده شده‬low dāde šode. šode.
gacecxleba (gacecxleba) ‫ خشمگینی‬xašmegini, ‫آتش‬ gacrueba (gacrueba) 1. ‫ دروغ گفتن‬doruγ goftan, ‫کذب‬
‫ مزاجی‬āteš mazāji, )‫ خشمگین کردن (شدن‬xašmgin k. ‫ بافتن‬kezb bāftan. 2. ‫ زیر قول خود زدن‬zir-e γal-e xod
(š), )‫ به خشم آوردن (آمدن‬be xašm āvardan (āmadan), zandan.
‫ عصبانی کردن‬asabāni k. (š).
gacudeba (gacudeba) ‫ بدی‬badi, ‫ بد شدن‬bad šodan.
gacveTa (gacveta) ‫ کهنه کردن‬kohne k, ‫مندرس کردن‬
gacurva (gacurva) ‫ شنا کردن‬šenā k, ‫شنا کنان رد شدن‬
mondares k.
šenā konan rad š.
gacveTili (gacvetili) ‫ پاره پاره‬pārepāre, ‫مندرس‬
gacxeleba (gacxeleba) )‫ گرم کردن (شدن‬garm k (š),
mondares, ‫ کهنه‬konhe.
‫ گرمی‬garmi, )‫ داغ کردن (شدن‬dāγ k (š), ‫ داغی‬dāγi.
gacvla (gacvla) )‫ مبادله (کردن‬mobādele (k), ‫تبادل‬
gaZarcva (gaZarcva) )‫ غارت (کردن‬γārat (k), ‫دستبرد‬
tabādol, ‫ عوض کردن‬avaz k.
‫ زدن‬dastbord zadan.
gacvla-gamocvla (gacvla-gamocvla) ‫رد و بدل‬
gaZarculi (gaZarculi) ‫ غارت شده‬γārat šode.
radd-o-badal, ‫ مبادله‬mobādele.
gaZeveba (gaZeveba) ‫ راندن‬rāndan, ‫ خارج کردن‬xārej k.
gacvlili (gacvlili) ‫ مبادله شده‬mobādele šode,
120 qarTul-sparsuli leqsikoni

gaZevebuli (gaZevebuli) ‫ رانده شده‬rānde šode, ‫خارج‬ gaweva (gaweva) 1. ‫ کنار زدن‬kenār zadan, ‫کشیدن به کنار‬
‫ شده‬xārej šode. kešidan be kenār. 2. ‫ کشیدن‬kešidan. 3. ‫ طول دادن‬tul
gaZvireba (gaZvireba) )‫ گران کردن (شدن‬garān k (š), dādan.
‫ گرانی‬garāni, ‫ قیمت ها را باال بردن‬γimat hā rā bālā gawera (gawera) 1. )‫ ثبت (کردن‬sabt (k). 2. ‫نوشتن‬
bordan, )‫ باال رفتن قیمت (ها‬bālā raftan-e γimat (hā). neveštan.
gaZvirebuli (gaZvirebuli) ‫ گران شده‬gerān šode, gawerili (gawerili). ‫ ثبت شده‬sabt šode.
‫ گرانتر شده‬gerāntar šode. gawewva (gawewva) ‫ ژولیدگی‬žulidegi.
gaZleba (gaZleba) 1. )‫ طاقت (کردن‬tāγat (k), ‫تحمل‬ gawewili (gawewili) ‫ ژولیده‬žulide.
)‫ (کردن‬tahammol (k). 2. ‫ ماندن‬māndan, ‫خراب نشدن‬
gawvaleba (gawvaleba) )‫ آزار دادن (دیدن‬āzār dādan
xarāb našodan.
(didan), ‫ شکنجه کردن‬šakanje k, )‫ عذاب دیدن (دادن‬azāb
gaZliereba (gaZliereba) 1. )‫ تقویت (کردن‬taγviyyat didan dādan.
(k), ‫ قوت بخشیدن‬γovvat baxšidan. 2. )‫افزایش (دادن‬
gawvalebuli (gawvalebuli) ‫ زجر کشیده‬zajr kešide,
afzāyeš (dādan), ‫ افزایش یافتن‬afzāyeš yāftan, ‫نیرومندی‬
nirumandi, )‫ نیرومند کردن (شدن‬niru mand k (š), ‫ خسته و کوفته‬xaste-o-kufte.

gaZlierebuli (gaZlierebuli) 1. ‫ تقویت شده‬taγviyyat


gawvdena (gawvdena) ‫ امتداد دادن‬emtedād dādan,
šode, ‫ نیرومند‬nirumand. 2. ‫ شدت یافته‬šeddat yāfte. ‫ کشیدن‬kešidan.
gawvdoma (gawvdoma) 1. ‫ کافی بودن‬kāfi budan, ‫کفایت‬
gaZneleba (gaZneleba) ‫ مشکلی‬moškeli, ‫مشکل کردن‬
)‫ (شدن‬moškel k (š), )‫ پیچیده کردن (شدن‬pučide k (š), ‫ کردن‬kefāyat k, ‫ بس بودن‬baš budan. 2. ‫ رسیدن‬rasidan.
‫ بغرنجی‬boγranji. 3. ‫ یافتن‬yāftan.
gawveva (gawveva) 1. ‫ احضار کردن‬ehzār k, ‫فراخواندن‬
gaZnelebuli (gaZnelebuli) )‫ مشکل (شده‬moškel
(šode), ‫ بغرنج‬boγranj. farā xāndan. 2. ‫ دعوت کردن‬da’vat k, ‫ صدا زدن‬sedā
zadan, ‫ خواستن‬xāstan.
gaZroba (gaZroba) ‫ کندن‬kandan, ‫ در آوردن‬dar
āvardan, ‫ پوست کردن‬pust k. gawveuli (gawveuli) 1. ‫ احضار شده‬ehzār šode,
‫ فراخوانده شده‬farā xānde šode, 2. ‫ دعوت شده‬da’vat
gaZroma (gaZroma) ‫ بیرون خزیدن‬birun xazidan, šode.
‫ یواشکی در رفتن‬yevāšeki dar raftan, ‫ به چاک زدن‬be
gawvrTna (gawvrtna) ‫ آموختن‬āmuxtan, ‫دست آموز کردن‬
čāk zadan.
dast āmuz k, ‫ تربیت کردن‬tarbiyat k.
gaZRola (gaZγola) )‫ بدرقه (کردن‬badraγe (k), ‫همراهی‬
)‫ (کردن‬hamrāhi (k). gawvrTnili (gawvrtnili) ‫ ماهر‬māher, ‫آزموده‬
āzmude, ‫ استاد‬ostād.
gaZRoma (gaZγoma) 1. ‫ تا سیر خوردن‬tā sir xordan,
gawiTleba (gawitleba) ‫ سرخی‬sorxi, )‫سرخ کردن (شدن‬
‫ سیری‬siri. 2. ‫ اشباء شدن‬ešbā’ šodan.
sorx k (š).
gawameba (gawameba) )‫ زجر (دادن‬zajr dādan, ‫آزار‬
gawiTlebuli (gawitlebuli) ‫ سرخ شده‬sorx šode.
‫ دادن‬āzār dādan, )‫ شکنجه (کردن‬šekanje (k), ‫اذیت کردن‬
aziyyat k, ‫ به ستوه آوردن‬be sotuh āvardan. gawirva (gawirva) 1. ‫ فدا کردن‬fedā’ k, ‫قربانی کردن‬
gawamebuli (gawamebuli) ‫ زجر دیده‬zajr dide, ‫شکنجه‬
γarbāni k, ‫ نثار کردن‬nesār k. 2. ‫ به حال خود رها کردن‬be
‫ شده‬šekanje šode. hāl-e xod rahā k. ◊ Tavis ~ ‫ خود گذری‬xod gozari,
‫ فداکاری‬fedā’ kāri.
gawafva (gawafva) ‫ چیره دست کردن‬čire dast k, ‫مهارت‬
gawiruli (gawiruli) ‫ فدا شده‬fedā’ šode, ‫قربانی شده‬
‫ آموختن‬mahārat āmuxtan, ‫ تمرین دادن‬tamrin dādan,
‫ ورزیدن‬varzidan. γorbāni šode.
gawkepvla (gawkepvla) ‫ تازیانه زدن‬tāziyāne zadan.
gawafuli (gawafuli) ‫ ورزیده‬varzide, ‫ استاد‬ostād,
‫ ماهر‬māher, ‫ زبردست‬zabardast. gawmenda (gawmenda) ‫ پاک کردن‬pāk k, ‫تمیز کردن‬
gawbileba (gawbileba) 1. )‫ خجالت کردن (شدن‬xejālat
tamiz k
k. (š), )‫ شرمنده کردن (شدن‬šarmande k. (š), ‫شرمندگی‬ gawmendili (gawmendili) ‫ پاک شده‬pāk šode, ‫تمیز شده‬
šarmandegi, ‫ خجالت زدگی‬xejālat zadegi. 2. ‫بد نام‬ tamiz šode.
‫ کردن‬bad nām k, ‫ بی آبرو کردن‬bi ābru k. gawodeba (gawodeba) 1. ‫ دراز کردن‬derāz k, ‫دست دادن‬
gawbilebuli (gawbilebuli) 1. ‫ بی آبرو شده‬bi ābru dast dādan. 2. ‫ دادن‬dādan.
šode, ‫ بد نام شده‬bad nām šode. 2. ‫ خجل شده‬xajel šode, gawonasworeba (gawonasworeba) )‫تعادل (وزنی‬
‫ شرمنده‬šarmande. ta’āddol (-e vazni) )‫ موازنه کردن (شدن‬movāzene k.
(š), )‫ برابر کردن (شدن‬barābar k. (š).
qarTul-sparsuli leqsikoni 121

gawonasworebuli (gawonasworebuli) ‫برابر شده‬ ‫ کش خوردن‬keš xordan, )‫ طول دادن (کشیدن‬tul dādan
barābar šode, ‫ تساوی‬tasāvi. (kešidan), ‫ طوالنی کردن‬tulāni k, ‫ به دراز کشیدن‬be
gawurva (gawurva) ‫ پاالنیدن‬pālānidan, ‫چالندن‬ derāz kešidan.
čalāndan, ‫ صاف کردن‬sāf k, ‫ تصفیه کردن‬tasfiye k. gaWianurebuli (gayianurebuli) ‫ کش خورده‬keš
gawuruli (gawuruli) ‫ پاالنده شده‬pālānide šode, ‫صاف‬
xorde, ‫ به درازا کشیده شده‬be derāzā kešide šode.
‫ شده‬sāf šode, ‫ چالنده شده‬čalānde šode. gaWimva (gayimva) ‫ کشش‬kašeš, ‫ کشیدن‬keši-dan, ‫راست‬
gawuwva (gawuwva) ‫( (کامالً) تر کردن‬kāmelān) tar k,
‫ کردن‬rāst k.
‫ خیساندن‬xisāndan, ...‫ آب ریختن به روی‬āb rixtan be gaWimuli (gayimuli) ‫ کشیده شده‬kešide šode, ‫راست‬
ruy-e... ‫ شده‬rāst šode.
gawuwuli (gawuwuli) ‫ خیس شده‬xis šode, ‫کامالً تر‬ gaWinTva (gayintva) ‫ زور زدن‬zur zadan, ‫به خود فشار‬
kāmelan tar. ‫ آوردن‬be xod fešār āvardan.
gawyaleba (gawKaleba) ‫ رقیقی‬raγiγi, )‫آبکی کردن (شدن‬ gaWirveba (gayirveba) ‫ تنگ دستی‬tangdasti, ‫نیازمندی‬
ābaki k (š), )‫ رقیق کردن (شدن‬raγiγ k (š). ◊ gulis niyāzmandi, ‫ فقر‬faγr, ‫ احتیاج‬ehtiyāj, ‫ محتاجی‬mohtāji,
~ ‫ بیزار کردن کسی‬bizār k kasi, ‫ به تنگ آوردن‬be tan ‫ ضرورت‬zarurat.
āvardan. gaWirvebuli (gayirvebuli) ‫ تنگ دست‬tangdast,
gawyveta (gawKveta) ‫ پاره کردن‬pāre k, ‫ قطع کردن‬γat’ ‫ نیازمند‬niyāzmand, ‫ محتاج‬mohtāj.
k, ‫ گسیختگی‬gosixtegi, ‫ گسیختن‬gosixtan, ‫نابود کردن‬ gaWra (gayra) ‫ برش‬boreš, ‫ بریدن‬boridan, ‫ قطع کردن‬γat’
nābud k, ‫ نیست کردن‬nist k, ‫ نیستی‬nisti. k, ‫ باز کردن‬bāz k, ‫ حل کردن‬hall k, ‫ گشودن‬gošudan,
gawyvetili (gawKvetili) ‫( (گسیخته) پاره شده‬gosixte) ‫ نتیجه دادن‬natije dādan.
pāre šode, ‫ نیست شده‬nist šode. gaWrili (gayrili) ‫ بریده شده‬boride šode, ‫قطع شده‬
gawyoba (gawKoba) )‫ چیدن (سفره‬čidan (-e sofre), ‫پهن کردن‬ γart’ šode, ‫ حل شده‬hall šode.
pahn k, ‫ روبراه کردن‬rahberāh k. gawyobili (pahn) gaWuWyianeba (gayuyKianeba) ‫ کثیفی‬kasife, ‫آلوده گی‬
‫ چیده شده‬čide šode, )‫ منظم (شده‬monazzam (šode). āludegi, )‫ کثیف کردن (شدن‬kasif k (š), )‫آلوده کردن (شدن‬
gawyroma (gawKroma) ‫ عصبانیت‬asabāniyyat, ‫عصبانی‬ ālude k (š).
)‫ کردن (شدن‬azabāni k. (š), )‫خشمگین کردن (شدن‬ gaWuWyianebuli (gayuyKianebuli) ‫ آلوده شده‬ālude
xašmgin k. (š), šode, ‫ کثیف شده‬kasif šode.
gaWabukeba (gayabukeba) ‫ جوان شدن‬javān šodan. gaWyleta (gayKleta) ‫ خرد کردن‬xord k, ‫ له کردن‬leh k,
gaWaRaraveba (gayaγaraveba) )‫ مو سفید کردن (شدن‬mu ‫ لهی‬lehi.
safid k (š), ‫ مو سفیدی‬mu safidi, )‫جو گندمی کردن (شدن‬ gaWyletili (gayKletili) ‫ خرد شده‬xord šode, ‫له شده‬
jow gandomi k (š). leh šode.
gaWaRaravebuli (gayaγaravebuli) ‫ جوگندمی شده‬jow gaxazva (gaxazva) ‫ خط کش‬xatt keš, ‫ خط کشیدن‬xatt
gandomi šode. kešidan.
gaWedva (gayedva) 1. ‫ کوبیدن‬kubidan, ‫درست کردن با‬ gaxazuli (gaxazuli) ‫ خط کشی شده‬xatt keši šode.
‫ میخ کوبی‬dorost kardan bā mix kubi. 2. ‫ پر کردن‬por
gaxangrZliveba (gaxangrZliveba) ،‫تمدید (کردن‬
k, ‫ انباشتن‬anbāstan. 3. ‫ تنگ قالب کردن‬tang γāleb k
)‫ شدن‬tamdid (k, š), )‫ ادامه یافتن (دادن‬edāme yāftan
gaWedili (gayedili) 1. ‫ میخ زده شده‬mix zade šode, (dādan), ‫ طوالنی کردن‬tulāni k.
‫ درست شده‬dorost šode. 2. ‫ ماال مال پر شده‬mālā māl
gaxangrZlivebuli (gazangrZlivebuli) ‫طوالنی شده‬
por šode.
tulāni šode, ‫ تمدید شده‬tamdid šode.
gaWvalva (gayvalva) )‫ سوزن کاری (کردن‬suzan kāri
gaxareba (gaxareba) ‫ خوش حالی‬xoš hāli, ‫ خوشی‬xoši,
(k.), ‫ سوزن زدن‬suzan zadan.
‫ مسروری‬masruri, ‫ شادی‬šādi, )‫خوش حال کردن (شدن‬
gaWeneba (gačeneba) )‫ تاختن (تاخت‬tāxtan (tāxt), ‫به‬ xošhāl k (š), )‫ شاد کردن (شدن‬šād k (š).
‫ تاخت رفتن‬be tāxt raftan.
gaxarebuli (gaxarebuli) )‫ خوشحال (شده‬xošhāl
gaWvartvla (gayvartvla) ‫ دود کردن‬dud k, ‫دود دادن‬ (šode), ‫ مسرور‬masrur.
dud dādan, ‫ دود زدگی‬dud zadegi.
gaxda (gaxda) )‫ کندن (لباس‬kandan (-e lebās) ‫در آوردن‬
gaWvartluli (gayvartluli) ‫ دود زده‬dud zade, ‫دوده‬ dar āvardan.
‫ زده‬dude zade.
gaxdili (gaxdili) ‫( (لباس) کنده شده‬lebās-e) kande
gaWianureba (gayianureba) ‫ کش دادن‬keš dādan, šode, ‫ در آورده شده‬dar āvarde šode.
122 qarTul-sparsuli leqsikoni

gaxdoma1 (gaxdoma) )‫ شدن (به شکلی‬šodan, (be šekli) gaxmoba2 (gaxmoba) ‫ صدا زدن‬sedā zadan, ‫خواستن (به‬
‫ در آمدن‬darāmadan. )‫ کناری‬xāstan (be kenāri).
gaxdoma (gaxdoma) ‫ الغری‬lāγari, ‫ الغر شدن‬lāγar šodan.
2
gaxmovaneba (gaxmovaneba) ‫ صدا داری‬sedā dari
gaxedva (gaxedva) )‫ نگاه (کردن‬negāh (k), )‫نظر (اندختن‬ ‫ ناطق کردن‬nāteγ k, ‫ ناطق شدن‬nāteγ šodan.
nazar (andāxtan). gaxmovanebuli (gaxmovanebuli) ‫ ناطق‬nāteγ.
gaxeva (gaxeva) ‫ پارگی‬pāregir, ‫ پاره کردن‬pāre k, ‫کندن‬ gaxrwna (gaxrwna) ‫ پوسیدن‬pusidan, ‫ تجزیه شده‬tajziye
kandan. šode, ‫ متالشی شدن‬motalāši šodan.
gaxeTqa (gaxetka) ‫ ترکیدن‬tarakidan, ‫ شکستن‬šekastan, gaxrwnili (gaxrwnili) ‫ پوسیده‬puside, ‫ متالشی‬motalāši.
‫ ترک برداشته‬tarak bar dāštan. gaxseneba (gaxseneba) ‫ یاد آوری‬yād āvari, ‫تذکر‬
gaxeTqili (gaxetkili) ‫ شکسته‬šekaste, ‫ترک برداشته‬ tazakkor, ‫ متذکر شدن‬motazakker šodan, ‫یاد آوری‬
tarak bardāšte. ‫ کردن‬yād āvari k, )‫ به یاد آوردن (انداختن‬be yād āvardan
gaxela (gaxela) ‫ باز بودن چشم‬bāz budan-e češm, ‫چشم‬ (andāxtan).
‫ باز کردن‬češm bāz k. gaxsna (gaxsna) 1. ‫ گشایش‬gošāyeš. 2. )‫ حل (کردن‬hall
gaxeleba (gaxeleba) )‫ عصبانی کردن (شدن‬asabāni k k. 3. ‫ باز کردن‬bāz k, ‫ گشودن‬gošudan.
(š), )‫ آتش مزاج کردن (شدن‬ātaš mezāj k (š), ‫عصبانیت‬ gaxsnili (gaxsnili) 1. ‫ گشوده شده‬gošude šode, ‫باز‬
asabāniyyat, ‫ خشمگینی‬xašmgini. ‫ شده‬bāz šode. 2. ‫ حل شده‬hall šode.
gaxerxva (gaxerxva) ‫ برش با اره‬boreš bā are, ‫اره کردن‬ gaxtoma (gaxtoma) 1. ‫ پرش‬pareš, ‫ جهش‬jaheš. 2.
are k. ‫ پریدن‬paridan, ‫ جستن‬jastan.
gaxerxili (gaxerxili) ‫ اره شده‬are šode. gaxumreba (gaxumreba) 1. )‫ شوخی (کردن‬šuxi (k),
gaxeuli (gaxeuli) ‫ پاره شده‬pāre šode. )‫ خوشمزگی (کردن‬xošmazegi (k). 2. ‫ دست انداختن‬dast
andāxtan.
gaxexva (gaxexva) ‫ ساییدن‬sāyidan, ‫ تمیز کردن‬tamiz k.
gaxuneba (gaxuneba) 1. ‫ بی رنگی‬birangi, (‫بیرنگ‬
gaxexili (gaxexili) ‫ ساییده شده‬sāiyde šode ‫تمیز شده‬
‫ کردن (شدن‬birang k (š), ‫ رنگ باختن‬rang bāxtan. 2.
tamiz šode. ‫ کهنه گی‬kohnegi.
gaxveva (gaxveva) )‫ پیچیدن (در‬pičidan (dar), ‫پیچاندن‬
gaxunebuli (gaxunebuli) 1. ‫ رنگ باخته‬rang bāxte.
)‫ (در‬pičāndan (dar), ‫ کادو کردن‬kādo k. 2. ‫ کهنه‬kohne.
gaxveuli (gaxveuli) ‫ پیچیده شده‬pičide šode dar, gaxureba (gaxureba) ‫ تافتن‬tāftan, ‫ داغی‬dāγi, ‫داغ کردن‬
)‫ پیچانده شده (در‬pičānde šode (dar). )‫ (شدن‬dāγ k (š), )‫ آتش کردن (گرفتن‬āteš k (gereftan).
gaxvreta (gaxvreta) ‫ سوراخ کردن‬surāx k.
gaxurebuli (gaxurebuli) ‫ تافته‬tāfte, ‫ داغ‬dāγ.
gaxvretili (gaxvretili) ‫ سوراخ شده‬surāx šode.
gaxSireba (gaxSireba) 1. ‫ افزونی‬afzuni, ‫تشدد‬
gaxizvna (gaxizvna) ‫ نقل مکان اجباری‬naγl-e makān tašaddod. 2. )‫ افزایش دادن (یافتن‬afzāyeš dādan
ejbāri, ‫ کوچ دادن‬kuč dādan, ‫ منتقل کردن‬montaγel k, (yāftan), ‫ افزودن‬afzudan.
‫ مهاجرت‬mohājerat, ‫ مهاجرت کردن‬mohājerat k, ‫کوچ‬ gaxSirebuli (gaxSirebuli) ‫ افزایش یافته‬afzāyeš
‫ کردن‬kuč k. yāfte.
gaxiznuli (gaxiznuli) ‫ کوچ کرده‬kuč karde, ‫کوچ داده‬
gajavreba (gaJavreba) 1. ‫ خشمگینی‬xašmgini,
‫ شده‬kuč dāde šode, ‫ مهاجر‬mohājer, ‫ تبعیدی‬tab’idi. )‫ خشمگین کردن (شدن‬xašmgin k (š), ‫ تلخ کردن‬...‫اوقات‬
gaxleCa (gaxleča) ‫ شکافتن‬šekāftan, ‫ انشقاق دادن‬enšeγāγ )‫ (شدن‬owγāt-e... talx k. (š). 2. ‫ افسردگی‬afsordegi,
dādan, ‫ شکستن‬šekastan, ‫ دو نیم کردن‬do nim k. )‫ افسرده کردن (شدن‬afsorde k. (š).
gaxleCili (gaxlečili) ‫ شکافته شده‬šekāfte šode, ‫منشق‬ gajavrebuli (gaJavrebuli) 1. ‫ خشمگین‬xašmgin,
monšaγ, ‫ دونیم شده‬do nim šode. ‫ عصبانی شده‬asabāni šode. 2. ‫ افسرده‬afsorde, ‫اوقات تلخ‬
gaxmaureba (gaxmaureba) )‫ شدن‬،‫ افشاء (کردن‬efsā’ (k, ‫ شده‬owγāt talx šode.
š), )‫ فاش کردن (شدن‬fāš k (š), )‫ بر مال کردن (شدن‬bar gajansaReba (gaJansaγeba) 1. ‫ سالمتی‬salāmati,
malā’ k (š). ‫ بهبودی‬behbudi. 2. ‫ درمان‬darmān, ‫ شفا‬šāfa’. 3. ‫توان‬
gaxmaurebuli (gaxmaurebuli) ‫ افشاء شده‬efšā’ šode, ‫ بخشیدن‬tavān baxšidan, ‫ بهبود یافتن‬behbud yāftan,
‫ فاش شده‬fāš šode, ‫ برمال شده‬barmalā’ šode. ‫ سالم شدن‬sālem šodan.
gaxmoba1 (gaxmoba) ‫ خشکیدن‬xoškidan, ‫خشک کردن‬ gajansaRebuli (gaJansaγebuli) ‫ سالم شده‬sālem
xošk k, ‫ خشکی‬xoški. šode, ‫ بهبود یافته‬behbud yāfte, ‫ درمان شده‬darmān šode.
qarTul-sparsuli leqsikoni 123

gajiuteba (gaJiuteba) 1. ‫ لجاجت‬lejājat. 2. ‫لج کردن‬ gemo (gemo) ‫ مزه‬maze, ‫ چاشنی‬čašni, ‫ طعم‬ta’m ‫سلیقه‬
laj k, ‫ لج بازی کردن‬laj bāzi k. saliγ-e. ◊ gemoze ‫ طبق خواسته‬tebγ-e xāste, ‫طبق میل‬
gajiutebuli (gaJiutebuli) ‫ لجوج‬lajuj, ‫ لج باز‬lajbāz.
tebγ-e meyl; gemos gaugebs ‫ می چشد‬mičešad;
gemoTi ar unaxavs ‫ هنوز مزه آنرا نچشیده است‬hanuz
gajoxva (gaJoxva) ‫ کتک کاری‬kotak kāri, ‫با چوب زدن‬ maze ānrā načašide ast.
bā čub zadan.
gemovneba (gemovneba) ‫ انتخاب‬entexāb, ‫ سلیقه‬saliγe.
gajoxili (gaJoxili) ‫ با چوب زده شده‬bā čub zade gemovnebiT ‫ با کمال لذت‬bā kamāl-e lezzat, ‫با کمال‬
šode, ‫ چوب خورده‬čub xorde. ‫ میل‬ba kamāl-e meyl, ‫ با سلیقه‬bā saliγe.
gdebuli (gdebuli) ‫ افتاده‬oftāde, ‫ پرت شده‬part šode. gemrieli (gemrieli) ‫ با مزه‬bā maze, ‫خوشمزه‬
gegma (gegma) ‫ برنامه‬barnāme, ‫ نقشه‬našγe, ‫طرح‬ xošmaze, ‫ لذیذ‬lazziz.
tarh. gegmiT ‫ طبق برنامه‬tebγe barnāme, ‫ با برنامه‬bā gemsarTavi (gemsartavi) ‫ ریسمان کشتی‬rismān-e
barnāme. ◊ samuSao ~ ‫ بارنامه کاری‬bārnāme-ye kešti.
kāri, qalaqis ~ ‫ نقشه شهر‬naγše-ye šahr.
genacvale (genacvale) ‫ عزیز‬aziz, ‫ جان دل‬jān-e del,
gegmazomieri (gegmazomieri) ‫ طبق برنامه‬tebγ-e ‫ گرامی‬garāmi, ‫ گرانقدر‬garānγadr, ‫ نازنین‬nāzanin,
barnāme, ‫ منظم‬monazzam, ‫ مرتب‬morattab. ‫ مهربان‬mehrabān.
gegmaSezomili (gegmašezomili) ‫ منظم‬monazzam, genealogia (genealogia) ‫ نسب‬nasab, ‫ نسب نامه‬nasab
‫ مرتب‬morattab, ‫ طبق برنامه‬tebγ-e barnāme. nāme, ‫ شجره نامه‬šajre nāme.
gegmiani (gegmiani) ‫ طبق برنامه‬tebγ-e barnāme, genealogiuri (genealogiuri) ‫ نسبی‬nasabi, ‫شجره ای‬
‫ برنامه دار‬barnāme dār,‫… … برنامه‬barnāme. šajare`i.
gegmianoba (gegmianoba) ‫ برنامه داری‬barnāme dāri, genezisi (genezisi) ‫( (تاریخ) پیدایش‬tārix-e) peydāyeš.
‫ طبق برنامه بودن‬tebγ-e barnāme budan, ‫منظم بودن‬
generali (generali) ‫ ژنرال‬žnrāl, ‫ تیمسار‬timsār.
monazzam budan.
◊ armiis ~ ‫ ارتشبد‬artešbod. ◊ general-
gegmiuri (gegmiuri) ‫ برنامه ای‬barnāme`i ‫طبق برنامه‬ gubernatori ‫ فرماندار کل‬farmāndār-e koll,
tebγ-e barnāme. general-gubernatoroba ‫کل‬ ‫فرمانداری‬
gedi (gedi) ‫ قو‬γu. farmāndāri-e koll. samxedro general-
geena (geena) ‫ دوزخ‬duzax. gubernatori ‫ فرماندار کل نظامی‬farmāndār-e
koll-e nezāmi;
gezad (gezad) ‫ کج‬kaj.
generalisimusi (generalisimusi) ‫ژنرالیسیم‬
gezi (gezi) ‫ سمت‬samt, ‫ جهت‬jehat.
ženerālisim.
gezeli (gezeli) ‫ پرنده درندۀ مذکر‬parande-ye darande-
generaliteti (generaliteti) )‫ امراء (ارتش‬omrā› (-e
ye mozakkār. arteš).
geTayva (getaKva) ‫ خواهش می کنم‬xāheš mikonam.
general-leitenanti (general-leitenanti) ‫سرلشکر‬
geizeri (geizeri) ‫ چشمه معدنی گرم‬češme-ye sar laškar.
ma’dani-e garm. general-maiori (general-maiori) ‫ سرتیپ‬sar tip.
gela (gela) ‫ گیرۀ آتش‬gire-ye ātaš.
general-polkovniki (general-polkovniki) ‫سپهبد‬
gembani (gembani) ‫ عرشه‬arše, ‫ صحنه کشتی‬sahne-ye
generaluri (generaluri) ‫ کل‬koll, ‫ کلی‬kolli, ‫نهایی‬
kešti. nahāyi.
gemTmisadgomi (gemtmisadgomi) ‫ اسکله‬eskele, generatori (generatori) ‫ ژنراتور‬ženerātor ‫مولد برق‬
‫ بارانداز‬bārandāz movalled-e barγ.
gemTmSenebeli (gemtmšenebeli) ‫ کشتی ساز‬kešti
genetika (genetika) ‫ علم وراثت‬elm-e verāsat, ‫ژنتیک‬
sāz. ženetik.
gemTmSenebloba (gemtmšenebloba) ‫کشتی سازی‬ genetikosi (genetikosi) ‫ژنتیک‬ ‫علم‬ ‫متخصص‬
kešti sāzi. motaxasses-e elm-e ženetik.
gemTsaSeni (gemtsašeni) ‫ کارخانه کشتی سازی‬kārxāne-
genetikuri (genetikuri) ‫ ژنی‬ženi, ‫ ارثی‬ersi.
ye kešti sāzi.
genia¹ (genia) ‫ نبوغ‬nobuγ, ‫ نابغه‬nābeγe.
gemTSeneba (gemtSeneba) ‫ کشتی سازی‬kešti sāzi.
genia² (genia) ‫ جهنم‬jahanam.
gemi (gemi) ‫ کشتی‬kešti.
genialoba (genialoba) 1. ‫ نابغه بودن‬nābeγe budan.
124 qarTul-sparsuli leqsikoni

2. ‫ نبوغیت‬nobuγiyyat. 3. ‫ داهیانه بودن‬dāhiāne budan. zahrālud, ‫ سمی‬sammi, ‫ زهراگین‬zahrāgin. 2. )‫(حرف‬


genialuri (genialuri) ‫ داهیانه‬dāhiyāne. ‫( نیشدار‬harf-e) nišdār.
)‫(استعاری‬

geniosi (geniosi) ‫ نبوغ‬nobuγ, ‫ نابغه‬nābeγe. geslianad (geslianad) ‫ زهرگینانه‬zahrāgināne.

geniosoba (geniosoba) ‫ نبوغیت‬nobuγiyyat, ‫نابغه بودن‬ geslianoba (geslianoba) ‫ زهراگینی‬zahrāgini,


nābeγe budan. ‫ مسمومیت‬masmumiyyat.
geniosuri (geniosuri) ‫ داهیانه‬dāhiyāne. geto (geto) ‫ شهرک اقلیت نشین‬šahrak-e aγaliyyat nešin.

genocidi (genocidi) ‫ قتل عام‬γatl-e ām, ‫نژاد کشی‬ geficebi (geficebi) ‫ به سر تو قسم‬be sar-e to γasam.
nežad koši. geSi (geši) 1. ‫ رد پا‬radd-e pa. 2. ‫ شامه‬šāme, ‫ بویایی‬buyāyi.
geografi (geografi) ‫ جغرافیدان‬joγrafidān. geja (geJa) ‫ تیر چوب کوچک‬tir-e čub-e kuček.
geografia (geografia) ‫ جغرافی‬joγrāfi, ‫جغرافیا‬ gva (gva) ‫ جارو کشی‬jāru keši, ‫ جارو کردن‬jāru k, ‫جاروب‬
joγrafiyā. ‫ زدن‬jārub zadan.
geografiuli (geografiuli) ‫ جغرافیایی‬joγrāfiyāyi. gvalva (gvalva) ‫ خشک سالی‬xošk sāli, ‫ خشکی‬xoški.
geodezia (geodezia) ‫ نقشه برداری‬naγše bardāri, gvalviani (gvalviani) ‫ خشک‬xošk, ‫ بی باران‬bi bārān.
‫ ژئودزی‬žeodezi. gvami (gvami) ‫ جسد‬jasad, ‫ نعش‬na’š, ‫ جنازه‬janāze.
geodeziuri (geodeziuri) ‫نقشه برداری‬ … naγše gvardia (gvardia) ‫ گارد‬gārd.
bardāri.
gvardieli (gvardieli) ‫ سرباز گارد‬sarbāz-e gārd,
geologi (geologi) ‫ زمین شناس‬zamin šenās. ‫ عضو گارد‬ozv-e gārd.
geologia (geologia) ‫ زمین شناسی‬zamin šenasi. gvareoba (gvareoba) ‫ نوع‬no’, ‫ نسل‬nasl.
geologiuri (geologiuri) ‫ … زمین شناسی‬zamin gvareuloba (gvareuloba) ‫نسل‬ nasl, ‫خانواده‬
šenasi. xānevāde, ‫ طایفه‬tāyefe.
geometria (geometria) ‫ هندسه‬hendese. gvari¹ (gvari) ‫ فامیل‬fāmil, ‫ شهرت‬šohrat.
geometriuli (geometriuli) ‫ هندسی‬hendesi. gvari² (gvari) ‫ وجه دستوری‬vajh-e dasturi.
geofizika (geofizika) ‫ ژئوفیزیک‬žeofizik. gvariani (gvariani) ‫ نامدار‬nāmdār, ‫ نامی‬nāmi, ‫شایسته‬
geofizikuri (geofizikuri) ‫ … ژئوفیزیک‬žeofizik. šāyeste, ‫ آبرومند‬ābrumand.
◊ ~ observatoria ‫ رصدخانه ژئوفیزیک‬rasdxāne-ye gvariSvili (gvarišvili) 1. ‫ فرزند فامیل خود‬farzand-e
žeofizik. famil-e xod. 2. ‫ آدم آبرومند و فامیل دار‬ādam-e
geoqimia (geokimia) ‫ ژئوشیمی‬žeošimi. ābrumand-o-fāmil dār, ‫ دارای فامیل مشهور‬dārāy-e
gerbi (gerbi) ‫ آرم‬ārm. ◊ saxelmwifo ~ ‫آرم دولتی‬ fāmil-e mašhur.
arm-e dowlati. gvarovnuli (gvarovnuli) 1. ‫ فامیلی‬fāmili. 2. ‫مربوت‬
gerbiani (gerbiani) ‫ آرم دار‬ārmdār. ◊ ~ qaRaldi ‫ به جامعه بی طبقه اولیه‬marbut be jāme’e-ye bi tabaγe-
‫ کاغذ آرم دار‬kaγaz-e ārm dār. ye avvāliye.
gerbili (gerbili) ‫ استعداد‬este›dād, ‫ توان فکری‬tavān-e gvartomi (gvartomi) 1. ‫ قبیله‬γabile. 2. ‫قوم و خویش‬
fekri. γowm-o-xiš. 3. ‫ نمایندۀ فامیل و قبیله‬namāyande-ye
fāmil-o- γabile.
geri (geri) ‫ ناپسری‬nāpesari. ◊ geri qali ‫نادختری‬
nādoxtari. gvarjila (gvarJila) ‫ شوره‬šure.

gergili (gergili) ‫ باران زودگذر‬bārān-e zudgozar. gvelaZua (gvelaZua) 1. ‫ جوجه مار‬juje-ye mār. 2.
‫ آدم بد خو و بد سیرت‬ādam-e bad xu-o-bad sirat,
)‫(استعاری‬
germa (germa) ‫ پر‬par, ‫ کرک‬kork, ‫ موی نرم‬muy-e
‫ پلید‬palid.
narm.
gvel-bayayi (gvel-baKaKi) ‫ خزندگان‬xazandegān.
germaneli (germaneli) ‫ آلمانی‬ālmāni.
gveleSapi (gvelešapi) ‫ اژدر‬aždar, ‫ اژدها‬aždahā.
germania (germania) ‫ آلمان‬ālmān.
gvelTevza (gveltevza) ‫ مارماهی‬mārmāhi.
germanuli (germanuli) )‫ آلمانی (زبان و غیره‬ālmāni
(zabān-o-γeire). gveli (gveli) ‫ مار‬mār.

gesli (gesli) ‫ سم‬samm, ‫ زهر‬zahr. gvelnakbeni (gvelnakbeni) ‫ مارگزیده‬mār gazide.

gesliani (gesliani) 1. ‫ زهردار‬zahrdār, ‫زهر آلود‬ gveloba (gveloba) )‫(استعاری‬


‫ پستی‬pasti, ‫ رذالت‬razālat,
‫ پلیدی‬pelidi.
qarTul-sparsuli leqsikoni 125

gveluri (gveluri) ‫ ماری‬māri. ‫ سفر بخیر‬safar be xeyr; gzis gakafva ‫ راه سازی‬rāh
gverdi¹ (gverdi) ‫ کنار‬kenār, ‫ سمت‬samt, ‫ طرف‬taraf. sāzi; gzis maCvenebeli ‫ راهنما‬rāhnemā, ‫راه نامه‬
◊ gverdis avla (gverdis avla) ‫ سبقت گرفتن‬sebγat rāh nāme.
gereftan; gverdis axveva (gverdis āxvevā) gza-gza (gza-gza) 1. ‫ در ضمن‬dar zemn. 2. ‫بتدریج‬
‫ سرپیچی کردن‬sarpiči k betadrij.
gverdi² (gverdi) ‫ صفحه‬safhe. gzaareuli (gzaareuli) ‫ گمراه‬gomrāh,‫ راه گم کرده‬rāh
gverdigverd (gverdigverd) ‫ بازو به بازو‬bāzu be gom karde.
bāzu, ‫ پا به پا‬pā be pā. gzagamtari (gzagamtari) ‫پلی که چند شاهراه را پیوند‬
gverdiTi (gverditi) ‫ کناری‬kenāri, ‫ طرفی‬tarafi,‫جانبی‬ ‫ میدهد‬poli ke čand šāhrāh rā peyvand midahad.
jānebi. gzavna (gzavna) ‫ فرستادن‬ferestādan, ‫ ارسال کردن‬ersāl
gverdobi (gverdobi) )‫ دامنه (کوه‬dāmane (-ye kuh) k.
gverduli (gverduli) ‫ یکوری‬yekvari, ‫ یکسو‬yek su, gza-kvali (gza-kvali) 1. ‫ رد پا‬radd-e pā. 2. ‫محل‬
‫ از پهلو‬az pahlu, ‫ در پهلو‬dar pahlu, ‫ کج‬kaj, ‫به یک کنار‬ ‫ زندگی‬mahall-e zendegi.
be yek kenār. gzamkvlevi (gzamkvlevi) ‫ راهنما‬rāhnamā.
gvian (gvian) ‫ دیر‬dir, ‫ دیروقت‬dirvaγt. gzatkecili (gzatkecili) ‫ شوسه راه‬šuse rāh,‫ جاده‬jāde.
gviani (gviani) 1. ‫ دیر‬dir, ‫ دیر رس‬dirras. 2. ‫کند فهم‬ gzawvrili (gazwvrili) ‫ راه باریکه‬rāh-e bārike.
kond fahm. gzajvaredini (gzaJvaredini) ‫ چهار راه‬čahār rāh, ‫دو‬
gvianoba (gvianoba) ‫ دیرین‬dirin, ‫ مربوط به کهن‬marbut ‫ راهه‬dorāhe, ‫ چند راهه‬čand rāhe.
be kohan. gvianobamde ‫ تا دیر وقت‬tā dir vaγt. gziri (gziri) ‫ پیک‬peyk, ‫ فراش‬farāš, ‫ قاصدک‬γāsedak,
gvimi (gvimi) ‫ دود کش پشت بام‬dud keš-e pošt-e bām. -gzis (-gzis) ‫ بار‬bār. orgzis ‫ دو بار‬do bār.
gvimra (gvimra) ‫ (گیاه) سرخس‬saraxs. gzoba (gzoba) ‫ بار‬bār, ‫ توشه راه‬tuše-ye rāh.
gvimriani (gvimriani) ‫ منطقه سرخسدار‬mantaγe-ye giauri (giauri) ‫ کافر‬kāfe, ‫ بی دین‬bidin, ‫ بی خدا‬bi xodā.
sarxasdār.
giganti (giganti) ‫ قول پیکر‬γul peykar.
gvirabi (gvirabi) ‫ گذرگاه زیرزمینی‬gozargāh-e
giganturi (giganturi) ‫ بسیار بزرگ‬besyār bozorg.
zirzamini.
gidi (gidi) ‫ راهنما‬rāhnamā.
gvirabgamyvani (gvirabgamKvani) ‫تونل‬ ‫کارگر‬
kārgār-e tunnel. gideli (gideli) ‫ چلک‬čalak.
gvirgvini (gvirgvini) ‫ تاج‬tāj. gizgiza (gizgiza) ‫ شعله ور‬šo’le var.
gvirgvinosani (gvirgvinosani) ‫ صاحب تاج‬sāheb-e gizgizi (gizgizi) ‫ شعله وری‬šo’le vari, ‫شعله ور بودن‬
tāj, ‫ صاحب تاج و تخت‬sāheb-e tāj-o-taxt, ‫ شاه‬šāh, ‫ناقل‬ šo’le var budan, ‫ صدای آتش‬sedāy-e āteš.
‫ تاج‬nāγel-e tāj. gimnazia (gimnazia) ‫ مدرسه دینی‬madarase-ye dini.
gvirila (gvirila) )‫ جابونه (گیاه‬jābune. gimnazieli (gimnazieli) ‫دانش آموز مدرسه دینی‬
gviristi (gviristi) ‫ بخیه‬baxiye, ‫ دوخته‬duxte. dānešāmuz-e madarase-ye dini.
gvrema (gvrema) 1. ‫ درد‬dard. ◊ muclis ~ ‫درد شکم‬ gimnasti (gimansti) ‫ ژیمناست‬žimnāst.
dard-e šekam. 2. ‫ راز دل‬rāz-e del. 3. ‫ اشتیاق‬eštiāγ. gingli (gingli) ‫ کرک‬kork, ‫ موی نرم‬muy-e narm.
gvriti (gvriti) )‫ کبوتر وحشی (درختی‬kabutar-e vahši gind (gind) ‫ هر چند که‬har čan ke, ‫ اگر چه‬agar če, ‫باانکه‬
(deraxti), ‫ کبوتر یاکریم‬kabutar-e iākarim bā ānke, ‫ بااینکه‬bā inke, ‫ هم‬ham,‫ ولو‬valow, ‫ کاش‬kāš,
gza (gza) 1.‫ راه‬rāh, ‫ جاده‬jāde. 2. ‫ سفر‬safar, ‫مسافرت‬ ‫ خواهی‬xāhi.
mosāferat. 3.‫ چاره‬čare. 4. ‫ سمت‬samt, ‫ جهت‬jehat. gindac (gindac) ‫ هر چند که‬har čand ke, ‫ اگر هم‬agar
gzad )‫ هنگام عبور (گذر‬hengām-e obur (gozar). ham.
gzaze ‫ در راه‬dar rāh. ◊ vinmes iqiT gza ar
gineba (gineba) ‫ دشنام‬došnām, ‫حرف‬ ‫ رکیک‬hrf-e
aqvs ‫ چارۀ دیگری ندارد‬čare-ye digari nadārad; gzas
rakik, ‫ فحش و دشنام دادن‬fahš-o-došnām dādan.
aZlevs ‫ راه میدهد‬rāh midahad; gzas aacdens ‫بی‬
‫ راه میکند‬birāh mikonad; ‫ فاسد میکند‬fāsed mikonad; ginekologi (ginekologi) ‫پزشک امراض زنانه‬
gzas gadaRobavs ‫ راه را سد میکند‬rāh rā sadd pezešk-e amrāz-e zanāne.
mikonad; gzebi gaiyreba ‫برای همیشه جدا میشوند‬ ginekologia (ginekologia) ‫ امراض زنانه‬amrāz-e
barāy-e hamiše jodā mišavand; gza mSvidobisa zanāne.
126 qarTul-sparsuli leqsikoni

ginekologiuri (ginekologiuri) ‫ امراض زنانه‬... globusi (globusi) ‫ کره جغرافیایی‬kore-ye joγrāfiyāyi.


amrāz-e zanāne. glova(glova) ‫ غصه خوردن‬γosse xordan, ‫عزاداری‬
giorgoba (giorgoba) ‫ روز عید گیورگی‬ruz-e eyd-e ‫ کردن‬azādāri k, ‫سوگواری‬ sugvāri.
giorgi. gluvi (gluvi) ‫ صاف‬sāf, ‫ راست‬rāst.
giorgobisTve (giorgobistve) ‫ ماه نوامبر‬māh-e glukoza (glukoza) ‫ گلوکز‬glukoz.
novāmbr.
gmadlobT (gmadlobt) ‫سپاسگزار شما هستم‬
giJi (giži) ‫ آدم گیج‬ādam-e gij, ‫ دیوانه‬divāne. sepāsgozār-e šomā hastam,‫ متشکرم‬motašakkeram.
giJmaJi (gižmaži) ‫ تند‬tond, ‫ تیزرو‬tiz row. gmiri (gmiri) ‫ قهرمان‬γahramān.
giJuri (gižuri) ‫ گیج‬gij, ‫ دیوانه وار‬divāne vār. gmiroba (gmiroba) ‫ قهرمانی‬γahramāni, ‫قهرمان بودن‬
giragi (giragi) ‫ گیره‬gire, ‫ منگنه‬mangane. γahramān budan.
girao (girao) ‫ رهن‬rahn, ‫ گرو‬gerow, ‫ پشتوانه‬poštvāne, gmiruli (gmiruli) ‫ قهرمانی‬...γahramāni, ‫قهرمانانه‬
‫ ضامن‬zāmen. γahramānāne.
girCa (girča) ‫ تخم کاج‬toxm-e kāj. gmoba (gmoba) )‫ سرزنش (کردن‬sarzaneš (k), ‫محکوم‬
gisosi (gisosi) ‫ نرده‬narde. ‫ کردن‬mahkum k,
gitara (gitara) ‫ گیتار‬gitār. gniasi (gniasi) ‫ الم شنگه‬alam šange, ‫سر و صدای بلند‬
sar-o-sedāy-e boland
gitaristi (gitaristi) ‫ گیتارزن‬gitār zan.
gnoli (gnoli) ‫ پرندۀ کبک مانند‬parande-ye kabk
giSeri (gišeri) ‫ کهربا‬kahrobā, ‫ کهربای سیاه‬kahrābāy-e
mānand.
siyāh.
gobi (gobi) ‫ تشت‬tašt, ‫ طاس‬tās.
giSrisferi (gišrisferi) ‫ کهربایی رنگ‬kahrābāyi
rang. gogirdi (gogirdi) ‫ گوگرد‬gugerd.

gladiatori (gladiatori) )‫گالدیاتور(در رم باستان‬ gogirdmJava (gogirdmžava) ‫ اسید سولفریک‬asid


glādiyātor (dar rom-e bāstān). sulforik.
glandi (glandi) ‫ لوزه‬lowze. goglimogli (goglimogli) )‫زردۀ تخم با شکر (زده شده‬
zarde-ye toxm bā šekar (zāde šode).
glaxa (glaxa) 1.‫ بد‬bad. 2. ‫ ترسو‬tarsu. 3.)‫گدا (استعاری‬
gadā. gogmana (gogmana) ‫ خرامان‬xarāmān.

glaxaki (glaxaki) 1. ‫ ترسو‬tarsu. 2 ‫ گدا‬gadā. gogmani (gogmani) )‫ راه رفتن خرامان (زیبا‬rāh raftan-e
xaramān (zibā).
glaxaoba (glaxaoba) ‫ بدی‬badi, ‫ مذمومی‬mazmumi.
gogo¹ (gogo) ‫ دختر‬doxtar.
glesa (glesa) ‫ مالیدن‬mālidan.
gogo² (gogo) ‫ کنیز‬kaniz.
glexi (glexi) ‫ دهقان‬dehγān, ‫ کشاورز‬kešāvarz.
gogo-biWebi (gogo-biyebi) ‫ دختران و پسران‬doxtarān-
glexkaci (glexkaci) ‫ دهقان‬dehγān, ‫ کشاورز‬kešāvarz.
o-pesarān.
glexoba (glexoba) 1. ‫ دهقانی‬dehγāni. 2. ‫کشاورز بودن‬
gogona (gogona) ‫ دخترک‬doxtarak.
kešāvarz budan. 3. ‫ کشاورزان‬kešāvarzān, ‫دهقانان‬
dehγānān. gogoWua (gogoyua) ‫ پسر با رفتار دخترها‬pesar bā
raftār-e doxtarhā.
glexuri (glexuri) ‫ دهقانی‬dehγāni, ‫کشاورز‬... ...
kešāvarz. gogra (gogra) ‫ کدو‬kadu.

gleja (gleJa) ‫ کندن‬kandan, ‫ از ته پاره کردن‬az tāh pāre k. gogroxa (gogroxa) ‫ چلک بزرگ‬čalak-e bozorg.

glicerini (glicerini) ‫ گلیسیرین‬glisirin. godori (godori) ‫ چلک‬čalak.

globalurad (globalurad) ‫ در طیف وسیع‬dar teyf-e gozva (gozva) ‫ مالش‬māleš, ‫ مالیدن‬mālidan.


vasi’, ‫ در مقیاس جهان‬dar meγyās-e jahān. gozinayi (gozinaKi) ‫ریزه گردو یا بادام یا هسته جوز‬
globaluri (globaluri) ‫ جهان شمول‬jahān šomul, ‫ جوشیده شده در عسل‬riz-e gardu yā bādām yā haste-ye
‫ جهانی‬jahāni, ‫ عالمگیر‬ālamgir, ‫ قاره ای‬γārei. ◊ ~ jowz jušide šode dar asal.
omi ‫ جنگ عالمگیر‬jang-e ālamgir; ~ masStabiT ‫در‬ goleuli (goleuli) ‫ عسل شانی‬asal-e šāni.
‫ مقیاس جهانی‬dar meγyās-e jahāni; ~ mniSvneloba goliaTi (goliati) ‫ کوه پیکر‬kuh peykar, ‫عظیم الجسه‬
‫ اهمیت جهان شمول‬ahammiyyat-e jahān šomul; ~ azim-ol-jose.
problemebi ‫ مسائل جهانی‬masāel-e jahāni.
qarTul-sparsuli leqsikoni 127

goliaTuri (goliaturi) ‫ قول پیکر‬γul peykar, ‫عظیم‬ gorozi (gorozi) 1. ‫ افتخارآمیز‬eftexār āmiz. 2. ‫پرافاده‬
azim. por efāde, ‫ متکبرانه‬motakabberāne.
gomi (gomi) ‫ گاودانی‬gāvdāni, ‫ آغول زمستانی حشم‬āγol-e gorozoba (gorozoba) ‫ پرافادگی‬porefādegi, ‫متکبری‬
zemestāni hašam. motakabberi.
gomuri (gomuri) ‫ آغول حشم‬āγol-e hašam. goroxi (goroxi) ‫ کلوخ‬kolux.
gongi (gongi) 1. ‫ سنج‬sanj. 2. ‫ صدای سنج‬sedāy-e sanj. goWi (goyi) ‫ بچه خوک‬bačče xuk, ‫ جوجه خوک‬juje xuk.
goneba (goneba) ‫ عقل‬aγl, ‫ درک‬dark, ‫ هوش‬huš, ‫ذکاوت‬ goxi (goxi) ‫ پاره سنگ‬pare sang.
zakāvat, ‫ خرد‬xerad. goji (goJi) ‫ سانتیمتر‬414 ‫واحد اندازهگیری به اندازۀ‬
gonebagaxsnili (gonebagaxsnili) ‫ با هوش‬ba huš, vāhed-e andāzegiri be andāze-ye 414 cm.
‫ خردمند‬xeradmand. gragnili (gragnili) ‫ لوله مانند پیچیده شده‬lul-e mānand
gonebadabneuli (gonebadabneuli) ‫ گیج‬gij, ‫سردرگم‬ pičide šode.
sardargom. gradacia (gradacia) )‫ درجه بندی (کردن‬daraje bandi
gonebadakarguli (gonebadakarguli) 1. ‫ بی هوش‬bi (k).
huš. 2. ‫ گیج‬gij. gradienti (gradienti) ‫ واحد درجه بندی‬vāhed-e daraje
gonebamaxvili (gonebamaxvili) ‫ تیزهوش‬tizhuš, bandi.
‫ زیرک‬zirak. gradireba (gradireba) )‫ درجه بندی (کر دن‬daraje
gonebamaxviluri (gonebamaxviluri) ‫تیزهوشانه‬ bandi k.
tizhušāne. gradusi (gradusi) ‫ درجه‬daraje.
gonebaSezRuduli (gonebašezγuduli) ‫کم هوش‬ graviura (graviura) ‫نقاشی کنده شده روی در و دیوار‬
kam huš, ‫ کندفهم‬kond fahm. ‫ و غیره‬naγγāši-e kande šode ruy-e dar-o-divār-o-
gonebaClungi (gonebačlungi) ‫ کودن‬kowdan. γeyre.
gonebrivi (gonebrivi) ‫ عقالنی‬aγlāni, ‫ فکری‬fekri, gramatika (gramatika) ‫ دستور زبان‬dastur-e zabān,
‫ ذهنی‬zehni. ‫ گرامر‬gerāmer.
goni (goni) 1. ‫ هوش‬huš. 2. ‫ عقل‬aγl, ‫ خرد‬xerad. 3. ‫روح‬ gramatikuli (gramatikuli) ‫ دستوری‬dasturi,‫گرامری‬
ruh. ◊ gons mova ‫ به هوش می آید‬be huš miāyad; gerāmeri.
gons moegeba ‫ عاقل می شود‬āγel mišavad. grami (grami) ‫ گرم‬geram, ‫ (یک هزارم کیلو‬yek hazarom
gonieri (gonieri) 1. ‫ عاقل‬āγel, ‫ با هوش‬bā huš. 2. kilu).
‫ خردمندی‬xeradmandi, ‫ با هوش بودن‬bā huš budan. gramafoni (gramafoni) ‫ گرامافون‬gerāmāfon.
gonivruli (gonivruli) ‫ عاقل‬āγel, ‫ با هوش‬bā huš, grandiozuli (grandiozuli) ‫ عظیم‬azim, ‫ با شکوه‬bā
‫ زیرک‬zirak. šokuh.
gonio (gonio) )‫ قائم الزاویه (خط کش‬γāyem oz zāviye graniti (graniti) ‫ سنگ خارا‬sang-e xārā.
(xatt keš), ‫ تراز‬terāz.
granituli (granituli) ‫ خارایی‬xārāyi.
gonorea (gonorea) ‫ بیماری جنسی تریسپسیس‬bimāri-e
granti (granti) ‫ گرانت‬grant ‫ سوبسید‬subsid.
jensi-ye trisepsis.
grafa (grafa) ‫ ستون‬sotun.
gonja (gonJa) ‫ مترسک‬matarsak.
grafi (grafi) ‫ کنت‬kont, ‫ گراف‬gerāf.
gonji (gonJi) ‫ زشت‬zešt, ‫ بدریخت‬badrixt, ‫ نازیبا‬nā
zibā. grafika (grafika) 1. ‫ خط‬xatt. 2. ‫ سیاه قلم‬siyāh γalam.
gora (gora) ‫ کوه‬kuh. grafiki (grafiki) ‫ سیاه قلم کار‬siyāh γalam kār.
goraki (goraki) ‫ تپه‬tape, ‫ کوهک‬kuhak. grafikuli (grafikuli) ‫ ترسیمی‬tarsimi, ‫نموداری‬
goraoba (goraoba) ‫ غلطیدن‬γaltidan, ‫غلطاندن‬ namudāri.
γaltāndan. grafini (grafini) ‫ تنگ‬tong.
goraxi (goraxi) ‫ کلوخ‬kolux. grafinia (grafinia) ‫ خانم کنت‬xānom-e kont.
gorgali (gorgali) ‫ توپ نخ‬tup-e nax. grafiti (grafiti) ‫ گرافیت‬gerāfit.
goreba (goreba) ‫ غلطاندن‬γaltāndan, ‫ غلطیدن‬γaltidan. gracia (gracia) ‫ ظرافت‬zarāfat, ‫ زیبایی‬zibāyi.
gorva (gorva) ‫ غلطیدن‬γaltidan. grgvinva (grgvinva) 1. ‫ غرش‬γoreš,‫ غریدن‬γorridan.
128 qarTul-sparsuli leqsikoni

grdemli (grdemli) ‫ سندان‬sendān. grZeli (grZeli) ‫ طویل‬tavil, ‫ طوالنی‬tulāni.


greideri (greideri) ‫ گریدر‬greyder. grZelkuda (grZelkuda) ‫ دم دراز‬dom derāz.
grei pfruti (greipfruti) 1. ‫ درخت نارنج‬deraxt-e grZelcxvira (grZelcxvira) ‫ بینی دراز‬bini derāz.
nārenj. 2. ‫ نارنج‬nārenj. grZelwvera (grZelwvera) ‫ ریش بلند‬riš boland.
grena (grena) ‫ تخم نوغان‬toxm-e nowγān. grZivi (grZivi) ‫ به عرض‬be arz, ‫ عرضی‬arzi.
grenaderi (grenaderi) ‫ تنومند‬tanowmand. grZneba (grZneba) ‫ جادوگری‬jādugari, ‫افسونگری‬
grexa (grexa) ‫ پیچش‬pičeš, ‫ پیچیدن‬pičidan, ‫تاب خوردن‬ afsungari.
tāb xordan, ‫ تاب دادن‬tāb dādan. grZneuli (grZneuli)‫ جادوگر‬...jādugar, ‫ ساحر‬...
grexili (grexili) ‫ تاب خورده‬tāb xorde, ‫در هم پیچیده‬ ...sāher.
dar ham pičide. grZnoba (grZnoba) ‫ احساس‬ehssās, ‫ حس کردن‬hass k,
griali (griali) ‫ غرش‬γorreš, ‫ سر و صدا‬sar-o-sedā. ‫ احساس کردن‬ehssās k.
grigala (grigala) ‫ مرغ طوفان‬morγ-e tufān, ‫پیک‬ grZnobadakarguli (grZnobadakarguli) ‫بی حس‬
‫ طوفان‬peyk-e tufān. bihes, ‫ بی احساس‬bi ehsās.
grigali (grigali) ‫ گردباد‬gerd bād, ‫ تندباد‬tond bād. grZnobiereba (grZnobiereba) ‫ حساسیت‬hasāsiyyat,
grili (grili) ‫ خنک‬xonak. ‫ نازک دلی‬nāzokdeli, ‫ رقت قلبی‬reγat-e γalbi.
grilo (grilo) ‫ سایه‬sāye. gube (gube) ‫ چاله‬čale, ‫ گودی‬gowdi.

grimasa (grimasa) ‫ گریماس‬grimmās, ‫ دهن کجی‬dahan gubernatori (gubernatori) ‫ استاندار‬ostāndār.


kaji, ‫ شکلک‬šeklak. gubernatoroba (gubernatoroba) ‫استانداری‬
grimi (grimi) ‫ گریم‬grim. ◊ grimis keTeba ‫گریم کردن‬ ostāndāri, ‫ استاندار بودن‬ostāndār budan.
grim k. gubernia (gubernia) ‫ استان‬ostān, ‫ والیت‬velāyat.
grimiori (grimiori) ‫ گریمور‬gerimor, ‫ گریم ساز‬gerim sāz. gubura (gubura) ‫ چاله آب‬čaleāb, ‫ آب گیر‬ābgir.
gri pi (gripi) ‫ گریپ‬. ◊ gri piani ‫مبتال به گریپ‬ guga (guga) ‫ مردمک چشم‬mardomak-e čašm.
mobtalā be grip. gugu (gugu) ‫ صدای مرغ سحر‬sedāy-e morγ-e sahar,
gri pozuli (gripozuli) ‫ گریپ‬grip. ‫ کوکو‬kuku.
grifi¹ (grifi) ‫ مهر‬mohr. guguli (guguli) ‫ مرغ سحر‬morγ-e sahar.
grifi² (grifi) ‫ کرکس‬karkas. guguni (guguni) ‫ بوق‬buγ, ‫ سوت زدن‬sut zadan.
grifi³ (grifi) ‫ گردنه آله موسیقی‬gardane-ye āle-ye guda (guda) ‫ کیسه پوستی‬kisey-e pusti, ‫ خیک‬xik.
mysiγi. gudamSieri (gudamšieri) ‫ تنگدست‬tangdast, ‫فقیر‬
grova (grova) ‫ توده‬tude, ‫ کومه‬kume, ‫ کپه‬koppe, ‫ تل‬tal, faγir.
‫ مشتی‬mošti. guda-nabadi (guda-nabadi) ‫ اسباب‬asbāb, ‫جل و پالس‬
groveba (groveba) ‫ جمع کردن‬jam’ k, ‫ گرد آوردن‬gerd jol o polās.
āvardan, ‫ چیدن‬čidan. gudroni (gudroni) ‫ قیر‬γir,‫ قطران‬γatrān.
grosmaisteri (grosmaisteri) ‫ استاد بزرگ‬ostād-e gudura (gudura) ‫ پشته‬pošte.
bozorg.
guzguzi (guzguzi) ‫ صدای آتش‬sedāy-e ātaš.
groSi (groši) 1. ‫ ناچیز‬nā čiz. 2. pašiz. 3‫یک پول سیاه‬
guTani (gutani) ‫ گاو آهن‬gāvāhan. ◊ guTnis deda
yek pul-e siyah.
‫ برزگر‬barz gar.
gruza (gruza) ‫ موی پرپشت و مجعد‬muy-e porpošt va
gulabi (gulabi) ‫ گالبی‬golābi.
moja’d.
guladi (guladi) ‫ شجاع‬šojā’, ‫ جوانمرد‬javānmard, ‫دلیر‬
grunti (grunti) ‫ خاک‬xāk, ‫ زمین‬zamin, ‫قشرزمین‬
γešr-e zamin. delir.
guladoba (guladoba) ‫ شجاعت‬šojā’at, ‫مردانگی‬
gruxuni (gruxuni) ‫ صدای گوش خراش‬sedāy-e guš
xarāš, ‫ صدای کوبیدن‬sedāy-e kubidan. mardānegi, ‫ دلیری‬deliri.
guladuRebuli (guladuγebuli) ‫ داغ دیده‬dāγdide.
grZedi (grZedi) ‫ طول‬tul, ‫ درازا‬derāzā.
gulaRma (gulaγma) ‫ طاقباز‬tāγbāz.
grZelvadiani (grZelvadiani) ‫ طویل المدت‬tavil-ol-
moddat, ‫ دراز مدت‬derāz moddat. gulacruebuli (gulacruebuli) ‫ بی میل‬bimeyl, ‫عالقه‬
qarTul-sparsuli leqsikoni 129

‫ از دست داده‬elāγe az dast dāde, ‫ دلشکسته شده‬delšekaste gulzviadi (gulzviadi)‫ پرفاده‬porefāde, ‫متکبر‬
šode. motakabber,
gulaxdili (gulaxdili) ‫ صمیمی‬samimi, ‫ قلبی‬γalbi, gulTbili (gultbili) ‫ گرم‬garm, ‫ مهربان‬mehrebān,
‫ پاک قلب‬pāk γalb, ‫ صادق‬sādeγ, ‫ رک گو‬rok gu. ‫ صمیمی‬samimi, ‫ خوشدل‬xoš del.
gulaxdiloba (gulaxdiloba) ‫ صمیمیت‬samimiyyat, gulTmisani (gultmisani) ‫ غیب دان‬γeybdān, ‫پیش بین‬
‫ صادق بودن‬sādeγ budan. piš bin.
gul-boyvi (gul-boγvi) ‫ سینه‬sine. guli (guli) 1. ‫ قلب‬γalb, ‫ دل‬del. 2. ‫ هسته‬haste.
gulgatexili (gulgatexili) ‫ دلشکسته‬delšekaste. guliT (gulit) ً ‫ قلبا‬γalban. ◊ gulis manki ‫ناراحتی‬
‫ قلبی‬nārāhati-e γalbi; gulis mogeba ‫به دست آوردن‬
gulgatexiloba (gulgatexiloba) ‫ دل شکستگی‬del
‫ دل کسی‬be dast āvardan-e del-e kasi; gulis
šekastegi. Sewuxeba ‫ ناراحتی قلبی‬nārāhati-e γalbi, ‫غش کردن‬
gulgautexeli (gulgautexeli) ‫ زنده دل‬zende del. γaš k; gulis Zgera ‫ طپش دل‬tapeš-e del; gulis
gulgaReRili (gulgaγeγili) ‫ یقه باز‬yaγe bāz wadili ‫ شور و شوق‬šur-o-šowγ; gulis wasvla
‫ بی هوشی‬bi huši, ‫ بی هوش شدن‬bi huš šodan; gulis
gulgaxeTqili (gulgaxetkili) ‫ به وحشت افتاده‬be
wva ‫ سوزش معده‬suzeš-e me’de.
vahšat oftade.
guliani (guliani) 1.‫ دارای دل‬dārāy-e del. 2. ‫هسته دار‬
gulgrili (gulgrili) ‫ خونسرد‬xunsard, ‫ بی تفاوت‬bi
haste dār. 3. ‫ قوی‬γavvi, ‫ دلیر‬delir.
tafāvot, ‫ بی عالقه‬bi elāγe.
guliaSi (guliaši) ‫ گولیاش‬guliyāš.
gulgriloba (gulgriloba) ‫ خونسردی‬xunsardi, ‫بی‬
‫ تفاوتی‬bi tafāvoti, ‫ بی عالقه بودن‬bi elāγe budan. guliTadi (gulitadi) ‫ قلبی‬γalbi, ‫ صمیمی‬samimi, ‫از ته‬
‫ دل‬az tah-e del.
guldagul (guldagul) ‫ راست‬rāst, ‫رک و راست‬
rokorāst. guliTadoba (gulitadoba) ‫ قلبی بودن‬γalbi budan, ‫از‬
‫ته دل بودن‬az tah-e del budan.
guldadebiT (guldadebit) ‫ با جدیت‬bā jeddiyyat, ‫با‬
‫ کوشایی‬bā kušāyi. gulisaTvis (gulisatvis) ‫ به علت‬be elat-e, ‫به خاطر‬
be xāter-e.
guldaTuTquli (guldatutkuli) ‫ متأثر‬motaasser,
‫ دلتنگ‬deltang. gulisTqma (gulistkma) ‫ خواسته درونی‬xāste-ye
daruni, ‫ شور قلب‬šur-e γalb.
guldakodili (guldakodili) ‫ دلمرده‬delmorde, ‫دل‬
‫ شکسته‬del šekaste. gulisnadebi (gulisnadebi) ‫ درد دل‬dard-e del,
‫ دلخوری‬delxori.
guldamSvidebiT (guldamšvidebit) ‫ با آرامی‬bā
ārāmi, ‫ با تسکین خاطر‬bā taskin-e xāter. gulispasuxi (gulispasuxi) ‫ درد دل‬dard-e del, ‫خواسته‬
‫ درونی‬xāste-ye dāruni, ‫ پاسخ قلب‬pasox-e γalb.
guldamSvidebuli (guldamšvidebuli) )‫آرام (گرقته‬
ārām (gerfte), ‫ خاطر آسوده‬āsud-e xāter. gulispiri (gulispiri) ‫ سینه بند‬sine band, ‫قسمت سینه‬
‫ لباس‬γesmat-e sine-ye lebās.
guldamZimebuli (guldamZimebuli) ‫محنت زده‬
mehnat zade, ‫ درد زده‬dard zade. gulisreva (gulisreva) ‫ استفراغ‬estefrāγ (k.).
guldamwvari (guldamwvari) ‫ سوخته دل‬suxte del. gulistkivili (gulistkivili) ‫ درد دل‬dard-e del,‫درد‬
dard, ‫ ناراحتی‬nārāhati.
guldasmiT (guldasmit) ‫ با دقت‬bā deγγat, ‫با کوشایی‬
bā kušāyi. gulisyuri (gulisKuri) ‫توجه‬ tavajjoh, ‫اعتناء‬
e’tena’,‫ نظر‬nazar.
guldaRma (guldaγma) ‫ روی سینه‬ruy-e sine, ‫چپه‬
čape. guliscema (guliscema) ‫ طپش قلب‬tapeš-e γalb, ‫کار‬
‫ قلب‬kār-e γalb.
guldawyvetiT (guldawγvetit) ‫ با تأسف‬bā ta’asof, ‫با‬
‫ افسوس‬bā afsus. guliswyroma (guliswKroma) ‫ آشفتگی‬āšoftegi, ‫انزجار‬
‫ قلب‬enzejār-e γalb.
guldawyvetili (guldawγvetili) ‫ دل گرفته‬del
gerefte, ‫ دل ریش‬del riš, ‫ مأیوس‬ma’yus. gulisxma (gulisxma) 1. ‫ عقل‬aγl, ‫ هوش‬huš, ‫خرد‬
xerad.
guldaxuruli (guldaxuruli) ‫ سر به تو‬sar be tu.
gulisxmiereba (gulisxmiereba) )‫دلسوزی (کردن‬
guldajerebuli (guldaJerebuli) 1. ‫مطمئن‬
delsuzi (k), ‫ مهربان‬mehrebān.
motma’en. 2. ‫ معتقد‬mo’taγed.
gulisxmieri (gulisxmieri) 1.‫ دلسوز‬delsuz ,‫با عاطفه‬
guldinji (guldinJi) ‫ دل آرام‬del ārām, ‫ دل آسوده‬del āsude.
bā ātefe. 2.‫ دلسوزانه‬delsuzāne.
130 qarTul-sparsuli leqsikoni

gulisxmoba (gulisxmoba) ‫ در نظر داشتن‬dar nazar gulubryvilo (gulubrKvilo) ‫ ساده لوح‬sāde lowh,
dāštan. ‫ زود باور‬zud bāvar,
gulkeTili (gulketili) ‫ مهربان‬mehrebān, ‫ نیک‬nik, ‫خوش‬ gulubryviloba (gulubrKviloba) ‫ ساده لوحی‬sāde
‫ قلب‬xoš γalb,‫ نیک سیرت‬nik sirat, ‫ خوش خلق‬xoš xolγ. lowhi.
gulkeTiloba (gulketiloba) ‫ نیکی‬niki, ‫مهربانی‬ guluxvi (guluxvi) ‫ سخی‬saxi, ‫ بخشنده‬baxšande,
mehrebāni, ‫ خوش خلقی‬xoš xolγi. ‫ سخاوتمند‬saxāvatmand.
gulmagari (gulmagari) ‫ نترس‬natars, ‫ محکم‬mohkam, guluxvoba (guluxvoba) ‫ سخاوتمندی‬saxāvatmandi,
‫ ثابت‬sābet. ‫ سخاوت‬saxāvat.
gulmaviwyi (gulmaviwKi) ‫ فراموشکار‬farāmuškār,‫کم‬ gulficxi (gulficxi) ‫ آتش مزاج‬āteš mezāj, ‫تند مزاج‬
‫ حافظه‬kam hāfeze. tond mezāj.
gulmankieri (gulmankieri) ‫ کینه توز‬kine tuz. gulficxoba (gulficxoba) ‫ آتش مزاجی‬āteš mezāji,
gulmarTali (gulmartali) ‫ صادق‬sādeγ, ‫صمیمی‬ ‫ تند مزاجی‬tond mezāji.
samimi, ‫ راستگو‬rāstgu, ‫ حق گذار‬haγγ gozār. gulqva (gulkva) ‫ سنگ دل‬sang del, ‫ سخت دل‬saxt del,
gulmkerdi (gulmkerdi) ‫ سینه‬sine. ‫ بی رحم‬bi rahm.
gulmkvdari (gulmkvdari) ‫ دلمرده‬delmorde. gulqvaoba (gulkvaoba) ‫ سنگ دلی‬sang deli, ‫بی رحمی‬
bi rahmi.
gulmodgine (gulmodgine) ‫ کوشا‬kušā, ‫ ساعی‬sā’i, ‫با‬
‫ پشتکار‬bā poštkār, ‫ درسخوان‬darsxān. gulRvarZliani (gulγvarZliani) ‫ حسود‬hasud.

gulmokluli (gulmokluli) ‫ دلمرده‬delmorde, ‫غم زده‬ gul-RviZli (gul-γviZli) ‫ دل و قلوه‬del-o-γolve, ‫دل و‬


γam zade. ‫ جگر‬del-o-jegar.
gulmosuli (gulmosuli) ‫ غضبناک‬γazabnāk, ‫عصبانی‬ gulRia (gulγia) ‫ پیشانی باز‬pišāni bāz, ‫رک و راست‬
asābāni. rok-o- rāst, ‫ صمیمی‬samimi.
gulmocemuli (gulmocemuli) ‫ دل یافته‬del yāfte, gulSematkivari (gulšematkivari) ‫ دلسوز‬delsuz, ‫با‬
‫ زنده دل‬zende del, ‫ جرأت یافته‬jor’t yāfte. ‫ عاطفه‬bā ātefe, ‫ عالقه مند‬elāγe mand, ‫ دوستدار‬dustdār.
gulmowyale (gulmowKale) ‫ رحیم‬rahim, ‫رحیم دل‬ gulSematkivroba (gulšematkivroba) ‫دلسوزی‬
rahim del. delsuzi, ‫ عالقه مندی‬elāγe mandi, ‫ دوستداری‬dustdāri.
gul-muceli (gul-muceli) ‫ دل و قلوه‬del-o-γolve, gulSemzaravi (gulšemzaravi) ‫ وحشت انگیز‬vahšat
‫ درون‬darun. angiz, ‫ نفرت انگیز‬nefrat angiz.
gulmSvidi (gulmšvidi) ‫ آرام‬ārām, ‫ مالیم‬molāyem, gulSemoyrili (gulšemoKrili) ‫ غش کرده‬γaš karde,
‫ ساکت‬sāket, ‫ دنج‬denj, ‫ آسوده خاطر‬āsude xātar. ‫ بی هوش سده‬bi huš šode.
gulmxiaruli (gulmxiaruli) ‫ دلشاد‬delšād. gulCaTxrobili (gulčatxrobili) ‫ تودار‬tudār, ‫سر به‬
‫ تو‬sarbe tu.
gulmxurvale (gulmxurvale) ‫ گرم دل‬garmdel,
‫ احساساتی‬ehsāsāti. gulCvili (gulčvili) ‫ دل نازک‬del nāzok, ‫احساساتی‬
ehsāsāti.
gulnakluli (gulnakluli) ‫ ناراحت‬nārāhat, ‫دلزده‬
delzade, ‫ دارندۀ عیب قلبی‬dārande-ye eib-e γalbi. gulcivi (gulcivi) ‫ خونسرد‬xunsard, ‫ دل سرد‬del sard,
‫ بی اعتناء‬bi e’tenā’.
gulnamceca (gulnamceca) ‫ کوچک دل‬kuček del.
gulcivoba (gulcivoba) ‫ دلسردی‬delsardi, ‫بی اعتنایی‬
gulnatkeni (gulnatkeni) ‫ متأثر‬mota’sser, ‫نارات‬
bi e’tenāi.
nārāhat, ‫ درد دل دار‬dard-e del dār,‫ سر خورده‬sar
xorde, ‫ ناخوش‬nāxoš, ‫ دلخور‬delxor. gulwasuli (gulwasuli) ‫ دل رفته‬del rafte, ‫غش کرده‬
γaš karde,
gulovani (gulovani) ‫ غیور‬γayur, ‫ دلیر‬delir, ‫شجاع‬
šejā’. gulwrfeli (gulwrfeli) ‫ صمیمی‬samimi, ‫صادق‬
sādeγ.
gulsavse (gulsavse) 1. ‫ پر‬por. 2. ‫ پر هسته‬por haste.
3. ‫ کامالٌراضی‬kāmellan rāzi. gulwrfeloba (gulwrfeloba) ‫ صمیمیت‬samimiyyat,
‫ صادق بودن‬sādeγ budan.
gulsakidi (gulsakidi) ‫ مریمی‬maryami, ‫چیزی که روی‬
‫ دل آویزان میکنند‬čizi ke ruy-e del āvizān mikonand. gulxarbi (gulxarbi) ‫ خسیس‬xasis, ‫ حریص‬haris.

gulsafari (gulsafari) ‫ پیش بند‬pišband, ‫ سینه بند‬sine gulxeldakrefili (gulxeldakrefili) ‫دست بسته‬
band. dast baste.
qarTul-sparsuli leqsikoni 131

guljavriani (gulJavriani) ‫ محنت زده‬mehnat zade, gurguri (gurguri) ‫ گورگور‬gurgur, ‫صدای شعله کشیدن‬
‫ درد کشیده‬dard kešide. sedāy-e šo’le kešidan.
gumani (gumani) ‫ گمان‬gomān, ‫ ظن‬zann, ‫ فکر‬fekr. gurzi (gurzi) ‫ گرز‬gorz.
gumbaTi (gumbati) ‫ گنبد‬gonbad. guruli (guruli) ‫اهل گوری‬ahl-e guri.
gumbaTiani (gumbatiani) ‫ گنبد دار‬gonbaddār gurji (gurJi) ‫ گرجی‬gorji.
gumbaTovani (gumbatovani) ‫ گنبدی‬gonbadi, ‫گنبد دار‬ guSagi (gušagi) ‫ گوشا گ‬gušāg, ‫ نگهبان‬negahbān.
gonbad dār. guSagoba (gušagoba) ‫ گوشا گی‬gušāgi, ‫نگهبانی کردن‬
gunda (gunda) 1. ‫ گلوله‬golule. 2. ‫ کلوخ‬kolux. negahbāni k.
gundaoba (gundaoba) ‫ برف بازی‬barf bāzi. guSin (gušin) ‫ دیروز‬diruz.
gundi (gundi) ‫ تیم‬tim, ‫ دسته‬daste, ‫ گروه‬goruh. guSindeli (gušindeli) ‫دیروزی‬ diruzi.
guSindelidan ‫ از دیروز به این سو‬az diruz be in
gund-gundad (gund-gundad) ‫ در تیم جداگانه‬dar tim-e
jodāgāne. su.
guSinRam (gušinγam) ‫ پریشب‬parišab.
gunduri (gunduri) ‫ تیمی‬timi, ‫ دسته ای‬daste`i.
guSinwin (gušinwin) ‫ پریروز‬pariruz.
guneba (guneba) ‫ روحیه‬ruhiye, ‫ حال‬hāl, ‫ مزاج‬mezāj,
‫ دماغ‬damāγ. guSinwindeli (gušinwindeli) ‫ پریروزی‬pariruzi.
_ d _

da¹ (da) ‫ و‬va. dabadebuli (dabadebuli) )‫ متولد (شده‬motavalled


da² (da) ‫ خواهر‬xāhar. (šode), ‫ زاییده‬zāyide, ‫ زاییده شده‬zāyide šode, ‫مولود‬
mowlud, ‫ به دنیا آمده‬be donyā āmade.
da3³ (da) ‫آنرا از باال به پیشوند فعل است که جهت عمل‬
‫یا که کامل بودن آنرانشان می دهد پایئن و‬pišvand-e fe’l dabakuneba (dabakuneba) ‫بنای کوبیدن را گذاشتن‬
ast ke jehat-e amal-e ānrā az bālā be pāyin va banāy-e kubidan rā gozāštan,
yā ke kāmel budan-e ānrā nešān midahad.ٌ‫ مثال‬. dabalanseba (dabalanseba) ‫ موازنه‬movāzene,
dafrinda ‫(از باال به پایئن) پریده‬ )‫ موازنه کردن (شدن‬movāzene k (š), ‫ تراز کردن‬tarāz k.
daavadeba (daavadeba) ‫ بیماری‬bimāri, ‫ مرض‬maraz, dabalansebuli (dabalansebuli) ‫ متعادل‬mota’ādel,
‫ بیمار شدن‬bimār šodan, ‫ مریض شدن‬mariz š. ‫ متوازن‬motavāzen.
daavadebuli (daavadebuli) ‫ بیمار شده‬bimār šode, dabali (dabali) ‫ کوتاه‬kutāh, ‫ کم‬kam, ‫ پایین‬pāyin.
‫ مریض شده‬mariz šode. dabal-dabali (dabal-dabali) ‫ خیلی کوتاه‬xeili kutāh.
daavadmyofeba (daavadmKofeba) ‫ بیمار شدن‬bimār dabalzamebuli (dabalzamebuli) ‫مومیایی شده‬
šodan, ‫ درد گرفتن‬dard gereftan, ‫مبتال به بیماری شدن‬ mumiyāyi šode.
mobtalā be bimāri šodan.
dabalqusliani (dabalkusliani) ‫ پاشنه کوتاه‬pāšene kutāh.
daamxanageba (daamxanageba) ‫ رفاقت‬rafāγat, ‫رفیق‬
dabalyeliani (dabalKeliāni) ‫ ساق کوتاه‬sāγ kutāh.
‫شدن‬rafiγ š, ‫ کسی را رفیق خود کردن‬kasi ra rafiγ-e xod k.
dabalWeriani (dabalyeriani) ‫ بام کوتاه‬bām kutāh.
daangariSeba (daangarišeba) )‫ بر آورد کردن (شدن‬bar
āvard k (š). dabalxarisxovani (dabalxarisxovani) ‫نامرغوب‬
daangariSebuli (daangarišebuli) ‫ بر آورد شده‬bar
nāmargdamaimedebeli (damaimedebeli) ‫امیدوار‬
āvard šode. ‫ کننده‬omidvār konande.
dabambva (dabambva) ‫ پنبه انداختن‬panbe andāxtan, ‫پنبه‬
daarseba (daarseba) )‫ بنیانگذاری (کردن‬bonyāngozari
(k), )‫ پایه گذاری (کردن‬pāye gozāri(k), )‫تأسیس (کردن‬ ‫ فرو کردن‬panbe foru k.
ta‘sis (k), ‫ پایه گذاری شدن‬pāye gozāri š. dabambuli (dabambuli) ‫ پنبه دار شده‬panbe dār šode.
daarsebuli (daarsebuli) ‫ بنیانگذاری شده‬bonyāngo­ dabana (dabana) ‫ شستن‬šostan, ‫(کردن) آبتنی‬ābtani (k),
zari šode, ‫ تأسیس شده‬ta‘sis šode. ‫ دست و صورت را شستن‬dast-o-surat rā šostan.
daaxloeba (daaxloeba) ‫ نزدیکی‬nazdiki, ‫نزدیک کردن‬ dabanakeba (dabanakeba) ‫ اردوگاه زدن‬ordugāh zadan,
)‫ (شدن‬nazdik k (š), )‫ مقرب (کردن‬moγarrab (k.). ‫ اردو زدن‬ordu zadan.
daaxloebiT (daaxloebit) ٌ ‫ تقریبا‬taγriban, ٌ‫حدودا‬ dabanakebuli (dabanakebuli) ‫ اردو زده‬ordu zade.
hodudan, ٌ ‫ تخمینا‬taxminan. dabanguli (dabanguli) )‫ منگ (شده‬mang (šode),
daaxloebiTi (daaxloebiti) ‫ تقریبی‬taγribi, ‫تخمینی‬ ‫ مدهوش‬madhuš.
taxmini, ‫ حدودی‬hodudi. dabandeba (dabandeba) ‫ سرمایه گذاری کردن‬sarmāye
daaxloebuli (daaxloebuli) ‫(شده) نزدیک‬nazdik gozāri k, ‫ سپردن‬sepordan, ‫ گذاشتن‬gozāš­tan.
(šode), ‫ مقرب‬moγarrab. dabanili (dabanili) ‫ شسته شده‬šoste šode, ‫دست و روی‬
daba (daba) 1. ‫ بخش‬baxš. 2. ‫ شهرک‬šahrak. ‫ شسته شده‬dast-o-ruy-e šoste šode, ‫ آبتنی کرده‬ābtani
dabadeba (dabadeba) 1. ‫ تولد‬tavallod. 2.
karde.
dabargeba (dabareba) 1.‫ بار کردن‬bār kardan. 2. ‫نقل‬
‫ متولد شدن‬motavalled š. 3.‫ زاییدن‬zāyidan. 4. ‫به وجود‬
)‫ آوردن (آمدن‬be vojud āvardan (āmadan). ‫ مکان کردن‬nag
qarTul-sparsuli leqsikoni 133

dabarguli (dabarguli) 1.‫ بار شده‬bār šode. 2. ‫نقل‬ dabertyva (dabertKva) ‫ تکانیدن‬takānidan.
‫ مکان کرده‬naγl-e makān karde. dabertyili (dabertKili) ‫تکانیده‬ )‫(شده‬takānide
dabardnili (dabardnili) ‫ پوشیده (شده) از برف‬pušide (šode).
(šode) az barf. dabetoneba (dabetoneba) ‫ (کردن) بتون ریزی‬beton
dabareba (dabareba) )‫ سفارش (کردن‬sefāreš (k), ‫پیش‬ rizi (k).
‫ خود خواندن‬piš-e xod xāndan, ‫ احضار کردن‬ehzār k, dabetonebuli (dabetonebuli) ‫ بتون ریزی شده‬beton
‫ پیغام دادن‬peyγām dādan. rizi šode.
dabarebuli (dabarebuli) ‫ سفارش شده‬sefāreš šode,
dabeWdva (dabeydva) 1. )‫ چاپ (کردن‬čāp (k), ‫طبع‬
‫ احضار شده‬ehzār šode. )‫ (کردن‬tab‘ (k), ‫ ماشین کردن‬māšin k, ‫ تایپ کردن‬tāyp k.
dabarva (dabarva) ‫ بیل کردن‬bil k, ‫ زیر و روک کردن‬zir- 2. ‫ بستن‬bastan, ‫ کنسرو کردن‬konserv kardan.
o-ruk k, ‫ شخم کردن‬šoxm zadan, dabeWdili (dabeydili) 1. ‫ چاپ شده‬čāp šode, ‫ طبع شده‬tab‘
dabaruli (dabaruli) ‫ بیل شده‬bil šode, ‫ شخم شده‬šoxm šode. 2. ‫ کنسرو شده‬konserv šode, ‫ بسته شده‬baste šode.
šode. dabejiTebiT (dabeJitebit) ٌ ‫ واقعا‬vāγean, ‫به نحوه قانع‬
dabaRi (dabaγi) ‫ دباغ‬dabbāγ. ‫ کننده‬be nahve γāne› konande, ٌ‫ جدا‬jeddan.
dabaxana (dabaxana) ‫ دباغ خانه‬dabbāγ xāne. dabzaruli (dabzaruli) ‫ ترک بر داشته‬tarak bar dāšte.
dabdura (dabdura) 1. ‫ ناشی‬nāši. 2. ‫ غیر ماهر‬γeir-e dabzrialeba (dabzrialeba) ‫ چرخیدن‬čarxidan,
māher. ‫ چرخاندن‬čarxāndan.
dabdRvna (dabdγvna) ‫ کندن‬kandan. dabinaveba (dabinaveba) ‫ مستقر شدن‬mostaγar šodan,
dabebkili (dabebkili) ‫ کهنه شده‬kohne šode, ‫فرسوده‬ ‫ مستقر کردن‬mostaγar k, )‫ ساکن کردن (شدن‬sāken k (š),
farsude. )‫ مقیم کردن (شدن‬moγim k (š), )‫ اسکان دادن (یافتن‬eskān
dādan (yāftan), )‫ اقامت دادن (کردن‬eγāmat dādan
dabegva (dabegva) 1. ‫ کوبیدن‬kubidan, ‫ زدن‬zadan. 2.
(kardan), ‫ استقرار‬esteγrār, ‫ سکونت‬sekunat, ‫اقامت‬
‫ کتک کاری‬kotak kāri, ‫ کتک زدن‬kotak zadan.
eγāmat.
dabegvili (dabegvili) 1. ‫ کوبیده شده‬kubide šode. 2.
dabinavebuli (dabinavebuli) 1. )‫مستقر (شده‬
‫ کتک خورده‬kotak xorde.
mostaγar šode, ‫ مقیم‬moγim, ‫ مسکن گزیده‬maskan
dabegvra (dabegvra) )‫ مالیات بندی (کردن‬māliyyāt gozide. 2. ‫ جا گرفته‬jā gerefte.
bandi (k), ‫ مالیات بستن‬māliyyāt bastan.
dabindeba (dabindeba) ‫ تاری‬tāri, ‫ تیره شدن‬tire šodan,
dabegrili (dabegrili) ‫ مالیات بندی شده‬māliyyāt ‫ تیرگی‬tiregi, ‫ تاریک شدن‬tārik š, ‫ گرگ و میشی‬gorg-o-
bandi šode, ‫ مالیات بسته‬māliyyāt baste. miši.
dabeveba (dabeveba) ‫ بیعانه دادن‬beyāne dādan, ‫پیش‬ dabindebuli (dabindebuli) ‫ تاریک شده‬tārik šode,
‫ کرایه دادن‬piš kerāye dādan. ‫ تیره شده‬tire šode, ‫ کم نور شده‬kam nur šode.
dabezReba (dabezγeba) ‫ مخبری‬moxberi, ‫خبرچینی‬ dabijeba (dabiJeba) ‫ پا گذاری‬pāgozāri, ‫ پاگذاشتن‬pā
xabar čini, ‫ جاسوسی کردن‬jāsusi k. gozāštan, ‫ قدم نهادن‬γadam nahādan, ‫ گام نهادن‬gām
dabeJva (dabežva) 1. )‫ مچاله کردن (شدن‬močāle nahādan.
k(šodan). 2. )‫ نرم کردن (شدن‬narm k (š). dabla (dabla) 1. ‫ پایین‬pāyin. 2. ‫ به طرف پایین‬be
dabeJili (dabežili) 1. ‫ مچاله شده‬močāle šode. 2. ‫نرم‬ taraf-e pāyin.
‫ شده‬narm šode. dablagveba (dablagveba) 1. ‫ کند شدن‬kond šodan,
dabereba (dabereba) ‫ پیری‬piri, )‫ پیر کردن(شدن‬pir k ‫ کندی‬kondi. 2. ‫ کودنی‬kowdani, ‫ کودن شدن‬kowdan
(š), )‫ کهنه کردن(شدن‬kohne k (š). šodan.
daberebuli (daberebuli) 1. ‫ کهنه‬kohne. 2. ‫ پیر‬pir, dablagvebuli (dablagvebuli) 1. ‫ کند شده‬kond
‫ فرتوت‬fartut. šode. 2. ‫ کند ذهن شده‬kond zehn šode.
dabereba (dabereba) ‫ کهنه کردن‬kohne kardan, ‫فرسوده‬ dabla-dabla (dabla-dabla) ‫ پایین و پایین تر‬pāyin-
‫ کردن‬farsude kardan, ‫ پیر کردن‬pir kardan. o-pāyintar, ‫ بتدریج به طرف پایین‬betadrij be taraf-e
daberva (daberva) ‫ فوت کردن‬fut k, ‫ وزیدن‬vazidan,
pāyin.
‫ وزش‬vazeš, ‫ دمش‬dameš, ‫ دمیدن‬damidan. dablari (dablari) 1. ‫ تاک کوتاه‬tāk-e kutāh 2.‫ جلگه‬jolge.
daberili (daberili) ‫ باد کرده‬bād karde. ◊ ~ tikebi dablobi (dablobi) ‫( (مناطق) پست‬manāteγ-e) past,
‫ کیسه های باد کرده‬kisehāy-e bād karde. ‫ جلگه‬jolge.
134 qarTul-sparsuli leqsikoni

dabma (dabma) ‫ بستن‬bastan, ‫ بسته شدن‬baste šodan. dabraleba (dabraleba) ‫ اتهام‬etehām, )‫متهم کردن (شدن‬
dabmuli (dabmuli) )‫ بسته (شده‬baste (šode). motaham k (š), ‫ مقصر دانستن‬moγasser dānestan.
dabneda (dabneda) )‫ بی حال کردن (شدن‬bi hāl k (š), ‫گیج‬ dabranZuli (dabranZuli) ‫ فرسوده‬farsude, ‫خیلی کهنه‬
)‫ کردن (شدن‬gij k (š). xeyli kohne.
dabnedili (dabnedili) ‫ بی حال‬bihāl, ‫ گیج‬gij, ‫سرگردم‬ dabrawva (dabrawva) )‫ سرخ کردن (شدن‬sorx k (š).
sardargom. dabrawuli (dabrawuli) ‫ سرخ شده‬sorx šode, ‫سرخ کرده‬
dabneva1 (dabneva) ‫ سنجاق کردن‬sanjāγ k. sorx karde.
dabraxuneba (dabraxuneba) ‫ کوبیدن‬kubidan, ‫زدن‬
dabneva2 (dabneva) 1. ‫ ریختن‬rixtan. ◊ gulze
yvavilis ~ ‫ گلباران کردن‬golbārān k. 2. ‫سرگیجه شدن‬
zadan, )‫ به هم زدن (خوردن‬be ham zadan (xordan).
)‫ (کردن‬sar gije š (k), )‫ دستپاچه کردن (شدن‬dast pāče š (k). dabreca (dabreca) ‫ کج کردن‬kaj kardan, ‫خراب کردن‬
dabneleba (dabneleba) ‫ تاریکی‬tāriki, ‫تاریک شدن‬
xarāb k, ‫ معیوب کردن‬ma‘yub k.
)‫ (کردن‬tārik š (k). ◊ adre dabnelda ‫زود تاریک شد‬ dabrecili (dabrecili) ‫ کج و منج‬kaj-o-manj, ‫کج و‬
zud tārik šod. ‫ کوله‬kaj-o-kule.
dabnelebuli (dabnelebuli) )‫ تاریک (شده‬tārik dabrialeba (dabrialeba) ‫ دراندن چشم‬darāndan-e
(šode), ‫ تار شده‬tār šode. ◊ dabnelebuli qalaqi čašm, ‫ خیره شدن‬xire š.
‫ شهر در تاریکی فرو رفته‬šahr-e dar tāriki foru rafte. dabriyveba (dabriKveba) 1. ‫ برتری یافتن‬bartari
dabneulad (dabneulad) ‫ با دستپاچگی‬bā dast pātčegi, yāftan, ‫ برتری داشتن‬bartari dāštan, )‫مغلوب کردن (شدن‬
‫ سراسیمه‬sarāsime. maγlub k (š). 2. ‫ گول زدن‬gul zadan.
dabneuli1 (dabneuli) 1. ‫ پریشان‬parišān, ‫حواس پرت‬ dabriyvebuli (dabriKvebuli) 1. ‫ مغلوب‬maγlub.
havās part, ‫ دستپاچه‬dast pāče. 2. ‫ پراکنده‬parākande. 2.‫ گول خورده‬gul xorde.
dabneuli2 (dabneuli) ‫ سنجاق شده‬sanjāγ šode. dabrkoleba (dabrkoleba) ‫ (کردن)ممعانت‬momānea‘t
(k), ‫ (کردن) صد‬sad k, ‫ مانع شدن‬māne› š.
dabneuloba (dabneuloba) ‫ سراسیمگی‬sarāsimegi,
‫ دستپاچگی‬dast pāčegi, )‫ پریشانی(زودگذر‬parišāni(-e dabrkolebuli (dabrkolebuli) ‫ منع شده‬man‘
zudgozar). šode,‫ جلوگیری شده‬jelow giri šode.
daboloeba (daboloeba) 1. ‫ آخر‬āxar, ‫ انتها‬entehā, dabrmaveba (dabrmaveba) ‫ کوری‬kuri, )‫ کور (شدن‬kur
‫ پایان‬pāyān. 2. )‫ تمام کردن (شدن‬tamām k (š), ‫پایان یافتن‬ k (š), ‫ نابینایی‬nā bināyi, )‫ نابینا کردن(شدن‬nābinā k (š).
)‫ (دادن‬pāyān yāftan (dādan). 3. ‫ نتیجه‬natije, ‫راندمان‬ dabrmavebuli (dabrmavebuli) ‫ کور شده‬kur šode,
rāndomān. ‫ نابینا‬nābinā.
daboloebuli (daboloebuli) ‫ پایان یافته‬pāyān yāfte, dabrowili (dabrowili) ‫ سرخ و رسیده‬sorx-o-raside.
‫ تمام شده‬tamām šode. dabruneba (dabruneba) ‫ بر گشتن‬bar gaštan, ‫بر گرداندن‬
dabolos (dabolos) ٌ ‫نهایتا‬ nahāyatan, ‫باالخره‬ bar gardāndan, ‫ برعکس چرخاندن‬bar aks čarxāndan,
belāxare, ‫ برعکس چرخیدن‬bar aks čarxidan, ‫ پس برگرداندن‬pas
dabombva (dabombva) )‫ بمب باران (کردن‬bomb bārān (k). bar gardāndan, ‫ پس دادن‬pas dādan.
dabombili (dabombili) ‫ بمب باران شده‬bomb bārān šode. dabrunebuli (dabrunebuli) ‫ بر گشته‬bar gašte, ‫بر‬
‫ گردانده‬bar gardānde, ‫ پس داده شده‬pas dāde šode.
daborkva (daborkva) ‫ زنجیر کردن‬zanjir k, ‫کید کردن‬
keyd k, ‫ بستن دو پای حیوان را‬bastan-e do pāy-e dabrZaneba (dabrZaneba) ‫ تشریف فرمایی‬tašrif
heyvān rā. farmāyi, )‫ تشریف فرما کردن (شدن‬tašrif farmā k (š).
dabrZeneba (dabrZeneba) ‫ عاقل شدن‬āγel šodan,‫عالم‬
daboRmili (daboγmili) ‫ بغض کرده‬boγz karde, ‫بغ‬
‫ کرده‬boγ karde. ‫ شدن‬ā‘lem šodan.
dabrZenebuli (dabrZenebuli) ‫ عالم شده‬ā‘lem šode,
daboyineba (daboKineba) ‫ آروغ کردن‬āruγ k, ‫گاز معده‬
‫ در دادن‬gāj-e me›de dar dādan. ‫ دانا شده‬dānā šode.
dabuguli (dabuguli) ‫ سوخته شده‬suxte šode, ‫خاکستر‬
daboxeba (daboxeba) )‫ زیر شدن (صدا‬zir šodan (-e sedā).
‫ شده‬xākestar šode.
daboxebuli (daboxebuli) )‫زیر شده (صدا‬ zir šode
dabudeba (dabudeba) )‫ آشیانه (کردن‬āšiyāne k, ‫النه‬
(sedā).
‫ کردن‬lāne k.
dabraguneba (dabraguneba) ‫ زدن‬zadan, ‫کوبیدن‬
dabudebuli (dabudebuli) ‫ آشیانه کرده‬āšiyāne
kubidan, ‫ به هم خوردن‬be ham xordan.
karde,‫ النه کرده‬lāne karde.
qarTul-sparsuli leqsikoni 135

dabuJeba (dabužeba) ‫ کرختی‬kerexti, ‫کرخت شدن‬ dageSva (dagešva) ‫ آموزش دادن‬āmuzeš dādan, ‫تربیت‬
kerext š, ‫ بی حس شدن‬bi hess š. ‫ کردن‬tarbiyyat k, ‫ مجرب کردن‬mojarrab k.
dabuJebuli (dabužebuli) ‫ کرخت شده‬kerext šode, ‫بی‬ dageSili (dagešili) ‫ مجرب‬mojarab, ‫ ماهر‬māher,
‫ حس شده‬bi hess šode. ‫ آموخته شده‬āmuxte šode.
daburduli (daburduli) ‫ در هم و بر هم‬dar ham-o-bar dagva1 (dagva) ‫ جاروب کردن‬jārub k, ‫ تمیز کردن‬tamiz k.
ham, ‫ سردرگم‬sar dargom. dagva2 (dagva) ‫ عذاب‬azāb, ‫ رنج‬ranj, ‫ محنت‬mehnat.
daburva (daburva) ‫ پوشیدن‬pušidan. dagvalva (dagvalva) ‫ خشکیدن در اثر خشکسالی‬xoškidan
daburuli (daburuli) 1.‫ پوشیده شده‬pušide šode. 2. dar asar-e xošksāli.
‫ انبود‬anbuh. dagvaluli (dagvaluli) 1. ‫ خشکیده‬xoškide. 2. ‫کوتاه‬
dabuxebuli (dabuxebuli) ‫ سرما برده‬sarmā borde. kutāh.
dabRavleba (dabγavleba) 1. ‫بع بع و مع مع حیوانات‬ mošābeh,‫ مشابه‬mānand, ‫مانند‬dagvari (dagvari)
ba‘ba‘-o-ma‘ma‘-e heyvānat. 2. ‫ گریه کردن‬gerye k, .‫ شبیه آنان‬motabeγ. ◊ maTdagvari‫مطابق‬
‫ زاری کردن‬zāri k. dagvajuli (dagvaJuli) ‫ کوتاه و زشت‬kutāh-o-zešt.
dabRauWeba (dabγauyeba) ‫ گالویز شدن‬galāviz šodan, dagverdeba (dagverdeba) )‫ یک ور کردن (شدن‬yek var
‫ چسبیدن‬časbidan, ‫ در گیر شدن‬dargir šodan, ‫بند شدن‬ k (š).
band šodan.
dagverduli (dagverduli) ‫ یک وری شده‬yekvari
dabRajnili (dabγaJnili) ‫ خط خورده‬xatt xorde. šode.
dabRvera (dabγvera) ‫ اخم کردن‬axm k, ‫نگاه حولناک‬ dagvianeba (dagvianeba) )‫ دیر کردن (شدن‬dir k (š),
negāh-e howlnāk, ‫ نگاه تهدیدآمیز‬negāh-e tahdid āmiz. )‫ تأخیر کردن (شدن‬t’axir k (š). dagvianebiT‫با تأخیر‬
dabRverili (dabγverili) ‫ اخم کرده‬axm karde, ‫تند‬ bā ta’xir, ‫ دیر‬dir.
‫ نشسته‬tond nešaste. dagvianebuli (dagvianebuli) ‫ دیرکرده‬dirkarde, ‫دیر‬
dabjena (dabJena) ‫ تکیه دادن‬tkye dādan. ‫ شده‬dir šode, ‫ دیر‬dir.
dabjenili (dabJenili) ‫ متکی‬mottaki, ‫ تکیه داده‬tekye dagvili (dagvili) ‫ جاروب شده‬jārub šode, ‫تمیز شده‬
dāde. tamiz šode.
dagadugi (dagadugi) ‫ تق و توق‬taγ-o-tuγ. dagvil-dawmendili (dagvil-dawmendili) ‫شسته و‬
dagdeba (dagdeba) ‫ انداختن‬andāxtan, ‫پرتاب کردن‬ ‫ رفته‬šoste-o-rofte, ‫ تر و تمیز‬tar-o-tamiz.
partāb k, ‫ پرت کردن‬part k. dagvirgvineba (dagvirgvineba) ‫ تاجگداری کردن‬tāj
dagdebineba (dagdebineba) ‫ به انداختن وادار کردن‬be gozāri (k). 2. )‫ خوب تمام کردن (شدن‬xub tamām k (š).
andāxtan vādār k. dagvirgvinebuli (dagvirgvinebuli) ‫تاجگذاری کرده‬
dagdebuli (dagdebuli) ‫ انداخته شده‬andāxte šode, tājgozāri karde.
‫ افتاده‬oftāde. dagviristeba (dagvieristeba) 1. ‫ بخیه زدن‬baxiye
dageba (dageba) ‫ فرش کردن‬farš k, )‫پهن کردن(شدن‬ zadan. 2. ‫ دوختن‬duxtan.
pahn k (š), ‫ گذاشتن‬gozāštan. dagviristebuli (dagviristebuli) ‫درز دوزی شده‬
dagebuli (dagebuli) ‫ انداخته شده‬nandāxte šode, ‫پهن‬ darz duzi šode, ‫ دوخته شده‬duxte šode.
‫ شده‬pahn šode. ◊ ~ xafangi ‫ تله گذاشته شده‬tale-ye dagzavna (dagzavna) ‫ فرستادن‬farestādan, ‫اعزام‬
gozāšte šode; ~ logini ‫ تخت خواب پهن شده‬taxt-e )‫ کردن(داشتن‬e’zām k (dāštan).
xāb-e pahn šode. dagzavnili (dagzavnili) ‫ فرستاده شده‬ferestāde šode,
dagegmva (dagegmva) )‫ برنامه ریزی (کردن‬barnāme ‫ اعزام شده‬e’zām šode, ‫ ارسال شده‬ersāl šode.
rizi (k), ‫ طرح ریزی کردن‬tarh rizi k, ‫نقشه کشی کردن‬ dagizgizebuli (dagizgizebuli) ‫ شعله ور‬šo’levār.
naγše keši k.
dagiraveba (dagiraveba) ‫ گرو گذاشتن‬gerow gozāštan,
dagegmili (dagegmili) ‫ برنامه ریزی شده‬barnāme rizi ‫ به رهن گذاشتن‬be rahn gozāštan.
šode, ‫ طرح ریزی شده‬tarh rizi šode.
dagiravebuli (dagiravebuli) ‫ گرو گذاشته شده‬gerow
dagesvla (dagesvla) ‫ نیش زدن‬niš zadan, ‫زهرآگین‬ gozāšte šode, ‫ به رهن گذاشته شده‬be rahn gozāšte šode.
‫ کردن‬zahr āgin k, ‫ زهر آلود کردن‬zahr ālud k.
daglaxaveba (daglaxaveba))‫ نادار کردن (شدن‬nādār k
dageslili (dageslili) ‫ زهرآگین‬zahr āgin, ‫زهر آلود‬ (š),)‫ مفلس کردن (شدن‬mofles k (š), )‫ورشکسته کردن(شدن‬
zahr ālud. varšekaste k (š).
136 qarTul-sparsuli leqsikoni

daglaxakebuli (daglaxavebuli) ‫ نادار‬nādār, ‫مستمند‬ daguzguzeba (daguzguzeba) ‫ شعله وری‬šo’le vari,


mostamand. )‫ شعله ور کردن(شدن‬šo’le var k (š).
daglesili (daglesili) ‫ مالیده شده‬mālide šode, ‫تیز شده‬ dagundaveba (dagundaveba) ‫ مشت مشت کردن‬mošt
tiz šode. mošt k, )‫ گلوله گلوله کردن (شدن‬golule golule k (š).
dagleja (dagleJa) ‫ دریدن‬daridan, ‫ کندن‬kandan, ‫پاره‬ dadableba (dadableba) ‫ کوتاه شدن‬kutāh šodan, ‫کم‬
‫ کردن‬pāre k. )‫ شدن(کردن‬kam šodan (k), ‫ تنزل‬tanazol.
daglejili (dagleJili) ‫ پاره پاره‬pāre pāre. dadablebuli (dadablebuli) ‫ کم شده‬kam šode,
dagmoba (dagmoba) ‫ نفی کردن‬nafy k, ‫ رد کردن‬rad k, ‫ تنزیل یافته‬tanizil yāfte.
‫ ترک کردن‬tark k. dadagva (dadgva) ‫ عذاب دادن‬azāb dādan, ‫رنج دادن‬
dagmobili (dagmobili) ‫ نفی شده‬nafi šode, ‫ رد شده‬rad ranj dādan, ‫ زجر دادن‬zajr dādan.
šode. dadaguli (dadaguli) ‫ زجر کشیده‬zajr kešide, ‫عذاب‬
dagozva (dagozva) ‫ بطانه کردن‬batāne k, ‫اندود کردن‬ ‫ دیده‬azāb dide.
andud k, ‫ پر کردن‬por k. dadarajeba (dadaraJeba) ‫ نگهبانی کردن‬negahbāni k,
dagorgolebuli (dagorgolebuli) ‫ گلوله شده‬golule ‫ پاسداری کردن‬pāsdāri k.
šode. dadarajebuli (dadaraJebuli) ‫نگهبانی شده‬
dagoreba (dagoreba) ‫ قلطاندن‬γaltāndan, ‫قلطیدن‬ negahbāni šode, ‫ پا سداری شده‬pāsdāri šode.
γaltidan, ‫ سرازیر کردن‬sarāz k. dadardianeba (dadardianeba) ‫دردمند کردن شدن‬
dagragnili (dagragnili) ‫ لوله شده‬lule šode. dardmand k (š), )‫ غمگین کردن (شدن‬γamgin k (š),
)‫ افسرده خاطر کردن (شدن‬afsorde xāter k (š).
dagrexa (dagrexa) ‫ تاباندن‬tabāndan, ‫ پیچاندن‬pičāndan.
dadardianebuli (dadardianebuli) ‫دردمند‬
dagrexili (dagrexili) ‫ تاب خورده‬tāb xorde, ‫در هم‬
dardmand, ‫ افسرده‬afsorde, ‫ اندوهگین‬anduhgin.
‫ پیچیده‬dar ham pičide.
dadastureba (dadastureba) )‫ تایید کردن(شدن‬ta’yid
dagrialeba (dagrialeba) ‫ غرش‬γorreš, ‫غریدن‬ kardan (š), )‫ تصدیق کردن(شدن‬tasdiγ k(š), ‫ثابت کردن‬
γorridan, ‫ به غرش در آمدن‬be γorreš dar āmadan. )‫ (شدن‬sābet k (š),‫ تایید‬ta’yid, ‫ تصدیق‬tasdiγ.
dagroveba (dagroveba)‫ ذخیره سازی‬zaxire sāzi,
dadasturebuli (dadasturebuli)‫ تائید شده‬ta’yid
‫ اندوختن‬anduxtan, ‫ جمع کردن‬jam’ kardan, ‫پس‬ šode, ‫ تصدیق شده‬tasdiγ šode, ‫ ثابت شده‬sābet šode.
‫ انداز کردن‬pas andāz kardan, ‫ جمع آوری‬jam’
āvari. dadaRva (dadaγva) )‫ داغ کردن (زدن‬dāγ k (zadan),
)‫ عالمتگذاری (کردن‬alāmat gozāri (k)
dagrovebuli (dagrovebuli)‫ جمع آوری شده‬jam’āvari
šode, ‫ ذخیره شده‬zaxire šode. dāγ šode. 2.‫داغ شده‬dadaRuli (dadaγuli) 1.
alāmat gozāri šode.‫عالمتگذاری شده‬
dagrovili (dagrovili) ‫ جمع آوری شده‬jam’āvari
šode, ‫ ذخیره شده‬zaxire šode. dadgena (dadgena) ‫ استقرار‬esteγrār, ‫مقرر گردانیدن‬
moγrrar gardānidan, ‫ مقرر داشتن‬moγarrar dāštan,
dagrZeleba (dagrZeleba) )‫ درازتر کردن (شدن‬derāz
‫ تصویب کردن‬tasvib k.
tar k (š), )‫ طوالنی تر کردن (شدن‬tulāni tar k (š), ‫امتداد‬
‫ دادن‬emtedād dādan. dadgenileba (dadgenileba) ‫ مصوبه‬mosavabe,
‫ تصویب نامه‬tasvib nāme.
dagrZelebuli (dagrZelebuli) ‫شده‬ )‫دراز(تر‬
derāz(tar) šode, ‫ طوالنی شده‬tulāni šode. dadgenili (dadgenili) ‫ تصویب شده‬tasvib šode, ‫مقرر‬
‫ شده‬moγarrar šode.
dagubeba (dagubeba) )‫ بند کردن (شدن‬band k(š), ‫سد‬
)‫ کردن (شدن‬sadd k (š), )‫ چاله چاله کردن (شدن‬čāle čāle dadgma (dadgma) ‫ گذاشتن‬gozāštan, ‫ چیدن‬čidan, ‫مرتب‬
k(š). ‫ کردن‬morattab kardan, ‫ سازمان دادن‬sāzamān dādan,
‫ کارگذاری کردن‬kārgozāri k.
dagubebuli (dagubebuli) ‫ چاله چاله شده‬čāle čāle
šode, ‫ سد شده‬sadd šode. dadgmuli (dadgmuli) ‫ گذاشته شده‬gozāšte šode, ‫مرتب‬
‫ شده‬morattab šode, ‫ نصب شده‬nasb šode, ‫کارگذاری شده‬
daguguneba (daguguneba) ‫ بوغ زدن‬buγ zadan, ‫هوهو‬
kār gozāri šode, ‫ مستقر شده‬mostaγarr šode.
‫ کردن‬huhu k, ‫ نغمه ساز کردن‬naγme sāz k, ‫بنای آواز‬
‫ خواندن را گزاردن‬banāye āvāz xāndan rā gozārdan. dadgoma (dadgoma) 1. ‫ ایستادن‬istādan, ‫ بلند شدن‬boland
šodan. 2. ‫ فرا رسیدن‬farā rasidan. dadgeba 1. ‫می‬
dagudlebuli (dagudlebuli) ‫ گود شده‬gowd šode,
‫ ایستاد‬miistad, ‫ متوقف می شود‬motavaγγef mišavad.
‫ فرو رفته‬foru rafte. 2. ‫ شروع می شود‬šoru’ mišavad. 3. ‫ می شود‬mišavad.
qarTul-sparsuli leqsikoni 137

4. ‫ فرا می رسد‬farā mirasad mon’aγed k; dadeq ‫پاشو‬ davalianeba (davalianeba) 1. ‫ بدهی‬bedehi. 2. ‫بدهکار‬
pāšo, ‫ بلند شو‬boland šo, ‫ بایست‬beist. ‫ شدن‬bedehkār šodan, ‫ بدهکاری‬bedehkāri.
dadeba (dadeba) 1. ‫ گذاشتن‬gozāštan. 2. ‫تعیین کردن‬ davalianebuli (davalianebuli) ‫ بدهکار‬bedehkār.
ta’yin k. 3. ‫ بستن‬bastan, ‫ منعقد کردن‬mon’aγed k. ◊ davaJkaceba (davažkaceba) ‫ بالغ شدن‬bāleγ šodan,
zavi dades ‫ قرارداد صلح منعقد کردند‬γarārdād-e solh ‫ بلوغ‬boluγ, ‫ تنومند شدن‬tanowmand šodan.
mon’aγed kardand.
davaJkacebuli (davažkacebuli) ‫ بالغ شده‬bāleγ šode,
dadebiTad (dadebitad) 1. ‫ به طور مثبت‬be towr-e ‫ تنومند شده‬tanowmand šode.
mosbat. 2. ‫ با حسن نیت‬bā hosn-e niyyat
davardna (davardna) 1. ‫ افتادن‬oftādan. 2. ‫ناتوان شدن‬
dadebiTi (dadebiti) ‫ مثبت‬mosbat, ‫ موافق‬movāfeγ, nātavān š. 3. ‫ کم شدن‬kam š, ‫ افت کردن‬oft k.
‫ کاره‬kāre.
davardnili (davardnili) 1. ‫ افتاده‬oftāde. 2. ‫ناتوان‬
dadebuli (dadebuli) 1. ‫ گذاشته شده‬gozāšte nātavān. 3. ‫ افت کرده‬oft karde.
šode. 2. ‫ منعقد شده‬mon’eγed šode. 3. ‫تعیین شده‬
ta’yin šode, ‫ اندالتأدیه‬end el ta’diye. dadevneba davarcxna (davarcxna) )‫ شانه کردن (زدن‬šāne k.
(dadevneba) )‫ تعقیب (کردن‬ta’γib (k.), ‫دنبال کردن‬ (zadan).
donbāl k. davarcxnili (davarcxnili) ‫ شانه زده شده‬šāne zade
dadevnebuli (dadevnebuli) ‫ تعقیب شده‬ta’γib šode. šode, ‫ شانه شده‬šāne šode, ‫ آرایش شده‬ārāyeš šode.
dadinjeba (dadinJeba) ‫ فروتن شدن‬foru tan šodan, davaxSmebuli (davaxšmebuli) ‫ دیرشده‬dir šode, ‫تار‬
‫ سر عقل آمدن‬sar-e aγl āmadan. ‫ شده‬tār šode.
dadinjebuli (dadinJebuli) ‫ دنج شده‬denj šode, ‫سر‬ daveSebuli (davešebuli) ‫ هار شده‬hār šode.
‫ عقل آمده‬sar-e aγl āmade, ‫ فروتن‬foru tan. davTari (davtari) ‫ دفتر‬daftar, ‫ مجله‬mojalle, ‫کتاب‬
dadnoba (dadnoba) 1. )‫ آب کردن (شدن‬āb k (š), ‫ذوب‬ ketāb.
)‫ کردن (شدن‬zowb k (š), )‫ به تدریج گم کردن (شدن‬be davidaraba (davidaraba) ‫ الم شنگه‬alam- šange, ‫دعوا‬
tadrij gom k (š). 2. ‫ الغر شدن‬lāγar šodan. da’vā’, ‫ کشمکش‬kešmakeš.
dadumeba (dadumeba) )‫ به فکر فرو بردن (رفتن‬be daviTni (davitni) ‫ کتاب سرودها در کلیسا‬ketāb-e
fekr foru bordan (raftan), ‫ به سکوت واداشتن‬be sekut sorudhā dar kalisā.
vādāštan, ‫ خاموش نشستن‬xāmuš nešastan, ‫ساکت شدن‬ daviwroeba (daviwroeba) ‫ تنگی‬tangi, )‫تنگ کردن (شدن‬
sāket šodan. tang k. (š), )‫ باریک کرن (شدن‬bārik k.(š), ‫انقباض‬
dadumebuli (dadumebuli) ‫ به فکر فرو رفته‬be fekr enγebāz, )‫ منقبض کردن (شدن‬monγabez k. (š).
foru rafte, ‫ ساکت شده‬sāket šode. daviwroebuli (daviwroebuli) ‫ تنگ شده‬tang šode,
daduneba (daduneba) )‫ سست کردن (شدن‬sost k(š), ‫ باریک شده‬bārik šode, ‫ منقبض شده‬monγabez šode.
)‫ تضعیف کردن (شدن‬taz’if k (š).
daviwyeba (daviwKeba) ‫ فراموشی‬farāmuši, ‫فراموش‬
dadunebuli (dadunebuli) )‫ سست (شده‬sost (šode), )‫ کردن (شدن‬farāmuš k(š), ‫ از یاد بردن‬az yād bordan.
)‫ تضعیف (شده‬taz’if (šode).
daviwyebuli (daviwKebuli) ‫ فراموش شده‬farāmuš
dae (dae) 1. ‫ باشد که‬bāšad ke, ‫ بگذار‬begozār. 2. ‫خدا کند‬ šode, ‫ از یاد رفته‬az yād rafte.
xodā konad.
davla1 (davla) ‫ پیمایش‬peymāyeš, ‫ پیمودن‬peymudan,
daelmeba (daelmeba) ‫ چپ چشم شدن‬čap češm š, ‫لوچ‬ ‫ طی کردن‬tey k.
‫ چشمی‬luč čašmi.
davla2 (davla) ‫ غنیمت‬γanimat, ‫ غنایم‬γanāyem.
daeWveba (daeyveba) )‫ تردید (کردن‬tardid (k), ‫شک‬
davlaTi (davlati) 1. ‫ دارایی‬dārāyi, ‫ دولت‬dowlat, ‫مال‬
)‫ بردن‬،‫ (کردن‬šak (k, bordan), ‫ دودلی کردن‬dodeli k.
māl, ‫ ثروت‬servat. 2. ‫ ثواب‬savāb. 3. ‫ اقبال‬eγbāl.
daeWvebuli (daeyvebuli) ‫ مردد‬moraddad, ‫به شک‬
davleba (davleba) ‫ گرفتن‬gereftan, ‫ بر داشتن‬bar
‫ افتاده‬be šakk oftade.
dāštan.
dava (dava) ‫ دعوا‬da’vā’, ‫ بحث‬bahs, ‫ محبثه‬mohabese,
davlebuli (davlebuli) ‫ بر داشته شده‬bar dāšte šode,
‫ کشاکش‬kešākeš, ‫ کشمکش‬kešmakeš.
‫ جمع شده‬jam’ šode.
davaleba (davaleba) ‫ ماموریت‬ma’muriyyat, ‫تکلیف‬
davlili (davlili) ‫ زیر پا گذاشته‬zir-e pā gozāšte, ‫رفته‬
taklif, ‫ دستور‬dastur, ‫ سفارش‬sefāreš, ‫ وظیفه‬vazife,
rafte, ‫ گشته‬gašte.
davalebuli (davalebuli) ‫ موظف‬mo’azzef, ‫مکلف‬
davrdoma (davrdoma) ‫ افتادن‬oftādan, ‫ناتوان شدن‬
mokallaf, ‫ متعهد‬mota’ahhed, ‫ ملزم‬molzam.
nātavān š.
138 qarTul-sparsuli leqsikoni

davrdomili (davrdomili) ‫افتاده‬ oftāde, ‫ناتوان‬ dazneqili (daznekili) ‫ خم شده‬xam šode, ‫ کج شده‬kaj
nātavān. šode.
davriSi (davriši) ‫ درویش‬darviš. dazogva (dazogva) 1. ‫ حفظ کردن‬hefz k, ‫نگاه داشتن‬
dazaveba (dazaveba) )‫ آشتی (کردن‬āšti (k), )‫صلح (کردن‬ negāh dāštan, ‫ صرفه جویی کردن‬sarfe juyi k, ‫پس‬
solh (k). ‫ انداز کردن‬pas andāz k. 2. ‫ عفو کردن‬afv k, ‫بخشیدن‬
baxšidan, ‫ معاف کردن‬mo’āf k. 3. ‫ رحم کردن‬rahm k,
dazamTreba (dazamtreba) 1. ‫ زمستان شدن‬zemestān
‫ دلسوزی کردن‬delsuzi k, ‫ اعتنا کردن‬e’tenā’ k. 4. ‫خود‬
šodan, ‫ فرا رسیدن زمستان‬farā residan-e zemestān. 2. ‫ داری کردن‬xod dāri kardan.
‫ قشالق کردن‬γešlāγ k.
dazogili (dazogili) ‫ حفظ شده‬hefz šode, ‫نگهداری شده‬
dazaraleba (dazaraleba) ‫ آسیب رسانی‬āsib rasāni,
negahdāri šode.
‫ آسیب رساندن‬āsib rasāndan, ‫ آسیب دیدن‬āsib didan, ‫زیان‬
)‫ رساندن (دیدن‬ziyān rasāndan, (didan), ‫به کسی خسارت‬ dazomeba (dazomeba) ‫ اندازه گرفتن‬andāze gereftan,
)‫ وارد کردن (شدن‬be kasi xesārat vāred k (š). ‫ امتحان کردن‬emtehān k, ‫ پرو کردن‬perow k.
xesārat‫خسارت دیده‬dazaralebuli (dazaralebuli) dazomebuli (dazomebuli) ‫ اندازه گرفته شده‬andāze
ziyān dide.‫ زیان دیده‬āsib dide, ‫آسیب دیده‬dide, gerefte šode, ‫ امتحان شده‬emtehān šode, ‫پرو شده‬
perow šode.
dazareba (dazareba) ‫ تنبلی کردن‬tanbali (k).
dazrda (dazrda) ‫ پروراندن‬parvarāndan, ‫تربیت کردن‬
dazafruli (dazapruli) ‫ درد دیده‬dard dide, ‫محنت‬
tarbiyyat k, ‫ پرورش دادن‬parvareš dādan.
‫ کشیده‬mehnat kešide.
dazrdili (dazrdili) ‫ پرورش یافته‬parvareš yāfte.
dazga (dazga) ‫ دستگاه‬dastgāh, ‫ ماشین‬māšin, ‫ چرخ‬čarx.
dazroba (dazroba) ‫ سرمازدگی‬sarmāzadegi, ‫یخ زدن‬
dazgaTmSenebloba (dazgatmšenebloba) ‫دستگاه‬
yax zadan.
‫ سازی‬dastgāh sāzi, ‫ ماشین سازی‬māšin sāzi.
dazuzuneba (dazuzuneba) ‫ وز وز کردن‬vez vez k,
dazeTva (dazetva) ‫ روغن کاری‬rowγan kāri.
‫ صوت زدن‬sut zadan.
dazela (dazela) ‫ مالش‬māleš, ‫ مالیدن‬mālidan, ‫ساییدن‬
dazurguli (dazurguli) ‫ خیلی بار شده‬xeyli bār šode.
sāyidan.
dazusteba (dazusteba) ‫ تصحیح کردن‬tashih k (š),
dazelili (dazelili) )‫ مالیده (شده‬mālide (šode), )‫ اصالح کردن (شدن‬eslāh k (š), ‫ تدقیق کردن‬tadγiγ k,
)‫ ساییده (شده‬sāyide (šode). ‫ مشخص کردن‬mošaxxas k (š).
dazepva (dazepva) ‫ پهن کردن‬pahn k, ‫ پهن شدن‬pahn
dazustebuli (dazustebuli) ‫ تصحیح شده‬tashih
šodan. šode, ‫ اصالح شده‬eslāh šode, ‫ مشخص شده‬mošaxxas
dazepireba (dazepireba) )‫ از بر کردن (شدن‬az bar k šode, ‫ تدقیق شده‬tadγiγ šode.
(š),‫ یاد گیری طوطی وار‬yādgiri-ye tuti vār. dazRveva (dazγveva) ‫ بیمه‬bime k, ‫مصون کردن‬
dazverva (dazverva) )‫ شناسایی (کردن‬šenāsāyi (k), masunn k, ‫ مصونیت‬masunniyyat.
)‫ اکتشاف (کردن‬ektešāf (k), )‫اطالعات (جمع آوری کردن‬ dazRveuli (dazγveuli) ‫ بیمه شده‬bime šode, ‫مصون‬
ettelā’āt (jam’āvari k.). masunn.
dazverviTi (dazverviti) ‫ اکتشافی‬ektešāfi, ‫برای جمع‬
daTavTaveba (datavtaveba) ‫ خوشه کردن‬xuše k.
‫ آوری اطالعات‬barāy-e jam’ āvari-e ettelāāt.
daTalxuli (datalxuli) ‫ سیاه پوش‬siyāh puš, ‫ماتم زده‬
dazvinva (dazvinva) ‫ کومه کردن کاه‬kume kardan-e
mātam zade.
kāh.
daTanxmeba (datanxmeba) )‫ موافقت (توافق‬movāfeγat
dazvinuli (dazvinuli) ‫ کومه شده‬kume šode.
(tavāfoγ), ‫ راضی کردن‬rāzi k, )‫موافقت کردن (شدن‬
dazianeba (dazianeba) )‫ آسیب رساندن (دیدن‬āsib movāfeγat k (š), )‫ قانع کردن (شدن‬γāne› k (š), ‫متقاعد‬
rasāndan (didan), ‫ زیان رساندن‬ziyān resāndan, ‫صدمه‬ )‫ ساختن (شدن‬motaγāed sāxtan (š).
)‫ زدن (دیدن‬sadame zadan (didan), )‫معیوب کردن (شدن‬ daTariReba (datariγeba) ‫ تاریخ گذاشتن‬tārix gozāštan,
ma’yub k (š), )‫ خراب کردن (شدن‬xarāb k (š), ‫آسیب‬ ‫ تاریخ دادن‬tārix zadan.
‫ دیدگی‬āsib didegi, ‫ صدمه دیدگی‬sadame didegi.
daTariRebuli (datariγebuli) ‫ مورخ‬movarrex.
dazianebuli (dazianebuli) ‫ آسیب دیده‬āsib dide,
‫ معیوب‬ma’yub, ‫ مجروح‬majruh, ‫ مصدوم‬masdum, ‫زیان‬ daTafluli (datapluli) ‫ خیلی شیرین‬xeyli širin, ‫شهد‬
‫ دیده‬ziyān dide. ‫ شده‬šahd šode.
dazneqa (dazneka) ‫ خم کردن‬xam k, ‫ کج کردن‬kaj k. daTboba (datboba)‫ گرم شدن‬garm šodan, ‫گرم کردن‬
garm k.
qarTul-sparsuli leqsikoni 139

daTbuneba (datbuneba) ‫ داشتن گرم نگاه‬garm negāh daTuTqva (datutkva) ‫ آب جوش ریخحتن روی‬āb-e juš
dāštan. rixtan ruy-e…, ‫ سوزاندن‬suzāndan.
daTenTva (datentva) ‫ خسته کردن‬xaste k, ‫بیزار کردن‬ daTuTquli (datutkuli) ‫ سوخته شده‬suxte šode.
bizār k. daTuna (datuna) ‫ خرس‬xers, ‫ جوجه خرس‬juje-ye xers.
daTenTili (datentili) ‫ به جان آمده‬be jān āmade, ‫خسته‬ daTqma (datkma) ‫ قرار گذاشتن‬γarār gozāštan, ‫عهد‬
xaste. ‫ کردن‬ahd k, ‫ توافق قلبی کردن‬tavāfoγ-e γalbi k.
daTesva (datesva) ‫ کاشتن‬kāštan, )‫کشت و زرع (کردن‬ daTqmuli (datkmuli) ‫ قرار شده‬γarār šode, ‫توافق شده‬
kešt-o-zar’ (k). tavāfoγ šode, ‫ مقرر‬moγarrar.
daTesili (datesili) ‫ کاشته شده‬kāšte šode. daTxovna (datxovna) 1. ‫ مرخص کردن‬moraxxas k.
daTvaliereba (datvaliereba). 1.‫ تماشا کردن‬tamāšā 2. ‫ اخراج کردن‬exrāj k. 3. ‫ لغو کردن‬laγv k, ‫کنسل کردن‬
k, ‫ نگاه کردن‬negāh k, ‫ بازدید کردن‬bāzdid k. 2. ‫ورانداز‬ kansel k.
‫ کردن‬varandāz k. 3. ‫ معاینه کردن‬mo’āyene k.4. daTxovnili (datxovnili) 1. ‫ مرخص شده‬moraxxas
‫ بازرسی کردن‬bāzrasi k. šode. 2.‫ اخراج شده‬exrāj šode. 3. ‫ لغو شده‬laγv šode.
daTvi (datvi) ‫ خرس‬xers. ◊ TeTri ~ ‫ خرس سفید‬xers-e daTxra (datxra) 1. ‫ کندن‬kandan. 2. ‫زیر و رو کردن‬
sefid; mura ~ ‫ خرس قهوه ای‬xers-e γahve`i. zir-o-ru k. 3. ‫ در آوردن‬dar āvardan, ‫ کشیدن‬kešidan.
daTvla (datvla) ‫ حساب کردن‬hesāb k, ‫شمردن‬ daTxrili (datxrili) ‫ کنده شده‬kande šode, ‫زیر و رو‬
šemordan. ‫ شده‬zir-o-ru šode, ‫ کشیده شده‬kešide šode.
šemorde šode,‫شمرده شده‬daTvlili (datvlili) daiko (daiko) !‫ خواهر کوچک‬xāhar-e kučak! !‫خواهرجان‬
)‫ چند روز (باقی‬hesāb šode. ◊ ~ dReebi ‫حساب شده‬ xāhar jān!
čand ruz (-e bāγi).
daimedeba (daimedeba) ‫ امیدواری‬omidvāri, ‫امیدواری‬
daTvuri (datvuri) ‫ خرسی‬xersi, ‫ درنده وار‬darrande ‫ کردن‬omidvāri k.
vār, ‫ خشن‬xašen,‫… … خرس‬xers.
daimedebuli (daimedebuli) ‫ امیدوار‬omidvār.
daTla (datla) 1. ‫ پوست کردن‬pust k. 2. ‫قاچ قاچ کردن‬
dainvalideba (dainvalideba) ‫ معلول شدن‬ma’lul šodan.
)‫ (بریدن‬γāč γāč k (boridan).
daTlili (datlili) 1. ‫ پوست شده‬pust šode. 2. ‫قاچ قاچ‬
daintereseba (daintereseba)‫ ذینفع ساختن‬zinaf’
‫ بریده شده‬γāč γāč boride šode. sāxtan (š), )‫ عالقه مند کردن (شدن‬elāγe mand k (š),
‫ ذینفعی‬zinaf’i, ‫ عالقه مندی‬elāγe mandi.
daTmoba (datmoba) )‫ واگذاری (کردن‬vāgozāri (k), ‫دادن‬
dādan, ‫ گذشت کردن‬gozašt k, ‫ امتیاز دادن‬emtiyāz dādan. zinaf’,‫ذینفع‬dainteresebuli (dainteresebuli)
zielāγe.‫ ذیعالقه‬elāγe mand, ‫عالقه مند‬
daTmobili (datmobili) ‫ واگذار شده‬vāgozār šode.
daisi (daisi) ‫ غروب‬γorub, ‫ بیگاهان‬bigāhān.
daTovla (datovla) ‫ برف آمدن‬barf āmadan, ‫برف‬
‫ باریدن‬barf bāridan. sabr kon‫ صبر کن‬daica (daica)
daicade (daicade) ‫ صبر کن‬sabr kon. daicadeT
daTovlili (datovlili) ‫ برفی‬barfi, ‫پوشیده از برف‬
pušide az barf. ‫ صبر کنید‬sabr konid.
daka-daka (daka-daka) ‫ زد و خرد‬zad-o-xord.
daToxna (datoxna ) ‫ تیشه کاری‬tiše kāri.
dakaveba (dakaveba) 1. ‫ دستگیری‬dastgiri, ‫دستگیر کردن‬
daTrgunva (datrgunva) 1. ‫ فشردن‬fešordan, ‫خفه کردن‬
xafe k. 2. ‫ نابود کردن‬nābud kardan, ‫ از بین بردن‬az dastgir kardan, )‫ بازداشت (کردن‬bāzdāšt (k) 2. ‫تصرف‬
beyn bordan. ‫ کردن‬tasarrof kardan.

daTrgunvili (datrgunvili) 1. ‫ نابود شده‬nābud šode.


dakavebuli (dakavebuli) 1. ‫ دستگیر شده‬dastgir
2. ‫ خفه شده‬xafe šode. šode,‫ بازداشت شده‬bāzdāšt šode. 2. ‫ تصرف شده‬tasarrof
šode, ‫ اشغال شده‬eshγāl šode
daTreva (datreva) ‫ کشاندن‬kešāndan.
dakavSireba (dakavšireba) 1. ‫ بر قراری رابطه‬bar
daTrTvilva (datrtvilva) ‫ برف ریزه باریدن‬barf rize γarāri-e rābete, ‫ بر قرار کردن رابطه‬bar γarār kardan-e
bāridan. rābete, ‫ مناسبات بر قرار کردن‬monāsebāt bar γarār
daTrTviluli (datrtviluli) ‫پوشیده از برف ریزه‬ kardan. 2. ‫ پیوند دادن‬peyvand dādan, ‫مرتبط ساختن‬
pušide az barf rize. morabet sāxtan. 3. ‫ لحیم کردن‬lahim k.
daTroba (datroba) )‫ مست کردن (شدن‬mast k (š), ‫مستی‬ dakavSirebuli (dakavširebuli) 1. ‫ مرتبط‬mortabet.
masti. 2. ‫ پیوند دار‬peyvand dār. 3. ‫ لحیم شده‬lahim šode.
140 qarTul-sparsuli leqsikoni

dakazmva (dakazmva) 1. ‫ زین کردن‬zin k. 2. ‫آراستن‬ dakecili (dakecili) )‫ تا شده (کاغذ‬tā šode (kāγaz),
ārāstan. 3. )‫ جلد کردن (کتاب‬jeld k (-e ketāb). ‫ بسته شده‬baste šode (ketāb).
dakazmuli (dakazmuli) 1. ‫ زین شده‬zin šode. 2. dakvalva (dakvalva) 1. ‫ راه درست کردن‬rāh dorost k.
‫ آراسته‬ārāste. 3. ‫ جلد شده‬jeld šode. 2. ‫ درست کردن‬dorost k, ‫ کشیدن‬kešidan, ‫کرت بندی کردن‬
dakakvla (dakakvla) ‫ به اختصار گفتن‬be extesār
kort bandi k, ‫ شیار زدن‬šiyār zadan.
goftan. dakveTa (dakveta) )‫ سفارش (دادن‬safāreš (dādan).
dakakuneba (dakakuneba) ‫ درب زدن‬darb zadan, dakveTili (dakvetili) ‫ سفارش شده‬safāreš šode.
‫ کوبیدن‬kubidan. dakvexeba (dakvexeba) ‫ الف زنی‬lāf zani, ‫ الف زدن‬lāf
dakanoneba (dakanoneba) )‫ قانونی کردن (شدن‬γānuni k zadan, ‫ خودستایی کردن‬xod setāyi k.
(š), ‫ قانونی بودن‬γānuni budan, ‫ به شکل قانون در آمدن‬be dakvexebuli (dakvexebuli) 1. ‫ ادعا شده‬ede’ā’ šode.
šekl-e γānun dar āmadan. 2. ‫ خودستا‬xod setā.
dakapiweba (dakapiweba) ‫ باال زدن‬bālā zadan. dakvirveba (dakvirveba) ...‫ دقیق شدن روی‬daγiγ
dakapiwebuli (dakapiwebuli) ‫ باال زده‬bālā zade. šodan ruy-e..., ‫ بدقت نگاه کردن‬bedeγγat negāh k, ‫خیره‬
dakargva (dakargva) ‫ گم کردن‬gom k, ‫ از دست دادن‬az
‫ شدن‬xire šodan, ‫ توجه مبذول داشتن‬tavajjoh mabzul
dast dādan. dāštan, ‫ تحت مشاهده گرفتن‬taht-e mošāhede gereftan,
‫ نظاره کردن‬nazāre k.
dakarguli (dakarguli) ‫ گم شده‬gom šode, ‫از دست‬
‫ رفته‬az dast rafte, ‫ هالک شده‬halāk šode. dakvirvebuli (dakvirvebuli) ‫ تیزبین‬tizbin, ‫بدقت‬
bedeγat, ‫ نظاره گر‬nazāre gar.
dakareba (dakareba) ‫ لب زدن‬lab zadan, ‫ دست زدن‬dast
dakvla (dakvla) ‫ کشتن‬koštan, ‫ سر بریدن‬sar boridan,
zadan, ‫ نزدیک شدن‬nazdik šodan. ◊ saWmlisaTvis
piri ar daukarebia ‫ به غذا لب نزده‬be γazā lab
‫ ذبح کردن‬zebh k.
nazade. dakvneseba (dakvneseba) 1. ‫ نالیدن‬nālidan, ‫شروع‬
dakaceba (dakaceba) ‫ بالغ شدن‬bāleγ šodan, ‫مرد شدن‬
‫ به نالیدن کردن‬šoru’ be nāle k, ‫ به ناله پرداختن‬be nāle
mard šodan. pardāxtan. 2.‫ شروع به نواختن کردن استعاری‬šoru’ be
navāxtan k.
dakacebuli (dakacebuli) ‫ بالغ شده‬bāleγ šode, ‫تنومند‬
dakvneta (dakvneta) ‫ گاز گرفتن‬gāz gereftan, ‫جویدن‬
‫ شده‬tanowmand šode.
javidan.
dakawvra (dakawvra) ‫ چنگ زدن‬čang zadan, ‫خراشیدن‬
dakvnetili (dakvnetili) ‫ گاز گرفته شده‬gāz gerefte
xarāšidan, ‫ زخمی کردن‬zaxmi k, ‫ چنگال زدن‬čangāl
zadan. šode, ‫ جویده شده‬javide šode.
dakvra (dakvra) 1. ‫ زدن‬zadan, ‫ کف زدن‬kaf zadan,
dakawruli (dakawruli) ‫ خراشیده‬xarāšide (šode),
‫ زخمی شده‬zaxmi šode. ‫ طبل زدن‬tabl zadan. 2. ‫ چسباندن‬časbāndan, ‫بر چسب‬
bar časb. 3. ‫ نواختن‬navāxtan. 4. ‫ زنگ زدن‬zang
dakbena (dakbena) ‫ گاز گرفتن‬gāz gereftan, ‫خوردن‬ zadan. 5.‫ وزیدن‬vazidan. ◊ muSti dahkra ‫مشتی زد‬
xordan. ◊ koRom dakbina ‫ پشه او را نیش زد‬paše u mošti zad; niavma dahkra ‫ نسیمی وزیدن گرفت‬nasimi
ra niš zad. vazidan gereft; saaTma rva dahkra ‫ساعت روی‬
dakbenili (dakbenili) ‫ گاز گرفته شده‬gāz gerefte šode. ‫ هشت زد‬saāt ruy-e hašt zad; duduks dahkres ‫نی‬
dakbiluli (dakbiluli) ‫ دندانه دار‬dandāne dār, ‫پر‬ ‫ نواختند‬ney navāxtand.
‫ دندان‬por dandān. dakideba (dakideba) ‫ آویزان کردن‬āvizān (k), ‫آویزان‬
dakepva (dakepva) ‫ ریز ریز کردن‬riz riz k. ‫ بودن‬āvizān budan, ‫ آویختن‬āvixtan, ‫ آویخته شدن‬āvixte
šodan.
dakepili (dakepili) ‫ ریز ریز شده‬riz riz šode.
dakidebuli (dakidebuli) ‫ آویخته‬āvixte, ‫آویزان شده‬
dakereba (dakereba) ‫ وصله کردن‬vasle k, ‫پینه دوزی‬
āvizān šode.
pine duzi.
dakivleba (dakivleba) ‫ فغان آوردن‬faγān āvardan, ‫داد‬
dakerebuli (dakerebuli) ‫ وصله دار‬vasle dār, ‫پینه‬
‫ زدن‬dād zadan, ‫ فریاد زدن‬faryād zadan.
‫ شده‬pine šode.
dakiTxva (dakitxva) 1. ‫ بازپرسی کردن‬bāzporsi k,
daketva (daketva) ‫ بستن‬bastan, ‫ قفل کردن‬γofl k.
‫ تحقیق کردن‬tahγiγ k. 2. )‫ نظر خواهی (کردن‬nazar xāhi
daketili (daketili) ‫ بسته‬baste, ‫ قفل شده‬γofl šode. (k).
dakecva (dakecva) 1. ‫ تا کردن‬tā karadn. 2. ‫ چیدن‬čidan, dakiTxuli (dakitxuli) ‫ بازپرسی شده‬bāzporsi šode.
‫ نهادن‬nahādan. 3. ‫ بستن کتاب‬bastan-e ketāb. dakisreba (dakisreba) 1. ‫ مسئولیت‬mas’uliyyat. 2.
qarTul-sparsuli leqsikoni 141

‫ متعهد کردن‬mota’hhed k, ‫ مسئول کردن‬mas’ul k, ‫مکلف‬ dakonspeqtebuli (dakonspektebuli) ‫خالصه نویسی‬


‫ کردن‬mokallaf k, ‫ موظف کردن‬mo’azzaf k, ‫ملزم کردن‬ ‫ شده‬xolāse nevisi šode, ‫ مینو برداری شده‬minu bardāri
molzam k. šode.
dakisrebuli (dakisrebuli) ‫ متعهد شده‬mota’hhed dakoplili (dakoplili) ‫ خالخالی‬xālxāli.
šode, ‫ مکلف شده‬mokallaf šode, ‫ متقبل شده‬motaγabel dakoJrili (dakožrili) ‫ آبله آبله‬āble āble, ‫ پر آبله‬por
šode. āble, ‫ پینه بسته‬pine baste.
daklakna (daklakna) ‫ پیچاندن‬pičāndan, ‫مارپیچ کردن‬ dakortnili (dakortnili) ‫ نوک زده‬nok zade, ‫نوک‬
mārpič k. ‫ خورده‬nok xorde.
daklaknili (daklaknili) ‫ مارپیچ‬mārpič, ‫ پیچان‬pičān. dakocna (dakocna) ‫ بوسیدن‬busidan, ‫ بوسه زدن‬buse
dakleba (dakleba) 1. ‫ کاهش‬kāheš, ‫ افت‬oft. 2. ‫کم‬ zadan, ‫ ماچ کردن‬māč kardan.
)‫ کردن (شدن‬kam k (š), ‫ کاستن‬kāstan, ‫ کاهش یافتن‬kāheš dakoWleba (dakoyleba) ‫ لنگیدن‬langidan, ‫لنگ کردن‬
yāftan, ‫ افت کردن‬oft k. lang k.
daklebuli (daklebuli) ‫ افت کرده‬oft karde, ‫کاسته شده‬ dakoWlebuli (dakoylebuli) ‫ لنگ شده‬lang šode,
kāste šode. ‫ چالق شده‬čolāγ šode.
dakluli (dakluli) ‫ ذبح شده‬zebh šode, ‫سربریده شده‬ dakrefa (dakrepa) 1. ‫ گرد آوری‬gerd āvari. 2. ‫گرد‬
sarboride šode. ‫ آوردن‬gerd āvardan, ‫ جمع کردن‬jam‘ k, )‫برداشتن (کردن‬
dakmayofileba (dakmaKofileba) ‫ خرسندی‬xorsandi, bar dāštan (k), ‫ چیدن‬čidan.
‫ خرسند کردن‬xorsand k, )‫ راضی کردن (شدن‬rāzi k (š), ‫بر‬ dakrefili (dakrepili) ‫ برداشت شده‬bar dāšt šode,
‫ آورده ساختن‬bar āvrde sāxtan. ‫ چیده شده‬čide šode.
dakmayofilebuli (dakmaKofilebuli) ‫خرسند شده‬ dakreWa (dakreya) ‫ دندان قرچ کردن‬dandān γerč k, ‫دندان‬
xorsand šode, ‫ راضی شده‬rāzi šode, ‫ برآورده شده‬ba ‫ نشان دادن‬dandān nešān dādan,‫ بی مزه خندیدن استعاری‬bi
rāvarde šode. maze xandidan.
dakmeuli (dakmeuli) )‫ دود کرده (کافور‬dud karde dakrialeba (dakrialeba) ‫ تمیز کردن‬tamiz k, ‫پاک‬
(kāfur). ‫ کردن‬pāk k.
daknineba (daknineba) ‫ رو به زوال رفتن‬ru be zavāl dakrialebuli (dakrialebuli) ‫ پاک و تمیز‬pāk-o-
raftan, ‫ سست شدن‬sost šodan, ‫ کوچک شدن‬kuček tamiz.
šodan.
dakruli (dakruli) 1. ‫ زده شده‬zade šode. 2. ‫نواخته شده‬
dakodva (dakodva) 1. ‫ بریدن‬boridan. 2. ‫بخته کردن‬ navāxte šode. 3. ‫ چسبانده شده‬časbande šode.
baxte k, ‫ کشیدن خایه ها‬kešidan xāyehā. 3. ‫زخمی کردن‬
dakrunCxuli (dakrunčxuli) ‫ تاب خورده‬tāb xorde,
zaxmi k.
‫ پیچیده‬pičide, ‫ در هم پیچیده‬dar ham pičide.
dakodili (dakodili) 1. ‫ بخته‬baxte. 2. ‫ زخمی‬zaxmi.
dakrZalva (dakrZalva) ‫ به خاک سپاری‬be xāk sepāri,
dakokrebuli (dakokrebuli) ‫شکوفه‬ ‫ کرده‬šekufe ‫ دفن کردن‬dafn k.
karde.
dakrZaluli (dakrZaluli) ‫ دفن شده‬dafn šode, ‫به خاک‬
dakompleqteba (dakomplekteba) ‫تکمیل سازی‬ ‫ سپرده شده‬be xāk seporde šode.
takmil sāzi, )‫ تکمیل کردن (شدن‬takmil k (š), ‫کامل کردن‬
dakuzva (dakuzva) ‫ کج شدن‬kaj šodan, ‫ خم شدن‬xam
)‫ (شدن‬kāmel k (š).
šodan, ‫ کوژ کردن‬kuž k.
dakompleqtebuli (dakomplektebuli) ‫تکمیل شده‬
dakuzuli (dakuzuli) ‫ کوژ‬kuž, ‫ خم شده‬xam šode.
takmil šode.
dakululebuli (dakululebuli) ‫ فر خورده‬fer xorde.
dakonkebuli (dakonkebuli) ‫ پینه دوزی شده‬pine duzi
šode, ‫ کهنه شده‬kohne šode, dakutebuli (dakutebuli) ‫ چالق شده‬čolāγ šode.
dakonkili (dakonkili) ‫ فرسوده‬farsude, ‫ کهنه‬kohne. dakuwva (dakuwva) ‫ تکه تکه بریدن‬teke teke boridan,
dakonserveba (dakonserveba) ‫ کنسرو کردن‬konserv
‫ قطعه قطعه کردن‬γat‘e γat‘e k, ‫ ریز ریز کردن‬riz riz k.
k. dakuwuli (dakuwuli) ‫ تکه تکه شده‬teke teke šode,
dakonservebuli (dakonservebuli) ‫شده‬ ‫کنسرو‬ ‫ ریزه ریزه شده‬rize rize šode.
konserv šode. dalageba (dalageba) ‫ جمع و جور کردن‬jam‘-o-jur k,
dakonspeqteba (dakonspekteba) )‫خالصه نویسی (کردن‬
‫ مرتب کردن‬morattab k, ‫ بر چیدن‬bar čidan.
xolāse nevisi (k), ‫ مینو بر داشتن‬minu bardāštan, dalagebuli (dalagebuli) 1. ‫ جمع و جور شده‬jam‘-
142 qarTul-sparsuli leqsikoni

o-jur šode, ‫ مرتب گذاشته شده‬morattab gozāšte šode. dalocvili (dalocvili) 1. ‫کسی که برایش دعا خیر شده‬
2.‫ منظم‬monazzam, ‫ فصیح‬fasih. kasi ke barāyaš doā’-e xeir šode. 2. ‫ خیر خیز‬xeyr
dalali (dalali) ‫ دالل‬dallāl.
1 xiz, ‫ خیر‬xeyr.
dalali2 (dalali) ‫ گیسو‬gisu. dalpoba (dalpoba) 1. ‫ پوسیدگی‬pusidegi. 2. ‫پوسیدن‬
pusidan, ‫ گندیدن‬gandidan.
dalalebiani (dalalebiani) ‫ گیسودار‬gisudār.
daltonizmi (daltonizmi) ‫ دالتونیسم‬dāltonism.
dalaloba (dalaloba) ‫ داللی‬dallāli, ‫ دالل بودن‬dallāl
budan. daltoniki (daltoniki) ‫ مبتال به دالتونیسم‬mobtalā be
dāltonism.
dalaparakeba (dalaparakeba) ‫ حرف زدن‬harf zadan,
‫ چیزی گفتن‬čizi goftan. dalursmva (dalursmva) 1. ‫ میخ کوبی‬mix kubi. 2. ‫میخ‬
‫ زدن‬mix zadan.
dalaqi (dalaki) ‫ دالک‬dallāk, ‫ آرایشگر‬ārāyešgār.
dalursmuli (dalursmuli) ‫ میخ کوب شده‬mix kub
dalaqoba (dalakoba) ‫ دالکی‬dallāki, ‫آرایشگری‬ šode, ‫ میخ زذه شده‬mix zade šode.
ārāyešgāri.
dalurjeba (dalurJeba) )‫ کبود کردن (شدن‬kabud k (š).
dalaSqvra (dalaškvra) 1. ‫ اردوکشی کردن‬ordukeši k,
)‫ لشکرکشی (کردن‬laškarkeši (k). 2. ‫ فتح کردن‬fath k. dalurjebuli (dalurJebuli) ‫ کبود شده‬kabud šode.

dalaxvra (dalaxvra) )‫ لعنت (کردن‬la’nat (k), ‫نفرین‬ daluqva (dalukva) ‫ مهر و موم کردن‬mohr-o-mum k,
)‫ (کردن‬nefrin (k). ‫ الک و مهر کردن‬lāk-o-mohr k.
dalboba (dalboba) 1. ‫ تر کردن‬tar k, ‫مالیم کردن‬ daluquli (dalukuli) ‫ الک و مهر شده‬lāk-o-mohr
molāyem š (k), )‫ نرم شدن (کردن‬narm š (k). 2. ‫پوسیدن‬ šode, ‫ مهر و موم شده‬mohr-o-mum šode.
pusidan. dalxena (dalxena) ‫ خوش کردن‬xoš k, ‫ شاد کردن‬šād k,
dalebebuli (dalebebuli) ‫ پوسیده‬puside. ‫ مایه خوشبختی شدن‬māye-ye xošbaxti š.
daleva1 (daleva) ‫ نوشیدن‬nušidan, ‫ خوردن‬xordan. damaamebeli (damaamebeli) ‫ تسکین دهنده‬taskin
dahande.
daleva2 (daleva) 1. ‫ به پایان رفتن‬be pāyān raftan, ‫تمام‬
‫ شدن‬tamām š. 2. ‫ تحلیل رفتن‬tahlil raftan, ‫سست شدن‬ damaarsebeli (damaarsebeli) ‫ پایگذار‬pāye gozār,
sost šodan. ‫ بنیانگذار‬bonyāngozār, ‫ موسس‬mo’asses.
dalevineba (dalevineba) ‫ نوشاندن‬nušāndan. damabnelebeli (damabnelebeli) ‫ تار کننده‬tār
konande, ‫ تیره ساز‬tire sāz.
dalesili (dalesili) ‫ تیز شده‬tiz šode, ‫سوهان کرده شده‬
suhān karde šode. damabrkolebeli (damabrkolebeli) ‫ باز دارنده‬bāz
dārande, ‫ سد کننده‬sadd konande, ‫ مانع شونده‬māne›
daleuli1 (daleuli) ‫ نوشیده شده‬nušide šode, ‫خورده شده‬
šavande.
xorde šode.
damabrmavebeli (damabrmavebeli) ‫خیره کننده‬
daleuli2 (daleuli) 1. ‫ تمام شده‬tamām šode. 2. ‫ضعیف‬
xire konande, ‫ کور کننده‬kur konande, )‫زننده (چشم‬
‫ شده‬za’if šode. zanande(-ye čašm).
daleqva (dalekva) ‫ رسوب کردن‬rosub k, ‫فرو نشستن‬
damagvirgvinebeli (damagvirgvinebeli) 1. ‫به‬
foru nešastan. ‫ انجام رساننده‬be anjām resanānde. 2. ‫ تمام کننده‬tamām
daleqili (dalekili) ‫ رسوب کرده‬rosub karde, ‫فرو‬ konande.
‫ نشسته‬foru nešaste. damagniteba (damagniteba) ‫ مغناطیس شدن‬maγnatis
dalewva (dalewva) ‫ شکستن‬šekastan, ‫ داغان کردن‬dāγān š, ‫آهن ربا شدن‬āhan robā šodan.
k. damagnitebuli (damagnitebuli) ‫شده‬ ‫مغناطیس‬
dalewili (dalewili) ‫ شکسته‬šekaste, ‫ داغان شده‬dāγān maγnātis šode.
šode. damagreba (damagreba) ‫ محکم کردن‬mohkam kardan,
dalilaveba (dalilaveba) ‫ خیلی کتک زدن‬xeili kotak ‫ استوار کردن‬ostovār kardan, )‫ تقویت (کردن‬taγviyyat
zadan, ‫ کبود کردن‬kobud k. (k), )‫ تحکیم (کردن‬tahkim (k).
dalilavebuli (dalilavebuli) ‫ کبود شده‬kabud šode, damagrebuli (damagrebuli) ‫ محکم شده‬mohkam
‫ خیلی کتک خورده‬xeili kotak xorde šode, ‫ تقویت شده‬taγviyyat šode, ‫ تحکیم شده‬tahkim
dalocva (dalocva) 1. ‫ دعای خیر کردن‬do’āye xeir šode, ‫ استوار شده‬ostovār šode.
k, ‫ آرزوی بهروزی کردن‬ārzu-y-e behruzi k. 2. ‫رهنمون‬ damadasturebeli (damadasturebeli) ‫تائید کننده‬
‫ شدن‬rahnamun šodan. ta’yid konande, ‫ ثابت ساز‬sābet sāz.
qarTul-sparsuli leqsikoni 143

damadleba (damadleba) 1. ‫ به رخ کسی کشیدن‬be rox-e damamxobeli (damamxobeli) ‫ از بین برنده‬az beyn
kasi kešidan. 2. ‫ ثواب دانستن‬savāb dānestān. 3. barande, ‫ نابود کننده‬nābud konande.
‫ سرکوفت زدن‬sarkuft zadan. damangreveli (damangreveli) ‫ فرو ریزاننده‬foru
damaeWvebeli (damaeyvebeli) ‫ نگران کننده‬negrān rizānande, ‫ خانمان برانداز‬xānemān bar āndāz, ‫خراب‬
konande, ‫ مظنون‬maznun, ‫ بدگمان کننده‬bad gomān ‫ کننده‬xarāb konande.
konande. damanWva (damanyva) 1. ‫ چین دار کردن‬čin dār k, ‫مسخ‬
damavali (damavali) 1. ‫ نزولی‬nozuli. 2. ‫غروب کننده‬ ‫ کردن‬masx k, ‫ کج کردن‬kaj k.
γorub konande. 3. ‫ پایین رونده‬pāyin ravan-de. damanWuli (damanyuli) ‫ چین خورده‬čin xorde, ‫ کج‬kaj.
damainteresebeli (damainteresebeli) ‫عالقه آفرین‬ damaretianebeli (damaretianebeli) ‫گوش خراش‬
elāγe āfarin, ‫ عالقه مند کننده‬elāγe mand konande. guš xerāš.
damakavSirebeli (damakavširebeli) ‫ارتباط دهنده‬ damarileba (damarileba) ‫ نمک زدن‬namak zadan,
ertebāt dahande, ‫ متصل کننده‬motasel konande, ‫مرتبط‬ ‫ نمک ریختن‬namak rixtan.
‫ ساز‬mortabet sāz, ‫ پیوند دهنده‬peyvand dahande.
damarilebuli (damarilebuli) ‫ شور‬šur, ‫نمکین‬
damakmayofilebeli (damakmaKofilebeli) namakin, ‫ نمک زده شده‬namak zade šode.
1. ‫ رضایت بخش‬rezāyat baxš, ‫ خشنود کننده‬xošnud
damarRveveli (damarγveveli) ‫ متخلف‬motaxallef,
konande, ‫ خشنود ساز‬xošnud sāz. 2. ‫ کافی‬kāfi.
‫ تخطی کننده‬taxatti konande, ‫ زیر پا گذارنده‬zir-e pā
damalva (damalva) ‫ پنهان سازی‬penhān sāzi, ‫پنهان کردن‬ gozārande.
penhān k, ‫ مخفی کردن‬maxfi k, ‫ کتمان کردن‬ketmān k,
damarcvla (damarcvla) 1. ‫ دانه دانه کردن‬dāne dāne
‫ پوشیدن‬pušidan.
k. 2. ‫ هجا بندی کردن‬hejā bandi k.
damalobana (damalobana) ‫ قایم موشک بازی‬γāyem
damarcvluli (damarcvluli) 1. ‫ دانه دانه شده‬dāne
mušak bāzi.
dāne šode. 2. ‫ هجی شده‬heji šode.
damaluli (damaluli) ‫ پنهان‬penhān, ‫ پوشیده‬pušide,
damarcxeba (damarcxeba) ‫ شکست دادن‬šekast dādan,
‫ مخفی شده‬maxfi šode.
‫ شکست خوردن‬šekast xordan, ‫ غلبه کردن‬γalbe k.
damamdablebeli (damamdablebeli) ‫حقیر کننده‬
damarcxebuli (damarcxebuli) ‫ شکست خورده‬šekast
haγir konande, ‫ حقارت بخش‬heγārat baxš, ‫حقارت آمیز‬
heγārat āmiz. xorde, ‫ مغلوب‬maγlub.
damarwmunebeli (damarwmunebeli) ‫متقاعد کننده‬
damamzadebeli (damamzadebeli) ‫ تهیه کننده‬tahiyye
konande, ‫ آماده کننده‬āmade konande. motaγāe’d konande, ‫ قانع کننده‬γāne’ konande, ‫مقنع‬
moγane’.
damamTavrebeli (damamtavrebeli) ‫ خاتمی‬xātami,
damarxva (damarxva) 1. ‫ دفن کردن‬dafn k. 2. ‫به خاک‬
‫ نهایی‬nahāyi, ‫ پایانی‬pāyāmni, ‫ خاتم‬xātam
‫ سپاری‬be xāk sepāri, ‫ به خاک سپردن‬be xāk sepordan.
damamtkicebeli (damamtkicebeli) ‫ ثابت کننده‬sābet 3. ‫ خاک کردن‬xāk k, ‫ چال کردن‬čāl k
konande, ‫ واثق کننده‬vāseγ konan-de, ‫ مقنع‬moγane’,
damarxuli (damarxuli) ‫ دفن شده‬dafn šode, ‫چال شده‬
‫ قانع کننده‬γane’ konande.
čāl šode, ‫ به خاک سپرده شده‬be xāk seporde šode.
damamuSavebeli (damamušavebeli) ‫کننده‬ ‫تولید‬
damasustebeli (damasustebeli) ‫ سست کننده‬sost
towlid konande.
konande, ‫ تضعیف کننده‬taz’if konande, ‫خسته کننده‬
damamyarebeli (damamKarebeli) ‫ پیاده کننده‬piyāde xaste konande.
konande, ‫ نصب کننده‬nasb konande, ‫مستقر سازنده‬
damasxi (damasxi) ‫ آلو سیاه‬ālu siyāh.
mostaγar sāzande, ‫ بر قرار کننده‬bar γarār konande.
damateba (damateba) 1. ‫ افزایش‬afzāyeš, ‫ اضافه کردن‬ezāfe
damamSvenebeli (damamšvenebeli) ‫آراینده‬
ārāyande, ‫ زیبا کننده‬zibā konande, ‫ زینت دهنده‬zinat k, ‫ افزودن‬afzudan. 2. ‫ ضمیمه‬zamime. 3. ‫ متمم‬motammem.
dahande, ‫ زینت بخش‬zinat baxš. 4. ‫ مفعول‬maf’ul. damatebiT ‫ به طور اضافی‬be towr-e
ezāfi, ‫ عالوه بر‬alāve bar, ٌ ‫ متمما‬motammeman.
damamSvidebeli (damamšvidebeli) ‫آرام بخش‬
damatebiTi (damatebiti) ‫ اضافی‬ezāfi, ‫ تکمیلی‬takmili.
ārāmbaxš, ‫ تسکین بخش‬taskin baxš, ‫ تسلی بخش‬tasali
baxš, ‫ مسکن‬moskken. damatebuli (damatebuli) ‫ افزوده شده‬afzude šode,
damamcirebeli (damamcirebeli) ‫ تحقیر آمیز‬tahγir
‫ افزایش یافته‬afzāyeš yāfte.
āmiz. damatkbobeli (damatkbobeli)‫ شیرین کننده‬širin
damamZimebeli (damamZimebeli) 1. ‫سنگین کننده‬
konande, ‫ لذت بخش‬lazzat baxš, ‫ لذت آفرین‬lazzat
sangin konande. 2. ‫ سنگین تر کننده‬sangin tar konande. āfarin.
144 qarTul-sparsuli leqsikoni

damatyvevebeli (damatKvevebeli) 1. ‫ اسیر کننده‬asir damajereblad (damaJereblad) ‫ به نحو مقنع‬be


konande. 2. ‫ اسارت آور‬esārat āvar. 3. ‫مجذوب کننده‬ nahv-e moγane’, ‫ به طور قانع کننده‬be towr-e γāne’
majzub konande. konande.
damaurvebeli (damaurvebeli) ‫ تسکین بخش‬taskin baxš. damajerebloba (damaJerebloba) ‫قانع کننده بودن‬
damauSnoebeli (damaušnoebeli) ‫ زشت ساز‬zešt γāne’ konande budan, ‫ مقنع بودن‬moγane’ budan.
sāz, ‫ زشت کننده‬zešt konande, ‫ بد ریخت کننده‬bad rixt damba (damba) ‫ سد خاکی‬sadd-e xāki.
konande. dambadebeli (dambadebeli) 1. ‫ آفریننده‬āfarinande.
damauZlurebeli (damauZlurebeli) ‫ طاقت فرسا‬tāγat 2. ‫ زاینده‬zāyande.
farsā, ‫ درمانده کننده‬dar māmnde konande. dambali (dambali) ‫ خیس‬xis, ‫ تر‬tar, ‫ نرم‬narm.
damafiqrebeli (damafikrebeli) ‫ به فکر وادارنده‬be dambaCa (dambača) ‫ تپانچه‬topānče.
fekr vādārande, ‫ اندیشه ساز‬andiše sāz.
dambezRebeli (dambezγebeli) 1. ‫ خبرچین‬xabarčin,
damafrTxobeli (damaprtxobeli) ‫هوشیار کننده‬ ‫ مخبر‬moxber. 2. ‫ خسته کننده‬xaste konande.
hušyār konande, ‫ پرانندۀ خواب‬parānade-ye xāb.
dambla (dambla) ‫ فلج‬falaj.
damaqcevari (damakcevari) ‫ نا بود کننده‬nābud
dambladacemuli (dambladacemuli) ‫ فلج شده‬falaj
konande.
šode.
damaRonebeli (damaγonebeli) ‫ اندوه بار‬anduhbār,
damgdebi (damgdebi) 1. ‫ گذارنده‬gozārande. 2. ‫اندازنده‬
‫ غم انگیز‬γamangiz.
andāzande.
damayruebeli (damaKruebeli) ‫ کر کننده‬karkonande,
damgebi (damgebi) ‫ پهن کننده‬pahn konande.
‫ گوش خراش‬guš xarāš.
damgegmavi (damgegmavi) ‫ برنامه ریز‬barnāme riz,
damaSinebeli (damašinebeli) ‫ وحشت آور‬vahšat
āvar, ‫ تهدید آمیز‬tahdid āmiz. ‫ طراح‬tarrāh.
damgeSavi (damgešavi) ‫ تمرین دهنده‬tamrin dahande,
damaZRari (damaZγari) ‫ سیر‬sir.
‫ مربی‬morabbi.
damawiokebeli (damawiokebeli) ‫خانمان بر انداز‬
damgveli (damgveli) ‫ سپور‬sepur, ‫ جاروب زن‬jārub zan.
xānemān bar āndāz.
damgloviareba (damgloviareba) ‫عزاداری کردن‬
damawyevari (damawKevari) ‫ نفرین کننده‬nafrin
konande, ‫ لعنت کننده‬la’nat konande. azādāri k, ‫ سوگواری کردن‬sugvāri k, ‫ عزا گرفتن‬azā
greftan.
damawynarebeli (damawKnarebeli) ‫ آرآم بخش‬ārām
baxš, ‫ تسلی بخش‬tasali baxš, ‫ مسکن‬mosakken. damgloviarebuli (damgloviarebuli) ‫عزادار‬
azādar, ‫ سوگوار‬sugvār.
damaWknobeli (damayknobeli) ‫کننده‬ ‫پژمرده‬
damgmobi (damgmobi) ‫ نفی کننده‬nafy konande, ‫ترک‬
pažmorde konande.
‫ کننده‬tark konande, ‫ دست بردارنده‬dast bar dārande.
damaxasiaTebeli (damaxasiatebeli) ‫نشان دهنده‬
damgorebeli (damgorebeli) ‫ غلطاننده‬γaltānande,
nešān dahande, ‫ توصیف کننده‬towsif konande, ‫وجه‬
‫ مشخصه‬vajh-e mošaxxase. ‫ فرو اندازنده‬foru andāzande.
damdableba (damdableba) ‫ حقارت‬heγārat, ‫تحقیر‬
damaxinjeba (damaxinJeba) 1. )‫ زشت شدن (کردن‬zešt
š (k), ‫ بدشکل کردن‬bad šekl (k), )‫بد ریخت کردن (شدن‬ )‫ کردن (شدن‬tahγir k (š).
bad rixt k(š). 2. ‫ تحریف کردن‬tahrif k. damdablebuli (damdablebuli) ‫ حقیر شده‬haγir šode.
damaxinjebuli (damaxinJebuli) 1. ‫ زشت شده‬zešt damdagveli (damdagveli) ‫ سوزاننده‬suzānande,
šode. 2. ‫ تحریف شده‬tahrif šode. ‫ ناراحت کننده‬narāhat konande. ◊ gulis ~ ‫شکنندۀ قلب‬
damaxrCobeli (damaxrčobeli) ‫ خفه کننده‬xafe šekanande-ye γalb.
konande. damdaRveli (damdaγveli) ‫ داغ کننده‬dāγ konande.
damaxsovreba (damaxsovreba) ‫ به خاطر سپاری‬be damdgari (damdgari) 1. ‫ راکد‬rāked. 2. ‫ ایستاده‬istāde.
xāter sepāri, ‫ به خاطر سپردن‬be xāter sepordan. 3. ‫ فرا رسیده‬farā raside.
damaxsovrebuli (damaxsovrebuli) ‫به خاطر سپرده‬ damdgmeli (damdgmeli) ‫ کارگردان‬kārgardān.
‫ شده‬be xāter seporde šode, ‫ به یاد آمده‬be yād mānde. damdgomi (damdgomi) ‫ پاشونده‬pāšavande, ‫استعفاء‬
damajerebeli (damaJerebeli) ‫ مقنع‬moγane’‫واثق‬ ‫ دهنده‬estefā‘ dahande.
vāseγ, ‫ قانع کننده‬γāne’ konande, ‫ باور کردنی‬bāvar damdebi (damdebi) 1. ‫ گذارنده‬gozārande. 2.
kardani.
qarTul-sparsuli leqsikoni 145

‫ امضاء کننده‬emza‘ konande. 3. ‫ منعقد کننده‬mon‘γed damTmobi (damtmobi) ‫ با گذشت‬bāgozašt, ‫گذشت کننده‬
konande. gozašt konande.
damdegi (damdegi) )‫ عصر‬،‫ سال‬،‫آغاز (ماه‬... āγāz (-e damTrgunveli (damtrgunveli) ‫ از بین برنده‬az beyn
māh, sāl,asr..) ‫ حلول کننده‬holul konande. barande, ‫ نابود کننده‬nābud konande.
damdnari (damdnari) 1. ‫آب شده‬āb šode, ‫ذوب شده‬ damTqnareba (damtknareba) ‫ دهن دره کردن‬dahan
zowb šode. 2. ‫ سست‬sost. 3. ‫ نا توان‬nā tavan. dare (k), ‫ خمیازه کشیدن‬xamyāze kešidan.
damdureba (damdureba) ‫ رنجیدن‬ranjidan, ‫شکر آبیدن‬ damTxveva (damtxveva) ‫ اتفاقی‬etefāγi, ‫مصادف بودن‬
šekar ābidan, ‫ میانه به هم خوردن‬miyāne be ham mosādef budan, ‫ مصادف شدن‬mosādef šodan, ‫مشابه‬
xordan, ‫ ناراضی شدن‬nārāzi š. ‫ بودن‬mošābeh budan, ‫ منطبق بودن‬montabeγ budan.
damdurebuli (damdurebuli) ‫ ناراضی‬nārāzi, damTxveuli (damtxveuli) )‫ مشابه (اتفاقی‬mošābeh
‫ ناخوشی‬nāxoši, ‫ میانه به هم زده‬miyāne be ham zade. (-e etefāγi).
damduRvra (damduγvra) )‫ آب جوش ریختن (روی‬āb-e damizneba (damizneba) ‫ نشانه روی‬nešāne ravi, ‫نشانه‬
juš rixtan (ruy-e), ‫ با آب جوش سوزاندن‬bā āb-e juš ‫ رفتن‬nešāne raftan, )‫ هدف گیری (کردن‬hadaf giri (k).
suzāndan. damiznebuli (damiznebuli) ‫ نشانه رفته‬nešāne rafte,
damduRruli (damduγruli) ‫ بآ آب جوش سوخته شده‬bā ‫ هدف گیری شده‬hadaf giri šode.
āb-e juš suxte šode. damiweba (damiweba) ‫ زمین کردن‬zamin k, ‫به زمین‬
damegobreba (damegobreba) ‫ دوست شدن‬dust šodan. ‫ اتصال دادن‬be zamin etesāl dādan.
damegobrebuli (damegobrebuli) ‫ دوست شده‬dust damiwebuli (damiwebuli) ‫ به زمین اتصال شده‬be
šode. zamin etesāl šode.
damexili (damexili) ‫ برق زده‬barγ zade, ‫صاعقه زده‬ damixedeT (damixedet) ‫ ببینید‬bebinid. ◊ erTi amas
sāe‘γe zade. damixedeT!!‫ این را ببینید‬in rā bebinid!
damzadeba (damzadeba) )‫ تهیه کردن (شدن‬tahiyye k damkargveli (damkargveli) ‫ گم کننده‬gom konande.
(š), )‫ آماده کردن (شدن‬āmāde k (š), )‫حاضر کردن (شدن‬ damkerebeli (damkerebeli) ‫ دوزنده‬duzande.
hāzer k (š).
damketi (damketi) ‫ قفل کننده‬γofl konande.
damzadebuli (samzadebuli) )‫ آماده (شده‬āmāde
damkveTi (damkveti) ‫ سفارش دهنده‬safāreš dahande.
(šode), ‫ حاضر شده‬hāzer šode, ‫ تهیه شده‬tahiyye šode,
‫ تدارک دیده شده‬tadārok dide šode. damkvidreba (damkvidreba) )‫ پا بر جا شدن (کردن‬pā
damzveravi (damzveravi) ‫ اطالعاتی‬ettelā’āti, ‫اکتشافی‬
bar jā šodan (k), ‫ محکم شدن‬mohkam š, ‫استوار کردن‬
ektešāfi, ‫ تحقیقاتی‬tahγiγāti, ‫ شناسایی‬šenāsāyi. )‫ (شدن‬ostovār k (š), ‫ به کار بردن‬be kār bordan(raftan),
)‫ تعمیم دادن (یافتن‬ta‘mim dādan (yāftan), ‫استقرار یافتن‬
damzogveli (damzogveli) ‫ صرفه جو‬sarfe ju, ‫قناعت‬ esteγrār yāftan.
‫ کار‬γanā‘at kār.
damkvidrebuli (damkvidrebuli) ‫ تثبیت شده‬tasbit
damzogveloba (damzogveloba) ‫ صرفه جویی‬sarfe šode, ‫ تعمیم یافته‬ta‘mim yāfte.
juyi, ‫ قناعت کاری‬γanā‘at kāri.
damkvirvebeli (damkvirvebeli) 1. ‫ ناظر‬nāzer,
damzrali (damzrali) ‫ یخ زده‬yax zade, ‫سرما برده‬ ‫ دیدبان‬didbān. 2.‫ تیزبین‬tizbin.
sarmā borde.
damkvreli (damkvreli) 1. ‫ موسیقی نواز‬musiγi navāz. 2.
damzRvevi (samzγvevi) 1. ‫ بیمه‬bime ◊ ~ salaro ‫ ضربی‬zarbi,‫ ضرب نواز‬zarb navāz. 3. ‫ پیش قدم‬piš γadam.
‫ گیشه بیمه‬giše-ye bime. 2. ‫ بیمه کننده‬bime konande.
damkvreluri (damkvreluri) ‫ پیش قدم‬piš γadam.
damTavreba (damtavreba) ‫ پایان‬pāyān, ‫تمام کردن‬
damklaveba (damklaveba) ‫ باال زدن‬bālā zadan, ‫ور‬
)‫ (شدن‬tamām k (š), )‫ پایان دادن (رسیدن‬pāyān dādan
(residan). ‫ مالیدن‬var mālidan.
damklavebuli (damklavebuli) ‫ باال زده‬bālā zade,‫ور‬
damTavrebuli (damtavrebuli) ‫ به پایان رسیده‬be
pāyān raside, ‫ تمام شده‬tamām šode, ‫ به انجام رسیده‬be ‫ مالیده‬varmālide.
anjām raside, damkraxuli (damkraxuli) ‫ انگور خیلی رسیده‬angur-e
damTvalierebeli (damtvalierebeli) ‫بازرس‬ xeili raside.
bāzras, ‫ مفتش‬mofatteš. damkrZalavi (damkrZalavi) ‫ متوفیات‬motavaffiyyāt.
damTvleli (damtvleli) ‫ شمارنده‬šomārande.
◊ ~ biuro ‫ ادارۀ متوفیات‬edāre-ye motavaffiyyāt, ‫به‬
‫ خاک سپاری‬be xāk sepāri.
damTvrali (damtvrali) ‫ مست‬mast.
146 qarTul-sparsuli leqsikoni

damlagebeli (damlagebeli) ‫ نظافت چی‬nazāfat či. farmān dar āvardan (dar āmadan), ‫تحت سلطه خود در‬
damlaSeba (damlašeba) ‫ شور سازی‬šur sāzi, ‫شور‬ ‫ آوردن‬taht-e solte-ye xod dar āvardan.
‫ کردن‬šur k, ‫ شور شدن‬šur š. damorCilebuli (damorčilebuli) ‫ تابع‬tābe’, ‫تحت‬
damlaSebuli (damlašebuli) ‫ شور شده‬šur šode. ‫ فرمان‬taht-e farmān, ‫ زیر دست‬zir dast.
damlevi1 (damlevi) ‫ نوشنده‬nušande. damorcxveba (damorcxveba) ‫ خجالت کشیدن‬xejālat
kešidan, ‫ شرم داشتن‬šarm dāštan, ‫ خجالت زدگی‬xajālat
damlevi2 (damlevi) )‫ پایان (زمانی‬pāyān (-e zamāni).
zadegi.
dammalavi (dammalavi) ‫ پنهان کننده‬penhān konande,
damorcxvebuli (damorcxvebuli) ‫خجالت زده‬
‫ مخفی کننده‬maxfi konande. xejālat zade, ‫ شرمنده‬šarmande.
dammarxveli (dammarxveli) ‫ به خاک سپارنده‬be xāk
damoukidebeli (damoukidebeli) ‫ مستقل‬mostaγel,
sepārande. ‫ غیر وابسته‬γeir-e vābeste, ‫ بی طرف‬bi taraf.
dammuSavebeli (dammušavebeli) ‫ تولید کننده‬towlid
damoukidebloba (damoukidebloba) 1. ‫استقالل‬
konande, ‫ تهیه کننده‬tahiyye konande. esteγlal. 2. ‫ عدم وابستگی‬adam-e vābestegi. 3.
damnaSave (damnašave) ‫ مقصر‬moγsser, ‫مجرم‬ ‫ خودکفایی‬xodkafāyi.
mojrem, ‫ جنایتکار‬jenāyat kār, ‫ مسبب جرم‬mosabbeb-e damoyvreba (damoKvreba) )‫قوم و خویش کردن (شدن‬
jorm. γowm-o-xiš k (š), )‫ خویشاوند کردن (شدن‬xišāvand k
damnaSaveoba (damnašaveoba) ‫ مجرم بودن‬mojrem (š).
budan, ‫ مقصر بودن‬moγasser budan. damoyvrebuli (damoKvrebuli) ‫خویشاوند شده‬
damnaxveli (damnaxveli) ‫ بیننده‬binande. xišāvand šode.
damnelebeli (damnelebeli) ‫ هالک کننده‬hālak damowmeba (damowmeba) )‫ گواهی (دادن‬govāhi (dādan),
konande, ‫ نابود کننده‬nābud konande, ‫ از بین برنده‬az ‫ تـائید کردن‬ta’yid k, ‫ شهادت دادن‬šahādat dādan, ‫شاهد‬
beyn barande. ‫ آوردن‬šāhed āvardan, ‫ استناد کردن‬estenād k.
damokidebuleba (damokidebuleba) 1. ‫وابستگی‬ damowmebuli (damowmebuli) ‫ تائید شده‬ta’yid šode,
)‫ (به‬vābestegi (be), )‫ تابعیت (از‬tābe‘iyyat (az). ‫ مستند‬mostanad, ‫ گواهی شده‬govāhi šode.
◊ damokidebulebis sruli likvidireba dampali (dampali) ‫ پوسیده‬puside, ‫ کهنه‬kohne, ‫فاسد‬
‫ قطع کامل وابستگی‬γat‘-e kāmel-e vābestegi; fāsed.
ekonomikuri ~ ‫ وابستگی اقتصادی‬vābestegi-e
eγtesādi. 3. ‫ بستگی‬bastegi, ‫ ارتباط‬ertebāt. ◊ dampyrobeli (dampKrobeli) 1. ‫ استیالگر‬estilā gar.
pirdapiri damokidebuleba ‫ارتباط مستقیم با‬ 2. ‫ فاتح‬fāteh, ‫ تسخیر کننده‬tasxir konande.
ertebāt-e mostaγim bā. dampyrobluri (dampKrobluri) ‫ استیال جویانه‬estilā
damokidebuli (damokidebuli) ‫ وابسته‬vābeste, ‫تابع‬ juyāne, ‫ استیال گرانه‬estilā garāne.
tābe‘, ‫ غیر مستقل‬γeir-e mostaγel. damJaveba (damžaveba) ‫ ترشیدن‬toršidan, ‫ترش کردن‬
damokleba (damokleba) )‫ کوتاه کردن (شدن‬kutāh k torš kardan, )‫ شور کردن (خیار‬šur kardan (-e xiyār).
(š), )‫ کوچک کردن (شدن‬kuček k (š). damJavebuli (damžavebuli) 1. ‫ ترشیده‬toršide. 2.
damoklebuli (damoklebuli) ‫ کوتاه شده‬kutāh šode. ‫ خیار کنسرو شده‬xiyār-e konserv šode
damonebuli (damonebuli) 1. ‫ برده شده‬barde šode. damJangavi (damžangavi) ‫ زنگ زننده‬zang zanande,
2. ‫ اسیر شده‬asir šode. ‫ اکسید شونده‬oksid šavande.
damontaJeba (damontažeba) ‫ مونتاژ کردن‬montāž k, damrazmavi (damrazmavi) ‫ یک پارچه کننده‬yek pārče
‫ نصب کردن‬nasb k, ‫ مونتاژ سازی‬montāž sāzi. konande, ‫ سازمان دهنده‬sāzmān dahande, ‫تشکیل دهنده‬
taškil dahande.
damontaJebuli (damontažebuli) ‫ مونتاژ شده‬montāž
šode, ‫ نصب شده‬nasb šode. damrgvaleba (damrgvaleba) )‫ گرد کردن(شدن‬gerd k
(š).
damorva (damorva) ‫ تیرچوب سازی‬tirčub sāzi, ‫به‬
‫ صورت تیرچوب در آوردن‬be surat-e tir čub dar damrgvalebuli (damrgvalebuli) 1. ‫ گرد شده‬gerd
āvardan. šode. 2.‫ چاق شده استعاری‬čāγ šode.
damorili (damorili) ‫ به شکل تیر چوب در آمده‬be šekl-e damrgveli (damrgveli) ‫ کارنده‬kārande, ‫ زارع‬zāre’.
tir čub dar āmade. damreci (damreci) ‫ دامنه‬dāmane, ‫ سرازیری‬sarāziri.
damorCileba (damorčileba) ‫ تابعیت‬tābe’iyyat, ‫تابع‬ damrTveli (damrtveli) ‫ جمع کنندۀ نخ‬jam’ konande-
‫ کردن‬tābe’ k (š), )‫ تحت فرمان در آوردن(در آمدن‬taht-e ye nax,‫ قر قره کننده‬γerγere konande.
qarTul-sparsuli leqsikoni 147

damrigebeli (damrigebeli) 1. ‫ مرشد‬moršed, ‫راهنما‬ damtanjveli (damtanJveli) 1. ‫ جان آزار‬jān āzār,


rāhnamā, ‫ استاد راهنما‬ostād-e rāhnamā. 2. ‫توزیع کننده‬ ‫ درد ناک‬dard nāk, ‫ آزار دهنده‬āzār dahande, ‫عذاب‬
towzi’ konande, ‫ پخش کننده‬paxš konande. ‫ دهنده‬azāb dahande. 2. ‫ ستم کار‬setam kār, ‫شکنجه گر‬
damrtymeli (damrtKmeli) 1. ‫ زننده‬zanande, ‫ضربه‬ šekanje gar.
‫ وارد کننده‬zarbe vāred konande 2. ‫اهل بزن و بکوب‬ damtarebeli (damtarebeli) ‫ رساننده‬rasānande.
ahl-e bezan-o-bekub. ◊ werilebis ~ ‫ نامه رسان‬nāme rasān, nayinis
damrRvevi (damrγvevi) ‫ مختل کننده‬moxtal konade, ~ ‫ فروشندۀ (دوره گرد) بستنی‬forušande-ye (dowre
‫ به هم زننده‬be ham zanande, ‫ متخلف‬motaxallef, ‫نقض‬ gard-e) bastani.
‫ کننده‬naγz konande, ‫ ناقض‬nāγez,‫ متجاوز‬motajāvez, damtacebeli (damtacebeli) ‫ رباینده‬robāyande.
‫ اخالل گر‬exlāl gar. damtexi (damtexi) 1. ‫ شکننده‬šekanande. 2. ‫براه‬
damrCeni (damrčeni) ‫ ماننده‬mānande, ‫ماندنی‬ )‫ اندازنده(بدی و غیره‬berāhand azande (-ye badi-o-
māndani,‫ ماندگار‬mandgār. γerie).
damsaxureba (damsaxureba) 1. ‫ شایستگی‬šāyestegi. damtverianeba (damtverianeba) ‫ گرد خوری‬gard
2. ‫ استحقاق‬estehγγāγ, ‫ شایسته بودن‬šāyste budan, xori, ‫ خاک خوری‬xāk xori, ‫ گرد خوردن‬gard xordan,
‫ مستحق بودن‬mostahaγγ budan, ‫ بودن‬...‫ قابل‬γābel-e... ‫ خاک خوردن‬xāk xordan, ‫ گرد پوشاندن‬gard pušāndan.
budan. 3. ‫ قهرمانی‬γahramāni, ‫ دالوری‬delāvari, ‫لیاقت‬ damtverili (damtverili) ‫ گرد گرفته‬gardgerefte, ‫با‬
liyāγat, ‫ خدمت‬xedmat. ‫ گرد و خاک پوشیده شده‬bā gard-o-xāk pušide šode.
damsaxurebuli (damsaxurebuli) ‫ الیق‬lāyeγ, ‫شایسته‬
damtvreva (damtvreva) ‫ شکستن‬šekastan, ‫خرد کردن‬
šāyeste, ‫ بسزا‬besezā, ‫ ممتاز‬momtāz. xord k.
damsgavseba (damsgavseba) ‫ همگون سازی‬hamgun
damtvreuli (damtvreuli) ‫ شکسته‬šekaste, ‫خرد شده‬
sāzi, ‫ همگون کردن‬hamgun k, ‫ متجانس کردن‬motajānes xord šode.
k.
damtirebeli (damtirebeli) ‫ گریه کننده‬gerye
damsgavsebuli (damsgavsebuli) ‫همگون شده‬ konande.
hamgun šode, ‫ متجانس‬motajānes.
damtkbari (damtkbari) 1. ‫ شیرین شده‬širin šode. 2.
damsvenebeli (damsvenebeli) ‫کننده‬ ‫استراحت‬ ‫استعاری‬
‫ کیف کننده‬keyf konande.
esterāhat konande.
damtkiceba (damtkiceba) 1. )‫ ثابت کردن (شدن‬sābet
damskdari (damskdari) ‫ ترک بر داشته‬tarak bar dāšte.
k (š). 2. ‫ به اثبات رساندن‬be esbāt rasāndan. 3. ‫تصویب‬
damsmeni (damsmeni) ‫ خبر چین‬xabar čin, ‫مخبر‬ )‫ کردن (شدن‬tasvib k (š).
moxber. damtkicebuli (damtkicebuli) ‫ ثابت شده‬sābet šode,
damswre (damswre) ‫ حاضر‬hāzer, ‫ شرکت کننده‬šerkat ‫ به اثبات رسیده‬be esbāt raside. 3. ‫ تصویب شده‬tasvib
konande. šode.
damsxdari (damsxdari) ‫ نشسته‬nešaste. damtovebeli (damtovebeli) ‫( (جا) گذارنده‬jā)
damsxvileba (damsxvileba) ‫ بزرگ شدن‬bozorg gozārande, ‫ رها کننده‬rahā konande, ‫ ویل کننده‬veyl
šodan, ‫ درشت شدن‬dorošt šodan. konande.
damsxvilebuli (damsxvilebuli) ‫ درشت شده‬dorošt damtrialebeli (damtrialebeli) ‫گرداننده‬
šode, ‫ بزرگ شده‬bozorg šode. gardānande, ‫ چرخاننده‬čarxānande.
damsxvreva (damsxvreva) ‫ خرد شدن‬xord šodan, ‫داغان‬ damtydari (damtKdari) ‫ پیشامده‬pišāmade, ‫اتفاق افتاده‬
‫ شدن‬dāγān š, ‫ متالشی کردن‬motalāši k. etefāγ oftāde.
damsxvreuli (damsxvreuli) ‫ خرد شده‬xord šode, damtyvevebeli (damtKvevebeli) ‫ اسیر کننده‬asir
‫ متالشی شده‬motalāši šode. konande, ‫ اسیر گیرنده‬asir girande.
damsxmeli1 (damsxmeli) ‫ ریزنده‬rizande. damunjeba (damunJeba) ‫ گنگی‬gongi, ‫ اللی‬lāli, ‫گنگ‬
)‫ کردن (شدن‬gong k (š), )‫ الل کردن (شدن‬lāl k (š).
damsxmeli2 (damsxmeli) ‫ مهاجم‬mohājem.
damunjebuli (damunJebuli) ‫ گنگ شده‬gong šode,
damsjeli (damsJeli) 1. ‫ سرکوبگر‬sarkubgar. 2. ‫کیفر‬
‫ الل‬lāl.
‫ دهنده‬keyfar dahande.
damuqreba (damukreba) ‫ تهدید کردن‬tahdid (k), ‫ترساندن‬
damtanebeli (damtanebeli) ‫ وارد کننده‬vāred
tarsāndan.
konande. ◊ Zalis ~‫ اجبار کننده‬ejbār konande,‫وادار‬
‫ کننده‬vādār konande. damuSaveba (damušaveba) 1. ‫ به کار انداختن‬be kār
148 qarTul-sparsuli leqsikoni

andāxtan, ‫ به کار اندازی‬be kār andāzi. 2. ‫آماده کردن‬ damfqveli (dampkveli) ‫ آرد کننده‬ārd konande
āmāde k. 3. ‫ شخم زدن‬šoxm zadan, ‫کشت و زراعت کردن‬ damqancveli (damkancveli) ‫ طاقت فرسا‬tāγat farsā,‫خسته‬
kešt-o-zerāat k. 4. ‫ تهیه کردن‬tahiyye k. 5. ‫طراحی‬ ‫ کننده‬xaste konande, ‫ ناتوان کننده‬nā-tavān konande.
‫ کردن‬tarrāhi k, ‫ تدوین کردن‬tadvin k. 6. ‫آمادۀ بهره بر‬
damqaSi (damkaši) ‫ هم فکر‬hamfekr, ‫ هم دست‬hamdast,
‫ داری کردن‬āmāde-ye bahre bardāri k, 7. ‫استخراج‬
‫ کردن‬estexrāj k. ‫ ایادی‬ayādi.
damqiravebeli (damkiravebeli) 1. ‫ کرایه کننده‬kerāye
damuSavebuli (damušavebuli) 1. ‫ به کار افتاده‬be kār
oftāde. 2. ‫کشت و زرع شده‬kešt-o-zar‘ šode. 3. ‫طراحی‬ konande, ‫ مزدور کننده‬mozdur konande. 2. ‫کرایه نشین‬
‫ شده‬tarrāhi šode. 4. ‫ تدوین شده‬tadvin šode. 5. ‫شخم زده‬ kerāye nešin, ‫ مستأجر‬mosta’jer.
‫ شده‬šoxm zade šode, ‫ آماده شده‬āmāde šode. damqrali (damkrali) ‫ خاموش شده‬xāmuš (šode).
damuStva (damuštva) 1. ‫ مشت کردن‬mošt kardan. 2. damRa (damγa) ‫ نشان‬nešān, ‫ داغ‬dāγ.
‫ مشت مشت کردن‬mošt mošt k. 3. ‫ گره کردن دست‬gereh damRvreli (damγvreli) )‫ ریزنده (مایعات‬rizande(-ye
kardan-e dast. māye’āt).
damuStuli (damuštuli) ‫ مشت شده‬mošt šode, ‫دست‬ damRleli (damγleli) ‫ خسته کننده‬xaste konande.
‫ گره شده‬dast-e gereh šode.
damRonebeli (damγonebeli) ‫ اندوهبار‬anduhbār, ‫غم‬
damuWva (damuyva) 1. ‫ مشت کردن‬mošt k. 2. ‫چنگ زدن‬ ‫ انگیز‬γamangiz, ‫ خستکی آفرین‬xastegi āfarin.
čang zadan. 3. )‫ با مشت برداشتن (گرفتن‬bā mošt bar
damRupveli (damγupveli) ‫ هالکتبار‬halākat bār, ‫نابود‬
dāštan (gereftan).
‫ کننده‬nābud konande, ‫ مهلک‬mohlek, ‫ کشنده‬košande,
damuxleba (damuxleba) 1.‫ زانو زدن‬zānu zadan. 2. ‫ مرگبار‬margbār.
‫ نشستن و استراحت کردن‬nešastan-o-esterāhat k. 3. ‫بند‬
damyareba (damKareba) ‫ نصب کردن‬nasb k, ‫کار گذاستن‬
‫ بند کردن‬band band k (š).
kār gozāštan, ‫ اسقرار یافتن‬estaγārar yāftan, ‫پا بر جا شدن‬
damuxlebuli (damuxlebuli) 1. ‫ زانو زده‬zānu zade. pā bar jā šodan, )‫ بر قرار کردن (شدن‬barγarār k (š),
2. ‫ با زانو در آماده‬bā zānu dar āmāde. 3. ‫ بندبند شده‬band ‫ مقرار داشتن‬moγarrar dāštan, ‫ وضع کردن‬vaz’ k (š).
band šode.
damyarebuli (damKarebuli) ‫ بر قرار شده‬bar γarār
damuxlisTavebuli (damuxlistavebuli) 1. ‫زانو‬ šode, ‫ وضع شده‬vaz’ šode, ‫ پا بر جا شده‬pā bar jā šode,
‫ زده‬zānu zade, ‫ به زانو در آماده‬be zānu dar āmade. 2. ‫ استقرار یافته‬esteγrār yāfte.
‫ ماده بندی شده‬māde bandi shode.
damyayebuli (damKaKebuli) 1. ‫ گندیده‬gandide. 2.
damuxruWeba (damuxruyeba) 1. ‫ ترمز گرفتن‬tormoz ‫ کهنه‬kohne.
gereftan, ‫ ترمز کردن‬tormoz k. 2. )‫دچار وقفه کردن (شدن‬
damyenebeli (damKenebeli) ‫ کارگذار‬kār gozār, ‫نصب‬
dočār-e vaγfe k (š).
‫ کننده‬nasb konande.
damuxtva (damuxtva) 1. ‫ شارژ کردن‬šārž k, ‫ پر کردن‬por
damynoba (damKnoba) ‫ تلقیح کردن‬talγih kardan.
k, ‫ بار دار کردن‬bār dār k. 2. ‫ نیرو گرفتن‬niru gereftan.
damynobili (damKnobili) ‫تلقیح کرده شده‬. talγih
damuxtuli (damuxtuli) 1. ‫ شارژ شده‬šārž šode, ‫بار‬
karde šode
‫ دار شده‬bār dār šode. 2. ‫ نیرو گرفته‬niru gerefte.
damyreli (damKreli) ‫ دور ریزنده‬dur rizande.
damfantavi (damfantavi) ‫ ریخت و پاش کننده‬rixt-o-
paš konande, ‫ پراکنده ساز‬parākande saz, ‫متفرق کننده‬ damSeva (damševa) ‫ گرسنه گذاشتن‬gorosne gozāštan,
motafareγ konande. )‫ گرسنگی (کشیدن‬gorosnegi (kešidan).
damfaravi (damfaravi) 1. ‫ پوشاننده‬pušānan-de. 2. damSeuli (damšeuli) ‫ گرسنگی کشیده‬gorosnegi
‫ مدافع‬modāfe’, ‫ حمایت کننده‬hemāyat ko-nande. kešide, ‫ گرسنه‬gorosne.
damfarebeli (damfarebeli) ‫ پوشاننده‬pušānande. damSveneba (damšveneba) )‫ زیبا کردن (شدن‬zibā k (š),
‫ زینت دادن‬zinat dādan, ‫ تزیین کردن‬tazyin k, ‫آراستن‬
damfasebeli (damfasebeli) ‫ قیمت گذار‬γeimat
ārāstan, ‫ رنگ و رو دادن‬rang-o-ru dādan.
gozār, ‫ تخمین زنندۀ ارزش‬taxmin zanande-ye arzeš.
damSvenebuli (damšvenebuli) ‫ زیبا شده‬zibā šode,
damficebeli (damficebeli) ‫ قسم یاد کننده‬γasm yād
‫ آراسته‬ārāste.
konande, ‫ قسم خورده‬γasam xorde.
damSvideba (damšvideba) ‫ آرامش‬ārāmeš, ‫آرام گرفتن‬
damfrTxali (damfrtxali) ‫ وحشت زده‬vahšat zade.
ārām gereftan, )‫ آرام کردن (شدن‬ārām k (š), ‫ساکت‬
damfuZnebeli (dampuZnebeli) 1. ‫ مؤسس‬mo’asses, )‫ کردن (شدن‬sāket k (š). damSvidebiT ‫ با آرامش‬bā
‫ بنیان گذار‬bonyān gozār, ‫ پایه گذار‬pāue gozār. 2. ārāmeš.
‫ مؤسسان‬moassesān.
qarTul-sparsuli leqsikoni 149

damSvidebuli (damšvidebuli) ‫ آرام گرفته‬ārām )‫ کردن (شدن‬sangin k (š). 2. )‫بار سر کسی کردن (شدن‬
gerefte, ‫ تسلی یافته‬tasali yāfte, ‫ ساکت شده‬sāket šode. bār-e sar-e kasi k (š), ‫ زحمت دادن‬zahmat dādn.
damSvidobeba (damšvidobeba) ‫ خداحافظی‬xodā damZimebuli (damZimebuli) 1. ‫ سنگین شده‬sangin
hāfezi, ‫ خداحافظی کردن‬xodā hāfezi k. (š). 2. ‫ خسته شده‬xaste šode. ◊ ~ Tavi ‫سر خسته شده‬
damSleli (damšleli) ‫ متالشی کننده‬motalāši konande, sar-e xaste šode; ~ guli )‫ دل به درد آمده (خسته‬del-e
‫ تجزیه کننده‬tajziyye konande, ‫ متفرق کننده‬motafarreγ be dard āmade (xaste).
konande. damZlevi (damZlevi) 1. ‫ برتر‬bartar. 2. ‫شکست دهنده‬
damSrali (damšrali) ‫ خشکیده‬xoškide, ‫خشک شده‬ šekast dahande, ‫ چیره شونده‬čire šavande, ‫ فایق‬fāyeγ,
xošk šode. ‫ غلبه کننده‬γalbe konande.
damSreti (damšreti) 1. ‫( (آتش) خاموش شده‬āteš) damwevi (damwevi) 1. ‫ کم کننده‬kam konande. 2 ‫رسیدنی‬
xāmuš šode. 2. )‫ خشکیده (آب‬xoškide (āb). ...‫ به پای‬rasidani be pāy-e...
damSxaluli (damšxaluli) ‫ ترک برداشته‬tarak bar damweri (damweri) ‫ نویسنده‬nevisande. ◊ werilis
dāšte. ~ ‫ نویسندۀ نامه‬nevisande-ye nāme; recenziis ~
‫ نویسندۀ مقاله تحلیلی‬nevisande-ye maγāle-ye tahlili.
damCagvreli (damčagvreli) ‫ ستم کار‬setam kār, ‫ظالم‬
zālem. damwerloba (damwerloba) 1. ‫ خط‬xatt. ◊ qarTuli
~ ‫ خط گرجی‬xatt-e gorji; arabuli ~ ‫خط عربی‬xatt-e
damCaCuli (damčačuli) )‫ چروکیده (از پیری‬čorukide
arabi. 2. ‫ نویسندگی‬nevisandegi. ◊ damwerlobis
(az piri). iსtoria ‫ تاریخ نویسندگی‬tārix-e nevisandegi.
damCneva (damčneva) 1. ‫ انعکاس یافتن‬en’ekās yāftan,
damwvar-dabuguli (damwvar-dabuguli) ‫سوخته و‬
‫ بازتاب کردن‬bāz tāb k, ‫ بازتاب شدن‬bāz tāb š. 2. ‫اثر‬ ‫ خاکستر شده‬suxte-o-xākestar šode, ‫ نابود شده‬nābud šode.
‫ گذاشتن‬asar gozāštan, ‫ منعکس شدن‬mon’akes šodan.
3. ‫ مشاهده شدن‬mošāhede šodan. damwvar-dadaguli (damwvar-dadaguli) ‫سوخته و‬
‫ کوفته‬suxte-o-kufte, ‫ رنجور‬ranjur.
damCneuli (damčneuli) 1. ‫ انعکاس یافته‬en’ekās
yāfte, ‫ منعکس شده‬mon’akes šode, ‫ بازتاب شده‬bāz tāb damwveli (damwveli) ‫ عذاب دهنده‬azāb dahande,
šode. 2. ‫ اثر گذاشته شده‬asar-e gozāšte šode, ‫باقی مانده‬ ‫ زجردهنده‬zajr dahande.
bāγi mānde. damwvroba (damwvroba) ‫ سوختگی‬suxtegi.
damcavi (damcavi) ‫ محافظ‬mohāfez, ‫ مدافع‬modāfe’, damwifeba (damwipeba) 1. ‫ رسیدن‬rasidan, ‫نضج کرفتن‬
‫ نگهدارنده‬negahdārande. nozj gereftan. 2.‫ پخته شدن استعاری‬poxte š, ‫ بالغ شدن‬bāleγ
damcemi (damcemi) ‫ زننده‬zanande, ‫ به صدا در آورنده‬be šodan.
sedā dar āvarande, damwifebuli (damwifebuli) 1. ‫ رسیده‬reside, ‫نضج‬
damcveli (damcveli) 1. ‫ مدافع‬modāfe. 2.‫وکیل مدافع‬ ‫ یافته‬nazj yāfte. 2. ‫ استعاری بالغ‬bāleγ.
vakil-e modāfe’. damwkriveba (damwkriveba) ‫ ردیف شدن‬radif š, ‫ردیف‬
damcvreuli (damcvreuli) ‫ پاشیده شده‬pāšide šode, )‫ کردن (شدن‬radif k (š), ‫ صف بستن‬saff bastan.
‫ باریده‬bāride. damwkrivebuli (damwkrivebuli) ‫ ردیف شده‬radif
damcinavi (damcinavi) 1. ‫ مسخره کننده‬mas-xare šode, ‫ صف بسته‬saff baste.
konande. 2. ‫ تمسخر آمیز‬tamasxor āmiz. damwnexi (damwnexi) 1. ‫ منگنه کننده‬mangane konande.
damcireba (damcireba) )‫ تحقیر کردن (شدن‬tahγir k (š). 2. ‫ فشار دهنده‬fešār dahande. 3. ‫ چالننده‬čalānande.
damcirebuli (damcirebuli) ‫ تحقیر شده‬tahγir šode. damwnileba (damwnileba) )‫شور کردن (خیاز و غیره‬
šur k (-e xiyār-o-γeire).
damcleli (damcleli) 1. ‫ خالی کننده‬xāli konande, ‫رها‬
‫ کننده‬rahā konande, ‫ تخلیه کننده‬taxliyye konande 2. damwnilebuli (damwnilebuli) )‫ شور شده (خیار‬šur
‫ شلیک کننده‬šelik konande. šode (xiyār).
damcxrali (damcxrali) ‫ کوچک شده‬kuček šode, ‫به‬ damwunebeli (damwunebeli) ‫ بو کننده‬bu konande,
‫ تحلیل رفته‬be tahlil rafte. ‫ بو کش‬bu keš.
damZaReba (damZaγeba) 1. ‫ تلخ شدن‬talx š, )‫تلخ (شدن‬ damwuravi (damwuravi) ‫ چالننده‬čalānande, ‫آبکش کننده‬
talx (š). 2. ‫ فاسد شدن‬fāsed (š). ābkeš konande.
damZaRebuli (damZaγebuli) 1. ‫ فاسد شده‬fāsed šode. damwuxreba (damwuxreba) ‫ غمگینی‬γamgini, ‫افسردگی‬
2. ‫ تلخ شده‬talx šode. afsordegi, )‫ غمگین کردن (شدن‬γamgin k. (š), ‫افسرده‬
‫ خاطر کردن‬afsorde xāter k.
damZimeba (damZimeba) 1. ‫ سنگینی‬sangini, ‫سنگین‬
150 qarTul-sparsuli leqsikoni

damwuxrebuli (damwuxrebuli) ‫ غمکین‬γamgin, damxrCvali (damxrčvali)‫ خفه شده‬xafe šode, ‫غرق‬


‫ افسرده‬afsorde. ‫ شده‬γarγ šode.
damwydari (damwKdari) 1. ‫ کنده شده‬kande šode. 2. damxsneli (damxsneli) ‫ یاری رساننده‬yāri rasānande,
‫ قطع شده‬γat‘ šode. ‫ نجات دهنده‬nejāt dahande.
damwyebi (damwKebi) 1. ‫ نو آموز‬now āmuz. 2.‫تازه کار‬ damxsomebeli (damxsomebeli) ‫نکننده‬ ‫فراموش‬
tāze kār, ‫ مبتدی‬mobtadi. farāmuš nakonande.
damwyvdeva (damwKvdeva) ‫ حبس کردن‬habs k, ‫زندانی‬ damxurdavebeli (damxurdavebeli) )‫خرد کننده (پول‬
‫ کردن‬zendāni k, ‫ بستن‬bastan, ‫ زنجیر کردن‬zanjir k. xord konande(-ye pul).
damwyvdeuli (damwKvdeuli) ‫ بسته شده‬baste šode, damjdari (damJdari) 1. ‫ نشسته‬nešaste. 2. ‫با وقار‬
‫ حبس شده‬habs šode, ‫ زندانی‬zandāni. ◊ galiaSi ~ bā veγār, ‫ آبرومند‬ābrumand, ‫ سنجیده‬sanjide, ‫سنگین‬
Citi ‫ پرندۀ زندانی شده در قفس‬parande-ye zendāni sangin, ‫ خویشتن دار‬xištandār, ‫ با حوصله‬bā howsele.
šode dar γafas. damjeri (damJeri) 1. ‫ گوش به فرمان‬guš be farmān,
damwyveti (damwKveti) ‫ پاره کننده‬pāre konande, ‫جدا‬ ‫ مطیع‬moti‘, ‫ سر سپرده‬sar seporde, ‫ حرف شنو‬harf
‫ کننده‬jodā konande. ◊ gulis ~ ‫ شکنندۀ دل‬šekanande- šenow, ‫ فرمان بردار‬farmān bardār. 2. ‫ باور کننده‬bāvar
ye del, ‫ دل شکن‬del šekan. konande.
damw