You are on page 1of 6
Anexa nr. 9 Ja Regulamental privind particutaritaile de inregistrare ‘ candidafior la alegerile pentru functia de Presedinte al Republivii Moldova, probat prin hotérarea Comisiei electorale Centrale nr, 113 din 18 august 2016 ‘modificaté prin hotirdrea CEC nr. 4121 din 19 august 2020 Comisia Electorala Central DECLARATIE* Subsemnatul(a), DELIU Tudor, definand funegia de consilier politic ta Partidul Liberal Democrat din Moldova, candidat la funcjia de Pregedinte al Republicii Moldova in cadrul alegerilor prezidenfiale din ,,1” noiembrie 2020, in conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria raspundere cli: fn perioada 1 ianuarie 2018- 31 decembrie 2019 am realizat urmatoarele venituri: i: Serviciul | Suma venitului (aumele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de _ _ _ fizice/juridice) venit ‘J. Venitul obtinut la locul de munca de baz — 11 | Deliu Tudor Parlameniul RM | Salariu 233820,5 lei | PLDM ___| Salariw 135329,67 lei 13 Colegiul de | Salariu 335311,27 lei Ecologie _ [1.3 | Copii minori 1.4 | Persoanele aflate la intret 2. Venitul obtinut din acti fifice si de ereatie - _ 2.1 | Deliu Tudor ‘Academia de | Salariu 27995 Tei Administrare Publica ‘Sotui/sofia sau concubinul/concul [23 _| Copii minori 2.4 | Persoanele aflate la intrefinere 3. Venitul obtinut din depuneri la institutiile financiare [3.1] Subiectul declaris 3.2 | Sojul/sofia sau concubinul/eoncubina 33_|[Copiiiminori 3.4 | Persoanele aflate Ta intretinere 4, Venitul obtinut din activitatea de reprezentant al statului in societiifi comerciale [4.1 | Subiectul declaranii 4.2 | Sopul/sotia sau ___| conenbimul/concubina 43 _| Copiti minori 4 _| Persoanele alate la intretinere | 3. Venitul obtinut din donafii si mosteniri 1 _| Subiectul declaritit 5.2 | Sopul/sojia sau __| concubimul/coneubina 3.3_| Copii minori - 5.4 | Persoanele aflate ia intretinere | 7 6. Venitul obtinut din instriinarea s/sau definerea valorilor mobiliare gi/sau a cotelor-parti in capitalul social al societifilor comerciale 6.1 _| Subiectul declararii 6.2 | Soful/sojia sau coneubinul/concubina 63__| Copiit minori _ 6.4 _| Persoanele aflate la fntretinere | [7-Venitul obfinut din fnstrainarea bunurilor mobile sau imobile 7.1_| Subiectul declarari_ 7.2 | Soful/sotia saw __| concubinul/concubina 73_|Copiii minor [7.4 | Persoanele aflate la intrefi 8. Venitul obfinut din al proprietate intelectuali ete.) jindemnizatii, premii, drepturi de 8.1 | Deliv Tudor Pensie—*|-229934,79 lei Pla 13515 lei Parlamentul RM | compensarorti NAS Alocatii pentru | 2400 lei merite deosebite CNAS Indenmizajie de | 3600 lei veteran de rizboi jiul Electoral | Remumerare | 4169 Tei de Circumseriptie ‘Valoarea bunului*** ————————— Categoria® | Modulde | Anul | Suprafata dobindire | dobandixii localitatea + ¥ Caiegorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) iniravilan; (4) extravilan; (3) alte categorii de teremuri aflate in circuitul civil. *# Mod de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosint. ++ Valoarea bunutui: 1) valoarea cadasirald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, Sa 3) valoarea terenulul Conform documentului care certified provenienja acestila, #488 Numele subiectului declaririi, al membrului ce familie sau al concubirub/coneubinel dcestuia. Notdi Subiectii declardrit care nu detin bunurite in proprietate vor indica urmétoarele informayit: localitatea, firs mumeir cadastral; categoria bunului; moctul de dobandire; anul dobéndiri; suprafata gi titularul burl. B. Clidiri si constructit ee : ‘Adresal numairul cadastral Titular ‘Anul ria dobin- | dobandi | fata ‘Actul care parte | confirma Valoares bunu- Goma | 328076 el | West de aca or 7 - = Deliv Tudor Tiled | Papier eT “Fe410 lei | " * Categorit: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) vil: (4) spafiu comercial sau de productie; (3) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinatlizate. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uztgiuct; (4) wz; (5) abieaqie; (6) alte contracte translative de posesie i de folosinti. #** Yaloarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cacul in care bund a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bumului conform documentului care certified provenienya acest, *#6 Numele subiectului declararit, al membrului de familie sau al concubinului/eoncubinei avestuia Notéi, Subiectié declardrit care me dejin bunurile in proprietate vor indtica wrmdtoarele informatii: adresa, fird itegoria bumului; modul de dobe fata si ttularal Burau ‘Anu modelul | fabricate | taregisrici’ | dobin- | dobindire® bunului rale* numiir de dirii conform inmatriculare documentulut | care ii certified { . __ provenienta Toyota | 2007 2012 | Proprietate Avensis * Mod de do (i) proprietate;(2) posesie;(3) alie coniracte translative de posesie si de folosingd. “+ Numele subiectului declardri, al membrului de famitie sau al concubimulut/eoncubinei acest B. Bunuri sub forma de metale si/sau pietre prefioase, obicete de arta gi de cult, obiecte ce fac) parte din patrimoniul eultural national sau universal, a eiror valoare unitara depdseste suma a 15 salarii medii pe economic : Deseriere sumara ‘Valoarea estimata a bunului * Vumete suovectutut declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia, G. Colectit de arti, de numismatica, de filateie; de arme sau alte bunuri, a ciror valoare depaseste suma a 20 de salarii medii pe economie | Valoarea estimatit Titularul* bunului Nr. Deseriere sumara ort. D. Bunuri transmise cu tity oneros sau gratuit, aa sau de citre membrit familiei, coneubin/concubini, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, dak valoarea fiecdrui bun depiiseste suma a 10 salarii medii pe economic Nr. | Deserierea Modul de Data transmiterii Valoarea ] Titularul ‘ert: unui transmitere bunutai | bunatui transmis transmis * LL 2 3 Numele litularului buruilui transmis: sublectul declararit sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia E, Alte bunuri mobile a caror valoare unitard depigeste suma a 10 salarii medii Deserierea | Modul de Data Valoarea estimath bunului dobindire | _dobandirii a bunului + Numele subloctilul declardrii, al membrului dle familie saw al concubinului/concubinei acestitia. TV. ACTIVE FINANCIARE fN TARA SSAU IN STRAINATATE ‘A. Coniuri baneare, plasamente in fonduri de investifit Sau in alte forme echivalente de economisire si inyestire in tara si/sau in strainatate Denumirea institufiei | Numirul contului | Catego- [ Sumasi | Dobanda/ | Titularul** careadministreaza | banear/date | ria* valuta dividend contul bancar, despre fondul de fondului de investi investitii/alte eteJadresa forme echivalente de economisire ey ¥ Caiegoril: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, mentiondnd tipul acestuia); | (2) depozit bancar seu forme echivalente; (3) fond de investigit sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau aite sisteme eu acumulare. | ** Numele subiectului declardarii, al membrulta de familie saw al concubinului/eoncubinei acestuics B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii directe in moneda national sau in valuta strain SS 2] Nr. | Emitentul titlului/societatea la care | Catego- Numirul de Dobiinda | Titula- ert, | persoana este actionar,fondator | ria* tithuri/eota-parte rul* sau asociat/beneficiar de imprumut * Categorit: (i) hartii de valoare (titluri de siat, certificate, obligatiuni); (2) cecuri, (3) cambii; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investiit directe. ** Numele subiectului declardrii, al membrulud de familie sau al concubinului/eoncubine’ acestuia. G Numerar in moneda national si/sau in valuta strain’ care depaseste suma a 15 salarii medii pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in institufii finaneiare si alfe documente care incorporeaza drepturi patrimoniale ‘Denumirea agentului | Sediul, Valoarea de ‘Titularul economic adres cumpirare participare - juridica Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garantii emise in beneficiul unor teri, imprumuturi si credite Creditor | Anul Scadent la Suma Valuta Debitor | contractii initial ‘A. Calitatea de asoeiat, de actionar sau de membru al unui agent economie, de membru al | organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in eadrul unor organizatii necomereiale sau societiti comerciale ori de membru in cadrul unor organizatii necomerciale sau internationale Denumirea si adresa Calitaten definuti Documentul eare certific |___organizatiei/societatii | _ _____|_ealitatea respectiva PLDM, Chisindtu, str.Bucuresti| Membru al Organelor de | PV al Congresului 1X al 90. - conducere PLIDm din 16 august 2020 'B. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, de consultanta si civile, incheiate sau aflate in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu societiti comerciale cu capital de stat Nr. Beneficiarul Tnstitutia! Tipul Data Durata | Valoarea ert, contractului organizajia | contractului | incheierii | contractului | total a Subiectul declararii i 2: Soful/Sofia sau concubinul/coneubina 1 2 © Calitatea de administrator autorizat si/sau de membru al organelor colegiale organizatiilor publice ‘Documentul care Nr. | Data obtinerii licentei, | ert. mumarul licenfeisau | certified calitatea || data respectiva _ desemnirii/numirii 1 —_ - 7 2: — pee} é walt Prezenta declaratic este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. Data completirii_// Sep Leenbul doAO Semnitura,