You are on page 1of 3

PROJEKTLIGJ

Nr. ____/2020

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 019, DATË 29.12.2008,
“KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi


deputetësh,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SE SHQIPËRISE
VENDOSI

Në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i


ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

Neni____

Në pikën 5 të nenit 67 fjalia e parë ndryshon si më poshtë:

“Emrat në listën e Partisë paraqiten të renditura sipas rendit alfabetik duke filluar nga
kandidati që i fillon emri me gërmën “A”.

Neni_______

Në nenin 95 bëhen ndryshimet si më poshtë:

“1. Për numërimin e votave në rang ZAZ-je, me vendim të KZAZ-së, 10 ditë para ditës së
votimit, caktohen Grupe Numërimi të votave. Në fillim numërohen votat e partive dhe/ose
koalicioneve e më pas votat parapëlqyese për secilin kandidat. Mbasi mbaron numërimi i
votave, Subjekti Zgjedhor i cili rezuton sipas rezultateve paraprake të shpallura nga KQZ se
përfiton mandat në ZAZ-në përkatëse, rezervon të drejtën për të shtuar 1 anëtar në Grupin e
Numërimit të votave parapëlqyese për kandidatët. Numri i grupeve të numërimit është dy për
cdo tavolinë numërimi, sipas pikës 2 të nenit 94 të këtij Kodi. Anëtarët e grupeve të
numërimit të votave duhet të plotësojnë kushtet dhe kriteret e neneve 30 dhe 31 të këtij Kodi.
Propozimet për emërimin e anëtarëve duhet të dorëzohen në KZAZ të paktën 12 ditë para
datës së zgjedhjeve.

“2. Grupet e numërimit të votavë për Subjektet Zgjedhore përbëhen nga katër anëtarë, ku në
cdo rast një anëtar emërohet pas propozimit të partisë politike, së cilës i përket Kryetari i
KZAZ-së, një anëtar pas propozimit të partisë që i përket nënkryetari, ndërsa anëtari i tretë
propozohet nga partitë e shumicës qeverisëse dhe anëtari i katërt emërohet pas propozimit të
partive të opozitës që kanë të drejtë të propozojnë anëtarë të GNV-ve për ZAZ-të respektive,
sipas procedurës së parashikuar në nenin 96 të këtij kodi.
Grupet e numërimit të votave parapëlqyese për kandidatët përbëhen me nga një anëtar të
propozuar nga subjekti zgjedhor i cili rezulton përfitues mandati në ZAZ-në përkatëse.
Në vendimin për emërimin e Grupit të Numërimit të votave, KZAZ-ja cakton një nga anëtarët
si numërues të parë dhe një anëtar si sekretar. Në gjysmën e Grupeve të Numërimit të
Votavenumëruesi i parë propozohet nga partia më e madhe e shumicës dhe në gjysmën tjetër
nga partia më e madhe e opozitës. Sekretari i Grupit të Numërimit të Votave i përket partisë
politike të kundërt me Partinë që propozon numëruesin e parë. KQZ-ja me udhëzim
përcakton mënyrën e hedhjes së shortit.

Neni ___

Pika 4 e nenit 98 ndryshohet si më poshtë:

4. “Fleta e votimit duhet të përmbajë hapësirën e posaçme për ushtrimin e votimit


parapëlqyes për kandidatët e subjektit zgjedhor. Mënyra e votimit parapëlqyes përcaktohet
nga KQZ-ja në varësi nga numri i subjekteve pjesmarrëse në zgjedhje, duke respektuar
kushtin që informacioni i përcjellë nga fleta e votimit të mos jetë tejet i ngarkuar, konfigurimi
i fletës të jetë i qartë e i kuptueshëm për zgjedhësin dhe zgjedhësi t’a ketë të lehtë orientimin
për votimin e subjektit zgjedhor dhe të kandidatit të parapëlqyer.”

Neni ___

Pika 1 e nenit 106 ndryshohet si më poshtë:

“Pasi merr fletën e votimit, zgjedhësi hyn i vetëm në dhomën e fshehtë dhe në fletën votimit
shënon në vendin e përcaktuar nga fleta e votimit për subjektin zgjedhor dhe/ose kandidatin e
parapëlqyer të subjektit zgjedhor shenjën “x” ose “+” apo një shenjë tjetër që tregon qartë
zgjedhjen e bërë prej tij.”

Neni ___

Në nenin 117 bëhen ndryshimet si më poshtë:

1. Pika 2 ndryshohet si më poshtë:

“Vota të vlefshme janë vetëm fletët e votimit, në të cilat është votuar qartësisht vetëm për
njërin nga subjektet zgjedhore dhe/ose vetëm për njerin nga kandidatët e tij. Kur është
votuar për më shumë se një kandidat të të njejtit subjekt zgjedhor, vota i llogaritet vetëm
subjektit zgjedhor.”

1. shkronja “e” ndryshohet si më poshtë:

“e) është votuar për një subjekt zgjedhor dhe për kandidatin e një subjekti tjetër
zgjedhor;”

2. Pas shkronjës “e” shtohet shkronja “e/1” me këtë përmbajtje:

“e/1) nuk është e qartë se për kë është votuar; ose”


Neni ___

Në nenin 118 bëhen ndryshimet si më poshtë:

Fjalia e dytë e pikës 3 shfuqizohet.

Pas pikës 6 shtohet pika 6/1 më këtë përmbajtje:

“6/1 Pas përfundimit të procedurave sipas pikës 6 të këtij neni bëhet numërimi, sipas
parashikimeve në pikat 1 dh 2 të nenit 95, i votave parapërlqyese për çdo kandidat të subjektit
zgjedhor.”

Neni ___

Neni 163 ndryshohet si më poshtë:

“Neni 163 Shpërndarja e mandateve për kandidatët fitues të listës

1. Menjëherë pas përfundimit të llogaritjes së rezultatit, sipas nenit 162 të këtij Kodi,
KQZ-ja përllogarit shpërndarjen e mandateve për kandidatët fituese për secilin
subjekt.

2. Shpërndarja e mandateve fillon me rirenditjen e kandidatëve në bazë të numrit të


votës parapelqyese të secilit kandidat bazuar në procedurat dhe kriteret vijuese.

3. Kandidatët renditen sipas numrit të votave parapëlqyese. Cilësohen kandidatë fitues


ata kandidatë të cilët kanë marrë më shumë vota parapëlqyese se kandidatët e tjerë,
duke respektuar numrin e mandatateve që ka marrë partia politike dhe përfaqësimin
gjinor sipas përcaktimeve në pikën 4 të këtij neni. Në rastet kur numri I votave
parapëlqyese është I barabartë, mandati zgjidhet me short.

4. Në rastet kur, mbas shpërndarjes së mandateve, nuk është plotësuar detyrimi


kushtetues I përfaqësimit gjinor me 30%, kandidati I renditur I fundit I gjinisë më
shumë të përfaqësuar zëvendësohet me kandidatin më të votuar, të renditur nën listën
e fituesve të gjinisë më pak të përfaqësuar. Ky mekanizëm përsëritet deri në
plotësimin e kuotës gjinore me 30%.

5. Përllogaritja dhe shpërndarja e mandateve, sipas nenit 162 dhe këtij neni, për çdo
zonë zgjedhore miratohet me vendim. Vendimi nxirret për çdo zonë zgjedhore më
vete. Ndaj vendimit mund të bëhet ankim administrativ në KAS.”

Neni ___

Pika 5 e nenit 164 shfuqizohet.

Neni ___
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pa botimit në Fletoren Zyrtare.