You are on page 1of 2

INFORMACION RRETH AMENDAMENTEVE TË KODIT ZGJEDHOR

PROPOZUAR NGA DEPUTETJA RUDINA HAJDARI

Të nderuar anëtarë të Këshillit Politik,

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar në datën 30.07.2020 ligjin nr.


115/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e
Republikës së Shqipërisë.” Këto ndryshime të Kushtetutës kanë hyrë në fuqi në datën
7 Shtator 2020.

Është detyrë e jona si ligjvënës që sa më parë të përshtasim legjislacionin zgjedhor


duke ofruar kuadrin e duhur për të implementuar këto ndryshime.

Amendamentet që ne propozojmë vijojnë si më poshtë

1. Lista e kandidatëve të Partisë do të jetë 100% e hapur, jo vetëm në


cilësinë e të drejtës së zgjedhësit për të shprehur thjesht pëlqimin e tij,
por mbi të gjitha duke i dhënë atij 100% fuqinë që të vendosë se kush do
të jetë përfaqësuesi i tij në Kuvend.
Me këtë synim, ne kemi propozuar që renditja e kandidatëve të mos bëhet më
sipas rendit numerik por sipas rendit alfabetik, duke filluar nga kandidati me
gërmën “A” e kështu me rradhë. Kjo mënyrë e zhvleftëson totalisht renditjen
paraprake duke i dhënë vlerë vetëm renditjes përfundimtare e cila do të
vendoset në bazë të votave parapëlqyese që secili prej kandidatëve ka marrë.
Duke bërë këtë ndryshim, ne e zbatojmë Kushtetutën në gërmë dhe në frymë
duke ia lënë zgjedhësit në dorë përzgjedhjen e përfaqësuesve të tij në Kuvend,
teksa Partia Politike ka përgjegjësinë për përzgjedhjen e kandidatëve për
deputetë.

2. Numërimi i votave parapëlqyese

Duke qenë se ndryshimet kushtetuese sjellin një element të ri, si vota


parapëlqyese e kandidatëve, lind nevoja që të rregullohet edhe aspekti i
numërimit të kësaj vote. Me këtë synim ne kemi propozuar që numërimi i
votave të zhvillohet në dy faza;
Në fazën e parë të numërohen votat për subjektet politike dhe pasi ky proçes të
jetë përmbyllur të bëhet numërimi i votave parapëlqyese për secalin kandidat.
Në fazën e dytë, të drejtën për të marrë pjesë në numërimin e votave e kanë të
gjitha ato subjekte të cilat në ZAZ-të (Qarkun) përkatëse, rezultojnë nga
rezultatet paraprake të KQZ-së se janë përfitues mandati.
Kjo ndërhyrje ka disa aspekte positive;
Së pari i jep mundësinë cdo subjekti përfitues mandate që të bëhet pjesë e
numërimit, duke shmangur kështu kontestimet e mundshme dhe duke
garantuar një process të drejtë të numërimit të votave parapëlqyese.
Së dyti, duke patur përfaqësim të plotë të të gjitha subjekteve që do të jenë
pjesë e Kuvendit të ardhshëm, ulet në minimum mundësia e deformimit të
vullnetit të elektoratit si midis subjekteve ashtu edhe brenda një subjekti
zgjedhor.
Së treti, i jep mundësinë e rifreskimit Grupeve të Numërimit të cilat do të kenë
dalë nga një proçes i lodhshëm i numërimit të votave të partive politike.

3. Garantimi i përfaqësimit me 30% e gjinisë më pak të përfaqësur.


Në këto amendamente të Kodit Zgjedhor ne kemi parashikuar një mekanizëm
për garantimin e përfaqësimit të gjinisë më pak të përfaqësuar duke i dhënë
mundësinë atyre kandidatëve të kësaj gjinie që kanë marrë më shumë vota se
të tjerët Brenda të njëjtës gjinie, të zëvëndësojnë kandidatin e gjinisë së
kundërt, me më pak vota Brenda gjinisë së tij, në rastet kur përfaqësimi i
gjinisë është më pak se 30%. Në këtë mënyrë ne sigurohemi që gjinia është e
përfaqësuar, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër stimulojmë garën sit ë barabartë
për të gjitha gjinitë. Ne jemi të bindur gjithsesi se ky mekanizëm nuk do të
ketë aspak nevojë të përfaqësohet, për shkak se gjinitë në Shqipëri do të arrijnë
vetë të përfaqësohen, sic ka ndodhur edhe në vendet e tjera ku janë aplikuar
listat 100% të hapura.

4. Shpërndarja e mandatateve
Në amendementet e paraqitura ne i japim peshë 100% elektoratit në
shpërndarjen e mandateve si për partitë ashtu edhe për kandidatët duke i
shpërndarë ato tea ta kandidatë që kanë më shumë vota parapëlqyese.
Në këtë mënyrë shpërndarja do të bëhet në këtë formë:
Si fillim përcaktohen mandatet që merr cdo parti sipas rezultateve të KQZ dhe
më pas shpallen kandidatë fitues ata kandidatë që kanë marrë më shumë vota
parapëlqyese Brenda partisë që përfiton mandate, duke respektuar edhe
rregullin për përfaqësimin 30% gjinor. Në këtë formë, Partia Politike ka peshë
absolute në përcaktimin e kandidatëve, pra në formulimin e ofertës politike,
ndërsa elektorati ka peshë absolute në përzgjedhjen e përfaqësuesve të tij në
Kuvend duke aplikuar drejt dhe pa asnjë shtrembërim ndryshimet e
Kushtetutës.